JKW-KABAB-04-NGA-004

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་གི་ནོར་བུ།
Wylie title rtsa gsum dril sgrub kyi phrin las snying gi nor bu JKW-KABAB-04-NGA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 4, Text 4, Pages 9-29 (Folios 1a to 11a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön སངས་རྒྱས་བླ་མ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (sangs rgyas bla ma, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rtsa gsum dril sgrub kyi phrin las snying gi nor bu. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 4: 9-29. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Revelations - gter ma
Cycle རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ (rtsa gsum dril sgrub)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-04-NGA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-NGA-018
Colophon

།ཅེས་པའང་དོན་གཉེར་ཅན་མང་པོར་སྨན་པའི་བསམ་པས། རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་རེག་པ་རིག་པ་འཛིན་པ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ་གྱིས་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཆུ་གཏེར་ལས་ཕྱུངས་ཏེ་བྲིས་པ་དགེ།།

ces pa'ang don gnyer can mang por sman pa'i bsam pas/__rtsa gsum kun 'dus mtsho skyes bla ma'i byin rlabs kyi bdud rtsis reg pa rig pa 'dzin pa rdo rje gzi brjid rtsal gyis blo gros kyi chu gter las phyungs te bris pa dge

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་གི་ནོར་བུ་བཞུགས་སོ།།

བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་དངོས་གྲུབ་གཏེར། །འདོད་རྒུའི་མཆོག་སྩོལ་རྩ་གསུམ་ལྷར། །གུས་པས་བཏུད་ནས་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི། །ཕྲིན་ལས་སྙིང་གི་ནོར་བུ་སྦྱིན། འདི་ལ་བཞི། སྦྱོར་བ། དངོས་གཞི། ཐུན་མཚམས་བསག་སྦྱོང༌། རྗེས་ཀྱི་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནི། གནས་དབེན་ཞིང་ཡིད་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར། འབྱོར་ན་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་སྣང་བརྙན་བྲིས་འབུར་གང་རིགས་བཀྲམ་པའི་སྤྱན་སྔར། སྨན་གཏོར་རཀྟ་ཉེར་སྤྱོད་དང། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་སོགས་རྒྱས་པར་བཤམ། དེ་ཙམ་མ་འབྱོར་ཀྱང་ཀ་པཱ་ལའམ་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་བཟའ་བཏུང་གི་ཟས་སྣ་གཙང་མའི་ཕུད་དང༌། ཉེར་སྤྱོད་སོགས་མཆོད་པ་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་གཙང་ཞིང་བཀོད་པས་མཛེས་པར་བཤམ། རང་གི་མདུན་དུ་རྡོར་དྲིལ། ཐོད་རྔ༌། ནང་མཆོད་སོགས་ཀྱང་འདུ་བྱ། སྟན་བདེ་བ་ལ་ལུས་དྲང་པོར་བསྲང༌། རླུང་རོ་དགུ་ཕྲུགས་སུ་བསལ། ངེས་འབྱུང་བྱང་སེམས་མོས་གུས་རྣམས་སྒོ་དུུ་མ་ནས་ཡིད་ལ་བྱས་ཏེ་ཆོ་ག་དངོས་ལ། སྐྱབས་སེམས་བགེགས་བསྐྲད་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། །མཆོད་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའོ། །ཞེས་ལྔ་ལས་དང་པོ་ནི། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རབ་འབྱམས་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྐྱབས་ཡུལ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སད་པའི་སྤྱན་སྔར། ན་མོ། བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་བར། །རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། གཉིས་པ་ནི། གཞན་དོན་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར། །ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ཞེས་སྦྲེལ་ཏེ་ལན་གསུམ་གྱི་མཐར་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། གསུམ་པ་ནི། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་བླ་མ་དྲག་པོའི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམ། བགེགས་གཏོར་དངོས་སུ་བཤམས་པ་ཡོད་ན། རཾ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསང་སྦྱང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿས་བརླབ། ཨོཾ་སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿས་མགྲོན་དགུག །ཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧིས་བསྔོ། ཧཱུྃ། ཆོས་ཉིད་གདོད་ནས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལ། །གློ་བུར་ལྟར་སྣང་འཁྲུལ་པའི་གདོན་བགེགས་ཀུན། །རིག་པ་ཡེ་ཤེས་དཔལ་གྱི་བཀའ་བྱུང་བས། །དག་མཉམ་རོལ་པ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་དེངས། །སུམྦྷ་སོགས་དྲག་སྔགས་བརྗོད་པས་བསྐྲད། བཞི་པ་ནི། ཧཱུྃ། ཀུན་བརྟགས་མཚན་མས་མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེའི་གུར། །དག་པའི་གཞན་དབང་ལྷ་སྔགས་ཕྱག་མཚན་དང༌། །ཡོངས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གིས་བྱིན་བརླབས་པས། །གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་བགེགས་ཚོགས་མཚམས་བཅད་དོ། །ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་རཀྵ་ཧཱུྃ་བྷྲཱུྃ། ལྔ་པ་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། བདག་ཉིད་ལྷར་གསལ་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས། །རྃ་ཡྃ་ཁྃ་འཕྲོས་མཆོད་རྫས་དངོས་འཛིན་སྦྱངས། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེ། །འདོད་ཡོན་རོལ་མོ་ཅིར་ཡང་འཆར་བར་གྱུར། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབ། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ། ལྷ་བསྐྱེད་སྤྱན་དྲངས་བཞུགས་སུ་གསོལ། །མཆོད་ཅིང་བཟླས་པས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ། ཞེས་ལྔ་ལས་དང་པོ་ནི། ཧཱུྃ། དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་སྟོང་པ་ཆེན་པོ་ལས། །སྙིང་རྗེ་སྒྱུ་མ་ཀུན་སྣང་རིག་པའི་གདངས། །ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ་རྒྱུ་ཡི་ཡི་གེ་ཧྲཱིཿ །འོད་ཟེར་ལྔ་ལྡན་མཁའ་ལས་འཇའ་ལྟར་ཤར། །སྣོད་བཅུད་ཀུན་སྦྱངས་འོད་གསལ་གཉུག་མའི་ངང༌། །རིན་ཆེན་གཞལ་མེད་མཚན་ཉིད་ཡོངས་རྫོགས་དབུས། །པད་ཉི་ཟླ་སྟེང་ཧྲཱིཿཡིག་ཡོངས་གྱུར་ལས། །བདག་ཉིད་བླ་མ་ཀུན་འདུས་པདྨ་འབྱུང༌། །དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་ཞི་ཁྲོའི་ཉམས་ཀྱིས་མཛེས། །སྐུུ་ལ་གསང་ཕོད་ཆོས་གོས་བེར་ཕྱམས་དང༌། །དབུ་ལ་རབ་མཛེས་ཤེའུའི་སྙན་ཞུའི་བརྗིད། །ཕྱག་གཡས་སྡིགས་མཛུབ་དང་བཅས་རྡོ་རྗེ་འཕྱར། །རྩེ་ལས་བླ་མ་དྲག་པོ་ཧེ་རུ་ཀ །མདོག་དམར་མེ་ལྕེའི་ཕྲེང་བ་རབ་ཏུ་འཁྲུག །གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་སྡིག་པའི་ཕྱག་མཚན་ཅན། །ཁྲོ་བོའི་ཆས་རྫོགས་སྤྲུལ་པའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ། །གཡོན་པས་མཉམ་གཞག་མཚན་ལྡན་ཀ་པཱ་ལར། །འཆི་མེད་མཆོག་སྩོལ་ཚེ་བུམ་བཅུད་ཀྱིས་གཏམས། །ལྔ་ལྡན་འོད་ཟེར་ལྷ་མོ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས། །སྤྲོ་ཞིང་སྡུད་པས་སྲིད་ཞིའི་ཚེ་བཅུད་འགུགས། །གྲུ་མོར་གསང་བའི་ཡུམ་མཆོག་མནྡཱ་ར། །སྦས་ཚུལ་ཁ་ཊཱཾ་འཁྱུད་པའི་བརྡ་ཐབས་ཀྱིས། །དགའ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་རྩོལ་བ་མེད་པར་འདྲེན། །ལྷན་སྐྱེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་འབར། །ཐབས་ཤེས་ཞབས་ཟུང་རྒྱལ་པོ་རོལ་སྟབས་ཀྱིས། །འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེ་འོད་ཕུང་འཁྱིལ་བའི་ཀློང༌། །སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་འཁོར་འདས་ཡོངས་ཀྱི་བདག །རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོར་བཞུགས། །སྤྱི་བོར་རིགས་བདག་མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད། །སྤྲུལ་སྐུའི་ཆ་ལུགས་མཉམ་བཞག་ཕྱག་རྒྱའི་སྟེང༌། །བཻ་ཌཱུར་ལྷུང་བཟེད་བདུད་རྩིས་གང་བ་བསྣམས། །རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་པད་ཟླའི་གདན་ལ་རོལ། །ཐུགས་ཀར་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་པད་ཉིའི་དབུས། །ཡི་དམ་ཡོངས་འདུས་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་དཔལ། །དམར་སྨུག་གྲི་ཐོད་གར་དགུའི་ཉམས་ཀྱིས་བརྗིད། །དུར་ཁྲོད་ཆས་རྫོགས་མེ་ཕུང་འབར་བའི་དབུས། །བདུད་བཞིའི་གདན་ལ་གཡོན་བརྐྱངས་སྟབས་ཀྱིས་འགྱིང༌། །སྦྱོར་ཡུམ་འབུམ་ཕྲག་མཁའ་འགྲོ་འདུས་པའི་གཙོ། །ཕག་མོ་མཐིང་ནག་གྲི་ཐོད་འཛིན་པས་འཁྱུད། །རིན་ཆེན་རུས་བརྒྱན་བདེ་བའི་ལང་ཚོ་རྒྱས། །ཡབ་ཡུམ་སྤྱི་བོར་རྟ་གདོང་ཕག་ཞལ་བཞད། །སྐུ་ལས་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ། །ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་བྲན་བཞིན་འདུ། །སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་ཕྱག་རྒྱའི་གནས་གསུམ་དུ། །རྡོ་རྗེ་གསུམ་དངོས་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན། །དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཚོགས། །ནམ་མཁའ་གང་བར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ གཉིས་པ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ པདྨ་འོད་དང་དབང་དྲག་འབར་བའི་ཞིང༌། །གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན། །ཐུགས་རྗེ་སྨོན་ལམ་དབང་གིས་གཤེགས་སུ་གསོལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ གསུམ་པ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཕྱི་སྣོད་དག་པ་རབ་འབྱམས་གཞལ་མེད་དབུས། །ནང་བཅུད་ཕུང་ཁམས་ལྷ་སྐུར་ཡོངས་རྫོགས་པའི། །དམ་ཚིག་རྟེན་ལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཚོགས། །གཉིས་མེད་བརྟན་བཞུགས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། སརྦ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛན་ཏུ། བཞི་པ་ལ་གསུམ་ལས་ཕྱག་གིས་འདུད་པ་ནི། ན་མོ། སྐྱེ་མེད་དབྱིངས་ལས་ཡེ་ཤེས་རང་ཤར་བ། །བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་གྱི་གཏེར། །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་ལ། །མི་ཕྱེད་གུས་པའི་བརྡ་ཡིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱོཿ མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་ཡི། །ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་སྨན་རཀ་གཏོར་མའི་ཚོགས། །ཡུལ་དང་དབང་པོ་མཉམ་སྦྱོར་བདེ་བ་ཆེས། །རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་རྟག་ཏུ་མཉེས་གྱུར་ཅིག །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ནས་ཤབྡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་པཱུའུ་ཛ་ཧོཿ བསྟོད་པ་བྱ་བ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་རིག་འཛིན་བླ་མ་དང༌། །དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ། །ཕྱི་ནང་འཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེའི་སྲུང་མར་བཅས། །གུས་པས་བསྟོད་དོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ལྔ་པ་ནི། རྟ་མགྲིན་ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཟླ་བའི་སྟེང༌། །ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །དཀར་གསལ་ཞི་འཛུམ་མཆོག་སྦྱིན་པད་དཀར་བསྣམས། །དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་རྫོགས་ཕྱེད་སྐྱིལ་བཞུགས། །དེ་ཡི་ཐུགས་དབུས་ཉི་ཟླའི་གའུའི་ཀློང༌། །ཧྲཱིཿམཐར་སྔགས་ཕྲེང་འཁོར་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། །འཕགས་པ་མཆོད་ཅིང་འགྲོ་ཀུན་སྒྲིབ་གཉིས་སྦྱངས། །ཚུར་འདུས་བདག་ཐིམ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཐོབ། །སྣང་སྲིད་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ། ཞེས་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་དུ་བཟླ། སོ་སོའི་བཟླས་པ་བྱ་བར་སྤྲོ་ན། སྤྱི་བོའི་རིགས་བདག །སྙིང་གའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ། བླ་མ་ཞི་དྲག །ཡི་དམ་དང༌། མཁའ་འགྲོ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སེམས་བཟུང་ཞིང་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུའི་དམིགས་པ་དང་སྦྱར། ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨརྩིག་ནིརྩིག་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨཱཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཧྲཱིཿབཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་བྷ་ར་ཧཱི་ཀྲོ་དྷི་ཀཱ་ལཱི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཧ་རི་ནི་ས་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་སོ་སོར་བཟླ་ཞིང༌། ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ལ་བཀའ་བསྒོ་བའི་ཚུལ་གྱིས་ལས་སྒྲུབ་པར་བསམས་ལ་ཤཱ་ས་ནའང་ཅི་རིགས་པ་བཟླ། ཚེ་སྒྲུབ་བྱེད་ན་ཕྱག་གཡོན་ཚེ་དཔག་མེད་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ངོ་བོ་བུམ་ཐོད་ལས་ལྷ་མོ་མགྱོགས་མའི་སྤྲོ་བསྡུས་ཚེ་བཅུད་བསྡུ་བསྟིམ་གྱི་དམིགས་པ་དང་བཅས་པས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ནྲྀ་ཛཿ ཞེས་བཟླ། མཆོག་སྒྲུབ་གཙོ་བོར་བྱེད་ན། ལུས་གནད་བསྲང༌། རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་ལྔ་སོགས་སྤྱི་ལྟར་གསལ་གདབ། རླུང་རོ་བསལ། གྲུ་མོ་གཡོན་གྱི་ཁ་ཊཱཾ་ག་མནྡ་རའི་ངོ་བོ་ལས་འོད་དམར་སེར་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་བྱུང༌། རང་གི་སྣ་བུག་ནས་ཞུགས། ལྟེ་བའི་གཏུམ་མོ་ལ་རེག་པས་འབར་བའི་མེས་སྤྱི་བོའི་ཧྃ་ཞུ་བའི་བདེ་བ་ལ་སེམས་གཏད་ཅིང་རླུང་བུམ་པ་ཅན་བཟུང༌། རིག་པ་འཛིན་མེད་དུ་འཇོག །ཐུན་ལས་ལྡང་བ་ན། དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་བཟླས་པས་སྔགས་ཀྱི་ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང་ཞིང་བྱིན་རླབས་བརྟན་པར་བྱ། གོང་ལྟར་མཆོད་ཅིང་བསྟོད། ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད་དོ། །གསུམ་པ་ལ། །བསངས་གསུར་གཏོར་མ་ཚོགས་མཆོད་དང༌། །ཐུགས་དམ་བསྐང་ཞིང་ཉམས་ཆགས་བཤགས། ཞེས་ལྔ་ལས་དང་པོ་ནི། རིན་ཆེན་འབྲུ་སྨན་དར་ཟབ་སོགས་ཕྱེ་ཕུར་ལ་སྦྱར་བ་བཟང་ཤིང་གི་མེ་ལ་བསྲེག །ཆབ་གཙང་བྲན། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་ཉིད་དབྱིངས་ལས་འབར་བའི་ཡེ་ཤེས་མེ། །འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་དུད་སྤྲིན་རབ་ཏུ་འཁྲུགས། །འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་ཆར་འབེབས་བདེ་བ་ཆེ། །བསངས་བསུར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་འཁོར་ལོར་ཤར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་དང༌། ན་མསྶརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་སོགས་ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབ། བཛྲ་སྥར་ཎ་ཁྃ་གིས་རྒྱས་པར་སྤེལ། ཧྲཱིཿ འོད་གསལ་དབྱིངས་ལས་ཡེ་ཤེས་རང་ཤར་བའི། །རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་གཏེར་གྱི་བདག །ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་བགེགས་རིགས་སྙིང་རྗེའི་མགྲོན། །འགགས་མེད་སྒྱུ་མའི་རོལ་པས་གནས་འདིར་གཤེགས། བཛྲ་མཱ་ཛ༔ ཛ་ཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། དབྱིངས་ཕྱུག་སྤྱན་མའི་རང་བཞིན་ཐབ་ཀྱི་དབུས། །དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མས་བསྐུལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མེ། །གོས་དཀར་ཡུམ་གྱི་ངོ་བོར་རྣམ་དག་པར། །རིན་ཆེན་འབྲུ་སྨན་བཟའ་བཏུང་འབྱོར་རྒུའི་ཚོགས། །ལེགས་སྦྱར་མཱ་མ་ཀི་ཡི་བདུད་རྩིས་བྲན། །ཏིང་འཛིན་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་བྱིན་བརླབས་པས། །འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་རོལ་མོར་འཆར་བའི་ཕུལ། །ཟག་མེད་བསངས་བསུར་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང་འདིས། །རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་བསངས། མཆོད་མཆན། །སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྐྱབས་གནས་བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་རྣམ་གསུམ་བསངས། །ལམ་ལྔ་ས་བཅུའི་སྤང་རྟོགས་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད། །རབ་འབྱམས་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་བསངས། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་ཕོབས། །གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་བསངས། །ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་སྤེལ། །ཡེ་ཤེས་ལས་དང་འཇིག་རྟེན་སྲུང་མ་བསངས། །འགལ་རྐྱེན་ཀུན་སོལ་མཐུན་རྐྱེན་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབས། །གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་ཚོགས་ཀུན་བསངས། །དབུལ་བའི་གདུང་སོལ་འདོད་རྒུའི་འབྱོར་པ་སྤེལ། །དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་བསངས། །གཞི་བྱེས་ཀུན་ཏུ་སྲུང་སྐྱོབས་དགེ་ལེགས་སྐྱེད། །བགེགས་རིགས་ལན་ཆགས་སྙིང་རྗེའི་འགྲོན་ཀུན་བསངས། ལ་སྦྱིན་མཆན། །ཕན་བདེའི་དཔལ་གྱིས་རྟག་ཏུ་ཚིམ་གྱུར་ཅིག །ཧྲཱིཿ དེ་ལྟར་མཆོད་སྦྱིན་མགྲོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ། །འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་མཐུས། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱི། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དང༌། །ཉམས་གྲིབ་མྀ་གཙང་གདུང་བ་ཞི་བར་མཛོད། །ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་བཀྲག་མདངས་གཟི་བརྗིད་སྤེལ། །འཁོར་འདས་ཕྱྭ་གཡང་ལེགས་ཚོགས་དབང་དུ་བསྡུས། །དགྲ་དང་འགྱེད་ན་རྒྱལ་བའི་རུ་མཚོན་ཕྱོར། །ཆར་ཆུ་དུས་བབས་ལོ་ཕྱུགས་ཚོང་མགྲོན་ལེགས། །མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་དུས་འཁྲུགས་རྒྱུན་ཆད་ཅིང༌། །སྣོད་བཅུད་རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་དགའ་སྟོན་གྱིས། །ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་འཕེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། ཞེས་མཆོད་ཅིང་ཕྲིན་ལས་གསོལ་བར་བྱའོ། །སྤྱིར་བསང་བསུར་གཞི་མཐུན་པ་ཡིན་ཀྱང༌། བསུར་མཆོད་ཁོ་ན་དམིགས་ཀྱིས་གསལ་བར་སྤྲོ་ན། དངོས་གཞིའི་བསངས་ཞེས་པའི་ཚབ་ཏུ། མཆོད་དང༌། མགྲོན་འོག་མ་ལ་སྦྱིན་ཅེས་ཁ་བསྒྱུར་བས་ཀྱང་གྲུབ་བོ། །གཉིས་པ་ནི། ཤ་ཆང་གི་དམ་རྫས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གཏོར་མ་བདུད་རྩིས་བྲན། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསང་སྦྱང༌། །སྟོང་པའི་ངང་ལས་རླུང་མེ་ཐོད་སྒྱེད་སྟེང༌། །བྷནྡྷའི་སྣོད་དུ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ། །བསྐོལ་ཞིང་འོད་ཞུ་ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད། །འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿས་བརླབ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ རབ་འབྱམས་སྐུ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཞིང་ཁམས་ནས། །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་དང༌། །གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷ་གཏེར་དང་གཞི་ཡི་བདག །ཐམས་ཅད་ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་འདིར་གཤེགས་ཤིག །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་བ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་དྷརྨ་པཱ་ལ་བ་སུ་དེ་བ་ནི་དྷི་པ་ཏི་བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཞེས་པས་སྤྱན་དྲང༌། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛནྟུ། ཞེས་བཞུགས་སུ་གསོལ། ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏིཙྪ་ཧོཿ ཞེས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་ལན་གནང་བར་བསམ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ། དངོས་སུ་འབྱོར་དང་ཏིང་འཛིན་ལས་བྱུང་བའི། །ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་སྨན་རཀ་གཏོར་ཚོགས་སོགས། །ནམ་མཁའ་རབ་འབྱམས་གང་བའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན། །འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཤྲཱི་དྷརྨ་པཱ་ལ་བ་སུ་དེ་བ་ནི་དྷི་པ་ཏི་བྷུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི། ཞེས་སྤྱིར་མཆོད། བྱེ་བྲག་ཏུ་གཏོར་མ་ཕུལ་བ་ནི། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ལྗགས་རྡོ་རྗེའི་སྦུ་གུའི་འོད་ཟེར་གྱིས་གཏོར་མའི་བཅུད་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། རྡོ་རྗེའི་ཐལ་མོ་ཁ་གྱཻན་དུ་ཕྱེ་ཞིང་སཻ་གོལ་གཏོགས་པ་དང་བཅས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་དྷརྨ་པཱ་ལ་བ་སུ་དེ་བ་ནི་དྷི་པ་ཏི་བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཞེས་ལན་གསུམ་མམ་བདུན་གྱིས་ཕུལ། སྤྲོ་ན་ཆོས་སྲུང་སོ་སོའི་སྙིང་པོའམ་མཚན་སྔགས་ཀྱི་མཐར་གཏོར་སྔགས་བཏགས་པས་ཕུལ་ཀྱང་ལེགས། བསྟོད་ཅིང་ཕྲིན་ལས་གསོལ་བ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་རིག་འཛིན་བླ་མ་དང༌། །དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ། །ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ལ། །གུས་པས་བསྟོད་དོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ཧཱུྃ། བདེ་ཆེན་ཐབས་མཆོག་དཔའ་བོ་ལེགས་ལྡན་ནག །ཕྱག་བཞི་ཕྱག་དྲུག་ཞལ་བཞི་དབང་ཕྱུག་ཆེ། །དཔལ་མགོན་སྡེ་ལྔ་ཁྱབ་འཇུག་ཆེན་པོ་སོགས། །མགོན་པོ་ཕོ་རྒྱུད་གཙོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཤེས་རབ་དབྱིངས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་རལ་གཅིག་མ། །རང་བྱུང་རྒྱལ་མོ་དུར་ཁྲོད་མ་མོ་དང༌། །ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་གཡུ་སྒྲོན་བརྟན་མ་སོགས། །སྣང་སྲིད་མ་མོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་མ་ནིང་སྟོབས་པོ་ཆེ། །སྡེ་དཔོན་སུམ་ཅུ་དྲེགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་དང༌། །གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷ་གཏེར་དང་གཞི་ཡི་བདག །དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བ་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །སོ་སོའི་ཐུགས་དང་མཐུན་པའི་གཏོར་མ་དང༌། །མཁོ་རྒུའི་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོ་འདི་བཞེས་ལ། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མས་བཀའ་བསྒོས་དམ་བཞག་ལྟར། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ལ། །ཞི་བའི་མཆོག་སྩོལ་རྒྱས་པའི་གཟི་མདངས་སྐྱེད། །དབང་གིས་ཟིལ་གནོན་དྲག་པོས་དགྲ་བགེགས་ཐུལ། །བསྟན་འཛིན་ཞབས་བརྟན་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་དར། །འགྲོ་ཀུན་བདེ་སྐྱིད་འཕེལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། ཞར་བྱུང་དུ་གསེར་སྐྱེམས་འབུལ་བར་འདོད་ན། རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་འབྲུ་བཅུད་ཀྱི་ཕུད་གཙང་མ་བླུགས། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསང་སྦྱང༌། གསེར་སྐྱེམས་ཟག་པ་མེད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབས་ལ། དགོངས་པ་བརྡ་དང་སྙན་ནས་བརྒྱུད་པ་ཡི། །རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང༌། །སྐྱབས་གནས་བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་རྣམ་པ་གསུམ། །གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བྱིན་རླབས་ཆར་ཆེན་ཕོབ། །འོད་གསལ་དབྱིངས་ལས་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དྲུག་ཐེག་རིམ་དགུ་རྣམས་ཀྱི། །རབ་འབྱམས་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ། །ཡེ་ཤེས་ལས་དང་འཇིག་རྟེན་ཚུལ་བཟུང་བའི། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་རྒྱུད་གསུམ་དྲེགས་པའི་སྡེ། །གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷ་གཏེར་དང་གཞི་ཡི་བདག །གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་སྒྲུབས། །གསེར་སྐྱེམས་གཙང་མ་ཕུད་ཀྱི་མཆོད་པ་འདིས། །དཀོན་མཆོག་སྲི་ཞུ་ཡོན་ཏན་མགྲོན་རྣམས་ཀུན། །ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་མཆོག་གིས་རབ་མཉེས་ནས། །དངོས་གྲུབ་གཡང་དུ་འཁྱིལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། ཞེས་མཆོད་ཅིང་ཕྲིན་ལས་གསོལ། བསང་བསུར་དང༌། གཏོར་བསྔོ་འདི་དག་ཁོལ་འདོན་དུ་བྱ་བའི་ཚེ་སྐྱབས་སེམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་ལྷག་པའི་ལྷར་གསལ་བའི་ང་རྒྱལ་དང་བཅས་དངོས་གཞི་ ལ་འཇུག །རྗེས་སུ་ནོངས་བཤགས། གཤེགས་གསོལ། བསྔཽ་སྨོན། བཀྲ་ཤིས་སོགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བྱས་པས་གྲུབ་བོ། །གསུམ་པ་ནི། མ་ད་ན་དང་བ་ལ་སོགས་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ལ་བསང་ཆུ་བྲན། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཡེ་ཤེས་རིག་པའི་རང་རྩལ་མེ་རླུང་ཆུས། །ཚོགས་རྫས་དངོས་འཛིན་དྲི་མ་བསྲེགས་གཏོར་བཀྲུས། །བྷནྡྷའི་སྣོད་དུ་ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད། །འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ རང་བཞིན་འོད་གསལ་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང༌། །ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་གཟུགས་ཀྱི་སྐུར་བཞེངས་པ། །རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་ཀུན། །འདོད་ཡོན་ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཕྱི་ནང་གསང་བ་བླ་མེད་མཆོད་པ་འབུལ། །དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཉེས་ལྟུང་མཐོལ་ཞིང་བཤགས། །གཉིས་འཛིན་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཤ་ཁྲག་རུས། །དགྱེས་པར་བཞེས་ལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཤྲཱི་དྷརྨ་པཱ་ལ་བ་སུ་དེ་བ་ནི་དྷི་པ་ཏི་ ས་པ་རི་ཝཱ་ར་སརྦ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོ། ཞེས་ཚོགས་ཕུད་རིམ་པ་གསུམ་དུ་སྤྲོས་ལ་འབུལ། བཞི་པ་ནི། སྐོང་རྫས་རྣམས། ན་མསྶརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་སོགས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱས་བརླབ། སྐོང་རྫས་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་རང་བཞིན་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྤྲིན་ཆེན་པོར་གྱུར་པར་བསམ། བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁྃ་གིས་སྤེལ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ །འོད་གསལ་སྟོང་ཉིད་དབྱིངས་ལས་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ། །སྣོད་བཅུད་རྣམ་དག་པདྨོ་བརྩེགས་པའི་གཞིར། །དགོས་འབྱུང་ནོར་བུའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོ། །ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བཀོད་པ་ཕུན་ཚོགས་དབུས། །རི་རབ་གླིང་བཞི་ལྷ་མིའི་འབྱོར་པའི་ཕུལ། །ཕྱི་ནང་ཉེར་སྤྱོད་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ། །བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རྒྱལ་སྲིད་རིན་ཆེན་བདུན། །བཅུ་དྲུག་རིག་མས་བདེ་བའི་གླུ་གར་བསྒྱུར། །སྨན་རཀ་མཚོར་བསྐྱིལ་གཏོར་མ་ལྷུན་པོར་སྤུངས། །སོ་སོའི་བཞེད་རྒུར་འཆར་བའི་ལོངས་སྤྱོད་མཆོག །ཏིང་འཛིན་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་བྱིན་བརླབས་པ། །མི་ཟད་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་མཆོད་སྤྲིན་འདིས། །རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །བྱིན་རློབས་དབང་སྐུར་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད། །ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་ཕོབ། །གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །རྣལ་འབྱོར་གྲོགས་མཛོད་ལས་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་སྤེལ། །རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོ་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །འགལ་རྐྱེན་ཀུན་སོལ་མཐུན་རྐྱེན་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབས། །གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་སྙན་པའི་གྲགས་པ་སྤེལ། །མདོར་ན་སྣང་སྲིད་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཞིང༌། །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རྨད་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་སྤྲིན། །འདོད་ཡོན་མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་ཆེས། །ཐུགས་དམ་བསྐངས་གྱུར་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ཞེས་ཐུགས་དམ་བསྐང་ཞིང་ཕྲིན་ལས་གསོལ། ཆོས་སྲུང་གི་སྐོང་བ་དམིགས་བསལ་བགྱིད་པར་སྤྲོ་ ན། ཧཱུྃ། རྔམ་བརྗིད་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་གཞལ་ཡས་དབུས། །དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་དྲག་པོའི་ཉེར་སྤྱོད་དང༌། །མཆོད་རྫས་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་སྒྲུབ་པའི་རྫས། །འདོད་རྒུའི་འབྱོར་པ་ཟད་མི་ཤེས་པ་འདིས། །ལེགས་ལྡན་ཕྱག་བཞི་ཕྱག་དྲུག་ཞལ་བཞི་པ། །དཔལ་མགོན་སྡེ་ལྔ་དྲག་པོ་ཁྱབ་འཇུག་སོགས། །ཕོ་རྒྱུད་མགོན་པོའི་ཚོགས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོའི་མཐུ་ཡིས་བདུད་དཔུང་ཐུལ། །ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་རང་བྱུང་དཔལ་འབར་མ། །དུར་ཁྲོད་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་སོགས། །སྣང་སྲིད་མ་མོ་བྱེ་བའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཐུགས་རྗེ་ཆགས་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ། །དཔལ་མགོན་མ་ནིང་སྡེ་དཔོན་སུམ་ཅུ་དང༌། །དྲེགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་སྣང་སྲིད་འབྱུང་པོའི་ཚོགས། །དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བ་ཡོངས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །སངས་རྒྱས་བསྟན་སྲུངས་བསྟན་དགྲ་ཆམ་ལ་ཕོབ། །རྣམ་སྲས་ཛམ་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་ཚོགས་ཀྱི་བདག །རྡོ་རྗེ་བདུད་འདུལ་གནོད་སྦྱིན་འབུམ་ཕྲག་དང༌། །རིན་ཆེན་གཏེར་འཆང་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཚེ་སྲིངས་དཔལ་སྐྱེད་འདོད་རྒུའི་འབྱོར་པ་སྤེལ། །མདོར་ན་བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་བླ་མ་ཡི། །སྤྱན་སྔར་ཁས་བླངས་ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷའི་ཚོགས། །ཐུགས་དམ་དགྱེས་བསྐང་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་གི །རེ་བའི་འབྲས་བུ་དུས་འདིར་མཆིས་པར་མཛོད། ལྔ་པ་ནི། ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། ཧོཿ ཡེ་ཤེས་སྤྱན་མངའ་དམིགས་མེད་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར། །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་དང༌། །གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷ་གཏེར་འཆང་འཁོར་བཅས་ཀུན། །མཁྱེན་བརྩེའི་གཟིགས་པས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །བདག་ཅག་ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟའི་བར། །མི་ཤེས་ཉོན་མོངས་བག་མེད་མ་གུས་པས། །ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱིས་སྡིག་པ་བགྱིས་པ་དང༌། །བགྱིད་དུ་སྩལ་དང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་དང༌། །ངེས་འབྱུང་སོ་སོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་དང༌། །གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་དང༌། །ཐབས་ཆེན་གསང་བ་སྔགས་ཀྱིས་དམ་ཚིག་ལས། །ཉམས་ཤིང་འགལ་བར་གྱུར་པ་ཅི་མཆིས་ཀུན། །སྙིང་ནས་འགྱོད་པས་བཤགས་ཤིང་སྡོམ་བགྱིད་ན། །ཚངས་པར་མཛད་ནས་སྡིག་སྒྲིབ་ཀུན་བྱང་ཞིང༌། །རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོ་རབ་དགྱེས་པས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཚོགས་ཞིང་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་ནས་བདུད་རྩི་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པ་བྱུང༌། རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་ཞུགས་ཤིང་ཐིམ། སྒོ་གསུམ་གྱི་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བྱང་ཞིང་དག །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་པའི་མོས་པས་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ཅི་ནུས་སུ་བཟླའོ། །དེ་ནས་ཚོགས་རྫས་རྣམས་ནང་གི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཚུལ་དུ་རོལ་པའི་ལྷག་མ་བསྡུས་ལ་བདུད་རྩིས་བསང༌། པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿས་བརླབ། ཧཱུྃ། ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་དཔལ་གྱི་ལྷག་སྡུད་ནི། །མཁའ་འགྲོ་གིང་དང་ལངྐ་ཕོ་ཉའི་ཚོགས། །བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ལོངས་སྤྱོད་འདི་བཞེས་ལ། །བར་ཆད་ཀུན་སེལ་མཐུན་རྐྱེན་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབས། །ཨོཾ་ཨུཙྪིཥྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི། ཞེས་ཕུལ། ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ། །བདེ་ཆེན་ཚོགས་གྱི་འདུ་བས་མཉེས་བྱས་མཐུས། །བདག་གཞན་འགྲོ་ཀུན་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་དང༌། །དབྱེར་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་རྡོ་རྗེའི་རིགས་གཅིག་ཏུ་སྨོན་ལམ་གདབ། སྲུང་མའི་གཏོར་མ་བསྐྱང་བར་སྤྲོ་ན། འབུལ་གཏོར་ལ་བདུད་རྩིས་བྲན། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ གཏོར་མ་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་ཤ་ཁྲག་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བར་གྱུར་པར་བསམ་ལ། ཧཱུྃ། བདེ་ཆེན་ཐབས་མཆོག་མགོན་པོ་ཧེ་རུ་ཀ །ཤེས་རབ་དབྱིངས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་རལ་གཅིག་མ། །ཟུང་འཇུག་དབུ་མར་ཤར་བའི་མ་ནིང་ནག །རྒྱུད་གསུམ་དྲེགས་ཚོགས་འཁོར་བཅས་འདིར་གཤེགས་ཤིག །དགྲ་བགེགས་ཤ་རི་ཁྲག་མཚོའི་གཏོར་མ་ནི། །ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་འདོད་ཡོན་གཏེར། །དགྱེས་རྒུར་འཆར་བའི་རྨད་བྱུང་མཆོད་པའི་སྤྲིན། །སྔར་མཛད་ལེགས་པའི་གཏང་རག་ཆེན་པོར་འབུལ། །ད་བཅོལ་ལས་ཀྱི་གསལ་འདེབས་གཉན་པོར་བཞེས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་སྲུང་བསྟན་འཛིན་སྐུ་ཚེ་སྲིངས། །དགེ་འདུན་སྡེ་སྐྱོང་འཇིག་རྟེན་ཕན་བདེ་སྤེལ། །ཁྱད་པར་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྲུང་སྐྱོབ་མི་གཡེལ་བར། །འགལ་རྐྱེན་ཀུན་སོལ་མཐུན་རྐྱེན་ཆར་བཞིན་ཕོབ། །ཞི་རྒྱས་དབང་དང་མངོན་སྤྱོད་ལ་སོགས་པ། །གང་བཅོལ་ཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་མཛོད། ཅེས་བརྗོད་ཅིང་སྤོས་དང་རོལ་མོའི་མཚོན་པས་གཙང་སར་ཕུལ། བཞི་པ་ལ། དངོས་གྲུབ་གསོལ་ཞིང་ནོངས་པ་བཤགས། །ཉེར་བསྡུ་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་པ་བརྗོད། ཅེས་ལྔ་ལས། དང་པོ་ནི། ཧོཿ རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །བདག་ཅག་ཁྱེད་ཀྱི་གདུང་འཚོབ་བརྒྱུད་འཛིན་ཕྱིར། །རྩེ་གཅིག་གུས་པས་བསྙེན་ཅིང་བསྒྲུབ་ལགས་ན། །ཐུན་མོང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་དེང་འདིར་སྩོལ། སྔགས་མཐར་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ། ཞེས་རྒྱུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་གསོལ། གཉིས་པ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། དངོས་འབྱོར་ཡིད་སྤྲུལ་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། །ཡོན་ཏན་རྗེས་དྲན་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ཡིས་བསྟོད། །ཆོ་ག་ལྷག་ཆད་འགལ་འཁྲུལ་ཉམས་ཆགས་ཀུན། །སྙིང་ནས་བཤགས་སོ་བྱང་ཞིང་དག་པར་སྩོལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་བ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཞེས་དང༌། ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་མང་དུ་བརྗོད། གསུམ་པ་ནི། ཚོགས་ཞིང་རྟེན་ཡོད་ན་བརྟན་བཞུགས་དང༌། མེད་ན་གཤེགས་སུ་གསོལ། འགགས་མེད་སྣང་ཆར་ཤར་བའི་བསྐྱེད་པའི་རིམ། །སྐྱེ་མེད་བརྗོད་བྲལ་གཉུག་མའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། །སླར་ཡང་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའི་རོལ་པ་ལས། །སྣང་གྲགས་རྟོག་ཚོགས་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུར་ཤར། ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམ། བཞི་པ་ནི། དགེ་བ་འདིས་མཚོན་དུས་གསུམ་ལེགས་བྱས་ཀུན། །བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པའི་མཐུས། །བདག་དང་མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བ་མ་ལུས་ཀུན། །རྣམ་གྲོལ་སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ལྔ་པ་ནི། བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར། །ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས། །འགྲོ་ཀུན་སྲིད་ཞིའི་རྒུད་པ་ཞི་བ་དང༌། །ཕན་བདེའི་དགེ་ལེགས་འཕེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། ཞེས་སོགས་ཤིས་པ་བརྗོད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་བཅས་མེ་ཏོག་གི་ཆར་སིལ་མར་བསྙིལ་བས་དགེ་ལེགས་སུ་བྱའོ། །བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཕྲིན་ལས་གཏེར། །རྩ་གསུམ་གཅིག་དྲིལ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས། །སྙིང་གི་ནོར་བུའི་གཟི་འབར་བས། །གྲུབ་གཉིས་དགེ་མཚན་སྣང་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་དོན་གཉེར་ཅན་མང་པོར་སྨན་པའི་བསམ་པས། རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་རེག་པ་རིག་པ་འཛིན་པ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ་གྱིས་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཆུ་གཏེར་ལས་ཕྱུངས་ཏེ་བྲིས་པ་དགེ།། །།

[edit]

@#/__/rtsa gsum dril sgrub kyi phrin las snying gi nor bu bzhugs so// byin rlabs char 'bebs dngos grub gter/__/'dod rgu'i mchog stsol rtsa gsum lhar/__/gus pas btud nas dril sgrub kyi/__/phrin las snying gi nor bu sbyin/__'di la bzhi/__sbyor ba/__dngos gzhi/__thun mtshams bsag sbyong*/__rjes kyi bya ba'o/__/dang po ni/__gnas dben zhing yid dang rjes su mthun par/__'byor na rtsa ba gsum gyi snang brnyan bris 'bur gang rigs bkram pa'i spyan sngar/__sman gtor rak+ta nyer spyod dang/__tshogs kyi yo byad sogs rgyas par bsham/__de tsam ma 'byor kyang ka pA la'am rin po che'i snod du bza' btung gi zas sna gtsang ma'i phud dang*/__nyer spyod sogs mchod pa ji ltar rigs pa gtsang zhing bkod pas mdzes par bsham/__rang gi mdun du rdor dril/__thod rnga*/__nang mchod sogs kyang 'du bya/__stan bde ba la lus drang por bsrang*/__rlung ro dgu phrugs su bsal/__nges 'byung byang sems mos gus rnams sgo du+u ma nas yid la byas te cho ga dngos la/__skyabs sems bgegs bskrad srung 'khor bsgom/__/mchod pa byin gyis brlab pa'o/__/zhes lnga las dang po ni/__rang gi snying ga nas 'od zer 'phros pas phyogs bcu dus bzhi'i rab 'byams rtsa ba gsum gyi lha tshogs thams cad mdun gyi nam mkhar badz+ra sa mA dzaHsa skyabs yul mkha' khyab tu sad pa'i spyan sngar/__na mo/__bdag sogs 'gro kun deng nas byang chub bar/__/rtsa gsum lha tshogs rnams la skyabs su mchi/__gnyis pa ni/__gzhan don rdzogs pa'i sangs rgyas thob bya'i phyir/__/zab mo'i rnal 'byor bsgom par sems bskyed do/__/zhes sbrel te lan gsum gyi mthar dzaHhU~M ba~M hoHsa skyabs yul rnams rang la thim par bsam/__gsum pa ni/__rang nyid skad cig gis bla ma drag po'i skur gyur par bsam/__bgegs gtor dngos su bshams pa yod na/__raM ya~M kha~M gis bsang sbyang*/__oM AHhU~M hoHsa brlab/__oM sarba b+hU ta A kar+Sha ya dzaHsa mgron dgug__/oM sarba big+h+nAn ba liM ta khA his bsngo/__hU~M/__chos nyid gdod nas skye ba med pa la/__/glo bur ltar snang 'khrul pa'i gdon bgegs kun/__/rig pa ye shes dpal gyi bka' byung bas/__/dag mnyam rol pa chos sku'i dbyings su dengs/__/sum+b+ha sogs drag sngags brjod pas bskrad/__bzhi pa ni/__hU~M/__kun brtags mtshan mas mi phyed rdo rje'i gur/__/dag pa'i gzhan dbang lha sngags phyag mtshan dang*/__/yongs grub ye shes mchog gis byin brlabs pas/__/gnyis snang 'khrul pa'i bgegs tshogs mtshams bcad do/__/oM badz+ra dz+nyA na rak+Sha hU~M b+h+rU~M/__lnga pa ni/__ra~M ya~M kha~M/__bdag nyid lhar gsal thugs ka'i sa bon las/__/ra~M ya~M kha~M 'phros mchod rdzas dngos 'dzin sbyangs/__/oM AHhU~M gis zag med bde ba che/__/'dod yon rol mo cir yang 'char bar gyur/__/oM AHhU~M lan gsum gyis brlab/__gnyis pa dngos gzhi la/__lha bskyed spyan drangs bzhugs su gsol/__/mchod cing bzlas pas thugs dam bskul/__zhes lnga las dang po ni/__hU~M/__de bzhin nyid dbyings stong pa chen po las/__/snying rje sgyu ma kun snang rig pa'i gdangs/__/phyag rgya gcig pa rgyu yi yi ge hrIH__/'od zer lnga ldan mkha' las 'ja' ltar shar/__/snod bcud kun sbyangs 'od gsal gnyug ma'i ngang*/__/rin chen gzhal med mtshan nyid yongs rdzogs dbus/__/pad nyi zla steng hrIHyig yongs gyur las/__/bdag nyid bla ma kun 'dus pad+ma 'byung*/__/dkar dmar mdangs ldan zhi khro'i nyams kyis mdzes/__/sku+u la gsang phod chos gos ber phyams dang*/__/dbu la rab mdzes she'u'i snyan zhu'i brjid/__/phyag g.yas sdigs mdzub dang bcas rdo rje 'phyar/__/rtse las bla ma drag po he ru ka__/mdog dmar me lce'i phreng ba rab tu 'khrug__/gnam lcags rdo rje sdig pa'i phyag mtshan can/__/khro bo'i chas rdzogs sprul pa'i sprin phung 'phro/__/g.yon pas mnyam gzhag mtshan ldan ka pA lar/__/'chi med mchog stsol tshe bum bcud kyis gtams/__/lnga ldan 'od zer lha mo mgyogs ma'i tshogs/__/spro zhing sdud pas srid zhi'i tshe bcud 'gugs/__/gru mor gsang ba'i yum mchog man+dA ra/__/sbas tshul kha TAM 'khyud pa'i brda thabs kyis/__/dga' bzhi'i ye shes rtsol ba med par 'dren/__/lhan skyes phyag rgya chen po'i gzi byin 'bar/__/thabs shes zhabs zung rgyal po rol stabs kyis/__/'ja' zer thig le 'od phung 'khyil ba'i klong*/__/snang srid zil gnon 'khor 'das yongs kyi bdag__/rtsa gsum rgya mtsho'i spyi dpal chen por bzhugs/__/spyi bor rigs bdag mgon po 'od dpag med/__/sprul sku'i cha lugs mnyam bzhag phyag rgya'i steng*/__/bai DUr lhung bzed bdud rtsis gang ba bsnams/__/rdo rje'i skyil krung pad zla'i gdan la rol/__/thugs kar rab tu rgyas pa'i pad nyi'i dbus/__/yi dam yongs 'dus dbang chen rta mchog dpal/__/dmar smug gri thod gar dgu'i nyams kyis brjid/__/dur khrod chas rdzogs me phung 'bar ba'i dbus/__/bdud bzhi'i gdan la g.yon brkyangs stabs kyis 'gying*/__/sbyor yum 'bum phrag mkha' 'gro 'dus pa'i gtso/__/phag mo mthing nag gri thod 'dzin pas 'khyud/__/rin chen rus brgyan bde ba'i lang tsho rgyas/__/yab yum spyi bor rta gdong phag zhal bzhad/__/sku las rtsa gsum rgya mtsho'i sprin phung 'phro/__/chos srung nor lha gter bdag bran bzhin 'du/__/snang srid gzhir bzhengs phyag rgya'i gnas gsum du/__/rdo rje gsum dngos oM AHhU~M gis mtshan/__/de las 'od 'phros ye shes sems dpa'i tshogs/__/nam mkha' gang bar badz+ra sa mA dzaH__gnyis pa ni/__hU~M hrIH__pad+ma 'od dang dbang drag 'bar ba'i zhing*/__/gnas yul dur khrod sprul pa'i dkyil 'khor nas/__/rtsa gsum chos srung rgya mtsho'i tshogs rnams kun/__/thugs rje smon lam dbang gis gshegs su gsol/__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma d+he wa d+hA ki nI sa pa ri wA ra badz+ra sa ma ya dza dzaH__dzaHhU~M ba~M hoH__gsum pa ni/__hU~M hrIH__phyi snod dag pa rab 'byams gzhal med dbus/__/nang bcud phung khams lha skur yongs rdzogs pa'i/__/dam tshig rten la ye shes sems dpa'i tshogs/__/gnyis med brtan bzhugs dbang dang dngos grub stsol/__sarba sa ma ya tiSh+Than tu/__bzhi pa la gsum las phyag gis 'dud pa ni/__na mo/__skye med dbyings las ye shes rang shar ba/__/byin rlabs dngos grub phrin las kun gyi gter/__/bla ma yi dam mkha' 'gro'i tshogs rnams la/__/mi phyed gus pa'i brda yis phyag 'tshal lo/__a ti pU hoH__pra tIts+tsha hA+oH__mchod pa 'bul ba ni/__oM AHhU~M/__dngos 'byor yid kyis rnam par sprul pa yi/__/nyer spyod 'dod yon sman raka gtor ma'i tshogs/__/yul dang dbang po mnyam sbyor bde ba ches/__/rtsa gsum lha tshogs rtag tu mnyes gyur cig__/oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma d+he wa d+hA ki nI sa pa ri wA ra ar+g+haM sogs nas shab+da pany+tsa kA ma gu Na a mr-i ta rak+ta ba liM ta ma hA su kha d+harma d+hA tu pU'u dza hoH__bstod pa bya ba ni/__hU~M hrIH__byin rlabs sprin phung rig 'dzin bla ma dang*/__/dngos grub char 'bebs yi dam zhi khro'i lha/__/phyi nang 'kha' 'gro rdo rje'i srung mar bcas/__/gus pas bstod do mchog thun dngos grub stsol/__lnga pa ni/__rta mgrin thugs kar pad+ma zla ba'i steng*/__/ye shes sems dpa' 'phags mchog spyan ras gzigs/__/dkar gsal zhi 'dzum mchog sbyin pad dkar bsnams/__/dar dang rin chen rgyan rdzogs phyed skyil bzhugs/__/de yi thugs dbus nyi zla'i ga'u'i klong*/__/hrIHmthar sngags phreng 'khor las 'od zer 'phros/__/'phags pa mchod cing 'gro kun sgrib gnyis sbyangs/__/tshur 'dus bdag thim dngos grub rnam gnyis thob/__/snang srid lha sngags ye shes 'khor lor gyur/__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma d+he wa d+hA ki nI sarba sid+d+hi pha la hU~M/__zhes chu bo'i rgyun bzhin du bzla/__so so'i bzlas pa bya bar spro na/__spyi bo'i rigs bdag__/snying ga'i ye shes sems dpa'/__bla ma zhi drag__/yi dam dang*/__mkha' 'gro rnams rim pa bzhin du sems bzung zhing 'od zer spro bsdu'i dmigs pa dang sbyar/__oM a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:__oM ma Ni pad+me hU~M hrI:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__oM AHhU~M artsig nirtsig na mo b+ha ga wa te hU~M hU~M phaT:__AHhU~M hU~M phaT:__oM hrIHbadz+ra kro d+ha ha ya grI ba hU~M phaT:__ra tsa hri ya sarba sid+d+hi hU~M:__oM ba~M badz+ra b+ha ra hI kro d+hi kA lI hU~M phaT:__ha ri ni sa sarba sid+d+hi hU~M:__zhes so sor bzla zhing*/__chos skyong srung ma la bka' bsgo ba'i tshul gyis las sgrub par bsams la shA sa na'ang ci rigs pa bzla/__tshe sgrub byed na phyag g.yon tshe dpag med yab yum gyi ngo bo bum thod las lha mo mgyogs ma'i spro bsdus tshe bcud bsdu bstim gyi dmigs pa dang bcas pas/__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi A yu She hU~M nr-i dzaH__zhes bzla/__mchog sgrub gtso bor byed na/__lus gnad bsrang*/__rtsa gsum 'khor lo lnga sogs spyi ltar gsal gdab/__rlung ro bsal/__gru mo g.yon gyi kha TAM ga man+da ra'i ngo bo las 'od dmar ser bde ba chen po'i rnam par byung*/__rang gi sna bug nas zhugs/__lte ba'i gtum mo la reg pas 'bar ba'i mes spyi bo'i ha~M zhu ba'i bde ba la sems gtad cing rlung bum pa can bzung*/__rig pa 'dzin med du 'jog__/thun las ldang ba na/__dbyangs gsal rten snying bzlas pas sngags kyi lhag chad kha bskang zhing byin rlabs brtan par bya/__gong ltar mchod cing bstod/__yi ge brgya pa brjod do/__/gsum pa la/__/bsangs gsur gtor ma tshogs mchod dang*/__/thugs dam bskang zhing nyams chags bshags/__zhes lnga las dang po ni/__rin chen 'bru sman dar zab sogs phye phur la sbyar ba bzang shing gi me la bsreg__/chab gtsang bran/__ra~M ya~M kha~M gis bsang sbyang*/__stong nyid dbyings las 'bar ba'i ye shes me/__/'ja' zer thig le'i dud sprin rab tu 'khrugs/__/'dod yon rgya mtsho'i char 'bebs bde ba che/__/bsangs bsur nam mkha' mdzod kyi 'khor lor shar/__oM AHhU~M dang*/__na mas+sarba ta thA ga te b+h+yo bi shwa sogs lan gsum gyis brlab/__badz+ra s+phar Na kha~M gis rgyas par spel/__hrIH__'od gsal dbyings las ye shes rang shar ba'i/__/rtsa gsum chos srung nor lha gter gyi bdag__/yul lha gzhi bdag bgegs rigs snying rje'i mgron/__/'gags med sgyu ma'i rol pas gnas 'dir gshegs/__badz+ra mA dza:__dza hU~M ba~M hoH__oM AHhU~M/__dbyings phyug spyan ma'i rang bzhin thab kyi dbus/__/dam tshig sgrol mas bskul ba'i ye shes me/__/gos dkar yum gyi ngo bor rnam dag par/__/rin chen 'bru sman bza' btung 'byor rgu'i tshogs/__/legs sbyar mA ma ki yi bdud rtsis bran/__/ting 'dzin sngags dang phyag rgyas byin brlabs pas/__/'dod yon rgya mtsho'i rol mor 'char ba'i phul/__/zag med bsangs bsur bdud rtsi'i sprin phung 'dis/__/rigs kun khyab bdag rtsa brgyud bla ma bsangs/__mchod mchan/__/sgo gsum rdo rje gsum du byin gyis rlobs/__/skyabs gnas bslu med dkon mchog rnam gsum bsangs/__/lam lnga sa bcu'i spang rtogs ye shes bskyed/__/rab 'byams yi dam zhi khro'i lha tshogs bsangs/__/mchog dang thun mong dngos grub char ltar phobs/__/gnas gsum dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs rnams bsangs/__/zhi rgyas dbang drag phrin las myur du spel/__/ye shes las dang 'jig rten srung ma bsangs/__/'gal rkyen kun sol mthun rkyen yid bzhin sgrubs/__/gnod sbyin nor lha gter bdag tshogs kun bsangs/__/dbul ba'i gdung sol 'dod rgu'i 'byor pa spel/__/dkar phyogs skyong ba'i yul lha gzhi bdag bsangs/__/gzhi byes kun tu srung skyobs dge legs skyed/__/bgegs rigs lan chags snying rje'i 'gron kun bsangs/__la sbyin mchan/__/phan bde'i dpal gyis rtag tu tshim gyur cig__/hrIH__de ltar mchod sbyin mgron rnams thams cad la/__/'dod yon rgya mtsho'i mchod pa phul ba'i mthus/__/rnal 'byor bdag cag 'khor dang bcas rnams kyi/__/lus ngag yid gsum nad gdon sdig sgrib dang*/__/nyams grib m-i gtsang gdung ba zhi bar mdzod/__/phung khams skye mched bkrag mdangs gzi brjid spel/__/'khor 'das phywa g.yang legs tshogs dbang du bsdus/__/dgra dang 'gyed na rgyal ba'i ru mtshon phyor/__/char chu dus babs lo phyugs tshong mgron legs/__/mi nad phyugs nad dus 'khrugs rgyun chad cing*/__/snod bcud rdzogs ldan gsar pa'i dga' ston gyis/__/phan bde'i dge mtshan 'phel ba'i bkra shis stsol/__zhes mchod cing phrin las gsol bar bya'o/__/spyir bsang bsur gzhi mthun pa yin kyang*/__bsur mchod kho na dmigs kyis gsal bar spro na/__dngos gzhi'i bsangs zhes pa'i tshab tu/___mchod dang*/__mgron 'og ma la sbyin ces kha bsgyur bas kyang grub bo/__/gnyis pa ni/__sha chang gi dam rdzas gtso bor gyur pa'i gtor ma bdud rtsis bran/__ra~M ya~M kha~M gis bsang sbyang*/__/stong pa'i ngang las rlung me thod sgyed steng*/__/b+han+d+ha'i snod du sha lnga bdud rtsi lnga/__/bskol zhing 'od zhu zag med bdud rtsi'i bcud/__/'dod yon rgya mtsho'i sprin phung 'phro bar gyur/__oM AHhU~M hoHsa brlab/__hU~M hrIH__rab 'byams sku gsum rgyal ba'i zhing khams nas/__/bla ma yi dam mkha' 'gro chos skyong dang*/__/gnod sbyin nor lha gter dang gzhi yi bdag__/thams cad thugs rje'i dbang gis 'dir gshegs shig__/oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma d+he ba d+hA ki nI sarba d+harma pA la ba su de ba ni d+hi pa ti b+hU mi pa ti sa pa ri wA ra badz+ra sa mA dzaH__zhes pas spyan drang*/__dzaHhU~M ba~M hoH__sa ma ya tiSh+Than+tu/__zhes bzhugs su gsol/__a ti pU hoH__pra tits+tsha hoH__zhes phyag 'tshal zhing lan gnang bar bsam la mchod pa 'bul ba ni/__hU~M/__dngos su 'byor dang ting 'dzin las byung ba'i/__/nyer spyod 'dod yon sman raka gtor tshogs sogs/__/nam mkha' rab 'byams gang ba'i mchod pa'i sprin/__/'bul lo bzhes nas mchog thun dngos grub stsol/__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma d+he wa d+hA ki nI shrI d+harma pA la ba su de ba ni d+hi pa ti b+hu mi pa ti sa pa ri wA ra ar+g+haM nas__shab+da pra tIts+tsha swA hA/__ma hA pany+tsa a mr-i ta khA hi/__ma hA rak+ta khA hi/__zhes spyir mchod/__bye brag tu gtor ma phul ba ni/__lha rnams kyi ljags rdo rje'i sbu gu'i 'od zer gyis gtor ma'i bcud drangs te gsol bar gyur par bsams la/__rdo rje'i thal mo kha gyain du phye zhing sai gol gtogs pa dang bcas/__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma d+he wa d+hA ki nI sarba d+harma pA la ba su de ba ni d+hi pa ti b+hU mi pa ti sa pa ri wA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__zhes lan gsum mam bdun gyis phul/__spro na chos srung so so'i snying po'am mtshan sngags kyi mthar gtor sngags btags pas phul kyang legs/__bstod cing phrin las gsol ba ni/__hU~M hrIH__byin rlabs sprin phung rig 'dzin bla ma dang*/__/dngos grub char 'bebs yi dam zhi khro'i lha/__/phrin las rmad byung dpa' bo mkha' 'gro la/__/gus pas bstod do mchog thun dngos grub stsol/__hU~M/__bde chen thabs mchog dpa' bo legs ldan nag__/phyag bzhi phyag drug zhal bzhi dbang phyug che/__/dpal mgon sde lnga khyab 'jug chen po sogs/__/mgon po pho rgyud gtso la phyag 'tshal bstod/__/shes rab dbyings kyi phyag rgya ral gcig ma/__/rang byung rgyal mo dur khrod ma mo dang*/__/tshe ring mched lnga g.yu sgron brtan ma sogs/__/snang srid ma mo'i tshogs la phyag 'tshal bstod/__/gnyis med ye shes ma ning stobs po che/__/sde dpon sum cu dregs chen bco brgyad dang*/__/gnod sbyin nor lha gter dang gzhi yi bdag__/dkar phyogs skyong ba kun la phyag 'tshal bstod/__/so so'i thugs dang mthun pa'i gtor ma dang*/__/mkho rgu'i 'dod yon rgya mtsho 'di bzhes la/__/rtsa brgyud bla mas bka' bsgos dam bzhag ltar/__/rnal 'byor bdag cag 'khor dang bcas rnams la/__/zhi ba'i mchog stsol rgyas pa'i gzi mdangs skyed/__/dbang gis zil gnon drag pos dgra bgegs thul/__/bstan 'dzin zhabs brtan bshad sgrub bstan pa dar/__/'gro kun bde skyid 'phel ba'i phrin las mdzod/__zhar byung du gser skyems 'bul bar 'dod na/__rin po che'i snod du 'bru bcud kyi phud gtsang ma blugs/__ra~M ya~M kha~M gis bsang sbyang*/__gser skyems zag pa med pa ye shes kyi bdud rtsi'i rgya mtsho chen por gyur/__oM AHhU~M lan gsum gyis brlabs la/__dgongs pa brda dang snyan nas brgyud pa yi/__/rig 'dzin rtsal 'chang rtsa brgyud bla ma dang*/__/skyabs gnas bslu med dkon mchog rnam pa gsum/__/gsol lo mchod do byin rlabs char chen phob/__/'od gsal dbyings las zung 'jug ye shes sku/__/rgyud sde bzhi drug theg rim dgu rnams kyi/__/rab 'byams yi dam zhi khro'i lha tshogs rnams/__/gsol lo mchod do dngos grub rnam gnyis stsol/__/ye shes las dang 'jig rten tshul bzung ba'i/__/dpa' bo mkha' 'gro rgyud gsum dregs pa'i sde/__/gnod sbyin nor lha gter dang gzhi yi bdag__/gsol lo mchod do phrin las rnam bzhi sgrubs/__/gser skyems gtsang ma phud kyi mchod pa 'dis/__/dkon mchog sri zhu yon tan mgron rnams kun/__/zag med bde chen mchog gis rab mnyes nas/__/dngos grub g.yang du 'khyil ba'i bkra shis stsol/__zhes mchod cing phrin las gsol/__bsang bsur dang*/__gtor bsngo 'di dag khol 'don du bya ba'i tshe skyabs sems sngon du 'gro bas/__rang nyid skad cig gis lhag pa'i lhar gsal ba'i nga rgyal dang bcas dngos gzhi _la 'jug__/rjes su nongs bshags/__gshegs gsol/__bsngau smon/__bkra shis sogs ji ltar rigs pa byas pas grub bo/__/gsum pa ni/__ma da na dang ba la sogs tshogs kyi yo byad rnams la bsang chu bran/__ra~M ya~M kha~M/__ye shes rig pa'i rang rtsal me rlung chus/__/tshogs rdzas dngos 'dzin dri ma bsregs gtor bkrus/__/b+han+d+ha'i snod du zag med bdud rtsi'i bcud/__/'dod yon rgya mtsho'i longs spyod chen por gyur/__oM AHhU~M lan gsum gyis brlab/__hU~M hrIH__rang bzhin 'od gsal dbyings las ma g.yos kyang*/__/thugs rje'i dbang gis gzugs kyi skur bzhengs pa/__/rtsa gsum chos srung nor lha gter bdag kun/__/'dod yon tshogs la spyan 'dren gshegs su gsol/__/phyi nang gsang ba bla med mchod pa 'bul/__/dam tshig nyams chags nyes ltung mthol zhing bshags/__/gnyis 'dzin dgra bgegs bsgral ba'i sha khrag rus/__/dgyes par bzhes la mchog thun dngos grub stsol/__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma d+he wa d+hA ki nI shrI d+harma pA la ba su de ba ni d+hi pa ti _sa pa ri wA ra sarba ga Na tsakra pU dza ho/__zhes tshogs phud rim pa gsum du spros la 'bul/__bzhi pa ni/__skong rdzas rnams/__na mas+sarba ta thA ga te b+h+yo bi shwa sogs nam mkha' mdzod kyi sngags rgyas brlab/__skong rdzas 'dod pa'i yon tan rnam pa thams cad pa'i rang bzhin nam mkha' mdzod kyi 'khor lo'i sprin chen por gyur par bsam/__badz+ra s+pha ra Na kha~M gis spel/__hU~M hrIH__/'od gsal stong nyid dbyings las sgyu ma'i 'phrul/__/snod bcud rnam dag pad+mo brtsegs pa'i gzhir/__/dgos 'byung nor bu'i gzhal med khang chen po/__/yangs shing rgya che bkod pa phun tshogs dbus/___/ri rab gling bzhi lha mi'i 'byor pa'i phul/__/phyi nang nyer spyod 'dod pa'i yon tan lnga/__/bkra shis rdzas rtags rgyal srid rin chen bdun/__/bcu drug rig mas bde ba'i glu gar bsgyur/__/sman raka mtshor bskyil gtor ma lhun por spungs/__/so so'i bzhed rgur 'char ba'i longs spyod mchog__/ting 'dzin sngags dang phyag rgyas byin brlabs pa/__/mi zad nam mkha' mdzod kyi mchod sprin 'dis/__/rig 'dzin rtsa brgyud bla ma'i thugs dam bskang*/__/byin rlobs dbang skur rdo rje'i ye shes skyed/__/yi dam zhi khro rab 'byams thugs dam bskang*/__/mchog dang thun mong dngos grub char ltar phob/__/gnas gsum dpa' bo mkha' 'gro'i thugs dam bskang*/__/rnal 'byor grogs mdzod las bzhi'i phrin las spel/__/rdo rje'i chos srung rgya mtsho thugs dam bskang*/__/'gal rkyen kun sol mthun rkyen yid bzhin sgrubs/__/gnod sbyin nor lha gter bdag thugs dam bskang*/__/tshe bsod dpal 'byor snyan pa'i grags pa spel/__/mdor na snang srid dag pa rab 'byams zhing*/__/sku dang ye shes rmad byung rdo rje'i sprin/__/'dod yon mi zad rgyan gyi 'khor lo ches/__/thugs dam bskangs gyur dbang dang dngos grub stsol/__zhes thugs dam bskang zhing phrin las gsol/__chos srung gi skong ba dmigs bsal bgyid par spro _na/__hU~M/__rngam brjid dur khrod rol pa'i gzhal yas dbus/__/dgra bgegs bsgral ba'i drag po'i nyer spyod dang*/__/mchod rdzas rten rdzas skong rdzas sgrub pa'i rdzas/__/'dod rgu'i 'byor pa zad mi shes pa 'dis/__/legs ldan phyag bzhi phyag drug zhal bzhi pa/__/dpal mgon sde lnga drag po khyab 'jug sogs/__/pho rgyud mgon po'i tshogs kyi thugs dam bskang*/__/rdo rje srin po'i mthu yis bdud dpung thul/__/e ka dzA Ti rang byung dpal 'bar ma/__/dur khrod lha mo tshe ring mched lnga sogs/__/snang srid ma mo bye ba'i thugs dam bskang*/__/thugs rje chags pa'i shugs kyis dgra bgegs sgrol/__/dpal mgon ma ning sde dpon sum cu dang*/__/dregs chen bco brgyad snang srid 'byung po'i tshogs/__/dkar phyogs skyong ba yongs kyi thugs dam bskang*/__/sangs rgyas bstan srungs bstan dgra cham la phob/__/rnam sras dzam lha yab yum tshogs kyi bdag__/rdo rje bdud 'dul gnod sbyin 'bum phrag dang*/__/rin chen gter 'chang rgya mtsho'i thugs dam bskang*/__/tshe srings dpal skyed 'dod rgu'i 'byor pa spel/__/mdor na brgyud gsum rig 'dzin bla ma yi/__/spyan sngar khas blangs chos srung nor lha'i tshogs/__/thugs dam dgyes bskang rnal 'byor bdag cag gi__/re ba'i 'bras bu dus 'dir mchis par mdzod/__lnga pa ni/__thal mo sbyar te/__hoH__ye shes spyan mnga' dmigs med thugs rje'i gter/__/bla ma yi dam mkha' 'gro chos skyong dang*/__/gnod sbyin nor lha gter 'chang 'khor bcas kun/__/mkhyen brtse'i gzigs pas bdag la dgongs su gsol/__/bdag cag thog med dus nas da lta'i bar/__/mi shes nyon mongs bag med ma gus pas/__/lus ngag yid kyis sdig pa bgyis pa dang*/__/bgyid du stsal dang rjes su yi rang dang*/__/nges 'byung so sor thar pa'i sdom pa dang*/__/gzhan phan byang chub sems dpa'i bslab pa dang*/__/thabs chen gsang ba sngags kyis dam tshig las/__/nyams shing 'gal bar gyur pa ci mchis kun/__/snying nas 'gyod pas bshags shing sdom bgyid na/__/tshangs par mdzad nas sdig sgrib kun byang zhing*/__/rtsa gsum chos srung rgya mtsho rab dgyes pas/__/sku gsung thugs kyi dngos grub stsal du gsol/__zhes gsol ba btab pas/__tshogs zhing rnams kyi gnas gsum nas bdud rtsi dkar dmar mthing gsum 'od zer dang bcas pa byung*/__rang gi gnas gsum du zhugs shing thim/__sgo gsum gyi sdig sgrib nyes ltung bag chags dang bcas pa byang zhing dag__/sku gsung thugs kyi byin rlabs dang dngos grub ma lus pa thob par gyur pa'i mos pas yi ge brgya pa ci nus su bzla'o/__/de nas tshogs rdzas rnams nang gi sbyin sreg gi tshul du rol pa'i lhag ma bsdus la bdud rtsis bsang*/__pany+tsa a mr-i ta hU~M ha hoHhrIHsa brlab/__hU~M/__ye shes rol pa dpal gyi lhag sdud ni/__/mkha' 'gro ging dang lang+ka pho nya'i tshogs/__/bde chen bdud rtsi'i longs spyod 'di bzhes la/__/bar chad kun sel mthun rkyen yid bzhin sgrubs/__/oM uts+tshiSh+ta ba liM ta khA hi/__zhes phul/__phyi nang gzhan gsum rdo rje'i grong khyer du/__/bde chen tshogs gyi 'du bas mnyes byas mthus/__/bdag gzhan 'gro kun rtsa gsum lha tshogs dang*/__/dbyer med dkyil 'khor gcig tu 'grub par shog__/ces rdo rje'i rigs gcig tu smon lam gdab/__srung ma'i gtor ma bskyang bar spro na/__'bul gtor la bdud rtsis bran/__oM AHhU~M hoH__gtor ma dgra bgegs kyi sha khrag ye shes bdud rtsi'i rang bzhin 'dod yon rgya mtsho'i sprin phung 'phro bar gyur par bsam la/__hU~M/__bde chen thabs mchog mgon po he ru ka__/shes rab dbyings kyi thig le ral gcig ma/__/zung 'jug dbu mar shar ba'i ma ning nag__/rgyud gsum dregs tshogs 'khor bcas 'dir gshegs shig__/dgra bgegs sha ri khrag mtsho'i gtor ma ni/__/ye shes bdud rtsi'i rang bzhin 'dod yon gter/__/dgyes rgur 'char ba'i rmad byung mchod pa'i sprin/__/sngar mdzad legs pa'i gtang rag chen por 'bul/__/da bcol las kyi gsal 'debs gnyan por bzhes/__/sangs rgyas bstan srung bstan 'dzin sku tshe srings/__/dge 'dun sde skyong 'jig rten phan bde spel/__/khyad par bdag cag dpon slob yon mchod la/__/byang chub bar du srung skyob mi g.yel bar/__/'gal rkyen kun sol mthun rkyen char bzhin phob/__/zhi rgyas dbang dang mngon spyod la sogs pa/__/gang bcol phrin las myur du 'grub par mdzod/__ces brjod cing spos dang rol mo'i mtshon pas gtsang sar phul/__bzhi pa la/__dngos grub gsol zhing nongs pa bshags/__/nyer bsdu bsngo smon shis pa brjod/__ces lnga las/__dang po ni/__hoH__rtsa gsum lha tshogs bdag la dgongs su gsol/__/bdag cag khyed kyi gdung 'tshob brgyud 'dzin phyir/__/rtse gcig gus pas bsnyen cing bsgrub lags na/__/thun mong mchog gi dngos grub deng 'dir stsol/__sngags mthar kA ya wA ka tsit+ta sid+d+hi pha la hU~M/__zhes rgyun gyi dngos grub gsol/__gnyis pa ni/__oM AHhU~M/__dngos 'byor yid sprul mchod sprin rgya mtshos mchod/__/yon tan rjes dran rdo rje'i glu yis bstod/__/cho ga lhag chad 'gal 'khrul nyams chags kun/__/snying nas bshags so byang zhing dag par stsol/__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma d+he ba d+hA ki nI sarba sa pa ri wA ra ar+g+haM nas shab+da sarba pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta sarba pU dza hoH__zhes dang*/__yi ge brgya pa mang du brjod/__gsum pa ni/__tshogs zhing rten yod na brtan bzhugs dang*/__med na gshegs su gsol/__'gags med snang char shar ba'i bskyed pa'i rim/__/skye med brjod bral gnyug ma'i dbyings su thim/__/slar yang zung 'jug sgyu ma'i rol pa las/__/snang grags rtog tshogs lha sngags chos skur shar/__ces brjod cing bsam/__bzhi pa ni/__dge ba 'dis mtshon dus gsum legs byas kun/__/byang chub snying por yongs su bsngos pa'i mthus/__/bdag dang mkha' mnyam 'gro ba ma lus kun/__/rnam grol sku bzhi'i go 'phang myur thob shog__/lnga pa ni/__byin rlabs char 'bebs dngos grub rgya mtsho'i gter/__/phrin las thogs med rtsa gsum lha tshogs kyis/__/'gro kun srid zhi'i rgud pa zhi ba dang*/__/phan bde'i dge legs 'phel ba'i bkra shis stsol/__zhes sogs shis pa brjod pa'i tshigs su bcad pa dang bcas me tog gi char sil mar bsnyil bas dge legs su bya'o/__/byin rlabs dngos grub phrin las gter/__/rtsa gsum gcig dril sgrub pa'i thabs/__/snying gi nor bu'i gzi 'bar bas/__/grub gnyis dge mtshan snang gyur cig__/ces pa'ang don gnyer can mang por sman pa'i bsam pas/__rtsa gsum kun 'dus mtsho skyes bla ma'i byin rlabs kyi bdud rtsis reg pa rig pa 'dzin pa rdo rje gzi brjid rtsal gyis blo gros kyi chu gter las phyungs te bris pa dge//__//_

Footnotes

Other Information