འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་གསང་བླ་ན་མེད་པ་སྤྱིའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ལམ་བཟང་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title 'od gsal rdzogs pa chen po yang gsang bla na med pa spyi'i khyad par gyi khrid yig lam bzang ye shes snying po JKW-KABAB-17-TSA-023.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 17, Text 23, Pages 531-714 (Folios 1a to 92b2)
Author ཨ་འཛོམས་འབྲུག་པ་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation A 'dzoms 'brug pa 'gro 'dul dpa' bo rdo rje. 'od gsal rdzogs pa chen po yang gsang bla na med pa spyi'i khyad par gyi khrid yig lam bzang ye shes snying po. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 17: 531-714. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Dzogchen - rdzogs pa chen po  ·  Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
Cycle ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་ (lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-17-TSA-Karchag
Colophon

།ཅེས་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་གི་ཁྱད་པར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་གོ་སླ་གནད་འདུས་ཞིག་བྲིས་ཤིག་ཅེས་པའི་བཀའ་ལུང་དང༌། བྱང་གཏེར་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་༢ ཟུར་ཆེན་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་གྱི་ཡང་སྲིད། མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་སྲས་ཐུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ་བྲག་གི་མཁན་ཟུར་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྣམ་རྒྱལ་པས་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་ཁྱད་པར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་གོ་སླ་གནད་འདུས་ཞིག་བྲི་དགོས་ཞེས། དངོས་རྫས་ཕྱག་རིངས་བརྐྱངས་པའི་གནང་སྦྱིན་ལན་གསུམ་བར་རྒྱ་ཆེན་བཅས་བསྐུལ་བ་དང༌། ལམ་འདི་ལ་མོས་པ་ཆེ་བ་སྒྲུབ་བརྩོན་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་གུ་རུ་སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོགས་ཟངས་གསེར་ཅན་གྱི་འདྲ་འབག་གི་སྐྱེས་བཅས་ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་གི་ཁྱད་པར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་འབྲི་དགོས་ཚུལ་བསྐུལ་བས་རྐྱེན་བྱས། ད་ལྟ་རང་དང་ལམ་འདི་ལ་མོས་པ་རྣམས་དང༌། མ་འོངས་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་གདམས་ངག་གི་ལམ་མི་ནོར་བའི་བརྗེད་བྱང་ལྟ་བུ་ལ་དམིགས་ཏེ། རིས་མེད་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་ལམ་འདི་སོགས་ཀུན་གྱི་གྲལ་མཐར་འཁོད་པ་རིག་འཛིན་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་རྩལ་དུ་འབོད་པའི་གདོལ་སྤྱོད་པ་དེས་རང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རྩ་དགུར་སོན་པའི་ལྕགས་ཁྱི་སྟོན་ཟླ་ར་བ། ལྕེ་བཙུན་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་འོད་ཕུང་དུ་གཤེགས་པའི་ཚེས་བཅུའི་དུས་མཆོད་ཉིན་རྫོགས་པར་བྲིས་པའི་ཡི་གེའི་འདུ་བྱེད་རང་སློབ་སྐལ་བཟང་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བགྱིས་ཏེ། རང་གནས་བཀྲ་ཤིས་དུང་དཀར་འཁྱིལ་འདྲའི་རི་ཞོལ་འོད་གསལ་ཐེག་མཆོག་གླིང་ནས་ལེགས་པར་སྤེལ་བས་སྨོན་པའི་གནས་ཀུན་དེ་དེ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག དགེའོ། དགེའོ། །དགེའོ།།

ces 'od gsal sprul pa'i rdo rje'i zhal snga nas lce btsun snying thig gi khyad par gyi khrid yig go sla gnad 'dus zhig bris shig ces pa'i bka' lung dang/__byang gter bstan pa'i rgyal mtshan 2_zur chen chos dbyings rang grol gyi yang srid/__mkhyen brtse ye shes rdo rje'i sku sras thub bstan rdo rje brag gi mkhan zur dam pa bsod nams rnam rgyal pas dgongs pa zang thal thun mong thun min khyad par gyi khrid yig go sla gnad 'dus zhig bri dgos zhes/__dngos rdzas phyag rings brkyangs pa'i gnang sbyin lan gsum bar rgya chen bcas bskul ba dang/__lam 'di la mos pa che ba sgrub brtson pad+ma rgyal mtshan gyis gu ru seng ge sgra sgrogs zangs gser can gyi 'dra 'bag gi skyes bcas lce btsun snying thig gi khyad par gyi khrid yig 'bri dgos tshul bskul bas rkyen byas/__da lta rang dang lam 'di la mos pa rnams dang/__ma 'ongs skal ldan rnams kyi gdams ngag gi lam mi nor ba'i brjed byang lta bu la dmigs te/__ris med rgyal bstan spyi dang lam 'di sogs kun gyi gral mthar 'khod pa rig 'dzin sna tshogs rang grol rtsal du 'bod pa'i gdol spyod pa des rang lo drug cu rtsa dgur son pa'i lcags khyi ston zla ra ba/__lce btsun seng+ge dbang phyug 'od phung du gshegs pa'i tshes bcu'i dus mchod nyin rdzogs par bris pa'i yi ge'i 'du byed rang slob skal bzang zla ba rgyal mtshan gyis bgyis te/__rang gnas bkra shis dung dkar 'khyil 'dra'i ri zhol 'od gsal theg mchog gling nas legs par spel bas smon pa'i gnas kun de de bzhin 'grub par gyur cig__dge'o/__dge'o/__/dge'o//

[edit]
༄༅། །འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་གསང་བླ་ན་མེད་པ་སྤྱིའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ལམ་བཟང་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་བཞུགས་སོ།།

ངོ་བོ་ཀ་དག་སྤྲོས་པ་ལས་འདས་གཏིང་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་འདུས་མ་ཡེ་བྱས་འོད་གསལ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ཁྱབ་གདུལ་བྱ་གང་འདུལ་དེར་སྣང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །ཐ་དད་མ་ཡིན་རྡོ་རྗེའི་བླ་མར་སྒོ་གསུམ་གུས་པས་འདུད། །སྐུ་གསུམ་སྟོན་པས་གདུལ་བྱའི་ཁམས་དབང་པོ། །སོ་སོར་འདུལ་བྱེད་ཐེག་པ་མཐའ་ཡས་པའི། །རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོའི་དོན། །མངོན་སུམ་སྟོན་བྱེད་ལམ་འདི་གསལ་བར་བྱ། །རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་སྤྱྀ། །ཁྱད་པར་སྲོག་བདག་རྣམ་གསུམ་ཐ་ཚིག་བདག །རང་དོན་ཆོས་བརྒྱད་དུག་གིས་མ་བསླད་ཅིང༌། །གཞན་ཕན་ཕྱིར་ན་དགྱེས་བཞིན་གནང་བ་སྩོལ། །དེ་ལ་རང་ལུགས་གཏེར་ཁ་གསར་རྙིང་གང་རུང་གི་སྔོན་འགྲོ་ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་གྱི་ཁྲིད་ཉན་ཅིང་གོ་མྱོང་གིས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པར་བྱས་ཏེ། དངོས་གཞི་ཁྱད་པར་གྱི་ཁྲིད་ལ་གཉིས། ཆོས་སྤྱིའི་འཇུག་སྒོ་དང༌། ཆོས་ཉིད་རང་ལུགས་ཀྱི་འཇུག་སྒོའོ། །དང་པོ་ནི་རྒྱུད་གསང་བ་སྙིང་པོ་ལས། མ་རྟོགས་པ་་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན། དང་ལོག་པར་་་མུ་སྟེགས་ཆག་ཆད། རྟོགས། །ཕྱོགས་་་་ཐེག་དམན་ཉན་རང་གཉིས། རྟོགས་ཡང་དག་ཉིད་མ་་་ཐེག་ཆེན་དབུ་སེམས། རྟོགས། །འདུལ་བ་་་་་བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་རྒྱུད། དགོངས་པ་་་་་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད། གསང་བ་དང༌།་་་་་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གཉིས་མེད་ཀྱི་རྒྱུད། རང་བཞིན་གསང་བའི་དོན་རྣམས་ཏེ།་་་་་་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཨ་ཏི་ཡོ་གའི་རྒྱུད། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་དགོངས་ཉམས་ལས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གིས་རིམ་པར་སྟོན་པ་སྟེ། རྩ་བའི་དང་པོ། ཇི་ལྟར་དབུལ་པོའི་ཁྱིམ་གྱི་གཏེར་བཟང་པོ༔ རང་ལ་ཡོད་ཀྱང་དེ་ཉིད་མ་རིག་པས༔ དབུལ་པོའི་རང་བཞིན་འགྱུར་བ་མེད་པ་ལྟར༔ མ་རིག་རྟོག་པའི་དྲྭ་བར་འཐུམ་ཆེས་པའི༔ མ་རྟོགས་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་སྙིང་རེ་རྗེ༔ ཞེས་པ་ལྟར། མ་རྟོགས་པའི་སེམས་ཅན་མ་རིག་གསུམ་གྱིས་བཅིངས་ཤིང་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སུ་འཁྲུལ་ཏེ་ཆགས་སྡང་གི་ལས་ཟག་བཅས་དགེ་སྡིག་གཉིས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཁམས་གསུམ་དུ་འཁོར་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་ལས་མ་འདས་སོ། །རྩ་བའི་གཉིས་པ་ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ཇི་ལྟར་རྣལ་མའི་ལམ་ལ་རྒྱབ་ཕྱོགས་ནས༔ ལོག་པའི་འདུ་ཤེས་ཤིན་ཏུ་མི་ཟད་པས༔ རྟག་ཆད་ཁ་ན་མ་ཐོའི་གྲུབ་པའི་མཐའ༔ ཕྱོགས་གཅིག་ཁོ་ནར་འཛིན་པའི་དཀའ་ཐུབ་ཅན༔ ལོག་རྟོགས་མུ་སྟེགས་ཅན་དག་ཉོན་རེ་མོངས༔ ཞེས་པས། མུ་སྟེགས་པ་ལ་ལྟ་ལོག་སུམ་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་ཡོད་དེ། བསྡུ་ན་རྟག་ཆད་གཉིས་སུ་འདུ། དེའང་ཚེ་སྔ་ཕྱི་དང༌། ལས་རྒྱུ་འབྲས་མེད་པར་འདོད་པའི་ཆད་ལྟ་བ། རང་བཞིན་རྟག་པར་འདོད་པའི་གྲངས་ཅན་པ་དང༌། བྱེད་པ་པོ་རྟག་པར་འདོད་པའི་དབང་ཕྱུག་པ་དང་ཁྱབ་འཇུག་པ་རྡུལ་ཕྲན་རྟག་པར་འདོད་པའི་བྱེ་བྲག་པ། རིག་པ་རྟག་པར་འདོད་པའི་ཚངས་པ་བ། ངོ་བོ་ཉིད་རྟག་པར་འདོད་པའི་གཅེར་བུ་བ། རིག་བྱེད་ཀྱི་གསང་བར་སྨྲ་བ་སོགས་རྟག་ལྟ་ཅན་ཏེ་ལོག་པར་ལྟ་བའོ། །རྩ་བའི་གསུམ་པ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལའང་དགུ་སྟེ། སྲས་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལས། ཇི་སྲིད་སེམས་ཅན་བློ་མང་བས༔ དེ་སྲིད་ཐེག་པ་བསམ་ཡས་པ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ང་ཡིས་བསྟན༔ འོན་ཀྱང་དབང་པོའི་བྱེ་བྲག་ལས༔ ཐེག་པའི་རྣམ་གྲངས་དགུ་རུ་བསྟན༔ ཀུན་འབྱུང་འདྲེན་དང་དཀའ་ཐུབ་རིག༔ དབང་བསྒྱུར་ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པའོ༔ ཞེས་པས་ཕྱི་ཀུན་འབྱུང་འདྲེན་པའི་ཐེག་པ་གསུམ་ནི། དགོངས་ཉམས་ལས། གདོད་ནས་དག་པའི་སེམས་ཉིད་ནམ་མཁའི་ཁམས༔ ཤེས་བྱའི་ཆོས་ཀྱིས་ཅི་ལྟར་བཙལ་བྱས་ཀྱང་༔ སྲིན་བུའི་ཁ་ཆུས་དེ་ཉིད་འཆིང་བ་ལྟར༔ དོན་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་པའི་མངོན་ཞེན་ཅན༔ ཉན་ཐོས་འགོག་པའི་བློ་ཅན་ཨ་ཐང་ཆད༔ ཅེས་པས། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་བི་མ་ལའི་ཞལ་ལུང་ལྟར་འཆད་ན་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་བདུན་ཏེ། དང་པོ་འཇུག་པའི་སྒོ་ནི། སྡུག་བསྔལ་བ། ཀུན་འབྱུང་བ། ལམ་དང༌། འགོག་པ་སྟེ་བདེན་པ་བཞིའི་སྒོ་ནས་འཇུག་པའོ།

།གཉིས་པ་ལ་རྟོགས་པའི་ལྟ་བ་ནི། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་རྟོགས་ལ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་པ་མ་རྟོགས་པའོ། །དེའང་གང་ཟག་གི་བདག་ནི་སྟོང་ཞིང་བདག་མེད་པར་རྟོགས་པའོ། །ཆོས་ཀྱི་བདག་ནི་ཕྱི་བཟུང་བའི་ཡུལ་དང་ནང་འཛིན་པའི་སེམས་གཉིས་དོན་དམ་དུ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ཡོད་པར་འདོད་དོ། །གསུམ་པ་སྒོམ་པ་ནི། འགོག་པའི་ཞི་གནས་རྐྱང་པ་དེ་ཚོགས་དྲུག་གི་ཡུལ་འགོག་ནས་སྒོམ་པའོ། །བཞི་པ་སྤྱོད་པ་ནི། ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་རང་དོན་ཁོ་ན་འབའ་ཞིག་ཏུ་སྤྱོད་དོ། །ལྔ་པ་འབྲས་བུ་ནི། སྐྱེས་བུ་ཟུང་བཞི་ཡ་བརྒྱད་ཀྱི་མཐར་དགྲ་བཅོམ་པའི་ས་འཐོབ་པའོ། །དྲུག་པ་ཐོབ་པའི་དུས་ནི། ཐེག་པ་སྤྱི་ལྟར་ན། སྲིད་པ་གཉིས་དང་གསུམ་ལ་སོགས་པས་དགྲ་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་འདོད་དོ། །རབ་ཀྱིས་བསྐལ་པ་བརྒྱ། འབྲིང་གིས་ཉིས་བརྒྱ། ཐ་མས་སུམ་བརྒྱ་ན་འབྲས་བུ་འཐོབ་བོ། །བདུན་པ་རང་གཞན་གྱི་དོན་བྱེད་པ་ནི། རང་གི་ཉོན་མོངས་པ་དུག་ལྔ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་ཐབས་ཁོ་ན་ལ་བརྩོན་པར་བྱེད་དོ། །རྩ་བའི་བཞི་པ་ཡང༌། འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་རང་གི་སེམས༔ བཅས་བཅོས་མེད་པའི་ངང་དུ་སངས་རྒྱས་པ༔ མ་རིག་རྟེན་འབྲེལ་འཁོར་བའི་ཆོས་འཁོར་ལ༔ འདུ་ཤེས་གཅིག་ཏུ་གཞུངས་པའི་ཕྱོགས་འཛིན་ཅན༔ རང་རྒྱལ་བཅོས་མའི་སངས་རྒྱས་ཉམས་རེ་དགའ༔ ཞེས་པས། རང་རྒྱལ་གྱི་ཐེག་པ་ལ་བདུན་ཏེ། དང་པོ་འཇུག་པའི་སྒོ་ནི། རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ལམ་དུ་འཇུག་སྟེ། དེའང་རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་དེ་ལུགས་སུ་འབྱུང་བས་འཁོར་བ་དང༌། ལུགས་ལས་ལྡོག་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཤེས་པར་བྱེད་དོ། །གཉིས་པ་ལྟ་བ་ནི། བདེན་པ་གཉིས་ལས་ཕྱི་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བདེན་པ་རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་སྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་འདོད། དོན་དམ་དུ་བདག་མེད་པ་གང་ཟག་གི་ཉན་ཐོས་དང་མཚུངས། ཆོས་ཀྱི་བདག་ལ་ཕྱི་བཟུང་བའི་ཡུལ་སྟོང་པར་འདོད། ནང་འཛིན་པའི་སེམས་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པར་འདོད་པའོ། །གསུམ་པ་སྒོམ་པ་ནི། གོང་དུ་བཤད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་སྟོང་པར་བསྒོམ་པའོ། །བཞི་པ་སྤྱོད་པ་ནི། གཙོ་བོ་རང་དོན་འབའ་ཞིག་ཏུ་གཉེར། ལུས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་སོགས་པས་གཞན་དོན་འགའ་ཞིག་ལ་ཡང་སྤྱོད་དོ། །ལྔ་པ་འབྲས་བུ་ནི། ཡིད་བཞིན་བདེ་བའི་ས་འཐོབ་བོ། །དྲུག་པ་ཐོབ་པའི་དུས་ནི། ཐེག་པ་ཐུན་མོང་བའི་ལུགས་ལྟར་ན། བསེ་རུ་ལྟ་བུའི་རང་རྒྱལ་གྱི་བསྐལ་པ་བརྒྱའི་ཚོགས་སྔོན་དུ་བསགས་ཏེ། སྲིད་པ་ཐ་མའི་དུས་སུ་ཚེ་གཅིག་གི་ལམ་བཞི་མངོན་དུ་བྱེད་པ་དང༌། ཚོགས་སྤྱོད་གཉིས་ཀྱི་སྲིད་པ་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་མཐར་རང་རྒྱལ་དགྲ་བཅོམ་མངོན་དུ་བྱེད་པར་འདོད་དོ་་་་མཆན། གོང་གི་ཉན་ཐོས་དང་མཚུངས་སོ། །བདུན་པ་རང་གཞན་གྱི་དོན་ནི་སྤྱོད་པའི་སྐབས་སུ་བསྟན་ཏོ། །རྩ་བའི་ལྔ་པ། ཡང༌། གདོད་ནས་རང་རྩལ་རྫོགས་པའི་སེམས་ཉིད་དེ༔ མ་བཅོས་གཉུག་མའི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པ་ལ༔ བདེན་གཉིས་ཚིག་ལ་འཆེལ་བའི་རྟོག་དཔྱོད་ཀྱིས༔ ཡིན་ཚུལ་བཅོས་མར་གཏོང་བའི་ཚུལ་འཆོས་ཅན༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གྲུབ་མཐའ་ཕྱི་ཐག་རིང་༔ ཞེས་ཐེག་དམན་གྱི་རབ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ལའང་བདུན་ནི། དང་པོ་འཇུག་པའི་སྒོ་ནི། བདེན་པ་གཉིས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གི་སྒོ་ནས་འཇུག་པའོ། །གཉིས་པ་ལྟ་བ་ནི། ཆོས་དང་གང་ཟག་གཉིས་ཀ་བདག་མེད་སྟོང་པར་རྟོགས་པ་སྟེ། རྨོངས་པའི་སྒྲིབ་གཡོག་དང་བྲལ་བ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་སྒོམ་པ་ནི། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཏིང་འཛིན་ཞི་ལྷག་ཟུང་འཇུག་ཏུ་བསྒོམ་པའོ། །བཞི་པ་སྤྱོད་པ་ནི། རང་དོན་དུ་མི་དགེ་བཅུ་སྤང༌། གཞན་དོན་དུ་དགེ་བཅུ་བསྒྲུབ་ནས་གཙོ་བོར་གཞན་དོན་འབའ་ཞིག་ལ་གཉེར་བ་ཡིན་ནོ། །ལྔ་པ་འབྲས་བུ་ནི། ས་བཅུ་རིམ་གྱིས་བགྲོད་དེ་མཐར་ཕྱིན་བཅུ་གཅིག་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་ས་ནོན་པའོ། །དྲུག་པ་ཐོབ་པའི་དུས་ནི། བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་གསུམ་ན་ཐོབ་བོ། །བདུན་པ་རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་དོན་ནི། རང་དོན་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་སྒོ་ནས་གཞན་དོན་ཁོ་ན་ལ་སྤྱོད་པར་བྱེད་དོ། །དེ་རྣམས་ཀྱང་རིམ་པར་འོག་མ་ལས་གོང་མ་འཕགས་སོ། །དེ་དག་དབང་པོ་ཐ་མའི་ལམ་སྟེ་སྡེ་སྣོད་རྒྱུ་ཡི་ཐེག་པ་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །རྩ་བའི་དྲུག་པ་འབྲས་བུ་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་དྲུག་སྟེ། ཕྱི་དཀའ་ཐུབ་རིགས་བྱེད་ཀྱི་ཐེག་པ་གསུམ་ནི། ཡང་སྔ་མ་ལས། བཟང་ངན་བླང་དོར་མེད་པའི་སེམས་ཉིད་ལ༔ གཙང་བཙོག་སྤང་ལེན་སྒྲིན་པོའི་ལྷད་ཀྱིས་བསླད༔ གཉིས་མེད་དོན་ལ་གཉིས་འཛིན་གཟུགས་ཀྱིས་བཅོས༔ ཐོབ་བྱ་མེད་ལ་གོ་འཕང་དོན་གཉེར་བའི༔ བྱ་རྒྱུད་ཀྲི་ཡའི་གྲུབ་མཐའ་ཉམས་རེ་མཚར༔ ཞེས་པས་ཀྲི་ཡའི་ཐེག་པ་ལའང་བདུན་ཏེ། དང་པོ་འཇུག་པའི་སྒོ་ནི། ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲ་ལྡན་པས་འཇུག །ཁྲུས་ལའང་ཕྱི་ཆུའི་ཁྲུས། ནང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་སྒོམ་པའི་ཁྲུས་སོ། །གཙང་སྦྲ་ནི་ཟས་དཀར་གསུམ་དང་མངར་གསུམ་ཟ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་འཇུག་གོ

།གཉིས་པ་རྟོགས་པའི་ལྟ་བ་ནི། དོན་དམ་པར་ཡང་དག་པའི་མཐའ་བཞི་དང་བྲལ་བའི་ཆོས་ཉིད་དུ་བལྟ། ཀུན་རྫོབ་ནི་གོང་གི་དེ་རྟོག་པའི་ཡོན་ཏན་རིགས་གསུམ་གྱི་ལྷར་བལྟ་ཞིང་སྣང་བར་འདོད་དོ། །གསུམ་པ་སྒོམ་པ་ནི། བདག་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་དང་ལྷ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་གཉིས་རྗེ་དང་ཁོལ་གྱི་ཚུལ་དུ་བལྟ་ཞིང་བསྒོམ། ཏིང་ངེ་འཛིན་མཚན་བཅས་ལྷའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་མཚན་མེད་དེ་བཞིན་ཉིད་བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་སྤྱོད་པ་ནི། རང་གཞུང་གི་རྩ་བ་ལྔ་དང་ཡན་ལག་གཉིས་ཏེ་བདུན་རང་གཞན་གཉིས་ཀྱི་དོན་དུ་སྤྱོད་པ་ཡིན་ནོ། །ལྔ་པ་འབྲས་བུ་ནི། རིགས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ས་ཐོབ་བོ། །དྲུག་པ་ཐོབ་པའི་དུས་ནི། སྐྱེ་བ་བཅུ་དྲུག་གམ་བདུན་ན་འཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །བདུན་པ་འགྲོ་བའི་དོན་ནི། རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་དོན་དུ་ཕྲིན་ལས་བཞི་ལ་སྤྱོད་པ་ཡིན་ནོ། །རྩ་བའི་བདུན་པ་ཡང༌། བཟང་ངན་འཕེལ་འགྲིབ་མེད་པའི་གནས་ལུགས་ལ༔ ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པའི་ཐ་སྙད་གདགས་ན་ཡང་༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་སྤྱོད་པའི་དངོས་འཛིན་བློས༔ བྱར་མེད་བྱ་བར་གཡེལ་བའི་གྲུབ་མཐའ་ཅན༔ སྤྱོད་རྒྱུད་ཨུ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཐང་རེ་ཆད༔ ཅེས་པས། ཨུ་པ་ལའང་བདུན་ཏེ། དང་པོ་འཇུག་པའི་སྒོ་ནི། ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲ་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཇུག་གོ །གཉིས་པ་ལྟ་བ་ནི་གོང་མ་དང་མཐུན་ནོ། །གསུམ་པ་སྒོམ་པ་ནི། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཞི་ལྡན་དུ་བསྒོམ་སྟེ། བདག་གི་དེ་ཁོ་ཉིད་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་བསྒོམ། ལྷའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་མདུན་དུ་བསྒོམ། ཡིག་འབྲུའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཀའི་ཐུགས་ཀར་ས་བོན་བསྒོམ། བཟླས་བརྗོད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བདག་དང་ཡེ་ཤེས་པ་གཉིས་འཕྲོ་འདུའི་ཚུལ་དུ་བསྒོམ་མོ། །བཞི་པ་སྤྱོད་པ་གོང་དང་མཐུན་ནོ། །ལྔ་པ་འབྲས་བུ་ནི། རིགས་བཞི་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ས་འཐོབ་བོ། །དྲུག་པ་ཐོབ་པའི་དུས་ནི། སྐྱེ་བ་ལྔའམ་བདུན་ན་འཐོབ་བོ། །བདུན་པ་མཛད་པའི་འགྲོ་དོན་ནི་གོང་དང་མཚུངས་ཏེ། རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་དོན་བྱེད་པའོ། །རྩ་བའི་བརྒྱད་པ། ཡང༌། ཕྱི་ནང་བར་མཚམས་མེད་པར་དྲན་པའི་གཤིས༔ བཅོས་མའི་བློ་དང་བྲལ་བའི་སེམས་ཉིད་ལ༔ ཟབ་གསལ་ཕྱག་རྒྱར་བཅོས་པའི་རྣམ་རྟོག་ཅན༔ རྣལ་འབྱོར་ཡོ་གའི་གྲུབ་མཐའ་ཆོད་དེ་ཆུང་༔ ཞེས་པས། ཡོ་གའི་ཐེག་པ་ལའང་བདུན་ཏེ། དང་པོ་འཇུག་པའི་སྒོ་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་གཙོ་བོར་འདོན་པའི་སྒོ་ནས་འཇུག་གོ །གཉིས་པ་ལྟ་བ་ནི། དོན་དམ་པ་ཆོས་དབྱིངས་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་བལྟ། ཀུན་རྫོབ་ནི་གོང་གི་དེ་ལྟར་རྟོགས་པའི་འབྲས་བུ་རིགས་ལྔའམ་རྡོ་རྗེའི་རིགས་ལྷ་ཚོགས་སུ་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་སྒོམ་པ་ནི། མཚན་བཅས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་ལྷ་བསྒོམ་སྟེ། མཚན་མེད་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལ་རྟག་ཏུ་མཉམ་པར་འཇོག་པར་བྱེད་དོ། །ལྷ་བསྒོམ་དུས་ཀྱང་བདག་དམ་ཚིག་པ་དང་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པ་གཉིས་མཉམ་པ་སྤུན་གྲོགས་ལྟ་བུར་བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་སྤྱོད་པ་ནི། རིགས་ལྔའི་སྡོམ་བཟུང་ལྟར་གཞུང་བཞིན་སྤྱོད་དོ། །ལྔ་པ་འབྲས་བུ་ནི། ཕྱི་ནང་རྣམ་པར་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས་ཏེ་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་རྣམ་དག་གི་ས་འཐོབ་བོ། །དྲུག་པ་ཐོབ་པའི་དུས་ནི། སྐྱེ་བ་ལྔའམ་གསུམ་ན་འཐོབ་བོ། །བདུན་པ་འགྲོ་དོན་ནི། མཛད་པའི་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིས་བདག་གཞན་གཉིས་ཀའི་དོན་སྤྱོད་པར་བྱེད་དོ། །ཐེག་པ་གསུམ་པོ་དེའང་གོང་ནས་གོང་དུ་རིམ་པར་འཕགས་ཏེ་དབང་པོ་འབྲིང་གི་དོན་དུ་དགོངས་པ་སྔགས་ཕྱི་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ལམ་གྱི་རིམ་པ་དེ་ལྟར་སྤྱད་ཅིང་མཐའ་བཞིའི་དྲི་མ་རྣམས་རང་ཤུགས་ཀྱིས་སངས་ཏེ་འབྲས་བུ་འཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །རྩ་བའི་དགུ་པ་ནང་དབང་བསྒྱུར་ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་གསུམ་ནི། སྔ་མ་ལས། ཞལ་ཕྱག་མཚན་མ་བྲལ་བའི་སེམས་ཉིད་ལ༔ སྣང་སྲིད་ལྷ་སྐུར་ལྟ་བའི་གོལ་བ་དང་༔ སྒྲར་གྲགས་སྔགས་སུ་གོལ་བའི་འཛིན་རྟོག་ཅན༔ མ་ཧཱ་ཡོ་གའི་ལམ་གྱིས་འདི་མི་མཐོང་༔ ཞེས་པས། མ་ཧཱ་ཡོ་ག་ལའང་བདུན་ལས། དང་པོ་འཇུག་པའི་སྒོ་ནི། བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འབྲེལ་ཐབས་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པ་ལ་བསླབ་པའི་སྒོ་ནས་འཇུག་གོ

།གཉིས་པ་ཆོས་ཉིད་དུ་རྟོགས་པའི་ལྟ་བ་ནི། འཁོར་འདས་ལམ་གསུམ་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་རིག་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྟོང་གསལ་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཡེ་ཤེས་སུ་བལྟའོ། །གསུམ་པ་སྒོམ་པ་ནི། གཙོ་བོར་ལྷའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡོངས་རྫོགས་སམ་ཆོ་ག་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་རྫོགས་རིམ་བློ་འདས་ཆོས་ཉིད་སྤྲོས་བྲལ་གྱྀ་ངང་ལ་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་སྤྱོད་པ་ནི། རྩ་བ་གསུམ། ཡན་ལག་ཉེར་ལྔ། སྦྱོར་བ་དང་སྒྲོལ་བ། རྟོག་བྲལ་སྤང་བླང་མེད་པར་སྤྱོད་པའོ། །ལྔ་པ་འབྲས་བུ་ནི། ངོ་བོ་སྐུ་ལྔ་འཐོབ་པ་སྟེ་པདྨ་ཅན་གྱི་ས་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །དྲུག་པ་ཐོབ་པའི་དུས་ནི། བརྩོན་འགྲུས་དང་དམ་ཚིག་ལྡན་པས་ཚེ་གཅིག་ལ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །བདུན་པ་དོན་གཉིས་ནི། ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིས་རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་དོན་ལ་སྤྱོད་པའོ། །རྩ་བའི་བཅུ་པ་ནི། ཡང༌། འབད་རྩོལ་རྒྱུ་ལ་མ་ལྟོས་སེམས་ཀྱི་ངང་༔ འབྲས་བུ་ལམ་དུ་བྱེད་པའི་ཆོས་ཉིད་ལ༔ རྩ་རླུང་སེམས་ཀྱི་ངལ་བསོས་དབུགས་འབྱིན་པའི༔ སྤྲོས་བཅས་ཨ་ནུའི་གྲུབ་མཐའ་ཐང་རེ་ཆད༔ ཅེས་པས། ཨ་ནུ་ལའང་བདུན་ཏེ། དང་པོ་འཇུག་པའི་སྒོ་ནི། དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་སྒོ་ནས་འཇུག་སྟེ་རང་བཞིན་གྱི་སེམས་ཉིད་ལ་སྤྱོད་པའོ། །གཉིས་པ་ལྟ་བ་ནི། འཁོར་འདས་གཉིས་སྣང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་རིག་པ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་རྣམ་པ་ཀུན་གྱི་མཆོག་དང་ལྡན་པར་རྟོགས་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་སྒོམ་པ་ནི། རིམ་གྱིས་པ་དང་ཆོ་ག་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་འབྲས་ཅན་མ་ཡིན་ཏེ། སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སམ་མཉམ་རྫོགས་སུ་བསྐྱེད་དེ། རྩ་ཁམས་འཁོར་ལོ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒོམ་པར་བྱེད་དོ། །བཞི་པ་སྤྱོད་པ་ནི། གོང་ལྟར་མ་ཧཱ་དང་མཐུན་ཞིང༌། རླུང་དང་ཙཎྜ་ལཱིའི་བདེ་དྲོད་འབར་འཛགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་སྤྱོད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ལྔ་པ་འབྲས་བུ་ནི། ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དེས་ཡི་གེ་འཁོར་ལོ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ས་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །དྲུག་པ་ཐོབ་པའི་དུས་ནི། ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་འཕགས་ཏེ་ཚེ་གཅིག་ལ་འཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །བདུན་པ་འགྲོ་དོན་ནི། ལྟ་སྒོམ་བྱ་རྩོལ་དང་བྲལ་བའི་ངང་ནས་ལས་བཞི་ཞར་བྱུང་དུ་སྤྱོད་ཅིང་འགྲོ་བ་འདུལ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པ་ནས་འབྲས་བུ་ཡང་གསང་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་བར་དུ་ལམ་འོག་མ་ནས་རིམ་པར་གོང་མ་གོང་མ་འཕགས་པ་ནི་སྤྲོས་མི་དགོས་ཀྱང༌། ནང་རྒྱུད་ཡོ་ག་གསུམ་ནང་གསེས་གསུམ་གསུམ་དུ་དབྱེ་ནས་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་གཞི་ལམ་འབྲས་བུ་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གསུམ་གྱི་ཚུལ་དུ་གསུངས་མོད་ཀྱང༌། སྐབས་འདིར་ཐེག་རྩེ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ནི་ཀུན་དང་མཐུན་ལ་ཀུན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་དབྱེ་བ་དང༌། གང་ཟག་གི་ཁྱད་པར་རང་ལུགས་ལ་དབང་པོ་རབ་འབྲིང་ཐ་མ་གསུམ་ལ་ནང་གསེས་དགུར་དབྱེ་བའོ། །བསྡུ་ན་རིག་པ་རང་སྣང་གི་བློ་ཅན་དང༌། སྣང་བ་ཡུལ་གྱི་བློ་ཅན་གཉིས་སུ་འདུ་གསུངས།

དང་པོ་ནི། ཚེ་རབས་ཀྱི་བླ་མ་དང་སློབ་མ་རང་གི་སྐལ་བ་རིག་པ་རང་སྣང་གི་བློ་ཅན་ནམ་དབང་པོ་རྣོན་པོ་རྒྱུའི་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་གཉིས་རྟེན་འབྲེལ་འཛོམས་ནས་ལམ་སྦྱོང་བགྲོད་ལ་མི་ལྟོས་པར་སྐད་ཅིག་གིས་གྲོལ་བ་དང༌། གཉིས་པ་བླ་མ་བརྟེན་ཚུལ་ལ་མི་རྨོངས་ཤིང༌། མོས་གུས་ལམ་དུ་ཁྱེར་ནས་ལམ་ཟབ་མོ་བླའི་རྣལ་འབྱོར་ཁོ་ནར་གཅིག་ཆོག་ཏུ་བརྩོན་ནུས་པ་དག་ལ། དགོངས་བརྒྱུད་དོན་གྱི་འཕོ་བ་བསྐུར་ཐོབ་བྲལ་བ་ཆོས་དབང་སེམས་ལ་ཐོབ་པ་ཞེས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཕྱག་རྫོགས་བརྒྱུད་པ་སྔ་མའི་རྣམ་ཐར་ཚད་མས་ཀྱང་གྲུབ་མོད། ད་དུས་སྙིགས་མའི་གདུལ་བྱ་དེ་འདྲ་ཉིན་སྐར་ལས་དཀོན་ཞིང༌། གནས་ལུགས་ཁོ་ན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་དང་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་བར་ནས་འཛོལ་ཞིང་ཉམས་དང་རྟོགས་པ་ཤན་མ་ཕྱེས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་མྱུར་ལམ་ཟབ་མོ་ནོར་གོལ་གྱི་འཕྲང་ལ་ཤོར་བ་མང་བས། དེ་ངོས་འཛིན་ཞིང་བསལ་བའི་ཐབས་ཁོ་ན་གནད་ཆེ་བའི་ཕྱིར། ཕྱི་ཐོས་པས་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡིན་པར་འདུག །ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་མི་ཆོག་དེའི་དོན་ལ་བསམ་སྟེ། ནང་སྒོམ་པས་སེམས་ཉིད་གཏན་ལ་དབབ་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འདོད་པ་ནི་དོན་ལ་རྟོན་པའི་ཆོས་སུ་ངེས་ཀྱང༌། ད་དུས་ཐོས་པ་ཆེ་རུང་རང་རྒྱུད་གཏན་ལ་དབབ་མ་ནུས་ཤིང་ཁ་ཕྱིར་བལྟས་ང་རྒྱལ་གྱི་སྣོན་མ་དང༌། སྒོམ་ཡུན་རིང་ཡང་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་བླ་མའི་མན་ངག་གིས་མ་ཟིན་པའི་སྐྱོན་གྱིས་དོན་དམ་གནས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་བ་ཇི་བཞིན་པ་མི་རྟོགས་ཤིང༌། ཕལ་ཆེར་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་དུ་སོང་བ་འདི་ནི་རང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་བརྟགས་ན་ཤེས་པ་འདིའོ། །དོན་ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་དུ་གྲགས་པའི་བབས་སོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་འདུ་ཞིང༌། དེའང་ཕྱག་རྫོགས་དབུ་གསུམ་གྱི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་འབྲས་བཞིར་འདུ། དེ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་མས་འཕགས་པ་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོར་འདུའོ། །དེ་དག་བློ་རིམ་གསུམ་ལ་དགོངས་ཏེ་སེམས་ཀློང་མན་ངག་སྡེ་གསུམ་དུ་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱིས་བཀྲལ། དེའང་དུས་དང་གདུལ་བྱར་དགོངས་ཏེ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཤྲཱི་སིདྷས་མན་ངག་སྟེ་སྐོར་ཚོ་བཞིར་ཕྱེས་པའི་ནང་ནས་ཡང་གསང་བླ་ན་མེད་པ་གདུལ་བྱ་འདུལ་བྱེད་དུས་སུ་བབ་པ་ནི་བཀའ་གཏེར་ལུང་བསྟན་མང་པོ་ནས་གསལ་བ་ལྟར། འདུལ་བྱེད་དེ་ལྟར་ཡིན་ནའང༌། གདུལ་བྱའི་སྐལ་བ་དང་བློའི་རིམ་པ་ནི། རྣལ་འབྱོར་བཞི་རིམ་པས་ཀྱང་རིགས་ཅན་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་ནི་ཅིག་ཅར། ཐོད་རྒལ། རིམ་གྱིས་པའོ། །དེ་ལའང་ཅིག་ཅར་བའི་ཅིག་ཅར། ཅིག་ཅར་བའི་ཐོད་རྒལ། ཅིག་ཅར་བའི་རིམ་གྱིས། ཐོད་རྒལ་བའི་ཅིག་ཅར། ཐོད་རྒལ་བའི་ཐོད་རྒལ། ཐོད་རྒལ་བའི་རིམ་གྱིས། རིམ་གྱིས་པའི་ཅིག་ཅར། རིམ་གྱིས་པའི་ཐོད་རྒལ། རིམ་གྱིས་པའི་རིམ་གྱིས་སུ་བློ་དང་་་་་་གོང་གི་རིགས་ཅན་དགུ་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པར་ཤེས་དགོས། མཆན། སྐལ་པ་གཅིག་ཏུ་མི་ངེས་ལ། སྟོན་བྱེད་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་བླ་མས་དབང་པོ་གོ་རིམས་ལྟར་ལམ་མ་ནོར་བར་བསྟན་ཅིང༌། ཁྱོད་ཀྱིས་འདི་ལྟར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དེ། རང་གིས་གཏན་ནས་མི་ནུས་ན་ལན་གཅིག་གམ། གཉིས་སམ། གསུམ་གྱི་བར་དུ་གནང་བར་ཞུ། མ་གནང་ཚེ་སྲོག་ལ་བབ་ཀྱང་བསྒྲུབ་དགོས་ཏེ། སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱིས་བླ་མས་སློབ་མར་ལོག་པ་བསླབ་མི་སྲིད། གལ་ཏེ་བསླབ་ཀྱང་བཀའ་བཅག་དམྱལ་བར་འགྲོ། །ཞེས་སོགས་མདོ་རྒྱུད་མན་ངག་དུ་མ་ནས་ལུང་དང་ཚད་མའི་རྣམ་ཐར་དཔེ་བཅས་ཡང་ཡང་གསུངས་པས་དེ་ལྟར་བྱ་དགོས་སོ། །སྐབས་སུ་བབས་པ་བྱར་མེད་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྤྲོས་མེད་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ། དེའི་དགོངས་དོན་དང་འཇུག་སྒོ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་དགོངས་ཉམས་རྡོ་རྗེའི་ཚིགས་ལས། ཀྱེ་ཧོཿ ང་ཡི་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལ༔ འཁོར་འདས་ཆོས་རྣམས་སྤངས་ཐོབ་བྲལ་བར་རྫོགས༔ མན་ངག་གནད་རྣམས་རང་གྲོལ་ཆེན་པོར་རྫོགས༔ ལྟ་བའི་གནད་རྣམས་རྟག་ཆད་མེད་པར་རྫོགས༔ སྒོམ་པའི་ལམ་རྣམས་འབད་རྩོལ་མེད་པར་རྫོགས༔ སྤྱོད་པའི་ཆོས་རྣམས་གནང་བཀག་མེད་པར་རྫོགས༔ འབྲས་བུའི་ངོ་བོ་ཡིད་སྨོན་བྲལ་བར་རྫོགས༔ རྫོགས་ཞེས་བྱ་བའང་བློས་བཏགས་ཙམ་དུ་ཟད༔ ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་ངོ་བོ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་སྲོག་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་ཀུན་རྫོབ་དོན་དམ་མེད༔ མེད་ཅེས་སྨྲ་ནས་སྟོང་པར་རྒྱས་མི་གདབ༔ ཡོད་ཅེས་བཟུང་ནས་རྟག་པར་བློས་མི་འཆོས༔ མ་བཟུང་མ་བཏང་རང་གར་བློ་འདས་དབྱིངས༔ བསམ་ཡུལ་སྤྲོས་པ་ཀུན་དང་བྲལ་བའི་ཀློང་༔ ང་ལ་བཅོས་མའི་རྣམ་རྟོག་མེད་པའི་ཕྱིར༔ དགེ་སྡིག་ལས་དང་འབྲས་བུ་གཏན་ནས་ཟད༔ ལྷ་སྔགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ཅི་ཞིག་བྱ༔ བསྒྲུབས་པས་འགྲུབ་པའི་སངས་རྒྱས་ང་མ་ཡིན༔ ང་ཡི་རང་བཞིན་ཀུན་ཁྱབ་ཆེན་པོ་ལ༔ ས་ལམ་བསྒྲོད་པས་མཐོང་བ་ག་ལ་སྲིད༔ དེ་ཕྱིར་རེ་དྭོགས་འཇུར་བུས་མི་འཆིང་བར༔ ལྟ་བ་བཟང་པོའི་ངར་དང་ཕྲོལ་ལ་ཞོག༔ སྒོམ་པ་བཟང་པོའི་ཤུབས་ནས་ཐོན་ལ་ཞོག༔ སྤྱོད་པ་འཇུར་བུའི་ཚུལ་འཆོས་ཤིགས་ལ་ཞོག༔ འབྲས་བུ་ཆེན་པོའི་རེ་དྭོགས་བསྒྱུར་ལ་ཞོག༔ བསྒོམ་དང་མི་བསྒོམ་ལས་འདས་དྲན་པའི་ངང་༔ བྱ་དང་མི་བྱའི་རྩིས་གདབ་དབྱིངས་སུ་ཡལ༔ སྟོང་དང་མི་སྟོང་ལས་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཡོད་དང་མེད་པའི་ཕྱོགས་ཞིག་གཉུག་མའི་ཀློང་༔ སྨྲ་བསམ་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་རིག་པ་ལ༔ དེར་འཛིན་གཉེན་པོ་མེད་པའི་སྲོག་ཤིང་ཅན༔ གཅེར་བུ་ལྡིང་བ་རང་གྲོལ་སོ་མའི་གཤིས༔ འབད་རྩོལ་སྤྲོས་པ་ཀུན་དང་བྲལ་བའི་ཀློང་༔ དུས་གསུམ་འཕེལ་འགྲིབ་མེད་པའི་ངང་ལ་གནས༔ ཞེས་སོ༔ གཉིས་པ༔ བི་མའི་ཞལ་ལུང་ལས་རྣམ་པ་བདུན་གྱིས་བསྟན་ཏེ༔ དང་པོ་འཇུག་པའི་སྒོ་ནི༔ རྩོལ་མེད་བྱ་བྲལ་ཤུགས་འབྱུང་རྒྱ་ཡན་གྱི་ངང་ནས་འཇུག་གོ༔

གཉིས་པ་རྟོགས་བྱེད་ཀྱི་ལྟ་བ་ནི༔ བརྗོད་བྲལ་གཟའ་གཏད་དང་བྲལ་བ་སྟོང་ཉིད་བསམ་འདས་སོ༔ གསུམ་པ་སྒོམ་པ་ནི༔ དམིགས་གཏད་མཚན་མ་དང་བྲལ་བ་དེ་མ་བཅོས་འཛིན་མེད་ངང་དྭངས་ལྷུན་གྲུབ་ཡོངས་རྫོགས་མཉམ་ཉིད་རྩ་བྲལ་ཟང་ཐལ་ལོ༔ བཞི་པ་སྤྱོད་པ་ནི༔ བྱ་བྲལ་ཤུགས་འབྱུང་སྤང་བླང་གི་མཐའ་ཟད་རོལ་པ་གཅིག་གི་ངོ་བོའོ༔ ལྔ་པ་འབྲས་བུ་ནི༔ ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་ས་ཞེས་བྱ་སྟེ་སྤང་ཐོབ་མེད་པ་ཡེ་ནས་ལྷུན་རྫོགས་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ༔ དྲུག་པ་ཐོབ་པའི་དུས་ནི༔ དུས་གསུམ་མ་ངེས་ཏེ་ཡེ་གདོད་མ་ནས་རང་ཆས་རང་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ༔ བདུན་པ་དོན་གཉིས་ནི༔ རྩོལ་མེད་དུ་ཡེ་རྫོགས་ལྷུན་གྲུབ་ཁྱབ་བརྡལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ༔ དེ་རྣམས་ཀྱང་མོས་པའི་རིམ་པས་ཡར་ལ་རིམ་པ་བཞིན་འཕགས་ཏེ༔ མཐར་ཐུག་དོན་གྱི་རྩ་བ་ནི་བྱར་མེད་བླང་དོར་དང་བྲལ་བ་ཡེ་ནས་ཆོས་སྐུ་བློ་འདས་ཡིན་ཅིང་༔ མདོར་ན་ཐེག་པའི་རིམ་པ་དེ་དག་ཀྱང་སྤྲོས་ན་དཔག་ཏུ་མེད་དེ་ཉི་མའི་ཟེར་དང་མཚུངས་ཤིང་༔ བསྡུ་ན་གཅིག་ཏུ་འདུས་ལ་ཉི་མའི་སྙིང་པོ་ལྟར་དང་༔ སེམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་དང་གང་འདུལ་ཐབས་དང་ཐུགས་རྗེའི་རང་བཞིན་ནི་འདུལ་བྱེད་དུ་ཤེས་པར་བྱ་བ་གཅེས་ཤིང་༔ དེ་ལྟར་ཐེག་པའི་རིམ་པ་མ་ཤེས་ན་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་བ་དང་འདྲ་སྟེ༔ ས་ལམ་ལྟ་དགོངས་གྲུབ་མཐའ་ཁྱད་ཕྱེ༔ དཔྱཽད་བྱེད་ལ་སོགས་པའི་རིམ་པ་མ་ཤེས་པས་ཕྱོགས་སུ་གོལ་བ་ཀུན་ཀྱང་རྟོགས་ཤིང་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་ནམ་མཁའ་མདུང་བསྐོར་ལྟར་ཕྱོགས་ལྷུང་མེད་པ་གནད་ཆེ་བས་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ༔ ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུ་འབྲས་ལས་འདས་པ། ས་ལམ་གཅིག་ཆོད། རྟོགས་གྲོལ་དུས་མཉམ། སྒྲ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་ཡང་གང་ཟག་ལམ་འདི་ལ་མོས་པ་དང་གོ་བ་ཙམ་ཡོད་སྲིད་ན་ཆོས་ལ་སྙད་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་མེད་པས་ན་ཡང་བསྐྱར་ནི། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས། ཨ་ཏིའི་བསྟན་པ་ཉམས་པའི་རྟགས། །ཁ་ལྟ་སྟོང་སྐད་སྦད་ཁམས་ཆེ། །དགེ་མེད་སྡིག་མེད་ཡིན་ཞེས་གླེང༌། །ཁྲིམས་སྤངས་ཐ་མལ་སྤྱོད་པ་སྐྱོང༌། །ཚོགས་འཁོར་ཡིན་ཞེས་སྲོག་ཆགས་གསོད། །སྒོམ་སྒྲུབ་དོར་ནས་སྲང་མདོར་འཁྱམས། །ཞེས་པའི་ལུང་དོན་གྱི་ཐོག་ཏུ་བབས་པ་ལ་ཐུགས་དཔྱད་རེ་མཛད་ནས་ལམ་ཇི་བཞིན་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པར་ཞུ། དངོས་གཞི་ལས་དང་པོ་པ་ཐབས་ཀྱིས་ལམ་ལ་དྲངས་པའི་ཐོག་མར་རྡེའུ་སོགས་ལ་སེམས་འཛིན་ཅིང་དེ་ལ་སེམས་ཟིན་ནས་རིམ་པར་གཙོ་དེད་དང༌། བྱུང་གནས་འགྲོ་གསུམ་བཙལ་ལུགས་དང༌། དང་པོ་འཁོར་འདས་རུ་ཤན་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་སྒོ་གསུམ་སྦྱངས་པའི་སྐབས་བྱུང་གནས་རྩད་བཅད་སོགས་ཕྱག་སྲོལ་འདུག་ཀྱང༌། འདི་སྐབས་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོས་ཁོ་བོ་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་སྐབས་ཀྱི་ཕྱག་སྲོལ་དང༌། ལས་དང་པོ་པ་ལ་རྟོགས་སླ་བའི་ཕྱིར་ཉམས་མྱོང་གི་སྒོ་ནས་སྟོན་པ་ལ། དང་པོ་འཁོར་འདས་ཀྱི་བྱེད་པོ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གང་ཡིན་བརྟགས་ཤིང་རྩད་གཅོད་དགོས་པ་ནི། སྲས་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལས། གནས་ལུགས་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ༔ རང་གི་རྟོག་པ་རྩད་གཅོད་གཅེས༔ ད་བར་འཁོར་བར་འཁྱམས་མཁན་གང་༔ མ་འོངས་འཁོར་འདས་བྱེད་མཁན་གང་༔ དགག་སྒྲུབ་སྤང་བླང་བྱེད་པོ་གང་༔ ལེགས་པར་བརྟགས་ལ་གདར་ཤ་གཅོད༔ ཅེས་པའི་དོན་ཕྲལ་ཏེ་གོ་བརྡ་སྤྲད་པ་ནི། ཁྱོད་ཀྱི་དགེ་སྡིག་གི་ལས་བྱེད་མཁན། བདེ་སྡུག་གི་རྒྱུ་སྒྲུབ་མཁན། འཁོར་འདས་ཀྱི་བྱེད་པོ་སོགས་ལུས་པོ་འདི་རེད་དམ། གཏམ་སྨྲ་བྱེད་ཀྱི་ངག་འདི་རེད་དམ། མི་དྲན་དགུ་དྲན་གྱི་སེམས་འདི་རེད་དམ་སོགས་རྩད་བཅད་དགོས་ཚུལ་ཞིབ་ཏུ་བཤད་ལ། དེ་ལ་ཐོག་མར་ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་བདག་ཅིག་པུས་འགོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་སྒོམ་པ་ཡིན་པས་མྱུར་དུ་རྟོགས་ནུས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་སྙམ་པས། བླ་མའི་རྒྱངས་འབོད་གསོལ་འདེབས་གང་ཤེས་བྱ། དེ་ནས་ལུས་རྣམ་སྣང་ཆོས་བདུན་ནམ་དྲང་པོར་འདུག་ལ། མིག་སྣ་རྩེར་ཕབ་ནས་ཐུན་ཐུང་ལ་གྲངས་མང་དང༌། འགྲོ་འཆག་ཟ་ཉལ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་དྲན་ཤེས་ཀྱིས་རྟོག་དཔྱོད་གྱིས་ཤིག་ཅེས་གདམས། དེའང་ཐག་ཆོད་ཞུ་རྒྱུ་མ་རྙེད་ཚེ། ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་འདི་གཅིག་རེད་དམ། སོ་སོ་རེད་ལྟོས་ལ་ཤོག་ཅེས་བལྟར་བཅུག །གཅིག་རེད་ཟེར་ན། ཡང་ལུང་དེ་ཉིད་ལས། བར་དུ་སེམས་ཀྱི་མཚང་བཙལ་བ༔ སྒོ་གསུམ་གཅིག་གམ་ཐ་དད་པ༔ གཅིག་ན་སོ་སོར་སྣང་འདི་ཅི༔ ཡང་ན་སེམས་དངོས་མ་གྲུབ་བཞིན༔ སྒོ་གསུམ་དེ་ལྟར་འགྱུར་དགོས་ཤིང་༔ ཐ་དད་ཡིན་ན་ལུས་གྲུབ་བཞིན༔ ངག་དང་སེམས་ཀྱང་གྲུབ་དགོས་ཏེ༔ དེ་སོགས་འགལ་འདུ་རྣམས་མང་ཡང་༔ གཅིག་དང་ཐ་དད་ཡིན་མིན་གྱིས༔ དགག་སྒྲུབ་བྱེད་པོ་སྒོ་གསུམ་གྱི༔ གང་གཙོ་བརྟག་ཤིང་དཔྱད་བྱས་ནས༔ མཚངས་འདོན་རྟོག་པའི་ཕུ་ཐག་གཅོད༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་བརྟག་བཅུག་སྟེ༔ དལ་བུས་ཁྲིད་ལ་རྫུན་ལབ་མི་ཡོད་དར་བས་འགགས་ལ་ཡང་ཡང་གཏུགས༔ སེམས་གཙོ་ཆེ་ངེས་རེད་ཟེར་ན། ལུས་ངག་གཉིས་སེམས་ཀྱི་གཡོག་པོ་དགེ་སྡིག་གང་ཡང་སེམས་ཀྱི་དྲན་ཅིང༌། དེའི་རྗེས་སུ་ལུས་ངག་འབྲང་ལ། ཤི་ནས་ངག་རླུང་དང་འགྲོགས་ཏེ་ཡལ་འགྲོ། ལུས་རྡོ་བ་ལྟར་ཤུལ་དུ་ལུས། གང་བྱས་ཀྱི་ལས་སེམས་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས། བར་དོ་དང༌། ཕྱི་མའི་བདེ་སྡུག་མྱོང་ཚུལ་སོགས་ཐག་ཆོད་ངེས་སུ་ངོ་སྤྲད་དོ།

།གཉིས་པ་བྱུང་གནས་འགྲོ་གསུམ་རྩད་བཅད་ཅིང་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནི། ཡང་ལུང་དེ་ཉིད་ལས། ཐ་མ་བྱུང་གནས་འགྲོ་གསུམ་ཡང་༔ སེམས་འདི་ཐོག་མར་བྱུང་ས་གང་༔ བར་དུ་གར་གནས་མཐར་གར་འགྲོ༔ བྱུང་ས་བྱུང་མཁན་གནས་ས་དང་༔ གནས་མཁན་འགྲོ་ས་འགྲོ་མཁན་སོགས༔ མཁན་པོ་རང་གི་ངོ་བོར་བརྟག༔ གཅིག་དང་ངོ་བོ་གཟུགས་ཁ་དོག༔ གནས་འགྱུ་བདེ་གསལ་མི་རྟོགས་ཉམས༔ བརྟགས་པས་གཟུགས་དབྱིབས་ཁ་དོག་རྣམས༔ མཐོང་ངམ་གྲངས་སོགས་ཡོད་པ་ན༔ ཡོད་པའི་དངོས་པོ་གང་ལ་གནས༔ གནས་པ་དེ་ཉིད་ཤེས་མཁན་གང་༔ བརྟགས་ཤིང་བློ་ལས་འདས་པར་བྱ༔ ཐུན་མོང་མ་ཡིན་ལམ་གྱི་གནད༔ བརྟག་ཤིང་གདར་ཤ་ཆོད་པས་ན༔ ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་ཆེན་པོར་འགྱུར༔ ཞེས་པ་ལྟར༔ ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་ཞེས་པའི་མི་དྲན་དགུ་དྲན་བཟུང་ན་མི་ཟིན་བཏང་ན་མི་འགྲོ་བའི་རྟོག་པ་སྐད་ཅིག་མ་ཝལ་གྱིས་ཤར་བ་དེ་ལས་གཞན་མེད། འོ་དེ་ཕྱི་རོལ་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱའི་ཡུལ་དེ་ལས་ཚུར་བྱུང་ངམ། མིག་སོགས་དབང་པོའི་ཕྱོགས་ནས་ཕར་སོང་བ་གང་ཡིན་ཡང་ཡང་ལྟོས་ཤོག་ཅེས་གདམས། འདི་ལས་བྱུང་ཟེར་ན། དེ་ལས་བྱུང་སྙམ་མཁན་དེ་དང་བྱུང་བ་དེ་གཉིས་གཅིག་རེད་དམ་སོ་སོ་རེད་ལྟོས་ཤོག་བྱ། གཉིས་རེད་ཟེར་རམ་ཡང་ན་གཅིག་རེད་ཟེར་ན་དེའི་གཟུགས་ཅི་འདྲ་འདུག །ཁ་དོག་དཀར་དམར་མཐིང་ལྗང་སོགས་ཅི་འདྲ་འདུག་ལྟོས་ལ་ཐག་ཆོད་པར་གྱིས་ལ་ཤོག་ཅེས་གདམས། དེ་བཞིན་དུ་ཚོགས་དྲུག་ཐ་དད་དུ་དབྱེ་ནས་བརྟགས་བཅུག་པའམ། ཡུལ་གང་ལ་རྟོག་པ་འཕྲོ་ཞིང་དེར་འཛིན་མཁན་པོ་ལ་བརྟག་པ་སོགས་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་ཆོད་ངེས་བྱ། ཡང་གནས་ས་གནས་མཁན་ལ་བརྟག་པ་ནི། ཕྱིའི་ཡུལ་དང་དབང་རྟེན་གང་ལ་གནས་སྔ་མ་ལྟར་རྩད་བཅད་དེ་བརྟག་བཅུག་ལ། འདིར་གནས་ཟེར་ན་གཟུགས་ཁ་དོག་སོགས་སྔར་ལྟར་དྲི་སྨད་ཀྱིས་རྩད་ཆོད་ངེས་བྱས་པས་གནས་ས་མ་རྙེད་ཚེ། མཐར་འགྲོ་ས་དང་འགྲོ་མཁན་ལ་བརྟག་པ་ནི། ཁྱོད་ཀྱིས་མིག་གིས་གཟུགས་དང༌། རྣ་བས་སྒྲ། ལྕེས་རོ། སྣས་དྲི། ལུས་ཀྱིས་ཚ་གྲང་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་མྱོང་ཚོར་གྱི་དུས་སུ་དང་པོའི་ཤེས་པ་དེ་འགགས་ནས། ཡང་གཞན་ཞིག་དྲན་ཨི་འོང་ལྟོས་ལ་ཤོག་ཅིག་གདམས། དེ་ལྟར་རེད་ཟེར་ན་རྟོག་པ་སྔ་མ་དེ་ཡུལ་དེ་ལ་ཐིམ་ནས། ཡང་གཅིག་དེའི་ཤུལ་ནས་སྐྱེ་བ་རེད་དམ། དེ་ཕར་སོང་ནས། ཡང་ཚུར་མ་འོང་བ་རེད་ལྟོས་ལ་ཐག་ཆོད་པར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་གདམས། ཡང་འདི་འདྲ་རེད་ཟེར་ན་གཟུགས་ཁ་དོག་སོགས་གོང་ལྟར་རྩད་གཅོད། གང་ཡང་ཟེར་མི་ཤེས་པའི་ཧད་དེ་ལྷང་ངེ་ཞིག་རེད་ཟེར་ན་དེ་ཡང་ཡང་བརྟགས་བཅུག་ལ། དེ་ལས་མེད་ངེས་སུ་ཐག་ཆོད་བྱུང་ཚེ། འོ་དེ་ལྟར་ཡིན། སེམས་འདི་ཐོག་མར་སྐྱེ་མ་མྱོང་བས་བྱུང་ས་མེད། བར་དུ་འགགས་མ་མྱོང་བས་གནས་ས་མེད། ཐ་མ་འགྲོ་འོང་གི་མཚན་མ་མ་གྲུབ་པས་འགྲོ་འོང་མེད། དེ་ལྟར་བརྟགས་པའི་མཁན་པོ་དེའང་མེད་པས་གཞི་མེད་རྩ་བྲལ་གྱི་ངང་དེར་ལྷོད་ལ་སྒོམས་ཤིག་ཅེས་གདམ་མོ། །གསུམ་པ་གནས་འགྱུ་ཞི་ལྷག་གི་ཤན་དབྱེ་བ་ནི། གནས་ལུགས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ལས། གཞི་ཡི་གནས་ལུགས་སྤྲོས་དང་བྲལ༔ གཞི་སྣང་རིག་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ ལམ་ལ་བྱ་རྩོལ་ཡེ་ནས་དག༔ དེ་ཉིད་མངོན་གྱུར་གྲོལ་ས་ཆེ༔ འབྲས་བུ་གུད་དུ་བཅད་མ་ཡིན༔ འབྲས་ཉིད་རྒྱུ་རུ་ཡོད་པའི་དུས༔ ཆམ་གྱིས་གནས་པ་ཞི་གནས་ཡིན༔ ཐོལ་གྱིས་ཤར་བ་རིག་པའི་གདངས༔ ཧྲིག་གིས་རིག་པ་ལྷག་མཐོང་ཡིན༔ ཞེས་པ་ལྟར་ན། ཞི་ལྷག་གཉིས་མཚན་བཅས་དང་མཚན་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་གཏན་ལ་དབབ་པའི་མན་ངག་བཞེད་སྲོལ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་ཀྱང༌། འདི་ནི་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པའི་མན་ངག་གི་ཡི་གེ་བླ་མ་ཡང་ཏིག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སོགས་ལས་གསུངས་པས་ཡིག་འབྲུའི་གཟུགས་ཤེས་པ་དག་ལ་འདི་ལྟར་ཁྲིད་པར་བྱས་ན། དབང་པོ་རྣོ་བརྟུལ་གྱི་སྐབས་དབྱེ་བ་སོགས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་ཉམས་མྱོང་ཡོད་པས་དེ་ལྟར་ན། ཐོག་མར་མཚན་མ་ཨ་དཀར་ལ་སེམས་གཟུང་བ་ནི། དབེན་པར་ལུས་ལྷོད་ཆགས་པའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅས་ཏེ། སྣ་རྩེའམ་སྨིན་མཚམས་སུ་ཨ་དཀར་པོ་འོད་དང་ལྡན་པ་གཅིག་བསྒོམ་སྟེ་རླུང་སྣ་ནས་ཕར་འགྲོ་དུས་རྒྱང་གིས་སོང༌། ཚུར་བྱུང་དུས་ཧྲིལ་གྱིས་འོང་ནས་སྔར་གྱི་དམིགས་པ་དེར་གནས་པར་བསམ། དེའང་ཚ་བ་ཤས་ཆེ་ན་རླུང་དང་ཡིག་འབྲུ་གྲང་བ། གྲང་བ་ཤེས་ཆེ་ན་ཚ་བའི་རེག་བྱ་ཅན་དུ་བསྒོམས་ལ་ཉམས་སུ་བླངས་བས། རིམ་པར་གོམས་ནས་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་ལན་བརྒྱད་དགུ་རེ་ཙམ་ལ་རྣམ་རྟོག་གི་བར་མི་བཅད་པར་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཨ་ལ་དམིགས་པ་ཟིན་པ་ཞི་གནས། དེ་ནས་དམིགས་རྟེན་ཨའི་འཛིན་པའང་མེད་པར་སྐྱེ་མེད་བསམ་ངོ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ལན་ཅིག་མིན་པར་ཡང་ཡང་བྱུང་ན། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐུན་མོང་ཞི་ལྷག་ཟུང་འཇུག་འགྲུབ་པ་ཡིན། དེས་རྣམ་རྟོག་མི་ཆོད་པར་འདུག་ན། བར་ཆད་སེལ་བའི་ཡི་གེ་ཕཊཿལ་སེམས་བཟུང་བ་ནི། ལུས་སེམས་ཁོང་ལྷོད་ལ་རང་སོར་བཞག་ནས་ཕཊཿདྲག་པོ་ཞིག་བརྗོད་པས། རྟོག་པ་གང་ཡང་མེད་པའི་ཤེས་པ་ཧད་དེ། སེང་ངེ་བ་ཞིག་བྱུང་བའི་ངང་དེར་གློད་ལ་བཞག །ཡང་རྟོག་པ་ཕྱི་མ་སྐྱེས་དུས་དེ་ག་ལྟར་ཕཊཿཀྱིས་བཅད། མི་ཆོད་ན་དྲག་ལ་ཐུང་བ་ཡང་ཡང་བརྗོད་དེ་ཉམས་སུ་བླངས་པས་རང་བཞིན་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཡེ་ཤེས་འཆར་བའང་ཡོད་དེ་ཉམས་འགྱུར་བ་ཅན་ནམ་ཡེ་ཤེས་ཡིན་མིན་བརྟག་གོ །དེས་ཆོད་རུང་མ་ཆོད་རུང་ཁྲོ་བོ་དགྱེས་པའི་གད་མོ་ལ་སེམས་བཟུང་བ་ནི། གོང་ལྟར་ཀློད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་དུས་རྣམ་རྟོག་བདེ་སྡུག་རགས་པ་གང་བ་བྱུང་ཧ་ཧ་ཞེས་དྲག་ལ་ཐུང་བ་བརྗོད་དེ་ཞི་བའི་དུས་ངང་ལ་བཞག་གོ །སྐབས་སུ་ཧ་སྒྲ་དང་བཅས་རླུང་ཕྱིར་འཛིན་ཁོག་པ་སྟོང་སེང་ངེ་བ་རེ་བྱ། དེས་སེམས་མི་དགའ་བ་དང༌། རླུང་དང་ཁམས་འཁྲུགས་པ་སེལ་ཞིང༌། ཆོས་ཉིད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཉམས་འཆར་རོ། །དེས་ཀྱང་མ་ཞི་ན་ལྷ་མ་ཡིན་རྩོད་པ་འགྱེད་པ་ལ་སེམས་བཟུང་བ་ནི། རི་རྩེ་ལ་སོགས་པ་མཐོ་སར་ཕྱིན་ལ་ལུས་སེམས་གོང་ལྟར་ཀློད་དེ། དང་པོ་མགོ་དང་ལུས་པོ་དལ་བུས་སྒྲིལ། དེ་ནས་ཁམས་ཀྱི་ཐུབ་ཐང་དྲག་ཏུ་སྒྲིལ་ཏེ། ལྟེ་བར་རཾ་དམར་པོ་ལ་སེམས་གཏད། རླུང་ནང་དུ་གཟུང་རླུང་ལ་ཤེས་པའི་ཟས་བརྟེན་པས་ཕྱིའི་སྣང་བ་རང་འགགས་ལ་སོང་ནས། ཅིའི་ངོ་བོའང་མ་གྲུབ་པ་ཉམས་སུ་མྱོང་སྟེ་སྟོང་ཉིད་བསམ་ངོ་དང་བྲལ་བའི་ཉམས་སྐྱེའོ། །རབ་ལ་ཨ་གཅིག་པུས་ཆོག་པའང་ཡོད། མིན་ཀྱང་བག་ཆགས་སྲེག་བྱེད་རཾ་ལ་སེམས་འཛིན་པ་ནི། སྨིན་མཚམས་སུ་རཾ་ཡིག་དམར་པོ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ཞིག་ཡུན་རིང་ཐུང་སྤེལ་ཏེ་བསྒོམས་པས་ཐུན་མོང་ཉམས་ཀྱི་ཞི་ལྷག་དུས་གཅིག་མཐོང་བའང་ཡོད།

དེ་གཉིས་གང་ཡང་རུང་བའམ། ཡང་ན་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཧཱུཾ་གིས་འདེད་པ་ལ་སེམས་གཟུང་བ་ནི། ལུས་སེམས་གོང་ལྟར་ཀློད། སྣ་རྩེར་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ་གཅིག་དམིགས་ལ་སེམས་ཟིན་པ་ན། ཧཱུཾ་དེ་ཕར་འགྲོ་དུས་ངག་གིས་ཧཱུཾ་གླུ་དལ་བུས་སྒྲ་གདངས་ཆུང་བར་བརྗོད་པ་དང་ཧཱུཾ་དབྱེར་མེད་དབུགས་ཐེག་གཅིག་གིས་རླུང་ཕྱིར་འཛིན་དང་བསྒྲགས་ཏེ། ཕར་འགྲོ་ཚུར་འགྲོ་གྲངས་བདུན་བརྒྱད་ཙམ་ལ་རྣམ་རྟོག་གིས་བར་མི་གཅོད་པའི་ཚེ། རྒྱངས་ཇེ་རིང་མིག་གིས་མཐོང་ས་བར་བཏང་བའི་འདུན་མ་བྱས་ནས་ཡང་ཡང་སྦྱངས་པས། ཅི་ཞིག་ན་ཧཱུཾ་གིས་དམིགས་པ་གཏན་ཡལ་དུ་སོང་སྟེ་དམིགས་མི་ཤེས་པ་དང༌། ངག་གིས་ཧཱུཾ་གི་སྒྲ་བརྗོད་པའི་རླུང་ཡང་ཆད་དེ། གཏད་མེད་ཧད་དེ་སེང་ངེ་སལ་ལེ་བ་བརྗོད་མི་ཤེས་པའི་ཉམས་ལན་ཅིག་མིན་པས་ལན་གྲངས་དེ་ལྟར་བྱུང་ཚེ་མཚན་བཅས་དམིགས་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ཞི་ལྷག་གི་ཉམས་ངེས་པར་འགྲུབ་པ་ཡིན། ཡིག་འབྲུ་མི་ཤེས་པའི་མི་སྐྱ་ཕོ་མོ་ཐ་མལ་པ་རྣམས་ལ། རྡོ་དང་རྡེའུ་རྩ་ཤིང་སོགས་ཕྲ་མོ་ལ་སེམས་འཛིན་པའམ། ཡང་ན་བླ་མ་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཡིན་པའི་ངེས་ཤེས་ཀྱིས་རང་གི་མདུན་ནམ་སྤྱི་བོར་བསྒོམ་པ་སོགས་ལ་བསླབ་བོ། །དེ་ལྟར་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་ཉམས་ཀྱི་ཞི་ལྷག་གི་གཞི་ཚུགས་ནས། བླ་མ་མི་བརྗེད་པའི་དྲན་པས་འགྲོ་འདུག་ཉལ་འཆག་བཟའ་བཏུང་སོགས་ཀྱི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་བསྐྱང་ཚེ། དང་པོ་བརྗེད་ངེས་ཆེ། རྒྱུན་དུ་ཅི་ཙམ་སྒོམས་རིམ་ལྟར་མི་བརྗེད་པ་ཡོང༌། དེ་སྐབས་རྣམ་རྟོག་བཟང་ངན་གྱི་དབང་དུ་ཤོར་ནས་ཡེངས་པ་དང༌། སྐབས་སུ་ལུང་མ་བསྟན་དུ་ཤོར་ཏེ་ཡེངས་པ་གང་བྱུང་དུས་ཅེར་བལྟས་དང་འཇུར་དྲན་མི་བྱ་བ། བླ་མ་དྲན་པའི་མོས་གུས་ཀྱིས་མིག་གྱེན་དུ་ཅུང་ཟད་ལྷོག་ལ་བལྟས་པས་སེལ་འགྲོ། དེ་ལྟར་ཡུན་རིང་ཉམས་སུ་བླངས་པས་ནི། ཇ་ཕོར་དོ་གསུམ་ཙམ་བཏུང་ཚེ་ལས་མི་བརྗེད་པའི་དུས་སུ། རུ་ཤན་ནམ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱིས་ཟིན་པ་གལ་ཆེ། དེའང་མཉམ་བཞག་རྗེས་ཐོབ་གཉིས་འཇུར་དྲན་ཨ་འཐས་ཀྱིས་བཅིང་བ་མ་ཡིན་པར་ཉམས་སུ་བླངས་ཚེ། བྱིང་རྨུགས། འཕྲོ་རྒོད། འགྱེད་འཐོར། ལུང་མ་བསྟན་སོགས་ཀྱི་དབང་དུ་མི་གཏོང་བླ་མའི་ཞལ་ཤེས་ལྟར་བྱ། ཉམས་ཀྱི་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་འཕེལ་འགྲིབ་ཅན་སྣ་ཚོགས་འོང་བས་གདམས་པ་ཟབ་མོའི་ཐབས་ལ་མ་བརྟེན་ན་ཉམས་དང་རྟོགས་པའི་ནོར་ས་དང་ཤོར་གོལ་སོགས་ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་བ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་བསལ་མི་ཤེས་པས་ན། མན་ངག་ཟབ་མོ་རྣལ་འབྱོར་བཞི་རིམ་དང༌། ཕར་ཕྱིན་གྱི་ལམ་ལྔའི་འགྲོས་ལྟར་འདི་བཞིན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་གནད་ཆེ། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བྱར་མེད་བློ་འདས་ས་ལམ་ཅིག་ཆོད་རྟོགས་གྲོལ་དུས་མཉམ་ཡིན་པས། ཐུན་མོང་ཐེག་པ་དང༌། ཕྱག་ཆེན་རྣལ་འབྱོར་བཞི་རིམ་སོགས་ཀྱིས་བསླད་པ་དོན་མེད་སྙམ་ན། ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པ་ཅིག་ཅར་དུ་རྟོགས་པའི་གང་ཟག་དང༌། རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཁྱད་ཆོས་རྡོ་རྗེའི་གད་མོ་བཅུ་གཉིས་དང༌། ངོ་མཚར་བའི་ཚིག་ཆེན་བརྒྱད་སོགས་དབང་པོ་ཤིན་ཏུ་རྣོན་པོ་ལྟ་བ་ཐག་ཆོད་སྒོམ་པ་དྲོད་རྟགས་ཐོན། སྤྱོད་པ་ལམ་ཁྱེར་གྱིས་བོགས་ཐོན་པས་རྫོགས་ཆེན་སེངྒེའི་རང་སྐད་ཡིན། གང་ཟག་དབང་པོ་རབ་འབྲིང་ཐ་མ་གོང་སྨོས་ལྟར་ཁྱད་ཆེ་བའི་ཕྱིར་དང༌། ཁྱད་པར་སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོས་མདོ་སྡེ་པདྨ་དཀར་པོ་ལས་སྙིགས་མ་ལྔ་ལུང་བསྟན་པའི་ཐོག་ཏུ་ཁེལ་བ་མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར་པ་ལྟར་ལྟ་བའི་སྙིགས་མ་ནི། ད་ལྟ་སྤྱིར་མདོ་སྔགས་གཉིས་ཀྱིས་བསྟན་པ་དང༌། སྒོས་སུ་ཕྱག་རྫོགས་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཁ་ལྟ་ཡིད་དཔྱོད་གོ་ཡུལ་དུ་སོང་ནས་ཤིན་ཏུ་ཉམས་དམའ་བ་འདི་ལ་ལེགས་པར་དཔྱད་ན། སྔོན་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་དར་བའི་དུས་སུ་བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་ཀྱི་ལམ་ཉམས་སུ་བླངས་པའི་འབྲས་བུ་སྐུ་ཚེ་དེར་ཐུན་མོང་གྲུབ་པ་བརྒྱད་སོགས་བརྙེས་ཚུལ་དང༌། རང་གྲོལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང༌། འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་ཉམས་སུ་བཞེས་ཤིང༌། ལམ་རྟགས་མངོན་དུ་མཛད་པ་སྔོན་བྱོན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་སྐར་ཚོགས་ལྟ་བུ་བྱོན་པ་ཡིན་ཏེ། ད་ལྟ་དེ་དག་གི་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་རྒྱུའི་གདམས་ངག་ཆོས་ཀྱི་ངོས་ནས་བྲི་གང་མེད་པར་བཞུགས་མོད་ཀྱང༌། གང་ཟག་ལ་ལས་འཕྲོ་སྨོན་ལམ་གྱི་མཐུས་བླ་སློབ་རྟེན་འབྲེལ་རང་འགྲིག་ཏུ་སོང་བ་རེ་ཟུང་ཙམ་ཡོད་ན་ཐང༌། དེ་མིན་དང་པོ་བརྟེན་བྱ་བརྟེན་ཚུལ་གང་ལ་བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་རུང་མ་དཔྱད་རུང་སློབ་མའི་ཀུན་སློང་ཚེ་འདི་དོན་གཉེར་གྱི་ལོག་པའི་བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་ཤུགས་ཆེ་ཞིང༌། སྟོན་བྱའི་གདམས་པ། སྟོན་བྱེད་ཀྱི་བླ་མ། བསྟན་ཡུལ་གྱི་སློབ་མ་རྣམས་བཀའ་ལུང་དང་མཐུན་པར་བླ་སློབ་གཉིས་ཀའི་རྟེན་འབྲེལ་བརྟག་པ་སོགས། བཟང་ངན་གྱི་དབྱེ་བ་མེད་པར་འཆོལ་པོར་སྤྱོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བསྟན་པ་གཟུགས་བརྙན་ཙམ་དུ་སོང་བ་འདི་ལ་དགོངས་ཏེ། སྔ་འགྱུར་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤྱིའི་བདག་པོ་སྒྲོ་བཏགས་པ་ཙམ་མིན་པར་གངས་ཅན་ལྗོངས་འདིར་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བ། ཀཿཐོག་པ་ཆོས་རྗེ་དམ་པ་བདེ་གཤེགས་ཡབ་སྲས་སློབ་བརྒྱུད་དང་བཅས་པའི་བཞེད་སྲོལ། དབང་འབྲིང་མན་ཆད་ཉམས་རྟོགས་ནོར་ཤོར་གོལ་ས་བསལ་ཞིང་ཡང་དག་པའི་ལམ་བཟང་ལ་དཀྲི་བའི་ཕྱིར། རྫོགས་ཆེན་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་རྩོད་མེད་ཉི་ལྟར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་གསུངས་ལས། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་གྱི་རྫུ་ལ་ཞུགས་པ་ཆོས་རྒྱལ་དྭགས་པོ་ལྷ་རྗེའི་བཞེད་སྲོལ་ར་ལཱི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་རྒྱུད་རྩ་བར་བཞག་སྟེ། རྣལ་འབྱོར་བཞི་རིམ་ཞེས་པ་ལམ་གྱི་དོད་པོར་རྩིས་ནས་གསུངས་པ་དང༌། ཇོ་བོ་རྗེས་ཀྱང་ཉེ་གནས་སྒོམ་པ་བར་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གསུངས་དུས་སྦྱོར་བཞིའི་བཤད་པ་བདེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ནས་ལུང་དྲངས་ཏེ་བཤད་པར་མངོན་པས་རྒོལ་བ་བྱེད་པ་རང་མཚངས་སྟོན་བྱེད་ཤིན་ཏུ་ཐ་ཆད་ཆོས་སྤང་གི་ལས་ཕྱོགས་ལྷུང་ཅན་དུ་ངེས་སོ། །དེའི་ཕྱིར་ན་ཡང་སྒོམ་པ་ཕ་ཝང་ཁ་པ་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་རྒྱ་ཆེར་ལྟོ་སྦྱར་ནས་བཤད་ཅིང༌། རང་ཅག་ཀྱང་རོང་པ་རྫོགས་ཆེན་པས་ཅི་སྐད་གསུངས་པ་བཞིན། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་ཤྲཱི་སིདྷ་ལ་ཞུས་པ་དང་་་་ཀ་དག་རང་བྱུང་རང་ཤར་ལས། མཆན། མཚོ་རྒྱལ་གྱི་ཉམས་མྱོང་དུའང་ཆ་འདྲ་གསལ་ཞིང༌། མཁས་མཆོག་སོག་ཟློག་པས་ཀྱང་སེམས་སྡེའི་ཉམས་རིམ་དང་སྦྱར་ནས་བཤད་ལ། ཁྱད་པར་ཐུགས་གཏེར་ཆེན་པོ་རྩོད་པ་དང་བྲལ་བ་གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས་རྣལ་འབྱོར་བཞི་རིམ་གྱི་མིང་མ་བཏགས་པ་ཙམ་ལས། ཕར་ཕྱིན་གྱི་ལམ་ལྔའི་འགྲོས་དང་བསྟུན་ནས་བཤད་ཚུལ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་གསུངས་པས་གང་ཟག་རིམ་གྱིས་པའི་དོན་དུ་དཔྱད་བཟོད་པའི་མན་ངག་འདི་ཁོ་ནའི་དགོངས་པ་ལྟར་བཤད་པར་བྱའོ། །ཞེས་དང༌། མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་འཕགས་ལམ་མཐོན་པོར་གཤེགས་པའི་ཀཿཐོག་པ་སྡོང་བྱ་བྲལ་བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་རིགས་ཅན་སྤྱི་དང༌། ཁྱད་པར་རིམ་གྱིས་པ་ལ་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས། མན་ངག་ཟབ་དོན་སྙིང་པོ་ཞེས་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་ཕྱག་ཆེན་རྣལ་འབྱོར་བཞི་རིམ་ལྟར་གསུངས་པ་དང༌། དེ་གཉིས་ཀ་ལྟོ་སྦྱར་ཏེ་མན་ངག་སྙིང་ཐིག་གི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གང་ཟག་སྤྱི་དང༌། རིམ་གྱིས་པའི་ལས་ཅན་གསར་བུ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཆེད་དུ་ལྷག་བསམ་དག་པས་བཀོད་པ་ལགས། དེ་ལྟར་ཡང་བཞེད་སྲོལ་འདི་རྣམས་གོང་སྨོས་ལྟར་དུས་དང་གདུལ་བྱ་ལ་དགོངས་ཏེ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐབས་ལ་མཁས་ཤིང་ཐུགས་རྗེ་རླབས་ཆེ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཡོལ་བ་མེད་པས་སྙིགས་དུས་གདུལ་བྱ་རང་རེའི་བསྒཽ་སྐལ་དུ་ཤར་བ་ཡིན་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པས། དྭངས་འདོད་ཡིད་ཆེས་ལྡོག་མེད་ཀྱི་དད་པ་བཞིའི་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་ལམ་འདིར་འཇུག་པར་བྱོས་ཤིག

།བཞི་པ་ཉམས་དང་རྟོགས་པའི་རྩད་གདར་གཅོད་པ་ལ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཉིས་ལས། དང་པོ་ཕྱིར་སྐྱོན་ཡོན་ངོས་བཟུང་བ་ནི། བྱ་བྲལ་བའི་བསྡུས་དོན་ལས། ཨེ་མ་ཧོ། སྣང་ཞིང་སྲིད་པའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀུན། །སེམས་ཉིད་ཆོས་སྐུའི་ངོ་བོར་གནས་པ་དེ། །བློ་རབ་ཅིག་ཅར་རྟོགས་ནས་འབྲས་བུ་ཐོབ། །བློ་འབྲིང་རྟོགས་ཀྱང་མི་བརྟན་འཕེལ་འགྲིབ་ཆེ། །བློ་ཐ་དེ་ལྟར་མི་རྟོགས་རིམ་གྱིས་སྐྱེ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ལས་དང་པོ་པས་དབེན་རིའམ་བསམ་གཏན་གྱི་ཁང་པར་བསམ་གཏན་གྱི་སྤྱོད་ལམ་སྤྱི་དང་མཐུན་པར་བྱས་ལ། ལུས་རྣམ་སྣང་གི་ཆོས་བདུན་ལྷོད་ཆགས་པར་བཅའ། རླུང་རོ་འབུད་ཅིང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཀུན་སློང་བཟང་པོར་བཅོས། བླ་མ་ལ་སྙིང་ནས་དད་མོས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་བཅས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་གནས་ལུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒོམ་པ་ལ། ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་མྱུར་དུ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་ཅེས། ཁ་ཙམ་མིན་པས་བློ་སྙིང་བྲང་གསུམ་ལྟོས་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་བླ་མའི་རྒྱངས་འབོད་སྣང་བ་འགྱུར་ངེས་བྱས་ལ། བྱུང་གནས་འགྲོ་གསུམ་གཏན་ལ་ཕབས་ཟིན་པའི་བརྗོད་མེད་ཀྱི་ཤེས་པ་དེ་རང་བབ་བཅོས་མེད་བཞག །བློ་རབ་ཅིག་ཅར་བ་དང་པོ་ནས་ཞི་གནས་དྭངས་མའམ། ཞི་ལྷག་ཟུང་འཇུག་ལྷོད་འབོལ་ལེར་འབྱུང་བའང་ཡོད། འབྲིང་ཐོད་རྒལ་པ་ལ་དེ་ལྟར་རམ་མ་ངེས་པའི་ཚུལ་དུ་འབྱུང༌། ཐ་མ་རིམ་གྱིས་པ་ལ་གོམས་ཤུགས་དང་བསྟུན་ཏེ་གདམས་ངག་རིམ་ཅན་དུ་མ་བསྟན་ན་ཉམས་དང་རྟོགས་པའི་དབྱེ་བ་སོ་སོར་འབྱེད་མི་ཤེས་ཤིང་གནས་ལུགས་ཀྱི་དོན་རྟོགས་དཀའ་བས་དེའི་ཕྱིར། ཡང༌། གནས་པ་དང་པོ་རི་གཟར་འབབ་ཆུ་འདྲ། །བར་པ་ཆུ་ཀླུང་དལ་འབབ་ལྟ་བུ་སྟེ། །ཐ་མ་རྒྱ་མཚོ་རླུང་གིས་མ་བསྐྱོད་འདྲ། །བདེ་གསལ་མི་རྟོག་ཉམས་ཀྱི་སྣང་བ་ལ། །ཞེན་འཛིན་བརྒྱལ་འབོག་ཧོན་གསུམ་གནས་པའི་སྙིགས། །ཞེན་འཛིན་བརྒྱལ་འབོག་ཧོན་གསུམ་མེད་པ་རུ། །གསལ་དངས་སིང་ངེར་གནས་པ་སོ་མ་ཡིན། །འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་པར། །རླུང་སེམས་ལས་རུང་ནང་དུ་གནས་པ་ཡི། །རྟགས་དང་ཡོན་ཏན་མ་ངེས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང༌། །དེ་ལ་ཆགས་སྡང་བྱས་ན་བདུད་དུ་འགྱུར། །ཆགས་སྡང་མེད་པར་ལྟ་སྒོམ་ལམ་ཁྱེར་ནས། །རང་ཤར་རང་གྲོལ་བྱུང་རྒྱལ་ཉིད་དུ་སྐྱོངས། །ཞེས་པས། དང་པོ་སྔ་མའི་བརྗོད་མི་ཤེས་པའི་སེམས་དེ་ལས་གཞན་མེད་ཀྱང༌། དེ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་གཞན་ན་མངོན་སུམ་མྱོང་བྱ་ཅན་གྱི་སྒོམ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་དུ་རེ་ནས་སྡུག་རུས་བསྐྱེད་པས། ཅི་ཡང་མ་རྙེད་མ་མཐོང་བ་ལ་ཡིད་ཆད་དེ། སྒོམ་སྣ་སུན་བུད་པ་ཞེས་སྐྱུགས་བྲོ་བ་ལྟར་བསྐྱུར་ཉེན་ཡོད། མིན་ཀྱང་ཡུན་རིང་ཐུན་དུ་བཅད་དེ་བསྒོམས་པས་ཅི་ཡིན་འདི་ཡིན་མེད་པ། ས་སྲོས་ཁའི་སྣང་བ་ལྟ་བུ་དྲན་རྒྱུ་བསམ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པ་ཞིག་འོང༌། དེ་ཁོ་ན་ལྟར་བསྒོམ་ན་བརྒྱལ་འབོག་ཧོན་གསུམ་གྱི་ཐ་སྙད། ཚོགས་དྲུག་གི་ཡུལ་འགགས་ནས་ཞེན་པ་ཕྲ་མོ་གཏིང་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་བྱུང་དུས། ཞི་གནས་སྙིགས་མ་ཞེས་ཕལ་ཆེར་དུད་འགྲོ་འཕྱི་བ་སོགས་དགུན་ཟླ་གསུམ་ལ་གཉིད་དུ་འགྲོ་བ་གཏི་མུག་ཅན་གྱི་རྒྱུ་ཡིན། ཡང་ན་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི་ཉམས་དུམ་རེ་སྐྱཻ་བ་ལ་དེར་འཛིན་གྱི་ཞེན་པ་དམ་བྲིང་ངེ་བ། དེ་ལས་འདའ་མི་བྲ་བ་ལྟ་བུ་རང་མཐོང་གི་སྙེམས་དང་བཅས་པས་ནི་ལེགས་ན་སྙོམས་འཇུག་དགུར་གོལ། ཉེས་ན་དུད་འགྲོ་ཕག་སོགས་རྣམ་སྨིན་ཡིད་དུ་མི་འོང་བའི་རྒྱུ་ལས་གྲོལ་བར་དཀའ། ཐོད་རྒལ་བའི་ཉམས་འཕེལ་བ་མྱུར་ཡང༌། རེས་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་དུམ་བུ་དུམ་བུ་རེ་དང༌། རེས་གློ་བུར་དུ་ཟས་ནོར་དང་བུད་མེད་ལ་སྲེད་པ། དགྲ་གཉེན་ཆགས་སྡང༌། དོན་མེད་པར་རང་གིས་རང་ངམ་གཞན་ལ་ཚིག་པ་ཟ་བ། རེས་རྨི་ལམ་དང་ཉམས་ལ་ལེགས་ཉེས་ཅི་འོང་ཤེས་པ་རེ་བྱུང་བ་ལ་དགའ་ཞིང་རང་གི་ཡོན་ཏན་དུ་རློམ་ནས་ང་རྒྱལ། རེས་འགའ་སེམས་འཁྲུགས་ཤིང་བག་མི་ཕེབས། ལ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཆུང་འབྲིང་ངམ། སྤྲོས་བྲལ་དེ་མཚུངས་དུས། རོ་གཅིག་གམ་སྒོམ་མེད་རྟོགས་པའང་ཡོད། །ཅིག་ཅར་པ་དང་ཐོད་རྒལ་བ་ཡིན་རུང་བླ་མའི་གདམས་ངག་གིས་ཟིན་པ་གལ་ཆེ། ཡང་རེས་འགའ་ངའི་ལྟ་སྒོམ་འདི་རྟག་ཆད་དུ་སོང་ཡོད་དམ་སྙམ་པ་དང༌། ཕྱལ་བ་དོན་མེད་དུ་སོང་གི་དོགས་པ་དང༌། བྱིང་རྨུག་ཏུ་སོང་བ་ཨི་ཡིན་སྙམ་པ་དང༌། ང་ལ་སྒོམ་མེད་དོ་སྙམ་པ་སོགས་འབྱུང་བས་དེ་སྐབས་འདི་ལྟར་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད། གསལ་སྟོང་དབྱེར་མེད་དུ་ཤེས་པས་ན་རྟག་ཆད་དུ་མི་འགྲོ། ཡིན་ལུགས་ཀྱི་ངང་ལ་དྲན་པ་ཟིན་ན་ཕྱལ་བར་མི་འགྲོ། ཞེན་མེད་ཀྱི་དྭངས་ཆ་མ་འགགས་ན་བྱིང་རྨུག་ཏུ་མི་འགྲོ། མ་ཡེངས་ན་སྒོམ་མེད་པར་མི་འགྲོ་བས་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་དགོས་སོ། །གཞན་ཡང་བར་དུ་གཅོད་པ་བཅུ་དྲུག་ངོས་བཟུང་བ་ནི། ལེ་ལོ་ཆེ་བ། བྱ་བྱེད་མང་བ། སེམས་ཡུལ་ལ་ཡེངས་པ། ཡིན་མིན་གྱི་རྟོག་དཔྱོད་རགས་པ། རྣམ་རྟོག་གཅིག་ཏུ་དགག་པ། སྔ་ཕྱིའི་བསམ་པ་མང་པོའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ། སེམས་རྨུགས་པ། སེམས་མི་གནས་ཤིང་རྟོགས་པ་སྤན་སྤུན་མང་བ། ཡོན་ཏན་བཟང་པོ་ཨི་ཐོབ་ལ་རེ་བ། རང་མ་ལེགས་ཀྱིས་དོགས་པ། འདོད་ཆགས་ཆེ་བ། བརྩོན་འགྲུས་ཆུང་བ། གཉིད་ལ་དགའ་བ། ཁ་ཏོན་དང་ཡི་གེ་ཀློག་པ། དཔེ་སྣ་མང་པོ་བྲི་བ་ལ་དགའ་བ། དོན་ཡོད་མེད་ཀྱི་ལོང་གཏམ་ལ་དགའ་བ་དེ་རྣམས་བསམ་གཏན་སྤྱིའི་བར་ཆད་ཡིན་ལ། ཁྱད་པར་དུ་རྩེ་གཅིག་གི་བར་ཆད་ཡིན་པས་སྤང་བ་གལ་ཆེའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །སྤྱིར་སྒོམ་གྱི་ངོ་བོ་སོ་མ་མ་བཅོས་ལྷུག་པར་འཇོག་པ་གསུམ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ནོར་ས་ཤོར་ས་གོལ་ས་གསུམ་ཡོད་པས་དེ་སོ་སོར་བཤད་པ་ལ། དང་པོ་ནོར་ས་ནི། སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་གསལ་སྟོང་་་་་ཉམས་དང་ངེས་ཤེས་རགས་པ་འཛིན་པ་ཅན་ མཆན། ནམ་མཁའ་དྭངས་པའི་དཀྱིལ་ལྟ་བུ་རིག་པ་ཡུལ་མེད་རང་གསལ་སལ་ལེ་སང་ངེ༌། ཡེ་རེ་བའི་ཤེས་པ་སོ་མ་མ་བཅོས་ལྷུག་པ་གསུམ་རྩེ་གཅིག་གི་དུས་སོ། །སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་་་་་་ཉམས་ཀྱི་ངེས་ཤེས་རགས་པའི་ཕྲ་བ་མཆན། སྤྲོས་མཐའ་དང་བྲལ་བ་རང་རིག་ཡུལ་མེད་དུ་ཧྲིག་གེ་བའི་ཤེས་པ་སོ་མ་མ་བཅོས་ལྷུག་པ་གསུམ་ནི་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་དུས་སོ། །སེམས་ཀྱི་མཚན་་་་་ཉམས་ཀྱི་ངེས་ཤེས་ཕྲ་བ་ མཆན། ཉིད་དུ་མ་རོ་གཅིག་ཏུ་རྟོགས་ཏེ། ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པ་སོ་མ་མ་བཅོས་ལྷུག་པ་གསུམ་ནི་རོ་གཅིག་གི་དུས་སོ། །སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་་་་་་་ཉམས་ཀྱི་ངེས་ཤེས་ཕྲ་བའི་ཕྲ་བ་དང་ཡང་ཕྲ་ མཆན། ལྷུན་གྲུབ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་རྟོགས་ཏེ། སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྱྀ་གྲུབ་པའི་ཤེས་པ་སོ་མ་མ་བཅོས་ལྷུག་པ་ཁོར་ཡུག་ཏུ་སོང་བ་ནི་སྒོམ་མེད་ཀྱི་དུས་ཡིན་པས་ས་མཚམས་མ་ནོར་བ་གལ་ཆེ། རྩེ་གཅིག་གི་ཉམས་གསལ་སྟོང་ནམ་མཁའ་དྭངས་པའི་དཀྱིལ་ལྟ་བུའོ་སྙམ་པའི་ཉམས་ཀྱི་འཛིན་ཞེན་བཅས་ཅུང་ཟད་བརྟན་པ་ཐོབ་ཚེ། རེས་འགའ་ད་ནི་ཉིན་མཚན་ཁོར་ཡུག་ཏུ་སོང་འདུག་པས་སྒོམ་མེད་ཡིན་སྙམ་པ་དང༌། སྤྲོས་བྲལ་གྱི་དུས་སུ་སྤྲོས་མཐའ་ཐམས་ཅད་བྲལ་བ་འདི་བསྒོམ་བྱ་སྒོམ་བྱེད་ཀྱི་མཚན་འཛིན་མེད་པ་ལ་དེར་འཛིན་གྱི་ངེས་ཤེས་སྐྱེ་སྟེ་སྒོམ་མེད་ཡིན་ནོ་སྙམ་པ་དང༌། རོ་གཅིག་གི་དུས་ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པ་སོ་མ་རང་བྱུང་རང་གསལ་འདི་བསྒོམ་པས་འཕེལ་རྒྱུ་མེད། མ་བསྒོམས་པས་འགྲིབ་རྒྱུ་མི་འདུག་གོ་སྙམ་པའི་ངེས་ཤེས་སྟེ་སྒོམ་མེད་ཡིན་ནོ་སྙམ་པ་དང༌། སྒོམ་མེད་མཚན་ཉིད་པ་རྣམས་ལའང་ནོར་ས་ཡོད་དེ། རྩེ་གཅིག་ཆུང་ངུ་ནས་རགས་ཆོད་ཀྱི་མགོ་ཟིན་ཀྱང༌། ས་བཅུའི་རྒྱུན་མཐའ་མན་ཆོད་ཀྱི་སྤངས་བྱ་ཕྲ་རགས་རྣམས་རིམ་པར་སློངས་ཤིང་ཆོད་དགོས་པ་ལ། འོག་མ་འོག་མའི་རགས་ཆོད་དང༌། གོང་མ་གོང་མའི་མཉམ་བཞག་གི་སྟེང་དུ་ཕྲ་བའི་ཕྲ་བ་ཡང་ཕྲ་རྣམས་ཆོད་དགོས་པ་གཉིས་འདྲ་ནོར། རྟོག་པ་གང་ཤར་གྱི་ངོ་བོར་བལྟས་པས་རང་ཞིར་འགྲོ་བ་ཉམས་ཡིན་པ་དང༌། རྣམ་རྟོག་སྐད་ཅིག་མ་དེ་དྲན་པས་ཅུང་ཟིན་ཙ་ན་བློ་འདས་སུ་ཤར་བ་གཉིས་འདྲ་ནོར། རྣམ་རྟོག་སྤྲོས་བྲལ་དུ་གོ་བས་གོ་མཁན་ཡུལ་མེད་དེར་འཛིན་པ་དང༌། སྐད་ཅིག་མའི་ངོ་བོར་རང་གསལ་དུ་ཤར་ཏེ་འཁོར་འདས་ཀྱི་བློ་ཡུལ་ཟད་པ་གཉིས་འདྲ་ནོར། དུ་མར་སྣང་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་གསལ་སྟོང་ཉམས་ཀྱི་ངོ་བོར་རོ་གཅིག་པ་དང༌། སེམས་ཉིད་ཆོས་སྐུའི་ངོ་བོར་ཡེ་ནས་རོ་གཅིག་པར་རྟོགས་པ་གཉིས་འདྲ་ནོར། དེ་ལྟར་ནོར་ས་དང༌། ཡང་ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པ་ཟེར་བ་ལའང་གསུམ་སྟེ། འཁྲུལ་རྟོག་ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པ། ཉམས་ཀྱི་ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པ། རྟོགས་པའི་ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པའོ། །དང་པོ་ནི་འཁྲུལ་རྟོག་ཐ་མལ་པའི་རྣམ་ཤེས་རང་ཁ་མ་འདི་ཡིན།

གཉིས་པ་རྟོག་པ་གང་ཤར་དྲན་པས་ཟིན་མ་ཐག །དྲན་པ་དང་རྟོག་པ་གཉིས་ཀ་དག་ནས་མ་བཅོས་ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པ་ཡུལ་མེད་རང་གསལ་དུ་འགྲོ་བ་དེའོ། །གསུམ་པ་སེམས་ཉིད་གནས་ལུགས་ཀྱི་དོན་གདོད་མ་ནས་བྱ་རྩོལ་ལས་འདས་པའི་ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པ་སོ་མ་དྲན་པས་ཆེད་འཛིན་མི་དགོས་པའོ། །དེ་ལ་སྤྲོས་བྲལ་ནི་སེམས་ཉིད་གནས་ལུགས་ཀྱི་སྟོང་ཆའི་དོན་དམ་བདེན་པ་རྟོགས་པའི་ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པ་ཡིན། འཁྲུལ་རྟོག་གི་ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པ་སོ་མ་དེ་སྒོམ་དུ་མི་ཤར། རོ་གཅིག་ནི་སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་དོན་ཅི་བཞིན་པ་རྟོགས་པའི་ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པ་སོ་མ་དེ་སྒོམ་དུ་ཤར་བའོ། །འདི་རྣམས་ཕལ་ཆེར་གྱིས་ནོར་འདུག་པས་མ་ནོར་བ་གལ་ཆེ་གསུངས་འདུག །ཡང་གོ་མྱོང་རྟོགས་པ་གསུམ་ཀའི་ངོ་བོ་ནི་སེམས་ཉིད་གནས་ལུགས་ཀྱི་དོན་ཡིན་ལ། དེ་ལ་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་ངོ་བོ་དང་རོ་གཅིག་གི་ངོ་བོ་གང་ཡིན་ཀྱང༌། སྤྱི་མཚན་མ་ནོར་བར་ཅི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བློ་ཡུལ་དུ་གོ་བ་ནི་གོ་བ། རང་མཚན་མངོན་སུམ་དུ་མྱོང་བ་ནི་མྱོང་བ། མྱོང་ཞེན་ཉམས་ཀྱི་དྲི་མ་དང༌། ངེས་ཤེས་ཡུལ་འཛིན་གྱི་དྲི་མ་དག་ནས་རང་མཚན་མ་གྲུབ་པ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་ནི་རྟོགས་པའོ། །ཡང་ཤེས་བྱ་ཤེས་བྱེད་ཀྱིས་གོ་བ་ནི་གོ་བ། ཤེས་བྱ་ཤེས་བྱེད་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ནི་མྱོང་བ། མྱོང་ཞེན་དག་ནས་ཤེས་བྱེད་དང་ཤེས་བྱའི་དངོས་པོར་ཤར་བ་ནི་རྟོགས་པའོ། །ཡང་ཤེས་བྱ་ཤེས་བྱེད་གཉིས་མེད་དུ་གོ་བ་ནི་གོ་བ། གཉིས་མེད་མངོན་སུམ་དུ་མྱོང་བ་ནི་མྱོང་བ། མྱོང་ཞེན་དག་ནས་གཉིས་མེད་རང་རྐང་དུ་སོང་བ་ནི་རྟོགས་པའོ། །འདི་རྣམས་ལ་ནོར་ས་ཆེན་པོ་ཡོད། དེ་མི་ནོར་བའི་རྟགས་ལ། གོ་བ་ཡིན་པའི་རྟགས་སུ་ཉམས་ལེན་གཏན་ལ་དབབ་དཀའ། རྐྱེན་མི་ཐུབ། མྱོང་བ་ཡིན་པའི་རྟགས་སུ་ཉམས་ལེན་ལ་འཕེལ་འགྲིབ་ཡོད། རྟོགས་པ་ཡིན་པའི་རྟགས་སུ་འཕེལ་འགྲིབ་མེད་པའོ། །ཐོད་རྒལ་བའི་རྟོགས་པ་ལ་ཕྱོགས་གཅིག་ངེས་པ་མེད་པ་གོང་སྨོས་ལྟར་རོ། །འདྲ་ནོར་དེ་རྣམས་རང་གི་ཤེས་རབ་དང༌། དེ་དག་མ་ནོར་བའི་བླ་མ་ཉམས་མྱོང་གི་སྤྱན་དང་ལྡན་པའི་ཞལ་ལས་ཤེས་དགོས་སོ། །ཉམས་མྱོང་མེད་པ་གོ་བ་ཙམ་ཡོད་པའི་བླ་མས་ངོ་སྤྲད་ཉེས་ཀྱིས་ནོར་བའང་ཡོད། རྟོགས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ཀྱང་ངོ་མ་སྤྲད་ན་ཉམས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ལུས་ཉེན་ཀྱང་ཡོད། ངོ་སྤྲད་སྔ་བས་གོ་ཡུལ་དུ་འགྲོ་བ་སོགས་བླ་སློབ་འཛོལ་ནས་ནོར་བའང་ཡོད། རང་གི་ཤེས་རབ་འཆལ་ནས་ནོར་བའང་ཡོད། གང་ལྟར་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་ཀུན་ལ་ནོར་ས་ཆེན་པོ་ཡོད་པས་མ་ནོར་བ་ཞིག་དགོས་སོ། །གཉིས་པ་ཤོར་ས་ནི། སྟོང་ཉིད་ཤེས་བྱའི་གཤིས་ལ་ཤོར་བ་དང༌། ལམ་དུ་ཤོར་བ། གཉེན་པོར་ཤོར་བ། རྒྱས་འདེབས་སུ་ཤོར་བ་དང་བཞིའོ། །དེ་རེ་རེ་ལའང་ཡེ་ཤོར་འཕྲལ་ཤོར་གཉིས་རེ་སྟེ་བརྒྱད་དོ། །དེའང་ཡེ་ཤོར་བཞི་ནི་དོན་སྤྱི་ནོར་བ། འཕྲལ་ཤོར་བཞི་ནི་ཉམས་མྱོང་གི་ལག་ལེན་འཁྲུལ་པའོ། །དང་པོ་ཡེ་ཤོར་བཞིའི་གཤིས་ཤོར་ནི། རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྱི་སྟོང་ཉིད་སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་གྱི་མཐའ་དང་བྲལ་བའི་དོན་མ་གོ་བར། ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གདོད་ནས་ཡོད་མ་མྱོང་སྙམ་པའི་སྟོང་པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་ལ་ཞེན་པའོ། །ལམ་ཤོར་ནི་ད་ལྟ་ལམ་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་པའི་དུས་ནས་སྐུ་གསུམ་ལམ་སྣང་རྒྱུ་འབྲས་དབྱེར་མེད་ཡིན་པའི་དོན་མ་གོ །ནམ་ཞིག་འབྲས་བུ་སྐུ་གསུམ་ཐོབ་འདོད་ཀྱི་རེ་བའོ། །གཉེན་པོར་ཤོར་བ་ནི་དཔེར་ན་སྤང་བླང་རང་གྲོལ་གྱི་ལམ་ཁྱེར་མ་ཤེས་པས། རྟོག་པའི་གཉེན་པོར་མི་རྟོག་པ་བསྒོམ་པའི་གཉིས་འཛིན་ནོ། །རྒྱས་འདེབས་སུ་ཤོར་བ་ནི་དཔེར་ན་བསྔོ་བའམ་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་དུས་ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་དོན་མ་གོ་བར། དམིགས་བཅས་ཐབས་ཀྱི་ཆ་དམིགས་མེད་སྟོང་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྒྱས་འདེབས་པའོ། །གཉིས་པ་འཕྲལ་ཤོར་བཞིའི་གཤིས་ཤོར་ནི། རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་སྟོང་ཉིད་རང་གི་བློ་ཡུལ་དུ་གོ་ཞིང༌། གཞན་ལའང་བཤད་ཤེས་རུང་དོན་ཇི་བཞིན་གནད་དུ་དབབ་མ་ཤེས་པའོ། །ལམ་ཤོར་ནི་རྟོགས་པ་ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པ་སོ་མ་དེས་སྙིང་མ་ཚིམ་པར། ཕྱག་ཆེན་པས་གཉུག་མ་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་ཉེ་དྲག་པས་ངོ་མ་ཤེས་སླ་དྲག་པས་ཡིད་མ་ཚིམ་གསུངས་པ་ལྟར་སྒོམ་གྱི་ལྷན་པ་ཡང་ཡང་བཏབ་ཅིང་བསྒོམ་པའོ། །གཉེན་པོར་ཤོར་བ་ནི། རང་བྱུང་རང་ཤར་རང་གྲོལ་གྱི་གནད་མ་གོ །རྣམ་རྟོག་འཇུར་དྲན་གྱིས་བཅིངས་ནས་བསྒོམ་པའོ། །རྒྱས་འདེབས་སུ་ཤོར་བ་ནི་གོ་མྱོང་གི་ཉམས་དང་རྟོགས་པ་རེས་འགའ་བས་ང་རྒྱལ་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཡིན་ནོ། །སྟོང་པ་ཡིན་ནོ། །ཟུང་འཇུག་ཡིན་ནོ། །ཆོས་སྐུ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སྡིག་མེད་དོ། །སྙམ་ཏེ་བློས་ཕར་ལ་རྒྱས་འདེབས་ཤིང་བསྒོམ་པའོ། །འདི་དག་གོ་ལོ་ཐོས་ལོ་ཙམ་གྱིས་རང་མགོ་མི་གཡོག་པར་མཚན་ལྡན་བླ་མའི་གདམས་པ་ཟབ་མོ་དང༌། རང་གིས་དད་བརྩོན་མོས་གུས་ཀྱི་ཉེར་ལེན་འཛོམ་པར་བྱས་ནས་ཤན་འབྱེད་པ་གལ་ཆེའོ།

།གསུམ་པ་གོལ་ས་ལ་གསུམ། བདེ་གསལ་མི་རྟོག་གསུམ་གོལ་ས་དང་གོལ་ས་མ་ཡིན་པའི་དབྱེ་བ་ནི། ཞི་གནས་ཀྱི་དང༌། ཉམས་ཀྱི་དང༌། རྟོགས་པའི་དང༌། ཞེན་བཅས་ཀྱི་དང༌། ཞེན་མེད་ཀྱི་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའོ། །དེ་ལའང་རྟོགས་པའི་དང༌། ཞེན་མེད་ཀྱི་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་ནི། སྐུ་གསུམ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞི་གནས་དང༌། ཉམས་དང༌། ཞེན་བཅས་རྣམས་སུ་གོལ་ན་སྙོམས་འཇུག་དགུ་སྟེ། དེའང་བསམ་གཏན་བཞི་དང༌། སྐྱེ་མཆེད་མུ་བཞིའི་སྙོམས་འཇུག་གི་སྟེང་དུ་འགོག་པའི་སྙོམས་འཇུག་བསྣན་པས་དགུའོ། །ཞི་གནས་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་ལ་ཞེན་ན་བསམ་གཏན་བདེ་བའི་རོ་མྱོང་ཞེས་ང་རྒྱལ་མཆོག་འཛིན་གྱི་ངང་དུ་རྟོགས་པ་དེ་ལས་ལྡང་མི་བྲ་བ་ལྟ་བུ་ད་ནི་འདི་ལས་སུ་ལ་ཡང་དྲི་རྒྱུ་མེད་འཕགས་པའི་ས་ཐོབ་པ་ཡིན་སྙམ་པ་འབྱུང་ངོ༌། །ཉམས་ཀྱི་གསུམ་ནི་ངེས་ཤེས་ཀྱི་ཞེན་པ་ཆེར་ཡོད་པའི་རེས་འགའ་བའོ། །ཡང་བྱིང་རྒོད་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ཚན་བཞི་སྟེ། བྱིང་རྨུག་འཐིབ་གསུམ། རྒོད་འཐོར་འགྱོད་གསུམ། ཆགས་ཞེན་འཛིན་གསུམ། འོག་འགྱུ་རང་ཁ་ལུང་མ་བསྟན་དང་གསུམ་མོ། །དང་པོ་བྱིང་བ་ནི། ཁམས་རྙོག་གོ་བས་ཤེས་པ་དྭངས་མ་ཐོན་པ། རྨུགས་པ་ནི་དེ་བས་ཤེས་པའི་གསལ་ཆ་ཆེ་འགྲིབ་ཏུ་སོང་བ། འཐིབས་པ་ནི་སྣང་ཡུལ་དང་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་མུན་ནེར་སོང་བའོ། །དེ་ལའང་གནས། དུས། གྲོགས། ཟས། འདུག་སྟངས། སྒོམ་གྱིས་བྱིང་བ་དང་དྲུག་ཡོད། གནས་ནི་ཡུལ་དགོན་ཉམས་གྲིབ་ཅན་གྱི་རྐྱེན་གྱིས་བྱིངས་ན་ཁྲུས་དང་གྲིབ་བསང་བྱ། གྲིབ་ཅན་གྱི་གནས་ལ་འཛེམ། དུས་ནི་དབྱར་དང་དཔྱིད་འབྱུང་ཁམས་ཀྱི་བྱིངས་ན་མཐོ་ས་དང་བསིལ་སར་བསྒོམ། གྲོགས་ཉམས་གྲིབ་ཅན་གྱི་རྐྱེན་གྱིས་བྱིང་ན་སྨེ་བརྩེགས་རྣམ་འཇོམས་སོགས་ཀྱི་ཁྲུས་དང༌། རྩ་གསུམ་གྱི་སྐོང་བཤགས་དང་མེ་མཆོད་བྱ། ཟས་ཀྱིས་འགྲངས་ཆེ་བ་དང༌། བཅུད་ཅན་གྱི་བཟའ་བཏུང་གིས་བྱིང་བ་ལ་ཟས་རན་ཚོད་ཙམ་ལས་བག་མེད་དུ་མི་ཟ། བཅུད་ཅན་ཡང་མང་པོ་བཟའ་བཏུང་མི་བྱ། འདུག་སྟངས་ཀྱིས་བྱིང་བ་ནི་ཉལ་བ་དང༌། སྔས་པ་དང༌། ལུས་གནད་ལྷོད་ཆེ་བའི་རྐྱེན་ཡིན་པས་ལྟ་སྟངས་བསྟོད། རྣམ་སྣང་གི་ཆོས་བདུན་སོགས་བྱས་ལ་བསྒོམ་མོ། །སྒོམ་གྱིས་བྱིང་བ་ནི་དྲན་པས་བཟུང་ཆེ་བའི་སྡུག་རུས་ཀྱི་རྐྱེན་ཡིན་པས་ཤེས་པ་ཧུར་བཏོན། སྣང་བ་གཟིངས་བསྟོད་པ་སོགས་ཁམས་བསངས་ཤིང་བསྒོམ་པ་གལ་ཆེའོ། །གཉིས་པ་རྒོད་འཐོར་འགྱོད་གསུམ་སྟེ། རྒོད་པ་ནི། སྔར་སོང་གི་བྱ་བ་སྣ་ཚོགས་དྲན་ནས་ཆགས་སྡང་གི་རྟོག་པ་རགས་པ་སྔ་མའི་རྗེས་གཅོད། ཕྱི་མའི་མདུན་བསུ། བདེ་སྡུག་གི་ཚོར་བས་སྙིང་མི་བདེ་བ་ལྟ་བུའོ། །འཐོར་བ་ནི། རྟོག་པ་སྔ་མའི་འཕྲོ་མཐུད་དེ་མ་འོངས་པ་ཚེ་འདི་སྣང་གི་བྱ་བ་འདི་བྱ་འདི་བྱེད་སོགས་རེ་བའམ་དོགས་པའི་ཉེར་ལེན་ཤུགས་ཆེ་བའོ། །འགྱོད་པ་ནི། ད་འཁྲུལ་མི་ཉན་སྙམ་སྟེ་འགྱོད་ནས་འཇུར་དྲན་བྱས་ན་སླར་ཡང་ཆེ་རྒོད་དུ་འགྲོ་བའོ། །གནས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡང་ཡོད་པས་འདུག་སའི་མཐོ་དམན་སོགས་སྤང་བླང་བྱ། གསུམ་པ་ཆགས་ཞེན་འཛིན་གསུམ་གྱི། ཆགས་པ་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་བདེ་གསལ་ལ་ཆགས་པའོ། །ཞེན་པ་ནི། གླ་རྩི་དང་སྒོག་སྐྱའི་དྲི་སྣོད་ལ་ཆགས་པའི་དཔེས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རོ་ལ་ཆགས་པའོ། །འཛིན་པ་ནི། ལམ་གོང་མའི་ཡོན་ཏན་མ་ཤེས་པས་རང་ལ་ཡོན་ཏན་ཕྲ་མོ་རེ་ཡོད་པ་ལ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའོ། །དེ་གསུམ་ཀ་ཕྱོགས་མཐུན་ཏེ་བླ་མའི་ཁྱད་པར་གྱིས་ཞེན་པ་དང༌། རང་གི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་མ་འབྱེད་པས་ཞེན་པ་ཡོང་གསུངས། དང་པོའི་རྐྱེན་གྱིས་ཞེན་ན་མཁས་པའམ་ཉམས་མྱོང་ཅན་བཙལ་ཏེ་བརྟེན་པར་བྱའོ། །གཉིས་པས་ཞེན་ན་རང་སྐྱོན་ངོས་འཛིན་ཅིང་གོང་མའི་རྣམ་ཐར་སོགས་ལ་བལྟའོ།

།བཞི་པ་འོག་འགྱུ་རང་ཁ་ལུང་མ་བསྟན་གསུམ་གྱི། འོག་འགྱུ་ནི། ཕུབ་མའི་ཞབས་སུ་ཆུ་འགྲོ་བ་མ་མཐོང་བ་ལྟར་རང་མཉམ་བཞག་ཡིན་བློ་སྙམ་ཡང་རྟོག་པ་འོག་འགྱུ་རུ་སོང་བ་མ་ཚོར་བའོ། །རང་ཁ་ནི། ཐ་མལ་བ་ལྟ་བུར་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྤྱོད་པ་དྲན་ཤེས་ཀྱིས་མ་ཟིན་པར་བག་མེད་རང་ཁ་མར་སོང་བའོ། །ལུང་མ་བསྟན་ནི། བཟང་ངན་གྱི་རྟོག་པ་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོམ་ཡོར་རེ་སོང་བའོ། །དེ་གསུམ་གང་ལའང་ཐུན་ཐུང་ངུར་བཅད་དྲན་པས་བསླངས་ཏེ་བསྒོམ་པའོ། །སྐྱོན་དེ་རྣམས་སྤང་བ་ལ་ལུས་སེམས་བཙའ་བ་གལ་ཆེ་གསུངས། ལུས་ཀྱིས་འགྲོ་འདུག་དང༌། མཆོངས་རྒྱུག་དང༌། ལས་ཀ་དྲག་པོ་ལ་སོགས་པས་ལུས་ངལ་ཞིང་དུབ་པ་བྱིང་རྨུག་གི་རྒྱུ་ཡིན་པས་དྲག་ཤུལ་གྱི་ལས་མི་བྱ། ལྟད་མོ་ལྟ་འདོད་དང་ངག་ཀྱལ་གྱི་གཏམ་སོགས་རྣམ་པར་གཡེང་བ་ལ་དགའ་བ་སོགས་ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་གང་ཡིན་གྱི་ཕྱི་ནང་གི་གཡེང་བ་ཐམས་ཅད་ནི་རྒོད་འཐོར་གྱི་རྒྱུ་ཡིན་པས་སྤངས། ལུས་ཀྱི་འབྱུང་བ་མི་སྙོམས་ན་སོ་སོའི་བཅོས་ཐབས་བྱ། སེམས་ཀྱི་བཙའ་ཐབས་དྲུག་ནི། གསང་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་སྤྱི་དང༌། ཁྱད་པར་བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་མ་ཉམས་པར་བསྲུང་བ་དང་གཅིག །ལས་དང་པོ་པས་རང་གི་ཉམས་ལེན་ལ་རེ་དོགས་རྟོགས་དཔྱོད་མི་བྱ་བར་བླ་མའི་དྲུང་དུ་ཕུ་ཐག་བཅད་པ་དང་གཉིས། ཐུན་ཚོད་རན་པར་བྱ་བ་དང་གསུམ། གཉིས་འཛིན་རྩད་ནས་མ་ཆོད་ཀྱི་བར་དུ་གཡེང་བ་སྤངས་ནས་དབེན་པ་བརྟེན་ཅིང་དགེ་སྦྱོར་ལ་བརྩོན་པ་དང་བཞི། ཡོན་ཏན་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཀྱང་ང་རྒྱལ་སྤངས་ཤིང་དམན་ས་འཛིན་པ་དང་ལྔ། བླ་མས་གནང་བའི་མན་ངག་དང༌། རང་ལ་ཉམས་རྟོགས་བཟང་པོ་ཡོད་པ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་གསང་བ་དང་དྲུག་གི་སྒོ་ནས་བཙའ་བར་བྱའོ། །དེ་དྲུག་ལས་ལྡོག་ན་གནས་སྐབས་སུ་དགེ་སྦྱོར་གྱི་བར་ཆད་གློ་བུར་དུ་འོང་བ་སོགས་སྐྱོན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་སྤང་བླང་ཤེས་པས་ཉམས་སུ་ལེན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་མ་སྐྱེས་པ་སྐྱེ། སྐྱེས་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིང་མཐར་ཕྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གཅིག་དྲིལ་དུ་བསྒོམ་པ་རྣམས་ལ་འབྱུང་བ་ལྔའི་རླུང་རེ་རེ་ཟིན་པའི་རྟགས་བཞི་བཞི། སྣང་ཉམས། སེམས་ཉམས། ལུས་ཉམས། རྨི་ཉམས་སོགས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་ཡང༌། གང་ལའང་ཞེན་ཅིང་ཡོན་ཏན་དུ་མི་རློམ། ཞེན་ཅིང་རློམས་ན་མཐུན་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་འགལ་རྐྱེན་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་སྐྱོན་དུ་སོང་ནས། མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཀྱང་ཡིན་རློམ་བཟང་ཞེན་གྱི་གེགས་དང་བར་ཆད་དུ་འགྲོ་བར་གསུངས་པས། ལམ་དུ་ཁྱེར་ཚུལ་ནི། བཟང་ངན་གང་ཤར་ཐམས་ཅད་ཉམས་ཡིན་པར་ཤེས་པས་ངོས་བཟུང༌། གང་ཡང་རྩིས་མེད་བདག་མེད་དུ་བཞག་ནས་ལམ་དུ་ཁྱེར་ཞིང་སྐྱོང་ཤེས་ན་གོང་གི་སྐྱོན་ལས་ལྡོག་སྟེ། མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་རྩོལ་མེད་དུ་འབྱུང་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཉམས་རྟགས་འགའ་ཞིག་ལ་འོག་མ་རྣམས་ལས་གོང་མ་རྣམས་ལ་མི་འོང༌། འགའ་ཞིག་ལ་འོག་མ་རྣམས་ལ་མི་འོང་ཡང་གོང་མ་རྣམས་ལ་འབྱུང༌། དེ་ལྟར་འོག་མའི་དུས་ཕྲ་མོ་འབྱུང་ཞིང་གོང་མ་རྣམས་ལ་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བ་སོགས་ཉམས་གཅིག་ཏུ་མི་ངེས་པ་འབྱུང་ངོ༌། །དེ་དག་ཕལ་ཆེར་འཕེལ་འགྲིབ་ཉམས་ཀྱིས་རྟགས་དང༌། བར་ཆད་བདུད་རྟགས་འདྲེས་མར་འབྱུང་བ་ཡིན་པས་བླ་མའི་མན་ངག་ལྟར་ལམ་ཁྱེར་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའོ། །ལམ་ཇི་བཞིན་པར་ཉམས་སུ་བླངས་ཤིང་ཞི་གནས་དྭངས་མར་གོམས་པའི་ཉམས་རྒྱ་མཚོ་རླུང་གིས་མ་བསྐྱོད་པ་ལྟ་བུའམ། ཐུན་མོང་ཞི་ལྷག་བཟང་པོ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་པ་དག་ལ་ས་མཚམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ནི། རྙེད་པ། བཀུར་སྟི། གྲགས་པ། སྙན་པ་བཞི་ལ་སྔར་བས་ཀྱང་དགའ་ཞིང་ཆགས་ཏེ་དོན་དུ་གཉེར་བ་དང་དེའི་ལྡོག་ཕྱོགས་བཞི་ལ་མི་དགའ་ཞིང་སྤང་བློ་ལྟ་བུ་སྐྱེ་ཡང་མིན་ཏེ་སྤང་བྱ་ངོས་ཟིན་པ་ཡིན་ལ། འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་པོ་འདི་དང་པོ་ནས་རོ་སྙོམས་དཀའ་བས་སྐྱོན་ངོས་ཟིན་ནས་རིམ་གྱིས་བྲི་ཞིང་སྔར་དང་མི་འདྲ་བའི་སྤང་བླང་རེ་དོགས་དགའ་སྡུག་གི་རྟོག་པ་ཇེ་ཉུང་དུ་སོང་ནས། གཞན་ཆོས་བརྒྱད་དོན་གཉེར་ཆེ་བ་མཐོང་ཐོས་རྣམས་ལ་སྙིང་རྗེ་ཤུགས་ཀྱིས་སྐྱེ་ཞིང༌། བླ་མ་དང་གདམས་ངག་གི་ཕྱོགས་སུ་ལུས་སྲོགས་ཕངས་པ་མེད་ཅིང༌། ཆོས་དང་བླ་མ་འདི་ལྟ་བུར་འཕྲད་པའི་སྐལ་པ་བཟང་པོའི་གནས་སྐབས་རྨི་ལམ་ཡིན་ནམ་དངོས་སུ་ཡིན་སྙམ་པ་སོགས། སྤྲོ་སེམས་དང་ལྡན་པས་བརྩོན་འགྲུས་གོང་འཕེལ་དང༌། བླ་མ་སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་ཤེས་པས་མི་ལྡོག་པའི་དད་པ་ཐོབ། ཡོན་ཏན་དང་བཀའ་དྲིན་དྲན་པས་ཞབས་ཏོག་རྣམ་པ་གསུམ་གོང་འཕེལ་དང༌། ཉམས་སྣང་དང་རྐྱེན་བཟང་ངན་ཐམས་ཅད་ལམ་དུ་ཁྱེར་ཤེས་ཤིང༌། ཕལ་ཆེར་ལམ་དུ་སློང་ནས་རོ་སྙོམ་ནུས་པ། སྤྱིར་འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་རྨི་ལམ་ལྟར་ཡིན་པའི་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད། རང་ཡང་ནམ་འཆི་ཆ་མེད་ན་བུན་ལས་ཡུན་ཐུང་བའི་མི་རྟག་པ་གཏིང་ནས་སྐྱེ་ཞིང་བློ་སྣ་ཇེ་ཐུང་དུ་སོང་ནས་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ཡིད་ཇེ་ཆེས་སོང་བས་སྤང་བླང་གི་གནས་ལ་ཤི་ཡང་འགྱོད་པ་མེད་པའི་གདིང་ཐོབ། གཞན་རྒྱུད་བདེ་སྡུག་གི་འདམ་ཁ་ནོར་ཞིང༌། རྒྱུ་འབྲས་སྤང་བླང་མི་ཤེས་པའི་སེམས་ཅན་མཐོང་ཐོས་གང་ལ་དགྲ་གཉེན་ཆགས་སྡང་མེད་པའི་བྱམས་སྙིང་རྗེ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་བ་དང༌། དངོས་སུ་ལུས་ཡང་བ། སེམས་བདེ་སྡུག་ཤོངས་ཆེ་བ། ཤིག་སོགས་ལུས་ཀྱི་སྲིན་བུ་ཉུང་བ། ཆགས་སྡང་ཆེ་བའི་གྲོང་ཡུལ་དགྲ་ལྟར་མཐོང་ཞིང་གནས་ཕྱོགས་མེད་འགྲིམ་པ་ལ་དགའ་བའམ། ཡང་ན་ཆགས་སྡང་སོགས་མི་མཐུན་པའི་གནས་སུ་སྡོད་ནའང་གཟེ་རེ་མེད་པ། སྣང་བ་སྒྱུ་མ་རྨྀ་ལམ་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུ་རུ་ཤེས་ཤིང་འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་ལས་ལྡོག་པ་ནི་ལྟ་ཕྱོགས་སུ་སྤྱོད་པ་མ་ཤོར་བའི་ལམ་རྟགས་ཡིན། དེ་དུས་རང་རྒྱུད་ཐ་མལ་པའི་ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་སྤང་བླང་རེ་དོགས་རྣམས་ལས་གྲོལ་ཡང༌། རང་མཐོང་གི་རྩིང་སྤྱོད་སོགས་ལ་མ་ཤོར་བ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་སྐབས་དག་སྣང་ཕྱོགས་མེད་དུ་ཤར་ནས་སྔོན་བྱོན་གོང་མའི་རྣམ་ཐར་དང༌། གཞན་ཡོན་ཏན་ཅན་རྣམས་ཀྱི་མཛད་པ་ལ་སྙིང་ནས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཞིང༌། རང་ངོས་ནས་དམན་ས་རང་ཤུགས་ཀྱིས་འཛིན་ཞིང་གང་སྣང་ལམ་དུ་ཁྱེར་ཤེས་ཀྱང༌། ཡང་ནས་ཡང་དུ་དེ་ལྟར་ལམ་ཁྱེར་ལ་འབད་དགོས། མདོར་ན་སྔར་གྱི་རང་གཤིས་ཀྱི་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་རིམ་གྱིས་དག་ནས། ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་བྱ་བྱེད་ཐམས་ཅད་དྲན་རྒྱུ་བླ་མ་དང་གདམས་ངག་ཁོ་ན་ལས་མེད་པ་ཞིག་འབྱུང་དུས། ཉམས་དང་རྟོགས་པའི་ས་མཚམས་ཀྱང་མཉམ་བཞག་ངང་ལ་གནས་ཚེ་ཉམས་སམ་རྟོགས་པ་འདྲེས་མ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་ཡང་ངེས་པ་མེད། དོན་མཉམ་རྗེས་གང་གི་དུས་སུའང་བཟང་རྟོག་ལ་མི་ཆགས་ངན་རྟོག་ལ་མི་སྡང༌། ལུང་མ་བསྟན་གཏི་མུག་དང་བྲལ་བ་ཞིག་འོང་ཡང་གོང་སྨོས་ལྟར་རློམ་སེམས་དང་དགའ་བྲོད་ཀྱི་དབང་དུ་མི་ཤོར་བ་གལ་ཆེའོ། །ཡང་དེ་ལས་ལྡོག་པའི་སྐྱོན་ངོས་བཟུང་བ་ནི། བླ་མ་མང་པོ་བསྟེན་ཞིང་མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་མང་དུ་ཐོས་ཀྱང་རང་རྒྱུད་ལ་མེད་བཞིན་གོ་བ་ཙམ་ལ་སྙེམས་ནས། གཞན་ལ་བཤད་ཤེས་པའི་མཁས་རློམ་དང༌། རི་ཁྲོད་འགྲིམས་པ་སོགས་དཀའ་སྤྱད་དང་སྒྲུབ་ཡུས་འདྲེན་ཅིང༌། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་བར་ནས་འཛོལ་བཞིན། རྟོགས་ལྡན་དུ་རློམ་པ་དག་གིས་རང་རྒྱུད་ལ་ཡང་ཡང་བརྟགས་དཔྱད་མ་བྱས་ན་ལམ་ནོར་གོལ་ཤོར་བ་སོགས་བཟང་རློམ་བདུད་དུ་ཆེ་བ་དང༌། ཧ་ཅང་སྒྱིད་ལུག་སྟེ་ལམ་ལ་རེ་ཐག་ཆད་པའི་མཐའ་གཉིས་ལ་མ་ལྷུང་བར་སྐྱོན་ཡོན་སོ་སོར་ཤེས་དགོས་པ་ནི་ཆོས་པའི་སྤྱི་ནོར་ཁྱད་པར་ལུགས་འདིའི་སྙིང་ནོར་དམ་པར་འཛིན་དགོས་པས་གནད་གལ་པོ་ཆེ་ལགས་སོ།

།གཉིས་པ་བྱེ་བྲག་ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་སྐྱོན་ཡོན་རྒྱས་པར་དབྱེ་བསལ་རྣལ་འབྱོར་བཞི་རིམ་ལྟར་གང་ཟག་རིམ་གྱིས་པའི་ཞར་ལ་གཉིས་པོའང་ཚང་བའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་ཁྲིད་ལ་བཞི། གནས་པ་རྩེ་གཅིག །མི་གཡོ་སྤྲོས་བྲལ། མཉམ་ཉིད་རོ་གཅིག །ལྷུན་གྲུབ་སྒོམ་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་རྩེ་གཅིག་དང༌། རྩེ་གཅིག་གི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །དང་པོ་གནས་པ་ལ་གསུམ། དེའང་གོང་དུ་བཤད་པའི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་རྣམས་ལེགས་པར་སྦྱངས་ནས། དངོས་གཞི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བསམ་གཏན་གྱི་སྤྱོད་ལམ་དང་ལྡན་པས་སེམས་མ་བཅོས་རང་བབས་སུ་བཞག་ནས་བསྒོམ་ཚེ་རྣམ་རྟོག་སྔར་བས་ཀྱང་འཚུབས་ནས་འོང༌། དེ་གནས་པ་དང་པོ་གཡོ༵་བའི༵་ཉམས་རི་གཟར་གྱི་འབབ་ཆུ་ལྟ་བུ་ཞེས། རྣམ་རྟོག་འཚུབས་པ་ལ་སྡང་སེམས་ཀྱིས་བདག་ལ་སྒོམ་གྱི་སྐལ་བ་མི་འདུག་སྙམ་པའི་སྒྱིད་ལུགས་ཐེ་ཚོམ་འོང་སྟེ། སྔར་ཐ་མལ་པའི་རྟོག་པ་ཁ་ཡན་དུ་ཤོར་བས་ངོ་མ་ཤེས་པ་ཡིན། ད་སེམས་ཅུང་ཟད་ཟིན་ནས་སྒོམ་བཟང་པོ་སྐྱེ་བའི་སྔ་ལྟས་ཡིན་པས་ཡིད་ཆད་དང་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་བླ་མ་ལ་ཅི་མཛད་ཁྱེད་ཤེས་ཀྱི་གསོལ་བ་ཡང་ཡང་འདེབས་ཤིང་ཐུན་ཐུང་ལ་གྲངས་མང་བ་སྡུག་རུས་འཇུར་དྲན་གྱིས་མི་བཅིང་བར་གྲིམ་ལྷོད་རན་པས་ཉམས་སུ་ལེན། རྣམ་རྟོག་དགག་ཆེ་ན་སྙིང་རླུང་ལྡང་བ་སོགས་སྒོམ་སྣ་སུན་ཁུར་འགྲོ་བས་ཧ་ཅང་མི་དགག །མི་བསྒྲུབ། བརྩོན་དུ་མི་བཟུང༌། ལུང་མ་བསྟན་དུ་མི་ཤོར་བར་གང་ཤར་བདག་མེད་རྒྱ་ཡན་དུ་ལྷོད་ཀྱིས་ཀློད་ལ་བབ་ཀྱིས་རྒྱངས་འཚོ་བྱེད་དགོས། དེ་ལ་རང་བཟོ་ཕོ་ཚོད་མིན་པར་བླ་མའི་ཞལ་ཤེས་ལྟར་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སེམས་གནས་པའི་ཐབས་ལ་བརྩོན་ན་རྣམ་རྟོག་རགས་པ་ཅུང་ཙམ་ཞི་ནས་སེམས་རང་ཐོག་ན་རེས་གནས་རེས་འགྱུ་བ་ཞིག་འོང་བའི་དུས། གནས་འགྱུ་གང་ལའང་སྔར་ལྟར་སྤང་བླང་གི་ཆགས་སྡང་མི་དགོས་པ་བྱུང་དུས་གནས་པ་བར་མ། ཐོབ༵་པའི༵་ཉམ༵ས་ཆུ་ཀླུང་དལ་འབབ་ལྟ་བུ་བྱ་བ་ཡིན། དེའི་ངང་དུ་བླ་མར་མོས་གུས་གཙོར་འདོན་གྱིས་གཉུག་བསྲིངས་ཏེ་བསྒོམས་པས་རྣམ་རྟོག་ཕྲ་རགས་ཐམས་ཅད་ཇེ་ཞི་དང༌། གནས་ཆ་ཇེ་ཆེར་སོང་སྟེ། བར་མེད་ལྟ་བུར་གྱུར་དུས་གནས་པ་ཐ་མ། བརྟན་པའི་ཉམས་རྒྱ་མཚོ་རླུང་གིས་མ་བསྐྱོད་པ་ལྟ་བུ་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་སྐབས་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་གི་ཉམས་ཆ་མཉམ་མི་འོང༌། ཆ་མ་མཉམ་ན་སྐྱོན་ཆེ་སྟེ། བདེ་བ་ཤས་ཆེ་ན་བདེ་ཉམས་མཚན་མ་ཅན་ཞེས་འདོད་ཆགས་ཆེ་བས་བསླབ་པ་ཉམས་པ་དང༌། མིན་ཀྱང་ཆགས་ཞེན་འཛིན་གསུམ་ཇེ་ཆེར་འགྲོ། བདེ་ཉམས་ཆུང་ཞིང་མི་རྟོག་པ་ཤས་ཆེ་ན་དྲན་མེད་འགོག་པའི་ཞི་གནས་ལྡིང་ནས་ཐར་པའི་གེགས་བྱེད་པའམ་བྱིང་རྨུག་གི་དབང་དུ་འགྲོ། གསལ་བ་དང་མི་རྟོག་པ་གཉིས་ཆ་མཉམ་ཀྱང་བདེ་ཆ་ཆུང་ན་སྒོམ་ལ་སྤྲོ་བ་མི་སྐྱེ་ཞིང་བསྒོམ་སྙིང་མི་འདོད་པ་དང༌། གནས་ཆ་ཆུང་ན་འཕྲོ་རྒོད་ཀྱི་དབང་དུ་འགྲོ། གཉིས་པོ་མཚུངས་ཀྱང་གསལ་ཆ་ཆུང་ན་རིག་པ་བག་ལ་ཉལ་བས་སྒོམ་དྭངས་སྙིགས་མི་འབྱེད། དྭངས་ཆ་ཆུང་ཞིང་བྱིང་རྨུགས་ཀྱི་དབང་དུ་འགྲོ། །བདེ་གསལ་གཉིས་པོ་ཆ་མཉམ་ཀྱང་མི་རྟོག་པ་མེད་ན་སྒོམ་གྱི་སྣ་མི་ཟིན་ཞིང་འདུག་ཚུགས་ཆུང་ལ་བྱ་སྤྱོད་ཐ་མལ་གྱི་དབང་དུ་ཤོར་འགྲོ། གོང་གི་སྐྱོན་གསུམ་པོ་དེ་ལས་ལྡོག་པའི་ཐབས་ཉམས་སུ་བླངས་ན་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ། བདེ་གསལ་མི་རྟོག་ཆ་མཉམ་སྐྱེས་ཤིང་མཉམ་གཞག་སྐྱོན་མེད་ཡུན་ཇེ་རིང་དུ་འགྲོ་བས། བླ་མའི་མན་ངག་ལ་བརྟེན་ནས་ཆ་མཉམ་པར་བྱེད་དགོས། ལ་ལ་དང་པོ་ཚོགས་བདུན་གྱི་རྟོག་པ་འགགས་ཏེ་ཀུན་གཞི་རྟོག་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་གནས་པ་ཡོད་དོ། །དེ་ལ་རྣམ་རྟོག་ཁ་འཐམ་ཞེས་འདོད། གོང་གི་གཡོ་ཉམས་ཕྱིས་ནས་འོང༌། འགའ་ཞིག་ལ་དང་པོ་གཡོ་ཉམས་འོང་ནས། ཕྱིས་གནས་ཆ་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བ་སོགས་ཡོད་པས་མ་ངེས་ཀྱང་ཐུན་མིན་སྔོན་འགྲོའི་སྐབས་ཀྱི་སྐྱབས་འགྲོ་སོགས་དམིགས་རིམ་བརྡ་དོན་རྟགས་ལ་སེམས་ལེགས་པར་ཟིན་པ་རྣམས་ལ་གཡོ་ཉམས་མི་འོང་བ་ཡང་ཡོད། གང་ལྟར་བྱིང་རྨུག་ཆེ་ན་ལུས་གནད་བསྲངས། ལྟ་སྟངས་མཐོ་བར་བྱས་ལ་ཤེས་པ་ཧུར་འདོན། རྒོད་འཐོར་ཤས་ཆེ་ན་ལུས་སེམས་ཀློད་ཅིང་བསྒོམ། འདི་སྐབས་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་གང་ལའང་བདེའོ། །གསལ་ལོ། །མི་རྟོག་གོ །སྙམ་པའི་སོ་སོའམ། ཆ་མཉམ་ཀྱང་འདིའོ་སྙམས་པའི་དེར་འཛིན་གྱི་དགའ་སྡུག་མི་བྱ་བར། བདག་མེད་དུ་བཞག །མི་ཆགས། མི་ཞེན། ལུང་མ་བསྟན་དུ་མི་བཏང་བར་རང་ཐོག་ཏུ་ལྷོད། གོང་གི་ཤས་གང་ཆུང་དེ་ལ་བླ་མའི་ཞལ་ཤེས་ལྟར་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་སོ་སོར་ཐུན་དུ་བཅད་ཅིང་བསྒོམ། སྐབས་སུ་ངལ་བསོ། སྐབས་སུ་གནས་འགྱུ་གཉིས་གཅིག་གམ་ཐ་དད་ཡིན་མིན་བལྟ་བ་སོགས་སྤེལ་མར་བྱས་ཏེ་བསྒོམ་པའི་མཐུས། རྗེས་ཤེས་ཀྱི་རྟོག་པའང་ཇེ་ཞི། མཉམ་བཞག་སྐབས་ཇེ་བདེ་ཇེ་གསལ་ཇེ་བརྟན་དུ་འགྲོ་སྐབས་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་ལ་ངེས་ཤེས་སྐྱེ་སྟེ། ཉམས་དེ་དང་འབྲལ་མི་ཕོད་པར་ལུས་ཨེ་ཡོད་མི་ཚོར་བ་དང༌། བཟའ་བཏུང་བརྗེད་པ། ནམ་སླ་གར་སོང་མི་ཚོར་བ་སོགས་འོང་དུས་གང་ལ་ཞེན་ན་ཁམས་གསུམ་དུ་གོལ་འགྲོ་བས། ཞེན་མེད་ཀྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པར་བྱ་ཞིང་སྐྱོང༌། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཉམས་ཀྱི་ལྷག་མཐོང་ཡང་སྐྱེ་དགོས་པས་ན། ཞི་གནས་འདི་ཐོག་མར་གལ་ཆེ། སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་ལོ་དྲུག་ཏུ་དཀའ་ཐུབ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒོམ་ཚུལ་སོགས་དཔེ་ལུང་མང༌། ཉམས་ཀྱི་ཞི་ལྷག་དེ་རྟོགས་པའི་ལྷག་མཐོང་དང་སྦྱར་མ་ཤེས་ན་ཉིན་མཚན་ཁོར་ཡུག་ཏུ་སོང་ཀྱང་འཁོར་བ་ལས་མི་འཕགས་པའི་ཚུལ་ཡང་ལུང་མང༌། དེ་ལྟར་རྩེ་གཅིག་ཅེས་པའི་ས་བཅད་ཚིག་ཟིན་ཙམ་སྨོས་པའོ། །གཉིས་པ་རྩེ་གཅིག་གི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་ལ། སྡོང་བྱ་བྲལ་བའི་བསྡུས་དོན་ལས། གོལ་ས་སྙོམ་འཇུག་དགུ་སྐོར་རབ་སྤངས་ནས། །ཞི་གནས་དྭངས་ཆ་ལྷག་མཐོང་ཉིད་ལ་སྦྱོར། །སྦྱོར་ཚུལ་ལྷག་མཐོང་དམིགས་པའི་དཔྱོད་ཚུལ་འཇུག །སྣང་བ་སེམས་ཤེས་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི། །གསལ་སྟོང་ནམ་མཁའ་དྭངས་པའི་དཀྱིལ་ལྟར་རྟོགས། །ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབྲེལ་རྩེ་གཅིག་རྣལ་འབྱོར་ཡིན། །ཞེས་པས་དེ་ལ་ལྔ་སྟེ། ངོ་བོ་སྤྱིར་བསྟན་པ། བྱེ་བྲག་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ། སྐྱོན་དག་ཚུལ། ཡོན་ཏན་སྐྱེ་ཚུལ། ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་བོགས་འདོན་ཅིང་གོང་མ་ལ་སྦྱོར་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ངོ་བོ་སྤྱིར་བསྟན་པ་ནི། འོག་མ་རྩེ་གཅིག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེའི་འཛིན་ཞེན་རགས་པ་ཐབས་ཀྱིས་སྤངས་ཤིང༌། དེའི་དྭངས་ཆ་རྩེ་གཅིག་གི་རྣལ་འབྱོར་ལྷག་མཐོང་དུ་འདོད་དེ། ལྷག་མཐོང་ལའང་རྒྱུ་རྐྱེན་ངོ་བོ་གསུམ་ལས། རྒྱུ་ནི་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ། རྐྱེན་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ། ངོ་བོ་ནི་ཉམས་ཀྱི་ལྷག་མཐོང་དང་རྟོགས་པའི་ལྷག་མཐོང་གཉིས་སོ། །དེ་ལ་བསམ་སྒོམ་མམ་ལྷག་མཐོང་དམིགས་པ་ནི། སེམས་སྐད་ཅིག་མའི་གནས་འགྱུ་འགྲོ་འོང་ངོ་བོ་སོགས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་པ་ནི་ལྷག་མཐོང་གི་དམིགས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔྱོད་ཚུལ་འཇུག་ཚུལ་རྣམས་བླ་མའི་ཞལ་ལས་ཤེས་པར་བྱས་པས། སྣང་བ་སེམས་སུ་ཤེས། སེམས་སྣ་ཚོགས་སུ་ཤར་བ་དེ་སྐད་ཅིག་མའི་སྟེང་ཐག་ཆོད། སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་གསལ་སྟོང་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་རྟོགས་དུས་ཉམས་ཀྱི་ལྷག་མཐོང་ངམ་རྩེ་གཅིག་ཆུང་ངུའི་རྣལ་འབྱོར་ཡིན་ཚུལ་ལུང་མང་ངོ༌།

།གཉིས་པ་བྱེ་བྲག་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་ལ། མདོར་བསྟན་བརྒྱས་བཤད་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཡང༌། རྟོགས་དང་གོམས་དང་མཐར་ཕྱིན་ཆུང་འབྲིང་ཆེ། །ཞེས་པས། སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་གསལ་སྟོང་ནམ་མཁའ་དྭངས་པའི་དཀྱིལ་ལྟ་བུ་རྟོགས་ཏེ། ངེས་ཤེས་སྐྱེ་བའི་ཆ་ནས་རྩེ་གཅིག་ཆུང་ངུུ༌། དེའི་ངང་ལས་དྲན་པ་ཡེངས་པ་མེད་པར་བསྒོམ་པས། རྗེས་ཤེས་ཕྲ་རགས་རྣམས་རིམ་པར་དག་ཅིང་མཉམ་བཞག་གོམས་འདྲིས་བརྟན་གསུམ་ནི་འབྲིང་པོ། དེ་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་ནས་་་་་ཞེན་འཛིན་དང་བཅས་པ། མཆན། གདིང་དུ་གྱུར་ཏེ་ཁོར་ཡུག་ཏུ་འགྲོ་བ་ནི་ཆེན་པོའོ། །ཞེས་སོ། །ཕར་ཕྱིན་གྱི་སྦྱོར་ལམ་དང་མཚུངས་པར་སྟོན་པ་འཇིག་རྟེན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་ནང་གསེས་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་ལས། དང་པོ་འཇིག་རྟེན་ཆུང་ངུ་ནི། ཐུགས་གཏེར་ཆེན་པོ་གྲོལ་བའི་ཐིག་ལེ་ལས། ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་མེད་པ་སྟོང་པའི་རང་བཞིན་ལ༔ རང་བཞིན་མ་འགགས་ས་ལེ་སིང་ངེ་རྗེན་ནེ་བ༔ འཇིག་རྟེན་ཆུང་ངུའི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་བྱ་དེ་ཉིད་ཡིན༔ ཞེས་པས་དེའི་དགོངས་པ་ཉམས་མྱོང་གིས་བཀྲལ་བ་ན། རིམ་གྱིས་པའི་གང་ཟག་དེས་བླ་མ་དམ་པ་ཞིག་གི་དྲུང་དུ་རྣམ་གཡེངས་སྤངས་ཏེ་བསྒོམ་པས་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡོད་མེད་མུ་བཞི་དང་བྲལ་བར་ཐག་ཆོད་ཅིང༌། དེ་ལྟར་ཆོད་པ་ལ་གསལ་ལ་རྟོག་པ་མེད་པའི་ཞི་གནས་དེ་ཉིད་བསྒོམ་བྱའི་རང་བཞིན་དུ་ངོ་སྤྲོད་ལག་བཅང་མཛད་པ་ལ་དྲན་པ་གཞུར་ཏེ་བསྒོམ་པས། རྣམ་རྟོག་ཉི་ཟེར་གྱི་སྦྲང་བུ་བས་ཀྱང་བྱ་བྱེད་མང་ལ་འགྱུར་ལྡོག་ཆེ་བས་སྒོམ་གྱི་ལས་འཕྲོ་མེད་དམ་སྙམ་ནས་སྐྱུགས་ལོག་པ་ཞིག་གི་རྗེས་སུ། ཅི་ཞིག་ན་དྲན་པའི་ངོ་བོ་གསལ་ལ་གོ་མ་འགགས་པ། དྭངས་སེང་ངེ་རྗེན་ཡེར་རེ་བ་སྟོང་པའི་ཉམས་ཤུགས་ཆེ་བ་ཞིག་འཆར་བ་དེ་ཉིད་ཇི་ཙམ་སྒོམ་རིང་ལ་ཡོད། མ་བསྒོམ་ན་ཐ་མལ་དུ་འཆོར་བ་ཞིག་འབྱུང་བ་སྟེ། འདི་ལ་མ་ཧཱ་མུ་དྲས་རྩེ་གཅིག་ཆུང་ངུར་འབོད། འགའ་ཞིག་གིས་ཕོ་ཚོད་བྱས་པས་དེ་ལྟ་བུའོ་སྙམ་པ་ནི་གོ་བ་ཡིན་པས་གྲོལ་མི་བཏུབ་བོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གཉིས་པ་རྒྱས་སྤྲོས་ཀྱི་གོ་བ་བཤད་པ་ལ། རྣལ་འབྱོར་བཞི་རིམ་པས། ཡང༌། ཆུང་ངུ་རྟོགས་ཀྱང་མི་བརྟན་འཕེལ་འགྲིབ་ཆེ། །ཞེས་པ། རྩེ་གཅིག་ཆུང་ངུ་ན་ཉམས་ཀྱི་ལྷག་མཐོང་རེས་འགའ་བ་འཛིན་ཞེན་དང་བཅས་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ཅན་འོག་མའི་རྩེ་གཅིག་དྭངས་ཆ་མེད་པའི་ཞི་གནས་རྐྱང་པ་དེ་མ་ཡིན་པ། རྩེ་གཅིག་གི་རྣལ་འབྱོར་ནི་སྣང་བ་སེམས་སུ་ཤེས་ཤིང་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནམ་མཁའི་དཔེ་ཅན་ཏེ། ཞི་ལྷག་ཟུང་འཇུག །ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་གོ །འོག་མའི་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི་ངང་ལ་ཅི་ཙམ་གནས་ཀྱང་རྩེ་གཅིག་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ལྷག་མཐོང་དང་མ་འབྲེལ་ན་རྩེ་གཅིག་མུན་པར་འཁྱམས་བྱ་བ་ཡིན། ཟུང་འཇུག་ལྷག་མཐོང་གི་ལྟ་བ་མྱོང་ཞེན་ཕྲ་རགས་མཉམ་རྗེས་གང་གི་སྐབས་སུ་རྩེ་གཅིག་དང༌། རྩེ་གཅིག་གི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཁྱད་བདེ་གསལ་འགྱུ་གནས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་སྟོང་པར་ཤར་ཏེ། སལ་ལེ། སིང་ངེ༌། ཡེ་རེར་གནས་པ་ཡིན། དེ་དུས་ལ་ལ་དག་ལ་རླུང་རྟགས་བརྒྱད་དམ་བཅུ། སྟོང་གཟུགས་ཀྱི་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང༌། འདི་སྐབས་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྟོང་པར་རྟོགས་པ་ནི་མི་རྟོག་པ། སེམས་སྟོང་པའི་རང་བཞིན་གསལ་སེང་ངེ་བ་ནི་གསལ་བ། དེ་གཉིས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ངང་ལ་བདེ་ལྷན་ནེར་གནས་ཤིང༌། བྱིང་རྨུགས་དང་རྒོད་འཐོར་གྱི་སྐྱོན་མེད་པ་བདེ་བ། དེ་ལྟར་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་དབྱེར་མེད་ཀྱི་སོ་མ་མ་བཅོས་ལྷུག་པ་གསུམ་གྱི་ངང་ལ་གནས་པ་མཉམ་བཞག །དེ་ལ་ལུས་ངག་གི་བྱ་སྤྱོད་ལ་མི་ལྟོས་པར་འདུག་ཚུལ་ལེགས་ཀྱང་དྲན་པ་ཡེངས་ན་རྗེས་ཤེས་སུ་འགྲོ་ཞིང༌། བྱེད་སྤྱོད་སོགས་ཀྱི་སྐབས་ཨ་འཐས་སུ་སྐྱེ་བྱ་བ་ཡིན། དེ་ལ་ཨ་འཐས་དངོས་འཛིན་གྱི་དྲི་མའམ་སྒྲིབ་པ་ཡོད་པ་ནི། དཔེར་ན་གླ་རྩིའི་སྣོད་དང༌། རྒོག་ཕོར་སྟོང་པ་ལ་དྲི་མ་མ་སངས་པ་ལྟར་ཡིན་པས། དེ་ལྟ་བུ་མཉམ་བཞག་ལ་མེད་ཀྱང་རྗེས་ཤེས་ལ་ཡོད་པ་ནི་མཉམ་རྗེས་མཚན་ཉིད་པ་མིན། ཅིའི་ཕྱིར་ན་དྲན་པས་ཟིན་པ་ཙམ་གྱིས་མཉམ་བཞག་གི་སྟེང་དུ་འགྲོ་བས་སོ། །དེ་རྩེ་གཅིག་ཆུང་ངུའི་སྐབས་ཀྱི་མཉམ་རྗེས་ཡིན་ཀྱང༌། དོན་ལ་རྗེས་སྣང་ཤས་ཆེ་བ་ཡིན། གསལ་སྟོང་ནམ་མཁའ་དྭངས་པའི་དཀྱིལ་ལྟ་བུ་གསུངས་པ་དེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་སུ་མ་རུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་རེས་སྒོམ་ཀྱང་འོང༌། རེས་མ་བསྒོམ་ཡང་འོང༌། རེས་བདེ་རེས་མི་བདེ་བ་སོགས་འཕེལ་འགྲིབ་སྣ་ཚོགས་འོང་བའི་སྐབས་རྩེ་གཅིག་ཆུང་ངུ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་འཇིག་རྟེན་འབྲིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། གྲོལ་ཏིག་ལས། གང་དེ་མ་ཡེངས་བསྐྱངས་པས་བརྟན་པ་ཆེར་ཐོབ་ཅིང་༔ བསྒོམ་ཀྱང་ཡེངས་ལ་མ་བསྒོམ་ཆ་ཤས་ཡེང་བ་ནི༔ འཇིག་རྟེན་འབྲིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་བྱ་དེ་ཉིད་ཡིན༔ ཞེས་པས། སྔ་མའི་འཕྲོ་མཐུད་དེ་སྙིང་རུས་ལ་ནན་ཏན་བསྐྱེད་པས་ཉམས་ཀྱི་འཛིན་སྟངས་སྔ་མ་ལྟར་ལས་ཅུང་ཟད་དྭངས་ཆ་ཆེ་རུ་འགྲོ་ཞིང༌། དེ་ཉིད་མ་བསྒོམ་པའི་གནས་སྐབས་འགའ་ལའང་དྲན་པས་ཧྲིག་ཧྲིག་སླེབས་ནས་གསལ་སྟོང་རྗེན་ཡེ་རེ་བར་འཆར་བས་འདི་ལ་མ་ཧཱ་མུ་དྲ་བས་རྩེ་གཅིག་འབྲིང་པོ་ཟེར་རོ། །ཞེས་སོ། །རྣལ་འབྱོར་བཞི་རིམ་པས། ཡང་འབྲིང་པོ་ཏིང་འཛིན་ལས་རུང་འཕེལ་འགྲིབ་མེད། །ཅེས་པས་རྩེ་གཅིག་འབྲིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། གོང་ལྟར་མཉམ་རྗེས་གང་ལ་དྲན་པས་ཟིན་ཅིང་ཡེངས་པ་མེད་པའི་སྒོ་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་བརྩོན་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་སུ་རུང་སྟེ། གསལ་སྟོང་གི་ཉམས་དེ་ནམ་བསྒོམ་ཚེ་བདེ་ལྷང་ལྷང་འོང་བ་ཡིན། དེ་ནི་རྩེ་གཅིག་འབྲིང་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་དབང་ཐོབ་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། རྣལ་འབྱོར་དང་པོའི་སྐབས་རྗེས་ཤེས་ཕལ་ཆེར་ཨ་འཐས་སུ་ཡིན་པས་ན་དྲན་པ་ཡང་ཨ་འཐས་ཀྱི་དྲན་པ་ཡིན། མཉམ་བཞག་དུས་གསལ་སྟོང་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་དམིགས་ཏེ་བསྒོམས་པས་ཨ་འཐས་ཀྱི་དྲན་པ་ཞེས་བྱ། དེ་ལྟ་བུའི་དྲན་པ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མ་ཡེངས་པར་ཉམས་སུ་བླངས་པས་རྗེས་ཤེས་རགས་པ་རྣམས་རིམ་གྱིས་ཆོད་ཅིང་མཉམ་བཞག་རིམ་པར་ཇེ་བདེ་ཇེ་གསལ་ཇེ་སྟོང་བརྟན་པ་ཆེར་ཆེར་འགྲོ་བ་སོགས་འབྱུང་ངོ༌། །ཞེས་སོ།

།གསུམ་པ་འཇིག་རྟེན་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། གྲོལ་ཏིག་ལས། ཏིང་འཛིན་དེ་ཉིད་སྔར་བས་གསལ་མདངས་ཆེར་སོང་ཞིང་རྩོལ་མེད་ཉིན་མཚན་ཁོར་ཡུག་ཉིད་དུ་འབྱུང་བ་ནི༔ འཇིག་རྟེན་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་བྱ་དེ་ཉིད་ཡིན། ཞེས་པས་བརྟན་པ་ཆེར་ཐོབ་སྟེ་གསལ་སྟོང་རྗེན་པ་ངོས་གཟུང་དང་བྲལ་བའི་ཉམས་ཉིན་མཚན་ཁོར་ཡུག་ཏུ་འབྱམས་པ་ལ་མ་ཧཱ་མུ་དྲས་རྩེ་གཅིག་ཆེན་པོར་བཏགས། རྫོགས་ཆེན་སེམས་སྡེ་པས་གནས་པའི་ཉམས་ཤེས་པ་ཡུལ་ཕྱིར་མི་འཕྲོ་བ་ཞེས་པའང་འདིར་མཚུངས། འདིའི་ཉམས་ནི་ལུས་ལ་བདེ་ཉམས་དང་སེམས་ལ་དགའ་སྤྲོ་དཔག་མེད་འཆར། མར་མེ་རླུང་གིས་མ་བསྐྱོད་པ་ལྟ་བུའི་སྒོམ་ལ་ངེས་ཤེས་དང་བྲོད་ཁ་སྐྱེ། ལུས་ཡོད་དུ་མི་ཚོར་འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་ལ་ཞེན་པ་ཆུང་ངུ་འགྲོ། ཉམས་ཀྱི་མཐོ་དམན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་འོང་ངོ༌། །རེ་འགའ་འདི་ལས་ལྷག་པ་སུ་ལ་ཡོད་སྙམ་པའི་རང་མཐོང་སྐྱེ། རེས་ཤེས་པ་རླན་དང་བྲལ་ནས་ང་ལ་སྒོམ་མེད་སྙམ་པའི་ཡི་མུག་སྐྱེ་བ་ཡང་ཡོད། རེས་སེམས་ཅན་ལ་སྙིང་རྗེ་སྐྱེ་ཞིང༌། སངས་རྒྱ་རྒྱུ་དང་འཁོར་བར་འཁྱམས་རྒྱུ་མི་འདུག་སྙམ་པའི་སྟོང་འུད་ཀྱང་འཆར། གསལ་སྣང་ལ་འདུ་ཤེས་གྲུང་པོས་དཔྱད་ན་མཐོང་སྣང་མང་བ་འབྱུང་སྟེ་ཞལ་གཟིགས་ལུང་བསྟན་དུ་བཟུང་ན་ནོར་ས་རྔམས་པོ་ཆེ་ཡིན་ཀྱང་བྱེད་མཁན་མང༌། འདིའི་མཉམ་བཞག་གནད་དུ་སོང་ན་སྒོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་ཐད་ཀར་བག་ལ་ཞ་འགྲོ་བས། ཕྱིའི་སྒྲ་སྐད་གཟུགས་ཡུལ་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་རྐྱེན་གྱིས་མི་འཕྲོག །འོན་ཀྱང་ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པ་དང་བསྟུན་ན། དག་པ་ས་གསུམ་ནས་སྒོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་གནས་འགྱུར་ཏེ་ཞིང་ཁམས་རྣམ་དག་ལ་དབང་ཞིང༌། དག་པའི་ཚེ་བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་སུ་ཤར་བར་བཤད་པའི་ཕྱིར། འདི་ཉིད་དངོས་གནས་མ་ཡིན་ཀྱང་སེམས་འཛིན་ཡུལ་རྐྱེན་གྱིས་མི་འཕྲོག་པའི་ཆ་ནས་དེ་སྐད་དུ་བཏགས་པའང་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེའང་ཚོགས་ལམ་པས་གོ །སྦྱོར་ལམ་པས་མྱོང༌། མཐོང་ལམ་པས་རྟོགས་ཞེས་གོ་མྱོང་རྟོགས་གསུམ་སྦྱོར་བ་དང༌། བླ་མ་ཡང་ཏིག་ཏུ་ལྷ་མིའི་སེམས་འཛིན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསམ་གཏན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཞེས་བཤད་པ་ལའང་རྣམ་པར་དཔྱད་ན་དབྱེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་ཁོ་བོས་རྟོགས་ལ། དེའི་ཕྱིར་འདི་མན་ཆད་ནི་སོ་སྐྱེའི་ལམ་དུ་བཞག་པས་ལྷག་མཐོང་མཚན་ཉིད་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཐུགས་དམ་གྱི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟར་བཟང་ཡང་ཉམས་ཙམ་མྱོང་བ་ཙམ་ཡིན་པས། རྩ་གཟུགས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལ་མངོན་ཤེས་དང་གྲུབ་རྟགས་ཐོན་པ་བྱུང་ཡང་རློམས་སེམས་བྱ་བའི་ཡུལ་མ་ཡིན་མོད། དེ་ལྟར་ནའང་ཕྱི་དུས་འདིར་ལམ་འདི་མཐར་སོན་པའང་རྙེད་པར་དཀའ་ཞིང༌། སྙིང་རུས་ཅན་རེ་རེ་ཙམ་སྣང་བ་ལའང་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཀྱིས་རྟོགས་པ་ཉིན་མཚན་འདྲེས་པར་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པ་འདུག་པས་ལོང་བས་ལོང་བ་ཁྲིད་དོ། །སྒོམ་དམིགས་གཏད་ཉམས་མྱོང་ཅན་སྟོང་པ་དགྲར་ལངས་ཀྱི་བདུད་ཞུགས་པ་ཞིག་ལ་མི་ཚེ་སྟོང་པར་འཛད་པ་ལས་ཡོན་ཏན་སྐྱེ་བའི་རེ་བ་ཟད་མོད། འགའ་ཞིག་ནི་མཉམ་བཞག་གནད་དུ་མ་སོང་བ་ཅི་ཡིན་འདི་ཡིན་མེད་པའི་ལུང་མ་བསྟན་འཐོམ་ཡོ་རེ་བ་ཞིག་གི་ངོ་བོ་སྨྲ་བརྗོད་མི་ཤེས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ང་འདྲའི་རྟོགས་པ་སུ་ལ་ཡོད། སྒོམ་མེད་བྱ་བའང་འདི་ཁ་ཡིན་སྙམ་པའི་རང་རྩིས་སྐྱེས་ཏེ། ཡུལ་གོང་མ་ལ་དག་སྣང་གཏན་ནས་མི་སྐྱེ་ཞིང༌། བོགས་འདོན་བྱེད་པའི་བློ་དང་བྲལ་བས་ནོར་བ་རྔམས་པོ་ཆེར་སོང་སྟེ། རྒྱུ་འབྲས་རྟེན་འབྲེལ་མི་བསླུ་བའི་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་བསྣུབས་པས། དགེ་སྟོང་སྡིག་སྟོང་དུ་གོལ་བ་འབའ་ཞིག་ལས་མི་འདའ་བས། ཚུལ་དེ་ལ་བསམ་ནས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱལ་པོ་ལ་གདམས་པ་བཞིན་ལྟ་བའི་ཕྱོགས་སུ་སྤྱོད་པ་མ་ཤོར་བ་དང༌། སྤྱོད་པའི་ཕྱོགས་སུ་ལྟ་བ་མ་ཤོར་བ་ལ་བསླབ་ཅིང༌། ཉམས་མྱོང་དང་ལྡན་པའི་བླ་མ་དམ་པ་མིག་བཞིན་དུ་བསྟེན། མཉམ་འགྲོགས་ཀྱི་བདུད་དབང་དང༌། མིར་འཛིན་གྱི་ལོག་ལྟ་མེད་པས། གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་དང་ལྡན་པས་དབང་བཞི་ཡང་ཡང་བླངས། ལྕགས་ལ་ཞུན་ཐར་གཏོང་བ་ལྟར་བརྡར་ཤ་ཤིན་ཏུ་ཆོད་པ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །འདིར་ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པ་ལྟར་ན་དྲོད་རྩེ་གཉིས་སུ་དབང་པོ་ལྔ་དང༌། བཟོད་ཆོས་གཉིས་སུ་སྟོབས་ལྔ་སྒོམ་པའི་སྦྱོར་ལམ་ངེས་འབྱེད་ཆ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་མཉམ་བཞག་གི་ཆ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ། རྗེས་ཐོབ་ཀྱི་ཆ་རྟོག་བཅས་རྟོག་མེད་ཅི་རིགས་སུ་ཡོད་ཅིང༌། གཉེན་པོ་བཞི་ལ་བརྟེན་ནས་སྤང་བྱ་སྒྲིབ་པའི་ས་བོན་ཉམས་རྨད་པས། རྟོགས་པའི་ཁྱད་པར་སྒོམ་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བདག་མེད་གཉིས་རྟོགས་ཏེ། ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་སྤྱན་དང་མངོན་ཤེས་སོགས་དུ་མ་དང་ལྡན་ཞིང༌། ཚོགས་ལམ་ཆེན་པོ་ལས་འདིའི་ཡེ་ཤེས་དྲོད་བརྟན་པས་མཐོང་ལམ་ཐག་ཉེ་བ་སྟེ། བརྒྱད་སྟོང་འགྲེལ་ཆེན་ལས། བར་ཆད་མེད་ན་མཐོང་བའི་ལམ་ཆེས་ཉེ་བར་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐར་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ལས་འདིའི་ཁྱད་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་སྦྱོར་ལམ་གྱི་འགྱུར་འདི་རུ་བརྩི་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །རྣལ་འབྱོར་བཞི་རིམ་པས། ཡང༌། ཆེན་པོ་གསལ་སྟོང་ཉམས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་འབྲེལ། ཞེས་པས། རྩེ་གཅིག་ཆེན་པོ་ངོས་བཟུང་བ་ལ་གཉིས། ངོ་བོའི་ཆ་དང་བརྟན་པའི་ཆ་ནས་ངོས་བཟུང་བའོ། །དང་པོ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་གསལ་སྟོང་མཐའ་དབུས་ཞེན་འཛིན་མེད་པའི་ཉམས་རིག་པ་གཞི་མེད་རྩ་བྲལ་རྗེན་ལྷང་ངེ་བ། མཐོང་ལམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་མཐོང་ལ་ཁད་དེ་མཉམ་བཞག་གསལ་སྟོང་ནམ་མཁའ་དྭངས་པའི་དཀྱིལ་ལྟ་བུ་དེ་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་ནས། ཉིན་མཚན་ལ་སོགས་ཁོར་ཡུག་ཏུ་འགྲོ་བ་ཡིན་སྙམ་པའི་ངེས་ཤེས་ཀྱི་དྲི་མ་ཕྲ་བ་ཡོད་པ་ནི་རྩེ་གཅིག་ཆེན་པོ་ཡིན་ཚུལ་ལུང་དང་བཅས་གསུངས་འདུག་གོ །དེ་ལྟར་རྩེ་གཅིག་ཆུང་ངུ་རྩེ་གཅིག་གི་གཞི། འབྲིང་པོ་ལམ། ཆེན་པོ་འབྲས་བུའོ། །འདི་སྐབས་མདོ་རྒྱུད་མན་ངག་ཐོབ་མཐོང་ཡོད་པ་འགའ་ཞིག་གིས་གོ་བས་ལྷན་པ་བཏབས་ཏེ། རང་མཐོང་དང༌། སྒོམ་ལ་རྩོལ་རུང་མ་རྩོལ་རུང་སྒོམ་མེད་ཀྱི་ས་ལ་སླེབ་འདུག །བླ་མ་ལའང་འདི་ལས་ལྷག་པའི་ཉམས་རྟོགས་མེད་མོད་སྙམ་སྟེ་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་དང༌། རེས་འགའ་མངོན་ཤེས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་སོགས་རྟགས་ཕྲན་བུ་ཡོད་པ་ལ་གྲུབ་པ་ཐོབ་འདུག་སྙམ་པ་དང༌། རེ་འགར་གཉིད་ཀྱི་དུས་དང༌། རྗེས་ཤེས་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་འདྲེས་པ་རེད་སྙམ་པ་སོགས་རློམ་སེམས་ཆེན་པོ་རྣམས་སྐྱེ་འོང༌། སྐབས་དེར་བླ་མའི་གདམས་ངག་གི་ངོ་སྤྲོད་དམ། རང་གིས་སོ་སོར་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་མ་འབྱེད་པར། ཉམས་རྟོགས་པར་རློམས་ནས་དེར་ཤོར་ཉེན་ཡོད། དེ་ཁོ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་མི་ནུས་པའི་ལུང་མང་དུ་གསུངས་འདུག་གོ

།གསུམ་པ་སྐྱོན་དག་ཚུལ་ནི། སློབ་དཔོན་པདྨས། རྩེ་གཅིག་གི་རྩལ་རྫོགས་ཙ་ན་སྣང་བ་སེམས་སུ་ཤེས་པས་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པའི་སྐྱོན་དག །ངན་སོང་དུ་མི་ལྡོག་ཉོན་མོངས་པའི་བདུད་ཆོམ་མོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །བཞི་པ་ཡོན་ཏན་སྐྱེ་ཚུལ་ནི། སློབ་དཔོན་པདྨས། ཡོན་ཏན་སློབ་དཔོན་བླ་མར་ཤར་བས་འཁོར་བ་ལས་བློ་ལྡོག །ཆོས་ལ་དགའ་བ་དང་བྲོད་པ་སྐྱེ་སྟེ་བློ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་འགྲོ། ཚོགས་སྦྱོར་གྱི་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་སྐྱེ། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ཨ་འཐས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་ཤེས་བླ་མ་སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་སྐུར་མཐོང་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་ན་བྱིན་རླབས་འཇུག །རང་དོན་བསྒྲུབ་པའི་དུས་ལ་བབས་པས་ཐེག་པ་དང་བསྟུན་ན་ཉན་རང་དང་མཐུན། ཞེས་གསུངས་སོ། །ལྔ་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བོགས་འདོན་ཅིང་གོང་མ་ལ་སྦྱར་ཚུལ་ནི། བྱ་བྲལ་བས་དེ་ལྟར་རྩེ་གཅིག་རང་རྩལ་རྫོགས་ཙ་ན། རང་སྐབས་སྐྱོན་དག་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་སྐྱེ། དེ་ཡི་དྭངས་ཆ་རྟོགས་པའི་ལྷག་མཐོང་སྦྱོར། སྦྱོར་ཚུལ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས། ཅེས་པས། རྩེ་གཅིག་གི་རྣལ་འབྱོར་ནི་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་ལམ་ལ་དཔེར་ན་མྱུ་གུ་འཁྲུངས་པ་ཙམ་ཞིག་ཡིན། ལོ་ཏོག་ལ་མཚོན་ན་མྱུ་གུ་འཁྲུངས་པས་མི་ཆོག་སྟོན་མཐར་མ་ཕྱིན་པར་སོ་ནམས་བྱེད་དགོས་པ་ལྟར་རྩེ་གཅིག་གི་རྣལ་འབྱོར་ལྟ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་ཙམ་ལས་མེད་པས་དེས་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་མི་ཐོབ་པས་ན། བླ་མའི་གདམས་ངག་དང༌། རང་གི་ཤེས་རབ་ཟབ་མོའམ་མོས་གུས་ཀྱི་ཉེར་ལེན་འཛོམ་པའི་སྒོ་ནས་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་ཡ་མ་བྲལ་བར་ཉམས་ལེན་ལ་བརྩོན་ཅིང་གོང་མ་ལ་སྦྱོར་དགོས་ཚུལ་གྱི་ལུང་ཤིན་ཏུ་མང་ངོ༌། །གཉིས་པ་མི་གཡོ་སྤྲོས་བྲལ་ནི། སྡོང་བྱ་བྲལ་བས། སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྩ་བྲལ་སྟོང་པ་ཉིད། །ངོས་གཟུང་སྤྲོས་པའི་མཐའ་དང་བྲལ་བར་རྟོགས། དོན་དམ་བདེན་མཐོང་སྤྲོས་བྲལ་རྣལ་འབྱོར་ཡིན། ཞེས་པས་དེ་ལའང་ལྔ་སྟེ། ངོ་བོ་སྤྱིར་བསྟན་པ། བྱེ་བྲག་ཏུ་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ། སྐྱོན་དག་ཚུལ། ཡོན་ཏན་སྐྱེ་ཚུལ། ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་བོགས་འདོན་ཅིང་གོང་མ་ལ་སྦྱར་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ངོ་བོ་སྤྱིར་བསྟན་པ་ནི། འོག་མ་རྩེ་གཅིག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེན་པའི་དྲི་མ་ཅན་དེ་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཟིན་པར་བྱས་ནས། དེའི་དྭངས་ཆ་རྟོགས་པའི་ལྷག་མཐོང་ངམ་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་མཐོང་ལ། དེ་ལའང་ནང་གསེས་ཅིག་ཅར་བ་དང་ཐོད་རྒལ་བས་ལྟ་བ་གདིང་དུ་ཚུད་ཅིང་སྒོམ་པ་ཉམས་ཐོག་ཏུ་ཕེབས། རིམ་གྱིས་པ་ཞི་གནས་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷག་མཐོང་སྐྱེ་བར་བཞེད་དོ། །ཞི་གནས་ནི་འཛིན་ཞེན་དང་བཅས་པའི་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་གསལ་སྟོང་གི་ངང་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་ཙམ་ཡིན་པས། འདི་འོག་མ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ལྷག་མཐོང༌། གོང་མ་སྤྲོས་བྲལ་ལ་ལྟོས་ན་འདི་མན་ཆད་ཞི་གནས་ལ་བཞག་པ་ཡིན། ལྷག་མཐོང་ནི་ཞི་ལྷག་གམ། ཐབས་ཤེས་སམ། བདེན་གཉིས་སམ། འཁོར་འདས་ལ་སོགས་པའི་གཉིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པ་ཅི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ཡིན། འགའ་ཞིག་ལ་ཞི་གནས་ཀྱི་དྭངས་ཆ་ལ་ལྷག་མཐོང་གི་རྟོགས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་སྐྱེས། འགའ་ཞིག་ལ་ཞི་གནས་ཀྱི་སྙིགས་མ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་གསལ་བཞིན་དུ་སྟོང༌། སྟོང་བཞིན་དུ་གསལ། གསལ་སྟོང་དབྱེར་མེད་སྙམ་པའི་ངེས་ཤེས་གཏིང་ནས་སྐྱེ་བའི་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཉམས་ཞེན་བརྟན་ཆ་ཅན་རི་བཙུག་པ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་དེ་བཤིགས་ནས་ལྷག་མཐོང་ལ་སྦྱོར་དགོས་ཀྱང་རང་སྟོབས་ཀྱིས་བཤིག་དཀའ་བས། བླ་མ་བཟང་པོའི་གདམས་ངག་དང༌། རང་གིས་མོས་གུས་ལམ་དུ་ལྷོང་པའང་ཤེས་རབ་ཟབ་མོས་ཟིན་པར་བྱས་ཏེ། ཕྱི་ནང་གི་གཡེང་བ་སྤངས་ནས་བསྒོམ་པར་བྱས་ན་ལྷག་མཐོང་གི་ངོ་བོ་མཐོང་བར་འགྱུར་ལ། གང་མཐོང་ན་རང་གི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་གཟོད་མ་ཉིད་ནས་སྟོང་ཉིད་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་དེ་མཐོང༌། གང་གིས་མཐོང་ན་རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། ཅི་མཐོང་ན་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཉིས་མེད་རྟོགས་པའི་ལྷག་མཐོང་ངམ་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །དེ་ལ་རྩེ་གཅིག་དང་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་ཁྱད་པར་ནི། རྣམ་རྟོག་ཆོས་སྐུར་རྟོགས་པ་དང་མ་རྟོགས་པ་ཡིན། རྩེ་གཅིག་མན་ཆད་མཐར་འཛིན་གྱི་ཉམས་འདི་ནི་མཐའ་བྲལ་ཆོས་སྐུ། སྔ་མ་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་སྒོམ། འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་སྒོམ། སྔ་མ་དོན་དམ་བཏགས་པ་བ། འདི་ནི་དོན་དམ་མཚན་ཉིད་པ། སྔ་མ་ཉམས་ཀྱི་ལྷག་མཐོང༌། འདི་ནི་རྟོགས་པའི་ལྷག་མཐོང༌། སྔ་མ་ཞི་གནས། འདི་ནི་ལྷག་མཐོང༌། སྔ་མ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན། འདི་ནི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ། སྔ་མ་རྣམ་པར་མི་རྟོགས་པའི་སྒོམ། འདི་ནི་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས། སྔ་མ་མོས་པས་སྤྱོད་པའི་ས། འདི་ནི་ནུས་པ་སྐྱེད་པའི་ས། སྔ་མ་རྗེས་དཔག་གི་ཚད་མ། འདི་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་དངོས་གཞི་ཡིན་ཚུལ་སོགས་མང་དུ་གསུངས་པའི་དོན། གཞིའི་གནས་ལུགས་གདོད་མའི་དབྱིངས་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པ། འཁོར་འདས་གང་གིའང་མ་རེག །འདུས་མ་བྱས་པའི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྟོང་ཉིད་སྤྲོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་དེ་རྟོགས་པའི་དུས། དཔེར་ན་ཐེ་ཚོམ་བྲལ་བ་མ་དང་བུ་འཕྲད་པ་ལྟ་བུའི་རིག་པ་ཆོས་སྐུའི་ངོ་བོ་རྟེན་མེད་གཅེར་བུ་ཟང་མར་བུད་དེ། གོལ་ཤོར་གྱི་འཕྲང་ཐམས་ཅད་དུས་གཅིག་ཏུ་ཆོད་དེ། འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་ནས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་སེམས་ཉིད་ཆོས་སྐུའི་གཏན་སྲིད་ཟིན་པ་ནི། རྒྱལ་པོའི་བུ་ལ་རྒྱལ་སྲིད་ཕོག་པ་བཞིན་དུ། བླ་མ་ལ་སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་མཐོང་ཞིང་མི་ལྡོག་པའི་དད་པ་གཏིང་ནས་སྐྱེ། སེམས་ཅན་ལ་བྱམས་སྙིང་རྗེ་བཅོས་མིན་དམིགས་མེད་ཕྱམས་གདལ་ཏེ། བླ་མ་དང་སེམས་ཅན་རང་སེམས་སོགས་གཉིས་རྟོག་གི་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་གཉིས་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་བསྒོམ་བྱ་སྒོམ་བྱེད་དང་བྲལ་བའི་གུ་ཡངས་བློ་བདེའི་དགའ་བ་གཏིང་ནས་སྐྱེ་ཞིང༌། སྔར་གྱི་གོ་མྱོང་རྟོགས་པའི་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྟོག་པ་བྱ་ལམ་རྗེས་མེད་དཔེས་མཚོན་དུ་མེད། ཚིག་གིས་བརྗོད་དུ་མེད། བློས་གཞལ་དུ་མེད། སྣང་བཏགས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་སུ་ཤེས་ཤིང༌། སེམས་སྟོང་པ་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་ནས་ཤེས་བྱའི་ཡུལ་ལས་འདས་པས་ཐ་སྙད་ཀྱི་གདགས་གཞི་མ་གྲུབ། བློ་དང་ཡིད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་བྱར་མི་བཏུབ་པས་ཡུལ་མེད་དུ་རང་ངོ་ཤེས་པ་ལ་འཛིན་མེད་ཀྱི་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པ་ནི་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་ངོ་བོ་མཐོང་བའོ། །ཞེས་ལུང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བཅས་གསུངས་འདུག་གོ

།གཉིས་པ་བྱེ་བྲག་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་ལ། མདོར་བསྟན་པ། རྒྱས་བཤད་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། བྱ་བྲལ་བས། རྟོགས་དང་གོམས་དང་མཐར་ཕྱིན་ཆུང་འབྲིང་ཆེ། །ཞེས་པས་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྟོང་ཉིད་སྤྲོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་དང་པོ་རྟོགས་ཏེ། ངེས་ཤེས་སྐྱེ་བའི་ཆ་ནས་སྤྲོས་བྲལ་ཆུང་ངུུ༌། དེ་ལ་དྲན་པ་ཡེངས་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་བསྒོམས་པས་་་་་སྤྲོས་བྲལ་རང་སྐབས་ཀྱི་མཆན། སྤང་བྱ་ཕྲ་རགས་རྣམས་རིམ་པར་ཆོད་ཅིང༌། རྟོགས་པའི་དོན་ལ་གོམས་འདྲིས་བརྟན་གསུམ་ཐོབ་པ་ནི་འབྲིང་པོ། བརྟན་པ་ཐོབ་ནས་གདིང་དུ་གྱུར་ཏེ་ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་ཐོས་བསམ་ཐམས་ཅད་ལ་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པ་ནི་ཆེན་པོ། ཕར་ཕྱིན་གྱིས་མཐོང་ལམ་དང་མཚུངས་པར་སྟོན་པས་མིང་དེ་སྐད་དུ་བཏགས་པ་མཐོང་ལམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ཆུང་ངུའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། གྲོལ་ཏིག་ལས། མཁན་པོ་ཉིད་དང་གནས་ཉམས་དེ་དག་ཡུལ་ཕུད་ནས༔ སེམས་མེད་སྟོང་པ་དྲི་མེད་མཁའ་ལྟར་རྟོགས་པ་ནི༔ མཐོང་ལམ་ཆུང་ངུའི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་བྱ་དེ་ཉིད་ཡིན༔ ཞེས་སྔར་གྱི་རྩེ་གཅིག་པའི་རྣལ་འབྱོར་དེ་ཟབ་ཟབ་དང་གོ་བ་སྐམ་པོ་ལ་མ་ལུས་པར་རིག་པ་ལ་ངར་ཆ་བཏགས་ཏེ་བསྒོམས་པས་གནད་དུ་སོང་ན། རང་གི་མོས་གུས་དང༌། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ནུས་པས་ཆན་ལ་ཕབ་བཏབ་པ་ལྟ་བུ་ལས། གུ་ཡངས་ལྟོ་འཚོལ་གྱི་སླད་དུ་མ་ཡིན་པར། སྐབས་འདིར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་སེང་གེ་རི་སུལ་འགྲིམ་པ་ལྟར་དུར་ཁྲོད་ཉུལ་བའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཟབ་མོ་ལྷོངས་འཚུབས་འཇིགས་སྐྲག་ལ་སོགས་པ་དེ་མ་ཐག་པའི་རྐྱེན་གྱིས། སྔར་གཉེན་པོའི་གཅུན་པས་སྒོམ་གསལ་སྟོང་ཙམ་དུ་ཁས་ལེན་དང་དམིགས་གཏད་ཡོད་པའི། བདེ་བདེ་མོ་སྤྲོ་སྤྲོ་མོ་སྒོམ་བྱེད་ཀྱི་མཁན་པོ་དང་ཞི་གནས་ཀྱི་མྱོང་བ་སྦྲང་མ་རྩི་ལ་འབྱར་བ་ལྟ་བུ་དེ་གཏན་ཡལ་དུ་སོང་ནས། ཤེས་པའི་ངོ་བོ་གསལ་ལ་རྟོག་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་སར་དག །ཡོད་མེད་རྟག་ཆད་ལ་སོགས་པའི་ཁས་ལེན་དང་བྲལ་བ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ལྟ་བུ་ཞིག་འཆར་བ་དེ་ལ་མ་ཧཱ་མུ་དྲ་པས་སྤྲོས་བྲལ་ཆུང་ངུར་བརྟགས། འདིའི་ཚེ་ཐོས་པ་ཉུང་བ་དང༌། བླ་མ་དམ་པས་མ་ཟིན་པ་རྣམས་སྔར་གྱི་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི་ཉམས་དེ་ཡལ་བས། ངའི་སྒོམ་བོར་བའམ་སྙམ་ནས་ཙབ་ཙུབ་བློ་མང་ཅི་ཡང་དྲན་ཞིང་ཡི་མུག་སྐྱེ་བའང་འདུག་གོ །རློམ་པ་ཆེ་བ་དག་སྒོམ་མེད་ཨཾ་དེ་འདི་ཁ་ཡིན་སྙམ་དེ་འགྲོ་དོན་ལ་རིངས་པས་གཡེང་བས་ཁྱེར་བའང་འདུག་གོ །དེའི་ཚེ་དེ་དག་གེགས་སུ་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ་སེམས་ཞུམ་པ་དང་ཁེངས་པའི་ཕྱོགས་ལྷུང་གཉིས་ཀ་སྤངས་ནས་ད་ལྟའི་དྲན་པ་དེ་ཁས་སྒོམ་གོ་ཆོད་པར་བྱའོ། །འདི་ཤེས་པའི་ངར་གདངས་བྲལ་བའི་ལུང་མ་བསྟན་གྱི་གཏད་མེད་དང་མ་ནོར་བ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ་གསུངས་སོ། །གཉིས་པ་རྒྱས་སྤྲོས་ཀྱི་གོ་བ་བཤད་པ་ལ་རྣལ་འབྱོར་བཞི་རིམ་པས། ཡང༌། ཆུང་ངུ་རིག་སྟོང་ལམ་སློང་ངེས་ཤེས་སྐྱེ། ཞེས་པས། སྤྲོས་བྲལ་ཆུང་ངུ་ནི་བདག་མེད་གཉིས་ཀྱི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་རྟོག་པར་འདོད་ལ། འོག་མ་རྩེ་གཅིག་པའི་དུས་ཀྱི་གསལ་སྟོང་ཕྱོགས་གཅིག་པ་དེ་ངེས་ཤེས་མྱོང་ཞེན་གྱི་དྲི་མ་རགས་པ་དང་བཅས་པའི་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཉམས་ཡིན། འདིར་ཉམས་ཞེན་གྱི་དྲི་མ་རགས་པ་དག་ཅིང་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྟོང་ཉིད་སྤྲོས་མཐའ་དང་བྲལ་བ་རྟོགས་པས་ན། ཟག་མེད་ཀྱི་ལྷག་མཐོང་ཕུང་པོ་ལྔ་བྲལ་གྱི་རྟོགས་པ་ཡིན་གསུངས། དེའང་དངོས་པོའི་ངོ་བོ་མེད་པས་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་བྲལ། མྱོང་རེག་འཛིན་པ་དག་པས་ཚོར་ཕུང་དང་བྲལ། ཐ་སྙད་ཀྱི་གཏད་སོ་མེད་པས་འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་བྲལ། ཀུན་སྦྱོར་གྱི་སེམས་པ་མེད་པས་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་བྲལ། ངེས་ཤེས་ཡུལ་འཛིན་དང་བྲལ་བས་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་བྲལ་བར་རྟོགས་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགོངས་པ་རྣལ་འབྱོར་པས་་་་་རང་དོན་མཆན། མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་རྟོགས་པའི་ངོ་བོ་ལ་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ། ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ། གོ་མྱོང་རྟོགས་གསུམ། འཁོར་འདས་ལམ་གསུམ། སྣང་རིག་སྟོང་གསུམ་སོགས་ཤེས་བྱར་བཏགས་པ་རྣམས་ངོས་བཟུང་གི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ཏེ་སྟོང་པས་ན་སྐྱེ་བའི་མཐའ་དང་བྲལ། སྟོང་ཆད་མིན་པའི་སེམས་ཉིད་སྟོང་པའི་རང་མདངས་རང་རིག་རང་གསལ་བས་འགགས་པའི་མཐའ་དང་བྲལ། དེ་དག་གསལ་རིག་མ་འགག་པས་ཆད་པའི་མཐའ་དང་བྲལ། ངོ་བོ་སྟོང་པའི་རྟག་པའི་མཐའ་དང་བྲལ། རིག་སྟོང་དབྱེར་མེད་པས་ཐ་དད་ཀྱི་མཐའ་དང་བྲལ། གཉིས་མེད་ཟུང་འཇུག་གི་ཐ་སྙད་ཀྱང་མེད་པས་གཅིག་པུའི་མཐའ་དང་བྲལ། དེ་ལྟར་མཐའ་བྲལ་ཆེན་པོ་དེ་འདས་པའང་མ་ཡིན། མ་འོངས་པ་འང་མ་ཡིན། ད་ལྟ་བའང་མ་ཡིན། གང་ནས་ཀྱང་མ་འོང་བས་འོང་པའི་མཐའ་དང་བྲལ། གང་དུའང་མི་འགྲོ་བས་འགྲོ་བའི་མཐའ་དང་བྲལ། གར་ཡང་མི་གནས་པས་གནས་པའི་མཐའ་དང་བྲལ་བའོ། །མཐའ་བྲལ་གྱི་དོན་དེ་ལ་ངེས་ཤེས་གཏིང་ནས་སྐྱེས་པས་མྱོང་ཞེན་ཉམས་ཀྱི་དྲི་མ་དང༌། ངེས་ཤེས་ཡུལ་འཛིན་གྱི་དྲི་མ་ཕྲ་བ་ཡོད། དེ་མ་ཆོད་ཀྱི་བར་དུ་སྤྲོས་བྲལ་ཆུང་ངུ་ཡིན། འདིའི་དུས་སུ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་རྨོངས་པའི་མ་རིག་པ་སངས་ཀྱང༌། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་རྨོངས་པའི་མ་རིག་པ་མ་སངས། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་རྟོགས་ཀྱང་སྣང་ཆའི་རྟེན་འབྲེལ་མ་གོ་བས་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་དོན་ལ་ངེས་ཤེས་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆེ་བས། དགེ་སྡིག་གི་རྒྱུ་འབྲས་འཁོར་འདས་ལམ་གསུམ་གང་ཡང་མ་གྲུབ། ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་ཡིན་སྙམ་དུ་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་ནག་པོ་ཁ་འབྱམས་བདུད་ལྟས་རང་གཞན་ཕུང་ལ་སྦྱོར་བ་ནི། སྟོང་ཉིད་ཤེས་བྱའི་གཤིས་ལ་ཤོར་བའམ། སྟོང་པ་ཕྱལ་ཆད་ལྟ་བའི་བདུད། ཅེས་པའམ། སྟོང་ཉིད་ཐལ་དྲག་ཆད་པའི་མཐའ་རུ་གོལ་བྱ་བའང་དེ་ཡིན་པས་སྤང་བྱར་ངོ་ཤེས་དགོས། སེམས་ཉིད་ངོ་བོ་སྟོང་པའི་གཤིས་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་པའི་གནད་ཀྱིས། རྐྱེན་གྱིས་ཅིར་ཡང་བྱར་བཏུབས་ཏེ། དགེ་བས་མཐོ་རིས་དང༌། མི་དགེ་བས་ངན་སོང༌། གནས་ལུགས་རྟོགས་པས་སངས་རྒྱས། མ་རྟོགས་པས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པ་སོགས། སྤྱོད་ཡུལ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བསྒྱུར་བས་སེམས་ཉིད་འགགས་པ་མེད་པའི་རང་སྣང་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བའོ། །རྣལ་འབྱོར་པ་ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་གདིང་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་ཡང་ལས་ལ་དབང་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་རྒྱུ་འབྲས་ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་བ་ནས་སྤང་བླང་མ་བྱས་ན་རྣམ་རྟོག་མ་ཟད་བར་དུ་ལས་ཡོད་པས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་གལ་ཆེ། རྟག་ཆད་སོགས་ཞེན་འཛིན་ཕྲ་བའི་ཕྲ་བ་དང་ཡང་ཕྲས་བཅིང་བ་མངོན་གྱུར་མེད་པས། དེའི་ཕྱིར་མཉམ་རྗེས་ཐམས་ཅད་དུ་རགས་གཅུན་ཕྲག་གཅུན་ངར་གཅུན་དབྱིངས་གཅུན་གྱི་ངང་དུ་བསྒོམས་པས་ན། སྤྲོས་བྲལ་ཞེས་པའི་དོན་པོ་རྟག་ཆད་ཀྱི་མཐར་མ་ལྷུང་བས་མཐའ་དང་བྲལ་བ་མི་རྟོག་པ། སྟོང་པའི་རང་མདངས་རང་རིག་རང་གསལ་བ་ནི་གསལ་བ། གསལ་སྟོང་དབྱེར་མེད་གཟུང་འཛིན་སྤྲོས་མཚན་ལས་འདས་པ་ནི་བདེ་བའོ། །དེ་ལྟར་སོ་མ་མ་བཅོས་ལྷུག་པ་གསུམ་གྱི་ངང་དུ་གཉུག་བསྲིངས་ཤིང་བསྒོམ་པ་ནི་མཉམ་བཞག །ད་དུང་དྲན་པ་ཡེངས་ན་རྗེས་ཐོབ་ཏུ་འགྲོ་ཡང་རྗེས་ཤེས་ཀྱི་རྟོག་པ་སྒྱུ་མ་ལྟར་ཤར་བ་ནི་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་རྗེས་ཤེས་སུ་འདོད་ཀྱང༌། རྗེས་ཤེས་སྤྲོས་བྲལ་མཉམ་བཞག་དུས་ལྟར་མ་ཤར་བ་ལ་ངོ་མ་ཤེས་པའི་དྲི་མ་དཔེར་ན་མི་འགྲོ་ཤུལ་དུ་མི་རྗེས་དོད་པ་བཞིན། མཉམ་བཞག་སྟོང་ཉིད་ལ་རྗེས་ཤེས་སྒྱུ་མར་ཤར་བ་ནི་རྗེས་ཤེས་མཚན་ཉིད་པ་མིན་པའི་རྟགས་སུ། དྲན་པས་ཟིན་ན་མཉམ་གཞག་གི་ཐོག་ཏུ་ཕོག་འགྲོ་བ་དེ་མཉམ་བཞག་ཀྱང་མཚན་ཉིད་པ་མ་ཡིན། སྤྲོས་བྲལ་མཉམ་རྗེས་འདྲེས་དགོས་ཟེར་བའི་དོན་ཡང་དེ་ཡིན་པར་འདུག །སྐབས་སྐབས་སུ་རྗེས་ཤེས་ཨ་འཐས་ཕལ་ཆེར་དྲན་པས་ཟིན་དུས་གསལ་སྟོང་དུ་ཤར་བ་དེ་རྩེ་གཅིག་གི་དུས་སུ་མཉམ་བཞག །སྤྲོས་བྲལ་གྱི་རྗེས་ཤེས་ཙམ་དུ་འདོད་པས་ཉམས་ཐོག་ཏུ་མི་ཤོར་བར་རྡོ་རུས་འཕྲོད་པ་གལ་ཆེ། ནང་རྟོག་གང་རུང་ཐོལ་གྱིས་ཤར་ཚེ་རང་ཁར་མི་གཏོང་བར་རང་ངོར་བལྟས་པས་ངོ་བོ་རང་སྟོང་དུ་ཤར་བ་ལ་རགས་གཅུན་ཞེས། དེའི་ངང་ལ་ཀློད་ཅིང་གཅུན་པས་སྟོང་འཛིན་གྱི་ཞེན་པ་གཅོད་པ་ཕྲ་གཅུན་ཞེས། ཞེན་མེད་ཀྱི་སྟོང་ཉིད་སྤྲོས་བྲལ་དེ་ལ་ངར་བཏོན་ནས་རྡོ་རུས་སྤྲོད་པ་ངར་གཅུན་ཞེས། དེ་ལྟར་གཅུན་ལྷོད་གཉིས་སྤེལ་ཞིང་བསྒོམས་པས་གོམ་འདྲིས་བརྟན་གསུམ་བྱེད་པ་ལ་དབྱིངས་གཅུན་ཞེས། དེ་ལས་དྲན་པ་ཡེངས་ནས་རྗེས་ཤེས་ཀྱི་རྟོག་པ་རང་ཁར་སོང་ན་སྐྱོན། རང་ངོ་ཤེས་ན་ཡོན་ཏན། ཨ་འཐས་སུ་ཤོར་ན་སྐྱོན། སྒྱུ་མར་ཤར་ན་ཡོན་ཏན་ནོ། །གོང་གི་གཅུན་ལུགས་བཞི་འདི་རྩེ་གཅིག་ཆུང་ངུ་ནས་བཟུང་སྒོམ་མེད་ཆེན་པོའི་བར་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་གདམས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་འདུག །དེ་ཡིན་ཚུལ་ཤེས་ན་ལྟ་སྒོམ་ལམ་ཁྱེར་གྱི་སྤྱོད་པ་ཞེས་གྲགས་པ་འདི་ཁོ་ནར་ངེས་པས་སོ། །དེ་ཕྱིར་དྲན་པ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་ཡེངས་པ་མེད་པར་བསྒོམས་པས་ངོ་ཤེས་པ་ནི་ཆུང་ངུའོ།

།གཉིས་པ་ཕར་ཕྱིན་འབྲིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། གྲོལ་ཏིག་ལས། སྟོང་འཛིན་ཡིད་ཆོས་ཉམས་ཀྱི་དྲི་མ་དེ་བུད་ཅིང་༔ གང་ཤར་དྲན་རྟོག་ཡུལ་མེད་རྩ་བྲལ་རྟོགས་པ་ནི༔ མཐོང་ལམ་འབྲིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་བྱ་དེ་ཉིད་ཡིན༔ ཞེས་པས། སྔར་གྱི་གསལ་སྟོང་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ལྟ་བུ་ཡོད་མེད་རྟག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་ལས་འདས་པ་དེ་ལ་ངེས་ཤེས་སྐྱེས་པའི་སྟོང་འཛིན་ཕྲ་མོ་ཡོད་པ་དེ་སྦྲུལ་གྱི་ཤུན་པ་ལྟར་བུད། རྟོག་པ་གང་ཤར་ལ་རྩེར་འཛིན་གྱི་དྲན་པས་རྒྱས་འདེབས་བྱེད་མ་དགོས་པར་རྣམ་རྟོག་རང་སྟོང་གཞི་མེད་རྩ་བྲལ་དུ་ཤར་བ་ཞིག་འོང༌། འདི་ནི་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ངོ་བོར་ཁྲེལ་གྱིས་འགྲོ། དྲན་པས་གསལ་མ་ཐེབས་ན་ཐ་མལ་པ་དང་ཁྱད་མེད་པས། འདིའི་ཚེ་མ་ཡེངས་མི་སྒོམ་ལ་ལྟ་བའི་མཐིལ་བཅོལ་བ་ཡིན་ལ་མ་ཧཱ་མུ་དྲས་སྤྲོས་བྲལ་འབྲིང་པོར་བཏགས་སོ། །ཞེས་གསུངས། རྣལ་འབྱོར་བཞི་རིམ་པས། ཡང༌། འབྲིང་པོ་སྟོང་ཞེན་ངེས་ཤེས་རིམ་གྱིས་དག །ཅེས་པས་སྤྲོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་ཆོས་ཉིད་རང་རྐང་དུ་ཡུལ་མེད་ལྷང་ངེར་སོང་བའི་དུས་ནི་སྤྲོས་བྲལ་འབྲིང་པོ་ཡིན་ལ། མྱོང་སྣང་རགས་པ་ཆོད་ཀྱང་རྩེ་མོའི་སྐྱོན་ཕྲ་བ་དང་ཕྲ་བའི་ཕྲ་བ་ཡང་ཕྲ་རྣམས། ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ལ་ཡོད་གསུངས། རྩེ་མོའི་སྐྱོན་ནི་མྱོང་སྣང་ཡིན་ཏེ། མཉམ་བཞག་གི་མྱོང་སྣང་དང་རྗེས་ཤེས་ཀྱི་མཚན་མ་གཉིས་ལ་འདུ། དེའང་སྤྱྀ་མཚན་ནོར་བའི་མྱོང་སྣང༌། རང་མཚན་འཁྲུལ་པའི་མྱོང་སྣང༌། རང་མཚན་མ་འཁྲུལ་པའི་མྱོང་སྣང་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་མུ་སྟེགས་རྟག་ཆད་སྙོམས་འཇུག་དགུ་སོགས་ལོག་རྟོག་དང་ཕྱོགས་རྟོགས་གོལ་ཤོར་དུ་སོང་བའི་ཉམས་མྱོང་ལ་ཞེན་པའོ། །གཉིས་པ་ཕྱི་མཚན་ནོར་བའི་གོ་རྟོགས་ཡོད་ཀྱང་ཉམས་མྱོང་གི་ལག་ལེན་འཁྲུལ་པའོ། །གསུམ་ཉམས་རྟོགས་ལ་ནོར་འཁྲུལ་མེད་ཀྱང་ཞེན་འཛིན་ཕྲ་རགས་ཀྱིས་བཅིངས་པ་རྣམས་སོ། །དེ་རེ་རེ་ལའང་ཕྲ་རགས་མང་དུ་ཡོད་གསུངས། རྗེས་ཤེས་ཀྱི་མཚན་མ་བཟང་རྟོག །ངན་རྟོག །རྟོག་མེད་ལུང་མ་བསྟན་པ་དང་བཞིར་འདུས་ཀྱང་རེ་རེ་ལའང་ཕྲ་རགས་མང་དུ་ཡོད་གསུངས། དེ་ལྟ་བུའི་སྤང་བྱ་ཕྲ་རགས་རྣམས་གཅོད་པར་བྱེད་པ་ལ། སྐད་ཅིག་ཀྱང་ཡེངས་མེད་ཀྱི་དྲན་པས་གང་ཤར་སྐད་ཅིག་མ་རང་ཐོག་ཏུ་ཕྲ་གཅུན་ངར་གཅུན་བྱེད། སྐབས་འདིར་རྐྱེན་དྲག་པོ་དང་འཕྲད་དུས་རྐྱེན་དབང་དུ་ཅུང་ཟད་འགྲོ། རྐྱེན་མེད་ཀྱི་དུས་དྲན་པས་ཟིན་ཐོག་ནས་འགྱུ་བ་ཕྲ་རགས་ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་ངང་ལ་རང་གྲོལ་དུ་འགྲོ་བས་ན་འགྱུ་བ་ལམ་དུ་སློང་བ་ཞེས་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་འགྱུ་བ་ལམ་དུ་སློང་བ་སྤྲོས་བྲལ་འབྲིང་པོའི་སྐབས་འདིར་སྦྱང་དཀའི་ཕྲ་གནད་རྒྱུད་ཐོག་ཏུ་གབ་པ་རྣམས་ཡོད་པ་དཔེ་དང་བཅས་པ་གསུངས་ཀྱང༌། དོན་བླ་མའི་མན་ངག་གིས་ངོ་མ་སྤྲད་ན་རང་སྟོབས་ཀྱིས་རིག་དཀའོ། །སྤང་བྱ་རགས་པ་རྣམས་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་གཉེན་པོ་རྩོལ་བའི་སྒྲིབ་བྱེད་ཕྲ་མོ་དེ་གང་ཤར་གྱི་སྐད་ཅིག་མར་རང་ཐོག་ཏུ་ཕྲ་གཅུན་ངར་གཅུན་བྱེད་དགོས་ཀྱང༌། སྦྱངས་དཀའི་ཕྲ་གནད་མ་ཆོད་ཀྱི་བར་དུ་ཀློད་ཤེས་པ་གལ་ཆེ། གཅུན་ལྷོད་སྤེལ་མ་མ་ཤེས་ན་གཉེན་པོས་རྩོལ་བའི་སྒྲིབ་བྱེད་འཇུར་བུའི་དྲན་པས་འཆིང་ངོ༌། །ཀློད་ཤེས་ན་སྤང་བྱ་རང་གྲོལ་དུ་ངོ་ཤེས་ནས་ཆོད་ཐུབ་པའོ། །དེའང་རགས་པ་ཆོད་པ་ཙམ་དུ་མི་བཞག་པར་གཅུན་ལྷོད་སྤེལ་ཏེ་བསྒོམས་པས་གོང་མ་གོང་མའི་ཕྲ་བ་ཡང་ཕྲ་རྣམས་རིམ་པས་སློངས་ཤིང་ཆོད་ཐུབ། དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་མེ་ཐལ་བས་གཡོགས་པ་བཞིན་སྤང་བྱ་ཟད་པར་ཕྱིན་པའི་འབྲས་བུ་མཐར་ཕྱིན་མི་འོང༌། འོག་མ་འོག་མའི་རག་པ་རྣམས་ཆོད་པའི་མཐུས་གོང་མ་གོང་མའི་ཕྲ་བ་རྣམས་རིམ་པས་སློངས་ཤིང་ཆོད་ཐུབ་པས་རྟོགས་པའི་སྒྲོ་འདོགས་ཐམས་ཅད་ཆོད་ནས་རྟོགས་པ་རྗེན་པར་ཤར་ཏེ་ངེས་ཤེས་ཡུལ་འཛིན་དང་བྲལ། ཐ་སྙད་ཀྱི་གདགས་ས་མ་རྙེད། བློ་ཡུལ་དུ་བྱར་མ་བཏུབས། ལྟ་སྒོམ་ཀྱི་ཁས་ལེན་སྟོར་བས་ཐེ་ཚོམ་འོང་སྟེ། ད་སེམས་ལ་གཏད་སོ་དང་དོན་གྱི་བཞག་ས་འདི་ཡིན་གཅིག་ཀྱང་མི་འདུག །སྒོམ་རྒྱུ་དང་ཉམས་སུ་ལེན་རྒྱུའང་མི་འདུག །ཆགས་སྡང་གི་རྟོག་པ་སོགས་དགག་ནི་མ་ནུས། ལུས་ངག་གི་དགེ་སྦྱོར་ཡང་མེད་པར་ཐལ། གནས་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ཡོན་ཏན་སྐྱེ་རྒྱུའང་མི་འདུག །མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་འདི་ཐོབ་པ་ཡིན་སྙམ་པའང་མི་འདུག །ཅི་ཡིན་འདི་ཡིན་མེད་པ་འདི་བསྒོམས་པས་ཅི་ཕན་སྙམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ་བ་འོང༌། དེའི་དུས་སུ་ཡོན་ཏན་སྐྱོན་དུ་མཐོང་བ་ཡིན་པས་ཐེ་ཚོམ་མི་བྱ། སྔར་གྱི་ཡོད་ཡོད་འདྲ་མོ་རྣམས་སྐྱོན་མ་རུང་པ་ཉམས་རྟོགས་དྲི་མ་ཅན་ཞེས་དག་བྱ་ཡིན་ཀྱང་དེ་ལ་དགའ་སྤྲོ་ཡང་མི་བྱ། སྐྱོན་མིན་ཡོན་ཏན་ཡིན་པས་སླར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་བརྩོན་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བརྩོན་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཇེ་བརྟན་ལ་སོང་སྟེ་འགྲོ་འདུག་སོགས་སྤྱོད་ལམ་གང་གིའང་མི་གནོད་པ་འདྲ་བ་འོང་བས། དེ་དུས་ད་ཆོག་སྙམ་ནས་བརྩོན་པ་ཇེ་ལྷོད་ལ་ཤོར་ཉེན་ཡོད་པས། དེར་ཤོར་ན་སྔར་ཡང་བསྐྱར་གོང་མའི་ཕྲ་དབྱིངས་ཇེ་ཟབ་ནམ་མཁའི་གཏེར་བཞིན་ཐོན་དཀའ་བ་ཟག་མེད་ཟུག་རྔུའི་ཕྲ་དབྱིངས་གལ་ཆེ་བ་རྣམས་གཟོད་སློངས་ཤིང་ཆོད་དགོས་པས། ཐེ་ཚོམ་དང་ཡིན་རློམས་རྣམས་སྤངས་ནས་ས་བཅུའི་རྒྱུན་མཐའ་མན་ཆད་ཀྱི་སྒོམ་སྤངས་ཕྲ་རགས་རྣམས་ཟད་སར་མ་ཕྱིན་གྱི་བར་དུ་ལེགས་པར་བསྒོམ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་མཐར་བསྐྱལ་བ་གལ་ཆེ་ཚུལ་གྱི་ལུང་མང་ངོ༌། །གསུམ་པ་ཕར་ཕྱིན་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། གྲོལ་ཐིག་ལས། སྣང་བ་སེམས་སུ་ཤེས་ཤིང་སེམས་ཉིད་རྩ་བྲལ་ཡང་༔ སྟོང་འཛིན་སེམས་ཀྱི་དྲི་མ་ཕྲ་མོ་ཡོད་པ་ནི༔ མཐོང་ལམ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་བྱ་དེ་ཉིད་ཡིན༔ ཞེས་པས། འདི་ལྟར་རྟོག་པས་བརྟགས་པའི་ཚེ་སྣང་བ་སེམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་དུ་གོ་ནས་སེམས་སྣང་ཐོག་ཏུ་བཞག་པས་སྣང་སེམས་ཡུལ་མེད་རྩ་བྲལ་དུ་གྲོལ་ཞིང༌། རང་ངོར་སྟོང་འཛིན་ཞིག་པ་ལྟར་སྣང་ཡང་ལམ་གོང་མས་གཞལ་ན་རིག་པ་ལ་སེམས་ཀྱི་དྲི་མས་སྦགས་པའི་སྟོང་འཛིན་ཕྲ་མོ་ཡོད་ལ། རྫོགས་ཆེན་སེམས་སྡེ་པས་ཏིང་འཛིན་ལ་བྱིང་རྒོད་ལ་སོགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་མི་གནོད་པར་བཤད་པ་དང་མཚུངས། འདི་ལ་ཐུགས་དམ་གྱི་ངོ་བོ་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་ཅིང་གནད་དུ་སོང་ན་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་གནས་འགྱུར་བས། ཆེད་དུ་བསྒོམ་པས་མྱོང་རྒྱུ་དང་བྲལ་ཡང༌། ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་དྲན་པས་མ་བསྐྱང་ན་བྲལ་ཐོབ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡོད་དོ། །དེ་ལྟ་ནའང་སྦྱོར་བཞིའི་བཤད་པ་གཞན་དག་ནས་འདི་ལ་མ་བསྒོམས་ཀྱང་ཡེངས་འཁྲུལ་མེད་པ་དང༌། རྨི་ལམ་དུའང་མི་འབྲལ་བར་འཆད་ཀྱང་རང་གཞུང་འདི་ནས་སྒོམ་ལམ་ཆེན་པོའི་སྐབས་སུའང་མཚན་འཁྲུལ་ཡོད་པར་བཤད་ཅིང༌། རང་གི་མྱོང་བ་དང་ཡང་མ་འབྱོར་བས་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་གོ །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་སྙམ་ན། ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་དྲན་པ་ལ་ཉིན་མཚན་ཁོར་ཡུག་ཏུ་ལ་བཟླ་བ་དྲི་མ་མཐའ་དག་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་སངས་རྒྱས་ཁོ་ནའི་སྐབས་ལས་གཞན་དུ་མ་ཡིན་ཏེ། ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པར་མ་དག་པ་སེམས་ཅན་གྱི་རིགས། དག་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རིགས། ཤིན་ཏུ་དག་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་ཞེས་གནས་སྐབས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་སྟེ། ས་ལམ་གོང་འོག་གི་རིམ་པས་མིང་འདོགས་ཐ་དད་དུ་བཞག་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འགྲོ་བའི་ཁམས་ལ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ཡོད་པ་གཞིར་བཞག་ནས་བྲལ་བྱའི་དྲི་མའི་དཔེ་ཡང་མགོན་པོ་བྱམས་པས་རྒྱུད་བླ་མར་འཆིང་བ་མཐའ་དག་གིས་བཅིངས་པའི་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་པདྨ་དང༌། སྦྲང་མ་དང༌། སྤུན་པ་དང༌། འདམ་རྫབ་ཀྱི་སྦུབས་ན་སངས་རྒྱས་གཏུམས་པའི་དཔེ་དང༌། ཉན་རང་དགྲ་བཅོམ་པའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་མ་རིག་པས་སྙིང་པོ་བསྒྲིབས་པ་ས་འོག་གི་དབུལ་པོའི་གཏེར་གྱི་དཔེས་བསྟན་པ་དང༌། སློབ་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་ཐེག་ཆེན་མཐོང་སྤངས་ཀྱི་དྲི་མ་་་་རགས་པ་དང༌། འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྒོམ་སྤངས་ཀྱི་དྲི་མ་་་་་ཕྲ་བ་ལྷན་སྐྱེས་བལྟར་མི་མངོན་པའི་ཁྱད་དོ། །མཆན།

གཉིས་ནི། ཤུན་ལྤགས་དང༌། གོས་ཧྲུལ་གྱི་དཔེས་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། ཁྱད་པར་སྐབས་འདིར་བདེན་པ་མཐོང་བའི་ལམ་དུ་བྱེད་པས་སར་གནས་ཀྱི་ས་བཅུའི་དྲི་མའང་མ་དག་ས་བདུན་མན་ལ་བརྟེན་པའི་དྲི་མ་དང༌། དག་པ་ས་གསུམ་ལ་བརྟེན་པའི་དྲི་མ་ནི། མངལ་དང་འདམ་གྱི་གསེར་དཔེ་གཉིས་ཀྱིས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་སྐད་དུ། ས་བདུན་ལ་བརྟེན་དྲི་མ་ནི། །མངལ་སྦུབས་དྲི་མ་དག་དང་མཚུངས། །མངལ་སྦུབས་བྲལ་འདྲ་མི་རྟོག་པའི། །ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་སྨིན་པ་བཞིན། །ས་གསུམ་རྗེས་འབྲེལ་དྲི་མ་རྣམས། །ས་འདམ་གོས་བཞིན་ཤེས་བྱ་སྟེ། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ལྟའི། །ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་གཞོམ་བྱ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་སྐབས་འདིར་མཐོང་ལམ་གྱི་བརྡ་ཆད་བཞག་པའང་ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པའི་སྐབས་སུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་བདུན་བསྒོམ་པས་ཆོས་ཀྱི་མིག་རྡུལ་དང་བྲལ་བ་ཐོབ་ཅེས་པ་དང་མཚུངས་ལ། དེའི་ཚེ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐོག་མར་ཐོབ་པས་དགའ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྔོན་བས་ཆེས་འཕགས་པ་ཐོབ་པས་ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཞེས་བྱ་ཞིང༌། འདིའི་ལམ་རྟགས་སུའང་རྗེས་ཐོབ་ལ་དགའ་སྤྲོའི་སྣང་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཆར། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཉེ་རྒྱུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་རལ་ཁ་བྱེ་བ་སོགས་ངེས་པར་འབྱུང་བས་མཐོང་ལམ་མངོན་དུ་བྱས་ཏེ་ས་དང་པོ་ནོན་པའི་འགྱུར་རྩི་བ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་དུས་སྐད་ཅིག་མ་ལ་སངས་རྒྱས་བརྒྱའི་ཞལ་བལྟ་བ་ནས། ལུས་རེ་རེ་ལའང་འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བརྒྱ་བརྒྱས་བསྐོར་བ་སྟོན་པའི་བར་གྱི་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་གཉིས། སྤྱན་དང་མངོན་ཤེས། སྐྱེ་འཆི་རང་མཚན་པ་མེད་ཅིང༌། འཛམ་བུའི་གླིང་གི་རྒྱལ་པོའི་སྐྱེ་བ་འཛིན་ནུས་པ་ལ་སོགས་པའི་ནུས་པ་མངོན་གྱུར་དུ་མེད་པས་སོ་སྙམ་ན། རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ནས་ཁྱུང་ཕྲུག་སྒོ་ངའི་སྦུབས་ནས་རྩལ་རྫོགས་ཏེ་སྒོ་ངའི་རྒྱ་ལས་གྲོལ་མ་ཐག་འཕུར་བ་ལ་ཆགས་ཐོགས་མི་མངའ་བ་དང༌། བྱ་ཕྲན་སྒོང་རྒྱ་ལས་གྲོལ་ནས་ཀྱང་ཡུན་རིང་པོར་ཚང་དུ་བསྐྱེད་བསྲིང་བྱའི་དཔེས་བསྟན་ཏེ། ཕར་ཕྱིན་དུ་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་ལ་སོགས་པར་ལམ་ལ་ཞུགས་ནས་ཅི་ཞིག་ན་འབྲས་བུ་མངོན་གྱུར་དུ་བྱ་བ་དང༌། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྐབས་སུ་སྤངས་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་སྒོམ་ཆེན་གྱི་ལུས་རྒྱའི་སྦུབས་སུ་རྩལ་རྫོགས་ཏེ་ལུས་ཀྱི་སྒོ་ངའི་རྒྱ་ལས་གྲོལ་མ་ཐག་དག་པ་གཉིས་ལྡན་གྱི་ས་ལ་མིག་འཕྲུལ་ལྟར་བཙན་ས་ཟིན་པའི་ངེས་པ་འདྲེན་རྒྱུ་ཡོད་པས་ཅིས་ཀྱང་ཡོན་ཏན་དེ་དག་མངོན་གྱུར་དུ་མཐོང་མི་དགོས་སོ། །འདིའི་ཚུལ་ཞིབ་པ་ནི་མཛོད་བདུན་ལ་སོགས་པ་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་སུ་བལྟའོ། །ཞེས་གསུངས། རྣལ་འབྱོར་བཞི་རིམ་པས། ཡང༌། ཆེན་པོ་ཕྱི་ནང་ཆོས་ལ་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད། །རིག་པ་རྟེན་མེད་གཅེར་བུ་ལྡིང་མར་བུད། །ཅེས་པས། ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་ས་མཚམས་སོགས་ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པའི་མཐོང་ལམ་ཆེན་པོ་དང་འདྲ་བས་ཆེར་སྤྲོས་མ་དགོས་ཀྱང༌། འདིར་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མཆོག་དམ་པའི་མདོ་ལས་་་་་་ལུང་ཁུངས་འདི་དཔྱད་པ་ཅན་དུ་འདུག་ཀྱང་གོང་འོག་གི་གནད་རྣམས་འདུ་བས་གསུངས་བཙན་པ་ཞིག་སྣང༌། མཆན། འདི་ལ་ནན་གྱིས་མཉམ་པར་བཞག །ཡེང་བ་མེད་པའི་བརྩོན་འགྲུས་བྱ། །མཚན་མོའི་ཆོས་སྤྱོད་འདིར་མི་བརྟེན། །དབེན་པའི་གནས་སུ་གཅིག་པུར་འདུག །འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མི་དགོས་ཏེ། །ད་དུང་འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་འོང༌། །ཉི་མ་ཤར་བ་ཙམ་གྱིས་ནི། །ས་གཞི་དྲོས་པར་མི་ནུས་ཀྱང༌། །རིམ་གྱིས་འོད་ཟེར་རྒྱས་ནས་དྲོས། །ནོར་བུ་ལེན་པ་ཙམ་གྱིས་ནི། །དགོས་འདོད་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་ཀྱང༌། །མཆོད་དང་གསོལ་བ་བཏབ་གྱུར་ན། །དགོས་འདོད་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་འགྱུར། །བྱིས་པ་མི་ལས་མ་འདས་ཀྱང༌། །སྐྱེས་མ་ཐག་ནས་སྟོབས་ལྡན་མིན། །རིམ་གྱིས་བསླབ་པས་སྣ་ཚོགས་ཤེས། །དེ་བཞིན་བདེན་པའི་སྟོབས་མཐོང་ཡང༌། །མ་གོམས་ཡོན་ཏན་འབྱུང་མི་འགྱུར། །གོམས་པ་ལས་ནི་མཆོག་ཐོབ་བོ། །ཐུན་མོང་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ལ་སོགས། །འདི་ཀུན་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བའི་མཐུས། །ང་རྒྱལ་རློམས་པར་བཅས་པ་ཡི། །མངོན་པར་ཤེས་པ་ཤར་བས་ཕོངས། །མཆོག་ལ་མ་སླེབས་དེ་ཡིས་བསྒྲིབས། །ལྷ་སོགས་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། །ལས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་བསམ་མི་ཁྱབ། །དེ་ཀུན་ཐར་པའི་རྒྱུར་མ་གསུངས། །འདི་ལ་ས་དང་ལམ་མེད་དོ། །ཉམས་མྱོང་སྐྱེ་བའི་རིམ་པ་ཡིན། །ཡང་དག་བདེན་རྫུན་ཟད་པ་ལ། །རྟག་དང་མཚན་མ་ག་ལ་ཡོད། །འོན་ཀྱང་འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་འབྱུང༌། །དྭ་ཕྲུག་མ་དང་འཕྲད་ངེས་ཀྱང༌། །ད་དུང་མ་ལ་ཡིད་མི་རྟོན། །ལོ་རྒྱུས་བརྗོད་པས་ངེས་པ་རྙེད། །དེ་བཞིན་རང་ལ་གནས་པའི་དོན། །གཉུག་མ་ངོས་བཟུང་བྲལ་བ་ལ། །མྱོང་བ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར། །འདི་ལ་ཅི་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས། །ཐ་མལ་ཤེས་པ་སད་པ་ཙམ། །གུད་ན་ཐོབ་རྒྱུ་ཡང་མི་འདུག །འདི་ལ་བདེན་པའི་དོན་མཐོང་ཞེས། །རྟོགས་དང་ལྡན་པ་ཅི་ཕྱིར་སྨྲ། །འདི་ལ་ཆགས་སྡང་ཅི་ཕྱིར་སྐྱེ། །ཉོན་མོངས་རྣམ་རྟོག་ལ་སོགས་པ། །འདི་ཡིས་འགགས་པར་མ་ནུས་ཞེས། །ཤིན་ཏུ་དྭངས་བདེ་གསལ་བའམ། །ཡང་ན་དྲན་པ་འགགས་པར་འདོད། །བདུད་ཀྱི་འཇུག་སྒོ་དང་པོ་ཡིན། །དེ་ཚེ་མདོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅོས་བལྟ། །བླ་མའི་དྲུང་དུ་སྒྲོ་འདོག་གཅོད། །རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གསོལ་བ་བཏབ། །ངེས་ཤེས་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྐྱེད། །ཡང་ན་རྩོད་པ་དྲག་པོ་དང༌། །གྲུབ་པའི་མཐའ་ལ་བརྟག་ཅིང་དཔྱད། །སེམས་ཀྱིས་སེམས་ལ་ནན་གྱིས་ལྟ། །ཉམས་མྱོང་གདམས་པ་དུ་མར་ལྟ། །རི་ཁྲོད་འགྲིམས་ཤིང་སྐྱོ་བ་སྐྱེད། །དེས་ནི་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པར་འགྱུར། །དམ་ཆོས་གང་ལྟ་བདུད་རྩིར་མཐོང༌། །དེ་དག་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་གོ །འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་སྙིང་རྗེ་སྐྱེ། །དེ་དག་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གོ །བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་བལྟ། །གང་ཡང་སྤྲུལ་པའི་མཛད་པར་རིགས། །ཅི་ལྟར་གླ་རྩིའི་ཤུན་དང་ནི། །ཉི་མ་ནུབ་པའི་མདངས་བཞིན་དུ། །ཉོན་མོངས་རྟོག་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན། འདི་ཡིས་ནུས་པ་མེད་པར་བྱས། །རིམ་གྱིས་འགགས་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །འདི་ལ་འཇོག་ཚུལ་གསུམ་ཡོད་དོ། །དབང་པོ་རབ་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་འཇོག་ཚུལ་ནི། །སེམས་འཛིན་མ་བཅོས་རང་སར་ཞོག །ཤེས་པ་མ་བསྒྲིམ་ཀློད་ལ་ཞོག །གཉུག་མ་ངོས་བཟུང་མེད་པར་ཞོག །སྒོ་ལྔ་མ་དགག་ཡན་པར་ཞོག །སྤྲོ་བསྡུ་མ་བྱེད་གཞི་ལ་ཞོག །བྱུང་ཚོར་མི་དགག་ལྷུག་པར་ཞོག །ཡུལ་རྗེས་མ་འབྲང་རང་སར་ཞོག །མ་ཡེངས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཞོག །ལྷོད་དེ་ཤིགས་སེ་ཀློད་ལ་ཞོག །སེང་ངེ་ཙེན་ནེར་གསལ་བར་ཞོག །ཕྱལ་ལེ་སང་ངེ་སྟོང་པར་ཞོག །མ་བཅོས་པ་ལ་བཞག་པ་མེད། །བཞག་པ་མེད་ལས་མ་འདའ་ཞིག །མ་ཡེངས་པ་ལ་དྲན་རྒྱུ་མེད། །དྲན་རྒྱུ་མེད་ལས་མ་འདའ་ཞིག །གཉུག་མའི་ངང་ལ་དམིགས་གཏད་མེད། །དམིགས་གཏད་མེད་ལས་མ་འདའ་ཞིག །སྒོམས་ཤིག་སྒོམས་ཤིག་མ་བསྒོམས་ཤིག །སྒོམ་དུ་མེད་པའི་ངང་ལ་ཞོག །ཞོགས་ཤིག་ཞོགས་ཤིག་མ་འཇོགས་ཤིག །བཞག་རྒྱུ་མེད་པའི་ངང་ལ་ཞོག །ཡེངས་ཤིག་ཡེངས་ཤིག་མ་ཡེངས་ཤིག །ཡེང་མེད་ངང་ལ་མ་ཡེངས་ཤིག །རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་ཉག་གཅིག་པོ། །ཐོག་མ་མེད་ནས་དེ་ལྟར་གནས། །ཡུལ་ལ་མི་འཕྲོ་གནས་པའི་ཚད། །དམིགས་གཏད་མེད་ན་སྒོམ་པའི་ཚད། །ཉིན་མཚན་མེད་ན་གསལ་བའི་ཚད། །རྒྱུན་ཆད་མེད་ན་གོམས་པའི་ཚད། །ཡེང་བ་མེད་ན་གོམས་པའི་ཚད། །གོམས་ཚད་ལྔ་པོ་དེའི་སྟེང་དུ། །མ་ཕྱིན་བར་དུ་བསྒོམ་དགོས་སོ། །མ་སྒོམ་རྟོགས་དང་མ་རྟོགས་མེད། །དྲན་པས་ཟིན་ན་གཉེན་པོ་ཡིན། །གཉེན་པོ་ཞིག་ན་སངས་རྒྱས་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་འདི་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་ན་སྤྲོས་བྲལ་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་གྱི་ཉམས་དང་རྟོགས་པའི་ས་མཚམས་བཞག་ཐབས་སམ་བསྒོམ་ཚུལ་་་་་རྫོགས་ཆེན་སྣང་བ་ཡུལ་གྱི་བློ་ཅན་ནམ་དབང་འབྲིང་མན་ཆད་ཀྱི་ལམ་རྟགས་མེད་མི་རུང་བ་རྣམས་འདི་ལྟར་རོ། མཆན། སོགས་འདུ་ཞིང༌། གོང་གསལ་ལྟར་ཤེར་ཕྱིན་མཐོང་ལམ་ཆེན་པོའི་དོན་ཡང་གཅིག་ཏུ་འབབ་པས་དེ་བས་མི་དགོས་ཀྱང༌། བྱ་བྲལ་ཆེན་པོའི་གསུང་ལྟར་ཚིག་སྣ་ཅུང་ཟད་བསྟུངས་ཏེ་སྤྲོས་ན། གོང་གི་ཐེ་ཚོམ་དང་ཐང་ལྷོད་སྤངས་ནས་ཉམས་ལེན་ལ་བརྩོན་པས་སྤང་བྱ་ཕྲ་རགས་རྣམས་ཆོད། རྟོགས་པ་གོམས་ཤིང་ཀློང་དུ་གྱུར་རིམ་བཞིན་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་གྱི་ས་མཚམས་གསུངས་པས་ཡང་མ་ཟད་རང་རང་གི་ཁམས་དབང་གིས་ཉམས་རྟོགས་བཟང་ངན་གྲངས་མེད་གཅིག་འབྱུང་སྟེ། ཅི་ལྟར་བྱུང་ཡང་རགས་པ་ཆོད་པའི་དུས་མི་ཀློད་པར་བསྒོམས་པས། གོང་མའི་ཕྲ་བ་དང་ཕྲ་བའི་ཕྲ་བ་ཡང་ཕྲ་རྣམས་རིམ་པས་སློངས་ཤིང་ཆོད་ནུས། ཅི་ལྟར་ཆོད་ཀྱང་སྣང་སྟོང་སོ་མ་དེས་སྒོམ་གྱི་གོ་མི་ཆོད་པར་འཆར་སྒོ་སྔ་མ་རྣམས་འགག་ནས་སྟོང་ཉིད་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་ངང་དུ་ལྷངས་ཀྱིས་ཕོག་དགོས་པས་ན། སྟོང་ཉིད་གཟུང་དྲན་ཟེར་བའི་དོན་དེ་ཡིན་པས། འདི་དུས་གཞན་དོན་ལ་གཡེང་བ་སོགས་བྱས་ན་དགེ་སྦྱོར་འཕེལ་འཕྲོ་ཆད་ནས་ཉམས་རྟོགས་ཡལ། སེམས་རྒྱུད་ཐ་མལ་དུ་སོང་སྟེ་ཁ་ལྟ་མཐོ་ཞིང་རང་གི་ཡོན་ཏན་ལ་ང་རྒྱལ། གཞན་གྱི་ཡོན་ཏན་ལ་ཕྲག་དོག་དང་ཁྱད་གསོད་བྱེད། ཉོན་མོངས་པ་དང་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་ཞེན་པ་དང་སྤྲོས་པ་ཇེ་ཆེར་འོང༌། འདིའི་དུས་སུ་བསམ་པས་གཞན་དོན་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང༌། སྦྱོར་བ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་ཡེངས་པ་མེད་པ་ཞིག་གི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་རང་རྒྱུད་པ་མ་ཡིན་པས་རྣམ་པར་དཔྱོད་་་་་་ཡིད་ལས་འདས་པའི་ཤེས་རབ་ཟབ་མོ། །མཆན། པ་དང་བཅས་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་དགོས་གསུངས་པ་འདི་འོག་མའི་རེ་དྭོགས་འཇུར་དྲན་ཡིད་དང་མཚུངས་ལྡན་རྟ་རྔ་དང་སྦྲུལ་མདུད་ཀྱི་དཔེས་བསྟན་པ་ལྟར་གཉིས་འཛིན་རགས་པ་རྣམས་རིམ་གྱིས་ཞིག་པ་ལ་ཆོད་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན་པར་འདུག་པས། ཡིད་ལས་འདས་པའི་ཤེས་རབ་ནི་ངོ་ཤེས་ཀྱི་མི་དང་འཕྲད་པའམ་ཁང་སྟོང་དུ་རྐུན་མ་ཕྱིན་པའི་དཔེ་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཚུལ་གོང་མ་རྣམས་ལའང་སྦྱར་ཏེ་གོ་བ་ལེན་དགོས་པར་འདུག །འདི་སྐབས་རྟོགས་པའི་ངོ་བོ་བསྒོམ་རྒྱུ་མེད་ཐག་ཆོད་ཀྱང་སྒོམ་མེད་ཀྱི་ངང་ལ་ཡེང་མེད་བསྐྱང་གསུངས་པ་འདིའང༌། ཡང་དག་གི་དྲན་པའི་མི་སྒོམ་པའི་ཚུལ་གྱིས་བསྒོམ་པར་བྱའི་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་འདུག་པས། རགས་ཆོད་ཕྲ་ཆོད་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་ཆོད་སོགས་ཀྱང་དེ་ལྟ་བུ་ལ་དགོངས་པའི་ཆོས་སྐད་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་གོ་བ་ལེན་དགོས་སོ། །འདི་སྐབས་ཉིན་མཚན་ཁོར་ཡུག་ཏུ་འགྲོ་ཚུལ་གསུངས་ཀྱང༌། དྲན་པ་བརྟན་ན་ཉིན་པར་རྒྱུན་ཆད་མེད་དེ། རྨི་ལམ་དུ་འཛིན་པ་ད་དུང་ཡོད་པ་ནི་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་རྗེས་ཤེས་རྟོགས་པར་ཤར་བ་ཡིན། འདི་ཡན་ཆད་དྲན་པ་ལ་དབང་ཐོབ་པ་ཟེར་ཡང༌། སྒོམ་མེད་ཆེན་པོར་མ་སླེབ་པར་མཚན་མོའི་རྨི་རྟོག་མ་ངེས་པ་ཡོད། ཉིན་པར་ཡང་ཡུལ་རྐྱེན་དྲག་པོ་དང་འཕྲད་ཚེ་རྐྱེན་ཐུབ་དཀའ་ཚུལ་སོགས་ནི་རྒོད་ཚང་པས་བཞེད་འདུག་གོ །དེ་ལྟར་བསྒོམ་པའི་ཕན་ཡོན་དང་མ་བསྒོམ་པའི་ཉེས་དམིགས་རྣམས་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱས་ཏེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་ཡེངས་པ་མེད་པར་བསྒོམ་པས་སྤྲོས་བྲལ་རང་སྐབས་ཀྱི་སྤངས་བྱ་ཕྲ་རགས་རྣམས་ཆོད་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། སྣང་ཞིང་སྲིད་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་སྟོང་པ་མེད་པས་སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ། མཚན་མ་མེད་ཅིང་འཛིན་པའི་སྒྲོ་འདོག་ཆོད་པ་ནི་སྤྲོས་བྲལ་ཆེན་པོའོ། །དེ་ལྟར་ཆུང་ངུ་ནི་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་གཞི། འབྲིང་པོ་ནི་ལམ། ཆེན་པོ་ནི་འབྲས་བུའོ། །གསུམ་པ་སྐྱོན་དག་ཚུལ་ནི། སློབ་དཔོན་པདྨས། སྤྲོས་བྲལ་རྩལ་རྫོགས་ཙ་ན་སེམས་སྟོང་པར་ཤེས་པས་ཉོན་མོངས་པའི་སྒྲིབ་པའི་སྐྱོན་དག །འཁོར་བར་མི་ལྡོག་ཕུང་པོའི་བདུད་བཅོམ་མོ། །ཞེས་སོ།

།བཞི་པ་ཡོན་ཏན་སྐྱེ་ཚུལ་ནི། སློབ་དཔོན་པདྨས། ཡོན་ཏན་གདམས་ངག་བླ་མར་མཐོང༌། །དངོས་འཛིན་མཚན་མའི་ཆོས་ལས་བློ་ལོག །ཡང་དག་པའི་ཆོས་ལ་དགའ་བའི་ངེས་ཤེས་སྐྱེ། མཐོང་ལམ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བདེན་པའི་ཡོན་ཏན་ཐོབ། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་རྨི་ལམ་ལྟ་བུའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་ཤེས། བླ་མ་སངས་རྒྱས་ལོངས་སྐུར་མཐོང༌། གཉིས་མེད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་འཇུག །རང་དོན་གཙོ་ཆེ་ཞིང་གཞན་དོན་ཞོར་ལ་བསྒྲུབ་པས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མཚན་ཉིད་པ་དང་མཐུན་ནོ། །ཞེས་སོ། །ལྔ་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་བོགས་འདོན་ཅིང་གོང་མ་ལ་སྦྱོར་ཚུལ་ནི། བྱ་བྲལ་བས། དེ་ལྟར་སྤྲོས་བྲལ་རང་རྩལ་རྫོགས་ཙ་ན། །རང་སྐབས་སྐྱོན་དག་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་སྐྱེ། །དེ་ཉིད་རོ་གཅིག་རྣལ་འབྱོར་ཉིད་ལ་སྦྱོར། །སྦྱོར་ཚུལ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས། །ཞེས་པས། སྤྲོས་བྲལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་འདི་ཐར་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་ལ་སྙེ་མ་བུད་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ། ལོ་ཏོག་ལ་སྙེ་མ་བུད་པ་ཙམ་གྱིས་མི་ཆོག་པར་སྟོན་ཐོག་མཐར་མ་ཕྱིན་གྱི་བར་དུ་སོ་ནམ་བྱེད་པ་ལྟར་བོགས་འདོན་དགོས་པས་ན། སྤྲོས་བྲལ་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་བ་རྣམ་དག་རྟོགས་ཀྱང་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པའི་ངེས་པ་མེད་པས། ད་དུང་ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་བཏང་ནས་བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང༌། མདོ་རྒྱུད་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཅིང༌། རང་གི་མོས་གུས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ཤེས་རབ་ཟབ་མོའི་ཉེར་ལེན་འཛོམ་པའི་སྒོ་ནས། ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་ཅིག་ཅར་དུ་དྲིལ་ཏེ་ཉམས་སུ་བླང་ནས་བོགས་འདོན་ཅིང་གོང་མ་ལ་སྦྱོར་བ་གལ་ཆེ་ཚུལ་གྱི་ལུང་མང་ངོ༌། །གསུམ་པ་མཉམ་ཉིད་རོ་གཅིག་ནི། སྡོང་བྱ་བྲལ་བས། སེམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་མ་སྐྱེས་མི་འགགས་ཤིང༌། །དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་མཐའ་བྲལ་ལྷུན་གྲུབ་རྟོགས། །བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་རྣལ་འབྱོར་རོ་གཅིག་ཡིན། ཞེས་པས། དེ་ལའང་ལྔ་སྟེ། རོ་གཅིག་གི་ངོ་བོར་སྤྱིར་བསྟན་པ། བྱེ་བྲག་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ། སྐྱོན་དག་ཚུལ། ཡོན་ཏན་སྐྱེ་ཚུལ། ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་བོགས་འདོན་ཅིང་གོང་མ་ལ་སྦྱོར་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ངོ་བོ་སྤྱིར་བསྟན་པ་ནི། འོག་མ་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་མོས་གུས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཟིན་པར་བསྐྱང་བས། དེ་ཉིད་རོ་གཅིག་གི་རྣལ་འབྱོར་དུ་ཤར་དེ་ཆོས་ཉིད་སེམས་སུ་འདུས་ཤིང་སེམས་ཉིད་ཅི་ཡི་ངོ་བོར་ཡང་མ་གྲུབ་པས་ངོས་བཟུང་གི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ཏེ་སྟོང༌། དེའང་སྟོང་རྐྱང་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པར་སེམས་ཉིད་སྟོང་པའི་རང་མདངས་སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ལམ་གསུམ་གྱི་ཤེས་བྱའི་ཆོས་དུ་མ་སྣ་ཚོགས་སུ་རང་སྣང༌། སྣང་སྟོང་གཉིས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཆུ་དང་རླབས་བཞིན་སྐད་ཅིག་ཀྱང་ཐ་དད་དུ་ཡོད་མ་མྱོང༌། ཡེ་གདོད་མ་ནས་དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་ཡངས་པ་ཆེན་པོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའོ། །དེ་ལྟར་སེམས་ཉིད་དངོས་པོའི་ཆོས་སུ་མ་སྐྱེས་པས་སྐྱེ་བ་མེད་པ། དངོས་མེད་ཀྱི་ཆོས་སུ་མ་འགགས་པས་འགག་པ་མེད་པ། ཐ་དད་ཀྱི་ཆོས་སུ་མི་གནས་པས་དབྱེར་མེད་པ་སྟེ། སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་མཐའ་བྲལ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སྐུ་ཆེན་པོའོ། །དེས་ན་དུ་མར་སྣང་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཉིད་ཆོས་སྐུ་ཐིག་ལེ་ཉག་ཅིག་གི་ངོ་བོར་རོ་གཅིག་པས། ཤེས་བྱའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་ས་ནས་མདོག་མ་འགྱུར། དྲ་མ་ཆག །ཟུར་མ་ཉམས། རྒྱ་མ་ཞིག་པར་ཅི་ལྟར་གནས་པ་དེ་ལ། སྤང་གཉེན། བསལ་བཞག །འཆིང་གྲོལ། བྲལ་ཐོབ་གང་ཡང་མེད་ཅིང༌། གཉེན་པོས་བཟོ་བཅོས་མ་བྱས་པར་རང་སར་རང་གྲོལ་བ་དེ་རང་ངོ་ཤེས་པ་ནི་རོ་གཅིག་གི་རྟོགས་པའོ། །དེའང་སྤྲོས་བྲལ་དང་རོ་གཅིག་གི་ཁྱད་པར་ནི་སྣང་བ་ཟུང་དུ་ཚུད་མ་ཚུད་ཡིན་པར་གསུངས་པས། སྟོང་ཐོག་ཏུ་ཉམས་ལེན་བྱེད་པ་སྤྲོས་བྲལ། སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་རོ་གཅིག །དོན་དམ་བདེན་པ་སྤྲོས་བྲལ། བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་རོ་གཅིག །རིག་སྟོང་དབྱེར་མེད་སྤྲོས་བྲལ། སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་རོ་གཅིག །དབྱིངས་སྤྲོས་བྲལ། དབྱིངས་ཡེ་དབྱེར་མེད་རོ་གཅིག །འདས་པ་སྤྲོས་བྲལ། འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་རོ་གཅིག །རྫོགས་རིམ་སྤྲོས་བྲལ། བསྐྱེད་རྫོགས་རོ་མཉམ་པ་རོ་གཅིག །སྤྲོས་བྲལ་ནི་སྣང་ཐོག་ཏུ་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པ་དོན་དམ་པའི་ཤེས་རབ། རོ་གཅིག་ནི་སྣང་ཐོག་ཏུ་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པ་ཀུན་རྫོབ་པའི་ཤེས་རབ། སྤྲོས་བྲལ་ནི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ། །རོ་གཅིག་ནི་སེམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། སྤྲོས་བྲལ་ནི་གཞི་གནས་ལུགས་དོན་གྱི་ཕྱོགས་གཅིག་ལས་མི་རྟོགས་པ། རོ་གཅིག་ནི་གཞི་དོན་ཅི་ལྟ་བ་བཞིན་རྟོགས་ཏེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་སུ་འདུས་ཤིང༌། སེམས་ཉིད་གདོད་མ་ནས་མ་སྐྱེ་མི་འགགས་དབྱེར་མེད་སོ་སོ་རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་དོན་དམ་པ་ལྷག་པའི་ཆོས་སྐུ་ཆེན་པོ་ཕྱག་རྒྱ་སྤྲོས་པའི་དགོངས་པ་ཡལ་ནས། སྣང་བ་དཀར་དམར་ལ་སོགས་པའི་འཆར་སྒོ་མཐའ་དག་སེམས་ལ་ཐིམ་པས་ཕྱི་གཟུང་ཡུལ་མངོན་གྱུར་རགས་པ་མེད། སེམས་ཀྱི་འགྱུ་དྲན་ཐམས་ཅད་རིག་པ་བརྗོད་བྲལ་ལ་ཐིམ་པས་ནང་འཛིན་པའི་འདུ་ཤེས་གྲུང་པོ་དང་བྲལ་ཞིང༌། འཁོར་འདས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཐམས་ཅད་དུ་མ་རོ་གཅིག་ཏུ་ཤར་བ་ལ་མ་ཧཱ་མུ་དྲས་རོ་གཅིག་ཆུང་ངུར་བཏགས་པའོ། །ཞེས་གསུངས།

གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། རྣལ་འབྱོར་བཞི་རིམ་པས། ཡང༌། ཆུང་ངུ་སྣང་སྟོང་ལམ་སློང་ངེས་ཤེས་སྐྱེ། །ཞེས་པས། རོ་གཅིག་ཆུང་ངུ་དེའི་གོ་བ་ནི་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པར་འདོད་ཀྱང༌། འོག་མ་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་དུས་སུ་སྣང་སྟོང་གང་ཤར། སྟོང་མི་སྟོང༌། སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་མ་བྲལ། བདེ་མི་བདེ་སྤྲོས་བྲལ་རང་སྐབས་ཀྱི་གཉིས་འཛིན་རགས་པ་དག་ནས། སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཉིད་ཆོས་སྐུ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་རོ་གཅིག་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རྟོགས་ཏེ་གང་ཤར་ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པ་སོ་མ་རང་སྒོམ་དུ་ཤར་ཏེ། གཉིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཉིས་མེད་ཟུང་འཇུག་ཡངས་པ་ཆེན་པོར་རྟོགས་པའི་དོན་ལ་ངེས་ཤེས་གཏིང་ནས་སྐྱེས་ཏེ། དོན་ལ་མྱོང་ཞེན་ཉམས་ཀྱི་དྲི་མ་དང༌། ངེས་ཤེས་ཡུལ་འཛིན་གྱི་དྲི་མ་ཕྲ་བ་ཡོད་པས་དེ་མ་ཆོད་བར་དུ་རོ་གཅིག་ཆུང་ངུ་ཡིན་ནོ། །འདིའི་དུས་སུའང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་རྨོངས་པའི་དྲི་མ་སངས་ཀྱང༌། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་རྨོངས་པའི་མ་རིག་པ་མ་སངས། དུ་མ་རོ་གཅིག་ཏུ་རྟོགས་ཀྱང་རོ་གཅིག་དུ་མར་ཤར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆོས་ཉིད་མ་ཤེས་པས་ཟུང་འཇུག་གི་དོན་ལ་ངེས་ཤེས་ཧ་ཅང་ཐལ་དྲག་སྟེ། ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པ་རང་ག་འདི་ལ་བསྒོམ་པས་འཕེལ་རྒྱུ་དང༌། མ་བསྒོམ་པས་འགྲིབ་རྒྱུ་མེད་པས་བསྒོམ་མ་བསྒོམ་ཁྱད་མེད། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་སྤང་བླང་དགག་སྒྲུབ་བྱེད་རྒྱུ་མེད། ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་མཉམ་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་ངེས་ཤེས་ཀྱི་རྟོགས་པ་དེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་ཡར་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་ལ་མོས་གུས་ཆད་ཅིང་དམ་ཚིག་ཉམས་ནས་ངན་སོང་དུ་འགྲོ། མར་སེམས་ཅན་ལ་བྱམས་སྙིང་རྗེའི་དཔྱངས་ཐག་ཆད། ཉམས་རྟོགས་ཇེ་ཡལ། སེམས་རྒྱུད་ཇེ་དྲེད་ལ་འགྲོ། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བཤིག་ཅིང་སེམས་ཅན་གྱི་ལོག་རྟོག་གསོག་པའི་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་བས། རོ་གཅིག་འདྲེད་པའི་རྦ་ལ་གཡེང་བྱ་བའང་དེ་ཡིན། ས་བདུན་པ་མན་ཆོད་ན་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སར་ལྡོག་པའི་སྐབས་ཡོད་ཅེས་པ་དང༌། ཨ་ཏི་ཁ་འབྱམས་སུ་སྨྲས་པའི་གོལ་ས་བྱ་བ་དང༌། ཟུང་འཇུག་ཐལ་དྲག་དམུ་རྡུག་མཐའ་རུ་གོལ་བྱ་བའང་དེ་ཡིན་པས། དེ་དག་ངོས་ཟིན་པར་བྱས་ལ་སྐྱོན་དུ་ཤེས་པ་གལ་ཆེ། རོ་གཅིག་སྣང་ཐོག་ཏུ་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་ན་ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པའི་ཤེས་རབ་ཡིན་པས་རྟོགས་པའི་རྩལ་དང་རོལ་པ་མཁྱེན་རབ་དང་ཐུགས་རྗེ་ཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་མེད་དུ་ཤར་ནས། བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའི་ཐབས་ལ་འབད་ཅིང་རྟོགས་པའི་དོན་ལ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་ཡེང་བ་མེད་པར་བསྒོམ་པ་ནི་རོ་གཅིག་ཆུང་ངུའོ། །གཉིས་པ་ཕར་ཕྱིན་འབྲིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། གྲོལ་ཏིག་ལས། ཡིད་ཆོས་ཉམས་ཟད་གང་ཤར་ཡུལ་ལ་འཛིན་པ་བྲལ༔ སྣང་སེམས་འདྲེས་ཤིང་མཉམ་རྗེས་ཕལ་ཆེར་འདྲེས་པ་ནི༔ སྒོམ་ལམ་འབྲིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་བྱ་དེ་ཉིད་ཡིན༔ ཞེས་པས་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྲོག་རང་གྲོལ་ལ་སོང་ནས་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་ལྟར་ཟུང་འཇུག་བློ་འདས་སུ་རྟོགས་པའི་བསམ་གཏན་དེ་ལ་དེར་འཛིན་ཡིད་ཆོས་ཀྱི་གཉེན་པོའི་སྒྲིབ་པ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་དེའང་བྲལ་བས་ཉོན་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་དག །སྣང་སེམས་ལ་རང་བྱན་ཆུད་པའི་མཐུ་ལས་ཡང་དག་གི་དྲན་པས་སླེབ་པ་ཙམ་གྱིས་སྤང་གཉེན་རང་གྲོལ་དུ་ཤར། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པའི་འདུ་ཤེས་སྤངས་པའི་མཉམ་རྗེས་ཕལ་ཆེར་འདྲེས་པས་ཅི་ལྟ་བའི་མཉམ་རྗེས་སུ་གོལ། འདིའི་མཉམ་རྗེས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་ནི་རང་ལུགས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འདོད་པ་ཁོ་བོའི་མན་ངག་གོལ་ཤོར་ཚར་གཅོད་དུ་ཤེས་པར་བྱས་ལ། སྐབས་སུ་མཉམ་རྗེས་རང་མཚན་པར་ཤར་བའི་ཕྱིར། རྫོགས་ཆེན་སེམས་སྡེ་པས་མཉམ་གཞག་ལ་འཁོར་འདས་རོ་མཉམ། རྗེས་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་སྒྱུ་མ་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་འཇིགས་པ་དང་བྲལ་བར་བཤད་པའང་འདིར་མཚུངས་སྦྱོར་བཞིའི་བཤད་པ་བཞིན་དུ་སྤྲོས་བྲལ་ཆེན་པོ་མི་ཐོབ། རོ་གཅིག་འབྲིང་པོས་སྨྲས་ཏེ་འདི་དང་མི་མཚུངས་ཙམ་སྣང་སྟེ། ལུགས་སྲོལ་འདི་ལ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་དགོངས་པ་འཕྱུགས་པ་མེད་པར་བཀོད་པས་བསྲེས་བསླད་མི་བྱ་ལ། རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་མི་ལའང་འདི་ལྟར་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། རྣལ་འབྱོར་བཞི་རིམ་པས། ཡང༌། འབྲིང་པོ་མྱོང་ཞེན་ངེས་ཤེས་རིམ་གྱིས་དག །ཅེས་པས། ཆུང་ངུའི་སྐབས་ཀྱི་གཉིས་འཛིན་རགས་པ་དང་ཕྲ་བ་རྣམས་རིམ་གྱིས་དག་སྟེ། འདི་སྐབས་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་གསུམ་ནི། སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཉིད་ཆོས་སྐུ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་གི་ངོ་བོར་དུ་མ་རོ་གཅིག་མཉམ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པ་ནི་མི་རྟོག་པ། རྟོག་མེད་རང་གསལ་བ་ནི་གསལ་བ། དེའི་ངང་ལ་གང་ཤར་མ་བཅོས་སོ་མ་གཟུང་འཛིན་མཚན་མ་དང་བྲལ་བ་ནི་བདེ་བའོ། །དེ་ལྟར་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་དབྱེར་མེད་པའི་ངང་ལ། སོ་མ་མ་བཅོས། ལྷུག་པ་གསུམ་གྱིས་མཉམ་རྗེས་སྣང་སྟོང་རོ་མཉམ་དུ་བསྒོམ་དགོས། དེ་ལ་འདའ་ཉམས་མེད་པ་མཉམ་བཞག །སྣང་སྟོང་རོ་མཉམ་རང་ངོ་མ་ཤེས་པར་མཉམ་བཞག་སྟོང་པ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་སོང་བ་དེ་རོ་གཅིག་གི་རྗེས་ཤེས་སྟོང་པར་སྐྱེ་བྱ་བ་སྟོང་ཞེན་ཉམས་ཀྱི་དྲི་མ་ཡིན། རྗེས་ཤེས་སུ་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མར་ཤར་བ་ཞིག་དགོས་ཀྱང་རེས་འཇོག་ཅན་ནི་རྗེས་ཤེས་ཉམས་ཀྱི་དྲི་མ་ཡིན་ཚུལ་ལུང་མང༌། དྲི་མར་རགས་པ་ཇེ་དག་ཏུ་སོང་ནས་དྲན་པས་མ་ཟིན་དུས་རྗེས་ཤེས་སུ་སྐབས་ཙམ་འགྲོ་ཡང༌། རྟོགས་པ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལས་བྲལ་མ་མྱོང་བས། ངོ་ཟིན་ཙམ་གྱིས་མཉམ་གཞག་གི་སྟེང་དུ་ལྷན་གྱིས་འགྲོ་བ་ནི་རོ་གཅིག་གི་མཉམ་རྗེས་འདྲེས་བྱ་བ་དེ་ཡིན། བྲལ་བ་མེད་ཀྱང་ཐོབ་པ་ཡོད། །སྐྱེས་ཆ་མེད་ཀྱང་གྲོལ་ཆ་ཡོད། གསུངས་འདུག །མཉམ་རྗེས་གཉིས་ཀྱི་ཚེ་ཡང་དག་གི་དྲན་པའི་ངང་དུ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་ཡེངས་པ་མེད་པ་ཞིག་བསྒོམ་པ་གལ་ཆེ་གསུངས། དེ་ལྟར་བསྒོམས་པས་སྔར་བཤད་པའི་མྱོང་ཞེན་ཉམས་དང་ངེས་ཤེས་ཡུལ་འཛིན་གྱི་དྲི་མ་རགས་པ་རྣམས་ཆོད་ནས་སེམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་གདོད་མའི་གནས་ལུགས་མཉམ་པ་ཉིད་གྱི་ཆོས་ཉིད་རང་རྐང་དུ་ཡུལ་མེད་ལྷང་ངེར་སོང་བ་ནི་རོ་གཅིག་འབྲིང་པོའོ། །འདིའི་དུས་སུ་ཤེས་བྱ་ཤེས་བྱེད་གཉིས་སུ་མེད་པར་སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཉིད་ཆོས་སྐུ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་གི་དངོས་གཞི་རྗེན་ལྷང་ངེར་ཤར་བས་ན། འདི་ཡན་ཆད་ནས་མྱོང་བ་ཇེ་བརྟན་དུ་སོང་བ་ལས། རྟོགས་པའི་ངོ་བོ་ལ་འཕར་རྒྱུ་མེད་པར་གསུངས་ཀྱང༌། སྤང་བྱ་ཕྲ་རགས་རྣམས་རིམ་གྱིས་ཆོད་དེ་རྟོགས་པའི་དོན་ལ་གོམས་ཤིང་ཀློང་དུ་གྱུར་པ་ལས། རོ་གཅིག་ཆེ་འབྲིང་དང་སྒོམ་མེད་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་རྣམས་དབྱེ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང༌། སྤང་བྱ་རགས་པ་རྣམས་ཆོད་ཀྱང་ཕྲ་བའི་ཕྲ་བ་དང་ཡང་ཕྲ་རྣམས་ད་དུང་ཡོད་དོ། །དེ་ལ་སྤང་བྱ་སྤྱིར་དབྱེ་ན་མང་ཡང༌། བསྡུ་ན་མཉམ་བཞག་གི་ཉམས་སྣང་དང་རྗེས་ཤེས་ཀྱི་མཚན་མ་གཉིས་སུ་འདུ་སྟེ། འོག་མ་སྤྲོས་བྲལ་ཙམ་མི་དགོས་ཀྱང༌། ཡེང་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་གང་ཤར་སྐད་ཅིག་མ་རང་ཐོག་ཏུ་གཅུན་ལྷོད་སྤྲད་ཅིང་བསྒོམ་པ་ཕྲ་གཅུན་ངར་གཅུན་བྱེད་ལུགས་མི་འདྲ་བའང་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ། འོག་མ་སྟོང་ཐོག་ཏུ་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་པ། འདི་ནི་སྣང་ཐོག་ཏུ་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་པ་ཡིན། དེ་ལའང་བློ་རབ་ཀྱི་སྤང་བྱ་ཕྲ་རགས་ཐམས་ཅད་དུས་གཅིག་རང་ཆོད་དུ་འགྲོ་བ་ཡོད། བློ་འབྲིང་མན་ཆད་ལ་ད་དུང་མཉམ་རྗེས་རེས་འཇོག་ཐེ་ཚོམ་ཕྱོགས་ཞེན་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པས། ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རང་ངར་ཤིན་ཏུ་བཏོན་ནས་མ་བསྒོམ་ན་རང་མཐོང་ཕྲ་མོས་ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པ་འདི་ལ་གཞན་མི་དགོས་སྙམ་པའི་དྲན་པ་བཏང་ནས་སྒྲུབ་པ་ལྷོད་ན་ཐོ་ཕྱིན་ཙམ་གྱི་ལྟ་བ་གོ་ཡུལ་དུ་ལུས་པས་མཐར་ཕྱིན་གོང་མའི་ཡོན་ཏན་མི་ཐོབ། གོང་མའི་དུས་སུའང༌། སྒོམ་ལམ་འབྲིང་པོར་ཐང་ལྷོད་འོང༌། །ཡོན་ཏན་སྙིང་རུས་བརྩོན་འགྲུས་བྱ། །སྒོམ་ལམ་ཆེན་པོར་བཏང་སྙོམས་འོང༌། །གཉེན་པོས་སྐད་ཅིག་ཡེང་མེད་བྱ། ཞེས་གསུངས་འདུག་ན་གོང་སྨྲས་བློ་འབྲིང་མན་ཆད་ཀྱིས་ཐང་ལྷོད་ཀྱི་དབང་དུ་མི་བཏང་བར་བླ་མའི་གདམས་ངག་རང་གིས་ཉམས་རྟོགས་དང་སྦྱར་ཏེ། རགས་པ་ཙམ་ཆད་པའི་ངང་དུ་མི་བཞག་པར། གཅུན་ལྷོད་སྤེལ་མས་གོང་མའི་ཕྲ་བའི་ཕྲ་བ་ཡང་ཕྲ་རྣམས་རིམ་པས་སློངས་ཤིང་ཆོད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།

།གསུམ་པ་ཕར་ཕྱིན་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། གྲོལ་ཏིག་ལས། ཡུལ་སྣང་སོ་མ་བཅོས་བསླད་མི་དགོས་སྒོམ་དུ་ཤར༔ མཉམ་རྗེས་ཁོར་ཡུག་འདྲེས་ཀྱང་མཚན་འཁྲུལ་ཡོད་པ་ནི༔ སྒོམ་ལམ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་བྱ་དེ་ཉིད་ཡིན༔ ཞེས་པས། སྔར་སྣང་སེམས་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ཤིང་ཇི་ལྟ་བའི་མཉམ་རྗེས་ལ་རེས་འཇོག་ཡོད་པ་དེའང་བརྟན་པ་ཆེར་ཐོབ་སྟེ་ཉིན་སྣང་ལ་ཁོར་ཡུག་འདྲེས། འཇིགས་སྐྲག་ལ་སོགས་གློ་བུར་བའི་ཡུལ་སྣང་ལ་གཉེན་པོས་གཅུན་མི་དགོས་པར་རྗེས་ཐོབ་ཀྱི་རྩལ་དུ་འཆར་བ་ལ་མ་ཧཱ་མུ་དྲས་རོ་གཅིག་ཆེན་པོར་བཏགས་པའོ། །ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པ་དང་བསྟུན་ན་སྐབས་འདིར་སྒོམ་ལམ་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་གྱི་ཐ་སྙད་བཞག་ནས་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་བསྒོམ་སྟེ། ས་གཉིས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ནས་བཟུང༌། བཅུ་པ་ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན་གྱི་བར་དུ་བགྲོད་པ་ཡིན་ལ། དེའང་འདི་ལྟར་མདོ་སྡཻ་རྒྱན་གྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བས་དགུར་འགྱུར་བའི། ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་ས་གཉིས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་སྟེ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །ཆུང་ངུའི་འབྲིང་གིས་ས་གསུམ་པ་འོད་བྱེད་པ་སྟེ་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །ཆུང་ངུའི་ཆེན་པོས་ས་བཞི་པ་འོད་འཕྲོ་བ་སྟེ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །འབྲིང་གི་ཆུང་ངུ་ས་ལྔ་པ་སྦྱངས་དཀའ་བ་སྟེ་བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །འབྲིང་གི་འབྲིང་པོས་ས་དྲུག་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་སྟེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །འབྲིང་གི་ཆེན་པོས་ས་བདུན་པ་རིང་དུ་སོང་བ་སྟེ་ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །ཆེན་པོའི་ཆུང་ངུས་ས་བརྒྱད་པ་མི་གཡོ་བ་སྟེ་སྟོབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །ཆེན་པོའི་འབྲིང་གིས་ས་དགུ་པ་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས་ཏེ་སྨོན་ལམ་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །ཆེན་པོའི་ཆེན་པོས་ས་བཅུ་པ་ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན་ཏེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །ས་བཅུའི་འགྱུར་འདི་རུ་བརྩི་བ་ཡིན་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་མཚུངས་ལ། དེའི་ངང་ཚུལ་ནི་རྒྱུད་བླ་མ་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་འདི་ནི། །རྗེས་ཐོབ་དེ་བཞིན་གཤེགས་རྣམས་དང༌། །སེམས་ཅན་ཡང་དག་སྒྲོལ་བ་ལ། །འཇིག་རྟེན་ན་ནི་མཉམ་པ་ཉིད། །དེ་ལྟར་མོད་ཀྱི་ས་རྡུལ་དང༌། །རྒྱ་མཚོ་བ་གླང་རྨིག་རྗེས་ཆུ། །ཁྱད་པར་གང་ཡིན་སངས་རྒྱས་དང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཁྱད་པར་ཉིད། །ཅེས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱེད་ཚུལ་འདྲ་བའི་ཆ་ནས་སེམས་ཅན་སྒྲོལ་བ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་པ་བསྟན་ཀྱང༌། དོན་དུ་བྱ་བ་དང་བྱེད་པ་གཉིས་ཀའི་སྒོ་ནས་སངས་རྒྱས་ལྷག་པར་ས་རྡུལ་ལ་སོགས་པའི་དཔེས་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་ས་གཉིས་པ་ནས་བཟུང་དང་པོའི་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་སྐད་ཅིག་མ་རེ་རེ་བཞིན། སྟོང་འགྱུར་དུ་འགྲོ་ནུས་པ་མངོན་འགྱུར་དུ་ཡོད་མེད་ནི་སྔར་ཁྱུང་དང་བྱ་བྲན་གྱི་དཔེས་བཤད་ཟིན་ཏོ། །ཞེས་སོ། །རྣལ་འབྱོར་བཞི་རིམ་པས། ཡང༌། ཆེན་པོ་ཆོས་ཉིད་གཉུག་མ་རང་བབ་ཀློང༌། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དེ་ཡི་ངང་དུ་ཞི། ཞེས་པས། དེ་ལ་སྔ་མའི་མཉམ་རྗེས་ཀྱི་དྲི་མ་རགས་པ་ཆོད་ཀྱང་ཕྲ་བ་བག་ལ་ཉལ་དུ་ཡོད་པ་སློང་ནས་ཆོད་དགོས་པས། གཅུན་ལྷོད་སྤེལ་ཏེ་མ་བསྒོམ་ན་རོ་གཅིག་གདིང་ཐོབ་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་མཚན་ཉིད་པ་མིན་པས། དེའི་ཕྱིར་གང་ཤར་ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པ་སོ་མ་དེ་སྒོམ་དུ་ཤར་བའི་ཡང་དག་གི་དྲན་པས་མཉམ་རྗེས་གཉིས་ཉིན་པར་ཁོར་ཡུག་ཏུ་མ་སོང་བར་བསྐྱང་དགོས། དེའང་དལ་བུར་འདུག་ཅིང་བསྒོམ་པ་ལ་མཉམ་བཞག་དང༌། ལངས་ཏེ་སྤྱོད་ལམ་བྱས་དུས་རྗེས་ཐོབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་མི་ཕྱེད་པར། རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་ངན་གཉིས་ཀྱི་ཉམས་རྟོགས་ཀྱིས་མ་བསླད་པར་རྟོགས་པའི་ངོ་བོ་ལ་བསྒོམ་རྒྱུ་མེད་པས། སྒོམ་མེད་ཀྱི་ངང་ལ་ཡེངས་མེད་དུ་བསྐྱང་དགོས་པའི་ལུང་མང་དུ་གསུངས་འདུག །དེ་ལྟར་ཐ་མལ་རང་ཁར་མི་གཏང་བར་བསྒོམ་པས་མཚན་མོ་རེས་འགའ་གཉིད་དུ་འདྲེས་པའང་འོང་སྲིད། དེ་ལྟར་བསྒོམས་པའི་ཕན་ཡོན། མ་བསྒོམ་པའི་སྐྱོན་ནམ་ཉེས་དམིགས་གོང་བསྟན་ལྟར་བཏང་སྙོམས་སུ་མི་བཞག་པར་སྒོམ་མེད་ཡེང་མེད་ངང་དུ་ཉམས་སུ་བླང་པས། རོ་གཅིག་སྐབས་ཀྱི་སྤང་བྱ་ཕལ་ཆེར་ཆོད་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་རོ་གཅིག་གི་རྟོགས་པ་དེ་དུ་མའི་སྣང་བར་ཤར་ནས། སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཉིད་ཆོས་སྐུ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་དངོས་གཞིར་ལྷང་ངེར་ཤར་བ་དེ་ལ་སྐྱེ་འཇིག་འཕོ་འགྱུར་འཕེལ་འགྲིབ་མེད་པ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་འཇིང་ལྟར་འགྱུར་བ་མེད་པའི་གདིང་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ནི་རོ་གཅིག་ཆེན་པོའོ། །སློབ་དཔོན་པདྨས། སྣང་བ་དང་སྟོང་པ་ཡང་མིང་ཙམ་དུ་ལྟོས་པའི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་སྣང་བ། དངོས་པོ་མཚན་མར་མ་གྲུབ་པས་སྟོང་པར་མིང་བཏགས། སྟོང་པ་མེད་པ་མ་ཡིན། རང་བཞིན་གསལ་བ་མ་འགགས་པས་སྣང་བར་མིང་བཏགས་པ་ལས་དོན་ལ་སྣང་སྟོང་གཉིས་སྐད་ཅིག་ཀྱང་སྔ་ཕྱི་འཕོ་འགྱུར་ཐ་དད་ཡོད་མ་མྱོང་བས་སེམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཅིར་ཡང་མ་འགགས། མ་གྲུབ་མི་གནས། ཐམས་ཅད་དབྱེར་མེད་འོད་གསལ་ཆེན་པོར་གདོད་ནས་ཡོད་པ་དེ་མངོན་སུམ་དུ་རིག་པ་ནི་རོ་གཅིག་ཆེན་པོ་རྟོགས་པ་ཡིན་གསུངས་སོ། །འདིའི་སྐབས་སུ་དགེ་འདུན་གྱི་ཚོགས་དཔོན་ཆོས་བཤད་དབང་བསྐུར་སོགས་གཞན་དོན་གྱི་དུས་ཡིན་པས་རང་ལ་མི་གནོད་ཅིང་གཞན་དོན་མཚན་ཉིད་པ་འབྱུང་བ་སོགས་ལུང་མང་ངོ༌། ཧ་ཅང་གཡེང་ཐལ་ནས་ཉམས་རྟོགས་འགྲིབ་ནས་བོགས་ཐོན་པ་དཀའ་བས། རྟོགས་པའི་ངོ་བོ་ལ་བོགས་འདོན་རྒྱུ་མེད་ཀྱང་གོམས་པ་མཐར་ཕྱིན་དགོས་པས། རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་རྣམ་པར་དཔྱོད་པ་བློ་ལས་འདས་མ་འདས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡིན་པས་བློ་འདས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརྩོན་པ་ནི་གལ་ཆེ་གསུངས་འདུག་གོ །དེ་ལྟར་རོ་གཅིག་ཆུང་ངུ་རོ་གཅིག་གི་གཞི། །འབྲིང་པོ་ནི་ལམ། ཆེན་པོ་ནི་འབྲསབུའོ། །གསུམ་པ་སྐྱོན་དག་ཚུལ་ནི། སློབ་དཔོན་པདྨས། རོ་གཅིག་རྩལ་རྫོགས་ཙ་ན་སྣང་སེམས་གཉིས་མེད་ཀྱི་འོད་གསལ་ཤར་བས་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པའི་སྐྱོན་དག །ཉན་རང་དུ་མི་ལྡོག །དགའ་བྲོད་ལྷའི་བུའི་བདུད་བཅོམ་མོ། །ཞེས་སོ། །བཞི་པ་ཡོན་ཏན་སྐྱེ་ཚུལ་ནི། སློབ་དཔོན་པདྨས། ཡོན་ཏན་སྣང་བ་བླ་མར་ཤར། ཆོས་བརྒྱད་རོ་སྙོམས། སྣང་བ་བདེན་རྫུན་བྲལ། འོད་གསལ་གྱི་དོན་ལ་དགའ་བྲལ་གྱི་དགའ་བ་སྐྱེ། སྒོམ་ལ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ཡོན་ཏན་སྐྱེ། རྒྱུ་འབྲས་སྟོང་ཉིད་དུ་ཤེས་པས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་རྟེན་འབྲེལ་ལ་དབང་ཐོབ་ནས་སྒྲིགས་ཤེས། བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཆོས་སྐུར་མཐོང་བས་གཉིས་མེད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་འཇུག །རང་དོན་ཞོར་ལ་འབྱུང་ཞིང༌། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་པའི་དུས་ཡིན་པས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བླ་མེད་དང་མཐུན་ནོ། །ཞེས་སོ། །ལྔ་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་བོགས་འདོན་ཅིང་གོང་མ་ལ་སྦྱོར་ཚུལ་ནི་བྱ་བྲལ་བས། དེ་ལྟར་རོ་གཅིག་རྩལ་ཀ་རྫོགས་ཙ་ན། །རང་སྐབས་སྐྱོན་དག་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་སྐྱེ། །དེ་ཉིད་སྒོམ་མེད་རྣལ་འབྱོར་ཉིད་ལ་སྦྱོར། །སྦྱོར་ཚུལ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས། །ཞེས་པས། རོ་གཅིག་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་འདི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ཙམ་ཞིག་ཡིན་ཀྱང༌། དཔེར་ན་ལོ་ཏོག་ལ་སྲུས་འབྱུང་བ་ཙམ་གྱིས་མི་ཆོག །མཐར་མ་ཕྱིན་གྱི་བར་དུ་སོ་ནམ་གྱི་འབད་རྩོལ་དགོས་པ་བཞིན་དུ། རོ་གཅིག་རྣལ་འབྱོར་མངོན་དུ་གྱུར་ཀྱང་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་མིན་པའི་ཕྱིར། རོ་གཅིག་འབྲིང་པོར་མ་སླེབ་བར་དུ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་དགོས། འབྲིང་པོར་སླེབ་ནས་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་རུང་མ་བསྟེན་རུང༌། མདོ་རྒྱུད་དམ་སྣང་སྲིད་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཅིང༌། གང་གི་མན་ངག་ཟབ་མོའི་བདག་རྐྱེན་དང༌། རང་གིས་མོས་གུས་ལམ་དུ་སློང་བའམ་ཤེས་རབ་ཟབ་མོའི་ཉེར་ལེན་གཉིས་འཛོམ་པའི་སྒོ་ནས་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་ཡ་མ་བྲལ་བས་ཉམས་སུ་བླངས་ནས་བོགས་འདོན་ཅིང་གོང་མ་ལ་སྦྱོར་ཚུལ་ལུང་མང་ངོ༌། །བཞི་པ་ལྷུན་གྲུབ་སྒོམ་མེད་ནི། སྡོང་བྱ་བྲལ་བས། ཡང་དག་དྲན་པ་རྟོལ་ནས་སྒོམ་དང་བྲལ། །མ་བསྒོམས་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་འདུ་འབྲལ་མེད། མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ཁོར་ཡུག་སྒོམ་མེད་ཡིན། །ཞེས་པས་དེ་ལ་ལྔ་སྟེ། སྒོམ་མེད་ཀྱི་ངོ་བོ་སྤྱིར་བསྟན་པ། བྱེ་བྲག་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ། སྐྱོན་དག་ཚུལ། ཡོན་ཏན་སྐྱེ་ཚུལ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བོགས་འདོན་རྒྱུ་མེད་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ངོ་བོ་སྤྱིར་བསྟན་པ་ནི། དེའང་འོག་མའི་རོ་གཅིག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐབས་མཁས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྐྱང་པའི་མཐུས་སྒོམ་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་དུ་ཤར་ཏེ། གདོད་མའི་གནས་ལུགས་ལྷུན་གྲུབ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་མངོན་དུ་གྱུར་ནས། ཤེས་བྱ་ཤེས་བྱེད། རྟོགས་བྱ་རྟོགས་བྱེད། བསྒོམ་བྱ་དང་སྒོམ་བྱེད་སོགས་གཉིས་མེད་གཞི་ཐོག་ཏུ་འབྲས་བུ་སྨིན་ཏེ་སྐུ་གསུམ་མ་དང་འཕྲད་པས། རྩོལ་སྒྲུབ་དང་བོགས་འདོན་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པར་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཁོར་ཡུག་ཏུ་སོང་བའོ། །དེ་ལ་རོ་གཅིག་དང་སྒོམ་མེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནི། ཡང་དག་པའི་དྲན་པ་ལས་མ་འདས་ན་རོ་གཅིག །འདས་ན་སྒོམ་མེད། རོ་གཅིག་ནི་སེམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། སྒོམ་མེད་ནི་སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས། རོ་གཅིག་ནི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག །སྒོམ་མེད་ནི་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཡིན་པས། འོག་མའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མཐར་ཕྱིན་པའི་འབྲས་བུ། གདོད་མའི་གནས་ལུགས་ལྷུན་གྲུབ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ལ། སྒོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྩོལ་བ་མི་དགོས་པར་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཁོར་ཡུག་ཏུ་སོང་བ་ཡིན་པའི་དོན་བློ་དང་བྲལ་དགོས་པ་སྟེ། སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ཐ་མལ་པ་ལ་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྟོག་པ་རང་ཁ་མའི་བློ། ཚོགས་སྦྱོར་དུ་སྤང་བྱ་གཟུང་འཛིན་དང་གཉེན་པོ་ཡེ་ཤེས་འདོར་ལེན་གྱི་བློ། མཐར་ལམ་དུ་གཉེན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྲ་བའི་ཡང་ཕྲ་སྙེམས་ཀྱི་བློ། སངས་རྒྱས་ནས་བློ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པའི་འཛིན་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སམ། གྲོལ་ཚུལ་ཡང༌། བློ་གཉིས་འཛིན་གྱི་སྒྲིབ་པ་ཇེ་སངས། གཉིས་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཇེ་རྒྱས་ལ་སོང་སྟེ། མཐར་སྒྲིབ་པ་མ་ལུས་པ་སངས་པས་ཡེ་ཤེས་མ་ལུས་པ་ཕྱོགས་མེད་དུ་རྒྱས་པའོ།

།གཉིས་པ་བྱེ་བྲག་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་ལ་གཉིས། མདོར་བསྟན། རྒྱས་བཤད་དོ། །དང་པོ་ནི། བྱ་བྲལ་བས། རྟོགས་དང་གོམས་དང་མཐར་ཕྱིན་ཆུང་འབྲིང་ཆེ། །ཞེས་པས། གདོད་མའི་གནས་ལུགས་ལྷུན་གྲུབ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ལ། བསྒོམ་བྱ་བསྒོམ་བྱེད་མེད་པར་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ཀྱང་ཤེས་བྱ་བག་ཉལ་གྱི་སྒྲིབ་པ་ཕྲ་བའི་ཕྲ་བ་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་སྒོམ་མེད་ཆུང་ངུུ༌། ཡང་ཕྲ་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་འབྲིང་པོ། ཡང་ཕྲ་དང་བཅས་པ་དག་ནས་སྒྲིབ་གསུམ་གཏན་དག་ལ་གནས་པའི་ཆ་ནས་ཆེན་པོའོ། །ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པའི་ལུགས་མི་སློབ་པའི་ལམ་ལ་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་དུ་བཞེད་པའི། དང་པོ་ཆུང་ངུའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། གྲོལ་ཏིག་ལས། དྲན་འདུན་རྩོལ་བའི་བློ་ཟད་མཉམ་རྗེས་ཁོར་ཡུག་འདྲེས༔ གཉིད་དུས་འཁྲུལ་པའི་དྲི་མ་ཕྲ་མོ་ཡོད་པ་ནི༔ མི་སློབ་ཆུང་ངུའི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་བྱ་དེ་ཉིད་ཡིན༔ ཞེས་པས། ལམ་འོག་མ་རྣམ་རྗེས་ཐོབ་ཀྱི་རྩལ་ལ་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པར་རྫོགས་པའི་མཐུ་ལས། འདོད་ཁའི་ལྟ་བ་ལུང་རིག་གི་དངོས་པོས་བརྟག་ཏུ་བཟོད་པ་ཟུང་འཇུག་དང༌། གཉིས་མེད་དང༌། བརྗོད་བྲལ་ཙམ་དུའང་འཛིན་པའི་ཁས་ལེན་མཐའ་དག་རང་སར་ཞིགས་ཏེ། ད་ལྟའི་ཤེས་པ་གྲྭ་མ་ཉམས་ཤིང་མདོག་མ་བསྒྱུར་ལ། བློས་མ་བྱས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོར་བསྒོམ་བྱ་རྡུལ་ཙམ་མི་འདུག་པ་ལ་སྒོམ་བྱེད་གང་ནས་རྙེད་མཉམ་པར་བཞག་བྱ་འཇོག་བྱེད་དང་བྲལ་བ་རྗེས་ཐོབ་གང་ནས་འཚོལ། ལྟ་བ་བཟང་པོའི་ཤུབས་ནས་ཐོན་པ་ལ་དྲན་པས་གང་ལ་འཛིན། ཡེངས་ཡུལ་ཆོས་ཉིད་དུ་སོང་བས་ཡེངས་མཁན་སུས་བྱེད། དགོངས་པ་ཀློང་ནས་གྲོལ་ཏེ་གཏད་མེད་ཡེ་འབྱམས་སུ་སོང་བ་ལ་བྱ་རྩོལ་གང་ནས་བསྒྲུབ། འཁོར་འདས་ཀྱི་སྣང་ཆ་ཇི་ལྟར་ཤར་ཡང་ཞེན་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་མྱོང་བ་ལ་དྲན་པའི་སོ་པ་གང་ལ་འཛུག །སྒོམ་པའི་ཞེ་འདོད་རྨིང་ནས་ཞིག་པས་བཞག་པས་ཆོག་གོ །འཇོག་རྒྱུ་ནི་མེད་དེ་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འདུག་གོ །ཡོད་པ་ནི་མ་ལགས་ངོས་བཟུང་དང་བྲལ་ལོ། །མེད་པ་ནི་མ་ལགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལགས་སོ། །ད་རེས་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་བུ་རྒྱུད་དུ་སོང་བས། རང་ཉིད་གཅིག་པུར་བྲག་ཕུག་ནང་དུ་ཆིག་རྒོད་ཤོར་ནས། ཨ་ལ་ལ་ཧོ། ཨ་ལ་ལ་ཧོ། ཨ་ལ་ལ་ཧོ། །ཞེས་མགྲིན་པ་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྫ་རྔ་བརྡུང་ངོ༌། །དོན་རྨོངས་ཚིག་ལ་ཞེན་པ་ཁྱེད་ཅག་གིས་བལྟས་ན་ཧ་ཤང་གི་ལྟ་བ་ཨི་ཡིན་སྙམ་པ་ལོས་ཡོད་དོ། །བོན་པོའི་ལྟ་བ་ཡིན་པ་འདྲ་དགོངས་པ་ལོས་ཡོད་དོ། །གཅེར་བུ་རྒྱངས་འཕན་པའི་གྲུབ་མཐའ་འདྲ་སྙམ་པ་འདུག་གོ །ཧེ་ཧེ། དབུ་མར་རབ་ཏུ་མི་གནས་པའང་འདི་གར་འདུག་གོ །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བློ་ལས་འདས་པའང་འདི་གར་འདུག་གོ །རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གདོད་ནས་རྣམ་དག་ཀྱང་འདི་གར་འདུག་གོ །གཞི་མེད་རྩ་བྲལ་གྱི་གདོན་ཆེན་རྣལ་འབྱོར་པའི་སྙིང་ལ་ཞུགས་ནས་ཅི་བྱེད་མི་གདའ་འོ། །ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཆོས་སྐུར་ཐིམ་པའི་སྨྱོན་པ་ལ་གཟའ་གཏད་ཀྱི་དྲན་པ་ཡོད་པ་མ་ལགས་པས། བྱ་རྒྱུ་དང་བྱེད་རྒྱུ་མེད་པའི་ངང་ལ་འདར་ཉལ་བྱས་ཏེ་བསྡད་པས་ཡུལ་ལྔའི་རང་གདངས་ཀྱི་ཤེས་པ་ཕྲ་མོ་དེ་ཉིད་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་འདྲེས་ནས་མི་གདའ་འོ། །འདྲེས་པ་དེ་སླར་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་སྦུབས་སུ་ཆུད་པ་ལ་ཆོས་སྐུའི་འོད་གསལ་གྱི་མར་མེ་རང་འབར་བས་རང་བཞིན་གྱི་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བར་གནས་སོ། །དེ་ལྟར་ནའང་ལྷག་མཐོང་གསལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩལ་མ་རྫོགས་པས་སྔར་གྱི་ཀུན་གཞིའི་སྦུབས་སུ་འཐུམས་ནས་འོད་གསལ་གྱི་མར་མེ་དེ་ཤི་ནས་མི་འདུག་གོ །དེའི་ཚེ་ཡིད་ཤེས་ཁོ་གཅིག་པུར་ལངས་ནས་རྨི་ལམ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ག་ལ་བ་དེར་ཕྱིན་ནས་སྣང་བ་དཀར་དམར་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བསླུས་པ་ཞིག་བྱུང་བས་འཁྲུལ་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ད་དུང་འདུག་གོ །ཞེས་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཅི་ལྟར་མཐོང་བའི་སྟེང་ནས་མིང་ཚིག་གིས་དྲངས་ནས་གསལ་ལ་དབྱིངས་ཆེ་བར་བཤད་པ་སྟེ་མ་ཧཱ་མུ་དྲས་སྒོམ་མེད་ཆུང་ངུའི་མིང་འདོགས་ཙམ་ཆ་མཚུངས་སུ་སྦྱོར། ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། རྣལ་འབྱོར་བཞི་རིམ་པས། ཡང༌། འོག་མ་ལས་འཕགས་འོག་མའི་ལྟོས་ཆོས་ཡིན། །ཆུང་འབྲིང་བག་ལ་ཉལ་བ་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱེ། ཞེས་པས་སྒོམ་མེད་ཆུང་ངུ་ནི། བསྒོམ་བྱ་སྒོམ་བྱེད་མེད་པར་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའོ། །དེའང་འོག་མ་རོ་གཅིག་གི་དུས་སུ་དྲན་པས་ཟིན་མ་ཟིན་ལ་ལྟོས་ཏེ། བྲལ་བ་མེད་ཀྱང་ཐོབ་པ་ཡོད་པའི་གཉིས་འཛིན་རོ་གཅིག་ཆུང་ངུའི་དུས་སུ་རགས་པ། དེ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཇེ་བརྟན་ལ་སོང་བ་བཞིན་དུ་གཉིས་འཛིན་ཇེ་ཕྲ་ཇེ་ཕྲར་སོང་སྟེ། རོ་གཅིག་ཆེན་པོར་ཡང་གཉིས་འཛིན་ཕྲ་མོ་ཞིག་ཡོད། འདིར་གཉིས་འཛིན་ཕྲ་མོ་དེའང་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ཀྱང་ཤེས་བྱ་བག་ལ་ཉལ་གྱི་དྲི་མ་ཆ་ཕྲ་བ་ཞིག་ཡོད་གསུངས། དེ་ངོས་གཟུང་བ་ནི། ཉིན་པར་མཉམ་རྗེས་མེད་ཀྱང་མཚན་མོ་གཉིད་ཀྱི་དུས་སུ་ངོ་མ་ཤེས་སམ། ལུང་མ་བསྟན་མངོན་ཙམ་རེ་ཡོད་གསུངས། འདི་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་གཉིས་ལས་ཤེས་བྱ་ཤེས་སུ་མི་སྟེར་བའི་སྒྲིབ་པའི་ལྷག་མ་ཡིན། བག་ལ་ཉལ་གཉིས་ལས་ཉོན་མོངས་པ་བག་ལ་ཉལ་གྱིས་སྒྲིབ་པའི་ལྷག་མ་ཡིན། །ཤེས་བྱ་ཤེས་སུ་མི་སྟེར་བ་དང༌། ཉོན་མོངས་པ་བག་ལ་ཉལ་བ་གཉིས་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན། ཤེས་བྱ་དམ་འཛིན་གྱི་སྒྲིབ་པ་དང༌། ཤེས་བྱ་བག་ལ་ཉལ་གཉིས་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན། དེ་བཞི་ཀ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་སྡོམ་པ་ལ་ཤེས་བྱ་བག་ལ་ཉལ་གྱི་སྒྲིབ་པ་ཟེར། དེའང་དཔེར་ན་མུན་རུབ་རྒྱུ་མེད་ན་ནམ་ལངས་མི་དགོས། མུན་རུབ་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ནམ་ལངས་དགོས་པ་བཞིན་དུ། སྤང་བྱ་ཉོན་མོངས་པ་བག་ལ་ཉལ་དེ་མེད་ན་གཉེན་པོ་ཡེ་ཤེས་ལ་གསལ་འགྲིབ་མེད། སྤང་བྱ་བག་ལ་ཉལ་བ་དེ་ཡོད་པ་དེ་ཡོད་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་གཉེན་པོ་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་དུ་ཤར་བའི་ངང་ལ་སྒོམ་དགོས་པ་ལ་ཤེས་བྱ་དམ་འཛིན་ནམ་ཤེས་བྱ་བག་ལ་ཉལ་ཟེར། དེ་ལྟར་བསྒོམ་ཡང་འོག་མ་གཟུང་དྲན་ལྟ་བུའི་རྩོལ་བ་མེད་པ་ཨ་ཅང་ཆེ། ཡང་དག་དྲན་པ་ལྟ་བུའི་རྩོལ་བ་ཡང་མེད་པར་ཆོས་ཉིད་སྒོམ་ཡིན་པས། རྩོལ་མེད་ཀྱི་དྲན་པ་ཟེར། དེ་ལྟར་རྩོལ་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་སྒོམ་དགོས་ཏེ། དེའང་བག་ཉལ་འདི་གཅོད་པར་བྱེད་པ་ལ། སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་དང་ཡ་ང་བ་སྡུག་བསྔལ་བའི་ལས་ལ་སོགས་རོ་སྙོམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་དང་བསྲེས་ཤིང་བསྒོམ་ན་ཆོད་ཐུབ་པར་གསུངས། དེ་ལྟར་རོ་སྙོམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་བསྟེན་རུང་མ་བསྟེན་རུང་བག་ལ་ཉལ་ཆོད་ཚུལ་ནི། དཔེར་ན་ཉི་མ་ཤར་བས་མུན་པ་རང་ཤུགས་ཀྱིས་སངས་པ་བཞིན་དུ། གཉེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་ནས་ཁོར་ཡུག་ཏུ་སོང་བས། སྤང་བྱ་བག་ཉལ་གྱི་སྒྲིབ་པ་རང་ཤུགས་ཀྱིས་སངས་པའོ། །དེ་ལྟར་ཉོན་མོངས་བག་ལ་ཉལ་ཆོད་པས་ཤེས་བྱ་བག་ལ་ཉལ་རང་ཤུགས་ཀྱིས་ཆོད་པའོ། །དེ་ལྟར་སྒོམ་མེད་ཆུང་ངུའི་སྐབས་ཀྱི་བག་ལ་ཉལ་ཕྲ་བ་དང་ཡང་ཕྲ་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ན། བག་ཉལ་གྱི་ངོ་བོ་སྔ་མ་དང་འདྲ་ཡང་ཕྲ་རགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དབྱེ་བའོ། །སྔ་མ་ནི་ཞག་རེར་ལན་རེའམ་ལན་གཉིས་གསུམ་འོང་བར་ཡང་རུང་ལ། ཟླ་རེ་ཐང་རེའམ་ལན་གཉིས་གསུམ་འོང་ཡང་ཐང་ངོ༌། །འདིར་ལོ་རེ་རེ་ལན་རེའམ་ལོ་ཆ་ཤས་མཚམས་ལན་རེ་ཙམ་འོང་བར་གསུངས། བག་ལ་ཉལ་ཕྲ་བ་དང་ཡང་ཕྲ་ཉིན་པར་རྗེས་ཤེས་དང༌། མཚན་མོ་གཉིད་ཀྱི་སྐབས་སུ་རེ་འགའ་ཙམ་འོང་གསུངས་ལ། སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་དམིགས་མེད་ཀྱི་སྙིང་རྗེར་འཇུག་པ་ནི་སྒོམ་མེད་ཀྱི་རྗེས་ཤེས་སྙིང་རྗེར་ཤར་བྱ་བ་ཡིན་ཀྱང་མཉམ་བཞག་གི་ངང་ལས་མ་གཡོས་སོ།

།གཉིས་པ་ཕར་ཕྱིན་འབྲིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། གྲོལ་ཏིག་ལས། ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་འོད་གསལ་ཁོར་ཡུག་གཅིག་ཏུ་འགྱུར༔ གཉིད་ཀྱི་འོད་གསལ་ཕྲ་མོ་ཉམས་སུ་ཤར་བ་ནི༔ མི་སློབ་འབྲིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་བྱ་དེ་ཉིད་ཡིན༔ ཞེས་པ་ལ་འདི་སྐད་འཆད་དོ། །ཉིན་སྣང་ལ་སྔ་མ་ལས་ལྷག་པའི་རྟོགས་པ་ཞིག་བཙལ་ཀྱང་མི་རྙེད་པ་ཞིག་ལགས་སོ། །མཚན་སྣང་སྔ་མ་ལྟར་སྣང་མཆེད་ཀྱི་ཐིམ་རིམ་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྡོག་གི་རྟེན་འབྲེལ་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་མ་དགོས་པར། ཡུལ་ལྔའི་གཟུང་ཡུལ་ནུབ་པའི་ངང་ལས་ཡིད་གསུམ་གྱི་རྩལ་བག་ལ་ཞ་སྟེ། མུན་པ་ལྟ་བུའི་གཏི་མུག་ཀྱང་མ་ཡིན་ལ། གསལ་ཆེ་གོ་ཡང་མི་ཕྱེད་པའི་མི་རྟོག་པའི་འོད་གསལ་ཞིག་ལ་གནས་སོ། །དེ་ནས་ལྷག་མཐོང་གསལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་སད་པར་མ་བྱས་ན་གཟུགས་མེད་སྐྱེ་མཆེད་མུ་བཞིར་གོལ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཀུན་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་བྱུང་བ་ཡིད་ལ་བཅགས་ནས་གྲུང་ཆ་བཏོན་པས་མི་མཇེད་ཀྱི་བཀོད་པའང་གསལ་ལམ་སྙམ་པའི་སྣང་ཆ་གོ་མ་འགགས་པ་འདུ་ཤེས་གྲུང་པོ་ལས་འདས་པ་ཞིག་བྱུང་ངོ༌། །དེ་ནི་གསལ་བའི་འོད་གསལ་གྱི་རང་བཞིན་ཡིན་ཏེ་ཆགས་ན་གཟུགས་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མས་ཞལ་ཆེམས་སུ་བཞག་འདུག་པས། མཐའ་གྲོལ་ཀློང་ཡངས་ཆེན་པོའི་གནད་ལ་རྒྱུན་དུ་སློབ་པ་ཞིག་ལགས་སོ། །ཨ་ལ་ལ་ཧོ། ཕ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་རྗེའི་བྱྀན་རླབས་དང༌། །མ་ཡེ་ཤེས་ཌཱཀྐིའི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས། །དབུ་མ་འོད་གསལ་གྱི་ཁང་མཛེས་ན། །ངའི་དགོངས་པ་ཅོག་བཞག་ཆེན་པོར་འཁྱིལ། །སྤྱིར་སྙིང་ཐིག་ཟབ་མོའི་བཀའ་དྲིན་དང༌། །དགོས་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་དགོངས་གཏེར་གྱིས། །ངའི་ཉམས་མྱོང་སོམ་ཉིའི་སྒྲོག་ལས་གྲོལ། །གྲོགས་གྲུབ་ཐོབ་འཚོགས་ཀྱང་གནོང་རྒྱུ་མེད། །ཚིག་དཔྱད་ལེགས་ཀྱི་སྟོང་པའི་འབྲུག་སྒྲ་དང༌། །དོན་ལག་བསྟར་གྱི་གསེར་ཞུན་དྭངས་མའི་བཅུད། །དེ་བསྲེས་འདྲེས་པ་མ་ལགས་པས། །ངའི་མན་ངག་ལ་བཅོས་བསླད་མ་བྱེད་ཅིག །ཐབས་ལམ་གྱི་བདེ་བའི་འོད་གསལ་དང༌། །ཐོད་རྒལ་གྱི་སྣང་བའི་འོད་གསལ་གཉིས། །འདིར་འཆད་པའི་སྐབས་སུ་མ་བབས་པས། །མ་མཁའ་འགྲོའི་ཡང་ཐིག་དེ་ལ་དྲིས། །ཅེས་སྐབས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་མགུར་དང་བཅས་པའོ། །རྣལ་འབྱོར་བཞི་རིམ་པ་ལྟར་ན། རྩ་བའི་སྡོམ་ཚིག་ཆུང་ངུའི་ཞར་ལ་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། འདིར་སྒོམ་མེད་འབྲིང་པོ་ཐོ་ཙམ་གསུངས་པ་ནི། གདོད་མའི་གནས་ལུགས་འདུས་མ་བྱས་ཤིང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ལ། སྒོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྩོལ་བ་མེད་པར་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ཀྱང༌། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བསྒྲིབ་ལ་མི་ཤེས་པའི་ཟིལ་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་མེད་ལུང་མ་བསྟན་མངོན་ཙམ་རེ་འོང་བ་དེས། ཇི་སྙེད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་སྐད་ཅིག་མ་རེ་བསྒྲིབ་ནུས་པ་དེ་ལ་སྒོམ་མེད་ཉི་མ་སྤྲིན་གྱིས་བཀབ་པ་ཟེར་རོ། །བག་ལ་ཉལ་ཡང་ཕྲ་དེ་ཆོད་པས་ན། དཔེར་ན་ཉི་མའི་སྙིང་པོ་ལ་མུན་པ་ཆགས་པའི་གཞི་མེད་པ་བཞིན་དུ་གཉེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་ནས་ཁོར་ཡུག་ཏུ་སོང་བས། སྤང་བྱ་བག་ལ་ཉལ་གྱི་སྒྲིབ་པར་རང་ཤུགས་ཀྱིས་སངས་པའོ། །གསུམ་པ་ཕར་ཕྱིན་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། གྲོལ་ཏིག་ལས། གཉིས་སྣང་ཤེས་བྱའི་དྲི་མ་ཕྲ་མོ་དེ་ཟད་ཅིང་༔ གཞི་དང་ལམ་གྱི་འོད་གསལ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ནི༔ མི་སློབ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་བྱ་དེ་ཉིད་ཡིན༔ ཞེས་པས། ཕྱི་སྣང་བའི་ཡུལ་ཟད། ནང་འཛིན་པའི་སེམས་ཟད། ལས་དང་བག་ཆགས་ཀྱི་མཐའ་སྟོང་སྟེ། གདོད་མའི་གཞིའི་གནས་ལུགས་འཁོར་འདས་གྱི་བློས་སྒྲོ་མ་བཏགས་ཤིང་གྲོལ་འཁྲུལ་གྱི་མཚམས་ལས་འདས་པ། ཅི་ཡང་མ་ཡིན་ལ་ཅི་ཡང་བྱར་བཏུབ་པ། གཞི་ཐོག་ནས་ཆོས་དྲུག་གིས་སངས་རྒྱས་པའི་ཡེ་ཤེས་འོད་གསལ་གྱི་སྦུབས་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པ་དེའི་ངང་དུ། ད་ལྟ་ལམ་གྱི་རིག་པ་བཟང་རྟོག་ངན་རྟོག་ལུང་མ་བསྟན་གསུམ་ཀའི་སྐྱོན་ཡོན་དགག་སྒྲུབ་ལས་འདས་པ་ནམ་མཁའ་དྭངས་པའི་ཀློང་ལྟ་བུ་དང་འདྲེས་པས། སྒོམ་པའི་ཆོས་མེད། བླང་དོར་གྱི་རིས་མེད། ཡིན་མིན་གྱི་རྩིས་མེད། ས་ལམ་གྱི་འཕྲང་མེད། སྐུ་གསུམ་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ངང་དུ་ཉིན་མཚན་རིས་མེད་དུ་ལ་བཟླས་པ་ཞིག་ལ་ཟེར་བ་གདའ་སྟེ། རྫོགས་ཆེན་སེམས་སྡེ་བས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཉམས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐུན་མཚམས་ལས་འདས་པ་ཞེས་འཆད། ལ་ལ་མ་ཧཱ་མུ་དྲ་བས་སྒོམ་མེད་ཆེན་པོ་སྟེ། མན་ངག་དངོས་ནི་སྙིང་ཐིག་གི་དགོངས་པ་དང་སྦྱར་ནས་བཤད་པས་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་ཤེས་དགོས་སོ། །ཞེས་སོ། །རྣལ་འབྱོར་བཞི་རིམ་པས། ཡང༌། ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་དག་ནས་ལམ་མཐར་ཕྱིན། །འབྲས་བུའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་རྫོགས་སངས་རྒྱས། །སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་བདག་ཉིད་ཅན། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །ཞེས་པས། གོང་གི་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་ཡང་ཕྲ་དང་བཅས་པ་ཆོད་ནས་ལམ་གྱི་འོད་གསལ་མཐར་ཕྱིན། གཞིའི་འོད་གསལ་མ་ཐོག་ཏུ་སླེབས་ནས་སྒྲིབ་གཉིས་གཏན་ནས་དག་སྟེ། དོན་གཉིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཐོབ་པ་ནི་སྒོམ་མེད་ཆེན་པོའོ། །དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལུང་མང་དུ་གསུངས་འདུག །དེ་ལྟར་སྒོམ་མེད་ཆུང་ངུ་ནི་སྒོམ་མེད་ཀྱི་གཞི། འབྲིང་པོ་ནི་ལམ། ཆེན་པོ་ནི་འབྲས་བུའོ།

།གསུམ་པ་སྐྱོན་དག་ཚུལ་ནི། བྱ་བྲལ་བས། དེ་ལྟར་སྒོམ་མེད་རང་རྩལ་རྫོགས་ཙ་ན། །མ་ལུས་སྐྱོན་དག་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀུན། །འབད་མེད་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའོ། །ཞེས་པའི་དོན་སློབ་དཔོན་པདྨས། སྒྲིབ་པའི་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་དག །ས་བཅུ་མན་ཆད་དུ་མི་ལྡོག །འཆི་བདག་གི་བདུད་བཅོམ། སྐྱེ་ཤི་དང་བྲལ་ཞེས་སོ། །བཞི་པ་ཡོན་ཏན་སྐྱེ་ཚུལ་ནི། སློབ་དཔོན་པདྨས། ཡོན་ཏན་ནི་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་སངས་རྒྱས། སྣང་སྲིད་ཆོས་སྐུར་གྲོལ། ལྷན་ཅིག་སྐྱེ་དགའི་བདེ་བ་སྐྱེ། མཐར་ཕྱིན་པའི་ཡོན་ཏན་འདུས་མ་བྱས་ཤིང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་རང་དོན་ཆོས་སྐུར་སངས་རྒྱས་ནས་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་རྟེན་འབྲེལ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བས། གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ཀྱིས་འཁོར་བ་མ་སྟོངས་ཀྱི་བར་དུ་འགྲོ་དོན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་མཛད་པས། ཐེག་པའི་མཐར་ཐུག་བླ་ན་མེད་པའི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་ནོ། །ཞེས་སོ། །ལྔ་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལ་བོགས་འདོན་རྒྱུ་མེད་པར་བསྟན་པ་ནི། ཡང༌། དྲན་པ་བཞི་ཡི་ཏིང་འཛིན་རབ་ཏུ་རྒྱས། །ཏིང་འཛིན་མཐར་ཕྱིན་ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་ཐོབ། །གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན། །ཞེས་པས་རྣལ་འབྱོར་བཞི་པའི་ལམ་འདི་ཐར་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་མཐར་ཕྱིན་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་སྟོན་ཐོག་མཐར་ཕྱིན་ནས་བདག་གིར་བྱེད་པ་ལྟར། སྒོམ་མེད་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་འདི་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཡིན་པས་དེ་ལ་བོགས་འདོན་མེད་པའོ། །ཤེར་ཕྱིན་་་་་་་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་འཇིགས་བྲལ་གླིང་པ། མཆན། ལམ་ལྔ་དང་སྦྱར་བའི་དགོས་ཆེད་དང༌། འབྲས་བུའི་ཡོན་ཏན་སྐུ་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་ནི། འདི་ལྟ་བུའི་དགོངས་པ་དེ་སུ་ལ་མངའ་ན་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལའང་རྣལ་ལམ་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག་པས་རྒྱལ་དབང་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་དང༌། པཎ་ཆེན་བི་མ་ལའི་དགོངས་པའི་ཀློང་ཆེན་པོར་འཁྱིལ་བར་རྟོགས་པས། བླུན་སྒོམ་མུ་ཅོར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཕུ་ཐག་མ་ཆོད་པའི་ཅལ་ཅོལ་འུད་སྐད་དུ་མ་སྨྲ་བར་བག་ཡོད་པར་བགྱིད་ན་ཅི་མ་རུང་བ་ཤར་ཏེ་ཡི་གེར་འགོད་པའང་ཐལ་ལོ། །ཞེས་དང༌། གནས་ལུགས་ཅེར་མཐོང་རང་གྲོལ་གྱི་མཇུག་ཏུ་ཡང་འདི་ལྟར་གསུངས་ཏེ། ཕྱག་རྫོགས་གཉིས་ཀའི་རྒྱུད་དང་མན་ངག་ནས་རིག་པ་ཅིག་ཆོད་རང་གྲོལ་ལས་ས་ལམ་གྱི་རྣམ་བཞག་མ་གསུངས་ཀྱང༌། སྔོན་བྱོན་གྲུབ་ཐོབ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བསྟན་པ། རྗེས་ཐོབ་ཀྱི་རིག་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས་པ་ལ་དགོངས་ནས། རྩེ་གཅིག་སྤྲོས་བྲལ་རོ་གཅིག་སྒོམ་མེད་སོ་སོར་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་གྱི་མིང་བཏགས་ནས་ས་ལམ་གྱི་དོད་པོ་བརྩི་བར་མཛད་པ་བཞིན་ནོ། །ལྷག་དོན་ཕྱི་རབས་པ་དག་སྤྲོས་བྲལ་མཚན་མ་ཅན་དུ་གོལ་བ་དང༌། རྩེ་གཅིག་ཆེན་པོའི་བག་ཆགས་ལ་སྒོམ་པ་ཉིན་མཚན་ཁ་སྦྱོར་དུ་རློམས་སེམས་སྐྱེ་བ་སོགས་ཤེས་རབ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་བཏང་བར་ཟད་མོད། འདིས་མཚུངས་པར་མཐར་ཐུག་གི་གྲོལ་གཞི་གྲོལ་ས་ཁྱད་ཆོས་དྲུག་ལྡན་གྱི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་དགོངས་པ་ངེས་པར་ཤེས་དགོས་པར་འདུག །རྫོགས་ཆེན་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་པའི་ཟུར་སྐད་དོ། །གནད་དེ་ལྟ་བུ་གོ་བར་བྱེད་པ་ལ་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པའི་གསང་མཛོད་བརྡོལ་དགོས་པས་ཕྱི་རབས་སུ་དགོངས་བརྒྱུད་ཀྱི་འཕོ་བ་ཐོབ་པའི་དོན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་རིམ་པར་བྱོན་པ་དག་ལ། ཀློང་ཆེན་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས་ཁ་ཆེམས་སུ་བྲིས་ཤིང་ད་ལྟ་བའི་དམིགས་བསལ་དག་པའི་སྣང་བ་ཅན་ཁྱབ་གདལ་ནམ་མཁའི་ཤེས་པས་ཟིན་བྲིས་སུ་བགྱིས་པའོ། །དེ་ལ་སྐབས་སུ་བབ་པའི་གདམས་ངག་ནི་རང་ལུགས་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའོ། །དེ་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་བླ་མ་ནི། ཨ་ཏི་བཀོད་པ་ཆེན་པོ་ལས། མཁས་ཤིང་བྱ་བ་བྲལ་བ་དང༌། །ཆོས་ཉིད་དོན་ལྡན་ཚད་ཕེབས་པ། །འདོད་པའི་དོན་ལ་རྨོངས་པ་མེད། །གསང་སྔགས་བླ་མའི་མཚན་ཉིད་དོ། །ཅེས་གསུངས་པའི་དོན་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མིན་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་སྐབས་རྣམས་སུ་བཤད་པ་ལྟར། བརྒྱུད་པའི་བྱིན་རླབས་དང་ལྡན་པའམ། ཕྱི་ནང་ཁྱད་པར་གྱི་ཁྲིད་ལ་ཉམས་མྱོང་གི་གདར་ཤ་ཆོད་ཅིང༌། སློབ་མའི་བློ་དང་སྐལ་བར་འཚམས་པའི་གདམས་ངག་སྟེར་ཤེས་པ་ཞིག་གལ་ཆེ། མིན་ཀྱང་ཚེ་རབས་ནས་བཟང་འབྲེལ་ཆེ་བའི་བླ་མ་དང་འཕྲད་ན། སློབ་མའི་རབ་འབྲིང་སོགས་ལ་མི་ལྟོས་པར་ལམ་གོང་མ་ལ་དཀྲི་ནུས་སོ། །བཤད་ཡུལ་གྱི་སློབ་མ་ཡང༌། ཀློང་གསལ་ལས། རྒྱུད་དུལ་སྡིག་འཛེམ་དབང་པོ་རྣོ། །སྐྱོ་ཤས་སྡུག་སྲན་སྙིང་རུས་ཆེ། ཞེས་དང༌། དད་ལྡན་སྙིང་རྗེ་གཏོང་ཕོད་ཡང་བ་ཆེ། །དབང་པོ་རྣོ་ཞིང་ངག་འཇམ་དུལ་ཚིག་སྨྲ། །བླ་མ་ལ་གུས་ཚིག་གི་སྤྲོས་པ་ཆོད། །མ་བརྟགས་གསང་ཚིག་ཡོན་ཏན་རྡུལ་ཙམ་ཡང༌། །གཞན་ལ་མི་བརྗོད་ཉམས་ལེན་དག་ལ་བརྩོན། །དེ་ནི་གསང་སྔགས་གསུང་པའི་སྣོད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མདོ་རྒྱུད་མན་ངག་རྣམས་ནས་གསུངས་པའི་བླ་སློབ་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་མཚན་ཉིད་པ་དཀའ་ཡང་ཕྱོགས་ཙམ་རེ་ངེས་པར་ཚང་དགོས། མ་བརྟག་བབ་ཅོལ་གྱིས་མན་ངག་ཟབ་མོ་ཉན་བཤད་བགྱིས་ན་ཉེས་པ་ཚད་མེད་དེ་རྡོ་རྗེ་དམྱལ་བར་ཡང་ལྟུང་ངེས་པས། དེ་ལྟར་བརྟགས་ཏེ་གདམས་པའི་རིམ་པས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱང་རིམ་གྱིས་གདབ་དགོས་སོ། །དེའང་རང་ལུགས་ལ་དབང་པོ་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་ལས། རབ་ཀྱི་རབ། རབ་ཀྱི་འབྲིང༌། རབ་ཀྱི་ཐ་མ། འབྲིང་གི་རབ། འབྲིང་གི་འབྲིང༌། འབྲིང་གི་ཐ་མ། ཐ་མའི་རབ། ཐ་མའི་འབྲིང༌། ཐ་མའི་ཐ་མ་དང་དགུ་ཡོད། གཞན་གོང་གི་རྣལ་འབྱོར་བཞི་རིམ་སྐབས་བཤད་ལྟར། གཅིག་ཅར། ཐོད་རྒལ། རིམ་གྱིས་དང་གསུམ་ལའང་ནང་གསེས་དབྱེ་ཚུལ་འདྲ་བར་འདུག་གོ །གོང་གི་རང་ལུགས་འབྲིང་གི་འབྲིང་མན་ཆད་རིམ་གྱིས་པའི་རིགས་སྣང་བ་ཡུལ་གྱི་བློ་ཅན་རྣམས་ལ་ཁྲིད་ཚུལ་འདི། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་མི་འཛོལ་བའི་ལམ་ཡང་དག་པ་ཡིན་ལ། དབང་པོ་རྣོན་པོ་རྒྱུའི་སྟོབས་ཅན་རིག་པ་རང་སྣང་གི་བློ་ཅན་རྣམས་ནི་མ་གཏོགས་སོ། །དེ་མན་ཆད་ཀྱི་་་་་ལུགས་གཞན་ལ། མཆན། ཐོས་བསམ་གཏན་ལ་དབབ་པའི་གོ་མྱོང་རྟོགས་གསུམ་གྱིས་སྦྱངས་གོམས་ཁོ་ནར་བཞེད་ཀྱང༌། གང་ལྟར་བླ་མ་དང་གདམས་ངག་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི། དྭངས་འདོད་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་རྟག་བརྟན་འཕོ་འགྱུར་མེད་པ་ཞིག་གི་སྒོ་ནས། ཅི་གསུང་ཆེད་དུ་བཀར་བ་ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་གྱི་བསགས་སྦྱངས་སོགས་ཚུལ་བཞིན་ཉམས་སུ་ལེན་ཅིང་སྐད་ཅིག་ཀྱང་བླ་མ་མི་བརྗེད་པའི་ལམ་ཁྱེར། མི་ཁྲེལ་གསུམ་ལ་མཐིལ་བཅོལ་ཏེ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྤྲོས་བཅས་སྤྲོས་མེད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་རང་བློ་དང་མཐུན་པ་གལ་ཆེ་ཚུལ་ནི། དཔལ་ས་ར་ཧས། དོན་དམ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེ་བའི་ཡེ་ཤེས་ནི། །ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས་པའི་ལག་རྗེས་དང༌། །རྟོགས་ལྡན་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཁོ་ན་ལས། །ཐབས་གཞན་བརྟེན་པ་རྨོངས་པ་ཤེས་པར་བྱ། ཞེས་པ་ལྟར། སྤྱིར་བློ་ལྡོག་རྣམ་བཞི་ནས་དངོས་གཞིའི་ཁྲིད། ཨ་ནུ་མན་ཆད་ཀྱི་ཐེག་པའི་རིམ་པར་རང་གི་བསགས་སྦྱངས་དང༌། མྱོང་གོམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ་རག་ལས། དེའི་ཕྱིར་ཀུན་དང་མཐུན་ཞིང་ཀུན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ནི་རྫོགས་ཆེན་ཡང་གསང་བླ་ན་མེད་པ་ཡིན་ཞེས་པའི་དོན་དེ་ཡིན་པར་འདུག་གོ །དེ་ལ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེས་གསུངས། སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱིས་གདུལ་བྱའི་ཁམས་དབང་དང་མཐུན་པར། རིམ་འཇུག་ཅན་ལ་སེམས་ཀྱི་སྡེ། །ནམ་མཁའ་ཅན་ལ་ཀློང་གི་སྡེ། །རིམ་རྩོལ་བྲལ་ལ་མན་ངག་སྡཻ། ཞེས་གསུམ་དུ་བཀྲལ་བའི་དང་པོ། རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། དེ་ལྟར་དགོངས་པ་དོན་བརྒྱུད་ལ༔ ཚིག་རྒྱུད་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་བྱུང་༔ སེམས་ཀློང་མན་ངག་སྡེ་གསུམ་མོ༔ དང་པོ་སེམས་སྡེའང་ངོ་བོ་ནི༔ མིག་གཉིས་ནམ་མཁའི་ཁམས་སུ་བལྟ༔ འགྱུ་བའི་དབུགས་ཀྱང་རང་སོར་ཀློད༔ སྐྱིལ་ཀྲུང་མཉམ་བཞག་ལྷོད་ཆ་ཅན༔ ཡང་ན་ལག་གཉིས་པུས་མོར་བཀབ༔ ཆོས་ཀུན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ངང་༔ གསལ་དྭངས་ཕྱེད་པའི་རིག་པ་ལ༔ འདུ་ཤེས་གྲུང་པོས་མི་ལྟ་བར༔ བལྟ་བྱ་ལྟ་བྱེད་གཉིས་མེད་པའི༔ གནས་ལུགས་ཡེ་བཞག་ཆེན་པོ་ལ༔ སྒྲིམ་པོའི་བློ་ཡིས་མི་འཆོས་སོ༔ དྲན་པའི་གཟེབ་ཀྱིས་མི་འཆིང་ངོ་༔ གཉེན་པོའི་ལྷད་ཀྱིས་མི་བསླད་དོ༔ དེ་ཚེ་དྲན་བསམ་ཅི་ཤར་ཡང་༔ སེམས་ལས་བྱུང་ཞིང་སེམས་ཀྱི་ངང་༔ འཁོར་འདས་མ་ལུས་སེམས་སུ་རྫོགས༔ དེ་ལྟར་གནས་པའི་ཆོས་ཉིད་ལ༔ ཐ་སྙད་ཚིག་གིས་སྨྲ་མ་ཤེས༔ བཅོས་མའི་མིག་གིས་མཐོང་མི་འགྱུར༔ ཀ་དག་གཏིང་གསལ་ཆེན་པོའོ། །ཞེས་དང༌།

གཉིས་པ། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། གཉིས་པ་ཀློང་སྡེའི་ངོ་བོ་ནི༔ ཕྱོགས་རིས་མེད་པ་ལྟ་བའི་ཀློང་༔ དམིགས་གཏད་མེད་པ་སྒོམ་པའི་ཀློང་༔ རེ་དོགས་མེད་པ་སྤྱོད་པའི་ཀློང་༔ ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་འབྲས་བུའི་ཀློང་༔ བཟང་ངན་མེད་པ་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་༔ དྲན་འཛིན་མེད་པ་ལོངས་སྐུའི་ཀློང་༔ རྟག་ཆད་མེད་པ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཀློང་༔ སྒོམ་དུ་མེད་པ་འོད་གསལ་ཀློང་༔ གཉེན་པོ་མེད་པ་དྲན་པའི་ཀློང་༔ བདེ་ཆེན་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཡི༔ བྷ་ག་ཡངས་པའི་ཀློང་ཆེན་མོར༔ བཅོས་མའི་ཆོས་རྣམས་རྫོགས་སངས་རྒྱས༔ དེ་ཕྱིར་ང་ཡི་མཁའ་ཀློང་དུ༔ རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཐུགས་རྡོ་རྗེ༔ འདུ་འབྲལ་མེད་པ་ཨེ་མ་ཧོ༔ ཞེས་དང༌། གསུམ་པ་མན་ངག་སྡེ་ལའང༌། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཤྲཱི་སིངྷས་ནང་གསེས་ཕྱི་སྐོར་ནང་སྐོར་གསང་སྐོར་ཡང་གསང་བླ་ན་མེད་པ་སྟེ་བཞིར་དབྱེ་བའི་སྔ་མ་གསུམ་ཞར་ལ་ཚང་བའི་ཡང་གསང་བླ་ན་མེད་པ་སྟེ་ཀ་དག་ཁྲེགས་ཆོད་ལ་བཟླ་སྐོར་གསུམ་དང་ལྷུན་གྲུབ་ཐོད་རྒལ་གཙོ་བོར་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། གནད་གསུམ་ཤན་འབྱེད་ལས། སྙིགས་མའི་དུས་ན་རྫོགས་ཆེན་བསྒོམ་པ་རྣམས༔ གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་གནད་ལ་རྨོངས་གྱུར་པས༔ འདོད་ཁའི་ལྟ་སྒོམ་མཐོན་པོར་ཕྱོགས་འཛིན་ལས༔ ཡིད་དཔྱོད་སྒྲོག་ལས་གྲོལ་བ་ཉིན་སྐར་ཙམ༔ དེ་ཕྱིར་འདི་ན་གནད་གསུམ་ཤན་འབྱེད་ལ༔ སེམས་རིག་དབྱེ་བ་སེངྒེ་རྩལ་རྫོགས་བསྟན༔ ཞེས་པ་ལྟར། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་འདས་རྗེས་ཚིགས་གསུམ་གྱི་དོན། ངོ་རང་ཐོག་ཏུ་སྤྲོད། ཐག་གཅིག་ཐོག་ཏུ་བཅད། གདིང་གྲོལ་ཐོག་ཏུ་བཅའ་བ་གསུམ་གྱིས་ཁྲེགས་ཆོད་གཏན་ལ་དབབ་དགོས་པས་ན། དེ་ལ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གཉིས་ལས། དང་པོ་བླ་མ་ཡང་ཏིག་གི་དོན་ཁྲིད་ལྟར་ན། ཡེ་གྲོལ་ཚངས་པའི་དབང་དང༌། སྤྱི་བླུགས་ཚངས་པའི་དབང་གཉིས་ཀྱིས་བསྟན་ཏེ། དེའང་ཕྱི་སྣང་བའི་ཡུལ་ལྔ་རང་གསལ་མིང་མེད་དུ་ལ་བཟླ་བ་ནི། མེ་ལོང་དུ་ཤར་བའི་གཟུགས་བརྙན་བསྟན་ལ། དང་པོ་གང་ནས་བྱུང༌། ད་ལྟ་གང་ན་གནས། ཐ་མ་གང་དུ་འགགས། མེ་ལོང་གི་ངོས་དང་དེའི་གཟུགས་བརྙན་གཉིས་གཅིག་གམ་ཐ་དད་བརྟགས་པས། གཟུགས་བརྙན་དེ་དང་པོ་གང་ནས་ཀྱང་མ་བྱུང་སྟེ་ངོ་བོ་མེད། ད་ལྟ་སྣང་སྣང་འདྲ་ཡང་གང་དུ་ཡང་མི་གནས་ཏེ། རང་བཞིན་མེད། ཐ་མ་གང་ཡང་མི་འགྲོ་སྟེ་བཞིན་མེ་ལོང་དུ་མ་འོང་པས། གཟུགས་མ་གྲུབ་པས་རྣམ་པ་ལ་ཡལ་རྒྱུའི་དངོས་པོ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྣང་བ་ཡུལ་གྱི་གཟུགས། དྲན་རིག་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་བཅས་པ་ཡེ་ནས་ཡོད་མ་མྱོང་བས། སྣང་སྣང་ཡོད་ཡོད་གྲུབ་གྲུབ་འདྲ་ཡང་ཡེ་སྟོང་རྩ་བྲལ་ཆེན་པོར་གཏན་ལ་ཕེབས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྒྲ་གྲགས་དུས་ནས་ཕྱི་ནང་བར་གསུམ་ན་མེད་པ་དང༌། དྲི་དང༌། རོ་དང༌། རེག་བྱར་སྣང་དུས་ནས་སྣང་བའི་ཡུལ་དང་དེར་འཛིན་གྱི་སེམས་གཉིས་ཀ་ཕྱི་ནང་བར་གསུམ་ན་མེད་ལ་སྣང་དུས་ངོ་བོ་མེད་པས་གང་ནས་ཀྱང་མ་བྱུང༌། གང་དུ་ཡང་མི་གནས། གར་ཡང་མི་འགྲོ་བའི་རང་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་ཐག་གཅད་དོ། དེ་ནི་ཡེ་གྲོལ་ངང་ནས་ཆེན་པོའི་དབང་ངོ༌། དེ་ནས་སྤྱི་བླུགས་སུ་སེམས་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་རང་བབས་སུ་བསྟན་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྣང་བ་ལ་བརྟགས་པ་ནི། རི་མཐོན་པོའི་རྩེར་ཕྱིན་ལ། ཕྱོགས་བཞིར་ཅེར་ཅེར་བལྟར་བཅུག་ལ་གང་ཡིན། ལ་འུར་ཤོད་ཅིག་ལ་འུར་ཤོད་ཅིག་བྱས་དུས། ཡུལ་སྣང་ལ་འདི་ཡིན་དུ་མིང་མ་ཐོགས་པའི་རིག་པ་སལ་ལེ་བ་ཞིག་འབྱུང་སྟེ། འདི་དང་འདིའོ་ཞེས་པའི་སེམས་འགགས་ལ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་རིག་པ་ཞེས་བྱའོ། ཡང་ན་ཁ་སྣའི་རླུང་བསྡམས་ལ། ཕྱིའི་ཡུལ་ལ་ཅེར་རེར་བལྟས་པས། བུ་ཆུང་གིས་ལྷ་རྟེན་མཐོང་བ་ལྟ་བུར་ཡུལ་སྣང་ལ་མིང་དོན་དང་བྲལ་བའི་རིག་པ་བཀྲ་ཡལ་ལེ་བ་ལ་འཛིན་པ་མེད་པ་འབྱུང་སྟེ། དེ་དུས་རླུང་སྙིང་གར་ཐིམ་པས་གདངས་རང་སོར་གནས་ཏེ། སེམས་འགོགས་ལ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་དགོངས་པའོ། །རིག་པ་ལ་བརྟགས་པ་ནི། རང་སེམས། སེམས་ཡུལ། ཡུལ་སྟོང༌། ཨ་འཐས། བཅིངས་པ་གྲོལ། ཕྱམས་ཕྱམས་ཅི་ལ་ཟེར། ཞེས་འབྲེལ་མེད་ཅི་ཐོན་དུ་བགྲངས་ཏེ། ལ་འུར་ཤོད་བྱས་པས། སྒྲ་སྤྱི་ལས་ངོས་གཟུང་གང་ཡང་མེད་པར་ཧད་དེ་ཕྱམ་མེ་སོང་བ་ནི་འབྲལ་མེད་ཡེ་གྲོལ་གྱི་དགོངས་པའོ། །ཡང་ན་ང་དང་ཁྱོད་གཉིས་ཚེ་སྔ་མ་གར་སྐྱེས། ཕྱི་མ་གང་དུ་འགྲོ། ལ་འུར་ཤུགས་རྡོལ་ལ་ཤོད་ཅིག་བྱས་དུས། ཅི་ཟེར་ཕྱམས་བརྡལ་ནས་ཧད་དེ་ཕྱམ་མེ་བ་ལུས་པ་ནི། སེམས་འགགས་ལ་རིག་པ་རང་གསལ་གྱི་དགོངས་པར་ཐག་གཅད་དོ། །སྣང་སེམས་གཉིས་མེད་ལ་བརྟགས་པ་ནི། བླ་མས་སློབ་མ་ལ་ས་ཚོད་ཅིག་བསྟན་ནས། ཕ་གིར་སོང་ཞིག་བྱས་ལ། ཕྱེད་ཙམ་སླེབས་དུས་ད་ཚུར་ལ་ལོགས་ཤོག་ཅིག་ཅེས་པའི་བར་དེར་འགྲོ་འདུག་དང་སྣང་ཡུལ་མ་འགགས་ཀྱང༌། མིང་དོན་དུ་མའི་འཛིན་པ་སེམས་ཀྱི་རྟོག་པ་འགགས་ཏེ། སལ་ལེར་རིག་པ་ཕྱམས་མེར་ཤར་བའི་རང་བཞིན་གྱི་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་ཐག་བཅད་དོ། །དེ་ལྟར་བརྡ་དང་ཐབས་དུ་མས་གཟུང་འཛིན་དང་བྲལ་བའི་རིག་པ་ཡེ་བབས་རང་གནས་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་རང་ཆས་ལྷུན་གྲུབ་ཆེན་པོར་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ངོས་གཟུང་བ་ནི་སེམས་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་ངོས་གཟུང་བའོ།

།དངོས་གཞི་རིག་པའི་རང་ངོ་སྤྲད་པ་ལ་གཉིས་ལས། དགོངས་པ་རང་གནས་སུ་ངོ་སྤྲད་པ་ནི། ལུས་གནད་བསྣུན་ནས་དར་ཅིག་ཙན་གྱི་ཀློད་པའི་ངང་དེར་ངོ་སྤྲོད་པ་ནི། ཀྱེ་སྐལ་ལྡན་ད་ལྟའི་ཤེས་པ་འཕྲོ་འདུ་དང་བྲལ་ལ་གདངས་མ་འགགས་པར་ཧད་དེ་ཕྱམ་མེ་བ་འདི་ཉིད་ཀ་དག་ཆོས་སྐུའི་དགོངས་པ་སྟེ། ཕྱི་དང་ནང་མེད་པ། ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་འབྲས་མེད་པ། ཡོད་མེད་ཡིན་མིན་མེད་པ། ཚིག་དང་ཐ་སྙད་མེད་པ། རང་བབས་སུ་ཕྱམ་མེ། ངང་དྭངས་སུ་ལྷོད་དེ། ཡེ་གྲོལ་དུ་ཝལ་ལེ། འཛིན་མེད་དུ་ཤིག་གེ །གསལ་སྟོང་དུ་སིང་ངེ༌། བདེན་མེད་དུ་བུན་ནེ། ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་མེད་པའི་ངང་ལ་རྩོལ་སྒྲུབ་དང་བདེན་ཞེན་མེད་པར་གནས་པ་འདི་ཉིད། རིག་པ་ཡེ་གྲོལ་ཆོས་སྐུ་ལྷུན་གྲུབ་ཆེན་པོར་ངོས་བཟུང་ལ་རྟོག་མེད་དུ་བུན་ནེ། སྒོམ་མེད་དུ་ཁྲེས་སེ། རྩོལ་མེད་དུ་སིང་ངེ༌། རྗེས་མེད་དུ་ཝལ་ལེ། གང་ལའང་འཛིན་ཞེན་མེད་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ངང་དུ་ཞོག་ཅིག །མི་འགྱུར་བརྟན་པ་རི་བོ་བཞིན་དུ་ཞོག །མི་གཡོ་དྭངས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟར་དུ་ཞོག །རེ་དྭོགས་བྲལ་བ་ལས་ཟིན་ལྟ་བུར་ཞོག །ཁོང་ཡངས་བློ་བདེ་རྒད་པོ་ལྟ་བུར་ཞོག །མ་བཅོས་རང་སར་བཞག་པའི་ཆོས་ཉིད་ལ། མི་གནས་གདོད་མའི་ཆོས་སྐུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །བཅའ་བཅོས་མ་བྱེད་རང་བཞིན་ལྷུག་པར་ཞོག །ཅེས་གདབ་བོ། །དྲན་རིག་འཆར་ནུབ་མེད་པར་ངོ་སྤྲད་པ་ནི། ཡང་སྐལ་ལྡན་དེ་ལྟར་བཞག་པའི་ངང་ལས་འགྱུ་དྲན་སྣ་ཚོགས་སུ་འཆར་འཆར་འདྲ་ཡང༌། ཤར་བ་དང་ཤར་མཁན་མེད་པས་ཤར་བ་དང་ཡལ་བ་མེད་པར་ངོས་ཟུངས་ཤིག །ཇི་ལྟར་ཤར་དུས་དེ་ཉིད་ལ་ལྟོས་དང༌། ཕྱི་ནང་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་མེད་པར་ཤར་བ་དང་གྲོལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཡེ་ནས་མེད་པར་ལ་ཟློས་ཤིག །ངང་ལ་གནས་པས་གཡོ་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །ཤར་དང་མ་ཤར་མེད་པར་ཐག་ཆོད་པས། །གྲོལ་དང་མ་གྲོལ་མེད་པར་ཡིད་ཆེས་སོ། །དོན་མེད་སེམས་ལ་གཉེན་པོས་མ་འཆོས་པར། །སྐྱེ་མེད་ངང་དེར་རང་ཡན་ཆེན་པོར་ཞོག །བལྟས་པས་མི་ལང་བདས་ཀྱང་ཟིན་པ་མེད། །ཡོད་མ་མྱོང་སྟེ་ཡོད་པར་མ་འཛིན་པར། །གང་ལྟར་ཤར་ཡང་རང་ཤར་ལྷུག་པར་ཞོག །ཕན་གནོད་མེད་པའི་སེམས་ལ་སེམས་མཐུད་ཀྱང༌། །རྟོགས་པའི་འཁོར་ལོ་ནམ་ཡང་ཞིག་དུས་མེད། །རང་བཞག་སྐད་ཅིག་ངང་དེར་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། སེམས་འགག་ཡེ་ཤེས་རིག་པའི་གནས་ལུགས་ཡིན། །ཇི་ལྟར་དྲན་བསམ་འཕྲོ་བར་གང་སྣང་ཡང༌། །སྣང་དུས་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་མྱོང་བས་ན། །འཛིན་ཞེན་མེད་པའི་ལུང་པ་སྟོང་པ་རུ། །རང་བབས་གར་གར་ཕྱམས་ཅིག་ལ་སྐྱུར་ཅིག །གཟོག་དང་གཟེ་རེས་མ་བསླད་པའི་རིག་པ། །ངང་དྭངས་འགག་མེད་ཡེ་གྲོལ་ལ་ལྟོས་དང༌། །བལྟས་པས་མ་རྙེད་རྒྱུ་མཚན་མེད། །གཞི་རྩ་བྲལ་བའི་སྟོང་གསལ་གནས། །རང་སོར་བཞག་པས་ངོས་གཟུང་མེད། །ཐ་མལ་ཤེས་པ་ཆོས་ཉིད་ངང༌། །ཡེ་བབ་ལྷུག་པར་གློད་ལ་ཞོག །རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་གནས་ལུགས་ཡིན། གང་ཤར་སྣང་བ་སྣང་དུས་རང་བབས་སུ་ལྷོད་ཀྱིས་ཐོངས་ལ། ངང་དྭངས་རིག་པའི་ངོ་བོ་ལ་མ་ཡེངས་ཙམ་དུ་ངོས་ཟུང་དང༌། ཤར་གནས་གང་ཡང་ཡོད་མ་མྱོང་བས་ཕན་གནོད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ངང་དེར་གློད་པ་ཙམ་གྱིས་རྣམ་རྟོག་མ་སྤངས་དབྱིངས་སུ་དག་ནས། དགོངས་པ་ཡེ་བབ་ཆོས་ཉིད་ཆེན་པོར་གནས་ཏེ། སེམས་ཀྱིས་མ་བསླད་པའི་རིག་པ། སལ་ལེ་བ་ལ་རྟོག་པ་མེད་པ། རང་བབས་ཀྱི་ཤེས་པ་བཅོས་བསླད་མེད་པ་འདི་ལ་ལྟོས་དང༌། སྤྲོས་མེད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ནམ་མཁའ་དྭངས་པ་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟར་ཕྱོགས་བྲལ་རྒྱ་ཡན་གསལ་སྟོང་རིག་པ་རྗེན་པའི་ངོ་བོར་ཤར་རོ། །གནས་སམ། ཇི་ལྟ་བུའི་དུས་ནའང་རང་བབ་ཡེ་གྲོལ་འགྱུར་མེད་ཕྱམ་མེ་ཕྱལ་ལེ། བསམ་བརྗོད་འདས་པའི་རང་བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་བླངས་བར་བྱའོ། །ཞེས་ཐེབས་པར་གདབ་བོ་གསུངས་སོ། །གཉིས་པ་ཁྱད་པར་གྱི་ངོ་སྤྲད་པ་ནི། བླ་མ་དགོངས་བརྒྱུད་དོན་གྱི་འཕོ་བ་ཅིག་ཆར་དུ་ཐོབ་ཅིང༌། ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པའི་ཉམས་མྱོང་རྡོ་རུས་འཕྲོད་པ་དག་གིས་སློབ་མའི་རྒྱུད་ཚོད་བརྟགས་ཏེ། སྒྲ་ཇི་བཞིན་པ་ཚོགས་དྲུག་གི་ཤེས་པ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་གི་དབྱིངས་སུ་ལ་བཟླ་བ་ལ། ངོ་བོ་རང་ཐོག་ཏུ་མཛུབ་བཙུག་གི་ཚུལ་དུ་སྤྲད་དེ་ཐག་གཅིག་ཐོག་ཏུ་ཆོད་པར་བྱས་ནས། ཡེ་གྲོལ། ཡོངས་གྲོལ། རང་གྲོལ། ཅེར་གྲོལ་ཏེ། གདིང་གྲོལ་ཐོག་ཏུ་བཅའ་བ་འདི་ནི་གལ་ཆེ། རབ་ཀྱི་རབ་ཡིན་ཀྱང་དོན་བརྒྱུད་དགོངས་པའི་འཕོ་བ་མངོན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ན་མ་གཏོགས་ལས་འཕྲོ་སད་པ་རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཞལ་ནས་ལམ་གོང་མ་རིམ་པར་རྫོགས་རྒྱུ་ངེས་པར་ཡོད་པ་རྣ་བའི་བདུད་རྩིར་ཐོབ་པ་ལྟར་བཤད་པས་དམར་བཅིངས་སུ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱིས་ཐག་བཅད་དགོས། དེ་མ་བཅད་ན་ལྟ་བའི་ཕྱོགས་སུ་སྤྱོད་པ་ཤོར་ནས་མཐར་ཐུག་གི་གྲུབ་པའི་རྟགས་ཚད་མིན་པར་བར་ཆད་བདུད་རྟགས་ཀྱིས་གཞན་སྣང་སྒྱུར་བྱེད་མངོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་སོགས་ཆོ་རོལ་དུ་སྤྱོད་ཅིང་རང་གཞན་ཕུང་ལ་སྦྱཽར་ཉེན་ཡོད། དེའང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་དགོས་ཀྱང༌། ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་ཡབ་སྲས་གཉིས་གསུངས་གཅིག་པར་ཕྱི་རབས་རྣམས་ལ་གོ་བའི་ཕྱིར། ཁོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ནི་ཉམས་ལེན་གྱི་གྲུབ་རྟགས་ངེས་འབྱུང་སྐྱོ་ཤས་བྱམས་སྙིང་རྗེ་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་དང་ཤེས་བྱའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀློང་རྡོལ་དུ་མཁྱེན་པ་སོགས་འདི་ལྟར་མངོན་ཚུལ་དང༌། ཕྱག་རྫོགས་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ནའང་དེ་ལྟར་གསལ་བཞིན་པ་ལགས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་ལྟ་བ་རྟོགས་ཀྱང་སྒོམ་པས་ངང་སྐྱོང༌། སྤྱོད་པ་ལམ་དུ་ལྷོང་དགོས་པས། རང་ལུགས་ཅོག་བཞག་བཞི་ལས། དང་པོ་ལྟ་བ་ཅོག་བཞག་ནི། རླུང་སྣ་ནས་མི་བཏང་ཁ་སོ་མ་ཐུག་ཙམ་གྱི་བར་ནས་བཏང་སྟེ་ཡིན་ལུགས་ཀྱི་སྟེང་ནས་བཅས་བཅོས་མེད་པར་རི་བོ་ལྟར་ཅོག་གེར་བཞག་པ་དང༌། གཉིས་པ་སྒོམ་པ་ཅོག་བཞག་ནི་དེའི་ངང་ནས་མིག་བཙུམ་པ་སོགས་མི་བྱ་བར་རྒྱ་མཚོ་རླུང་གིས་མ་བསྐྱོད་པ་ལྟར་རང་སར་བཞག་སྟེ་གོམས་པའི་ཚད་མིག་འབྱེད་འཛུམ་མི་དགོས་པ་འོང་དུས་སྒོམ་པ་རྒྱ་མཚོ་ཅོག་བཞག

།གསུམ་པ་སྤྱོད་པ་ཅོག་བཞག་ཚོགས་དྲུག་གི་སྣང་བ་གང་ཤར་ཐམས་ཅད་སྤང་བླང་མི་བྱ་བར་ལམ་དུ་ཁྱེར་ནས་རེ་དྭོགས་འཁུ་འཕྲིག་མེད་པར་ལྷོད་དེ་ཀློད་པ་ནི་སྤྱོད་པ་སྣང་བ་ཅོག་བཞག །བཞི་པ་འབྲས་བུ་ཅོག་བཞག་རིག་པ་རང་ངོ་ཤེས་པས། འབྲས་བུ་ཐོབ་བྱ་ཐོབ་བྱེད་ལས་འདས་པའི་ལྟ་བ་དེ་སྐུ་གསུམ་ལམ་སྣང་དུ་ཤར་བ་ཡིན་པས་འབྲས་བུ་ཡིད་སྨོན་དུ་མ་སོང་བ་ནི་འབྲས་བུ་རིག་པ་ཅོག་བཞག་གོ །དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུན་བསྐྱང་སྟེ་སྐབས་སུ་ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་ཕུ་ཐག་བླ་མའི་དྲུང་དུ་ཡང་ཡང་གཅད། གོང་གི་རྣལ་འབྱོར་བཞི་རིམ་ལས། རོ་གཅིག་ཡན་ཆད་དང༌། ཤེར་ཕྱིན་པས་སྒོམ་ལམ་འབྲིང་པོ་ཡན་ཆད་གྱི་ཉམས་དང་རྟོགས་པའི་ས་མཚམས་རིམ་པར་གསུངས་ལྟར་རང་རྒྱུད་དུ་སྦྱར་རོ། །གང་ལྟར་ཅོག་བཞག་ལམ་དུ་སློང་ནས་ངོ་སྤྲོད་སྔ་མའི་སྟེང་དུ་སླེབས་ཚེ། རི་བོ་མཐོན་པོའི་རྩེར་ཕྱིན་པས་རི་ཕྲན་འབར་འབུར་མངའ་འོག་ཏུ་ཚུད་པ་ལྟར་མཉམ་བཞག་རྗེས་ཐོབ་ཀྱི་རིས་དང་བྲལ། སྒོམ་བྱ་སྒོམ་བྱེད་ལས་འདས་པའི་འཁོར་འདས་ཤེས་བྱའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྒྱ་མཚོ་དྭངས་པར་ནམ་མཁའ་དྭངས་པའི་གཟའ་སྐར་ཤར་བ་ལྟར། མ་བསླབ་རང་ཤུགས་ཀྱིས་ཚིག་དོན་ལ་མི་རྨོངས་པ་དང༌། ཁྱུང་ཆེན་ནམ་མཁར་ལྡིང་བ་ལྟར་ཡ་ང་བའི་གཡང་ས་ཆོད་དེ། སྣང་སྤྱོད་ཀྱི་སྤང་བླང་དགག་སྒྲུབ་ཐམས་ཅད་རྩལ་དང་རོལ་པར་ཤར། རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་གསུམ་གྱི་ཐ་སྙད་ངོ་བོ་དང་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེ་དབྱེར་མེད་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ཏུ་འུབ་ཆུབ་སྟེ་འབྲས་བུའི་བཙན་ས་ཟིན་པར་ངེས་སོ། །དེ་ལྟར་སེམས་རིག་དབྱེ་བ་རྒྱས་པར་ལ་བཟླ་ཚུལ་བཤད་པ་ལ། དང་པོ་འཁྲུལ་ཏེ་སེམས་ཅན་མ་བྱུང༌། གྲོལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་མ་བྱུང་བའི་དུས་སུ་ཡེ་གདོད་མ་དོན་གྱི་ཀུན་གཞི་ཞེས། དེའི་ཁམས་ཅི་མི་སྙོམས་པ། དཔེ་བྱའི་སྒོ་ངའི་རྒྱ་ལྟ་བུ། དོན་ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེ་གསུམ་སོགས་རང་བྱུང་དུ་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་ཚུལ་ཤེས་ནས་གྲོལ་བ་ནི་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སོགས་གཞི་ཐོག་ནས་སངས་རྒྱས་པས་ན་ཡར་ལ་སྦྱོར་བ་དོན་གྱི་ཀུན་གཞི་ཞེས། མ་རིག་པའི་ལས་རླུང་གཉིས་འཛིན་གྱི་སྣང་བ་ཡིད་དཔྱོད་བྱེད་དུ་ལངས་ནས། མར་སེམས་ཅན་འཁྲུལ་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་སྦྱོར་བས་ན་དོན་གྱི་ཀུན་གཞི་ལས་འཁྲུལ་ཚུལ་ནི། ཆོས་ཉིད་ཡུལ་གྱི་འཁྲུལ་གཞི། འོད་ལྔ་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཁྲུལ་གཞི། རིག་པ་སེམས་ཀྱི་འཁྲུལ་གཞིར་སོང་སྟེ་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་བསྐྱེད་ཚུལ་ནི། གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་ཐོག་མར། ཆོས་ཉིད་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག་པ་སྤྲོས་བྲལ་ཀ་དག་སྟོང་པ་ཉིད་ངོ་མ་ཤེས་ཏེ། སྟོང་པ་ཅི་ཡང་མིན་པ་འདི་ཅི་ཡིན་ནམ་སྙམ་པས་ཡུལ་གྱི་འཁྲུལ་གཞི་རུ་སོང༌། ངོ་བོ་རང་བཞིན་དབྱེར་མེད་མན་ཤེལ་དྭངས་མ་དང་རྨ་བྱའི་སྒོང་ཆུ་ལྟ་བུར་ཡོད་པའི་ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔའི་སྣང་བ་ལ་གཉིས་སུ་བཟུང་ནས། ང་ལས་འོད་ཕ་གི་བྱུང་ངམ། འོད་ཕ་གི་ལས་ང་བྱུང་ངམ་སྙམ་པས་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཁྲུལ་གཞིར་སོང༌། རང་བྱུང་གི་རིག་པ་ལ་འཁྲུལ་པའི་དྲི་མ་གཏན་ནས་མེད་ཀྱང༌། མ་རིག་གཉིས་འཛིན་ཉོན་རླུང་སེམས་ཀྱི་དྲི་མས་བསླད་དེ་སེམས་ཅན་གྱི་འཁྲུལ་གཞིར་སོང་བའོ། དེའང་དང་པོས་གཟུང་ཡུལ་སོ་སོར་དེར་འཛིན་གྱི་སྣང་བ་བསྐྱོད། གཉིས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ས་ཆུ་མེ་རླུང་སོགས་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་རིམ་པར་ཆགས་གནས་འཇིག་སྟོང་གི་སྣང་བའི་བག་ཆགས་བདེན་བདེན་མོ་གྲུབ་པ་ལ་གནས་དང༌། སྐྱེ་གནས་བཞིའི་སེམས་ཅན་གྱི་ལུས་འབྱུང་བ་ལྔ་འདུས་ཀྱི་ཕུང་པོ་གྲུབ་པ་ལ་བག་ཆགས་ལུས་ཀྱི་ཀུན་གཞི་ཞེས་སོ། །གསུམ་པས་ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་སོགས་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་རྟོག་ཚོགས་ཉོན་མོངས་པ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་གི་གཞི་རུ་སོང་བས་བག་ཆགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཀུན་གཞིའོ། །བག་ཆགས་ཀྱིས་བསྐྱོད་པ་དེ་རྣམས་ལས་གཙོ་བོ་སེམས་ཡིན་པས། དེ་དབྱེ་ན་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས། ཉོན་མོངས་པའི་རྣམ་ཤེས། སྒོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་སོ། །དང་པོ་ཀུན་གཞི་གཉིད་འཐུག་པོ་ལྟ་བུ་མ་རིག་པ་རྣམ་ཤེས་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་ཡོད་པ་ཡུལ་ལ་མ་སད་པའི་དུས་རྒྱུ་བདག་ཉིད་གཅིག་པའི་མ་རིག་པ། དེ་ཡུལ་ལ་ཅུང་ཟད་སད་པའི་དུས་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་སམ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་མ་རིག་པ། སོ་སོར་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཆ་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་རྣམ་ཤེས་ཀུན་བརྟགས་ཀྱི་མ་རིག་པ་སྟེ། དེ་གསུམ་མཚུངས་ལྡན་སྒོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་གཟུང་འཛིན་དུ་འཁྲུལ་པ་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་སོགས་སྡུག་བསྔལ་མུ་མེད་པ་ཟོ་ཆུན་འཁྱུད་མོ་བཞིན་དུ་སྐྱེ་བ་ཐོག་མ་དང༌། ཐ་མའི་མཐའ་མེད་པར་འགྲོ་ཞིང་འཁོར་བས་ན་མ་རིག་པ་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ནོ། །ཡང་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་ཉོན་མོངས་པ་ཉེ་བར་བླངས་ཏེ་འཁྲུལ་པ་ཆེར་སོང་བ་སྒོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་ཕྲ་རགས་སུ་གྱུར་པ་ལ་ཚོགས་བདུན་ཞེས་འདོད་ལ། དེ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་གོ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དཔེ་ལ་བརྟེན་ནས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཤད་པར་བྱ་བ་ལ། དཔེར་ན་མི་ཞིག་གིས་རང་ལ་དངོས་པོའི་རྒྱུ་རྫས་ཆེ་ཕྲ་བདག་གིར་བཟུང་བ་ཡོད་བཞིན། དགྲ་རྐུན་གྱི་དྭོགས་སར་འདུག་དགོས་བྱུང་ཚེ་རྐུ་ལ་ཤོར་དྭོགས་གི་ཉེར་སྤྱད་རང་གི་ཉེ་བར་བཞག་སྟེ་མེལ་ཚེ་བྱ་བཞིན་གཉིད་དུ་སོང་བ་ལྟ་བུ། རྒྱུ་བདག་ཉིད་གཅིག་པའི་མ་རིག་པ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་དང་མཚུངས་ལྡན་ནོ། །གཉིད་འཐུག་པོ་དེ་ལས་སད་ནས་དངོས་པོ་ཚང་མི་ཚང་བལྟས་ཀྱང་ཕྱོགས་ཙམ་ལས་མ་ཤེས་པའི་སྐབས་ལྟ་བུ་ལྷན་སྐྱེས་མ་རིག་པའི་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས། དངོས་པོ་ཚང་མི་ཚང་ཤེས་ཏེ་ཚང་ན་དགའ་བའི་ཆགས་སེམས་དང༌། མ་ཚང་ན་ཉོན་མོངས་པའི་སྡང་སེམས་སྐྱེ་བ་ལྟ་བུའི་ཉེར་ལེན་ནི་ཉོན་ཡིད། དེ་ཁ་ཕྱིར་ལྟས་སྒོ་ལྔའི་ཤེས་པ་དང་བསྡོངས་ཏེ་དགའ་སྡུག་གི་ཚོར་བ་ཡང་ཡང་ཉམས་སུ་མྱོང་སྟེ། ཡུལ་སོ་སོ་གཟུང་འཛིན་དུ་སོང་བ་ནི་སྒོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ཚུར་བསྡུ་ན་མ་རིག་པའི་ཀུན་གཞི་ལུང་མ་བསྟན་དང༌། ཡིད་རྣམ་ཤེས་དང་མཚུངས་ལྡན་ལྷན་སྐྱེས་མ་རིག་པ་དང༌། དེ་གཉིས་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་མ་རིག་པ་སེམས་དང་གསུམ་ལ་འདུ། སེམས་རིག་དབྱེ་བའི་ངོ་སྤྲོད་གོང་བསྟན་ལྟར་སློབ་མའི་རྒྱུད་ལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཐེབས་ཚེ། ཀུན་གཞིའི་མ་རིག་པ་སངས་ཏེ། རྒྱ་ཆད་ཕྱོགས་ལྷུང་སྤྲོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སྟོང་པ་ཕྱང་ཆད་མིན་པའི་ངོ་བོ་ཀ་དག་གཏིང་གསལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་ཐག་ཆོད་པས་ཀུན་གཞི་ཆོས་སྐུར་ལ་བཟླ་བའམ་དབྱེ་བ་དང༌། ལྷན་སྐྱེས་མ་རིག་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་རང་བཞིན་འགག་མེད་དམ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་སུ་ལ་བཟླ་བའམ་དབྱེ་བ། ཉོན་ཡིད་ཀུན་བརྟགས་ཀྱི་མ་རིག་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སེམས་ཀྱི་མ་རིག་པ་སངས་ཏེ་འཁོར་འདས་ཤན་ཕྱེ་ནས་རིག་པར་ཤར་ཏེ། གང་སྣང་གི་རྟོག་པ་རིག་པའི་རྩལ་དང་རོལ་པའི་རང་བཞིན་སྤང་བླང་དགག་སྒྲུབ་ལས་འདས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་མ་རིག་པ་གསུམ་གྱིས་འཁོར་བའི་བག་ཆགས་ས་བོན་དང་བཅས་པ་སྐད་ཅིག་ཙམ་གྱིས་ཡེ་ཤེས་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་དུ་ངོ་སྤྲོད་ཅིང་ལ་བཟླས་ཏེ་ཐག་ཆོད་པར་བྱ་བ་ནི་འབྲས་བུ་ཡིད་སྨོན་དུ་མ་ལུས་པ། གཞི་ལས་འཕགས་ཤིང་བྱེ་བྲག་ཕྱེད་མ་ཐག་གྲོལ་བ་ནི་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རང་སྐད། གཞི་ཀ་དག་ཁྲེགས་ཆོད་ཅེས་པའི་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་རྣལ་འབྱོར་དུ་ཁོ་བོས་ཐག་ཆོད་པའི་ངེས་ཤེས་བཟང་པོ་ཁོང་ནས་ཤར་བ་ལྟར་བཤད་པ་ལགས། གོང་དུ་ཡེ་གདོད་མ་དོན་གྱི་ཀུན་གཞི་དྲི་མ་བྲལ་བ་དངོས་བསྟན་ཚིག་གིས་ཤེས་ཀྱང༌། སྦྱོར་བ་མ་རིག་པས་མཚམས་སྦྱར་བའི་ཡུན་རིང་འཁྲུལ་པའི་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བདུན་མ་རིག་གསུམ་དང་མཚུངས་ལྡན། ཡེ་ཤེས་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་སོ་སོར་ཤན་ཕྱེས་ཏེ་ལ་བཟླ་བ་དེ་དོན་ཚུལ་བཞིན་དུ་ངོ་ཤེས་པས་ངོ་བོ་ཡེ་དག་ལ། མ་རིག་དྲི་མས་བསྒྲིབ་པ་རང་སངས་དུ་དག་པ་ལ། གློ་བུར་རྣམ་དག་ཅེས་བྱའོ། །ཀློང་ཆེན་པས། དེའང་ཀུན་གཞི་དབྱིངས་སུ་ནུབ་པའི་ཆ་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་ནུབ་པའི་ཆ་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས། ཡིད་ཤེས་ནུབ་པས་མཉམ་པ་ཉིད་དང༌། ཉོན་ཡིད་ནུབ་པས་སོ་སོར་རྟོག་པ་དང༌། སྒོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་ནུབ་པས་བྱ་བ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་སོ། །དེ་ལྟར་དབྱིངས་གདོད་མའི་འོད་གསལ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོར་སྦྱོར་བ་དོན་གྱི་ཀུན་གཞི་གཤིས་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་པ་ནི་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་སྟེ། དེའི་ཚེ་བག་ཆགས་སྣ་ཚོགས་པའི་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་དང་བཅས་པ་ཉི་མ་ཤར་བས་མུན་པ་སངས་པ་བཞིན་དག་པས་སངས་རྒྱས་ཞེས་སྤངས་རྟོགས་མཐར་ཕྱིན་པའོ།

།དེའི་ཚེ་ནང་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་དང་འདུ་འབྲལ་མེད་པ་ནི། ཆོས་ཀྱི་སྐུའི་ཞིང་ན་མངའ་དབང་རྫོགས་པའི་སྟོན་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་འཁོར་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་དུས་ཆོས་ཉིད་འཕོ་འགྱུར་མེད་པའི་ཚེ། ཆོས་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་འོད་གསལ་བའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རང་ཆས་སུ་བརྗོད་དུ་མེད་པར་སྟོན་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཡེ་ཤེས་ཀྱང་གསུམ་སྟེ། ངོ་བོ་ཀ་དག་གི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ། རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལོངས་སྐུ། ཐུགས་རྗེ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སྟེ་སྐུ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་གཅིག་དང་དུ་མ་མེད་པའི་ངང་ལས་མི་གཡོ་བར་བཞུགས་པའོ། །ཞེས་དང་ཡང་རྗེས་སྣང་ཉམས་ཀྱི་སྐྱོང་ཐབས་བསྟན་པ་ལ་གཉིས་ལས། མཉམ་བཞག་ཏུ་རིག་སྟོང་རྗེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཞེན་པའི་འཁྲིས་མི་གདགས་པར་རང་གསལ་རྒྱ་ཡན་ལྷུག་པར་ཀློད་པའོ། །དེའང་མིག་གཟུགས། རྣ་བ་སྒྲ། སྣ་དྲི། ལྕེ་རོ། །ལུས་རེག་བྱ། ཡིད་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟོག་ཚོགས་ཆོས་སུ་སྣང་བ་དྲུག་ལ་ཡུལ་མི་དགག་པར་ཤེས་པ་ཀློད་དེ། རིག་པའི་ངང་དུ་ཤེས་པ་རྗེས་ཕྱིར་མ་འབྲང་བར་གསལ་དྭངས་ཕྱེད་པ། རེ་དྭོགས་དང་བཅོས་བསླད་མེད་པའི་རྣམ་པས་ཉམས་སུ་བླངས་པས། སྣང་བའི་ཡུལ་མ་སྤངས་རང་གྲོལ། འཛིན་པའི་སེམས་མ་སྤངས་རང་གྲོལ། སྣང་སེམས་གཉིས་མེད་དུ་དག་པའི་མིག་གིས་ལྷའི་སྤྱན་སྒྲིབ་པ་མེད་དོ། །རྩིག་པ་དང༌། ར་བ་དང༌། རི་ལ་སོགས་པས་ཆོད་པའི་ཕ་རོལ་ཟང་ཐལ་དུ་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པ་དང༌། རྣ་བས་ལྷའི་སྐད་དང༌། ཀླུ་ལ་སོགས་པའི་སྐྲ་སྐད་ཆེ་ཆུང་ཤེས་པ་དང༌། སྣས་མི་ལས་འདས་པའི་དྲི་དག་པ་ཚོར་བ་དང༌། ལྕེས་བསམ་གཏན་གྱི་རོ་བརྒྱ་ལ་སྤྱོད་པས་ཟས་མི་དགོས་པ་དང༌། ལུས་ཀྱིས་བདེ་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དྲོད་ཕེབས་པ་དང༌། ཡིད་ཀྱིས་རང་གཞན་གྱི་ཚེ་རབས་དུ་མ་དྲན་ཞིང༌། མངོན་པར་ཤེས་པས་དབང་བསྒྱུར་ཏེ་ཟག་པ་ཟད་པ་ལ་སྤྱོད་པ་ཡིན་ནོ། །རྗེས་ཐོབ་ཏུ་གང་སྣང་སྒྱུ་མའི་དཔེ་བརྒྱད་དུ་ཤེས་པས་ཆགས་སྡང་དང་ཉོན་མོངས་ལས་གྲོལ་བར་བྱ་ཞིང༌། དགག་སྒྲུབ་སེམས་ཀྱི་རོལ་པར་ཤར་ཚད་གཞི་མེད་རྩ་བ་དང་བྲལ་བར་ཐག་བཅད་ལ་འཛིན་ཞེན་དང་བླང་དོར་མི་བྱ། ཇི་སྲིད་བདག་འཛིན་དབྱིངས་སུ་མ་ནུབ་ཀྱི་བར་དུ་ཟབ་མོའི་གདམས་པ་བསྒོམ་ཞིང་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ལས་ལ་འཛེམ། དག་སྣང་དང་མོས་གུས་བསྐྱེད་དེ་རང་སེམས་སྐྱོན་མེད་བྱ། དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་བསྲུང་ཞིང་གཅིག་པུར་དབེན་པར་འདུག །རྣམ་གཡེང་དང་འདུ་འཛི་སྤངས་ཤིང་དགོས་མེད་རྒྱུད་ལ་བསྟེན། ཆགས་མེད་ཞེན་མེད་བྱ་ཞིང་འཛིན་མེད་ལམ་དུ་སློང༌། རྟག་ཏུ་འཆི་བ་བསམ་ཞིང་བརྩོན་འགྲུས་མེ་བཞིན་སྦར། ཉིན་མཚན་དགེ་བས་འདའ་ཞིང་ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་བཏང༌། རྟག་ཏུ་བླ་མ་བསྟེན་ཅིང་མོས་གུས་ཀྱིས་གསོལ་བ་གཏབ། གཏད་མེད་ལམ་དུ་ཁྱེར་ཞིང་བྱར་མེད་ངང་ལ་བཞག །བདག་གཞན་གཉིས་འཛིན་སྤང་ཞིང་རེ་དོགས་རྩ་བ་བཅད། རྐྱེན་ངན་ལམ་དུ་སློང་ཞིང་ཅིར་སྣང་བླ་མར་བལྟ། ཐམས་ཅད་རང་སྣང་ཤེས་པས་བདག་འཛིན་ཞེན་པ་དོར། གང་ཡང་སྙིང་པོ་མེད་པས་བདེན་མེད་ཡོ་ལངས་བསྐྱང༌། ཡེ་སྟོང་བབ་སྟོང་ཤེས་པས་རང་སྣང་ཞར་ལ་འཆར། དེ་ལྟ་བུའི་ཐབས་དང་སྤྱོད་པས་གནས་ཤིང་ཉིན་མཚན་འདའ་བར་བྱའོ། །བློ་རྐྱེན་ཁར་འཆོར་རིང་ལ་རིག་པའི་རྩལ་སྦྱོང་དང་དབེན་པར་ཉམས་ལེན་ལ་འབུངས། དགག་སྒྲུབ་ཞེན་འཛིན་ཡོད་རིང་ལ་དགེ་སྡིག་བླང་དོར་བྱ་ཞིང་གཉིས་མེད་དོན་ལ་སྦྱོང༌། གང་ཡང་གྲོགས་སུ་མ་ཤར་བའི་རིང་ལ་གདམས་པའི་སྣ་ཁ་བསྒྱུར་ཞིང་རིག་པའི་དོན་ལ་བལྟ། སྐྱེ་ཤིའི་འཇིགས་དངངས་སྐྱེ་རིང་ལ་སྐྱེ་མེད་དོན་ལ་སྦྱངས་པས་ཕྱི་ནང་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་དུ་འཆར་བའི་དུས་ན་སྒོམ་མེད་ཆུ་བོ་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པས་གསུངས་སོ། །ཁོ་བོའི་རང་ཉམས་དང་སྦྱར་ན། གང་ཟག་རབ་སོགས་ལ་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་ལྟར་འོང་བ་གཞིར་བཅས་ཀྱང༌། འབྲིང་མན་ཆད་ཀྱིས་ཆོས་བརྒྱད་འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་བ་སེམས་ཀྱིས་རྒྱངས་བསྲིངས་ཏེ། སྐྱོ་ཤས་དང་ངེས་འབྱུང་གིས་བློ་རྒྱུད་ཡང་ཡང་སྦྱང་ཞིང༌། བླ་མ་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ངོས་ནས། དགེ་བའི་བཤེས་གཉན་ནི་མདོ་རྒྱུད་ཀུན་ནས་གདུལ་བྱ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་གང་འདུལ་དེར་སྟོན་སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དངོས་ཡིན་པར་གསུངས་པས་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་དང༌། བཀའ་དྲིན་གྱི་ངོས་ནས་རང་ལའང་ལམ་དང་ལམ་མ་ཡིན་པའི་ཤེས་བཞིན་གྱི་མིག་འབྱེད། བརྩེ་བས་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་མས་བུ་བསྐྱངས་བ་ལྟ་བུའི་ཐོབ་བྱ་སྐུ་གསུམ་ལམ་སྣང་དུ་ངོ་སྤྲད་དེ། འཁོར་འདས་ཀྱི་ས་མཚམས་ཕྱེས་ཤིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་བཀོད་པའི་བདག་རྐྱེན་གྱི་བཀའ་དྲིན་དྲན་པའི་སྒོ་ནས། འགྲོ་འཆག་ཉལ་འདུག་སོགས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ། བསམ་རྒྱུ་བླ་མ་ལས་མེད་པ། བློ་སྣ་མོས་གུས་ཀྱིས་འཕྲོག་ནུས་པའི་ལམ་ཁྱེར་ཁོ་ན་ཐུགས་དམ་གྱྀ་མཐིལ་བཅོལ་ནས་ཉམས་སུ་བླངས་ན། ཅི་ཞིག་ན་མོས་གུས་ལམ་ཏུ་ལྷོངས་ཏེ་རྣལ་དུ་འབྱོར་པའི་རྐྱེན་གྱིས། ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་རང་ཤུགས་ཀྱིས་བཞག་ཐབས་སྐྱེས་བུས་ལས་ཟིན་པ་ལྟར་བློ་བདེ་ངང་གིས་འབྱུང་བ་དང༌། རང་འཐག་གི་ཆུ་ཆད་པ་ལྟར་བྱ་རྩོལ་གང་ཡང་མི་དགོས་པར་གུ་ཡངས་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་དང༌། གང་ལའང་རག་མ་ལུས་ཤིང་ཅི་ལའང་བརྟེན་པ་མེད་པ་ནམ་མཁའི་སྤྲིན་ལྟ་བུ། རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་བྱ་ལམ་རྗེས་མེད། གཟུགས་སུ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཆུ་ཟླ་ལྟར་གཟུང་འཛིན་དག་པ། སྒྲ་གྲགས་ཐམས་ཅད་གྲགས་སྟོང་བྲག་ཆ་ལྟ་བུ་སྐྱེ་མེད་འགག་མེད་རང་བྱུང་རང་གྲོལ་དུ་སོང་བའི་ཚེ་སྔར་མི་ཤེས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཚིག་དོན་ཐུག་ཕྲད་དུ་ཤེས་པ་དང༌། ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་དོན་མེད་པར་ཐག་ཆོད་ལ། སྤྱིར་འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་རང་གི་ལུས་སེམས་ཀྱི་ཚོགས་པ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ལའང་རྟག་བརྟན་མེད་པ་སོགས་བློ་བཅོས་མི་དགོས་པར་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་སྐྱེ། འཆི་མེད་ཀྱི་དོན་རྟོགས་པས་ཚབ་ཚུབ་ཀྱི་བློ་དང་བྲལ་བ་ཞིག་ནི་ངེས་པར་འབྱུང་ངོ༌། །ཉིན་པར་མཉམ་རྗེས་རིས་མེད་མཚན་མོ་ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་གང་ལ་གོམས་ཤུགས་ཆེ་བའི་འོད་གསལ་ཡང་ཟིན། གང་ཤར་གང་སྣང་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རིག་རྩལ་དང་རོལ་པར་ཐག་ཆོད་དེ་གཞི་མེད་རྩ་བྲལ་བརྗོད་མེད་བློ་འདས་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་སྤང་བླང་ཡེ་གྲོལ་ཆེན་པོའི་དོན་ཁོང་དུ་ཆུབ་སྟེ་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་ཀྱི་སྐུའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱས་པ་ལ་ཉེ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུ་སོགས་རྟགས་ཚད་གང་ཡང་མེད་ན་ངེས་ཤེས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་བག་ཉལ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་སྙེམས་དང་མ་བྲལ་བའི་རྟགས་ཡིན་ལ། ས་ལམ་གྱི་རིམ་པ་གང་ཉམས་སུ་བླངས་ཚེ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ལམ་རྟགས་དེ་ལྟར་འཛོམ་དུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་ལས་དང་བག་ཆགས་ལས་འདས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་རྒྱུན་གཅོད་ཀྱི་ལྟ་བ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་ཡིན་ནོ།

།དེའི་ཕྱིར་རིན་པོ་ཆེ་སྤུངས་པའི་རྒྱུད་ལས། རྡོ་རྗེ་གད་མོ་བཅུ་གཉིས་གསུངས་པ་ནི། ལྟ་བ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ལ་ལྟོས་དང༌། དགེ་སྡིག་དང་ལྟ་སྒོམ་ལས་འདས་པ་ངོ་མཚར། གཞི་མ་བསྐྱོད་པར་ལུས་ཀྱི་བྱ་བ་ཅི་བྱས་ཀྱང༌། དགེ་སྡིག་གི་ཕན་གནོད་དང་བྲལ་བ་ཧ་ཧ། དངོས་པོ་གཤིས་ཀྱི་འདུག་ཚུལ་ལ་ལྟོས་དང༌། སྣང་བ་འདི་སྤུ་མ་བརྗེས་མདོག་མ་བསྒྱུར་བ་ངོ་མཚར། བདེ་སྡུག་ཅི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་དོན་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཧ་ཧ། སྟོང་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་ལྟོས་དང༌། དྲན་བསམ་གྱི་སྤྱོད་པ་སྣ་ཚོགས་རོལ་པར་ཤར་བ་ངོ་མཚར། ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་འགག་མེད་ཀྱི་ཀློང་དུ་སྐྱེ་མེད་དུ་གྲོལ་བ་ཧ་ཧ། ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་ལྟོས་དང༌། སྐྱེ་བ་མེད་པ་ཡེ་ནས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་པ་ངོ་མཚར། མཚོན་ཐོགས་ནས་འགྲོ་བ་དུས་གཅིག་ལ་བསྒྲལ་ཀྱང་རྒྱུད་ལ་ཕན་གནོད་དང་བྲལ་བ་ཧ་ཧ། རིག་པ་སྟོང་པ་ཀུན་སྣང་གི་ཡེ་ཤེས་ལ་ལྟོས་དང༌། གང་སྣང་རང་གི་གྲོགས་སུ་འཆར་བ་ངོ་མཚར། ཅིར་སྣང་རང་གི་གཞི་ལས་མ་གཡོས་པ་ཧ་ཧ། རིག་པ་སྟོང་པ་ཀུན་གྲོལ་གྱི་སྣང་བ་ལ་ལྟོས་དང༌། རང་གི་གཉེན་པོར་རང་ཆེ་བ་ངོ་མཚར། ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་རང་གིས་རང་གྲོལ་བ་ཧ་ཧ། རིག་པ་ཡེ་ནས་སྟོང་པ་ཀུན་དག་གི་ངོ་བོ་ལ་ལྟོས་དང༌། འབད་རྩོལ་མེད་པར་འབྲས་བུ་རྙེད་པ་ངོ་མཚར། གཅིག་ཟིན་པས་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་གཉིས་མེད་དུ་དག་པ་ཧ་ཧ། ངོ་བོ་སྟོང་པ་ཀུན་གཞིའི་ངོ་བོ་རང་བཞིན་ལ་ལྟོས་དང༌། འགྲོ་དྲུག་སྐུ་གསུམ་དུ་སྣང་བ་ངོ་མཚར། འགྲོ་བས་སྒོམ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཞིག་མ་བྱས་པར་དུས་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱས་པ་ཧ་ཧ། སྐུ་གསུམ་སྟོང་པ་ཡེ་རྫོགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ལ་ལྟོས་དང༌། དུས་གསུམ་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་ངོ་མཚར། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་མ་སྤྱད་པར་ཚོགས་གཉིས་དུས་གཅིག་ལ་རྫོགས་པ་ཧ་ཧ། རིག་པ་ཅེར་བཞག་ཀུན་མཉམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་ལྟོས་དང༌། བྱ་བྱེད་ཐམས་ཅད་རྒྱན་དུ་ཤར་བ་ངོ་མཚར། སྤང་ལེན་ཐམས་ཅད་ལྟ་བས་གྲོལ་བ་ཧ་ཧ། སྟོང་པའི་སྟོང་པ་ཡེ་སྟོང་ཆེན་པོ་ལ་ལྟོས་དང༌། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་གཡང་སར་འདུག་པ་ངོ་མཚར། བྱ་བྱེད་སྒོམ་པས་འཁོར་བ་སངས་བ་ཧ་ཧ། མི་སྟོང་པའི་སྟོང་པ་དངོས་ཅན་ལ་ལྟོས་དང༌། མེད་པ་ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཐེག་པ་ངོ་མཚར། སྐྱེས་པས་སྐྱེ་མེད་ཐོབ་པ་ཧ་ཧ། ཞེས་སོ། །རིག་པའི་གཤིས་ལ་དགག་སྒྲུབ་རེ་དྭོགས་སྤང་བླང་གང་ཡང་བྱར་མེད་པའི་དོན་ཡིན་པ་ཤེས་པར་གྱིས་ལ་ལྟ་ཕྱོགས་སུ་སྤྱོད་པ་མི་འཆོར་བར་སྒོམ་མེད་ཡེངས་མེད་ངང་གནས་སམ་ཡང་དག་གི་དྲན་པའམ་ཡིད་ལས་འདས་པའི་ཤེས་རབ་སོགས་མིང་དུ་མ་བཏགས་ཀྱང་བླ་མའི་ཞལ་གྱི་བདུད་རྩི་ཡང་ཡང་མྱང་དགོས་པ་ནི་སྒོམ་སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་ཁྱེར་ཁོ་ན་ལ་རགས་ལས་པས་ཉིན་མཚན་གྱི་འོད་གསལ་གོང་ནས་གོང་འཕེལ་ལ་བརྩོན་ཏེ་སྣང་བཞི་ཟད་པའི་སར་མ་འཁྱོལ་གྱི་བར་དུ་བརྩོན་འགྲུས་ཐང་ལྷོད་མེད་པས་ཉམས་སུ་ལེན་དགོས་སོ། །ཁྲེགས་ཆོད་ཀྱི་གནད་རྣམས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གིས་ཐུང་ངུར་གདམས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ལས། གཉུག་མར་གནས་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ ཤེས་བཞིན་འཆར་བ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ གནས་འགྱུ་གཉིས་མེད་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ སྐུ་གསུམ་རིག་པ་དེ་ལ་ཟེར༔ ལྷོད་དེ་གནས་པ་དེར་འཛིན་མེད༔ ཧྲིག་གེར་འགྱུ་བ་ངོས་བཟུང་བྲལ༔ ལྷང་ངེར་གྲོལ་ལ་རྗེས་ཤེས་མེད༔ སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་དེ་ལ་ཟེར༔ ལྟ་བ་མེད་ལ་བྱིང་རྒོད་བྲལ༔ སྒོམ་པ་མེད་ལ་ལྷུམས་སུ་ཞུགས༔ སྤྱོད་པ་མེད་ལ་གཟའ་གཏད་བྲལ༔ རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་དེ་ལ་ཟེར༔ ཐོལ་གྱིས་ཤར་བའི་རྣམ་རྟོག་དེ༔ རིག་ཅིང་དེ་ཁའི་རྒྱུན་བསྐྱང་ན༔ གཤིས་ལ་ཤོར་བའི་ལྷག་མཐོང་ཡིན༔ མིང་ལ་རྗེས་ཐོབ་འདོགས་ན་ཐོགས༔ རྣམ་རྟོག་ཆོས་སྐུར་གྲོལ་བ་ཡིན༔ ཐད་ཀར་རྩད་གདར་ཆོད་པ་དགོས༔ ཡེ་ནས་རིག་པ་སྤྲོས་བྲལ་ལ༔ ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པའི་ཐ་སྙད་དང་༔ དེར་འཛིན་གཞི་རྩ་མེད་པར་སངས༔ བཟང་རྟོག་ངན་རྟོག་ལུང་མ་བསྟན༔ གང་གི་ཕྱོགས་སུ་མ་ལྷུང་ཞིང་༔ ཤར་གྲོལ་དབྱེ་བའི་མཁན་པོ་མེད༔ ཤེས་རིག་རང་ཚུགས་མ་ཤོར་ན༔ འདི་ལས་ལྷག་པ་གཞན་མ་དགོས༔ མཁས་བཙུན་བརྒྱ་དང་གྲུབ་ཐོབ་སྟོང་༔ ལོ་པཎ་ཁྲི་དང་མན་ངག་འབུམ༔ བསྟན་བཅོས་བྱེ་བ་ས་ཡ་དང་༔ མཇལ་ཀྱང་ཐེ་ཚོམ་བཅད་མ་དགོས༔ ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་ཁྲེགས་ཆོད་ཀྱི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པའི་ལམ་ཁྱེར་རྣམས་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་ནས་སྣང་སྲིད་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རིག་པའི་རྩལ་དང་རོལ་པར་གོ་མྱོང་ཆགས་པའི་སྐབས་སྔར་སྦྱངས་ཟིན་ཀྱང་ཁྱད་པར་གྱི་སྔོན་འགྲོ་ཞེས་པའི་དོན་ལན་གྲངས་སྦྱངས་ན་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་པས་ན་རུ་ཤན་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་ཐོད་རྒལ་ལ་འཇུག་ན་ལེགས། གང་ལྟར་ཐུན་མོང་ཉན་རང་ནས་ཨ་ནུ་ཡོ་གའི་བར་བསྒྲུབ་བྱ་རང་བྱུང་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང༌། སྒྲུབ་བྱེད་རང་རང་གི་སྐལ་བ་དང་འཚམས་པའི་སྤང་བླང་ཅི་རིགས་གསུངས་པ་རྣམས་སོ་སོ་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ་བསགས་སྦྱངས་ཐབས་ཟབ་མོས་ཟིན་ན་འབྲས་བུ་ཤེས་རབ་ཆེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པར་ལས་ཡུན་རིང་ཐུང་མི་ངེས་ཀྱང་ཐོབ་པ་ནི་ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ།

།འདིར་ས་ལམ་ཅིག་ཆོད་གཞན་ལས་འཕགས་པའི་ཐབས་ཟབ་མོའི་ཁྱད་ཆོས་ནི། ལས་དང་པོ་པའི་དབང་དུ་སྒོ་གསུམ་གཙོ་ཆེ་ཆུང་བརྟགས་ཏེ། འཁོར་འདས་ཀྱི་བྱེད་པོ་སེམས་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་དུས་སམ། ཡང་ན་བྱུང་གནས་འགྲོ་གསུམ་མཁན་པོ་དང་བཅས་པ་རྩད་ཆོད་ནས། དེའི་བོགས་འདོན་པའི་ཆེད་དུ་སྔར་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་སྲོལ་མ་ཉམས་པའི་དུས་ན་དེ་ལྟར་ལས། ཐ་མལ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མི་ཤེས་བཞིན་རུ་ཤན་བྱ་བ་ལ་འདུན་པའི་ཕན་ཡོན་རེ་ཡོད་ཐང༌། དེ་བས་བོགས་བཏོན་བྱ་འདོན་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པས་རྩེད་མོའམ་རྩིང་སྤྱོད་ཙམ་ལས་རྒྱུ་མཚན་ཆེར་མི་འདུག །དེའི་ཕྱིར་རྫོགས་ཆེན་ཁྱད་པར་གྱི་ཁྲིད་ཕལ་ཆེར་མཐུན་པས་ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་བཞེད་སྲོལ་ཡང་དེ་ལྟར་ལགས། གང་ལྟར་རང་གིས་ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་ཁྱད་པར་གྱི་ཁྲིད་རང་གི་ལས་སྐལ་དང་མཐུན་པའི་ཉམས་སུ་ལེན་བྱ་གང་ཡིན་གྱི་རུ་ཤན་སོགས་གཞན་ལ་འགྲམ་ཆུ་མི་ལྡང་བ་གལ་ཆེ། དོན་རུ་ཞེས་པ་ཟུང་ངམ་གཉིས་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་འདུག་པས། དེ་ལ་དགེ་སྡིག་གཉིས། བདེ་སྡུག་གཉིས། སྤང་བླང་གཉིས། མཐོ་རིས་དང་ངན་སོང༌། ཐེག་ཆེན་དང་ཐེག་དམན་སོགས། རེ་དྭོགས་བཟང་ངན་གྱི་བག་ཆགས་ཡུན་རིང་དུ་བརྟས་པའི་འཁྲུལ་སྣང་ཐ་མལ་རང་ཁ་མ་དང༌། ཤེས་བྱའི་ཀུན་དཀྲིས་ཀྱི་བློ་དང་ཡིད་དཔྱོད་ཁོ་ནའི་རེ་དྭོགས་སྤང་བླང་སོགས་འུ་ཅག་འཁྲུལ་པའི་ཐོག་མ་དང༌། ཐ་མའི་མཐའ་མི་མངོན་པར་དམྱལ་བ་ནས་སྲིད་རྩེའི་བར་བདེ་སྡུག་སྤེལ་མ་ཟོ་ཆུའི་འཁྱུད་མོའམ། ཤིང་རྟའི་འཕང་ལོ་ལྟར་འཁོར་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་བར་མེད་ཟུག་གཟེར་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་ནད་པ་ལྟ་བུ་སོ་སོའི་འཁྲུལ་སྣང་ལ་དབང་མེད་དུ་སྤྱོད་པ་རྣམས་ཡང་དག་པའི་སྣང་བར་སྒྱུར་བྱེད་ཆགས་སྡང་བར་མའི་བློ་སྦྱངས་པའི་ཐབས་ཐེག་ཆེན་ཀུན་སློང་ནས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པ་བསྐྱེད་རྫོགས་སོགས་ཐབས་ཚུལ་དུ་མ་བཞུགས་པ་ལས། འདི་ནི་ཐབས་མཁས་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་བརྟེན་ནས་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཁྱད་པར་གྱི་སྔོན་འགྲོ་རེ་དྭོགས་གཉིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་འཁོར་འདས་གཉིས་མེད་དུ་ལ་བཟླ་བ་ལ་ཤ༵ན་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པའི་ངང་ནས་སྒོ་གསུམ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ཏེ་སྤྱོད་པ་ལ་ཞུགས་ཚེ་ཁྲིད་རིམ་རྣམས་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་རིམ་ཅན་རེས་འཇོག་ཅན་མིན་པའི་འཇིག་རྟེན་འཁོར་བའི་བྱ་བ་ཆོས་བརྒྱད་སོགས་ཐར་པ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་གེགས་སུ་གྱུར་པ་ཚེ་འདིའི་འཛིན་ཞེན་རེ་དྭོགས་བཟང་ངན་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱིས་བསླངས་ཤིང༌། ལུས་ངག་གི་རྣམ་འགྱུར་ཧ་ཅང་ཐལ་དྲག་པའི་བག་མེད་རྩིང་སྤྱོད་ཐ་མལ་ཆགས་སྡང་གི་ཕྱོགས་སུ་མ་ཤོར་བ་དང༌། རང་གིས་ཅི་བྱས་མ་ཤེས་པའི་སྨྱོ་སྤྱོད་དུ་མ་སོང་བའི་སྒོ་ནས་འབད་རྩོལ་ཆེན་པོ་བྱེད་སྐབས། ངལ་དུབ་ཀྱི་རྐྱེན་གྱིས་གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་ཡིད་དང་རྣམ་ཤེས་སྐབས་དེར་འགགས་ཏེ། སྨྲ་བརྗོད་ལས་འདས་པའི་གཞི་མེད་རྩ་བྲལ་སེམས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ། ལྷང་ངེ༌། སལ་ལེ། ཡེ་རེ་བ་འབྱུང་ཡང་རྐྱེན་གྱིས་བྱས་པའི་ཉམས་ཡིན་པས་དེར་འཛིན་གྱི་སྙེམས་མ་ཞུགས་པར། ཡང་ཡང་སྦྱངས་རྩོལ་ལ་གོམས་པས་བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་སྐབས་སུའང་དེ་ལྟར་ཡུན་ཇེ་རིང་ཇེ་རིང༌། བློ་འབྲིང་ཡན་ཆད་ལ་ངལ་དུབ་ཀྱི་རྐྱེན་ལ་མི་ལྟོས་པར། རྒྱུན་དུ་དེ་ངང་གནས་པའང་འབྱུང༌། འབྲིང་ཐ་རྣམས་ལ་སླར་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གཟེར་འདེབས་སླ་བའི་སྟ་གོན་ཙམ་ལས་མི་འོང་བའང་ཡོད། གང་ལྟར་དུས་གཅིག་ཞག་གྲངས་ཧ་ཅང་མང་ཆེ་ན་སྡུག་རུས་ཁོ་ནས་བྱས་པ་ལེ་ལོ་གསུམ་གང་རུང་གིས་བདུད་དབང་དུ་འཆོར་ཉེན་ཡོད་པས། ཡང་ནས་ཡང་དུ་དཔེ་ལ་བརྟེན་པའི་ཉམས་དེ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་སོང་ནས། འཛིན་ཞེན་གྱི་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པ་གང་ཤས་ཆེ་བ་དེར་འཛིན་གྱིས་ཁམས་གསུམ་དུ་ངེས་པར་གོལ་ཐུབ་པ་ད་དུས་གང་ཟག་བརྩོན་འགྲུས་ཞན་ཅིང་སྙིང་རུལ་བའི་དུས་འདིར་དཀའ་ཡང༌། ཕྱོགས་མཚུངས་ཙམ་ཉམས་ཞེན་ངེས་ཤེས་ཀྱི་སྒྲིབ་པས་རང་མཐོང་ཅན་དུ་འགྲོ་ཉེན་ཡོད་པ་བླ་མའི་ཞལ་ལ་གཏུགས་ཏེ་ཡང་ཡང་ཕུ་ཐག་ཆོད་པར་བྱ་དགོས། དེས་ཆོས་ཉིད་ཡུལ་གྱི་འཁྲུལ་གཞིར་སོང་བའི་སྔར་གྱི་བག་ཆགས་བྱང་ཞིང༌། ཕྱིའི་ཡུལ་ཅན་སེམས་ཀྱི་གཟུང་འཛིན་རགས་པ་བདེན་བདེན་མོ་སྲ་ཞིང་འཐས་པ་ཐམས་ཅད་རུ་ཤན་གྱིས་བྱ་སྤྱོད་འདི་དང་ཁྱད་མི་འདུག་སྙམ་པའི་ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་དོན་མེད་ཚུལ་ཤེས་ཤིང་འདིར་སྣང་གི་འཁྲུལ་རྟོག་ཕལ་ཆེར་མགོ་ནོན། ཡོན་ཏན་ལོ་ཟླ་མང་པོའི་སྒྲུབ་ཡུས་འདྲེན་པའི་སྒོམ་དྲེད་པོ་མཁན་རྣམས་དང༌། ཤེས་བྱ་ཁ་ལྟའི་ཚིག་ལ་ཤོར་ནས་རང་མཐོང་ང་རྒྱལ་གྱིས་གང་མཐོང་གང་ཐོས་གཞན་ལ་འགྲན་པའི་ཟུར་ཟ་ཁྱད་གསོད་ཅན་རྣམས་དང་མི་འདྲ་བ་ནི་རང་རང་གིས་ཉམས་མྱོང་ཁོ་ནའི་རང་སེམས་ཚད་མས་གྲུབ་ཡོང་ངོ༌། །དེའི་ཕྱིར་བླ་མ་ཡང་ཏིག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཤིན་ཏུ་སྤྲོས་མེད་དབང་གི་དངོས་གཞིའི་སྟ་གོན་དུའང་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཆིག་དྲིལ་དུ་བསྡུས་ཏེ། སྒོ་གསུམ་སྤྲོས་རུང་མ་སྤྲོས་རུང་ལས་དང་སྐལ་བར་རག་ལས་པར་མཛད་དེ་སྒོ་གསུམ་གྱི་རུ་ཤན་མི་འཆད་པའི་དོན་ཡང་དེ་ཡིན་པར་འདུག །ཡེ་ཤེས་བླ་མ་སོགས་ཕྱག་སྲོལ་འགའ་ཞིག་ན་འཁོར་འདས་རུ་ཤན་ལ་ཕྱི་ཞེས་བཞག་སྟེ། ནང་གི་རུ་ཤན་རིགས་དྲུག་ས་བོན་བསྲེག་སྦྱང་གི་དམིགས་བཟླས། སྒོ་གསུམ་ཞེས་ལུས་ངག་སྦྱངས་པ་དང་སེམས་ཀྱིས་བྱུང་གནས་འགྲོ་གསུམ་མཁན་པོ་བཅས་ཡོད་མེད་གྲུབ་མཐའ་གཞན་གྱི་ཕྱོགས་སུ་ལྷུང་མ་ལྷུང་སོགས་རྩད་གདར་ཡང་ཡང་བཅད་པའི་ལུགས་འདི་ཤིན་ཏུ་ལེགས་མོད། གང་ལྟར་ལུས་སེམས་གཅེས་འཛིན་གྱི་བག་ཆགས་གཟུང་འཛིན་རགས་པ་རྣམས་མ་ཆོད་ཀྱི་བར་དུ་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པ་བཟང་རློམས་ཅི་ལྟར་ཡོད་ཀྱང་གཞི་རྫོགས་ལམ་རྫོགས་འབྲས་རྫོགས་ཞེས་འབད་རྩོལ་ལས་འདས་པའི་བྱར་མེད་ཀྱི་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཁྱད་པར་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་ཕྱོགས་སུ་མི་ཉེ། ཅིའི་ཕྱིར་ན་ཐུན་མོང་མཚན་ཉིད་ཐེག་པས་ཚོགས་ལམ་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་ནས་བྱང་ཆོས་སོ་བདུན་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པས་གཏན་ལ་དབབ་དགོས་པ་དང༌། སྔགས་ཕྱི་ནང་གི་རྒྱུད་སྡེ་དྲུག་གི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་བྱ་གང་ཡིན་དག་རྫོགས་སྨིན་གསུམ་སྒོམ་སྟོབས་ཀྱིས་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱ་དགོས་པའི་དོད་པོ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་རུ་ཤན་དང༌། གོ་བ་ཙམ་མིན་པར་མྱོང་ཐོག་ནས་ལ་བཟླ་བ་རང་ལུགས་མན་ངག་སྡེ་པའི་ཁྱད་ཆོས་སུ་འདུག་པས་ན། དེའི་ཕྱིར་ལུས་སྦྱང་གི་དོན་པོ་ཡང་རེག་ཚོར་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་བདག་རྟོག་གི་གཉིས་ཆོས་སྦྱང་ཕྱིར་ཡིན་ཚུལ་ཤེས་པ་ལས་མི་དྲེད་ཀྱི་ལད་མོ་ལྟ་བུའམ། རྩེད་མོ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་ཀུན་སློང་བཟང་པོའི་ལངས་འདུག་གཉིས་ཀའི་ཕྱག་སྲོལ་གང་ལྟར་ཡིན་རུང༌། རྐང་པའི་སོར་རྩེ་གཉིས་སར་བཙུག་དགོས་པའི་དོན་དེ་ཡིན་པར་འདུག །བཞེད་སྲོལ་གཞན་དག་ན་ལངས་སྐབས་རྐང་པའི་ཕྱི་རྟིང་གཉིས་སྤྲད་དེ་རྐང་མཐིལ་གཉིས་ས་ལ་ཕབ་སྲོལ་དང༌། འདུག་པའི་དུས་འཕོངས་ས་ལ་ཕབ། རྐང་མཐིལ་སྤྲད་དེ་གསང་རྩར་གཏད་པ་སྤྲུལ་སྐུའི་མངོན་བྱང་གི་འདུག་སྟངས་སུ་བཞེད་པའང་ཡོད། གང་ལྟར་སླ་ཆོས་ཀྱིས་རང་མགོ་མི་བསྐོར་བར་ཉམས་ལ་གང་ཕན་བྱ་ཆོག་པ་ནི། ཨོ་རྒྱན་པདྨ་དང་བི་མ་ལས་གནང་བ་ལྟར་ཡིན་པས་ཐེ་ཚོམ་དང་ཕྱོགས་ལྷུང་མི་མཛད་པར་ཞུ། ངག་སྦྱང་ཕྱི་ནང་རྒྱས་འདེབས། ཕྱི་ནང་རྩལ་སྦྱང༌། མཉེན་བཙལ། ལམ་ཞུགས་རྣམས་ཀྱི་སྐབས་ཧཱུྃ་དྲག་དལ་རིང་ཐུང་སོགས་བརྗོད་ཅིང་དམིགས་པ་དང་བཅས་པ་འདི་རླུང་ཕྱིར་འཛིན་རང་ཤུགས་ཀྱིས་འོང་བའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་པས། དགོས་པ་ནི་ལུས་ཀྱི་སྦྱངས་པ་དེ་དག་གི་བོགས་འདོན་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོར་ལ་བཟླ་བའི་ཆེད། རེ་དོགས་དེར་འཛིན་ཕྲ་མོ་བཅད་དེ་མཉམ་རྗེས་ཁོར་ཡུག་བཟང་ངན་རྟོག་པས་མི་བསླད་ཅིང༌། ལུང་མ་བསྟན་གྱི་དབང་དུ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མི་འགྲོ་བའི་དགོངས་པ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་བྱའོ། །སེམས་སྦྱངས་ཡང་སྔ་མ་རྟོགས་ཟིན་ཀྱང་རྩད་གཅོད་བྱས་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པ་ལས་སྐྱོན་མེད་པའི་བོགས་འདོན་དུ་རིག་པར་གྱིས་ཤིག །བྱུང་གནས་འགྲོ་གསུམ་རྩད་བཅད་དེ་སྐྱེ་འགགས་འགྲོ་འོང་མེད་པར་ཐག་ཆོད་ཚེ། རྣལ་ཕབ་ནི། སྒོ་གསུམ་བྱ་བ་དགུ་ཕྲུགས་སུ་བཞག་ནས་གུ་ཡངས་བློ་བདེར་སྡོད་ཆོག་པའི་དོན་ཡིན་པས། ཡིན་ཚུལ་མི་ཤེས་པའི་བག་མེད་སོས་དལ་དུ་འདུག་པའམ། ཡང་ན་ཞེན་འཛིན་བཟླས་སྒོམ་ལ་འབད་པའམ། ཡང་ན་དགེ་བའི་ཆོས་སྤྱོད་དོར་ཞིང༌། མི་དགེ་སྡིག་པའི་རྒྱུ་དུག་ལྔ་དུག་གསུམ་གྱི་འཁྲུལ་པ་རྒྱུན་འབྱམས་སུ་མི་བཏང་བ་གནད་ཆེའོ། །སོར་གཞུག་ནི་གོང་མའི་བོགས་འདོན་ཕྱིར་དེར་འཛིན་ཞེན་པའི་སྙེམས་ཕྲ་མོ་ཡོད་པ་རྣམས་ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་དང༌། ངག་གི་སྒྲ་སྐད་བྱུང་རྒྱལ་ཧ་ཧ་དང་རུ་ལུའི་གད་རྒྱངས་སྒྲོགས་པས་བློ་བྲལ་རྫོགས་ཆེན་གྱི་དབྱིངས་སུ་ལ་བཟླ་བའི་དགོས་ཆེད་ཆེ་བས། ཁྲལ་སྤྲད་ཙམ་གྱིས་ཁྲིད་རྫོགས་པ་ཡིན་ཞེས་རང་གཞན་མགོ་སྐོར་གྱི་ལས་སུ་མི་འགྲོ་བའི་གདམས་ངག་ཡིད་ཆེས་སྤྲོ་སེམས་དང་ལྡན་པས་ཡང་ཡང་བརྩོན་པ་གལ་ཆེ་བས་ཕྱི་རབས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ལ་བཏགས་པར་ཞུ། དེ་ལྟར་སྤྱིར་ཁྲེགས་ཆོད་ཐོད་རྒལ་གཉིས་ལ་སྔོན་འགྲོ་ཞེས་རུ་ཤན་འདི་གལ་ཆེ། ཁྱད་པར་ཐོད་རྒལ་བྱ་བ་དགུ་ཕྲུགས་སྒོམ་སྟོབས་དང་མཐུན་པར་རང་ཤུགས་ཀྱིས་མ་སོང་བར་ལྟ་ཕྱོགས་སུ་སྒོམ་སྤྱོད་གཉིས་ཤོར་ན་བདག་ལྟ་རུ་གོལ་ཉེན་ཡོད་པས། དེའི་ཕྱིར་ལྟ་བ་ལུང་རིགས་དང་མཐུན་པ། སྒོམ་པ་ཉམས་མྱོང་དང་མཐུན་པ། སྤྱོད་པ་དུས་ཚོད་དང་མཐུན་པ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་པས་གནད་ཀྱི་ཆིངས་སུ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག །འོད་ཕུང་ནས་འཕོ་ཆེན་གྱི་གོ་འཕང་མན་ཆད་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་གསང་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སྐལ་བཟང་དག་གིས་རུ་ཤན་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་སོ།

།དེ་ནས་ཡང་གསང་བླ་ན་མེད་པ་མན་ངག་སྙིང་ཐིག་ཅེས་པའི་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ཐོད་རྒལ་ཡིན་པས་ན། རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། གསུམ་པ་འོད་གསལ་མན་ངག་སྡཻ༔ གནད་ཀྱི་ཡང་ཟབ་ཐིག་ལེའི་སྐོར༔ དཔྲལ་བའི་མིག་ལས་གཅེས་པ་སྟེ༔ སྙིང་གི་ཁྲག་ལས་ཕངས་པའི་དོན༔ ཅི་ཕྱིར་བློ་ཡིས་བྱས་པའི་ཆོས༔ ཐེག་བརྒྱད་ཚིག་གི་གྲུབ་མཐའ་དང་༔ རྟོག་པས་བརྟག་པའི་སྟོང་པ་ཉིད༔ རྩོལ་བས་གཅུན་པའི་ཤེས་ཉམས་ལ༔ གནས་ལུགས་ཡིན་དུ་མི་རེ་བར༔ ཁྲེགས་ཆོད་གདིང་དུ་གྱུར་པ་ལས༔ ནང་དུ་སྟོང་པའི་ཉམས་ཤར་བས༔ ཕྱི་རུ་གསལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ནི༔ སྙིང་ནས་མིག་ཏུ་འབྲེལ་བ་ཡི༔ རང་བྱུང་གསང་བ་ཆེན་པོའི་རྩ༔ ཀ་ཏི་ཤེལ་གྱི་སྦུ་གུ་ཅན༔ དར་དཀར་སྣལ་མ་ལྟ་བུའི་ལམ༔ བརྒྱུད་དེ་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་བར༔ ལྷག་མཐོང་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད༔ མུ་ཏིག་བསྟར་ལ་བརྒྱུས་པ་ལྟར༔ གསལ་འཚེར་དྭངས་སྙིགས་ཕྱེད་པར་འཆར༔ འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ལམ་ཡིན་པས༔ མཐོང་ཞིང་གནད་ལ་སུས་ཕེབས་པ༔ ཁམས་གསུམ་ལྡོག་པ་མ་ཡིན་ནོ༔ དེ་ཕྱིར་ལྷག་མཐོང་རིག་པ་དེ༔ སྐུ་གསུམ་བཞུགས་སྟངས་གཟིགས་སྟངས་དང་༔ སྒོ་ཡུལ་རླུང་གི་གནད་བསྟུན་ཏེ༔ སྒྲོན་མ་རྣམ་བཞིར་གཅུན་པ་ལསཿ ནང་དབྱིངས་རྣམ་དག་སྒྲོན་མའི་ཀློང་༔ རིག་པ་བཅུད་དུ་སྨིན་པ་ལས༔ ཕྱེད་སྐུར་འཆར་བ་ཉམས་གོང་འཕེལ༔ རིག་ལྔའི་ཚོམ་བུ་ཚད་ཕེབས་ཉམས༔ དེ་ཡང་སྣང་དང་མི་སྣང་གི༔ འཛིན་པའི་ཆོས་ཉིད་ལས་འདས་ཤིང་༔ རགས་པའི་ལུས་དང་དབང་པོའི་ཡུལ༔ ཐམས་ཅད་དབྱིངས་སུ་དག་པ་ལ༔ ཆོས་ཉིད་ཟད་ཅེས་ང་ཡིས་བཤད༔ ཡིད་དཔྱོད་ཐེག་པའི་སྐུ་གསུམ་གྱི༔ འབྲས་སྣང་འདི་ཡི་ལམ་སྣང་དུ༔ སྐད་ཅིག་ཙམ་ལ་རྩལ་རྫོགས་པས༔ སྟོང་ཆེན་གཞོན་ནུ་བུམ་པའི་སྐུ༔ ནང་གསལ་ཐིམ་ལ་མ་རྨུག་པའི༔ དབྱིངས་སུ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ཚེ༔ སྤངས་རྟོགས་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པའོ༔ ཞེས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གིས་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའི་ཡང་གསང་བླ་ན་མེད་པ་སྙིང་ཁྲག་གི་དྭངས་མ་ལྟ་བུར་གྲགས་པའི་དོན། གཞི་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་མཐོང་བྱེད་མིག་གི་དབང་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་རྡོ་རྗེའི་མིག་གིས་མངོན་སུམ་ཐབས་ལ་བརྟེན་ཏེ། གོ་བ་དང་ཡིད་དཔྱོད་མིན་པར་ལྷག་གེར་མཐོང་བ་རྡོ་རྗེའི་ལུ་གུ་རྒྱུད་རྟེན་བརྟེན་པ་དང་བཅས་པའི་གདམས་པ་བསྟན་པ་ལ་ནི་དང་པོ། ཉི་མ་སྔ་དགོང་ཉི་འོད་གསལ་བའི་དུས། ཐོག་མར་སྤྲུལ་སྐུའི་འདུག་སྟངས་བྱེད་བཅུག་ཅིང་བལྟ་ཚུལ་ལ་བསླབ་སྟེ་ཞག་ཤས་གོམས་སུ་བཅུག་པས། སྣང་བའི་ཤར་ཆ་རྣམས་ཁ་ཚང་མཐོང་ཚེ། སླར་འཆར་གཞི་ཡུལ། འཆར་བྱེད་སྒོ། རིག་པ་སེམས་ཀྱི་གནད། སྒྲོན་མ་དྲུག་པོ་རྟེན་བརྟེན་པའི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ་སོགས་དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་ཐེབས་པར་སྤྲད། འོད་རྩ་དྭངས་བྱེད་དང༌། བསམ་གཏན་གྱི་གོལ་ས་སྦྱངས་བྱེད། ལུག་རྒྱུད་བརྟན་བྱེད་སོགས་ཡང་གསང་གབ་སྦས་རྣམས་སྣོད་ལྡན་ཚེ་གཅིག་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞོལ་ངེས་རྣམས་ལ་རིམ་ཅན་དུ་བསྟན་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་དྲང་སྲོང་ཙོག་པུའི་འདུག་སྟངས་ལུས་སེམས་ཧ་ཅང་མི་སྒྲིམ་པར་ལྷོད་ཆགས་པར་བྱས་ཏེ། ལྟ་སྟངས་ཐུར་དུ་ཕབས་ནས་བལྟས་པས་གོམས་ཤིང་སྣང་བ་རྣམས་ཁ་ཚང་འཆར་དུས་ཐོ་རངས་ཆོས་སྐུ་སེངྒེའི་འདུག་སྟངས་ལག་སོར་གཉིས་བསྒོངས་ཏེ། ལོང་མོ་གཉིས་ཀྱི་ཐད་ནང་དུ་སར་བཙུགས་པའི་བཞེད་སྲོལ་ལྟར་བྱས་ཏེ། ལུས་ཅུང་ཟད་བསྒྲིམ་ཞིང་ཁ་ནས་རླུང་རོ་དབྱུངས་ཐུབ་པའི་ཧ་སྒྲ་གསུམ་དང་བཅས། གཟིགས་ལྟངས་མིག་གྱེན་དུ་ལྡོག་སྟེ་ཀ་དག་གི་ངང་དུ་་་་་ལམ་ཁྱེར་བོགས་འདོན་བླ་མའི་ཞལ་ཤེས་དགོས། མཆན། བཞག་ཉིན་པར་སྐབས་སྐབས་གོང་གི་འདུག་སྟངས་ལྷོད་ཆགས་པར་བྱས་ནས་ཉི་མ་ལ་རྒྱབ་བསྟན་ཏེ། ནམ་མཁའ་དྭངས་པའི་དུས་མིག་ཅུང་ཙམ་ཟིམ་བུའི་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་དུ་ཡུན་རིང་བལྟས་ཚེ། དང་པོ་སྐྱ་ཙིག་ཙིག་པ་དང༌། དེ་ནས་དབྱིངས་ཀྱི་གདངས་ད་ལྟ་ཕལ་ཆེར་གྱིས་ལུག་རྒྱུད་ཁོ་ནར་ངོས་འཛིན་སྲོལ་ཡོད་པའི་ལུག་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱུའམ་དབྱིངས་ཀྱི་གདངས་དེ་ཉིད་སྤོས་རྒྱ་ལྟ་བུའམ། འཁྱ་འཁྱོག་དང་རྒྱ་མཚོའི་གཉེར་མ་ལྟ་བུ་འོང༌། ཅི་ཞིག་ན་ནམ་མཁའ་སྔོ་དྭངས་པ་དེ་སྤྲིན་གསལ་ལང་ལོང་ལྟ་བུ་བན་བུན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་སྣང་ཡོད་པས་དེའི་ངང་ཡུན་རིང་པོར་བལྟས་ཚེ། ཅི་ཞིག་ན་ཕྱི་དབྱིངས་མཐིང་ག་ཁྱབ་པ་ཆེན་པོ་ཞེས། ནམ་མཁའ་སྔོ་བའི་མདོག་འདི་མིན་པའི་མཐིང་ག་བརྗོད་མེད་ཞིག་འཆར་འོང་བ་ནི་ནམ་མཁའ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ངོ་བོ་མཐོང་བ་ཡིན། ཐོད་རྒལ་རིང་སྒྲུབ་བྱེད་འདོད་ན་དེ་ཁོ་ན་གཙོར་དགོས་པར་གསུངས། སྐབས་སུ་བབ་པའི་་་་་་ད་ལྟའི་མི་རྣམས་ཚེ་ཐུང་ཞིང་སྙིང་རུས་ཞན་པས་ཐོད་རྒལ་རིང་སྒྲུབ་རྟོགས་དཀའ། ཚ་དྲག་གིས་ཐོག་མཐའ་ཀུན་ཏུ་རྟེན་བཞི་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲུབ་པ་འདི་འགྲུབ་སླ་ཡང་སྣང་བཞི་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་པའི་ངེས་པ་མེད། མཆན། ཁྲིད་ལུགས་འདི་ལའང་དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་ན། དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་ལ་གདིང་ཐོབ་བྱེད་ཀྱི་མན་ངག་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་པར་འདུག །ཉི་མ་སྔ་དགོངས་གཉིས་ཀྱི་གྲིབ་སོ་ཤར་ནུབ་ཀྱི་རི་ལ་གུག་ཚེ་ལོངས་སྐུ་གླང་པོ་ཆེའི་འདུག་སྟངས་བྱས་ཏེ། གཟིགས་སྟངས་མིག་གཡས་གཡོན་དུ་བལྟ་ཞིང་སྣང་བ་ཁྲིད་པ་དང༌། ཐད་སོར་ཁྲིད་པ་དང༌། ཐུར་དུ་ཁྲིད་ལ་ཡུན་རིང་དུ་བལྟ། སྤྲུལ་སྐུ་དང་མངོན་བྱང་གི་བཞུགས་སྟངས་ཀྱིས། གཟིགས་སྟངས་དེ་ལྟར་ཁྲིད་ལུགས་སྔ་མ་དང་མཚུངས་པར་བྱ། སྐབས་སྐབས་སུ་ཉི་འོད་ལ་བརྟེན་ནས་འོད་སྣང་གི་ཁ་དོག་ཤས་གང་ཆེ་གཡས་གཡོན་སྟེང་འོག་ཏུ་ཁྲིད་དགོས་ཚུལ་རྣམས། ཞེན་འཛིན་གྱི་རེ་དོགས་མེད་ངེས་ཡིན་ན་མ་གཏོགས་ཧ་ཅང་འཐས་ན་ཤེས་པ་སྣང་ཐོག་ཏུ་ཤོར་བའི་གེགས་འབྱུང་ཉེན་ཆེ་བས། འཛིན་ཞེན་སྤང་བ་གནད་གལ་ཆེ་བ་ནི་ཐོག་མཐའ་ཀུན་ལ་ཁྱད་མེད་དོ། །ཉིན་པར་ཉི་མའི་རྐྱེན་གྱིས་མིག་གི་ཚ་བ་སེལ་བ་དང༌། གོམས་པའི་ཚད་འཛིན་སོགས་ལ་གནད་ཆེ་བས། ཟླ་བ་ཉ་གང་བའི་དུས་སམ་ཚེས་བརྒྱད་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་མིག་ཅེར་རེ་ཟླ་གཟུགས་གཉིས་གསུམ་དུ་སོང་བའི་སྣང་བ་མ་ཤར་བར་བཞག་ན་འོད་རྩ་བཟང་བ་རེ་ཟུང་མ་གཏོགས།

དང་པོ་ནས་སྣང་བ་འཆར་དཀའ་ཡང༌། གོམས་ན་རིམ་པར་ལུག་རྒྱུད་དང་ཐིག་ཕྲན་འལ་འོལ་མཐོང་ཚེ་མིག་ཧ་ཅང་མི་ཟུམ་པར་བལྟས་ན་ཐིག་ལེ་དབྱིངས་སོགས་རིམ་གྱིས་ཇེ་མངོན་ཇེ་མངོན་དུ་འོང༌། དེ་སྐབས་མར་མེ་སྡོང་བུ་དང༌། མར་ཁུ་ཆོད་ངེས་སོགས་ལེགས་པར་བྱས་པའི་མེ་ལྕེ་དྭངས་ཤིང་གསལ་བ་ལ་དང་པོ་མིག་གཉིས་ཀ་ཤིན་ཏུ་ཟུམ་པས་མེ་ལྕེ་ལ་གཏད་དེ་སྦྱང་ཚེ་རྩ་བཟང་བ་རྣམས་ལ་དང་པོའམ། མིན་ཀྱང་གོམས་ཤུགས་ཀྱིས་དབྱིངས་ཐིག་ལུག་རྒྱུད་ཀྱི་སྣང་བས་མེ་ལྕེ་དངོས་མི་མཐོང་བའང་ཡོད་པས། དེ་ལ་ཡུན་རིང་དུ་བལྟ་བ་ཁོ་ནས་ཆོག །མིན་ཚེ་གཡས་ཕྱོགས་སུ་དལ་བུས་ཁྲིད་སྐབས་མིག་གཡོན་པར་རང་ཤུགས་ཀྱིས་བཙུམ་འོང་བས་དེ་ལྟར་དུ་བལྟ། མིག་གཡས་གཡོན་གྱི་རྩའི་ཁྱད་པར་གྱིས་ལུག་རྒྱུད་མཐོང་ཡང་དབྱིངས་དང་སྟོང་སྒྲོན་ཅི་བཞིན་མི་གསལ་བ་དང༌། དབྱིངས་དང་སྟོང་སྒྲོན་མཐོང་ཡང་ལུག་རྒྱུད་ཇི་བཞིན་མི་གསལ་བ་ཡོད་དེ། སྐབས་སྐབས་གཡས་གཡོན་གོ་ལྡོག་སྟེ་བལྟ་ཚུལ་གཅིག་པས་ངལ་དུབ་མེད་པས་སྒྲིམ་ལྷོད་སྤེལ་མས་ཡང་ཡང་སྦྱང་ཞིང་གོམས་ན། དབང་པོ་སྒོ་ལྔའི་སྦུབས་ལས་ཐོན་པའི་སྔ་ལྟས་་་་་་བླ་མའི་ཞལ་ལས་ཤེས་དགོས། མཆན། ཙམ་སྐབས་རེར་འོང་ཞིང་སྐབས་རེར་མེད་པ་ནི་འགྱུར་བ་ཅན་གྱི་ཉམས་ཡིན་པས། དེ་སྐབས་རེ་དོགས་ཡིན་མིན་གྱི་ཁུ་འཕྲིག་སྣ་ཚོགས་ཁྲེགས་ཆོད་བརྟེན་པ་ཐོབ་མ་ཐོབ་ཀྱིས་འོང་མི་འོང་ཡོད་དེ། གང་ལྟར་ཅི་མཛད་ཁྱེད་ཤེས་ཀྱིས་བླ་མ་དྲན་པའི་མོས་གུས་དང༌། སྣང་བར་གང་ཤར་བཟང་ངན་རོ་སྙོམས་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ། འདི་སྐབས་སྐྱེས་སྔོན་ཐོད་རྒལ་མན་ངག་ཇི་བཞིན་པས་མ་ཟིན་པ་དང༌། གཞན་སྒྲ་འོད་ཟེར་གསུམ་ཤེས་རབ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་གི་རྩིས་མ་ཟིན་པས་ཡུན་རིང་སྦྱངས་པ་དག་གིས་སྔར་གྱི་བག་ཆགས་བསླངས་ཏེ་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང༌། ཚད་ཕེབས་ཀྱི་དུས་སུ་འབྱུང་བའི་སྐུ་དང་ཡིག་འབྲུ་སོགས་གཞུང་ན་བཤད་པ་ལྟར་དང་པོ་ནས་འབྱུང་བ་ཡོད་དེ། དེའང་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་མི་ངེས་མོད་ཀྱང་ཕལ་ཆེར་ནི་ཤེས་པ་མཐར་འགྱུར་གྱི་ཉམས་ཡིན་པས། དེ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་མི་ཆོད་ངེས་པས་བརྒྱུད་ལྡན་གྱི་བླ་མའི་མན་ངག་ལྟར་གཅོད་བྱེད་དམིགས་པ་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་པའི་ཐབས་ཤིན་ཏུ་གསང་ཞིང་ཡང་གསང་དུ་གབ་པ་རྣམས་ལ་མ་བརྩོན་ན། རླུང་གདངས་སྟོང་གཟུགས་ཙམ་ལས་རིག་གདངས་མཐོང་གྲོལ་ལྷུན་གྲུབ་སྣང་ཉམས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་མི་ཉེ་ཞིང༌། གནས་སྐབས་སུ་འཕེལ་འགྲིབ་འགྱུར་བ་ཅན་ཞེན་འཛིན་གྱི་དབང་དུ་ཤོར་ན་འདོད་གཟུགས་གཉིས་ལས་གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་གོལ་སར་ཤོར་ངེས་པས་ན་གནད་གལ་པོ་ཆེ་འདིར་ཡོད། རབ་དང་ཡང་རབ་རྣམས་ནི་མ་གཏོགས་སོ། །འབྲིང་མན་ཆད་སྣང་བ་ཡུལ་གྱི་བློ་ཅན་ནམ་རིམ་གྱིས་པའི་གང་ཟག་གིས་དང་པོ་ཉི་ཟླ་དང་མར་མེ། ཞར་བྱུང་ཆུ་ལ་ཉི་ཟེར་ཕོག་པ་སོགས་རྟེན་བྱས་ཏེ་སྦྱངས། ཁང་པའི་སྐར་ཁུང་ལྟ་བུའི་མཐོང་བྱེད་ཕྲའུ་གྱེན་ཐུར་དུ་ཡོད་པའི་་་་་་་སོར་གཅིག་གམ་གཉིས་ལས་མི་ཆེ་བ། མཆན། འོད་དམ། བུ་ག་ཆེ་ཆུང་རན་པ་ཚོད་ཀྱི་འོད་གང་རུང་ལ། དང་པོ་མིག་ཤིན་ཏུ་ཟིམ་བུས་སེང་དཀར་ཁོ་ན་ལ་མར་མེ་དུས་ལྟར་བལྟས་ཚེ་དབྱིངས་ལང་ལོང་སྐྱ་བུན་པ་རེ་ཤར་ནས་རིམ་པར་ལུག་རྒྱུད་ཕྲའུ་མངོན་ཙམ་མི་མངོན་ཙམ་མཐོང༌། དེའི་ངང་བསྐྱངས་ཏེ་བསྒོམས་པས་སྟོང་སྒྲོན་ཀྱང་ནག་ཐིག་གམ་སྔོ་ཐིག་ཙམ་ལས་རིམ་པར་ཤར་ཆ་ཇེ་གསལ་དབྱིངས་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བའི་དུས་ཀྱང་སྐལ་བཟང་ཐོབ་པའི་སྤྲོས་སེམས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསླང་བའི་བརྩོན་འགྲུས་ཞེན་མེད་འཛིན་མེད་ཀྱི་ངང་དུ། ནམ་ལངས་ནས་དགོང་མོ་བར་སྐབས་སྐབས་ངལ་བསོ་བ་ཁྲེགས་ཆོད་མཐའ་གཉིས་བསལ་བྱེད་མན་ངག་ཀློང་དྲུག་སོགས་ལམ་ཁྱེར་དང་བཅས། ཡེངས་མེད་སྒོམ་མེད་ཞེན་འཛིན་མེད་པར་དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ལས་བལྟ་བྱ་ལྟ་བྱེད་བལྟ་ཡུལ་ཐ་དད་མེད་པའི་ངང་ནས་གྲིམ་ལྷོད་སྤེལ་བས་ཉམས་སུ་བླང་ཚེ་ཐིག་ལེ་སྟོང་སྒྲོན་སྣང་ཉམས་དངོས་ཐོག་མར་ཤར་བ་དེའི་གཙོས་སྟོང་སྒྲོན་ཕལ་ཆེར་འོད་ལྔའི་མུ་ཁྱུད་རིམ་གྱིས་ཇེ་གསལ་ཇེ་བརྟན་དུ་འགྲོ་ཞིང་ཕྱི་རོལ་མུ་ཁྱུད་དཀར་པོ་ཕུབ་ཀྱི་རྦ་ཁྱུད་ལྟ་བུའམ། སྲིན་བུའི་བརྒྱ་ལྟ་བུ་ཇེ་མང་དུ་སོང་ཞིང་ཐིག་ལེ་སྟོང་སྒྲོན་གྱི་དཀྱིལ་དུ་པདྨ་འདབ་བཞི་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་ཐོབ་སྐབས། རིག་པ་སེམས་ཀྱི་འཁྲུལ་གཞིར་སོང་བའི་གདངས། འབྲས་མིང་རྒྱུ་ལ་ཆགས་པ་ཞེས་པའི་དོན་དབྱིངས་ཀྱི་གདངས་དང་མ་ནོར་བའི་ལུག་རྒྱུད་ཉོན་མོངས་པའི་རླུང་ཅི་ཙམ་དག་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་འགྲོ་འོང་ཇེ་དལ་ཇེ་དལ་ལ་སོང་སྟེ། རྒྱུད་རྣམས་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་གསེར་དངུལ་གྱི་སྐུད་པ་ལྟ་བུ་ཇེ་ཕྲ་ཇེ་ཕྲར་ཕྲ་བ་དང་ཡང་ཕྲ་མངོན་མི་མངོན་མང་པོ་དག །ཐིག་ཕྲན་དཀར་འཚེར་དུ་མ་འཐོར་བ་དང་སྤུངས་པ་མ་ངེས་པ་ནས། དྲྭ་བ་དང་དྲྭ་ཕྱེད་འཕྱང་འཕྲུལ་གྱི་རྣམ་པ་དུ་མས་ཕལ་ཆེར་ཁྱིམ་དང་བདག་པོའི་ཚུལ་གསུངས་པའི་སྟོང་སྒྲོན་ལ་འཁྲི་བ་ཤས་ཆེ་བ་སོགས་འབྱུང་དུས་ཕལ་ཆེར་ལ་སྟོང་སྒྲོན་དང་དབྱིངས་ཀྱི་རྒྱབ་ངོས་སུ་ཁ་དོག་མངོན་ཙམ་མི་མངོན་ཙམ་གྱི་བུམ་པའི་ཁ་རྒྱན་ཀུ་ཤའི་དབྱིབས་ལྟ་བུ་མང་པོ་མཐོང་དུས། འབྲས་བུ་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་ཅེས་པ་མཐོང་ལ་ཉེ་བ་ཡིན་ཏེ། ལ་ལར་སྐབས་སྐབས་ཉམས་ཙམ་ལས་མི་འོང་བའང་ཡོད། གང་ལྟར་སྣང་བ་དགའ་བདེའི་ཉམས་ཞེས་དང་པོ་དགའ་སྡུག་སྤེལ་བའི་ཚུལ་བྱུང་དུས་ཡེ་ཤེས་དང་ཉོན་རླུང་གི་ཐ་སྙད། རིག་པ་དང་མ་རིག་པ་འཁོར་འདས་རྒྱབ་གྱེས་པ་ལ་ཉེ་བ་ཡིན་ཏེ། གང་ལ་ཆགས་སྡང་ཞེན་འཛིན་མེད་པས་རིམ་པར་ཉམས་ལེན་ལ་འབད་ན་རྐྱེན་ཆེར་དང་མ་འཕྲད་ཚེ་བློ་བདེ་གུ་ཡངས་རྟག་ཏུ་འབྱུང་ཡང་ལམ་རྟགས་སུ་རློམ་པ་དང༌། ཞེན་འཛིན་གྱི་སྙེམས་མེད་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ། བླ་མའི་གདམས་ངག་མོས་གུས་ཀྱི་དྲན་པ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ཉམས་ལེན་གནད་ཆེ་བའི་དུས་སོ། །ཡང་ན་སྐྱེས་བུའི་འདུག་སྟངས་ཞེས། ཁ་སྦུབས་དང་གན་རྐྱལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལུས་རྐང་ལག་བཅས་བརྐྱངས་ཏེ་ཁ་སྦུབ་ཏུ་མན་མཁལ་ས་ལ་བཙུག་སྟེ། མགོ་ཅུང་ཟད་དགྱེ་སྟེ་མིག་ཟིམ་བུས་ཉི་མའི་འོད་རིམ་པར་སྔ་དགོང་གི་རིའི་གྲིབ་མར་ཁྲིད་ཚུལ་གོང་དང་འདྲ། གཉིས་པ་འཆི་བའི་དུས་བར་དོ་དང་པོ་དང་གཉིས་པའི་ལམ་ཁྱེར་ནམ་མཁའ་དྭངས་པའི་སྐབས། དང་པོ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་འདུག་ཅིང་ཤེས་པའི་ངང་བསྐྱང་བཞིན་རྐང་ལག་རྣམས་ཤད་ཀྱིས་བརྐྱངས་ཏེ་ལུས་གན་རྐྱལ་གྱི་རོ་སྟོད་སར་ཕོག་དུས། ཁ་ནས་ཧ་སྒྲ་རིང་པོ་དང་བཅས་རླུང་ཕྱིར་འཛིན་དང༌། ནམ་མཁའ་དྭངས་པ་དང༌། ཤེས་རིག་དབྱེར་མེད་དུ་ཡུན་རིང་མིག་མི་འགུལ་བར་གཏད་ཚེ། ཕྱིའི་ནམ་མཁའ་དང་ཤེས་པ་འདྲེས་པའི་ཉམས་ཤར་ཡོང༌། རང་ནམ་ཞིག་འཆི་བའི་སྐབས་སྣང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་ནས་ཉེར་ཐོབ་འོད་གསལ་ལ་ཐིམ་པའི་སྐད་ཅིག་མ་དེར་བར་དོ་དང་པོ་འཆི་སྲིད་ཆོས་སྐུའི་འོད་གསལ་ཞེས་པ་འདི་ལྟ་བུ་ལས་གཞན་མེད་པས་དེ་དུས་ངོ་ཤེས་དགོས་སྙམ་པས་ཐག་བཅད་དེ། དེའི་ངང་ཡུན་རིང་ཐུང་སྐབས་བསྟུན་བཞག་ལ། དེ་ནས་ལག་པའི་སོར་མོ་བཅུ་དྲྭ་མིག་ལྟ་བུ་འོང་བར་བྱས་ནས་མིག་ལ་མ་རེག་པས་བཀབ་སྟེ། ཉི་འོད་མིག་ལ་ཕོག་པ་ལག་མཐིལ་དུ་ཁྲིད་ནས་ཟིམ་བུའི་བལྟས་ཏེ། འཆི་སྲིད་ཆོས་སྐུའི་འོད་གསལ་དང་པོ་ལ་གྲོལ་མ་ནུས་ན། བར་དོ་ལོངས་སྐུའི་འོད་གསལ་རང་སྣང་འདི་ཡིན་ཚུལ་ངེས་པར་ཐག་བཅད་པ་གལ་ཆེ། མཉམ་བཞག་སྐབས་རྣ་བར་ཏིང་ཤག་གི་སྒྲ་ལྟ་བུ་སོགས་གྲགས་འོང་དུས་བར་དོའི་སྐབས་འབྲུག་སྟོང་དུས་གཅིག་ལྡིར་བ་སོགས་འཇིགས་པའི་སྒྲ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་རང་བྱུང་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་སྒྲ་འདི་ངོ་མ་ཤེས་པའི་འཁྲུལ་སྣང་ཡིན་པས་དེ་དུས་ངོ་ཤེས་དགོས་སྙམ་པ་མ་གཏོགས་སྒྲ་དེ་ལ་ཞེན་ན་གེགས་སུ་འགྲོ་བས་གནད་ཆེའོ། །དེ་རྣམས་ངོ་མ་ཤེས། ཤེས་ཀྱང་ཐག་མ་ཆོད། ཆོད་ཀྱང་མ་གོམས་པ་རྣམས་ལ་སྒྲ་འོད་ཟེར་གསུམ་གྱི་འཁྲུལ་པའི་སྣང་བ་ཤར་ཏེ། སྣང་བ་དེ་ཡི་དབང་དུ་སོང་ནས་འཇིགས་དངངས་སྐྲག་པའི་དུས། འོད་རིག་པ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་འཁྲུལ་སྣང་དུ་མ་འཆར་འོང༌། དེ་དུས་རང་སྣང་དུ་ངོ་ཤེས་ན་མ་པང་དུ་བུ་འཇུག་པའམ། འོད་གསལ་མ་བུ་འདྲེས་པའམ། རིག་པ་འོད་ལ་ཞུགས་པ་ཞེས་པའི་དོན་དེ་ཡིན་པས་ད་ལྟ་ངེས་ཤེས་དང་བཅས་པས་ཡང་ཡང་གོམས་ན། རྫོགས་ཆེན་གསང་སྐོར་བར་དོའི་གདམས་པའང་འདི་ལ་འདུའོ། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་གསང་ལམ་ཡར་གྱི་ཟང་ཐལ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད། བར་དོ་དང་པོ་དང་གཉིས་པའི་གྲོལ་ས་འདི་ཡིན་པར་འདུག །དེ་ཕྱིར་དོན་ཤེས་པས་གོམས་པ་དང་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའོ། །དེ་ལ་བཙན་ས་མ་ཟིན་ན་འཁྲུལ་སྣང་གི་འཇིགས་སྐྲག་དང་བཅས། ཅི་ཞིག་ན་བླ་མ་དང་བླ་མས་གདམས་པ་ཡེ་སྲུང་རྒྱལ་པོའི་དམ་ཚིག་སོགས་མ་ཉམས་ཤིང༌། ཉམས་པ་གསོ་སྦྱོང་ཟིན་པ་དག་གིས་ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་དུས་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས། བླ་མ་དང་གདམས་པ་དྲན་ཏེ། རྣམ་གྲོལ་དབུགས་ཆེན་འབྱིན་པའི་ཞིང་བཞི་ནས་རིམ་གྱིས་ལོ་ལྔ་བརྒྱར་སྦྱངས་རྫོགས་སྨིན་གསུམ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། ཤེས་རིག་གི་རྒྱལ་པོ་གཞོན་དུ་དཔའ་བོ་སྟོབས་ལྡན་གྱི་ས་ལ་དབུགས་དབྱུང་བ་ནི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྙིང་ཐིག་གི་ཁྱད་ཆོས་བླ་ན་མེད་པ་ཡིན་ཀྱང༌། ད་ལྟ་སྐྱེ་གནས་བར་དོའི་དུས་འདིར། ངག་གི་རུ་ཤན་ཕྱི་མའི་ལམ་ཞུགས་སྐབས་དང༌། ཐིག་ལེ་གསང་བའི་ཉམས་ལེན་སྐབས་རིགས་དྲུག་གི་གནས་སྦྱངས་ཤིང་སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་སུ་ལ་བཟླ་བའི་ལམ་ཁྱེར་གྱི་མན་ངག་རྣམས་ལ་གོམས་པ་གལ་ཆེ་ཡང༌། ད་དུས་ལུགས་འདིའི་བསྟན་པ་ཉག་ཕྲ་བས་བརྒྱུད་ལྡན་བླ་མའི་མན་ངག་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ལྟ་ཅི། ཐོ་ཕྱི་ཙམ་སྤྲོས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བསྟན་པ་ཡི་གེའི་ལམ་ནས་བཤད་ཤེས་ཀྱང་ཉམས་མྱོང་རྟོགས་པ་ཇི་བཞིན་སྲིད་མཐའ་མ་བཀག་ཙམ་དུ་ཟད་པ་ལ་ཕོངས་ཆེས་པས་ན། ཁྲེགས་ཆོད་དང་ཐོད་རྒལ་ལ་བལྟ་ཚུལ་རག་རིམ་ཙམ་དང༌། གསང་སྐོར་བར་དོའི་གདམས་པ་རང་ཉམས་དང་མཐུན་པར་ཚིག་དོན་གནད་དུ་དྲིལ་ཏེ་བསྟན་པ་ལགས། ལར་ད་དུས་ཕལ་ཆེར་གྱིས་རྩོལ་མེད་ཀ་དག་ཁྲེགས་ཆོད་ཡིན།

རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་བྱར་མེད་ཡིན་པས་དེ་ཁོ་ནས་ཆོག་གོ་སྙམ་པའི་བློས་བྱས་ཡིད་དཔྱོད་ལེ་ལོ་གསུམ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱིས་ཐུན་མོང་ཞི་ལྷག་གི་ཉམས་ཞེན་ནམ། ངེས་ཤེས་ཀྱི་སྒྲིབ་པས་རང་རྒྱུད་འཆིངས་བཞིན། ཐོད་རྒལ་རྩོལ་བཅས་ཡིན་པས་གེགས་དང་གོལ་ས་ཆེ་ཟེར་ནས་དོར་བར་བྱེད་མོད། སྒྲ་ཇི་བཞིན་པའི་ཐོབ་བྱ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རང་བྱུང་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་འདི་ཉིད་རྟོགས་དང་མ་རྟོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཙམ་ལས། སངས་རྒྱས་དང་སེམས་ཅན་ཐ་དད་མེད་པར་ཏིལ་དང་ཏིལ་མར། མན་ཤེལ་དང་རྨ་བྱའི་སྒོ་ངའི་དཔེ་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་པ་དེ་ཉིད་མངོན་སུམ་སྟོན་པར་བྱེད་པའི་མན་ངག་ཀུན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་མས་འཕགས་པ་འོད་གསལ་དབྱིངས་རིག་གཉིས་མེད་བླ་མའི་གདམས་པ་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་དང༌། རང་གི་དད་བརྩོན་ཆེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པར་ཁོ་ན་ལས། གཞན་ཐོས་བསམ་དང་སྡུག་རུས་གང་གིས་མིན་པ། རྒྱལ་བའི་བཀའ། བླ་མའི་ལུང༌། གོང་མའི་རྣམ་ཐར་གང་ལ་དཔྱད་ནའང༌། མཁས་བླུན་ལ་མི་ལྟོས་པར། རང་གི་ཉམས་སུ་བླངས་ན་ཉམས་མྱོང་ཚད་མས་ཤེས་འོང་ཀྱང་གོང་སྨོས་ལྟར་དབུལ་པོའི་ཁྱིམ་གྱི་ནོར་བུའམ། བགྲོད་པའི་ས་ཕྱོགས་ཤར་ནུབ་གོ་ལོག་པ་ལྟ་བུ་རང་གཞན་གང་ལ་བརྟགས་ཀྱང་སེམས་ཤིན་ཏུ་སྐྱོ་བས་མ་བཟོད་ནས་ཐོད་རྒལ་སྒོམ་ལུགས་གཏི་ཐུག་གི་ངག་གིས་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། བསྐྱེད་རྫོགས་གཞུང་གཞན་ལྟར་ན་རྩ་འཁོར་བཞི་དང་ལྔ་སོགས་གསུངས་ཀྱང༌། རང་ལུགས་འདིའི་དབང་དུ་བྱས་ན། འཁོར་ལོ་གསུམ་དང༌། སྙིང་ག་དང༌། སྤྱི་བོའི་འཁོར་ལོ་གཉིས་སུ་གསུངས་པ། ཉོན་རླུང་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང༌། སེམས་དང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གནས། ལམ། སྒོ། རྩལ་སོགས་དབྱེ་ཚུལ། ཁྱད་པར་ཐོད་རྒལ་གྱི་དབྱིངས་དང་སྟོང་སྒྲོན་ལུག་རྒྱུད་ཀྱི་གནས་དང༌། འཆར་སྒོ་དབྱེ་བའི་དོན་ཡིན་ལ། གང་ལྟར་ཡང་ཐུན་མོང་སྔགས་ཀྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ལམ་ནི་དག་རྫོགས་སྨིན་གསུམ་སོགས་རྩོལ་བཅས་ཀྱི་ཐེག་པ་དང༌། འདིར་རྩོལ་མེད་ཨ་ཏི་ལམ་གོང་མའི་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་གཉིས་ཆོས་འཁྲུལ་པའི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད། གཉིས་མེད་སྟོང་ཉིད་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་ནམ། བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའམ། འདུས་མ་ཡེ་བྱས་སམ། འོད་གསལ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་གྲོལ་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་ལམ་དུ་བཞེད་པ་ཡིན་པས་ན། དེའི་ཕྱིར་ཀུན་དང་མཐུན་ལ་ཀུན་ལས་འཕགས་པ་ཡང་གསང་བླ་ན་མེད་པའི་ཁྱད་ཆོས། ཁྲེགས་ཆོད་ལས་ཁྱད་པར་བདུན་གྱིས་འཕགས་པ་ཟུང་འཇུག་ལྷུན་གྲུབ་ཐོད་རྒལ་འདི་ལ་བཞེད་པའི་དོན། རང་གི་ཉམས་མྱོང་དང༌། རྡོ་རྗེ་འཆང་དངོས་ཀྱི་གསུང་གི་བདུད་རྩི་ཐོབ་པ་ལྟར་རང་འདྲར་ཕན་སེམས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་ཅུང་ཟད་སྤྲོས་པ་ལ། དེ་ལ་རིམ་པར་འཆར་གཞི་ནམ་མཁའ་ཉི་ཟླ་མར་མེ་སོགས་རྐྱེན་བྲལ་ལ་བརྟེན་ནས། འཆར་བྱེད་སྒོ་རྒྱངས་ཞག་ཆུའི་སྒྲོན་མས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། རྩ་རྒྱ་མཚོ་གསེར་གྱི་ཉི་མ་ཅན་ལས་གྱེས་པའི་ཀ་ཏི་ཤེལ་གྱི་སྦུ་གུ་ཅན་ལམ་དུ་བྱས་ཏེ་མངོན་སུམ་དབང་པོའི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ཐབས། ལྟ་སྟངས་དང་གཟིགས་སྟངས་སོགས་སྤྱིར་ལས་དང་པོ་པའི་ཆེད་དུ་ཆེ་རགས་ཙམ་ལས་མ་གསུངས་པས་རྩོལ་བཅས་སུ་གྲགས་པ་ཡིན། དོན་ལས་དང་པོ་ལ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་འཆར་སླ་བའི་ཐབས་སུ་གསུངས་པ་ལས་ཐོག་མཐའ་ཀུན་ཏུ་དེ་ལྟ་བུ་ཁོ་ན་མི་དགོས་ཏེ། ཅུང་ཟད་གོམས་ཚེ། ཟངས་རས་སམ། དབུས་ཐེར་སྲབ་བུའམ། རས་དམར་སྨུག་གམ། ནག་པོ། །སྔོན་པོ་གང་རུང་གིས་སྐར་ཁུང་གི་སྒོ་གཡོལ་ལམ། ཡང་ན་རེ་བའི་སྦྲ་ཆུང་ལྟ་བུ། དོན་དཀར་པོ་དང་དམར་པོ། །སེར་པོ་མིན་པའི་གདོང་ཁེབས་སོགས་རྩང་པོ་ཉི་འོད་དང་ཐིག་ལེ་ལུག་རྒྱུད་གསལ་པོར་མཐོང་བ་ཞིག་གམ། ཡང་ན་རང་གྲིབ་མར་འདུག་ལ་གོང་སྨོས་ལྟར་འོད་ཆུང་ངུ་བརྟེན་ཏེ་གཡས་གཡོན་སོགས་གང་རུང་དུ་ཁྲིད་ལ། འདུག་སྟངས་རྐང་པ་བརྐྱངས་པའི་མཐིལ་གཉིས་གཏད་ས་ཡོད་ན་བཟང༌། གང་ལྟར་མགོ་བོ་ནང་དུ་བཀུག་ནས་ལག་པ་གཉིས་ཀྱི་སོར་མོ་བསྣོལ་ལ་ལྟག་པར་འཁྱུད་དེ་བལྟ། དེ་ལ་ཅུང་ཟད་གོམ་ཚེ་འདུག་ཚུལ་སྔ་མ་ལྟར་ལ་མགོ་བོ་སྔས་ལ་ཕབ་སྟེ། ལག་པ་གཉིས་ཁུ་ཚུར་བསྣོལ་ནས་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཕྱག་རྒྱ་སྙིང་གར་བཞག་ལ་བལྟ། དེ་ལའང་ཅུང་ཟད་གོམས་ཚེ་ལུས་པོ་དང་མགོ་བོ་སྔ་མ་ལྟར་ལ་ལག་པ་གཉིས་གཞོག་གཡས་གཡོན་གྱི་ཟུར་བརྐྱངས་ཏེ་བལྟ་བ་དང་གསུམ་པོ་འདི་ཆོས་སྐུའི་འདུག་སྟངས་ཀྱི་ཡན་ལག་གོ །ཡང་སྐབས་སུ་སྣང་བ་དྭངས་བསང་གི་ཆེད་དམ། སྔ་མའི་འདུག་སྟངས་ཀྱིས་སུན་པའམ་མི་བདེ་ཚེ། རྐང་མཐིལ་སྤྲད་པ་སོགས་སྔར་དང་འདྲ་ལ། ལག་པ་གཉིས་སོར་མོ་བསྒོངས་ཏེ་རྒྱབ་ཀྱི་དཔྱི་ཐད་ཕན་ཚུན་གྱི་སར་བཙུགས། ལུས་ལྷོད་ཆགས་པས་སེང་སྐར་རམ། མར་མེ། ཆུའི་སྣོད་ཆེ་ཆུང་གང་རུང་ལ། ཉི་འོད་ཕོག་པའི་ཟེར་སྣ་རྩེར་ཕོག་པར་བྱས་ནས་མགོ་བོ་ཕྱིར་དགྱེ་ལ་མིག་གཡས་གཡོན་གང་བདེར་ཁྲིད་ལ་བལྟ། ཡང་ཉི་མར་བལྟ་ཚེ་གྲིབ་མར་འདུག་ཅིང་ཐོད་པ་དང་སྨིན་མ་ལ་ཉི་འོད་ཕོག་པར་བྱས་ཏེ་ཐུར་དུ་ཁྲིད་པ་སོགས་བྱས་ན་སྣང་བ་འཆར་སླ་ཞིང་བརྟན་པའི་དགོས་པ་ཡོད། ཡང་ན་པུས་མོ་གཉིས་བརྐུམ་ཞིང་གཞོག་གཡས་གཡོན་གང་བདེ་སར་ཕབ་ནས་སྣང་བ་ཁྲིད་དེ་བལྟ། དེ་ལ་ཅུང་གོམས་པ་ཞེས་པ་ནི། ཐིག་ལེ་ལུག་རྒྱུད་སོགས་ཇེ་གསལ་ཇེ་བརྟན་དུ་སོང་ནས་ཐིག་ལེ་ཁ་དོག་དང་བཅས་པ་མཐོང་དུས་སྣང་ཉམས་ཀྱི་ཐོད་རྒལ་དངོས་སུ་མཐོང་བ་ལ་གོམས་པའི་ཚད་ཡིན། ནམ་མཁའ་སོགས་འོད་གང་ལ་བརྟེན་ཀྱང་ཐིག་ཕྲན་ལུགས་རྒྱུད་ཁྲ་ཤིག་ཤིག་གིས་ཁེབ་ཅིང་གཡོ་འགུལ་ཆེར་མེད་དུ་འབྱུང་དུས། ལུག་རྒྱུད་ཕལ་ཆེར་རྩེ་མོ་གྱེན་བསྟན་ཁོ་ན་དང༌། གྱེན་བསྒྲེངས་ཞེས་པ་ཀ་བ་བཙུགས་པ་ལྟ་བུས་ཁྲ་ཤར་ཅན་ཁོ་ནའམ། ཁ་དོག་ཆེར་མི་མངོན་པའི་སྣ་ཚོགས་སོགས་དང༌། སྐབས་རེར་འཕྲེད་དུ་ཡོད་པ་ལ་རྩིབས་ཤར་དུ་འདོད། སྐབས་རེར་རེ་ལྡེ་ཞེས་པ་ཟང་རས་ནག་པོའི་ཡོལ་བ་ལྟ་བུ་འཕྲེད་དམ་མ་ངེས་པའི་ཚུལ་དུ་འོང༌། གཞན་གཞུང་རྣམས་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་ལས་སྨོས་མ་དགོས་སོ། །དེ་དུས་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་ལས་གོང་འཕེལ་གྱི་ཉམས་སྐྱེ་བ་དང་ཉེ་བ་ཡིན་འདུག །ཚད་ཕེབས་སྟོང་སྒྲོན་གཅིག་ཆེར་རྒྱས་པའི་ནང་དུ་ལྔ་ཚོམ་ཤར་བའམ། ཕྱོགས་བཞི་དབུས་ལྔར་རེས་འགའ་མིན་པར་ནམ་བལྟས་སྐབས་ཡོད་པའི་ལྔ་ཚོམ་མང་པོ་ཇེ་མང་དུ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ནས། བརྒྱ་མན་ཆད་ཀྱིས་སྣང་ཡུལ་རི་བྲག་སོགས་བསྒྲིབ་ནུས་པའི་བར་རྒྱས་ཏེ། ལུག་རྒྱུད་ཐིག་ལེ་སྟོང་སྒྲོན་དེ་དབྱིངས་ལ་ཐིམ་རིམ་བཞིན་ནང་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་བྱེད་ལས། བློ་དང་ཆོས་དང་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཟད་དེ། གཞོམ་མེད་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་མངོན་དུ་བྱས་ཚེ་ཟད་པ་ཞེས། རང་དོན་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུར་གྲོལ་བའོ། །སླར་གཞན་དོན་དུ་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་རྒྱ་རལ་པའི་ཐ་སྙད་འགྲོ་བ་གང་ལ་གང་འདུལ་གྱིས་སྤྲུལ་པ་བསམ་མི་ཁྱབ་པས་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་མ་སྟོངས་ཀྱི་བར་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པའོ། །རབ་ཀྱིས་དད་བརྩོན་ལྡན་པས་ལྷུན་གྲུབ་ལུས་སྦུབས་ཀྱི་མ་རིག་པའི་རྩ་ཅི་ཙམ་དྭངས་རིམ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་རྩ་རྒྱས་རིམ་ལྟར་སྣང་བའི་དབྱིངས་ཐིག་ཇེ་མཐོར། སྨིན་མཚམས་ནས་ཕྲལ་དུས་རྣ་བ་གཉིས་དང་ལྟག་པའི་བདུད་སྒོ་རྣམས་ནས་ཆུ་བུར་མིག་གིས་མཐོང་བ་མིན་པའི་དང་པོ་འོད་ཀོར་དཀར་པོ་ནས་རིམ་པར་ཐིག་ལེ་སྟོང་སྒྲོན་ནམ། ཐིག་ཕྲན་རྣམས་མངོན་ཚེ། རང་ལུས་ཡོད་མེད་དེར་འཛིན་ཆེར་མེད། དབུ་མའི་འོད་རྩ་དྭངས་པའི་སྔ་ལྟས་དབྱིངས་ཐིག་རྣམས་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོར་མངོན་འོང་དུས་སྣང་ཉམས་ཇི་བཞིན་པ་ཚད་ལ་ཕེབས་ཉེ་བ་ཡིན་པས་བརྩོན་འགྲུས་རང་ཤུགས་ཀྱིས་ཇེ་ཆེར་འབྱུང་ཡང༌། རྣམ་གཡེང་ཐམས་ཅད་སྤངས་ནས་བརྩོན་པའི་དུས་ཡིན་པར་ཤེས་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་ཤེས་ཉམས་སམ་རླུང་གདངས་དང༌། འོད་རྩ་དྭངས་སྟོབས་ཀྱིས་རིག་གདངས་སམ། སྣང་ཉམས་ཚད་ཕེབས་སྒྲ་ཇི་བཞིན་པ་བཅས་གབ་པ་མངོན་ཕྱུང་དུ་བསྟན་པའོ།

།དེ་ལྟ་བུའི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་བསྐྱར་གྱིས་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་ཐབས་ནི། ཉིན་མཚན་འོད་གསལ་གྱི་བོགས་འདོན་ཐབས་ལ། ཉི་མའི་མདངས་འོད་སོགས། མར་མེ་ལ་ཡུན་རིང་བལྟས་ནས་སྐབས་སུ་མིག་བཙུམ་སྟེ་སྡོད་ཚེ། ལུ་གུ་རྒྱུད་ཕྲ་ལ་ཆུང་བ་ནག་པོ་འམ་སྐྱ་ལང་ལོང་མཐོང་བ་དེ་རང་ཡལ་དུ་མ་སོང་བར་དེར་འཛིན་གྱི་ཞེན་པ་མེད་པར་ཤེས་པ་གཏད། ཡང་གོང་བསྟན་བཞིན་སེང་དཀར་སོགས་ཀྱི་འོད་ལ་ཐིག་ལེ་སྟོང་སྒྲོན་ཇེ་མངོན་ཁ་དོག་བཅས་མཐོང་དུས། དབྱིངས་གདངས་དང་ལུག་རྒྱུད་འཐོར་ནས་རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་ཅན་དང༌། ཐིག་ཕྲན་དཀར་པོ་འདུ་འཐོར་དྲྭ་བ་དྲྭ་ཕྱེད་སོགས་ཀྱི་སྣང་བས་རྟེན་ཡུལ་ཁེབས་འོང་དུས། སྣང་ཡུལ་རང་ཁམས་དང་མཐུན་པའི་ཡངས་སར་གཏད་དེ་ཉམས་སུ་ལེན། དེ་དུས་རྒྱུད་ལས། སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཐིག་ལེ་རུ། །ཤར་ནས་ཁྲིག་གེར་སྡོད་པའི་དུས། །མཆོག་ཏུ་གོམས་པའི་ཚད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དུས་དེར་ངེས་པ་སླེབས་པར་ཡིན་པས། ད་དུང་ཐང་ལྷོད་མེད་པར་ཉམས་སུ་བླངས་ན། རིམ་པར་མཐོང་ཡུལ་གྱི་རི་སོགས་གང་ལ་བལྟས་ཀྱང་དེ་ལྟར་སྣང་བས་ཁེབས་ནུས་ཚེ། རབ་ཏུ་གོམས་པའི་ཚད་ཉིན་སྣང་གི་སྐབས་སོ། །མཚན་མོ་མུན་ནག་ནང་དུ་བལྟས་ཚེ། ཐིག་ལེའམ་ལུག་རྒྱུད་འལ་འོལ་ཙམ་ཡུན་དུ་མི་གནས་པར་ཡལ་འགྲོ་བ་དང༌། ཐོ་རངས་གཉིད་སད་མ་ཐག་མུན་ནང་མིག་རང་སོར་བཞག་སྟེ་བལྟས་ན་མཚན་མོའི་དུས་ལྟར་ཐིག་ལེ་ལུག་རྒྱུད་མཐོང་འོང་ཚེ་དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་དུ་ཐག་བཅད་ལ་མཚན་མོ་ལའང་དེ་ལྟར་གལ་ཆེའོ། །གོམས་རིམ་དང་མཐུན་པའི་ཇེ་གསལ་ལ་འོང་དུས་དེ་ལ་ཤེས་པ་གཏད་དེ་ཡུན་བསྲིངས་ནུས་ན། མུན་ཁང་འབད་རྩོལ་ངལ་དུབ་ལ་བརྟེན་པའི་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་མཐོང་བ་ལས་འདི་ཁོ་ནས་ཆོད་ཆེ། དེ་ལྟར་ཉིན་མཚན་འདྲ་བར་སྐྱིལ་ཀྲུང་དྲང་པོར་མངོན་བྱང་འདུག་སྟངས་སོགས་གང་བདེ་བྱས་ནས་སྤྲོ་སེམས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་དང་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པས་སྲོག་བཟུང་ངོ༌། །དེ་བོགས་འདོན་བྱེད་མར་མེའི་སྣང་བ་ལ་ཐུན་རིང་ངེས་རེ་བལྟ་ལ། དེ་མ་ཐག་གོས་ཀྱིས་མགོ་བཏུམས་ནས་མིག་བཙུམ་པའམ། རང་སོར་བཞག་ན་རིམ་གྱིས་མར་མེའི་རྟེན་དང་ཧ་ལམ་འདྲ་བའི་སྣང་བ་ཤར་འོང༌། དེ་སྐབས་ཉལ་ཏེ་མིག་བཙུམ་པའམ། མགོ་རུམ་དུ་བཅུག་སྐབས། ཁྲེགས་ཆོད་ལ་གོམས་པ་ཆེར་སོང་བ་རྣམས་ལ་མུན་སྣང་རང་རྒྱུད་པ་མིན་པའི་སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་གྱི་འོད་གསལ་ཁོར་ཡུག་ཏུ་འགྲོ་བའི་སྔ་ལྟས་ལྟ་བུ་ཐོག་མའི་ཐོག་མར་རང་བྱུང་ཁྲེགས་ཆོད་སྟོང་པའི་འོད་གསལ་ཕྱོགས་ཙམ་མཐོང་བ་དང༌། ལུག་རྒྱུད་ནས་རིམ་པར་ཇེ་ཆེར་རྒྱས་འོང༌། དེའི་ངང་དུ་ཞེན་མེད་ལྷོད་ཆགས་སུ་བསྐྱངས་པས་གཉིད་ཐིམ་འགྲོ་ཁར་སྣང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་ཁམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་འོང་མི་འོང་ཡོད་པས་མི་ངེས་ཀྱང༌། གང་ལྟར་ཉེར་ཐོབ་འོད་གསལ་དུ་བཞེངས་པ་ཞེས་ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བའི་འོད་གསལ་ཉིན་པར་ལས་ཀྱང་ཆེས་གསལ་ལ་བརྟན་པ་འོང༌། འདི་དུས་ལ་ལ་དག་གི་ཉིན་པར་མི་མཐོང་བའི་གོང་འཕེལ་དང༌། ཚད་ཕེབས་ཀྱི་སྣང་བ་མཐོང་བའང་ཡོད་དོ། །ཉིན་པར་ཐོད་རྒལ་རང་གཞུང་རྣམས་ནས་གསུངས་ལྟར། བྱ་བ་དགུ་ཕྲུགས་སམ་ཁྱད་པར་ངག་གི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ཏེ། གོང་སྨྲས་ལྟར་གྲིམ་ལྷོད་རན་པས་ཉམས་སུ་བླངས་པ་རྣམས་ལ་རེས་འགའ་འོང༌། རེས་འགའ་མི་འོང་བ་ནི་ཞེན་འཛིན་ཡོད་པའི་ཉམས་ཀྱི་རྟགས་ཡིན་པར་འདུག །ཇེ་བརྟན་ཇེ་གསལ་རྒྱུན་དུ་འོང་སྐབས་ད་དུང་ཡང་ཡང་ཉམས་ལེན་གོང་འཕེལ་དུ་བརྩོན་ན་ཐོད་རྒལ་སྣང་བའི་འོད་གསལ་ཁོར་ཡུག་ཏུ་སོང་སྟེ། ཚད་ཕེབས་ཟད་པ་ལ་ཉེ་བ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་ན། བཀའ་གཏེར་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པར་རྟེན་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་དུ་གྲགས་པ། དཀར་ཁྲིད་ཉི་མ། སེར་ཁྲིད་ཟླ་བ། དམར་ཁྲིད་མར་མེ། ནག་ཁྲིད་མུན་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས། སྐུ་བཞིའི་རྟེན་གྱི་ཉམས་ལེན་སྤྲོས་མེད་ཅིག་ཆོད་འདི་ཙམ་ལ་འདུའོ། །འདི་དག་གི་ལྡོག་ཆ་ཙམ་ལ་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ། ཉམས་གོང་འཕེལ་བཏགས་འདུག་ཀྱང༌། དབང་པོ་རྣོན་པོ་རྒྱུའི་སྟོབས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་དུས་ཟད་པའི་སར་སླེབ་པ་དང༌། གོང་འཕེལ་དུས་ཟད་པ་དང༌། ཚད་ཕེབས་རྫོགས་ཏེ་ཟད་པ་སོགས་མ་ངེས་པ་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པ་དང༌། ཚུལ་མཐོང་ཀྱང་མི་ངེས་པས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ཁས་འཆའ་མི་ཤེས་པ་ནི་ངེས་པའོ། །དོན་བལྟ་བྱ་ལྟ་བྱེད་བལྟ་ཡུལ་གྱི་མཁན་པོ་སོགས་ཐ་དད་མ་ཡིན་གཉིས་སུ་མེད་ཅིང་བྱར་མེད་པ་ཡེ་ནས་དབྱིངས་ཡེ་དབྱེར་མེད་ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེ་སྐུ་གསུམ་རང་ཆས་ཡིན་ཚུལ་དཔེར་བཅས། བསྟན་པའི་ཐོག་ཏུ་ཐག་བཅད་ཅིང༌། གདིང་དང་ལྡན་པ་ནི་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་མདོ་ཆིངས་སུ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག །ཕྱི་རྟགས་དེ་དག་གི་རྟགས་ཡིག་དང་ཚད་ཡིག་བཀའ་གཏེར་རྣམས་ནས་མང་དུ་གསུངས་ནའང༌། འཕེལ་འགྲིབ་ཉམས་ཀྱི་རྟགས། བར་ཆད་བདུད་ཀྱི་རྟགས། མི་འགྱུར་བ་གསང་བའི་རྟགས་གསུམ་ལ་འདུ། འཕེལ་འགྲིབ་ཉམས་ཀྱི་རྟགས་ནི། ཁྲེགས་ཆོད་ཐོད་རྒལ་གཉིས་ཀར་འཛིན་ཞེན་ཅན་བདེ་སྡུག་རེ་དོགས་ཆགས་སྡང་གི་སྙེམས་དང་བཅས་ཏེ་འགྱུར་བ་ཅན་དེ་ལ་ཞེན་ན་གོལ་ས་ཆེ། བར་ཆད་བདུད་རྟགས་ཀྱང་གོང་བསྟན་ཤེར་ཕྱིན་ལམ་ལྔ་རིམ་པར་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་དབྱེ་བའི་རྣམ་གྲངས་དང༌། ཕྱག་ཆེན་རྣལ་འབྱོར་བཞི་རིམ་ཀྱང་དེ་མཚུངས་དབྱེ་བ་གཉིས་ནས་སྤྱིར་བཏང་ཡང་ཡང་གསུངས་པའི་ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་ས་མཚམས་སོ་སོའི་རྟགས་དང་མཚན་ཉིད་གསལ་པོར་གསུངས་པའི་གནད་རྣམས་གལ་ཆེ། འདི་སྐབས་རྫོགས་ཆེན་པས་ངན་རྐྱེན་ཁྱག་ཀྱང་བཟང་རྐྱེན་མི་ཁྱག་ཟེར་དཔེ་བཟང་པོར་རློམ་པའི་ཉམས་དང་རྨི་ལམ་དངོས་སྣང་གང་བྱུང་དེར་འཛིན་གྱི་རློམས་སེམས་ཅན་དེ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བཀའ་གཏེར་རྣམས་དང་གོང་བསྟན་སོགས་སེལ་བྱེད་ཀྱི་གདམས་ངག་དང་བཅས་ཡོད་པ་དེར་གཟིགས་མཛོད།

མི་འགྱུར་བ་གསང་བའི་རྟགས་ནི། དོན་ཕྱི་རྟགས་ཁོ་ན་ལ་མི་ལྟོས། ནང་རྟགས་སྐྱོ་ཤས་དང་ངེས་འབྱུང་བྱམས་སྙིང་རྗེ་སོགས་བཅོས་མིན་ཤུགས་འབྱུང་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་ལས་འདས་པའི་རྟོགས་པ་རྒྱུན་ཆགས་དང༌། བླ་མ་ལའང་གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་ཙམ་ལས། སྐྱོན་ཀུན་ཟད། ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཅན་དངོས་སུ་མཐོང་ཞིང༌། བྱ་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་བླ་མའི་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་བ་དང༌། དངོས་བརྒྱུད་ནས་སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་སྡང་བར་མ་གསུམ་བཏང་སྙོམས་ཀྱི་བློས་སྙོམས་པར་བྱས་ཏེ་ཕན་བདེ་ལ་སྦྱར་འདོད་ཤུགས་ཀྱིས་བྱུང་ནས་ཚེ་འདིའི་ཞེན་པ་དང་འཁོར་བའི་བྱ་བ་ནང་ནས་ངེས་པར་ཐོངས་བ་ཞིག་མེད་ན། ཕྱི་རྟགས་གཅིག་པུ་ལ་རློམ་པས་མི་འོང༌། གསང་རྟགས་བཟང་ངན་རྟོག་པས་ཕན་གནོད་བྲལ་ཞིང་ལུང་མ་བསྟན་དུ་མ་ཤོར་བས། ཉིན་པར་མཉམ་རྗེས་ཁོར་ཡུག་དང༌། མཚན་མོ་ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་གང་ལ་གོམས་པའི་སྣང་བ་ཁོར་ཡུག་ཏུ་ཟིན་པ་བྱུང་ན་ཉམས་ལེན་ལམ་དུ་ལྷོངས་པའི་རྟགས་ཡིན། དེ་རྣམས་ལས་ལྡོག་ན་བོགས་འདོན་འདི་ལྟར་བྱ་དགོས། དུས་བཞི་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་སོགས་སྤྲོས་བཅས་སྤྲོས་མེད་རང་ཁམས་དང་མཐུན་པའི་ལམ་ཁྱེར་བྱ་ཞིང༌། གནས་དབེན་པ་བརྟེན། ཉམས་ལེན་ཐུན་དུ་བཅད། ལྟོ་རན་ཚོད་ཚད་གཅིག་ཏུ་བྱ། གཉིད་སྲང་ལ་གཞལ་ཞེས་པ་ཉལ་ཚོད་དང་གཉིད་ཚོད་གཅིག་ཏུ་བྱ་ཞིང༌། བཟླས་བརྗོད་སོགས་ངལ་དུབ་ཀྱི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་སྤང་བ་གལ་ཆེ་སྟེ། རྫོགས་ཆེན་ཁྲིད་རིམ་རྣམས་དང༌། རྗེ་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་རྒྱུན་ཡང་དེ་ལྟར་ལགས། དེ་ལྟར་ཕྱི་ནང་གི་རྟགས་མཚན་འཛོམ་ནའང༌། ང་རྒྱལ་དང་རློམས་སེམས་སྤང་པའི་ཐབས་ཚུལ་ལ་མ་འབད་ན་སླར་ལྡོག་ཉེན་ཡོད་པ་ནི། རྣལ་འབྱོར་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀྱི་གསུངས་དང༌། རྗེས་དཔག་གི་བློས་དཔྱད་ནའང་ཇི་སྙེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་མ་བྱས་ཀྱི་བར་དུ། རྟག་གུས་ཀྱི་སྦྱོར་བས་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ལམ་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱ་དགོས་པ་ལགས། གོང་གི་ཕྱི་ནང་གི་རྟགས་ཚད་ཉིན་མཚན་གྱི་འོད་གསལ་སོགས་ཀྱི་སྣེ་ཟིན་ནས། ལེ་ལོ་གསུམ་བབ་ཀྱིས་ཞི་ཞིང་བརྩོན་འགྲུས་གསུམ་རང་ཤུགས་ཀྱིས་གོང་དུ་འཕེལ་ནས་གཉིད་ཀྱང་རབ་འོད་གསལ་ཁོར་ཡུག །མིན་ཀྱང་ཇེ་ཆུང་ཇེ་སྲབ་ཏུ་མི་འགྲོ་བའི་ཐབས་མེད། གཞན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་གྲངས་མང་བ་བཀའ་གཏེར་བསྟན་བཅོས་མ་དྲོས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་བཞུགས་པའི་ནང་ནས། བཅུ་བདུན་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་གསལ་བར་བསྟན་ཅིང་བཀྲལ་བ་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པའི་མཛོད་ཆེན་པོ་བདུན། ངལ་བསོ་སྐོར་གསུམ། རང་གྲོལ་སྐོར་གསུམ་སོགས་བཀའ་མ་དང༌། གཏེར་ཕྱོགས་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག །མཁའ་འགྲོ་ཡང་ཏིག །བི་མའི་སྙིང་ཐིག །བླ་མ་ཡང་ཏིག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། ཟབ་མོ་ཡང་ཏིག །བྱང་གཏེར་ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་ཀ་དག་རང་བྱུང་རང་ཤར་སོགས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་ལ་གྲངས་མང་བ་དང༌། གཏེར་གསར་ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་གོང་འོག་་་་་་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར། མཆན། དགའ་རབ་སྙིང་ཐིག །མན་ངག་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་ནམ་ཉི་མའི་འཁོར་ལོ། ཤིན་ཏུ་ཡང་ཟབ་པདྨ་སྙིང་ཐིག །བཻ་རོ་སྙིང་ཐིག་སོགས་ཁམས་དབུས་ཀྱི་གཏེར་སྟོན་ཚད་མ་མང་པོའི་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་མང་དུ་བཞུགས་པའི་རྫོགས་ཆེན་ཡང་གསང་བླ་ན་མེད་པའི་སྐོར་ཁོ་ནར་བཞུགས་པ་རྣམས་དང༌། རང་ལུགས་ཁམས་དབུས་མཁས་གྲུབ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གནང་བའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་རྒྱས་བསྡུས་རྣམས་ལ་གཟིགས་མཛོད། སྐབས་སུ་བབ་པ་འདི་ནི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པ་ནས་ཨ་ཏི་མན་ཆད་གང་ཟག་ཤེས་རབ་ཞན་ཅིང་གོ་བ་མེད་པ་རྣམས་ལ། ལམ་རྩོལ་བཅས་དང་རྩོལ་མེད་འབྲས་བུ་ཐོབ་མྱུར་བུལ་སོགས་ཀྱི་སྣང་བ་སྟོན་བྱེད་སྲིན་བུ་མེ་ཁྱེར་གྱི་འོད་ཙམ་བསྟན་པ་ལགས། ཤེར་ཕྱིན་ལམ་ལྔ་དང་ལྟོ་སྦྱར་ཚུལ་ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་བྲལ་གླིང་པའི་གསུངས་ཇི་བཞིན་དང༌། རྣལ་འབྱོར་བཞི་རིམ་བྱ་བྲལ་བ་བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ་ཀྱི་གནང་བའི་མན་ངག་ཟབ་དོན་སྙིང་པོའི་ཚིག་སྣ་ཕལ་ཆེར་ཅུང་ཟད་བསྟུངས་ཏེ་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་དགུར་དབྱེ་བའི་དོན། རང་ལུགས་ལྟར་ན་སྣང་བ་ཡུལ་གྱི་བློ་ཅན་ནམ། གང་ཟག་རིམ་གྱིས་པ་སོགས་གང་ཟག་གིས་ལམ་གྱི་སྙིང་པོ་ད་ལྟ་དཔེའི་བླ་མ། མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་ཐུགས་རྒྱུད་བཟུང་ཞིང༌། དོན་ཅི་མཛད་ཁྱད་ཤེས་བློ་གཏད་ལིང་བསྐྱུར་གྱི་ལམ་ཁྱེར་དྭངས་འདོད་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་རྟག་བརྟན་འཕོ་འགྱུར་མེད་པ་དང་ལྡན་པའི། རིག་པ་རང་སྣང་གི་བློ་ཅན་དག་གིས་ལམ་ཁྱེར་གྱི་ཉེར་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས། དོན་གྱི་བླ་མའི་རང་ཞལ་ལོ་ཟླ་ཙམ་གྱིས་མཇལ་ཏེ་བཅུ་དྲུག་པ་ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་ས་མཆོག་མངོན་དུ་བྱ་བ་ནི་ངེས་པའོ། །སྣང་བ་ཡུལ་གྱི་བློ་ཅན་ནམ་ས་ལམ་རིམ་གྱིས་པས་ཐུན་མོང་ཞི་ལྷག་ནས། བླ་མས་མན་ངག་མཛུབ་བཙུག་གི་ཚུལ་དུ་མཐོང་ལམ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བདེན་པ་ལྟ་བ་ཅིག་ཅར་དུ་ངོ་སྤྲོད། སྒོམ་སྤྱོད་གཉིས་ཞར་བྱུང་དུ་གསུངས་པའི་ནང་ནས། སྤྱོད་པའང་གོང་བཤད་ཐེག་རིམ་སོ་སོར་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གིས་མདོ་ཙམ་བསྟན་པ་ནི་ཆོས་སྤྱིའི་སྤྱོད་པ་དང༌། རང་ལུགས་ལའང་ལྟ་ཕྱོགས་སུ་སྤྱོད་པ་མ་ཤོར་བ་གཙོ་བོར་ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་ས་མཚམས་སོ་སོའི་ནོར་ཤོར་གོལ་འཕྲང་བསལ་ཏེ། ཡང་དག་པའི་ལམ་ལ་རིམ་གྱིས་དཀྲི་བའི་སྤྱོད་པ་གཙོ་བོར་བྱ་དགོས་པ་ནི། སྙིང་པོ་དོན་ལེན་པའི་རྒྱུད་ལས། དཔེར་ན་བྱིས་པ་བཙས་མ་ཐག །ནུ་ཞོ་ལ་སོགས་རིམ་བསླབ་སྟེ། །ཕྱི་ནས་སྲ་བ་འབྲས་ཆན་སོགས། །མང་པོ་ཟོས་ན་སྟོབས་འཕེལ་འགྱུར། །དེ་བཞིན་ང་ཡི་སྲས་རྣམས་ལ། །འདུལ་བ་མདོ་སྡེ་མངོན་པ་སོགས། །བསྟན་པའི་རྗེས་ལ་མན་ངག་འདི། །བསྟན་ན་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་འཐོབ། །ཞེས་པའི་དོན་ཐོས་བསམ་ལ་དགའ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀུན་སློང་བསམ་པ་བཟང་པོར་བསླབ་ནས། སྦྱོར་བ་གོ་མྱོང་རྟོགས་གསུམ་ཁ་ནང་བསྐོར་རང་རྒྱུད་ལ་ཕན་ངེས་སུ་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ། མྱོང་གོམས་དང་ལྡན་པའི་བཅུད་ལྡན་གྱི་བླ་མས་ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་ས་མཚམས་དབྱེ་ཞིང་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པ་ངོ་སྤྲད་དུས་སུ་བབ་པ་ལ་དམར་བཅིངས་སུ་ཐེབ་པར་སྤྲད་དགོས། ད་དུས་སྙིགས་མའི་དབང་གིས་བླ་མ་མཚན་ལྡན་བཞུགས་རུང་སློབ་མས་གོ་ལོ་ཐོས་ལོ་ཙམ་གྱིས་རང་མགོ་གཡོགས་ཤིང༌། གཞན་དག་ལམ་ནེམ་ནུར་ཅན་དུ་དཀྲི་བ་མང་འདུག་པས། རང་གཞན་གང་ལ་བསམ་ནའང་ཡ་ང་བ་དང༌། བག་གྲང་བ་ལས་མི་འདུག་ཀྱང་ཁོ་བོ་ནི་སྐྱེས་སྦྱངས་ཞན་ཅིང་གོ་ས་དམན་པའི་གཅམ་བུ་རང་འདྲས་དངོས་སུ་བྱ་ཐབས་ནི་བྲལ། འདི་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་རང་གི་དྲན་པའི་གསོས་འདེབས་ཀྱི་ཆེད་དང༌། གཞན་ལམ་འདིར་འཇུག་འདོད་ཕྱི་རབས་བློ་དམན་རྣམས་ལ་ཅུང་ཙམ་རེ་ཕན་ནམ་སྙམ་པ་མ་གཏོགས་གྲགས་སྙན་རེ་བ་སོགས་ཀྱི་དུག་དང་མ་འདྲེས་ངེས་པའོ། །ད་ལྟར་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་མང་པོ་སངས་རྒྱས་གྲངས་མེད་མངོན་པར་བསྟེན་ནས་བསྙེན་བཀུར་དང་སྨོན་ལམ་གྲངས་མེད་བརྗོད་དུ་མེད་པ་བྱས་པའི་མཐུ་ལས། སྐལ་བཟང་ཡང་རབ་ཀྱི་འཇུག་ངོག །རྡོ་རྗེ་བླ་མ་བཅུད་ལྡན་གྱི་དྲུང་དུ་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པའི་ལམ་ཁྱེར་གང་ལའང་གཞན་ལ་རེ་ལྟོས་མི་དགོས་པར་ཐག་བཅད་དེ། བླ་མས་འདི་ལྟར་གྱིས་ཞེས་པའི་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་ན། རབ་ལོ་གཅིག་གམ་གསུམ། འབྲིང་ལོ་གསུམ་མམ་བདུན། ཐ་མ་ཡང་ལོ་བདུན་ནམ་བཅུ་གཉིས་ནས་སངས་རྒྱས་ས་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་ལམ་བཟང་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་མྱུར་ལམ་ཟབ་མོའི་ཆོས་དང་བླ་མར་འཕྲད་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་སྐབས་འདིར། རབ་ཀྱི་རབ་གཤེགས་ཚུལ་མ་རིག་མིང་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཐུན་མོང་རྣམས་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་འོད་ལུས་དང་རྡུལ་ཕྲན་དུ་དེངས་ནས་མཐའ་གཉིས་ལས་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོར་འགྱུར་ནུས་པ། འབྲིང་གངས་ཀྱི་སེངྒེ་དང༌། བས་མཐའི་རི་དྭགས། གྲོང་གི་ཁྱི་འཁྱམས། བྱིས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། སྐྱེ་འཆི་དང་རེ་དོགས་ཀྱི་རྟོག་པ་ནང་ནས་ཟད་དེ། ན་དགའ་འཆི་བྲོད་ཀྱི་གདིང་བཞི་དྲོད་ཚད་དང་ལྡན་པ། ཐ་ནའང་འཆི་ཁ་གཞན་ལ་རེ་མི་དགོས་པའི་རང་སྐྱ་ཐུབ་ངེས་ཞིག་ཅི་ནས་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་མ་རྟོགས་སེམས་ཅན། ལོག་རྟོག་མུ་སྟེགས་ནས་ཐེག་པ་རིམ་དགུ་དང༌། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་སྡེ་ཀློང་སྡཻ། མན་ངག་སྡེ་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཞར་ལ་ཚང་བའི་གསང་སྐོར་རྣམས་དབང་རབ་ཅིག་ཅར་བ་མ་གཏོགས་ལྟ་སྤྱོད་ཟུང་འཇུག །ལྟ་བ་ལུང་རིག་དང༌། སྒོམ་པ་ཉམས་མྱོང་དང༌། སྤྱོད་པ་དུས་ཚོད་དང་འབྲེལ་བ་གསུམ་གལ་ཆེ། བླ་མ་དམ་པའི་གདམས་པ། ལོ་ཟླའི་གྲངས་ལ་མི་ལྟོས་པར་མཉམ་འགྲོགས་ཀྱི་བདུད་དུ་མ་ཤོར་བས་མཉེས་པ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟེན་ཏེ་རང་རྒྱུད་གྲོལ་སྨིན་གྱི་ལམ་རང་སྐྱ་ཐུབ་པའི་དྲན་གསོས་ཕྱག་རྫོགས་ཤེར་ཕྱིན་བཅས་ཀྱི་ལྟ་སྤྱོད་འབྲས་བུ་རིམ་པར་མངོན་དུ་གྱུར་ཚུལ། ཡང་གསང་བླ་མེད་ཀ་དག་ཁྲེགས་ཆོད། ལྷུན་གྲུབ་ཐོད་རྒལ། ཟུང་འཇུག་ལམ་ཁྱེར་བཅས་སྙན་ཆོས་མཛེས་ཆོས། རྟོག་གེའི་ཚིག་གི་སྤུ་རིས་ཀྱི་དགག་བཞག་རྣམས་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་ནས། གོ་སླ་ཐབས་མི་ནག་གི་གྲོང་ཚིག་ལྟ་བུར་བྲིས་པའི་ཡི་གེ་འདི་མཐོང་ནས་དད་པའི་ངེས་ཤེས་ཀྱིས་དང་དུ་ལེན་པ་དང༌། འགལ་འདུ་ལོག་ལྟ་ཕྱོགས་ལྷུང་ཟུར་ཟ་སྡང་སེམས་ཅན་གང་དག་རྒྱུད་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གཉིས་འབད་མེད་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ཏེ། ལོ་ཟླ་ཙམ་མམ་སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་སངས་རྒྱས་ནས་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །ཨེ་མ། སྐྱེ་སྔོན་རྣམ་དཀར་འདུ་བྱེད་རྐྱེན་ཁར་དུ་མ་ཤོར། །སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ཚང་བའི་སྨོན་འདུན་གྱི་འབྲས་བུ། །ཕ་མ་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་བུ་རྒྱུད་དུ་སྐྱེས་ནས། །བགྲང་བྱ་བཅུ་གཉིས་ལོན་ཚེ་བཤེས་གཉེན་གྱི་ཞབས་ཟིན། །ལམ་བཟང་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཐེག་པ་དང་འཕྲད་དེ། །དལ་འབྱཽར་སྙིང་པོ་ལེན་འདོད་སྐྱོ་ཤས་ཀྱི་བསྐུལ་མ། །ཚེ་འདིའི་བྱ་བྱེད་མི་རྟག་བསླུ་བྲིད་དུ་ཤེས་ཀྱང༌། །བྱེད་མྱོང་དཀར་ནག་འདྲེས་མའི་ལས་དབང་དེ་བཙན་པས། །ཚེ་འདིར་ཞེན་ལོག་འཁོར་བའི་རྩ་བ་ནི་མ་ཆོད། །ཕ་མཆོག་བླ་མའི་བཀའ་ལུང་སྤྱི་བོ་རུ་བཅིངས་ཏེ། །ལོ་ངོ་ཉེར་བརྒྱད་ནས་བཟུང་ཆོས་བཤད་དང་དབང་བསྐུར། །ཟ་འདོད་རྙེད་ཚོལ་མིན་ངེས་དོན་གཉེར་གྱིས་འབད་ཀྱང༌། །ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་གཏན་དབབ་གོ་མྱོང་ཅན་དཀོན་ན། །བསྐྱེད་རྫོགས་རྫོགས་ཆེན་ཇི་བཞིན་ཁྲིད་མཁན་དང་ཁྲིད་ཡུལ། །གང་ལ་བརྟགས་ཀྱང་དེ་འདྲ་ཙམ་ལས་ནི་མི་འདུག །སོ་གཉིས་ལོ་ལ་སྔོན་སྨོན་སྐལ་བཟང་གི་འབྲས་བུ། །རིག་འཛིན་མཆོག་གི་རྗེས་ཆགས་རྡོ་རྗེ་ཡི་རོལ་མོས། །འོད་གསལ་རྫོགས་ཆེན་གཞི་ལམ་འབྲས་བཅས་ཀྱི་གོ་བ། །ཐོ་རངས་དང་པོའི་སྣང་བ་ཙམ་ངེས་ཤེས་ཞིག་རྙེད་མཐུས། །རིས་མེད་བསྟན་འགྲོར་ལྷག་བསམ་གོང་འཕེལ་དུ་མངོན་བྱུང༌། །ཁྱད་པར་ཕྱག་རྫོགས་བསྟན་པ་ཉག་ཕྲ་ལ་བསམ་ཚེ། །བླུན་གཏམ་ཅལ་ཅོལ་ཐོས་ཆུང་ལས་གསར་ལ་ཕན་ཆེད། །རྣམ་གསུམ་ལྷག་བློ་དཀར་པོའི་ཀུན་སློང་གིས་འཕང་སྟེ། །མདོ་སྔགས་ཕྱག་རྫོགས་སྔར་བྱོན་དམ་པ་ཡི་ཕྱག་རྗེས། །གང་ཕན་ཁོལ་ཕྱུང་ཕྱོགས་བསྡུས་ཉམས་ཁྲིད་དུ་བྱས་འདིར། །མ་ཤེས་འགལ་འཁྲུལ་གང་ཡོད་དམིགས་མེད་ངང་བཤགས་སོ། །ལེགས་པའི་ཆ་མཆིས་གྱུར་ན་ཁམས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན། །ཐམས་ཅད་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་རུ་བསྔོའོ། །རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་ལམ་བཟང་འདི་ཉིད་ཇི་སྲིད་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་མ་སྟོངས་པར། །དེ་སྲིད་ནུབ་མེད་བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་དར་རྒྱས་མཁའ་ལ་གཟའ་སྐར་ལྟར་བཀྲ་ཞིང༌། །འགྲོ་ཀུན་ཕན་བདེའི་དཔལ་ཡོན་རྫོགས་ལྡན་དུས་སྟོན་ཟླ་བོར་གོང་ནས་གོང་འཕེལ་ཏེ། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་སྣང་བ་རྟག་འཆར་ཤོག །ཅེས་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་གི་ཁྱད་པར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་གོ་སླ་གནད་འདུས་ཞིག་བྲིས་ཤིག་ཅེས་པའི་བཀའ་ལུང་དང༌། བྱང་གཏེར་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་༢ ཟུར་ཆེན་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་གྱི་ཡང་སྲིད། མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་སྲས་ཐུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ་བྲག་གི་མཁན་ཟུར་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྣམ་རྒྱལ་པས་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་ཁྱད་པར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་གོ་སླ་གནད་འདུས་ཞིག་བྲི་དགོས་ཞེས། དངོས་རྫས་ཕྱག་རིངས་བརྐྱངས་པའི་གནང་སྦྱིན་ལན་གསུམ་བར་རྒྱ་ཆེན་བཅས་བསྐུལ་བ་དང༌། ལམ་འདི་ལ་མོས་པ་ཆེ་བ་སྒྲུབ་བརྩོན་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་གུ་རུ་སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོགས་ཟངས་གསེར་ཅན་གྱི་འདྲ་འབག་གི་སྐྱེས་བཅས་ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་གི་ཁྱད་པར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་འབྲི་དགོས་ཚུལ་བསྐུལ་བས་རྐྱེན་བྱས། ད་ལྟ་རང་དང་ལམ་འདི་ལ་མོས་པ་རྣམས་དང༌། མ་འོངས་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་གདམས་ངག་གི་ལམ་མི་ནོར་བའི་བརྗེད་བྱང་ལྟ་བུ་ལ་དམིགས་ཏེ། རིས་མེད་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་ལམ་འདི་སོགས་ཀུན་གྱི་གྲལ་མཐར་འཁོད་པ་རིག་འཛིན་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་རྩལ་དུ་འབོད་པའི་གདོལ་སྤྱོད་པ་དེས་རང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རྩ་དགུར་སོན་པའི་ལྕགས་ཁྱི་སྟོན་ཟླ་ར་བ། ལྕེ་བཙུན་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་འོད་ཕུང་དུ་གཤེགས་པའི་ཚེས་བཅུའི་དུས་མཆོད་ཉིན་རྫོགས་པར་བྲིས་པའི་ཡི་གེའི་འདུ་བྱེད་རང་སློབ་སྐལ་བཟང་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བགྱིས་ཏེ། རང་གནས་བཀྲ་ཤིས་དུང་དཀར་འཁྱིལ་འདྲའི་རི་ཞོལ་འོད་གསལ་ཐེག་མཆོག་གླིང་ནས་ལེགས་པར་སྤེལ་བས་སྨོན་པའི་གནས་ཀུན་དེ་དེ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག དགེའོ། དགེའོ། །དགེའོ།། །།

[edit]

@#/__/'od gsal rdzogs pa chen po yang gsang bla na med pa spyi'i khyad par gyi khrid yig lam bzang ye shes snying po bzhugs so//ngo bo ka dag spros pa las 'das gting gsal chos kyi sku/__/rang bzhin lhun grub 'dus ma ye byas 'od gsal longs spyod rdzogs/__/thugs rje kun khyab gdul bya gang 'dul der snang sprul pa'i sku/__/tha dad ma yin rdo rje'i bla mar sgo gsum gus pas 'dud/__/sku gsum ston pas gdul bya'i khams dbang po/__/so sor 'dul byed theg pa mtha' yas pa'i/__/rgyud lung man ngag kun gyi snying po'i don/__/mngon sum ston byed lam 'di gsal bar bya/__/rig 'dzin mkha' 'gro dam can rgya mtsho spy-i/__/khyad par srog bdag rnam gsum tha tshig bdag__/rang don chos brgyad dug gis ma bslad cing*/__/gzhan phan phyir na dgyes bzhin gnang ba stsol/__/de la rang lugs gter kha gsar rnying gang rung gi sngon 'gro thun mong thun min gyi khrid nyan cing go myong gis legs par gtan la phab par byas te/__dngos gzhi khyad par gyi khrid la gnyis/__chos spyi'i 'jug sgo dang*/__chos nyid rang lugs kyi 'jug sgo'o/__/dang po ni rgyud gsang ba snying po las/__ma rtogs pa 'gro drug sems can/_dang log par mu stegs chag chad/_rtogs/__/phyogs theg dman nyan rang gnyis/_rtogs yang dag nyid ma theg chen dbu sems/_rtogs/__/'dul ba bya spyod kyi rgyud/_dgongs pa rnal 'byor gyi rgyud/_gsang ba dang*/ pha rgyud ma rgyud gnyis med kyi rgyud/__rang bzhin gsang ba'i don rnams te/ rdzogs pa chen po a ti yo ga'i rgyud/__/zhes gsungs pa ltar/__klong chen snying thig gi kun tu bzang po'i dgongs nyams las rdo rje'i tshig gis rim par ston pa ste/__rtsa ba'i dang po/__ji ltar dbul po'i khyim gyi gter bzang po:__rang la yod kyang de nyid ma rig pas:__dbul po'i rang bzhin 'gyur ba med pa ltar:__ma rig rtog pa'i drwa bar 'thum ches pa'i:__ma rtogs 'khor ba'i sems can snying re rje:__zhes pa ltar/__ma rtogs pa'i sems can ma rig gsum gyis bcings shing gzung 'dzin gnyis su 'khrul te chags sdang gi las zag bcas dge sdig gnyis kyi 'bras bu khams gsum du 'khor zhing sdug bsngal gsum las ma 'das so/__/rtsa ba'-i gnyis pa yang de nyid las/__ji ltar rnal ma'i lam la rgyab phyogs nas:__log pa'i 'du shes shin tu mi zad pas:__rtag chad kha na ma tho'i grub pa'i mtha':__phyogs gcig kho nar 'dzin pa'i dka' thub can:__log rtogs mu stegs can dag nyon re mongs:__zhes pas/__mu stegs pa la lta log sum brgya dang drug cu yod de/__bsdu na rtag chad gnyis su 'du/__de'ang tshe snga phyi dang*/__las rgyu 'bras med par 'dod pa'i chad lta ba/__rang bzhin rtag par 'dod pa'i grangs can pa dang*/__byed pa po rtag par 'dod pa'i dbang phyug pa dang khyab 'jug pa rdul phran rtag par 'dod pa'i bye brag pa/__rig pa rtag par 'dod pa'i tshangs pa ba/__ngo bo nyid rtag par 'dod pa'i gcer bu ba/__rig byed kyi gsang bar smra ba sogs rtag lta can te log par lta ba'o/__/rtsa ba'i gsum pa nang pa sangs rgyas kyi theg pa la'ang dgu ste/__sras gcig gi rgyud las/__ji srid sems can blo mang bas:__de srid theg pa bsam yas pa:__kun tu bzang po nga yis bstan:__'on kyang dbang po'i bye brag las:__theg pa'i rnam grangs dgu ru bstan:__kun 'byung 'dren dang dka' thub rig:__dbang bsgyur thabs kyi theg pa'o:__zhes pas phyi kun 'byung 'dren pa'i theg pa gsum ni/__dgongs nyams las/__gdod nas dag pa'i sems nyid nam mkha'i khams:__shes bya'i chos kyis ci ltar btsal byas kyang :__srin bu'i kha chus de nyid 'ching ba ltar:__don la rgyab kyis phyogs pa'i mngon zhen can:__nyan thos 'gog pa'i blo can a thang chad:__ces pas/__slob dpon chen po bi ma la'i zhal lung ltar 'chad na nyan thos kyi theg pa la bdun te/__dang po 'jug pa'i sgo ni/__sdug bsngal ba/__kun 'byung ba/__lam dang*/__'gog pa ste bden pa bzhi'i sgo nas 'jug pa'o/__/gnyis pa la rtogs pa'i lta ba ni/__gang zag gi bdag med pa rtogs la chos kyi bdag med pa ma rtogs pa'o/__/de'ang gang zag gi bdag ni stong zhing bdag med par rtogs pa'o/__/chos kyi bdag ni phyi bzung ba'i yul dang nang 'dzin pa'i sems gnyis don dam du shin tu phra ba yod par 'dod do/__/gsum pa sgom pa ni/__'gog pa'i zhi gnas rkyang pa de tshogs drug gi yul 'gog nas sgom pa'o/__/bzhi pa spyod pa ni/__chos dge ba bcu rang don kho na 'ba' zhig tu spyod do/__/lnga pa 'bras bu ni/__skyes bu zung bzhi ya brgyad kyi mthar dgra bcom pa'i sa 'thob pa'o/__/drug pa thob pa'i dus ni/__theg pa spyi ltar na/__srid pa gnyis dang gsum la sogs pas dgra bcom pa'i 'bras bu thob par 'dod do/__/rab kyis bskal pa brgya/__'bring gis nyis brgya/__tha mas sum brgya na 'bras bu 'thob bo/__/bdun pa rang gzhan gyi don byed pa ni/__rang gi nyon mongs pa dug lnga zhi bar byed pa'i thabs kho na la brtson par byed do/__/rtsa ba'i bzhi pa yang*/__'khor 'das kun gyi rtsa ba rang gi sems:__bcas bcos med pa'i ngang du sangs rgyas pa:__ma rig rten 'brel 'khor ba'i chos 'khor la:__'du shes gcig tu gzhungs pa'i phyogs 'dzin can:__rang rgyal bcos ma'i sangs rgyas nyams re dga':__zhes pas/__rang rgyal gyi theg pa la bdun te/__dang po 'jug pa'i sgo ni/__rten 'brel bcu gnyis kyi sgo nas lam du 'jug ste/__de'ang rten 'brel bcu gnyis de lugs su 'byung bas 'khor ba dang*/__lugs las ldog pas mya ngan las 'das pa shes par byed do/__/gnyis pa lta ba ni/__bden pa gnyis las phyi kun rdzob kyi bden pa rten 'brel bcu gnyis sgyu ma tsam du 'dod/__don dam du bdag med pa gang zag gi nyan thos dang mtshungs/__chos kyi bdag la phyi bzung ba'i yul stong par 'dod/__nang 'dzin pa'i sems don dam du yod par 'dod pa'o/__/gsum pa sgom pa ni/__gong du bshad pa'i rten 'brel bcu gnyis lugs ldog tu stong par bsgom pa'o/__/bzhi pa spyod pa ni/__gtso bo rang don 'ba' zhig tu gnyer/__lus kyi rdzu 'phrul la sogs pas gzhan don 'ga' zhig la yang spyod do/__/lnga pa 'bras bu ni/__yid bzhin bde ba'i sa 'thob bo/__/drug pa thob pa'i dus ni/__theg pa thun mong ba'i lugs ltar na/__bse ru lta bu'i rang rgyal gyi bskal pa brgya'i tshogs sngon du bsags te/__srid pa tha ma'i dus su tshe gcig gi lam bzhi mngon du byed pa dang*/__tshogs spyod gnyis kyi srid pa gsum la sogs pa'i mthar rang rgyal dgra bcom mngon du byed par 'dod do mchan/_gong gi nyan thos dang mtshungs so/__/bdun pa rang gzhan gyi don ni spyod pa'i skabs su bstan to/__/rtsa ba'i lnga pa/__yang*/__gdod nas rang rtsal rdzogs pa'i sems nyid de:__ma bcos gnyug ma'i lhums su zhugs pa la:__bden gnyis tshig la 'chel ba'i rtog dpyod kyis:__yin tshul bcos mar gtong ba'i tshul 'chos can:__byang chub sems dpa'i grub mtha' phyi thag ring :__zhes theg dman gyi rab byang chub sems dpa'i theg pa la'ang bdun ni/__dang po 'jug pa'i sgo ni/__bden pa gnyis dang pha rol tu phyin pa drug gi sgo nas 'jug pa'o/__/gnyis pa lta ba ni/__chos dang gang zag gnyis ka bdag med stong par rtogs pa ste/__rmongs pa'i sgrib g.yog dang bral ba yin no/__/gsum pa sgom pa ni/__rnam par mi rtog pa'i ting 'dzin zhi lhag zung 'jug tu bsgom pa'o/__/bzhi pa spyod pa ni/__rang don du mi dge bcu spang*/__gzhan don du dge bcu bsgrub nas gtso bor gzhan don 'ba' zhig la gnyer ba yin no/__/lnga pa 'bras bu ni/__sa bcu rim gyis bgrod de mthar phyin bcu gcig kun tu 'od kyi sa non pa'o/__/drug pa thob pa'i dus ni/__bskal pa grangs med gsum na thob bo/__/bdun pa rang gzhan gnyis ka'i don ni/__rang don mthar phyin te phar phyin drug gi sgo nas gzhan don kho na la spyod par byed do/__/de rnams kyang rim par 'og ma las gong ma 'phags so/__/de dag dbang po tha ma'i lam ste sde snod rgyu yi theg pa bya ba yin no/__/rtsa ba'i drug pa 'bras bu sngags kyi theg pa la drug ste/__phyi dka' thub rigs byed kyi theg pa gsum ni/__yang snga ma las/__bzang ngan blang dor med pa'i sems nyid la:__gtsang btsog spang len sgrin po'i lhad kyis bslad:__gnyis med don la gnyis 'dzin gzugs kyis bcos:__thob bya med la go 'phang don gnyer ba'i:__bya rgyud kri ya'i grub mtha' nyams re mtshar:__zhes pas kri ya'i theg pa la'ang bdun te/__dang po 'jug pa'i sgo ni/___khrus dang gtsang sbra ldan pas 'jug__/khrus la'ang phyi chu'i khrus/__nang rnam par mi rtog pa sgom pa'i khrus so/__/gtsang sbra ni zas dkar gsum dang mngar gsum za ba la sogs pa'i sgo nas 'jug go__/gnyis pa rtogs pa'i lta ba ni/__don dam par yang dag pa'i mtha' bzhi dang bral ba'i chos nyid du blta/__kun rdzob ni gong gi de rtog pa'i yon tan rigs gsum gyi lhar blta zhing snang bar 'dod do/__/gsum pa sgom pa ni/__bdag dam tshig sems dpa' dang lha ye shes sems dpa' gnyis rje dang khol gyi tshul du blta zhing bsgom/__ting nge 'dzin mtshan bcas lha'i ting nge 'dzin dang mtshan med de bzhin nyid bsgom pa yin no/__/bzhi pa spyod pa ni/__rang gzhung gi rtsa ba lnga dang yan lag gnyis te bdun rang gzhan gnyis kyi don du spyod pa yin no/__/lnga pa 'bras bu ni/__rigs gsum rdo rje 'dzin pa'i sa thob bo/__/drug pa thob pa'i dus ni/__skye ba bcu drug gam bdun na 'thob pa yin no/__/bdun pa 'gro ba'i don ni/__rang gzhan gnyis ka'i don du phrin las bzhi la spyod pa yin no/__/rtsa ba'i bdun pa yang*/__bzang ngan 'phel 'grib med pa'i gnas lugs la:__lta sgom spyod pa'i tha snyad gdags na yang :__thabs dang shes rab spyod pa'i dngos 'dzin blos:__byar med bya bar g.yel ba'i grub mtha' can:__spyod rgyud u pa'i brtul zhugs thang re chad:__ces pas/__u pa la'ang bdun te/__dang po 'jug pa'i sgo ni/__khrus dang gtsang sbra sngags dang phyag rgya ting nge 'dzin rnams kyi sgo nas 'jug go__/gnyis pa lta ba ni gong ma dang mthun no/__/gsum pa sgom pa ni/__de kho na nyid bzhi ldan du bsgom ste/__bdag gi de kho nyid dam tshig sems dpa' bsgom/__lha'i de kho na nyid ye shes sems dpa' mdun du bsgom/__yig 'bru'i de kho na nyid dam tshig ye shes gnyis ka'i thugs kar sa bon bsgom/__bzlas brjod kyi de kho na nyid bdag dang ye shes pa gnyis 'phro 'du'i tshul du bsgom mo/__/bzhi pa spyod pa gong dang mthun no/__/lnga pa 'bras bu ni/__rigs bzhi rdo rje 'chang gi sa 'thob bo/__/drug pa thob pa'i dus ni/__skye ba lnga'am bdun na 'thob bo/__/bdun pa mdzad pa'i 'gro don ni gong dang mtshungs te/__rang gzhan gnyis ka'i don byed pa'o/__/rtsa ba'i brgyad pa/__yang*/__phyi nang bar mtshams med par dran pa'i gshis:__bcos ma'i blo dang bral ba'i sems nyid la:__zab gsal phyag rgyar bcos pa'i rnam rtog can:__rnal 'byor yo ga'i grub mtha' chod de chung :__zhes pas/__yo ga'i theg pa la'ang bdun te/__dang po 'jug pa'i sgo ni/__ting nge 'dzin gtso bor 'don pa'i sgo nas 'jug go__/gnyis pa lta ba ni/__don dam pa chos dbyings rang bzhin gyis rnam par dag pa'i ye shes su blta/__kun rdzob ni gong gi de ltar rtogs pa'i 'bras bu rigs lnga'am rdo rje'i rigs lha tshogs su 'dod pa yin no/__/gsum pa sgom pa ni/__mtshan bcas mngon par byang chub kyi sgo nas lha bsgom ste/__mtshan med chos nyid kyi ngang la rtag tu mnyam par 'jog par byed do/__/lha bsgom dus kyang bdag dam tshig pa dang lha ye shes pa gnyis mnyam pa spun grogs lta bur bsgom pa yin no/__/bzhi pa spyod pa ni/__rigs lnga'i sdom bzung ltar gzhung bzhin spyod do/__/lnga pa 'bras bu ni/__phyi nang rnam par dag pa'i ye shes mngon du byas te stug po bkod pa rnam dag gi sa 'thob bo/__/drug pa thob pa'i dus ni/__skye ba lnga'am gsum na 'thob bo/__/bdun pa 'gro don ni/__mdzad pa'i phrin las rnam pa bzhis bdag gzhan gnyis ka'i don spyod par byed do/__/theg pa gsum po de'ang gong nas gong du rim par 'phags te dbang po 'bring gi don du dgongs pa sngags phyi rgyud sde gsum zhes bya ste/__lam gyi rim pa de ltar spyad cing mtha' bzhi'i dri ma rnams rang shugs kyis sangs te 'bras bu 'thob pa yin no/__/rtsa ba'i dgu pa nang dbang bsgyur thabs kyi theg pa gsum ni/__snga ma las/__zhal phyag mtshan ma bral ba'i sems nyid la:__snang srid lha skur lta ba'i gol ba dang :__sgrar grags sngags su gol ba'i 'dzin rtog can:__ma hA yo ga'i lam gyis 'di mi mthong :__zhes pas/__ma hA yo ga la'ang bdun las/__dang po 'jug pa'i sgo ni/__bskyed rdzogs zung 'brel thabs shes gnyis su med pa la bslab pa'i sgo nas 'jug go__/gnyis pa chos nyid du rtogs pa'i lta ba ni/__'khor 'das lam gsum gyi chos thams cad rang gi rig pa byang chub kyi sems stong gsal spros pa dang bral ba'i ye shes su blta'o/__/gsum pa sgom pa ni/__gtso bor lha'i ting nge 'dzin yongs rdzogs sam cho ga gsum gyi rang bzhin rdzogs rim blo 'das chos nyid spros bral gy-i ngang la 'jog pa yin no/__/bzhi pa spyod pa ni/__rtsa ba gsum/__yan lag nyer lnga/__sbyor ba dang sgrol ba/__rtog bral spang blang med par spyod pa'o/__/lnga pa 'bras bu ni/__ngo bo sku lnga 'thob pa ste pad+ma can gyi sa mngon du byed pa yin no/__/drug pa thob pa'i dus ni/__brtson 'grus dang dam tshig ldan pas tshe gcig la 'thob par 'gyur ro/__/bdun pa don gnyis ni/__phrin las rnam pa bzhis rang gzhan gnyis ka'i don la spyod pa'o/__/rtsa ba'i bcu pa ni/__yang*/__'bad rtsol rgyu la ma ltos sems kyi ngang :__'bras bu lam du byed pa'i chos nyid la:__rtsa rlung sems kyi ngal bsos dbugs 'byin pa'i:__spros bcas a nu'i grub mtha' thang re chad:__ces pas/__a nu la'ang bdun te/__dang po 'jug pa'i sgo ni/__dbyings dang ye shes gnyis su med pa'i sgo nas 'jug ste rang bzhin gyi sems nyid la spyod pa'o/__/gnyis pa lta ba ni/__'khor 'das gnyis snang gi chos thams cad rang gi rig pa thig le nyag gcig spros bral chos kyi sku rnam pa kun gyi mchog dang ldan par rtogs pa yin no/__/gsum pa sgom pa ni/__rim gyis pa dang cho ga la sogs pa'i rgyu 'bras can ma yin te/__skad cig dran rdzogs sam mnyam rdzogs su bskyed de/__rtsa khams 'khor lo thams cad ye nas lha'i dkyil 'khor bsgom par byed do/__/bzhi pa spyod pa ni/__gong ltar ma hA dang mthun zhing*/__rlung dang tsaN+Da lI'i bde drod 'bar 'dzags kyi rnal 'byor la spyod par byed pa yin no/__/lnga pa 'bras bu ni/__thabs shes dbyer med kyi ye shes des yi ge 'khor lo tshogs chen gyi sa mngon du byed pa yin no/__/drug pa thob pa'i dus ni/__thabs khyad par can gyis 'phags te tshe gcig la 'thob pa yin no/__/bdun pa 'gro don ni/__lta sgom bya rtsol dang bral ba'i ngang nas las bzhi zhar byung du spyod cing 'gro ba 'dul ba yin no/__/de ltar rgyu mtshan nyid kyi theg pa nas 'bras bu yang gsang rdzogs pa chen po'i bar du lam 'og ma nas rim par gong ma gong ma 'phags pa ni spros mi dgos kyang*/__nang rgyud yo ga gsum nang gses gsum gsum du dbye nas gsang sngags rdo rje theg pa'i gzhi lam 'bras bu rgyud lung man ngag gsum gyi tshul du gsungs mod kyang*/__skabs 'dir theg rtse rdzogs pa chen po ni kun dang mthun la kun las khyad par du 'phags pa'i dbye ba dang*/__gang zag gi khyad par rang lugs la dbang po rab 'bring tha ma gsum la nang gses dgur dbye ba'o/__/bsdu na rig pa rang snang gi blo can dang*/__snang ba yul gyi blo can gnyis su 'du gsungs/__dang po ni/__tshe rabs kyi bla ma dang slob ma rang gi skal ba rig pa rang snang gi blo can nam dbang po rnon po rgyu'i stobs dang ldan pa gnyis rten 'brel 'dzoms nas lam sbyong bgrod la mi ltos par skad cig gis grol ba dang*/__gnyis pa bla ma brten tshul la mi rmongs shing*/__mos gus lam du khyer nas lam zab mo bla'i rnal 'byor kho nar gcig chog tu brtson nus pa dag la/__dgongs brgyud don gyi 'pho ba bskur thob bral ba chos dbang sems la thob pa zhes rnal 'byor gyi dbang phyug phyag rdzogs brgyud pa snga ma'i rnam thar tshad mas kyang grub mod/__da dus snyigs ma'i gdul bya de 'dra nyin skar las dkon zhing*/__gnas lugs kho na nyams su len pa rnams kyis bsgrub bya dang sgrub byed kyi bar nas 'dzol zhing nyams dang rtogs pa shan ma phyes pa'i rkyen gyis myur lam zab mo nor gol gyi 'phrang la shor ba mang bas/__de ngos 'dzin zhing bsal ba'i thabs kho na gnad che ba'i phyir/__phyi thos pas sgro 'dogs gcod dgos pa'i rgyu mtshan de yin par 'dug__/thos pa tsam gyis mi chog de'i don la bsam ste/__nang sgom pas sems nyid gtan la dbab ste sangs rgyas kyi go 'phang thob par 'dod pa ni don la rton pa'i chos su nges kyang*/__da dus thos pa che rung rang rgyud gtan la dbab ma nus shing kha phyir bltas nga rgyal gyi snon ma dang*/__sgom yun ring yang thabs dang shes rab bla ma'i man ngag gis ma zin pa'i skyon gyis don dam gnas lugs kyi lta ba ji bzhin pa mi rtogs shing*/__phal cher mngon pa'i nga rgyal can du song ba 'di ni rang gzhan gyi rgyud la brtags na shes pa 'di'o/__/don chos phung brgyad khri bzhi stong du grags pa'i babs so byang chub kyi sems rnam pa gnyis la 'du zhing*/__de'ang phyag rdzogs dbu gsum gyi lta sgom spyod 'bras bzhir 'du/__de las kyang khyad par du mas 'phags pa 'od gsal rdzogs pa chen por 'du'o/__/de dag blo rim gsum la dgongs te sems klong man ngag sde gsum du 'jam dpal bshes gnyen gyis bkral/__de'ang dus dang gdul byar dgongs te slob dpon chen po shrI sid+has man ngag ste skor tsho bzhir phyes pa'i nang nas yang gsang bla na med pa gdul bya 'dul byed dus su bab pa ni bka' gter lung bstan mang po nas gsal ba ltar/__'dul byed de ltar yin na'ang*/__gdul bya'i skal ba dang blo'i rim pa ni/__rnal 'byor bzhi rim pas kyang rigs can gsum du dbye ba ni cig car/__thod rgal/__rim gyis pa'o/__/de la'ang cig car ba'i cig car/__cig car ba'i thod rgal/__cig car ba'i rim gyis/__thod rgal ba'i cig car/__thod rgal ba'i thod rgal/__thod rgal ba'i rim gyis/__rim gyis pa'i cig car/__rim gyis pa'i thod rgal/__rim gyis pa'i rim gyis su blo dang gong gi rigs can dgu las gzhan ma yin par shes dgos/__mchan/__skal pa gcig tu mi nges la/__ston byed mtshan nyid dang ldan pa'i bla mas dbang po go rims ltar lam ma nor bar bstan cing*/__khyod kyis 'di ltar gyis shig ces bka' stsal pa de/__rang gis gtan nas mi nus na lan gcig gam/__gnyis sam/__gsum gyi bar du gnang bar zhu/__ma gnang tshe srog la bab kyang bsgrub dgos te/__slob dpon 'jam dpal bshes gnyen gyis bla mas slob mar log pa bslab mi srid/__gal te bslab kyang bka' bcag dmyal bar 'gro/__/zhes sogs mdo rgyud man ngag du ma nas lung dang tshad ma'i rnam thar dpe bcas yang yang gsungs pas de ltar bya dgos so/__/skabs su babs pa byar med 'od gsal rdzogs pa chen po spros med don gyi snying po nyams su len pa la/__de'i dgongs don dang 'jug sgo bstan pa'o/__/dang po/__kun tu bzang po'i dgongs nyams rdo rje'i tshigs las/__kye hoH__nga yi rang bzhin rdzogs pa chen po la:__'khor 'das chos rnams spangs thob bral bar rdzogs:__man ngag gnad rnams rang grol chen por rdzogs:__lta ba'i gnad rnams rtag chad med par rdzogs:__sgom pa'i lam rnams 'bad rtsol med par rdzogs:__spyod pa'i chos rnams gnang bkag med par rdzogs:__'bras bu'i ngo bo yid smon bral bar rdzogs:__rdzogs zhes bya ba'ang blos btags tsam du zad:__chos rnams kun gyi ngo bo byang chub sems:__sangs rgyas kun gyi thugs kyang byang chub sems:__sems can kun gyi srog kyang byang chub sems:__byang chub sems la kun rdzob don dam med:__med ces smra nas stong par rgyas mi gdab:__yod ces bzung nas rtag par blos mi 'chos:__ma bzung ma btang rang gar blo 'das dbyings:__bsam yul spros pa kun dang bral ba'i klong :__nga la bcos ma'i rnam rtog med pa'i phyir:__dge sdig las dang 'bras bu gtan nas zad:__lha sngags ting nge 'dzin gyis ci zhig bya:__bsgrubs pas 'grub pa'i sangs rgyas nga ma yin:__nga yi rang bzhin kun khyab chen po la:__sa lam bsgrod pas mthong ba ga la srid:__de phyir re dwogs 'jur bus mi 'ching bar:__lta ba bzang po'i ngar dang phrol la zhog:__sgom pa bzang po'i shubs nas thon la zhog:__spyod pa 'jur bu'i tshul 'chos shigs la zhog:__'bras bu chen po'i re dwogs bsgyur la zhog:__bsgom dang mi bsgom las 'das dran pa'i ngang :__bya dang mi bya'i rtsis gdab dbyings su yal:__stong dang mi stong las 'das byang chub sems:__yod dang med pa'i phyogs zhig gnyug ma'i klong :__smra bsam brjod du med pa'i rig pa la:__der 'dzin gnyen po med pa'i srog shing can:__gcer bu lding ba rang grol so ma'i gshis:__'bad rtsol spros pa kun dang bral ba'i klong :__dus gsum 'phel 'grib med pa'i ngang la gnas:__zhes so:__gnyis pa:__bi ma'i zhal lung las rnam pa bdun gyis bstan te:__dang po 'jug pa'i sgo ni:__rtsol med bya bral shugs 'byung rgya yan gyi ngang nas 'jug go:__gnyis pa rtogs byed kyi lta ba ni:__brjod bral gza' gtad dang bral ba stong nyid bsam 'das so:__gsum pa sgom pa ni:__dmigs gtad mtshan ma dang bral ba de ma bcos 'dzin med ngang dwangs lhun grub yongs rdzogs mnyam nyid rtsa bral zang thal lo:__bzhi pa spyod pa ni:__bya bral shugs 'byung spang blang gi mtha' zad rol pa gcig gi ngo bo'o:__lnga pa 'bras bu ni:__ye shes bla ma'i sa zhes bya ste spang thob med pa ye nas lhun rdzogs chen po yin no:__drug pa thob pa'i dus ni:__dus gsum ma nges te ye gdod ma nas rang chas rang thob pa yin no:__bdun pa don gnyis ni:__rtsol med du ye rdzogs lhun grub khyab brdal chen po yin no:__de rnams kyang mos pa'i rim pas yar la rim pa bzhin 'phags te:__mthar thug don gyi rtsa ba ni byar med blang dor dang bral ba ye nas chos sku blo 'das yin cing :__mdor na theg pa'i rim pa de dag kyang spros na dpag tu med de nyi ma'i zer dang mtshungs shing :__bsdu na gcig tu 'dus la nyi ma'i snying po ltar dang :__sems kyi cho 'phrul dang gang 'dul thabs dang thugs rje'i rang bzhin ni 'dul byed du shes par bya ba gces shing :__de ltar theg pa'i rim pa ma shes na theg pa thun mong ba dang 'dra ste:__sa lam lta dgongs grub mtha' khyad phye:__dpyaud byed la sogs pa'i rim pa ma shes pas phyogs su gol ba kun kyang rtogs shing khong du chud pas nam mkha' mdung bskor ltar phyogs lhung med pa gnad che bas de ltar shes par bya'o:__zhes so/__/de ltar 'od gsal rdzogs pa chen po rgyu 'bras las 'das pa/__sa lam gcig chod/__rtogs grol dus mnyam/__sgra ji bzhin pa yin yang gang zag lam 'di la mos pa dang go ba tsam yod srid na chos la snyad btags pa tsam las med pas na yang bskyar ni/__o rgyan chen pos/__a ti'i bstan pa nyams pa'i rtags/__/kha lta stong skad sbad khams che/__/dge med sdig med yin zhes gleng*/__/khrims spangs tha mal spyod pa skyong*/__/tshogs 'khor yin zhes srog chags gsod/__/sgom sgrub dor nas srang mdor 'khyams/__/zhes pa'i lung don gyi thog tu babs pa la thugs dpyad re mdzad nas lam ji bzhin pa nyams su len par zhu/__dngos gzhi las dang po pa thabs kyis lam la drangs pa'i thog mar rde'u sogs la sems 'dzin cing de la sems zin nas rim par gtso ded dang*/__byung gnas 'gro gsum btsal lugs dang*/__dang po 'khor 'das ru shan sngon du 'gro bas sgo gsum sbyangs pa'i skabs byung gnas rtsad bcad sogs phyag srol 'dug kyang*/__'di skabs bla ma rdo rje 'chang chen pos kho bo rjes su bzung ba'i skabs kyi phyag srol dang*/__las dang po pa la rtogs sla ba'i phyir nyams myong gi sgo nas ston pa la/__dang po 'khor 'das kyi byed po lus ngag yid gsum gang yin brtags shing rtsad gcod dgos pa ni/__sras gcig gi rgyud las/__gnas lugs gtan la dbab pa la:__rang gi rtog pa rtsad gcod gces:__da bar 'khor bar 'khyams mkhan gang :__ma 'ongs 'khor 'das byed mkhan gang :__dgag sgrub spang blang byed po gang :__legs par brtags la gdar sha gcod:__ces pa'i don phral te go brda sprad pa ni/__khyod kyi dge sdig gi las byed mkhan/__bde sdug gi rgyu sgrub mkhan/__'khor 'das kyi byed po sogs lus po 'di red dam/__gtam smra byed kyi ngag 'di red dam/__mi dran dgu dran gyi sems 'di red dam sogs rtsad bcad dgos tshul zhib tu bshad la/__de la thog mar la sems can thams cad sdug bsngal dang bral te sangs rgyas kyi sa la bdag cig pus 'god par bya ba'i phyir/__sems kyi gnas lugs sgom pa yin pas myur du rtogs nus par byin gyis rlobs shig snyam pas/__bla ma'i rgyangs 'bod gsol 'debs gang shes bya/__de nas lus rnam snang chos bdun nam drang por 'dug la/__mig sna rtser phab nas thun thung la grangs mang dang*/__'gro 'chag za nyal sogs kyi skabs dran shes kyis rtog dpyod gyis shig ces gdams/__de'ang thag chod zhu rgyu ma rnyed tshe/__khyod kyi lus ngag yid gsum 'di gcig red dam/__so so red ltos la shog ces bltar bcug__/gcig red zer na/__yang lung de nyid las/__bar du sems kyi mtshang btsal ba:__sgo gsum gcig gam tha dad pa:__gcig na so sor snang 'di ci:__yang na sems dngos ma grub bzhin:__sgo gsum de ltar 'gyur dgos shing :__tha dad yin na lus grub bzhin:__ngag dang sems kyang grub dgos te:__de sogs 'gal 'du rnams mang yang :__gcig dang tha dad yin min gyis:__dgag sgrub byed po sgo gsum gyi:__gang gtso brtag shing dpyad byas nas:__mtshangs 'don rtog pa'i phu thag gcod:__ces gsungs pa ltar brtag bcug ste:__dal bus khrid la rdzun lab mi yod dar bas 'gags la yang yang gtugs:__sems gtso che nges red zer na/__lus ngag gnyis sems kyi g.yog po dge sdig gang yang sems kyi dran cing*/__de'i rjes su lus ngag 'brang la/__shi nas ngag rlung dang 'grogs te yal 'gro/__lus rdo ba ltar shul du lus/__gang byas kyi las sems rnam par shes pa'i rjes su 'brangs nas/__bar do dang*/__phyi ma'i bde sdug myong tshul sogs thag chod nges su ngo sprad do/__/gnyis pa byung gnas 'gro gsum rtsad bcad cing gtan la dbab pa ni/__yang lung de nyid las/__tha ma byung gnas 'gro gsum yang :__sems 'di thog mar byung sa gang :__bar du gar gnas mthar gar 'gro:__byung sa byung mkhan gnas sa dang :__gnas mkhan 'gro sa 'gro mkhan sogs:__mkhan po rang gi ngo bor brtag:__gcig dang ngo bo gzugs kha dog:__gnas 'gyu bde gsal mi rtogs nyams:__brtags pas gzugs dbyibs kha dog rnams:__mthong ngam grangs sogs yod pa na:__yod pa'i dngos po gang la gnas:__gnas pa de nyid shes mkhan gang :__brtags shing blo las 'das par bya:__thun mong ma yin lam gyi gnad:__brtag shing gdar sha chod pas na:__ye shes mthong ba chen por 'gyur:__zhes pa ltar:__khyod kyi sems zhes pa'i mi dran dgu dran bzung na mi zin btang na mi 'gro ba'i rtog pa skad cig ma wal gyis shar ba de las gzhan med/__'o de phyi rol gzugs sgra dri ro reg bya'i yul de las tshur byung ngam/__mig sogs dbang po'i phyogs nas phar song ba gang yin yang yang ltos shog ces gdams/__'di las byung zer na/__de las byung snyam mkhan de dang byung ba de gnyis gcig red dam so so red ltos shog bya/__gnyis red zer ram yang na gcig red zer na de'i gzugs ci 'dra 'dug__/kha dog dkar dmar mthing ljang sogs ci 'dra 'dug ltos la thag chod par gyis la shog ces gdams/__de bzhin du tshogs drug tha dad du dbye nas brtags bcug pa'am/__yul gang la rtog pa 'phro zhing der 'dzin mkhan po la brtag pa sogs thabs sna tshogs kyis thag chod nges bya/__yang gnas sa gnas mkhan la brtag pa ni/__phyi'i yul dang dbang rten gang la gnas snga ma ltar rtsad bcad de brtag bcug la/__'dir gnas zer na gzugs kha dog sogs sngar ltar dri smad kyis rtsad chod nges byas pas gnas sa ma rnyed tshe/__mthar 'gro sa dang 'gro mkhan la brtag pa ni/__khyod kyis mig gis gzugs dang*/__rna bas sgra/__lces ro/__snas dri/__lus kyis tsha grang sogs kyi yul myong tshor gyi dus su dang po'i shes pa de 'gags nas/__yang gzhan zhig dran i 'ong ltos la shog cig gdams/__de ltar red zer na rtog pa snga ma de yul de la thim nas/__yang gcig de'i shul nas skye ba red dam/__de phar song nas/__yang tshur ma 'ong ba red ltos la thag chod par gyis shig ces gdams/__yang 'di 'dra red zer na gzugs kha dog sogs gong ltar rtsad gcod/__gang yang zer mi shes pa'i had de lhang nge zhig red zer na de yang yang brtags bcug la/__de las med nges su thag chod byung tshe/__'o de ltar yin/__sems 'di thog mar skye ma myong bas byung sa med/__bar du 'gags ma myong bas gnas sa med/__tha ma 'gro 'ong gi mtshan ma ma grub pas 'gro 'ong med/__de ltar brtags pa'i mkhan po de'ang med pas gzhi med rtsa bral gyi ngang der lhod la sgoms shig ces gdam mo/__/gsum pa gnas 'gyu zhi lhag gi shan dbye ba ni/__gnas lugs rdo rje'i tshig rkang las/__gzhi yi gnas lugs spros dang bral:__gzhi snang rig pa chos kyi sku:__lam la bya rtsol ye nas dag:__de nyid mngon gyur grol sa che:__'bras bu gud du bcad ma yin:__'bras nyid rgyu ru yod pa'i dus:__cham gyis gnas pa zhi gnas yin:__thol gyis shar ba rig pa'i gdangs:__hrig gis rig pa lhag mthong yin:__zhes pa ltar na/__zhi lhag gnyis mtshan bcas dang mtshan med kyi sgo nas gtan la dbab pa'i man ngag bzhed srol sna tshogs yod kyang*/__'di ni kun mkhyen klong chen pa'i man ngag gi yi ge bla ma yang tig yid bzhin nor bu sogs las gsungs pas yig 'bru'i gzugs shes pa dag la 'di ltar khrid par byas na/__dbang po rno brtul gyi skabs dbye ba sogs gzhan dang mi 'dra ba'i nyams myong yod pas de ltar na/__thog mar mtshan ma a dkar la sems gzung ba ni/__dben par lus lhod chags pa'i skyil krung bcas te/__sna rtse'am smin mtshams su a dkar po 'od dang ldan pa gcig bsgom ste rlung sna nas phar 'gro dus rgyang gis song*/__tshur byung dus hril gyis 'ong nas sngar gyi dmigs pa der gnas par bsam/__de'ang tsha ba shas che na rlung dang yig 'bru grang ba/__grang ba shes che na tsha ba'i reg bya can du bsgoms la nyams su blangs bas/__rim par goms nas phar 'gro tshur 'ong lan brgyad dgu re tsam la rnam rtog gi bar mi bcad par sems rtse gcig tu a la dmigs pa zin pa zhi gnas/__de nas dmigs rten a'i 'dzin pa'ang med par skye med bsam ngo thams cad dang bral ba lan cig min par yang yang byung na/__ting nge 'dzin thun mong zhi lhag zung 'jug 'grub pa yin/__des rnam rtog mi chod par 'dug na/__bar chad sel ba'i yi ge phaTaHla sems bzung ba ni/__lus sems khong lhod la rang sor bzhag nas phaTaHdrag po zhig brjod pas/__rtog pa gang yang med pa'i shes pa had de/__seng nge ba zhig byung ba'i ngang der glod la bzhag__/yang rtog pa phyi ma skyes dus de ga ltar phaTaHkyis bcad/__mi chod na drag la thung ba yang yang brjod de nyams su blangs pas rang bzhin spros pa dang bral ba'i ye shes 'char ba'ang yod de nyams 'gyur ba can nam ye shes yin min brtag go__/des chod rung ma chod rung khro bo dgyes pa'i gad mo la sems bzung ba ni/__gong ltar klod la mnyam par bzhag dus rnam rtog bde sdug rags pa gang ba byung ha ha zhes drag la thung ba brjod de zhi ba'i dus ngang la bzhag go__/skabs su ha sgra dang bcas rlung phyir 'dzin khog pa stong seng nge ba re bya/__des sems mi dga' ba dang*/__rlung dang khams 'khrugs pa sel zhing*/__chos nyid rang byung gi ye shes kyi nyams 'char ro/__/des kyang ma zhi na lha ma yin rtsod pa 'gyed pa la sems bzung ba ni/__ri rtse la sogs pa mtho sar phyin la lus sems gong ltar klod de/__dang po mgo dang lus po dal bus sgril/__de nas khams kyi thub thang drag tu sgril te/__lte bar raM dmar po la sems gtad/__rlung nang du gzung rlung la shes pa'i zas brten pas phyi'i snang ba rang 'gags la song nas/__ci'i ngo bo'ang ma grub pa nyams su myong ste stong nyid bsam ngo dang bral ba'i nyams skye'o/__/rab la a gcig pus chog pa'ang yod/__min kyang bag chags sreg byed raM la sems 'dzin pa ni/__smin mtshams su raM yig dmar po shin tu phra ba zhig yun ring thung spel te bsgoms pas thun mong nyams kyi zhi lhag dus gcig mthong ba'ang yod/__de gnyis gang yang rung ba'am/__yang na rnam par rtog pa hUM gis 'ded pa la sems gzung ba ni/__lus sems gong ltar klod/__sna rtser hUM sngon po gcig dmigs la sems zin pa na/__hUM de phar 'gro dus ngag gis hUM glu dal bus sgra gdangs chung bar brjod pa dang hUM dbyer med dbugs theg gcig gis rlung phyir 'dzin dang bsgrags te/__phar 'gro tshur 'gro grangs bdun brgyad tsam la rnam rtog gis bar mi gcod pa'i tshe/__rgyangs je ring mig gis mthong sa bar btang ba'i 'dun ma byas nas yang yang sbyangs pas/__ci zhig na hUM gis dmigs pa gtan yal du song ste dmigs mi shes pa dang*/__ngag gis hUM gi sgra brjod pa'i rlung yang chad de/__gtad med had de seng nge sal le ba brjod mi shes pa'i nyams lan cig min pas lan grangs de ltar byung tshe mtshan bcas dmigs pa la brten pa'i zhi lhag gi nyams nges par 'grub pa yin/__yig 'bru mi shes pa'i mi skya pho mo tha mal pa rnams la/__rdo dang rde'u rtsa shing sogs phra mo la sems 'dzin pa'am/__yang na bla ma skyabs gnas kun 'dus yin pa'i nges shes kyis rang gi mdun nam spyi bor bsgom pa sogs la bslab bo/__/de ltar thabs la brten nas nyams kyi zhi lhag gi gzhi tshugs nas/__bla ma mi brjed pa'i dran pas 'gro 'dug nyal 'chag bza' btung sogs kyi dus thams cad du bskyang tshe/__dang po brjed nges che/__rgyun du ci tsam sgoms rim ltar mi brjed pa yong*/__de skabs rnam rtog bzang ngan gyi dbang du shor nas yengs pa dang*/__skabs su lung ma bstan du shor te yengs pa gang byung dus cer bltas dang 'jur dran mi bya ba/__bla ma dran pa'i mos gus kyis mig gyen du cung zad lhog la bltas pas sel 'gro/__de ltar yun ring nyams su blangs pas ni/__ja phor do gsum tsam btung tshe las mi brjed pa'i dus su/__ru shan nam ngo sprod kyis zin pa gal che/__de'ang mnyam bzhag rjes thob gnyis 'jur dran a 'thas kyis bcing ba ma yin par nyams su blangs tshe/__bying rmugs/__'phro rgod/__'gyed 'thor/__lung ma bstan sogs kyi dbang du mi gtong bla ma'i zhal shes ltar bya/__nyams kyi bde gsal mi rtog 'phel 'grib can sna tshogs 'ong bas gdams pa zab mo'i thabs la ma brten na nyams dang rtogs pa'i nor sa dang shor gol sogs phra zhing phra ba rang stobs kyis bsal mi shes pas na/__man ngag zab mo rnal 'byor bzhi rim dang*/__phar phyin gyi lam lnga'i 'gros ltar 'di bzhin nyams su len pa gnad che/__rdzogs pa chen po byar med blo 'das sa lam cig chod rtogs grol dus mnyam yin pas/__thun mong theg pa dang*/__phyag chen rnal 'byor bzhi rim sogs kyis bslad pa don med snyam na/__lta sgom spyod pa cig car du rtogs pa'i gang zag dang*/__rdzogs pa chen po'i khyad chos rdo rje'i gad mo bcu gnyis dang*/__ngo mtshar ba'i tshig chen brgyad sogs dbang po shin tu rnon po lta ba thag chod sgom pa drod rtags thon/__spyod pa lam khyer gyis bogs thon pas rdzogs chen seng+ge'i rang skad yin/__gang zag dbang po rab 'bring tha ma gong smos ltar khyad che ba'i phyir dang*/__khyad par ston pa thub pa'i dbang pos mdo sde pad+ma dkar po las snyigs ma lnga lung bstan pa'i thog tu khel ba mthong chos su gyur pa ltar lta ba'i snyigs ma ni/__da lta spyir mdo sngags gnyis kyis bstan pa dang*/__sgos su phyag rdzogs snying po'i bstan pa rin po che kha lta yid dpyod go yul du song nas shin tu nyams dma' ba 'di la legs par dpyad na/__sngon bstan pa'i snying po dar ba'i dus su bskyed rdzogs gnyis kyi lam nyams su blangs pa'i 'bras bu sku tshe der thun mong grub pa brgyad sogs brnyes tshul dang*/__rang grol phyag rgya chen po dang*/__'od gsal rdzogs pa chen po'i lam nyams su bzhes shing*/__lam rtags mngon du mdzad pa sngon byon grub pa'i dbang phyug skar tshogs lta bu byon pa yin te/__da lta de dag gi thugs nyams su bzhes rgyu'i gdams ngag chos kyi ngos nas bri gang med par bzhugs mod kyang*/__gang zag la las 'phro smon lam gyi mthus bla slob rten 'brel rang 'grig tu song ba re zung tsam yod na thang*/__de min dang po brten bya brten tshul gang la brtags shing dpyad rung ma dpyad rung slob ma'i kun slong tshe 'di don gnyer gyi log pa'i bsam sbyor ngan pa shugs che zhing*/__ston bya'i gdams pa/__ston byed kyi bla ma/__bstan yul gyi slob ma rnams bka' lung dang mthun par bla slob gnyis ka'i rten 'brel brtag pa sogs/__bzang ngan gyi dbye ba med par 'chol por spyod pa'i rkyen gyis bstan pa gzugs brnyan tsam du song ba 'di la dgongs te/__snga 'gyur lung rtogs kyi bstan pa spyi'i bdag po sgro btags pa tsam min par gangs can ljongs 'dir 'gran zla dang bral ba/__kaHthog pa chos rje dam pa bde gshegs yab sras slob brgyud dang bcas pa'i bzhed srol/__dbang 'bring man chad nyams rtogs nor shor gol sa bsal zhing yang dag pa'i lam bzang la dkri ba'i phyir/__rdzogs chen bstan pa'i shing rta rtsod med nyi ltar yongs su grags pa khams gsum chos kyi rgyal po kun mkhyen 'jigs med gling pa'i gsungs las/__o rgyan rin po che grub pa'i rig 'dzin gyi rdzu la zhugs pa chos rgyal dwags po lha rje'i bzhed srol ra lI bsam gyis mi khyab pa'i rgyud rtsa bar bzhag ste/__rnal 'byor bzhi rim zhes pa lam gyi dod por rtsis nas gsungs pa dang*/__jo bo rjes kyang nye gnas sgom pa bar lhan cig skyes sbyor gsungs dus sbyor bzhi'i bshad pa bde mchog gi rgyud nas lung drangs te bshad par mngon pas rgol ba byed pa rang mtshangs ston byed shin tu tha chad chos spang gi las phyogs lhung can du nges so/__/de'i phyir na yang sgom pa pha wang kha pa sogs kyis kyang rgya cher lto sbyar nas bshad cing*/__rang cag kyang rong pa rdzogs chen pas ci skad gsungs pa bzhin/__o rgyan rin po ches shrI sid+ha la zhus pa dang ka dag rang byung rang shar las/__mchan/__mtsho rgyal gyi nyams myong du'ang cha 'dra gsal zhing*/__mkhas mchog sog zlog pas kyang sems sde'i nyams rim dang sbyar nas bshad la/__khyad par thugs gter chen po rtsod pa dang bral ba grol tig dgongs pa rang grol las rnal 'byor bzhi rim gyi ming ma btags pa tsam las/__phar phyin gyi lam lnga'i 'gros dang bstun nas bshad tshul khyad du 'phags pa gsungs pas gang zag rim gyis pa'i don du dpyad bzod pa'i man ngag 'di kho na'i dgongs pa ltar bshad par bya'o/__/zhes dang*/__mkhas shing grub pa'i dbang phyug 'phags lam mthon por gshegs pa'i kaHthog pa sdong bya bral bsod nams don grub kyis rigs can spyi dang*/__khyad par rim gyis pa la brtse ba chen pos rjes su bzung nas/__man ngag zab don snying po zhes gzhi lam 'bras gsum phyag chen rnal 'byor bzhi rim ltar gsungs pa dang*/__de gnyis ka lto sbyar te man ngag snying thig gi lam nyams su len pa'i gang zag spyi dang*/__rim gyis pa'i las can gsar bu ba rnams kyis ched du lhag bsam dag pas bkod pa lags/__de ltar yang bzhed srol 'di rnams gong smos ltar dus dang gdul bya la dgongs te sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thabs la mkhas shing thugs rje rlabs che ba'i phrin las yol ba med pas snyigs dus gdul bya rang re'i bsgau skal du shar ba yin nges pa'i rgyu mtshan shes pas/__dwangs 'dod yid ches ldog med kyi dad pa bzhi'i kun nas bslangs te lam 'dir 'jug par byos shig__/bzhi pa nyams dang rtogs pa'i rtsad gdar gcod pa la spyi dang bye brag gnyis las/__dang po phyir skyon yon ngos bzung ba ni/__bya bral ba'i bsdus don las/__e ma ho/__snang zhing srid pa'i chos rnams thams cad kun/__/sems nyid chos sku'i ngo bor gnas pa de/__/blo rab cig car rtogs nas 'bras bu thob/__/blo 'bring rtogs kyang mi brtan 'phel 'grib che/__/blo tha de ltar mi rtogs rim gyis skye/__/zhes gsungs pa'i don rgyas par bshad pa la/__las dang po pas dben ri'am bsam gtan gyi khang par bsam gtan gyi spyod lam spyi dang mthun par byas la/__lus rnam snang gi chos bdun lhod chags par bca'/__rlung ro 'bud cing byang chub sems kyi kun slong bzang por bcos/__bla ma la snying nas dad mos khyad par can dang bcas/__sems can thams cad kyi don du gnas lugs phyag rgya chen po bsgom pa la/__phyin ci ma log pa'i lta ba rgyud la myur du skye bar byin gyis rlobs shig ces/__kha tsam min pas blo snying brang gsum ltos med kyi ngang du bla ma'i rgyangs 'bod snang ba 'gyur nges byas la/__byung gnas 'gro gsum gtan la phabs zin pa'i brjod med kyi shes pa de rang bab bcos med bzhag__/blo rab cig car ba dang po nas zhi gnas dwangs ma'am/__zhi lhag zung 'jug lhod 'bol ler 'byung ba'ang yod/__'bring thod rgal pa la de ltar ram ma nges pa'i tshul du 'byung*/__tha ma rim gyis pa la goms shugs dang bstun te gdams ngag rim can du ma bstan na nyams dang rtogs pa'i dbye ba so sor 'byed mi shes shing gnas lugs kyi don rtogs dka' bas de'i phyir/__yang*/__gnas pa dang po ri gzar 'bab chu 'dra/__/bar pa chu klung dal 'bab lta bu ste/__/tha ma rgya mtsho rlung gis ma bskyod 'dra/__/bde gsal mi rtog nyams kyi snang ba la/__/zhen 'dzin brgyal 'bog hon gsum gnas pa'i snyigs/__/zhen 'dzin brgyal 'bog hon gsum med pa ru/__/gsal dngas sing nger gnas pa so ma yin/__/'di nas bzung ste sangs rgyas ma thob par/__/rlung sems las rung nang du gnas pa yi/__/rtags dang yon tan ma nges sna tshogs 'byung*/__/de la chags sdang byas na bdud du 'gyur/__/chags sdang med par lta sgom lam khyer nas/__/rang shar rang grol byung rgyal nyid du skyongs/__/zhes pas/__dang po snga ma'i brjod mi shes pa'i sems de las gzhan med kyang*/__de ma yin pa zhig gzhan na mngon sum myong bya can gyi sgom zer ba zhig yod du re nas sdug rus bskyed pas/__ci yang ma rnyed ma mthong ba la yid chad de/__sgom sna sun bud pa zhes skyugs bro ba ltar bskyur nyen yod/__min kyang yun ring thun du bcad de bsgoms pas ci yin 'di yin med pa/__sa sros kha'i snang ba lta bu dran rgyu bsam rgyu gang yang med pa zhig 'ong*/__de kho na ltar bsgom na brgyal 'bog hon gsum gyi tha snyad/__tshogs drug gi yul 'gags nas zhen pa phra mo gting nas yod pa zhig byung dus/__zhi gnas snyigs ma zhes phal cher dud 'gro 'phyi ba sogs dgun zla gsum la gnyid du 'gro ba gti mug can gyi rgyu yin/__yang na bde gsal mi rtog pa'i nyams dum re skyai ba la der 'dzin gyi zhen pa dam bring nge ba/__de las 'da' mi bra ba lta bu rang mthong gi snyems dang bcas pas ni legs na snyoms 'jug dgur gol/__nyes na dud 'gro phag sogs rnam smin yid du mi 'ong ba'i rgyu las grol bar dka'/__thod rgal ba'i nyams 'phel ba myur yang*/__res bde gsal mi rtog dum bu dum bu re dang*/__res glo bur du zas nor dang bud med la sred pa/__dgra gnyen chags sdang*/__don med par rang gis rang ngam gzhan la tshig pa za ba/__res rmi lam dang nyams la legs nyes ci 'ong shes pa re byung ba la dga' zhing rang gi yon tan du rlom nas nga rgyal/__res 'ga' sems 'khrugs shing bag mi phebs/__la la rtse gcig chung 'bring ngam/__spros bral de mtshungs dus/__ro gcig gam sgom med rtogs pa'ang yod/__/cig car pa dang thod rgal ba yin rung bla ma'i gdams ngag gis zin pa gal che/__yang res 'ga' nga'i lta sgom 'di rtag chad du song yod dam snyam pa dang*/__phyal ba don med du song gi dogs pa dang*/__bying rmug tu song ba i yin snyam pa dang*/__nga la sgom med do snyam pa sogs 'byung bas de skabs 'di ltar nges shes bskyed/__gsal stong dbyer med du shes pas na rtag chad du mi 'gro/__yin lugs kyi ngang la dran pa zin na phyal bar mi 'gro/__zhen med kyi dwangs cha ma 'gags na bying rmug tu mi 'gro/__ma yengs na sgom med par mi 'gro bas de ltar shes par bya dgos so/__/gzhan yang bar du gcod pa bcu drug ngos bzung ba ni/__le lo che ba/__bya byed mang ba/__sems yul la yengs pa/__yin min gyi rtog dpyod rags pa/__rnam rtog gcig tu dgag pa/__snga phyi'i bsam pa mang po'i rjes su 'brang ba/__sems rmugs pa/__sems mi gnas shing rtogs pa span spun mang ba/__yon tan bzang po i thob la re ba/__rang ma legs kyis dogs pa/__'dod chags che ba/__brtson 'grus chung ba/__gnyid la dga' ba/__kha ton dang yi ge klog pa/__dpe sna mang po bri ba la dga' ba/__don yod med kyi long gtam la dga' ba de rnams bsam gtan spyi'i bar chad yin la/__khyad par du rtse gcig gi bar chad yin pas spang ba gal che'o/__/zhes gsungs so/__/spyir sgom gyi ngo bo so ma ma bcos lhug par 'jog pa gsum yin te/__de la nor sa shor sa gol sa gsum yod pas de so sor bshad pa la/__dang po nor sa ni/__sems kyi rang bzhin gsal stong nyams dang nges shes rags pa 'dzin pa can _mchan/__nam mkha' dwangs pa'i dkyil lta bu rig pa yul med rang gsal sal le sang nge*/__ye re ba'i shes pa so ma ma bcos lhug pa gsum rtse gcig gi dus so/__/sems kyi ngo bo nyams kyi nges shes rags pa'i phra ba mchan/_spros mtha' dang bral ba rang rig yul med du hrig ge ba'i shes pa so ma ma bcos lhug pa gsum ni spros bral gyi dus so/__/sems kyi mtshan nyams kyi nges shes phra ba _mchan/_nyid du ma ro gcig tu rtogs te/__tha mal gyi shes pa so ma ma bcos lhug pa gsum ni ro gcig gi dus so/__/sems kyi gnas lugs nyams kyi nges shes phra ba'i phra ba dang yang phra _mchan/_lhun grub mnyam pa nyid kyi don rtogs te/__sku dang ye shes lhun gy-i grub pa'i shes pa so ma ma bcos lhug pa khor yug tu song ba ni sgom med kyi dus yin pas sa mtshams ma nor ba gal che/__rtse gcig gi nyams gsal stong nam mkha' dwangs pa'i dkyil lta bu'o snyam pa'i nyams kyi 'dzin zhen bcas cung zad brtan pa thob tshe/__res 'ga' da ni nyin mtshan khor yug tu song 'dug pas sgom med yin snyam pa dang*/__spros bral gyi dus su spros mtha' thams cad bral ba 'di bsgom bya sgom byed kyi mtshan 'dzin med pa la der 'dzin gyi nges shes skye ste sgom med yin no snyam pa dang*/__ro gcig gi dus tha mal gyi shes pa so ma rang byung rang gsal 'di bsgom pas 'phel rgyu med/__ma bsgoms pas 'grib rgyu mi 'dug go snyam pa'i nges shes ste sgom med yin no snyam pa dang*/__sgom med mtshan nyid pa rnams la'ang nor sa yod de/__rtse gcig chung ngu nas rags chod kyi mgo zin kyang*/__sa bcu'i rgyun mtha' man chod kyi spangs bya phra rags rnams rim par slongs shing chod dgos pa la/__'og ma 'og ma'i rags chod dang*/__gong ma gong ma'i mnyam bzhag gi steng du phra ba'i phra ba yang phra rnams chod dgos pa gnyis 'dra nor/__rtog pa gang shar gyi ngo bor bltas pas rang zhir 'gro ba nyams yin pa dang*/__rnam rtog skad cig ma de dran pas cung zin tsa na blo 'das su shar ba gnyis 'dra nor/__rnam rtog spros bral du go bas go mkhan yul med der 'dzin pa dang*/__skad cig ma'i ngo bor rang gsal du shar te 'khor 'das kyi blo yul zad pa gnyis 'dra nor/__du mar snang ba'i chos thams cad sems gsal stong nyams kyi ngo bor ro gcig pa dang*/__sems nyid chos sku'i ngo bor ye nas ro gcig par rtogs pa gnyis 'dra nor/__de ltar nor sa dang*/__yang tha mal gyi shes pa zer ba la'ang gsum ste/__'khrul rtog tha mal gyi shes pa/__nyams kyi tha mal gyi shes pa/__rtogs pa'i tha mal gyi shes pa'o/__/dang po ni 'khrul rtog tha mal pa'i rnam shes rang kha ma 'di yin/__gnyis pa rtog pa gang shar dran pas zin ma thag__/dran pa dang rtog pa gnyis ka dag nas ma bcos tha mal gyi shes pa yul med rang gsal du 'gro ba de'o/__/gsum pa sems nyid gnas lugs kyi don gdod ma nas bya rtsol las 'das pa'i tha mal gyi shes pa so ma dran pas ched 'dzin mi dgos pa'o/__/de la spros bral ni sems nyid gnas lugs kyi stong cha'i don dam bden pa rtogs pa'i tha mal gyi shes pa yin/__'khrul rtog gi tha mal gyi shes pa so ma de sgom du mi shar/__ro gcig ni snang stong dbyer med bden gnyis dbyer med kyi don ci bzhin pa rtogs pa'i tha mal gyi shes pa so ma de sgom du shar ba'o/__/'di rnams phal cher gyis nor 'dug pas ma nor ba gal che gsungs 'dug__/yang go myong rtogs pa gsum ka'i ngo bo ni sems nyid gnas lugs kyi don yin la/__de la spros bral gyi ngo bo dang ro gcig gi ngo bo gang yin kyang*/__spyi mtshan ma nor bar ci lta ba bzhin du blo yul du go ba ni go ba/__rang mtshan mngon sum du myong ba ni myong ba/__myong zhen nyams kyi dri ma dang*/__nges shes yul 'dzin gyi dri ma dag nas rang mtshan ma grub pa mngon sum du rtogs pa ni rtogs pa'o/__/yang shes bya shes byed kyis go ba ni go ba/__shes bya shes byed kyis mngon sum du nyams su myong ba ni myong ba/__myong zhen dag nas shes byed dang shes bya'i dngos por shar ba ni rtogs pa'o/__/yang shes bya shes byed gnyis med du go ba ni go ba/__gnyis med mngon sum du myong ba ni myong ba/__myong zhen dag nas gnyis med rang rkang du song ba ni rtogs pa'o/__/'di rnams la nor sa chen po yod/__de mi nor ba'i rtags la/__go ba yin pa'i rtags su nyams len gtan la dbab dka'/__rkyen mi thub/__myong ba yin pa'i rtags su nyams len la 'phel 'grib yod/__rtogs pa yin pa'i rtags su 'phel 'grib med pa'o/__/thod rgal ba'i rtogs pa la phyogs gcig nges pa med pa gong smos ltar ro/__/'dra nor de rnams rang gi shes rab dang*/__de dag ma nor ba'i bla ma nyams myong gi spyan dang ldan pa'i zhal las shes dgos so/__/nyams myong med pa go ba tsam yod pa'i bla mas ngo sprad nyes kyis nor ba'ang yod/__rtogs pa rgyud la skyes kyang ngo ma sprad na nyams kyi thog tu lus nyen kyang yod/__ngo sprad snga bas go yul du 'gro ba sogs bla slob 'dzol nas nor ba'ang yod/__rang gi shes rab 'chal nas nor ba'ang yod/__gang ltar lta sgom spyod gsum kun la nor sa chen po yod pas ma nor ba zhig dgos so/__/gnyis pa shor sa ni/__stong nyid shes bya'i gshis la shor ba dang*/__lam du shor ba/__gnyen por shor ba/__rgyas 'debs su shor ba dang bzhi'o/__/de re re la'ang ye shor 'phral shor gnyis re ste brgyad do/__/de'ang ye shor bzhi ni don spyi nor ba/__'phral shor bzhi ni nyams myong gi lag len 'khrul pa'o/__/dang po ye shor bzhi'i gshis shor ni/__rnam kun mchog ldan gyi stong nyid skye 'gag gnas gsum gyi mtha' dang bral ba'i don ma go bar/__phyi nang gi chos thams cad gdod nas yod ma myong snyam pa'i stong pa phyogs gcig pa la zhen pa'o/__/lam shor ni da lta lam ting nge 'dzin bsgom pa'i dus nas sku gsum lam snang rgyu 'bras dbyer med yin pa'i don ma go__/nam zhig 'bras bu sku gsum thob 'dod kyi re ba'o/__/gnyen por shor ba ni dper na spang blang rang grol gyi lam khyer ma shes pas/__rtog pa'i gnyen por mi rtog pa bsgom pa'i gnyis 'dzin no/__/rgyas 'debs su shor ba ni dper na bsngo ba'am sbyin pa la sogs pa'i dus thabs shes dbyer med kyi don ma go bar/__dmigs bcas thabs kyi cha dmigs med stong pa shes rab kyi rgyas 'debs pa'o/__/gnyis pa 'phral shor bzhi'i gshis shor ni/__rnam kun mchog ldan stong nyid rang gi blo yul du go zhing*/__gzhan la'ang bshad shes rung don ji bzhin gnad du dbab ma shes pa'o/__/lam shor ni rtogs pa tha mal gyi shes pa so ma des snying ma tshim par/__phyag chen pas gnyug ma lhan skyes ye shes nye drag pas ngo ma shes sla drag pas yid ma tshim gsungs pa ltar sgom gyi lhan pa yang yang btab cing bsgom pa'o/__/gnyen por shor ba ni/__rang byung rang shar rang grol gyi gnad ma go__/rnam rtog 'jur dran gyis bcings nas bsgom pa'o/__/rgyas 'debs su shor ba ni go myong gi nyams dang rtogs pa res 'ga' bas nga rgyal te/__chos thams cad sems yin no/__/stong pa yin no/__/zung 'jug yin no/__/chos sku yin no/__/dge sdig med do/__/snyam te blos phar la rgyas 'debs shing bsgom pa'o/__/'di dag go lo thos lo tsam gyis rang mgo mi g.yog par mtshan ldan bla ma'i gdams pa zab mo dang*/__rang gis dad brtson mos gus kyi nyer len 'dzom par byas nas shan 'byed pa gal che'o/__/gsum pa gol sa la gsum/__bde gsal mi rtog gsum gol sa dang gol sa ma yin pa'i dbye ba ni/__zhi gnas kyi dang*/__nyams kyi dang*/__rtogs pa'i dang*/__zhen bcas kyi dang*/__zhen med kyi bde gsal mi rtog pa'o/__/de la'ang rtogs pa'i dang*/__zhen med kyi bde gsal mi rtog ni/__sku gsum mngon du byed pa'i phyir ro/__/zhi gnas dang*/__nyams dang*/__zhen bcas rnams su gol na snyoms 'jug dgu ste/__de'ang bsam gtan bzhi dang*/__skye mched mu bzhi'i snyoms 'jug gi steng du 'gog pa'i snyoms 'jug bsnan pas dgu'o/__/zhi gnas bde gsal mi rtog la zhen na bsam gtan bde ba'i ro myong zhes nga rgyal mchog 'dzin gyi ngang du rtogs pa de las ldang mi bra ba lta bu da ni 'di las su la yang dri rgyu med 'phags pa'i sa thob pa yin snyam pa 'byung ngo*/__/nyams kyi gsum ni nges shes kyi zhen pa cher yod pa'i res 'ga' ba'o/__/yang bying rgod la sogs pa gsum tshan bzhi ste/__bying rmug 'thib gsum/__rgod 'thor 'gyod gsum/__chags zhen 'dzin gsum/__'og 'gyu rang kha lung ma bstan dang gsum mo/__/dang po bying ba ni/__khams rnyog go bas shes pa dwangs ma thon pa/__rmugs pa ni de bas shes pa'i gsal cha che 'grib tu song ba/__'thibs pa ni snang yul dang shes pa thams cad mun ner song ba'o/__/de la'ang gnas/__dus/__grogs/__zas/__'dug stangs/__sgom gyis bying ba dang drug yod/__gnas ni yul dgon nyams grib can gyi rkyen gyis byings na khrus dang grib bsang bya/__grib can gyi gnas la 'dzem/__dus ni dbyar dang dpyid 'byung khams kyi byings na mtho sa dang bsil sar bsgom/__grogs nyams grib can gyi rkyen gyis bying na sme brtsegs rnam 'joms sogs kyi khrus dang*/__rtsa gsum gyi skong bshags dang me mchod bya/__zas kyis 'grangs che ba dang*/__bcud can gyi bza' btung gis bying ba la zas ran tshod tsam las bag med du mi za/__bcud can yang mang po bza' btung mi bya/__'dug stangs kyis bying ba ni nyal ba dang*/__sngas pa dang*/__lus gnad lhod che ba'i rkyen yin pas lta stangs bstod/__rnam snang gi chos bdun sogs byas la bsgom mo/__/sgom gyis bying ba ni dran pas bzung che ba'i sdug rus kyi rkyen yin pas shes pa hur bton/__snang ba gzings bstod pa sogs khams bsangs shing bsgom pa gal che'o/__/gnyis pa rgod 'thor 'gyod gsum ste/__rgod pa ni/__sngar song gi bya ba sna tshogs dran nas chags sdang gi rtog pa rags pa snga ma'i rjes gcod/__phyi ma'i mdun bsu/__bde sdug gi tshor bas snying mi bde ba lta bu'o/__/'thor ba ni/__rtog pa snga ma'i 'phro mthud de ma 'ongs pa tshe 'di snang gi bya ba 'di bya 'di byed sogs re ba'am dogs pa'i nyer len shugs che ba'o/__/'gyod pa ni/__da 'khrul mi nyan snyam ste 'gyod nas 'jur dran byas na slar yang che rgod du 'gro ba'o/__/gnas kyi khyad par yang yod pas 'dug sa'i mtho dman sogs spang blang bya/__gsum pa chags zhen 'dzin gsum gyi/__chags pa ni/__ting nge 'dzin bde gsal la chags pa'o/__/zhen pa ni/__gla rtsi dang sgog skya'i dri snod la chags pa'i dpes ting nge 'dzin gyi ro la chags pa'o/__/'dzin pa ni/__lam gong ma'i yon tan ma shes pas rang la yon tan phra mo re yod pa la mchog tu 'dzin pa'o/__/de gsum ka phyogs mthun te bla ma'i khyad par gyis zhen pa dang*/__rang gi shes rab kyis ma 'byed pas zhen pa yong gsungs/__dang po'i rkyen gyis zhen na mkhas pa'am nyams myong can btsal te brten par bya'o/__/gnyis pas zhen na rang skyon ngos 'dzin cing gong ma'i rnam thar sogs la blta'o/__/bzhi pa 'og 'gyu rang kha lung ma bstan gsum gyi/__'og 'gyu ni/__phub ma'i zhabs su chu 'gro ba ma mthong ba ltar rang mnyam bzhag yin blo snyam yang rtog pa 'og 'gyu ru song ba ma tshor ba'o/__/rang kha ni/__tha mal ba lta bur lus ngag yid gsum gyi spyod pa dran shes kyis ma zin par bag med rang kha mar song ba'o/__/lung ma bstan ni/__bzang ngan gyi rtog pa gang yang med pa'i thom yor re song ba'o/__/de gsum gang la'ang thun thung ngur bcad dran pas bslangs te bsgom pa'o/__/skyon de rnams spang ba la lus sems btsa' ba gal che gsungs/__lus kyis 'gro 'dug dang*/__mchongs rgyug dang*/__las ka drag po la sogs pas lus ngal zhing dub pa bying rmug gi rgyu yin pas drag shul gyi las mi bya/__ltad mo lta 'dod dang ngag kyal gyi gtam sogs rnam par g.yeng ba la dga' ba sogs tshe 'di'i bya ba gang yin gyi phyi nang gi g.yeng ba thams cad ni rgod 'thor gyi rgyu yin pas spangs/__lus kyi 'byung ba mi snyoms na so so'i bcos thabs bya/__sems kyi btsa' thabs drug ni/__gsang sngags kyi dam tshig spyi dang*/__khyad par bla ma'i sku gsung thugs kyi dam tshig ma nyams par bsrung ba dang gcig__/las dang po pas rang gi nyams len la re dogs rtogs dpyod mi bya bar bla ma'i drung du phu thag bcad pa dang gnyis/__thun tshod ran par bya ba dang gsum/__gnyis 'dzin rtsad nas ma chod kyi bar du g.yeng ba spangs nas dben pa brten cing dge sbyor la brtson pa dang bzhi/__yon tan chen po thob kyang nga rgyal spangs shing dman sa 'dzin pa dang lnga/__bla mas gnang ba'i man ngag dang*/__rang la nyams rtogs bzang po yod pa rnams shin tu gsang ba dang drug gi sgo nas btsa' bar bya'o/__/de drug las ldog na gnas skabs su dge sbyor gyi bar chad glo bur du 'ong ba sogs skyon shin tu che bas spang blang shes pas nyams su len no/__/de ltar nyams su blangs pas ting nge 'dzin ma skyes pa skye/__skyes pa gong nas gong du 'phel zhing mthar phyin par 'gyur ro/__/de bzhin du lus ngag yid gsum gcig dril du bsgom pa rnams la 'byung ba lnga'i rlung re re zin pa'i rtags bzhi bzhi/__snang nyams/__sems nyams/__lus nyams/__rmi nyams sogs sna tshogs 'byung yang*/__gang la'ang zhen cing yon tan du mi rlom/__zhen cing rloms na mthun rkyen thams cad 'gal rkyen yon tan thams cad skyon du song nas/__mchog thun mong gi dngos grub kyang yin rlom bzang zhen gyi gegs dang bar chad du 'gro bar gsungs pas/__lam du khyer tshul ni/__bzang ngan gang shar thams cad nyams yin par shes pas ngos bzung*/__gang yang rtsis med bdag med du bzhag nas lam du khyer zhing skyong shes na gong gi skyon las ldog ste/__mchog thun mong gi dngos grub rtsol med du 'byung bar the tshom med do/__/de lta bu'i nyams rtags 'ga' zhig la 'og ma rnams las gong ma rnams la mi 'ong*/__'ga' zhig la 'og ma rnams la mi 'ong yang gong ma rnams la 'byung*/__de ltar 'og ma'i dus phra mo 'byung zhing gong ma rnams la je cher 'gro ba sogs nyams gcig tu mi nges pa 'byung ngo*/__/de dag phal cher 'phel 'grib nyams kyis rtags dang*/__bar chad bdud rtags 'dres mar 'byung ba yin pas bla ma'i man ngag ltar lam khyer shin tu gal che'o/__/lam ji bzhin par nyams su blangs shing zhi gnas dwangs mar goms pa'i nyams rgya mtsho rlung gis ma bskyod pa lta bu'am/__thun mong zhi lhag bzang po rgyud la skye ba'i ting nge 'dzin bsgom pa dag la sa mtshams kyi yon tan ni/__rnyed pa/__bkur sti/__grags pa/__snyan pa bzhi la sngar bas kyang dga' zhing chags te don du gnyer ba dang de'i ldog phyogs bzhi la mi dga' zhing spang blo lta bu skye yang min te spang bya ngos zin pa yin la/__'jig rten chos brgyad po 'di dang po nas ro snyoms dka' bas skyon ngos zin nas rim gyis bri zhing sngar dang mi 'dra ba'i spang blang re dogs dga' sdug gi rtog pa je nyung du song nas/__gzhan chos brgyad don gnyer che ba mthong thos rnams la snying rje shugs kyis skye zhing*/__bla ma dang gdams ngag gi phyogs su lus srogs phangs pa med cing*/__chos dang bla ma 'di lta bur 'phrad pa'i skal pa bzang po'i gnas skabs rmi lam yin nam dngos su yin snyam pa sogs/__spro sems dang ldan pas brtson 'grus gong 'phel dang*/__bla ma sangs rgyas dngos su shes pas mi ldog pa'i dad pa thob/__yon tan dang bka' drin dran pas zhabs tog rnam pa gsum gong 'phel dang*/__nyams snang dang rkyen bzang ngan thams cad lam du khyer shes shing*/__phal cher lam du slong nas ro snyom nus pa/__spyir 'dus byas kyi chos thams cad mi rtag pa rmi lam ltar yin pa'i don khong du chud/__rang yang nam 'chi cha med na bun las yun thung ba'i mi rtag pa gting nas skye zhing blo sna je thung du song nas las rgyu 'bras la yid je ches song bas spang blang gi gnas la shi yang 'gyod pa med pa'i gding thob/__gzhan rgyud bde sdug gi 'dam kha nor zhing*/__rgyu 'bras spang blang mi shes pa'i sems can mthong thos gang la dgra gnyen chags sdang med pa'i byams snying rje rgyun chags su 'byung ba dang*/__dngos su lus yang ba/__sems bde sdug shongs che ba/__shig sogs lus kyi srin bu nyung ba/__chags sdang che ba'i grong yul dgra ltar mthong zhing gnas phyogs med 'grim pa la dga' ba'am/__yang na chags sdang sogs mi mthun pa'i gnas su sdod na'ang gze re med pa/__snang ba sgyu ma rm-i lam chu zla lta bu ru shes shing 'jig rten chos brgyad las ldog pa ni lta phyogs su spyod pa ma shor ba'i lam rtags yin/__de dus rang rgyud tha mal pa'i lta spyod kyi spang blang re dogs rnams las grol yang*/__rang mthong gi rtsing spyod sogs la ma shor ba gal che ba yin no/__/'di skabs dag snang phyogs med du shar nas sngon byon gong ma'i rnam thar dang*/__gzhan yon tan can rnams kyi mdzad pa la snying nas rjes su yi rang zhing*/__rang ngos nas dman sa rang shugs kyis 'dzin zhing gang snang lam du khyer shes kyang*/__yang nas yang du de ltar lam khyer la 'bad dgos/__mdor na sngar gyi rang gshis kyi skyon thams cad rim gyis dag nas/__yon tan gong 'phel bya byed thams cad dran rgyu bla ma dang gdams ngag kho na las med pa zhig 'byung dus/__nyams dang rtogs pa'i sa mtshams kyang mnyam bzhag ngang la gnas tshe nyams sam rtogs pa 'dres ma sna tshogs 'byung yang nges pa med/__don mnyam rjes gang gi dus su'ang bzang rtog la mi chags ngan rtog la mi sdang*/__lung ma bstan gti mug dang bral ba zhig 'ong yang gong smos ltar rlom sems dang dga' brod kyi dbang du mi shor ba gal che'o/__/yang de las ldog pa'i skyon ngos bzung ba ni/__bla ma mang po bsten zhing mdo rgyud kyi gzhung mang du thos kyang rang rgyud la med bzhin go ba tsam la snyems nas/__gzhan la bshad shes pa'i mkhas rlom dang*/__ri khrod 'grims pa sogs dka' spyad dang sgrub yus 'dren cing*/__bsgrub bya sgrub byed kyi bar nas 'dzol bzhin/__rtogs ldan du rlom pa dag gis rang rgyud la yang yang brtags dpyad ma byas na lam nor gol shor ba sogs bzang rlom bdud du che ba dang*/__ha cang sgyid lug ste lam la re thag chad pa'i mtha' gnyis la ma lhung bar skyon yon so sor shes dgos pa ni chos pa'i spyi nor khyad par lugs 'di'i snying nor dam par 'dzin dgos pas gnad gal po che lags so/__/gnyis pa bye brag nyams rtogs kyi skyon yon rgyas par dbye bsal rnal 'byor bzhi rim ltar gang zag rim gyis pa'i zhar la gnyis po'ang tshang ba'i dbang du byas pa'i khrid la bzhi/__gnas pa rtse gcig__/mi g.yo spros bral/__mnyam nyid ro gcig__/lhun grub sgom med kyi rnal 'byor ro/__/dang po la gnyis rtse gcig dang*/__rtse gcig gi rnal 'byor ro/__/dang po gnas pa la gsum/__de'ang gong du bshad pa'i phyi nang gsang gsum sngon 'gro'i chos rnams legs par sbyangs nas/__dngos gzhi lus ngag yid gsum bsam gtan gyi spyod lam dang ldan pas sems ma bcos rang babs su bzhag nas bsgom tshe rnam rtog sngar bas kyang 'tshubs nas 'ong*/__de gnas pa dang po g.yo~X ba'i~X nyams ri gzar gyi 'bab chu lta bu zhes/__rnam rtog 'tshubs pa la sdang sems kyis bdag la sgom gyi skal ba mi 'dug snyam pa'i sgyid lugs the tshom 'ong ste/__sngar tha mal pa'i rtog pa kha yan du shor bas ngo ma shes pa yin/__da sems cung zad zin nas sgom bzang po skye ba'i snga ltas yin pas yid chad dang the tshom med par bla ma la ci mdzad khyed shes kyi gsol ba yang yang 'debs shing thun thung la grangs mang ba sdug rus 'jur dran gyis mi bcing bar grim lhod ran pas nyams su len/__rnam rtog dgag che na snying rlung ldang ba sogs sgom sna sun khur 'gro bas ha cang mi dgag__/mi bsgrub/__brtson du mi bzung*/__lung ma bstan du mi shor bar gang shar bdag med rgya yan du lhod kyis klod la bab kyis rgyangs 'tsho byed dgos/__de la rang bzo pho tshod min par bla ma'i zhal shes ltar thabs sna tshogs kyi sgo nas sems gnas pa'i thabs la brtson na rnam rtog rags pa cung tsam zhi nas sems rang thog na res gnas res 'gyu ba zhig 'ong ba'i dus/__gnas 'gyu gang la'ang sngar ltar spang blang gi chags sdang mi dgos pa byung dus gnas pa bar ma/__thoba~X pa'i~X nyama~Xs chu klung dal 'bab lta bu bya ba yin/__de'i ngang du bla mar mos gus gtsor 'don gyis gnyug bsrings te bsgoms pas rnam rtog phra rags thams cad je zhi dang*/__gnas cha je cher song ste/__bar med lta bur gyur dus gnas pa tha ma/__brtan pa'i nyams rgya mtsho rlung gis ma bskyod pa lta bu bya ba yin te/__'di skabs bde gsal mi rtog gi nyams cha mnyam mi 'ong*/__cha ma mnyam na skyon che ste/__bde ba shas che na bde nyams mtshan ma can zhes 'dod chags che bas bslab pa nyams pa dang*/__min kyang chags zhen 'dzin gsum je cher 'gro/__bde nyams chung zhing mi rtog pa shas che na dran med 'gog pa'i zhi gnas lding nas thar pa'i gegs byed pa'am bying rmug gi dbang du 'gro/__gsal ba dang mi rtog pa gnyis cha mnyam kyang bde cha chung na sgom la spro ba mi skye zhing bsgom snying mi 'dod pa dang*/__gnas cha chung na 'phro rgod kyi dbang du 'gro/__gnyis po mtshungs kyang gsal cha chung na rig pa bag la nyal bas sgom dwangs snyigs mi 'byed/__dwangs cha chung zhing bying rmugs kyi dbang du 'gro/__/bde gsal gnyis po cha mnyam kyang mi rtog pa med na sgom gyi sna mi zin zhing 'dug tshugs chung la bya spyod tha mal gyi dbang du shor 'gro/__gong gi skyon gsum po de las ldog pa'i thabs nyams su blangs na yon tan gong 'phel/__bde gsal mi rtog cha mnyam skyes shing mnyam gzhag skyon med yun je ring du 'gro bas/__bla ma'i man ngag la brten nas cha mnyam par byed dgos/__la la dang po tshogs bdun gyi rtog pa 'gags te kun gzhi rtog med kyi ngang du gnas pa yod do/__/de la rnam rtog kha 'tham zhes 'dod/__gong gi g.yo nyams phyis nas 'ong*/__'ga' zhig la dang po g.yo nyams 'ong nas/__phyis gnas cha je cher 'gro ba sogs yod pas ma nges kyang thun min sngon 'gro'i skabs kyi skyabs 'gro sogs dmigs rim brda don rtags la sems legs par zin pa rnams la g.yo nyams mi 'ong ba yang yod/__gang ltar bying rmug che na lus gnad bsrangs/__lta stangs mtho bar byas la shes pa hur 'don/__rgod 'thor shas che na lus sems klod cing bsgom/__'di skabs bde gsal mi rtog gang la'ang bde'o/__/gsal lo/__/mi rtog go__/snyam pa'i so so'am/__cha mnyam kyang 'di'o snyams pa'i der 'dzin gyi dga' sdug mi bya bar/__bdag med du bzhag__/mi chags/__mi zhen/__lung ma bstan du mi btang bar rang thog tu lhod/__gong gi shas gang chung de la bla ma'i zhal shes ltar bskyed pa'i thabs so sor thun du bcad cing bsgom/__skabs su ngal bso/__skabs su gnas 'gyu gnyis gcig gam tha dad yin min blta ba sogs spel mar byas te bsgom pa'i mthus/__rjes shes kyi rtog pa'ang je zhi/__mnyam bzhag skabs je bde je gsal je brtan du 'gro skabs bde gsal mi rtog la nges shes skye ste/__nyams de dang 'bral mi phod par lus e yod mi tshor ba dang*/__bza' btung brjed pa/__nam sla gar song mi tshor ba sogs 'ong dus gang la zhen na khams gsum du gol 'gro bas/__zhen med kyi thabs la mkhas par bya zhing skyong*/__de la brten nas nyams kyi lhag mthong yang skye dgos pas na/__zhi gnas 'di thog mar gal che/__ston pa bcom ldan 'das shAkya thub pas lo drug tu dka' thub la brten nas bsgom tshul sogs dpe lung mang*/__nyams kyi zhi lhag de rtogs pa'i lhag mthong dang sbyar ma shes na nyin mtshan khor yug tu song kyang 'khor ba las mi 'phags pa'i tshul yang lung mang*/__de ltar rtse gcig ces pa'i sa bcad tshig zin tsam smos pa'o/__/gnyis pa rtse gcig gi rnal 'byor dngos la/__sdong bya bral ba'i bsdus don las/__gol sa snyom 'jug dgu skor rab spangs nas/__/zhi gnas dwangs cha lhag mthong nyid la sbyor/__/sbyor tshul lhag mthong dmigs pa'i dpyod tshul 'jug__/snang ba sems shes sems kyi rang bzhin ni/__/gsal stong nam mkha' dwangs pa'i dkyil ltar rtogs/__/thabs shes zung 'brel rtse gcig rnal 'byor yin/__/zhes pas de la lnga ste/__ngo bo spyir bstan pa/__bye brag chung 'bring che gsum du dbye ba/__skyon dag tshul/__yon tan skye tshul/__ting nge 'dzin de bogs 'don cing gong ma la sbyor tshul lo/__/dang po ngo bo spyir bstan pa ni/__'og ma rtse gcig gi ting nge 'dzin de'i 'dzin zhen rags pa thabs kyis spangs shing*/__de'i dwangs cha rtse gcig gi rnal 'byor lhag mthong du 'dod de/__lhag mthong la'ang rgyu rkyen ngo bo gsum las/__rgyu ni bde gshegs snying po/__rkyen thos bsam sgom gsum/__ngo bo ni nyams kyi lhag mthong dang rtogs pa'i lhag mthong gnyis so/__/de la bsam sgom mam lhag mthong dmigs pa ni/__sems skad cig ma'i gnas 'gyu 'gro 'ong ngo bo sogs ci 'dra zhig yin brtags shing dpyad pa ni lhag mthong gi dmigs pa yin te/__dpyod tshul 'jug tshul rnams bla ma'i zhal las shes par byas pas/__snang ba sems su shes/__sems sna tshogs su shar ba de skad cig ma'i steng thag chod/__sems kyi rang bzhin gsal stong nam mkha' lta bur rtogs dus nyams kyi lhag mthong ngam rtse gcig chung ngu'i rnal 'byor yin tshul lung mang ngo*/__/gnyis pa bye brag chung 'bring che gsum du dbye ba la/__mdor bstan brgyas bshad gnyis las/__dang po ni/__yang*/__rtogs dang goms dang mthar phyin chung 'bring che/__/zhes pas/__sems kyi rang bzhin gsal stong nam mkha' dwangs pa'i dkyil lta bu rtogs te/__nges shes skye ba'i cha nas rtse gcig chung ngu+u*/__de'i ngang las dran pa yengs pa med par bsgom pas/__rjes shes phra rags rnams rim par dag cing mnyam bzhag goms 'dris brtan gsum ni 'bring po/__de la brtan pa thob nas zhen 'dzin dang bcas pa/__mchan/__gding du gyur te khor yug tu 'gro ba ni chen po'o/__/zhes so/__/phar phyin gyi sbyor lam dang mtshungs par ston pa 'jig rten gyi rnal 'byor la nang gses chung 'bring che gsum las/__dang po 'jig rten chung ngu ni/__thugs gter chen po grol ba'i thig le las/__ngo bo ngos bzung med pa stong pa'i rang bzhin la:__rang bzhin ma 'gags sa le sing nge rjen ne ba:__'jig rten chung ngu'i rnal 'byor zhes bya de nyid yin:__zhes pas de'i dgongs pa nyams myong gis bkral ba na/__rim gyis pa'i gang zag des bla ma dam pa zhig gi drung du rnam g.yengs spangs te bsgom pas sems kyi ngo bo yod med mu bzhi dang bral bar thag chod cing*/__de ltar chod pa la gsal la rtog pa med pa'i zhi gnas de nyid bsgom bya'i rang bzhin du ngo sprod lag bcang mdzad pa la dran pa gzhur te bsgom pas/__rnam rtog nyi zer gyi sbrang bu bas kyang bya byed mang la 'gyur ldog che bas sgom gyi las 'phro med dam snyam nas skyugs log pa zhig gi rjes su/__ci zhig na dran pa'i ngo bo gsal la go ma 'gags pa/__dwangs seng nge rjen yer re ba stong pa'i nyams shugs che ba zhig 'char ba de nyid ji tsam sgom ring la yod/__ma bsgom na tha mal du 'chor ba zhig 'byung ba ste/__'di la ma hA mu dras rtse gcig chung ngur 'bod/__'ga' zhig gis pho tshod byas pas de lta bu'o snyam pa ni go ba yin pas grol mi btub bo/__/zhes gsungs so/__/gnyis pa rgyas spros kyi go ba bshad pa la/__rnal 'byor bzhi rim pas/__yang*/__chung ngu rtogs kyang mi brtan 'phel 'grib che/__/zhes pa/__rtse gcig chung ngu na nyams kyi lhag mthong res 'ga' ba 'dzin zhen dang bcas nyams su myong ba can 'og ma'i rtse gcig dwangs cha med pa'i zhi gnas rkyang pa de ma yin pa/__rtse gcig gi rnal 'byor ni snang ba sems su shes shing sems kyi rang bzhin nam mkha'i dpe can te/__zhi lhag zung 'jug__/thabs shes zung 'jug go__/'og ma'i bde gsal mi rtog pa'i ngang la ci tsam gnas kyang rtse gcig rnal 'byor gyi lhag mthong dang ma 'brel na rtse gcig mun par 'khyams bya ba yin/__zung 'jug lhag mthong gi lta ba myong zhen phra rags mnyam rjes gang gi skabs su rtse gcig dang*/__rtse gcig gi rnal 'byor gyi khyad bde gsal 'gyu gnas thams cad ngo bo stong par shar te/__sal le/__sing nge*/__ye rer gnas pa yin/__de dus la la dag la rlung rtags brgyad dam bcu/__stong gzugs kyi snang ba sna tshogs 'byung*/__'di skabs sems kyi ngo bo stong par rtogs pa ni mi rtog pa/__sems stong pa'i rang bzhin gsal seng nge ba ni gsal ba/__de gnyis dbyer med kyi ngang la bde lhan ner gnas shing*/__bying rmugs dang rgod 'thor gyi skyon med pa bde ba/__de ltar bde gsal mi rtog dbyer med kyi so ma ma bcos lhug pa gsum gyi ngang la gnas pa mnyam bzhag__/de la lus ngag gi bya spyod la mi ltos par 'dug tshul legs kyang dran pa yengs na rjes shes su 'gro zhing*/__byed spyod sogs kyi skabs a 'thas su skye bya ba yin/__de la a 'thas dngos 'dzin gyi dri ma'am sgrib pa yod pa ni/__dper na gla rtsi'i snod dang*/__rgog phor stong pa la dri ma ma sangs pa ltar yin pas/__de lta bu mnyam bzhag la med kyang rjes shes la yod pa ni mnyam rjes mtshan nyid pa min/__ci'i phyir na dran pas zin pa tsam gyis mnyam bzhag gi steng du 'gro bas so/__/de rtse gcig chung ngu'i skabs kyi mnyam rjes yin kyang*/__don la rjes snang shas che ba yin/__gsal stong nam mkha' dwangs pa'i dkyil lta bu gsungs pa de ting nge 'dzin las su ma rung ba'i rkyen gyis res sgom kyang 'ong*/__res ma bsgom yang 'ong*/__res bde res mi bde ba sogs 'phel 'grib sna tshogs 'ong ba'i skabs rtse gcig chung ngu yin no/__/zhes so/__/gnyis pa 'jig rten 'bring po'i rnal 'byor ni/__grol tig las/__gang de ma yengs bskyangs pas brtan pa cher thob cing :__bsgom kyang yengs la ma bsgom cha shas yeng ba ni:__'jig rten 'bring po'i rnal 'byor zhes bya de nyid yin:__zhes pas/__snga ma'i 'phro mthud de snying rus la nan tan bskyed pas nyams kyi 'dzin stangs snga ma ltar las cung zad dwangs cha che ru 'gro zhing*/__de nyid ma bsgom pa'i gnas skabs 'ga' la'ang dran pas hrig hrig slebs nas gsal stong rjen ye re bar 'char bas 'di la ma hA mu dra bas rtse gcig 'bring po zer ro/__/zhes so/__/rnal 'byor bzhi rim pas/__yang 'bring po ting 'dzin las rung 'phel 'grib med/__/ces pas rtse gcig 'bring po'i rnal 'byor ni/__gong ltar mnyam rjes gang la dran pas zin cing yengs pa med pa'i sgo nas nyams su len pa la brtson pas ting nge 'dzin las su rung ste/__gsal stong gi nyams de nam bsgom tshe bde lhang lhang 'ong ba yin/__de ni rtse gcig 'bring po'i ting nge 'dzin la dbang thob bya ba yin te/__rnal 'byor dang po'i skabs rjes shes phal cher a 'thas su yin pas na dran pa yang a 'thas kyi dran pa yin/__mnyam bzhag dus gsal stong phyogs gcig la dmigs te bsgoms pas a 'thas kyi dran pa zhes bya/__de lta bu'i dran pa skad cig kyang ma yengs par nyams su blangs pas rjes shes rags pa rnams rim gyis chod cing mnyam bzhag rim par je bde je gsal je stong brtan pa cher cher 'gro ba sogs 'byung ngo*/__/zhes so/__/gsum pa 'jig rten chen po'i rnal 'byor ni/__grol tig las/__ting 'dzin de nyid sngar bas gsal mdangs cher song zhing rtsol med nyin mtshan khor yug nyid du 'byung ba ni:__'jig rten chen po'i rnal 'byor zhes bya de nyid yin/__zhes pas brtan pa cher thob ste gsal stong rjen pa ngos gzung dang bral ba'i nyams nyin mtshan khor yug tu 'byams pa la ma hA mu dras rtse gcig chen por btags/__rdzogs chen sems sde pas gnas pa'i nyams shes pa yul phyir mi 'phro ba zhes pa'ang 'dir mtshungs/__'di'i nyams ni lus la bde nyams dang sems la dga' spro dpag med 'char/__mar me rlung gis ma bskyod pa lta bu'i sgom la nges shes dang brod kha skye/__lus yod du mi tshor 'jig rten mi chos la zhen pa chung ngu 'gro/__nyams kyi mtho dman shin tu che ba 'ong ngo*/__/re 'ga' 'di las lhag pa su la yod snyam pa'i rang mthong skye/__res shes pa rlan dang bral nas nga la sgom med snyam pa'i yi mug skye ba yang yod/__res sems can la snying rje skye zhing*/__sangs rgya rgyu dang 'khor bar 'khyams rgyu mi 'dug snyam pa'i stong 'ud kyang 'char/__gsal snang la 'du shes grung pos dpyad na mthong snang mang ba 'byung ste zhal gzigs lung bstan du bzung na nor sa rngams po che yin kyang byed mkhan mang*/__'di'i mnyam bzhag gnad du song na sgo lnga'i rnam shes thad kar bag la zha 'gro bas/__phyi'i sgra skad gzugs yul la sogs pa'i yul rkyen gyis mi 'phrog__/'on kyang phar phyin theg pa dang bstun na/__dag pa sa gsum nas sgo lnga'i rnam shes gnas 'gyur te zhing khams rnam dag la dbang zhing*/__dag pa'i tshe bya grub ye shes su shar bar bshad pa'i phyir/__'di nyid dngos gnas ma yin kyang sems 'dzin yul rkyen gyis mi 'phrog pa'i cha nas de skad du btags pa'ang shes par bya'o/__/de'ang tshogs lam pas go__/sbyor lam pas myong*/__mthong lam pas rtogs zhes go myong rtogs gsum sbyor ba dang*/__bla ma yang tig tu lha mi'i sems 'dzin/__byang chub sems dpa'i bsam gtan/__sangs rgyas kyi dgongs pa zhes bshad pa la'ang rnam par dpyad na dbye ba khyad par can du kho bos rtogs la/__de'i phyir 'di man chad ni so skye'i lam du bzhag pas lhag mthong mtshan nyid pa med pa'i phyir/__thugs dam gyi ngo bo ji ltar bzang yang nyams tsam myong ba tsam yin pas/__rtsa gzugs kyi rten 'brel la mngon shes dang grub rtags thon pa byung yang rloms sems bya ba'i yul ma yin mod/__de ltar na'ang phyi dus 'dir lam 'di mthar son pa'ang rnyed par dka' zhing*/__snying rus can re re tsam snang ba la'ang bshes gnyen rnams kyis rtogs pa nyin mtshan 'dres par ngo sprod byed pa 'dug pas long bas long ba khrid do/__/sgom dmigs gtad nyams myong can stong pa dgrar langs kyi bdud zhugs pa zhig la mi tshe stong par 'dzad pa las yon tan skye ba'i re ba zad mod/__'ga' zhig ni mnyam bzhag gnad du ma song ba ci yin 'di yin med pa'i lung ma bstan 'thom yo re ba zhig gi ngo bo smra brjod mi shes pa lta bu zhig la nga 'dra'i rtogs pa su la yod/__sgom med bya ba'ang 'di kha yin snyam pa'i rang rtsis skyes te/__yul gong ma la dag snang gtan nas mi skye zhing*/__bogs 'don byed pa'i blo dang bral bas nor ba rngams po cher song ste/__rgyu 'bras rten 'brel mi bslu ba'i bstan pa thams cad bsnubs pas/__dge stong sdig stong du gol ba 'ba' zhig las mi 'da' bas/__tshul de la bsam nas o rgyan rin po ches rgyal po la gdams pa bzhin lta ba'i phyogs su spyod pa ma shor ba dang*/__spyod pa'i phyogs su lta ba ma shor ba la bslab cing*/__nyams myong dang ldan pa'i bla ma dam pa mig bzhin du bsten/__mnyam 'grogs kyi bdud dbang dang*/__mir 'dzin gyi log lta med pas/__gsol 'debs mos gus dang ldan pas dbang bzhi yang yang blangs/__lcags la zhun thar gtong ba ltar brdar sha shin tu chod pa gal che ba yin no/__/'dir phar phyin theg pa ltar na drod rtse gnyis su dbang po lnga dang*/__bzod chos gnyis su stobs lnga sgom pa'i sbyor lam nges 'byed cha bzhi'i ye shes kyi ngo bo mnyam bzhag gi cha rnam par mi rtog pa'i ye shes la/__rjes thob kyi cha rtog bcas rtog med ci rigs su yod cing*/__gnyen po bzhi la brten nas spang bya sgrib pa'i sa bon nyams rmad pas/__rtogs pa'i khyad par sgom byung ye shes kyis bdag med gnyis rtogs te/__yon tan gyi khyad par spyan dang mngon shes sogs du ma dang ldan zhing*/__tshogs lam chen po las 'di'i ye shes drod brtan pas mthong lam thag nye ba ste/__brgyad stong 'grel chen las/__bar chad med na mthong ba'i lam ches nye bar 'byung ba zhes bya ba ni thar pa'i cha dang mthun pa las 'di'i khyad yin par rig par bya'o/__/zhes gsungs pa ste/__de lta bu'i sbyor lam gyi 'gyur 'di ru brtsi ba yin no/__/zhes so/__/rnal 'byor bzhi rim pas/__yang*/__chen po gsal stong nyams kyi khor yug 'brel/__zhes pas/__rtse gcig chen po ngos bzung ba la gnyis/__ngo bo'i cha dang brtan pa'i cha nas ngos bzung ba'o/__/dang po sems kyi rang bzhin gsal stong mtha' dbus zhen 'dzin med pa'i nyams rig pa gzhi med rtsa bral rjen lhang nge ba/__mthong lam ye shes kyi snang ba mthong la khad de mnyam bzhag gsal stong nam mkha' dwangs pa'i dkyil lta bu de la brtan pa thob nas/__nyin mtshan la sogs khor yug tu 'gro ba yin snyam pa'i nges shes kyi dri ma phra ba yod pa ni rtse gcig chen po yin tshul lung dang bcas gsungs 'dug go__/de ltar rtse gcig chung ngu rtse gcig gi gzhi/__'bring po lam/__chen po 'bras bu'o/__/'di skabs mdo rgyud man ngag thob mthong yod pa 'ga' zhig gis go bas lhan pa btabs te/__rang mthong dang*/__sgom la rtsol rung ma rtsol rung sgom med kyi sa la sleb 'dug__/bla ma la'ang 'di las lhag pa'i nyams rtogs med mod snyam ste mngon pa'i nga rgyal dang*/__res 'ga' mngon shes dang rdzu 'phrul sogs rtags phran bu yod pa la grub pa thob 'dug snyam pa dang*/__re 'gar gnyid kyi dus dang*/__rjes shes kyi spyod lam 'dres pa red snyam pa sogs rlom sems chen po rnams skye 'ong*/__skabs der bla ma'i gdams ngag gi ngo sprod dam/__rang gis so sor rtogs pa'i shes rab kyis ma 'byed par/__nyams rtogs par rloms nas der shor nyen yod/__de kho nas byang chub thob mi nus pa'i lung mang du gsungs 'dug go__/gsum pa skyon dag tshul ni/__slob dpon pad+mas/__rtse gcig gi rtsal rdzogs tsa na snang ba sems su shes pas las kyi sgrib pa'i skyon dag__/ngan song du mi ldog nyon mongs pa'i bdud chom mo/__/zhes gsungs so/__/bzhi pa yon tan skye tshul ni/__slob dpon pad+mas/__yon tan slob dpon bla mar shar bas 'khor ba las blo ldog__/chos la dga' ba dang brod pa skye ste blo rtse gcig tu 'gro/__tshogs sbyor gyi lam gyi yon tan skye/__las rgyu 'bras la a 'thas kyi rten 'brel bsgrigs shes bla ma sangs rgyas sprul skur mthong nas gsol ba btab na byin rlabs 'jug__/rang don bsgrub pa'i dus la babs pas theg pa dang bstun na nyan rang dang mthun/__zhes gsungs so/__/lnga pa ting nge 'dzin gyi bogs 'don cing gong ma la sbyar tshul ni/__bya bral bas de ltar rtse gcig rang rtsal rdzogs tsa na/__rang skabs skyon dag yon tan thams cad skye/__de yi dwangs cha rtogs pa'i lhag mthong sbyor/__sbyor tshul thabs dang shes rab zung 'brel gyis/__ces pas/__rtse gcig gi rnal 'byor ni byang chub sgrub pa'i lam la dper na myu gu 'khrungs pa tsam zhig yin/__lo tog la mtshon na myu gu 'khrungs pas mi chog ston mthar ma phyin par so nams byed dgos pa ltar rtse gcig gi rnal 'byor lta ba nyams su myong tsam las med pas des mthar thug gi 'bras bu mi thob pas na/__bla ma'i gdams ngag dang*/__rang gi shes rab zab mo'am mos gus kyi nyer len 'dzom pa'i sgo nas lta sgom spyod gsum ya ma bral bar nyams len la brtson cing gong ma la sbyor dgos tshul gyi lung shin tu mang ngo*/__/gnyis pa mi g.yo spros bral ni/__sdong bya bral bas/__sems kyi ngo bo rtsa bral stong pa nyid/__/ngos gzung spros pa'i mtha' dang bral bar rtogs/__don dam bden mthong spros bral rnal 'byor yin/__zhes pas de la'ang lnga ste/__ngo bo spyir bstan pa/__bye brag tu chung 'bring che gsum du dbye ba/__skyon dag tshul/__yon tan skye tshul/__ting nge 'dzin de bogs 'don cing gong ma la sbyar tshul lo/__/dang po ngo bo spyir bstan pa ni/__'og ma rtse gcig gi ting nge 'dzin zhen pa'i dri ma can de gcod byed kyi thabs la mkhas pa'i shes rab kyis zin par byas nas/__de'i dwangs cha rtogs pa'i lhag mthong ngam spros bral gyi rnal 'byor mthong la/__de la'ang nang gses cig car ba dang thod rgal bas lta ba gding du tshud cing sgom pa nyams thog tu phebs/__rim gyis pa zhi gnas la brten nas lhag mthong skye bar bzhed do/__/zhi gnas ni 'dzin zhen dang bcas pa'i bde gsal mi rtog gsal stong gi ngang la rtse gcig tu gnas pa tsam yin pas/__'di 'og ma la ltos te lhag mthong*/__gong ma spros bral la ltos na 'di man chad zhi gnas la bzhag pa yin/__lhag mthong ni zhi lhag gam/__thabs shes sam/__bden gnyis sam/__'khor 'das la sogs pa'i gnyis chos thams cad yang dag pa ci lta ba bzhin du so sor rtog pa'i shes rab yin/__'ga' zhig la zhi gnas kyi dwangs cha la lhag mthong gi rtogs pa bde blag tu skyes/__'ga' zhig la zhi gnas kyi snyigs ma sems kyi rang bzhin gsal bzhin du stong*/__stong bzhin du gsal/__gsal stong dbyer med snyam pa'i nges shes gting nas skye ba'i zag bcas kyi nyams zhen brtan cha can ri btsug pa lta bu yod pa de bshigs nas lhag mthong la sbyor dgos kyang rang stobs kyis bshig dka' bas/__bla ma bzang po'i gdams ngag dang*/__rang gis mos gus lam du lhong pa'ang shes rab zab mos zin par byas te/__phyi nang gi g.yeng ba spangs nas bsgom par byas na lhag mthong gi ngo bo mthong bar 'gyur la/__gang mthong na rang gi sems kyi ngo bo gzod ma nyid nas stong nyid mtha' thams cad dang bral ba de mthong*/__gang gis mthong na rang rig pa'i ye shes kyis/__ci mthong na yul yul can gnyis med rtogs pa'i lhag mthong ngam spros bral gyi rnal 'byor ro/__/de la rtse gcig dang spros bral gyi khyad par ni/__rnam rtog chos skur rtogs pa dang ma rtogs pa yin/__rtse gcig man chad mthar 'dzin gyi nyams 'di ni mtha' bral chos sku/__snga ma ni 'jig rten pa'i sgom/__'di ni 'jig rten las 'das pa'i sgom/__snga ma don dam btags pa ba/__'di ni don dam mtshan nyid pa/__snga ma nyams kyi lhag mthong*/__'di ni rtogs pa'i lhag mthong*/__snga ma zhi gnas/__'di ni lhag mthong*/__snga ma sems kyi rang bzhin/__'di ni sems kyi ngo bo/__snga ma rnam par mi rtogs pa'i sgom/__'di ni rnam par mi rtog pa'i ye shes/__snga ma mos pas spyod pa'i sa/__'di ni nus pa skyed pa'i sa/__snga ma rjes dpag gi tshad ma/__'di ni shes rab kyi dngos gzhi yin tshul sogs mang du gsungs pa'i don/__gzhi'i gnas lugs gdod ma'i dbyings rang bzhin gyis rnam par dag pa/__'khor 'das gang gi'ang ma reg__/'dus ma byas pa'i sems kyi ngo bo stong nyid spros pa'i mtha' thams cad dang bral ba de rtogs pa'i dus/__dper na the tshom bral ba ma dang bu 'phrad pa lta bu'i rig pa chos sku'i ngo bo rten med gcer bu zang mar bud de/__gol shor gyi 'phrang thams cad dus gcig tu chod de/__'khor ba'i sdug bsngal las grol nas phyir mi ldog pa sems nyid chos sku'i gtan srid zin pa ni/__rgyal po'i bu la rgyal srid phog pa bzhin du/__bla ma la sangs rgyas dngos su mthong zhing mi ldog pa'i dad pa gting nas skye/__sems can la byams snying rje bcos min dmigs med phyams gdal te/__bla ma dang sems can rang sems sogs gnyis rtog gi mtshan ma thams cad gnyis med kyi ngang du yul yul can bsgom bya sgom byed dang bral ba'i gu yangs blo bde'i dga' ba gting nas skye zhing*/__sngar gyi go myong rtogs pa'i gzung 'dzin gyi rtog pa bya lam rjes med dpes mtshon du med/__tshig gis brjod du med/__blos gzhal du med/__snang btags kyi chos thams cad sems su shes shing*/__sems stong pa spros pa dang bral nas shes bya'i yul las 'das pas tha snyad kyi gdags gzhi ma grub/__blo dang yid kyi yul du byar mi btub pas yul med du rang ngo shes pa la 'dzin med kyi sgro 'dogs chod pa ni spros bral gyi ngo bo mthong ba'o/__/zhes lung gis rgyab skyor bcas gsungs 'dug go__/gnyis pa bye brag chung 'bring che gsum du dbye ba la/__mdor bstan pa/__rgyas bshad gnyis las/__dang po ni/__bya bral bas/__rtogs dang goms dang mthar phyin chung 'bring che/__/zhes pas sems kyi ngo bo stong nyid spros pa'i mtha' thams cad dang bral ba dang po rtogs te/__nges shes skye ba'i cha nas spros bral chung ngu+u*/__de la dran pa yengs med kyi ngang du bsgoms pas spros bral rang skabs kyi mchan/__spang bya phra rags rnams rim par chod cing*/__rtogs pa'i don la goms 'dris brtan gsum thob pa ni 'bring po/__brtan pa thob nas gding du gyur te phyi nang gi chos thos bsam thams cad la sgro 'dogs chod pa ni chen po/__phar phyin gyis mthong lam dang mtshungs par ston pas ming de skad du btags pa mthong lam gyi rnal 'byor chung 'bring che gsum las/__dang po chung ngu'i rnal 'byor ni/__grol tig las/__mkhan po nyid dang gnas nyams de dag yul phud nas:__sems med stong pa dri med mkha' ltar rtogs pa ni:__mthong lam chung ngu'i rnal 'byor zhes bya de nyid yin:__zhes sngar gyi rtse gcig pa'i rnal 'byor de zab zab dang go ba skam po la ma lus par rig pa la ngar cha btags te bsgoms pas gnad du song na/__rang gi mos gus dang*/__bla ma'i rnal 'byor gyi nus pas chan la phab btab pa lta bu las/__gu yangs lto 'tshol gyi slad du ma yin par/__skabs 'dir snying thag pa nas seng ge ri sul 'grim pa ltar dur khrod nyul ba'i spyod yul zab mo lhongs 'tshubs 'jigs skrag la sogs pa de ma thag pa'i rkyen gyis/__sngar gnyen po'i gcun pas sgom gsal stong tsam du khas len dang dmigs gtad yod pa'i/__bde bde mo spro spro mo sgom byed kyi mkhan po dang zhi gnas kyi myong ba sbrang ma rtsi la 'byar ba lta bu de gtan yal du song nas/__shes pa'i ngo bo gsal la rtog med kyi ngang du 'khor 'das kyi chos thams cad rang sar dag__/yod med rtag chad la sogs pa'i khas len dang bral ba nam mkha'i dkyil lta bu zhig 'char ba de la ma hA mu dra pas spros bral chung ngur brtags/__'di'i tshe thos pa nyung ba dang*/__bla ma dam pas ma zin pa rnams sngar gyi bde gsal mi rtog pa'i nyams de yal bas/__nga'i sgom bor ba'am snyam nas tsab tsub blo mang ci yang dran zhing yi mug skye ba'ang 'dug go__/rlom pa che ba dag sgom med aM de 'di kha yin snyam de 'gro don la rings pas g.yeng bas khyer ba'ang 'dug go__/de'i tshe de dag gegs su shes par byas te sems zhum pa dang khengs pa'i phyogs lhung gnyis ka spangs nas da lta'i dran pa de khas sgom go chod par bya'o/__/'di shes pa'i ngar gdangs bral ba'i lung ma bstan gyi gtad med dang ma nor ba gal che ba yin no gsungs so/__/gnyis pa rgyas spros kyi go ba bshad pa la rnal 'byor bzhi rim pas/__yang*/__chung ngu rig stong lam slong nges shes skye/__zhes pas/__spros bral chung ngu ni bdag med gnyis kyi don mngon sum du rtog par 'dod la/__'og ma rtse gcig pa'i dus kyi gsal stong phyogs gcig pa de nges shes myong zhen gyi dri ma rags pa dang bcas pa'i zag bcas kyi nyams yin/__'dir nyams zhen gyi dri ma rags pa dag cing sems kyi ngo bo stong nyid spros mtha' dang bral ba rtogs pas na/__zag med kyi lhag mthong phung po lnga bral gyi rtogs pa yin gsungs/__de'ang dngos po'i ngo bo med pas gzugs kyi phung po dang bral/__myong reg 'dzin pa dag pas tshor phung dang bral/__tha snyad kyi gtad so med pas 'du shes kyi phung po dang bral/__kun sbyor gyi sems pa med pas 'du byed kyi phung po dang bral/__nges shes yul 'dzin dang bral bas rnam shes kyi phung po dang bral bar rtogs pa ni sangs rgyas kyi dgongs pa rnal 'byor pas rang don mchan/__mngon sum du byas pa yin/__de ltar rtogs pa'i ngo bo la gzhi lam 'bras gsum/__lta sgom spyod gsum/__go myong rtogs gsum/__'khor 'das lam gsum/__snang rig stong gsum sogs shes byar btags pa rnams ngos bzung gi mtha' thams cad dang bral te stong pas na skye ba'i mtha' dang bral/__stong chad min pa'i sems nyid stong pa'i rang mdangs rang rig rang gsal bas 'gags pa'i mtha' dang bral/__de dag gsal rig ma 'gag pas chad pa'i mtha' dang bral/__ngo bo stong pa'i rtag pa'i mtha' dang bral/__rig stong dbyer med pas tha dad kyi mtha' dang bral/__gnyis med zung 'jug gi tha snyad kyang med pas gcig pu'i mtha' dang bral/__de ltar mtha' bral chen po de 'das pa'ang ma yin/__ma 'ongs pa 'ang ma yin/__da lta ba'ang ma yin/__gang nas kyang ma 'ong bas 'ong pa'i mtha' dang bral/__gang du'ang mi 'gro bas 'gro ba'i mtha' dang bral/__gar yang mi gnas pas gnas pa'i mtha' dang bral ba'o/__/mtha' bral gyi don de la nges shes gting nas skyes pas myong zhen nyams kyi dri ma dang*/__nges shes yul 'dzin gyi dri ma phra ba yod/__de ma chod kyi bar du spros bral chung ngu yin/__'di'i dus su de kho na nyid la rmongs pa'i ma rig pa sangs kyang*/__las rgyu 'bras la rmongs pa'i ma rig pa ma sangs/__stong pa nyid kyi don rtogs kyang snang cha'i rten 'brel ma go bas stong nyid kyi don la nges shes ha cang thal che bas/__dge sdig gi rgyu 'bras 'khor 'das lam gsum gang yang ma grub/__thams cad stong nyid yin snyam du las rgyu 'bras khyad du bsad nas nag po kha 'byams bdud ltas rang gzhan phung la sbyor ba ni/__stong nyid shes bya'i gshis la shor ba'am/__stong pa phyal chad lta ba'i bdud/__ces pa'am/__stong nyid thal drag chad pa'i mtha' ru gol bya ba'ang de yin pas spang byar ngo shes dgos/__sems nyid ngo bo stong pa'i gshis ci yang ma yin pa'i gnad kyis/__rkyen gyis cir yang byar btubs te/__dge bas mtho ris dang*/__mi dge bas ngan song*/__gnas lugs rtogs pas sangs rgyas/__ma rtogs pas 'khor bar 'khyams pa sogs/__spyod yul mi 'dra ba sna tshogs pa'i rkyen gyis bsgyur bas sems nyid 'gags pa med pa'i rang snang sna tshogs su snang ba'o/__/rnal 'byor pa nyams rtogs kyi gding chen po dang ldan yang las la dbang ma thob kyi bar du rgyu 'bras phra zhing phra ba nas spang blang ma byas na rnam rtog ma zad bar du las yod pas rgyu 'bras la yid ches pa gal che/__rtag chad sogs zhen 'dzin phra ba'i phra ba dang yang phras bcing ba mngon gyur med pas/__de'i phyir mnyam rjes thams cad du rags gcun phrag gcun ngar gcun dbyings gcun gyi ngang du bsgoms pas na/__spros bral zhes pa'i don po rtag chad kyi mthar ma lhung bas mtha' dang bral ba mi rtog pa/__stong pa'i rang mdangs rang rig rang gsal ba ni gsal ba/__gsal stong dbyer med gzung 'dzin spros mtshan las 'das pa ni bde ba'o/__/de ltar so ma ma bcos lhug pa gsum gyi ngang du gnyug bsrings shing bsgom pa ni mnyam bzhag__/da dung dran pa yengs na rjes thob tu 'gro yang rjes shes kyi rtog pa sgyu ma ltar shar ba ni spros bral gyi rjes shes su 'dod kyang*/__rjes shes spros bral mnyam bzhag dus ltar ma shar ba la ngo ma shes pa'i dri ma dper na mi 'gro shul du mi rjes dod pa bzhin/__mnyam bzhag stong nyid la rjes shes sgyu mar shar ba ni rjes shes mtshan nyid pa min pa'i rtags su/__dran pas zin na mnyam gzhag gi thog tu phog 'gro ba de mnyam bzhag kyang mtshan nyid pa ma yin/__spros bral mnyam rjes 'dres dgos zer ba'i don yang de yin par 'dug__/skabs skabs su rjes shes a 'thas phal cher dran pas zin dus gsal stong du shar ba de rtse gcig gi dus su mnyam bzhag__/spros bral gyi rjes shes tsam du 'dod pas nyams thog tu mi shor bar rdo rus 'phrod pa gal che/__nang rtog gang rung thol gyis shar tshe rang khar mi gtong bar rang ngor bltas pas ngo bo rang stong du shar ba la rags gcun zhes/__de'i ngang la klod cing gcun pas stong 'dzin gyi zhen pa gcod pa phra gcun zhes/__zhen med kyi stong nyid spros bral de la ngar bton nas rdo rus sprod pa ngar gcun zhes/__de ltar gcun lhod gnyis spel zhing bsgoms pas gom 'dris brtan gsum byed pa la dbyings gcun zhes/__de las dran pa yengs nas rjes shes kyi rtog pa rang khar song na skyon/__rang ngo shes na yon tan/__a 'thas su shor na skyon/__sgyu mar shar na yon tan no/__/gong gi gcun lugs bzhi 'di rtse gcig chung ngu nas bzung sgom med chen po'i bar med du mi rung ba'i gdams pa khyad par can yin 'dug__/de yin tshul shes na lta sgom lam khyer gyi spyod pa zhes grags pa 'di kho nar nges pas so/__/de phyir dran pa skad cig kyang yengs pa med par bsgoms pas ngo shes pa ni chung ngu'o/__/gnyis pa phar phyin 'bring po'i rnal 'byor ni/__grol tig las/__stong 'dzin yid chos nyams kyi dri ma de bud cing :__gang shar dran rtog yul med rtsa bral rtogs pa ni:__mthong lam 'bring po'i rnal 'byor zhes bya de nyid yin:__zhes pas/__sngar gyi gsal stong nam mkha'i dkyil lta bu yod med rtag chad kyi mtha' las 'das pa de la nges shes skyes pa'i stong 'dzin phra mo yod pa de sbrul gyi shun pa ltar bud/__rtog pa gang shar la rtser 'dzin gyi dran pas rgyas 'debs byed ma dgos par rnam rtog rang stong gzhi med rtsa bral du shar ba zhig 'ong*/__'di ni dran pa tsam gyis ngo bor khrel gyis 'gro/__dran pas gsal ma thebs na tha mal pa dang khyad med pas/__'di'i tshe ma yengs mi sgom la lta ba'i mthil bcol ba yin la ma hA mu dras spros bral 'bring por btags so/__/zhes gsungs/__rnal 'byor bzhi rim pas/__yang*/__'bring po stong zhen nges shes rim gyis dag__/ces pas spros pa'i mtha' thams cad dang bral ba'i chos nyid rang rkang du yul med lhang nger song ba'i dus ni spros bral 'bring po yin la/__myong snang rags pa chod kyang rtse mo'i skyon phra ba dang phra ba'i phra ba yang phra rnams/__sa bdun pa man chad la yod gsungs/__rtse mo'i skyon ni myong snang yin te/__mnyam bzhag gi myong snang dang rjes shes kyi mtshan ma gnyis la 'du/__de'ang spy-i mtshan nor ba'i myong snang*/__rang mtshan 'khrul pa'i myong snang*/__rang mtshan ma 'khrul pa'i myong snang dang gsum las/__dang po mu stegs rtag chad snyoms 'jug dgu sogs log rtog dang phyogs rtogs gol shor du song ba'i nyams myong la zhen pa'o/__/gnyis pa phyi mtshan nor ba'i go rtogs yod kyang nyams myong gi lag len 'khrul pa'o/__/gsum nyams rtogs la nor 'khrul med kyang zhen 'dzin phra rags kyis bcings pa rnams so/__/de re re la'ang phra rags mang du yod gsungs/__rjes shes kyi mtshan ma bzang rtog__/ngan rtog__/rtog med lung ma bstan pa dang bzhir 'dus kyang re re la'ang phra rags mang du yod gsungs/__de lta bu'i spang bya phra rags rnams gcod par byed pa la/__skad cig kyang yengs med kyi dran pas gang shar skad cig ma rang thog tu phra gcun ngar gcun byed/__skabs 'dir rkyen drag po dang 'phrad dus rkyen dbang du cung zad 'gro/__rkyen med kyi dus dran pas zin thog nas 'gyu ba phra rags thams cad stong nyid spros bral gyi ngang la rang grol du 'gro bas na 'gyu ba lam du slong ba zhes pa yin/__de ltar 'gyu ba lam du slong ba spros bral 'bring po'i skabs 'dir sbyang dka'i phra gnad rgyud thog tu gab pa rnams yod pa dpe dang bcas pa gsungs kyang*/__don bla ma'i man ngag gis ngo ma sprad na rang stobs kyis rig dka'o/__/spang bya rags pa rnams gcod byed kyi gnyen po rtsol ba'i sgrib byed phra mo de gang shar gyi skad cig mar rang thog tu phra gcun ngar gcun byed dgos kyang*/__sbyangs dka'i phra gnad ma chod kyi bar du klod shes pa gal che/__gcun lhod spel ma ma shes na gnyen pos rtsol ba'i sgrib byed 'jur bu'i dran pas 'ching ngo*/__/klod shes na spang bya rang grol du ngo shes nas chod thub pa'o/__/de'ang rags pa chod pa tsam du mi bzhag par gcun lhod spel te bsgoms pas gong ma gong ma'i phra ba yang phra rnams rim pas slongs shing chod thub/__de ltar ma byas na me thal bas g.yogs pa bzhin spang bya zad par phyin pa'i 'bras bu mthar phyin mi 'ong*/__'og ma 'og ma'i rag pa rnams chod pa'i mthus gong ma gong ma'i phra ba rnams rim pas slongs shing chod thub pas rtogs pa'i sgro 'dogs thams cad chod nas rtogs pa rjen par shar te nges shes yul 'dzin dang bral/__tha snyad kyi gdags sa ma rnyed/__blo yul du byar ma btubs/__lta sgom kyi khas len stor bas the tshom 'ong ste/__da sems la gtad so dang don gyi bzhag sa 'di yin gcig kyang mi 'dug__/sgom rgyu dang nyams su len rgyu'ang mi 'dug__/chags sdang gi rtog pa sogs dgag ni ma nus/__lus ngag gi dge sbyor yang med par thal/__gnas skabs kyi rtags yon tan skye rgyu'ang mi 'dug__/mthar thug gi 'bras bu 'di thob pa yin snyam pa'ang mi 'dug__/ci yin 'di yin med pa 'di bsgoms pas ci phan snyam pa'i the tshom skye ba 'ong*/__de'i dus su yon tan skyon du mthong ba yin pas the tshom mi bya/__sngar gyi yod yod 'dra mo rnams skyon ma rung pa nyams rtogs dri ma can zhes dag bya yin kyang de la dga' spro yang mi bya/__skyon min yon tan yin pas slar nyams su len pa la brtson par bya'o/__/de ltar brtson pas ting nge 'dzin je brtan la song ste 'gro 'dug sogs spyod lam gang gi'ang mi gnod pa 'dra ba 'ong bas/__de dus da chog snyam nas brtson pa je lhod la shor nyen yod pas/__der shor na sngar yang bskyar gong ma'i phra dbyings je zab nam mkha'i gter bzhin thon dka' ba zag med zug rngu'i phra dbyings gal che ba rnams gzod slongs shing chod dgos pas/__the tshom dang yin rloms rnams spangs nas sa bcu'i rgyun mtha' man chad kyi sgom spangs phra rags rnams zad sar ma phyin gyi bar du legs par bsgom nas ting nge 'dzin mthar bskyal ba gal che tshul gyi lung mang ngo*/__/gsum pa phar phyin chen po'i rnal 'byor ni/__grol thig las/__snang ba sems su shes shing sems nyid rtsa bral yang :__stong 'dzin sems kyi dri ma phra mo yod pa ni:__mthong lam chen po'i rnal 'byor zhes bya de nyid yin:__zhes pas/__'di ltar rtog pas brtags pa'i tshe snang ba sems kyi cho 'phrul du go nas sems snang thog tu bzhag pas snang sems yul med rtsa bral du grol zhing*/__rang ngor stong 'dzin zhig pa ltar snang yang lam gong mas gzhal na rig pa la sems kyi dri mas sbags pa'i stong 'dzin phra mo yod la/__rdzogs chen sems sde pas ting 'dzin la bying rgod la sogs pa'i rkyen gyis mi gnod par bshad pa dang mtshungs/__'di la thugs dam gyi ngo bo bya rgyu gang yang med cing gnad du song na yid kyi rnam shes gnas 'gyur bas/__ched du bsgom pas myong rgyu dang bral yang*/__lhun grub kyi dran pas ma bskyang na bral thob shin tu che ba yod do/__/de lta na'ang sbyor bzhi'i bshad pa gzhan dag nas 'di la ma bsgoms kyang yengs 'khrul med pa dang*/__rmi lam du'ang mi 'bral bar 'chad kyang rang gzhung 'di nas sgom lam chen po'i skabs su'ang mtshan 'khrul yod par bshad cing*/__rang gi myong ba dang yang ma 'byor bas btang snyoms su bzhag go__/de ci'i phyir snyam na/__lhun grub kyi dran pa la nyin mtshan khor yug tu la bzla ba dri ma mtha' dag las rnam par grol ba sangs rgyas kho na'i skabs las gzhan du ma yin te/__phar phyin theg par ma dag pa sems can gyi rigs/__dag pa byang chub sems dpa'i rigs/__shin tu dag pa de bzhin gshegs pa'i rigs zhes gnas skabs kyi sgo nas dbye ste/__sa lam gong 'og gi rim pas ming 'dogs tha dad du bzhag pa'i phyir te/__'gro ba'i khams la bde gshegs snying po yod pa gzhir bzhag nas bral bya'i dri ma'i dpe yang mgon po byams pas rgyud bla mar 'ching ba mtha' dag gis bcings pa'i so so'i skye bo pad+ma dang*/__sbrang ma dang*/__spun pa dang*/__'dam rdzab kyi sbubs na sangs rgyas gtums pa'i dpe dang*/__nyan rang dgra bcom pa'i rgyud la yod pa'i ma rig pas snying po bsgribs pa sa 'og gi dbul po'i gter gyi dpes bstan pa dang*/__slob pa so so'i skye bo'i rgyud la yod pa'i theg chen mthong spangs kyi dri ma rags pa dang*/__'phags pa'i rgyud kyi sgom spangs kyi dri ma phra ba lhan skyes bltar mi mngon pa'i khyad do/__/mchan/__gnyis ni/__shun lpags dang*/__gos hrul gyi dpes bstan pa yin la/__khyad par skabs 'dir bden pa mthong ba'i lam du byed pas sar gnas kyi sa bcu'i dri ma'ang ma dag sa bdun man la brten pa'i dri ma dang*/__dag pa sa gsum la brten pa'i dri ma ni/__mngal dang 'dam gyi gser dpe gnyis kyis bstan pa'i phyir te/__de skad du/__sa bdun la brten dri ma ni/__/mngal sbubs dri ma dag dang mtshungs/__/mngal sbubs bral 'dra mi rtog pa'i/__/ye shes rnam par smin pa bzhin/__/sa gsum rjes 'brel dri ma rnams/__/sa 'dam gos bzhin shes bya ste/__/bdag nyid chen po rdo rje lta'i/__/ting nge 'dzin gyi gzhom bya yin/__/zhes so/__/de ltar skabs 'dir mthong lam gyi brda chad bzhag pa'ang phar phyin theg pa'i skabs su byang chub kyi yan lag bdun bsgom pas chos kyi mig rdul dang bral ba thob ces pa dang mtshungs la/__de'i tshe 'jig rten las 'das pa'i ye shes thog mar thob pas dga' ba rgya chen po sngon bas ches 'phags pa thob pas sa dang po rab tu dga' ba zhes bya zhing*/__'di'i lam rtags su'ang rjes thob la dga' spro'i snang ba dpag tu med pa 'char/__thams cad mkhyen pa'i nye rgyu shes rab kyi ral kha bye ba sogs nges par 'byung bas mthong lam mngon du byas te sa dang po non pa'i 'gyur rtsi ba yin no/__/'o na yon tan gyi khyad par dus skad cig ma la sangs rgyas brgya'i zhal blta ba nas/__lus re re la'ang 'khor phun sum tshogs pa brgya brgyas bskor ba ston pa'i bar gyi yon tan brgya phrag bcu gnyis/__spyan dang mngon shes/__skye 'chi rang mtshan pa med cing*/__'dzam bu'i gling gi rgyal po'i skye ba 'dzin nus pa la sogs pa'i nus pa mngon gyur du med pas so snyam na/__rdzogs pa chen po'i rgyud nas khyung phrug sgo nga'i sbubs nas rtsal rdzogs te sgo nga'i rgya las grol ma thag 'phur ba la chags thogs mi mnga' ba dang*/__bya phran sgong rgya las grol nas kyang yun ring por tshang du bskyed bsring bya'i dpes bstan te/__phar phyin du bskal pa grangs med la sogs par lam la zhugs nas ci zhig na 'bras bu mngon gyur du bya ba dang*/__rdo rje theg pa'i skabs su spangs rtogs kyi yon tan thams cad sgom chen gyi lus rgya'i sbubs su rtsal rdzogs te lus kyi sgo nga'i rgya las grol ma thag dag pa gnyis ldan gyi sa la mig 'phrul ltar btsan sa zin pa'i nges pa 'dren rgyu yod pas cis kyang yon tan de dag mngon gyur du mthong mi dgos so/__/'di'i tshul zhib pa ni mdzod bdun la sogs pa man ngag gi bstan bcos rnams su blta'o/__/zhes gsungs/__rnal 'byor bzhi rim pas/__yang*/__chen po phyi nang chos la sgro 'dogs chod/__/rig pa rten med gcer bu lding mar bud/__/ces pas/__nyams rtogs kyi sa mtshams sogs phar phyin theg pa'i mthong lam chen po dang 'dra bas cher spros ma dgos kyang*/__'dir ting nge 'dzin gyi mchog dam pa'i mdo las lung khungs 'di dpyad pa can du 'dug kyang gong 'og gi gnad rnams 'du bas gsungs btsan pa zhig snang*/__mchan/__'di la nan gyis mnyam par bzhag__/yeng ba med pa'i brtson 'grus bya/__/mtshan mo'i chos spyod 'dir mi brten/__/dben pa'i gnas su gcig pur 'dug__/'di la the tshom mi dgos te/__/da dung 'di la the tshom 'ong*/__/nyi ma shar ba tsam gyis ni/__/sa gzhi dros par mi nus kyang*/__/rim gyis 'od zer rgyas nas dros/__/nor bu len pa tsam gyis ni/__/dgos 'dod 'byung bar mi 'gyur kyang*/__/mchod dang gsol ba btab gyur na/__/dgos 'dod thams cad 'byung bar 'gyur/__/byis pa mi las ma 'das kyang*/__/skyes ma thag nas stobs ldan min/__/rim gyis bslab pas sna tshogs shes/__/de bzhin bden pa'i stobs mthong yang*/__/ma goms yon tan 'byung mi 'gyur/__/goms pa las ni mchog thob bo/__/thun mong grub chen brgyad la sogs/__/'di kun rten cing 'brel ba'i mthus/__/nga rgyal rloms par bcas pa yi/__/mngon par shes pa shar bas phongs/__/mchog la ma slebs de yis bsgribs/__/lha sogs 'gro ba ma lus pa/__/las kyi rdzu 'phrul bsam mi khyab/__/de kun thar pa'i rgyur ma gsungs/__/'di la sa dang lam med do/__/nyams myong skye ba'i rim pa yin/__/yang dag bden rdzun zad pa la/__/rtag dang mtshan ma ga la yod/__/'on kyang 'di la the tshom 'byung*/__/dwa phrug ma dang 'phrad nges kyang*/__/da dung ma la yid mi rton/__/lo rgyus brjod pas nges pa rnyed/__/de bzhin rang la gnas pa'i don/__/gnyug ma ngos bzung bral ba la/__/myong ba ci yang med pa'i phyir/__/'di la ci ltar nyams su blangs/__/tha mal shes pa sad pa tsam/__/gud na thob rgyu yang mi 'dug__/'di la bden pa'i don mthong zhes/__/rtogs dang ldan pa ci phyir smra/__/'di la chags sdang ci phyir skye/__/nyon mongs rnam rtog la sogs pa/__/'di yis 'gags par ma nus zhes/__/shin tu dwangs bde gsal ba'am/__/yang na dran pa 'gags par 'dod/__/bdud kyi 'jug sgo dang po yin/__/de tshe mdo rgyud bstan bcos blta/__/bla ma'i drung du sgro 'dog gcod/__/rgyun chad med par gsol ba btab/__/nges shes yang dang yang du skyed/__/yang na rtsod pa drag po dang*/__/grub pa'i mtha' la brtag cing dpyad/__/sems kyis sems la nan gyis lta/__/nyams myong gdams pa du mar lta/__/ri khrod 'grims shing skyo ba skyed/__/des ni sgro 'dogs chod par 'gyur/__/dam chos gang lta bdud rtsir mthong*/__/de dag theg pa gcig tu go__/'gro ba rnams la snying rje skye/__/de dag sgyu ma lta bur go__/bla ma sangs rgyas nyid du blta/__/gang yang sprul pa'i mdzad par rigs/__/ci ltar gla rtsi'i shun dang ni/__/nyi ma nub pa'i mdangs bzhin du/__/nyon mongs rtog pa'i tshogs rnams kun/__'di yis nus pa med par byas/__/rim gyis 'gags par the tshom med/__/'di la 'jog tshul gsum yod do/__/dbang po rab tu gyur pa yis/__/de bzhin gshegs pa'i 'jog tshul ni/__/sems 'dzin ma bcos rang sar zhog__/shes pa ma bsgrim klod la zhog__/gnyug ma ngos bzung med par zhog__/sgo lnga ma dgag yan par zhog__/spro bsdu ma byed gzhi la zhog__/byung tshor mi dgag lhug par zhog__/yul rjes ma 'brang rang sar zhog__/ma yengs rgyun chad med par zhog__/lhod de shigs se klod la zhog__/seng nge tsen ner gsal bar zhog__/phyal le sang nge stong par zhog__/ma bcos pa la bzhag pa med/__/bzhag pa med las ma 'da' zhig__/ma yengs pa la dran rgyu med/__/dran rgyu med las ma 'da' zhig__/gnyug ma'i ngang la dmigs gtad med/__/dmigs gtad med las ma 'da' zhig__/sgoms shig sgoms shig ma bsgoms shig__/sgom du med pa'i ngang la zhog__/zhogs shig zhogs shig ma 'jogs shig__/bzhag rgyu med pa'i ngang la zhog__/yengs shig yengs shig ma yengs shig__/yeng med ngang la ma yengs shig__/rgyal ba'i dgongs pa nyag gcig po/__/thog ma med nas de ltar gnas/__/yul la mi 'phro gnas pa'i tshad/__/dmigs gtad med na sgom pa'i tshad/__/nyin mtshan med na gsal ba'i tshad/__/rgyun chad med na goms pa'i tshad/__/yeng ba med na goms pa'i tshad/__/goms tshad lnga po de'i steng du/__/ma phyin bar du bsgom dgos so/__/ma sgom rtogs dang ma rtogs med/__/dran pas zin na gnyen po yin/__/gnyen po zhig na sangs rgyas yin/__/zhes gsungs pa 'di zhib tu dpyad na spros bral chung 'bring che gsum gyi nyams dang rtogs pa'i sa mtshams bzhag thabs sam bsgom tshul rdzogs chen snang ba yul gyi blo can nam dbang 'bring man chad kyi lam rtags med mi rung ba rnams 'di ltar ro/__mchan/__sogs 'du zhing*/__gong gsal ltar sher phyin mthong lam chen po'i don yang gcig tu 'bab pas de bas mi dgos kyang*/__bya bral chen po'i gsung ltar tshig sna cung zad bstungs te spros na/__gong gi the tshom dang thang lhod spangs nas nyams len la brtson pas spang bya phra rags rnams chod/__rtogs pa goms shing klong du gyur rim bzhin chung 'bring che gsum gyi sa mtshams gsungs pas yang ma zad rang rang gi khams dbang gis nyams rtogs bzang ngan grangs med gcig 'byung ste/__ci ltar byung yang rags pa chod pa'i dus mi klod par bsgoms pas/__gong ma'i phra ba dang phra ba'i phra ba yang phra rnams rim pas slongs shing chod nus/__ci ltar chod kyang snang stong so ma des sgom gyi go mi chod par 'char sgo snga ma rnams 'gag nas stong nyid spros bral gyi ngang du lhangs kyis phog dgos pas na/__stong nyid gzung dran zer ba'i don de yin pas/__'di dus gzhan don la g.yeng ba sogs byas na dge sbyor 'phel 'phro chad nas nyams rtogs yal/__sems rgyud tha mal du song ste kha lta mtho zhing rang gi yon tan la nga rgyal/__gzhan gyi yon tan la phrag dog dang khyad gsod byed/__nyon mongs pa dang chos brgyad kyi zhen pa dang spros pa je cher 'ong*/__'di'i dus su bsam pas gzhan don du sems bskyed pa dang*/__sbyor ba skad cig kyang yengs pa med pa zhig gi rnam par rtog pa rang rgyud pa ma yin pas rnam par dpyod yid las 'das pa'i shes rab zab mo/__/mchan/__pa dang bcas pas ting nge 'dzin bsgom dgos gsungs pa 'di 'og ma'i re dwogs 'jur dran yid dang mtshungs ldan rta rnga dang sbrul mdud kyi dpes bstan pa ltar gnyis 'dzin rags pa rnams rim gyis zhig pa la chod ces pa'i don yin par 'dug pas/__yid las 'das pa'i shes rab ni ngo shes kyi mi dang 'phrad pa'am khang stong du rkun ma phyin pa'i dpe de lta bu yin tshul gong ma rnams la'ang sbyar te go ba len dgos par 'dug__/'di skabs rtogs pa'i ngo bo bsgom rgyu med thag chod kyang sgom med kyi ngang la yeng med bskyang gsungs pa 'di'ang*/__yang dag gi dran pa'i mi sgom pa'i tshul gyis bsgom par bya'i zhes gsungs pa yin 'dug pas/__rags chod phra chod shin tu phra chod sogs kyang de lta bu la dgongs pa'i chos skad yin pas de ltar go ba len dgos so/__/'di skabs nyin mtshan khor yug tu 'gro tshul gsungs kyang*/__dran pa brtan na nyin par rgyun chad med de/__rmi lam du 'dzin pa da dung yod pa ni spros bral gyi rjes shes rtogs par shar ba yin/__'di yan chad dran pa la dbang thob pa zer yang*/__sgom med chen por ma sleb par mtshan mo'i rmi rtog ma nges pa yod/__nyin par yang yul rkyen drag po dang 'phrad tshe rkyen thub dka' tshul sogs ni rgod tshang pas bzhed 'dug go__/de ltar bsgom pa'i phan yon dang ma bsgom pa'i nyes dmigs rnams gong du bshad pa ltar yid la byas te/__ting nge 'dzin la skad cig kyang yengs pa med par bsgom pas spros bral rang skabs kyi spangs bya phra rags rnams chod nas ting nge 'dzin mthar phyin te/__snang zhing srid pa'i chos thams cad ma stong pa med pas spros pa thams cad dang bral ba/__mtshan ma med cing 'dzin pa'i sgro 'dog chod pa ni spros bral chen po'o/__/de ltar chung ngu ni spros bral gyi gzhi/__'bring po ni lam/__chen po ni 'bras bu'o/__/gsum pa skyon dag tshul ni/__slob dpon pad+mas/__spros bral rtsal rdzogs tsa na sems stong par shes pas nyon mongs pa'i sgrib pa'i skyon dag__/'khor bar mi ldog phung po'i bdud bcom mo/__/zhes so/__/bzhi pa yon tan skye tshul ni/__slob dpon pad+mas/__yon tan gdams ngag bla mar mthong*/__/dngos 'dzin mtshan ma'i chos las blo log__/yang dag pa'i chos la dga' ba'i nges shes skye/__mthong lam chos nyid kyi bden pa'i yon tan thob/__las rgyu 'bras la rmi lam lta bu'i rten 'brel bsgrigs shes/__bla ma sangs rgyas longs skur mthong*/__gnyis med kyi byin rlabs 'jug__/rang don gtso che zhing gzhan don zhor la bsgrub pas theg pa chen po mtshan nyid pa dang mthun no/__/zhes so/__/lnga pa ting nge 'dzin de bogs 'don cing gong ma la sbyor tshul ni/__bya bral bas/__de ltar spros bral rang rtsal rdzogs tsa na/__/rang skabs skyon dag yon tan thams cad skye/__/de nyid ro gcig rnal 'byor nyid la sbyor/__/sbyor tshul thabs dang shes rab zung 'brel gyis/__/zhes pas/__spros bral gyi rnal 'byor 'di thar pa byang chub kyi lam la snye ma bud pa tsam yin te/__lo tog la snye ma bud pa tsam gyis mi chog par ston thog mthar ma phyin gyi bar du so nam byed pa ltar bogs 'don dgos pas na/__spros bral lugs kyi lta ba rnam dag rtogs kyang mthar thug gi 'bras bu thob pa'i nges pa med pas/__da dung tshe 'di'i bya ba btang nas bla ma dge ba'i bshes gnyen dang*/__mdo rgyud dge ba'i bshes gnyen bsten cing*/__rang gi mos gus khyad par can dang shes rab zab mo'i nyer len 'dzom pa'i sgo nas/__lta sgom spyod gsum cig car du dril te nyams su blang nas bogs 'don cing gong ma la sbyor ba gal che tshul gyi lung mang ngo*/__/gsum pa mnyam nyid ro gcig ni/__sdong bya bral bas/__sems kyi mtshan nyid ma skyes mi 'gags shing*/__/dbyer med zung 'jug mtha' bral lhun grub rtogs/__/bden gnyis dbyer med rnal 'byor ro gcig yin/__zhes pas/__de la'ang lnga ste/__ro gcig gi ngo bor spyir bstan pa/__bye brag chung 'bring che gsum du dbye ba/__skyon dag tshul/__yon tan skye tshul/__ting nge 'dzin de bogs 'don cing gong ma la sbyor tshul lo/__/dang po ngo bo spyir bstan pa ni/__'og ma spros bral gyi ting nge 'dzin de mos gus dang shes rab kyis zin par bskyang bas/__de nyid ro gcig gi rnal 'byor du shar de chos nyid sems su 'dus shing sems nyid ci yi ngo bor yang ma grub pas ngos bzung gi mtha' thams cad dang bral te stong*/__de'ang stong rkyang kho na ma yin par sems nyid stong pa'i rang mdangs snang srid 'khor 'das lam gsum gyi shes bya'i chos du ma sna tshogs su rang snang*/__snang stong gnyis dus dang rnam pa thams cad du chu dang rlabs bzhin skad cig kyang tha dad du yod ma myong*/__ye gdod ma nas dbyer med zung 'jug yangs pa chen por lhun gyis grub pa'o/__/de ltar sems nyid dngos po'i chos su ma skyes pas skye ba med pa/__dngos med kyi chos su ma 'gags pas 'gag pa med pa/__tha dad kyi chos su mi gnas pas dbyer med pa ste/__skye 'gag gnas gsum la sogs pa'i mtha' thams cad dang bral ba mtha' bral lhun grub kyi chos sku chen po'o/__/des na du mar snang ba'i chos thams cad sems nyid chos sku thig le nyag cig gi ngo bor ro gcig pas/__shes bya'i chos thams cad rang sa nas mdog ma 'gyur/__dra ma chag__/zur ma nyams/__rgya ma zhig par ci ltar gnas pa de la/__spang gnyen/__bsal bzhag__/'ching grol/__bral thob gang yang med cing*/__gnyen pos bzo bcos ma byas par rang sar rang grol ba de rang ngo shes pa ni ro gcig gi rtogs pa'o/__/de'ang spros bral dang ro gcig gi khyad par ni snang ba zung du tshud ma tshud yin par gsungs pas/__stong thog tu nyams len byed pa spros bral/__snang stong dbyer med ro gcig__/don dam bden pa spros bral/__bden gnyis dbyer med ro gcig__/rig stong dbyer med spros bral/__snang stong dbyer med ro gcig__/dbyings spros bral/__dbyings ye dbyer med ro gcig__/'das pa spros bral/__'khor 'das dbyer med ro gcig__/rdzogs rim spros bral/__bskyed rdzogs ro mnyam pa ro gcig__/spros bral ni snang thog tu sgro 'dogs chod pa don dam pa'i shes rab/__ro gcig ni snang thog tu sgro 'dogs chod pa kun rdzob pa'i shes rab/__spros bral ni sems kyi ngo bo/__/ro gcig ni sems kyi mtshan nyid/__spros bral ni gzhi gnas lugs don gyi phyogs gcig las mi rtogs pa/__ro gcig ni gzhi don ci lta ba bzhin rtogs te chos thams cad sems su 'dus shing*/__sems nyid gdod ma nas ma skye mi 'gags dbyer med so so rang rig pa'i ye shes kyi spyod yul don dam pa lhag pa'i chos sku chen po phyag rgya spros pa'i dgongs pa yal nas/__snang ba dkar dmar la sogs pa'i 'char sgo mtha' dag sems la thim pas phyi gzung yul mngon gyur rags pa med/__sems kyi 'gyu dran thams cad rig pa brjod bral la thim pas nang 'dzin pa'i 'du shes grung po dang bral zhing*/__'khor 'das kyi rten 'brel thams cad du ma ro gcig tu shar ba la ma hA mu dras ro gcig chung ngur btags pa'o/__/zhes gsungs/__gnyis pa rgyas par bshad pa la/__rnal 'byor bzhi rim pas/__yang*/__chung ngu snang stong lam slong nges shes skye/__/zhes pas/__ro gcig chung ngu de'i go ba ni bden gnyis dbyer med kyi don mngon sum du rtogs par 'dod kyang*/__'og ma spros bral gyi dus su snang stong gang shar/__stong mi stong*/__spros pa dang bral ma bral/__bde mi bde spros bral rang skabs kyi gnyis 'dzin rags pa dag nas/__snang srid 'khor 'das kyi chos thams cad sems nyid chos sku thig le nyag gcig ro gcig mnyam pa nyid du rtogs te gang shar tha mal gyi shes pa so ma rang sgom du shar te/__gnyis chos thams cad gnyis med zung 'jug yangs pa chen por rtogs pa'i don la nges shes gting nas skyes te/__don la myong zhen nyams kyi dri ma dang*/__nges shes yul 'dzin gyi dri ma phra ba yod pas de ma chod bar du ro gcig chung ngu yin no/__/'di'i dus su'ang de kho na nyid la rmongs pa'i dri ma sangs kyang*/__las rgyu 'bras la rmongs pa'i ma rig pa ma sangs/__du ma ro gcig tu rtogs kyang ro gcig du mar shar ba'i rten 'brel gyi chos nyid ma shes pas zung 'jug gi don la nges shes ha cang thal drag ste/__tha mal gyi shes pa rang ga 'di la bsgom pas 'phel rgyu dang*/__ma bsgom pas 'grib rgyu med pas bsgom ma bsgom khyad med/__las rgyu 'bras la spang blang dgag sgrub byed rgyu med/__thams cad chos nyid mnyam pa nyid yin no snyam du nges shes kyi rtogs pa de'i rjes su 'brangs nas yar bla ma dkon mchog la mos gus chad cing dam tshig nyams nas ngan song du 'gro/__mar sems can la byams snying rje'i dpyangs thag chad/__nyams rtogs je yal/__sems rgyud je dred la 'gro/__las rgyu 'bras khyad du bsad nas sangs rgyas kyi bstan pa bshig cing sems can gyi log rtog gsog pa'i rkyen du 'gyur bas/__ro gcig 'dred pa'i rba la g.yeng bya ba'ang de yin/__sa bdun pa man chod na nyan thos kyi sar ldog pa'i skabs yod ces pa dang*/__a ti kha 'byams su smras pa'i gol sa bya ba dang*/__zung 'jug thal drag dmu rdug mtha' ru gol bya ba'ang de yin pas/__de dag ngos zin par byas la skyon du shes pa gal che/__ro gcig snang thog tu sgro 'dogs chod na kun rdzob shes pa'i shes rab yin pas rtogs pa'i rtsal dang rol pa mkhyen rab dang thugs rje phrin las phyogs med du shar nas/__bstan pa dang sems can la phan pa'i thabs la 'bad cing rtogs pa'i don la skad cig kyang yeng ba med par bsgom pa ni ro gcig chung ngu'o/__/gnyis pa phar phyin 'bring po'i rnal 'byor ni/__grol tig las/__yid chos nyams zad gang shar yul la 'dzin pa bral:__snang sems 'dres shing mnyam rjes phal cher 'dres pa ni:__sgom lam 'bring po'i rnal 'byor zhes bya de nyid yin:__zhes pas 'khor 'das kyi chos thams cad sgrog rang grol la song nas chu la chu bzhag pa ltar zung 'jug blo 'das su rtogs pa'i bsam gtan de la der 'dzin yid chos kyi gnyen po'i sgrib pa cung zad yod pa de'ang bral bas nyon yid kyi rnam shes dag__/snang sems la rang byan chud pa'i mthu las yang dag gi dran pas sleb pa tsam gyis spang gnyen rang grol du shar/__yul dang yul can tha dad du 'dzin pa'i 'du shes spangs pa'i mnyam rjes phal cher 'dres pas ci lta ba'i mnyam rjes su gol/__'di'i mnyam rjes kyi ngos 'dzin ni rang lugs rdzogs pa chen po'i thun mong ma yin pa'i 'dod pa kho bo'i man ngag gol shor tshar gcod du shes par byas la/__skabs su mnyam rjes rang mtshan par shar ba'i phyir/__rdzogs chen sems sde pas mnyam gzhag la 'khor 'das ro mnyam/__rjes shes tshogs brgyad sgyu ma ltar khong du chud nas 'jigs pa dang bral bar bshad pa'ang 'dir mtshungs sbyor bzhi'i bshad pa bzhin du spros bral chen po mi thob/__ro gcig 'bring pos smras te 'di dang mi mtshungs tsam snang ste/__lugs srol 'di la rdo rje'i tshig rkang gi dgongs pa 'phyugs pa med par bkod pas bsres bslad mi bya la/__rnal 'byor dbang phyug mi la'ang 'di ltar bzhed pa yin no/__/zhes gsungs/__rnal 'byor bzhi rim pas/__yang*/__'bring po myong zhen nges shes rim gyis dag__/ces pas/__chung ngu'i skabs kyi gnyis 'dzin rags pa dang phra ba rnams rim gyis dag ste/__'di skabs bde gsal mi rtog gsum ni/__snang srid 'khor 'das kyis bsdus pa'i chos thams cad sems nyid chos sku thig le nyag gcig gi ngo bor du ma ro gcig mnyam nyid du rtogs pa ni mi rtog pa/__rtog med rang gsal ba ni gsal ba/__de'i ngang la gang shar ma bcos so ma gzung 'dzin mtshan ma dang bral ba ni bde ba'o/__/de ltar bde gsal mi rtog dbyer med pa'i ngang la/__so ma ma bcos/__lhug pa gsum gyis mnyam rjes snang stong ro mnyam du bsgom dgos/__de la 'da' nyams med pa mnyam bzhag__/snang stong ro mnyam rang ngo ma shes par mnyam bzhag stong pa phyogs gcig tu song ba de ro gcig gi rjes shes stong par skye bya ba stong zhen nyams kyi dri ma yin/__rjes shes su thams cad sgyu mar shar ba zhig dgos kyang res 'jog can ni rjes shes nyams kyi dri ma yin tshul lung mang*/__dri mar rags pa je dag tu song nas dran pas ma zin dus rjes shes su skabs tsam 'gro yang*/__rtogs pa chos nyid kyi ngang las bral ma myong bas/__ngo zin tsam gyis mnyam gzhag gi steng du lhan gyis 'gro ba ni ro gcig gi mnyam rjes 'dres bya ba de yin/__bral ba med kyang thob pa yod/__/skyes cha med kyang grol cha yod/__gsungs 'dug__/mnyam rjes gnyis kyi tshe yang dag gi dran pa'i ngang du skad cig kyang yengs pa med pa zhig bsgom pa gal che gsungs/__de ltar bsgoms pas sngar bshad pa'i myong zhen nyams dang nges shes yul 'dzin gyi dri ma rags pa rnams chod nas sems kyi mtshan nyid gdod ma'i gnas lugs mnyam pa nyid gyi chos nyid rang rkang du yul med lhang nger song ba ni ro gcig 'bring po'o/__/'di'i dus su shes bya shes byed gnyis su med par snang srid 'khor 'das kyi chos thams cad sems nyid chos sku thig le nyag gcig gi dngos gzhi rjen lhang nger shar bas na/__'di yan chad nas myong ba je brtan du song ba las/__rtogs pa'i ngo bo la 'phar rgyu med par gsungs kyang*/__spang bya phra rags rnams rim gyis chod de rtogs pa'i don la goms shing klong du gyur pa las/__ro gcig che 'bring dang sgom med chung 'bring che gsum rnams dbye dgos pa'i rgyu mtshan yang*/__spang bya rags pa rnams chod kyang phra ba'i phra ba dang yang phra rnams da dung yod do/__/de la spang bya spyir dbye na mang yang*/__bsdu na mnyam bzhag gi nyams snang dang rjes shes kyi mtshan ma gnyis su 'du ste/__'og ma spros bral tsam mi dgos kyang*/__yeng med kyi ngang du gang shar skad cig ma rang thog tu gcun lhod sprad cing bsgom pa phra gcun ngar gcun byed lugs mi 'dra ba'ang shes par byas te/__'og ma stong thog tu sgro 'dogs bcad pa/__'di ni snang thog tu sgro 'dogs bcad pa yin/__de la'ang blo rab kyi spang bya phra rags thams cad dus gcig rang chod du 'gro ba yod/__blo 'bring man chad la da dung mnyam rjes res 'jog the tshom phyogs zhen la sogs pa yod pas/__chos nyid kyi rang ngar shin tu bton nas ma bsgom na rang mthong phra mos tha mal gyi shes pa 'di la gzhan mi dgos snyam pa'i dran pa btang nas sgrub pa lhod na tho phyin tsam gyi lta ba go yul du lus pas mthar phyin gong ma'i yon tan mi thob/__gong ma'i dus su'ang*/__sgom lam 'bring por thang lhod 'ong*/__/yon tan snying rus brtson 'grus bya/__/sgom lam chen por btang snyoms 'ong*/__/gnyen pos skad cig yeng med bya/__zhes gsungs 'dug na gong smras blo 'bring man chad kyis thang lhod kyi dbang du mi btang bar bla ma'i gdams ngag rang gis nyams rtogs dang sbyar te/__rags pa tsam chad pa'i ngang du mi bzhag par/__gcun lhod spel mas gong ma'i phra ba'i phra ba yang phra rnams rim pas slongs shing chod dgos pa yin no/__/gsum pa phar phyin chen po'i rnal 'byor ni/__grol tig las/__yul snang so ma bcos bslad mi dgos sgom du shar:__mnyam rjes khor yug 'dres kyang mtshan 'khrul yod pa ni:__sgom lam chen po'i rnal 'byor zhes bya de nyid yin:__zhes pas/__sngar snang sems ro gcig tu 'dres shing ji lta ba'i mnyam rjes la res 'jog yod pa de'ang brtan pa cher thob ste nyin snang la khor yug 'dres/__'jigs skrag la sogs glo bur ba'i yul snang la gnyen pos gcun mi dgos par rjes thob kyi rtsal du 'char ba la ma hA mu dras ro gcig chen por btags pa'o/__/phar phyin theg pa dang bstun na skabs 'dir sgom lam chung 'bring che gsum gyi tha snyad bzhag nas 'phags lam yan lag brgyad bsgom ste/__sa gnyis pa dri ma med pa nas bzung*/__bcu pa chos kyi sprin gyi bar du bgrod pa yin la/__de'ang 'di ltar mdo sdai rgyan gyi dgongs don ltar chung 'bring che gsum gsum du phye bas dgur 'gyur ba'i/__chung ngu'i chung ngu sa gnyis pa dri ma med pa ste tshul khrims kyi pha rol tu phyin pa'o/__/chung ngu'i 'bring gis sa gsum pa 'od byed pa ste bzod pa'i pha rol tu phyin pa'o/__/chung ngu'i chen pos sa bzhi pa 'od 'phro ba ste brtson 'grus kyi pha rol tu phyin pa'o/__/'bring gi chung ngu sa lnga pa sbyangs dka' ba ste bsam gtan gyi pha rol tu phyin pa'o/__/'bring gi 'bring pos sa drug pa mngon du gyur pa ste shes rab kyi pha rol tu phyin pa'o/__/'bring gi chen pos sa bdun pa ring du song ba ste thabs kyi pha rol tu phyin pa'o/__/chen po'i chung ngus sa brgyad pa mi g.yo ba ste stobs kyi pha rol tu phyin pa'o/__/chen po'i 'bring gis sa dgu pa legs pa'i blo gros te smon lam gyi pha rol tu phyin pa'o/__/chen po'i chen pos sa bcu pa chos kyi sprin te ye shes kyi pha rol tu phyin pa'o/__/sa bcu'i 'gyur 'di ru brtsi ba yin pas byang chub sems dpa' dang mtshungs la/__de'i ngang tshul ni rgyud bla ma las/__byang chub sems dpa'i tshul 'di ni/__/rjes thob de bzhin gshegs rnams dang*/__/sems can yang dag sgrol ba la/__/'jig rten na ni mnyam pa nyid/__/de ltar mod kyi sa rdul dang*/__/rgya mtsho ba glang rmig rjes chu/__/khyad par gang yin sangs rgyas dang*/__/byang chub sems dpa'i khyad par nyid/__/ces phrin las kyi byed tshul 'dra ba'i cha nas sems can sgrol ba la sangs rgyas dang phyogs mtshungs pa bstan kyang*/__don du bya ba dang byed pa gnyis ka'i sgo nas sangs rgyas lhag par sa rdul la sogs pa'i dpes bstan pa yin la/__yon tan gyi khyad sa gnyis pa nas bzung dang po'i yon tan brgya phrag bcu gnyis skad cig ma re re bzhin/__stong 'gyur du 'gro nus pa mngon 'gyur du yod med ni sngar khyung dang bya bran gyi dpes bshad zin to/__/zhes so/__/rnal 'byor bzhi rim pas/__yang*/__chen po chos nyid gnyug ma rang bab klong*/__/chos rnams thams cad de yi ngang du zhi/__zhes pas/__de la snga ma'i mnyam rjes kyi dri ma rags pa chod kyang phra ba bag la nyal du yod pa slong nas chod dgos pas/__gcun lhod spel te ma bsgom na ro gcig gding thob kyi rnal 'byor mtshan nyid pa min pas/__de'i phyir gang shar tha mal gyi shes pa so ma de sgom du shar ba'i yang dag gi dran pas mnyam rjes gnyis nyin par khor yug tu ma song bar bskyang dgos/__de'ang dal bur 'dug cing bsgom pa la mnyam bzhag dang*/__langs te spyod lam byas dus rjes thob kyi tha snyad mi phyed par/__rnam pa kun tu bzang ngan gnyis kyi nyams rtogs kyis ma bslad par rtogs pa'i ngo bo la bsgom rgyu med pas/__sgom med kyi ngang la yengs med du bskyang dgos pa'i lung mang du gsungs 'dug__/de ltar tha mal rang khar mi gtang bar bsgom pas mtshan mo res 'ga' gnyid du 'dres pa'ang 'ong srid/__de ltar bsgoms pa'i phan yon/__ma bsgom pa'i skyon nam nyes dmigs gong bstan ltar btang snyoms su mi bzhag par sgom med yeng med ngang du nyams su blang pas/__ro gcig skabs kyi spang bya phal cher chod nas ting nge 'dzin mthar phyin te ro gcig gi rtogs pa de du ma'i snang bar shar nas/__snang srid 'khor 'das kyi chos thams cad sems nyid chos sku thig le nyag gcig dngos gzhir lhang nger shar ba de la skye 'jig 'pho 'gyur 'phel 'grib med pa rgya mtsho chen po'i 'jing ltar 'gyur ba med pa'i gding chen po thob pa ni ro gcig chen po'o/__/slob dpon pad+mas/__snang ba dang stong pa yang ming tsam du ltos pa'i chos nyid kyi snang ba/__dngos po mtshan mar ma grub pas stong par ming btags/__stong pa med pa ma yin/__rang bzhin gsal ba ma 'gags pas snang bar ming btags pa las don la snang stong gnyis skad cig kyang snga phyi 'pho 'gyur tha dad yod ma myong bas sems kyi mtshan nyid cir yang ma 'gags/__ma grub mi gnas/__thams cad dbyer med 'od gsal chen por gdod nas yod pa de mngon sum du rig pa ni ro gcig chen po rtogs pa yin gsungs so/__/'di'i skabs su dge 'dun gyi tshogs dpon chos bshad dbang bskur sogs gzhan don gyi dus yin pas rang la mi gnod cing gzhan don mtshan nyid pa 'byung ba sogs lung mang ngo*/__ha cang g.yeng thal nas nyams rtogs 'grib nas bogs thon pa dka' bas/__rtogs pa'i ngo bo la bogs 'don rgyu med kyang goms pa mthar phyin dgos pas/__rnam par rtog pa dang rnam par dpyod pa blo las 'das ma 'das kyi khyad par yin pas blo 'das kyi shes rab ting nge 'dzin la brtson pa ni gal che gsungs 'dug go__/de ltar ro gcig chung ngu ro gcig gi gzhi/__/'bring po ni lam/__chen po ni 'brasabu'o/__/gsum pa skyon dag tshul ni/__slob dpon pad+mas/__ro gcig rtsal rdzogs tsa na snang sems gnyis med kyi 'od gsal shar bas shes bya'i sgrib pa'i skyon dag__/nyan rang du mi ldog__/dga' brod lha'i bu'i bdud bcom mo/__/zhes so/__/bzhi pa yon tan skye tshul ni/__slob dpon pad+mas/__yon tan snang ba bla mar shar/__chos brgyad ro snyoms/__snang ba bden rdzun bral/__'od gsal gyi don la dga' bral gyi dga' ba skye/__sgom la phyir mi ldog pa'i yon tan skye/__rgyu 'bras stong nyid du shes pas sgyu ma lta bu'i rten 'brel la dbang thob nas sgrigs shes/__bla ma sangs rgyas chos skur mthong bas gnyis med kyi byin rlabs 'jug__/rang don zhor la 'byung zhing*/__gzhan don bsgrub pa'i dus yin pas theg pa chen po bla med dang mthun no/__/zhes so/__/lnga pa ting nge 'dzin de bogs 'don cing gong ma la sbyor tshul ni bya bral bas/__de ltar ro gcig rtsal ka rdzogs tsa na/__/rang skabs skyon dag yon tan thams cad skye/__/de nyid sgom med rnal 'byor nyid la sbyor/__/sbyor tshul thabs dang shes rab zung 'brel gyis/__/zhes pas/__ro gcig chung 'bring che gsum 'di byang chub sems dpa'i lam mthar phyin tsam zhig yin kyang*/__dper na lo tog la srus 'byung ba tsam gyis mi chog__/mthar ma phyin gyi bar du so nam gyi 'bad rtsol dgos pa bzhin du/__ro gcig rnal 'byor mngon du gyur kyang mthar thug gi 'bras bu min pa'i phyir/__ro gcig 'bring por ma sleb bar du dge ba'i bshes gnyen bsten dgos/__'bring por sleb nas bshes gnyen bsten rung ma bsten rung*/__mdo rgyud dam snang srid dge ba'i bshes gnyen bsten cing*/__gang gi man ngag zab mo'i bdag rkyen dang*/__rang gis mos gus lam du slong ba'am shes rab zab mo'i nyer len gnyis 'dzom pa'i sgo nas lta sgom spyod gsum ya ma bral bas nyams su blangs nas bogs 'don cing gong ma la sbyor tshul lung mang ngo*/__/bzhi pa lhun grub sgom med ni/__sdong bya bral bas/__yang dag dran pa rtol nas sgom dang bral/__/ma bsgoms rang byung ye shes 'du 'bral med/__mnyam bzhag ye shes khor yug sgom med yin/__/zhes pas de la lnga ste/__sgom med kyi ngo bo spyir bstan pa/__bye brag chung 'bring che gsum du dbye ba/__skyon dag tshul/__yon tan skye tshul/__ting nge 'dzin la bogs 'don rgyu med par bstan pa'o/__/dang po ngo bo spyir bstan pa ni/__de'ang 'og ma'i ro gcig gi ting nge 'dzin thabs mkhas kyi sgo nas bskyang pa'i mthus sgom med kyi rnal 'byor du shar te/__gdod ma'i gnas lugs lhun grub mnyam pa nyid kyi don mngon du gyur nas/__shes bya shes byed/__rtogs bya rtogs byed/__bsgom bya dang sgom byed sogs gnyis med gzhi thog tu 'bras bu smin te sku gsum ma dang 'phrad pas/__rtsol sgrub dang bogs 'don rgyu gang yang med par ye shes chen po khor yug tu song ba'o/__/de la ro gcig dang sgom med kyi khyad par ni/__yang dag pa'i dran pa las ma 'das na ro gcig__/'das na sgom med/__ro gcig ni sems kyi mtshan nyid/__sgom med ni sems kyi gnas lugs/__ro gcig ni slob pa'i zung 'jug__/sgom med ni mi slob pa'i zung 'jug yin pas/__'og ma'i ting nge 'dzin mthar phyin pa'i 'bras bu/__gdod ma'i gnas lugs lhun grub mnyam pa nyid kyi don mngon du gyur pa la/__sgom sgrub kyi rtsol ba mi dgos par ye shes chen po khor yug tu song ba yin pa'i don blo dang bral dgos pa ste/__so so'i skye bo tha mal pa la gzung 'dzin gyi rtog pa rang kha ma'i blo/__tshogs sbyor du spang bya gzung 'dzin dang gnyen po ye shes 'dor len gyi blo/__mthar lam du gnyen po ye shes kyi phra ba'i yang phra snyems kyi blo/__sangs rgyas nas blo de dag thams cad las 'das pa'i 'dzin med kyi ye shes sam/__grol tshul yang*/__blo gnyis 'dzin gyi sgrib pa je sangs/__gnyis med kyi ye shes je rgyas la song ste/__mthar sgrib pa ma lus pa sangs pas ye shes ma lus pa phyogs med du rgyas pa'o/__/gnyis pa bye brag chung 'bring che gsum du dbye ba la gnyis/__mdor bstan/__rgyas bshad do/__/dang po ni/__bya bral bas/__rtogs dang goms dang mthar phyin chung 'bring che/__/zhes pas/__gdod ma'i gnas lugs lhun grub mnyam pa nyid kyi don mngon sum du gyur pa la/__bsgom bya bsgom byed med par mnyam bzhag ye shes kyi khor yug gcig tu gyur kyang shes bya bag nyal gyi sgrib pa phra ba'i phra ba yod pa'i cha nas sgom med chung ngu+u*/__yang phra yod pa'i cha nas 'bring po/__yang phra dang bcas pa dag nas sgrib gsum gtan dag la gnas pa'i cha nas chen po'o/__/phar phyin theg pa'i lugs mi slob pa'i lam la chung 'bring che gsum du bzhed pa'i/__dang po chung ngu'i rnal 'byor ni/__grol tig las/__dran 'dun rtsol ba'i blo zad mnyam rjes khor yug 'dres:__gnyid dus 'khrul pa'i dri ma phra mo yod pa ni:__mi slob chung ngu'i rnal 'byor zhes bya de nyid yin:__zhes pas/__lam 'og ma rnam rjes thob kyi rtsal la bsod nams dang ye shes kyi tshogs dpag tu med par rdzogs pa'i mthu las/__'dod kha'i lta ba lung rig gi dngos pos brtag tu bzod pa zung 'jug dang*/__gnyis med dang*/__brjod bral tsam du'ang 'dzin pa'i khas len mtha' dag rang sar zhigs te/__da lta'i shes pa grwa ma nyams shing mdog ma bsgyur la/__blos ma byas pa'i ye shes kyi ngo bor bsgom bya rdul tsam mi 'dug pa la sgom byed gang nas rnyed mnyam par bzhag bya 'jog byed dang bral ba rjes thob gang nas 'tshol/__lta ba bzang po'i shubs nas thon pa la dran pas gang la 'dzin/__yengs yul chos nyid du song bas yengs mkhan sus byed/__dgongs pa klong nas grol te gtad med ye 'byams su song ba la bya rtsol gang nas bsgrub/__'khor 'das kyi snang cha ji ltar shar yang zhen med lhun grub tu myong ba la dran pa'i so pa gang la 'dzug__/sgom pa'i zhe 'dod rming nas zhig pas bzhag pas chog go__/'jog rgyu ni med de lhun grub tu 'dug go__/yod pa ni ma lags ngos bzung dang bral lo/__/med pa ni ma lags sangs rgyas kyi dgongs pa lags so/__/da res klong chen rab 'byams kyi bu rgyud du song bas/__rang nyid gcig pur brag phug nang du chig rgod shor nas/__a la la ho/__a la la ho/__a la la ho/__/zhes mgrin pa longs spyod kyi 'khor lo'i rdza rnga brdung ngo*/__/don rmongs tshig la zhen pa khyed cag gis bltas na ha shang gi lta ba i yin snyam pa los yod do/__/bon po'i lta ba yin pa 'dra dgongs pa los yod do/__/gcer bu rgyangs 'phan pa'i grub mtha' 'dra snyam pa 'dug go__/he he/__dbu mar rab tu mi gnas pa'ang 'di gar 'dug go__/phyag rgya chen po blo las 'das pa'ang 'di gar 'dug go__/rdzogs pa chen po gdod nas rnam dag kyang 'di gar 'dug go__/gzhi med rtsa bral gyi gdon chen rnal 'byor pa'i snying la zhugs nas ci byed mi gda' 'o/__/kun gzhi'i rnam shes chos skur thim pa'i smyon pa la gza' gtad kyi dran pa yod pa ma lags pas/__bya rgyu dang byed rgyu med pa'i ngang la 'dar nyal byas te bsdad pas yul lnga'i rang gdangs kyi shes pa phra mo de nyid yid kyi rnam par shes pa dang 'dres nas mi gda' 'o/__/'dres pa de slar kun gzhi'i rnam shes kyi sbubs su chud pa la chos sku'i 'od gsal gyi mar me rang 'bar bas rang bzhin gyi spros pa dang bral bar gnas so/__/de ltar na'ang lhag mthong gsal ba'i ye shes kyi rtsal ma rdzogs pas sngar gyi kun gzhi'i sbubs su 'thums nas 'od gsal gyi mar me de shi nas mi 'dug go__/de'i tshe yid shes kho gcig pur langs nas rmi lam gyi grong khyer ga la ba der phyin nas snang ba dkar dmar sna tshogs kyis bslus pa zhig byung bas 'khrul pa'i cha shas shig da dung 'dug go__/zhes rang nyid kyis ci ltar mthong ba'i steng nas ming tshig gis drangs nas gsal la dbyings che bar bshad pa ste ma hA mu dras sgom med chung ngu'i ming 'dogs tsam cha mtshungs su sbyor/__zhes so/__/gnyis pa rgyas par bshad pa la/__rnal 'byor bzhi rim pas/__yang*/__'og ma las 'phags 'og ma'i ltos chos yin/__/chung 'bring bag la nyal ba gnyis kyis phye/__zhes pas sgom med chung ngu ni/__bsgom bya sgom byed med par mnyam bzhag ye shes kyi khor yug gcig tu gyur pa'o/__/de'ang 'og ma ro gcig gi dus su dran pas zin ma zin la ltos te/__bral ba med kyang thob pa yod pa'i gnyis 'dzin ro gcig chung ngu'i dus su rags pa/__de nas ting nge 'dzin je brtan la song ba bzhin du gnyis 'dzin je phra je phrar song ste/__ro gcig chen por yang gnyis 'dzin phra mo zhig yod/__'dir gnyis 'dzin phra mo de'ang mnyam bzhag ye shes kyi khor yug gcig tu gyur kyang shes bya bag la nyal gyi dri ma cha phra ba zhig yod gsungs/__de ngos gzung ba ni/__nyin par mnyam rjes med kyang mtshan mo gnyid kyi dus su ngo ma shes sam/__lung ma bstan mngon tsam re yod gsungs/__'di shes bya'i sgrib pa gnyis las shes bya shes su mi ster ba'i sgrib pa'i lhag ma yin/__bag la nyal gnyis las nyon mongs pa bag la nyal gyis sgrib pa'i lhag ma yin/__/shes bya shes su mi ster ba dang*/__nyon mongs pa bag la nyal ba gnyis don gcig ming gi rnam grangs yin/__shes bya dam 'dzin gyi sgrib pa dang*/__shes bya bag la nyal gnyis don gcig ming gi rnam grangs yin/__de bzhi ka phyogs gcig tu sdom pa la shes bya bag la nyal gyi sgrib pa zer/__de'ang dper na mun rub rgyu med na nam langs mi dgos/__mun rub pa la ltos nas nam langs dgos pa bzhin du/__spang bya nyon mongs pa bag la nyal de med na gnyen po ye shes la gsal 'grib med/__spang bya bag la nyal ba de yod pa de yod pa la ltos te gnyen po ye shes rang gsal du shar ba'i ngang la sgom dgos pa la shes bya dam 'dzin nam shes bya bag la nyal zer/__de ltar bsgom yang 'og ma gzung dran lta bu'i rtsol ba med pa a cang che/__yang dag dran pa lta bu'i rtsol ba yang med par chos nyid sgom yin pas/__rtsol med kyi dran pa zer/__de ltar rtsol med kyi ngang du sgom dgos te/__de'ang bag nyal 'di gcod par byed pa la/__sdig pa mi dge ba'i las dang ya nga ba sdug bsngal ba'i las la sogs ro snyoms kyi spyod pa dang bsres shing bsgom na chod thub par gsungs/__de ltar ro snyoms kyi spyod pa la bsten rung ma bsten rung bag la nyal chod tshul ni/__dper na nyi ma shar bas mun pa rang shugs kyis sangs pa bzhin du/__gnyen po rdo rje lta bu'i ting nge 'dzin la brtan pa thob nas khor yug tu song bas/__spang bya bag nyal gyi sgrib pa rang shugs kyis sangs pa'o/__/de ltar nyon mongs bag la nyal chod pas shes bya bag la nyal rang shugs kyis chod pa'o/__/de ltar sgom med chung ngu'i skabs kyi bag la nyal phra ba dang yang phra yod par gsungs pa na/__bag nyal gyi ngo bo snga ma dang 'dra yang phra rags kyi khyad par dbye ba'o/__/snga ma ni zhag rer lan re'am lan gnyis gsum 'ong bar yang rung la/__zla re thang re'am lan gnyis gsum 'ong yang thang ngo*/__/'dir lo re re lan re'am lo cha shas mtshams lan re tsam 'ong bar gsungs/__bag la nyal phra ba dang yang phra nyin par rjes shes dang*/__mtshan mo gnyid kyi skabs su re 'ga' tsam 'ong gsungs la/__sems can gyi khams la dmigs med kyi snying rjer 'jug pa ni sgom med kyi rjes shes snying rjer shar bya ba yin kyang mnyam bzhag gi ngang las ma g.yos so/__/gnyis pa phar phyin 'bring po'i rnal 'byor ni/__grol tig las/__nyin mtshan kun tu 'od gsal khor yug gcig tu 'gyur:__gnyid kyi 'od gsal phra mo nyams su shar ba ni:__mi slob 'bring po'i rnal 'byor zhes bya de nyid yin:__zhes pa la 'di skad 'chad do/__/nyin snang la snga ma las lhag pa'i rtogs pa zhig btsal kyang mi rnyed pa zhig lags so/__/mtshan snang snga ma ltar snang mched kyi thim rim lugs 'byung lugs ldog gi rten 'brel sna tshogs la brten ma dgos par/__yul lnga'i gzung yul nub pa'i ngang las yid gsum gyi rtsal bag la zha ste/__mun pa lta bu'i gti mug kyang ma yin la/__gsal che go yang mi phyed pa'i mi rtog pa'i 'od gsal zhig la gnas so/__/de nas lhag mthong gsal ba'i ye shes kyis sad par ma byas na gzugs med skye mched mu bzhir gol ba yin no/__/zhes kun mkhyen rdo rje gzi brjid kyis ngo sprod byung ba yid la bcags nas grung cha bton pas mi mjed kyi bkod pa'ang gsal lam snyam pa'i snang cha go ma 'gags pa 'du shes grung po las 'das pa zhig byung ngo*/__/de ni gsal ba'i 'od gsal gyi rang bzhin yin te chags na gzugs khams su skye ba yin no zhes kun mkhyen bla mas zhal chems su bzhag 'dug pas/__mtha' grol klong yangs chen po'i gnad la rgyun du slob pa zhig lags so/__/a la la ho/__pha o rgyan chos rje'i by-in rlabs dang*/__/ma ye shes DAk+ki'i thugs rje yis/__/dbu ma 'od gsal gyi khang mdzes na/__/nga'i dgongs pa cog bzhag chen por 'khyil/__/spyir snying thig zab mo'i bka' drin dang*/__/dgos kun mkhyen bla ma'i dgongs gter gyis/__/nga'i nyams myong som nyi'i sgrog las grol/__/grogs grub thob 'tshogs kyang gnong rgyu med/__/tshig dpyad legs kyi stong pa'i 'brug sgra dang*/__/don lag bstar gyi gser zhun dwangs ma'i bcud/__/de bsres 'dres pa ma lags pas/__/nga'i man ngag la bcos bslad ma byed cig__/thabs lam gyi bde ba'i 'od gsal dang*/__/thod rgal gyi snang ba'i 'od gsal gnyis/__/'dir 'chad pa'i skabs su ma babs pas/__/ma mkha' 'gro'i yang thig de la dris/__/ces skabs kyi rdo rje'i mgur dang bcas pa'o/__/rnal 'byor bzhi rim pa ltar na/__rtsa ba'i sdom tshig chung ngu'i zhar la bstan pa yin la/__'dir sgom med 'bring po tho tsam gsungs pa ni/__gdod ma'i gnas lugs 'dus ma byas shing lhun gyis grub pa'i ye shes mngon du gyur pa la/__sgom sgrub kyi rtsol ba med par mnyam bzhag ye shes kyi khor yug gcig tu gyur kyang*/__ye shes kyi rang bsgrib la mi shes pa'i zil zhes bya ba'i rtog med lung ma bstan mngon tsam re 'ong ba des/__ji snyed mkhyen pa'i ye shes la skad cig ma re bsgrib nus pa de la sgom med nyi ma sprin gyis bkab pa zer ro/__/bag la nyal yang phra de chod pas na/__dper na nyi ma'i snying po la mun pa chags pa'i gzhi med pa bzhin du gnyen po rdo rje lta bu'i ting nge 'dzin la brtan pa thob nas khor yug tu song bas/__spang bya bag la nyal gyi sgrib par rang shugs kyis sangs pa'o/__/gsum pa phar phyin chen po'i rnal 'byor ni/__grol tig las/__gnyis snang shes bya'i dri ma phra mo de zad cing :__gzhi dang lam gyi 'od gsal gcig tu 'dres pa ni:__mi slob chen po'i rnal 'byor zhes bya de nyid yin:__zhes pas/__phyi snang ba'i yul zad/__nang 'dzin pa'i sems zad/__las dang bag chags kyi mtha' stong ste/__gdod ma'i gzhi'i gnas lugs 'khor 'das gyi blos sgro ma btags shing grol 'khrul gyi mtshams las 'das pa/__ci yang ma yin la ci yang byar btub pa/__gzhi thog nas chos drug gis sangs rgyas pa'i ye shes 'od gsal gyi sbubs rang bzhin gyis rnam par dag pa de'i ngang du/__da lta lam gyi rig pa bzang rtog ngan rtog lung ma bstan gsum ka'i skyon yon dgag sgrub las 'das pa nam mkha' dwangs pa'i klong lta bu dang 'dres pas/__sgom pa'i chos med/__blang dor gyi ris med/__yin min gyi rtsis med/__sa lam gyi 'phrang med/__sku gsum 'du 'bral med pa'i ngang du nyin mtshan ris med du la bzlas pa zhig la zer ba gda' ste/__rdzogs chen sems sde bas lhun grub kyi nyams ting nge 'dzin thun mtshams las 'das pa zhes 'chad/__la la ma hA mu dra bas sgom med chen po ste/__man ngag dngos ni snying thig gi dgongs pa dang sbyar nas bshad pas khyad par cung zad yod pa shes dgos so/__/zhes so/__/rnal 'byor bzhi rim pas/__yang*/__chen po de nyid dag nas lam mthar phyin/__/'bras bu'i ye shes mngon gyur rdzogs sangs rgyas/__/sku lnga ye shes lnga yi bdag nyid can/__/rang gzhan don gnyis phun sum tshogs pa'o/__/zhes pas/__gong gi shes bya'i sgrib pa yang phra dang bcas pa chod nas lam gyi 'od gsal mthar phyin/__gzhi'i 'od gsal ma thog tu slebs nas sgrib gnyis gtan nas dag ste/__don gnyis phun sum tshogs pa'i sangs rgyas kyi sa thob pa ni sgom med chen po'o/__/de la rgyab skyor lung mang du gsungs 'dug__/de ltar sgom med chung ngu ni sgom med kyi gzhi/__'bring po ni lam/__chen po ni 'bras bu'o/__/gsum pa skyon dag tshul ni/__bya bral bas/__de ltar sgom med rang rtsal rdzogs tsa na/__/ma lus skyon dag yon tan thams cad kun/__/'bad med rang bzhin lhun gyis grub pa'o/__/zhes pa'i don slob dpon pad+mas/__sgrib pa'i skyon thams cad dag__/sa bcu man chad du mi ldog__/'chi bdag gi bdud bcom/__skye shi dang bral zhes so/__/bzhi pa yon tan skye tshul ni/__slob dpon pad+mas/__yon tan ni bla ma dang gnyis su med par sangs rgyas/__snang srid chos skur grol/__lhan cig skye dga'i bde ba skye/__mthar phyin pa'i yon tan 'dus ma byas shing lhun gyis grub pa'i ye shes mi slob pa'i zung 'jug rang don chos skur sangs rgyas nas nam mkha' lta bu'i rten 'brel la dbang bsgyur bas/__gzugs sku gnyis kyis 'khor ba ma stongs kyi bar du 'gro don rgyun chad med par mdzad pas/__theg pa'i mthar thug bla na med pa'i dgongs pa dang mthun no/__/zhes so/__/lnga pa ting nge 'dzin de la bogs 'don rgyu med par bstan pa ni/__yang*/__dran pa bzhi yi ting 'dzin rab tu rgyas/__/ting 'dzin mthar phyin tshe gcig sangs rgyas thob/__/gsang sngags rdo rje theg pa'i khyad chos yin/__/zhes pas rnal 'byor bzhi pa'i lam 'di thar pa byang chub kyi lam mthar phyin pa'i 'bras bu yin te/__dper na ston thog mthar phyin nas bdag gir byed pa ltar/__sgom med chen po'i rnal 'byor 'di ni rnam pa thams cad mkhyen pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas yin pas de la bogs 'don med pa'o/__/sher phyin kun mkhyen chen po 'jigs bral gling pa/__mchan/__lam lnga dang sbyar ba'i dgos ched dang*/__'bras bu'i yon tan sku gsum gyi dbye ba ni/__'di lta bu'i dgongs pa de su la mnga' na grub thob chen po rnams la'ang rnal lam byung ba'i lo rgyus 'dug pas rgyal dbang mtsho skyes rdo rje dang*/__paN chen bi ma la'i dgongs pa'i klong chen por 'khyil bar rtogs pas/__blun sgom mu cor smra ba rnams phu thag ma chod pa'i cal col 'ud skad du ma smra bar bag yod par bgyid na ci ma rung ba shar te yi ger 'god pa'ang thal lo/__/zhes dang*/__gnas lugs cer mthong rang grol gyi mjug tu yang 'di ltar gsungs te/__phyag rdzogs gnyis ka'i rgyud dang man ngag nas rig pa cig chod rang grol las sa lam gyi rnam bzhag ma gsungs kyang*/__sngon byon grub thob byang chub sems dpa' chen po rnams kyis bstan pa/__rjes thob kyi rig pa'i rtsal chen rdzogs pa la dgongs nas/__rtse gcig spros bral ro gcig sgom med so sor chung 'bring che gsum gyi ming btags nas sa lam gyi dod po brtsi bar mdzad pa bzhin no/__/lhag don phyi rabs pa dag spros bral mtshan ma can du gol ba dang*/__rtse gcig chen po'i bag chags la sgom pa nyin mtshan kha sbyor du rloms sems skye ba sogs shes rab rnam pa gsum gyis btang bar zad mod/__'dis mtshungs par mthar thug gi grol gzhi grol sa khyad chos drug ldan gyi kun tu bzang po'i dgongs pa nges par shes dgos par 'dug__/rdzogs chen gsang ba snying thig pa'i zur skad do/__/gnad de lta bu go bar byed pa la kun mkhyen klong chen pa'i gsang mdzod brdol dgos pas phyi rabs su dgongs brgyud kyi 'pho ba thob pa'i don gyi rnal 'byor pa rim par byon pa dag la/__klong chen nam mkha'i rnal 'byor gyis kha chems su bris shing da lta ba'i dmigs bsal dag pa'i snang ba can khyab gdal nam mkha'i shes pas zin bris su bgyis pa'o/__/de la skabs su bab pa'i gdams ngag ni rang lugs 'od gsal rdzogs pa chen po'o/__/de ston byed kyi bla ma ni/__a ti bkod pa chen po las/__mkhas shing bya ba bral ba dang*/__/chos nyid don ldan tshad phebs pa/__/'dod pa'i don la rmongs pa med/__/gsang sngags bla ma'i mtshan nyid do/__/ces gsungs pa'i don thun mong dang thun min gyi sngon 'gro'i skabs rnams su bshad pa ltar/_brgyud pa'i byin rlabs dang ldan pa'am/__phyi nang khyad par gyi khrid la nyams myong gi gdar sha chod cing*/__slob ma'i blo dang skal bar 'tshams pa'i gdams ngag ster shes pa zhig gal che/__min kyang tshe rabs nas bzang 'brel che ba'i bla ma dang 'phrad na/__slob ma'i rab 'bring sogs la mi ltos par lam gong ma la dkri nus so/__/bshad yul gyi slob ma yang*/__klong gsal las/__rgyud dul sdig 'dzem dbang po rno/__/skyo shas sdug sran snying rus che/__zhes dang*/__dad ldan snying rje gtong phod yang ba che/__/dbang po rno zhing ngag 'jam dul tshig smra/__/bla ma la gus tshig gi spros pa chod/__/ma brtags gsang tshig yon tan rdul tsam yang*/__/gzhan la mi brjod nyams len dag la brtson/__/de ni gsang sngags gsung pa'i snod yin no/__/zhes gsungs pa ltar mdo rgyud man ngag rnams nas gsungs pa'i bla slob kyi rten 'brel mtshan nyid pa dka' yang phyogs tsam re nges par tshang dgos/__ma brtag bab col gyis man ngag zab mo nyan bshad bgyis na nyes pa tshad med de rdo rje dmyal bar yang ltung nges pas/__de ltar brtags te gdams pa'i rim pas ngo sprod kyang rim gyis gdab dgos so/__/de'ang rang lugs la dbang po rab 'bring tha gsum las/__rab kyi rab/__rab kyi 'bring*/__rab kyi tha ma/__'bring gi rab/__'bring gi 'bring*/__'bring gi tha ma/__tha ma'i rab/__tha ma'i 'bring*/__tha ma'i tha ma dang dgu yod/__gzhan gong gi rnal 'byor bzhi rim skabs bshad ltar/__gcig car/__thod rgal/__rim gyis dang gsum la'ang nang gses dbye tshul 'dra bar 'dug go__/gong gi rang lugs 'bring gi 'bring man chad rim gyis pa'i rigs snang ba yul gyi blo can rnams la khrid tshul 'di/__bsgrub bya sgrub byed mi 'dzol ba'i lam yang dag pa yin la/__dbang po rnon po rgyu'i stobs can rig pa rang snang gi blo can rnams ni ma gtogs so/__/de man chad kyi lugs gzhan la/__mchan/__thos bsam gtan la dbab pa'i go myong rtogs gsum gyis sbyangs goms kho nar bzhed kyang*/__gang ltar bla ma dang gdams ngag zung du 'jug pa'i/__dwangs 'dod yid ches kyi dad pa rtag brtan 'pho 'gyur med pa zhig gi sgo nas/__ci gsung ched du bkar ba thun mong thun min gyi bsags sbyangs sogs tshul bzhin nyams su len cing skad cig kyang bla ma mi brjed pa'i lam khyer/__mi khrel gsum la mthil bcol te bla ma'i rnal 'byor spros bcas spros med kyi nyams len rang blo dang mthun pa gal che tshul ni/__dpal sa ra has/__don dam lhan cig skye ba'i ye shes ni/__/tshogs bsags sgrib pa sbyangs pa'i lag rjes dang*/__/rtogs ldan bla ma'i byin rlabs kho na las/__/thabs gzhan brten pa rmongs pa shes par bya/__zhes pa ltar/__spyir blo ldog rnam bzhi nas dngos gzhi'i khrid/__a nu man chad kyi theg pa'i rim par rang gi bsags sbyangs dang*/__myong goms kyi khyad par la rag las/__de'i phyir kun dang mthun zhing kun las khyad par du 'phags pa ni rdzogs chen yang gsang bla na med pa yin zhes pa'i don de yin par 'dug go__/de la dga' rab rdo rjes gsungs/__slob dpon 'jam dpal bshes gnyen gyis gdul bya'i khams dbang dang mthun par/__rim 'jug can la sems kyi sde/__/nam mkha' can la klong gi sde/__/rim rtsol bral la man ngag sdai/__zhes gsum du bkral ba'i dang po/__rgyud phyi ma las/__de ltar dgongs pa don brgyud la:__tshig rgyud rnam pa gsum du byung :__sems klong man ngag sde gsum mo:__dang po sems sde'ang ngo bo ni:__mig gnyis nam mkha'i khams su blta:__'gyu ba'i dbugs kyang rang sor klod:__skyil krung mnyam bzhag lhod cha can:__yang na lag gnyis pus mor bkab:__chos kun byang chub sems kyi ngang :__gsal dwangs phyed pa'i rig pa la:__'du shes grung pos mi lta bar:__blta bya lta byed gnyis med pa'i:__gnas lugs ye bzhag chen po la:__sgrim po'i blo yis mi 'chos so:__dran pa'i gzeb kyis mi 'ching ngo :__gnyen po'i lhad kyis mi bslad do:__de tshe dran bsam ci shar yang :__sems las byung zhing sems kyi ngang :__'khor 'das ma lus sems su rdzogs:__de ltar gnas pa'i chos nyid la:__tha snyad tshig gis smra ma shes:__bcos ma'i mig gis mthong mi 'gyur:__ka dag gting gsal chen po'o/__/zhes dang*/__gnyis pa/__yang de nyid las/__gnyis pa klong sde'i ngo bo ni:__phyogs ris med pa lta ba'i klong :__dmigs gtad med pa sgom pa'i klong :__re dogs med pa spyod pa'i klong :__the tshom med pa 'bras bu'i klong :__bzang ngan med pa chos sku'i klong :__dran 'dzin med pa longs sku'i klong :__rtag chad med pa sprul sku'i klong :__sgom du med pa 'od gsal klong :__gnyen po med pa dran pa'i klong :__bde chen kun tu bzang mo yi:__b+ha ga yangs pa'i klong chen mor:__bcos ma'i chos rnams rdzogs sangs rgyas:__de phyir nga yi mkha' klong du:__rgyal ba kun gyi thugs rdo rje:__'du 'bral med pa e ma ho:__zhes dang*/__gsum pa man ngag sde la'ang*/__rig 'dzin chen po shrI sing+has nang gses phyi skor nang skor gsang skor yang gsang bla na med pa ste bzhir dbye ba'i snga ma gsum zhar la tshang ba'i yang gsang bla na med pa ste ka dag khregs chod la bzla skor gsum dang lhun grub thod rgal gtso bor bstan pa yin la/__gnad gsum shan 'byed las/__snyigs ma'i dus na rdzogs chen bsgom pa rnams:__gzhi lam 'bras bu'i gnad la rmongs gyur pas:__'dod kha'i lta sgom mthon por phyogs 'dzin las:__yid dpyod sgrog las grol ba nyin skar tsam:__de phyir 'di na gnad gsum shan 'byed la:__sems rig dbye ba seng+ge rtsal rdzogs bstan:__zhes pa ltar/__slob dpon chen po dga' rab rdo rje'i 'das rjes tshigs gsum gyi don/__ngo rang thog tu sprod/__thag gcig thog tu bcad/__gding grol thog tu bca' ba gsum gyis khregs chod gtan la dbab dgos pas na/__de la spyi dang khyad par gnyis las/__dang po bla ma yang tig gi don khrid ltar na/__ye grol tshangs pa'i dbang dang*/__spyi blugs tshangs pa'i dbang gnyis kyis bstan te/__de'ang phyi snang ba'i yul lnga rang gsal ming med du la bzla ba ni/__me long du shar ba'i gzugs brnyan bstan la/__dang po gang nas byung*/__da lta gang na gnas/__tha ma gang du 'gags/__me long gi ngos dang de'i gzugs brnyan gnyis gcig gam tha dad brtags pas/__gzugs brnyan de dang po gang nas kyang ma byung ste ngo bo med/__da lta snang snang 'dra yang gang du yang mi gnas te/__rang bzhin med/__tha ma gang yang mi 'gro ste bzhin me long du ma 'ong pas/__gzugs ma grub pas rnam pa la yal rgyu'i dngos po med pa'i phyir ro/__/de bzhin du snang ba yul gyi gzugs/__dran rig sems kyi ngo bo dang bcas pa ye nas yod ma myong bas/__snang snang yod yod grub grub 'dra yang ye stong rtsa bral chen por gtan la phebs so/__/de bzhin du sgra grags dus nas phyi nang bar gsum na med pa dang*/__dri dang*/__ro dang*/__reg byar snang dus nas snang ba'i yul dang der 'dzin gyi sems gnyis ka phyi nang bar gsum na med la snang dus ngo bo med pas gang nas kyang ma byung*/__gang du yang mi gnas/__gar yang mi 'gro ba'i rang bzhin du shes par thag gcad do/__de ni ye grol ngang nas chen po'i dbang ngo*/__de nas spyi blugs su sems med pa'i ye shes rang babs su bstan pa la gsum las/__snang ba la brtags pa ni/__ri mthon po'i rtser phyin la/__phyogs bzhir cer cer bltar bcug la gang yin/__la 'ur shod cig la 'ur shod cig byas dus/__yul snang la 'di yin du ming ma thogs pa'i rig pa sal le ba zhig 'byung ste/__'di dang 'di'o zhes pa'i sems 'gags la/__ye shes kyi yul rig pa zhes bya'o/__yang na kha sna'i rlung bsdams la/__phyi'i yul la cer rer bltas pas/__bu chung gis lha rten mthong ba lta bur yul snang la ming don dang bral ba'i rig pa bkra yal le ba la 'dzin pa med pa 'byung ste/__de dus rlung snying gar thim pas gdangs rang sor gnas te/__sems 'gogs la ye shes gsal ba'i dgongs pa'o/__/rig pa la brtags pa ni/__rang sems/__sems yul/__yul stong*/__a 'thas/__bcings pa grol/__phyams phyams ci la zer/__zhes 'brel med ci thon du bgrangs te/__la 'ur shod byas pas/__sgra spyi las ngos gzung gang yang med par had de phyam me song ba ni 'bral med ye grol gyi dgongs pa'o/__/yang na nga dang khyod gnyis tshe snga ma gar skyes/__phyi ma gang du 'gro/__la 'ur shugs rdol la shod cig byas dus/__ci zer phyams brdal nas had de phyam me ba lus pa ni/__sems 'gags la rig pa rang gsal gyi dgongs par thag gcad do/__/snang sems gnyis med la brtags pa ni/__bla mas slob ma la sa tshod cig bstan nas/__pha gir song zhig byas la/__phyed tsam slebs dus da tshur la logs shog cig ces pa'i bar der 'gro 'dug dang snang yul ma 'gags kyang*/__ming don du ma'i 'dzin pa sems kyi rtog pa 'gags te/__sal ler rig pa phyams mer shar ba'i rang bzhin gyi rig pa'i ye shes su thag bcad do/__/de ltar brda dang thabs du mas gzung 'dzin dang bral ba'i rig pa ye babs rang gnas chen po'i dgongs pa rang chas lhun grub chen por dus thams cad du ngos gzung ba ni sems las 'das pa'i ye shes ngos gzung ba'o/__/dngos gzhi rig pa'i rang ngo sprad pa la gnyis las/__dgongs pa rang gnas su ngo sprad pa ni/__lus gnad bsnun nas dar cig tsan gyi klod pa'i ngang der ngo sprod pa ni/__kye skal ldan da lta'i shes pa 'phro 'du dang bral la gdangs ma 'gags par had de phyam me ba 'di nyid ka dag chos sku'i dgongs pa ste/__phyi dang nang med pa/__lta sgom spyod 'bras med pa/__yod med yin min med pa/__tshig dang tha snyad med pa/__rang babs su phyam me/__ngang dwangs su lhod de/__ye grol du wal le/__'dzin med du shig ge__/gsal stong du sing nge*/__bden med du bun ne/__ngo bo ngos bzung med pa'i ngang la rtsol sgrub dang bden zhen med par gnas pa 'di nyid/__rig pa ye grol chos sku lhun grub chen por ngos bzung la rtog med du bun ne/__sgom med du khres se/__rtsol med du sing nge*/__rjes med du wal le/__gang la'ang 'dzin zhen med pa nam mkha' lta bu'i ngang du zhog cig__/mi 'gyur brtan pa ri bo bzhin du zhog__/mi g.yo dwangs pa rgya mtsho ltar du zhog__/re dwogs bral ba las zin lta bur zhog__/khong yangs blo bde rgad po lta bur zhog__/ma bcos rang sar bzhag pa'i chos nyid la/__mi gnas gdod ma'i chos skur lhun gyis grub/__/bca' bcos ma byed rang bzhin lhug par zhog__/ces gdab bo/__/dran rig 'char nub med par ngo sprad pa ni/__yang skal ldan de ltar bzhag pa'i ngang las 'gyu dran sna tshogs su 'char 'char 'dra yang*/__shar ba dang shar mkhan med pas shar ba dang yal ba med par ngos zungs shig__/ji ltar shar dus de nyid la ltos dang*/__phyi nang ngo bo ngos bzung med par shar ba dang grol ba zhes bya ba ye nas med par la zlos shig__/ngang la gnas pas g.yo med lhun gyis grub/__/shar dang ma shar med par thag chod pas/__/grol dang ma grol med par yid ches so/__/don med sems la gnyen pos ma 'chos par/__/skye med ngang der rang yan chen por zhog__/bltas pas mi lang bdas kyang zin pa med/__/yod ma myong ste yod par ma 'dzin par/__/gang ltar shar yang rang shar lhug par zhog__/phan gnod med pa'i sems la sems mthud kyang*/__/rtogs pa'i 'khor lo nam yang zhig dus med/__/rang bzhag skad cig ngang der chos kyi sku/__sems 'gag ye shes rig pa'i gnas lugs yin/__/ji ltar dran bsam 'phro bar gang snang yang*/__/snang dus nyid nas yod ma myong bas na/__/'dzin zhen med pa'i lung pa stong pa ru/__/rang babs gar gar phyams cig la skyur cig__/gzog dang gze res ma bslad pa'i rig pa/__/ngang dwangs 'gag med ye grol la ltos dang*/__/bltas pas ma rnyed rgyu mtshan med/__/gzhi rtsa bral ba'i stong gsal gnas/__/rang sor bzhag pas ngos gzung med/__/tha mal shes pa chos nyid ngang*/__/ye bab lhug par glod la zhog__/rdzogs pa chen po'i gnas lugs yin/__gang shar snang ba snang dus rang babs su lhod kyis thongs la/__ngang dwangs rig pa'i ngo bo la ma yengs tsam du ngos zung dang*/__shar gnas gang yang yod ma myong bas phan gnod kyi yul las 'das pa yin no/__/de'i ngang der glod pa tsam gyis rnam rtog ma spangs dbyings su dag nas/__dgongs pa ye bab chos nyid chen por gnas te/__sems kyis ma bslad pa'i rig pa/__sal le ba la rtog pa med pa/__rang babs kyi shes pa bcos bslad med pa 'di la ltos dang*/__spros med lhan cig skyes pa'i ye shes nam mkha' dwangs pa la nyi ma shar ba ltar phyogs bral rgya yan gsal stong rig pa rjen pa'i ngo bor shar ro/__/gnas sam/__ji lta bu'i dus na'ang rang bab ye grol 'gyur med phyam me phyal le/__bsam brjod 'das pa'i rang bzhin du nyams su blangs bar bya'o/__/zhes thebs par gdab bo gsungs so/__/gnyis pa khyad par gyi ngo sprad pa ni/__bla ma dgongs brgyud don gyi 'pho ba cig char du thob cing*/__lta sgom spyod pa'i nyams myong rdo rus 'phrod pa dag gis slob ma'i rgyud tshod brtags te/__sgra ji bzhin pa tshogs drug gi shes pa thig le nyag gcig gi dbyings su la bzla ba la/__ngo bo rang thog tu mdzub btsug gi tshul du sprad de thag gcig thog tu chod par byas nas/__ye grol/__yongs grol/__rang grol/__cer grol te/__gding grol thog tu bca' ba 'di ni gal che/__rab kyi rab yin kyang don brgyud dgongs pa'i 'pho ba mngon du byas pa yin na ma gtogs las 'phro sad pa rig 'dzin bla ma'i zhal nas lam gong ma rim par rdzogs rgyu nges par yod pa rna ba'i bdud rtsir thob pa ltar bshad pas dmar bcings su ngo sprod kyis thag bcad dgos/__de ma bcad na lta ba'i phyogs su spyod pa shor nas mthar thug gi grub pa'i rtags tshad min par bar chad bdud rtags kyis gzhan snang sgyur byed mngon shes rdzu 'phrul sogs cho rol du spyod cing rang gzhan phung la sbyaur nyen yod/__de'ang mtha' gcig tu nges pa ma yin par shes dgos kyang*/__kun mkhyen klong chen yab sras gnyis gsungs gcig par phyi rabs rnams la go ba'i phyir/__khong rnam gnyis kyis ni nyams len gyi grub rtags nges 'byung skyo shas byams snying rje rgyud lung man ngag dang shes bya'i chos thams cad klong rdol du mkhyen pa sogs 'di ltar mngon tshul dang*/__phyag rdzogs grub pa'i dbang phyug rnams kyi rnam thar na'ang de ltar gsal bzhin pa lags so/__/de ltar na lta ba rtogs kyang sgom pas ngang skyong*/__spyod pa lam du lhong dgos pas/__rang lugs cog bzhag bzhi las/__dang po lta ba cog bzhag ni/__rlung sna nas mi btang kha so ma thug tsam gyi bar nas btang ste yin lugs kyi steng nas bcas bcos med par ri bo ltar cog ger bzhag pa dang*/__gnyis pa sgom pa cog bzhag ni de'i ngang nas mig btsum pa sogs mi bya bar rgya mtsho rlung gis ma bskyod pa ltar rang sar bzhag ste goms pa'i tshad mig 'byed 'dzum mi dgos pa 'ong dus sgom pa rgya mtsho cog bzhag__/gsum pa spyod pa cog bzhag tshogs drug gi snang ba gang shar thams cad spang blang mi bya bar lam du khyer nas re dwogs 'khu 'phrig med par lhod de klod pa ni spyod pa snang ba cog bzhag__/bzhi pa 'bras bu cog bzhag rig pa rang ngo shes pas/__'bras bu thob bya thob byed las 'das pa'i lta ba de sku gsum lam snang du shar ba yin pas 'bras bu yid smon du ma song ba ni 'bras bu rig pa cog bzhag go__/de lta bu'i rgyun bskyang ste skabs su nyams rtogs kyi phu thag bla ma'i drung du yang yang gcad/__gong gi rnal 'byor bzhi rim las/__ro gcig yan chad dang*/__sher phyin pas sgom lam 'bring po yan chad gyi nyams dang rtogs pa'i sa mtshams rim par gsungs ltar rang rgyud du sbyar ro/__/gang ltar cog bzhag lam du slong nas ngo sprod snga ma'i steng du slebs tshe/__ri bo mthon po'i rtser phyin pas ri phran 'bar 'bur mnga' 'og tu tshud pa ltar mnyam bzhag rjes thob kyi ris dang bral/__sgom bya sgom byed las 'das pa'i 'khor 'das shes bya'i chos thams cad rgya mtsho dwangs par nam mkha' dwangs pa'i gza' skar shar ba ltar/__ma bslab rang shugs kyis tshig don la mi rmongs pa dang*/__khyung chen nam mkhar lding ba ltar ya nga ba'i g.yang sa chod de/__snang spyod kyi spang blang dgag sgrub thams cad rtsal dang rol par shar/__rang byung ye shes gsum gyi tha snyad ngo bo dang rang bzhin thugs rje dbyer med thig le nyag gcig tu 'ub chub ste 'bras bu'i btsan sa zin par nges so/__/de ltar sems rig dbye ba rgyas par la bzla tshul bshad pa la/__dang po 'khrul te sems can ma byung*/__grol te sangs rgyas ma byung ba'i dus su ye gdod ma don gyi kun gzhi zhes/__de'i khams ci mi snyoms pa/__dpe bya'i sgo nga'i rgya lta bu/__don ngo bo rang bzhin thugs rje gsum sogs rang byung du yod pa de yin tshul shes nas grol ba ni dang po'i sangs rgyas kun tu bzang po sogs gzhi thog nas sangs rgyas pas na yar la sbyor ba don gyi kun gzhi zhes/__ma rig pa'i las rlung gnyis 'dzin gyi snang ba yid dpyod byed du langs nas/__mar sems can 'khrul pa'i sdug bsngal la sbyor bas na don gyi kun gzhi las 'khrul tshul ni/__chos nyid yul gyi 'khrul gzhi/__'od lnga snod bcud kyi 'khrul gzhi/__rig pa sems kyi 'khrul gzhir song ste snod bcud kyi sdug bsngal bskyed tshul ni/__gzung 'dzin 'khrul pa'i thog mar/__chos nyid gdod nas rnam par dag pa spros bral ka dag stong pa nyid ngo ma shes te/__stong pa ci yang min pa 'di ci yin nam snyam pas yul gyi 'khrul gzhi ru song*/__ngo bo rang bzhin dbyer med man shel dwangs ma dang rma bya'i sgong chu lta bur yod pa'i ye shes 'od lnga'i snang ba la gnyis su bzung nas/__nga las 'od pha gi byung ngam/__'od pha gi las nga byung ngam snyam pas snod bcud kyi 'khrul gzhir song*/__rang byung gi rig pa la 'khrul pa'i dri ma gtan nas med kyang*/__ma rig gnyis 'dzin nyon rlung sems kyi dri mas bslad de sems can gyi 'khrul gzhir song ba'o/__de'ang dang pos gzung yul so sor der 'dzin gyi snang ba bskyod/__gnyis pa'i rkyen gyis sa chu me rlung sogs snod kyi 'jig rten rim par chags gnas 'jig stong gi snang ba'i bag chags bden bden mo grub pa la gnas dang*/__skye gnas bzhi'i sems can gyi lus 'byung ba lnga 'dus kyi phung po grub pa la bag chags lus kyi kun gzhi zhes so/__/gsum pas phung po khams dang skye mched sogs sems dang sems las byung ba'i rtog tshogs nyon mongs pa brgyad khri bzhi stong gi gzhi ru song bas bag chags sna tshogs kyi kun gzhi'o/__/bag chags kyis bskyod pa de rnams las gtso bo sems yin pas/__de dbye na kun gzhi'i rnam shes/__yid kyi rnam shes/__nyon mongs pa'i rnam shes/__sgo lnga'i rnam shes so/__/dang po kun gzhi gnyid 'thug po lta bu ma rig pa rnam shes dang mtshungs ldan du yod pa yul la ma sad pa'i dus rgyu bdag nyid gcig pa'i ma rig pa/__de yul la cung zad sad pa'i dus yid kyi rnam shes sam lhan cig skyes pa'i ma rig pa/__so sor nye bar len pa'i cha nas nyon mongs pa'i rnam shes kun brtags kyi ma rig pa ste/__de gsum mtshungs ldan sgo lnga'i rnam shes gzung 'dzin du 'khrul pa 'gro ba rigs drug sogs sdug bsngal mu med pa zo chun 'khyud mo bzhin du skye ba thog ma dang*/__tha ma'i mtha' med par 'gro zhing 'khor bas na ma rig pa 'gro ba sems can no/__/yang yid kyi rnam par shes pas nyon mongs pa nye bar blangs te 'khrul pa cher song ba sgo lnga'i rnam shes phra rags su gyur pa la tshogs bdun zhes 'dod la/__de rnams shin tu go bar bya ba'i phyir dpe la brten nas ngo sprod kyi tshul du bshad par bya ba la/__dper na mi zhig gis rang la dngos po'i rgyu rdzas che phra bdag gir bzung ba yod bzhin/__dgra rkun gyi dwogs sar 'dug dgos byung tshe rku la shor dwogs gi nyer spyad rang gi nye bar bzhag ste mel tshe bya bzhin gnyid du song ba lta bu/__rgyu bdag nyid gcig pa'i ma rig pa kun gzhi'i rnam shes dang mtshungs ldan no/__/gnyid 'thug po de las sad nas dngos po tshang mi tshang bltas kyang phyogs tsam las ma shes pa'i skabs lta bu lhan skyes ma rig pa'i yid kyi rnam shes/__dngos po tshang mi tshang shes te tshang na dga' ba'i chags sems dang*/__ma tshang na nyon mongs pa'i sdang sems skye ba lta bu'i nyer len ni nyon yid/__de kha phyir ltas sgo lnga'i shes pa dang bsdongs te dga' sdug gi tshor ba yang yang nyams su myong ste/__yul so so gzung 'dzin du song ba ni sgo lnga'i rnam shes yin no/__/de dag tshur bsdu na ma rig pa'i kun gzhi lung ma bstan dang*/__yid rnam shes dang mtshungs ldan lhan skyes ma rig pa dang*/__de gnyis mtshungs par ldan pa'i ma rig pa sems dang gsum la 'du/__sems rig dbye ba'i ngo sprod gong bstan ltar slob ma'i rgyud la ji lta ba bzhin thebs tshe/__kun gzhi'i ma rig pa sangs te/__rgya chad phyogs lhung spros pa'i mtha' thams cad dang bral ba'i chos kyi dbyings stong pa phyang chad min pa'i ngo bo ka dag gting gsal gyi ye shes dang mtshungs ldan du thag chod pas kun gzhi chos skur la bzla ba'am dbye ba dang*/__lhan skyes ma rig pa dang mtshungs ldan yid kyi rnam shes rang bzhin 'gag med dam lhun grub kyi 'od gsal ye shes su la bzla ba'am dbye ba/__nyon yid kun brtags kyi ma rig pa dang mtshungs par ldan pa'i sems kyi ma rig pa sangs te 'khor 'das shan phye nas rig par shar te/__gang snang gi rtog pa rig pa'i rtsal dang rol pa'i rang bzhin spang blang dgag sgrub las 'das pa thugs rje kun khyab kyi ye shes so/__/de lta bu'i ma rig pa gsum gyis 'khor ba'i bag chags sa bon dang bcas pa skad cig tsam gyis ye shes gsum gyi bdag nyid du ngo sprod cing la bzlas te thag chod par bya ba ni 'bras bu yid smon du ma lus pa/__gzhi las 'phags shing bye brag phyed ma thag grol ba ni 'od gsal rdzogs pa chen po'i rang skad/__gzhi ka dag khregs chod ces pa'i don khong du chud pa'i rnal 'byor du kho bos thag chod pa'i nges shes bzang po khong nas shar ba ltar bshad pa lags/__gong du ye gdod ma don gyi kun gzhi dri ma bral ba dngos bstan tshig gis shes kyang*/__sbyor ba ma rig pas mtshams sbyar ba'i yun ring 'khrul pa'i rnam shes tshogs bdun ma rig gsum dang mtshungs ldan/__ye shes gsum gyi bdag nyid so sor shan phyes te la bzla ba de don tshul bzhin du ngo shes pas ngo bo ye dag la/__ma rig dri mas bsgrib pa rang sangs du dag pa la/__glo bur rnam dag ces bya'o/__/klong chen pas/__de'ang kun gzhi dbyings su nub pa'i cha chos dbyings ye shes/__kun gzhi'i rnam shes dbyings su nub pa'i cha me long ye shes/__yid shes nub pas mnyam pa nyid dang*/__nyon yid nub pas so sor rtog pa dang*/__sgo lnga'i rnam shes dbyings su nub pas bya ba grub pa'i ye shes so/__/de ltar dbyings gdod ma'i 'od gsal bde gshegs snying por sbyor ba don gyi kun gzhi gshis thog tu phebs pa ni mthar thug gi 'bras bu ste/__de'i tshe bag chags sna tshogs pa'i kun gzhi rnam shes tshogs brgyad dang bcas pa nyi ma shar bas mun pa sangs pa bzhin dag pas sangs rgyas zhes spangs rtogs mthar phyin pa'o/__/de'i tshe nang dbyings ye shes dang 'du 'bral med pa ni/__chos kyi sku'i zhing na mnga' dbang rdzogs pa'i ston pa kun tu bzang po 'khor ye shes rgya mtsho'i tshogs la dus chos nyid 'pho 'gyur med pa'i tshe/__chos rang bzhin rdzogs pa chen po 'od gsal ba'i de kho na nyid rang chas su brjod du med par ston pa zhes bya'o/__/ye shes kyang gsum ste/__ngo bo ka dag gi ye shes chos sku/__rang bzhin lhun grub kyi ye shes longs sku/__thugs rje rig pa'i ye shes sprul pa'i sku ste sku gsum gyi bdag nyid gcig dang du ma med pa'i ngang las mi g.yo bar bzhugs pa'o/__/zhes dang yang rjes snang nyams kyi skyong thabs bstan pa la gnyis las/__mnyam bzhag tu rig stong rjen pa'i ye shes la zhen pa'i 'khris mi gdags par rang gsal rgya yan lhug par klod pa'o/__/de'ang mig gzugs/__rna ba sgra/__sna dri/__lce ro/__/lus reg bya/__yid dgag sgrub kyi rtog tshogs chos su snang ba drug la yul mi dgag par shes pa klod de/__rig pa'i ngang du shes pa rjes phyir ma 'brang bar gsal dwangs phyed pa/__re dwogs dang bcos bslad med pa'i rnam pas nyams su blangs pas/__snang ba'i yul ma spangs rang grol/__'dzin pa'i sems ma spangs rang grol/__snang sems gnyis med du dag pa'i mig gis lha'i spyan sgrib pa med do/__/rtsig pa dang*/__ra ba dang*/__ri la sogs pas chod pa'i pha rol zang thal du mthong ba la sogs pa dang*/__rna bas lha'i skad dang*/__klu la sogs pa'i skra skad che chung shes pa dang*/__snas mi las 'das pa'i dri dag pa tshor ba dang*/__lces bsam gtan gyi ro brgya la spyod pas zas mi dgos pa dang*/__lus kyis bde gsal ye shes kyi drod phebs pa dang*/__yid kyis rang gzhan gyi tshe rabs du ma dran zhing*/__mngon par shes pas dbang bsgyur te zag pa zad pa la spyod pa yin no/__/rjes thob tu gang snang sgyu ma'i dpe brgyad du shes pas chags sdang dang nyon mongs las grol bar bya zhing*/__dgag sgrub sems kyi rol par shar tshad gzhi med rtsa ba dang bral bar thag bcad la 'dzin zhen dang blang dor mi bya/__ji srid bdag 'dzin dbyings su ma nub kyi bar du zab mo'i gdams pa bsgom zhing rgyu 'bras kyi las la 'dzem/__dag snang dang mos gus bskyed de rang sems skyon med bya/__dam tshig dang sdom pa bsrung zhing gcig pur dben par 'dug__/rnam g.yeng dang 'du 'dzi spangs shing dgos med rgyud la bsten/__chags med zhen med bya zhing 'dzin med lam du slong*/__rtag tu 'chi ba bsam zhing brtson 'grus me bzhin sbar/__nyin mtshan dge bas 'da' zhing tshe 'di'i bya ba btang*/__rtag tu bla ma bsten cing mos gus kyis gsol ba gtab/__gtad med lam du khyer zhing byar med ngang la bzhag__/bdag gzhan gnyis 'dzin spang zhing re dogs rtsa ba bcad/__rkyen ngan lam du slong zhing cir snang bla mar blta/__thams cad rang snang shes pas bdag 'dzin zhen pa dor/__gang yang snying po med pas bden med yo langs bskyang*/__ye stong bab stong shes pas rang snang zhar la 'char/__de lta bu'i thabs dang spyod pas gnas shing nyin mtshan 'da' bar bya'o/__/blo rkyen khar 'chor ring la rig pa'i rtsal sbyong dang dben par nyams len la 'bungs/__dgag sgrub zhen 'dzin yod ring la dge sdig blang dor bya zhing gnyis med don la sbyong*/__gang yang grogs su ma shar ba'i ring la gdams pa'i sna kha bsgyur zhing rig pa'i don la blta/__skye shi'i 'jigs dngangs skye ring la skye med don la sbyangs pas phyi nang thams cad chos nyid du 'char ba'i dus na sgom med chu bo rgyun gyi rnal 'byor la gnas pa yin no/__/zhes kun mkhyen klong chen pas gsungs so/__/kho bo'i rang nyams dang sbyar na/__gang zag rab sogs la ji skad gsungs pa ltar 'ong ba gzhir bcas kyang*/__'bring man chad kyis chos brgyad 'jig rten gyi bya ba sems kyis rgyangs bsrings te/__skyo shas dang nges 'byung gis blo rgyud yang yang sbyang zhing*/__bla ma skyabs gnas kun 'dus kyi ngo bo yin par shes pa'i yon tan gyi ngos nas/__dge ba'i bshes gnyan ni mdo rgyud kun nas gdul bya sems can gyi don du gang 'dul der ston sangs rgyas sprul pa'i sku dngos yin par gsungs pas yid ches kyi dad pa dang*/__bka' drin gyi ngos nas rang la'ang lam dang lam ma yin pa'i shes bzhin gyi mig 'byed/__brtse bas rjes su bzung nas mas bu bskyangs ba lta bu'i thob bya sku gsum lam snang du ngo sprad de/__'khor 'das kyi sa mtshams phyes shing sangs rgyas kyi sar bkod pa'i bdag rkyen gyi bka' drin dran pa'i sgo nas/__'gro 'chag nyal 'dug sogs dus dang rnam pa kun tu/__bsam rgyu bla ma las med pa/__blo sna mos gus kyis 'phrog nus pa'i lam khyer kho na thugs dam gy-i mthil bcol nas nyams su blangs na/__ci zhig na mos gus lam tu lhongs te rnal du 'byor pa'i rkyen gyis/__lta sgom spyod pa thams cad rang shugs kyis bzhag thabs skyes bus las zin pa ltar blo bde ngang gis 'byung ba dang*/__rang 'thag gi chu chad pa ltar bya rtsol gang yang mi dgos par gu yangs rgyun mi chad pa dang*/__gang la'ang rag ma lus shing ci la'ang brten pa med pa nam mkha'i sprin lta bu/__rnam par rtog pa thams cad bya lam rjes med/__gzugs su snang ba thams cad chu zla ltar gzung 'dzin dag pa/__sgra grags thams cad grags stong brag cha lta bu skye med 'gag med rang byung rang grol du song ba'i tshe sngar mi shes pa'i chos kyi tshig don thug phrad du shes pa dang*/__tshe 'di'i bya ba thams cad don med par thag chod la/__spyir 'dus byas kyi chos thams cad dang rang gi lus sems kyi tshogs pa skad cig tsam la'ang rtag brtan med pa sogs blo bcos mi dgos par ngam ngam shugs kyis skye/__'chi med kyi don rtogs pas tshab tshub kyi blo dang bral ba zhig ni nges par 'byung ngo*/__/nyin par mnyam rjes ris med mtshan mo ka dag lhun grub gang la goms shugs che ba'i 'od gsal yang zin/__gang shar gang snang chos nyid kyi rig rtsal dang rol par thag chod de gzhi med rtsa bral brjod med blo 'das thig le nyag gcig spang blang ye grol chen po'i don khong du chub ste don gnyis lhun grub chos kyi sku'i go 'phang mngon du byas pa la nye ba yin no/__/de lta bu sogs rtags tshad gang yang med na nges shes kyi sgrib pa bag nyal shin tu phra ba'i snyems dang ma bral ba'i rtags yin la/__sa lam gyi rim pa gang nyams su blangs tshe phyi nang gsang ba'i lam rtags de ltar 'dzom dus khams gsum gyi las dang bag chags las 'das pa'i grong khyer rgyun gcod kyi lta ba mngon sum du rtogs pa yin no/__/de'i phyir rin po che spungs pa'i rgyud las/__rdo rje gad mo bcu gnyis gsungs pa ni/__lta ba rang byung gi ye shes la ltos dang*/__dge sdig dang lta sgom las 'das pa ngo mtshar/__gzhi ma bskyod par lus kyi bya ba ci byas kyang*/__dge sdig gi phan gnod dang bral ba ha ha/__dngos po gshis kyi 'dug tshul la ltos dang*/__snang ba 'di spu ma brjes mdog ma bsgyur ba ngo mtshar/__bde sdug ci ltar byas kyang don la 'gyur ba med pa ha ha/__stong pa chen po kun khyab kyi ye shes la ltos dang*/__dran bsam gyi spyod pa sna tshogs rol par shar ba ngo mtshar/__ji ltar byas kyang 'gag med kyi klong du skye med du grol ba ha ha/__chos sku kun khyab kyi ye shes la ltos dang*/__skye ba med pa ye nas lhan cig tu gnas pa ngo mtshar/__mtshon thogs nas 'gro ba dus gcig la bsgral kyang rgyud la phan gnod dang bral ba ha ha/__rig pa stong pa kun snang gi ye shes la ltos dang*/__gang snang rang gi grogs su 'char ba ngo mtshar/__cir snang rang gi gzhi las ma g.yos pa ha ha/__rig pa stong pa kun grol gyi snang ba la ltos dang*/__rang gi gnyen por rang che ba ngo mtshar/__nyon mongs pa rnams rang gis rang grol ba ha ha/__rig pa ye nas stong pa kun dag gi ngo bo la ltos dang*/__'bad rtsol med par 'bras bu rnyed pa ngo mtshar/__gcig zin pas 'khor 'das thams cad gnyis med du dag pa ha ha/__ngo bo stong pa kun gzhi'i ngo bo rang bzhin la ltos dang*/__'gro drug sku gsum du snang ba ngo mtshar/__'gro bas sgom pa rdul tsam zhig ma byas par dus gcig la sangs rgyas pa ha ha/__sku gsum stong pa ye rdzogs kyi 'bras bu la ltos dang*/__dus gsum 'du 'bral med pa'i chos nyid ngo mtshar/__pha rol tu phyin pa drug ma spyad par tshogs gnyis dus gcig la rdzogs pa ha ha/__rig pa cer bzhag kun mnyam gyi ye shes la ltos dang*/__bya byed thams cad rgyan du shar ba ngo mtshar/__spang len thams cad lta bas grol ba ha ha/__stong pa'i stong pa ye stong chen po la ltos dang*/__sangs rgyas thams cad g.yang sar 'dug pa ngo mtshar/__bya byed sgom pas 'khor ba sangs ba ha ha/__mi stong pa'i stong pa dngos can la ltos dang*/__med pa la bdag tu 'dzin pa'i theg pa ngo mtshar/__skyes pas skye med thob pa ha ha/__zhes so/__/rig pa'i gshis la dgag sgrub re dwogs spang blang gang yang byar med pa'i don yin pa shes par gyis la lta phyogs su spyod pa mi 'chor bar sgom med yengs med ngang gnas sam yang dag gi dran pa'am yid las 'das pa'i shes rab sogs ming du ma btags kyang bla ma'i zhal gyi bdud rtsi yang yang myang dgos pa ni sgom spyod kyi lam khyer kho na la rags las pas nyin mtshan gyi 'od gsal gong nas gong 'phel la brtson te snang bzhi zad pa'i sar ma 'khyol gyi bar du brtson 'grus thang lhod med pas nyams su len dgos so/__/khregs chod kyi gnad rnams rdo rje'i tshig gis thung ngur gdams pa rdo rje'i tshig rkang las/__gnyug mar gnas pa chos kyi sku:__shes bzhin 'char ba longs spyod rdzogs:__gnas 'gyu gnyis med sprul pa'i sku:__sku gsum rig pa de la zer:__lhod de gnas pa der 'dzin med:__hrig ger 'gyu ba ngos bzung bral:__lhang nger grol la rjes shes med:__sku gsum lhun grub de la zer:__lta ba med la bying rgod bral:__sgom pa med la lhums su zhugs:__spyod pa med la gza' gtad bral:__rnal 'byor dbang phyug de la zer:__thol gyis shar ba'i rnam rtog de:__rig cing de kha'i rgyun bskyang na:__gshis la shor ba'i lhag mthong yin:__ming la rjes thob 'dogs na thogs:__rnam rtog chos skur grol ba yin:__thad kar rtsad gdar chod pa dgos:__ye nas rig pa spros bral la:__lta sgom spyod pa'i tha snyad dang :__der 'dzin gzhi rtsa med par sangs:__bzang rtog ngan rtog lung ma bstan:__gang gi phyogs su ma lhung zhing :__shar grol dbye ba'i mkhan po med:__shes rig rang tshugs ma shor na:__'di las lhag pa gzhan ma dgos:__mkhas btsun brgya dang grub thob stong :__lo paN khri dang man ngag 'bum:__bstan bcos bye ba sa ya dang :__mjal kyang the tshom bcad ma dgos:__zhes so/__/de ltar khregs chod kyi lta sgom spyod pa'i lam khyer rnams la brtan pa thob nas snang srid kyis bsdus pa'i rtog tshogs thams cad rig pa'i rtsal dang rol par go myong chags pa'i skabs sngar sbyangs zin kyang khyad par gyi sngon 'gro zhes pa'i don lan grangs sbyangs na gzhan las khyad par 'phags pas na ru shan sngon du 'gro bas thod rgal la 'jug na legs/__gang ltar thun mong nyan rang nas a nu yo ga'i bar bsgrub bya rang byung don gyi ye shes mthar thug mya ngan las 'das pa sangs rgyas kyi go 'phang*/__sgrub byed rang rang gi skal ba dang 'tshams pa'i spang blang ci rigs gsungs pa rnams so so shes par byas te bsags sbyangs thabs zab mos zin na 'bras bu shes rab che chung gi khyad par las yun ring thung mi nges kyang thob pa ni the tshom med do/__/'dir sa lam cig chod gzhan las 'phags pa'i thabs zab mo'i khyad chos ni/__las dang po pa'i dbang du sgo gsum gtso che chung brtags te/__'khor 'das kyi byed po sems kho na yin pa'i dus sam/__yang na byung gnas 'gro gsum mkhan po dang bcas pa rtsad chod nas/__de'i bogs 'don pa'i ched du sngar brgyud pa'i phyag srol ma nyams pa'i dus na de ltar las/__tha mal pa'i rgyu mtshan gang yang mi shes bzhin ru shan bya ba la 'dun pa'i phan yon re yod thang*/__de bas bogs bton bya 'don rgyu gang yang med pas rtsed mo'am rtsing spyod tsam las rgyu mtshan cher mi 'dug__/de'i phyir rdzogs chen khyad par gyi khrid phal cher mthun pas ye shes bla ma'i bzhed srol yang de ltar lags/__gang ltar rang gis thun mong thun min khyad par gyi khrid rang gi las skal dang mthun pa'i nyams su len bya gang yin gyi ru shan sogs gzhan la 'gram chu mi ldang ba gal che/__don ru zhes pa zung ngam gnyis zhes pa'i don yin 'dug pas/__de la dge sdig gnyis/__bde sdug gnyis/__spang blang gnyis/__mtho ris dang ngan song*/__theg chen dang theg dman sogs/__re dwogs bzang ngan gyi bag chags yun ring du brtas pa'i 'khrul snang tha mal rang kha ma dang*/__shes bya'i kun dkris kyi blo dang yid dpyod kho na'i re dwogs spang blang sogs 'u cag 'khrul pa'i thog ma dang*/__tha ma'i mtha' mi mngon par dmyal ba nas srid rtse'i bar bde sdug spel ma zo chu'i 'khyud mo'am/__shing rta'i 'phang lo ltar 'khor zhing sdug bsngal bar med zug gzer rgyun mi 'chad pa'i nad pa lta bu so so'i 'khrul snang la dbang med du spyod pa rnams yang dag pa'i snang bar sgyur byed chags sdang bar ma'i blo sbyangs pa'i thabs theg chen kun slong nas thos bsam sgom pa bskyed rdzogs sogs thabs tshul du ma bzhugs pa las/__'di ni thabs mkhas brtul zhugs la brten nas 'od gsal rdzogs pa chen po'i khyad par gyi sngon 'gro re dwogs gnyis chos thams cad 'khor 'das gnyis med du la bzla ba la sha~Xn ces pa'i don yin la/__de lta bu'i rgyu mtshan shes pa'i ngang nas sgo gsum gcig tu dril te spyod pa la zhugs tshe khrid rim rnams nas gsungs pa ltar rim can res 'jog can min pa'i 'jig rten 'khor ba'i bya ba chos brgyad sogs thar pa byang chub chen po'i gegs su gyur pa tshe 'di'i 'dzin zhen re dwogs bzang ngan thams cad sems kyis bslangs shing*/__lus ngag gi rnam 'gyur ha cang thal drag pa'i bag med rtsing spyod tha mal chags sdang gi phyogs su ma shor ba dang*/__rang gis ci byas ma shes pa'i smyo spyod du ma song ba'i sgo nas 'bad rtsol chen po byed skabs/__ngal dub kyi rkyen gyis gzung 'dzin 'khrul pa'i yid dang rnam shes skabs der 'gags te/__smra brjod las 'das pa'i gzhi med rtsa bral sems nyid kyi ngo bo/__lhang nge*/__sal le/__ye re ba 'byung yang rkyen gyis byas pa'i nyams yin pas der 'dzin gyi snyems ma zhugs par/__yang yang sbyangs rtsol la goms pas bya spyod kyi skabs su'ang de ltar yun je ring je ring*/__blo 'bring yan chad la ngal dub kyi rkyen la mi ltos par/__rgyun du de ngang gnas pa'ang 'byung*/__'bring tha rnams la slar ngo sprod kyi gzer 'debs sla ba'i sta gon tsam las mi 'ong ba'ang yod/__gang ltar dus gcig zhag grangs ha cang mang che na sdug rus kho nas byas pa le lo gsum gang rung gis bdud dbang du 'chor nyen yod pas/__yang nas yang du dpe la brten pa'i nyams de rgyun chags su song nas/__'dzin zhen gyi bde gsal mi rtog pa gang shas che ba der 'dzin gyis khams gsum du nges par gol thub pa da dus gang zag brtson 'grus zhan cing snying rul ba'i dus 'dir dka' yang*/__phyogs mtshungs tsam nyams zhen nges shes kyi sgrib pas rang mthong can du 'gro nyen yod pa bla ma'i zhal la gtugs te yang yang phu thag chod par bya dgos/__des chos nyid yul gyi 'khrul gzhir song ba'i sngar gyi bag chags byang zhing*/__phyi'i yul can sems kyi gzung 'dzin rags pa bden bden mo sra zhing 'thas pa thams cad ru shan gyis bya spyod 'di dang khyad mi 'dug snyam pa'i tshe 'di'i bya ba don med tshul shes shing 'dir snang gi 'khrul rtog phal cher mgo non/__yon tan lo zla mang po'i sgrub yus 'dren pa'i sgom dred po mkhan rnams dang*/__shes bya kha lta'i tshig la shor nas rang mthong nga rgyal gyis gang mthong gang thos gzhan la 'gran pa'i zur za khyad gsod can rnams dang mi 'dra ba ni rang rang gis nyams myong kho na'i rang sems tshad mas grub yong ngo*/__/de'i phyir bla ma yang tig yid bzhin nor bu'i shin tu spros med dbang gi dngos gzhi'i sta gon du'ang lus ngag yid gsum chig dril du bsdus te/__sgo gsum spros rung ma spros rung las dang skal bar rag las par mdzad de sgo gsum gyi ru shan mi 'chad pa'i don yang de yin par 'dug__/ye shes bla ma sogs phyag srol 'ga' zhig na 'khor 'das ru shan la phyi zhes bzhag ste/__nang gi ru shan rigs drug sa bon bsreg sbyang gi dmigs bzlas/__sgo gsum zhes lus ngag sbyangs pa dang sems kyis byung gnas 'gro gsum mkhan po bcas yod med grub mtha' gzhan gyi phyogs su lhung ma lhung sogs rtsad gdar yang yang bcad pa'i lugs 'di shin tu legs mod/__gang ltar lus sems gces 'dzin gyi bag chags gzung 'dzin rags pa rnams ma chod kyi bar du lta sgom spyod pa bzang rloms ci ltar yod kyang gzhi rdzogs lam rdzogs 'bras rdzogs zhes 'bad rtsol las 'das pa'i byar med kyi 'od gsal rdzogs pa chen po'i khyad par gyi sngon 'gro'i phyogs su mi nye/__ci'i phyir na thun mong mtshan nyid theg pas tshogs lam chung 'bring che gsum nas byang chos so bdun thos bsam sgom pas gtan la dbab dgos pa dang*/__sngags phyi nang gi rgyud sde drug gi lam nyams su len bya gang yin dag rdzogs smin gsum sgom stobs kyis rtogs pa'i ye shes mngon du bya dgos pa'i dod po phyi nang gsang ba'i ru shan dang*/__go ba tsam min par myong thog nas la bzla ba rang lugs man ngag sde pa'i khyad chos su 'dug pas na/__de'i phyir lus sbyang gi don po yang reg tshor sogs kyi yul can bdag rtog gi gnyis chos sbyang phyir yin tshul shes pa las mi dred kyi lad mo lta bu'am/__rtsed mo lta bu ma yin par kun slong bzang po'i langs 'dug gnyis ka'i phyag srol gang ltar yin rung*/__rkang pa'i sor rtse gnyis sar btsug dgos pa'i don de yin par 'dug__/bzhed srol gzhan dag na langs skabs rkang pa'i phyi rting gnyis sprad de rkang mthil gnyis sa la phab srol dang*/__'dug pa'i dus 'phongs sa la phab/__rkang mthil sprad de gsang rtsar gtad pa sprul sku'i mngon byang gi 'dug stangs su bzhed pa'ang yod/__gang ltar sla chos kyis rang mgo mi bskor bar nyams la gang phan bya chog pa ni/__o rgyan pad+ma dang bi ma las gnang ba ltar yin pas the tshom dang phyogs lhung mi mdzad par zhu/__ngag sbyang phyi nang rgyas 'debs/__phyi nang rtsal sbyang*/__mnyen btsal/__lam zhugs rnams kyi skabs hU~M drag dal ring thung sogs brjod cing dmigs pa dang bcas pa 'di rlung phyir 'dzin rang shugs kyis 'ong ba'i thabs khyad par can yin pas/__dgos pa ni lus kyi sbyangs pa de dag gi bogs 'don 'od gsal rdzogs pa chen por la bzla ba'i ched/__re dogs der 'dzin phra mo bcad de mnyam rjes khor yug bzang ngan rtog pas mi bslad cing*/__lung ma bstan gyi dbang du skad cig kyang mi 'gro ba'i dgongs pa yin pa shes par bya'o/__/sems sbyangs yang snga ma rtogs zin kyang rtsad gcod byas na shin tu legs pa las skyon med pa'i bogs 'don du rig par gyis shig__/byung gnas 'gro gsum rtsad bcad de skye 'gags 'gro 'ong med par thag chod tshe/__rnal phab ni/__sgo gsum bya ba dgu phrugs su bzhag nas gu yangs blo bder sdod chog pa'i don yin pas/__yin tshul mi shes pa'i bag med sos dal du 'dug pa'am/__yang na zhen 'dzin bzlas sgom la 'bad pa'am/__yang na dge ba'i chos spyod dor zhing*/__mi dge sdig pa'i rgyu dug lnga dug gsum gyi 'khrul pa rgyun 'byams su mi btang ba gnad che'o/__/sor gzhug ni gong ma'i bogs 'don phyir der 'dzin zhen pa'i snyems phra mo yod pa rnams lus kyi rnam 'gyur dang*/__ngag gi sgra skad byung rgyal ha ha dang ru lu'i gad rgyangs sgrogs pas blo bral rdzogs chen gyi dbyings su la bzla ba'i dgos ched che bas/__khral sprad tsam gyis khrid rdzogs pa yin zhes rang gzhan mgo skor gyi las su mi 'gro ba'i gdams ngag yid ches spro sems dang ldan pas yang yang brtson pa gal che bas phyi rabs rnams kyi thugs la btags par zhu/__de ltar spyir khregs chod thod rgal gnyis la sngon 'gro zhes ru shan 'di gal che/__khyad par thod rgal bya ba dgu phrugs sgom stobs dang mthun par rang shugs kyis ma song bar lta phyogs su sgom spyod gnyis shor na bdag lta ru gol nyen yod pas/__de'i phyir lta ba lung rigs dang mthun pa/__sgom pa nyams myong dang mthun pa/__spyod pa dus tshod dang mthun pa gal che ba yin pas gnad kyi chings su shes par gyis shig__/'od phung nas 'pho chen gyi go 'phang man chad mngon du byed pa'i gsang lam khyad par can nyams su len pa'i skal bzang dag gis ru shan phyi nang gsang gsum sngon du 'gro dgos so/__/de nas yang gsang bla na med pa man ngag snying thig ces pa'i don lhun grub thod rgal yin pas na/__rdzogs pa chen po'i rgyud phyi ma las/__gsum pa 'od gsal man ngag sdai:__gnad kyi yang zab thig le'i skor:__dpral ba'i mig las gces pa ste:__snying gi khrag las phangs pa'i don:__ci phyir blo yis byas pa'i chos:__theg brgyad tshig gi grub mtha' dang :__rtog pas brtag pa'i stong pa nyid:__rtsol bas gcun pa'i shes nyams la:__gnas lugs yin du mi re bar:__khregs chod gding du gyur pa las:__nang du stong pa'i nyams shar bas:__phyi ru gsal ba'i ye shes ni:__snying nas mig tu 'brel ba yi:__rang byung gsang ba chen po'i rtsa:__ka ti shel gyi sbu gu can:__dar dkar snal ma lta bu'i lam:__brgyud de dbang po'i mngon sum bar:__lhag mthong rdo rje lu gu rgyud:__mu tig bstar la brgyus pa ltar:__gsal 'tsher dwangs snyigs phyed par 'char:__'di ni sangs rgyas thams cad kyi:__ye shes chen po'i lam yin pas:__mthong zhing gnad la sus phebs pa:__khams gsum ldog pa ma yin no:__de phyir lhag mthong rig pa de:__sku gsum bzhugs stangs gzigs stangs dang :__sgo yul rlung gi gnad bstun te:__sgron ma rnam bzhir gcun pa lasaH__nang dbyings rnam dag sgron ma'i klong :__rig pa bcud du smin pa las:__phyed skur 'char ba nyams gong 'phel:__rig lnga'i tshom bu tshad phebs nyams:__de yang snang dang mi snang gi:__'dzin pa'i chos nyid las 'das shing :__rags pa'i lus dang dbang po'i yul:__thams cad dbyings su dag pa la:__chos nyid zad ces nga yis bshad:__yid dpyod theg pa'i sku gsum gyi:__'bras snang 'di yi lam snang du:__skad cig tsam la rtsal rdzogs pas:__stong chen gzhon nu bum pa'i sku:__nang gsal thim la ma rmug pa'i:__dbyings su mngon par sangs rgyas tshe:__spangs rtogs mtha' ru phyin pa'o:__zhes rdo rje'i tshig gis mdor bsdus te bstan pa'i yang gsang bla na med pa snying khrag gi dwangs ma lta bur grags pa'i don/__gzhi bde gshegs snying po mthong byed mig gi dbang po la brten pa'i rdo rje'i mig gis mngon sum thabs la brten te/__go ba dang yid dpyod min par lhag ger mthong ba rdo rje'i lu gu rgyud rten brten pa dang bcas pa'i gdams pa bstan pa la ni dang po/__nyi ma snga dgong nyi 'od gsal ba'i dus/__thog mar sprul sku'i 'dug stangs byed bcug cing blta tshul la bslab ste zhag shas goms su bcug pas/__snang ba'i shar cha rnams kha tshang mthong tshe/__slar 'char gzhi yul/__'char byed sgo/__rig pa sems kyi gnad/__sgron ma drug po rten brten pa'i tshul du yod pa sogs dbyings rig dbyer med kyi ngo sprod thebs par sprad/__'od rtsa dwangs byed dang*/__bsam gtan gyi gol sa sbyangs byed/__lug rgyud brtan byed sogs yang gsang gab sbas rnams snod ldan tshe gcig sgrub pa la gzhol nges rnams la rim can du bstan par bya'o/__/de nas sprul sku drang srong tsog pu'i 'dug stangs lus sems ha cang mi sgrim par lhod chags par byas te/__lta stangs thur du phabs nas bltas pas goms shing snang ba rnams kha tshang 'char dus tho rangs chos sku seng+ge'i 'dug stangs lag sor gnyis bsgongs te/__long mo gnyis kyi thad nang du sar btsugs pa'i bzhed srol ltar byas te/__lus cung zad bsgrim zhing kha nas rlung ro dbyungs thub pa'i ha sgra gsum dang bcas/__gzigs ltangs mig gyen du ldog ste ka dag gi ngang du lam khyer bogs 'don bla ma'i zhal shes dgos/__mchan/__bzhag nyin par skabs skabs gong gi 'dug stangs lhod chags par byas nas nyi ma la rgyab bstan te/__nam mkha' dwangs pa'i dus mig cung tsam zim bu'i nam mkha'i dkyil du yun ring bltas tshe/__dang po skya tsig tsig pa dang*/__de nas dbyings kyi gdangs da lta phal cher gyis lug rgyud kho nar ngos 'dzin srol yod pa'i lug rgyud kyi rgyu'am dbyings kyi gdangs de nyid spos rgya lta bu'am/__'khya 'khyog dang rgya mtsho'i gnyer ma lta bu 'ong*/__ci zhig na nam mkha' sngo dwangs pa de sprin gsal lang long lta bu ban bun zhig tu gyur snang yod pas de'i ngang yun ring por bltas tshe/__ci zhig na phyi dbyings mthing ga khyab pa chen po zhes/__nam mkha' sngo ba'i mdog 'di min pa'i mthing ga brjod med zhig 'char 'ong ba ni nam mkha' lhun grub kyi ngo bo mthong ba yin/__thod rgal ring sgrub byed 'dod na de kho na gtsor dgos par gsungs/__skabs su bab pa'i da lta'i mi rnams tshe thung zhing snying rus zhan pas thod rgal ring sgrub rtogs dka'/__tsha drag gis thog mtha' kun tu rten bzhi la brten nas bsgrub pa 'di 'grub sla yang snang bzhi mtshan nyid pa yin pa'i nges pa med/__mchan/__khrid lugs 'di la'ang de ltar nyams su blangs na/__dbyings rig zung 'jug la gding thob byed kyi man ngag khyad par can yin par 'dug__/nyi ma snga dgongs gnyis kyi grib so shar nub kyi ri la gug tshe longs sku glang po che'i 'dug stangs byas te/__gzigs stangs mig g.yas g.yon du blta zhing snang ba khrid pa dang*/__thad sor khrid pa dang*/__thur du khrid la yun ring du blta/__sprul sku dang mngon byang gi bzhugs stangs kyis/__gzigs stangs de ltar khrid lugs snga ma dang mtshungs par bya/__skabs skabs su nyi 'od la brten nas 'od snang gi kha dog shas gang che g.yas g.yon steng 'og tu khrid dgos tshul rnams/__zhen 'dzin gyi re dogs med nges yin na ma gtogs ha cang 'thas na shes pa snang thog tu shor ba'i gegs 'byung nyen che bas/__'dzin zhen spang ba gnad gal che ba ni thog mtha' kun la khyad med do/__/nyin par nyi ma'i rkyen gyis mig gi tsha ba sel ba dang*/__goms pa'i tshad 'dzin sogs la gnad che bas/__zla ba nya gang ba'i dus sam tshes brgyad yan chad kyi zla ba'i dkyil 'khor la mig cer re zla gzugs gnyis gsum du song ba'i snang ba ma shar bar bzhag na 'od rtsa bzang ba re zung ma gtogs/__dang po nas snang ba 'char dka' yang*/__goms na rim par lug rgyud dang thig phran 'al 'ol mthong tshe mig ha cang mi zum par bltas na thig le dbyings sogs rim gyis je mngon je mngon du 'ong*/__de skabs mar me sdong bu dang*/__mar khu chod nges sogs legs par byas pa'i me lce dwangs shing gsal ba la dang po mig gnyis ka shin tu zum pas me lce la gtad de sbyang tshe rtsa bzang ba rnams la dang po'am/__min kyang goms shugs kyis dbyings thig lug rgyud kyi snang bas me lce dngos mi mthong ba'ang yod pas/__de la yun ring du blta ba kho nas chog__/min tshe g.yas phyogs su dal bus khrid skabs mig g.yon par rang shugs kyis btsum 'ong bas de ltar du blta/__mig g.yas g.yon gyi rtsa'i khyad par gyis lug rgyud mthong yang dbyings dang stong sgron ci bzhin mi gsal ba dang*/__dbyings dang stong sgron mthong yang lug rgyud ji bzhin mi gsal ba yod de/__skabs skabs g.yas g.yon go ldog ste blta tshul gcig pas ngal dub med pas sgrim lhod spel mas yang yang sbyang zhing goms na/__dbang po sgo lnga'i sbubs las thon pa'i snga ltas bla ma'i zhal las shes dgos/__mchan/__tsam skabs rer 'ong zhing skabs rer med pa ni 'gyur ba can gyi nyams yin pas/__de skabs re dogs yin min gyi khu 'phrig sna tshogs khregs chod brten pa thob ma thob kyis 'ong mi 'ong yod de/__gang ltar ci mdzad khyed shes kyis bla ma dran pa'i mos gus dang*/__snang bar gang shar bzang ngan ro snyoms shin tu gal che/__'di skabs skyes sngon thod rgal man ngag ji bzhin pas ma zin pa dang*/__gzhan sgra 'od zer gsum shes rab chen po'i man ngag gi rtsis ma zin pas yun ring sbyangs pa dag gis sngar gyi bag chags bslangs te nyams gong 'phel dang*/__tshad phebs kyi dus su 'byung ba'i sku dang yig 'bru sogs gzhung na bshad pa ltar dang po nas 'byung ba yod de/__de'ang phyogs gcig tu mi nges mod kyang phal cher ni shes pa mthar 'gyur gyi nyams yin pas/__de rang stobs kyis mi chod nges pas brgyud ldan gyi bla ma'i man ngag ltar gcod byed dmigs pa kho na la brten pa'i thabs shin tu gsang zhing yang gsang du gab pa rnams la ma brtson na/__rlung gdangs stong gzugs tsam las rig gdangs mthong grol lhun grub snang nyams kyi phyogs su mi nye zhing*/__gnas skabs su 'phel 'grib 'gyur ba can zhen 'dzin gyi dbang du shor na 'dod gzugs gnyis las gzugs khams kyi gol sar shor nges pas na gnad gal po che 'dir yod/__rab dang yang rab rnams ni ma gtogs so/__/'bring man chad snang ba yul gyi blo can nam rim gyis pa'i gang zag gis dang po nyi zla dang mar me/__zhar byung chu la nyi zer phog pa sogs rten byas te sbyangs/__khang pa'i skar khung lta bu'i mthong byed phra'u gyen thur du yod pa'i sor gcig gam gnyis las mi che ba/__mchan/__'od dam/__bu ga che chung ran pa tshod kyi 'od gang rung la/__dang po mig shin tu zim bus seng dkar kho na la mar me dus ltar bltas tshe dbyings lang long skya bun pa re shar nas rim par lug rgyud phra'u mngon tsam mi mngon tsam mthong*/__de'i ngang bskyangs te bsgoms pas stong sgron kyang nag thig gam sngo thig tsam las rim par shar cha je gsal dbyings je cher 'gro ba'i dus kyang skal bzang thob pa'i spros sems kyis kun nas bslang ba'i brtson 'grus zhen med 'dzin med kyi ngang du/__nam langs nas dgong mo bar skabs skabs ngal bso ba khregs chod mtha' gnyis bsal byed man ngag klong drug sogs lam khyer dang bcas/__yengs med sgom med zhen 'dzin med par dbyings rig dbyer med las blta bya lta byed blta yul tha dad med pa'i ngang nas grim lhod spel bas nyams su blang tshe thig le stong sgron snang nyams dngos thog mar shar ba de'i gtsos stong sgron phal cher 'od lnga'i mu khyud rim gyis je gsal je brtan du 'gro zhing phyi rol mu khyud dkar po phub kyi rba khyud lta bu'am/__srin bu'i brgya lta bu je mang du song zhing thig le stong sgron gyi dkyil du pad+ma 'dab bzhi lta bu'i snang ba thob skabs/__rig pa sems kyi 'khrul gzhir song ba'i gdangs/__'bras ming rgyu la chags pa zhes pa'i don dbyings kyi gdangs dang ma nor ba'i lug rgyud nyon mongs pa'i rlung ci tsam dag pa de tsam gyis 'gro 'ong je dal je dal la song ste/__rgyud rnams nas gsungs pa ltar gser dngul gyi skud pa lta bu je phra je phrar phra ba dang yang phra mngon mi mngon mang po dag__/thig phran dkar 'tsher du ma 'thor ba dang spungs pa ma nges pa nas/__drwa ba dang drwa phyed 'phyang 'phrul gyi rnam pa du mas phal cher khyim dang bdag po'i tshul gsungs pa'i stong sgron la 'khri ba shas che ba sogs 'byung dus phal cher la stong sgron dang dbyings kyi rgyab ngos su kha dog mngon tsam mi mngon tsam gyi bum pa'i kha rgyan ku sha'i dbyibs lta bu mang po mthong dus/__'bras bu rdo rje lu gu rgyud ces pa mthong la nye ba yin te/__la lar skabs skabs nyams tsam las mi 'ong ba'ang yod/__gang ltar snang ba dga' bde'i nyams zhes dang po dga' sdug spel ba'i tshul byung dus ye shes dang nyon rlung gi tha snyad/__rig pa dang ma rig pa 'khor 'das rgyab gyes pa la nye ba yin te/__gang la chags sdang zhen 'dzin med pas rim par nyams len la 'bad na rkyen cher dang ma 'phrad tshe blo bde gu yangs rtag tu 'byung yang lam rtags su rlom pa dang*/__zhen 'dzin gyi snyems med pa shin tu gal che/__bla ma'i gdams ngag mos gus kyi dran pa zung du 'jug pa'i nyams len gnad che ba'i dus so/__/yang na skyes bu'i 'dug stangs zhes/__kha sbubs dang gan rkyal gnyis las/__dang po lus rkang lag bcas brkyangs te kha sbub tu man mkhal sa la btsug ste/__mgo cung zad dgye ste mig zim bus nyi ma'i 'od rim par snga dgong gi ri'i grib mar khrid tshul gong dang 'dra/__gnyis pa 'chi ba'i dus bar do dang po dang gnyis pa'i lam khyer nam mkha' dwangs pa'i skabs/__dang po skyil krung gis 'dug cing shes pa'i ngang bskyang bzhin rkang lag rnams shad kyis brkyangs te lus gan rkyal gyi ro stod sar phog dus/__kha nas ha sgra ring po dang bcas rlung phyir 'dzin dang*/__nam mkha' dwangs pa dang*/__shes rig dbyer med du yun ring mig mi 'gul bar gtad tshe/__phyi'i nam mkha' dang shes pa 'dres pa'i nyams shar yong*/__rang nam zhig 'chi ba'i skabs snang mched thob gsum nas nyer thob 'od gsal la thim pa'i skad cig ma der bar do dang po 'chi srid chos sku'i 'od gsal zhes pa 'di lta bu las gzhan med pas de dus ngo shes dgos snyam pas thag bcad de/__de'i ngang yun ring thung skabs bstun bzhag la/__de nas lag pa'i sor mo bcu drwa mig lta bu 'ong bar byas nas mig la ma reg pas bkab ste/__nyi 'od mig la phog pa lag mthil du khrid nas zim bu'i bltas te/__'chi srid chos sku'i 'od gsal dang po la grol ma nus na/__bar do longs sku'i 'od gsal rang snang 'di yin tshul nges par thag bcad pa gal che/__mnyam bzhag skabs rna bar ting shag gi sgra lta bu sogs grags 'ong dus bar do'i skabs 'brug stong dus gcig ldir ba sogs 'jigs pa'i sgra sna tshogs 'byung ba rang byung chos nyid kyi sgra 'di ngo ma shes pa'i 'khrul snang yin pas de dus ngo shes dgos snyam pa ma gtogs sgra de la zhen na gegs su 'gro bas gnad che'o/__/de rnams ngo ma shes/__shes kyang thag ma chod/__chod kyang ma goms pa rnams la sgra 'od zer gsum gyi 'khrul pa'i snang ba shar te/__snang ba de yi dbang du song nas 'jigs dngangs skrag pa'i dus/__'od rig pa la 'jug pa zhes pa'i tha snyad 'khrul snang du ma 'char 'ong*/__de dus rang snang du ngo shes na ma pang du bu 'jug pa'am/__'od gsal ma bu 'dres pa'am/__rig pa 'od la zhugs pa zhes pa'i don de yin pas da lta nges shes dang bcas pas yang yang goms na/__rdzogs chen gsang skor bar do'i gdams pa'ang 'di la 'du'o/__/rdo rje sems dpa'i gsang lam yar gyi zang thal zhes pa'i tha snyad/__bar do dang po dang gnyis pa'i grol sa 'di yin par 'dug__/de phyir don shes pas goms pa dang nyams su myong ba ni shin tu gal che'o/__/de la btsan sa ma zin na 'khrul snang gi 'jigs skrag dang bcas/__ci zhig na bla ma dang bla mas gdams pa ye srung rgyal po'i dam tshig sogs ma nyams shing*/__nyams pa gso sbyong zin pa dag gis chos nyid bar do'i dus yin par ngo shes/__bla ma dang gdams pa dran te/__rnam grol dbugs chen 'byin pa'i zhing bzhi nas rim gyis lo lnga brgyar sbyangs rdzogs smin gsum mthar phyin te/__shes rig gi rgyal po gzhon du dpa' bo stobs ldan gyi sa la dbugs dbyung ba ni rdzogs pa chen po man ngag snying thig gi khyad chos bla na med pa yin kyang*/__da lta skye gnas bar do'i dus 'dir/__ngag gi ru shan phyi ma'i lam zhugs skabs dang*/__thig le gsang ba'i nyams len skabs rigs drug gi gnas sbyangs shing sku dang zhing khams su la bzla ba'i lam khyer gyi man ngag rnams la goms pa gal che yang*/__da dus lugs 'di'i bstan pa nyag phra bas brgyud ldan bla ma'i man ngag nyams su myong ba lta ci/__tho phyi tsam spros pa'i tshul gyis bstan pa yi ge'i lam nas bshad shes kyang nyams myong rtogs pa ji bzhin srid mtha' ma bkag tsam du zad pa la phongs ches pas na/__khregs chod dang thod rgal la blta tshul rag rim tsam dang*/__gsang skor bar do'i gdams pa rang nyams dang mthun par tshig don gnad du dril te bstan pa lags/__lar da dus phal cher gyis rtsol med ka dag khregs chod yin/__rdzogs pa chen po'i lam byar med yin pas de kho nas chog go snyam pa'i blos byas yid dpyod le lo gsum dang mtshungs ldan gyis thun mong zhi lhag gi nyams zhen nam/__nges shes kyi sgrib pas rang rgyud 'chings bzhin/__thod rgal rtsol bcas yin pas gegs dang gol sa che zer nas dor bar byed mod/__sgra ji bzhin pa'i thob bya sku dang ye shes rang byung bde gshegs snying po 'di nyid rtogs dang ma rtogs kyi khyad tsam las/__sangs rgyas dang sems can tha dad med par til dang til mar/__man shel dang rma bya'i sgo nga'i dpe sogs kyis bstan pa de nyid mngon sum ston par byed pa'i man ngag kun las khyad par du mas 'phags pa 'od gsal dbyings rig gnyis med bla ma'i gdams pa thabs khyad par can dang*/__rang gi dad brtson che chung gi khyad par kho na las/__gzhan thos bsam dang sdug rus gang gis min pa/__rgyal ba'i bka'/__bla ma'i lung*/__gong ma'i rnam thar gang la dpyad na'ang*/__mkhas blun la mi ltos par/__rang gi nyams su blangs na nyams myong tshad mas shes 'ong kyang gong smos ltar dbul po'i khyim gyi nor bu'am/__bgrod pa'i sa phyogs shar nub go log pa lta bu rang gzhan gang la brtags kyang sems shin tu skyo bas ma bzod nas thod rgal sgom lugs gti thug gi ngag gis bshad par bya ste/__bskyed rdzogs gzhung gzhan ltar na rtsa 'khor bzhi dang lnga sogs gsungs kyang*/__rang lugs 'di'i dbang du byas na/__'khor lo gsum dang*/__snying ga dang*/__spyi bo'i 'khor lo gnyis su gsungs pa/__nyon rlung dang ye shes kyi rlung*/__sems dang rig pa'i ye shes kyi gnas/__lam/__sgo/__rtsal sogs dbye tshul/__khyad par thod rgal gyi dbyings dang stong sgron lug rgyud kyi gnas dang*/__'char sgo dbye ba'i don yin la/__gang ltar yang thun mong sngags kyi bskyed rdzogs kyi lam ni dag rdzogs smin gsum sogs rtsol bcas kyi theg pa dang*/__'dir rtsol med a ti lam gong ma'i gong ma rnams kyis gnyis chos 'khrul pa'i snang ba thams cad/__gnyis med stong nyid rnam kun mchog ldan nam/__bde gshegs snying po'am/__'dus ma ye byas sam/__'od gsal thig le nyag gcig grol byed thabs kyi lam du bzhed pa yin pas na/__de'i phyir kun dang mthun la kun las 'phags pa yang gsang bla na med pa'i khyad chos/__khregs chod las khyad par bdun gyis 'phags pa zung 'jug lhun grub thod rgal 'di la bzhed pa'i don/__rang gi nyams myong dang*/__rdo rje 'chang dngos kyi gsung gi bdud rtsi thob pa ltar rang 'drar phan sems kyis kun nas bslangs te cung zad spros pa la/__de la rim par 'char gzhi nam mkha' nyi zla mar me sogs rkyen bral la brten nas/__'char byed sgo rgyangs zhag chu'i sgron mas mtshams sbyar te/__rtsa rgya mtsho gser gyi nyi ma can las gyes pa'i ka ti shel gyi sbu gu can lam du byas te mngon sum dbang po'i spyod yul du gyur pa'i thabs/__lta stangs dang gzigs stangs sogs spyir las dang po pa'i ched du che rags tsam las ma gsungs pas rtsol bcas su grags pa yin/__don las dang po la snang ba thams cad 'char sla ba'i thabs su gsungs pa las thog mtha' kun tu de lta bu kho na mi dgos te/__cung zad goms tshe/__zangs ras sam/__dbus ther srab bu'am/__ras dmar smug gam/__nag po/__/sngon po gang rung gis skar khung gi sgo g.yol lam/__yang na re ba'i sbra chung lta bu/__don dkar po dang dmar po/__/ser po min pa'i gdong khebs sogs rtsang po nyi 'od dang thig le lug rgyud gsal por mthong ba zhig gam/__yang na rang grib mar 'dug la gong smos ltar 'od chung ngu brten te g.yas g.yon sogs gang rung du khrid la/__'dug stangs rkang pa brkyangs pa'i mthil gnyis gtad sa yod na bzang*/__gang ltar mgo bo nang du bkug nas lag pa gnyis kyi sor mo bsnol la ltag par 'khyud de blta/__de la cung zad gom tshe 'dug tshul snga ma ltar la mgo bo sngas la phab ste/__lag pa gnyis khu tshur bsnol nas rdo rje 'chang gi phyag rgya snying gar bzhag la blta/__de la'ang cung zad goms tshe lus po dang mgo bo snga ma ltar la lag pa gnyis gzhog g.yas g.yon gyi zur brkyangs te blta ba dang gsum po 'di chos sku'i 'dug stangs kyi yan lag go__/yang skabs su snang ba dwangs bsang gi ched dam/__snga ma'i 'dug stangs kyis sun pa'am mi bde tshe/__rkang mthil sprad pa sogs sngar dang 'dra la/__lag pa gnyis sor mo bsgongs te rgyab kyi dpyi thad phan tshun gyi sar btsugs/__lus lhod chags pas seng skar ram/__mar me/__chu'i snod che chung gang rung la/__nyi 'od phog pa'i zer sna rtser phog par byas nas mgo bo phyir dgye la mig g.yas g.yon gang bder khrid la blta/__yang nyi mar blta tshe grib mar 'dug cing thod pa dang smin ma la nyi 'od phog par byas te thur du khrid pa sogs byas na snang ba 'char sla zhing brtan pa'i dgos pa yod/__yang na pus mo gnyis brkum zhing gzhog g.yas g.yon gang bde sar phab nas snang ba khrid de blta/__de la cung goms pa zhes pa ni/__thig le lug rgyud sogs je gsal je brtan du song nas thig le kha dog dang bcas pa mthong dus snang nyams kyi thod rgal dngos su mthong ba la goms pa'i tshad yin/__nam mkha' sogs 'od gang la brten kyang thig phran lugs rgyud khra shig shig gis kheb cing g.yo 'gul cher med du 'byung dus/__lug rgyud phal cher rtse mo gyen bstan kho na dang*/__gyen bsgrengs zhes pa ka ba btsugs pa lta bus khra shar can kho na'am/__kha dog cher mi mngon pa'i sna tshogs sogs dang*/__skabs rer 'phred du yod pa la rtsibs shar du 'dod/__skabs rer re lde zhes pa zang ras nag po'i yol ba lta bu 'phred dam ma nges pa'i tshul du 'ong*/__gzhan gzhung rnams nas gsungs pa ltar las smos ma dgos so/__/de dus chos nyid mngon sum las gong 'phel gyi nyams skye ba dang nye ba yin 'dug__/tshad phebs stong sgron gcig cher rgyas pa'i nang du lnga tshom shar ba'am/__phyogs bzhi dbus lngar res 'ga' min par nam bltas skabs yod pa'i lnga tshom mang po je mang du nyi shu rtsa gcig nas/__brgya man chad kyis snang yul ri brag sogs bsgrib nus pa'i bar rgyas te/__lug rgyud thig le stong sgron de dbyings la thim rim bzhin nang gi rnam par shes pa'i byed las/__blo dang chos dang snang ba thams cad zad de/__gzhom med ngo bo nyid sku mngon du byas tshe zad pa zhes/__rang don mthar phyin te gzhon nu bum skur grol ba'o/__/slar gzhan don du gzhon nu bum sku'i rgya ral pa'i tha snyad 'gro ba gang la gang 'dul gyis sprul pa bsam mi khyab pas 'khor ba'i sems can ma stongs kyi bar du 'gro ba'i don mdzad pa'o/__/rab kyis dad brtson ldan pas lhun grub lus sbubs kyi ma rig pa'i rtsa ci tsam dwangs rim dang*/__ye shes kyi 'od rtsa rgyas rim ltar snang ba'i dbyings thig je mthor/__smin mtshams nas phral dus rna ba gnyis dang ltag pa'i bdud sgo rnams nas chu bur mig gis mthong ba min pa'i dang po 'od kor dkar po nas rim par thig le stong sgron nam/__thig phran rnams mngon tshe/__rang lus yod med der 'dzin cher med/__dbu ma'i 'od rtsa dwangs pa'i snga ltas dbyings thig rnams bde chen 'khor lor mngon 'ong dus snang nyams ji bzhin pa tshad la phebs nye ba yin pas brtson 'grus rang shugs kyis je cher 'byung yang*/__rnam g.yeng thams cad spangs nas brtson pa'i dus yin par shes dgos so/__/de ltar shes nyams sam rlung gdangs dang*/__'od rtsa dwangs stobs kyis rig gdangs sam/__snang nyams tshad phebs sgra ji bzhin pa bcas gab pa mngon phyung du bstan pa'o/__/de lta bu'i lam nyams su len pa rnams la yang bskyar gyis gong nas gong du 'phel ba'i thabs ni/__nyin mtshan 'od gsal gyi bogs 'don thabs la/__nyi ma'i mdangs 'od sogs/__mar me la yun ring bltas nas skabs su mig btsum ste sdod tshe/__lu gu rgyud phra la chung ba nag po 'am skya lang long mthong ba de rang yal du ma song bar der 'dzin gyi zhen pa med par shes pa gtad/__yang gong bstan bzhin seng dkar sogs kyi 'od la thig le stong sgron je mngon kha dog bcas mthong dus/__dbyings gdangs dang lug rgyud 'thor nas rnam 'gyur sna tshogs can dang*/__thig phran dkar po 'du 'thor drwa ba drwa phyed sogs kyi snang bas rten yul khebs 'ong dus/__snang yul rang khams dang mthun pa'i yangs sar gtad de nyams su len/__de dus rgyud las/__snang ba thams cad thig le ru/__/shar nas khrig ger sdod pa'i dus/__/mchog tu goms pa'i tshad yin no/__/zhes gsungs pa'i dus der nges pa slebs par yin pas/__da dung thang lhod med par nyams su blangs na/__rim par mthong yul gyi ri sogs gang la bltas kyang de ltar snang bas khebs nus tshe/__rab tu goms pa'i tshad nyin snang gi skabs so/__/mtshan mo mun nag nang du bltas tshe/__thig le'am lug rgyud 'al 'ol tsam yun du mi gnas par yal 'gro ba dang*/__tho rangs gnyid sad ma thag mun nang mig rang sor bzhag ste bltas na mtshan mo'i dus ltar thig le lug rgyud mthong 'ong tshe dbyings rig dbyer med du thag bcad la mtshan mo la'ang de ltar gal che'o/__/goms rim dang mthun pa'i je gsal la 'ong dus de la shes pa gtad de yun bsrings nus na/__mun khang 'bad rtsol ngal dub la brten pa'i snang ba sna tshogs mthong ba las 'di kho nas chod che/__de ltar nyin mtshan 'dra bar skyil krung drang por mngon byang 'dug stangs sogs gang bde byas nas spro sems kyi brtson 'grus dang yid ches kyi dad pas srog bzung ngo*/__/de bogs 'don byed mar me'i snang ba la thun ring nges re blta la/__de ma thag gos kyis mgo btums nas mig btsum pa'am/__rang sor bzhag na rim gyis mar me'i rten dang ha lam 'dra ba'i snang ba shar 'ong*/__de skabs nyal te mig btsum pa'am/__mgo rum du bcug skabs/__khregs chod la goms pa cher song ba rnams la mun snang rang rgyud pa min pa'i snang stong dbyer med gyi 'od gsal khor yug tu 'gro ba'i snga ltas lta bu thog ma'i thog mar rang byung khregs chod stong pa'i 'od gsal phyogs tsam mthong ba dang*/__lug rgyud nas rim par je cher rgyas 'ong*/__de'i ngang du zhen med lhod chags su bskyangs pas gnyid thim 'gro khar snang mched thob gsum khams kyi khyad par 'ong mi 'ong yod pas mi nges kyang*/__gang ltar nyer thob 'od gsal du bzhengs pa zhes lhun grub snang ba'i 'od gsal nyin par las kyang ches gsal la brtan pa 'ong*/__'di dus la la dag gi nyin par mi mthong ba'i gong 'phel dang*/__tshad phebs kyi snang ba mthong ba'ang yod do/__/nyin par thod rgal rang gzhung rnams nas gsungs ltar/__bya ba dgu phrugs sam khyad par ngag gi bya ba thams cad spangs te/__gong smras ltar grim lhod ran pas nyams su blangs pa rnams la res 'ga' 'ong*/__res 'ga' mi 'ong ba ni zhen 'dzin yod pa'i nyams kyi rtags yin par 'dug__/je brtan je gsal rgyun du 'ong skabs da dung yang yang nyams len gong 'phel du brtson na thod rgal snang ba'i 'od gsal khor yug tu song ste/__tshad phebs zad pa la nye ba yin pas de ltar nyams su blang na/__bka' gter rnams kyi dgongs par rten bzhi'i rnal 'byor du grags pa/__dkar khrid nyi ma/__ser khrid zla ba/__dmar khrid mar me/__nag khrid mun pa'i rnal 'byor zhes/__sku bzhi'i rten gyi nyams len spros med cig chod 'di tsam la 'du'o/__/'di dag gi ldog cha tsam la chos nyid mngon sum/__nyams gong 'phel btags 'dug kyang*/__dbang po rnon po rgyu'i stobs can rnams la chos nyid mngon sum dus zad pa'i sar sleb pa dang*/__gong 'phel dus zad pa dang*/__tshad phebs rdzogs te zad pa sogs ma nges pa rgyud nas gsungs pa dang*/__tshul mthong kyang mi nges pas phyogs gcig tu khas 'cha' mi shes pa ni nges pa'o/__/don blta bya lta byed blta yul gyi mkhan po sogs tha dad ma yin gnyis su med cing byar med pa ye nas dbyings ye dbyer med ngo bo rang bzhin thugs rje sku gsum rang chas yin tshul dper bcas/__bstan pa'i thog tu thag bcad cing*/__gding dang ldan pa ni med du mi rung ba'i mdo chings su shes par gyis shig__/phyi rtags de dag gi rtags yig dang tshad yig bka' gter rnams nas mang du gsungs na'ang*/__'phel 'grib nyams kyi rtags/__bar chad bdud kyi rtags/__mi 'gyur ba gsang ba'i rtags gsum la 'du/__'phel 'grib nyams kyi rtags ni/__khregs chod thod rgal gnyis kar 'dzin zhen can bde sdug re dogs chags sdang gi snyems dang bcas te 'gyur ba can de la zhen na gol sa che/__bar chad bdud rtags kyang gong bstan sher phyin lam lnga rim par chung 'bring che gsum dbye ba'i rnam grangs dang*/__phyag chen rnal 'byor bzhi rim kyang de mtshungs dbye ba gnyis nas spyir btang yang yang gsungs pa'i nyams rtogs kyi sa mtshams so so'i rtags dang mtshan nyid gsal por gsungs pa'i gnad rnams gal che/__'di skabs rdzogs chen pas ngan rkyen khyag kyang bzang rkyen mi khyag zer dpe bzang por rlom pa'i nyams dang rmi lam dngos snang gang byung der 'dzin gyi rloms sems can de rdzogs pa chen po bka' gter rnams dang gong bstan sogs sel byed kyi gdams ngag dang bcas yod pa der gzigs mdzod/__mi 'gyur ba gsang ba'i rtags ni/__don phyi rtags kho na la mi ltos/__nang rtags skyo shas dang nges 'byung byams snying rje sogs bcos min shugs 'byung yul yul can las 'das pa'i rtogs pa rgyun chags dang*/__bla ma la'ang gdul bya'i snang ngor tsam las/__skyon kun zad/__yon tan kun ldan ye shes kyi sku can dngos su mthong zhing*/__bya spyod thams cad bla ma'i phyogs su 'gro ba dang*/__dngos brgyud nas sems can la chags sdang bar ma gsum btang snyoms kyi blos snyoms par byas te phan bde la sbyar 'dod shugs kyis byung nas tshe 'di'i zhen pa dang 'khor ba'i bya ba nang nas nges par thongs ba zhig med na/__phyi rtags gcig pu la rlom pas mi 'ong*/__gsang rtags bzang ngan rtog pas phan gnod bral zhing lung ma bstan du ma shor bas/__nyin par mnyam rjes khor yug dang*/__mtshan mo ka dag lhun grub gang la goms pa'i snang ba khor yug tu zin pa byung na nyams len lam du lhongs pa'i rtags yin/__de rnams las ldog na bogs 'don 'di ltar bya dgos/__dus bzhi sangs rgyas mnyam sbyor sogs spros bcas spros med rang khams dang mthun pa'i lam khyer bya zhing*/__gnas dben pa brten/__nyams len thun du bcad/__lto ran tshod tshad gcig tu bya/__gnyid srang la gzhal zhes pa nyal tshod dang gnyid tshod gcig tu bya zhing*/__bzlas brjod sogs ngal dub kyi bya ba thams cad spang ba gal che ste/__rdzogs chen khrid rim rnams dang*/__rje bla ma dam pa rnams kyi zhal rgyun yang de ltar lags/__de ltar phyi nang gi rtags mtshan 'dzom na'ang*/__nga rgyal dang rloms sems spang pa'i thabs tshul la ma 'bad na slar ldog nyen yod pa ni/__rnal 'byor grub pa'i dbang phyug rnams kyi gsungs dang*/__rjes dpag gi blos dpyad na'ang ji snyed kyi ye shes mngon du ma byas kyi bar du/__rtag gus kyi sbyor bas brtson 'grus kyi lam mthar phyin par bya dgos pa lags/__gong gi phyi nang gi rtags tshad nyin mtshan gyi 'od gsal sogs kyi sne zin nas/__le lo gsum bab kyis zhi zhing brtson 'grus gsum rang shugs kyis gong du 'phel nas gnyid kyang rab 'od gsal khor yug__/min kyang je chung je srab tu mi 'gro ba'i thabs med/__gzhan rdzogs pa chen po'i gzhi lam 'bras gsum rgya che zhing grangs mang ba bka' gter bstan bcos ma dros rgya mtsho lta bur bzhugs pa'i nang nas/__bcu bdun rgyud kyi dgongs pa gsal bar bstan cing bkral ba kun mkhyen klong chen pa'i mdzod chen po bdun/__ngal bso skor gsum/__rang grol skor gsum sogs bka' ma dang*/__gter phyogs mkha' 'gro snying thig__/mkha' 'gro yang tig__/bi ma'i snying thig__/bla ma yang tig yid bzhin nor bu/__zab mo yang tig__/byang gter kun bzang dgongs pa zang thal ka dag rang byung rang shar sogs zab cing rgya che la grangs mang ba dang*/__gter gsar lce btsun snying thig gong 'og sangs rgyas mnyam sbyor/__mchan/__dga' rab snying thig__/man ngag gser gyi yang zhun nam nyi ma'i 'khor lo/__shin tu yang zab pad+ma snying thig__/bai ro snying thig sogs khams dbus kyi gter ston tshad ma mang po'i bla rdzogs thugs gsum mang du bzhugs pa'i rdzogs chen yang gsang bla na med pa'i skor kho nar bzhugs pa rnams dang*/__rang lugs khams dbus mkhas grub dam pa rnams kyis gnang ba'i khyad par gyi khrid yig rgyas bsdus rnams la gzigs mdzod/__skabs su bab pa 'di ni mtshan nyid kyi theg pa nas a ti man chad gang zag shes rab zhan cing go ba med pa rnams la/__lam rtsol bcas dang rtsol med 'bras bu thob myur bul sogs kyi snang ba ston byed srin bu me khyer gyi 'od tsam bstan pa lags/__sher phyin lam lnga dang lto sbyar tshul kun mkhyen 'jigs bral gling pa'i gsungs ji bzhin dang*/__rnal 'byor bzhi rim bya bral ba bsod nams don grub kyi gnang ba'i man ngag zab don snying po'i tshig sna phal cher cung zad bstungs te chung 'bring che gsum dgur dbye ba'i don/__rang lugs ltar na snang ba yul gyi blo can nam/__gang zag rim gyis pa sogs gang zag gis lam gyi snying po da lta dpe'i bla ma/__mnyes pa gsum gyis thugs rgyud bzung zhing*/__don ci mdzad khyad shes blo gtad ling bskyur gyi lam khyer dwangs 'dod yid ches kyi dad pa rtag brtan 'pho 'gyur med pa dang ldan pa'i/__rig pa rang snang gi blo can dag gis lam khyer gyi nyer len la brten nas/__don gyi bla ma'i rang zhal lo zla tsam gyis mjal te bcu drug pa ye shes bla ma'i sa mchog mngon du bya ba ni nges pa'o/__/snang ba yul gyi blo can nam sa lam rim gyis pas thun mong zhi lhag nas/__bla mas man ngag mdzub btsug gi tshul du mthong lam chos nyid kyi bden pa lta ba cig car du ngo sprod/__sgom spyod gnyis zhar byung du gsungs pa'i nang nas/__spyod pa'ang gong bshad theg rim so sor rdo rje'i tshig gis mdo tsam bstan pa ni chos spyi'i spyod pa dang*/__rang lugs la'ang lta phyogs su spyod pa ma shor ba gtso bor nyams rtogs kyi sa mtshams so so'i nor shor gol 'phrang bsal te/__yang dag pa'i lam la rim gyis dkri ba'i spyod pa gtso bor bya dgos pa ni/__snying po don len pa'i rgyud las/__dper na byis pa btsas ma thag__/nu zho la sogs rim bslab ste/__/phyi nas sra ba 'bras chan sogs/__/mang po zos na stobs 'phel 'gyur/__/de bzhin nga yi sras rnams la/__/'dul ba mdo sde mngon pa sogs/__/bstan pa'i rjes la man ngag 'di/__/bstan na bla med byang chub 'thob/__/zhes pa'i don thos bsam la dga' ba rnams kyis kun slong bsam pa bzang por bslab nas/__sbyor ba go myong rtogs gsum kha nang bskor rang rgyud la phan nges su gtan la phab ste/__myong goms dang ldan pa'i bcud ldan gyi bla mas nyams rtogs kyi sa mtshams dbye zhing lta sgom spyod pa ngo sprad dus su bab pa la dmar bcings su theb par sprad dgos/__da dus snyigs ma'i dbang gis bla ma mtshan ldan bzhugs rung slob mas go lo thos lo tsam gyis rang mgo g.yogs shing*/__gzhan dag lam nem nur can du dkri ba mang 'dug pas/__rang gzhan gang la bsam na'ang ya nga ba dang*/__bag grang ba las mi 'dug kyang kho bo ni skyes sbyangs zhan cing go sa dman pa'i gcam bu rang 'dras dngos su bya thabs ni bral/__'di tsam gyis kyang rang gi dran pa'i gsos 'debs kyi ched dang*/__gzhan lam 'dir 'jug 'dod phyi rabs blo dman rnams la cung tsam re phan nam snyam pa ma gtogs grags snyan re ba sogs kyi dug dang ma 'dres nges pa'o/__/da ltar bskal pa grangs med mang po sangs rgyas grangs med mngon par bsten nas bsnyen bkur dang smon lam grangs med brjod du med pa byas pa'i mthu las/__skal bzang yang rab kyi 'jug ngog__/rdo rje bla ma bcud ldan gyi drung du lta sgom spyod pa'i lam khyer gang la'ang gzhan la re ltos mi dgos par thag bcad de/__bla mas 'di ltar gyis zhes pa'i lung bstan pa ltar nyams su blangs na/__rab lo gcig gam gsum/__'bring lo gsum mam bdun/__tha ma yang lo bdun nam bcu gnyis nas sangs rgyas sa la the tshom med pa'i lam bzang rdzogs pa chen po'i myur lam zab mo'i chos dang bla mar 'phrad nas nyams su len pa'i skal ba dang ldan skabs 'dir/__rab kyi rab gshegs tshul ma rig ming gzugs kyi phung po thun mong rnams las khyad par du 'phags pa'i 'od lus dang rdul phran du dengs nas mtha' gnyis las 'das pa'i sangs rgyas rdo rje 'chang chen por 'gyur nus pa/__'bring gangs kyi seng+ge dang*/__bas mtha'i ri dwags/__grong gi khyi 'khyams/__byis pa lta bu ste/__skye 'chi dang re dogs kyi rtog pa nang nas zad de/__na dga' 'chi brod kyi gding bzhi drod tshad dang ldan pa/__tha na'ang 'chi kha gzhan la re mi dgos pa'i rang skya thub nges zhig ci nas dgos so/__/de ltar ma rtogs sems can/__log rtog mu stegs nas theg pa rim dgu dang*/__rdzogs pa chen po sems sde klong sdai/__man ngag sde phyi nang gnyis zhar la tshang ba'i gsang skor rnams dbang rab cig car ba ma gtogs lta spyod zung 'jug__/lta ba lung rig dang*/__sgom pa nyams myong dang*/__spyod pa dus tshod dang 'brel ba gsum gal che/__bla ma dam pa'i gdams pa/__lo zla'i grangs la mi ltos par mnyam 'grogs kyi bdud du ma shor bas mnyes pa gsum gyi sgo nas bsten te rang rgyud grol smin gyi lam rang skya thub pa'i dran gsos phyag rdzogs sher phyin bcas kyi lta spyod 'bras bu rim par mngon du gyur tshul/__yang gsang bla med ka dag khregs chod/__lhun grub thod rgal/__zung 'jug lam khyer bcas snyan chos mdzes chos/__rtog ge'i tshig gi spu ris kyi dgag bzhag rnams btang snyoms su bzhag nas/__go sla thabs mi nag gi grong tshig lta bur bris pa'i yi ge 'di mthong nas dad pa'i nges shes kyis dang du len pa dang*/__'gal 'du log lta phyogs lhung zur za sdang sems can gang dag rgyud la byang chub kyi sems rin po che rnam pa gnyis 'bad med rgyud la skyes te/__lo zla tsam mam skye ba gcig gis sangs rgyas nas khams gsum 'khor ba dong nas sprugs pa'i rgyur gyur cig__/e ma/__skye sngon rnam dkar 'du byed rkyen khar du ma shor/__/sbyor dngos rjes gsum tshang ba'i smon 'dun gyi 'bras bu/__/pha ma chos dang ldan pa'i bu rgyud du skyes nas/__/bgrang bya bcu gnyis lon tshe bshes gnyen gyi zhabs zin/__/lam bzang rdzogs pa chen po'i theg pa dang 'phrad de/__/dal 'byaur snying po len 'dod skyo shas kyi bskul ma/__/tshe 'di'i bya byed mi rtag bslu brid du shes kyang*/__/byed myong dkar nag 'dres ma'i las dbang de btsan pas/__/tshe 'dir zhen log 'khor ba'i rtsa ba ni ma chod/__/pha mchog bla ma'i bka' lung spyi bo ru bcings te/__/lo ngo nyer brgyad nas bzung chos bshad dang dbang bskur/__/za 'dod rnyed tshol min nges don gnyer gyis 'bad kyang*/__/thun mong thun min gtan dbab go myong can dkon na/__/bskyed rdzogs rdzogs chen ji bzhin khrid mkhan dang khrid yul/__/gang la brtags kyang de 'dra tsam las ni mi 'dug__/so gnyis lo la sngon smon skal bzang gi 'bras bu/__/rig 'dzin mchog gi rjes chags rdo rje yi rol mos/__/'od gsal rdzogs chen gzhi lam 'bras bcas kyi go ba/__/tho rangs dang po'i snang ba tsam nges shes zhig rnyed mthus/__/ris med bstan 'gror lhag bsam gong 'phel du mngon byung*/__/khyad par phyag rdzogs bstan pa nyag phra la bsam tshe/__/blun gtam cal col thos chung las gsar la phan ched/__/rnam gsum lhag blo dkar po'i kun slong gis 'phang ste/__/mdo sngags phyag rdzogs sngar byon dam pa yi phyag rjes/__/gang phan khol phyung phyogs bsdus nyams khrid du byas 'dir/__/ma shes 'gal 'khrul gang yod dmigs med ngang bshags so/__/legs pa'i cha mchis gyur na khams gsum gyi sems can/__/thams cad bla med byang chub chen po ru bsngo'o/__/rgyal bstan spyi dang lam bzang 'di nyid ji srid 'khor ba'i sems can ma stongs par/__/de srid nub med bstan dang bstan 'dzin dar rgyas mkha' la gza' skar ltar bkra zhing*/__/'gro kun phan bde'i dpal yon rdzogs ldan dus ston zla bor gong nas gong 'phel te/__/mi mthun phyogs las rnam par rgyal zhing bkra shis snang ba rtag 'char shog__/ces 'od gsal sprul pa'i rdo rje'i zhal snga nas lce btsun snying thig gi khyad par gyi khrid yig go sla gnad 'dus zhig bris shig ces pa'i bka' lung dang*/__byang gter bstan pa'i rgyal mtshan 2_zur chen chos dbyings rang grol gyi yang srid/__mkhyen brtse ye shes rdo rje'i sku sras thub bstan rdo rje brag gi mkhan zur dam pa bsod nams rnam rgyal pas dgongs pa zang thal thun mong thun min khyad par gyi khrid yig go sla gnad 'dus zhig bri dgos zhes/__dngos rdzas phyag rings brkyangs pa'i gnang sbyin lan gsum bar rgya chen bcas bskul ba dang*/__lam 'di la mos pa che ba sgrub brtson pad+ma rgyal mtshan gyis gu ru seng ge sgra sgrogs zangs gser can gyi 'dra 'bag gi skyes bcas lce btsun snying thig gi khyad par gyi khrid yig 'bri dgos tshul bskul bas rkyen byas/__da lta rang dang lam 'di la mos pa rnams dang*/__ma 'ongs skal ldan rnams kyi gdams ngag gi lam mi nor ba'i brjed byang lta bu la dmigs te/__ris med rgyal bstan spyi dang lam 'di sogs kun gyi gral mthar 'khod pa rig 'dzin sna tshogs rang grol rtsal du 'bod pa'i gdol spyod pa des rang lo drug cu rtsa dgur son pa'i lcags khyi ston zla ra ba/__lce btsun seng+ge dbang phyug 'od phung du gshegs pa'i tshes bcu'i dus mchod nyin rdzogs par bris pa'i yi ge'i 'du byed rang slob skal bzang zla ba rgyal mtshan gyis bgyis te/__rang gnas bkra shis dung dkar 'khyil 'dra'i ri zhol 'od gsal theg mchog gling nas legs par spel bas smon pa'i gnas kun de de bzhin 'grub par gyur cig__dge'o/__dge'o/__/dge'o//__//________________________________

Footnotes

Other Information