JKW-KABAB-09-TA-028

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལས། ཕྲིན་ལས་ལམ་ཁྱེར་བསྡུས་པ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ།
Wylie title bka' brgyad dregs pa kun 'dul las phrin las lam khyer bsdus pa bde chen snying po JKW-KABAB-09-TA-028.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 9, Text 28, Pages 601-618 (Folios 1a to 9b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön ལོང་པོ་བསམ་གཏན་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, long po bsam gtan bde chen gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bka' brgyad dregs pa kun 'dul las phrin las lam khyer bsdus pa bde chen snying po. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 9: 601-618. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Revelations - gter ma
Cycle བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ (bka' brgyad dregs pa kun 'dul)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-09-TA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-BA-036
Colophon

ཞེས་པ་འདིའང་གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་མཆོག་གི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་སྨུག་ནག་དབང་གི་མཁའ་འགྲོས་ལོང་པོ་བསམ་གཏན་གླིང་པའི་ཡང་གཏེར་གྱི་ཤོག་སེར་མངོན་སུམ་དུ་ཕུལ་བ་ལས་བརྡའ་བསྒྱུར་བ་མཛད་ཅིང་ཡིག་ཆུང་ས་བཅད་སོགས་བཀས་གནང་བ་ལྟར་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་སློབ་པདྨ་གར་དབང་རྩལ་གྱིས་ཞུས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལམ།།

zhes pa 'di'ang gter ston grub thob yongs kyi 'khor los sgyur ba mchog gi rig 'dzin chen po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la gu ru rin po ches byin gyis brlabs shing smug nag dbang gi mkha' 'gros long po bsam gtan gling pa'i yang gter gyi shog ser mngon sum du phul ba las brda' bsgyur ba mdzad cing yig chung sa bcad sogs bkas gnang ba ltar rje nyid kyi rdo rje'i bka' slob pad+ma gar dbang rtsal gyis zhus pa dge legs 'phel/__/sarba dA mang+ga lam//

[edit]
༁ྃ༔ བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལས༔ ཕྲིན་ལས་ལམ་ཁྱེར་བསྡུས་པ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ་བཞུགས༔ ༁ྃ༔ ༡༢༣༤༥༦༧༨༩༠༡༢༡༢༔ ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ སྙིང་པོ་དོན་སྤྱོད་རྣལ་འབྱོར་པས༔ སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་བཅུད་འདྲིལ་བ༔ མདོར་བསྡུས་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ཚུལ༔ པདྨ་བཛྲ་བདག་གིས་བསྟན༔ ས་མ་ཡ༔ བསྐྱེད་རིམ་ཕྲིན་ལས་སྔོན་འགྲོ་ལ༔ སྐྱབས་སེམས་ཚོགས་བསགས་བཀའ་བསྒོ་དང་༔ སྲུང་མཚམས་བྱིན་དབབ་མཆོད་པ་བརླབ༔ རྣམ་པ་བདུན་གྱིས་ཉམས་སུ་བླང་༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་ལ་དང་པོ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ བླ་མ་དཔལ་ཆེན་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ༔ མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ གཉིས་པ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི༔ འགྲོ་ཀུན་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ནས༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་གོ་འཕང་བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔ གསུམ་པ་ཚོགས་བསག་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ ཆོས་དབྱིངས་ཀློང་ནས་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་གཤེགས༔ ཟུང་འཇུག་འདུ་འབྲལ་མེད་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ རིག་རྩལ་རོལ་པ་དོན་གྱི་ཕྱག་མཆོད་བཞེས༔ གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ མ་འཁྲུལ་གནས་ལུགས་རྟོགས་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ འགག་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བཞིན་དུ༔ སྐྱེ་མེད་གཉུག་མའི་དབྱིངས་སུ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས༔ དགེ་ཚོགས་འཁོར་གསུམ་དམིགས་མཐའ་བྲལ་བར་བསྔོ༔ རང་བྱུང་གདོད་མའི་གོ་འཕང་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ བཞི་པ་བགེགས་ལ་བཀའ་བསྒོ་བ་ནི། བགེགས་གཏོར་རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསང་སྦྱང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿས་བརླབ་སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿས་མགྲོན་དགུགས། སརྦ་བིགྷྣཱན་ན་མསྶརྦ་སོགས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱ་ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོས་ལ། ཧཱུྃ༔ དག་པའི་ཀུན་གཞི་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཀྱང་༔ མ་རྟོགས་གློ་བུར་འཁྲུལ་པའི་གདོན་བགེགས་ཀུན༔ ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་དཔལ་གྱི་བཀའ་བྱུང་གིས༔ རང་གྲོལ་རིག་པ་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་དུ་དེངས༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཨུུ་ཙཊྚ་ཡ་ཕཊ༔ ལྔ་པ་སྲུང་མཚམས་བཅད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཕྱི་མཚམས་སྤྲུལ་སྐུ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་ཞིང་༔ ནང་མཚམས་ལོངས་སྐུ་ཁྲོ་བོའི་ཕྱག་རྒྱས་གཏམས༔ གསང་མཚམས་ཆོས་སྐུ་ཁྱབ་བདལ་ཆེན་པོའི་ངང་༔ གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་བགེགས་ཚོགས་མཚམས་བཅད་དོ༔ བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཛྙཱ་ན་རཀྵ་ཧཱུྃ་ཨཿ དྲུག་པ་བྱིན་དབབ་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ བྱིན་ཆེན་བྱིན་ཕོབ་རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་ཚོགས༔ དབང་ཆེན་དབང་སྐུར་ཡི་དམ་བཀའ་བརྒྱད་ལྷ༔ དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཅིག་མཁའ་འགྲོ་གིང་ལངྐས༔ སྒྲུབ་པའི་རྟགས་དང་མཚན་མ་མྱུར་དུ་སྟོན༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ བདུན་པ་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དབྱིངས་ཀྱི་ཐོད་པར་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་མཚོ༔ མཁའ་གསང་བྷནྡྷར་རྒྱུ་དྲུག་ཁྲག་རྒྱུན་འཁྱིལ༔ སྟོང་གསུམ་སྣོད་དུ་སྲིད་གསུམ་གཏོར་མར་སྦྱར༔ ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་མཁའ་ཁྱབ་རྒྱན་དུ་ཤར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་པཉྩ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་སརྦ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ས་མ་ཡ༔ དངོས་གཞིར་ལྷ་བསྐྱེད་ཡེ་ཤེས་བསྟིམ༔ བཞུགས་གསོལ་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་ཅིང་བསྟོད༔ བསྙེན་དང་སྒྲུབ་དང་ལས་སྦྱོར་བཟླས༔ རྣམ་པ་བདུན་གྱིས་ཉམས་སུ་བླང་༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་ལ་དང་པོ་དམ་ཚིག་གི་འཁོར་ལོར་བསྐྱེད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ གདོད་ནས་རྣམ་དག་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེར་ཀུན་ཏུ་སྣང་༔ ཟུང་འཇུག་རིག་རྩལ་ཧཱུྃ་གི་འཕྲོ་འདུ་ལས༔ རྒྱུ་ཡི་ཁྲག་འཐུང་མཁའ་ལ་འཇའ་ལྟར་ཤར༔ སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་འབར་བ་ཆེན་པོའི་ཉམས༔ རྡོ་རྗེ་དུང་ཁྲག་འཛིན་ཅིང་ཡུམ་དང་སྦྱོར༔ ཡེ་ཤེས་མེ་རླུང་ཆུ་ཡིས་སྣོད་བཅུད་སྦྱངས༔ ཨེ་ཡྃ་ར་སུྃ་ཀེཾ་རྃ་བྷྲཱུྃ་སྤྲོས་པས༔ འབྱུང་བཞི་རིམ་བརྩེགས་ཀེང་རུས་རི་རབ་དང་༔ འབར་བའི་སྲུང་འཁོར་མེ་ཕུང་འཁྱིལ་བའི་ཀློང་༔ དུར་ཁྲོད་དྲག་པོའི་གཞལ་ཡས་མཚན་རྫོགས་དབུས༔ པད་ཟླ་ཉི་མ་དྲེགས་པ་ཕོ་མོའི་སྟེང་༔ ནམ་མཁའི་དཔལ་ཆེན་ཁྲ་ཐབས་ཚུལ་དུ་བབས༔ སྙོམས་ཞུགས་འོད་ཞུ་བདེ་སྟོང་ཐིག་ལེར་འཁྱིལ༔ ཕྱོགས་བཅུའི་ཁྲག་འཐུང་བཙུན་མོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས༔ ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་སྒྲ་ཡིས་སད་པ་ལས༔ འབྲས་བུའི་སྐུར་བཞེངས་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ༔ སྐུ་གསུམ་དབུ་ནི་མཐིང་དཀར་དམར་བའི་མདངས༔ རྔམས་བཞད་གཤེ་ཚུལ་ཡེ་ཤེས་དྲུག་གི་ཕྱག༔ རྣམ་ཐར་གསུམ་ལྡན་སྟོང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་གཡས༔ ལྷན་སྐྱེས་གསུམ་ལྡན་བདེ་ཆེན་དུང་ཁྲག་གཡོན༔ གར་དགུའི་ཉམས་ལྡན་དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་ཆས༔ ཚད་མེད་ཞབས་བཞི་གཡོན་བརྐྱངས་དོར་ཐབས་བགྲད༔ གནམ་ཞལ་སྔོ་སྐྱ་གཟིག་ཤམ་རུས་རྒྱན་ཅན༔ རྩེ་གསུམ་ཐོད་ཁྲག་འཛིན་པས་ཡབ་ལ་འཁྱུད༔ མཉམ་སྦྱོར་མཁའ་ནས་བྱང་སེམས་ཧཱུྃ་གི་སྤྲིན༔ ཕྱོགས་མཚམས་འཁོར་ལོའི་རྩིབས་སྟེང་བབས་པ་ལས༔ ཤར་དུ་ཐུགས་མཆོག་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ༔ མཐིང་ནག་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཛིན་ཡུམ་དང་འཁྲིལ༔ ལྷོ་རུ་སྐུ་མཆོག་ཟིལ་གནོན་གཤིན་རྗེ་གཤེད༔ སེར་ནག་བེ་ཅོན་ཐོད་ཁྲག་ཡུམ་དང་འཁྲིལ༔ ནུབ་ཏུ་གསུང་མཆོག་པདྨ་རྟ་གདོང་ཞལ༔ དམར་ནག་ཐོད་དབྱུག་དྲིལ་འཛིན་ཡུམ་དང་འཁྲིལ༔ བྱང་དུ་ཕྲིན་ལས་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར༔ ལྗང་ནག་ཕུར་བུ་འདྲིལ་ཞིང་ཡུམ་དང་འཁྲིལ༔ ཤར་ལྷོར་ཁྲག་འཐུང་སྲིད་པ་བདེ་འགྲོ་ཆེ༔ སྨུག་ནག་ཁྱུང་ཆེན་ཞིང་འཛིན་ཡུམ་དང་འཁྲིལ༔ ལྷོ་ནུབ་རིག་འཛིན་དཔའ་བོ་ཐོད་པ་རྩལ༔ དཀར་དམར་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཛིན་ཡུམ་དང་འཁྲིལ༔ ནུབ་བྱང་གསང་བདག་དྲེགས་པ་ཐམས་ཅད་འདུལ༔ མཐིང་ནག་ཐོ་བ་མདུང་འཛིན་ཡུམ་དང་འཁྲིལ༔ བྱང་ཤར་དཔལ་ཆེན་སྟོབས་ལྡན་དམོད་པའི་རྒྱལ༔ སྨུག་ནག་ལྕགས་ཀྱུ་སྦྲུལ་ཞགས་ཡུམ་དང་འཁྲིལ༔ རིག་འཛིན་མ་གཏོགས་དཔལ་རྣམས་ཁྲོ་བོའི་ཆས༔ པད་ཉི་དྲེགས་པ་དྲག་མེའི་ཀློང་ན་རོལ༔ བླ་མ་རིག་འཛིན་དར་ཟབ་ལྷོད་འབོལ་སྟེང་༔ ཞི་ཁྲོ་དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔ འོད་ལྔའི་ཀློང་ན་བདེ་བའི་གར་གྱིས་འགྱིང་༔ ཀུན་ཀྱང་སྲས་འཁོར་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་སོགས༔ ཉི་དང་ཟེར་བཞིན་མ་འདྲེས་ཚོམ་བུར་རྫོགས༔ སྒོ་བཞིར་མཐར་བྱེད་ཁྲོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་བརྒྱད༔ ཕྱི་རོལ་ཁོར་ཡུག་བཀའ་སྡོད་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔ གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདུ་ཡིས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེར་བྱིན་བརླབས་ཤིང་༔ ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷས༔ དབུར་བརྒྱན་འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱི་ཨཱཿ བཛྲ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་པ་བསྟིམ་པ་ནི། ཧཱུྃ་འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་ཁྱབ་གདལ་ཞིང་ཁམས་ནས༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་པ་སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷ༔ སྲིད་གསུམ་གདུག་པའི་ཚོགས་རྣམས་བསྒྲལ་བ་དང་༔ བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཕྱིར་གནས་འདིར་གཤེགས༔ ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛ༔ གསུམ་པ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཏིང་འཛིན་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུར་སྣང་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་ཇི་བཞིན་བྱང་ཆུབ་བར༔ དུ་མར་སྣང་ཡང་དབྱེར་མེད་བརྟན་པར་བཞུགས༔ ས་མ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཏིཥྛ་ལྷན༔ བཞི་པ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ འབར་བའི་སྐུ་ནི་སྒེག་དཔའ་འཇིགས་སུ་རུང་༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་དབྱངས་རྒོད་གཤེ་རྔམས་པར་སྒྲོགས༔ འོད་གསལ་ཐུགས་ནི་སྙིང་རྗེ་རྔམས་ཤིང་ཞི༔ ཁྲག་འཐུང་འདུས་པའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ལྔ་པ་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཞི་ཁྲོ་བདེ་གཤེགས་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ལྡན་གར་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་གླུ་ཡི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཀུན་བཟང་ཉེར་སྤྱོད་ཕྱི་ཡི་མཆོད་པ་འབུལ༔ འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་ནང་གི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཡེ་ཤེས་སྦྱོར་སྒྲོལ་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ དུག་གསུམ་ཤ་ཁྲག་རུས་པའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ རྩ་བརྒྱད་སྟོང་སྦྱར་སྨན་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ དམ་རྫས་རྨད་བྱུང་གཏོར་མའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ གདུག་པ་བསྒྲལ་བའི་རཀྟའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཛ་གད་དཔའ་བོ་ཕུད་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར༔ དགྱེས་པར་བཞེས་ལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པདྱཱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝིདྱཱ་ཤཔྡ་མ་ཧཱ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ དྲུག་པ་བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ནི་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ༔ ཚངས་པའི་གསུང་ལས་ཆོས་ཀྱི་ཆར་པ་འབེབས༔ ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་དབྱིངས་སུ་འཁྱིལ༔ རྩོལ་མེད་ཡོན་ཏན་གདུལ་བྱའི་དཔལ་དུ་ཤར༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིས་འགྲོ་བའི་རེ་བ་སྐོང་༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཞི་ཁྲོ་བདེ་གཤེགས་ཡོངས་རྫོགས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷར༔ གུས་པས་བསྟོད་དོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད། བདུན་པ་བཟླས་པ་ལ་གསུམ་ལས་ཞི་བར་བསྙེན་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ དབུ་རྒྱན་ཞི་བའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི༔ ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་མཆོད༔ བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་རང་ལ་ཐིམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨ༔ བསྙེན་པ་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་བཟླས་པས༔ བདག་ཉིད་བྱིན་རླབས་ནུས་རྩལ་རྫོགས༔ ཁྲོ་བོར་སྒྲུབ་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཚོམ་བུ་དགུ་ལྡན་གཙོ་མཆོག་གི༔ ཐུགས་ཀར་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་དབུས༔ ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར༔ བཟླས་པས་རྒྱུད་བསྐུལ་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ སྣོད་བཅུད་སྣང་ཞེན་ཐམས་ཅད་སྦྱངས༔ སྣང་སྟོང་ལྷ་དང་གྲགས་སྟོང་སྔགས༔ རིག་སྟོང་འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ༔ ཧེ་རུ་ཀ་དང་དབྱེར་མེད་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སྒྲུབ་པའི་གསང་སྔགས་བཞི་འབུམ་བཟླས༔ ནུས་པ་དཔལ་ཆེན་ཉིད་དང་མཉམ༔ ཐུན་མོང་ལས་སྦྱོར་ནི། ཧཱུྃ༔ བདག་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལས༔ སྐུ་དང་སྔགས་ཕྲེང་འོད་ཟེར་མཚོན༔ ཕོ་ཉ་དྲེགས་པ་སྐར་ལྟར་འཁྲུགས༔ སྲིད་གསུམ་ཁྱབ་ཅིང་ཁམས་གསུམ་གཡོས༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ཕྲིན་ལས་རྫོགས༔ ཁྱད་པར་གདུག་ཅིང་གཏུམ་པའི་ཚོགས༔ འགུགས་བསྒྲལ་གནས་སྤར་ཆོས་དབྱིངས་བསྟིམས༔ མིང་གི་ལྷག་མ་མེད་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་པདྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཡཀྵ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཀརྨ་རྃ་རྃ་ཛྭ་ལ་རྃ་སརྦ་དུཥྟན་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལས་སྦྱོར་ཁྲི་ཕྲག་བཞི་བཟླས་ལ༔ ཕྲིན་ལས་གང་བརྩམ་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ རྗེས་ནི་ཚོགས་མཆོད་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ དངོས་གྲུབ་བླང་ཞིང་མཐའ་གཉིས་བསལ༔ བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་བཀྲ་ཤིས་ཏེ༔ ལས་རིམ་བདུན་གྱིས་མཐར་དབྱུང་ངོ་༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་ལས་དང་པོ་ཚོགས་མཆོད་ལས་རིམ་ལས་བྱིན་རླབས་ནི། ཧཱུྃ༔ འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་ལས༔ མེ་རླུང་ཆུ་ཡིས་ཚོགས་རྫས་དངོས་འཛིན་སྦྱངས༔ འབྲུ་གསུམ་འོད་ཞུ་ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔ འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོར་གྱུར༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དང་པོ་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ དབྱིངས་ནས་སྐུར་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་བཀའ་བརྒྱད་ལྷ༔ གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་ཆོས་ལྡན་པའི༔ ཚོགས་ཕུད་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་ཡར་བཞེས་ལ༔ ཐུན་མོང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་ཕོབ༔ ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་ཙཀྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ བར་པ་བཤགས་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་དུ༔ མ་རིག་དབང་གྱུར་བདག་ལུས་ངག་སེམས་ཀྱིས༔ བག་མེད་ཚུལ་གྱིས་ཉམས་ཆགས་སྡིག་ལྟུང་ཀུན༔ ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་བསྐང་ཞིང་བཤགས༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཤུདྡྷེ་ཨ་ཨཿ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད། ཐ་མ་འགུགས་ཤིང་བསྒྲལ་ཏེ་བསྟབ་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ དཔལ་གྱི་འོད་ཟེར་འབར་བ་ཆེན་པོ་ཡིས༔ ཁྲོ་རྒྱལ་སྒོ་བ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ དེ་རྣམས་ཐུགས་ལས་རབ་འཇིགས་ཕོ་ཉའི་ཚོགས༔ ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ལྡན་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྲོས༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་འཚོ་བའི་དགྲ་བགེགས་ཀུན༔ ལྕགས་ཀྱུས་ཟུངས་ཤིག་ཞགས་པས་མགུལ་ནས་ཁྲིད༔ སྒྲོག་གིས་ཆིངས་ལ་དྲིལ་བུས་མྱོས་སུ་ཆུག༔ ལྷ་དང་ཕྲོལ་ཅིག་རྟེན་ལ་དབྱེར་མེད་སྟིམས༔ དྲག་སྔགས་མཐར་སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛ༔ བཛྲ་པཱ་ཤ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་སྥོ་ཊ་བྃ༔ བཛྲ་གྷཎྜེ་ཧོ༔ བཛྲ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ བཛྲ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔ བདག་ཉིད་དཔལ་ཆེན་ཁྲོ་རྒྱལ་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཕུར་པ་སྲས་མཆོག་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ བསྒྲིལ་ཞིང་བཏབ་པའི་ལྷ་ཡང་བརླག་བྱེད་ན༔ གནོད་བྱེད་དགྲ་དང་བགེགས་ལ་སྨོས་ཅི་དགོས༔ ཚེ་བསོད་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུས་རང་ལ་བསྟིམས༔ བདུད་རྩིས་གནས་ངན་ལེན་གྱི་དྲི་མ་སྦྱངས༔ རྣམ་ཤེས་འོག་མིན་རྒྱལ་བའི་སྲས་སུ་སྤོར༔ གཟུགས་ཕུང་རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་བརླག་པར་མཛོད༔ དྲག་སྔགས་མཐར་སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་ཧཱུྃ་ཨ་ཡྃ་ཕཊ༔ བྷིནྡྷ་བྷིནྡྷ་ཧ་ན་ཧ་ན་ད་ཧ་ད་ཧ་མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ ཧཱུྃ༔ བཀའ་བརྒྱད་ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་ཕྱེས་ཤིག༔ དགྲ་བགེགས་དུག་ལྔ་བསྒྲལ་བའི་ཤ་ཁྲག་རུས༔ རྨད་བྱུང་རོལ་པའི་ཚོགས་མཆོད་དགྱེས་པར་བཞེས༔ མངོན་སྤྱོད་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་མཛོད༔ ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཤ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་མ་ཧཱ་མཱྃ་ས་རཀྟ་ཀི་ནི་རི་ཏི་ག་ཎ་ཙཀྲ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ སྤྲོ་ན་བར་འདིར་སྐོང་བཤགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་བྱ། ཚོགས་ལ་རོལ་ཞིང་སྨོན་ལམ་གདབ། ལྷག་མ་བསྔོ་བ་ནི། པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿས་བརླབ། ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཞེས་པས་མགྲོན་འགུག །ཧཱུྃ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་མུུ་རན་མཐའ་སྐྱོང་བའི༔ དཔལ་གྱི་བཀའ་ཉན་ལྷག་སྡུད་ཕོ་ཉའི་ཚོགས༔ འདིར་བྱོན་ལྷག་མའི་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོར་རོལ༔ འཁོར་སྲུང་རྐྱེན་ཟློག་ཚེ་དཔལ་འབྱོར་པ་སྤེལ༔ ཨོཾ་ཨུཙྪིཥྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧིཿཞེས་བསྔོའོ། །གཉིས་པ་བསྐུལ་བ་ལའང་ཐོག་མར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་བསྐུལ་བ་ནི། དམར་གཏོར་ཤ་ཁྲག་གིས་བརྒྱན་པར་དགྲ་བགེགས་དགུགས་བསྟིམ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་སྨན་རཀ་དང་བཅས་ཕུལ་ལ། ཧཱུྃ༔ ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ ཞི་ཁྲོ་རབས་འབྱམས་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་ཅན༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་གར༔ ཅིར་ཡང་སྒྱུར་བའི་ཕྲིན་ལས་དུས་ལ་བབས༔ ཧཱུྃ༔ གཙུག་ཏོར་ནོར་བུའི་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀློང་ནས༔ རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་སྐུར་བཞེངས་ཤིག༔ དམ་རྫས་བདུད་རྩི་འབར་བའི་མཆོད་གཏོར་བཞེས༔ གཟུང་འཛིན་བག་ཆགས་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཧཱུྃ༔ དབུས་ཉིད་དྭངས་མ་ཐིག་ལེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ ཆེ་མཆོག་ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ཚོགས་སྐུར་བཞེངས་ཤིག༔ བདུད་རྩི་སྨན་དང་དམར་ཆེན་རཀྟའི་མཚོ༔ དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་རུས་པའི་གཏོར་མ་བཞེས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ གཉིས་སྣང་གློ་བུར་འཁྲུལ་པའི་གཞན་དབང་ལས༔ མེད་བཞིན་གྱུར་པའི་དགྲ་གདོན་འབྱུང་པོ་ཟློག༔ མེ་ཆུ་དུག་མཚོན་བརྒྱད་གཉིས་འཇིགས་པ་ཟློག༔ བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་ལྟས་ངན་རྦོད་གཏོང་ཟློག༔ བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་རྣམ་མང་ནད་རིགས་ཟློག༔ དུས་མིན་རྐྱེན་གྱིས་འཆི་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཟློག༔ སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུའི་བགེགས་ཀྱི་དཔུང་ཚོགས་ཟློག༔ དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་བདུད་བཞིའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟློག༔ མཐའ་དམག་དུས་འཁྲུགས་དལ་ཡམས་མུ་གེ་ཟློག༔ གློ་བུར་ཀེག་སྲི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཟློག༔ མངོན་སྤྱོད་སྟོབས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་མཛོད༔ ཧཱུྃ༔ ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་འབར་བའི་རྩིབས་སྟེང་ནས༔ ཡང་དག་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་སྐུར་བཞེངས་ཤིག༔ བདུད་རྩི་སྨན་དང་སོགས་འགྲེའོ། ཧཱུྃ༔ ལྷོ་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་འབར་བའི་རྩིབས་སྟེང་ནས༔ འཇམ་དཔལ་སྐུ་ཡི་ལྷ་ཚོག་སོགས༴ ཧཱུྃ༔ ནུབ་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་འབར་བའི་རྩིབས་སྟེང་ནས༔ པདྨ་གསུང་གི་ལྷ་ཚོགས་སོགས༴ ཧཱུྃ༔ བྱང་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་འབར་བའི་རྩིབས་སྟེང་ནས༔ ཕུར་པ་ཕྲིན་ལས་ལྷ་ཚོགས་སོགས༴ ཧཱུྃ༔ ཤར་ལྷོ་འཁོར་ལོ་འབར་བའི་རྩིབས་སྟེང་ནས༔ མ་མོ་རྦད་གཏོར་ལྷ་ཚོགས་སོགས༴ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་ནུབ་འཁོར་ལོ་འབར་བའི་རྩིབས་སྟེང་ནས༔ བླ་མ་རིག་འཛིན་ལྷ་ཚོགས་སོགས༴ ཧཱུྃ༔ ནུབ་བྱང་འཁོར་ལོ་འབར་བའི་རྩིབས་སྟེང་ནས༔ འཇིག་རྟེན་མཆོད་བསྟོད་ལྷ་ཚོགས་སོགས༴ ཧཱུྃ༔ བྱང་ཤར་འཁོར་ལོ་འབར་བའི་རྩིབས་སྟེང་ནས༔ དམོད་པ་དྲག་སྔགས་ལྷ་ཚོགས་སོགས༴ ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་ཁྱབ་ཡངས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ ཁྱུང་ཆེན་རིགས་དགུའི་ལྷ་ཚོགས་སོགས༴ ཧཱུྃ༔ འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱི་ནང་ཁོར་ཡུག་ནས༔ བཀའ་སྡོད་ཕོ་ཉའི་ཚོགས་རྣམས་སྐུར་བཞེངས་ཤིག༔ བདུད་རྩི་སྨན་དང་སོགས༴ ཧཱུྃ༔ ཀློང་དགུའི་དབྱིངས་ལས་ཡེ་ཤེས་རང་བྱུང་རྩལ༔ ཁྲག་འཐུང་རབ་འབྱམས་སྒྲུབ་སྡེ་བསམ་ཡས་ལྷ༔ རྟག་རྒྱུན་རང་བཞིན་ཤུགས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ བདག་ཅག་མོས་པའི་གདུང་བས་རྒྱུད་བསྐུལ་ན༔ གདུལ་བྱ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ ཞི་ཁྲོ་འབར་བ་ཕྱག་རྒྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ རིགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་དཔལ་ཆེན་ཆེ་བའི་མཆོག༔ ཡང་དག་ཁྲག་འཐུང་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད༔ དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ མ་མོ་རྦོད་གཏོང་རིག་འཛིན་བླ་མ་དང་༔ འཇིག་རྟེན་མཆོད་བསྟོད་དྲག་སྔགས་དམོད་པའི་སྡཻ༔ མཐུ་རྩལ་ཡོངས་རྫོགས་རྡོ་རྗེའི་ག་རུ་ཌ༔ དཔལ་གྱི་བཀའ་སྡོད་རབ་འབྱམས་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔ དབང་དྲག་གར་དགུའི་རོལ་པས་སྐུ་བཞེངས་ཤིག༔ བདུད་རྩི་སྨན་དང་༴ དགྲ་བགེགས་རྣལ་འབྱོར༴ གཉིས་སྣང་༴ མེད་བཞིན༴ མེ་ཆུ༴ བྱད་ཁ༴ བཞི་བརྒྱ༴ དུས་མིན༴ སྟོང་ཕྲག༴ དྲེགས་པ་སྡེ༴ མཐའ་དམག༴ གློ་བུར༴ མངོན་སྤྱོད་སྟོབས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་མཛོད༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་ས་མ་ཡ་སརྦ་དུཥྟཱན་ཏ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག་བྷྱོ་ཟློག་ཅིག༔ རྡོ་རྗེའི་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་ཐ་ཚིག་བསྐུལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ སྔོན་ཚེ་དགོངས་བརྒྱུད་བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ༔ བར་དུ་བརྡའ་བརྒྱུད་རིགས་འཛིན་གྲུབ་པའི་ཚོགས༔ ཐ་མ་སྙན་བརྒྱུད་ཚུལ་བཞིན་འཛིན་པ་ཡི༔ བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་འཆང་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཆེའི༔ སྤྱན་སྔར་ཞལ་བཞེས་རྒྱུད་གསུམ་དྲེགས་པའི་ཚོགས༔ ཐ་ཚིག་གཉན་པོའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དང་མངོན་སྤྱོད་ལ་སོགས་པའི༔ གང་བཅོལ་ཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ སརྦ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷུཉྫ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་ཀརྨ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ གཏོར་མ་ཟོར་དུ་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནས་རང་བྱུང་རོལ་པའི་རྩལ༔ ཁྲག་འཐུང་འབར་བའི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་ནས༔ ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་རབ་འཇིགས་གར་དགུའི་ཚུལ༔ དཔལ་ཆེན་ཡོངས་རྫོགས་ཟོར་གྱི་ལས་ལ་བཞེངས༔ གཏོར་ཟོར་ནད་མཚོན་དུག་གི་ཆར་ཆེན་པོས༔ སྡང་བའི་དགྲ་སོད་གནོད་པའི་བགེགས་ཚོགས་ཆོམས༔ བར་ཆད་རྐྱེན་དང་མཐའ་བཞིའི་དམག་དཔུང་ཟློག༔ མངོན་སྤྱོད་སྟོབས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་མཛོད༔ དྲག་སྔགས་བཟླ་ཞིང་རོལ་མོའི་ཚམ་རྔམ་དྲག་པོ་དང་བཅས་ཐལ་མོ་དང་དུལ་མོ་བརྡབ་ཅིང་འཕང་ངོ༌། །བཤལ་ཆུས་བརྟན་མ་བསྐྱོང་བ་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ གངས་ཅན་མཐའ་དབུས་ཀུན་ལ་གནས་བཅས་པའི༔ བདུད་དང་གནོད་སྦྱིན་སྨན་མོ་མཆེད་སྡེ་བཞི༔ བརྟན་སྐྱོང་ཡ་མ་འབུམ་ཕྲག་འཁོར་དང་བཅས༔ འདིར་གཤེགས་དཔལ་གྱི་གཏོར་མའི་བཤལ་ཆུ་བཞེས༔ སྔོན་ཚེ་ཁྲག་འཐུང་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་དང་༔ དཔལ་གྱི་སེང་གེའི་སྤྱན་སྔར་ཞལ་བཞེས་ལྟར༔ བོད་ཁམས་རུ་བཞིའི་མཚམས་ཀྱི་སོ་ཁ་སྲུངས༔ བསྟན་འགྲོའི་བདེ་སྐྱིད་སྤེལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ མ་མ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧིཿ ལས་མཇུག་རྡོ་རྗེའི་བྲོས་བསྡུ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ རྣམ་ཐར་གསུམ་ལྡན་འབར་བའི་ཨེ་སྒྲོམ་དུ༔ སྒྲུབ་ལ་འཚེ་བའི་དམ་སྲི་འབྱུང་པོ་མནན༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་སེམས་བསྐྱེད་དེ་སྲིད་དུ༔ ཐར་མེད་རྡོ་རྗེའི་བྲོ་ཡིས་རྒྱས་གདབ་བོ༔ ཨོཾ་ལཾ༔ ཨཱ་ལཾ༔ ཧཱུྃ་ལཾ༔ སརྦ་ཤཱ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་སྟཾ་བྷ་ཡ་ནན༔ གསུམ་པ་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ལ། གཏང་རག་གི་མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། སྒྲུབ་རྟེན་ལྷར་གསལ་བ་བཏེགས་ལ། ཧཱུྃ༔ མཁའ་ཁྱབ་འོད་གསལ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ རིག་པ་རང་ཤར་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ལྷས༔ དེང་འདིར་བདག་ལ་བརྩེ་བས་ཉེར་དགོངས་ནས༔ མཆོག་ཐུན་ཕྲིན་ལས་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ སྒྲུབ་སྔགས་མཐར། ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་གནས་གསུམ་དུ་གཏུགས་ལ་དམ་རྫས་མྱང༌། ནོངས་བཤགས་སྤྱི་ལྟར་བྱའོ། །བཞི་པ་རྟག་མཐའ་བསལ་ཕྱིར་ཉེར་བསྡུ་བྱ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྣོད་བཅུད་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ལྷ་ལ་ཐིམ༔ དེ་ཡང་རིམ་གྱིས་ཐུགས་སྲོག་ནཱ་དར་བསྡུ༔ མི་དམིགས་འོད་གསལ་གཉུག་མ་རྫོགས་པ་ཆེ༔ རང་བཞིན་སྤྲོས་པ་བྲལ་བའི་དབྱིངས་སུ་བཞག༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ ལྔ་པ་ཆད་མཐའ་བསལ་ཕྱིར་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་ལྷ་སྐུར་ལྡང་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ རྟག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཀ་དག་རང་བྱུང་ལས༔ ལྷུན་གྲུབ་རིག་རྩལ་རང་སྣང་དཔལ་ཆེན་པོ༔ ཟུང་འཇུག་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་སྲོག་ལྡན་པ༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་འཁོར་ལོར་ཤར༔ བཛྲ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀོ྅ཧཾ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་རཀྵཱ་ཧཾ༔ དྲུག་པ་བསྔོ་སྨོན་བྱ་བ་ནི། ཧོཿ འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ནས༔ བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཉིས་བསགས་པའི་དགེ༔ རྣམ་གྲོལ་མཆོག་གི་ས་ལ་བསྔོ་བར་བགྱི༔ ཀུན་ཀྱང་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ བདུན་པ་ཤིས་བརྗོད་ནི། ཧཱུྃ༔ བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཕྲིན་ལས་གཏེར་གྱི་མཛོད༔ བླ་མ་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ ཐུགས་རྗེའི་སྣང་བས་ཕྱོགས་ཀུན་ཁྱབ་པ་དང་༔ མཆོག་ཐུན་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་སོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་མཐའ་བརྒྱན་པར་བྱའོ༔ ས་མ་ཡ༔ ཕྱི་ནང་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་བའི༔ སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་རྒྱུད་དང་ལུང་༔ མན་ངག་ངེས་པའི་སྙིང་པོའི་དོན༔ རྒྱུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་མདོར་བསྡུས་པ༔ མ་འོངས་དོན་དུ་པདྨས་བཀོད༔ ཁ་ཚང་བཅུད་འདྲིལ་བྱིན་རླབས་ཆེ༔ འདི་ལ་ཉམས་ལེན་སུས་བྱེད་པ༔ བར་ཆད་བགེགས་ཞི་བསམ་རྒུ་འགྲུབ༔ མཐར་ཐུག་དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་དང་༔ དབྱེར་མེད་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཐོབ་འགྱུར༔ དེ་ཕྱིར་བརྩོན་པས་རྩེ་གཅིག་སྒྲུབས༔ འགྲོ་དོན་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ མནྟྲ་གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ༔ ཞེས་པ་འདིའང་གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་མཆོག་གི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་སྨུག་ནག་དབང་གི་མཁའ་འགྲོས་ལོང་པོ་བསམ་གཏན་གླིང་པའི་ཡང་གཏེར་གྱི་ཤོག་སེར་མངོན་སུམ་དུ་ཕུལ་བ་ལས་བརྡའ་བསྒྱུར་བ་མཛད་ཅིང་ཡིག་ཆུང་ས་བཅད་སོགས་བཀས་གནང་བ་ལྟར་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་སློབ་པདྨ་གར་དབང་རྩལ་གྱིས་ཞུས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལམ།། །།
[edit]

\u0f01\u0f83:__bka' brgyad dregs pa kun 'dul las:__phrin las lam khyer bsdus pa bde chen snying po bzhugs:__\u0f01\u0f83:__12345678901212:__he ru ka la phyag 'tshal lo:__snying po don spyod rnal 'byor pas:__sgrub sde brgyad kyi bcud 'dril ba:__mdor bsdus nyams su blang ba'i tshul:__pad+ma badz+ra bdag gis bstan:__sa ma ya:__bskyed rim phrin las sngon 'gro la:__skyabs sems tshogs bsags bka' bsgo dang :__srung mtshams byin dbab mchod pa brlab:__rnam pa bdun gyis nyams su blang :__sa ma ya:__de la dang po skyabs su 'gro ba ni:__hU~M:__bla ma dpal chen yi dam zhi khro'i lha:__mkha' 'gro chos skyong tshogs la skyabs su mchi:__gnyis pa sems bskyed pa ni:__'gro kun don du byang chub sems bskyed nas:__he ru ka dpal go 'phang bsgrub par bgyi:__gsum pa tshogs bsag pa ni:__hU~M:__chos dbyings klong nas ye shes lha tshogs gshegs:__zung 'jug 'du 'bral med par bzhugs su gsol:__rig rtsal rol pa don gyi phyag mchod bzhes:__gzung 'dzin 'khrul pa'i sdig sgrib mthol zhing bshags:__ma 'khrul gnas lugs rtogs la rjes yi rang :__'gag med rdo rje'i chos 'khor bskor bzhin du:__skye med gnyug ma'i dbyings su bzhugs gsol 'debs:__dge tshogs 'khor gsum dmigs mtha' bral bar bsngo:__rang byung gdod ma'i go 'phang mngon gyur shog:__bzhi pa bgegs la bka' bsgo ba ni/__bgegs gtor ra~M ya~M kha~M gis bsang sbyang*/__oM AHhU~M hoHsa brlab sarba b+hU ta A kar+Sha ya dzaHsa mgron dgugs/__sarba big+h+nAn na mas+sarba sogs nam mkha' mdzod kyi sngags rgya lan gsum gyis bsngos la/__hU~M:__dag pa'i kun gzhi 'khor 'das dbyer med kyang :__ma rtogs glo bur 'khrul pa'i gdon bgegs kun:__shin tu rnam dag dpal gyi bka' byung gis:__rang grol rig pa chos sku'i klong du dengs:__hU~M hU~M hU~M u+u tsaT+Ta ya phaT:__lnga pa srung mtshams bcad pa ni/__hU~M:__phyi mtshams sprul sku rang byung rdo rje'i zhing :__nang mtshams longs sku khro bo'i phyag rgyas gtams:__gsang mtshams chos sku khyab bdal chen po'i ngang :__gnyis snang 'khrul pa'i bgegs tshogs mtshams bcad do:__badz+ra kro d+ha dz+nyA na rak+Sha hU~M aH__drug pa byin dbab pa ni/__hU~M:__byin chen byin phob rig 'dzin rtsal 'chang tshogs:__dbang chen dbang skur yi dam bka' brgyad lha:__dngos grub stsol cig mkha' 'gro ging lang+kas:__sgrub pa'i rtags dang mtshan ma myur du ston:__oM AHhU~M gu ru d+he wa d+hA ki nI dz+nyA na A be sha ya a AH__bdun pa mchod pa byin rlabs ni/__oM AHhU~M:__dbyings kyi thod par ye shes bdud rtsi'i mtsho:__mkha' gsang b+han+d+har rgyu drug khrag rgyun 'khyil:__stong gsum snod du srid gsum gtor mar sbyar:__nyer spyod 'dod yon mkha' khyab rgyan du shar:__oM AHhU~M ma hA pany+tsa rak+ta ba liM ta sarba pU dza me g+ha AHhU~M:__sa ma ya:__dngos gzhir lha bskyed ye shes bstim:__bzhugs gsol phyag 'tshal mchod cing bstod:__bsnyen dang sgrub dang las sbyor bzlas:__rnam pa bdun gyis nyams su blang :__sa ma ya:__de la dang po dam tshig gi 'khor lor bskyed pa ni/__hU~M:__gdod nas rnam dag de bzhin nyid kyi dbyings:__ye shes dmigs med snying rjer kun tu snang :__zung 'jug rig rtsal hU~M gi 'phro 'du las:__rgyu yi khrag 'thung mkha' la 'ja' ltar shar:__sku mdog mthing nag 'bar ba chen po'i nyams:__rdo rje dung khrag 'dzin cing yum dang sbyor:__ye shes me rlung chu yis snod bcud sbyangs:__e ya~M ra su~M keM ra~M b+h+rU~M spros pas:__'byung bzhi rim brtsegs keng rus ri rab dang :__'bar ba'i srung 'khor me phung 'khyil ba'i klong :__dur khrod drag po'i gzhal yas mtshan rdzogs dbus:__pad zla nyi ma dregs pa pho mo'i steng :__nam mkha'i dpal chen khra thabs tshul du babs:__snyoms zhugs 'od zhu bde stong thig ler 'khyil:__phyogs bcu'i khrag 'thung btsun mo'i tshogs rnams kyis:__zhu ba glus bskul sgra yis sad pa las:__'bras bu'i skur bzhengs che mchog he ru ka:__sku gsum dbu ni mthing dkar dmar ba'i mdangs:__rngams bzhad gshe tshul ye shes drug gi phyag:__rnam thar gsum ldan stong nyid rdo rje g.yas:__lhan skyes gsum ldan bde chen dung khrag g.yon:__gar dgu'i nyams ldan dpal dang dur khrod chas:__tshad med zhabs bzhi g.yon brkyangs dor thabs bgrad:__gnam zhal sngo skya gzig sham rus rgyan can:__rtse gsum thod khrag 'dzin pas yab la 'khyud:__mnyam sbyor mkha' nas byang sems hU~M gi sprin:__phyogs mtshams 'khor lo'i rtsibs steng babs pa las:__shar du thugs mchog yang dag he ru ka:__mthing nag rdo rje dril 'dzin yum dang 'khril:__lho ru sku mchog zil gnon gshin rje gshed:__ser nag be con thod khrag yum dang 'khril:__nub tu gsung mchog pad+ma rta gdong zhal:__dmar nag thod dbyug dril 'dzin yum dang 'khril:__byang du phrin las badz+ra ku mA ra:__ljang nag phur bu 'dril zhing yum dang 'khril:__shar lhor khrag 'thung srid pa bde 'gro che:__smug nag khyung chen zhing 'dzin yum dang 'khril:__lho nub rig 'dzin dpa' bo thod pa rtsal:__dkar dmar rdo rje dril 'dzin yum dang 'khril:__nub byang gsang bdag dregs pa thams cad 'dul:__mthing nag tho ba mdung 'dzin yum dang 'khril:__byang shar dpal chen stobs ldan dmod pa'i rgyal:__smug nag lcags kyu sbrul zhags yum dang 'khril:__rig 'dzin ma gtogs dpal rnams khro bo'i chas:__pad nyi dregs pa drag me'i klong na rol:__bla ma rig 'dzin dar zab lhod 'bol steng :__zhi khro dar dang rin chen rus pas brgyan:__'od lnga'i klong na bde ba'i gar gyis 'gying :__kun kyang sras 'khor sprul pa yang sprul sogs:__nyi dang zer bzhin ma 'dres tshom bur rdzogs:__sgo bzhir mthar byed khro bo yab yum brgyad:__phyi rol khor yug bka' sdod sprin ltar gtibs:__gnas gsum 'bru gsum 'od zer 'phro 'du yis:__sku gsung thugs kyi rdo rjer byin brlabs shing :__ye shes dbang bskur rdo rje dbyings kyi lhas:__dbur brgyan 'gro 'dul phrin las yongs rdzogs gyur:__oM AHhU~M:__oM hU~M trA~M hrI AH__badz+ra d+hA tu a b+hi Shiny+tsa hU~M:__gnyis pa ye shes pa bstim pa ni/__hU~M 'og min chos dbyings khyab gdal zhing khams nas:__sgyu 'phrul rol pa sgrub sde brgyad kyi lha:__srid gsum gdug pa'i tshogs rnams bsgral ba dang :__byin rlabs dngos grub stsol phyir gnas 'dir gshegs:__shrI he ru ka sarba sa ma ya dza dza:__gsum pa bzhugs su gsol ba ni/__hU~M:__ting 'dzin dam tshig sems dpa'i grong khyer du:__ye shes sgyu ma'i skur snang lha tshogs rnams:__chu la chu bzhag ji bzhin byang chub bar:__du mar snang yang dbyer med brtan par bzhugs:__sa ma ya dz+nyA na tiSh+Tha lhan:__bzhi pa phyag 'tshal ba ni/__hU~M:__'bar ba'i sku ni sgeg dpa' 'jigs su rung :__rdo rje'i gsung dbyangs rgod gshe rngams par sgrogs:__'od gsal thugs ni snying rje rngams shing zhi:__khrag 'thung 'dus pa'i tshogs la phyag 'tshal lo:__a ti pu hoH__pra tIts+tsha hoH__lnga pa mchod pa ni/__hU~M:__zhi khro bde gshegs yongs rdzogs lha tshogs la:__phyag rgya bzhi ldan gar gyi mchod pa 'bul:__dga' ba bcu drug glu yi mchod pa 'bul:__kun bzang nyer spyod phyi yi mchod pa 'bul:__'dod yon lnga ldan nang gi mchod pa 'bul:__ye shes sbyor sgrol gsang ba'i mchod pa 'bul:__dug gsum sha khrag rus pa'i mchod pa 'bul:__rtsa brgyad stong sbyar sman gyi mchod pa 'bul:__dam rdzas rmad byung gtor ma'i mchod pa 'bul:__gdug pa bsgral ba'i rak+ta'i mchod pa 'bul:__dza gad dpa' bo phud kyi mchod pa 'bul:__zag med bde chen ye shes bskyed pa'i phyir:__dgyes par bzhes la mchog thun dngos grub stsol:__oM sarba ta thA ga ta shrI he ru ka sa pa ri wA ra ar+g+haM pad+yAM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai wid+yA shap+da ma hA sarba pU dza sa ma ya hoH__ma hA pany+tsa a mr-i ta khA hi:__ma hA ba liM ta khA hi:__ma hA rak+ta khA hi:__drug pa bstod pa ni/__hU~M:__rdo rje'i sku ni nam mkha'i mtha' dang mnyam:__tshangs pa'i gsung las chos kyi char pa 'bebs:__ye shes thugs kyi dgongs pa dbyings su 'khyil:__rtsol med yon tan gdul bya'i dpal du shar:__phrin las rnam bzhis 'gro ba'i re ba skong :__'khor 'das kun gyi khyab bdag he ru ka:__zhi khro bde gshegs yongs rdzogs dkyil 'khor lhar:__gus pas bstod do mchog thun dngos grub stsol:__yi ge brgya pa brjod/__bdun pa bzlas pa la gsum las zhi bar bsnyen pa ni/__hU~M:__dbu rgyan zhi ba'i lha tshogs kyi:__thugs srog sngags phreng 'od zer 'phros:__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams mchod:__byin rlabs dngos grub rang la thim:__oM AHhU~M bo d+hi tsit+ta ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu a:__bsnyen pa 'bum phrag gsum bzlas pas:__bdag nyid byin rlabs nus rtsal rdzogs:__khro bor sgrub pa ni/__hU~M:__tshom bu dgu ldan gtso mchog gi:__thugs kar nyi zla kha sbyor dbus:__thugs srog sngags kyi phreng bas bskor:__bzlas pas rgyud bskul 'od zer 'phros:__snod bcud snang zhen thams cad sbyangs:__snang stong lha dang grags stong sngags:__rig stong 'od gsal phyag rgya che:__he ru ka dang dbyer med gyur:__oM badz+ra kro d+ha ma hA shrI he ru ka ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M phaT:__sgrub pa'i gsang sngags bzhi 'bum bzlas:__nus pa dpal chen nyid dang mnyam:__thun mong las sbyor ni/__hU~M:__bdag nyid dkyil 'khor lha tshogs las:__sku dang sngags phreng 'od zer mtshon:__pho nya dregs pa skar ltar 'khrugs:__srid gsum khyab cing khams gsum g.yos:__zhi rgyas dbang drag phrin las rdzogs:__khyad par gdug cing gtum pa'i tshogs:__'gugs bsgral gnas spar chos dbyings bstims:__ming gi lhag ma med par gyur:__oM badz+ra ma hA kro d+ha pad+ma kro d+hI shwa rI badz+ra kI li kI la ya ma hA yak+Sha kA la rU pa karma ra~M ra~M dz+wa la ra~M sarba duSh+tan mA ra ya hU~M phaT:__las sbyor khri phrag bzhi bzlas la:__phrin las gang brtsam 'grub par 'gyur:__sa ma ya:__rjes ni tshogs mchod thugs dam bskul:__dngos grub blang zhing mtha' gnyis bsal:__bsngo ba smon lam bkra shis te:__las rim bdun gyis mthar dbyung ngo :__sa ma ya:__de las dang po tshogs mchod las rim las byin rlabs ni/__hU~M:__'od gsal rdo rje lta bu'i ting 'dzin las:__me rlung chu yis tshogs rdzas dngos 'dzin sbyangs:__'bru gsum 'od zhu zag med bdud rtsi'i bcud:__'dod yon lnga ldan longs spyod chen por gyur:__ra~M ya~M kha~M:__oM AHhU~M:__dang po mchod pa ni/__hU~M:__dbyings nas skur gshegs zhi khro bka' brgyad lha:__gzugs sgra dri ro reg bya chos ldan pa'i:__tshogs phud bdud rtsi'i mchod pa yar bzhes la:__thun mong mchog gi dngos grub char ltar phob:__shrI he ru ka sarba sa ma ya e h+ye hi:__ma hA pany+tsa kA ma gu Na tsakra a mr-i ta khA hi:__bar pa bshags pa ni/__hU~M:__thog med dus nas da lta yan chad du:__ma rig dbang gyur bdag lus ngag sems kyis:__bag med tshul gyis nyams chags sdig ltung kun:__zhal zas tshogs kyi mchod pas bskang zhing bshags:__badz+ra sa ma ya shud+d+he a aH__yi ge brgya pa brjod/__tha ma 'gugs shing bsgral te bstab pa ni/__hU~M:__dpal gyi 'od zer 'bar ba chen po yis:__khro rgyal sgo ba yab yum thugs dam bskul:__de rnams thugs las rab 'jigs pho nya'i tshogs:__phyag rgya bzhi ldan nam mkha' gang bar spros:__byang chub sgrub la 'tsho ba'i dgra bgegs kun:__lcags kyus zungs shig zhags pas mgul nas khrid:__sgrog gis chings la dril bus myos su chug:__lha dang phrol cig rten la dbyer med stims:__drag sngags mthar sarba sha trUn big+h+nAn badz+ra aM ku sha dza:__badz+ra pA sha hU~M:__badz+ra s+pho Ta ba~M:__badz+ra g+haN+De ho:__badz+ra pra be sha ya phaT:__badz+ra A be sha ya a AH__hU~M:__bdag nyid dpal chen khro rgyal he ru ka:__phur pa sras mchog badz+ra kI la ya:__bsgril zhing btab pa'i lha yang brlag byed na:__gnod byed dgra dang bgegs la smos ci dgos:__tshe bsod 'od zer lcags kyus rang la bstims:__bdud rtsis gnas ngan len gyi dri ma sbyangs:__rnam shes 'og min rgyal ba'i sras su spor:__gzugs phung rdul phran bzhin du brlag par mdzod:__drag sngags mthar sarba sha trUn big+h+nAn hU~M a ya~M phaT:__b+hin+d+ha b+hin+d+ha ha na ha na da ha da ha mA ra ya rbad:__hU~M:__bka' brgyad khrag 'thung lha tshogs zhal phyes shig:__dgra bgegs dug lnga bsgral ba'i sha khrag rus:__rmad byung rol pa'i tshogs mchod dgyes par bzhes:__mngon spyod drag po'i phrin las yongs rdzogs mdzod:__shrI he ru ka sa pa ri wA ra sha trUn big+h+nAn ma hA mA~M sa rak+ta ki ni ri ti ga Na tsakra kha kha khA hi khA hi:__spro na bar 'dir skong bshags ji ltar rigs par bya/__tshogs la rol zhing smon lam gdab/__lhag ma bsngo ba ni/__pany+tsa a mr-i ta hU~M ha hoHhrIHsa brlab/__e A ral+li hrIM hrIM pheM pheM:__zhes pas mgron 'gug__/hU~M:__dkyil 'khor chen po'i mu+u ran mtha' skyong ba'i:__dpal gyi bka' nyan lhag sdud pho nya'i tshogs:__'dir byon lhag ma'i longs spyod chen por rol:__'khor srung rkyen zlog tshe dpal 'byor pa spel:__oM uts+tshiSh+ta ba liM ta kha kha khA hiHzhes bsngo'o/__/gnyis pa bskul ba la'ang thog mar dkyil 'khor gyi lha tshogs bskul ba ni/__dmar gtor sha khrag gis brgyan par dgra bgegs dgugs bstim byin gyis brlabs pa sman raka dang bcas phul la/__hU~M:__nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i dkyil 'khor nas:__zhi khro rabs 'byams lha tshogs thugs dam can:__chos kyi dbyings las ye shes rol pa'i gar:__cir yang sgyur ba'i phrin las dus la babs:__hU~M:__gtsug tor nor bu'i ye shes 'od klong nas:__rdo rje dbyings kyi lha tshogs skur bzhengs shig:__dam rdzas bdud rtsi 'bar ba'i mchod gtor bzhes:__gzung 'dzin bag chags zhi ba'i phrin las mdzod:__hU~M:__dbus nyid dwangs ma thig le'i dkyil 'khor nas:__che mchog khrag 'thung lha tshogs skur bzhengs shig:__bdud rtsi sman dang dmar chen rak+ta'i mtsho:__dgra bgegs sha khrag rus pa'i gtor ma bzhes:__rnal 'byor bdag cag yon mchod 'khor bcas kyi:__gnyis snang glo bur 'khrul pa'i gzhan dbang las:__med bzhin gyur pa'i dgra gdon 'byung po zlog:__me chu dug mtshon brgyad gnyis 'jigs pa zlog:__byad kha phur kha ltas ngan rbod gtong zlog:__bzhi brgya rtsa bzhi'i rnam mang nad rigs zlog:__dus min rkyen gyis 'chi ba bco brgyad zlog:__stong phrag brgyad cu'i bgegs kyi dpung tshogs zlog:__dregs pa sde brgyad bdud bzhi'i cho 'phrul zlog:__mtha' dmag dus 'khrugs dal yams mu ge zlog:__glo bur keg sri bar chad thams cad zlog:__mngon spyod stobs kyi phrin las yongs rdzogs mdzod:__hU~M:__shar phyogs 'khor lo 'bar ba'i rtsibs steng nas:__yang dag thugs kyi lha tshogs skur bzhengs shig:__bdud rtsi sman dang sogs 'gre'o/__hU~M:__lho phyogs 'khor lo 'bar ba'i rtsibs steng nas:__'jam dpal sku yi lha tshog sogs=__hU~M:___nub phyogs 'khor lo 'bar ba'i rtsibs steng nas:__pad+ma gsung gi lha tshogs sogs=__hU~M:__byang phyogs 'khor lo 'bar ba'i rtsibs steng nas:__phur pa phrin las lha tshogs sogs=__hU~M:__shar lho 'khor lo 'bar ba'i rtsibs steng nas:__ma mo rbad gtor lha tshogs sogs=__hU~M:__lho nub 'khor lo 'bar ba'i rtsibs steng nas:__bla ma rig 'dzin lha tshogs sogs=__hU~M:__nub byang 'khor lo 'bar ba'i rtsibs steng nas:__'jig rten mchod bstod lha tshogs sogs=__hU~M:__byang shar 'khor lo 'bar ba'i rtsibs steng nas:__dmod pa drag sngags lha tshogs sogs=__hU~M:__ye shes mkha' khyab yangs pa'i dkyil 'khor nas:__khyung chen rigs dgu'i lha tshogs sogs=__hU~M:__'bar ba'i dkyil 'khor phyi nang khor yug nas:___bka' sdod pho nya'i tshogs rnams skur bzhengs shig:__bdud rtsi sman dang sogs=__hU~M:__klong dgu'i dbyings las ye shes rang byung rtsal:__khrag 'thung rab 'byams sgrub sde bsam yas lha:__rtag rgyun rang bzhin shugs las ma g.yos kyang :__bdag cag mos pa'i gdung bas rgyud bskul na:__gdul bya yul la 'jug pa'i phrin las kyis:__zhi khro 'bar ba phyag rgya'i dkyil 'khor nas:__rigs kyi gtso bo dpal chen che ba'i mchog:__yang dag khrag 'thung 'jam dpal gshin rje gshed:__dbang chen rta mgrin badz+ra kI la ya:__ma mo rbod gtong rig 'dzin bla ma dang :__'jig rten mchod bstod drag sngags dmod pa'i sdai:__mthu rtsal yongs rdzogs rdo rje'i ga ru Da:__dpal gyi bka' sdod rab 'byams tshogs rnams kun:__dbang drag gar dgu'i rol pas sku bzhengs shig:__bdud rtsi sman dang =__dgra bgegs rnal 'byor=__gnyis snang =__med bzhin=__me chu=__byad kha=__bzhi brgya=__dus min=__stong phrag=__dregs pa sde=__mtha' dmag=__glo bur=__mngon spyod stobs kyi phrin las yongs rdzogs mdzod:__oM badz+ra tsaN+Da sa ma ya sarba duSh+tAn ta ka ha na da ha pa tsa b+h+yo b+h+yo zlog zlog b+h+yo zlog cig:__rdo rje'i srung ma rnams la tha tshig bskul ba ni:__hU~M b+h+yo:__sngon tshe dgongs brgyud bde gshegs zhi khro'i lha:__bar du brda' brgyud rigs 'dzin grub pa'i tshogs:__tha ma snyan brgyud tshul bzhin 'dzin pa yi:__brtul zhugs spyod 'chang rdo rje slob dpon che'i:__spyan sngar zhal bzhes rgyud gsum dregs pa'i tshogs:__tha tshig gnyan po'i gtor ma 'di bzhes la:__zhi rgyas dbang dang mngon spyod la sogs pa'i:__gang bcol phrin las myur du 'grub par mdzod:__sarba d+harma pA la i daM ba liM ta b+huny+dza ho:__sa ma ya karma ku ru ho:__gtor ma zor du bskul ba ni/__hU~M b+h+yo:__chos kyi dbyings nas rang byung rol pa'i rtsal:__khrag 'thung 'bar ba'i dur khrod chen po nas:__shin tu mi bzad rab 'jigs gar dgu'i tshul:__dpal chen yongs rdzogs zor gyi las la bzhengs:__gtor zor nad mtshon dug gi char chen pos:__sdang ba'i dgra sod gnod pa'i bgegs tshogs choms:__bar chad rkyen dang mtha' bzhi'i dmag dpung zlog:__mngon spyod stobs kyi phrin las yongs rdzogs mdzod:__drag sngags bzla zhing rol mo'i tsham rngam drag po dang bcas thal mo dang dul mo brdab cing 'phang ngo*/__/bshal chus brtan ma bskyong ba ni/__hU~M b+h+yo:__gangs can mtha' dbus kun la gnas bcas pa'i:__bdud dang gnod sbyin sman mo mched sde bzhi:__brtan skyong ya ma 'bum phrag 'khor dang bcas:__'dir gshegs dpal gyi gtor ma'i bshal chu bzhes:__sngon tshe khrag 'thung pad+ma thod phreng dang :__dpal gyi seng ge'i spyan sngar zhal bzhes ltar:__bod khams ru bzhi'i mtshams kyi so kha srungs:__bstan 'gro'i bde skyid spel ba'i phrin las mdzod:__ma ma d+hA ki nI ba liM ta kha kha khA hi khA hiH__las mjug rdo rje'i bros bsdu ba ni/__hU~M:__rnam thar gsum ldan 'bar ba'i e sgrom du:__sgrub la 'tshe ba'i dam sri 'byung po mnan:__byang chub mchog sems bskyed de srid du:__thar med rdo rje'i bro yis rgyas gdab bo:__oM laM:__A laM:__hU~M laM:__sarba shA trUn big+h+nAn staM b+ha ya nan:__gsum pa dngos grub blang ba la/__gtang rag gi mchod bstod mdor bsdus sngon du 'gro bas/__sgrub rten lhar gsal ba btegs la/__hU~M:__mkha' khyab 'od gsal dbyings kyi dkyil 'khor nas:__rig pa rang shar zhi khro rab 'byams lhas:__deng 'dir bdag la brtse bas nyer dgongs nas:__mchog thun phrin las dngos grub stsal du gsol:__sgrub sngags mthar/__kA ya wA ka tsit+ta sid+d+hi pha la hU~M:__zhes brjod cing gnas gsum du gtugs la dam rdzas myang*/__nongs bshags spyi ltar bya'o/__/bzhi pa rtag mtha' bsal phyir nyer bsdu bya ba ni/__hU~M:__snod bcud gzhal yas khang dang lha la thim:__de yang rim gyis thugs srog nA dar bsdu:__mi dmigs 'od gsal gnyug ma rdzogs pa che:__rang bzhin spros pa bral ba'i dbyings su bzhag:__a a a:__lnga pa chad mtha' bsal phyir thun mtshams kyi lha skur ldang ba ni/__hU~M:__rtag tu mi 'gyur ka dag rang byung las:__lhun grub rig rtsal rang snang dpal chen po:__zung 'jug rdo rje gsum gyi srog ldan pa:__ye shes sgyu 'phrul drwa ba'i 'khor lor shar:__badz+ra shrI he ru ko\u0f85haM kA ya wA ka tsit+ta rak+ShA haM:__drug pa bsngo smon bya ba ni/__hoH__'gro ba'i don du byang chub sems bskyed nas:__bsod nams ye shes tshogs gnyis bsags pa'i dge:__rnam grol mchog gi sa la bsngo bar bgyi:__kun kyang he ru ka dpal myur thob shog:__bdun pa shis brjod ni/__hU~M:__byin rlabs dngos grub phrin las gter gyi mdzod:__bla ma yi dam dkyil 'khor rab 'byams kyi:__thugs rje'i snang bas phyogs kun khyab pa dang :__mchog thun dpal la spyod pa'i bkra shis shog:__ces sogs bkra shis kyi tshigs su bcad pa ji ltar rigs pas mtha' brgyan par bya'o:__sa ma ya:__phyi nang dregs pa kun 'dul ba'i:__sgrub sde brgyad kyi rgyud dang lung :__man ngag nges pa'i snying po'i don:__rgyun gyi phrin las mdor bsdus pa:__ma 'ongs don du pad+mas bkod:__kha tshang bcud 'dril byin rlabs che:__'di la nyams len sus byed pa:__bar chad bgegs zhi bsam rgu 'grub:__mthar thug dpal chen khrag 'thung dang :__dbyer med ye shes sku thob 'gyur:__de phyir brtson pas rtse gcig sgrubs:__'gro don bstan pa rgyas par shog:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gter rgya:__sbas rgya:__gtad rgya:__zab rgya:__man+t+ra gu h+ya sa ma ya:__zhes pa 'di'ang gter ston grub thob yongs kyi 'khor los sgyur ba mchog gi rig 'dzin chen po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la gu ru rin po ches byin gyis brlabs shing smug nag dbang gi mkha' 'gros long po bsam gtan gling pa'i yang gter gyi shog ser mngon sum du phul ba las brda' bsgyur ba mdzad cing yig chung sa bcad sogs bkas gnang ba ltar rje nyid kyi rdo rje'i bka' slob pad+ma gar dbang rtsal gyis zhus pa dge legs 'phel/__/sarba dA mang+ga lam//__//____

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: