JKW-KABAB-02-KHA-038

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཟླ་བ་སྒྲ་གཅན་ལ་ཞུགས་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་གྲུབ་པའི་རྣ་རྒྱན།
Wylie title zla ba sgra gcan la zhugs pa'i rtogs pa brjod pa'i rdo rje'i thol glu grub pa'i rna rgyan JKW-KABAB-02-KHA-038.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 38, Pages 231-232 (Folios 1a1 to 1b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. zla ba sgra gcan la zhugs pa'i rtogs pa brjod pa'i rdo rje'i thol glu grub pa'i rna rgyan. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 231-232. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Autobiographies - Expressions of Realization - rtogs brjod  ·  Vajra Songs - rdo rje'i glu
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
Colophon

།ཞེས་པའང་ངེས་དོན་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ཆུ་གཏེར་བདེ་ཆེན་པདྨ་འོད་གླིང་བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་ནགས་ཁྲོད་དུ་མགོ་ཟླའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྫོགས་པ་གསུམ་པའི་མཚན་ཐུན་ཐ་མ་ལ་གང་ཤར་སྨྲ་བ་པོ་ནི་རྣལ་འབྱོར་གཞོན་ནུ་འཇིགས་པ་མེད་པའི་སྡེའོ།།

zhes pa'ang nges don smin grol gyi chu gter bde chen pad+ma 'od gling byang chub shing gi nags khrod du mgo zla'i dkar phyogs kyi rdzogs pa gsum pa'i mtshan thun tha ma la gang shar smra ba po ni rnal 'byor gzhon nu 'jigs pa med pa'i sde'o

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །ཟླ་བ་སྒྲ་གཅན་ལ་ཞུགས་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་གྲུབ་པའི་རྣ་རྒྱན་ཅེས་བྱ་བ།། ཨ་ཧོ། མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་གྱི་ཡེ་ཤེས། །ལྷུན་གྲུབ་ཟག་བྲལ་ཁ་སྦྱོར་མཚན་དཔེ་ཡི་རང་གདངས། །ཨེ་ཝཾ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་བདེ་ཆེན་གྱི་ཐིག་ལེ། །དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ལ་འདུད་དོ། །འཁྲུལ་བཅས་ཀུན་བརྟགས་སྣང་བ་གཟུགས་ཕུང་གི་ཟླ་གཞོན། །གདོད་ནས་ཡོངས་གྲུབ་གདན་གསུམ་སྒྲ་ཅན་གྱིས་ཟོས་པས། །མེད་བཞིན་མཚན་མར་འཛིན་པའི་སྣང་ཆ་ཀུན་དག་ནས། །ཟུང་འཇུག་ལང་ཚོས་སྒེག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཆས་འགྲོ། འགྲོ་འོང་རྟོག་པའི་བཞོན་པ་སྲོག་རྩོལ་གྱི་ཟླ་གཞོན། །འོད་གསལ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིའི་སྒྲ་གཅན་གྱིས་ཟོས་པས། །སྣ་ཚོགས་འཁྲུལ་པའི་མཚན་མ་རང་གྲོལ་དུ་སོང་ནས། །གྲགས་སྟོང་རྡོ་རྗེ་ནཱ་དའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཆས་འགྲོ། །ཉོན་མོངས་འཁོར་བར་འཆིང་བྱེད་རྩ་མདུད་ཀྱི་ཟླ་གཞོན། །ཞུ་བདེ་མས་བརྟན་དགའ་བཞིའི་སྒྲ་གཅན་གྱིས་ཟོས་པས། །ཕན་ཚུན་འཁྲིལ་བའི་འཁྱུད་རྒྱ་ཡ་བྲལ་དུ་སོང་ནས། །ས་བཅུ་དབུ་མར་སྨིན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཆས་འགྲོ། །ཐབས་ཤེས་སྣང་ཚུལ་དཀར་དམར་ཐིག་ལེ་ཡི་ཟླ་གཞོན། །ཟག་བྲལ་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོའི་སྒྲ་གཅན་གྱིས་ཟོས་པས། །དྲི་བཅས་ཉོན་མོངས་འཁྲུལ་པའི་སྲེད་ལེན་ཀུན་སྦྱངས་ཏེ། །བདེ་སྟོང་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཆས་འགྲོ། །གཟུང་དང་འཛིན་པའི་རང་གདངས་རྟག་ཆད་ཀྱི་ཟླ་གཞོན། །མི་ཕྱེད་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་སྒྲ་ཅན་གྱིས་ཟོས་པས། །ཉོན་ཤེས་གློ་བུར་བསལ་རུང་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྲལ་ནས། །རང་གྲོལ་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ནང་དབྱིངས་སུ་ཆས་འགྲོ། །ཕྱི་རོལ་ཀརྦུར་དབང་པོའི་གཟུགས་བརྙན་གྱི་ཐིག་ལེ། །སྲིད་གསུམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་མགྲིན་པ་རུ་ཆུད་ཚེ། །ནང་དུ་རང་སེམས་ཟུང་འཇུག་གཉུག་མ་ཡི་གཤིས་ནས། །རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་རུ་བླངས་སོ། །དེ་ཡི་དགེ་བས་སྲིད་ཞིའི་ཁམས་གྱུར་གྱི་འགྲོ་ཀུན། །བདེ་ཆེན་འདུས་མ་བྱས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་རུ་གྲོལ་ནས། །བསམ་བརྗོད་ལས་འདས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཞུགས་ཚུལ། །འབད་མེད་ཀུན་གྱིས་རྟོགས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་བསྔོའོ། །ཞེས་པའང་ངེས་དོན་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ཆུ་གཏེར་བདེ་ཆེན་པདྨ་འོད་གླིང་བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་ནགས་ཁྲོད་དུ་མགོ་ཟླའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྫོགས་པ་གསུམ་པའི་མཚན་ཐུན་ཐ་མ་ལ་གང་ཤར་སྨྲ་བ་པོ་ནི་རྣལ་འབྱོར་གཞོན་ནུ་འཇིགས་པ་མེད་པའི་སྡེའོ།། །།
[edit]

@#/__/zla ba sgra gcan la zhugs pa'i rtogs pa brjod pa'i rdo rje'i thol glu grub pa'i rna rgyan ces bya ba//__a ho/__mchog tu mi 'gyur rnam pa kun ldan gyi ye shes/__/lhun grub zag bral kha sbyor mtshan dpe yi rang gdangs/__/e waM gnyis su med pa'i bde chen gyi thig le/__/dang po'i sangs rgyas he ru ka dpal la 'dud do/__/'khrul bcas kun brtags snang ba gzugs phung gi zla gzhon/__/gdod nas yongs grub gdan gsum sgra can gyis zos pas/__/med bzhin mtshan mar 'dzin pa'i snang cha kun dag nas/__/zung 'jug lang tshos sgeg pa'i dkyil 'khor du chas 'gro/__'gro 'ong rtog pa'i bzhon pa srog rtsol gyi zla gzhon/__/'od gsal a wa d+hU ti'i sgra gcan gyis zos pas/__/sna tshogs 'khrul pa'i mtshan ma rang grol du song nas/__/grags stong rdo rje nA da'i dkyil 'khor du chas 'gro/__/nyon mongs 'khor bar 'ching byed rtsa mdud kyi zla gzhon/__/zhu bde mas brtan dga' bzhi'i sgra gcan gyis zos pas/__/phan tshun 'khril ba'i 'khyud rgya ya bral du song nas/__/sa bcu dbu mar smin pa'i dkyil 'khor du chas 'gro/__/thabs shes snang tshul dkar dmar thig le yi zla gzhon/__/zag bral gtsug tor 'khor lo'i sgra gcan gyis zos pas/__/dri bcas nyon mongs 'khrul pa'i sred len kun sbyangs te/__/bde stong rnam kun mchog ldan dkyil 'khor du chas 'gro/__/gzung dang 'dzin pa'i rang gdangs rtag chad kyi zla gzhon/__/mi phyed shin tu phra ba'i sgra can gyis zos pas/__/nyon shes glo bur bsal rung sgrib pa kun bral nas/__/rang grol don gyi ye shes nang dbyings su chas 'gro/__/phyi rol karbur dbang po'i gzugs brnyan gyi thig le/__/srid gsum rnam par rgyal ba'i mgrin pa ru chud tshe/__/nang du rang sems zung 'jug gnyug ma yi gshis nas/__/rtogs pa brjod pa'i rdo rje'i thol glu ru blangs so/__/de yi dge bas srid zhi'i khams gyur gyi 'gro kun/__/bde chen 'dus ma byas pa'i phyag rgya ru grol nas/__/bsam brjod las 'das chos rnams thams cad kyi bzhugs tshul/__/'bad med kun gyis rtogs pa'i yan lag tu bsngo'o/__/zhes pa'ang nges don smin grol gyi chu gter bde chen pad+ma 'od gling byang chub shing gi nags khrod du mgo zla'i dkar phyogs kyi rdzogs pa gsum pa'i mtshan thun tha ma la gang shar smra ba po ni rnal 'byor gzhon nu 'jigs pa med pa'i sde'o//__//

Footnotes

Other Information