ཕྱག་བཞི་པའི་གསོལ་མཆོད་མདོར་བསྡུས།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title phyag bzhi pa'i gsol mchod mdor bsdus JKW-KABAB-08-NYA-025.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 8, Text 25, Pages 575-577 (Folios 1a1 to 2a1)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön རྒྱ་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (rgya ston pad+ma dbang phyug, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Khyentse, Dilgo. phyag bzhi pa'i gsol mchod mdor bsdus. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 8: 575-577. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Protector Rituals - gsol mchod
Cycle བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་ (bla ma bde mchog 'khor lo)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-08-NYA-Karchag
Colophon

།ཅེས་བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་བཀའ་སྲུང་དུ་ཁྱེར་བདེའི་ཚུལ་དུ་དངོས་གྲུབ་རོལ་མཚོའི་གཞུང་ལས་མངྒ་ལས་བཏུས་པའོ།།

ces bla ma bde mchog 'khor lo'i bka' srung du khyer bde'i tshul du dngos grub rol mtsho'i gzhung las mang+ga las btus pa'o

[edit]
༄༅། །ཕྱག་བཞི་པའི་གསོལ་མཆོད་མདོར་བསྡུས་བཞུགས། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་མཆོད་གཏོར་ཉེས་སྐྱོན་སྦྱངས། །ཨཱཿལས་བྷཉྫ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེའི་ནང༌། །ཐུན་མོང་ཁྱད་པར་བླ་མེད་མཆོད་པའི་རྫས། །ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ་བརྗོད་ལ། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས་འོག་མིན་རྣམ་སྣང་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང༌། །རྡོ་རྗེ་གདན་དང་ནཱ་ལེནྡྲ། དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ ཧཱུྃ། ཡུལ་གྱི་མིང་ནི་རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན། །དུར་ཁྲོད་མིང་ནི་རབ་འཇིགས་བསིལ་བའི་ཚལ། །བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར་བའི་ཀློང་དཀྱིལ་ནས། །རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་འཁོར་དང་བཅས། །དད་པ་དམ་ཚིག་དབང་གིས་སྤྱན་འདྲེན་ན། །ཚུར་གཤེགས་ཚུར་གཤེགས་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལའི་ཚོགས། །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས། །ལས་ཀྱི་མགོན་པོ་འཇིགས་བྱེད་བྱ་རོག་གདོང༌། །མ་གཅིག་ལྷ་མོ་འབར་མ་ནག་མོ་དང༌། །དཔལ་ལྡན་ཕྲིན་ལས་མགོན་པོ་སེང་གེའི་གདོང༌། །ཤ་ཟ་སྲིན་པོ་གཏུམ་ཆེན་རཱ་ཧུ་ལ། །སྒྲོལ་གིང་གཤིན་རྗེ་བཙུན་དང་གནོད་སྦྱིན་ཚོགས། །བསྟན་པ་བསྲུང་བའི་སླད་དུ་སྤྱན་འདྲེན་ན། །སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་རྗེས་དགོངས་ལ། །དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་སོགས་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་ནས། །མ་ཐོགས་མྱུར་དུ་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ སྤྱན་དྲངས། ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛནྟུ། ཞེས་བཞུགས་སུ་གསོལ། ཧཱུྃ། ཐུན་མོང་ཁྱད་པར་བླ་ན་མེད། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་ནི། །དངོས་བཤམས་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་དག །ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྲོས་ཏེ་མཆོད། ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྟ་པྲཱ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་རཾ་ཁ་ཧིས་སྨན་དང༌། མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧིས་རཀྟ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་གུ་ཎ་ཧྲྀ་ད་ཧཱུྃ་ཕཊ། ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིནྟ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི་ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ། བསྟན་པའི་བཀའ་སྲུང་ཆེན་པོ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདི་བཞེས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུངས་སོགས་ཀྱིས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། ཧཱུྃ། མི་འགྱུར་རྣམ་དག་ཆོས་དབྱིངས་ངང་ཉིད་ལས། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཐུགས་རྗེའི་སྐུར་སྤྲུལ་པ། །མ་རུངས་འདུལ་མཛད་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལའི་གཙོ། །དྲག་པོའི་སྟོབས་ལྡན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། ཧཱུྃ། དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་རྣམས། །རྣམ་དག་ཐུགས་ཀྱི་རེ་བ་ཡོངས་གང་ནས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང༌། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་དབུ་འཕང་ཆེར་མཐོ་ཞིང༌། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་དང༌། །ཁམས་གསུམ་འགྲོ་ཀུན་བདེ་སྐྱིད་རབ་ལྡན་ཞིང༌། །བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་བཀའ་སྲུང་དུ་ཁྱེར་བདེའི་ཚུལ་དུ་དངོས་གྲུབ་རོལ་མཚོའི་གཞུང་ལས་མངྒ་ལས་བཏུས་པའོ།། །།
[edit]

@#/__/phyag bzhi pa'i gsol mchod mdor bsdus bzhugs/__ra~M ya~M kha~M gis mchod gtor nyes skyon sbyangs/__/AHlas b+hany+dza yangs shing rgya che'i nang*/__/thun mong khyad par bla med mchod pa'i rdzas/__/ye shes bdud rtsi kun gyi snying por gyur/__oM AHhU~M lan gsum brjod la/__rang gi thugs ka'i 'od zer gyis 'og min rnam snang chen po'i pho brang*/__/rdo rje gdan dang nA len+d+ra/__dur khrod chen po brgyad la sogs pa nas ye shes kyi mgon po 'khor dang bcas pa badz+ra sa ma ya dzaH__hU~M/__yul gyi ming ni rgya gar rdo rje gdan/__/dur khrod ming ni rab 'jigs bsil ba'i tshal/__/bskal pa'i me ltar 'bar ba'i klong dkyil nas/__/rdo rje nag po chen po 'khor dang bcas/__/dad pa dam tshig dbang gis spyan 'dren na/__/tshur gshegs tshur gshegs ma hA kA la'i tshogs/__/ye shes mgon po yab yum 'khor dang bcas/__/las kyi mgon po 'jigs byed bya rog gdong*/__/ma gcig lha mo 'bar ma nag mo dang*/__/dpal ldan phrin las mgon po seng ge'i gdong*/__/sha za srin po gtum chen rA hu la/__/sgrol ging gshin rje btsun dang gnod sbyin tshogs/__/bstan pa bsrung ba'i slad du spyan 'dren na/__/sngon gyi thugs dam gnyan po rjes dgongs la/__/dur khrod brgyad sogs zhing khams rgya mtsho nas/__/ma thogs myur du gnas 'dir gshegs su gsol/__oM shrI ma hA kA la sa pA ri wA ra badz+ra sa mA dzaHdzaHhU~M baM hoH__spyan drangs/__oM shrI ma hA kA la sa pA ri wA ra sa ma ya tiSh+Than+tu/__zhes bzhugs su gsol/__hU~M/__thun mong khyad par bla na med/__/phyi nang gsang ba'i mchod pa ni/__/dngos bshams yid las byung ba dag__/nam mkha' gang bar spros te mchod/__oM shrI ma hA kA la sa pA ri wA ra ar+g+haM nas shab+ta prA tIts+tsha swA hA/__pany+tsa a mr-i ta khA raM kha his sman dang*/__ma hA rak+ta kha raM khA his rak+ta/__oM ma hA kA la e ka dzA Ti gu Na hr-i da hU~M phaT/__sa pA ri wA ra i daM ba lin+ta kha kha khA hi khA hi lan gsum gyis gtor ma phul/__bstan pa'i bka' srung chen po dpal ye shes kyi mgon po phyag bzhi pa 'khor dang bcas pa rnams kyis mchod sbyin gyi gtor ma rgya chen po 'di bzhes la sangs rgyas kyi bstan pa srungs sogs kyis phrin las bcol/__hU~M/__mi 'gyur rnam dag chos dbyings ngang nyid las/__/ye shes chen po thugs rje'i skur sprul pa/__/ma rungs 'dul mdzad ma hA kA la'i gtso/__/drag po'i stobs ldan khyod la phyag 'tshal bstod/__hU~M/__dpal ldan ye shes mgon po 'khor bcas rnams/__/rnam dag thugs kyi re ba yongs gang nas/__/sangs rgyas bstan pa dar zhing rgyas pa dang*/__/dkon mchog gsum gyi dbu 'phang cher mtho zhing*/__/phrin las rnam bzhi lhun gyis 'grub pa dang*/__/khams gsum 'gro kun bde skyid rab ldan zhing*/__/bcol ba'i phrin las myur du 'grub par mdzod/__/ces bla ma bde mchog 'khor lo'i bka' srung du khyer bde'i tshul du dngos grub rol mtsho'i gzhung las mang+ga las btus pa'o//__//

Footnotes

Other Information