JKW-KABAB-03-GA-019

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། སྨིན་བྱེད་བསྡུས་པ་བྱིན་རླབས་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་བའི་ཚུལ་ཡིད་བཞིན་དཔལ་སྟེར།
Wylie title bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las smin byed bsdus pa byin rlabs gtor ma'i dbang bskur ba'i tshul yid bzhin dpal ster JKW-KABAB-03-GA-019.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 3, Text 19, Pages 413-426 (Folios 1a to 7b6)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam mgon kong sprul. bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las smin byed bsdus pa byin rlabs gtor ma'i dbang bskur ba'i tshul yid bzhin dpal ster. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 3: 413-426. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Torma Empowerments - gtor dbang
Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ (bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-03-GA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-THA-037
Colophon

།ཅེས་པའང་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་ཀུན་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ་གྱིས་བཀའ་ཡིས་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལྟར། །ཞལ་ལུང་ཟིན་ཐུན་སོར་བཞག་ཏུ་སྙིགས་མའི་དགེ་སྦྱོང་ལྟར་སྣང་བ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་རྩལ་གྱིས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

ces pa'ang rigs kun khyab bdag 'gro ba'i mgon po kun mkhyen rdo rje gzi brjid rtsal gyis bka' yis rjes su gnang ba ltar/__/zhal lung zin thun sor bzhag tu snyigs ma'i dge sbyong ltar snang ba pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas rtsal gyis dpal spungs yang khrod tsA 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su sbyar ba dge legs 'phel

[edit]
༄༅། བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། སྨིན་བྱེད་བསྡུས་པ་བྱིན་རླབས་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་བའི་ཚུལ་ཡིད་བཞིན་དཔལ་སྟེར་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།བྱིན་བརླབས་དངོས་གྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི། །འབྱུང་གནས་གུ་རུ་ཡིད་བཞིན་ནོར། །དད་པས་སྤྱི་བོར་མཆོད་ནས་འདིར། །ཡོངས་རྫོགས་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་བཤད། །དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་མཐའ་དག་གི་སྙིང་པོ། ཡོངས་རྫོགས་གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་པའི་དབང་བསྐུར་འདི་ཉིད་གཞུང་དང་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་བསྔགས་ཤིང༌། འདི་ཉིད་ཀྱི་གཞུང་ལས་ཀྱང༌། ཤིན་ཏུ་བསྡུ་ན་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་ཞིང་༔ དེ་ཡང་གསོལ་བདེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་མ༔ ཡོངས་རྫོགས་བརྗོད་དང་ཡང་ན་བཅུ་གསུམ་པོའི༔ སྡུག་བསྔལ་སོ་སོར་ཞི་བའི་ཚིག་རྐང་རེ༔ གཅིག་ཏུ་བསྡོམས་ནས་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་བྱ༔ ཡང་ན་ལེ་ཚན་ཐ་མའི་གསོལ་འདེབས་སམ༔ ཁྱད་པར་ཐུགས་སྒྲུབ་ཀུན་གྱི་རྩ་བའི་གཞི༔ རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་དྲུག་གིས་གསོལ་བ་གདབ༔་ ་ ་ ་ ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་སོགས། སྔགས་དབྱངས་འུར་དིར་སྒྲོག་ཅིང་མོས་གུས་བསྐྱེད༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་གཏོར་དབང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་བགྱི་བ་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ་ཡོ་བྱད་ཀྱི་བཤམ། དབང་དོན་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པ། དབང་བསྐུར་བའི་བྱ་བ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། སྟེགས་བུའི་ཁར་མཎྜལ་ལ་ཚོམ་བུ་ལྷ་གྲངས་མར་བཀོད་པའི་དབུས་ཀྱི་སྟེགས་ལ་བླ་མའི་གཏོར་ཆེན་རི་རབ་མ་རྒྱན་སོགས་གཟབ་སྤྲོས་ཅན་གྱི་མདུན་ཏུ་སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ། ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ཕྲེང་ཚར་དུ་བཤམ། ལས་བུམ་སྔོན་གཏོར་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་སོགས་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད་གཞན་ཡང་འདུ་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། ལས་བྱང་གཞུང་བསྲངས་ཏེ་གཏོར་ཆེན་ལ་ལྷག་པར་དམིགས་པའི་ཛབ྄་ཁང་ཕྱེས་ལ་ཛབ྄་བསྙེན་ཅི་རིགས་བྱ། ཆོས་སྲུང་གཏོར་འབུལ། ཚོགས་མཆོད་ཡོད་ན་བསྒྲལ་བསྟབས་ཡན་གྲུབ་པ་དང༌། ལས་བུམ་ལ་དམིགས་ཏེ། ལས་བུམ་ནང་དུ་རྟ་མགྲིན་རྒྱལ༔ དམར་ནག་ཐོད་དབྱུག་མེ་ཞགས་འཛིན༔ ཁྲོ་བོའི་ཆས་རྫོགས་མེ་དབུས་རོལ༔ ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ལས༔ བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བྱུང་བུམ་པ་གང་༔ དག་བྱེད་རྡོ་རྗེའི་བདུད་རྩིར་གྱུར༔ ཅེས་མོས་ལ། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་མཐར། ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོས་བགེགས་ཟློག་ཅིང་ལས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ། ཅེས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་ལ་རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་ཞིང་གནང་བ་ནོད་དོ། །གསུམ་པ་ལ། སྡོམ་ནི། །ཁྲུས་བྱ་བགེགས་ཕྲལ་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། །མཚམས་སྦྱར་གསོལ་གདབ་གནང་བ་སྦྱིན། །རྒྱུད་སྦྱང་སྡོམ་བཟུང་ཡེ་ཤེས་དབབ། དབང་བསྐུར་དངོས་དང་རྗེས་རིམ་མོ། །ཞེས་པ་ལྟར་བཅུ་གཅིག་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་ནི། སློབ་མ་རྣམས་ལས་བུམ་གྱི་ཆུས་ཕྱི་རོལ་དུ་ཁྲུས་བྱ། གཉིས་པ་ནི། བགེགས་གཏོར་བཤམས་ལ། ལས་བྱང་ལྟར། རང་ཉིད་དབང་ཆེན་སྐུ་རུུ་གསལ༔ ཞེས་པ་ནས་བྱིན་རླབས་འགུགས་བསྔོ་བསྐྲད་པ་རྣམས་བརྗོད་ཅིང་གུ་གུལ་ཡུངས་ཐུན་གྱིས་གཟིར་ལ། གསུམ་པ་ནི། ཧཱུྃཿ བདག་ཉིད་དཔལ་གྱི་སོགས་བརྗོད་ལ་སྲུང་འཁོར་བརྟན་པོར་བསྒོམ། བཞི་པ་ནི། མེ་ཏོག་བཀྱེ་བསྡུ་བྱས་ལ། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ། དེ་ལ་འདིར་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཁྱབ་བདག་པདྨ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཉིད་གཞན་དོན་ཏུ་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེའི་ཤུགས་ཀྱིས། གདུལ་བྱའི་རྒྱུད་ལ་བྱིན་རླབས་འཇུག་པའི་སྒོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག །ཐབས་ལ་མཁས་པའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སྟོན་པར་མཛད་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་མཆོག་དང་ཕུལ་དུ་གྱུར་པ་ནི། ཟབ་ལམ་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་རྣམས་ཡིན་ཅིང༌། དེའང་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡང་གསང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཇི་སྙེད་ཅིག་མཆིས་པའི་ནང་ནས། སྙིང་པོ་བཅུད་དུ་དྲིལ་ཞིང་དུས་དང་སྐལ་པའི་ཁྱད་པར་ལ་ཆེད་དུ་དགོངས་པའི་ཟབ་ཆོས། རྩོད་པ་དང་བྲལ་ཞིང་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་འགྲོ་འདུལ་རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་སྙིགས་མའི་བསྟན་འགྲོའི་རྒུད་པ་འཕྲོག་པའི་གཉེན་པོར་ཙྪིནྡ་མ་ཎིའི་སྒྲོམ་ཆེན་ཁ་དབྱེ་བར་མཛད་པ་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ་སྨིན་བྱེད་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་དུ་བཞུགས་པ་ལས། སྐབས་འདིར་ཆོ་གའི་བྱ་བ་བསྡུས་ཀྱང་དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོར་གྱུར་པས་དོན་གྱི་སྨིན་བྱེད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་བླ་མའི་གཏོར་ཆེན་ལ་བརྟེན་པའི་དབང་བསྐུར་སྒྲུབ་པར་བགྱི་བ་ལ། བདག་ཉིད་ཀྱིས་བགྱི་བར་འོས་པ་རྣམས་གྲུབ་ཁྱེད་རང་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྐལ་དུ་གྱུར་པ་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་འབུལ་བར་ཞུ། ཞེས་མཚམས་སྦྱར་ལ་མཎྜལ་འབུལ་དུུ་གཞུག །ལྔ་པ་ནི། བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་ཐ་མི་དད་པའི་སྤྱན་སྔར་སྙིམས་པ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་ཐལ་མོ་སྦྱོར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། འདྲེན་པ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གཙོ༔ སྐྱོབ་པ་བླ་མེད་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག༔ བདེ་གཤེགས་བླ་མ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ པདྨ་གུ་རུ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་བདག་ཉིད་དང་༔ དབྱེར་མེད་བདག་གིས་ཁྱོད་འཚལ་བས༔ དབང་བསྐུར་མ་ལུས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། དྲུག་པ་ནི། དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་ཕྱེད་དེ་གནང་བ་སྩལ་ཞིང་སྤྲོ་བ་སྐྱེད་པ་ནི་འདི་ལ་གསན་འཚལ། སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོའི་ང་རྒྱལ་གྱིས་རྡོ་རྗེ་གདེངས་ཤིང༌། བུ་ཁྱོད་སྐལ་བ་ཤིན་ཏུ་བཟང་༔ བདེ་གཤེགས་ཀུན་གཙོ་བླ་མ་ཡི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་འཇུག་པ་དང་༔ དབང་དང་ལྡན་པར་བྱེད་པ་ནི༔ བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་བསགས་ལས་བྱུང་༔ ཁྱད་པར་ལྷ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས༔ གཞན་ཏུ་བལྟ་བར་མི་བགྱིད་ཅིང་༔ བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི༔ ཡེ་ཤེས་ཚུལ་བཞིན་མཆོད་པ་ནི༔ བདེ་གཤེགས་ཀུན་གྱིས་ཡོངས་སུ་བསྔགས༔ དེ་ཕྱིར་བདག་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ༔ མཐོང་ནས་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་པ་ན༔ བུ་ཁྱོད་བསམ་པ་དེ་ཡིས་འགྲུབ༔ དགའ་དང་སྤྲོ་བ་སྐྱེད་པར་གྱིས༔ ཞེས་བསྒོ་བདུན་པ་ནི། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་ཐེག་པ་མཐའ་དག་གི་ལམ་གྱི་གཞི་རྟེན་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་སྡོམ་པ་བཟུང་བ་ལ་འདུན་པ་འདི་བཞིན་ཏུ་མཛོད། མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་དམ་ཅན་སྲུང་མའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་འཁོར་ལོར་བཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་རྫོགས་ཤིང༌། དེའང་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་གསང་བ་གསུམ་དང་ཐ་མི་དད་པར་ཤེས་པ་ལ་སྐྱབས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་བཟུང་ནས། བདག་གཞན་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ་སྙམ་པའི་བློས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ན་མོ༔ བླ་མ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྐུ༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ལ༔ བདག་དང་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རྨངས་རྡོ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལ་འདུན་པ་འདི་བཞིན་ཏུ་མཛོད་ཅིག །མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་ཕ་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ཏུ། རིགས་ཀུན་འདུས་པ་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་ཤིང་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་པ་སློབ་ནས་གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིས་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པའི་འགྲོ་དོན་ལ་བརྩོན་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་བློས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། སེམས་བསྐྱེད་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་དུ༔ བླ་མ་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་ནས་ནི༔ གང་ལ་གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ འགྲོ་བ་བསྒྲལ་བར་དམ་བཅའ་འོ༔ ལན་གསུམ། སྐྱབས་ཡུལ་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྤྱན་སྔར༌། རྒྱུད་ཡོངས་སུ་དག་ཅིང་ཚོགས་གཉིས་བདེ་བླག་ཏུ་རྫོགས་པར་བྱེད་པ་ཡན་ལག་བཅུ་པ་ཚིག་གི་རྗེས་སུ་དོན་དྲན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས༔ ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་ཕྱག་འཚལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ གསང་སྔགས་བསྒྲུབས་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ སྨིན་གྲོལ་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ སྙིང་པོ་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བསྔོ༔ ཡང་དག་རྡོ་རྗེའི་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ ལན་གསུམ། བརྒྱད་པ་ནི། སངས་རྒྱས་པའི་ཐེག་པར་འཇུག་པ་ལ་རྒྱུད་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པར་བྱ་དགོས་པས། དེའི་སླད་དུ་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྤྱན་སྔར། སོ་སོ་ཐར་པའི་སྡོམ་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ། རིག་འཛིན་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་མཐའ་དག་ངོ་བོ་གནས་འགྱུར་བའི་ཚུལ་གྱིས་རིམ་པར་བླང༌། ཡོན་ཏན་ཡར་ལྡན་གྱི་ཚུལ་གྱིས་གཅིག་ཆར་བསྲུང༌། དུས་སྐབས་དགོས་པ་ཐ་དད་དང་བསྟུན་ཏེ་སྤྱད་ཅིང་བསླབ་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོ་རྒྱན་གདུང་འཛིན་རྒྱལ་བའི་སྲས༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་གིས་དེང་བཟུང་བྱང་ཆུབ་བར༔ སོ་སོར་ཐར་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ རིག་འཛིན་ནང་གི་དམ་ཚིག་རྣམས༔ ཡང་དག་ཉིད་དུ་བཟུང་བྱས་ཏེ༔ སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་བཏང་ན༔ བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། དགུ་པ་ནི། དེ་ནས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཞི་འགོད་པའི་སླད་དུ་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པ་ལ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལུས་དྲང་པོར་བསྲང༌། ངག་སྲོག་རྩོལ་ཁ་སྦྱོར་དུ་འཆིངས། ཡིད་ཚོགས་དྲུག་གི་ཡུལ་ལ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མ་ཡེངས་པར་སྒོ་གསུམ་གྱི་གནད་བཅུན་ཏེ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་ཏུ་མཛོད་ཅིག །སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ཁྱེར་རང་གི་གདོས་བཅས་ཕུང་ཁམས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་མ་དག་པའི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་ཏེ་སྟོང་པར་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ས་ཕྱོགས་པདྨོ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་སྤྲས་པའི་དབུས་སུུ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་ཆུ་སྐྱེས་དང་ཉི་ཟླའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གདན་ལ། ཁྱེད་རང་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་མ་ཧཱ་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་པདྨ་སཾ་བྷ་བ་སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཅན་མཚན་དཔེའི་གཟི་བྱིན་འབར་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ལྔ་འཕྲོ་བ། ཞལ་གཅིག་ཞི་ཞིང་འཛུམ་པ་ཕྱག་གཉིས་མཉམ་གཞག་གི་སྟེང་དུ་ཀ་པཱ་ལ་བདུད་རྩིས་གང་བའི་རྦ་རླབས་བྃ་དཀར་པོར་འཁྱིལ་བ་འཛིན་པ། དབུ་ལ་བརྗིད་ལྡན་ཤེའུའི་སྙན་ཞུ་དང༌། སྐུ་ལ་གསང་གོས་ཕོད་ཀ་ཆོས་གོས་ཟ་འོག་གི་བེར་ཆེན་གསོལ་བ། ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་ཀློང་ན་བཞུགས་པ། སྐུ་ཡིས་ཞིང་ཁམས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ཅིང་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་སྐུ་ལ་རྫོགས་པ་རིགས་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་ཨོཾ་དཀར་ཨཱཿདམར་ཧཱུྃ་མཐིང་གིས་མཚན་པར་གསལ་ཐོབ་ཅིག །སློབ་དཔོན་ཀྱང་དཀྱིལ་འཁོར་མངའ་བདག་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོར་གསལ་བ་ལ་མོས་གུས་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད་པས། བླ་མའི་ཐུགས་ཀ་ནས་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་འགུགས་པའི་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུའི་རྡུལ་ཕྲན་གྲངས་མེད་པ་ཤར་གྱིས་འཕྲོས། ཆོས་དབྱིངས་རྒྱས་པར་གང་བའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་རབ་འབྱམས་རྣམས་དང༌། ཁྱད་པར་ལྷོ་ནུབ་པདྨ་འོད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཆེན་པོར་སྒྱུ་འཕྲུལ་བཀོད་པའི་རོལ་མོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་སྣང་བའི་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཕོག །ཐུགས་དམ་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་བསྐུལ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྩལ་བསྐྱེད་དེ་སྐད་ཅིག་གིས་ནམ་མཁའི་ཁྱོན་གང་བར་སྤྱན་དྲངས་ནས། ཁྱོད་རང་རྣམས་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ངེས་ཤེས་སྐྱེད་ཅིག །ཡེ་ཤེས་འབེབས་པའི་རྫས་སྦྱོར་གྱི་དུད་པ་བདུག །ཐོད་རྔ་སོགས་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་དབྱངས་བཅས་ལས་བྱང་ལྟར། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ སྔོན་ཚེ་འཛམ་གླིང་འདི་དག་གི༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔ ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔ འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ ཁྱེད་ཀྱྀ་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱི༔ བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔ ཧྲཱིཿམ་ཧ་རི་ནི་ས་ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་ཙིཏྟ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛཿཛཿ དྲག་ཏུ་བཟླས་ལ་དབབ། དེ་ལྟར་དབབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གཉུག་མའི་སྒོ་གསུམ་ལ་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་བརྟན་པར་བྱས་པར་མོས་ཤིག །རྡོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཞག་སྟེ། ཏིཥྛ་བཛྲ། ཞེས་བརྟན་པར་བྱའོ། །བཅུ་པ་ནི། ལས་རྡོར་གྱིས་གཏོར་ཆེན་བཏེགས་ལ། སློབ་དཔོན་གྱིས། དངོས་གཞི་བྱིན་རླབས་གཏོར་མའི་དབང་ཆེན་བསྐུར་བ་ལ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་ཏུ་མཛོད། གཏོར་སྣོད་རིན་ཆེན་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་ཁང་འོག་མིན་པདྨ་དྲཱ་བའི་ཕོ་བྲང་དང་ཐ་དད་མེད་པའི་ནང་དུ། རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་གུ་རུ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ། བསམ་ཀུན་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་བྱེད་རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་བཅུ་གསུམ། བདུད་འཇོམས་མཐར་བྱེད་ཆེན་པོ་བཞི་སྟེ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྩ་གསུམ་དམ་ཅན་སྲུང་མའི་ཚོགས་བཅས་སྤྲིན་གཏིབས་པ་ལྟར་བཞུགས་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལས་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས། རྣམ་པ་བདུད་རྩིའི་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་གྱི་མདངས་ཅན་འཆར་ཁའི་ཟེར་ཐག་ལྟ་བུ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། ཁྱེར་རང་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ་པས་སྒོ་གསུམ་གྱི་དྲི་མ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦྱངས། དབང་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་རྩོལ་མེད་དུ་སྐྱེས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་བྱུང་སྙམ་དུ་བསམས་ལ་ཡིད་ཆེས་མོས་གུས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྐྱེད་ཅིག །ཅེས་བརྡ་སྤྲད་ལ། དབང་ཚིག་རྒྱས་པ་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཚང་མ་ལྷ་དབང་གི་སྐབས་ལྟར་ལ། བར་ཀྱི་སྔགས་རྣམས་བཞག་ནས་ཚིགས་བཅད་རྣམས་སྤྲེལ་བའི་མཐར་བཛྲ་གུ་རུ་དང༌། ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་ཛབ྄་དབྱངས་དང་བཅས་ཏེ་དབང་བསྐུར་བའམ། འབྲིང་པོ། ཨེ་མ་ཧོ༔ ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་གཡོས༔ སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔ ཛམྦུའི་གླྀང་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བྱོན༔ འགྲོ་དོན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་མན་ཆད་ནས༔ ཆོས་རྒྱལ་གདུང་རྒྱུད་མཐའ་ནས་མ་སྟོངས་བར༔ དུས་གསུམ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ བོད་ཀྱི་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོའི་གཉེན་གཅིག་པུ༔ རྒྱལ་པོ་ཆོས་སྤྱོད་སྐྱོང་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ ཨོ་རྒྱན༴ བསམ༴ སྐུ་ནི་ལྷོ་ནུབ་སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད༔ ཐུགས་རྗེས་བོད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་གཟིགས༔ མ་རིག་ལོག་པའི་སེམས་ཅན་འདྲེན་པའི་དཔལ༔ ཉོན་མོངས་གདུལ་དཀའི་སེམས་ཅན་ཐབས་ཀྱིས་འདུལ༔ བརྩེ་གདུང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ ཨོ་རྒྱན༴ བསམ་པ༴ དུས་ངན་སྙིགས་མའི་མཐའ་ལ་ཐུག་པའི་ཚེ༔ ནངས་རེ་དགོངས་རེ་བོད་ཀྱི་དོན་ལ་བྱོན༔ ཉི་ཟེར་འཆར་སྡུད་མདངས་ལ་ཆིབས་ཏེ་བྱོན༔ ཡར་ངོ་ཚེས་བཅུའི་དུས་སུ་དངོས་སུ་བྱོན༔ འགྲོ་དོན་སྟོབས་ཆེན་མཛད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དབང་བསྐུར་རོ༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཧོར་སོག་འཇིག་པའི་དམག་དཔུང་ཟློག་པར་ཤོག༔ དུས་མིན་འཆི་བའི་བར་ཆད་ཞི་བར་ཤོག༔ དབུལ་ཕོངས་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ དངོས་གྲུབ་གཏེར་ལ་སྤྱོད་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཕྱི་ནང་ལམ་སྣ་ཟིན་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཐོགས་བཅས་བདུད་རྣམས་སྐྲོད་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་པའི་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ཤོག༔ མི་མཐུན་ཚོགས་ཀུན་འཆིང་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ བར་ཆད་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་འཕོ་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ འཁྲུལ་སྣང་རང་སར་གྲོལ་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ སྐྱེ་ཤི་རྩད་ནས་གཅོད་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ སྡུག་བསྔལ་ཀུན་སེལ་བསམ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག༔ ཅེས་པའི་མཐར་བཛྲ་གུ་རུ་དང་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱྀ་ཛབ྄་བརྗོད། བསྡུ་ན། འགྲོ་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོས་ཉེན་པ་དང་༔ ཁྱད་པར་བོད་ཀྱི་རྗེ་འབངས་སྡུག་བསྔལ་ན༔ དད་གུས་མོས་པའི་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོ་ཡིས༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ གུ་རུའི་ཐུགས་རྗེས་འཕོ་འགྱུར་མེད་པར་གཟིགས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དབང་བསྐུར་རོ༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཞེས་སམ། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔ དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞབས༔ བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་རྩལ༔ གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཞེས་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་ཚིགས་དྲུག་ཛབ྄་དབྱངས་དང་བཅས་པས་དབང་བསྐུར་རོ། །བཅུ་གཅིག་པ་ནི། གཏོར་རྫས་འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་རྩི་དངོས་གྲུབ་སྣ་ཚོགས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་མགྲིན་པར་མྱང་བས། འཕོ་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྲོག་ཐོབ། ནད་མེད་བདེ་བའི་ལང་ཚོ་རྒྱས། ཟད་མེད་དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་ཡིད་བཞིན་ཏུ་ཐོབ་པར་མོས་མཛོད། ཅེས་བརྗོད་ལ་གཏོར་རྫས་ཀྱི་ཆ་ཤས་དང་བདུད་རྩི་ལྷན་ཅིག་སྦྱིན། མཐར་ལས་བྱང་གཞུང་ལས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའི་ཤིས་བརྗོད་བྱས་ལ་མངའ་གསོལ། རྗེས་དམ་ཚིག་ཁས་བླང་སོགས་སྤྱི་ལྟར་དང༌། རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཡང་ཕྲིན་ལས་གཞུང་བཞིན་བྱའོ། །ཆོས་འདིས་ས་ཆེན་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ། །དེ་སྙེད་འགྲོ་རྣམས་གུ་རུ་རྗེའི། །བྱིན་རླབས་འཇུག་པའི་སྣོད་གྱུར་ནས། །པདྨོ་བདེ་བ་ཅན་མཚུངས་ཤོག །ཅེས་པའང་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་ཀུན་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ་གྱིས་བཀའ་ཡིས་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལྟར། །ཞལ་ལུང་ཟིན་ཐུན་སོར་བཞག་ཏུ་སྙིགས་མའི་དགེ་སྦྱོང་ལྟར་སྣང་བ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་རྩལ་གྱིས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

@#/__bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las/__smin byed bsdus pa byin rlabs gtor ma'i dbang bskur ba'i tshul yid bzhin dpal ster ces bya ba bzhugs so//byin brlabs dngos grub phrin las kyi/__/'byung gnas gu ru yid bzhin nor/__/dad pas spyi bor mchod nas 'dir/__/yongs rdzogs gtor ma'i dbang bskur bshad/__/dbang bskur byin rlabs mtha' dag gi snying po/__yongs rdzogs gtor ma la brten pa'i dbang bskur 'di nyid gzhung dang grub pa'i rig 'dzin rnams kyis mgrin gcig tu bsngags shing*/__'di nyid kyi gzhung las kyang*/__shin tu bsdu na gtor ma'i dbang bskur zhing :__de yang gsol bdebs bsam pa lhun grub ma:__yongs rdzogs brjod dang yang na bcu gsum po'i:__sdug bsngal so sor zhi ba'i tshig rkang re:__gcig tu bsdoms nas gtor ma'i dbang bskur bya:__yang na le tshan tha ma'i gsol 'debs sam:__khyad par thugs sgrub kun gyi rtsa ba'i gzhi:__rdo rje'i tshig rkang drug gis gsol ba gdab: _ _ _ _ dus gsum sangs rgyas sogs/___sngags dbyangs 'ur dir sgrog cing mos gus bskyed:__ces gsungs pa ltar thugs sgrub yid bzhin nor bu'i gtor dbang byin rlabs kyi snying po bgyi ba la gsum/__sbyor ba yo byad kyi bsham/__dbang don sgrub cing mchod pa/___dbang bskur ba'i bya ba dngos so/__/dang po ni/__stegs bu'i khar maN+Dal la tshom bu lha grangs mar bkod pa'i dbus kyi stegs la bla ma'i gtor chen ri rab ma rgyan sogs gzab spros can gyi mdun tu sman raka gtor gsum/__chu gnyis nyer spyod phreng tshar du bsham/__las bum sngon gtor tshogs kyi yo byad sogs nye bar mkho ba'i yo byad gzhan yang 'du bya'o/__/gnyis pa ni/__las byang gzhung bsrangs te gtor chen la lhag par dmigs pa'i dzaba? khang phyes la dzaba? bsnyen ci rigs bya/__chos srung gtor 'bul/__tshogs mchod yod na bsgral bstabs yan grub pa dang*/__las bum la dmigs te/__las bum nang du rta mgrin rgyal:__dmar nag thod dbyug me zhags 'dzin:__khro bo'i chas rdzogs me dbus rol:__thugs srog sngags kyi phreng ba las:__bdud rtsi'i rgyun byung bum pa gang :__dag byed rdo rje'i bdud rtsir gyur:__ces mos la/__oM ha ya grI ba hU~M phaT:__brgya rtsa brgyad bzlas mthar/__khro bo chen pos bgegs zlog cing las thams cad grub pa'i phrin las mdzad du gsol/__ces phrin las bcol la rig pa'i me tog dor zhing gnang ba nod do/__/gsum pa la/__sdom ni/__/khrus bya bgegs phral srung 'khor bsgom/__/mtshams sbyar gsol gdab gnang ba sbyin/__/rgyud sbyang sdom bzung ye shes dbab/__dbang bskur dngos dang rjes rim mo/__/zhes pa ltar bcu gcig yod pa las/__dang po ni/__slob ma rnams las bum gyi chus phyi rol du khrus bya/__gnyis pa ni/__bgegs gtor bshams la/__las byang ltar/__rang nyid dbang chen sku ru+u gsal:__zhes pa nas byin rlabs 'gugs bsngo bskrad pa rnams brjod cing gu gul yungs thun gyis gzir la/__gsum pa ni/__hU~MH__bdag nyid dpal gyi sogs brjod la srung 'khor brtan por bsgom/__bzhi pa ni/__me tog bkye bsdu byas la/__sems bskyed gsal gdab/__de la 'dir dang po'i sangs rgyas khyab bdag pad+ma bde ba chen po nyid gzhan don tu dmigs pa med pa'i thugs rje'i shugs kyis/__gdul bya'i rgyud la byin rlabs 'jug pa'i sgo bsam gyis mi khyab pa zhig__/thabs la mkhas pa'i rnam par 'phrul pa sna tshogs kyis ston par mdzad pa rnams kyi nang nas mchog dang phul du gyur pa ni/__zab lam bla ma sgrub pa'i skor rnams yin cing*/__de'ang phyi nang gsang ba yang gsang de kho na nyid du sgrub pa'i thabs ji snyed cig mchis pa'i nang nas/__snying po bcud du dril zhing dus dang skal pa'i khyad par la ched du dgongs pa'i zab chos/__rtsod pa dang bral zhing yongs su grags pa'i 'gro 'dul rig 'dzin rtsal 'chang rnam pa gnyis kyis snyigs ma'i bstan 'gro'i rgud pa 'phrog pa'i gnyen por ts+tshin+da ma Ni'i sgrom chen kha dbye bar mdzad pa thugs sgrub yid bzhin nor bu la smin byed rgyas 'bring bsdus gsum du bzhugs pa las/__skabs 'dir cho ga'i bya ba bsdus kyang dbang bskur byin rlabs thams cad kyi snying por gyur pas don gyi smin byed yongs su rdzogs pa bla ma'i gtor chen la brten pa'i dbang bskur sgrub par bgyi ba la/__bdag nyid kyis bgyi bar 'os pa rnams grub khyed rang slob ma rnams kyi ngo skal du gyur pa dbang bskur zhu ba'i yon tu dmigs te maN+Dal 'bul bar zhu/__zhes mtshams sbyar la maN+Dal 'bul du+u gzhug__/lnga pa ni/__bla ma dang dkyil 'khor gyi gtso bo tha mi dad pa'i spyan sngar snyims pa me tog dang bcas te thal mo sbyor la gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__'dren pa sangs rgyas kun gyi gtso:__skyob pa bla med thugs rje can:__rig 'dzin 'dus pa'i tshogs kyi mchog:__bde gshegs bla ma dgongs su gsol:__pad+ma gu ru thod phreng rtsal:__bde chen rgyal po'i bdag nyid dang :__dbyer med bdag gis khyod 'tshal bas:__dbang bskur ma lus stsal du gsol:__lan gsum/__drug pa ni/__de ltar gsol ba btabs pa thugs rje yul la 'jug pa'i skabs phyed de gnang ba stsal zhing spro ba skyed pa ni 'di la gsan 'tshal/__slob dpon dkyil 'khor gyi gtso bo'i nga rgyal gyis rdo rje gdengs shing*/__bu khyod skal ba shin tu bzang :__bde gshegs kun gtso bla ma yi:__dkyil 'khor chen por 'jug pa dang :__dbang dang ldan par byed pa ni:__bsod nams tshogs chen bsags las byung :__khyad par lha dang dkyil 'khor rnams:__gzhan tu blta bar mi bgyid cing :__bla ma'i sku gsung thugs rdo rje'i:__ye shes tshul bzhin mchod pa ni:__bde gshegs kun gyis yongs su bsngags:__de phyir bdag nyid dkyil 'khor gtso:__mthong nas bka' bzhin bsgrub pa na:__bu khyod bsam pa de yis 'grub:__dga' dang spro ba skyed par gyis:__zhes bsgo bdun pa ni/__de nas sangs rgyas pa'i theg pa mtha' dag gi lam gyi gzhi rten skyabs su 'gro ba'i sdom pa bzung ba la 'dun pa 'di bzhin tu mdzod/__mchog gsum rtsa gsum dam can srung ma'i tshogs dang bcas pa mkha' khyab kyi 'khor lor bzhugs pa thams cad yid bzhin nor bu bla ma'i dkyil 'khor chen por rdzogs shing*/__de'ang rdo rje slob dpon gyi gsang ba gsum dang tha mi dad par shes pa la skyabs kyi mchog tu bzung nas/__bdag gzhan 'gro ba mtha' dag byang chub ma thob kyi bar du snying thag pa nas skyabs su mchi'o snyam pa'i blos 'di'i rjes zlos mdzod/__na mo:__bla ma bde gshegs 'dus pa'i sku:__dkon mchog gsum gyi rang bzhin la:__bdag dang 'gro drug sems can rnams:__byang chub bar du skyabs su mchi:__lan gsum/__theg pa chen po'i lam gyi rmangs rdo byang chub mchog tu sems bskyed pa la 'dun pa 'di bzhin tu mdzod cig__/mkha' khyab kyi pha ma sems can thams cad kyi don tu/__rigs kun 'dus pa bla ma'i dkyil 'khor du zhugs shing lam rim pa gnyis pa slob nas gang 'dul phrin las rnam bzhis 'khor ba dong nas sprugs pa'i 'gro don la brtson par bgyi'o snyam pa'i blos 'di'i rjes zlos/__sems bskyed 'gro ba kun don du:__bla ma sangs rgyas bsgrub nas ni:__gang la gang 'dul phrin las kyis:__'gro ba bsgral bar dam bca' 'o:__lan gsum/__skyabs yul bla ma'i dkyil 'khor gyi spyan sngar*/__rgyud yongs su dag cing tshogs gnyis bde blag tu rdzogs par byed pa yan lag bcu pa tshig gi rjes su don dran pas 'di'i rjes zlos/__bla ma yi dam mkha' 'gro gshegs:__nyi zla pad+ma'i gdan la bzhugs:__lus ngag yid gsum gus phyag 'tshal:__phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul:__nyams chags sdig sgrib mthol zhing bshags:__gsang sngags bsgrubs la rjes yi rang :__smin grol gsang sngags chos 'khor bskor:__mya ngan mi 'da' bzhugs su gsol:__snying po sems can don du bsngo:__yang dag rdo rje'i don rtogs shog:__lan gsum/__brgyad pa ni/__sangs rgyas pa'i theg par 'jug pa la rgyud sdom pa dang ldan par bya dgos pas/__de'i slad du rigs kun khyab bdag bla ma'i dkyil 'khor gyi spyan sngar/__so so thar pa'i sdom pa/__byang chub sems dpa'i bslab pa/__rig 'dzin sngags kyi dam tshig mtha' dag ngo bo gnas 'gyur ba'i tshul gyis rim par blang*/__yon tan yar ldan gyi tshul gyis gcig char bsrung*/__dus skabs dgos pa tha dad dang bstun te spyad cing bslab par bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos/__o rgyan gdung 'dzin rgyal ba'i sras:__rdo rje slob dpon dgongs su gsol:__bdag gis deng bzung byang chub bar:__so sor thar dang byang chub sems:__rig 'dzin nang gi dam tshig rnams:__yang dag nyid du bzung byas te:__srog gi phyir yang mi btang na:__bdag la byin gyis brlab tu gsol:__lan gsum/__dgu pa ni/__de nas byin rlabs kyi gzhi 'god pa'i slad du ye shes pa dbab pa la/__khyed rang rnams lus drang por bsrang*/__ngag srog rtsol kha sbyor du 'chings/__yid tshogs drug gi yul la skad cig kyang ma yengs par sgo gsum gyi gnad bcun te dmigs pa 'di bzhin tu mdzod cig__/slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros/__khyer rang gi gdos bcas phung khams kyis mtshon pa'i ma dag pa'i snang ba thams cad mi dmigs te stong par sbyangs/__stong pa'i ngang las sa phyogs pad+mo bde ba can gyi bkod pa phun sum tshogs pas spras pa'i dbus su+u rab tu rgyas pa'i chu skyes dang nyi zla'i dkyil 'khor gyi gdan la/__khyed rang rnams skad cig gis dkyil 'khor kun gyi khyab bdag ma hA gu ru bde ba chen po pad+ma saM b+ha ba sku mdog dkar la dmar ba'i mdangs can mtshan dpe'i gzi byin 'bar zhing ye shes kyi 'od lnga 'phro ba/__zhal gcig zhi zhing 'dzum pa phyag gnyis mnyam gzhag gi steng du ka pA la bdud rtsis gang ba'i rba rlabs ba~M dkar por 'khyil ba 'dzin pa/__dbu la brjid ldan she'u'i snyan zhu dang*/__sku la gsang gos phod ka chos gos za 'og gi ber chen gsol ba/__zhabs rdo rje'i skyil mo krung gis 'ja' zer thig le'i klong na bzhugs pa/__sku yis zhing khams yongs la khyab cing dkyil 'khor rab 'byams sku la rdzogs pa rigs kun gyi khyab bdag chen por gsal ba'i gnas gsum du sku gsung thugs rdo rje'i rang bzhin oM dkar AHdmar hU~M mthing gis mtshan par gsal thob cig__/slob dpon kyang dkyil 'khor mnga' bdag gu ru bde ba chen por gsal ba la mos gus drag tu bskyed pas/__bla ma'i thugs ka nas rdo rje'i ye shes 'gugs pa'i 'od zer lcags kyu'i rdul phran grangs med pa shar gyis 'phros/__chos dbyings rgyas par gang ba'i sangs rgyas kyi zhing rab 'byams rnams dang*/__khyad par lho nub pad+ma 'od kyi gzhal yas khang chen por sgyu 'phrul bkod pa'i rol mo bsam gyis mi khyab par snang ba'i bla ma sku gsum gyi lha tshogs rnams la phog__/thugs dam chen po'i dgongs pa bskul/__thugs rje chen po'i rtsal bskyed de skad cig gis nam mkha'i khyon gang bar spyan drangs nas/__khyod rang rnams la sib sib thim pas rgyud byin gyis brlabs pa'i nges shes skyed cig__/ye shes 'bebs pa'i rdzas sbyor gyi dud pa bdug__/thod rnga sogs rol mo'i sgra dang dbyangs bcas las byang ltar/__hU~M hrI:__sngon tshe 'dzam gling 'di dag gi:__o rgyan yul gyi nub byang mtshams:__pad+ma ge sar sdong po la:__ya mtshan mchog gi dngos grub brnyes:__pad+ma 'byung gnas zhes su grags:__'khor du mkha' 'gro mang pos bskor:__khyed ky-i rjes su bdag sgrub kyi:__byin gyis brlab phyir gshegs su gsol:__gnas mchog 'di ru byin phob la:__sgrub mchog bdag la dbang bzhi skur:__bgegs dang log 'dren bar chad sol:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dza sid+d+hi pha la hU~M A:__hrIHma ha ri ni sa ra tsa hri ya tsit+ta hrIM hrIM dzaHdzaH__drag tu bzlas la dbab/__de ltar dbab pa'i ye shes kyi rgyun khyed rang rnams kyi gnyug ma'i sgo gsum la byang chub ma thob kyi bar du brtan par byas par mos shig__/rdo rje spyi bor rgya gram du bzhag ste/__tiSh+Tha badz+ra/__zhes brtan par bya'o/__/bcu pa ni/__las rdor gyis gtor chen btegs la/__slob dpon gyis/__dngos gzhi byin rlabs gtor ma'i dbang chen bskur ba la dmigs pa 'di bzhin tu mdzod/__gtor snod rin chen 'bar ba'i gzhal yas khang 'og min pad+ma drA ba'i pho brang dang tha dad med pa'i nang du/__rigs kun khyab bdag gu ru bde chen rgyal po/__bsam kun lhun gyis 'grub byed rig 'dzin rtsal 'chang bcu gsum/___bdud 'joms mthar byed chen po bzhi ste dkyil 'khor gyi lha tshogs rtsa gsum dam can srung ma'i tshogs bcas sprin gtibs pa ltar bzhugs pa'i lha tshogs rnams kyi sku gsung thugs las ngo bo rdo rje'i ye shes/__rnam pa bdud rtsi'i 'od zer dkar dmar mthing gsum gyi mdangs can 'char kha'i zer thag lta bu dpag tu med pa 'phros/__khyer rang rnams kyi gnas gsum du thim pas sgo gsum gyi dri ma bag chags dang bcas pa sbyangs/__dbang bzhi'i ye shes rtsol med du skyes/__sku gsung thugs ye shes rdo rje'i dbang dang byin rlabs dngos grub ma lus pa thob byung snyam du bsams la yid ches mos gus rtse gcig tu skyed cig__/ces brda sprad la/__dbang tshig rgyas pa bsam pa lhun grub tshang ma lha dbang gi skabs ltar la/__bar kyi sngags rnams bzhag nas tshigs bcad rnams sprel ba'i mthar badz+ra gu ru dang*/__thod phreng rtsal gyi dzaba? dbyangs dang bcas te dbang bskur ba'am/__'bring po/__e ma ho:__nub phyogs bde ba can gyi zhing khams su:__snang ba mtha' yas thugs rje'i byin rlabs g.yos:__sprul sku pad+ma 'byung gnas byin brlabs te:__dzam+bu'i gl-ing du 'gro ba'i don la byon:__'gro don rgyun chad med pa'i thugs rje can:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__rgyal po khri srong lde'u btsan man chad nas:__chos rgyal gdung rgyud mtha' nas ma stongs bar:__dus gsum rgyun chad med par byin gyis rlobs:__bod kyi chos skyong rgyal po'i gnyen gcig pu:__rgyal po chos spyod skyong ba'i thugs rje can:__o rgyan=__bsam=__sku ni lho nub srin po'i kha gnon mdzad:__thugs rjes bod kyi sems can yongs la gzigs:__ma rig log pa'i sems can 'dren pa'i dpal:__nyon mongs gdul dka'i sems can thabs kyis 'dul:__brtse gdung rgyun chad med pa'i thugs rje can:__o rgyan=__bsam pa=__dus ngan snyigs ma'i mtha' la thug pa'i tshe:__nangs re dgongs re bod kyi don la byon:__nyi zer 'char sdud mdangs la chibs te byon:__yar ngo tshes bcu'i dus su dngos su byon:__'gro don stobs chen mdzad pa'i thugs rje can:__o rgyan pad+ma 'byung gnas dbang bskur ro:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__hor sog 'jig pa'i dmag dpung zlog par shog:__dus min 'chi ba'i bar chad zhi bar shog:__dbul phongs sdug bsngal sel ba'i dbang thob shog:__dngos grub gter la spyod pa'i dbang thob shog:__phyi nang lam sna zin pa'i dbang thob shog:__thogs bcas bdud rnams skrod pa'i dbang thob shog:__'byung bzhi 'khrugs pa'i bar chad kun sel shog:__mi mthun tshogs kun 'ching ba'i dbang thob shog:__bar chad g.yul las rgyal ba'i dbang thob shog:__dbyings rig dbyer med 'pho ba'i dbang thob shog:__'khrul snang rang sar grol ba'i dbang thob shog:__skye shi rtsad nas gcod pa'i dbang thob shog:__sdug bsngal kun sel bsam don lhun grub shog:__ces pa'i mthar badz+ra gu ru dang thod phreng rtsal gy-i dzaba? brjod/__bsdu na/__'gro drug sdug bsngal chen pos nyen pa dang :__khyad par bod kyi rje 'bangs sdug bsngal na:__dad gus mos pa'i gdung shugs drag po yis:__yid gnyis the tshom med par gsol ba 'debs:__gu ru'i thugs rjes 'pho 'gyur med par gzigs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas dbang bskur ro:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__zhes sam/__dus gsum sangs rgyas gu ru rin po che:__dngos grub kun bdag bde ba chen po'i zhabs:__bar chad kun sel bdud 'dul drag po rtsal:__gsol ba 'debs so byin gyis brlab tu gsol:__phyi nang gsang ba'i bar chad zhi ba dang :__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__zhes gsol 'debs rdo rje'i tshigs drug dzaba? dbyangs dang bcas pas dbang bskur ro/__/bcu gcig pa ni/__gtor rdzas 'chi med tshe'i bdud rtsi dngos grub sna tshogs pa'i rang bzhin can mgrin par myang bas/__'pho med rdo rje'i tshe srog thob/__nad med bde ba'i lang tsho rgyas/__zad med dngos grub rnam pa gnyis yid bzhin tu thob par mos mdzod/__ces brjod la gtor rdzas kyi cha shas dang bdud rtsi lhan cig sbyin/__mthar las byang gzhung las 'byung ba lta bu'i shis brjod byas la mnga' gsol/__rjes dam tshig khas blang sogs spyi ltar dang*/__rjes kyi las rim yang phrin las gzhung bzhin bya'o/__/chos 'dis sa chen kun tu khyab/__/de snyed 'gro rnams gu ru rje'i/__/byin rlabs 'jug pa'i snod gyur nas/__/pad+mo bde ba can mtshungs shog__/ces pa'ang rigs kun khyab bdag 'gro ba'i mgon po kun mkhyen rdo rje gzi brjid rtsal gyis bka' yis rjes su gnang ba ltar/__/zhal lung zin thun sor bzhag tu snyigs ma'i dge sbyong ltar snang ba pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas rtsal gyis dpal spungs yang khrod tsA 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su sbyar ba dge legs 'phel//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: