JKW-KABAB-15-BA-022

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྲུང་ཟློག་གི་ལས་རིམ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཁྲོ་ཆེན་སྟོབས་འདུས།
Wylie title grub thob chen po'i thugs thig las khrag 'thung bde gshegs 'dus pa'i srung zlog gi las rim gsal bar bkod pa khro chen stobs 'dus JKW-KABAB-15-BA-022.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 15, Text 22, Pages 591-631 (Folios 1a to 21a6)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ (thang stong rgyal po)
Citation 'jam mgon kong sprul. grub thob chen po'i thugs thig las khrag 'thung bde gshegs 'dus pa'i srung zlog gi las rim gsal bar bkod pa khro chen stobs 'dus. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 15: 591-631. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Practices - las tshogs
Cycle ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ (khrag 'thung bde gshegs 'dus pa)
Parent Cycle གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ (grub thob chen po'i thugs tig)
Deity bka' brgyad
Karchag page JKW-KABAB-Volume-15-BA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-MA-016-1
Colophon

།འདི་ཉིད་སྤྲོས་པ་ཧ་ཅང་རྒྱས་པ་དང་བསྡུས་པའི་མཐའ་ལ་མ་ལྷུངས་ཤིང་བདེ་འདུས་སོགས་ཀྱི་གཟེར་ཁ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་གནད་མ་ཚང་བ་མེད་པའི་གཞུང་ཁྱད་པར་འཕགས་པར་སྣང་བས་དུས་ཞབས་ཀྱི་སྔགས་མཁན་ལ་ཤིན་ཏུ་ཕན་ཐོགས་པར་མཐོང་ནས་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་གཏེར་གཞུང་ཉིད་ནག་འགྲོས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

'di nyid spros pa ha cang rgyas pa dang bsdus pa'i mtha' la ma lhungs shing bde 'dus sogs kyi gzer kha chen po rnams kyi gnad ma tshang ba med pa'i gzhung khyad par 'phags par snang bas dus zhabs kyi sngags mkhan la shin tu phan thogs par mthong nas pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal gyis gter gzhung nyid nag 'gros bklag chog tu bsdebs pa dge legs 'phel

[edit]
༄༅། །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྲུང་ཟློག་གི་ལས་རིམ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཁྲོ་ཆེན་སྟོབས་འདུས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །བླ་མ་དང་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གང་མཚན་དུས་མཐའི་ཞུགས་ཀྱི་ཟེར་ཙམ་གྱིས། །ཡིད་སྲུབ་བྱེ་བ་རྩ་སྦུར་བཞིན་བཅོམ་ནས། །སྟོབས་བཅུ་རྫོགས་ལ་སྲིད་ཞིའི་ཁམས་ཀུན་ན། །འགྲན་བྲལ་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་བླ་མས་སྐྱོངས། །རྒྱལ་ཀུན་གསང་གསུམ་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་བཅས། །གཅིག་བསྡུས་གསང་མཆོག་འདིས་འཕྲལ་ཡུན་གྱི། །ལས་དང་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ལ་མཐུ་ཆེ་བས། །ཀུན་ཕན་བཙས་སུ་སྲུང་ཟློག་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས། །རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་འབྱེད་ལྡེའི་ལུང་གིས་བཀྲལ་བ་ལྟར་སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་མཐར་ཕྱིན་པའི་གང་ཟག་གིས་ལས་སྦྱོར་བའི་གཙོ་བོ་གཟེར་ཁ་རྣམ་པ་ལྔར་གསུང་པ་ལས་འཁོར་ལོ་ལ་བརྟེན་ནས་སྲུང་བ། །གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་ནས་ཟློག་པ། ཐུན་ལ་བརྟེན་ནས་བསད་པའི་གཟེར་ཁ་གསུམ་ཆབ་ཅིག་ལག་ཏུ་བླང་བའི་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། སྔོན་འགྲོ་བཅས་གཤམ། དངོས་གཞི་ལས་ཁྲིགས། རྗེས་མཐའ་སྡུད་ཀྱི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕུག་ལོགས་སུ་དམ་ཚིག་གི་བྲིས་སྐུ་སོགས་རྟེན་བཀྲམ་པའི་མདུན་དུ་སྟེགས་རིམ་པ་དང་པོར་པད་སྣོད་དུ་དཔལ་གཏོར་གཙོ་འཁོར་དགུ་ཐེབས་ཀྱུ་དར་གདུགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། གཡས་སུ་ཆོས་སྐྱོང་ཕོ་རྒྱུད་མོ་རྒྱུད་ཀྱི་གཏོར་སྤུངས། གཡོན་དུ་དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་ལ་དམར་གཏོར་ཟུར་གསུམ་གཅིག་ལ་གཏོར་ཆུང་སུམ་བཅུས་བསྐོར་བ། གཡས་གཡོན་དུ་སྨན་རཀ །རིམ་པ་གཉིས་པར་ཞི་དྲག་མཆོད་པ་མཇུག་སྤྲོད་དམ་མ་འབྱོར་ན་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་སྤྱི་ལྟར་བཤམ། དེའི་མདུན་དུ་ལས་དཀྱིལ་སྟེགས་བུ་གྲུ་བཞི་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ས་ལ་ཁྲག་ཆང་གིས་ཆག་ཆག་གདབ་པ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་སྤྱོད་ཡུལ་དང་མཉམ་པར་རོ་སོལ་སོགས་ཀྱིས་ནག་པོར་བྱུགས་པའི་སྟེང༌། ལྟེ་བ་ཆ་ཆེན་གཉིས། མུ་ཁྱུད་ཆ་ཕྲན་གཅིག །རྩིབས་ཆ་ཆེན། རྡོ་ར་ཆ་ཕྲན་གཅིག །མེ་རི་ཆ་ཕྲན་གཅིག་བསྐོར་བའི་ལྟེ་བར་ཆོས་འབྱུང་གི་ཐིག་ནི་ནུབ་ཀྱི་ཚངས་ཐིག་དང་སྐོར་ཐིག་དང་པོ་འཛོམ་ས་ནས་ལྟེ་བར་ཚད་པས་སྐོར་ཐིག་དང་པོའི་གཡས་གཡོན་ཏུ་མཚན་མ་བྱ། དེ་གཉིས་དང་ཤར་གྱི་ཚངས་ཐིག་ནས་སྐོར་ཐིག་དང་པོ་འཛོམ་གསུམ་གྱི་སྣེ་སྦྲེལ་བས་འབྱུང་ངོ༌། དེ་ལ་གྲུ་གསུམ་མཐིང་ག །ཟླ་གམ་དམར། མུ་ཁྱུད་ཐོད་སྐམ་ཀྱི་ཕྲེང་བ། མཚོན་འཁོར་རྩིབས་བརྒྱད་སྔོན་པོ། །རྩིབས་མཆན་དམར་པོ། རྡོ་ར་གཞི་ནག་པོ་ལ་རྡོར་ཕྲེང་སེར་བོ། །མེ་རི་དམར་སེར་འབར་བ། དེ་རྒྱབ་མ་ཏྲཾ་སྔོ་སྐྱ་ཁྲོ་བོའི་བཞིན་རས་ཅན། དབུས་དང་རྩིབས་རྣམས་ལ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཁ་དོག་ཅན་རེ་རེ་བྲི། དེ་སྟེང་ཟློག་པའི་གཏོར་མ་ནི་ལྕགས་ཟངས་ཀྱི་སྣོད་དུ་ནས་ནག་སྲན་མ་བྲའོ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་འབྲུ་སྣའི་དར་ཕྱེ་དུག་ཁྲག་ཆང་གིས་སྦྲུས་པའི་ཟན་ལ་གཏོར་མ་ཟུར་གསུམ་ཐོག་མདེའུ་ལྟ་བུའི་རྣོ་དབལ་ཅན་གཙོ་བོ་ཁྲུ་གང་བ། འཁོར་བརྒྱད་དེ་ལས་ལྔ་ཆས་དམན་པ། དགུ་ཀ་ལ་སོ་སོའི་སུམ་ཆར་འཁོར་ཟུར་གསུམ་བཞི་རེ། བར་མཚམས་རྣམས་སུ་ཁྲག་ཀོང་ཟུར་གསུམ་དང་ཐེབས་ཀྱུ་བཅད་ཁ་ཕྱིར་བསྟན་གྱིས་བསྐོར་བ་དྲག་རྒྱན་མེ་རི་སོགས་རྔམ་བརྗིད་དང་ལྡན་པ། སྤྲོ་ན་གཙོ་འཁོར་དགུ་ཀའམ། གཙོ་བོ་ལ་ཟློག་འཁོར་དང་ཁྱུང་དང་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས་པའི་རྩེར་དར་ནག་གི་གདུགས་ཕུབ། ལོག་རྣམས་སུུ་མཚེ་ཡུངས་རྩངས་ཤ་དུམ་ཀྱིས་བརྒྱན། མཐའ་སྐོར་དུ་རྩངས་ཐུར་སྲིན་མོ་འགྲོས་སུ་བཙུགས་པ་ལ་གློ་སྙིང་གི་དུམ་བུ་གཟེར་བ་དང༌། བ་སུ་ཏ་དང་ཚོན་སྐུད་སྔོ་དམར་གྱིས་དཀྲིས་ལ་ལྕགས་སྐྱེད་ཀྱི་ཁར་བཞག །སྟེང་དུ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་བླ་རེ་ལྟར་དབུབ། །མདུན་དུ་ཁྲག་གི་མཆོད་ཡོན་སོགས་དྲག་པོའི་ཉེར་སྤྱོད་བཤམ། ལྕགས་ཧོམ་དུ་ལིངྒ་བྲིས་འབུར་གང་རུང་བཅུག་པ་གོ་ཡུལ་འགྲིགས་ན་ཟློག་གཏོར་འོག་དང༌། མི་འགྲིགས་ན་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་བཞག །ཉེ་ལོགས་སུ། གདབ་ཕུར། ལྕགས་ཀྱུ། སྨྱོ་ཐུན། གུ་གུལ། བྱ་འུག་དོང་རུ། ཡུངས་དཀར་ནག །བྱད་ཐག་སྔོ་དམར། ཕུར་པ། བྲབ་རྫས། ཡུངས་ཀར། བདུག་རྫས་གུ་གུལ། བྱུག་རྫས་རཀྟ། ཐུན་རྫས་རཀྟ། ཡུངས་ཀར། མཚེ་ཕོན། དུག་སྣ། ལྕགས་ཕྱེ། མདའ་རྡོ་རྣམས་ཀྱང་སྣོད་གཅིག་ཏུ་བསགས། ཟོར་ཀོང་གྲུ་གསུམ་དུ་མཚེ། དུག །སྐྱེར་ཕུར། ཁྲག །རི་རབ། གྲི་བཙུགས་པ་རྣམས་དང༌། རྡོ་ནག་གྲུ་གསུམ་བྷྱོ་ཟློག་བྲིས་པ། དམར་གཏོར་གྲུ་གསུམ། མདའ་གཞུ་རྣམས་གཏོར་ཟློག་གི་མཐའ་སྐོར་དུ་བཀོད། སྔོན་གཏོར། ཆད་བརྟན། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད། ཟློག་པའི་སྐབས་མཆོད་རྒྱུའི་གཏོར་ཆུང༌། ཤ་དུམ་སོགས་ཀྱང་འདུ་བྱའོ། །བཤད་མ་ཐག་པའི་སྲུང་འཁོར་ནི། དར་རས་ཤོག་བུ་གང་རུང་ལ་མུ་ཁྱུད་རིམ་པ་དྲུག་ཏུ་བསྐོར་བའི་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་ཡིག་གི་མཐར་གཙོ་བོའི་སྔགས་མཐར་འདི་འཆང་བ་པོ་སོགས་བསྲུང་བྱའི་མིང་སྤེལ་མཐར། ཀཱ་ཝཱ་ཛྭི་བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔ ཞེས་བྲི། དེ་རྒྱབ་མུ་ཁྱུད་ལ་དྲག་སྔགས་སོ་ལྔ་བྲི། དེ་རྒྱབ་མུ་ཁྱུད་ལ་དྲག་འཁོར་རྩིབས་བརྒྱད་ཀྱི་དབུས་སུ་ཧཱུྃ། མཐར་སྐོར་དུ་དཔལ་བརྒྱད་སོ་སོའི་སྔགས་མཐར་མིང་སྤེལ་སྲུང་སྔགས་བཅས་བྲི། རྩིབས་མཆན་བརྒྱད་ལ་ཤར་ལྷོ་ནས་གཡས་བསྐོར་དུ་རྡོ་རྗེ། རྡོ་རྗེ། དྲག་འཁོར། རྡོ་རྗེ། པདྨ། རྡོ་རྗེ། ཕུར་བུ། རྡོ་རྗེ་རྣམས་བྲི། དེ་རྒྱབ་མུ་ཁྱུད་ལ་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་སྔགས་དང་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་འདོད་གསོལ་བཅས་བྲི། དེ་རྒྱབ་རྡོ་ར། དེ་རྒྱབ་མེ་རི་གཡས་བསྐོར་བྲི། ཡིག་མགོ་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་བསྟན་གཡས་བསྐོར་བྱ། ཤ་ལྔ། བདུད་རྩི་ལྔ། ག་བུར། གླ་རྩི། ཤིང་ཀུན། ཤུ་དག་ནག་པོ། །གུར་གུམ། གི་ཝཾ། གུལ་གུལ། དྲག་སྔགས་བཟླས་པའི་ཡུངས་ཀར་རྣམས་བྱུགས། ཟློག་པའི་འཁོར་ལོ་ནི། དུག་ཤོག་ལ་སྲུང་འཁོར་ལྟར་ས་བོན་དང་སྔགས་རྣམས་འདྲ་བ་ལས། ཡིག་མགོ་ཐམས་ཅད་ནང་བསྟན་དང༌། སྔགས་ཤམ། སརྦ་དུཥྟཱན་མཱ་ར་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག །ཅེས་སྦྱར། གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་སྔགས་ཀྱི་མལ་དུ་དྲག་སྔགས་བརྒྱད་ཅུ་པའམ་སོ་ལྔ་པ་གང་རུང་དང་ཡང་ཟློག་ཉིང་ཟློག་གི་སྔགས་ཤམ་བུ་དང་བཅས་པ། མེ་རི་གཡོན་བསྐོར་དུ་བྲིས་ལ་དུག་ཁྲག་གིས་བྱུགས། གཉིས་ཀ་ལ་སྦྱོང་ཁྲུས། ལྷར་བསྐྱེད་ཅིང་བསྟིམ། སྲུང་ཟློག་གི་བཟླས་པ་ཅི་འགྲུབ་འདོད་གསོལ་བཅས་ཀྱི་མཐར་འཁོར་ལོ་ལ་བརྟན་བཞུགས་བྱའོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཐུན་མོང་གི་ཕྲིན་ལས་གཞུང་བསྲང་བ། ཁྱད་པར་ཕྲིན་ལས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལས་བྱང་ལྟར་བརྒྱུད་འདེབས་ནས་བསྟོད་པའི་བར་དུ་བཏང༌། བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་གྱི་བཟླས་པ་ཅི་འགྲུབ་བྱས་ལ་བདག་ཉིད་ནུས་ལྡན་ཏུ་བྱའོ། །གཉིས་པ་ཁྱད་པར་གྱི་ཕྲིན་ལས་ལ་གཉིས། ཟློག་དཀྱིལ་གསལ་འདེབས་པ་དང༌། ལས་དྲུག་སོ་སོར་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཧཱུྃ༔ མདུན་དཀྱིལ་མ་ཏྲཾ་གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་གཟུགས༔ ཁམས་གསུམ་ཉོན་མོངས་དུག་ལྔའི་ཕུང་པོ་ལ༔ མཚོན་ཆའི་ཆར་ཕབ་རྟེན་གྱི་ཁོག་པ་ཞིག༔ དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་གྱུར༔ བྷྲཱུྃ་མ་ཏྲྃ་རུ་ཏྲ་མཎྜ་ལ་ཕཊ༔ བརྗིད་ལྡན་གཏོར་མ་ཁྲག་འཐུང་དཔལ་ཆེན་དགུ༔ རིག་མདངས་འཁོར་ཚོགས་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་བཅས༔ ཁྱུང་གིས་དབུ་བརྒྱན་ཡེ་ཤེས་མེ་འོད་འཁྲུགས༔ བཀའ་སྡོད་ཕོ་ཉའི་དམག་ཚོགས་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཧཱུྃ་སརྦ་ཧེ་རུ་ཀ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ༔ སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཞིང་༔ བཅུད་ཀྱི་དངོས་ཀུན་དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་ལྷ༔ ཁྲོས་འཁྲུགས་རྔམས་བརྗིད་འཇིགས་པའི་སྐུར་སྟོན་པ༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་བཀོད་པ་ཆེན་པོར་རྫོགས༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བསྡུ་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་འཐུས། སྤྲོ་ན་ལས་བྱང་གི་སྤྱན་འདྲེན་ནས་མཆོད་བསྟོད་གྱི་བར་བཏང་ངོ༌། །གཉིས་པ་ལ་རྩ་བ་སྲུང་བསད་ཟློག་གསུམ། ལས་སྦྱོར་མནན་སྲེག་འཕང་གསུམ་སྟེ༔ ལས་དྲུག་གི་དང་པོ་སྲུང་བ་ནི། རང་གི་ཐུགས་སྲོག་ས་བོན་དང་༔ སྲུང་བྱ་ཐམས་ཅད་དབྱེར་མེད་པའི༔ འབར་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ དཔལ་ཆེན་རོལ་པའི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་ལྷག་པར་འཕྲོས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས༔ གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཡི༔ ངོ་བོ་མཚོན་ཆའི་ཆར་དུ་བབས༔ སྲུང་བའི་གུར་ཁང་དགུ་་་་་་ཁྲོ་བཅུ་མེ་ཕུང་ཕྱག་མཚན་ལྔ་ཁྲོ་ཕུར་བཅས་དགུའོ། ལ་ཐིམ༔ མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེར་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ ལྷ་ཚོགས་ནང་དུ་ཞལ་གཟིགས་ནས༔ སྔགས་བཟླས་བརྟན་པའི་ལས་མཛད་གྱུར། ཅེས་དམིགས་ལ་ཁྲོ་བོ་སྤྱི་སྔགས་ཀྱི་མཐར། བཛྲ་ཨུཥྞཱི་ཥ་ཙཀྲ་ཝརྟི་རཀྵ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔ ཞེས་སྟོང་ཕྲག་བཟླ། གཉིས་པ་བསད་པའི་ལས་ལ་གསུམ། གཞི་བཟུང་བ། རྒྱབ་བརྟེན་བཅོལ་བ། ལས་དངོས་ལ་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ནི། བདག་ཉིད་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཁྲོས་འཁྲུགས་རྔམས་པའི་སྔགས་བཟླས་པས༔ དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི༔ ལས་ལ་ངོ་མཐོན་ཚུལ་གྱིས་བཞེངས༔ དྲག་པོ་སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་རྣམས༔ ཟོར་དང་ཐུན་གྱི་རྫས་ལ་ཐིམ༔ བསྒྲལ་བའི་ཞིང་བཅུ་ཉམས་པ་བདུན༔ གསོད་པའི་མཚོན་ཆ་ཆེན་པོར་གྱུར༔ དྲག་སྔགས་སོ་ལྔའི་མཐར། སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་ཛ་བྷྱོ་ཕཊ༔ཧཱུྃ༔ བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ཧ་ན་ཧ་ན་མཱ་ར་ཡ་མཱ་ར་ཡ་ཏ་ཐ་ཡ་ཏ་ཐ་ཡ་བྷིནྡྷ་བྷིནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བརྒྱ་ནས་སྟོང་བར་ཅི་འགྲུབ་བཟླ། ཟོར་ཐུན་རྣམས་ལ་ཧས་བཏབ་ཏེ་ངར་གདགས། གཉིས་པ་ནི། བཀའ་གཏེར་སྲུང་མའི་གཏོར་ཆོག་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་འགྲུབ་དང༌། ཁྱད་པར་དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་སུམ་བཅུ་ལ་གཏོར་མ་ཕུལ། འགྲུབ་ན་བདེ་འདུས་ཀྱི་མདོངས་སྐོང་ཆུང་བ་ལྟ་བུའི་སྐོང་བཤགས་བཏང༌། ཚོགས་བྱིན་རླབས་ནས་མཆོད་པ་དང་བཤགས་པའི་བར་བྱའོ། གསུམ་པ་ལ་གཉིས། སྔོན་འགྲོ་སྦྱོར་བ་དང༌། བསད་ལས་དངོས་སོ། །དང་པོ་ལའང་བཞི་ལས་ཐོག་མར་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི། སྣོད་བཅུད་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བསྐྱེད་པ་ཐམས་ཅད་སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་ལས་བཞེངས་ཏེ་དམག་དཔུང་གོ་བསར་བྱེད་པ་བཞིན་རྔམས་པའི་ཧཱུྃ་སྒྲ་དིར་གྱིས་ལས་ལ་ཆས་པར་བསམ་ལ། ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་རང་ཤར་རིག་པའི་རྩལ༔ འབར་བ་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དགུའི་ཕོ་བྲང་ཆེ༔ ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་རབ་འཇིགས་དུར་ཁྲོད་ནས༔ ཁྲག་འཐུང་ཡོངས་རྫོགས་དྲག་པོའི་ལས་ལ་བཞེངས༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་དང་རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པོ་ལ༔ གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས༔ ཞི་བའི་ཐབས་ཀྱིས་འདུལ་དུ་མ་འཚལ་བས༔ མངོན་སྤྱོད་དམོད་པའི་ཕྲིན་ལས་དུས་ལ་བབས༔ སྲུང་བའི་གུར་ཁང་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་གིས་ཤིག༔ ཟློག་པའི་ནུས་པ་རང་གཤེད་རང་ལ་གཟིར༔ འགུགས་འཆིང་སྡོམ་མྱོས་ཕྱག་རྒྱས་རྟེན་ལ་ཕོབ༔ དྲག་ཤུལ་ཆེན་པོས་བསྒྲལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ གཉིས་པ་གསེར་སྐྱེམས་འབུལ་བ་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ འདོད་ཡོན་ཟག་པ་མེད་པའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱི༔ ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབས། ཧཱུྃ༔ བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང་༔ ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ལྷ༔ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ལ༔ གསེར་སྐྱེམས་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ མཐུ་སྟོབས་དབང་ཕྱུག་དཔལ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་དང་༔ དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་སུམ་ཅུ་སོགས༔ ཡེ་ཤེས་ལས་ལས་གྲུབ་པའི་དམ་ཅན་ལ༔ གསེར་སྐྱེམས་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ༴ ཕྱི་ནང་གསང་བ་གབ་སྦས་བསྟན་པ་སྐྱོང་༔ དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་སོགས༔ སྲིད་གསུམ་འབྱུང་པོ་མཐུ་སྟོབས་ཅན་རྣམས་ལ༔ གསེར་སྐྱེམས་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཅེས་ཕུད་ཀྱིས་མཆོད། གསུམ་པ་གཟུ་དཔང་གསོལ་བ་ནི། ཧཱུྃཿ ཕྱོགས་བཅུ་ནམ་མཁའ་ཡངས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ བླ་མ་རིག་འཛིན་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས༔ ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་བཀའ་བརྒྱད་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ བརྩེ་བའི་ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་ནི་རྣལ་འབྱོར་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པ་པོ༔ སྔགས་འཆང་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་དགྲ་བྱུང་ན༔ བདག་གིས་མ་ཉེས་མ་ཡོ་སྲུང་མ་མཁྱེན༔ གཟུ་དང་དཔང་དུ་དཀོན་མཆོག་བཞུགས༔ ཞལ་ལྕེ་སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེས་མཛོད༔ དམ་ཉམས་དགྲ་བོ་སྡིག་ཅན་འདིས༔ དང་པོ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བཤིག༔ བར་དུ་དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་སྨད༔ ཐ་མར་གསང་སྔགས་སྙིང་པོ་ཕྲལ༔ ད་ལྟ་རྣལ་འབྱོར་བདག་ལ་བསྡོས༔ དགེ་བ་བཅུ་ནི་ཁྱད་དུ་བསད༔ མི་དགེ་བཅུ་ནི་དང་དུ་བླངས༔ མཚམས་མེད་ལྔ་ནི་འབྲས་བུར་སྨིན༔ འདི་ནི་བསྒྲལ་བའི་ཞིང་ཡིན་པས༔ རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས༔ ཆོས་ཉིད་ཞི་བའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ རྔམས་བརྗིད་ཚུལ་དུ་ཁྲོ་བོའི་སྐུར་བཞེངས་ལ༔ བསྒྲལ་བའི་ཞིང་བཅུ་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབས༔ མ་གཡེལ་མ་གཡེལ་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོའི་ཚོགས༔ དམ་ཉམས་དགྲ་བོ་སྒྲོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཅེས་གསོལ་བས། སྣོད་བཅུད་ལྷར་གསལ་བ་ཐམས་ཅད་སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་ལས་བཞེངས་ཏེ་རང་ལ་གནང་བ་སྩལ་ཞིང་དགྲ་བགེགས་ལ་ཐུགས་ཆེར་འཁྲུགས་པས་དྲག་པོའི་ལས་ལ་རྔམས་ཤིང་རིངས་པའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པར་བསམ་མོ། །གཞི་པ་དམིགས་བྱ་བསྐྱེད་འགུགས་ནི། རུ་ཏྲ་སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན་མཱ་ར་ཡ་ནྲྀ་ཛ༔ མདུན་དུ་བྷཉྫ་ཨེ་ལས་ལྕགས་བསྲེགས་ཀྱི་ཁང་སྒྲོམ་གྲུ་གསུམ་བང་རིམ་དགུ་པ། ཁ་ཁྱེར་དོག་ཅིང་གཏིང་ཟབ་པ། འོག་ནས་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཁྲག་མཚོ་ཁོལ་བ༔ ལོགས་ལ་ཞེ་སྡང་གི་མེ་རླུང་འཚུབས་པ༔ སྟེང་ནས་གཏི་མུག་གིས་མུན་པ་གཏིབས་པ༔ མཚོན་ཆའི་ཆར་འབེབས་ཤིང་ནད་དང་དུག་གི་རླངས་པ་འཕྱོ་བ༔ ཐན་དང་ལྟས་ངན་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་མི་བཟད་པར་འཁྲུགས་པ༔ ལས་བྱེད་གཤིན་རྗེའི་དམག་ཚོགས་སེང་གེ་ལྟར་རྔམས་པ༔ སྟག་ལྟར་འཕྱོ་བ༔ སྲིན་པོ་ལྟར་ཁྲོས་པ༔ ཤ་ཟ་ལྟར་རྒྱུག་པ༔ རྒྱོབ་རྒྱོབ་དང་སོད་སོད་ཀྱི་སྒྲ་འབྲུག་ལྟར་སྒྲོགས་པས་གང་བ་སྲིད་པ་ལས་ཀྱི་བཙོན་ཁང་དྲག་པོ་དེའི་ནང་དུ་ནྲྀ་ཏྲི་དུད་ཁ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས༔ དགྲ་བགེགས་ཐམས་ཅད་ལུས་གཅེར་བུ་རིད་པ་མདོག་ནག་ཅིང་དྲན་པ་ཉམས་པ༔ མྱ་ངན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན༔ བུ་ག་དགུ་ནས་རྣག་ཁྲག་འཛག་པ་གནོད་བྱེད་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ངོ་བོར་གྱུར༔ ན་མོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི༴ བཀའ་སྲུང་ཕོ་ཉ་ལས་མཁན་རྣམས་ཀྱི༴ གཞན་ཡང་གསང་སྔགས་དང༌། རིག་སྔགས་དང༌། གཟུངས་སྔགས་དང༌། སྙིང་པོ་དང༌། ཕྱག་རྒྱ་དང་༴ ཏིང་ངེ་འཛིན་དང༌། བདེན་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་གཟུགས་ཅན་གྱི་དགྲ། གཟུགས་མེད་ཀྱི་བགེགས། བར་ཆད་ཀྱི་རྐྱེན། ཁྱད་པར་དུ་བྱད་མ་རྦོད་གཏོང་ལྷ་དང་བཅས་པ་རྣམས། མགོན་བྱེད་ཀྱི་ལྷ། ཚེ་དང་དབང་ཐང༌། བསོད་ནམས་དང་དུས་ཀྱི་དབང་དུ་མ་གཏོང་བར་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ལིངྒ་འདི་ལ་ཁུག་ཅིག །དྲག་སྔགས་སོ་ལྔའི་ཤམ་བུར། ནྲྀ་ཏྲི་ཧུར་ཐུམ་ཛཿཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ༔ ཞེས་འགུགས་གཞུགས་ལན་གསུམ་བྱ། གཉིས་པ་ལས་དངོས་ལ་དོན་དགུ་ལས། དང་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་འགུགས་པ་ནི། ལྕགས་ཀྱུ་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ ཆེ་མཆོག་ཡོན་ཏན་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་དུས་ལ་བབས༔ སྡང་བའི་དགྲ་དང་གནོད་པའི་བགེགས༔ ཐོགས་མེད་མྱུར་དུ་རྟེན་འདིར་ཁུག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་ཤྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན་ནྲྀ་ཏྲི་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ གཉིས་པ་ཡང་དག་གིས་མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་འཕྲོག་པ་ནི། ཐང་ཕྲོམ་གྱི་ཐུན་དབབ། སོར་མོ་རྣམས་གཟེངས་བཟུམ་བགྲད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་བྱས་ལ། ཧཱུྃ༔ ཡང་དག་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་དུས་ལ་བབས༔ སྡང་བའི་དགྲ་དང་གནོད་པའི་བགེགས༔ མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་མེད་པར་གྱིས༔ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་ཨ་པ་ན་ཡ་ཨ་པ་ན་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ གསུམ་པ་གཤིན་རྗེས་ལྷ་དང་དབྱེ་བ་ནི། གུ་གུལ་བདུག །བྱ་འུག་གི་སྒྲོས་བྱབ། ཏིལ་ཡུངས་བྲབ། ཐབ་མོ་རྒྱབ་སྤྲད་དབྱེ་བའི་རྒྱ་བྱས་ལ། ཧཱུྃ༔ འཇམ་དཔལ་སྐུ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་དུས་ལ་བབས༔ སྡང་བའི་དགྲ་དང་གནོད་པའི་བགེགས༔ མགོན་སྐྱབས་འཚོ་བའི་ལྷ་དང་ཕྲལ༔ ཨོཾ་ཨ་ཀྲོ་ཏེ་ཀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧ་ན་མ་ཐཱ་བྷཉྫ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ པྲ་བེ་ཤ་ཡ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སླར་ཡང་འགུགས་འཆིང་སྡོམ་མྱོས་བྱ་བ་ནི། ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ཐོགས་པའམ་རྒྱ་བཅས་ལ། ཧཱུྃ༔ ཁྲག་འཐུང་སྐུ་ལས་སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉ་ནི༔ ལྕགས་ཀྱུ་དཀར་མོའི་ཚོགས་ནི་སྐར་ལྟར་འཁྲུགས༔ ཞགས་པ་སེར་མོའི་ཚོགས་ནི་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔ ལྕགས་སྒྲོག་དམར་མོའི་ཚོགས་ནི་གློག་ལྟར་འཁྱུག༔ དྲིལ་བུ་ལྗང་ཁུའི་ཚོགས་ནི་ཐོག་ལྟར་འབེབས༔ ཁྱེད་རྣམས་དཔལ་གྱི་ཕོ་ཉ་སྟེ༔ རྦད་ཅིང་བཏང་བ་ང་ཡིས་བྱེད༔ འགུགས་ཤིང་རྡེག་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་མཛོད༔ གང་ལ་བྱ་བ་ཁྱོད་ཀྱི་ཤེས༔ ཡིད་ལ་བརྣག་པའི་དགྲ་བགེགས་རྣམས༔ ལྕགས་ཀྱུ་ཅན་གྱིས་སྙིང་ནས་ཟུངས༔ ཞགས་པ་ཅན་གྱིས་ཡན་ལག་ཆིངས༔ ལྕག་སྒྲོག་ཅན་གྱིས་དབང་པོ་སྡོམས༔ དྲིལ་བུ་ཅན་གྱིས་མྱོས་སུ་ཆུག༔ རང་དབང་མེད་པར་འདིར་ཁུག་ལ༔ གཟུགས་དང་ལིང་ག་འདི་ལ་བསྟིམས༔ མིང་བྱང་འདི་ལ་གནས་པར་མཛོད༔ དྲག་སྔགས་སོ་ལྔ་པའི་མཐར། དགྲ་བགེགས་གནོད་བྱེད་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ རཏྣ་པཱ་ཤ་ཧཱུྃ༔ པདྨ་སྥོ་ཊ་བྃ༔ ཀརྨ་གྷཎྜེ་ཧོ༔ ཕོ་ཉ་རྣམས་ཀྱིས་དགྲ་བགེགས་འགུགས་འཆིང་སྡོམ་མྱོས་གཟིར་ཞིང་བསྡིགས་ལས་རླུང་གིས་བཏེགས་ནས་ལིང་ག་ལ་བསྟིམ་པར་བསམ་མོ། །བསྡུ་ན་ཚིག་བཅད་བོར་ལ་སྔགས་དམིགས་ཙམ་གྱིས་འཐུས་སོ། །བཞི་པ་རྟ་མགྲིན་གྱིས་གཟུགས་ལ་དབབ་པ་ནི། ཡུངས་དཀར་ནག་གིས་བྲབ། ཐལ་མོ་ཁ་སྦུབས་པའི་མཐེ་བོང་སྦྲེལ་བས་འབེབས་ཚུལ་བྱས་ལ། ཧཱུྃ༔ པདྨ་གསུང་གི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་དུས་ལ་བབ༔ སྡང་བའི་དགྲ་དང་གནོད་པའི་བགེགས༔ བླ་སྲོག་རྣམ་ཤེས་རྟེན་ལ་ཕོབ༔ ཨོཾ་པདྨནྟ་ཀྲྀ་ཏ་བཛྲ་ཀྲོ་ཏ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལྔ་པ་ཕུར་པས་བྱད་དུ་གཞུགས་པ་ནི། ཚོན་སྐུད་ཀྱིས་ལག་པ་གཉིས་འཆིང་བའི་ཚུལ་དུ་བསྐོར་ལ། ཧཱུྃ༔ ཕུར་པ་ཕྲིན་ལས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་དུས་ལ་བབ༔ སྡང་བའི་དགྲ་དང་གནོད་པའི་བགེགས༔ ཟུང་ཞིག་རྒྱོབ་ཅིག་རྣམ་པར་ཆིངས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་ཤྲཱི་གྷྲཾ་ཨ་ན་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ དྲུག་པ་མ་མོས་སྨྱོར་གཞུག་པ་ནི། དུག་ཁྲག་གི་སྟེང་སོར་མོ་རྣམས་གཟིངས་མཁྲིགས་མ་སྤྲད་པ་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ལྟར་བྱས་ལ། ཧཱུྃ༔ རྦོད་གཏོང་མ་མོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་དུས་ལ་བབ༔ སྡང་བའི་དགྲ་དང་གནོད་པའི་བགེགས༔ རིངས་པར་ཁུག་ལ་སྨྱོ་རུ་ཆུག༔ ཨོཾ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་ཀྲོ་དྷ་ཀྲོ་དྷཱི་མ་མ་ཡོ་གི་ནཱི་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་ཛྭ་ལ་པ་ཡ་ཛྭ་ལ་པ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བདུན་པ་བསྒྲལ་བའི་ལས་རིམ་ནི། ཕུར་བུ་ལ་བདུག་བྲབ་བྱུགས་གསུམ་བྱེད་ཅིང༌། ཧཱུྃ༔ ཁྲག་འཐུང་སྟོབས་རྫོགས་ཀཱི་ལ་ཡ༔ གུ་གུལ་དུད་པས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ ཉུངས་ཐུན་དྲག་པོའི་ལས་ལ་བསྐུལ༔ རཀྟ་འབར་བས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་སུ་རུ་སུ་རུ་པྲ་སུ་རུ་མ་གུ་ཏ་ལ་པྲ་ཏ་ལ་རཀྟ་ཛྭ་ལ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཕུར་བུ་བྱིན་བརླབ་པ་ནི། རྡོ་རྗེ་ཐལ་མོའི་བར་དུ་བཟུང་ལ། ཧཱུྃ༔ ལག་གཉིས་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་གྱི༔ སྦྱོར་མཚམས་འོད་ཀྱིས་བདེ་གཤེགས་བསྐུལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་འདུས༔ ཁམས་གསུམ་དུས་གཅིག་སྒྲོལ་བ་ཡི༔ མཐུ་རྩལ་བྱིན་དབང་ཡོངས་སུ་རྫོགས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་འདྲིལ་ཞིང་གཏུགས་པས་བདག་གི་སྒོ་གསུམ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་བསམ། དྲག་སྔགས་སོ་ལྔ་པ་དབྱངས་སུ་གྱེར་ཅིང་ཕུར་སྐོར་དང་ཚམ་རྔམས་བྱས། ཕུར་ཐུན་ཚོམ་བུར་བསྐུལ་བ་ནི་གསལ་བ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་ངང་ནས། ཧཱུྃ༔ ཆོས་དབྱིངས་རོལ་པའི་དུར་ཁྲོད་ནས༔ བཀའ་བརྒྱད་ལྷ་ཚོགས་དུས་ལ་བབ༔ ལྕགས་ཀྱུས་དགྲ་བགེགས་སྙིང་ནས་དྲོངས༔ རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུས་རྡུལ་དུ་རློག༔ ཐུན་བདུན་དབབ་པ་ནི། ཕུར་ཐུན་སོགས་འདོན་ཚིག་དང་བསྟུན་ནས་བརྡེབ། །དེའི་ཚེ་ཐུན་གྱི་ཚིག་རྐང་བདུན་རེ་རེ་བཞིན་འོག་གི །དགྲ་བགེགས་ལྔ་ཕུང་རྡུལ་དུ་རློག༔ ཅེས་པ་སྦྱར་ན་སྟབས་བདེའོ། །ཧཱུྃ༔ ཕུར་བུ་ཁྲག་འཐུང་ཕྲིན་ལས་རྫོགས༔ རཀྟ་རྦོད་གཏོང་མ་མོའི་ཐུན༔ ཡུངས་ཀར་ཁྲོ་རྒྱལ་སྟོབས་འདུས་རྫས༔ མཚེ་མདའ་གདུག་ཅན་དྲེགས་པའི་མཚོན༔ དུག་ཐུན་དྲག་སྔགས་གདུག་པའི་དཔལ༔ མཚོན་ཐུན་བཀའ་སྡོད་ཕོ་ཉའི་ཤུགས༔ མདའ་རྡོ་དཔལ་གྱི་ཤུགས་འཆང་བས༔ དགྲ་བགེགས་ལྔ་ཕུང་རྡུལ་དུ་རློག༔ དྲག་སྔགས་མེ་ཕུང་མ་བརྗོད། དེ་ནས་གདབ་པ་དངོས་ནི། བདག་ཉིད་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཕུར་པ་སྲས་མཆོག་ཀཱི་ལ་ཡ༔ རཱུ་པ་དགྲ་བགེགས་དངོས་སུ་གསལ༔ ལྟ་བ་སྟོང་ཉིད་རྫོང་བཟུང་སྟེ༔ སྒོམ་པ་རྩེ་གཅིག་འཕྲང་ལ་བཤར༔ སྤྱོད་པ་སྙིང་རྗེ་ཁྲོས་པའི་སྲོག༔ ཚེ་ཁྲུས་གནད་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡིས༔ སྙིང་གར་བཏབ་པས་ཁ་སྦྱོར་དབྱེ༔ ཞེས་པའི་དགོངས་པ་དང་དམིགས་གནད་རྣམས་ལྡན་པས་ཕུར་བུ་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ བདག་ཉིད་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཕུར་པ་སྲས་མཆོག་ཀཱི་ལ་ཡ༔ ཁམས་གསུམ་སྒྲོལ་བའི་མཐུ་ལྡན་པ༔ དགྲ་བགེགས་སྙིང་གི་དཀྱིལ་དུ་བཏབ༔ ཚེ་བསོད་དྭངས་བཅུད་རང་ཐིམ༔ གནས་ངན་དྲི་མ་ཁྲུས་ཀྱིས་སྦྱངས༔ རྣམ་ཤེས་རྒྱལ་བའི་སྲས་སུ་བསྐྱེད༔ གཟུགས་ཕུང་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་རློག༔ དྲག་སྔགས་མཐར། སརྦ་ནྲྀ་ཏྲི་ཤ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་ཨཱ་ཡུར་བིནྡྷཱུ་ཛཿབྷྲཱུྃ༔ ཨཱ་ཡུ་ནྲྀ་ཏྲི་པྲེ་དུ་བི་ཤོ་དྷཱ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཨ་ཡཾ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ༔ སརྦ་དུཥྟན་བྷིནྡྷ་བྷིནྡྷ་ཧ་ན་ཧ་ན་ད་ཧ་ད་ཧ་པ་ཙ་པ་ཙ་མ་ར་ཡ་ཕཊ༔ དྲག་སྔགས་སོ་ལྔ་བརྗོད་ལ་མགོ་བོ་ལ་སོགས་པའི་ལུས་གནོད་ཐམས་ཅད་དུ་གདབ། མཚོན་ཆས་གཏུབ་པ་ནི་རལ་གྲི་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི༔ རྣོ་ངར་ཡེ་ཤེས་རལ་གྲི་ཡིས༔ མ་རིག་སྒོ་ངའི་སྦུབས་དྲལ་ནས༔ དགྲ་བགེགས་གཟུགས་ཕུང་རྡུལ་དུ་རློག༔ སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་ཚིནྡྷ་ཚིནྡྷ་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ རྐང་པ་གཡོན་ནས་བརྩམ་ཏེ་དུམ་བུར་བཏུབ་བོ། །བརྒྱད་པ་མཆོད་བསྟོད་ཀྱིས་གཏུན་ཏུ་བརྡུང་བ་ནི། ཐོ་བས་བརྡུང་ཞིང་ཕྱེ་གསུམ་ཀྱིས་བྲབ། ལག་སོར་ནང་དུ་བསྣོལ་བའི་མཐིལ་གཉིས་སྦྱར་བས་བརྡུང་ཚུལ་བྱས་ལ། ཧཱུྃ༔ འཇིག་རྟེན་མཆོད་བསྟོད་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་དུས་ལ་བབ༔ སྡང་བའི་དགྲ་དང་གནོད་པའི་བགེགས༔ གཟུགས་ཕུང་རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་རློག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་སརྦ་དུཥྟན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཏ་ཐཱ་ཡ་ཏ་ཐ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ དགུ་པ་དྲག་སྔགས་གྱིས་ཞལ་དུ་སྟོབས་པ་ནི། མི་རྐང་ཧོམ་གཟར་གྱིས་ལིང་རོ་གཏོར་མར་འབུལ། རྡོ་རྗེའི་ཐལ་མོ་གན་རྐྱལ་གྱིས་སྟོབས་པའི་ཚུལ་བྱས་ལ། ཧཱུྃ༔ དམོད་པ་དྲག་སྔགས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་དུས་ལ་བབ༔ སྡང་བའི་དགྲ་དང་གནོད་པའི་བགེགས༔ གཟུགས་ཕུང་རྔམས་པའི་ཞལ་དུ་ཐོབ༔ ཨོཾ་བཛྲ་སརྦ་དུཥྟན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བྷིནྡྷ་ཡ་བྷིནྡྷ་བྷིནྡྷ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧིཿཧཱུྃ་ཕཊ༔ དེ་དག་གིས་བདེར་འདུས་ལས་བསྒྲལ་ལས་དོན་བརྒྱད་དུ་གསུངས་པ་དང༌། གདབ་ཁ་བཅས་གནད་ཀྱི་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་སོང༌། སྐབས་འདིར་ཚོགས་ལ་རོལ་ཞིང་ལྷག་མ་བསྔོ་བ་ལས་བྱང་ལྟར་བྱ། གསུམ་པ་ཟློག་པའི་ལས་རིམ་ལ་གསུམ། སྔགས་དམིགས་ཀྱི་ཟློག་པ། ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ། ཟབ་པའི་མདེ་ཁ་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ནི། ལིང་རོ་དང་རཀྟ་གཏོར་ཆེན་ལ་འབུལ་ཏེ། ཧཱུྃ༔ ཁྲག་འཐུང་དྲག་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ ཤ་ཁྲག་དམར་གྱི་མཆོད་པ་བཞེས༔ ཟ་བའི་མཆེ་རྣོན་དགྲ་ལ་གཙིགས༔ རྔམས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བགེགས་ལ་སྐྱེད༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་སྒྲུབ་པ་པོ༔ མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཀུན༔ བྷྱོ་ཟློག་དྲག་པོའི་ལས་ལ་བཞེངས༔ མངོན་སྤྱོད་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་མཛོད༔ རོལ་མོ་དང་བཅས་པས་ཕུལ། ཁྲག་འཐུང་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས༔ ཁྲོས་འཁྲུགས་རྔམས་པའི་གཟི་བྱིན་འབར༔ ཞལ་ཕྱིར་གཟིགས་ནས་ཟློག་པའི་སྔགས༔ འབྲུག་སྟོང་ལྡིར་བ་ལྟར་བསྒྲགས་པས༔ སྐུ་ལས་ཕོ་ཉ་འབར་བའི་མེ༔ གཡོ་བྱད་རླུང་གི་ཤུགས་ཅན་འཕྲོས༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་ཆད་ཀུན༔ རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐར་ཟློག་ཅིང་བསྐྲད༔ མིང་གི་ལྷག་མ་མེད་པར་གྱུར༔ དྲག་པོའི་སྡང་མིག་གཟིར་ལ་དྲག་སྔགས་མེ་ཕུང་མའི་གཤམ་དུ། བཛྲ་ཀརྨ་ཡཀྵ་སརྦ་དུཥྟཱན་ཨ་པ་ཀ་ར་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་རྃ་རྃ་ཡྃ་ཡྃ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག་བྷྱོ་ཟློག་ཅིག༔ ཅེས་དམིགས་པ་གསལ་བས་བརྒྱ་སྟོང་ཅི་འགྲུབ་བཟླས་ལ་མཐར་ཐལ་མོ་བརྡབ་བོ། །གཉིས་པ་ལ་ལས་བཅོལ་དངོས་དང་ཕྱི་ནང་གསང་བ་མཐར་ཐུག་གི་ཟློག་པ་བཞི་རྣམས་སུ་ཡོད་པ་ལས་དང་པོ་གཙོ་འཁོར་སོ་སོར་ལས་བཅོལ་ཏེ་ཟློག་པ་ནི། ལིང་རོ་དང་གཏོར་ཆུང་ཆ་བཅུ་གཅིག་བཤམ། འགྲུབ་ན་རེ་རེ་བཞིན་འགུགས་བསྟིམ་དང༌། དྲག་སྔགས་ཀྱིས་བསྒྲལ། རང་སྔགས་ལ་ཁཱ་ཧི་བཏགས་པས་འབུལ་དགོས་ལ། བསྡུ་ན་འདིར་སྤྱི་ཁྱབ་ཏུ། ན་མོ། །རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་སོགས་ཀྱིས་བཀུག །དྲག་སྔགས་སོ་ལྔ་པས་བསྒྲལ། ཁྲོ་བོ་སྤྱི་སྔགས་གཤམ་དུ། སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་མཾ་ས་རཀྟ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། བཏགས་པ་ལན་གསུམ་གྱིས་འབུལ་ལ། ཧཱུྃ༔ ཁྲག་འཐུང་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེ༔ དུར་ཁྲོད་རབ་འཇིགས་གཞལ་མེད་ཁང་༔ དབུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཡུམ་ཆེན་གནམ་ཞལ་དབྱིངས་ཕྱུག་མ༔ རིགས་བཞི་ཁྲོ་བཅུ་སྒོ་སྐྱོང་སོགས༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་རྣམས༔ ཟློག་སྒྱུར་དྲག་པོའི་ལས་ལ་བཞེངས༔ དགྲ་བགེགས་གདུག་པ་བསྒྲལ་པ་ཡི༔ འདོད་ཆགས་ཁྲག་གི་རྒྱ་མཚོ་རོལ༔ ཞེ་སྡང་རུས་པའི་ཕུང་པོ་ཆོམས༔ གཏི་མུག་ཤ་ཡི་རི་བོ་བཞེས༔ འབར་ཞིང་འཁྲུགས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བསྐྱེད༔ བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་འཚེ་བྱེད་ཅིང་༔ རྣལ་འབྱོར་ལམ་གྱི་བར་ཆད་རྐྱེན༔ གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པ་ལས་བྱུང་བའི༔ འཇིགས་པ་བརྒྱད་དང་བཅུ་དྲུག་ཟློག༔ ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ཟློག༔ གདོན་ཚོགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཟློག༔ བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ཟློག༔ དུས་མིན་འཆི་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཟློག༔ གློ་བུར་བདུན་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ཟློག༔ ཡེ་འགྲོག་སུམ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ཟློག༔ ལྟས་ངན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་ཟློག༔ ཕྱི་ནང་དྲང་སྲོང་དམོད་ཚིག་ཟློག༔ བན་བོན་མུ་སྟེགས་རིག་སྔགས་ཟློག༔ སྡེ་བརྒྱད་གདུག་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟློག༔ སྲ་བ་ས་ལ་གནན་པ་ཟློག༔ གཤེར་བ་ཆུ་ལ་གཏད་ཁྲོམ་ཟློག༔ འབར་བ་མེ་ལ་བསྲེགས་པ་བཟློག༔ གཡོ་བ་རླུང་འཁོར་བསྐོར་བ་ཟློག༔ ཆག་ཆེ་ཉམས་ང་ཐམས་ཅད་ཟློག༔ ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་སྒེག་སྲི་ཟློག༔ མི་ཁ་གླེང་གཞི་འཐབ་རྩོད་ཟློག༔ དངོས་ཉམས་རྨི་ལམ་ལྟས་ངན་ཟློག༔ ཕ་མེས་དུར་ཁ་བྱེ་བ་ཟློག༔ ལྷ་སྲུང་བདུད་དུ་བབས་པ་ཟློག༔ དཔྲལ་བའི་བཤེད་དུ་འཇུག་པ་ཟློག༔ ལྟག་པའི་བདུད་དུ་འཇབ་པ་ཟློག༔ གནམ་གྱི་འཇུ་ཐག་ཆད་པ་ཟློག༔ ས་ཡི་རྟེན་ཕུར་བུད་པ་ཟློག༔ སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་རྒུད་པ་ཟློག༔ འབྱུང་བ་གཡོ་ཞིང་འཁྲུགས་པ་ཟློག༔ སད་སེར་བཙའ་ཐན་མུ་གེ་ཟློག༔ དུས་ཚོད་དམན་ལྷག་ལོག་པ་ཟློག༔ བཅུད་ཀྱི་མི་དགེའི་རྣམ་རྟོག་ཟློག༔ མི་ཕྱུགས་ནད་ཡམས་གོད་ཀ་ཟློག༔ མཐའ་དམག་ཀླ་ཀློའི་རྒྱུ་འགྲུལ་ཟློག༔ བསྟན་སེལ་ཕུང་ཤིག་སྡེ་འཁྲུགས་ཟློག༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་གཉིས་སྣང་ཟློག༔ དབྱིངས་ཀྱི་རྗེ་མོ་གཡེལ་བ་ཟློག༔ འཇིག་རྟེན་མཁའ་འགྲོ་འཁྲུགས་པ་ཟློག༔ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་བསུན་མ་ཟློག༔ འདོད་ཆགས་ལྷ་བུའི་བདུད་ཚོགས་ཟློག༔ ཞེ་སྡང་འཆི་བདག་རྔམས་པ་ཟློག༔ གཏི་མུག་ཉོན་མོངས་མུན་པ་ཟློག༔ ང་རྒྱལ་ཕུང་པོའི་བདུད་སྡེ་ཟློག༔ ཕྲག་དོག་བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་ཟློག༔ མདོར་ན་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐུན་ཕྱོགས༔ ཟློག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་དགྲ་བགེགས་སྟེང་དུ་སྒྱུར༔ ཟློག་སྒྱུར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་དུཥྟཱན་མཱ་ར་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ སྔགས་ཀྱི་སྐབས་ཡུངས་ཀར་གཏོར་ཞིང་ཐལ་མོ་བརྡབ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འགྲེ་དགོས། ཧཱུྃ༔ ཁྲག་འཐུང་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེ༔ དུར་ཁྲོད་རབ་འཇིགས་གཞས་ཡས་ཁང་༔ ཤར་ཕྱོགས་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཡུམ་མཆོག་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རི་མ༔ རིགས་བཞིའི་ཁྲག་འཐུང་ཡབ་ཡུམ་དང་༔ ཀེའུ་སེང་སྒོ་སྐྱོང་དབང་མོ་སོགས༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་རྣམས༔ ཟློག་སྒྱུར་དྲག་པོའི་ལས་ལ་བཞེངས༔ སོགས་འགྲེའོ། ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་དུཥྟཱན་མཱ་ར་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཧཱུྃ༔ ཁྲག་འཐུང་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེ༔ དུར་ཁྲོད་རབ་འཇིགས་གཞལ་མེད་ཁང་༔ ལྷོ་ཕྱོགས་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད༔ ཡུམ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་བཻ་ཏཱ་ལཱི༔ གཤེད་ཆེན་འཆི་བདག་གདོང་ཅན་མ༔ གིང་བདུད་རྩིས་བཤན་ལ་སོགས་པ༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་རྣམས༔ ཟློག་སྒྱུར་སོགས། ཨོཾ་ཨ་ཀྲོ་ཏེ་ཀཱ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧ་ན་མ་ཐ་བྷཉྫ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་དུཥྟན་མཱ་ར་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཧཱུྃ༔ ཁྲག་འཐུང་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེ༔ དུར་ཁྲོད་རབ་འཇིགས་གཞལ་མེད་ཁང་༔ ནུབ་ཕྱོགས་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་པདྨ་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ ཡུམ་ཆེན་པདྨ་གཟི་ལྡན་མ༔ རིགས་བཞི་ཕྲ་མེན་ཟིལ་གནོན་བརྒྱད༔ སྒོ་སྐྱོང་ཁམས་བརྒྱ་དམུས་ལོང་སོགས༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པ་བཅས་པ་རྣམས༔ ཟློག་སྒྱུར་༴ ཨོཾ་པདྨནྟ་ཀྲྀ་ཏ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝཱ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་དུཥྟཱན་མཱ་ར་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཧཱུྃ༔ ཁྲག་འཐུང་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེ༔ དུར་ཁྲོད་རབ་འཇིགས་གཞལ་མེད་ཁང་༔ བྱང་ཕྱོགས་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར༔ ཡུམ་ཆེན་འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་ཡུམ༔ སྲས་མཆོག་རིགས་བཞི་ཁྲོ་རྒྱལ་བཅུ༔ སྒོ་སྐྱོང་ཕུར་བུའི་སྲུང་མ་སོགས༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པ་བཅས་པ་རྣམས༔ ཟློག་སྒྱུར་༴ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་དུཥྟཱན་མཱ་ར་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཧཱུྃ༔ ཁྲག་འཐུང་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེ༔ དུར་ཁྲོད་རབ་འཇིགས་གཞལ་མེད་ཁང་༔ ཤར་ལྷོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་བླ་མེད་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཡུམ་ཆེན་ཉིད་ཞི་མུ་ཁ་ལེ༔ རྟག་རྒྱལ་རྗེ་མོ་སྨན་མོ་དང་༔ སྒོ་སྐྱོང་ཁོར་ཡུག་ཕོ་ཉ་སོགས༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པ་བཅས་པ་རྣམས༔ ཟློག་སྒྱུར་༴ ཨོཾ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་ཀྲོ་དྷ་ཀྲོ་དྷཱི་མ་མ་ཡོ་གི་ནི་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་དུཥྟཱན་མཱ་ར་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཧཱུྃ༔ ཁྲག་འཐུངས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེ༔ དུར་ཁྲོད་རབ་འཇིགས་གཞལ་མེད་ཁང་༔ ལྷོ་ནུབ་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ཆོས༔ ཡུམ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ༔ རིགས་བཞི་གྲུབ་ཆེན་སྒོ་སྐྱོང་དང་༔ མཁའ་འགྲོ་གིང་གི་ཚོགས་ལ་སོགས༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་རྣམས༔ ཟློག་སྒྱུར་༴ ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་དུཥྟཱན་མཱ་ར་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཧཱུྃ༔ ཁྲག་འཐུང་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེ༔ དུར་ཁྲོད་རབ་འཇིགས་གཞལ་མེད་ཁང་༔ ནུབ་བྱང་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་དང་༔ ཡུམ་ཆེན་སྲིད་པ་སྤྱི་འདུལ་མ༔ དབང་ཕྱུག་ཆེ་སོགས་སྡེ་དཔོན་དང་༔ གཏུམ་ཆེན་དྲེགས་བྱེད་དམག་གི་དཔུང་༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་རྣམས༔ ཟློག་སྒྱུར་༴ ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་སརྦ་དུཥྟཱན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་དུཥྟཱན་མ་ར་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཧཱུྃ༔ ཁྲག་འཐུང་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེ༔ དུར་ཁྲོད་རབ་འཇིགས་གཞལ་མེད་ཁང་༔ བྱང་ཤར་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་སྟོབས་ལྡན་ནག༔ ཡུམ་ཆེན་འབྱུང་ལྔའི་བདག་མོ་དང་༔ སྔགས་བདག་དྲེགས་པ་བཅོ་བརྒྱད་སོགས༔ གསོད་བྱེད་སྡེ་བརྒྱད་གདུག་པའི་དཔུང་༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་རྣམས༔ ཟློག་སྒྱུར་༴ ཨོཾ་བཛྲ་སརྦ་དུཥྟཱན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་དུཥྟཱན་མཱ་ར་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཧཱུྃ༔ ཁྲག་འཐུང་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེ༔ དུར་ཁྲོད་རབ་འཇིགས་གཞལ་མེད་ཁང་༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ཁོར་ཡུག་ནས༔ དབང་ཕྱུག་མཁའ་འགྲོ་གིང་ལངྐ༔ འབར་མ་ས་བདག་མ་སྲིང་ཚོགས༔ ཕྱོགས་སྐྱོང་རྒྱལ་ཆེན་བརྟན་མ་སོགས༔ དཔལ་གྱི་བཀའ་སྡོད་འཁོར་བཅས་རྣམས༔ ཟློག་སྒྱུར་༴ ཨོཾ་བཛྲ་སརྦ་ཀརྨ་ཡཀྵས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་དུཥྟཱན་མཱ་ར་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཧཱུྃ༔ ཁྲག་འཐུང་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེ༔ དུར་ཁྲོད་རབ་འཇིགས་གཞལ་མེད་ཁང་༔ ཚོམ་བུ་དགུ་ལྡན་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེའི༔ གཙོ་མཆོག་དཔལ་གྱི་མཁའ་དབྱིངས་སུ༔ ཁམས་གསུམ་ཀུན་ནས་རྩལ་ཆེ་བ༔ སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་རྫོགས་པའི་དཔལ༔ འདབ་ཆགས་རྒྱལ་པོ་ག་རུ་ཊ༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་རྣམས༔ ཟློག་སྒྱུར་༴ ཨོཾ་བཛྲ་ག་རུ་ཌ་ཧེ་ཧཾ་ཙ་ལེ་ཙ་ལེ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་དུཥྟཱན་མཱ་ར་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ དྲིལ་ཏེ་ཟློག་པ་ནི། གཏོར་ཆུང་ལིང་རོ་བཤམ་པ་ལ་འགུགས་བསྒྲལ་བསྟབས་པ་བྱས་ལ། ཧཱུྃ༔ ཁྲག་འཐུང་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེ༔ དུར་ཁྲོད་རབ་འཇིགས་གཞལ་མེད་ཁང་༔ ཚོམ་བུ་དགུ་ལྡན་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་འབར་བའི་སྐུ༔ དཔལ་ཆེན་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཡང་དག་ཁྲག་འཐུང་གཤིན་རྗེ་གཤེད༔ རྟ་མགྲིན་རྒྱལ་པོ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ བླ་མེད་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ཆོས༔ དྲེགས་པ་ཀུན་འདུས་སྟོབས་ལྡན་ནག༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་བཅས༔ ལས་བྱེད་དཔལ་གྱི་བཀའ་སྡོད་དང་༔ མཐུ་རྩལ་རྨད་བྱུང་ག་རུ་ཌ༔ འདུས་པ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཟློག་སྒྱུར༴ དྲག་སྔགས་མཐར། སརྦ་དུཥྟཱན་མ་ཧཱ་ཤ་རཱི་རཾ་མཱ་ར་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ བརྒྱ་སྟོང་ལ་སོགས་པའི་གྲང་གསོག་དགོས་ན་འདི་ལ་བྱ་ཞིང་གཏོར་ཆུང་ལིང་རོ་སྐབས་སུ་འབུལ་ལོ། །གཉིས་པ་ཕྱི་གར་དགུའི་ཟློག་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་འདུས་པའི་ལྷ༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་བཅས༔ དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་གཏོར་མ་བཞེས༔ ཟློག་སྒྱུར་དྲག་པོའི་ལས་ལ་བཞེངས༔ སྒེག་པའི་སྐུ་མཆོག་ལྷུན་པོ་འགྱིང་༔ དཔའ་བརྟུལ་གཟི་བརྗིད་ཉི་ལྟར་འབར༔ འཇིགས་རུང་སྲིད་ཞིའི་ཆེ་བཙན་ཆེའི༔ དམ་ཚིག་ཆེན་པོའི་དུས་ལ་བབ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ ལུས་ཀྱི་ནད་གདོད་བར་ཆད་བགེགས༔ འཇིགས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་ལུས་ལ་ཟློག༔ ཧ་ཧར་རྒོད་པས་ས་གསུམ་གཡོ༔ བརླང་པོར་གཤེ་བའི་འབྲུག་སྟོང་ལྡིར༔ དྲག་ཤུལ་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་སྒྲའི༔ དམ་ཚིག་ཆེན་པོའི་དུས་ལ་བབས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱིས༔ ངག་གི་ནད་གདོན་བར་ཆད་བགེགས༔ འཇིགས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་ངག་ལ་ཟློག༔ དམིགས་པ་མེད་པའི་སྙིང་རྗེ་ལས༔ རྔམས་པའི་གདངས་རྩལ་ཉི་ལྟར་ཤར༔ ཞི་བའི་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་པའི༔ དམ་ཚིག་ཆེན་པོའི་དུས་ལ་བབས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ ཡིད་ཀྱི་ནད་གདོན་བར་ཆད་བགེགས༔ འཇིགས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་ཡིད་ལ་ཟློག༔ དྲག་སྔགས་མཐར། ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ས་མ་ཡ་སརྦ་དུཥྟཱན་མཱ་ར་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ གསུམ་པ་ནང་ཕུང་པོ་རིགས་ལྔར་ཟློག་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་པའི༔ གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་བག་ཆགས་ཀུན༔ སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཧེ་རུ་ཀ༔ རྡོ་རྗེ་རྟག་པའི་ཕྱག་རྒྱར་ཟློག༔ ཚོར་བའི་ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་པའི༔ གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་བག་ཆགས་ཀུན༔ ཚོར་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཧེ་རུ་ཀ༔ རིན་ཆེན་ཉི་མའི་ཕྱག་རྒྱར་ཟློག༔ འདུ་ཤེས་ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་པའི༔ གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་བག་ཆགས་ཀུན༔ མྱོང་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཧེ་རུ་ཀ༔ པདྨ་གར་དབང་ཕྱག་རྒྱར་ཟློག༔ འདུ་བྱེད་ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་པའི༔ གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་བག་ཆགས་ཀུན༔ རེག་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཧེ་རུ་ཀ༔ རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་ཕྱག་རྒྱར་ཟློག༔ རྣམ་ཤེས་ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་པའི༔ གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་བག་ཆགས་ཀུན༔ རིག་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཧེ་རུ་ཀ༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཕྱག་རྒྱར་ཟློག༔ པཉྩ་ཀུ་ལ་ས་མ་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ བཞི་པ་གསང་བ་ཉོན་མོངས་པ་ཡེ་ཤེས་སུ་ཟློག་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ མ་རིག་ཉེས་པའི་རྩ་བ་སྟེ༔ ཉོན་མོངས་གཏི་མུག་རྣམ་རྟོག་ཀུན༔ ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དུ་ཟློག༔ འོད་གསལ་ཆེན་པོའི་ཕྱག་རྒྱས་ཐོབ༔ ཁེངས་ཤིང་རྔམས་པའི་འཛིན་པ་ཅན༔ ཉོན་མོངས་ང་རྒྱལ་རྣམ་རྟོག་ཀུན༔ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དུ་ཟློག༔ སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཕྱག་རྒྱས་ཐོབ༔ ཡུལ་ལ་སྲེད་ཅིང་ཞེན་པ་ཡི༔ ཉོན་མོངས་འདོད་ཆགས་རྣམ་རྟོག་ཀུན༔ སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དུ་ཟློག༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕྱག་རྒྱས་ཐོབ༔ མི་མཐུན་འགལ་བའི་རྣམ་པ་ཅན༔ ཉོན་མོངས་ཕྲག་དོག་རྣམ་རྟོག་ཀུན༔ བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དུ་ཟློག༔ རང་གྲོལ་ཆེན་པོའི་ཕྱག་རྒྱས་ཐོབ༔ གདུག་ཅིང་གཏུམ་ལ་འབར་བ་ཡི༔ ཉོན་མོངས་ཞེ་སྡང་རྣམ་རྟོག་ཀུན༔ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དུ་ཟློག༔ ཀ་དག་ཆེན་པོའི་ཕྱག་རྒྱས་ཐོབ༔ པཉྩ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ལྔ་པ་མཐར་ཐུག་རྟོག་ཚོགས་ཆོས་སྐུར་ཟློག་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་གདོད་མ་ནས༔ སྟོང་ཆེན་མཁའ་ལྟར་རྣམ་པར་དག༔ དོན་གྱི་ཀུན་བཟང་ཧེ་རུ་ཀའི༔ ཐིག་ལེ་ཆེན་པོར་དབྱེར་མེད་ཀྱང་༔ དེ་ཉིད་མ་རིག་འཁྲུལ་པ་ལས༔ བདག་དང་གཞན་དུ་རྣམ་པར་བརྟགས༔ ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་རིམ་གྱིས་འཕེལ༔ འཇིགས་པའི་གདོན་དང་བཞི་བརྒྱའི་ནད༔ སྡང་བྱེད་དགྲ་དང་གནོད་བྱེད་བགེགས༔ བར་ཆད་རྐྱེན་ངན་ཅི་ཤར་ཡང་༔ འཁྲུལ་པ་རྨི་ལམ་ལྟ་བུར་སྣང་༔ སྣང་དུས་ཉིད་ནས་མ་གྲུབ་པས༔ སྒྱུ་མའི་འཁྲུལ་འཁོར་ཞིག་པ་ལྟར༔ རང་བཞིན་འོད་གསལ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་བྷྱོ༔ མཚན་མ་མེད་པའི་དབྱིངས་སུ་ཟློག༔ སྨོན་པ་མེད་པའི་མཁའ་ལ་སྟིམས༔ དུས་གསུམ་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཡི༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་རྒྱས་ཐོབ་ཅིག༔ མ་ཧཱ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ ཞེས་བརྗོད་ལ་དགོངས་པ་དབྱིངས་སུ་བཞག་གོ །སྐབས་འདིར་ཁྱུང་བཟློག །རྒྱལ་མཚན་རྣམ་དགུའི་འཕྱང༌། ཁྲོ་བཅུའི་རྫས་བཟློག་སོགས་བདེར་འདུས་སོགས་སྦྱར་ནའང་རུང་བར་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཡང་ཟློག་དང་ཉིད་བཟློག་གོ །དང་པོ་ནི། སྔགས་པ་ནང་རྒྱས་ནས་ཟློག་པ་སླར་ལོག་པ་ལ་བྱ་བ་སྟེ། བདག་གི་ཐུགས་ནས་འོད་འཕྲོས་པས༔ ཕས་རྒོལ་ལྷ་སྲུང་དབང་མེད་བཀུག༔ ཟོར་ཆེན་དཀྱིལ་འཁོར་མཐའ་སྐོར་དུ༔ འདར་ཞིང་འདུད་པས་འཁོད་པར་གྱུར༔ དུག་གཏོར་ཤ་ཁྲག་ལིངྒ་རྣམས་ཐོད་པའམ་ལྕགས་སྣོད་དུ་བཤམ། བྱད་མ་འགུགས་བསྟིམ་དྲག་པོ་ཡང་ཡང་བྱ། དེ་ཉིད་ཕ་རོལ་སྐྱོབ་བྱེད་ལྷ་སྲུང་ལ་བསྟབས་པས་དབང་མེད་དུ་ཟོས་པར་དམིགས་ལ། སརྦ་དེ་བ་པཱ་ལ་བིགྷྣཱན་ཤ་ཏྲཱུན་མཱ་ཧཱ་མྃ་ས་རཀྟ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ལན་གསུམ། དེ་ཉིད་ཕ་རོལ་པོ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཁྲོས་ཤིང་འཁྲུགས་ནས་ཞེ་སྡང་གི་ངར་བསྐྱེད་པར་བསམ་ལ། ཧཱུྃ༔ ཉོན་ཅིག་ཕས་རྒོལ་གདུག་ཅན་ལ༔ འགོ་ཞིང་ལས་བྱེད་ལྷ་སྲུང་ཚོགས༔ དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་བཀའ༔ རྡོ་རྗེའི་ཐ་ཚིག་སྙིང་ལ་གཟེར༔ ལས་ངན་སྡིག་ཅན་བྱད་མ་འདི༔ དང་པོ་ཞེ་སྡང་ཕ་ལས་བྱུང་༔ བར་དུ་འདོད་ཆགས་མ་ཡི་མངལ༔ ཐ་མ་གཏི་མུག་ལྟེ་བར་འཁོར༔ དུག་གསུམ་རིམ་གྱིས་བརྟས་པ་ལས༔ ང་རྒྱལ་ཕྲག་དོག་རླུང་ལྟར་འཚུབས༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གཉན་པོ་བཤིག༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་དབུ་འཕང་སྨད༔ ཉེས་མེད་སེམས་ཅན་སྡུག་ལ་སྦྱར༔ ཁྱད་པར་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་གི༔ དམ་ལས་འགལ་ཞིང་བཀའ་ལ་བརྐུས༔ བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་ངན་སྦྱོར་བརྩོན༔ བསྒྲལ་བའི་ཞིང་བཅུར་གྱུར་བས་ན༔ ཁྱེད་རྣམས་འགོ་ཞིང་སྐྱབས་བྱེད་ན༔ དཔལ་གྱི་བཀའ་ཆད་འབེབས་པ་རེ༔ རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོ་གནོད་སྦྱིན་གྱིས༔ རྐེ་ཁྲག་གཞིབ་ཅིང་ལུས་སྲོག་འཕྲོག༔ དེ་བས་དམ་ལས་མ་འགལ་བར༔ བྱད་མ་མཁན་གྱི་སྟེང་དུ་རྒྱུག༔ རང་གཤེད་རང་གི་སྟེང་དུ་ཕོབ༔ རང་ཤ་ཟོ་ལ་རང་ཁྲག་འཐུང་༔ འཇིགས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ལྟས་ངན་ཕོབ༔ བདུན་རྒྱུད་རིགས་རྒྱུད་རྩད་ནས་ཆོད༔ ཁ་ཕུང་རྗེས་ཤུལ་མེད་པར་གྱིས༔ སརྦ་དེ་བ་པཱ་ལ་ས་མ་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག་མཱ་ར་ཡ་རྦད་རྦད༔ དེ་ནས་འཇམ་དཔལ་ལྷ་ཚོགས་ཡང་ཟློག་གི་ཕྲིན་ལས་ལ་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེ༔ དུར་ཁྲོད་རབ་འཇིགས་གཞལ་མེད་ཁང་༔ ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ འཇམ་དཔལ་ཁྲག་འཐུང་གཤིན་རྗེའི་གཤེད༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་རྣམས༔ བྷྱོ་ཟློག་ཕྲིན་ལས་དུས་ལ་བབ༔ དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་གཏོར་མ་བཞེས༔ ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་གཤེད་ཀྱི་ཚོགས༔ གྲངས་མེད་ཉི་ཟེར་རྡུལ་ལྟར་སྤྲོས༔ ཕས་རྒོལ་ལྷ་སྲུང་ཚོགས་དང་བཅས༔ བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་སླར་ཟློག་པའི༔ མངོན་སྤྱོད་དྲག་པོའི་བརྟུལ་ཞུགས་བསྐྱེད༔ རང་གཤེད་དྲག་པོ་རང་ལ་ཕོབ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ ལྷ་སྲུང་བདུད་དུ་བབས་པ་དང་༔ ཕྱི་ནང་འབྱུང་བ་དྲག་གཤེད་ཀྱི༔ བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་ཐན་ལྟས་ངན༔ ནད་གདོན་ཆགས་ཆེ་ཉམས་ང་དང་༔ བརྒྱད་དང་བཅུ་དྲུག་འཇིགས་པའི་ཚོགས༔ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མི་མཐུན་ཕྱོགས༔ སྡང་བྱེད་དགྲ་ཡི་སྟེང་དུ་བྷྱོ༔ གནོད་བྱེད་བྱད་མའི་སྟེང་དུ་ཟློག༔ རང་ཤ་ཟོ་ལ་རང་ཁྲག་འཐུངས༔ ཡང་ཟློག་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲིག་ཁྲོམ་བྷྱོ༔ མ་ཎི་མཱ་ར་ཎི་བྷྱོ༔ མཱ་ར་དུ་ན་བྷྱོ༔ རཀྨོ་རཀྵན་བྷྱོ༔ ཏིང་རཀྴ་བྷྱོ༔ ཡ་མཱ་ར་ཛ་བྷྱོ༔ མཱ་ར་ཡ་ཀཱི་ལ་ཡ་བྷྱོ༔ ཞེས་ཚར་གྲངས་མང་དུ་བརྗོད། སྔགས་ཅི་འགྲུབ་བཟླས་པས། གཤིན་རྗེ་བྱད་མའི་ལྷ་སྲུང་བཅས༔ འཇིགས་པའི་ངར་བསྐྱེད་དམག་ལ་ཆས༔ རང་གི་མི་མཐུན་བཟློག་ཅིང་བསྒྱུར༔ ཕས་རྒོལ་ལྷག་མེད་བཅོམ་བར་བསམ༔ བདེན་བརྗོད་ཐལ་རྡེབ་དམོད་མོ་ཡང་ཟློག་སྤྱི་ལྟར་བྱ། གུ་གུལ་བདུག །ཐུན་གཏོར་དགྲ་ཕྱོགས་སུ་འཕང་ངོ༌། །གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་བྱས་ཀྱང་ཕྱིར་ལོག་པའི་རྟགས་མཐོང་ན་གསང་བདག་དྲེགས་འདུལ་ཕོ་ཉ་ལོཀྟྲི་དང་བཅས་པ་ལ་གཏོར་མ་ལིང་ག་ཤ་ཁྲག་བཤམ། འགུགས་བསྒྲལ་བྱ། ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་སརྦ་དུཥྟཱན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་མྃ་ས་རཀྟ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ སྔགས་ལན་གསུམ་གྱིས་བསྟབས་ལ། ཧཱུྃ༔ ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེ༔ དུར་ཁྲོད་འཇིགས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་༔ ནུབ་བྱང་མཚམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ གསང་བདག་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ཆེ༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་རྣམས༔ དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་གཏོར་མ་རོལ༔ ཉིད་ཟློག་ཕྲིན་ལས་དུས་ལ་བབ༔ ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉ་ནི༔ སྲིད་གསུམ་གཡོ་ཞིང་འཁྲུགས་བྱེད་པ༔ སྔགས་རྒོད་ལོག་ཏྲི་པཱ་ལ་ཆེ༔ འབུམ་ཕྲག་དམོད་པའི་དྲང་སྲོང་ཚོགས༔ དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་དཔུང་དང་བཅས༔ གློག་ལྟར་འཁྱུགས་ཤིང་ཐོག་ལྟར་ཕོབ༔ གདུག་ཅན་ཞིང་བཅུ་ཚང་བ་ཡི༔ བྱད་མ་བརླངས་པོར་སྤྱོད་པ་ཡིས༔ སླར་ཡང་ཟློག་པའི་ལས་སྦྱོར་གྱིས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ལ༔ ལུས་ཀྱི་ན་ཚ་བྱུང་བ་རྣམས༔ བྱད་མ་མཁན་གྱི་སྟེང་དུ་བྷྱོ༔ སེམས་ཀྱི་རྣམ་གཡེང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན༔ བྱད་མ་མཁན་གྱི་སྟེང་དུ་ཟློག༔ འཇིགས་པ་བརྒྱད་དང་བཅུ་དྲུག་ཀུན༔ བྱད་མ་མཁན་གྱི་སྟེང་དུ་བྷྱོ༔ སྡེ་བརྒྱད་གདུག་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་དཔུང་༔ བྱད་མ་མཁན་གྱི་སྟེང་དུ་ཟློག༔ ལྷ་སྲུང་བདུད་དུ་བབ་པ་རྣམས༔ བྱད་མ་མཁན་གྱི་སྟེང་དུ་བྷྱོ༔ ཆགས་ཆེ་ཉམས་ང་ཐན་ལྟས་ངན༔ བྱད་མ་མཁན་གྱི་སྟེང་དུ་ཟློག༔ མོ་པྲ་རྨི་ལམ་དངོས་ཉམས་འཚུབས༔ བྱད་མ་མཁན་གྱི་སྟེང་དུ་བྷྱོ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཀུན༔ བྱད་མ་མཁན་གྱི་སྟེང་དུ་ཟློག༔ བན་བོན་སྔགས་པའི་མཐུ་གཏད་ཀུན༔ བྱད་མ་མཁན་གྱི་སྟེང་དུ་བྷྱོ༔ ཧོམ་དང་སྡེབ་གཤོར་པར་བུ་བསྐོར༔ བྱད་མ་མཁན་གྱི་སྟེང་དུ་ཟློག༔ སྣོད་བཅུད་རྒུད་ཅིང་འཁྲུགས་པའི་ཚོགས༔ བྱད་མ་མཁན་གྱི་སྟེང་དུ་བྷྱོ༔ མདོར་ན་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐུན་ཀུན༔ བྱད་མ་མཁན་གྱི་སྟེང་དུ་ཟློག༔ དགྲ་བགེགས་བྱད་མ་འཁོར་བཅས་རྣམས༔ བྷྱོ་ཟློག་དམོད་པའི་གད་མོས་ཐོབ༔ རྡོ་རྗེ་ལྷུན་པོའི་ཕྱག་རྒྱས་ནོན༔ རིགས་སྔགས་རྒྱ་མཚོའི་རྦ་ལ་གཡེངས༔ དྲག་ཤུལ་སྟོབས་རྫོགས་མེ་ཡིས་བསྲེགས༔ མི་བཟད་དྲག་སྔགས་རླུང་གིས་གཏོར༔ སྡང་བའི་དགྲ་དང་གནོད་པའི་བགེགས༔ བསམ་ངན་སྦྱོར་རྩུབ་བྱད་མ་རྣམས༔ གཏོར་མ་འདི་དང་མཉམ་དུ་བཞེས༔ དྲག་ཤུལ་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་མཛོད༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་སརྦ་དུཥྟཱན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ལོཀྟྲི་པཱ་ལ་ནན༔ སཱ་ག་པཱ་ཤ་ནན༔ ནཱ་ག་དུ་དུ་ནན༔ མ་མཾ་མ་མཾ༔ ཙིར་ཙར་ཙིར་ཙར༔ བྃ་རུ་ལུ་བྃ་རུ་ལུ༔ རྦད་ཀྲ་ཀོ་ཤ་ཡ་རྦད་ཀྲ་ཀོ་ཤ་ཡ༔ ཧོ་ར་ཧོ་ར་ནན༔ ཙི་དུ་སོད༔ ཙི་དུ་སོད༔ ཤིག་ལྷུར་བཏུབས༔ ཧ་ལ་པ་ཏི་ནན༔ འཁོར་བ་ཐུལ༔ གནོད་བྱེད་འབྱུང་པོ་ཀཱ་ཝཱ་ཙི་བརླག་བརླག༔ སརྦ་དུཥྟྭན་ས་མ་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཅེས་ཚར་གྲངས་བརྗོད། སྔགས་མང་དུ་བཟླས་མཐར་དྲང་སྲོང་གི་དམོད་ཚིག་བཅས་ཐལ་རྡེབ་བྱ། ས་ཆུ་མེ་རླུང་གི་ཟོར་ཐུན་གནོད་པའི་ཕྱོགས་ལ་འཕེན་པར་གསུངས་སོ། །དེ་རྣམས་ཀྱིས་དངོས་གཞི་གྲུབ། འདི་ཞག་གྲངས་བྱེད་ན་ཆོས་སྐྱོང་གཏོར་འབུལ་དང་ལས་བྱང་གི་བསྐུལ་ཆད་བརྟན་སོགས་རྗེས་རིམ་ལ་འཇུག་གོ །གསུམ་པ་རྗེས་མཐའ་སྡུད་ཀྱི་རིམ་པ་ལ། ཡན་ལག་གི་ལས་བཞི་པ་སྲུང་བའི་མཐའ་སྡུད་མནན་པ་དང༌། ལྔ་པ་བསད་པའི་མཐའ་སྡུད་སྲེག་པ་ནི་གཏེར་གཞུང་དང་རིགས་མཐུན་གྱི་མན་ངག་ལྟོ་སྦྱར་ནས་ལག་ཏུ་བླང་བར་བྱའོ། །ལས་དྲུག་པ་འཕང་བ་ཟོར་གྱི་གཟེར་ཁ་ལ་གསུམ། ཟ་ལམ་བསྟན་པ། གཏོར་ཟོར་འཕེན་པ། རྗེས་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞིའི་ལས་ཀྱི་ཐོག་མར་ཟོར་ལམ་བསལ་བ་ནི། ཐོག་ཁར་གསེར་སྐྱེམས་གདབ་ལས་སྐབས་སུ་འབྱུང་བ་བཞིན་འབུལ། གཉིས་པ་སྒོ་དབྱེ་བ་ནི། དྲག་སྔགས་མཐར། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཟོར་ཆེན་རྫས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་པ༔ བདག་ཉིད་དཔལ་གྱི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ༔ ཁམས་གསུམ་ཆེ་བཙན་འགྲན་མེད་པའི༔ བྱིན་རླབས་གཟི་བརྗིད་འབར་བར་གྱུར༔ སློབ་དཔོན་ཆས་སུ་ཞུགས། ཟློག་དཀྱིལ་གྱི་ནུབ་ནས་ཤར་སོགས་ཕྱོགས་བཞི་གཡས་བསྐོར་གྱིས་རིམ་པར་ཕྱེ་བར་བསམ་ལ་དབྱེ་བའི་རྒྱ་དང་བཅས། ཧཱུྃ༔ བྱམས་པ་ཚད་མེད་ལྕགས་ཀྱུ་མས༔ ཟོར་ཆེན་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར་སྒོ་ཕྱེས༔ ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ཚོགས་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ ཤར་ཕྱོགས་དགྲ་བགེགས་རྡུལ་དུ་རློག༔ ཛཿབཛྲ་པྲ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ སྙིང་རྗེ་ཚད་མེད་ཞགས་པ་མས༔ ཟོར་ཆེན་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷོ་སྒོ་ཕྱེས༔ ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ཚོགས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ ལྷོ་ཕྱོགས་དགྲ་བགེགས་རྡུལ་དུ་རློག༔ ཧཱུྃ་བཛྲ་པྲ་ཝཱེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ དགའ་བ་ཚད་མེད་ལྕགས་སྒྲོག་མས༔ ཟོར་ཆེན་དཀྱིལ་འཁོར་ནུབ་སྒོ་ཕྱེས༔ ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ཚོགས་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ ནུབ་ཕྱོགས་དགྲ་བགེགས་རྡུལ་དུ་རློག༔ བྃ་བཛྲ་པྲ་ཝཱེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ བཏང་སྙོམས་ཚད་མེད་དྲིལ་བུ་མས༔ ཟོར་ཆེན་དཀྱིལ་འཁོར་བྱང་སྒོ་ཕྱེས༔ ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ཚོགས་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ བྱང་ཕྱོགས་དགྲ་བགེགས་རྡུལ་དུ་རློག༔ ཧོཿབཛྲ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ གསུམ་པ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ཞིང་ཆད་མདོ་བཏང་བ་ནི་ལས་བྱང་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་སྐབས་འདིར་བྱ། བཞི་པ་ཟ་ལམ་བསྟན་པ་དངོས་ནི། ཕུད་དང་རཀྟ་སྦྲེང༌། དར་ནག་དང་རུ་འདྲེན་གྱི་རྣམ་པས་སྣ་དྲངས་པའི་ཕྱི་བཞིན་དུ་སྐྱེས་བུ་གིང་ཆས་སུ་ཞུགས་པས་དཀར་གཏོར་དང་གསེར་སྐྱེམས། ཟོར་ཆས། བཟློག་གཏོར་རྣམས་རིམ་བཞིན་ཁྱེར། རྣལ་འབྱོར་པ་ལྟ་བའི་གདིང༌། སྒོམ་པའི་གསལ་སྣང་དང་མ་བྲལ་བར་རིག་པ་ཧུར་ཕྱུངས་ཏེ། ཨོཾ་བཛྲ་སརྦ་དུཥྟཱན་ཨེ་ཛ་བྷྱོ༔ དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་བཟླ་ཞིང་རོལ་མོ་དང་བཅས་པས་དེ་དག་གི་ཕྱི་བཞིན་དུ་སོང་ལ་གོམ་པ་བདུན་ཅུའི་སར་འཁོད་དེ། དམར་གཏོར་ཁྲག་ཀོང་བཅས་པ་བཤམ། རཀྟ་སྦྲེངས་ལ། བྷྱོ༔ ཟློག་བྱེད་མ་གཅིག་སྤྱན་འདྲེན་ནོ༔ སྒྱུར་བྱེད་མ་གཅིག་སྤྱན་འདྲེན་ནོ༔ སྲིན་མོ་ཟ་ལམ་གོམ་པ་བདུན་ཅུ་འདས་པའི་ཕ་རོལ་ན༔ འཇིག་རྟེན་འདས་ཀྱང་འཁོར་བའི་ཆ་ལུགས་འཛིན༔ ཡེ་ཤེས་གྲུབ་ཀྱང་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ༔ རྡོ་རྗེ་མོ་བཏབ་ལྟས་ངན་བྷྱོས་ཟློག་ཅིག༔ སོ་སོའི་རིགས་དང་མིང་སྲིང་ལྕམ་དྲལ་ཚུལ༔ འདོད་ཅིང་ཆགས་པའི་་་་་་་་་ཚིག་འདི་ཤོག་སེར་ན་མེད་ཚུལ་འཆང་རྣལ་འབྱོར་མ༔ བྷྱོ༔ དཀར་མོ་སྤྱན་གཅིག་རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་ལྕམ༔ ཉིད་ཀྱི་མིང་པོ་ཤར་ཕྱོགས་བཀའ་སྒྱུར་མ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་འཁོར་དུ་གཏོགས་པ་ལ༔ ཤར་ཕྱོགས་རྒྱལ་པོའི་གློ་བུར་ཤོར་ར་རེ༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མ་འདི་ཡིས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་ཤར་ཕྱོགས་རྒྱལ་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ༔ སྲིན་མོ་ཤུགས་འཆང་རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་ལྕམ༔ ཉིད་ཀྱི་མིང་པོ་གཤིན་རྗེའི་བཀའ་སྒྱུར་མ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་འཁོར་དུ་གཏོགས་པ་ལ༔ འཆི་བདག་གཤིན་རྗེའི་ཁྲམ་ལ་བཏབ་ལ་རེ༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མ༴ བསྒྱུར་རོ་གཤིན་རྗེའི་ཆོ་འཕྲུལ་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ༔ གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་པདྨ་རིགས་ཀྱི་ལྕམ༔ ཉིད་ཀྱི་མིང་པོ་ཀླུ་ཡི་བཀའ་སྒྱུར་མ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་གི༴ ས་བདག་ཀླུ་ཡི་བྱད་དུ་ཆུད་ཏ་རེ༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན༴ བསྒྱུར་རོ་ཀླུ་ཡི་ཆོ་འཕྲུལ་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ༔ གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་ལྕམ༔ ཉིད་ཀྱི་མིང་པོ་གནོད་སྦྱིན་བཀའ་སྒྱུར་མ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་གི༴ གནོད་སྦྱིན་བདུག་པའི་གདོན་གྱིས་ཟིན་ཏ་རེ༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན༴ བསྒྱུར་རོ་གནོད་སྦྱིན་ཆོ་འཕྲུལ་དགྲ་ལ༴ བྷྱོ༔ དབྱིངས་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ ཀོང་བཙུན་ཕྱཱ་ཡི་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་སྒྱུར་མ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་གི༴ ཕྱ་ཡི་དྲྭ་རྙི་ཐམས་ཅད་ཕེབས་ཏ་རེ༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མ༴ བསྒྱུར་རོ་མི་སྙིང་བློ་འཕྲོག་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ༔ སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་རལ་གཅིག་མ༔ བདུད་ཕོ་བསྐོས་རྗེ་བྲང་དཀར་བཀའ་སྒྱུར་མ༔ རྣལ་འབྱོར༴ བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཁྲམ་ནག་བརྐྱང་ཏ་རེ༔ བཟློག་གོ༴ བསྒྱུར་རོ་བདུད་ཀྱི་ཁྲམ་ཁ་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ༔ ཨེ་ཀ་ཛ་ཊཱི་ནག་མོ་གློག་མ་སྤྲིན༔ བདུད་པོ་རི་ཏི་མགོ་ཡག་བཀའ་སྒྱུར་མ༔ རྣལ་འབྱོར༴ ནག་པོ་བདུད་ཀྱི་བྱན་པོས་བརྐུས་ཏ་རེ༔ བཟློག་གོ་༴ བསྒྱུར་རོ་བདུད་ཀྱི་ཞགས་པ་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ༔ དཀར་མོ་ཆེན་མོ་ཉི་མའི་ཐོད་ཕྲེང་ཅན༔ ཉིད་ཀྱི་མིང་པོ་གནམ་ལྷའི་བཀའ་སྒྱུར་མ༔ རྣལ་འབྱོར༴ རྒྱལ་པོ་དཀར་པོས་དམངས་སུ་ཕབས་ཏ་རེ༔ བཟློག་གོ༴ བསྒྱུར་རོ་རྒྱལ་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ༔ མ་མོ་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་ཐལ་མདོག་མ༔ གྲོང་གི་ཐེ་བྲང་ཁྲ་བོའི་བཀའ་བསྒྱུར་མ༔ རྣལ་འབྱོར༴ འབྱུང་པོ་ཐེ་བྲང་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཏ་རེ༔ བསྒྱུར་རོ་ཐེ་བྲང་ཆོ་འཕྲུལ་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ༔ ས་བདག་ཆེན་མོ་ནག་མོ་རལ་གཅིག་མ༔ ས་ཡི་ཐེ་བྲང་ནག་པོའི་བཀའ་སྒྱུར་མ༔ རྣལ་འབྱོར༴ ཐེ་བྲང་རྣམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཤོར་ར་རེ༔ བཟློག་གོ༴ བསྒྱུར་རོ་ཐེ་བྲང་ཆོ་འཕྲུལ་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ༔ གནམ་ལྷ་ཤེལ་བཟའ་ལ་རོལ་སྨན་གཅིག་མ༔ དཀར་སྐྱེ་གཟའ་བདུད་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་སྒྱུར་མ༔ རྣལ་འབྱོར༴ དྲང་སྲོང་བཟའ་ཡི་གདུབ་རྩུབ་ཤོར་ར་རེ༔ བཟློག་གོ༴ བསྒྱུར་རོ་གཟའ་ཡི་ཆོ་འཕྲུལ་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ༔ བཙན་ལྷ་ལ་རོལ་རྡོ་རྗེ་སྨན་གཅིག་མ༔ ཉིད་ཀྱི་མིང་པོ་བཙན་གྱི་བཀའ་སྒྱུར་མ༔ རྣལ་འབྱོར༴ བཙན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་རྟ་བབས་ཤོར་ར་རེ༔ བཟློག་གོ༴ བསྒྱུར་རོ་བཙན་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ༔ ཉམས་ཆེན་འཇིགས་མ་ཁྲག་གི་རལ་གཅིག་མ༔ ཀླུ་སྲིན་ཕོ་མོ་ཡོངས་ཀྱི་བཀའ་སྒྱུར་མ༔ རྣལ་འབྱོར༴ ཀླུ་སྲིན་རྣམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཤོར་ར་རེ༔ བཟློག་གོ༴ བསྒྱུར་རོ་ཀླུ་སྲིན་ཆོ་འཕྲུལ་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ༔ ལྷ་མོ་ནག་མོ་ལས་ཀྱི་དབང་མོ་ཆེ༔ མདོར་ན་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ༔ སྣང་སྲིད་མ་མོའི་ཁྲོམ་ནག་ཤོར་ར་རེ༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མ་འདི་ཡིས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་མ་མོའི་ཁྲོམ་སྣ་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ ཞེས་བསྐུལ་ལ་གཏོར་མ་འབུལ། གཉིས་པ་གཏོར་ཟོར་འཕེན་པ་ལ། དང་པོ་འཕྲང་བསལ་བ་ནི། སྒྲ་གཅན་གྱི་ཐེབས་དང་བསྟུན་ཏེ་གཏོར་མ་འཕང་བའི་སར་སྔར་བཞིན་སོང་སྟེ་གསེར་སྐྱེམས་བཏང་ལ། བྷྱོ༔ བདག་གིས་མ་ཉེས་མ་ལེན་ནོ༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གཟུ་དང་དཔང་༔ དམ་ཅན་སྲུང་མ་གཟུ་དང་དཔང་༔ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་གཟུ་དང་དཔང་༔ བདག་གི་སྡོང་དུ་གྲོགས་མཛོད་ཅིག༔ དམ་ཉམས་དགྲ་བགེགས་གནོད་བྱེད་འདིས༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གཉན་པོ་བཤིག༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་དབུ་འཕང་སྨད༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སྐུ་ལ་བསྡོས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ལ་སྒོས་དགྲ་བྱས༔ དགྲ་བགེགས་སྟེང་དུ་གཏོར་ཟོར་འཕེན༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་ཟོར་ཁ་འདི༔ སྟེང་གི་ལྷ་ལ་མི་འཕེན་ནོ༔ འོག་གི་ཀླུ་ལ་མི་འཕེན་ནོ༔ བར་གྱི་བཙན་ལ་མི་འཕེན་ནོ༔ གསེར་སྐྱེམས་དམ་པ་འདི་གསོལ་ལ༔ མཐོ་བ་རྣམ་ནི་ཞབས་སྐུམས་ཤིག༔ དམའ་བ་རྣམས་ནི་དབུ་ཆུམ་ཞིག༔ གདོང་ན་འདུག་པ་སྐུ་བཟུར་ཅིག༔ སོ་སོ་རང་རང་གནས་སུ་བཤེགས༔ ཀོ་ལོང་གདུག་རྩུབ་མ་མཛད་ཅིག༔ ཁྱོད་ལ་གནོད་དང་འཚེ་མི་བྱེད༔ བདག་གི་སྡོང་གྲོགས་གཉན་པོ་མཛོད༔ བྷྱོ༔ ད་ནི་ཟོར་འཕེན་གང་དུ་འཕེན༔ ཟོར་འདི་སྡང་བའི་དགྲ་ལ་འཕེན༔ ཟོར་འདི་གནོད་པའི་བགེགས་ལ་འཕེན༔ ཟོར་འདི་ཟ་བའི་འདྲེ་ལ་འཕེན༔ ཟོར་འདི་ཕུང་བའི་སྲི་ལ་འཕེན༔ ཟོར་འདི་དགྲ་བགེགས་སྟེང་དུ་འཕེན༔ བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པར་མཛོད༔ ཅེས་བསྐུལ། གཉིས་པ་ཟོར་འཕེན་པ་ལ། བདེན་སྟོབས་བཅས་འགུགས་གཞུག་གིས་དགྲ་བགེགས་བཀུག་སྟེ་དམིགས་པའི་འབེན་བཅས་པ་ལ་རྡོ་ཟོར་ནས་བརྩམས་རིམ་པར་འཕེན་ལ། ཧཱུྃ༔ ང་ནི་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་མཐུ་སྟོབས་རྫོགས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནི་རྡོ་རྗེའི་ངང་༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར༔ དྲག་ཤུལ་གར་གྱིས་ས་གསུམ་གཡོ༔ འཇིགས་པའི་གད་མོས་རི་རབ་བསྒྱེལ༔ སྙིང་རྗེ་ཁྲོས་པས་དགྲ་བགེགས་གསོད༔ སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉ་སེར་ལྟར་འདྲིལ༔ ཟོར་རྫས་མཚོན་ཆའི་ཆར་ཆེན་འབེབས༔ སྡང་དགྲ་གནོད་བགེགས་ཐལ་བར་རློག༔ འཇམ་དཔལ་སྐུ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི༔ སྟོབས་ཆེན་འདུས་པ་རྡོ་ཡི་ཟོར༔ དགྲ་བགེགས་ཀླད་པའི་དཀྱིལ་དུ་ཡཱ༔ གཟུགས་ཕུང་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་རློག༔ པདྨ་གསུང་གི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི༔ དྲག་སྔགས་འདུས་པ་མཚེ་ཡི་ཟོར༔ དགྲ་བགེགས་རྣ་བའི་དཀྱིལ་དུ་ཡཱ༔ ཐོས་པའི་སྒོ་ལ་ཕྱག་རྒྱས་ཐོབ༔ ཡང་དག་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི༔ ནུས་རྩལ་འདུས་པ་དུག་གི་ཟོར༔ དགྲ་བགེགས་སྙིང་གི་དཀྱིལ་དུ་ཡཱ༔ རྟོག་ངན་འོད་གསལ་ཐིག་ལེར་སྟིམས༔ ཆེ་མཆོག་ཡོན་ཏན་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི༔ གཟི་བྱིན་འབར་བ་གཏོར་མའི་ཟོར༔ དགྲ་བགེགས་ལྟེ་བའི་དཀྱིལ་དུ་ཡཱ༔ མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་ཐལ་བར་རློག༔ ཕུར་པ་ཕྲིན་ལས་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི༔ ཐལ་འབྱིན་འབིག་པ་ཕུར་བུའི་ཟོར༔ དགྲ་བགེགས་གསང་བའི་དཀྱིལ་དུ་ཡཱ༔ བདུན་བརྒྱུད་རིགས་ཀྱང་རྩད་ནས་ཆོད༔ མ་མོ་རྦོད་གཏོང་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི༔ དལ་ཡམས་འདུས་པ་ཁྲག་གི་ཟོར༔ དགྲ་བགེགས་ཡུལ་གྱི་སྟེང་དུ་ཡཱ༔ ནད་རིམས་གདུག་པའི་ཆར་ཆེན་ཕོབ༔ རིགས་འཛིན་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི༔ ནུབ་སྟོབས་རི་རབ་ཀོང་གི་ཟོར༔ དགྲ་བགེགས་རྟེན་གྱི་མཁར་ལ་ཡཱ༔ ཐལ་བའི་རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་ཤིག༔ འཇིག་རྟེན་མཆོད་བསྟོད་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི༔ གནོད་གདུག་ཆེན་པོ་མདའ་ཡི་ཟོར༔ དགྲ་བགེགས་མིག་དང་ལྕེ་ལ་ཡཱ༔ ལྟ་དང་སྨྲ་བའི་རྒྱུ་ལམ་ཆོད༔ དམོད་པ་དྲག་སྔགས་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི༔ ཤུགས་སྒྲོལ་ཆེན་པོ་མཚོན་ཆའི་ཟོར༔ དགྲ་བགེགས་ལྔ་ཕུང་ཀུན་ལ་ཡཱ༔ དུམ་བུར་གཏུབས་ཤིང་ཕྱེ་མར་ཐོངས༔ དྲག་པོ་ཟོར་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཐོག༔ དགྲ་བགེགས་གནོད་བྱེད་སྟེང་དུ་ཕོབ༔ ཁ་ཕུང་ཐོངས་ལ་རྗེས་མེད་ཤིག༔ དགྲ་དཔུང་བདུན་བརྒྱུད་རྩད་ནས་ཆོད༔ བགེགས་དཔུང་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་རློག༔ མངོན་སྤྱོད་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་མཛོད༔ ཅེས་དང་རྔམས་པའི་སྟངས་སྟབས་ཀྱིས་དྲག་སྔགས་བཟླ་བཞིན་པས་འཕངས། འདི་ལའང་སྤྲོས་བཅས་བྱེད་ན། ཧཱུྃ༔ ང་ནི་དཔལ་ཆེན་སོགས་ནས། སྡང་དགྲ་གནོད་བགེགས་ཐལ་བར་རློག༔ བར་ཚིག་རྐང་བཅུ་དང༌། དྲག་པོ་ཟོར་གྱི་སོགས་གཤམ་གྱི་ཚིག་རྐང་དྲུག་རེ་རེ་བཞིན་སྦྱར་ཏེ་ཟོར་དགུ་ཕྲལ་ནས་འཕེན་ནོ། །གསུམ་པ་ཟློག་པ་བྱ་བ་ནི། ཁྲོ་རོལ་གཞན་ལས་འབྱུང་བ། བྷྱོ༔ གཞན་ཡང་བཟློག་ཅིང་བསྒྱུར་བ་ནི༔ སོགས་སྤྲོས་བཅས་རྒྱས་པའི་སྐབས་སུ་སྦྱར་ཡང་ཆོག་དཀྱུས་སུ་མ་བསྟན་པས་མི་དགོས། གང་ལྟར། གཏོར་ཆེན་གྱི་ལྷ་དམ་ཚིག་པ་རྣམ་རང་ལ་ཐིམ་པས་གཟི་བྱིན་ནུས་སྟོབས་མཆོག་ཏུ་འབར༔ གཏོར་མ་ཁྲོ་བོའི་དམག་ཚོགས་དང་ཟོར་རྫས་ནད་མཚོན་སྨྱོ་དུག་གི་ཆར་ཆེན་པོ་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་གློག་འཁྱུགས་པ་ལྟར་སོང་ནས་གནས་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དང་བཅས་པ་རྗེས་ཤུལ་ལྷག་མ་མེད་པར་བཅོམ་པར་བསམ་ལ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞི་བ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ བདུད་འདུལ་ཡེ་ཤེས་ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་ལྷ༔ ཟུང་འཇུག་ཀློང་དགུའི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་དང་༔ དཔལ་གྱི་བཀའ་སྡོད་མཐུ་རྩལ་ག་རུ་ཌ༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པ་བྲན་དང་ཕོ་ཉའི་ཚོགས༔ དེ་རིང་དྲག་པོ་ཟོར་གྱི་ལས་ལ་བཞེངས༔ མི་བཟད་འབར་བ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ ཟོར་རྫས་ནད་མཚོན་དུག་གི་ཆར་ཆེན་པོས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཡི༔ ནད་གདོན་འགལ་རྐྱེན་ཆགས་ཆེ་ཉམ་ང་ཀུན༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བཤིགས་པའི་སྤྱི་དགྲ་དང་༔ རྣལ་འབྱོར་ཐད་དུ་ལོངས་པའི་སྒོས་ཀྱི་དགྲ༔ གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་བགེགས༔ བདུད་བཞིའི་དམག་ཚོགས་ཕྱི་ནང་ཉེར་འཚེའི་རྐྱེན༔ བདུད་བཞི་དཔུང་དང་བཅས་པའི་སྟེང་དུ་ཟློག༔ སྡང་བྱེད་དགྲ་བོ་བྱད་མ་རྩད་ནས་ཆོད༔ གནོད་བྱེད་བགེགས་དཔུང་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་རློག༔ མི་ལྡོག་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱའི་གཟེར་ཆེན་ཐོབ༔ མངོན་སྤྱོད་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་མཛོད༔ ཅེས་དང་དྲག་སྔགས་ཤམ་བཅས་བཟླས། ཚམ་རྔམས་བཅས་གཏོར་རྩེ་དགྲ་ཕྱོགས་སུ་བསྟན་ལ་འཕང༌། ཐལ་མོ་དང་དུར་མོ་བརྡབ། དགོངས་པའི་གདིང་བསྐྱེད་ལ། ལྟ་སྟངས་ཀྱིས་གཟིར་བ་སོགས་བྱའོ། །བཞི་པ་ཟོར་རྗེས་གཅོད་པ་ནི། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱ་ཁྱུང་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ཞིག་གིས་མཚམས་བཅད་པར་བསམ་ལ། ཧཱུྃ་ཁྲོམ་བཛྲ་ག་རུ་ཌ་བྷྱོ་ཟློག༔ ཅེས་བཟླ། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་རྟིང་མནན་ཏེ་ཚུར་ལོག །རྡོ་རྗེའི་གུར་དུ་བདག་གཞན་བསྲུང་བྱ་ཐམས་ཅད་ཚུད་པར་བསམ་ལ་སྲུང་འཁོར་གསལ་བཏབ། དེ་ནས་ཕྱི་སྙོགས་གཅོད་ཕྱིར་གདོང་ཕྱིར་བལྟས་ཏེ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བདུད་པྲ་མ་ར་ཡ་རྦད་ནན༔ ར་ཙ་དུན་ལིང་ཤག་རྦད་ནན༔ ཁ་ལ་ཛ་མ་ལིང་རྦད་ནན༔ ཤིག་ཤིག༔ དུམ་དུམ་རྦད་ནན༔ ཁྲོམ་ཁྲོམ་བྷྱོ་རྦད་ནན༔ རྨུགས་རྨུགས་རྦད་ནན༔ ཏིར་ཏིར་རྦད་ནན༔ ཚལ་དུ་ཚལ་དུ་རྦད་ནན༔ ཞེས་བདུན་ནམ་ཉེར་གཅིག་བཟླའོ། །གསུམ་པ་རྗེས་བསྡུ་བའི་རིམ་པ་ལ་གསུམ་གྱི་དང་པོ་བརྟན་མ་བསྐྱང་བ་ནི། གཏོར་གཞོང་བཤལ་བའི་ཕུད་ཀྱིས་བརྟན་མའི་གཏོར་མ་བྲན་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ལས་བྱང་བཞིན་འབུལ་ལོ། །གཉིས་པ་གཏོར་མནན་ནི། སྒྲུབ་ཁང་སྒོ་དྲུང་དུ་གཏོར་གཞོང་ཁ་སྦུབ་ལ་བྲོ་ར་བསྐོར་ཏེ། ཨེ་གྲུ་གསུམ་པར་དགྲ་བགེགས་དམ་སྲི་ཐམས་ཅད་བཀུག་པར་བསམ་ཞིང་འགུགས་གཞུག་དང་བྲོ་བརྡུང་བྱའོ། །གསུམ་པ་ནི། ནང་དུ་ལོགས་ནས་ཚེ་འགུགས། དངོས་གྲུབ་ལེན། མཆོད་བསྟོད། ལྷག་ཆད་བསྐང༌། དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་སྨོན་ལམ་རྣམས་ཀྱིས་མཐའ་བརྒྱན་པར་བྱ་སྟེ་ལས་བྱང་གི་དཀྱུས་སུ་བསྟན་པ་ལྟར་བྱའོ། །བསྟན་འགྲོར་འཚེ་བའི་དགྲ་བགེགས་རྩད་ནས་བཅོམ། བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་བར་ཆད་གཡུལ་ལས་རྒྱལ། །བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་ལེགས་དགུའི་སྟོབས་འཕེལ་བའི། བཙས་སུ་འདི་གྱུར་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་ཤོག །འདི་ཉིད་སྤྲོས་པ་ཧ་ཅང་རྒྱས་པ་དང་བསྡུས་པའི་མཐའ་ལ་མ་ལྷུངས་ཤིང་བདེ་འདུས་སོགས་ཀྱི་གཟེར་ཁ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་གནད་མ་ཚང་བ་མེད་པའི་གཞུང་ཁྱད་པར་འཕགས་པར་སྣང་བས་དུས་ཞབས་ཀྱི་སྔགས་མཁན་ལ་ཤིན་ཏུ་ཕན་ཐོགས་པར་མཐོང་ནས་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་གཏེར་གཞུང་ཉིད་ནག་འགྲོས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

@#/___/grub thob chen po'i thugs thig las/__khrag 'thung bde gshegs 'dus pa'i srung zlog gi las rim gsal bar bkod pa khro chen stobs 'dus zhes bya ba bzhugs so/__/bla ma dang dpal he ru ka la phyag 'tshal lo/__/gang mtshan dus mtha'i zhugs kyi zer tsam gyis/__/yid srub bye ba rtsa sbur bzhin bcom nas/__/stobs bcu rdzogs la srid zhi'i khams kun na/__/'gran bral he ru ka dpal bla mas skyongs/__/rgyal kun gsang gsum yon tan phrin las bcas/__/gcig bsdus gsang mchog 'dis 'phral yun gyi/__/las dang dngos grub sgrub la mthu che bas/__/kun phan btsas su srung zlog khrigs su bsdebs/__/rgyud kyi dgongs pa 'byed lde'i lung gis bkral ba ltar sgrub chen bka' brgyad kyi bsnyen sgrub mthar phyin pa'i gang zag gis las sbyor ba'i gtso bo gzer kha rnam pa lngar gsung pa las 'khor lo la brten nas srung ba/__/gtor ma la brten nas zlog pa/__thun la brten nas bsad pa'i gzer kha gsum chab cig lag tu blang ba'i tshul bshad pa la gsum/__sngon 'gro bcas gsham/__dngos gzhi las khrigs/__rjes mtha' sdud kyi rim pa'o/__/dang po ni/__phug logs su dam tshig gi bris sku sogs rten bkram pa'i mdun du stegs rim pa dang por pad snod du dpal gtor gtso 'khor dgu thebs kyu dar gdugs kyis brgyan pa/__g.yas su chos skyong pho rgyud mo rgyud kyi gtor spungs/__g.yon du dregs pa'i sde dpon la dmar gtor zur gsum gcig la gtor chung sum bcus bskor ba/__g.yas g.yon du sman raka__/rim pa gnyis par zhi drag mchod pa mjug sprod dam ma 'byor na chu gnyis nyer spyod spyi ltar bsham/__de'i mdun du las dkyil stegs bu gru bzhi dur khrod kyi sa la khrag chang gis chag chag gdab pa rgya che chung spyod yul dang mnyam par ro sol sogs kyis nag por byugs pa'i steng*/__lte ba cha chen gnyis/__mu khyud cha phran gcig__/rtsibs cha chen/__rdo ra cha phran gcig__/me ri cha phran gcig bskor ba'i lte bar chos 'byung gi thig ni nub kyi tshangs thig dang skor thig dang po 'dzom sa nas lte bar tshad pas skor thig dang po'i g.yas g.yon tu mtshan ma bya/__de gnyis dang shar gyi tshangs thig nas skor thig dang po 'dzom gsum gyi sne sbrel bas 'byung ngo*/__de la gru gsum mthing ga__/zla gam dmar/__mu khyud thod skam kyi phreng ba/__mtshon 'khor rtsibs brgyad sngon po/__/rtsibs mchan dmar po/__rdo ra gzhi nag po la rdor phreng ser bo/__/me ri dmar ser 'bar ba/__de rgyab ma traM sngo skya khro bo'i bzhin ras can/__dbus dang rtsibs rnams la hU~M yig kha dog can re re bri/__de steng zlog pa'i gtor ma ni lcags zangs kyi snod du nas nag sran ma bra'o gtso bor gyur pa'i 'bru sna'i dar phye dug khrag chang gis sbrus pa'i zan la gtor ma zur gsum thog mde'u lta bu'i rno dbal can gtso bo khru gang ba/__'khor brgyad de las lnga chas dman pa/__dgu ka la so so'i sum char 'khor zur gsum bzhi re/_bar mtshams rnams su khrag kong zur gsum dang thebs kyu bcad kha phyir bstan gyis bskor ba drag rgyan me ri sogs rngam brjid dang ldan pa/__spro na gtso 'khor dgu ka'am/__gtso bo la zlog 'khor dang khyung dang rgyal mtshan btsugs pa'i rtser dar nag gi gdugs phub/__log rnams su+u mtshe yungs rtsangs sha dum kyis brgyan/__mtha' skor du rtsangs thur srin mo 'gros su btsugs pa la glo snying gi dum bu gzer ba dang*/__ba su ta dang tshon skud sngo dmar gyis dkris la lcags skyed kyi khar bzhag__/steng du srung ba'i 'khor lo bla re ltar dbub/__/mdun du khrag gi mchod yon sogs drag po'i nyer spyod bsham/__lcags hom du ling+ga bris 'bur gang rung bcug pa go yul 'grigs na zlog gtor 'og dang*/__mi 'grigs na lho nub tu bzhag__/nye logs su/__gdab phur/__lcags kyu/__smyo thun/__gu gul/__bya 'ug dong ru/__yungs dkar nag__/byad thag sngo dmar/__phur pa/__brab rdzas/__yungs kar/__bdug rdzas gu gul/__byug rdzas rak+ta/__thun rdzas rak+ta/__yungs kar/__mtshe phon/__dug sna/__lcags phye/__mda' rdo rnams kyang snod gcig tu bsags/__zor kong gru gsum du mtshe/__dug__/skyer phur/__khrag__/ri rab/__gri btsugs pa rnams dang*/__rdo nag gru gsum b+h+yo zlog bris pa/__dmar gtor gru gsum/__mda' gzhu rnams gtor zlog gi mtha' skor du bkod/__sngon gtor/__chad brtan/__tshogs kyi yo byad/__zlog pa'i skabs mchod rgyu'i gtor chung*/__sha dum sogs kyang 'du bya'o/__/bshad ma thag pa'i srung 'khor ni/__dar ras shog bu gang rung la mu khyud rim pa drug tu bskor ba'i lte bar hU~M yig gi mthar gtso bo'i sngags mthar 'di 'chang ba po sogs bsrung bya'i ming spel mthar/__kA wA dz+wi badz+ra rak+Sha rak+Sha b+h+rU~M:__zhes bri/__de rgyab mu khyud la drag sngags so lnga bri/__de rgyab mu khyud la drag 'khor rtsibs brgyad kyi dbus su hU~M/__mthar skor du dpal brgyad so so'i sngags mthar ming spel srung sngags bcas bri/__rtsibs mchan brgyad la shar lho nas g.yas bskor du rdo rje/__rdo rje/__drag 'khor/__rdo rje/__pad+ma/__rdo rje/__phur bu/__rdo rje rnams bri/__de rgyab mu khyud la gtsug tor 'khor los sgyur ba'i sngags dang dbyangs gsal rten snying 'dod gsol bcas bri/__de rgyab rdo ra/__de rgyab me ri g.yas bskor bri/__yig mgo thams cad phyir bstan g.yas bskor bya/__sha lnga/__bdud rtsi lnga/__ga bur/__gla rtsi/__shing kun/__shu dag nag po/__/gur gum/__gi waM/__gul gul/__drag sngags bzlas pa'i yungs kar rnams byugs/__zlog pa'i 'khor lo ni/__dug shog la srung 'khor ltar sa bon dang sngags rnams 'dra ba las/__yig mgo thams cad nang bstan dang*/__sngags sham/__sarba duSh+tAn mA ra ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog__/ces sbyar/__gtsug tor 'khor los sgyur ba'i sngags kyi mal du drag sngags brgyad cu pa'am so lnga pa gang rung dang yang zlog nying zlog gi sngags sham bu dang bcas pa/__me ri g.yon bskor du bris la dug khrag gis byugs/__gnyis ka la sbyong khrus/__lhar bskyed cing bstim/__srung zlog gi bzlas pa ci 'grub 'dod gsol bcas kyi mthar 'khor lo la brtan bzhugs bya'o/__/gnyis pa la gnyis/__thun mong gi phrin las gzhung bsrang ba/__khyad par phrin las bye brag tu sgrub pa'o/__/dang po ni/__las byang ltar brgyud 'debs nas bstod pa'i bar du btang*/__bsnyen sgrub las sbyor gyi bzlas pa ci 'grub byas la bdag nyid nus ldan tu bya'o/__/gnyis pa khyad par gyi phrin las la gnyis/__zlog dkyil gsal 'debs pa dang*/__las drug so sor sgrub pa'o/__/dang po ni/__hU~M:__mdun dkyil ma traM gnod byed dgra bgegs gzugs:__khams gsum nyon mongs dug lnga'i phung po la:__mtshon cha'i char phab rten gyi khog pa zhig:__dur khrod rol pa'i pho brang chen por gyur:__b+h+rU~M ma tra~M ru tra maN+Da la phaT:__brjid ldan gtor ma khrag 'thung dpal chen dgu:__rig mdangs 'khor tshogs sprul pa yang sprul bcas:__khyung gis dbu brgyan ye shes me 'od 'khrugs:__bka' sdod pho nya'i dmag tshogs bsam mi khyab:__hU~M sarba he ru ka maN+Da la hU~M:__snod kyi 'jig rten dur khrod rol pa'i zhing :__bcud kyi dngos kun dpal chen khrag 'thung lha:__khros 'khrugs rngams brjid 'jigs pa'i skur ston pa:__sgyu 'phrul drwa ba'i bkod pa chen por rdzogs:__hU~M hU~M hU~M:__bsdu na de tsam gyis 'thus/__spro na las byang gi spyan 'dren nas mchod bstod gyi bar btang ngo*/__/gnyis pa la rtsa ba srung bsad zlog gsum/__las sbyor mnan sreg 'phang gsum ste:__las drug gi dang po srung ba ni/__rang gi thugs srog sa bon dang :__srung bya thams cad dbyer med pa'i:__'bar ba chen po'i 'od zer gyis:__dpal chen rol pa'i thugs dam bskul:__ye shes gzi byin lhag par 'phros:__rtsa gsum rgyal ba'i thugs ka nas:__gtsug tor 'khor los sgyur ba yi:__ngo bo mtshon cha'i char du babs:__srung ba'i gur khang dgu khro bcu me phung phyag mtshan lnga khro phur bcas dgu'o/__la thim:__mi phyed rdo rjer byin gyis brlabs:__lha tshogs nang du zhal gzigs nas:__sngags bzlas brtan pa'i las mdzad gyur/__ces dmigs la khro bo spyi sngags kyi mthar/__badz+ra uSh+NI Sha tsakra warti rak+Sha rak+Sha b+h+rU~M:__zhes stong phrag bzla/__gnyis pa bsad pa'i las la gsum/__gzhi bzung ba/__rgyab brten bcol ba/__las dngos la sbyar ba'o/__/dang po ni/__bdag nyid dpal chen he ru ka:__khros 'khrugs rngams pa'i sngags bzlas pas:__dgra bgegs bsgral ba'i mngon spyod kyi:__las la ngo mthon tshul gyis bzhengs:__drag po sngags kyi nus pa rnams:__zor dang thun gyi rdzas la thim:__bsgral ba'i zhing bcu nyams pa bdun:__gsod pa'i mtshon cha chen por gyur:__drag sngags so lnga'i mthar/__sarba sha trUn big+h+nAn dza b+h+yo phaT:hU~M:__b+han+d+ha b+han+d+ha ha na ha na mA ra ya mA ra ya ta tha ya ta tha ya b+hin+d+ha b+hin+d+ha hU~M phaT:__brgya nas stong bar ci 'grub bzla/__zor thun rnams la has btab te ngar gdags/__gnyis pa ni/__bka' gter srung ma'i gtor chog rgyas bsdus ci 'grub dang*/__khyad par dregs pa'i sde dpon sum bcu la gtor ma phul/__'grub na bde 'dus kyi mdongs skong chung ba lta bu'i skong bshags btang*/__tshogs byin rlabs nas mchod pa dang bshags pa'i bar bya'o/__gsum pa la gnyis/__sngon 'gro sbyor ba dang*/__bsad las dngos so/__/dang po la'ang bzhi las thog mar thugs dam bskul ba ni/__snod bcud dkyil 'khor du bskyed pa thams cad sngon gyi thugs dam las bzhengs te dmag dpung go bsar byed pa bzhin rngams pa'i hU~M sgra dir gyis las la chas par bsam la/__hU~M:__chos kyi dbyings las rang shar rig pa'i rtsal:__'bar ba ye shes klong dgu'i pho brang che:__shin tu mi bzad rab 'jigs dur khrod nas:__khrag 'thung yongs rdzogs drag po'i las la bzhengs:__sangs rgyas bstan dang rnal 'byor sgrub po la:__gnod cing 'tshe ba'i dgra bgegs 'byung po'i tshogs:__zhi ba'i thabs kyis 'dul du ma 'tshal bas:__mngon spyod dmod pa'i phrin las dus la babs:__srung ba'i gur khang rdo rje'i thog gis shig:__zlog pa'i nus pa rang gshed rang la gzir:__'gugs 'ching sdom myos phyag rgyas rten la phob:__drag shul chen pos bsgral ba'i phrin las mdzod:__gnyis pa gser skyems 'bul ba ni/__ra~M ya~M kha~M:__'dod yon zag pa med pa'i bdud rtsi'i rgya mtsho chen por gyur:__oM AHhU~M ha ho hrI:__lan gsum gyis brlabs/__hU~M:__byin rlabs mchog stsol rtsa brgyud bla ma dang :__yi dam zhi khro sgrub pa bka' brgyad lha:__sangs rgyas byang sems dpa' bo mkha' 'gro la:__gser skyems mchod pa 'bul lo phrin las mdzod:__mthu stobs dbang phyug dpal mgon lcam dral dang :__dregs pa'i sde dpon chen po sum cu sogs:__ye shes las las grub pa'i dam can la:__gser skyems mchod pa 'bul lo=__phyi nang gsang ba gab sbas bstan pa skyong :__dregs pa sde brgyad yul lha gzhi bdag sogs:__srid gsum 'byung po mthu stobs can rnams la:__gser skyems mchod pa 'bul lo phrin las mdzod:__ces phud kyis mchod/__gsum pa gzu dpang gsol ba ni/__hU~MH__phyogs bcu nam mkha' yangs pa'i dkyil 'khor nas:__bla ma rig 'dzin rgyal ba sras dang bcas:__yi dam zhi khro bka' brgyad lha tshogs rnams:__brtse ba'i thugs rjes bdag la dgongs su gsol:__bdag ni rnal 'byor rig 'dzin sgrub pa po:__sngags 'chang sgrub pa po la dgra byung na:__bdag gis ma nyes ma yo srung ma mkhyen:__gzu dang dpang du dkon mchog bzhugs:__zhal lce snang srid lha 'dres mdzod:__dam nyams dgra bo sdig can 'dis:__dang po sangs rgyas bstan pa bshig:__bar du dkon mchog dbu 'phang smad:__tha mar gsang sngags snying po phral:__da lta rnal 'byor bdag la bsdos:__dge ba bcu ni khyad du bsad:__mi dge bcu ni dang du blangs:__mtshams med lnga ni 'bras bur smin:__'di ni bsgral ba'i zhing yin pas:__rgyal ba zhi khro'i lha tshogs 'khor dang bcas:__chos nyid zhi ba'i ngang las ma g.yos kyang :__rngams brjid tshul du khro bo'i skur bzhengs la:__bsgral ba'i zhing bcu 'dul ba'i dus la babs:__ma g.yel ma g.yel rgyal ba zhi khro'i tshogs:__dam nyams dgra bo sgrol ba'i phrin las mdzod:__ces gsol bas/__snod bcud lhar gsal ba thams cad sngon gyi thugs dam las bzhengs te rang la gnang ba stsal zhing dgra bgegs la thugs cher 'khrugs pas drag po'i las la rngams shing rings pa'i tshul du bzhugs par bsam mo/__/gzhi pa dmigs bya bskyed 'gugs ni/__ru tra sarba sha trUn mA ra ya nr-i dza:__mdun du b+hany+dza e las lcags bsregs kyi khang sgrom gru gsum bang rim dgu pa/__kha khyer dog cing gting zab pa/__'og nas 'dod chags kyi khrag mtsho khol ba:__logs la zhe sdang gi me rlung 'tshubs pa:__steng nas gti mug gis mun pa gtibs pa:__mtshon cha'i char 'bebs shing nad dang dug gi rlangs pa 'phyo ba:__than dang ltas ngan gyi cho 'phrul sna tshogs mi bzad par 'khrugs pa:__las byed gshin rje'i dmag tshogs seng ge ltar rngams pa:__stag ltar 'phyo ba:__srin po ltar khros pa:__sha za ltar rgyug pa:__rgyob rgyob dang sod sod kyi sgra 'brug ltar sgrogs pas gang ba srid pa las kyi btson khang drag po de'i nang du nr-i tri dud kha yongs su gyur pa las:__dgra bgegs thams cad lus gcer bu rid pa mdog nag cing dran pa nyams pa:__mya ngan gyi phyag rgya can:__bu ga dgu nas rnag khrag 'dzag pa gnod byed thams cad 'dus pa'i ngo bor gyur:__na mo/__/sangs rgyas kyi bka' bden pa dang*/__chos kyi bka' bden pa dang*/__dge 'dun gyi bka' bden pa dang*/__rgyal ba zhi khro'i lha tshogs rnams kyi=__bka' srung pho nya las mkhan rnams kyi=__gzhan yang gsang sngags dang*/__rig sngags dang*/__gzungs sngags dang*/__snying po dang*/__phyag rgya dang =__ting nge 'dzin dang*/__bden pa'i stobs kyis bdag cag rnal 'byor dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa rnams la gnod cing 'tshe bar byed pa'i gzugs can gyi dgra/__gzugs med kyi bgegs/__bar chad kyi rkyen/__khyad par du byad ma rbod gtong lha dang bcas pa rnams/__mgon byed kyi lha/__tshe dang dbang thang*/__bsod nams dang dus kyi dbang du ma gtong bar da lta nyid du ling+ga 'di la khug cig__/drag sngags so lnga'i sham bur/__nr-i tri hur thum dzaHdzaHhU~M ba~M ho:__A be sha ya a A:___zhes 'gugs gzhugs lan gsum bya/__gnyis pa las dngos la don dgu las/__dang po che mchog gis 'gugs pa ni/__lcags kyu thogs la/__hU~M:__che mchog yon tan lha tshogs rnams:__drag po'i phrin las dus la babs:__sdang ba'i dgra dang gnod pa'i bgegs:__thogs med myur du rten 'dir khug:__oM badz+ra kro d+ha ma hA shri he ru ka hU~M phaT:__sarba sha trUn nr-i tri badz+ra aM ku sha dzaH__gnyis pa yang dag gis mthu dang rdzu 'phrul 'phrog pa ni/__thang phrom gyi thun dbab/__sor mo rnams gzengs bzum bgrad pa'i phyag rgya byas la/__hU~M:__yang dag thugs kyi lha tshogs rnams:__drag po'i phrin las dus la babs:__sdang ba'i dgra dang gnod pa'i bgegs:__mthu dang rdzu 'phrul med par gyis:__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M phaT:__sarba sha trUn big+h+nAn a pa na ya a pa na ya hU~M phaT:__gsum pa gshin rjes lha dang dbye ba ni/__gu gul bdug__/bya 'ug gi sgros byab/__til yungs brab/__thab mo rgyab sprad dbye ba'i rgya byas la/__hU~M:__'jam dpal sku yi lha tshogs rnams:__drag po'i phrin las dus la babs:__sdang ba'i dgra dang gnod pa'i bgegs:__mgon skyabs 'tsho ba'i lha dang phral:__oM a kro te ka ya mAn+ta ka ha na ma thA b+hany+dza hU~M phaT:__pra be sha ya pra be sha ya hU~M phaT:__slar yang 'gugs 'ching sdom myos bya ba ni/__phyag rgya bzhi thogs pa'am rgya bcas la/__hU~M:__khrag 'thung sku las sprul pa'i pho nya ni:__lcags kyu dkar mo'i tshogs ni skar ltar 'khrugs:__zhags pa ser mo'i tshogs ni sprin ltar gtibs:__lcags sgrog dmar mo'i tshogs ni glog ltar 'khyug:__dril bu ljang khu'i tshogs ni thog ltar 'bebs:__khyed rnams dpal gyi pho nya ste:__rbad cing btang ba nga yis byed:__'gugs shing rdeg pa khyod kyis mdzod:__gang la bya ba khyod kyi shes:__yid la brnag pa'i dgra bgegs rnams:__lcags kyu can gyis snying nas zungs:__zhags pa can gyis yan lag chings:__lcag sgrog can gyis dbang po sdoms:__dril bu can gyis myos su chug:__rang dbang med par 'dir khug la:__gzugs dang ling ga 'di la bstims:__ming byang 'di la gnas par mdzod:__drag sngags so lnga pa'i mthar/__dgra bgegs gnod byed badz+ra aM ku sha dzaH__rat+na pA sha hU~M:__pad+ma s+pho Ta ba~M:__karma g+haN+De ho:__pho nya rnams kyis dgra bgegs 'gugs 'ching sdom myos gzir zhing bsdigs las rlung gis btegs nas ling ga la bstim par bsam mo/__/bsdu na tshig bcad bor la sngags dmigs tsam gyis 'thus so/__/bzhi pa rta mgrin gyis gzugs la dbab pa ni/__yungs dkar nag gis brab/__thal mo kha sbubs pa'i mthe bong sbrel bas 'bebs tshul byas la/__hU~M:__pad+ma gsung gi lha tshogs rnams:__drag po'i phrin las dus la bab:__sdang ba'i dgra dang gnod pa'i bgegs:__bla srog rnam shes rten la phob:__oM pad+man+ta kr-i ta badz+ra kro ta ha ya gr-I ba hU~M phaT:__sarba sha trUn big+h+nAn a be sha ya a be sha ya hU~M phaT:__lnga pa phur pas byad du gzhugs pa ni/__tshon skud kyis lag pa gnyis 'ching ba'i tshul du bskor la/__hU~M:__phur pa phrin las lha tshogs rnams:__drag po'i phrin las dus la bab:__sdang ba'i dgra dang gnod pa'i bgegs:__zung zhig rgyob cig rnam par chings:__oM badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nAn ba~M hU~M phaT:__sarba sha trUn big+h+nAn shrI g+h+raM a na ya hU~M phaT:__drug pa ma mos smyor gzhug pa ni/__dug khrag gi steng sor mo rnams gzings mkhrigs ma sprad pa 'khor lo bskor ba ltar byas la/__hU~M:__rbod gtong ma mo'i lha tshogs rnams:__drag po'i phrin las dus la bab:__sdang ba'i dgra dang gnod pa'i bgegs:__rings par khug la smyo ru chug:__oM gu h+ya dz+nyA na kro d+ha kro d+hI ma ma yo gi nI ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M phaT:__sarba sha trUn big+h+nAn dz+wa la pa ya dz+wa la pa ya hU~M phaT:__bdun pa bsgral ba'i las rim ni/__phur bu la bdug brab byugs gsum byed cing*/__hU~M:__khrag 'thung stobs rdzogs kI la ya:__gu gul dud pas dbyings nas bzhengs:__nyungs thun drag po'i las la bskul:__rak+ta 'bar bas gzi byin bskyed:__hU~M hU~M hU~M badz+ra kI la ya su ru su ru pra su ru ma gu ta la pra ta la rak+ta dz+wa la hU~M hU~M hU~M:__phur bu byin brlab pa ni/__rdo rje thal mo'i bar du bzung la/__hU~M:__lag gnyis rigs lnga yab yum gyi:__sbyor mtshams 'od kyis bde gshegs bskul:__sku gsung thugs kyi byin rlabs 'dus:__khams gsum dus gcig sgrol ba yi:__mthu rtsal byin dbang yongs su rdzogs:__oM badz+ra kI la ya kA ya wA ka tsit+ta a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M:__zhes brjod cing rang gi gnas gsum du 'dril zhing gtugs pas bdag gi sgo gsum byin gyis brlabs shing nus pa dang ldan par bsam/__drag sngags so lnga pa dbyangs su gyer cing phur skor dang tsham rngams byas/__phur thun tshom bur bskul ba ni gsal ba gsum dang ldan pa'i ngang nas/__hU~M:__chos dbyings rol pa'i dur khrod nas:__bka' brgyad lha tshogs dus la bab:__lcags kyus dgra bgegs snying nas drongs:__rdo rje phur bus rdul du rlog:__thun bdun dbab pa ni/__phur thun sogs 'don tshig dang bstun nas brdeb/__/de'i tshe thun gyi tshig rkang bdun re re bzhin 'og gi__/dgra bgegs lnga phung rdul du rlog:__ces pa sbyar na stabs bde'o/__/hU~M:__phur bu khrag 'thung phrin las rdzogs:__rak+ta rbod gtong ma mo'i thun:__yungs kar khro rgyal stobs 'dus rdzas:__mtshe mda' gdug can dregs pa'i mtshon:__dug thun drag sngags gdug pa'i dpal:__mtshon thun bka' sdod pho nya'i shugs:__mda' rdo dpal gyi shugs 'chang bas:__dgra bgegs lnga phung rdul du rlog:__drag sngags me phung ma brjod/__de nas gdab pa dngos ni/__bdag nyid dpal chen he ru ka:__phur pa sras mchog kI la ya:__rU pa dgra bgegs dngos su gsal:__lta ba stong nyid rdzong bzung ste:__sgom pa rtse gcig 'phrang la bshar:__spyod pa snying rje khros pa'i srog:__tshe khrus gnad kyi dgongs pa yis:__snying gar btab pas kha sbyor dbye:__zhes pa'i dgongs pa dang dmigs gnad rnams ldan pas phur bu thogs la/___hU~M:__bdag nyid dpal chen he ru ka:__phur pa sras mchog kI la ya:__khams gsum sgrol ba'i mthu ldan pa:__dgra bgegs snying gi dkyil du btab:__tshe bsod dwangs bcud rang thim:__gnas ngan dri ma khrus kyis sbyangs:__rnam shes rgyal ba'i sras su bskyed:__gzugs phung thal ba'i rdul du rlog:__drag sngags mthar/__sarba nr-i tri sha trUn big+h+nAn A yur bin+d+hU dzaHb+h+rU~M:__A yu nr-i tri pre du bi sho d+hA ya hU~M:__a yaM s+pha ra Na phaT:__sarba duSh+tan b+hin+d+ha b+hin+d+ha ha na ha na da ha da ha pa tsa pa tsa ma ra ya phaT:__drag sngags so lnga brjod la mgo bo la sogs pa'i lus gnod thams cad du gdab/__mtshon chas gtub pa ni ral gri thogs la/__hU~M:__dpal chen khrag 'thung lha tshogs kyi:__rno ngar ye shes ral gri yis:__ma rig sgo nga'i sbubs dral nas:__dgra bgegs gzugs phung rdul du rlog:__sarba sha trUn big+h+nAn tshin+d+ha tshin+d+ha mA ra ya hU~M phaT:__rkang pa g.yon nas brtsam te dum bur btub bo/__/brgyad pa mchod bstod kyis gtun tu brdung ba ni/__tho bas brdung zhing phye gsum kyis brab/__lag sor nang du bsnol ba'i mthil gnyis sbyar bas brdung tshul byas la/__hU~M:__'jig rten mchod bstod lha tshogs rnams:__drag po'i phrin las dus la bab:__sdang ba'i dgra dang gnod pa'i bgegs:__gzugs phung rdul phran bzhin du rlog:__oM badz+ra tsaN+Da sarba duSh+tan hU~M phaT:__ta thA ya ta tha ya hU~M phaT:__dgu pa drag sngags gyis zhal du stobs pa ni/__mi rkang hom gzar gyis ling ro gtor mar 'bul/__rdo rje'i thal mo gan rkyal gyis stobs pa'i tshul byas la/__hU~M:__dmod pa drag sngags lha tshogs rnams:__drag po'i phrin las dus la bab:__sdang ba'i dgra dang gnod pa'i bgegs:__gzugs phung rngams pa'i zhal du thob:__oM badz+ra sarba duSh+tan hU~M phaT:__b+hin+d+ha ya b+hin+d+ha b+hin+d+ha kha kha khA hi khA hiHhU~M phaT:__de dag gis bder 'dus las bsgral las don brgyad du gsungs pa dang*/__gdab kha bcas gnad kyi snying por dril ba song*/__skabs 'dir tshogs la rol zhing lhag ma bsngo ba las byang ltar bya/__gsum pa zlog pa'i las rim la gsum/__sngags dmigs kyi zlog pa/__phrin las bcol ba/__zab pa'i mde kha sbyar ba'o/__/dang po ni/__ling ro dang rak+ta gtor chen la 'bul te/__hU~M:__khrag 'thung drag po'i dkyil 'khor lha:__sha khrag dmar gyi mchod pa bzhes:__za ba'i mche rnon dgra la gtsigs:__rngams pa'i brtul zhugs bgegs la skyed:__rnal 'byor bdag cag sgrub pa po:__mi mthun 'gal rkyen bar chad kun:__b+h+yo zlog drag po'i las la bzhengs:__mngon spyod phrin las yongs rdzogs mdzod:__rol mo dang bcas pas phul/__khrag 'thung 'khor dang bcas pa rnams:__khros 'khrugs rngams pa'i gzi byin 'bar:__zhal phyir gzigs nas zlog pa'i sngags:__'brug stong ldir ba ltar bsgrags pas:__sku las pho nya 'bar ba'i me:__g.yo byad rlung gi shugs can 'phros:__byang chub sgrub la bar chad kun:__rgya mtsho'i pha mthar zlog cing bskrad:__ming gi lhag ma med par gyur:__drag po'i sdang mig gzir la drag sngags me phung ma'i gsham du/__badz+ra karma yak+Sha sarba duSh+tAn a pa ka ra dz+wa la dz+wa la ra~M ra~M ya~M ya~M b+h+yo b+h+yo zlog zlog b+h+yo zlog cig:__ces dmigs pa gsal bas brgya stong ci 'grub bzlas la mthar thal mo brdab bo/__/gnyis pa la las bcol dngos dang phyi nang gsang ba mthar thug gi zlog pa bzhi rnams su yod pa las dang po gtso 'khor so sor las bcol te zlog pa ni/__ling ro dang gtor chung cha bcu gcig bsham/__'grub na re re bzhin 'gugs bstim dang*/__drag sngags kyis bsgral/__rang sngags la khA hi btags pas 'bul dgos la/__bsdu na 'dir spyi khyab tu/__na mo/__/rig 'dzin rtsa brgyud sogs kyis bkug__/drag sngags so lnga pas bsgral/__khro bo spyi sngags gsham du/__sarba sha trUn big+h+nAn maM sa rak+ta kiM ni ri ti kha kha khA hi khA hi/__btags pa lan gsum gyis 'bul la/__hU~M:__khrag 'thung 'dus pa'i pho brang che:__dur khrod rab 'jigs gzhal med khang :__dbus kyi dkyil 'khor chen po nas:__bcom ldan che mchog he ru ka:__yum chen gnam zhal dbyings phyug ma:__rigs bzhi khro bcu sgo skyong sogs:__gtso 'khor sprul par bcas pa rnams:__zlog sgyur drag po'i las la bzhengs:__dgra bgegs gdug pa bsgral pa yi:__'dod chags khrag gi rgya mtsho rol:__zhe sdang rus pa'i phung po choms:__gti mug sha yi ri bo bzhes:__'bar zhing 'khrugs pa'i brtul zhugs bskyed:__bstan dang 'gro la 'tshe byed cing :__rnal 'byor lam gyi bar chad rkyen:__gnyis snang 'khrul pa las byung ba'i:__'jigs pa brgyad dang bcu drug zlog:__nad rigs bzhi brgya rtsa bzhi zlog:__gdon tshogs sum brgya drug cu zlog:__bgegs rigs stong phrag brgyad cu zlog:__dus min 'chi ba bco brgyad zlog:__glo bur bdun brgya nyi shu zlog:__ye 'grog sum brgya nyi shu zlog:__ltas ngan brgyad cu rtsa gcig zlog:__phyi nang drang srong dmod tshig zlog:__ban bon mu stegs rig sngags zlog:__sde brgyad gdug pa'i cho 'phrul zlog:__sra ba sa la gnan pa zlog:__gsher ba chu la gtad khrom zlog:__'bar ba me la bsregs pa bzlog:__g.yo ba rlung 'khor bskor ba zlog:__chag che nyams nga thams cad zlog:__lo zla zhag dus sgeg sri zlog:__mi kha gleng gzhi 'thab rtsod zlog:__dngos nyams rmi lam ltas ngan zlog:__pha mes dur kha bye ba zlog:__lha srung bdud du babs pa zlog:__dpral ba'i bshed du 'jug pa zlog:__ltag pa'i bdud du 'jab pa zlog:__gnam gyi 'ju thag chad pa zlog:__sa yi rten phur bud pa zlog:__snod kyi 'jig rten rgud pa zlog:__'byung ba g.yo zhing 'khrugs pa zlog:__sad ser btsa' than mu ge zlog:__dus tshod dman lhag log pa zlog:__bcud kyi mi dge'i rnam rtog zlog:__mi phyugs nad yams god ka zlog:__mtha' dmag kla klo'i rgyu 'grul zlog:__bstan sel phung shig sde 'khrugs zlog:__rtsa rlung thig le'i g.yo 'khrugs zlog:__gzung 'dzin 'khrul pa'i gnyis snang zlog:__dbyings kyi rje mo g.yel ba zlog:__'jig rten mkha' 'gro 'khrugs pa zlog:__las kyi mkha' 'gro'i bsun ma zlog:__'dod chags lha bu'i bdud tshogs zlog:__zhe sdang 'chi bdag rngams pa zlog:__gti mug nyon mongs mun pa zlog:__nga rgyal phung po'i bdud sde zlog:__phrag dog byad phur rbod gtong zlog:__mdor na 'gal rkyen mi mthun phyogs:__zlog go dmar chen gtor mas zlog:__bsgyur ro dgra bgegs steng du sgyur:__zlog sgyur bcol ba'i phrin las mdzod:__oM badz+ra kro d+ha ma hA shrI he ru ka hU~M phaT:__sarba duSh+tAn mA ra ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__sngags kyi skabs yungs kar gtor zhing thal mo brdab pa thams cad la 'gre dgos/__hU~M:__khrag 'thung 'dus pa'i pho brang che:__dur khrod rab 'jigs gzhas yas khang :__shar phyogs dkyil 'khor chen po nas:__bcom ldan yang dag he ru ka:__yum mchog kro d+hi shwa ri ma:__rigs bzhi'i khrag 'thung yab yum dang :__ke'u seng sgo skyong dbang mo sogs:__gtso 'khor sprul par bcas pa rnams:__zlog sgyur drag po'i las la bzhengs:__sogs 'gre'o/__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M phaT:__sarba duSh+tAn mA ra ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__hU~M:__khrag 'thung 'dus pa'i pho brang che:__dur khrod rab 'jigs gzhal med khang :__lho phyogs dkyil 'khor chen po nas:__bcom ldan 'jam dpal gshin rje'i gshed:__yum mchog rdo rje bai tA lI:__gshed chen 'chi bdag gdong can ma:__ging bdud rtsis bshan la sogs pa:__gtso 'khor sprul par bcas pa rnams:__zlog sgyur sogs/__oM a kro te kA ya mAn+ta ka ha na ma tha b+hany+dza hU~M phaT:__sarba duSh+tan mA ra ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__hU~M:__khrag 'thung 'dus pa'i pho brang che:__dur khrod rab 'jigs gzhal med khang :__nub phyogs dkyil 'khor chen po nas:__bcom ldan pad+ma rta mchog dpal:__yum chen pad+ma gzi ldan ma:__rigs bzhi phra men zil gnon brgyad:__sgo skyong khams brgya dmus long sogs:__gtso 'khor sprul pa bcas pa rnams:__zlog sgyur =__oM pad+man+ta kr-i ta badz+ra kro d+ha ha ya gr-I wA hU~M phaT:__sarba duSh+tAn mA ra ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__hU~M:__khrag 'thung 'dus pa'i pho brang che:__dur khrod rab 'jigs gzhal med khang :__byang phyogs dkyil 'khor chen po nas:__bcom ldan badz+ra ku mA ra:__yum chen 'khor lo rgyas 'debs yum:__sras mchog rigs bzhi khro rgyal bcu:__sgo skyong phur bu'i srung ma sogs:__gtso 'khor sprul pa bcas pa rnams:__zlog sgyur =__oM badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nAn ba~M hU~M phaT:__sarba duSh+tAn mA ra ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__hU~M:__khrag 'thung 'dus pa'i pho brang che:__dur khrod rab 'jigs gzhal med khang :__shar lho'i dkyil 'khor chen po nas:__bcom ldan bla med he ru ka:__yum chen nyid zhi mu kha le:__rtag rgyal rje mo sman mo dang :__sgo skyong khor yug pho nya sogs:__gtso 'khor sprul pa bcas pa rnams:__zlog sgyur =__oM gu h+ya dz+nyA na kro d+ha kro d+hI ma ma yo gi ni ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M phaT:__sarba duSh+tAn mA ra ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__hU~M:__khrag 'thungs 'dus pa'i pho brang che:__dur khrod rab 'jigs gzhal med khang :__lho nub dkyil 'khor chen po nas:__bcom ldan rig 'dzin rdo rje chos:__yum chen rdo rje rnal 'byor ma:__rigs bzhi grub chen sgo skyong dang :__mkha' 'gro ging gi tshogs la sogs:__gtso 'khor sprul par bcas pa rnams:__zlog sgyur =__oM badz+ra ma hA gu ru sarba sid+d+hi hU~M phaT:__sarba duSh+tAn mA ra ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__hU~M:__khrag 'thung 'dus pa'i pho brang che:__dur khrod rab 'jigs gzhal med khang :__nub byang dkyil 'khor chen po nas:__bcom ldan dregs pa kun 'dul dang :__yum chen srid pa spyi 'dul ma:__dbang phyug che sogs sde dpon dang :__gtum chen dregs byed dmag gi dpung :__gtso 'khor sprul par bcas pa rnams:__zlog sgyur =__oM badz+ra tsaN+Da sarba duSh+tAn hU~M phaT:__sarba duSh+tAn ma ra ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__hU~M:__khrag 'thung 'dus pa'i pho brang che:__dur khrod rab 'jigs gzhal med khang :__byang shar dkyil 'khor chen po nas:__bcom ldan dpal chen stobs ldan nag:__yum chen 'byung lnga'i bdag mo dang :__sngags bdag dregs pa bco brgyad sogs:__gsod byed sde brgyad gdug pa'i dpung :__gtso 'khor sprul par bcas pa rnams:__zlog sgyur =__oM badz+ra sarba duSh+tAn hU~M phaT:__sarba duSh+tAn mA ra ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__hU~M:__khrag 'thung 'dus pa'i pho brang che:__dur khrod rab 'jigs gzhal med khang :__dkyil 'khor chen po'i khor yug nas:__dbang phyug mkha' 'gro ging lang+ka:__'bar ma sa bdag ma sring tshogs:__phyogs skyong rgyal chen brtan ma sogs:__dpal gyi bka' sdod 'khor bcas rnams:__zlog sgyur =__oM badz+ra sarba karma yak+Shas ma ya hU~M phaT:__sarba duSh+tAn mA ra ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__hU~M:__khrag 'thung 'dus pa'i pho brang che:__dur khrod rab 'jigs gzhal med khang :__tshom bu dgu ldan dkyil 'khor che'i:__gtso mchog dpal gyi mkha' dbyings su:__khams gsum kun nas rtsal che ba:__sangs rgyas phrin las rdzogs pa'i dpal:__'dab chags rgyal po ga ru Ta:__gtso 'khor sprul par bcas pa rnams:__zlog sgyur =__oM badz+ra ga ru Da he haM tsa le tsa le hU~M phaT:__sarba duSh+tAn mA ra ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__dril te zlog pa ni/__gtor chung ling ro bsham pa la 'gugs bsgral bstabs pa byas la/__hU~M:__khrag 'thung 'dus pa'i pho brang che:__dur khrod rab 'jigs gzhal med khang :__tshom bu dgu ldan dkyil 'khor nas:__zhi khro rab 'byams 'bar ba'i sku:__dpal chen che mchog he ru ka:__yang dag khrag 'thung gshin rje gshed:__rta mgrin rgyal po kI la ya:__bla med rig 'dzin rdo rje chos:__dregs pa kun 'dus stobs ldan nag:__gtso 'khor sprul pa yang sprul bcas:__las byed dpal gyi bka' sdod dang :__mthu rtsal rmad byung ga ru Da:__'dus pa chen po'i lha tshogs rnams:__zlog sgyur=__drag sngags mthar/__sarba duSh+tAn ma hA sha rI raM mA ra ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__brgya stong la sogs pa'i grang gsog dgos na 'di la bya zhing gtor chung ling ro skabs su 'bul lo/__/gnyis pa phyi gar dgu'i zlog pa ni/__hU~M:__dpal chen khrag 'thung 'dus pa'i lha:__gtso 'khor sprul pa yang sprul bcas:__dgra bgegs sha khrag gtor ma bzhes:__zlog sgyur drag po'i las la bzhengs:__sgeg pa'i sku mchog lhun po 'gying :__dpa' brtul gzi brjid nyi ltar 'bar:__'jigs rung srid zhi'i che btsan che'i:__dam tshig chen po'i dus la bab:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__lus kyi nad gdod bar chad bgegs:__'jigs dang sdug bsngal thams cad kun:__gnod byed dgra bgegs lus la zlog:__ha har rgod pas sa gsum g.yo:__brlang por gshe ba'i 'brug stong ldir:__drag shul rdo rje'i sngags kyi sgra'i:__dam tshig chen po'i dus la babs:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyis:__ngag gi nad gdon bar chad bgegs:__'jigs dang sdug bsngal thams cad kun:__gnod byed dgra bgegs ngag la zlog:__dmigs pa med pa'i snying rje las:__rngams pa'i gdangs rtsal nyi ltar shar:__zhi ba'i dbyings las ma g.yos pa'i:__dam tshig chen po'i dus la babs:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__yid kyi nad gdon bar chad bgegs:__'jigs dang sdug bsngal thams cad kun:__gnod byed dgra bgegs yid la zlog:__drag sngags mthar/__kA ya wA ka tsit+ta sa ma ya sarba duSh+tAn mA ra ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__gsum pa nang phung po rigs lngar zlog pa ni/__hU~M:__gzugs kyi phung po la brten pa'i:__gnyis snang 'khrul pa'i bag chags kun:__snang stong dbyer med he ru ka:__rdo rje rtag pa'i phyag rgyar zlog:__tshor ba'i phung po la brten pa'i:__gnyis snang 'khrul pa'i bag chags kun:__tshor stong dbyer med he ru ka:__rin chen nyi ma'i phyag rgyar zlog:__'du shes phung po la brten pa'i:__gnyis snang 'khrul pa'i bag chags kun:__myong stong dbyer med he ru ka:__pad+ma gar dbang phyag rgyar zlog:__'du byed phung po la brten pa'i:__gnyis snang 'khrul pa'i bag chags kun:__reg stong dbyer med he ru ka:__rta mchog rol pa'i phyag rgyar zlog:__rnam shes phung po la brten pa'i:__gnyis snang 'khrul pa'i bag chags kun:__rig stong dbyer med he ru ka:__rdo rje sems dpa'i phyag rgyar zlog:__pany+tsa ku la sa ma ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__bzhi pa gsang ba nyon mongs pa ye shes su zlog pa ni/__hU~M:__ma rig nyes pa'i rtsa ba ste:__nyon mongs gti mug rnam rtog kun:__chos dbyings ye shes klong du zlog:__'od gsal chen po'i phyag rgyas thob:__khengs shing rngams pa'i 'dzin pa can:__nyon mongs nga rgyal rnam rtog kun:__mnyam nyid ye shes klong du zlog:__sgyu ma lta bu'i phyag rgyas thob:__yul la sred cing zhen pa yi:__nyon mongs 'dod chags rnam rtog kun:__sor rtog ye shes klong du zlog:__bde ba chen po'i phyag rgyas thob:__mi mthun 'gal ba'i rnam pa can:__nyon mongs phrag dog rnam rtog kun:__bya grub ye shes klong du zlog:__rang grol chen po'i phyag rgyas thob:__gdug cing gtum la 'bar ba yi:__nyon mongs zhe sdang rnam rtog kun:__me long ye shes klong du zlog:__ka dag chen po'i phyag rgyas thob:__pany+tsa dz+nyA na sa ma ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__lnga pa mthar thug rtog tshogs chos skur zlog pa ni/__hU~M:__'khor 'das chos kun gdod ma nas:__stong chen mkha' ltar rnam par dag:__don gyi kun bzang he ru ka'i:__thig le chen por dbyer med kyang :__de nyid ma rig 'khrul pa las:__bdag dang gzhan du rnam par brtags:__nyon mongs bag chags rim gyis 'phel:__'jigs pa'i gdon dang bzhi brgya'i nad:__sdang byed dgra dang gnod byed bgegs:__bar chad rkyen ngan ci shar yang :__'khrul pa rmi lam lta bur snang :__snang dus nyid nas ma grub pas:__sgyu ma'i 'khrul 'khor zhig pa ltar:__rang bzhin 'od gsal byang chub sems:__stong pa nyid kyi ngang du b+h+yo:__mtshan ma med pa'i dbyings su zlog:__smon pa med pa'i mkha' la stims:__dus gsum 'gyur ba med pa yi:__phyag rgya chen por rgyas thob cig:__ma hA dz+nyA na sa ma ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__a a a:__zhes brjod la dgongs pa dbyings su bzhag go__/skabs 'dir khyung bzlog__/rgyal mtshan rnam dgu'i 'phyang*/__khro bcu'i rdzas bzlog sogs bder 'dus sogs sbyar na'ang rung bar gsungs so/__/gsum pa la gnyis/__yang zlog dang nyid bzlog go__/dang po ni/__sngags pa nang rgyas nas zlog pa slar log pa la bya ba ste/__bdag gi thugs nas 'od 'phros pas:__phas rgol lha srung dbang med bkug:__zor chen dkyil 'khor mtha' skor du:__'dar zhing 'dud pas 'khod par gyur:__dug gtor sha khrag ling+ga rnams thod pa'am lcags snod du bsham/__byad ma 'gugs bstim drag po yang yang bya/__de nyid pha rol skyob byed lha srung la bstabs pas dbang med du zos par dmigs la/__sarba de ba pA la big+h+nAn sha trUn mA hA ma~M sa rak+ta kiM ni ri ti ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__lan gsum/__de nyid pha rol po la shin tu khros shing 'khrugs nas zhe sdang gi ngar bskyed par bsam la/__hU~M:__nyon cig phas rgol gdug can la:__'go zhing las byed lha srung tshogs:__dpal chen he ru ka yi bka':__rdo rje'i tha tshig snying la gzer:__las ngan sdig can byad ma 'di:__dang po zhe sdang pha las byung :__bar du 'dod chags ma yi mngal:__tha ma gti mug lte bar 'khor:__dug gsum rim gyis brtas pa las:__nga rgyal phrag dog rlung ltar 'tshubs:__sangs rgyas bstan pa gnyan po bshig:__dkon mchog gsum gyi dbu 'phang smad:__nyes med sems can sdug la sbyar:__khyad par rnal 'byor bdag cag gi:__dam las 'gal zhing bka' la brkus:__byad phur rbod gtong ngan sbyor brtson:__bsgral ba'i zhing bcur gyur bas na:__khyed rnams 'go zhing skyabs byed na:__dpal gyi bka' chad 'bebs pa re:__rdo rje khro bo gnod sbyin gyis:__rke khrag gzhib cing lus srog 'phrog:__de bas dam las ma 'gal bar:__byad ma mkhan gyi steng du rgyug:__rang gshed rang gi steng du phob:__rang sha zo la rang khrag 'thung :__'jigs pa'i cho 'phrul ltas ngan phob:__bdun rgyud rigs rgyud rtsad nas chod:__kha phung rjes shul med par gyis:__sarba de ba pA la sa ma ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog mA ra ya rbad rbad:__de nas 'jam dpal lha tshogs yang zlog gi phrin las la bskul ba ni/__hU~M:__khrag 'thung rol pa'i pho brang che:__dur khrod rab 'jigs gzhal med khang :__lho yi phyogs kyi dkyil 'khor nas:__'jam dpal khrag 'thung gshin rje'i gshed:__gtso 'khor sprul par bcas pa rnams:__b+h+yo zlog phrin las dus la bab:__dgra bgegs sha khrag gtor ma bzhes:__lo zla zhag dus gshed kyi tshogs:__grangs med nyi zer rdul ltar spros:__phas rgol lha srung tshogs dang bcas:__byad phur rbod gtong slar zlog pa'i:__mngon spyod drag po'i brtul zhugs bskyed:__rang gshed drag po rang la phob:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__lha srung bdud du babs pa dang :__phyi nang 'byung ba drag gshed kyi:__byad phur rbod gtong than ltas ngan:__nad gdon chags che nyams nga dang :__brgyad dang bcu drug 'jigs pa'i tshogs:__'gal rkyen bar chad mi mthun phyogs:__sdang byed dgra yi steng du b+h+yo:__gnod byed byad ma'i steng du zlog:__rang sha zo la rang khrag 'thungs:__yang zlog drag po'i phrin las mdzod:__oM hU~M trig khrom b+h+yo:__ma Ni mA ra Ni b+h+yo:__mA ra du na b+h+yo:__rak+mo rak+Shan b+h+yo:__ting rak+sha b+h+yo:__ya mA ra dza b+h+yo:__mA ra ya kI la ya b+h+yo:__zhes tshar grangs mang du brjod/__sngags ci 'grub bzlas pas/__gshin rje byad ma'i lha srung bcas:__'jigs pa'i ngar bskyed dmag la chas:__rang gi mi mthun bzlog cing bsgyur:__phas rgol lhag med bcom bar bsam:__bden brjod thal rdeb dmod mo yang zlog spyi ltar bya/__gu gul bdug__/thun gtor dgra phyogs su 'phang ngo*/__/gnyis pa ni/__de ltar byas kyang phyir log pa'i rtags mthong na gsang bdag dregs 'dul pho nya lok+t+ri dang bcas pa la gtor ma ling ga sha khrag bsham/__'gugs bsgral bya/__oM badz+ra tsaN+Da sarba duSh+tAn hU~M phaT:__sarba sha trUn big+h+nAn ma~M sa rak+ta kiM ni ri ti ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__sngags lan gsum gyis bstabs la/__hU~M:__khrag 'thung rol pa'i pho brang che:__dur khrod 'jigs pa'i gzhal med khang :__nub byang mtshams kyi dkyil 'khor nas:__gsang bdag dregs pa kun 'dul che:__gtso 'khor sprul par bcas pa rnams:__dgra bgegs sha khrag gtor ma rol:__nyid zlog phrin las dus la bab:__thugs las sprul pa'i pho nya ni:__srid gsum g.yo zhing 'khrugs byed pa:__sngags rgod log tri pA la che:__'bum phrag dmod pa'i drang srong tshogs:__dregs pa'i sde dpon dpung dang bcas:__glog ltar 'khyugs shing thog ltar phob:__gdug can zhing bcu tshang ba yi:__byad ma brlangs por spyod pa yis:__slar yang zlog pa'i las sbyor gyis:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas la:__lus kyi na tsha byung ba rnams:__byad ma mkhan gyi steng du b+h+yo:__sems kyi rnam g.yeng sdug bsngal kun:__byad ma mkhan gyi steng du zlog:__'jigs pa brgyad dang bcu drug kun:__byad ma mkhan gyi steng du b+h+yo:__sde brgyad gdug pa'i cho 'phrul dpung :__byad ma mkhan gyi steng du zlog:__lha srung bdud du bab pa rnams:__byad ma mkhan gyi steng du b+h+yo:__chags che nyams nga than ltas ngan:__byad ma mkhan gyi steng du zlog:__mo pra rmi lam dngos nyams 'tshubs:__byad ma mkhan gyi steng du b+h+yo:__phyi nang gsang ba'i bar chad kun:__byad ma mkhan gyi steng du zlog:__ban bon sngags pa'i mthu gtad kun:__byad ma mkhan gyi steng du b+h+yo:__hom dang sdeb gshor par bu bskor:__byad ma mkhan gyi steng du zlog:__snod bcud rgud cing 'khrugs pa'i tshogs:__byad ma mkhan gyi steng du b+h+yo:__mdor na 'gal rkyen mi mthun kun:__byad ma mkhan gyi steng du zlog:__dgra bgegs byad ma 'khor bcas rnams:__b+h+yo zlog dmod pa'i gad mos thob:__rdo rje lhun po'i phyag rgyas non:__rigs sngags rgya mtsho'i rba la g.yengs:__drag shul stobs rdzogs me yis bsregs:__mi bzad drag sngags rlung gis gtor:__sdang ba'i dgra dang gnod pa'i bgegs:__bsam ngan sbyor rtsub byad ma rnams:__gtor ma 'di dang mnyam du bzhes:__drag shul phrin las yongs rdzogs mdzod:__oM badz+ra tsaN+Da sarba duSh+tAn hU~M phaT:__oM lok+t+ri pA la nan:__sA ga pA sha nan:__nA ga du du nan:__ma maM ma maM:__tsir tsar tsir tsar:__ba~M ru lu ba~M ru lu:__rbad kra ko sha ya rbad kra ko sha ya:__ho ra ho ra nan:__tsi du sod:__tsi du sod:__shig lhur btubs:__ha la pa ti nan:__'khor ba thul:__gnod byed 'byung po kA wA tsi brlag brlag:__sarba duSh+t+wan sa ma ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__ces tshar grangs brjod/__sngags mang du bzlas mthar drang srong gi dmod tshig bcas thal rdeb bya/__sa chu me rlung gi zor thun gnod pa'i phyogs la 'phen par gsungs so/__/de rnams kyis dngos gzhi grub/__'di zhag grangs byed na chos skyong gtor 'bul dang las byang gi bskul chad brtan sogs rjes rim la 'jug go__/gsum pa rjes mtha' sdud kyi rim pa la/__yan lag gi las bzhi pa srung ba'i mtha' sdud mnan pa dang*/__lnga pa bsad pa'i mtha' sdud sreg pa ni gter gzhung dang rigs mthun gyi man ngag lto sbyar nas lag tu blang bar bya'o/__/las drug pa 'phang ba zor gyi gzer kha la gsum/__za lam bstan pa/__gtor zor 'phen pa/__rjes bsdu ba'o/__/dang po la bzhi'i las kyi thog mar zor lam bsal ba ni/__thog khar gser skyems gdab las skabs su 'byung ba bzhin 'bul/__gnyis pa sgo dbye ba ni/__drag sngags mthar/__dzaHhU~M ba~M ho:__zor chen rdzas kyi ye shes pa:__bdag nyid dpal gyi thugs kar thim:__khams gsum che btsan 'gran med pa'i:__byin rlabs gzi brjid 'bar bar gyur:__slob dpon chas su zhugs/__zlog dkyil gyi nub nas shar sogs phyogs bzhi g.yas bskor gyis rim par phye bar bsam la dbye ba'i rgya dang bcas/__hU~M:__byams pa tshad med lcags kyu mas:__zor chen dkyil 'khor shar sgo phyes:__khrag 'thung lha tshogs gzi byin skyed:__shar phyogs dgra bgegs rdul du rlog:__dzaHbadz+ra pra we sha ya phaT:__hU~M:__snying rje tshad med zhags pa mas:__zor chen dkyil 'khor lho sgo phyes:__khrag 'thung lha tshogs gzi byin bskyed:__lho phyogs dgra bgegs rdul du rlog:__hU~M badz+ra pra wA+e sha ya phaT:__hU~M:__dga' ba tshad med lcags sgrog mas:__zor chen dkyil 'khor nub sgo phyes:__khrag 'thung lha tshogs gzi byin skyed:__nub phyogs dgra bgegs rdul du rlog:__ba~M badz+ra pra wA+e sha ya phaT:__hU~M:__btang snyoms tshad med dril bu mas:__zor chen dkyil 'khor byang sgo phyes:__khrag 'thung lha tshogs gzi byin skyed:__byang phyogs dgra bgegs rdul du rlog:__hoHbadz+ra pra be sha ya phaT:__gsum pa thugs dam bskul zhing chad mdo btang ba ni las byang nas 'byung ba ltar skabs 'dir bya/__bzhi pa za lam bstan pa dngos ni/__phud dang rak+ta sbreng*/__dar nag dang ru 'dren gyi rnam pas sna drangs pa'i phyi bzhin du skyes bu ging chas su zhugs pas dkar gtor dang gser skyems/__zor chas/__bzlog gtor rnams rim bzhin khyer/__rnal 'byor pa lta ba'i gding*/__sgom pa'i gsal snang dang ma bral bar rig pa hur phyungs te/__oM badz+ra sarba duSh+tAn e dza b+h+yo:__dgra bgegs 'byung po mA ra ya phaT:__ces bzla zhing rol mo dang bcas pas de dag gi phyi bzhin du song la gom pa bdun cu'i sar 'khod de/__dmar gtor khrag kong bcas pa bsham/__rak+ta sbrengs la/__b+h+yo:__zlog byed ma gcig spyan 'dren no:__sgyur byed ma gcig spyan 'dren no:__srin mo za lam gom pa bdun cu 'das pa'i pha rol na:__'jig rten 'das kyang 'khor ba'i cha lugs 'dzin:__ye shes grub kyang las kyi mkha' 'gro ma:__rdo rje mo btab ltas ngan b+h+yos zlog cig:__so so'i rigs dang ming sring lcam dral tshul:__'dod cing chags pa'i tshig 'di shog ser na med tshul 'chang rnal 'byor ma:__b+h+yo:__dkar mo spyan gcig rdo rje rigs kyi lcam:__nyid kyi ming po shar phyogs bka' sgyur ma:__rnal 'byor bdag gi 'khor du gtogs pa la:__shar phyogs rgyal po'i glo bur shor ra re:__bzlog go dmar chen gtor ma 'di yis zlog:__bsgyur ro shar phyogs rgyal po'i cho 'phrul dgra la sgyur:__b+h+yo:__srin mo shugs 'chang rin chen rigs kyi lcam:__nyid kyi ming po gshin rje'i bka' sgyur ma:__rnal 'byor bdag gi 'khor du gtogs pa la:__'chi bdag gshin rje'i khram la btab la re:__bzlog go dmar chen gtor ma=__bsgyur ro gshin rje'i cho 'phrul dgra la sgyur:__b+h+yo:__gar gyi dbang phyug pad+ma rigs kyi lcam:__nyid kyi ming po klu yi bka' sgyur ma:__rnal 'byor bdag gi=__sa bdag klu yi byad du chud ta re:__bzlog go dmar chen=__bsgyur ro klu yi cho 'phrul dgra la sgyur:__b+h+yo:__gar gyi dbang phyug las kyi rigs kyi lcam:__nyid kyi ming po gnod sbyin bka' sgyur ma:__rnal 'byor bdag gi=__gnod sbyin bdug pa'i gdon gyis zin ta re:__bzlog go dmar chen=__bsgyur ro gnod sbyin cho 'phrul dgra la=__b+h+yo:__dbyings phyug dpal ldan rdo rje mkha' 'gro ma:__kong btsun phyA yi tshogs kyi bka' sgyur ma:__rnal 'byor bdag gi=__phya yi drwa rnyi thams cad phebs ta re:__bzlog go dmar chen gtor ma=__bsgyur ro mi snying blo 'phrog dgra la sgyur:__b+h+yo:__sngags srung e ka dzA Ti ral gcig ma:__bdud pho bskos rje brang dkar bka' sgyur ma:__rnal 'byor=__bdud kyi rgyal po'i khram nag brkyang ta re:__bzlog go=__bsgyur ro bdud kyi khram kha dgra la sgyur:__b+h+yo:__e ka dza TI nag mo glog ma sprin:__bdud po ri ti mgo yag bka' sgyur ma:__rnal 'byor=__nag po bdud kyi byan pos brkus ta re:__bzlog go =__bsgyur ro bdud kyi zhags pa dgra la sgyur:__b+h+yo:__dkar mo chen mo nyi ma'i thod phreng can:__nyid kyi ming po gnam lha'i bka' sgyur ma:__rnal 'byor=__rgyal po dkar pos dmangs su phabs ta re:__bzlog go=__bsgyur ro rgyal po'i cho 'phrul dgra la sgyur:__b+h+yo:__ma mo e ka dzA Ti thal mdog ma:__grong gi the brang khra bo'i bka' bsgyur ma:__rnal 'byor=__'byung po the brang yul du phebs ta re:__bsgyur ro the brang cho 'phrul dgra la sgyur:__b+h+yo:__sa bdag chen mo nag mo ral gcig ma:__sa yi the brang nag po'i bka' sgyur ma:__rnal 'byor=__the brang rnams kyi cho 'phrul shor ra re:__bzlog go=__bsgyur ro the brang cho 'phrul dgra la sgyur:__b+h+yo:__gnam lha shel bza' la rol sman gcig ma:__dkar skye gza' bdud rnams kyi bka' sgyur ma:__rnal 'byor=__drang srong bza' yi gdub rtsub shor ra re:__bzlog go=__bsgyur ro gza' yi cho 'phrul dgra la sgyur:__b+h+yo:__btsan lha la rol rdo rje sman gcig ma:__nyid kyi ming po btsan gyi bka' sgyur ma:__rnal 'byor=__btsan gyi rgyal po'i rta babs shor ra re:__bzlog go=__bsgyur ro btsan gyi cho 'phrul dgra la sgyur:__b+h+yo:__nyams chen 'jigs ma khrag gi ral gcig ma:__klu srin pho mo yongs kyi bka' sgyur ma:__rnal 'byor=__klu srin rnams kyi cho 'phrul shor ra re:__bzlog go=__bsgyur ro klu srin cho 'phrul dgra la sgyur:__b+h+yo:__lha mo nag mo las kyi dbang mo che:__mdor na bdag cag 'khor dang bcas pa la:__snang srid ma mo'i khrom nag shor ra re:__bzlog go dmar chen gtor ma 'di yis zlog:__bsgyur ro ma mo'i khrom sna dgra la sgyur:__zhes bskul la gtor ma 'bul/__gnyis pa gtor zor 'phen pa la/__dang po 'phrang bsal ba ni/__sgra gcan gyi thebs dang bstun te gtor ma 'phang ba'i sar sngar bzhin song ste gser skyems btang la/__b+h+yo:__bdag gis ma nyes ma len no:__dus gsum sangs rgyas gzu dang dpang :__dam can srung ma gzu dang dpang :__lha srin sde brgyad gzu dang dpang :__bdag gi sdong du grogs mdzod cig:__dam nyams dgra bgegs gnod byed 'dis:__sangs rgyas bstan pa gnyan po bshig:__dkon mchog gsum gyi dbu 'phang smad:__rdo rje slob dpon sku la bsdos:__rnal 'byor bdag la sgos dgra byas:__dgra bgegs steng du gtor zor 'phen:__rnal 'byor bdag gi zor kha 'di:__steng gi lha la mi 'phen no:__'og gi klu la mi 'phen no:__bar gyi btsan la mi 'phen no:__gser skyems dam pa 'di gsol la:__mtho ba rnam ni zhabs skums shig:__dma' ba rnams ni dbu chum zhig:__gdong na 'dug pa sku bzur cig:__so so rang rang gnas su bshegs:__ko long gdug rtsub ma mdzad cig:__khyod la gnod dang 'tshe mi byed:__bdag gi sdong grogs gnyan po mdzod:__b+h+yo:__da ni zor 'phen gang du 'phen:__zor 'di sdang ba'i dgra la 'phen:__zor 'di gnod pa'i bgegs la 'phen:__zor 'di za ba'i 'dre la 'phen:__zor 'di phung ba'i sri la 'phen:__zor 'di dgra bgegs steng du 'phen:__bcol ba'i phrin las sgrub par mdzod:__ces bskul/__gnyis pa zor 'phen pa la/__bden stobs bcas 'gugs gzhug gis dgra bgegs bkug ste dmigs pa'i 'ben bcas pa la rdo zor nas brtsams rim par 'phen la/__hU~M:__nga ni dpal chen he ru ka:__'khor 'das kun gyi mthu stobs rdzogs:__sku gsung thugs ni rdo rje'i ngang :__sangs rgyas kun dang mnyam par sbyor:__drag shul gar gyis sa gsum g.yo:__'jigs pa'i gad mos ri rab bsgyel:__snying rje khros pas dgra bgegs gsod:__sprul pa'i pho nya ser ltar 'dril:__zor rdzas mtshon cha'i char chen 'bebs:__sdang dgra gnod bgegs thal bar rlog:__'jam dpal sku yi lha tshogs kyi:__stobs chen 'dus pa rdo yi zor:__dgra bgegs klad pa'i dkyil du yA:__gzugs phung thal ba'i rdul du rlog:__pad+ma gsung gi lha tshogs kyi:__drag sngags 'dus pa mtshe yi zor:__dgra bgegs rna ba'i dkyil du yA:__thos pa'i sgo la phyag rgyas thob:__yang dag thugs kyi lha tshogs kyi:__nus rtsal 'dus pa dug gi zor:__dgra bgegs snying gi dkyil du yA:__rtog ngan 'od gsal thig ler stims:__che mchog yon tan lha tshogs kyi:__gzi byin 'bar ba gtor ma'i zor:__dgra bgegs lte ba'i dkyil du yA:__mthu stobs nus pa thal bar rlog:__phur pa phrin las lha tshogs kyi:___thal 'byin 'big pa phur bu'i zor:__dgra bgegs gsang ba'i dkyil du yA:__bdun brgyud rigs kyang rtsad nas chod:__ma mo rbod gtong lha tshogs kyi:__dal yams 'dus pa khrag gi zor:__dgra bgegs yul gyi steng du yA:__nad rims gdug pa'i char chen phob:__rigs 'dzin 'dus pa'i lha tshogs kyi:__nub stobs ri rab kong gi zor:__dgra bgegs rten gyi mkhar la yA:__thal ba'i rdul phran bzhin du shig:__'jig rten mchod bstod lha tshogs kyi:__gnod gdug chen po mda' yi zor:__dgra bgegs mig dang lce la yA:__lta dang smra ba'i rgyu lam chod:__dmod pa drag sngags lha tshogs kyi:__shugs sgrol chen po mtshon cha'i zor:__dgra bgegs lnga phung kun la yA:__dum bur gtubs shing phye mar thongs:__drag po zor gyi rdo rje'i thog:__dgra bgegs gnod byed steng du phob:__kha phung thongs la rjes med shig:__dgra dpung bdun brgyud rtsad nas chod:__bgegs dpung thal ba'i rdul du rlog:__mngon spyod phrin las mthar phyin mdzod:__ces dang rngams pa'i stangs stabs kyis drag sngags bzla bzhin pas 'phangs/__'di la'ang spros bcas byed na/__hU~M:__nga ni dpal chen sogs nas/__sdang dgra gnod bgegs thal bar rlog:__bar tshig rkang bcu dang*/__drag po zor gyi sogs gsham gyi tshig rkang drug re re bzhin sbyar te zor dgu phral nas 'phen no/__/gsum pa zlog pa bya ba ni/__khro rol gzhan las 'byung ba/__b+h+yo:__gzhan yang bzlog cing bsgyur ba ni:__sogs spros bcas rgyas pa'i skabs su sbyar yang chog dkyus su ma bstan pas mi dgos/__gang ltar/__gtor chen gyi lha dam tshig pa rnam rang la thim pas gzi byin nus stobs mchog tu 'bar:__gtor ma khro bo'i dmag tshogs dang zor rdzas nad mtshon smyo dug gi char chen po dgra bgegs kyi steng du glog 'khyugs pa ltar song nas gnas lus longs spyod dang bcas pa rjes shul lhag ma med par bcom par bsam la/__hU~M hU~M:__zhi ba chen po'i dbyings las ma g.yos kyang :__bdud 'dul ye shes khrag 'thung rol pa'i lha:__zung 'jug klong dgu'i dkyil 'khor rab 'byams dang :__dpal gyi bka' sdod mthu rtsal ga ru Da:__gtso 'khor sprul pa bran dang pho nya'i tshogs:__de ring drag po zor gyi las la bzhengs:__mi bzad 'bar ba chen po'i gzi byin skyed:__zor rdzas nad mtshon dug gi char chen pos:__rnal 'byor bdag cag 'khor dang bcas pa yi:__byang chub sgrub la bar du gcod pa yi:__nad gdon 'gal rkyen chags che nyam nga kun:__sangs rgyas bstan pa bshigs pa'i spyi dgra dang :__rnal 'byor thad du longs pa'i sgos kyi dgra:__gnas skabs mthar thug gnod cing 'tshe ba'i bgegs:__bdud bzhi'i dmag tshogs phyi nang nyer 'tshe'i rkyen:__bdud bzhi dpung dang bcas pa'i steng du zlog:__sdang byed dgra bo byad ma rtsad nas chod:__gnod byed bgegs dpung thal ba'i rdul du rlog:__mi ldog ye shes phyag rgya'i gzer chen thob:__mngon spyod drag po'i phrin las yongs rdzogs mdzod:__ces dang drag sngags sham bcas bzlas/__tsham rngams bcas gtor rtse dgra phyogs su bstan la 'phang*/__thal mo dang dur mo brdab/__dgongs pa'i gding bskyed la/__lta stangs kyis gzir ba sogs bya'o/__/bzhi pa zor rjes gcod pa ni/__ye shes kyi bya khyung 'jigs su rung ba zhig gis mtshams bcad par bsam la/__hU~M khrom badz+ra ga ru Da b+h+yo zlog:__ces bzla/__rdo rje slob dpon gyis rting mnan te tshur log__/rdo rje'i gur du bdag gzhan bsrung bya thams cad tshud par bsam la srung 'khor gsal btab/__de nas phyi snyogs gcod phyir gdong phyir bltas te/__hU~M hU~M hU~M bdud pra ma ra ya rbad nan:__ra tsa dun ling shag rbad nan:__kha la dza ma ling rbad nan:__shig shig:__dum dum rbad nan:__khrom khrom b+h+yo rbad nan:__rmugs rmugs rbad nan:__tir tir rbad nan:__tshal du tshal du rbad nan:__zhes bdun nam nyer gcig bzla'o/__/gsum pa rjes bsdu ba'i rim pa la gsum gyi dang po brtan ma bskyang ba ni/__gtor gzhong bshal ba'i phud kyis brtan ma'i gtor ma bran la byin gyis brlabs te las byang bzhin 'bul lo/__/gnyis pa gtor mnan ni/__sgrub khang sgo drung du gtor gzhong kha sbub la bro ra bskor te/__e gru gsum par dgra bgegs dam sri thams cad bkug par bsam zhing 'gugs gzhug dang bro brdung bya'o/__/gsum pa ni/__nang du logs nas tshe 'gugs/__dngos grub len/__mchod bstod/__lhag chad bskang*/__dkyil 'khor bsdu zhing bkra shis smon lam rnams kyis mtha' brgyan par bya ste las byang gi dkyus su bstan pa ltar bya'o/__/bstan 'gror 'tshe ba'i dgra bgegs rtsad nas bcom/__bstan 'dzin skyes bu bar chad g.yul las rgyal/__/bstan pa'i sbyin bdag legs dgu'i stobs 'phel ba'i/__btsas su 'di gyur bkra shis dpal 'bar shog__/'di nyid spros pa ha cang rgyas pa dang bsdus pa'i mtha' la ma lhungs shing bde 'dus sogs kyi gzer kha chen po rnams kyi gnad ma tshang ba med pa'i gzhung khyad par 'phags par snang bas dus zhabs kyi sngags mkhan la shin tu phan thogs par mthong nas pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal gyis gter gzhung nyid nag 'gros bklag chog tu bsdebs pa dge legs 'phel//__//___

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: