JKW-KABAB-15-BA-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུག་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བླ་མ་ཞི་བའི་ལས་བྱང་མཚོ་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་གསང་ལམ།
Wylie title grub thob chen po'i thug tig las sgrub thabs snying po skor lnga'i bla ma zhi ba'i las byang mtsho skyes grub pa'i gsang lam JKW-KABAB-15-BA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 15, Text 2, Pages 3-27 (Folios 1a to 13a2)
Author ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Phun tshogs rnam rgyal. grub thob chen po'i thug tig las sgrub thabs snying po skor lnga'i bla ma zhi ba'i las byang mtsho skyes grub pa'i gsang lam. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 15: 3-27. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang
Cycle སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ (sgrub thabs snying po skor lnga)
Parent Cycle གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ (grub thob chen po'i thugs tig)
Deity bla ma zhi ba
Karchag page JKW-KABAB-Volume-15-BA-Karchag
Colophon

།ཅེས་པའང་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་༧ འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཟབ་ཆོས་འདི་དག་གི་བགོ་སྐལ་ཐོབ་པ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་དུ་འབོད་པས་མདོ་ཁམས་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་རང་གནས་ཀྱི་ཁང་བུར་གཏེར་གཞུང་ལས་དཀྱུས་སུ་བསྒྲིག་པ་སྟེ་འདིས་ཀྱང་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མའི་བསྟན་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་སྨན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག ཡི་གེ་པ་ནི་རང་གཅུང་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་ནོ།།མངྒ་ལཾ།།

ces pa'ang 'khor lo'i mgon po 7_'jam dbyangs mkhyen brtse rin po che thub bstan chos kyi rgya mtsho'i zhal snga nas zab chos 'di dag gi bgo skal thob pa phun tshogs rnam rgyal du 'bod pas mdo khams rdzong sar bkra shis lha rtse'i rang gnas kyi khang bur gter gzhung las dkyus su bsgrig pa ste 'dis kyang mtsho skyes bla ma'i bstan pa la shin tu sman pa'i rgyur gyur cig__yi ge pa ni rang gcung dkon mchog rgyal mtshan no//mang+ga laM//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུག་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བླ་མ་ཞི་བའི་ལས་བྱང་མཚོ་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་གསང་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། གདོད་ནས་མ་འཁྲུལ་སྟོང་ཆེན་གཉུག་མའི་ཀློང༌། །འཕོ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་ཀྱང༌། །སྙིགས་མའི་འགྲོ་ལ་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་པ། །མཚོ་སྐྱེས་པདྨ་ཀཱ་རས་དུས་ཀུན་སྐྱོངས། དེ་ལ་འདིར་བླ་མ་ཞི་བ་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པ་ལ་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ལས་དང་པོ་སྦྱོར་བ་ལ་ཡོ་བྱད་ཀྱི་བཤམ་ནི། གནས་དབེན་པར་ཇི་ལྟར་རིགས་པའི་སྟེགས་བུའི་སྟེང་དུ་རས་བྲིས་སམ། མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་ལྷ་གྲངས་བཀོད་པའི་སྟེང་བུམ་པ་བདུད་རྩི་མེ་ལོང་སོགས་བཤམས་པའམ། དབང་དང་བསྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་དང་མི་འབྲེལ་ན་མ་བཤམ་ཀྱང་རུང་ཤིང༌། བླ་མའི་གཏོར་མ་སྤྱི་འགྲོ་གཡས་གཡོན་དུ་སྨན་རཀ །ཉེར་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད། ཆད་བརྟེན། སྔོན་གཏོར་དཀར་བགེགས་བཅས་དང༌། མདུན་དུ་རྡོར་དྲིལ་ཌ་མ་རུ་ནང་མཆོད་འཐོར་ནས་སོགས་མ་ཚང་བ་མེད་པར་འདུ་བྱའོ། །ཆོ་གའི་སྦྱོར་བ་ལ་དགུ་ལས་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་དང་བརྒྱུད་འདེབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་དང་པོ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ན་མོ༔ མཁའ་མཉམ་འགྲོ་རྣམས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔ བླ་མ་དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་ལ༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། གཉིས་པ་སེམས་བསྐྱེད་ནི། ཧོ༔ མར་གྱུར་རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ལ༔ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་བློས༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་འགོད་པའི་སླད༔ ཟབ་མོའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བགྱི༔ ལན་གསུམ། གསུམ་པ་ཚོགས་བསགས་ནི། ཧོ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས༔ ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་ཕྱག་འཚལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ གསང་སྔགས་བསྒྲུབ་ལ་རྗེས་ཡི་རངས༔ སྨིན་གྲོལ་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་གསོལ་བདེབས༔ སྙིང་པོ་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བསྔོ༔ ཡང་དག་རྡོ་རྗེའི་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ ལན་གསུམ། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་སོགས་དཀར་གཏོར་སྤྱི་འགྲོ་བཏང༌། བཞི་པ་བགེགས་བསྐྲད་ནི། བགེགས་གཏོར་ཆབ་ཀྱིས་བྲན་ཏེ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ གིས་བསང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿལན་གསུམ་གྱིས་བརླབ། ཨོཾ་སརྦ་བྷུ་ཏ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿས་མགྲོན་བཀུག །ཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣཱན་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་སོགས་ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོས་ལ་བཀའ་བསྒོ་བ་ནི། ཧཱུྃ་ གསང་སྔགས་སྒྲུབ་ལ་བར་གཅོད་པའི༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་འབྱུང་པོའི་ཚོགས༔ གནས་འདིར་མ་འདུག་གཞན་དུ་དེངས༔ འདས་ནས་བརླག་པར་གདོན་མི་ཟ༔ དྲག་སྔགས་དང་ཐུན་གྱིས་གཟིར། ལྔ་པ་མཚམས་བཅད་ནི། ཧཱུྃ༔ སེམས་ཉིད་སྟོང་ཆེན་གདོད་མའི་མཁར༔ སེམས་བྱུང་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་གུར༔ ཡེ་ཤེས་མེ་འོད་རབ་འབར་བས༔ གཉིས་སྣང་བགེགས་ཚོགས་མཚམས་བཅད་དོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་བྷཱུྃ༔ དྲུག་པ་སྒོ་དབྱེ་ཕྱག་བཤགས་ནི། ཧོ༔ རིག་རྩལ་རོལ་པའི་སྒོ་དབྱེ་ཞིང་༔ གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་མཇལ་ཕྱག་འཚལ༔ གློ་བུར་གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་སྒྲིབ༔ མཉམ་ཉིད་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་དུ་བཤགས༔ ས་མ་ཡ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད། བདུན་པ་སྡོམ་བཟུང་ནི། ཧོ༔ བླ་མ་མཆོག་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ ཀུན་ནས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་གིས་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར༔ མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའི་དོན་གྱི་ཕྱིར༔ སོ་སོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་དང་༔ བྱང་སེམས་བསླབ་པས་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས༔ ཁྱད་པར་གསང་བ་སྔགས་ཀྱིས་སྲོག༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཀུན༔ སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏོང་གཟུང་༔ བླ་མ་ཡི་དམ་དབྱེར་མེད་པ༔ རྩེ་གཅིག་བསྒྲུབ་པར་དམ་བཅའ་ན༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་བྱིན་བརླབ་གསོལ༔ བརྒྱད་པ་བྱིན་འབེབས་ལ་སྤོས་རོལ་དབྱངས་བཅས། ཧཱུྃ༔ ངོ་བོ་ཆོས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་འདིར་དབང་བསྐུར་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ རང་བཞིན་ལོངས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་འདིར་དབང་སྐུར་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མས༔ གནས་འདིར་དབང་སྐུར་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཆོས་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཡིས༔ གནས་འདིར་དབང་སྐུར་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་རྒྱུད་ལ་བདེ་ཆེན་སྤོར༔ སྒྲུབ་གནས་རྡོ་རྗེའི་ཞིང་དུ་སྒྱུར༔ སྒྲུབ་རྫས་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་རྒྱན༔ འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕཻཾ་ཕཻཾ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ དགུ་པ་གནས་ཡོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ གཟུང་འཛིན་ཆོས་ཀུན་རྣམ་དག་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་ཞིང་ཁམས་ཆེར༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་རྨད་བྱུང་བའི༔ མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་མཁའ་ཁྱབ་གྱུར༔ བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷྃ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱཱ་ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱི་ཋཱ༔ ལན་གསུམ། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་དགུ་ལས་དང་པོ་དམ་ཚིག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད་པ་ནི། ཨཿ དབྱིངས་ཉིད་གདོད་ནས་སྟོང་པ་ཆེ༔ རིག་པ་མཚན་མེད་སྙིང་རྗེར་ཤར༔ ཟུང་འཇུག་སྨོན་པ་མེད་པའི་རྩལ༔ རྒྱུ་ཡི་ཏིང་འཛིན་ཧྲཱིཿདཀར་པོའི༔ འོད་ཀྱིས་གཟུང་འཛིན་སྟོང་པར་སྦྱངས༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས༔ སྣོད་བཅུད་དག་པ་ཡུམ་ལྔའི་མཁའ༔ འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་སྟེང་༔ ཕུང་པོ་དག་པ་གཞལ་མེད་ཁང་༔ གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོས་བསྐོར༔ ཡེ་ཤེས་ཟང་ཐལ་ཆེན་པོའི་དབུས༔ སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔ སེམས་ཉིད་དག་པ་རྒྱུ་ཡི་ཧྲཱིཿ ཡོངས་གྱུར་གཉུག་མ་རང་བཞིན་ལྷ༔ ཞལ་ཕྱག་སྐུར་བཞེངས་པདྨ་འབྱུང་༔ དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་ཞི་ཁྲོའི་ཉམས༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀར་གཏོད༔ གཡོན་པས་མཉམ་གཞག་བྷནྡྷ་དང་༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བུམ་བཟང་བསྣམས༔ གསང་ཕོད་ཆོས་གོས་ཟབ་བེར་གསོལ༔ དབུ་ལ་པདྨའི་སྙན་ཞུས་བརྗིད༔ ཞབས་ཟུང་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔའི་ཀློང་ན་རོལ༔ སྤྱི་བོར་ཆུ་སྐྱེས་ཉི་ཟླའི་དབུས༔ ལོངས་སྐུ་པདྨ་ཚེ་དཔག་མེད༔ དམར་གསལ་མཉམ་གཞག་ཚེ་བུམ་རྒྱས༔ རང་འོད་ཡུམ་འཁྱུད་མཚན་དཔེར་འབར༔ དེ་སྤྱིར་པད་ཉི་ཟླ་བའི་སྟེང་༔ ཆོས་སྐུ་མི་འགྱུར་ཀུན་ཏུ་འཆང་༔ མཐིང་གསལ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུའི་རྒྱས༔ དབྱིངས་ཕྱུག་ཡུམ་འཁྱུད་དར་གོས་དང་༔ རིན་ཆེན་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས༔ ཕྱི་རོལ་པདྨ་འདབ་བཞིའི་སྟེང་༔ མདུན་དང་ཕྱོགས་བཞིར་རིགས་མཆོག་ལྔ༔ ཐོད་ཕྲེང་སྡེ་ལྔའི་རྣམ་པར་བཞེངས༔ མཐིང་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་བའི་མདངས༔ ཕྱག་གཡས་རིགས་ཀྱི་ཕྱག་མཚན་དང་༔ གཡོན་པས་བདུད་རྩིའི་ཐོད་པ་བསྣམས༔ ཀུན་ཀྱང་ཁྲོ་འཛུམ་སྤྱན་གསུམ་འབར༔ གསང་ཕོད་དར་དང་རིན་ཆེན་བརྒྱན༔ ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔ པང་དུ་རང་རང་རིགས་ཀྱི་ཡུམ༔ གྲི་གུག་ཐོད་པ་བསྣམ་པས་འཁྲིལ༔ ཁ་སྦྱོར་བདེ་བའི་རོལ་པར་བཞུགས༔ དེ་ཕྱི་རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་ལ༔ ཕྱི་ནང་སེམས་དཔའ་སེམས་མའི་དངོས༔ སྤྲུལ་པའི་གུ་རུ་མཚན་མཆོག་བརྒྱད༔ ཤར་དུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཐིང་༔ སྐྱིལ་ཀྲུང་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་བསྣམས༔ ལོངས་སྐུའི་ཆས་རྫོགས་སྣང་གསལ་མ༔ རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ་བསྣམས་མས་འཁྲིལ༔ ལྷོ་རུ་བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་རྩལ༔ དཀར་གསལ་ཌ་རུ་པད་ཕོར་འཛིན༔ སྔགས་ཀྱྀ་ཆས་རྫོགས་ཕྱེད་སྐྱིལ་བཞུགས༔ གནྡྷེ་དྲི་ཆབ་བསྣམས་མས་འཁྲིལ༔ ནུབ་ཏུ་པདྨ་རྒྱལ་པོ་དམར༔ ཐོད་རྔ་འཁྲོལ་ཞིང་མེ་ལོང་ངོམས༔ རྒྱལ་པོའི་ཆ་བྱད་རོལ་སྟབས་བཞུགས༔ གིརྟཱི་པི་ཝྃ་བསྣམས་མས་འཁྲིལ༔ བྱང་དུ་ཤཱཀྱ་སེང་གེ་སེར༔ ས་གནོན་མཉམ་གཞག་རྡོ་རྗེ་དང་༔ ལྷུང་བཟེད་འཛིན་ཅིང་སྤྲུལ་སྐུའི་ཆས༔ པུཥྤེ་མེ་ཏོག་ཆར་ཆེན་འབེབས༔ ཤར་ལྷོར་ཉི་མ་འོད་ཟེར་སེར༔ ཁ་ཊྭཱྃ་དང་ནི་ཉི་ཟེར་འཛིན༔ རྣལ་འབྱོར་ཆ་ལུགས་རོལ་སྟབས་བཞེངས༔ མཱ་ལེ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་འཛིན་འཁྱུད༔ ལྷོ་ནུབ་པདྨ་སཾ་བྷ་བ༔ མཉམ་གཞག་པད་ཕོར་སྐྱབས་སྦྱིན་མཛད༔ དགེ་སློང་ཆ་ལུགས་སེམས་སྐྱིལ་བཞུགས༔ དྷཱུ་པེ་སྤོས་ཀྱི་མཆོད་སྤྲིན་སྤྲོ༔ ནུབ་བྱང་སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོགས་རྩལ༔ མཐིང་ནག་རྡོ་རྗེ་སྡིགས་མཛུབ་བསྒྲད༔ ཁྲོ་བོའི་ཆས་རྫོགས་གཡོན་བརྐྱང་བཞེངས༔ རྡོ་རྗེ་གར་མའི་བདེ་བས་རོལ༔ བྱང་ཤར་རྡོ་རྗེ་གྲོ་བོ་ལོད༔ དམར་སྨུག་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུ་འདྲིལ༔ འཆོལ་བའི་ཆས་ཅན་རོལ་སྟབས་བཞེངས༔ སྒེག་མོ་མེ་ལོང་བསྣམས་པས་འཁྲིལ༔ ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་དཀར་དམར་མདངས༔ ཞི་འཛུམ་ཆགས་ཉམས་མཆོག་ཏུ་རྒྱས༔ དར་དང་རིན་ཆེན་ཨུཏྤལ་བརྒྱན༔ ཐབས་མཆོག་དགྱེས་སྐྱེད་ཚུལ་གྱིས་རོལ༔ བར་ཁྱམས་སྟེང་འོག་ཕྱོགས་བཞི་རུ༔ ལྷ་ཡི་གུ་རུ་སྲིད་ཐུབ་འཛིན༔ དཀར་སེར་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་བསྣམས༔ དར་དང་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་བརྒྱན༔ ལྷ་མིན་གུ་རུ་རྣམ་པར་རྒྱལ༔ ལྗང་ནག་མཁར་གསིལ་ལྷུང་བཟེད་འཛིན༔ ཆོས་གོས་གསུམ་གསོལ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཚུལ༔ མི་ཡི་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་༔ དཀར་དམར་རྡོ་རྗེ་བྷནྡྷ་བསྣམས༔ པད་ཞྭ་གསང་ཕོད་ཆོས་གོས་གསོལ༔ བྱོལ་སོང་གུ་རུ་སེང་རབ་བརྟན༔ མཐིང་ནག་ཅང་ཏེའུ་དྲིལ་བུ་འཁྲོལ༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔ ཀུན་ཀྱང་བཞེངས་སྟབས་ཚུལ་གྱིས་རོལ༔ ཡི་དྭགས་གུ་རུ་རྣམ་སྣང་བྱེད༔ སྨུག་ནག་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུ་འདྲིལ༔ ཁྲོ་བོའི་ཆས་རྫོགས་དོར་སྟབས་བཞེངས༔ དམྱལ་བའི་གུ་རུ་རྣམ་པར་གནོན༔ དམར་ནག་རྡོ་རྗེ་སྡིགས་པ་བསྣམས༔ འཇིགས་རུངས་ཁྲོ་ཆས་དོར་སྟབས་འགྱིང་༔ སྒོ་བཞིར་པད་ཉི་བདུད་བཞིའི་སྟེང་༔ རྣམ་རྒྱལ་གཤིན་རྗེ་རྟ་མགྲིན་དང་༔ བདུད་རྩི་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་མདོག༔ གཡས་རྣམས་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་དང་༔ ལྕགས་སྒྲོགས་རྒྱ་གྲམ་གཡོན་དྲིལ་བུ༔ རང་འོད་ཡུམ་འཁྱུད་ཁྲོ་བོའི་ཆས༔ ཡེ་ཤེས་མེ་དབུས་དོར་སྟབས་འགྱིང་༔ གཞན་ཡང་སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་སུ༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཚོགས༔ ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཁ་བྱེ་ལྟར༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོར་གསལ༔ གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དངོས༔ ཡི་གེ་གསུམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་དབང་གིས་ལྷས༔ བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་པས༔ ཕུང་པོ་གནས་གྱུར་ཉོན་མོངས་དག༔ ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་ཅོད་པན་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྃ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཿཨབྷི་ཥིཉྩ་མི་སུ་ར་ཏཱ་སྟྃ་ཨ་ཧཾ༔ གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། ཧཱུྃ་ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔ ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔ འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོ་དང་༔ རིག་འཛིན་བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོས་བསྐོར༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱི༔ བྱིན་གྱིས་རློབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དེ་བ་ཌ་ཀི་ནི་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་བཱའ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭྃཿ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕཻཾ་ཕཻཾ༔ གསུམ་པ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ དབྱིངས་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཡེ་ཤེས་པ༔ དམ་ཚིག་འཁོར་ལོར་དབྱེར་མེད་བཞུགས༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་ཕོབ༔ སརྦ་ས་མ་ཡ་མཎྜལ་ལ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཏིཥྛ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ བཞི་པ་བརྡ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། ན་མོ༔ སྐྱེ་མེད་ཆོས་སྐུའི་ངང་ཉིད་ལས༔ བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་བཞེངས༔ གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོ༔ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ལྔ་པ་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ལ་ཕྱི་མཆོད་ནི། ཨོཾ་ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨོན་ལམ་ལས༔ ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ༔ མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཆེན་ཅིར་ཡང་ཤར༔ རྡོ་རྗེའི་ལོངས་སྤྱོད་མཆོག་ཏུ་རོལ༔ ཨོཾ་ན་མ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤཱ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཕྱག་ཞབས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་ཡིས་བསིལ༔ ཨོཾ་དྲི་མེད་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཡི༔ བྱང་ཆུབ་དམ་པའི་བདུད་རྩིའི་ཆུས༔ ཕྱག་དང་ཞབས་ནི་བསིལ་ནས་ཀྱང་༔ རྡོ་རྗེའི་གདན་ལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ ན་མསྶ་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་པར༔ དམ་ཚིག་ཕྱག་རྒྱའི་བརྡས་མཚོན་ཏེ༔ ཆོས་དང་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས༔ དགྱེས་པའི་བྱིན་བསྐྱེད་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟཱྃ༔ སརྦ་མུ་དྲ་ཛྙཱ་ན་གཱིརྟི་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཐུན་མོང་ཉེར་སྤྱོད་སྤྲིན་ཕུང་སྤྲོ༔ ཨོཾ༔ སྤོས་ཀྱི་སྤྲིན་ལྡིང་མེ་ཏོག་ཆར་ཆེན་འབེབས༔ སྣང་གསལ་གཟི་འབར་དྲི་ཆབ་འཐོར་ཡབ་སྦྲེང་༔ བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་ཞལ་ཟས་ཚོགས་རྣམས་དང་༔ སྙན་འགྱུར་རོལ་མོའི་སྒྲ་ཡིས་ཀུན་ཏུ་མཆོད༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ར་ག་དྷཱུ་པེ་ཧཱུྃ༔ པུཥྤེ་ཏྲཱྃ༔ ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧྲཱི༔ གནྡྷེ་གན༔ ནཻ་བིདྱ་ཨཱ༔ ཤབྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ནང་མཆོད་སྨན་གཏོར་རཀྟ་ནི། ཨོཾ༔ དོན་གྱི་བདུད་རྩི་རྟགས་སུ་རིགས་ལྔར་སྣང་༔ ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་རྩ་བ་ཡན་ལག་རྫས༔ ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་སྒྲུབ་པའི་བྱིན་རླབས་བཅུད༔ གཏི་མུག་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་མཆོག་ཏུ་རོལ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་རྃ་ཁཱ་ཧི༔ ཨཱ༔ སྣང་བ་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གཏོར་གཞོང་དུ༔ སྲིད་པ་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་གཏོར་མར་གཤམས༔ རོ་བཅུད་ནུས་པ་ཕུན་ཚོགས་འདོད་ཡོན་གཏེར༔ ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་མཆོག་ཏུ་རོལ༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ ཁམས་གསུམ་བསྒྲལ་བའི་རཀྟའི་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ༔ གཱི་ཏིའི་དབྱིངས་ལས་དྲངས་པའི་ཁྲག་གི་རྒྱུན༔ འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཆེན་པོར་མཉམ་སྦྱར་བ༔ འདོད་ཆགས་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་མཆོག་ཏུ་རོལ༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ གསང་བ་སྦྱོར་སྒྲོལ་གྱི་མཆོད་པ་ནི། ཧོ༔ བདེ་ཆེན་ཕྱག་རྒྱའི་ཡེ་ཤེས་ལ་སྦྱར་བས༔ གཟུང་འཛིན་རྟོག་ཚོགས་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ༔ ཟུང་འཇུག་དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་རྫོགས་པ་ཆེ༔ ཆོས་ཉིད་དོན་གྱི་མཆོད་པ་ཆེན་པོར་བཞེས༔ སྟ་ན་ག་ཎ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ དྲུག་པ་བསྟོད་པ་ནི། ཨོཾ༔ ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ༔ གང་འདུལ་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་རུ་ཤར༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་སྦྱོང་མཛད་པའི༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཨཱ༔ ཡེ་ཤེས་འགག་པ་མེད་པའི་རྩལ༔ མི་ཤིགས་ན་དཱའི་དབྱངས་སུ་སྒྲཽགས༔ བརྟན་གཡོའི་སྒྲ་སྐད་ཟིལ་གྱིས་མནན༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་འཁྱིལ༔ མཁྱེན་བརྩེའི་རོལ་པ་བསམ་མི་ཁྱབ༔ གཉིས་སྣང་རྟོག་པ་རང་སར་གྲོལ༔ རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ སྭཱ༔ ཡེ་ཤེས་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་རྒྱན༔ བུམ་བཟང་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་ལྟར༔ གདུལ་བྱའི་འདོད་པ་ཡིད་བཞིན་སྩོལ༔ ཡོན་ཏན་རྡོ་རྗེར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱ༔ ཡེ་ཤེས་ཐོགས་པ་མེད་པའི་རྩལ༔ ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་ཕན་འདོགས་པའི༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་ཉམས་བརྒྱ་ཅིར་ཡང་སྟོན༔ ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧོ༔ ཡེ་ཤེས་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་ཆེ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་སྟོན༔ གཅིག་དང་དུ་མའི་མཐའ་ལས་འདས༔ འོད་གསལ་རྡོ་རྗེར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཡེ་ཤེས་དྲུག་གི་རྡོ་རྗེའི་གླུས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་བསྟོད་པ་ཡི༔ བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་བླ་མེད་པས༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཐོབ་གྱུར་ཅིག༔ བདུན་པ་ཛབ྄་བསྐུལ་ནི། ཧཱུྃ༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པའི༔ རྡོ་རྗེ་གསང་མཆོག་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས༔ སྐུུ་ནི་བདེ་ཆེན་གཟི་བྱིན་འབར༔ གསུང་ནི་གྲགས་སྟོང་སྔགས་སྒྲ་སྒྲོགས༔ ཐུགས་ནི་འོད་གསལ་སྲོག་དང་བཅས༔ མ་གྲུབ་བར་དུ་མི་བཏང་ན༔ མ་གཡེལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས༔ བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ བཛྲ་མནྟྲ་ཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བརྒྱད་པ་ཛབ྄་ཀྱི་དགོངས་པ་ནི། རང་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མཆོག་གི༔ ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཀུན༔ གདན་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞི་ཁྲོ་ཡི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་ལྷུན་རྫོགས་པའི༔ ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་༔ མཐིང་གསལ་མཉམ་གཞག་ཡུམ་དང་འཁྲིལ༔ དེ་ཡི་ཐུགས་དབུས་ཉི་ཟླའི་སྦུབས༔ ཧྲཱིཿཡིག་དཀར་དམར་མཐའ་བསྐོར་དུ༔ སྔགས་ཕྲེང་རང་སྒྲ་སྒྲོགས་བཞིན་པར༔ གཡས་བསྐོར་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བར་བསམ་ལ་སེམས་རྩེ་གཅིག་པས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཅེས་བསྙེན་པ་དང༌། སླར་ཡང་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་གིས༔ བསྐོར་ལས་གཉིས་པ་བར་མེད་བྱུང་༔ རང་གི་ཞལ་ནས་རང་འོད་ཀྱི༔ ཡུམ་གྱི་ཞལ་ཞུགས་གསང་བར་བརྒྱུད༔ མགལ་མེ་ལྟ་བུར་འཁོར་བ་ཡིས༔ མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་འབར༔ སྦྱོར་མཚམས་ནས་ཐོན་དཀྱིལ་འཁོར་པའི༔ ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཞུགས༔ རང་རང་ཐུགས་སྲོག་ལས་བྱུང་བའི༔ སྔགས་ཕྲེང་མགལ་མེ་བཞིན་དུ་འཁོར༔ བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་ཉམས་འབར་ནས༔ ཐུགས་རྗེ་ལྷག་པར་ཉེ་བ་ཡིས༔ རང་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཉེར་བསྙེན་དང༌། ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཡེ་ཤེས་བསྐུལ༔ གཙོ་འཁོར་ཀུན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས༔ བདེ་ཆེན་གཟི་བྱིན་དཔལ་དུ་འབར༔ མཁའ་ཁྱབ་རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་མཆོད༔ བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་རང་ལ་ཐིམ༔ སླར་འཕྲོས་འགྲོ་ཀུན་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས༔ དྲེགས་པ་གཏུམ་པོ་ལས་ལ་བསྐོར༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་མཆོག་ཐུན་གྱི༔ གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ སྒྲུབ་པ་བཅས་གྲངས་བསྙེན་འབུམ་ཕྲག་བཞི་རེ་བཟླ་བར་གསུངས། སྒྲུབ་སྔགས་ཀྱི་གཤམ་དུ། ཨོཾ་ཤཱིནྟཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱཿ བྷྲཱུྃ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ ཧྲཱིཿཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཧཱུྃ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་ལས་བཞིའི་སྔགས་སྤེལ་བའང་ཅི་རིགས་བཟླ། སྒྲུབ་ཆེན་ནི། སླར་ཡང་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས༔ ས་ཆུ་སྤྱན་དང་མཱ་མ་ཀཱིའི༔ མེ་རླུང་གོས་དཀར་དམ་ཚིག་སྒྲོལ༔ ནམ་མཁའ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ༔ སྲིད་གསུམ་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཞིང་༔ གཉུག་མར་གནས་པ་མངོན་དུ་སད༔ ནང་བཅུད་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་ཀུན༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཕྱག་རྒྱ་ཤར༔ ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཆོས༔ གདན་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་རྫོགས༔ སྒྲ་གྲགས་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲར་འུར༔ དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་ཁྱབ་གདལ་ཆེ༔ སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་རྡོ་རྗེ་གསུམ༔ དག་པ་རབ་འབྱམས་ངང་ནས་བཟླས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་བཛྲ་བོ་དྡྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨཱ༔ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ འབུམ་ཕྲག་བཞི་བཟླ་དགུ་པ་ཛབ྄་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་ཡིག་བརྒྱ་བཅས་ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང་སྟོང་ཚིག་ཕུལ་ཆོས་སྐྱོང་གཏོར་འབུལ་དང་ཟུར་དུ་འབྱུང་བའི་བཤགས་སྐོང་བཅས་བྱ། གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ལ་དགུ་ལས་དང་པོ་ཚོགས་བྱིན་གྱིས་རླབས་པ་ནི། བ་ལ་དང་མ་ད་ན་སོགས་ ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རྫས་ཇི་ལྟར་འོས་པ་བཤམས་ལ་བདུད་རྩིས་བསང༌། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་དབྱིངས་ཀྱི་བྷནྡྷ་རུ༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ༔ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི༔ ཚོགས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་མཁའ་ཁྱབ་རྒྱན་དུ་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཧ་ཧོཿཧྲཱིཿ གཉིས་པ་ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་དྲངས་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྐུ་གསུམ་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ནས༔ བླ་མ་བདེ་གཤེགས་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་མཆོག་ལ་འདིར་གཤེགས་ཤིག༔ མི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ༔ གསུམ་པ་མཆོད་པ་ནི། ཚོགས་ཕུད་རིམ་པ་གསུམ་དུ་སྤྲོས་ལ། ཧཱུྃ༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆེན་པོ༔ གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱའི་ཆར་འབེབས་པ༔ དགྱེས་པར་བཞེས་ལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ བཞི་པ་བཤགས་པ་ནི། ཧོ༔ བདག་ཅག་ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟའི་བར༔ མ་རིག་ལས་ཉོན་འཁྲུལ་པའི་གཞན་དབང་གིས༔ བསགས་པའི་སྡིག་ལྟུང་ཉམས་ཆགས་ཅི་མཆིས་པ༔ ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་བསྐང་ཞིང་བཤགས༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད། ལྔ་པ་བསྒྲལ་བསྟབ་ནི། ཧཱུྃ༔ གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས༔ དམ་ཚིག་རྫས་ལ་དགུག་བསྒྲལ་ཞལ་དུ་བསྟབ༔ ཁ་སྦྱོར་བདེ་ཆེན་རོལ་པའི་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་མཛོད༔ སརྦ་ནྲི་ཏྲི་ཤ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ མ་ཧཱ་མཱཾ་ས་རཀྟ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི༔ དྲུག་པ་བསྐང་བ་ནི་སྐོང་རྫས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱས་བརླབ་ལ། ཧཱུྃ༔ ཅིར་སྣང་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཞིང་ཁམས་སུ༔ འདོད་ཡོན་མི་ཟད་མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ༔ བདེ་བའི་ལོངས་སྤྱོད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ༔ མི་ཟད་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འདིས༔ དགོངས་པ་བརྡ་དང་སྙན་ནས་བརྒྱུད་པ་ཡི༔ དུས་གསུམ་རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་སྤྲིན༔ ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཉེ་རྒྱུའི་གྲོགས་མཛད་མཆོག་ཐུན་ཕྲིན་ལས་བདག༔ གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྲུང་༔ རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འདོད་རྒུའི་ཆར་འབེབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་མཛད་པ༔ གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་ཤར༔ འཁོར་འདས་མགྲོན་གྱུར་ཀུན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཧཱུྃ༔ ཐུགས་དམ་དགྱེས་པར་སྐོང་བའི་རྫས་མཆོག་ནི༔ མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་མེ་ཏོག་བདུག་པ་དང་༔ མར་མེ་དྲི་ཆབ་ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་སོགས༔ ལྷ་རྫས་ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ གཟུགས་མཛེས་སྒྲ་སྙན་དྲི་ཞིམ་རོ་བདའ་དང་༔ རེག་བྱ་འཇམ་འཁྲིལ་གསང་བ་ཕོ་ཉ་མོའི༔ འདོད་ཡོན་བདེ་ཆེན་གཅིག་ཏུ་ལྷུན་རྫོགས་པའི༔ རྨད་བྱུང་ནང་གི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རྒྱལ་སྲིད་རིན་ཆེན་བདུན༔ གླིང་བཞི་རི་རབ་ལྷ་མིའི་འབྱོར་པའི་ཕུལ༔ བཅུ་དྲུག་བདེ་སྟེར་རྡོ་རྗེའི་རིག་མ་སོགས༔ ངོ་མཚར་རྣམ་མང་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རྩ་བརྒྱད་ཡན་ལག་སྟོང་སྦྱར་ཨ་མྲྀ་ཏ༔ ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་རྒྱུན་གཅོད་དམར་ཆེན་པོ༔ བཟའ་བཅའ་བཏུང་བ་ལོངས་སྤྱོད་གཏོར་མའི་ཚོགས༔ ཁྱད་པར་གསང་བའི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རྩ་རླུང་བྱེད་རྩོལ་དབུ་མའི་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ༔ ཐིག་ལེ་ཟག་མེད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པར་སྦྱོར༔ ཟུང་འཇུག་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་རྫོགས་པ་ཆེ༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་༔ རྫས་དང་ལོངས་སྤྱོད་འབྱོར་པའི་ཁྱད་པར་སོགས༔ བཞེད་དགུར་འཆར་བའི་དམ་ཚིག་རྨད་པོ་ཆེ༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་རྒྱན་གྱི་རོལ་མོས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ བདག་ཅག་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས༔ ཐ་མ་ད་ལྟའི་ལུས་བླངས་ཡན་ཆད་དུ༔ བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་དྲི་མའི་ཚོགས༔ སྙིང་ནས་འགྱོད་པས་བཤགས་ཤིང་བསྡམ་པར་བགྱི༔ ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་བསྐངས་ཤིང་བཤགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་དགྱེས་པའི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ལ་བརྩེ་བས་ཉེར་དགོངས་ཏེ༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཉམས་ཆགས་རྟོག་སྒྲིབ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས༔ སྣང་སེམས་དབང་འདུས་གཟུང་འཛིན་དགྲ་དང་བགེགས༔ ཚར་གཅོད་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ བསྟན་འཛིན་ཞབས་བརྟན་ཐུགས་བཞེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་དང་དགེ་འདུན་འདུས་པ་འཕེལ༔ སྣོད་བཅུད་དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཀུན་ཞི་ཞིང་༔ ཆོས་མཐུན་བདེ་སྐྱིད་འཕེལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་རྡོ་རྗེའི་མཁར་དུ་སྲུང་༔ བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་དམོད་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཟློག༔ གདུག་པ་ཅན་རྣམས་བསད་གཟིར་བསྐྲད་ནས་ཀྱང་༔ ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ མཐར་ཐུག་སྣང་ཞེན་ལྷ་དང་སྔགས་སུ་དག༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་རྟོགས་ཚོགས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་བའི༔ མཆོག་དངོས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཅེས་ཕྱི་དཀྱིལ་ཚོགས་ཀྱིས་དགྱེས་པ་བསྐངས་ནས་ནང་དུ་བཟའ་བཏུང་ལ་ཚིམ་པར་རོལ་གསང་བ་སྙོམས་ཞུགས་བདུད་རྩིས་ལུས་དཀྱིལ་མཆོད། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་ལ། བདུན་པ་ལྷག་མ་བསྔོ་བ་ནི། ལྷག་མ་བསོག་འཇོག་མེད་པར་བསྡུས་ལ་བདུད་རྩིས་བྲན། པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ག་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕཻཾ་ཕཻཾ༔ ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་དཔལ་གྱི་ལྷག་སྡུད་དང་༔ ལས་ལས་གྲུབ་པའི་མཁའ་འགྲོ་དབང་ཕྱུག་གིང་༔ འདིར་གཤེགས་དམ་ཚིག་ལྷག་མའི་ཚོགས་ལ་རོལ༔ འཁོར་སྲུངས་རྐྱེན་ཟློག་རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨུཙྪིཥྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཅེས་ལྷག་གཏོར་སྲིན་མོའི་ཟ་ལམ་མཚམས་སུ་སྤུངས། བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་གླུ་བླང་བ་ནི་ལྟ་བའི་གདིང་བསྐྱེད་ཅིང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ གསང་བ་མཆོག་གི་དགྱེས་པའི་གྲོང་ན་གསང་ཆེན་རོལ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ༔ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགའི་བདེ་བའི་ཐབས་ཀྱིས་སྟོང་པའི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་གྱུར༔ ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་འགགས་གནས་བྲལ་རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ལྟ་བུ༔ འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་སྲིད་ཞི་ཀུན་ཁྱབ་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་གཱི་ཏི་ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ སྨོན་ལམ་གྱིས་ཤིས་པར་བྱ་བ་ནི། ཨོཾ་ བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས༔ གནས་སྐབས་གེགས་ཞི་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཕྲིན་ལས་འཕེལ༔ མཐར་ཐུག་ས་བཅུ་ལམ་ལྔའི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་འགྲུབ༔ རྟག་ཏུ་དཔལ་གནས་དགེ་ལེགས་སྣང་བས་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག༔ ཅེས་རོལ་མོ་འཁྲོལ་ཞིང་བདེ་སྟོང་གི་ཉམས་བསྐྱང༌། གཉིས་པ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ སྲིད་ཞིར་མི་གནས་ཡེ་ཤེས་སྐུ་བརྙེས་པའི༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་དང་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་ཤུགས་ཕྱུང་༔ ལས་ཉོན་སྡིག་སྒྲིབ་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐུན་ཚོགས༔ མཐུ་རྩལ་མེ་ཡིས་བསྲེགས་ཤིང་སྦྱང་དུ་གསོལ༔ ཕྲིན་ལས་བཞི་དང་གྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཕུལ༔ ཡེ་ཤེས་ཆུ་ཡི་བསྐྱེད་ཅིང་འཕེལ་བར་མཛོད༔ གསང་བའི་དགྲ་སོད་འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཐུལ༔ བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་དབྱིངས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་སྟིམས༔ བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ལྷག་པའི་ཆོས་སྐུ་ཆེ༔ རང་བྱུང་འོད་གསལ་རྟོགས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ གསུམ་པ་ཆད་མདོ་བསྒྲག་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྔོན་ཚེ་འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་དུ༔ གདོད་མའི་མགོན་པོ་བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་ཀྱིས༔ བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྲུང་རྣམས༔ མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་གཟུང་འཛིན་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ༔ བར་དུ་ལྷ་གནས་གསུམ་དང་ཛཾ་གླིང་དུ༔ བརྡ་བརྒྱུད་རིག་འཛིན་གྲུབ་པ་ཆེ་རྣམས་ཀྱིས༔ དམ་ལ་བཞག་པའི་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས༔ མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་ཚེ་དཔལ་ཉམས་རྟོགས་སྤེལ༔ ཐ་མ་འཕགས་བོད་རྡོ་རྗེའི་གནས་རྣམས་སུ༔ སྙན་བརྒྱུད་ཚུལ་བཞིན་འཛིན་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བའི་ལས་བྱེད་དྲེགས་པའི་སྡེ༔ མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་སྣང་སེམས་དབང་དུ་སྡུས༔ ད་ལྟར་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་ཚོགས་ཁང་འདིར༔ བདེ་གཤེགས་གདུང་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ལ༔ འགོ་ཞིང་སྐྱོང་བའི་དམ་ཅན་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔ མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ སརྦ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ཀིཾ་ཀ་ར་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ བཞི་པ་བརྟན་མ་བསྐྱང་བ་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ དུས་སྦྱོར་བཅུ་གཉིས་གནས་སུ་དག་པ་ལ༔ བདེན་དོན་བཅུ་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་ཌཱ་ཀི་ནི༔ བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་སྐྱོང་མ་ཡ་མའི་ཚོགས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཕམ་ཕབས་དམ་ཚིག་མགྲོན་དུ་གཤེགས༔ སྔོན་ཚེ་སློབ་དཔོན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་དང་༔ དཔལ་གྱི་སེང་གེའི་སྤྱན་སྔར་ཞལ་བཞེས་ལྟར༔ གཏོར་མའི་བཤལ་ཆུ་བདུད་རྩི་འདི་གསོལ་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ འགལ་རྐྱེན་ཀུན་སོལ་མཐུན་རྐྱེན་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབས༔ གངས་ཅན་ཕྱོགས་བཞིའི་མཚམས་ཀྱི་སོ་ཁ་སྲུངས༔ མཐའ་དབུས་འགྲོ་ཀུན་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་དང་༔ ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་འཕེལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ མ་མ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ལྔ་པ་རྟ་བྲོ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྒྲུབ་ལ་འཚེ་བའི་དམ་སྲི་སྒབ་འདྲེའི་ཚོགས༔ ཨེ་དབྱིངས་བཀུག་གཟིར་ལྷུན་པོའི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔ སྲིད་པ་སྤྱི་གནོན་རྡོ་རྗེའི་རྟ་བྲོ་ཡིས༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་མི་ལྡང་མནན་པར་བྱ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧི་ཧི་ཧི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཡ་མ་དམ་སྲི་སྟྭྃ་བྷ་ཡ་ཨེ་ལཾ་ནན༔ དྲུག་པ་བཏང་རག་འབུལ་ཞིང་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ། ཧོ༔ ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དང་པོར་བསྙེན་ཅིང་བར་དུ་བསྒྲུབས༔ ཐ་མ་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཆེའི༔ ཕྲིན་ལས་གསོལ་བའི་དུས་ལགས་ན༔ རྟག་རྒྱུན་ཤུགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ལ༔ བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་འདེབས་མི་འཚལ་ཡང་༔ གདུལ་བྱའི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར༔ ད་ལྟ་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ༔ མ་གཡེལ་དགོངས་པའི་རྩལ་སྐྱེད་ལ༔ ཕྲིན་ལས་བཞི་དང་གྲུབ་པ་བརྒྱད༔ མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོ༔ བདུན་པ་ནོངས་བཤགས་ནི། ཧོ༔ དོན་དམ་དབྱིངས་ལ་བཤགས་བྱ་མ་དམིགས་ཀྱང་༔ ཀུན་རྫོབ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་བརྩམས་པ་ལ༔ ལྷག་ཆད་འགལ་ཞིང་འཁྲུལ་སོགས་ནོངས་པའི་ཚོགས༔ སྙིང་ནས་མཐོལ་བཤགས་ཚངས་པར་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད། བརྒྱད་པ་ཉེར་བསྡུ་ནི། ཨ༔ འགག་མེད་རིག་རྩལ་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ༔ རིམ་གྱིས་བདག་ཐིམ་འོད་གསལ་སྟོང་ཉིད་དབྱིངས༔ སྐྱེ་མེད་སྤྲོས་བྲལ་མ་བཅོས་གཉུག་མའི་ངང་༔ སྤང་བླང་སྤྲོ་བསྡུ་བྲལ་བའི་ངང་དུ་བཞག༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ དགུ་པ་རྗེས་སྤྱོད་ལྷར་ལྡང་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སླར་ཡང་ཆུ་ལས་རླབས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ལྟར༔ དབྱིངས་རིག་རང་ཤར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་སྐུ༔ སྒོ་གསུམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྲོག་ལྡན་པས༔ ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་སྤྱོད་ཡུལ་མཆོག་ལ་འཇུག༔ བཛྲ་མ་ཧཱ་མུ་དྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་རཀྵ་ཧཾ༔ བཅུ་པ་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ནི། ཧོ༔ གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་ཚོགས་ཅི་མཆིས་པ༔ མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བསྔོས་པའི་མཐུས༔ བདག་གཞན་མི་གནས་ཡེ་ཤེས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ བཅུ་གཅིག་པ་ཤིས་བརྗོད་ནི། ཨོཾ༔ སྤང་རྟོགས་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་རྫོགས་སངས་རྒྱས༔ ཞི་བསིལ་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་དམ་པའི་ཆོས༔ རིག་གྲོལ་ཡོན་ཏན་རྨད་བྱུང་དགེ་འདུན་སྡེས༔ འཇིག་རྟེན་དགེ་ལེགས་འཕེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང་༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་སྐུར་སྣང་ཡི་དམ་ལྷ༔ རྣལ་འབྱོར་གྲོགས་མཛད་གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་ཡིས༔ དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཤིན་ཏུ་ཞི་བ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་ཉིད་ལས༔ རིག་པ་རང་ཤར་བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ གང་འདུལ་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་སྤྲུལ་པའི་སྐུར༔ དབྱེར་མེད་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་བརྗོད་རོལ་མོ་འཁྲོལ་ཤིང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་ཕབ་པས་དུས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་དགེ་ལེགས་ཀྱི་སྣང་བ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བར་བྱའོ། །ཅེས་པའང་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་༧ འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཟབ་ཆོས་འདི་དག་གི་བགོ་སྐལ་ཐོབ་པ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་དུ་འབོད་པས་མདོ་ཁམས་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་རང་གནས་ཀྱི་ཁང་བུར་གཏེར་གཞུང་ལས་དཀྱུས་སུ་བསྒྲིག་པ་སྟེ་འདིས་ཀྱང་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མའི་བསྟན་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་སྨན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག ཡི་གེ་པ་ནི་རང་གཅུང་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་ནོ།།མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

@#/__grub thob chen po'i thug tig las/__sgrub thabs snying po skor lnga'i bla ma zhi ba'i las byang mtsho skyes grub pa'i gsang lam zhes bya ba bzhugs so//__gdod nas ma 'khrul stong chen gnyug ma'i klong*/__/'pho chen ye shes rdo rje'i sku brnyes kyang*/__/snyigs ma'i 'gro la bka' drin mtshungs med pa/__/mtsho skyes pad+ma kA ras dus kun skyongs/__de la 'dir bla ma zhi ba sgrub pa'i rim pa la sbyor dngos rjes gsum las dang po sbyor ba la yo byad kyi bsham ni/__gnas dben par ji ltar rigs pa'i stegs bu'i steng du ras bris sam/__me tog gi tshom bu lha grangs bkod pa'i steng bum pa bdud rtsi me long sogs bshams pa'am/__dbang dang bsgrub pa lta bu dang mi 'brel na ma bsham kyang rung shing*/__bla ma'i gtor ma spyi 'gro g.yas g.yon du sman raka__/nyer spyod tshogs kyi yo byad/__chad brten/__sngon gtor dkar bgegs bcas dang*/__mdun du rdor dril Da ma ru nang mchod 'thor nas sogs ma tshang ba med par 'du bya'o/__/cho ga'i sbyor ba la dgu las tshig bdun gsol 'debs dang brgyud 'debs sngon du 'gro bas dang po skyabs su 'gro ba ni/__rang gi snying ga nas 'od zer 'phros pas bla ma yi dam mkha' 'gro chos skyong srung ma'i tshogs thams cad mdun gyi nam mkhar badz+ra sa mA dzaH__na mo:__mkha' mnyam 'gro rnams bsgral ba'i phyir:__bla ma dkon mchog rtsa gsum la:__byang chub snying por mchis kyi bar:__rtse gcig gus pas skyabs su mchi:__lan gsum/__gnyis pa sems bskyed ni/__ho:__mar gyur rigs drug sems can la:__byams dang snying rje chen po'i blos:__byang chub mchog la 'god pa'i slad:__zab mo'i lam la 'jug par bgyi:__lan gsum/__gsum pa tshogs bsags ni/__ho:__bla ma yi dam mkha' 'gro gshegs:__nyi zla pad+ma'i gdan la bzhugs:__lus ngag yid gsum gus phyag 'tshal:__phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul:__nyams chags sdig sgrib mthol zhing bshags:__gsang sngags bsgrub la rjes yi rangs:__smin grol gsang sngags chos 'khor bskor:__mya ngan mi 'da' bzhugs gsol bdebs:__snying po sems can don du bsngo:__yang dag rdo rje'i don rtogs shog:__lan gsum/__rang nyid skad cig gis rta mchog he ru ka sogs dkar gtor spyi 'gro btang*/__bzhi pa bgegs bskrad ni/__bgegs gtor chab kyis bran te/__ra~M ya~M kha~M:__gis bsang*/__oM AHhU~M hoHlan gsum gyis brlab/__oM sarba b+hu ta A kar+Sha ya dzaHsa mgron bkug__/oM sarba big+h+nAn na maHsarba ta thA sogs lan gsum gyis bsngos la bka' bsgo ba ni/__hU~M _gsang sngags sgrub la bar gcod pa'i:__bgegs dang log 'dren 'byung po'i tshogs:__gnas 'dir ma 'dug gzhan du dengs:__'das nas brlag par gdon mi za:__drag sngags dang thun gyis gzir/__lnga pa mtshams bcad ni/__hU~M:_sems nyid stong chen gdod ma'i mkhar:__sems byung rdo rje srung ba'i gur:__ye shes me 'od rab 'bar bas:__gnyis snang bgegs tshogs mtshams bcad do:__oM badz+ra dz+nyA na dz+wa la b+hU~M:__drug pa sgo dbye phyag bshags ni/__ho:__rig rtsal rol pa'i sgo dbye zhing :__gnyis med yid kyis mjal phyag 'tshal:__glo bur gzung 'dzin 'khrul pa'i sgrib:__mnyam nyid chos sku'i klong du bshags:__sa ma ya pra be sha ya phaT:__a la la ho:__a ti pU hoH__pra tIts+tsha ho__yi ge brgya pa brjod/__bdun pa sdom bzung ni/__ho:__bla ma mchog dang dkyil 'khor lha:__kun nas bdag la dgongs su gsol:__bdag gis dus 'di nas bzung ste:__byang chub snying por mchis kyi bar:__mtha' yas 'gro ba'i don gyi phyir:__so sor thar pa'i sdom pa dang :__byang sems bslab pas rgyud sbyangs nas:__khyad par gsang ba sngags kyis srog:__rtsa ba yan lag dam tshig kun:__srog gi phyir yang mi gtong gzung :__bla ma yi dam dbyer med pa:__rtse gcig bsgrub par dam bca' na:__ye shes chen pos byin brlab gsol:__brgyad pa byin 'bebs la spos rol dbyangs bcas/__hU~M:_ngo bo chos sku'i pho brang nas:__rtsa brgyud bla ma gshegs su gsol:__gnas 'dir dbang bskur byin phob la:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__rang bzhin longs sku'i pho brang nas:__yi dam lha tshogs gshegs su gsol:__gnas 'dir dbang skur byin phob la:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__thugs rje sprul sku'i zhing khams nas:__gnas gsum dpa' bo rnal 'byor mas:__gnas 'dir dbang skur byin phob la:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__legs nyes stangs 'dzin pho brang nas:__chos srung dam can rgya mtsho yis:__gnas 'dir dbang skur byin phob la:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__sgrub mchog rgyud la bde chen spor:__sgrub gnas rdo rje'i zhing du sgyur:__sgrub rdzas ye shes rol pa'i rgyan:__'dod yon rgya mtshor byin gyis rlobs:__oM AHhU~M gu ru de ba DA ki nI sarba sa ma ya badz+ra dz+nyA na A be sha ya a AH__hrIM hrIM phaiM phaiM:__hU~M hU~M hU~M:__dgu pa gnas yo byin gyis brlab pa ni/__ra~M ya~M kha~M:__gzung 'dzin chos kun rnam dag dbyings:__ye shes rol pa'i zhing khams cher:__phyi nang gsang ba rmad byung ba'i:__mchod pa'i sprin phung mkha' khyab gyur:__badz+ra s+pha ra Na khaM:__oM badz+ra ar+g+ha~M pA d+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bid+yA shab+da AHhU~M:__ma hA pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta oM AHhU~M hrI ThA:__lan gsum/__gnyis pa dngos gzhi la dgu las dang po dam tshig gi dkyil 'khor bskyed pa ni/__aH__dbyings nyid gdod nas stong pa che:__rig pa mtshan med snying rjer shar:__zung 'jug smon pa med pa'i rtsal:__rgyu yi ting 'dzin hrIHdkar po'i:__'od kyis gzung 'dzin stong par sbyangs:__stong pa'i ngang las skad cig gis:__snod bcud dag pa yum lnga'i mkha':__'byung ba rim brtsegs ri rab steng :__phung po dag pa gzhal med khang :__gru bzhi sgo bzhi mtshan nyid rdzogs:__rdo rje srung ba'i 'khor los bskor:__ye shes zang thal chen po'i dbus:__sna tshogs pad+ma nyi zla'i steng :__sems nyid dag pa rgyu yi hrIH__yongs gyur gnyug ma rang bzhin lha:__zhal phyag skur bzhengs pad+ma 'byung :__dkar dmar mdangs ldan zhi khro'i nyams:__phyag g.yas rdo rje thugs kar gtod:__g.yon pas mnyam gzhag b+han+d+ha dang :__'chi med tshe yi bum bzang bsnams:__gsang phod chos gos zab ber gsol:__dbu la pad+ma'i snyan zhus brjid:__zhabs zung rdo rje'i skyil krung gis:__ye shes 'od lnga'i klong na rol:__spyi bor chu skyes nyi zla'i dbus:__longs sku pad+ma tshe dpag med:__dmar gsal mnyam gzhag tshe bum rgyas:__rang 'od yum 'khyud mtshan dper 'bar:__de spyir pad nyi zla ba'i steng :__chos sku mi 'gyur kun tu 'chang :__mthing gsal rdo rje dril bu'i rgyas:__dbyings phyug yum 'khyud dar gos dang :__rin chen rus pa'i rgyan gyis spras:__phyi rol pad+ma 'dab bzhi'i steng :__mdun dang phyogs bzhir rigs mchog lnga:__thod phreng sde lnga'i rnam par bzhengs:__mthing dkar ser dmar ljang ba'i mdangs:__phyag g.yas rigs kyi phyag mtshan dang :__g.yon pas bdud rtsi'i thod pa bsnams:__kun kyang khro 'dzum spyan gsum 'bar:__gsang phod dar dang rin chen brgyan:__zhabs gnyis rdo rje'i skyil krung bzhugs:__pang du rang rang rigs kyi yum:__gri gug thod pa bsnam pas 'khril:__kha sbyor bde ba'i rol par bzhugs:__de phyi rin chen zur brgyad la:__phyi nang sems dpa' sems ma'i dngos:__sprul pa'i gu ru mtshan mchog brgyad:__shar du pad+ma 'byung gnas mthing :__skyil krung rdo rje dril bu bsnams:__longs sku'i chas rdzogs snang gsal ma:__rin chen sgron me bsnams mas 'khril:__lho ru blo ldan mchog sred rtsal:__dkar gsal Da ru pad phor 'dzin:__sngags ky-i chas rdzogs phyed skyil bzhugs:__gan+d+he dri chab bsnams mas 'khril:__nub tu pad+ma rgyal po dmar:__thod rnga 'khrol zhing me long ngoms:__rgyal po'i cha byad rol stabs bzhugs:__girtI pi wa~M bsnams mas 'khril:__byang du shAkya seng ge ser:__sa gnon mnyam gzhag rdo rje dang :__lhung bzed 'dzin cing sprul sku'i chas:__puSh+pe me tog char chen 'bebs:__shar lhor nyi ma 'od zer ser:__kha T+wA~M dang ni nyi zer 'dzin:__rnal 'byor cha lugs rol stabs bzhengs:__mA le rin chen phreng 'dzin 'khyud:__lho nub pad+ma saM b+ha ba:__mnyam gzhag pad phor skyabs sbyin mdzad:__dge slong cha lugs sems skyil bzhugs:__d+hU pe spos kyi mchod sprin spro:__nub byang seng ge sgra sgrogs rtsal:__mthing nag rdo rje sdigs mdzub bsgrad:__khro bo'i chas rdzogs g.yon brkyang bzhengs:__rdo rje gar ma'i bde bas rol:__byang shar rdo rje gro bo lod:__dmar smug rdo rje phur bu 'dril:__'chol ba'i chas can rol stabs bzhengs:__sgeg mo me long bsnams pas 'khril:__lha mo thams cad dkar dmar mdangs:__zhi 'dzum chags nyams mchog tu rgyas:__dar dang rin chen ut+pal brgyan:__thabs mchog dgyes skyed tshul gyis rol:__bar khyams steng 'og phyogs bzhi ru:__lha yi gu ru srid thub 'dzin:__dkar ser rdo rje dril bu bsnams:__dar dang rin chen sna tshogs brgyan:__lha min gu ru rnam par rgyal:__ljang nag mkhar gsil lhung bzed 'dzin:__chos gos gsum gsol sprul sku'i tshul:__mi yi gu ru pad+ma 'byung :__dkar dmar rdo rje b+han+d+ha bsnams:__pad zhwa gsang phod chos gos gsol:__byol song gu ru seng rab brtan:__mthing nag cang te'u dril bu 'khrol:__dar dang rin chen rus pas brgyan:__kun kyang bzhengs stabs tshul gyis rol:__yi dwags gu ru rnam snang byed:__smug nag rdo rje phur bu 'dril:__khro bo'i chas rdzogs dor stabs bzhengs:__dmyal ba'i gu ru rnam par gnon:__dmar nag rdo rje sdigs pa bsnams:__'jigs rungs khro chas dor stabs 'gying :__sgo bzhir pad nyi bdud bzhi'i steng :__rnam rgyal gshin rje rta mgrin dang :__bdud rtsi dkar ser dmar ljang mdog:__g.yas rnams lcags kyu zhags pa dang :__lcags sgrogs rgya gram g.yon dril bu:__rang 'od yum 'khyud khro bo'i chas:__ye shes me dbus dor stabs 'gying :__gzhan yang steng 'og phyogs mtshams su:__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams tshogs:__til gyi gong bu kha bye ltar:__snang stong zung 'jug chen por gsal:__gnas gsum rdo rje gsum gyi dngos:__yi ge gsum gyi phyag rgyas gdab:__nam mkha' gang ba'i dbang gis lhas:__bde chen bdud rtsi'i char 'bebs pas:__phung po gnas gyur nyon mongs dag:__ye shes dbang bskur cod pan rdzogs:__oM AHhU~M badz+ra kA ya wA ka tsit+ta sa ma ya ho:__sa ma ya sta~M:__oM hU~M trA~M hrIHaHab+hi Shiny+tsa mi su ra tA sta~M a haM:__gnyis pa ye shes kyi 'khor lo spyan 'dren pa ni/__hU~M o rgyan yul gyi nub byang mtshams:__pad+ma ge sar sdong po la:__ya mtshan mchog gi dngos grub brnyes:__pad+ma 'byung gnas zhes su grags:__'khor du mkha' 'gro mang po dang :__rig 'dzin bde gshegs zhi khros bskor:__khyed kyi rjes su bdag sgrub kyi:__byin gyis rlob phyir gshegs su gsol:__gnas mchog 'di ru byin phob la:__sgrub mchog bdag la dbang bzhi skur:__bgegs dang log 'dren bar chad sol:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru de ba Da ki ni maN+Da la sa pa ri bA' ra e h+ye hi:__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+wa~MH__e A ral+li hrIM hrIM phaiM phaiM:__gsum pa bzhugs su gsol ba ni/__hU~M:__rang byung sprul pa'i dkyil 'khor 'dir:__dbyings nas spyan drangs ye shes pa:__dam tshig 'khor lor dbyer med bzhugs:__mchog thun dngos grub char ltar phob:__sarba sa ma ya maN+Dal la dz+nyA na badz+ra dzaHhU~M ba~M ho:__tiSh+Tha sa ma ya s+t+wa~M:__bzhi pa brda phyag 'tshal ba ni/__na mo:__skye med chos sku'i ngang nyid las:__bde chen longs spyod rdzogs skur bzhengs:__gang 'dul sprul pa'i sprin phung 'phro:__dkyil 'khor lha la phyag 'tshal lo:__a ti pU ho:__pra tIts+tsha hoH__lnga pa mchod pa 'bul ba la phyi mchod ni/__oM _kun tu bzang po'i smon lam las:__ye shes rnam pa thams cad pa:__mchod pa'i sprin chen cir yang shar:__rdo rje'i longs spyod mchog tu rol:__oM na ma sarba ta thA ga te b+h+yo bi shA mu khe b+h+yaHsarba thA khaM ut+ga te s+pha ra Na i maM ga ga na kha~M swA hA:__phyag zhabs bdud rtsi'i chu yis bsil:__oM dri med yid du 'ong ba yi:__byang chub dam pa'i bdud rtsi'i chus:__phyag dang zhabs ni bsil nas kyang :__rdo rje'i gdan la dgyes par bzhugs:__na mas+sa man+ta bud+d+hA nAM ga ga na khaM sa ma ye swA hA:__oM hU~M:__phyag rgya chen po'i dkyil 'khor par:__dam tshig phyag rgya'i brdas mtshon te:__chos dang las kyi phyag rgya yis:__dgyes pa'i byin bskyed thugs dam bskul:__sa ma ya ho:__sa ma ya stA~M:__sarba mu dra dz+nyA na gIrti pU dza ho:__thun mong nyer spyod sprin phung spro:__oM:__spos kyi sprin lding me tog char chen 'bebs:__snang gsal gzi 'bar dri chab 'thor yab sbreng :__bza' bca' btung ba'i zhal zas tshogs rnams dang :__snyan 'gyur rol mo'i sgra yis kun tu mchod:__oM shrI badz+ra ra ga d+hU pe hU~M:__puSh+pe trA~M:__A lo ke hrI:__gan+d+he gan:__nai bid+ya A:__shab+da sarba pU dza ho:__nang mchod sman gtor rak+ta ni/__oM:__don gyi bdud rtsi rtags su rigs lngar snang :__sha lnga bdud rtsi rtsa ba yan lag rdzas:__chos kyi bdud rtsi sgrub pa'i byin rlabs bcud:__gti mug rdo rje'i dam tshig mchog tu rol:__ma hA pany+tsa a mr-i ta khA ra~M khA hi:__A:__snang ba snod kyi 'jig rten gtor gzhong du:__srid pa bcud kyi sems can gtor mar gshams:__ro bcud nus pa phun tshogs 'dod yon gter:__zhe sdang rdo rje'i dam tshig mchog tu rol:__ma hA ba liM ta kha raM khA hi:__hU~M:__khams gsum bsgral ba'i rak+ta'i rgya mtshor bskyil:__gI ti'i dbyings las drangs pa'i khrag gi rgyun:__'khor 'das dbyer med chen por mnyam sbyar ba:__'dod chags rdo rje'i dam tshig mchog tu rol:__ma hA rak+ta kha raM khA hi:__gsang ba sbyor sgrol gyi mchod pa ni/__ho:__bde chen phyag rgya'i ye shes la sbyar bas:__gzung 'dzin rtog tshogs 'od gsal dbyings su bsgral:__zung 'jug dbyings rig dbyer med rdzogs pa che:__chos nyid don gyi mchod pa chen por bzhes:__sta na ga Na ma hA su kha d+harma d+hA tu pU dza ho:__drug pa bstod pa ni/__oM:_ye shes rnam pa thams cad pa:__gang 'dul gzugs kyi sku ru shar:__tha mal snang zhen sbyong mdzad pa'i:__rdo rje'i sku la phyag 'tshal bstod:__A:__ye shes 'gag pa med pa'i rtsal:__mi shigs na dA'i dbyangs su sgraugs:__brtan g.yo'i sgra skad zil gyis mnan:__rdo rje'i gsung la phyag 'tshal bstod:__hU~M:_ye shes thig le gcig tu 'khyil:__mkhyen brtse'i rol pa bsam mi khyab:__gnyis snang rtog pa rang sar grol:__rdo rje'i thugs la phyag 'tshal bstod:__swA:__ye shes rmad du byung ba'i rgyan:__bum bzang dpag bsam ljon shing ltar:__gdul bya'i 'dod pa yid bzhin stsol:__yon tan rdo rjer phyag 'tshal bstod:__hA:__ye shes thogs pa med pa'i rtsal:__tshar gcod rjes 'dzin phan 'dogs pa'i:__sgyu 'phrul nyams brgya cir yang ston:__phrin las rdo rjer phyag 'tshal bstod:__ho:__ye shes kun gyi khyab bdag che:__sku gsung thugs yon phrin las ston:__gcig dang du ma'i mtha' las 'das:__'od gsal rdo rjer phyag 'tshal bstod:__ye shes drug gi rdo rje'i glus:__dkyil 'khor lha tshogs bstod pa yi:__bsod nams ye shes bla med pas:__dngos grub rnam gnyis thob gyur cig:__bdun pa dzaba? bskul ni/__hU~M:_dam tshig ye shes dbyer med pa'i:__rdo rje gsang mchog dkyil 'khor rnams:__sku+u ni bde chen gzi byin 'bar:__gsung ni grags stong sngags sgra sgrogs:__thugs ni 'od gsal srog dang bcas:__ma grub bar du mi btang na:__ma g.yel thugs rje chen po yis:__byin rlabs dngos grub stsal du gsol:__badz+ra man+t+ra dz+nyA na sid+d+hi sa ma ya hU~M hU~M:__brgyad pa dzaba? kyi dgongs pa ni/__rang nyid dkyil 'khor gtso mchog gi:__phung po khams dang skye mched kun:__gdan gsum sgyu 'phrul zhi khro yi:__dkyil 'khor chen por lhun rdzogs pa'i:__thugs kar pad+ma nyi zla'i steng :__ye shes sems dpa' kun tu bzang :__mthing gsal mnyam gzhag yum dang 'khril:__de yi thugs dbus nyi zla'i sbubs:__hrIHyig dkar dmar mtha' bskor du:__sngags phreng rang sgra sgrogs bzhin par:__g.yas bskor 'od zer 'phro bar bsam la sems rtse gcig pas/__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__ces bsnyen pa dang*/__slar yang thugs srog sngags phreng gis:__bskor las gnyis pa bar med byung :__rang gi zhal nas rang 'od kyi:__yum gyi zhal zhugs gsang bar brgyud:__mgal me lta bur 'khor ba yis:__mchog tu mi 'gyur bde chen 'bar:__sbyor mtshams nas thon dkyil 'khor pa'i:__lha tshogs rnams kyi thugs kar zhugs:__rang rang thugs srog las byung ba'i:__sngags phreng mgal me bzhin du 'khor:__bde stong ye shes nyams 'bar nas:__thugs rje lhag par nye ba yis:__rang rgyud byin gyis brlabs par bsam:__oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru sarba sid+d+hi hU~M:__nyer bsnyen dang*/___thugs srog sngags las 'od zer 'phros:__dkyil 'khor lha tshogs ye shes bskul:__gtso 'khor kun gyi thugs ka nas:__bde chen gzi byin dpal du 'bar:__mkha' khyab rtsa gsum rab 'byams mchod:__byin rlabs dngos grub rang la thim:__slar 'phros 'gro kun sdig sgrib sbyangs:__dregs pa gtum po las la bskor:__zhi rgyas dbang drag mchog thun gyi:__gang 'dul phrin las lhun grub bsam:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dzaHsid+d+hi pha la hU~M AH__sgrub pa bcas grangs bsnyen 'bum phrag bzhi re bzla bar gsungs/__sgrub sngags kyi gsham du/_oM shIn+taM ku ru swA hAH__b+h+rU~M puSh+tiM ku ru oM:__hrIHwa shaM ku ru ho:__hU~M mA ra ya phaT:__ces las bzhi'i sngags spel ba'ang ci rigs bzla/__sgrub chen ni/__slar yang 'od zer mkha' khyab 'phros:__sa chu spyan dang mA ma kI'i:__me rlung gos dkar dam tshig sgrol:__nam mkha' dbyings kyi dbang phyug ma:__srid gsum ye nas sangs rgyas zhing :__gnyug mar gnas pa mngon du sad:__nang bcud 'gro drug sems can kun:__rig 'dzin bla ma'i phyag rgya shar:__phung po khams dang skye mched chos:__gdan gsum dkyil 'khor chen por rdzogs:__sgra grags sngags kyi rang sgrar 'ur:__dran rtog 'od gsal khyab gdal che:__snang srid gzhir bzhengs rdo rje gsum:__dag pa rab 'byams ngang nas bzlas:__oM AHhU~M ma hA gu ru pad+ma badz+ra bo d+d+hi tsit+ta ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu A:__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__'bum phrag bzhi bzla dgu pa dzaba? mjug bsdu ba ni/__dbyangs gsal rten snying yig brgya bcas lhag chad kha bskang stong tshig phul chos skyong gtor 'bul dang zur du 'byung ba'i bshags skong bcas bya/__gsum pa rjes kyi phrin las la dgu las dang po tshogs byin gyis rlabs pa ni/__ba la dang ma da na sogs _thabs shes kyi rdzas ji ltar 'os pa bshams la bdud rtsis bsang*/__ra~M ya~M kha~M:__stong pa'i ngang las dbyings kyi b+han+d+ha ru:__rig pa ye shes bdud rtsi'i rgya mtshor 'khyil:__'dod pa'i yon tan rnam pa thams cad pa'i:__tshogs kyi longs spyod mkha' khyab rgyan du gyur:__oM AHhU~Mha hoHhrIH__gnyis pa tshogs zhing spyan drangs pa ni/__hU~M:__sku gsum dag pa'i zhing khams rab 'byams nas:__bla ma bde gshegs yi dam mkha' 'gro'i tshogs:__rdo rje'i dam tshig mchog la 'dir gshegs shig:__mi 'gyur bde chen ye shes byin chen phob:__badz+ra sa ma ya dza:__gsum pa mchod pa ni/__tshogs phud rim pa gsum du spros la/__hU~M:_bla med mchog gi tshogs kyi mchod pa ni:__ye shes lnga ldan bdud rtsi'i sprin chen po:__gzugs sgra dri ro reg bya'i char 'bebs pa:__dgyes par bzhes la mchog thun dngos grub stsol:__ma hA ga Na tsakra pany+tsa kA ma gu Na pU dza ho:__bzhi pa bshags pa ni/_ho:__bdag cag thog med dus nas da lta'i bar:__ma rig las nyon 'khrul pa'i gzhan dbang gis:__bsags pa'i sdig ltung nyams chags ci mchis pa:__zhal zas tshogs kyi mchod pas bskang zhing bshags:__yi ge brgya pa brjod/__lnga pa bsgral bstab ni/__hU~M:__gzung 'dzin 'khrul pa'i dgra bgegs 'byung po'i tshogs:__dam tshig rdzas la dgug bsgral zhal du bstab:__kha sbyor bde chen rol pa'i gzi byin bskyed:__bla med mchog gi phrin las yongs rdzogs mdzod:__sarba n+ri tri sha trUn big+h+nAn dzaHhU~M ba~M ho:__mA ra ya phaT:__ma hA mAM sa rak+ta kiM ni ri ti ga Na tsakra pU dza khA hi:__drug pa bskang ba ni skong rdzas nam mkha' mdzod kyi sngags rgyas brlab la/_hU~M:__cir snang dag pa rab 'byams zhing khams su:__'dod yon mi zad mchod pa'i phyag rgya che:__bde ba'i longs spyod rnam pa thams cad pa:__mi zad nam mkha' mdzod kyi 'khor lo 'dis:__dgongs pa brda dang snyan nas brgyud pa yi:__dus gsum rig 'dzin bla ma'i thugs dam bskang :__zhi khro rab 'byams sgyu 'phrul drwa ba'i sprin:__yi dam dkyil 'khor yongs kyi thugs dam bskang :__nye rgyu'i grogs mdzad mchog thun phrin las bdag:__gnas gsum dpa' bo mkha' 'gro'i thugs dam bskang :__legs nyes stangs 'dzin sangs rgyas bstan pa srung :__rdo rje'i chos srung rgya mtsho'i thugs dam bskang :__'dod rgu'i char 'bebs dngos grub stsol mdzad pa:__gnod sbyin nor lha gter bdag thugs dam bskang :__snang srid gzhir bzhengs ye shes rol par shar:__'khor 'das mgron gyur kun gyi thugs dam bskang :__hU~M:__thugs dam dgyes par skong ba'i rdzas mchog ni:__mchod yon zhabs bsil me tog bdug pa dang :__mar me dri chab zhal zas rol mo sogs:__lha rdzas nyer spyod mchod pas thugs dam bskang :__gzugs mdzes sgra snyan dri zhim ro bda' dang :__reg bya 'jam 'khril gsang ba pho nya mo'i:__'dod yon bde chen gcig tu lhun rdzogs pa'i:__rmad byung nang gi mchod pas thugs dam bskang :__bkra shis rdzas rtags rgyal srid rin chen bdun:__gling bzhi ri rab lha mi'i 'byor pa'i phul:__bcu drug bde ster rdo rje'i rig ma sogs:__ngo mtshar rnam mang mchod pas thugs dam bskang :__rtsa brgyad yan lag stong sbyar a mr-i ta:__khams gsum 'khor ba rgyun gcod dmar chen po:__bza' bca' btung ba longs spyod gtor ma'i tshogs:__khyad par gsang ba'i mchod pas thugs dam bskang :__rtsa rlung byed rtsol dbu ma'i dbyings su bsgral:__thig le zag med lhan cig skyes par sbyor:__zung 'jug shin tu rnam dag rdzogs pa che:__bla med mchog gi mchod pas thugs dam bskang :__zhi rgyas dbang drag las kyi phyag rgya dang :__rdzas dang longs spyod 'byor pa'i khyad par sogs:__bzhed dgur 'char ba'i dam tshig rmad po che:__sgyu 'phrul rgyan gyi rol mos thugs dam bskang :__bdag cag 'khor ba thog ma med pa nas:__tha ma da lta'i lus blangs yan chad du:__bsags pa'i sdig sgrib nyes ltung dri ma'i tshogs:__snying nas 'gyod pas bshags shing bsdam par bgyi:__hU~M:__de ltar bskangs shing bshags pa la brten nas:__dkyil 'khor lha tshogs dgyes pa'i gzi byin skyed:__rnal 'byor bdag la brtse bas nyer dgongs te:__mchog thun dngos grub rgya mtsho'i phrin las mdzod:__nyams chags rtog sgrib mi mthun phyogs kun zhi:__tshe bsod dpal 'byor ye shes snang ba rgyas:__snang sems dbang 'dus gzung 'dzin dgra dang bgegs:__tshar gcod drag po'i phrin las 'grub par mdzod:__bstan 'dzin zhabs brtan thugs bzhed lhun gyis grub:__bshad sgrub bstan dang dge 'dun 'dus pa 'phel:__snod bcud dus kyi rgud pa kun zhi zhing :__chos mthun bde skyid 'phel ba'i phrin las mdzod:__'gal rkyen bar chad rdo rje'i mkhar du srung :__byad phur rbod gtong dmod pa'i stobs kyis zlog:__gdug pa can rnams bsad gzir bskrad nas kyang :__phyogs las rnam par rgyal ba'i phrin las mdzod:__mthar thug snang zhen lha dang sngags su dag:__rtsa rlung thig le rtogs tshogs dbyings su thim:__sku dang ye shes phrin las rmad byung ba'i:__mchog dngos myur du 'grub pa'i phrin las mdzod:__ces phyi dkyil tshogs kyis dgyes pa bskangs nas nang du bza' btung la tshim par rol gsang ba snyoms zhugs bdud rtsis lus dkyil mchod/__de kho na nyid dbyings rig dbyer med kyi ngang du mnyam par bzhag la/__bdun pa lhag ma bsngo ba ni/__lhag ma bsog 'jog med par bsdus la bdud rtsis bran/_pany+tsa a mr-i ta ga Na pU dza hU~M ha ho hrIH__e A ral+li hrIM hrIM phaiM phaiM:__hU~M:__ye shes rol pa dpal gyi lhag sdud dang :__las las grub pa'i mkha' 'gro dbang phyug ging :__'dir gshegs dam tshig lhag ma'i tshogs la rol:__'khor srungs rkyen zlog rnam bzhi'i phrin las mdzod:__oM uts+tshiSh+ta ba liM ta khA hi:__ces lhag gtor srin mo'i za lam mtshams su spungs/__bde chen rdo rje'i glu blang ba ni lta ba'i gding bskyed cing*/__oM AHhU~M hoH__a ho ma hA su kha a la la ho:__gsang ba mchog gi dgyes pa'i grong na gsang chen rol pa'i rnal 'byor pa:__lhan cig skyes dga'i bde ba'i thabs kyis stong pa'i 'od gsal mngon du gyur:__zung 'jug ye shes skye 'gags gnas bral rdo rje nam mkha'i dkyil lta bu:__'khor 'das dbyer med srid zhi kun khyab thig le gcig tu lhun gyis grub:__ma hA su kha dz+nyA na gI ti a la la ho:__smon lam gyis shis par bya ba ni/__oM _bkra shis gang zhig tshogs kyi spyod pa la brten nas:__gnas skabs gegs zhi bsod nams ye shes phrin las 'phel:__mthar thug sa bcu lam lnga'i go 'phang myur du 'grub:__rtag tu dpal gnas dge legs snang bas khyab gyur cig:__ces rol mo 'khrol zhing bde stong gi nyams bskyang*/__gnyis pa thugs dam bskul ba ni/__hU~M:_nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i dkyil 'khor nas:__srid zhir mi gnas ye shes sku brnyes pa'i:__longs spyod rdzogs dang sprul pa'i lha tshogs rnams:__thugs dam bskul lo thugs rje'i rtsal shugs phyung :__las nyon sdig sgrib 'gal rkyen mi mthun tshogs:__mthu rtsal me yis bsregs shing sbyang du gsol:__phrin las bzhi dang grub pa chen po'i phul:__ye shes chu yi bskyed cing 'phel bar mdzod:__gsang ba'i dgra sod 'jigs pa'i bdud bzhi thul:__bar chad 'phrang gsum dbyings kyi thig ler stims:__bden gnyis dbyer med lhag pa'i chos sku che:__rang byung 'od gsal rtogs pa'i phrin las mdzod:__gsum pa chad mdo bsgrag pa ni/__hU~M:_sngon tshe 'og min chos dbyings pho brang du:__gdod ma'i mgon po bde gshegs sras bcas kyis:__byin gyis brlabs pa'i ye shes chos srung rnams:__mchod gtor 'di bzhes gzung 'dzin dbyings su sgrol:__bar du lha gnas gsum dang dzaM gling du:__brda brgyud rig 'dzin grub pa che rnams kyis:__dam la bzhag pa'i mkha' 'gro chos skyong tshogs:__mchod gtor 'di bzhes tshe dpal nyams rtogs spel:__tha ma 'phags bod rdo rje'i gnas rnams su:__snyan brgyud tshul bzhin 'dzin pa'i rnal 'byor gyis:__thugs dam bskul ba'i las byed dregs pa'i sde:__mchod gtor 'di bzhes snang sems dbang du sdus:__da ltar bsnyen cing sgrub pa'i tshogs khang 'dir:__bde gshegs gdung 'dzin rnal 'byor bdag cag la:__'go zhing skyong ba'i dam can tshogs rnams kun:__mchod gtor 'di bzhes rnam bzhi'i phrin las mdzod:__sarba d+harma pA la kiM ka ra ma hA ba liM ta khA hi:__bzhi pa brtan ma bskyang ba ni/__hU~M b+h+yo:__dus sbyor bcu gnyis gnas su dag pa la:__bden don bcu gnyis rdo rje'i DA ki ni:__brtan ma bcu gnyis skyong ma ya ma'i tshogs:__dkyil 'khor pham phabs dam tshig mgron du gshegs:__sngon tshe slob dpon pad+ma thod phreng dang :__dpal gyi seng ge'i spyan sngar zhal bzhes ltar:__gtor ma'i bshal chu bdud rtsi 'di gsol la:__rnal 'byor bdag cag 'khor dang bcas pa yi:__'gal rkyen kun sol mthun rkyen yid bzhin sgrubs:__gangs can phyogs bzhi'i mtshams kyi so kha srungs:__mtha' dbus 'gro kun bde zhing skyid pa dang :__thub bstan bshad sgrub 'phel ba'i phrin las mdzod:__ma ma d+hA ki nI ba liM ta khA hi:__lnga pa rta bro ni/__hU~M:_sgrub la 'tshe ba'i dam sri sgab 'dre'i tshogs:__e dbyings bkug gzir lhun po'i phyag rgyas gdab:__srid pa spyi gnon rdo rje'i rta bro yis:__byang chub bar du mi ldang mnan par bya:__oM badz+ra kro d+ha ha ya grI ba hi hi hi hU~M phaT:__ya ma dam sri s+t+wa~M b+ha ya e laM nan:__drug pa btang rag 'bul zhing dngos grub blang ba ni/__mchod cing bstod la/__ho:__ye shes dkyil 'khor lha tshogs rnams:__dang por bsnyen cing bar du bsgrubs:__tha ma las kyi dngos grub che'i:__phrin las gsol ba'i dus lags na:__rtag rgyun shugs kyi thugs rje la:__bskul zhing gsol 'debs mi 'tshal yang :__gdul bya'i yul la 'jug pa'i phyir:__da lta thugs dam gnad nas bskul:__ma g.yel dgongs pa'i rtsal skyed la:__phrin las bzhi dang grub pa brgyad:__mchog tu mi 'gyur sku gsung thugs:__ye shes rdo rje'i dngos grub stsol:__kA ya wA ka tsit+ta dz+nyA na karma sarba sid+d+hi pha la ho:__bdun pa nongs bshags ni/__ho:__don dam dbyings la bshags bya ma dmigs kyang :__kun rdzob bsnyen sgrub phrin las brtsams pa la:__lhag chad 'gal zhing 'khrul sogs nongs pa'i tshogs:__snying nas mthol bshags tshangs par stsal du gsol:__yi ge brgya pa brjod/_brgyad pa nyer bsdu ni/__a:__'gag med rig rtsal rol pa'i dkyil 'khor pa:__rim gyis bdag thim 'od gsal stong nyid dbyings:__skye med spros bral ma bcos gnyug ma'i ngang :__spang blang spro bsdu bral ba'i ngang du bzhag:__a a a:__dgu pa rjes spyod lhar ldang ba ni/__oM AHhU~M:__slar yang chu las rlabs kyi phreng ba ltar:__dbyings rig rang shar phyag rgya gcig pa'i sku:__sgo gsum sku gsung thugs kyi srog ldan pas:__lha sngags chos sku'i spyod yul mchog la 'jug:__badz+ra ma hA mu dra kA ya wA ka tsit+ta rak+Sha haM:__bcu pa smon lam gdab pa ni/__ho:__gnyis med byang chub sems kyi dkyil 'khor du:__dus gsum bsags pa'i dge tshogs ci mchis pa:__mkha' khyab 'gro ba'i don du bsngos pa'i mthus:__bdag gzhan mi gnas ye shes myur thob shog:__bcu gcig pa shis brjod ni/__oM:_spang rtogs phrin las mthar phyin rdzogs sangs rgyas:__zhi bsil bdud rtsi'i char 'bebs dam pa'i chos:__rig grol yon tan rmad byung dge 'dun sdes:__'jig rten dge legs 'phel ba'i bkra shis shog:__rig 'dzin rtsal 'chang rtsa brgyud bla ma dang :__sgyu 'phrul drwa ba'i skur snang yi dam lha:__rnal 'byor grogs mdzad gnas gsum mkha' 'gro yis:__dngos grub dpal 'byor rgyas pa'i bkra shis shog:__shin tu zhi ba chos sku'i dbyings nyid las:__rig pa rang shar bde chen longs spyod rdzogs:__gang 'dul 'gro ba'i don mdzad sprul pa'i skur:__dbyer med mngon par byang chub bkra shis shog:__ces brjod rol mo 'khrol shing me tog gi char phab pas dus gsum kun tu dge legs kyi snang ba rgya cher spel bar bya'o/__/ces pa'ang 'khor lo'i mgon po 7_'jam dbyangs mkhyen brtse rin po che thub bstan chos kyi rgya mtsho'i zhal snga nas zab chos 'di dag gi bgo skal thob pa phun tshogs rnam rgyal du 'bod pas mdo khams rdzong sar bkra shis lha rtse'i rang gnas kyi khang bur gter gzhung las dkyus su bsgrig pa ste 'dis kyang mtsho skyes bla ma'i bstan pa la shin tu sman pa'i rgyur gyur cig__yi ge pa ni rang gcung dkon mchog rgyal mtshan no//mang+ga laM//__//

Footnotes

Other Information