གསང་འགྲེལ་ཕྱོགས་བཅུའི་མུན་སེལ་གྱི་སྤྱི་དོན་འོད་གསལ་སྙིང་པོ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title gsang 'grel phyogs bcu'i mun sel gyi spyi don 'od gsal snying po JKW-KABAB-22-ZA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 22, Text 1, Pages 1-243 (Folios 1a to 122a5)
Author མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་
Less details More details
Citation Mi pham rgya mtsho. gsang 'grel phyogs bcu'i mun sel gyi spyi don 'od gsal snying po. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 22: 1-243. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Overviews - spyi don
Karchag page JKW-KABAB-Volume-22-ZA-Karchag
Colophon

ཅེས་པའང་རྒྱལ་དབང་མཚོ་འཁྲུངས་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་འཇིགས་བྲལ་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་གསུང་གི་བསྐུལ་བ་སྔ་ཕྱིར་གནང་བ་དང༌། ཁྱད་པར་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་དས་མཆོད་དང་འབྲེལ་བར་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པའི་དས་སུ་རྩ་གསུམ་ལྷ་ལ་གནང་བ་ཞུས་ཤིང༌། དེ་ཉིན་ནས་བརྩམས་ཏེ་བྲིས་ཤིག་ཅེས་གསུང་གི་གནང་བ་བྱིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས། བདག་འཇམ་དཔལ་དགྱེས་པའི་རྡོ་རྗེས་ཀྱང་མར་མེ་ཁྲི་ཕྲག་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་སོགས་ཕུལ་ནས་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཡི་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་དྲག་ཏུ་བཏབ་སྟེ། རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་ལུང་དང༌། དཔལ་མགོན་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་གི་སྣང་བ་དང་མ་བྲལ་བའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་འཇུག་པས། ས་སྐྱོང་གི་ལོ་ཧོར་ཟླ་གསུམ་པའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུ་ལ་རྫོགས་པར་གྲུབ་པ་ཉིད་ད་བགྱིས་པ་འདིས་ཀྱང་གསང་སྔགས་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་ཕྱོགས་དས་ཐམས་ཅད་པར་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་རྒྱུ་ལས་འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་གནས་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག།མངྒ་ལམ།།

ces pa'ang rgyal dbang mtsho 'khrungs rgyal ba'i rgyal tshab 'jigs bral gyi slob dpon chen po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas gsung gi bskul ba snga phyir gnang ba dang/__khyad par kun mkhyen chen po'i das mchod dang 'brel bar tshogs kyi mchod pa'i das su rtsa gsum lha la gnang ba zhus shing/__de nyin nas brtsams te bris shig ces gsung gi gnang ba byin pa la brten nas/__bdag 'jam dpal dgyes pa'i rdo rjes kyang mar me khri phrag dang tshogs kyi mchod pa sogs phul nas rtsa gsum lha yi tshogs la gsol ba drag tu btab ste/__rig 'dzin brgyud pa'i lung dang/__dpal mgon bla ma rnams kyi gsung gi snang ba dang ma bral ba'i blo gros kyi 'jug pas/__sa skyong gi lo hor zla gsum pa'i dkar phyogs kyi tshes bcu la rdzogs par grub pa nyid da bgyis pa 'dis kyang gsang sngags snying po'i bstan pa phyogs das thams cad par 'phel zhing rgyas pa'i rgyu las 'gro kun byang chub mchog gi gnas thob par gyur cig/mang+ga lam

[edit]
༄༅། །སཱ ར བྷ སྭ རོ ད ཤ དི ཀྤྲ ཀཱ ཤགུཧྱཊཱི ཀཱ ནཱཾ སཱ མཱ ནྱཱ རྠཾ བི ཧ ར ཏིསྨ།

༄༅། །གསང་འགྲེལ་ཕྱོགས་བཅུའི་མུན་སེལ་གྱི་སྤྱི་དོན་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་བཞུགས་སོ། །

།་ཨ དྱ ཤྴུ དྡྷོ ྅ པྲ པ ཉྩ དྷཱ ཏུ ཤྩཱ ནཱ བྷོ གྱ མབྷེ ད བུ དྡྷ ཨོ ཛས྄།

ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥ་ཡ།་་ཀ་དག་སྤྲོས་བྲལ་ནང་དབྱིངས་དང༌། །དབྱེར་མེད་ལྷུན་གྲུབ་རིག་པའི་གདངས།

ཉྫུ ཤྲཱི ཛྙཱ ན ཀཱ ཡ ཡཱུ ན སེ ཡ ཙྪ ནྟུ། ནིཞ རཱ བྱ ཡེ བྷིཿ

བགྲེས་རྒུད་དང་བྲལ་ཡེ་ཤེས་སྐ། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུས་ཤིས་པ་སྩོལ།

།ཆོས་ཀུན་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་གཞི་དབྱིངས་སུ། །རང་སྣང་སྐ་གསུམ་རོལ་པའི་རྩལ་རྫོགས་པས། །སྒྲིབ་བྲལ་གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཀློང་ཆེན་པ། །དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ཞབས་ཀྱིས་བདག་སྐྱོངས་ཤིག།སྨྲ་བའི་སེང་གེ་གང་གི་རིགས་པའི་མེས། །སྲིད་འདིར་ལོག་སྨྲའི་ཚང་ཚིང་ཀུན་བསྲེགས་ཀྱང༌། །འཇམ་པའི་དཔལ་གྱུར་བདད་རྩིའི་སྐ་བརྙེས་པ། །རོང་ཟོམ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག།དགོངས་བརྡ་སྙན་བརྒྱུད་རིག་འཛིན་བླ་མ་དང༌། །ཞི་ཆགས་ཁྲོ་བོའི་ཚུལ་འཆང་ཡི་དམ་ལྷ། །གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་རྒྱུད་གསུམ་དྲེགས་ཚོགས་བཅས། །རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་ལྷ་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །སྣང་སྲིད་གདོད་ནས་དག་མཉམ་བདེ་ཆེན་གྱི། །ཐེག་མཆོག་སེང་གེའི་ང་རོས་ས་གསུམ་ན། །ལོག་སྨྲའི་རི་དྭགས་ཚོགས་ཀུན་སྐྲག་མཛད་པ། །ཆེ་བ་དྲུག་ལྡན་གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་གྱི། །ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་དོན་གནད། །ལེགས་བཤད་ཉི་ཟླའི་སྤྲིན་གྱི་སྣང་བ་ཡིས། །ཕྱོགས་བཅུའི་མུན་པ་རྣམ་པར་འཇོམས་བྱེད་པའི། །སྤྱི་དོན་སྙིང་པོ་མདོར་བསྡུས་ཚུལ་གྱིས་བཤད། །དེ་ལ་འདིར་སེམས་དང་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་ད་སྟོན་པ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་གསང་བའི་སྙིང་པོ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ངེས་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་འདི་འཆད་པ་ལ། བཤད་བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་ཆེ་བ་དང༌། རྒྱུད་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ། སྤྱི་རྒྱུད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཆེན་པོ་གསང་བ་བས་ཀྱང་ཆེས་གསང་བ་འདི་ལྟ་བུ་ནི། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྔགས་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་མཐའ་དག་གི་དགོངས་པའི་གནད་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་སྤྱིར་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྙིང་གི་མེ་ལོང་གི་རྒྱུད་ལས། བསྐྱེད་པ་མ་ཧཱ་ཡོ་ག་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་ལྟ་བུའོ། །རྫོགས་པ་ཨ་ནུ་ཡོ་ག་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལམ་ལྟ་བུའོ། །རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཨ་ཏི་ཡོ་ག་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྲས་བུ་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ད། མ་ཧཱ་ཡོ་གར་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་དོན་མཐའ་དག་སྟོན་པས་ན། དེ་ཉིད་གཞིར་བཞག་གི་སྟེང་ནས་སྔགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་མཐའ་དག་ལ་ངེས་པ་བསྐྱེད་དགོས་ཤིང༌། དེ་ལྟ་བུའི་གསང་སྔགས་ནང་གི་རྒྱུད་མ་ཧཱ་ཡོ་ག་དེ་ལ་ནང་གསེས་སུ་དབྱེ་ན་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཚད་མེད་པ་ཡོད་དེ། གདལ་བྱའི་ཁམས་དབང་བསམ་པ་དང་མཐན་པར་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་པ་ལྷ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་གྱི་འཇུག་པ་ཚད་མེད་པ་ཡོད་པས་ན་མཐའ་འདི་ཙམ་ཞེས་གཟུང་ད་མེད་ཀྱང༌། ངོ་བོའི་ཆ་ནས་རྒྱ་ཆེ་བ་ཐན་མོང་སྣ་ཚོགས་པའི་རྒྱུད་དང༌། ཟབ་པ་ཐན་མིན་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་གཉིས་སུ་ཡོད་ཅིང༌། དང་པོ་ཐན་མོང་སྤྱིར་བཏང་གི་དབང་ད་བྱས་ན་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་མཐའ་ཡས་པ་དེ་དག་རིགས་བསྡུ་ན་སྐ་གསུང་ཐགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རིགས་ལྔ་དང་དབྱེར་མེད་པ་ཁྱབ་བདག་ཧེ་རུ་ཀའི་རིགས་སམ། དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུད་དེ་རྒྱུད་དྲུག་ཏུ་འད་བ་ཡིན་ལ། བརྗོད་བྱའི་སྒོ་ནས་ཐབས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཙོ་ཆེར་སྟོན་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕྱོགས་གཙོ་ཆེར་སྟོན་པ་དང༌། ཐབས་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་རྩལ་ད་བཏོན་ནས་འཆད་ཚུལ་གྱིས། རིམ་པ་ལྟར་ཕ་རྒྱུད་དང་མ་རྒྱུད་དང་གཉིས་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ཅེས་རྣམ་པར་བཞག་སྟེ། དཔེར་ན་སྒྱུ་ལུས་གསལ་པོར་སྟོན་པ་གསང་བ་འདས་པ་དང༌། འོད་གསལ་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་དང༌། ཟུང་འཇུག་གི་ཡེ་ཤེས་རྩལ་ད་བཏོན་ནས་བཤད་པ་དས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། དས་འཁོར་ལས་ནི་མཚོན་བྱ་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཟུང་འཇུག་ཉིད་རྩལ་ད་བཏོན་པས་ན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་མ་ནིང་གི་གོ་འཕང་ཞེས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྒྱུད་ཡིན་པར་གསུངས་སོ། །དེའི་ཕྱིར་སྔགས་རྙིང་མའི་གཞུང་ད་མ་ཧཱ་ཡོ་ག་ལ་ཡང་མ་ཧཱའི་མ་ཧཱ་སོགས་གསུམ་ད་ཕྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ཟབ་མོ་ཐན་མིན་བྱེ་བྲག་གི་རྒྱུད་ལ་ཡང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྒྱུད་སྡེ་དང༌། ཟབ་མོ་སྒྲུབ་སྡེ་གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་དང་པོ་ནི། ཏནྟྲ་ཆེན་པོ་སྡེ་བཅོ་བརྒྱད་ཅེས་གྲགས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཀུན་གྱི་གཞིའམ་སྙིང་པོར་གྱུར་པ་ནི་གསང་བའི་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་འདི་ཡིན་ཅིང༌། ཅིའི་ཕྱིར་རྒྱུད་འདི་དག་ཐན་མོང་མིན་པ་དང༌། ཟབ་པ་ཡིན་སྙམ་ན། གསང་སྔགས་ནང་གི་རྒྱུད་སྡེ་མཐའ་དག་གི་དགོངས་པའི་གནད་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རྟོགས་པ་ནི་འདི་ལ་རག་ལས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་སྔགས་བླ་མེད་ཐམས་ཅད་ཀྱང༌། དབང་བཞིས་སྨིན་པར་བྱས་ནས་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ལམ་ལ་གནད་ད་བསྣུན་པར་འདྲ་ཡང༌། རྒྱུད་གཞན་ཕལ་མོ་ཆེ་ན་ལྷ་སྔགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་དང༌། རྫོགས་རིམ་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེར་གནད་ད་བསྣུན་པའི་ཐབས་ཙམ་ཞིག་བསྟན་གྱི། དེ་དག་གི་གནད་གང་ལ་ཐག་པ་སྣང་སྲིད་དག་མཉམ་ཆེན་པོའི་ལྟ་བ་དང༌། མཚོན་བྱ་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་གསལ་པོར་ངོ་སྤྲོད་པའི་ཚུལ་ནི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་ཏུ་སྦས་པར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྒྱུད་འདི་དག་ཏུ་གསལ་པོར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དཔེར་ན་དས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལས་ནི། རྡོ་རྗེ་ཅན་གྱིས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་ཏུ་སྦས་པའི་གནད་གསལ་པོར་བསྟན་པས་ན། རྒྱུད་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏོག་ཁ་འབྱེད་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཏེ། དེའི་ཚུལ་ཡང་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་གྱི་སྙིང་པོ་དབང་བཞི་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ལ། དེ་ནི་རྒྱུད་གཞན་ད་བཞི་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ་ཞེས། གསུམ་པའི་ཤུགས་ལ་འཕངས་པ་ཙམ་ལས་གསལ་པོར་མ་གསུངས་ཞིང༌། དེའི་དབང་གིས་རྒྱུད་ཀྱི་གནས་འཆད་པའི་རྒྱ་གར་པ་དག་ལ། བཞི་པའི་ཡེ་ཤེས་སྙོམས་འཇུག་གི་ཚོར་བ་དེ་ཙམ་དང༌། ཆགས་བྲལ་གྱི་སེམས་དང༌། སྟོང་པའི་གོ་ཡུལ་ཙམ་ལ་འདོད་པ་སོགས་རྣམ་པ་མང་པོར་བྱུང་བ་ནི། ཁ་སྦྱོར་བདན་གྱི་འགྲེལ་པ་དང༌། ཨིནྟྲ་བྷཱུ་ཏིས་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ་སོགས་ལས་གསལ་བར་བཀག་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། དེང་སང་བསིལ་ལྡན་འདིར་ཡང༌། བཞི་པའི་ཡེ་ཤེས་ངོ་སྤྲོད་པའི་མན་ངག་ལ་སྐར་པ་འདེབས་པ་དང༌། ཚོར་བདེ་དང་སྟོང་འཛིན་གྱི་འད་ཤེས་གསར་ད་སྦྱར་བ་ལྷན་སྐྱེས་སུ་འདོད་པ་སོགས་མུན་སྤྲུལ་ད་མ་བྱུང་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའི་དོན་གྱིས་ན་དས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལས་ནི། འགྱུར་མེད་ཀྱི་བདེ་བ་དང༌། རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྱི་སྟོང་པ་ཉིད་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐ། མཚོན་བྱ་དོན་གྱི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ། རྡུལ་དང་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ལས་འདས་པའི་མཁའ་ཁྱབ་མཁའ་ཡི་རྡོ་རྗེ་ཅན་དེ་ཉིད། རྒྱུད་ཉིད་དང་འགྲེལ་བའི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པའི་སྐབས་སོགས་ལས་ཤིན་ཏུ་གསལ་པོར་བསྟན་པ་ནི་རྒྱུད་སྡེ་མཐའ་དག་གི་དགོངས་གནད་ལ་ཁྱབ་བྱེད་ད་འཇུག་དགོས་པའི་མན་ངག་དམ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་རྒྱུད་ནི་རྒྱུད་གཞན་གྱིས་ཤེས་པར་བྱ་ཞེས་ལུང་ལས་གྲགས་པ་བཞིན་ད། སྔགས་བླ་ན་མེད་པའི་ལྟ་སྒོམ་གྱི་གནད་མ་སྦས་པར་སྟོན་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་འདིས་ནི། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་མཐའ་དག་གི་དགོངས་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཡིན་པས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་རིན་ཆེན་གཅིག་པ་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩེ། བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས། ལུང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་འགྲེལ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཉེ་ལམ་ཆེན་པོ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོངས་པའི་ཞེ་ཕུགས་དམ་པར་གྱུར་པའི་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་རྨད་ད་བྱུང་བ་དང་ལྡན་པའོ། །དེས་ན་རྒྱུད་འདི་ལས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའི་གནད་མེད་པར། སྔགས་རྒྱུད་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་ཟབ་མོ་ཉི་ཚེ་བ་རེ་རང་བློའི་ནུས་པ་དང་འཚམས་པར་རྟོག་གེའི་ཞེན་ཡུལ་ད་ཁྲིད་ནས་བབ་ཅོལ་ད་བརྩམས་པའི་གཞུང་རྣམས་ནི་སྲོག་དང་བྲལ་བའི་རོ་བཞིན་ད་གནད་ཀྱིས་དབེན་པར་ཤེས་ནས། རྡོ་རྗེའི་ཐེག་པར་འདན་པ་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་སྐལ་བཟང་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལྟ་བུའི་རྒྱུད་འཆད་ཉན་བྱེད་པ་ལ་ལུས་དང་སྲོག་ལའང་ཕངས་པ་མེད་པར་ནན་ཏན་ད་བྱ་བར་རིགས་སོ། །གཉིས་པ་རྒྱུད་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པའི་ཚུལ་ལ་ཤིང་རྟའི་ལམ་སྲོལ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཏེ། རྒྱ་ཆེ་བ་ཐན་མོང་གི་བཤད་ཚུལ་དང༌། ཟབ་པ་ཐན་མིན་གྱི་འཆད་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་རིག་སྔགས་འཆང་བ་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་ལྡན་ཟུར་པའི་བཀའ་སྲོལ་རྨད་ད་བྱུང་བ་སྟེ། མ་ཧཱ་ཡོ་ག་རང་གཞུང་ལྟར་འཆད་པའོ། །གཉིས་པ་ནི་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་རོང་ཀློང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་དགོངས་པ་བླ་ན་མེད་པ་སྟེ། དེ་ཡང་རྒྱུད་འདི་ནི་མ་ཧཱའི་ཨ་ཏི་ཡིན་པས། རྫོགས་ཆེན་ལ་གསུམ་ད་ཕྱེ་བའི་ཨ་ཏིའི་མ་ཧཱ་དང་གནད་གཅིག་པས་ན། གསང་བ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལ༑ བསྐྱེད་རྫོགས་དབྱེར་མེད་སེམས་དང་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྟན་པ་དང༌། བསྐྱེད་རྫོགས་ལ་མི་ལྟོས་པར་སེམས་ཉིད་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་རང་བཞིན་ད་བསྟན་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་བའི་ངོ་བོར་སངས་རྒྱས་པའི་རང་བཞིན་ད་བསྟན་པ་གསུམ་ལས་སྔ་མ་ལྟར་ད་འཆད་པའོ། །འཆད་ཚུལ་དེ་གཉིས་མཐར་ཐག་གི་གནད་ལ་དགོངས་པ་རོ་གཅིག་ན་ཡང༌། སྐབས་འདིར་ནི་ཟབ་མོ་མན་ངག་གི་གནད་དང་ལྡན་པ་ལུགས་ཕྱི་མའི་ཚུལ་བཤད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་གསུམ་སྟེ། བརྗོད་བྱ་རྟོགས་པའི་ཡན་ལག་མཚན་དོན་བཤད་པ། བརྗོད་བྱའི་དོན་གྱི་གནད་རྣམས་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ། རྗོད་བྱེད་རྒྱུད་ཀྱི་ཚིག་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ།

།དང་པོ་བུམ་པ་ཞེས་པའི་མིང་ལས་ལྟོ་ལྡིར་བའི་དངོས་པོ་གོ་བ་བཞིན་ད། དབང་པོ་རབ་མགོ་སྨྲོས་པས་གོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ནི། འདི་ལྟ་བུའི་མཚན་དོན་རྟོགས་པས་ཀྱང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་བསྟན་པའི་རྒྱུད་དོན་ཁོང་ད་ཆུད་པར་འགྱུར་བས་ཐོག་མར་མཚན་གྱི་དོན་བཤད་ན། སྤྱིར་ཏནྟྲའི་སྒྲ་ལས་དྲངས་པའི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ་ནི། དོན་ད་གཉེར་བྱ་མཆོག་ཐན་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་ལྷ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་ལ་སོགས་པའི་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་འབྲེལ་བར་སྟོན་པའི་ཚིག་དོན་རྒྱུད་མར་གནས་པ་ལ་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་ཞིང༌། བྱེ་བྲག་ཏུ་གསང་བའི་སྙིང་པོ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ངེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། འདི་ལྟར་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཀུན་དབྱེར་མེད་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ་སྐ་གསུང་ཐགས་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོར་ཡེ་ནས་གནས་པ་ནི་གསང་བ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ཉིད་ཚུལ་བཞིན་རྟོགས་པ་ནི་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་ཟབ་མོ་ཡིན་ལ། སྣོད་ད་མ་གྱུར་པའི་སྒྲིབ་པ་ཅན་གྱིས་མི་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་ན་གསང་བའོ། །གསང་ཚུལ་ནི་སྐ་གསུམ་རང་ལ་ཡོད་ཀྱང་གློ་བུར་གྱི་སྒྲིབ་པས་བསྒྲིབས་ནས་མ་མཐོང་བ་དང༌། དེའི་ཚུལ་སྟོན་པའི་ལྟ་དགོངས་ཟབ་མོ་རྣམས་ཀྱང་རང་སྟོབས་ཀྱིས་མ་ཤེས་ཤིང༌། གཞན་གྱིས་སྟོན་པ་མེད་པས་སམ་བསྟན་ཀྱང་རྟོགས་པར་དཀའ་བ་ནི་གབ་པ་དང༌། ཚུལ་འདིའི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པ་ཐན་མིན་རྣམས་སྣོད་མིན་ལ་མ་སྦས་ན་གསང་སྒོ་འཆོལ་བས་སྒྲོ་སྐར་གྱི་གནས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་མི་སྟོན་པ་ནི་སྦས་པ་སྟེ་དེ་ལྟར་གབ་སྦས་ཀྱི་གསང་བ་གཉིས་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་གསང་བའོ། །སྙིང་པོ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐག་པ་སྐ་གསུང་ཐགས་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོའི་བདག་ཉིད་ད་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་པ་མཉམ་ཉིད་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་དང༌། དེའི་རྗོད་བྱེད་ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་བཅས་པ་འདི་ནི་ཆོས་ཀུན་གྱི་གཞིའམ་བཅུད་དམ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས་ན་སྙིང་པོར་གྱུར་པའོ། །དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ནི་སྐ་གསུམ་འད་འབྲལ་མེད་པའི་རང་བཞིན་དེ་ཉིད། དངོས་པོ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་ཅིང་ཐམས་ཅད་དེ་ཁོ་ནའི་བདག་ཉིད་ད་གྱུར་པ་དང༌། གནས་ལུགས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིན་ཅིང་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པས་བསླུ་བ་མེད་པ་དང༌། གནས་ལུགས་དེ་ལྟ་བུ་ནི་རྟག་ཏུ་རང་གི་རང་བཞིན་ཇི་ལྟ་བ་ལས་ཉམས་པ་མི་སྲིད་པས་འགྱུར་བ་མེད་པས་ན་དེ་སྐད་ད་བྱའོ། །ངེས་པ་ནི་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུར་བསྟན་པ་གདལ་བྱ་ཞུགས་པའི་ཐབས་སུ་བསྟན་པའི་དྲང་དོན་མ་ཡིན་གྱི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་ཐགས་སུ་ཆུད་པའི་དོན་མཐར་ཐག་པ་གདལ་བྱ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་ལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ད་བསྟན་པ་ངེས་པའམ་མཐར་ཐག་གི་དོན་ཡིན་པས་དེ་སྐད་ཅེས་བྱ་སྟེ། མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་བཞི་པོ་འདིས་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་པ་དག་མཉམ་ཆེན་པོའི་དོན་ལ་ཡོན་ཏན་གྱི་སྒོ་ནས་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་བཞིའི་ལྡོག་པ་ནས་བསྟན་པར་རིག་པར་བྱའོ། །གཞན་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་པ་གཞི་གསང་བའི་སྙིང་པོ། དེ་ཉིད་བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་སུ་མེད་པས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལམ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད། དེའི་མཐར་ཐག་སྐ་གསུམ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་འབྲས་བུ་གཞི་ཐོག་ཏུ་ངེས་པའོ། །ཡང་ན་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་བཞི་པོའི་སྒྲ་འཇུག་པའི་ཡུལ་ལ་སྤྱིར་དབྱེ་ན། བརྗོད་བྱ་དོན་གྱི་སྒོ་ནས་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་དང༌།རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་སྒོ་ནས་སྒྲར་སྣང་བ་དང་དེ་རྒྱུར་བྱས་ཏེ་སྒྲར་གྲགས་པ་དང༌། དེའི་བརྡར་གྱུར་པ་གླེགས་བམ་ད་གཏོགས་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་སྒྲ་བཤད་འཇུག་གི་ཚུལ་མཚུངས་པར་སྦྱར་རོ། །གཉིས་པ་ལ། རྟོགས་ལྡན་འཇུག་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་རྒྱུད་ཀྱི་དགོས་འབྲེལ་བཤད་པ་དང༌། དགོས་པ་དེ་ལྡན་གྱི་རྒྱུད་དོན་རྣམ་པར་གཞག་པ་གཉིས། དང་པོ་འཇུག་ལྡོག་གི་གནས་ལ་རྣམ་པར་དཔྱོད་པ་ཅན་དག་འདི་སྙམ་ད། རྒྱུད་འདིའི་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ནི་གང་ཞིགརྗོད་པར་བྱེད་པ་ནི་ཅི་ལྟ་བུ། བརྗོད་བྱ་རྟོགས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ལྟ་བུ་ཞེས་དོན་གྱི་འབྲེལ་བ་ལ་རྣམ་པར་གཞིགས་པ་རྣམས་ལ་བཤད་པ། རྒྱུད་འདིའི་བརྗོད་བྱ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐག་པ་དག་མཉམ་ཆེན་པོར་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་རང་བཞིན་གཞི་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་དེ་དངོས་སམ་བརྒྱུད་ནས་མངོན་ད་བྱེད་པའི་ཐབས་ཀྱི་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་དང༌། ཡོངས་སུ་དག་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་འབྲས་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ། མདོར་ན་གཞི་ལམ་འབྲས་བུས་བསྡུས་པ་སྔགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཟབ་མོ་གང་ཡིན་པའོ། །དེ་གང་གིས་རྗོད་པར་བྱེད་པ་ནི་མིང་ཚིག་ཡི་གེ་ད་མ་ཚོགས་ནས་སྐབས་ཀྱི་དོན་མཐའ་དག་སྟོན་པ་རྩ་རྒྱུད་ལེའུ་ཉེར་གཉིས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་འདི་ཉིད་དེ། དེ་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐ་གསུང་ཐགས་དབྱེར་མེད་པའི་བདག་ཉིད་ཅན། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བདག་པོའི་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་བའི་རྣམ་རོལ་རྡོ་རྗེ་གསང་བའི་ཚིག་ཏུ་ཤར་བ་སྟེ། རང་སྣང་འོག་མིན་ན་ཉིད་ལས་མི་གཞན་པའི་འཁོར་ལ་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་གི་དོན་རྩོལ་བ་མེད་པར་རིག་པའི་ཚུལ་གྱིས་གསུངས་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་གདལ་བྱའི་དཀར་པོ་རྣམ་པར་འཕེལ་བའི་སྟོབས་ལས་གཞན་ངོ་ཙམ་ད་གསུངས་པ་དྲང་བའི་དོན་མིན་པ་ངེས་དོན་མཐར་ཐག་འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དགོས་པའི་དབང་ད་བྱས་པའི་གསང་བ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་ཚིག་རྣམས་སྒྲ་སྤྱིའི་རྣམ་པས་བློ་ལ་སྣང་བ་ནི་སྒྲར་སྣང་བའི་རྒྱུད་དང༌། དེ་དང་མཐན་པར་བརྗོད་འདོད་ཀྱི་རྟོག་པས་རླུང་གཡོས་ནས། སྒྲའྀ་གནས་དང་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་འད་བྱེད་བསྐལ་བ་ལས་ངག་ཏུ་བརྗོད་པ་ནི་སྒྲར་གྲགས་པའི་རྒྱུད་དང༌། དེ་བརྗོད་པའི་རྟེན་ནམ་མཚན་མར་གྱུར་པ་ཕྱི་རོལ་ད་ཡི་གེའི་གཟུགས་བརྙན་གླེགས་བམ་ལ་བཀོད་པ་ནི་བརྡར་གྱུར་པའི་རྒྱུད་དེ། བརྗོད་བྱ་གླེང་གཞི་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་རྐྱེན་འབྲས་བུའི་ཚུལ་ད་འབྲེལ་བའི་དོན་དེ་ཉིད། རྗོད་བྱེད་མིང་ཚིག་ཡི་གེའི་ངག་གི་རྒྱུན་འབྲེལ་མར་གནས་པའི་སྒོ་ནས་རྫོགས་པར་གསལ་བར་བྱེད་པས་ན་རྒྱུད་དོ། །དེ་ཡང་མཚོན་བྱ་དོན་གྱི་རྒྱུད་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་དེ་དགརྗོད་བྱེད་ཡི་གེའི་རྒྱུད་ཀྱིས་མཚོན་པར་བྱས་ནས་ཁོང་ད་ཆུད་པ་ནི་དགོས་པ་སྟེ། སྒྲ་དོན་འདྲེས་པའི་དོན་སྤྱི་བློ་ཡུལ་ད་ཤར་བ་ལ་ཡུལ་རང་མཚན་ད་ཞེན་པའི་ཚུལ་གྱིས་བརྡ་དོན་ལ་འབྱོར་ནས་ཐ་སྙད་འགྲུབ་པ་ནི་ཚིག་ཀུན་གྱི་ཚུལ་ལོ། །དེ་ལྟ་བུའི་བརྗོད་དོན་རྟོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མཆོག་ཐན་གྱི་དངོས་གྲུབ་མངོན་ད་གྱུར་པ་ནི་ཉིང་དགོས་སོ། །ཉིང་དགོས་དགོས་པ་ལ་རག་ལས་དགོས་པ་བརྗོད་བྱ་རྟོགས་པ་ལ་རག་ལས། དོན་རྟོགས་པ་རྗོད་བྱེད་ལ་རག་ལས་པས་ན། བརྗོད་བྱ་རྗོད་བྱེད་ཤེས་བྱ་ཤེས་བྱེད་དང༌། རྗོད་བྱེད་དགོས་པ་ཐབས་དང་ཐབས་བྱུང་དང༌། དགོས་པ་ཉིང་དགོས་དེ་ལས་དེ་བྱུང་དང༌། ཉིང་དགོས་བརྗོད་བྱ་གཉིས་དོན་གྱིས་བདག་གཅིག་གི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པས་ན། གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐག་གི་དོན་གཉིས་བདེ་བླག་ཏུ་གྲུབ་པའི་དགོས་པ་རྒྱུད་འདི་ལ་ཡོད་པ་ཤེས་པར་བྱ་ཞིང༌། དོན་མ་རྟོགས་ཀྱང་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྲ་ཙམ་རྣ་བར་ཐོས་པ་དང་གླེགས་བམ་མཐོང་བ་ཡང་ཕན་ཡོན་མཆོག་དང་ལྡན་པས་སྔོན་ཚོགས་ཁྱད་པར་ཅན་བསགས་པའི་སྟོབས་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པར་ལུང་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་ནོ། །གཉིས་པ་ལ། རྒྱུད་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་གླེང་གཞི། རྐྱེན་གླེང་སློང༌། འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་བ་རྒྱུད་དོན། མཇུག་རྫོགས་པར་ཡོངས་སུ་གཏད་པ་སྟེ་རྡོ་རྗེ་བཞིའི་གྲངས་དང་མཚུངས་པར་གནས་པ་ལས། དང་པོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔ་སྟེ། དེ་ཡང་རྒྱུད་ཆེན་པོ་འདིའི་དབང་ད་བྱས་ནས་ཐན་མོང་མིན་པར་འཆད་དགོས་པས། སྟོན་པ་ནི་དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཕྱོགས་བཅུ་དས་བཞིའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐ་དང་གསུང་དང་ཐགས་རྡོ་རྗེའི་བདག་པོ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་གདོད་མ་ཉིད་ད་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་པ་ཉིད་སྟོན་པར་འདོད་ཀྱི། གང་ཟག་གི་རྒྱུད་གཅིག་ལམ་སྦྱངས་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་གཟུགས་སྐ་ལྟ་བུ་ཉི་ཚེ་བ་གཅིག་སྟོན་པར་འདོད་པ་ལྟར་མ་ཡིན་ནོ། །གནས་ནི་འོག་མིན་གྱི་གནས་མཐའ་དང་དབུས་མེད་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་རང་སྣང་བ་རྒྱ་ཆད་ཕྱོགས་ལྷུང་དང་བྲལ་བ་ཡིན་གྱི། དག་པ་དང་མ་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆས་ཕྱེ་བའི་གནས་རིས་སུ་ཆད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འཁོར་ནི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་རང་སྣང་བའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་གང་ཞིགཟག་བཅས་ཟག་མེད་ཀྱི་ཆོས་དབྱེར་མེད་པའི་རང་བཞིན་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་འཆང་བའི་སྟོན་པ་ཉིད་ལས་རྒྱུད་མི་གཞན་པ་གང་ཡིན་པ་དེར་འདོད་ཀྱི། འགྲོ་བ་གཞན་རང་གི་རྒྱུད་དག་པའམ་དད་པས་འདས་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་ནོ། །དས་ནི་དས་བཞི་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས་འཕོ་འགྱུར་ལས་འདས་པའི་ངང་ན་སྐ་གསུང་ཐགས་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་བརྩལ་བ་མེད་པར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་ལྷུན་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་རྒྱན་ཉིད་ད་བཞུགས་ཀྱི། འདས་པ་དང་ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་པས་རྣམ་པར་འབྱེད་པའམ། སྐད་ཅིག་དང་ཐང་ཅིག་ལ་སོགས་པའི་དས་ཀྱིས་ཕྱེ་བའི་དས་ཉི་ཚེ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུད་ནི་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་དབྱེར་མེད་པར་དག་མཉམ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ད་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པར་སྟོན་གྱི། རྒྱུ་འབྲས་བླང་དོར་ད་བྱས་ནས་རིགས་དང་བཤེས་གཉེན་སོགས་ལ་བརྟེན་ཏེ་སངས་རྒྱས་པའི་རྒྱུ་བསྒྲུབས་པས་འབྲས་བུ་གདོད་འབྱུང་བར་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་དག་ཀྱང་འདི་སྐད་བཤད་པའི་དས་ན་ཞེས་གླེང་གཞི་མདོར་བསྟན་པའི་ཚིག་ལས་ཀྱང་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། སྟོན་འཁོར་དགོངས་པ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་དབང་ལས་འདི་སྐད་བཤད་ཅེས་དང༌། དས་ན་སྨྲོས་ཀྱི་དས་གཅིག་ན་ཞེས་མ་སྨྲོས་པ་ལའང་དོན་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུར་གླེང་གཞི་མདོར་བསྟན་པའི་ཚིག་གི་དོན་ཡང༌། ཕྱི་རྒྱུད་འབྱུང་བ་གླེང་གཞིའི་ཚུལ་དང༌། ནང་ལྟར་བཀོད་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དང༌། གསང་བ་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚུལ་དང་སྦྱར་ནས་འཆད་པར་བྱ་ཞིང༌། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཚུལ་རྒྱས་པ་ནི། གཞི་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐགས་རྗེའི་ངང་ལས་འཆར་ཚུལ་དང༌། དེ་ལས་ཞི་ཁྲོ་གཉིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འཕྲོས་པའི་ཚུལ་ལས་བརྩམ་སྟེ་ཤེས་པར་བྱ་ཞིང༌། རྒྱས་པར་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཚིག་དོན་འགྲེལ་བས་ཞིབ་ཏུ་བཤད་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་གླེང་སློང་བ་ལ་ཐན་མོང་ད་ནི་སྟོན་པས་གླེང་སློང་བ་ཞིག་ན། ཞལ་འཛུམ་པ་དང༌། འོད་འགྱེད་པ་དང༌།ལྗགས་ཀྱི་དབང་པོ་རྐྱོང་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་བསྐལ་བ་དང༌། འཁོར་གྱིས་གླེང་སློང་བ་ན།ཞུ་བའི་སྦྱོར་བ་དང་ཞུས་པའི་ཚིག་དག་གི་སྒོ་ནས་དོན་གང་ཡིན་པ་གླེང་སློང་བར་བྱེད་ཀྱང༌། ཐན་མོང་མིན་པ་འདིའི་སྐབས་སུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་དག་མཉམ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་སངས་རྒྱས་པའི་དོན་སངས་རྒྱས་ཉག་གཅིག་གི་དགོངས་པ་ལ་གསལ་བའི་ཚུལ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ངམ་ཞིང་ངོ་མཚར་བའི་ཚུལ་གྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉིད་ལ་ཉིད་ཀྱིས་ཆེད་ད་བརྗོད་པའི་ཚུལ་གྱིས་གླེང་སློང་བ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོར་གདོད་ནས་དག་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ཆེ་བའི་སྒོ་ནས་ཐབས་ཀྱི་ཆ་བཟུང་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས་གླེང་སློང་བ་ནི།

ཨེ་མ་ཧོ། རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་ཡན་ལག་ནི། །ཞེས་སོགས་གསུངས་ཏེ་མདོར་ན་སྣོད་བཅུད་དག་པ་ཆེན་པོར་བསྟན་པའོ། །དེ་ཉིད་མཚན་མ་མེད་པའི་ངང་ད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པས་ཆོས་དབྱིངས་མཉམ་པ་ཆེན་པོར་སངས་རྒྱས་པའི་ཆེ་བའི་སྒོ་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆ་བཟུང་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོས་གླེང་སློང་བ་ནི། ཕྱོགས་བཅུ་སྟོང་ཁམས་ཡེ་ནས་དབེན་ཞེས་སོགས་གསུངས་ཏེ་མདོར་ན་སྣང་སྲིད་མཉམ་པ་ཆེན་པོར་བསྟན་པའོ། །དག་མཉམ་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ད་སངས་རྒྱས་པའི་ཆེ་བའི་སྒོ་ནས་ཡབ་ཡུམ་ཐབས་ཤེས་འད་འབྲལ་མེད་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་གླེང་སློང་བ་ནི། ཨེ་མ་ཧོ་ངོ་མཚར་རྨད་ཀྱི་ཆོས། ཞེས་སོགས་གསུངས་ཏེ་མདོར་ན་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་སུ་བསྟན་པའོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་གནས་ལུགས་དེ་ལྟ་བུ་ལས་མ་གཡོས་མི་གཡོས་གཡོ་བར་མི་འགྱུར་ན་ཡང༌། གསང་བ་བཞིས་ཆོད་དེ་མ་རྟོགས་པའི་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་འདལ་བྱེད་ཐགས་རྗེའི་སྤྲུལ་པ་གང་འདལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྣམ་རོལ་ཚད་མེད་པར་བསྟན་པ་དག་ཀྱང༌། གདལ་བྱའི་ཡུལ་རིགས་དྲུག་དང་འཚམས་པར་སྤྲུལ་པའི་སྐྱེས་བུ་ཐབ་པ་དྲུག་ཏུ་བསྡུས་ནས་བསྟན་ཅིང༌། བསྟན་པ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱང་གདལ་བྱའི་ཁམས་དབང་བསམ་པ་དང་མཐན་པར་གསུངས་པ་ཚད་མེད་ཀྱང༌། ཐེག་པའི་རྣམ་གྲངས་ལྔར་རིགས་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་དང༌། གཞན་ཡང་ཤིན་ཏུ་གདལ་བར་དཀའ་བའི་གདལ་བྱ་གདག་པ་ཅན་ལ་ཁྲོ་བོའི་ཚུལ་གྱིས་རྒྱུད་གྲོལ་བར་མཛད་པའི་ཚུལ་དང་བཅས་པའོ། །གསུམ་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་བ་རྒྱུད་དོན་ལ། རྒྱུད་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་སྤྱིར་བསྟན་པ། ལམ་རྒྱུད་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ་གཞི་ལམ་འབྲས་བུ་གསུམ་ལས། དང་པོ་གང་རྟོགས་པར་བྱ་བ་གཞི་འམ་རྒྱུའི་རྒྱུད་ལ། གཞི་རང་བཞིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྟན་པ། དེ་མ་རྟོགས་པས་འཁྲུལ་ཚུལ། འཁྲུལ་ཀྱང་རང་བཞིན་ལས་མ་འདས་པའི་ཚུལ། འཁྲུལ་བ་ལྡོག་ཚུལ་དང་བཞིས་ཤེས་པར་བྱ་བ་ལས། དང་པོ། བཅིང་མེད་རྣམ་པར་གྲོལ་མེད་པའི། །ཡེ་ནས་ལྷུན་རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཆོས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འདི་ལྟར་སྣང་སྲིད་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་སྐ་གསུང་ཐགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་དག་ཅིང༌། མཚན་མ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བས་ན་སོ་སོར་རིས་སུ་མ་ཆད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་ཆེན་པོར་སངས་རྒྱས་པ་ནི་གཞི་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་བྱ་སྟེ། གླེང་སློང་གི་སྐབས་སུ་ཇི་སྐད་བསྟན་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ངོ་བོ་ལ་སུས་ཀྱང་བཅིང་བ་མེད་ལ། དེ་མེད་པས་རྣམ་པར་གྲོལ་བའང་མེད་དེ། གཉིས་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་ཀུན་དང་བྲལ་བས་ན་རྒྱ་ཆད་ཕྱོགས་ལྷུང་མེད་པ་དང་བདེན་པ་གཉིས་དབྱེར་མེད་པའི་རང་བཞིན་ད་བཞུགས་པ་ནི་གནས་ལུགས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་གཞི་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་དེ་བཞིན་ད་རྟོགས་ན་མྱང་འདས་དང༌། མ་རྟོགས་ན་འཁོར་བའི་གཞིར་གྱུར་ཅིང༌། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དེའི་རང་བཞིན་ད་མ་གྱུར་པ་མེད་པས་ན་གཞི་ཞེས་བྱ་ཞིང༌། དེ་ཉིད་སེམས་ཅན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བར་ད་རང་བཞིན་འགྱུར་བ་མེད་པར་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འཇུག་པས་ན་རྒྱུད་དོ། །གཞི་དེ་དག་པ་མངོན་ད་གྱུར་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་འབྲས་བུ་མཐར་ཕྱིན་པའི་སྐ་དང་ཡེ་ཤེས་སུ་སྣང་བས་ན་སྣང་ཚུལ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱུའི་རྒྱུད་ཅེས་སུའང་བཞག་གོ །དེ་ལྟ་བུའི་གཞི་དེ་ཉིད་ལ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཆ་ནས་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང༌། ཡང་དག་པའི་མཐའ་དང༌། དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་མིང་གིས་བསྟན་ཅིང༌། སྐ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་དང་བཅས་པའི་ཆ་ནས་སྙིང་པོ་བསྟན་པའི་མདོ་ལ་སོགས་པ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་པའི་མིང་གིས་བསྟན་ལ།ངེས་དོན་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་འདིར་ནི་སྣང་སྟོང་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་དག་མཉམ་ཆེན་པོའི་བདག་ཉིད་གདོད་མ་གཞི་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ད་རྟོགས་པ་ན་གནས་ལུགས་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་རོ་མཉམ་པར་སོན་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང༌། གནས་ལུགས་མཐར་ཐག་པའི་དོན་ལ་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པས་སངས་རྒྱས་ཞེས་བྱ་ཞིང༌། ཅི་རིགས་པར་རྟོགས་པ་ལ་ལམ་པ་ཞེས་བྱའོ། །གཉིས་པ། གཞི་དེ་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ད། མ་རྟོགས་པར་འཁྲུལ་པ་གློ་བུར་བས་བསླད་ནས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྣང་ཞིང་ཞེན་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་བཏགས་པའི་གཞི་ཞེས་ཀྱང་བྱ། མ་དག་འཁྲུལ་པའི་སྣང་བ་ཞེས་ཀྱང་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་གདོད་མའི་གཞི་དབྱིངས་ནི་ངོ་བོ་ཀ་ནས་དག་ཀྱང༌། རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་སྣང་བ་དང་མི་འབྲལ་བར་ཟུང་འཇུག་ཡིན་པའི་གནད་ཀྱིས། གནས་ཚུལ་བཞིན་ད་རྟོགས་ན་སངས་རྒྱས། མ་རྟོགས་ན་སེམས་ཅན་འབྱུང་རུང་སྟེ། དཔེར་ན་སེམས་ཞེས་བྱ་བ་སྤྱིར་བཏང་ད་ཡུལ་རིག་པར་བྱེད་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་མིན་ན་འཁྲུལ་ཀྱང་མི་སྲིད་ལ། མ་འཁྲུལ་པའི་དོན་རྟོགས་པའང་མི་སྲིད་མོད།སེམས་ནི་ཡུལ་འཛིན་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཡིན་པས་ན། དེས་ཡུལ་གྱི་རང་བཞིན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ད་བཟུང་བ་ཐག་པ་ལ་ཐག་པར་འཛིན་པ་དང༌། རྐྱེན་གྱིས་གོལ་ཏེ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བཟུང་བ་ཐག་པ་ལ་སྤྲུལ་ད་འཛིན་པ་གཉིས་སྲིད་པ་བཞིན་ད། གདོད་མའི་རིག་མདངས་མ་འགགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རང་སྣང་ལ་ཡུལ་ད་བཟུང་བའི་གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་བའི་ས་བོན་ལས་སྲིད་པའི་སྣང་བ་རྒྱ་འབྱམས་སུ་མཆེད་པའི་ཚེ་ན། ཆུ་ཉིད་ཆབ་རོམ་འབའ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལྟར། འདི་ལྟར་གང་དང་ཅི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་གཟུང་འཛིན་ཐ་མལ་ད་སྣང་ཞིང་ཞེན་པའི་ངོར་དག་མཉམ་ཆེན་པོའི་དོན་མི་སྣང་ལ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་དམིགས་པའི་བློ་དེ་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚུལ་དང་མི་མཐན་པས། རང་བཞིན་གཞིར་གནས་ཀྱི་དོན་བག་ལ་ཞ་སྟེ་མི་སྣང་བར་འཁྲུལ་བ་འབའ་ཞིག་གི་ཚུལ་ད་སྣང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་འཁྲུལ་བ་དེས་གནས་ལུགས་ལ་སྒྲིབ་པའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་ཕྱེ་ན་ཚད་མེད་ཀྱང༌། མདོར་བསྡུས་ན་གནས་སྐབས་བཞིའི་སྒྲིབ་པ་སྟེ། སད་པའི་ཚེ་ན་ཚོགས་དྲུག་གི་ཤེས་པ་ཡུལ་ལ་རྒྱུ་བ་རགས་ཤིང་གསལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་ཐ་མལ་གྱི་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་པར་འཛིན་པས་སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་སྤྲུལ་པ་སྐའི་རང་བཞིན་ལ་སྒྲིབ། རྨི་ལམ་གྱི་ཚེ་རླུང་སེམས་ཙམ་གྱི་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་རང་སྣང་འལ་འོལ་ད་ཤར་བ་ལ་ཞེན་པས་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐའི་རང་བཞིན་ལ་སྒྲིབ། གཉིད་འཐག་གི་ཚེ་སེམས་སེམས་བྱུང་གི་རྒྱུ་བ་ལོག་ནས་ཅི་ཡང་དྲན་མེད་མུན་པ་ལྟ་བུའི་ངང་ད་འཕྱན་པས་མི་རྟོག་ཆོས་སྐའི་རང་བཞིན་ལ་སྒྲིབ། སྙོམས་འཇུག་གི་ཚེ་རགས་པའི་བྱུང་ཚོར་མཐའ་དག་བདེ་བའི་རོས་བཅོམ་ནས་གནས་པ་ལ་དེར་འཛིན་ཞིང་ཞེན་པས་ཟུང་འཇུག་ངོ་བོ་ཉིད་སྐའི་རང་བཞིན་ལ་སྒྲིབ་པའི་ཚུལ་གྱིས་འཁྲུལ་བར་འཁོར་མོ་ཡུག་ཏུ་འཕྱན་ནས་རང་གནས་སྐ་བཞིའི་དོན་མཐོང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་འཁྲུལ་བ་དེ་དག་རྒྱུ་མེད་པར་འབྱུང་མི་སྲིད་པས་འདིའི་རྩ་བ་གང་ཡིན་སྙམ་ན། ཐན་མོང་གི་ཐེག་པར་སེམས་བྱུང་མ་རིག་པ་ཉིད་རྩ་བར་གསུངས་ལ༑ སྔགས་རྒྱུད་ལས་ནི་སེམས་དེ་ཡང་གཟུང་འཛིན་ད་གཡོ་བའི་རྐྱེན་ལས་རླུང་ཕྲ་མོའམ། ཕྲ་བའི་ཁུ་རྡུལ་རླུང་གསུམ་གྱི་བྱེད་ལས་སྣང་གསུམ་འཕོ་བའི་བག་ཆགས་སུ་གསུངས་ཤིང༌། དེ་འདྲའི་རླུང་སེམས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རྩ་བའང་གཞི་བཤད་པ་ཀུན་རྫོགས་ཆེན་གྱི་གཞི་ལ་མཐར་ཐག་པ་ཤེས་པར་བྱའོ།

།གསུམ་པ་ནི། དེ་ལྟར་སྣང་དས་ཉིད་ན་ཡང་རང་བཞིན་གཞི་ཡི་ཆོས་ཉིད་ལས་ནི་གཞན་ད་གྱུར་པ་རྡུལ་ཙམ་མེད་དེ། དང་སེར་པོར་སྣང་བའི་ཚེ་ན་ཡང་གནས་ཚུལ་ལ་དང་དཀར་པོའི་རང་བཞིན་ལས་གཞན་ད་གྱུར་པ་མེད་པ་བཞིན་ད།འདི་ལྟར་སྣང་སྲིད་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་རྣམས་ནི། རྟོགས་ཀྱང་རུང་མ་རྟོགས་ཀྱང་རུང་རང་གི་རང་བཞིན་དག་མཉམ་ཆེན་པོ་ལས་གཡོ་བ་མེད་དེ། མདོ་སྡེ་ཟབ་མོ་དག་ལས་ཀྱང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་བྱུང་ཡང་རུང་མ་བྱུང་ཀྱང་རུང་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ནི་ཡེ་ནས་གནས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །བཞི་པ་ནི། གནས་ཚུལ་དང་མཐན་པར་ཞུགས་པའི་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་དངོས་སམ། དེ་དང་རྗེས་སུ་མཐན་པའི་ཤེས་རབ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འཁྲུལ་བ་དེ་དག་ལྡོག་པར་འགྱུར་ཏེ་སྣང་བས་མུན་པ་ཉམས་པར་བྱེད་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཐོས་བསམ་གྱི་སྒོ་ནས་གཞི་ཡི་བཞུགས་ཚུལ་ལ་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པའི་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་གང་ཟག་ལས་དང་པོ་པའི་ངོར་ཐ་མལ་གྱི་ཞེན་པ་སྲབ་ཀྱང་སྣང་བ་ལྡོག་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། རྗེས་དཔག་ཚད་མ་ལ་བརྟེན་ནས་དང་དཀར་པོར་ངེས་པའི་ངོར་སེར་པོའི་སྣང་བ་མ་ལོག་ཀྱང་དེར་ཞེན་ལོག་པ་བཞིན་ནོ། །ལྟ་བའི་དོན་བཞིན་སྒོམ་པ་སྟོབས་སུ་གྱུར་པའི་རིམ་པ་དང་མཚུངས་པར། ལམ་གྱི་སྐབས་སུ་ཆབ་རོམ་རིམ་བཞིན་ཆུ་རུ་ཞུ་བ་ལྟར་འཁྲུལ་བའི་སྣང་ཞེན་ཇེ་ཆུང་དང༌། དག་པའི་མཐོང་བ་ཇེ་ཆེར་སོང་ན་ཡང་ད་རུང་དྲི་མ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ལ། མཐར་འཁྲུལ་པའི་ས་བོན་ཕྲ་བའང་ལྡོག་པའི་ཚེ་ན། ཆབ་རོམ་ཆུ་འབའ་ཞིག་ཏུ་སོང་བ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་འབའ་ཞིག་སྟོབས་སུ་གྱུར་པས་ན་སླར་ལྡོག་པ་མེད་དོ། །འདི་རྣམས་ཀྱང་རྒྱུད་ལས། ཨེ་མ་ཧོ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ལས། ཞེས་སོགས་དང༌། ཇི་སྙེད་འཇིག་རྟེན་འཁྲུལ་པའི་ཆོས། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་ཅིང༌།དེ་དག་གི་ཚུལ་ཐན་མོང་གི་རིགས་པ་དང་མཐན་པར་ཡང་བསྒྲུབ་ནུས་ཏེ། རྣམ་འགྲེལ་ལས། རྣམ༷་ཤེས༷་ནི་ཡུལ༷་རིག་ཅིང་འཛིན༷་པ༷་ཡི༷་ཆོ༷ས་སམ་རང་བཞིན་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཡུལ་ཅན་གྱི་ངོས་ནས་ཡུལ་ཇི༷་ལྟར༷་ཡོད༷་པ་དེ༷་འཛིན༷་པ༷་དང༷༌།ཡུལ་གྱི་ངོས་ནས་རང་གི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟར་ཡོད༷་པ༷་ཡི༷་ནི༷་བདག༷་ཉིད༷་དེ༷། ཡུལ་ཅན་ཤེས་པ་འདི༷་ཡི༷་སྐྱེད༷་པར༷་བྱེད༷་པ༷འང༷་ཡིན༷་ཏེ་གཟུང་དོན་ཡིན་པས་སོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གྱི་རང༷་བཞིན༷་ནམ་གནས་ཚུལ་འདི༷་ལྟ་བུ་ཡིན༷་ཀྱང་རང་བཞིན་འདི༷་ལས༷་སེམས་དེ༷་རྟག་བདག་སོགས་སུ་སྒྲོ་འདོགས་པའི་རྐྱེན༷་གཞན༷་གྱིས༷་ནི༷་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གོལ༷་བར་འགྱུར༷་ཞིང༷༌། གོལ་བ་དེ་ཡང་རང་གར་མི་ལྡོག་པར་དེ་སླར་ལྡོག༷་པ༷་ཡང༷་ནི་དེ་ལ་གནོད་པ་ཅན་གྱི་ཚད་མས་དྲངས་པའི་ལམ་གོམས་པའི་རྐྱེན༷་ལ༷་ལྟོས༷། རྐྱེན་ལས་མི་ལྡོག་པའང་མིན་ཏེ་གློ་བུར་བ་ཡིན་པས་མི༷་བརྟན༷་ཏེ་ཚད་མས་གནོད་པས་ན་ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ༷་གྱི༷་བློ༷་བཞིན༷་ནོ༷། །དེས་ན་སེམས༷་ཀྱི༷་རང༷་བཞིན༷་ནི་ཇི་ལྟ་བར་འཛིན་པ་གཉེན་པོའི་ཕྱོགས་དང་འབྲལ་མི་རུང་བའི་འོད༷་གསལ༷་བ་ཡིན་ཏེ༷། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་རྟོག་པ་བདག་ལྟ་དང་ཆགས་སོགསི་་༷་མ༷་རྣམ༷ས་ནི༷། དེའི་གཤིས་ལ་འབྲལ་རུང་གི་གློ༷་བུར༷་བ༷་ཡིན་པ། དེ༷་ཕྱིར༷་སྔར༷་ཐོས་བསམ་གྱིས་དཔྱད་པའི་དས་ན་ཡང༷་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་རྟོག་པས་ཡང་དག་པའི་དོན་མཐོང་བ་ལ་གནོད་པའི་ནུས༷་པ་མེད༷་པ་རྣམས༷།ལམ་གོམས་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས་བློ་གཉེན་པོ་དེ༷་ཡི་བདག་ཉིད་དམ་རང་བཞིན་ད་གྱུར༷་པ་ལ༷་ཕྱིས༷་གནོད་པའི་ནུས༷་པ་མེད༷་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས། བག་ཆགས་མ་ཟད་པའི་རྒྱུད་ལ་ལར་ཅུང་ཟད་གནོད་ནུས༷་པ་ཡོད༷་ན༷་ཡང༷་དེ་ལྟར་འཛིན་པ་ལ་གནོད༷་པ༷་ཅན༷་གྱི་ཚད་མ་རང་རྒྱུད་ལ། སྐྱེད༷་ནུས༷་པའི་སྙིང༷་པོ༷་ཅན༷་སློབ་པའི་སེམས་རྒྱུད་ཉིད༷་ལ༷་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་རྟོག་པ་དེ། ཡུན༷་ད༷་གནས༷་པའི་ནུས༷་པ་ཡོད༷་པ་མིན༷་ཏེ༷། རྒྱུད་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བས་ཁྱབ་པས་ན་ས༷་རློན༷་ལ༷་ནི༷་མེ༷་ཅུང་ཟད་འབར་ཀྱང་ཡུན་ད་མི་གནས་པ་བཞིན༷་ནོ༷། །སྡུག་བསྔལ་གྱིས་འཚེ༷་བ༷་མེད༷་པ་ཡིན་པ་དང༷་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཡང༷་དག༷་པའི་དོན༷་ཡིན་པ་དང༌། བློ་དེའི་རང༷་བཞིན༷་ནམ་ངང་ཚུལ་ད་གྱུར་པ་ལ༷་ནི༷་ལྡོག་ཕྱོགས་ཕྱིན༷་ཅི་ལོག༷་གིས༷་འབད༷་ད༷་ཟིན༷་ཀྱང༷་ཅུང་ཟད་ཀྱང་ནུས་པ་མེད་པས་སླར་མི༷་ལྡོག༷་སྟེ༷། བློ༷་ནི༷་ཡང་དག་པ་དེའི་ཕྱོགས༷་འཛིན༷་ཏེ་བཟློག་ནུས་ཀྱི་ཚད་མ་མེད་པའི་ཕྱིར༷་རོ༷། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གཉིས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཟང་སོགས་ལས་ཀྱང་ཚུལ་དེ་དང་མཚུངས་པར་གསུངས་པ་བཞིན་ད་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་གང་གིས་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་ཐབས་སམ་ལམ་གྱི་རྒྱུད་ལ་གསུམ་སྟེ། ལམ་གྱི་ངོ་བོ་དང༌། དབྱེ་བ་དང༌། ལམ་བགྲོད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། གཞི་རྒྱུད་ཀྱི་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ད་ཤེས་ཤིང་དེའི་དོན་ལ་ཚུལ་བཞིན་འཇུག་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་མཐས་གློ་བུར་འཁྲུལ་པའི་དྲི་མ་མཐའ་དག་སྤངས་ནས་གནས་ལུགས་མངོན་ད་བྱེད་པ་སྟེ། མདོར་ན་ལམ་ལྔའི་ཡེ་ཤེས་འཁོར་དང་བཅས་པའོ། །དེ་ཡང་རྒྱུད་ལས། ཤེས་འཇུག་མཚན་ཉིད་འབྱོར་བའི་གཟུངས། །འབྲས་བུ་སྨིན་བྱེད་རྒྱུ་དང་རྐྱེན། །ནུས་མཐ་ཅན་ད་གང་གྱུར་པ༑ ༑རིག་འཛིན་རྒྱལ་བའི་ཞིང་ད་གྲགས། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཚུལ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་སམ་ཞུགས་ནས་འབྲས་བུ་མངོན་ད་བྱེད་པས་ན་ལམ་དང༌། ཚུལ་འདི་ཐོབ་བྱ་མངོན་ད་བྱེད་པའི་ཐབས་ཡིན་པ་དང༌། འདིས་གཞི་ཤེས་པར་བྱེད་ཅིང་རིམ་བཞིན་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་བའི་ལམ་གྱིས་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་བྱེད་པས་ན་རྒྱུད་ཅེས་བྱའོ། །གཉིས་པ་ལ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ་ཐེག་པ་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བ་དང༌། ལྔར་བསྟན་པ་དང༌། དགུར་བཞག་པའོ། །དང་པོ། །ཐན་མོང་ངེས་འབྱུང་གི་ཐེག་པ་བཞི་ཕྱི་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་དང་བཅས་པ་སྐབས་འདིར་རིང་བའི་ལམ་ཞེས་བྱ་ཞིང༌། ཐན་མིན་རྡོ་རྗེའི་ཐེག་པ་ནི་འབྲས་བུ་ལ་ཉེ་བའི་ལམ་སྟེ་གཉིས་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ལྔར་ཕྱེ་ན། ཐེག་པ་བཞི་ཡི་ངེས་འབྱུང་ལ། ཐེག་པ་གཅིག་གི་འབྲས་བུར་གནས། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ད། ལྷ་མིའི་ཐེག་པ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ༑ རང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཐེག་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ། གསང་བ་བླ་མེད་ཀྱི་ཐེག་པ་ལྔ་ལས། དང་པོའི་གྲུབ་པའི་མཐའ་ནི་ལས་འབྲས་ཆུད་མི་ཟ་བར་ཡིད་ཆེས་པའི་འཇིག་རྟེན་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས།དགེ་བཅུ་དང་བསམ་གཟུགས་ཀྱི་ཏིང་འཛིན་བསྒྲུབས་པས་མི་དང་འདོད་གཟུགས་ཀྱི་ལྷར་སྐྱེ་བར་བྱེད་པའོ། །གཉིས་པ་གྲུབ་པའི་མཐའ་ནི་བདེན་པ་བཞིའི་དོན་ལ་ཡང་དག་པར་ལྟ་བ་དང་རྗེས་སུ་མཐན་པར། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་གོམས་པས་གནས་སྐབས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རྒྱུན་ཞུགས་ལ་སོགས་པ་བདན་དང༌། མཐར་འབྲས་ཁམས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་ཟད་པའི་དགྲ་བཅོམ་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་ལ། དེ་ལའང་གྲུབ་པའི་མཐའ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་དང་མདོ་སྡེ་པ་གཉིས་སུ་ཡོད་དོ།

།གསུམ་པ་ནི། སྔོན་གོམས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་སྲིད་པ་ཐ་མ་པར་གྱུར་པ་ན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མེད་པར་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་སྟོབས་ལས་ཕྱི་ནང་གི་རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་མོའི་ཚུལ་ལས་བདེན་པ་བཞི་རྟོགས་ཤིང༌། བདག་མེད་ཕྱེད་དང་གཉིས་ཀྱི་དོན་མཐོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགྲ་བཅོམ་པ་མངོན་ད་བྱེད་ལ། དེར་ཡང་རྟེན་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་དང་ལམ་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་འབྲས་བུ་ཚོགས་སྤྱོད་དང་བསེ་རུ་ལྟ་བུ་གཉིས་སུ་ཡོད་དོ། །བཞི་པ་ནི། དོན་དམ་དམིགས་མེད་དང་ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གྱིས་སེམས་རྣམ་པ་གཉིས་བསྐྱེད་ནས། ལམ་ཕར་ཕྱིན་བཅུ་ལ་སྤྱོད་ཅིང་བདག་མེད་གཉིས་ཀྱི་དོན་ལ་བསྐལ་བ་གྲངས་མེད་གསུམ་སོགས་སུ་གོམས་པ་ལས་འབྲས་བུ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སུ་འགྲུབ་པར་འདོད་པའོ། །དེ་ལའང་བདག་མེད་ཀྱི་ལྟ་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དབུ་མ་པ་དང༌། གཉིས་སྟོང་གི་རང་རིག་བདེན་པར་ཁས་ལེན་པས་ཆོས་བདག་མེད་ཕྲ་བ་མ་རྫོགས་པའི་སེམས་ཙམ་པ་གཉིས་སུ་ཡོད་དོ། །ལྔ་པ་ནི། མཐར་ཐག་འབྲས་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉིད། ལྟ་སྤྱོད་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྒོ་ནས་ད་ལྟ་ནས་ཅི་རིགས་པར་ལམ་ད་བྱེད་པའི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་སངས་རྒྱས་ཉིད་མྱུར་ད་འགྲུབ་པ་སྟེ། དེ་ལ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱའི་ལྷ་དང་བདག་གཉིས་བཟང་ངན་དང་ཐ་དད་མེད་པར་མཉམ་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྒྲུབ་པ་སྔགས་ནང་པ་དང༌། ཀུན་རྫོབ་ཏུ་བཟང་ངན་ནམ་ཐ་དད་པའི་རྣམ་པར་བདག་གི་རྒྱུད་ལྷའི་བྱིན་གྱིས་རློབ་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྒྲུབ་པ་སྔགས་ཕྱི་པ་གཉིས་སུ་ཡོད་ལ།ཕྱི་པ་ལའང་གསུམ་སྟེ། དོན་དམ་པར་བདག་དང་ལྷ་ཐ་དད་ད་མ་གྲུབ་ཀྱང༌།ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་པའི་ལྷ་དེ་བདག་བྱིན་གྱིས་རློབ་པ་པོར་བཟུང་ནས་བདག་དང་ལྷ་རྗེ་ཁོལ་གྱི་ཚུལ་ད་ལྟ་བ་སྟེ། དེ་ལ་མཆོག་དམན་ད་ལྟ་བ་ཙམ་ཞིག་འདི་པའི་ལྟ་བ་ཁྱད་པར་འཕགས་ཆོས་མིན་ཀྱང༌། རྗེ་བོས་ཁོལ་བོ་ལ་མཆོག་སྦྱིན་ནུས་པ་ལྟར་ལྷ་དང་སྔགས་ལ་བསྟེན་ནས་བདག་གི་རྒྱུད་ལ་དངོས་གྲུབ་གཉིས་གདོན་མི་ཟ་བར་གྲུབ་པའི་ངེས་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་ཏེ། དེའི་དོན་ཀྱང་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་ནུས་པར་ཤེས་པ་ཙམ་མིན་པར་རང་མཐར་ཐག་ལྷ་དེ་དང་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་པར་འགྲུབ་པའི་ཚུལ་ལ་ཡིད་ཆེས་པས་ན་ངེས་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་ནོ། །དེའི་གནད་ནི་དོན་དམ་པར་བདག་དང་ལྷ་མཉམ་པ་ཉིད་ཡིན་པ་དང༌། ཀུན་རྫོབ་བསླུ་བ་མེད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཟུང་ད་ཆུད་པའི་དོན་ལ་ཡིད་ཆེས་པས་ན་ལྷའི་མཚན་མ་སྐ་དང་སྔགས་སོགས་ལ་གཞུང་ལས་བསྟན་པ་ལྟར་ཚུལ་བཞིན་ཞུགས་པའི་ཐབས་ཀྱིས་མྱུར་བ་ཉིད་ད་བདག་ཉིད་ལྷའི་ངོ་བོར་སངས་རྒྱས་པར་བྱེད་པ་གསེར་འགྱུར་གྱི་རྩིས་ལྕགས་གསེར་ད་བྱེད་པ་བཞིན་ད་རྟོགས་པའི་ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་གཞིར་བྱས་ནས། དེ་དང་རྗེས་སུ་མཐན་པར་ལྷ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་ལ་བརྩོན་པ་དང༌། དེ་ཡང་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚོགས་པ་ལས་འབྲས་བུ་འགྲུབ་པས་ན། ཕྱིའི་ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲ་སོགས་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་མ་ཉམས་པར་ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ལྷ་མཉེས་པའི་ཐབས་ལྷུར་བླངས་པས། ལྷའི་མཐས་གནས་སྐབས་སུ་འདོད་གཟུགས་ཀྱི་རིག་འཛིན་སོགས་ཐན་མོང་གི་གྲུབ་པ་དང༌། མཐར་ཐག་མི་ཚེ་བཅུ་དྲུག་ན་རིགས་གསུམ་གྱི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གོ་འཕང་འགྲུབ་པར་འདོད་པ་ནི་བྱ་བའི་རྒྱུད་དང༌། དེ་ལས་ལྟ་དགོངས་གོང་འཕེལ་ད་གྱུར་པས་བདག་དམ་ཚིག་པ་དང་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པ་གཉིས་མཉམ་པ་སྤུན་དང་གྲོགས་པོའི་ཚུལ་ད་ལྟ་བ་དང་རྗེས་སུ་མཐན་པར་སྤྱོད་པ་ཀྲཱི་ཡ་དང་སྒོམ་པ་ཡོ་ག་དང་མཚུངས་པར་ཉམས་སུ་བླངས་པས་མི་ཚེ་བདན་ན་རིགས་བཞིའི་སངས་རྒྱས་སུ་འགྲུབ་པར་འདོད་པ་ཨུ་པ་ཡ་སྟེ་གཉིས་ཀའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ། །དེ་ལས་ཀྱང་བདེན་གཉིས་ཟུང་འཇུག་གི་ཚུལ་ལ་ངེས་པ་ཆེར་འཕེལ་བས་བདག་དང་ལྷ་དབྱེར་མེད་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་ལྟར་བསྒྲུབ་ཏུ་རུང་བར་མཐོང་བའི་ལྟ་བ་དང་རྗེས་སུ་མཐན་པར་ཕྱིའི་བྱ་བ་ལ་མ་ལྟོས་ཀྱང་ནང་གི་རྣལ་འབྱོར་ཁོ་ནས་ཀྱང་འགྲུབ་པར་མཐོང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐ་གསུང་ཐགས་མཛད་པ་དང་བཅས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་བཞིས་རྒྱས་བཏབ་སྟེ་བསྒོམས་པས་ཚེ་གསུམ་ན་རིགས་ལྔའི་བདག་ཉིད་ད་སངས་རྒྱས་པར་འདོད་པ་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་ཐེག་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ཕྱི་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་ལའང་དག་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་འབྲས་བུའི་སྐ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་ད་གྱུར་པའི་ལྷ་ཉིད་མཚན་མ་དང་སྔགས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ལམ་ད་བྱེད་པའི་སྒོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་ལ་ད་ལྟ་ནས་ཅི་རིགས་པར་འཇུག་པའི་ཆ་ནས་འབྲས་བུ་ལམ་བྱེད་ཀྱི་ཚུལ་ཡོད་ཅིང་དེའི་དབང་གིས་མདོ་ལམ་ལས་ཐབས་ཀྱིས་འཕགས་ཤིང་མྱུར་བར་ཡང་གྲུབ་བོ། །གཉིས་པ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་སྔགས་ནང་པ་བླ་མེད་ཀྱི་ཐེག་པར་ནི་བདག་དང་ལྷ་ཡེ་ནས་འད་འབྲལ་མེད་ཅིང་སྣང་སྲིད་དག་མཉམ་ད་རྟོགས་པའི་ལྟ་བ་ཟབ་མོ་དང་རྗེས་སུ་མཐན་པར། རིམ་གཉིས་ཟབ་མོ་བསྒོམ་ཞིང་བླང་དོར་མེད་པའི་སྤྱོད་པས་གང་སྣང་ཆོས་ཉིད་དག་པའི་རོལ་པར་སྤྱད་པས་ཚེ་འདི་ལ་སྐ་བཞི་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་བདག་ཉིད་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོར་འགྲུབ་པར་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལའང་བསྐྱེད་རྫོགས་རྫོགས་ཆེན་གསུམ་ལས། དང་པོ་མ་ཧཱ་ཡོ་ག་པས་ནི། སྐ་གསུང་ཐགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ལྔ་འབྲས་བུ་དོན་དམ་དང༌། ཡེ་ཤེས་དོན་དམ་དང༌། དབྱིངས་དོན་དམ་དང་གསུམ་པོ་ཡེ་ནས་འད་འབྲལ་མེད་པ་ལ་དོན་དམ་དཀོར་བདན་ངོ་བོ་ཉིད་ད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ་མདོར་ན་སྐ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་དབྱིངས་ནི་འབྲས་དས་ཀྱི་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྱི་སྟོང་པ་ཉིད་དེ། དེ་ནི་ལྷག་པའི་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་ལ། དེའི་རྩལ་སྣང་སྣོད་བཅུད་ད་སྣང་བ་འདི་རྣམས་ཀྱང་སྐ་དང་ཡེ་ཤེས་སུ་རང་བཞིན་གྱིས་གནས་ཤིང་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ནི་ལྷག་པའི་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་སྟེ་བདེན་གཉིས་རེ་རེའི་སྟེང་ད་ཡང་སྣང་སྟོང་འད་འབྲལ་མེད་པར་གནས་ལ། དེ་ཡང་སྐ་དང་ཡེ་ཤེས་སུ་དག་པའི་ཆ་ནས་ཐན་མོང་གི་བདེན་གཉིས་ལས་ལྷག་པའོ། །ཡང་དག་པར་ན་འདི་ལྟར་ཀུན་རྫོབ་གཞི་དང་ལམ་གྱི་དས་ན་སྣང་བ་རྣམས་དང༌།མཐར་ཕྱིན་འབྲས་དས་ན་སྣང་བའི་དོན་དམ་མཐར་ཐག་གཉིས་གཞི་འབྲས་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་པ་ལྷག་པའི་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་ཆོས་སྐ་ཆེན་པོར་ལྟ་བ་ཡིན་ལ། མདོར་ན་སྐ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་དང་ཟུང་ད་འཇུག་པའི་དབྱིངས་ཏེ་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གོ ༑དེ་དང་མཐན་པར་སྒོམ་པའི་རྩལ་རྫོགས་པའི་དོན་ད་ཏིང་འཛིན་རྣམ་གསུམ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས་རིག་འཛིན་རྣམ་པ་བཞིའི་ལམ་བགྲོད་ནས་ཡི་གེ་འཁོར་ལོ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ས་ལ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པར་འདོད་པའོ།

།ཨ་ནུ་ཡོ་གར་ནི། གཞི་རང་བཞིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་ཡང་ཕྱི་སྤྲོས་རྩོལ་གྱི་ལམ་ལ་མི་ལྟོས་པར་ནང་རྡོ་རྗེ་ལུས་ཀྱི་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེར་གནད་ད་བསྣུན་པ་ལས་འཆར་བར་བསྟན་ཞིང༌། དེའི་ངོ་བོ་ཡང་དབྱིངས་སྟོང་ཉིད་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་ཐབས་བདེ་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཉིས་དབྱེར་མེད་པ་སྲས་བདེ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡིན་ལ་དེ་ཉིད་རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་ཏུ་ངེས་པའི་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་རྗེས་སུ་མཐན་པར་རང་ལུས་གཞན་ལུས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་སོགས་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ལམ་ལ་བསླབས་པས་ལམ་ལྔ་མཐར་ཕྱིན་ནས་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་འགྲུབ་པར་འདོད་པའོ། །ཨ་ཏི་ཡོ་ག་ལས་ནི་གནས་ལུགས་ཀྱི་དོན་དེ་ཉིད་གཟོད་མ་ནས་བྱང་ཆུབ་པའི་རང་རིག་ངོ་བོ་ཀ་ནས་དག་པ་དང༌། རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དབྱེར་མེད་པའི་ངང་ནས་ཐགས་རྗེའི་རྩལ་སྣང་མ་འགགས་པར་འཆར་བའི་སྐ་གསུམ་རང་ཆས་ཀྱི་དོན་ལ་བསྐྱེད་པ་དང་རླུང་བཅིང་བ་སོགས་ཐབས་ཀྱི་རྩོལ་བ་ལ་ལྟོས་མི་དགོས་པར་བྱར་མེད་རང་གསལ་བསལ་བཞག་མེད་པའི་ཚུལ་ད་ངེས་པ་རིག་སྟོང་གཉུག་མའི་ལྟ་བ་དང་རྗེས་སུ་མཐན་པར་ཁྲེགས་ཆོད་ཅོག་བཞག་བཞི་དང་ཐོད་རྒལ་སྒྲོན་མ་བཞིའི་ཉམས་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས་ལམ་སྣང་བཞི་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་ལྷུན་གྲུབ་གདོད་མའི་དབྱིངས་སུ་རང་གྲོལ་བར་འདོད་པའོ། །དེ་ལྟར་ཐེག་པའི་རྣམ་གྲངས་ལྔ་ནང་གསེས་དང་བཅས་པར་བསྟན་པ་དེ་དག་གི་གྲུབ་པའི་མཐའ་བསྡུ་ན་ལྔ་སྟེ། ལས་འབྲས་ཆུད་མི་ཟ་བར་འདོད་པ་འཇིག་རྟེན་པའི་ཡང་དག་པའི་གྲུབ་མཐའ་དང༌། གཟུང་འཛིན་གྱིས་བསྡུས་པ་ཕྱི་དང་ནང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་སྐྱེ་བ་འདི་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་འཛིན་པ་འཁྲུལ་བས་གང་ཟག་སོགས་སུ་སྒྲོ་འདོགས་ཀྱི་དོན་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པའམ་གཟུང་བ་ཕྱི་དོན་ཀྱང་མེད་པ་དང༌། འཛིན་སེམས་ཀྱང་མ་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་པར་རྟོགས་པའི་སྒོ་ནས་འཁྲུལ་བ་བཟློགས་ནས་མྱང་འདས་མངོན་ད་བྱེད་པ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྟེ། དེ་ལ་རྟོགས་པ་རྫོགས་མ་རྫོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཉན་ཐོས་སེམས་ཙམ་དབུ་མ་གསུམ་མོ༑ ༑ཡང་འཁྲུལ་སྣང་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྣང་བ་དེ་ཉིད་ལས་འབྲས་བསླུ་མེད་ཀྱི་ཚུལ་ད་ཤར་ཀྱང་ལྷ་སྔགས་ཀྱི་ཐབས་མང་པོ་ལ་བརྟེན་ན་མྱུར་ད་དེ་ལས་གྲོལ་བ་སྟེར་གྱི་སྲིད་པའི་ལས་དང་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུས་མི་གོས་ཞེས་སྟོན་པ་ཕྱི་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་གྱི་གྲུབ་མཐའ་དང༌། ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཉིད་བྱང་ཆུབ། ཉོན་མོངས་ཉིད་རྣམ་གྲོལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་རྟོགས་ནས་ལམ་སྦྱངས་ན་ལས་འབྲས་ཀྱིས་གོས་པར་མི་འགྱུར་བར་སྟོན་པ་རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་སྤྱི་ཡི་གྲུབ་མཐའ་དང༌། ཡང་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཀུན་གདོད་མ་ནས་དག་མཉམ་ཆེན་པོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པས། ལམ་གྱི་རྩོལ་བ་ལ་མི་ལྟོས་པར། ཐ་མལ་ལས་འབྲས་ཀྱི་འཆིང་བས་ཡེ་ནས་གོས་སུ་མེད་པར་སྟོན་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་གྲུབ་མཐའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྟེ། ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐར་ཐག་པ་དེ་ཁོ་ནའོ། །དེ་ཡང་རྒྱུད་ཉིད་ལས། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་གཟུང་བ་དང་ཞེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་ནས་བསྟན་ལ་དེའི་ཚིག་འགྲེལ་ཚུལ་རོང་ཀློང་རྣམ་གཉིས་སོགས་ཅུང་མི་མཐན་ཀྱང་སྐབས་འདིར་གནད་མཐན་པར་འདི་ལྟར་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་དགུར་ཕྱེ་བ་ནི། རྣམ་གྲོལ་གྱི་ལམ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཐེག་པ་གོང་ད་བཤད་པ་དེ་དག་ཉན་རང་བྱང་སེམས་ཏེ་ངེས་འབྱུང་འདྲེན་པའི་ཐེག་པ་གསུམ། ཀྲཱྀ་ཡ་ཨུ་པ་ཡོ་ག་སྟེ་དཀའ་ཐབ་རིག་བྱེད་ཀྱི་ཐེག་པ་གསུམ། མ་ཧཱ་ཨ་ནུ་ཨ་ཏི་སྟེ་དབང་བསྒྱུར་ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་གསུམ་དང་དགུར་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཐེག་པ་དགུ་ལ་ལྟ་བའི་རྣམ་གཞག་ཐ་དད་མེད་པར་འདོད་པ་ནི། ལྟ་བ་དང་ལྟ་ཡུལ་མ་ཕྱེད་ཅིང་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་བ་ཁྱད་མ་ཕྱེད་པ་སྟེ། བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ལ་ངེས་པ་འདྲོངས་ཚུལ་གྱི་ཡུལ་ཅན་གོང་ནས་གོང་ད་འཕགས་པའི་ཁྱད་པར་ལས། ཀུན་རྫོབ་ཏུ་རྗེ་ཁོལ་གྱི་ཚུལ་ད་ལྟ་བ་སོགས་ཡོད་པ་སུས་ཀྱང་དགག་མི་ནུས་ལ། ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ལྟ་བ་མིན་ན། འཇིག་རྟེན་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་དང༌། བདེན་བཞིའི་རྣམ་པའི་སྟོང་བདག་མེད་མ་གཏོགས་པ་གཞན་པ་རྣམས་དང༌། ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་ཇི་བཞིན་ངེས་པའི་ལྟ་བ་ཀུན་ལྟ་བ་མིན་པར་ཐལ་དགོས་ན། དེ་འདྲ་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཆགས་པ་སུས་ཀྱང་མི་སྨྲའོ། །ལྟ་བ་ཡིན་ཀྱང་དོན་དམ་པའི་ཡུལ་ཅན་མིན་པས་ན་ཐེག་པའི་ཁྱད་པར་འཕགས་ཆོས་སུ་མི་རུང་སྙམ་ན་ཡང༌། དོན་དམ་ལ་གསལ་སྣང་ཐོབ་ཚུལ་གྱིས་ཀུན་རྫོབ་ལ་ངེས་པ་སྐྱེ་ཚུལ་ཁྱད་པར་བ་ཡིན་པས་ན་ཤིན་ཏུ་ཡང་ཁྱད་པར་འཕགས་ཆོས་སུ་རུང་ངོ༌། །ཡང་སངས་རྒྱས་དང་སེམས་ཅན་མེད་པར་སྟོན་པ་ཐམས་ཅད་ལྟ་བའི་དབང་ད་བྱས་པ་དང༌།ཡོད་པར་སྟོན་པ་རྣམས་སྒོམ་པའི་དབང་ད་བྱས་པའི་ཕྱིར་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ལྷར་བལྟ་བ་སོགས་ལྟ་བ་མིན་པར་བསྒྲུབ་པ་ཡང་ཆེས་དཀའ་སྟེ། སྐབས་འདིར་མེ་ཡོད་ཀྱི་གཞིར་གྲང་རེག་མེད་པར་ལྟ་བ་དང༌། ཁྱི་ལ་འཇིགས་དས་སེང་གེར་སྒོམ་པ་ལྟ་བུ་ཙམ་མིན་ཏེ། སྒྲིབ་གཉིས་སྤོང་ཞིང་མཐར་འབྲས་འགྱུར་མེད་ལ་སྦྱོར་བའི་ལམ་རྣམ་དག་གི་ལྟ་སྒོམ་ཡིན་པས་ན། དེ་ལྟ་བུའི་ལྟ་སྒོམ་ནི་རིག་པ་དང་རྐང་པར་ལྡན་དགོས་པའི་ཕྱིར། ལྟ་བའི་ངེས་པ་དང་བྲལ་བའི་སྒོམ་པ་དང༌། སྒོམ་པའི་ཉམས་ལེན་དང་བྲལ་བའི་ལྟ་བ་ནི་ཤར་ད་བལྟས་ནས་ནུབ་ཏུ་འགྲོ་བའི་དཔེ་དང་འདྲ་ལ། དངོས་པོའི་གནས་ཚུལ་དང་མཐན་པར་འཇུག་པའི་ལམ་བདེན་གཉིས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། ལྟ་བ་རྣམ་དག་སྔོན་ད་འགྲོ་བར་ངེས་ཏེ།ཚད་མའི་སྒོ་ནས་ངེས་པ་རྣམ་དག་བསྐྱེད་ད་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ༑ ༑ཡོད་མེད་ཅེས་པའང་ཐ་སྙད་དང་དོན་དམ་དཔྱོད་བྱེད་ཀྱི་ངོར་ཡིན་ལ།དེ་ལྟ་ན་དོན་དམ་ལ་སྒོམ་པ་མེད་པ་དང༌། ཐ་སྙད་ལ་ཚད་མས་ངེས་པ་བསྐྱེད་ད་མེད་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རྣམ་གཞག་ཤིན་ཏུ་མི་བདེ་བའོ། །དེས་ན་ཐ་སྙད་དཔྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་ལས་ངེས་པའི་ཆོས་ཅན་ལྟ་བ་དང༌། མཐར་ཐག་དཔྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་ལས་ངེས་པ་ཆོས་ཉིད་ལྟ་བ་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཞན་ཡང་ཨ་ཏི་ཡོ་ག་ནི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་གྱི་ཐེག་པ་མིན་པར་སྨྲ་བའི་ལུགས་ཀྱང་བཞག་དཀའ་སྟེ། སྤྱིར་ལམ་དང་འབྲས་བུའི་ཡེ་ཤེས་གང་ཡིན་ཀྱང་ཐེག་པ་ཡིན་པར། འདིས་འདེགས་པ་དང་འདིར་འདེགས་པའི་ཐེག་པ་ཞེས་ལུང་སྤྱི་ལས་གྲགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཁྱད་པར་སྔགས་བླ་མེད་ཀྱི་ལམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐག་ཡིན་པས་ན་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ཅིང༌། དེ་རྩལ་ད་བཏོན་པའི་གཞུང་ཉིད་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩེ་མོར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཐེག་པ་ནི་གདལ་བྱའི་བློ་རིམ་དང་མཐན་པར་བསྟན་པས་དབྱེ་བསྡུའི་ཚུལ་ཀྱང་སྣ་ཚོགས་ཏེ། གཉིས་དང་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ད་མར་ཕྱེ་ཡང་དོན་འདིར་བསྟན་པ་དེ་ཙམ་ད་ཟད་པས་རྒྱུད་འདི་ནི་ལུང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་བྱེ་བྲག་སྔགས་བླ་མེད་ཀྱི་ལམ་བཤད་པ་ལ། ངོ་བོའི་ཆ་ནས་བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་སུ་བཤད་པ། ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གྱི་སྒོ་ནས་ཐབས་གྲོལ་གཉིས་སུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། རང་བཞིན་གཞི་རྒྱུད་ཀྱི་དོན་ངེས་པའི་ལྟ་བ་དང་རྗེས་སུ་མཐན་པར་སྣང་སྲིད་དག་མཉམ་གྱི་ཚུལ་ལ་བློ་བཅོས་ཤིང་གོམས་པའི་ཚུལ་གྱིས་འཇུག་པ་སྟེ། དེ་ལ་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པའམ་ལུང་གཞན་ལས་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་ཀྱང་བྱ། བཅོས་མའི་ལམ་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ། །བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་དེ་ཡང་སྲིད་པ་རིམ་པར་སྨིན་ཚུལ་དང་མཐན་པར། སྟོང་པ་ཆེན་པོ། སྙིང་རྗེ་སྒྱུ་མ། ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ། ཕྱག་རྒྱ་སྤྲོས་བཅས། ཚོམ་བུ་ཚོགས་སྒྲུབ་དང་ལྔའི་ཚུལ་གྱིས་བསྒྲུབས་པས་མར་འཁོར་བའི་བག་ཆགས་དགཡར་མྱང་འདས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རྫོགས། རྫོགས་པའི་རིམ་པའི་སྨིན་བྱེད་ད་འགྱུར་བ་སྟེ། མདོར་ན་བཅོས་མའི་བློ་ངོར་སྣང་སྲིད་དག་པ་རབ་འབྱམས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་འཁོར་ལོར་འཆར་བའི་བར་ད་བསླབས་པས་བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་ཀྱི་བསྐྱེད་རིམ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལ་སྤྱིར་བསྐྱེད་རིམ་རྐྱང་པས་འོག་མིན་གྱི་བར་གྱི་འཇིག་རྟེན་པའི་དངོས་གྲུབ་ཀུན་སྒྲུབ་ནུས་ཀྱི་འདས་ལམ་མངོན་ད་བྱ་མི་ནུས་ནའང༌། བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་གི་ཚུལ་ཟབ་མོ་འདི་ལྟ་བུ་མཐར་ཕྱིན་པས་ནི་རྫོགས་རིམ་ངང་གིས་དྲངས་ནས་བདེན་དོན་མཐོང་བ་ཡང་ཡོད་པ་ལ་རིགས་པས་གནོད་པ་མེད་དེ་མདོ་ལམ་གྱིས་ཀྱང་རིང་མོ་ཞིག་ན་བདེན་དོན་མཐོང་བ་འདྲེན་ཐབ་པ་བཞིན་ནོ། །དེར་མ་ཟད་གསང་འདས་སོགས་ན་སེམས་དབེན་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་སྙིང་གའི་ནཱ་ད་ལ་དམིགས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་རྒྱུད་སྡེ་སོ་སོའི་ཕྲ་ཐིག་གི་གནད་རྣམས་དང་སྟོང་གཟུགས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པའི་ཚུལ་དང༌། མ་བཅོས་སོར་བཞག་གི་རྫོགས་རིམ་རྣམས་ལ་རྣལ་འབྱོར་བཞི་མཐར་ཕྱིན་པ་འདིས་ཚེགས་མེད་པར་འཇུག་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །རིམ་པ་དེའི་དབྱེ་སྒོ་གཞན་ཡང་རྒྱས་བསྡུས་དང་རྒྱུད་ཀྱི་ཆོ་གའི་འགྲོས་སྣ་ཚོགས་དང་སྦྱར་བས་ད་མར་འགྱུར་རོ།

།གཉིས་པ་རྫོགས་རིམ་ནི། ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་ཟབ་མོས་གཞི་རྒྱུད་དག་མཉམ་ཆེན་པོ་རང་གནས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་ད་འཆར་བར་བྱེད་པ་སྟེ། དེ་ལ་རྫོགས་རིམ་མམ་མངོན་སུམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་གཉུག་མའི་ལམ་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ། །རྫོགས་རིམ་དེ་ལ་རྣམ་གྲངས་མང་ད་མཆིས་ཀྱང་རྟེན་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ལ་གནད་ད་བསྣུན་པ་འཁྲུལ་འཁོར་བུམ་ཅན་ཕྲ་ཐིག་ཞུ་བདེ་ལྟ་བུ་དང༌།བརྟེན་པ་འོད་གསལ་གྱི་ཐིག་ལེ་ལ་གནད་ད་བསྣུན་པ་སྟོང་གཟུགས་དང་ཐོད་རྒལ་ལྟ་བུ་སྟེ་མདོར་ན་རྡོ་རྗེ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ད་བྱེད་པའི་ཐབས་སྣ་ཚོགས་པ་དེ་དག་ཀྱང་རྒྱུད་རྣམས་སུ་ཅི་རིགས་པར་བསྟན་ཏེ། རིམ་པ་ལྔ་དང་སྦྱོར་བ་དྲུག་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་ཉི་ཚེ་བར་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གྱི་སྒོ་ནས་ཡིད་ཀྱི་དམིགས་པ་དང་ལུས་ངག་གི་རྩོལ་བ་ལ་བརྟེན་པ་མཚན་བཅས་ཀྱི་ལམ་དང༌། རྩོལ་བྲལ་མཚན་མ་མེད་པའི་རྫོགས་རིམ་གཉིས་སུ་འད་ལ། ཉམས་སུ་བླང་བྱའི་ངོས་ནས་སྟོང་པའི་ཡེ་ཤེས་འོད་གསལ། སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་ལུས། དེ་གཉིས་ཟུང་ད་འཇུག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་གསུམ་ཡོད་ཅིང༌། རྫོགས་རིམ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ལས་རླུང་དབུ་མར་བསྟིམས་ནས་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ད་འཆར་བ་ལ་དངོས་སམ་བརྒྱུད་ནས་འཇུག་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་ནོ། །རྒྱུད་འདིར་ནི་མཚན་བཅས་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་འཁོར་ལོ་བཞིར་ཕྲ་ཐིག་གི་རྣལ་འབྱོར་དང༌། ཐབས་ལམ་རིམ་གྱིས་པ་སྟེང་སྒོ་དང༌། ཅིག་ཅར་བ་འོག་སྒོའི་མན་ངག་དང༌། མཚན་མེད་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་གདམས་ངག་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལྟར་རིམ་གཉིས་ལམ་གྱིས་དྲི་མ་བསལ་སྟོབས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་མངོན་ད་གྱུར་པ་ཡིན་གྱི། རང་བཞིན་གྱིས་དག་པ་མིན་ན་གནས་ཚུལ་དང་འགལ་བར་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང༌། ཐ་མལ་གྱི་ལུས་ལ་རླུང་དགག་པ་སོགས་ཀྱིས་བསྒྲུབས་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་རང་ངོར་ལྷ་སྐར་ཤར་བ་དེ་ཡང༌། སྒྱུ་མའི་རྡེའུ་ལ་རྟ་གླང་ད་སྣང་བ་ལྟར་དངོས་པོ་ལ་མི་གནས་པའི་འཁྲུལ་སྣང་དང༌། དེ་འཛིན་པ་ཡང་ལོག་ཤེས་སུ་འགྱུར་ཞིང༌། དག་ལྔ་ལམ་ད་ཁྱེར་བ་དང༌། སྤྱོད་པ་བླང་དོར་མེད་པ་ཡང་ཚུལ་དེ་དང་འདྲ་ན། དེ་འདྲའི་ལམ་དེ་མདོ་ལས་ཀྱང་འཕགས་པར་ཁས་ལེན་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཡ་མཚན་ནོ། །མདོ་སྔགས་ཐབས་ཙམ་ཞིག་ལས་ལྟ་བ་ཁྱད་མེད་ན་བདེ་ཞིང་མྱུར་བའི་ཐབས་དེ་མདོ་ལས་ཀྱང་ཅིས་མི་སྟོན། དེས་ན་རྒྱུའི་ཐེག་པར་རྒྱུ་འབྲས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་ལྟ་བ་མེད་པས་ཐབས་དེ་དག་ཀྱང་རེ་ཞིག་བསྟན་པའི་སྣོད་ད་མ་གྱུར་པར་ཤེས་པར་བྱ་ཞིང༌། ཡེ་ནས་དག་མཉམ་ཆེན་པོའི་ཡིན་ལུགས་མ་ཤེས་པར་ཐབས་ཙམ་ཞིག་གིས་བཙན་ཐབས་སུ་སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་སུ་བསྒྱུར་བར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ནི། རིམ་པ་གཉིས་པོ་དངོས་པོའི་གནས་ཚུལ་དང་མཐན་པར་འཇུག་པའི་ལམ་ད་སྒྲུབ་མ་ནུས་པར་སྔགས་ལ་སྐར་པ་ཆེན་པོ་བཏབ་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ལ་ཐབས་ཀྱི་ངེས་པའི་ལམ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱིས་རྣམ་པར་གྲོལ་པའི་ལམ་གཉིས། དང་པོ། ངོ་མཚར་ཆོ་འཕྲུལ་རྨད་ཀྱི་ཆོས། །གཞན་ནས་ཡོད་འོང་མ་ཡིན་ཏེ། །ཐབས་ལ་བརྟེན་པའི་ཤེས་རབ་ཉིད། །དེ་ལྟ་བུ་ཡི་ངང་ད་བྱུང༌། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ད། གཙོ་བོར་ཐབས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རྨད་ད་བྱུང་བས་རང་གནས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་བཙན་ཐབས་སུ་འཆར་བའི་སྒོ་ནས་འབྲས་བུ་མྱུར་ད་འགྲུབ་པར་བྱེད་པ་སྟེ་མ་ཀྵི་ཀའི་སྦྱོར་བས་ལྕགས་ཁམས་ཡུད་ཙམ་གྱིས་གསེར་ད་བསྒྱུར་བ་བཞིན་ནོ༑ ༑དེ་ཡང་འཁོར་ལོ་དྲུག་ལ་བརྟེན་ནས་འབར་འཛག་གི་སྦྱོར་བས་བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པ་ལ་བསླབ་པ་དང༌། མཁའ་གསང་སྦྱོར་བའི་དབབ་བཟུང་ལྡོག་ཁྱབ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞུ་བདེ་འགྱུར་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པ་གཙོ་བོར་བྱས་ནས། དེ་ཡི་ཡན་ལག་བདེ་ཆེན་གྱི་བརྟུལ་ཞུགས་བསྒྲུབ་པའི་སྤྱོད་པའི་རྣམ་པ་ད་མ་དང་བཅས་པའོ། །དེ་ཡང་བརྩོན་འགྲུས་ཅན་ཐབས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྟོགས་བྱ་གཞི་རྒྱུད་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་སྤྲོས་བྲལ་བློ་འདས་ཀྱི་དོན་མཉམ་བཞག་ཏུ་ཅི་རིགས་པར་མྱོང་བའི་སྟོབས་ལས། རྗེས་ཐོབ་སྣང་སྲིད་དག་མཉམ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ལ་ངེས་པ་ཤུགས་ཀྱིས་འདྲོངས་ཤིང་རྣམ་རྟོག་གི་བཞོན་པར་གྱུར་པའི་རླུང་དང༌། རྐྱེན་ད་གྱུར་པའི་ཁམས་ཕྲ་རགས་རྣམས་རྩ་ཡི་གནད་ལ་བརྟེན་ཏེ་བཅིངས་པས། གཡོ་བྱེད་ཀྱི་རླུང་འཆིང་བ་ན་ཡིད་ཀྱང་རང་བཞིན་གྱིས་འཆིང་བ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས། ཀུན་རྟོག་བཞོན་པ་དང་བཅས་པ་བདེ་སྟོང་དྷུ་ཏཱིའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པ་ལས། ཁམས་དང་རྩ་ཡི་འགྲོས་དག་ནས་འཁོར་ལོ་བཞིའི་རླུང་སེམས་ལས་སུ་རུང་ཞིང་དབུ་མའི་རྩ་མདད་གྲོལ་བ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་རིམ་བཞིན་མཆེད་ནས་འཕོ་བའི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པ་ལོག་པ་འབྲས་བུའི་མཐར་ཐག་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་སྐར་འགྲུབ་པའོ། །གཉིས་པ། ཡེ་ཤེས་རྫོགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་མཉམ་སྦྱོར་གྱིས། །རང་བྱུང་ཀུན་ནམ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་ད༑ གཙོ་བོར་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་ཤེས་རབ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྒོ་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་སུ་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་པ་ལྷུན་གྱིས་རྫོགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་བསྒོམས་པས། ལམ་བགྲོད་ནས་རང་སྣང་སྐ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མཉམ་པ་ཆེན་པོར་གྲོལ་བར་བྱེད་པ་སྟེ་རིན་པོ་ཆེ་ཀོ་སྟུ་བྷ་དང་ལྷན་ཅིག་བཞག་པའི་རྡོའི་ཁམས་རིམ་གྱིས་གསེར་ད་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལ་དབང་རབ་རྟོགས་གོམས་ཆིག་ཆོད་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་འཇུག་པ་ཅིག་ཅར་བའི་ལམ་དང༌། ཐོག་མར་ལྟ་བ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་དེའི་དོན་བཞིན་ཏིང་འཛིན་ལ་རྩལ་སྦྱང་བ་རིམ་གྱིས་པའི་ལམ་གཉིས་སུ་ཡོད་ལ། ཏིང་འཛིན་དེ་ཡང་ཚད་ད་མ་འཁྱོལ་ཀྱང་སྤྱིའི་རྣམ་པ་ཙམ་སྒོམ་པ་མོས་སྒོམ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ལམ་མཚན་ཉིད་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་ནུས་པ་འཇོག་པ་དང༌། གནས་སྐབས་ལས་སྣ་ཚོགས་སྒྲུབ་པའི་ཕན་ཡོན་དང་ལྡན་པའོ། །འཆི་བ་དང་བར་དོ་སྐྱེ་བའི་རིམ་པ་དང་སྦྱར་བའི་སྟོང་ཆེན་ལ་སོགས་པ་རྣལ་འབྱོར་ལྔ་པོ་རིམ་པ་བཞིན་ཚད་ད་འཁྱོལ་བར་སྒོམ་པ་ནི་ལམ་ངེས་རྫོགས་ཞེས་བྱ་སྟེ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རིག་འཛིན་བཞིའི་གོ་འཕང་མངོན་ད་བྱེད་པའོ། །དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཅན་གྱིས་ཐོས་བསམ་གྱི་སྒོ་ནས་དག་མཉམ་ཆེན་པོའི་དོན་ཚུལ་བཞིན་ངེས་པའི་ལྟ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་སྔོན་ད་བཏང་ནས། དེའི་ཚུལ་དང་མཐན་པར་འཇུག་པའི་ལམ་གྱི་ཏིང་འཛིན་རྩལ་སྦྱང་བའི་མཉམ་རྗེས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྟེན་ནས་ཐ་མལ་འཁྲུལ་པའི་རྟོག་པ་རྣམས་རང་གྲོལ་ད་འགྱུར་ལ། ཀུན་རྟོག་གི་སེམས་གྲོལ་ན་དེ་དང་དབྱེར་མེད་པར་འཇུག་པའི་རླུང་ཁམས་ཀྱི་འཕོ་བ་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་བ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས། གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་སྣང་གི་ཀུན་རྟོག་རྐྱེན་དང་བཅས་པ་རང་ཞི་རང་གྲོལ་ད་སོང་ནས་གནས་ལུགས་དོན་གྱི་བདེན་པ་མངོན་ད་བྱས་ཏེ་མི་སློབ་པའི་འབྲས་བུ་ལ་སྦྱོར་བར་བྱེད་དོ། །ཐབས་གྲོལ་གྱི་ལམ་དེ་གཉིས་ཀྱང་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་བྱེད་པ་གཙོ་ཆེ་ཆུང་གི་སྒོ་ནས་བཞག་གི་གཅིག་ཤོས་ལ་གཅིག་ཤོས་མེད་པ་མ་ཡིན་ལ། གནས་ལུགས་ཀྱི་དོན་མཐོང་བ་ལ་དོན་གཅིག་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་སུ་རྣལ་འབྱོར་པའི་ནུས་པ་དང་བསྟུན་ནས་མཚོན་བྱེད་དཔེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཙམ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་དང༌། འདོད་གཟུགས་ཀྱི་རིག་འཛིན་གྲུབ་པ་དང༌། ཐ་ནའང་སྔགས་ཀྱི་ཐབས་ཟབ་མོ་དང་ལྡན་པའི་སྒྲུབ་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར་དངོས་གྲུབ་ཅི་རིགས་པ་འཐོབ་ལ། ལམ་ངེས་རྫོགས་ཀྱི་ཚོགས་སྒྲུབ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ནས་ཚོམ་བུ་དང་བཅས་པ་རིག་འཛིན་གྱི་ས་ལ་གཤེགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་སྟོང་ཆེན་གྱི་ཏིང་འཛིན་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབས་པའི་དས་ན་ཡང་ད་བ་སོགས་རྟགས་བཅུ་རྫོགས་ཤིང༌། སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་ཀྱི་བསྐྱེད་རིམ་གྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་བ་དེས། མཉམ་བཞག་ཏུ་སྟོང་བཞིའི་འོད་གསལ་དྲངས་ཤིང་དེའི་ངང་ལས་རླུང་སེམས་ཙམ་གྱི་ལྷ་སྐར་ལྡངས་ཏེ། རྗེས་ཐོབ་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་སྣང་བ་མུ་མེད་པའི་ནུས་པ་རྫོགས་པའི་ཕྱིར་ན། ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་སྐབས་སུ་ཕྱག་རྒྱའི་ཉེ་རྒྱུ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་ཉིད་དོན་གྱི་བདེན་པ་མངོན་སུམ་ད་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ལམ་བགྲོད་ཚུལ་ལ། སྐབས་འདིར་བསྟན་བགྲོད་བྱ་ལམ་གྱི་རང་བཞིན་ནི་རྣམ་གྲོལ་མཐར་ཐག་གི་འབྲས་བུའི་འཇུག་ངོགས་བླ་ན་མེད་པ་ཡིན་ལ༑ དབྱེ་ན་སྡགས་བླ་མེད་ཀྱི་ལམ་ལྔར་ཡོད་ཅིང༌། ཇི་ལྟར་བགྲོད་ཚུལ་ནི། གང་ཞིག་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ་སྒྲོལ་བའི་དོན་ད་ཚེ་འདི་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་སྒྲུབ་པར་འདོད་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ཕུལ་ད་བྱུང་བ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་དེས། མཐར་ཐག་གི་འབྲས་བུ་འགྲུབ་པའི་ལམ་ཡང་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་འདི་ཁོ་ན་ལ་རག་ལས་པར་ཤེས་ནས། མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་བླ་མ་ལས་སྨིན་བྱེད་དབང་བཞིས་བདག་རྒྱུད་ལེགས་པར་སྨིན་པར་བྱས་ཤིང༌།སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་ལ་སྲུང་སྡོམ་ཚུལ་བཞིན་བགྱིས་ཏེ། སྣང་སྲིད་དག་མཉམ་ཆེན་པོའི་ལྟ་བ་རྣམ་དག་དང་རྗེས་སུ་མཐན་པར་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ལ་ཚུལ་བཞིན་བསླབས་པས་ལམ་ལྔ་པོ་རིམ་བཞིན་རྫོགས་པར་འགྱུར་ཏེ༑ དེ་ཡང་དང་པོར་རང་གཞན་གྱི་ལུས་ལ་སོགས་པ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོར་ཡེ་ནས་དག་པ་བཞིན་ད་སྒོམ་ཞིང༌། དེ་ཡང་སྟོང་ཉིད་སྤྲོས་བྲལ་མཉམ་པ་ཆེན་པོ་དང་ཟུང་ད་འཇུག་པའི་ཚུལ་ལ་བློ་བཞག་པ་ནི་ལུས་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ། བྱུང་ཚོར་གྱི་རྟོག་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་སུ་བསྒྱུར་བ་ཚོར་བ་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ། སེམས་སེམས་བྱུང་གི་སྤྲོས་པ་མ་ལུས་པ་སེམས་ཉིད་འོད་གསལ་གཉུག་མའི་དབྱིངས་སུ་སྡོམ་པ་སེམས་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ། འཁོར་འདས་སྣང་བཏགས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དག་མཉམ་བླང་དོར་དང་བྲལ་བར་སྤྱོད་པ་ཆོས་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་སྟེ་རྒྱུད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དམ་པ་ནས་ཇི་སྐད་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ།

།དེ་ཡང་ཐེག་དམན་ལས་ཐེག་ཆེན་གྱི་དྲན་ཉེ་འཕགས་ཚུལ་དབུས་མཐའ་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ནི། དམིགས་དང་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང༌། འཐོབ་པས་དེ་ཉིད་ཁྱད་པར་འཕགས། ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ད། མདོ་ལས་སྔགས་འཕགས་ཚུལ་ཀྱང་དེ་དང་འདྲ་སྟེ། རང་གཞན་གྱི་ལུས་སོགས་མདོར་ན་འཁོར་བ་དང་མྱང་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་ནས། དེ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་དག་མཉམ་ཆེན་པོར་དབྱེར་མེད་པར་ཡིད་ལ་བྱེད་པས། མཐར་འབྲས་ལ་ལམ་གཞན་བར་ད་བརྒྱུད་མི་དགོས་པར་འཐོབ་པ་ནི་སྔགས་ཀྱི་ཚུལ་ལོ། །དེས་ན་མདོ་ལམ་ན་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་འཁོར་འདས་སྤང་བླང་ད་བྱེད་ཅིང༌། འདིར་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་ཚུལ་གྱིས་ལམ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་བཞིའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་སྔགས་ཀྱི་ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་སྐྱེ་ལ། དེ་གོང་ད་འཕེལ་བ་ལས་ཡང་དག་སྤོང་བཞིའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ཚོགས་ལམ་འབྲིང་པོ་དང༌། དེ་གོང་ད་འཕེལ་བས་རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་བཞིའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ཆེན་པོ་སྐྱེའོ། །དེ་ལྟར་ཚོགས་ལམ་ན་ཐོས་བསམ་གཙོ་ཆེ་བའི་སྒོ་ནས་དག་མཉམ་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་དོན་གོ་ཡུལ་ཙམ་གཙོ་ཆེར་འཇལ་ཞིང༌། འཕགས་ལམ་རང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ལ་འབད་པའི་སྐབས་ཡིན་པས་ཚོགས་ལམ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ནས་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་གོང་འཕེལ་ད་གྱུར་པ་ལས། སྒོམ་པའི་ཉམས་མྱོང་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སྒོ་ནས་མཚོན་བྱ་དོན་གྱི་གནས་ལུགས་དོན་སྤྱིའི་ཚུལ་གྱིས་འཇལ་བ་སྦྱོར་ལམ་བཞི་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཡང་མཐོང་ལམ་ཡེ་ཤེས་མེ་ལྟ་བུ་འབྱུང་བའི་སྔ་ལྟས་མཚོན་བྱེད་དཔེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་དང་པོར་སྐྱེས་པ་ན་སྦྱོར་ལམ་དྲོད་ཅེས་བྱ་ལ། དེ་ཡང་དག་མཉམ་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་དེའི་གྲོགས་སུ་དད་སོགས་དང་བཅས་པའི་དབང་པོ་ལྔ་ཡི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་ནོ། །དེ་གོང་འཕེལ་ད་གྱུར་པ་ལས་དད་སོགས་ལྔ་སྟོབས་སུ་འགྱུར་མ་ནུས་ཀྱང༌། དགེ་རྩ་གཡོ་བའི་ནང་ན་རྩེ་མོར་གྱུར་པ་སྦྱོར་ལམ་རྩེ་མོའི་རྟོགས་པ་སྐྱེའོ། །རྩེ་མོའི་སྐབས་ཀྱི་དབང་པོ་ལྔ་པོར་རང་རང་གི་མི་མཐན་ཕྱོགས་ཀྱིས་བརྫི་མི་ནུས་པའི་སྟོབས་ལྔའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་མངོན་རྟོགས་རྒྱུད་ལ་ནམ་སྐྱེས་པ་ན་སྦྱོར་ལམ་བཟོད་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཆོས་ཉིད་དོན་གྱི་གནས་ལུགས་ལ་ཉམས་མྱོང་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྒོ་ནས་བློས་ལྕོགས་པས་ན་དེ་སྐད་ད་བྱའོ། །དེ་གོང་འཕེལ་ད་གྱུར་པ་ལས་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་དངོས་སུ་འདྲེན་ནུས་པའི་དཔེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐག་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་ནི་ཆོས་མཆོག་ཅེས་བྱ་སྟེ། འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་ལ་དེ་བས་མཆོག་གཞན་མེད་པར་དེས་འཕགས་ལམ་འདྲེན་ཐབ་པས་དེ་སྐད་ཅེས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་སྦྱོར་ལམ་འདི་དག་གིས་མཐོང་ལམ་ལ་སྦྱོར་བས་ན་མིང་དེ་སྐད་གདགས་སོ༑ ༑སྦྱོར་ལམ་ཡིན་མིན་གྱི་ས་མཚམས་ཀྱང་དཔེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་མ་སྐྱེས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཛིན་དགོས་ཀྱི།བསྐྱེད་རིམ་ཚོགས་ལམ་དང༌། རྡོར་བཟླས་སོགས་རྫོགས་རིམ་སྦྱོར་ལམ་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བཤད་པའང༌། རིམ་གྱིས་པ་ལ་དེ་ལྟར་འོང་བ་ཡོད་ཀྱང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དེ་ལྟར་ངེས་པ་མེད་དེ། དབང་དས་ན་ཡེ་ཤེས་ངོ་འཕྲོད་པ་སོགས་ཀྱིས་རྟོགས་གོམས་ཅིག་ཅར་བ་སྲིད་པའི་ཕྱིར་དང༌། དང་པོ་ནས་ཀྱང་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འབྲེལ་ད་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང༌། སྣང་སྟོང་ཆུ་ཟླའི་ཚུལ་ད་ཤེས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་ཟབ་མོས་དཔེའི་ཡེ་ཤེས་འདྲེན་པར་སྲིད་པའི་ཕྱིར་དང༌། རྡོར་བཟླས་སོགས་ལ་རྣལ་འབྱོར་ད་བྱས་ཀྱང་དཔེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་མ་འདྲོང་བར་ཚོགས་ལམ་ཙམ་ད་གནས་པའི་སྐབས་སྲིད་པའི་ཕྱིར་ན། རྒྱུད་སྡེ་སོ་སོར་བསྟན་པའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཚུལ་གང་ཉམས་སུ་བླངས་ཀྱང་རུང༌། དོན་ལ་དཔེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་ནམ་སྐྱེས་པ་དེ་ལ་སྔགས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་གནད་ཀྱི་དོན་ཏོ། །དཔེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་དེ་ལའང་སྦྱོར་ལམ་སྔ་མ་གཉིས་སུ་རི་མོར་བྲིས་པའི་ཟླ་བ་ལྟ་བུ་རྗེས་མཐན་པ་དང༌། ཕྱི་མ་གཉིས་སུ་ཆུ་ནང་གི་ཟླ་གཟུགས་ལྟ་བུར་མཚན་ཉིད་པ་གཉིས་སུ་ཡོད་དོ། །དེ་ལྟར་སྦྱོར་ལམ་གྱི་རྟོགས་པ་མཐར་ཐག་པ་དེས་མཚོན་བྱ་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ནམ་མཁའི་ཟླ་བ་དངོས་ལྟ་བུའི་རང་མཚན་དེ་ཉིད་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉིས་སུ་མེད་པར་མཐོང་བའི་མཐོང་ལམ་དྲངས་ནས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བདེན་པ་མངོན་ད་གཟིགས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་ཡན་ལག་བདན་དང་ལྡན་པའི་མངོན་རྟོགས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་སྣང་སྲིད་དག་མཉམ་ཆེན་པོར་དངོས་སུ་གཟིགས་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་སོགས་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་སྔགས་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་ཞིང༌། དེ་ཡང་ས་དགུར་ཕྱེ་བའི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པ་དགུ་ལས། སྒོམ་སྤང་ཆེན་པོའི་ཆེན་པོའི་གཉེན་པོར་གྱུར་པའི་སློབ་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་ས་གཉིས་པ་ཡིན་པ་སོགས་རྀམ་བཞིན་སྦྱར་ཏེ། མཐར་སྒོམ་སྤང་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུའི་གཉེན་པོ་ས་བཅུ་པ་ཐོབ་པའི་རྒྱུན་མཐར་སློབ་པའི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐག་པ་ན་མཐར་ལམ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་གནས་ལུགས་མཐར་ཐག་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་སྒྲིབ་གཉིས་ཀྱི་ས་བོན་ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་བའང་དྲུངས་ནས་ཕྱུང་བའི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་རྣམ་གྲོལ་གྱི་ལམ་ལ།འབྲས་བུའི་མཆོག་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐ་ཉིད་ད་སངས་རྒྱ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་ས་དེ་དག་གི་མིང་ནི་ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པ་དང་མཐན་ལ། སོ་སོའི་ཡོན་ཏན་དང་རྟགས་ཚད་རྣམས་ཀྱང་མདོ་སྔགས་མཐན་པར་གཞུང་རྣམས་ལས་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་བཞིན་ད་ངེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ལམ་ལྔ་པོ་དེ་ནི་ཆོས་ཉིད་མཉམ་པ་ཉིད་གནས་ལུགས་དོན་གྱི་འོད་གསལ་མཐོང་ཚུལ་ལས་རྣམ་པར་གཞག་པ་སྟེ། འདི་ལྟར་ཚོགས་ལམ་ན་ཐོས་བསམ་གྱིས་གོ་ཡུལ་ཙམ་གྱི་འོད་གསལ་དང༌། སྦྱོར་ལམ་དཔེ་ཡི་འོད་གསལ། མཐོང་ལམ་དོན་གྱི་འོད་གསལ། སྒོམ་ལམ་སློབ་པའི་འོད་གསལ། མི་སློབ་ལམ་ན་མཐར་ཐག་གི་འོད་གསལ་ཉིད་ཡོད་པ་ཤེས་པར་བྱ་ལ། འཕགས་པའི་སར་ཆོས་དབྱིངས་མངོན་སུམ་གཟིགས་ཚུལ་ཙམ་ལ་ཁྱད་མེད་ཀྱང༌། གསལ་སྣང་གོང་ནས་གོང་ད་ཐོབ་ཚུལ་ལ་ཁྱད་པར་ཆེ་ན་ཡང་དེ་ནི་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པར་བྱ་བ་ལས། བར་སྣང་གི་བྱ་རྗེས་བཟུང་ད་མི་ནུས་པ་ལྟར་ཐོས་བསམ་གྱི་བློས་སོ་སོར་བསམ་པར་མི་ནུས་ཀྱང༌། གསལ་སྣང་ཐོབ་ཚུལ་ལ་བརྟེན་ནས་རྗེས་ཐོབ་ཀྱི་ངེས་པ་སྐྱེ་ཚུལ་དང་སྤང་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་འཕགས་ཚུལ་ལས་བརྩམས་ཏེ་ས་བཅུའི་ཁྱད་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཡིན་ནོ༑ ༑དེ་ལྟར་ཆོས་ཉིད་ལ་གསལ་སྣང་གོང་ནས་གོང་ད་འཕེལ་བའི་ཁྱད་པར་ལས་སྣང་སྲིད་དག་པར་མཐོང་བའི་ཚུལ་ཀྱང་འདི་ལྟར་ཚོགས་ལམ་ད་མོས་པའི་ལྷ་སྐ། སྦྱོར་ལམ་རླུང་སེམས་ཀྱི་ལྷ་སྐ། མཐོང་ལམ་འོད་གསལ་གྱི་ལྷ་སྐ། སྒོམ་ལམ་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་ལྷ་སྐ། མཐར་ཐག་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་ལྷ་སྐ་ཞེས་རྣམ་པར་གཞག་པ་སྟེ། འདི་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གཉིས་པོ་འདིས་ཀྱང་དག་པ་དང་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་དོན་ལམ་གྱིས་ཇི་བཞིན་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན་ལ༑ དག་མཉམ་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་དོན་རེས་འཇོག་མེད་པར་ཅིག་ཅར་མངོན་ད་གྱུར་པ་ནི་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཅེས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་རྣམ་པར་གཞག་སྟེ། དེ་ལ་ངོ་བོའི་ཆ་ནས་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐ་ཡིན་པས་ཐ་དད་མིན་ན་ཡང༌། སྐ་གསུམ་གྱི་ལྡོག་ཆ་ནས་ཀུན་ཏུ་འོད་དང༌། པདྨ་ཅན་དང༌། ཡི་གེ་འཁོར་ལོ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ས་ཞེས་བཞག་གོ །སྐ་གསུམ་དང་སྦྱར་ལུགས་ཀྱི་བཞེད་པ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་ཀྱང་དོན་ལ་གང་ལྟར་ཀྱང་འགལ་བ་མེད་དེ། འདི་གསུམ་ལ་སྤང་རྟོགས་མཐོ་དམན་མེད་པར་ལྡོག་ཆས་ཕྱེ་བ་ཙམ་ད་འདོད་པ་མཐན་པས་སོ། །གཞན་ཡང་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང༌། ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་ས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་གཞག་མི་འདྲ་བ་དག་ཀྱང་ཚུལ་དེ་དང་འདྲ་བར་ཟད་དོ༑ ༑ས་ལམ་འདི་དག་ཐབས་ལམ་དང་སྦྱར་ན་འཁོར་ལོ་ལྔའི་རླུང་སེམས་ལས་སུ་རུང་བ་ལས་ལམ་ལྔའི་ཡོན་ཏན་སྐྱེ་བ་དང༌། དབུ་མར་རོ་རྐྱང་གི་མདད་པ་ཉེར་གཅིག་གྲོལ་བ་ལས་ས་བཅུ་གཅིག་གི་ཡེ་ཤེས་འཆར་བའི་ཚུལ་སྔགས་རྒྱུད་སྤྱི་ལས་གྲགས་པ་བཞིན་ནོ། །སྤྱིར་སྔགས་ཀྱི་ས་ལམ་འདི་ལ་རྒྱུ་ཡི་ས་དང་འབྲས་བུའི་སའི་ཚུལ་གྱིས་དབྱེ་བ་དང༌། གྲངས་འདྲེན་ཚུལ་དང་མིང་གི་ཁྱད་པར་སོགས་མི་འདྲ་བ་ད་མ་རྒྱུད་སོ་སོར་གསུངས་ཏེ། དགའ་བཞི་ཁོ་ན་ལའང་ལམ་ལྔ་སྦྱར་བ་ལྟ་བུའི་རྣམ་གཞག་སྣ་ཚོགས་ཡོད་ཀྱང༌། དོན་ད་ལམ་བགྲོད་ཚུལ་ལ་ཐམས་ཅད་ཁྱད་མེད་པར་ཚུལ་འདིར་དགོངས་གནད་གཅིག་པར་ཉིད་ད་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ལམ་དེ་རིག་འཛིན་རྣམ་པ་བཞི་དང་སྦྱར་བ་ལ་བཞེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་དེ། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས་ནི། མོས་སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་མཐར་ཐག་པ་ན་ཡིད་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་ད་སྨིན་ཀྱང༌། ལུས་རྣམ་སྨིན་གྱི་གཟུགས་ལས་གནས་མ་གྱུར་པ། ལུས་རྒྱ་དང་བྲལ་ནས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྐ་ཐོབ་པ་རྣམ་སྨིན་རིག་འཛིན། མཐོང་ལམ་ཡན་ཆད་སློབ་པའི་ལམ་ན་རྣམ་སྨིན་གྱི་ལུས་རྡོ་རྗེའི་ལུས་སུ་གནས་གྱུར་ཞིང་ལུས་དེ་མ་སྤང་བར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་སྦྱོར་ལ། ཕུང་པོའི་ཟག་པ་མེད་ཅིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟིགས་པ་དང་ལྡན་པ་མཐོང་ལམ་མཆན་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན། འཕགས་པ་སློབ་པའི་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་གང་ཞིག་རང་ལུས་གང་བསྒོམས་པའི་ལྷར་གྱུར་ཏེ་སངས་རྒྱས་དང་མཛད་པ་ཆ་འདྲ་ཡང་སྒྲིབ་པ་མཐའ་དག་མ་ཟད་པས་མཐར་འབྲས་དངོས་མ་ཐོབ་པ་ཕྱག་ཆེན་རིག་འཛིན། སྤང་རྟོགས་མཐར་ཕྱིན་ནས་མི་སློབ་པ་མངོན་ད་མཛད་པ་ལྷུན་གྲུབ་རིག་འཛིན་ད་བཞེད། བཀའ་སྡེ་ཟུར་པས་ནི་རིག་འཛིན་བཞི་ག་འཕགས་པ་སློབ་པའི་སས་བསྡུས་པར་བཞེད་དེ། ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བདེན་པ་མཐོང་ཡང་བློའི་ནུས་སྟོབས་ཆེ་ཆུང་གིས་སྙིགས་མའི་ལུས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེས་སྦྱོང་བར་མ་ནུས་པ་རྣམ་སྨིན་རིག་འཛིན། སྦྱོང་ནུས་ཏེ་སྐྱེ་འཇིག་མེད་པ་དྭངས་མའི་ལུས་སུ་གྱུར་པ་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ཏེ་མཐོང་ལམ་ལ་གཉིས་སུ་དབྱེ་ཞིང༌།སྒོམ་ལམ་པ་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐ་ཅན་ཕྱག་ཆེན་རིག་འཛིན་སློབ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ནས་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་མ་རག་པ་སྐ་ལྔ་ལྷུན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཆ་ལུགས་འཛིན་པ་ལྷུན་གྲུབ་རིག་འཛིན་ད་བཞེད་དོ། །ངེས་ཚིག་ནི་བིདྱ་དྷ་རའི་སྒྲ་ལས་དྲངས་ན། བིད་ཡ་ནི་རིག་པ་སྟེ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཅན་སྔགས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོ། །དྷ་ར་ནི་འཆང་བ་སྟེ་དེ་ལྟ་བུའི་དོན་རང་རྒྱུད་ལ་འཆང་ཞིང་ལྡན་པའོ། །དེས་ན་རིག་འཛིན་བཞི་འདི་ས་མཚམས་གང་ལྟར་སྦྱར་ཀྱང་འགལ་བ་མེད་དེ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །སྔགས་གྲུབ་པ་ལའང་དེའི་སྒྲ་འཇུག་སྟེ་འདོད་གཟུགས་ཀྱི་རིག་འཛིན་དང་རལ་གྲིའི་རིག་འཛིན་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །གཞན་ཡང་སར་ཆུད་པ། ས་ལ་གནས་པ། སར་སྨིན་པའི་རིག་འཛིན་གསུམ་དང༌། སྒོམ་ལམ་ཁོ་ན་ལའང༌། རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན་པདྨ་རལ་གྲིའི་རིག་འཛིན་ལྔར་ཕྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་ད་མ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།

།གསུམ་པ་གང་ད་མཐར་ཕྱིན་པ་འབྲས་བུའི་རྒྱུད་ནི། དས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཐགས་ཆུད་པའི། །དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་སྙིང་པོ་ནི། །ཟད་པའི་དས་མེད་ཡིད་བཞིན་མཛོད། །འཕེལ་འགྲིབ་མེད་པར་འབྱུང་བ་སྟེ། །ཞེས་དང༌། གཅིག་དང་ད་མར་བྲལ་བ་ཡི། །མཐའ་དང་དབུས་མེད་དེ་བཞིན་ཉིད། །སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཀྱང་མི་གཟིགས་ཏེ། །རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་གནས་མེད་སྣང༌། །ཞེས་དང༌། ཆོས་སྐ་དཔག་མེད་བརྗོད་ད་མེད། །ཅེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་པ་ལྟར་ལམ་བསྒོམས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་གློ་བུར་བའི་དྲི་མ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་རྩད་ནས་སྤངས་པ་ན། གཞི་དག་མཉམ་དབྱེར་མེད་ཆེན་པོ་རང་བཞིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ད་མངོན་ད་གྱུར་པ་སྟེ། དེ་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་དབྱེར་མེད་པར་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཉག་གཅིག་གི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་སྐ། བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྟག་ཁྱབ་ཀྱི་རང་བཞིན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པར་འཆར་བའི་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་མངའ་བདག།འབྲས་བུ་མཐར་ཕྱིན་པ་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་བདག་ཉིད་ཡིན་ལ༑ དེའི་ཁྱད་པར་མདོར་བསྡུས་ན་སྐ་གསུང་ཐགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ལྔ་ལྔ་སྟེ་འབྲས་ཆོས་ཉེར་ལྔའི་རང་བཞིན་དང༌། དེ་ཡང་བསྡུ་ན་རྟེན་སྐ། བརྟེན་པ་ཡེ་ཤེས། མཛད་པ་ཕྲིན་ལས་ཏེ་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་འད་ལ། རྒྱས་པར་ཕྱེ་ན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀུན་ནས་འགེངས་པའི་ཤེས་བྱའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་མཚུངས་པར་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་ཚད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྒོ་ནས་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་བདེའི་མཛད་པ་ནམ་མཁའ་ཇི་སྲིད་ད་རྟག་ཁྱབ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །ཅི་ཕྱིར་འབྲས་བུའི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་ན། དོན་ད་གཉེར་བྱ་བླ་ན་མེད་པའི་མཐར་ཐག་པ་ཡིན་པས་སམ། དེ་ཡང་སྣང་ཚུལ་ལ་གློ་བུར་དྲི་མ་ལམ་གྱིས་བསལ་སྟོབས་ཀྱིས་མངོན་ད་གྱུར་པས་ན་འབྲས་བུ་ཞེས་བྱ་ཞིང༌། ནམ་ཡང་རྒྱུན་མི་འཆད་པས་ན་རྒྱུད་ཅེས་བྱའོ། །གཉིས་པ་ལམ་རྒྱུད་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། དབྱེ་བསྡུའི་རིམ་པ་སྣ་ཚོགས་གསུང་ཚུལ་དང༌། སྐབས་ཀྱི་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་གྱི་ཚུལ་འདི་དག་རྒྱུད་དང་དགོངས་འགྲེལ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལས་དབྱེ་བསྡུའི་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་སུ་གསུངས་ཏེ། གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་ནི་ཐབས་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྣལ་འབྱོར་གཅིག་པའི་རྣམ་པར་བསྟན་པ་དང༌། ཡང་བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་སམ་ཐབས་གྲོལ་གཉིས་སོགས་ཀྱི་ཚུལ་ད་བཤད་པ་དང༌། ཡང་སྐ་གསུང་ཐགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་གསུམ་མམ། ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པ་གསུམ་དང༌། བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ཚན་གྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ་དང༌།ཡང་རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡི་ཡེ་ཤེས་ལམ་ད་བྱེད་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རིམ་པ་བཞི་དང༌།སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐ་གསུང་ཐགས་མཛད་པ་དང་བཅས་པ་ལམ་ད་བྱེད་པའི་ཆ་ནས་ཕྱག་ཆེན་དང་ཆོས་དང་དམ་ཚིག་དང་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་རྣམ་པ་བཞིའི་ཆིངས་ཀྱིས་བཅིངས་སྟེ་བསྟན་པ་དང༌། ཡང་དབང་དང་དམ་ཚིག་དང་ལྟ་བ་དང་སྒྲུབ་པ་དང་ཕྲིན་ལས་ཏེ་རྣམ་པ་ལྔའི་ཁོངས་སུ་ལམ་ཀུན་བསྡུས་ནས་འཆད་པ་དང༌།ཡང་གསང་སྔགས་ནི་བསླབ་པའི་རྫོང་འཕྲེང་མཆན་མཐའ་དྲུག་ཏུ་འཆད་དེ༑ གཞི་དམ་ཚིག་གིས་བཟུང་ཐག་ལྟ་བས་བཅད་ལ་སྤྱོད་པས་དོར། རིམ་པ་དབང་གིས་བགྲོད། ཉམས་སུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་བླང༌། དོན་མན་ངག་གིས་སྒྲུབ་པའོ། །ཞེས་གསུངས་ཡང་ལྟ་བ་སྤར་ཁབ་པ་སྤྱོད་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན་དབང་དམ་ཚིག་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པ་བདན་གྱི་སྒོ་ནས་འཆད་པ་དང༌། ཡང་བདན་པོ་དེའི་སྟེང་ད་དཀྱིལ་འཁོར་བསྣན་ཏེ་བརྒྱད་ད་བྱེད་པ་དང༌། ཡང་དཀྱིལ་རོང་ཟོམ་འཁོར་དམ་ཚིག་སྒྲུབ་པ་དབང་དང་ཕྲིན་ལས་ཏེ་གཞི་རྣམ་པ་ལྔ། སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཏིང་འཛིན་མཆོད་པ་སྟེ་ཡན་ལག་བཞི་དང་དགུར་འཆད་དེ་ལྟ་སྤྱོད་ནི་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་བྱེད་ད་འགྲོ་བས་ལོགས་སུ་མ་སྨོས་པའོ། །ཡང་ལྟ་བ་དང་སྤྱོད་པ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་དང་དབང་དང་དམ་ཚིག་དང་མཆོད་པ་དང་སྔགས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཕྲིན་ལས་དང་སྒྲུབ་པ་སྟེ་རྒྱུད་ཀྱི་དངོས་པོ་བཅུའི་ཁོངས་སུ་ལམ་ཀུན་བསྡུས་ཏེ་སྟོན་ཞིང་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་ནི་ཚན་གཅིག་ཏུ་བསྡུ་བར་མཛད་དོ། །དེ་ལྟར་དབྱེ་བསྡུ་སྣ་ཚོགས་པ་དེ་དག་ཀྱང་རང་རང་གི་སྐབས་ཀྱི་བཤད་བྱ་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས་གཞན་དེའི་ཡན་ལག་ཏུ་བསྟན་པའི་སྒོ་ནས་ཚུལ་བཞིན་བཤད་ན་གང་ལྟར་ཀྱང་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་འཆད་ནུས་པས་ན་ཁྱད་མེད་དོ། །གཉིས་པ་སྐབས་ཀྱི་དོན་རང་ལུགས་སུ་ནི་རྒྱས་པའི་དབྱེ་སྒོ་ལྟར་འཆད་ན་བདེ་བས། རྒྱུད་ཀྱི་དངོས་པོ་བཅུ་གཅིག་གམ་བསླབ་པའི་མཐའ་བཅུ་གཅིག་གི་ཚུལ་ད་འཆད་དེ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལྟ་བ། མི་གཡོ་བ་ཏིང་འཛིན་ལ་དོར་བ་སྤྱོད་པ་གསུམ་དང༌། བཀོད་པ་དཀྱིལ་འཁོར། རིམ་པ་བགྲོད་པ་དབང༌། མི་འདའ་བ་དམ་ཚིག་གསུམ་དང༌། དོན་ད་གཉེར་བ་སྒྲུབ་པ། གནས་སུ་སྟོབ་པ་མཆོད་པ༑ རོལ་པ་ཕྲིན་ལས་ཏེ་གསུམ་དང༌། འཆིང་བ་ཕྱག་རྒྱ་དང༌། ཟློས་པ་སྔགས་ཏེ་ས་བཅུ་གཅིག་གི་གྲངས་དང་མཚུངས་པར་བཞག་གོ །དེ་དག་སོ་སོར་འཆད་པའི། དང་པོ་ལྟ་བ་ནི། རྒྱུ་གཅིག་པ་དང་ཡིག་འབྲུའི་ཚུལ།བྱིན་གྱིས་བརླབ་དང་མངོན་སུམ་པར། །རབ་ཏུ་རྟོགས་པ་རྣམ་བཞི་ཡིས། །ཐམས་ཅད་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ་ཆེ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། དག་མཉམ་ཆེན་པོའི་ལྟ་བ་ནི་སྔགས་བླ་མེད་ཀྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྔོན་ད་འགྲོ་ཞིང་བསླབ་པ་གཞན་ཀུན་དེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་དགོས་པས་ལྟ་བ་ཉིད་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བས་ན་དེ་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ངོ་བོ་དང༌། དབྱེ་བ་དང༌། དེའི་ཚུལ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། དགོས་པ་དང་བཞི་ལས།དང་པོ་ལ་ཐན་མོང་སྤྱིར་བསྟན་པ་དང༌། ཐན་མིན་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་གཉིས།དང་པོ། དྲྀཥྟའི་སྒྲ་ལས་དྲངས་ན་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་སྟེ། གཞལ་བྱའི་ཡུལ་གང་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་ནས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་འཛིན་པའི་བློའོ། །དེ་ལའང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་ཡུལ་ཇི་བཞིན་པར་གཏན་ལ་ཕེབ་མ་ཕེབ་ཀྱི་ཚུལ་ལས་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལྟ་བའི་རིམ་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་གནས་ཏེ། རྒྱུད་འདི་ལས། མ་རྟོགས་པ་དང་ལོག་པར་རྟོགས། །ཕྱོགས་རྟོགས་ཡང་དག་ཉིད་མ་རྟོགས། །འདལ་བ་དགོངས་པ་གསང་བ་དང༌། །རང་བཞིན་གསང་བའི་དོན་རྣམས་ནི། །ཡི་གེ་སྒྲ་བཏགས་མིང་ཚོགས་ལ། །བརྟེན་པའི་ཚིག་གིས་རབ་མཚོན་ཏེ། །ཁོང་ནས་གབ་སྦས་དོན་འབྱིན་པ། །སྟོན་པ་རྡོ་རྗེའི་ཐགས་ལ་གནས། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་སྣང་ཚུལ་འདི་ལ་བདེན་པར་ཞེན་པའི་བདག་དང་ཆོས་སུ་ལྟ་བ་ལ་གནས་པ་ཙམ་ལས་གྲུབ་མཐའི་དཔྱད་པ་གཞན་མ་ཞུགས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཕལ་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྣང་སྲིད་དག་མཉམ་ཆེན་པོ་རང་བཞིན་གཞི་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ད་གཏན་ལ་ཕེབ་པ་དཔལ་ལྡན་གསང་བའི་སྙིང་པོའི་གྲུབ་པའི་མཐའི་བར་ད་གོང་ནས་གོང་ད་འཕགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་གནས་པ་ཡིན་ནོ།

།གཉིས་པ་ནི། ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩེ། གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐར་ཐག་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱེལ་སོ་ཐེག་པ་བླ་ན་མེད་པ་འདི་པའི་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་བ་ཐན་མོང་མིན་པ་ནི། སྣང་སྲིད་དག་མཉམ་ཆེན་པོར་ངེས་པའི་བློ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ལྟ་བ་ཞེས་པ་གཏན་ལ་དབབ་བྱའི་དོན་དེ་ངེས་བཟུང་གི་རྣམ་པ་ཅན་ཞིག་ལ་འཇོག་པས་གཙོ་བོར་རྗེས་ཐོབ་ཀྱི་ངེས་ཤེས་ལ་བཞག་དགོས་ཏེ། མཐོང་ལམ་མཉམ་བཞག་ལྟ་བུ་ལ་ཤེས་རབ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མིང་གིས་གདགས་ཀྱི་ལྟ་བ་ཞེས་ཆེར་མ་བརྗོད་ཀྱང༌། ཡང་དག་པའི་དོན་མཐོང་བའི་ཆ་ནས་ལྟ་བའི་མིང་བཏགས་ཀྱང་འགལ་བ་མེད་མོད། འོན་ཀྱང་འཕགས་པའི་མཉམ་བཞག་གི་སྐབས་ན་ཆོས་དབྱིངས་གཟིགས་པའི་ཚུལ་ནི་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པར་བྱ་བ་ལས་སྒྲ་རྟོག་གི་ཡུལ་ལས་འདས་ཀྱང༌། མཉམ་བཞག་ཏུ་གསལ་སྣང་ཐོབ་ཚུལ་ལས་རྗེས་ཐོབ་ཏུ་ངེས་པ་ཤུགས་ཀྱིས་འདྲེན་ཚུལ། ཀུན་ཏུ་འགྲོ་དོན་མཆོག་གི་དོན། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། རྗེས་ཀྱི་ངེས་པ་ལས་སའི་ཁྱད་པར་དང་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་བཞག་པ་བཞིན་ད།འདིར་ནི་དབང་དས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་འཕོ་བ་དང་ལམ་ཁྱད་པར་བ་གོམས་པའི་མཐ་ལས་ཟུང་འཇུག་སྤྲོས་བྲལ་ཆེན་པོའི་དོན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ཅིང༌། དེའི་སྟོབས་ཀྱིས་རྗེས་ཐོབ་ཏུ་སྣང་སྲིད་དག་མཉམ་ཆེན་པོར་ངེས་པ་འདི་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་བ་ཐན་མིན་ཡིན་ཏེ། བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་དོན་ལ་ངེས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ད་གྱུར་པ་དངོས་སྟོབས་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་དབྱེ་བ་ལ། སྔ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་ནས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ལྟར།ཆོས་ཅན་ལྟ་བའི་ལྟ་བ་ཆོས་ཉིད་ལྟ་བའི་ལྟ་བ། རང་རིག་ལྟ་བའི་ལྟ་བ་གསུམ་ད་ཡོད་ལ། དེ་གསུམ་ནི་སྐབས་འདིར་མ་ཟད་ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱབ་བྱེད་ཀྱང་ཡིན་ཏེ། ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་དང༌། དོན་དམ་པའི་ཡུལ་ཅན་དང༌། བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་པར་ངེས་པའི་ཡུལ་ཅན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ༑ ༑འོན་ཀྱང་སྐབས་འདིའི་དེ་གསུམ་ནི་ཐན་མོང་མིན་པའི་ཚུལ་ད་གནས་ཏེ༑ དེ་ལ་ཆོས་ཅན་ལྟ་བ་ནི་སྣོད་བཅུད་རྟེན་བརྟེན་པའི་སྐ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དག་པ་ཆེན་པོར་ལྟ་བ་ཡིན་ལ། ཆོས་ཉིད་ལྟ་བ་ཆོས་ཐམས་ཅད་དབྱེར་མེད་མཉམ་པ་ཆེན་པོར་ལྟ་བ་དང༌། ལྷག་པའི་བདེན་པ་དག་མཉམ་གཉིས་པོ་དབྱེར་མེད་པ་ཆོས་སྐ་ཆེན་པོར་སོ་སོར་རང་གིས་རིག་པར་བྱ་བ་ནི་རང་རིག་ལྟ་བའི་ལྟ་བ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་དེའི་ཚུལ་རིགས་པས་སྒྲུབ་པ་ལ། མདོ་ལས་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་བ་འཕགས་ཚུལ་སྒྲུབ་པ་དང༌། ཁྱད་པར་འཕགས་པ་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་བ་ཟབ་མོ་ཉིད་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་བ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་དམ་མེད་ཅེ་ན། གཞལ་བྱ་ཆོས་དབྱིངས་སྤྲོས་བྲལ་ད་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཙམ་ལ་ཁྱད་མེད་ཀྱང༌། ཆོས་དབྱིངས་མཐོང་ཚུལ་གྱི་ཡུལ་ཅན་ལ་ཁྱད་ཡོད་ལ། ལྟ་བ་ནི་ཡུལ་ཅན་གྱི་ངོས་ནས་འཇོག་པས་ན་ཁྱད་ཤིན་ཏུ་ཆེའོ། །དེ་ལ་ལྟ་བས་གཏན་ལ་དབབ་བྱའི་ཡུལ་ཆོས་དབྱིངས་དེ་བཞིན་ཉིད་གཅིག་མིན་ན། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་རིགས་མི་འདྲ་བར་ཡོད་པར་ཐལ་བ་དང༌། མདོ་ཡི་མཐོང་ལམ་གྱིས་དེ་བཞིན་ཉིད་མ་མཐོང་བར་ཐལ་བ་དང༌། མཐའ་བཞིའི་སྤྲོས་པ་ལས་ལྷག་པའི་སྤྲོས་པ་གཅོད་རྒྱུ་རིགས་པས་གྲུབ་དགོས་པས་ན། མདོ་སྔགས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་མཐོང་བ་ལ་གནད་གཅིག་པར་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བཞེད་པ་མཐན་ནོ། །འོ་ན་ལྟ་བའི་ཡུལ་གཅིག་པས་ན་ལྟ་བ་འཕགས་པར་མི་གྲུབ་སྙམ་ན་ཤིན་ཏུ་ཡང་གྲུབ་སྟེ། དོན་གཅིག་ན་ཡང་མ་རྨོངས་དང༌། །ཐབས་མང་དཀའ་བ་མེད་པ་དང༌། །དབང་པོ་རྣོན་པོའི་དབང་བྱས་པས། །སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཁྱད་པར་འཕགས། །ཞེས་པ་བཞིན་ད་ཤེས་རབ་ཀྱིས་མ་རྨོངས་པའི་ཁྱད་པར་དང༌། གནས་ལུགས་མྱུར་ད་མཐོང་བའི་ཐབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་མང་བ་གཉིས་ཀྱིས་འཕགས་ལ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ལམ་བདེ་ཞིང་མྱུར་བས་དཀའ་བ་མེད་པ་དང༌། རྟེན་གྱི་གང་ཟག་རྒྱུའི་ཐེག་པ་ཁོ་ནས་གདལ་བྱ་རྣམས་ལས་དབང་པོ་རྣོན་པོར་གྱུར་པ་དག་གི་སྤྱོད་ཡུལ་ཡིན་པས་ཁྱད་པར་འཕགས་པའོ། །དེ་ཡང་རྒྱང་རིང་པོའི་གཟུགས་གཅིག་ལ་མིག་གསལ་བ་དང་མི་གསལ་བས་བལྟས་པ་བཞིན་ད་མཐོང་བ་བཟང་ངན་གྱི་ཁྱད་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཇི་ལྟར་ན་མདོ་ལས་སྔགས་ནི་མཉམ་བཞག་ཏུ་གསལ་སྣང་ཐོབ་ཚུལ་དང༌། རྗེས་ཐོབ་ཏུ་ངེས་པ་སྐྱེ་ཚུལ་གཉིས་ཀྱིས་འཕགས་སོ། །དང་པོ་མདོ་ལམ་ད་ཆོས་དབྱིངས་དེ་རྗེས་དཔག་ལ་བརྟེན་ནས་ཡིད་དཔྱོད་ཀྱིས་སྒོམ་ཞིང༌། ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསགས་པ་དང་བཅས་པས་གདོད་རིང་མོ་ཞིག་ན་མངོན་ད་རྟོགས་པར་བྱ་བ་དེ། འདིར་རང་གི་སེམས་ཉིད་ཀྱི་སྟེང་ད་ཡིད་དཔྱོད་དང་བྲལ་བར་ཐད་ཀར་མྱོང་བའི་ཚུལ་གྱིས་རྟོགས་ནུས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་དབང་གིས་སྨིན་པར་བྱས་པ་དང༌། མན་ངག་གི་གནད་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་གནས་ལུགས་ལ་གསལ་སྣང་ཐོབ་པ་ནི། མིག་སྨན་ལ་སོགས་པའི་སྦྱོར་བས་རྒྱང་རིང་པོའི་གཟུགས་གསལ་བར་མཐོང་བའམ། འཕྲུལ་འཁོར་གཅད་པའི་གནད་ལ་མཁས་པས་གསང་ཐག་བཀྲོལ་བ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ཡང་མདོ་ཡི་ལམ་གྱིས་ཡིད་དཔྱོད་ཀྱིས་སྒོམ་པའི་གནད་ཀྱང་མཐར་གཏུག་ན་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ལ་འབབ་ཀྱང༌། ལས་དང་པོ་པས་བདེན་གཉིས་ཟུང་འཇུག་རོ་མཉམ་ད་ངེས་པ་དང་མྱང་བར་དཀའ་བས། མཐའ་རྣམས་སོ་སོ་ནས་བཀག་པའི་སྟོང་པར་ཞེན་པ་གཙོ་ཆེ་ཞིང༌། སྔགས་སུ་ཟུང་འཇུག་འོད་གསལ་བའི་ཡེ་ཤེས་རང་སར་སྟོན་པ་སྟེ། དས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལས།དོན་སྨྲ་བའི་འདོད་པ་ལྟར་སྲིད༷་པ་གསུམ༷་པོ་རྡུལ་དང་ཤེས་པ་ཕྲ༷་རབ༷་ཀྱི་གཟུགས༷་སུ་གྲུབ་པ་མིན༷་ཏེ་འདིར༷་ནི༷་གཟུང་འཛིན་མེད་པའི་རྣམ༷་པར༷་ཤེས༷་པ༷་ཙམ་གྲུབ་བོ་ཞེས་སེམས་ཙམ་པས་འདོད་ལ། དེ་ཡང་དཔྱད་ན་རྡུལ་ཕྲན་དེ༷་བཞིན༷་ད༷་རྣམ༷་པར༷་ཤེས༷་པ༷་ཉིད༷་ཀྱང་གྲུབ་པ་མེད༷་དེ༷། སངས༷་རྒྱས༷་ཀྱི་ཤེས༷་རབ༷་ནི་ཆོས༷་གང༷་ད༷འང༷་གནས༷་པ༷་མ༷་ཡིན༷་ཏེ་དེ་ནི་དབུ་མའི་ལམ་ཡིན་ནོ། །ཞེས༷་པ༷འི་ཚིག༷་ནི༷་སངས༷་རྒྱས༷་པ༷་རྣམ༷ས་སྟོན༷་པར༷་འགྱུར༷་བ་གང༷་གིས༷། འགྱུར༷་མེད༷་ཀྱི་བདེ་བ་དང༷་བྲལ༷་ཏེ་དེ་དང་མི་ལྡན་པའི་མི༷་རྣམས༷་ཀྱིས༷་ནི༷་སྟོང་༷པ༷་ཉིད༷་དེ༷་ཙམ་ཡིད་ལ་བཟུང༷་ནས༷་སྟོང༷་པར༷་ལྟ༷་བར་བྱེད༷་ཅིང་དམིགས་པ་ཀུན་དང་བྲལ་མི་ནུས་པ༷༑ དེས༷་ན༷་གཙོ༷་བོས༷་ཏེ་དས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་གང༷་ཞིག༷་འཕོ༷་བའི་འགྱུར་བ་མེད༷་པ་ལྷ༷ན་སྐྱེས༷་ལུས༷་ཀྱི༷་བདེ༷་བ༷་ལུས་གནས་ལུས་ལས་མ་སྐྱེས་པ་དག༷་ནི༷་སྔགས༷་ཀྱི༷་ཐེག༷་པར༷་བསྟན༷་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ད་བདེ་སྟོང་ངམ་དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་གི་དོན་རྗེན་པར་མྱོང་བ་ནི་མཉམ་བཞག་ཏུ་གསལ་སྣང་ཐོབ་པའི་ཚུལ་གྱིས་འཕགས་པ་ཡིན་ནོ།

།གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟ་བུར་བདེ་སྟོང་ངམ་དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་ཏུ་མྱོང་བ་ན༑ ཆོས་ཀུན་གྱི་གནས་ལུགས་ཆོས་ཉིད་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པའི་དབྱིངས་དེ་ནི་རིག་པའི་ཆ་ལ་སྐ་དང་ཡེ་ཤེས་ངོ་བོ་ཉིད་ད་འད་འབྲལ་མེད་པར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། གནས་ལུགས་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཏུ་གྲུབ་ཅིང་སྣང་བ་ཡང་མ་དག་པ་གནས་ཚུལ་ལ་མེད་པས་ན། གནས་ལུགས་འོད་གསལ་བའི་ངང་ན་སྐ་དང་ཡེ་ཤེས་སུ་རང་སྣང་ཞིང༌། དེའི་དབྱེ་བ་ཚད་མེད་པ་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་རྡུལ་གྱི་གྲངས་ལས་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་དང་ལྡན་པ་སྟེ། སྔགས་སུ་མ་ཟད་ཐན་མོང་གི་ཐེག་པ་ཆེན་པོར་ཡང་འདོད་དེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། གཞལ་མེད་གང་གཱའི་བྱེ་མ་ལས་འདས་པ། །བསམ་མེད་མཉམ་མེད་ཡོན་ཏན་རྣམས་དང་ལྡན། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དྲི་མེད་དབྱིངས་དེ་ནི། བག་ཆགས་བཅས་པའི་ཉེས་པ་རྣམས་སྤངས་པའོ། །ཞེས་ཡོངས་སུ་ག་པ་འབྲས་བུའི་དས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་རང་བཞིན་ད་གནས་པའི་རིགས་ལ་ངོ་བོའི་ཆ་ནས་འགྱུར་བ་དང་བཟང་ངན་གྱི་ཁྱད་པར་མེད་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ༑ ༑དེས་ན་མཉམ་བཞག་ཏུ་ཆོས་ཉིད་ལ་གསལ་སྣང་ཐོབ་པའི་མཐ་ལས་འདི་ལྟར་སྣང་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་ལས་མི་འདའ་ཞིང་མཉམ་པ་ཉིད་ད་འད་འབྲལ་མེད་པའི་སྣང་བ་མ་ལུས་པ་ཡེ་ནས་དག་པའི་དོན་ལ་ངེས་པ་མཆོག་ཏུ་སྐྱེས་པ་ནི་རྗེས་ཀྱི་ངེས་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་ཏེ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་བའོ། །དེ་ལྟར་འོད་གསལ་བའི་དབྱིངས་དེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ད་གཟིགས་པ་མདོ་ཡི་མཐོང་ལམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པས་ནི། མཉམ་བཞག་ཏུ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཆོས་དབྱིངས་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་དོན་གཟིགས་པ་ན། དེའི་ངོར་དག་མ་དག་དང་ཡོད་མེད་ལ་སོགས་པའི་སྤྲོས་པ་མི་མངའ་ཡང༌། ཆོས་དབྱིངས་མངོན་ད་མཐོང་བའི་སྟོབས་ཀྱིས། རྗེས་ཐོབ་ཀྱི་ངེས་ངོར་དག་མཉམ་ཆེན་པོའི་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ད་རྟོགས་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས་ཀྱང༌། སེམས་དེ་རང་བཞྀན་འོད་གསལ་བས་ན་ཉོན་མོངས་ངོ་བོ་མེད་གཟིགས་པས། །གང་དག་འགྲོ་ཀུན་བདག་མེད་མཐའ་ཞི་ཡང་དག་རྟོགས་ནས་ཐམས་ཅད་ལ། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྗེས་ཞུགས་གཟིགས་པ་སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་བློ་མངའ་བ། །སེམས་ཅན་རྣམ་དག་མཐའ་ཡས་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་མངའ་དེ་ལ་འདད། ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ༑ ༑དེས་ན་རྒྱུ་འབྲས་དབྱེར་མེད་སྔགས་ཀྱི་ལམ་དག་མཉམ་ཆེན་པོའི་དོན་འདི་ལྟ་བུ་མ་རྟོགས་པར་སངས་རྒྱ་བ་ཕར་ཞོགཆོས་ཉིད་ཀྱི་བདེན་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ད་མཐོང་མི་ནུས་སོ། །འོ་ན་མདོ་ལམ་ན་སྣང་སྲིད་ཀུན་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་རང་བཞིན་དག་པ་ཆེན་པོར་མ་བསྟན་པས་མདོ་ལམ་ཁོ་ནས་བདེན་པ་མཐོང་བ་མི་སྲིད་སྙམ་ན། མདོ་ལམ་ན་ཆོས་ཀུན་མཉམ་པ་ཉིད་ད་བསྟན་པའི་དོན་དེ་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་གཅིག་གི་ཚོགས་བསགས་དང་ལྡན་པར་གོམས་པས་རང་ལམ་ན་སྦས་དོན་ད་སོང་བ་ལྟ་བུའི་སྣང་སྲིད་དག་པ་ཆེན་པོ་ལའང་དས་རིང་མོ་ཞིག་ན་ངེས་པ་རང་ཤུགས་ཀྱིས་འདྲེན་ཐབ་སྟེ། དཔེར་ན་དག་ས་གསུམ་ན་སྣོད་བཅུད་དག་པར་མཐོང་བ་དང༌། སྲིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་ད་རྟོགས་པ་ཡོད་པ་བཞིན་ནོ། །དག་ས་པའི་ཉམས་ལེན་སྲིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་དང་ཞིང་དག་སྦྱོར་གཉིས་པོ་འདི་ནི་སྔགས་ནས་བཤད་པའི་དག་མཉམ་མངོན་ད་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། དེས་ཐབས་མཁས་སྦྱོར་བས་མྱུར་ད་འཚང་རྒྱ་བ་སྔགས་ཀྱི་ཐབས་རྣམས་ཀྱང་རང་སྟོབས་ཀྱིས་མངོན་ད་བྱེད་ནུས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེར་མ་ཟད་ས་དང་པོ་ཐོབ་ནས་འདོད་ན་ཞག་བདན་གྱིས་སངས་རྒྱ་ནུས་པར་མདོ་ལས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་སྔགས་ལ་བརྟེན་ནས་མྱུར་ད་སངས་རྒྱ་བ་དང༌། སྔགས་ནས་བསྟན་པའི་དོན་རིང་མོ་ཞིག་ན་རྟོགས་པ་སྟེ་གཉིས་སུ་གནས་ཀྱི། དགོངས་པ་མི་འགལ་བར་གནད་གཅིག་ཏུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །སྐབས་འདིར་བརྗོད་དགོས་པ་མང་ཡང་གཞན་ད་བཤད་པར་བྱའོ། །རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་དོན་དམ་པར་ཆོས་ཀུན་མཉམ་པ་ཆེན་པོར་གནས་ཀྱང་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་རྒྱུ་འབྲས་སྤང་བླང་ཐ་དད་ད་བྱེད་ཀྱི་འཁོར་བ་ཉིད་སངས་རྒྱས་སུ་མི་འདོད་པ་དེས་ན་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཞེས་བྱ་ཞིང༌། དེའི་དབང་གིས་བདེན་དོན་མངོན་སུམ་མ་མཐོང་བར་ད་ཆོས་ཀུན་སངས་རྒྱས་པའི་དོན་ལ་རྨོངས་པའི་ཆ་ཡོད་ལ༑ སྔགས་ལམ་ད་དང་པོར་ཐོས་བསམ་གྱིས་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་པའི་དས་ནས་ཀྱང་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་དག་པ་ཆེན་པོར་ལྟ་བས་ན་ལྟ་བ་མ་རྨོངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་ཀུན་འབྱུང་ལམ་བདེན་དང་སྡུག་བསྔལ་འགོག་བདེན་གྱི་ངོ་བོར་ཤར་བས་ཉོན་མོངས་པ་ཡེ་ཤེས་དང་སྡུག་བསྔལ་བདེ་བ་ཆེན་པོར་གྲོལ་བས་ན་རྒྱུ་འབྲས་དབྱེར་མེད་ད་ལྟ་བས་འབྲས་བུའི་ཐེག་པ་དང༌། རྡོ་རྗེའི་ཐེག་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེའི་དབང་གིས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ལའང་རྡོ་རྗེའི་མིང་གིས་བསྟན་ཏོ། །གཉིས་པ་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་བ་ཉིད་བསྒྲུབ་པ་ལ། སོ་སོར་བསྒྲུབ་པ་དང༌། ཐན་མོང་ད་བསྒྲུབ་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ། དག་པར་བསྒྲུབ་པ། མཉམ་པར་བསྒྲུབ་པ།དབྱེར་མེད་ད་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་དག་པའི་ཚུལ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། དེ་ལ་མི་འཐད་པ་སྤང་པའོ། །དང་པོ་ལ་སྣང་བ་ལྷར་བསྒྲུབ་པ་དང༌། ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་སུ་བསྒྲུབ་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ་ཐ་སྙད་དཔྱོད་པ་ཚད་མས་དངོས་སུ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་ཚད་མའི་སྟོབས་ལས་བསྒྲུབ་པ་གཉིས།དང་པོ་འདི་ལྟར་སྣང་བ་འདི་དག་སྣང་ཚུལ་ལྟར་ཕྱི་དོན་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པའི་ངོར་སྣང་བ་ལྷར་བསྒྲུབ་པ་ལ་རིགས་པའི་སྒོ་མང་ད་མཆིས་ཀྱང་སྙིང་པོའི་གནད་ཙམ་བསྟན་ན། འདིར་ཆུ་གཅིག་ལའང་ཡི་དྭགས་ཀྱིས་རྣག་ཁྲགམིས་ཆུ། ཞིང་དག་པ་ན་གནས་པས་བདད་རྩིའི་རྒྱུན། གཟིགས་པ་དག་པའི་འཕགས་པ་རིག་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ལ་མཱ་མ་ཀཱིའི་སྐར་སྣང་སྟེ། དེ་ལ་རེག་པས་བརླན་པའི་བྱ་བ་བྱེད་ལ། རོལ་པའི་བདེ་བ་དང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཏིང་འཛིན་ཡང་སྐྱེད་པར་བྱེད་དོ། །བག་ལ་ཉལ་ཡོངས་སུ་ཟད་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཇི་ལྟ་བའི་གཟིགས་ངོར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ཏེ་སྤྲོས་པ་མ་ལུས་པ་ཞི་བ་དང༌། ཇི་སྙེད་པའི་གཟིགས་ངོར་ཤིན་ཏུ་དག་པ་རང་སྣང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཚད་མེད་པར་སྣང་བའི་བདག་ཉིད་ད་གཟིགས་སོ། །དེ་ལྟར་མཐོང་བ་དེ་དག་ལས་གང་ཞིག་ཚད་མ་དང༌། ཡུལ་གང་ཞིག་ཐ་སྙད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ད་གྲུབ་སྙམ་ན་ཡུལ་ཅན་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་དག་པ་དེ་ལྟར་ཚད་མ་དང༌། དེས་མཐོང་བ་གནས་ཚུལ་ཡིན་པར་གྲུབ་སྟེ། དང་སེར་འཛིན་དང་དཀར་འཛིན་གྱི་བློ་དང་ཡུལ་བཞིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར། འདི་ལྟར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། གནས་ཚུལ་ལ་སྐ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་གྲུབ་སྟེ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་བསླད་པ་དང་བྲལ་བའི་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དག་པར་གཟིགས་པའི་ཕྱིར། མིག་སྐྱོན་མེད་པས་དང་དཀར་པོར་མཐོང་བ་བཞིན་ནོ། །རྟགས་ནི་ལུང་དང་རིགས་པས་གྲུབ་སྟེ། དང་པོ་ནི་གནས་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པས་དག་པའི་ས་ལ་གནས་པ་སོགས་ལ་ཞིང་སོགས་དག་པར་སྣང་བ་ལུང་སྤྱི་ལས་གྲགས་པ་བཞིན་ནོ༑ ༑འཕགས་པས་མཐོང་བ་རང་སྣང་ཡིན་ལ་ཐ་མལ་པའི་མཐོང་བའི་ཡུལ་འདི་རྣམས་དག་པར་མཐོང་བ་མིན་སྙམ་ན། དེ་ལྟ་ན་རྒྱུད་དག་པ་དང་མ་དག་པས་བལྟ་བྱ་ཐན་མོང་པ་གཅིག་མེད་པར་ཐལ་ནའང༌། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ་ཤཱ་རིའི་བུས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདི་མ་དག་པར་མཐོང་ཞིང༌། ཚངས་པ་རལ་པ་ཅན་གྱིས་དག་པར་མཐོང་ནས་བརྩད་པ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཞིང་དག་པར་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐོང་བར་མཛད་ནས་ངའི་ཞིང་ནི་རྟག་ཏུ་འདི་ལྟར་དག་ཀྱང་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་མ་མཐོང་ངོ་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ད་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། གལ་ཏེ་ཡུལ་གཅིག་ལ་དེའི་རང་བཞིན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ད་མཐོང་བ་དང༌། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མཐོང་བའི་ཚུལ་གྱིས་འཇལ་བར་མི་བྱེད་ན། རང་རང་གི་གང་མཐོང་བ་ཙམ་ཚད་མར་གྲུབ་པས་དང་སེར་སྣང་དང་དཀར་སྣང་ལ་བདེན་རྫུན་གྱི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་མི་ནུས་པས། དེ་ལྟར་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ་ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་གྱི་རྣམ་གཞག་མ་ལུས་པ་ནུབ་པར་འགྱུར་རོ།

།དེས་ན་རང་སྣང་དག་པ་དེ་ཉིད་ལས་དོན་མ་དག་པ་ལོགས་སུ་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། སྡུད་པ་ལས། གཟུགས་ཀྱི་དག་པ་འབྲས་བུ་དག་པར་རིག་པར་བྱ། །འབྲས་བུ་གཟུགས་དག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཉིད་དག་པར་འགྱུར། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཉིད་འབྲས་བུ་དག་དང་གཟུགས་དག་པ། །ནམ་མཁའི་ཁམས་དང་མཚུངས་ཏེ་དབྱེར་མེད་གཅད་ད་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་ད། ཡུལ་ཅན་དྲི་མས་དག་པ་ན་ཡུལ་དག་པར་མཐོང་བ་དེ་ཡུལ་གྱི་རང་བཞིན་ཇི་ལྟ་བ་མངོན་ད་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ་དང་སེར་འཛིན་ལོག་པའི་སྣང་བ་བཞིན་ནོ། །གཉིས་པ་རིགས་པས་ཀྱང་གྲུབ་སྟེ། འདི་ལྟར་ཡུལ་གཅིག་ལ་སྣང་བ་མི་འདྲ་བར་མཐོང་བ་ནི་འཇིག་རྟེན་ན་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲགས་ཤིང་གྲུབ་ལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གྱིས་དག་པའི་དབྱིངས་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གོམས་པ་ན། རང་བཞིན་གྱིས་དག་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱད་པར་ད་བྱས་པའི་སྣང་བ་འབའ་ཞིག་ཏུ་སྣང་བ་ལ་གསལ་སྣང་རབ་ཀྱི་མཐར་ཐག་པ་འབྱུང་བར་རྗེས་དཔག་གིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྩ་བའི་གཏན་ཚིགས་དེ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ་དག་པས་མཐོང་བ་ནི་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེས་མཐོང་བ་ལྟར་དོན་ལ་གནས་པས་ཁྱབ་བོ། །གལ་ཏེ་མ་ཁྱབ་ན་དག་པས་མཐོང་བ་རྫུན་ལ་མ་དག་པས་མཐོང་བ་བདེན་དགོས་པས་ན། འཕགས་པ་རྣམས་ལོག་ཤེས་ཅན་དང་ཕལ་པ་རྣམས་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་ཅན་ད་ཁས་ལེན་དགོས་ན་དེ་ལྟ་བུ་བསྟན་པ་འདི་ལ་གུས་པ་དང་རིགས་པ་ཤེས་པ་སུ་ཞིག་གིས་སྨྲ་བར་ནུས། དེ་ལྟར་མཐོང་བ་གོང་མས་འོག་མ་སུན་འབྱིན་ནུས་ལ། འོག་མས་གོང་མ་ལ་གནོད་མི་ནུས་ཏེ་འཇུག་པ་ལས། མིག་ནི་རབ་རིབ་ཅན་གྱིས་དམིགས་པ་ཡིས། །རབ་རིབ་མེད་ཤེས་ལ་གནོད་མིན་ཇི་ལྟར། །དེ་བཞིན་དྲི་མེད་ཡེ་ཤེས་སྤངས་པའི་བློས། །དྲི་མེད་བློ་ལ་གནོད་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ༑ ༑དེའི་ཕྱིར་དྲི་མ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཇི་སྙེད་པའི་གཟིགས་ངོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་དག་པའི་ཚུལ་གྱིས་གཟིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལས་བོགས་དབྱུང་ད་མེད་པའི་ཕྱིར་དེ་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མཐར་ཐག་ཡིན་པར་གྲུབ་བོ། །ཚུལ་དེས་ན་ཀུན་རྫོབ་ཇི་སྙེད་པའི་ཆོས་འདི་དག་ལ། འཁྲུལ་ངོར་སྣང་ཚུལ་དང༌། ཀུན་རྫོབ་རང་གི་གནས་ཚུལ་གཉིས་སུ་ཡོད་པར་ཤེས་པ་ཅི་ནས་གལ་ཆེ་སྟེ། ཐ་སྙད་དཔྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་ནི་ཐ་མལ་པའི་ཚུར་མཐོང་ཁོ་ན་ཡིན་པ་དང༌། དེས་མཐོང་བ་ཙམ་ཐ་སྙད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མཐར་ཐག་ཡིན་བསམ་ན་བློ་གྲོས་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆུང་བ། ལེགས་པར་བརྟགས་ན་དང་དཀར་འཛིན་དང་སེར་འཛིན་ལ་ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་འཐད་ཚུལ་ཡང་མ་ཕྱེད་པ་ཙམ་ད་བློ་རྩིང་བར་ཟད་དེ། ཐ་མལ་པ་རང་ལ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་འདི་ལས་དངོས་པོའི་གནས་ཚུལ་གཞན་མེད་ན། སེར་འཛིན་ཅན་ལ་དང་སེར་པོར་སྣང་བའང་དང་གི་གནས་ཚུལ་ལ་བདེན་པར་འགྱུར་ཞིང༌།དེ་འཁྲུལ་རྒྱུས་བསླད་པའི་མཐོང་བ་ཡིན་པས་གནས་ཚུལ་མཐོང་བ་མིན་སྙམ་ན༑ བག་ཆགས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གིས་བསླད་པའི་མ་དག་པའི་སྣང་བ་འདི་རྣམས།ཐ་མལ་པ་ལ་སྣང་ཡང་རུང་འདིའི་གནས་ཚུལ་ནི་བག་ཆགས་ཀྱིས་བསླད་པ་དང་བྲལ་བའི་རྒྱུད་དག་པ་རྣམས་ལ་སྣང་བ་ལྟར་ཡིན་པར་ཁས་བླང་བ་ལས་འོས་མེད་དོ། །དེའི་ཕྱིར་ན་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་གནད་ཅུང་ཟད་བསྟན་ན། ཀུན་ཏུ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་ལ་གཉིས་སུ་ཡོད་དེ། ཚུ་རོལ་མཐོང་བ་ལ་བརྟེན་པ་ཀུན་ཏུ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་དང༌། དག་པའི་གཟིགས་པ་ལ་བརྟེན་པ་ཀུན་ཏུ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་གཉིས་སུ་གནས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་བརྗོད་ན། རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་བྱེད་ལས་འབྲས་བུའི་ཁྱད་པར་བཞི་ལས།དང་པོའི་རྒྱུ་ནི་རང་ཡུལ་ཆོས་ཅན་ཉི་ཚེ་བ་ལ་ཚུལ་བཞིན་བརྟགས་པའི་སྟོབས་ལས་སྐྱེས་པའོ། །ངོ་བོ་རང་ཡུལ་ཙམ་ལ་གནས་སྐབས་མི་བསླུ་བའི་རིག་པའོ། །བྱེད་ལས་ཚུར་མཐོང་གི་ཡུལ་ལ་སྒྲོ་འདོགས་སེལ་བའོ། །འབྲས་བུ་སྐབས་དོན་ཡོངས་སུ་བཅད་ནས་འཇུག་པའོ། །ཕྱི་མའི་རྒྱུ་ཆོས་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་ཚུལ་བཞིན་དམིགས་པའི་རྗེས་ལས་ཐོབ་པའོ། །ངོ་བོ་ཇི་སྙེད་པའི་ཡུལ་ཅན་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཤེས་རབ་བོ། །བྱེད་ལས་ཐ་མལ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཚུར་མཐོང་གིས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་ལ་སྒྲོ་འདོགས་སེལ་བའོ། །འབྲས་བུ་ཇི་སྙེད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་འགྲུབ་པའོ། །འདི་གཉིས་ཀྱི་དཔེ་ནི་མི་དང་ལྷའི་མིག་ལྟ་བུ་དེ། ཚུར་མཐོང་གི་ཡུལ་ཕྱི་མས་ཤེས་ཀྱང༌། ཕྱི་མའི་ཡུལ་ཚུར་མཐོང་གིས་མི་ཤེས་པའོ། །དེས་ན་ཕྱི་མ་འདིའི་རང་ཡུལ་ཐན་མིན་ནི༑ རྡུལ་གཅིག་གི་ཁྱོན་ལ་རྡུལ་སྙེད་ཀྱི་ཞིང་སྣང་བ། དས་སྐད་ཅིག་ལ་བསྐལ་པ་མང་པོའི་མཛད་པ་སྟོན་པ། ཆོས་དབྱིངས་འགྱུར་མེད་ལས་མ་གཡོས་བཞིན་ད་སྤྲུལ་པའི་རོལ་པ་སྟོན་པ། རྣམ་རྟོག་དང་བྲལ་བའི་ཐགས་ཀྱིས་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་དས་གཅིག་ཏུ་མཁྱེན་པ་སོགས། བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་གང་ཞིག་ཐ་མལ་བའི་ཚུར་མཐོང་གི་ཡུལ་ད་འགལ་བ་ལྟ་བུར་སྣང་སྟེ་བསྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པ་རྣམས་ཚད་མ་འདིས་ཤིན་ཏུ་འཐད་པར་བསྒྲུབ་ནུས་པའི་ཕྱིར། ཡེ་ཤེས་རྣམ་དག་གི་ཚད་མ་འདི་ནི་ཆོས་ཉིད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་རིགས་པའི་སྟོབས་ལས་བྱུང་བས་ན། ཤིན་ཏུ་སྟོབས་དང་ལྡན་ཞིང་ནམ་ད་ཡང་མི་བསླུ་བ། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་དང་དག་པ་དང་བླ་ན་མེད་པ་དང་མཉམ་པ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཐན་མོང་ད་སྟོན་པ་ཚད་མར་བསྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་ཚུར་མཐོང་གི་ལམ་ནས་ཀྱང་བསྒྲུབ་པར་ནུས་པ་རྣམས་ནི་སྔ་མས་བསྒྲུབ་ལ། ཐན་མིན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་རྣམས་ནི་ཆོས་ཉིད་ལ་རྗེས་སུ་སོན་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཕྱི་མས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་པ་ལ་སོགས་པ་དོན་ཟབ་མོ་རྣམས་ཚུར་མཐོང་ཁོ་ནས་བསྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཞིང༌། སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་གཏན་མེད་པའང་མ་ཡིན་པར་གནད་ཀྱི་དོན་ལ་མཁས་པར་བྱའོ། །ཚུལ་དེ་ལྟར་མ་ཤེས་ནས་ཤིང་རྟའི་འཕང་ལོའི་ཁྱོན་ཙམ་ལ་ཕྱི་རོལ་པའི་ཆགས་བྲལ་དང་འཕགས་པ་བཞིས་སེམས་ཅན་མཐོང་བ་ཁྱད་ཞུགས་པ་ལྟ་བུ་ལ། ལོག་པའི་ཤེས་པ་ཇེ་ཆེར་སོང་བ་ལྟ་བུ་ལས་གཟིགས་པ་ཇེ་བཟང་ད་སོང་བའི་ཁྱད་བསྒྲུབ་མི་ནུས་ལ། ཁྱིམ་བདག་དཔལ་སྐྱེས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཐར་པའི་ས་བོན་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གཟིགས། དགྲ་བཅོམ་པས་མ་གཟིགས་པ་ལྟ་བུ་འོག་མས་མི་ཤེས་ལ་གོང་མས་ཤེས་པ་དག་ལའང་བཟང་ངན་མི་འབྱེད་པ་དང༌། མདོ་ལས། སྐྲ་ཡི་རྩེ་མོ་གཅིག་ལ་ཡང༌། །ཞིང་རྣམས་བྱེ་བ་བསམ་མི་ཁྱབ། །སྣ་ཚོགས་དབྱིབས་ཀྱང་ཐ་དད་དེ། །དེ་དག་འདྲེས་པར་གྱུར་བ་མེད། །ཅེས་པ་ལ་སོགས་པར་བསྟན་པ་དག་ལ་ཡིད་ཆེས་རྙེད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་མདོ་སྔགས་གང་ལའང་གནད་འདི་གལ་ཆེའོ། །གཉིས་པ་དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་ཚད་མའི་སྟོབས་ལས་དག་པར་བསྒྲུབས་ན། འདི་ལྟར་མ་དག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་གིས་བསྡུས་པའི་སྣང་བ་འདི་ལས་གཞན་ད་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་ལ། བདག་གཉིས་ཀྱིས་སྟོང་པའི་དབྱིངས་དང་ཟུང་ད་ཞུགས་པའི་སྣང་བ་རྣམས་ནི། བདག་འཛིན་ལ་སོགས་པ་ཉོན་མོངས་པའི་ངོ་བོ་དང་དམིགས་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་དེས་བསྐྱེད་པའི་ལས་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ངོ་བོར་གཏན་ནས་མ་གྲུབ་པས་ན། སྡུག་ཀུན་གྱིས་བསྡུས་པའི་མ་དག་པ་མིང་ཙམ་ཡང་མེད་པར་རང་བཞིན་གྱིས་དག་པར་གནས་ཤིང༌། སྟོང་ཉིད་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ད་མ་གྱུར་པའི་ཆོས་འགའ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་དག་པ་ཆེན་པོར་གྲུབ་བོ། །འདིའི་དག་ཚུལ་དེ་ཆོས་རྣམས་མ་གྲུབ་པའི་སྟོང་ཆ་ནས་དག་པར་བརྗོད་པ་ཙམ་མིན་གྱི་སྟོང་པ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་ཕྱིར་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ཉིད་ཀྱང་ཡེ་ནས་དག་པ་ཀུན་བཟང་བདེ་བ་ཆེན་པོར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ།

།གཉིས་པ་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ནི། བལྟ་བྱ་ཐན་མོང་བའི་ཕྱི་དོན་མི་འདོད་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་རང་སྣང་ཙམ་ད་ཁས་ལེན་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་ངོར་དག་པ་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ནི། འདི་ལྟར་སེམས་ལ་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་སྣ་ཚོགས་པ་གོམས་པའི་བག་ཆགས་མཐ་བརྟས་པ་ལས་རིགས་དྲུག་གི་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་མ་དག་པའི་སྐབས་དང༌། ཕྱིན་ཅི་ལོག་དང་བྲལ་བའི་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་ན་དག་པའི་སྣང་བ་དང༌། སྒྲིབ་པ་མཐའ་དག་ཟད་པ་འབྲས་བུའི་སྐབས་ན་ཤིན་ཏུ་དག་པའི་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་པར་ཤར་བ་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་ཀྱི་རང་སྣང་ཙམ་ལས་གཞན་ད་མེད་ཀྱང༌། དེ་ཀུན་གྱི་གཞིར་གྱུར་པའི་སེམས་ནི་བདག་གཉིས་ཀྱིས་སྟོང་ཞིང་འོད་གསལ་བ་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་མ་འགགས་པར་འཆར་བ་ཙམ་ད་གནས་ལ། སེམས་དེའི་འཛིན་པ་གནས་ཚུལ་དང་མཐན་པར་མ་ཞུགས་པར་བདག་དང་གཟུང་འཛིན་ད་བཟུང་བས་ཉོན་མོངས་དང༌། དེ་ལས་ལས་དང་དེ་དག་གིས་སྡུག་བསྔལ་བདེན་པས་བསྡུས་པའི་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་རྨི་ལམ་ལྟར་ཤར་བ་ནི་འཁྲུལ་སྣང་སྟེ། དོན་ལ་མི་གནས་ཤིང་མི་བརྟན་ལ་བསླུ་བའོ། །སེམས་རང་གི་གནས་ཚུལ་དང་མཐན་པར་ལམ་སྦྱངས་པས་རང་སྣང་འཁྲུལ་བའི་ཆ་རྣམས་རིམ་བཞིན་ལོག་པ་ན། དག་པའི་སྣང་བ་སྐྱོན་མེད་པར་ཤར་བ་ནི་སླར་མི་ལྡོག་ཅིང་མི་བསླུ་ལ་དོན་དང་མཐན་པའི་ཕྱིར།ཐ་སྙད་ཙམ་གྱི་རང་སྣང་སྐྱོན་མེད་ད་སྣང་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་འཁྲུལ་སྣང་མི་བདེན་ལ། དག་སྣང་ནི་བསླད་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་བདེན་ཏེ། དཔེར་ན་གསེར་གྱི་ཁམས་ས་དང་ལྕགས་ལས་བྱུང་བ་དང་འཛམ་བུའི་ཆུ་གསེར་སོགས་དང༌། རྡོ་སོལ་དང་ཆུ་དང་སྨན་སོགས་ལས་བྱུང་བའི་དངུལ་ཆུའི་ཁམས་སྣ་ཚོགས་འདྲེས་པ་ན་མར་གསེར་གྱི་གོང་བུ་ལྟ་བུ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་དེར། མིག་སོགས་དབང་པོའི་ཡུལ་ད་ནི་ཁམས་སྣ་ཚོགས་མི་སྣང་ཡང་ཡིད་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ད་ཁམས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པར་ཡང་ཤེས་ཤིང༌། དེ་ལ་འཁྲུལ་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱིས་མར་དང་ཞག་ལ་སོགས་པའི་གོང་བུར་འཛིན་ཞིང་ཁ་ཅིག་གིས་མེ་དང་འཕྲད་ན་གསེར་ད་འགྱུར་བ་ཙམ་མཐོང་ནས་གསེར་གྱི་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་པར་འཛིན་ཏོ། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁམས་སྣ་ཚོགས་པ་ཅན། རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་གང་དང་འཕྲད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་དང་འདྲ་བར་སྣང་ནུས་པར་འཛིན་ཏོ། །དེ་འདྲའི་གོང་བུ་དེ་གྲང་བའི་རྐྱེན་དང་ལྡན་ན་དས་ཤིན་ཏུ་ཡུན་རིང་པོར་འདག་ཀྱང་མར་གསེར་གྱི་གོང་བུ་ལྟར་འདག་གོ །མེས་རེག་པས་ཅུང་ཟད་གདང་བར་གྱུར་ན་ནི་ཟངས་དང་འཁར་བ་དང་ར་གན་གྱི་མདོག་ཏུ་གནས་སོ། །དེ་བཞིན་ད་མེས་ཆེར་གདང་བ་ན་གསེར་ཐ་མལ་པའི་རང་བཞིན་ད་གནས་སོ། །ཤིན་ཏུ་བསྲེགས་ན་འཛམ་བུ་ཆུ་བོའི་གསེར་གྱི་རང་བཞིན་ད་གནས་ཏེ། །དེ་ཕན་ཆད་ཚ་གྲང་གི་རྐྱེན་གང་དང་ཕྲད་ཀྱང་རུང་རང་བཞིན་གཞན་ད་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་ད་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའང་རིག་པར་བྱ་སྟེ། ཀུན་གཞི་ནི་ས་བོན་ཐམས་ཅད་པ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ད་འཆར་བ་ཡིན་ལ། གོང་བུ་དེ་ཉིད་དབང་པོའི་སྤྱོད་ཡུལ་ད་རྐྱེན་ལས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ཇི་ལྟ་བར། དག་པ་དང་མ་དག་པ་དང་ཤིན་ཏུ་དག་པའི་གནས་ལུས་སྤྱོད་ཡུལ་རྣམས་སུ་གནས་སྐབས་སོ་སོར་སྣང་བར་འགྱུར་རོ། །གོང་བུ་ལ་ཁམས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པར་རྟོགས་པ་བཞིན་ད་ཀུན་གཞི་ལས་དངོས་སུ་སྣང་བ་དང༌། དངོས་སུ་མི་སྣང་ཡང་ཕྱོགས་དས་ཀྱི་སྣང་བ་མུ་མེད་པར་སྣང་བའི་ས་བོན་ཀུན་གཞི་ལ་ཡོད་པར་ཡིད་ཀྱི་ཤེས་པས་རྟོགས་སོ། །གོང་བུ་ལ་མར་གྱི་གོང་བུར་འཁྲུལ་པ་ལྟར་ཀུན་གཞི་ཐམས་ཅད་པའི་སྣང་བ་ལ་ཁ་ཅིག་གིས་བདག་དང་ཆོས་སུ་འཛིན། གོང་བུ་ལ་དངུལ་ཆུར་འཛིན་པ་ལྟར་ཁ་ཅིག་གི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་འདི་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་བདག་ཉིད་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཆོས་སུ་འཛིན། གོང་བུ་ལ་གསེར་གྱི་རྒྱུར་འཛིན་པ་ལྟར་ཁ་ཅིག་གིས་ཕུང་པོ་འདི་ཉིད་ཀྱང་ཞིང་དག་པ་ན་གནས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལུས་དང་སྤྱོད་ཡུལ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་རྒྱུ་ཉིད་ད་རུང་བར་འཛིན། མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གོང་བུ་དེ་གསེར་ཉིད་ད་མི་སྣང་ཡང་གསེར་གྱི་རང་བཞིན་དང་བྲལ་བ་མ་ཡིན།དངུལ་ཆུ་ཉིད་ད་སྣང་ཡང་གསེར་དངུལ་ཆུར་གནས་གྱུར་པའང་མ་ཡིན། དངུལ་ཆུའི་རང་བཞིན་མེད་པའང་མ་ཡིན་མོད་ཀྱི། དངུལ་ཆུའི་རང་བཞིན་མི་བརྟན་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་འགྱུར་བར་སླ་བ་ཟད་པར་འགྱུར་བར་སྨྲའོ། །གསེར་གྱི་རང་བཞིན་དེ་བས་ཆེས་བརྟན་པས་འགྱུར་དཀའ་བསླར་ངན་པར་མི་འགྱུར་བ་མེ་དཔང་དྲག་པོ་འབར་བས་ཀྱང་ཟད་པར་དཀའ་བ་ཡིན་པར་ཤེས་སོ། །དེ་བཞིན་ད་སྣང་བ་མ་དག་པ་རྣམས་ནི་མི་བརྟན་པ་ཤིན་ཏུ་བསླུ་བའི་ཆོས་ཅན། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱིའི་སྣང་བ་འགྱུར་སླ་བ་ལམ་བསྒོམས་པས་ཟད་པའོ། །སྣང་བ་དག་པ་རྣམས་ནི་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ལུས་དང་སྤྱོད་ཡུལ་དག་པ་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཕན་ཆོད།སླར་མ་དག་པ་ལ་སྤྱོད་པར་ཡང་མི་འགྱུར་ལ་ཕྱིར་ཞིང་ཆེས་ཤིན་ཏུ་དག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་བའི་བདེ་བ་མཆོག་བསྐྱེད་པས་ན་བརྟན་ཞིང་མི་བསླུ་བ་ཡིན་ནོ།

།དེ་བས་ན་ཁམས་སྣ་ཚོགས་ཅན་གྱི་གོང་བུ་དེ་ཡང་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ན་གསེར་གྱི་རང་བཞིན་ད་བདེན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་ད་ཀུན་གཞི་ཁམས་དང་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་པ་ཅན་དེ་ཡང་སྣང་བ་དག་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་ལྟར་བདེན་པར་འགྱུར་རོ། །གློ་བུར་འཁྲུལ་པའི་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་ན་དེས་བསྐྱེད་པའི་སྣང་བའང་མི་མངའ་མོད། གདོད་མའི་གཞི་དབྱིངས་ཀྱི་རང་མདངས་མ་འགགས་པའི་སྣང་བ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ནི་ནམ་ཡང་ལྡོག་པར་མི་སྲིད་དེ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་འབྲལ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་བསླང་བ་དང་བྲལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་སྣང་དག་པ་ལྟར་དོན་ལ་གནས་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་འཁོར་བའི་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ལྷ་ཡི་ངོ་བོར་སྒྲུབ་ན༑ ཡོངས་སུ་དག་པའི་ལྷ་ཞེས་པ་གང་ཡིན་སྙམ་ན། ཆོས་ཉིད་དོན་གྱི་ལྷ་ནི་སྣང་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས། འཕོ་བའི་སྒྲིབ་པ་དང་བྲལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་སྐ། ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་སྒྲིབ་པའི་བག་ཆགས་ཕྲ་མོ་ཡང་ཟད་དེ་རོ་མཉམ་ད་སངས་རྒྱས་པ། གཅིག་དང་ད་མའི་མཐའ་ལས་གྲོལ་བའི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ། མཚན་མའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ཀྱང་ཤེས་བྱའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ད་འཆར་བའི་བདག་ཉིད། དས་གསུམ་གྱི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད་པའི་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐ་སྟེ། འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་ད་སངས་རྒྱས་པའོ། །དེ་ནི་རིགས་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་དོན་གྱི་ལྷའོ། །ཆོས་ཅན་རྟགས་ཀྱི་ལྷ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐ་མཚན་མའི་སྤྱོད་ཡུལ་ལས་འདས་པ་དེ་ཉིད་རྣམ་པ་རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱར་ཤར་བ། ཞལ་ཕྱག་མཚན་མའི་རྣམ་པར་སྣང་བའི་ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བོ་གཙོ་བོ་དང་འཁོར་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་རྣམ་པར་སྣང་བ་སྟེ་རྒྱུད་སྡེ་སོ་སོ་ན་བསྟན་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྣང་སྟོང་མཉམ་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཚུལ་གཅིག་པས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྐ་ཅན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོའི་ངོ་བོར་དག་ལ། ཡང་ན་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ད་གནས་པས་རིགས་གསུམ་དང༌། ཕུང་ལྔ་རིགས་ལྔར་དག་པ་སོགས་རིགས་ལྔ་དང་རིགས་བརྒྱ་ལ་སོགས་པ་བསམ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་རིགས་ཀྱི་བར་ད་ཡང་དབྱེ་རུང་སྟེ། མ་དག་པའི་སྣང་ཚུལ་ཇི་སྙེད་པ་དང་མཚུངས་པར་དག་པའི་དབྱེ་བ་རུང་བ་དང༌། ཆོས་གཅིག་ལའང་དེའི་ངོ་བོ་རང་བཞིན་གྱིས་དག་ཅིང་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་ངང་ཚུལ་ལས་མི་གཡོ་བའི་ཕྱིར། ཆོས་ཉིད་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་པ་ལས་ཅི་ཡང་འཆར་ད་རུང་བའི་གནད་ཀྱིས་རང་སྣང་རིས་མེད་ཀྱི་སྣང་བ་མུ་མེད་པ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་རོལ་པ་ཡིན་པས་ན། སངས་རྒྱས་གྲངས་མེད་པའི་ཞིང་དང་བཅས་པར་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ཀྱང༌། དབྱེ་བསྡུའི་ཁྱད་པར་ཇི་ལྟར་སྦྱར་ཀྱང་མི་འགལ་ཏེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཅིག་དང་ཐ་དད་ལས་གྲོལ་བའི་ཆོས་ཉིད་དག་མཉམ་ཆེན་པོ་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ལས་མ་འདས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་ནས་རང་རང་གི་ལྷ་གྲངས་དང་སྦྱར་ཏེ་དག་པ་སྦྱོར་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་སུ་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །དག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་དེ་ལྟར་བསྟན་པ་ཡང་རྒྱུད་འདི་ལས། སྣོད་བཅུད་རྒྱུད་རྣམས་དག་རྟོགས་ཤིང༌། །ཞེས་དང༌། གསང་བའི་ཐིག་ལེ་དཀྱིལ་འཁོར་དབྱིངས། །འབྱུང་བ་ཤེས་རབ་རིགས་ཀྱི་ཡུམ། །ཆེན་པོ་རིགས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་རྡོ་རྗེའི་ཚོགས། །དབང་པོ་ཡུལ་དས་རིག་པ་རྣམས། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ལྷག་པ་ཡི། །ཐགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལྔས་ལྟ་ཞིང༌། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་བསྟན་ལ། རྒྱུད་གཞན་ད་ཡང༌། ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་ལས། སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་ཉིད། །འོན་ཀྱང་གློ་བུར་དྲི་མས་བསྒྲིབས། །ཞེས་དང༌། དས་འཁོར་ལས། སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཆེན་པོ་གཞན་འདིར་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ན་ཡོད་མ་ཡིན་ཞེས་དང༌། རྣལ་འབྱོར་མའི་རྒྱུད་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ལས།འགྲོ་བ་འདི་ཀུན་སངས་རྒྱས་ལྔའི་བདག་ཉིད། །གར་མཁན་དག་དང་རི་མོ་བཟང་ལྟར་སྣང༌། །གང་ད་བདེ་ཆེན་ཞེས་བྱ་གཅིག་པ་ཉིད། །གཅིག་པའི་ཉམས་གྱིས་ད་མའི་གར་མཛད་དོ། །ཞེས་དང༌། ཧེ་རུ་ཀའི་གལ་པོ་ལས། མཚན་ཉིད་རྒྱུ་ཡི་ཐེག་པ་ཡིས། །སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་རྒྱུ་རུ་ཤེས། །འབྲས་བུ་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཡིས། །སེམས་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཉིད་ད་བསྒོམ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཐན་མོང་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོར་ཡང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ད་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གཉིས་པ་དེ་ལ་མི་འཐད་པ་སྤང་བ་ལ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཉིས། དང་པོ་བློ་དམན་པ་དག་ན་རེ། སྣོད་བཅུད་འདི་དག་ལམ་བསྒོམས་ན་དག་པར་སྣང་ད་རུང་བའི་རྒྱུ་ཙམ་ཡིན་གྱི་དངོས་སུ་དག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་གི་རང་བཞིན་ཅན་ད་སྣང་བའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རང་རེ་མ་དག་པའི་བློ་མིག་ཅན་རྣམས་ལ་སྣང་ཚུལ་མ་དག་པར་སྣང་བར་བདག་ཅག་ཀྱང་འདོད་དེ། མཐན་པར་ཀུན་ལ་དག་པར་སྣང་ན་རྩོད་པའི་གཞི་ཡང་ཅི་ཞིག་ཡོད། སྣང་ཚུལ་ལ་དེ་ལྟར་སྣང་ཡང་གནས་ཚུལ་ལ་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པར་རང་བཞིན་གྱིས་དག་པར་གནས་ཞེས་འདོད་ན། གནས་ཚུལ་བཞིན་ད་སྣང་མི་དགོས་ཏེ་འཁྲུལ་པས་བསླད་པའི་བློ་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྣང་བའི་ཕྱིར། གངས་རི་སྔོན་པོར་སྣང་བའི་མིག་ཤེས་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་དབུ་མ་ལས། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱིས་བརྩད་བྱས་ཚེ༑ ༑གང་གིས་ལན་འདེབས་སྨྲ་བྱེད་པ། །དེ་ཡིས་ཐམས་ཅད་ལན་བཏབ་མིན། །བསྒྲུབ་པར་བྱ་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། དཔེར་ན་ཆོས་ཀུན་སྟོང་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཚེ་མི་སྟོང་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ད། ལས་རྒྱུ་འབྲས་དང་འཁོར་བ་དང་མྱང་འདས་ཀྱི་ཆོས་གང་བཀོད་ཀྱང༌། སྒྲུབ་བྱེད་དེ་ཉིད་སྔ་མ་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་ཏེ་ཁོ་རང་ཡང་རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པར་སྒྲུབ་ནུས་པས་ན། ཅི་ཙམ་མི་སྟོང་པར་བསྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བུད་ཤིང་མེ་ལ་བསྣན་པ་ལྟར་སྟོང་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པའི་གྲོགས་སུ་འགྲོ་བས་ན་སྟོང་པ་ཉིད་སུན་འབྱིན་པའི་རིགས་པ་ཤེས་བྱའི་ཁོངས་ནས་མི་རྙེད་པ་བཞིན་ད། འདིར་ཡང་ཆོས་རྣམས་དག་པ་མིན་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ད་གང་དང་ཇི་བཀོད་ཀྱང་སྒྲུབ་བྱེད་དེ་ཉིད་ཁོ་རང་དག་པར་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པས་ན་ཤེས་བྱའི་ཁོངས་ན་ཆོས་ཀུན་གནས་ཚུལ་ལ་དག་པར་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་ལ་སུན་འབྱིན་ནུས་པའི་གཏན་ཚིགས་མི་རྙེད་དེ། དག་པ་ཆེན་པོས་བརྩད་བྱས་ཚེ། །གང་གིས་ལན་འདེབས་སྨ་བྱེད་པ། །དེ་ཡིས་ཐམས་ཅད་ལན་བཏབ་མིན། །བསྒྲུབ་པར་བྱ་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར། །ཞེས་བྱའོ། །སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་ཡིན་ན་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་སྡུག་བསྔལ་ཚེ་སངས་རྒྱས་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཡོད་པར་ཐལ་བ་སོགས་ཀྱང་མི་འགྲུབ་སྟེ། དམྱལ་བར་སྡུག་བསྔལ་བ་ནི་གནས་ཚུལ་མ་རྟོགས་པའི་འཁྲུལ་པ་ཅན་གྱི་ངོར་སྣང་ཚུལ་ཙམ་ཡིན་གྱི་སྣང་ཚུལ་དེའི་ངོར་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་པས་སྐྱོན་དེ་མེད་ལ། གནས་ཚུལ་ལ་སྡུག་བསྔལ་བ་སོགས་མེད་དེ། སྒྱུ་འཕྲུལ་རྒྱས་པ་ལས། ཡང་དག་ཤེས་པའི་རང་རིག་བློ་མེད་ན། །བདེ་གཤེགས་ཞིང་ཡང་ངན་སོང་གནས་སུ་མཐོང༌། །ཐེག་མཆོག་མཉམ་པའི་དོན་ཉིད་རྟོགས་པ་ན། །ངན་སོང་གནས་ཉིད་འོག་མིན་དགའ་ལྡན་གནས། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཆོས་ཀུན་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ན་ཀུན་ལ་སྣང་བར་ཐལ་བ་དང༌། ལམ་བསྒོམ་མི་དགོས་པར་ཐལ་བ་སོགས་འཕེན་པ་ནི་བློ་གྲོས་ཤིན་ཏུ་རྩིང་བ་སྙིང་རྗེའི་གནས་ཏེ། དང་དཀར་པོ་ཡིན་ན་མིག་སྐྱོན་ཅན་ལའང་དེ་ལྟར་སྣང་བར་ཐལ་བ་དང༌། མིག་སྐྱོན་དག་པའི་ཐབས་ལ་འབད་མི་དགོས་པར་ཐལ་ཞེས་སྨྲ་བ་དང་ཀུན་ནས་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རོ།

།དེས་ན་གནས་ཚུལ་ལྟར་མི་སྣང་བ་ནི་འཁྲུལ་པས་བསླད་པ་ལས་བྱུང་བས་ན་འཁྲུལ་པ་སེལ་ཕྱིར་ལམ་གོམས་དགོས་ཏེ་ཆོས་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད་ཡིན་ཀྱང༌། དེ་མངོན་ད་བྱ་བའི་ཕྱིར་ལམ་ལ་གོམས་དགོས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་བས་ན་དག་པ་ཆེན་པོ་ལ་སུན་འབྱིན་པའི་རིམ་པ་ཇི་སྙེད་པ་རྣམས་ལ། སྟོང་པ་ཉིད་སུན་འབྱིན་པ་ལ་ལན་ཇི་ལྟར་བསྟན་པའི་རིམ་པ་དང་མཚུངས་པར་སུན་འབྱིན་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། དག་མཉམ་གཉིས་པོ་ནི་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་གྲོགས་སུ་འགྱུར་ཞིང་རིགས་པའི་འཇུག་པ་གནད་གཅིག་ལ། དེ་གཉིས་དངོས་པོའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས་ན། དག་པ་ཆེན་པོར་སྒྲུབ་པ་ནི་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀྱི་རིགས་པ་ཤིན་ཏུ་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པས་སུས་ཀྱང་ཟིལ་གྱིས་མི་ནོན་ལ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེ་ལྟར་དག་པར་གྲུབ་ཏུ་ཆུག་ཀྱང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་དག་པའི་བདག་ཉིད་འབའ་ཞིག་ཏུ་གཟིགས་ན༑ འགྲོ་བ་འཁྲུལ་པ་རྣམས་ཀྱི་ངོར་སྣང་བའི་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་འདི་དག་གཟིགས་སམ་མི་གཟིགས། མི་གཟིགས་ན་རྣམ་མཁྱེན་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ལ༑ གཟིགས་ན་མ་དག་པའི་ཆོས་ཀྱང་གཟིགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མ་དག་པ་ལྟར་སྣང་བ་རྣམས་ཀྱང་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་མཁྱེན་ཏེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་ནའང་དེའི་སྣང་བ་མ་དག་པ་དོན་ལ་ཡོད་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མ་དག་པའི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པར་གཟིགས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟར་བདེན་ཞེན་ཅན་གྱི་ངོར་ཡུལ་བདེན་གྲུབ་ལྟ་བུར་སྣང་བ་དང་ཡུལ་ཅན་བདེན་འཛིན་འདི་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གཟིགས་ཀྱང་དེས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་ཆོས་གཟིགས་པར་མི་འགྱུར་བ་བཞིན་ཏེ། བདེན་པར་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གཟིགས་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་ཤེས་བྱའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་རང་སྣང་གི་གཟིགས་པས་རྣམ་པར་དག་པ་ཉིད་ད་གཟིགས་པར་གྲུབ་བོ། །གཉིས་པ་མཉམ་པ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་པ་ལ། གཏན་ཚིགས་གང་གིས་བསྒྲུབ་པ་དང༌།དེ་ལས་མཉམ་པ་ཉིད་ད་ངེས་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ལ་གཅིག་ད་བྲལ་ལ་སོགས་པ་དབུ་མའི་གཏན་ཚིགས་རྣམས་ཀྱིས་ཚུལ་བཞིན་དཔྱད་པས། མ་དག་འཁོར་བའི་ཆོས་དང༌། དག་པ་སྐ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་རྡུལ་ཕྲ་བ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ངེས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ལ། དབང་རྣོན་ཁ་ཅིག་སེམས་ལ་བྱུང་གནས་འགྲོ་གསུམ་ཙམ་དཔྱད་པས་རྒྱུ་འབྲས་ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་གྱིས་སྟོང་པའི་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ད་མྱོང་བའི་སྟོབས་ཙམ་ལས་སྣང་སྟོང་མཉམ་ཉིད་ཀྱི་དོན་ལ་ཅིག་ཅར་ད་ངེས་པ་སྐྱེ་བའང་ཡོད་མོད། མཉམ་པ་ཉིད་ལ་ངེས་པ་རིམ་གྱིས་སྐྱེ་བའི་དབང་ད་ན༑ ལས་དང་པོ་པས་གཅིག་ད་བྲལ་སོགས་སྟོང་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཚུལ་བཞིན་བརྟགས་ཚེ། བུམ་སོགས་མ་གྲུབ་པའི་དོན་ལ་བསམས་ནས།མ་དཔྱད་པའི་ངོར་ཡོད་ཀྱང་དཔྱད་ན་མི་རྙེད་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་པ་ཉིད་གནས་ལུགས་སོ་སྙམ་པས་སྣང་སྟོང་རེས་འཇོག་གི་ཚུལ་ད་སྟོང་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་འཆར་ཞིང༌། དེའི་ཚེ་དེའི་མེད་པ་ཉིད་ཀྱང་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་དོན་ལ་མ་གྲུབ་པའམ། ཡེ་ནས་སྟོང་བཞིན་ད་སྣང་བ་ཡིན་པའི་ཚུལ་ལ་བསམས་པས་ཆུ་ཟླ་ལྟར་སྣང་བཞིན་སྟོང་ལ་སྟོང་བཞིན་སྣང་བའི་ངེས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེ་སྟེ༑ དེའི་ཚེ་རང་བཞིན་མེད་པ་དང་རྟེན་འབྱུང་འགལ་མེད་ད་ཤར་བའམ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་གོ་བ་ཞེས་བྱ་ཞིང༌། དེ་དས་རང་བཞིན་མེད་པ་དང་རྟེན་འབྱུང་དེ་གཉིས་ཚིག་གིས་བརྗོད་ཚུལ་ལ་ཐ་དད་ཡོད་ཀྱང་ངོ་བོ་ལ་ཐ་དད་ཅུང་ཟད་མེད་པར་དབྱེར་མེད་པའི་ཚུལ་ལ་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་པས། དགག་གཞི་སྣང་བ་དང་དགག་བྱ་བཅད་པ་སྦྱར་ནས་འཛིན་པའི་རྣམ་རྟོག་རང་སར་ཞིག་སྟེ།དགག་སྒྲུབ་བསལ་བཞག་མེད་པར་སོར་བཞག་ཏུ་ནུས་པ་ལྟ་བུའི་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་རྣམ་པར་འཆར་ཞིང༌། དེ་འདྲའི་སྤྲོས་བྲལ་ལ་ཡང་ནས་ཡང་ད་གོམས་པས།ཆོས་ཅན་རེ་རེ་བ་ལ་ལྟོས་པའི་ཆོས་ཉིད་སོ་སོ་ལྟ་བུའི་བློ་རིས་ཆད་ཀྱི་དམིགས་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་གཉིས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དག་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མཉམ་པ་ཉིད་ལ་ངེས་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེ་བས་མཐར་ཕྱིན་ཏོ། །དེ་ལྟར་སྟོང་པ་དང༌། ཟུང་འཇུག་དང༌། སྤྲོས་བྲལ་དང༌། མཉམ་པ་ཉིད་དེ་དེ་བཞི་པོ་སྔ་མ་སྔ་མ་ཤེས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་ཚུལ་ལ་འཇུག་གི །སྔ་མ་ལ་ངེས་པ་མ་རྙེད་བར་ད་ཕྱི་མ་གཏན་ལ་ཕེབས་པ་མི་འབྱུང་ངོ༌། །དེས་ན་རྣམ་གྲངས་པའི་དོན་དམ་བདེན་མེད་རྐྱང་པ་ཙམ་ལ་གནས་ལུགས་སོ་སྙམ་ད་བློ་རྩེ་གཏད་པས་ནི་སྐབས་འདིའི་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཙམ་ད་ཡང་མི་ཕྱིན་ཏེ། བདེན་གྲུབ་བཅད་ཙམ་གྱི་ལྡོག་པ་ཀ་བ་དང་བུམ་པ་སོགས་ཀྱི་སྟེང་ན་སོ་སོར་ཡོད་པར་གོ་བ་ཙམ་ཞིག་གིས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་བླང་དོར་དང་མཚན་མའི་འད་ཤེས་གཞིག་པ་མཉམ་ཉིད་ཀྱི་བྱ་བ་བྱེད་མི་ནུས་ཏེ། དམངས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོའི་བྱ་བ་བྱེད་མི་ནུས་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྤྲོས་བྲལ་མཐར་ཕྱིན་པས་ཆོས་ཀུན་མཉམ་པ་ཉིད་ད་མཐོང་བ་ནི་སྐབས་འདིའི་མཉམ་པ་ཆེན་པོ་རྟོགས་པའོ། །དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་ལས། གང་གིས་དམིགས་མེད་མི་ཤེས་པས། །དེ་ཡི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་མི་ཤེས། །དེ་ཕྱིར་དངོས་དང་དངོས་མེད་པ། །འཇིག་པས་དམིགས་མེད་ཤེས་པར་གྱིས། །ཞེས་སོགས་དང༌། མཉམ་ཉིད་ལྷག་པའི་མཉམ་ཉིད་ཀྱིས། །དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཞིང༌། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་བསྟན་ཏོ། །དེར་མ་ཟད་ཐན་མོང་གི་ཐེག་པར་ཡང༌། དམ་ཆོས་པདྨ་དཀར་པོ་ལས། འོད་སྲུངས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་ད་རྟོགས་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་གཅིག་ཡིན་གྱི་གཉིས་དང་གསུམ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཚུལ་འདིའི་སྒོ་ནས་མཐར་ཐག་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་ཡང་བསྟན་པར་མཛད་དོ། །བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་བསྟན་པའི་མདོ་ལས། འཇམ་དཔལ་སུས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་མཉམ་པ་མེད་ལ་གཉིས་སུ་མེད་ཅིང༌། གཉིས་སུ་དབྱེར་མེད་པར་མཐོང་བ་འདི་ནི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ།

།གསུམ་པ་དབྱེར་མེད་ད་བསྒྲུབ་པ་ནི། དེ་ལྟར་སྣང་ངོས་ནས་དག་པར་གྲུབ་པ་དང༌། སྟོང་ངོས་ནས་མཉམ་པར་གྲུབ་པ་དེ་གཉིས་པོ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དབྱེར་མེད་རོ་གཅིག་པའི་ཚུལ་གྱིས་གནས་པ་ན་སྔ་མ་གཉིས་པོའི་ཤུགས་ལས་གྲུབ་སྟེ། གང་དག་པར་སྣང་བ་དེ་མཐའ་ཀུན་གྱིས་སྟོང་ལ། གང་སྟོང་པ་མཐའ་ཀུན་དང་བྲལ་བའི་མཉམ་པ་ཉིད་དེ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་སུ་འཆར་བས་ན། དེ་གཉིས་དབྱེར་མེད་པ་ཆོས་སྐ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ཏུ་ཟླུམ་པ་ནི། དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པར་བྱ་བ་སྟེ་ཟུང་འཇུག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ཀྱང་རྒྱུད་ལས། གསང་བའི་ཐིག་ལེ་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས། །དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་དངོས། །ཕྱོགས་བཅུ་དས་བཞིར་མངོན་རྫོགས་པར། །སྐ་གསུང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཐགས། །མ་ལུས་བདག་ཉིད་ཞལ་མཐོང་བ། །དབང་བསྒྱུར་མཆོག་ཉིད་དམ་པ་ཡིན། །ཞེས་དང༌། རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་གནས་མེད་སྣང༌། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་བསྟན་ལ༑ དེ་ལ་རྣལ་འབྱོར་ད་བྱ་བའི་ཚུལ་ཀྱང༌། སྟོང་ཉིད་བདག་མེད་ཡེ་མཁྱེན་རང་རིག་ཐགས། །དམིགས་བྱ་དམིགས་བྱེད་མེད་པར་དྲན་དབང་བསྒྱུར། །ངོ་མཚར་སྐ་གསུང་ཡོན་ཏན་ཞིང་ཁམས་ལས། །གཞན་ན་མེད་དེ་དེ་ཉིད་དེ་ལྟར་ཡིན། །ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང༌། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས། བདེན་གཉིས་ཐ་དད་གྱུར་པ་ན། །ཡེ་ཤེས་ལམ་ནི་དོན་མེད་འགྱུར། །གསལ་སྟོང་གཉིས་ནི་ཐ་དད་ན། །རྟག་ཆད་མཐར་ནི་ལྷུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་དང༌། ཆོས་ཀུན་སྙིང་པོ་ལམ་ལས་འདས་པས་ན། །མཐར་ཕྱིན་གྱུར་པས་འབད་རྩོལ་ལས་ལས་གྲོལ། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་དག་པ། །ཟུང་འཇུག་རབ་ཏུ་མི་གནས་གྱུར་པའོ། །ཞེས་དང༌། གཉིས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལས། ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེ་དབྱེར་མེད་པས། །སྣང་སྟོང་ཐ་དད་མེད་པར་འདྲེས། །སངས་རྒྱས་ཞེས་ནི་དེ་ལ་གསུངས། །བྱང་ཆུབ་ཚུལ་འདི་བསྟན་པའོ། །ཞེས་དང༌། རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ལས། ཀུན་རྫོབ་དང་ནི་དོན་དམ་དག།རྟོག་པ་གཉིས་དང་རྣམ་པར་བྲལ། །གང་ད་ཡང་དག་འདྲེས་གྱུར་པ། །དེ་ནི་ཟུང་ད་འཇུག་པར་བཤད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །གཉིས་པ་ཐན་མོང་ད་བསྒྲུབ་པ་ལ། སྐལ་པ་ཅན་ལ་སྐབས་དོན་ཐད་ཀར་བསྒྲུབ་པ་དང༌། ཐེ་ཚོམ་ཅན་ལ་དེའི་ཚུལ་བརྒྱུད་ནས་བསྒྲུབ་ཚུལ་གཉིས།དང་པོ། དེ་ལྟར་དག་མཉམ་དབྱེར་མེད་བློ་འདས་ཀྱི་དོན་དེ་ནི་འདི་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཆོས་དབྱིངས་མཉམ་པ་ཉིད་ད་རྒྱུ་གཅིག་པའམ་ཚུལ་གཅིག་པར་བསྒྲུབ་ལ། དེའི་སྣང་ཆ་སྐ་དང་ཡེ་ཤེས་ནི་ཡིག་འབྲུའི་ཚུལ་གྱིས་བསྒྲུབས་ཏེ་ཡི་གེ་ཨ་ཡིག་གདངས་གཅིག་གནས་སོགས་ཀྱི་རྐྱེན་ལས་ཡི་གེ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་འད་འབྲལ་མེད་པ་དང༌། དེ་ལྟར་དག་མཉམ་དབྱེར་མེད་ཆོས་སྐ་ཆེན་པོའི་དོན་དེའང་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པའི་ཚུལ་གྱིས་བློ་ལས་འདས་པར་མྱོང་བ་དང་བཞིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནི་རིམ་གྱིས་པའི་བཤད་ཚུལ་ཡིན་ལ། ཡང་དག་མཉམ་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ངོ་བོར་ཆོས་ཀུན་རོ་གཅིག་པ་རྒྱུ་གཅིག་པ།དེའི་དཔེ་ནི་ཡིག་འབྲུ་ཨོཾ་སྟེ་ཨ་ཨུ་མ་གསུམ་གྱིས་མཚོན་པའི་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་དང་སྐ་གསུང་ཐགས་ཀྱི་རང་བཞིན་དབྱེར་མེད་པར་བསྟན་པའོ། །དཔེ་དོན་གྱི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་པོ་དེའི་མཐའམ་བྱིན་རླབས་ནི་ཆོས་ཀུན་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་པ་དག་མཉམ་ཆེན་པོར་གཏན་ལ་འབེབས་པའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་དོན་དེ་ལུང་དང་མན་ངག་དང་མཐན་པར་བསྟན་ཀྱང་ལུང་དང་མན་ངག་གི་ཚིག་ཙམ་ལ་བརྟེན་པའི་ཡིད་དཔྱོད་མིན་པར་རང་བློའི་གཏིང་ད་མངོན་སུམ་ཡིད་ཆེས་པ་བཞིས་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནི། དང་པོ་ནས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ཅིག་ཅར་བའི་བཤད་ཚུལ་ཡིན་ལ། དེ་གཉིས་གང་ལྟར་ཡང་རྒྱུ་གཅིག་པ་ལ་སོགས་པ་བཞི་པོ་ནི་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་བ་ཟབ་མོ་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་བསླུ་བ་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་ཞེས་བྱའོ།

།གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཆོས་ཀུན་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་དོན་འདི་ལྟ་བུ་བློར་ཆུད་པར་དཀའ་བས་མི་འཐད་པར་སེམས་པ་ལ་བརྒྱུད་ནས་བསྒྲུབ་ཚུལ་མདོ་ཙམ་བཤད་ན། དང་པོ་ཕྱི་རོལ་པས་སངས་རྒྱས་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུ་ཡིན་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལ། ཁོ་རང་གི་འདོད་པ་རིག་བྱེད་ཀྱི་ལུང་ལས། ཨུ་དམྦ་རའི་མེ་ཏོག་བཞིན་ད་བརྒྱ་ལམ་ན་སྟོན་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་འཇིག་རྟེན་ད་རྒྱལ་རིགས་དང་བྲམ་ཟེའི་རིགས་ལས་འབྱུང་བ་ན། ལྷུམས་སུ་འཇུག་ཚེ་གླང་པོའི་རྣམ་པས་ཞུགས་པ་ཡུམ་གྱིས་རྨིས་པ་དང༌། བལྟམས་ནས་མཚན་དཔེ་དང་ལྡན་ཞིང་དེ་རབ་ཏུ་མ་བྱུང་ན་འཁོར་སྒྱུར་དང་བྱུང་ན་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་ཞེས་པའི་ལུང་གིས་སངས་རྒྱས་ཡོད་པར་གྲུབ་ལ། རིགས་པ་ནི་སངས་རྒྱས་དེས་བསྟན་པའི་ལམ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་སོགས་དངོས་སྟོབས་ཀྱི་རིགས་པས་གྲུབ་ཅིང་དེ་ཐར་པའི་ལམ་ད་གྲུབ་པས་ན། སངས་རྒྱས་ནི་ཐར་འདོད་རྣམས་ཀྱི་སྟོན་པ་ཚད་མ་དང་དེས་བསྟན་པའི་ལམ་ཡང་དག་ཏུ་གྲུབ་སྟེ་ཚད་མ་གྲུབ་པ་སོགས་ལས་བསྟན་པ་ལྟར་བསྒྲུབས་ཤིང༌། ཡང་སངས་རྒྱས་ཁས་ལེན་ཀྱང་ཐེག་ཆེན་ནས་བསྟན་པའི་སྟོང་ཉིད་མི་འདོད་པའི་ཉན་ཐོས་པ་དག་ལ༑ ལུང་ནི་ཐེག་དམན་རང་གི་མདོ་ལས། གཟུགས་ནི་དབུ་བ་རྡོས་པ་འདྲ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་དང༌། རིགས་པ་ཡང་ཕུང་པོ་ལྔ་ད་མ་དང་སྐད་ཅིག་གི་ཚུལ་ད་མི་བདེན་པར་མ་མཐོང་ན་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཀྱང་མི་འགྲུབ་པས། སྟོང་པ་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་ཐར་པ་འགྲུབ་པའི་ཚུལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་བསྒྲུབས་པ་དང༌། ཡང་མདོ་ལམ་པ་གང་དག་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་སྤྱོད་ཟབ་མོ་ཁས་མི་ལེན་པ་དག་ལ། ལུང་ནི་མདོ་སྡེ་གདམས་ངག་འབོགས་པའི་རྒྱལ་པོ་ལས་སྔགས་རྗེས་སུ་འབྱུང་བར་ལུང་བསྟན་པ་དང༌།སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་མདོ་ལས། གང་ཞིག་བདག་དང་སངས་རྒྱས་རྣམས། །རང་བཞིན་མཉམ་པར་རབ་གནས་ཤིང༌། །མི་གནས་ལེན་པ་མེད་པ་སྟེ། །དེ་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པར་འགྱུར། །གཟུགས་དང་ཚོར་བ་འད་ཤེས་དང༌། །རྣམ་པར་ཤེས་དང་སེམས་པ་དག།གྲངས་མེད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས། །དེ་དག་ཐབ་པ་ཆེན་པོར་འགྱུར། །ཞེས་ཕུང་ལྔ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རང་བཞིན་ད་བསྟན་པ་དང༌། དྲི་མ་མེད་པར་གྲགས་པའི་མདོ་ལས། ཉོན་མོངས་པ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གདང་ངོ་ཞེས་དང༌།ཆགས་སོགས་དང་བྲལ་བ་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་བསྟན་པ་ནི་ང་རྒྱལ་ཅན་ལ་བསྟན་ཏེ་ང་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆགས་སོགས་ཀྱི་རང་བཞིན་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་བསྟན་པ་དང༌། ཡང་འཇམ་དཔལ་རྣམ་པར་རོལ་པ་ལ་སོགས་པའི་མདོ་ལས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ནི་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེའི་གཞི་ལགས་སོ། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཉོན་མོངས་ཉིད་ཡེ་ཤེས་སུ་བསྟན་པ་དང༌། འཇམ་དཔལ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་སོགས་ལས། འཁོར་བ་བསལ་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་བསྒོམ་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་གྱི། འཁོར་བར་དམིགས་པ་ཉིད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ། །ཞེས་འཁོར་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྟན་པ་དང༌། ཡང་ཕལ་པོ་ཆེ་ལས། འཇིག་རྟེན་ཁམས་མང་ལ་ལ་དག།བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཚིག་གྱུར་ཀྱང༌། །ནམ་མཁའ་འཇིག་པར་མི་འགྱུར་བ། །རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་དེ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པ་དང༌། གཞན་ཡང་མདོ་ལས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཅན་ད་བསྟན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐབ་པའི་ཞིང་འདི་རྟག་ཏུ་དག་ཀྱང་མི་མཐོང་བའི་ཚུལ་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པ་ཚད་མེད་ཅིང༌། བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་མཉེས་པར་བྱ་བ་ཡང་མདོ་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོངས་སུ་མཉེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རང་གི་ལུས་བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་སུ་མངོན་པར་སྤྲུལ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མདན་ད་རྟག་ཏུ་གནས་སོ། །ཞེས་པ་དང༌། ཆོས་ལ་གནོད་པ་སོགས་སྙིང་རྗེས་ཚར་གཅོད་པའི་ཚུལ་མང་ད་གསུངས་པ་སོགས་ཀྱི་ལུང་དང༌། རིགས་པ་ནི་ཇི་ལྟར་དག་པ་ལ་སྣང་བ་བཞིན་ད་ཆོས་ཀུན་རང་བཞིན་གྱིས་དག་པ་དང༌། ཆོས་ཀུན་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་འཁོར་འདས་བཟང་ངན་བླང་དོར་ད་མ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་གོང་ད་ཇི་སྐད་བསྟན་པ་ལྟ་བུས་གསང་སྔགས་ཉིད་ཐེག་པའི་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་སྟེ། སྟོང་པ་ཉིད་ཁས་བླངས་ཕན་ཆོད་དག་པའང་རིམ་གྱིས་འགྲུབ་པར་ངེས་པའོ། །ཡང་སྔགས་ཕལ་མོ་ཆེ་ན་བཤད་པ་ཙམ་ལ་བློ་ཕྱོགས་ནས་བྱར་མེད་རྫོགས་ཆེན་གྱི་དོན་ལ་མི་འཐད་པར་སེམས་པ་དག་ལ། སྔགས་བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་རྣམས་ན་སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ངོ་བོར་བསྟན་པ་དང༌། ཕུང་ཁམས་སོགས་ལྷར་དག་པ་སྦྱར་བ་དང༌། མཐར་ཐག་གི་དོན་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་དང་གཏོར་མ་སོགས་བྱ་བ་ལ་མི་ལྟོས་ཚུལ་དང༌། བཞི་པའི་ཡེ་ཤེས་ངོ་སྤྲོད་པའི་ལུང་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྲུབས་ཤིང༌། རིགས་པའང་སྣོད་བཅུད་ཡེ་ནས་དག་མཉམ་ད་གྲུབ་པ་ཉིད་ལམ་གྱིས་གསར་ད་བསྒྲུབ་མི་དགོས་ཤིང༌། དེ་ལྟར་རྟོགས་པའི་གདེང་དང་ལྡན་པ་ལ་བྱ་རྩོལ་གྱི་འཆིང་བ་ལམ་གྱི་གེགས་སུའང་ཆེ་བར་གྲུབ་པས། རང་བབ་སོར་བཞག་གི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྟེན་ནས་རང་རྩལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་ཚུལ་རྣམས་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་སྔ་མ་སྔ་མ་མ་གྲུབ་པ་ལ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་བསྒྲུབ་པར་མི་བྱ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཀྱང་རིག་ཁམས་ནོར་བུ་སྦྱོང་བའི་ཚུལ་ད་སྐས་ཀྱི་གདང་བུ་ལྟར་ཐེག་པའི་རིམ་པ་བསྟན་པར་མཛད་དོ། །དེས་ན་སྔ་མ་སྔ་མ་ལ་ངེས་པ་མ་རྙེད་པའི་བློ་ཆུང་ལ་གསང་བ་ཟབ་མོ་བཤད་ན་སྐྲག་པས་འདོར་བའམ་སྒྲོ་སྐར་གྱི་གནས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཤིན་ཏུ་ཡང་གསང་བར་གདམས་པ་ཡིན་ནོ། །མདོ་ཡི་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་དོན་ལ་ངེས་པ་རྙེད་པ་དག་ལ་སྔགས་བླ་མེད་ཀྱི་ལྟ་དགོངས་ཟབ་མོ་བསྟན་ན་ཤིན་ཏུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ་དེས་ན་ཐེག་པའི་རིམ་པ་ཀུན་ལ་མཁས་པས་མཐར་ཕྱིན་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོའི་གྲུབ་པའི་མཐའ་སྒྲུབ་ནུས་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་དག་ནི་རིགས་པའི་སྒོ་ཙམ་སྟེ་ཞིབ་པར་ཕྱེ་ན་ཚད་མེད་དོ། །བཞི་པ་དགོས་པ་ལ་སྤྱི་བྱེ་བྲག་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལམ་སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་ལྟ་བ་དང་རྗེས་སུ་མཐན་པར་འཇུག་པ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྒོམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ཀྱང་དག་མཉམ་རྟོགས་པ་འདིའི་ཚུལ་དང་མཐན་པར་འཇུག་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པས། མིག་དང་འདྲ་བའི་ལྟ་བ་འདི་མེད་ན་རིག་པ་དང་རྐང་པར་ལྡན་པ་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ལམ་བསྒོམས་པ་སོགས་གཟུགས་བརྙན་ཙམ་ད་འགྱུར་ལ། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་འདི་ལྟ་བུས་ཟིན་པའི་སྒོམ་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་མཚན་ཉིད་པར་འགྱུར་བས་ལམ་ཀུན་གྱི་གནད་འདི་ཁོ་ནར་ཐག་པའི་ཕྱིར་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བའོ།

།གཉིས་པ། སྒོམ་པ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་འགྱུར་བ། སྤྱོད་པ་དོན་ཡོད་པ། དཀྱིལ་འཁོར་དོན་དང་མཐན་པ། དབང་བསྐར་བས་ཐོབ་པ། དམ་ཚིག་འདའ་བར་དཀའ་བ། སྒྲུབ་པ་ཆུད་མི་ཟ་བ། མཆོད་པ་རྣམ་པར་དག་པ། ཕྲིན་ལས་ལ་དབང་འབྱོར་པ། སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཕུལ་ད་བྱུང་བ་རྣམས་འདིའི་སྟོབས་ལས་འབྱུང་སྟེ། དེ་ཡང་འདི་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་དག་མཉམ་ད་གནས་པ་མིན་ན་སྣོད་བཅུད་རྟེན་བརྟེན་པའི་ལྷར་བསྒོམ་པ་མིན་པ་ལ་ཡིན་པར་བསྒོམ་པའི་ཕྱིར།སྒོམ་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པར་འགྱུར་ན་ཡང་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་ཡིན་ལ་ཡིན་པར་བསྒོམས་པས་སྒོམ་པ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་འགྱུར་བ་དང༌། སྤྱོད་པ་ཡང་འདོད་ཡོན་ལ་ཅི་བདེར་རོལ་པ་དང་བླང་དོར་མེད་པ་དང་སྦྱོར་སྒྲོལ་སོགས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་དང་ད་ལེན་པ་རྣམས། དག་མཉམ་ཡིན་ན་ལྟ་བ་དང་རྗེས་སུ་མཐན་པའི་སྤྱོད་པ་དེ་ལྟར་འཐད་ཀྱི། མིན་ན་ཐན་མོང་ཐེག་པར་དེ་དག་སྤང་བྱར་བཤད་པ་ལྟར་དོན་ལ་གནས་པས་ན་འདི་དག་ཐོ་ཅོའི་སྤྱོད་པར་འགྱུར་ནའང༌། དག་མཉམ་ཡིན་པའི་གནད་ཀྱིས་སྔགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་དེ་དག་ཀྱང་དོན་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །དཀྱིལ་འཁོར་ཡང༌། རང་བཞིན་གཞི་འབྲས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་མཚོན་པར་བྱེད་པ་གཟུགས་བརྙན་དང་ལམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡིན་ལ། ལམ་ལས་འབྲས་དཀྱིལ་མངོན་ད་འབྱུང་བ་ཡང༌། གཞི་དེ་ལྟར་མིན་ན་ལམ་ཡང་ཡང་དག་མིན་ལ་དེ་ལས་འབྲས་བུ་དག་པ་འབྱུང་མི་ཤེས་ནའང༌། གཞི་ཇི་བཞིན་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན་པས་དཀྱིལ་འཁོར་དོན་དང་མཐན་པ་དང༌། དབང་ཡང་རང་གི་སྒོ་གསུམ་ཆ་མཉམ་དང་བཅས་པ་རྡོ་རྗེ་བཞིར་ཡེ་ནས་གནས་པ་ཉིད། དབང་གི་སྟོབས་ལས་མར་མེས་བུམ་པའམ་མཛུབ་མོས་ཟླ་བ་ལྟར་གོ་མྱོང་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་གྱི། རང་བཞིན་དེ་ལྟ་བུ་མིན་པའི་དོན་དབང་གིས་ངོ་སྤྲད་ད་མེད་པའི་ཕྱིར། དབང་བསྐར་བས་ཐོབ་པ་ཡང་དེ་ལ་རག་ལས་པ་དང༌། སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཏུ་ཆོས་ཀུན་རང་བཞིན་གྱིས་ལྷར་དག་པ་བཤད་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང༌། མིང་སོགས་བྲལ་བའི་མཉམ་པ་ལ་མཚན་མའི་འད་ཤེས་ཀྱིས་རྟོག་པ་མི་རུང་བར་གསུངས་པ་འདི་དག་ཀྱང༌། དག་པ་དང་མཉམ་པ་མིན་ན་དེ་ལ་དེ་ལྟར་བཟུང་བ་བློ་དོན་མཐན་ཞིག་གིས་སྔགས་ཀྱི་རྩ་ལྟུང་བསྐྱེད་པ་མི་རིགས་ཤིང༌། ཡང་ཆགས་བྲལ་གྱི་ལམ་གྱི་སྐབས་སུ་བསྟན་པ་དང་མི་མཐན་པ། ཕུང་པོ་གདང་བར་མི་བྱ་བ་དང༌།འདོད་ཡོན་དང་དམ་རྫས་ཕྱག་རྒྱ་དང་ད་ལེན་པ་སོགས་སྤྱོད་པའི་དམ་ཚིག་འདི་དག་ཀྱང༌། དག་མཉམ་གྱི་དོན་དང་རྗེས་སུ་མཐན་གྱི། དེ་ལྟ་མིན་ན་ཐེག་པ་འོག་མ་ནས་བསྟན་པ་ལྟར་དོན་ལ་གནས་པའི་ཕྱིར། སྤང་བྱ་ཡིན་པ་ཞིག་སྤངས་པས་རྩ་ལྟུང་བསྐྱེད་པར་མི་རིགས་པས་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་རྣམས་འདའ་བར་མི་རུང་བ་མིན་ན་ཡང༌། དག་མཉམ་ཡིན་པའི་གནད་ཀྱིས་ལྟ་བ་དེ་དང་དེའི་དབང་གིས་བཞག་པའི་སྤྱོད་པ་རྣམས་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་འདའ་མི་རུང་བར་ངེས་པས་ན་དམ་ཚིག་འདའ་བར་དཀའ་བ་དང༌། སྒྲུབ་པའང་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ། དེ་གནས་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡིན་ན་ལམ་བསྒྲུབས་པས་ཇི་བཞིན་མངོན་ད་འགྱུར་བ་འཐད་ཀྱང༌། མ་ཡིན་ན་སོལ་བ་བཀྲུས་ཀྱང་མི་དཀར་བའམ། སེམས་བེམ་པོ་ཡིན་པར་ཇི་ལྟར་གོམས་ཀྱང་དེར་འགྱུར་བ་མི་སྲིད་པ་བཞིན་ད། ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྲུབ་པ་མི་སྲིད་པས་སྒྲུབ་པ་ཆུད་ཟ་བར་འགྱུར་ན་ཡང༌། དག་མཉམ་ཡིན་པའི་གནད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ཆུད་མི་ཟ་བ་དང༌། མཆོད་པའང་སྔགས་ན་ཤ་ལྔ་དང་བདད་རྩི་ལྔ་སོགས་འཇིག་རྟེན་ན་དམེ་བར་གྲགས་པ་རྣམས་མཆོད་པའི་གཙོ་བོར་སྦྱོར་ལ། དེ་མ་དག་པ་ཡིན་ན་ལྷ་ལ་ཕུལ་མི་རུང་ཞིང༌། སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་བརླབས་པས་དག་པར་འགྱུར་སྙམ་ནའང༌། དག་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་བརླབས་ནས་འབུལ་བར་རིགས་ཀྱི་མ་དག་པ་ཕུལ་བ་ལ་དོན་ལྷག་པོ་ཅི་ཞིག་ཡོད། དེས་ན་བྱ་རྒྱུད་བཞིན་ད་གཙང་བར་སྦྱར་འོས་ན་ཡང༌། འདིར་གཙང་དམེ་བླང་དོར་གཞིག་པའི་ཕྱིར་བདད་རྩི་ལྔ་སོགས་དང་ད་ལེན་པ་ཡིན་ལ། དེ་དག་ཀྱང་རང་བཞིན་གྱིས་དག་ཅིང་མཉམ་པའི་གནད་ཀྱིས་འབྱུང་བས་ན་མཆོད་པ་རྣམ་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང༌། ཕྲིན་ལས་ཀྱང་སྔགས་ནང་པའི་སྐབས་སུ་བདག་ཉིད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐ་གསུང་ཐགས་དང་ཡེ་ནས་གཉིས་སུ་མེད་པར་གསལ་བའི་སྒོ་ནས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་སྒྲུབ་པ་རྣམས་ཀྱང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཛད་པ་དང་ཚུལ་མཐན་པར་སྟོབས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། གལ་ཏེ་བདག་ཉིད་ཡེ་ནས་ལྷའི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་མིན་ན་དོན་དང་མི་མཐན་པའི་ཡིད་བྱེད་དེ་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་ཉིད་ད་མ་གྲུབ་ཀྱང༌། དག་མཉམ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་དོན་ལ་བདག་དང་ལྷ་ཐ་དད་ད་མེད་པས་ན། སྔགས་ནང་པ་འདིའི་རྣལ་འབྱོར་ནི་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཚུལ་སོགས་ལས་འཕགས་པའི་ཕྱིར་ཕྲིན་ལས་ལ་དབང་འབྱོར་བར་འགྱུར་བ་དང༌། སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཡང་སྔགས་ཕྱི་པའི་ཚུལ་ད་འཆིང་བ་དང་ཟློས་པ་ལས་སྟོབས་ཆེ་བར་གྱུར་པ་ནི། ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་རྟོགས་གོམས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གནས་པའི་མཐས་ཡིན་ལ། དེ་དག་གནས་ཚུལ་དང་མཐན་པར་ཞུགས་པ་མིན་ན་རང་བཞིན་ད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུངས་བཟླས་པ་སོགས་ལས། སྔགས་ནང་པའི་ཚུལ་ད་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཟློས་ཤིང་འཆང་བ་ཆེས་བྱིན་གྱིས་རློབ་པར་མི་གྲུབ་ནའང༌། སྔགས་བླ་མེད་ཀྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེས་བྱིན་གྱིས་རློབ་པའི་སྟོབས་ཕུལ་ད་བྱུང་བ་དང་ལྡན་པ་ཡང་དག་མཉམ་ཆེན་པོའི་དོན་ལ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་འཇུག་ནུས་པའི་དབང་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ལྟ་བས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡུལ་དག་མཉམ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པའི་དོན་ཡིན་པའི་གནད་ཀྱིས། སྔགས་ཀྱི་སྒོམ་པ་ལ་སོགས་པ་འདི་ཀུན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་བདག་ཉིད་བདེ་ཞིང་མྱུར་བའི་ལམ་ད་གྲུབ་ལ། དག་མཉམ་ཆེན་པོའི་དོན་རྟོགས་པའི་ལྟ་བ་ལས་སྔགས་ཀྱི་ལམ་ཀུན་ལ་ངེས་པ་མཆོག་ཏུ་རྙེད་ནས་གདེང་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཞིང༌། ལྟ་བ་དེས་ཟིན་པའི་ལམ་ཀུན་སྔགས་ཀྱི་ལམ་ཡང་དག་པར་འགྱུར་རོ༑ ༑དེ་དག་གིས་གསང་སྔགས་ཀྱི་བསླབ་པའི་མཐའ་དང་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལྟ་བའི་སྐབས་ཅུང་ཟད་བཤད་ཟིན་ཏོ། །གཉིས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ། ངོ་བོ། དབྱེ་བ། སྒྲུབ་ཚུལ། དགོས་པ་བཞི། དང་པོ༑ གང་གིས་གླང་ཆེན་མྱོས་འདྲའི་སེམས། །མཉམ་པར་བཞག་པས་བཏུལ་ནས་སུ། །སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་རབ་བརྟེན་ན། །དངོས་གྲུབ་ཡ་མཚན་ཆེན་པོར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སམ་དྷཱིའི་སྒྲ་ལས་མཉམ་པའི་བློ་སྟེ་སེམས་ལས་སུ་རུང་བའི་སྒོ་ནས་གང་དམིགས་པའི་ཡུལ་ལ་རྩེ་གཅིག་པར་གནས་པའམ། ཡང་ན་ཡུལ་དང་མཐན་པའམ་མཚུངས་པར་གནས་པ་སྟེ་བྱིང་རྒོད་སོགས་ཀྱིས་མི་མཉམ་པ་མེད་པའོ། །གཉིས་པ་ལ་ངོ་བོའི་དབྱེ་བ་དང༌། དས་ཀྱིས་དབྱེ་བ་གཉིས། དང་པོ་ལ་བསྐྱེད་པའི་ཏིང་འཛིན་དང་རྫོགས་པའི་ཏིང་འཛིན་གཉིས་ཀྱི་དང་པོ་བསྐྱེད་རིམ་སྒོམ་པ་ལའང་སྐྱེ་གནས་བཞིའི་བག་ཆགས་སྦྱོང་བྱེད་བདག་སྲས་གཞན་སྲས་མངོན་བྱང་ལྔ་བསྐྱེད་རྡོ་རྗེའི་ཆོ་ག་བཞི་བསྐྱེད་སོགས་རྒྱས་པ་དང༌། འབྲིང་པོ་ཆོ་ག་གསུམ་བསྐྱེད་དང༌། བསྡུས་པ་ཨ་ནུ་ལྟར་སྔགས་ཙམ་ལས་བསྐྱེད་པ་དང༌།ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ཨ་ཏི་ལྟར་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ་སྒོམ་པ་བཞིའམ། ཡང་ན་མངལ་སྐྱེས་དང་རྫུས་སྐྱེས་གཉིས་དང་བསྟུན་ཏེ་རིམ་གྱིས་པ་དང་ཅིག་ཅར་བའི་བསྐྱེད་རིམ་གཉིས་སུ་ཡང་གསུངས་སོ། །ཡང་ན་ནི་སྟོང་པ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣལ་འབྱོར་ལྔའི་རྀམ་པས་ཕྱེ་བ་ལྔ་ཡོད་ལ། གཞན་ཡང་སྐ་གསུང་ཐགས་མཛད་པར་བཅས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་བཞིའི་དོན་ལ་དམིགས་པའི་ཏིང་འཛིན་སོགས་དབྱེ་སྒོ་ཤིན་ཏུ་མང་ཡང༌། དོན་ལ་བསྐྱེད་རྀམ་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དེའི་ཏིང་འཛིན་ཞེས་བྱའོ། །གཉིས་པ་རྫོགས་རིམ་ལ་ཐབས་ལམ་སྟེང་འོག་གི་སྒོ་ལ་བརྟེན་པ་སོགས་དང༌།གྲོལ་ལམ་ཟུང་འཇུག་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་རྣལ་འབྱོར་རིམ་ཅིག་ཅར་གྱིས་བསྡུས་པ་རྣམས་སོ། །གཉིས་པ་ནི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་རྣལ་འབྱོར། ཡོངས་སུ་བརྟགས་པའི་རྣལ་འབྱོར། རྫོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་གསུམ་སྟེ། དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པ་དོན་གྱི་ལྷ་དང༌། དེའི་དབང་གིས་སྣང་བ་གཟུགས་སྐ་རྟགས་ཀྱི་ལྷ་དེ།དེ་ལྟ་བུའི་ལྷ་ལ་དམིགས་པ་ན། བདག་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་ལྷའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་བསྒོམས་ན་ལྕགས་ལ་གསེར་འགྱུར་གྱི་རྩི་བཏང་བ་བཞིན་ད་ཤེས་ནས་མོས་པས་བསྒོམ་པ་དང་པོ་དང༌། གསེར་སོགས་བཞུས་པ་ལས་སྐ་གཟུགས་བྱེད་པ་བཞིན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དག་པ་ལས་གཟུགས་སྐ་སྐྱེད་པར་ཤེས་ནས་ལས་སུ་རུང་བའི་ཚུལ་གྱིས་བསྒོམ་པ་གཉིས་པ་དང༌། ཆུ་དྭངས་བར་གཟུགས་བརྙན་འཆར་བ་བརྩལ་བ་མེད་པ་བཞིན་རང་བཞིན་དག་པར་རྟོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐད་ཅིག་མས་རྫོགས་པ་གསུམ་པ་སྟེ། འདི་གསུམ་གྱིས་སྔགས་མཐའ་དག་བསྡུས་ཤིང་དེར་མ་ཟད་མཚན་ཉིད་ཐེག་པ་ཉན་ཐོས་སེམས་ཙམ་དབུ་མ་ཡང་བསྡུས་པ་རྣམ་སྣང་སྒྱུ་དྲྭ་ལས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ནི་སྔགས་ཀྱི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་བརྟེན་པའི་ཞི་གནས་རྣམས་ནི་དོན་ཆེ་ཞིང་འགྲུབ་སླ་བ་མ་གཏོགས་སྒྲུབ་ཚུལ་ནི་མདོ་དང་ཐན་མོང་ཡིན་ཏེ། གང་ལྟར་ཀྱང་སེམས་ལས་སུ་རུང་བའི་བརྟན་པ་ཐོབ་དགོས་ལ་དེ་རིམ་བཞིན་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་ཉེས་པ་ལྔ་སྤོང་བའི་འད་བྱེད་བརྒྱད་བརྟེན་པའི་སྒོ་ནས། སྟོབས་དྲུག་གིས་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་བཞིའི་གནས་སྐབས་ཅན་གྱི་སེམས་གནས་པའི་ཐབས་དགུ་རིམ་བཞིན་གོམས་པ་ན། རིམ་པ་ལྟར་བསམ་གཏན་གྱི་ཉམས་ལྔ་སྐྱེས་ནས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཞི་གནས་འགྲུབ་བོ།

།དེ་ལ་བསམ་གཏན་མི་འགྲུབ་པའི་ཉེས་པ་ལྔ་ནི། ལེ་ལོ་དང༌། གདམས་ངག་བརྗེད་པ་དང༌། བྱིང་རྒོད་དང༌། གཉེན་པོ་འད་མི་བྱེད་པ་དང༌། བྱིང་རྒོད་ཞི་ན་ཡང་ཧ་ཅང་འད་བྱེད་པའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་ཏིང་འཛིན་ལ་འཇུག་པའི་སྦྱོར་བ་ལ་གེགས་བྱེད། གསུམ་པས་དངོས་གཞི་དང༌། ཐ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ཏིང་འཛིན་གོང་འཕེལ་ད་འགྱུར་བ་ལ་གེགས་བྱེད་པས་དེ་དག་སྤོང་བའི་གཉེན་པོ་བརྒྱད་ནི། དད་པ་འདན་པ་རྩོལ་བ་ཤིན་སྦྱངས་དྲན་པ་ཤེས་བཞིན་སེམས་པ་བཏང་སྙོམས་ཏེ། དང་པོ་བཞིས་ལེ་ལོ་སྤངས་ཏེ་ཏིང་འཛིན་ཐོབ་པ་ལ་དད་པས་འདན་ཅིང་དོན་ད་གཉེར་ནས་རྩོལ་བ་བསྐྱེད་པས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ཐོབ་སྟེ་ལེ་ལོ་སྤོང་ངོ༌། །གདམས་ངག་མི་བརྗེད་པའི་དྲན་པ་དང༌། བྱིང་རྒོད་བྱུང་བ་ལ་རྟོག་པའི་ཤེས་བཞིན་དང༌། བྱུང་ན་སྤོང་བའི་གཉེན་པོ་འད་བྱེད་པ་སེམས་པ་དང༌། བྱིང་རྒོད་ཞི་ཚེ་རྣམ་རྟོག་འད་མི་བྱེད་པར་བཏང་སྙོམས་སུ་གནས་པ་རྣམས་ནི་གདམས་ངག་བརྗེད་པ་ལ་སོགས་པའི་གཉེན་པོ་རིམ་པ་བཞིན་ནོ། །ཚུལ་དེ་ལྟ་བུས་ཏིང་འཛིན་བསྒྲུབ་པ་ལ་སྟོབས་དྲུག་དང་ལྡན་དགོས་ལ་དེ་ནི། ཐོས་པ་བསམ་པ་དྲན་པ་ཤེས་བཞིན་བརྩོན་འགྲུས་ཡོངས་སུ་འདྲིས་པའི་སྟོབས་སོ། །དེས་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་བཞིའི་གནས་སྐབས་ཅན་གྱི་སེམས་གནས་པའི་ཐབས་དགུ་རིམ་བཞིན་བསྒྲུབ་དགོས་པས་ཡིད་བྱེད་བཞི་ནི། བསྒྲིམས་ཏེ་འཇུག་པའི་ཡིད་བྱེད། ཆད་ཅིང་འཇུག་པའི་ཡིད་བྱེད། ཆད་པ་མེད་པར་འཇུག་པའི་ཡིད་བྱེད། རྩོལ་བ་མེད་པར་འཇུག་པའི་ཡིད་བྱེད་བཞིའོ། །སེམས་གནས་པའི་ཐབས་དགུ་ནི། འཇོག་པ་དང་རྒྱུན་འཇོག་པ་དང་བླན་ཏེ་འཇོག་པ་དང༌། ཉེ་བར་འཇོག་པ་དལ་བ་ཞི་བ་ཉེ་བར་ཞི་བ་འད་བྱེད་བཅས་པ་མཉམ་པར་བཞག་པའོ། །འདི་དག་ལ་མདོ་ལས། འཇོག་པར་བྱེད། ཡང་དག་པར་འཇོག་པར་བྱེད། བསྡུས་ཏེ་འཇོག་པར་བྱེད། ཉེ་བར་འཇོག་པར་བྱེད། དལ་བར་བྱེད། ཞི་བར་བྱེད། ཉེ་བར་ཞི་བར་བྱེད། རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་བྱེད། ཏིང་ངེ་འཛིན་ད་བྱེད། ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་ཐོས་པས་འཇོགབསམ་པས་རྒྱུན་འཇོགདྲན་པས་བླན་འཇོག་དང་ཉེར་འཇོགཤེས་བཞིན་གྱིས་དལ་བ་ཞི་བ། བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་རྣམ་ཞི་རྩེ་གཅིགཡོངས་སུ་འདྲིས་པས་མཉམ་བཞག་གྲུབ་ལ། དེ་ལ་སེམས་དང་པོ་གཉིས་ཀྱི་སྐབས་ན་ཡིད་བྱེད་དང་པོ་དང་དེ་ནས་བདན་པའི་བར་ད་གཉིས་པ། བརྒྱད་པ་ལ་གསུམ་པ། དགུ་པར་ཡིད་བྱེད་བཞི་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །གནས་སྐབས་དགུ་པོ་དེ་དག་ཀྱང་གཡོ་བ་རི་གཟར་གྱི་འབབ་ཆུ་ལྟ་བུ། ཐོབ་པ་རོང་ཁུང་དོག་པོའི་ཆུ་ལྟ་བུ། གོམས་པ་ཆུ་ཀླུང་ལྟ་བུ། བརྟན་པ་རྒྱ་མཚོ་རླབས་བྲལ།མཐར་ཕྱིན་རི་བོ་ལྟ་བུའི་ཉམས་ཏེ་ཉམས་ལྔའི་ཚུལ་གྱིས་བགྲོད་པ་ཡིན་ནོ། །ད་ནི་ཚུལ་དེ་དག་གནད་མཐན་པར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་མན་ངག་ཏུ་བསྟན་ན། ཏིང་འཛིན་མ་ཐོབ་པའི་སྐྱོན་དང་ཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན་དང་སེམས་བཞག་ཐབས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཐོས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་དད་འདན་བསྐྱེད་ལ་ཤིན་ཏུ་བསྒྲིམ་པའི་རྩོལ་བས་ལེ་ལོ་སོགས་སྤངས་ནས་དམིགས་པའི་ཡུལ་གང་དང་ཅི་ཡིན་པའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་དོན་ལ་བཞག་པར་བྱས་པ་ནི་ཐབས་དང་པོའོ། །དེའི་ཚེ་ན་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མི་སྡོད་པར་གློག་བཞིན་གཡོ་ན་ཡང་སྤྲོ་རྩོལ་བསྐྱེད་དེ་ཡང་ཡང་སྦྱང་བར་བྱ་ཞིང༌། ཏིང་འཛིན་གྱི་གདམས་ངག་ཐོས་པའི་དོན་བསམ་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་དམིགས་པ་སྔ་མ་ལ་གནས་པའི་རྒྱུན་མཐད་ཅི་ནུས་སུ་བྱ་བ་གཉིས་པའོ། །ཐབས་དང་པོ་འདི་གཉིས་ཀྱི་དས་ན་རྒྱུན་ལ་གནས་པར་དཀའ་ཡང་བསྒྲིམ་ཞིང་བསྒྲིམ་པའི་ཡིད་བྱེད་ཀྱིས་རྒྱུན་དེ་ལ་བཞག་པར་བྱའོ། །སེམས་སྐར་མདའ་བཞིན་ད་གཡོ་བ་དེ་དམིགས་པ་སྔ་མའི་རྒྱུན་ལས་གཞན་ད་གཡེང་ཚེ༑ ཆུ་དྲག་པོ་ལམ་སྲོལ་ད་འཛུད་པ་ལྟར་དྲན་པས་སླར་ཡང་རང་ཤུལ་ད་བླན་ཏེ་བཞག་པ་ནི་གསུམ་པའོ། །བཞག་ཐབས་དང་པོ་འདི་གསུམ་གྱི་དས་ན་ཤོག་སྐྱ་རླུང་གིས་ཁྱེར་བའམ་རི་གཟར་གྱི་ཆུ་བཞིན་ད་གཡོ་བའི་ཉམས་ཀྱི་སྐབས་ཡིན་པས། རྣམ་རྟོག་ཤུགས་དྲག་དེ་གནས་པའི་གོ་སྐབས་རྙེད་དཀའ་བས་དཔེར་ན་ཆུ་དྲག་པོ་ལ་ཆུ་ལོན་བརྩིགས་པ་ལྟར་མ་ཞུམ་པར་རབ་ཏུ་འབད་པར་བྱ་སྟེ། ཤིན་ཏུ་གདལ་བར་དཀའ་བའི་སེམས་ཀྱི་རྟ་རྒོད་པོ་དེ་ཉིད། དྲན་པའི་ཐག་པས་དམ་ད་བཅིངས་ཤིང་ལྷོད་པའི་བཏང་སྙོམས་ཀྱི་ར་བར་བཅུག་ལ༑ རྩོལ་བའི་སྲབ་ཀྱིས་ཁ་ལོ་དྲངས་བར་གཅེས་སོ། །སྔ་མ་ལས་དྲན་པ་ཅུང་ཟད་སྟོབས་སུ་གྱུར་པའི་ཚེ་ན་དམིགས་ཡུལ་དེ་ཉིད་བློ་ཡི་མདན་ན་མི་གསལ་བའི་ཚུལ་ད་གནས་ཙམ་གྱི་སེམས་ཅུང་བརྟན་པར་རྩོམ་པ་ན།རྩེ་གཅིག་པའི་ཚུལ་གྱིས་ནང་ད་བསྡུས་ནས་དམིགས་པ་ཁོ་ན་ལ་ཉེ་བར་འཇོག་པ་ནི་བཞི་པའོ། །འདི་ཡི་དས་གཟན་ལ་འདབ་ཆགས་འཁོར་ནས་མཁའ་ལ་ལྡིང་བ་ན་གཟན་དེ་བཞག་ནས་གཞན་ད་ཡང་མི་འགྲོ་ལ། གཟན་དེའི་སྟེང་ད་བབས་ནས་གནས་ཀྱང་མ་ནུས་པར་ཕན་ཚུན་འཕུར་བཞིན་གཟན་ལ་འཁོར་བ་ལྟར་བློ་དམིགས་པ་ལ་ཅུང་འཁོར་བ་ཡིན་པས་དྲན་པའི་རྒྱུན་བརྟན་པར་བྱ་བ་ཁོ་ན་གལ་ཆེའོ། །དེ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལ་ངང་གིས་སྤྲོ་བ་ཅུང་ཟད་སྐྱེས་ནས་བུང་བ་གནས་གཅིག་ཏུ་ཡུན་རིང་མི་སྡོད་པར་མྱུར་ད་གཡོ་བཞིན་པར་རྩི་བཅུད་འཐང་བ་ལྟར་བཞག་པ་ལ་མོས་པ་སྐྱེས་པའི་ཚེ་ན། སྔ་མ་ལྟ་བུའི་རྣམ་རྟོག་གི་གཡོ་བ་མི་བཟད་པ་རྣམས་ཅུང་ཟད་དལ་བ་ཐོབ་པ་ནི་ལྔ་པའོ། །ཉེར་འཇོག་དང་དལ་བ་འདི་གཉིས་པོ་གནས་སྐབས་དང་པོ་རྣམས་ལས་ཅུང་ཟད་བཞག་བདེ་བ་ཡིན་པས། ཐོབ་པའི་ཉམས་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཏིང་འཛིན་སྐྱེ་བའི་མགོ་དང་པོར་རྩོམ་པའམ་དྲོད་ཅུང་ཟད་ཐོབ་པ་ཡིན་ནའང༌། དཔེ་རོང་ཁུང་གི་ཆུ་ལྟར་རྣམ་རྟོག་ཕྲ་བ་མང་པོ་བྲེལ་བཞིན་འཚུབས་པའི་རྒྱུན་འཁྲིགས་པ་ཡོད་དོ། །དེ་ལྟ་ནའང་རི་གཟར་གྱི་ཆུ་ལས་རོང་ཁུང་གི་ཆུ་ཅུང་ཟད་དལ་བ་ལ་དཔེར་བྱས་སོ། །དལ་བ་འདི་ཡི་སྐབས་ན་ནི་བུམ་པར་བཙུད་པའི་བུང་བ་མ་བཏང་བར་ད་གཞན་ད་འགྲོ་དབང་མེད་ཀྱང་བུམ་པའི་ནང་ནས་མི་སྡོད་པར་འགྲོ་བ་བཞིན་ད་དམིགས་པ་ལ་སེམས་གཏད་པའི་ཚེ། དམིགས་པ་ཡིད་ཡུལ་ནས་མི་འབོར་ཀྱང་རྟོག་པ་གཡོ་བ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་ཡིན་ལ་དེའི་དས་སུ་དམིགས་པ་དེའི་ངང་ད་མི་བསྒུལ་བར་ཤེས་བཞིན་གནས་པ་གཅེས་སོ། །དེ་ལྟར་ཤེས་བཞིན་ད་དེར་གནས་ཚེ་བྱིང་རྒོད་བྱུང་ན་དེ་བསལ་ཕྱིར་སེམས་པས། སོ་སོའི་གཉེན་པོ་ཚུལ་བཞིན་འད་བྱེད་པའི་སྒོ་ནས་གེགས་སུ་གྱུར་པའི་རྣམ་རྟོག་སྣ་ཚོགས་རང་བཞིན་འད་བ་དེ་ཞི་བར་བྱས་པ་ནི་དྲུག་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ཞི་བར་གྱུར་ན་བྱིང་རྒོད་ཀྱི་སྐྱོན་མེད་པའི་ཆུ་རྙོག་པ་དྭངས་བ་ལྟ་བུ་དེ་མི་བསྒུལ་བར་བཞག་པར་བྱ་སྟེ། སྐྱེས་བུ་ངལ་གསོ་བ་ལྟར་བཏང་སྙོམས་ཀྱི་ངང་ལ་ཤེས་བཞིན་ད་གནས་པར་བྱའོ། །རྣམ་རྟོག་ཅུང་ཟད་ཞི་བའི་ཚུལ་དེ་གོང་འཕེལ་ད་གྱུར་པ་ལས། རྣམ་རྟོག་རྣམས་རྒྱས་པར་ཕྱེད་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྱང༌། ཆུ་རྙོག་རིམ་གྱིས་དྭངས་པ་བཞིན་ཉེ་བར་ཞི་བའི་ཚུལ་གྱིས་གཡེང་བ་སྤོང་བ་ནི་བདན་པའོ། །གཡེངས་བའི་སྐྱོན་རྣམས་ཐག་བསྲིང་པར་གྱུར་པ་ཞི་བ་དང་ཉེར་ཞི་གཉིས་པོ་འདིའི་ཚེ་ན་གོམས་པའི་ཉམས་ཆུ་ཀླུང་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཆུ་ཀླུང་དལ་འབབ་ལ་རྒྱང་ནས་བལྟས་ན་གཡོ་བ་མེད་པར་འདྲ་ཡང༌། དྲུང་ནས་བལྟས་ན་བར་མ་ཆད་པར་འགྲོ་བ་བཞིན་ད་སེམས་གནས་པ་ལྟར་སྣང་ཡང་ཞིབ་ཏུ་བལྟས་ན་གཡོ་བ་ཕྲ་མོ་མང་བ་ཡིན་ནོ། །དེའི་དས་ན་བརྩོན་པས་གོང་ནས་གོང་ད་སྤེལ་བར་བྱ་བ་གནད་དོ། །བླན་འཇོག་ནས་བརྩམས་ཏེ་འདིའི་བར་ད་བྱིང་རྒོད་ཀྱིས་བར་བཅད་ནས་སླར་ཡང་དམིགས་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་སྐབས་ཡིན་པས་ཤེས་བཞིན་སེམས་པ་བཏང་སྙོམས་གསུམ་གྱིས་ཅི་རིགས་པར་འདལ་བ་གནད་ཆེའོ། །བརྩོན་པ་བསྐྱེད་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་སྔ་མ་ལས་འཕགས་ཏེ་རྩོལ་བ་མ་བཏང་ན་རྟོག་པས་བར་བཅད་མི་ནུས་པར་དམིགས་པ་ལ་རྩེ་གཅིག་གནས་པ་ནི་འད་བྱེད་དང་བཅས་པའམ་རྩེ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བརྒྱད་པའོ། །འདི་ལ་བརྟན་པའི་ཉམས་རྒྱ་མཚོ་རླབས་དང་བྲལ་བ་ལྟ་བུ་ཟེར་ཏེ། དམིགས་པ་ལ་གནས་ཤིང་རྩོལ་བ་དང་བཅས་ན་རྒྱུན་ཆད་པ་མེད་པར་འཇུག་པའི་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་སྐབས་ཡིན་ལ་འདི་དས་དམིགས་པ་ལ་བཏང་སྙོམས་སུ་གནས་པ་གལ་ཆེའོ། །འད་བྱེད་དང་བཅས་པའི་སྐབས་དེ་གོང་ནས་གོང་ད་འཕེལ་བ་ལས་རྩོལ་མི་དགོས་པར་ངང་གིས་འཇུག་པའི་མཉམ་པར་བཞག་པ་ཐོབ་པ་ནི་སེམས་གནས་པ་དགུའི་ཐ་མ་སྟེ། འདོད་པའི་སེམས་རྩེ་གཅིག་པ་ཞེས་ཀྱང་བྱ་ལ། སྔ་མ་རྣམས་གོམས་ཞིང་ཡོངས་སུ་འདྲིས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །མཐར་ཕྱིན་པའི་ཉམས་རི་བོ་ལྟ་བུ་གཡོ་འགུལ་མེད་པ་ནི་འདི་ནས་མགོ་བརྩམས་ཏེ་འབྱུང་བའོ།

།དེ་འདྲའི་འདོད་སེམས་རྩེ་གཅིག་དེ་གྲུབ་ན་སེམས་གཏད་པའི་དམིགས་པ་ལ་རྩོལ་བ་མེད་པར་འདྲེ་ཞིང༌།སྤྱོད་ལམ་ཀུན་ཏུ་ངང་གིས་གནས་པ་དང༌། རང་གར་ཅི་ཡང་མི་བསམ་པར་བཞག་ན་སྣང་བ་འགག་ཅིང་སེམས་ནམ་མཁའ་དང་འདྲེས་པ་ལྟ་བུའི་ཉམས་འཆར་ལ། དེ་ལས་ལང་ཚེ་ལུས་གློ་བུར་ད་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་དང༌། རྗེས་ཀྱི་ཚེའང་ཆགས་སྡང་སོགས་ཤུགས་ཞན་ཅིང་རྒྱུན་མི་མཐད་ལ། གསལ་ཉམས་ཆེ་དས་ཀ་བ་སོགས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་མོ་རྣམས་ཀྱང་བགྲང་ཐབ་སྙམ་བྱེད་པ་སོགས་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་ཅི་རིགས་སྐྱེ་ཞིང༌།གཉིད་ཀྱང་ཏིང་འཛིན་དང་འདྲེས་པ་ལྟ་བུ་དང་རྨི་ལམ་ཕལ་ཆེར་དག་པ་འབྱུང་ཡང༌། འདི་འདྲའི་ཏིང་འཛིན་དེ་ཡང་བདེན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ནམ་ཞི་རགས་རྣམ་ཅན་གྱི་ཕྱི་ནང་ཐན་མོང་གི་ལམ་གྱི་གཞིར་སྒྲུབ་དགོས་ཀྱི། ད་རུང་ཤིན་སྦྱངས་ཀྱིས་མ་ཟིན་ན་ཞི་གནས་མཚན་ཉིད་པའང་མིན་ན་ལྷག་མཐོང་ག་ལ་ཡིན། དེས་ན་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་མཉམ་བཞག་གི་སྒོམ་གྱི་ཉམས་ཡིན་མིན་གཉིས་སུ་ཡོད་པས།སེམས་གནས་པའི་ཉམས་ཐན་ཐན་ལ་ལམ་མཐོན་པོར་རློམ་པ་མི་བྱ་བར་ལམ་གྱི་གནད་ལ་མཁས་པར་བྱ་དགོས་སོ། །དེ་འདྲའི་འདོད་སེམས་རྩེ་གཅིག་པ་དེ་ཡི་ངང་ད་གོམས་པར་བྱས་པས་ལུས་དང་སེམས་ལས་སུ་རུང་བར་གྱུར་པ་ནི་ཤིན་སྦྱངས་ཞེས་བྱ་སྟེ། སེམས་དེ་རྟ་ཤིན་ཏུ་དལ་བ་རང་དབང་ད་གྱུར་པ་བཞིན་ད་དགེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་ཇི་འདོད་བཀོལ་ད་བཏུབ་ཅིང༌། སེམས་འཚེར་བག་སོགས་མི་བདེ་བ་ལྟ་བུའི་གནས་ངན་ལེན་དང་ཡོངས་སུ་བྲལ་ཏེ་བདེ་བ་དང༌། དེའི་སྟོབས་ཀྱིས་ལས་སུ་རུང་བའི་རླུང་ལུས་ལ་རྒྱུ་བས་ལུས་ལྕི་བ་སོགས་བཀོལ་ད་མི་བཏུབ་པའི་གནས་ངན་ལེན་དང་བྲལ་ཏེ། རྒལ་ཚིགས་གསེར་གྱི་དོང་རྩེ་བརྩེགས་པ་ལྟ་བུ་དང་ལུས་ཤིང་བལ་གྱི་འདབ་མ་ལྟར་ཡང་བ་འོ་མའི་ཆུ་རྒྱུན་དྲོན་མོས་ལུས་ལ་ཅིག་ཅར་ཁྱབ་པ་ལྟར་བདེ་བའི་རྣམ་པས།དགེ་བ་ལ་འདོད་དགུར་བཀོལ་ད་བཏུབ་པ་ལུས་ཤིན་སྦྱངས་ཏེ། དེ་འདྲའི་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དེ་ཡང་དང་པོ་རགས་པ་དང༌། དེ་ནས་ཕྲ་བ་རིམ་བཞིན་སྐྱེ་ལ༑ རགས་པའང་དང་པོ་ཕྲ་མོ་ནས་བརྩམས་མཐར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་གསལ་པོར་འབྱུང་ཞིང༌། རགས་པ་དེས་སེམས་གཡོ་བས་ན་རིམ་བཞིན་དེའི་ཤུགས་ཟད་ནས། གྲིབ་མ་ལྟར་སྲབ་པའི་ཤིན་སྦྱངས་ཕྲ་མོ་མི་གཡོ་བ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་མཐན་པ་འབྱུང་ངོ༌། །དེ་ལ་ཞི་གནས་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཚུལ་དེས་བསྐྱེད་རྫོགས་གང་བསྒོམས་ཀྱང་ཚད་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །ཚུལ་དེ་དག་ནི་ཏིང་འཛིན་སྒྲུབ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་སྟེ། བསྡུ་ན་ཏིང་འཛིན་ལ་སྤྲོ་བས་དམིགས་པ་ལ་བཞགདེའི་རྩོལ་བ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བསྐྱེད། དྲན་པ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་བཟུང༌། ཤེས་བཞིན་གྱིས་བྱིང་རྒོད་སྤངས། སྐྱོན་མེད་པ་ན་བཏང་སྙོམས་སུ་འདག་པ་སྟེ་སྤྲོ་རྩོལ་དྲན་དང་ཤེས་བཞིན་བཏང་སྙོམས་ལྔས་ཡང་ནས་ཡང་ད་བསྒྲུབས་པས། ངང་གིས་གཡེང་བ་དང་བྲལ་ཏེ་ལེགས་པར་གཡོ་མེད་ད་གནས་པ་ན་གྲུབ་པའོ། །ཡང་ན་སྤྲོ་བས་བཞག་ལ་རྩོལ་བ་བསྐྱེད་ཅིང་ཤེས་བཞིན་གྱིས་བསྲུངས་ནས་བཏང་སྙོམས་སུ་གནས་པ་སྟེ་བཞིའི་སྒོ་ནས་བསྒྲུབ་པ་དང༌། ཡང་ན་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ནས་དམིགས་པ་ལ་གནས་པར་བྱ་བ་སྟེ་གཉིས་སམ། དེ་ཡང་བསྡུ་ན་དམིགས་པ་ལ་ཇི་གནས་སུ་འཇོག་པ་གཅིག་པ་སྟེ་གདམས་ངག་གི་རིམ་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་བསྟན་པ་བཞིན་ནོ། །བཞི་པ་དགོས་པ་ནི་ལྟ་བ་དག་མཉམ་ཆེན་པོས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དོན་དེ་ཚུལ་བཞིན་རང་རྒྱུད་ལ་འབྱོར་བར་འགྱུར་བ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྩལ་རྫོགས་པ་ལ་རག་ལས་པས་ན། ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་སྟེ་ལས་དང་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་རིག་པ་དང་རྐང་པར་ལྡན་པར་བྱ་དགོས་ཀྱི། ཁ་ལྟ་སྟོང་སྐད་ཀྱིས་འཕགས་ལམ་ཐོབ་པར་རློམ་པ་མང་ཡང༌། འདོད་སེམས་རྩེ་གཅིག་པ་ཙམ་ཡང་གྲུབ་པར་དཀོན་པ་དེང་སང་གི་དས་ན། སྔགས་ཀྱི་ལས་ཕྲ་མོ་རྣམས་ཀྱང་ཚུལ་བཞིན་གྲུབ་པ་ཉུང་བ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མེད་པ་ལས་བྱུང་བས་ན། ལས་དང་དངོས་གྲུབ་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ནན་ཏན་ད་བྱའོ། །མདོར་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདིས་ལྟ་བའི་དོན་ལ་འཇུག་ཅིང༌། དེའི་དྲོད་ཚད་ལས་སྤྱོད་པ་འབྱུང་ལ། དེ་ལས་མི་འདའ་བ་དམ་ཚིག་དང༌། ཏིང་འཛིན་དེ་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་ད་ཡང་སྣང་ལ། དེ་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་དབང་དང་སྒྲུབ་པ་ཕྲིན་ལས་མཆོད་པ་རྣམས་བྱ་ཞིང༌། དེས་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཡང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་ན་ཐམས་ཅད་ད་ཁྱབ་པར་འགྲོ་ལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་དག་མཉམ་ཆེན་པོའི་དོན་ལ་གདེང་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པ་ན་བསྒོམ་པ་དང་མི་བསྒོམ་པའི་མཐའ་ལས་འདས་ཏེ་རྩོལ་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོར་མཐར་ཕྱིན་པར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། རྒྱུད་འདི་ལས། རྣམ་པར་དག་པའི་དབྱིངས་ཉིད་ཚུལ། །ཉིད་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཉིད་སྤྱོད་ཕྱིར། །བདག་དང་གཞན་དང་རྟོག་པའི་རྒྱུན། །རྣམ་དག་བླ་མེད་ཐེག་པའི་མཆོག།ཞེས་དང༌། གསང་འདས་ལས། དངོས་པོ་མེད་ལ་བསྒོམ་པ་མེད། །བསྒོམ་པ་བསྒོམ་པ་མ་ཡིན་ཉིད། །དེ་ལྟར་དངོས་པོ་དངོས་མེད་དེ། །བསྒོམ་པ་དམིགས་སུ་མེད་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་དག་གིས་བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྐབས་བསྟན་ཏོ། །གསུམ་པ་སྤྱོད་པ་ལ། ངོ་བོ། དབྱེ་བ། དེའི་ཚུལ་སྒྲུབ་པ། དགོས་པ་བཞི་ལས།དང་པོ། རྣལ་འབྱོར་སྔགས་འཆང་དངོས་གྲུབ་ནི། །མཉམ་རྫོགས་ལྷུན་གྲུབ་ངང་གནས་ཤིང༌། །སྤྱོད་པས་ཅི་ལའང་ཐོགས་མེད་པས། །ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་དབྱེར་མེད་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཙརྱའི་སྒྲ་ལས་སྤྱོད་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཐབས་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་ཟིན་པའི་སྒོ་ནས་སྤྱད་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་ལ་ཚུལ་བཞིན་སྤྱོད་པའི་སྔགས་པའི་སྒོ་གསུམ་གྱི་ལས་ཐམས་ཅད་དོ། །གཉིས་པ་ལ་རྟེན་གྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན་ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་སྤྱོད་པ་གསུམ་དང༌། ངོ་བོས་དབྱེ་ན་ཐབས་ལམ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་དང༌། གྲོལ་ལམ་བག་ཡོད་ཀྱི་སྤྱོད་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ་ཐན་མོང་སྤྱི་ཡི་སྤྱོད་པ་དང༌། ཁྱད་པར་ཅན་སྦྱོར་སྒྲོལ་གྱི་སྤྱོད་པ་གཉིས་སོ། །གཉིས་པ་གྲོལ་ལམ་ལ་དད་བརྩོན་གྱི་སྤྱོད་པ་སོགས་བདན་ནི་རིམ་གྱིས་པའི་སྤྱོད་པ་དང༌། བླང་དོར་མེད་པར་སྤྱོད་པ་ཅིག་ཅར་བའི་སྤྱོད་པ་གཅིག་དང་བརྒྱད་ད་ཡང་བཤད་དོ། །གཞན་ཡང་སྤྱོད་པ་ལ་མཉམ་བཞག་ཏུ་ཏིང་འཛིན་བསྒོམ་པ་དང༌། རྗེས་ཐོབ་ཏུ་གང་སྣང་སྒྱུ་མ་ལྟར་བལྟ་བས་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ཅི་བདེར་སྤྱོད་པ་སོགས་དབྱེ་སྒོ་ཤིན་ཏུ་མང་ཡང༌། སྤྱོད་པ་ཕལ་ཆེ་བ་རྗེས་ཐོབ་ཀྱི་སྐབས་ནས་བཞག་ལ། དེ་ཡང་ནང་གི་དྲོད་ཐོབ་ཚུལ་དང་ཉམས་ལེན་ལ་བོགས་ཐོན་ཚུལ་ལས་སྤྱོད་པ་ད་མར་འགྱུར་ཏེ། སྤྲོས་བཅས་དང་སྤྲོས་མེད་ཤིན་ཏུ་སྤྲོས་མེད་ཅེས་པ་དང༌། ལས་དང་པོ་པ་དགེ་སྦྱོང་གཞོན་ནུའི་སྤྱོད་པ། རྐྱེན་ཐབ་ནས་སྨྱོན་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ། བརྟན་པ་ཐོབ་ནས་རྒྱལ་པོ་ས་འཛིན་གྱི་སྤྱོད་པ་ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་ཀུན་འདར་དང་ཀུན་བཟང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྤྱོད་པ་ལ་སོགས་པ་མིང་གི་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་དང་དབྱེ་བ་ད་མར་འགྱུར་རོ། །དས་ཀྱི་དབང་ད་བྱས་ན་དང་པོ་འཇུག་པའི་སྤྱོད་པ་དང༌། བར་ད་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་སྤྱོད་པ་དང༌། མཐར་གྲུབ་པའི་སྤྱོད་པའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་སློབ་དཔོན་བཀུར་ཞིང་དབང་ནོད་ནས་དམ་ཚིག་སྲུང་བ་དང་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་ཞུས་ལ་བཀའ་ལས་མི་འདའ་བར་བྱེད་པའོ། །གཉིས་པ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་གཏོགས་པ་རྣམས་སོ། །གསུམ་པ་གྲུབ་པའི་སྤྱོད་པ་ནི་དངོས་གྲུབ་གྲུབ་ནས་ལས་ལ་སྦྱོར་བ་ཐམས་ཅད་དོ། །དེ་གསུམ་གྱིས་ནི་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ།

།གསུམ་པ་ལ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཉིས། དང་པོ་ནི། ཐན་མོང་གི་ཐེག་པར་འདོད་ཡོན་རྣམས་ལམ་གྱི་གེགས་སུ་བསྟན་པ་ལ་འདིར་དང་ད་བླང་བར་བྱ་བ་ཅི་ཞེ་ན༑ ཆོས་ཐམས་ཅད་དག་མཉམ་བདེ་བ་ཆེན་པོར་གནས་པའི་ཕྱིར་བླང་དོར་མ་དམིགས་ལ། རང་བཞིན་རྟོགས་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐན་པར་ཅི་བདེ་བར་གནས་པའི་ལམ་གྱིས་བདེ་ཞིང་མྱུར་བར་མིག་འཕྲུལ་བཞིན་ད་གྲོལ་བ་སྟེར་གྱི༑ དཀའ་ཐབ་ལ་སོགས་པས་གདང་བས་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ་གེགས་བྱེད་པས་ན་སྔགས་པས་རང་གི་ཕུང་པོ་བརྙས་པ་དང་གདང་བར་བྱེད་ན་རྩ་བའི་ལྟུང་བར་གསུངས་སོ། །དེས་ན་འདོད་ཡོན་ལ་ཅི་བདེར་རོལ་པ་ཡང་ཐབས་ཀྱིས་དབང་བསྒྱུར་བ་དང་ཤེས་རབ་ཀྱིས་མ་རྨོངས་པའི་གནད་ཀྱིས་ཐན་མོང་གི་ཐེག་པ་ལས་འཕགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་ལས།དཀའ་ཐབ་སྡོམ་པ་མི་བཟད་པས། །ལུས་ནི་བསྐམས་ཤིང་སྡུག་བསྔལ་འགྱུར། །སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ནི་སེམས་གཡེངས་ན། །གཡེངས་པས་དངོས་གྲུབ་གཞན་ད་འགྱུར། །ཞེས་དང༌། རྣལ་འབྱོར་མའི་རྒྱུད་ཀུན་སྤྱོད་ལས། གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་སེམས་ལྡན་པས། །མི་བྱ་བ་ནི་ཅི་ཡང་མེད། །མི་རྟོག་བདག་ཉིད་སེམས་གྱིས་ནི། །འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་རྣམས་སྤྱད། །ཅེས་དང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་ལས། གང་གིས་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པར། །དཀའ་ཐབ་སྡུག་བསྔལ་སྤྱད་པ་ཡིས། །འབྲས་བུ་གཉིས་མེད་མི་ཐོབ་པ། །དགའ་བདེས་ཚེ་འདིར་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེར་མ་ཟད་མདོ་ལས་ཀྱང༌། ཇི་ལྟར་གྲོང་ཁྱེར་སྐྱེ་བོའི་མི་གཙང་ལུད། །བུ་རམ་ཤིང་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞིང་ལ་ཕན། །དེ་བཞིན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཉོན་མོངས་ལུད། །དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཆོས་འགྲུབ་པ་ལ་ཕན། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །གཉིས་པ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་སྦྱོར་བ་དང་ཐབས་ཀྱིས་སྒྲོལ་བའི་ཚུལ་བསྒྲུབ་པ་གཉིས་ཀྱིས་དང་པོ། སྔགས་ལ་ཞུགས་ཀྱང་སྔགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རྨད་ད་བྱུང་བ་ལ་མི་མོས་པ་དག་སྦྱོར་བ་ལ་སྨད་པར་བྱེད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་རུང་སྟེ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་བཙན་ཐབས་སུ་འཆར་བའི་རྒྱུར་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་རྟེན་ཀུནྡ་ལྟ་བུའི་བྱང་སེམས་མེད་ད་མི་རུང་བ་ཡིན་པས་དེ་སྤང་བ་ནི་སྔགས་ཀྱི་རྩ་ལྟུང་ད་གསུངས་ལ། ཤེས་རབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རྨད་ད་བྱུང་བ་ནི་སྦྱོར་བ་ཡིན་པར་གསུངས་ཏེ༑ ཐན་མོང་གི་ལམ་གྱིས་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་ཀྱི་མཐར་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་གནས་ལུགས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དོན། རང་ལ་ཡེ་ནས་གནས་པ་ཉིད་ཐབས་འདི་ལས་བླ་མའི་མན་ངག་གི་གནད་ལ་མཁས་པའི་ཤེས་རབ་ཅན་གྱིས་མངོན་ད་མཐོང་ནས་གཉིས་ཆོས་ཀྱི་འཛིན་པ་མ་ལུས་པ་དབྱིངས་ཡེ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ངང་ད་སྡོམ་པར་བྱེད་པས་གཉིས་སུ་མེད་པར་སྦྱོར་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་བདེ་མཆོག་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་ལས། སྒྱུ་མ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ལས། །བུད་མེད་སྒྱུ་མ་ཁྱད་པར་ཆེ། །ཞེས་དང༌། སཾ་བུ་ཊ་ལས།དེ་ཕྱིར་དེ་རྒྱས་ཅི་ཞིག་བྱ། །མདོར་བསྡུས་པས་ནི་སངས་རྒྱས་ཉིད། །བསྐལ་པ་བྱེ་བ་གྲངས་མེད་པས། །ཇི་ལྟར་སངས་རྒྱས་གང་ཐོབ་པ། །གང་གིས་དམ་པའི་བདེ་བས་ཁྱོད། །སྐྱེ་བ་འདིར་ནི་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང༌། གཏུམ་པོ་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་རྒྱུད་ལས། ཆགས་བྲལ་ལས་ནི་སྡིག་གཞན་མེད། །བདེ་ལས་བསོད་ནམས་གཞན་པ་མེད། །དེ་ཕྱིར་སེམས་ནི་མཉམ་བཞག་ནས། །འདོད་པའི་བདེ་བ་བསྐྱེད་པར་བྱ། །ཞེས་དང༌། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས། ཇི་ལྟར་འོ་མ་དང་ཏིལ་དག་ལ་མངོན་པར་འདས་བྱས་པ་མེད་པར་མར་དང་ཏིལ་མར་མི་འབྱུང་བ་དེ་བཞིན་ད། སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་མངོན་པར་འདས་བྱས་པའི་རྡོ་རྗེ་དང་པདྨ་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་མེད་པར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གསུམ་མཚོན་པར་མི་ནུས་སོ། །གང་གིས་བྷ་ག་དང་ལིངྒ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བར་མི་ནུས་པ་དེས་ནི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མི་རྙེད་དོ། །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་འབའ་ཞིག་ལ་ལྷག་པར་མོས་པ་ཙམ་གྱིས་ནི་ལས་དང་པོ་པའི་ས་ལ་གནས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་ལ་ཡང་སློབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གཉིས་པ་ཐབས་མཆོག་སྒྲོལ་བའི་ཚུལ་ལའང་མི་དད་པར་མི་བྱ་སྟེ། འདི་ལྟར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་ཞིང་ལས་ངན་མཐར་ཐག་པ་བསགས་པའི་འགྲོ་བ་གང་ཞིགགཉེན་པོ་གཞན་གྱིས་སྤངས་པས་སྐྱབས་མེད་པར་ངན་སོང་ད་བརྒྱུད་མར་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་མཚུངས་པ་མེད་པའི་སྙིང་རྗེའི་རྒྱུ་ལས། སྔགས་ཀྱི་ཐབས་ཟབ་མོས་ལས་ངན་གྱི་སྲོག་རྒྱུན་བཅད་ནས་བདེ་བླག་ཏུ་གྲོལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། མཉམ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་གདེང་ད་གྱུར་ཅིང་རིམ་གཉིས་ཀྱི་སྒོམ་པ་རྩལ་རྫོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས། བསྒྲལ་བྱའི་སྲོག་འཕྲོག་ཅིང་འབྲས་བུ་འཆིང་བ་གསུམ་ལྡན་ད་ནུས་པའི་སྤྱོད་པས་རང་གཞན་ཀྱི་དོན་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་པ་ནི་སྔགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་གཞན་ལས་ངོ་མཚར་རྨད་ད་བྱུང་བ་ཡིན་ལ།དེ་ལྟ་བུའི་སྒྲོལ་བ་དེ་དས་སུ་བབས་ཀྱང་དང་ད་མི་ལེན་པ་རྩ་བའི་ལྟུང་བར་གསུངས་ལ་ཚུལ་བཞིན་ཤེས་ནས་མོས་པ་ཙམ་ལའང་ཕན་ཡོན་དཔག་ཏུ་མེད་དོ༑ ༑དེང་སང་ནི་ཟན་ལིང་ལ་ཕུར་པ་རྔམ་རྔམས་སུ་གདེངས་པ་མང་སྟེ། རྒྱུ་ལས་ཉོན་ཚབས་ཆེ་བ་དང་འབྲས་བུ་ངན་སོང་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་རྟེན་དེ་ལ་བཀུག་ནས། སྔགས་ཀྱིས་བསྒྲལ་བའི་ཆོ་གས་གནས་སྤར་བའི་ཚུལ་ལ་འདན་པ་གཏོད་པ་ནི་ཉུང་བར་འདག་མ་གཏོགས་བསྒྲལ་བའི་ཆོ་ག་ལ་རྗེས་མཐན་ཙམ་ད་ཞུགས་པ་ལའང་ཕན་ཡོན་ཚད་མེད་དེ། བསམ་པ་སྙིང་རྗེ་མཚུངས་པ་མེད་པ་དང༌། སྦྱོར་བ་སྔགས་ཀྱི་ཐབས་མཁས་ལ་བརྟེན་པའི་ཕྱིར་བློ་སྦྱོང་ཕལ་དང་བསྒོམ་སྒྲུབ་ཕལ་གྱིས་མཚོན་ད་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་ཡང་གསང་བ་འདས་པ་ལས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སྨོད་པ་གཞན། །ཐེག་པ་ཆེ་མཆོག་སྨོད་པ་དག།རབ་ཏུ་འབད་དེ་བསད་པར་བྱ། །ཡང་ན་གནས་ནས་སྤོ་བར་བྱ། །འདི་ཡིས་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་ནི། །སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང༌། གཤིན་རྗེ་གཤེད་དམར་པོའི་རྒྱུད་ལས། ཀྱེ་མ་བསད་བྱ་ལེགས་པར་བྱས། །གསད་པར་བྱ་བ་མ་བསད་དེ། །ཇི་སྲིད་སྡིག་རྣམས་གྲོལ་བར་བྱེད། །ཤི་བ་དེ་ཡང་མ་ཤི་སྟེ། །སྡིག་པ་སྟོང་ཕྲག་བྱས་པ་ཡིས། །མནར་མེད་ལ་སོགས་མི་སྐྱེའོ། །ཨེ་མ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་སྟེ། །བསད་པས་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ། །སླར་ཡང་བརྩེ་བས་སེམས་ཅན་རྣམས། །གསད་པར་བྱ་བས་བསད་པར་བྱ། །ཨེ་མ་སྙིང་རྗེའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཏེ། །སྙིང་རྗེ་དམན་པས་འགྲུབ་མི་འགྱུར། །ཞེས་དང༌།ཕུར་པའི་རྒྱུད་རྩ་བའི་དམ་བུ་ལས།སྙིང་རྗེས་བསྒྲལ་བའི་དམ་ཚིག་ནི། །བསད་ཅིང་མནན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །ཕུང་པོ་རྡོ་རྗེས་གཏམ་བྱས་ཏེ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྡོ་རྗེར་བསྒོམ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་སྔགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་བརླིང་པོ་རྣམས་ལ་མི་གུས་པ་སྤངས་ཏེ་གནད་ཟབ་མོ་རྟོགས་པའི་བློས་མཆོག་ཏུ་གུས་པ་བསྐྱེད་པར་བྱའོ། །བཞི་པ་དགོས་པ་ནི། སྤྱིར་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐག་གི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དས་ཚོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པ་ཟབ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་རང་རྒྱུད་ཀྱི་རྟོགས་པ་མཆོག་ཏུ་བོགས་དབྱུང་ནས་མྱུར་ད་འཚང་རྒྱ་བར་བྱེད་པའོ། །དེ་ལྟར་མདོར་ན་ལྟ་སྒོམ་གྱི་ཉམས་ལེན་དང་མཐན་པར་རྗེས་ཐོབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཅི་རིགས་པར་སྤྱད་ཅིང་དཀྱིལ་འཁོར་ཟབ་མོར་འཇུག་ཅིང་བསྒོམ་པ་དང༌། གཟུགས་བརྙན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འབྲི་བ་དང༌། དབང་ནོད་པའམ་བསྐར་བ་དང༌། དམ་ཚིག་ལ་གནས་པ་དང༌། བསྙེན་སྒྲུབ་བྱེད་པ་དང་ལྷ་མཉེས་པའི་དོན་ད་མཆོད་པ་བྱེད་པ་དང༌། ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པ་དང་སྔགས་བཟླ་བ་དང༌།ཕྱག་རྒྱ་འཆང་བ་རྣམས་ཀྱང་སྤྱོད་པའི་བྱེ་བྲག་ཏུ་གྱུར་པས་ན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་འཇུག་ཅིང༌། མཐར་ཐག་གི་དོན་ལ་གང་སྣང་ཅི་སྤྱོད་པའི་སྣང་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་དག་མཉམ་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རོལ་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་གནས་པ་བཞིན་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་དས་ན་སྤྱོད་པ་དང་མི་སྤྱོད་པའི་མཐའ་ལས་འདས་ཏེ་རང་ཤར་རང་གྲོལ་གཉུག་མའི་སྤྱོད་པ་ཤུགས་འབྱུང་ད་སྐྱོང་བ་ནི༑ རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་པའི་ཚུལ་ཏེ། དེར་ནི་སྤྱོད་པ་རྣམས་མཐར་ཕྱིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་ལས། ཡེ་ནས་སྐྱེ་མེད་དེ་བཞིན་ཉིད། །སྒྱུ་མར་སྣང་བ་མིག་ཡོར་ཚུལ། །སྦྱོར་སྒྲོལ་བྱ་བ་ཀུན་བྱས་ཀྱང༌། །རྡུལ་ཆ་ཙམ་ཡང་བྱས་པ་མེད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་དག་གིས་སྔགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཟབ་མོ་རྣམས་དང་ད་ལེན་པར་བཟོད་པ་དང༌། སྣང་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པར་སྤྱད་ད་བཟོད་པས་ན་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྤྱོད་པའི་སྐབས་བསྟན་ཏོ། །བཞི་པ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། ངོ་བོ། དབྱེ་བ། དེ་དག་གི་ཚུལ་ལ་འཇུག་པ། དགོས་པ་དང་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི། ཐ་དད་མིན་ལས་ཐ་དད་པའི།།ནང་དང་ནང་གི་ཕྱི་རོལ་གྱི། །དཀྱིལ་འཁོར་བསམ་ཡས་ཡེ་ཤེས་རོལ། །འཇིགས་མེད་ཀུན་བཟང་ཕྱག་རྒྱའི་མཆོག།ཅེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་མཎྜལ་ཞེས་པའི་སྒྲ་ལས་དྲངས་ན། མཎྜ་ནི་སྙིང་པོའམ། བཅུད་དང་ལ་ནི་ལེན་ཅིང་འཛིན་པ་སྟེ་སྙིང་པོའི་ཡོན་ཏན་འཛིན་པའི་གཞིར་གྱུར་པའམ།རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་སྒྲ་འབྲེལ་མར་ཐད་ཀར་བསྒྱུར་ན་ཀུན་ནས་ཟླུམ་ཞིང་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་དོན་ད་འཇུག་པས་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་བྱ་སྟེ། གང་གཙོ་བོ་ལ་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བའམ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་ཕོ་བྲང་དང་བཅས་པ་ལ་འཇུག་པས་ན་སྐབས་འདིར་ཡོན་ཏན་མཆོག་གི་གཞི་འཛིན་པ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་བདག་ཉིད་ད་སྣང་བ་གང་ཡིན་པའོ། །གཉིས་པ་དབྱེ་ན་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་སྟེ། དང་པོ་གཞི་རང་བཞིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི། སྣོད་བཅུད་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་ལྷར་ཡེ་ནས་གནས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཡང་རིགས་གཅིག་ནས་བསམ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་བར་ད་དབྱེ་བར་རུང་ཞིང༌། ངོ་བོ་དག་མཉམ་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་ཉིད་རྣམ་པ་མ་འགགས་པར་གང་འདལ་གྱི་བཀོད་པར་འཆར་བ་ཡིན་ནོ༑ ༑གཉིས་པ་ལམ་བསྒོམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། མཚོན་བྱེད་དཔེ་གཟུགས་བརྙན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང༌། མཚོན་བྱ་དོན་སྐ་གསུང་ཐགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གཉིས།དང་པོ་ལ། རྡུལ་ཚོན། རས་བྲིས། ཐིག་དང་ཚོམ་བུ་བཞི་ཡོད་ལ། གཉིས་པ་སྐ་དཀྱིལ་ལུས་ལྷར་གསལ་བ་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་ནས་དལ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ལྷ་དང་གཞལ་ཡས་སུ་གསལ་བ་དང༌། གསུང་དཀྱིལ་ལྷ་གཙོ་འཁོར་གྱི་སྔགས་གསལ་ཞིང་ངག་ཏུ་བརྗོད་པ། ཐགས་དཀྱིལ་དག་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔར་ལམ་ད་བྱས་པས་འཁོར་བ་མ་སྤངས་གནས་སུ་དག་པའོ།

།གསུམ་པ་འབྲས་བུ་མཐར་ཕྱིན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི། ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་གོ་འཕང་ཐོབ་ནས་སྐ་དང་ཡེ་ཤེས་འད་འབྲལ་མེད་པ་སྟེ༑ དེ་ལའང་སྐ་གསུམ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར། སྐ་གསུང་ཐགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་དབྱེ་རུང་ངོ༌། །གཞན་དཀྱིལ་འཁོར་བདན་ད་དབྱེ་བ་སོགས་ཀྱང་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་མ་འདས་པ་མེད་དོ། །ཡང་དབྱེ་སྒོ་གསུམ་སྟེ།རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི་ལྟེ་བ་ལ་ཕྱོགས་ཀྱི་བཀོད་པས་ཀུན་ནས་བསྐོར་བའི་དལ་ཏེ་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །བརྟེན་པ་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི་གཙོ་བོ་ལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་སྟེ་སྟོན་འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི། རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ལ་དྲན་རིག་གི་ཤེས་པས་བསྐོར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་གཡོ་བྱེད་གཟུང་འཛིན་སྤྲོས་བྲལ་ནང་གནས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ། དེའི་ངང་ལས་འཕྲོས་པའི་དག་ལྔ་སོགས་རྟོག་ཚོགས་ནི་རྩལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔ་སོགས་སངས་རྒྱས་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་སུ་བསྟན་པ་རྣམས་ཡིན་ཏེ། རིག་པ་གནས་པ་དང་འཕྲོ་བ་ཉིད་ཡེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་ད་བསྟན་པའོ། །དེ་ནི་ཆོས་དང་དས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །གཞན་ཡང༌། རང་བཞིན་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་གཟུགས་བརྙན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་དང༌། སྐ་གསུང་ཐགས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞི་ལ་སོགས་པའི་རིམ་པས་དབྱེ་བསྡུ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་ལ། རྒྱུད་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཕྱི་མ་ལས། འདིས་ནི་རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་དང༌། །གཟུགས་བརྙན་ལྷག་པའི་གཟུགས་བརྙན་གསུམ། །ཏིང་འཛིན་ལྷག་པའི་ཏིང་འཛིན་དང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་ཚོགས་མཆོག་བསྟན། །ཞེས་དཀྱིལ་འཁོར་བདན་ད་གསུངས་ཏེ། དང་པོ་ལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་རྣམ་པར་དག་པ་གནས་ལུགས་གཞི་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དང༌། གློ་བུར་གྱི་དྲི་མ་བྲལ་ནས་གཞི་ཇི་བཞིན་པ་མངོན་ད་གྱུར་པ་མཐར་ཕྱིན་འབྲས་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་ཡོད་ན་ཡང༌། དོན་ལ་གཞི་འབྲས་དབྱེར་མེད་དག་མཉམ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི་མ་བྱས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་རང་བཞིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་བྱའོ། །གཉིས་པ་མ་དག་འཁོར་བའི་ཆོས་སུ་སྣང་བ་རྣམས་ལ་གཟུགས་བརྙན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་བྱ་སྟེ། དག་པའི་རྟེན་བརྟེན་པ་རྣམས་དང་རྣམ་པ་ཆ་འདྲ་ལ་ངོ་བོ་ཡེ་ནས་དག་པར་གནས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་དག་པའི་རྟེན་བརྟེན་པ་མཚོན་པའི་ཕྱིར་རྡུལ་ཚོན་ལ་སོགས་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་རྣམ་པ་དང༌། སྐ་གཟུགས་དང་གསུང་རབ་མཆོད་རྟེན་ལ་སོགས་པ་ཕྱག་རྒྱའི་མཚན་མར་གྱུར་པ་རྣམས་ནི་མ་དག་འཁོར་བའི་མཚན་མ་རྣམས་ལས་ཐ་སྙད་ད་ལྷག་པའི་ཕྱིར་ལྷག་པ་གཟུགས་བརྙན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་བྱ་ལ། དབང་དང་སྒྲུབ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དོན་ད་ལྷག་པ་གཟུགས་བརྙན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འབྲི་བ་ལ་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྗེས་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་གནམ་ས་བར་སྣང་གི་དཔྱད་ཤེས་པའི་སྒོ་ནས་ས་བརྟག་པ་དང༌། རུང་བར་མཐོང་ན་སྣང་བ་དང་མི་སྣང་བའི་བདག་པོ་ལས་ས་བསླང་བ་དང༌། ཕུར་བུ་པདྨ་ཀཱི་ལ་ཡར་བསྐྱེད་པ་གདབ་སྟེ་ས་དབང་ད་བྱ་བ་དང༌། ལྟོ་འཕྱེ་བརྟག་པ་དང་གཏེར་སྦ་བ་དང་བསྙོམས་ལ་སྐྱང་ནུལ་བྱ་བའི་ལས་དང༌། སྦྱིན་སྲེག་དང༌། སྔགས་དང༌། ཕྱག་རྒྱ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལྔས་ས་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་དང༌། མཚོན་ཆ་ལྔས་མཚམས་བཅད་དེ་ས་གཞི་བསྲུང་བ་དང༌། ལྷ་ཡབ་ཡུམ་རོལ་པའི་འོད་ས་ལ་བསྟིམས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རང་བཞིན་ད་བསམས་པས་ས་བཟུང་བ་སྟེ་ལས་རིམ་དྲུག་གི་སྒོ་ནས་ས་གཞི་དཀྱིལ་འཁོར་འབྲི་བའི་གཞིར་རུང་བར་བྱ་བའོ། །དངོས་གཞི་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཕུར་བུ་དང་སྲད་བུ་ཚོན་ཕྱེ་འདས་བྱས་ལ། མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་གྲོགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བསྐོར་ཕྱོགས་ལ་སོགས་པའི་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་མ་ནོར་བའི་སྒོ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད་དང་འཚམས་པའི་ཐིག་གདབ་པ་དང༌། ཚོན་དགྱེ་བ་དང༌། མཚན་མ་འགོད་པ་དང༌།རབ་ཏུ་གནས་པར་བྱ་བ་དང༌། དེར་མཆོད་པ་སྣ་ཚོགས་སྦྱིན་སྲེག་གི་མཐར་ཐག་པར་བྱ་བ་དང་ལྔས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་གཞིར་རུང་བར་བྱ་བའོ། །གསུམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་བདག་ཉིད་འཇུག་ཅིང་སློབ་མ་ལ་དབང་བསྐར་བ་ལ་སོགས་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་ཐམས་ཅད་བྱ་བའོ། །བཞི་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་དབྱེར་མེད་པ་སྐ་གསུང་ཐགས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ད་གནས་པའི་རང་བཞིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡུལ་ད་བྱས་ནས་བསྒོམ་པ་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་བྱའོ། །ལྔ་པ་གཞི་དེ་ལས་བྱེ་བྲག་ཏུ་ཐགས་རྗེ་ཞི་བ་དང་བདད་འདལ་ཁྲོ་བོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གང་ཡང་རུང་བའི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་རྣམ་པ་མ་འདྲེས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཚུལ་ད་གསལ་སྣང་ཐོབ་པའི་སྒོ་ནས་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་རྣམས་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་བྱུང་བ་ལྟར་བསྒོམ་པ་ནི་ལྷག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་བྱའོ། །དྲུག་པ་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ལམ་ད་བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གནས་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ད་ཤར་བ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་བྱ་སྟེ་ལམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དམ་པའོ། །བདན་པ་ལྷ་ཡི་རྣལ་འབྱོར་དང་ལྡན་པའི་སྐྱེ་བོ་ཕོ་མོ་རྣམས་སྒྲུབ་པ་ཟབ་མོའི་ཕྱིར་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ་ནི་ཚོམ་བུ་ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་བྱའོ།

།གསུམ་པ་ནི། འདི་ལྟར་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་བྱ་བ་འདིས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་དོན་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པས་ན། ཤེས་པར་བྱ་བ་དང༌། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང༌། །ཐོབ་པར་བྱ་བའང་ཡིན་ཏེ་གཞི་རང་བཞིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤེས་པར་བྱ་བ་དང༌། ལམ་བསྒོམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉམས་སུ་བླངས་ནས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང༌།འབྲས་བུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐོབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ངོ་བོ་དང༌།བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ངོ་བོ་དང༌།ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ངོ་བོའང་ཡིན་ཏེ། སྣང་སྲིད་ཀྱི་ཆོས་མ་ལུས་པ་ཤེས་བྱ་གཞི་རྒྱུད་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་དོན་ལས་མི་འདའ་བས་ན་དེའི་ངོ་བོ་དང༌། ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དེའི་ངོ་བོའམ།དངོས་པོ་ཉིད་ཡིན་ལ། གཞི་འབྲས་དབྱེར་མེད་པས་ན་གཞི་དང་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དོན་ལ་ཐོབ་བྱ་འབྲས་བུའི་ངོ་བོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའང་ཡིན་ནོ། །ཡང་ཤེས་པར་བྱར་མེད་པ་དང༌། བསྒྲུབ་པར་བྱར་མེད་པ་དང༌། ཐོབ་པར་བྱར་མེད་པའང་ཡིན་ཏེ། །གཞི་དག་མཉམ་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་གནས་ལུགས་ནི་སྨྲ་བསམ་བརྗོད་པ་ཀུན་དང་བྲལ་བས་ན་བློ་ལས་འདས་པ་ཡིན་ལ། དེས་ན་དེ་དམིགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཤེས་པར་བྱར་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཡེ་ནས་གནས་པའི་ཕྱིར་ད་ལམ་གྱིས་བསྒྲུབ་མི་དགོས་ལ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱང་བརྟགས་ན་དབེན་པའི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་ཏུ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཡེ་ནས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པས་གསར་ད་ཐོབ་པ་མེད་ལ་དོན་དམ་པར་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་ཐོབ་པ་མེད་པའང་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་སྣང་ཚུལ་ཐ་སྙད་ལ་བསྒྲུབ་པ་དང་གནས་ཚུལ་དོན་དམ་ལ་བསྒྲུབ་པ་མེད་པར་གནས་པའི་བདེན་གཉིས་ཟབ་མོའི་དོན་མཐོང་བའི་བློས། སྒྲུབ་མེད་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ། །ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་ད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཚུལ་ཤེས་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། །བཞི་པ་ནི། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་བསྒྲུབ་པ་ལ་རྒྱུ་ཡི་གཙོ་བོ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདི་ལ་བརྟེན་ནས་སྔགས་ཀྱི་ལམ་ཀུན་འབྱུང་ཞིང་ལམ་དང་འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་འདིའི་ངོ་བོ་ཉིད་ད་གྱུར་པས་ན་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བའོ། །མདོར་ན་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ནི། ལྟ་བས་ཤེས་པར་བྱ་བ་དང༌། བསྒོམ་པས་ཉམས་སུ་བླང་བར་བྱ་བའི་གཞིར་གྲུབ་ལ། སྤྱོད་པའང་འདི་དང་མ་བྲལ་བར་འཇུག་དགོས་པ་དང༌། དབང་འབྱུང་བའི་གནས་དང༌། སྒྲུབ་པས་འཇུག་པར་བྱ་བའི་གཞི་དང༌། མཆོད་པ་སྟོབ་པའི་ཡུལ་དང༌། ཕྲིན་ལས་དང་སྔགས་ཕྱག་རྒྱ་རྣམས་ཀྱི་གཞིར་གྱུར་ལ། དེ་ལས་མི་འདའ་བ་དམ་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བསླབ་པའི་གནས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་འགྲོ་ཞིང༌། རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ངང་ད་བྱ་རྩོལ་མེད་པར་རྫོགས་པ་ན་མཐར་ཕྱིན་པ་སྟེ། རྒྱུད་ལས། ཡེ་ཤེས་ཕྱོགས་བཞི་དབུས་བརྟགས་ཏེ། །དཀྱིལ་འཁོར་བསམ་ཡས་ལྷུན་གྲུབ་ནི། །རྫོགས་ཆེན་རྟོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས། །ཀུན་འབྱུང་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་སྤྱོད། །ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་དག་གིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་སྣང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྣམ་པར་ཤར་བ་བསྟན་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྐབས་བཤད་པའོ། །ལྔ་པ་དབང་ལ། ངོ་བོ། དབྱེ་བ། དེ་དབང་ད་གྲུབ་ཚུལ། དགོས་པ་བཞི་ལས། དང་པོ། དད་བརྩོན་བརྟུལ་ཞུགས་རབ་རྟོགས་ན། །ཕན་པའི་དབང་སྦྱིན་ནུས་པའི་དབང༌། །རིམ་པ་བཞིན་ད་སྦྱིན་པར་བྱ། །སྙིང་རྗེས་ཆུད་མ་ཟོས་པར་ཟུངས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཨ་བྷིཥིཉྩ་ཞེས་པའི་སྒྲ་ལས་དྲངས་ན་ཨབྷི་མངོན་པ་ཥིཉྩ་གཏོར་བ་འམ་བླུགས་པའི་དོན་ཡིན་པས་སྔགས་ཀྱི་དབང་བསྐར་བའི་ཆོ་ག་ཟབ་མོ་ལ་བརྟེན་ནས། སློབ་བུའི་སྒོ་གསུམ་ཆ་མཉམ་དང་བཅས་པའི་དྲི་མ་འཁྲུད་པའམ་གཏོར་བར་བྱེད་ཅིང༌། རྡོ་རྗེ་བཞིར་སྨིན་པའི་ཡེ་ཤེས་འཆར་པའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་འཇོག་པའམ་བླུགས་པར་བྱེད་པའོ། །གཉིས་པ་གཞི་དས་ཀྱི་གནས་སྐབས་བཞི་ཡི་དྲི་མ་སེལ་ཞིང༌། ལམ་བཞི་བསྒོམ་པ་དང༌། འབྲས་དས་སྐ་བཞི་ཐོབ་པའི་དོན་གྱིས་དབང་རྣམ་པ་བཞི་སྟེ། ལུས་དང་རྩ་སྤྲུལ་སྐར་དག་པར་བྱེད་པ་བུམ་པའི་དབང༌། ངག་དང་རླུང་ལོངས་སྐར་དག་པར་བྱེད་པ་གསང་བའི་དབང༌། ཡིད་དང་ཐིག་ལེ་ཆོས་སྐར་དག་པར་བྱེད་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང༌། སྒོ་གསུམ་ཆ་མཉམ་ད་ངོ་བོ་ཉིད་སྐར་དག་པར་བྱེད་པ་ཚིག་གི་དབང་སྟེ་བཞིར་ཡོད་ལ། འདི་ཡི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས།སློབ་དཔོན་གསང་བ་ཤེས་རབ་དང༌། །དེ་མ་ཐག་པ་བཞི་པ་སྟེ། །ཞེས་གསུངས་པའང་དེའོ། །ཡང་དབང་བཞི་པོ་དེ་ལ་དབྱེ་བསྡུའི་རིམ་པ་དང་སོ་སོའི་ཆོ་གའི་བྱེ་བྲག་མི་འདྲ་བ་ད་མ་ནི་རྒྱུད་སོ་སོ་ནས་བསྟན་ཏེ།རྒྱུད་འདིར་ཡང་ཕན་ནུས་ཟབ་མོའི་དབང་གསུམ་ད་གསུངས་ཤིང༌། ཟབ་དབང་ཡང་ནུས་དབང་གི་ཁོངས་སུ་བསྡུས་ན་གཉིས་ཡིན་ལ། ཟབ་དབང་ལ་གསུམ་ད་དབྱེ་ན་དབང་ལྔ་སྟེ།དེ་དག་གིས་དང་པོས་ས་བོན་འཇོགགཉིས་པས་ནུས་པ་སྨིན། གསུམ་པས་ཉམས་མྱོང་བསྐྱེད། བཞི་པས་དེ་བརྟན་པར་བྱེད། ལྔ་པས་བརྟན་པ་མཐར་པྱིན་ནས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལྟར་ན་བུམ་དབང་ལ་ཕན་ནུས་གཉིས་སུ་ཕྱེ་སྟེ། ཞི་བའི་ཕན་དབང་ལ་སྙིང་པོ་ལྔ་དང་དབུ་རྒྱན་ལ་སོགས་པ་བཅུ་དང༌། ཁྲོ་བོའི་ཕན་དབང་ལ་གདན་དང་ལྷ་དབང་ཕྱག་མཚན་ལ་སོགས་པ་ནང་གསེས་ཉེར་བརྒྱད་ད་གྲགས་པ་རྣམས་ནི་ཕན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཀྱང༌། ད་ལྟ་ནས་སྔགས་འཆད་ཉན་སྒྲུབ་པ་སོགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ནུས་པར་དབང་བསྐར་བ་མིན་པས་ན་ཕན་པའི་དབང་ཞེས་བྱ་ལ།གསང་བ་ཉན་པའི་དབང་དང༌། དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་དབང་གཉིས་གཙོ་ཆེར་བདག་དོན་ནུས་པའི་ཆེད་ད་དང༌། གསང་བ་འཆད་པའི་དབང་དང༌། ཕྲིན་ལས་སྤྱོད་པར་དབང་བསྐར་བ་གཉིས་ནི་གཙོ་བོར་གཞན་དོན་ནུས་པའི་ཆེད་ད་དང༌། གཉིས་ཀའི་དོན་ནུས་པའི་ཆེད་ད་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་བཀའ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་དབང་སྟེ། དེ་ལྟར་ལྔ་ནི་ནུས་དབང་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་དག་ཕན་པའང་ཡིན་མོད་གཙོ་བོར་ལས་དེ་དག་ནུས་པར་དངོས་སུ་དབང་བསྐར་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཟབ་དབང་གསུམ་ནི། ཤ་ལྔ་དང་བདད་རྩི་ལྔ་སོགས་ལ་གཙང་དམེ་མེད་པར་རོལ་པ་ལ་སོགས་སྤྱོད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་ལ་གསང་བའི་དབང་བསྐར་བ་དང༌། རིག་མའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་ལ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐར་བ་དང༌། ཆོས་ཀུན་མཉམ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་ལ་དབང་བཞི་པ་བསྐར་བ་ནི་ཟབ་མོའི་དབང་གསུམ་དང་དབང་གོང་མ་གསུམ་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ།

།གསུམ་པ་ནི། དབང་འདི་ནི་སྔགས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་ཐོག་མའི་འཇུག་སྒོ་མེད་ད་མི་རུང་བ་སྟེ། དེ་ཡི་རྒྱུ་མཚན་ཤིན་ཏུ་རྟོགས་པར་དཀའ་བ་དག་མཉམ་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་གཞི་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡེ་ནས་རང་ལ་གནས་པ་ཉིད། དབང་བསྐར་བའི་ཆོ་ག་ཟབ་མོས་བཙན་ཐབས་སུ་འཆར་བར་བྱེད་པ་སྟེ། རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡི་ཡེ་ཤེས་སྨིན་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཇི་ལྟར་སྨིན་པར་བྱེད་ཅེ་ན་རྒྱུ་གཉིས་དང་རྐྱེན་བཞི་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱི་མཐ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ལས་ཟབ་མོ་སྔགས་ཀྱི་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དངོས་སུ་སྐྱེ་བའམ། སྐྱེ་རུང་གི་ནུས་པ་རྒྱུད་ལ་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་རྒྱུ་ནི་སློབ་མའི་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་སེམས་དང་བཅས་པ་ལ་དབྱེར་མེད་པར་ཁྱབ་པའི་ཆོས་ཉིད་དག་མཉམ་བདེ་བ་ཆེན་པོའོ། །ལྷན་ཅིག་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ནི་བུམ་པ་སོགས་དབང་དང་པོའི་རྫས་དང༌།བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བྱང་སེམས་གཉིས་པའི་རྫས་དང་ཤེས་རབ་མ་གསུམ་པའི་རྫས་དང༌། བརྡ་དང་ཚིག་གི་བརྗོད་པ་བཞི་པའི་དབང་རྫས་ཏེ། དེ་རྣམས་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་དགོངས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་རབ་ཏུ་གནས་པ་དང༌། ཟིན་པར་བྱས་པའི་བྱིན་རླབས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པའོ། །རྐྱེན་བཞི་ནི་དབང་བསྐར་ད་རུང་བའི་སྣོད་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་དད་པ་དང་ཤེས་རབ་ཅན་ནི་རྒྱུའི་རྐྱེན། སྔགས་ལམ་གྱི་ནུས་པ་རྙེད་པས་སློབ་མའི་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབ་པའི་དབང་བསྐར་ནུས་པའི་སློབ་དཔོན་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་བདག་པོའི་རྐྱེན། ནུས་པའི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པའི་རྫས་དང་སྔགས་དང་ཏིང་འཛིན་ནི་དམིགས་པའི་རྐྱེན།དབང་དང་ཆོ་ག་སྔ་མ་སྔ་མས་གོ་ཕྱེ་ནས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་འབྱུང་བས་ན་སྔ་མ་སྔ་མ་ནི་དེ་མ་ཐག་པའི་རྐྱེན་ཏེ། དེ་ལྟར་རྒྱུ་གཉིས་དང་རྐྱེན་བཞི་སྟེ་དྲུག་ཚོགས་པའི་མཐ་ལས། རང་གནས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་ད་འཆར་བ་ནི། །ཆོས་ཉིད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་ཆོས་ཅན་རྟེན་འབྲེལ་བསླུ་མེད་ཀྱི་སྟོབས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མཐ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང༌།ཐབས་ལ་མཁས་པ་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱའི་ནུས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་དབང་གིས་ཡིན་པས་ན། ནོར་བུ་དང་སྨན་གྱི་ནུས་པ་བཞིན་བསྙོན་ད་མེད་པ་ཉིད་དེ། ཕུར་པའི་རྒྱུད་ལས། ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བདེན་པའོ། །གསང་སྔགས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་སོ༑ ༑སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་དབང་ལ་བརྟེན་ནས་རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡི་དོན་ལ་གོ་མྱོང་རྟོགས་པ་ཅི་རིགས་སྐྱེས་པ་དེ་ཉིད་གོང་ནས་གོང་ད་སྤེལ་བའི་ལམ་ལ་ཚུལ་བཞིན་འབད་ན་སྙིགས་དས་ཀྱི་ཚེ་ཐང་གཅིག་ལ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ནུས་ལ། ཚེ་འདིར་ལམ་ལ་ཆེད་ད་མ་འབད་ཀྱང་དམ་ཚིག་མ་ཉམས་ན་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་འཚང་རྒྱ་ནུས་པར་གསུངས་སོ། །བཞི་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་བདེ་ཞིང་མྱུར་བའི་ཚུལ་གྱིས་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་སྔགས་ཀྱི་ལམ་ནི་དབང་གིས་སྨིན་པར་བྱེད་པ་ལས་འབྱུང་གི གཞན་ད་ནམ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། མདོ་ཡི་ལམ་ན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པར་ཚོགས་གཉིས་རླབས་པོ་ཆེ་བསགས་པའི་རང་འབྲས་སུ་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ། སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ལས་དང་པོ་པའི་ས་ནས་ཀྱང་བཙན་ཐབས་སུ་འཇུག་ནུས་པ་ནི། དབང་གི་མཐ་ལས་ཡིན་ཏེ། གཞན་གྱིས་བརྗོད་མིན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས། །གང་ད་ཡང་ནི་མི་རྙེད་དེ། །བླ་མའི་དས་ཐབས་བསྟན་པ་དང༌། །བདག་གི་བསོད་ནམས་ལས་ཤེས་བྱ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དབང་མ་ཐོབ་ན་གསང་རྒྱུད་ཟབ་མོ་རྣམས་ཀྱི་གླེགས་བམ་བལྟ་བ་དང་ཉན་པ་ཙམ་ཡང་མི་རུང་ན་སྒྲུབ་པ་སོགས་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏེ་རྒྱུད་ལས། སློབ་དཔོན་མཉེས་པར་མ་བྱས་ཤིང༌། །དབང་རྣམས་ཐོབ་པར་མ་བྱས་པར། །ཉན་པ་ལ་སོགས་རྩོམ་པ་རྣམས། །འབྲས་བུ་མེད་ཅིང་བརླག་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང༌། ཕྱག་ཆེན་ཐིག་ལེ་ལས། དབང་མེད་ན་ནི་དངོས་གྲུབ་མེད། །བྱེ་མ་བཙིར་ལས་མར་མེད་ལྟར། །གང་ཞིག་རྒྱུད་ལུང་ང་རྒྱལ་གྱིས། །དབང་བསྐར་མེད་ལ་གསལ་བྱེད་པ། །སློབ་དཔོན་སློབ་མ་ཤི་མ་ཐག།དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ཀྱང་དམྱལ་བར་འགྲོ །ཞེས་གསུངས་སོ། །དབང་ཐོབ་ན་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་བཀའ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ལ་ཚུལ་བཞིན་འཇུག་པར་འགྱུར་བས་ན། རིམ་བརྒྱུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་ལྡན་པའི་བླ་མ་ལས་སྔགས་ཀྱི་དབང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ནོད་པར་བྱ་བ་ནི་མེད་ད་མི་རུང་ལ། དེ་ལས་ཕན་ཡོན་ཚད་མེད་པའང་ཐོབ་སྟེ། རྒྱུད་ལས། དས་འདི་ཕྱིན་ཆད་རྒྱལ་བའི་སྲས། །ངན་སོང་ཐམས་ཅད་མེད་པ་དང༌། །ཚེ་རིང་བདེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །མཐོ་རིས་ཐར་པའི་བདག་པོར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཞིང༌། གཞན་ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་མཐོང་བ་ཙམ་ལའང་ཕན་ཡོན་ཚད་མེད་ཡོད་པ་རྒྱུད་རྣམས་ནས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །མདོར་ན་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་གྱི་ཐོག་མའི་འཇུག་སྒོ་གཅིག་པར་གྱུར་པ་དབང་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ལམ་བསྒོམ་པ་དང༌། འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ལ་དབང་བར་བྱེད་པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་པས་ན། འདི་ལ་བརྟེན་ནས་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་དང༌། དེའི་དོན་བཞིན་བསྒོམ་པ་དང༌། སྤྱོད་པ་ལ་ནུས་པ་ཐོབ་པ་དང༌། སྒྲུབ་པ་དང་མཆོད་པ་ཕྲིན་ལས་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་རྣམས་དོན་ཡོད་པ་དང་དམ་ཚིག་ཐོབ་པར་བྱེད་པས་ན་དབང་ནི་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་ལྟ་བུ་དང༌། གོ་འཕང་གི་རིམ་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་ལ་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་ན་ཐམས་ཅད་འདི་ལ་བརྟེན་པར་གྱུར་ཅིང་མཐར་ཐག་གི་དོན་ལ་བསྐར་ཐོབ་མེད་པར་ཡེ་ནས་ཆོས་སྐ་ཆེན་པོར་རྫོགས་པའི་དོན་མཐོང་ན་རང་རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་ཐོབ་པ་སྟེ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ཉིད་ད་ནི་དབང་ཐམས་ཅད་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་ལས། གཉིས་མེད་གྱུར་ནས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་དག་གིས་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་འཇོག་པ་ལ་སྟོབས་མཆོག་དང་ལྡན་པ་སྟོབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དབང་གི་སྐབས་བསྟན་ཏོ། །དྲུག་པ་དམ་ཚིག་ལ། ངོ་བོ། དབྱེ་བ། དེ་དག་གི་གནད་ཀྱི་ཚུལ། དགོས་པའོ། །དང་པོ། བླ་མེད་མཆོག་གི་དམ་ཚིག་ཏུ། །འདལ་བའི་དབང་གི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང༌། །ཇི་སྙེད་སྡོམ་པ་བསམ་ཡས་ལ། །མ་ལུས་ཀུན་འདས་རྣམ་པར་དག།ཅེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལས་ས་མ་ཡ་ཞེས་པའི་སྒྲ་ལས་དམ་ཚིག་སྟེ་འདའ་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པའི་དོན་ཅན་ནོ། །དེ་ཡང་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བཀས་བཅད་པ་གང་ཞིག་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀྱིས་བསླབས་པར་གྱུར་པའི་གནས་དེ་ལས་མི་འདའ་བར་འཇུག་ལྡོག་ཚུལ་བཞིན་བྱེད་པའོ། །གཉིས་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཉིས་ལས། དང་པོ་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་མདོར་བསྡུ་ན༑ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་གསུམ་ད་འདས་ཏེ། སྤྱི་ཡི་དམ་ཚིག་ནི་སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ། བྱང་སེམས་ཀྱི་བསླབ་པ། སྔགས་ཕྱི་པའི་དམ་ཚིག་ཏུ་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྱང་དགོས་མེད་ད་འདའ་བྱ་མིན་པས་སྔགས་བླ་མེད་ཀྱི་དམ་ཚིག་གི་གཞིའམ་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པས་ཐན་མོང་སྤྱིའི་དམ་ཚིག་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ། །ཁྱད་པར་གྱི་དམ་ཚིག་ནི་སྔགས་བླ་མེད་རང་ལ་གྲགས་པའི་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ཏུ་གསུངས་པ་རྣམས་སོ། །ཡང་སྤྱི་ནི་སོ་བྱང་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཐམས་ཅད་གང་ཟག་སྤྱི་ཡི་བསྲུང་བྱ་ཡིན་པས་སྤྱི་དང༌། རྣལ་འབྱོར་པ་བློ་ཡི་རྩལ་འཕང་མཐོ་དམན་སོ་སོའི་གནས་སྐབས་ན་ལྟ་སྤྱོད་ཕྲིན་ལས་སོགས་རང་རང་གི་ཉམས་དང་སྦྱར་ཏེ་བསྲུང་བ་ནི་ཐན་མིན་གང་ཟག་སོ་སོའི་བསྲུང་བྱ་ཡིན་པས་ཁྱད་པར་གྱི་དམ་ཚིག་ཅེས་བཤད་པའང་ཡོད་དོ། །ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་ནི་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་དས་སྐབས་སུ་རྒྱུན་གྱི་བསྲུང་བྱ་ལས་ལྷག་པར་དམིགས་བསལ་ཏེ་གསུངས་པ། སེང་གེའི་ཁོག་པ་མི་བཤིག་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པ་ལ་རྒྱུད་གཞན་ལས་ནི་རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞི་དང༌། ཡན་ལག་སྦོམ་པོའི་ལྟུང་བ་བརྒྱད་དང༌། གཞན་ཡང་རྒྱུད་སོ་སོའི་དམ་ཚིག་གི་རིམ་པ་དབྱེ་བསྡུ་མང་ཉུང་སྣ་ཚོགས་སུ་གསུངས་ཀྱང༌། འདིར་ནི་རྩ་བ་ལྔ། ཡན་ལག་བཅུ་སྟེ་བཅོ་ལྔར་གསུངས་སོ། །ཚུལ་འདི་གསང་སྔགས་ནང་པའི་དམ་ཚིག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནད་འགག་མཐར་ཐག་པ་ཡིན་པས། འདིའི་ཚུལ་ཤེས་པ་དང༌། དེ་ལས་མ་འདས་ན་དམ་ཚིག་མ་ཉམས་པ་ཡིན་པས་འདིའི་གནད་ཤེས་ཤིང་བསྲུང་བ་གལ་ཆེའོ། །དེ་ལ་རྩ་བའི་དམ་ཚིག་ལྔ་ནི། བླ་མེད་མི་སྤང་བ་དང༌། བླ་མ་བཀུར་བ་དང༌། སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་རྒྱུན་མི་བཅད་པ་དང༌། ཡང་དག་པའི་ལམ་ད་ཞུགས་པ་ལ་བྱམས་པ་དང༌། གསང་བའི་དོན་སྣོད་མིན་ལ་མི་བཤད་པ་སྟེ་ལྔའོ། །ཡན་ལག་བཅུ་ནི་དག་ལྔ་མི་སྤང་བ་དང༌། བདད་རྩི་ལྔ་དང་ད་ལེན་པའོ།

།དེ་ལ་དང་པོ་བླ་མེད་མི་སྤང་བ་ནི། བླ་མེད་ཅེས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐག་པ་དག་མཉམ་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་ཆོས་སྐ་ཆེན་པོ་དེ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་བླ་ན་མེད་པ་སྟེ་དེ་ཉིད་རྟོགས་པ་དང་ཐོབ་པ་ལས་གོང་ད་གྱུར་པའི་ལམ་དང་འབྲས་བུ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཤིང་མི་སྤོང་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་མ་སྤངས་ན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་མི་སྤོང་བར་འགྱུར་ཏེ། ཆོས་ཉིད་དོན་གྱི་གནས་ལུགས་དེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མངོན་ད་གྱུར་པ་སངས་རྒྱས་དང༌། ཅི་རིགས་པ་རྟོགས་པ་དགེ་འདན་ཡིན་ལ། བླ་མེད་ཉིད་ལ་ཡིད་ཆེས་ཤིང་མ་སྤངས་ན་དེ་མཐོང་བའི་འཕགས་པ་རིག་པ་འཛིན་པ་དང་སངས་རྒྱས་དང་དེ་དག་གི་ཐགས་རྒྱུད་ལ་མངའ་བའི་ཆོས་ཀྱང་སྤོང་བ་མི་སྲིད་པ་དང༌། དེས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་དའང་གཞི་དང་ལམ་དང་འབྲས་བུའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་བསྡུས་ཏེ། གཞི་དས་ན་སེམས་ཅན་གྱི་སེམས་ཉིད་སངས་རྒྱས་པའི་ངོ་བོར་གནས་པ་དང༌། དེ་དང་འབྲལ་མེད་ད་ཆོས་ཀྱང་ཉི་མ་དང་ཟེར་བཞིན་ཡོད་ལ་ངག་ཡི་གེའི་འཁོར་ལོར་གནས་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་དེ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་རྣམས་བསོད་ནམས་བསྒྲུབ་པའི་ཞིང་ད་གྱུར་པས་དགེ་འདན་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ད་གྲུབ་ལ། ཡང་ལམ་པའི་སྒོ་གསུམ་སྐ་གསུང་ཐགས་ཀྱི་ངོ་བོར་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་པ་དང༌། ལམ་བསྐྱེད་རྫོགས་ནི་ཆོས་དང་དེ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དགེ་འདན་ཏེ་ལམ་དས་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང༌། ཡང་ལམ་མཐར་ཕྱིན་པའི་སངས་རྒྱས་དང༌། དེས་བསྟན་པ་ཆོས་དང༌།དེ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དགེ་འདན་ཏེ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང༌། སངས་རྒྱས་པ་ན་ཐབ་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐ་ཅན་དང་སློབ་པ་མཐར་ཐག་པའི་ཕྱིར་འབྲས་བུའི་སྐྱབས་གསུམ་སྟེ། དེ་ལྟར་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་དས་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དག་མཉམ་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ཚུལ་གཅིག་ལས་ཐ་དད་མེད་པར་གྱུར་པ་གནས་ལུགས་དོན་གྱི་དཀོན་མཆོག་སྟེ་དེར་ཐམས་ཅད་མཉམ་པར་རྫོགས་པས་ན། བླ་མེད་ཉིད་བཟུང་བས་དེ་ཀུན་བཟུང་བ་ཡིན་ལ༑ འཛིན་ཚུལ་ཀྱང་ངེས་པ་མ་རྙེད་ནའང་ལུང་ལས་བྱུང་བ་ལྟར་མོས་པས་འཛིན་པ་དང༌། ལྟ་བའི་དོན་ལ་ཡིད་ཆེས་རྙེད་ནས་དེ་ལྟར་ཡེ་ནས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེ་སྤང་ད་མེད་པར་ཤེས་པ་ན་ངེས་པས་འཛིན་པ་སྟེ་གཉིས་སུ་ཡོད་ལ། ཕྱི་མ་ལ་ནི་ཕྱིར་ལྡོག་པ་མེད་དེ་ལམ་དམན་པར་འཇུག་པ་སོགས་ཀྱང་ངེས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་འགོག་ནུས་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་ལྟ་བ་དེ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་ལ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ་སྔགས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུ་རང་རྒྱུད་ལ་བཟུང་ནས་སྲིད་ཞིའི་རྒུད་པ་ཀུན་གྱི་ཕྱོགས་འཇོམས་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱང་མི་སྤོང་སྟེ་དོན་དམ་མཐར་ཐག་པ་གནས་ལུགས་དག་མཉམ་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་བཟུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཀུན་རྫོབ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱང་མི་སྤོང་སྟེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྒུད་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་དོན་ད་བདག་ཉིད་སངས་རྒྱས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་བསམ་སྦྱོར་མི་གཏོང་བ་ནི་ཀུན་རྫོབ་སེམས་བསྐྱེད་ཡིན་ལ། འདིར་སེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་པའི་དོན་རྟག་ཁྱབ་ཏུ་མཛད་པའི་སངས་རྒྱས་ཉིད་ད་འགྲུབ་ངེས་པར་མཐོང་ནས། དེ་ལས་བློ་ཕྱིར་ཕྱོགས་པ་དང་སེམས་ཞུམ་པ་དང་འཁོར་བར་སྐྱོ་བ་ལ་སོགས་པ་དམན་ལམ་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་དྲི་མ་ཀུན་གཏན་ནས་ཁེགས་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་ལས། བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣམས། །ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཡིན་པ་ལ། །ཡིན་པར་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་ད། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ཡང་རྒྱུ་ལམ་གྱི་སྟོབས་ཁོ་ནས་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་གདོད་འགྲུབ་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱང༌། རང་དོན་ཡིད་བྱེད་དང་འཁོར་བར་སྐྱོ་བ་སོགས་ཀྱི་བློ་དང་སེམས་ཞུམ་པའི་སྒོ་ནས་སེམས་བསྐྱེད་དེ་འདོར་བའང་སྲིད་དེ་འདི་ལྟར་རྒྱུ་ལ་གེགས་བྱེད་པ་སྲིད་པ་ཡིན་ལ་རྒྱུ་མ་ཚང་ན་ས་བོན་ཚིག་པའི་མྱུ་གུ་བཞིན་ད་སངས་རྒྱས་མི་འགྲུབ་པས་བདག་གི་སྟོབས་ཁོ་ན་ལ་རག་ལས་པར་མཐོང་ལ།བདག་གི་ཡིད་ཀྱང་རྐྱེན་གྱི་ཁ་ན་ལས་པའི་ཕྱིར་སེམས་བསྐྱེད་ལ་དམ་བཅའ་བརྟན་པོར་བྱ་བ་ཙམ་ལས།རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་གཏོང་བའི་གདེང་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོས་མི་ཐོབ་ཀྱང༌། འདིར་ནི་ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་པའི་སེམས་དབྱེར་མེད་པར་བསྐྱེད་ཚུལ་ལ་མ་རྨོངས་པའི་སྒོ་ནས་ཀུན་རྫོབ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱང་གཏོང་བ་མི་སྲིད་པའི་ཚུལ་ད་ཆེས་བརྟན་པའི་གདེང་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་ས་ནས་ཀྱང་ཐོབ་པ་ཡོད་པ་དེའི་ཕྱིར། སྔགས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་ལས་དང་པོ་པའང་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བླ་ན་མེད་པ་སྔགས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ནི་ཆོས་ཉིད་དོན་གྱི་ལྷ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་རྣམ་པ་རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱར་ཤར་བའི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འདིའི་སྒོ་ནས་མི་སྤོང་བར་གྲུབ་བོ། །དེས་ན་དམ་ཚིག་དང་སྒོམ་སྒྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྲོག་ལྟ་བ་འདིས་བཟུང་ནས་ཡོངས་སུ་མི་ཉམས་ཤིང་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་སྔགས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བླ་ན་མེད་པའི་དོན་ལ་ངེས་པ་གདེང་ད་གྱུར་པའི་ལྟ་བ་ཡོད་ན་རྩ་བ་གནད་ནས་ཉམས་པ་མི་སྲིད་ཀྱང༌། མོས་པས་སྔགས་ལ་ཞུགས་པ་དག་གིས་བླ་མེད་སྤོང་བའི་ཚུལ་ནི། ལྟ་བ་ཟབ་མོ་དག་མཉམ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་དོན་དང༌། དེ་དང་རྗེས་སུ་མཐན་པའི་སྔགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་བརླིང་པོ་རྣམས་ལ་མི་དད་ཅིང་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཏེ། རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞིར་བསྟན་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ཡང་སྣོད་བཅུད་ལྷར་དག་པའི་དོན་ལ་འདི་ནི་གདལ་བྱ་བཀྲི་བའི་དོན་ད་བསྟན་པ་ཙམ་ཡིན་གྱི། དོན་ལ་དག་པ་མིན་ནོ་སྙམ་ད་སོམ་ཉི་ཟ་བ་དང༌། མཉམ་པའི་དོན་ལ་དམིགས་གཏད་ཀྱི་མཚན་མ་ཅན་ད་བཟུང་ནས་མཉམ་པ་ཆེན་པོ་མ་ཡིན་པར་འཛིན་པའི་རྩ་ལྟུང་གཉིས་ནི་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་བ་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་པས་ན། སྔགས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རང་གི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་དང་ཤིན་ཏུ་ཡང་འགལ་བའི་ཕྱྀར་རྩ་ལྟུང་ཡིན་ལ། ཕུང་པོར་གདང་བ་བསྐྱེད་པ་དང༌། དམ་རྫས་དང་ད་མི་ལེན་པ་དང༌། བྱང་སེམས་ཀུནྡ་ལྟ་བུ་སྤང་བ་དང་བུད་མེད་ལ་སྨོད་པ་དང༌། བསྒྲལ་བྱ་མི་སྒྲོལ་བ་རྣམས་ནི་སྔགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རྨད་ད་བྱུང་བ་དང་འགལ་བས་ན། དང་ད་བླང་བྱ་འདི་དག་ལ་གཏན་ད་ཡིད་ལོག་པའི་རྣམ་པས་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་ན་སྔགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཟབ་མོ་དེ་དག་རང་གིས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སྐལ་བ་ཆད་པས་ན་རྩ་ལྟུང་ཡིན་ལ། རྩ་ལྟུང་ལྷག་མ་རྣམས་ནི་སྔགས་ཀྱི་དོན་ཟབ་མོ་རང་ལ་དངོས་སུ་སྟོན་པ་སློབ་དཔོན་དང་སྔགས་དོན་འཛིན་པ་མཆེད་དང༌། སྔགས་ཀྱིས་གདལ་བར་བྱ་བ་སེམས་ཅན་དང༌། སྔགས་རྒྱུད་ཆུད་མི་ཟ་བའི་ཕྱིར་གསང་བ་དང༌། སྔགས་ཀྱི་དོན་དེ་ཉིད་དངོས་སམ་བརྒྱུད་ནས་སྟོན་པ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་སློབ་དཔོན་གྱི་གསུང་རྣམས་དང༌། སྔགས་ཀྱི་མཐའ་སྣ་ཚོགས་རྣམ་པར་དབྱེ་བའི་དོན་ད་གྲུབ་པའི་མཐའ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་རྣམས་ལ་བརྟེན་ཏེ་རྩ་ལྟུང་བཞག་པ་ནི། ལྟ་སྤྱོད་ཕུལ་ད་བྱུང་བའི་སྔགས་ཉིད་དང་འབྲེལ་བ་ལས་ཡུལ་དེ་དག་ཀྱང་དེ་ལྟར་གཉན་པར་གྲུབ་པས་དེ་རྣམས་ལ་གཅེས་སྤྲས་སུ་མ་བྱས་ན། སྔགས་ཆུད་འཛའ་བའི་ཕྱིར་རྩ་ལྟུང་ད་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་སློབ་དཔོན་བཀུར་བ་དང༌། སྔགས་གསང་བར་གདམས་པ་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་ཚུལ་བཞིན་མ་བསྲུངས་ན་ཉེས་དམིགས་ཆེ་བས་སྔགས་རྒྱུད་རྣམས་ན་བཀས་བཅད་དེ་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་དང་འགལ་ན་སྔགས་དང་མི་མཐན་པས་ན་འདི་རྣམས་ཀྱང་སྔགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་དང་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་སྤྱོད་དང་ཆེས་འགལ་བ་བཅུ་བཞི་པོ་འདི་ཙམ་རྩ་ལྟུང་ད་གསུངས་སོ། །དེས་ན་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་སྤྱོད་ཟབ་མོ་རྣམས་རང་གི་ཉམས་འོག་ཏུ་མ་ཆུད་ཀྱང༌། སྨོད་པར་མི་བྱ་སྟེ་ཆོས་སྤོང་བའི་ཉེས་པ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པས་རེག་པ་དང༌། དབང་ཐོབ་པ་ཞིག་ཡིན་ན་རྩ་ལྟུང་ད་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བས་ན་དབང་ཐོབ་ཕན་ཆད་སྔགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཟབ་མོ་རྣམས་ད་ལྟ་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་མ་ནུས་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་ཀྱང༌།ནམ་ཞིག་ཅི་ནས་ཀྱང་དང་ད་བླང་བར་བྱ་སྙམ་ད་མོས་པར་བྱ་དགོས་ཀྱི་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་པར་མི་བྱ་ལ། ལྟ་བ་ཟབ་མོ་དག་ལའང་ཡིད་ཆེས་མ་ཐོབ་ཀྱང་འདི་ནི་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དགོངས་པ་ཟབ་མོ་མཐར་ཐག་པ་ཡིན་པས། འདི་ལྟ་བུ་ཅིས་ཀྱང་རང་གི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་ཤོག་སྙམ་ད་མོས་པས་བཟུང་དགོས་ཀྱི།འདི་མ་ཡིན་ཞེས་འདོར་བར་མི་རུང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་ཡང་བདེ་མཆོག་ཉུང་ངུའི་རྒྱུད་ལས། ཟབ་མོའི་ཆོས་ནི་སྟོན་པ་ལ། །གལ་ཏེ་མོས་པར་མ་གྱུར་ཀྱང༌། །སྨོད་པ་དག་ཏུ་མི་བྱ་སྟེ། །ཆོས་ཉིད་བསམ་མི་ཁྱབ་དྲན་བྱ། །གང་གིས་འདི་བདག་ཡུལ་མིན་པ། །གང་གིས་ཆོས་ཉིད་མི་ཤེས་ཡིན། །རྫོགས་སངས་རྒྱས་དང་དེའི་སྲས་ནི། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཁྱེན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསམ་པར་བྱའོ།

།གཉིས་པ་བླ་མ་བཀུར་བ་ནི། སྤྱིར་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་བརྟེན་པའི་ཕྱིར། མདོ་སྡེ་རྣམས་ལས་ཀྱང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་སངས་རྒྱས་དང་འདྲ་བར་བལྟ་དགོས་པར་གསུངས་ལ། ཁྱད་པར་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་ནི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་དབང་དང་མན་ངག་ལ་མ་བརྟེན་པར་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་གོ་སྐབས་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར། ངོ་བོ་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་མཉམ་ལ༑ བཀའ་དྲིན་གྱི་ངོས་ནས་ལྷག་པའི་ཕྱིར་ཕྱོགས་དས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཆོད་པ་བས་བླ་མའི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་གཅིག་མཆོད་པ་ཕན་ཡོན་ཆེ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པས་ན། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དབང་དང་གདམས་ངག་སྟོན་པའི་བླ་མ་ཡིད་ཀྱིས་སྤངས་ཤིང་ལུས་ངག་གི་སྒོ་ནས་ཐགས་དང་འགལ་བར་བྱེད་པ་ནི་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་དང་པོ་སྟེ་ཤིན་ཏུ་ལྕི་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་བླ་མ་ལ་སྤྱིར་དབྱེ་བ། འདྲེན་པའི་བླ་མ་ནི་ཆོས་སྒོར་འདྲེན་པ་སྟེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཁན་པོ་ལྟ་བུ་ཤེས་རྒྱུད་གྲོལ་བའི་བླ་མ་ཆོས་འཆད་པ། མན་ངག་གི་ལུང་འབོག་པའི་བླ་མ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་བཤེས་གཉེན་ལྟ་བུ། ཉམས་ཆགས་སྐོང་བའི་སློབ་དཔོན་སྡིག་པ་བཤགས་པའི་ཡུལ་ད་གྱུར་པ། དམ་ཚིག་དབང་གི་བླ་མ་ནི་དབང་སྐར་བར་བྱེད་པ། དེ་ལྔ་པོ་མིན་ཀྱང་བཀའ་དྲིན་ཅུང་ཟད་ཐོབ་པ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གཞན་ནི་སྤྱིའི་བླ་མ་སྟེ་དྲུག་པོ་དེ་ལ་ཐན་མོང་གི་བླ་མ་རྣམས་ལ་ནད་པས་སྨན་པ་བསྟེན་པ་ལྟར་བཀུར་ཞིང༌། ཐན་མིན་སྔགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་པའི་བླ་མ་ལ་སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་ལྟ་བས་བཀུར་སྟི་བྱའོ། །ཡང་ན་སྤྱིའི་བླ་མ་ནི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཐམས་ཅད་དང༌། འདྲེན་པའི་བླ་མ་ནི་རང་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཆོས་སྣང་བར་བྱེད་པ། གཞན་བཞི་ནི་སྔགས་ཀྱི་དབང་བསྐར་བ། རྒྱུད་འཆད་པ། ཉམས་ཆགས་སྐོང་བ། མན་ངག་སྟོན་པ་སྟེ་དེ་དག་བཀུར་ཚུལ་ཀྱང་རིམ་པ་ལྟར། རྒྱལ་པོ་དང་ཁུ་བོ་དང་ཕ་དང་མ་དང་མིག་དང་སྙིང་ལས་ལྷག་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཀུར་བར་གསུངས་ལ། དབང་བསྐར་རྒྱུད་བཤད་མན་ངག་སྟོན་པ་གསུམ་ཆར་མཛད་པའི་སློབ་དཔོན་ནི་བཀའ་དྲིན་གསུམ་ལྡན་ཏེ་ཤིན་ཏུ་ཡང་བཀུར་དགོས་སོ། །གསུམ་པ་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་རྒྱུན་མི་བཅད་པ་ནི་གསུང་དང་སྐའི་མཚན་མར་གྱུར་པའི་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་སྟེ། དེ་ལ་བདག་དང་ལྷ་དང་གསང་སྔགས་དང་བཟླས་བརྗོད་དང་འཕྲོ་འདའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དེ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྔགས་རྒྱུན་མི་གཅོད་པ་དང༌། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷ་ཡི་སྐར་གསལ་བ་དང༌། བསམ་པ་ཆོས་རྒྱ། བརྗོད་པ་དམ་རྒྱ། བསྒྱུར་བ་ལས་རྒྱ་སྟེ་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་རྒྱུན་མི་གཅོད་པའོ། །ཅི་ལྟར་རྒྱུན་མི་གཅོད་ན་རབ་ཀྱིས་ཉིན་ཞག་གཅིག་ལའང་དས་བཞི་དང་གསུམ་སོགས་སུ་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་བྱ་བ་རྒྱུན་མི་གཅོད་པ་དང༌། ཉིན་ཞག་ཕྲུག་རེ་ལ་ཐན་རེ་ཙམ་རྒྱུན་མི་གཅོད་པ་དང༌། འབྲིང་གིས་ཟླ་བ་རེའི་ནང་གི་དས་བཞིའམ་དས་དྲུག་ཏུ་བྱ་བ་དང༌། ཐ་མས་ཀྱང་ཟླ་རེ་རེའི་ནང་ད་ལན་རེ་འམ། ར་བ་རེ་ལ་ལན་རེ་མ་ཆག་པ་བྱ་སྟེ་མཆོད་པ་ཡང་ཅི་འབྱོར་ད་བྱ་དགོས་ཀྱི། མཆོད་པ་ལོ་ཟླར་འདས་པར་མི་བྱའོ། །ལྷ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱའི་བརྩོན་པ་འདོར་བའི་བློ་སྐྱེས་ན་རྩ་བའི་དམ་ཚིག་ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། །བཞི་པ་ཡང་དག་ལམ་ད་ཞུགས་པ་ལ་བྱམས་པ་མཆེད་ཀྱི་དམ་ཚིག་ནི། སྤྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དང༌། ཁྱད་པར་སྔགས་དང༌། དེ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་ད་སློབ་དཔོན་གཅིག་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ལ་བརྟེན་ཏེ་དབང་དང་མན་ངག་ལྷན་ད་ནོད་པ་རྡོ་རྗེའི་སྤུན་རྣམས་ལ་བྱང་ཆུབ་བར་ད་འགྲོགས་པའི་བརྩེ་གདང་རྒྱུན་བཅད་པར་མི་བྱ་སྟེ། སྙིང་ནས་འདོར་བ་སོགས་རྩ་ལྟུང་ངོ༌། །སྤྱིར་མཆེད་ལ་བཞིར་བཤད་དེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་གཅིག་གིས་བསྡུས་པས་སྤྱི་ཡི་མཆེད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་རིང་བའི་མཆེད། ལྟ་སྤྱོད་མཐན་པ་ཉེ་བའི་མཆེད། དབང་ལྷན་གཅིག་ཞུས་པ་ནང་འདྲེས་པའི་མཆེད་དོ། །ཡང་བཞི་པོ་དེ་སྟེང༌། བླ་མ་གཅིག་པ་མཛེས་པའི་མཆེད། ཆོས་ལྷན་ཅིག་ཉན་པ་ཉེ་བའི་མཆེད་གཉིས་བསྣན་ཏེ་དྲུག་ཏུ་ཡང་བཤད་ལ། ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་བྱམས་པའི་སེམས་བཏང་བར་མི་བྱའོ། །ལྔ་པ་གསང་བའི་དོན་ཕྱིར་སྨྲ་མི་བྱ། ཞེས་གསང་བ་མི་སྨྲ་བ་ནི། གང་ཞིག་སྨྲ་བའི་སྣོད་མ་ཡིན་པ་ཕྱིར་གྱུར་པ་གཞན་ལ་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་སྤྱོད་ཟབ་མོ་དང་སྔགས་འཛིན་པ་བླ་མ་མཆེད་ལྕམ་གྱི་སྐྱོན་སོགས་བཤད་པར་མི་འོས་པ་ཤེས་བཞིན་སྨྲ་བའོ། །དེ་ལ་ཡང་སྤྱིར་གསང་བཞི་ནི། སྔགས་ཀྱི་ལྟ་བ་ཟབ་མོ་སྤྱོད་པ་བརླིང་པོ་དང༌། ལྷ་ཡི་མིང་གཟུགས་དང༌། གྲུབ་རྟགས་རྣམས་དས་རྒྱུན་ད་ཡང་དོན་མེད་པར་མི་བཤད་པ་དང༌། བར་གསང་བཞི་ནི་སྒྲུབ་པའི་གནས་དས་གྲོགས་རྫས་བཞི་སྒྲུབ་པ་མ་ཚར་བར་ད་གསང་དགོས་པ་དང༌། གསང་བར་འོས་པ་ནི་གཞན་མ་དད་པ་སྐྱེ་བའམ་དངོས་གྲུབ་ལ་གནོད་པའི་ཕྱིར་སྔགས་ཀྱི་དམ་རྫས་ཡོ་བྱད་རྣམས་སྦས་ཏེ་སྤྱད་པ་དང༌། གསང་བར་གཉེར་གཏད་པ་བླ་མ་དང་མཆེད་ལྕམ་གྱིས་གསང་བར་གྱིས་ཞེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པའོ། །དེ་དག་སུ་ལ་གསང་ན་དམ་ཉམས་དང་དབང་མ་ཐོབ་པ་དང༌། མ་དད་པ་རྣམས་ལ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཅི་རིགས་པར་གསང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་ཡིད་བླ་མེད་ཀྱི་དོན་ལ་གནས་པ་དང༌། ངག་སྔགས་བཟླ་བ་དང༌། ལུས་ཕྱག་རྒྱ་དང་ལྡན་པར་བྱ་བ་ནི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་སྒྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་སྟེ། འདི་གསུམ་པོའང་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་ལ་སྔགས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དེར་དོན་གྱིས་འདའོ། །གཞན་གསུམ་ནི་སྔ་མ་དེའི་གྲོགས་སུ་གྱུར་པ་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་བསྲུང་བའི་དམ་ཚིག་སྟེ་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐགས་དང་འགལ་བ་ལ་སོགས་སྤང་བའམ་སྲུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་ནི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་འབྱུང་གནས་བླ་མ་བཀུར་བའང་སྒྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་ཏུ་བསྡུ་སྟེ། དེ་མཉེས་པར་སྒྲུབ་པ་ནི་སྔ་མ་གཉིས་ཀྱི་ཡང་གཞིར་གནས་སོ། །འདི་ལྔ་ནི་ལྗོན་ཤིང་གི་རྩ་བ་ལྟ་བུ་སྟེ་སྔགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་འཛིན་པའོ། །དེ་ལྔ་པོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཇུག་པས་ན་སྐ་གསུང་ཐགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་གི་ཆ་ཡོད་ལ་སྲུང་བ་དང་སྒྲུབ་པའི་ཆ་ཡང་དབྱེ་རུང་ངོ༌། །གཉིས་པ་གཏི་མུག་ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་དང༌། ང་རྒྱལ་ཕྲག་དོག་མི་སྤོང་ངོ༌། །དཀར་རྩི་དམར་རྩི་དྲི་ཤ་ཆེན། དག་པའི་སྣོད་ཆུ་མི་འདོར་རོ། །ཞེས་པ་ལྟར་དག་ལྔ་པོ་འདི་དག་ཉན་ཐོས་པས་སྤང་བྱར་འཛིན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྦྱང་བྱར་འཛིན། སྔགས་ཀྱིས་ལམ་ད་བྱེད་པའི་ཁྱད་པར་གྱིས་གོང་ནས་གོང་ད་མ་རྨོངས་པ་དང་ཐབས་ཀྱིས་འཕགས་སོ། །དེ་ལ་དག་ལྔ་པོ་ཅིའི་ཕྱིར་མི་སྤོང་ན། དོན་དམ་པར་སྤང་བྱའི་རྫས་མ་གྲུབ་སྟེ་སྨིག་རྒྱུའི་ཆུ་ལ་ཆུ་རགས་མི་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་དང༌། ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཐབས་ཀྱིས་ཟིན་ན་ལམ་གྱི་གྲོགས་སུ་འགྱུར་ཏེ་དག་བདད་རྩིར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་དང༌། མཐར་ཐག་གི་དོན་ལ་ཡེ་ནས་དག་མཉམ་ཆེན་པོར་སངས་རྒྱས་པའི་ཕྱིར་དགྲ་རུ་འཁྲུལ་བའི་གཉེན་ངོ་ཤེས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལས་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་དོན་བཤད་ཟིན་ལ། ཐབས་ཀྱིས་ཟིན་ན་ལམ་གྱི་གྲོགས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་ལ། ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པ་ལྟར་ན་ཡང༌། ཉོན་མོངས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚོགས་རྫོགས་པ་ནི་ཡོ་བྱད་བྱིན་པ་ལས་ལུས་བྱིན་པ་ཕན་ཡོན་ཆེ་བ་དེ་དག་ལུས་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པའི་དབང་གིས་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །དགེ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་བྱེད་པ་ཡང་ཡོད་དེ། དབང་མ་ཐོབ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་དག་འདོད་པའི་ཉོན་མོངས་ཆེད་ད་མི་སྤོང་བར་འདོད་པར་སྐྱེས་ནས་ཚོགས་རྫོགས་པར་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ༑ ༑ཐབས་ཀྱིས་ཟིན་ན་རང་གི་ངོ་བོ་དགེ་བར་གྱུར་པའང་ཡོད་དེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མོས་སྤྱོད་ཀྱི་ས་ལ་གནས་པས། སྙིང་རྗེའི་དབང་གིས་འདོད་པས་གདང་བའི་བུད་མེད་ཀྱི་རེ་བ་རྫོགས་པའི་ཕྱིར་ཆགས་པ་ཆེད་ད་བསྐྱེད་ནས།ཆགས་པ་སྐྱེས་པ་དང་དགའ་བའི་བདེ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་བས་ཚིམ་པར་བྱེད་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ཆགས་པ་ཡིན་ཀྱང་སྙིང་རྗེའི་ཐབས་ཀྱིས་ཟིན་པའི་ཕྱིར་དགེ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཉོན་མོངས་གཞན་ལའང་ཅི་རིགས་པར་སྦྱར་ད་ཡོད་ལ། སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་འདིར་ནི་ཉོན་མོངས་ལྔ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་ཡིན་པ་དང༌། ཐབས་ཀྱིས་ལམ་ད་བྱས་ན་དེ་ལས་ཡེ་ཤེས་འཆར་བ་དང༌། དེ་ཉིད་རྟོགས་པས་ཟིན་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་དང་གསུམ་གྱིས་མི་སྤོང་བར་གྲུབ་བོ༑

༑དང་པོ། འདོད་ཆགས་ནི་སེམས་ཡུལ་ལ་འདན་ཅིང་དང་ད་ལེན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་རྩལ་སེམས་ལ་ཡོད་པའི་དབང་གིས་ལམ་དས་སུ་ལམ་དང་འབྲས་བུའི་ཆོས་ལ་མཆོག་ཏུ་འདན་ཞིང༌། འབྲས་བུའི་དས་ན་ཆོས་ཀུན་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་མ་ཕྱོགས་པར་དང་ད་བླང་བའི་ཚུལ་གྱིས་གཟིགས་པ་སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཅན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་སུ་འགྲུབ་པའོ། །ཞེ་སྡང་ནི་མི་མཐན་པའི་ཡུལ་འདོར་བའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་རྩལ་སེམས་ལ་ཡོད་པས། ལམ་དས་ལམ་གྱི་མི་མཐན་ཕྱོགས་རང་རྒྱུད་ལ་མི་གནས་པར་བྱེད་ལ། འབྲས་དས་ཇི་ལྟ་བའི་རང་བཞིན་ལ་འཁྲུལ་པའི་དྲི་མ་བསལ་བ་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན།བདད་དང་བར་ཏུ་གཅོད་པ་ཀུན་འཇོམས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་བསྐྱོད་པར་འགྲུབ་བོ། །གཏི་མུག་ནི་ཡུལ་གྱི་རང་བཞིན་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་པའི་རྣམ་པས་ཡུལ་དེ་ལ་མི་རྟོག་པར་བཏང་སྙོམས་སུ་གནས་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་རྩལ་སེམས་ལ་ཡོད་པས་ལམ་དས་ན་མཚན་མར་མི་འཛིན་པ་དང༌། འབྲས་དས་ན་སྤྲོས་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཀུན་ལ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདག་ཉིད་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ད་འགྲུབ་བོ༑ ༑ང་རྒྱལ་ནི་མཐོ་བའི་རྣམ་པར་འཇུག་པ་ཅན་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་རྩལ་སེམས་ལ་ཡོད་པས། ལམ་དས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མི་ཞུམ་པར་འཇུག་པ་དང་སྔགས་ལམ་དེ་ལས་མཆོག་གཞན་མེད་པར་འཛིན་ཞིང༌། འབྲས་དས་སུ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འབྱོར་པས་དབུལ་བའམ་ཞུམ་པའི་རྣམ་པ་མེད་ཅིང་ཐམས་ཅད་ད་མི་མཉམ་པའི་ཟུག་རྔུ་མེད་པ་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ད་འགྲུབ་བོ། །ཕྲག་དོག་ནི་བདག་གཞན་ལ་དམིགས་ནས་མི་མཉམ་པར་འཇུག་ཅིང་མི་བཟོད་པའི་བློ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་རྩལ་སེམས་ལ་ཡོད་པའི་དབང་གིས། ལམ་དས་སུ་བསྒྲུབ་བྱ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་མིན་པ་ལ་འཇུག་ལྡོག་བྱེད་ཅིང༌། འབྲས་དས་སུ་གདལ་བྱ་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པ་དང་གནོད་པ་སྤོང་བའི་བྱ་བ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་འགྲུབ་བོ། །དེ་ལྟར་སྨན་གྱི་ནུས་པ་དང་ནོར་བུའི་འོད་བཞིན་ད་སེམས་ལ་རང་རྩལ་ལྔ་པོ་འདི་ཡེ་ནས་ཡོད་པས་ན། མ་རྟོགས་པའི་དས་ན་འཁོར་བའི་ལས་ཐམས་ཅད་འདི་ལྔས་བྱེད་ཀྱང༌། རྟོགས་པའི་དས་ན་དག་པ་མྱང་འདས་ཀྱི་བྱ་བ་ཀུན་བྱེད་པ་ཡིན་གྱི། རྩལ་ཤུགས་དེ་ལྔ་དང་བྲལ་ན་མདའ་འཕང་བ་ཤུགས་ཟད་པའམ།འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་འཕུལ་བྱེད་ལོགས་པ་བཞིན་ད་དོན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བསྒྲུབ་མི་ནུས་ཏེ་ཉན་ཐོས་ཞི་བར་ཞུགས་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་སེམས་ཀྱི་རང་རྩལ་གཏན་ད་མི་འབྱུང་བར་ཁེགས་པ་མི་སྲིད་ལ། བཀག་ཀྱང་མི་དགོས་ཏེ་འཁྲུལ་པས་མ་བསླད་ན་ཡེ་ཤེས་ལྔར་འཆར་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཚུལ་འདི་དྲི་མ་མེད་པར་གྲགས་པའི་མདོ་ལས་ཀྱང༌། པདྨ་ནི་སྐམ་དང་དགུན་དས་ལས་མི་སྐྱེ་ཡི་ཆུ་དང་འདམ་ལས་སྐྱེའོ། །དེ་བཞིན་ད་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ནི། ཉན་ཐོས་ཉོན་མོངས་པ་སྤངས་ཤིང་འདས་མ་བྱས་མཐོང་བ་རྣམས་ལ་མི་སྐྱེ་ཡི་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་རི་རབ་ལྟ་བུ་བསྐྱེད་ན། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་བས། དེའི་ཕྱིར་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གདང་ངོ༌། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པ་ནི་ཇི་སྐད་ད། འཇིག་རྟེན་ཆགས་པ་མེད་པས་འདལ། །ཕྱག་རྒྱ་གྲུབ་པ་ཆགས་ལས་བྱུང༌། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འཇིག་རྟེན་ན་ཆགས་པ་སྐྱོན་ད་ཆེ་བས་ཆགས་པ་མེད་པས་འདལ་བར་བསྟན་པའང་ཡོད་མོད་ཀྱི། ཆགས་པ་མེད་ད་མི་རུང་བའི་སྐབས་ཀྱང་ཡོད་དེ། སྔགས་ཕྱི་པ་ལྟར་ན་དམ་ཚིག་ཅན་གྱི་སྐྱེ་བོས་བརྟགས་པའི་ལྷར་བཤད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་རྣམས་ལ་ཡིད་ཆགས་པར་མ་གྱུར་ན་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར་ལ། སྔགས་ནང་པ་ལྟར་ན་གཟུངས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་ཡིད་ཤིན་ཏུ་ཆགས་པར་མ་གྱུར་ན། ཡེ་ཤེས་དང་དངོས་གྲུབ་མི་ཐོབ་པས་དེ་ལྟར་ཕྱག་རྒྱའི་དངོས་གྲུབ་དེ་དག་ནི་ཆགས་པ་མེད་ན་མི་འགྲུབ་པར་གསུངས་པ་བཞིན་ཏེ། འདི་ལྟར་འདོད་ཁམས་ཀྱི་ཆགས་པ་དང་ལྡན་པའི་དབང་པོ་ལས་སུ་རུང་བ་སོགས་ཆགས་པ་ཅི་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་བདེ་བ་འཕེལ་ལ༑ ཐབས་ཀྱིས་ཟིན་པའི་བདེ་བ་ཅི་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་རླབས་ཆེ་བ་བུད་ཤིང་གིས་མེའམ་དག་གིས་རྨ་བྱའི་མདངས་འཕེལ་བ་བཞིན་ནོ༑ ༑དེ་བཞིན་ད་ཉོན་མོངས་གཞན་དག་ཀྱང་ཐབས་ཀྱིས་ཟིན་པ་དང་མ་ཟིན་པ་ལས། ཡོན་ཏན་དང་ཉེས་སྐྱོན་གྱི་རྐྱེན་ད་གནས་པ་ལས་རྐྱེན་གྱི་ངོ་བོ་ལ་ཐ་དད་མེད་ཅིང༌། འདི་ལྟར་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་འདོད་པ་ཆགས་པ་དང༌།རྣམ་བྱང་གི་ཆོས་ལ་འདན་པ་ཆགས་པ་མིན་པར་བསྟན་ཀྱང༌། ཡུལ་དང་རྣམ་པ་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་དེ་དག་གི་བྱེད་ལས་སོ་སོར་གྱུར་པ་ཙམ་ལས། སེམས་ཀྱི་རྩལ་ཡུལ་ལ་གཡོ་ཚུལ་གཅིག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུ་མདོ་ལས་ཀྱང་གསུངས་ཏེ༑ བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པ་ལས། ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་མེས་ནི་རྩྭ་རྙེད་པ། །དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་དེ་སྟོབས་ཕྱིར་ཞིང་འཕེལ། །ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉོན་མོངས་སྲིད། །དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་མེ་རབ་འཕེལ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ། འདི་ལྟར་སྣང་བ་ཀུན་ལ་ཐ་མལ་ད་ཞེན་པ་དང༌། དེ་ལ་དམིགས་ནས་བདག་དང་ཆོས་སུ་བདེན་པར་འཛིན་པའི་ངོར་སེམས་ཀྱི་རྩལ་དེ་དག་ལྔར་སྐྱེ་ལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་དག་པ་དང་དེ་ལའང་བདག་དང་ཆོས་ཀྱི་རང་བཞིན་གང་ཡང་མ་གྲུབ་པས་མཚན་མའི་དམིགས་གཏད་ཀུན་དང་བྲལ་བར་མཉམ་པ་ཉིད་ད་མཐོང་བའི་དས་ན། རིག་པའི་རྩལ་རྣམ་པ་ལྔ་པོ་གང་སྐྱེས་ཀྱང་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཡུལ་ཡིད་འོང་མཐོང་བ་ན་ཐ་མལ་པ་རྣམས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་ད་ཞེན་པས་ཆགས། དཀའ་ཐབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་མི་སྡུག་པ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཆགས་པའི་བློ་དེ་ཟློག་པར་བྱེད་ཀྱང༌། འདིར་གང་ཤར་གྱི་རྟོག་པ་དེ་ཉིད་མ་བཀག་པར་སྐྱེ་བཅུག་ལ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྟོགས་པའི་བློས་ཟིན་པར་བྱས་དས། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གྱི་སྣང་བ་དང་བདེ་བའི་མྱོང་བ་མ་འགགས་ལ། གཏད་ཞེན་གྱི་དམིགས་པ་གང་ཡང་མེད་པར་ཟང་ཐལ་ད་མྱོང་བ་ནི་འདོད་ཆགས་སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་སུ་ཤར་བ་སྟེ། ཡུལ་མ་འགགས་མ་འདྲེས་པར་གསལ་ཤིང་བདེ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བཞིན་གཞན་ལའང་འགྲེ་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུ་ཡང་སྔགས་ན་ལམ་ཁྱེར་གྱི་མན་ངག་བསྟན་པ་མ་གཏོགས་རང་བཞིན་ཡིན་ཚུལ་ཙམ་ནི་མདོ་ནས་ཀྱང་གསུངས་ཏེ། དད་པའི་སྟོབས་སྐྱེད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱག་རྒྱའི་མདོ་ལས། ཉོན་མོངས་པའི་རང་བཞིན་ལས་ཡེ་ཤེས་གཞན་མེད་པར་ཉོན་མོངས་པའི་རང་བཞིན་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་སོ། །མི་འདོར་བ་ལྔ་ནི་བདད་རྩི་ལྔ་མི་འདོར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ངོས་ནས་གཙང་དམེ་གཉིས་སུ་མེད་པས་དོར་བྱ་མིན་པ་དང༌། དག་པ་ཡིན་པས་ཀྱང་དང་ད་བླང་བར་བྱ་བ་ཡིན་པ་དང༌། གཙང་དམེ་མེད་པར་སྤྱོད་པ་ལས་མཉམ་པ་ཉིད་ཉམས་སུ་མྱོང་ཞིང་མཚན་མའི་རྟོག་པ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ་དང༌། བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པས་དངོས་གྲུབ་མྱུར་ད་ཐོབ་པ་དང༌།ཐབས་ཀྱིས་ཟིན་པའི་དངོས་པོ་དེ་དག་འཇིག་རྟེན་གྱི་བདད་རྩིར་གྱུར་པ་དང༌། རང་གི་ངོ་བོ་གྲུབ་པའི་རྫས་སུ་གནས་པས་ན་དང་ད་བླང་བར་བྱའོ། །དངོས་གྲུབ་ནི་བཀའ་བཞིན་བྱས་པ་ལས་འབྱུང་བས་དས་དས་སུ་བདད་རྩིའི་མཆོད་པ་མི་བཅག་པར་བྱའོ། །འདི་ལྟ་བུའི་སྤྱོད་པ་དག་ཀྱང་ཟབ་མོའི་དོན་རྟོགས་པ་མེད་པར་འཆོལ་ཉོག་ཏུ་སྤྱད་ན་ཐོ་ཅོའི་སྤྱོད་པས་རང་རྒྱུད་ཆུད་ཟ་ལ། རྟོགས་པ་ཀློང་ད་གྱུར་ནས་ནི་ཆེད་ད་སྤྱད་ཀྱང་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར། རང་གི་རྟོགས་པའི་ཉམས་དང་སྦྱར་ནས་དེའི་གྲོགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཚུལ་གྱིས་ཅི་རིགས་པར་བརྟེན་པར་བྱ་སྟེ། རལ་གྲིའི་གར་ཐབས་བསླབས་པས་ཤིང་དང་ཞ་ཉེ་དང་རལ་གྲི་དངོས་ལ་རིམ་བཞིན་སློབ་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་འདི་བཅུ་མེད་ན་ཉོན་མོངས་པ་ལམ་ད་ཁྱེར་བ་སོགས་བདེ་མྱུར་གྱི་ལམ་ཁྱད་པར་བ་དང་ད་ལེན་པ་མི་འབྱུང་ལ། དེ་ལྟར་དང་ད་བླངས་པས་ཉོན་མོངས་ཉིད་ཡེ་ཤེས་སུ་ཤར་ན་ཀུན་འབྱུང་ལམ་བདེན་གྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་དང༌། ཡང་རྣམ་སྨིན་གྱི་ཕུང་པོ་ཉིད་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་ཤར་བས་སྡུག་བསྔལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའང་ཡིན་པས་ན། ལམ་ཆེས་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་འདི་དག་ཡོད་ན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྔགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཟབ་མོ་རྣམས་ཀྱང་དེའི་རྒྱུད་ལ་ངང་གིས་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་བུའི་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ལ་རྒྱས་པར་ཕྱེ་ན་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུར་འགྱུར་ཏེ་གཞུང་གཞན་ན་གསལ་བ་ལྟར་རོ། །མདོར་ན་དག་མཉམ་ཆེན་པོའི་དོན་ལས་མི་འདའ་བ་ནི་སངས་རྒྱས་ཉིད་དངོས་སུ་འགྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ལ། དེར་དངོས་དང་བརྒྱུད་ནས་ཕན་པའི་དམ་ཚིག་གི་རིམ་པ་རྒྱས་པར་ཕྱེ་ན་ཚད་མེད་དེ། སེམས་ཅན་གྱི་རྣམ་རྟོག་དང་འཚམ་པར་དེ་འདལ་བའི་དམ་ཚིག་གི་རིམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ།

།གསུམ་པ་དེ་དག་གི་གནད་ཀྱི་ཚུལ་ནི། ཐབས་ཆེན་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པའི་དམ་ཚིག་འདིར་སོ་བྱང་གི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་སྡོམ་པ་མ་ལུས་པ་ཀུན་འདས་ཤིང༌། འོག་མའི་སྤྱོད་པ་ལས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་འདི་ལྟར་ཐན་མོང་ད་མཐན་པའི་སྤྱོད་པ་རྣམས་ལྟ་ཅི་འོག་མ་དང་འགལ་བ་ལྟར་སྣང་བའི་སྤྱོད་པ་རྣམས་ཀྱང་མི་འགལ་བར་མ་ཟད་ཆེས་འཕགས་ཏེ། སོ་ཐར་གྱི་སྐབས་ན་ཡུལ་བསམ་སྦྱོར་བ་མཐར་ཐག་ཚང་བའི་སྒོ་ནས་རྩ་བའི་ཕམ་པར་གྱུར་པའི་དངོས་པོ་བཞིར་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ལའང༌། སོ་ཐར་ནི་གཞན་གནོད་སྤོང་བ་ཙམ་ཡིན་ལ། བྱང་སེམས་ནི་དེའི་སྟེང་ད་གཞན་ཕན་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་པས།བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་རང་དོན་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་དྲི་མ་མེད་པར་སྙིང་རྗེའི་བསམ་པས་མི་ཚངས་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་སྤྱད་ཀྱང་ཉེས་པ་མེད་པར་མ་ཟད་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པ་ཡོད་ཀྱང༌།རང་དོན་ལ་ཆགས་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་བདག་བསྟོད་གཞན་སྨོད་དང་སེར་སྣས་ཆོས་ནོར་མི་སྟེར་བ་སོགས་ཕམ་པར་གསུངས་སོ༑ ༑སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པར་ནི་མཉམ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་གདེང་ད་གྱུར་པས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་མ་དམིགས་པས་ན་ལྟར་སྣང་སྲོག་གཅོད་པ་སོགས་ལ་ཐ་མལ་པའི་ཡུལ་བསམ་སྦྱོར་མཐར་ཐག་ཅུང་ཟད་མེད་ལ། ཤེས་རབ་དང་ཐབས་མཁས་ཀྱི་མཛད་པས་ཀུན་རྫོབ་ཙམ་ད་དོན་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་པས་ན། ཉེས་པས་མ་གོས་པའི་ཆ་ནས་སོ་ཐར་དང༌། གཞན་ཕན་ལ་ཞུགས་པའི་ཆ་ནས་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྔོམ་པའང་འདི་ལ་ཚང་ཞིང་འདས་ཏེ།ལྕགས་དངུལ་དང་གསེར་ད་རིམ་བཞིན་གྱུར་པ་ན་སྔ་མའི་རིན་ཐང་ཕྱི་མ་ལ་ཚང་བ་བཞིན་དང༌། ཡང་ཟངས་ཀྱི་སྣོད་གཅིག་ཆོལ་ཟངས་སུ་བྱས་ནས་བརྩོག་པར་གྱུར་པ་ལ། གཞོང་པར་བྱས་ཚེ་གཙང་ཞིང༌། ལྷ་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་བྱས་ཚེ་ཤིན་ཏུ་གཙང་བ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐ་གཟུགས་བྱས་ན་མཆོད་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ལྟར། སྒོ་གསུམ་གྱི་ལས་རྣམས་ཉོན་མོངས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པས་སྤྱད་ན་འཁོར་བར་འཆིང་བ་དེ་ཉིད། ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཕྱོགས་གཅིག་གིས་བཟུང་ནས་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ལས་བཟློག་སྟེ་སྤྱད་ན་བདེ་འགྲོ་དང་ཐར་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་ལ། ཐབས་ཤེས་ཆེན་པོས་ཟིན་པར་སྤྱད་ན་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་རྒྱུར་འགྱུར་ཞིང༌། ཐབས་ཤེས་ཆེན་པོའི་ཡང་ཆེན་པོས་ཟིན་པར་སྤྱད་ན་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་རྩོལ་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་གནས་གྱུར་པའི་ཚུལ་གྱིས་འོག་མ་ལས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་མདོར་ན་མི་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་ལྟ་བུ་ལ། ཐ་མལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཕོ་མོ་འཕྲད་པའི་བདེ་བ་ལ་ཆགས་པའི་ཀུན་སློང་གིས། དངོས་གཞི་ཁམས་དབྱུང་བའི་བདེ་བ་ལ་ཞེན་ཅིང༌། མཐར་ཆགས་པའི་ས་བོན་སེམས་ལ་བཞག་སྟེ་འཆིང་བར་བྱེད་དོ། །རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལ་འདན་པའི་འད་ཤེས་སོགས་ཀུན་སློང་བསོད་ནམས་ཆེན་པོའི་རྒྱུ་སྔོན་ད་བཏང་ནས་དངོས་གཞི་སྐ་གསུང་ཐགས་ཀྱིས་ཕྱག་རྒྱས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མཐ་དང༌།རླུང་སེམས་དབུ་མར་འཆིང་བའི་མན་ངག་གི་ཐབས་ཀྱི་སྟོབས་དང༌། ཡེ་ཤེས་ལ་མངོན་ད་ཕྱོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ནུས་པས་ཐ་མལ་པའི་འདོད་བདེ་ཡེ་ཤེས་སུ་འཆར་བ་དང༌། མཐར་ཐ་མལ་པའི་སེམས་བག་ཆགས་ཀུན་སྡུད་པའི་ཚང་ཚིང་ལྟ་བུ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་མེ་ལྟ་བུས་སྲེག་པར་བྱེད་པས་ན་སྔགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་མཆོག་ཏུ་འཕགས་པར་གྲུབ་སྟེ་གཞན་ལའང་དེ་ལྟར་ཅི་རིགས་པར་སྦྱར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་སྤྱོད་པ་རྣམ་པར་དག་པ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྟོབས་ལས་གྲུབ་ལ། ཡེ་ཤེས་ནི་ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་ལས་བྱུང་བའམ་ངོ་བོ་ཡིན་པས་དམ་ཚིག་གི་སྲོག་ནི་ལྟ་བས་བཟུང་བ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། རྔམས་གློག་ལས། དེ་བས་དམ་ཚིག་ཅེས་བྱ་བ། །རང་གི་ལྟ་བ་ཡིན་པར་གསུངས། །ཞེས་སོ། །བཞི་པ་དགོས་པ་ནི། སྤྱིར་བསྟན་པ་དང༌། བྱེ་བྲག་ཏུ་ཡོན་ཏན་བདན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་དམ་ཚིག་འདི་ནི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་ལྟར་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་པ་དང༌། དགེ་བའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྲོག་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། གང་ཞིག་འདི་ལས་འདས་པར་གྱུར་ན་སྣོད་ཆག་པ་ན་བཅུད་གནས་པའི་ཐབས་མེད་པ་ལྟར་སྔགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཀུན་ཆུད་ཟ་བས་ན། དམ་ཚིག་ནི་ས་གཞི་བཞིན་ད་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་གི་གཞི་རྟེན་ད་གྱུར་པའི་ཕྱིར། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ་མེད་ད་མི་རུང་བའི་གཞིར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་འདི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་ན་མཆོག་ཏུ་འཕགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཚད་མེད་པ་ཐོབ་སྟེ། འདི་ལྟར་ཐེག་པ་སྤྱིའི་ཚུལ་ལས་ལྟ་སྤྱོད་གྲོགས་གསུམ་ཞེས་ཤེས་རབ་ཏིང་འཛིན་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་གསུམ་ད་བཞག་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དེ་ཡང༌། འོག་མ་ལས་གོང་མ་འཕགས་ཏེ་སོ་ཐར་གྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལས་བྱང་སྡོམ་འཕགས་ཚུལ་ཚད་མེད་ཀྱང་མདོར་བསྡུ་ན། ཐེག་ཆེན་ནི་དམིགས་པ་ཆེན་པོ་སོགས་བདན་གྱིས་འཕགས་པ་ལྟར་དེའི་གྲོགས་སྡོམ་པ་ཡང་དེ་ལྟར་འཕགས་ཏེ། ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་དང༌། དོན་གཉིས་སྒྲུབ་པ་དང༌། བདག་མེད་གཉིས་དང་མི་འགལ་བ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གཏིང་དཔག་དཀའ་བ་ཡིན་ལ། བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ལས་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ནི་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་གྱིས་འཕགས་ཚུལ་ཚད་མེད་ཀྱང༌། རེ་ཞིག་བསྡུ་ན་རྒྱུད་འདི་ལས། གཞན་ཡང་རྒྱལ་མཆོག་ཀུན་བཟང་གི །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་བསྟན་པ་ལྟར་བདན་ད་ཡོད་དོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ་པས་ཡོན་ཏན་བཙལ་བ་མེད་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ནི། འདི་ལྟར་ཉན་ཐོས་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ལས་སྐྱེས་པ་ཙམ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་རིགས་མ་ཡིན་པས་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་མ་བཏབ་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཀྱིས་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ་པ་ཙམ་མོ། །བྱང་སེམས་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ་ཀྱང༌། དེ་དག་གིས་སངས་རྒྱས་གདོད་འགྲུབ་པར་འདོད་པས་ན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཕྱག་རྒྱས་མ་བཏབ་ལ། སྔགས་བླ་མེད་ད་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐ་གསུང་ཐགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་སངས་མ་རྒྱས་པ་མེད་པའི་ངང་ཚུལ་ལ་གནས་པའི་ཕྱིར། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེས་ན་འབྲས་བུ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྩོལ་བ་མེད་པར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་འཇིག་རྟེན་པའི་གཙོ་བོ་དང་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་བཀུར་གནས་དམ་པར་མཐོང་བས་མཐ་བྱིན་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་ནི། ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱང་ཚངས་དབང་བརྒྱ་བྱིན་སོགས་ཀྱིས་བཀུར་ཀྱང༌། བྱང་སེམས་ལྟར་མི་བཀུར་ལ། བྱང་སེམས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ལྟ་བུར་མི་བཀུར་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཆེས་བཀུར་བ་ལྟར། དེ་དག་གི་སྤྱོད་ཡུལ་ལ་ཞུགས་པའི་སྡོམ་པ་ཅན་དག་ལའང་གོང་གི་རིམ་པ་དང་མཚུངས་པར་བཀུར་བའི་ཕྱིར། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ལ་ཞུགས་པའི་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཅན་རྣམས་ལ་འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་ཆེན་པོ་འཁོར་མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་དང་བཅས་པ་སོགས་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱིས། སངས་རྒྱས་བཞིན་ད་བཀའ་ཉན་ཞིང་གཙུག་གི་ནོར་བུར་བཀུར་བས་དེ་དག་གི་སྡོང་གྲོགས་ཀྱི་མཐས་སྟོབས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ།

།གསུམ་པ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་སྲས་དང་སྤུན་ད་དགོངས་པས་བྱིན་རླབས་མྱུར་ད་འབྱུང་བ་ནི། འཁོར་སྒྱུར་གྱི་སྲས་མཚན་དང་ལྡན་པ་རྒྱལ་སར་འབྱུང་ངེས་པ་བཞིན་ད། སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀྱི་དགོངས་སྤྱོད་དང་མཐན་པའི་རིག་པ་འཛིན་པ་དེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གདང་འཛིན་པའོ་ཞེས་ཉེ་བར་དགོངས་ཤིང༌། ཆུ་དྭངས་བར་གཟུགས་བརྙན་འབྱུང་བ་ལྟར་ལྟ་སྒོམ་དག་པས་གྲོགས་དམ་ཚིག་ནུས་ལྡན་ད་བྱས་པའི་རྒྱུད་ལ་དེ་དག་གི་བྱིན་རླབས་ཀྱང་མྱུར་བའི་ཚུལ་གྱིས་འཇུག་པའོ། །བཞི་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉིད་དང་སྤྱོད་ཡུལ་མཐན་པས་ན་སྤྱོད་ཡུལ་ཁྱད་པར་ད་འཕགས་པ་ནི། གསང་སྔགས་པ་གདོད་ནས་དག་མཉམ་བླང་དོར་མེད་པའི་དོན་ལ་གནས་བཞིན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་རྒྱུན་མི་གཅོད་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་ལ་མཐན་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་ལ། སྡོམ་པ་གཞན་གཉིས་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ་འཕགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་དང༌། ས་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་སློབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ནི་སྤྱོད་ཡུལ་ཁྱད་པར་ད་འཕགས་པའོ། །ལྔ་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཞིང་ད་སྦྱོར་བས་འཇིགས་པ་དང་བག་ཚ་བ་ཐམས་ཅད་མེད་པ་ནི། འཁོར་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གདོད་ནས་དག་མཉམ་ཆེན་པོར་གནས་པའི་ཕྱིར་བླང་དོར་མེད་པར་གྱུར་པ་ནི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཞིང་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་རྟོགས་པའི་བློས་འཁོར་བའི་ཉོན་མོངས་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་བག་ཚ་བ་དང༌། ལམ་ལས་ཉམས་པར་དོགས་པའི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་མེད་པའི་ངང་ཚུལ་ལ་གནས་པ་སྟེ། རྨི་ལམ་ད་ཆུས་ཁྱེར་བ་རྨིས་པ་ན་རྨི་ལམ་ད་ངོ་ཤེས་པ་དག་མི་སྐྲག་ཅིང༌། གཉིད་སད་ན་སྣང་བ་དེ་དག་ཀྱང་ལྡོག་པར་ཤེས་ནས་གཉིད་སད་པའི་ཐབས་ལ་བརྩོན་པ་ལྟར། འཁོར་འདས་སྤང་གཉེན་ད་ལྟ་བ་དང་བྲལ་བས་ཉོན་མོངས་སྤོང་བའི་ལམ་ལ་རྩོལ་བ་མི་བྱེད་ཀྱི། ཉོན་མོངས་སོགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཤེས་པའི་ཤེས་རབ་མཆོག་གིས་ཟིན་པའི་ཤེས་བཞིན་ཆེན་པོ་ལས་མི་ཉམས་པ་ཙམ་ད་གནས་སོ། །དྲུག་པ་བཀྲི་བ་དང་ངེས་པའི་དོན་ད་གསུངས་པའི་སྡོམ་པ་ཇི་སྙེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་ད་འདས་ཤིང་རྣམ་པར་དག་པ་ནི་གོང་ད་བསྟན་པ་བཞིན་ནོ། །བདན་པ་ཉམས་པར་གྱུར་ཀྱང་སྐོང་བའི་ཐབས་ཀྱིས་སོར་ཆུད་པར་འགྱུར་བ་ནི༑ ཉན་ཐོས་ཆོས་རྣམས་ལ་དངོས་པོར་ཞེན་པའི་དབང་དང༌། ལུས་ངག་གི་ལས་ཀྱི་དངོས་པོ་གཙོ་བོར་བཟུང་བས། ཉམས་ན་རྫ་གྱོ་མོ་ཆག་པ་ལྟར་སླར་གསོ་ཐབས་མེད་ལ། བྱང་སེམས་ཆོས་ཀུན་དངོས་པོར་མ་ཞེན་པའི་དབང་དང༌། སེམས་གཙོ་བོར་བཏོན་པའི་དབང་གིས་ཉམས་པ་རྣམས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་བསྟེན་ནས་ཤིན་ཏུ་ལྷག་པར་བྱར་རུང་སྟེ། གསེར་བུམ་གྱི་སྣོད་ཆག་རལ་ད་གྱུར་པ་མགར་བ་མཁས་པས་སྔར་བས་ལྷག་པར་བྱར་བཏུབ་པ་བཞིན་ནོ། །སྔགས་ན་ནི་དག་མཉམ་ཆེན་པོ་རྟོགས་པའི་དབང་དང་སྒྱུ་མའི་རོལ་པ་ལ་རིག་པ་དབང་བསྒྱུར་བ་གཙོ་བོར་འདོད་པས་ཉམས་པ་རྣམས་གཞན་ལ་མ་བརྟེན་ཀྱང་རང་སྟོབས་ཀྱིས་གསོ་ནུས་ཏེ། གསེར་དངུལ་གྱི་སྣོད་ཞོམ་པ་མགར་བ་མེད་ཀྱང་རང་གི་རྩོལ་བས་བཅོས་བཏུབ་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལྟར་ཡོན་ཏན་བདན་དང་ལྡན་ལ་རྒྱས་པར་ཕྱེ་ན་ཚད་མེད་དོ། །ཡང་ན་ཡོན་ཏན་དང་པོ་ཆོས་ཉིད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་དམ་ཚིག་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡིན་ལ། བཞི་པ་དང་ལྔ་པ་ངོ་བོ་དང་བྱེད་ལས་ཀྱི་ཚུལ་ད་གཅིག་ཏུ་བསྡོམས་ཏེ་ཡོན་ཏན་ལྔར་བྱས་ནའང་རུང་ངོ༌། །མདོར་ན་དམ་ཚིག་ནི་མི་འདའ་བ་སྟེ། ལྟ་བའི་དོན་ལས་མི་གཡོ་བ་དང༌། དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གནས་པ་དང༌། དབང་གི་དོན་རྒྱུད་ལ་འཛིན་པ་དང༌། སྒོམ་པ་དང་སྤྱོད་པ་དང་སྒྲུབ་པ་དང༌། མཆོད་པ་དང་ཕྲིན་ལས་དང་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་རྣམས་ལས་མི་འདའ་བ་ནི་དམ་ཚིག་ཡིན་ལ། དེ་དག་གི་མི་མཐན་ཕྱོགས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་འགོག་པ་ནི་དགག་པའམ་སྲུང་བའི་དམ་ཚིག་སྟེ། ཀུན་ལ་ཁྱབ་བྱེད་ད་འགྲོ་ཞིང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་ལས་མི་འདའ་བར་གནས་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་ལྷ་ཡི་བདག་ཉིད་དང་རྡོ་རྗེ་སྔགས་ཀྱི་ཚུལ་ཡིན་ལ། མཐར་ཐག་གི་དོན་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་དག་མཉམ་ཆེན་པོར་གནས་པའི་ཕྱིར་དགག་སྒྲུབ་བླང་དོར་དང་བྲལ་བར་མེད་པ་ཕྱལ་བ་ལྷུན་གྲུབ་གཅིག་པའི་ཚུལ་ད་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོར་མཐར་ཕྱིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་ལས། མཉམ་ལ་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ་ཡི། །མཉམ་པའི་དམ་ཚིག་ལ་གནས་ན། །མཉམ་རྫོགས་ཆེན་པོ་ཐོབ་འགྱུར་བས། །འདས་ན་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་དག་གིས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དམ་ཚིག་གི་སྐབས་བསྟན་ཏོ། །བདན་པ་སྒྲུབ་པ་ལ། ངོ་བོ། དབྱེ་བ། སྒྲུབ་ཚུལ། དགོས་པ་བཞི་ལས། དང་པོ། ལེ་ལོ་སྒྱིད་སྙོམ་མེད་པ་ཡིས། །ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་བསྒྲུབས་བྱས་ན། །དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །རྡོ་རྗེ་གསང་མཆོག་དམ་པ་འཐོབ། །ཅེས་དང༌། བསྙེན་པ་དང་ནི་ཉེ་བསྙེན་དང༌། །སྒྲུབ་པ་དང་ནི་སྒྲུབ་ཆེན་པོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དེ་ཡང་སཱ་དྷ་ནའི་སྒྲ་ལས་ཀུན་ཏུ་ལེན་པ་སྟེ་འདོད་པའི་དོན་ལེན་ཅིང་ཐོབ་པར་བྱེད་པའམ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པས་ན་སྒྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། ཡང་སིདྡྷིའི་སྒྲ་ལས་དངོས་གྲུབ་སྟེ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རིམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དེ་དང་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་མིང་གིས་བརྗོད་ལ་ངོ་བོ་ནི་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྒོ་ནས། དོན་ད་གཉེར་བྱ་མཆོག་དང་ཐན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་གང་འདོད་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱིས་བསྡུས་པའོ། །གཉིས་པ་ལ་སྤྱིར་བསྟན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་ཅན་ཚོགས་སྒྲུབ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་ལས། དང་པོ་བསྒྲུབ་བྱའི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན་ཐན་མོང་དང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་གཉིས་ཡོད་ལ། ཐན་མོང་ལའང་ལས་ཕྲ་མོ་དང་ཆེན་པོ་གཉིས་དང༌། མཆོག་ལའང་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐག་གི་དབྱེ་བས་གཉིས་ཡོད་དོ། །དེ་ཡང་རོ་ལངས་ཚེ་དང་པྲ་སྒྲུབ་སོགས་གསུངས་པ་ཐན་མོང་དང༌། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དང་ཚོགས་སྒྲུབ་དང་སྨན་སྒྲུབ་སོགས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་རྟེན་གྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཡོ་བྱད་སྣ་ཚོགས་པའི་རྫས་དང༌། ནང་ངག་གིས་སྔགས་བཟླས་པ་དང་ཡིད་ཏིང་འཛིན་ལ་གནས་པ་དང་ལྟ་སྟངས་སོགས་ལུས་ཀྱི་རྩོལ་བ་དང་རྣམ་པ་བཞི་ལ་བརྟེན་ཏེ་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་དང༌།དེ་དག་གཉིས་ལྡན་སུམ་ལྡན་བཞི་ལྡན་དང་སོ་སོའི་ནང་གི་དབྱེ་བ་ཚད་མེད་དོ། །འོན་ཀྱང་རྫས་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་ཕྲ་མོ་བསྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་སྒྲུབ་པའི་མིང་འཇུག་ཀྱང༌། སྒྲུབ་པ་མཚན་ཉིད་པ་མིན་ཏེ། དངོས་པོ་བཅུ་གཅིག་གི་སྒྲུབ་པ་མཚན་ཉིད་པ་ནི་མཐར་ཐག་གི་འབྲས་བུ་བདེ་མྱུར་ད་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་ནའང༌། ལས་ཕྲ་མོ་རྣམས་ཀྱང་སྙིང་རྗེ་ལ་སོགས་པ་ཐབས་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་ཟིན་ན་ཡང་དག་པའི་ལམ་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང༌། གནས་སྐབས་ཀྱི་དགོས་པའི་དབང་གིས་དེ་དག་སྒྲུབ་མི་རུང་བའང་མ་ཡིན་ནོ། །ཕྲིན་ལས་དང་སྒྲུབ་པ་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེ་ན། ཕྲིན་ལས་ཀྱང་སྒྲུབ་པའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་མོད་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཐབས་དང་ཕྲིན་ལས་ཐབས་བྱུང་གི་ལྡོག་པ་ནས་མི་འདྲ་ལ། དེ་བཞིན་ད་དེ་གཉིས་ཀའང་སྤྱིར་སྤྱོད་པའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་མོད་ཀྱང་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་ཁྱད་ཡོད་པ་སོགས་སོ་སོའི་འད་ཚུལ་དང་དབྱེ་ཚུལ་ཤེས་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ངོ་བོས་དབྱེ་ན་བསྐྱེད་རིམ་ལ་བརྟེན་ཏེ་སྒྲུབ་པ་དང་རྫོགས་རིམ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་པ་གཉིས་སོ། །བཞི་པ་སྒྲུབ་ཚུལ་གྱིས་དབྱེ་ན་བསྙེན་པ་དང་སྒྲུབ་པ་གཉིས་སམ། དེ་རེ་རེ་ལའང་རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བས་བསྙེན་པ་དང་ཉེ་བར་བསྙེན་པ་སྒྲུབ་པ་དང་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་སྟེ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིར་ཡོད་དོ། །གཉིས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ནི་ཚོགས་སྒྲུབ་བསྟན་པ་སྟེ། ཅིའི་ཕྱིར་འདི་ལ་སྒྲུབ་པ་ཁྱད་པར་ཅན་བྱ་སྙམ་ན། རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་འབྲས་བུ་གསུམ་གྱིས་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་སྟེ། དང་པོ་ཕྱིའི་ཡོ་བྱད་ཚང་བ་དང་ནང་ནུས་པ་ཐོབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཚོགས་པའི་མཐས་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་བྱིན་རླབས་ལྷག་པར་གྱུར་པའོ། །གཉིས་པ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་རྒྱུན་ཆགས་སུ་བརྩོན་པས་འབྲས་བུ་བར་ཆད་མེད་པར་ཐོབ་ནུས་པའོ། །གསུམ་པ་ཟག་པ་མེད་པ་རིག་འཛིན་གྱི་གོ་འཕང་འགྲུབ་པའོ།

།དེ་ལྟ་བུའི་ཚོམ་བུ་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ནི། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔས་སྒྲུབ་པའི་གཞི་བཟུང༌། བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིས་གཞུང་བསྲངས་པས། འབྲས་བུ་རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་གོ་འཕང་ཞག་སོ་དྲུག་སོགས་དས་མྱུར་བར་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔ་ནི། གནས་དས་སྟོན་འཁོར་རྫས་དང་ལྔ་ལས་དང་པོ།དཔྱད་ལེགས་ཤིང་བར་ཆད་མེད་ལ་བཀྲ་ཤིས་པའི་གནས་གང་ཡིན་པའོ། །གཉིས་པ་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པའི་དས་སུ་བབས་པ་ན། ཐོག་མར་ཚེས་གྲངས་དང་གཟའ་སྐར་དས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་སོགས་བཀྲ་ཤིས་པ་ནས་མགོ་བརྩམས་ཏེ་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོའི་བྱ་བ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་བར་གྱི་གནས་སྐབས་གང་ཡིན་པའོ། །གསུམ་པ་གསང་སྔགས་ཟབ་མོའི་གཞུང་ལ་མཁས་ཤིང་དོན་ལ་ནུས་པ་རྙེད་པའི་སློབ་དཔོན་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོར་འོས་པ་གང་ཡིན་པའོ། །བཞི་པ་རྒྱལ་ཐེབས་དང་གཟུང་མ་གིང་དང་ཀརྨ་དང་སྤྱན་པ་དང་ཕྱག་ཚངས་པ་སོགས་སོ་སོའི་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་དང༌། དཀྱིལ་འཁོར་ཟབ་མོ་དེར་འད་བར་འོས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་ཚོམ་བུ་ད་བསྒྲུབས་པའི་ལྷ་ཡི་གྲངས་དང་མཉམ་པའོ། །ལྔ་པ་འཚོ་བ་ཟས་ནད་ཟློག་སྨན་དགོས་པ་ཡོ་བྱད་སྒྲུབ་པ་རྫས་དང་བཞི་མ་ཚང་བ་མེད་པར་འད་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་སྒྲུབ་པ་ཟབ་མོ་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་བཞིའི་ཚུལ་གྱིས་འཇུག་པ་ནི། ཐོག་མར་ལྷ་མཉེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བསྙེན་པ་དང༌། དེ་ལས་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པ་ལ་མངོན་ད་ཕྱོགས་པར་གྱུར་པ་ཉེ་བསྙེན་དང༌། དེ་ནས་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་དང༌།དངོས་གྲུབ་བླངས་ནས་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་དང་བཞི་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་འགལ་རྐྱེན་བསལ་བའི་སླད་ད་ཕྱི་མཚམས་བཅད་པ་དང་དམ་སྲི་མནན་པ་དང་ནང་གི་མཚམས་བཅད་པ་བྱས་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས་པར་བྱའོ། །དེ་ལའང་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་དང་སློབ་དཔོན་རྫས་སློབ་མ་ལྷ་སྟ་གོན་ད་བྱ་བ་སྔོན་འགྲོ་དང༌། མ་ཏྲཾ་བསྒྲལ་བའི་ཁོག་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་སུ་གཟུགས་བརྙན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བྲིས་ཤིང་དེར་སྒྲུབ་རྫས་བཀོད་ལ་དེ་དང་གཞན་ཡང་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཚུལ་བཞིན་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་བྱ་བ་དངོས་གཞི་དང༌། དཀྱིལ་འཁོར་དེ་ལ་བཟླས་ཤིང་མཆོད་པ་སྣ་ཚོགས་བྱ་བ་དང༌།དེར་འཇུག་ཅིང་དབང་ནོད་པ་རྗེས་ཏེ་དེ་ཡན་ཆད་ནི་བསྙེན་པའོ། །དེ་ནས་སྒྲུབ་པའི་གཞུང་ཚུལ་བཞིན་བསྲངས་ནས་བཟླས་སྒོམ་ལ་འབད་པས་དངོས་གྲུབ་ཉེ་བའི་མཚན་མ་མཐོང་བ་ནི་ལྷ་ཉེ་བར་བསྙེན་པའོ། །དེ་ནས་ཞི་བ་ཡིན་ན་ཁྲོ་བོར་གནས་བསྒྱུར་བའམ་སྔ་མ་བསྒྲུབ་པའི་ཞི་ཁྲོ་གང་ཡིན་པ་དེའི་འཕྲོ་འདའི་དམིགས་པ་དང༌། བཟླས་བརྗོད་ལ་འབད་ཅིང་བཟའ་བཏུང་རྒྱན་གོས་སོགས་འདོད་ཡོན་བདེ་སྟོང་ད་རོལ་བ་དང༌། བྲོ་གར་ཕྱག་རྒྱ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་ལྷ་མཉེས་པར་བྱས་ཏེ་བསྒྲུབས་པས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་མཚན་མ་བརྟན་པོ་མངོན་ད་གྱུར་པ་ནི་སྒྲུབ་པའོ། །དེ་ནས་དངོས་གྲུབ་བླང་བར་བྱ་བ་ནི་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་སྟེ། དེ་ཡང་ཉི་མ་ནུབ་ནས་སྐྱ་རེངས་མ་ཤར་བའི་བར་གྱི་མཚན་གཅིག་ལ་སྲོད་ལ་འཕྲོ་འད་ལམ་ད་བྱས་ཏེ་ལྷ་ལས་དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་དང༌། ནམ་གུང་སྒྲོལ་བ་ལམ་ད་བྱས་ཏེ་དགྲ་ལས་དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་དང༌། ཐོ་རེངས་སྦྱོར་བ་ལམ་ད་བྱས་ཏེ་ཡུམ་ལས་དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་དང་གསུམ་གྱི་ཚུལ་ད་དཀྱིལ་འཁོར་བའི་སྐ་གསུང་ཐགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཚོགས་སྒྲུབ་ལ་བརྟེན་ནས་དཔེ་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་རིམ་བཞིན་དྲངས་ནས་འཕགས་པའི་ས་ལ་གནས་པར་འགྱུར་ཞིང༌། རྟོགས་པ་སྔ་མ་སྔ་མ་ཐོབ་ཟིན་པ་ཡིན་ན་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་བར་ད་གོང་ནས་གོང་ད་འཕེལ་བར་བྱེད་པས་ན་རིག་འཛིན་རྣམ་པ་བཞིར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ། ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་དང༌། དེ་ལྟར་བསྒྲུབས་པའི་འབྲས་བུ་གཉིས། དང་པོ་ལའང་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་རིམ་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་མདན་ད་བཞག་པའི་ལྷ་སྐ་སོགས་དམིགས་པའི་རྟེན་ལ་བློ་བཞག་ཅིང་གོམས་པའི་སྒོ་ནས་ཉམས་ལྔ་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱས་པས་སྣང་སྲིད་ལྷ་སྐའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་རྩལ་འབྱོངས་པ་ན་གྲུབ་པ་སྟེ། དེ་ཡང་དབང་ནོད་ཅིང་དམ་ཚིག་བཟུང་ལ་གདམས་ངག་བསླབ་པ་བསྙེན་པའི་ཡན་ལགརྩེ་གཅིག་ཏུ་ལྷར་བསྒོམ་པ་ཉེ་བར་བསྙེན་པའི་ཡན་ལགབརྟན་པ་ཐོབ་པ་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལགམཐར་ཕྱིན་པ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཡན་ལག་གོ །གཉིས་པ་རྫོགས་རིམ་ལ་ཐབས་མཚན་བཅས་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་དང༌། ཐབས་བྱུང་མཚན་མེད་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་གཉིས་ཀྱི་དང་པོ་རང་ལུས་ལ་བརྟེན་པ་ཕྲ་ཐིག་དང་རླུང་སྦྱོར་གཏུམ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་བདེ་སྟོང་ལ་མྱོང་བ་ཐོན་པར་བྱ་བ་བསྙེན་པ་དང༌། གཞན་ལུས་ལ་བརྟེན་ཏེ་དབབ་གཟུང་ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་སྦྱོར་བས་ལྷན་སྐྱེས་མངོན་ད་བྱེད་པ་སྒྲུབ་པ་སྟེ་གཉིས་སུ་ཡོད་ལ། དེ་རེ་རེ་ལའང་ཐབས་དང་ཐབས་བྱུང་གི་དབྱེ་བས་བསྙེན་སྒྲུབ་བཞིར་ཡང་འགྱུར་ཞིང༌། རང་ལུས་ཐབས་ལྡན་ལའང་གདམས་ངག་ཐོབ་པ་དང༌། དེ་ལ་གོམས་པར་བྱ་བ་དང༌། གོམས་པ་བརྟན་པ་དང༌། མཐར་ཕྱིན་པའི་རིམ་པས་བསྙེན་སྒྲུབ་བཞི་དང༌། གཞན་ལུས་ལའང་གདམས་ངག་ཤེས་ཤིང་རིག་མ་འད་བྱ་བ་སོགས་བསྙེན་པ།བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་རྡོ་རྗེ་དང་པདྨ་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ་ཉེ་བསྙེན། དགའ་བ་སྔ་མ་གསུམ་སྐྱེས་པ་སྒྲུབ་པ། ལྷན་སྐྱེས་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་སྒྲུབ་ཆེན་ནོ། །དེར་མ་ཟད་དགའ་བ་བཞི་ཡང་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིར་གནས་ཏེ། སྔ་མ་སྔ་མ་རྒྱུ་དང་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་འབྲས་བུར་གྱུར་པའི་ཆ་ནས་བཞག་པའོ། །མདོར་ན་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་པོ་འདི་དངོས་གྲུབ་གང་བསྒྲུབས་ཀྱང་དེ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ལམ་དང༌། དེའི་རྒྱུ་སྔ་མ་སྟེ་གཉིས་སུ་ཕྱེ་ལ། དེ་ལ་ནང་གི་དབྱེ་བ་རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་སུའང་བྱར་རུང་བས་ན་ལམ་ལྔ་ཡོངས་རྫོགས་ལ་སྦྱར་བ་དང༌།ཉམས་ལེན་ཐན་གཅིག་ལ་སྦྱར་བའི་བར་གྱི་སྦྱོར་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི་མཚན་མེད་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྟེ་མཚན་བཅས་ཀྱི་ལམ་མཐའ་དག་ཀྱང་འདི་རྟོགས་པའི་ཐབས་ཙམ་ད་ཟད་ལ། རིམ་གྱིས་པས་ལམ་དེ་དག་གི་ཐབས་གོམས་པ་ལས་གདོད་འདི་ལ་འཇུག་ནུས་ཤིང༌། ཅིག་ཅར་བའམ་རྫོགས་ཆེན་གྱིས་ཆེད་ད་བྱ་བའི་གདལ་བྱ་དབང་པོ་རྣོན་པོ་དག་ནི་ཐབས་ཞུ་བདེ་སོགས་ལ་མི་ལྟོས་པར། བླ་མའི་མན་ངག་དང་བྱིན་རླབས་འཕོ་བ་ཁོ་ནའི་སྟོབས་ལས་ཚུལ་འདི་ལ་འཇུག་ནུས་སོ། །གང་ལྟར་ཀྱང་འདི་ནི་རྫོགས་རིམ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྲས་བུ་དམ་པའོ། །དེ་ཡང་བླ་མའི་མན་ངག་གིས་རང་གི་སེམས་ཉིད་རིག་སྟོང་གཉུག་མ་སྤྲོས་བྲལ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་སུ་ཐད་ཀར་རྗེན་པར་ངོ་སྤྲད་པ་ལྟར་དགག་སྒྲུབ་བཅོས་བསླད་མེད་པར་འཇོག་པ་སྟེ། དེ་ལ་ཡང་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་མན་ངག་ཐོས་པ་ནི་བསྙེན་པའི་ཚུལ་ཏེ། རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་འཇུག་པའི་ཕྱིར་མིག་ཕྱེ་བ་ལྟ་བུའོ། །དེའི་དོན་རང་གིས་གོ་བ་ནི་ཉེར་བསྙེན་ཏེ་དཀྱིལ་འཁོར་མཐོང་བ་ལྟ་བུའོ། །གོ་བ་བཞིན་ད་གོམས་པར་བྱས་པས་རང་གནས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་མྱོང་བ་ཐོན་པ་ནི་སྒྲུབ་པ་སྟེ་དཀྱིལ་འཁོར་ད་ཞུགས་པ་ལྟ་བུའོ། །གོམས་པ་བརྟན་ནས་ལམ་གྱི་བྱ་རྩོལ་དང་ཐེག་བརྒྱད་གྲུབ་མཐའི་ཞེ་འདོད་ཀྱི་འཛིན་པ་ཞིག་སྟེ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དོན་ལ་གདེང་ཐོབ་པ་ནི་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་སྟེ་དཀྱིལ་འཁོར་ད་དབང་བསྐར་བ་ལྟ་བུའོ། །དེས་ན་རང་བཞིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་འདིར་འཇུག་པ་ནི་མཚན་མ་རྫས་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཇུག་མི་ནུས་ཏེ་རང་རིག་པ་རྩལ་གྱིས་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་མ་བཅོས་པར་འཇོག་པ་ནི་བཞག་ཐབས་ཡིན་ལ།དེ་ལས་རང་བཞིན་མ་བཅོས་པའི་དོན་མཐོང་བའི་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་ད་ཤར་བ་རྫོགས་ཆེན་གྱི་ལམ་སྟེ་བཞག་ཐབས་ཀྱི་འབྲས་བུའོ། །གཉིས་པ་དེ་ལྟར་ལམ་བསྒྲུབས་པ་ལས་ཡེ་ཤེས་འཆར་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྟེ། སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས། སྟོང་པའི་ཡེ་ཤེས། ཟུང་འཇུག་གི་ཡེ་ཤེས་སོ། །དང་པོ་ནི་བསྐྱེད་རིམ་པའི་ངོར་བཅོས་མའི་ལྷ་སྐར་ཤར་བ་དང༌། རྫོགས་རིམ་པས་འོད་གསལ་གྱི་ངང་ལས་སྒྱུ་མའི་དཔེ་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་མཚོན་པ། རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་ལྷ་སྐ་སོགས་སྣང་བ་མུ་མེད་པ་རང་སྣང་ཙམ་ད་ཤར་བའོ། །གཉིས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཏིང་འཛིན་བརྟན་པས་ལྷར་སྣང་བསྡུས་ཏེ་མི་དམིགས་པར་བསམ་པ་དང༌། རྫོགས་རིམ་པས་མཚན་བཅས་ཐབས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྟེན་ནས་སྟོང་པ་བཞི་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་སྟེ། དེ་ཡང་སྟོང་པ་ཐ་མའི་དས་སུ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་འོད་གསལ་མཐོང་བའོ། །གསུམ་པ་ནི་ཆོས་ཀུན་གྱི་གནས་ལུགས་དབྱིངས་རིག་ཟུང་ད་འཇུག་པ་དེ་རང་གི་སེམས་ཉིད་ཀྱི་སྟེང་ད་རང་གསལ་མ་བཅོས་ལྷུག་པར་མྱོང་བས། བཅོས་མས་བསྐྱེད་པ་དང་ཐབས་ཀྱི་འབད་རྩོལ་དང་བྲལ་བར་གནས་པ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྟེ་གསུམ་མོ། །དེ་གསུམ་ཀྱང་དག་པ་དང་མཉམ་པ་དབྱེར་མེད་པའི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆ་ནས་བཞག་ཀྱང༌། ངོ་བོ་ལ་སྒྱུ་ལུས་ཀྱང་སྟོང་པར་སྣང༌། འོད་གསལ་ཀྱང་རང་སྣང་མ་འགགས་པ་ཡིན་པས་ཟུང་འཇུག་ཡིན་མོད། གཙོ་ཆེ་ཆུང་གིས་དེ་ལྟར་བསྟན་ཏོ། །དེ་དང་མཚུངས་པར་དག་མཉམ་ཞེས་པའི་མིང་འདི་དག་ཀྱང་གཉིས་ཀའི་སྒྲ་འདོམས་ན་སོ་སོའི་ལྡོག་ཆ་ནས་བརྗོད་པ་ཡིན་ལ། གང་རུང་རེས་ཀྱང་གཉིས་ཀ་སྟོན་ཏེ། དག་པ་ཞེས་སྨོས་པས་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ལྷར་དག་པ་དང༌། དོན་དམ་སྤྲོས་པའི་མཚན་མས་དག་པར་སྟོན་ལ། མཉམ་པས་ཀྱང་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་སངས་རྒྱས་དང་སེམས་ཅན་དབྱེར་མེད་པར་མཉམ་པ་དང༌། དོན་དམ་པར་སྤྲོས་པ་མེད་པའི་དབྱིངས་སུ་མཉམ་པར་སྟོན་པས་ན། ཚིག་དེ་གཉིས་གང་བརྗོད་ཀྱང་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་དོན་མཚོན་པར་ནུས་པས་ན་རྒྱུད་རྣམས་སུ་ཡང་དེ་ལྟར་སྣ་ཚོགས་སུ་གསུངས་པ་རིག་པར་བྱའོ།

།དེ་ལྟ་བུའི་སྒྱུ་ལུས་སོགས་ཡེ་ཤེས་གསུམ་པོ་འདི་ལ་ཉམས་དང་རྟོགས་པའི་ཁྱད་པར་དང༌། ཉམས་ལའང་བརྟན་མི་བརྟན་སོགས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་ལ། དབྱེ་སྒོ་གཞན་ཡང་ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པ་དང་མཐན་པའི་ཚིག་དོན། བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་དང་མཐན་པའི་སྤྱི་དོན། མཚན་བཅས་རྫོགས་རིམ་དང་མཐན་པའི་སྦས་དོན། མཚན་མེད་རྫོགས་ཆེན་ནམ་འབྲས་བུ་དང་མཐན་པ་མཐར་ཐག་གི་དོན་ཏེ་ཚུལ་བཞི་པོའང་རེ་རེ་བཞིན་ད་སྦྱར་ད་ཡོད་ལ། ཚུལ་བཞི་པོ་སྔ་མ་སྔ་མའི་དོན་ལས་ཕྱི་མ་འཕགས་ཤིང༌། ཐམས་ཅད་མཐར་ཐག་གི་དོན་ལ་གཞོལ་བར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་ལམ་ཕྲ་ཐིག་སོགས་གོམས་པའི་ཏིང་འཛིན་ཁོ་ནས་སྟོང་བཞིའི་ཉམས་མྱོང་དྲངས་པ་དང༌། སྙོམས་འཇུག་དང་གཉིད་འཐག་དང་འཆི་བའི་སྐབས་ཀྱི་འོད་གསལ་ཟིན་ཚུལ་རྣམས་སྤྱི་ཙམ་ད་འདྲ་ཡང༌། རླུང་སེམས་ཀྱི་གཡོ་བ་ཕྲ་མོ་འགོག་ཚུལ་ལ་ཁྱད་ཆེ་ལ།གང་ད་རླུང་སེམས་ཕྲ་མོ་མ་ཐིམ་པ་དེ་སྲིད་ད་འོད་གསལ་མཐར་ཐག་མིན་ཞིང༌། རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་ཀུན་རྟོག་བཞོན་པ་དང་བཅས་པ་མཐའ་དག་ཐིམ་པའི་འོད་གསལ་བའི་དབྱིངས་རིག་གདངས་མ་འགགས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ནི། སེམས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཀྱི་ཟླས་ཕྱེ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་གྱི་སེམས་མ་ཡིན་ལ། ཆོས་ཉིད་ཡིན་གྱི་ཆོས་ཅན་མིན་ཏེ། རིམ་པ་ལྟར་དབྱིངས་དང་རོ་གཅིག་པ་གཟུང་འཛིན་མེད་པའི་རིག་གདངས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་བརྗོད་པ་དང་བྲལ་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྐབས་འདིར་བརྗོད་བྱ་དགོས་པ་མང་ཡང་གཞན་ད་བཤད་པར་བྱའོ། །ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པ་ལས་ཀྱང་གསུངས་ན་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པར་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏེ། བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས། ཅི་སྟེ་ནམ་མཁའ་ཉོན་མོངས་བྱ་བར་ནུས། །དེ་ལ་རྗེས་ཀྱང་བསྟན་པར་ནུས་སྲིད་ཀྱི། །རང་བཞིན་འོད་གསལ་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །དེ་ནི་ནམ་ཡང་ཉོན་མོངས་བྱར་མི་ནུས། །ཅེས་དང༌། མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས། སེམས་ནི་རྟག་ཏུ་རང་བཞིན་འོད་གསལ་འདོད། །དེ་ནི་གློ་བུར་ཉེས་པས་མ་རུང་བྱས། །ཆོས་ཉིད་སེམས་ལས་གཞན་པའི་སེམས་གཞན་ནི། །འོད་གསལ་མ་ཡིན་རང་བཞིན་ལ་བརྗོད་དོ། །ཞེས་དང༌། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་ནམ་མཁའ་བཞིན་ད་འགྱུར་མེད་དེ། །ཡང་དག་མིན་རྟོག་ལས་བྱུང་འདོད་ཆགས་སོགས། །གློ་བུར་དྲི་མས་དེ་ཉོན་མོངས་མི་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །སྐབས་འདིར་གཞི་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་གི་དོན་ལ་གོ་བ་རྣལ་མ་མ་ཆགས་ན་གཞི་འོད་གསལ་གཏན་ལ་དབབ་མི་ནུས་ཏེ། འོད་གསལ་ཞེས་པ་སྟོང་པ་མེད་རྐྱང་ཙམ་གྱི་ཆ་ནས་བཟུང་ན་ནི་སེམས་སེམས་བྱུང་མཐའ་དག་ལོག་པའི་ཚེ་ན་སེམས་གཏན་མེད་ལ། སེམས་མེད་ན་སྟོང་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་ད་ཆུག་ཀྱང་དེ་སུ་ཞིག་གིས་ངོས་ཟིན་པར་བྱ། གལ་ཏེ་ཐ་མལ་པའི་སེམས་གསལ་རིག་ཙམ་གྱི་ཆ་ནས་བཟུང་ཞིང་དེ་ལ་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྟོག་དཔྱོད་ཀྱང་གནས་རྙེད་པར་སྨྲ་ན། རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་ཀུན་རྟོག་གཞན་ཀྱང་དེ་ལ་གནས་ཅིའི་ཕྱིར་མི་རྙེད་དེ་ཚུལ་མཚུངས་སོ། །དེས་ན་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཡེ་ནས་དབྱིངས་རིག་འད་འབྲལ་མེད་པ་ནི་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྟོག་པའི་ཡུལ་ལས་འདས་ཤིང༌། ཡེ་ནས་ནམ་མཁའ་ལྟར་འཕོ་འགྱུར་དང་བྲལ་བར་གནས་པ་ལ། གློ་བུར་གཟུང་འཛིན་གྱི་ཀུན་རྟོག་སྤྲིན་ལྟ་བུ་དང་བྲལ་བའི་སྐབས་ན། ལམ་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཆོས་ཉིད་རང་གི་རྩལ་ལས་ཤར་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་མེད་པར་རང་གསལ་ད་མྱོང་བ་ལ་འོད་གསལ་མཐོང་བ་ཞེས་བྱའོ། །རང་རྩལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་མ་གཡོས་ན་ནི་འཁྲུལ་བའང་མིན་ལ་གྲོལ་བའང་མིན་ཏེ་གཞི་ཙམ་ད་གནས་སོ། །རང་རྩལ་ལས་གཡོས་པ་དེ་ཉིད་རྐྱེན་ལས་གོལ་ཏེ་གཞི་དང་མི་མཐན་པར་གཟུང་འཛིན་ཅན་ད་སོང་ན་སེམས་ཞེས་བྱ་སྟེ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ཞིང་འཁོར་བའི་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་འཛིན་པ་རྩྭ་སོག་གི་གཟེབ་ལྟ་བུའོ། །ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཤར་ན་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཇི་ལྟར་ན་མེ་དང་འདྲ་བར་གཟུང་འཛིན་འཁོར་བའི་བག་ཆགས་ཚང་ཚིང་ལྟ་བུ་རྣམས་སྲེག་པར་བྱེད་ཅིང་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་བྱེད་པས་ན་འདི་གཉིས་གནད་མ་ལོག་པ་གལ་ཆེའོ། །རྣམ་ཤེས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་རྫོགས་ཆེན་གྱི་གཞུང་རྣམས་ནས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བསྟན་ལ། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས་ཀྱང༌། སེམས་ཀྱིས་སུ་ནི་ལས་རྣམས་སོགས། །ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ནི་རྣམ་པར་འབྱེད། །ཅེས་དང༌། ཏིང་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས།སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཤེས་པས་ནི། །ཕྱིར་ཡང་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །རྣམ་ཤེས་དང་ཡེ་ཤེས་འདི་གཉིས་གསལ་ཞིང་རིག་པ་ཙམ་གྱི་མཚན་ཉིད་ད་མཚུངས་ཀྱང༌། ཡུལ་ཇི་བཞིན་མ་རིག་པར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང༌། ཇི་བཞིན་རིག་པ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་ཡོད་ལ།གཟུང་འཛིན་ཅན་གྱི་རྣམ་ཤེས་ལོག་ཀྱང་འདི་མི་ལྡོག་པར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། གཞི་སེམས་ཅན་གྱི་སྐབས་ནའང་ཆབ་རོམ་དང་ཆུ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟར་འཁྲུལ་ཀྱང་འོད་གསལ་གྱི་ངང་ནས་འཁྲུལ།སླར་གྲོལ་ཀྱང་འོད་གསལ་གྱི་ངང་ད་གྲོལ་ཚུལ་ཤེས་པ་འདི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་སྟེ༑ དས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལས། ཕྱི་རོལ་པའི་བསྟན་བཅོས་སོགས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རིག་པ་མིན་ལ་རིག༷་པ༷་ཞེས༷་པ༷་གང་ཞེ་ན་ནང༷་རིག༷་པ་སྟོང་པ་ཉིད་དང་འགྱུར༷་མེད༷་ཀྱི་བདེ་བ་དག་ཀྱང༷་སྟེ༷་དེ་དག་འཇིག༷་རྟེན༷་འདིར༷་ནི༷་ཐབ༷་པ༷་རྣམས༷་ཀྱིས༷་རབ༷་གསུངས༷་ཉིད༷་དེ། དེ་གང་ཞེ་ན་གང༷་ད༷་འཇིག༷་རྟེན༷་གསུམ༷་པོ༷་མཐའ༷་དག༷་ཏུ༷་སྣང་བར་འགྱུར༷་ཤིང་ཀྱེ་མི༷་ཡི༷་བདག༷་པོ༷་སླར༷་ཡང༷་གང༷་ད༷་ཐིམ༷་པ༷་འོད་གསལ་མི་འགྱུར་བ་དེའོ༷། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟར་གཞི་འདི་ལ་ཡེ་ཤེས་སུ་བཞག་པ་ཡང༌། ཆོས་དབྱིངས་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཡིན་པས་ན་སྟོང་རྐྱང་ཙམ་མིན་པར་རིག་གདངས་ཀྱི་ཆ་ཡོད་པ་དང༌། རང་གི་ངོ་བོ་འཁྲུལ་གྲོལ་ལས་འདས་པ་དེ་ལས་མ་གཡོས་པས་ན་མ་འཁྲུལ་བ་ཙམ་གྱི་ཆ་ནས་བཞག་གི གཞི་ལས་རྩལ་ཤར་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཇི་བཞིན་པར་རྟོགས་ནས་གྲོལ་ཟིན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་ནོར་བར་མི་བྱ་སྟེ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའོ། །གཞི་ལས་གཞི་སྣང་འཆར་ཚུལ་དང༌། དེ་ལས་འཁྲུལ་གྲོལ་འབྱུང་ཚུལ།འཁྲུལ་པ་གཞི་ལ་ལྡོག་ནས་སླར་འཁྲུལ་མི་སྲིད་པའི་ཚུལ་རྣམས་རྫོགས་ཆེན་གྱི་གཞུང་ཁོ་ན་ནས་གསལ་བར་བཤད་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱ་ཞིང༌། སྤྱི་ཙམ་ནི་གཞིའི་སྐབས་སུའང་སྨྲས་ཟིན་ཏོ། །དེ་ལྟར་བསྐྱེད་རྫོགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་ལ་སོགས་པ་གསང་སྔགས་ཀྱི་བསླབ་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་དཔང་བསྒྲིལ་ཏེ། གང་ལ་གང་དགོས་པའི་ལམ་གྱི་ཡན་ལག་ཚང་བའི་སྒོ་ནས་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐག་གི་དོན་བདེ་ཞིང་མྱུར་བ་མིག་འཕྲུལ་ལྟ་བུར་སྒྲུབ་པ་ལ་ནི་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཞེས་བྱའོ།

།བཞི་པ་དགོས་པ་ནི། གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐག་གི་འདོད་པའི་དངོས་པོ་ཡོངས་སུ་ཐོབ་པ་འདི་ལ་རག་ལས་པའི་ཕྱིར་ཤིན་ཏུ་ཡང་དོན་ཆེ་བ་ཉིད་དོ། །མདོར་ན་སྒྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདིས་ནི་ལྟ་བས་གཏན་ལ་དབབ་པའི་དོན་མངོན་ད་གྱུར་ནས་མཐར་ཐག་ཀྱི་གཏན་སྲིད་ཟིན་པར་བྱེད་ལ། དེ་ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་དམ་ཚིག་དང་དབང་དང་མཆོད་པ་དང་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་རྣམས་དང་ལྡན་པར་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་སྤྱོད་པས་དངོས་གྲུབ་གྲུབ་པར་བྱས་ནས། གཞན་དོན་ཏུ་ཕྲིན་ལས་སྣ་ཚོགས་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་ལྟར་བྱེད་པས་ན་བསླབ་པའི་དངོས་པོ་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་འཇུག་ཅིང༌། མཐར་ཐག་གི་དོན་ལ་སྒྲུབ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་ཐམས་ཅད་རང་སྣང་ཙམ་ཡིན་ལ་རང་སེམས་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་དོན་ལ་སྒྲུབ་ཏུ་མེད་པར་ཤེས་ནས་མཉམ་རྫོགས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ངང་ད་གནས་པ་ན་སྒྲུབ་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་སྟེ། རྒྱུད་ལས།ཕྱོགས་བཅུ་དས་བཞི་གང་ནས་ཀྱང༌། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྙེད་མི་འགྱུར། །སེམས་ཉིད་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཏེ། །སངས་རྒྱས་གཞན་ནས་མ་འཚོལ་ཅིག།ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་དག་གིས་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་བསྟན་ཏོ། །བརྒྱད་པ་མཆོད་པ་ལ། ངོ་བོ། དབྱེ་བ། མཆོད་པའི་ཚུལ། དགོས་པ་བཞི་ལས།དང་པོ། སྐལ་ལྡན་གསལ་བའི་ཁྱད་པར་གྱིས། །རིམ་གྱིས་ཡང་ན་ཅིག་ཅར་ད། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་མཉམ་སྦྱོར་ཞིང༌། །མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་བསྒོམ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་པཱུ་ཛའི་སྒྲ་ལས་སྔོན་ད་བསྐྱེད་པར་བྱ་བའམ།ཡང་ཡང་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་པའམ། བཀུར་བའི་དོན་ཅན་ཏེ། དགེ་བའི་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྔོན་ད་འགྲོ་བའམ་ལྷ་མཉེས་པར་བྱ་བ་དང་ལས་སྒྲུབ་པ་ཀུན་གྱི་སྔོན་ད་བསྐྱེད་པར་བྱ་བ་ཡིན་པས་སམ། བཀུར་བའི་ཚུལ་གྱིས་དགྱེས་པ་ཡང་ནས་ཡང་ད་བསྐྱེད་པའི་དོན་ཏེ། དེ་ཡང་མཆོད་པའི་ཡུལ་རྣམས་ལ་སྒོ་གསུམ་གྱིས་བཀུར་ཞིང་མཆོད་པའི་བསམ་པས་ཕྱི་དང་ནང་གི་དངོས་པོ་སྣ་ཚོགས་སྟོབ་པའི་སྒོ་ནས་མཉེས་པར་བྱེད་པའི་ལས་ཀྱི་བདག་ཉིད་དོ། །གཉིས་པ་དབྱེ་བ་ལ་ཐན་མིན་སོ་སོའི་དབྱེ་བ། ཐན་མོང་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བཤད་པ་གཉིས་ལས་དང་པོ་ནི། སྤྱིར་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་མཆོད་པ་དང༌། བླ་ན་ཡོད་པ་དང་བླ་ན་མེད་པ་དང༌། དངོས་སུ་བཤམས་པ་དང་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་གཉིས་དང༌། ཞིང་དང་བསམ་པ་དངོས་པོའི་བྱེ་བྲག་ལས་ཐན་མོང་དང་ཁྱད་པར་གྱི་མཆོད་པ་དང༌། རྟེན་གྱི་སྒོ་ནས་ནང་སྒོ་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་ད་གཏོགས་པ་དང༌། ཕྱི་རོལ་རྫས་དང་ཡོ་བྱད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་གཉིས་དང༌། རྣམ་པའི་ཆ་ནས་བཀུར་སྟི་དང་ཟང་ཟིང་དང་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པ་གསུམ་དང༌། ཕྱི་ཐན་མོང་གི་མཆོད་པ་འཇིག་རྟེན་ན་ཉེར་སྤྱད་ད་འོས་པའི་རིགས་སྔགས་ཕྱི་རྒྱུད་སོགས་སུའང་མཆོད་པར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དང༌། ནང་ཐན་མིན་ཁྱད་པར་གྱི་མཆོད་པ་སྔགས་ནང་པ་རང་གི་མཆོད་རྫས་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་སྒྲུབ་རྫས་སུ་གཏོགས་པ་རྣམས་སོ། །གསང་བ་རྨད་བྱུང་གི་མཆོད་པ་དག་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔར་མཆོད་པ། སྣང་སྲིད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་མཆོད་པ་སྟེ་ལྟ་བ་དག་མཉམ་ཆེན་པོ། སྒོམ་པ་སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས། སྤྱོད་པ་གང་ཤར་རང་གྲོལ་གྱི་སྒོ་ནས་སྦྱོར་སྒྲོལ་ལ་སོགས་པ་དང་ད་ལེན་པའོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ངོ་བོའི་རིགས་བསྡུ་ན། ཕྱི་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱི་མཆོད་པ། ནང་དམ་རྫས་ཀྱི་མཆོད་པ། གསང་བ་སྦྱོར་སྒྲོལ་གྱི་མཆོད་པ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་མཆོད་པའོ། །དང་པོ་ཕྱི་མཆོད་ལའང༌། ཕྱག་རྒྱ་གར། བསྟོད་པ་གླ། ཏིང་འཛིན་ཡིད། སྣ་ཚོགས་འདོད་ཡོན། རྨད་བྱུང་མཐན་རྫས། ཁྱད་འཕགས་ཐབས། སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་ཀྱི་མཆོད་པ་དང་བདན་ནོ། །དེ་ལས་དང་པོ་ལའང་རྐང་པའི་བྲོ་ལག་པའི་གར་མིག་གི་ལྟ་སྟངས་ལུས་ཀྱི་འདག་ཚུགས་གར་གྱི་ཉམས་ལ་སོགས་པའི་ཕྱག་རྒྱའི་རྣམ་པ་མང་ད་འགྱུར་ལ། གཉིས་པ་ལའང་དབྱངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཤ་ཏ་པ་ལ་སོགས་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་འགྱུར་ཞིང༌། ཚིག་གི་ཆ་ནས་ཐགས་དམ་བསྐལ་བ་དང་བསྟོད་པ་དང་གསོལ་བ་གདབ་པ་དང་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་པ་མཆོད་པའི་སྔགས་ཚིག་སོགས་ད་མར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་དང་གུས་ཀྱིས་གཞི་བཟུང་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་མཆོད་པའི་སྤྲིན་རབ་འབྱམས་སུ་སྤྲུལ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་རང་བཞིན་མེད་པར་ཤེས་པའོ། །བཞི་པ་ལ་ཉེར་སྤྱོད་བདན་དང༌། འདོད་ཡོན་དྲུག་དང༌། བྱེ་བྲག་ཏུ་གོས་རྒྱན་བཟའ་བཏུང་ཡོ་བྱད་གནས་ཁང་ཡུལ་ཕྱོགས་འབྱོར་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་སོ། །ལྔ་པ་ནི་ལྷ་དང་སྲུང་མ་རྣམས་རང་རང་གི་ཐན་མོང་མིན་པའི་མཆོད་རྫས་དང་རྟེན་རྫས་གཞུང་ལས་གྲགས་པ་རྣམས་སོ། །དྲུག་པ་ནི་སྦྱིན་སྲེག་ལ་སོགས་པ་སྟེ་ཇི་ལྟར་ན་མེ་ལ་བརྟེན་པའི་མཆོད་པ་ནི་ལྷ་རྣམས་ཁྱད་པར་ད་ཚིམས་པའི་ཐབས་ཡིན་པས་མཆོད་པ་གཞན་ལས་འཕགས་ཤིང༌། དེ་བཞིན་ད་མཆོད་སྐོང་གི་མདོས་ལ་སོགས་པ་ཐབས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཚེགས་ཆུང་ལ་དོན་ཆེ་བ་ཇི་སྙེད་པ་རྣམས་ཀྱང་ཡིན་ནོ། །བདན་པ་ནི་སྣང་ཞིང་སྲིད་པས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བློས་བླངས་ཏེ་མཆོད་པ་འབུལ་བ་སྟེ། དེ་ཡང་ཐན་མོང་གི་ཐེག་པར་ཞིང་ཁམས་འབུལ་བ་དང་ཚུལ་འདྲ་ཡང༌། འདིར་ནི་སྣོད་བཅུད་དག་པ་དང་མ་དག་པ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་དག་མཉམ་བདེ་བ་ཆེན་པོར་གནས་པའི་ཕྱིར་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་བདེ་སྟོང་མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱར་འབུལ་བ་སྟེ། འདི་ལ་སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་ཀྱི་མཆོད་པའམ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དབྱེ་བ་མེད་པའི་མཆོད་པ་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནང་མཆོད་ལ། དམ་རྫས་བདད་རྩི། དམར་ཆེན་རཀྟ། བ་ལིང་གཏོར་མ་གསུམ་དངོས་སུ་གསུངས་ལ། གཞན་ཡང་རྡོ་རྗེ་ལུས་ཀྱི་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པའི་མཆོད་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་ཤར་བ་དག་ཀྱང་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་གསང་མཆོད་སྦྱོར་སྒྲོལ་དངོས་སུ་གསུངས་ལ་གཞན་ཡང་དག་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ། དག་གསུམ་སྐ་གསུང་ཐགས་སུ་མཆོད་པ་སོགས་སོ། །བཞི་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི་སྣང་སྲིད་དག་མཉམ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཆོས་སྐ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ལ་མཆོད་པ་དང་མཆོད་ཡུལ་མཆོད་བྱེད་མ་དམིགས་པར་རང་བཞིན་མཉམ་པ་ཉིད་ད་ཤེས་པ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་མཉེས་པར་བྱེད་པ་མཆོད་པའི་རྒྱལ་པོའོ།

།དེ་ལྟར་ཕྱི་མཆོད་ལ་སོགས་པ་བཞི་པོ་འདི་ནི། དབང་བཞི་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་ལྟ་སྒོམ་དམ་ཚིག་དང་མཐན་པར་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་མཆོད་པ་ལ་ནང་གི་དབྱེ་བ་ཚད་མེད་པས་རྒྱུད་སྡེ་སོ་སོ་ན་མང་ཉུང་སྣ་ཚོགས་སུ་གསུངས་ཀྱང༌། རྒྱུད་འདིར་དངོས་སུ་རྫས་དང་སྦྱིན་སྲེག་ཏིང་འཛིན་སྦྱོར་སྒྲོལ་བདད་རྩི་བསྟོད་པ་གླ་ཡི་མཆོད་པ་ཙམ་གསུངས་ལ། བླ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱི་མན་ངག་གིས་ཞི་ཁྲོའི་མཆོད་པ་བཅུ་བཞིར་གསུངས་ཏེ། གུས་པའི་ཕྱག་དང་ཕྱག་རྒྱ་གར། །ཀུན་བཟང་ཞབས་བསིལ་བཞི་བསྣོལ་ཏེ། །བདད་རྩི་གཏོར་མ་གསང་ནན་དང༌། །ལྷག་པ་ཏིང་འཛིན་སྦྱོར་དང་སྒྲོལ། །འདོད་ཡོན་རོལ་མོ་གླ་ཡེ་ཤེས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ཡང་ཁྲོ་བོ་ལ་ལྷག་ཏིང་གི་ཚབ་ཏུ་རཀྟ་ཚར་གསུམ་ཕྱར་བའི་མཆོད་པ་སྦྱར་བ་མ་གཏོགས་གཞན་འདྲའོ། །གཉིས་པ་ཐན་མོང་ཚོགས་མཆོད་བཤད་པ་ལ། ཐན་མོང་ཡིན་ཚུལ། དེ་ཡི་དགོས་པ། ཇི་ལྟར་བྱ་ཚུལ་གསུམ་གྱི། དང་པོ་འདི་ལ་ཐན་མོང་ཞེས་པ་ཅི་ཡིན་ན་གོང་ད་མཆོད་པའི་དབྱེ་བ་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ད་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་འདིར་ཚང་བས་ན་ཐན་མོང་ཞེས་བྱའོ། །གཉིས་པ་མཆོད་པ་ཉི་ཚེ་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་གྱིས་མཆོད་པ་ཀུན་ལས་འཕགས་པ་སྟེ། བསོད་ནམས་ནང་ནས་ཚོགས་འཁོར་མཆོག།ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་མདོར་བསྟན་རྒྱས་བཤད་གཉིས། དང་པོ་སྐལ་ལྡན་འདས་པའི་ཚོགས་ཀྱིས། འབྱོར་ལྡན་ཡོ་བྱད་ཀྱི་ཚོགས་འད་བྱས་ལ། དངོས་གྲུབ་ལྷའི་ཚོགས་ལ་ཕུལ་བས། བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་རྫོགས་པའོ། །གཉིས་པ་ལ་སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་གསུམ་ལས། དང་པོ་སྔགས་ཀྱི་ཀུན་སྤྱོད་ཟབ་མོ་ལ་འད་བར་འོས་པའི་གནས་སུ་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས་པའམ། སྐ་གསུང་ཐགས་ཀྱི་རྟེན་བཀོད་པའམ། མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་ལྷ་གྲངས་དང་མཉམ་པ་བཀོད་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་རྫས་སུ་འོས་པ་ཅི་འབྱོར་བར་བསགས་ཤིང༌། ཐ་ནའང་ཤ་ཆང་ནི་མེད་ད་མི་རུང་ངོ༌། །དེ་ནས་དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་ཐབས་ཤེས་ཟུང་ད་ཚོགས་པ་སྟེ། གཉིས་ནས་རབ་ཏུ་མང་པོའི་བར་ཅི་ཙམ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་ད་ལྡན་པ་ཤ་སྟག་ཏུ་བྱའོ། །གལ་ཏེ་ཟུང་ད་མ་ལྡན་པར་དཔའ་བོ་མང་ན་ནི་དཔའ་བོའི་དགའ་སྟོན་དང༌། དཔའ་མོ་མང་ན་ནི་དཔའ་མོའི་སྟོན་མོ་ཙམ་ད་འགྱུར་གྱི་ཚོགས་མཆོད་མཚན་ཉིད་པ་མིན་ནོ། །དེ་ནས་རྣལ་འབྱོར་པ་འད་བར་འོས་པ་དེ་དག་ཞི་ཁྲོ་གང་བྱེད་པའི་རང་གི་མེ་ཏོག་ཕོག་པའི་ལྷའི་ཆས་སུ་བྱས་ཏེ་ཚོགས་ཁང་ད་ཞུགས་པ་ན། སྒོ་བཞིའི་ཁྲོ་བོའི་ཚུལ་ད་སྒོ་ཁང་ན་སྡོད་པས་ལེགས་པར་འོངས་སམ་ཞེས་དྲི་བའི་བརྡར་མཛུབ་མོ་གཅིག་བསྒྲེངས་པའི་ལན་ད་འོངས་སོ་ཞེས་མཛུབ་མོ་གཉིས་བསྒྲེངས་ཏེ་བསྟན་ལ་ནང་ད་ཞུགས་པ་ན། ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་རིགས་གང་ཡིན་ཞེས་པའི་བརྡར་རྡོ་རྗེ་རྩེ་གསུམ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་གདེངས་པའི་ལན་ད། རིགས་གང་ལ་མེ་ཏོག་ཕོག་པའི་གཙོ་བོ་དེའི་ཕྱག་རྒྱ་བསྟན་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། དབང་ཐོབ་སྔ་ཕྱི་དང་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བ་སོགས་ཀྱི་གྲལ་རིམ་བཞིན་ད། གཙོ་བོའི་གཡས་གཡོན་དང་གུང་གྲལ་ལ་རིགས་ལྔའི་གྲལ་མཚོན་པའི་ཕྱག་མཚན་སོགས་བཞག་པ་དེར་རང་གི་རིགས་གང་ཡིན་པའི་གྲལ་ལ་འཁོད་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་ཕྱག་འཚལ་ལ་ཏིང་འཛིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གནས་པར་གསོལ་བ་གདབ་པ་རྣམས་ནི་སྔོན་འགྲོའོ། །གཉིས་པ་བགེགས་ལ་གཏོར་མ་བྱིན་ཅིང་མཚམས་བཅད་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་ལས་གཞུང་རྒྱས་པར་བསྲངས་ལ།ཚོགས་མཆོད་རྣམས་བསང་སྦྱང་སྤེལ་བསྒྱུར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ད་བྱས་ལ་བདག་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ལྷ་རྣམས་མཆོད་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་ལས་རྡོར་གྱིས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རྫས་པདྨའི་ཕྱག་རྒྱས་བྲིམས་ལ། བརྡ་དང་བརྡ་ལེན་གྱི་ཚུལ་ད་རོལ་པས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོས་ཚིམ་པར་བྱའོ། །ཚོགས་ཀྱི་གྲལ་ད་ཐ་མལ་པའི་སྣང་ཞེན་སྤངས་ཏེ་ལྷ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་གྱི་རོལ་པ་འབའ་ཞིག་གི་ཚུལ་ད་གནས་པ་ལས། ཐ་མལ་གྱི་རྩེད་མོ་ཅ་ཅོ་འཕྱ་སེམས་སོགས་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མི་རུང་སྟེ་གཙང་དམེ་མེད་པའི་ཚུལ་ད་ཚོགས་རྫས་རྣམས་ལ་མཉམ་པར་རོལ་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་རྡོ་རྗེའི་གླ་དང་གར་དང་བདེ་སྟོང་སྦྱོར་བའི་མཆོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཉམས་དང་སྦྱར་ལ་ཅི་རིགས་པར་བྱ་སྟེ་མདོར་ན་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་མཆོད་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་མཇུག་ཚོགས་ཀྱི་ལྷག་མ་བསོགས་འཇོག་མེད་པར་བསྡུས་ལ་གཏོར་མ་བཏང༌། རྡོ་རྗེའི་གླ་བྲོ་སོགས་དཀྱིལ་འཁོར་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་རྣམས་ཚང་བར་བྱའོ། །གསང་སྔགས་བླ་མེད་ཀྱི་མཆོད་པ་རྣམས་ནི་འོག་མའི་མཆོད་སྦྱིན་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་ཏེ། ཡུལ་དང་བསམ་པ་དང་དངོས་པོ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པས་ས། །ཡུལ་ནི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་གི་མཐར་ཐག་པ་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་ལ་སྣང་སྲིད་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་དག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཉིད་ད་ཤེས་པས་ལྷ་གཅིག་མཆོད་ཀྱང་སྲིད་ཞི་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་ད་ཚིམ་པ་དང༌། སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རྣམ་པས་ཡུལ་ལ་རོལ་པས་ན་སངས་རྒྱས་ཉིད་དངོས་སུ་མཆོད་པ་དང་ཁྱད་མེད་པས་འཕགས་སོ། །དེ་ཡང་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐ་ཅན་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་མཉེས་མི་མཉེས་ཀྱི་རྟོག་པ་མེད་ཀྱང༌། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་ཉིད་གདལ་བྱའི་བློ་དང་མོས་པ་དང་འཚམས་པར་འཇུག་པས་ན་སྔགས་ཀྱི་ལྷ་ཤིན་ཏུ་མཉེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་བདེ་བླག་ཏུ་ཐོབ་པའོ། །གཉིས་པ་བསམ་པ་ནི་ཆོས་ཉིད་དག་མཉམ་ཆེན་པོའི་ངང་ད་འཛིན་ཞེན་མེད་པར་རོལ་པས་སྦྱིན་སོགས་ཕར་ཕྱིན་དང་དད་དང་སྙིང་རྗེ་སོགས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་རྒྱུ་ཡི་ཆོས་རྣམས་མ་ལུས་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པའི་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྱི་སྟོང་ཉིད་དང་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རོ་གཅིག་པའི་བདག་ཉིད་ད་འགྱུར་ཏེ། ཆོས་ཀུན་ལ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་བཀག་པ་མེད་པར་སྤྱོད་པས་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕྱིན་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་བརྩལ་བ་མེད་པར་ལྷུན་གྱིས་རྫོགས་པའོ། །དེ་བཞིན་ད་མཉམ་པ་ཉིད་ད་རྟོགས་པས་སྐྱོན་གང་གིས་ཀྱང་གོས་པ་མེད་པ་དང་བླ་ན་མེད་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་སོ། །འཁྲུགས་པ་མེད་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཚན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པས་བཟོད་པ། ཉམས་པ་མེད་པ་དང་བྱེད་སྤྱོད་ཚོགས་སུ་འགྱུར་བ་བརྩོན་འགྲུས་སོ། །དབང་པོ་ཀུན་ཡུལ་ལ་འཇུག་ཀྱང་མཉམ་ཉིད་ལས་མི་གཡོ་ཞིང་ཆོས་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་མཐོང་བ་ལ་གནས་པ་བསམ་གཏན།རང་བཞིན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རྟོགས་པས་ཆོས་ཀུན་མ་བཀག་པར་གསལ་ཞིང་དངོས་པོའི་མཚན་མ་ལས་ཡོངས་སུ་འདས་པ་ཤེས་རབ། བདག་གཞན་གྱི་དོན་བརྩལ་བ་མེད་པར་བྱེད་པས་ཐབས། ཞིང་དང་སྤྱོད་ཡུལ་ཡོངས་སུ་དག་པ་སྨོན་ལམ། མི་མཐན་པའི་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་མི་བརྫི་བ་སྟོབས།དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྟོགས་པས་གཉིས་ཆོས་ཀྱི་འཛིན་པ་ཀུན་དང་བྲལ་ཏེ་གཉིས་སུ་མེད་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་སོ། །གཞན་ཡང་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱོགས་དས་ཀུན་ཏུ་ཕན་བདེ་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་མཛད་པ་སངས་རྒྱས་ཉིད་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཟུང་བས་དད་པ་དང་སྙིང་རྗེ་ལ་སོགས་པ་ལམ་གྱི་ཆོས་ཀུན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པས་འཕགས་པའོ། །གསུམ་པ་དངོས་པོ་ནི་མཆོད་པའི་རྫས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདད་རྩིར་བསྒྱུར་བས་ཐ་མལ་པ་མ་ཡིན་པ་སྟེ། འདི་ལྟར་རང་བཞིན་གྱིས་དག་ཅིང་མཉམ་པས་ན་ཆོས་ཉིད་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་པ་ལས་ཅིར་ཡང་འཆར་ད་རུང་བའི་ཕྱིར་དམིགས་པ་དང་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་ཅི་ལྟར་བསྒྱུར་བ་བཞིན་ད་རྡུལ་གཅིག་གི་ཁྱོན་ལའང་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་ཞིང་གི་བཀོད་པའི་འབྱོར་བ་རབ་འབྱམས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་འཛད་པ་མེད་པའི་གཏེར་ད་གྱུར་པའོ།

།བཞི་པ་དགོས་པ་ནི། གསང་སྔགས་ཀྱི་ལྷ་ཉེ་བར་མཉེས་པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་འདིའི་སྒོ་ནས་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འབད་མེད་ད་འགྲུབ་པ་དང༌། བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྒོ་ཡིན་པས་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའོ། །མདོར་ན་མཆོད་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་མཉེས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ལ། མཉེས་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་མཐར་ཐག་པ་ནི་སྔགས་ཀྱི་དོན་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ཏེ། མདོ་དགོངས་པ་འདས་པ་ལས། ཐེག་ཆེན་གསང་བའི་ཚིག་གཅིག་ཙམ། །ཁོང་ད་ཆུད་པར་གྱུར་པ་ནི། །སྐྱེ་བོ་ཉན་ཐོས་བསམ་ཡས་དང༌། །རྒྱལ་བ་མཐའ་ཡས་སྲས་བཅས་ལ། །མཆོད་ཡོན་ཚོགས་ཆེན་སྤེལ་བས་ནི། །འབུམ་གྱི་ཆར་ཡང་མི་ཕོད་དོ། །ཅི་ཕྱིར་ཐེག་ཆེན་འདི་ཤེས་པས། །རྒྱལ་བ་མཉེས་པའི་མཆོག་འདི་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་སྒྲུབ་པ་དང་ཟང་ཟིང་དང་བཀུར་སྟིའི་མཆོད་པ་གང་རུང་ད་མ་གྱུར་པའི་སྔགས་ཀྱི་ལམ་གཞན་མེད་དེ་འདི་ལྟར་ལམ་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པ་གསུམ་དང༌། གཞི་འཛིན་པ་དཀྱིལ་འཁོར་དབང་དང་དམ་ཚིག་གསུམ་དང༌། ཉམས་ལེན་སྒྲུབ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་གསུམ་དང༌། ཐབས་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་སྟེ་བསླབ་པའི་མཐའ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་གྲགས་པའི་ནང་ཚན་སྐབས་འདིར་བཤད་བྱ་མཆོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་དོན་གྱིས་གཞན་བཅུ་ཡང་བསྡུར་རུང་བས་ན་ཀུན་ལ་ཁྱབ་ཅིང་སྐབས་ཀྱི་རང་གི་ངོ་བོའི་ལྡོག་ཆ་ནས་བསླབ་མཐའ་གཞན་དང་ཡང་མ་འདྲེས་པར་འཆད་ནུས་པ་ཤེས་པར་བྱ་ལ། ཆོས་ཉིད་དག་མཉམ་ཆེན་པོའི་དོན་ལ་མཆོད་བྱ་དང་མཆོད་བྱེད་མཆོད་པ་མ་དམིགས་པར་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཆེན་པོར་རང་སྣང་གི་བཀོད་པ་རང་ཤར་ད་བདལ་བའི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དོན་ལ་མཆོད་པ་ཐམས་ཅད་མཐར་ཕྱིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་ལས། སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་བརྟན་པ་ཡིས། །ཕྱོགས་བཅུར་དས་བཞིར་གཤེགས་པ་ཡི། །སངས་རྒྱས་དཀྱིལ་འཁོར་མ་ལུས་མཉེས། །ཁམས་གསུམ་འགྲོ་རྣམས་མངོན་ད་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་དག་གིས་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མཆོད་པའི་སྐབས་བསྟན་ཏོ། །དགུ་པ་ཕྲིན་ལས་ལ། ངོ་བོ། དབྱེ་བ། དེ་སྒྲུབ་ཚུལ། དགོས་པ་བཞི་ལས། དང་པོ་རྒྱུད་ལས། ཤེས་རབ་དབྱིངས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད། །ཐབས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱར་གྱུར་པའི་ཕྱིར། །ཡེ་ཤེས་ལ་ནི་ཡེ་ཤེས་རོལ། །ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་ཉིད་ཀྱང་གསོག།རྒྱལ་བ་མངོན་བྱུང་སྐྱོབ་པ་དང༌། །བྱིན་རླབས་སྟོན་པའང་དེ་བཞིན་ཏེ། །བྱ་བྱེད་ནུས་པའི་གཟི་བྱིན་གྱིས། །སྒྱུ་མ་རྡོ་རྗེ་བཙན་པོའི་མཆོག།ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཀརྨ་ཞེས་པའི་སྒྲ་ལས་སྒོ་གསུམ་གྱི་བྱ་བའི་ལས་ཏེ། དེ་ཡང་ཚད་མེད་པ་བཞིའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་ཀུན་རྫོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང༌། ཤེས་རབ་ཆེན་པོས་ཟིན་པའི་སྒོ་ནས་གཙོ་བོར་གཞན་དོན་སྒྲུབ་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཐབས་མཁས་ཀྱི་མཛད་སྤྱོད་ཁྱད་པར་ཅན་ནོ། །གཉིས་པ་ལ་བསྒྲུབ་བྱའི་སྒོ་ནས་མཆོག་ཐན་གྱི་ལས་གཉིས་ཏེ། དང་པོ་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་དབང་བསྐར་བ་དང་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གཞན་རྒྱུད་ལ་ཐར་བའི་ས་བོན་བསྐྲུན་པ་རྣམས་སོ། །ཐན་མོང་ནི་གནས་སྐབས་ཀྱི་བདེ་འབྲས་མངོན་ད་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་དོ། །རྟེན་གྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན་ཕྱི་རོལ་གྱི་རྫས་དང་ནང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་བརྟེན་པའོ། །དེ་ཡང་ཕྱིའི་རྫས་བྲིས་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་དང༌། སྦྱིན་སྲེག་དང༌། མཆོད་རྟེན་དང༌། སྐ་དང༌། ཕྱག་མཚན་དང༌། བམ་ཆེན་དང༌། ཤ་ལྔ་སོགས་རྫས་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་པ་ཚད་མེད་པའོ། །ལུས་ཀྱི་ནི་ཕྱག་རྒྱ་དང་བྲོ་དང་གར་དང་ལྟ་སྟངས་དང་འདག་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་དང༌། ངག་གིས་སྔགས་དང་གླ་དང་བདེན་ཚིག་བརྗོད་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ཡིད་ཀྱི་ནི་འདན་པ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ལས་བསྒྲུབས་ཏེ༑ དེ་དག་ཀྱང་རེ་རེ་བ་དང་ཕན་ཚུན་ཚོགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བསྒྲུབས་པ་དང༌།ནང་གི་དབྱེ་བ་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་སྒོ་ནས་ནི་ཚད་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐག་གི་བསྒྲུབ་བྱ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་དང་མཐན་པར་སྔགས་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་བསྒྲུབས་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ངོ་བོའི་ཆ་ནས་ཕན་འདོགས་པ་དང་ཚར་གཅོད་པའི་བྱེ་བྲག་ལས། ཞི་བ་དང༌། རྒྱས་པ་དང༌། དབང་དང༌། དྲག་པོ་བཞིའོ། །ཞི་བ་ལའང་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དགྲ་འཇིགས་པ་བར་ཆད་བྱད་ཕུར་ཞི་བ་སོགས་དང༌། རྒྱས་པ་ལ་ཚེ་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་བཀྲག་མདངས་འཁོར་ནོར་སྟོབས་དཔལ་བདེ་བ་ཆོས་སོགས་རྒྱས་པར་བྱེད་པ་དང༌། དབང་ལའང་རྒྱལ་བློན་བཙུན་མོ་པཎྜི་ཏ་སོགས་མི་དང་ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་སོགས་མི་མ་ཡིན་པ་དང༌། ཉམས་རྟོགས་ཡོན་ཏན་སོགས་དཔལ་དང་བཟའ་བཏུང་གོས་རྒྱན་སོགས་འབྱོར་པ་དབང་ད་བྱ་བ་དང༌། དྲག་པོ་ལའང་དགུག་པ་དབྱེ་བ་བཅིང་པ་མནན་པ་བཟློག་པ་བསད་པ་བསྐྲད་པ་རྣམས་དང༌། བྱས་པ་བཤིག་པ། སྨྱོ་རུ་གཞུག་པ་སོགས་གཟིར་བ། ལྟས་ངན་ཐོག་སེར་སོགས་དབབ་པ་ལ་སོགས་པ་ད་མ་ཡོད་དོ། །ཡོན་ཏན་གྱིས་དབྱེ་ན་ལས་གང་ཡིན་ཀྱང་ཕལ་པ་དང་མཆོག་གཉིས་སུ་ཡོད་དོ། །རང་དོན་ལ་ཆགས་པ་སོགས་དག་གསུམ་གྱི་ཀུན་སློང་དང་ལྡན་ལ། ངོ་བོ་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་དགོངས་སྤྱོད་ཀྱིས་མ་ཟིན་པ་དང༌། འབྲས་བུ་གནས་སྐབས་མཐར་ཐག་གི་དོན་ཆེན་པོ་དང་མ་འབྲེལ་བ་ནི་ལྟར་སྣང་སྔགས་ཀྱི་ལས་ཡིན་ཀྱང་དོན་ལ་ཕལ་པའི་ལས་ཏེ་སྐབས་འདིར་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །མཆོག་ནི་གཞན་དོན་ལ་དམིགས་པ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཀུན་སློང་གི་རྒྱུ་བྱས་ནས། ངོ་བོ་ཐབས་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་ཟིན་པའི་སྔགས་ཀྱི་དགོངས་སྤྱོད་དང་ལྡན་པ། འབྲས་བུ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐག་གི་དོན་ཆེན་པོ་བདེ་བླག་ཏུ་བསྒྲུབ་པའོ། །དེ་ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ད་སངས་རྒྱས་ཉིད་མྱུར་ད་སྒྲུབ་པའི་རིག་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གི་ལམ་ལ་བར་ད་གཅོད་པའི་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བ་དང༌། རང་གི་ནད་སོགས་ཞི་བའི་ལས་སྒྲུབ་པའང་དངོས་སུ་རང་དོན་དང་བརྒྱུད་ནས་གཞན་དོན་ཡིན་པ་དང་དགོངས་སྤྱོད་ཟབ་མོས་ཟིན་པའི་ཕྱིར་རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་འབྲས་བུ་གསུམ་དམན་པ་མ་ཡིན་ལ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་སྐ་དགྲའི་སྔགས་བཟློག་ལ་སོགས་པ་བྱེད་པ་ནི་གཞན་ཉི་ཚེ་བའི་དོན་ལྟར་སྣང་ཡང་རྒྱུ་འབྲས་ངོ་བོ་གསུམ་ཀ་ཕལ་པའི་ལས་དང་མཐན་པ་ཡིན་པས་སྤང་བར་བྱའོ།

།དེས་ན་ལམ་དང་མི་འགལ་བར་ལས་རྩོམ་པའི་དས་ཤེས་པ་དང༌།ལས་སྒྲུབ་ཚུལ་ཤེས་པ་དང༌། ལས་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་ད་འགྱུར་ཚུལ་ལ་མཁས་པ་ནི་ཤེས་རབ་ཡིན་ལ། སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་ལ་སོགས་པ་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ་སྟོབས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང༌། དེ་དག་སྔགས་ཀྱི་དགོངས་སྤྱོད་ཟབ་མོས་ཟིན་པ་ནི་ཐབས་སོ། །དེ་ལྟ་བུར་ཐབས་ཤེས་དང་ལྡན་པས་ལས་གང་ཡིན་པ་དེ་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པ་ནི་གནས་སྐབས་ཀྱི་འབྲས་བུ་དང༌།དེ་ལས་རིམ་གྱིས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་འགྲུབ་པ་ནི་མཐར་ཐག་གི་འབྲས་བུ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པའང་སེམས་ཅན་ལ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐག་གི་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ། དེ་དག་ཕྱི་མའི་རེ་སྨོན་ཙམ་ད་མ་སོང་བར་སྔགས་ཀྱི་ཐབས་མཁས་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལྟ་ཉིད་ད་སྒྲུབ་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ལས་ངན་དྲག་པོ་བསགས་པའི་སེམས་ཅན་དང༌། ལོག་པར་ལྟུང་བ་ཤིན་ཏུ་ཡངས་བ་དག་ལ། དངོས་སུ་ཕན་གདགས་མ་ནུས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕལ་གྱིས་མ་འོངས་པ་ན་ཕན་འདོགས་པའི་སྨོན་པ་ཙམ་ལས་མི་ནུས་ཀྱང༌། འདིར་ཐབས་མཁས་སྒྲོལ་བ་དྲག་པོས་དངོས་སུ་ལས་ངན་གྱི་རྒྱུན་གཅོད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་ཞི་སོགས་ཀྱི་ལས་ཀྱང་ཇི་ལྟར་འདན་ཞིང་སྨོན་པ་ལྟར་སྔགས་ཀྱི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་མངོན་ད་བྱ་ནུས་པ་ནི་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཏེ། རྒྱུད་ལས།དེ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་བའི། །མིང་ཚིག་གཟུགས་སོགས་ཡིད་བཞིན་གྱིས། །མུན་ལ་སྣང་བྱུང་ཇི་བཞིན་ད། །འགྱུར་བ་གསེར་འགྱུར་སྨན་གྱི་ཚུལ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྨོན་ལམ་ནི་ཚད་མེད་དེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁམས་དབང་བསམ་པ་དང་མཐན་པར་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐག་གི་དོན་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བཞིན་ད་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱང་ཚད་མེད་ལ། སྨོན་ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་རྣམས་ཀྱང་སྔགས་ལ་བརྟེན་ནས་འབྲས་བུ་མངོན་ད་འབྱིན་ནུས་པའི་ཕྱིར་སྨོན་ལམ་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའང་ཡིན་ཏེ། མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས། བརྟན་པ་རྣམས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་ནི། །སེམས་པ་འདན་དང་བཅས་པ་སྟེ། །ཞེས་དང༌། སེམས་ལས་མོད་ལ་འབྲས་བུ་ཅན། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་མཚུངས་སོ། །གསུམ་པ་སྔགས་ཀྱི་ལས་དེ་དག་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལ་མཆོག་འབྲིང་ཕལ་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི་རྫོགས་རིམ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་པ་སྟེ། དེ་ཡང་དབང་པོ་ཡང་རབ་ཤེས་རབ་ཅན་མཚན་མེད་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དོན་ལ་འཇུག་ནུས་པའི་གྲོལ་ལམ་པས་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་ཉིད་གཉུག་མའི་ཀློང་ད་ཐག་ཆོད་པའི་རང་རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་ཐོབ་ན་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་རང་དབང་བསྒྱུར་ནུས་པ་ཡིན་པས་གང་བཞེད་པའི་དོན་ཆེད་ད་རྩོལ་བ་མེད་པར་བཞེད་པ་ཙམ་གྱིས་འགྲུབ་ཅིང༌། དེ་ལྟ་བུར་ཀློང་ད་མ་གྱུར་ནའང་ལས་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟ་བ་དེས་ཟིན་པར་སྤྱད་ན་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །བརྩོན་འགྲུས་ཅན་མཚན་བཅས་རྫོགས་པའི་རིམ་པ་ལ་གོམས་པས་སྲོག་ཅེས་པ་རླུང་དང་གཟུགས་སྟོང་གཟུགས་ཏེ་དེ་ལྟ་བུའི་སྲོག་གཟུགས་འདྲེས་ནས་རླུང་སེམས་ཀྱི་སྐ་གྲུབ་པ་ན། ལས་གང་གི་དོན་ད་གཉེན་པོའི་ལྷ་སོགས་གང་ལ་དམིགས་པ་གཏད་པ་ཙམ་གྱིས་དེ་ལྟར་དངོས་སུ་སྣང་བའི་སྒོ་ནས་ལས་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་ནུས་སོ། །གཉིས་པ་ནི་བསྐྱེད་རིམ་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་སྒྲུབ་པ་སྟེ། དེ་ཡང་བསྐྱེད་རིམ་རྐྱང་བ་རགས་པ་དང་ཕྲ་བའི་གསལ་སྣང་མཐར་ཕྱིན་པའི་ཚེ་ན་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་ལ་སོགས་པ་གྲོགས་སུ་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་འོག་མིན་གྱི་བར་གྱི་འཇིག་རྟེན་པའི་དངོས་གྲུབ་མཐའ་དག་འགྲུབ་ནུས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་བསྐྱེད་རིམ་གྲུབ་ན་དམིགས་པ་ཁོ་ནས་ཀྱང་ལས་ཅི་རིགས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ནི་སྔགས་བཟླས་པས་ལས་སྒྲུབ་པ་སྟེ། དེ་ཡང་དབང་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་མ་ཉམས་པས་ཆོ་ག་དང་ལྡན་པར་དད་པའི་སྒོ་ནས་གསང་སྔགས་བཟླས་ན་སྔགས་ཀྱི་མཐས་ལས་སྣ་ཚོགས་བསམ་པ་བཞིན་ད་འགྲུབ་ནུས་ཤིང༌། དེ་ལ་ཆོ་ག་ནི་ནང་སོགས་ཞི་བ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། རྫས་དང་དམིགས་པ་སོགས་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་སྔགས་བཟླ་ཞེས་རྒྱུད་སོ་སོ་ན་གསུངས་པ་དེ་ཡིན་ལ་ཆོ་ག་དེ་ལྟ་བུ་དང་བྲལ་ན་རྒྱུ་རྐྱེན་མ་ཚང་བའི་ཕྱིར་ལས་མི་འགྲུབ་པའམ། འགྲུབ་ཀྱང་འབྲས་བུ་ཤིན་ཏུ་འགྱང་བར་འགྱུར་ཏེ། འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས། གང་ཡང་ལྷ་ཡི་བླ་མ་དང༌། །གང་ཡང་རྟག་ཏུ་ལྷ་མིན་བླ། །སྔགས་རྣམས་དེ་དག་གིས་བསྒྲུབས་ཀྱང༌། །ཆོ་ག་སྤངས་ན་ནུས་མེད་ཡིན། །ཞེས་དང༌། ཆོ་ག་ལྡན་པའི་སྔགས་ཀྱིས་ནི། །མྱུར་ད་གྲུབ་པ་རབ་ཏུ་ཐོབ། །ཅེས་དང༌། སྔགས་ནི་ཆོ་ག་མེད་པར་སྤྱོད། །ཡུན་རིང་དས་སུ་འཁོར་བ་ན། །ནམ་ཞིག་ཅིག་ན་འགྲུབ་པར་འདོད། །ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེར་ཡང་དམིགས་པ་གསལ་ན་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཀྱང༌། དམིགས་པ་མོས་སྒོམ་ཙམ་ལས་མེད་ཀྱང་དད་པ་ཡོད་ན་སྔགས་གྲུབ་པར་འགྱུར་ལ་མེད་ན་འགྲུབ་པའི་ཐབས་མེད་དེ། སྔ་མ་ལས། སྔགས་ལ་དད་པ་མེད་པས་ནི། །འབད་པ་ད་མ་བྱས་གྱུར་ཀྱང༌། །སྔགས་རྣམས་གྲུབ་པར་མི་འགྱུར་བས། །མ་རུང་དམ་ཚིག་མི་བསྟན་ཏོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དད་པ་དེ་ཡང་ལྷ་སྔགས་དབྱེར་མེད་ད་ཤེས་པའི་ཡིད་ཆེས་སོགས་ཟབ་མོའི་གནས་ལ་ཐེ་ཚོམ་དང་བྲལ་བའི་དད་པ་ཡོད་ན་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏེ། གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་རྒྱུད་རྟོག་པ་གསུམ་པ་ལས། ཆོས་ཉིད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི། །དོན་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་ཡི། །མཁས་པ་ལ་ནི་དངོས་གྲུབ་ཉེ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་མ་ཤེས་ཀྱང་ལུང་ལས་བྱུང་བ་ལྟར་ཡིན་ནོ་སྙམ་ད་སོམ་ཉི་མེད་པར་དད་པས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཟླས་ན་ཡང་འགྲུབ་སྟེ། སྔ་མ་ལས། ཡང་ན་བླུན་པོ་དད་པ་བརྟན། །དེ་ལ་སྦྱོར་བའི་དངོས་གྲུབ་ཉེ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །སྔགས་དོན་ཟབ་མོ་ཚུལ་བཞིན་མཐོང་བའི་ཤེས་རབ་ནི་མེད་ལ། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་གེགས་བྱེད་པའི་རྟོག་དཔྱོད་མགོ་མཁྲེགས་ལངས་པས་སྔགས་དང་སྔགས་ཀྱི་ཆོ་ག་སོགས་ལ་ཡིན་ནམ་མིན་ཞེས་སྣ་ཚོགས་སུ་དཔྱད་ནས་དད་པ་བརླག་པ་རྣམས་ལ་དངོས་གྲུབ་མི་འབྱུང་སྟེ། སྔ་མ་ལས། རྟོག་ཅིང་དཔྱོད་པའི་རྟོག་གེ་བ། །དེ་ལ་སྦྱོར་བའི་དངོས་གྲུབ་རིང༌། །བླ་མས་མན་ངག་བསྟན་བྱས་ཀྱང༌། །སློབ་མ་ཡིད་གཉིས་ཡོད་པ་ན། །དེ་ལ་དངོས་གྲུབ་རིང་བར་བཤད། །བླ་མས་མན་ངག་སྦས་བྱས་ཀྱང༌། །སློབ་མ་ཡིད་གཉིས་མི་ཟ་ཞིང༌། །བླ་མའི་མན་ངག་དམ་པ་ཞེས། །གཅེས་སྤྲས་བྱས་ན་འགྲུབ་པར་ངེས། །ཞེས་དང༌། སྔགས་དང་རྫས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ལ། །དཔྱད་ན་དངོས་གྲུབ་མི་འབྱུང་སྟེ། །གལ་ཏེ་ཡིད་གཉིས་ཟ་གྱུར་རམ། །བསམ་པ་འགྱུར་རམ་དད་པ་ཉམས། །དེ་ཚེ་དངོས་གྲུབ་ཉེ་བ་ཡང༌། །ཕྱིར་ལྡོག་འགྱུར་བར་གདོན་མི་ཟ་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་སྔགས་བཟླ་བ་ལ་དད་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་སྟེ། དད་པས་བཟླས་ན་སྔགས་གྲུབ་པ་ཡོད་ལ་སྔགས་གྲུབ་ན། ལུས་འདོད་གཟུགས་ཀྱི་རིག་འཛིན་གྲུབ་སྟེ་འཆི་བ་མེད་པ་དང༌། ངག་བདེན་ཚིག་གྲུབ་པ་དང་སེམས་ལ་རྟོགས་པ་ཤར་ནས་རིམ་གྱིས་ལྷག་པའི་ལྷ་དང་སྐལ་པ་མཉམ་པར་འགྱུར་བས་དད་པས་སྔགས་བཟླ་བ་ལ་འབད་དགོས་ཏེ། ལུང་སྔ་མ་ལས། དད་པ་བརྟན་པོས་བསྒྲུབས་པ་ན། །ནམ་མཁའ་མེད་པར་འགྱུར་ན་ཡང༌། །སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མེད་མི་སྲིད། །ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་གིས་བཤད་པའི། །རིག་སྔགས་བསླུ་བ་མི་སྲིད་ན། །འདོད་ཆགས་བྲལ་བས་བཤད་པ་ཡི། །གསང་སྔགས་སྦྱོར་བས་བསླུ་བ་ནི། །མ་བྱུང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་དང༌། དད་པ་སངས་རྒྱས་དད་པ་ཆོས། །དད་པ་དགེ་འདན་དད་པ་མ། །དད་པ་བླ་མ་དད་པ་ཕ། །དད་པ་ལམ་ཆེན་དད་པ་གྲུ། །དད་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སྟེ། །དད་པ་གསང་སྔགས་དངོས་གྲུབ་ཉིད། །དད་པ་བསོད་ནམས་ནོར་ཉིད་དེ། །དེ་ཡི་ཕྱིར་ན་སྔགས་པ་ཡིས། །རང་སེམས་དད་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར། །གཞན་ལ་གུས་པས་མཆོག་ཏུ་བཀུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་དམིགས་པ་བརྟན་པོ་སོགས་སྔགས་ཀྱི་ཆོ་གའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཅི་ཙམ་བཟང་བ་དེ་ཙམ་སྔགས་མྱུར་ད་འགྲུབ་པ་དང་སྟོབས་ཆེ་བ་ཡིན་ནའང༌། མ་མཐའ་དད་པ་ཙམ་གྱིས་བཟླས་པའི་སྔགས་ཀྱིས་ཀྱང་ལས་སྣ་ཚོགས་བྱེད་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཞན་ཡང་རྫས་ཙམ་གྱི་སྒོ་ནས་དབང་ད་བྱ་བ་སོགས་ལས་སྣ་ཚོགས་སྒྲུབ་པ་ཡོད་ཀྱང༌། དེ་གསང་སྔགས་ཀྱི་དགོངས་སྤྱོད་ཟབ་མོས་ཟིན་ན་ལས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཙམ་ད་འགྱུར་ནའང༌། སྔགས་ཀྱི་ཐབས་མཁས་ལ་བརྟེན་པའི་ལས་མཚན་ཉིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་གསོ་རིག་ནས་བཤད་པའི་སྨན་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ།

།བཞི་པ་དགོས་པ་ནི། ཇི་ལྟར་འདོད་པའི་དོན་མཐའ་དག་སྔགས་ཀྱི་ཐབས་མཁས་ལ་བརྟེན་ནས་ཡིད་བཞིན་རྗེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་སྒོ་ནས་ལམ་བདེ་མྱུར་ད་རྫོགས་པར་བྱེད་པས་ན། ཕྲིན་ལས་འདི་ནི་སྔགས་ལམ་གྱི་མཐ་དང་ངོ་མཚར་དང་དགོས་པ་རྨད་ད་བྱུང་བ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་གཅིག་གྲུབ་ལས། །སྔགས་པས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟར། །འབད་དེ་སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །མདོར་ན་འདི་ལྟ་བུའི་ཕྲིན་ལས་རྨད་ད་བྱུང་བའི་གཞི་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་དབང་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པ་ལས་བྱུང་ཞིང༌། ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པས་ཟིན་ཞིང་སྒྲུབ་པ་དང་མཆོད་པ་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་རྣམས་དང་མ་བྲལ་བའི་སྒོ་ནས་བསྒྲུབ་དགོས་པས་ན། ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞི་དང་ཐབས་ཀྱི་ཚུལ་ད་བསྡུས་པས་ན་ཐམས་ཅད་མ་སྤངས་པར་ལྡན་ལ། མཐར་ཐག་བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་གྱི་དམིགས་པ་དང་རྩོལ་བ་མེད་པར་རང་བཞིན་མཉམ་རྫོགས་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་གནས་པ་ན། རྩོལ་བ་མེད་པའི་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་ལས། ལོག་པར་རྟོག་བཏགས་རྣམ་དག་ཅིང༌། །ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ལས་མི་གཞན་ཕྱིར། །ཐགས་རྗེ་ཆེན་པོས་འབྲེལ་བས་ན། །འགྲོ་དྲུག་དས་གནས་མ་ལུས་སྣང༌། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །སྨོན་ལམ་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྐབས་བསྟན་པའོ། །བཅུ་པ་ཕྱག་རྒྱ་ལ། ངོ་བོ། དབྱེ་བ། དེ་དག་གི་ཚུལ། དགོས་པ་བཞི་ལས། དང་པོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བས་མངོན་རྫོགས་པ། །ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་རྒྱ། །གསང་བ་དེ་ཉིད་ངེས་པ་ཡི། །སྙིང་པོའི་ཕྱག་རྒྱ་འདའ་དཀའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། མུ་དྲ་ཞེས་པའི་སྒྲ་ལས་འདེབས་ཤིང་མཚོན་པར་བྱེད་པའམ། རྒྱས་བཏབ་པ་ལས་འདའ་བར་དཀའ་བའི་དོན་གྱིས་ན་ཕྱག་རྒྱ་ཞེས་བྱ་ལ། དེ་ཡང་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྐ་གསུང་ཐགས་མཛད་པ་དང་བཅས་པ་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་སྒོ་ཁྱད་པར་ཅན་གང་གིས་གང་ལ་བཏབ་པ་དེ་ཉིད་དེ་ལས་འདའ་བར་དཀའ་བའི་བདག་ཉིད་ད་གྱུར་པའོ། །དེ་ལ་སྤྱི་དང༌། བྱེ་བྲག།ཁྱད་པར་གྱི་དབྱེ་བ་གསུམ་གྱི། དང་པོ་ལ་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་ལས། དང་པོ་རང་བཞིན་གནས་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་སེམས་ཉིད་གདོད་ནས་དག་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངང་ལས་སྣང་གྲགས་རིག་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐའི་རང་བཞིན་ད་གནས་པའོ། །གཉིས་པ་གནས་སྐབས་ལམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་དོན་ལ་རྩལ་སྦྱང་ཕྱིར་སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བདེ་བ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ངང་ནས་སྒོ་གསུམ་གསང་བ་གསུམ་གྱི་རོལ་པར་སྒྲུབ་པའོ། །གསུམ་པ་མཐར་ཐག་འབྲས་བུའི་ཕྱག་རྒྱ་ནི་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་བརྙེས་པ་ན། སྐ་གསུང་ཐགས་མཛད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་ནམ་མཁའ་ཇི་སྲིད་ད་སེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་པའི་དོན་མཛད་པའོ། །གཉིས་པ་ལམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། བསྐྱེད་རྀམ་དང་སྦྱར་བ་དང༌།རྫོགས་རིམ་དང་སྦྱར་བ་གཉིས་ཀྱི་དང་པོ། སྐ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ། གསུང་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ། ཐགས་དམ་ཚིག་གི་ཕྱག་རྒྱ། ཕྲིན་ལས་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའོ། །གཉིས་པ་རྫོགས་རིམ་དང་སྦྱར་བ་ལའང༌། རྟེན་གཟུངས་མ་དང༌། ལམ་སྐྱེ་ཚུལ་དང༌། འབྲས་བུ་ཡེ་ཤེས་བཞི་ལ་སྦྱར་ཚུལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ནི། ཆོས་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ་སྟེ་དོན་གྱི་གཟུངས་མའོ། །ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ནི་སྐྲ་དང་ནུ་མར་ལྡན་པ་བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་སུ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དོ། །དམ་ཚིག་གི་ཕྱག་རྒྱ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་སྟེ་རང་གི་ཡིད་ལས་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མོའོ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི་རླུང་སེམས་སྟོང་གཟུགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལྷ་མོར་ཤར་བ་སྟེ་ཕྱག་རྒྱ་དེ་དག་གིས་རྒྱས་བཏབ་པ་ལས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་འགྲུབ་པའོ། །གཉིས་པ་ལ་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ནི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དཔེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་ད་གྱུར་པ་གཟུངས་མ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ་སོགས་སོ། །ལས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཆོས་དབྱིངས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྗེས་མཐན་ཙམ་མྱོང་བ་ནི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའོ། །ཀུན་རྟོག་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ཏེ་ལྷན་སྐྱེས་དངོས་སུ་མྱོང་བ་ནི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའོ། །དེའི་ངང་ལས་རྗེས་ཐོབ་སྐ་གསུང་ཐགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་སྣང་བ་དམ་ཚིག་གི་ཕྱག་རྒྱ་སྟེ། དེ་ཡང་དགའ་བ་བཞི་དང་སྦྱར་ན་དགའ་བ་མཆོག་དགའ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་དགའ་བ། དགའ་བྲལ་གྱི་དགའ་བ་བཞིར་སྦྱོར་ཏེ། རྒྱུད་རྣམས་ན་གོ་རིམ་ད་དགའ་བྲལ་གསུམ་པར་བསྟན་ཀྱང༌། འདིར་ཆགས་པའི་གདང་བ་ཟད་ནས་དགའ་བ་དང་བྲལ་བའི་གནས་སྐབས་ལ་མཛད་དོ། །ཡང་གཞུང་གཞན་ཀུན་ན་དགའ་བ་བཞིར་གསུངས་པ་དང་མི་འགལ་ལམ་ཞེ་ན་མི་འགལ་ཏེ་ལུགས་གཉིས་པོས་ཀྱང༌། ལྷན་སྐྱེས་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྡོ་རྗེ་ནོར་བུའི་རྩེ་མོའི་མཐར་ཐག་པར་བབ་པས་དགའ་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མཐའ་དང༌།ཆགས་བྲལ་དང་པོ་རྩོམ་པའི་དབུས་སུ་ཆགས་དང་ཆགས་བྲལ་བདེ་དང་བདེ་མིན་གྱི་ཆ་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་མ་ལ་འདོད་དོ། །དེས་ན་སྔ་མ་གསུམ་བཞིར་བྱས་ཀྱང་མི་འགལ་ལ། བཞི་པོ་གནས་སྐབས་གསུམ་ད་བསྡུས་ཀྱང་མི་འགལ་ལོ། །སྦྱར་ཚུལ་དེ་དག་ནི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ།

།གསུམ་པ་སྣང་སྟོང་སྐ་ཡི་རྡོ་རྗེ་ནི་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་གསལ་སྟོང་གསུང་རྡོ་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ། བདེ་སྟོང་ཐགས་རྡོ་རྗེ་དམ་ཚིག་གི་ཕྱག་རྒྱ། དེ་ཐམས་ཅད་དབྱེར་མེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་རིག་སྟོང་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའོ། །དེ་ལ་སོགས་པ་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་པོ་འདི་དོན་དང་གནས་སྐབས་ལ་སྦྱར་ཚུལ་ད་མ་དང་གཞན་ཡང་མཚན་བཅས་མཚན་མེད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་སོགས་པ་ཕྱག་རྒྱའི་མིང་གིས་བརྗོད་པ་ལ་ནི་ཚད་མེད་པ་ཡོད་དོ། །གསུམ་པ་སྐབས་འདིར་བསྟན་བྱའི་གཙོ་བོ་ནི་ཡེ་ཤེས་པའི་ལྷའི་སྐ་གསུང་ཐགས་མཛད་པ་དང་བཅས་པ་ཅི་རིགས་པར་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་སྒོར་གྱུར་པ་ལག་པའི་ཕྱག་རྒྱ་བཅའ་བ་ཉིད་བསྟན་ཏེ། འདི་ཡང་མི་འདའ་བའི་དོན་གྱིས་ན་སྤྱི་སྒྲ་བྱེ་བྲག་ལ་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལའང་ནང་གི་དབྱེ་བས་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ཚང་སྟེ། བཅའ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་རང་གི་ངོ་བོ་དམ་ཚིག་གི་ཕྱག་རྒྱ། དེ་བསྒྱུར་ཞིང་དགྲོལ་བ་ལ་སོགས་པའི་བྱ་བ་ནི་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ། ས་བོན་སོགས་གསལ་ཞིང་སྔགས་བརྗོད་པ་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ། རང་ཉིད་ལྷ་སྐར་གནས་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའོ། །དེ་ལ་ལག་པ་གཉིས་ལྷན་ད་སྦྱར་ནས་བཅའ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་ནི་ཐལ་མོ་སྦྱར་བའམ། ཐལ་མོ་རྣམས་རྩེ་བསྣོལ་ཏེ་སྦྱར་བ་རྡོ་རྗེ་ཐལ་མོ་སྟེ་དེ་གཉིས་ཡིན་ལ། ལག་གཉིས་སོ་སོར་ཕྲལ་ཏེ་བཅའ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་རྣམས་ཀྱི་གཞི་ནི་མཐེ་བོང་ནང་ད་བཅུག་ནས་སོར་མོ་གཞན་རྣམས་བསྐམས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཁུ་ཚུར་ཡིན་ནོ། །དེ་ལས་རིགས་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བོའི་ལྷ་རྣམས་རང་རང་གི་རྩ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་དང༌། སྤྱན་འདྲེན་པ་དང་དབང་བསྐར་བ་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་གི་ཕྱག་རྒྱའི་རིམ་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་ཡོད་ལ། དེ་དག་ཀྱང་པད་སྐོར་དང་གར་པད་ལ་སོགས་པའི་ཚུལ་ད་མཛེས་པར་བསྒྱུར་ཞིང་ཉམས་དང་ལྡན་པར་བཅས་ལ་མཐར་སེ་གོལ་གྱི་སྒྲ་དང་བཅས་པས་དཀྲོལ་བར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ལ་ཕྱག་རྒྱའི་ཚུལ་ཤེས་པ་དང༌། དེས་རྒྱས་གདབ་ཚུལ་ཤེས་པར་བྱ་བ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ་གཞུང་དང་གང་ཟག་སོ་སོའི་རྟོག་པའི་དབང་གིས་བརྟག་པ་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། དང་པོ་ཁ་ཅིག་གིས་ཕྱག་རྒྱ་དང་སྔགས་འདི་དག་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་ལུས་དང་ངག་གིས་ཕྱེ་བའི་བྱེ་བྲག་ཞིག་སྟེ་ལུས་ཀྱི་མཚན་མ་ཞིག་ལ་ཕྱག་རྒྱ་དང༌། ངག་གི་བརྗོད་པ་ཞིག་ལ་སྔགས་ཞེས་བཏགས་པའོ་སྙམ་ད་ཐ་མལ་པའི་ལུས་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཙམ་ད་འདོད་དོ། །གཉིས་པ་འདི་དག་ཀྱང་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྐ་གསུང་ཐགས་མཚོན་པའི་བརྡར་གྱུར་པ་སྟེ་ལག་པའི་བརྡ་དང་མིང་གིས་དོན་གོ་བ་བཞིན་ནོ་སྙམ་པ་དང༌། གསུམ་པ་མཚན་མ་འདི་དག་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ཅན་ཏེ་རྟེན་འབྲེལ་བསླུ་བ་མེད་པ་ཙམ་མོ་སྙམ་ད་རྟོགས་པ་དང༌། བཞི་པ་ཕྱག་རྒྱ་དང་སྔགས་འདི་དག་རང་གི་ལས་ཀྱི་སྣང་བ་ལུས་ངག་གིས་བསྡུས་པ་ཡིན་ཀྱང༌། དེ་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་དེ་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྟོབས་ལས་འཕྲུལ་པའང་ཡིན་ཏེ་དཔེར་ན་བདད་སྡིག་ཅན་འཇམ་དཔལ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་འཆད་པ་ན་ངག་གི་སྒྲ་དེ་ཁོ་རང་གི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་ཀྱང་འཕགས་པའི་བྱིན་རླབས་ལས་འཕྲུལ་པའང་ཡིན་པ་ལྟར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བྱིན་རླབས་ལས་འཕྲུལ་པ་དང༌། རང་གི་ལས་སྣང་འདྲེས་ནས་སྣང་བའོ་སྙམ་ད་རྟོགས་པ་དང༌། ལྔ་པ་ནི་ཆུ་སྣོད་ད་ཟླ་གཟུགས་འཕོས་པ་ན་གཟུགས་བརྙན་དེ་ཆུ་ནང་ན་ཡོད་པ་ལྟར་སྣང་ཡང་ཟླ་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་ལས་མ་འདས་པ་ལྟར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བྱིན་རླབས་ལས་འཕྲུལ་པའི་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཅན་འདི་ལ་དམ་ཚིག་ཅན་གྱི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་ལྷ་ཉིད་ད་ཀུན་ཏུ་བརྟགས་པར་བྱས་ཏེ་བསྒྲུབས་པས། ཞེན་པས་ཞུགས་པ་ལྟར་དོན་ལ་འབྲེལ་བའི་དབང་གིས་མི་བསླུ་སྟེ། དཔེར་ན་དོན་སྤྱི་ལ་ཡུལ་ད་ཞེན་པས་ཞུགས་པ་ན་དོན་རང་མཚན་ཐོབ་པར་ནུས་པ་ལྟར། མཚན་མ་འདི་དག་ལས་ལྷ་ཉིད་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ད་རྟོག་པ་དང༌། དྲུག་པ་ནི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྐ་མཐར་ཐག་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཐགས་རྗེ་དང་སྨོན་ལམ་གྱི་དབང་གིས་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱའི་མཚན་མར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་སྣང་བ་སྟེ། དཔེར་ན་བག་ཆགས་ཀྱི་དབང་གིས་སེམས་ཉིད་ཡུལ་དང་ལུས་སུ་སྣང་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། དོན་ལ་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་གཉིས་པོ་འདི་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐ་བརྙེས་པའི་ལྷ་འདི་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་པར་ཕྱག་རྒྱ་དང་སྔགས་ལྷའི་ངོ་བོར་རྟོགས་པའོ། །དེ་ལྟར་དྲུག་པོ་དེ་དག་སྔ་མ་ལས་ཕྱི་མ་འཕགས་ཤིང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དྲུག་པ་འདི་ནི་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱའི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྟོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་འདི་ཁོ་ན་ལྟར་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱའི་ཚུལ་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ལ་དགོས་པ་གང་གི་ཕྱིར་འདེབས་པ་དང༌། ཇི་ལྟར་འདེབས་པའི་ཚུལ་གཉིས། དང་པོ་སྔགས་ཕྱི་པ་ལྟར་ན་འདི་ལྟར་ཕྱག་རྒྱ་ནི་རྒྱུ་ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་དག་དང་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་གཟུགས་བརྙན་ད་གྱུར་པ་དང༌། རང་གི་ངོ་བོ་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་མཚོན་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་དང༌། འབྲས་བུ་ལས་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་སྟེ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་མར་གྱུར་པ་དང༌། གང་གིས་ཀྱང་འདའ་ཞིང་གཞིག་ཏུ་མི་རུང་བ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཉག་གཅིག་གི་རྒྱ་རྟགས་ཡིན་གྱི་ཐན་མོང་མ་ཡིན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པར་ནུས་པའི་ཕྱིར། འདིའི་རྒྱས་བཏབ་ན་རང་རྒྱུད་འཆིང་བ་ལས་གྲོལ་བ་དང༌། བགེགས་ཆེན་པོ་མི་ཤེས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་འཇོམས་པ་དང༌། ལུས་བརྟན་ཅིང་བགེགས་ལ་སོགས་པ་གང་གིས་ཀྱང་མི་ཕྱེད་པ་དང༌། དབང་བསྐར་བ་ཐོབ་པ་དང་ལྡན་པ་དང༌། ལས་རྣམས་ཆུད་མི་ཟ་བར་གྲུབ་པ་དང༌། འདིའི་དོན་དང་མ་བྲལ་ན་དམ་ཚིག་མི་ཉམས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་ཕྱག་རྒྱ་ནི་མོའི་རྟགས་དང་ཡང་ལྡན་པ་ཡིན་པས། ལྷ་མོ་རྣམས་སྦས་པའི་སྐ་སྟེ་གང་ཞིག་ལ་འདི་བསྟན་ན་དམ་ཚིག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་དགྱེས་པ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་པས་ན་དགོས་པ་དེ་ལྟ་བུའི་སླད་ད་འདེབས་པའོ། །སྔགས་ནང་པ་ལྟར་ན་དགོས་པ་དེ་དག་གི་ཕྱིར་ཡང་ཡིན་མོད་ཀྱི། གཙོ་བོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ངང་ནས་ལྷག་པར་འཕྲུལ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་དེ་ནི། བདེ་བར་གཤེགས་པ་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དབྱེར་མེད་པའི་རང་བཞིན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་སྙིང་ལ་གནས་པ་སད་པར་བྱེད་པ་དང༌། ཐན་མོང་མིན་པའི་མངའ་དབང་ཆེན་པོ་རྩོལ་མེད་ད་བརྙེས་པར་བྱ་བ་དང༌། གཞན་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་དོན་ད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྣ་ཚོགས་ཡིད་བཞིན་ད་བྱེད་པའི་ཕྱིར་འདེབས་སོ། །གཉིས་པ་ཇི་ལྟར་འདེབས་པའི་ཚུལ་ལ། སྔགས་ཕྱི་པ་ལྟར་ན་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་གཙིགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ་ན་དེ་ལས་འདའ་མི་ནུས་པ་ལྟར། བདག་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་ལྷའི་མཚན་མར་གྱུར་པའི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ་ན་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མཐས་དེ་ཉིད་ད་གྲུབ་པར་འདོད་དོ། །སྔགས་ནང་པ་ལྟར་ན་ལྷའི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་ཕྱག་རྒྱ་དེས་བདག་ལ་གཉིས་སུ་མེད་པར་ལྷ་ལ་ལྷ་ཐྀམ་པ་ཆོས་ཉིད་ལ་ཆོས་ཉིད་འདྲེས་པ་ཡེ་ཤེས་ལ་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་ཚུལ་ད་རྒྱས་བཏབ་པས་རང་ཉིད་ལྷ་ལ་ལྷ་ཉིད་རང་གི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་ཚུལ་གྱིས་རང་གནས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཐབས་དེས་སད་པར་བྱེད་ཅིང་མངོན་ད་འགྱུར་བར་འདོད་དོ། །བཞི་པ་དགོས་པ་ནི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐག་གི་དོན་ཐམས་ཅད་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲུབ་ཅིང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་སྒྲུབ་ནུས་པའི་ཕྱིར་ན་ཡོན་ཏན་མཆོག་དང་ལྡན་པའོ། །མདོར་ན་ཕྱག་རྒྱ་འདིས་མཚོན་དོན་གྱི་སྒོ་ནས་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཤིང༌། སྔགས་ཀྱི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་འདི་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་ད་དབང་བསྐར་བ་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པས་འཆང་བར་བྱ་བ་ཡིན་གྱི། གཞན་ལ་ཤིན་ཏུ་གསང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ཞིང༌། ལྟ་སྒོམ་དང་རྗེས་སུ་མཐན་ཞིང་སྤྱོད་པ་དང་སྒྲུབ་པའི་གནས་སྐབས་ཁྱད་པར་ཅན་ད་གྱུར་ལ་ལྷ་མཉེས་པ་དང་ལས་སྒྲུབ་པ་དང་སྔགས་ཀྱི་སྟོབས་བསྐྱེད་པ་ལ་བླ་ན་མེད་པའི་ཐབས་གཅིག་པ་ཡིན་པས་ལམ་ཀུན་དང་འབྲེལ་ཞིང༌། མཐར་ཐག་གི་དོན་ལ་བསྒྱུར་འཆང་དགྲོལ་བའི་བྱ་བ་ལ་མི་ལྟོས་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་སྒོ་གསུམ་གྱི་གཡོ་བ་མཐའ་དག་ཕྱག་རྒྱའི་རང་བཞིན་ད་བྱ་རྩོལ་མེད་པར་རྫོགས་པའི་ངང་ད་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་སྐད་ད་ཡང་རྒྱུད་ལས། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཚོགས་མཆོག་ནི། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ལྡན་འབྱོར་ན། །མ་བསྐྱོད་མ་བསྒུལ་ཐམས་ཅད་ཀུན། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངང་ད་གནས། ཞེས་དང༌། རྔམས་གློག་ལས། ཆོས་ཉིད་མཉམ་པའི་ངང་གནས་ན༑ ༑བསྒུལ་ཞིང་བསྐྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན། །ཕྱག་རྒྱ་ཡིན་པར་དཔའ་བོས་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །ཐབས་ཆེན་ཕྱག་རྒྱའི་སྐབས་སོ། །བཅུ་གཅིག་པ་སྔགས་ལ། ངོ་བོ། དབྱེ་བ། དེའི་ཚུལ་ལ་འཇུག་པ། དགོས་པ་དང་བཞི་ལས། དང་པོ་རྒྱུད་ལས། ཨ་ཉིད་སྣ་ཚོགས་པར་སྣང་བའི། །ཀ་ལ་སོགས་པ་བཞི་བཅུ་གཉིས། །སྒྲ་ཡི་མིང་གིས་ཐམས་ཅད་བསྡུས། །མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོར་དེ་ཉིད་ངེས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་མནྟྲའི་སྒྲ་ལས་ཤེས་སྐྱོབ་དང་ཡིད་སྐྱོབ་ཀྱི་དོན་ལ་སྔགས་ཞེས་བཏགས་ཏེ་ཤེས་པ་ཤེས་རབ་དང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐབས་ཟུང་ད་འབྲེལ་བའམ། ཡང་ན་འདིས་ཡིད་ཤེས་བདེ་མྱུར་ད་སྐྱོབ་པ་སྟེ་མདོར་ན་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ལ་སྔགས་ཞེས་བྱ་ཞིང༌། དེ་ཡང་སྐབས་འདིར་བཤད་བྱ་སྔགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ནི། རྒྱུ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཡི་གེ་ལས་བཟླ་བར་བྱ་བའི་སྔགས་ཀྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་གང་ཞིག།གྲུབ་པ་བཞི་དང་ལྡན་པས་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་ནུས་པ་ཐོགས་པ་མེད་པར་གྱུར་པའོ། །ངོ་བོ་དེ་དག་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། སྔགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡི་གེ ངོ་བོ་གྲུབ་པ་བཞི་ལྡན། འབྲས་བུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་བཤད་པ་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། དང་པོ་ངོ་བོ་སྒྲ་གདངས་ཀྱི་རྣམ་པ་སོ་སོར་གསལ་བའི་རང་བཞིན་ཨ་སོགས་ཤེས་རབ་དབྱིངས་ཀྱི་ཡི་གེ་བཅུ་དྲུག།ཀ་སོགས་གསལ་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་ཡི་གེ་སུམ་ཅུ་རྩ་བཞི་སྟེ་ལྔ་བཅུ་ནི་ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞིའམ་ཕྱི་མོ་ཡིན་ལ། དེ་འདས་པ་ཨོཾ་ལ་སོགས་པ་དག་ཀྱང་ཡི་གེའི་རང་བཞིན་ལས་མ་འདས་པའི་ཕྱིར་ཡི་གེ་ཞེས་རྗོད་པར་བྱེད་དོ། །གཉིས་པ་དེ་ལ་དབྱེ་ན། ལུས་གནས་རྩ་ཡི་ཡི་གེ ཕོ་བྲང་ལྷ་ཡི་ཡི་གེ ཆོ་འཕྲུལ་སྤྲུལ་པའི་ཡི་གེ མཚོན་བྱེད་སྒྲ་ཡི་ཡི་གེ་བཞི་ཡོད་ལ། དང་པོ་ལུས་ཀྱི་རྩ་འདབ་ན་ཡི་གེ་གནས་ཚུལ་རྒྱུད་རྣམས་ལས་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་རྣམས་ཡིན་ལ། རྒྱུད་འདིར་གནས་གསུམ་ད་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གསུམ་གནས་པར་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པའོ།

།གཉིས་པ་ནི། ལྷ་བསྒོམ་ཚེ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གནས་རྣམས་སུ་སྒོམ་པའི་ས་བོན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐའི་གསང་བ་གསུམ་ལས་ཡི་གེའི་སྤྲིན་སྤྲོས་ཏེ་སྤྲུལ་པ་ད་མས་འགྲོ་དོན་མཛད་པའོ། །བཞི་པ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་སོ་སོར་ངག་ཏུ་བརྗོད་པའོ། །དེ་དག་ཀྱང་གཞིར་གནས་ཀྱི་ཡི་གེའི་སྒྲ་གདངས་ལས་སྒྲ་རུ་བརྗོད་པ་དང༌། དེ་མཚོན་བྱེད་དབྱིབས་ཀྱི་རྣམ་པར་བསྒོམ་པ་ཡང་འབྱུང་ལ། ཡོངས་སུ་དག་པ་ན་འབྲས་བུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་སྣང་ཡི་གེའི་སྤྲིན་འགྲུབ་བོ། །གཉིས་པ་ངོ་བོ་བཤད་པ་ལ་སྤྱིར་ཡི་གེ་རྣམས་འདས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐ་སྙད་ད་ཀུན་བྱང་གིས་བསྡུས་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་གསལ་ནུས་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་ཀུན་ཡི་གེས་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་ཚུལ་གྱིས་བསྒྲུབས་ལ། དེའི་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ན་ཡི་གེ་ལས་མཐ་དང་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་མེད་ལ། ཀུན་རྫོབ་ཏུ་དེ་ལྟར་བརྗོད་ཅིང་གསལ་བར་བྱེད་པའི་རྟེན་འབྱུང་གི་སྣང་བ་མ་འགགས་བཞིན་ད། དོན་དམ་པར་བརྗོད་བྱ་མེད་པས་དེའི་རྗོད་བྱེད་དའང་མ་གྲུབ་ལ། རྗོད་བྱེད་ཉིད་ཀྱང་ཅུང་ཟད་མ་གྲུབ་པས་དེས་གང་ཡང་བརྗོད་པ་མེད་པར་གནས་ཤིང༌། དེ་ལྟ་བུའི་བདེན་པ་གཉིས་པོ་མཉམ་པ་ཉིད་ད་ཡི་གེ་འབྲུ་གཅིག་གི་སྟེང་ད་མཐོང་ནའང༌། དེ་ལས་གཟུངས་སྒོ་བཞི་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་སྔགས་རྣམས་ནི་གྲུབ་པ་བཞི་དང་ལྡན་ཏེ། ཆོས་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ནི་ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་སྟོང་ཆེན་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཅན་ད་ཡེ་ནས་གྲུབ་པའོ། །ཆོས་ཅན་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ནི་རང་རང་གི་ངོ་བོ་ཐན་མོང་མིན་པར་སྣང་བའི་རང་བཞིན་བསླུ་མེད་ད་གྲུབ་པའོ། །དེ་གཉིས་སྔགས་ཙམ་ད་མ་ཟད་ཆོས་ཀུན་ལའང་ཡོད་མོད་ཀྱི། དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་དབང་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་རུང་བ་དང༌། ནུས་པ་ཐོགས་མེད་འབྱུང་རུང་སྟེ་ཆོས་ཉིད་ཅི་ཡང་མིན་པ་ལས་ཅི་ཡང་འཆར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་བསླུ་མེད་ཀྱི་དབང་གིས་སོ། །བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་གྲུབ་པ་ནི་ཆོས་ཀུན་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཡི་གེ་གཅིག་ནས་མང་པོའི་བར་གྱི་སྔགས་རྣམས་སུ་ཡེ་ཤེས་ཉིད་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པར་བསྟན་པས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཀྱིས་གྲུབ་པའོ། །ནུས་པ་མཐས་གྲུབ་པ་ནི་སྨན་དང་ནོར་བུའི་ནུས་པ་བཞིན་ད་སྔགས་དེ་དག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཐོགས་པ་མེད་པ་མི་བསླུ་བར་ཡོད་པའོ། །གཞན་ཡང་ངག་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་དག་མཉམ་ད་གནས་པའི་ཕྱིར་གནས་ཚུལ་ལ་སྒྲར་གྲགས་པ་མཐའ་དག་གསུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ངག་བརྗོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་ཡོན་ཅི་སྟེ་མེད་ཅེ་ན། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་མ་ཤེས་པས་ཕན་ཡོན་མི་འབྱུང་བར་མ་ཟད། རང་སྣང་ལ་ཐ་མལ་ད་ཞེན་ནས་འཆིང་བའི་རྒྱུར་ཡང་འགྱུར་ཏེ་ཐག་པར་སྦྲུལ་ད་བཟུང་ནས་འཇིགས་སྐྲག་སྐྱེ་བ་བཞིན་ནོ། །ཚུལ་དེ་ནི་འདི་ཙམ་ད་མ་ཟད་སྒུལ་སྐྱོད་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཟའ་བཏུང་ཚོགས་ཡིན་པ་སོགས་ལའང་འདྲའོ། །འོ་ན་སངས་རྒྱས་དང་ཚངས་པ་སོགས་ཀྱིས་བྱས་པའི་སྔགས་རྣམས་ནུས་པ་མཉམ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། དེ་ནི་སྣང་ངོས་ནས་མི་འདྲ་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གདལ་བྱའི་དོན་ད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང༌། དེ་ཡིན་པར་ལུང་ཚད་མས་ངེས་པའི་སྔགས་རྣམས་ནི་མཚུངས་པ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་སྒྲ་ཐམས་ཅད་རྣམ་གྲོལ་མཚོན་པའི་སྒོར་མ་གྱུར་པ་མེད་པས་གདལ་བྱའི་ངོར་གསུངས་པའི་སྔགས་ཀྱང་ཚད་མེད་ལ། རྩ་བའི་ཡི་གེ་རྣམས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་དེ་ལས་བྱུང་བ་ཀུན་ཀྱང་སྔགས་ཡིན་པར་གསུངས་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་རིས་སུ་ཆད་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་གསུང་ད་བསྟན་ན། སྔགས་བཟླས་པ་དང་ཕལ་པའི་གཏམ་སོགས་འབྲས་བུ་མི་འདྲ་བ་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ནི་སྔགས་ལ་ལྷ་ཡི་སྔགས་སུ་དམིགས་ནས་དད་པས་བཟླ་ལ། གཞན་ལ་དེ་མེད་པས་ཡིན་ནོ། །སྔགས་ལའང་སྔགས་ཡིན་པར་མ་ཤེས་ནས་ཕལ་པ་དང་འདྲ་བར་བཟུང་ན་སྔགས་ཀྱི་ལས་མི་བྱེད་དེ། སྔགས་ནི་རྟོག་མེད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཚུལ་ཅན་ཡིན་ལ།དེའི་བྱིན་རླབས་ནི་ཟླ་གཟུགས་ཆུ་ལ་འཕོས་པ་བཞིན་རང་གི་རྒྱུད་ལ་འཇུག་དགོས་ན། ཆུ་མེད་པ་ལྟར་རང་རྒྱུད་ལ་སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའི་རྐྱེན་དད་སོགས་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོན་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་མཐས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་ཐོས་པ་ཙམ་ཡང་དོན་གཏན་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འཇམ་དཔལ་རྩ་བའི་རྟོག་པ་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྔགས་བཟླས་པ། །དེ་ལྟར་སྔགས་རྣམས་དོན་ཡོད་དེ། །སེམས་ཅན་མིག་ཟུར་གྱིས་བལྟས་པའང༌། །རྗེས་སུ་བཟུང་བ་ཉིད་ད་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་ཐ་སྙད་སྣང་ཚུལ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྔགས་ཡིན་པ་དང༌། རང་གི་མོས་པ་འཛོམས་ན་བྱིན་རླབས་ཇི་བཞིན་འབྱུང་སྟེ། རྒྱུ་རྐྱེན་ཚང་བའི་ཕྱིར་ས་བོན་དང་ས་ཆུ་སོགས་འཛོམས་པས་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བའམ། རྒྱུད་དག་པའི་གང་ཟག་དང་དེ་ལ་དམ་པར་ལྟ་བའི་སློབ་མ་དངོས་སུ་འཛོམས་ན་བྱིན་རླབས་འཇུག་པ་བཞིན་ནོ།

།གསུམ་པ་འབྲས་བུ་ནི། དེ་ལྟར་གྲུབ་པའི་སྔགས་དེས་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐག་གི་དོན་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པ་མེད་དེ་སྔགས་ལྷ་ཡི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་ས་ནའང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྟོབས་གྲོགས་སུ་བཀུག་སྟེ་ལས་སྣ་ཚོགས་བྱེད་པ་ནི་སྔགས་ཡིན་པས། ཐན་མོང་གི་སྤྱོད་ཡུལ་ད་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་སྔགས་དང་མཚུངས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྦྱིན་པ་གཞན་འཇིག་རྟེན་ན་མེད་དེ། ཚངས་དབང་དཔག་བསམ་ནོར་བུ་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་ལ་ཆ་ཙམ་འགྲན་ད་མེད་དོ། །ལྟ་སྒོམ་ཟབ་མོ་ལ་སོགས་པ་ནི་རྒྱུད་དག་པ་འགའ་ཞིག་གི་ཡུལ་ཡིན་གྱི་ཀུན་གྱི་ཐན་མོང་མ་ཡིན་ལ། སྔགས་ནི་ཐན་མོང་ད་བཟླ་བར་བཏུབ་བོ། །དེ་དག་ནི་སྔགས་ཀྱི་ངོ་བོ་བཤད་པའོ། །གཉིས་པ་དབྱེ་བ་ལ། སྤྱི། བྱེ་བྲག།ཁྱད་པར་གསུམ། དང་པོ་ལ་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་སྟེ། དེ་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་དག་མཉམ་ཆེན་པོར་གནས་པ་གང་ཞིག་རང་གི་སེམས་ཉིད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངང་ད་རྫོགས་པ་ནི་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་བ་སྔགས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཅེས་བྱ་སྟེ་གཞི་ཡི་སྔགས་སོ། །ལམ་ནི་དེ་ཉིད་མངོན་ད་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པས་སེམས་བདེ་མྱུར་ད་སྐྱོབ་པའི་སྔགས་ཀྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་དོ། །འབྲས་བུ་སེམས་ཉིད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐ་མངོན་ད་གྱུར་ཏེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱབས་དང་དཔང་གཉེན་དམ་པར་གྱུར་པས་འགྲོ་ཀུན་ཕན་བདེ་ལ་འགོད་པའོ། །གཉིས་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྔགས་ཞེས་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་སྣ་ཚོགས་སུ་ཡོད་དེ། སྤྲོས་པ་མེད་པའི་དོན་ལ་ཡང་སྔགས་ཞེས་བྱ་སྟེ། རྣམ་སྣང་མངོན་བྱང་ལས་སྤྲོས་པ་མེད་པའི་དོན་གསང་སྔགས་ཀྱི་དངོས་པོ་དེ་ཉིད་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཡང་སྔགས་ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྔ་མ་ལས། གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་འདི་ཉིད་ནི། །ཐབ་པས་སྔགས་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན། །ཞེས་དང༌། དོན་དེ་ལྟ་བུའི་རྟགས་སུ་གྱུར་པ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་སྐ་ལའང་སྔགས་ཞེས་བཤད་དེ༑ དེ་ཉིད་ལས། སྔགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཉིད་ལ་ཡང༌། །རྨད་ད་བྱུང་བའི་གཏོར་མ་འབུལ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །གཞན་ཡང་གཞུང་གི་ཚོགས་དང་སྦྱིན་སྲེག་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་ཀྱི་ཆོ་ག་རྣམས་ལའང་སྔགས་ཞེས་བྱ་སྟེ་དེ་ལྟར་དོན་མང་པོ་ལ་སྔགས་ཀྱི་མིང་གིས་བསྟན་ཏོ། །གསུམ་པ་ཁྱད་པར་ནི་སྐབས་འདིར་བཤད་བྱ་ཟློས་པའི་སྔགས་ཡིན་ཏེ། གོང་གི་དབྱེ་བ་དེ་དག་ནི་སྤྱིར་སྔགས་ཀྱི་སྒྲས་བརྗོད་པའི་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཙམ་ཡིན་ལ་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་ཞིང་མྱུར་བར་སྐྱོབ་པའི་སྔགས་ཀྱི་མིང་གིས་བསྟན་པའི་སྤྱི་མིང་དེ་ཟློས་པའི་སྔགས་ལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་ཞུགས་པ་ནི་འདི་ཉིད་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ནའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་སྔགས་དེ་ལ་སྤྱིར་གསང་སྔགས་རིག་སྔགས་གཟུངས་སྔགས་གསུམ་ད་བཤད་དེ། དེ་དག་གི་དོན་ནི་མཚོན་བྱ་དོན་གྱི་དབང་ད་བྱས་ན་སྟོང་པ་རིག་པ་ཟུང་འཇུག་གསུམ་མམ་ཡང་ན་ལྡོག་སྟེ་སྦྱར་ནའང་རུང་ངོ༌། །རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་སྐ་ཡི་དབང་ད། ཟུང་འཇུག་དང༌། ལྷ་ཡབ་དང༌། ལྷ་མོའི་རྣམ་པའམ། སྔགས་རང་གི་རྟགས་ཀྱི་དབང་ད་ན་གསང་སྔགས་ནི་ལྷ་ཕོའི་རྣམ་པ་དང༌། གཞན་གཉིས་ལྷ་མོའི་གཟུགས་སུ་བཞུགས་ཞེས་ཀྱང་གསུངས་སོ། །ཡང་སྔགས་བླ་མེད་དང་སྔགས་ཕྱི་པ་དང་མདོ་ནས་གསུངས་པའི་ཆོ་ག་དང་འབྲེལ་བའི་སྔགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང༌། ཡང་རྒྱུ་དང་བྱེད་ལས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཐབས་ཤེས་གཉིས་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྔགས་སུ་ཤར་བ་ལོག་རྟོག་གི་གཉེན་པོར་གྱུར་པ་ཤིན་ཏུ་གསང་བའི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་དང༌། ཤེས་རབ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདག་ཉིད་སྔགས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤར་བ་མ་རྟོགས་པའི་གཉེན་པོར་གྱུར་པ་དང༌། དྲན་པ་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞིན་མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས་ཀྱི་རྣམ་པ་སྔགས་སུ་ཤར་བ་དྲན་པ་ཉམས་པའི་གཉེན་པོར་གྱུར་པའོ། །ལྷ་ཕོའི་རིག་སྔགས་ཡིན་ཀྱང་སྟོང་པ་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ་མོ་ལ་གནས་པའི་ཕྱིར་བུད་མེད་ཀྱི་རྟགས་མཐའ་ཅན་ད་མཛད་པ་སོགས་ད་མ་ཡོད་ལ༑ ཡང་ན་རྒྱུ་གཟུངས་ཐོབ་པ་ལས་སྔགས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཕྱིར་གཟུངས་སྔགས་དང༌། ངོ་བོ་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་པས་རིག་སྔགས་དང༌། ཐབས་གསང་ཞིང་བཟླ་བར་བྱ་བ་ཡིན་པས་གསང་སྔགས་ཏེ་ལྡོག་པའི་དབྱེ་བ་ཙམ་ལས་ངོ་བོ་ལ་ཁྱད་མེད་པ་སོགས་སྦྱར་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་དཀྱིལ་འཁོར་གང་ཡང་རུང་བའི་སྔགས་ལའང༌། རྒྱུ་མ་ནོར་བ་རྩ་བའི་སྔགས་ས་བོན་དང༌། བསྐྱེད་པ་རྐྱེན་གྱི་སྔགས་ལྷ་བསྐྱེད་པ་དང་དབང་བསྐར་སྤྱན་འདྲེན་མཆོད་པ་སོགས་ཀྱི་དས་སུ་བརྗོད་པ་དང༌། ལྷའི་སྙིང་པོ་ཡང་ནས་ཡང་ད་བཟླ་བར་བྱ་བ་བཟླས་པ་ལས་ཀྱི་སྔགས་དང་གསུམ་ཡོད་ལ། ཕྱི་མ་འདི་ལའང་གཙོ་བོའི་སྔགས་དང༌། འཁོར་གྱི་སྔགས་དང༌། སྤྱི་དྲིལ་གྱི་སྔགས་དང༌། ལས་ཀྱི་ཤམ་བུའི་སྔགས་ལ་སོགས་པ་དང༌། གཞན་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་སྔགས་དང༌། རྩ་སྔགས་དང་སྙིང་པོ་ཉེ་སྙིང་ལ་སོགས་པ་ནང་གི་དབྱེ་བ་ད་མ་རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་ན་གྲགས་པ་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་སྔགས་དེ་ཡི་ཚུལ་ལ་འཇུག་པ་ལ། ཤེས་རབ་ཟབ་མོས་སྔགས་ལ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་པ། ཏིང་འཛིན་ཟབ་མོས་སྔགས་ཀྱི་དམིགས་པ་ལ་གནས་པ། བརྩོན་འགྲུས་ཟབ་མོས་སྔགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་མཐར་དབྱུང་བ་གསུམ། དང་པོ་ལ་ལྷ་སྔགས་དབྱེར་མེད་ད་ལྟ་བ་དང༌། དེའི་གེགས་སུ་གྱུར་པའི་ཀུན་རྟོག་གསུམ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་བརྟག་པ་རྣམ་པ་དྲུག་གི་ཚུལ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་དགོས་ལ། དེ་ནི་ཕྱག་རྒྱ་དང་ཐན་མོང་ད་བཤད་ཟིན་ཅིང༌། དེའི་ནང་གི་བརྟག་པ་ཐ་མ་ལྟར་ལྷ་སྔགས་དབྱེར་མེད་ད་ཡིད་ཆེས་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་དོན་དམ་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་དག་མཉམ་ཆོས་སྐ་ཆེན་པོའི་ཀློང་ན་རིས་སུ་མ་ཆད་པ་དང༌། ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ལྷའི་སྐ་དངོས་དང་སྔགས་གཉིས་ཀ་གདལ་བྱའི་དོན་ད་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ཙམ་ལ་ཁྱད་མེད་པར་རྟོགས་པས་སྔགས་ཉིད་ལྷར་འཛིན་པར་བྱའོ།

།གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ། ལྷ་སྔགས་ལ་བཟང་ངན་ད་སྣང་བའི་སྒོ་ནས་དོན་ལ་ཐ་དད་ད་རྟོག་པ་བསལ་བ་ནི། འདི་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ནི་གདལ་བྱའི་ངོར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པར་འཆར་རུང་བ་ཡིན་ལ། དེའང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གདལ་བ་ལ་སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་སྣང་བ་དང༌། ཕལ་པས་འདལ་བ་ལ་ཕལ་པར་སྣང་བ་གཉིས་སངས་རྒྱས་གཅིག་གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པར་ཁྱད་མེད་པས་དོན་ལ་བཟང་ངན་མེད་པ་ལྟར། འདིར་ཡང་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཕལ་པའི་ངོར་སྔགས་ཀྱི་རྣམ་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། སྔགས་གྲུབ་པས་ལྷ་མངོན་སུམ་བྱོན་པ་ཡང་ལྷ་ཉིད་སྔགས་སུ་འཕྲུལ་པ་བསྒྲུབས་པ་སོགས་ཉིད་ལྷར་འཕྲུལ་པའི་ཚུལ་གྱིས་གདལ་བྱ་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བ་ཙམ་ད་ཟད་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་རྣམ་པ་ཐ་དད་པས་དོན་ལ་ཐ་དད་ད་འཛིན་པ་བསལ་བ་ནི། སྔགས་ནི་ངག་གིས་བརྗོད་པ་དང༌། དེ་ཡི་གེར་བྲིས་པ་ཙམ་སྟེ་དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་མེད་པ་སོགས་རྣམ་པའི་ཆ་ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་ལྷ་དང་ཐ་དད་ད་རྟོག་ན། སེམས་ཀྱང་རྨི་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སོགས་ན་བག་ཆགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་མཐན་པར་བེམ་པོའི་རྣམ་པར་སྣང་བ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྐ་དང་ཞིང་ཁམས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ཡང་སེམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མ་བསྡུས་པར་འགྱུར་ལ། སངས་རྒྱས་གཅིག་ཉིད་ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བོ་སོགས་བསམ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་པར་འཆར་བ་དེ་དག་གི་ནང་ནས་གཅིག་ལྷ་ཡིན་གྱི་གཞན་ལྷ་མིན་པར་འགྱུར་ཏེ་རྣམ་པ་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་རྣམ་པ་ཐ་དད་ཀྱང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པ་ལས་མ་འདས་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་རང་རྒྱུད་དང་གཞན་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པར་སྣང་བས་དོན་ལ་ཐ་དད་ད་རྟོག་པ་པོ་ནི། འདི་ལྟར་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་ནི་རང་གི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཡིན་ལ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་ནི་གཞན་ན་ཡོད་པས་དེ་གཉིས་ཐ་དད་དོ་སྙམ་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཟུང་འཇུག་གཞི་ཡི་དེ་བཞིན་ཉིད་གློ་བུར་གྱི་དྲི་མ་དང་བྲལ་བའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐ་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཅན་ནི་ངེས་པ་དོན་གྱི་ལྷ་ཡིན་ལ། དེའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བར་མ་ཤེས་པར། གཞན་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷ་ཞེས་བྱ་བ་ཕྱོགས་ག་ཤེད་ན་གྲུབ་གྲུབ་མོ་སྒོ་གསུམ་ཉི་ཚེ་བ་ཅན་ཡོད་ན། དེ་ཡང་རྡུལ་དང་སྐད་ཅིག་མའི་ཆ་ཅན་ཡིན་པས་ཕྱོགས་དས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་ཅིང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐར་ཡང་མི་འགྱུར་ལ། གང་ན་ཡོད་བཞིན་པའི་ཕྱོགས་དེ་ལས་གཞན་ད་མཐོང་བ་ནི་ལྷ་དངོས་མིན་དགོས་ནའང༌། ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་གདལ་བྱ་སྐལ་བ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐ་ཅིག་ཅར་སྣང་བར་མཛད་པ་ན། དེ་ལས་གཅིག་སངས་རྒྱས་དངོས་ཡིན་གྱི་གཞན་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བར་མི་ནུས་སོ། །དེས་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ལ་བློ་གྲོས་སྦྱངས་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚུལ་ཤེས་པ་ཙམ་ནི་མེད་ད་མི་རུང་བ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་སྤྱིར་བསྟན་ནས་སྐབས་སུ་བབ་པ་སྔགས་སོགས་རང་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་ལྟར་སྣང་ཡང་གནས་ལུགས་ཆོས་ཉིད་མཉམ་པའི་དོན་ལ་རྒྱུད་ཐ་དད་ད་ཡང་མ་གྲུབ་ལ། སྣང་ཚུལ་ལྟར་ན་ཡང་དོན་ལ་མི་འགལ་ཏེ། རང་གི་སེམས་ཀྱི་སྣང་བ་ལ་གཞན་ད་སྣང་བ་རྨི་ལམ་གྱི་སྣང་བ་ལྟ་བུ་དང༌། ཆོས་ཐ་དད་ད་མ་ལ་རང་གི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་གཅིག་ཡིན་པར་སྣང་བ་ལུས་ལྟ་བུ་སྟེ། སྣང་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་པ་ཡོད་ཀྱང་དོན་ལ་དེ་ལྟར་མ་གྲུབ་ལ། རང་རྒྱུད་གཞན་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་གང་ལྟར་སྣང་ཡང་རུང་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱར་སྣང་བ་ཉིད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་སྒྲུབ་ཅིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་རིམ་གྱིས་འཁྲིད་ནུས་པས་ན་སྣང་བ་དེ་ཉིད་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བར་འདོད་ཀྱི། ཐ་མལ་གྱི་བློ་ལ་སྣང་ཚུལ་ཙམ་ཞིག་གིས་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར་བའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཁེགས་པར་མི་ནུས་སོ། །གཞན་ཡང་རྨི་ལམ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་སྣང་བ་ཡང་དོན་ལ་རང་སྣང་ཙམ་ལས་གཞན་ད་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་ཏེ། རང་ངོར་སྣང་བ་ཡིན་ཕན་ཆད་རང་སྣང་ཡིན་པར་དངོས་སྟོབས་ཀྱི་རིགས་པས་གྲུབ་ཚུལ་ལུང་རྣམས་ནས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་རང་སེམས་དྲི་མ་དག་པའི་རིམ་པ་དང་མཚུངས་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་དང་བྱིན་རླབས་ཇེ་མངོན་ད་སོང་བ་ཡིན་ལ། མཐར་དྲི་མ་ཡོངས་སུ་དག་ནས་གནས་ལུགས་མངོན་ད་གྱུར་པ་ན་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རང་ཉིད་དང༌། རང་ཉིད་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དེ་དས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐ་བརྙེས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ད་ལྟ་སངས་རྒྱས་རྣམས་རང་ངོར་སྔགས་ཀྱི་རྣམ་པར་བྱོན་ནས་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐག་གི་དོན་སྒྲུབ་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔགས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཁྱད་པར་བསྐྱེད་པ་ནི་སྔགས་འགྲུབ་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་ཡིན་པས་ཅིས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའོ། །དེ་ལྟར་ཡང༌།འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་གཅིག་གྲུབ་ལས། ལྷ་ཉིད་གསང་སྔགས་ཚུལ་གྱིས་ནི། །དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྩོལ་མཛད་པ། །སྔགས་པས་དེ་ཉིད་བསྒོམས་ནས་ནི། །དེ་གྲུབ་ན་ནི་འགྲུབ་འགྱུར་ཏེ། །ཞེས་དང༌། དཔང་བཟང་གིས་ཞུས་པ་ལས། གང་ཞིག་ལས་དང་རྣམ་སྨིན་མཁྱེན་པ་ཡིས། །འགྲོ་བ་ཀུན་དང་ཇི་ལྟར་མཐན་པ་ཡི། །གསང་སྔགས་གཟུགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་མཛད་པ། །སྔགས་ཀྱི་རྣམ་འདྲེན་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང༌། སམ་བུ་ཊ་ལས། སྔགས་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་ལུས་ཅན་གྱི། །ལས་ཀྱི་ཚོགས་ནི་བྱེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང༌།བདེ་མཆོག་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས། སྔགས་ཉིད་རྣལ་འབྱོར་མ་ཡི་གཟུགས། །རྣལ་འབྱོར་མ་ཉིད་སྔགས་ཀྱི་གཟུགས། །ཅི་སྟེ་གོ་འཕང་མཆོག་འདོད་ན། །དེ་གཉིས་དབྱེ་བར་མི་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །གཉིས་པ་ཏིང་འཛིན་ལ་དངོས་གཞི་ཏིང་འཛིན་གསལ་བ། གྲོགས་ལྟ་བས་ཟིན་པ་གཉིས་ཀྱི་དང་པོ། སྐ་དང་ཐགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་འཕྲོ་འདའི་ཚུལ་རྣམས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ད་རྣམ་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་དང༌། དེ་ཡང་རང་གི་ཡིད་ངོར་ཤར་བ་ཙམ་ད་མི་རྟོག་པར་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་བདག་ཉིད་ལྷའི་ང་རྒྱལ་ད་བྱ་བ་དང༌། ལྷ་དེ་ཡང་རང་རྒྱུད་པ་མིང་གཟུགས་མཚན་མའི་རྣམ་པ་ཉི་ཚེ་བ་ཅན་ད་མི་བཟུང་བར་སྤངས་རྟོགས་མཐར་ཕྱིན་པ་མཐར་ཐག་འབྲས་བུའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་ཉིད་ལྷ་སྔགས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤར་བའི་དག་པ་དྲན་པ་དང་ལྡན་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡེ་ནས་དག་མཉམ་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་ཆོས་སྐ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་གི་ངང་ཚུལ་ལས་མ་འདས་པར་ཤེས་པར་བྱས་ནས་དམིགས་པ་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་ཞི་གནས་གྲུབ་པའི་སྐབས་ན་གསལ་བརྟན་དག་གསུམ་ཇི་སྙེད་པའི་ལྷག་མཐོང་དང༌། ལྟ་བས་ཟིན་པ་ཇི་ལྟ་བའི་ལྷག་མཐོང་ད་འགྲོ་བ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྗེས་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་དབང་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པ་གང་གིས་བླ་མ་མཉེས་པར་བྱས་ལ་སྔགས་བཏུ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྔགས་དག་པ་དང་བཟླ་ཚུལ་གྱི་མན་ངག་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ལ་ཡིད་ཀྱིས་བཟླས་པ་དང༌། ཤུབ་བུར་བཟླས་པ་དང༌། དབྱངས་སུ་བཟླས་པ་གསུམ་ཡོད་པའི་དང་པོ་སྙིང་གར་སྔགས་ཕྲེང་དང་ས་བོན་དམིགས་ལ་དེར་རང་སྒྲ་སྒྲོགས་པའི་ཚུལ་ད་ཡིད་ཀྱིས་ཡང་ནས་ཡང་ད་བཟླ་བར་བྱ་བ་ལས་མཆུ་འགུལ་བ་སོགས་ཀྱི་རྩོལ་བ་མེད་པའོ། །དེ་ལའང་ཡིད་བཟླས་ཙམ་དང༌།རླུང་དང་སྦྱར་ན་འགོགས་བཟླས་རྡོར་བཟླས་བུམ་ཅན་གསུམ་ཡོད་པའི་དང་པོ་ལ་སྲོག་རྩོལ་འགོག་པའང་བསྡམ་པའི་བཟླས་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། སྲོག་ནི་རླུང་དང་རྩོལ་བ་དྲན་པའམ་ཡིད་ཀྱི་རྒྱུ་བ་ཡིན་ལ། རླུང་གི་རྒྱུ་བ་དང་དྲན་རྩོལ་ཐམས་ཅད་ནང་ད་བསྡམས་ཏེ་ཡིད་ཀྱིས་བཟླས་པས་ལུས་ངག་གི་རྩོལ་བ་ཤུགས་ཀྱིས་ཁེགས་ལ་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་འགྲུབ་བོ། །གཉིས་པ་རླུང་འབྱུང་འཇུག་གནས་གསུམ་སྔགས་དང་སྦྱར་ཏེ་དམིགས་པ་མ་ཡེངས་པར་བྱེད་པ་དང༌།གསུམ་པ་སྦྱོར་བ་ལ་བཞི་དང་ལྡན་པའི་བུམ་ཅན་དང་སྦྲགས་ཏེ་ཡིད་བཟླས་བྱེད་པའོ། །གཉིས་པ་ཤུབ་བཟླས་ནི་དབྱངས་མེད་ཀྱང་མཆུ་དང་མགྲིན་པའི་བྱེད་རྩོལ་ཅུང་ཟད་གཡོ་བའི་སྒོ་ནས་སྒྲ་ཤུབ་ཤུབ་ཏུ་བཟླ་བའོ། །གསུམ་པ་དབྱངས་བཟླས་ལ་དྲུག་སྟེ། དང་པོ་སྔགས་ཀྱི་ཡི་གེ་སྒྲ་སྒྲོགས་པའི་དབྱངས་ནི་སྒྲ་ཧ་ཅང་མི་ཆེ་མི་ཆུང་ངག་མི་མྱུར་མི་དལ་བ་བཞི་དང༌། གཞན་ལ་སྨྲ་བཞིན་ད་མ་ཡིན་པ་དང༌། གཡེང་བཞིན་བཟླས་པ་མིན་པ་དང༌། སྔགས་འབྲུ་ལ་ཆད་པ་མེད་པ་དང༌། ལྷག་པ་མེད་པ་དང༌། ཀླད་སྐོར་སོགས་ཡན་ལག་ཕྲ་མོ་ཡང་མ་ཉམས་པས་སྒྲ་དག་པ་དང༌། ཡི་གེ་རང་རང་གི་སྐྱེ་གནས་དང་བྱེད་པ་སོགས་མ་ལོག་པར་ཟུར་ཕྱིན་པར་བརྗོད་པ་སྒྲ་གསལ་བ་སྟེ་ཡོན་ཏན་བཅུ་དང་ལྡན་པར་བཟླས་པའོ། །གཉིས་པ་མཁུར་བ་དབུགས་ཀྱི་རླུང་འབྱིན་པའི་དབྱངས་ནི་ལྕེ་ཡ་རྐན་ལ་གཏད་དབུགས་སྣ་བུག་ཏུ་དབྱུང་སྟེ་བུང་བའི་སྐད་ལྟར་ཁོང་དལ་ཞིང་རྒྱུན་རིང་བར་མཁུར་བའི་དབུགས་ཀྱི་རང་ཤུགས་ཙམ་དང་བསྟུན་ཏེ་སྒྲ་ལྷོད་པོར་བཟླ་བའོ། །གསུམ་པ་ཚངས་པའི་དབྱངས་ཀྱི་འདྲེན་ཚུལ་གྱི་དབྱངས་ནི་སྐད་སྙན་ཞིང་ཕྲ་ལ་དཀྱུས་རིང་བ་འགྱུར་ཁུགས་ཀྱི་དེའུ་དང་བཅས་པར་སོ་བསྡམས་ནས་ཚངས་པའི་དབྱངས་བཞིན་ཡིད་འཕྲོག་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་པར་བཟླ་བའོ། །བཞི་པ་འཁུན་ཞིང་གདང་བའི་སྒྲ་འབྱིན་པའི་དབྱངས་ནི་མཆུ་བཙུམས་ཞིང་ལྕེ་ཡ་རྐན་ལ་གཏད་དེ་གཅོམ་ཆུང་བའི་གདངས་ཀྱིས་རྔ་མོང་གི་བུ་སྟོར་བ་ལྟར་མཁུན་ཞིང་གདང་བའི་ཚུལ་ད་བཟླས་པའོ། །ལྔ་པ་འབྲུག་སྒྲ་ལྟར་ཟབ་ཅིང་སྒྲོགས་པའི་དབྱངས་ནི་འབྲུག་གི་སྒྲ་ལྟར་གདངས་ཆེ་ཞིང་དྲག་ལ་ཚིག་འབྲུ་ཅུང་ཟད་མྱུར་བ་ངར་ངར་པོ་བྲག་ཁ་ནས་ཆུ་དྲག་འབབ་པ་ལྟར་བཟླས་པའོ། །དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོའི་ངུར་སྐད་ཀྱི་དབྱངས་ནི་མཆུ་བཙུམས་ཏེ་བུང་བ་རྫ་མར་བཅུག་པ་ལྟར་ཚིག་འབྲུ་མི་གསལ་ཞིང་སྐད་གདངས་ཆེ་བ་སྲིན་པོ་ཁྲོས་པའི་ངུར་སྒྲའི་ཚུལ་ད་བཟླས་པའོ།

།དེ་དག་ལ་དབྱངས་དྲུག་ཏུའང་བརྗོད་དེ་རིམ་པ་ལྟར་ཅང་ཀ་དེའུ་དང་པང་ག་དེའུ། བྲེང་ངེ་བ་དང་དང་ངེ་བ། ཤར་ཏ་པ་དང་གར་ཏ་པ་ཞེས་བྱ་ལ། དབྱངས་དེ་དག་གནས་སྐབས་དང་བསྟུན་ཏེ་བརྗོད་པར་བྱའོ། །ཡང་སྲིན་པོ་ངུར་སྒྲ་ཤར་ཏ་པ། འབྲུག་སྒྲ་གར་ཏ་པ། མཁུར་དབུགས་ཅང་ཀ་དེའུ། མཁུན་གདང་པང་ག་དེའུ། སྔགས་སྒྲ་སྒྲོགས་པ་བྲེང་ངེ་བ། ཚངས་དབྱངས་ལ་དང་ངེ་བ་ཞེས་ཀྱང་གསུངས། དབྱངས་དྲུག་ལ་རྣམ་པར་བཞག་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་དོ། །དེ་ལྟར་བཟླས་པའི་སྐབས་སུ་དྲན་ཤེས་བག་ཡོད་དང་ལྡན་པས་སྒོ་གསུམ་གྱི་གཡེང་བ་སྤངས་ལ་ཚུལ་བཞིན་ད་བཟླ་ཞིང་ལྟ་སྒོམ་དང་མ་བྲལ་བར་བྱའོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཏེ་ཐན་མཚམས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ། འགལ་རྐྱེན་ད་གྱུར་པ་འདོད་ཡོན་གྱི་གཡེང་བ་སོགས་བྱུང་ན་བར་ཆད་ད་ཤེས་པས་སྤང༌། ནད་གདོན་རྣམ་རྟོག་མང་བ་སོགས་མི་མཐན་པ་བྱུང་ན་ལས་ངན་འཛད་པ་ཡིན་སྙམ་ད་མི་ཞུམ་པར་བྱ། ཉམས་པ་དང་འགྲོགས་པ་སོགས་སྔགས་འགྲུབ་པ་ལ་གནོད་པར་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱང་ད་དོར། ཤ་ཆང་སོགས་སྐབས་གཞན་ད་བཀག་པ་རྣམས་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་སྔགས་དམིགས་ཕྱག་རྒྱས་ཕན་པའི་རྫས་སུ་བརླབ་པར་བྱའོ། །སྔགས་འགྲུབ་པའི་མཐན་རྐྱེན་ད་གྱུར་པ་ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦྱང་ཅི་རིགས་བྱ། རང་རྒྱུད་དག་པའི་ཕྱིར་དད་པ་དང་དམ་ཚིག་དམ་བཅའ་རྣམས་བརྟན་པོར་བཟུང༌། ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་བཟླ་བ་སོགས་སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་སྐྱེད་པའི་གདམས་ངག་རྣམས་ལ་འབད། གོས་རྒྱན་བཟའ་བཏུང་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་སྔགས་དམིགས་ཕྱག་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པར་བརླབ་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་འགལ་རྐྱེན་སྤངས་ཞིང་མཐན་རྐྱེན་ཚོགས་པའི་སྒོ་ནས་སྔགས་མ་གྲུབ་ཀྱི་བར་ད་མི་གཏོང་བའི་བརྩོན་པས་སྔགས་སྒྲུབ་པའི་བྱ་བ་མཐར་དབྱུང་བར་བྱའོ། །བཞི་པ་དགོས་པ་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་སྤྲོ་བའི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གྱི་བྱ་བ་བྱེད་ཅིང་སྙིང་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚུལ་ད་གྱུར་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱར་གྱུར་པས་ལྷ་རྣམས་མཆོག་ཏུ་མཉེས་པར་བྱེད་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་རང་གི་རྒྱུད་ལ་སྤྲ་བ་ལ་མེ་བཞིན་ད་ཞུགས་ནས་སྒྲིབ་པའི་ཚང་ཚིང་བསྲེགས་ཏེ་གཟུངས་དང་ཏིང་འཛིན་ཡེ་ཤེས་སོགས་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བདེ་བླག་ཏུ་སྐྱེ་བ་དང༌། རང་གཞན་གྱི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐག་གི་དོན་ཐན་མོང་དང་མཆོག་གིས་བསྡུས་པའི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་འགྲུབ་ཅིང་འཐོབ་པར་བྱེད་པས་ན་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུས་ཀྱང་མཚོན་ད་མི་ནུས་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པར་རོལ་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་སྒྲུབ་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་སྦྱིན་པ་ཉིད་ཡིན་པས་དགོས་པ་བླ་ན་མེད་པ་དང་ལྡན་པའོ། །མདོར་ན་སྔགས་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ལྷ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་ཡིན་ལ། དབང་བསྐར་བར་བྱེད་པ་དང་དམ་ཚིག་གི་ཁྱད་པར་ཀྱང་ཡིན། ཡིག་འབྲུའི་ཚུལ་སོགས་ཀྱིས་ལྟ་བ་མཚོན་པའི་སྒོ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྟ་སྒོམ་ཟབ་མོ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་ཐབས་དམ་པའང་ཡིན། སྒོམ་པ་དང་སྤྱོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་གནས་སྐབས་ཀྱང་ཡིན།སྒྲུབ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་རྣམས་ཀྱི་ཐབས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་ཕྱག་རྒྱ་ལ་རྒྱས་འདེབས་པར་བྱེད་པའང་ཡིན་པས་བསླབ་པའི་དངོས་པོ་ཀུན་ལ་རྗེས་སུ་འགྲོ་ཞིང༌། དེ་དག་གི་གནས་སྐབས་ན་སྙིང་པོར་གྱུར་པའི་ཆོས་གཅིག་པ་ཡིན་ལ།སྔགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་ཡིན་པས་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དེའི་དོན་ལ་འཇུག་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའང་ཡིན་ནོ། །མཐར་ཐག་གི་དོན་ལ་བརྗོད་པ་དང་རྗོད་བྱེད་བྲལ་བར་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་བརྗོད་པ་དང་བྲལ་བ་ཆོས་སྐ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་གི་ཀློང་ད་རྫོགས་པ་ན་སྔགས་མཐར་ཕྱིན་པ་སྟེ། བཟླས་རྩོལ་མེད་པར་གསུང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་སྐད་ད་ཡང་རྒྱུད་ལས། གསུང་གཅིག་དཀྱིལ་འཁོར་ཡན་ལག་ནི། །བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ། །སྒྲ་དང་མིང་ཚིག་སོ་སོར་གྲགས། །ཐམས་ཅད་གསུང་གི་ཕྱག་རྒྱའི་མཆོག།ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཉིད་ལ་གནས་པ་ནི་མི་གསུང་མཉམ་པར་བཞག་པ་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་ཀྱང་བྱ་ལ་ངག་ཏུ་བརྗོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྔགས་སུ་མ་གྱུར་པ་མེད་དེ། ལག་ན་རྡོ་རྗེ་དབང་བསྐར་བའི་རྒྱུད་ལས། མཉམ་ཉིད་ངང་ལ་གནས་པ་ཡི། ཡན་ལག་བསྐྱོད་པ་ཇི་སྙེད་དང༌། །ཚིག་ཏུ་བརྗོད་པ་ཇི་སྙེད་པ། །དེ་སྙེད་གསང་སྔགས་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཐབས་མཆོག་སྔགས་ཀྱི་སྐབས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་སྐབས་ཕྱི་མ་འདི་གཉིས་ཀྱིས་ནི་ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཕྱག་རྒྱ་དང་སྔགས་ཀྱི་དོན་ལེགས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །ད་ནི་བཞི་པ་མཇུག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གཏད་པ་ལ། ཟབ་མོའི་རྒྱུད་དོན་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་གཏད་པ་དང༌། གཏད་པའི་སྣོད་ཀྱི་ཆེ་བ་བསྟན་པ་གཉིས་ཀྱི་དང་པོ་རྒྱུད་ཀྱི་སྟོན་པ་དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་རྡོ་རྗེ་བདེ་བ་ཆེན་པོའམ་དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་གི་འཁོར་ལ་ཀྱེ་ཀྱེ་ཞེས་བོས་ནས། ཕྱོགས་བཅུ་དང་དས་བཞིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་ནམ་གནས་ལུགས་ནི།ཡེ་ནས་དག་མཉམ་ཆེན་པོར་སངས་རྒྱས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་ཞིང་དོན་དེ་ལ་གསང་བའི་སྙིང་པོ་དང་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ད་གྲགས་པའོ། །དེ་ལྟར་དོན་ལ་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་དོན་དེ་ཚུལ་བཞིན་མ་རྟོགས་པར་གཟུང་འཛིན་གྱི་སྤྲོས་པ་ལ་འཆེལ་བའམ་ཞེན་པ་ཅན་འདི་ཡིས་ནི། རང་གི་རྣམ་རྟོག་གི་ཞགས་པས་རང་ཉིད་སོ་སོར་བཅིང་བའམ་འཛིན་པར་བྱེད་དེ། དང་དཀར་པོ་ལ་སེར་པོར་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའི་འཁྲུལ་པ་དེ་བཟློག་པའི་ཕྱིར་ཐེག་པ་སོ་སོའི་སའམ་གནས་སྐབས་རྣམས་ཁྱད་པར་མི་འདྲ་བའི་ཚུལ་གྱིས་རིམ་པར་བཀོད་པ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་ཡང༌། མཐར་ཐག་གི་ཐེག་པ་གསང་བའི་སྙིང་པོ་འདིར་འགྲོ་བའི་ལམ་ཙམ་ད་ཟད་དེ། ཀུན་གྱི་ཐ་མར་འདི་ལ་ཞུགས་ནས་སངས་རྒྱ་དགོས་ཤིང་ཐེག་པ་དེ་དག་ནི་འདིར་འཇུག་པའི་ལམ་སྟེགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་སྤངས་རྟོགས་མཐར་ཕྱིན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་གདལ་བྱ་འདལ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ངོ་མཚར་རབ་འབྱམས་དང་ལྡན་པ་བརྙེས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ནི་གདལ་བྱའི་དོན་ད་མི་འགྱུར་བ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མ་གསུངས་ཏེ་ཐེག་པའི་རིམ་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་གསུངས་པ་དེ་དག་གནས་སྐབས་སུ་རང་ལམ་གྱི་སྤངས་རྟོགས་བསྐྱེད་ནས་མཐར་ཐག་འདི་ལ་གཞོལ་བའི་ཐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཚུལ་དེ་ལྟ་བས་ན་ཕྱོགས་དས་ཀྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དམ་པ་ནི་གསང་ཆེན་གསང་བའི་སྙིང་པོ་འདི་ཡིན་ཏེ། འདི་ལས་འདའ་བ་མེད་པ་དང་སུས་ཀྱང་མི་ཤིགས་པའི་ཕྱིར་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཞིན་ད་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀྱི་ཐན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ནི་འདི་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་འདི་ཚུལ་བཞིན་ད་རྟོགས་ནས་གཞན་ལ་མ་ནོར་བར་སྨྲ་བར་གང་གིས་བྱེད་པ་དེ་ཉིད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ང་ཉིད་དང་ཐ་མི་དད་པ་ཡིན་ཞིང༌།དབང་ཡང་རང་བཞིན་གྱིས་རྫོགས་པ་ཡིན་པས་དེ་དག་གིས་གཞུང་འདི་ཟུངས་ལ་མི་ནུབ་པར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་དོན་གྱིས་གདམས་པ་སྟེ། དེ་ལ་ཆོས་འཛིན་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས་ཏེ་རྟོགས་པའི་ཆོས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དང༌། ལུང་གིས་ཆོས་བཤད་པ་གཉིས་ཡོད་པས། རྒྱུད་དོན་རྟོགས་ནས་སྨྲ་བར་བྱེད་པ་དེས་རྒྱུད་བཟུང་བ་ཡིན་པས་ན་དེ་ལ་དོན་གྱིས་གཏད་པ་ཡིན་ཞིང༌། དེས་ཆོས་ཉིད་ཟབ་མོའི་དོན་དེ་ལྟ་བུ་ཁོང་ད་ཆུད་པས་ན་རྒྱུད་སྟོན་པ་པོ་དང་དགོངས་པ་གཉིས་སུ་མེད་པ་ཡིན་ལ། དབང་ཡང་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ་དབང་གི་དོན་ནི་ཟབ་མོའི་ཡེ་ཤེས་འདི་ལྟ་བུ་སྐྱེད་པ་ཙམ་ད་ཟད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་སྣང་སྲིད་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་པ་གསང་བ་སྙིང་པོའི་དོན་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བཞིན་ད། དབང་བསྐར་བ་དང་རྒྱུད་འཆད་པ་ལ་སོགས་པ་བྱས་ཀྱང་ལྟར་སྣང་གཟུགས་བརྙན་ཙམ་ད་འགྱུར་གྱི་རྒྱུད་བཟུང་བ་མ་ཡིན་ལ། བློ་གྲོས་ཀྱི་རྩལ་ཞན་པས་རྒྱུད་ཆུད་གསོན་པའང་སྲིད་དེ། ནག་པོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་རྒྱལ་ལས། སློབ་དཔོན་ཅོལ་ཆུང་མཆོག་ཏུ་ཟབ་པ་གང་གིས་མི་ཤེས་པའི་མི་དེས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཚིག་ཙམ་ད་ཡང་དྲན་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ།

།དེས་ན་དག་མཉམ་ཆེན་པོའི་དོན་འཆད་པ་ན་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་གི་བཤད་ཚུལ་ལས་མ་འདས་པར་སྨྲ་དགོས་ཀྱི། བྱིས་པ་རྟོག་གེ་བློ་རྩལ་ཆུང་བ་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྐབས་རང་བློར་གང་བདེ་བའི་ཚིག་ཙམ་ལ་འཛིན་མཚམས་བྱས་པའི་བརྗོད་སྒྲོས་དང་བསྟུན་པར་མི་བྱ་སྟེ། རྒྱུད་དོན་ཟབ་མོ་ལོག་པར་བཤད་ན་ཉེས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། ཀུན་འདས་རིག་པའི་རྒྱུད་ལས། ཆོས་ཀྱི་མིག་དང་མ་ལྡན་ན། །མུ་མཐའ་ཡས་པའི་ཚིག་རྣམས་ཀྱིས། །དོན་གྱི་ཐ་སྙད་ཅི་བརྗོད་ཀྱང༌། །ནོར་མ་ནོར་གྱི་དོན་མི་དཔོགས། །ཚིག་ཕྱིར་བློ་འབྲངས་དམུ་རྒོད་དེ། །བསླབ་པའི་ས་དང་ལམ་པ་ཡིན། །ཚིག་དོན་འབུམ་ཕྲག་ཅི་བརྗོད་ཀྱང༌། །གཞན་ལ་སྟོན་པར་མ་བྱེད་ཅིག།བསྟན་ན་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་རྐུན་དེ། །དམྱལ་བ་རྡོ་རྗེར་དེ་ལྟུང་འགྱུར། །གང་དག་ཚུལ་འཆོས་མཁན་དག་གིས། །དོན་ལ་བློ་ཤེད་མ་ཕྱེ་བར། །ཚིག་དང་ཡི་གེས་ཁྲིད་ནས་ནི། །མི་ཤེས་བཞིན་ད་ཆོས་བསྟན་ན། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྲོག་འཕྲོག་པ། །མི་ཤེས་ཆོས་སྟོན་དེ་བས་ལྕི། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟར་རྒྱུད་གཏད་པ་འདིས་དངོས་སུ་རང་སྣང་གི་འཁོར་དང་གསང་བའི་བདག་པོ་ལ་གཏད་ཅིང༌། དོན་གྱིས་དམ་ཚིག་གི་བྱ་ར་བ་མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་དང་མ་འོངས་པའི་གང་ཟག་ཆོས་ཀྱི་མིག་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་དགོངས་པའི་རྩལ་གྱིས་གཏད་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དོན་ལ་ཁྱད་མེད་ཀྱང་འཆད་ཚུལ་གཞན་ཡང༌། ཀྱེ་ཀྱེ་ཕྱོགས་བཅུ་དས་བཞི་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་རྐང་གཉིས་རེ་གཉིས་རེས་རིམ་པ་ལྟར་གཞི་རང་བཞིན་གྱི་སྣང་བ་རྟོགས་བྱར་གདམས་པ། ལོག་རྟོག་འཁྲུལ་བའི་སྣང་བ་དག་བྱར་གདམས་པ། གདལ་བྱ་ལམ་གྱི་སྣང་བ་བགྲོད་བྱར་གདམས་པ། འབྲས་བུ་བདེ་གཤེགས་ཀྱི་སྣང་བ་ཐོབ་བྱར་གདམས་པ་སྟེ་སྣང་བ་བཞིར་རྒྱུད་དོན་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏེ་གདམས་ནས་རྒྱུད་དེ་ཉིད་འཁོར་རྣམས་ལ་གཏད་པར་བཞེད་དོ། །གཉིས་པ་ནི་ཕྱོགས་དས་ཀྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྐ་གསུང་ཐགས་ཀྱི་གསང་བ་མཐར་ཐག་པ་འདི་ལས་གཞན་མི་མངའ་སྟེ་འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་འགོད་པའི་དབང་ད་བྱས་པ་ངེས་པའི་དོན་མཐར་ཐག་པ་ཡིན་ཅིང༌། གནས་ལུགས་ཀྱི་དོན་ཇི་བཞིན་པར་བསྟན་པས་སྒྲོ་འདོགས་དང་སྐར་པ་འདེབས་པའི་མཐའ་ཡོངས་སུ་ཞི་བ་གསང་བའི་སྙིང་པོ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དེ་ནི་མཆོག་དང་རབ་དང་ཕུལ་ད་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའི་དོན་དེ་ནི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཐགས་ངེས་པའི་དབྱིངས་ནས་ཕྱུངས་ཏེ་འཁོར་རྣམས་ལ་བསྟན་པའམ། ཡང་ན་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་གསང་བ་ཟབ་མོ་ཡིན་པས་གསང་བའི་སྙིང་པོ་དང༌། སྒྲོ་སྐར་ཞི་བའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ངེས་པའི་དབྱིངས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཐགས་ཀྱི་ཀློང་ནས་བྱུང་ཞིང་སྐྱེས་པ་ནི་རྒྱུད་དོན་རྟོགས་པའི་གང་ཟག་དེ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་རྒྱ་མཚོ་ལས་རླབས་བྱུང་བ་བཞིན་ད་དས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་གཞི་དབྱིངས་ལས་རང་རྩལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བས་རང་གི་ཆོས་ཉིད་མ་ནོར་བར་རྟོགས་པའི་གང་ཟག་དེ་ཡང་དེའི་ངང་ལས་གཞན་ད་མ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་དེ་ནི་རྒྱུད་ཀྱི་སྟོན་པ་དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས་ངེས་པར་ཏེ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་མྱུར་ད་སངས་རྒྱ་བར་ལུང་བསྟན་ཏོ། །འཁོར་སྒྱུར་གྱི་བུ་ཐ་བོ་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་གྱུར་པ་བཞིན་ད་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྲས་ཀྱི་དམ་པར་གྱུར་པ་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐགས་ལས་སྐྱེས་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཐགས་ཀྱི་གསང་བ་འདི་ལྟ་བུ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་གཞན་ལ་རྒྱུད་སྟོན་པ་རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་ཡིན་ཞིང༌། རང་ཉིད་ས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རབ་མཆོག་རིག་པ་འཛིན་པའི་ས་ཞེས་ཀྱང་བྱ། རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ས་ཞེས་ཀྱང་བྱ། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་མཆོག་གི་ས་ཞེས་ཀྱང་བྱ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཞེས་ཀྱང་བྱ་སྟེ། མཐར་ཐག་གི་ས་འདི་ལ་གནས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ལུང་བསྟན་པའོ། །ཡང་དཔེར་ན་མི་དབུལ་པོའི་ཁྱིམ་གྱི་འོག་ན་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་ཡོད་པ་འབྱིན་པའི་རྩོལ་བ་ལ་གནས་པའི་ཚེ་གཏེར་དངོས་སུ་མིག་ལམ་ད་མ་གྱུར་པས་དབུལ་པོར་བརྗོད་ཀྱང༌། གཏེར་ཆེན་ལ་དབང་བར་ཐག་ཆོད་པས་འབྱོར་པ་ཅན་ཡིན་པའམ་ལྕགས་ཀྱུས་ཟིན་པའི་ཉ་ཆུ་ནང་ན་ཡོད་ཀྱང་སྐམ་ལ་གནས་པ་དང་འདྲ་བ་བཞིན་ད་མཐར་ཐག་གི་ས་ལ་གནས་པར་གྱུར་པར་ཡང་གསུངས་སོ། །མདོར་ན་ཐེག་པ་འོག་མའི་གནས་སྐབས་སམ་ས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རབ་ཏུ་གྱུར་པ་ནི་མཐར་ཐག་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པའི་ས་ཡིན་ལ། དེ་ནི་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་བ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་སྔགས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྟོགས་པས་ཁྱད་པར་ད་བྱས་པ་ཡིན་ཞིང༌། རྟོགས་པ་དེ་དང་ལྡན་ན་རིག་པ་འཛིན་པ་ཞེས་ཀྱང་བྱ། རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཞེས་ཀྱང་བྱ། སྔགས་འཆང་བ་ཞེས་ཀྱང་བྱ་སྟེ། སྔགས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་ངེས་ཤེས་སྐྱེས་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་ལུང་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། མཚོན་བྱེད་དཔེའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཐོང་བ་ཙམ་ལའང་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ཕན་ཡོན་གསུངས་ན་མཚོན་བྱ་དོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དག་མཉམ་དབྱེར་མེད་སྔགས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྟོགས་པ་ནི་ལྟ་ཅི་སྨྲོས་ཏེ། འདིར་རྟོགས་པ་ཞེས་པའང་ལས་དང་པོ་པས་ཤེས་རབ་ཀྱི་དབང་པོས་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་ནས་ངེས་པ་སྐྱེས་པ་ལ་གསུངས་ས། །དེས་ན་སྔགས་ཀྱི་ས་ལ་ཚུལ་བཞིན་ཞུགས་པའི་ལས་དང་པོ་པའང་ཅི་ལྟར་དམན་ཀྱང་བྱང་སེམས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་དང་སངས་རྒྱ་བ་ལ་སྐལ་བ་མཉམ་ཞིང༌། ལམ་དེ་བས་ཀྱང་མྱུར་བས་ན་སྲིད་པ་ཐ་མ་པ་སོགས་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པ་ཡོད་དོ། །ཚུལ་བཞིན་ཞུགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་གང་ཞེ་ན་དབང་ཐོབ་ཅིང་དབང་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྣང་སྲིད་དག་མཉམ་ཆེན་པོ་ལ་ཡིད་ཆེས་སྐྱེས་པ་ནས་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་སྔགས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་པ་ལ་འབད་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཡང༌། རྡོ་རྗེ་མེ་ལོང་ལས་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་སྟོན་ཕྱིར། །རང་སྣང་རིག་པས་མངོན་བྱས་པ། །རིག་འཛིན་མཆོག་སྟེ་ལྷུན་གྲུབ་པའི། །ཏིང་འཛིན་ནུས་པའི་མཐ་མེད་ཀྱང༌། །ས་སྦྱོང་སེམས་དཔས་བསྐྱོད་ད་མེད། །བདེ་གཤེགས་ཉིད་དང་སྤྱོད་ཡུལ་གཅིག།རིག་པའི་སྐྱེས་བུའི་ལུང་ཐོབ་པའོ། །ཞེས་དང༌།

མདོ་དགོངས་པ་འདས་པ་ལས། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་གསང་བའི་ཐགས། །རྟོགས་ནས་གང་ལ་གསལ་བྱེད་པ། །དབང་རྣམས་ཀུན་གྱི་མཆོག་ཡིན་ཏེ། །སྲིད་པ་གསུམ་གྱིས་དེ་དབང་བསྐར། །ཞེས་དང༌། སྙིང་པོའི་དོན་རིག་སྐད་ཅིག་ཙམ་གྱིས་ཀྱང༌། །བྱིན་རླབས་ཡོན་ཏན་རྒྱལ་བས་བཤད་མི་རྫོགས། །དཀར་པོ་མཐར་ཐག་བསོད་ནམས་ཀུན། །སེན་མོའི་ཐོག་གི་ས་རྡུལ་འདྲ། །རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོར་གཅིག་བསྐྱེད་པ། །ས་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ཙམ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཕྱིར་ན་རིག་པ་འཛིན་པ་དེ་དག་ནི་འཇིག་རྟེན་ན་མཚུངས་པ་མེད་པའི་མཆོད་གནས་ཡིན་ཏེ། མདོ་དགོངས་པ་འདས་པ་ལས།དོན་དང་ལྡན་པའི་དམ་པ་ལ། །དས་གསུམ་དས་ནི་ཐམས་ཅད་ད། །ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ན་བཞུགས་པ་ཡི། །བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བ་ཀུན་བྱོན་ནས། །སྔགས་དང་འདན་པས་ཕྱག་མཛད་དོ། །ཞེས་དང༌། གང་ཞིག་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་གསང་འཛིན་པ། །ཤིང་རྟ་ལ་སོགས་རྟ་ལ་འདག་སྤྱོད་པ། །དེ་ཡི་བྱ་བ་བྱེད་པ་གཞན་མེད་ན། །དེ་ཡི་རྟ་སྟེགས་རྒྱལ་བའི་དབུས་བཀུར་མཛད། །ཅེས་དང༌། གསང་བ་འདས་པའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། གང་གིས་གཙོ་བོ་སྒྲུབ་པ་པོ་མཐོང་རེག་པ་དང༌། །ལེགས་པར་དྲན་དང་མིང་ཙམ་ངེས་པར་ཐོས་པ་དང༌། །དད་པར་བྱེད་ཅིང་ཕྱོགས་གཅིག་ཙམ་ཞིག་འཛིན་པ་དང༌། །བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་འདྲར་བལྟ་དེ་ལ་རྟག་ཕྱག་འཚལ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །གཞན་ཡང་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་མོས་པ་བསྐྱེད་པ་ཙམ་ལའང་ཕན་ཡོན་ཚད་མེད་དེ། དགོངས་པ་འདས་པའི་མདོ་ལས། སྙིང་པོའི་དོན་ལ་རིག་པའི་མཐ་མེད་ཀྱང༌། །སེམས་བསྐྱེད་ཙམ་གྱིས་དབུ་མ་ཟིལ་གྱིས་གནོན། །ཞེས་དང༌། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་གསང་འདི་ལ། །གང་དགའ་གང་ཞིག་འདན་བསྐྱེད་པ། །གཞན་གྱིས་བར་ཆད་མི་འབྱུང་བར། །ཇི་ལྟར་མོས་པ་དེ་མྱུར་ཐོབ། །ཅེས་སོགས་རྒྱུད་རྣམས་སུ་རྒྱ་ཆེར་བསྟན་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་རྒྱུད་ཀྱི་བརྗོད་བྱའི་གནས་རྣམས།རྒྱུད་གསུམ་དངོས་པོ་བཅུ་གཅིག་གི་བདག་ཉིད་ད་བསྡུས་ཏེ་སྤྱི་དོན་གྱི་ཚུལ་ད་རྣམ་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །ད་ནི་གསུམ་པ་རྗོད་བྱེད་རྒྱུད་ཀྱི་ཚིག་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི་རོང་ཀློང་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ལེགས་པར་བཤད་པ་ལས་རྟོགས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་སྔགས་བླ་མེད་ཀྱི་ལམ་གྱི་ཚུལ་ལ་ཐོས་བསམ་གྱིས་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་ནས་འཇུག་པའི་སྒོ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་སྤྱི་དོན་གྱི་གནད་ཅུང་ཟད་ཙམ་ནི། རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པ་སྤྱི་དང༌། ཁྱད་པར་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང༌། དཔལ་རོང་ཟོམ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་དགོངས་པ་བཞིན་ད་མདོ་ཙམ་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། འོན་ཀྱང་དེའི་གནད་ཟབ་མོ་རང་རྒྱུད་ལ་རྗེན་པར་མྱོང་བ་ནི། རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་གདམས་ངག་ལ་མྱོང་བ་དང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ཡོད་པའི་བླ་མ་མཚན་ཉིད་པ་ལས། དབང་གིས་སྨིན་པར་བྱས་ནས་དོན་བརྒྱུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པ་དང༌། གྲོལ་བྱེད་ཀྱི་མན་ངག་ཟབ་མོ་ཞལ་ལས་མཉན་པར་བྱ་བ་ལ་རག་ལས་སོ། །དེ་ལྟར་སྔགས་རྙིང་མའི་རྒྱུད་སྡེ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་སུ་བསྟན་པའི་དོན། རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ནས་སྙན་ད་བརྒྱུད་པའི་སྔགས་ཀྱི་གནད་ཟབ་མོ་འདི་ལྟ་བུ་རྣམས་ནི་ལུགས་གཞན་ན་ཚུལ་བཞིན་སྨྲ་བ་མེད་དེ། ཟླ་བ་གྲགས་པས། འདི་ལས་གཞན་ན་ཆོས་འདི་ནི༑ ༑ཇི་ལྟར་མེད་པ་དེ་བཞིན་ད། །འདིར་འབྱུང་ལུགས་ཀྱང་གཞན་ན་ནི། །མེད་ཅེས་མཁས་རྣམས་ངེས་པར་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་རྙེད་པར་དཀའ་བའི་འད་ཤེས་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་གཅེས་སྤྲས་སུ་བྱ་ཞིང་འཆང་བར་བྱ་ཡི། དད་མེད་བློ་ཆུང་རྣམས་ལ་གར་ཐོད་ཐོད་ད་བསྟན་ན་མི་རུང་སྟེ། དབྱིངས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་སྔགས་ཀྱི་ཟབ་དོན་འདི་ལྟ་བུ་རྣམས་སྙིང་ཁྲག་གི་དྭངས་མ་བཞིན་ད་མཆོག་ཏུ་སྲུང་བར་གསུངས་པས་ན་སྣོད་མིན་ལ་གསང་བར་བྱ་ཞིང༌། བློ་ལྡན་སྐལ་བ་བཟང་པོ་སྔགས་ལ་མཆོག་ཏུ་དད་པ་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་བསྟན་པའི་སྒོ་ནས་གསང་སྔགས་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱོགས་དས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་བྱའོ། །འདིར་སྨྲས་པ། ཡུལ་དས་གང་ཟག་དམན་ཀྱང་བདག་ཅག་གི །སྙིང་ལ་དད་པའི་ཆུ་མཚོ་མ་བརྙོགས་པས། །རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་བྱིན་རླབས་ཟླ་སྐར་གཟུགས། །ཅིག་ཅར་ཡིད་ལ་འཆར་བ་སྙམ་ད་སེམས། །གདོད་མའི་མགོན་པོ་དྲིན་ཅན་བླ་མ་ཡིས། །གསུང་གི་གནང་བ་ཡང་ཡང་བྱིན་ནས་སུ། །དགྱེས་པའི་ཐགས་ཀྱི་དགོངས་པ་གཏད་པའི་མཐས། །འདི་ཚུལ་སྨྲ་བའི་སྤོབས་པ་ཅུང་ཟད་ཐོབ། །ཟབ་གསང་རྗེན་པར་བཀྲལ་དང་བདག་བློའི་སྐྱོན། གང་མཆིས་རྩ་གསུམ་ལྷ་ལ་བཤགས་བགྱི་ཞིང༌། །རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་ལུང་དང་བླ་མ་ཡི། །མན་ངག་ལ་བརྟེན་ལེགས་པར་བཤད་པའི་དགེས། །ཆོས་དབྱིངས་དང་མཉམ་དག་པའི་སྣང་བ་ནི། །མཆོག་ཏུ་འོད་གསལ་བདེ་བའི་སྙིང་པོ་ཅན། །འཇམ་པའི་དཔལ་གྱུར་བདད་རྩིའི་གོ་འཕང་གིས། །འགྲོ་ཀུན་ཡིད་ལ་རབ་དགའ་སྦྱིན་གྱུར་ཅིག།འཇིགས་བྲལ་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེངས། །ལུང་རྟོགས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་རྔ་ཕྱོགས་ཀུན་བསྒྲགས། །རིགས་ལམ་སེང་གེའི་ང་རོས་ས་གསུམ་ཁྱབ། །མཚུངས་མེད་དགེ་མཚན་སྣང་བ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག།ཅེས་པའང་རྒྱལ་དབང་མཚོ་འཁྲུངས་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་འཇིགས་བྲལ་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་གསུང་གི་བསྐུལ་བ་སྔ་ཕྱིར་གནང་བ་དང༌། ཁྱད་པར་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་དས་མཆོད་དང་འབྲེལ་བར་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པའི་དས་སུ་རྩ་གསུམ་ལྷ་ལ་གནང་བ་ཞུས་ཤིང༌། དེ་ཉིན་ནས་བརྩམས་ཏེ་བྲིས་ཤིག་ཅེས་གསུང་གི་གནང་བ་བྱིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས། བདག་འཇམ་དཔལ་དགྱེས་པའི་རྡོ་རྗེས་ཀྱང་མར་མེ་ཁྲི་ཕྲག་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་སོགས་ཕུལ་ནས་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཡི་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་དྲག་ཏུ་བཏབ་སྟེ། རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་ལུང་དང༌། དཔལ་མགོན་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་གི་སྣང་བ་དང་མ་བྲལ་བའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་འཇུག་པས། ས་སྐྱོང་གི་ལོ་ཧོར་ཟླ་གསུམ་པའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུ་ལ་རྫོགས་པར་གྲུབ་པ་ཉིད་ད་བགྱིས་པ་འདིས་ཀྱང་གསང་སྔགས་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་ཕྱོགས་དས་ཐམས་ཅད་པར་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་རྒྱུ་ལས་འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་གནས་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག།མངྒ་ལམ།།

[edit]

[!, ,? < S J <R . > .A \] ! >$qBA ! /) ? 3 /;<), 2A @ < +A(,]@#/__/sA_ra_b+ha_swa_ro__da_sha_di_k+p+ra_kA_shaguh+yaTI_kA_nAM_sA_mA_n+yA_r+thaM_bi_ha_ra_tisma/@#/__/gsang 'grel phyogs bcu'i mun sel gyi spyi don 'od gsal snying po bzhugs so/__/ na mo gu ru many+dzu g+ho Sha ya/ a_d+ya_sh+shu_d+d+ho__\u0f85_pra_pa_ny+tsa_d+hA_tu_sh+tsA_nA_b+ho__gya_mab+he_da_bu_d+d+ha_o__dzasa?/ ka dag spros bral nang dbyings dang*/__/dbyer med lhun grub rig pa'i gdangs/__ny+dzu_shrI_dz+nyA_na_kA_ya_yU_na_se_ya_ts+tsha_n+tu/__nizha__rA_bya_ye_b+hiH__bgres rgud dang bral ye shes ska/__/'jam dpal gzhon nus shis pa stsol/__/chos kun mnyam pa nyid kyi gzhi dbyings su/__/rang snang ska gsum rol pa'i rtsal rdzogs pas/__/sgrib bral gdod ma'i mgon po klong chen pa/__/dri med 'od zer zhabs kyis bdag skyongs shig/smra ba'i seng ge gang gi rigs pa'i mes/__/srid 'dir log smra'i tshang tshing kun bsregs kyang*/__/'jam pa'i dpal gyur bdad rtsi'i ska brnyes pa/__/rong zom chos kyi bzang po rgyal gyur cig/dgongs brda snyan brgyud rig 'dzin bla ma dang*/__/zhi chags khro bo'i tshul 'chang yi dam lha/__/gnas gsum mkha' 'gro rgyud gsum dregs tshogs bcas/__/rab 'byams rtsa gsum lha la gus phyag 'tshal/__/snang srid gdod nas dag mnyam bde chen gyi/__/theg mchog seng ge'i nga ros sa gsum na/__/log smra'i ri dwags tshogs kun skrag mdzad pa/__/che ba drug ldan gsang sngags snga 'gyur gyi/__/zab cing rgya che rdo rje'i rgyud don gnad/__/legs bshad nyi zla'i sprin gyi snang ba yis/__/phyogs bcu'i mun pa rnam par 'joms byed pa'i/__/spyi don snying po mdor bsdus tshul gyis bshad/__/de la 'dir sems dang ye shes rang snang da ston pa dpal sgyu 'phrul drwa ba gsang ba'i snying po de kho na nyid nges pa'i rgyud chen po 'di 'chad pa la/__bshad bya rgyud kyi che ba dang*/__rgyud don rnam par bshad pa gnyis las/__dang po/__spyi rgyud sgyu 'phrul drwa ba chen po gsang ba bas kyang ches gsang ba 'di lta bu ni/__rdo rje theg pa'i sngags rgyud rgya mtsho lta bu mtha' dag gi dgongs pa'i gnad gsal bar byed pa yin te/__de yang spyir rdo rje sems dpa' snying gi me long gi rgyud las/__bskyed pa ma hA yo ga ni chos thams cad kyi gzhi lta bu'o/__/rdzogs pa a nu yo ga ni chos thams cad kyi lam lta bu'o/__/rdzogs pa chen po a ti yo ga ni chos thams cad kyi 'bras bu lta bu'o/__/zhes gsungs pa bzhin da/__ma hA yo gar sngags kyi theg pa thams cad kyi gzhi lam 'bras bu'i don mtha' dag ston pas na/__de nyid gzhir bzhag gi steng nas sngags kyi nyams len mtha' dag la nges pa bskyed dgos shing*/__de lta bu'i gsang sngags nang gi rgyud ma hA yo ga de la nang gses su dbye na rgyud kyi rnam grangs tshad med pa yod de/__gdal bya'i khams dbang bsam pa dang mthan par ye shes sgyu 'phrul drwa ba'i rol pa lha sngags ting 'dzin gyi 'jug pa tshad med pa yod pas na mtha' 'di tsam zhes gzung da med kyang*/__ngo bo'i cha nas rgya che ba than mong sna tshogs pa'i rgyud dang*/__zab pa than min snying po'i rgyud gnyis su yod cing*/__dang po than mong spyir btang gi dbang da byas na rgyud kyi rnam grangs mtha' yas pa de dag rigs bsdu na ska gsung thags yon tan phrin las kyi rigs lnga dang dbyer med pa khyab bdag he ru ka'i rigs sam/__drug pa rdo rje 'chang gi rigs kyi rgyud de rgyud drug tu 'ad ba yin la/__brjod bya'i sgo nas thabs kyi phyogs gtso cher ston pa dang*/__shes rab kyi phyogs gtso cher ston pa dang*/__thabs shes gnyis su med pa'i ye shes rtsal da bton nas 'chad tshul gyis/__rim pa ltar pha rgyud dang ma rgyud dang gnyis med kyi rgyud ces rnam par bzhag ste/__dper na sgyu lus gsal por ston pa gsang ba 'das pa dang*/__'od gsal gtso bor ston pa 'khor lo bde mchog dang*/__zung 'jug gi ye shes rtsal da bton nas bshad pa das kyi 'khor lo lta bu yin te/__das 'khor las ni mtshon bya don gyi ye shes zung 'jug nyid rtsal da bton pas na rdo rje sems dpa' ma ning gi go 'phang zhes gnyis su med pa'i rgyud yin par gsungs so/__/de'i phyir sngags rnying ma'i gzhung da ma hA yo ga la yang ma hA'i ma hA sogs gsum da phye ba yin no/__/gnyis pa zab mo than min bye brag gi rgyud la yang rgya che ba rgyud sde dang*/__zab mo sgrub sde gnyis su yod pa'i dang po ni/__tan+t+ra chen po sde bco brgyad ces grags pa yin la/__de kun gyi gzhi'am snying por gyur pa ni gsang ba'i snying po'i rgyud 'di yin cing*/__ci'i phyir rgyud 'di dag than mong min pa dang*/__zab pa yin snyam na/__gsang sngags nang gi rgyud sde mtha' dag gi dgongs pa'i gnad phyin ci ma log par rtogs pa ni 'di la rag las pa'i phyir ro/__/de'i rgyu mtshan sngags bla med thams cad kyang*/__dbang bzhis smin par byas nas rim pa gnyis kyi lam la gnad da bsnun par 'dra yang*/__rgyud gzhan phal mo che na lha sngags kyi rnal 'byor dang*/__rdzogs rim rtsa rlung thig ler gnad da bsnun pa'i thabs tsam zhig bstan gyi/__de dag gi gnad gang la thag pa snang srid dag mnyam chen po'i lta ba dang*/__mtshon bya don gyi ye shes gsal por ngo sprod pa'i tshul ni rdo rje'i tshig tu sbas par gyur pa gang yin pa de ni rgyud 'di dag tu gsal por bstan pa'i phyir te/__dper na das kyi 'khor lo las ni/__rdo rje can gyis rdo rje'i tshig tu sbas pa'i gnad gsal por bstan pas na/__rgyud de ni sangs rgyas rin chen za ma tog kha 'byed pa yin zhes gsungs pa bzhin te/__de'i tshul yang rdo rje theg pa'i lam gyi snying po dbang bzhi pa'i ye shes yin la/__de ni rgyud gzhan da bzhi pa de yang de bzhin no zhes/__gsum pa'i shugs la 'phangs pa tsam las gsal por ma gsungs zhing*/__de'i dbang gis rgyud kyi gnas 'chad pa'i rgya gar pa dag la/__bzhi pa'i ye shes snyoms 'jug gi tshor ba de tsam dang*/__chags bral gyi sems dang*/__stong pa'i go yul tsam la 'dod pa sogs rnam pa mang por byung ba ni/__kha sbyor bdan gyi 'grel pa dang*/__in+t+ra b+hU tis ye shes grub pa sogs las gsal bar bkag pa lta bu ste/__deng sang bsil ldan 'dir yang*/__bzhi pa'i ye shes ngo sprod pa'i man ngag la skar pa 'debs pa dang*/__tshor bde dang stong 'dzin gyi 'ad shes gsar da sbyar ba lhan skyes su 'dod pa sogs mun sprul da ma byung ba bzhin no/__/de lta bu'i don gyis na das kyi 'khor lo las ni/__'gyur med kyi bde ba dang*/__rnam kun mchog ldan gyi stong pa nyid gnyis su med pa'i ye shes kyi ska/__mtshon bya don gyi lhan cig skyes pa/__rdul dang sems kyi chos las 'das pa'i mkha' khyab mkha' yi rdo rje can de nyid/__rgyud nyid dang 'grel ba'i ye shes grub pa'i skabs sogs las shin tu gsal por bstan pa ni rgyud sde mtha' dag gi dgongs gnad la khyab byed da 'jug dgos pa'i man ngag dam pa yin no/__/de ltar rgyud ni rgyud gzhan gyis shes par bya zhes lung las grags pa bzhin da/__sngags bla na med pa'i lta sgom gyi gnad ma sbas par ston pa'i rgyud chen po 'dis ni/__rdo rje theg pa mtha' dag gi dgongs don ji lta ba bzhin gtan la 'bebs pa yin pas 'jig rten gsum gyi rin chen gcig pa pa yin te/__rgyud thams cad kyi rgyal po theg pa thams cad kyi yang rtse/__bstan pa thams cad kyi 'byung gnas/__lung thams cad kyi spyi 'grel/__sangs rgyas kun gyi nye lam chen po/__de bzhin gshegs pa thams cad kyi dgongs pa'i zhe phugs dam par gyur pa'i che ba'i yon tan rmad da byung ba dang ldan pa'o/__/des na rgyud 'di las gsungs pa lta bu'i gnad med par/__sngags rgyud kyi rdo rje'i tshig zab mo nyi tshe ba re rang blo'i nus pa dang 'tshams par rtog ge'i zhen yul da khrid nas bab col da brtsams pa'i gzhung rnams ni srog dang bral ba'i ro bzhin da gnad kyis dben par shes nas/__rdo rje'i theg par 'dan pa mchog dang ldan pa'i skal bzang rnams kyis 'di lta bu'i rgyud 'chad nyan byed pa la lus dang srog la'ang phangs pa med par nan tan da bya bar rigs so/__/gnyis pa rgyud don rnam par bshad pa'i tshul la shing rta'i lam srol chen po gnyis te/__rgya che ba than mong gi bshad tshul dang*/__zab pa than min gyi 'chad tshul gnyis las/__dang po rig sngags 'chang ba kun gyi rgyal po dpal ldan zur pa'i bka' srol rmad da byung ba ste/__ma hA yo ga rang gzhung ltar 'chad pa'o/__/gnyis pa ni smra ba'i seng ge rong klong rnam gnyis kyi dgongs pa bla na med pa ste/__de yang rgyud 'di ni ma hA'i a ti yin pas/__rdzogs chen la gsum da phye ba'i a ti'i ma hA dang gnad gcig pas na/__gsang ba rdzogs pa chen po la|_bskyed rdzogs dbyer med sems dang ye shes rang snang gi dkyil 'khor bstan pa dang*/__bskyed rdzogs la mi ltos par sems nyid ye nas sangs rgyas pa'i rang bzhin da bstan pa dang*/__ye shes rang snang ba'i ngo bor sangs rgyas pa'i rang bzhin da bstan pa gsum las snga ma ltar da 'chad pa'o/__/'chad tshul de gnyis mthar thag gi gnad la dgongs pa ro gcig na yang*/__skabs 'dir ni zab mo man ngag gi gnad dang ldan pa lugs phyi ma'i tshul bshad par bya ba yin no/__/de la gsum ste/__brjod bya rtogs pa'i yan lag mtshan don bshad pa/__brjod bya'i don gyi gnad rnams bsdus te bstan pa/__rjod byed rgyud kyi tshig don rgyas par bshad pa'o/__/dang po bum pa zhes pa'i ming las lto ldir ba'i dngos po go ba bzhin da/__dbang po rab mgo smros pas go ba rnams kyis ni/__'di lta bu'i mtshan don rtogs pas kyang*/__chos thams cad ye nas sangs rgyas pa'i dkyil 'khor da bstan pa'i rgyud don khong da chud par 'gyur bas thog mar mtshan gyi don bshad na/__spyir tan+t+ra'i sgra las drangs pa'i rgyud ces bya ba ni/__don da gnyer bya mchog than gyi dngos grub sgrub pa'i thabs su gyur pa'i lha sngags ting 'dzin la sogs pa'i tshul sna tshogs 'brel bar ston pa'i tshig don rgyud mar gnas pa la rgyud ces bya zhing*/__bye brag tu gsang ba'i snying po de kho na nyid nges pa zhes bya ba ni/__'di ltar 'khor 'das kyi chos kun dbyer med par sangs rgyas te ska gsung thags mi zad pa rgyan gyi 'khor lor ye nas gnas pa ni gsang ba zhes bya ste/__de nyid tshul bzhin rtogs pa ni rgyal ba'i dgongs pa zab mo yin la/__snod da ma gyur pa'i sgrib pa can gyis mi rtogs pa'i phyir na gsang ba'o/__/gsang tshul ni ska gsum rang la yod kyang glo bur gyi sgrib pas bsgribs nas ma mthong ba dang*/__de'i tshul ston pa'i lta dgongs zab mo rnams kyang rang stobs kyis ma shes shing*/__gzhan gyis ston pa med pas sam bstan kyang rtogs par dka' ba ni gab pa dang*/__tshul 'di'i lta sgom spyod pa than min rnams snod min la ma sbas na gsang sgo 'chol bas sgro skar gyi gnas su 'gyur ba'i phyir mi ston pa ni sbas pa ste de ltar gab sbas kyi gsang ba gnyis kyi tshul gyis gsang ba'o/__/snying po ni chos thams cad kyi gnas lugs mthar thag pa ska gsung thags mi zad pa rgyan gyi 'khor lo'i bdag nyid da ye nas sangs rgyas pa mnyam nyid rdzogs pa chen po dang*/__de'i rjod byed zab dang rgya che ba dang bcas pa 'di ni chos kun gyi gzhi'am bcud dam mchog tu gyur pa yin pas na snying por gyur pa'o/__/de kho na nyid ni ska gsum 'ad 'bral med pa'i rang bzhin de nyid/__dngos po kun la khyab cing thams cad de kho na'i bdag nyid da gyur pa dang*/__gnas lugs de kho na nyid yin cing phyin ci ma log pas bslu ba med pa dang*/__gnas lugs de lta bu ni rtag tu rang gi rang bzhin ji lta ba las nyams pa mi srid pas 'gyur ba med pas na de skad da bya'o/__/nges pa ni tshul de lta bur bstan pa gdal bya zhugs pa'i thabs su bstan pa'i drang don ma yin gyi/__de bzhin gshegs pa nyid kyis ji ltar thags su chud pa'i don mthar thag pa gdal bya skal ba dang ldan pa la ji lta ba bzhin da bstan pa nges pa'am mthar thag gi don yin pas de skad ces bya ste/__mtshan gyi rnam grangs bzhi po 'dis ye nas sangs rgyas pa dag mnyam chen po'i don la yon tan gyi sgo nas mtshan gyi rnam grangs bzhi'i ldog pa nas bstan par rig par bya'o/__/gzhan yang chos thams cad ye nas sangs rgyas pa gzhi gsang ba'i snying po/__de nyid bskyed rdzogs gnyis su med pas nyams su len pa lam de kho na nyid/__de'i mthar thag ska gsum lhun gyis grub pa 'bras bu gzhi thog tu nges pa'o/__/yang na mtshan gyi rnam grangs bzhi po'i sgra 'jug pa'i yul la spyir dbye na/__brjod bya don gyi sgo nas gzhi lam 'bras gsum dang*/rjod byed tshig gi sgo nas sgrar snang ba dang de rgyur byas te sgrar grags pa dang*/__de'i brdar gyur pa glegs bam da gtogs pa rnams su yod de thams cad la yang sgra bshad 'jug gi tshul mtshungs par sbyar ro/__/gnyis pa la/__rtogs ldan 'jug pa'i yan lag tu rgyud kyi dgos 'brel bshad pa dang*/__dgos pa de ldan gyi rgyud don rnam par gzhag pa gnyis/__dang po 'jug ldog gi gnas la rnam par dpyod pa can dag 'di snyam da/__rgyud 'di'i brjod par bya ba ni gang zhigarjod par byed pa ni ci lta bu/__brjod bya rtogs pa la dgos pa ci lta bu zhes don gyi 'brel ba la rnam par gzhigs pa rnams la bshad pa/__rgyud 'di'i brjod bya ni chos thams cad kyi gnas lugs mthar thag pa dag mnyam chen por ye nas sangs rgyas pa'i rang bzhin gzhi yi dkyil 'khor dang de dngos sam brgyud nas mngon da byed pa'i thabs kyi rnam pa sna tshogs kyi lam dang*/__yongs su dag pa mthar phyin pa 'bras bu'i dkyil 'khor te/__mdor na gzhi lam 'bras bus bsdus pa sngags kyi dgongs don zab mo gang yin pa'o/__/de gang gis rjod par byed pa ni ming tshig yi ge da ma tshogs nas skabs kyi don mtha' dag ston pa rtsa rgyud le'u nyer gnyis pa'i bdag nyid can 'di nyid de/__de yang de bzhin gshegs pa thams cad kyi ska gsung thags dbyer med pa'i bdag nyid can/__dkyil 'khor gyi bdag po'i ye shes rang snang ba'i rnam rol rdo rje gsang ba'i tshig tu shar ba ste/__rang snang 'og min na nyid las mi gzhan pa'i 'khor la ye shes rang snang gi don rtsol ba med par rig pa'i tshul gyis gsungs pa dang*/__sangs rgyas kyi byin rlabs dang gdal bya'i dkar po rnam par 'phel ba'i stobs las gzhan ngo tsam da gsungs pa drang ba'i don min pa nges don mthar thag 'phags pa'i ye shes dgos pa'i dbang da byas pa'i gsang ba mchog gi rgyud kyi tshig rnams sgra spyi'i rnam pas blo la snang ba ni sgrar snang ba'i rgyud dang*/__de dang mthan par brjod 'dod kyi rtog pas rlung g.yos nas/__sgra'-i gnas dang byed pa sogs kyi 'ad byed bskal ba las ngag tu brjod pa ni sgrar grags pa'i rgyud dang*/__de brjod pa'i rten nam mtshan mar gyur pa phyi rol da yi ge'i gzugs brnyan glegs bam la bkod pa ni brdar gyur pa'i rgyud de/__brjod bya gleng gzhi la sogs pa rgyu rkyen 'bras bu'i tshul da 'brel ba'i don de nyid/__rjod byed ming tshig yi ge'i ngag gi rgyun 'brel mar gnas pa'i sgo nas rdzogs par gsal bar byed pas na rgyud do/__/de yang mtshon bya don gyi rgyud gsum gyi rang bzhin de dgarjod byed yi ge'i rgyud kyis mtshon par byas nas khong da chud pa ni dgos pa ste/__sgra don 'dres pa'i don spyi blo yul da shar ba la yul rang mtshan da zhen pa'i tshul gyis brda don la 'byor nas tha snyad 'grub pa ni tshig kun gyi tshul lo/__/de lta bu'i brjod don rtogs pa la brten nas mchog than gyi dngos grub mngon da gyur pa ni nying dgos so/__/nying dgos dgos pa la rag las dgos pa brjod bya rtogs pa la rag las/__don rtogs pa rjod byed la rag las pas na/__brjod bya rjod byed shes bya shes byed dang*/__rjod byed dgos pa thabs dang thabs byung dang*/__dgos pa nying dgos de las de byung dang*/__nying dgos brjod bya gnyis don gyis bdag gcig gi 'brel ba grub pas na/__gnas skabs dang mthar thag gi don gnyis bde blag tu grub pa'i dgos pa rgyud 'di la yod pa shes par bya zhing*/__don ma rtogs kyang rgyud kyi sgra tsam rna bar thos pa dang glegs bam mthong ba yang phan yon mchog dang ldan pas sngon tshogs khyad par can bsags pa'i stobs las byung ba yin par lung las 'byung ba bzhin no/__/gnyis pa la/__rgyud 'byung ba'i rgyu gleng gzhi/__rkyen gleng slong*/__'bras bu yongs su shes par bya ba rgyud don/__mjug rdzogs par yongs su gtad pa ste rdo rje bzhi'i grangs dang mtshungs par gnas pa las/__dang po phun sum tshogs pa lnga ste/__de yang rgyud chen po 'di'i dbang da byas nas than mong min par 'chad dgos pas/__ston pa ni dpal kun tu bzang po phyogs bcu das bzhi'i de bzhin gshegs pa thams cad kyi ska dang gsung dang thags rdo rje'i bdag po chos thams cad kyi rang bzhin gdod ma nyid da mngon par sangs rgyas pa nyid ston par 'dod kyi/__gang zag gi rgyud gcig lam sbyangs nas sangs rgyas pa'i ye shes kyi rgyud kyis bsdus pa'i gzugs ska lta bu nyi tshe ba gcig ston par 'dod pa ltar ma yin no/__/gnas ni 'og min gyi gnas mtha' dang dbus med pa chos kyi dbyings kyi pho brang chos thams cad snying po byang chub kyi dkyil 'khor da rang snang ba rgya chad phyogs lhung dang bral ba yin gyi/__dag pa dang ma dag pa'i zhing khams phyogs kyi chas phye ba'i gnas ris su chad pa ni ma yin no/__/'khor ni ye shes chen po rang snang ba'i rnam par 'phrul ba gang zhigazag bcas zag med kyi chos dbyer med pa'i rang bzhin byang chub chen po'i tshul 'chang ba'i ston pa nyid las rgyud mi gzhan pa gang yin pa der 'dod kyi/__'gro ba gzhan rang gi rgyud dag pa'am dad pas 'das pa lta bu ma yin no/__/das ni das bzhi mnyam pa nyid kyi dbyings 'pho 'gyur las 'das pa'i ngang na ska gsung thags mi zad pa rgyan gyi 'khor lo brtsal ba med par lhun gyis grub par lhun stug po bkod pa'i rgyan nyid da bzhugs kyi/__'das pa dang da lta dang ma 'ongs pas rnam par 'byed pa'am/__skad cig dang thang cig la sogs pa'i das kyis phye ba'i das nyi tshe ba ni ma yin no/__/rgyud ni 'khor ba dang mya ngan las 'das pa'i chos thams cad gdod ma nas dbyer med par dag mnyam chen po'i rang bzhin da mngon par rdzogs par sangs rgyas par ston gyi/__rgyu 'bras blang dor da byas nas rigs dang bshes gnyen sogs la brten te sangs rgyas pa'i rgyu bsgrubs pas 'bras bu gdod 'byung bar ston pa lta bu ni ma yin no/__/'di dag kyang 'di skad bshad pa'i das na zhes gleng gzhi mdor bstan pa'i tshig las kyang shes par bya ste/__ston 'khor dgongs pa dbyer med kyi dbang las 'di skad bshad ces dang*/__das na smros kyi das gcig na zhes ma smros pa la'ang don khyad par can yod pa yin no/__/de lta bur gleng gzhi mdor bstan pa'i tshig gi don yang*/__phyi rgyud 'byung ba gleng gzhi'i tshul dang*/__nang ltar bkod pa byang chub sems dang*/__gsang ba 'od gsal ye shes kyi tshul dang sbyar nas 'chad par bya zhing*/__phun sum tshogs pa'i tshul rgyas pa ni/__gzhi rang bzhin lhun grub kyi dkyil 'khor thags rje'i ngang las 'char tshul dang*/__de las zhi khro gnyis kyi dkyil 'khor 'phros pa'i tshul las brtsam ste shes par bya zhing*/__rgyas par rdo rje'i rgyud kyi tshig don 'grel bas zhib tu bshad pa las shes par bya'o/__/gnyis pa gleng slong ba la than mong da ni ston pas gleng slong ba zhig na/__zhal 'dzum pa dang*/__'od 'gyed pa dang*/ljags kyi dbang po rkyong pa la sogs pa'i sgo nas bskal ba dang*/__'khor gyis gleng slong ba na/zhu ba'i sbyor ba dang zhus pa'i tshig dag gi sgo nas don gang yin pa gleng slong bar byed kyang*/__than mong min pa 'di'i skabs su chos thams cad ye nas dag mnyam chen po'i dkyil 'khor da sangs rgyas pa'i don sangs rgyas nyag gcig gi dgongs pa la gsal ba'i tshul gang yin pa de la ngam zhing ngo mtshar ba'i tshul gyis de bzhin gshegs pa nyid la nyid kyis ched da brjod pa'i tshul gyis gleng slong ba yin zhing*/__de yang chos thams cad ska dang ye shes kyi ngo bor gdod nas dag par sangs rgyas pa'i che ba'i sgo nas thabs kyi cha bzung ba kun tu bzang pos gleng slong ba ni/__e ma ho/__rdo rje phung po'i yan lag ni/__/zhes sogs gsungs te mdor na snod bcud dag pa chen por bstan pa'o/__/de nyid mtshan ma med pa'i ngang da lhun gyis grub pas chos dbyings mnyam pa chen por sangs rgyas pa'i che ba'i sgo nas shes rab kyi cha bzung ba kun tu bzang mos gleng slong ba ni/__phyogs bcu stong khams ye nas dben zhes sogs gsungs te mdor na snang srid mnyam pa chen por bstan pa'o/__/dag mnyam bden pa dbyer med rdzogs pa chen po'i tshul da sangs rgyas pa'i che ba'i sgo nas yab yum thabs shes 'ad 'bral med pa'i bdag nyid chen pos gleng slong ba ni/__e ma ho ngo mtshar rmad kyi chos/__zhes sogs gsungs te mdor na bden gnyis dbyer med rang byung gi ye shes su bstan pa'o/__/chos thams cad gnas lugs de lta bu las ma g.yos mi g.yos g.yo bar mi 'gyur na yang*/__gsang ba bzhis chod de ma rtogs pa'i 'gro ba rnams la 'dal byed thags rje'i sprul pa gang 'dal sgyu 'phrul drwa ba'i rnam rol tshad med par bstan pa dag kyang*/__gdal bya'i yul rigs drug dang 'tshams par sprul pa'i skyes bu thab pa drug tu bsdus nas bstan cing*/__bstan pa chos kyi rnam grangs kyang gdal bya'i khams dbang bsam pa dang mthan par gsungs pa tshad med kyang*/__theg pa'i rnam grangs lngar rigs bsdus te bstan pa dang*/__gzhan yang shin tu gdal bar dka' ba'i gdal bya gdag pa can la khro bo'i tshul gyis rgyud grol bar mdzad pa'i tshul dang bcas pa'o/__/gsum pa yongs su shes par bya ba rgyud don la/__rgyud gsum gyi rnam gzhag spyir bstan pa/__lam rgyud bye brag tu bshad pa gnyis/__dang po la gzhi lam 'bras bu gsum las/__dang po gang rtogs par bya ba gzhi 'am rgyu'i rgyud la/__gzhi rang bzhin gyi dkyil 'khor bstan pa/__de ma rtogs pas 'khrul tshul/__'khrul kyang rang bzhin las ma 'das pa'i tshul/__'khrul ba ldog tshul dang bzhis shes par bya ba las/__dang po/__bcing med rnam par grol med pa'i/__/ye nas lhun rdzogs sangs rgyas chos/__/zhes gsungs pa ltar/__'di ltar snang srid kyis bsdus pa'i chos thams cad ye nas ska gsung thags kyi dkyil 'khor da dag cing*/__mtshan ma mtha' dag dang bral bas na so sor ris su ma chad par mnyam pa nyid chen por sangs rgyas pa ni gzhi rang bzhin lhun gyis grub pa'i dkyil 'khor zhes bya ste/__gleng slong gi skabs su ji skad bstan pa bzhin no/__/de lta bu'i ngo bo la sus kyang bcing ba med la/__de med pas rnam par grol ba'ang med de/__gnyis chos kyi tshul kun dang bral bas na rgya chad phyogs lhung med pa dang bden pa gnyis dbyer med pa'i rang bzhin da bzhugs pa ni gnas lugs ngo bo nyid kyi gzhi zhes bya ste/__de de bzhin da rtogs na myang 'das dang*/__ma rtogs na 'khor ba'i gzhir gyur cing*/__'khor 'das kyi chos thams cad de'i rang bzhin da ma gyur pa med pas na gzhi zhes bya zhing*/__de nyid sems can nas sangs rgyas kyi bar da rang bzhin 'gyur ba med par rgyun chags su 'jug pas na rgyud do/__/gzhi de dag pa mngon da gyur pa'i stobs kyis 'bras bu mthar phyin pa'i ska dang ye shes su snang bas na snang tshul la brten nas rgyu'i rgyud ces su'ang bzhag go__/de lta bu'i gzhi de nyid la stong pa nyid kyi cha nas rgyal ba'i yum la sogs pa las chos kyi dbyings dang*/__yang dag pa'i mtha' dang*/__de bzhin nyid la sogs pa'i ming gis bstan cing*/__ska dang ye shes kyi snang ba dang bcas pa'i cha nas snying po bstan pa'i mdo la sogs pa nas de bzhin gshegs pa'i snying po zhes pa'i ming gis bstan la/nges don sngags kyi theg pa 'dir ni snang stong bden pa dbyer med dag mnyam chen po'i bdag nyid gdod ma gzhi yi dkyil 'khor zhes bya'o/__/de ji lta ba bzhin da rtogs pa na gnas lugs de bzhin nyid dang ro mnyam par son pas de bzhin gshegs pa dang*/__gnas lugs mthar thag pa'i don la yang dag pa'i ye shes rgyas pas sangs rgyas zhes bya zhing*/__ci rigs par rtogs pa la lam pa zhes bya'o/__/gnyis pa/__gzhi de nyid ji lta ba bzhin da/__ma rtogs par 'khrul pa glo bur bas bslad nas phyin ci log tu snang zhing zhen pa la 'khrul pa btags pa'i gzhi zhes kyang bya/__ma dag 'khrul pa'i snang ba zhes kyang bya ste/__de yang gdod ma'i gzhi dbyings ni ngo bo ka nas dag kyang*/__rang bzhin lhun grub kyi snang ba dang mi 'bral bar zung 'jug yin pa'i gnad kyis/__gnas tshul bzhin da rtogs na sangs rgyas/__ma rtogs na sems can 'byung rung ste/__dper na sems zhes bya ba spyir btang da yul rig par byed pa'i bdag nyid can min na 'khrul kyang mi srid la/__ma 'khrul pa'i don rtogs pa'ang mi srid mod/sems ni yul 'dzin pa'i ngang tshul can yin pas na/__des yul gyi rang bzhin ji lta ba bzhin da bzung ba thag pa la thag par 'dzin pa dang*/__rkyen gyis gol te phyin ci log tu bzung ba thag pa la sprul da 'dzin pa gnyis srid pa bzhin da/__gdod ma'i rig mdangs ma 'gags pa nyid kyis lhun gyis grub pa'i rang snang la yul da bzung ba'i gzung 'dzin 'khrul ba'i sa bon las srid pa'i snang ba rgya 'byams su mched pa'i tshe na/__chu nyid chab rom 'ba' zhig tu gyur pa ltar/__'di ltar gang dang ci snang ba thams cad la gzung 'dzin tha mal da snang zhing zhen pa'i ngor dag mnyam chen po'i don mi snang la/__phyin ci log tu dmigs pa'i blo de yang ye shes kyi tshul dang mi mthan pas/__rang bzhin gzhir gnas kyi don bag la zha ste mi snang bar 'khrul ba 'ba' zhig gi tshul da snang ngo*/__/de ltar 'khrul ba des gnas lugs la sgrib pa'i tshul rgyas par phye na tshad med kyang*/__mdor bsdus na gnas skabs bzhi'i sgrib pa ste/__sad pa'i tshe na tshogs drug gi shes pa yul la rgyu ba rags shing gsal ba'i tshul gyis tha mal gyi snang ba sna tshogs par 'dzin pas snang srid rnam dag sgyu 'phrul dra ba sprul pa ska'i rang bzhin la sgrib/__rmi lam gyi tshe rlung sems tsam gyi snang ba sna tshogs rang snang 'al 'ol da shar ba la zhen pas ye shes rang snang longs spyod rdzogs ska'i rang bzhin la sgrib/__gnyid 'thag gi tshe sems sems byung gi rgyu ba log nas ci yang dran med mun pa lta bu'i ngang da 'phyan pas mi rtog chos ska'i rang bzhin la sgrib/__snyoms 'jug gi tshe rags pa'i byung tshor mtha' dag bde ba'i ros bcom nas gnas pa la der 'dzin zhing zhen pas zung 'jug ngo bo nyid ska'i rang bzhin la sgrib pa'i tshul gyis 'khrul bar 'khor mo yug tu 'phyan nas rang gnas ska bzhi'i don mthong bar mi 'gyur ro/__/de la 'khrul ba de dag rgyu med par 'byung mi srid pas 'di'i rtsa ba gang yin snyam na/__than mong gi theg par sems byung ma rig pa nyid rtsa bar gsungs la|_sngags rgyud las ni sems de yang gzung 'dzin da g.yo ba'i rkyen las rlung phra mo'am/__phra ba'i khu rdul rlung gsum gyi byed las snang gsum 'pho ba'i bag chags su gsungs shing*/__de 'dra'i rlung sems shin tu phra ba'i rtsa ba'ang gzhi bshad pa kun rdzogs chen gyi gzhi la mthar thag pa shes par bya'o/__/gsum pa ni/__de ltar snang das nyid na yang rang bzhin gzhi yi chos nyid las ni gzhan da gyur pa rdul tsam med de/__dang ser por snang ba'i tshe na yang gnas tshul la dang dkar po'i rang bzhin las gzhan da gyur pa med pa bzhin da/'di ltar snang srid kyis bsdus pa'i chos rnams ni/__rtogs kyang rung ma rtogs kyang rung rang gi rang bzhin dag mnyam chen po las g.yo ba med de/__mdo sde zab mo dag las kyang*/__de bzhin gshegs pa rnams byung yang rung ma byung kyang rung chos rnams kyi chos nyid ni ye nas gnas pa'o/__/zhes gsungs pa lta bu'o/__/bzhi pa ni/__gnas tshul dang mthan par zhugs pa'i yang dag pa'i ye shes dngos sam/__de dang rjes su mthan pa'i shes rab khyad par can gyi byed pa la brten nas 'khrul ba de dag ldog par 'gyur te snang bas mun pa nyams par byed pa bzhin no/__/de yang thos bsam gyi sgo nas gzhi yi bzhugs tshul la sgro 'dogs chod pa'i sngags kyi lta ba khyad par can rgyud la skyes pa'i gang zag las dang po pa'i ngor tha mal gyi zhen pa srab kyang snang ba ldog par mi 'gyur te/__rjes dpag tshad ma la brten nas dang dkar por nges pa'i ngor ser po'i snang ba ma log kyang der zhen log pa bzhin no/__/lta ba'i don bzhin sgom pa stobs su gyur pa'i rim pa dang mtshungs par/__lam gyi skabs su chab rom rim bzhin chu ru zhu ba ltar 'khrul ba'i snang zhen je chung dang*/__dag pa'i mthong ba je cher song na yang da rung dri ma dang bcas pa yin la/__mthar 'khrul pa'i sa bon phra ba'ang ldog pa'i tshe na/__chab rom chu 'ba' zhig tu song ba ltar ye shes 'ba' zhig stobs su gyur pas na slar ldog pa med do/__/'di rnams kyang rgyud las/__e ma ho bde gshegs snying po las/__zhes sogs dang*/__ji snyed 'jig rten 'khrul pa'i chos/__zhes sogs kyis bstan cing*/de dag gi tshul than mong gi rigs pa dang mthan par yang bsgrub nus te/__rnam 'grel las/__rnamaX shesaX ni yulaX rig cing 'dzinaX paX yiX choXs sam rang bzhin yin la/__de yang yul can gyi ngos nas yul jiX ltaraX yodaX pa deX 'dzinaX paX dngaX*/yul gyi ngos nas rang gi ngo bo ji ltar yodaX paX yiX niX bdagaX nyidaX deX/__yul can shes pa 'diX yiX skyedaX paraX byedaX paX'angaX yinaX te gzung don yin pas so/__/de lta na yul yul can gyi rangaX bzhinaX nam gnas tshul 'diX lta bu yinaX kyang rang bzhin 'diX lasaX sems deX rtag bdag sogs su sgro 'dogs pa'i rkyenaX gzhanaX gyisaX niX phyin ci log tu golaX bar 'gyuraX zhingaX*/__gol ba de yang rang gar mi ldog par de slar ldogaX paX yangaX ni de la gnod pa can gyi tshad mas drangs pa'i lam goms pa'i rkyenaX laX ltosaX/__rkyen las mi ldog pa'ang min te glo bur ba yin pas miX brtanaX te tshad mas gnod pas na thag pa la sbrulaX gyiX bloX bzhinaX noX/__/des na semasaX kyiX rangaX bzhinaX ni ji lta bar 'dzin pa gnyen po'i phyogs dang 'bral mi rung ba'i 'odaX gsalaX ba yin teX/__phyin ci log gi rtog pa bdag lta dang chags sogasi \u0f37 maX rnamaXs niX/__de'i gshis la 'bral rung gi gloX buraX baX yin pa/__deX phyiraX sngaraX thos bsam gyis dpyad pa'i das na yangaX phyin ci log gi rtog pas yang dag pa'i don mthong ba la gnod pa'i nusaX pa medaX pa rnamasaX/lam goms pa mthar phyin nas blo gnyen po deX yi bdag nyid dam rang bzhin da gyuraX pa laX phyisaX gnod pa'i nusaX pa medaX pa lta ci smos/__bag chags ma zad pa'i rgyud la lar cung zad gnod nusaX pa yodaX naX yangaX de ltar 'dzin pa la gnodaX paX canaX gyi tshad ma rang rgyud la/__skyedaX nusaX pa'i snyingaX poX canaX slob pa'i sems rgyud nyidaX laX phyin ci log gi rtog pa de/__yunaX daX gnasaX pa'i nusaX pa yodaX pa minaX teX/__rgyud yang dag pa'i lta bas khyab pas na saX rlonaX laX niX meX cung zad 'bar kyang yun da mi gnas pa bzhinaX noX/__/sdug bsngal gyis 'tsheX baX medaX pa yin pa dngaX phyin ci ma log pa'i yangaX dgaX pa'i donaX yin pa dang*/__blo de'i rangaX bzhinaX nam ngang tshul da gyur pa laX niX ldog phyogs phyinaX ci logaX gisaX 'badaX daX zinaX kyangaX cung zad kyang nus pa med pas slar miX ldogaX steX/__bloX niX yang dag pa de'i phyogasaX 'dzinaX te bzlog nus kyi tshad ma med pa'i phyiraX roX/__/zhes gsungs pa ltar gnyis med rnam rgyal gyi rgyud dang sgrub thabs kun bzang sogs las kyang tshul de dang mtshungs par gsungs pa bzhin da shes par bya'o/__/gnyis pa gang gis rtogs par byed pa thabs sam lam gyi rgyud la gsum ste/__lam gyi ngo bo dang*/__dbye ba dang*/__lam bgrod tshul lo/__/dang po ni/__gzhi rgyud kyi don ji lta ba bzhin da shes shing de'i don la tshul bzhin 'jug pa'i rnal 'byor gyi mthas glo bur 'khrul pa'i dri ma mtha' dag spangs nas gnas lugs mngon da byed pa ste/__mdor na lam lnga'i ye shes 'khor dang bcas pa'o/__/de yang rgyud las/__shes 'jug mtshan nyid 'byor ba'i gzungs/__/'bras bu smin byed rgyu dang rkyen/__/nus mtha can da gang gyur pa|_|rig 'dzin rgyal ba'i zhing da grags/__/zhes gsungs pa bzhin no/__/de yang tshul 'di la brten nas sam zhugs nas 'bras bu mngon da byed pas na lam dang*/__tshul 'di thob bya mngon da byed pa'i thabs yin pa dang*/__'dis gzhi shes par byed cing rim bzhin rgyun chags su 'byung ba'i lam gyis 'bras bu thob par byed pas na rgyud ces bya'o/__/gnyis pa la spyi dang bye brag gnyis las/__dang po la theg pa gnyis su phye ba dang*/__lngar bstan pa dang*/__dgur bzhag pa'o/__/dang po/__/than mong nges 'byung gi theg pa bzhi phyi rgyud sde gsum dang bcas pa skabs 'dir ring ba'i lam zhes bya zhing*/__than min rdo rje'i theg pa ni 'bras bu la nye ba'i lam ste gnyis yin no/__/gnyis pa lngar phye na/__theg pa bzhi yi nges 'byung la/__theg pa gcig gi 'bras bur gnas/__/zhes gsungs pa bzhin da/__lha mi'i theg pa/__nyan thos kyi theg pa|_rang byang chub kyi theg pa/__byang chub sems dpa'i theg pa/__gsang ba bla med kyi theg pa lnga las/__dang po'i grub pa'i mtha' ni las 'bras chud mi za bar yid ches pa'i 'jig rten pa'i yang dag pa'i lta ba'i rjes su 'brangs nas/dge bcu dang bsam gzugs kyi ting 'dzin bsgrubs pas mi dang 'dod gzugs kyi lhar skye bar byed pa'o/__/gnyis pa grub pa'i mtha' ni bden pa bzhi'i don la yang dag par lta ba dang rjes su mthan par/__tshul khrims dang ting nge 'dzin ldan pa'i sgo nas gang zag gi bdag med pa goms pas gnas skabs kyi 'bras bu rgyun zhugs la sogs pa bdan dang*/__mthar 'bras khams gsum kun tu sbyor ba zad pa'i dgra bcom pa thob par byed la/__de la'ang grub pa'i mtha' bye brag smra ba dang mdo sde pa gnyis su yod do/__/gsum pa ni/__sngon goms pa'i stobs kyis srid pa tha ma par gyur pa na dge ba'i bshes gnyen med par chos nyid kyi stobs las phyi nang gi rten 'brel zab mo'i tshul las bden pa bzhi rtogs shing*/__bdag med phyed dang gnyis kyi don mthong ba la brten nas rang sangs rgyas kyi dgra bcom pa mngon da byed la/__der yang rten dbang po rno rtul dang lam tshogs kyi khyad par las 'bras bu tshogs spyod dang bse ru lta bu gnyis su yod do/__/bzhi pa ni/__don dam dmigs med dang kun rdzob sgyu ma lta bu'i tshul gyis sems rnam pa gnyis bskyed nas/__lam phar phyin bcu la spyod cing bdag med gnyis kyi don la bskal ba grangs med gsum sogs su goms pa las 'bras bu yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas su 'grub par 'dod pa'o/__/de la'ang bdag med kyi lta ba yongs su rdzogs pa dbu ma pa dang*/__gnyis stong gi rang rig bden par khas len pas chos bdag med phra ba ma rdzogs pa'i sems tsam pa gnyis su yod do/__/lnga pa ni/__mthar thag 'bras bu'i dkyil 'khor nyid/__lta spyod khyad par can gyi sgo nas da lta nas ci rigs par lam da byed pa'i thabs la brten nas sangs rgyas nyid myur da 'grub pa ste/__de la yang bsgrub bya'i lha dang bdag gnyis bzang ngan dang tha dad med par mnyam pa'i tshul gyis sgrub pa sngags nang pa dang*/__kun rdzob tu bzang ngan nam tha dad pa'i rnam par bdag gi rgyud lha'i byin gyis rlob pa'i tshul gyis sgrub pa sngags phyi pa gnyis su yod la/phyi pa la'ang gsum ste/__don dam par bdag dang lha tha dad da ma grub kyang*/kun rdzob tu yon tan mthar phyin pa'i lha de bdag byin gyis rlob pa por bzung nas bdag dang lha rje khol gyi tshul da lta ba ste/__de la mchog dman da lta ba tsam zhig 'di pa'i lta ba khyad par 'phags chos min kyang*/__rje bos khol bo la mchog sbyin nus pa ltar lha dang sngags la bsten nas bdag gi rgyud la dngos grub gnyis gdon mi za bar grub pa'i nges shes khyad par can te/__de'i don kyang dngos grub bstsal nus par shes pa tsam min par rang mthar thag lha de dang ngo bo dbyer med par 'grub pa'i tshul la yid ches pas na nges shes khyad par can yin no/__/de'i gnad ni don dam par bdag dang lha mnyam pa nyid yin pa dang*/__kun rdzob bslu ba med pa'i rten 'brel zung da chud pa'i don la yid ches pas na lha'i mtshan ma ska dang sngags sogs la gzhung las bstan pa ltar tshul bzhin zhugs pa'i thabs kyis myur ba nyid da bdag nyid lha'i ngo bor sangs rgyas par byed pa gser 'gyur gyi rtsis lcags gser da byed pa bzhin da rtogs pa'i lta ba rnam par dag pa gzhir byas nas/__de dang rjes su mthan par lha sngags ting 'dzin la brtson pa dang*/__de yang rgyu rkyen tshogs pa las 'bras bu 'grub pas na/__phyi'i khrus dang gtsang sbra sogs cho ga'i yan lag ma nyams par lus ngag gi bya ba gtso bor bton te lha mnyes pa'i thabs lhur blangs pas/__lha'i mthas gnas skabs su 'dod gzugs kyi rig 'dzin sogs than mong gi grub pa dang*/__mthar thag mi tshe bcu drug na rigs gsum gyi bde bar gshegs pa'i go 'phang 'grub par 'dod pa ni bya ba'i rgyud dang*/__de las lta dgongs gong 'phel da gyur pas bdag dam tshig pa dang lha ye shes pa gnyis mnyam pa spun dang grogs po'i tshul da lta ba dang rjes su mthan par spyod pa krI ya dang sgom pa yo ga dang mtshungs par nyams su blangs pas mi tshe bdan na rigs bzhi'i sangs rgyas su 'grub par 'dod pa u pa ya ste gnyis ka'i rgyud kyi theg pa zhes kyang bya'o/__/de las kyang bden gnyis zung 'jug gi tshul la nges pa cher 'phel bas bdag dang lha dbyer med chu la chu bzhag pa ltar bsgrub tu rung bar mthong ba'i lta ba dang rjes su mthan par phyi'i bya ba la ma ltos kyang nang gi rnal 'byor kho nas kyang 'grub par mthong nas sangs rgyas kyi ska gsung thags mdzad pa dang bcas pa'i phyag rgya bzhis rgyas btab ste bsgoms pas tshe gsum na rigs lnga'i bdag nyid da sangs rgyas par 'dod pa rnal 'byor rgyud kyi theg pa ste/__de ltar phyi rgyud sde gsum la'ang dag pa mthar phyin pa 'bras bu'i ska dang ye shes kyi rang bzhin da gyur pa'i lha nyid mtshan ma dang sngags kyi rnam par shar ba lam da byed pa'i sgo nas sangs rgyas kyi mdzad pa la da lta nas ci rigs par 'jug pa'i cha nas 'bras bu lam byed kyi tshul yod cing de'i dbang gis mdo lam las thabs kyis 'phags shing myur bar yang grub bo/__/gnyis pa rnal 'byor chen po sngags nang pa bla med kyi theg par ni bdag dang lha ye nas 'ad 'bral med cing snang srid dag mnyam da rtogs pa'i lta ba zab mo dang rjes su mthan par/__rim gnyis zab mo bsgom zhing blang dor med pa'i spyod pas gang snang chos nyid dag pa'i rol par spyad pas tshe 'di la ska bzhi ye shes lnga'i bdag nyid mi slob pa'i zung 'jug drug pa rdo rje 'chang chen por 'grub par 'dod pa yin no/__/de la'ang bskyed rdzogs rdzogs chen gsum las/__dang po ma hA yo ga pas ni/__ska gsung thags yon tan phrin las lnga 'bras bu don dam dang*/__ye shes don dam dang*/__dbyings don dam dang gsum po ye nas 'ad 'bral med pa la don dam dkor bdan ngo bo nyid da lhun gyis grub pa zhes bya ste mdor na ska dang ye shes kyis brgyan pa'i dbyings ni 'bras das kyi rnam kun mchog ldan gyi stong pa nyid de/__de ni lhag pa'i don dam bden pa yin la/__de'i rtsal snang snod bcud da snang ba 'di rnams kyang ska dang ye shes su rang bzhin gyis gnas shing bden par ma grub pa'i ye shes sgyu ma lta bu ni lhag pa'i kun rdzob bden pa ste bden gnyis re re'i steng da yang snang stong 'ad 'bral med par gnas la/__de yang ska dang ye shes su dag pa'i cha nas than mong gi bden gnyis las lhag pa'o/__/yang dag par na 'di ltar kun rdzob gzhi dang lam gyi das na snang ba rnams dang*/mthar phyin 'bras das na snang ba'i don dam mthar thag gnyis gzhi 'bras ngo bo dbyer med pa lhag pa'i bden pa dbyer med chos ska chen por lta ba yin la/__mdor na ska dang ye shes kyi snang ba dang zung da 'jug pa'i dbyings te snang stong zung 'jug go__|de dang mthan par sgom pa'i rtsal rdzogs pa'i don da ting 'dzin rnam gsum yan lag dang bcas pa'i rnal 'byor gyis rig 'dzin rnam pa bzhi'i lam bgrod nas yi ge 'khor lo tshogs chen gyi sa la mngon par byang chub par 'dod pa'o/__/a nu yo gar ni/__gzhi rang bzhin gyi dkyil 'khor de yang phyi spros rtsol gyi lam la mi ltos par nang rdo rje lus kyi rtsa rlung thig ler gnad da bsnun pa las 'char bar bstan zhing*/__de'i ngo bo yang dbyings stong nyid kun tu bzang mo'i dkyil 'khor dang thabs bde ba kun tu bzang po'i dkyil 'khor gnyis dbyer med pa sras bde chen byang chub sems kyi dkyil 'khor yin la de nyid rigs dang dkyil 'khor kun gyi khyab bdag tu nges pa'i bde stong dbyer med kyi lta ba dang rjes su mthan par rang lus gzhan lus kyi rnal 'byor sogs bde chen gyi ye shes gtso bor gyur pa'i lam la bslabs pas lam lnga mthar phyin nas mi slob pa'i zung 'jug 'grub par 'dod pa'o/__/a ti yo ga las ni gnas lugs kyi don de nyid gzod ma nas byang chub pa'i rang rig ngo bo ka nas dag pa dang*/__rang bzhin lhun gyis grub pa dbyer med pa'i ngang nas thags rje'i rtsal snang ma 'gags par 'char ba'i ska gsum rang chas kyi don la bskyed pa dang rlung bcing ba sogs thabs kyi rtsol ba la ltos mi dgos par byar med rang gsal bsal bzhag med pa'i tshul da nges pa rig stong gnyug ma'i lta ba dang rjes su mthan par khregs chod cog bzhag bzhi dang thod rgal sgron ma bzhi'i nyams len la brten nas lam snang bzhi mthar phyin te lhun grub gdod ma'i dbyings su rang grol bar 'dod pa'o/__/de ltar theg pa'i rnam grangs lnga nang gses dang bcas par bstan pa de dag gi grub pa'i mtha' bsdu na lnga ste/__las 'bras chud mi za bar 'dod pa 'jig rten pa'i yang dag pa'i grub mtha' dang*/__gzung 'dzin gyis bsdus pa phyi dang nang gi chos thams cad rten cing 'brel ba'i tshul gyis skye ba 'di la phyin ci log gi 'dzin pa 'khrul bas gang zag sogs su sgro 'dogs kyi don la gang zag gi bdag med pa'am gzung ba phyi don kyang med pa dang*/__'dzin sems kyang ma grub pa'i chos kyi bdag med par rtogs pa'i sgo nas 'khrul ba bzlogs nas myang 'das mngon da byed pa mtshan nyid kyi theg pa'i grub mtha' ste/__de la rtogs pa rdzogs ma rdzogs kyi sgo nas nyan thos sems tsam dbu ma gsum mo|_|yang 'khrul snang rten 'brel gyi snang ba de nyid las 'bras bslu med kyi tshul da shar kyang lha sngags kyi thabs mang po la brten na myur da de las grol ba ster gyi srid pa'i las dang las kyi 'bras bus mi gos zhes ston pa phyi rgyud sde gsum gyi grub mtha' dang*/__yang sdug bsngal nyid byang chub/__nyon mongs nyid rnam grol gyi ye shes chen por rtogs nas lam sbyangs na las 'bras kyis gos par mi 'gyur bar ston pa rnal 'byor bla med spyi yi grub mtha' dang*/__yang 'khor 'das kyi chos kun gdod ma nas dag mnyam chen por lhun gyis grub pas/__lam gyi rtsol ba la mi ltos par/__tha mal las 'bras kyi 'ching bas ye nas gos su med par ston pa mthar phyin pa'i grub mtha' rdzogs pa chen po ste/__lam thams cad kyi mthar thag pa de kho na'o/__/de yang rgyud nyid las/__de dag thams cad kyang gzung ba dang zhes sogs kyi skabs nas bstan la de'i tshig 'grel tshul rong klong rnam gnyis sogs cung mi mthan kyang skabs 'dir gnad mthan par 'di ltar bshad do/__/gsum pa dgur phye ba ni/__rnam grol gyi lam 'jig rten las 'das pa'i theg pa gong da bshad pa de dag nyan rang byang sems te nges 'byung 'dren pa'i theg pa gsum/__kr-I ya u pa yo ga ste dka' thab rig byed kyi theg pa gsum/__ma hA a nu a ti ste dbang bsgyur thabs kyi theg pa gsum dang dgur rnam par bzhag pa yin no/__/de lta bu'i theg pa dgu la lta ba'i rnam gzhag tha dad med par 'dod pa ni/__lta ba dang lta yul ma phyed cing mdo sngags kyi lta ba khyad ma phyed pa ste/__bden gnyis dbyer med la nges pa 'drongs tshul gyi yul can gong nas gong da 'phags pa'i khyad par las/__kun rdzob tu rje khol gyi tshul da lta ba sogs yod pa sus kyang dgag mi nus la/__kun rdzob kyi yul can lta ba min na/__'jig rten pa'i yang dag pa'i lta ba dang*/__bden bzhi'i rnam pa'i stong bdag med ma gtogs pa gzhan pa rnams dang*/__tha snyad kyi yul ji bzhin nges pa'i lta ba kun lta ba min par thal dgos na/__de 'dra lam gyi rnam gzhag chags pa sus kyang mi smra'o/__/lta ba yin kyang don dam pa'i yul can min pas na theg pa'i khyad par 'phags chos su mi rung snyam na yang*/__don dam la gsal snang thob tshul gyis kun rdzob la nges pa skye tshul khyad par ba yin pas na shin tu yang khyad par 'phags chos su rung ngo*/__/yang sangs rgyas dang sems can med par ston pa thams cad lta ba'i dbang da byas pa dang*/yod par ston pa rnams sgom pa'i dbang da byas pa'i phyir kun rdzob tu lhar blta ba sogs lta ba min par bsgrub pa yang ches dka' ste/__skabs 'dir me yod kyi gzhir grang reg med par lta ba dang*/__khyi la 'jigs das seng ger sgom pa lta bu tsam min te/__sgrib gnyis spong zhing mthar 'bras 'gyur med la sbyor ba'i lam rnam dag gi lta sgom yin pas na/__de lta bu'i lta sgom ni rig pa dang rkang par ldan dgos pa'i phyir/__lta ba'i nges pa dang bral ba'i sgom pa dang*/__sgom pa'i nyams len dang bral ba'i lta ba ni shar da bltas nas nub tu 'gro ba'i dpe dang 'dra la/__dngos po'i gnas tshul dang mthan par 'jug pa'i lam bden gnyis kyi yul can thams cad la/__lta ba rnam dag sngon da 'gro bar nges te/tshad ma'i sgo nas nges pa rnam dag bskyed da yod pa'i phyir ro|_|yod med ces pa'ang tha snyad dang don dam dpyod byed kyi ngor yin la/de lta na don dam la sgom pa med pa dang*/__tha snyad la tshad mas nges pa bskyed da med par thal ba'i phyir rnam gzhag shin tu mi bde ba'o/__/des na tha snyad dpyod byed kyi tshad ma las nges pa'i chos can lta ba dang*/__mthar thag dpyod byed kyi tshad ma las nges pa chos nyid lta ba gnyis su yod pa shes par bya'o/__/gzhan yang a ti yo ga ni ye shes yin gyi theg pa min par smra ba'i lugs kyang bzhag dka' ste/__spyir lam dang 'bras bu'i ye shes gang yin kyang theg pa yin par/__'dis 'degs pa dang 'dir 'degs pa'i theg pa zhes lung spyi las grags pa yin no/__/khyad par sngags bla med kyi lam gyi ye shes mthar thag yin pas na theg pa thams cad kyi rgyal po yin cing*/__de rtsal da bton pa'i gzhung nyid theg pa thams cad kyi rtse mor grub pa yin no/__/de ltar theg pa ni gdal bya'i blo rim dang mthan par bstan pas dbye bsdu'i tshul kyang sna tshogs te/__gnyis dang gsum la sogs pa da mar phye yang don 'dir bstan pa de tsam da zad pas rgyud 'di ni lung thams cad kyi spyi yin no/__/gnyis pa bye brag sngags bla med kyi lam bshad pa la/__ngo bo'i cha nas bskyed rdzogs gnyis su bshad pa/__nyams su len tshul gyi sgo nas thabs grol gnyis su bshad pa'o/__/dang po la bskyed rdzogs gnyis las/__dang po ni/__rang bzhin gzhi rgyud kyi don nges pa'i lta ba dang rjes su mthan par snang srid dag mnyam gyi tshul la blo bcos shing goms pa'i tshul gyis 'jug pa ste/__de la bskyed pa'i rim pa'am lung gzhan las rjes su dpag pa'i rnal 'byor zhes kyang bya/__bcos ma'i lam zhes kyang bya'o/__/bskyed pa'i rim pa de yang srid pa rim par smin tshul dang mthan par/__stong pa chen po/__snying rje sgyu ma/__phyag rgya gcig pa/__phyag rgya spros bcas/__tshom bu tshogs sgrub dang lnga'i tshul gyis bsgrubs pas mar 'khor ba'i bag chags dgayar myang 'das kyi 'bras bu rdzogs/__rdzogs pa'i rim pa'i smin byed da 'gyur ba ste/__mdor na bcos ma'i blo ngor snang srid dag pa rab 'byams sgyu 'phrul drwa ba'i 'khor lor 'char ba'i bar da bslabs pas bskyed rim mthar phyin te snang srid gzhir bzhengs kyi bskyed rim zhes bya'o/__/de la spyir bskyed rim rkyang pas 'og min gyi bar gyi 'jig rten pa'i dngos grub kun sgrub nus kyi 'das lam mngon da bya mi nus na'ang*/__bskyed rdzogs zung 'jug gi tshul zab mo 'di lta bu mthar phyin pas ni rdzogs rim ngang gis drangs nas bden don mthong ba yang yod pa la rigs pas gnod pa med de mdo lam gyis kyang ring mo zhig na bden don mthong ba 'dren thab pa bzhin no/__/der ma zad gsang 'das sogs na sems dben sgrub pa'i tshul snying ga'i nA da la dmigs pa dang*/__gzhan yang rgyud sde so so'i phra thig gi gnad rnams dang stong gzugs dang ye shes kyi phyag rgya la brten pa'i tshul dang*/__ma bcos sor bzhag gi rdzogs rim rnams la rnal 'byor bzhi mthar phyin pa 'dis tshegs med par 'jug nus pa'i phyir ro/__/rim pa de'i dbye sgo gzhan yang rgyas bsdus dang rgyud kyi cho ga'i 'gros sna tshogs dang sbyar bas da mar 'gyur ro/__/gnyis pa rdzogs rim ni/__thabs kyi man ngag zab mos gzhi rgyud dag mnyam chen po rang gnas lhun grub kyi dkyil 'khor mngon da 'char bar byed pa ste/__de la rdzogs rim mam mngon sum gyi rnal 'byor dang gnyug ma'i lam zhes kyang bya'o/__/rdzogs rim de la rnam grangs mang da mchis kyang rten rtsa rlung thig le la gnad da bsnun pa 'khrul 'khor bum can phra thig zhu bde lta bu dang*/brten pa 'od gsal gyi thig le la gnad da bsnun pa stong gzugs dang thod rgal lta bu ste mdor na rdo rje bzhi'i ye shes mngon da byed pa'i thabs sna tshogs pa de dag kyang rgyud rnams su ci rigs par bstan te/__rim pa lnga dang sbyor ba drug ces pa la sogs pa bzhin no/__/de ltar yongs su rdzogs pa dang nyi tshe bar bstan pa thams cad kyang nyams su len tshul gyi sgo nas yid kyi dmigs pa dang lus ngag gi rtsol ba la brten pa mtshan bcas kyi lam dang*/__rtsol bral mtshan ma med pa'i rdzogs rim gnyis su 'ad la/__nyams su blang bya'i ngos nas stong pa'i ye shes 'od gsal/__snang ba'i ye shes sgyu lus/__de gnyis zung da 'jug pa'i ye shes te gsum yod cing*/__rdzogs rim de thams cad kyang las rlung dbu mar bstims nas dag pa'i ye shes mngon da 'char ba la dngos sam brgyud nas 'jug pa sha stag yin no/__/rgyud 'dir ni mtshan bcas kyi rdzogs rim 'khor lo bzhir phra thig gi rnal 'byor dang*/__thabs lam rim gyis pa steng sgo dang*/__cig car ba 'og sgo'i man ngag dang*/__mtshan med 'od gsal rdzogs pa chen po'i gdams ngag bstan to/__/de ltar rim gnyis lam gyis dri ma bsal stobs kyis gnas tshul mngon da gyur pa yin gyi/__rang bzhin gyis dag pa min na gnas tshul dang 'gal bar yid la byed pa'i bskyed rim dang*/__tha mal gyi lus la rlung dgag pa sogs kyis bsgrubs pa'i dngos po rnams rang ngor lha skar shar ba de yang*/__sgyu ma'i rde'u la rta glang da snang ba ltar dngos po la mi gnas pa'i 'khrul snang dang*/__de 'dzin pa yang log shes su 'gyur zhing*/__dag lnga lam da khyer ba dang*/__spyod pa blang dor med pa yang tshul de dang 'dra na/__de 'dra'i lam de mdo las kyang 'phags par khas len pa ni shin tu ya mtshan no/__/mdo sngags thabs tsam zhig las lta ba khyad med na bde zhing myur ba'i thabs de mdo las kyang cis mi ston/__des na rgyu'i theg par rgyu 'bras lhun grub tu lta ba med pas thabs de dag kyang re zhig bstan pa'i snod da ma gyur par shes par bya zhing*/__ye nas dag mnyam chen po'i yin lugs ma shes par thabs tsam zhig gis btsan thabs su sems can sangs rgyas su bsgyur bar smra ba rnams kyis ni/__rim pa gnyis po dngos po'i gnas tshul dang mthan par 'jug pa'i lam da sgrub ma nus par sngags la skar pa chen po btab pa yin par shes par bya'o/__/gnyis pa la thabs kyi nges pa'i lam dang*/__shes rab kyis rnam par grol pa'i lam gnyis/__dang po/__ngo mtshar cho 'phrul rmad kyi chos/__/gzhan nas yod 'ong ma yin te/__/thabs la brten pa'i shes rab nyid/__/de lta bu yi ngang da byung*/__/zhes gsungs pa bzhin da/__gtso bor thabs kyi spyod pa rmad da byung bas rang gnas kyi ye shes btsan thabs su 'char ba'i sgo nas 'bras bu myur da 'grub par byed pa ste ma k+Shi ka'i sbyor bas lcags khams yud tsam gyis gser da bsgyur ba bzhin no|_|de yang 'khor lo drug la brten nas 'bar 'dzag gi sbyor bas bde ba'i ye shes bskyed pa la bslab pa dang*/__mkha' gsang sbyor ba'i dbab bzung ldog khyab la brten nas zhu bde 'gyur med kyi ye shes bskyed pa gtso bor byas nas/__de yi yan lag bde chen gyi brtul zhugs bsgrub pa'i spyod pa'i rnam pa da ma dang bcas pa'o/__/de yang brtson 'grus can thabs kyi sgo nas rtogs bya gzhi rgyud bden pa dbyer med spros bral blo 'das kyi don mnyam bzhag tu ci rigs par myong ba'i stobs las/__rjes thob snang srid dag mnyam chen po'i tshul la nges pa shugs kyis 'drongs shing rnam rtog gi bzhon par gyur pa'i rlung dang*/__rkyen da gyur pa'i khams phra rags rnams rtsa yi gnad la brten te bcings pas/__g.yo byed kyi rlung 'ching ba na yid kyang rang bzhin gyis 'ching ba chos nyid yin pas/__kun rtog bzhon pa dang bcas pa bde stong d+hu tI'i dbyings su thim pa las/__khams dang rtsa yi 'gros dag nas 'khor lo bzhi'i rlung sems las su rung zhing dbu ma'i rtsa mdad grol ba las ye shes kyi snang ba rim bzhin mched nas 'pho ba'i bag chags ma lus pa log pa 'bras bu'i mthar thag bde chen rdo rje'i skar 'grub pa'o/__/gnyis pa/__ye shes rdzogs pa'i dkyil 'khor la/__/thos bsam sgom pa'i mnyam sbyor gyis/__/rang byung kun nam lhun gyis grub/__/ces gsungs pa bzhin da|_gtso bor thos bsam sgom pa'i shes rab khyad par can gyi sgo nas chos thams cad rang byung ye shes su ye nas sangs rgyas pa lhun gyis rdzogs pa'i dkyil 'khor chen por gtan la phab cing bsgoms pas/__lam bgrod nas rang snang ska dang ye shes kyi dkyil 'khor mnyam pa chen por grol bar byed pa ste rin po che ko stu b+ha dang lhan cig bzhag pa'i rdo'i khams rim gyis gser da 'gyur ba bzhin no/__/de la dbang rab rtogs goms chig chod kyi tshul gyis 'jug pa cig car ba'i lam dang*/__thog mar lta ba gtan la phab nas de'i don bzhin ting 'dzin la rtsal sbyang ba rim gyis pa'i lam gnyis su yod la/__ting 'dzin de yang tshad da ma 'khyol kyang spyi'i rnam pa tsam sgom pa mos sgom zhes bya ste/__lam mtshan nyid pa rgyud la skye ba'i nus pa 'jog pa dang*/__gnas skabs las sna tshogs sgrub pa'i phan yon dang ldan pa'o/__/'chi ba dang bar do skye ba'i rim pa dang sbyar ba'i stong chen la sogs pa rnal 'byor lnga po rim pa bzhin tshad da 'khyol bar sgom pa ni lam nges rdzogs zhes bya ste de la brten nas rig 'dzin bzhi'i go 'phang mngon da byed pa'o/__/de ltar shes rab can gyis thos bsam gyi sgo nas dag mnyam chen po'i don tshul bzhin nges pa'i lta ba khyad par can sngon da btang nas/__de'i tshul dang mthan par 'jug pa'i lam gyi ting 'dzin rtsal sbyang ba'i mnyam rjes kyi rnal 'byor la brten nas tha mal 'khrul pa'i rtog pa rnams rang grol da 'gyur la/__kun rtog gi sems grol na de dang dbyer med par 'jug pa'i rlung khams kyi 'pho ba yang ye shes kyi dbyings su grol ba chos nyid yin pas/__gzung 'dzin 'khrul snang gi kun rtog rkyen dang bcas pa rang zhi rang grol da song nas gnas lugs don gyi bden pa mngon da byas te mi slob pa'i 'bras bu la sbyor bar byed do/__/thabs grol gyi lam de gnyis kyang thabs shes kyi byed pa gtso che chung gi sgo nas bzhag gi gcig shos la gcig shos med pa ma yin la/__gnas lugs kyi don mthong ba la don gcig par shes par bya'o/__/de yang tshogs sgrub kyi skabs su rnal 'byor pa'i nus pa dang bstun nas mtshon byed dpe yi ye shes tsam rgyud la skye ba dang*/__'dod gzugs kyi rig 'dzin grub pa dang*/__tha na'ang sngags kyi thabs zab mo dang ldan pa'i sgrub pa khyad par can dang 'brel ba'i phyir dngos grub ci rigs pa 'thob la/__lam nges rdzogs kyi tshogs sgrub mtshan nyid pa yin na mchog gi dngos grub thob nas tshom bu dang bcas pa rig 'dzin gyi sa la gshegs par 'gyur te/__de'i rgyu mtshan stong chen gyi ting 'dzin tshul bzhin bsgrubs pa'i das na yang da ba sogs rtags bcu rdzogs shing*/__snang srid gzhir bzhengs kyi bskyed rim grub pa'i rnal 'byor ba des/__mnyam bzhag tu stong bzhi'i 'od gsal drangs shing de'i ngang las rlung sems tsam gyi lha skar ldangs te/__rjes thob dag pa rab 'byams kyi snang ba mu med pa'i nus pa rdzogs pa'i phyir na/__tshogs sgrub kyi sgrub pa chen po'i skabs su phyag rgya'i nye rgyu la brten nas chos nyid don gyi bden pa mngon sum da byed pa'i phyir ro/__/gsum pa lam bgrod tshul la/__skabs 'dir bstan bgrod bya lam gyi rang bzhin ni rnam grol mthar thag gi 'bras bu'i 'jug ngogs bla na med pa yin la|_dbye na sdags bla med kyi lam lngar yod cing*/__ji ltar bgrod tshul ni/__gang zhig mtha' yas pa'i sems can ma lus pa sgrol ba'i don da tshe 'di la sangs rgyas kyi go 'phang sgrub par 'dod pa'i snying rje chen po phul da byung ba dang ldan pa'i gang zag des/__mthar thag gi 'bras bu 'grub pa'i lam yang rdo rje theg pa 'di kho na la rag las par shes nas/__mtshan nyid dang ldan pa'i bla ma las smin byed dbang bzhis bdag rgyud legs par smin par byas shing*/spyi dang khyad par lhag pa'i dam tshig la srung sdom tshul bzhin bgyis te/__snang srid dag mnyam chen po'i lta ba rnam dag dang rjes su mthan par lam rim pa gnyis la tshul bzhin bslabs pas lam lnga po rim bzhin rdzogs par 'gyur te|_de yang dang por rang gzhan gyi lus la sogs pa dkyil 'khor gyi 'khor lor ye nas dag pa bzhin da sgom zhing*/__de yang stong nyid spros bral mnyam pa chen po dang zung da 'jug pa'i tshul la blo bzhag pa ni lus dran pa nye bar bzhag pa/__byung tshor gyi rtog pa bde ba chen po'i ye shes su bsgyur ba tshor ba dran pa nye bar bzhag pa/__sems sems byung gi spros pa ma lus pa sems nyid 'od gsal gnyug ma'i dbyings su sdom pa sems dran pa nye bar bzhag pa/__'khor 'das snang btags kyi chos thams cad dag mnyam blang dor dang bral bar spyod pa chos dran pa nye bar bzhag pa ste rgyud sgyu 'phrul dam pa nas ji skad bstan pa lta bu'o/__/de yang theg dman las theg chen gyi dran nye 'phags tshul dbus mtha' las/__byang chub sems dpa' rnams kyi ni/__dmigs dang yid la byed pa dang*/__'thob pas de nyid khyad par 'phags/__zhes gsungs pa bzhin da/__mdo las sngags 'phags tshul kyang de dang 'dra ste/__rang gzhan gyi lus sogs mdor na 'khor ba dang myang 'das kyi chos thams cad la dmigs nas/__de thams cad ye nas dag mnyam chen por dbyer med par yid la byed pas/__mthar 'bras la lam gzhan bar da brgyud mi dgos par 'thob pa ni sngags kyi tshul lo/__/des na mdo lam na kun rdzob tu 'khor 'das spang blang da byed cing*/__'dir 'khor 'das dbyer med mnyam par sbyor ba'i tshul gyis lam la 'jug pa yin no/__/de ltar dran pa nyer bzhag bzhi'i rang bzhin can gyi sngags kyi tshogs lam chung ngu skye la/__de gong da 'phel ba las yang dag spong bzhi'i rang bzhin can gyi tshogs lam 'bring po dang*/__de gong da 'phel bas rdzu 'phrul rkang bzhi'i rang bzhin can gyi tshogs lam chen po skye'o/__/de ltar tshogs lam na thos bsam gtso che ba'i sgo nas dag mnyam bden pa dbyer med kyi don go yul tsam gtso cher 'jal zhing*/__'phags lam rang rgyud la skye ba'i rgyur gyur pa'i bskyed rdzogs la 'bad pa'i skabs yin pas tshogs lam zhes bya'o/__/de nas bskyed rdzogs kyi nyams len gong 'phel da gyur pa las/__sgom pa'i nyams myong gtso bor gyur pa'i sgo nas mtshon bya don gyi gnas lugs don spyi'i tshul gyis 'jal ba sbyor lam bzhi skye bar 'gyur te/__de yang mthong lam ye shes me lta bu 'byung ba'i snga ltas mtshon byed dpe yi ye shes rgyud la dang por skyes pa na sbyor lam drod ces bya la/__de yang dag mnyam bden pa dbyer med kyi gnas lugs rtogs pa'i shes rab dang de'i grogs su dad sogs dang bcas pa'i dbang po lnga yi rang bzhin can yin no/__/de gong 'phel da gyur pa las dad sogs lnga stobs su 'gyur ma nus kyang*/__dge rtsa g.yo ba'i nang na rtse mor gyur pa sbyor lam rtse mo'i rtogs pa skye'o/__/rtse mo'i skabs kyi dbang po lnga por rang rang gi mi mthan phyogs kyis brdzi mi nus pa'i stobs lnga'i rang bzhin can gyi mngon rtogs rgyud la nam skyes pa na sbyor lam bzod pa zhes bya ste/__chos nyid don gyi gnas lugs la nyams myong khyad par can gyi sgo nas blos lcogs pas na de skad da bya'o/__/de gong 'phel da gyur pa las don gyi ye shes dngos su 'dren nus pa'i dpe yi ye shes mthar thag pa rgyud la skyes pa ni chos mchog ces bya ste/__'jig rten pa'i lam la de bas mchog gzhan med par des 'phags lam 'dren thab pas de skad ces bya'o/__/de ltar sbyor lam 'di dag gis mthong lam la sbyor bas na ming de skad gdags so|_|sbyor lam yin min gyi sa mtshams kyang dpe yi ye shes rgyud la skyes ma skyes kyi sgo nas 'dzin dgos kyi/bskyed rim tshogs lam dang*/__rdor bzlas sogs rdzogs rim sbyor lam nas nyams su len par bshad pa'ang*/__rim gyis pa la de ltar 'ong ba yod kyang mtha' gcig tu de ltar nges pa med de/__dbang das na ye shes ngo 'phrod pa sogs kyis rtogs goms cig car ba srid pa'i phyir dang*/__dang po nas kyang bskyed rdzogs zung 'brel da nyams su len pa yod pa'i phyir dang*/__snang stong chu zla'i tshul da shes pa'i bskyed rim zab mos dpe'i ye shes 'dren par srid pa'i phyir dang*/__rdor bzlas sogs la rnal 'byor da byas kyang dpe yi ye shes ma 'drong bar tshogs lam tsam da gnas pa'i skabs srid pa'i phyir na/__rgyud sde so sor bstan pa'i bskyed rdzogs kyi tshul gang nyams su blangs kyang rung*/__don la dpe yi ye shes rgyud la nam skyes pa de la sngags kyi sbyor lam zhes bya ba gnad kyi don to/__/dpe yi ye shes de la'ang sbyor lam snga ma gnyis su ri mor bris pa'i zla ba lta bu rjes mthan pa dang*/__phyi ma gnyis su chu nang gi zla gzugs lta bur mtshan nyid pa gnyis su yod do/__/de ltar sbyor lam gyi rtogs pa mthar thag pa des mtshon bya don gyi ye shes nam mkha'i zla ba dngos lta bu'i rang mtshan de nyid yul dang yul can gnyis su med par mthong ba'i mthong lam drangs nas chos nyid kyi bden pa mngon da gzigs pa'i shes rab la sogs pa byang chub kyi lam yan lag bdan dang ldan pa'i mngon rtogs dang ldan par 'gyur ro/__/de nas snang srid dag mnyam chen por dngos su gzigs pa'i yang dag pa'i lta ba sogs 'phags lam yan lag brgyad kyi rang bzhin can sngags kyi sgom lam rgyud la skye zhing*/__de yang sa dgur phye ba'i sgrib pa rnam pa dgu las/__sgom spang chen po'i chen po'i gnyen por gyur pa'i slob pa'i ye shes rgyud la skyes pa sa gnyis pa yin pa sogs r-im bzhin sbyar te/__mthar sgom spang chung ngu'i chung ngu'i gnyen po sa bcu pa thob pa'i rgyun mthar slob pa'i ye shes mthar thag pa na mthar lam rdo rje lta bu'i ting nge 'dzin gyis gnas lugs mthar thag la mnyam par bzhag pa'i stobs kyis sgrib gnyis kyi sa bon phra zhing phra ba'ang drungs nas phyung ba'i de ma thag tu rnam grol gyi lam la/'bras bu'i mchog mi slob pa'i zung 'jug shin tu rnam par dag pa'i ye shes kyi ska nyid da sangs rgya bar 'gyur ro/__/de yang sa de dag gi ming ni phar phyin theg pa dang mthan la/__so so'i yon tan dang rtags tshad rnams kyang mdo sngags mthan par gzhung rnams las ji skad gsungs pa bzhin da nges par bya'o/__/de ltar lam lnga po de ni chos nyid mnyam pa nyid gnas lugs don gyi 'od gsal mthong tshul las rnam par gzhag pa ste/__'di ltar tshogs lam na thos bsam gyis go yul tsam gyi 'od gsal dang*/__sbyor lam dpe yi 'od gsal/__mthong lam don gyi 'od gsal/__sgom lam slob pa'i 'od gsal/__mi slob lam na mthar thag gi 'od gsal nyid yod pa shes par bya la/__'phags pa'i sar chos dbyings mngon sum gzigs tshul tsam la khyad med kyang*/__gsal snang gong nas gong da thob tshul la khyad par che na yang de ni 'phags pa rnams kyis so so rang gis rig par bya ba las/__bar snang gi bya rjes bzung da mi nus pa ltar thos bsam gyi blos so sor bsam par mi nus kyang*/__gsal snang thob tshul la brten nas rjes thob kyi nges pa skye tshul dang spang rtogs kyi yon tan 'phags tshul las brtsams te sa bcu'i khyad par gtan la 'bebs pa yin no|_|de ltar chos nyid la gsal snang gong nas gong da 'phel ba'i khyad par las snang srid dag par mthong ba'i tshul kyang 'di ltar tshogs lam da mos pa'i lha ska/__sbyor lam rlung sems kyi lha ska/__mthong lam 'od gsal gyi lha ska/__sgom lam slob pa'i zung 'jug gi lha ska/__mthar thag mi slob pa'i zung 'jug gi lha ska zhes rnam par gzhag pa ste/__'di lta bu'i tshul gnyis po 'dis kyang dag pa dang mnyam pa chen po'i don lam gyis ji bzhin gtan la phab pa yin la|_dag mnyam bden pa dbyer med kyi don res 'jog med par cig car mngon da gyur pa ni mi slob pa'i zung 'jug ces sangs rgyas kyi sar rnam par gzhag ste/__de la ngo bo'i cha nas bden gnyis dbyer med pa'i ye shes kyi ska yin pas tha dad min na yang*/__ska gsum gyi ldog cha nas kun tu 'od dang*/__pad+ma can dang*/__yi ge 'khor lo tshogs chen gyi sa zhes bzhag go__/ska gsum dang sbyar lugs kyi bzhed pa mi 'dra ba yod kyang don la gang ltar kyang 'gal ba med de/__'di gsum la spang rtogs mtho dman med par ldog chas phye ba tsam da 'dod pa mthan pas so/__/gzhan yang bde ba chen po dang*/__ye shes bla ma'i sa la sogs pa rnam gzhag mi 'dra ba dag kyang tshul de dang 'dra bar zad do|_|sa lam 'di dag thabs lam dang sbyar na 'khor lo lnga'i rlung sems las su rung ba las lam lnga'i yon tan skye ba dang*/__dbu mar ro rkyang gi mdad pa nyer gcig grol ba las sa bcu gcig gi ye shes 'char ba'i tshul sngags rgyud spyi las grags pa bzhin no/__/spyir sngags kyi sa lam 'di la rgyu yi sa dang 'bras bu'i sa'i tshul gyis dbye ba dang*/__grangs 'dren tshul dang ming gi khyad par sogs mi 'dra ba da ma rgyud so sor gsungs te/__dga' bzhi kho na la'ang lam lnga sbyar ba lta bu'i rnam gzhag sna tshogs yod kyang*/__don da lam bgrod tshul la thams cad khyad med par tshul 'dir dgongs gnad gcig par nyid da shes par bya'o/__/de lta bu'i lam de rig 'dzin rnam pa bzhi dang sbyar ba la bzhed tshul mi 'dra ba yod de/__kun mkhyen chen pos ni/__mos spyod kyi lam mthar thag pa na yid lha'i rnal 'byor da smin kyang*/__lus rnam smin gyi gzugs las gnas ma gyur pa/__lus rgya dang bral nas phyag rgya chen po'i ska thob pa rnam smin rig 'dzin/__mthong lam yan chad slob pa'i lam na rnam smin gyi lus rdo rje'i lus su gnas gyur zhing lus de ma spang bar sangs rgyas kyi sar sbyor la/__phung po'i zag pa med cing ye shes kyi gzigs pa dang ldan pa mthong lam mchan tshe dbang rig 'dzin/__'phags pa slob pa'i lam khyad par can gang zhig rang lus gang bsgoms pa'i lhar gyur te sangs rgyas dang mdzad pa cha 'dra yang sgrib pa mtha' dag ma zad pas mthar 'bras dngos ma thob pa phyag chen rig 'dzin/__spang rtogs mthar phyin nas mi slob pa mngon da mdzad pa lhun grub rig 'dzin da bzhed/__bka' sde zur pas ni rig 'dzin bzhi ga 'phags pa slob pa'i sas bsdus par bzhed de/__chos nyid kyi bden pa mthong yang blo'i nus stobs che chung gis snyigs ma'i lus ye shes kyi mes sbyong bar ma nus pa rnam smin rig 'dzin/__sbyong nus te skye 'jig med pa dwangs ma'i lus su gyur pa tshe dbang rig 'dzin te mthong lam la gnyis su dbye zhing*/sgom lam pa ye shes sgyu ma'i ska can phyag chen rig 'dzin slob lam mthar phyin nas sangs rgyas su 'gyur ma rag pa ska lnga lhun grub rdo rje 'chang gi cha lugs 'dzin pa lhun grub rig 'dzin da bzhed do/__/nges tshig ni bid+ya d+ha ra'i sgra las drangs na/__bid ya ni rig pa ste shes rab ye shes kyi bdag nyid can sngags kyi de kho na nyid do/__/d+ha ra ni 'chang ba ste de lta bu'i don rang rgyud la 'chang zhing ldan pa'o/__/des na rig 'dzin bzhi 'di sa mtshams gang ltar sbyar kyang 'gal ba med de bsnyen sgrub yan lag bzhi la sogs pa bzhin no/__/sngags grub pa la'ang de'i sgra 'jug ste 'dod gzugs kyi rig 'dzin dang ral gri'i rig 'dzin zhes pa la sogs pa bzhin no/__/gzhan yang sar chud pa/__sa la gnas pa/__sar smin pa'i rig 'dzin gsum dang*/__sgom lam kho na la'ang*/__rdo rje 'khor lo rin chen pad+ma ral gri'i rig 'dzin lngar phye ba la sogs pa da ma yod pa yin no/__/gsum pa gang da mthar phyin pa 'bras bu'i rgyud ni/__das gsum rgyal ba'i thags chud pa'i/__/dngos grub mchog gi snying po ni/__/zad pa'i das med yid bzhin mdzod/__/'phel 'grib med par 'byung ba ste/__/zhes dang*/__gcig dang da mar bral ba yi/__/mtha' dang dbus med de bzhin nyid/__/sangs rgyas kyis kyang mi gzigs te/__/rang byung ye shes gnas med snang*/__/zhes dang*/__chos ska dpag med brjod da med/__/ces sogs kyis bstan pa ltar lam bsgoms pa'i stobs kyis glo bur ba'i dri ma bag chags dang bcas pa rtsad nas spangs pa na/__gzhi dag mnyam dbyer med chen po rang bzhin gyi dkyil 'khor ji lta ba bzhin da mngon da gyur pa ste/__de yang chos thams cad dbyer med par mngon par rdzogs par byang chub pa rang byung gi ye shes nyag gcig gi ngo bor gyur pa rdo rje lta bu'i ska/__bde ba chen po rtag khyab kyi rang bzhin/__rnam pa thams cad par 'char ba'i yon tan bsam gyis mi khyab pa'i mnga' bdag/'bras bu mthar phyin pa mi slob pa'i zung 'jug gi bdag nyid yin la|_de'i khyad par mdor bsdus na ska gsung thags yon tan phrin las lnga lnga ste 'bras chos nyer lnga'i rang bzhin dang*/__de yang bsdu na rten ska/__brten pa ye shes/__mdzad pa phrin las te gsum gyi rnam par 'ad la/__rgyas par phye na chos kyi dbyings kun nas 'gengs pa'i shes bya'i rnam pa thams cad dang mtshungs par yon tan gyi khyad par tshad dpag tu med pa'i sgo nas mtha' yas pa'i sems can thams cad la phan bde'i mdzad pa nam mkha' ji srid da rtag khyab lhun gyis grub par 'jug pa yin no/__/ci phyir 'bras bu'i rgyud ces bya na/__don da gnyer bya bla na med pa'i mthar thag pa yin pas sam/__de yang snang tshul la glo bur dri ma lam gyis bsal stobs kyis mngon da gyur pas na 'bras bu zhes bya zhing*/__nam yang rgyun mi 'chad pas na rgyud ces bya'o/__/gnyis pa lam rgyud bye brag tu bshad pa la/__dbye bsdu'i rim pa sna tshogs gsung tshul dang*/__skabs kyi don bshad pa'o/__/dang po la rdo rje theg pa'i lam gyi tshul 'di dag rgyud dang dgongs 'grel chen po rnams las dbye bsdu'i tshul sna tshogs su gsungs te/__gsang sngags kyi lam ni thabs shes gnyis su med pa'i rnal 'byor gcig pa'i rnam par bstan pa dang*/__yang bskyed rdzogs gnyis sam thabs grol gnyis sogs kyi tshul da bshad pa dang*/__yang ska gsung thags kyi rnal 'byor gsum mam/__lta sgom spyod pa gsum dang*/__bsnyen sgrub las gsum la sogs pa gsum tshan gyi rnam par bshad pa dang*/yang rdo rje bzhi yi ye shes lam da byed pa'i rnal 'byor gyi rim pa bzhi dang*/sangs rgyas kyi ska gsung thags mdzad pa dang bcas pa lam da byed pa'i cha nas phyag chen dang chos dang dam tshig dang las kyi phyag rgya rnam pa bzhi'i chings kyis bcings ste bstan pa dang*/__yang dbang dang dam tshig dang lta ba dang sgrub pa dang phrin las te rnam pa lnga'i khongs su lam kun bsdus nas 'chad pa dang*/yang gsang sngags ni bslab pa'i rdzong 'phreng mchan mtha' drug tu 'chad de|_gzhi dam tshig gis bzung thag lta bas bcad la spyod pas dor/__rim pa dbang gis bgrod/__nyams su ting nge 'dzin gyis blang*/__don man ngag gis sgrub pa'o/__/zhes gsungs yang lta ba spar khab pa spyod pa/__ting nge 'dzin dbang dam tshig phrin las sgrub pa bdan gyi sgo nas 'chad pa dang*/__yang bdan po de'i steng da dkyil 'khor bsnan te brgyad da byed pa dang*/__yang dkyil rong zom 'khor dam tshig sgrub pa dbang dang phrin las te gzhi rnam pa lnga/__sngags dang phyag rgya ting 'dzin mchod pa ste yan lag bzhi dang dgur 'chad de lta spyod ni thams cad la khyab byed da 'gro bas logs su ma smos pa'o/__/yang lta ba dang spyod pa dang dkyil 'khor dang dbang dang dam tshig dang mchod pa dang sngags dang ting nge 'dzin dang phrin las dang sgrub pa ste rgyud kyi dngos po bcu'i khongs su lam kun bsdus te ston zhing sngags dang phyag rgya ni tshan gcig tu bsdu bar mdzad do/__/de ltar dbye bsdu sna tshogs pa de dag kyang rang rang gi skabs kyi bshad bya gtso bor bzung nas gzhan de'i yan lag tu bstan pa'i sgo nas tshul bzhin bshad na gang ltar kyang gsang sngags kyi lam kun la khyab par 'chad nus pas na khyad med do/__/gnyis pa skabs kyi don rang lugs su ni rgyas pa'i dbye sgo ltar 'chad na bde bas/__rgyud kyi dngos po bcu gcig gam bslab pa'i mtha' bcu gcig gi tshul da 'chad de/__de kho na nyid lta ba/__mi g.yo ba ting 'dzin la dor ba spyod pa gsum dang*/__bkod pa dkyil 'khor/__rim pa bgrod pa dbang*/__mi 'da' ba dam tshig gsum dang*/__don da gnyer ba sgrub pa/__gnas su stob pa mchod pa|_rol pa phrin las te gsum dang*/__'ching ba phyag rgya dang*/__zlos pa sngags te sa bcu gcig gi grangs dang mtshungs par bzhag go__/de dag so sor 'chad pa'i/__dang po lta ba ni/__rgyu gcig pa dang yig 'bru'i tshul/byin gyis brlab dang mngon sum par/__/rab tu rtogs pa rnam bzhi yis/__/thams cad mngon rdzogs rgyal po che/__/zhes sogs gsungs pa ltar/__dag mnyam chen po'i lta ba ni sngags bla med kyi lam thams cad kyi sngon da 'gro zhing bslab pa gzhan kun de'i rjes su 'brang dgos pas lta ba nyid shin tu gal che bas na de cung zad rgyas par bshad pa la/__ngo bo dang*/__dbye ba dang*/__de'i tshul bsgrub pa dang*/__dgos pa dang bzhi las/dang po la than mong spyir bstan pa dang*/__than min bye brag tu bshad pa gnyis/dang po/__dr-iSh+ta'i sgra las drangs na lta ba zhes bya ste/__gzhal bya'i yul gang la shes rab kyis sgro 'dogs bcad nas mtha' gcig tu nges par 'dzin pa'i blo'o/__/de la'ang shes rab kyi khyad par las yul ji bzhin par gtan la pheb ma pheb kyi tshul las 'jig rten dang 'jig rten las 'das pa'i lta ba'i rim pa sna tshogs su gnas te/__rgyud 'di las/__ma rtogs pa dang log par rtogs/__/phyogs rtogs yang dag nyid ma rtogs/__/'dal ba dgongs pa gsang ba dang*/__/rang bzhin gsang ba'i don rnams ni/__/yi ge sgra btags ming tshogs la/__/brten pa'i tshig gis rab mtshon te/__/khong nas gab sbas don 'byin pa/__/ston pa rdo rje'i thags la gnas/__/zhes gsungs pa bzhin snang tshul 'di la bden par zhen pa'i bdag dang chos su lta ba la gnas pa tsam las grub mtha'i dpyad pa gzhan ma zhugs pa'i 'jig rten phal pa nas brtsams te snang srid dag mnyam chen po rang bzhin gzhi yi dkyil 'khor ji lta ba bzhin da gtan la pheb pa dpal ldan gsang ba'i snying po'i grub pa'i mtha'i bar da gong nas gong da 'phags pa'i tshul gyis gnas pa yin no/__/gnyis pa ni/__lta ba thams cad kyi yang rtse/__grub mtha' thams cad kyi mthar thag lam thams cad kyi skyel so theg pa bla na med pa 'di pa'i lugs kyi lta ba than mong min pa ni/__snang srid dag mnyam chen por nges pa'i blo yin no/__/de yang lta ba zhes pa gtan la dbab bya'i don de nges bzung gi rnam pa can zhig la 'jog pas gtso bor rjes thob kyi nges shes la bzhag dgos te/__mthong lam mnyam bzhag lta bu la shes rab dang ye shes kyi ming gis gdags kyi lta ba zhes cher ma brjod kyang*/__yang dag pa'i don mthong ba'i cha nas lta ba'i ming btags kyang 'gal ba med mod/__'on kyang 'phags pa'i mnyam bzhag gi skabs na chos dbyings gzigs pa'i tshul ni so so rang gis rig par bya ba las sgra rtog gi yul las 'das kyang*/__mnyam bzhag tu gsal snang thob tshul las rjes thob tu nges pa shugs kyis 'dren tshul/__kun tu 'gro don mchog gi don/__/zhes sogs gsungs pa ltar/__rjes kyi nges pa las sa'i khyad par dang 'phags pa rnams kyi yang dag pa'i lta ba bzhag pa bzhin da/'dir ni dbang das kyi ye shes 'pho ba dang lam khyad par ba goms pa'i mtha las zung 'jug spros bral chen po'i don la mnyam par bzhag cing*/__de'i stobs kyis rjes thob tu snang srid dag mnyam chen por nges pa 'di sngags kyi lta ba than min yin te/__bden pa gnyis kyi don la nges pa khyad par can da gyur pa dngos stobs kyis grub pa'i phyir ro/__/gnyis pa dbye ba la/__snga 'gyur gyi rgyud sde rnams nas yongs su grags pa ltar/chos can lta ba'i lta ba chos nyid lta ba'i lta ba/__rang rig lta ba'i lta ba gsum da yod la/__de gsum ni skabs 'dir ma zad lta ba thams cad kyi khyab byed kyang yin te/__tha snyad kyi yul can dang*/__don dam pa'i yul can dang*/__bden gnyis dbyer med par nges pa'i yul can gyi ming gi rnam grangs yin pa'i phyir ro|_|'on kyang skabs 'di'i de gsum ni than mong min pa'i tshul da gnas te|_de la chos can lta ba ni snod bcud rten brten pa'i ska dang ye shes kyi dkyil 'khor dag pa chen por lta ba yin la/__chos nyid lta ba chos thams cad dbyer med mnyam pa chen por lta ba dang*/__lhag pa'i bden pa dag mnyam gnyis po dbyer med pa chos ska chen por so sor rang gis rig par bya ba ni rang rig lta ba'i lta ba yin no/__/gsum pa de'i tshul rigs pas sgrub pa la/__mdo las sngags kyi lta ba 'phags tshul sgrub pa dang*/__khyad par 'phags pa sngags kyi lta ba zab mo nyid sgrub pa'o/__/dang po la mdo sngags kyi lta ba la khyad par yod dam med ce na/__gzhal bya chos dbyings spros bral da gtan la 'bebs pa tsam la khyad med kyang*/__chos dbyings mthong tshul gyi yul can la khyad yod la/__lta ba ni yul can gyi ngos nas 'jog pas na khyad shin tu che'o/__/de la lta bas gtan la dbab bya'i yul chos dbyings de bzhin nyid gcig min na/__chos rnams kyi de bzhin nyid la rigs mi 'dra bar yod par thal ba dang*/__mdo yi mthong lam gyis de bzhin nyid ma mthong bar thal ba dang*/__mtha' bzhi'i spros pa las lhag pa'i spros pa gcod rgyu rigs pas grub dgos pas na/__mdo sngags kyi mthong lam chos nyid mngon sum mthong ba la gnad gcig par mkhas grub thams cad bzhed pa mthan no/__/'o na lta ba'i yul gcig pas na lta ba 'phags par mi grub snyam na shin tu yang grub ste/__don gcig na yang ma rmongs dang*/__/thabs mang dka' ba med pa dang*/__/dbang po rnon po'i dbang byas pas/__/sngags kyi theg pa khyad par 'phags/__/zhes pa bzhin da shes rab kyis ma rmongs pa'i khyad par dang*/__gnas lugs myur da mthong ba'i thabs kyi khyad par mang ba gnyis kyis 'phags la/__de la brten nas lam bde zhing myur bas dka' ba med pa dang*/__rten gyi gang zag rgyu'i theg pa kho nas gdal bya rnams las dbang po rnon por gyur pa dag gi spyod yul yin pas khyad par 'phags pa'o/__/de yang rgyang ring po'i gzugs gcig la mig gsal ba dang mi gsal bas bltas pa bzhin da mthong ba bzang ngan gyi khyad yod pa'i phyir te/__ji ltar na mdo las sngags ni mnyam bzhag tu gsal snang thob tshul dang*/__rjes thob tu nges pa skye tshul gnyis kyis 'phags so/__/dang po mdo lam da chos dbyings de rjes dpag la brten nas yid dpyod kyis sgom zhing*/__tshogs rgya chen po bsags pa dang bcas pas gdod ring mo zhig na mngon da rtogs par bya ba de/__'dir rang gi sems nyid kyi steng da yid dpyod dang bral bar thad kar myong ba'i tshul gyis rtogs nus pa ste/__de yang dbang gis smin par byas pa dang*/__man ngag gi gnad khyad par can dang ldan pa'i stobs kyis gnas lugs la gsal snang thob pa ni/__mig sman la sogs pa'i sbyor bas rgyang ring po'i gzugs gsal bar mthong ba'am/__'phrul 'khor gcad pa'i gnad la mkhas pas gsang thag bkrol ba la sogs pa bzhin no/__/de yang mdo yi lam gyis yid dpyod kyis sgom pa'i gnad kyang mthar gtug na bden gnyis dbyer med la 'bab kyang*/__las dang po pas bden gnyis zung 'jug ro mnyam da nges pa dang myang bar dka' bas/__mtha' rnams so so nas bkag pa'i stong par zhen pa gtso che zhing*/__sngags su zung 'jug 'od gsal ba'i ye shes rang sar ston pa ste/__das kyi 'khor lo las/don smra ba'i 'dod pa ltar sridaX pa gsumaX po rdul dang shes pa phraX rabaX kyi gzugasaX su grub pa minaX te 'diraX niX gzung 'dzin med pa'i rnamaX paraX shesaX paX tsam grub bo zhes sems tsam pas 'dod la/__de yang dpyad na rdul phran deX bzhinaX daX rnamaX paraX shesaX paX nyidaX kyang grub pa medaX deX/__sangasaX rgyasaX kyi shesaX rabaX ni chosaX gangaX daX'angaX gnasaX paX maX yinaX te de ni dbu ma'i lam yin no/__/zhesaX paX'i tshigaX niX sangasaX rgyasaX paX rnamaXs stonaX paraX 'gyuraX ba gangaX gisaX/__'gyuraX medaX kyi bde ba dngaX bralaX te de dang mi ldan pa'i miX rnamasaX kyisaX niX stong \u0f37paX nyidaX deX tsam yid la bzungaX nasaX stongaX paraX ltaX bar byedaX cing dmigs pa kun dang bral mi nus paX|_desaX naX gtsoX bosaX te das kyi 'khor los gangaX zhigaX 'phoX ba'i 'gyur ba medaX pa lhaXn skyesaX lusaX kyiX bdeX baX lus gnas lus las ma skyes pa dgaX niX sngagasaX kyiX thegaX paraX bstanaX pa yin no/__/zhes gsungs pa bzhin da bde stong ngam dbyings rig zung 'jug gi don rjen par myong ba ni mnyam bzhag tu gsal snang thob pa'i tshul gyis 'phags pa yin no/__/gnyis pa ni/__de lta bur bde stong ngam dbyings rig zung 'jug tu myong ba na|_chos kun gyi gnas lugs chos nyid rang bzhin gyis rnam par dag pa'i dbyings de ni rig pa'i cha la ska dang ye shes ngo bo nyid da 'ad 'bral med par lhun gyis grub pa yin te/__gnas lugs snang stong zung 'jug tu grub cing snang ba yang ma dag pa gnas tshul la med pas na/__gnas lugs 'od gsal ba'i ngang na ska dang ye shes su rang snang zhing*/__de'i dbye ba tshad med pa gang gA'i klung gi rdul gyi grangs las 'das pa'i sangs rgyas kyi chos rnams dang ldan pa ste/__sngags su ma zad than mong gi theg pa chen por yang 'dod de/__rgyud bla ma las/__gzhal med gang gA'i bye ma las 'das pa/__/bsam med mnyam med yon tan rnams dang ldan/__/de bzhin gshegs pa'i dri med dbyings de ni/__bag chags bcas pa'i nyes pa rnams spangs pa'o/__/zhes yongs su ga pa 'bras bu'i das kyi dbyings dang rang bzhin da gnas pa'i rigs la ngo bo'i cha nas 'gyur ba dang bzang ngan gyi khyad par med par bstan pa yin no|_|des na mnyam bzhag tu chos nyid la gsal snang thob pa'i mtha las 'di ltar snang ba'i chos thams cad chos nyid mnyam pa chen po'i dbyings las mi 'da' zhing mnyam pa nyid da 'ad 'bral med pa'i snang ba ma lus pa ye nas dag pa'i don la nges pa mchog tu skyes pa ni rjes kyi nges shes khyad par can te gsang sngags kyi lta ba'o/__/de ltar 'od gsal ba'i dbyings de ji lta ba bzhin da gzigs pa mdo yi mthong lam gyi ye shes thob pas ni/__mnyam bzhag tu gzung 'dzin gnyis su med pa'i tshul gyis chos dbyings mnyam pa chen po'i don gzigs pa na/__de'i ngor dag ma dag dang yod med la sogs pa'i spros pa mi mnga' yang*/__chos dbyings mngon da mthong ba'i stobs kyis/__rjes thob kyi nges ngor dag mnyam chen po'i don ji lta ba bzhin da rtogs pa yin te/__rgyud bla ma las kyang*/__sems de rang bzh-in 'od gsal bas na nyon mongs ngo bo med gzigs pas/__/gang dag 'gro kun bdag med mtha' zhi yang dag rtogs nas thams cad la/__/rdzogs pa'i sangs rgyas rjes zhugs gzigs pa sgrib pa med pa'i blo mnga' ba/__/sems can rnam dag mtha' yas yul can ye shes gzigs mnga' de la 'dad/__ces gsungs pa bzhin no|_|des na rgyu 'bras dbyer med sngags kyi lam dag mnyam chen po'i don 'di lta bu ma rtogs par sangs rgya ba phar zhogachos nyid kyi bden pa ji lta ba bzhin da mthong mi nus so/__/'o na mdo lam na snang srid kun ye nas sangs rgyas pa'i rang bzhin dag pa chen por ma bstan pas mdo lam kho nas bden pa mthong ba mi srid snyam na/__mdo lam na chos kun mnyam pa nyid da bstan pa'i don de bskal pa grangs med gcig gi tshogs bsags dang ldan par goms pas rang lam na sbas don da song ba lta bu'i snang srid dag pa chen po la'ang das ring mo zhig na nges pa rang shugs kyis 'dren thab ste/__dper na dag sa gsum na snod bcud dag par mthong ba dang*/__srid zhi mnyam nyid da rtogs pa yod pa bzhin no/__/dag sa pa'i nyams len srid zhi mnyam nyid dang zhing dag sbyor gnyis po 'di ni sngags nas bshad pa'i dag mnyam mngon da gyur pa yin la/__des thabs mkhas sbyor bas myur da 'tshang rgya ba sngags kyi thabs rnams kyang rang stobs kyis mngon da byed nus pa lta bu'o/__/der ma zad sa dang po thob nas 'dod na zhag bdan gyis sangs rgya nus par mdo las gsungs pa bzhin no/__/des na sngags la brten nas myur da sangs rgya ba dang*/__sngags nas bstan pa'i don ring mo zhig na rtogs pa ste gnyis su gnas kyi/__dgongs pa mi 'gal bar gnad gcig tu shes par bya'o/__/skabs 'dir brjod dgos pa mang yang gzhan da bshad par bya'o/__/rgyu mtshan des na don dam par chos kun mnyam pa chen por gnas kyang kun rdzob tu rgyu 'bras spang blang tha dad da byed kyi 'khor ba nyid sangs rgyas su mi 'dod pa des na rgyu mtshan nyid kyi theg pa zhes bya zhing*/__de'i dbang gis bden don mngon sum ma mthong bar da chos kun sangs rgyas pa'i don la rmongs pa'i cha yod la|_sngags lam da dang por thos bsam gyis sgro 'dogs bcad pa'i das nas kyang 'khor 'das dbyer med dag pa chen por lta bas na lta ba ma rmongs pa yin no/__/de'i phyir kun 'byung lam bden dang sdug bsngal 'gog bden gyi ngo bor shar bas nyon mongs pa ye shes dang sdug bsngal bde ba chen por grol bas na rgyu 'bras dbyer med da lta bas 'bras bu'i theg pa dang*/__rdo rje'i theg pa zhes bya ste/__de'i dbang gis phung khams skye mched la'ang rdo rje'i ming gis bstan to/__/gnyis pa sngags kyi lta ba nyid bsgrub pa la/__so sor bsgrub pa dang*/__than mong da bsgrub pa gnyis/__dang po la/__dag par bsgrub pa/__mnyam par bsgrub pa/dbyer med da bsgrub pa'o/__/dang po la dag pa'i tshul bsgrub pa dang*/__de la mi 'thad pa spang pa'o/__/dang po la snang ba lhar bsgrub pa dang*/__yul can ye shes su bsgrub pa gnyis/__dang po la tha snyad dpyod pa tshad mas dngos su bsgrub pa dang*/__don dam dpyod pa'i tshad ma'i stobs las bsgrub pa gnyis/dang po 'di ltar snang ba 'di dag snang tshul ltar phyi don yod par khas len pa'i ngor snang ba lhar bsgrub pa la rigs pa'i sgo mang da mchis kyang snying po'i gnad tsam bstan na/__'dir chu gcig la'ang yi dwags kyis rnag khragamis chu/__zhing dag pa na gnas pas bdad rtsi'i rgyun/__gzigs pa dag pa'i 'phags pa rig pa 'dzin pa rnams la mA ma kI'i skar snang ste/__de la reg pas brlan pa'i bya ba byed la/__rol pa'i bde ba dang rnam par mi rtog pa'i ting 'dzin yang skyed par byed do/__/bag la nyal yongs su zad pa'i sangs rgyas rnams kyi ji lta ba'i gzigs ngor snang ba thams cad dang bral te spros pa ma lus pa zhi ba dang*/__ji snyed pa'i gzigs ngor shin tu dag pa rang snang ye shes kyi spyod yul tshad med par snang ba'i bdag nyid da gzigs so/__/de ltar mthong ba de dag las gang zhig tshad ma dang*/__yul gang zhig tha snyad kyi gnas tshul da grub snyam na yul can ji lta ji ltar dag pa de ltar tshad ma dang*/__des mthong ba gnas tshul yin par grub ste/__dang ser 'dzin dang dkar 'dzin gyi blo dang yul bzhin no/__/de'i phyir/__'di ltar snang ba thams cad chos can/__gnas tshul la ska dang ye shes kyi dkyil 'khor da grub ste/__phyin ci log gi bslad pa dang bral ba'i 'phags pa rnams kyis dag par gzigs pa'i phyir/__mig skyon med pas dang dkar por mthong ba bzhin no/__/rtags ni lung dang rigs pas grub ste/__dang po ni gnas gyur pa'i ye shes thob pas dag pa'i sa la gnas pa sogs la zhing sogs dag par snang ba lung spyi las grags pa bzhin no|_|'phags pas mthong ba rang snang yin la tha mal pa'i mthong ba'i yul 'di rnams dag par mthong ba min snyam na/__de lta na rgyud dag pa dang ma dag pas blta bya than mong pa gcig med par thal na'ang*/__de lta ma yin te shA ri'i bus sangs rgyas kyi zhing 'di ma dag par mthong zhing*/__tshangs pa ral pa can gyis dag par mthong nas brtsad pa na/__sangs rgyas kyis zhing dag par thams cad kyis mthong bar mdzad nas nga'i zhing ni rtag tu 'di ltar dag kyang khyed rnams kyis ma mthong ngo zhes gsungs pa bzhin da shes par bya ste/__gal te yul gcig la de'i rang bzhin ji lta ba bzhin da mthong ba dang*/__phyin ci log tu mthong ba'i tshul gyis 'jal bar mi byed na/__rang rang gi gang mthong ba tsam tshad mar grub pas dang ser snang dang dkar snang la bden rdzun gyi khyad par sgrub mi nus pas/__de ltar smra ba'i lugs la tshad ma dang tshad min gyi rnam gzhag ma lus pa nub par 'gyur ro/__/des na rang snang dag pa de nyid las don ma dag pa logs su yod pa min te/__sdud pa las/__gzugs kyi dag pa 'bras bu dag par rig par bya/__/'bras bu gzugs dag thams cad mkhyen nyid dag par 'gyur/__/thams cad mkhyen nyid 'bras bu dag dang gzugs dag pa/__/nam mkha'i khams dang mtshungs te dbyer med gcad da med/__/ces gsungs pa bzhin da/__yul can dri mas dag pa na yul dag par mthong ba de yul gyi rang bzhin ji lta ba mngon da gyur pa yin te dang ser 'dzin log pa'i snang ba bzhin no/__/gnyis pa rigs pas kyang grub ste/__'di ltar yul gcig la snang ba mi 'dra bar mthong ba ni 'jig rten na mngon sum gyis grags shing grub la/__chos thams cad rang bzhin gyis dag pa'i dbyings dang gnyis su med par goms pa na/__rang bzhin gyis dag pa nyid kyis khyad par da byas pa'i snang ba 'ba' zhig tu snang ba la gsal snang rab kyi mthar thag pa 'byung bar rjes dpag gis grub pa'i phyir ro/__/rtsa ba'i gtan tshigs de la khyab pa yod de dag pas mthong ba ni phyin ci ma log pa yin pa'i phyir des mthong ba ltar don la gnas pas khyab bo/__/gal te ma khyab na dag pas mthong ba rdzun la ma dag pas mthong ba bden dgos pas na/__'phags pa rnams log shes can dang phal pa rnams yang dag pa'i shes pa can da khas len dgos na de lta bu bstan pa 'di la gus pa dang rigs pa shes pa su zhig gis smra bar nus/__de ltar mthong ba gong mas 'og ma sun 'byin nus la/__'og mas gong ma la gnod mi nus te 'jug pa las/__mig ni rab rib can gyis dmigs pa yis/__/rab rib med shes la gnod min ji ltar/__/de bzhin dri med ye shes spangs pa'i blos/__/dri med blo la gnod pa yod ma yin/__/zhes gsungs pa bzhin no|_|de'i phyir dri ma yongs su dag pa'i sangs rgyas kyi ji snyed pa'i gzigs ngor chos thams cad dag pa'i tshul gyis gzigs pa gang yin pa de las bogs dbyung da med pa'i phyir de kun rdzob kyi chos rnams kyi tha snyad kyi gnas tshul mthar thag yin par grub bo/__/tshul des na kun rdzob ji snyed pa'i chos 'di dag la/__'khrul ngor snang tshul dang*/__kun rdzob rang gi gnas tshul gnyis su yod par shes pa ci nas gal che ste/__tha snyad dpyod byed kyi tshad ma ni tha mal pa'i tshur mthong kho na yin pa dang*/__des mthong ba tsam tha snyad kyi gnas tshul mthar thag yin bsam na blo gros shin tu rgya chung ba/__legs par brtags na dang dkar 'dzin dang ser 'dzin la tshad ma dang tshad min gyi rnam dbye 'thad tshul yang ma phyed pa tsam da blo rtsing bar zad de/__tha mal pa rang la ji ltar snang ba 'di las dngos po'i gnas tshul gzhan med na/__ser 'dzin can la dang ser por snang ba'ang dang gi gnas tshul la bden par 'gyur zhing*/de 'khrul rgyus bslad pa'i mthong ba yin pas gnas tshul mthong ba min snyam na|_bag chags phyin ci log gis bslad pa'i ma dag pa'i snang ba 'di rnams/tha mal pa la snang yang rung 'di'i gnas tshul ni bag chags kyis bslad pa dang bral ba'i rgyud dag pa rnams la snang ba ltar yin par khas blang ba las 'os med do/__/de'i phyir na shin tu zab pa'i gnad cung zad bstan na/__kun tu tha snyad pa'i tshad ma la gnyis su yod de/__tshu rol mthong ba la brten pa kun tu tha snyad pa'i tshad ma dang*/__dag pa'i gzigs pa la brten pa kun tu tha snyad pa'i tshad ma gnyis su gnas pa'i phyir ro/__/de gnyis kyi khyad par cung zad brjod na/__rgyu dang ngo bo byed las 'bras bu'i khyad par bzhi las/dang po'i rgyu ni rang yul chos can nyi tshe ba la tshul bzhin brtags pa'i stobs las skyes pa'o/__/ngo bo rang yul tsam la gnas skabs mi bslu ba'i rig pa'o/__/byed las tshur mthong gi yul la sgro 'dogs sel ba'o/__/'bras bu skabs don yongs su bcad nas 'jug pa'o/__/phyi ma'i rgyu chos nyid ji lta ba tshul bzhin dmigs pa'i rjes las thob pa'o/__/ngo bo ji snyed pa'i yul can rgya che ba'i shes rab bo/__/byed las tha mal pa'i rgyud kyi tshur mthong gis bsam gyis mi khyab pa'i spyod yul la sgro 'dogs sel ba'o/__/'bras bu ji snyed mkhyen pa'i ye shes 'grub pa'o/__/'di gnyis kyi dpe ni mi dang lha'i mig lta bu de/__tshur mthong gi yul phyi mas shes kyang*/__phyi ma'i yul tshur mthong gis mi shes pa'o/__/des na phyi ma 'di'i rang yul than min ni|_rdul gcig gi khyon la rdul snyed kyi zhing snang ba/__das skad cig la bskal pa mang po'i mdzad pa ston pa/__chos dbyings 'gyur med las ma g.yos bzhin da sprul pa'i rol pa ston pa/__rnam rtog dang bral ba'i thags kyis shes bya thams cad das gcig tu mkhyen pa sogs/__bsam gyis mi khyab pa'i spyod yul gang zhig tha mal ba'i tshur mthong gi yul da 'gal ba lta bur snang ste bsgrub par mi nus pa rnams tshad ma 'dis shin tu 'thad par bsgrub nus pa'i phyir/__ye shes rnam dag gi tshad ma 'di ni chos nyid bsam gyis mi khyab pa'i rigs pa'i stobs las byung bas na/__shin tu stobs dang ldan zhing nam da yang mi bslu ba/__'jig rten las 'das pa dang dag pa dang bla na med pa dang mnyam pa med pa yin no/__/des na than mong da ston pa tshad mar bsgrub pa la sogs pa tshur mthong gi lam nas kyang bsgrub par nus pa rnams ni snga mas bsgrub la/__than min de bzhin gshegs pa'i spyod yul bsam gyis mi khyab pa rnams ni chos nyid la rjes su son pa'i tshul gyis phyi mas bsgrub par bya ba yin no/__/de ltar na chos thams cad ye nas sangs rgyas pa la sogs pa don zab mo rnams tshur mthong kho nas bsgrub pa ma yin zhing*/__sgrub byed kyi tshad ma gtan med pa'ang ma yin par gnad kyi don la mkhas par bya'o/__/tshul de ltar ma shes nas shing rta'i 'phang lo'i khyon tsam la phyi rol pa'i chags bral dang 'phags pa bzhis sems can mthong ba khyad zhugs pa lta bu la/__log pa'i shes pa je cher song ba lta bu las gzigs pa je bzang da song ba'i khyad bsgrub mi nus la/__khyim bdag dpal skyes kyi rgyud kyi thar pa'i sa bon sangs rgyas kyis gzigs/__dgra bcom pas ma gzigs pa lta bu 'og mas mi shes la gong mas shes pa dag la'ang bzang ngan mi 'byed pa dang*/__mdo las/__skra yi rtse mo gcig la yang*/__/zhing rnams bye ba bsam mi khyab/__/sna tshogs dbyibs kyang tha dad de/__/de dag 'dres par gyur ba med/__/ces pa la sogs par bstan pa dag la yid ches rnyed par mi 'gyur ro/__/des na mdo sngags gang la'ang gnad 'di gal che'o/__/gnyis pa don dam dpyod pa'i tshad ma'i stobs las dag par bsgrubs na/__'di ltar ma dag pa zhes bya ba yang sdug bsngal dang kun 'byung gis bsdus pa'i snang ba 'di las gzhan da cung zad kyang med la/__bdag gnyis kyis stong pa'i dbyings dang zung da zhugs pa'i snang ba rnams ni/__bdag 'dzin la sogs pa nyon mongs pa'i ngo bo dang dmigs pa dang*/__nyon mongs des bskyed pa'i las dang sdug bsngal gyi ngo bor gtan nas ma grub pas na/__sdug kun gyis bsdus pa'i ma dag pa ming tsam yang med par rang bzhin gyis dag par gnas shing*/__stong nyid mnyam pa chen po'i rang bzhin da ma gyur pa'i chos 'ga' yang med pa'i phyir snang srid thams cad ye nas dag pa chen por grub bo/__/'di'i dag tshul de chos rnams ma grub pa'i stong cha nas dag par brjod pa tsam min gyi stong pa dang dbyer med pa'i phyir ji ltar snang ba nyid kyang ye nas dag pa kun bzang bde ba chen por bstan pa yin no/__/gnyis pa yul can ye shes su bsgrub pa ni/__blta bya than mong ba'i phyi don mi 'dod par chos thams cad sems kyi rang snang tsam da khas len pa'i grub mtha' smra ba'i ngor dag pa chen po bsgrub pa'i tshul ni/__'di ltar sems la gzung ba dang 'dzin pa'i rnam par rtog pa sna tshogs pa goms pa'i bag chags mtha brtas pa las rigs drug gi snang ba sna tshogs su snang ba ma dag pa'i skabs dang*/__phyin ci log dang bral ba'i lam gyi gnas skabs na dag pa'i snang ba dang*/__sgrib pa mtha' dag zad pa 'bras bu'i skabs na shin tu dag pa'i snang ba mtha' yas par shar ba thams cad rang gi sems kyi rang snang tsam las gzhan da med kyang*/__de kun gyi gzhir gyur pa'i sems ni bdag gnyis kyis stong zhing 'od gsal ba snang ba sna tshogs ma 'gags par 'char ba tsam da gnas la/__sems de'i 'dzin pa gnas tshul dang mthan par ma zhugs par bdag dang gzung 'dzin da bzung bas nyon mongs dang*/__de las las dang de dag gis sdug bsngal bden pas bsdus pa'i snang ba sna tshogs rmi lam ltar shar ba ni 'khrul snang ste/__don la mi gnas shing mi brtan la bslu ba'o/__/sems rang gi gnas tshul dang mthan par lam sbyangs pas rang snang 'khrul ba'i cha rnams rim bzhin log pa na/__dag pa'i snang ba skyon med par shar ba ni slar mi ldog cing mi bslu la don dang mthan pa'i phyir/tha snyad tsam gyi rang snang skyon med da snang ba yin no/__/des na 'khrul snang mi bden la/__dag snang ni bslad pa dang bral ba'i phyir bden te/__dper na gser gyi khams sa dang lcags las byung ba dang 'dzam bu'i chu gser sogs dang*/__rdo sol dang chu dang sman sogs las byung ba'i dngul chu'i khams sna tshogs 'dres pa na mar gser gyi gong bu lta bu gcig tu gyur pa der/__mig sogs dbang po'i yul da ni khams sna tshogs mi snang yang yid kyi spyod yul da khams sna tshogs yod par yang shes shing*/__de la 'khrul pa'i gang zag rnams kyis mar dang zhag la sogs pa'i gong bur 'dzin zhing kha cig gis me dang 'phrad na gser da 'gyur ba tsam mthong nas gser gyi rgyu zhig yin par 'dzin to/__/mkhas pa rnams kyis khams sna tshogs pa can/__rkyen sna tshogs gang dang 'phrad pa la brten nas de dang 'dra bar snang nus par 'dzin to/__/de 'dra'i gong bu de grang ba'i rkyen dang ldan na das shin tu yun ring por 'dag kyang mar gser gyi gong bu ltar 'dag go__/mes reg pas cung zad gdang bar gyur na ni zangs dang 'khar ba dang ra gan gyi mdog tu gnas so/__/de bzhin da mes cher gdang ba na gser tha mal pa'i rang bzhin da gnas so/__/shin tu bsregs na 'dzam bu chu bo'i gser gyi rang bzhin da gnas te/__/de phan chad tsha grang gi rkyen gang dang phrad kyang rung rang bzhin gzhan da mi 'gyur ro/__/de bzhin da kun gzhi'i rnam par shes pa'ang rig par bya ste/__kun gzhi ni sa bon thams cad pa snang ba thams cad da 'char ba yin la/__gong bu de nyid dbang po'i spyod yul da rkyen las sna tshogs su snang ba ji lta bar/__dag pa dang ma dag pa dang shin tu dag pa'i gnas lus spyod yul rnams su gnas skabs so sor snang bar 'gyur ro/__/gong bu la khams sna tshogs yod par rtogs pa bzhin da kun gzhi las dngos su snang ba dang*/__dngos su mi snang yang phyogs das kyi snang ba mu med par snang ba'i sa bon kun gzhi la yod par yid kyi shes pas rtogs so/__/gong bu la mar gyi gong bur 'khrul pa ltar kun gzhi thams cad pa'i snang ba la kha cig gis bdag dang chos su 'dzin/__gong bu la dngul chur 'dzin pa ltar kha cig gi phung po lnga po 'di las kyi rnam par smin pa'i bdag nyid sdug bsngal gyi chos su 'dzin/__gong bu la gser gyi rgyur 'dzin pa ltar kha cig gis phung po 'di nyid kyang zhing dag pa na gnas pa rnams kyi lus dang spyod yul yongs su dag pa'i rgyu nyid da rung bar 'dzin/__mkhas pa rnams kyis gong bu de gser nyid da mi snang yang gser gyi rang bzhin dang bral ba ma yin/dngul chu nyid da snang yang gser dngul chur gnas gyur pa'ang ma yin/__dngul chu'i rang bzhin med pa'ang ma yin mod kyi/__dngul chu'i rang bzhin mi brtan pa sna tshogs su 'gyur bar sla ba zad par 'gyur bar smra'o/__/gser gyi rang bzhin de bas ches brtan pas 'gyur dka' bslar ngan par mi 'gyur ba me dpang drag po 'bar bas kyang zad par dka' ba yin par shes so/__/de bzhin da snang ba ma dag pa rnams ni mi brtan pa shin tu bslu ba'i chos can/__skye ba snga phyi'i snang ba 'gyur sla ba lam bsgoms pas zad pa'o/__/snang ba dag pa rnams ni de las ldog ste lus dang spyod yul dag pa la dbang bsgyur phan chod/slar ma dag pa la spyod par yang mi 'gyur la phyir zhing ches shin tu dag pa dang sdug bsngal las grol ba'i bde ba mchog bskyed pas na brtan zhing mi bslu ba yin no/__/de bas na khams sna tshogs can gyi gong bu de yang phan tshun ltos na gser gyi rang bzhin da bden par 'gyur ro/__/de bzhin da kun gzhi khams dang snang ba sna tshogs pa can de yang snang ba dag pa'i spyod yul ltar bden par 'gyur ro/__/glo bur 'khrul pa'i bag chags thams cad zad pa na des bskyed pa'i snang ba'ang mi mnga' mod/__gdod ma'i gzhi dbyings kyi rang mdangs ma 'gags pa'i snang ba lhun gyis grub pa ni nam yang ldog par mi srid de ngo bo nyid kyis 'bral mi rung ba'i phyir ro/__/de ltar na bslang ba dang bral ba'i ye shes kyi rang snang dag pa ltar don la gnas par shes par bya'o/__/de ltar 'khor ba'i chos rnams yongs su dag pa'i lha yi ngo bor sgrub na|_yongs su dag pa'i lha zhes pa gang yin snyam na/__chos nyid don gyi lha ni snang stong gnyis su med pa'i ye shes/__'pho ba'i sgrib pa dang bral ba'i rdo rje'i ska/__chos nyid de bzhin nyid la sgrib pa'i bag chags phra mo yang zad de ro mnyam da sangs rgyas pa/__gcig dang da ma'i mtha' las grol ba'i bsam gyis mi khyab pa/__mtshan ma'i spyod yul thams cad dang bral kyang shes bya'i rnam pa thams cad da 'char ba'i bdag nyid/__das gsum gyi bde bar gshegs pa thams cad dang so so ma yin tha mi dad pa'i rang byung ye shes kyi ska ste/__'khor 'das thams cad mnyam pa nyid da sangs rgyas pa'o/__/de ni rigs kun gyi khyab bdag don gyi lha'o/__/chos can rtags kyi lha ni ye shes kyi ska mtshan ma'i spyod yul las 'das pa de nyid rnam pa rtags kyi phyag rgyar shar ba/__zhal phyag mtshan ma'i rnam par snang ba'i zhi ba dang khro bo gtso bo dang 'khor rten dang brten pa'i rnam par snang ba ste rgyud sde so so na bstan pa bzhin no/__/des na chos thams cad snang stong mnyam nyid kyi dbyings su tshul gcig pas ye shes rdo rje'i ska can gyi dkyil 'khor gyi gtso bo'i ngo bor dag la/__yang na sgo gsum rdo rje gsum gyi rang bzhin da gnas pas rigs gsum dang*/__phung lnga rigs lngar dag pa sogs rigs lnga dang rigs brgya la sogs pa bsam yas sgyu 'phrul dra ba'i rigs kyi bar da yang dbye rung ste/__ma dag pa'i snang tshul ji snyed pa dang mtshungs par dag pa'i dbye ba rung ba dang*/__chos gcig la'ang de'i ngo bo rang bzhin gyis dag cing mnyam pa chen po'i ngang tshul las mi g.yo ba'i phyir/__chos nyid ci yang ma yin pa las ci yang 'char da rung ba'i gnad kyis rang snang ris med kyi snang ba mu med pa sgyu 'phrul dra ba'i rol pa yin pas na/__sangs rgyas grangs med pa'i zhing dang bcas par yongs su dag pa yin kyang*/__dbye bsdu'i khyad par ji ltar sbyar kyang mi 'gal te chos thams cad gcig dang tha dad las grol ba'i chos nyid dag mnyam chen po rang byung ye shes kyi bdag nyid las ma 'das pa'i phyir ro/__/de lta bas na rgyud sde rnams nas rang rang gi lha grangs dang sbyar te dag pa sbyor tshul sna tshogs su gsungs pa yin no/__/dag pa chen po'i tshul de ltar bstan pa yang rgyud 'di las/__snod bcud rgyud rnams dag rtogs shing*/__/zhes dang*/__gsang ba'i thig le dkyil 'khor dbyings/__/'byung ba shes rab rigs kyi yum/__/chen po rigs kyi de bzhin nyid/__/byang chub sems ni rdo rje'i tshogs/__/dbang po yul das rig pa rnams/__/kun tu bzang po'i dkyil 'khor la/__/bdag nyid chen po lhag pa yi/__/thags kyi ye shes lngas lta zhing*/__/zhes pa la sogs pas bstan la/__rgyud gzhan da yang*/__kyai rdo rje las/__sems can rnams ni sangs rgyas nyid/__/'on kyang glo bur dri mas bsgribs/__/zhes dang*/__das 'khor las/__sems can rnams ni sangs rgyas yin te sangs rgyas chen po gzhan 'dir 'jig rten khams na yod ma yin zhes dang*/__rnal 'byor ma'i rgyud kun tu spyod pa las/'gro ba 'di kun sangs rgyas lnga'i bdag nyid/__/gar mkhan dag dang ri mo bzang ltar snang*/__/gang da bde chen zhes bya gcig pa nyid/__/gcig pa'i nyams gyis da ma'i gar mdzad do/__/zhes dang*/__he ru ka'i gal po las/__mtshan nyid rgyu yi theg pa yis/__/sems can sangs rgyas rgyu ru shes/__/'bras bu sngags kyi theg pa yis/__/sems nyid sangs rgyas nyid da bsgom/__/zhes gsungs pa la sogs pa bzhin no/__/gzhan yang than mong kyi theg pa chen por yang*/__chos thams cad ni rnam pa thams cad da mngon par rdzogs par byang chub pa'o/__/zhes gsungs so/__/gnyis pa de la mi 'thad pa spang ba la spyi dang bye brag gnyis/__dang po blo dman pa dag na re/__snod bcud 'di dag lam bsgoms na dag par snang da rung ba'i rgyu tsam yin gyi dngos su dag pa ma yin te/__'di ltar sdug bsngal dang kun 'byung gi rang bzhin can da snang ba'i phyir zhe na/__rang re ma dag pa'i blo mig can rnams la snang tshul ma dag par snang bar bdag cag kyang 'dod de/__mthan par kun la dag par snang na rtsod pa'i gzhi yang ci zhig yod/__snang tshul la de ltar snang yang gnas tshul la de ltar ma yin par rang bzhin gyis dag par gnas zhes 'dod na/__gnas tshul bzhin da snang mi dgos te 'khrul pas bslad pa'i blo la phyin ci log tu snang ba'i phyir/__gangs ri sngon por snang ba'i mig shes bzhin no/__/des na dbu ma las/__stong pa nyid kyis brtsad byas tshe|_|gang gis lan 'debs smra byed pa/__/de yis thams cad lan btab min/__/bsgrub par bya dang mtshungs par 'gyur/__/zhes gsungs pa ltar shes par bya ste/__dper na chos kun stong par gtan la 'bebs pa'i tshe mi stong pa'i sgrub byed da/__las rgyu 'bras dang 'khor ba dang myang 'das kyi chos gang bkod kyang*/__sgrub byed de nyid snga ma bsgrub bya dang mtshungs te kho rang yang rang bzhin ma grub par sgrub nus pas na/__ci tsam mi stong par bsgrub pa'i sgrub byed bkod pa thams cad kyang bud shing me la bsnan pa ltar stong nyid sgrub pa'i rigs pa'i grogs su 'gro bas na stong pa nyid sun 'byin pa'i rigs pa shes bya'i khongs nas mi rnyed pa bzhin da/__'dir yang chos rnams dag pa min pa'i sgrub byed da gang dang ji bkod kyang sgrub byed de nyid kho rang dag par bsgrub bya yin pas na shes bya'i khongs na chos kun gnas tshul la dag par sgrub pa'i rigs pa la sun 'byin nus pa'i gtan tshigs mi rnyed de/__dag pa chen pos brtsad byas tshe/__/gang gis lan 'debs sma byed pa/__/de yis thams cad lan btab min/__/bsgrub par bya dang mtshungs par 'gyur/__/zhes bya'o/__/sems can sangs rgyas yin na sems can dmyal bar sdug bsngal tshe sangs rgyas la sdug bsngal yod par thal ba sogs kyang mi 'grub ste/__dmyal bar sdug bsngal ba ni gnas tshul ma rtogs pa'i 'khrul pa can gyi ngor snang tshul tsam yin gyi snang tshul de'i ngor sangs rgyas ma yin pas skyon de med la/__gnas tshul la sdug bsngal ba sogs med de/__sgyu 'phrul rgyas pa las/__yang dag shes pa'i rang rig blo med na/__/bde gshegs zhing yang ngan song gnas su mthong*/__/theg mchog mnyam pa'i don nyid rtogs pa na/__/ngan song gnas nyid 'og min dga' ldan gnas/__/zhes gsungs pa bzhin no/__/gzhan yang chos kun ye nas sangs rgyas pa'i rang bzhin yin na kun la snang bar thal ba dang*/__lam bsgom mi dgos par thal ba sogs 'phen pa ni blo gros shin tu rtsing ba snying rje'i gnas te/__dang dkar po yin na mig skyon can la'ang de ltar snang bar thal ba dang*/__mig skyon dag pa'i thabs la 'bad mi dgos par thal zhes smra ba dang kun nas mtshungs pa'i phyir ro/__/des na gnas tshul ltar mi snang ba ni 'khrul pas bslad pa las byung bas na 'khrul pa sel phyir lam goms dgos te chos kun gyi rang bzhin stong pa nyid yin kyang*/__de mngon da bya ba'i phyir lam la goms dgos pa bzhin no/__/de bas na dag pa chen po la sun 'byin pa'i rim pa ji snyed pa rnams la/__stong pa nyid sun 'byin pa la lan ji ltar bstan pa'i rim pa dang mtshungs par sun 'byin brjod par bya ste/__dag mnyam gnyis po ni phan tshun gcig la gcig grogs su 'gyur zhing rigs pa'i 'jug pa gnad gcig la/__de gnyis dngos po'i chos nyid yin pas na/__dag pa chen por sgrub pa ni dngos po stobs zhugs kyi rigs pa shin tu stobs dang ldan pa yin pas sus kyang zil gyis mi non la mchog tu gyur pa yin no/__/gnyis pa kha cig na re/__de ltar dag par grub tu chug kyang*/__sangs rgyas kyi ye shes kyis shes bya thams cad dag pa'i bdag nyid 'ba' zhig tu gzigs na|_'gro ba 'khrul pa rnams kyi ngor snang ba'i yul dang yul can 'di dag gzigs sam mi gzigs/__mi gzigs na rnam mkhyen ma yin par 'gyur la|_gzigs na ma dag pa'i chos kyang gzigs par 'gyur ro zhe na/__ma dag pa ltar snang ba rnams kyang ji ltar snang ba ltar mkhyen te rnam pa thams cad mkhyen pa'i ye shes yin pa'i phyir ro/__/de lta na'ang de'i snang ba ma dag pa don la yod pa dang sangs rgyas kyis ma dag pa'i chos su grub par gzigs par mi 'gyur te/__'di ltar bden zhen can gyi ngor yul bden grub lta bur snang ba dang yul can bden 'dzin 'di ji lta ba bzhin tu sangs rgyas kyis gzigs kyang des sangs rgyas kyis bden par grub pa'i chos gzigs par mi 'gyur ba bzhin te/__bden par grub pa rdul tsam yang sangs rgyas kyis gzigs mi srid pa'i phyir ro/__/de ltar na shes bya'i chos thams cad sangs rgyas rang snang gi gzigs pas rnam par dag pa nyid da gzigs par grub bo/__/gnyis pa mnyam pa chen po sgrub pa la/__gtan tshigs gang gis bsgrub pa dang*/de las mnyam pa nyid da nges pa'i tshul lo/__/dang po 'khor 'das kyi chos rnams la gcig da bral la sogs pa dbu ma'i gtan tshigs rnams kyis tshul bzhin dpyad pas/__ma dag 'khor ba'i chos dang*/__dag pa ska dang ye shes kyis bsdus pa'i chos thams cad la bden par grub pa'i dngos po rdul phra ba tsam yang med par nges par bya'o/__/gnyis pa la/__dbang rnon kha cig sems la byung gnas 'gro gsum tsam dpyad pas rgyu 'bras ngo bo nyid gsum gyis stong pa'i rnam thar sgo gsum gyi rang bzhin da myong ba'i stobs tsam las snang stong mnyam nyid kyi don la cig car da nges pa skye ba'ang yod mod/__mnyam pa nyid la nges pa rim gyis skye ba'i dbang da na|_las dang po pas gcig da bral sogs stong nyid sgrub pa'i rigs pa rnams kyis tshul bzhin brtags tshe/__bum sogs ma grub pa'i don la bsams nas/ma dpyad pa'i ngor yod kyang dpyad na mi rnyed pa'i phyir/__ma grub pa nyid gnas lugs so snyam pas snang stong res 'jog gi tshul da stong pa'i rnam pa zhig 'char zhing*/__de'i tshe de'i med pa nyid kyang btags pa tsam las don la ma grub pa'am/__ye nas stong bzhin da snang ba yin pa'i tshul la bsams pas chu zla ltar snang bzhin stong la stong bzhin snang ba'i nges pa khyad par can skye ste|_de'i tshe rang bzhin med pa dang rten 'byung 'gal med da shar ba'am zung 'jug tu go ba zhes bya zhing*/__de das rang bzhin med pa dang rten 'byung de gnyis tshig gis brjod tshul la tha dad yod kyang ngo bo la tha dad cung zad med par dbyer med pa'i tshul la nges shes bskyed pas/__dgag gzhi snang ba dang dgag bya bcad pa sbyar nas 'dzin pa'i rnam rtog rang sar zhig ste/dgag sgrub bsal bzhag med par sor bzhag tu nus pa lta bu'i spros bral gyi rnam par 'char zhing*/__de 'dra'i spros bral la yang nas yang da goms pas/chos can re re ba la ltos pa'i chos nyid so so lta bu'i blo ris chad kyi dmigs pa'i spyod yul gnyis chos kyi rnam pa thams cad dag nas chos thams cad rang bzhin mnyam pa nyid la nges shes khyad par can skye bas mthar phyin to/__/de ltar stong pa dang*/__zung 'jug dang*/__spros bral dang*/__mnyam pa nyid de de bzhi po snga ma snga ma shes pa la brten nas phyi ma phyi ma'i tshul la 'jug gi_/snga ma la nges pa ma rnyed bar da phyi ma gtan la phebs pa mi 'byung ngo*/__/des na rnam grangs pa'i don dam bden med rkyang pa tsam la gnas lugs so snyam da blo rtse gtad pas ni skabs 'di'i mnyam pa nyid kyi phyogs tsam da yang mi phyin te/__bden grub bcad tsam gyi ldog pa ka ba dang bum pa sogs kyi steng na so sor yod par go ba tsam zhig gis/__chos thams cad la blang dor dang mtshan ma'i 'ad shes gzhig pa mnyam nyid kyi bya ba byed mi nus te/__dmangs kyis rgyal po'i bya ba byed mi nus pa bzhin no/__/des na dbu ma'i lam gyi spros bral mthar phyin pas chos kun mnyam pa nyid da mthong ba ni skabs 'di'i mnyam pa chen po rtogs pa'o/__/de ltar yang rgyud las/__gang gis dmigs med mi shes pas/__/de yi chos kyi dbyings mi shes/__/de phyir dngos dang dngos med pa/__/'jig pas dmigs med shes par gyis/__/zhes sogs dang*/__mnyam nyid lhag pa'i mnyam nyid kyis/__/dkyil 'khor kun tu bzang po'i zhing*/__/zhes pa la sogs pas bstan to/__/der ma zad than mong gi theg par yang*/__dam chos pad+ma dkar po las/__'od srungs chos thams cad mnyam pa nyid da rtogs na mya ngan las 'das pa yin la/__de yang gcig yin gyi gnyis dang gsum ni ma yin no/__/zhes tshul 'di'i sgo nas mthar thag theg pa gcig tu yang bstan par mdzad do/__/byang chub phyogs bstan pa'i mdo las/__'jam dpal sus chos thams cad mi mnyam pa med la gnyis su med cing*/__gnyis su dbyer med par mthong ba 'di ni yang dag pa'i lta ba'o/__/zhes gsungs so/__/gsum pa dbyer med da bsgrub pa ni/__de ltar snang ngos nas dag par grub pa dang*/__stong ngos nas mnyam par grub pa de gnyis po chos thams cad la dbyer med ro gcig pa'i tshul gyis gnas pa na snga ma gnyis po'i shugs las grub ste/__gang dag par snang ba de mtha' kun gyis stong la/__gang stong pa mtha' kun dang bral ba'i mnyam pa nyid de shin tu rnam dag sgyu 'phrul drwa ba'i snang ba sna tshogs su 'char bas na/__de gnyis dbyer med pa chos ska thig le nyag gcig tu zlum pa ni/__dam pa rnams kyis so so rang gis rig par bya ba ste zung 'jug rdzogs pa chen po'i tshul yin no/__/de dag kyang rgyud las/__gsang ba'i thig le nyid kyi dbyings/__/de ni sangs rgyas kun gyi dngos/__/phyogs bcu das bzhir mngon rdzogs par/__/ska gsung yon tan phrin las thags/__/ma lus bdag nyid zhal mthong ba/__/dbang bsgyur mchog nyid dam pa yin/__/zhes dang*/__rang byung ye shes gnas med snang*/__/zhes pa la sogs pas bstan la|_de la rnal 'byor da bya ba'i tshul kyang*/__stong nyid bdag med ye mkhyen rang rig thags/__/dmigs bya dmigs byed med par dran dbang bsgyur/__/ngo mtshar ska gsung yon tan zhing khams las/__/gzhan na med de de nyid de ltar yin/__/zhes sogs gsungs so/__/gzhan yang*/__ye shes rdo rje kun las btus pa las/__bden gnyis tha dad gyur pa na/__/ye shes lam ni don med 'gyur/__/gsal stong gnyis ni tha dad na/__/rtag chad mthar ni lhung bar 'gyur/__/zhes dang*/__chos kun snying po lam las 'das pas na/__/mthar phyin gyur pas 'bad rtsol las las grol/__/lhan cig skyes pa'i ye shes rnam dag pa/__/zung 'jug rab tu mi gnas gyur pa'o/__/zhes dang*/__gnyis med rnam rgyal las/__zab dang rgya che dbyer med pas/__/snang stong tha dad med par 'dres/__/sangs rgyas zhes ni de la gsungs/__/byang chub tshul 'di bstan pa'o/__/zhes dang*/__rdo rje phreng ba'i rgyud las/__kun rdzob dang ni don dam dag/rtog pa gnyis dang rnam par bral/__/gang da yang dag 'dres gyur pa/__/de ni zung da 'jug par bshad/__/ces gsungs pa la sogs pa bzhin no/__/gnyis pa than mong da bsgrub pa la/__skal pa can la skabs don thad kar bsgrub pa dang*/__the tshom can la de'i tshul brgyud nas bsgrub tshul gnyis/dang po/__de ltar dag mnyam dbyer med blo 'das kyi don de ni 'di ltar chos thams cad chos dbyings mnyam pa nyid da rgyu gcig pa'am tshul gcig par bsgrub la/__de'i snang cha ska dang ye shes ni yig 'bru'i tshul gyis bsgrubs te yi ge a yig gdangs gcig gnas sogs kyi rkyen las yi ge sna tshogs su snang ba bzhin no/__/de gnyis phan tshun gcig gis gcig byin gyis brlabs te 'ad 'bral med pa dang*/__de ltar dag mnyam dbyer med chos ska chen po'i don de'ang so so rang gis rig pa'i tshul gyis blo las 'das par myong ba dang bzhis gtan la phab pa ni rim gyis pa'i bshad tshul yin la/__yang dag mnyam bden pa dbyer med kyi ngo bor chos kun ro gcig pa rgyu gcig pa/de'i dpe ni yig 'bru oM ste a u ma gsum gyis mtshon pa'i rnam thar sgo gsum dang ska gsung thags kyi rang bzhin dbyer med par bstan pa'o/__/dpe don gyi gtan tshigs gnyis po de'i mtha'am byin rlabs ni chos kun ye nas sangs rgyas pa dag mnyam chen por gtan la 'bebs pa'o/__/de lta bu'i don de lung dang man ngag dang mthan par bstan kyang lung dang man ngag gi tshig tsam la brten pa'i yid dpyod min par rang blo'i gting da mngon sum yid ches pa bzhis sngags kyi lta ba gtan la phab pa ni/__dang po nas zung 'jug tu bstan pa'i phyir cig car ba'i bshad tshul yin la/__de gnyis gang ltar yang rgyu gcig pa la sogs pa bzhi po ni sngags kyi lta ba zab mo la 'jug pa'i tshul bslu ba med pa yin pa'i phyir gtan tshigs zhes bya'o/__/gnyis pa ni/__de ltar chos kun ye nas sangs rgyas pa'i don 'di lta bu blor chud par dka' bas mi 'thad par sems pa la brgyud nas bsgrub tshul mdo tsam bshad na/__dang po phyi rol pas sangs rgyas tshad ma'i skyes bu yin par the tshom za ba la/__kho rang gi 'dod pa rig byed kyi lung las/__u dam+ba ra'i me tog bzhin da brgya lam na ston pa thams cad mkhyen pa 'jig rten da rgyal rigs dang bram ze'i rigs las 'byung ba na/__lhums su 'jug tshe glang po'i rnam pas zhugs pa yum gyis rmis pa dang*/__bltams nas mtshan dpe dang ldan zhing de rab tu ma byung na 'khor sgyur dang byung na sangs rgyas su 'gyur zhes pa'i lung gis sangs rgyas yod par grub la/__rigs pa ni sangs rgyas des bstan pa'i lam gang zag gi bdag med sogs dngos stobs kyi rigs pas grub cing de thar pa'i lam da grub pas na/__sangs rgyas ni thar 'dod rnams kyi ston pa tshad ma dang des bstan pa'i lam yang dag tu grub ste tshad ma grub pa sogs las bstan pa ltar bsgrubs shing*/__yang sangs rgyas khas len kyang theg chen nas bstan pa'i stong nyid mi 'dod pa'i nyan thos pa dag la|_lung ni theg dman rang gi mdo las/__gzugs ni dbu ba rdos pa 'dra/__zhes sogs gsungs pa dang*/__rigs pa yang phung po lnga da ma dang skad cig gi tshul da mi bden par ma mthong na gang zag gi bdag med kyang mi 'grub pas/__stong pa nyid la brten nas thar pa 'grub pa'i tshul rin chen phreng ba las gsungs pa ltar bsgrubs pa dang*/__yang mdo lam pa gang dag gsang sngags kyi lta spyod zab mo khas mi len pa dag la/__lung ni mdo sde gdams ngag 'bogs pa'i rgyal po las sngags rjes su 'byung bar lung bstan pa dang*/sdong po bkod pa'i mdo las/__gang zhig bdag dang sangs rgyas rnams/__/rang bzhin mnyam par rab gnas shing*/__/mi gnas len pa med pa ste/__/de dag de bzhin gshegs par 'gyur/__/gzugs dang tshor ba 'ad shes dang*/__/rnam par shes dang sems pa dag/grangs med de bzhin gshegs pa rnams/__/de dag thab pa chen por 'gyur/__/zhes phung lnga de bzhin gshegs pa'i rang bzhin da bstan pa dang*/__dri ma med par grags pa'i mdo las/__nyon mongs pa ni de bzhin gshegs pa'i gdang ngo zhes dang*/chags sogs dang bral ba rnam par grol bar bstan pa ni nga rgyal can la bstan te nga med pa rnams kyi chags sogs kyi rang bzhin rnam par grol bar bstan pa dang*/__yang 'jam dpal rnam par rol pa la sogs pa'i mdo las nyon mongs pa rnams ni byang chub rdo rje'i gzhi lags so/__/zhes pa la sogs pas nyon mongs nyid ye shes su bstan pa dang*/__'jam dpal rnam par 'phrul pa sogs las/__'khor ba bsal nas mya ngan las 'das pa bsgom par bya ba ma yin gyi/__'khor bar dmigs pa nyid mya ngan las 'das pa'o/__/zhes 'khor ba byang chub tu bstan pa dang*/__yang phal po che las/__'jig rten khams mang la la dag/bsam gyis mi khyab tshig gyur kyang*/__/nam mkha' 'jig par mi 'gyur ba/__/rang byung ye shes de bzhin no/__/zhes sogs kyis rang byung gi ye shes bstan pa dang*/__gzhan yang mdo las sems can thams cad rang byung ye shes kyi snying po can da bstan pa dang*/__sangs rgyas shAkya thab pa'i zhing 'di rtag tu dag kyang mi mthong ba'i tshul gsungs pa la sogs pa tshad med cing*/__bud med kyi lus kyis sangs rgyas mnyes par bya ba yang mdo las/__byang chub sems dpa' de bzhin gshegs pa yongs su mnyes par bya ba'i phyir rang gi lus bud med kyi lus su mngon par sprul nas de bzhin gshegs pa'i mdan da rtag tu gnas so/__/zhes pa dang*/__chos la gnod pa sogs snying rjes tshar gcod pa'i tshul mang da gsungs pa sogs kyi lung dang*/__rigs pa ni ji ltar dag pa la snang ba bzhin da chos kun rang bzhin gyis dag pa dang*/__chos kun mnyam pa nyid kyi phyir 'khor 'das bzang ngan blang dor da ma grub pa'i tshul gong da ji skad bstan pa lta bus gsang sngags nyid theg pa'i mchog tu grub ste/__stong pa nyid khas blangs phan chod dag pa'ang rim gyis 'grub par nges pa'o/__/yang sngags phal mo che na bshad pa tsam la blo phyogs nas byar med rdzogs chen gyi don la mi 'thad par sems pa dag la/__sngags bla med kyi rgyud rnams na sems can sangs rgyas kyi ngo bor bstan pa dang*/__phung khams sogs lhar dag pa sbyar ba dang*/__mthar thag gi don la dkyil 'khor dang gtor ma sogs bya ba la mi ltos tshul dang*/__bzhi pa'i ye shes ngo sprod pa'i lung rnams kyis bsgrubs shing*/__rigs pa'ang snod bcud ye nas dag mnyam da grub pa nyid lam gyis gsar da bsgrub mi dgos shing*/__de ltar rtogs pa'i gdeng dang ldan pa la bya rtsol gyi 'ching ba lam gyi gegs su'ang che bar grub pas/__rang bab sor bzhag gi rnal 'byor la brten nas rang rtsal ye shes kyi snang ba la dbang bsgyur ba'i tshul rnams bde blag tu 'grub pa yin no/__/de ltar na snga ma snga ma ma grub pa la phyi ma phyi ma bsgrub par mi bya ste/__sangs rgyas kyis kyang rig khams nor bu sbyong ba'i tshul da skas kyi gdang bu ltar theg pa'i rim pa bstan par mdzad do/__/des na snga ma snga ma la nges pa ma rnyed pa'i blo chung la gsang ba zab mo bshad na skrag pas 'dor ba'am sgro skar gyi gnas su 'gyur ba'i phyir shin tu yang gsang bar gdams pa yin no/__/mdo yi mnyam pa chen po'i don la nges pa rnyed pa dag la sngags bla med kyi lta dgongs zab mo bstan na shin tu grub par 'gyur te des na theg pa'i rim pa kun la mkhas pas mthar phyin rdo rje rtse mo'i grub pa'i mtha' sgrub nus pa yin par shes par bya'o/__/de dag ni rigs pa'i sgo tsam ste zhib par phye na tshad med do/__/bzhi pa dgos pa la spyi bye brag gnyis las/__dang po lam sgrub pa thams cad rang rang gi lta ba dang rjes su mthan par 'jug pa chos nyid yin pas/__rdo rje theg pa'i sgom pa la sogs pa kun kyang dag mnyam rtogs pa 'di'i tshul dang mthan par 'jug pa 'ba' zhig yin pas/__mig dang 'dra ba'i lta ba 'di med na rig pa dang rkang par ldan pa mi 'byung ba'i phyir lam bsgoms pa sogs gzugs brnyan tsam da 'gyur la/__yang dag pa'i lta ba 'di lta bus zin pa'i sgom pa la sogs pa ni rdo rje theg pa'i lam mtshan nyid par 'gyur bas lam kun gyi gnad 'di kho nar thag pa'i phyir shin tu gal che ba'o/__/gnyis pa/__sgom pa phyin ci ma log par 'gyur ba/__spyod pa don yod pa/__dkyil 'khor don dang mthan pa/__dbang bskar bas thob pa/__dam tshig 'da' bar dka' ba/__sgrub pa chud mi za ba/__mchod pa rnam par dag pa/__phrin las la dbang 'byor pa/__sngags dang phyag rgya phul da byung ba rnams 'di'i stobs las 'byung ste/__de yang 'di ltar chos thams cad dag mnyam da gnas pa min na snod bcud rten brten pa'i lhar bsgom pa min pa la yin par bsgom pa'i phyir/sgom pa phyin ci log par 'gyur na yang de lta ma yin par yin la yin par bsgoms pas sgom pa phyin ci ma log par 'gyur ba dang*/__spyod pa yang 'dod yon la ci bder rol pa dang blang dor med pa dang sbyor sgrol sogs brtul zhugs kyi spyod pa dang da len pa rnams/__dag mnyam yin na lta ba dang rjes su mthan pa'i spyod pa de ltar 'thad kyi/__min na than mong theg par de dag spang byar bshad pa ltar don la gnas pas na 'di dag tho co'i spyod par 'gyur na'ang*/__dag mnyam yin pa'i gnad kyis sngags kyi spyod pa de dag kyang don yod par 'gyur ro/__/dkyil 'khor yang*/__rang bzhin gzhi 'bras dbyer med kyi dkyil 'khor de mtshon par byed pa gzugs brnyan dang lam gyi dkyil 'khor yin la/__lam las 'bras dkyil mngon da 'byung ba yang*/__gzhi de ltar min na lam yang yang dag min la de las 'bras bu dag pa 'byung mi shes na'ang*/__gzhi ji bzhin par gtan la phab pa yin pas dkyil 'khor don dang mthan pa dang*/__dbang yang rang gi sgo gsum cha mnyam dang bcas pa rdo rje bzhir ye nas gnas pa nyid/__dbang gi stobs las mar mes bum pa'am mdzub mos zla ba ltar go myong rtogs par bya ba yin gyi/__rang bzhin de lta bu min pa'i don dbang gis ngo sprad da med pa'i phyir/__dbang bskar bas thob pa yang de la rag las pa dang*/__sngags kyi dam tshig tu chos kun rang bzhin gyis lhar dag pa bshad pa la the tshom za ba dang*/__ming sogs bral ba'i mnyam pa la mtshan ma'i 'ad shes kyis rtog pa mi rung bar gsungs pa 'di dag kyang*/__dag pa dang mnyam pa min na de la de ltar bzung ba blo don mthan zhig gis sngags kyi rtsa ltung bskyed pa mi rigs shing*/__yang chags bral gyi lam gyi skabs su bstan pa dang mi mthan pa/__phung po gdang bar mi bya ba dang*/'dod yon dang dam rdzas phyag rgya dang da len pa sogs spyod pa'i dam tshig 'di dag kyang*/__dag mnyam gyi don dang rjes su mthan gyi/__de lta min na theg pa 'og ma nas bstan pa ltar don la gnas pa'i phyir/__spang bya yin pa zhig spangs pas rtsa ltung bskyed par mi rigs pas sngags kyi dam tshig rnams 'da' bar mi rung ba min na yang*/__dag mnyam yin pa'i gnad kyis lta ba de dang de'i dbang gis bzhag pa'i spyod pa rnams la rgyab kyis phyogs pa'i tshul gyis 'da' mi rung bar nges pas na dam tshig 'da' bar dka' ba dang*/__sgrub pa'ang phung khams skye mched lha dang gnyis su med par sgrub pa yin la/__de gnas tshul de ltar yin na lam bsgrubs pas ji bzhin mngon da 'gyur ba 'thad kyang*/__ma yin na sol ba bkrus kyang mi dkar ba'am/__sems bem po yin par ji ltar goms kyang der 'gyur ba mi srid pa bzhin da/__lha dang gnyis su med par grub pa mi srid pas sgrub pa chud za bar 'gyur na yang*/__dag mnyam yin pa'i gnad kyis de ltar sgrub pa chud mi za ba dang*/__mchod pa'ang sngags na sha lnga dang bdad rtsi lnga sogs 'jig rten na dme bar grags pa rnams mchod pa'i gtso bor sbyor la/__de ma dag pa yin na lha la phul mi rung zhing*/__sngags dang phyag rgyas brlabs pas dag par 'gyur snyam na'ang*/__dag pa'i dngos po rnams sngags dang phyag rgyas brlabs nas 'bul bar rigs kyi ma dag pa phul ba la don lhag po ci zhig yod/__des na bya rgyud bzhin da gtsang bar sbyar 'os na yang*/__'dir gtsang dme blang dor gzhig pa'i phyir bdad rtsi lnga sogs dang da len pa yin la/__de dag kyang rang bzhin gyis dag cing mnyam pa'i gnad kyis 'byung bas na mchod pa rnam dag tu 'gyur ba dang*/__phrin las kyang sngags nang pa'i skabs su bdag nyid de bzhin gshegs pa'i ska gsung thags dang ye nas gnyis su med par gsal ba'i sgo nas phrin las kyi bye brag sgrub pa rnams kyang*/__de bzhin gshegs pa'i mdzad pa dang tshul mthan par stobs mchog tu gyur pa yin la/__gal te bdag nyid ye nas lha'i ngo bor gyur pa min na don dang mi mthan pa'i yid byed de khyad par 'phags pa nyid da ma grub kyang*/__dag mnyam chen po'i rang bzhin yin pas don la bdag dang lha tha dad da med pas na/__sngags nang pa 'di'i rnal 'byor ni bya ba'i rgyud kyi tshul sogs las 'phags pa'i phyir phrin las la dbang 'byor bar 'gyur ba dang*/__sngags dang phyag rgya yang sngags phyi pa'i tshul da 'ching ba dang zlos pa las stobs che bar gyur pa ni/__lha dang gnyis su med par rtogs goms kyi rnal 'byor la gnas pa'i mthas yin la/__de dag gnas tshul dang mthan par zhugs pa min na rang bzhin da sangs rgyas kyi gzungs bzlas pa sogs las/__sngags nang pa'i tshul da sngags dang phyag rgya zlos shing 'chang ba ches byin gyis rlob par mi grub na'ang*/__sngags bla med kyi bskyed rdzogs dang 'brel ba'i sngags dang phyag rgya ches byin gyis rlob pa'i stobs phul da byung ba dang ldan pa yang dag mnyam chen po'i don la phyin ci ma log par 'jug nus pa'i dbang gis grub pa yin no/__/des na lta bas gtan la phab pa'i yul dag mnyam chen po yang dag pa'i don yin pa'i gnad kyis/__sngags kyi sgom pa la sogs pa 'di kun phyin ci ma log pa'i bdag nyid bde zhing myur ba'i lam da grub la/__dag mnyam chen po'i don rtogs pa'i lta ba las sngags kyi lam kun la nges pa mchog tu rnyed nas gdeng dang ldan par 'gyur zhing*/__lta ba des zin pa'i lam kun sngags kyi lam yang dag par 'gyur ro|_|de dag gis gsang sngags kyi bslab pa'i mtha' dang po shes rab kyi pha rol tu phyin pa lta ba'i skabs cung zad bshad zin to/__/gnyis pa ting nge 'dzin la/__ngo bo/__dbye ba/__sgrub tshul/__dgos pa bzhi/__dang po|_gang gis glang chen myos 'dra'i sems/__/mnyam par bzhag pas btul nas su/__/sngags dang phyag rgya rab brten na/__/dngos grub ya mtshan chen por 'gyur/__/zhes gsungs pa ltar/__sam d+hI'i sgra las mnyam pa'i blo ste sems las su rung ba'i sgo nas gang dmigs pa'i yul la rtse gcig par gnas pa'am/__yang na yul dang mthan pa'am mtshungs par gnas pa ste bying rgod sogs kyis mi mnyam pa med pa'o/__/gnyis pa la ngo bo'i dbye ba dang*/__das kyis dbye ba gnyis/__dang po la bskyed pa'i ting 'dzin dang rdzogs pa'i ting 'dzin gnyis kyi dang po bskyed rim sgom pa la'ang skye gnas bzhi'i bag chags sbyong byed bdag sras gzhan sras mngon byang lnga bskyed rdo rje'i cho ga bzhi bskyed sogs rgyas pa dang*/__'bring po cho ga gsum bskyed dang*/__bsdus pa a nu ltar sngags tsam las bskyed pa dang*/shin tu bsdus pa a ti ltar skad cig dran rdzogs su sgom pa bzhi'am/__yang na mngal skyes dang rdzus skyes gnyis dang bstun te rim gyis pa dang cig car ba'i bskyed rim gnyis su yang gsungs so/__/yang na ni stong pa chen po la sogs pa rnal 'byor lnga'i r-im pas phye ba lnga yod la/__gzhan yang ska gsung thags mdzad par bcas pa'i phyag rgya bzhi'i don la dmigs pa'i ting 'dzin sogs dbye sgo shin tu mang yang*/__don la bskyed r-im gyi khongs su gtogs pa thams cad la de'i ting 'dzin zhes bya'o/__/gnyis pa rdzogs rim la thabs lam steng 'og gi sgo la brten pa sogs dang*/grol lam zung 'jug rnam par mi rtog pa'i rnal 'byor rim cig car gyis bsdus pa rnams so/__/gnyis pa ni byin gyis brlabs pa'i rnal 'byor/__yongs su brtags pa'i rnal 'byor/__rdzogs pa'i rnal 'byor gsum ste/__dbyings dang ye shes gnyis su med pa don gyi lha dang*/__de'i dbang gis snang ba gzugs ska rtags kyi lha de/de lta bu'i lha la dmigs pa na/__bdag gi de kho na nyid la lha'i de kho na nyid kyis byin gyis brlabs shing bsgoms na lcags la gser 'gyur gyi rtsi btang ba bzhin da shes nas mos pas bsgom pa dang po dang*/__gser sogs bzhus pa las ska gzugs byed pa bzhin byang chub kyi sems dag pa las gzugs ska skyed par shes nas las su rung ba'i tshul gyis bsgom pa gnyis pa dang*/__chu dwangs bar gzugs brnyan 'char ba brtsal ba med pa bzhin rang bzhin dag par rtogs pa'i rnal 'byor pas ting nge 'dzin skad cig mas rdzogs pa gsum pa ste/__'di gsum gyis sngags mtha' dag bsdus shing der ma zad mtshan nyid theg pa nyan thos sems tsam dbu ma yang bsdus pa rnam snang sgyu drwa las gsungs pa bzhin no/__/gsum pa ting nge 'dzin de sgrub pa'i tshul ni sngags kyi thabs khyad par can la brten pa'i zhi gnas rnams ni don che zhing 'grub sla ba ma gtogs sgrub tshul ni mdo dang than mong yin te/__gang ltar kyang sems las su rung ba'i brtan pa thob dgos la de rim bzhin bsgrub dgos pa'i phyir ro/__/de yang nyes pa lnga spong ba'i 'ad byed brgyad brten pa'i sgo nas/__stobs drug gis yid la byed pa bzhi'i gnas skabs can gyi sems gnas pa'i thabs dgu rim bzhin goms pa na/__rim pa ltar bsam gtan gyi nyams lnga skyes nas shin tu sbyangs pa dang ldan pa'i zhi gnas 'grub bo/__/de la bsam gtan mi 'grub pa'i nyes pa lnga ni/__le lo dang*/__gdams ngag brjed pa dang*/__bying rgod dang*/__gnyen po 'ad mi byed pa dang*/__bying rgod zhi na yang ha cang 'ad byed pa'o/__/de la dang po gnyis kyis ting 'dzin la 'jug pa'i sbyor ba la gegs byed/__gsum pas dngos gzhi dang*/__tha ma gnyis kyis ting 'dzin gong 'phel da 'gyur ba la gegs byed pas de dag spong ba'i gnyen po brgyad ni/__dad pa 'dan pa rtsol ba shin sbyangs dran pa shes bzhin sems pa btang snyoms te/__dang po bzhis le lo spangs te ting 'dzin thob pa la dad pas 'dan cing don da gnyer nas rtsol ba bskyed pas shin tu sbyangs pa thob ste le lo spong ngo*/__/gdams ngag mi brjed pa'i dran pa dang*/__bying rgod byung ba la rtog pa'i shes bzhin dang*/__byung na spong ba'i gnyen po 'ad byed pa sems pa dang*/__bying rgod zhi tshe rnam rtog 'ad mi byed par btang snyoms su gnas pa rnams ni gdams ngag brjed pa la sogs pa'i gnyen po rim pa bzhin no/__/tshul de lta bus ting 'dzin bsgrub pa la stobs drug dang ldan dgos la de ni/__thos pa bsam pa dran pa shes bzhin brtson 'grus yongs su 'dris pa'i stobs so/__/des yid la byed pa bzhi'i gnas skabs can gyi sems gnas pa'i thabs dgu rim bzhin bsgrub dgos pas yid byed bzhi ni/__bsgrims te 'jug pa'i yid byed/__chad cing 'jug pa'i yid byed/__chad pa med par 'jug pa'i yid byed/__rtsol ba med par 'jug pa'i yid byed bzhi'o/__/sems gnas pa'i thabs dgu ni/__'jog pa dang rgyun 'jog pa dang blan te 'jog pa dang*/__nye bar 'jog pa dal ba zhi ba nye bar zhi ba 'ad byed bcas pa mnyam par bzhag pa'o/__/'di dag la mdo las/__'jog par byed/__yang dag par 'jog par byed/__bsdus te 'jog par byed/__nye bar 'jog par byed/__dal bar byed/__zhi bar byed/__nye bar zhi bar byed/__rgyud gcig tu byed/__ting nge 'dzin da byed/__ces gsungs so/__/de yang thos pas 'jogabasam pas rgyun 'jogadran pas blan 'jog dang nyer 'jogashes bzhin gyis dal ba zhi ba/__brtson 'grus kyis rnam zhi rtse gcigayongs su 'dris pas mnyam bzhag grub la/__de la sems dang po gnyis kyi skabs na yid byed dang po dang de nas bdan pa'i bar da gnyis pa/__brgyad pa la gsum pa/__dgu par yid byed bzhi pa yod pa yin no/__/gnas skabs dgu po de dag kyang g.yo ba ri gzar gyi 'bab chu lta bu/__thob pa rong khung dog po'i chu lta bu/__goms pa chu klung lta bu/__brtan pa rgya mtsho rlabs bral/mthar phyin ri bo lta bu'i nyams te nyams lnga'i tshul gyis bgrod pa yin no/__/da ni tshul de dag gnad mthan par nyams su len pa'i man ngag tu bstan na/__ting 'dzin ma thob pa'i skyon dang thob pa'i yon tan dang sems bzhag thabs kyi gdams ngag thos pa'i stobs kyis dad 'dan bskyed la shin tu bsgrim pa'i rtsol bas le lo sogs spangs nas dmigs pa'i yul gang dang ci yin pa'i bskyed rdzogs kyi don la bzhag par byas pa ni thabs dang po'o/__/de'i tshe na skad cig kyang mi sdod par glog bzhin g.yo na yang spro rtsol bskyed de yang yang sbyang bar bya zhing*/__ting 'dzin gyi gdams ngag thos pa'i don bsam pa'i stobs kyis dmigs pa snga ma la gnas pa'i rgyun mthad ci nus su bya ba gnyis pa'o/__/thabs dang po 'di gnyis kyi das na rgyun la gnas par dka' yang bsgrim zhing bsgrim pa'i yid byed kyis rgyun de la bzhag par bya'o/__/sems skar mda' bzhin da g.yo ba de dmigs pa snga ma'i rgyun las gzhan da g.yeng tshe|_chu drag po lam srol da 'dzud pa ltar dran pas slar yang rang shul da blan te bzhag pa ni gsum pa'o/__/bzhag thabs dang po 'di gsum gyi das na shog skya rlung gis khyer ba'am ri gzar gyi chu bzhin da g.yo ba'i nyams kyi skabs yin pas/__rnam rtog shugs drag de gnas pa'i go skabs rnyed dka' bas dper na chu drag po la chu lon brtsigs pa ltar ma zhum par rab tu 'bad par bya ste/__shin tu gdal bar dka' ba'i sems kyi rta rgod po de nyid/__dran pa'i thag pas dam da bcings shing lhod pa'i btang snyoms kyi ra bar bcug la|_rtsol ba'i srab kyis kha lo drangs bar gces so/__/snga ma las dran pa cung zad stobs su gyur pa'i tshe na dmigs yul de nyid blo yi mdan na mi gsal ba'i tshul da gnas tsam gyi sems cung brtan par rtsom pa na/rtse gcig pa'i tshul gyis nang da bsdus nas dmigs pa kho na la nye bar 'jog pa ni bzhi pa'o/__/'di yi das gzan la 'dab chags 'khor nas mkha' la lding ba na gzan de bzhag nas gzhan da yang mi 'gro la/__gzan de'i steng da babs nas gnas kyang ma nus par phan tshun 'phur bzhin gzan la 'khor ba ltar blo dmigs pa la cung 'khor ba yin pas dran pa'i rgyun brtan par bya ba kho na gal che'o/__/de nas ting nge 'dzin de la ngang gis spro ba cung zad skyes nas bung ba gnas gcig tu yun ring mi sdod par myur da g.yo bzhin par rtsi bcud 'thang ba ltar bzhag pa la mos pa skyes pa'i tshe na/__snga ma lta bu'i rnam rtog gi g.yo ba mi bzad pa rnams cung zad dal ba thob pa ni lnga pa'o/__/nyer 'jog dang dal ba 'di gnyis po gnas skabs dang po rnams las cung zad bzhag bde ba yin pas/__thob pa'i nyams zhes bya ste ting 'dzin skye ba'i mgo dang por rtsom pa'am drod cung zad thob pa yin na'ang*/__dpe rong khung gi chu ltar rnam rtog phra ba mang po brel bzhin 'tshubs pa'i rgyun 'khrigs pa yod do/__/de lta na'ang ri gzar gyi chu las rong khung gi chu cung zad dal ba la dper byas so/__/dal ba 'di yi skabs na ni bum par btsud pa'i bung ba ma btang bar da gzhan da 'gro dbang med kyang bum pa'i nang nas mi sdod par 'gro ba bzhin da dmigs pa la sems gtad pa'i tshe/__dmigs pa yid yul nas mi 'bor kyang rtog pa g.yo ba rgyun mi chad pa yin la de'i das su dmigs pa de'i ngang da mi bsgul bar shes bzhin gnas pa gces so/__/de ltar shes bzhin da der gnas tshe bying rgod byung na de bsal phyir sems pas/__so so'i gnyen po tshul bzhin 'ad byed pa'i sgo nas gegs su gyur pa'i rnam rtog sna tshogs rang bzhin 'ad ba de zhi bar byas pa ni drug pa ste/__de ltar zhi bar gyur na bying rgod kyi skyon med pa'i chu rnyog pa dwangs ba lta bu de mi bsgul bar bzhag par bya ste/__skyes bu ngal gso ba ltar btang snyoms kyi ngang la shes bzhin da gnas par bya'o/__/rnam rtog cung zad zhi ba'i tshul de gong 'phel da gyur pa las/__rnam rtog rnams rgyas par phyed pa'i gnas su gyur pa nye ba'i nyon mongs pa rnams kyang*/__chu rnyog rim gyis dwangs pa bzhin nye bar zhi ba'i tshul gyis g.yeng ba spong ba ni bdan pa'o/__/g.yengs ba'i skyon rnams thag bsring par gyur pa zhi ba dang nyer zhi gnyis po 'di'i tshe na goms pa'i nyams chu klung lta bu zhes bya ste/__chu klung dal 'bab la rgyang nas bltas na g.yo ba med par 'dra yang*/__drung nas bltas na bar ma chad par 'gro ba bzhin da sems gnas pa ltar snang yang zhib tu bltas na g.yo ba phra mo mang ba yin no/__/de'i das na brtson pas gong nas gong da spel bar bya ba gnad do/__/blan 'jog nas brtsams te 'di'i bar da bying rgod kyis bar bcad nas slar yang dmigs pa la 'jug pa'i yid byed kyi skabs yin pas shes bzhin sems pa btang snyoms gsum gyis ci rigs par 'dal ba gnad che'o/__/brtson pa bskyed pa'i stobs kyis snga ma las 'phags te rtsol ba ma btang na rtog pas bar bcad mi nus par dmigs pa la rtse gcig gnas pa ni 'ad byed dang bcas pa'am rtse gcig pa zhes bya ste brgyad pa'o/__/'di la brtan pa'i nyams rgya mtsho rlabs dang bral ba lta bu zer te/__dmigs pa la gnas shing rtsol ba dang bcas na rgyun chad pa med par 'jug pa'i yid byed kyi skabs yin la 'di das dmigs pa la btang snyoms su gnas pa gal che'o/__/'ad byed dang bcas pa'i skabs de gong nas gong da 'phel ba las rtsol mi dgos par ngang gis 'jug pa'i mnyam par bzhag pa thob pa ni sems gnas pa dgu'i tha ma ste/__'dod pa'i sems rtse gcig pa zhes kyang bya la/__snga ma rnams goms zhing yongs su 'dris pa'i stobs kyis thob pa yin no/__/mthar phyin pa'i nyams ri bo lta bu g.yo 'gul med pa ni 'di nas mgo brtsams te 'byung ba'o/__/de 'dra'i 'dod sems rtse gcig de grub na sems gtad pa'i dmigs pa la rtsol ba med par 'dre zhing*/spyod lam kun tu ngang gis gnas pa dang*/__rang gar ci yang mi bsam par bzhag na snang ba 'gag cing sems nam mkha' dang 'dres pa lta bu'i nyams 'char la/__de las lang tshe lus glo bur da byung ba lta bu dang*/__rjes kyi tshe'ang chags sdang sogs shugs zhan cing rgyun mi mthad la/__gsal nyams che das ka ba sogs kyi rdul phra mo rnams kyang bgrang thab snyam byed pa sogs bde gsal mi rtog ci rigs skye zhing*/gnyid kyang ting 'dzin dang 'dres pa lta bu dang rmi lam phal cher dag pa 'byung yang*/__'di 'dra'i ting 'dzin de yang bden pa'i rnam pa can nam zhi rags rnam can gyi phyi nang than mong gi lam gyi gzhir sgrub dgos kyi/__da rung shin sbyangs kyis ma zin na zhi gnas mtshan nyid pa'ang min na lhag mthong ga la yin/__des na bde gsal mi rtog pa'ang de kho na nyid la mnyam bzhag gi sgom gyi nyams yin min gnyis su yod pas/sems gnas pa'i nyams than than la lam mthon por rlom pa mi bya bar lam gyi gnad la mkhas par bya dgos so/__/de 'dra'i 'dod sems rtse gcig pa de yi ngang da goms par byas pas lus dang sems las su rung bar gyur pa ni shin sbyangs zhes bya ste/__sems de rta shin tu dal ba rang dbang da gyur pa bzhin da dge ba'i dmigs pa la ji 'dod bkol da btub cing*/__sems 'tsher bag sogs mi bde ba lta bu'i gnas ngan len dang yongs su bral te bde ba dang*/__de'i stobs kyis las su rung ba'i rlung lus la rgyu bas lus lci ba sogs bkol da mi btub pa'i gnas ngan len dang bral te/__rgal tshigs gser gyi dong rtse brtsegs pa lta bu dang lus shing bal gyi 'dab ma ltar yang ba 'o ma'i chu rgyun dron mos lus la cig car khyab pa ltar bde ba'i rnam pas/dge ba la 'dod dgur bkol da btub pa lus shin sbyangs te/__de 'dra'i shin tu sbyangs pa de yang dang po rags pa dang*/__de nas phra ba rim bzhin skye la|_rags pa'ang dang po phra mo nas brtsams mthar yongs su rdzogs pa gsal por 'byung zhing*/__rags pa des sems g.yo bas na rim bzhin de'i shugs zad nas/__grib ma ltar srab pa'i shin sbyangs phra mo mi g.yo ba ting nge 'dzin dang mthan pa 'byung ngo*/__/de la zhi gnas zhes bya ste/__tshul des bskyed rdzogs gang bsgoms kyang tshad dang ldan par 'gyur ro/__/tshul de dag ni ting 'dzin sgrub tshul rgyas par bstan pa ste/__bsdu na ting 'dzin la spro bas dmigs pa la bzhagade'i rtsol ba rgyun ma chad par bskyed/__dran pa rgyun chags su bzung*/__shes bzhin gyis bying rgod spangs/__skyon med pa na btang snyoms su 'dag pa ste spro rtsol dran dang shes bzhin btang snyoms lngas yang nas yang da bsgrubs pas/__ngang gis g.yeng ba dang bral te legs par g.yo med da gnas pa na grub pa'o/__/yang na spro bas bzhag la rtsol ba bskyed cing shes bzhin gyis bsrungs nas btang snyoms su gnas pa ste bzhi'i sgo nas bsgrub pa dang*/__yang na spro ba bskyed nas dmigs pa la gnas par bya ba ste gnyis sam/__de yang bsdu na dmigs pa la ji gnas su 'jog pa gcig pa ste gdams ngag gi rim pa sna tshogs su bstan pa bzhin no/__/bzhi pa dgos pa ni lta ba dag mnyam chen pos gtan la phab pa'i don de tshul bzhin rang rgyud la 'byor bar 'gyur ba ni ting nge 'dzin gyi rtsal rdzogs pa la rag las pas na/__shin tu gal che ste las dang dngos grub sgrub pa'i rgyu'i gtso bo yin no/__/des na rig pa dang rkang par ldan par bya dgos kyi/__kha lta stong skad kyis 'phags lam thob par rlom pa mang yang*/__'dod sems rtse gcig pa tsam yang grub par dkon pa deng sang gi das na/__sngags kyi las phra mo rnams kyang tshul bzhin grub pa nyung ba ni ting nge 'dzin med pa las byung bas na/__las dang dngos grub 'dod pa rnams kyis ting nge 'dzin la nan tan da bya'o/__/mdor na ting nge 'dzin 'dis lta ba'i don la 'jug cing*/__de'i drod tshad las spyod pa 'byung la/__de las mi 'da' ba dam tshig dang*/__ting 'dzin de nyid dkyil 'khor da yang snang la/__de dang ldan pa'i sgo nas dbang dang sgrub pa phrin las mchod pa rnams bya zhing*/__des sngags dang phyag rgya yang byin gyis brlabs pas na thams cad da khyab par 'gro la/__chos thams cad rang bzhin dag mnyam chen po'i don la gdeng dang ldan par gyur pa na bsgom pa dang mi bsgom pa'i mtha' las 'das te rtsol med lhun gyis grub pa'i rnal 'byor rdzogs pa chen por mthar phyin par shes par bya ste/__rgyud 'di las/__rnam par dag pa'i dbyings nyid tshul/__/nyid la dbang bsgyur nyid spyod phyir/__/bdag dang gzhan dang rtog pa'i rgyun/__/rnam dag bla med theg pa'i mchog/zhes dang*/__gsang 'das las/__dngos po med la bsgom pa med/__/bsgom pa bsgom pa ma yin nyid/__/de ltar dngos po dngos med de/__/bsgom pa dmigs su med pa'o/__/zhes gsungs pa bzhin no/__/de dag gis bsam gtan gyi pha rol tu phyin pa ting nge 'dzin gyi skabs bstan to/__/gsum pa spyod pa la/__ngo bo/__dbye ba/__de'i tshul sgrub pa/__dgos pa bzhi las/dang po/__rnal 'byor sngags 'chang dngos grub ni/__/mnyam rdzogs lhun grub ngang gnas shing*/__/spyod pas ci la'ang thogs med pas/__/thams cad ye nas dbyer med pa'o/__/zhes gsungs pa ltar tsar+ya'i sgra las spyod pa zhes bya ste thabs shes khyad par can gyis zin pa'i sgo nas spyad par bya ba'i yul la tshul bzhin spyod pa'i sngags pa'i sgo gsum gyi las thams cad do/__/gnyis pa la rten gyi sgo nas dbye na lus ngag yid kyi spyod pa gsum dang*/__ngo bos dbye na thabs lam brtul zhugs kyi spyod pa dang*/__grol lam bag yod kyi spyod pa gnyis/__dang po la than mong spyi yi spyod pa dang*/__khyad par can sbyor sgrol gyi spyod pa gnyis so/__/gnyis pa grol lam la dad brtson gyi spyod pa sogs bdan ni rim gyis pa'i spyod pa dang*/__blang dor med par spyod pa cig car ba'i spyod pa gcig dang brgyad da yang bshad do/__/gzhan yang spyod pa la mnyam bzhag tu ting 'dzin bsgom pa dang*/__rjes thob tu gang snang sgyu ma ltar blta bas 'dod pa'i yon tan ci bder spyod pa sogs dbye sgo shin tu mang yang*/__spyod pa phal che ba rjes thob kyi skabs nas bzhag la/__de yang nang gi drod thob tshul dang nyams len la bogs thon tshul las spyod pa da mar 'gyur te/__spros bcas dang spros med shin tu spros med ces pa dang*/__las dang po pa dge sbyong gzhon nu'i spyod pa/__rkyen thab nas smyon pa brtul zhugs kyi spyod pa/__brtan pa thob nas rgyal po sa 'dzin gyi spyod pa zhes gsungs pa dang*/__gzhan yang kun 'dar dang kun bzang phyogs las rnam rgyal gyi spyod pa la sogs pa ming gi tshul sna tshogs dang dbye ba da mar 'gyur ro/__/das kyi dbang da byas na dang po 'jug pa'i spyod pa dang*/__bar da dngos grub sgrub pa'i spyod pa dang*/__mthar grub pa'i spyod pa'o/__/de la dang po slob dpon bkur zhing dbang nod nas dam tshig srung ba dang ji ltar sgrub pa'i man ngag zhus la bka' las mi 'da' bar byed pa'o/__/gnyis pa bsnyen sgrub kyi yan lag tu gtogs pa rnams so/__/gsum pa grub pa'i spyod pa ni dngos grub grub nas las la sbyor ba thams cad do/__/de gsum gyis ni rdo rje theg pa'i lam thams cad kyang bsdus pa yin no/__/gsum pa la spyi dang bye brag gnyis/__dang po ni/__than mong gi theg par 'dod yon rnams lam gyi gegs su bstan pa la 'dir dang da blang bar bya ba ci zhe na|_chos thams cad dag mnyam bde ba chen por gnas pa'i phyir blang dor ma dmigs la/__rang bzhin rtogs pa dang rjes su mthan par ci bde bar gnas pa'i lam gyis bde zhing myur bar mig 'phrul bzhin da grol ba ster gyi|_dka' thab la sogs pas gdang bas ni de lta ma yin te gegs byed pas na sngags pas rang gi phung po brnyas pa dang gdang bar byed na rtsa ba'i ltung bar gsungs so/__/des na 'dod yon la ci bder rol pa yang thabs kyis dbang bsgyur ba dang shes rab kyis ma rmongs pa'i gnad kyis than mong gi theg pa las 'phags par 'gyur ro/__/de ltar yang rdo rje mkha' 'gro las/dka' thab sdom pa mi bzad pas/__/lus ni bskams shing sdug bsngal 'gyur/__/sdug bsngal gyis ni sems g.yengs na/__/g.yengs pas dngos grub gzhan da 'gyur/__/zhes dang*/__rnal 'byor ma'i rgyud kun spyod las/__gnyis med ye shes sems ldan pas/__/mi bya ba ni ci yang med/__/mi rtog bdag nyid sems gyis ni/__/'dod pa'i yon tan lnga rnams spyad/__/ces dang sgyu 'phrul dra ba las/__gang gis bskal pa grangs med par/__/dka' thab sdug bsngal spyad pa yis/__/'bras bu gnyis med mi thob pa/__/dga' bdes tshe 'dir 'grub par 'gyur/__/zhes gsungs so/__/der ma zad mdo las kyang*/__ji ltar grong khyer skye bo'i mi gtsang lud/__/bu ram shing pa rnams kyi zhing la phan/__/de bzhin byang chub sems dpa'i nyon mongs lud/__/de ni sangs rgyas chos 'grub pa la phan/__/zhes gsungs pa bzhin no/__/gnyis pa la shes rab kyis sbyor ba dang thabs kyis sgrol ba'i tshul bsgrub pa gnyis kyis dang po/__sngags la zhugs kyang sngags kyi spyod pa rmad da byung ba la mi mos pa dag sbyor ba la smad par byed pa ni shin tu mi rung ste lhan skyes kyi ye shes btsan thabs su 'char ba'i rgyur las kyi phyag rgya dang rten kun+da lta bu'i byang sems med da mi rung ba yin pas de spang ba ni sngags kyi rtsa ltung da gsungs la/__shes rab kyi spyod pa rmad da byung ba ni sbyor ba yin par gsungs te|_than mong gi lam gyis bskal pa grangs med kyi mthar rtogs par bya ba'i gnas lugs lhan cig skyes pa'i don/__rang la ye nas gnas pa nyid thabs 'di las bla ma'i man ngag gi gnad la mkhas pa'i shes rab can gyis mngon da mthong nas gnyis chos kyi 'dzin pa ma lus pa dbyings ye gnyis su med pa'i ngang da sdom par byed pas gnyis su med par sbyor ba zhes bya ba yin no/__/des na bde mchog sangs rgyas mnyam sbyor las/__sgyu ma dag ni thams cad las/__/bud med sgyu ma khyad par che/__/zhes dang*/__saM bu Ta las/de phyir de rgyas ci zhig bya/__/mdor bsdus pas ni sangs rgyas nyid/__/bskal pa bye ba grangs med pas/__/ji ltar sangs rgyas gang thob pa/__/gang gis dam pa'i bde bas khyod/__/skye ba 'dir ni thob par 'gyur/__/zhes dang*/__gtum po dpa' bo gcig pa'i rgyud las/__chags bral las ni sdig gzhan med/__/bde las bsod nams gzhan pa med/__/de phyir sems ni mnyam bzhag nas/__/'dod pa'i bde ba bskyed par bya/__/zhes dang*/__ye shes rdo rje kun las btus pa las/__ji ltar 'o ma dang til dag la mngon par 'das byas pa med par mar dang til mar mi 'byung ba de bzhin da/__sngags dang phyag rgya mngon par 'das byas pa'i rdo rje dang pad+ma mnyam par sbyar ba med par rnam par shes pa gsum mtshon par mi nus so/__/gang gis b+ha ga dang ling+ga yang dag par sbyor bar mi nus pa des ni bde ba chen po'i ting nge 'dzin mi rnyed do/__/bde ba chen po'i ting nge 'dzin de 'ba' zhig la lhag par mos pa tsam gyis ni las dang po pa'i sa la gnas par 'gyur te/__phyir mi ldog pa la yang slob par 'gyur ro/__/zhes gsungs so/__/gnyis pa thabs mchog sgrol ba'i tshul la'ang mi dad par mi bya ste/__'di ltar dkon mchog gsum la rgyab kyis phyogs zhing las ngan mthar thag pa bsags pa'i 'gro ba gang zhigaganyen po gzhan gyis spangs pas skyabs med par ngan song da brgyud mar 'gro ba rnams la mtshungs pa med pa'i snying rje'i rgyu las/__sngags kyi thabs zab mos las ngan gyi srog rgyun bcad nas bde blag tu grol bar byed pa yin te/__mnyam nyid kyi lta ba gdeng da gyur cing rim gnyis kyi sgom pa rtsal rdzogs pa'i rnal 'byor pas/__bsgral bya'i srog 'phrog cing 'bras bu 'ching ba gsum ldan da nus pa'i spyod pas rang gzhan kyi don chen po sgrub pa ni sngags kyi spyod pa gzhan las ngo mtshar rmad da byung ba yin la/de lta bu'i sgrol ba de das su babs kyang dang da mi len pa rtsa ba'i ltung bar gsungs la tshul bzhin shes nas mos pa tsam la'ang phan yon dpag tu med do|_|deng sang ni zan ling la phur pa rngam rngams su gdengs pa mang ste/__rgyu las nyon tshabs che ba dang 'bras bu ngan song gsum gyi sems can rnams rten de la bkug nas/__sngags kyis bsgral ba'i cho gas gnas spar ba'i tshul la 'dan pa gtod pa ni nyung bar 'dag ma gtogs bsgral ba'i cho ga la rjes mthan tsam da zhugs pa la'ang phan yon tshad med de/__bsam pa snying rje mtshungs pa med pa dang*/__sbyor ba sngags kyi thabs mkhas la brten pa'i phyir blo sbyong phal dang bsgom sgrub phal gyis mtshon da med do/__/de ltar yang gsang ba 'das pa las/__rdo rje slob dpon smod pa gzhan/__/theg pa che mchog smod pa dag/rab tu 'bad de bsad par bya/__/yang na gnas nas spo bar bya/__/'di yis byang chub mchog gi ni/__/sngags kyi dngos grub thob par 'gyur/__/zhes dang*/__gshin rje gshed dmar po'i rgyud las/__kye ma bsad bya legs par byas/__/gsad par bya ba ma bsad de/__/ji srid sdig rnams grol bar byed/__/shi ba de yang ma shi ste/__/sdig pa stong phrag byas pa yis/__/mnar med la sogs mi skye'o/__/e ma bdag nyid chen po ste/__/bsad pas sangs rgyas byang chub thob/__/slar yang brtse bas sems can rnams/__/gsad par bya bas bsad par bya/__/e ma snying rje'i stobs kyis te/__/snying rje dman pas 'grub mi 'gyur/__/zhes dang*/phur pa'i rgyud rtsa ba'i dam bu las/snying rjes bsgral ba'i dam tshig ni/__/bsad cing mnan pa ma yin te/__/phung po rdo rjes gtam byas te/__/rnam par shes pa rdo rjer bsgom/__/zhes gsungs so/__/de ltar sngags kyi spyod pa brling po rnams la mi gus pa spangs te gnad zab mo rtogs pa'i blos mchog tu gus pa bskyed par bya'o/__/bzhi pa dgos pa ni/__spyir gnas skabs dang mthar thag gi dngos grub bsgrub pa dang*/__khyad par das tshod dang 'brel ba'i nye rgyu'i spyod pa zab mo rnams kyis rang rgyud kyi rtogs pa mchog tu bogs dbyung nas myur da 'tshang rgya bar byed pa'o/__/de ltar mdor na lta sgom gyi nyams len dang mthan par rjes thob kyi spyod pa ci rigs par spyad cing dkyil 'khor zab mor 'jug cing bsgom pa dang*/__gzugs brnyan gyi dkyil 'khor 'bri ba dang*/__dbang nod pa'am bskar ba dang*/__dam tshig la gnas pa dang*/__bsnyen sgrub byed pa dang lha mnyes pa'i don da mchod pa byed pa dang*/__phrin las sgrub pa dang sngags bzla ba dang*/phyag rgya 'chang ba rnams kyang spyod pa'i bye brag tu gyur pas na thams cad la khyab par 'jug cing*/__mthar thag gi don la gang snang ci spyod pa'i snang spyod thams cad chos nyid dag mnyam bden pa dbyer med kyi rol pa 'ba' zhig tu gnas pa bzhin nyams su myong ba'i das na spyod pa dang mi spyod pa'i mtha' las 'das te rang shar rang grol gnyug ma'i spyod pa shugs 'byung da skyong ba ni|_rdzogs pa chen po'i rnal 'byor pa rnams kyi mdzad pa'i tshul te/__der ni spyod pa rnams mthar phyin par shes par bya'o/__/de ltar yang rgyud las/__ye nas skye med de bzhin nyid/__/sgyu mar snang ba mig yor tshul/__/sbyor sgrol bya ba kun byas kyang*/__/rdul cha tsam yang byas pa med/__/ces gsungs so/__/de dag gis sngags kyi spyod pa zab mo rnams dang da len par bzod pa dang*/__snang spyod thams cad ye shes kyi rol par spyad da bzod pas na bzod pa'i pha rol tu phyin pa spyod pa'i skabs bstan to/__/bzhi pa dkyil 'khor la/__ngo bo/__dbye ba/__de dag gi tshul la 'jug pa/__dgos pa dang bzhi las/__dang po ni/__tha dad min las tha dad pa'i//nang dang nang gi phyi rol gyi/__/dkyil 'khor bsam yas ye shes rol/__/'jigs med kun bzang phyag rgya'i mchog/ces gsungs te/__de yang maN+Dal zhes pa'i sgra las drangs na/__maN+Da ni snying po'am/__bcud dang la ni len cing 'dzin pa ste snying po'i yon tan 'dzin pa'i gzhir gyur pa'am/rnam pa gcig tu sgra 'brel mar thad kar bsgyur na kun nas zlum zhing yongs su bskor ba'i don da 'jug pas dkyil 'khor zhes bya ste/__gang gtso bo la 'khor gyis bskor ba'am/__chos kyi rgyal po bcom ldan 'das 'khor pho brang dang bcas pa la 'jug pas na skabs 'dir yon tan mchog gi gzhi 'dzin pa yongs su dag pa'i rten dang brten pa'i bdag nyid da snang ba gang yin pa'o/__/gnyis pa dbye na gzhi lam 'bras bu'i dkyil 'khor gsum ste/__dang po gzhi rang bzhin gyi dkyil 'khor ni/__snod bcud rten dang brten par bcas pa'i lhar ye nas gnas pa yin la/__de la yang rigs gcig nas bsam yas sgyu 'phrul drwa ba'i bar da dbye bar rung zhing*/__ngo bo dag mnyam bden pa dbyer med nyid rnam pa ma 'gags par gang 'dal gyi bkod par 'char ba yin no|_|gnyis pa lam bsgom pa'i dkyil 'khor la/__mtshon byed dpe gzugs brnyan gyi dkyil 'khor dang*/__mtshon bya don ska gsung thags kyi dkyil 'khor gnyis/dang po la/__rdul tshon/__ras bris/__thig dang tshom bu bzhi yod la/__gnyis pa ska dkyil lus lhar gsal ba dpa' bo gcig pa nas dal yongs rdzogs kyi lha dang gzhal yas su gsal ba dang*/__gsung dkyil lha gtso 'khor gyi sngags gsal zhing ngag tu brjod pa/__thags dkyil dag lnga ye shes lngar lam da byas pas 'khor ba ma spangs gnas su dag pa'o/__/gsum pa 'bras bu mthar phyin pa'i dkyil 'khor ni/__lam yongs su rdzogs pa na kun tu bzang po'i go 'phang thob nas ska dang ye shes 'ad 'bral med pa ste|_de la'ang ska gsum dang ye shes lnga'i dkyil 'khor/__ska gsung thags yon tan phrin las lnga'i dkyil 'khor la sogs pa'i rnam dbye rung ngo*/__/gzhan dkyil 'khor bdan da dbye ba sogs kyang gzhi lam 'bras bu'i dkyil 'khor 'dir ma 'das pa med do/__/yang dbye sgo gsum ste/rten gzhal yas khang gi dkyil 'khor ni lte ba la phyogs kyi bkod pas kun nas bskor ba'i dal te gnas phun sum tshogs pa'o/__/brten pa lha'i dkyil 'khor ni gtso bo la 'khor gyi lha tshogs kyis bskor ba ste ston 'khor phun sum tshogs pa'o/__/gnyis med ye shes chen po'i dkyil 'khor ni/__rang byung gi ye shes la dran rig gi shes pas bskor ba ste/__de yang g.yo byed gzung 'dzin spros bral nang gnas kyi ye shes kun tu bzang po la/__de'i ngang las 'phros pa'i dag lnga sogs rtog tshogs ni rtsal gyi ye shes de bzhin gshegs pa lnga sogs sangs rgyas bzhi bcu rtsa gnyis su bstan pa rnams yin te/__rig pa gnas pa dang 'phro ba nyid ye nas dkyil 'khor da bstan pa'o/__/de ni chos dang das phun sum tshogs pa'o/__/gzhan yang*/__rang bzhin dang ting nge 'dzin dang gzugs brnyan gyi dkyil 'khor gsum dang*/__ska gsung thags ye shes rdo rje'i dkyil 'khor bzhi la sogs pa'i rim pas dbye bsdu sna tshogs yod la/__rgyud 'di nyid kyi phyi ma las/__'dis ni rang bzhin dkyil 'khor dang*/__/gzugs brnyan lhag pa'i gzugs brnyan gsum/__/ting 'dzin lhag pa'i ting 'dzin dang*/__/byang chub sems dang tshogs mchog bstan/__/zhes dkyil 'khor bdan da gsungs te/__dang po la/__chos thams cad ye nas rnam par dag pa gnas lugs gzhi yi dkyil 'khor dang*/__glo bur gyi dri ma bral nas gzhi ji bzhin pa mngon da gyur pa mthar phyin 'bras bu'i dkyil 'khor te gnyis su dbye ba yod na yang*/__don la gzhi 'bras dbyer med dag mnyam chen po'i dkyil 'khor ni ma byas lhun gyis grub par rang bzhin gyi dkyil 'khor zhes bya'o/__/gnyis pa ma dag 'khor ba'i chos su snang ba rnams la gzugs brnyan gyi dkyil 'khor zhes bya ste/__dag pa'i rten brten pa rnams dang rnam pa cha 'dra la ngo bo ye nas dag par gnas pa'i phyir ro/__/gsum pa dag pa'i rten brten pa mtshon pa'i phyir rdul tshon la sogs pa gzhal yas khang gi rnam pa dang*/__ska gzugs dang gsung rab mchod rten la sogs pa phyag rgya'i mtshan mar gyur pa rnams ni ma dag 'khor ba'i mtshan ma rnams las tha snyad da lhag pa'i phyir lhag pa gzugs brnyan gyi dkyil 'khor zhes bya la/__dbang dang sgrub mchod phrin las kyi don da lhag pa gzugs brnyan gyi dkyil 'khor 'bri ba la sngon 'gro dngos gzhi rjes dang gsum las/__dang po la gnam sa bar snang gi dpyad shes pa'i sgo nas sa brtag pa dang*/__rung bar mthong na snang ba dang mi snang ba'i bdag po las sa bslang ba dang*/__phur bu pad+ma kI la yar bskyed pa gdab ste sa dbang da bya ba dang*/__lto 'phye brtag pa dang gter sba ba dang bsnyoms la skyang nul bya ba'i las dang*/__sbyin sreg dang*/__sngags dang*/__phyag rgya dang*/__ting nge 'dzin lngas sa yongs su sbyong ba dang*/__mtshon cha lngas mtshams bcad de sa gzhi bsrung ba dang*/__lha yab yum rol pa'i 'od sa la bstims pas dkyil 'khor gyi rang bzhin da bsams pas sa bzung ba ste las rim drug gi sgo nas sa gzhi dkyil 'khor 'bri ba'i gzhir rung bar bya ba'o/__/dngos gzhi la byin gyis brlabs pa'i phur bu dang srad bu tshon phye 'das byas la/__mtshan nyid dang ldan pa'i grogs dang lhan cig tu bskor phyogs la sogs pa'i las kyi rim pa ma nor ba'i sgo nas dkyil 'khor che chung gi tshad dang 'tshams pa'i thig gdab pa dang*/__tshon dgye ba dang*/__mtshan ma 'god pa dang*/rab tu gnas par bya ba dang*/__der mchod pa sna tshogs sbyin sreg gi mthar thag par bya ba dang lngas dngos grub kyi gzhir rung bar bya ba'o/__/gsum pa de lta bu'i dkyil 'khor da bdag nyid 'jug cing slob ma la dbang bskar ba la sogs las kyi rim pa thams cad bya ba'o/__/bzhi pa chos thams cad dbyer med pa ska gsung thags kyi bdag nyid da gnas pa'i rang bzhin gyi dkyil 'khor yul da byas nas bsgom pa la ting nge 'dzin gyi dkyil 'khor zhes bya'o/__/lnga pa gzhi de las bye brag tu thags rje zhi ba dang bdad 'dal khro bo'i dkyil 'khor gang yang rung ba'i rten dang brten pa'i rnam pa ma 'dres yongs rdzogs kyi tshul da gsal snang thob pa'i sgo nas sngon 'gro dngos gzhi rjes kyi rim pa rnams sgrub thabs las byung ba ltar bsgom pa ni lhag pa ting nge 'dzin gyi dkyil 'khor zhes bya'o/__/drug pa rtsa rlung thig le lam da byed pa la brten nas rang gnas lhan skyes bde ba chen po'i ye shes mngon da shar ba ni byang chub sems kyi dkyil 'khor zhes bya ste lam gyi dkyil 'khor gyi dam pa'o/__/bdan pa lha yi rnal 'byor dang ldan pa'i skye bo pho mo rnams sgrub pa zab mo'i phyir lhan cig tu tshogs pa ni tshom bu tshogs kyi dkyil 'khor zhes bya'o/__/gsum pa ni/__'di ltar dkyil 'khor zhes bya ba 'dis rdo rje theg pa'i gzhi lam 'bras bu'i don thams cad bsdus pas na/__shes par bya ba dang*/__bsgrub par bya ba dang*/__/thob par bya ba'ang yin te gzhi rang bzhin gyi dkyil 'khor shes par bya ba dang*/__lam bsgom pa'i dkyil 'khor nyams su blangs nas bsgrub par bya ba dang*/'bras bu ye shes kyi dkyil 'khor thob par bya ba yin pa'i phyir ro/__/yang shes par bya ba'i ngo bo dang*/bsgrub par bya ba'i ngo bo dang*/thob par bya ba'i ngo bo'ang yin te/__snang srid kyi chos ma lus pa shes bya gzhi rgyud bden pa dbyer med kyi don las mi 'da' bas na de'i ngo bo dang*/__lam nyams su len pa thams cad bsgrub par bya ba'i dkyil 'khor de'i ngo bo'am/dngos po nyid yin la/__gzhi 'bras dbyer med pas na gzhi dang lam gyi gnas skabs kyi snang ba thams cad don la thob bya 'bras bu'i ngo bor lhun gyis grub pa'ang yin no/__/yang shes par byar med pa dang*/__bsgrub par byar med pa dang*/__thob par byar med pa'ang yin te/__/gzhi dag mnyam bden pa dbyer med kyi gnas lugs ni smra bsam brjod pa kun dang bral bas na blo las 'das pa yin la/__des na de dmigs pa'i tshul gyis shes par byar med pa yin no/__/ye nas gnas pa'i phyir da lam gyis bsgrub mi dgos la bsgrub par bya ba'i chos kyang brtags na dben pa'i phyir bsgrub tu med pa yin no/__/ye nas lhun gyis grub pas gsar da thob pa med la don dam par thob par bya ba'i chos ma dmigs pa'i phyir thob pa med pa'ang yin no/__/de lta na snang tshul tha snyad la bsgrub pa dang gnas tshul don dam la bsgrub pa med par gnas pa'i bden gnyis zab mo'i don mthong ba'i blos/__sgrub med ma lus thams cad 'grub/__/ces gsungs pa bzhin da dkyil 'khor gyi tshul shes pa la 'jug par bya'o/__/bzhi pa ni/__bdag nyid chen po rnams kyis chos kyi rgyal srid bsgrub pa la rgyu yi gtso bo chos kyi rgyal po nyid yin pa'i phyir/__'di la brten nas sngags kyi lam kun 'byung zhing lam dang 'bras bu thams cad 'di'i ngo bo nyid da gyur pas na shin tu gal che ba'o/__/mdor na dkyil 'khor 'di ni/__lta bas shes par bya ba dang*/__bsgom pas nyams su blang bar bya ba'i gzhir grub la/__spyod pa'ang 'di dang ma bral bar 'jug dgos pa dang*/__dbang 'byung ba'i gnas dang*/__sgrub pas 'jug par bya ba'i gzhi dang*/__mchod pa stob pa'i yul dang*/__phrin las dang sngags phyag rgya rnams kyi gzhir gyur la/__de las mi 'da' ba dam tshig yin pa'i phyir bslab pa'i gnas kun la khyab par 'gro zhing*/__rang bzhin lhun gyis grub pa'i dkyil 'khor gyi ngang da bya rtsol med par rdzogs pa na mthar phyin pa ste/__rgyud las/__ye shes phyogs bzhi dbus brtags te/__/dkyil 'khor bsam yas lhun grub ni/__/rdzogs chen rtogs pa'i rnal 'byor pas/__/kun 'byung dkyil 'khor chen por spyod/__/ces gsungs pa bzhin no/__/de dag gis ye shes kyi rang snang dkyil 'khor gyi rnam par shar ba bstan pas ye shes kyi pha rol tu phyin pa dkyil 'khor gyi skabs bshad pa'o/__/lnga pa dbang la/__ngo bo/__dbye ba/__de dbang da grub tshul/__dgos pa bzhi las/__dang po/__dad brtson brtul zhugs rab rtogs na/__/phan pa'i dbang sbyin nus pa'i dbang*/__/rim pa bzhin da sbyin par bya/__/snying rjes chud ma zos par zungs/__/zhes gsungs te/__a b+hiShiny+tsa zhes pa'i sgra las drangs na ab+hi mngon pa Shiny+tsa gtor ba 'am blugs pa'i don yin pas sngags kyi dbang bskar ba'i cho ga zab mo la brten nas/__slob bu'i sgo gsum cha mnyam dang bcas pa'i dri ma 'khrud pa'am gtor bar byed cing*/__rdo rje bzhir smin pa'i ye shes 'char pa'i nus pa khyad par can rgyud la 'jog pa'am blugs par byed pa'o/__/gnyis pa gzhi das kyi gnas skabs bzhi yi dri ma sel zhing*/__lam bzhi bsgom pa dang*/__'bras das ska bzhi thob pa'i don gyis dbang rnam pa bzhi ste/__lus dang rtsa sprul skar dag par byed pa bum pa'i dbang*/__ngag dang rlung longs skar dag par byed pa gsang ba'i dbang*/__yid dang thig le chos skar dag par byed pa shes rab ye shes kyi dbang*/__sgo gsum cha mnyam da ngo bo nyid skar dag par byed pa tshig gi dbang ste bzhir yod la/__'di yi rgyud phyi ma las/slob dpon gsang ba shes rab dang*/__/de ma thag pa bzhi pa ste/__/zhes gsungs pa'ang de'o/__/yang dbang bzhi po de la dbye bsdu'i rim pa dang so so'i cho ga'i bye brag mi 'dra ba da ma ni rgyud so so nas bstan te/rgyud 'dir yang phan nus zab mo'i dbang gsum da gsungs shing*/__zab dbang yang nus dbang gi khongs su bsdus na gnyis yin la/__zab dbang la gsum da dbye na dbang lnga ste/de dag gis dang pos sa bon 'jogaganyis pas nus pa smin/__gsum pas nyams myong bskyed/__bzhi pas de brtan par byed/__lnga pas brtan pa mthar pyin nas mchog gi dngos grub 'grub par bstan to/__/de ltar na bum dbang la phan nus gnyis su phye ste/__zhi ba'i phan dbang la snying po lnga dang dbu rgyan la sogs pa bcu dang*/__khro bo'i phan dbang la gdan dang lha dbang phyag mtshan la sogs pa nang gses nyer brgyad da grags pa rnams ni phan par byed pa yin kyang*/__da lta nas sngags 'chad nyan sgrub pa sogs kyi las byed nus par dbang bskar ba min pas na phan pa'i dbang zhes bya la/gsang ba nyan pa'i dbang dang*/__dngos grub sgrub pa'i dbang gnyis gtso cher bdag don nus pa'i ched da dang*/__gsang ba 'chad pa'i dbang dang*/__phrin las spyod par dbang bskar ba gnyis ni gtso bor gzhan don nus pa'i ched da dang*/__gnyis ka'i don nus pa'i ched da rdo rje rgyal po bka' rab 'byams kyi dbang ste/__de ltar lnga ni nus dbang zhes bya ste/__de dag phan pa'ang yin mod gtso bor las de dag nus par dngos su dbang bskar ba'i phyir ro/__/zab dbang gsum ni/__sha lnga dang bdad rtsi lnga sogs la gtsang dme med par rol pa la sogs spyod pa'i brtul zhugs can la gsang ba'i dbang bskar ba dang*/__rig ma'i brtul zhugs can la shes rab ye shes kyi dbang bskar ba dang*/__chos kun mnyam pa'i brtul zhugs can la dbang bzhi pa bskar ba ni zab mo'i dbang gsum dang dbang gong ma gsum zhes kyang bya'o/__/gsum pa ni/__dbang 'di ni sngags nyams su len pa la thog ma'i 'jug sgo med da mi rung ba ste/__de yi rgyu mtshan shin tu rtogs par dka' ba dag mnyam bden pa dbyer med gzhi yi dkyil 'khor ye nas rang la gnas pa nyid/__dbang bskar ba'i cho ga zab mos btsan thabs su 'char bar byed pa ste/__rdo rje bzhi yi ye shes smin par byed pa'i thabs khyad par can yin pa'i phyir ro/__/ji ltar smin par byed ce na rgyu gnyis dang rkyen bzhi tshogs pa'i rgyu rkyen gyi mtha bsam gyis mi khyab pa las zab mo sngags kyi rtogs pa khyad par can dngos su skye ba'am/__skye rung gi nus pa rgyud la 'jog pa yin no/__/de yang mtshungs ldan gyi rgyu ni slob ma'i rtsa rlung thig le sems dang bcas pa la dbyer med par khyab pa'i chos nyid dag mnyam bde ba chen po'o/__/lhan cig byed pa'i rgyu ni bum pa sogs dbang dang po'i rdzas dang*/bla ma yab yum gyi byang sems gnyis pa'i rdzas dang shes rab ma gsum pa'i rdzas dang*/__brda dang tshig gi brjod pa bzhi pa'i dbang rdzas te/__de rnams sngags kyi lta dgongs khyad par can gyis rab tu gnas pa dang*/__zin par byas pa'i byin rlabs dang ldan par gyur pa'o/__/rkyen bzhi ni dbang bskar da rung ba'i snod ldan gyi slob ma dad pa dang shes rab can ni rgyu'i rkyen/__sngags lam gyi nus pa rnyed pas slob ma'i rgyud byin gyis rlob pa'i dbang bskar nus pa'i slob dpon mtshan nyid dang ldan pa bdag po'i rkyen/__nus pa'i khyad par dang ldan pa'i rdzas dang sngags dang ting 'dzin ni dmigs pa'i rkyen/dbang dang cho ga snga ma snga mas go phye nas phyi ma phyi ma 'byung bas na snga ma snga ma ni de ma thag pa'i rkyen te/__de ltar rgyu gnyis dang rkyen bzhi ste drug tshogs pa'i mtha las/__rang gnas kyi ye shes mngon da 'char ba ni/__/chos nyid bde ba chen po dang chos can rten 'brel bslu med kyi stobs bsam gyis mi khyab pa dang*/__de bzhin gshegs pa'i byin gyis brlabs pa'i mtha bsam gyis mi khyab pa dang*/thabs la mkhas pa gsang sngags kyi spyod pa khyad par can sngags dang phyag rgya'i nus pa bsam gyis mi khyab pa'i dbang gis yin pas na/__nor bu dang sman gyi nus pa bzhin bsnyon da med pa nyid de/__phur pa'i rgyud las/__chos nyid kyi bden pa'o/__/gsang sngags kyi byin gyis brlabs so|_|sangs rgyas kyi mtha'o/__/zhes gsungs pa bzhin no/__/des na dbang la brten nas rdo rje bzhi yi don la go myong rtogs pa ci rigs skyes pa de nyid gong nas gong da spel ba'i lam la tshul bzhin 'bad na snyigs das kyi tshe thang gcig la rdo rje 'chang gi go 'phang thob par nus la/__tshe 'dir lam la ched da ma 'bad kyang dam tshig ma nyams na ring por mi thogs par 'tshang rgya nus par gsungs so/__/bzhi pa ni sangs rgyas kyi go 'phang bde zhing myur ba'i tshul gyis thob par byed pa sngags kyi lam ni dbang gis smin par byed pa las 'byung gi_gzhan da nam yang ma yin te/__mdo yi lam na bskal pa grangs med par tshogs gnyis rlabs po che bsags pa'i rang 'bras su gyur pa'i ye shes de la/__so so'i skye bo las dang po pa'i sa nas kyang btsan thabs su 'jug nus pa ni/__dbang gi mtha las yin te/__gzhan gyis brjod min lhan cig skyes/__/gang da yang ni mi rnyed de/__/bla ma'i das thabs bstan pa dang*/__/bdag gi bsod nams las shes bya/__/zhes pa lta bu'o/__/dbang ma thob na gsang rgyud zab mo rnams kyi glegs bam blta ba dang nyan pa tsam yang mi rung na sgrub pa sogs lta ci smos te rgyud las/__slob dpon mnyes par ma byas shing*/__/dbang rnams thob par ma byas par/__/nyan pa la sogs rtsom pa rnams/__/'bras bu med cing brlag par 'gyur/__/zhes dang*/__phyag chen thig le las/__dbang med na ni dngos grub med/__/bye ma btsir las mar med ltar/__/gang zhig rgyud lung nga rgyal gyis/__/dbang bskar med la gsal byed pa/__/slob dpon slob ma shi ma thag/dngos grub thob kyang dmyal bar 'gro__/zhes gsungs so/__/dbang thob na de las ldog ste bka' thob pa'i phyir gsang sngags kyi lam dang dngos grub thams cad la tshul bzhin 'jug par 'gyur bas na/__rim brgyud kyi byin rlabs dang ldan pa'i bla ma las sngags kyi dbang tshad dang ldan pa nod par bya ba ni med da mi rung la/__de las phan yon tshad med pa'ang thob ste/__rgyud las/__das 'di phyin chad rgyal ba'i sras/__/ngan song thams cad med pa dang*/__/tshe ring bde ba phun sum tshogs/__/mtho ris thar pa'i bdag por 'gyur/__/zhes gsungs zhing*/__gzhan yang dkyil 'khor mthong ba tsam la'ang phan yon tshad med yod pa rgyud rnams nas gsungs pa bzhin no/__/mdor na rdo rje theg pa'i lam gyi thog ma'i 'jug sgo gcig par gyur pa dbang zhes bya ba ni/__lam bsgom pa dang*/__'bras bu thob pa la dbang bar byed pa'i thabs khyad par can yin pas na/__'di la brten nas sngags kyi lta ba rgyud la skye ba dang*/__de'i don bzhin bsgom pa dang*/__spyod pa la nus pa thob pa dang*/__sgrub pa dang mchod pa phrin las sngags dang phyag rgya rnams don yod pa dang dam tshig thob par byed pas na dbang ni kun gyi 'byung gnas lta bu dang*/__go 'phang gi rim pa thob par byed pa la rgyal po lta bu yin pas na thams cad 'di la brten par gyur cing mthar thag gi don la bskar thob med par ye nas chos ska chen por rdzogs pa'i don mthong na rang rig pa rtsal gyi dbang thob pa ste rdzogs pa chen po'i tshul nyid da ni dbang thams cad mthar phyin pa yin no/__/de ltar yang rgyud las/__gnyis med gyur nas phyag rgya che/__/zhes gsungs pa bzhin no/__/de dag gis ye shes rgyud la 'jog pa la stobs mchog dang ldan pa stobs kyi pha rol tu phyin pa dbang gi skabs bstan to/__/drug pa dam tshig la/__ngo bo/__dbye ba/__de dag gi gnad kyi tshul/__dgos pa'o/__/dang po/__bla med mchog gi dam tshig tu/__/'dal ba'i dbang gi tshul khrims dang*/__/ji snyed sdom pa bsam yas la/__/ma lus kun 'das rnam par dag/ces gsungs te/__de las sa ma ya zhes pa'i sgra las dam tshig ste 'da' bar bya ba ma yin pa'i don can no/__/de yang bdag nyid chen po rnams kyis bkas bcad pa gang zhig rnal 'byor dbang phyug rnams kyis bslabs par gyur pa'i gnas de las mi 'da' bar 'jug ldog tshul bzhin byed pa'o/__/gnyis pa spyi dang bye brag gnyis las/__dang po sngags kyi dam tshig mdor bsdu na|_spyi dang khyad par lhag pa'i dam tshig gsum da 'das te/__spyi yi dam tshig ni so thar gyi sdom pa/__byang sems kyi bslab pa/__sngags phyi pa'i dam tshig tu gsungs pa rnams kyang dgos med da 'da' bya min pas sngags bla med kyi dam tshig gi gzhi'am yan lag tu gyur pas than mong spyi'i dam tshig zhes kyang bya'o/__/khyad par gyi dam tshig ni sngags bla med rang la grags pa'i rtsa ba dang yan lag gi dam tshig tu gsungs pa rnams so/__/yang spyi ni so byang sngags kyi sdom pa thams cad gang zag spyi yi bsrung bya yin pas spyi dang*/__rnal 'byor pa blo yi rtsal 'phang mtho dman so so'i gnas skabs na lta spyod phrin las sogs rang rang gi nyams dang sbyar te bsrung ba ni than min gang zag so so'i bsrung bya yin pas khyad par gyi dam tshig ces bshad pa'ang yod do/__/lhag pa'i dam tshig ni sgrub pa chen po'i das skabs su rgyun gyi bsrung bya las lhag par dmigs bsal te gsungs pa/__seng ge'i khog pa mi bshig pa la sogs pa lta bu'o/__/gnyis pa la rgyud gzhan las ni rtsa ltung bcu bzhi dang*/__yan lag sbom po'i ltung ba brgyad dang*/__gzhan yang rgyud so so'i dam tshig gi rim pa dbye bsdu mang nyung sna tshogs su gsungs kyang*/__'dir ni rtsa ba lnga/__yan lag bcu ste bco lngar gsungs so/__/tshul 'di gsang sngags nang pa'i dam tshig thams cad kyi gnad 'gag mthar thag pa yin pas/__'di'i tshul shes pa dang*/__de las ma 'das na dam tshig ma nyams pa yin pas 'di'i gnad shes shing bsrung ba gal che'o/__/de la rtsa ba'i dam tshig lnga ni/__bla med mi spang ba dang*/__bla ma bkur ba dang*/__sngags dang phyag rgya rgyun mi bcad pa dang*/__yang dag pa'i lam da zhugs pa la byams pa dang*/__gsang ba'i don snod min la mi bshad pa ste lnga'o/__/yan lag bcu ni dag lnga mi spang ba dang*/__bdad rtsi lnga dang da len pa'o/__/de la dang po bla med mi spang ba ni/__bla med ces pa chos thams cad kyi gnas lugs mthar thag pa dag mnyam bden pa dbyer med chos ska chen po de yin la/__de ni bla na med pa ste de nyid rtogs pa dang thob pa las gong da gyur pa'i lam dang 'bras bu mi srid pa'i phyir ro/__/des na de la yid ches shing mi spong ba yin no/__/de ma spangs na dkon mchog gsum dang kun rdzob dang don dam pa'i byang chub kyi sems kyang ngo bo nyid kyis mi spong bar 'gyur te/__chos nyid don gyi gnas lugs de ji lta ba bzhin mngon da gyur pa sangs rgyas dang*/__ci rigs pa rtogs pa dge 'dan yin la/__bla med nyid la yid ches shing ma spangs na de mthong ba'i 'phags pa rig pa 'dzin pa dang sangs rgyas dang de dag gi thags rgyud la mnga' ba'i chos kyang spong ba mi srid pa dang*/__des chos nyid kyi tshul da'ang gzhi dang lam dang 'bras bu'i dkon mchog gsum bsdus te/__gzhi das na sems can gyi sems nyid sangs rgyas pa'i ngo bor gnas pa dang*/__de dang 'bral med da chos kyang nyi ma dang zer bzhin yod la ngag yi ge'i 'khor lor gnas pa dang*/__chos nyid de lta bu dang ldan pa'i phyir sems can rnams bsod nams bsgrub pa'i zhing da gyur pas dge 'dan te dkon mchog gsum da grub la/__yang lam pa'i sgo gsum ska gsung thags kyi ngo bor ye nas sangs rgyas pa dang*/__lam bskyed rdzogs ni chos dang de nyams su len pa dge 'dan te lam das kyi dkon mchog gsum dang*/__yang lam mthar phyin pa'i sangs rgyas dang*/__des bstan pa chos dang*/de nyams su len pa dge 'dan te yongs su grags pa'i dkon mchog gsum dang*/__sangs rgyas pa na thab pa chos kyi ska can dang slob pa mthar thag pa'i phyir 'bras bu'i skyabs gsum ste/__de ltar gzhi lam 'bras bu'i das kyi dkon mchog thams cad kyang dag mnyam bden pa dbyer med kyi tshul gcig las tha dad med par gyur pa gnas lugs don gyi dkon mchog ste der thams cad mnyam par rdzogs pas na/__bla med nyid bzung bas de kun bzung ba yin la|_'dzin tshul kyang nges pa ma rnyed na'ang lung las byung ba ltar mos pas 'dzin pa dang*/__lta ba'i don la yid ches rnyed nas de ltar ye nas yin pa'i phyir de spang da med par shes pa na nges pas 'dzin pa ste gnyis su yod la/__phyi ma la ni phyir ldog pa med de lam dman par 'jug pa sogs kyang nges pa de nyid kyis 'gog nus pa yin no/__/de'i phyir lta ba de lta bu dang ldan pa la rdo rje 'dzin pa zhes bya ste sngags kyi de kho na nyid rdo rje lta bu rang rgyud la bzung nas srid zhi'i rgud pa kun gyi phyogs 'joms pa'i nus pa dang ldan pa'i phyir ro/__/don dam sems bskyed kyang mi spong ste don dam mthar thag pa gnas lugs dag mnyam bden pa dbyer med bzung ba'i phyir ro/__/kun rdzob sems bskyed kyang mi spong ste sems can thams cad rgud pa las skyob pa'i don da bdag nyid sangs rgyas su bsgrub pa'i bsam sbyor mi gtong ba ni kun rdzob sems bskyed yin la/__'dir sems can mtha' yas pa'i don rtag khyab tu mdzad pa'i sangs rgyas nyid da 'grub nges par mthong nas/__de las blo phyir phyogs pa dang sems zhum pa dang 'khor bar skyo ba la sogs pa dman lam yid byed kyi dri ma kun gtan nas khegs pa yin te/__rgyud las/__bdag dang mtha' yas sems can rnams/__/ye nas sangs rgyas yin pa la/__/yin par shes pa'i bdag nyid da/__/byang chub mchog tu sems bskyed do/__/zhes gsungs pa bzhin no/__/de yang rgyu lam gyi stobs kho nas 'bras bu sangs rgyas gdod 'grub par 'dod pa rnams kyis ni byang chub tu sems bskyed kyang*/__rang don yid byed dang 'khor bar skyo ba sogs kyi blo dang sems zhum pa'i sgo nas sems bskyed de 'dor ba'ang srid de 'di ltar rgyu la gegs byed pa srid pa yin la rgyu ma tshang na sa bon tshig pa'i myu gu bzhin da sangs rgyas mi 'grub pas bdag gi stobs kho na la rag las par mthong la/bdag gi yid kyang rkyen gyi kha na las pa'i phyir sems bskyed la dam bca' brtan por bya ba tsam las/rnam pa kun tu mi gtong ba'i gdeng so so'i skye bos mi thob kyang*/__'dir ni kun rdzob dang don dam pa'i sems dbyer med par bskyed tshul la ma rmongs pa'i sgo nas kun rdzob sems bskyed kyang gtong ba mi srid pa'i tshul da ches brtan pa'i gdeng so so skye bo'i sa nas kyang thob pa yod pa de'i phyir/__sngags kyi de kho na nyid la zhugs pa'i gang zag las dang po pa'ang phyir mi ldog pa'i byang chub sems dpa' dang skal ba mnyam par bstan pa yin no/__/de ltar bla na med pa sngags kyi de kho na nyid ni chos nyid don gyi lha yin la/__de nyid rnam pa rtags kyi phyag rgyar shar ba'i lha thams cad kyang 'di'i sgo nas mi spong bar grub bo/__/des na dam tshig dang sgom sgrub thams cad kyi srog lta ba 'dis bzung nas yongs su mi nyams shing rnam par dag par 'gyur ro/__/de ltar sngags kyi de kho na nyid bla na med pa'i don la nges pa gdeng da gyur pa'i lta ba yod na rtsa ba gnad nas nyams pa mi srid kyang*/__mos pas sngags la zhugs pa dag gis bla med spong ba'i tshul ni/__lta ba zab mo dag mnyam dbyer med kyi don dang*/__de dang rjes su mthan pa'i sngags kyi spyod pa brling po rnams la mi dad cing rgyab kyis phyogs na ltung bar 'gyur te/__rtsa ltung bcu bzhir bstan pa bzhin no/__/de yang snod bcud lhar dag pa'i don la 'di ni gdal bya bkri ba'i don da bstan pa tsam yin gyi/__don la dag pa min no snyam da som nyi za ba dang*/__mnyam pa'i don la dmigs gtad kyi mtshan ma can da bzung nas mnyam pa chen po ma yin par 'dzin pa'i rtsa ltung gnyis ni sngags kyi lta ba la rgyab kyis phyogs pas na/__sngags kyi de kho na nyid rang gi rgyud la skye ba dang shin tu yang 'gal ba'i phy-ir rtsa ltung yin la/__phung por gdang ba bskyed pa dang*/__dam rdzas dang da mi len pa dang*/__byang sems kun+da lta bu spang ba dang bud med la smod pa dang*/__bsgral bya mi sgrol ba rnams ni sngags kyi spyod pa rmad da byung ba dang 'gal bas na/__dang da blang bya 'di dag la gtan da yid log pa'i rnam pas rgyab kyis phyogs na sngags kyi spyod pa zab mo de dag rang gis nyams su len pa'i skal ba chad pas na rtsa ltung yin la/__rtsa ltung lhag ma rnams ni sngags kyi don zab mo rang la dngos su ston pa slob dpon dang sngags don 'dzin pa mched dang*/__sngags kyis gdal bar bya ba sems can dang*/__sngags rgyud chud mi za ba'i phyir gsang ba dang*/__sngags kyi don de nyid dngos sam brgyud nas ston pa rgyal ba'i bka' dang slob dpon gyi gsung rnams dang*/__sngags kyi mtha' sna tshogs rnam par dbye ba'i don da grub pa'i mtha' sna tshogs su snang ba rnams la brten te rtsa ltung bzhag pa ni/__lta spyod phul da byung ba'i sngags nyid dang 'brel ba las yul de dag kyang de ltar gnyan par grub pas de rnams la gces spras su ma byas na/__sngags chud 'dza' ba'i phyir rtsa ltung da bzhag pa yin no/__/des na slob dpon bkur ba dang*/__sngags gsang bar gdams pa la sogs pa 'di dag tshul bzhin ma bsrungs na nyes dmigs che bas sngags rgyud rnams na bkas bcad de gsungs pa'i phyir/__de dang 'gal na sngags dang mi mthan pas na 'di rnams kyang sngags kyi spyod pa dang 'gal ba yin te/__de ltar na sngags kyi lta spyod dang ches 'gal ba bcu bzhi po 'di tsam rtsa ltung da gsungs so/__/des na sngags kyi lta spyod zab mo rnams rang gi nyams 'og tu ma chud kyang*/__smod par mi bya ste chos spong ba'i nyes pa shin tu mi bzad pas reg pa dang*/__dbang thob pa zhig yin na rtsa ltung da 'gyur ba'i phyir ro/__/de bas na dbang thob phan chad sngags kyi spyod pa zab mo rnams da lta nas nyams su len ma nus pa la 'gal ba med kyang*/nam zhig ci nas kyang dang da blang bar bya snyam da mos par bya dgos kyi rgyab kyis phyogs par mi bya la/__lta ba zab mo dag la'ang yid ches ma thob kyang 'di ni rdo rje theg pa'i dgongs pa zab mo mthar thag pa yin pas/__'di lta bu cis kyang rang gi rgyud la skye bar shog snyam da mos pas bzung dgos kyi/'di ma yin zhes 'dor bar mi rung ngo*/__/de ltar yang bde mchog nyung ngu'i rgyud las/__zab mo'i chos ni ston pa la/__/gal te mos par ma gyur kyang*/__/smod pa dag tu mi bya ste/__/chos nyid bsam mi khyab dran bya/__/gang gis 'di bdag yul min pa/__/gang gis chos nyid mi shes yin/__/rdzogs sangs rgyas dang de'i sras ni/__/bdag nyid chen po rnams kyis mkhyen/__/zhes gsungs pa ltar bsam par bya'o/__/gnyis pa bla ma bkur ba ni/__spyir lam gyi yon tan thams cad dge ba'i bshes gnyen la brten pa'i phyir/__mdo sde rnams las kyang dge ba'i bshes gnyen sangs rgyas dang 'dra bar blta dgos par gsungs la/__khyad par gsang sngags kyi lam ni rdo rje slob dpon gyi dbang dang man ngag la ma brten par rgyud la skye ba'i go skabs mi srid pa'i phyir/__ngo bo sangs rgyas kun dang mnyam la|_bka' drin gyi ngos nas lhag pa'i phyir phyogs das kyi sangs rgyas thams cad mchod pa bas bla ma'i ba spu'i khung bu gcig mchod pa phan yon che bar gsungs pa ltar yin pas na/__rdo rje theg pa'i dbang dang gdams ngag ston pa'i bla ma yid kyis spangs shing lus ngag gi sgo nas thags dang 'gal bar byed pa ni rtsa ba'i ltung ba dang po ste shin tu lci ba yin no/__/de la bla ma la spyir dbye ba/__'dren pa'i bla ma ni chos sgor 'dren pa ste rab tu byung ba'i mkhan po lta bu shes rgyud grol ba'i bla ma chos 'chad pa/__man ngag gi lung 'bog pa'i bla ma sems bskyed pa'i bshes gnyen lta bu/__nyams chags skong ba'i slob dpon sdig pa bshags pa'i yul da gyur pa/__dam tshig dbang gi bla ma ni dbang skar bar byed pa/__de lnga po min kyang bka' drin cung zad thob pa dge ba'i bshes gnyen gzhan ni spyi'i bla ma ste drug po de la than mong gi bla ma rnams la nad pas sman pa bsten pa ltar bkur zhing*/__than min sngags kyi lam ston pa'i bla ma la sangs rgyas dngos su lta bas bkur sti bya'o/__/yang na spyi'i bla ma ni dge ba'i bshes gnyen thams cad dang*/__'dren pa'i bla ma ni rang la pha rol tu phyin pa'i chos snang bar byed pa/__gzhan bzhi ni sngags kyi dbang bskar ba/__rgyud 'chad pa/__nyams chags skong ba/__man ngag ston pa ste de dag bkur tshul kyang rim pa ltar/__rgyal po dang khu bo dang pha dang ma dang mig dang snying las lhag pa'i tshul gyis bkur bar gsungs la/__dbang bskar rgyud bshad man ngag ston pa gsum char mdzad pa'i slob dpon ni bka' drin gsum ldan te shin tu yang bkur dgos so/__/gsum pa sngags dang phyag rgya rgyun mi bcad pa ni gsung dang ska'i mtshan mar gyur pa'i sngags dang phyag rgya ste/__de la bdag dang lha dang gsang sngags dang bzlas brjod dang 'phro 'da'i de kho na nyid de/__de kho na nyid lnga dang ldan pa'i tshul gyis sngags rgyun mi gcod pa dang*/__phyag rgya chen po lha yi skar gsal ba dang*/__bsam pa chos rgya/__brjod pa dam rgya/__bsgyur ba las rgya ste phyag rgya bzhi rgyun mi gcod pa'o/__/ci ltar rgyun mi gcod na rab kyis nyin zhag gcig la'ang das bzhi dang gsum sogs su sngags dang phyag rgya bya ba rgyun mi gcod pa dang*/__nyin zhag phrug re la than re tsam rgyun mi gcod pa dang*/__'bring gis zla ba re'i nang gi das bzhi'am das drug tu bya ba dang*/__tha mas kyang zla re re'i nang da lan re 'am/__ra ba re la lan re ma chag pa bya ste mchod pa yang ci 'byor da bya dgos kyi/__mchod pa lo zlar 'das par mi bya'o/__/lha sgrub par byed pa'i sngags dang phyag rgya'i brtson pa 'dor ba'i blo skyes na rtsa ba'i dam tshig nyams par 'gyur ro/__/bzhi pa yang dag lam da zhugs pa la byams pa mched kyi dam tshig ni/__spyir theg pa chen po dang*/__khyad par sngags dang*/__de las kyang khyad par da slob dpon gcig dang dkyil 'khor gcig la brten te dbang dang man ngag lhan da nod pa rdo rje'i spun rnams la byang chub bar da 'grogs pa'i brtse gdang rgyun bcad par mi bya ste/__snying nas 'dor ba sogs rtsa ltung ngo*/__/spyir mched la bzhir bshad de/__sems can thams cad bde gshegs snying po gcig gis bsdus pas spyi yi mched/__sangs rgyas kyi bstan pa la zhugs pa thams cad ring ba'i mched/__lta spyod mthan pa nye ba'i mched/__dbang lhan gcig zhus pa nang 'dres pa'i mched do/__/yang bzhi po de steng*/__bla ma gcig pa mdzes pa'i mched/__chos lhan cig nyan pa nye ba'i mched gnyis bsnan te drug tu yang bshad la/__thams cad la yang byams pa'i sems btang bar mi bya'o/__/lnga pa gsang ba'i don phyir smra mi bya/__zhes gsang ba mi smra ba ni/__gang zhig smra ba'i snod ma yin pa phyir gyur pa gzhan la sngags kyi lta spyod zab mo dang sngags 'dzin pa bla ma mched lcam gyi skyon sogs bshad par mi 'os pa shes bzhin smra ba'o/__/de la yang spyir gsang bzhi ni/__sngags kyi lta ba zab mo spyod pa brling po dang*/__lha yi ming gzugs dang*/__grub rtags rnams das rgyun da yang don med par mi bshad pa dang*/__bar gsang bzhi ni sgrub pa'i gnas das grogs rdzas bzhi sgrub pa ma tshar bar da gsang dgos pa dang*/__gsang bar 'os pa ni gzhan ma dad pa skye ba'am dngos grub la gnod pa'i phyir sngags kyi dam rdzas yo byad rnams sbas te spyad pa dang*/__gsang bar gnyer gtad pa bla ma dang mched lcam gyis gsang bar gyis zhes smras pa gang yin pa'o/__/de dag su la gsang na dam nyams dang dbang ma thob pa dang*/__ma dad pa rnams la lus ngag yid gsum gyi sgo nas ci rigs par gsang ngo*/__/de ltar yid bla med kyi don la gnas pa dang*/__ngag sngags bzla ba dang*/__lus phyag rgya dang ldan par bya ba ni yon tan khyad par can sgrub pa'i dam tshig ste/__'di gsum po'ang bsgrub bya yin la sngags kyi bslab bya thams cad kyang der don gyis 'da'o/__/gzhan gsum ni snga ma de'i grogs su gyur pa bya ba ma yin pa bsrung ba'i dam tshig ste slob dpon gyi thags dang 'gal ba la sogs spang ba'am srung ba yin no/__/yang na ni dngos grub kyi 'byung gnas bla ma bkur ba'ang sgrub pa'i dam tshig tu bsdu ste/__de mnyes par sgrub pa ni snga ma gnyis kyi yang gzhir gnas so/__/'di lnga ni ljon shing gi rtsa ba lta bu ste sngags kyi yon tan thams cad kyi gzhi 'dzin pa'o/__/de lnga po re re la yang lus ngag yid kyi sgo nas 'jug pas na ska gsung thags kyi dam tshig gi cha yod la srung ba dang sgrub pa'i cha yang dbye rung ngo*/__/gnyis pa gti mug chags dang zhe sdang dang*/__nga rgyal phrag dog mi spong ngo*/__/dkar rtsi dmar rtsi dri sha chen/__dag pa'i snod chu mi 'dor ro/__/zhes pa ltar dag lnga po 'di dag nyan thos pas spang byar 'dzin/__byang chub sems dpas sbyang byar 'dzin/__sngags kyis lam da byed pa'i khyad par gyis gong nas gong da ma rmongs pa dang thabs kyis 'phags so/__/de la dag lnga po ci'i phyir mi spong na/__don dam par spang bya'i rdzas ma grub ste smig rgyu'i chu la chu rags mi dgos pa lta bu yin pa dang*/__kun rdzob tu thabs kyis zin na lam gyi grogs su 'gyur te dag bdad rtsir 'gyur ba lta bu dang*/__mthar thag gi don la ye nas dag mnyam chen por sangs rgyas pa'i phyir dgra ru 'khrul ba'i gnyen ngo shes pa bzhin no/__/de las snga phyi gnyis kyi don bshad zin la/__thabs kyis zin na lam gyi grogs su 'gyur tshul la/__phar phyin theg pa ltar na yang*/__nyon mongs de la brten nas tshogs rdzogs pa ni yo byad byin pa las lus byin pa phan yon che ba de dag lus la lhag par chags pa'i dbang gis yin pa la sogs pa bzhin no/__/dge ba rgya chen po 'grub pa'i rgyu byed pa yang yod de/__dbang ma thob pa'i byang chub sems dpa' gang dag 'dod pa'i nyon mongs ched da mi spong bar 'dod par skyes nas tshogs rdzogs par byed pa la sogs pa bzhin no|_|thabs kyis zin na rang gi ngo bo dge bar gyur pa'ang yod de byang chub sems dpa' mos spyod kyi sa la gnas pas/__snying rje'i dbang gis 'dod pas gdang ba'i bud med kyi re ba rdzogs pa'i phyir chags pa ched da bskyed nas/chags pa skyes pa dang dga' ba'i bde ba nyams su myong bas tshim par byed pa bzhin no/__/de chags pa yin kyang snying rje'i thabs kyis zin pa'i phyir dge ba yin no/__/de ltar nyon mongs gzhan la'ang ci rigs par sbyar da yod la/__sngags kyi theg pa 'dir ni nyon mongs lnga de bzhin gshegs pa'i rigs yin pa dang*/__thabs kyis lam da byas na de las ye shes 'char ba dang*/__de nyid rtogs pas zin na ye shes kyi ngo bor gyur pa dang gsum gyis mi spong bar grub bo|_|dang po/__'dod chags ni sems yul la 'dan cing dang da len pa'i rnam pa can yin la/__de lta bu'i rtsal sems la yod pa'i dbang gis lam das su lam dang 'bras bu'i chos la mchog tu 'dan zhing*/__'bras bu'i das na chos kun la rgyab kyis ma phyogs par dang da blang ba'i tshul gyis gzigs pa sor rtog ye shes kyi bdag nyid can snang ba mtha' yas su 'grub pa'o/__/zhe sdang ni mi mthan pa'i yul 'dor ba'i rnam pa can yin la/__de lta bu'i rtsal sems la yod pas/__lam das lam gyi mi mthan phyogs rang rgyud la mi gnas par byed la/__'bras das ji lta ba'i rang bzhin la 'khrul pa'i dri ma bsal ba me long ye shes kyi rang bzhin can/bdad dang bar tu gcod pa kun 'joms pa rdo rje mi bskyod par 'grub bo/__/gti mug ni yul gyi rang bzhin la rgyab kyis phyogs pa'i rnam pas yul de la mi rtog par btang snyoms su gnas pa'i ngang tshul can yin la/__de lta bu'i rtsal sems la yod pas lam das na mtshan mar mi 'dzin pa dang*/__'bras das na spros pa'i spyod yul kun la rnam par mi rtog pa chos dbyings ye shes kyi bdag nyid rnam par snang mdzad da 'grub bo|_|nga rgyal ni mtho ba'i rnam par 'jug pa can yin la/__de lta bu'i rtsal sems la yod pas/__lam das su bsgrub pa thams cad la mi zhum par 'jug pa dang sngags lam de las mchog gzhan med par 'dzin zhing*/__'bras das su yon tan thams cad kyis 'byor pas dbul ba'am zhum pa'i rnam pa med cing thams cad da mi mnyam pa'i zug rngu med pa mnyam nyid ye shes kyi ngo bo rin chen 'byung ldan da 'grub bo/__/phrag dog ni bdag gzhan la dmigs nas mi mnyam par 'jug cing mi bzod pa'i blo ste/__de lta bu'i rtsal sems la yod pa'i dbang gis/__lam das su bsgrub bya dang bsgrub bya min pa la 'jug ldog byed cing*/__'bras das su gdal bya la phan pa sgrub pa dang gnod pa spong ba'i bya ba grub pa'i ye shes kyi rang bzhin don yod grub pa 'grub bo/__/de ltar sman gyi nus pa dang nor bu'i 'od bzhin da sems la rang rtsal lnga po 'di ye nas yod pas na/__ma rtogs pa'i das na 'khor ba'i las thams cad 'di lngas byed kyang*/__rtogs pa'i das na dag pa myang 'das kyi bya ba kun byed pa yin gyi/__rtsal shugs de lnga dang bral na mda' 'phang ba shugs zad pa'am/'phrul 'khor gyi 'phul byed logs pa bzhin da don yongs su rdzogs par bsgrub mi nus te nyan thos zhi bar zhugs pa bzhin no/__/des na sems kyi rang rtsal gtan da mi 'byung bar khegs pa mi srid la/__bkag kyang mi dgos te 'khrul pas ma bslad na ye shes lngar 'char ba'i phyir ro/__/tshul 'di dri ma med par grags pa'i mdo las kyang*/__pad+ma ni skam dang dgun das las mi skye yi chu dang 'dam las skye'o/__/de bzhin da bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub ni/__nyan thos nyon mongs pa spangs shing 'das ma byas mthong ba rnams la mi skye yi 'jig tshogs la lta ba ri rab lta bu bskyed na/__bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu sems bskyed par 'gyur bas/__de'i phyir nyon mongs pa rnams ni de bzhin gshegs pa'i gdang ngo*/__/zhes gsungs pa lta bu'o/__/gnyis pa ni ji skad da/__'jig rten chags pa med pas 'dal/__/phyag rgya grub pa chags las byung*/__/zhes gsungs pa ltar 'jig rten na chags pa skyon da che bas chags pa med pas 'dal bar bstan pa'ang yod mod kyi/__chags pa med da mi rung ba'i skabs kyang yod de/__sngags phyi pa ltar na dam tshig can gyi skye bos brtags pa'i lhar bshad pa'i phyag rgya rnams la yid chags par ma gyur na dngos grub thob par mi 'gyur la/__sngags nang pa ltar na gzungs kyi phyag rgya la yid shin tu chags par ma gyur na/__ye shes dang dngos grub mi thob pas de ltar phyag rgya'i dngos grub de dag ni chags pa med na mi 'grub par gsungs pa bzhin te/__'di ltar 'dod khams kyi chags pa dang ldan pa'i dbang po las su rung ba sogs chags pa ci tsam yod pa de tsam bde ba 'phel la|_thabs kyis zin pa'i bde ba ci tsam yod pa de tsam ye shes mthong ba rlabs che ba bud shing gis me'am dag gis rma bya'i mdangs 'phel ba bzhin no|_|de bzhin da nyon mongs gzhan dag kyang thabs kyis zin pa dang ma zin pa las/__yon tan dang nyes skyon gyi rkyen da gnas pa las rkyen gyi ngo bo la tha dad med cing*/__'di ltar zag bcas kyi yul la 'dod pa chags pa dang*/rnam byang gi chos la 'dan pa chags pa min par bstan kyang*/__yul dang rnam pa sogs kyi khyad par las de dag gi byed las so sor gyur pa tsam las/__sems kyi rtsal yul la g.yo tshul gcig pa yin no/__/de lta bu mdo las kyang gsungs te|_blo gros rgya mtshos zhus pa las/__ji lta ji ltar mes ni rtswa rnyed pa/__/de lta de ltar de stobs phyir zhing 'phel/__/ji ltar byang chub sems dpa' nyon mongs srid/__/de lta de ltar shes rab me rab 'phel/__/zhes gsungs so/__/gsum pa/__'di ltar snang ba kun la tha mal da zhen pa dang*/__de la dmigs nas bdag dang chos su bden par 'dzin pa'i ngor sems kyi rtsal de dag lngar skye la/__chos thams cad dag pa dang de la'ang bdag dang chos kyi rang bzhin gang yang ma grub pas mtshan ma'i dmigs gtad kun dang bral bar mnyam pa nyid da mthong ba'i das na/__rig pa'i rtsal rnam pa lnga po gang skyes kyang ye shes yin te/__dper na yul yid 'ong mthong ba na tha mal pa rnams yul dang yul can da zhen pas chags/__dka' thab pa rnams kyis mi sdug pa sogs kyi sgo nas chags pa'i blo de zlog par byed kyang*/__'dir gang shar gyi rtog pa de nyid ma bkag par skye bcug la/__de kho na nyid rtogs pa'i blos zin par byas das/__yul yul can gyi snang ba dang bde ba'i myong ba ma 'gags la/__gtad zhen gyi dmigs pa gang yang med par zang thal da myong ba ni 'dod chags sor rtog ye shes su shar ba ste/__yul ma 'gags ma 'dres par gsal shing bde ba'i rnam pa can yin pa'i phyir ro/__/de bzhin gzhan la'ang 'gre bar bya'o/__/de lta bu yang sngags na lam khyer gyi man ngag bstan pa ma gtogs rang bzhin yin tshul tsam ni mdo nas kyang gsungs te/__dad pa'i stobs skyed pa la 'jug pa'i phyag rgya'i mdo las/__nyon mongs pa'i rang bzhin las ye shes gzhan med par nyon mongs pa'i rang bzhin nyid ye shes yin te/__zhes gsungs so/__/mi 'dor ba lnga ni bdad rtsi lnga mi 'dor ba ste/__de yang mnyam pa nyid kyi ngos nas gtsang dme gnyis su med pas dor bya min pa dang*/__dag pa yin pas kyang dang da blang bar bya ba yin pa dang*/__gtsang dme med par spyod pa las mnyam pa nyid nyams su myong zhing mtshan ma'i rtog pa zil gyis gnon pa dang*/__brtul zhugs kyi spyod pas dngos grub myur da thob pa dang*/thabs kyis zin pa'i dngos po de dag 'jig rten gyi bdad rtsir gyur pa dang*/__rang gi ngo bo grub pa'i rdzas su gnas pas na dang da blang bar bya'o/__/dngos grub ni bka' bzhin byas pa las 'byung bas das das su bdad rtsi'i mchod pa mi bcag par bya'o/__/'di lta bu'i spyod pa dag kyang zab mo'i don rtogs pa med par 'chol nyog tu spyad na tho co'i spyod pas rang rgyud chud za la/__rtogs pa klong da gyur nas ni ched da spyad kyang mi dgos pa'i phyir/__rang gi rtogs pa'i nyams dang sbyar nas de'i grogs su 'gyur ba'i tshul gyis ci rigs par brten par bya ste/__ral gri'i gar thabs bslabs pas shing dang zha nye dang ral gri dngos la rim bzhin slob pa bzhin no/__/de ltar yan lag gi dam tshig 'di bcu med na nyon mongs pa lam da khyer ba sogs bde myur gyi lam khyad par ba dang da len pa mi 'byung la/__de ltar dang da blangs pas nyon mongs nyid ye shes su shar na kun 'byung lam bden gyi ngo bor gyur pa dang*/__yang rnam smin gyi phung po nyid dag pa'i ye shes su shar bas sdug bsngal byang chub kyi ngo bor gyur pa'ang yin pas na/__lam ches stobs dang ldan pa yin no/__/yan lag gi dam tshig 'di dag yod na de la brten nas sngags kyi spyod pa zab mo rnams kyang de'i rgyud la ngang gis yod par 'gyur ro/__/de lta bu'i rtsa ba dang yan lag gi dam tshig la rgyas par phye na sum brgya drug cur 'gyur te gzhung gzhan na gsal ba ltar ro/__/mdor na dag mnyam chen po'i don las mi 'da' ba ni sangs rgyas nyid dngos su 'grub pa'i dam tshig thams cad kyi rgyal po yin la/__der dngos dang brgyud nas phan pa'i dam tshig gi rim pa rgyas par phye na tshad med de/__sems can gyi rnam rtog dang 'tsham par de 'dal ba'i dam tshig gi rim pa sna tshogs yod pa'i phyir ro/__/gsum pa de dag gi gnad kyi tshul ni/__thabs chen sngags kyi theg pa'i dam tshig 'dir so byang gi tshul khrims dang sdom pa ma lus pa kun 'das shing*/__'og ma'i spyod pa las shin tu rnam par dag par 'gyur ro/__/de yang 'di ltar than mong da mthan pa'i spyod pa rnams lta ci 'og ma dang 'gal ba ltar snang ba'i spyod pa rnams kyang mi 'gal bar ma zad ches 'phags te/__so thar gyi skabs na yul bsam sbyor ba mthar thag tshang ba'i sgo nas rtsa ba'i pham par gyur pa'i dngos po bzhir gsungs pa lta bu la'ang*/__so thar ni gzhan gnod spong ba tsam yin la/__byang sems ni de'i steng da gzhan phan la zhugs pa yin pas/byang chub sems dpas rang don yid byed kyi dri ma med par snying rje'i bsam pas mi tshangs pa la sogs pa de dag spyad kyang nyes pa med par ma zad yon tan thob pa yod kyang*/rang don la chags pas kun nas bslangs pa'i bdag bstod gzhan smod dang ser snas chos nor mi ster ba sogs pham par gsungs so|_|sngags kyi theg par ni mnyam nyid kyi lta ba gdeng da gyur pas yul dang yul can ma dmigs pas na ltar snang srog gcod pa sogs la tha mal pa'i yul bsam sbyor mthar thag cung zad med la/__shes rab dang thabs mkhas kyi mdzad pas kun rdzob tsam da don gnyis sgrub pa'i tshul khyad par can yin pas na/__nyes pas ma gos pa'i cha nas so thar dang*/__gzhan phan la zhugs pa'i cha nas byang sems kyi sngom pa'ang 'di la tshang zhing 'das te/lcags dngul dang gser da rim bzhin gyur pa na snga ma'i rin thang phyi ma la tshang ba bzhin dang*/__yang zangs kyi snod gcig chol zangs su byas nas brtsog par gyur pa la/__gzhong par byas tshe gtsang zhing*/__lha mchod pa'i yo byad byas tshe shin tu gtsang ba dang*/__sangs rgyas kyi ska gzugs byas na mchod pa'i gnas su gyur pa ltar/__sgo gsum gyi las rnams nyon mongs dang mtshungs par ldan pas spyad na 'khor bar 'ching ba de nyid/__shes rab dang thabs phyogs gcig gis bzung nas bya ba ma yin pa las bzlog ste spyad na bde 'gro dang thar pa'i rgyur 'gyur la/__thabs shes chen pos zin par spyad na bla med byang chub kyi rgyur 'gyur zhing*/__thabs shes chen po'i yang chen pos zin par spyad na byang chub chen po rtsol med lhun gyis grub pa'i rgyur 'gyur ba'i phyir de ltar gnas gyur pa'i tshul gyis 'og ma las shin tu rnam par dag pa yin no/__/de yang mdor na mi tshangs par spyod pa lta bu la/__tha mal pa rnams kyis pho mo 'phrad pa'i bde ba la chags pa'i kun slong gis/__dngos gzhi khams dbyung ba'i bde ba la zhen cing*/__mthar chags pa'i sa bon sems la bzhag ste 'ching bar byed do/__/rnal 'byor pa rnams kyis zag med bde ba chen po la 'dan pa'i 'ad shes sogs kun slong bsod nams chen po'i rgyu sngon da btang nas dngos gzhi ska gsung thags kyis phyag rgyas byin gyis brlabs pa'i mtha dang*/rlung sems dbu mar 'ching ba'i man ngag gi thabs kyi stobs dang*/__ye shes la mngon da phyogs pa'i shes rab kyi nus pas tha mal pa'i 'dod bde ye shes su 'char ba dang*/__mthar tha mal pa'i sems bag chags kun sdud pa'i tshang tshing lta bu rnams ye shes me lta bus sreg par byed pas na sngags kyi spyod pa mchog tu 'phags par grub ste gzhan la'ang de ltar ci rigs par sbyar ro/__/de lta na spyod pa rnam par dag pa rnams ye shes kyi stobs las grub la/__ye shes ni lta ba rnam par dag pa las byung ba'am ngo bo yin pas dam tshig gi srog ni lta bas bzung ba yin par shes par bya ste/__rngams glog las/__de bas dam tshig ces bya ba/__/rang gi lta ba yin par gsungs/__/zhes so/__/bzhi pa dgos pa ni/__spyir bstan pa dang*/__bye brag tu yon tan bdan bstan pa'o/__/dang po dam tshig 'di ni yid bzhin gyi nor bu ltar dgos pa thams cad kyi 'byung gnas su gyur pa dang*/__dge ba'i dbang po thams cad kyi srog lta bu yin la/__gang zhig 'di las 'das par gyur na snod chag pa na bcud gnas pa'i thabs med pa ltar sngags kyi sgrub pa kun chud za bas na/__dam tshig ni sa gzhi bzhin da yon tan mtha' dag gi gzhi rten da gyur pa'i phyir/__bdag nyid chen po rnams kyi chos kyi rgyal srid bsgrub par bya ba la med da mi rung ba'i gzhir gyur pa yin no/__/gnyis pa sngags kyi dam tshig 'di lta bu dang ldan na mchog tu 'phags pa'i yon tan tshad med pa thob ste/__'di ltar theg pa spyi'i tshul las lta spyod grogs gsum zhes shes rab ting 'dzin tshul khrims kyi bslab pa gsum da bzhag pa'i tshul khrims de yang*/__'og ma las gong ma 'phags te so thar gyi tshul khrims las byang sdom 'phags tshul tshad med kyang mdor bsdu na/__theg chen ni dmigs pa chen po sogs bdan gyis 'phags pa ltar de'i grogs sdom pa yang de ltar 'phags te/__zab cing rgya che ba dang*/__don gnyis sgrub pa dang*/__bdag med gnyis dang mi 'gal ba sogs kyi sgo nas gting dpag dka' ba yin la/__byang sems kyi sdom pa las sngags kyi dam tshig ni zab cing rgya che ba'i yon tan gyis 'phags tshul tshad med kyang*/__re zhig bsdu na rgyud 'di las/__gzhan yang rgyal mchog kun bzang gi_/zhes pa la sogs pas bstan pa ltar bdan da yod do/__/de la dang po kun tu bzang po'i phyag rgyas btab pas yon tan btsal ba med pa lhun gyis grub pa ni/__'di ltar nyan thos rnams ni sangs rgyas kyi gsung las skyes pa tsam ste/__sangs rgyas kyi rigs ma yin pas sangs rgyas nyid kyi phyag rgyas ma btab la byin gyis brlabs kyis phyag rgyas btab pa tsam mo/__/byang sems rnams sangs rgyas kyi rigs su gyur pa'i phyir sangs rgyas nyid kyi phyag rgyas btab kyang*/__de dag gis sangs rgyas gdod 'grub par 'dod pas na lhun gyis grub pa'i phyag rgyas ma btab la/__sngags bla med da chos thams cad ska gsung thags kyi dkyil 'khor da sangs ma rgyas pa med pa'i ngang tshul la gnas pa'i phyir/__kun tu bzang po'i phyag rgyas btab pa zhes bya ste/__des na 'bras bu che ba'i yon tan thams cad rtsol ba med par lhun gyis grub pa yin no/__/gnyis pa 'jig rten pa'i gtso bo dang 'khor rnams kyi bkur gnas dam par mthong bas mtha byin khyad par 'phags pa ni/__nyan thos rnams kyang tshangs dbang brgya byin sogs kyis bkur kyang*/__byang sems ltar mi bkur la/__byang sems kyang sangs rgyas lta bur mi bkur kyang sangs rgyas nyid ches bkur ba ltar/__de dag gi spyod yul la zhugs pa'i sdom pa can dag la'ang gong gi rim pa dang mtshungs par bkur ba'i phyir/__sangs rgyas kyi spyod yul la zhugs pa'i sngags kyi dam tshig can rnams la 'jig rten pa'i lha chen po 'khor ma mo mkha' 'gro dang bcas pa sogs chos skyong ba'i srung ma rnams kyis/__sangs rgyas bzhin da bka' nyan zhing gtsug gi nor bur bkur bas de dag gi sdong grogs kyi mthas stobs dang ldan par 'gyur ro/__/gsum pa/__sangs rgyas dang byang chub sems dpa' rnams kyis sras dang spun da dgongs pas byin rlabs myur da 'byung ba ni/__'khor sgyur gyi sras mtshan dang ldan pa rgyal sar 'byung nges pa bzhin da/__sangs rgyas nyid kyi dgongs spyod dang mthan pa'i rig pa 'dzin pa de/__de bzhin gshegs pa'i gdang 'dzin pa'o zhes nye bar dgongs shing*/__chu dwangs bar gzugs brnyan 'byung ba ltar lta sgom dag pas grogs dam tshig nus ldan da byas pa'i rgyud la de dag gi byin rlabs kyang myur ba'i tshul gyis 'jug pa'o/__/bzhi pa/__de bzhin gshegs pa nyid dang spyod yul mthan pas na spyod yul khyad par da 'phags pa ni/__gsang sngags pa gdod nas dag mnyam blang dor med pa'i don la gnas bzhin sangs rgyas kyi mdzad pa rgyun mi gcod pas de bzhin gshegs pa'i spyod yul la mthan par zhugs pa yin la/__sdom pa gzhan gnyis ni de lta ma yin te 'phags pa dgra bcom pa rnams dang*/__sa chen po la gnas pa'i byang chub sems dpa' rnams kyi rjes su slob pa yin no/__/des na sngags kyi dam tshig ni spyod yul khyad par da 'phags pa'o/__/lnga pa chos thams cad kun tu bzang po'i zhing da sbyor bas 'jigs pa dang bag tsha ba thams cad med pa ni/__'khor ba'i chos thams cad gdod nas dag mnyam chen por gnas pa'i phyir blang dor med par gyur pa ni kun tu bzang po'i zhing yin la/__de ltar rtogs pa'i blos 'khor ba'i nyon mongs dang sdug bsngal gyis bag tsha ba dang*/__lam las nyams par dogs pa'i 'jigs pa thams cad med pa'i ngang tshul la gnas pa ste/__rmi lam da chus khyer ba rmis pa na rmi lam da ngo shes pa dag mi skrag cing*/__gnyid sad na snang ba de dag kyang ldog par shes nas gnyid sad pa'i thabs la brtson pa ltar/__'khor 'das spang gnyen da lta ba dang bral bas nyon mongs spong ba'i lam la rtsol ba mi byed kyi/__nyon mongs sogs kyi rang bzhin shes pa'i shes rab mchog gis zin pa'i shes bzhin chen po las mi nyams pa tsam da gnas so/__/drug pa bkri ba dang nges pa'i don da gsungs pa'i sdom pa ji snyed pa thams cad kyang rang bzhin lhun gyis grub pa'i tshul da 'das shing rnam par dag pa ni gong da bstan pa bzhin no/__/bdan pa nyams par gyur kyang skong ba'i thabs kyis sor chud par 'gyur ba ni|_nyan thos chos rnams la dngos por zhen pa'i dbang dang*/__lus ngag gi las kyi dngos po gtso bor bzung bas/__nyams na rdza gyo mo chag pa ltar slar gso thabs med la/__byang sems chos kun dngos por ma zhen pa'i dbang dang*/__sems gtso bor bton pa'i dbang gis nyams pa rnams dge ba'i bshes gnyen la bsten nas shin tu lhag par byar rung ste/__gser bum gyi snod chag ral da gyur pa mgar ba mkhas pas sngar bas lhag par byar btub pa bzhin no/__/sngags na ni dag mnyam chen po rtogs pa'i dbang dang sgyu ma'i rol pa la rig pa dbang bsgyur ba gtso bor 'dod pas nyams pa rnams gzhan la ma brten kyang rang stobs kyis gso nus te/__gser dngul gyi snod zhom pa mgar ba med kyang rang gi rtsol bas bcos btub pa lta bu'o/__/de ltar yon tan bdan dang ldan la rgyas par phye na tshad med do/__/yang na yon tan dang po chos nyid bsam gyis mi khyab pa'i dam tshig bsam gyis mi khyab pa yin la/__bzhi pa dang lnga pa ngo bo dang byed las kyi tshul da gcig tu bsdoms te yon tan lngar byas na'ang rung ngo*/__/mdor na dam tshig ni mi 'da' ba ste/__lta ba'i don las mi g.yo ba dang*/__dkyil 'khor la gnas pa dang*/__dbang gi don rgyud la 'dzin pa dang*/__sgom pa dang spyod pa dang sgrub pa dang*/__mchod pa dang phrin las dang sngags dang phyag rgya rnams las mi 'da' ba ni dam tshig yin la/__de dag gi mi mthan phyogs su gyur pa rnams 'gog pa ni dgag pa'am srung ba'i dam tshig ste/__kun la khyab byed da 'gro zhing sngags kyi lam las mi 'da' bar gnas pa'i ngo bo yin pas lha yi bdag nyid dang rdo rje sngags kyi tshul yin la/__mthar thag gi don la chos thams cad ye nas dag mnyam chen por gnas pa'i phyir dgag sgrub blang dor dang bral bar med pa phyal ba lhun grub gcig pa'i tshul da rang bzhin rdzogs pa chen por mthar phyin par shes par bya'o/__/de ltar yang rgyud las/__mnyam la mnyam par sbyor ba yi/__/mnyam pa'i dam tshig la gnas na/__/mnyam rdzogs chen po thob 'gyur bas/__/'das na sangs rgyas ma yin no/__/zhes gsungs pa bzhin no/__/de dag gis tshul khrims kyi pha rol tu phyin pa dam tshig gi skabs bstan to/__/bdan pa sgrub pa la/__ngo bo/__dbye ba/__sgrub tshul/__dgos pa bzhi las/__dang po/__le lo sgyid snyom med pa yis/__/the tshom med par bsgrubs byas na/__/dkyil 'khor thams cad 'grub par 'gyur/__/rdo rje gsang mchog dam pa 'thob/__/ces dang*/__bsnyen pa dang ni nye bsnyen dang*/__/sgrub pa dang ni sgrub chen po/__/zhes gsungs pa ltar/__de yang sA d+ha na'i sgra las kun tu len pa ste 'dod pa'i don len cing thob par byed pa'am sgrub par byed pas na sgrub pa zhes bya ba dang*/__yang sid+d+hi'i sgra las dngos grub ste bsgrub par bya ba'i dngos grub kyi rim pa sna tshogs kyi sgo nas de dang de sgrub pa la dngos grub kyi ming gis brjod la ngo bo ni gsang sngags kyi thabs khyad par can gyi sgo nas/__don da gnyer bya mchog dang than mong gi dngos grub gang 'dod pa sgrub par byed pa bsnyen sgrub kyis bsdus pa'o/__/gnyis pa la spyir bstan pa dang*/__khyad par can tshogs sgrub bye brag tu bstan pa'o/__/dang po la bzhi las/__dang po bsgrub bya'i sgo nas dbye na than mong dang mchog gi dngos grub gnyis yod la/__than mong la'ang las phra mo dang chen po gnyis dang*/__mchog la'ang gnas skabs dang mthar thag gi dbye bas gnyis yod do/__/de yang ro langs tshe dang pra sgrub sogs gsungs pa than mong dang*/__rdo rje sems dpa' dang tshogs sgrub dang sman sgrub sogs mchog gi dngos grub sgrub par byed pa yin no/__/gnyis pa rten gyi sgo nas dbye na phyi rol gyi yo byad sna tshogs pa'i rdzas dang*/__nang ngag gis sngags bzlas pa dang yid ting 'dzin la gnas pa dang lta stangs sogs lus kyi rtsol ba dang rnam pa bzhi la brten te dngos grub bsgrub pa dang*/de dag gnyis ldan sum ldan bzhi ldan dang so so'i nang gi dbye ba tshad med do/__/'on kyang rdzas tsam la brten nas las phra mo bsgrub pa la sogs pa rnams la sgrub pa'i ming 'jug kyang*/__sgrub pa mtshan nyid pa min te/__dngos po bcu gcig gi sgrub pa mtshan nyid pa ni mthar thag gi 'bras bu bde myur da sgrub pa'i thabs khyad par can yin na'ang*/__las phra mo rnams kyang snying rje la sogs pa thabs shes khyad par can gyis zin na yang dag pa'i lam gyi yan lag tu 'gyur ba dang*/__gnas skabs kyi dgos pa'i dbang gis de dag sgrub mi rung ba'ang ma yin no/__/phrin las dang sgrub pa la khyad par ci zhig yod ce na/__phrin las kyang sgrub pa'i khongs su gtogs mod kyi sgrub pa thabs dang phrin las thabs byung gi ldog pa nas mi 'dra la/__de bzhin da de gnyis ka'ang spyir spyod pa'i khongs su gtogs mod kyang spyi dang bye brag gi khyad yod pa sogs so so'i 'ad tshul dang dbye tshul shes par bya'o/__/gsum pa ngo bos dbye na bskyed rim la brten te sgrub pa dang rdzogs rim la brten nas sgrub pa gnyis so/__/bzhi pa sgrub tshul gyis dbye na bsnyen pa dang sgrub pa gnyis sam/__de re re la'ang rgyu 'bras gnyis su phye bas bsnyen pa dang nye bar bsnyen pa sgrub pa dang sgrub pa chen po ste bsnyen sgrub yan lag bzhir yod do/__/gnyis pa khyad par can bye brag tu bshad pa ni tshogs sgrub bstan pa ste/__ci'i phyir 'di la sgrub pa khyad par can bya snyam na/__rgyu dang ngo bo 'bras bu gsum gyis khyad par 'phags pa ste/__dang po phyi'i yo byad tshang ba dang nang nus pa thob pa'i rnal 'byor pho mo lhan cig tu tshogs pa'i mthas dngos grub sgrub pa la byin rlabs lhag par gyur pa'o/__/gnyis pa bsnyen sgrub yan lag bzhi rgyun chags su brtson pas 'bras bu bar chad med par thob nus pa'o/__/gsum pa zag pa med pa rig 'dzin gyi go 'phang 'grub pa'o/__/de lta bu'i tshom bu tshogs kyi sgrub pa ni/__phun sum tshogs pa lngas sgrub pa'i gzhi bzung*/__bsnyen sgrub yan lag bzhis gzhung bsrangs pas/__'bras bu rig 'dzin rnam bzhi'i go 'phang zhag so drug sogs das myur bar 'grub pa yin no/__/de la phun sum tshogs pa lnga ni/__gnas das ston 'khor rdzas dang lnga las dang po/dpyad legs shing bar chad med la bkra shis pa'i gnas gang yin pa'o/__/gnyis pa rnal 'byor pa rnams tshogs kyi sgrub pa la 'jug pa'i das su babs pa na/__thog mar tshes grangs dang gza' skar das kyi sbyor ba sogs bkra shis pa nas mgo brtsams te dngos grub chen po'i bya ba yongs su grub pa'i bar gyi gnas skabs gang yin pa'o/__/gsum pa gsang sngags zab mo'i gzhung la mkhas shing don la nus pa rnyed pa'i slob dpon rdo rje rgyal por 'os pa gang yin pa'o/__/bzhi pa rgyal thebs dang gzung ma ging dang karma dang spyan pa dang phyag tshangs pa sogs so so'i yon tan ldan pa dang*/__dkyil 'khor zab mo der 'ad bar 'os pa'i rnal 'byor pho mo tshom bu da bsgrubs pa'i lha yi grangs dang mnyam pa'o/__/lnga pa 'tsho ba zas nad zlog sman dgos pa yo byad sgrub pa rdzas dang bzhi ma tshang ba med par 'ad bya'o/__/de lta bur phun sum tshogs pa lnga dang ldan pa'i sgo nas sgrub pa zab mo la bsnyen sgrub bzhi'i tshul gyis 'jug pa ni/__thog mar lha mnyes pa'i tshul gyis bsnyen pa dang*/__de las dngos grub 'grub pa la mngon da phyogs par gyur pa nye bsnyen dang*/__de nas dngos grub sgrub pa dang*/dngos grub blangs nas yongs su grub pa sgrub pa chen po dang bzhi yin no/__/de yang 'gal rkyen bsal ba'i slad da phyi mtshams bcad pa dang dam sri mnan pa dang nang gi mtshams bcad pa byas la dkyil 'khor bzhengs par bya'o/__/de la'ang dkyil 'khor lha dang slob dpon rdzas slob ma lha sta gon da bya ba sngon 'gro dang*/__ma traM bsgral ba'i khog par byin gyis brlabs pa'i gnas su gzugs brnyan gyi dkyil 'khor bris shing der sgrub rdzas bkod la de dang gzhan yang yo byad thams cad tshul bzhin byin gyis brlab par bya ba dngos gzhi dang*/__dkyil 'khor de la bzlas shing mchod pa sna tshogs bya ba dang*/der 'jug cing dbang nod pa rjes te de yan chad ni bsnyen pa'o/__/de nas sgrub pa'i gzhung tshul bzhin bsrangs nas bzlas sgom la 'bad pas dngos grub nye ba'i mtshan ma mthong ba ni lha nye bar bsnyen pa'o/__/de nas zhi ba yin na khro bor gnas bsgyur ba'am snga ma bsgrub pa'i zhi khro gang yin pa de'i 'phro 'da'i dmigs pa dang*/__bzlas brjod la 'bad cing bza' btung rgyan gos sogs 'dod yon bde stong da rol ba dang*/__bro gar phyag rgya la sogs pa'i sgo nas lha mnyes par byas te bsgrubs pas dngos grub kyi mtshan ma brtan po mngon da gyur pa ni sgrub pa'o/__/de nas dngos grub blang bar bya ba ni sgrub pa chen po ste/__de yang nyi ma nub nas skya rengs ma shar ba'i bar gyi mtshan gcig la srod la 'phro 'ad lam da byas te lha las dngos grub len pa dang*/__nam gung sgrol ba lam da byas te dgra las dngos grub len pa dang*/__tho rengs sbyor ba lam da byas te yum las dngos grub len pa dang gsum gyi tshul da dkyil 'khor ba'i ska gsung thags kyi dngos grub thob par byed pa'o/__/de lta bu'i tshogs sgrub la brten nas dpe don gyi ye shes rim bzhin drangs nas 'phags pa'i sa la gnas par 'gyur zhing*/__rtogs pa snga ma snga ma thob zin pa yin na phyi ma phyi ma mi slob pa'i zung 'jug gi bar da gong nas gong da 'phel bar byed pas na rig 'dzin rnam pa bzhir 'grub par 'gyur ro/__/gsum pa sgrub tshul la/__ji ltar bsgrub pa'i tshul dang*/__de ltar bsgrubs pa'i 'bras bu gnyis/__dang po la'ang bskyed rdzogs kyi rim pa gnyis las/__dang po mdan da bzhag pa'i lha ska sogs dmigs pa'i rten la blo bzhag cing goms pa'i sgo nas nyams lnga mthar phyin par byas pas snang srid lha ska'i rnal 'byor la rtsal 'byongs pa na grub pa ste/__de yang dbang nod cing dam tshig bzung la gdams ngag bslab pa bsnyen pa'i yan lagartse gcig tu lhar bsgom pa nye bar bsnyen pa'i yan lagabartan pa thob pa sgrub pa'i yan lagamathar phyin pa sgrub pa chen po'i yan lag go__/gnyis pa rdzogs rim la thabs mtshan bcas kyi rdzogs rim dang*/__thabs byung mtshan med kyi rdzogs rim gnyis kyi dang po rang lus la brten pa phra thig dang rlung sbyor gtum mo rnams kyis bde stong la myong ba thon par bya ba bsnyen pa dang*/__gzhan lus la brten te dbab gzung ldog khyab kyi sbyor bas lhan skyes mngon da byed pa sgrub pa ste gnyis su yod la/__de re re la'ang thabs dang thabs byung gi dbye bas bsnyen sgrub bzhir yang 'gyur zhing*/__rang lus thabs ldan la'ang gdams ngag thob pa dang*/__de la goms par bya ba dang*/__goms pa brtan pa dang*/__mthar phyin pa'i rim pas bsnyen sgrub bzhi dang*/__gzhan lus la'ang gdams ngag shes shing rig ma 'ad bya ba sogs bsnyen pa/byin gyis brlabs nas rdo rje dang pad+ma mnyam par sbyor ba nye bsnyen/__dga' ba snga ma gsum skyes pa sgrub pa/__lhan skyes nyams su myong ba sgrub chen no/__/der ma zad dga' ba bzhi yang bsnyen sgrub yan lag bzhir gnas te/__snga ma snga ma rgyu dang phyi ma phyi ma 'bras bur gyur pa'i cha nas bzhag pa'o/__/mdor na bsnyen sgrub yan lag bzhi po 'di dngos grub gang bsgrubs kyang de dngos su sgrub pa'i lam dang*/__de'i rgyu snga ma ste gnyis su phye la/__de la nang gi dbye ba rgyu 'bras gnyis su'ang byar rung bas na lam lnga yongs rdzogs la sbyar ba dang*/nyams len than gcig la sbyar ba'i bar gyi sbyor tshul sna tshogs yod par shes par bya'o/__/gnyis pa ni mtshan med 'od gsal rdzogs pa chen po ste mtshan bcas kyi lam mtha' dag kyang 'di rtogs pa'i thabs tsam da zad la/__rim gyis pas lam de dag gi thabs goms pa las gdod 'di la 'jug nus shing*/__cig car ba'am rdzogs chen gyis ched da bya ba'i gdal bya dbang po rnon po dag ni thabs zhu bde sogs la mi ltos par/__bla ma'i man ngag dang byin rlabs 'pho ba kho na'i stobs las tshul 'di la 'jug nus so/__/gang ltar kyang 'di ni rdzogs rim gzhan thams cad kyi 'bras bu dam pa'o/__/de yang bla ma'i man ngag gis rang gi sems nyid rig stong gnyug ma spros bral rang byung gi ye shes su thad kar rjen par ngo sprad pa ltar dgag sgrub bcos bslad med par 'jog pa ste/__de la yang ngo sprod kyi man ngag thos pa ni bsnyen pa'i tshul te/__rang bzhin lhun grub kyi dkyil 'khor chen por 'jug pa'i phyir mig phye ba lta bu'o/__/de'i don rang gis go ba ni nyer bsnyen te dkyil 'khor mthong ba lta bu'o/__/go ba bzhin da goms par byas pas rang gnas kyi ye shes la myong ba thon pa ni sgrub pa ste dkyil 'khor da zhugs pa lta bu'o/__/goms pa brtan nas lam gyi bya rtsol dang theg brgyad grub mtha'i zhe 'dod kyi 'dzin pa zhig ste rdzogs pa chen po'i don la gdeng thob pa ni sgrub pa chen po ste dkyil 'khor da dbang bskar ba lta bu'o/__/des na rang bzhin gyi dkyil 'khor chen po 'dir 'jug pa ni mtshan ma rdzas sogs kyi sgo nas 'jug mi nus te rang rig pa rtsal gyis 'jug pa yin no/__/de la ma bcos par 'jog pa ni bzhag thabs yin la/de las rang bzhin ma bcos pa'i don mthong ba'i ye shes rang gsal da shar ba rdzogs chen gyi lam ste bzhag thabs kyi 'bras bu'o/__/gnyis pa de ltar lam bsgrubs pa las ye shes 'char tshul la gsum ste/__snang ba'i ye shes/__stong pa'i ye shes/__zung 'jug gi ye shes so/__/dang po ni bskyed rim pa'i ngor bcos ma'i lha skar shar ba dang*/__rdzogs rim pas 'od gsal gyi ngang las sgyu ma'i dpe bcu gnyis kyis mtshon pa/__rlung sems tsam las grub pa'i lha ska sogs snang ba mu med pa rang snang tsam da shar ba'o/__/gnyis pa bskyed pa'i ting 'dzin brtan pas lhar snang bsdus te mi dmigs par bsam pa dang*/__rdzogs rim pas mtshan bcas thabs kyi rnal 'byor la brten nas stong pa bzhi nyams su myong ba ste/__de yang stong pa tha ma'i das su lhan cig skyes pa'i 'od gsal mthong ba'o/__/gsum pa ni chos kun gyi gnas lugs dbyings rig zung da 'jug pa de rang gi sems nyid kyi steng da rang gsal ma bcos lhug par myong bas/__bcos mas bskyed pa dang thabs kyi 'bad rtsol dang bral bar gnas pa rdzogs pa chen po ste gsum mo/__/de gsum kyang dag pa dang mnyam pa dbyer med pa'i gnas lugs rtogs pa'i ye shes kyi cha nas bzhag kyang*/__ngo bo la sgyu lus kyang stong par snang*/__'od gsal kyang rang snang ma 'gags pa yin pas zung 'jug yin mod/__gtso che chung gis de ltar bstan to/__/de dang mtshungs par dag mnyam zhes pa'i ming 'di dag kyang gnyis ka'i sgra 'doms na so so'i ldog cha nas brjod pa yin la/__gang rung res kyang gnyis ka ston te/__dag pa zhes smos pas kun rdzob tu lhar dag pa dang*/__don dam spros pa'i mtshan mas dag par ston la/__mnyam pas kyang kun rdzob tu sangs rgyas dang sems can dbyer med par mnyam pa dang*/__don dam par spros pa med pa'i dbyings su mnyam par ston pas na/__tshig de gnyis gang brjod kyang ye nas sangs rgyas pa'i don mtshon par nus pas na rgyud rnams su yang de ltar sna tshogs su gsungs pa rig par bya'o/__/de lta bu'i sgyu lus sogs ye shes gsum po 'di la nyams dang rtogs pa'i khyad par dang*/__nyams la'ang brtan mi brtan sogs sna tshogs yod la/__dbye sgo gzhan yang phar phyin theg pa dang mthan pa'i tshig don/__bskyed pa'i rim pa dang mthan pa'i spyi don/__mtshan bcas rdzogs rim dang mthan pa'i sbas don/__mtshan med rdzogs chen nam 'bras bu dang mthan pa mthar thag gi don te tshul bzhi po'ang re re bzhin da sbyar da yod la/__tshul bzhi po snga ma snga ma'i don las phyi ma 'phags shing*/__thams cad mthar thag gi don la gzhol bar shes par bya'o/__/de yang lam phra thig sogs goms pa'i ting 'dzin kho nas stong bzhi'i nyams myong drangs pa dang*/__snyoms 'jug dang gnyid 'thag dang 'chi ba'i skabs kyi 'od gsal zin tshul rnams spyi tsam da 'dra yang*/__rlung sems kyi g.yo ba phra mo 'gog tshul la khyad che la/gang da rlung sems phra mo ma thim pa de srid da 'od gsal mthar thag min zhing*/__rang bzhin brgyad cu'i kun rtog bzhon pa dang bcas pa mtha' dag thim pa'i 'od gsal ba'i dbyings rig gdangs ma 'gags pa'i bdag nyid can ni/__sems dang ye shes gnyis kyi zlas phye ba'i ye shes yin gyi sems ma yin la/__chos nyid yin gyi chos can min te/__rim pa ltar dbyings dang ro gcig pa gzung 'dzin med pa'i rig gdangs yin pa'i phyir dang*/__sems kyi gnas lugs snang stong zung 'jug brjod pa dang bral ba nyid yin pa'i phyir ro/__/skabs 'dir brjod bya dgos pa mang yang gzhan da bshad par bya'o/__/tshul de lta bu ni phar phyin theg pa las kyang gsungs na rdo rje theg par lta ci smos te/__blo gros rgya mtshos zhus pa'i mdo las/__ci ste nam mkha' nyon mongs bya bar nus/__/de la rjes kyang bstan par nus srid kyi/__/rang bzhin 'od gsal rdzogs pa'i byang chub sems/__/de ni nam yang nyon mongs byar mi nus/__/ces dang*/__mdo sde rgyan las/__sems ni rtag tu rang bzhin 'od gsal 'dod/__/de ni glo bur nyes pas ma rung byas/__/chos nyid sems las gzhan pa'i sems gzhan ni/__/'od gsal ma yin rang bzhin la brjod do/__/zhes dang*/__rgyud bla ma las/__sems kyi rang bzhin 'od gsal gang yin pa/__/de ni nam mkha' bzhin da 'gyur med de/__/yang dag min rtog las byung 'dod chags sogs/__/glo bur dri mas de nyon mongs mi 'gyur/__/zhes gsungs pa bzhin no/__/skabs 'dir gzhi bden pa dbyer med zung 'jug gi don la go ba rnal ma ma chags na gzhi 'od gsal gtan la dbab mi nus te/__'od gsal zhes pa stong pa med rkyang tsam gyi cha nas bzung na ni sems sems byung mtha' dag log pa'i tshe na sems gtan med la/__sems med na stong pa nam mkha' lta bu zhig yod da chug kyang de su zhig gis ngos zin par bya/__gal te tha mal pa'i sems gsal rig tsam gyi cha nas bzung zhing de la gzung 'dzin gyi rtog dpyod kyang gnas rnyed par smra na/__rang bzhin brgyad cu'i kun rtog gzhan kyang de la gnas ci'i phyir mi rnyed de tshul mtshungs so/__/des na sems kyi chos nyid ye nas dbyings rig 'ad 'bral med pa ni gzung 'dzin gyi rtog pa'i yul las 'das shing*/__ye nas nam mkha' ltar 'pho 'gyur dang bral bar gnas pa la/__glo bur gzung 'dzin gyi kun rtog sprin lta bu dang bral ba'i skabs na/__lam gyi stobs kyis chos nyid rang gi rtsal las shar ba'i ye shes kyis yul dang yul can med par rang gsal da myong ba la 'od gsal mthong ba zhes bya'o/__/rang rtsal gyi ye shes ma g.yos na ni 'khrul ba'ang min la grol ba'ang min te gzhi tsam da gnas so/__/rang rtsal las g.yos pa de nyid rkyen las gol te gzhi dang mi mthan par gzung 'dzin can da song na sems zhes bya ste 'khrul ba yin zhing 'khor ba'i bag chags thams cad kyi gzhi 'dzin pa rtswa sog gi gzeb lta bu'o/__/phyin ci ma log par shar na ye shes zhes bya ste/__ji ltar na me dang 'dra bar gzung 'dzin 'khor ba'i bag chags tshang tshing lta bu rnams sreg par byed cing rnam par grol bar byed pas na 'di gnyis gnad ma log pa gal che'o/__/rnam shes dang ye shes kyi khyad par rdzogs chen gyi gzhung rnams nas shin tu gsal bar bstan la/__lang kar gshegs pa las kyang*/__sems kyis su ni las rnams sogs/__/ye shes kyis ni rnam par 'byed/__/ces dang*/__ting 'dzin rgyal po las/sems kyi rang bzhin shes pas ni/__/phyir yang ye shes 'byung bar 'gyur/__/zhes gsungs so/__/rnam shes dang ye shes 'di gnyis gsal zhing rig pa tsam gyi mtshan nyid da mtshungs kyang*/__yul ji bzhin ma rig par phyin ci log tu 'dzin pa dang*/__ji bzhin rig pa gnyis kyi khyad yod la/gzung 'dzin can gyi rnam shes log kyang 'di mi ldog par shes par bya ste/__gzhi sems can gyi skabs na'ang chab rom dang chu bzhin no/__/de ltar 'khrul kyang 'od gsal gyi ngang nas 'khrul/slar grol kyang 'od gsal gyi ngang da grol tshul shes pa 'di shin tu gal che ste|_das kyi 'khor lo las/__phyi rol pa'i bstan bcos sogs de kho na nyid rig pa min la rigaX paX zhesaX paX gang zhe na nangaX rigaX pa stong pa nyid dang 'gyuraX medaX kyi bde ba dag kyangaX steX de dag 'jigaX rtenaX 'diraX niX thabaX paX rnamasaX kyisaX rabaX gsungasaX nyidaX de/__de gang zhe na gangaX daX 'jigaX rtenaX gsumaX poX mtha'aX dgaX tuX snang bar 'gyuraX shing kye miX yiX bdagaX poX slaraX yangaX gangaX daX thimaX paX 'od gsal mi 'gyur ba de'oX/__/zhes gsungs pa bzhin no/__/de ltar gzhi 'di la ye shes su bzhag pa yang*/__chos dbyings snang stong zung 'jug yin pas na stong rkyang tsam min par rig gdangs kyi cha yod pa dang*/__rang gi ngo bo 'khrul grol las 'das pa de las ma g.yos pas na ma 'khrul ba tsam gyi cha nas bzhag gi_gzhi las rtsal shar ba'i ye shes kyis ji bzhin par rtogs nas grol zin pa'i ye shes dang nor bar mi bya ste shin tu gal che'o/__/gzhi las gzhi snang 'char tshul dang*/__de las 'khrul grol 'byung tshul/'khrul pa gzhi la ldog nas slar 'khrul mi srid pa'i tshul rnams rdzogs chen gyi gzhung kho na nas gsal bar bshad pa las shes par bya zhing*/__spyi tsam ni gzhi'i skabs su'ang smras zin to/__/de ltar bskyed rdzogs gtso bor gyur pa'i sngags dang phyag rgya la sogs pa gsang sngags kyi bslab pa'i gnas thams cad dpang bsgril te/__gang la gang dgos pa'i lam gyi yan lag tshang ba'i sgo nas gnas skabs dang mthar thag gi don bde zhing myur ba mig 'phrul lta bur sgrub pa la ni gsang sngags kyi sgrub pa zhes bya'o/__/bzhi pa dgos pa ni/__gnas skabs dang mthar thag gi 'dod pa'i dngos po yongs su thob pa 'di la rag las pa'i phyir shin tu yang don che ba nyid do/__/mdor na sgrub pa zhes bya ba 'dis ni lta bas gtan la dbab pa'i don mngon da gyur nas mthar thag kyi gtan srid zin par byed la/__de yang dkyil 'khor dang ting nge 'dzin dang dam tshig dang dbang dang mchod pa dang sngags dang phyag rgya rnams dang ldan par brtson 'grus kyi spyod pas dngos grub grub par byas nas/__gzhan don tu phrin las sna tshogs ji ltar 'dod pa ltar byed pas na bslab pa'i dngos po gzhan thams cad la khyab par 'jug cing*/__mthar thag gi don la sgrub dang bsgrub bya thams cad rang snang tsam yin la rang sems ye nas sangs rgyas pa'i don la sgrub tu med par shes nas mnyam rdzogs lhun grub kyi ngang da gnas pa na sgrub pa mthar phyin pa ste/__rgyud las/phyogs bcu das bzhi gang nas kyang*/__/rdzogs pa'i sangs rgyas rnyed mi 'gyur/__/sems nyid rdzogs pa'i sangs rgyas te/__/sangs rgyas gzhan nas ma 'tshol cig/ces gsungs pa bzhin no/__/de dag gis brtson 'grus kyi pha rol tu phyin pa sgrub pa'i skabs bstan to/__/brgyad pa mchod pa la/__ngo bo/__dbye ba/__mchod pa'i tshul/__dgos pa bzhi las/dang po/__skal ldan gsal ba'i khyad par gyis/__/rim gyis yang na cig car da/__chos kyi dbyings dang mnyam sbyor zhing*/__/mchod pa'i phyag rgya chen por bsgom/__/zhes gsungs te/__de la pU dza'i sgra las sngon da bskyed par bya ba'am/yang yang dgyes pa bskyed pa'am/__bkur ba'i don can te/__dge ba'i las thams cad kyi sngon da 'gro ba'am lha mnyes par bya ba dang las sgrub pa kun gyi sngon da bskyed par bya ba yin pas sam/__bkur ba'i tshul gyis dgyes pa yang nas yang da bskyed pa'i don te/__de yang mchod pa'i yul rnams la sgo gsum gyis bkur zhing mchod pa'i bsam pas phyi dang nang gi dngos po sna tshogs stob pa'i sgo nas mnyes par byed pa'i las kyi bdag nyid do/__/gnyis pa dbye ba la than min so so'i dbye ba/__than mong tshogs kyi 'khor lo bshad pa gnyis las dang po ni/__spyir 'jig rten dang 'jig rten las 'das pa'i mchod pa dang*/__bla na yod pa dang bla na med pa dang*/__dngos su bshams pa dang yid las byung ba gnyis dang*/__zhing dang bsam pa dngos po'i bye brag las than mong dang khyad par gyi mchod pa dang*/__rten gyi sgo nas nang sgo gsum gyi rgyud da gtogs pa dang*/__phyi rol rdzas dang yo byad kyis bsdus pa gnyis dang*/__rnam pa'i cha nas bkur sti dang zang zing dang sgrub pa'i mchod pa gsum dang*/__phyi than mong gi mchod pa 'jig rten na nyer spyad da 'os pa'i rigs sngags phyi rgyud sogs su'ang mchod par yongs su grags pa dang*/__nang than min khyad par gyi mchod pa sngags nang pa rang gi mchod rdzas rten rdzas skong rdzas sgrub rdzas su gtogs pa rnams so/__/gsang ba rmad byung gi mchod pa dag lnga ye shes lngar mchod pa/__snang srid bde ba chen por mchod pa ste lta ba dag mnyam chen po/__sgom pa snang srid gzhir bzhengs/__spyod pa gang shar rang grol gyi sgo nas sbyor sgrol la sogs pa dang da len pa'o/__/de dag thams cad ngo bo'i rigs bsdu na/__phyi nyer spyod kyi mchod pa/__nang dam rdzas kyi mchod pa/__gsang ba sbyor sgrol gyi mchod pa/__de kho na nyid mnyam pa chen po'i mchod pa'o/__/dang po phyi mchod la'ang*/__phyag rgya gar/__bstod pa gla/__ting 'dzin yid/__sna tshogs 'dod yon/__rmad byung mthan rdzas/__khyad 'phags thabs/__snang srid gzhir bzhengs kyi mchod pa dang bdan no/__/de las dang po la'ang rkang pa'i bro lag pa'i gar mig gi lta stangs lus kyi 'dag tshugs gar gyi nyams la sogs pa'i phyag rgya'i rnam pa mang da 'gyur la/__gnyis pa la'ang dbyangs kyi cha nas sha ta pa la sogs pa sna tshogs su 'gyur zhing*/__tshig gi cha nas thags dam bskal ba dang bstod pa dang gsol ba gdab pa dang dgyes pa bskyed pa mchod pa'i sngags tshig sogs da mar 'gyur ro/__/gsum pa dang gus kyis gzhi bzung nas ting nge 'dzin gyis mchod pa'i sprin rab 'byams su sprul la shes rab kyis rang bzhin med par shes pa'o/__/bzhi pa la nyer spyod bdan dang*/__'dod yon drug dang*/__bye brag tu gos rgyan bza' btung yo byad gnas khang yul phyogs 'byor pa dang bcas pa rnams so/__/lnga pa ni lha dang srung ma rnams rang rang gi than mong min pa'i mchod rdzas dang rten rdzas gzhung las grags pa rnams so/__/drug pa ni sbyin sreg la sogs pa ste ji ltar na me la brten pa'i mchod pa ni lha rnams khyad par da tshims pa'i thabs yin pas mchod pa gzhan las 'phags shing*/__de bzhin da mchod skong gi mdos la sogs pa thabs kyi sgo nas tshegs chung la don che ba ji snyed pa rnams kyang yin no/__/bdan pa ni snang zhing srid pas bsdus pa'i chos thams cad gcig tu blos blangs te mchod pa 'bul ba ste/__de yang than mong gi theg par zhing khams 'bul ba dang tshul 'dra yang*/__'dir ni snod bcud dag pa dang ma dag pa thams cad ye nas dag mnyam bde ba chen por gnas pa'i phyir snang srid thams cad bde stong mchod pa'i phyag rgyar 'bul ba ste/__'di la snang srid gzhir bzhengs kyi mchod pa'am kun tu bzang po dbye ba med pa'i mchod pa zhes kyang bya'o/__/gnyis pa nang mchod la/__dam rdzas bdad rtsi/__dmar chen rak+ta/__ba ling gtor ma gsum dngos su gsungs la/__gzhan yang rdo rje lus kyi rtsa rlung thig le'i khams rnam par dag pa'i mchod pa sna tshogs su shar ba dag kyang yin no/__/gsum pa gsang mchod sbyor sgrol dngos su gsungs la gzhan yang dag lnga ye shes lnga/__dag gsum ska gsung thags su mchod pa sogs so/__/bzhi pa de kho na nyid kyi mchod pa ni snang srid dag mnyam bde ba chen po chos ska thig le nyag gcig la mchod pa dang mchod yul mchod byed ma dmigs par rang bzhin mnyam pa nyid da shes pa ni de bzhin gshegs pa thams cad mnyes par byed pa mchod pa'i rgyal po'o/__/de ltar phyi mchod la sogs pa bzhi po 'di ni/__dbang bzhi dang rjes su 'brel ba'i lta sgom dam tshig dang mthan par 'jug pa yin no/__/de ltar mchod pa la nang gi dbye ba tshad med pas rgyud sde so so na mang nyung sna tshogs su gsungs kyang*/__rgyud 'dir dngos su rdzas dang sbyin sreg ting 'dzin sbyor sgrol bdad rtsi bstod pa gla yi mchod pa tsam gsungs la/__bla ma snga ma rnams kyi man ngag gis zhi khro'i mchod pa bcu bzhir gsungs te/__gus pa'i phyag dang phyag rgya gar/__/kun bzang zhabs bsil bzhi bsnol te/__/bdad rtsi gtor ma gsang nan dang*/__/lhag pa ting 'dzin sbyor dang sgrol/__/'dod yon rol mo gla ye shes/__/zhes gsungs pa ltar ro/__/de yang khro bo la lhag ting gi tshab tu rak+ta tshar gsum phyar ba'i mchod pa sbyar ba ma gtogs gzhan 'dra'o/__/gnyis pa than mong tshogs mchod bshad pa la/__than mong yin tshul/__de yi dgos pa/__ji ltar bya tshul gsum gyi/__dang po 'di la than mong zhes pa ci yin na gong da mchod pa'i dbye ba phyi nang gsang ba de kho na nyid da bstan pa thams cad 'dir tshang bas na than mong zhes bya'o/__/gnyis pa mchod pa nyi tshe ba ma yin pa la sogs pa'i khyad par gyis mchod pa kun las 'phags pa ste/__bsod nams nang nas tshogs 'khor mchog/ces gsungs pa bzhin no/__/gsum pa mdor bstan rgyas bshad gnyis/__dang po skal ldan 'das pa'i tshogs kyis/__'byor ldan yo byad kyi tshogs 'ad byas la/__dngos grub lha'i tshogs la phul bas/__bsod nams dang ye shes kyi tshogs rdzogs pa'o/__/gnyis pa la sngon 'gro/__dngos gzhi/__rjes kyi bya ba gsum las/__dang po sngags kyi kun spyod zab mo la 'ad bar 'os pa'i gnas su dkyil 'khor rgyas pa'am/__ska gsung thags kyi rten bkod pa'am/__me tog gi tshom bu lha grangs dang mnyam pa bkod la byin gyis brlabs nas tshogs kyi yo byad phyi nang gsang ba'i mchod rdzas su 'os pa ci 'byor bar bsags shing*/__tha na'ang sha chang ni med da mi rung ngo*/__/de nas dam tshig dang ldan pa'i rnal 'byor pho mo thabs shes zung da tshogs pa ste/__gnyis nas rab tu mang po'i bar ci tsam tshogs pa rnams kyang yab yum zung da ldan pa sha stag tu bya'o/__/gal te zung da ma ldan par dpa' bo mang na ni dpa' bo'i dga' ston dang*/__dpa' mo mang na ni dpa' mo'i ston mo tsam da 'gyur gyi tshogs mchod mtshan nyid pa min no/__/de nas rnal 'byor pa 'ad bar 'os pa de dag zhi khro gang byed pa'i rang gi me tog phog pa'i lha'i chas su byas te tshogs khang da zhugs pa na/__sgo bzhi'i khro bo'i tshul da sgo khang na sdod pas legs par 'ongs sam zhes dri ba'i brdar mdzub mo gcig bsgrengs pa'i lan da 'ongs so zhes mdzub mo gnyis bsgrengs te bstan la nang da zhugs pa na/__las kyi rdo rjes rigs gang yin zhes pa'i brdar rdo rje rtse gsum pa'i phyag rgya gdengs pa'i lan da/__rigs gang la me tog phog pa'i gtso bo de'i phyag rgya bstan par bya'o/__/de nas rdo rje slob dpon la phyag 'tshal te/__dbang thob snga phyi dang ye shes la dbang ba sogs kyi gral rim bzhin da/__gtso bo'i g.yas g.yon dang gung gral la rigs lnga'i gral mtshon pa'i phyag mtshan sogs bzhag pa der rang gi rigs gang yin pa'i gral la 'khod par bya'o/__/de nas las kyi rdo rjes phyag 'tshal la ting 'dzin gyi dkyil 'khor la gnas par gsol ba gdab pa rnams ni sngon 'gro'o/__/gnyis pa bgegs la gtor ma byin cing mtshams bcad pa nas brtsams te las gzhung rgyas par bsrangs la/tshogs mchod rnams bsang sbyang spel bsgyur ji lta ba bzhin da byas la bdag dang gnyis su med pa'i lha rnams mchod par bya'o/__/de nas las rdor gyis phyag 'tshal zhing thabs shes kyi rdzas pad+ma'i phyag rgyas brims la/__brda dang brda len gyi tshul da rol pas phung khams skye mched kyi lha thams cad zag med bde ba chen pos tshim par bya'o/__/tshogs kyi gral da tha mal pa'i snang zhen spangs te lha sngags ting 'dzin gyi rol pa 'ba' zhig gi tshul da gnas pa las/__tha mal gyi rtsed mo ca co 'phya sems sogs cung zad kyang mi rung ste gtsang dme med pa'i tshul da tshogs rdzas rnams la mnyam par rol par bya'o/__/de nas rdo rje'i gla dang gar dang bde stong sbyor ba'i mchod pa la sogs pa nyams dang sbyar la ci rigs par bya ste mdor na phyi nang gsang ba de kho na nyid kyi mchod pa rnams yongs su rdzogs par bya ba yin no/__/gsum pa mjug tshogs kyi lhag ma bsogs 'jog med par bsdus la gtor ma btang*/__rdo rje'i gla bro sogs dkyil 'khor rjes kyi bya ba rnams tshang bar bya'o/__/gsang sngags bla med kyi mchod pa rnams ni 'og ma'i mchod sbyin las khyad par 'phags te/__yul dang bsam pa dang dngos po mchog tu gyur pas sa/__/yul ni bsod nams kyi zhing gi mthar thag pa sangs rgyas nyid yin la/__de la snang srid kyis bsdus pa'i chos thams cad ye nas dag pa'i dkyil 'khor chen po lhun gyis grub pa nyid da shes pas lha gcig mchod kyang srid zhi thams cad mnyam pa nyid da tshim pa dang*/__sgo gsum rdo rje gsum gyi rnam pas yul la rol pas na sangs rgyas nyid dngos su mchod pa dang khyad med pas 'phags so/__/de yang mnyam nyid ye shes kyi ska can sangs rgyas rnams la mnyes mi mnyes kyi rtog pa med kyang*/__ye shes kyi ska rnam pa thams cad pa nyid gdal bya'i blo dang mos pa dang 'tshams par 'jug pas na sngags kyi lha shin tu mnyes pa'i tshul gyis dngos grub rnam pa gnyis bde blag tu thob pa'o/__/gnyis pa bsam pa ni chos nyid dag mnyam chen po'i ngang da 'dzin zhen med par rol pas sbyin sogs phar phyin dang dad dang snying rje sogs byang chub chen po'i rgyu yi chos rnams ma lus pa ma tshang ba med pa'i rnam kun mchog ldan gyi stong nyid dang bde ba chen po ro gcig pa'i bdag nyid da 'gyur te/__chos kun la yongs su 'dzin pa dang bkag pa med par spyod pas sbyin pa'i phar phyin 'bras bu dang bcas pa brtsal ba med par lhun gyis rdzogs pa'o/__/de bzhin da mnyam pa nyid da rtogs pas skyon gang gis kyang gos pa med pa dang bla na med pa tshul khrims so/__/'khrugs pa med pa dang ye shes kyi mtshan yongs su rdzogs pas bzod pa/__nyams pa med pa dang byed spyod tshogs su 'gyur ba brtson 'grus so/__/dbang po kun yul la 'jug kyang mnyam nyid las mi g.yo zhing chos kun gyi rang bzhin mthong ba la gnas pa bsam gtan/rang bzhin phyin ci ma log par rtogs pas chos kun ma bkag par gsal zhing dngos po'i mtshan ma las yongs su 'das pa shes rab/__bdag gzhan gyi don brtsal ba med par byed pas thabs/__zhing dang spyod yul yongs su dag pa smon lam/__mi mthan pa'i phyogs kyis yongs su mi brdzi ba stobs/don ji lta ba bzhin rtogs pas gnyis chos kyi 'dzin pa kun dang bral te gnyis su med pa ni ye shes so/__/gzhan yang 'gro ba thams cad la phyogs das kun tu phan bde lhun grub tu mdzad pa sangs rgyas nyid gnyis su med pa'i tshul gyis bzung bas dad pa dang snying rje la sogs pa lam gyi chos kun lhun gyis grub pas 'phags pa'o/__/gsum pa dngos po ni mchod pa'i rdzas thams cad ye shes kyi bdad rtsir bsgyur bas tha mal pa ma yin pa ste/__'di ltar rang bzhin gyis dag cing mnyam pas na chos nyid ci yang ma yin pa las cir yang 'char da rung ba'i phyir dmigs pa dang sngags dang phyag rgyas ci ltar bsgyur ba bzhin da rdul gcig gi khyon la'ang mkha' khyab kyi zhing gi bkod pa'i 'byor ba rab 'byams kun tu bzang po'i mchod sprin bde ba chen po 'dzad pa med pa'i gter da gyur pa'o/__/bzhi pa dgos pa ni/__gsang sngags kyi lha nye bar mnyes pa'i thabs khyad par can 'di'i sgo nas las dang ye shes kyi dngos grub thams cad 'bad med da 'grub pa dang*/__bsod nams dang ye shes kyi tshogs gnyis yongs su rdzogs pa'i sgo yin pas shin tu gal che'o/__/mdor na mchod pa ni ye shes kyi lha mnyes par byed pa yin la/__mnyes par byed pa'i thabs mthar thag pa ni sngags kyi don la zhugs pa yin te/__mdo dgongs pa 'das pa las/__theg chen gsang ba'i tshig gcig tsam/__/khong da chud par gyur pa ni/__/skye bo nyan thos bsam yas dang*/__/rgyal ba mtha' yas sras bcas la/__/mchod yon tshogs chen spel bas ni/__/'bum gyi char yang mi phod do/__/ci phyir theg chen 'di shes pas/__/rgyal ba mnyes pa'i mchog 'di yin/__/zhes gsungs pa bzhin no/__/des na sgrub pa dang zang zing dang bkur sti'i mchod pa gang rung da ma gyur pa'i sngags kyi lam gzhan med de 'di ltar lam lta sgom spyod pa gsum dang*/__gzhi 'dzin pa dkyil 'khor dbang dang dam tshig gsum dang*/__nyams len sgrub mchod phrin las gsum dang*/__thabs sngags dang phyag rgya ste bslab pa'i mtha' bcu gcig tu grags pa'i nang tshan skabs 'dir bshad bya mchod pa nyid kyi khongs su don gyis gzhan bcu yang bsdur rung bas na kun la khyab cing skabs kyi rang gi ngo bo'i ldog cha nas bslab mtha' gzhan dang yang ma 'dres par 'chad nus pa shes par bya la/__chos nyid dag mnyam chen po'i don la mchod bya dang mchod byed mchod pa ma dmigs par rang bzhin lhun grub chen por rang snang gi bkod pa rang shar da bdal ba'i rdzogs pa chen po'i don la mchod pa thams cad mthar phyin par shes par bya'o/__/de ltar yang rgyud las/__sgyu 'phrul drwa ba brtan pa yis/__/phyogs bcur das bzhir gshegs pa yi/__/sangs rgyas dkyil 'khor ma lus mnyes/__/khams gsum 'gro rnams mngon da 'gyur/__/zhes gsungs pa bzhin no/__/de dag gis sbyin pa'i pha rol tu phyin pa mchod pa'i skabs bstan to/__/dgu pa phrin las la/__ngo bo/__dbye ba/__de sgrub tshul/__dgos pa bzhi las/__dang po rgyud las/__shes rab dbyings kyi de bzhin nyid/__/thabs kyi phyag rgyar gyur pa'i phyir/__/ye shes la ni ye shes rol/__/ye shes rol pa nyid kyang gsog/rgyal ba mngon byung skyob pa dang*/__/byin rlabs ston pa'ang de bzhin te/__/bya byed nus pa'i gzi byin gyis/__/sgyu ma rdo rje btsan po'i mchog/ces gsungs pa ltar/__karma zhes pa'i sgra las sgo gsum gyi bya ba'i las te/__de yang tshad med pa bzhi'i rgyu las byung ba'i kun rdzob byang chub kyi sems dang*/__shes rab chen pos zin pa'i sgo nas gtso bor gzhan don sgrub pa la dmigs pa'i thabs mkhas kyi mdzad spyod khyad par can no/__/gnyis pa la bsgrub bya'i sgo nas mchog than gyi las gnyis te/__dang po ni dkyil 'khor da dbang bskar ba dang sngags dang phyag rgya sogs kyi sgo nas gzhan rgyud la thar ba'i sa bon bskrun pa rnams so/__/than mong ni gnas skabs kyi bde 'bras mngon da byed pa thams cad do/__/rten gyi sgo nas dbye na phyi rol gyi rdzas dang nang gi lus ngag yid gsum la brten pa'o/__/de yang phyi'i rdzas bris pa'i 'khrul 'khor dang*/__sbyin sreg dang*/__mchod rten dang*/__ska dang*/__phyag mtshan dang*/__bam chen dang*/__sha lnga sogs rdzas sna tshogs la brten pa tshad med pa'o/__/lus kyi ni phyag rgya dang bro dang gar dang lta stangs dang 'dag tshul la sogs pa dang*/__ngag gis sngags dang gla dang bden tshig brjod pa la sogs pa'o/__/yid kyi ni 'dan pa dang ting nge 'dzin gyis las bsgrubs te|_de dag kyang re re ba dang phan tshun tshogs pa'i tshul gyis bsgrubs pa dang*/nang gi dbye ba dang bsgrub bya'i sgo nas ni tshad med par 'gyur te gnas skabs dang mthar thag gi bsgrub bya sems can rnams kyi bsam pa dang mthan par sngags kyi las kyis bsgrubs nus pa'i phyir ro/__/ngo bo'i cha nas phan 'dogs pa dang tshar gcod pa'i bye brag las/__zhi ba dang*/__rgyas pa dang*/__dbang dang*/__drag po bzhi'o/__/zhi ba la'ang nad gdon sdig sgrib dgra 'jigs pa bar chad byad phur zhi ba sogs dang*/__rgyas pa la tshe bsod nams ye shes bkrag mdangs 'khor nor stobs dpal bde ba chos sogs rgyas par byed pa dang*/__dbang la'ang rgyal blon btsun mo paN+Di ta sogs mi dang lha klu gnod sbyin sogs mi ma yin pa dang*/__nyams rtogs yon tan sogs dpal dang bza' btung gos rgyan sogs 'byor pa dbang da bya ba dang*/__drag po la'ang dgug pa dbye ba bcing pa mnan pa bzlog pa bsad pa bskrad pa rnams dang*/__byas pa bshig pa/__smyo ru gzhug pa sogs gzir ba/__ltas ngan thog ser sogs dbab pa la sogs pa da ma yod do/__/yon tan gyis dbye na las gang yin kyang phal pa dang mchog gnyis su yod do/__/rang don la chags pa sogs dag gsum gyi kun slong dang ldan la/__ngo bo thabs la mkhas pa'i dgongs spyod kyis ma zin pa dang*/__'bras bu gnas skabs mthar thag gi don chen po dang ma 'brel ba ni ltar snang sngags kyi las yin kyang don la phal pa'i las te skabs 'dir spang bar bya ba yin no/__/mchog ni gzhan don la dmigs pa snying rje chen po'i kun slong gi rgyu byas nas/__ngo bo thabs shes khyad par can gyis zin pa'i sngags kyi dgongs spyod dang ldan pa/__'bras bu gnas skabs dang mthar thag gi don chen po bde blag tu bsgrub pa'o/__/de la sems can thams cad kyi don da sangs rgyas nyid myur da sgrub pa'i rig pa 'dzin pa rnams kyis rang gi lam la bar da gcod pa'i dgra bgegs bsgral ba dang*/__rang gi nad sogs zhi ba'i las sgrub pa'ang dngos su rang don dang brgyud nas gzhan don yin pa dang dgongs spyod zab mos zin pa'i phyir rgyu dang ngo bo 'bras bu gsum dman pa ma yin la/__dkon mchog gsum gyi ska dgra'i sngags bzlog la sogs pa byed pa ni gzhan nyi tshe ba'i don ltar snang yang rgyu 'bras ngo bo gsum ka phal pa'i las dang mthan pa yin pas spang bar bya'o/__/des na lam dang mi 'gal bar las rtsom pa'i das shes pa dang*/las sgrub tshul shes pa dang*/__las sgrub pa'i 'bras bu byang chub kyi lam da 'gyur tshul la mkhas pa ni shes rab yin la/__sngags dang phyag rgya la sogs pa las sgrub pa la stobs mchog tu gyur pa dang*/__de dag sngags kyi dgongs spyod zab mos zin pa ni thabs so/__/de lta bur thabs shes dang ldan pas las gang yin pa de bde blag tu 'grub pa ni gnas skabs kyi 'bras bu dang*/de las rim gyis byang chub chen po 'grub pa ni mthar thag gi 'bras bu ste/__sangs rgyas kyi mdzad pa'ang sems can la gnas skabs dang mthar thag gi phan bde sgrub pa yin la/__de dag phyi ma'i re smon tsam da ma song bar sngags kyi thabs mkhas la brten nas da lta nyid da sgrub pa ni sangs rgyas kyi mdzad pa la zhugs pa yin te/__dper na las ngan drag po bsags pa'i sems can dang*/__log par ltung ba shin tu yangs ba dag la/__dngos su phan gdags ma nus pa'i byang chub sems dpa' phal gyis ma 'ongs pa na phan 'dogs pa'i smon pa tsam las mi nus kyang*/__'dir thabs mkhas sgrol ba drag pos dngos su las ngan gyi rgyun gcod pa dang*/__de bzhin zhi sogs kyi las kyang ji ltar 'dan zhing smon pa ltar sngags kyi thabs la brten nas mngon da bya nus pa ni gsang sngags kyi phrin las te/__rgyud las/de nyid ye shes rang snang ba'i/__/ming tshig gzugs sogs yid bzhin gyis/__/mun la snang byung ji bzhin da/__/'gyur ba gser 'gyur sman gyi tshul/__/zhes gsungs pa bzhin no/__/de yang byang chub sems dpa'i smon lam ni tshad med de sems can thams cad kyi khams dbang bsam pa dang mthan par gnas skabs dang mthar thag gi don bsgrub dgos pa'i phyir ro/__/de bzhin da gsang sngags kyi phrin las kyang tshad med la/__smon lam gyi khyad par rnams kyang sngags la brten nas 'bras bu mngon da 'byin nus pa'i phyir smon lam gyi pha rol tu phyin pa'ang yin te/__mdo sde rgyan las/__brtan pa rnams kyi smon lam ni/__/sems pa 'dan dang bcas pa ste/__/zhes dang*/__sems las mod la 'bras bu can/__/zhes gsungs pa dang mtshungs so/__/gsum pa sngags kyi las de dag ji ltar sgrub pa'i tshul la mchog 'bring phal pa gsum las/__dang po ni rdzogs rim la brten nas sgrub pa ste/__de yang dbang po yang rab shes rab can mtshan med rdzogs pa chen po'i don la 'jug nus pa'i grol lam pas ni chos thams cad rang gi sems nyid gnyug ma'i klong da thag chod pa'i rang rig pa rtsal gyi dbang thob na 'khor 'das kyi chos thams cad la rang dbang bsgyur nus pa yin pas gang bzhed pa'i don ched da rtsol ba med par bzhed pa tsam gyis 'grub cing*/__de lta bur klong da ma gyur na'ang las thams cad la lta ba des zin par spyad na mchog tu 'gyur ro/__/brtson 'grus can mtshan bcas rdzogs pa'i rim pa la goms pas srog ces pa rlung dang gzugs stong gzugs te de lta bu'i srog gzugs 'dres nas rlung sems kyi ska grub pa na/__las gang gi don da gnyen po'i lha sogs gang la dmigs pa gtad pa tsam gyis de ltar dngos su snang ba'i sgo nas las bde blag tu 'grub nus so/__/gnyis pa ni bskyed rim la brten nas las sgrub pa ste/__de yang bskyed rim rkyang ba rags pa dang phra ba'i gsal snang mthar phyin pa'i tshe na sngags dang phyag rgya la sogs pa grogs su ldan pa'i sgo nas 'og min gyi bar gyi 'jig rten pa'i dngos grub mtha' dag 'grub nus so/__/de lta bu'i bskyed rim grub na dmigs pa kho nas kyang las ci rigs 'grub par 'gyur ro/__/gsum pa ni sngags bzlas pas las sgrub pa ste/__de yang dbang thob cing dam tshig ma nyams pas cho ga dang ldan par dad pa'i sgo nas gsang sngags bzlas na sngags kyi mthas las sna tshogs bsam pa bzhin da 'grub nus shing*/__de la cho ga ni nang sogs zhi ba lta bu la mtshon na/__rdzas dang dmigs pa sogs 'di lta bu zhig dang ldan pa'i sgo nas sngags bzla zhes rgyud so so na gsungs pa de yin la cho ga de lta bu dang bral na rgyu rkyen ma tshang ba'i phyir las mi 'grub pa'am/__'grub kyang 'bras bu shin tu 'gyang bar 'gyur te/__'jam dpal rtsa rgyud las/__gang yang lha yi bla ma dang*/__/gang yang rtag tu lha min bla/__/sngags rnams de dag gis bsgrubs kyang*/__/cho ga spangs na nus med yin/__/zhes dang*/__cho ga ldan pa'i sngags kyis ni/__/myur da grub pa rab tu thob/__/ces dang*/__sngags ni cho ga med par spyod/__/yun ring das su 'khor ba na/__/nam zhig cig na 'grub par 'dod/__/ces gsungs pa bzhin no/__/der yang dmigs pa gsal na tshad dang ldan pa'i phyir lta ci smos kyang*/__dmigs pa mos sgom tsam las med kyang dad pa yod na sngags grub par 'gyur la med na 'grub pa'i thabs med de/__snga ma las/__sngags la dad pa med pas ni/__/'bad pa da ma byas gyur kyang*/__/sngags rnams grub par mi 'gyur bas/__/ma rung dam tshig mi bstan to/__/zhes gsungs so/__/dad pa de yang lha sngags dbyer med da shes pa'i yid ches sogs zab mo'i gnas la the tshom dang bral ba'i dad pa yod na lta ci smos te/__gshin rje gshed kyi rgyud rtog pa gsum pa las/__chos nyid bsam gyis mi khyab pa'i/__/don la the tshom med pa yi/__/mkhas pa la ni dngos grub nye/__/zhes gsungs so/__/de ltar ma shes kyang lung las byung ba ltar yin no snyam da som nyi med par dad pas rtse gcig tu bzlas na yang 'grub ste/__snga ma las/__yang na blun po dad pa brtan/__/de la sbyor ba'i dngos grub nye/__/zhes gsungs so/__/sngags don zab mo tshul bzhin mthong ba'i shes rab ni med la/__dngos grub kyi gegs byed pa'i rtog dpyod mgo mkhregs langs pas sngags dang sngags kyi cho ga sogs la yin nam min zhes sna tshogs su dpyad nas dad pa brlag pa rnams la dngos grub mi 'byung ste/__snga ma las/__rtog cing dpyod pa'i rtog ge ba/__/de la sbyor ba'i dngos grub ring*/__/bla mas man ngag bstan byas kyang*/__/slob ma yid gnyis yod pa na/__/de la dngos grub ring bar bshad/__/bla mas man ngag sbas byas kyang*/__/slob ma yid gnyis mi za zhing*/__/bla ma'i man ngag dam pa zhes/__/gces spras byas na 'grub par nges/__/zhes dang*/__sngags dang rdzas kyi sbyor ba la/__/dpyad na dngos grub mi 'byung ste/__/gal te yid gnyis za gyur ram/__/bsam pa 'gyur ram dad pa nyams/__/de tshe dngos grub nye ba yang*/__/phyir ldog 'gyur bar gdon mi za zhes gsungs pa bzhin no/__/des na sngags bzla ba la dad pa shin tu gal che ste/__dad pas bzlas na sngags grub pa yod la sngags grub na/__lus 'dod gzugs kyi rig 'dzin grub ste 'chi ba med pa dang*/__ngag bden tshig grub pa dang sems la rtogs pa shar nas rim gyis lhag pa'i lha dang skal pa mnyam par 'gyur bas dad pas sngags bzla ba la 'bad dgos te/__lung snga ma las/__dad pa brtan pos bsgrubs pa na/__/nam mkha' med par 'gyur na yang*/__/sngags kyi dngos grub med mi srid/__/lha dang drang srong gis bshad pa'i/__/rig sngags bslu ba mi srid na/__/'dod chags bral bas bshad pa yi/__/gsang sngags sbyor bas bslu ba ni/__/ma byung 'byung bar mi 'gyur ro/__/zhes dang*/__dad pa sangs rgyas dad pa chos/__/dad pa dge 'dan dad pa ma/__/dad pa bla ma dad pa pha/__/dad pa lam chen dad pa gru/__/dad pa yid bzhin nor bu ste/__/dad pa gsang sngags dngos grub nyid/__/dad pa bsod nams nor nyid de/__/de yi phyir na sngags pa yis/__/rang sems dad pa bskyed pa'i phyir/__/gzhan la gus pas mchog tu bkur/__/zhes gsungs so/__/de yang dmigs pa brtan po sogs sngags kyi cho ga'i rgyu rkyen ci tsam bzang ba de tsam sngags myur da 'grub pa dang stobs che ba yin na'ang*/__ma mtha' dad pa tsam gyis bzlas pa'i sngags kyis kyang las sna tshogs byed par shes par bya'o/__/gzhan yang rdzas tsam gyi sgo nas dbang da bya ba sogs las sna tshogs sgrub pa yod kyang*/__de gsang sngags kyi dgongs spyod zab mos zin na las kyi yan lag tsam da 'gyur na'ang*/__sngags kyi thabs mkhas la brten pa'i las mtshan nyid pa ma yin te gso rig nas bshad pa'i sman la sogs pa bzhin no/__/bzhi pa dgos pa ni/__ji ltar 'dod pa'i don mtha' dag sngags kyi thabs mkhas la brten nas yid bzhin rjes su sgrub pa'i sgo nas lam bde myur da rdzogs par byed pas na/__phrin las 'di ni sngags lam gyi mtha dang ngo mtshar dang dgos pa rmad da byung ba dang ldan pa yin te/__'jam dpal dpa' bo gcig grub las/__/sngags pas yid bzhin nor bu ltar/__/'bad de sems can don byed do/__/zhes gsungs pa bzhin no/__/mdor na 'di lta bu'i phrin las rmad da byung ba'i gzhi ni dkyil 'khor da dbang thob cing dam tshig la gnas pa las byung zhing*/__ji ltar sgrub pa'i thabs lta sgom spyod pas zin zhing sgrub pa dang mchod pa sngags dang phyag rgya rnams dang ma bral ba'i sgo nas bsgrub dgos pas na/__lam thams cad kyang phrin las kyi gzhi dang thabs kyi tshul da bsdus pas na thams cad ma spangs par ldan la/__mthar thag bya byed las gsum gyi dmigs pa dang rtsol ba med par rang bzhin mnyam rdzogs chen po'i dbyings su gnas pa na/__rtsol ba med pa'i phrin las lhun gyis grub par mthar phyin pa yin te/__rgyud las/__log par rtog btags rnam dag cing*/__/ye shes dbyings las mi gzhan phyir/__/thags rje chen pos 'brel bas na/__/'gro drug das gnas ma lus snang*/__/zhes gsungs pa bzhin no/__/smon lam gyi pha rol tu phyin pa phrin las kyi skabs bstan pa'o/__/bcu pa phyag rgya la/__ngo bo/__dbye ba/__de dag gi tshul/__dgos pa bzhi las/__dang po sgyu 'phrul drwa bas mngon rdzogs pa/__/thams cad byang chub mchog gi rgya/__/gsang ba de nyid nges pa yi/__/snying po'i phyag rgya 'da' dka'o/__/zhes gsungs pa ltar/__mu dra zhes pa'i sgra las 'debs shing mtshon par byed pa'am/__rgyas btab pa las 'da' bar dka' ba'i don gyis na phyag rgya zhes bya la/__de yang bdag nyid chen po rnams kyi ska gsung thags mdzad pa dang bcas pa mtshon par byed pa'i sgo khyad par can gang gis gang la btab pa de nyid de las 'da' bar dka' ba'i bdag nyid da gyur pa'o/__/de la spyi dang*/__bye brag/khyad par gyi dbye ba gsum gyi/__dang po la gzhi lam 'bras gsum las/__dang po rang bzhin gnas lugs kyi phyag rgya sems nyid gdod nas dag pa phyag rgya chen po'i ngang las snang grags rig gsum lha sngags chos ska'i rang bzhin da gnas pa'o/__/gnyis pa gnas skabs lam gyi phyag rgya ni de lta bu'i don la rtsal sbyang phyir sems kyi gnas lugs lhan cig skyes pa'i bde ba phyag rgya chen po ye shes rdo rje'i ngang nas sgo gsum gsang ba gsum gyi rol par sgrub pa'o/__/gsum pa mthar thag 'bras bu'i phyag rgya ni rang byung ye shes kyi ska rnam pa thams cad pa brnyes pa na/__ska gsung thags mdzad pa bsam gyis mi khyab pas nam mkha' ji srid da sems can mtha' yas pa'i don mdzad pa'o/__/gnyis pa lam gyi phyag rgya bye brag tu bshad pa la/__bskyed r-im dang sbyar ba dang*/rdzogs rim dang sbyar ba gnyis kyi dang po/__ska phyag rgya chen po/__gsung chos kyi phyag rgya/__thags dam tshig gi phyag rgya/__phrin las las kyi phyag rgya'o/__/gnyis pa rdzogs rim dang sbyar ba la'ang*/__rten gzungs ma dang*/__lam skye tshul dang*/__'bras bu ye shes bzhi la sbyar tshul gsum las/__dang po chos kyi phyag rgya ni/__chos kun gyi rang bzhin stong pa nyid yum shes rab kyi pha rol tu phyin ma ste don gyi gzungs ma'o/__/las kyi phyag rgya ni skra dang nu mar ldan pa bud med kyi lus su snang ba thams cad do/__/dam tshig gi phyag rgya ni ye shes kyi phyag rgya ste rang gi yid las sprul pa'i lha mo'o/__/phyag rgya chen po ni rlung sems stong gzugs kyi rang bzhin lha mor shar ba ste phyag rgya de dag gis rgyas btab pa las mi 'gyur ba'i bde ba 'grub pa'o/__/gnyis pa la las kyi phyag rgya ni bde ba chen po dpe yi ye shes sgrub pa'i rten da gyur pa gzungs ma dang mnyam par sbyor ba sogs so/__/las de nyid kyis chos dbyings bde ba chen po rjes mthan tsam myong ba ni chos kyi phyag rgya'o/__/kun rtog thams cad dang bral te lhan skyes dngos su myong ba ni phyag rgya chen po'o/__/de'i ngang las rjes thob ska gsung thags kyi dkyil 'khor da snang ba dam tshig gi phyag rgya ste/__de yang dga' ba bzhi dang sbyar na dga' ba mchog dga' lhan skyes kyi dga' ba/__dga' bral gyi dga' ba bzhir sbyor te/__rgyud rnams na go rim da dga' bral gsum par bstan kyang*/__'dir chags pa'i gdang ba zad nas dga' ba dang bral ba'i gnas skabs la mdzad do/__/yang gzhung gzhan kun na dga' ba bzhir gsungs pa dang mi 'gal lam zhe na mi 'gal te lugs gnyis pos kyang*/__lhan skyes ni byang chub kyi sems rdo rje nor bu'i rtse mo'i mthar thag par bab pas dga' ba yongs su rdzogs pa'i mtha' dang*/chags bral dang po rtsom pa'i dbus su chags dang chags bral bde dang bde min gyi cha las 'das pa'i ye shes skad cig ma la 'dod do/__/des na snga ma gsum bzhir byas kyang mi 'gal la/__bzhi po gnas skabs gsum da bsdus kyang mi 'gal lo/__/sbyar tshul de dag ni klu sgrub kyis phyag rgya bzhi gtan la dbab pa las shes par bya'o/__/gsum pa snang stong ska yi rdo rje ni las kyi phyag rgya gsal stong gsung rdo rje chos kyi phyag rgya/__bde stong thags rdo rje dam tshig gi phyag rgya/__de thams cad dbyer med par mnyam pa nyid rig stong ye shes rdo rje phyag rgya chen po'o/__/de la sogs pa phyag rgya bzhi po 'di don dang gnas skabs la sbyar tshul da ma dang gzhan yang mtshan bcas mtshan med kyi phyag rgya la sogs pa phyag rgya'i ming gis brjod pa la ni tshad med pa yod do/__/gsum pa skabs 'dir bstan bya'i gtso bo ni ye shes pa'i lha'i ska gsung thags mdzad pa dang bcas pa ci rigs par mtshon par byed pa'i sgor gyur pa lag pa'i phyag rgya bca' ba nyid bstan te/__'di yang mi 'da' ba'i don gyis na spyi sgra bye brag la btags pa yin no/__/de la'ang nang gi dbye bas phyag rgya bzhi tshang ste/__bca' ba'i phyag rgya rang gi ngo bo dam tshig gi phyag rgya/__de bsgyur zhing dgrol ba la sogs pa'i bya ba ni las kyi phyag rgya/__sa bon sogs gsal zhing sngags brjod pa chos kyi phyag rgya/__rang nyid lha skar gnas pa phyag rgya chen po'o/__/de la lag pa gnyis lhan da sbyar nas bca' ba'i phyag rgya thams cad kyi gzhi ni thal mo sbyar ba'am/__thal mo rnams rtse bsnol te sbyar ba rdo rje thal mo ste de gnyis yin la/__lag gnyis so sor phral te bca' ba'i phyag rgya rnams kyi gzhi ni mthe bong nang da bcug nas sor mo gzhan rnams bskams pa rdo rje'i khu tshur yin no/__/de las rigs lnga la sogs pa'i zhi ba dang khro bo'i lha rnams rang rang gi rtsa ba'i phyag rgya dang*/__spyan 'dren pa dang dbang bskar ba mchod pa 'bul ba la sogs pa yan lag gi phyag rgya'i rim pa sna tshogs su yod la/__de dag kyang pad skor dang gar pad la sogs pa'i tshul da mdzes par bsgyur zhing nyams dang ldan par bcas la mthar se gol gyi sgra dang bcas pas dkrol bar bya'o/__/gsum pa la phyag rgya'i tshul shes pa dang*/__des rgyas gdab tshul shes par bya ba gnyis las/__dang po la gzhung dang gang zag so so'i rtog pa'i dbang gis brtag pa rnam pa drug tu 'gyur te/__dang po kha cig gis phyag rgya dang sngags 'di dag rnam par smin pa'i lus dang ngag gis phye ba'i bye brag zhig ste lus kyi mtshan ma zhig la phyag rgya dang*/__ngag gi brjod pa zhig la sngags zhes btags pa'o snyam da tha mal pa'i lus ngag gi rnam par rig byed tsam da 'dod do/__/gnyis pa 'di dag kyang rgyal ba rnams kyi ska gsung thags mtshon pa'i brdar gyur pa ste lag pa'i brda dang ming gis don go ba bzhin no snyam pa dang*/__gsum pa mtshan ma 'di dag las dang ye shes kyi dngos grub thob par byed pa'i nus pa can te rten 'brel bslu ba med pa tsam mo snyam da rtogs pa dang*/__bzhi pa phyag rgya dang sngags 'di dag rang gi las kyi snang ba lus ngag gis bsdus pa yin kyang*/__de lta bu'i snang ba de dag de bzhin gshegs pa'i byin rlabs kyi stobs las 'phrul pa'ang yin te dper na bdad sdig can 'jam dpal gyis byin gyis brlabs nas theg pa chen po'i chos 'chad pa na ngag gi sgra de kho rang gi rgyud kyis bsdus kyang 'phags pa'i byin rlabs las 'phrul pa'ang yin pa ltar/__de bzhin gshegs pa'i byin rlabs las 'phrul pa dang*/__rang gi las snang 'dres nas snang ba'o snyam da rtogs pa dang*/__lnga pa ni chu snod da zla gzugs 'phos pa na gzugs brnyan de chu nang na yod pa ltar snang yang zla ba'i rnam 'phrul las ma 'das pa ltar/__de bzhin gshegs pa'i byin rlabs las 'phrul pa'i sngags dang phyag rgya dngos grub sgrub pa'i nus pa can 'di la dam tshig can gyi skye bo rnams kyis lha nyid da kun tu brtags par byas te bsgrubs pas/__zhen pas zhugs pa ltar don la 'brel ba'i dbang gis mi bslu ste/__dper na don spyi la yul da zhen pas zhugs pa na don rang mtshan thob par nus pa ltar/__mtshan ma 'di dag las lha nyid grub par 'gyur ro snyam da rtog pa dang*/__drug pa ni rgyal ba rnams kyi ska mthar thag pa rnam pa thams cad pa'i ye shes chen po de nyid thags rje dang smon lam gyi dbang gis sngags dang phyag rgya'i mtshan mar byin gyis brlabs nas snang ba ste/__dper na bag chags kyi dbang gis sems nyid yul dang lus su snang ba lta bu yin pas/__don la sngags dang phyag rgya gnyis po 'di dang ye shes kyi ska brnyes pa'i lha 'di gnyis la khyad par cung zad kyang med par phyag rgya dang sngags lha'i ngo bor rtogs pa'o/__/de ltar drug po de dag snga ma las phyi ma 'phags shing thams cad kyi mchog tu gyur pa drug pa 'di ni sngags dang phyag rgya'i tshul ji lta ba bzhin rtogs pa dang ldan pa'i phyir 'di kho na ltar sngags dang phyag rgya'i tshul shes par bya'o/__/gnyis pa la dgos pa gang gi phyir 'debs pa dang*/__ji ltar 'debs pa'i tshul gnyis/__dang po sngags phyi pa ltar na 'di ltar phyag rgya ni rgyu chos dbyings rnam dag dang ye shes chen po'i rnam par 'phrul pa'i gzugs brnyan da gyur pa dang*/__rang gi ngo bo rnam par thar pa'i sgo mtha' yas pa mtshon pa'i gnas su gyur pa dang*/__'bras bu las dang dngos grub thams cad byed pa'i nus pa yod pa ste gsum dang ldan pa'i phyir/__bdag nyid chen po rnams kyi mtshan mar gyur pa dang*/__gang gis kyang 'da' zhing gzhig tu mi rung ba dang*/__chos kyi rgyal po nyag gcig gi rgya rtags yin gyi than mong ma yin pa dang*/__sangs rgyas kyi mdzad pa thams cad sgrub par nus pa'i phyir/__'di'i rgyas btab na rang rgyud 'ching ba las grol ba dang*/__bgegs chen po mi shes pa'i grong khyer 'joms pa dang*/__lus brtan cing bgegs la sogs pa gang gis kyang mi phyed pa dang*/__dbang bskar ba thob pa dang ldan pa dang*/__las rnams chud mi za bar grub pa dang*/__'di'i don dang ma bral na dam tshig mi nyams pa dang*/__gzhan yang phyag rgya ni mo'i rtags dang yang ldan pa yin pas/__lha mo rnams sbas pa'i ska ste gang zhig la 'di bstan na dam tshig gi ngo bo nyid kyis dgyes pa skyed par byed pa la sogs pa yin pas na dgos pa de lta bu'i slad da 'debs pa'o/__/sngags nang pa ltar na dgos pa de dag gi phyir yang yin mod kyi/__gtso bor lhun gyis grub pa'i phyag rgya ye shes chen po'i ngang nas lhag par 'phrul pa'i phyag rgya de ni/__bde bar gshegs pa dang sems can thams cad dbyer med pa'i rang bzhin byang chub kyi sems bde ba chen po 'gro ba kun gyi snying la gnas pa sad par byed pa dang*/__than mong min pa'i mnga' dbang chen po rtsol med da brnyes par bya ba dang*/__gzhan 'gro ba rnams kyi don da sangs rgyas kyi phrin las sna tshogs yid bzhin da byed pa'i phyir 'debs so/__/gnyis pa ji ltar 'debs pa'i tshul la/__sngags phyi pa ltar na rgyal po'i bka' gtsigs kyi phyag rgyas btab na de las 'da' mi nus pa ltar/__bdag gi de kho na nyid la lha'i mtshan mar gyur pa'i phyag rgyas btab na byin gyis brlabs pa'i mthas de nyid da grub par 'dod do/__/sngags nang pa ltar na lha'i ngo bor gyur pa'i phyag rgya des bdag la gnyis su med par lha la lha th-im pa chos nyid la chos nyid 'dres pa ye shes la ye shes rol pa'i tshul da rgyas btab pas rang nyid lha la lha nyid rang gi ngo bor gyur pa'i tshul gyis rang gnas bde ba chen po nyid thabs des sad par byed cing mngon da 'gyur bar 'dod do/__/bzhi pa dgos pa ni gnas skabs dang mthar thag gi don thams cad thabs khyad par can 'di la brten nas 'grub cing*/__sangs rgyas kyi mdzad pa sgrub nus pa'i phyir na yon tan mchog dang ldan pa'o/__/mdor na phyag rgya 'dis mtshon don gyi sgo nas gzhi lam 'bras bu'i chos thams cad bsdus shing*/__sngags kyi thabs khyad par can 'di ni dkyil 'khor da dbang bskar ba thob cing dam tshig la gnas pas 'chang bar bya ba yin gyi/__gzhan la shin tu gsang bar bya ba yin zhing*/__lta sgom dang rjes su mthan zhing spyod pa dang sgrub pa'i gnas skabs khyad par can da gyur la lha mnyes pa dang las sgrub pa dang sngags kyi stobs bskyed pa la bla na med pa'i thabs gcig pa yin pas lam kun dang 'brel zhing*/__mthar thag gi don la bsgyur 'chang dgrol ba'i bya ba la mi ltos par chos thams cad dang sgo gsum gyi g.yo ba mtha' dag phyag rgya'i rang bzhin da bya rtsol med par rdzogs pa'i ngang da mthar phyin pa yin no/__/de skad da yang rgyud las/__phyag rgya chen po'i tshogs mchog ni/__/thabs dang shes rab ldan 'byor na/__/ma bskyod ma bsgul thams cad kun/__/phyag rgya chen po'i ngang da gnas/__zhes dang*/__rngams glog las/__chos nyid mnyam pa'i ngang gnas na|_|bsgul zhing bskyod pa thams cad kun/__/phyag rgya yin par dpa' bos gsungs/__/zhes gsungs pa bzhin no/__/thabs chen phyag rgya'i skabs so/__/bcu gcig pa sngags la/__ngo bo/__dbye ba/__de'i tshul la 'jug pa/__dgos pa dang bzhi las/__dang po rgyud las/__a nyid sna tshogs par snang ba'i/__/ka la sogs pa bzhi bcu gnyis/__/sgra yi ming gis thams cad bsdus/__/mngon rdzogs rgyal por de nyid nges/__/zhes gsungs te/__de yang man+t+ra'i sgra las shes skyob dang yid skyob kyi don la sngags zhes btags te shes pa shes rab dang skyob byed thabs zung da 'brel ba'am/__yang na 'dis yid shes bde myur da skyob pa ste mdor na thabs khyad par can zhig la sngags zhes bya zhing*/__de yang skabs 'dir bshad bya sngags kyi ngo bo ni/__rgyu thabs dang shes rab kyi yi ge las bzla bar bya ba'i sngags kyi ngo bor gyur pa gang zhig/grub pa bzhi dang ldan pas dngos grub sgrub pa la nus pa thogs pa med par gyur pa'o/__/ngo bo de dag cung zad bshad na/__sngags kyi rgyu yi ge_ngo bo grub pa bzhi ldan/__'bras bu nus pa thogs med bshad pa gsum mo/__/dang po la gnyis te/__dang po ngo bo sgra gdangs kyi rnam pa so sor gsal ba'i rang bzhin a sogs shes rab dbyings kyi yi ge bcu drug/ka sogs gsal byed thabs kyi yi ge sum cu rtsa bzhi ste lnga bcu ni yi ge thams cad kyi gzhi'am phyi mo yin la/__de 'das pa oM la sogs pa dag kyang yi ge'i rang bzhin las ma 'das pa'i phyir yi ge zhes rjod par byed do/__/gnyis pa de la dbye na/__lus gnas rtsa yi yi ge_pho brang lha yi yi ge_cho 'phrul sprul pa'i yi ge_mtshon byed sgra yi yi ge bzhi yod la/__dang po lus kyi rtsa 'dab na yi ge gnas tshul rgyud rnams las ji skad gsungs pa rnams yin la/__rgyud 'dir gnas gsum da oM AHhU~M gsum gnas par gsungs pa la sogs pa'o/__/gnyis pa ni/__lha bsgom tshe dkyil 'khor gyi gnas rnams su sgom pa'i sa bon no/__/gsum pa ni/__sangs rgyas longs spyod rdzogs ska'i gsang ba gsum las yi ge'i sprin spros te sprul pa da mas 'gro don mdzad pa'o/__/bzhi pa sngags kyi sgra so sor ngag tu brjod pa'o/__/de dag kyang gzhir gnas kyi yi ge'i sgra gdangs las sgra ru brjod pa dang*/__de mtshon byed dbyibs kyi rnam par bsgom pa yang 'byung la/__yongs su dag pa na 'bras bu ye shes kyi rang snang yi ge'i sprin 'grub bo/__/gnyis pa ngo bo bshad pa la spyir yi ge rnams 'das pa la brten nas tha snyad da kun byang gis bsdus pa'i don thams cad gsal nus pas sangs rgyas kyi mdzad pa kun yi ges dngos dang brgyud pa'i tshul gyis bsgrubs la/__de'i phyir 'jig rten pa'i spyod yul rnams kyi nang na yi ge las mtha dang ngo mtshar che ba med la/__kun rdzob tu de ltar brjod cing gsal bar byed pa'i rten 'byung gi snang ba ma 'gags bzhin da/__don dam par brjod bya med pas de'i rjod byed da'ang ma grub la/__rjod byed nyid kyang cung zad ma grub pas des gang yang brjod pa med par gnas shing*/__de lta bu'i bden pa gnyis po mnyam pa nyid da yi ge 'bru gcig gi steng da mthong na'ang*/__de las gzungs sgo bzhi thob par 'gyur ro/__/bye brag tu sangs rgyas kyis gsungs pa'i sngags rnams ni grub pa bzhi dang ldan te/__chos nyid ngo bo nyid kyis grub pa ni yi ge thams cad stong chen mnyam pa nyid kyi ngo bo can da ye nas grub pa'o/__/chos can rang bzhin gyis grub pa ni rang rang gi ngo bo than mong min par snang ba'i rang bzhin bslu med da grub pa'o/__/de gnyis sngags tsam da ma zad chos kun la'ang yod mod kyi/__de lta bu yin pa'i dbang gis byin gyis brlab rung ba dang*/__nus pa thogs med 'byung rung ste chos nyid ci yang min pa las ci yang 'char ba'i rten 'brel bslu med kyi dbang gis so/__/byin gyis brlabs pas grub pa ni chos kun la mnga' dbang 'byor pa'i sangs rgyas rnams kyis yi ge gcig nas mang po'i bar gyi sngags rnams su ye shes nyid rnam par 'phrul par bstan pas na sangs rgyas kyi byin gyis brlabs kyis grub pa'o/__/nus pa mthas grub pa ni sman dang nor bu'i nus pa bzhin da sngags de dag la dngos grub sgrub pa'i nus pa thogs pa med pa mi bslu bar yod pa'o/__/gzhan yang ngag thams cad ye nas dag mnyam da gnas pa'i phyir gnas tshul la sgrar grags pa mtha' dag gsung gi dkyil 'khor yin no/__/de lta na sems can kun gyi ngag brjod pa thams cad la phan yon ci ste med ce na/__sems can rnams kyis de ltar ma shes pas phan yon mi 'byung bar ma zad/__rang snang la tha mal da zhen nas 'ching ba'i rgyur yang 'gyur te thag par sbrul da bzung nas 'jigs skrag skye ba bzhin no/__/tshul de ni 'di tsam da ma zad sgul skyod phyag rgya dang bza' btung tshogs yin pa sogs la'ang 'dra'o/__/'o na sangs rgyas dang tshangs pa sogs kyis byas pa'i sngags rnams nus pa mnyam par 'gyur zhe na/__de ni snang ngos nas mi 'dra ste sangs rgyas kyis gdal bya'i don da byin gyis brlabs pa dang*/__de yin par lung tshad mas nges pa'i sngags rnams ni mtshungs pa med pa yin no/__/'o na sgra thams cad rnam grol mtshon pa'i sgor ma gyur pa med pas gdal bya'i ngor gsungs pa'i sngags kyang tshad med la/__rtsa ba'i yi ge rnams byin gyis brlabs pas de las byung ba kun kyang sngags yin par gsungs pa dang*/__sangs rgyas kyi gsung rnam pa thams cad pa ris su chad pa med pa'i phyir thams cad gsung da bstan na/__sngags bzlas pa dang phal pa'i gtam sogs 'bras bu mi 'dra ba ci yin zhe na/__de ni sngags la lha yi sngags su dmigs nas dad pas bzla la/__gzhan la de med pas yin no/__/sngags la'ang sngags yin par ma shes nas phal pa dang 'dra bar bzung na sngags kyi las mi byed de/__sngags ni rtog med yid bzhin nor bu'i tshul can yin la/de'i byin rlabs ni zla gzugs chu la 'phos pa bzhin rang gi rgyud la 'jug dgos na/__chu med pa ltar rang rgyud la sngags kyi dngos grub thob pa'i rkyen dad sogs med pa'i phyir ro/__/'on kyang sangs rgyas kyi rnam 'phrul bsam mi khyab pa'i mthas de bzhin gshegs pa'i rig sngags kyi sgra thos pa tsam yang don gtan med pa ma yin te/__'jam dpal rtsa ba'i rtog pa las/__de bzhin gshegs pa'i sngags bzlas pa/__/de ltar sngags rnams don yod de/__/sems can mig zur gyis bltas pa'ang*/__/rjes su bzung ba nyid da 'gyur/__/zhes gsungs pa bzhin no/__/des na tha snyad snang tshul la sangs rgyas kyi bstan pa'i sngags yin pa dang*/__rang gi mos pa 'dzoms na byin rlabs ji bzhin 'byung ste/__rgyu rkyen tshang ba'i phyir sa bon dang sa chu sogs 'dzoms pas myu gu skye ba'am/__rgyud dag pa'i gang zag dang de la dam par lta ba'i slob ma dngos su 'dzoms na byin rlabs 'jug pa bzhin no/__/gsum pa 'bras bu ni/__de ltar grub pa'i sngags des gnas skabs dang mthar thag gi don sgrub par mi nus pa med de sngags lha yi ngo bo yin pa'i phyir ro/__/des na so so skye bo'i sa na'ang de bzhin gshegs pa'i stobs grogs su bkug ste las sna tshogs byed pa ni sngags yin pas/__than mong gi spyod yul da gyur pa rnams la sngags dang mtshungs pa'i dngos grub sbyin pa gzhan 'jig rten na med de/__tshangs dbang dpag bsam nor bu sogs kyis kyang sngags kyi nus pa la cha tsam 'gran da med do/__/lta sgom zab mo la sogs pa ni rgyud dag pa 'ga' zhig gi yul yin gyi kun gyi than mong ma yin la/__sngags ni than mong da bzla bar btub bo/__/de dag ni sngags kyi ngo bo bshad pa'o/__/gnyis pa dbye ba la/__spyi/__bye brag/khyad par gsum/__dang po la gzhi lam 'bras gsum ste/__de yang chos thams cad ye nas dag mnyam chen por gnas pa gang zhig rang gi sems nyid bde ba chen po'i ngang da rdzogs pa ni sems kyi dkyil 'khor rang bzhin gyis 'od gsal ba sngags kyi de kho na nyid ces bya ste gzhi yi sngags so/__/lam ni de nyid mngon da bya ba'i phyir thabs shes kyi rnal 'byor khyad par can dang ldan pas sems bde myur da skyob pa'i sngags kyi lam thams cad do/__/'bras bu sems nyid bde ba chen po ye shes kyi ska mngon da gyur te sems can thams cad kyi skyabs dang dpang gnyen dam par gyur pas 'gro kun phan bde la 'god pa'o/__/gnyis pa bye brag tu sngags zhes pa 'jug pa'i yul sna tshogs su yod de/__spros pa med pa'i don la yang sngags zhes bya ste/__rnam snang mngon byang las spros pa med pa'i don gsang sngags kyi dngos po de nyid ces gsungs pa lta bu'o/__/gnyis su med pa'i ye shes la yang sngags zhes gsungs te/__snga ma las/__gnyis med ye shes 'di nyid ni/__/thab pas sngags zhes gsungs pa yin/__/zhes dang*/__don de lta bu'i rtags su gyur pa lha rnams kyi ska la'ang sngags zhes bshad de|_de nyid las/__sngags rnams thams cad nyid la yang*/__/rmad da byung ba'i gtor ma 'bul/__/zhes sogs gsungs pa bzhin no/__/gzhan yang gzhung gi tshogs dang sbyin sreg la sogs pa'i thabs kyi cho ga rnams la'ang sngags zhes bya ste de ltar don mang po la sngags kyi ming gis bstan to/__/gsum pa khyad par ni skabs 'dir bshad bya zlos pa'i sngags yin te/__gong gi dbye ba de dag ni spyir sngags kyi sgras brjod pa'i rigs kyi dbye ba tsam yin la sngags kyi theg pa thams cad la bde zhing myur bar skyob pa'i sngags kyi ming gis bstan pa'i spyi ming de zlos pa'i sngags la bye brag tu zhugs pa ni 'di nyid thabs khyad par can yin pa'i phyir na'o/__/de lta bu'i sngags de la spyir gsang sngags rig sngags gzungs sngags gsum da bshad de/__de dag gi don ni mtshon bya don gyi dbang da byas na stong pa rig pa zung 'jug gsum mam yang na ldog ste sbyar na'ang rung ngo*/__/rtags kyi phyag rgya ska yi dbang da/__zung 'jug dang*/__lha yab dang*/__lha mo'i rnam pa'am/__sngags rang gi rtags kyi dbang da na gsang sngags ni lha pho'i rnam pa dang*/__gzhan gnyis lha mo'i gzugs su bzhugs zhes kyang gsungs so/__/yang sngags bla med dang sngags phyi pa dang mdo nas gsungs pa'i cho ga dang 'brel ba'i sngags kyi khyad par dang*/__yang rgyu dang byed las kyi sgo nas thabs shes gnyis med kyi ye shes sngags su shar ba log rtog gi gnyen por gyur pa shin tu gsang ba'i ngo bor gyur pa dang*/__shes rab dang ye shes kyi bdag nyid sngags kyi rnam par shar ba ma rtogs pa'i gnyen por gyur pa dang*/__dran pa dang shes rab kyi rang bzhin mi brjed pa'i gzungs kyi rnam pa sngags su shar ba dran pa nyams pa'i gnyen por gyur pa'o/__/lha pho'i rig sngags yin kyang stong pa dbyings kyi lha mo la gnas pa'i phyir bud med kyi rtags mtha' can da mdzad pa sogs da ma yod la|_yang na rgyu gzungs thob pa las sngags su byin gyis brlabs pa'i phyir gzungs sngags dang*/__ngo bo rig pa ye shes kyi bdag nyid can yin pas rig sngags dang*/__thabs gsang zhing bzla bar bya ba yin pas gsang sngags te ldog pa'i dbye ba tsam las ngo bo la khyad med pa sogs sbyar tshul sna tshogs yod par shes par bya'o/__/bye brag tu dkyil 'khor gang yang rung ba'i sngags la'ang*/__rgyu ma nor ba rtsa ba'i sngags sa bon dang*/__bskyed pa rkyen gyi sngags lha bskyed pa dang dbang bskar spyan 'dren mchod pa sogs kyi das su brjod pa dang*/__lha'i snying po yang nas yang da bzla bar bya ba bzlas pa las kyi sngags dang gsum yod la/__phyi ma 'di la'ang gtso bo'i sngags dang*/__'khor gyi sngags dang*/__spyi dril gyi sngags dang*/__las kyi sham bu'i sngags la sogs pa dang*/__gzhan bsnyen sgrub las gsum gyi sngags dang*/__rtsa sngags dang snying po nye snying la sogs pa nang gi dbye ba da ma rgyud dang sgrub thabs rnams na grags pa bzhin no/__/gsum pa sngags de yi tshul la 'jug pa la/__shes rab zab mos sngags la yid ches bskyed pa/__ting 'dzin zab mos sngags kyi dmigs pa la gnas pa/__brtson 'grus zab mos sngags kyi spyod pa mthar dbyung ba gsum/__dang po la lha sngags dbyer med da lta ba dang*/__de'i gegs su gyur pa'i kun rtog gsum spang ba'o/__/dang po brtag pa rnam pa drug gi tshul gyis gtan la phab dgos la/__de ni phyag rgya dang than mong da bshad zin cing*/__de'i nang gi brtag pa tha ma ltar lha sngags dbyer med da yid ches par bya ste/__de yang don dam par chos thams cad dag mnyam chos ska chen po'i klong na ris su ma chad pa dang*/__kun rdzob tu lha'i ska dngos dang sngags gnyis ka gdal bya'i don da ye shes rnam par 'phrul pa tsam la khyad med par rtogs pas sngags nyid lhar 'dzin par bya'o/__/gnyis pa la gsum las dang po/__lha sngags la bzang ngan da snang ba'i sgo nas don la tha dad da rtog pa bsal ba ni/__'di ltar sangs rgyas kyi ye shes ni gdal bya'i ngor rnam pa thams cad par 'char rung ba yin la/__de'ang sangs rgyas kyis gdal ba la sangs rgyas dngos su snang ba dang*/__phal pas 'dal ba la phal par snang ba gnyis sangs rgyas gcig gi ye shes kyi rol par khyad med pas don la bzang ngan med pa ltar/__'dir yang sangs rgyas nyid phal pa'i ngor sngags kyi rnam par bstan pa yin la/__sngags grub pas lha mngon sum byon pa yang lha nyid sngags su 'phrul pa bsgrubs pa sogs nyid lhar 'phrul pa'i tshul gyis gdal bya la dngos grub stsol ba tsam da zad par shes par bya'o/__/gnyis pa rnam pa tha dad pas don la tha dad da 'dzin pa bsal ba ni/__sngags ni ngag gis brjod pa dang*/__de yi ger bris pa tsam ste de la ye shes med pa sogs rnam pa'i cha shin tu tha dad pa'i phyir lha dang tha dad da rtog na/__sems kyang rmi lam gyi gnas skabs sogs na bag chags kyi rjes su mthan par bem po'i rnam par snang ba dang*/__sangs rgyas kyi ye shes ska dang zhing khams sna tshogs su snang ba yang sems dang ye shes kyis ma bsdus par 'gyur la/__sangs rgyas gcig nyid zhi ba dang khro bo sogs bsam yas sgyu 'phrul drwa ba'i rol par 'char ba de dag gi nang nas gcig lha yin gyi gzhan lha min par 'gyur te rnam pa tha dad pa'i phyir ro/__/des na rnam pa tha dad kyang ye shes kyi rol pa las ma 'das par shes par bya'o/__/gsum pa rang rgyud dang gzhan rgyud kyis bsdus par snang bas don la tha dad da rtog pa po ni/__'di ltar sngags dang phyag rgya ni rang gi rgyud kyis bsdus pa'i chos yin la/__ye shes kyi lha ni gzhan na yod pas de gnyis tha dad do snyam na chos thams cad kyi gnas lugs zung 'jug gzhi yi de bzhin nyid glo bur gyi dri ma dang bral ba'i gnas skabs kyi zung 'jug gi ska rang byung ye shes kyi bdag nyid can ni nges pa don gyi lha yin la/__de'i ye shes sgyu 'phrul drwa ba sna tshogs su snang bar ma shes par/__gzhan rgyud kyi lha zhes bya ba phyogs ga shed na grub grub mo sgo gsum nyi tshe ba can yod na/__de yang rdul dang skad cig ma'i cha can yin pas phyogs das kun tu khyab cing rnam pa thams cad pa'i ye shes kyi skar yang mi 'gyur la/__gang na yod bzhin pa'i phyogs de las gzhan da mthong ba ni lha dngos min dgos na'ang*/__phyogs bcu'i 'jig rten gyi gdal bya skal ba can thams cad kyi spyod yul da sangs rgyas kyi ska cig car snang bar mdzad pa na/__de las gcig sangs rgyas dngos yin gyi gzhan ni ma yin no zhes smra bar mi nus so/__/des na theg pa chen po'i tshul la blo gros sbyangs te sangs rgyas kyi tshul shes pa tsam ni med da mi rung ba yin par shes par bya'o/__/de ltar spyir bstan nas skabs su bab pa sngags sogs rang rgyud kyis bsdus pa ltar snang yang gnas lugs chos nyid mnyam pa'i don la rgyud tha dad da yang ma grub la/__snang tshul ltar na yang don la mi 'gal te/__rang gi sems kyi snang ba la gzhan da snang ba rmi lam gyi snang ba lta bu dang*/__chos tha dad da ma la rang gi rgyud kyis bsdus pa'i chos gcig yin par snang ba lus lta bu ste/__snang tshul sna tshogs pa yod kyang don la de ltar ma grub la/__rang rgyud gzhan rgyud kyis bsdus pa gang ltar snang yang rung sngags dang phyag rgyar snang ba nyid kyis sangs rgyas kyi mdzad pa sgrub cing sangs rgyas kyi sar rim gyis 'khrid nus pas na snang ba de nyid bde bar gshegs pa'i ye shes kyi rnam par 'phrul bar 'dod kyi/__tha mal gyi blo la snang tshul tsam zhig gis ni chos thams cad la mnga' dbang 'byor ba'i sangs rgyas kyi spyod yul bsam gyis mi khyab pa khegs par mi nus so/__/gzhan yang rmi lam dang ting nge 'dzin dang dbang po'i mngon sum gyi spyod yul da sangs rgyas kyi byin rlabs snang ba yang don la rang snang tsam las gzhan da sgrub par mi nus te/__rang ngor snang ba yin phan chad rang snang yin par dngos stobs kyi rigs pas grub tshul lung rnams nas rgya cher gsungs pa'i phyir ro/__/des na rang sems dri ma dag pa'i rim pa dang mtshungs par sangs rgyas kyi cho 'phrul dang byin rlabs je mngon da song ba yin la/__mthar dri ma yongs su dag nas gnas lugs mngon da gyur pa na sangs rgyas thams cad kyang rang nyid dang*/__rang nyid kyang sangs rgyas thams cad de das gsum gyi sangs rgyas kun dang gnyis su med pa'i chos nyid ye shes kyi ska brnyes pa yin no/__/des na da lta sangs rgyas rnams rang ngor sngags kyi rnam par byon nas gnas skabs dang mthar thag gi don sgrub par mdzad pa yin no zhes sngags la yid ches khyad par bskyed pa ni sngags 'grub pa'i rgyu'i gtso bo yin pas cis kyang shin tu gal che'o/__/de ltar yang*/'jam dpal dpa' bo gcig grub las/__lha nyid gsang sngags tshul gyis ni/__/dngos grub thams cad stsol mdzad pa/__/sngags pas de nyid bsgoms nas ni/__/de grub na ni 'grub 'gyur te/__/zhes dang*/__dpang bzang gis zhus pa las/__gang zhig las dang rnam smin mkhyen pa yis/__/'gro ba kun dang ji ltar mthan pa yi/__/gsang sngags gzugs kyi rjes su 'jug mdzad pa/__/sngags kyi rnam 'dren de la phyag 'tshal lo/__/zhes dang*/__sam bu Ta las/__sngags kyi gzugs kyi lus can gyi/__/las kyi tshogs ni byed par 'gyur/__/zhes dang*/bde mchog 'byung ba'i rgyud las/__sngags nyid rnal 'byor ma yi gzugs/__/rnal 'byor ma nyid sngags kyi gzugs/__/ci ste go 'phang mchog 'dod na/__/de gnyis dbye bar mi bya'o/__/zhes gsungs pa la sogs pa bzhin no/__/gnyis pa ting 'dzin la dngos gzhi ting 'dzin gsal ba/__grogs lta bas zin pa gnyis kyi dang po/__ska dang thags srog sngags phreng 'phro 'da'i tshul rnams ting nge 'dzin gyi spyod yul da rnam pa shin tu gsal ba dang*/__de yang rang gi yid ngor shar ba tsam da mi rtog par lha dang gnyis su med par bdag nyid lha'i nga rgyal da bya ba dang*/__lha de yang rang rgyud pa ming gzugs mtshan ma'i rnam pa nyi tshe ba can da mi bzung bar spangs rtogs mthar phyin pa mthar thag 'bras bu'i ye shes rnam pa thams cad pa nyid lha sngags kyi rnam par shar ba'i dag pa dran pa dang ldan par bya'o/__/gnyis pa de thams cad kyang ye nas dag mnyam bden pa dbyer med chos ska thig le nyag gcig gi ngang tshul las ma 'das par shes par byas nas dmigs pa gzhan gyis bar ma chod par rtse gcig tu gnas par bya'o/__/de yang zhi gnas grub pa'i skabs na gsal brtan dag gsum ji snyed pa'i lhag mthong dang*/__lta bas zin pa ji lta ba'i lhag mthong da 'gro ba yin no/__/gsum pa la sngon 'gro dngos gzhi rjes dang gsum las/__dang po dbang thob cing dam tshig la gnas pa gang gis bla ma mnyes par byas la sngags btu sogs kyi sgo nas sngags dag pa dang bzla tshul gyi man ngag rnams tshul bzhin shes par bya'o/__/gnyis pa la yid kyis bzlas pa dang*/__shub bur bzlas pa dang*/__dbyangs su bzlas pa gsum yod pa'i dang po snying gar sngags phreng dang sa bon dmigs la der rang sgra sgrogs pa'i tshul da yid kyis yang nas yang da bzla bar bya ba las mchu 'gul ba sogs kyi rtsol ba med pa'o/__/de la'ang yid bzlas tsam dang*/rlung dang sbyar na 'gogs bzlas rdor bzlas bum can gsum yod pa'i dang po la srog rtsol 'gog pa'ang bsdam pa'i bzlas pa zhes bya ste/__srog ni rlung dang rtsol ba dran pa'am yid kyi rgyu ba yin la/__rlung gi rgyu ba dang dran rtsol thams cad nang da bsdams te yid kyis bzlas pas lus ngag gi rtsol ba shugs kyis khegs la yon tan khyad par can 'grub bo/__/gnyis pa rlung 'byung 'jug gnas gsum sngags dang sbyar te dmigs pa ma yengs par byed pa dang*/gsum pa sbyor ba la bzhi dang ldan pa'i bum can dang sbrags te yid bzlas byed pa'o/__/gnyis pa shub bzlas ni dbyangs med kyang mchu dang mgrin pa'i byed rtsol cung zad g.yo ba'i sgo nas sgra shub shub tu bzla ba'o/__/gsum pa dbyangs bzlas la drug ste/__dang po sngags kyi yi ge sgra sgrogs pa'i dbyangs ni sgra ha cang mi che mi chung ngag mi myur mi dal ba bzhi dang*/__gzhan la smra bzhin da ma yin pa dang*/__g.yeng bzhin bzlas pa min pa dang*/__sngags 'bru la chad pa med pa dang*/__lhag pa med pa dang*/__klad skor sogs yan lag phra mo yang ma nyams pas sgra dag pa dang*/__yi ge rang rang gi skye gnas dang byed pa sogs ma log par zur phyin par brjod pa sgra gsal ba ste yon tan bcu dang ldan par bzlas pa'o/__/gnyis pa mkhur ba dbugs kyi rlung 'byin pa'i dbyangs ni lce ya rkan la gtad dbugs sna bug tu dbyung ste bung ba'i skad ltar khong dal zhing rgyun ring bar mkhur ba'i dbugs kyi rang shugs tsam dang bstun te sgra lhod por bzla ba'o/__/gsum pa tshangs pa'i dbyangs kyi 'dren tshul gyi dbyangs ni skad snyan zhing phra la dkyus ring ba 'gyur khugs kyi de'u dang bcas par so bsdams nas tshangs pa'i dbyangs bzhin yid 'phrog pa'i nyams dang ldan par bzla ba'o/__/bzhi pa 'khun zhing gdang ba'i sgra 'byin pa'i dbyangs ni mchu btsums zhing lce ya rkan la gtad de gcom chung ba'i gdangs kyis rnga mong gi bu stor ba ltar mkhun zhing gdang ba'i tshul da bzlas pa'o/__/lnga pa 'brug sgra ltar zab cing sgrogs pa'i dbyangs ni 'brug gi sgra ltar gdangs che zhing drag la tshig 'bru cung zad myur ba ngar ngar po brag kha nas chu drag 'bab pa ltar bzlas pa'o/__/drug pa rdo rje srin po'i ngur skad kyi dbyangs ni mchu btsums te bung ba rdza mar bcug pa ltar tshig 'bru mi gsal zhing skad gdangs che ba srin po khros pa'i ngur sgra'i tshul da bzlas pa'o/__/de dag la dbyangs drug tu'ang brjod de rim pa ltar cang ka de'u dang pang ga de'u/__breng nge ba dang dang nge ba/__shar ta pa dang gar ta pa zhes bya la/__dbyangs de dag gnas skabs dang bstun te brjod par bya'o/__/yang srin po ngur sgra shar ta pa/__'brug sgra gar ta pa/__mkhur dbugs cang ka de'u/__mkhun gdang pang ga de'u/__sngags sgra sgrogs pa breng nge ba/__tshangs dbyangs la dang nge ba zhes kyang gsungs/__dbyangs drug la rnam par bzhag pa gzhan yang yod do/__/de ltar bzlas pa'i skabs su dran shes bag yod dang ldan pas sgo gsum gyi g.yeng ba spangs la tshul bzhin da bzla zhing lta sgom dang ma bral bar bya'o/__/gsum pa rjes te than mtshams kyi bya ba la/__'gal rkyen da gyur pa 'dod yon gyi g.yeng ba sogs byung na bar chad da shes pas spang*/__nad gdon rnam rtog mang ba sogs mi mthan pa byung na las ngan 'dzad pa yin snyam da mi zhum par bya/__nyams pa dang 'grogs pa sogs sngags 'grub pa la gnod par gsungs pa thams cad rgyang da dor/__sha chang sogs skabs gzhan da bkag pa rnams gsang sngags kyi skabs su sngags dmigs phyag rgyas phan pa'i rdzas su brlab par bya'o/__/sngags 'grub pa'i mthan rkyen da gyur pa tshogs bsags sgrib sbyang ci rigs bya/__rang rgyud dag pa'i phyir dad pa dang dam tshig dam bca' rnams brtan por bzung*/__A li kA li bzla ba sogs sngags kyi nus pa skyed pa'i gdams ngag rnams la 'bad/__gos rgyan bza' btung la sogs pa thams cad sngags dmigs phyag rgyas ye shes kyi rol par brlab par bya'o/__/de ltar 'gal rkyen spangs zhing mthan rkyen tshogs pa'i sgo nas sngags ma grub kyi bar da mi gtong ba'i brtson pas sngags sgrub pa'i bya ba mthar dbyung bar bya'o/__/bzhi pa dgos pa ni dkyil 'khor gyi lha rnams spro ba'i rgyu dang rkyen gyi bya ba byed cing snying po ye shes kyi tshul da gyur pa dang*/__chos kyi phyag rgyar gyur pas lha rnams mchog tu mnyes par byed pa dang*/__sangs rgyas kyi byin rlabs rang gi rgyud la spra ba la me bzhin da zhugs nas sgrib pa'i tshang tshing bsregs te gzungs dang ting 'dzin ye shes sogs lam gyi yon tan thams cad bde blag tu skye ba dang*/__rang gzhan gyi gnas skabs dang mthar thag gi don than mong dang mchog gis bsdus pa'i dngos grub ma lus pa 'grub cing 'thob par byed pas na yid bzhin gyi nor bus kyang mtshon da mi nus te sangs rgyas kyi rnam par rol pa/__sangs rgyas kyi mdzad pa sgrub pa/__sangs rgyas kyi go 'phang sbyin pa nyid yin pas dgos pa bla na med pa dang ldan pa'o/__/mdor na sngags zhes bya ba 'di ni lha dang dkyil 'khor gyi rgyu dang ngo bo yin la/__dbang bskar bar byed pa dang dam tshig gi khyad par kyang yin/__yig 'bru'i tshul sogs kyis lta ba mtshon pa'i sgo khyad par can dang lta sgom zab mo rgyud la skye ba'i thabs dam pa'ang yin/__sgom pa dang spyod pa khyad par can gyi gnas skabs kyang yin/sgrub mchod phrin las rnams kyi thabs mchog tu gyur pa dang phyag rgya la rgyas 'debs par byed pa'ang yin pas bslab pa'i dngos po kun la rjes su 'gro zhing*/__de dag gi gnas skabs na snying por gyur pa'i chos gcig pa yin la/sngags kyi ngo bo ye shes kyi lha yin pas lta ba la sogs pa thams cad kyang de'i don la 'jug pa'i yan lag tu gyur pa'ang yin no/__/mthar thag gi don la brjod pa dang rjod byed bral bar mnyam pa nyid kyi phyir chos thams cad brjod pa dang bral ba chos ska thig le nyag gcig gi klong da rdzogs pa na sngags mthar phyin pa ste/__bzlas rtsol med par gsung rnam pa thams cad pa lhun gyis grub pa yin no/__/de skad da yang rgyud las/__gsung gcig dkyil 'khor yan lag ni/__/bsam gyis mi khyab kun tu khyab/__/sgra dang ming tshig so sor grags/__/thams cad gsung gi phyag rgya'i mchog/ces gsungs pa bzhin no/__/de lta bu'i chos nyid la gnas pa ni mi gsung mnyam par bzhag pa sngags kyi rgyal po zhes kyang bya la ngag tu brjod pa thams cad kyang sngags su ma gyur pa med de/__lag na rdo rje dbang bskar ba'i rgyud las/__mnyam nyid ngang la gnas pa yi/__yan lag bskyod pa ji snyed dang*/__/tshig tu brjod pa ji snyed pa/__/de snyed gsang sngags phyag rgya yin/__/zhes gsungs so/__/thabs mchog sngags kyi skabs so/__/de ltar na skabs phyi ma 'di gnyis kyis ni thabs kyi pha rol tu phyin pa phyag rgya dang sngags kyi don legs par bshad zin to/__/da ni bzhi pa mjug yongs su rdzogs par gtad pa la/__zab mo'i rgyud don gnyis su med pa'i tshul gyis gtad pa dang*/__gtad pa'i snod kyi che ba bstan pa gnyis kyi dang po rgyud kyi ston pa dpal kun tu bzang po rdo rje bde ba chen po'am dgyes pa chen pos ye shes rang snang gi 'khor la kye kye zhes bos nas/__phyogs bcu dang das bzhis bsdus pa'i chos kun gyi rang bzhin nam gnas lugs ni/ye nas dag mnyam chen por sangs rgyas pa de bzhin gshegs pa'i ngo bo nyid yin zhing don de la gsang ba'i snying po dang rdzogs pa chen po la sogs pa'i mtshan da grags pa'o/__/de ltar don la ye nas sangs rgyas kyi rang bzhin las ma g.yos kyang don de tshul bzhin ma rtogs par gzung 'dzin gyi spros pa la 'chel ba'am zhen pa can 'di yis ni/__rang gi rnam rtog gi zhags pas rang nyid so sor bcing ba'am 'dzin par byed de/__dang dkar po la ser por mthong ba la sogs pa bzhin no/__/de lta bu'i 'khrul pa de bzlog pa'i phyir theg pa so so'i sa'am gnas skabs rnams khyad par mi 'dra ba'i tshul gyis rim par bkod pa sna tshogs yod pa yang*/__mthar thag gi theg pa gsang ba'i snying po 'dir 'gro ba'i lam tsam da zad de/__kun gyi tha mar 'di la zhugs nas sangs rgya dgos shing theg pa de dag ni 'dir 'jug pa'i lam stegs yin pa'i phyir ro/__/des na spangs rtogs mthar phyin pa'i ye shes chen po gdal bya 'dal ba'i thabs la mkhas pa'i ngo mtshar rab 'byams dang ldan pa brnyes pa'i sangs rgyas rnams kyis ni gdal bya'i don da mi 'gyur ba cung zad kyang ma gsungs te theg pa'i rim pa sna tshogs su gsungs pa de dag gnas skabs su rang lam gyi spangs rtogs bskyed nas mthar thag 'di la gzhol ba'i thabs yin pa'i phyir ro/__/tshul de lta bas na phyogs das kyi de bzhin gshegs pa thams cad kyi phyag rgya dam pa ni gsang chen gsang ba'i snying po 'di yin te/__'di las 'da' ba med pa dang sus kyang mi shigs pa'i phyir rgyal po'i bka' rtags kyi phyag rgya bzhin da sangs rgyas nyid kyi than mong ma yin pa'i phyag rgya ni 'di yin no/__/des na 'di tshul bzhin da rtogs nas gzhan la ma nor bar smra bar gang gis byed pa de nyid kun tu bzang po nga nyid dang tha mi dad pa yin zhing*/dbang yang rang bzhin gyis rdzogs pa yin pas de dag gis gzhung 'di zungs la mi nub par gyis shig ces don gyis gdams pa ste/__de la chos 'dzin pa'i tshul la gnyis te rtogs pa'i chos nyams su len pa dang*/__lung gis chos bshad pa gnyis yod pas/__rgyud don rtogs nas smra bar byed pa des rgyud bzung ba yin pas na de la don gyis gtad pa yin zhing*/__des chos nyid zab mo'i don de lta bu khong da chud pas na rgyud ston pa po dang dgongs pa gnyis su med pa yin la/__dbang yang rdzogs pa yin te dbang gi don ni zab mo'i ye shes 'di lta bu skyed pa tsam da zad pa'i phyir ro/__/des na snang srid ye nas sangs rgyas pa gsang ba snying po'i don la rgyab kyis phyogs bzhin da/__dbang bskar ba dang rgyud 'chad pa la sogs pa byas kyang ltar snang gzugs brnyan tsam da 'gyur gyi rgyud bzung ba ma yin la/__blo gros kyi rtsal zhan pas rgyud chud gson pa'ang srid de/__nag po chen po'i rgyud rgyal las/__slob dpon col chung mchog tu zab pa gang gis mi shes pa'i mi des gnyis su med pa'i ye shes tshig tsam da yang dran par mi 'gyur ro/__/zhes gsungs pa bzhin no/__/des na dag mnyam chen po'i don 'chad pa na rig 'dzin brgyud pa'i man ngag gi bshad tshul las ma 'das par smra dgos kyi/__byis pa rtog ge blo rtsal chung ba rnams kyi gnas skabs rang blor gang bde ba'i tshig tsam la 'dzin mtshams byas pa'i brjod sgros dang bstun par mi bya ste/__rgyud don zab mo log par bshad na nyes pa shin tu che ba'i phyir te/__kun 'das rig pa'i rgyud las/__chos kyi mig dang ma ldan na/__/mu mtha' yas pa'i tshig rnams kyis/__/don gyi tha snyad ci brjod kyang*/__/nor ma nor gyi don mi dpogs/__/tshig phyir blo 'brangs dmu rgod de/__/bslab pa'i sa dang lam pa yin/__/tshig don 'bum phrag ci brjod kyang*/__/gzhan la ston par ma byed cig/bstan na rdo rje'i bka' rkun de/__/dmyal ba rdo rjer de ltung 'gyur/__/gang dag tshul 'chos mkhan dag gis/__/don la blo shed ma phye bar/__/tshig dang yi ges khrid nas ni/__/mi shes bzhin da chos bstan na/__/sems can thams cad srog 'phrog pa/__/mi shes chos ston de bas lci/__/zhes gsungs pa bzhin no/__/de ltar rgyud gtad pa 'dis dngos su rang snang gi 'khor dang gsang ba'i bdag po la gtad cing*/__don gyis dam tshig gi bya ra ba ma mo mkha' 'gro rnams dang ma 'ongs pa'i gang zag chos kyi mig dang ldan pa rnams la dgongs pa'i rtsal gyis gtad par shes par bya'o/__/don la khyad med kyang 'chad tshul gzhan yang*/__kye kye phyogs bcu das bzhi zhes pa la sogs pa'i tshig rkang gnyis re gnyis res rim pa ltar gzhi rang bzhin gyi snang ba rtogs byar gdams pa/__log rtog 'khrul ba'i snang ba dag byar gdams pa/__gdal bya lam gyi snang ba bgrod byar gdams pa/__'bras bu bde gshegs kyi snang ba thob byar gdams pa ste snang ba bzhir rgyud don thams cad bsdus te gdams nas rgyud de nyid 'khor rnams la gtad par bzhed do/__/gnyis pa ni phyogs das kyi de bzhin gshegs pa thams cad la ska gsung thags kyi gsang ba mthar thag pa 'di las gzhan mi mnga' ste 'phags pa'i ye shes 'god pa'i dbang da byas pa nges pa'i don mthar thag pa yin cing*/__gnas lugs kyi don ji bzhin par bstan pas sgro 'dogs dang skar pa 'debs pa'i mtha' yongs su zhi ba gsang ba'i snying po de kho na nyid de ni mchog dang rab dang phul da gyur pa yin no/__/de lta bu'i don de ni kun tu bzang po'i thags nges pa'i dbyings nas phyungs te 'khor rnams la bstan pa'am/__yang na rgyal ba rnams kyi gsang ba zab mo yin pas gsang ba'i snying po dang*/__sgro skar zhi ba'i de kho na nyid nges pa'i dbyings kun tu bzang po'i thags kyi klong nas byung zhing skyes pa ni rgyud don rtogs pa'i gang zag de yin te/__dper na rgya mtsho las rlabs byung ba bzhin da das gsum rgyal ba thams cad kyi dgongs pa dang gnyis su med pa'i gzhi dbyings las rang rtsal ye shes kyi snang bas rang gi chos nyid ma nor bar rtogs pa'i gang zag de yang de'i ngang las gzhan da ma gyur pa'i phyir ro/__/de lta bu'i gang zag de ni rgyud kyi ston pa dpal kun tu bzang pos nges par te phyir mi ldog par myur da sangs rgya bar lung bstan to/__/'khor sgyur gyi bu tha bo rgyal tshab tu gyur pa bzhin da bde bar gshegs pa'i sras kyi dam par gyur pa de ni sangs rgyas thams cad kyi thags las skyes pa zhes bya ste thags kyi gsang ba 'di lta bu las skyes pa'i phyir ro/__/des na gzhan la rgyud ston pa rig pa'i skyes bu yin zhing*/__rang nyid sa thams cad kyi rab mchog rig pa 'dzin pa'i sa zhes kyang bya/__rdo rje 'dzin pa'i sa zhes kyang bya/__thabs dang shes rab mchog gi sa zhes kyang bya/__sangs rgyas kyi sa bcu gsum pa zhes kyang bya ste/__mthar thag gi sa 'di la gnas par 'gyur ro zhes lung bstan pa'o/__/yang dper na mi dbul po'i khyim gyi 'og na rin po che'i gter yod pa 'byin pa'i rtsol ba la gnas pa'i tshe gter dngos su mig lam da ma gyur pas dbul por brjod kyang*/__gter chen la dbang bar thag chod pas 'byor pa can yin pa'am lcags kyus zin pa'i nya chu nang na yod kyang skam la gnas pa dang 'dra ba bzhin da mthar thag gi sa la gnas par gyur par yang gsungs so/__/mdor na theg pa 'og ma'i gnas skabs sam sa thams cad kyi rab tu gyur pa ni mthar thag sngags kyi theg pa'i sa yin la/__de ni sems kyi dkyil 'khor rang bzhin gyis 'od gsal ba rang byung gi ye shes sngags kyi de kho na nyid rtogs pas khyad par da byas pa yin zhing*/__rtogs pa de dang ldan na rig pa 'dzin pa zhes kyang bya/__rdo rje 'dzin pa zhes kyang bya/__sngags 'chang ba zhes kyang bya ste/__sngags kyi de kho na nyid la the tshom med pa'i nges shes skyes pa tsam gyis kyang phyir mi ldog par lung bstan pa yin te/__mtshon byed dpe'i dkyil 'khor mthong ba tsam la'ang phyir mi ldog par sangs rgyas pa'i phan yon gsungs na mtshon bya don gyi dkyil 'khor dag mnyam dbyer med sngags kyi de kho na nyid rtogs pa ni lta ci smros te/__'dir rtogs pa zhes pa'ang las dang po pas shes rab kyi dbang pos sgro 'dogs chod nas nges pa skyes pa la gsungs sa/__/des na sngags kyi sa la tshul bzhin zhugs pa'i las dang po pa'ang ci ltar dman kyang byang sems phyir mi ldog pa dang sangs rgya ba la skal ba mnyam zhing*/__lam de bas kyang myur bas na srid pa tha ma pa sogs dang skal ba mnyam pa yod do/__/tshul bzhin zhugs pa zhes bya ba gang zhe na dbang thob cing dbang don gyi ye shes snang srid dag mnyam chen po la yid ches skyes pa nas yin no/__/de'i phyir sngags kyi de kho na nyid la yid ches bskyed pa la 'bad par bya'o/__/de ltar yang*/__rdo rje me long las rang rig ye shes rgyud ston phyir/__/rang snang rig pas mngon byas pa/__/rig 'dzin mchog ste lhun grub pa'i/__/ting 'dzin nus pa'i mtha med kyang*/__/sa sbyong sems dpas bskyod da med/__/bde gshegs nyid dang spyod yul gcig/rig pa'i skyes bu'i lung thob pa'o/__/zhes dang*/__mdo dgongs pa 'das pa las/__rgyal ba rnams kyi gsang ba'i thags/__/rtogs nas gang la gsal byed pa/__/dbang rnams kun gyi mchog yin te/__/srid pa gsum gyis de dbang bskar/__/zhes dang*/__snying po'i don rig skad cig tsam gyis kyang*/__/byin rlabs yon tan rgyal bas bshad mi rdzogs/__/dkar po mthar thag bsod nams kun/__/sen mo'i thog gi sa rdul 'dra/__/rdo rje snying por gcig bskyed pa/__/sa yi dkyil 'khor chen po tsam/__/zhes gsungs so/__/de lta bu'i phyir na rig pa 'dzin pa de dag ni 'jig rten na mtshungs pa med pa'i mchod gnas yin te/__mdo dgongs pa 'das pa las/don dang ldan pa'i dam pa la/__/das gsum das ni thams cad da/__/phyogs bcu'i zhing na bzhugs pa yi/__/bde gshegs rgyal ba kun byon nas/__/sngags dang 'dan pas phyag mdzad do/__/zhes dang*/__gang zhig rdo rje snying po gsang 'dzin pa/__/shing rta la sogs rta la 'dag spyod pa/__/de yi bya ba byed pa gzhan med na/__/de yi rta stegs rgyal ba'i dbus bkur mdzad/__/ces dang*/__gsang ba 'das pa'i rgyud phyi ma las/__gang gis gtso bo sgrub pa po mthong reg pa dang*/__/legs par dran dang ming tsam nges par thos pa dang*/__/dad par byed cing phyogs gcig tsam zhig 'dzin pa dang*/__/byang chub rdo rje 'drar blta de la rtag phyag 'tshal/__/zhes gsungs pa bzhin no/__/gzhan yang gsang sngags kyi tshul la mos pa bskyed pa tsam la'ang phan yon tshad med de/__dgongs pa 'das pa'i mdo las/__snying po'i don la rig pa'i mtha med kyang*/__/sems bskyed tsam gyis dbu ma zil gyis gnon/__/zhes dang*/__rgyal ba rnams kyi gsang 'di la/__/gang dga' gang zhig 'dan bskyed pa/__/gzhan gyis bar chad mi 'byung bar/__/ji ltar mos pa de myur thob/__/ces sogs rgyud rnams su rgya cher bstan pa bzhin no/__/de yan chad kyis rgyud kyi brjod bya'i gnas rnams/rgyud gsum dngos po bcu gcig gi bdag nyid da bsdus te spyi don gyi tshul da rnam par bshad zin to/__/da ni gsum pa rjod byed rgyud kyi tshig don rgyas par bshad pa ni rong klong rnam gnyis kyis legs par bshad pa las rtogs par bya'o/__/de ltar sngags bla med kyi lam gyi tshul la thos bsam gyis sgro 'dogs bcad nas 'jug pa'i sgo rgyud kyi rgyal po chen po'i spyi don gyi gnad cung zad tsam ni/__rig 'dzin brgyud pa spyi dang*/__khyad par kun mkhyen chos kyi rgyal po dang*/__dpal rong zom paN+Di ta chen po rnam pa gnyis kyi dgongs pa bzhin da mdo tsam bstan pa yin la/__'on kyang de'i gnad zab mo rang rgyud la rjen par myong ba ni/__rig 'dzin brgyud pa'i gdams ngag la myong ba dang byin rlabs kyi brgyud pa yod pa'i bla ma mtshan nyid pa las/__dbang gis smin par byas nas don brgyud kyi byin rlabs thob pa dang*/__grol byed kyi man ngag zab mo zhal las mnyan par bya ba la rag las so/__/de ltar sngags rnying ma'i rgyud sde rin po che rnams su bstan pa'i don/__rig 'dzin rnams kyi zhal nas snyan da brgyud pa'i sngags kyi gnad zab mo 'di lta bu rnams ni lugs gzhan na tshul bzhin smra ba med de/__zla ba grags pas/__'di las gzhan na chos 'di ni|_|ji ltar med pa de bzhin da/__/'dir 'byung lugs kyang gzhan na ni/__/med ces mkhas rnams nges par mdzod/__/ces gsungs pa bzhin no/__/des na rnyed par dka' ba'i 'ad shes kyis shin tu gces spras su bya zhing 'chang bar bya yi/__dad med blo chung rnams la gar thod thod da bstan na mi rung ste/__dbyings kyi mkha' 'gro rnams kyis kyang sngags kyi zab don 'di lta bu rnams snying khrag gi dwangs ma bzhin da mchog tu srung bar gsungs pas na snod min la gsang bar bya zhing*/__blo ldan skal ba bzang po sngags la mchog tu dad pa rnams la legs par bstan pa'i sgo nas gsang sngags snying po'i bstan pa rin po che phyogs das kun tu rgyas par bya'o/__/'dir smras pa/__yul das gang zag dman kyang bdag cag gi_/snying la dad pa'i chu mtsho ma brnyogs pas/__/rig 'dzin brgyud pa'i byin rlabs zla skar gzugs/__/cig car yid la 'char ba snyam da sems/__/gdod ma'i mgon po drin can bla ma yis/__/gsung gi gnang ba yang yang byin nas su/__/dgyes pa'i thags kyi dgongs pa gtad pa'i mthas/__/'di tshul smra ba'i spobs pa cung zad thob/__/zab gsang rjen par bkral dang bdag blo'i skyon/__gang mchis rtsa gsum lha la bshags bgyi zhing*/__/rig 'dzin brgyud pa'i lung dang bla ma yi/__/man ngag la brten legs par bshad pa'i dges/__/chos dbyings dang mnyam dag pa'i snang ba ni/__/mchog tu 'od gsal bde ba'i snying po can/__/'jam pa'i dpal gyur bdad rtsi'i go 'phang gis/__/'gro kun yid la rab dga' sbyin gyur cig/'jigs bral snga 'gyur bstan pa'i rgyal mtshan bsgrengs/__/lung rtogs chos kyi rgyal rnga phyogs kun bsgrags/__/rigs lam seng ge'i nga ros sa gsum khyab/__/mtshungs med dge mtshan snang ba rgyas gyur cig/ces pa'ang rgyal dbang mtsho 'khrungs rgyal ba'i rgyal tshab 'jigs bral gyi slob dpon chen po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas gsung gi bskal ba snga phyir gnang ba dang*/__khyad par kun mkhyen chen po'i das mchod dang 'brel bar tshogs kyi mchod pa'i das su rtsa gsum lha la gnang ba zhus shing*/__de nyin nas brtsams te bris shig ces gsung gi gnang ba byin pa la brten nas/__bdag 'jam dpal dgyes pa'i rdo rjes kyang mar me khri phrag dang tshogs kyi mchod pa sogs phul nas rtsa gsum lha yi tshogs la gsol ba drag tu btab ste/__rig 'dzin brgyud pa'i lung dang*/__dpal mgon bla ma rnams kyi gsung gi snang ba dang ma bral ba'i blo gros kyi 'jug pas/__sa skyong gi lo hor zla gsum pa'i dkar phyogs kyi tshes bcu la rdzogs par grub pa nyid da bgyis pa 'dis kyang gsang sngags snying po'i bstan pa phyogs das thams cad par 'phel zhing rgyas pa'i rgyu las 'gro kun byang chub mchog gi gnas thob par gyur cig/mang+ga lam//__

Footnotes

Other Information