ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་རྗེས་ཆོག་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བསོད་ནམས་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can gyi rjes chog tshogs kyi mchod pa bsod nams sprin gyi rol mo JKW-KABAB-18-TSHA-034.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 18, Text 34, Pages 215-221 (Folios 1a1 to 4a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Associated People ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ (Klong chen pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can gyi rjes chog tshogs kyi mchod pa bsod nams sprin gyi rol mo. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 18: 215-221. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Feast Offering - tshogs mchod - tshogs kyi 'khor lo  ·  Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag len
Cycle ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་ (yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can)
Parent Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-18-TSHA-Karchag
Recension Link Other Versions on this site: ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་རྗེས་ཆོག་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བསོད་ནམས་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ།
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-DA-048
Colophon

།ཅེས་བརྗོད་བྱ་དང་རྗོད་བྱེད་གཉིས་ཀ་ཟབ་མོའི་ཕྱོགས་ནས་དྲངས་པའི་ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་ཀྱི་ཚོགས་མཆོད་བསོད་ནམས་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི། དོན་གཉེར་ཅན་དག་གིས་ཡུན་རིང་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར། ལམ་འདི་ལ་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་བརྟན་པས་སྨྲ་བའི་སྐལ་བཟང་ཅུང་ཟད་ཐོབ་པ། གཞོན་ནུ་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་ཟློས་གར་གྱིས་རང་ལོ་བཅུ་བདུན་པར་དབེན་པའི་བྲག་སྐྱིབས་ཤིག་ཏུ་གང་ཤར་ཡུད་ཙམ་ལ་སྦྱར་བ་ལས་སླར་ཡང་གསལ་བར་བགྱིས་པའོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ་བྷཱུ་ཡཱ་ཏྲ།།

ces brjod bya dang rjod byed gnyis ka zab mo'i phyogs nas drangs pa'i yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can kyi tshogs mchod bsod nams sprin gyi rol mo zhes bya ba 'di ni/__don gnyer can dag gis yun ring du gsol ba btab pa'i ngor/__lam 'di la mi phyed pa'i dad pa brtan pas smra ba'i skal bzang cung zad thob pa/__gzhon nu 'jigs med mkhyen brtse'i zlos gar gyis rang lo bcu bdun par dben pa'i brag skyibs shig tu gang shar yud tsam la sbyar ba las slar yang gsal bar bgyis pa'o/__/sarba mang+ga laM b+hU yA tra/

[edit]
ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་རྗེས་ཆོག་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བསོད་ནམས་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ན་མོ་གུུ་ར་བེ། །གདོད་ནས་རྣམ་གྲོལ་འོད་གསལ་གཉུག་མའི་དབྱིངས། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ལང་ཚོ་ལ་ཆགས་པའི། །རྣམ་པ་ཀུན་གྱི་མཆོག་ལྡན་མཚན་དཔེའི་ཞལ། །ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྙིང་དབུས་རོལ། །གང་གི་གདན་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེར། །རྨད་བྱུང་ཚོགས་གཉིས་དགའ་སྟོན་འཕེལ་བའི་སླད། །བསོད་ནམས་སྤྲིན་གྱི་འཛུམ་དཀར་ལས་འོངས་པའི། །དོན་བཟང་གཏམ་གྱི་རོལ་མོ་གསར་པ་སྤྲོ། །དེ་ལ་འདིར་སྙིགས་མའི་དུས་ཀྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་དགོངས་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་བྱུང་བའི་ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་རྗེས་ཆོག་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཡན་ལག་རྩ་བར་མ་གསལ་བ་དག་སྤྲོས་པ་ལ་དགའ་བས་བྱ་བར་འདོད་པའི་ཚེ། གཞུང་ནས་བཤད་པའི་ཡོ་བྱད་སྤྱི་དང༌། བྱེ་བྲག་ཏུ་ཐབས་ཤེས་བཟའ་བཏུང་གི་འབྱོར་བ་གྱ་ནོམ་པ་བཅས་བཤམས་ནས། བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་ཀྱི་བསྐྱེད་བཟླས་སྔོན་ཏུ་འགྲོ་བས། སྐབས་སུ་བབ་པ་ན། བརྗོད་མེད་དོན་ཀྱི་བཤགས་པས་རྒྱུད་སྦྱངས་པའི་རྗེས། དང་པོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། ཧྲཱི༔ གཟུང་བ་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་ཀ་པཱ་ལར། །འཛིན་པ་རང་གྲོལ་བླ་མེད་དམ་ཚིག་རྫས། །ཟུང་འཇུག་འོད་གསལ་དབུ་མར་སྦྱར་བ་ལས། །ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྤྲིན་དུ་གྱུར། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ གཉིས་པ་ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་འདྲེན་ནི། ཧྲཱིཿ གཞི་དབྱིངས་ཀ་དག་དོན་གྱི་ཕོ་བྲང་ནས། །གཞི་སྣང་ལྷུན་གྲུབ་མཚན་དཔེར་ཤར་བའི་དཔྱིད། །རིག་འཛིན་བླ་མ་ཡི་དམ་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས། །འདོད་ཡོན་ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ། གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ གསུམ་པ་ཚོགས་ཕུད་འབུལ་བ་ནི། ཧྲཱིཿ ལྷུན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་བྷནྡྷ་རུ། །ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རང་གསལ་གཏོར་མར་ཤར། །བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །གདན་གསུམ་ལྷ་སྐུར་སྨིན་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །འོད་གསལ་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏིའི་བྷནྡྷ་རུ། །ཟག་བཅས་འགྲོ་འོང་རླུང་ཁམས་གཏོར་མར་ཤར། །བླ་མ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །སྲོག་རྩོལ་དབུ་མར་ཐིམ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་བཞི་ཡི་བྷནྡྷ་རུ། །ལུགས་འབྱུང་ཐིག་ལེ་རྣམ་བཞི་གཏོར་མར་ཤར། །བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ལྷན་སྐྱེས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྙིང་དབུས་མི་ཤིགས་ཕྱག་རྒྱའི་བྷནྡྷ་རུ། །དུག་གསུམ་རྟོག་ཚོགས་རང་གྲོལ་གཏོར་མར་ཤར། །བླ་མ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་དབྱེར་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་རིན་ཆེན་བྷནྡྷ་རུ། །གཙང་རྨེ་འཛིན་པ་བྲལ་བའི་ཚོགས་གཏོར་བཤམས། བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །གཟུང་འཛིན་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སརྦ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ བཞི་བ་བར་པ་བཤགས་པ་ནི༔ ཧྲཱི༔ ཡོངས་གྲུབ་རིག་པ་ཀུན་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་སེམས། །ཀུན་བརྟགས་འཁྲུལ་པར་འཁྱམས་པའི་གཞན་དབང་གིས། །སྡོམ་དང་དམ་ཚིག་འགལ་བའི་སྒྲིབ་པ་ཀུན། །ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་བཤགས་པར་བགྱི། །ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད། ལྔ་པ་བསྒྲལ་ཞིང་བསྟབ་པ་ནི། ཧྲཱིཿ ལུགས་འབྱུང་འཁོར་བར་འཁྲུལ་པའི་དགྲ་དང་བགེགས། །རང་གྲོལ་གཉུག་མ་དོན་གྱི་མཚོན་ཆས་བསྒྲལ། །ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན། །རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་དུ་སྦྱོར། །རུ་དྲ་ཧ་ལ་པཉྩ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི། བར་འདིར་སྐོང་བཤགས་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུས་ཐུགས་དམ་བསྐང་ཞིང་ཚོགས་ལ་རོལ་མཐར་ཚིམ་པ་དྲུག་ལྡན་གྱི་སྨོན་ལམ་གདབ། སྤྲོ་ན་བདག་ཉིད་འཇུག་པའི་ཆོ་གས་ལམ་དབང་ཡང་བླང་བར་བྱའོ། །དྲུག་པ་ལྷག་མ་བསྔོ་བ་ནི། ཨ་ཀཱ་རོས་བརླབ། ཕེཾ་ཕེཾ། གཅིག་དང་དུ་མ་ལས་འདས་ཡེ་ཤེས་གར། །དཀྱིལ་འཁོར་མུ་རན་སྐྱོང་བའི་ལྷག་སྡུད་ཚོགས། །འདིར་གཤེགས་དཔལ་གྱི་ཕམ་ཕབ་འདི་ལོངས་ལ། །བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་འཚེ་བའི་བར་ཆད་སྲུངས། །ཨུཙྪིཥྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཧི། བདུན་པ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི། གདུང་བའི་དབྱངས་དང་རོལ་མོར་བཅས། ཧྲཱིཿ ཀ་དག་ནང་གསལ་ཁྱད་ཆོས་དྲུག་ལྡན་ལས། །ལྷུན་གྲུབ་ཕྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་རྩལ། །ཟུང་འཇུག་ཁ་སྦྱོར་ཡན་ལག་བདུན་གྱི་གར། །རིག་འཛིན་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས། །འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་གསང་ལམ་ནས། །སྣང་བཞི་མཐར་ཕྱིན་དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་ཞབས། །འཇའ་ལུས་འཕོ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་རོལ་མོ་ཅན། །ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེའི་དུས་ལ་བབ། །རྒྱལ་བསྟན་སྙིགས་མར་གྱུར་པའི་གཞན་དབང་གིས། །ཡིད་དཔྱོད་མཚན་མའི་གདུང་བས་ཉམ་ཐག་ཚེ། །མགོན་པོ་ཁྱོད་ལས་སྐྱབས་གཞན་མ་མཆིས་པས། །དགོངས་རྒྱུད་འཕོ་བ་ཐོབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས། །གཞི་གྲོལ་གཉུག་མའི་བདེན་དོན་རྟོགས་པའི་མཐུས། །བློས་བྱས་འཁྲུལ་པའི་སྣང་ཆ་སྤྲིན་བཞིན་དེངས། །མཉམ་པར་མ་བཞག་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀློང༌། །སྤོབས་པའི་གཏེར་མཛོད་གྲོལ་བའི་དབང་མཆོག་སྐུར། །མངོན་སུམ་ཆོས་ཉིད་མཐོང་ཞིང་གོམས་པ་ལས། །གོང་འཕེལ་དབྱིངས་ཀྱི་བཀོད་པ་ལྷུན་གྲུབ་སྦུབས། །སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་ཚད་ལ་ཕེབས་པ་དང༌། །ཆོས་ཉིད་ཟད་སར་སྐྱེལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། བརྒྱད་པ་ཆད་ཐོ་བྱ་བ་ནི། ཧྲཱིཿ །དུས་གསུམ་རྣམ་དག་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་དུས། །རྟོག་བྲལ་འོད་གསལ་དོན་གྱི་དཔལ་ཆེན་པོས། །དམ་ལ་བཞག་པའི་རིག་རྩལ་དྲེགས་ཚོགས་ཀུན། །མཆོད་གཏོར་བཞེས་ལ་མཚན་འཛིན་དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ། །དེ་འོག་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡིས། །འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་ལམ་མཆོག་སྟོན་པའི་ཚེ། །དབང་བསྐུར་དམ་མནོས་སྲུང་མའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན། །མཆོད་གཏོར་བཞེས་ལ་ཟབ་གསང་ཕྲིན་ལས་སྤེལ། །ཐ་མ་རིག་འཛིན་འཇིགས་བྲལ་གླིང་པ་ཡིས། །ཀློང་གསལ་དགོངས་པའི་གཏེར་རྒྱ་བཀྲོལ་བའི་དུས། །བསྟན་པ་སྐྱོང་བར་ཁས་བླངས་དམ་ཅན་ཀུན། །མཆོད་གཏོར་བཞེས་ལ་ཕན་བདེའི་དགའ་སྟོན་སྒྲུབས། དགུ་པ་བརྟན་མ་སྐྱོང་བ་ནི། བཤལ་ཆུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བརླབ། ཧྲཱིཿ ལུགས་འབྱུང་རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་སྣང་ཆ་ཀུན། །བདེ་སྟོང་དྷཱུ་ཏིར་ཐིམ་པའི་ཡེ་ཤེས་རྩལ། །བོད་སྐྱོང་བརྟན་མའི་ཚོགས་རྣམས་གཏོར་མ་ལོངས། །གངས་ཅན་སྐྱེ་འགྲོ་བདེ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །མ་མ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི། བཅུ་པ་མནན་པ་བྱ་བ་ནི། ཧྲཱིཿ རྣམ་ཐར་གསུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ཀློང༌། །གཉིས་འཛིན་ལོག་འདྲེན་དམ་སྲི་འབྱུང་པོ་ཀུན། །མནན་ནོ་ཀ་དག་དོན་གྱི་རྒྱས་བཏབ་པས། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་ལྡང་བར་མ་གྱུར་ཅིག །སྟྭཾ་བྷ་ཡ་ནན། བཅུ་གཅིག་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ། ཧྲཱིཿ གདོད་ནས་གྲོལ་བའི་རིག་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །འགགས་མེད་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེའི་རོལ་མོ་ཅན། །རིག་འཛིན་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཀུན། །བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་ཐེམ་ལགས་ན། །དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་དུས་ལ་ད་བབས་པས། །གཉུག་མའི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཆོས་རྣམས་ཀུན། །གསང་བ་གསུམ་གྱི་ཐིག་ལེར་མཉམ་སྦྱོར་བས། །སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་སྩོལ། །རྩ་སྔགས་མཐར། ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོ༔ བཅུ་གཉིས་ནོངས་པ་བཤགས་པ་ནི། ཧྲཱིཿ རང་བཞིན་རྣམ་པར་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ། །བཤགས་དང་བཤགས་པར་བྱ་བ་ལས་འདས་ཕྱིར། །སྣང་ཚུལ་གློ་བུར་འཁྲུལ་པའི་དྲི་མ་ཀུན། །བདེན་མེད་སྒྱུ་མའི་དབྱིངས་སུ་དག་གྱུར་ཅིག །ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་བརྗོད། བཅུ་གསུམ་རྟག་ཆད་མཐའ་བསལ་བ། ཧྲཱིཿ རྟག་ཏུ་འོད་གསལ་སེམས་ཉིད་ཐིག་ལེ་ཆེར། །བསྐྱེད་དང་རྫོགས་པའི་སྤྲོ་བསྡུ་མ་དམིགས་ཀྱང༌། །བརྟན་གཡོ་སྣང་སྲིད་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །ཟུང་འཇུག་རིག་སྟོང་རྗེན་པའི་དབྱིངས་སུ་ཡལ། ཨ་ཨ་ཨཿ སླར་ཡང་སྣང་གྲགས་རྟོག་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀུན། །ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་ཕྱག་རྒྱར་རོ་གཅིག་པས། །གང་འདུལ་ཐབས་མཁས་འཇུག་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །རྟག་ཏུ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་སྤྱོད་པར་བྱ། བཛྲ་ཛྙཱ་ན་བྷྲཱུྃ། བཅུ་བཞི་པ་བསྔོ་སྨོན་བྱ་བ་ནི། ཧྲཱིཿ རྟག་དང་ཆད་པའི་ཕ་མཐའ་ལས་བརྒལ་པའི། །རིམ་གཉིས་ཟུང་འཇུག་དགེ་ཚོགས་ཅི་མཆིས་པ། །འཁོར་གསུམ་ཡོངས་གྲོལ་དབྱིངས་སུ་བསྔོས་པའི་མཐུས། །ཀུན་ཀྱང་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་ཐོབ་པར་ཤོག །བཅོ་ལྔ་ཤིས་པ་བརྗོད་པ་ནི། ཧྲཱིཿ གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཀུན་བཟང་འོད་མཐའ་ཡས། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་བདག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་སེམས། །དབྱེར་མེད་རིག་འཛིན་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །དགོངས་བརྒྱུད་འཕོ་བ་ཐོབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །སྒྲིབ་གཉིས་གཟུང་འཛིན་འཆིང་བ་དབྱིངས་སུ་ཞི། །ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་དབྱེར་མེད་རྟོགས་པ་རྒྱས། །རང་སྣང་དབང་འདུས་རླུང་སེམས་དབུ་མར་བསྒྲལ། །མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །གཞན་ཡང་ཤིས་བརྗོད་ཅི་རིགས་པས་མཐའ་རྒྱས་པར་བྱའོ། །བཅུ་དྲུག་ཕན་ཡོན་བསྟན་པའི། རྡོ་རྗེ་དྲྭ་བ་ལས། བསོད་ནམས་ནང་ནས་ཚོགས་འཁོར་མཆོག །ཚེ་འདིར་བསམ་པ་ཀུན་འགྲུབ་ཅིང༌། །བགེགས་དང་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༌། །ཕྱི་མ་རིག་འཛིན་རྒྱལ་བའི་ཞིང༌། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་སོགས་སྨོས་ཀྱིས་མི་ལྡང་བ་ཡོད་དོ། །གཟོད་ནས་དྲི༷་མེ༷ད་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེའི་དབྱིངས། །སྙིང་རྗེའི་འོ༷ད་ཟེ༷ར་སྟོང་དུ་འབར་བའི་དཔྱིད། །ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་གསར་པ་ཞིག །སྐལ་བཟང་གྲུབ་པའི་མཁའ་ལ་རྟག་ཏུ་ཤར། །མགོན་དེའི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཚུལ་ཉི་གཞོན་གྱིས། །དྲང་པའི་བློ་གྲོས་ཨུཏྤལ་མིག་བྱེ་བས། །ཚོགས་མཆོད་བསོད་ནམས་སྦྲང་རྩིའི་སྤྲིན་གྱི་རྒྱུན། །དོན་གཉེར་ར་ཡིག་གཉིས་པའི་གསོས་སུ་སྨིན། །དེ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་ཚོགས་ཇི་སྙེད་དེས། །འགྲོ་ཀུན་ནང་གི་དེ་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས། །ས་བཅུ་ལམ་ལྔའི་ཕ་མཐའ་ལས་བརྒལ་བའི། །གྲགས་པས་སྲིད་ཞིའི་ཁམས་ཀུན་མཛེས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརྗོད་བྱ་དང་རྗོད་བྱེད་གཉིས་ཀ་ཟབ་མོའི་ཕྱོགས་ནས་དྲངས་པའི་ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་ཀྱི་ཚོགས་མཆོད་བསོད་ནམས་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི། དོན་གཉེར་ཅན་དག་གིས་ཡུན་རིང་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར། ལམ་འདི་ལ་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་བརྟན་པས་སྨྲ་བའི་སྐལ་བཟང་ཅུང་ཟད་ཐོབ་པ། གཞོན་ནུ་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་ཟློས་གར་གྱིས་རང་ལོ་བཅུ་བདུན་པར་དབེན་པའི་བྲག་སྐྱིབས་ཤིག་ཏུ་གང་ཤར་ཡུད་ཙམ་ལ་སྦྱར་བ་ལས་སླར་ཡང་གསལ་བར་བགྱིས་པའོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ་བྷཱུ་ཡཱ་ཏྲ།། །།
[edit]

yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can gyi rjes chog tshogs kyi mchod pa bsod nams sprin gyi rol mo zhes bya ba bzhugs so/__na mo gu+u ra be/__/gdod nas rnam grol 'od gsal gnyug ma'i dbyings/__/sgyu 'phrul drwa ba'i lang tsho la chags pa'i/__/rnam pa kun gyi mchog ldan mtshan dpe'i zhal/__/kun mkhyen chos kyi rgyal po snying dbus rol/__/gang gi gdan gsum rdo rje'i dkyil 'khor cher/__/rmad byung tshogs gnyis dga' ston 'phel ba'i slad/__/bsod nams sprin gyi 'dzum dkar las 'ongs pa'i/__/don bzang gtam gyi rol mo gsar pa spro/__/de la 'dir snyigs ma'i dus kyi thams cad mkhyen pa rig 'dzin 'jigs med gling pa'i dgongs gter nam mkha' mdzod kyi chos sde las byung ba'i yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can gyi rjes chog tshogs kyi 'khor lo'i yan lag rtsa bar ma gsal ba dag spros pa la dga' bas bya bar 'dod pa'i tshe/__gzhung nas bshad pa'i yo byad spyi dang*/__bye brag tu thabs shes bza' btung gi 'byor ba gya nom pa bcas bshams nas/__bdag mdun dbyer med kyi bskyed bzlas sngon tu 'gro bas/__skabs su bab pa na/__brjod med don kyi bshags pas rgyud sbyangs pa'i rjes/__dang po byin gyis brlab pa ni/__hrI:__gzung ba rnam dag ye shes ka pA lar/__/'dzin pa rang grol bla med dam tshig rdzas/__/zung 'jug 'od gsal dbu mar sbyar ba las/__/nam mkha' mdzod kyi 'khor lo'i sprin du gyur/__ra~M ya~M kha~M/__oM hU~M trA~M hrIHAH__gnyis pa tshogs zhing spyan 'dren ni/__hrIH__gzhi dbyings ka dag don gyi pho brang nas/__/gzhi snang lhun grub mtshan dper shar ba'i dpyid/__/rig 'dzin bla ma yi dam DA ki'i tshogs/__/'dod yon tshogs la spyan 'dren gshegs su gsol/__gu ru dz+nyA na badz+ra sa ma ya dzaHdzaH__gsum pa tshogs phud 'bul ba ni/__hrIH__lhun grub rdo rje phung po'i b+han+d+ha ru/__/phung khams skye mched rang gsal gtor mar shar/__/bla ma sprul sku'i lha tshogs thugs dam bskang*/__/gdan gsum lha skur smin pa'i dngos grub stsol/__/'od gsal a ba d+hU ti'i b+han+d+ha ru/__/zag bcas 'gro 'ong rlung khams gtor mar shar/__/bla ma longs spyod rdzogs sku'i thugs dam bskang*/__/srog rtsol dbu mar thim pa'i dngos grub stsol/__/rtsa gsum 'khor lo bzhi yi b+han+d+ha ru/__/lugs 'byung thig le rnam bzhi gtor mar shar/__/bla ma chos kyi sku yi thugs dam bskang*/__/lhan skyes bde ba chen po'i dngos grub stsol/__/snying dbus mi shigs phyag rgya'i b+han+d+ha ru/__/dug gsum rtog tshogs rang grol gtor mar shar/__/bla ma ngo bo nyid sku'i thugs dam bskang*/__/ka dag lhun grub dbyer med dngos grub stsol/__/thabs shes zung 'jug rin chen b+han+d+ha ru/__/gtsang rme 'dzin pa bral ba'i tshogs gtor bshams/__bla ma he ru ka dpal thugs dam bskang*/__/gzung 'dzin dbyings su grol ba'i dngos grub stsol/__/gu ru dz+nyA na badz+ra sa ma ya sarba ga Na tsakra pU dza hoH__bzhi ba bar pa bshags pa ni:__hrI:__yongs grub rig pa kun khyab rdo rje sems/__/kun brtags 'khrul par 'khyams pa'i gzhan dbang gis/__/sdom dang dam tshig 'gal ba'i sgrib pa kun/__/zhal zas tshogs kyi mchod pas bshags par bgyi/__/yi ge brgya pa brjod/__lnga pa bsgral zhing bstab pa ni/__hrIH__lugs 'byung 'khor bar 'khrul pa'i dgra dang bgegs/__/rang grol gnyug ma don gyi mtshon chas bsgral/__/phung khams skye mched zag med bdud rtsi'i sprin/__/rtsa gsum dkyil 'khor lha tshogs zhal du sbyor/__/ru dra ha la pany+tsa pU dza khA hi/__bar 'dir skong bshags rdo rje'i thol glus thugs dam bskang zhing tshogs la rol mthar tshim pa drug ldan gyi smon lam gdab/__spro na bdag nyid 'jug pa'i cho gas lam dbang yang blang bar bya'o/__/drug pa lhag ma bsngo ba ni/__a kA ros brlab/__pheM pheM/__gcig dang du ma las 'das ye shes gar/__/dkyil 'khor mu ran skyong ba'i lhag sdud tshogs/__/'dir gshegs dpal gyi pham phab 'di longs la/__/byang chub sgrub la 'tshe ba'i bar chad srungs/__/uts+tshiSh+ta ba liM ta kha hi/__bdun pa thugs dam bskul ba ni/__gdung ba'i dbyangs dang rol mor bcas/__hrIH__ka dag nang gsal khyad chos drug ldan las/__/lhun grub phra ba'i ye shes chen po'i rtsal/__/zung 'jug kha sbyor yan lag bdun gyi gar/__/rig 'dzin bla ma'i lha tshogs dbyings nas bzhengs/__/'od gsal rdo rje snying po'i gsang lam nas/__/snang bzhi mthar phyin dri med bshes gnyen zhabs/__/'ja' lus 'pho chen rdo rje'i rol mo can/__/kun mkhyen bla ma'i thugs rje'i dus la bab/__/rgyal bstan snyigs mar gyur pa'i gzhan dbang gis/__/yid dpyod mtshan ma'i gdung bas nyam thag tshe/__/mgon po khyod las skyabs gzhan ma mchis pas/__/dgongs rgyud 'pho ba thob pa'i rten 'brel sgrigs/__/gzhi grol gnyug ma'i bden don rtogs pa'i mthus/__/blos byas 'khrul pa'i snang cha sprin bzhin dengs/__/mnyam par ma bzhag med pa'i ye shes klong*/__/spobs pa'i gter mdzod grol ba'i dbang mchog skur/__/mngon sum chos nyid mthong zhing goms pa las/__/gong 'phel dbyings kyi bkod pa lhun grub sbubs/__/sku dang zhing khams tshad la phebs pa dang*/__/chos nyid zad sar skyel ba'i phrin las mdzod/__brgyad pa chad tho bya ba ni/__hrIH__/dus gsum rnam dag bde chen rdo rje'i dus/__/rtog bral 'od gsal don gyi dpal chen pos/__/dam la bzhag pa'i rig rtsal dregs tshogs kun/__/mchod gtor bzhes la mtshan 'dzin dgra bgegs sgrol/__/de 'og kun mkhyen chos kyi rgyal po yis/__/'od gsal snying po'i lam mchog ston pa'i tshe/__/dbang bskur dam mnos srung ma'i tshogs rnams kun/__/mchod gtor bzhes la zab gsang phrin las spel/__/tha ma rig 'dzin 'jigs bral gling pa yis/__/klong gsal dgongs pa'i gter rgya bkrol ba'i dus/__/bstan pa skyong bar khas blangs dam can kun/__/mchod gtor bzhes la phan bde'i dga' ston sgrubs/__dgu pa brtan ma skyong ba ni/__bshal chu oM AHhU~M gis brlab/__hrIH__lugs 'byung rten 'brel bcu gnyis snang cha kun/__/bde stong d+hU tir thim pa'i ye shes rtsal/__/bod skyong brtan ma'i tshogs rnams gtor ma longs/__/gangs can skye 'gro bde ba'i phrin las mdzod/__/ma ma hrIM hrIM ba liM ta khA hi/__bcu pa mnan pa bya ba ni/__hrIH__rnam thar gsum ldan rdo rje btsun mo'i klong*/__/gnyis 'dzin log 'dren dam sri 'byung po kun/__/mnan no ka dag don gyi rgyas btab pas/__/byang chub bar du ldang bar ma gyur cig__/s+t+waM b+ha ya nan/__bcu gcig dngos grub blang ba ni/__mchod cing bstod la/__hrIH__gdod nas grol ba'i rig pa byang chub sems/__/'gags med sgyu 'phrul rdo rje'i rol mo can/__/rig 'dzin bla ma'i dkyil 'khor lha tshogs kun/__/bsnyen cing sgrub pa'i dam tshig them lags na/__/dngos grub stsol ba'i dus la da babs pas/__/gnyug ma'i phung khams skye mched chos rnams kun/__/gsang ba gsum gyi thig ler mnyam sbyor bas/__/sku bzhi'i go 'phang lhun gyis grub par stsol/__/rtsa sngags mthar/__kA ya wA ka tsit+ta sarba sid+d+hi pha la ho:__bcu gnyis nongs pa bshags pa ni/__hrIH__rang bzhin rnam par dag pa'i ye shes la/__/bshags dang bshags par bya ba las 'das phyir/__/snang tshul glo bur 'khrul pa'i dri ma kun/__/bden med sgyu ma'i dbyings su dag gyur cig__/yi ge brgya pa lan gsum brjod/__bcu gsum rtag chad mtha' bsal ba/__hrIH__rtag tu 'od gsal sems nyid thig le cher/__/bskyed dang rdzogs pa'i spro bsdu ma dmigs kyang*/__/brtan g.yo snang srid bla ma'i dkyil 'khor lha/__/zung 'jug rig stong rjen pa'i dbyings su yal/__a a aH__slar yang snang grags rtog pa'i chos rnams kun/__/lha sngags chos sku'i phyag rgyar ro gcig pas/__/gang 'dul thabs mkhas 'jug pa'i phrin las kyis/__/rtag tu 'gro ba'i don la spyod par bya/__badz+ra dz+nyA na b+h+rU~M/__bcu bzhi pa bsngo smon bya ba ni/__hrIH__rtag dang chad pa'i pha mtha' las brgal pa'i/__/rim gnyis zung 'jug dge tshogs ci mchis pa/__/'khor gsum yongs grol dbyings su bsngos pa'i mthus/__/kun kyang rnam kun mchog ldan thob par shog__/bco lnga shis pa brjod pa ni/__hrIH__gdod ma'i mgon po kun bzang 'od mtha' yas/__/sgyu 'phrul drwa ba'i bdag nyid rdo rje sems/__/dbyer med rig 'dzin bla ma'i byin rlabs kyis/__/dgongs brgyud 'pho ba thob pa'i bkra shis shog__/sgrib gnyis gzung 'dzin 'ching ba dbyings su zhi/__/ka dag lhun grub dbyer med rtogs pa rgyas/__/rang snang dbang 'dus rlung sems dbu mar bsgral/__/mchog gi phrin las 'grub pa'i bkra shis shog__/gzhan yang shis brjod ci rigs pas mtha' rgyas par bya'o/__/bcu drug phan yon bstan pa'i/__rdo rje drwa ba las/__bsod nams nang nas tshogs 'khor mchog__/tshe 'dir bsam pa kun 'grub cing*/__/bgegs dang bar chad zhi ba dang*/__/phyi ma rig 'dzin rgyal ba'i zhing*/__/kun tu bzang po thob par 'gyur/__/zhes sogs smos kyis mi ldang ba yod do/__/gzod nas driX meXd 'od gsal rdo rje'i dbyings/__/snying rje'i 'oXd zeXr stong du 'bar ba'i dpyid/__/yongs rdzogs bstan pa'i nyi ma gsar pa zhig__/skal bzang grub pa'i mkha' la rtag tu shar/__/mgon de'i sgrub pa'i thabs tshul nyi gzhon gyis/__/drang pa'i blo gros ut+pal mig bye bas/__/tshogs mchod bsod nams sbrang rtsi'i sprin gyi rgyun/__/don gnyer ra yig gnyis pa'i gsos su smin/__/de las byung ba'i dge tshogs ji snyed des/__/'gro kun nang gi de nyid la brten nas/__/sa bcu lam lnga'i pha mtha' las brgal ba'i/__/grags pas srid zhi'i khams kun mdzes gyur cig__/ces brjod bya dang rjod byed gnyis ka zab mo'i phyogs nas drangs pa'i yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can kyi tshogs mchod bsod nams sprin gyi rol mo zhes bya ba 'di ni/__don gnyer can dag gis yun ring du gsol ba btab pa'i ngor/__lam 'di la mi phyed pa'i dad pa brtan pas smra ba'i skal bzang cung zad thob pa/__gzhon nu 'jigs med mkhyen brtse'i zlos gar gyis rang lo bcu bdun par dben pa'i brag skyibs shig tu gang shar yud tsam la sbyar ba las slar yang gsal bar bgyis pa'o/__/sarba mang+ga laM b+hU yA tra//__//____

Footnotes

Other Information