JKW-KABAB-02-KHA-022

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཚར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ལམ་ཟབ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རྡོ་རྗེའི་གླུ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས།
Wylie title tshar chen chos kyi rgyal po la lam zab bla ma'i rnal 'byor dang 'brel bar gsol ba 'debs pa'i rdo rje'i glu byin rlabs bdud rtsi'i char 'bebs JKW-KABAB-02-KHA-022.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 22, Pages 133-136 (Folios 1a1 to 2b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. tshar chen chos kyi rgyal po la lam zab bla ma'i rnal 'byor dang 'brel bar gsol ba 'debs pa'i rdo rje'i glu byin rlabs bdud rtsi'i char 'bebs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 133-136. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor  ·  Supplications - gsol 'debs  ·  Vajra Songs - rdo rje'i glu
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
Colophon

།ཞེས་པ་འདི་ཡང་ཚར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་མང་མཁར་ཐུབ་བསྟན་དགེ་འཕེལ་དུ་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་བྱ་བྲལ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་མི་ཕྱེད་དད་པའི་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལས་གང་ཤར་གྱི་རྟོགས་པ་ཡི་གེའི་གཟུགས་སུ་འདུ་བྱས་པ། སླད་ཀྱི་འདར་གྲོང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་ཡང་རྩེའི་མཆོད་སྡོང་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་དུ་མངོན་པར་ཤེས་བཞིན་གྱི་དད་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་དགེ་བས། འབྲེལ་ཚད་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་དམ་པའི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།།

zhes pa 'di yang tshar chen chos kyi rgyal pos byin gyis brlabs pa'i gnas mang mkhar thub bstan dge 'phel du rgyal khams kyi bya bral 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos mi phyed dad pa'i gdung shugs drag pos gsol ba btab pa las gang shar gyi rtogs pa yi ge'i gzugs su 'du byas pa/__slad kyi 'dar grong chen chos 'khor yang rtse'i mchod sdong rin po che'i mdun du mngon par shes bzhin gyi dad pas gsol ba btab pa'i dge bas/__'brel tshad rnams kyi rgyud la rje btsun bla ma'i ye shes gzigs pa dam pa'i byin rlabs 'jug pa'i rgyur gyur cig

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །ཚར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ལམ་ཟབ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རྡོ་རྗེའི་གླུ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།དབྱིངས་སྟོང་ཉིད་སྤྲོས་བྲལ་ནམ་མཁའི་ཀློང༌། །གདངས་གསལ་རིག་འགགས་མེད་འཇའ་གུར་དབུས། །སེང་ཁྲི་དང་པདྨ་ཟླ་བའི་སྟེང༌། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀཿདངོས་ཚར་པ་རྗེ། །སྐུ་དམར་སྨུག་མཚན་དཔེའི་གཟི་བྱིན་འབར། །སྤྱན་ལྟ་སྟངས་བར་སྣང་ཁམས་སུ་གཟིགས། །ཕྱག་གཡས་པས་ཆོས་འཆད་གླེགས་བམ་དང༌། །གཡོན་མཉམ་བཞག་བྷནྡྷ་ཚེ་བུམ་བསྣམས། །ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་དྲང་པོར་བཞུགས། །ཚུལ་རབ་མཛེས་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་དང༌། །དབུ་པད་རཱག་མདངས་ཅན་ཞྭ་མོ་གསོལ། །ཐུགས་བདེ་སྟོང་ཆེན་པོའི་རྣམ་རོལ་ལས། །སྐྱབས་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་སྤྲིན་བཞིན་གཏིབ། །མགོན་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོས་གླུ་གར་ལེན། །དཔལ་ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷས་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ། །ཀུན་ཐ་མལ་ཤེས་པ་རང་འགགས་ངང༌། །སྣོད་བཅུད་ཀུན་འོད་གསལ་ལྷ་སྐུར་ཤར། །སྐྱབས་ཀུན་འདུས་ཚར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །མགོན་རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། །མཚན་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོར། །བདག་སྙིང་ནས་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །སྒོ་གསུམ་པོ་མི་ཕྱེད་དད་ཕྱག་འཚལ། །རབ་འབྱམས་ཀྱི་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། །སྟོབས་བཞི་ཡིས་སྡིག་ལྟུང་ཚོགས་ཀུན་བཤགས། །འཁོར་འདས་ཀྱི་དགེ་ལ་རྗེས་ཡི་རངས། །ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བཞིན་ཏུ། །དུས་རྟག་ཏུ་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཚུལ་དེ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་ཚོགས་ཀུན། །བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོར་བསྔོ་བར་བགྱི། །དོན་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་གཅིག་པུ་ལས། །ཟུང་འཇུག་གྀ་རྣམ་རོལ་མཐའ་ཀླས་པ། །མཆོག་གསུམ་དང་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་དངོས། །ཕ་བླ་མ་ཚར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། །རྗེ་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །མི་བདག་དང་ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ལ། །དུས་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་གཟིགས་ནས་ཀྱང༌། །རྐྱེན་བར་ཆད་ཀུན་སོལ་དངོས་གྲུལ་སྩོལ། །གཞི་མ་དག་སྣང་བར་ངེས་འབྱུང་གིས། །རྟེན་དལ་འབྱོར་སྙིང་པོ་ལེན་འདོད་བློས། །ལས་དཀར་ནག་དགེ་སྡིག་བླང་དོར་ལ། །ཚུལ་བཞིན་དུ་བརྩོན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ལམ་ཐུན་མོང་ཉམས་ཀྱི་སྣང་བ་མཆོག །བྱམས་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་འབྱོངས་ཤིང༌། །སྔགས་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ཉམས་སྣང་ལ། །གཏིང་ངེས་ཤེས་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འབྲས་དག་པའི་སྣང་བ་རྒྱལ་ཀུན་གྱི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་མི་ཟད་རྒྱན་འཁོར་ལོ། །དུས་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་ཐོབ་འདོད་པས། །ལམ་ཟབ་མོར་འཇུག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། གཞི་སྨིན་བྱེད་དབང་བཞིའི་ས་བོན་ཐེབས། །དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་རྣམ་པར་དག །འཁོར་འདས་གཉིས་དབྱེར་མེད་སེམས་ཉིད་ཀྱི། །དོན་མངོན་སུམ་མཐོང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བསྐྱེད་རིམ་གྱི་ཕྱི་ནང་ལྷ་སྐུར་དག །རླུང་གཏུམ་མོས་འབར་འཛག་དབུ་མར་ཐིམ། །ཐུན་མོང་དང་ཁྱད་པར་ཕྱག་རྒྱ་ལས། །དཔེ་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བྱིན་རློབས། །འབྲས་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་གནས་འགྱུར་བ། །རང་གཞན་གྱི་ཆེ་བ་གསུམ་ལྡན་པའི། །གོ་འཕང་དེ་ཚེ་འདིར་མངོན་གྱུར་ནས། །དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དེ་ལྟ་བུའི་གོ་འཕང་མ་ཐོབ་བར། །ཆོས་བསྒྲུབ་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་ཞིང༌། །མགོན་རྒྱལ་བས་བསྔགས་པའྀ་མཐུན་རྐྱེན་རྣམས། །འབད་མེད་དུ་འབྱུང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བསྟན་འཛིན་རྣམས་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན། །བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕེལ། །འགྲོ་བ་ཀུན་བདེ་སྐྱིད་རྫོགས་ལྡན་གྱི། །དཔལ་འབྱོར་ལ་སྤྱོད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཚུལ་དེ་ལྟར་རྩེ་གཅིག་གསོལ་བཏབ་པས། །རྗེ་འཁོར་བཅས་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ། །མི་བདག་གི་སྒོ་གསུམ་ཀུན་གཞིར་བཅས། །སྐྱབས་རྣམས་ཀྱི་གསང་གསུམ་ངོ་བོར་ཤར། །དབང་བཞི་ཐོབ་སྒྲིབ་བཞིའི་བག་ཆགས་དག །ལམ་རྣམ་བཞི་བསྒོམ་པའི་སྣོད་རུང་དང༌། །འབྲས་སྐུ་བཞི་ཐོབ་པའི་ནུས་ལྡན་བྱས། །དབྱིངས་འོད་གསལ་ཆེན་པོར་རོ་གཅིག་གྱུར། །ཞེས་པ་འདི་ཡང་ཚར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་མང་མཁར་ཐུབ་བསྟན་དགེ་འཕེལ་དུ་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་བྱ་བྲལ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་མི་ཕྱེད་དད་པའི་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལས་གང་ཤར་གྱི་རྟོགས་པ་ཡི་གེའི་གཟུགས་སུ་འདུ་བྱས་པ། སླད་ཀྱི་འདར་གྲོང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་ཡང་རྩེའི་མཆོད་སྡོང་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་དུ་མངོན་པར་ཤེས་བཞིན་གྱི་དད་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་དགེ་བས། འབྲེལ་ཚད་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་དམ་པའི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།། །།
[edit]

@#/__/tshar chen chos kyi rgyal po la lam zab bla ma'i rnal 'byor dang 'brel bar gsol ba 'debs pa'i rdo rje'i glu byin rlabs bdud rtsi'i char 'bebs zhes bya ba bzhugs so//dbyings stong nyid spros bral nam mkha'i klong*/__/gdangs gsal rig 'gags med 'ja' gur dbus/__/seng khri dang pad+ma zla ba'i steng*/__/dpal he ru kaHdngos tshar pa rje/__/sku dmar smug mtshan dpe'i gzi byin 'bar/__/spyan lta stangs bar snang khams su gzigs/__/phyag g.yas pas chos 'chad glegs bam dang*/__/g.yon mnyam bzhag b+han+d+ha tshe bum bsnams/__/zhabs rdo rje'i skyil krung drang por bzhugs/__/tshul rab mdzes chos gos rnam gsum dang*/__/dbu pad rAg mdangs can zhwa mo gsol/__/thugs bde stong chen po'i rnam rol las/__/skyabs dkon mchog rgya mtsho sprin bzhin gtib/__/mgon dpa' bo mkha' 'gros glu gar len/__/dpal chos srung nor lhas bka' bzhin bsgrub/__/kun tha mal shes pa rang 'gags ngang*/__/snod bcud kun 'od gsal lha skur shar/__/skyabs kun 'dus tshar chen chos kyi rje/__/mgon rigs brgya'i khyab bdag rdo rje 'chang*/__/mtshan blo gsal rgya mtsho dpal bzang por/__/bdag snying nas gus pas gsol ba 'debs/__/sgo gsum po mi phyed dad phyag 'tshal/__/rab 'byams kyi mchod sprin rgya mtshos mchod/__/stobs bzhi yis sdig ltung tshogs kun bshags/__/'khor 'das kyi dge la rjes yi rangs/__/zab rgyas kyi chos 'khor bskor bzhin tu/__/dus rtag tu bzhugs par gsol ba 'debs/__/tshul de las byung ba'i dge tshogs kun/__/byang chub kyi snying por bsngo bar bgyi/__/don bde chen ye shes gcig pu las/__/zung 'jug g-i rnam rol mtha' klas pa/__/mchog gsum dang rtsa gsum rgya mtsho'i dngos/__/pha bla ma tshar chen rdo rje 'chang*/__/rje khyed kyi thugs rje'i ye shes kyis/__/mi bdag dang khams gsum sems can la/__/dus myur ba nyid du gzigs nas kyang*/__/rkyen bar chad kun sol dngos grul stsol/__/gzhi ma dag snang bar nges 'byung gis/__/rten dal 'byor snying po len 'dod blos/__/las dkar nag dge sdig blang dor la/__/tshul bzhin du brtson par byin gyis rlobs/__/lam thun mong nyams kyi snang ba mchog__/byams snying rje byang chub sems 'byongs shing*/__/sngags thun mong min pa'i nyams snang la/__/gting nges shes skye bar byin gyis rlobs/__/'bras dag pa'i snang ba rgyal kun gyi/__/sku gsung thugs mi zad rgyan 'khor lo/__/dus myur ba nyid du thob 'dod pas/__/lam zab mor 'jug par byin gyis rlobs/__gzhi smin byed dbang bzhi'i sa bon thebs/__/dam tshig dang sdom pa rnam par dag__/'khor 'das gnyis dbyer med sems nyid kyi/__/don mngon sum mthong bar byin gyis rlobs/__/bskyed rim gyi phyi nang lha skur dag__/rlung gtum mos 'bar 'dzag dbu mar thim/__/thun mong dang khyad par phyag rgya las/__/dpe don gyi ye shes mthong byin rlobs/__/'bras rten dang brten pa gnas 'gyur ba/__/rang gzhan gyi che ba gsum ldan pa'i/__/go 'phang de tshe 'dir mngon gyur nas/__/don yid bzhin 'grub par byin gyis rlobs/__/de lta bu'i go 'phang ma thob bar/__/chos bsgrub pa'i 'gal rkyen kun zhi zhing*/__/mgon rgyal bas bsngags pa'-i mthun rkyen rnams/__/'bad med du 'byung bar byin gyis rlobs/__/bstan 'dzin rnams zhabs pad bskal brgyar brtan/__/bshad sgrub kyi bstan pa phyogs bcur 'phel/__/'gro ba kun bde skyid rdzogs ldan gyi/__/dpal 'byor la spyod par byin gyis rlobs/__/tshul de ltar rtse gcig gsol btab pas/__/rje 'khor bcas 'od zhu rang la thim/__/mi bdag gi sgo gsum kun gzhir bcas/__/skyabs rnams kyi gsang gsum ngo bor shar/__/dbang bzhi thob sgrib bzhi'i bag chags dag__/lam rnam bzhi bsgom pa'i snod rung dang*/__/'bras sku bzhi thob pa'i nus ldan byas/__/dbyings 'od gsal chen por ro gcig gyur/__/zhes pa 'di yang tshar chen chos kyi rgyal pos byin gyis brlabs pa'i gnas mang mkhar thub bstan dge 'phel du rgyal khams kyi bya bral 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos mi phyed dad pa'i gdung shugs drag pos gsol ba btab pa las gang shar gyi rtogs pa yi ge'i gzugs su 'du byas pa/__slad kyi 'dar grong chen chos 'khor yang rtse'i mchod sdong rin po che'i mdun du mngon par shes bzhin gyi dad pas gsol ba btab pa'i dge bas/__'brel tshad rnams kyi rgyud la rje btsun bla ma'i ye shes gzigs pa dam pa'i byin rlabs 'jug pa'i rgyur gyur cig//__//

Footnotes

Other Information