རྗེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བདེ་སྟོང་བདུད་རྩིའི་རླབས་ཕྲེང༌།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title rjes su rnal 'byor dang 'brel ba'i rdo rje'i thol glu bde stong bdud rtsi'i rlabs phreng JKW-KABAB-02-KHA-008.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 8, Pages 53-54 (Folios 1a1 to 1b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rjes su rnal 'byor dang 'brel ba'i rdo rje'i thol glu bde stong bdud rtsi'i rlabs phreng. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 53-54. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Vajra Songs - rdo rje'i glu
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
[edit]
༄༅། །རྗེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བདེ་སྟོང་བདུད་རྩིའི་རླབས་ཕྲེང་ཞེས་བྱ་བ།།༄༅། །ཨ་ཧོ། །རྣམ་ཀུན་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་གྱི་ངོ་བོ། །ཟུང་འཇུག་ཀུན་ཁྱབ་ལྷན་སྐྱེས་གཉུག་མ་ཡི་རང་བཞིན། །ཉོན་མོངས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་སུ་སྦྱོར་བའི། །ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་ལ་འདུད་དོ། །རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་གདན་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས། །རྩ་གསུམ་འཁོར་ལྔའི་མདུད་པ་ཌཱ་ཀི་ཡི་གྲོང་ཁྱེར། །སྣང་སྲིད་སྣོད་བཅུད་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ངང་དུ། །བཀོད་པ་རྩ་ཁམས་རྣམ་དག་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པ། །འགྲོ་འོང་སྲོག་རྩོལ་རླུང་ཀུན་རོ་རྐྱང་གི་ལམ་ནས། །ཁ་སྦྱོར་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གཉུག་མ་རུ་བསྡོམས་པས། །དབྱིངས་རིག་འཕོ་འགྱུར་བྲལ་བའི་འོད་གསལ་གྱི་ངང་དུ། །རྟོག་ཚོགས་ཐིམ་ལ་མ་རྨུགས་རང་གྲོལ་དུ་ཡོང་ངོ༌། །ཨ་ཤད་གཏུམ་མོའི་ཉི་མ་མཁའ་དབྱིངས་སུ་འབར་བས། །ཧཾ་ཡིག་ཟླ་བའི་བདུད་རྩི་འཁོར་ལོ་རུ་བཞུ་ནས། །ཡས་བབས་རྒྱུ་དང་མས་བརྟན་འབྲས་བུ་ཡི་དགའ་བས། །ཉེ་བའི་འདུ་བ་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་སུ་ཤར་རོ། །འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་ཞུ་བདེའི་བདུད་རྩི་ཡིས་མྱོས་པས། །རླུང་སེམས་མི་རྟོག་དབུ་མའི་ངོ་བོ་རུ་ཐིམ་ནས། །ཟག་བྲལ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ལས་སྐྱེས་པའི། །རྣལ་འབྱོར་ལྔ་ལྡན་དྷུ་ཏིའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ་སྨིན་ནོ། །ཐབས་ཤེས་རོ་རྐྱང་རྒྱུ་བ་དབུ་མ་རུ་བཅིལ་བས། །ས་བཅུའི་རྒྱུན་མཐར་ཛ་ལནྡྷཱ་ར་རུ་སྨིན་ཏེ། །འོད་ཟེར་ཆེན་པོའི་དབང་གི་བྱེད་ལས་ལ་བརྟེན་ནས། །མི་སློབ་ལམ་གྱི་གོ་འཕང་མངོན་འགྱུར་དུ་འགྲུབ་བོ། །གཞན་ལུས་ལ་བརྟེན་བདེ་ཆེན་རིག་མ་ཡི་ཕོ་ཉས། །ཟུང་འཇུག་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་མཉམ་སྦྱོར་དུ་འབེབས་པས། །བཅུ་དྲུག་དགའ་བའི་ཡེ་ཤེས་པདྨོ་རུ་རྫོགས་ཏེ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་སྐྱེས་ངོ་བོ་རུ་ཤར་རོ། །བྱ༷་བ༷་རྒྱུ༷་དང༷་བྱེད༷་པ་༷ལམ༷་མཆོག་གི་རྐྱེན་ལས། །བྱ༷་བྲལ༷་འབྲས༷་བུ༷འི་གོ་འཕང་ཆེན་པོ་ལ་སྦྱོར་ཏེ། །རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་དཔལ་སྟེར་ཉེ་རྒྱུ་ཡི་སྤྱོད་པ། །རྨད་བྱུང་ཐབས་མཆོག་ངེས་པའི་གསང་ལམ་དུ་ཤར་རོ། །དེ་སྐད་ཨེ་དབྱིངས་སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མ་ཡི་ཀློང་ནས། །ཝཾ་ཡིག་ཤེས་རབ་དགའ་བཞིའི་ཐོལ་གླུ་རུ་བླངས་པས། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་བརྗོད་བྲལ་རང་རིག་གི་གཤིས་སུ། །གདོད་མའི་གཏན་སྲིད་ཟིན་པའི་སྨོན་ལམ་ཞིག་ཞུ་འོ།། །།
[edit]

@#/__/rjes su rnal 'byor dang 'brel ba'i rdo rje'i thol glu bde stong bdud rtsi'i rlabs phreng zhes bya ba//@#/__/a ho/__/rnam kun mchog tu mi 'gyur bde chen gyi ngo bo/__/zung 'jug kun khyab lhan skyes gnyug ma yi rang bzhin/__/nyon mongs bde ba chen po'i ye shes su sbyor ba'i/__/thabs shes zung 'jug 'khor lo'i mgon po la 'dud do/__/rdo rje phung po'i grong khyer gdan gsum gyi lha tshogs/__/rtsa gsum 'khor lnga'i mdud pa DA ki yi grong khyer/__/snang srid snod bcud dag pa rab 'byams kyi ngang du/__/bkod pa rtsa khams rnam dag thabs shes kyi rol pa/__/'gro 'ong srog rtsol rlung kun ro rkyang gi lam nas/__/kha sbyor bde ba chen po'i gnyug ma ru bsdoms pas/__/dbyings rig 'pho 'gyur bral ba'i 'od gsal gyi ngang du/__/rtog tshogs thim la ma rmugs rang grol du yong ngo*/__/a shad gtum mo'i nyi ma mkha' dbyings su 'bar bas/__/haM yig zla ba'i bdud rtsi 'khor lo ru bzhu nas/__/yas babs rgyu dang mas brtan 'bras bu yi dga' bas/__/nye ba'i 'du ba lhan skyes ye shes su shar ro/__/'gyur med bde chen zhu bde'i bdud rtsi yis myos pas/__/rlung sems mi rtog dbu ma'i ngo bo ru thim nas/__/zag bral rdo rje gsum gyi rang bzhin las skyes pa'i/__/rnal 'byor lnga ldan d+hu ti'i mkha' dbyings su smin no/__/thabs shes ro rkyang rgyu ba dbu ma ru bcil bas/__/sa bcu'i rgyun mthar dza lan+d+hA ra ru smin te/__/'od zer chen po'i dbang gi byed las la brten nas/__/mi slob lam gyi go 'phang mngon 'gyur du 'grub bo/__/gzhan lus la brten bde chen rig ma yi pho nyas/__/zung 'jug bdud rtsi'i nying khu mnyam sbyor du 'bebs pas/__/bcu drug dga' ba'i ye shes pad+mo ru rdzogs te/__/phyag rgya chen po lhan skyes ngo bo ru shar ro/__/byaX baX rgyuX dngaX byedaX pa \u0f37lamaX mchog gi rkyen las/__/byaX bralaX 'brasaX buX'i go 'phang chen po la sbyor te/__/rnam par grol ba'i dpal ster nye rgyu yi spyod pa/__/rmad byung thabs mchog nges pa'i gsang lam du shar ro/__/de skad e dbyings snang stong sgyu ma yi klong nas/__/waM yig shes rab dga' bzhi'i thol glu ru blangs pas/__/lhan cig skyes pa brjod bral rang rig gi gshis su/__/gdod ma'i gtan srid zin pa'i smon lam zhig zhu 'o//__//_

Footnotes

Other Information