དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་སྤྲོས་བཅས་སྒྲུབ་མཆོད་རྒྱས་པར་བྱ་བའི་ལག་ལེན་རྣམ་གྲོལ་སྙེ་མ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa dang 'brel ba'i spros bcas sgrub mchod rgyas par bya ba'i lag len rnam grol snye ma JKW-KABAB-01-KA-013.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 1, Text 13, Pages 585-604 (Folios 1a to 10b5)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje)
Citation 'jam mgon kong sprul. Dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa dang 'brel ba'i spros bcas sgrub mchod rgyas par bya ba'i lag len rnam grol snye ma. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 1: 585-604. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag len  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ (dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa)
Deity rdo rje sems dpa'
Karchag page JKW-KABAB-Volume-01-KA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-GA-005
Colophon

ཅེས་པ་འདིའང་གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་སྤུངས་ཀྱི་ཡང་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་གི་སྒྲུབ་པའི་སྡེ་རྣམས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་གཏེར་ཆེན་སྐུ་མཆེད་ཀྱི་གསུང་རབ་ལས་ལེགས་པར་བཏུས་ཏེ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

ces pa 'di'ang gdan sa chen po dpal spungs kyi yang khrod kun bzang bde chen 'od gsal gling gi sgrub pa'i sde rnams la nye bar mkho bas mtshams sbyar te pad+ma gar gyi dbang phyug rtsal gyis gter chen sku mched kyi gsung rab las legs par btus te bris pa dge legs 'phel/

[edit]
༄༅། །དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་སྤྲོས་བཅས་སྒྲུབ་མཆོད་རྒྱས་པར་བྱ་བའི་ལག་ལེན་རྣམ་གྲོལ་སྙེ་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༄༅། །དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་སྤྲོས་བཅས་སྒྲུབ་མཆོད་རྒྱས་པར་བྱ་བའི་ལག་ལེན་རྣམ་གྲོལ་སྙེ་མ་ཞེས་བྱ་བ། ན་མོ་གུ་རུ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཡ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཅོད་པན་རིགས་བརྒྱ་ཡི། །འཁོར་ལོས་སྒྱུར་མཛད་བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས། །ཁྱབ་བདག་བླ་མའི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ཡི། །ཟུང་འཇུག་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དེ་ཡི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་བཅུད། །སྣང་མཛད་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ། །གར་དབང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་གཞུང་བཞིན་ཏུ། །རྣམ་གསལ་འཇུག་བདེའི་ལག་ལེན་འབྲི་བར་བྱ། འདིར་སྒྲུབ་བྱའི་ལྷའི་ངོ་བོ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ་ལ་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ཆིངས་ཡོངས་རྫོགས་སྦྱོར་བ་ནི་རྒྱུད་གཞུང་གི་དངོས་བསྟན་དང་མི་འབྲེལ་བས་རང་བློ་འདྲིད་བྱེད་ཙམ་དུ་ཟད་ཀྱང༌། སྒྲུབ་མཆོད་དཀྱུས་མ་ཙམ་གྱི་ཕྱག་ལེན་ཚོགས་བསགས་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བ་ལ་འགལ་བ་མེད་ཅིང་མྱང་གྲོལ་སྤྲོས་བཅས་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སོགས་སུ་ལེགས་པ་ལྟར་སྣང་བས་ཚུལ་དེ་འཆད་པ་ལ་གསུམ། སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་ཀྱི་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ། ས་ཆོག །མཚམས་གཅོད། སྟ་གོན། ཐིག་ཚོན། རྒྱན་བཀོད་ཀྱི་ལས་རིམ་མོ། །དང་པོ་ནི། དུས་གྲངས་རྟགས་ཀྱི་བསྙེན་པ་སྔོན་དུ་སོང་བའི་རྣལ་འབྱོར་པས། སྒྲུབ་པའི་གནས་ཁང་བྱི་དོར་དང་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་པའི་གོང་དུ་སྟེགས་བུ་ལ་བདག་བསྐྱེད་བླ་གཏོར་དཀར་པོ་ལྔ་རྒྱན་ཅན་གྱི་གཡས་གཡོན་སྨན་རཀ །མདུན་དུ་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ཕྲེང་ཚར་བཤམ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཞིར་མཉྫིའི་སྟེང་དུ་ས་ལྷའི་གཏོར་མ་དཀར་ཟླུམ་བཤམས་པའི་མཐར། བྱང་ཤར་དུ་མཚམས་འཛིན་གྱི་མེ་ཏོག་ནས་བརྩམས་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་གཡས་བསྐོར་དུ་བཤམ། བརྒྱུད་འདེབས་བསང་ཆུ་བྱིན་རླབས་ཚོགས་བསགས་ནས་བརྩམས། བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་བསྡུ་རིམ། ལྷར་ལྡངས་ཤིང་གནས་གསུམ་བྱིན་རླབས་པར་བྱས་ལ། མཆོད་པ་རྣམས་ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་སོགས་ཀྱིས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་བས་སྦྱང༌། ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་ངང་༔ བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་ཆེན་སྣོད་ནང་དུ༔ ཨོཾ་ལས་ཕྱི་ནང་མཆོད་པའི་ཚོགས༔ སོ་སོའི་ལྷ་མོའི་རོལ་པར་བཅས༔ རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བི་དྱ་ཤཔྡ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དང༌། གཏོར་གཞོང་རཏྣའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་ཕུང་པོར་སྤུངས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ལན་གསུམ་རྒྱ་དང་བཅས་པས་གཏོར་མ་བརླབ། བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ནས་ཤཔྡའི་བར་གྱིས་མཆོད། བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་རེ་བྷྱཿན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་སོགས་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་ཕུལ་ལ། ཧཱུྃ་དགོངས་ཤིག་ས་བདག་ལྷ་ཀླུ་སྡེ་དང་དཔུང་༔ བྱིན་རླབས་དངོས་པོའི་མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་ལ༔ ཕྲིན་ལས་གཉན་པོ་སྒྲུབ་ཕྱིར་ས་སློང་གིས༔ ཅི་བདེ་བར་ནི་དགྱེས་པས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་བས་ས་གཞི་བྱིན་པར་བསམ་ལ་འཇམ་རོལ་དང་བཅས་པས་གཏོར་མ་ཕྱིར་བསྐྱལ་ལ་མཆོད་པ་རྣམས་བསྡུས་ཏེ་ས་སློང་བའོ། །དེ་ནས་ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་བརྗོད་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཞིར་དྲི་དང་བ་བྱུང་གི་ཆུ་རྡོ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་གྱིས་གཏོར་བ་བྱང་ཤར་ནས་གཡས་བསྐོར་དུ་བྱུག །སྭ་བྷཱ་ཝའི་སྔགས་ལན་བདུན་བརྗོད་པ་དང་བསྟུན་སློབ་དཔོན་གྱིས་ལག་གཡས་ཐལ་མོ་སར་འཇོག་སྟེ་སྦྱོར་བའོ། །རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་རྡོ་རྗེ་ཧེ་རུ་ཀ་ཁྲོ་གཏུམ་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་གཟི་བརྗིད་བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར་བའི་སྐུར་གྱུར། ཧཱུྃ༔ ཡང་དག་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ འདུ་བའི་ལྷ་རྣམས་མ་གཏོགས་པ༔ གནོད་བྱེད་གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སོ་སོར་དེངས༔ གལ་ཏེ་མི་འགྲོ་འདུག་གྱུར་ན༔ འཇིགས་བྱེད་ཁྲོ་རྒྱལ་ཐུགས་ཁྲོས་ནས༔ རྡོ་རྗེའི་མཚོན་ཆ་འབར་བ་ཡིས༔ རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་ཏུ་བརླག་པར་འགྱུར༔ ཞེས་བཀའ་བསྒོ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བི་ཤྭ་བཛྲ་སོགས་དང༌། སུམྦྷ་ནིའི་དྲག་སྔགས་བཟླ་ཞིང་རོལ་མོ་ཚམ་རྔམ་དང་བཅས་ཏེ་གུ་གུལ་གྱིས་བདུག །སློབ་དཔོན་གྱིས་བསྙེན་པ་དང་བཅས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ས་གཞི་ལ་གཡས་བསྐོར་གྱིས་འགྲོ་ཞིང་ཐུན་གྱིས་བྲབ་ཏེ་བཟུང་བའོ། །གཉིས་པ་སྲུང་བའི་སླད་དུ་མཚམས་བཅད་པ་ལ་ཕྱི་མཚམས་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཁང་པའི་ཕྱི་རོལ་ཕྱོགས་བཞིར། ཐོ་ལ་སྐུ་རྟེན་རྒྱལ་མཚན་དང་བཅས་པ་བཙུགས་པའི་མདུན་ཏུ་ཆུ་གཉིས་ཉེར་མཆོད་ལྔ་དང་དཀར་གཏོར་རེ་རེ་བཤམ། ཐོག་མར་ཤར་དུ་ཕྱིན་ལ་མཆོད་གཏོར་གོང་སྨོས་ལྟར་བསང་སྦྱང་བྱིན་བརླབ། དེ་ནས་ཐོ་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་མཛེས་ཤིང་བརྗིད་པའི་ཆས་ཅན་པི་ཝཾ་འཛིན་པའི་སྐུར་གྱུར། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རི་རབ་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་འཁོར་བཅས་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་བསྟིམ། ཨོཾ་དྷྲིཥྟ་རཱཥྟ་ཡ་སྭཱ་ཧཱཿ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ནས། ཤཔྡའི་བར་གྱིས་མཆོད། ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་ནས་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་ལན་གསུམ་དང་རྡོར་ཐལ་ཕྱེ་རྒྱས་གཏོར་མ་འབུལ། དྲི་ཟ་དག་གི་བདག་པོ་ཆེ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང༌། །བཙུན་མོ་སྲས་དང་བློན་པོར་བཅས། །དེ་ལ་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །ཤར་ཕྱོགས་བགེགས་ཀྱི་མཚམས་གཅོད་ཅིག །ཅེས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། རང་སྔགས་ལན་གསུམ་བཟླ། ཏིཥྛ་བཛྲ་ཞེས་མེ་ཏོག་འཐོར་ལ་བརྟན་བཞུགས་བྱ། དེ་བཞིན་དུ་གཞན་གསུམ་པོ་ཡང་རིགས་འགྲེ་བས། ལྷོར། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཕགས་སྐྱེས་པོ་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་མཛེས་ཤིང་བརྗིད་པའི་ཆས་ཅན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། རི་རབ་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་ནས་དྲངས་བསྟིམ། ཨོཾ་བི་རཱུ་ཌྷ་ཀཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ གྲུལ་བུམ་དག་གི་བདག༴ །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འཕག་སྐྱེས་པོ། །ལྷོ་ཕྱོགས་བགེགས་ཀྱི༴ ནུབ་ཏུ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་མིག་མི་བཟང་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་མཛེས་ཤིང་བརྗིད་པའི་ཆས་ཅན་སྦྲུལ་ཞགས་དང་མཆོད་རྟེན་འཛིན་པ། རི་རབ་ཀྱི་ནུབ་ཕྱོགས་ནས་དྲངས་བསྟིམ། ཨོཾ་བི་རཱུ་པཱཀྵ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཀླུ་དབང་དག་གི༴ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་མིག་མི་བཟང༌། །ནུབ་ཕྱོགས་བགེགས་ཀྱི༴ བྱང་དུ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས་སྐུ་མདོག་སེར་པོ་མཛེས་ཤིང་བརྗིད་པའི་ཆས་ཅན་བེ་ཅོན་དང་ནེའུ་ལེ་འཛིན་པ། རི་རབ་ཀྱི་བྱང་ཕྱོགས་ནས་དྲངས་བསྟིམ། ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། གནོད་སྦྱིན་དག་གི༴ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ངལ་བསོས་པོ། །བྱང་ཕྱོགས་བགེགས་ཀྱི་མཚམས་གཅོད་ཅིག །ཅེས་བྱའོ། །ནང་མཚམས་ནི། སྒྲུབ་ཁང་གི་སྒོ་རུ་བྲུབ་ཁུང་གྲུ་གསུམ་དུ་བྲུ། དེར་ར་སོག་གམ་གྲོ་ཤོག་ལ་དམ་སྲིའི་ལིངྒ་བྲིས་པའི་སྙིང་གར་ཏྲི་ཡ་མ་དམ་སྲི་སྟྭམྦྷ་ནི་ཛཿཛཿ ཞེས་བྲིས་པ་བཀོད། གསེར་སྐྱེམས། རཾ་ཡཾ་ཁཾ་གཅིག །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ གསུམ་གྱིས་བྱིན་བརླབ། དབྱངས་རོལ་བཅས། ཧཱུྃ་རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དམ་པ་དང༌། བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །ཁྱད་པར་རྡོར་སེམས་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་རྣལ་འབྱོར་མཐུ་དཔུང་སྐྱེད། །མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་སུམ་ཅུ་ཡབ་ཡུམ་སྲས། །བཀའ་ཉན་བྲན་གཡོག་མངག་གཞུག་བཅས་རྣམས་ཀྱིས། །གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་རྣལ་འབྱོར་མཐུ་དཔུང་སྐྱེད། །སྔགས་འཆང་བདག་གི་རིགས་ཀྱི་སྲུང་མ་དང༌། །ས་ཕྱོགས་འདི་སོགས་ཡུལ་གཞི་གནས་ཀྱི་བདག །ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་ཚེས་ལ་དབང་བའི་ལྷས། གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་རྣལ་འབྱོར་མཐུ་དཔུང་སྐྱེད། །ཅེས་པའི་ཚིག་མཚམས་གསུམ་པོར་གསེར་སྐྱེམས་འབུལ། ཨེ་ཡཾ་ཛྭ་ལ་རཾ་གྲུབ་ཁང་ཡངས་ཤིང་གཏིང་ཟབ་པའི་ནང་དུ་ཏྲི་ལས་དམ་སྲི་ཕོ་མོ་རིད་ཅིང་ཉམ་ཐག་པའི་ལུས་ཅན་དུ་གྱུར། བཛྲ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀོ྅ཧཾ། རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོའི་སྐུར་གྱུར། ན་མོ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི༴ ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི༴ ཞི་ཁྲོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི། སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ཕྱག་བརྙན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུས། མ་རུངས་པའི་སེམས་ཅན་ཡ་མ་དམ་སྲིའི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །ཏྲི་ཡཾ་ཛཿཏྲི་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཅེས་བདེན་པ་དང་འགུགས་བསྟིམ་ལན་གསུམ་བྱས་ལ་དྲག་སྔགས་སོ་ལྔ་པ་བཟླ་ཞིང་ཐུན་བྲབ། ཧཱུྃ་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་འདིར༔ དངོས་གྲུབ་བར་ཆད་བྱེད་པའི་བགེགས༔ བཀའ་ལས་འདའ་བྱེད་དམ་སྲི་རྣམས༔ མནན་ཅིང་གཟིར་རོ་སྟྭཾ་བྷ་ཡ༔ ཡ་མ་དམ་སྲི་སྟྭཾ་བྷ་ཡ་ནན༔ ཨོཾ་ལཾ་ཧཱུྃ་ལཾ་མཱ་ར་ཡ་ནན༔ ཞེས་པས་མནན་ལ་དོང་ཁ་བཅད། མཆེད་རྣམས་ལག་གཡས་སྟེང་དུ་བྱས་ནས་བསྣོལ་བའི་མཐེའུ་ཆུང་རྣམས་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་སྦྲེལ་ཏེ། སུམྦྷ་ནི་དང༌། ཧཱུྃ་ང་ནི་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་སྟེ། །ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་སྤྱི་ནས་གནོན། །དགྲ་བགེགས་སྡིག་ཅན་འབྱུང་པོ་རྣམས། །དུག་གསུམ་ལས་ཀྱི་ཁང་བུར་མནན། །མནན་ནོ་བཅིངས་སོ་སྟྭཾ་བྷ་ཡ། །རྡོ་རྗེ་བྲོ་ཡི་རྒྱས་བཏབ་པས། །སུས་ཀྱང་འཇིག་པར་ནུས་མ་ཡིན། །ཨོཾ་ལཾ། ཨཱཿལཾ། ཧཱུྃ་ལཾ་སྟྭཾ་བྷ་ཡ་ནན། ཞེས་པས་བྲོ་བརྡུང༌། དེ་ནས་བར་མཚམས་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒོའི་ཡ་ཐེམ་གྱི་ཕྱི་ངོས་སུ། གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་རྟེན་བཏགས་པའི་མདུན་ཏུ་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་དང་གཏོར་མ་དཀར་ཟླུམ་ཞིག་ཀྱང་བཤམ། མཆོད་གཏོར་སྔར་ལྟར་བསང་སྦྱང་བརླབ། རྟེན་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཧཱུྃ་ཡིག་ལས་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ནག་པོ་དབྱུག་པ་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པའི་སྐུར་གྱུར། བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤཔྡའི་བར་གྱིས་མཆོད། ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་དང་རྡོར་ཐལ་གྱི་རྒྱས་གཏོར་མ་འབུལ། ཧཱུྃ་གསང་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་ཕོ་བྲང་ནས། །བཅོམ་ལྡན་ཆོས་རྗེས་བཀའ་སྩལ་ལྟར། །བདག་ཅག་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པ་པོ། །བཀའ་གསང་གཞུང་ཆེན་འདི་སྒྲུབ་ཀྱིས། །འདི་ལ་གནོད་ཅིང་བར་གཅོད་རྣམས། །སྒོ་འདི་ཡན་ཆད་མ་བཏང་ཞིག །ཕྱི་འཁོར་སྐྱོང་བའི་མུ་རན་ལ། །རྡོ་རྗེ་ཡལ་གམ་ཐུབ་པར་མཛོད། །ཨོཾ་བཛྲ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ཞེས་བཟླས་ནས་མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང་ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་བཞུགས་བྱ། དེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འོག་གཞིའི་ཕྱོགས་བཞི་དང་མཚམས་བཞི། ཤར་ནུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྣམས་སུ་ཕུར་གདན་བཅུ་བཀོད། སློབ་དཔོན་ཤར་དུ་ཞལ་ཕྱོགས་པའི་མདུན་དུ་སེང་ལྡེང་གི་ཕུར་བུ་བཅུ་ཙནྡན་དམར་པོས་ཁ་དོག་བསྒྱུར་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ་བཅིངས་པ་བཀོད་ལ། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཧཱུྃ་ཡིག་བཅུ་སྤྲོས་ཕུར་བུ་རྣམས་ལ་ཐིམ་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྟོད་ཁྲོ་བོའི་གཟུགས་ཅན་སྨད་ཕུར་བུ་འབར་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པར་བསམ་ལ། འདོད་རྒྱལ་གྱི་རྒྱ་དང་ཧཱུྃ་བཞི་པའི་སྔགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བཅུའི་བགེགས་རྣམས་བཀུག་པ་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་ཏ་སརྦ་དུཥྟཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་གནོད་བྱེད་འབྱུང་པོ་མཱ་ར་ཡཱ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཞེས་པའི་སྔགས་ལན་བཅུས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕུར་བུ་རྣམས་ཤར་ནས་གཡས་བསྐོར་དང༌། མཚམས་བྱང་ཤར་ནས་གཡོན་བསྐོར། སྟེང་གི་ཕུར་བུ་ཤར་གྱི་ཤར་དང༌། འོག་གི་ཕུར་བུ་ནུབ་ཀྱི་ནུབ་ཏུ་གདབ། བགེགས་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་ཕུག་ནས་གཡོ་འགུལ་མེད་ཅིང་འོད་གསལ་བར་བསམ་ཞིང་ཕུར་བུ་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོར་འཁྲིགས་པས་ཕྱོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་གྱུར། ཧཱུྃ་ང་ནི་ཡེ་ནས་རང་བྱུང་བའི༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར༔ ཆེ་མཆོག་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཐུགས་ལས་ཁྲོ་ཆུང་མཚོན་ཆ་དང་༔ རབ་འབར་མེ་ཡི་ཚྭ་ཚྭ་འཕྲོ༔ ཕྱོགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་རབ་ཏུ་གཏམས༔ བར་ཆད་ཀུན་གྱིས་མི་ཕྱེད་པའི༔ གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེའི་གུར་དུ་གྱུར༔ བཛྲ་ཀྲོ་ཏ་ཙཀྲ་རཀྵ་ཛྭ་ལ་རཾ་ཧཱུྃ་བྷྲཱུྃ༔ ཞེས་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། བསྲུང་བྱ་སྲུང་བྱེད་སྲུང་བ་ཐམས་ཅད་གདོད་ནས་སྤྲོས་བྲལ་དུ་འོད་གསལ་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་སྲུང་འཁོར་ཡང་བསྒོམ་པ་སྟེ། དེ་དག་ནི་ནུབ་དང་པོའི་བྱ་བའོ། །འདི་དག་གི་སྐབས་སུ་ཕྱི་བཤགས་སཱཙྪ་བཏབ་པ། ཆུ་གཏོར་གཏོང་བ། མདོ་སྡེ་ཀློག་པ། གླུད་གཏོར་གསེར་སྐྱེམས་ལ་སོགས་པ་དགེ་བའི་དཔུང་སྐྱེད་ཅིང་བར་གཅོད་ཞི་བའི་ཐབས་ཀྱི་རིམ་པ་ཇི་ལྟར་འགྲུབ་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་སྟ་གོན་ནི། བདག་བསྐྱེད་མཆོད་གཏོར་སྔ་ཉིན་ལྟར་བཤམ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཞི་ལ་བདུད་རྩི་ལྔ་དང་བསྲེས་པའི་དྲི་བཟང་གི་ཐིག་ལེ་གྲུ་བཞི་པ་ལ་མེ་ཏོག་དཀར་པོའི་ཚོམ་བུ་བཀོད། དེའི་མཐའ་བསྐོར་དུ་ཕྱི་མཆོད་གཡས་བསྐོར་དུ་བཤམས་ལ་བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་བསྡུ་ལྡངས་ཀྱི་བར་སོང་ནས། སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་གི་འོད་ཟེར་གྱིས་སོགས་ནས། ཨོཾ་ཕྱོགས་བཅུ་ཀུན་ན་སོགས་ཚིགས་བཅད་དང༌། ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། གདོད་ནས་གྲུབ་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཐམས་ཅད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ས་གཞིའི་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་བཞུགས་པར་གྱུར། ཞེས་མོས་ལ། བདེ་བར་གཤེགས་སོ་སོགས་མཆོད་པ་རྒྱས་པ་མདུན་བསྐྱེད་ལྟར་རམ། དེ་ལས་བསྡུས་པ་ཅི་རིགས་དང༌། ཨོཾ་བླ་མ་དཔལ་ལྡན་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། སྙན་གསན་དབབ་པ་ནི། སློབ་དཔོན་གྱིས་པུས་མོ་གཡས་པ་བཙུགས་སྤོས་དང་བཅས་པའི་རྡོར་དྲིལ་འཛིན་ལ། ཨོཾ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཀྱེ༔ སྔོན་གྱི་ཞལ་བཞེས་དགོངས་མཛོད་ལ༔ བདག་དང་སློབ་མ་རྣམས་དོན་ཏུ༔ བཅོམ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་མཆོད་བགྱིད་ན༔ དགྱེས་མཛད་བརྩེ་བས་དགོངས་ནས་ནི༔ ནངས་པར་འདིར་ནི་འབྱོན་པར་མཛོད༔ ཅེས་ལན་གསུམ་བརྗོད་ལ། བདག་བསྐྱེད་སྐབས་ལྟར། ཨོཾ་དཔག་མེད་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཉིད་ལས༔ སོགས་ཀྱིས་མཆོད་བཛྲ་མུཿས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར། ཞེས་མོས། བཞི་པ་ཐིག་ཚོན་གྱི་བྱ་བ་ལ་ཐོག་མར་གོ་མ་ཡེ་གཏོང་བ་ནི། ཧཱུྃ། གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ རང་བྱུང་བདུད་རྩི་རྣམ་པ་ལྔས༔ ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གྲུབ་ཕྱིར༔ ཁྱབ་བརྡལ་ཆེན་པོར་ཆག་ཆག་འདེབས༔ ཨོཾ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་དྷ་ལ་བྷྲཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་འཇམ་རོལ་དང་བཅས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཞི་བ་བྱུང་གིས་བྱུག །དྲི་བཟང་དང་སྦྱར་བའི་བདུད་རྩི་ལྔའི་ཆུ་རྡོ་རྗེའི་ཁུ་ཚུར་གྱིས་གཏོར་བ་བྱང་ཤར་ནས་གཡས་བསྐོར་དུ་ཁྱེ་མ་མེད་པར་བྱུག་གོ། །དེ་ནས་ཐིག་ཚོན་གྱི་བྱ་བ་དངོས་ནི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆོ་གའི་གཞུང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་རོ། །ལྔ་པ་རྒྱན་བཀོད་པ་ནི། སློབ་དཔོན་རྡོར་དྲིལ་དང་སྤོས་ཀྱི་རེང་བུ་འཛིན་པས་ཐོག་དྲངས། མཆེད་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་མྱང་གྲོལ་རིལ་བུ་སྒྲུབ་པ་དང་འབྲེལ་ན་དེའི་སྣོད་བྷནྡྷ་ཁ་སྦྱོར། རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ། ཐོད་པ། མེ་ལོང༌། ཤེལ་རྡོ། རལ་གྲི་བཞི། མདའ་བཞི། ཕུར་བུ་བཞི། གདུགས། བ་དན་བཞི། རྒྱལ་མཚན་བཞི། ཉེར་སྤྱོད་ཙམ་ཐོགས་པའི་སེར་སྦྲེང་གིས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གཡས་སུ་བསྐོར་ཞིང༌། ཧཱུྃ་ཡེ་ཤེས་བུམ་པ་རྡོ་རྗེའི་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བཞུགས་པའི་གནས། །སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་དང་དབྱེར་མེད་ཅིང༌། །དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ་ཕྱིར་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཨཱཿ སརྦ་ས་མ་ཡ་ཊིཥྛ་ལྷན། ཞེས་འཇམ་རོལ་དང་བཅས་པས་རིལ་བུ་སྣོད་ཡོད་ན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་མཉྫིའི་སྟེགས་ལ་བཀོད། དེ་སྟེང་འཕྲུལ་སྟེགས་ལ་རྣམ་བུམ་གྱི་ཁར་ཐོད་པ་མེ་ལོང་ཤེལ་རྡོ་བཅས་བཞུགས་སུ་གསོལ། དེ་ནས་རལ་གྲི་སོགས་ཚིག་བསྟུན་ཕྱོགས་མཚམས་སུ་མཛེས་པར་བཀྲམ་ཞིང༌། ཧཱུྃ༔ ཤེས་རབ་རལ་གྲིས་ཉོན་མོངས་དྲྭ་བ་གཅོད༔ ཡེ་ཤེས་མདའ་ཡིས་མ་རིག་དུག་གསུམ་འབིགས༔ ཕྲིན་ལས་ཕུར་པས་བར་ཆད་བདུད་དཔུང་འདུལ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་རྒྱན་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཧཱུྃ་བྱམས་པའི་གདུགས་མཆོག་འཁོར་བའི་ཚ་གདུང་སྐྱོབ༔ ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་བར་ཆད་བདུད་ལས་རྒྱལ༔ ཤེས་རབ་འཕན་དར་བྱང་ཆུབ་ཆོས་རྣམས་རྫོགས༔ རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཛེས་པའི་རྒྱན་དུ་འབུལ༔ བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ༔ ཨརྒྷཾ་མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་དང་༔ དྲི་ཆབ་ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་སྤྲུལ་ཀུན་བཟང་མཆོད་པ་རྣམས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཆོད་ཕྱིར་འབུལ་བར་བགྱི༔ སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་སོ་སོའི་མཐར་འཇམ་རོལ་བྱ། ལག་ལེན་བདེ་ཁྱད་གདུགས་ཐོག་མ་ནས་དབུབ། བྱང་ཤར་མཚམས་འཛིན་མེ་ཏོག་ནས་བརྩམས་ཕྱོགས་མཚམས་བརྒྱད་དུ་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ལྔ་གཡས་བསྐོར་དུ་བཀོད། མདུན་ལྟ་བུ་གང་བདེར་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷའི་འདས་གཏོར་བླ་གཏོར་ཟླུམ་པོ་ཐེབ་ཀྱུ་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་དཀར་པོ་དང༌། དཔལ་གཏོར་ཟུར་གསུམ་ཀྱུ་གུ་ང་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་བ་དམར་པོ་བཅས་རྒྱན་སྤྲོས་དར་གདུགས་ཅན། དེ་དག་གི་གཡས་སུ་དམ་ཅན་སྤྱིའི་གཏོར་སྤུངས་དང་ཆད་མདོ། གཡོན་དུ་སྔགས་སྲུང་མའི་གཏོར་མ་དང་བརྟན་མ། གཡས་གཡོན་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྫས་དང་སྦྱར་བའི་སྨན་རག་རྣམས་བཀོད། འགྲུབ་ན་ཕྱི་མཆོད་བརྒྱ་རྩའམ་སྟོང་མཆོད་ལ་སོགས་པ་དང༌། སྨན་རག་གཏོར་མ་ཚོགས་གཏོར་རྣམས་ཀྱང་བརྒྱ་རྩའི་ཕྲེང་བས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མཐའ་བསྐོར་ཞིང༌། བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རྒྱལ་སྲིད་སོགས་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་བྲིས་འབུར་ཡང་བཀྲམ་པ་དང༌། གོས་དང་རྒྱན་གྱི་ཡོ་བྱད་སོགས་འདུ་བྱ། སྔར་སྲུང་བའི་ཚེ་བཏབ་པའི་ཁྲོ་བཅུའི་ཕུར་བུ་རྣམས་ཀྱང་ཕྱོགས་མ་འཆོལ་བར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མཐར་བཀོད། སྒྲུབ་མཆོད་དངོས་གཞི་ལ་མཁོ་བའི་སྤོས་རོལ་གཡབ་དར། བསང་ཆུ་འཐོར་གཡབ། སྔོན་འགྲོ་དཀར་བགེགས། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད། གཏེར་གཞི་དང་ཆད་བརྟན་གྱི་གཏོར་མ། ཧོམ་ཁུང་དུ་ཉུ་ལེའི་ལིངྒ་ཐུན་རྫས། གདབ་ཕུར། མཆོད་པ་ཁ་གསོ་བར་སྟབས་བདེ་སླད་དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་ངོས་ཕྱི་རོལ་དུ་ཕྱི་མཆོད་ཕྲེང་ཚར་དང༌། མེ་ཏོག་སྤོས་དང་ཞལ་ཟས་སོགས་ཁ་གསོ་བྱེད་རྣམས་ཀྱང་གྲབས་སུ་ཚུད་པར་བྱའོ། །དེ་ཉིན་གཉིས་པའི་བྱ་བ་གྲུབ། མགྱོགས་ཁྱད་ལྟ་བུར་སྔོན་འགྲོའི་ཉི་མ་གཉིས་པོ་སྦྲེལ་ན། ཕུར་གདབ་སྲུང་འཁོར་གྱི་འཕྲོས་དེ་མ་ཐག་པར། ལྷ་སྟ་གོན་གྱི་ཉེར་བསྡོགས་གྲངས་སུ་ཚུད་པར་བྱས་ནས། བདག་བསྐྱེད་སྐབས་ལྟར་མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ། སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་གི་འོད་ཟེར་སོགས་མན་ཆད་གོང་སྨོས་དཀྱུས་བཞིན་བཏང་བས་འགྲུབ་བོ། །གཉིས་པ་སྒྲུབ་མཆོད་དངོས་གཞི་ལ། སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཞལ་ཕྱོགས་པའི་མདུན་གཡོན་ནས་བརྩམས། ནང་མཆོད་རྡོར་དྲིལ་ཅང་ཏེའུ་མེ་ཏོག་གི་སྣོད་ལས་བུམ་རྣམས་བཞག །གཞན་རྣམས་ཀྱང་ཇི་ལྟར་འོས་པར་འཁོད་ལ་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས། གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་དང་སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་གང་འོས། བརྒྱུད་འདེབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། སྔོན་གཏོར་ནས་བརྩམས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་དང་རྒྱལ་སྲས་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་མཛད་པའི་ལྷན་ཐབས་ཟུར་འདེབས་ལྟོ་སྦྱར་བའི་བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་བསྡུ་རིམ། མདུན་བསྐྱེད་ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་པའི་བར་བྱས་ནས་བཟླས་གྲངས་ཀྱི་གཙོ་བོ་འདིར་བཟུང༌། གལ་ཏེ་མྱང་གྲོལ་རིལ་བུ་སྒྲུབ་པ་དང་འབྲེལ་ན་དེའི་འདོན་བྱ་དང་ལག་ལེན་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང་རབ་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན། གལ་ཏེ་དབང་བསྐུར་གནས་ལུང་སོགས་དང་སྦྲེལ་ན་བུམ་པའི་འཛབ་ཀྱང་བྱ། དེ་མཐར་ཉུ་ལེ་སྐྲོད་ཅིང་བྱིན་འབེབས་བྱ་བའམ་འགྲུབ་ཏུ་རུང་ན་བུམ་འཛབ་མཐར། ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་གི་བཤགས་པ་སོགས་ཡན་ལག་ལྷག་མ་རྣམས། དམ་བཅའ་ཙམ་མམ་སྐོང་ཆེན་ལྔ་དག་འགྱུར་དང་བཅས་པ་བྱིན་རླབས་ནས་ལྷག་མའི་བར་ཚོགས་མཆོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཏང་ཞིང་དེ་དག་ལ་དབྱངས་རོལ་དང་གསོལ་གདབ་སོགས་ཀྱི་སྤྲོས་པ་མི་དགོས། ཉུ་ལེ་སྤྲོད་པ་དང་བྱིན་འབེབས་ལན་གཅིག་ལས་མི་བྱེད་ན་དགོངས་མོ་བརྟན་མ་སྐྱོང་བའི་རྗེས་སུ་ཉུ་ལེ་བསྐྲད། བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་རྗེས་སུ་བྱིན་འབེབས་བྱ་བ་ཡིན་ཀྱང་ཐུན་རེ་རེ་བཞིན་དེ་དག་བྱེད་པར་སྤྲོ་ན། སྐབས་འདིར་ཉུ་ལེའི་ལིངྒ་སློབ་དཔོན་གྱི་དྲུང་དུ་བཤམ། ཨེ་ཡཾ་རཾ་ཛྭ་ལ་རཾ། བྲུབ་ཁུང་ཡངས་ཤིང་གཏིང་ཟབ་པའི་ནང་དུ་ཏྲི་ལས་དངོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་ཅིང་ལོག་པར་འདྲེན་པའི་འབྱུང་པོ་ཉུ་ལེ་བདུད་ཀྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ཉམ་ཐག་པའི་གཟུགས་ཅན་ཏུ་གྱུར། ན་མོ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི༴ ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི༴ ཞི་ཁྲོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི༴ སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ཕྱག་བརྙན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི༴ བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས། དངོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་ཅིང་ལོག་པར་འདྲེན་པའི་འབྱུང་པོ་ཉུ་ལེ་བདུད་ཀྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །ཏྲི་ཡཾ་ཛཿཏྲི་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ དྲག་སྔགས་སོ་ལྔས་ཐུན་བྲབ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་སརྦ་དུཥྟཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་ཤཱ་ཏྲཱུཾ་མ་ར་ཡ་རྦད། ཅེས་ཕུར་བུ་འདྲིལ་ཞིང་གདབ། དེ་ནས་སྦྱར་སྤོས་དྲི་ཞིམ་པོ་བསྲེག །ཞྭ་སོགས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་ལ། འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེའི་དུས་ལ་བབ། །ཁྱད་པར་བསྟན་པའི་དུས་ལ་བབ། །མཐུ་རྩལ་དབྱུང་བའི་དུས་ལ་བབ། །བྱིན་གྱིས་རློབས་པའི་དུས་ལ་བབ། །དབང་མཆོག་སྐུར་བའི་དུས་ལ་བབ། །དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་དུས་ལ་བབ། །མཐུ་ཆེན་བདུད་འདུལ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །བྱིན་ཆེན་བྱིན་ཕོབ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །དབང་ཆེན་དབང་བསྐུར་བཅོམ་ལྡན་འདས། །དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །བདག་ཅག་ལས་འབྲས་མཆིས་པར་མཛོད། །ཅེས་དང༌། ཡིག་བརྒྱའི་མཐར། ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿར་ར་ར་ར་ཙ་ལ་ཡ་ཙཱ་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཨཱཿཧ་ཛྷཻཾཿ ཞེས་ཐོད་རྔ་སོགས་རོལ་མོའི་སྒྲ་སྦྱར་ཞིང༌། དར་སྣ་ལྔའི་གཡབ་མོ་འདོར་ཏེ་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་ལ་བྱིན་དབབ། ཛབ྄་དབྱངས་བྱ་ཞིང་ཚོགས་གྲོལ་བས་ཐུན་དང་པོ་འགྲུབ། ཐུན་གཉིས་པར། བླ་མ་རིག་འཛིན་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོའི་སོགས་སྔོན་འགྲོ་རྒྱུད་དག་པར་བྱེད་པ་ནས་བྱིན་དབབ་པ་ཡན་ཆད་སྔ་མ་ཇི་ལྟ་བར་བསྐྱར། ཐུན་གསུམ་པར་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བ་ལས་སྐོང་ཆེན་དག་འགྱུར་བཅས་པའི་རྗེས་སུ་སྤྲོ་ན་བདག་འཇུག་བླང། མ་གྲུབ་ཀྱང་འགལ་བ་མེད། དེ་ནས་དམ་ཅན་སྤྱི་གཏོར། སྔགས་སྲུང་མའི་བསྟོད་པའི་མཐར་བསྡུ་ན་སྐོང་བ་སྦྲེལ་བ་དང༌། གཏེར་གཞི། ལས་རྡོར་གྱིས་གསོལ་གདབ་བཅས་ཚོགས་བྱིན་རླབས་ནས་སྦྱོར་མཆོད་ཀྱི་བར་བཏང་ལ་ཚོགས་འབུལ་དྲང་བྱ། རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་གོང་དུ་སྐོང་བ་མི་གཏང་བར་སྐབས་འདིར་བྱིན་རླབས་སྔོན་འགྲོས་སྔགས་སྲུང་མའི་སྐོང་བ། བཤགས་པ་ཕྲིན་བཅོལ་བཅས་སྦྱར། གང་ལྟར་འདིར་ཆ་གསུམ་བཏང་ལ་སྨོན་ལམ་ཚིག་བཞིའི་མཐར་ལས་རྡོར་གྱིས་གསོལ་གདབ་བཅས་ལྷག་མ་བསྔོས་ལ་བཙོན་དུ་འཛིན། དམ་ཅན་སྤྱི་གཏོར་གྱི་གཏོར་འབུལ་ནས་བཀྲ་ཤིས་བར་མཐར་དབྱུང༌། དེ་ནས་ཆད་མདོ་དང་བརྟན་མ་འབུལ་མཚམས་བསྡུ་ན་གོང་གསལ་ལྟར་ཉུ་ལེ་ལ་ཕུར་གདབ་བྱ། ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་རྗེས་སུ་བཀྲ་ཤིས་གྲུབ་ཀྱི་བར་མི་བྱ། གོང་ལྟར་མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ། རྗེས་ཆོག་མཆོད་བསྟོད། ནོངས་བཤགས། རྡུལ་ཚོན་རས་བྲིས་སྐབས་ཕྱེད་པའི་བརྟན་བཞུགས་སྤྱི་མཐུན། བསྡུ་ལྡངས་བསྔོ་སྨོན། བཀྲ་ཤིས་བཅས་གྲུབ་ནས་གོང་དུ་མ་སོང་ན་ཉུ་ལེ་གཟིར་བ་སྔར་སྨོས་པ་ལྟར་རམ་སྤྱི་འགྲོའི་རྒྱས་པ་སྦྱར་ཡང་རུང་ལ་ཕུར་གདབ་གྲུབ་པའི་མཚམས་སུ་བཀའ་བརྒྱད་ལྟར་དཔལ་གྱི་ཕོ་ཉ་ཀུན་ཐུབ་རྒྱལ་མོ་བསྐུལ་ལ་ཐུན་བྲབས། །བྱིན་འབེབས་གོང་སྨོས་ལྟར་རམ། རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་གི་བྱིན་འབེབས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཉིད་སྦྱོར་ནའང་སྐབས་སུ་འཚམས་པར་འགྱུར་རོ། །འདི་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཛབ྄་རྒྱུན་འཛུག་པ་དང༌། ཐུན་དང་པོའི་བསྙེན་པའི་སྐབས་ནས་སྔགས་རྒྱུན་ལེན་པ་གཉིས་སུ་སྣང་བ་གང་ལྟར་བྱས་ཀྱང་འགལ་བ་མེད་མོད། །ད་ལྟར་ཕྱག་ལེན་ཕྱི་མ་ལྟར་བྱེད་ཅིང་དེ་ནས་བརྩམས་ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་ཛབ་སྔགས་གསུང་མི་ཆད་དུ་བཟླ། ཐུན་བརྗེ་ལེན་སྐབས་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་བསྟོད་བསྡུས་པ་རེའང་བྱ་བར་གསུངས་སོ། །མཚན་ཐུན་རྣམས་ལའང་སྔོན་འགྲོ་རྒྱུད་དག་ནས་བྱིན་འབེབས་ཡན་ཉིན་ཐུན་གཉིས་པ་དང་འདྲ་བ་ལས་མདུན་བསྐྱེད་མཆོད་ཚིག་རྒྱས་པ་མ་ལྕོགས་ན་བདག་བསྐྱེད་ལྟར་བྱ་བ་དང༌། སྐོང་ཆེན་ལྔའང་མ་ལྕོགས་ན་བཞག་ཏུ་རུང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་ཐུན་དྲུག་ལྕོགས་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས་ཤིང༌། ཅིས་ཀྱང་མ་འཁྱོངས་ན་ཉིན་ཐུན་གཉིས། མཚན་ཐུན་གཉིས་ཏེ་ཐུན་བཞིར་བྱས་ཀྱང་ཆོག་གོ། །གསུམ་པ་རྗེས་སྒྲུབ་པ་གྲུབ་པའི་ཉིན་ཐ་མའི་བྱ་བ་ནི། ཚོགས་མཐའ་མ་བསྟབ་པའི་དུས་ཉུ་ལེའི་ལིངྒ་མེར་བསྲེགས་པའི་ཐལ་བ་ཆོས་སྐྱོང་གཏོར་མར་བསྟབ། བདག་འཇུག་ངེས་པར་བླང་བའི་རྗེས་ཙམ་དུ་ཁ་སྐོང་ལ་ཞི་བ་དང་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོའི་དོན་དུ་མཆོག་གི་སྦྱིན་སྲེག་ཅི་རིགས་པ་བསྙེན་སོང་གི་སློབ་དཔོན་གཞན་པ་དང་གྲྭ་པ་གྲངས་བཅད་ཀྱིས་བསྒྲུབ། དེའི་སྦྱོར་དངོས་ཀྱི་བྱ་བ་གཞུང་གསལ་ལྟར་ལ་འདས་པའི་མེ་ལྷ་མཆོད་པའི་བསྐྱེད་ཆོག་སྐབས། བཀོད་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་སྟེང་དུ་པདྨ་ཟླ་བའི་གདན་བཀྲ་ལམ་གྱིས་གསལ་བར་གྱུར། ཨོཾ་ཕྱོགས་བཅུ་ཀུན་ན་སོགས་བརྗོད་ཅིང་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་སྤོས་རོལ་གྱིས་མཚོན་པར་ཚོམ་བུ་སྤྱན་དྲངས་ལ། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ ཡིག་བརྒྱ་ལན་གཅིག །ཐབ་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་བཞུགས་པ་ནི་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་སོགས་ནས་གསལ་བར་གྱུར། དེ་ནས་ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་དཀྱུས་བཞིན་ལ། རྗེས་གཤེགས་གསོལ་སྐབས། བཛྲ་མུཿ མེ་ཐབ་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་བའི་ཐུགས་ཀར་གཤེགས་པར་གྱུར། ཞེས་སྦྱར་ལ་ལས་རྡོར་གྱིས་ཚོམ་བུ་སླར་སྤྱན་དྲངས་པ་ནི་ཁྱད་པར་རོ། །ལྷག་ཆོག་གི་སྐབས་སྔར་བཙོན་འཛིན་བྱས་པའི་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱང་སྒྲུབ་ཁང་གི་ཕྱི་རོལ་ལྷོ་ནུབ་གོམས་པ་བདུན་ཅུའི་སར་སྤུངས། བརྟན་མ་བསྐྱངས་གྲུབ་པའི་རྗེས་སུ་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མདུན་ཏུ་འབྲང་རྒྱས་སོགས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་རྒྱས་པའམ། བསྡུ་ན་ཚེ་རིལ་ཚེ་ཆང་ཙམ་བཤམ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བི་ཤྭ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཛྭ་ལ་མཎྜ་ལ་ཕཊ་ཕཊ་ཧ་ལ་ཧ་ལ་ཧཱུྃ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་གུ་གུལ་གྱིས་བདུག །ཡུངས་ཀར་གྱིས་བྲབ། རོལ་མོའི་ཚམ་རྔམས་དང་བཅས་ཏེ་བགེགས་བསྐྲད། ཨོཾ་བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ། ཞེས་པས། སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་གུར་ཁང་མེའི་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བས་བར་མཚམས་མེད་པར་བཅིངས་ཏེ་ཅིས་ཀྱང་མི་ཤིགས་པར་གྱུར་པར་བསམས་ལ་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་མས་བྱིན་དབབ། ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་ནི། །སོགས་ཀྱིས་བཤགས་པ་བྱ། དཀྱིལ་འཁོར་པའི་གནས་གསུམ་ལས་སྤྲོས་པའི་འོད་ཟེར་རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ། སླར་ཡང་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་འཁོར་འདས་ཀྱི་བཅུད་དང་དྭངས་མ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་མ་ལུས་པ་བསྡུས་ནས་སྒྲུབ་རྫས་རྣམས་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར་པར་མོས། ཡིག་བརྒྱའི་ཤམ་དུ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ། ཡང་མྱང་གྲོལ་སྒྲུབ་པ་དང་འབྲེལ་ན། སྒྲུབ་རྫས་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པས་རང་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར་པར་བསམས་ལ་ཡིག་བརྒྱའི་མཐར། ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཨ་མྲྀ་ཏ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ཞེས་སྦྲེལ་བ་བརྒྱ་སྟོང་སོགས་བཟླ་ཞིང༌། མཐར་སྨན་གཏོར་རཀྟས་མངའ་གསོལ་བ་ནི། གཙང་རྨེའི་དྲི་རྟོག་ཀུན་བྲལ་བའི༔ སོགས་དང༌། ཤ་ལྔ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་ཅན༔ སོགས་ཀྱིས་རྒྱས་པར་མཆོད་ནས། སྒྲུབ་རྟེན་བནྡྷ་ཁ་སྦྱོར་གནས་བཞིར་གཏུག་ཅིང༌། ཨོཾ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཀྱེ༔ བདག་ལ་རྗེས་སུ་ཆགས་པར་མཛོད༔ སྐྱེ་རྒ་ན་དང་འཆི་བ་སོགས༔ འཇིགས་རུང་སྲིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལས༔ མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་སྐྱོབས་ཤིག༔ སྡིག་པ་ཀུན་ལས་རྣམ་གྲོལ་ཞིང་༔ ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཆེའི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཤིག༔ ས་མ་ཡ་སིདྡྷི་ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ ཞེས་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་བཅས་པས་དངོས་གྲུབ་བླང་ཞིང༌། ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་བའི་དམ་རྫས་བདུད་རྩིར་གྱུར་པར་མོས་ལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རྫས་རྣམས་གཡས་བསྐོར་གཡོན་བསྐོར་དུ་སྟོབ་ཅིང་ལོངས་སྤྱོད། དེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་རྗེས་ཆོག་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས། མཆོད་བསྟོད་ཡན་ཆད་དཀྱུས་བཞིན་ལ། རྡུལ་ཚོན་ཡིན་ན་བརྟན་བཞུགས་བོར་ནས། ཨོཾ་ཁྱེད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་སོགས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་འོད་གསལ་དུ་བསྡུ། སླར་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་ལྷར་ལྡངས་ལ་གོ་བགོ་ལུས་བསྲུང་བྱ། ཕྱི་རོལ་དུ་སོང་ནས་རྒྱལ་ཐོ་བཞི་ལ། མཆོད་གཏོར་བཤམས་ནས་བྱིན་རླབས་བསྐྱེད་བསྟིམ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་བ་རྣམས་ཐོ་སྡོམ་ལྟར་ལས། བསྟོད་པའི་རྐང་པ་ཐ་མ་ཤར་ཕྱོགས་བགེགས་སོགས་ཀྱི་ཚབ་ཏུ། བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་སྦྱར་བའི་མཐར་བཛྲ་མུཿས་གཤེགས་སུ་གསོལ། སྒོ་བྱང་ལ། མཆོད་གཏོར་བཤམ་བཀོད་རློབ་པ་བསྐྱེད་དྲངས་བསྟིམ་དབུལ་རྣམས་སྡོམ་པ་ལྟར་ལ། བཛྲ་མུཿས་གཤེགས་སུ་གསོལ། དེ་ནས་ནང་དུ་ལོག་སྟེ། སྐམ་པའི་རྒྱས་ཕུར་བུ་རྣམས་མས་རིམ་ནས་བཏོན་པ། ཨོཾ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ལོ་ཙ་ནི་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ནེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བཟླས་པའི་འོ་མས་ཕུར་རྩེ་བཀྲུ་ཞིང་ཕུར་ཁུང་ལའང་གཏོར། རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར། ཨ་ཀ་རོ་བཟླ་ཞིང་རྡོ་རྗེས་དབང་ལྡན་གྱི་རྩིགས་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་ལྟེ་བའི་བར་བསྐོར་བའི་རེ་ཁཱ་གསུམ་འཐེན་ཅིང་ལྷ་མཚན་ཅུང་ཟད་བླངས་པ་མགོ་བོར་བཀོད་ཅིང་དོན་ཏུ་གཉེར་བ་རྣམས་ལའང་ཅུང་ཟད་བྱིན་པའི་ལྷག་མ་རྣམས་ཕྱགས་ལ་བུམ་པ་སོགས་སྣོད་དུ་བླུག །དྲི་བཟང་གི་ཆུས་ཐིག་རྣམས་ཀྱང་མཐའ་ནས་རིམ་བཞིན་བསུབ། དེ་ནས་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་མར་མེ་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ་བླ་མེད་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །སོགས་ནས། བླ་མེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །བར་བཀའ་བརྒྱད་སྒྲུབ་ཁོག་ལྟར་མར་མེ་སྨོན་ལམ་དབྱངས་སྙན་པོར་ལེན་ཚུལ་དུ་བྱ། མཐར། བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་དགོངས་སུ་གསོལ། །སོགས་བསྔོ་སྨོན་དང༌། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་ཐོག་དྲངས་བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་པར་བརྗོད། རྡུལ་ཚོན་ཆུ་བོར་གཤེགས་པ་སོགས་དངོས་སུ་མ་གསལ་བ་རྣམས་གསང་བ་སྤྱི་ཆོག་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །རིགས་འདུས་རྒྱལ་བ་འདི་གྲུབ་ན། །རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར། །རྙེད་དཀའ་དོན་ཆེའི་ལམ་བཟང་ལ། །ཆམ་གཅིག་ཞུགས་པའི་སྐལ་ལྡན་ཤོག །འདིས་ཐོབ་དགེ་བའི་ཆ་གང་དེས། །འབྲེལ་ཚད་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུག །དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དང༌། །དབྱེར་མེད་རིགས་ཀུན་བདག་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པ་འདིའང་གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་སྤུངས་ཀྱི་ཡང་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་གི་སྒྲུབ་པའི་སྡེ་རྣམས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་གཏེར་ཆེན་སྐུ་མཆེད་ཀྱི་གསུང་རབ་ལས་ལེགས་པར་བཏུས་ཏེ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

@#/__/dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa dang 'brel ba'i spros bcas sgrub mchod rgyas par bya ba'i lag len rnam grol snye ma zhes bya ba bzhugs so//__@#/__/dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa dang 'brel ba'i spros bcas sgrub mchod rgyas par bya ba'i lag len rnam grol snye ma zhes bya ba/__na mo gu ru badz+ra sa twa ya/__sangs rgyas kun gyi cod pan rigs brgya yi/__/'khor los sgyur mdzad bcom ldan rdo rje sems/__/khyab bdag bla ma'i rnam par shar ba yi/__/zung 'jug chos kyi sku la phyag 'tshal lo/__/de yi sgrub thabs bye ba phrag brgya'i bcud/__/snang mdzad thugs kyi thig le sgrub pa'i tshul/__/gar dbang thugs rje chen po'i gzhung bzhin tu/__/rnam gsal 'jug bde'i lag len 'bri bar bya/__'dir sgrub bya'i lha'i ngo bo phyag rgya gcig pa la tshom bu tshogs su sgrub pa'i chings yongs rdzogs sbyor ba ni rgyud gzhung gi dngos bstan dang mi 'brel bas rang blo 'drid byed tsam du zad kyang*/__sgrub mchod dkyus ma tsam gyi phyag len tshogs bsags sgrub pa'i rnal 'byor dang 'brel ba la 'gal ba med cing myang grol spros bcas sgrub pa'i skabs sogs su legs pa ltar snang bas tshul de 'chad pa la gsum/__sngon 'gro/__dngos gzhi/__rjes kyi bya ba'o/__/dang po la lnga/__sa chog__/mtshams gcod/__sta gon/__thig tshon/__rgyan bkod kyi las rim mo/__/dang po ni/__dus grangs rtags kyi bsnyen pa sngon du song ba'i rnal 'byor pas/__sgrub pa'i gnas khang byi dor dang rgyan gyis spras pa'i gong du stegs bu la bdag bskyed bla gtor dkar po lnga rgyan can gyi g.yas g.yon sman raka__/mdun du chu gnyis nyer spyod phreng tshar bsham/__dkyil 'khor gyi gzhir many+dzi'i steng du sa lha'i gtor ma dkar zlum bshams pa'i mthar/__byang shar du mtshams 'dzin gyi me tog nas brtsams chu gnyis nyer spyod g.yas bskor du bsham/__brgyud 'debs bsang chu byin rlabs tshogs bsags nas brtsams/__bdag bskyed bzlas pa bsdu rim/__lhar ldangs shing gnas gsum byin rlabs par byas la/__mchod pa rnams oM ma hA kro d+hI shwa ri sogs kyis bsang*/__swa b+hA bas sbyang*/__thams cad stong nyid nam mkha'i ngang :__b+h+rU~M las rin chen snod nang du:__oM las phyi nang mchod pa'i tshogs:__so so'i lha mo'i rol par bcas:__rab 'byams nam mkha' gang bar gyur:__oM badz+ra puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bi d+ya shap+da pU dza sa ma ya hU~M:__zhes dang*/__gtor gzhong rat+na'i gzhal yas su:__gtor ma 'dod yon phung por spungs:__oM AHhU~M:lan gsum rgya dang bcas pas gtor ma brlab/__b+hU mi pa ti sa pa ri wA ra badz+ra sa mA dza:__oM badz+ra ar+g+haM pra tIts+tsha swA hA/__nas shap+da'i bar gyis mchod/__b+hU mi pa ti sa pa ri wA re b+h+yaHna maHsarba ta thA ga te b+h+yo bi shwa sogs gsum gyis gtor ma phul la/__hU~M dgongs shig sa bdag lha klu sde dang dpung :__byin rlabs dngos po'i mchod gtor 'di bzhes la:__phrin las gnyan po sgrub phyir sa slong gis:__ci bde bar ni dgyes pas stsal du gsol:__zhes gsol bas sa gzhi byin par bsam la 'jam rol dang bcas pas gtor ma phyir bskyal la mchod pa rnams bsdus te sa slong ba'o/__/de nas oM badz+ra a mr-i ta kuN+Da lI ha na ha na hU~M phaT/__ces brjod la dkyil 'khor gyi gzhir dri dang ba byung gi chu rdo rje khu tshur gyis gtor ba byang shar nas g.yas bskor du byug__/swa b+hA wa'i sngags lan bdun brjod pa dang bstun slob dpon gyis lag g.yas thal mo sar 'jog ste sbyor ba'o/__/rang nyid skad cig gis rdo rje he ru ka khro gtum bzod par dka' ba'i gzi brjid bskal pa'i me ltar 'bar ba'i skur gyur/__hU~M:__yang dag gsang ba'i dkyil 'khor 'dir:__'du ba'i lha rnams ma gtogs pa:__gnod byed gdon bgegs 'byung po'i tshogs:__da lta nyid du so sor dengs:__gal te mi 'gro 'dug gyur na:__'jigs byed khro rgyal thugs khros nas:__rdo rje'i mtshon cha 'bar ba yis:__rdul phran bzhin tu brlag par 'gyur:__zhes bka' bsgo/__hU~M hU~M hU~M bi shwa badz+ra sogs dang*/__sum+b+ha ni'i drag sngags bzla zhing rol mo tsham rngam dang bcas te gu gul gyis bdug__/slob dpon gyis bsnyen pa dang bcas dkyil 'khor gyi sa gzhi la g.yas bskor gyis 'gro zhing thun gyis brab te bzung ba'o/__/gnyis pa srung ba'i slad du mtshams bcad pa la phyi mtshams ni dkyil 'khor gyi khang pa'i phyi rol phyogs bzhir/__tho la sku rten rgyal mtshan dang bcas pa btsugs pa'i mdun tu chu gnyis nyer mchod lnga dang dkar gtor re re bsham/__thog mar shar du phyin la mchod gtor gong smos ltar bsang sbyang byin brlab/__de nas tho bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las rgyal po chen po yul 'khor srung sku mdog dkar po mdzes shing brjid pa'i chas can pi waM 'dzin pa'i skur gyur/__rang gi snying ga nas 'od zer 'phros pas ri rab kyi shar phyogs nas rgyal po chen po yul 'khor srung 'khor bcas badz+ra sa ma ya dzaHsa spyan drangs/__dzaHhU~M baM hoHsa bstim/__oM d+h+riSh+ta rASh+ta ya swA hAH__oM badz+ra ar+g+haM pra tIts+tsha swA hA/__nas/__shap+da'i bar gyis mchod/__na maHsarba ta thA ga te b+h+yo nas khaM swA hA'i bar nam mkha' mdzod kyi sngags lan gsum dang rdor thal phye rgyas gtor ma 'bul/__dri za dag gi bdag po che/__/rgyal po chen po yul 'khor srung*/__/btsun mo sras dang blon por bcas/__/de la bstod de phyag kyang 'tshal/__/mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la/__/shar phyogs bgegs kyi mtshams gcod cig__/ces phrin las bcol/__rang sngags lan gsum bzla/__tiSh+Tha badz+ra zhes me tog 'thor la brtan bzhugs bya/__de bzhin du gzhan gsum po yang rigs 'gre bas/__lhor/__rgyal po chen po 'phags skyes po sku mdog sngon po mdzes shing brjid pa'i chas can ral gri 'dzin pa/__ri rab kyi lho phyogs nas drangs bstim/__oM bi rU D+ha kA ya swA hA:__grul bum dag gi bdag=__/rgyal po chen po 'phag skyes po/__/lho phyogs bgegs kyi=__nub tu/__rgyal po chen po mig mi bzang sku mdog dmar po mdzes shing brjid pa'i chas can sbrul zhags dang mchod rten 'dzin pa/__ri rab kyi nub phyogs nas drangs bstim/__oM bi rU pAk+Sha ya swA hA/__klu dbang dag gi=__rgyal po chen po mig mi bzang*/__/nub phyogs bgegs kyi=__byang du/__rgyal po chen po rnam thos sras sku mdog ser po mdzes shing brjid pa'i chas can be con dang ne'u le 'dzin pa/__ri rab kyi byang phyogs nas drangs bstim/__oM bai shra ma NA ya swA hA/__gnod sbyin dag gi=__rgyal po chen po ngal bsos po/__/byang phyogs bgegs kyi mtshams gcod cig__/ces bya'o/__/nang mtshams ni/__sgrub khang gi sgo ru brub khung gru gsum du bru/__der ra sog gam gro shog la dam sri'i ling+ga bris pa'i snying gar tri ya ma dam sri s+t+wam+b+ha ni dzaHdzaH__zhes bris pa bkod/__gser skyems/__raM yaM khaM gcig__/oM AHhU~M ha ho hrIH__gsum gyis byin brlab/__dbyangs rol bcas/__hU~M rig 'dzin rtsa brgyud bla ma dam pa dang*/__bde gshegs zhi khro rab 'byams dkyil 'khor lha/__/khyad par rdor sems zhi khro'i lha tshogs rnams/__/gser skyems 'di bzhes rnal 'byor mthu dpung skyed/__/ma mgon lcam dral dam can rgya mtsho'i tshogs/__/dregs pa'i sde dpon sum cu yab yum sras/__/bka' nyan bran g.yog mngag gzhug bcas rnams kyis/__/gser skyems 'di bzhes rnal 'byor mthu dpung skyed/__/sngags 'chang bdag gi rigs kyi srung ma dang*/__/sa phyogs 'di sogs yul gzhi gnas kyi bdag__/lo zla zhag dus tshes la dbang ba'i lhas/__gser skyems 'di bzhes rnal 'byor mthu dpung skyed/__/ces pa'i tshig mtshams gsum por gser skyems 'bul/__e yaM dz+wa la raM grub khang yangs shing gting zab pa'i nang du tri las dam sri pho mo rid cing nyam thag pa'i lus can du gyur/__badz+ra ma hA shrI he ru ko\u0f85haM/__rang nyid rdo rje khro bo'i skur gyur/__na mo dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo/__dkon mchog gsum gyi bka' bden pa dang*/__chos nyid rnam par dag pa'i=__chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i=__zhi khro sgyu 'phrul rnam par rol pa'i lha tshogs rnams kyi/__sprul pa yang sprul phyag brnyan dang bcas pa rnams kyi/__bden pa chen po'i mthus/__ma rungs pa'i sems can ya ma dam sri'i rigs su gyur pa thams cad mtshan ma rdzas kyi rten 'di la mchis par gyur cig__/tri yaM dzaHtri badz+ra aM ku sha dzaHdzaHhU~M ba~M hoH__ces bden pa dang 'gugs bstim lan gsum byas la drag sngags so lnga pa bzla zhing thun brab/__hU~M gsang ba'i dkyil 'khor chen po 'dir:__dngos grub bar chad byed pa'i bgegs:__bka' las 'da' byed dam sri rnams:__mnan cing gzir ro s+t+waM b+ha ya:__ya ma dam sri s+t+waM b+ha ya nan:__oM laM hU~M laM mA ra ya nan:__zhes pas mnan la dong kha bcad/__mched rnams lag g.yas steng du byas nas bsnol ba'i mthe'u chung rnams lu gu rgyud du sbrel te/__sum+b+ha ni dang*/__hU~M nga ni 'jigs byed chen po ste/__/khams gsum thams cad spyi nas gnon/__/dgra bgegs sdig can 'byung po rnams/__/dug gsum las kyi khang bur mnan/__/mnan no bcings so s+t+waM b+ha ya/__/rdo rje bro yi rgyas btab pas/__/sus kyang 'jig par nus ma yin/__/oM laM/__AHlaM/__hU~M laM s+t+waM b+ha ya nan/__zhes pas bro brdung*/__de nas bar mtshams ni/__dkyil 'khor gyi sgo'i ya them gyi phyi ngos su/__gshin rje gshed kyi rten btags pa'i mdun tu chu gnyis nyer spyod dang gtor ma dkar zlum zhig kyang bsham/__mchod gtor sngar ltar bsang sbyang brlab/__rten bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las hU~M yig las gshin rje gshed nag po dbyug pa dang zhags pa 'dzin pa'i skur gyur/__badz+ra sa mA dzaH__dzaHhU~M baM hoH__oM badz+ra ar+g+haM nas/__shap+da'i bar gyis mchod/__nam mkha' mdzod kyi sngags dang rdor thal gyi rgyas gtor ma 'bul/__hU~M gsang chen lhun grub pho brang nas/__/bcom ldan chos rjes bka' stsal ltar/__/bdag cag rig 'dzin sgrub pa po/__/bka' gsang gzhung chen 'di sgrub kyis/__/'di la gnod cing bar gcod rnams/__/sgo 'di yan chad ma btang zhig__/phyi 'khor skyong ba'i mu ran la/__/rdo rje yal gam thub par mdzod/__/oM badz+ra ya ma rA dza sa ma ya s+t+waM/__zhes bzlas nas me tog 'thor zhing tiSh+Tha badz+ras brtan bzhugs bya/__de nas dkyil 'khor gyi 'og gzhi'i phyogs bzhi dang mtshams bzhi/__shar nub kyi phyi rnams su phur gdan bcu bkod/__slob dpon shar du zhal phyogs pa'i mdun du seng ldeng gi phur bu bcu tsan+dan dmar pos kha dog bsgyur me tog phreng ba bcings pa bkod la/__rang gi thugs ka nas hU~M yig bcu spros phur bu rnams la thim pa yongs su gyur pa las stod khro bo'i gzugs can smad phur bu 'bar ba'i rnam pa can du gyur par bsam la/__'dod rgyal gyi rgya dang hU~M bzhi pa'i sngags kyis phyogs bcu'i bgegs rnams bkug pa la/__oM badz+ra kro ta sarba duSh+taM badz+ra kI li kI la ya gnod byed 'byung po mA ra yA hU~M phaT:__zhes pa'i sngags lan bcus phyogs kyi phur bu rnams shar nas g.yas bskor dang*/__mtshams byang shar nas g.yon bskor/__steng gi phur bu shar gyi shar dang*/__'og gi phur bu nub kyi nub tu gdab/__bgegs rnams kyi snying phug nas g.yo 'gul med cing 'od gsal bar bsam zhing phur bu las byung ba'i 'od zer srung ba'i 'khor lor 'khrigs pas phyogs mtshams thams cad khyab par gyur/__hU~M nga ni ye nas rang byung ba'i:__sangs rgyas kun gyi 'khor los sgyur:__che mchog badz+ra he ru ka:__thugs las khro chung mtshon cha dang :__rab 'bar me yi tshwa tshwa 'phro:__phyogs mtshams kun tu rab tu gtams:__bar chad kun gyis mi phyed pa'i:__gzhom med rdo rje'i gur du gyur:__badz+ra kro ta tsakra rak+Sha dz+wa la raM hU~M b+h+rU~M:__zhes srung 'khor bsgom/__bsrung bya srung byed srung ba thams cad gdod nas spros bral du 'od gsal ba de kho na nyid kyi srung 'khor yang bsgom pa ste/__de dag ni nub dang po'i bya ba'o/__/'di dag gi skabs su phyi bshags sAts+tsha btab pa/__chu gtor gtong ba/__mdo sde klog pa/__glud gtor gser skyems la sogs pa dge ba'i dpung skyed cing bar gcod zhi ba'i thabs kyi rim pa ji ltar 'grub par bya'o/__/gsum pa sta gon ni/__bdag bskyed mchod gtor snga nyin ltar bsham/__dkyil 'khor gyi gzhi la bdud rtsi lnga dang bsres pa'i dri bzang gi thig le gru bzhi pa la me tog dkar po'i tshom bu bkod/__de'i mtha' bskor du phyi mchod g.yas bskor du bshams la bdag bskyed bzlas pa bsdu ldangs kyi bar song nas/__snying ga'i hU~M gi 'od zer gyis sogs nas/__oM phyogs bcu kun na sogs tshigs bcad dang*/__sa ma ya s+t+waM/__gdod nas grub pa'i bcom ldan 'das rdo rje sems dpa'i dkyil 'khor gyi 'khor lo thams cad dkyil 'khor gyi sa gzhi'i steng gi nam mkha' la bzhugs par gyur/__zhes mos la/__bde bar gshegs so sogs mchod pa rgyas pa mdun bskyed ltar ram/__de las bsdus pa ci rigs dang*/__oM bla ma dpal ldan sogs kyis bstod/__snyan gsan dbab pa ni/__slob dpon gyis pus mo g.yas pa btsugs spos dang bcas pa'i rdor dril 'dzin la/__oM dpal ldan rdo rje sems dpa' kye:__sngon gyi zhal bzhes dgongs mdzod la:__bdag dang slob ma rnams don tu:__bcom ldan khyod la mchod bgyid na:__dgyes mdzad brtse bas dgongs nas ni:__nangs par 'dir ni 'byon par mdzod:__ces lan gsum brjod la/__bdag bskyed skabs ltar/__oM dpag med nam mkha'i khams nyid las:__sogs kyis mchod badz+ra muHsa rang bzhin gyi gnas su gshegs par gyur/__zhes mos/__bzhi pa thig tshon gyi bya ba la thog mar go ma ye gtong ba ni/__hU~M/__gsang ba mchog gi dkyil 'khor 'dir:__rang byung bdud rtsi rnam pa lngas:__ye shes dngos grub mchog grub phyir:__khyab brdal chen por chag chag 'debs:__oM pany+tsa a mr-i ta ma d+ha la b+h+rU~M swA hA/__zhes 'jam rol dang bcas pas dkyil 'khor gyi gzhi ba byung gis byug__/dri bzang dang sbyar ba'i bdud rtsi lnga'i chu rdo rje'i khu tshur gyis gtor ba byang shar nas g.yas bskor du khye ma med par byug go/__/de nas thig tshon gyi bya ba dngos ni bsnyen sgrub phrin las kyi cho ga'i gzhung du gsal ba ltar ro/__/lnga pa rgyan bkod pa ni/__slob dpon rdor dril dang spos kyi reng bu 'dzin pas thog drangs/__mched gzhan rnams kyis myang grol ril bu sgrub pa dang 'brel na de'i snod b+han+d+ha kha sbyor/__rnam rgyal bum pa/__thod pa/__me long*/__shel rdo/__ral gri bzhi/__mda' bzhi/__phur bu bzhi/__gdugs/__ba dan bzhi/__rgyal mtshan bzhi/__nyer spyod tsam thogs pa'i ser sbreng gis dkyil 'khor la g.yas su bskor zhing*/__hU~M ye shes bum pa rdo rje'i gzhal yas khang*/__/bcom ldan rdo rje sems dpa' bzhugs pa'i gnas/__/sku dang gsung dang thugs dang dbyer med cing*/__/dngos grub rnam gnyis stsol phyir bzhugs su gsol/__/oM badz+ra satwa AH__sarba sa ma ya TiSh+Tha lhan/__zhes 'jam rol dang bcas pas ril bu snod yod na dkyil 'khor gyi dbus su many+dzi'i stegs la bkod/__de steng 'phrul stegs la rnam bum gyi khar thod pa me long shel rdo bcas bzhugs su gsol/__de nas ral gri sogs tshig bstun phyogs mtshams su mdzes par bkram zhing*/__hU~M:__shes rab ral gris nyon mongs drwa ba gcod:__ye shes mda' yis ma rig dug gsum 'bigs:__phrin las phur pas bar chad bdud dpung 'dul:__dkyil 'khor chen po'i rgyan du bzhugs su gsol:__sa ma ya tiSh+Tha lhan:__hU~M byams pa'i gdugs mchog 'khor ba'i tsha gdung skyob:__chos kyi rgyal mtshan bar chad bdud las rgyal:__shes rab 'phan dar byang chub chos rnams rdzogs:__rgyal ba'i dkyil 'khor mdzes pa'i rgyan du 'bul:__badz+ra s+pha ra Na phaT:__ar+g+haM me tog bdug spos mar me dang :__dri chab zhal zas rol mo la sogs pa:__dngos 'byor yid sprul kun bzang mchod pa rnams:__dkyil 'khor lha tshogs mchod phyir 'bul bar bgyi:__sarba pU dza sa ma ya hU~M:__zhes so so'i mthar 'jam rol bya/__lag len bde khyad gdugs thog ma nas dbub/__byang shar mtshams 'dzin me tog nas brtsams phyogs mtshams brgyad du chu gnyis nyer spyod lnga g.yas bskor du bkod/__mdun lta bu gang bder dkyil 'khor lha'i 'das gtor bla gtor zlum po theb kyu bzhi bcu rtsa gnyis kyis bskor ba dkar po dang*/__dpal gtor zur gsum kyu gu nga brgyad kyis bskor ba dmar po bcas rgyan spros dar gdugs can/__de dag gi g.yas su dam can spyi'i gtor spungs dang chad mdo/__g.yon du sngags srung ma'i gtor ma dang brtan ma/__g.yas g.yon du sgrub pa'i rdzas dang sbyar ba'i sman rag rnams bkod/__'grub na phyi mchod brgya rtsa'am stong mchod la sogs pa dang*/__sman rag gtor ma tshogs gtor rnams kyang brgya rtsa'i phreng bas dkyil 'khor gyi mtha' bskor zhing*/__bkra shis rdzas rtags rgyal srid sogs kyi gzugs brnyan bris 'bur yang bkram pa dang*/__gos dang rgyan gyi yo byad sogs 'du bya/__sngar srung ba'i tshe btab pa'i khro bcu'i phur bu rnams kyang phyogs ma 'chol bar dkyil 'khor gyi mthar bkod/__sgrub mchod dngos gzhi la mkho ba'i spos rol g.yab dar/__bsang chu 'thor g.yab/__sngon 'gro dkar bgegs/__tshogs kyi yo byad/__gter gzhi dang chad brtan gyi gtor ma/__hom khung du nyu le'i ling+ga thun rdzas/__gdab phur/__mchod pa kha gso bar stabs bde slad dkyil 'khor mdun ngos phyi rol du phyi mchod phreng tshar dang*/__me tog spos dang zhal zas sogs kha gso byed rnams kyang grabs su tshud par bya'o/__/de nyin gnyis pa'i bya ba grub/__mgyogs khyad lta bur sngon 'gro'i nyi ma gnyis po sbrel na/__phur gdab srung 'khor gyi 'phros de ma thag par/__lha sta gon gyi nyer bsdogs grangs su tshud par byas nas/__bdag bskyed skabs ltar mchod pa byin brlab/__snying ga'i hU~M gi 'od zer sogs man chad gong smos dkyus bzhin btang bas 'grub bo/__/gnyis pa sgrub mchod dngos gzhi la/__slob dpon dkyil 'khor la zhal phyogs pa'i mdun g.yon nas brtsams/__nang mchod rdor dril cang te'u me tog gi snod las bum rnams bzhag__/gzhan rnams kyang ji ltar 'os par 'khod la tshig bdun gsol 'debs/__gter chen rin po che'i rnam thar dang skyes rabs gsol 'debs gang 'os/__brgyud 'debs sngon du 'gro bas/__sngon gtor nas brtsams phrin las kyi gzhung dang rgyal sras rin chen rnam rgyal gyis mdzad pa'i lhan thabs zur 'debs lto sbyar ba'i bdag bskyed bzlas pa bsdu rim/__mdun bskyed phyag mchod bstod pa'i bar byas nas bzlas grangs kyi gtso bo 'dir bzung*/__gal te myang grol ril bu sgrub pa dang 'brel na de'i 'don bya dang lag len khyab bdag bla ma thams cad mkhyen pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung rab ltar nyams su len/__gal te dbang bskur gnas lung sogs dang sbrel na bum pa'i 'dzab kyang bya/__de mthar nyu le skrod cing byin 'bebs bya ba'am 'grub tu rung na bum 'dzab mthar/__ye shes sku mchog gi bshags pa sogs yan lag lhag ma rnams/___dam bca' tsam mam skong chen lnga dag 'gyur dang bcas pa byin rlabs nas lhag ma'i bar tshogs mchod kyi tshul du btang zhing de dag la dbyangs rol dang gsol gdab sogs kyi spros pa mi dgos/__nyu le sprod pa dang byin 'bebs lan gcig las mi byed na dgongs mo brtan ma skyong ba'i rjes su nyu le bskrad/__bkra shis kyi rjes su byin 'bebs bya ba yin kyang thun re re bzhin de dag byed par spro na/__skabs 'dir nyu le'i ling+ga slob dpon gyi drung du bsham/__e yaM raM dz+wa la raM/__brub khung yangs shing gting zab pa'i nang du tri las dngos grub la bar du gcod cing log par 'dren pa'i 'byung po nyu le bdud kyi rigs su gyur pa thams cad nyam thag pa'i gzugs can tu gyur/__na mo dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo/__dkon mchog gsum gyi bka' bden pa dang*/__chos nyid rnam par dag pa'i=__chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i=__zhi khro sgyu 'phrul rnam par rol pa'i lha tshogs rnams kyi=__sprul pa yang sprul phyag brnyan dang bcas pa rnams kyi=__bden pa chen po'i byin gyi rlabs kyis/__dngos grub la bar du gcod cing log par 'dren pa'i 'byung po nyu le bdud kyi rigs su gyur pa thams cad mtshan ma rdzas kyi rten 'di la mchis par gyur cig__/tri yaM dzaHtri badz+ra aM ku sha dzaH__dzaHhU~M ba~M hoH__drag sngags so lngas thun brab/__oM badz+ra kro d+ha sarba duSh+taM badz+ra kI li kI la ya sarba shA trUM ma ra ya rbad/__ces phur bu 'dril zhing gdab/__de nas sbyar spos dri zhim po bsreg__/zhwa sogs gzi byin bskyed la/__'phags mchog thugs rje'i dus la bab/__/khyad par bstan pa'i dus la bab/__/mthu rtsal dbyung ba'i dus la bab/__/byin gyis rlobs pa'i dus la bab/__/dbang mchog skur ba'i dus la bab/__/dngos grub stsol ba'i dus la bab/__/mthu chen bdud 'dul bcom ldan 'das/__/byin chen byin phob bcom ldan 'das/__/dbang chen dbang bskur bcom ldan 'das/__/dngos grub mchog stsol bcom ldan 'das/__/bdag cag las 'bras mchis par mdzod/__/ces dang*/__yig brgya'i mthar/__oM dz+nyA na A be sha ya a AHra ra ra ra tsa la ya tsA la ya hU~M AHha dz+haiMH__zhes thod rnga sogs rol mo'i sgra sbyar zhing*/__dar sna lnga'i g.yab mo 'dor te sgrub pa'i rten la byin dbab/__dzaba? dbyangs bya zhing tshogs grol bas thun dang po 'grub/__thun gnyis par/__bla ma rig 'dzin rgyal ba zhi khro'i sogs sngon 'gro rgyud dag par byed pa nas byin dbab pa yan chad snga ma ji lta bar bskyar/__thun gsum par yang de dang 'dra ba las skong chen dag 'gyur bcas pa'i rjes su spro na bdag 'jug blang/__ma grub kyang 'gal ba med/__de nas dam can spyi gtor/__sngags srung ma'i bstod pa'i mthar bsdu na skong ba sbrel ba dang*/__gter gzhi/__las rdor gyis gsol gdab bcas tshogs byin rlabs nas sbyor mchod kyi bar btang la tshogs 'bul drang bya/__rgyas par spro na gong du skong ba mi gtang bar skabs 'dir byin rlabs sngon 'gros sngags srung ma'i skong ba/__bshags pa phrin bcol bcas sbyar/__gang ltar 'dir cha gsum btang la smon lam tshig bzhi'i mthar las rdor gyis gsol gdab bcas lhag ma bsngos la btson du 'dzin/__dam can spyi gtor gyi gtor 'bul nas bkra shis bar mthar dbyung*/__de nas chad mdo dang brtan ma 'bul mtshams bsdu na gong gsal ltar nyu le la phur gdab bya/__cung zad rgyas par spro na rjes su bkra shis grub kyi bar mi bya/__gong ltar mchod pa byin brlab/__rjes chog mchod bstod/__nongs bshags/__rdul tshon ras bris skabs phyed pa'i brtan bzhugs spyi mthun/__bsdu ldangs bsngo smon/__bkra shis bcas grub nas gong du ma song na nyu le gzir ba sngar smos pa ltar ram spyi 'gro'i rgyas pa sbyar yang rung la phur gdab grub pa'i mtshams su bka' brgyad ltar dpal gyi pho nya kun thub rgyal mo bskul la thun brabs/__/byin 'bebs gong smos ltar ram/__rig 'dzin thugs thig gi byin 'bebs dngos grub char 'bebs nyid sbyor na'ang skabs su 'tshams par 'gyur ro/__/'di nas brtsams te dzaba? rgyun 'dzug pa dang*/__thun dang po'i bsnyen pa'i skabs nas sngags rgyun len pa gnyis su snang ba gang ltar byas kyang 'gal ba med mod/__/da ltar phyag len phyi ma ltar byed cing de nas brtsams yi ge brgya pa'i dzab sngags gsung mi chad du bzla/__thun brje len skabs snga ma rnams kyis mchod bstod bsdus pa re'ang bya bar gsungs so/__/mtshan thun rnams la'ang sngon 'gro rgyud dag nas byin 'bebs yan nyin thun gnyis pa dang 'dra ba las mdun bskyed mchod tshig rgyas pa ma lcogs na bdag bskyed ltar bya ba dang*/__skong chen lnga'ang ma lcogs na bzhag tu rung ngo*/__/de ltar thun drug lcogs na shin tu legs shing*/__cis kyang ma 'khyongs na nyin thun gnyis/__mtshan thun gnyis te thun bzhir byas kyang chog go/__/gsum pa rjes sgrub pa grub pa'i nyin tha ma'i bya ba ni/__tshogs mtha' ma bstab pa'i dus nyu le'i ling+ga mer bsregs pa'i thal ba chos skyong gtor mar bstab/__bdag 'jug nges par blang ba'i rjes tsam du kha skong la zhi ba dang dngos grub chen po'i don du mchog gi sbyin sreg ci rigs pa bsnyen song gi slob dpon gzhan pa dang grwa pa grangs bcad kyis bsgrub/__de'i sbyor dngos kyi bya ba gzhung gsal ltar la 'das pa'i me lha mchod pa'i bskyed chog skabs/__bkod pa phul du byung ba'i steng du pad+ma zla ba'i gdan bkra lam gyis gsal bar gyur/__oM phyogs bcu kun na sogs brjod cing las kyi rdo rjes spos rol gyis mtshon par tshom bu spyan drangs la/__dzaHhU~M baM hoH__yig brgya lan gcig__/thab kyi dkyil 'khor gyi dbus su bzhugs pa ni bla ma dang gnyis su med pa'i sogs nas gsal bar gyur/__de nas phyag mchod bstod dkyus bzhin la/__rjes gshegs gsol skabs/__badz+ra muH__me thab kyi lha tshogs rnams dkyil 'khor ba'i thugs kar gshegs par gyur/__zhes sbyar la las rdor gyis tshom bu slar spyan drangs pa ni khyad par ro/__/lhag chog gi skabs sngar btson 'dzin byas pa'i lhag ma rnams kyang sgrub khang gi phyi rol lho nub goms pa bdun cu'i sar spungs/__brtan ma bskyangs grub pa'i rjes su dngos grub blang ba ni/__dkyil 'khor gyi mdun tu 'brang rgyas sogs dngos grub kyi rdzas rgyas pa'am/__bsdu na tshe ril tshe chang tsam bsham/__hU~M hU~M hU~M bi shwa badz+ra kro d+ha dz+wa la maN+Da la phaT phaT ha la ha la hU~M/__zhes brjod cing gu gul gyis bdug__/yungs kar gyis brab/__rol mo'i tsham rngams dang bcas te bgegs bskrad/__oM badz+ra rak+Sha rak+Sha hU~M/__zhes pas/__steng 'og phyogs mtshams thams cad rdo rje srung ba'i gur khang me'i 'od zer 'phro bas bar mtshams med par bcings te cis kyang mi shigs par gyur par bsams la srung 'khor bsgom/__'phags mchog thugs rje mas byin dbab/__ye shes sku mchog rang bzhin dkyil 'khor ni/__/sogs kyis bshags pa bya/__dkyil 'khor pa'i gnas gsum las spros pa'i 'od zer rang gi gnas gsum du thim/__slar yang 'od zer 'phros pas 'khor 'das kyi bcud dang dwangs ma dngos grub rnam pa gnyis ma lus pa bsdus nas sgrub rdzas rnams la thim par gyur par mos/__yig brgya'i sham du/__oM AHhU~M sarba sid+d+hi pha la hU~M/__yang myang grol sgrub pa dang 'brel na/__sgrub rdzas dngos grub thams cad 'od zer gyi rnam pas rang la thim par gyur par bsams la yig brgya'i mthar/__oM dz+nyA na a mr-i ta sarba sid+d+hi hU~M/__zhes sbrel ba brgya stong sogs bzla zhing*/__mthar sman gtor rak+tas mnga' gsol ba ni/__gtsang rme'i dri rtog kun bral ba'i:__sogs dang*/__sha lnga bdud rtsi'i snying po can:__sogs kyis rgyas par mchod nas/__sgrub rten ban+d+ha kha sbyor gnas bzhir gtug cing*/__oM dpal ldan rdo rje sems dpa' kye:__bdag la rjes su chags par mdzod:__skye rga na dang 'chi ba sogs:__'jigs rung srid pa'i sdug bsngal las:__mgon po khyod kyis bdag skyobs shig:__sdig pa kun las rnam grol zhing :__yang dag ye shes sems dpa' che'i:__sku gsung thugs su bdag sgrub shig:__sa ma ya sid+d+hi a la la ho:__zhes rol mo'i sgra dang bcas pas dngos grub blang zhing*/__lha 'od du zhu ba'i dam rdzas bdud rtsir gyur par mos la thabs shes kyi rdzas rnams g.yas bskor g.yon bskor du stob cing longs spyod/__de nas dkyil 'khor rjes chog mchod pa byin rlabs/__mchod bstod yan chad dkyus bzhin la/__rdul tshon yin na brtan bzhugs bor nas/__oM khyed kyis sems can sogs kyis ye shes pa gshegs/__dam tshig pa 'od gsal du bsdu/__slar thun mtshams kyi lhar ldangs la go bgo lus bsrung bya/__phyi rol du song nas rgyal tho bzhi la/__mchod gtor bshams nas byin rlabs bskyed bstim mchod gtor 'bul ba rnams tho sdom ltar las/__bstod pa'i rkang pa tha ma shar phyogs bgegs sogs kyi tshab tu/__bcol ba'i phrin las sgrub par mdzod/__/ces sbyar ba'i mthar badz+ra muHsa gshegs su gsol/__sgo byang la/__mchod gtor bsham bkod rlob pa bskyed drangs bstim dbul rnams sdom pa ltar la/__badz+ra muHsa gshegs su gsol/__de nas nang du log ste/__skam pa'i rgyas phur bu rnams mas rim nas bton pa/__oM ru ru s+phu ru dz+wa la tiSh+Tha sid+d+hi lo tsa ni sarba ar+tha sA d+ha ne swA hA/__zhes bzlas pa'i 'o mas phur rtse bkru zhing phur khung la'ang gtor/__rdul tshon gyi dkyil 'khor/__a ka ro bzla zhing rdo rjes dbang ldan gyi rtsigs pa nas brtsams te lte ba'i bar bskor ba'i re khA gsum 'then cing lha mtshan cung zad blangs pa mgo bor bkod cing don tu gnyer ba rnams la'ang cung zad byin pa'i lhag ma rnams phyags la bum pa sogs snod du blug__/dri bzang gi chus thig rnams kyang mtha' nas rim bzhin bsub/__de nas cung zad rgyas par spro na mar me thogs la/__hU~M bla med gsang ba mchog gi dkyil 'khor du/__/sogs nas/__bla med sku gsung thugs su 'grub par shog__/bar bka' brgyad sgrub khog ltar mar me smon lam dbyangs snyan por len tshul du bya/__mthar/__bla ma yi dam lha tshogs dgongs su gsol/__/sogs bsngo smon dang*/__phun sum tshogs pa'i tshigs su bcad pas thog drangs bkra shis rgyas par brjod/__rdul tshon chu bor gshegs pa sogs dngos su ma gsal ba rnams gsang ba spyi chog ltar shes par bya'o/__/rigs 'dus rgyal ba 'di grub na/__/rab 'byams dkyil 'khor 'grub pa'i phyir/__/rnyed dka' don che'i lam bzang la/__/cham gcig zhugs pa'i skal ldan shog__/'dis thob dge ba'i cha gang des/__/'brel tshad 'khor ba dong nas sprug__/dpal ldan rdo rje sems dpa' dang*/__/dbyer med rigs kun bdag gyur cig__/ces pa 'di'ang gdan sa chen po dpal spungs kyi yang khrod kun bzang bde chen 'od gsal gling gi sgrub pa'i sde rnams la nye bar mkho bas mtshams sbyar te pad+ma gar gyi dbang phyug rtsal gyis gter chen sku mched kyi gsung rab las legs par btus te bris pa dge legs 'phel//__//

Footnotes

Other Information