JKW-KABAB-13-PA-045

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ་བསྟོད་པ་འཆི་མེད་སྤྲིན་དཀར་འཛུམ་པའི་རོལ་མོ།
Wylie title rje btsun sgrol ma dkar mo yid bzhin 'khor lo la bstod pa 'chi med sprin dkar 'dzum pa'i rol mo JKW-KABAB-13-PA-045.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 13, Text 45, Pages 577-585 (Folios 1a to 5a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rje btsun sgrol ma dkar mo yid bzhin 'khor lo la bstod pa 'chi med sprin dkar 'dzum pa'i rol mo. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 13: 577-585. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Deity sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Karchag page JKW-KABAB-Volume-13-PA-Karchag
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABUM-01-KA-003-005
Colophon

།དེ་ལྟར་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ་པའི་རིམ་པ་འཆི་མེད་སྤྲིན་དཀར་འཛུམ་པའི་རོལ་མོ་ཞེས་བྱ་ཕ་བ་འདི་ནི་ཞིང་གི་བཀོད་པ་དང་མཐུན་པར་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཀུན་ལ་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གཞོན་ནུ་ཨ་བྷ་ཡས་རང་ལོ་བཅུ་བདུན་པར་རིག་གྲོལ་ཕུན་ཚོགས་གླིང་དུ་སྦྱར་བའི་དགེ་བས་ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་མཆོག་རྣམས་རྟག་ཏུ་ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང༌། །བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་དུས་མིན་གྱི་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་ལས་གྲོལ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།

de ltar 'phags ma sgrol ma dkar mo yid bzhin 'khor lo la bstod cing gsol ba gdab pa'i rim pa 'chi med sprin dkar 'dzum pa'i rol mo zhes bya pha ba 'di ni zhing gi bkod pa dang mthun par rten dang brten pa kun la bsngags brjod kyi tshul du gzhon nu a b+ha yas rang lo bcu bdun par rig grol phun tshogs gling du sbyar ba'i dge bas khyab bdag 'khor lo'i mgon po mchog rnams rtag tu zhabs pad brtan cing/__/bdag gzhan thams cad dus min gyi 'chi ba'i 'jigs pa las grol ba'i rgyur gyur cig

[edit]
༄༅། །རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ་བསྟོད་པ་འཆི་མེད་སྤྲིན་དཀར་འཛུམ་པའི་རོལ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱརྻ་ཏཱ་རཱའ་ཙིནྟཱ་ཙ་ཀྲེ་སྟོ་ཏྲཾ་ནཱ་མ། བོད་སྐད་དུ། འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འདི་ན་སྣ་ཚོགས་ལས་ཀྱི་འཁྲི་ཤིང་མཐའ་མེད་བཙུགས་ཀུན་སྡུག་བསྔལ་ཁུར། །བརྒྱ་ཕྲག་འབྲས་བུའི་ངལ་བས་གཙེས་བྱས་དེ་ཚེ་འཕགས་མ་གང་གི་མཚན། །འཛིན་པ་ཡིས་ཀྱང་བྱུང་དང་འབྱུང་འགྱུར་འཇིགས་པའི་ཆུ་གཏེར་བསྒྲལ་མཛད་ཕྱིར། །དེ་ཉིད་ཁོ་ནར་བསྟོད་པའི་ཚིག་འདི་བློ་ལྡན་སུ་ཞིག་འཛིན་མི་བྱེད། །གང་ན་ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་གྲུབ་པ་རིག་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་དགའ་ཚལ་ནི། །མནན་ནེམ་བཏེག་འཕར་རཏྣའི་ས་གཞི་བཻ་ཌཱུརྻ་ཡི་བྲག་རིས་བརྗིད། །དྭངས་པའི་རོལ་མཚོ་པུཎྜ་རཱི་ཀའི་དྲྭ་བས་སྤྲེལ་བའི་བར་བར་དུ། །དབང་པོའི་བྱ་ཚོགས་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་ཡིད་འོང་སྙན་པའི་སྒྲ་སྒྲོགས་དེར། །རིན་ཆེན་ལྗོན་ཤིང་ལྟ་ན་ལྷུན་སྟུག་ཡལ་འདབ་གཡོ་བའི་བསྟི་སྟང་གིས། །རྟ་བབས་བསྟེན་འདྲའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་བཀོད་པས་ཁྱད་པར་གྱུར་པ་གང༌། །སྒྱུ་མའི་ཟློས་གར་རྩེ་བ་ཇི་བཞིན་སྒོ་འཕར་གཡོ་བའི་དཔལ་དེ་ཡིས། །ཏིང་འཛིན་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་འཐོབ་བྱེད་ལྷ་ཡི་སྐྱེད་ཚལ་ལས་འཕགས་དབུས། །རབ་མཛེས་གཞོན་ནུའི་མཆུ་སྒྲོས་ལས་ལྷག་ཨུཏྤལ་དཀར་པོའི་འདབ་མ་ཡི། །འཛུམ་ཕྲེང་དགོད་པ་ཆུ་གཏེར་ལ་ཞུགས་ཉིན་མོའི་ཕྱོགས་ཀྱིས་སྨད་བྱས་པར། །གཅིག་ཤོས་འོད་ཟེར་ཕྲེང་བས་མངོན་བསུས་རང་དྲིན་དྲན་པས་འདེགས་རྩོམ་ཚེ། །ཁྱོད་ཞབས་སྙིང་རྗེའི་གཞོན་ཤ་ཆགས་དེའི་འབབ་སྟེགས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་བཞིན། །ག་བུར་འཛིན་པའི་འོད་རིས་ཀྱིས་ཕྱེ་ཀུ་མུད་འཛུམ་ཕྲེང་གཡོ་བ་དང༌། །ཆུ་འཛིན་གཞོན་ནུའི་བླ་བྲེ་ལས་བྱུང་ཁ་བའི་རྡུལ་བརྩེགས་ཀཻ་ལཱ་ཤས། །མཚོན་པ་མ་ཡིན་ཁྱོད་སྐུ་རབ་མཛེས་རྡུལ་གྱི་ཐིག་ལེའི་ལང་ཚོ་ལ། །མཚན་དཔེའི་ཡོན་ཏན་རི་དྭགས་ཀྱིས་འཁྱུད་ཀུན་རྨོངས་མ་རིག་སེལ་ལ་འདུད། །ཕྱག་གཡས་ལྕུག་ཕྲན་གཞོན་ནུའི་འཁྲི་ཤིང་མཆོག་སྦྱིན་བསིལ་ཡབ་དམ་པ་དེར། །གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་མྱ་ངམ་ཐང་ལ་མཐའ་མེད་འཁྱམས་གྱུར་སྲིད་པའི་འགྲོ། །སྣ་ཚོགས་འཇིགས་སྟེར་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱི་ཚ་གདུང་དག་ལས་དབུགས་འབྱིན་ནས། །དགའ་དང་གཏན་བདེའི་ངལ་བསོ་སྦྱིན་མཛད་ཐུགས་རྗེ་བརྩེ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་འདུད། །གཡོན་པས་རིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ་མཚོན་བྱེད་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་མཐེབ་སྲིན་གྱིས། །སྙིང་རྗེའི་བདུད་རྩིས་མངོན་པར་ཕྱེ་བའི་པུཎྜ་རཱི་ཀའི་མེ་ཏོག་གསར། །ལོ་འདབ་དང་བཅས་རབ་ཏུ་སྒེག་པར་འཛིན་དེས་སྐལ་བཟང་སྐྱེ་བོ་ལ། །ཐར་པ་མཆོག་གི་བཅུད་ལེན་སྦྱིན་མཛད་ཀུན་ནས་ཞི་ མ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །གནས་སྐབས་བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་འདྲེན་བྱེད་ཟིམ་བུའི་འཇོ་སྒེག་གིས། །མངོན་པར་མཐོ་བའི་གོ་འཕང་ཆེན་པོ་ནེམ་ནུར་མེད་པར་སྦྱིན་པ་དང༌། །ཆབ་གཅིག་མཐར་ཐུག་སྐུ་བཞིའི་འབྱོར་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་རྒྱལ་སྲིད་ལ། །མཆོག་ཏུ་དབང་བསྒྱུར་ཕྲིན་ལས་སྩོལ་མཛད་ཀུན་མཁྱེན་མ་ཁྱོད་ལས་གཞན་སུ། །ཤིན་ཏུ་ཞི་ཞིང་འཛུམ་པའི་བཞིན་ཅན་སྣ་ཚོགས་འོད་ཟེར་ཕྲེང་བས་མཛེས། །ལྕིད་ཀྱིས་ནོན་སྤངས་ལྷ་རྫས་མཆོག་གི་སྟོད་གཡོགས་སྨད་དཀྲིས་རབ་འཆང་ཞིང༌། །ཐ་དད་རིན་ཆེན་དྲྭ་བར་འབྲེལ་བ་ཕྱག་ཞབས་མགུལ་པར་སྤྲས་པ་དེས། །འགྲོ་ལ་མི་འཇིགས་སྦྱིན་པ་སྟེར་བའི་ཡོན་ཏན་མངའ་བ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །དབུ་སྐྱེས་མཐོན་མཐིང་ཨུཏྤལ་གཞོན་ནུའི་འོད་ཟེར་གྱིས་བོས་རིགས་ཀྱི་བདག །མི་བགྲེས་སྐྱེ་འཆིའི་རྟོག་པ་རྣམ་སྤངས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་མེད་པའི། །ཞབས་མཐིལ་བཅིངས་པས་འགྲོ་ཀུན་འཆི་མེད་བདེ་བའི་བཅུད་ལེན་སྦྱིན་པ་དེ། །གེ་སར་ཉིད་ཡིན་གཞན་དུ་སྲིད་ན་འདུ་འབྲལ་དབྱེན་གྱིས་ཕྱེད་མི་འགྱུར། །ཁྱོད་སྐུ་རབ་མཛེས་ཀུན་ཏུ་ཞི་ཞིང་རྣམ་པར་དག་པའི་དཔལ་དེ་ཡི། །གཟི་བྱིན་འགོག་ཕྱིར་བཅུ་དྲུག་ཆ་ལྡན་དོ་ཟླར་འོངས་པའི་དེ་མ་ཐག །ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་བསྒྲུན་པར་མ་བཟོད་སླར་ཡང་ངོ་ཚའི་གྲིབ་མ་རུ། །མངོན་པར་ཡིབས་དེས་རྒྱབ་ཡོལ་མཛད་པའི་ངོ་མཚར་མཆོག་ལྡན་དེ་ལ་འདུད། །ཆོས་ཀུན་གཟོད་ནས་བདག་གིར་མ་བཅིངས་རྣམ་ཐར་གསུམ་ལྡན་མཁའ་འདྲའི་དབྱིངས། །མཚན་རྟོག་སྤྲོས་པའི་སྦུབས་སུ་མི་གནས་ཡང་དག་དབུ་མའི་ལམ་རིག་པས། །གཉིས་སྣང་རྟོག་པའི་ཕ་མཐའ་བརྒལ་ཡང་བདེ་ཆེན་སྙིང་རྗེའི་འཇོ་སྒེག་ཅན། །ཟུང་འཇུག་དབྱེར་མེད་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་འོད་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་འདུད། །གང་གི་རང་བཞིན་གཡོ་བ་མེད་ཀྱང་སྟོང་གཟུགས་སྒྱུ་མའི་རོལ་མོ་ནི། །ཟག་བྲལ་བདེ་བ་མཆོག་གིས་རྒྱས་བཏབ་ཀུན་ཏུ་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་ཡིས། །འོག་མིན་གནས་སུ་མཚན་དཔེའི་རོལ་གར་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྣམ་པ་ཅན། །དག་པའི་གདུལ་བྱའི་ཚོགས་རྣམས་སྨིན་མཛད་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །འདི་ན་བློ་མིག་ཉོན་མོངས་ཀྱིས་ལྡོངས་སྣ་ཚོགས་རྟོག་པར་འཕྱན་པའི་འགྲོ། །སྐད་ཅིག་རེར་ཡང་དེ་སྙེད་བརྩེ་བའི་ཟློས་གར་ཟད་མེད་བསྒྱུར་བ་ཡིས། །ལམ་གྱི་སྟེགས་དང་ལམ་དང་ལམ་གྱི་འབྲས་བུར་སྦྱོར་བར་མཛད་པའི་དཔལ། །ཚད་མེད་འཇུག་པ་དུས་ལས་མི་ཡོལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མངའ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །རིན་ཐང་བྲལ་བའི་རཏྣས་གཙུག་ཕུད་དམ་པོར་བཅིངས་བྱས་འཇིག་རྟེན་ན། །གྲགས་པའི་དཔལ་ནི་ཉི་མ་ལྟར་གསལ་དེ་དག་གིས་ཀྱང་ཁྱོད་ཞབས་ལ། །བཏུད་པར་མཛད་པའི་ངོ་མཚར་འགོག་ཕྱིར་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀུན། །སྐྱེད་པའི་ཡུམ་གཅིག་ཤེས་རབ་ཕར་ཕྱིན་མཆོག་གི་སྐུ་རུ་བསྟན་ལ་འདུད། །ཤིན་ཏུ་རབ་མཛེས་ཆུ་སྐྱེས་གཞོན་ནུའི་དཔའ་ལྟར་གསལ་བའི་མཚན་དཔེའི་གཟུགས། །སྙིང་རྗེའི་དྲི་བསུང་མངར་པོས་ཕྱོགས་ཀུན་ཡོངས་སུ་འགེངས་བྱས་དེ་ཡི་མཐུས། །བྱང་སེམས་ལྷ་དབང་དྲང་སྲོང་གྲུབ་པའི་འཁོར་ཚོགས་རཿཡིག་གཉིས་པའི་སྤྲིན། །གྲངས་མེད་རོལ་སྒེག་རྣམ་པར་གཡོ་བས་གསུང་གི་གཅུད་ལེན་བཏུང་ལ་འདུད། །དེ་ལྟར་རབ་བསྙན་བསྟོད་ཚིག་དྲི་བཞོན་དལ་བུར་རྒྱུ་བའི་ཕོ་ཉ་ཡིས། །སྤྲོས་བྲལ་ཀུན་གསལ་གཞོན་ནུར་རབ་ཆགས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲིན་དཀར་འཛུམ་ཞལ་ལ། །རྣམ་པར་འཁྱུད་པས་རྗེས་སུ་གཟིགས་པའི་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་ཕྲེང་གིས། །བདག་སོགས་གུས་པའི་བ་ཀུ་ལར་རེག་ཕན་བདེའི་འདབ་ཕྲེང་གྲོལ་མཛོད་ཀྱཻ། །གནས་སྐབས་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་ཆང་གི་བཏུང་བས་མྱོས་པའི་སྣ་ཞགས་ཅན། །བརྒྱད་གཉིས་འཇིགས་པའི་མཚོན་འཁོར་གཡོ་བས་བདག་གཞན་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་ལྡན་གྱི། །ཟུག་རྔུའི་ཚོར་བས་རྣམ་པར་འཆིང་བྱེད་ཐུགས་རྗེའི་མཆིལ་པས་དབང་བསྡུས་ཏེ། །མཐོ་རིས་ཡོན་ཏན་བདུན་གྱི་བདག་ཉིད་བདེ་བའི་ཤུལ་ལམ་ལ་ཞུགས་མཛོད། །ཁྱད་པར་དུས་མིན་འཆི་བའི་རླབས་ཕྲེང་མི་བཟད་ལྡན་པའི་སིནྡྷུའི་བདག །མ་རུངས་འབྱུང་པོ་རལ་གྲིའི་སོ་ཅན་སྣ་ཚོགས་ཀུན་གྱིས་གང་བ་དེར། །བསྟི་བར་ཕྱོགས་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་ཆུ་གཏེར་ལམ་ལས་ལེགས་བསྐྱོད་ནས། །འཆི་མེད་བདེ་ལྡན་རིན་ཆེན་གླིང་ཕྱིན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཛོད། །རྟག་ཏུ་གང་སྐུའི་ཤར་གྱི་ཐིག་ལེ་རབ་གུས་བདེ་འབྱུང་གཙུག་ཏོར་རྩེར། །སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་འཁོར་ལོར་བསྒོམས་ནས་གསང་སྔགས་འབྲུ་བརྒྱད་འབར་བའི་མོད། །དུས་ཀུན་སྙིང་གི་ཀུནྡཱར་བསྟེན་ལས་རིང་འཚོའི་བཅུད་ལེན་གྲུབ་པ་དང༌། །ལྷན་ཅིག་དགྱེས་ཞལ་རྣམ་པར་གཡོ་མཐོང་ལུང་བསྟན་དབུགས་དབྱུང་སྩོལ་བར་མཛོད། །གཞན་ཡང་ཕན་བདེའི་རྩ་ལག་གཅིག་གྱུར་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན་པའི་ཨུཏྤལ། །ལུང་རྟོགས་ཉིན་མོའི་འོད་ཟེར་ལ་ཕྱོགས་རིག་གྲོལ་འཛུམ་ཕྲེང་དགོད་པ་རྣམས། །སྐྱེ་རྒུའི་དད་པའི་ཐོར་ཚུགས་རྩེར་བཀོད་དེ་མཐུས་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ལ། །སླར་ཡང་རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་དགའ་སྟོན་ནུབ་པ་མེད་པར་སྦྱིན་གྱུར་ཅིག །ནམ་ཞིག་འདིར་སྣང་ཟད་པར་གྱུར་ཚེ་འབྱུང་བཞི་འདུས་པའི་ཡིད་ཀྱི་ལུས། །རབ་ཏུ་འཇིགས་བཅས་འཐོར་རླུང་གིས་བསྐྱོད་རྣལ་དུ་གནས་མིན་དེ་ཡི་ཚེ། །ཀུན་ནས་བརྩེ་ལྡན་འཕགས་མ་ཁྱོད་མཐོང་ཐུགས་རྗེའི་ར་བར་བཟླུམས་པ་ལས། །དག་པའི་ཞིང་དུ་དབུགས་འབྱིན་མཛད་ནས་གནས་ངན་ལེན་པ་ཡོངས་སྤོང་ཤོག །མཐར་ཐུག་བློ་ཡིས་གཞལ་བར་མི་ནུས་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་མཛོད། །དྲན་པས་སྲིད་ཞིའི་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་གཅིག་ཁྱོད་བཞིན་དུ། །སྤངས་རྟོགས་ཕུན་ཚོགས་འགྲོ་ཀུན་སྒྲོལ་མཛད་གོ་འཕང་མཆོག་དེར་མྱུར་ཕྱིན་ནས། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཕ་མཐའ་འཛིན་གྱུར་ཅིག །དེ་ལྟར་བསྔགས་བརྗོད་ཆུ་འཛིན་གཞོན་ནུ་ཚིག་སྙན་གློག་ཕྲེང་དོ་ཤལ་ཅན། །དོན་བཟང་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ་གསར་པས་རབ་གུས་ལྡན་པའི་གཉིས་སྐྱེས་ཚོགས། །གནས་སྐབས་མངོན་མཐོའི་ཟློས་གར་བསྒྱུར་བས་སྲིད་ཞིའི་ཕུན་ཚོགས་འགུགས་པ་དང༌། །མཐར་ཐུག་ཟུང་འཇུག་སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་མངལ་ཁུར་མཆོག་གིས་ལྕི་བར་འགྱུར། །དེ་ལྟར་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ་པའི་རིམ་པ་འཆི་མེད་སྤྲིན་དཀར་འཛུམ་པའི་རོལ་མོ་ཞེས་བྱ་ཕ་བ་འདི་ནི་ཞིང་གི་བཀོད་པ་དང་མཐུན་པར་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཀུན་ལ་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གཞོན་ནུ་ཨ་བྷ་ཡས་རང་ལོ་བཅུ་བདུན་པར་རིག་གྲོལ་ཕུན་ཚོགས་གླིང་དུ་སྦྱར་བའི་དགེ་བས་ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་མཆོག་རྣམས་རྟག་ཏུ་ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང༌། །བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་དུས་མིན་གྱི་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་ལས་གྲོལ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།

[edit]

!__/rje btsun sgrol ma dkar mo yid bzhin 'khor lo la bstod pa 'chi med sprin dkar 'dzum pa'i rol mo zhes bya ba bzhugs so//___rgya gar skad du/__Ar+Ya tA rA' tsin+tA tsa kre sto traM nA ma/__bod skad du/__'phags ma sgrol ma yid bzhin 'khor lo la bstod pa zhes bya ba/__thams cad mkhyen pa la phyag 'tshal lo/__/'di na sna tshogs las kyi 'khri shing mtha' med btsugs kun sdug bsngal khur/__/brgya phrag 'bras bu'i ngal bas gtses byas de tshe 'phags ma gang gi mtshan/__/'dzin pa yis kyang byung dang 'byung 'gyur 'jigs pa'i chu gter bsgral mdzad phyir/__/de nyid kho nar bstod pa'i tshig 'di blo ldan su zhig 'dzin mi byed/__/gang na lha dang drang srong grub pa rig 'dzin tshogs kyi dga' tshal ni/__/mnan nem bteg 'phar rat+na'i sa gzhi bai DUr+Ya yi brag ris brjid/__/dwangs pa'i rol mtsho puN+Da rI ka'i drwa bas sprel ba'i bar bar du/__/dbang po'i bya tshogs kha dog sna tshogs yid 'ong snyan pa'i sgra sgrogs der/__/rin chen ljon shing lta na lhun stug yal 'dab g.yo ba'i bsti stang gis/__/rta babs bsten 'dra'i gzhal med khang chen bkod pas khyad par gyur pa gang*/__/sgyu ma'i zlos gar rtse ba ji bzhin sgo 'phar g.yo ba'i dpal de yis/__/ting 'dzin brgya phrag du ma 'thob byed lha yi skyed tshal las 'phags dbus/__/rab mdzes gzhon nu'i mchu sgros las lhag ut+pal dkar po'i 'dab ma yi/__/'dzum phreng dgod pa chu gter la zhugs nyin mo'i phyogs kyis smad byas par/__/gcig shos 'od zer phreng bas mngon bsus rang drin dran pas 'degs rtsom tshe/__/khyod zhabs snying rje'i gzhon sha chags de'i 'bab stegs gcig tu gyur pa bzhin/__/ga bur 'dzin pa'i 'od ris kyis phye ku mud 'dzum phreng g.yo ba dang*/__/chu 'dzin gzhon nu'i bla bre las byung kha ba'i rdul brtsegs kai lA shas/__/mtshon pa ma yin khyod sku rab mdzes rdul gyi thig le'i lang tsho la/__/mtshan dpe'i yon tan ri dwags kyis 'khyud kun rmongs ma rig sel la 'dud/__/phyag g.yas lcug phran gzhon nu'i 'khri shing mchog sbyin bsil yab dam pa der/__/gzung 'dzin 'khrul pa'i mya ngam thang la mtha' med 'khyams gyur srid pa'i 'gro/__/sna tshogs 'jigs ster sdug bsngal gsum gyi tsha gdung dag las dbugs 'byin nas/__/dga' dang gtan bde'i ngal bso sbyin mdzad thugs rje brtse ldan khyod la 'dud/__/g.yon pas rin chen rnam gsum mtshon byed phyag rgya dang bcas mtheb srin gyis/__/snying rje'i bdud rtsis mngon par phye ba'i puN+Da rI ka'i me tog gsar/__/lo 'dab dang bcas rab tu sgeg par 'dzin des skal bzang skye bo la/__/thar pa mchog gi bcud len sbyin mdzad kun nas zhi _ma khyod la 'dud/__/gnas skabs byang chub yan lag bdun ldan 'dren byed zim bu'i 'jo sgeg gis/__/mngon par mtho ba'i go 'phang chen po nem nur med par sbyin pa dang*/__/chab gcig mthar thug sku bzhi'i 'byor pa rmad du byung ba'i rgyal srid la/__/mchog tu dbang bsgyur phrin las stsol mdzad kun mkhyen ma khyod las gzhan su/__/shin tu zhi zhing 'dzum pa'i bzhin can sna tshogs 'od zer phreng bas mdzes/__/lcid kyis non spangs lha rdzas mchog gi stod g.yogs smad dkris rab 'chang zhing*/__/tha dad rin chen drwa bar 'brel ba phyag zhabs mgul par spras pa des/__/'gro la mi 'jigs sbyin pa ster ba'i yon tan mnga' ba khyod la 'dud/__/dbu skyes mthon mthing ut+pal gzhon nu'i 'od zer gyis bos rigs kyi bdag__/mi bgres skye 'chi'i rtog pa rnam spangs tshe dang ye shes dpag med pa'i/__/zhabs mthil bcings pas 'gro kun 'chi med bde ba'i bcud len sbyin pa de/__/ge sar nyid yin gzhan du srid na 'du 'bral dbyen gyis phyed mi 'gyur/__/khyod sku rab mdzes kun tu zhi zhing rnam par dag pa'i dpal de yi/__/gzi byin 'gog phyir bcu drug cha ldan do zlar 'ongs pa'i de ma thag__/cung zad tsam yang bsgrun par ma bzod slar yang ngo tsha'i grib ma ru/__/mngon par yibs des rgyab yol mdzad pa'i ngo mtshar mchog ldan de la 'dud/__/chos kun gzod nas bdag gir ma bcings rnam thar gsum ldan mkha' 'dra'i dbyings/__/mtshan rtog spros pa'i sbubs su mi gnas yang dag dbu ma'i lam rig pas/__/gnyis snang rtog pa'i pha mtha' brgal yang bde chen snying rje'i 'jo sgeg can/__/zung 'jug dbyer med rnam kun mchog ldan 'od gsal chos kyi sku la 'dud/__/gang gi rang bzhin g.yo ba med kyang stong gzugs sgyu ma'i rol mo ni/__/zag bral bde ba mchog gis rgyas btab kun tu mnyam par sbyar ba yis/__/'og min gnas su mtshan dpe'i rol gar sgyu 'phrul drwa ba'i rnam pa can/__/dag pa'i gdul bya'i tshogs rnams smin mdzad longs spyod rdzogs sku khyod la 'dud/__/'di na blo mig nyon mongs kyis ldongs sna tshogs rtog par 'phyan pa'i 'gro/__/skad cig rer yang de snyed brtse ba'i zlos gar zad med bsgyur ba yis/__/lam gyi stegs dang lam dang lam gyi 'bras bur sbyor bar mdzad pa'i dpal/__/tshad med 'jug pa dus las mi yol sprul pa'i sku mnga' khyod la 'dud/__/rin thang bral ba'i rat+nas gtsug phud dam por bcings byas 'jig rten na/__/grags pa'i dpal ni nyi ma ltar gsal de dag gis kyang khyod zhabs la/__/btud par mdzad pa'i ngo mtshar 'gog phyir dus gsum rgyal ba sras bcas kun/__/skyed pa'i yum gcig shes rab phar phyin mchog gi sku ru bstan la 'dud/__/shin tu rab mdzes chu skyes gzhon nu'i dpa' ltar gsal ba'i mtshan dpe'i gzugs/__/snying rje'i dri bsung mngar pos phyogs kun yongs su 'gengs byas de yi mthus/__/byang sems lha dbang drang srong grub pa'i 'khor tshogs raHyig gnyis pa'i sprin/__/grangs med rol sgeg rnam par g.yo bas gsung gi gcud len btung la 'dud/__/de ltar rab bsnyan bstod tshig dri bzhon dal bur rgyu ba'i pho nya yis/__/spros bral kun gsal gzhon nur rab chags mkhyen brtse'i sprin dkar 'dzum zhal la/__/rnam par 'khyud pas rjes su gzigs pa'i byin rlabs bdud rtsi'i thigs phreng gis/__/bdag sogs gus pa'i ba ku lar reg phan bde'i 'dab phreng grol mdzod kyai/__/gnas skabs bsod nams ma yin chang gi btung bas myos pa'i sna zhags can/__/brgyad gnyis 'jigs pa'i mtshon 'khor g.yo bas bdag gzhan sdug bsngal gsum ldan gyi/__/zug rngu'i tshor bas rnam par 'ching byed thugs rje'i mchil pas dbang bsdus te/__/mtho ris yon tan bdun gyi bdag nyid bde ba'i shul lam la zhugs mdzod/__/khyad par dus min 'chi ba'i rlabs phreng mi bzad ldan pa'i sin+d+hu'i bdag__/ma rungs 'byung po ral gri'i so can sna tshogs kun gyis gang ba der/__/bsti bar phyogs tshe khyod kyi thugs rje'i chu gter lam las legs bskyod nas/__/'chi med bde ldan rin chen gling phyin don gnyis lhun gyis grub par mdzod/__/rtag tu gang sku'i shar gyi thig le rab gus bde 'byung gtsug tor rtser/__/snang stong zung 'jug 'khor lor bsgoms nas gsang sngags 'bru brgyad 'bar ba'i mod/__/dus kun snying gi kun+dAr bsten las ring 'tsho'i bcud len grub pa dang*/__/lhan cig dgyes zhal rnam par g.yo mthong lung bstan dbugs dbyung stsol bar mdzod/__/gzhan yang phan bde'i rtsa lag gcig gyur rgyal bstan 'dzin pa'i ut+pal/__/lung rtogs nyin mo'i 'od zer la phyogs rig grol 'dzum phreng dgod pa rnams/__/skye rgu'i dad pa'i thor tshugs rtser bkod de mthus snod bcud thams cad la/__/slar yang rdzogs ldan gsar pa'i dga' ston nub pa med par sbyin gyur cig__/nam zhig 'dir snang zad par gyur tshe 'byung bzhi 'dus pa'i yid kyi lus/__/rab tu 'jigs bcas 'thor rlung gis bskyod rnal du gnas min de yi tshe/__/kun nas brtse ldan 'phags ma khyod mthong thugs rje'i ra bar bzlums pa las/__/dag pa'i zhing du dbugs 'byin mdzad nas gnas ngan len pa yongs spong shog__/mthar thug blo yis gzhal bar mi nus yon tan rin chen yongs kyi mdzod/__/dran pas srid zhi'i dgos 'dod kun 'byung rgyal ba'i yum gcig khyod bzhin du/__/spangs rtogs phun tshogs 'gro kun sgrol mdzad go 'phang mchog der myur phyin nas/__/don gnyis lhun grub rgyal ba kun gyi phrin las pha mtha' 'dzin gyur cig__/de ltar bsngags brjod chu 'dzin gzhon nu tshig snyan glog phreng do shal can/__/don bzang sprin gyi rol mo gsar pas rab gus ldan pa'i gnyis skyes tshogs/__/gnas skabs mngon mtho'i zlos gar bsgyur bas srid zhi'i phun tshogs 'gugs pa dang*/__/mthar thug zung 'jug sku gsum dbyer med mngal khur mchog gis lci bar 'gyur/__/de ltar 'phags ma sgrol ma dkar mo yid bzhin 'khor lo la bstod cing gsol ba gdab pa'i rim pa 'chi med sprin dkar 'dzum pa'i rol mo zhes bya pha ba 'di ni zhing gi bkod pa dang mthun par rten dang brten pa kun la bsngags brjod kyi tshul du gzhon nu a b+ha yas rang lo bcu bdun par rig grol phun tshogs gling du sbyar ba'i dge bas khyab bdag 'khor lo'i mgon po mchog rnams rtag tu zhabs pad brtan cing*/__/bdag gzhan thams cad dus min gyi 'chi ba'i 'jigs pa las grol ba'i rgyur gyur cig/__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: