JKW-KABAB-18-TSHA-020

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང༌།
Wylie title snang ba mtha' yas la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor bde chen lam bzang JKW-KABAB-18-TSHA-020.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 18, Text 20, Pages 139-142 (Folios 1a1 to 2b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. snang ba mtha' yas la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor bde chen lam bzang. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 18: 139-142. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor
Deity snang ba mtha' yas
Karchag page JKW-KABAB-Volume-18-TSHA-Karchag
Colophon

།ཞེས་བརྗོད་སྣང་གྲགས་རིག་པ་གསུམ། །བླ་མའི་གསང་བ་གསུམ་དུ་གསལ། །ངེས་འབྱུང་སྙིང་རྗེ་མོས་གུས་དང༌། །གནས་ལུགས་བརྗོད་མེད་ལམ་དུ་ཁྱེར། །དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་སུས་བླངས་པར། །ཚེ་འདིར་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཐོབ། །ཕྱི་མ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང༌། །པདྨོའི་སྦུབས་སུ་སྐྱེས་ནས་ཀྱང༌། །སངས་རྒྱས་མཆོད་ཅིང་དམ་ཆོས་ཉན། །མྱུར་དུ་བྱང་ཆུབ་ལུང་སྟོན་འགྱུར། །དེ་ཕྱིར་དད་དང་བརྩོན་ལྡན་རྣམས། །གུས་པས་ཉམས་སུ་བླང་བར་རིགས། །གང་གི་ངོ་བོ་སྤྲོས་པ་ལས། །འདས་ཀྱང་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བ། །འཆི་མེད་མགོན་པོའི་ཞལ་ལུང་འདིས། །འགྲོ་ཀུན་སྲིད་མཚོ་ལས་སྒྲོལ་ཤོག །མངྒ་ལཾ།

zhes brjod snang grags rig pa gsum/__/bla ma'i gsang ba gsum du gsal/__/nges 'byung snying rje mos gus dang/__/gnas lugs brjod med lam du khyer/__/de ltar nyams su sus blangs par/__/tshe 'dir dngos grub rnam gnyis thob/__/phyi ma bde ba can gyi zhing/__/pad+mo'i sbubs su skyes nas kyang/__/sangs rgyas mchod cing dam chos nyan/__/myur du byang chub lung ston 'gyur/__/de phyir dad dang brtson ldan rnams/__/gus pas nyams su blang bar rigs/__/gang gi ngo bo spros pa las/__/'das kyang rang bzhin 'od gsal ba/__/'chi med mgon po'i zhal lung 'dis/__/'gro kun srid mtsho las sgrol shog__/mang+ga laM/

[edit]
།སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ། ན་མོ་གུ་རུ་ཨ་མི་ཏཱ་བྷཱ་ཡ། བླ་མ་འོད་སྣང་མཐའ་ཡས་ཀྱི། །རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྟེན་ནས། །དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་བསྒྲུབ་འདོད་ན། །སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་སྔོན་སོང་ནས། ཧྲཱིཿ ཡོངས་གྲུབ་བློ་འདས་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེའི་དབྱིངས། །ཟུང་འཇུག་སྙིང་རྗེའི་གཞན་དབང་ལ་ཆགས་པས། །ཀུན་བརྟགས་བརྟན་གཡོའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀུན། །རྣམ་གྲོལ་བདེ་ལྡན་པདྨོ་བཀོད་པའི་ཞིང༌། །མནན་ནེམ་བཏེགས་འཕར་གསེར་གྱི་ས་གཞི་ལ། །རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ལྗོན་པའི་དགའ་ཚལ་དང༌། །ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་བདུད་རྩིའི་ཆུ་གཏེར་སོགས། །ཡིད་འཕྲོག་ངོ་མཚར་བཀོད་པས་མཛེས་པའི་དབུས། །རང་ཉིད་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་མཚོ་སྐྱེས་རྗེ། །དཀར་དམར་དམངས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཐོད་བུམ་བསྣམས། །དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་མཛེས། །མཚན་དཔེའི་གཟི་འབར་འོད་ལྔའི་ཀློང་ན་བཞུགས། །སྤྱི་བོར་རྨ་བྱས་བཏེགས་པའི་རིན་ཆེན་ཁྲིར། །སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཟླ་བའི་གདན་སྟེང་དུ། །བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན། །རྣམ་པ་བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད། །བྱེ་རུའི་རྡུལ་མང་བརྩེགས་པའི་ལྷུན་པོ་ལ། །ཉིན་བྱེད་འབུམ་གྱིས་འཁྱུད་པའི་ལང་ཚོ་འབར། །ངོ་མཚན་མཚན་དཔེའི་འོད་ཟེར་རབ་འཕྲོ་ཞིང༌། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མཉམ་གཞག་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས། །སྤྲུལ་སྐུའི་ཆ་ལུགས་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་གསོལ། །ཞབས་ཟུང་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གདན་ལ་རོལ། །གཡས་གཡོན་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་མཐུ་ཆེན་ཐོབ། །མཐའ་སྐོར་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ན་བཞུགས་པ་ཡི། །སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཉན་རང་དགྲ་བཅོམ་ཚོགས། །དྭངས་པའི་མཁའ་ལ་ཤར་བའི་འཇའ་ཚོན་ལྟར། །སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོར་གསལ་བ་ཡི། །གནས་གསུམ་འོད་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་གྱུར། ཧྲཱིཿ ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི། །སོ་སོར་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །བཅོམ་ལྡན་འཆི་མེད་མགོན་པོ་འོད་མཐའ་ཡས། །འདིར་གཤེགས་ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་བཞུགས་སུ་གསོལ། ཧྲཱིཿ གཟོད་ནས་རྣམ་གྲོལ་དོན་གྱི་བླ་མ་ལ། །མཆོག་ཏུ་གུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྣང་སྲིད་སྣོད་བཅུད་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན། །མི་ཟད་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་འཁོར་ལོར་འབུལ། །རིག་སྟོང་སྤྲོས་པ་བྲལ་བའི་གཤིས་ལུགས་ལ། །གློ་བུར་འཁྲུལ་པས་བཅིངས་པ་མཐོལ་ཞིང་བཤགས། །འོད་གསལ་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ངང༌། རྟག་ཏུ་འདུ་འབྲལ་མེད་པར་རྗེས་ཡི་རང༌། །སྒྲ་ཚིག་མཚན་མའི་ཆོས་ལས་རྣམ་གྲོལ་བའི། །ཐར་པ་དམ་པའི་ལམ་བཟང་སྟོན་པར་བསྐུལ། །ཡོངས་གྲུབ་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་སྐུ། །རྟག་པ་རྒྱུན་གྱི་འཁོར་ལོར་བཞུགས་གསོལ་འདེབས། །འདིས་མཚོན་དགེ་ཚོགས་འཁོར་གསུམ་ལས་འདས་པའི། །ཟབ་ཞི་སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་དབྱིངས་ཆེན་པོར་བསྔོ། ཧྲཱིཿ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དང༌། །དབྱེར་མེད་རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་དངོས། །སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལ། །སྙིང་ནས་གུས་པ་ཆེན་པོས་གསོལ་འདེབས་ན། །བདག་ཅག་ལས་དང་ཉོན་མོངས་དབང་སོང་བས། །སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱི་ཞགས་པས་བཅིངས་པ་རྣམས། །མགོན་པོ་ཁྱོད་ལས་སྐྱབས་གཞན་མ་མཆིས་པས། །འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་ཐུགས་རྗེས་ཟུངས། །གནས་སྐབས་བརྒྱད་གཉིས་འཇིགས་པ་ཀུན་ཞི་ཞིང༌། །དབང་བཅུའི་ཡོན་ཏན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང༌། །མཐར་ཐུག་རིག་སྟོང་དོན་གྱི་འོད་མཐའ་ཡས། །མངོན་སུམ་རང་ངོ་འཕྲོད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཚེ་ཡི་མཐར་ཡང་འདྲེན་མཆོག་འོད་དཔག་མེད། །འཁོར་བཅས་དགྱེས་པའི་ཕྱག་གིས་མདུན་བསུས་ནས། །བདེ་ཆེན་པདྨོ་བཀོད་པར་དབུགས་དབྱུང་ཏེ། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཨོཾ་ཨ་མི་དྷེ་ཝ་ཧྲཱིཿ སྟོང་དང་སྙིང་རྗེ་ཟུང་འཇུག་ངང༌། །བཅོས་མིན་མོས་གུས་དྲག་པོའི་བློས། །གསོལ་འདེབས་ཚུལ་དུ་རྩེ་གཅིག་བཟླ། །ཁྱད་པར་ཚེ་ཡི་སྒྲུབ་པ་ནི། །གུས་པས་བསྙེན་ཅིང་གསོལ་གདབ་པས། །ཐུགས་ནས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །སྲིད་དང་ཞི་བའི་དྭངས་བཅུད་ཀུན། །བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། །རང་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི། །ཚངས་བུག་ནས་ཞུགས་ལུས་ཀུན་གང༌། །འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་བསམ། །མ་ཡེངས་བཟླས་པ་འདི་ལ་འབད། ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཐུན་མཐར་དབང་བཞི་བླང་བ་ནི། །རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་འོད་སྣང་མཐའ་ཡས་ཀྱི། །གསང་གསུམ་འོད་ཟེར་བདག་གི་གནས་བཞིར་ཐིམ། །སྒྲིབ་དག་དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། །མཐར་ནི་བླ་མ་འོད་ཞུ་རང་ཉིད་དང༌། །དབྱེར་མེད་བརྗོད་བྲལ་མ་བཅོས་གཉུག་མའི་ངང༌། །སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་སྤྲོས་པ་ལས་འདས་པའི། །དོན་དམ་སོ་སོར་རྟོག་པའི་རང་ཞལ་བལྟ། །ཞེས་བརྗོད་སྣང་གྲགས་རིག་པ་གསུམ། །བླ་མའི་གསང་བ་གསུམ་དུ་གསལ། །ངེས་འབྱུང་སྙིང་རྗེ་མོས་གུས་དང༌། །གནས་ལུགས་བརྗོད་མེད་ལམ་དུ་ཁྱེར། །དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་སུས་བླངས་པར། །ཚེ་འདིར་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཐོབ། །ཕྱི་མ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང༌། །པདྨོའི་སྦུབས་སུ་སྐྱེས་ནས་ཀྱང༌། །སངས་རྒྱས་མཆོད་ཅིང་དམ་ཆོས་ཉན། །མྱུར་དུ་བྱང་ཆུབ་ལུང་སྟོན་འགྱུར། །དེ་ཕྱིར་དད་དང་བརྩོན་ལྡན་རྣམས། །གུས་པས་ཉམས་སུ་བླང་བར་རིགས། །གང་གི་ངོ་བོ་སྤྲོས་པ་ལས། །འདས་ཀྱང་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བ། །འཆི་མེད་མགོན་པོའི་ཞལ་ལུང་འདིས། །འགྲོ་ཀུན་སྲིད་མཚོ་ལས་སྒྲོལ་ཤོག །མངྒ་ལཾ།
[edit]

/snang ba mtha' yas la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor bde chen lam bzang zhes bya ba/__na mo gu ru a mi tA b+hA ya/__bla ma 'od snang mtha' yas kyi/__/rdo rje'i rnal 'byor la brten nas/__/dngos grub rnam gnyis bsgrub 'dod na/__/skyabs 'gro sems bskyed sngon song nas/__hrIH__yongs grub blo 'das 'od gsal rdo rje'i dbyings/__/zung 'jug snying rje'i gzhan dbang la chags pas/__/kun brtags brtan g.yo'i dngos po thams cad kun/__/rnam grol bde ldan pad+mo bkod pa'i zhing*/__/mnan nem btegs 'phar gser gyi sa gzhi la/__/rin chen sna tshogs ljon pa'i dga' tshal dang*/__/yan lag brgyad ldan bdud rtsi'i chu gter sogs/__/yid 'phrog ngo mtshar bkod pas mdzes pa'i dbus/__/rang nyid 'chi med rig 'dzin mtsho skyes rje/__/dkar dmar dmangs ldan rdo rje thod bum bsnams/__/dar dang rin chen rus pa'i rgyan gyis mdzes/__/mtshan dpe'i gzi 'bar 'od lnga'i klong na bzhugs/__/spyi bor rma byas btegs pa'i rin chen khrir/__/sna tshogs pad+ma zla ba'i gdan steng du/__/bka' drin mnyam med khyab bdag 'khor lo'i mgon/__/rnam pa bcom ldan mgon po 'od dpag med/__/bye ru'i rdul mang brtsegs pa'i lhun po la/__/nyin byed 'bum gyis 'khyud pa'i lang tsho 'bar/__/ngo mtshan mtshan dpe'i 'od zer rab 'phro zhing*/__/zhal gcig phyag gnyis mnyam gzhag lhung bzed bsnams/__/sprul sku'i cha lugs chos gos rnam gsum gsol/__/zhabs zung rdo rje'i skyil krung gdan la rol/__/g.yas g.yon spyan ras gzigs dang mthu chen thob/__/mtha' skor phyogs bcu'i zhing na bzhugs pa yi/__/sangs rgyas byang sems nyan rang dgra bcom tshogs/__/dwangs pa'i mkha' la shar ba'i 'ja' tshon ltar/__/snang stong zung 'jug chen por gsal ba yi/__/gnas gsum 'od kyis ye shes spyan drangs gyur/__hrIH__phyogs bcu dus bzhi'i rgyal ba sras bcas kyi/__/so sor kun tu rtog pa'i ye shes sku/__/bcom ldan 'chi med mgon po 'od mtha' yas/__/'dir gshegs thugs rje'i dbang gis bzhugs su gsol/__hrIH__gzod nas rnam grol don gyi bla ma la/__/mchog tu gus pa'i tshul gyis phyag 'tshal lo/__/snang srid snod bcud kun bzang mchod pa'i sprin/__/mi zad nam mkha' mdzod kyi 'khor lor 'bul/__/rig stong spros pa bral ba'i gshis lugs la/__/glo bur 'khrul pas bcings pa mthol zhing bshags/__/'od gsal so sor rtog pa'i ye shes ngang*/__rtag tu 'du 'bral med par rjes yi rang*/__/sgra tshig mtshan ma'i chos las rnam grol ba'i/__/thar pa dam pa'i lam bzang ston par bskul/__/yongs grub rnam kun mchog ldan rdo rje'i sku/__/rtag pa rgyun gyi 'khor lor bzhugs gsol 'debs/__/'dis mtshon dge tshogs 'khor gsum las 'das pa'i/__/zab zhi spros bral chos dbyings chen por bsngo/__hrIH__bcom ldan mgon po snang ba mtha' yas dang*/__/dbyer med rigs dang dkyil 'khor rgya mtsho'i dngos/__/skyabs gnas kun 'dus dpal ldan bla ma la/__/snying nas gus pa chen pos gsol 'debs na/__/bdag cag las dang nyon mongs dbang song bas/__/sdug bsngal gsum gyi zhags pas bcings pa rnams/__/mgon po khyod las skyabs gzhan ma mchis pas/__/'di nas byang chub bar du thugs rjes zungs/__/gnas skabs brgyad gnyis 'jigs pa kun zhi zhing*/__/dbang bcu'i yon tan lhun gyis grub pa dang*/__/mthar thug rig stong don gyi 'od mtha' yas/__/mngon sum rang ngo 'phrod par byin gyis rlobs/__/tshe yi mthar yang 'dren mchog 'od dpag med/__/'khor bcas dgyes pa'i phyag gis mdun bsus nas/__/bde chen pad+mo bkod par dbugs dbyung te/__/rang gzhan don gnyis myur du 'grub par shog__/oM a mi d+he wa hrIH__stong dang snying rje zung 'jug ngang*/__/bcos min mos gus drag po'i blos/__/gsol 'debs tshul du rtse gcig bzla/__/khyad par tshe yi sgrub pa ni/__/gus pas bsnyen cing gsol gdab pas/__/thugs nas 'phros pa'i 'od zer gyis/__/srid dang zhi ba'i dwangs bcud kun/__/bdud rtsi'i rnam par spyan drangs te/__/rang dang bsgrub bya'i tshogs rnams kyi/__/tshangs bug nas zhugs lus kun gang*/__/'chi med rdo rje'i srog 'grub bsam/__/ma yengs bzlas pa 'di la 'bad/__oM a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA/__thun mthar dbang bzhi blang ba ni/__/rtse gcig gus pas gsol ba btab pa las/__/dpal ldan bla ma 'od snang mtha' yas kyi/__/gsang gsum 'od zer bdag gi gnas bzhir thim/__/sgrib dag dbang dang byin rlabs dngos grub thob/__/mthar ni bla ma 'od zhu rang nyid dang*/__/dbyer med brjod bral ma bcos gnyug ma'i ngang*/__/skye 'gag gnas gsum spros pa las 'das pa'i/__/don dam so sor rtog pa'i rang zhal blta/__/zhes brjod snang grags rig pa gsum/__/bla ma'i gsang ba gsum du gsal/__/nges 'byung snying rje mos gus dang*/__/gnas lugs brjod med lam du khyer/__/de ltar nyams su sus blangs par/__/tshe 'dir dngos grub rnam gnyis thob/__/phyi ma bde ba can gyi zhing*/__/pad+mo'i sbubs su skyes nas kyang*/__/sangs rgyas mchod cing dam chos nyan/__/myur du byang chub lung ston 'gyur/__/de phyir dad dang brtson ldan rnams/__/gus pas nyams su blang bar rigs/__/gang gi ngo bo spros pa las/__/'das kyang rang bzhin 'od gsal ba/__/'chi med mgon po'i zhal lung 'dis/__/'gro kun srid mtsho las sgrol shog__/mang+ga laM/_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]