JKW-KABAB-03-GA-017

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་རྒྱས་པའི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡིད་བཞིན་དཔལ་འབྱུང༌།
Wylie title bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las rtsa ba'i dbang bskur rgyas pa'i cho ga bklag chog tu bkod pa yid bzhin dpal 'byung JKW-KABAB-03-GA-017.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 3, Text 17, Pages 299-369 (Folios 1a to 36a6)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam mgon kong sprul. bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las rtsa ba'i dbang bskur rgyas pa'i cho ga bklag chog tu bkod pa yid bzhin dpal 'byung. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 3: 299-369. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ (bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-03-GA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-THA-035
Colophon

།ཅེས་པ་འདིའང་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་འཇམ་མགོན་བླ་མའི་གསུང་གིས་རྗེས་སུ་གནང་བ་སྩལ་བ་ལས། རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་བཀའ་དྲིན་ཏུ་སྩལ་བའི་ཟིན་བྲིས་སོར་བཞག །མཚམས་སྦྱོར་སོགས་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྤྲོས་པ་ལས་རང་རྟོག་གིས་མ་བསླད་པར། པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་རྡོ་རྗེ་འཆང་པདྨ་དབང་ཆེན་དང་སྤྲུལ་པའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་རྣམ་པ་གཉིས་སོགས་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་དུ་མའི་ཞབས་རྡུལ་ལ་སྤྱི་བོས་རེག་པ། པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་ལམ། ཀུ་སཱ་ལི་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་སྤུངས་ཀྱི་ཡང་ཁྲོད་ཤྲཱི་དེ་བཱི་ཀོ་ཊིའི་སྙིང་པོ་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོས་བདུད་དཔུང་འདུལ་བའི་དཀར་ཚེས་བཟང་པོར་བྲིས་པ་རིས་མེད་པའི་བསྟན་འགྲོ་ལ་བདེ་ལེགས་ཀྱི་སྣང་བ་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

ces pa 'di'ang rigs kun khyab bdag thams cad mkhyen gzigs 'jam mgon bla ma'i gsung gis rjes su gnang ba stsal ba las/__rje nyid kyis bka' drin tu stsal ba'i zin bris sor bzhag__/mtshams sbyor sogs cung zad rgyas par spros pa las rang rtog gis ma bslad par/__pad+ma'i rgyal tshab rdo rje 'chang pad+ma dbang chen dang sprul pa'i rig 'dzin chen po rnam pa gnyis sogs yongs 'dzin dam pa du ma'i zhabs rdul la spyi bos reg pa/__pad+ma gar gyi dbang phyug rtsal lam/__ku sA li blo gros mtha' yas pa'i sdes gdan sa chen po dpal spungs kyi yang khrod shrI de bI ko Ti'i snying po tsA 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su cho 'phrul chen pos bdud dpung 'dul ba'i dkar tshes bzang por bris pa ris med pa'i bstan 'gro la bde legs kyi snang ba chen pos khyab pa'i rgyur gyur cig__/dge legs 'phel//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་རྒྱས་པའི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡིད་བཞིན་དཔལ་འབྱུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། །།༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་པདྨ་ཙྪིནྡྷ་མ་ཎི་ཀཱ་ཡ། རྒྱལ་བ་ཀུན་ལས་ལྷག་པའི་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར། །ཡིད་བཞིན་ནོར་ལྟར་འགྲོ་བའི་རེ་འདོད་སྐོང༌། །དྲན་པས་གདུང་སེལ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ། །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཨོ་རྒྱན་ཞལ་སྐྱིན་རིག་འཛིན་ཆེ་བའི་མཆོག །ཡབ་སྲས་སྨོན་ལམ་རྩལ་གྱིས་ཁ་ཕྱེས་པའི། །ཐུགས་སྒྲུབ་ནོར་བུའི་སྒྲོམ་ཆེན་རྣམ་གཉིས་ལས། །ཕྱི་མའི་སྨིན་བྱེད་རྒྱས་པ་ཁྲིགས་སུ་སྤེལ། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་ནང་ནས་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་མཐར་ཐུག་སྙིང་པོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཡ་གྱལ། རང་གཞུང་ལས། ཟབ་རྒྱའི་མཐར་ཐུག་ཐུགས་སྒྲུབ་བྱེ་བའི་བཅུད། ཅེས་ཁྱད་པར་དུ་བསྔགས་པ་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སྐལ་ལྡན་སྨིན་པར་བགྱིད་པའི་ཚུལ་ལ་སྤྱིར་གཞུང་འདིར་དབང་རབ་འཇུག་པ་དོན་དམ་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་འཕོ་བའི་དབང་དང༌། དབང་པོ་འབྲིང་མན་ཆད་ཐུན་མོང་དུ་འཇུག་པ་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་དབང་གཉིས་སུ་གསུངས་པའི་དང་པོ་ནི་རྩ་བ་ལས། དེ་ལ་ཐོག་མར་སྨིན་བྱེད་ཀྱི༔ དབང་བསྐུར་ཚུལ་བཞིན་ལེན་པ་ལ༔ བྱིན་རླབས་རྒྱུན་ལྡན་མཐུ་བཙན་ཞིང་༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེ་མངའ་སློབ་དཔོན་ལ༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བྲན་དུུ་ཕུལ༔ བླ་མ་མཉེས་པ་མཐར་ཕྱིན་བྱ༔ དེ་ཚེ་དམ་པའི་དགོངས་ཉམས་དྲོད༔ སློབ་མའི་རྒྱུད་ལ་གཏད་པའི་མཐུས༔ ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ནི༔ དབང་བསྐུར་ཀུན་གྱྀ་རྒྱལ་པོ་ཡིན༔ དོན་གྱི་དབང་འདི་སུས་འཛིན་པ༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་སྟེ༔ རིག་པ་འཛིན་པའི་སར་བགྲཽད་ནས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མྱུར་དུ་འགྲུབ༔ ཅེས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ། བར་གྱི་མཚམས་སྦྱོར། མཐར་ཐུག་འབྲས་བུ་བཅས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་ཉུང་ངུས་དོན་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བར་བསྟན་པའི་དོན་ཇི་བཞིན་ཉམས་འོག་ཏུ་ཆུད་པ་ནི་དབང་བསྐུར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་དང་རབ་ཏུ་གྱུར་པ་སྟེ་བརྡ་དང་ཐ་སྙད་ཀྱི་སྤྲོས་བཅས་ཙམ་ལ་རག་མ་ལུས་ཤིང༌། མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་དབང་སྐུར་ཚུལ་བཞིན་བགྱིད་པ་ལའང༌། བླ་སློབ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིགས་ཤིང་མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་བསྟེན་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་དམ་ཚིག་མཐར་སོན་པ་ནི་ངེས་པར་དགོས་སོ། །གཉིས་པ་མཚན་མ་རྫས་ལ་བརྟེན་པ་རྟེན་འབྲེལ་བརྡའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་གཉིས། སྟ་གོན་ཁ་བསྐངས་ནས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་བསྐུར་བའི་ཚུལ་སྤྱིར་བསྟན༔ དངོས་གཞིའི་དབང་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་པ་ཙམ་རང་གཞུང་ལྟར་བསྐུར་བའི་ཚུལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རང་གཞུང་ལས། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ས་གཞི་ལ༔ ཆོ་ག་ཚུལ་བཞིན་བྱས་ནས་སུ༔ མི་མཐུན་ཕྱོགས་རྣམས་མཚམས་བཅད་ལ༔ མཐུན་རྐྱེན་ཉེར་བསྡོགས་ཚོགས་པར་བསྒྲུབ༔ ཅེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་པའི་དོན་གཞུང་འདིར་འདོན་ཆ་སོགས་དམིགས་སུ་བསལ་བ་མ་བྱུང་ཡང༌། སྤྲོ་ན་གོ་སྟོད་གཏེར་བྱོན་དམ་རྫས་མྱང་གྲོལ་སྒྲུབ་ཁོག་ལྟར་བསྙེན་སྒྲུབ་རྣམ་བཞིའི་ཁོང་ནས་བྱུང་བའམ། ཡང་ན། ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་དབང་ཆོག་ཆེན་མོ་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་ལ། ལྷ་དང་སྔགས་སོགས་འདོར་ལེན་ཕྱེད་པར་བྱས་ཏེ། ལྷ། བུམ་པ། སློབ་མ་སྟ་གོན་རྣམས་བྱ། དངོས་གཞིར་ནི་འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལས་རྒྱས་བསྡུས་ཀྱི་འདོར་ལེན་བྱར་མེད་དོ། །འོན་ཀྱང་ཟབ་གཏེར་གྱི་མངའ་བདག་རིག་འཛིན་ཆེ་མཆོག་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་དཀྱུས་ལ་སྟ་གོན་དང་འབྲེལ་བ་ཆེར་མི་གནང་བས། སློབ་མ་སྔོན་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་གང་རུང་དུ་སྨིན་པ་ལ་ནི། འཇུག་པ་དང་བཅས་པའི་དངོས་གཞིའི་དབང་བསྐུར་ཁོ་ནས་དོན་འགྲུབ་པའང་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་རང་གཞུང་ལྟར་དངོས་གཞིའི་དབང་གསུམ་བྱཻ་བྲག་ཏུ་བསྐུར་ཚུལ་བཤད་པ་ལ། འབྲིང་བསྡུས་གཉིས་ཀྱི་ལག་ལེན་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བྱ་ཞིང༌། འདིར་དབང་བསྐུར་རྒྱས་པའི་ལག་ལེན་བསྟན་པ་ལ་གསུམ། བསྒྲུབ་གཞི་གཟུགས་བརྙན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདུ་བྱ་བ། སྒྲུབ་ཆོས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་གདབ་པ། བསྒྲུབས་པའི་འབྲས་བུ་སློབ་མ་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། གུ་རུའི་སྒྲུབ་གནས་སོགས་བྱིན་རླབས་དང་ལྡན་པའི་གནས་སུ་ཡར་ངོ་ཚེས་བཅུ་ལྟ་བུ་དུས་ཚེས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ལ། རྩ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་དང་དར་འཕེན་བླ་བྲེ་སོགས་ཀྱི་རྒྱན་བཀྲམ་པའི་གུང་དུ་དབང་སྟེགས་གྲུ་བཞི་ལྷམ་པའི་སྟེང་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་བཀྲམ། མ་འབྱོར་ན་མཎྜལ་ལ་དྲི་བཟང་གིས་གཤེར་བའི་འབྲུ་དཀར་གྱི་ཚོམ་བུ་དབུས་སུ་གཙོ་འཁོར་ལྔ། དེ་རྒྱབ་བརྒྱད། དེ་རྒྱབ་བཞི་བཀོད་པ་བཤམ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྟེ་བར་མཉྫིའི་སྟེང་དུ་རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ་སྨན་དང་དྲི་བཟང་གི་ཆུས་སུམ་གཉིས་བཀང་བ། ཁ་རྒྱན་མགུལ་ཆིངས་གཟུངས་རྡོར་དང་ལྡན་པའི་ཁར། ཀ་པཱ་ལ་མཚན་ལྡན་མངར་གསུམ་མྱོས་བྱེད་ར་སཱ་ཡ་ན་སྦྱར་བས་བཀང་བ་ལ། མེ་ལོང་དྲི་མེད་སིནྡྷཱུ་རའི་ཐིག་ལེ་ལྔ་ཚོམ་བྃ་ཧ་རི་ནི་སས་མཚན་པས་བཀབ་པའི་སྟེང་དུ། གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ་འབག་རྣམས་བརྩེགས་མར་བཞུགས་སུ་གསོལ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སམ་ལྷ་གནས་སོ་སོར་སྐུ་ཙཀ །སྔགས་བྱང༌། མེ་ལོང༌། ལྷ་གནས་ཐད་ཀར་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་བཅུ་གསུམ་དངོས་སམ་རི་མོར་བྲིས་པ་བཀོད། དེའང་འགྲུབ་ན་སློབ་མ་སོ་སོའི་གྲངས་མཉམ་གའུ་སོགས་སུ་འཆང་བདེ་བ་སྔོན་ནས་ཉེར་བསྡོགས་བྱ། རྒྱབ་ངོས་པད་སྣོད་དུ་བླ་མའི་གཏོར་ཆེན་རི་རབ་མ་བང་རིམ་གྲུ་བཞི་བཞི་བརྩེགས་ཀྱི་ཁར་རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད། དེ་སྟེང་དཔལ་གཏོར་རྒྱན་སྤྲོས་ཅན་གྱི་གཡས་གཡོན་དུ་སྨན་རག་དང་བཀའ་གཏེར་སྲུང་མའི་འབུལ་གཏོར། མདུན་ངོས་སུ་ཚེ་འབྲང་ཚེ་རིལ་ཚེ་ཆང༌། ཕྱོགས་གར་བདེར་ཚེ་མདའ་གཟུག །རིག་མའི་ཙཀ་ལི་འང་འདུ་བྱ། ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་གཡས་བསྐོར་དུ་བཤམ། གཞན་ཡང་སྔོན་གཏོར་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཆད་བརྟན་རྣམས་དང༌། སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་ལས་བུམ། གུ་གུལ་ཡུངས་ཐུན་མིག་དར་མེ་ཏོག་དམ་ཆུ་གསེར་ཐུར་མེ་ཏོག་རོལ་མོའི་ཆས་སོགས་འོག་ཏུ་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཚོགས་པར་བྱ་དབང་རྫས་བཤམ་པ་དང༌། དངོས་གཞིའི་སྒྲུབ་མཆོད་གྱི་བར་ཞག་གི་ཆོད་ན་བདག་ཉིད་ལྷའི་ང་རྒྱལ་དང་བཅས་ཆོ་ག་རྒྱས་བསྡུས་གང་རུང་གིས་བྱིན་དབབ་པ་བཅས་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། ལས་བྱང་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་གི་གཞུང་བསྲང་ལ་ཛབ྄་ཁང་ཕྱེས་ཏེ་བཟླས་པ་ཅི་འགྲུབ་བྱ་་་་་་་་་་་་་་་བར་འདིར་འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་དམིགས་པ་གསལ་བཏབ་ལ་ཚེ་ཛབ྄་བཟླ་བ་དང་ཛབ྄་ཁང་བསྡུས་རྗེས་ཚེ་འགུགས་བསྐུལ་བ་བཅས་བགྱིས་ནའང་ཆོག མཆན། སྐབས་འདིར་བུམ་པ་སྒྲུབ་པ་ནི་བདག་མདུན་ཆོས་ཉིད་འོད་གསལ་གྱི་ཐིག་ལེར་གཅིག་པ་ལས་དབང་བསྐུར་བའི་དོན་དུ་བུམ་དཀྱིལ་ལོགས་སུ་གསལ་འདེབས་པ་སྟེ། དེའང། བུམ་པ་བྷྲཱུྂ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་རྫོགས་དབུས༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ སྣང་སྟོང་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུར་གསལ༔ གཟུངས་ཐག་འཛིན་ལ། རང་གི་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་ལས༔ འོད་ཟེར་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་སྤྲོས༔ སྙོམས་འཇུག་བྱང་སེམས་བདུད་རྩི་ཡིས༔ བུམ་པ་ཡོངས་སུ་གང་བར་གྱུར༔ ཅེས་མོས་ལ་བཟླས་པ་ཅི་འགྲུབ་བྱ། མཐར་བདག་མདུན་བུམ་གསུམ་ཆབ་གཅིག་ཏུ་དམིགས་ཏེ་མཆོད་བསྟོད་དང་གསོལ་འདེབས་བྱ། བུམ་པར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཆོད་ཡོན་ཕུལ་ལ། བུམ་པའི་ལྷ་ཚོགས་བདེ་བ་ཆེན་པོར་རྗེས་སུ་ཆགས་པས་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་ཏུ་ལྟེམ་གྱིས་ཞུ་བར་གྱུར༔ ཅེས་མོས་ལ་ཛབ྄་ཁང་བསྡུ། ལས་བུམ་ནང་དུ་པད་ཉིའི་སྟེང་༔ ཧྲཱིཿལས་དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན་རྒྱལ༔ དམར་ནག་ཐོད་དབྱུག་མེ་ཞགས་འཛིན༔ ཁྲོ་བོའི་ཆས་རྫོགས་མེ་དབུས་རོལ༔ ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ལས༔ བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བྱུང་བུམ་པ་གང་༔ དག་བྱེད་རྡོ་རྗེའི་བདུད་རྩིར་གྱུར༔ ཅེས་མོས་ལ། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་མཐར། ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོས་བགེགས་ཟློག་ཅིང་ལས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུུ་གསོལ། ཅེས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། དེ་ནས་ཆོས་སྲུང་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཏེར་སྲུང་ཀླུ་བཙན་གྱི་གཏོར་འབུལ་ཚོགས་བྱིན་རླབས་ནས་བསྒྲལ་བསྟབས་ཡན་གྲུབ་པ་དང་བདག་འཇུག་རྒྱས་པར་བླང་བའམ། རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་བ་ཙམ་གྱིས་བདག་ཉིད་འཇུག་པ་དང༌། སློབ་མ་འཇུག་པར་གནང་བར་ནོད་པ་རྣམས་བྱའོ། །གསུམ་པ་ལའང་གསུམ། འཇུག་པ་དང་དབང་བསྐུར་བ་དངོས། མཐར་རྒྱས་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་དབང་གཞུང་གི་དངོས་བསྟན་ལས་ཕྱི་ནང་གི་འཇུག་པ་སོ་སོར་གསལ་བར་མ་གསུངས་ཀྱང༌། འོག་ཏུ་དེ་ལྟར་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཕྱིར༔ དབང་གི་ཁྱད་ཆོས་སྙིང་པོར་བསྟན་པ་སྟེ༔ ཐུན་མོང་དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱི་ནང་འཇུག་པ་སོགས༔ རིགས་མཐུན་བླ་མའི་དབང་གཞུང་སྤྱི་ལྟར་སྦྱར༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཅུང་ཟད་ཁ་སྐོང་བའི་དབང་དུ་བྱས་ན་གཉིས། ཕྱི་འཇུག་དང་ནང་འཇུག་གོ །དང་པོ་ལ་སྡོམ་ནི། ཁྲུས་བྱས་བགེགས་ཕྲལ་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། །ལོ་རྒྱུས་མཚམས་སྦྱོར་མཎྜལ་ཕུལ། །ཆས་འཇུག་་གསོལ་གདབ་གནང་བ་སྦྱིན། །རྒྱུད་སྦྱོང་སྡོམ་བཟུང་ནང་སེམས་བསྐྱེད། །ཅེས་ཆོས་བཅུ་ལས། དང་པོ་ནི། སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱི་རོལ་དུ་ལས་ཆུས་ཁྲུས་བྱ། གཉིས་པ་ནི། ནང་དུ་འོང་བ་ན། བགེགས་གཏོར་བཤམས་ལ། རང་ཉིད་དབང་ཆེན་སྐུ་རུ་གསལ༔ ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿས་དགུག ཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བ་ལིངྟ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་བརླབ་དང་༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་ཏིང་འཛིན་དང་༔ མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་མཐུ་རྩལ་གྱིས༔ དངོས་གྲུབ་བར་ཆད་བྱེད་པའི་བགེགས༔ ལོག་པར་འདྲེན་པའི་བདུད་ཀྱི་ཚོགས༔ འདི་རུ་མ་འདུག་གཞན་དུ་དེངས༔ དྲག་སྔགས་དང་ཐུན་གྱིས་གཟིར། གསུམ་པ་གྲལ་དུ་འཁོད་ནས། ཧཱུྃ། བདག་ཉིད་དཔལ་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས༔ ཕྱག་མཚན་ལྔ་ཡི་ཚོགས་སྤྲོས་པས༔ སྲུང་བའི་འཁོར་ལོའི་གུར་ཆེན་པོ༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་འཕྲོ་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿབཛྲ་ཛྭ་ལ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ༔བརྗོད་ལ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་བརྟན་པར་བསྒོམ། བཞི་པ་ནི། མེ་ཏོག་བཀྱེ་བསྡུ་བྱས་ལ། ནམ་མཁའི་ཁམས་དང་མཉམ་པའི་མ་གྱུར་འགྲོ་བ་མཐའ་དང་མུ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་ཀུན་བཟང་པདྨ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་བླ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་ཡང་སྙིང་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ཟབ་མོ་གསན་ལ། ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ཉམས་སུ་བླང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་དང༌། ཆོས་གསན་པའི་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་རྣམས་ཀྱང་ཚུལ་བཞིན་དུ་མཛད་ནས་གསན་འཚལ། དེ་ལ་གསན་པར་བྱ་བའི་ཆོས་མདོ་རྒྱུད་གསར་རྙིང་གི་རིགས་སྲོལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མཆིས་པ་ལས། སྐབས་འདིར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་རིང་ལུགས་བབས་སོ་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་ནང་ཚན་ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོར་གཏོགས། དེ་ལའང་རྩ་བ་སྒྲུབ་པ་སྡེ་བརྒྱད། ཡན་ལག་ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས། སྙིང་པོ་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་གྱིས་མཚོན་རྣམ་གྲངས་དང་བྱེ་བྲག་མཐའ་ཡས་པར་མཆིས་པ་ལས། སྐབས་སུ་བབས་པ་འདི་ནི། རིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱབ་བདག །དཀྱིལ་འཁོར་མ་ལུས་པའི་བྱེད་པོ། རྒྱུད་ལུང་ཀུན་གྱྀ་འབྱུང་གནས། མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ལག་བཅངས་སུ་གཏོད་པའི་ཉེ་ལམ་ཟབ་མོ་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་ཡིན། དེ་ལའང་སྔགས་གསར་རྙིང་གི་རིང་ལུགས་རྣམས་སུ་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་ཇི་སྙེད་ཅིག་བྱོན་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཆེས་ཟབ་ཅིང་ཁྱད་པར་དུ་མས་འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀུན་དངོས་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་རང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་རང་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་དེ་དོན་མ་འཁྲུལ། སྒྲ་མ་ནོར། ཚིག་མ་བཅོས་པའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་རྨད་དུ་བྱུང་བ་སྟེ། དེའང་ཀ་དག་གི་རིག་པ་གཞི་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་ནས་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་ཏུ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་ཐོག་མའི་མགོན་པོ་འོད་མི་འགྱུར་བ་ཞེས་བྱ་བ་སངས་རྒྱས་ཀུན་ལས་སྔར་སངས་རྒྱས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས། རྟོག་འཁྲུལ་གྱི་ས་བོན་སད་པའི་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་བརྩེ་བའི་ཐུགས་རྗེ་སྐྱེས་ཏེ་སྤྱན་རས་གཟིགས་རིགས་ལྔ་གངས་ཆེན་མཚོའི་སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་མངོན་པར་བཀོད་དེ། དག་པ་དང་མ་དག་པའི་འཇིག་རྟེན་མཐའ་ཡས་པར་འགྲོ་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་བཀོད་པ་དེ་སྙེད་དུ་བསྟན་ནས་རྟག་ཅིང་ཁྱབ་པའི་ཕྲིན་ལས་འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་དེ་སྲིད་དུ་མཛད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་པདྨ་ཀུན་ཏུ་འཆང་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གསང་བ་ཟབ་མོ་གཅིག་ཏུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ལ། སྲིད་ཞིའི་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཕྱོགས་བཅུའི་འདུལ་བར་བཀའ་བའི་ཞིང་དང་འགྲོ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་ལྷག་པར་འཇུག་པ་ཕྲིན་ལས་དང་ཐུགས་རྗེའི་ཁྱད་པར་དུ་གྲུབ་པས་ན། བསྟན་པ་འདིའི་སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་གྱིས་ཀྱང་སྐུ་དངོས་ཀྱི་གདུལ་ཞིང་དུ་མ་གྱུར་པ་གདོང་དམར་པྲེ་ཏ་མུན་པའི་གླིང་འདི་ཉིད་དུ། ཆོས་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་པོ་འཇམ་མགོན་ཁྲི་ལྡེའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཤིང་རྟས་དྲངས་ཏེ། གསུང་རྡོ་རྗེའི་སྤྲུལ་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་ཉིན་བྱེད་རྩོལ་མེད་དུ་འཆར་ཞིང༌། ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་པར་ཤར་བའི་འབངས་རིགས་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་འཁོར་ཚོགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གསང་ཆེན་ངེས་པའི་ཐེག་པ་ལས་བརྩམས་ཏེ་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་རྔ་ཟབ་མོས་སྲིད་པ་གཏིང་ནས་སྤྲུགས། ངན་འགྲོའི་སྒོ་ཆེན་བཅད། གདོད་མའི་གསང་ལམ་ཆེན་པོ་དབྱེ། སྐུ་གཅིག་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ལ་ཁྱབ་པ་དང༌། སྐད་ཅིག་བསྐལ་པར་བསྒྱུར་བ་སོགས་གང་འདུལ་དེར་སྣང་གི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོས་གངས་ཅན་མཐའ་དབུས་ཐམས་ཅད་པདྨོ་རྣམ་པར་སྣང་བའི་ཞིང་གི་རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ཕྱིས་འབྱུང་གི་སྐྱེ་དགུ་ཉམ་ཐག་པ་རྣམས་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བས་གྲོལ་བ་བཞི་ལྡན་གྱི་གཏེར་ཁ་བསམ་ལས་འདས་པ་བྲག་རི་ལྷུན་ཆགས། གཡུ་མཚོ་གཏན་འཁྱིལ་ལ་སོགས་པར་སྦས་ཏེ་གསང་བ་ཟབ་མོའི་རྒྱ་བདུན་གྱིས་བཏབ། གནས་དུས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལ་བབས་པའི་ཚེ་དེ་དག་གིས་གཞན་དོན་མཛད་པ་ལ་དབང་བའི་ལས་ཅན་གྱི་སྐྱེས་བུ་འབྱུང་བར་ལུང་བསྟན། གཏེར་འབྱིན་གྲུབ་པའི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་རྣམས་ཀྱང་རིམ་པར་བྱོན་ནས་འཇིག་རྟེན་གྱི་རྒུད་པ་སེལ་ཞིང་གདུལ་བྱའི་ཁ་ལོ་ཐར་པ་མཆོག་ཏུ་བསྒྱུར་བའི་ཕྲིན་ལས་ཇི་སྲིད་བསྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེན་ལྔ་པའི་བསྟན་པ་མ་ཤར་གྱི་བར་དུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་ཅིང༌། མདོར་ན་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་ཕན་བདེའི་རྒྱུ་འབྲས་ཅུང་ཟད་ཅིག་གང་ཡོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་འདི་ཉིད་ཁོ་ནའི་ཐུགས་རྗེའི་ཆ་ཤས་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པས་ཕྱོགས་དང་རིས་སུ་མ་ཆད་ཅིང༌། ཚད་དང་མུ་མེད་པ་ལས། འཆད་བྱའི་གསང་བ་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་འདིའི་དབང་དུ་བྱས་ན། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཉིད་ལྷོ་ནུབ་སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་དུ་གཤེགས་པའི་ཚེ་མང་ཡུལ་གུང་ཐང་གི་ལ་ཐོག་ཏུ་ཞབས་སྐྱེལ་བ་ལྷ་སྲས་མུ་ཁྲི་བཙད་པོས་གདུང་ཤུགས་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར། དངོས་སུ་ལྷ་སྲས་རྗེ་འབངས་དང༌། བརྒྱུད་ནས་མ་འོངས་པའི་གདུལ་བྱ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་དགོངས་ཏེ་གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུའི་མན་ངག་བཅུ་གསུམ་ཞལ་ཆེམས་དང་བཅས་པ། སྡུག་བསྔལ་སེལ་བྱེད་ཉོན་མོངས་རང་གྲོལ་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་གི་གདམས་པ་ཆ་ལག་དང་བཅས་རྫོགས་པར་སྩལ་བ། གསང་བའི་བདག་མོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་སོགས་རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་ཤིང༌། ཕྱི་རབས་ཀྱི་དོན་དུ་གདམས་ངག་སྐོར་ཚོ་མང་དུ་ཕྱེས་ཏེ་ཟབ་མོའི་གཏེར་དུ་སྦས་པ་ལས། གསོལ་འདེབས་རྩ་བ་ལྷ་སྲས་རྣམ་འཕྲུལ་མང་ལམ་རི་ཁྲོད་པ་བཟང་པོ་གྲགས་པས་རུ་ལག་གྲམ་པ་རྒྱང་གི་ལྷ་ཁང་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན་ལ་བཀའ་བབས། སྒྲུབ་ཐབས་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་སྐོར་རྣམས་མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆེད་གཉིས་ཀྱིས་བསམ་ཡས་དབུ་རྩེའི་སྟེང་ཁང་ནས་ཕྱུང་ཏེ་ཆོས་རྒྱལ་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་ལ་བཀའ་བབས། ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྐོར་འདི་ཉིད་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་མདོ་ཁམས་རྩི་སྐེ་ནོར་བུ་སྤུན་གསུམ་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ལ་བཀའ་བབས། གཞན་ཡང་གན་ངག་བཅུ་གསུམ་གྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་གདམས་སྐོར་རིག་འཛིན་ཡོངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་ནོར་བུའི་དགོངས་པའི་གཏེར་ཁ་ལས་བརྡོལ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་གདམས་སྲོལ་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་པ་ལས། ས་གཏེར་རིམ་པ་གསུམ་པ་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་གཏེར་འབྱུང་མདོ་ཙམ་བརྗོད་ན། ལོ་རྒྱུས་ཤེལ་གྱི་ཕྲེང་བ་ལས། མ་འོངས་སུམ་ཅུ་ཁ་རལ་སྙིགས་དུས་ཀྱི༔ བོད་ཁམས་མགོན་མེད་འགྲོ་རྣམས་བསྐྱབ་པའི་ཕྱིར༔ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ནི༔ ཟབ་མོའི་གདམས་པ་མན་ངག་སྙིང་པོའི་ཕུལ༔ ཉོན་མོངས་རང་གྲོལ་པདྨའི་སྙིང་ཏིག་བཅས༔ མཐོང་ཐོས་དོན་ལྡན་དགོངས་ཉམས་མཐར་ཐུག་ཆོས༔ ང་དང་མ་མཇལ་ཕྱི་རབས་གདུལ་བྱ་ལ༔ དངོས་དང་ཁྱད་མེད་བྱིན་རླབས་སྐུ་ཚབ་མཆོག༔ རིན་ཆེན་སྣ་ལྔའི་ཕྱེ་མ་ལས་བྱས་ཏེ༔ གཞན་དོན་ཐུགས་རྗེའི་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཡིས་བཞེངས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མངོན་སུམ་བསྟིམས་པས་ན༔ བདག་དང་མཇལ་བར་ཁྱད་མེད་ཐེ་ཚོམ་བྲལ༔ དེ་ཕྱིར་ཆོས་དང་རྟེན་མཆོག་ཁྱད་པར་ཅན༔ སྦས་པའི་ཚུལ་ཡང་གཞན་ལས་འཕགས་པ་སྟེ༔ རྒྱ་ཆེའི་གཞུང་རྣམས་ཟབ་པའི་སྙིང་པོར་དྲིལ༔ སྙིང་པོའི་ཡང་ཞུན་བརྗོད་པ་ཀུན་གྱི་རྒྱུ༔ གདམས་པའི་མཐར་ཐུག་བརྡ་ཡིག་བདུན་དུ་བསྡུས༔ རྩ་སྒོ་འབྱེད་པའི་རྫས་ནི་བདུད་རྩི་ལྔ༔ ཡི་གེའི་རྐྱེན་བྱེད་མཁའ་འགྲོའི་བརྡ་རིས་བདུན༔ དགོངས་པས་བྱིན་བརླབས་ཤོག་དྲིལ་རིན་པོ་ཆེ༔ འབྱུང་བ་བཞི་དང་དུག་མཚོན་གྱིས་མི་ཚུགས༔ དྲི་ཚོར་ཙམ་གྱིས་ནད་ཞི་གདོན་འཕྲོག་ཅིང་༔ སྣང་བ་དབང་སྡུད་ཐུགས་རྗེ་ཆགས་པའི་རྫས༔ དོན་ཀུན་གྲུབ་སྟེར་བྱིན་རླབས་གི་ཝཾ་བཟང་༔ བམ་བོར་བྱས་ཏེ་དེ་ཡི་བཙས་སུ་གཏམས༔ བསྐལ་པ་ཞིག་ཀྱང་མི་འགྱུར་རྐྱེན་གྱི་གཏེར༔ སྦས་པའི་གནས་ནི་མདོ་ཁམས་ཟལ་མོ་སྒང་༔ རྩི་སྐེའི་ཆུ་བོ་འདུས་པའི་རོང་གི་བྲག༔ རིན་ཆེན་འབར་བའི་ལོགས་སུ་རྒྱས་ཐོབ་ལ༔ ཀླུ་བཙན་འབར་བ་སྤུན་བདུན་སྲུང་མར་བསྐོས༔ ནམ་ཞིག་བོད་ཁམས་མཐའ་དབུས་ཀུན་ཏུ་འཁྲུགས༔ ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ཆོས་དང་རྟེན་གྱི་དཀར་ཆག །གཏེར་དུ་སྦེད་པའི་དགོས་པ། གང་དུ་སྦ་བའི་གནས། ནམ་ཞིག་འདོན་པའི་དུས་སོགས་གསལ་བར་བསྟན་ཅིང༌། དེ་ཉིད་འབྱིན་པ་པོའི་གང་ཟག་ཀྱང༌། དེ་ཉིད་ལས། དེ་ཚེ་གཏེར་འདི་འབྱིན་པའི་ལས་ཅན་ནི༔ ཡབ་ཅིག་ཁྲི་སྲོང་སྤྲུལ་པ་དབང་གི་མིང་༔ བསྟན་གཉིས་ཟུང་འཇུག་ཤེས་རབ་རྩལ་འཆང་བར༔ པདྨ་བདག་གིས་ཡང་ཡང་བྱིན་བརླབས་པས༔ གནས་དང་ཟབ་མོའི་གདམས་པའི་མཚོན་ཚུལ་ཀུན༔ མེ་ལོང་བྱད་བཞིན་དྲན་པའི་ཟུངས་སུ་སྨིན༔ དངོས་སུ་སྤྱོད་དམ་བསྐུལ་བས་རྐྱེན་བྱས་ཏེ༔ ད་ལྟའི་སྨོན་ལམ་མཐུ་ལས་དམ་འཛིན་ནི༔ འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་སྔགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་པ༔ བྱིས་པའི་ངང་ཚུལ་ལས་ཅན་ཞིག་འབྱུང་སྟེ༔ དེ་ཡིས་གནས་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་ཉུལ་བ་དང་༔ མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་དང་དགྱེས་རྒུར་སྤྱོད་པ་དང་༔ ལས་ཅན་རྣམས་ལ་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད་པ་དང་༔ བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་ས་བོན་གདབ་པའི་ཕྱིར༔ འགྲོ་དོན་སྤྱོད་པའི་ལམ་ནས་རྙེད་པར་འགྱུར༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་ཟུང་གི་དངོས་གྲུབ་གྱི་བགོ་སྐལ་དུ་བབས་ཤིང༌། དེའང་གཙོ་བོར་པཎ་ཆེན་དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་དང་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་གདུལ་བྱའི་དོན་དུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་བཞེངས་པ། མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ་གྱི་ལས་འཕྲོ་གཏེར་གྱི་མཛོད་ཆེན་པོའི་ཆ་ཤས་ལས་འཕྲོས་པ་སྟེ། རྗེ་བཙུན་བླ་མ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཐུན་མོང་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ནི་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སུ་ཉི་ཟླ་ལྟར་གྲགས་པས་སྨོས་མ་དགོས་ལ། ཐུན་མོང་མིན་པའི་ཚུལ་རྣམས་ནི་འཕགས་པ་ལས་གཞན་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་ནའང་རྗེས་དཔག་རིགས་པས་ཕྱོགས་ཙམ་མཚོན་ན༔ མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ལུང་བྱང་ལས། བདག་དང་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་སྨོན་ལམ་ལས༔ ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་འབྲུག་གམ་བྱི་ཕག་ལོ༔ སྡེ་སྣོད་རྒྱུད་སྡེའི་གསང་བ་ཀུན་བསྡུས་ནས༔ རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་བརྒྱུད་པ་རྒྱས་པར་བྱེད༔ མཐར་ནི་དཔལ་ཆེན་ཐུགས་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ ཅེས་ས་ཕྱོགས་དགུང་སྙིང་མཛད་པ་བཅས་གསལ་བར་བསྟན་ལ་སྤྲུལ་གཞིའི་ཁྱད་པར་ཡང་སྤྱིར་རྗེ་འབངས་རྣམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབྱིངས་གཅིག་པར་མ་ཟད། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྲུལ་གཞིར་དམིགས་སུ་གསུངས་པས་ཤིན་ཏུ་ངེས་པ་ཡིན་པ་དང༌། གཏེར་ཆེན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེའི་ལུང་བསྟན་སོགས་ལས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་གསལ་ཞིང༌། ཁྱད་པར་གཏེར་གསར་ལུང་བྱང་སྙིང་གི་མེ་ལོང་ལས། དེ་ནས་ཡང་དག་བཤད་བྱ་བ༔ བྱང་རྒྱུད་ཕྱོགས་ཀྱི་དམག་དཔུང་ཞིག༔ བོད་ཡུལ་དབུས་འདིར་སླེབ་པ་ན༔ བོད་ཁམས་བསྟན་པ་ཉམས་ལ་ཐུག༔ དེ་ཚེ་པདྨའི་ཐུགས་བསྐྱེད་མཐུས༔ ཟ་ཧོར་རྒྱལ་པོའི་གདུང་མཐའ་རུ༔ ཡབ་ཅིག་ཁྲི་སྲོང་སྤྲུལ་པ་འབྱུང་༔ པཎ་གྲུབ་ཁ་ཡར་འགའ་ཚོགས་ཏེ༔ ད་ལྟའི་བསྒྱུར་བཤད་ཆོས་རྣམས་ཀུན༔ དེ་དུས་ཅུང་ཟད་འཆད་ཉན་བྱེད༔ དེ་ནས་ཕལ་ཆེར་ནུབ་ཉེའི་དུས༔ བི་མ་མི་ཏྲས་བྱིན་བརླབས་པ༔ ཁྲི་སྲོང་སྤྲུལ་པ་དགེ་སྦྱོང་ཚུལ༔ ལྕགས་ཁམས་འབྲུག་གི་ལོ་པ་ནི༔ སྐྱེས་བུ་བླཽ་རྩལ་ལྡན་པ་འབྱུང་༔ སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་གསལ་བར་བྱེད༔ བོད་ཁམས་བདེ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་སྤེལ༔ ཁྱད་པར་བདག་གི་དངོས་ཉམས་དང་༔ རྨི་ལམ་ཚུལ་དུ་བྱིན་བརླབས་པས༔ འཇམ་དཔལ་སྤྲུལ་པའི་རྒྱལ་པོ་ཉིད༔ གྲུབ་པ་མཆོག་གི་ཚུལ་བཟུང་ནས༔ མཐར་ཐུག་ནོར་བུ་ལྔ་ལ་སོགས༔ ཟབ་མོའི་གཏེར་སྒོ་འགའ་ཞིག་འབྱེད༔ ཡང་ན་བཀའ་རྙིང་བསྟན་པ་སྐྱོང་༔ འབྲེལ་ཚད་སྨིན་གྲོལ་ལམ་ལ་བཀོད༔ མདོ་སྔགས་སྤྱི་དང་སྙིང་པོའི་སྲོལ༔ གྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་རིང་ལུགས་རྣམས༔ བཀའ་བསྡུ་འཆད་ཉན་སྒོམ་སྒྲུབ་ཀྱིས༔ དབུས་གཙང་མདོ་སྨད་ཀུན་ཏུ་དར༔ ཞེས་སོགས་གཏེར་གསར་ལུང་བྱང་ཐམས་ཅད་ལས་ཨོ་རྒྱན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱྀ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གིས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བསྔགས་པས་མཚོན་སོ་སྐྱེའི་བློ་ཡིས་ཚད་བཟུང་དུ་མི་ནུས་ཀྱང༌། ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་བབ་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཟུར་ཙམ་སྨོས་ན། རྗེ་ཉིད་དགུང་གྲངས་བཅོ་ལྔར་ཕེབས་པའི་ཚེ། དབྱིངས་ཕྱུག་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོས་ཟབ་གསང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩ་སྒོ་འབྱེད་པའི་མཐུ་ལས་གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ཕྱི་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ། ནང་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སོགས་སྐོར་ཚོ་ཤིན་ཏུ་མང་བ་ཀློང་གསལ་བརྡའི་རི་མོར་རྩོལ་མེད་དུ་ཤར་ཡང་ཅུང་ཟད་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པ་ཙམ་ལས་སྤེལ་བར་སྐབས་སུ་མ་བབས་པས་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་དོན་དུ་སླར་གཏེར་དུ་བསྡམས། དགུང་ལོ་སོ་གཅིག་པར་གཡོ་རུ་ཁྲ་འབྲུག་ནས་ལུང་བསྟན་གྱི་ངེས་པ་གཟིགས་པ་བཞིན། དཔལ་ཆེན་ཆུ་བོ་རིའི་གུ་རུའི་སྒྲུབ་ཕུག་ནམ་མཁའ་ལྡིང་དུ་བོད་ཁམས་བདེ་ཐབས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མཛད་པས་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཙོ་འཁོར་གྲངས་མེད་པས་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཁེངས་ཏེ་སྤྲུལ་པ་མཐའ་ཡས་པས་བོད་ཁམས་དབུགས་འབྱིན་སྩལ་བ་དང༌། ལོ་སྐོར་གཅིག་གི་བར་དུུ་བོད་ཡུལ་དབུས་སུ་མཐའ་དམག་གི་འཇིགས་པ་མི་འབྱུང་བའི་མཚན་མ་ཁྱད་པར་ཅན་བརྙེས། དེའི་ཕྱི་ལོར་རྒྱང་ཡོན་པོ་ལུང་གི་གུ་རུའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཏུ་ཚོགས་མཆོད་མཛད་པའི་ཚེ་དེའི་སྒོ་གོང་དུ་གུ་རུའི་སྐུ་ཚབ་དང་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་མའི་ཆོས་སྐོར་བཞུགས་པ་གསལ་བར་གཟིགས་ཤིང་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སོགས་ཇི་ལྟ་བར་ཐུགས་ལ་ཤར། སླར་དགུང་ལོ་སོ་དགུ་པ་ས་ཕོ་རྟ་ལོ་དབོ་ཟླའི་ཚེས་བཅུའི་ཐོ་རངས་སུ་ནམ་མཁའ་ནས་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་ཛབ྄་དབྱངས་ཞིག་གྲགས་པའི་རྗེས་ཐོབ་ཏུ། སྤྱན་ནས་འོད་ཟེར་གྱི་སྦུ་གུ་ཕྲ་ལ་གཡེལ་བ་ཞིག་ལྷོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྱོགས་གཡས་གཡོན་ནས་ཆུ་བོ་འབབ་པའི་བྲག་རི་ཞིག་གི་འདབས་སུ་ཟུག །དེར་གུ་རུའི་སྐུ་ཚབ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པ་ཁྲུ་གང་བ་དང༌། ཆོས་སྐོར་རྣམས་ཤོག་སེར་གླེགས་བམ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པ་མངོན་སུམ་ལྟ་བུར་གཟིགས་པ་ལ། ཐུགས་རྟོག་ཞིབ་ཏུ་བཅུག་པས་སྐུ་དང་ཤོག་སེར་ད་ལྟའི་ཚད་ཇི་ལྟ་བ་ལ། དེ་ན་གང་བཞུགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཚིག་དོན་ལམ་ལམ་ཐུགས་ལ་གསལ་བ་ཞིག་བྱུང་ཡང༌། གནས་དུས་སོགས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་དང་དགོས་པའི་དབང་གཞན་གཟིགས་ནས་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་འདོན་པར་སྐབས་སུ་མ་བབས་པས། གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་ཏེ་འདོན་པར་བསྐུལ་བས། གཏེར་ཆེན་ཉིད་ལའང་ལུང་བསྟན་དང་གསལ་སྣང་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། ས་རྟ་སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་ལ་རྩི་སྐེའི་ཆུ་བོ་འདུས་པའི་ནོར་བུ་སྤུན་གསུམ་གྱི་བྲག་ནས་སྐུ་ཚབ་དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབར་དང༌། ཆོས་སྐོར་ཤོག་སེར། དོན་ཀུན་འགྲུབ་པའི་གི་ཝཾ་གི་བམ་པོ་བཅས་ཚེགས་མེད་པར་དངོས་གྲུབ་ཏུ་བཞེས། ཤོག་སེར་ལ་བརྡ་ཡིག་དངོས་སུ་མི་གསལ་ཡང་ཡབ་སྲས་ཞལ་རྒྱས་པའི་ཐོག་གཏེར་སྒྲུབ་ཞག་བདུན་མཛད་ཅིང་བདུད་རྩི་ལྔའི་ཆུ་ལ་སྦངས་པས་ཞག་པོ་ལྔ་ནས་བརྡ་ཡིག་གི་གྲོང་ཁྱེར་བདུན་བཀྲ་ལམ་གྱིས་ཤར་བའི་ངོ་མཚར་ཆེན་པོ་དང་བཅས། མགོ་ཟླའི་ཚེས་བཅུར་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པས། གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་རྗེ་བླ་མ་ལའང་གསལ་སྣང་ངེས་པ་ཅན་ཤར་བས་གཅིག་ལ་གཅིག་ཐུགས་ཡིད་ཆེས་ནས་འཁྲུལ་པ་དང་བྲལ་བར་གཏན་ལ་ཕེབས། དེའི་ཕྱི་ལོར་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་གཙོ་འཁོར་གྱིས་ཐུགས་སྒྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སྒྲུབ་མཛད་པའི་ཚེ་ནའང༌། གཞལ་མེད་ཁང་རྒྱ་ཁྱོན་བཀོད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་དབུས་སུ། ཐུགས་སྒྲུབ་གཉིས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་སྟེང་འོག་ལྟ་བུར་མངོན་སུམ་བཞིན་བཞུགས་པའི་གཙོ་བོའི་ཞལ་ནས་གདམས་ངག་དང་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་གསུངས་ཤིང༌། ཁྱད་པར་གསོལ་འདེབས་ཚུལ་བཞིའི་སྒོ་ནས་འཆད་པའི་མན་ངག་སྩལ་བ་དང༌། གཏེར་སྲུང་སོ་སོས་ཀྱང་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གསལ་སྣང་ཁྱད་པར་ཅན་གཟིགས། དེ་ལྟར་ན་ཚད་མ་གསུམ་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་རྩོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་རིག་འཛིན་གྲུབ་པ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བས་སྐལ་ལྡན་གདུལ་བྱའི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་སྣང་བར་མཛད་པས་ཡིད་ཆེས་ལ་ཁུངས་བཙུན་པ། འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་ལ་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཟབ་ཆོས་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་སྟེ། དེའང་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལས། ཨེ་མ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ནི༔ ཐུགས་རྗེའི་རང་བཞིན་མཁྱེན་བརྩེའི་སྒོ༔ བྱིན་རླབས་འགྲོ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར༔ ཕྲིན་ལས་གནང་ངོ་ཅོག་གི་གཞི༔ སྨིན་བྱེད་དབང་འདི་ཆེད་དུ་བསྔགས༔ སྤྱིར་ཡང་འགྲོ་དྲུག་ཡིད་ཅན་ལ༔ པདྨ་བདག་ཉིད་གང་འདུལ་ཀྱི༔ རྣམ་པ་ཅིར་ཡང་བསྟན་ནས་སུ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས༔ འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་ས་རུ་བསྒྲལ༔ བྱེ་བྲག་ཤིན་ཏུ་གདུལ་དཀའ་བ༔ བོད་ཡུལ་རྗེས་འབྲངས་འཁོར་བཅས་ཀུན༔ བདག་གིས་བསྐྱངས་པའི་བུ་གཅིག་སྟེ༔ ང་ལ་མོས་པའི་སྐལ་ལྡན་རྣམས༔ བླ་མའི་གོ་འཕང་མཆོག་ཐོབ་ཕྱིར༔ སྒྲུབ་ཐབས་རྣམ་གྲངས་ཅིར་བསྟན་ཀྱང་༔ སྙིང་པོ་ཐུགས་སྒྲུབ་འདི་ཁོ་ན༔ དེ་ཕྱིར་ཕྱི་རབས་རྗེས་འཇུག་རྣམས༔ ཉམས་ལེན་སྙིང་པོ་འདི་ལ་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་སེལ་ཞིང་༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱྀས་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་འདི་ཉིད་དུ་འཇུག་པའི་གཞི་འམ་རྩ་བ། །རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་མཆོག་འདི་ལའང༌། རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་སྐོར་གཉིས་ལས། སྐབས་འདིར་རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་སྒྲུབ་པར་བགྱི་བ་ཡིན། དེའང་རྒྱས་པ་དབང་ཆེན་ཡོངས་རྫོགས་སུ་བསྐུར་བ། འབྲིང་པོ་མཆོག་གི་དབང་བཞི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གཏོར་དབང་བཅས་སྦྱིན་པ། བསྡུས་པ་མཆོག་དབང་ལྔ་མཐའ་རྟེན་དང་བཅས་པ། ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་བླ་མའི་གཏོར་ཆེན་གྱིས་བྱིན་རླབས་བྱ་བ་རྣམས་སུ་ཡོད་པ་ལས། ད་ལམ་རྒྱས་པ་དབང་ཆེན་ཡོངས་རྫོགས་མཐའ་རྟེན་བཅས་བགྱིད་པ་ལའང༌། དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་ཆོས་དང༌། ཞུགས་ནས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་ལས། ཐོག་མར་བདག་ཉིད་སློབ་དཔོན་གྱིས་བགྱི་བར་འོས་པ་གཞུང་ལས་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རིམ་པ་རྣམས་ཚང་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་སྔོན་དུ་སོང་གྲུབ་པ་ཡིན་པས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྐལ་དུ་གྱུར་པ་བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་འབུལ་བར་ཞུ། །ཞེས་མཚམས་སྦྱར་ལ་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །ལྔ་པ་ནི། མ་རིག་པའི་སྒྲིབ་གཡོགས་ཀྱིས་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཐོང་བ་བསྒྲིབས་པར་མཚོན་པའི་ཕྱིར་མིག་དར་འཆིང་བར་ཞུ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་མིག་དར་བཅིང༌། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་དང་མཇལ་བའི་ཕྱག་རྟེན་དུ་དཔའ་བོ་འབྲུ་ལྔ་ལས་སྐྱེས་པའི་མེ་ཏོག་ཕྱག་ཏུ་ཐོགས་པར་མོས་ཤིག །ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་དཔའ་བོ་འབྲུ་ལྔའི་དངོས༔ བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ་མེ་ཏོག་ཕྲེང་༔ རིགས་ཀྱི་ལྷ་དང་མཇལ་བའི་ཕྱིར༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ཀྱི་སྙིམ་པར་ཟུངས༔ ཨཱ་ཁཾ་བཱི་ར་ཧཱུྃ་པུཥྤེ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཞེས་སྦྱིན། དྲུག་པ་ནི། སྙིམ་པ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་ཐལ་མོ་སྦྱོར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། འདྲེན་པ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གཙོ༔ སྐྱོབ་པ་བླ་མེད་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག༔ བདེ་གཤེགས་བླ་མ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་བདག་ཉིད་དང་༔ དབྱེར་མེད་བདག་གིས་ཁྱོད་འཚལ་བས༔ དབང་བསྐུར་མ་ལུས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། བདུན་པ་ནི། དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཐུགས་རྗེ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་ཕྱེད་དེ་གནང་བ་སྩལ་ཞིང་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་པ་ནི་འདི་ལ་གསན་འཚལ། སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོའི་ང་རྒྱལ་གྱིས་རྡོ་རྗེ་གདེངས་ཤིང༌། བུ་ཁྱོད་བསྐལ་བ་ཤིན་ཏུ་བཟང་༔ བདེ་གཤེགས་ཀུན་གཙོ་བླ་མ་ཡི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་འཇུག་པ་དང་༔ དབང་དང་ལྡན་པར་བྱེད་པ་ནི༔ བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་བསགས་ལས་བྱུང་༔ ཁྱད་པར་ལྷ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས༔ གཞན་ཏུ་བལྟ་བར་མི་བགྱིད་ཅིང་༔ བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི༔ ཡེ་ཤེས་ཚུལ་བཞིན་མཆོད་པ་ནི༔ བདེ་གཤེགས་ཀུན་གྱིས་ཡོངས་སུ་བསྔགས༔ དེ་ཕྱིར་བདག་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ༔ མཐོང་ནས་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་པ་ན༔ བུ་ཁྱོད་བསམ་པ་དེ་ཡིས་འགྲུབ༔ དགའ་དང་སྤྲོ་བ་སྐྱེད་པར་གྱིས༔ ཞེས་བསྒོ། བརྒྱད་པ་ནི། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་ཐེག་པ་མཐའ་དག་གི་ལམ་གྱྀ་གཞི་རྟེན་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་སྡོམ་པ་བཟུང་བ་ལ་འདུན་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་དམ་ཅན་སྲུང་མའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་འཁོར་ལོར་བཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་རྫོགས་ཤིང༌། དེའང་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་གསང་བ་གསུམ་དང་ཐ་མི་དད་པར་ཤེས་པ་ལ་སྐྱབས་ཀྱྀ་མཆོག་ཏུ་བཟུང་ནས། བདག་གཞན་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ་སྙམ་པའི་བློས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ན་མོ༔ བླ་མ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྐུ༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ལ༔ བདག་དང་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རྨངས་རྡོ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལ་འདུན་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད་ཅིག །མཁའ་ཁྱབ་ཀྱྀ་ཕ་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ཏུ། རིགས་ཀུན་འདུས་པ་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་ཤིང་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ལ་སློབ་ནས་གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིས་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པའི་འགྲོ་དོན་ལ་བརྩོན་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་བློས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། སེམས་བསྐྱེད་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་དུ༔ བླ་མ་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་ནས་ནི༔ གང་ལ་གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ འགྲོ་བ་བསྒྲལ་བར་དམ་བཅའ་འོ༔ ལན་གསུམ། སྐྱབས་ཡུལ་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྤྱན་སྔར། རྒྱུད་ཡོང་སུ་དག་ཅིང་ཚོགས་གཉིས་བདེ་བླག་ཏུ་རྫོགས་པར་བྱེད་པ་ཡན་ལག་བཅུ་པ་ཚིག་གི་རྗེས་སུ་དོན་དྲན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས༔ ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་ཕྱག་འཚལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ གསང་སྔགས་བསྒྲུབས་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ སྨིན་གྲོལ་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ སྙིང་པོ་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བསྔོ༔ ཡང་དག་རྡོ་རྗེའི་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ ལན་གསུམ། དགུ་པ་ནི། སྤྲོ་ན་སྡོམ་པ་གསུམ་སོ་སོར་བཟུང་བ་གཞན་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྱ། བསྡུ་ན། སངས་རྒྱས་པའི་ཐེག་པར་འཇུག་པ་ལ་རྒྱུད་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པར་བྱ་དགོས་པས། དེའི་སླད་དུ་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྤྱན་སྔར། སོ་སོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་རིག་འཛིན་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་མཐའ་དག་ངོ་བོ་གནས་འགྱུར་བའི་ཚུལ་གྱིས་རིམ་པར་བླང༌། ཡོན་ཏན་ཡར་ལྡན་གྱི་ཚུལ་གྱིས་གཅིག་ཆར་བསྲུང༌། དུས་སྐབས་དགོས་པ་ཐ་དད་དང་བསྟུན་ཏེ་སྤྱད་ཅིང་བསླབ་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོ་རྒྱན་གདུང་འཛིན་རྒྱལ་བའི་སྲས༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་གིས་དེང་བཟུང་བྱང་ཆུབ་བར༔ སོ་སོར་ཐར་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ རིག་འཛིན་ནང་གི་དམ་ཚིག་རྣམས༔ ཡང་དག་ཉིད་དུ་བཟུང་བྱས་ཏེ༔ སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་བཏང་ན༔ བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། བཅུ་པ་ནི། ཁྱེད་རང་སོ་སོའི་སྙིང་གར་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཟླ་བ་སྟོང་པ་ཉིད་རྡོ་རྗེས་མཚན་པར་གསལ་བཏབ་ནས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་སརྦ་ཡོ་ག་ཙིཏྟ་ཨུཏྤཱ་ད་ཡཱ་མི༔ ཞེས་བརྗོད་དུ་གཞུག་ཅིང༌། རྡོ་རྗེ་སྙིང་གར་བཞག་པས་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པ་དེ་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ༔ དེ་རིང་སྟོང་པ་ཉིད་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེ༔ དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་སྙིང་གི་དབུས་སུ་བསྐྱེད༔ ཇི་ལྟར་དགའ་བའི་སྤྱོད་ལས་མི་འདའ་བས༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་བླ་མེད་གྲུབ་གྱུར་ཅིག༔ བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ས་མ་ཡ་སིདྡྷི་ཧོ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་རྡོ་རྗེ་སྙིང་གར་བཞག་གོ །གཉིས་པ་ལ། །ཡོལ་བའི་ནང་གཞུག་ཕྱག་བཞི་བྱེད། །དམ་ལ་བཞག་ཅིང་ཡེ་ཤེས་དབབ། །མེ་ཏོག་དོར་ཞིང་སྤྱི་བོར་འཆིང༌། །གདོང་གཡོགས་དཀྲོལ་ཞིང་དཀྱིལ་འཁོར་བསྟན། ཅེས་བདུན་ལས། དང་པོ་ནི། དེ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་སྣ་དྲངས་ཏེ། རྣམ་པར་ཐར་པ་མཚོན་པའི་སྒོ་བཞི་ནས་ཚད་མེད་པ་བཞིའི་བློའི་འཇུག་པས་ནང་དུ་ཞུགས་པར་མོས་ཤིག ཧོ༔ མི་གནས་ཡེ་ཤེས་རང་བྱུང་བ༔ རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་བཞི་ནས༔ ཚད་མེད་བཞི་ཡི་འཇུག་པ་ཡིས༔ རྡོ་རྗེའི་སློབ་མ་གཞུག་པར་བགྱི༔ ས་མ་ཡ་པྲ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་བརྗོད་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཁང་པའི་སྒོ་ཕྱེ་ནས་ནང་དུ་ཁྲིད། གཉིས་པ་ནི། དེ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་གུས་པ་ཆེན་པོས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྐོར་ཞིང་སྒོ་བཞི་ནས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་བྱེད་པའི་མོས་པ་དང་བཅས་ཏེ་ཐལ་མོ་གནས་གསུམ་དུ་སྦྱོར་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོ༔ རང་རིག་མཐའ་དབུས་མེད་པའི་དཀྱིལ༔ ཡེ་ཤེས་བཞི་འཕྲོ་འཁོར་ལོའི་ཚུལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བར༔ སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨོཾ་ན་མ་སྟེ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ན་མཱ་མི་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ན་མོ་ན་མ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་དུ་གཞུག །གསུམ་པ་ནི། སླར་ཡང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཤར་སྒོར་འཁོད་པ་ལ། ནང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་སྔོན་འགྲོ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་པའི་ཕན་ཡོན་དང༌། ཚུལ་ལས་འདས་པའི་ཉེས་་དམིགས་བསྒྲག་པ། རྡོ་རྗེའི་ཆུ་ནན་གྱིས་ཁེ་ཉན་གནད་ལ་བཀར་བ། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་བཀའ་གཉན་པར་བསྟན་པ་སྟེ་དམ་བཞག་བཞི་པོ་རིམ་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་པས་སྙན་གཏོད་འཚལ། སློབ་དཔོན་གྱིས་རྡོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ དེང་ཁྱོད་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེར༔ གཞུག་ཅིང་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པ་ལས༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཐོབ་འགྱུར་ཏེ༔ གཞན་དུ་སྨྲས་ན་ཉམས་པར་འགྱུར༔ སྙིང་གར་བཞག་ལ། ཨཱཿ ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ༔ ཁྱོད་ཀྱི་སྙིང་ལ་དེ་རིང་ཞུགས༔ ཚུལ་མིན་གསང་བ་བསྒྲགས་པ་ན༔ དེ་མ་ཐག་ཏུ་དྲལ་ཏེ་གཤེགས༔ བདུད་རྩིའི་ཆུ་ནན་བྱིན་ལ། ཧཱུྃ༔ སྔགས་ཀྱི་རྩ་བ་དམ་ཚིག་སྟེ༔ བསྲུངས་ན་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཐོབ༔ མ་བསྲུངས་ཚེ་འདིར་དམྱལ་བར་འགྲོ༔ དམ་སྲུངས་རྡོ་རྗེའི་ཆུ་འཐུངས་ཤིག༔ ཅེས་གདམས་པ་ལ། དེང་ཕྱིན་ཆད་དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུང་སྙམ་པས་རྡོ་རྗེའི་བྲོ་བོར་བ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཨི་དཾ་ན་ར་ཀན༔ ཞེས་འརྗོད་དུ་གཞུག །སླར་ཡང་སློབ་དཔོན་གྱིས་རྡོ་རྗེ་གདེངས་ཤིང༌། ཧོ༔ དེ་རིང་ཕྱིད་ཆད་བུ་ཁྱོད་ཀྱི༔ རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་ང་ཡིན་པས༔ བླ་མས་གསུངས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག༔ ནམ་ཡང་མི་འདའ་སྒྲུབ་པར་གྱིས༔ ཅེས་གདམས་སོ། །བསྡུ་ན་དམ་ཆུ་སྦྱིན་པ་ཁོ་ནས་ཀྱང་རུང་ངོ། །བཞི་པ་ནི། དེ་ནས་ནང་འཇུག་གི་དངོས་གཞི་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པ་ལ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལུས་དྲང་པོར་བསྲང༌། ངག་སྲོག་རྩོལ་ཁ་སྦྱོར་དུ་འཆིངས། ཡིད་ཚོགས་དྲུག་གི་ཡུལ་ལ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མ་ཡེངས་པར་སྒོ་གསུམ་གྱི་གནད་བཅུན་ཏེ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད་ཅིག །སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་གི་གདོས་བཅས་ཕུང་ཁམས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་མ་དག་པའི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་ཏེ་སྟོང་པར་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ས་ཕྱོགས་པདྨོ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་སྤྲས་པའི་དབུས་སུ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་ཆུ་སྐྱེས་དང་ཉི་ཟླའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གདན་ལ། ཁྱེད་རང་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་མ་ཧཱ་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་པདྨ་སཾ་བྷ་བ་སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཅན་མཚན་དཔེའི་གཟི་བྱིན་འབར་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ལྔ་འཕྲོ་བ། ཞལ་གཅིག་ཞི་ཞིང་འཛུམ་པ་ཕྱག་གཉིས་མཉམ་གཞག་གི་སྟེང་དུ་ཀ་པཱ་ལ་བདུད་རྩིས་གང་བའི་རྦ་རླབས་བྃ་ཡིག་དཀར་པོར་འཁྱིལ་བ་འཛིན་པ། དབུ་ལ་བརྗིད་ལྡན་ཤེའུའི་སྙན་ཞུ་དང༌། སྐུ་ལ་གསང་གོས་ཕོད་ཀ་ཆོས་གོས་ཟ་འོག་གི་བེར་ཆེན་གསོལ་བ། ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་ཀློང་ན་བཞུགས་པ། སྐུ་ཡིས་ཞིང་ཁམས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ཅིང་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་སྐུ་ལ་རྫོགས་པ་རིགས་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་ཨོཾ་དཀར་ཨཱཿདམར་ཧཱུྃ་མཐིང་གས་མཚན་པར་གསལ་ཐོབ་ཅིག །སློབ་དཔོན་ཀྱང་དཀྱིལ་འཁོར་མངའ་བདག་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོར་གསལ་བ་ལ་མོས་གུས་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད་པས། བླ་མའི་ཐུགས་ཀ་ནས་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་འགུགས་པའི་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུའི་རྡུལ་ཕྲན་གྲངས་མེད་པ་ཤར་གྱིས་འཕྲོས། ཆོས་དབྱིངས་རྒྱས་པར་གང་བའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་རབ་འབྱམས་རྣམསདང༌། ཁྱད་པར་ལྷོ་ནུབ་པདྨ་འོད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཆེན་པོར་སྒྱུ་འཕྲུལ་བཀོད་པའི་རོལ་མོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་སྣང་བའི་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཕོག །ཐུགས་དམ་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་བསྐུལ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྩལ་བསྐྱེད་དེ་སྐད་ཅིག་གིས་ནམ་མཁའི་ཁྱོན་གང་བར་སྤྱན་དྲངས་ནས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ངེས་ཤེས་སྐྱེད་ཅིག །ཡེ་ཤེས་འབེབས་པའི་རྫས་སྦྱོར་གྱི་དུད་པ་བདུག །ཐོད་རྔ་སོགས་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་དབྱངས་བཅས། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ སྔོན་ཚེ་འཛམ་གླིང་འདི་དག་གི༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔ ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔ འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ ཁྱེད་ཀྱྀ་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱི༔ བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔ ཧྲཱིཿམ་ཧ་རི་ནི་ས་ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་ཙིཏྟ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛཿཛཿ ཅེས་དྲག་ཏུ་བཟླས་ལ་དབབ། དེ་ལྟར་དབབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གཉུག་མའི་སྒོ་གསུམ་ལ་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་བརྟན་པར་བྱས་པར་མོས་ཤིག །རྡོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཞག་སྟེ། ཏིཥྛ་བཛྲ། ཞེས་བརྟན་པར་བྱའོ། །ལྔ་པ་ནི། འདི་ན་གུ་རུ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པ་ལ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་སྔར་བྱིན་པའི་མེ་ཏོག་དེ་ཉིད། ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ལས་གཙོ་འཁོར་གྱི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ལ་བཟང་ངན་གྱི་བྱེ་བྲག་མ་མཆིས་ཀྱང༌། རྣམ་པ་རང་རང་གི་ཚེ་རབས་སྔོན་ནས་འབྲེལ་བའི་རིགས་ཀྱི་ལྷ་གང་ཡིན་པ་ལ་ཕོག་པར་ཤོག་ཅིག་སྙམ་པའི་འདུན་པ་དང་བཅས་ཚིག་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་འདོར་བར་ཞུ། ཧོ༔ ཚེ་རབས་འབྲེལ་བའི་རིགས་ཀྱི་ལྷར༔ ཡེ་ཤེས་རིག་པའི་མེ་ཏོག་འབུལ༔ སྔོན་ནས་ལས་འཕྲོ་གང་ཡོད་པའི༔ ལྷག་པའི་ལྷ་དེར་འབབ་པར་ཤོག༔ བཛྲ་པུཥྤེ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཞེས་དཀྱིལ་འཁོར་དངོས་སམ། ཚོམ་བུའི་མཎྜལ་དུ་འདོར་དུ་གཞུག །གཙོ་འཁོར་གང་ལ་ཕོག་པ་ལྷག་པའི་ལྷར་ངེས་པར་བྱ་བའམ། ཡང་ན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རིགས་ལྔར་འདུས་ཏེ། དབུས་སུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་རིགས༔ ཤར་དུ་དྲི་མེད་བདེ་གཤེགས་རིགས༔ ལྷོ་རུ་འདོད་འབྱུང་རིན་ཆེན་རིགས༔ ནུབ་ཏུ་ཆགས་མེད་པདྨའི་རིགས༔ བྱང་དུ་ཐོགས་མེད་ལས་ཀྱི་རིགས༔ ཞེས་རིགས་ལྔ་ངེས་པར་བྱས་ཏེ་སོ་སོའི་རིགས་དང་མཐུན་པའི་མིང་གདགས། མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་དེ་ཉིད་དབང་རྟག་ཅོད་པན་གྱི་ཚུལ་དུ་སླར་སྤྱི་བོར་བཅིངས་པས་ལྷ་སོ་སོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །མེ་ཏོག་མགོར་བཞག་ལ། ཧོ༔ སྔོན་ཚེ་གོང་ནས་བསྙེན་པའི་ལྷས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ནི༔ དེ་རིང་ཁྱོད་ལ་དབབ་པ་ཡིས༔ རིགས་ཀྱི་སྲས་སུ་འགྱུར་བར་ཤོག༔ པུཥྤེ་སིདྡྷི་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ དྲུག་པ་ནི། གློ་བུར་མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་སྒྲིབ་གཡོགས་མཐའ་དག་མིག་དར་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བསལ་བར་མོས་ཤིག །གསེར་གྱི་ཐུར་མ་ཐོགས་ལ། ཧོཿ རང་བྱུང་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་ལ༔ གློ་བུར་འཁྲུལ་པའི་སྒྲིབ་གཡོགས་ཀུན༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཐུར་མས་དབྱེ༔ རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཛྙཱ་ན་ཙཀྵུ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་པས་མིག་དར་བསལ། བདུན་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མིག་གསར་དུ་ཐོབ་པ་ལ་མཐོང་བ་བསྟན་པ་ནི། རྡོ་རྗེའི་ཐུར་མས་མཚོན་ཏེ། དེའང་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་གསང་གསུམ་གདོད་ནས་རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བཞུགས་པ་དང༌། མདུན་གྱི་རྡུལ་ཚོན་ནམ་རས་བྲིས་རང་སྣང་དབྱེར་མེད་གུ་རུ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་སུམ་དུ་གསལ་བར་བཞུགས་པ་ནི་གཟུགས་བརྙན་མཚན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིས་མཚོན་པ་ཡིན་ཏེ། དེའང་འབྱུང་བཞི་རི་རབ་དང་བཅས་པའི་སྟེང་དུ་མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་གུར་ཁང་ཆེན་པོའི་དབུས་སུ། ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་རྟ་བབས་བཞིས་བརྒྱན་ཅིང་ཡེ་ཤེས་རིགས་བཞིའི་ཁ་དོག་རྣམ་པར་བཀྲ་བ། རྩིག་པ་རིམ་པ་ལྔ་ཕ་གུ་དྲྭ་བ་དྲྭ་ཕྱེད་མདའ་ཡབ་དང་བཅས་པ། དབུས་ཕྱུར་བུར་རྡོ་རྗེ་ནོར་བུའི་ཏོག་གིས་སྤྲས་ཤིང་རྒྱན་གྱི་བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་པ་དང་ལྡན་པ། འདོད་སྣམ་དམར་པོ་ལ་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་གིས་མཆོད་པའི་སྤྲིན་སྤྲོ་བ། མཚན་ཉིད་ཡོངས་རྫོགས་པདྨ་དྲྭ་བའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོའི་དབུས་སུ་རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད། དེའི་དབུས་སུ་པདྨ་འདབ་མ་བཞི་པའི་ལྟེ་བར་སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཉི་ཟླ་བརྩེགས་པའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ། མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཨོ་རྒྱན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་དཔལ་ཆེན་ཆེ་མཆོག་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལས་བྱེད་དྲེགས་པ་སྡེ་བཞིས་བསྐོར་ཞིང་འཁོར་འདས་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་དབུ་གཙུག་པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་ལ། རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོ་པདྨ་སཾ་བྷ་བ་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་སྐུ་ལྔ་རྫོགས་ཤིང་བྱིན་རླབས་ཆར་བཞིན་འབེབས་པ། གཙོ་བོའི་ཕྱི་རིམ་པདྨ་འདབ་བཞི་ལ་ཤར་དུ་གུ་རུ་སྨན་གྱི་བླ་མ་རིགས་བཞིའི་དྲང་སྲོང་གིས་བསྐོར་ཞིང་ཉོན་མོངས་གདུང་བ་སེལ་བ། ལྷོ་གུ་རུ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ནོར་བདག་ཛམ་ལྷ་རིགས་བཞིས་བསྐོར་ཞིང་དབུལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བ། ནུབ་ཏུ་གུ་རུ་ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་གཏེར་སྲུང་སྡེ་བཞིས་བསྐོར་ཞིང་འདོད་དོན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བ། བྱང་དུ་གུ་རུ་སྒྲུབ་པོའི་རེ་སྐོང་ཡུལ་ལྷ་སྡེ་བཞིས་བསྐོར་ཞིང་སྒྲུབ་པོའི་ལམ་སྣ་འདྲེན་པ། དེའི་ཕྱི་རིམ་རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་ལ། ཤར་དུ་གུ་རུ་གིང་གི་གཙོ་བོ་དཔའ་བོ་གིང་བཞིས་བསྐོར་ཞིང་མི་སྲུན་གདུག་པ་འདུལ་བ། ལྷོ་རུ་གུ་རུ་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་པོ་འབྱུང་བཞིའི་ལྷ་མོས་བསྐོར་ཞིང་འབྱུང་བའི་བར་ཆད་སེལ་བ། ནུབ་ཏུ་གུ་རུ་ཕྱག་རྒྱའི་བདག་པོ་རྣམ་བཞིའི་ཁྲོ་ཆུང་འགྱེད་ཅིང་མ་རུངས་འཆིངས་ཤིང་སྐྲོད་པ། བྱང་དུ་གུ་རུ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ་བདུད་འདུལ་རིགས་བཞིས་བསྐོར་ཞིང་བདུད་སྡེའི་དཔུང་ཚོགས་འཇོམས་པ། ཤར་ལྷོ་གུ་རུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་སེམས་དཔའ་རིགས་བཞིས་བསྐོར་ཞིང་འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་གུ་རུ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་མི་གཡོ་རིགས་བཞིས་བསྐོར་ཞིང་བར་དོའི་འཁྲུལ་སྣང་འཇོམས་པ། ནུབ་བྱང་དུ་གུ་རུ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་གསང་བདག་རིགས་བཞྀས་བསྐོར་ཞིང་ངན་སོང་སྐྱེ་གནས་སྦྱོང་བ། བྱང་ཤར་དུ་གུ་རུ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་འཆང་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་བཞིས་བསྐོར་ཞིང་འགྲོ་དྲུག་གི་མགོན་སྐྱབས་མཛད་པ་སྒོ་བཞིར་པད་ཉི་བདུད་བཞི་བསྣོལ་བའི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་མཛད་མི་གཡོ་རྟ་མགྲིན་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ་སྟེ་ཁྲོ་རྒྱལ་རྣམ་པ་བཞིས་སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉ་འགྱེད་ཅིང་བར་ཆད་སྲུང་བ། གཞན་ཡང་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཕྱག་བརྙན་ཕོ་ཉའི་ཚོགས་སྤྲིན་ལྟར་དུ་འཐིབས་ཤིང༌། ཐམས་ཅད་ཀྱང་འཇའ་འོད་ཐིག་ལེ་ཟེར་ཐིག་གི་དབུས་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་ཕྱོགས་མེད་དུ་འབར་བ། འཇིགས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ལས་སྐྱོབ་ཅིང་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་ཡིད་བཞིན་དུ་སྩོལ་བའི་སྐུར་སྣང་བ་སྟེ། རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ་དེ་རྣམས་ཀྱང་རང་གི་སེམས་ཉིད་ཀྱི་རང་རྩལ་སོ་སོར་སྣང་བ་ཡིན་པས། གདོད་ནས་རང་ལ་རང་ཆས་སུ་བཞུགས་པའི་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉིད་གཟུགས་བརྙན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིས་མཚོན་ཏེ་མངོན་སུམ་དུ་མཇལ་བར་གྱུར་པའི་མོས་པར་མཛོད། ཅེས་བརྡ་སྤྲད་ཅིང་བསྟན། དེ་དག་གིས་ནི་ལྷ་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པའི་ཆེད་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་ཆོས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། གཉིས་པ་དབང་བསྐུར་བ་དངོས་ལ་ལྔ། ཕྱི་ཕན་པའི་དབང༌། ནང་ནུས་པའི་དབང༌། གསང་བ་ཟབ་མོའི་དབང༌། མཐའ་རྟེན་དངོས་གྲུབ་སྣ་ཚོགས་པའི་རྗེས་གནང༌། བྱིན་རླབས་གཏོར་མའི་དབང་ངོ༌། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སྤྱིའི་སྔོན་འགྲོ་མཎྜལ་གསོལ་གདབ་གནད་དོན་བཤད་པ། བྱེ་བྲག་གི་སྦྱོར་བ་དབང་ལྷ་སྤྱན་དྲངས་ཤིས་པ་བརྗོད་པ། དངོས་གཞི་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་ཞིང་བརྡ་དོན་ངོ་སྤྲད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཞུགས་ནས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་ཕུལ་མཛོད། ཅེས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་དབྱེར་མེད་པ་ལ་མི་ཕྱེད་དད་པའི་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེས་རྒྱལ་བ་ལྔར༔ དགོངས་ཤིང་ཇི་ལྟར་སྩལ་བ་བཞིན༔ ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་བདུད་རྩིའི་ཆུས༔ བདག་རྒྱུད་སྨིན་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཅེས་གསོལ་བ་གདབ། འདི་ལྟར་དབང་བསྐུར་བ་ལ་རྒྱུ་མཚན་དང་དགོས་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་སྙམ་ན། སྦྱང་གཞི་ཁམས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་རང་བཞིན་རྣམ་དག་འཁོར་འདས་ཀུན་ཁྱབ་ཏུ་བཞུགས་ཀྱང༌། སྦྱང་བྱ་གློ་བུར་འཁྲུལ་པའི་དབང་གིས་གཟུང་འཛིན་འཁོར་བའི་རྣམ་ཆར་ཤར་བས་བསྒྲིབས་པ་ལ། དྲི་མ་དེ་སྦྱོང་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་མཆོག་གྱུར་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ལམ་ཟབ་མོར་རྟོག་གོམས་ཀྱི་སྦྱོར་བས་བསླབ་དགོས་ལ། དེའི་ཡང་ཐོག་མར་བརྡ་དང་མཚན་མས་མཚོན་ཏེ་དབང་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྦྱངས་འབྲས་སྐུ་བཞི་མངོན་ཏུ་འགྱུར་དུ་རུང་བ་སྟེ། མདོར་ན་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཐམས་ཅད་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲིག་དགོས་པས་དག་བྱ་དག་བྱེད་སོགས་དབང་དོན་ངོ་འཕྲོད་པ་གལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ། དེ་ལ་དབང་གི་ངོ་བོ་ནི། ཐོབ་བྱའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་འཇོག་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་ལ། ངེས་ཚིག་ནི། ཨ་བྷི་ཥིཉྩའི་སྒྲ་ལས་དྲངས་ན་མངོན་པར་གཏོར་བ་ཞཻས་བྱ་སྟེ་དངོས་སུ་སྒོ་གསུམ་གྱི་དྲི་མ་འཁྲུད་པ་དང༌། བརྒྱུད་ནས་སྐལ་བ་འཇོག་པ་ལ་འཇུག་སྟེ། རྒྱུད་དག་ནུས་པ་ཐོབ་ཕྱིར་དབང༌། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དབྱེ་བ་སྤྱིར་སྔགས་བླ་མེད་རྣམས་སུ་བུམ་གསང་ཤེར་ཡེ་ཚིག་གི་དབང་བཞིར་གྲགས་ཆེ་ཞིང༌། བྱེ་བྲག་སྔ་འགྱུར་ཡོ་ག་གསུམ་སོ་སོའི་རང་སྐད་དང་མཐུན་པར། ཕན་ནུས་ཟབ་མོའི་དབང་གསུམ། ཆུ་བོ་བཞི་རྫོགས་ཀྱི་དབང་བཞི། སྤྲོས་བཅས་སྤྲོས་མེད་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་སྤྲོས་མེད་བཞི། དེ་རེ་རེ་ལའང་ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དུ་མ་དང་བཅས་པ་འབྱུང་བ་ལས། འདིར་ནི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གསང་བ་སྙིང་པོ་ལས། དད་བརྩོན་བརྟུལ་ཞུགས་ལྡན་རྟོགས་ནས། །ཕན་པའི་དབང་སྦྱིན་ནུས་པའི་དབང༌། །རིམ་པ་བཞིན་ཏུ་སྦྱིན་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཕན་ནུས་ཟབ་མོ་མཐའ་རྟེན་དང་བཅས་པའི་དབྱེ་བར་དོན་ཐོབ་ཏུ་བཞུགས་པ་ཡིན། གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་ཐོག་མར་ཕྱི་ཕན་པར་བྱེད་པ་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་དབང་སྟེགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དབུས་སུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་དང་ཆུ་སྐྱེས་ཉི་ཟླ་རྒྱས་པའི་གདན་ལ། ཁྱེད་རང་རྣམས་རིགས་འདུས་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པས་འཁོད་པའི་མོས་པ་མཛོད། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པའི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ན་གཤེགས་ཤིང་བཞུགས་ལ་འབྱོན་པར་འགྱུར་བའི་དུས་གསུམ་གྱི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་བཀྲ་ལམ་གྱིས་སད་པར་བསམས་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་བ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱཱ་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ མ་བཅོས་ཀ་དག་ཆོས་སྐུའི་ངང་ཉིད་ལས༔ བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་འོད་གསལ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ ཐུགས་རྗེའི་རིག་རྩལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་གར༔ སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཅེས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད། རྡོ་རྗེ་ཅན་གྱིས་སངས་རྒྱས་ལ། །འགྲོ་བ་སྐྱོབ་པའི་ཆེད་དུ་དབང༌། །ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཇི་ལྟར་སྩལ། །དེ་ལྟར་འདི་ལ་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་ལྷ་རྣམས་དབང་གི་བྱ་བ་ལ་དགྱེས་ཤིང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་འབེབས་པ་དང་བཅས་རྒྱལ་བར་བྱ་བའི་སླད་དུ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་དབུགས་དབྱུང་བར་མོས་ཤིག །ཨོཾ་དགེ་ལེགས་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་རྫོགས་སངས་རྒྱས༔ ཉོན་མོངས་གདུང་སེལ་བདུད་རྩི་དམ་པའི་ཆོས༔ བསོད་ནམས་ཞིང་མཆོག་རྒྱལ་སྲས་འཕགས་པའི་ཚོགས༔ བླ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་རོལ་མོ་སྒྲོག་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར། གསུམ་པ་ནི། ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་དབང་གི་ལྷ་དང་སློབ་དཔོན་ལྷན་ཅིག་པས་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྣམ་པ་དུ་མ་དང་ལྡན་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གང་བས་དབང་བསྐུར་བར་བསམས་ལ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བཀྲ་ཤིས་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས་པའི་གནས༔ བུམ་པ་བཟང་པོ་རྟག་ཏུ་དཔལ་གནས་ཤིང་༔ ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕྲག་བརྒྱད་ཀྱིས་ལེགས་པར་བརྒྱན༔ ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་བཅུད་ཀྱིས་གཏམས༔ རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ སྣོད་བཅུད་ཐ་མལ་འཁྲུལ་སྣང་ཀུན་སྦྱངས་ཏེ༔ སྣང་བ་ལྷ་རུ་འཆར་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཞེས་རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ་བུམ་ཆུ་གཏིགས། བུམ་པའི་ཆུས་ལུས་ཐམས་ཅད་གང༌། ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་དྲི་མ་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པས་དབུར་བརྒྱན་པར་གྱུར། དེ་ལྟར་ན་བརྡ་བུམ་པས་དབང་བསྐུར་བ་ལ་བརྟེན་ནས། དོན་ཕྱི་སྣོད་གཞལ་ཡས་ཁང༌། ནང་བཅུད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ། རྒྱུད་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་གདན་གསུམ་ཚང་བའི་ལྷ་ཚོགས་སུ་གདོད་ནས་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་པས་གསལ་བརྟན་དག་གསུམ་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྐྱང་བར་ཞུ། ཞེས་བརྡ་དོན་ངོ་སྤྲད། གཉིས་པ་ལ་ལྔ། གསོལ་བ་གདབ་ཅིང་གནང་བ་སྦྱིན་པ། སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་འཁོར་ལོ་བསྟིམ་ཞིང་དབང་བསྐུར་བ། །གསུང་བཟླས་པའི་ལུང་སྦྱིན་ཅིང་དབང་བསྐུར་བ། ཐུགས་འོད་གསལ་གྱི་དགོངས་པ་ངོ་སྤྲད་ཅིང་དབང་བསྐུར་བ། བུམ་དབང་གི་དག་པ་དང་ཤིས་བརྗོད་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ནས་བུམ་པའི་དབང་གི་མཐའ་རྟེན་གྱི་ཚུལ་དུ་ནང་ནུས་པ་འཇུག་པའི་དབང་རྣམས་རིམ་བཞིན་བསྐུར་བ་ལ་ཐོག་མར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨེ་མ་ཧོཿ ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་གཡོས༔ སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔ འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བྱོན༔ འགྲོ་དོན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ལན་གསུམ། སློབ་དཔོན་གྱིས་གནང་བ་སྦྱིན་པ་ནི༔ རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་མན་ཆད་ནས༔ ཆོས་རྒྱལ་གདུང་བརྒྱུད་མཐའ་ནས་མ་སྟོངས་བར༔ དུས་གསུམ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ བོད་ཀྱི་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ་གཉེན་གཅིག་པུ༔ རྒྱལ་པོ་ཆོས་སྤྱོད་སྐྱོང་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་དབང་བསྐུར་སྦྱིན་པར་བྱ༔ གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་ཐོག་མར་ལུས་ཐ་མལ་དུ་ཞེན་པ་སྦྱོང་བའི་ཕྱིར་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྒོམ་པར་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ། དཀྱིལ་འཁོར་པ་གཙོ་འཁོར་སོ་སོའི་སྐུ་ལས་རང་འདྲའི་སྐུ་གཉིས་པ་རེ་འཕྲོས་ནས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །ཁྱབ་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ་ཐོགས་ལ། ཨེ་མ་ཧོཿ ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་གཡོས༔ སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔ ཛམ་བུའི་གླིང་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བྱོན༔ འགྲོ་དོན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་མན་ཆད་ནས༔ ཆོས་རྒྱལ་གདུང་བརྒྱུད་མཐའ་ནས་མ་སྟོངས་བར༔ དུས་གསུམ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ བོད་ཀྱི་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོའི་གཉེན་གཅིག་པུ༔ རྒྱལ་པོ་ཆོས་སྤྱོད་སྐྱོང་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྐུ་ནི་ལྷོ་ནུབ་སྲིན་པོའི་ཁ་མནོན་མཛད༔ ཐུགས་རྗེས་བོད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་གཟིགས༔ མ་རིག་ལོག་པའི་སེམས་ཅན་འདྲེན་པའི་དཔལ༔ ཉོན་མོངས་གདུལ་དཀའི་སེམས་ཅན་ཐབས་ཀྱིས་འདུལ༔ བརྩེ་གདུང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ དུས་ངན་སྙིགས་མའི་མཐའ་ལ་ཐུགས་པའི་ཚེ༔ ནངས་རེ་དགོངས་རེ་བོད་ཀྱི་དོན་ལ་བྱོན༔ ཉི་ཟེར་འཆར་སྡུད་མདངས་ལ་ཆིབས་ཏེ་བྱོན༔ ཡར་ངོ་ཚེས་བཅུའི་དུས་སུ་དངོས་སུ་བྱོན༔ འགྲོ་དོན་སྟོབས་ཆེན་མཛད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ལྔ་བརྒྱའི་ཐ་མ་རྩོད་དུས་སྙིགས་མ་ལ༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་རགས༔ ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་རང་རྒྱུད་སྤྱོད་པའི་ཚེ༔ དེ་འདྲའི་དུས་ན་བདག་འདྲ་ཐུགས་རྗེས་སྐྱོབས༔ དད་ལྡན་མཐོ་རིས་འདྲེན་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔ གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་བས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷིཉྩ་ཨོཾ༔ ཞེས་སྤྱི་བོར་བཞག །དེ་ནས་རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་བཅུ་གསུམ་གྱི་སྐུས་རིམ་བཞིན་དབང་བསྐུར་ལ། ཧོར་སོག་འཇིགས་པའི་དམག་གིས་མཐའ་བསྐོར་ནས༔ ཆོས་འཁོར་གཉན་པོ་འཇིག་ལ་ཐུག་པའི་ཚེ༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ གུ་རུ་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་དང་བཅས༔ ཧོར་སོག་དམག་དཔུང་བཟློག་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ གུ་རུ་དྲེགས་འདུལ་ཆེ་མཆོག་དབང་བསྐུར་བས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷིཉྩ་ཨོཾ༔ སེམས་ཅན་སྒྱུ་ལུས་འཇིག་པའི་ནད་བྱུང་ཚེ༔ མི་བཟོད་སྡུག་བསྔལ་ནད་ཀྱིས་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ གུ་རུ་སྨན་གྱི་བླ་དང་དབྱེར་མེད་པས༔ ཚེ་ཟད་མ་ཡིན་བར་ཆད་ངེས་པར་སེལ༔ གུ་རུ་སྨན་པའི་རྒྱལ་པོས་དབང་བསྐུར་བས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷིཉྩ་ཨོཾ༔ འབྱུང་བ་དགྲར་ལངས་ས་བཅུད་ཉམས་པའི་ཚེ༔ སེམས་ཅན་མུ་གེའི་ནད་ཀྱིས་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ གུ་རུ་མཁའ་འགྲོ་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ དབུལ་ཕོངས་བཀྲེས་སྐོམ་སེལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ གུ་རུ་དབང་གི་རྒྱལ་པོས་དབང་བསྐུར་བས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ལས་ཅན་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་གཏེར་འདོན་ན༔ དམ་ཚིག་ཟོལ་ཟོག་མེད་པའི་དཔའ་གདིང་གིས༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ གུ་རུ་ཡི་དམ་ལྷ་དང་དབྱེར་མེད་པས༔ ཕ་ནོར་བུ་ཡིས་ལོན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ གུ་རུ་ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་དབང་བསྐུར་བས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ སྦས་ཡུལ་ནག་ཁྲོད་དབེན་ས་སྙོགས་པའི་ཚེ༔ ཁ་ཆར་བུ་ཡུག་འཚུབས་ཤིང་ལམ་འགགས་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ གུ་རུ་གཞི་བདག་གཉན་པོའི་འཁོར་དང་བཅས༔ ཆོས་མཛད་ལམ་སྣ་འདྲེན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ གུ་རུ་སྒྲུབ་པོའི་རེ་སྐོང་དབང་བསྐུར་བས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ སྟག་གཟིག་དོམ་དྲེད་དུག་སྦྲུལ་མཆེ་བ་ཅན༔ འབྲོག་ཆེན་འཇིགས་པའི་འཕྲང་ལ་འགྲིམ་པའི་ཚེ༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ གུ་རུ་དཔའ་བོ་གིང་དང་སྲུང་མར་བཅས༔ གདུག་པའི་སེམས་ཅན་སྐྲཽད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ གུ་རུ་དཔའ་བོ་གིང་གཙོས་དབང་བསྐུར་བས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ས་ཆུ་མེ་རླུང་འབྱུང་བའི་བར་ཆད་ཀྱིས༔ སྒྱུ་ལུས་གཡར་པོ་འཇིག་ལ་ཐུག་པའི་ཚེ༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ གུ་རུ་འབྱུང་བ་བཞི་ཡི་ལྷ་མོར་བཅས༔ འབྱུང་བ་རང་སར་ཞི་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ གུ་རུ་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་པོས་དབང་བསྐུར་བས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ལམ་སྲང་འཇིགས་པའི་འཕྲང་ལ་འགྲིམ་པའི་ཚེ༔ བསད་ཁྱེར་ཇག་པ་ཆོམ་པོས་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ གུ་རུ་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ཡི་དགོངས་པར་ལྡན༔ ཙཽ་ར་མི་རྒོད་རྔམ་སེམས་བརླག་པར་བྱེད༔ གུ་རུ་མ་རུངས་སྐྲོད་མཛད་དབང་བསྐུར་བས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ གང་ཞིག་གཤེད་མའི་དམག་གིས་མཐའ་བསྐོར་ནས༔ མཚོན་ཆ་རྣོན་པོས་འདེབས་ཤིང་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ གུ་རུ་རྡོ་རྗེའི་གུར་དང་ལྡན་པ་ཡིས༔ གཤེད་མ་བྲཻད་ཅིང་མཚོན་ཆ་འཐོར་བར་འགྱུར༔ གུ་རུ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆས་དབང་བསྐུར་བས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ནམ་ཞིག་ཚེ་ཟད་འཆི་བའི་དུས་བྱུང་ཚེ༔ གནད་གཅོད་སྡུག་བསྔལ་འདུ་འཕྲོད་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ གུ་རུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་སྤྲུལ་པ་སྟེ༔ བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་ངེས་པར་སྐྱེ༔ གུ་རུ་འཆི་བའི་གདུང་སེལ་དབང་བསྐུར་བས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ སྒྱུ་ལུས་གཡར་པོ་ཞིག་པའི་བར་དོ་རུ༔ འཁྲུལ་སྣང་ཉྀང་འཁྲུལ་སྡུག་བསྔལ་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ གུ་རུ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས༔ འཁྲུལ་སྣང་རང་སར་གྲོལ་བ་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ གུ་རུ་བར་དོའི་འཁྲུལ་འཇོམས་དབང་བསྐུར་བས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ གཞན་ཡང་ལས་དང་རྐྱེན་གྱི་དབང་གྱུར་ཏེ༔ འཁྲུལ་སྣང་དངོས་པོར་ཞེན་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ གུ་རུ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་ངོ་བོ་སྟེ༔ སྡུག་བསྔལ་འཁྲུལ་པ་རྩད་ནས་གཞིག་པར་བྱེད༔ གུ་རུ་ངན་སོང་ཀུན་འདྲེན་དབང་བསྐུར་བས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ འགྲོ་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོས་ཉེན་པ་དང་༔ ཁྱད་པར་བོད་ཀྱི་རྗེ་འབངས་སྡུག་བསྔལ་ན༔ དད་གུས་མོས་པའི་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོ་ཡིས༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ གུ་རུའི་ཐུགས་རྗེས་འཕོ་འགྱུར་མེད་པར་གཟིགས༔ གུ་རུ་འགྲོ་དྲུག་ཀུན་སྐྱོབ་དབང་བསྐུར་བས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ འདི་ལྟར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་རིག་འཛིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རོལ་པས་གདུལ་བྱའི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་དོན་གྱིས་ཤིག །གསུམ་པ་ནི། དེ་ནས་ངག་ཐ་མལ་དུ་ཞེན་པ་སྦྱོང་བའི་ཕྱིར་གསུང་བཟླས་པའི་ལུང་སྦྱིན་པ་ལ། སློབ་དཔོན་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་སོ་སོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་འཕྲོས། ཞལ་ནས་བྱུང༌། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལྷར་གསལ་བའི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་སྲོག་དྭངས་མའི་ས་བོན་གྱི་མཐར་ཕྲེང་བ་ལྟར་འཁོད་པར་མོས་ལ་སྔགས་འདི་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་སོ་སོར་ལན་གསུམ་རེ་མཛད་པར་ཞུ། ཕྲེང་བ་སྦྲེལ་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ དང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཞེས་གཙོ་བོའོ། །རིག་འཛིན་བཅུ་གསུམ་ལ་རིམ་བཞིན། རྩ་སྔགས་བཛྲ་གུ་རུའི་མཐར། ཡ་དུ་ཙ་ཤ་བྷྱོ་ཟློག༔ ༡༽ རྩ་སྔགས་མཐར། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་མ་ཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་རཱ་ཛ་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ༢༽ རྩ་སྔགས་དང༌། ཛམྦྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ༣༽ རྩ་སྔགས་དང༌། ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊཱི་ཙིཏྟ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛཿ རཀྴ་རཱ་ཧུ་ཙིཏྟ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛཿ ནཱ་ག་རཀྴ་ཙིཏྟ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛཿ གིངྐ་ར་རཱ་ཛ་ཙིཏྟ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛཿ ཨ་ཡ་མ་དུ་རུ་ཙ་ཤ་ན་ཙིཏྟ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛཿ ༤༽ རྩ་སྔགས་དང༌། ཨོཾ་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་མ་ཡ་ཙིཏྟ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛཿཛཿ ༥༽ ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་དང༌། བཛྲ་རཏྣ་པདྨ་ཀརྨ་གིངྐཱ་ར་ཧཱུྃ་ཏྲུཾ་ཕེཾ་ཕེཾ་ཕཊ་ཕཊ༔ ༦༽ རྩ་སྔགས་དང༌། བྃ་ལྃ་རྃ་ཡྃ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ༧༽ ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་དང༌། བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ༨༽ རྩ་སྔགས་དང༌། ཨོཾ་ཧཱུྃ་མྃ་བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ༔ ༩༽ ཨོཾ་པདྨ་དྷ་ར་ཧྲཱི༔ ཨོཾ་མཻ་ཏྲི་མཻཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཝཱ་གི་ཤྭ་རི་མུཾ༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཧཱུྃ༔ ༡༠༽ རྩ་སྔགས་དང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨཱཿ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ༡༡༽ ཨོཾ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ༡༢༽ ཨོཾ་མ་ཧ་གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ༡༣༽ ཕྲེང་བ་མགྲིན་པར་བཞག་པས་ནུས་པ་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨཱཿ ཇི་སྙེད་བརྗོད་པ་ཀུན་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའི༔ ངག་ལ་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ བརྟན་དང་གཡོ་བའི་སྒྲ་སྐད་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ གྲགས་སྟོང་རྒྱལ་བའི་གསུང་དུ་རྟོགས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ འདི་ལྟར་གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་རིག་འཛིན་གྱི་གསུང་དབྱངས་གཞོམ་མེད་ཡི་གེ་འཁོར་ལོའི་སྤྲིན་གྲགས་སྟོང་བརྗོད་པ་དང་བྲལ་བ་ལས་སྒྲའི་ཚུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་འགྲོ་བའི་དོན་གྱིས་ཤིག །བཞིཔ་ནི། དེ་ནས་ཡིད་ཐ་མལ་དུ་ཞེན་པ་སྦྱོང་བའི་སླད་དུ་ཐུགས་འོད་གསལ་གྱི་དགོངས་པ་ངོ་སྤྲད་པ་ནི། མེ་ལོང་བསྟན་ལ། མེ་ལོང་དྭངས་པ་ལ་གཟུགས་བརྙན་སྣ་ཚོགས་སུ་ཤར་ཡང༌། སྣང་དུས་ཉིད་ནས་དངོས་པོས་སྟོང༌། སྟོང་བཞིན་དུ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་མ་འགག་པ་བཞིན། ལྷ་སྔགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་སེམས་སྟོང་པའི་རང་རྩལ་དུ་ཤར་ཡང༌། ཤར་དུས་ཉིད་ནས་བདེན་པར་མ་གྲུབ། མ་གྲུབ་བཞིན་དུ་ཅིར་ཡང་འཆར་བས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྐུ་གསུམ་འདུ་འབྲལ་མེད་པ་ཟུང་འཇུག་འོད་གསལ་ཁོར་ཡུག་གི་དགོངས་པར་ངོ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག ཧཱུྃ༔ མེ་ལོང་ནང་དུ་གཟུགས་བརྙན་ཤར་བ་བཞིན༔ དམིགས་སུ་མེད་ཀྱང་མངོན་སུམ་ས་ལེ་བ༔ ཡིད་ལ་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ དྲན་རྟོག་ཐམས་ཅད་རང་ཤར་རང་གྲོལ་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃཿ འདི་ལྟར་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་རིག་འཛིན་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་དག་འོད་གསལ་ཟང་ཐལ་ཀུན་ཁྱབ་འདུས་མ་བྱས་མཉམ་ཉིད་ཆེན་པོའི་དགོངས་པར་ལ་ཟློ་བས་འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཞན་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་གྱིས་ཤིག །ལྔ་པ་ནི། དེ་ལྟར་ན་ཕྱི་བསྐྱེད་པ་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བུམ་པའི་དབང་ཐོབ། ལུས་ཀྱི་དྲི་མ་དག །ལམ་བསྐྱེད་རིམ་སྒོམ་པ་ལ་དབང༌། ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷའི་འཁོར་ལོར་འཆར་བའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས། འབྲས་བུ་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ལ་ཤིས་པ་བརྗོད་པའི་ཚིག་གིས་ཀྱང་མངའ་གསོལ་བས་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། མ་ཧཱ་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ནི༔ རང་བཞིན་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་དབྱིངས་སུ་གཅིག༔ ཐུགས་རྗེ་ཐབས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཅིར་ཡང་སྣང་༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ གསུམ་པ་གསང་བ་ཟབ་མོའི་དབང་ལ་གསུམ། གསང་དབང༌། ཤེར་དབང༌། དབང་བཞི་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ་གསང་བའི་རྫས་བསྒྲུབ་ཅིང་ཤིས་པ་བརྗོད་པ། དངོས་གཞི་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་ཞིང་ཉམས་མྱོང་ངོ་སྤྲད་པ། རྗེས་དག་པ་བརྗོད་ཅིང་མངའ་དབུལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ནས་གསང་བ་ཟབ་མོའི་དབང་གསུམ་རིམ་བཞིན་བསྐུར་བ་ལ་ཐོག་མར་གསང་དབང་གི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་དབང་གི་ལྷ་རྣམས་རང་སྣང་གི་ཤེས་རབ་མ་དང་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་སྦྱོར་བས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་ཀུནྡ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་རྟེན་དུ་གྱུར་པ་དྷཱུ་ཏི་ནས་བརྒྱུད་རྡོ་རྗེའི་ལམ་ནས་ཡུམ་གྱི་པདྨར་འཁྱིལ་བ་དེ་ཉིད་ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པས་དབང་བསྐུར་བ་ལ་ཤིས་པ་བརྗོད་པར་མོས་ཤིག །བྱིན་རླབས་མཁའ་ལ་སྤྲིན་འཁྲིགས་བླ་མ་རྗེ༔ དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཡི་དམ་ཞི་དང་ཁྲོ༔ དགོས་འདོད་འབྲས་བུ་སྨིན་མཛད་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ གཉིས་པ་ནི། དབང་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩི་དེ་ཉིད་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལྕེ་ལ་བཞག་པར་མོས་ཤིག །ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་བྷནྡྷ་ཡངས་པ་རུ༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་ཀུན་སྦྱོར་བའི་བཅུད༔ དཀར་ལ་དྲི་མེད་ཐུགས་རྗེའི་དམར་མདངས་ཅན༔ རྒྱལ་བའི་དབང་གི་མཐར་ཐུག་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ དེང་འདིར་སྐལ་ལྡན་ངག་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ ཕུང་པོ་སྔགས་རླུང་ཐིག་ལེའི་དངོས་འཛིན་ཀུན༔ དག་པ་བདེ་ཆེན་ལྷ་དང་ལྷ་མོར་གྱུར༔ སྒྲ་སྐད་གསུང་དུ་འཆར་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་ཐོད་པ་མགྲིན་པར་བཞག །བདུད་རྩི་མྱང་དུ་བཅུག་པས། མགྲིན་པ་ནས་ཐིག་ལེ་འཕེལ་བས་རྩ་ཐམས་ཅད་གང༌། དུག་གསུམ་གྱི་རྟོག་པ་འགགས། ཞུ་བདེ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ནི་གསང་དབང་གི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། དེའི་ངོ་བོ་གསལ་སྟོང་རྣམ་་པར་མི་རྟོག་པའི་ངང་དུ་དར་ཅིག་མཉམ་པར་འཇོག་འཚལ། གསུམ་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཀུན་རྫོབ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གསང་བའི་དབང་ཐོབ། ངག་གི་དྲི་མ་དག །ལམ་སྲོག་རྩོལ་གྱི་གནད་ལ་བརྟེན་ཏེ་གཏུམ་མོ་སྒོམ་པ་ལ་དབང༌། སྒྱུ་མ་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུར་བདག་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས། འབྲས་བུ་གསུང་རྡོ་རྗེ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ལ་ཤིས་པ་བརྗོད་པའི་ཚིག་གིས་ཀྱང་མངའ་གསོལ་བས་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། མ་ཧཱ་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ནི༔ རང་བཞིན་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་དབྱིངས་སུ་གཅིག༔ ཐུགས་རྗེ་ཐབས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཅིར་ཡང་སྣང་༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ་ཕྱག་རྒྱ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཅིང་ཤིས་པ་བརྗོད་པ། དངོས་གཞི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཞིང་ཉམས་མྱོང་ངོ་སྤྲད་པ། རྗེས་དག་པ་བརྗོད་ཅིང་མངའ་གསོལ་བའོ། དང་པོ་ནི། དེ་ནས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་གི་སླད་དུ་མོས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། རིག་ཙག་གི་གཟུགས་བརྙན་མེ་ལོང་དུ་འཆར་བ་བསྟན་ལ། མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་མ་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པའི་གཟུགས་བརྙན་མེ་ལོང་དུ་འཆར་བ་འདིས་མཚོན་ནས། ཕྱག་རྒྱའི་འདོད་ཡོན་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་མཐའ་དག་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཤེས་པར་བྱ་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། སིནྡྷཱུ་ར་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བཞུགས་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱའི་ལུས་ལ་ཐིམ་པས། དེ་ཉིད་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་དཔྲལ་བར་རང་བྱུང་གི་ལི་ཁྲིས་དགའ་བ་འཁྱིལ་པ་བཀོད་པར་གྱུར་པ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལག་ཏུ་གཏད་པ་ལ། དབང་གི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཤིས་པ་བརྗོད་པར་མོས་ཤིག །མ་བཅོས་སྤྲོས་མེད་འོད་གསལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ གང་འདུལ་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར༔ སྐུ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ གཉིས་པ་ནི། འདི་ལྟར་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དངོས་ཀྱི་རེག་བྱ་ལ་བརྟེན། རང་ལུས་ལྷ་སྐུར་བསྒོམ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ། དེ་ལས་བདེ་དྲོད་མི་རྟོག་པའི་གཏུམ་མོ་འབར་བ་དམ་ཚིག་གི་ཕྱག་རྒྱ་ནི་སིནྡྷཱུ་རའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱིས་མཚོན་ལ། དེ་དག་གི་མྱོང་བ་འོད་གསལ་སྟོང་ཉིད་དུ་གྲོལ་བ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི་མེ་ལོང་དྲི་མ་མེད་པས་མཚོན་པ་སྟེ། ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ལྷན་ཅིག་སྦྱོར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་བདེ་ཆེན་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་སད་པར་འགྱུར་བའི་བརྡ་དོན་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག །རིག་མའི་གཟུགས་བརྙན་ལག་ཏུ་གཞག །སིནྡྷཱུ་རའི་མེ་ལོང་སྙིང་གར་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ བདེ་བར་གཤེགས་པ་འདས་གྱུར་ད་ལྟ་བཞུགས༔ མ་འོངས་འབྱུང་འགྱུར་ཀུན་གྱི་ལམ་གཅིག་པུ༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་འདི་ནི་རྨད་དུ་བྱུང་༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་མཚོན་པའི་དཔེ་ལས་འདས༔ དེ་ཉིད་རྐྱེན་གྱིས་སད་པར་བྱ་བའི་ཕྱྀར༔ ཕྱག་རྒྱ་བཞི་དང་དབྱེར་མེད་རབ་སྦྱར་ནས༔ ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པའི་གཟུགས༔ བླ་ན་མེད་པ་རྟག་ཏུ་འཕེལ་བར་འགྱུར༔ མེ་ལོང་དྲི་མེད་སྟོང་ཉིད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ༔ སིནྡྷཱུ་ར་ནི་དམ་ཚིག་ཕྱག་རྒྱར་མཚོན༔ ལྷ་ལ་སྒོམ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་སྟེ༔ ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའི་གསང་བའི་རེག་བྱ་ནི༔ རྡོ་རྗེ་ནོར་བུའི་རེག་པས་མྱོང་བ་ལས༔ ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་མངོན་དུ་གྱུར༔ འཁྲུལ་པའི་རྟོག་ཚོགས་ཉོན་མོངས་རང་སར་གྲོལ༔ བདེ་སྟོང་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་སིནྡྷཱུ་རའི་ཐིག་ལེ་སྲིན་ལག་གཡོན་པས་སློབ་མའི་སྙིང་གར་བཀོད། དེ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་ཁྱབ་བདག་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང༌། གཏད་པའི་ཡུམ་དབྱིངས་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མར་གསལ་བ་ནི་ལྷའི་འདུ་ཤེས། ཡབ་ཀྱི་གསང་གནས་ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ། བུ་གར་ཕཊ་ཀྱིས་མཚན་པ། ཡུམ་གྱི་མཁའ་ཨ་ལས་པདྨ་ཨས་མཚན་པར་བསམ་པ་ནི་སྔགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས། ཐབས་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གནས་གྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱའོ་སྙམ་པ་ཆོས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཏེ། དེ་ལྟར་འདུ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་གྱིས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་རྗེས་ཆགས་ཀྱི་མེས་ཚོགས་དྲུག་གི་རྟེན་གྱི་ཁམས་དྭངས་མ་ཐམས་ཅད་ཞུ་ནས་སྤྱི་བོའི་ཧཾ་ལ་འདུས་ཏེ། སྤྱི་བོ་ལས་མགྲིན་པར་བབས་པ་དགའ་བ། མགྲིན་པ་ནས་སྙིང་གར་བབས་པས་མཆོག་དགའ། སྙིང་ག་ནས་ལྟེ་བར་བབས་པས་ཁྱད་པར་གྱི་དགའ་བ། ལྟེ་བ་ནས་གསང་བར་བབས་པས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་ཡས་བབས་ཀྱི་དགའ་བ་བཞི་ཉམས་སུ་མྱོང༌། མཁའ་གསང་གི་རྩེ་མོར་བཟུང་བ་དེ་ཉིད་སླར་ཡང་རླུང་གི་སྦྱོར་བས་གྱེན་དུ་དྲངས་པས་འཁོར་ལོ་གཞིར་མས་བརྟན་གྱི་དགའ་བ་བཞི་རིམ་པར་ཉམས་སུ་མྱོང་བས་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་ཅིང་བརྟན་པའི་མོས་པ་མཛོད་ཅིག །གསུམ་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཕྱག་རྒྱ་བྷ་གའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། ཡིད་ཀྱི་དྲི་མ་དག །ཕོ་ཉའི་ལམ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་བདེ་བ་ཆེན་པོར་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས། འབྲས་བུ་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ལ་ཤིས་པ་བརྗོད་པའི་ཚིག་གིས་ཀྱང་མངའ་གསོལ་བས་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། མ་ཧཱ་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ནི༔ རང་བཞིན་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་དབྱིངས་སུ་གཅིག༔ ཐུགས་རྗེ་ཐབས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཅིར་ཡང་སྣང་༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ གསུམ་པ་ལའང་གསུམ། སྦྱོར་བ་ཚིག་གིས་མཚོན་པས་དོན་དམ་གྱི་ལྟ་བ་ངོ་སྤྲད་པ། དངོས་གཞི་བྱིན་རླབས་འཕོ་བས་ཉམས་མྱོང་བསྒོམ་པའི་དྲོད་གཏད་པ། རྗེས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་བསྐྱང་ཞིང་དག་པ་བརྗོད་པ་མངའ་དབུལ་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ནས་བཞི་པ་ཚིག་དབང་རིན་པོ་ཆེ་བསྐུར་བ་ལ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལུས་གནད་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་ཆོས་བདུན་དྲང་པོར་བསྲང༌། ངག་གནད་རླུང་རྩོལ་མེད་དུ་བཞག །ཡིད་ཀྱིས་སྔར་ཉམས་སུ་མྱང་བའི་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་དེ་དྲན་པར་བྱས་ནས་དྲན་བསམ་སྔ་མ་འགགས་ཕྱི་མ་མ་སྐྱེས། ད་ལྟར་གྱི་སེམས་སྐད་ཅིག་མ་དེའི་སྟེང་དུ་རྩོལ་བྲལ་བསལ་བཞག་མེད་པར་ཤིགས་སེ་ཞོག་མཛོད་བྱས་ལ། སློབ་དཔོན་ཀྱང་མཉམ་གཞག་གི་ངང་ནས། ཨ༔ ཡེ་ནས་ཕྱི་ནང་ཆོས་རྣམས་མ་ལུས་ཀུན༔ དམིགས་སུ་མེད་ཅིང་ཅིར་ཡང་ས་ལེར་གསལ༔ མཐའ་དབུས་ཀུན་བྲལ་སྤྲོས་པ་ཉེར་ཞིའི་ངང་༔ མ་བཅོས་མ་བསླད་དེར་འཛིན་བྲལ་བར་ཞོག༔ དེ་ཚེ་འོད་གསལ་མཚོན་དུ་མེད་པ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་རང་གི་སྙིང་དབུས་སད་པར་འགྱུར༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་གཉུག་མ་བདེ་བ་ཆེ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསང་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨ་ཨ༔ ཞེས་བརྗོད། དེ་ལྟར་བཞག་པའི་ཚེ་རིག་པ་གསལ་སྟོང་རྗེན་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་དེའི་ངང་ལ་ཞེན་འཛིན་མེད་པར་ཁྲིགས་སེ་གནས་པ་ནི་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མ་བཅོས་རང་བྱུང་གི་ལྟ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ངོ་སྤྲད། གཉིས་པ་ནི། དེ་ཉིད་བརྟན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར༔ དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའི་གཙོ་བོ་མཆོག༔ གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྒྱལ༔ དེ་དང་བླ་མ་དབྱེར་མེད་པའི༔ འོད་བསལ་དྲི་མ་མེད་པའི་ཐུགས༔ རང་གི་སེམས་སུ་རོ་གཅིག་བསྲེ། ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་ཇི་བཞིན་ཏུ༔ ཟུང་འཇུག་བློ་འདས་དགོངས་པ་བསྐྱང་༔ བླ་མའི་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ རང་ཐིམ་གཉིས་མེད་འདྲེས་པར་བསམ༔ ཞེས་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར༔ བླ་མ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་དང་རང་སེམས་འོད་གསལ་གྱི་ངོ་བོ་རོ་གཅིག་ཏུ་བསྲེ་ཞིང་བློ་འདས་ཀྱི་དགོངས་པ་བསྐྱང༌། དཀྱིལ་འཁོར་ཁྱབ་བདག་གི་སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གཉིས་པ་འཕྲོས་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་དབང་གི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་བརྟན་གོང་འཕེལ་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་ཤིག །གུ་རུའི་སྐུ་འབག་སྤྱི་བོར་བཞག །ཐོད་རྔ་འཁྲོལ་ལ་དབྱངས་དང་བཅས་པས། ཧཱུྃ༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔ བདེ་བར་གཤེགས་པ་མ་ལུས་འདུས་པའི་སྐུ༔ དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་སྤྲོ་དང་བསྡུ་བའི་གཞི༔ མཚན་ཐོས་ཙམ་གྱིས་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཞི༔ ཡོན་ཏན་དྲན་པས་བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ༔ དད་པས་གསོལ་བཏབ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བླ་མ་བདེ་བ་ཆེ༔ ཁྱེད་ནི་སྔོན་ཚེ་བོད་ཡུལ་བཞུགས་པའི་དུས༔ རྗེས་འབྲངས་རྣམས་ལ་ཐུགས་དམ་ཞལ་བཞེས་བཞིན༔ མ་འོངས་ཕྱི་མའི་དུས་ནི་འདིར་ལགས་པས༔ བདག་ཅག་རེ་ལྟོས་ཅན་གྱི་སྐྱབས་གཅིག་ཁྱེད༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིས་འཁོར་འདས་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱང་༔ མཚོན་པའི་སྐུ་ནི་སྲིན་པོའི་ཡུལ་དུ་བཞུགས༔ ཐུགས་རྗེའི་འཇུག་པས་བོད་ལ་ལྷག་པར་དགོངས༔ དད་ཅིང་གུས་པའི་སྐལ་ལྡན་བདག་ཅག་གིས༔ ལུས་ནི་གུས་པས་ཁྱེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་༔ ངག་གིས་གདུང་དབྱངས་འོ་དོད་ཁྱེད་ལ་འབོད༔ ཡིད་ཀྱིས་རེ་ལྟོས་གཅིག་གྱུར་ཁྱེད་དྲན་པས༔ སྡུག་བསྔལ་སེལ་ཕྱིར་གནས་འདིར་ད་ལྟ་གཤེགས༔ ཕྱི་རབས་དོན་དུ་དད་པའི་རྟེན་བཞག་ནས༔ མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ཞིང་༔ དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབར་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་པར༔ བསྔགས་པ་བརྗོད་པའི་སྐུ་ཚབ་འདི་ལགས་པས༔ ཁྱེད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཆོག་འདིར་ཞུགས་ནས༔ བྱིན་རླབས་དབང་ཆེན་ད་ལྟར་མ་བསྐུར་ན༔ ཐུགས་དམ་ཞལ་བཞེས་ཐུགས་བསྐྱེད་རྫུན་དུ་ཐལ༔ རེ་ལྟོས་ཅན་གྱི་སྐལ་ལྡན་བདག་ཅག་རྣམས༔ སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གཟིར་འདི་རུ་གུམ་ལགས་པས༔ དེ་ཕྱིར་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་སྤྲུགས་ལ༔ བྱིན་རླབས་དབང་ཆེན་ད་ལྟ་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ ལུས་ལ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཡིས་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ངག་ལ་བདེན་ཚིག་གསུང་གིས་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཡིད་ལ་འོད་གསལ་ཐུགས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཡོན་ཏན་བསམ་ལས་འདས་པས་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེས་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ནད་དང་སྡུག་བསྔལ་འཇིགས་པ་མ་ལུས་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཡིད་བཞིན་སྩོལ༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་ནས་ཚེ་འདི་ལ༔ བླ་མ་ཁྱེད་རང་ལྟ་བུར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ གསུམ་པ་ནི། ཞེས་བརྗོད་བླ་སློབ་གཉིས་ཀས་མོས་གུས་བསྐྱེད༔ ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་སྙིང་ནས་གསོལ་བཏབ་པས༔ གཅེས་པའི་བུ་ངུས་མ་ཡིས་བཟོད་མིན་ལྟར༔ ཨོ་རྒྱན་ང་ཉིད་རྔ་ཡབ་གླིང་མཆོག་ནས༔ འདབ་ཆགས་རྒྱལ་པོ་གཟན་ལ་ཞུགས་པ་ལྟར༔ དད་ལྡན་དྲུང་དུ་སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་འོང་༔ དེ་ཚེ་བ་སྤུ་གཡོ་ཞིང་མཆི་མ་འཁྲུགས༔ བློ་སྣ་འགྱུར་བའི་གདུང་ཤུགས་ངང་གིས་སྐྱེ༔ སྣང་བ་བན་བུན་གཟའ་བཏད་བྲལ་བའི་ངང་༔ ཨོ་རྒྱན་བདག་གི་བྱིན་རླབས་ངེས་པར་འཇུག༔ དང་པོར་ལོ་རྒྱུས་དྲན་པས་དད་པ་སྐྱེ༔ བར་དུ་ཡོན་ཏན་དྲན་པས་མོས་གུས་འཆར༔ ཐ་མ་ཞལ་བཞེས་དྲན་པས་བཟོད་མེད་གདུང་༔ དེ་དུས་གདུང་ཤུགས་བསྐྱེད་ལ་གར་སྟབས་བཅས༔ ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་ཛབ྄་དབྱངས་གླུ་རུ་བླང་༔ རིག་པ་ཟང་ཐལ་འོད་གསལ་གཉུག་མའི་ངང་༔ རིག་གདངས་འགགས་མེད་དད་གུས་རྩལ་སྤྲུགས་ནས༔ གསོལ་བ་བཏབ་ན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སེལ༔ ཐུགས་ཡིད་བསྲེས་པས་བྱིན་རླབས་དབང་ཆེན་ཐོབ༔ རེ་དོགས་བྲལ་ན་གང་དགོས་་བསམ་པ་འགྲུབ༔ དེ་ཕྱིར་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་འདི་ཉིད་དེ༔ པདྨ་བདག་གི་ཐུགས་ཁྲག་དྭངས་མའི་བཅུད་༔ རྗེས་འབྲངས་རྣམས་དང་འབྲལ་ཁའི་ཞལ་ཆེམས་ཏེ༔ དངོས་དང་ཁྱད་མེད་གཟུགས་སྐུའི་ཞལ་ཚབ་བཅས༔ སྙིང་དང་འདྲ་བའི་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་དང་༔ སྣོད་ལྡན་མཚན་ལྡན་རྗེས་འབྲངས་ཚོགས་ལ་གཏད༔ འདས་དང་ད་ལྟར་བཞུགས་པའི་སྐྱེ་བའི་སྲིད༔ མ་འོངས་འབྱུང་འགྱུར་དོན་དུ་གཏེར་དུ་སྦོས༔ ནམ་ཞིག་བོད་འབངས་སྡུག་བསྔལ་མཚོ་རྡོལ་ཚེ༔ ལས་ཅན་དག་གིས་བསྐུལ་ཞིང་སྤྱོད་པ་ན༔ འབྲེལ་ཚད་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར༔ རང་བྱུང་པདྨ་བདག་གིས་རྗེས་བཟུང་བའི༔ དམ་བཅའ་ཡིན་ནོ་ཐ་ཚིག་བསླུ་མི་སྲིད༔ གནས་སྐབས་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཞི༔ འདོད་དགུའི་བསམ་པ་མ་ལུས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ དམ་ཚིག་མ་ཉམས་སྐྱེ་བ་བདུན་གྱི་མཐར༔ མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་གདོན་མི་ཟ༔ དེ་ཕྱིར་ཐེ་ཚོམ་སྤོངས་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ༔ དད་དང་ངེས་ཤེས་སྐྱེད་ཅིག་ཕྱི་རབས་རྣམས༔ གང་ལ་ངེས་ཤེས་སྐྱེས་པ་དེ་ཉིད་ནི༔ པདྨ་བདག་དང་འདུ་འབྲལ་ཡོད་རེ་ཀན༔ ཅེས་ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པའི་དོན་ཐུགས་ལ་ངེས་པས། གཉུག་མ་ཀ་དག་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་དགོངས་པ་ལས་མ་གཡོས་པར༔ ཟང་ཐལ་གྱི་རིག་པ་གཟེངས་བསྟོད་དེ་ཉམས་བྱུང་རྒྱལ་དུ་བསྐྱང་༔ བཟོད་མེད་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་སྙིང་ཁུང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་མོས་གུས་ཀྱི་ཤུགས་བསྐྱེད་ལ། ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་སྟངས་སྟབས་སྒྱུར། ངག་གིས་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་ཛབ྄་དབྱངས་དཔོན་སློབ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནང་བར་ཞུ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཞེས་ཛབ྄་དབྱངས་གསུམ་བདུན་ཉེར་གཅིག་གང་འགྲུབ་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བཞི་པ་ཐོབ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཆར་གྱི་དྲི་མ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དག་ལམ་རྫོགས་ཆེན་རྩོལ་བྲལ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་སྒོམ་པ་ལ་དབང༌། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བདེ་ཆེན་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས། འབྲས་བུ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ལ་ཤིས་པ་བརྗོད་པའི་ཚིག་གིས་ཀྱང་མངའ་གསོལ་བས་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། མ་ཧཱ་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ནི༔ རང་བཞིན་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་དབྱིངས་སུ་གཅིག༔ ཐུགས་རྗེ་ཐབས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཅིར་ཡང་སྣང་༔ འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །དེ་དག་རྣམས་ཀྱིས་སྟོད་ལས་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་དབང་གི་དངོས་གཞི་གྲུབ་པ་ལགས། བཞི་པ་མཐའ་རྟེན་དངོས་གྲུབ་སྣ་ཚོགས་པའི་རྗེས་གནང་སྦྱིན་པ་ལའང་གསུམ། སྦྱོར་བ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་འདུ་བྱ་བ། དངོས་གཞི་སོ་སོའི་དབང་བསྐུར་བ། རྗེས་བསླབ་བྱ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ནས་སྨད་ལས་དངོས་གྲུབ་སྣ་ཚོགས་པའི་རྗེས་གནང་སྦྱིན་པ་ནི། གཞུང་ལས། དེ་ནས་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ རིག་འཛིན་བླ་མ་རྣམ་འཕྲུལ་བཅུ་གསུམ་པོ༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བཞིན་བཞུགས་པ་ལ༔ གདུང་བའི་ཤུགས་བསྐྱེད་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཡིས༔ གཟུགས་སྐུ་གཉིས་པ་སོ་སོའི་རྫས་ལ་ཐིམ༔ རྫས་ཀྱི་རྣམ་པ་འོད་དུ་འབར་བ་ལ༔ རང་བཞིན་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་དང་༔ ངོ་བོ་རིག་འཛིན་སོ་སོའི་རོལ་པར་བསམ༔ ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་གསལ་འདེབས་བཞིན་པས་གསོལ་འདེབས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མཛད་པར་ཞུ། ཞེས་བརྡ་སྦྱར་ལ་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་མའི་གསོལ་འདེབས་དཔོན་སློབ་གཉིས་ཀས་བྱ། གྲུབ་ནས་སློབ་དཔོན་གྱིས། ཡེ་དྷརྨཱ་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར་བས་རབ་ཏུ་གནས། གཉིས་པ་ནི། སློབ་དཔོན་ཉིད་རིག་འཛིན་བཅུ་གསུམ་སོ་སོའི་ང་རྒྱལ་དང་བཅས། རྫས་རྣམས་རིམ་པར་ལག་ཏུ་གཏད་དེ། རྣམ་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས། རང་བཞིན་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས། ངོ་བོ་རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་བཅུ་གསུམ་སོ་སོའི་རོལ་པར་གྱུར་པ་འདི་ཉིད་ཕྱག་ཏུ་གཏད་པས། འཇིགས་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་བར་ཆད་མཐའ་དག་སེལ་ཞིང༌། འདོད་རྒུའི་བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་ཏུ་འགྲུབ་པའི་དབང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །དེ་ལ་ཐོག་མར་ཧོར་སོག་དམག་བཟློག་ཕྱིར༔ དཔལ་གྱི་གཏོར་མ་སློབ་མའི་ལག་ཏུ་གཏད༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ང་ནི་ཕྱི་དང་བདུད་ཀྱི་གཡུལ་ཟློག་པའི༔ ལྷ་སྲིན་བྲན་ཁོལ་གུ་རུ་ཆེ་མཆོག་སྟེ༔ གཏོར་མ་དཔལ་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་སྐུར་སྣང་བས༔ ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་དམག་དཔུང་ཟློག་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ བ་ལིཾ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ནད་རྣམས་སེལ་ཕྱིར་སྨན་མཆོག་ལག་ཏུ་གཏད༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ང་ནི་ཕྱི་ནང་ནད་སེལ་རིག་པ་འཛིན༔ གུ་རུ་སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་མཆོག་ཡིན་ཏེ༔ ལྷ་ཚོགས་འོད་ཞུ་བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར་བས༔ དུས་མིན་འཆི་བའི་བར་ཆད་ཞི་བར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ སརྦ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དབུལ་ཕོངས་སེལ་ཕྱིར་རིན་ཆེན་ལག་ཏུ་གཏད༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ང་ནི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ཡོན་ཏན་ཀུན༔ རྒྱས་མཛད་རིག་འཛིན་ནོར་ལྷ་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ༔ ལྷ་ཚོགས་ངོ་བོ་རིན་ཆེན་དབང་བསྐུར་བས༔ དབུལ་ཕོངས་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ སརྦ་རཏྣ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ བསམ་ཀུན་འགྲུབ་ཕྱིར་སྒྲོམ་བུ་ལག་ཏུ་གཏད༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ང་ནི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ཟབ་གཏེར་ཀུན༔ བུ་ལ་སྟེར་མཛད་རིག་འཛིན་ཡི་དམ་ལྷ༔ ལྷ་ཚོགས་འོད་ཞུ་སྒྲོམ་བུས་དབང་བསྐུར་བས༔ དངོས་གྲུབ་གཏེར་ལ་སྤྱོད་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ སརྦ་ནི་དྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ལམ་སྣ་འདྲེན་ཕྱིར་བ་དན་ལག་ཏུ་གཏད༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ང་ནི་མཁའ་སྤྱོད་ཞིང་དང་གྲུབ་པའི་གནས༔ ལམ་སྣ་འདྲེན་མཛད་གུ་རུ་ལས་རབ་རྩལ༔ ལྷ་ཚོགས་ཀུན་བསྐུལ་བ་དན་དབང་བསྐུར་བས༔ ཕྱི་ནང་ལམ་སྣ་ཟིན་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ སརྦ་ཀརྨ་གུ་རུ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ གདུག་པ་སྐྲོད་ཕྱིར་ཐོད་རྔ་ལག་ཏུུ་གཏད༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ང་ནི་ཕྱི་ནང་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་བའི༔ གུ་རུ་དཔའ་བོ་གིང་དང་སྲུང་མའི་གཙོ༔ ལྷ་ཚོགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཐོད་རྔས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཐོག་བཅས་བདུད་རྣམས་སྐྲོད་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་ཌ་མ་རུ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ འབྱུང་བཞི་སྙོམས་ཕྱིར་དེ་ཡི་རྫས་རྣམས་གཏད༔་་་་་་་་་ཆུ་བུམ་རི་རབ་རླུང་གཡབ་མེ་སྒྲོན། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ང་ནི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འབྱུང་བ་བཞིའི༔ གཡོ་འཁྲུགས་ཀུན་སེལ་གུ་རུ་ནམ་མཁའི་རྒྱལ༔ སོ་སོའི་གཉེན་པོར་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་བའི༔ འབྱུང་བཞིས་དབང་བསྐུར་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཛྙཱ་ན་ལྃ་བྃ་རྃ་ཡྃ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ འཇིག་པ་ཀུན་འཆིང་ཕྱག་རྒྱ་རྣམ་བཞི་གཏད༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ང་ནི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ཆོམ་རྐུན་རྣམས༔ མ་ལུས་ཚར་གཅོད་གུ་རུ་འཆིང་མཛད་དེ༔ འགུགས་འཆིང་སྡོམ་མྱོས་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བས༔ མི་མཐུན་ཚོགས་ཀུན་འཆིང་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ གདུག་པས་མི་ཚུགས་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ་བསྐོན༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ང་ནི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བདུད་དགྲའི་ཚོགས༔ ཡོངས་སུ་འཆིང་མཛད་གུ་རུ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱལ༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆས་དབང་བསྐུར་བས༔ བར་ཆད་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་རཀྵཱ་ཧཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་སྦྱོང་ཕྱིར་ཨ་ཡིག་གཏད༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ང་ནི་འཆི་འཕོའི་བར་ཆད་སྡུག་བསྔལ་ཀུན༔ ཡོངས་སུ་སྦྱོང་མཛད་གུ་རུ་སྣང་མཐའ་ཡས༔ སྐྱེ་མེད་ཡེ་ཤེས་ཨ་ཡྀག་དབང་བསྐུར་བས༔ དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་འཕོ་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཨ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ འཁྲུལ་སྣང་ངོ་སྤྲོད་མདོངས་སྒྲོ་མེ་ལོང་བསྟན། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ང་ནི་བར་དོའི་འཁྲུལ་སྣང་རང་གྲོལ་བའི༔ ཞི་ཁྲོ་ཀུན་བདག་གུ་རུ་དུས་གསུམ་མཁྱེན༔ སྟོང་ཉིད་མེ་ལོང་རྩལ་མདངས་དབང་བསྐུར་བས༔ འཁྲུལ་སྣང་རང་སར་གྲོལ་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ སྐྱེ་སྲིད་བཅོད་ཕྱིར་གྲི་གུག་ལག་ཏུུ་གཏད༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ང་ནི་སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་སྡུག་བསྔལ་ཀུན༔ ཡོངས་སུ་སྦྱོང་མཛད་གུ་རུ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ༔ སྟོང་ཉིད་རང་བཞིན་གྲི་གུག་དབང་བསྐུར་བས༔ སྐྱེ་ཤི་རྩད་ནས་གཅོད་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཛྙཱ་ན་ཀརྟ་རི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ འགྲོ་དྲུག་འདྲེན་ཕྱིར་ཁ་ཊྭཱྃ་རྩེ་གསུམ་གཏད༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ང་ནི་འགྲོ་དྲུག་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ༔ བོད་ཁམས་གདུང་སེལ་གུ་རུ་པདྨ་སྟེ༔ ཐུགས་རྗེས་སྐྱོབ་ཕྱིར་ཁ་ཊྭཱྃ་དབང་བསྐུར་བས༔ སྡུག་བསྔལ་ཀུན་སེལ་བསམ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀ་ཁ་ཊྭཱྃ་ག་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་སྦྱིན་ནོ། གསུམ་པ་ནི། །རྗེས་བསླབ་བྱ་བསྟན་པ་ནི། གཞུང་ལས། དེས་ཀྱང་རིན་ཆེན་སྒྲོམ་བུར་བཅུག་བྱས་ཏེ༔ བླ་མ་རིག་འཛིན་དངོས་སུ་བསམ་བྱས་ལ༔ མི་འབྲལ་རྟེན་དུ་ལུས་ལ་འཆང་བ་ཡིས༔ སྡུག་བསྔལ་ཀུན་སེལ་བསམ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་འགྱུར༔ ཅེས་གསུངས་པའི་དོན་ཐུགས་ལ་ངེས་པས་ཕྱག་ལེན་ཏུ་གདབ་པར་ཞུ། ཞེས་གདམས་སོ། །ལྔ་པ་བྱིན་རླབས་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། །ལས་རྡོར་གྱིས་གཏོར་ཆེན་བཏེགས། སློབ་དཔོན་གྱིས། དེ་ནས་དབང་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་བརྟན་པར་བྱེད་པ་བྱིན་རླབས་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། གཏོར་མ་རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་༔ ལྷ་ཚོགས་ཀུན་བཞུགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དག་ལས༔ འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་འཕྲོས་ནས་སུ༔ སློབ་མའི་གནས་གསུམ་ལ་ཐིམ་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་དབང་ཐོབ་བསམ༔ ཐོད་རྔ་འཁྲོལ་ཞིང་གདུང་ཤུགས་ལྟ་སྟངས་དང་བཅས་པས། །ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེ༔ བོད་འབངས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རྗེས་བརྩེར་དགོངས་ནས༔ ཐུགས་དམ་ཞལ་བཞེས་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་སེལ་བའི༔ སྐུ་ཚབ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་མཆོག་གཅིག་དང་༔ ཐུན་མོང་བཅུ་གསུམ་ལས་ཅན་དོན་དུ་གསུངས༔ དགོངས་པའི་བྱིན་རླབས་སྣོད་ལྡན་བུ་ལ་སྩལ༔ བརྩེ་བའི་ཞལ་ཆེམས་བོད་འབངས་ཡོངས་ལ་བཞག༔ བསླུ་མེད་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གིས་ཞལ་བཞེས་པས༔ དེ་ཕྱིར་བདག་གིས་རྩེ་གཅིག་བསྒྲུབ་ལགས་ན༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་དབང་མཆོག་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ སྡུག་བསྔལ་བཅུ་གསུམ་ཡོངས་སུ་ཞི་བ་དང་༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཞེས་བརྗོད་ལ་གཏོར་མ་སློབ་མའི་སྤྱི་བོར་བཞག་པ་དང་བསྟུན། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔ སོགས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་དྲུག་གི་གསོལ་འདེབས་དང༌། ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་ཛབ྄་དབྱངས་བྱ། གཏོར་རྫས་ཀྱི་ཆ་ཤས་དང་བདུད་རྩི་སྦྱིན་ལ། གཏོར་རྫས་དམ་ཚིག་གི་བདུད་རྩི་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པས་དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་བདེ་བླག་ཏུ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །སྤྱི་ཙམ་ལ་དེས་མཐུས་ཤིང༌། བསྙེན་སྒྲུབ་ནུས་པའི་སྨིན་སློབ་ལ། གཏོར་མ་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཁྱེད་རང་ལ་ཐིམ་པས་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་བདག་ཉིད་དངོས་སུ་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །བྱས་ལ་དགོངས་པའི་དྲོད་གཏད་དེ་ཐུགས་ཡིད་མཉམ་ཉིད་དུ་བཞག་གོ །རྩ་བའི་གསུམ་པ་ལའང་གསུམ། མཐའ་རྒྱས་ཚེ་དབང༌། བརྟན་བྱེད་ཤིས་བརྗོད། རྗེས་དམ་ཚིག་ཁས་བླངས་སོགས་སོ། དང་པོ་ནི། གཞུང་ལས། གང་ཡང་ཀུན་གྱི་ཐ་མར་འཆི་མེད་ཀྱི༔ དགའ་སྟོན་སྤེལ་ཕྱིར་ཚེ་ཡི་རྫས་བྱིན་ལ༔ ཤིས་པ་བརྗོད་ནས་མེ་ཏོག་ཆར་དུ་བསྙིལ༔ ཅེས་སོགས་གསུངས་པའི་དོན་གཞུང་ལས་ཁ་སྐོང་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་དབང་ཆེན་དངོས་གཞི་ལེགས་པར་གྲུབ་ནས། མཐའ་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་ཚེའྀ་དབང་བསྐུར་བགྱི་བ་ལ། ཐོག་མར་ཐལ་མོ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་འདུས་པའི་དངོས༔ མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་༔ བདག་ལ་བརྩེ་བས་ཉེར་དགོངས་ཏེ༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དབང་མཆོག་སྩོལ༔ ཅེས་ལན་གསུམ་གྱིས་གསོལ་བ་གདབ། སློབ་དཔོན་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་འཆྀ་མེད་པདྨ་སཾ་བྷ་བར་གསལ་བའི་གནས་ལྔར་ཕྱག་མཚན་ལྔ་དང་ཡིག་འབྲུ་ལྔས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང༌། ལྷ་མོ་མགྱོགས་མའི་སྤྲུལ་པ་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་ལྟར་སྤྲོས་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་དང༌། འབྱུང་བ་བཞིའི་དྭངས་མ། འཁོར་འདས་ཀྱི་བཅུད་དང་དགེ་མཚན་ཐམས་ཅད་འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་རྩི་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་བས་འཆི་མེད་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། མདུན་གྱི་ཚེ་རྫས་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་རྡོ་རྗེ་ཚེའི་བཅུད་ལེན་དུ་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་དང་མདའ་དར་གཡབ་ལ། ཧྲཱིཿ འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ འཆི་མེད་པདྨ་སཾ་བྷཱ་བ༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་དང་བཅས༔ སྒྲུབ་ལ་ཚེ་དབང་མཆོག་སྩོལ་ཕྱིར༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་འདས་ཀྱི༔ བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་དང་༔ ཕྱི་སྣོད་འབྱུང་བ་བཞི་ཡི་བཅུད༔ ནང་བཅུད་འགྲོ་བའི་ཚེ་བསོད་དཔལ༔ གསང་བ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི༔ མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཡོན་ཏན་ཀུན༔ འོད་ཟེར་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་སྡུས༔ བདག་དང་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་སྟིམས༔ རྒས་མེད་ལང་ཚོའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ནད་མེད་བདེ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ནྲྀ་ཛ༔ དེ་ནས་ཚེའི་འབྲང་རྒྱས་ཐོགས་ལ། དེ་ལྟར་ཚེ་འགུགས་ཤིང་བཅུད་བསྡུས་ནས། ཚེའི་འབྲང་རྒྱས་འདི་ཉིད་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་འཆི་མེད་པདྨ་སཾ་བྷ་བ་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པ། ཕྱག་གཉིས་མཉམ་གཞག་གི་སྟེང་ན་འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་རྩིས་གང་བའི་བྷནྡྷ་དང་ཚེ་བུམ་བསྣམས་པར་གསལ་བའི་གནས་ལྔར་ཕྱག་མཚན་སོགས་གོང་ལྟར་ལ། རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས། ཕྱག་གི་བྷནྡྷ་དང་བུམ་པའི་ནང་དུ་ཞུགས་ཤིང་འཁྱིལ་བ་ལས་འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་རྩི་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང༌། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ཚངས་པའི་བུ་ག་ནས་ཞུགས། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་དུས་མ་ཡིན་པའི་འཆི་བ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བྱང༌། འཆི་མེད་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་དྭངས་མ་སྙིང་གི་དབུས་སུ་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བར་ཉི་ཟླའི་གའུ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་ནང་དུ་ཧཱུྃ་གི་ཁོག་པར་ནྲྀ་ཡིག་ཨས་མཚན་པ་ལ་ཐིམ་པས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་པའི་མོས་པ་མཛོད་ཅེས་དང༌། ཨོཾ། བཀྲ་ཤིས་འོད་གསལ་གཞོན་ནུ་བུམ་པའི་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་པདྨ་སཾ་བྷ་བ༔ ཟུང་འཇུག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་བས༔ སྐྱེ་འཆི་བགྲེས་རྒུད་བྲལ་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ནྲྀ་ཛ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཚེ་ཆང་སྦྱིན་ལ། ཨཱཿ རང་བྱུང་མཚན་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་ཀ་པཱ་ལར༔ བརྟན་དང་གཡོ་བའི་བཅུད་ཀུན་གཅིག་ཏུ་འཁྱིལ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ནད་མེད་བདེ་བའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ནྲྀ་ཛ༔ ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཚེ་རིལ་སྦྱིན་ལ། ཧཱུྃ༔ ངོ་བོ་སྲིད་ཞིའི་དྭངས་མ་འདུས་པའི་བཅུད༔ རྣམ་པ་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་གཟུགས༔ སྙིང་དབུས་ཉི་ཟླའི་གའུར་རྒྱས་གདབ་པས༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ནྲྀ་ཛ༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཚེ་མདའ་སྤྱི་བོར་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཞག་ལ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལུས་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆས་གཡོགས་ཤིང་རིག་པའི་རང་ངོར་སྐྱེ་ཤིའི་མཚན་མ་གདོད་ནས་མ་གྲུབ་པ་འཆི་མེད་གཉུག་མའི་དོན་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པར་ཞུ། ཨཱཿ སྤྲོས་པས་འཁོར་འདས་ཁྱབ་པའི་ཚེ༔ བསྡུས་པས་འོད་གསལ་ཐིག་ལེའི་ཀློང་༔ རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ཏུ་ཡོངས་གྲུབ་པར༔ མི་འགྱུར་བརྟན་པའི་རྒྱས་གདབ་བོ༔ ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་རཀྵ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་དོ། གཉིས་པ་ནི། བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དང༌། ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་དབང་གི་ལྷ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་བདེན་ཚིག་གི་རྔ་སྒྲ་སྒྲོག་ཅིང༌། དགེ་ལེགས་ཀ་མ་ལའི་ཆར་ཕང་ཕུང་དུ་བསྙིལ་བས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་དབང་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྔར་མ་སྐྱེས་པ་བསྐྱེད་ཅིང༌། སྐྱེས་པ་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིང་བརྟན་པ་སོགས་བསམ་དོན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བདེ་ལེགས་ཀྱི་སྣང་བ་ཆེན་པོས་ཕྱོགས་དུས་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་བྱས་པར་མོས་ཤིག །སྤྲོ་ན་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་ཚིགས་བཅད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ལས་བྱང་གི་བཀྲ་ཤིས་དང༌། གཞན་ཡང་ཤིས་བརྗོད་ཇི་ལྟར་འོས་པ་བྱ། བསྡུ་ན་ལས་བྱང་གི་ཤིས་བརྗོད་ཙམ་བྱས་ལ་རོལ་མོ་བསྒྲག་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། དེ་ལྟར་གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་ཡང་སྙིང༌། བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཟི་བརྗིད་མ་ཉམས་ཤིང་མཁའ་འགྲོའི་ཁ་རླངས་ཐུ་ལེ་བ། ཡིད་ཆེས་ཐེ་ཚོམ་དང་བྲལ་བའི་ཟབ་མོའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་རྫོགས་པར་ཐོབ་པ་སྟེ། དེའི་ཁྱད་པར་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ཀྱང་གཞུང་ལས། ཨེ་མ༔ བྱིན་རླབས་མཐུ་མྱུར་དངོས་གྲུབ་ཆེ་བའི་དཔལ༔ ཡིད་བཞིན་འདོད་འཇོ་བུམ་པ་བཟང་པོའི་ཚུལ༔ ལམ་མཆོག་རྒྱས་བསྡུས་གང་གིས་ཐོབ་པ་ཀུན༔ ཨོ་རྒྱན་ང་ཡི་ཐུགས་རྗེས་ངེས་པར་འཛིན༔ གདམས་པ་སྣ་རེས་ལས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་སེལ༔ བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་བྱེད་པའི༔ དགོས་འདོད་གཏེར་མཛོད་ཐུགས་སྒྲུབ་མཆོག་འདི་ནི༔ མ་འོངས་སུ་དང་སུ་ཡིས་བསྒྲུབ་གྱུར་ཀྱང་༔ འཕྲལ་གྱི་རྐྱེན་ངན་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཞི༔ ཡུན་གྱི་ལམ་མཆོག་རིག་འཛིན་ཚེ་འདིར་ཐོབ༔ བསམ་པའི་དགོས་རྒུ་མཐའ་དག་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ བཀའ་ཡི་གླེགས་བམ་སུ་དང་སུས་འཆང་བ༔ དེ་ཉིད་ང་ཡི་ཐུགས་རྗེས་མི་བསྐྱང་རེའི༔ ཐ་ཚིག་ཡིན་ནོ་ཕྱི་རབ་རྗེས་འཇུག་རྣམས༔ དེ་ཕྱིར་སྙིང་ནས་གུས་བསྐྱེད་བརྩོན་པས་སྒྲུབས༔ བྱ་བ་ཀུན་ཐོངས་ང་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ༔ འཕྲལ་དང་ཡུན་གྱི་བསམ་པ་དེ་ཡིས་འགྲུབ༔ ཅེས་སོགས་གདམས་པར་མཛད་པ་ཉིད་སྙིང་གི་བདུད་རྩིར་ཟུངས་ལ། ཕྱིན་ཆད་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དམ་ཚིག་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་བསྡུས་པ་སྤྱི་དང། བླ་མ་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པ་སོགས་ཁྱད་པར་གྱི་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་མཐའ་དག་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་བློས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས་ལན་གསུམ། དབང་བསྐུར་རྫོགས་པར་ཐོབ་པའི་གཏང་རག་ཏུ་མཎྜལ། སླར་ཡང་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་རྩ་དང་བཅས་པ་བློས་བླངས་ཏེ་འབུལ་ན་ཆ་ཤས་ནས་བཞེས་ལ་ལོངས་སྤྱད་དུ་གསོལ་སྙམ་པས། དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་སོགས། དེ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བ་དང༌། རང་གཞན་དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པའི་དགེ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མི་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ་བས་རྒྱས་གདབ་པ་དང༌། ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྒོ་ནས་རང་དང་གཞན་གྱི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་པར་ཞུ། བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་སོགས་བསྔོ་སྨོན་བྱ། དཔོན་སློབ་ཀུན་ཀྱིས་ཚོགས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་སྨོན་ལམ་གདབ། རྗེས་ལྷག་མ་སྦྱིན་ཅིང་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནས་ཤིས་པ་བརྗོད་པའི་བར་ལས་བྱང་ལྟར་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱའོ། །འཇོག་པོའི་གཙུག་རྒྱན་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱས་ཀྱང༌། །ཆ་ཙམ་མི་སྐྲུན་འདི་གཏན་བསམ་རྒུ་ཀུན། །ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་བྱེད་སྔོན་མེད་ཡིད་བཞིན་ནོར། །སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་དགོངས་མཚོའི་བཅུད་དུ་བརྡོལ། །དུས་མཐར་སྐྱེས་རྣམས་བསོད་ནམས་མཐུ་དམན་ཀྱང༌། །གཅེས་མཛོད་འདོད་རྒུར་སྤྱོད་པའི་སྐལ་བ་འདིར། །བསམ་ན་སྔོན་བྱོན་རྗེ་དང་འབངས་རིགས་ཀྱི། །སྐལ་བཟང་གང་ཡིན་ལག་རྩེར་འོངས་པ་བཞིན། །སྙིགས་མས་རྒུད་པའི་དབུལ་བ་འཕྲོག་པ་དང༌། །བསམ་དོན་འབད་མེད་འཇོ་བས་ལུས་ཅན་ཀུན། ནམ་ཡང་ཐར་པའི་བདེ་ལས་མི་ཉམས་པའི། །ཡིད་བཞིན་དཔལ་གྱི་འབྱུང་གནས་འདི་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པ་འདིའང་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་འཇམ་མགོན་བླ་མའི་གསུང་གིས་རྗེས་སུ་གནང་བ་སྩལ་བ་ལས། རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་བཀའ་དྲིན་ཏུ་སྩལ་བའི་ཟིན་བྲིས་སོར་བཞག །མཚམས་སྦྱོར་སོགས་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྤྲོས་པ་ལས་རང་རྟོག་གིས་མ་བསླད་པར། པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་རྡོ་རྗེ་འཆང་པདྨ་དབང་ཆེན་དང་སྤྲུལ་པའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་རྣམ་པ་གཉིས་སོགས་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་དུ་མའི་ཞབས་རྡུལ་ལ་སྤྱི་བོས་རེག་པ། པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་ལམ། ཀུ་སཱ་ལི་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་སྤུངས་ཀྱི་ཡང་ཁྲོད་ཤྲཱི་དེ་བཱི་ཀོ་ཊིའི་སྙིང་པོ་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོས་བདུད་དཔུང་འདུལ་བའི་དཀར་ཚེས་བཟང་པོར་བྲིས་པ་རིས་མེད་པའི་བསྟན་འགྲོ་ལ་བདེ་ལེགས་ཀྱི་སྣང་བ་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
[edit]

@#/__bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las/__rtsa ba'i dbang bskur rgyas pa'i cho ga bklag chog tu bkod pa yid bzhin dpal 'byung zhes bya ba bzhugs so//__//@#/__/na mo gu ru pad+ma ts+tshin+d+ha ma Ni kA ya/__rgyal ba kun las lhag pa'i thugs rje'i gter/__/yid bzhin nor ltar 'gro ba'i re 'dod skong*/__/dran pas gdung sel gu ru rin po che/__/bde ba chen po'i zhabs la phyag 'tshal lo/__/o rgyan zhal skyin rig 'dzin che ba'i mchog__/yab sras smon lam rtsal gyis kha phyes pa'i/__/thugs sgrub nor bu'i sgrom chen rnam gnyis las/__/phyi ma'i smin byed rgyas pa khrigs su spel/__dus gsum sangs rgyas kun 'dus gu ru rin po che'i thugs sgrub bye ba phrag brgya'i nang nas ngo mtshar rmad du byung ba mthar thug snying po rnam gnyis kyi ya gyal/__rang gzhung las/__zab rgya'i mthar thug thugs sgrub bye ba'i bcud/__ces khyad par du bsngags pa thugs sgrub yid bzhin nor bu'i dkyil 'khor du skal ldan smin par bgyid pa'i tshul la spyir gzhung 'dir dbang rab 'jug pa don dam rdo rje'i ye shes 'pho ba'i dbang dang*/__dbang po 'bring man chad thun mong du 'jug pa mtshan ma rdzas kyi dbang gnyis su gsungs pa'i dang po ni rtsa ba las/__de la thog mar smin byed kyi:__dbang bskur tshul bzhin len pa la:__byin rlabs rgyun ldan mthu btsan zhing :__thugs rje che mnga' slob dpon la:__lus ngag yid gsum bran du+u phul:__bla ma mnyes pa mthar phyin bya:__de tshe dam pa'i dgongs nyams drod:__slob ma'i rgyud la gtad pa'i mthus:__thugs yid gcig tu 'dres pa ni:__dbang bskur kun gy-i rgyal po yin:__don gyi dbang 'di sus 'dzin pa:__dus gsum rgyal ba'i gdung 'tshob ste:__rig pa 'dzin pa'i sar bgraud nas:__bde chen ye shes myur du 'grub:__ces yul dang yul can gyi rten 'brel/__bar gyi mtshams sbyor/__mthar thug 'bras bu bcas rdo rje'i tshig nyung ngus don zab cing rgya che bar bstan pa'i don ji bzhin nyams 'og tu chud pa ni dbang bskur thams cad kyi mchog dang rab tu gyur pa ste brda dang tha snyad kyi spros bcas tsam la rag ma lus shing*/__mtshan ma rdzas kyi dbang skur tshul bzhin bgyid pa la'ang*/__bla slob mtshan nyid dang ldan pa'i rten 'brel 'grigs shing mnyes pa gsum gyis bsten pa sngon du 'gro bas dam tshig mthar son pa ni nges par dgos so/__/gnyis pa mtshan ma rdzas la brten pa rten 'brel brda'i dbang bskur ba la gnyis/__sta gon kha bskangs nas shin tu rgyas par bskur ba'i tshul spyir bstan:__dngos gzhi'i dbang rgyas 'bring bsdus pa tsam rang gzhung ltar bskur ba'i tshul bye brag tu bshad pa'o/__/dang po ni/__rang gzhung las/__phun sum tshogs pa'i sa gzhi la:__cho ga tshul bzhin byas nas su:__mi mthun phyogs rnams mtshams bcad la:__mthun rkyen nyer bsdogs tshogs par bsgrub:__ces sogs kyis bstan pa'i don gzhung 'dir 'don cha sogs dmigs su bsal ba ma byung yang*/__spro na go stod gter byon dam rdzas myang grol sgrub khog ltar bsnyen sgrub rnam bzhi'i khong nas byung ba'am/__yang na/__thugs sgrub bar chad kun sel gyi dbang chog chen mo mu tig phreng ba la/__lha dang sngags sogs 'dor len phyed par byas te/__lha/__bum pa/__slob ma sta gon rnams bya/__dngos gzhir ni 'og nas 'byung ba ltar las rgyas bsdus kyi 'dor len byar med do/__/'on kyang zab gter gyi mnga' bdag rig 'dzin che mchog rnam pa gnyis kyi phyag len dkyus la sta gon dang 'brel ba cher mi gnang bas/__slob ma sngon du dkyil 'khor chen po gang rung du smin pa la ni/__'jug pa dang bcas pa'i dngos gzhi'i dbang bskur kho nas don 'grub pa'ang yin no/__/gnyis pa rang gzhung ltar dngos gzhi'i dbang gsum byai brag tu bskur tshul bshad pa la/__'bring bsdus gnyis kyi lag len gzhan du shes par bya zhing*/__'dir dbang bskur rgyas pa'i lag len bstan pa la gsum/__bsgrub gzhi gzugs brnyan gyi dkyil 'khor 'du bya ba/__sgrub chos ting nge 'dzin gyi dkyil 'khor gsal gdab pa/__bsgrubs pa'i 'bras bu slob ma rjes su bzung ba'i tshul dngos so/__/dang po ni/__gu ru'i sgrub gnas sogs byin rlabs dang ldan pa'i gnas su yar ngo tshes bcu lta bu dus tshes khyad par du 'phags pa la/__rtsa ba gsum gyi rten dang dar 'phen bla bre sogs kyi rgyan bkram pa'i gung du dbang stegs gru bzhi lham pa'i steng ras bris kyi dkyil 'khor mtshan nyid tshang ba bkram/__ma 'byor na maN+Dal la dri bzang gis gsher ba'i 'bru dkar gyi tshom bu dbus su gtso 'khor lnga/__de rgyab brgyad/__de rgyab bzhi bkod pa bsham/__dkyil 'khor gyi lte bar many+dzi'i steng du rnam rgyal bum pa sman dang dri bzang gi chus sum gnyis bkang ba/__kha rgyan mgul chings gzungs rdor dang ldan pa'i khar/__ka pA la mtshan ldan mngar gsum myos byed ra sA ya na sbyar bas bkang ba la/__me long dri med sin+d+hU ra'i thig le lnga tshom ba~M ha ri ni sas mtshan pas bkab pa'i steng du/__gu ru bde ba chen po'i sku 'bag rnams brtsegs mar bzhugs su gsol/__dkyil 'khor gyi dbus sam lha gnas so sor sku tsaka__/sngags byang*/__me long*/__lha gnas thad kar dngos grub kyi rdzas bcu gsum dngos sam ri mor bris pa bkod/__de'ang 'grub na slob ma so so'i grangs mnyam ga'u sogs su 'chang bde ba sngon nas nyer bsdogs bya/__rgyab ngos pad snod du bla ma'i gtor chen ri rab ma bang rim gru bzhi bzhi brtsegs kyi khar rin chen zur brgyad/__de steng dpal gtor rgyan spros can gyi g.yas g.yon du sman rag dang bka' gter srung ma'i 'bul gtor/__mdun ngos su tshe 'brang tshe ril tshe chang*/__phyogs gar bder tshe mda' gzug__/rig ma'i tsaka li 'ang 'du bya/__chu gnyis nyer spyod g.yas bskor du bsham/__gzhan yang sngon gtor tshogs kyi yo byad chad brtan rnams dang*/__slob dpon gyi mdun du las bum/__gu gul yungs thun mig dar me tog dam chu gser thur me tog rol mo'i chas sogs 'og tu dgos pa'i yo byad thams cad tshogs par bya dbang rdzas bsham pa dang*/__dngos gzhi'i sgrub mchod gyi bar zhag gi chod na bdag nyid lha'i nga rgyal dang bcas cho ga rgyas bsdus gang rung gis byin dbab pa bcas bya'o/__/gnyis pa ni/__las byang dgos 'dod kun 'byung gi gzhung bsrang la dzaba? khang phyes te bzlas pa ci 'grub bya bar 'dir 'og nas 'byung ba ltar dmigs pa gsal btab la tshe dzaba? bzla ba dang dzaba? khang bsdus rjes tshe 'gugs bskul ba bcas bgyis na'ang chog__mchan/__skabs 'dir bum pa sgrub pa ni bdag mdun chos nyid 'od gsal gyi thig ler gcig pa las dbang bskur ba'i don du bum dkyil logs su gsal 'debs pa ste/__de'ang/__bum pa b+h+rU~M` las gzhal yas khang :__mtshan nyid thams cad yongs rdzogs dbus:__rig 'dzin bla ma'i lha tshogs rnams:__snang stong chu zla lta bur gsal:__gzungs thag 'dzin la/__rang gi thugs srog sngags phreng las:__'od zer mchod pa'i tshul du spros:__snyoms 'jug byang sems bdud rtsi yis:__bum pa yongs su gang bar gyur:__ces mos la bzlas pa ci 'grub bya/__mthar bdag mdun bum gsum chab gcig tu dmigs te mchod bstod dang gsol 'debs bya/__bum par oM AHhU~M gis mchod yon phul la/__bum pa'i lha tshogs bde ba chen por rjes su chags pas rdo rje bdud rtsi'i rang bzhin tu ltem gyis zhu bar gyur:__ces mos la dzaba? khang bsdu/__las bum nang du pad nyi'i steng :__hrIHlas dbang chen rta mgrin rgyal:__dmar nag thod dbyug me zhags 'dzin:__khro bo'i chas rdzogs me dbus rol:__thugs srog sngags kyi phreng ba las:__bdud rtsi'i rgyun byung bum pa gang :__dag byed rdo rje'i bdud rtsir gyur:__ces mos la/__oM ha ya grI ba hU~M phaT:__brgya rtsa brgyad bzlas mthar/__khro bo chen pos bgegs zlog cing las thams cad grub pa'i phrin las mdzad du+u gsol/__ces phrin las bcol/__de nas chos srung spyi dang bye brag gter srung klu btsan gyi gtor 'bul tshogs byin rlabs nas bsgral bstabs yan grub pa dang bdag 'jug rgyas par blang ba'am/__rig pa'i me tog dor ba tsam gyis bdag nyid 'jug pa dang*/__slob ma 'jug par gnang bar nod pa rnams bya'o/__/gsum pa la'ang gsum/__'jug pa dang dbang bskur ba dngos/__mthar rgyas rjes kyi bya ba'o/__/dang po la dbang gzhung gi dngos bstan las phyi nang gi 'jug pa so sor gsal bar ma gsungs kyang*/__'og tu de ltar mchog dang thun mong dngos grub phyir:___dbang gi khyad chos snying por bstan pa ste:__thun mong dkyil 'khor phyi nang 'jug pa sogs:__rigs mthun bla ma'i dbang gzhung spyi ltar sbyar:_zhes gsungs pa ltar cung zad kha skong ba'i dbang du byas na gnyis/__phyi 'jug dang nang 'jug go__/dang po la sdom ni/__khrus byas bgegs phral srung 'khor bsgom/__/lo rgyus mtshams sbyor maN+Dal phul/__/chas 'jug gsol gdab gnang ba sbyin/__/rgyud sbyong sdom bzung nang sems bskyed/__/ces chos bcu las/__dang po ni/__slob ma rnams la phyi rol du las chus khrus bya/__gnyis pa ni/__nang du 'ong ba na/__bgegs gtor bshams la/__rang nyid dbang chen sku ru gsal:__oM ha ya grI ba hU~M phaT:__ra~M ya~M kha~M:__oM AHhU~M:__oM sarba b+hU ta A kar+Sha ya dzaHsa dgug__oM sarba big+h+nAn ba ling+ta khA hi:__hU~M:__bla ma rnams kyi byin brlab dang :__yi dam lha yi ting 'dzin dang :__mkha' 'gro rnams kyi mthu rtsal gyis:__dngos grub bar chad byed pa'i bgegs:__log par 'dren pa'i bdud kyi tshogs:__'di ru ma 'dug gzhan du dengs:__drag sngags dang thun gyis gzir/__gsum pa gral du 'khod nas/__hU~M/__bdag nyid dpal gyi thugs ka nas:__phyag mtshan lnga yi tshogs spros pas:__srung ba'i 'khor lo'i gur chen po:__ye shes me phung 'phro bar gyur:__oM hU~M trA~M hrIHAHbadz+ra dz+wa la rak+Sha rak+Sha hU~M:brjod la srung ba'i 'khor lo brtan par bsgom/__bzhi pa ni/__me tog bkye bsdu byas la/__nam mkha'i khams dang mnyam pa'i ma gyur 'gro ba mtha' dang mu med pa thams cad rigs kun khyab bdag kun bzang pad+ma bde ba chen po'i go 'phang la 'god par bya/__de'i ched du bla ma'i sgrub thabs bye ba phrag brgya'i yang snying thugs sgrub yid bzhin nor bu'i dkyil 'khor du dbang bskur ba zab mo gsan la/__lam rim pa gnyis nyams su blang bar bgyi'o snyam pa byang chub mchog tu thugs bskyed pa dang*/__chos gsan pa'i kun tu spyod pa rnams kyang tshul bzhin du mdzad nas gsan 'tshal/__de la gsan par bya ba'i chos mdo rgyud gsar rnying gi rigs srol bsam gyis mi khyab pa mchis pa las/__skabs 'dir snga 'gyur rnying ma'i ring lugs babs so gsum du grags pa'i nang tshan zab mo gter gyi chos sde chen por gtogs/__de la'ang rtsa ba sgrub pa sde brgyad/__yan lag phrin las rab 'byams/__snying po bla rdzogs thugs gsum gyis mtshon rnam grangs dang bye brag mtha' yas par mchis pa las/__skabs su babs pa 'di ni/__rigs thams cad kyi khyab bdag__/dkyil 'khor ma lus pa'i byed po/__rgyud lung kun gy-i 'byung gnas/__mchog gi dngos grub lag bcangs su gtod pa'i nye lam zab mo bla ma sgrub pa'i skor yin/__de la'ang sngags gsar rnying gi ring lugs rnams su bsgrub bya sgrub byed kyi bka' srol ji snyed cig byon pa thams cad las ches zab cing khyad par du mas 'phags pa sangs rgyas kun dngos o rgyan gyi slob dpon chen pos rang gi sgrub thabs rang nyid kyis mdzad de don ma 'khrul/__sgra ma nor/__tshig ma bcos pa'i rdo rje'i gsung rmad du byung ba ste/__de'ang ka dag gi rig pa gzhi dbyings su grol nas 'khor 'das thams cad kyi khyab bdag tu mngon par byang chub pa thog ma'i mgon po 'od mi 'gyur ba zhes bya ba sangs rgyas kun las sngar sangs rgyas pa de nyid kyis/__rtog 'khrul gyi sa bon sad pa'i 'gro ba rnams la brtse ba'i thugs rje skyes te spyan ras gzigs rigs lnga gangs chen mtsho'i sku dang zhing khams rgya mtsho mngon par bkod de/__dag pa dang ma dag pa'i 'jig rten mtha' yas par 'gro 'dul sprul pa'i sku'i bkod pa de snyed du bstan nas rtag cing khyab pa'i phrin las 'khor ba ji srid de srid du mdzad pa de thams cad kyang pad+ma kun tu 'chang ba chen po'i ye shes kyi gsang ba zab mo gcig tu rdzogs pa yin la/__srid zhi'i spyi dpal chen po de nyid kyis phyogs bcu'i 'dul bar bka' ba'i zhing dang 'gro ba rgya mtsho la ye shes gzigs pa lhag par 'jug pa phrin las dang thugs rje'i khyad par du grub pas na/__bstan pa 'di'i ston pa thugs rje can gyis kyang sku dngos kyi gdul zhing du ma gyur pa gdong dmar pre ta mun pa'i gling 'di nyid du/__chos skyong ba'i rgyal po 'jam mgon khri lde'i thugs bskyed kyi shing rtas drangs te/__gsung rdo rje'i sprul pa'i sgyu 'phrul gyi nyin byed rtsol med du 'char zhing*/__nyid kyi ye shes sgyu 'phrul drwa ba'i rol par shar ba'i 'bangs rigs mkhas shing grub pa'i 'khor tshogs dang lhan cig thun mong ma yin pa gsang chen nges pa'i theg pa las brtsams te rdo rje'i chos rnga zab mos srid pa gting nas sprugs/__ngan 'gro'i sgo chen bcad/__gdod ma'i gsang lam chen po dbye/___sku gcig zhing khams rab 'byams la khyab pa dang*/__skad cig bskal par bsgyur ba sogs gang 'dul der snang gi rdzu 'phrul gyi cho 'phrul chen pos gangs can mtha' dbus thams cad pad+mo rnam par snang ba'i zhing gi rgyan stug po bkod par lhun gyis grub par byin gyis brlabs/__phyis 'byung gi skye dgu nyam thag pa rnams la thugs brtse bas grol ba bzhi ldan gyi gter kha bsam las 'das pa brag ri lhun chags/__g.yu mtsho gtan 'khyil la sogs par sbas te gsang ba zab mo'i rgya bdun gyis btab/__gnas dus kyi rten 'brel la babs pa'i tshe de dag gis gzhan don mdzad pa la dbang ba'i las can gyi skyes bu 'byung bar lung bstan/__gter 'byin grub pa'i 'khor los bsgyur ba rnams kyang rim par byon nas 'jig rten gyi rgud pa sel zhing gdul bya'i kha lo thar pa mchog tu bsgyur ba'i phrin las ji srid bskal bzang rnam 'dren lnga pa'i bstan pa ma shar gyi bar du rgyun mi 'chad pa mthun snang du grub cing*/__mdor na kha ba can gyi ljongs 'dir bstan dang 'gro ba'i phan bde'i rgyu 'bras cung zad cig gang yod pa de dag thams cad slob dpon sangs rgyas gnyis pa 'di nyid kho na'i thugs rje'i cha shas las byung ba yin pas phyogs dang ris su ma chad cing*/__tshad dang mu med pa las/__'chad bya'i gsang ba ngo mtshar rmad du byung ba 'di'i dbang du byas na/__slob dpon chen po nyid lho nub srin po'i kha gnon du gshegs pa'i tshe mang yul gung thang gi la thog tu zhabs skyel ba lha sras mu khri btsad pos gdung shugs gyis gsol ba btab pa'i ngor/__dngos su lha sras rje 'bangs dang*/__brgyud nas ma 'ongs pa'i gdul bya yongs la thugs brtse ba chen pos dgongs te gsol 'debs bsam pa lhun grub yid bzhin nor bu lta bu'i man ngag bcu gsum zhal chems dang bcas pa/__sdug bsngal sel byed nyon mongs rang grol pad+ma'i snying thig gi gdams pa cha lag dang bcas rdzogs par stsal ba/__gsang ba'i bdag mo ye shes mtsho rgyal sogs rig 'dzin rtsal 'chang rnams kyis thugs nyams su bzhes shing*/__phyi rabs kyi don du gdams ngag skor tsho mang du phyes te zab mo'i gter du sbas pa las/__gsol 'debs rtsa ba lha sras rnam 'phrul mang lam ri khrod pa bzang po grags pas ru lag gram pa rgyang gi lha khang nas spyan drangs te rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can la bka' babs/__sgrub thabs yon tan gter mdzod kyi skor rnams mnga' ris paN chen rin po che mched gnyis kyis bsam yas dbu rtse'i steng khang nas phyung te chos rgyal rin chen phun tshogs la bka' babs/__thugs sgrub yid bzhin nor bu'i skor 'di nyid sprul pa'i gter chen o rgyan mchog gyur gling pas mdo khams rtsi ske nor bu spun gsum nas spyan drangs te 'jam dpal dbyangs mkhyen brtse'i dbang po la bka' babs/__gzhan yang gan ngag bcu gsum gyi bskyed rdzogs khyad par 'phags pa'i gdams skor rig 'dzin yongs kyi dbang phyug rdo rje tshe dbang nor bu'i dgongs pa'i gter kha las brdol ba rnams kyi smin grol gdams srol ma nyams par bzhugs pa las/__sa gter rim pa gsum pa thugs sgrub yid bzhin nor bu'i gter 'byung mdo tsam brjod na/__lo rgyus shel gyi phreng ba las/__ma 'ongs sum cu kha ral snyigs dus kyi:__bod khams mgon med 'gro rnams bskyab pa'i phyir:__yid bzhin nor bu bla ma'i thugs sgrub ni:__zab mo'i gdams pa man ngag snying po'i phul:__nyon mongs rang grol pad+ma'i snying tig bcas:__mthong thos don ldan dgongs nyams mthar thug chos:__nga dang ma mjal phyi rabs gdul bya la:__dngos dang khyad med byin rlabs sku tshab mchog:__rin chen sna lnga'i phye ma las byas te:__gzhan don thugs rje'i rdzu 'phrul mthu yis bzhengs:__bde chen ye shes mngon sum bstims pas na:__bdag dang mjal bar khyad med the tshom bral:__de phyir chos dang rten mchog khyad par can:__sbas pa'i tshul yang gzhan las 'phags pa ste:__rgya che'i gzhung rnams zab pa'i snying por dril:__snying po'i yang zhun brjod pa kun gyi rgyu:__gdams pa'i mthar thug brda yig bdun du bsdus:__rtsa sgo 'byed pa'i rdzas ni bdud rtsi lnga:__yi ge'i rkyen byed mkha' 'gro'i brda ris bdun:__dgongs pas byin brlabs shog dril rin po che:__'byung ba bzhi dang dug mtshon gyis mi tshugs:__dri tshor tsam gyis nad zhi gdon 'phrog cing :__snang ba dbang sdud thugs rje chags pa'i rdzas:__don kun grub ster byin rlabs gi waM bzang :__bam bor byas te de yi btsas su gtams:__bskal pa zhig kyang mi 'gyur rkyen gyi gter:__sbas pa'i gnas ni mdo khams zal mo sgang :__rtsi ske'i chu bo 'dus pa'i rong gi brag:__rin chen 'bar ba'i logs su rgyas thob la:__klu btsan 'bar ba spun bdun srung mar bskos:__nam zhig bod khams mtha' dbus kun tu 'khrugs:__zhes sogs kyis chos dang rten gyi dkar chag__/gter du sbed pa'i dgos pa/__gang du sba ba'i gnas/__nam zhig 'don pa'i dus sogs gsal bar bstan cing*/__de nyid 'byin pa po'i gang zag kyang*/__de nyid las/__de tshe gter 'di 'byin pa'i las can ni:__yab cig khri srong sprul pa dbang gi ming :__bstan gnyis zung 'jug shes rab rtsal 'chang bar:__pad+ma bdag gis yang yang byin brlabs pas:__gnas dang zab mo'i gdams pa'i mtshon tshul kun:__me long byad bzhin dran pa'i zungs su smin:__dngos su spyod dam bskul bas rkyen byas te:__da lta'i smon lam mthu las dam 'dzin ni:__'brel tshad don ldan sngags kyi rnal 'byor pa:__byis pa'i ngang tshul las can zhig 'byung ste:__de yis gnas yul kun tu nyul ba dang :__mkha' 'gro'i tshogs dang dgyes rgur spyod pa dang :__las can rnams la ye shes skyed pa dang :__bshad sgrub bstan pa'i sa bon gdab pa'i phyir:__'gro don spyod pa'i lam nas rnyed par 'gyur:__ces gsungs pa ltar mnga' bdag yab sras zung gi dngos grub gyi bgo skal du babs shing*/__de'ang gtso bor paN chen dri med bshes gnyen dang tshangs pa lha'i me tog gdul bya'i don du sprul pa'i skur bzhengs pa/__mkhas shing grub pa yongs kyi rgyal po 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po rdo rje gzi brjid rtsal gyi las 'phro gter gyi mdzod chen po'i cha shas las 'phros pa ste/__rje btsun bla ma 'di nyid kyi thun mong gi rnam par thar pa ni gangs can gyi ljongs su nyi zla ltar grags pas smos ma dgos la/__thun mong min pa'i tshul rnams ni 'phags pa las gzhan gyi spyod yul du ma gyur na'ang rjes dpag rigs pas phyogs tsam mtshon na:__mnga' ris paN chen rin po che'i lung byang las/__bdag dang nam mkha'i snying po'i smon lam las:__khams kyi phyogs su 'brug gam byi phag lo:__sde snod rgyud sde'i gsang ba kun bsdus nas:__rig 'dzin rnam bzhi'i brgyud pa rgyas par byed:__mthar ni dpal chen thugs dang gnyis su med:__ces sa phyogs dgung snying mdzad pa bcas gsal bar bstan la sprul gzhi'i khyad par yang spyir rje 'bangs rnams ye shes kyi dbyings gcig par ma zad/__paN chen rin po che'i sprul gzhir dmigs su gsungs pas shin tu nges pa yin pa dang*/__gter chen bdud 'dul rdo rje'i lung bstan sogs las kyang shin tu gsal zhing*/__khyad par gter gsar lung byang snying gi me long las/__de nas yang dag bshad bya ba:__byang rgyud phyogs kyi dmag dpung zhig:__bod yul dbus 'dir sleb pa na:__bod khams bstan pa nyams la thug:__de tshe pad+ma'i thugs bskyed mthus:__za hor rgyal po'i gdung mtha' ru:__yab cig khri srong sprul pa 'byung :__paN grub kha yar 'ga' tshogs te:__da lta'i bsgyur bshad chos rnams kun:__de dus cung zad 'chad nyan byed:__de nas phal cher nub nye'i dus:__bi ma mi tras byin brlabs pa:__khri srong sprul pa dge sbyong tshul:__lcags khams 'brug gi lo pa ni:__skyes bu blau rtsal ldan pa 'byung :__snying po'i bstan pa gsal bar byed:__bod khams bde thabs sna tshogs spel:__khyad par bdag gi dngos nyams dang :__rmi lam tshul du byin brlabs pas:__'jam dpal sprul pa'i rgyal po nyid:__grub pa mchog gi tshul bzung nas:__mthar thug nor bu lnga la sogs:__zab mo'i gter sgo 'ga' zhig 'byed:__yang na bka' rnying bstan pa skyong :__'brel tshad smin grol lam la bkod:__mdo sngags spyi dang snying po'i srol:__grub pa brnyes pa'i ring lugs rnams:__bka' bsdu 'chad nyan sgom sgrub kyis:__dbus gtsang mdo smad kun tu dar:__zhes sogs gter gsar lung byang thams cad las o rgyan dus gsum mkhyen pa nyid ky-i rdo rje'i gsung gis yang nas yang du bsngags pas mtshon so skye'i blo yis tshad bzung du mi nus kyang*/__zab chos 'di nyid kyi bka' bab dang 'brel ba'i lo rgyus zur tsam smos na/__rje nyid dgung grangs bco lngar phebs pa'i tshe/__dbyings phyug bde chen rgyal mos zab gsang gi dngos grub stsal zhing ye shes kyi rtsa sgo 'byed pa'i mthu las gu ru'i thugs sgrub bde gshegs 'dus pa phyi sgrub bar chad kun sel/__nang sgrub yid bzhin nor bu sogs skor tsho shin tu mang ba klong gsal brda'i ri mor rtsol med du shar yang cung zad thugs nyams su bzhes pa tsam las spel bar skabs su ma babs pas 'byung 'gyur gyi don du slar gter du bsdams/__dgung lo so gcig par g.yo ru khra 'brug nas lung bstan gyi nges pa gzigs pa bzhin/__dpal chen chu bo ri'i gu ru'i sgrub phug nam mkha' lding du bod khams bde thabs kyi phrin las mdzad pas gu ru bde ba chen po gtso 'khor grangs med pas nam mkha'i khams khengs te sprul pa mtha' yas pas bod khams dbugs 'byin stsal ba dang*/__lo skor gcig gi bar du+u bod yul dbus su mtha' dmag gi 'jigs pa mi 'byung ba'i mtshan ma khyad par can brnyes/__de'i phyi lor rgyang yon po lung gi gu ru'i sgrub phug tu tshogs mchod mdzad pa'i tshe de'i sgo gong du gu ru'i sku tshab dang bsam pa lhun grub ma'i chos skor bzhugs pa gsal bar gzigs shing chos kyi rnam grangs sogs ji lta bar thugs la shar/__slar dgung lo so dgu pa sa pho rta lo dbo zla'i tshes bcu'i tho rangs su nam mkha' nas thod phreng rtsal gyi dzaba? dbyangs zhig grags pa'i rjes thob tu/__spyan nas 'od zer gyi sbu gu phra la g.yel ba zhig lho rgyud kyi phyogs g.yas g.yon nas chu bo 'bab pa'i brag ri zhig gi 'dabs su zug__/der gu ru'i sku tshab bde ba chen po'i rnam pa khru gang ba dang*/__chos skor rnams shog ser glegs bam chen po'i rnam pa mngon sum lta bur gzigs pa la/__thugs rtog zhib tu bcug pas sku dang shog ser da lta'i tshad ji lta ba la/__de na gang bzhugs kyi chos kyi tshig don lam lam thugs la gsal ba zhig byung yang*/__gnas dus sogs kyi rten 'brel dang dgos pa'i dbang gzhan gzigs nas rje nyid kyis 'don par skabs su ma babs pas/__gter chen mchog gyur gling pa la rgyu mtshan dang bcas te 'don par bskul bas/__gter chen nyid la'ang lung bstan dang gsal snang khyad par can gyis mtshams sbyar te/__sa rta smin drug zla ba'i tshes bcu la rtsi ske'i chu bo 'dus pa'i nor bu spun gsum gyi brag nas sku tshab dngos grub dpal 'bar dang*/__chos skor shog ser/__don kun 'grub pa'i gi waM gi bam po bcas tshegs med par dngos grub tu bzhes/__shog ser la brda yig dngos su mi gsal yang yab sras zhal rgyas pa'i thog gter sgrub zhag bdun mdzad cing bdud rtsi lnga'i chu la sbangs pas zhag po lnga nas brda yig gi grong khyer bdun bkra lam gyis shar ba'i ngo mtshar chen po dang bcas/__mgo zla'i tshes bcur lhan rgyas kyis gtan la phab pas/__gter chen rin po ches ji ltar gsungs pa dang mthun par rje bla ma la'ang gsal snang nges pa can shar bas gcig la gcig thugs yid ches nas 'khrul pa dang bral bar gtan la phebs/__de'i phyi lor kun mkhyen bla ma gtso 'khor gyis thugs sgrub rnam gnyis zung 'brel gyi tshom bu tshogs sgrub mdzad pa'i tshe na'ang*/__gzhal med khang rgya khyon bkod pa bsam gyis mi khyab pa'i dbus su/__thugs sgrub gnyis kyi lha tshogs steng 'og lta bur mngon sum bzhin bzhugs pa'i gtso bo'i zhal nas gdams ngag dang rjes su bstan pa gsungs shing*/__khyad par gsol 'debs tshul bzhi'i sgo nas 'chad pa'i man ngag stsal ba dang*/__gter srung so sos kyang phrin las sgrub pa'i gsal snang khyad par can gzigs/__de ltar na tshad ma gsum gyis grub cing rtsod pa thams cad dang bral ba rig 'dzin grub pa yongs kyi 'khor los sgyur ba zung du 'brel bas skal ldan gdul bya'i spyod yul du snang bar mdzad pas yid ches la khungs btsun pa/__'gran zla dang bral la ngo mtshar rmad du byung ba'i zab chos thugs sgrub yid bzhin nor bu'i smin byed kyi dbang bskur ba ste/__de'ang rtsa ba rdo rje'i gsung las/__e ma dus gsum sangs rgyas kun gyi ni:__thugs rje'i rang bzhin mkhyen brtse'i sgo:__byin rlabs 'gro la 'jug pa'i phyir:__phrin las gnang ngo cog gi gzhi:__smin byed dbang 'di ched du bsngags:__spyir yang 'gro drug yid can la:__pad+ma bdag nyid gang 'dul kyi:__rnam pa cir yang bstan nas su:__sku gsung thugs kyi ye shes kyis:__'gro rnams bla med sa ru bsgral:__bye brag shin tu gdul dka' ba:__bod yul rjes 'brangs 'khor bcas kun:__bdag gis bskyangs pa'i bu gcig ste:__nga la mos pa'i skal ldan rnams:__bla ma'i go 'phang mchog thob phyir:__sgrub thabs rnam grangs cir bstan kyang :__snying po thugs sgrub 'di kho na:__de phyir phyi rabs rjes 'jug rnams:__nyams len snying po 'di la mdzod:__phyi nang sdug bsngal kun sel zhing :__bsam pa lhun gy-is 'grub par 'gyur:__ces gsungs pa ltar dkyil 'khor rab 'byams rgya mtsho'i sgrub thabs kyi snying po 'di nyid du 'jug pa'i gzhi 'am rtsa ba/__/rgyud smin par byed pa'i thabs mchog 'di la'ang*/__rtsa ba dang yan lag gi skor gnyis las/__skabs 'dir rtsa ba'i dbang bskur sgrub par bgyi ba yin/__de'ang rgyas pa dbang chen yongs rdzogs su bskur ba/__'bring po mchog gi dbang bzhi sku gsung thugs gtor dbang bcas sbyin pa/__bsdus pa mchog dbang lnga mtha' rten dang bcas pa/__shin tu bsdus pa bla ma'i gtor chen gyis byin rlabs bya ba rnams su yod pa las/__da lam rgyas pa dbang chen yongs rdzogs mtha' rten bcas bgyid pa la'ang*/__dkyil 'khor du 'jug pa'i chos dang*/__zhugs nas mngon par dbang bskur ba gnyis su yod pa las/__thog mar bdag nyid slob dpon gyis bgyi bar 'os pa gzhung las ji skad bshad pa'i rim pa rnams tshang la ma 'khrul ba sngon du song grub pa yin pas/__khyed rang rnams kyi ngo skal du gyur pa bla ma dang dkyil 'khor gyi gtso bo gu ru bde ba chen po dbyer mi phyed pa la dkyil 'khor du 'jug pa'i chos rnams zhu ba'i yon tu dmigs te maN+Dal 'bul bar zhu/__/zhes mtshams sbyar la maN+Dal 'bul du gzhug__/lnga pa ni/__ma rig pa'i sgrib g.yogs kyis rig pa ye shes kyi mthong ba bsgribs par mtshon pa'i phyir mig dar 'ching bar zhu/__oM AHhU~M/__zhes mig dar bcing*/__dkyil 'khor gyi lha dang mjal ba'i phyag rten du dpa' bo 'bru lnga las skyes pa'i me tog phyag tu thogs par mos shig__/hU~M:__ye shes dpa' bo 'bru lnga'i dngos:__bde chen thig le me tog phreng :__rigs kyi lha dang mjal ba'i phyir:__skal ldan khyod kyi snyim par zungs:__A khaM bI ra hU~M puSh+pe badz+ra sa ma ya s+t+waM:__zhes sbyin/__drug pa ni/__snyim pa me tog dang bcas te thal mo sbyor la gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__'dren pa sangs rgyas kun gyi gtso:__skyob pa bla med thugs rje can:__rig 'dzin 'dus pa'i tshogs kyi mchog:__bde gshegs bla ma dgongs su gsol:__ma hA gu ru thod phreng rtsal:__bde chen rgyal po'i bdag nyid dang :__dbyer med bdag gis khyod 'tshal bas:__dbang bskur ma lus stsal du gsol:__lan gsum/__bdun pa ni/__de ltar gsol ba btab pas thugs rje yul la 'jug pa'i skabs phyed de gnang ba stsal zhing spro ba bskyed pa ni 'di la gsan 'tshal/__slob dpon dkyil 'khor gyi gtso bo'i nga rgyal gyis rdo rje gdengs shing*/__bu khyod bskal ba shin tu bzang :__bde gshegs kun gtso bla ma yi:__dkyil 'khor chen por 'jug pa dang :__dbang dang ldan par byed pa ni:__bsod nams tshogs chen bsags las byung :__khyad par lha dang dkyil 'khor rnams:__gzhan tu blta bar mi bgyid cing :__bla ma'i sku gsung thugs rdo rje'i:__ye shes tshul bzhin mchod pa ni:__bde gshegs kun gyis yongs su bsngags:__de phyir bdag nyid dkyil 'khor gtso:__mthong nas bka' bzhin bsgrub pa na:__bu khyod bsam pa de yis 'grub:__dga' dang spro ba skyed par gyis:__zhes bsgo/__brgyad pa ni/__de nas sangs rgyas pa'i theg pa mtha' dag gi lam gy-i gzhi rten skyabs su 'gro ba'i sdom pa bzung ba la 'dun pa 'di bzhin du mdzod/__mchog gsum rtsa gsum dam can srung ma'i tshogs dang bcas pa mkha' khyab kyi 'khor lor bzhugs pa thams cad yid bzhin nor bu bla ma'i dkyil 'khor chen por rdzogs shing*/__de'ang rdo rje slob dpon gyi gsang ba gsum dang tha mi dad par shes pa la skyabs ky-i mchog tu bzung nas/__bdag gzhan 'gro ba mtha' dag byang chub ma thob kyi bar du snying thag pa nas skyabs su mchi'o snyam pa'i blos 'di'i rjes zlos mdzod/__na mo:__bla ma bde gshegs 'dus pa'i sku:__dkon mchog gsum gyi rang bzhin la:__bdag dang 'gro drug sems can rnams:__byang chub bar du skyabs su mchi:__lan gsum/__theg pa chen po'i lam gyi rmangs rdo byang chub mchog tu sems bskyed pa la 'dun pa 'di bzhin du mdzod cig__/mkha' khyab ky-i pha ma sems can thams cad kyi don tu/__rigs kun 'dus pa bla ma'i dkyil 'khor du zhugs shing lam rim pa gnyis la slob nas gang 'dul phrin las rnam bzhis 'khor ba dong nas sprugs pa'i 'gro don la brtson par bgyi'o snyam pa'i blos 'di'i rjes zlos/__sems bskyed 'gro ba kun don du:__bla ma sangs rgyas bsgrub nas ni:__gang la gang 'dul phrin las kyis:__'gro ba bsgral bar dam bca' 'o:_lan gsum/__skyabs yul bla ma'i dkyil 'khor gyi spyan sngar/__rgyud yong su dag cing tshogs gnyis bde blag tu rdzogs par byed pa yan lag bcu pa tshig gi rjes su don dran pas 'di'i rjes zlos/__bla ma yi dam mkha' 'gro gshegs:__nyi zla pad+ma'i gdan la bzhugs:__lus ngag yid gsum gus phyag 'tshal:__phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul:__nyams chags sdig sgrib mthol zhing bshags:__gsang sngags bsgrubs la rjes yi rang :__smin grol gsang sngags chos 'khor bskor:__mya ngan mi 'da' bzhugs su gsol:__snying po sems can don du bsngo:__yang dag rdo rje'i don rtogs shog:__lan gsum/__dgu pa ni/__spro na sdom pa gsum so sor bzung ba gzhan nas 'byung ba ltar bya/__bsdu na/__sangs rgyas pa'i theg par 'jug pa la rgyud sdom pa dang ldan par bya dgos pas/__de'i slad du rigs kun khyab bdag bla ma'i dkyil 'khor gyi spyan sngar/__so sor thar pa'i sdom pa/__byang chub sems dpa'i bslab pa rig 'dzin sngags kyi dam tshig mtha' dag ngo bo gnas 'gyur ba'i tshul gyis rim par blang*/__yon tan yar ldan gyi tshul gyis gcig char bsrung*/__dus skabs dgos pa tha dad dang bstun te spyad cing bslab par bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos/__o rgyan gdung 'dzin rgyal ba'i sras:__rdo rje slob dpon dgongs su gsol:__bdag gis deng bzung byang chub bar:__so sor thar dang byang chub sems:__rig 'dzin nang gi dam tshig rnams:__yang dag nyid du bzung byas te:__srog gi phyir yang mi btang na:__bdag la byin gyis brlab tu gsol:__lan gsum/__bcu pa ni/__khyed rang so so'i snying gar snying rje chen po'i zla ba stong pa nyid rdo rjes mtshan par gsal btab nas zung 'jug tu sems bskyed par bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos/__oM sarba yo ga tsit+ta ut+pA da yA mi:__zhes brjod du gzhug cing*/__rdo rje snying gar bzhag pas bden gnyis dbyer med kyi sems bskyed pa de brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__oM:__de ring stong pa nyid dang snying rje che:__dbyer med zung 'jug snying gi dbus su bskyed:__ji ltar dga' ba'i spyod las mi 'da' bas:__rdo rje'i dam tshig bla med grub gyur cig:__bo d+hi tsit+ta sa ma ya sid+d+hi ho:__zhes brjod cing rdo rje snying gar bzhag go__/gnyis pa la/__/yol ba'i nang gzhug phyag bzhi byed/__/dam la bzhag cing ye shes dbab/__/me tog dor zhing spyi bor 'ching*/__/gdong g.yogs dkrol zhing dkyil 'khor bstan/__ces bdun las/___dang po ni/__de nas khyed rang rnams las kyi rdo rjes sna drangs te/__rnam par thar pa mtshon pa'i sgo bzhi nas tshad med pa bzhi'i blo'i 'jug pas nang du zhugs par mos shig__ho:__mi gnas ye shes rang byung ba:__rnam par thar pa'i sgo bzhi nas:__tshad med bzhi yi 'jug pa yis:__rdo rje'i slob ma gzhug par bgyi:__sa ma ya pra we sha ya phaT:__ces brjod la dkyil 'khor gyi khang pa'i sgo phye nas nang du khrid/__gnyis pa ni/__de nas khyed rang rnams gus pa chen pos dkyil 'khor la bskor zhing sgo bzhi nas lha tshogs rnams kyi zhabs la phyag byed pa'i mos pa dang bcas te thal mo gnas gsum du sbyor la 'di'i rjes zlos/__ho:__rang rig mtha' dbus med pa'i dkyil:__ye shes bzhi 'phro 'khor lo'i tshul:__sku gsung thugs kyi dkyil 'khor bar:__sgo gsum gus pas phyag 'tshal lo:__oM na ma ste hU~M:__oM na mA mi hU~M:__oM na mo na ma hU~M:__zhes brjod du gzhug__/gsum pa ni/__slar yang khyed rang rnams shar sgor 'khod pa la/__nang ye shes kyi dkyil 'khor du 'jug pa'i sngon 'gro dkyil 'khor du zhugs pa'i phan yon dang*/__tshul las 'das pa'i nyes dmigs bsgrag pa/__rdo rje'i chu nan gyis khe nyan gnad la bkar ba/__rdo rje slob dpon gyi bka' gnyan par bstan pa ste dam bzhag bzhi po rim par 'byung ba yin pas snyan gtod 'tshal/__slob dpon gyis rdo rje spyi bor bzhag la/__oM:__deng khyod rdo rje'i dkyil 'khor cher:__gzhug cing ye shes bskyed pa las:__dngos grub rnam gnyis thob 'gyur te:__gzhan du smras na nyams par 'gyur:__snying gar bzhag la/__AH__ye shes rnam pa thams cad pa:__khyod kyi snying la de ring zhugs:__tshul min gsang ba bsgrags pa na:__de ma thag tu dral te gshegs:__bdud rtsi'i chu nan byin la/__hU~M:__sngags kyi rtsa ba dam tshig ste:__bsrungs na dngos grub rnam gnyis thob:__ma bsrungs tshe 'dir dmyal bar 'gro:__dam srungs rdo rje'i chu 'thungs shig:__ces gdams pa la/__deng phyin chad dam tshig tshul bzhin du bsrung snyam pas rdo rje'i bro bor ba 'di'i rjes zlos/__badz+ra sa ma ya i daM na ra kan:__zhes 'arjod du gzhug__/slar yang slob dpon gyis rdo rje gdengs shing*/__ho:__de ring phyid chad bu khyod kyi:__rigs kyi bdag po nga yin pas:__bla mas gsungs pa rdo rje'i tshig:__nam yang mi 'da' sgrub par gyis:__ces gdams so/__/bsdu na dam chu sbyin pa kho nas kyang rung ngo/__/bzhi pa ni/__de nas nang 'jug gi dngos gzhi ye shes pa dbab pa la khyed rang rnams lus drang por bsrang*/__ngag srog rtsol kha sbyor du 'chings/__yid tshogs drug gi yul la skad cig kyang ma yengs par sgo gsum gyi gnad bcun te dmigs pa 'di bzhin du mdzod cig__/slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros/__khyed rang gi gdos bcas phung khams kyis mtshon pa'i ma dag pa'i snang ba thams cad mi dmigs te stong par sbyangs/__stong pa'i ngang las sa phyogs pad+mo bde ba can gyi bkod pa phun sum tshogs pas spras pa'i dbus su rab tu rgyas pa'i chu skyes dang nyi zla'i dkyil 'khor gyi gdan la/__khyed rang rnams skad cig gis dkyil 'khor kun gyi khyab bdag ma hA gu ru bde ba chen po pad+ma saM b+ha ba sku mdog dkar la dmar ba'i mdangs can mtshan dpe'i gzi byin 'bar zhing ye shes kyi 'od lnga 'phro ba/__zhal gcig zhi zhing 'dzum pa phyag gnyis mnyam gzhag gi steng du ka pA la bdud rtsis gang ba'i rba rlabs ba~M yig dkar por 'khyil ba 'dzin pa/__dbu la brjid ldan she'u'i snyan zhu dang*/__sku la gsang gos phod ka chos gos za 'og gi ber chen gsol ba/__zhabs rdo rje'i skyil mo krung gis 'ja' zer thig le'i klong na bzhugs pa/__sku yis zhing khams yongs la khyab cing dkyil 'khor rab 'byams sku la rdzogs pa rigs kun gyi khyab bdag chen por gsal ba'i gnas gsum du sku gsung thugs rdo rje'i rang bzhin oM dkar AHdmar hU~M mthing gas mtshan par gsal thob cig__/slob dpon kyang dkyil 'khor mnga' bdag gu ru bde ba chen por gsal ba la mos gus drag tu bskyed pas/__bla ma'i thugs ka nas rdo rje'i ye shes 'gugs pa'i 'od zer lcags kyu'i rdul phran grangs med pa shar gyis 'phros/__chos dbyings rgyas par gang ba'i sangs rgyas kyi zhing rab 'byams rnamasadang*/__khyad par lho nub pad+ma 'od kyi gzhal yas khang chen por sgyu 'phrul bkod pa'i rol mo bsam gyis mi khyab par snang ba'i bla ma sku gsum gyi lha tshogs rnams la phog__/thugs dam chen po'i dgongs pa bskul/__thugs rje chen po'i rtsal bskyed de skad cig gis nam mkha'i khyon gang bar spyan drangs nas/__khyed rang rnams la sib sib thim pas rgyud byin gyis brlabs pa'i nges shes skyed cig__/ye shes 'bebs pa'i rdzas sbyor gyi dud pa bdug__/thod rnga sogs rol mo'i sgra dang dbyangs bcas/__hU~M hrI:__sngon tshe 'dzam gling 'di dag gi:__o rgyan yul gyi nub byang mtshams:__pad+ma ge sar sdong po la:__ya mtshan mchog gi dngos grub brnyes:__pad+ma 'byung gnas zhes su grags:__'khor du mkha' 'gro mang pos bskor:__khyed ky-i rjes su bdag sgrub kyi:__byin gyis brlab phyir gshegs su gsol:__gnas mchog 'di ru byin phob la:__sgrub mchog bdag la dbang bzhi skur:__bgegs dang log 'dren bar chad sol:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dza sid+d+hi pha la hU~M A:__hrIHma ha ri ni sa ra tsa hri ya tsit+ta hrIM hrIM dzaHdzaH__ces drag tu bzlas la dbab/__de ltar dbab pa'i ye shes kyi rgyun khyed rang rnams kyi gnyug ma'i sgo gsum la byang chub ma thob kyi bar du brtan par byas par mos shig__/rdo rje spyi bor rgya gram du bzhag ste/__tiSh+Tha badz+ra/__zhes brtan par bya'o/__/lnga pa ni/__'di na gu ru yid bzhin nor bu'i dkyil 'khor rnams mngon sum du bzhugs pa la/__khyed rang rnams la sngar byin pa'i me tog de nyid/__ngo bo ye shes gcig las gtso 'khor gyi rnam par shar ba la bzang ngan gyi bye brag ma mchis kyang*/__rnam pa rang rang gi tshe rabs sngon nas 'brel ba'i rigs kyi lha gang yin pa la phog par shog cig snyam pa'i 'dun pa dang bcas tshig 'di'i rjes zlos mdzod la ltos pa med par 'dor bar zhu/__ho:__tshe rabs 'brel ba'i rigs kyi lhar:__ye shes rig pa'i me tog 'bul:__sngon nas las 'phro gang yod pa'i:__lhag pa'i lha der 'bab par shog:__badz+ra puSh+pe sa ma ya ho:__zhes dkyil 'khor dngos sam/__tshom bu'i maN+Dal du 'dor du gzhug__/gtso 'khor gang la phog pa lhag pa'i lhar nges par bya ba'am/__yang na thams cad kyang rigs lngar 'dus te/__dbus su mi 'gyur rdo rje'i rigs:__shar du dri med bde gshegs rigs:__lho ru 'dod 'byung rin chen rigs:__nub tu chags med pad+ma'i rigs:__byang du thogs med las kyi rigs:__zhes rigs lnga nges par byas te so so'i rigs dang mthun pa'i ming gdags/__me tog gi phreng ba de nyid dbang rtag cod pan gyi tshul du slar spyi bor bcings pas lha so so'i sku gsung thugs kyi dngos grub thob par mos shig__/me tog mgor bzhag la/__ho:__sngon tshe gong nas bsnyen pa'i lhas:__sku gsung thugs kyi dngos grub ni:__de ring khyod la dbab pa yis:__rigs kyi sras su 'gyur bar shog:__puSh+pe sid+d+hi sa ma ya s+t+waM:__drug pa ni/__glo bur ma rig 'khrul pa'i sgrib g.yogs mtha' dag mig dar dang lhan cig tu bsal bar mos shig__/gser gyi thur ma thogs la/__hoH__rang byung 'od gsal snying po la:__glo bur 'khrul pa'i sgrib g.yogs kun:__rig pa ye shes thur mas dbye:__rdo rje'i dkyil 'khor mngon gyur shog:__dz+nyA na tsak+Shu pra be sha ya phaT:__ces pas mig dar bsal/__bdun pa ni/__de ltar ye shes kyi mig gsar du thob pa la mthong ba bstan pa ni/__rdo rje'i thur mas mtshon te/__de'ang rdo rje slob dpon gyi gsang gsum gdod nas rang byung lhun grub kyi dkyil 'khor du bzhugs pa dang*/__mdun gyi rdul tshon nam ras bris rang snang dbyer med gu ru yid bzhin nor bu'i dkyil 'khor mngon sum du gsal bar bzhugs pa ni gzugs brnyan mtshan ma'i dkyil 'khor 'dis mtshon pa yin te/__de'ang 'byung bzhi ri rab dang bcas pa'i steng du mi phyed rdo rje srung ba'i gur khang chen po'i dbus su/__thar pa chen po'i gzhal yas khang gru bzhi sgo bzhi rta babs bzhis brgyan cing ye shes rigs bzhi'i kha dog rnam par bkra ba/__rtsig pa rim pa lnga pha gu drwa ba drwa phyed mda' yab dang bcas pa/__dbus phyur bur rdo rje nor bu'i tog gis spras shing rgyan gyi bkod pa mtha' yas pa dang ldan pa/__'dod snam dmar po la mchod pa'i lha mo bcu drug gis mchod pa'i sprin spro ba/__mtshan nyid yongs rdzogs pad+ma drwa ba'i pho brang chen po'i dbus su rin chen zur brgyad/__de'i dbus su pad+ma 'dab ma bzhi pa'i lte bar sna tshogs pad+ma nyi zla brtsegs pa'i gdan gyi steng du/__ma hA gu ru o rgyan thod phreng rtsal dpal chen che mchog dregs pa kun 'dul las byed dregs pa sde bzhis bskor zhing 'khor 'das zil gyis gnon pa'i dbu gtsug pad+ma nyi zla'i gdan la/__rigs kun khyab bdag bde ba chen po pad+ma saM b+ha ba phyogs bcu dus bzhi'i rgyal ba sras dang bcas pa'i sku dang zhing khams sku lnga rdzogs shing byin rlabs char bzhin 'bebs pa/__gtso bo'i phyi rim pad+ma 'dab bzhi la shar du gu ru sman gyi bla ma rigs bzhi'i drang srong gis bskor zhing nyon mongs gdung ba sel ba/__lho gu ru dbang gi rgyal po nor bdag dzam lha rigs bzhis bskor zhing dbul ba'i sdug bsngal sel ba/__nub tu gu ru lhag pa'i lha mchog gter srung sde bzhis bskor zhing 'dod don dngos grub stsol ba/__byang du gu ru sgrub po'i re skong yul lha sde bzhis bskor zhing sgrub po'i lam sna 'dren pa/__de'i phyi rim rin chen zur brgyad la/__shar du gu ru ging gi gtso bo dpa' bo ging bzhis bskor zhing mi srun gdug pa 'dul ba/__lho ru gu ru nam mkha'i rgyal po 'byung bzhi'i lha mos bskor zhing 'byung ba'i bar chad sel ba/__nub tu gu ru phyag rgya'i bdag po rnam bzhi'i khro chung 'gyed cing ma rungs 'chings shing skrod pa/__byang du gu ru rdo rje'i go cha bdud 'dul rigs bzhis bskor zhing bdud sde'i dpung tshogs 'joms pa/__shar lho gu ru snang ba mtha' yas sems dpa' rigs bzhis bskor zhing 'chi ba'i sdug bsngal sel ba/__lho nub tu gu ru dus gsum mkhyen pa mi g.yo rigs bzhis bskor zhing bar do'i 'khrul snang 'joms pa/__nub byang du gu ru bde chen rgyal po gsang bdag rigs bzh-is bskor zhing ngan song skye gnas sbyong ba/__byang shar du gu ru thod phreng rtsal 'chang mkha' 'gro sde bzhis bskor zhing 'gro drug gi mgon skyabs mdzad pa sgo bzhir pad nyi bdud bzhi bsnol ba'i steng du hU~M mdzad mi g.yo rta mgrin bdud rtsi 'khyil ba ste khro rgyal rnam pa bzhis sprul pa'i pho nya 'gyed cing bar chad srung ba/__gzhan yang rtsa gsum rgyal ba sras dang bcas pa phyag brnyan pho nya'i tshogs sprin ltar du 'thibs shing*/__thams cad kyang 'ja' 'od thig le zer thig gi dbus na ye shes kyi gzi byin phyogs med du 'bar ba/__'jigs dang sdug bsngal thams cad las skyob cing 'dod rgu'i dngos grub yid bzhin du stsol ba'i skur snang ba ste/__rten dang brten par bcas pa'i dkyil 'khor pa de rnams kyang rang gi sems nyid kyi rang rtsal so sor snang ba yin pas/__gdod nas rang la rang chas su bzhugs pa'i rang bzhin lhun grub kyi dkyil 'khor nyid gzugs brnyan gyi dkyil 'khor 'dis mtshon te mngon sum du mjal bar gyur pa'i mos par mdzod/__ces brda sprad cing bstan/__de dag gis ni lha dang skal ba mnyam pa'i ched dkyil 'khor du 'jug pa'i chos 'khor dang bcas pa legs par grub pa yin no/__gnyis pa dbang bskur ba dngos la lnga/__phyi phan pa'i dbang*/__nang nus pa'i dbang*/__gsang ba zab mo'i dbang*/__mtha' rten dngos grub sna tshogs pa'i rjes gnang*/__byin rlabs gtor ma'i dbang ngo*/__/dang po la gsum/___spyi'i sngon 'gro maN+Dal gsol gdab gnad don bshad pa/__bye brag gi sbyor ba dbang lha spyan drangs shis pa brjod pa/__dngos gzhi bum pa'i dbang bskur zhing brda don ngo sprad pa'o/__/dang po ni/__zhugs nas mngon par dbang bskur ba zhu ba'i yon tu dmigs te maN+Dal phul mdzod/__ces maN+Dal 'bul du gzhug__/bla ma dang dkyil 'khor gyi gtso bo dbyer med pa la mi phyed dad pa'i gdung shugs drag pos gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/____byang chub rdo rjes rgyal ba lngar:__dgongs shing ji ltar stsal ba bzhin:__ye shes dbang bskur bdud rtsi'i chus:__bdag rgyud smin par mdzad du gsol:__ces gsol ba gdab/__'di ltar dbang bskur ba la rgyu mtshan dang dgos pa ci zhig yod snyam na/__sbyang gzhi khams bde bar gshegs pa'i snying po rang bzhin rnam dag 'khor 'das kun khyab tu bzhugs kyang*/__sbyang bya glo bur 'khrul pa'i dbang gis gzung 'dzin 'khor ba'i rnam char shar bas bsgribs pa la/__dri ma de sbyong byed thabs kyi mchog gyur smin grol gyi lam zab mor rtog goms kyi sbyor bas bslab dgos la/__de'i yang thog mar brda dang mtshan mas mtshon te dbang don gyi ye shes rgyud la skyed pa la brten nas sbyangs 'bras sku bzhi mngon tu 'gyur du rung ba ste/__mdor na rdo rje theg pa'i lam gyi rten 'brel thams cad smin byed kyi dbang la brten nas bsgrig dgos pas dag bya dag byed sogs dbang don ngo 'phrod pa gal shin tu che/__de la dbang gi ngo bo ni/__thob bya'i nus pa khyad par can rgyud la 'jog pa'i bdag nyid yin la/__nges tshig ni/__a b+hi Shiny+tsa'i sgra las drangs na mngon par gtor ba zhais bya ste dngos su sgo gsum gyi dri ma 'khrud pa dang*/__brgyud nas skal ba 'jog pa la 'jug ste/__rgyud dag nus pa thob phyir dbang*/__/zhes gsungs so/__/dbye ba spyir sngags bla med rnams su bum gsang sher ye tshig gi dbang bzhir grags che zhing*/__bye brag snga 'gyur yo ga gsum so so'i rang skad dang mthun par/__phan nus zab mo'i dbang gsum/__chu bo bzhi rdzogs kyi dbang bzhi/__spros bcas spros med shin tu rab tu spros med bzhi/__de re re la'ang nang gses kyi dbye ba du ma dang bcas pa 'byung ba las/__'dir ni sgyu 'phrul gsang ba snying po las/__dad brtson brtul zhugs ldan rtogs nas/__/phan pa'i dbang sbyin nus pa'i dbang*/__/rim pa bzhin tu sbyin par bya/__/zhes gsungs pa ltar/__phan nus zab mo mtha' rten dang bcas pa'i dbye bar don thob tu bzhugs pa yin/__gnyis pa ni/__de la thog mar phyi phan par byed pa bum pa'i dbang bskur ba la dmigs pa 'di bzhin du mdzod/__dkyil 'khor gyi shar phyogs su dbang stegs kyi dkyil 'khor mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa'i dbus su rin po che'i khri dang chu skyes nyi zla rgyas pa'i gdan la/__khyed rang rnams rigs 'dus gu ru bde ba chen po'i rnam pas 'khod pa'i mos pa mdzod/__slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros pas chos kyi dbyings dang nam mkha'i mthas gtugs pa'i zhing khams kun na gshegs shing bzhugs la 'byon par 'gyur ba'i dus gsum gyi bde bar gshegs pa rtsa gsum dkyil 'khor rab 'byams kyi lha tshogs thams cad mdun gyi nam mkhar badz+ra sa mA dzaHsa bkra lam gyis sad par bsams la/__oM AHhU~M badz+ra gu ru d+he ba d+hA ki nI sa pa ri wA ra ar+g+haM pA d+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bid+yA shab+da pra tIts+tsha swA hA:__hU~M hrIH__ma bcos ka dag chos sku'i ngang nyid las:__bde chen lhun grub 'od gsal longs spyod rdzogs:__thugs rje'i rig rtsal sgyu 'phrul drwa ba'i gar:__sku gsum bla ma'i tshogs la phyag 'tshal bstod:__ces mchod cing bstod/__rdo rje can gyis sangs rgyas la/__/'gro ba skyob pa'i ched du dbang*/__/yon tan 'byung gnas ji ltar stsal/__/de ltar 'di la stsal du gsol/__/zhes gsol ba btab pas/__nam mkhar bzhugs pa'i lha rnams dbang gi bya ba la dgyes shing me tog gi char 'bebs pa dang bcas rgyal bar bya ba'i slad du bkra shis pa'i tshigs su bcad pas dbugs dbyung bar mos shig__/oM dge legs kun gyi 'byung gnas rdzogs sangs rgyas:__nyon mongs gdung sel bdud rtsi dam pa'i chos:__bsod nams zhing mchog rgyal sras 'phags pa'i tshogs:__bla med dkon mchog gsum gyi bkra shis shog:__ces rol mo sgrog cing me tog 'thor/__gsum pa ni/__nam mkhar bzhugs pa'i dbang gi lha dang slob dpon lhan cig pas bkra shis pa'i rnam pa du ma dang ldan pa'i rin po che'i bum pa byang chub sems kyi bdud rtsis gang bas dbang bskur bar bsams la/__hU~M hrIH__bkra shis 'od gsal snying po byang chub sems:__rtsa gsum dkyil 'khor lha tshogs bzhugs pa'i gnas:__bum pa bzang po rtag tu dpal gnas shing :__yon tan brgya phrag brgyad kyis legs par brgyan:__ye shes dpag tu med pa'i bcud kyis gtams:__rgyal ba rnams kyi bum pa'i dbang bskur bas:__snod bcud tha mal 'khrul snang kun sbyangs te:__snang ba lha ru 'char ba'i dbang thob shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__zhes rnam rgyal bum pa spyi bor bzhag la bum chu gtigs/__bum pa'i chus lus thams cad gang*/__las dang nyon mongs pa'i dri ma dag__/chu'i lhag ma yar lud pa las rigs kyi bdag po 'od dpag tu med pas dbur brgyan par gyur/__de ltar na brda bum pas dbang bskur ba la brten nas/__don phyi snod gzhal yas khang*/__nang bcud dkyil 'khor gyi 'khor lo/__rgyud phung khams skye mched gdan gsum tshang ba'i lha tshogs su gdod nas yin pa la yin par ngo shes pas gsal brtan dag gsum gyi ting nge 'dzin bskyang bar zhu/__zhes brda don ngo sprad/__gnyis pa la lnga/__gsol ba gdab cing gnang ba sbyin pa/__sku phyag rgya'i 'khor lo bstim zhing dbang bskur ba/__/gsung bzlas pa'i lung sbyin cing dbang bskur ba/__thugs 'od gsal gyi dgongs pa ngo sprad cing dbang bskur ba/__bum dbang gi dag pa dang shis brjod bya ba'o/__/dang po ni/__de nas bum pa'i dbang gi mtha' rten gyi tshul du nang nus pa 'jug pa'i dbang rnams rim bzhin bskur ba la thog mar gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/__e ma hoH__nub phyogs bde ba can gyi zhing khams su:__snang ba mtha' yas thugs rje'i byin rlabs g.yos:__sprul sku pad+ma 'byung gnas byin brlabs te:__'dzam bu'i gling du 'gro ba'i don la byon:__'gro don rgyun chad med pa'i thugs rje can:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__lan gsum/__slob dpon gyis gnang ba sbyin pa ni:__rgyal po khri srong lde'u btsan man chad nas:__chos rgyal gdung brgyud mtha' nas ma stongs bar:__dus gsum rgyun chad med par byin gyis rlobs:__bod kyi chos skyong rgyal po gnyen gcig pu:__rgyal po chos spyod skyong ba'i thugs rje can:__o rgyan pad+ma'i dbang bskur sbyin par bya:__gnyis pa ni/__de la thog mar lus tha mal du zhen pa sbyong ba'i phyir lha sku phyag rgya chen po sgom par dbang bskur ba'i slad du/__dkyil 'khor pa gtso 'khor so so'i sku las rang 'dra'i sku gnyis pa re 'phros nas/__khyed rang rnams la thim par mos shig__/khyab bdag bde ba chen po'i sku thogs la/___e ma hoH__nub phyogs bde ba can gyi zhing khams su:__snang ba mtha' yas thugs rje'i byin rlabs g.yos:__sprul sku pad+ma 'byung gnas byin brlabs te:__dzam bu'i gling du 'gro ba'i don la byon:__'gro don rgyun chad med pa'i thugs rje can:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__rgyal po khri srong lde'u btsan man chad nas:__chos rgyal gdung brgyud mtha' nas ma stongs bar:__dus gsum rgyun chad med par byin gyis rlobs:__bod kyi chos skyong rgyal po'i gnyen gcig pu:__rgyal po chos spyod skyong ba'i thugs rje can:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__sku ni lho nub srin po'i kha mnon mdzad:__thugs rjes bod kyi sems can yongs la gzigs:___ma rig log pa'i sems can 'dren pa'i dpal:__nyon mongs gdul dka'i sems can thabs kyis 'dul:__brtse gdung rgyun chad med pa'i thugs rje can:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__dus ngan snyigs ma'i mtha' la thugs pa'i tshe:__nangs re dgongs re bod kyi don la byon:__nyi zer 'char sdud mdangs la chibs te byon:__yar ngo tshes bcu'i dus su dngos su byon:__'gro don stobs chen mdzad pa'i thugs rje can:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__lnga brgya'i tha ma rtsod dus snyigs ma la:__sems can thams cad nyon mongs dug lnga rags:__nyon mongs dug lnga rang rgyud spyod pa'i tshe:__de 'dra'i dus na bdag 'dra thugs rjes skyobs:__dad ldan mtho ris 'dren pa'i thugs rje can:__gu ru bde ba chen po'i dbang bskur bas:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__kA ya a b+hiny+tsa oM:__zhes spyi bor bzhag__/de nas rig 'dzin rtsal 'chang bcu gsum gyi skus rim bzhin dbang bskur la/__hor sog 'jigs pa'i dmag gis mtha' bskor nas:__chos 'khor gnyan po 'jig la thug pa'i tshe:__yid gnyis the tshom med par gsol ba 'debs:__gu ru lha srin sde brgyad 'khor dang bcas:__hor sog dmag dpung bzlog par the tshom med:__gu ru dregs 'dul che mchog dbang bskur bas:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__kA ya a b+hiny+tsa oM:__sems can sgyu lus 'jig pa'i nad byung tshe:__mi bzod sdug bsngal nad kyis nyen pa na:__yid gnyis the tshom med par gsol ba 'debs:__gu ru sman gyi bla dang dbyer med pas:__tshe zad ma yin bar chad nges par sel:__gu ru sman pa'i rgyal pos dbang bskur bas:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__kA ya a b+hiny+tsa oM:__'byung ba dgrar langs sa bcud nyams pa'i tshe:__sems can mu ge'i nad kyis nyen pa na:__yid gnyis the tshom med par gsol ba 'debs:__gu ru mkha' 'gro nor lha'i tshogs dang bcas:__dbul phongs bkres skom sel bar the tshom med:__gu ru dbang gi rgyal pos dbang bskur bas:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__las can 'gro ba'i don du gter 'don na:__dam tshig zol zog med pa'i dpa' gding gis:__yid gnyis the tshom med par gsol ba 'debs:__gu ru yi dam lha dang dbyer med pas:__pha nor bu yis lon par the tshom med:__gu ru yi dam lha yi dbang bskur bas:____bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__sbas yul nag khrod dben sa snyogs pa'i tshe:__kha char bu yug 'tshubs shing lam 'gags na:__yid gnyis the tshom med par gsol ba 'debs:__gu ru gzhi bdag gnyan po'i 'khor dang bcas:__chos mdzad lam sna 'dren par the tshom med:__gu ru sgrub po'i re skong dbang bskur bas:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__stag gzig dom dred dug sbrul mche ba can:__'brog chen 'jigs pa'i 'phrang la 'grim pa'i tshe:__yid gnyis the tshom med par gsol ba 'debs:__gu ru dpa' bo ging dang srung mar bcas:__gdug pa'i sems can skraud par the tshom med:__gu ru dpa' bo ging gtsos dbang bskur bas:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__sa chu me rlung 'byung ba'i bar chad kyis:__sgyu lus g.yar po 'jig la thug pa'i tshe:__yid gnyis the tshom med par gsol ba 'debs:__gu ru 'byung ba bzhi yi lha mor bcas:__'byung ba rang sar zhi bar the tshom med:__gu ru nam mkha'i rgyal pos dbang bskur bas:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__lam srang 'jigs pa'i 'phrang la 'grim pa'i tshe:__bsad khyer jag pa chom pos nyen pa na:__yid gnyis the tshom med par byin gyis rlobs:__gu ru phyag rgya bzhi yi dgongs par ldan:__tsau ra mi rgod rngam sems brlag par byed:__gu ru ma rungs skrod mdzad dbang bskur bas:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__gang zhig gshed ma'i dmag gis mtha' bskor nas:__mtshon cha rnon pos 'debs shing nyen pa na:__yid gnyis the tshom med par gsol ba 'debs:__gu ru rdo rje'i gur dang ldan pa yis:__gshed ma braid cing mtshon cha 'thor bar 'gyur:__gu ru rdo rje'i go chas dbang bskur bas:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__nam zhig tshe zad 'chi ba'i dus byung tshe:__gnad gcod sdug bsngal 'du 'phrod nyen pa na:__yid gnyis the tshom med par gsol ba 'debs:__gu ru snang ba mtha' yas sprul pa ste:__bde ba can gyi zhing du nges par skye:__gu ru 'chi ba'i gdung sel dbang bskur bas:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__sgyu lus g.yar po zhig pa'i bar do ru:__'khrul snang ny-ing 'khrul sdug bsngal nyen pa na:__yid gnyis the tshom med par gsol ba 'debs:__gu ru dus gsum mkhyen pa'i thugs rje yis:__'khrul snang rang sar grol ba the tshom med:__gu ru bar do'i 'khrul 'joms dbang bskur bas:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__gzhan yang las dang rkyen gyi dbang gyur te:__'khrul snang dngos por zhen cing sdug bsngal na:__yid gnyis the tshom med par gsol ba 'debs:__gu ru bde chen rgyal po'i ngo bo ste:__sdug bsngal 'khrul pa rtsad nas gzhig par byed:__gu ru ngan song kun 'dren dbang bskur bas:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__'gro drug sdug bsngal chen pos nyen pa dang :__khyad par bod kyi rje 'bangs sdug bsngal na:__dad gus mos pa'i gdung shugs drag po yis:__yid gnyis the tshom med par gsol ba 'debs:__gu ru'i thugs rjes 'pho 'gyur med par gzigs:__gu ru 'gro drug kun skyob dbang bskur bas:__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__'di ltar snang ba thams cad khyab bdag bla ma rig 'dzin gyi dkyil 'khor 'khor lo snang stong sgyu ma lta bu'i ting nge 'dzin gyi rol pas gdul bya'i bsam pa dang mthun par don gyis shig__/gsum pa ni/__de nas ngag tha mal du zhen pa sbyong ba'i phyir gsung bzlas pa'i lung sbyin pa la/__slob dpon dang dkyil 'khor gyi lha tshogs gnyis su med pa'i so so'i thugs ka nas sngags kyi phreng ba 'phros/__zhal nas byung*/__khyed rang rnams lhar gsal ba'i zhal du zhugs/__thugs srog dwangs ma'i sa bon gyi mthar phreng ba ltar 'khod par mos la sngags 'di rnams kyi rjes zlos so sor lan gsum re mdzad par zhu/__phreng ba sbrel la/__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__dang*/__oM AHhU~M badz+ra gu ru+u pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dzaHsid+d+hi pha la hU~M AH__zhes gtso bo'o/__/rig 'dzin bcu gsum la rim bzhin/__rtsa sngags badz+ra gu ru'i mthar/__ya du tsa sha b+h+yo zlog:__1)__rtsa sngags mthar/__tad+ya thA/__oM b+hai Sha dz+ye b+hai Sha dz+ye ma hA b+hai Sha dz+ye rA dza sa mut+ga te swA hA:__2)__rtsa sngags dang*/__dzam+b+ha la dza len+d+ra ya swA hA:__3)__rtsa sngags dang*/__e ka dzA TI tsit+ta hrIM hrIM dzaH__rak+sha rA hu tsit+ta hrIM hrIM dzaH___nA ga rak+sha tsit+ta hrIM hrIM dzaH__ging+ka ra rA dza tsit+ta hrIM hrIM dzaH__a ya ma du ru tsa sha na tsit+ta hrIM hrIM dzaH__4)__rtsa sngags dang*/__oM lo ka pA la sa ma ya tsit+ta hrIM hrIM dzaHdzaH_5)_thod phreng rtsal dang*/__badz+ra rat+na pad+ma karma ging+kA ra hU~M truM pheM pheM phaT phaT:__6)__rtsa sngags dang*/__ba~M la~M ra~M ya~M sarba sid+d+hi hU~M:__7)__thod phreng rtsal dang*/__badz+ra kro d+ha dzaHhU~M ba~M hoHhU~M hU~M:__8)__rtsa sngags dang*/__oM hU~M ma~M badz+ra rak+Sha rak+Sha:__9)__oM pad+ma d+ha ra hrI:__oM mai tri maiM swA hA:__oM wA gi shwa ri muM:__oM ma Ni pad+me hU~M:__oM badz+ra pA Ni hU~M:__10)__rtsa sngags dang*/__oM AHhU~M bo d+hi tsit+ta ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu AH__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__11)__oM ma hA gu ru su kha sid+d+hi hU~M:__12)__oM ma ha gu ru sarba sid+d+hi hU~M/__13)__phreng ba mgrin par bzhag pas nus pa brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__AH__ji snyed brjod pa kun gyi rgyur gyur pa'i:__ngag la rdo rje'i sngags kyis dbang bskur bas:__brtan dang g.yo ba'i sgra skad thams cad kun:__grags stong rgyal ba'i gsung du rtogs par shog:__oM sarba ta thA ga ta wA ka a b+hi Shiny+tsa AH__'di ltar grags pa thams cad khyab bdag bla ma rig 'dzin gyi gsung dbyangs gzhom med yi ge 'khor lo'i sprin grags stong brjod pa dang bral ba las sgra'i tshul bsam gyis mi khyab pas 'gro ba'i don gyis shig__/bzhipa ni/__de nas yid tha mal du zhen pa sbyong ba'i slad du thugs 'od gsal gyi dgongs pa ngo sprad pa ni/__me long bstan la/__me long dwangs pa la gzugs brnyan sna tshogs su shar yang*/__snang dus nyid nas dngos pos stong*/__stong bzhin du sna tshogs su snang ba ma 'gag pa bzhin/__lha sngags kyis mtshon pa'i 'khor 'das kyi chos thams cad rang sems stong pa'i rang rtsal du shar yang*/__shar dus nyid nas bden par ma grub/__ma grub bzhin du cir yang 'char bas thams cad kyang sku gsum 'du 'bral med pa zung 'jug 'od gsal khor yug gi dgongs par ngo shes par gyis shig__hU~M:__me long nang du gzugs brnyan shar ba bzhin:__dmigs su med kyang mngon sum sa le ba:__yid la rgyal ba'i thugs kyis dbang bskur bas:__dran rtog thams cad rang shar rang grol shog:__oM sarba ta thA ga ta tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~MH__'di ltar rtog tshogs thams cad khyab bdag bla ma rig 'dzin kyi thugs ka dag 'od gsal zang thal kun khyab 'dus ma byas mnyam nyid chen po'i dgongs par la zlo bas 'bad med lhun gyis grub pa'i gzhan don rgya chen po gyis shig__/lnga pa ni/__de ltar na phyi bskyed pa rdul tshon gyi dkyil 'khor du bum pa'i dbang thob/__lus kyi dri ma dag__/lam bskyed rim sgom pa la dbang*/__ji ltar snang ba thams cad lha'i 'khor lor 'char ba'i ye shes mngon du byas/__'bras bu sku rdo rje sprul pa'i sku thob pa'i skal ba can du byas pa la shis pa brjod pa'i tshig gis kyang mnga' gsol bas brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__ma hA gu ru bde ba chen po ni:__rang bzhin rtsa gsum rgyal ba'i dbyings su gcig:__thugs rje thabs kyi phyag rgya cir yang snang :__'chi med rdo rje'i sku yi bkra shis shog:__gsum pa gsang ba zab mo'i dbang la gsum/__gsang dbang*/__sher dbang*/__dbang bzhi pa'o/__/dang po la gsum/__sbyor ba gsang ba'i rdzas bsgrub cing shis pa brjod pa/__dngos gzhi gsang ba'i dbang bskur zhing nyams myong ngo sprad pa/__rjes dag pa brjod cing mnga' dbul ba'o/__/dang po ni/__de nas gsang ba zab mo'i dbang gsum rim bzhin bskur ba la thog mar gsang dbang gi slad du dmigs pa 'di bzhin du mdzod/__nam mkhar bzhugs pa'i dbang gi lha rnams rang snang gi shes rab ma dang rjes su chags pa'i sbyor bas snyoms par zhugs pa'i kun+da byang chub kyi sems lhan cig skyes pa'i rten du gyur pa d+hU ti nas brgyud rdo rje'i lam nas yum gyi pad+mar 'khyil ba de nyid thod pa'i bdud rtsi dang ro gcig tu 'dres pas dbang bskur ba la shis pa brjod par mos shig__/byin rlabs mkha' la sprin 'khrigs bla ma rje:__dngos grub char 'bebs yi dam zhi dang khro:__dgos 'dod 'bras bu smin mdzad mkha' 'gro'i tshogs:__rtsa gsum dkyil 'khor lha yi bkra shis shog:__gnyis pa ni/__dbang lha rnams kyis byang chub sems kyi bdud rtsi de nyid khyed rang rnams kyi lce la bzhag par mos shig__/hU~M:__chos kyi dbyings kyi b+han+d+ha yangs pa ru:__bde chen ye shes rgyal kun sbyor ba'i bcud:__dkar la dri med thugs rje'i dmar mdangs can:__rgyal ba'i dbang gi mthar thug byang chub sems:__deng 'dir skal ldan ngag la sbyin pa yis:__phung po sngags rlung thig le'i dngos 'dzin kun:__dag pa bde chen lha dang lha mor gyur:__sgra skad gsung du 'char ba'i dbang thob shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__wA ka a b+hi Shiny+tsa AH__zhes brjod cing thod pa mgrin par bzhag__/bdud rtsi myang du bcug pas/__mgrin pa nas thig le 'phel bas rtsa thams cad gang*/__dug gsum gyi rtog pa 'gags/__zhu bde lhan skyes kyi ye shes nyams su myong ba ni gsang dbang gi ye shes te/__de'i ngo bo gsal stong rnam par mi rtog pa'i ngang du dar cig mnyam par 'jog 'tshal/__gsum pa ni/__de ltar kun rdzob byang chub sems kyi dkyil 'khor du gsang ba'i dbang thob/__ngag gi dri ma dag__/lam srog rtsol gyi gnad la brten te gtum mo sgom pa la dbang*/__sgyu ma chu zla lta bur bdag byin gyis brlabs pa'i ye shes mngon du byas/__'bras bu gsung rdo rje longs spyod rdzogs pa'i sku thob pa'i skal ba can du byas pa la shis pa brjod pa'i tshig gis kyang mnga' gsol bas brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__ma hA gu ru bde ba chen po ni:__rang bzhin rtsa gsum rgyal ba'i dbyings su gcig:__thugs rje thabs kyi phyag rgya cir yang snang :__'chi med rdo rje'i gsung gi bkra shis shog:__gnyis pa la gsum/__sbyor ba phyag rgya byin gyis brlab cing shis pa brjod pa/__dngos gzhi shes rab ye shes kyi dbang bskur zhing nyams myong ngo sprad pa/__rjes dag pa brjod cing mnga' gsol ba'o/__dang po ni/__de nas shes rab ye shes kyi dbang gi slad du mos pa 'di bzhin du mdzod/__rig tsag gi gzugs brnyan me long du 'char ba bstan la/__mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa'i phyag rgya ma rgyan gyis brgyan pa'i gzugs brnyan me long du 'char ba 'dis mtshon nas/__phyag rgya'i 'dod yon las byung ba'i bde ba mtha' dag sgyu ma lta bur shes par bya ba sngon du 'gro bas/___sin+d+hU ra yi dkyil 'khor du bzhugs pa'i lha tshogs rnams kyi ye shes phyag rgya'i lus la thim pas/__de nyid rdo rje rnal 'byor ma dpral bar rang byung gi li khris dga' ba 'khyil pa bkod par gyur pa khyed rang rnams kyi lag tu gtad pa la/__dbang gi lha rnams kyis shis pa brjod par mos shig__/ma bcos spros med 'od gsal chos kyi dbyings:__bde chen ye shes rigs lnga'i sprin phung 'phro:__gang 'dul 'gro ba'i don mdzad thugs rje'i gter:__sku gsum lha tshogs rnams kyi bkra shis shog:__gnyis pa ni/__'di ltar las kyi phyag rgya dngos kyi reg bya la brten/__rang lus lha skur bsgom pa chos kyi phyag rgya/__de las bde drod mi rtog pa'i gtum mo 'bar ba dam tshig gi phyag rgya ni sin+d+hU ra'i dkyil 'khor gyis mtshon la/__de dag gi myong ba 'od gsal stong nyid du grol ba phyag rgya chen po ni me long dri ma med pas mtshon pa ste/__phyag rgya bzhi lhan cig sbyor ba'i rkyen gyis bde chen rang byung gi ye shes sad par 'gyur ba'i brda don shes par gyis shig__/rig ma'i gzugs brnyan lag tu gzhag__/sin+d+hU ra'i me long snying gar gtad la/__hU~M:__bde bar gshegs pa 'das gyur da lta bzhugs:__ma 'ongs 'byung 'gyur kun gyi lam gcig pu:__bde chen ye shes 'di ni rmad du byung :__bsam gyis mi khyab mtshon pa'i dpe las 'das:__de nyid rkyen gyis sad par bya ba'i phy-ir:__phyag rgya bzhi dang dbyer med rab sbyar nas:__lhan skyes ye shes nam mkha' khyab pa'i gzugs:__bla na med pa rtag tu 'phel bar 'gyur:__me long dri med stong nyid phyag rgya che:__sin+d+hU ra ni dam tshig phyag rgyar mtshon:__lha la sgom pa chos kyi phyag rgya ste:__las kyi phyag rgya'i gsang ba'i reg bya ni:__rdo rje nor bu'i reg pas myong ba las:__shes rab ye shes snang ba mngon du gyur:__'khrul pa'i rtog tshogs nyon mongs rang sar grol:__bde stong 'du 'bral med pa'i dbang thob shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__zhes sin+d+hU ra'i thig le srin lag g.yon pas slob ma'i snying gar bkod/__de nas khyed rang rnams dkyil 'khor khyab bdag gu ru bde ba chen po dang*/__gtad pa'i yum dbyings phyug rdo rje rnal 'byor mar gsal ba ni lha'i 'du shes/__yab kyi gsang gnas hU~M las rdo rje'i lte bar hU~M/__bu gar phaT kyis mtshan pa/__yum gyi mkha' a las pad+ma as mtshan par bsam pa ni sngags kyi 'du shes/__thabs 'di la brten nas rang gnas gyi ye shes mngon du bya'o snyam pa chos kyi 'du shes te/__de ltar 'du shes gsum ldan gyis snyoms par zhugs pa'i rjes chags kyi mes tshogs drug gi rten gyi khams dwangs ma thams cad zhu nas spyi bo'i haM la 'dus te/__spyi bo las mgrin par babs pa dga' ba/__mgrin pa nas snying gar babs pas mchog dga'/__snying ga nas lte bar babs pas khyad par gyi dga' ba/__lte ba nas gsang bar babs pas lhan cig skyes dga'i ye shes te yas babs kyi dga' ba bzhi nyams su myong*/__mkha' gsang gi rtse mor bzung ba de nyid slar yang rlung gi sbyor bas gyen du drangs pas 'khor lo gzhir mas brtan gyi dga' ba bzhi rim par nyams su myong bas bde stong dbyer med lhan cig skyes dga'i ye shes kyis thams cad la khyab cing brtan pa'i mos pa mdzod cig__/gsum pa ni/__de ltar phyag rgya b+ha ga'i dkyil 'khor du shes rab ye shes kyi dbang thob/__yid kyi dri ma dag__/pho nya'i lam bsgom pa la dbang*/__chos thams cad kyi rang bzhin bde ba chen por rtogs pa'i ye shes mngon du byas/__'bras bu thugs rdo rje chos kyi sku thob pa'i skal ba can du byas pa la shis pa brjod pa'i tshig gis kyang mnga' gsol bas brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__ma hA gu ru bde ba chen po ni:__rang bzhin rtsa gsum rgyal ba'i dbyings su gcig:__thugs rje thabs kyi phyag rgya cir yang snang :__'chi med rdo rje'i thugs kyi bkra shis shog:__gsum pa la'ang gsum/__sbyor ba tshig gis mtshon pas don dam gyi lta ba ngo sprad pa/__dngos gzhi byin rlabs 'pho bas nyams myong bsgom pa'i drod gtad pa/__rjes brtul zhugs kyi spyod pa bskyang zhing dag pa brjod pa mnga' dbul dang bcas pa'o/__/dang po ni/__de nas bzhi pa tshig dbang rin po che bskur ba la/__khyed rang rnams lus gnad rnam par snang mdzad kyi chos bdun drang por bsrang*/__ngag gnad rlung rtsol med du bzhag__/yid kyis sngar nyams su myang ba'i bde chen gyi ye shes de dran par byas nas dran bsam snga ma 'gags phyi ma ma skyes/__da ltar gyi sems skad cig ma de'i steng du rtsol bral bsal bzhag med par shigs se zhog mdzod byas la/__slob dpon kyang mnyam gzhag gi ngang nas/__a:__ye nas phyi nang chos rnams ma lus kun:__dmigs su med cing cir yang sa ler gsal:__mtha' dbus kun bral spros pa nyer zhi'i ngang :__ma bcos ma bslad der 'dzin bral bar zhog:__de tshe 'od gsal mtshon du med pa yi:__ye shes rang gi snying dbus sad par 'gyur:__bsam gyis mi khyab gnyug ma bde ba che:__sangs rgyas kun gyi gsang ba'i dbang thob shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa a a a:__zhes brjod/__de ltar bzhag pa'i tshe rig pa gsal stong rjen pa nam mkha' lta bu de'i ngang la zhen 'dzin med par khrigs se gnas pa ni rang bzhin rdzogs pa chen po ma bcos rang byung gi lta ba yin no/__/zhes ngo sprad/__gnyis pa ni/__de nyid brtan par bya ba'i phyir:__dkyil 'khor 'khor lo'i gtso bo mchog:__gu ru bde ba chen po'i rgyal:__de dang bla ma dbyer med pa'i:__'od bsal dri ma med pa'i thugs:__rang gi sems su ro gcig bsre/__chu la chu bzhag ji bzhin tu:__zung 'jug blo 'das dgongs pa bskyang :___bla ma'i bde chen ye shes sku:__rang thim gnyis med 'dres par bsam:__zhes rtsa ba rdo rje'i gsung las 'byung ba ltar:__bla ma bde ba chen po'i thugs dang rang sems 'od gsal gyi ngo bo ro gcig tu bsre zhing blo 'das kyi dgongs pa bskyang*/__dkyil 'khor khyab bdag gi sku las ye shes kyi sku gnyis pa 'phros te khyed rang rnams la thim pas dbang gi ye shes skye brtan gong 'phel du byin gyis brlabs par mos shig__/gu ru'i sku 'bag spyi bor bzhag__/thod rnga 'khrol la dbyangs dang bcas pas/__hU~M:__dus gsum sangs rgyas gu ru rin po che:__bde bar gshegs pa ma lus 'dus pa'i sku:__dkyil 'khor rab 'byams spro dang bsdu ba'i gzhi:__mtshan thos tsam gyis sdug bsngal thams cad zhi:__yon tan dran pas bsam pa lhun gyis 'grub:__dad pas gsol btab mchog gi dngos grub stsol:__yid bzhin nor bu bla ma bde ba che:__khyed ni sngon tshe bod yul bzhugs pa'i dus:__rjes 'brangs rnams la thugs dam zhal bzhes bzhin:__ma 'ongs phyi ma'i dus ni 'dir lags pas:__bdag cag re ltos can gyi skyabs gcig khyed:__sku gsung thugs kyis 'khor 'das kun khyab kyang :__mtshon pa'i sku ni srin po'i yul du bzhugs:__thugs rje'i 'jug pas bod la lhag par dgongs:__dad cing gus pa'i skal ldan bdag cag gis:__lus ni gus pas khyed la phyag 'tshal zhing :__ngag gis gdung dbyangs 'o dod khyed la 'bod:__yid kyis re ltos gcig gyur khyed dran pas:__sdug bsngal sel phyir gnas 'dir da lta gshegs:__phyi rabs don du dad pa'i rten bzhag nas:__mthong thos dran reg bar chad kun sel zhing :__dngos grub dpal 'bar 'brel tshad don ldan par:__bsngags pa brjod pa'i sku tshab 'di lags pas:__khyed kyi sku gsung thugs mchog 'dir zhugs nas:__byin rlabs dbang chen da ltar ma bskur na:__thugs dam zhal bzhes thugs bskyed rdzun du thal:__re ltos can gyi skal ldan bdag cag rnams:__sdug bsngal gyis gzir 'di ru gum lags pas:__de phyir khyed kyi thugs rje'i rtsal sprugs la:__byin rlabs dbang chen da lta bskur du gsol:__lus la rdo rje'i sku yis byin gyis rlobs:__ngag la bden tshig gsung gis byin gyis rlobs:__yid la 'od gsal thugs kyis byin gyis rlobs:__yon tan bsam las 'das pas byin gyis rlobs:__phrin las 'gro 'dul thugs rjes byin gyis rlobs:__nad dang sdug bsngal 'jigs pa ma lus sol:__mchog dang thun mong dngos grub yid bzhin stsol:__bsam pa lhun gyis 'grub nas tshe 'di la:__bla ma khyed rang lta bur byin gyis rlobs:__gsum pa ni/__zhes brjod bla slob gnyis kas mos gus bskyed:__the tshom med par snying nas gsol btab pas:__gces pa'i bu ngus ma yis bzod min ltar:__o rgyan nga nyid rnga yab gling mchog nas:__'dab chags rgyal po gzan la zhugs pa ltar:__dad ldan drung du skad cig nyid la 'ong :__de tshe ba spu g.yo zhing mchi ma 'khrugs:__blo sna 'gyur ba'i gdung shugs ngang gis skye:__snang ba ban bun gza' btad bral ba'i ngang :__o rgyan bdag gi byin rlabs nges par 'jug:__dang por lo rgyus dran pas dad pa skye:__bar du yon tan dran pas mos gus 'char:__tha ma zhal bzhes dran pas bzod med gdung :__de dus gdung shugs bskyed la gar stabs bcas:__thod phreng rtsal gyi dzaba? dbyangs glu ru blang :__rig pa zang thal 'od gsal gnyug ma'i ngang :__rig gdangs 'gags med dad gus rtsal sprugs nas:__gsol ba btab na bar chad thams cad sel:__thugs yid bsres pas byin rlabs dbang chen thob:__re dogs bral na gang dgos bsam pa 'grub:__de phyir dbang gi rgyal po 'di nyid de:__pad+ma bdag gi thugs khrag dwangs ma'i bcud :__rjes 'brangs rnams dang 'bral kha'i zhal chems te:__dngos dang khyad med gzugs sku'i zhal tshab bcas:__snying dang 'dra ba'i mnga' bdag yab sras dang :__snod ldan mtshan ldan rjes 'brangs tshogs la gtad:__'das dang da ltar bzhugs pa'i skye ba'i srid:__ma 'ongs 'byung 'gyur don du gter du sbos:__nam zhig bod 'bangs sdug bsngal mtsho rdol tshe:__las can dag gis bskul zhing spyod pa na:__'brel tshad thams cad byang chub snying po'i bar:__rang byung pad+ma bdag gis rjes bzung ba'i:__dam bca' yin no tha tshig bslu mi srid:__gnas skabs phyi nang gsang ba'i sdug bsngal zhi:__'dod dgu'i bsam pa ma lus lhun gyis grub:__dam tshig ma nyams skye ba bdun gyi mthar:__mchog gi dngos grub 'grub par gdon mi za:__de phyir the tshom spongs la rtse gcig tu:__dad dang nges shes skyed cig phyi rabs rnams:__gang la nges shes skyes pa de nyid ni:__pad+ma bdag dang 'du 'bral yod re kan:__ces o rgyan sangs rgyas gnyis pa nyid kyis zhal gyis bzhes pa'i don thugs la nges pas/__gnyug ma ka dag nam mkha' lta bu'i dgongs pa las ma g.yos par:__zang thal gyi rig pa gzengs bstod de nyams byung rgyal du bskyang :__bzod med gdung shugs drag pos snying khung rus pa'i gting nas mos gus kyi shugs bskyed la/__lus kyi rnam 'gyur stangs stabs sgyur/__ngag gis thod phreng rtsal gyi dzaba? dbyangs dpon slob lhan cig tu gnang bar zhu/___oM AHhU~M badz+ra gu ru+u pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dzaHsid+d+hi pha la hU~M AH__zhes dzaba? dbyangs gsum bdun nyer gcig gang 'grub bya'o/__/de ltar na don dam byang chub sems kyi dkyil 'khor du dbang bzhi pa thob/__lus ngag yid gsum char gyi dri ma bag chags dang bcas pa dag lam rdzogs chen rtsol bral rang byung gi ye shes sgom pa la dbang*/__shin tu rnam par dag pa lhan cig skyes pa'i bde chen mchog tu mi 'gyur ba'i ye shes mngon du byas/__'bras bu ye shes rdo rje ngo bo nyid sku thob pa'i skal ba can du byas pa la shis pa brjod pa'i tshig gis kyang mnga' gsol bas brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__ma hA gu ru bde ba chen po ni:__rang bzhin rtsa gsum rgyal ba'i dbyings su gcig:__thugs rje thabs kyi phyag rgya cir yang snang :__'chi med ye shes rdo rje'i bkra shis shog__/de dag rnams kyis stod las byang chub mchog gi dngos grub sgrub pa'i dbang gi dngos gzhi grub pa lags/__bzhi pa mtha' rten dngos grub sna tshogs pa'i rjes gnang sbyin pa la'ang gsum/__sbyor ba dngos grub kyi rdzas 'du bya ba/__dngos gzhi so so'i dbang bskur ba/__rjes bslab bya bstan pa'o/__/dang po ni/__de nas smad las dngos grub sna tshogs pa'i rjes gnang sbyin pa ni/__gzhung las/__de nas thun mong dngos grub thob bya'i phyir:__rig 'dzin bla ma rnam 'phrul bcu gsum po:__ye shes 'od zer 'phro bzhin bzhugs pa la:__gdung ba'i shugs bskyed gsol ba btab pa yis:__gzugs sku gnyis pa so so'i rdzas la thim:__rdzas kyi rnam pa 'od du 'bar ba la:__rang bzhin bde ba chen po'i ye shes dang :__ngo bo rig 'dzin so so'i rol par bsam:__zhes gsungs pa'i don gsal 'debs bzhin pas gsol 'debs lhan cig tu mdzad par zhu/__zhes brda sbyar la bsam pa lhun grub ma'i gsol 'debs dpon slob gnyis kas bya/__grub nas slob dpon gyis/__ye d+harmA brjod cing me tog 'thor bas rab tu gnas/__gnyis pa ni/__slob dpon nyid rig 'dzin bcu gsum so so'i nga rgyal dang bcas/__rdzas rnams rim par lag tu gtad de/__rnam pa dngos grub kyi rdzas/__rang bzhin bde ba chen po'i ye shes/__ngo bo rig 'dzin rtsal 'chang bcu gsum so so'i rol par gyur pa 'di nyid phyag tu gtad pas/__'jigs dang sdug bsngal gyi bar chad mtha' dag sel zhing*/__'dod rgu'i bsam pa yid bzhin tu 'grub pa'i dbang thob par mos shig__/de la thog mar hor sog dmag bzlog phyir:__dpal gyi gtor ma slob ma'i lag tu gtad:__hU~M hrI:__nga ni phyi dang bdud kyi g.yul zlog pa'i:__lha srin bran khol gu ru che mchog ste:__gtor ma dpal chen lha tshogs skur snang bas:__khyod la dbang bskur dmag dpung zlog par shog:____oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__ba liM ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__nad rnams sel phyir sman mchog lag tu gtad:__hU~M hrI:__nga ni phyi nang nad sel rig pa 'dzin:__gu ru sman pa'i rgyal po mchog yin te:__lha tshogs 'od zhu bdud rtsis dbang bskur bas:__dus min 'chi ba'i bar chad zhi bar shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__sarba a mr-i ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__dbul phongs sel phyir rin chen lag tu gtad:__hU~M hrI:__nga ni phyi nang gsang ba'i yon tan kun:__rgyas mdzad rig 'dzin nor lha yongs kyi gtso:__lha tshogs ngo bo rin chen dbang bskur bas:__dbul phongs sdug bsngal sel ba'i dbang thob shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__sarba rat+na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__bsam kun 'grub phyir sgrom bu lag tu gtad:__hU~M hrI:__nga ni phyi nang gsang ba'i zab gter kun:__bu la ster mdzad rig 'dzin yi dam lha:__lha tshogs 'od zhu sgrom bus dbang bskur bas:__dngos grub gter la spyod pa'i dbang thob shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__sarba ni d+hi a b+hi Shiny+tsa hU~M:__lam sna 'dren phyir ba dan lag tu gtad:__hU~M hrIH__nga ni mkha' spyod zhing dang grub pa'i gnas:__lam sna 'dren mdzad gu ru las rab rtsal:__lha tshogs kun bskul ba dan dbang bskur bas:__phyi nang lam sna zin pa'i dbang thob shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__sarba karma gu ru a b+hi Shiny+tsa hU~M:__gdug pa skrod phyir thod rnga lag tu+u gtad:__hU~M hrIH__nga ni phyi nang gdug pa kun 'dul ba'i:__gu ru dpa' bo ging dang srung ma'i gtso:__lha tshogs rgyud bskul thod rngas dbang bskur bas:__thog bcas bdud rnams skrod pa'i dbang thob shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__ma hA Da ma ru a b+hi Shiny+tsa hU~M:__'byung bzhi snyoms phyir de yi rdzas rnams gtad: chu bum ri rab rlung g.yab me sgron/__hU~M hrIH__nga ni phyi nang gsang ba'i 'byung ba bzhi'i:__g.yo 'khrugs kun sel gu ru nam mkha'i rgyal:__so so'i gnyen por ye shes rang snang ba'i:__'byung bzhis dbang bskur bar chad kun sel shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__dz+nyA na la~M ba~M ra~M ya~M a b+hi Shiny+tsa hU~M:__'jig pa kun 'ching phyag rgya rnam bzhi gtad:__hU~M hrIH__nga ni phyi nang gsang ba'i chom rkun rnams:__ma lus tshar gcod gu ru 'ching mdzad de:__'gugs 'ching sdom myos phyag rgya'i dbang bskur bas:__mi mthun tshogs kun 'ching ba'i dbang thob shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__dzaHhU~M ba~M hoHa b+hi Shiny+tsa hU~M:__gdug pas mi tshugs rdo rje'i go cha bskon:__hU~M hrIH__nga ni phyi nang gsang ba'i bdud dgra'i tshogs:__yongs su 'ching mdzad gu ru rdo rje'i rgyal:__ye shes rdo rje'i go chas dbang bskur bas:__bar chad g.yul las rgyal ba'i dbang thob shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__badz+ra rak+ShA haM a b+hi Shiny+tsa hU~M:__'chi ba'i sdug bsngal sbyong phyir a yig gtad:__hU~M hrIH__nga ni 'chi 'pho'i bar chad sdug bsngal kun:__yongs su sbyong mdzad gu ru snang mtha' yas:__skye med ye shes a y-ig dbang bskur bas:__dbyings rig dbyer med 'pho ba'i dbang thob shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__a a b+hi Shiny+tsa hU~M:___'khrul snang ngo sprod mdongs sgro me long bstan/__hU~M hrIH__nga ni bar do'i 'khrul snang rang grol ba'i:__zhi khro kun bdag gu ru dus gsum mkhyen:__stong nyid me long rtsal mdangs dbang bskur bas:__'khrul snang rang sar grol ba'i dbang thob shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__dz+nyA na d+hA tu a b+hi Shiny+tsa hU~M:___skye srid bcod phyir gri gug lag tu+u gtad:__hU~M hrIH__nga ni skye ba la sogs sdug bsngal kun:__yongs su sbyong mdzad gu ru bde chen rgyal:__stong nyid rang bzhin gri gug dbang bskur bas:__skye shi rtsad nas gcod pa'i dbang thob shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__dz+nyA na karta ri a b+hi Shiny+tsa hU~M:__'gro drug 'dren phyir kha T+wA~M rtse gsum gtad:__hU~M hrI:__nga ni 'gro drug spyi dang khyad par du:__bod khams gdung sel gu ru pad+ma ste:__thugs rjes skyob phyir kha T+wA~M dbang bskur bas:__sdug bsngal kun sel bsam don lhun grub shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__ma hA kA ru Ni ka kha T+wA~M ga a b+hi Shiny+tsa hU~M:__zhes sbyin no/__gsum pa ni/__/rjes bslab bya bstan pa ni/__gzhung las/__des kyang rin chen sgrom bur bcug byas te:__bla ma rig 'dzin dngos su bsam byas la:__mi 'bral rten du lus la 'chang ba yis:__sdug bsngal kun sel bsam don lhun grub 'gyur:__ces gsungs pa'i don thugs la nges pas phyag len tu gdab par zhu/__zhes gdams so/__/lnga pa byin rlabs gtor ma'i dbang bskur ba ni/__/las rdor gyis gtor chen btegs/__slob dpon gyis/__de nas dbang don gyi ye shes brtan par byed pa byin rlabs gtor ma'i dbang bskur ba la dmigs pa 'di bzhin du mdzod/__gtor ma rin chen gzhal yas khang gi nang :__lha tshogs kun bzhugs sku gsung thugs dag las:__'od zer dkar dmar mthing gsum 'phros nas su:__slob ma'i gnas gsum la thim sgrib pa sbyangs:__sku gsung thugs dang ye shes dbang thob bsam:__thod rnga 'khrol zhing gdung shugs lta stangs dang bcas pas/__/hU~M hrIH__dngos grub kun bdag gu ru bde ba che:__bod 'bangs yongs la thugs rjes brtser dgongs nas:__thugs dam zhal bzhes sdug bsngal kun sel ba'i:__sku tshab bla ma'i rnal 'byor mchog gcig dang :__thun mong bcu gsum las can don du gsungs:__dgongs pa'i byin rlabs snod ldan bu la stsal:__brtse ba'i zhal chems bod 'bangs yongs la bzhag:__bslu med rdo rje'i gsung gis zhal bzhes pas:__de phyir bdag gis rtse gcig bsgrub lags na:__sku gsung thugs kyis byin gyis brlab tu gsol:__ye shes lnga yi dbang mchog bskur du gsol:__sdug bsngal bcu gsum yongs su zhi ba dang :__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__zhes brjod la gtor ma slob ma'i spyi bor bzhag pa dang bstun/__dus gsum sangs rgyas gu ru rin po che:__sogs rdo rje'i tshig rkang drug gi gsol 'debs dang*/__thod phreng rtsal gyi dzaba? dbyangs bya/__gtor rdzas kyi cha shas dang bdud rtsi sbyin la/__gtor rdzas dam tshig gi bdud rtsi la longs spyod pas dngos grub rnam pa gnyis bde blag tu thob par mos shig__/spyi tsam la des mthus shing*/__bsnyen sgrub nus pa'i smin slob la/__gtor ma rtsa ba gsum gyi lha tshogs 'od du zhu nas khyed rang la thim pas dkyil 'khor chen po'i bdag nyid dngos su gyur par mos shig__/byas la dgongs pa'i drod gtad de thugs yid mnyam nyid du bzhag go__/rtsa ba'i gsum pa la'ang gsum/__mtha' rgyas tshe dbang*/__brtan byed shis brjod/__rjes dam tshig khas blangs sogs so/__dang po ni/__gzhung las/__gang yang kun gyi tha mar 'chi med kyi:__dga' ston spel phyir tshe yi rdzas byin la:__shis pa brjod nas me tog char du bsnyil:__ces sogs gsungs pa'i don gzhung las kha skong ba ste/__de ltar dbang chen dngos gzhi legs par grub nas/__mtha' rgyas bkra shis 'chi med tshe'-i dbang bskur bgyi ba la/__thog mar thal mo me tog dang bcas te gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/__rtsa gsum rgyal ba 'dus pa'i dngos:__ma hA gu ru pad+ma 'byung :__bdag la brtse bas nyer dgongs te:__'chi med tshe yi dbang mchog stsol:__ces lan gsum gyis gsol ba gdab/__slob dpon gu ru bde ba chen po 'ch-i med pad+ma saM b+ha bar gsal ba'i gnas lngar phyag mtshan lnga dang yig 'bru lngas mtshan pa las 'od zer bsam gyis mi khyab pa dang*/__lha mo mgyogs ma'i sprul pa nyi zer gyi rdul ltar spros pas khyed rang rnams kyi bla tshe chad nyams yar ba dang*/__'byung ba bzhi'i dwangs ma/__'khor 'das kyi bcud dang dge mtshan thams cad 'chi med tshe'i bdud rtsi 'od zer kha dog sna tshogs pa'i rnam par spyan drangs/__khyed rang rnams kyi spyi bo nas zhugs/__lus kyi nang thams cad gang bas 'chi med tshe'i dngos grub thob/__mdun gyi tshe rdzas rnams la thim pas rdo rje tshe'i bcud len du gyur pa'i mos pa mdzod/__ces dang mda' dar g.yab la/__hrIH__'od gsal chos sku'i pho brang nas:__longs spyod yongs rdzogs sprul pa'i sku:__'chi med pad+ma saM b+hA ba:__rtsa gsum rgya mtsho'i 'khor dang bcas:__sgrub la tshe dbang mchog stsol phyir:__thugs dam bskul lo dbyings nas bzhengs:__rnal 'byor bdag cag 'khor 'das kyi:__bla tshe chad nyams yar ba dang :__phyi snod 'byung ba bzhi yi bcud:__nang bcud 'gro ba'i tshe bsod dpal:__gsang ba rgyal ba sras bcas kyi:__mkhyen brtse nus pa'i yon tan kun:__'od zer bdud rtsi'i rnam par sdus:__bdag dang sgrub pa'i rdzas la stims:__rgas med lang tsho'i dngos grub stsol:__nad med bde ba'i dngos grub stsol:__'chi med tshe yi dngos grub stsol:__ye shes mchog gi dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi A yu She hU~M nr-i dza:__de nas tshe'i 'brang rgyas thogs la/__de ltar tshe 'gugs shing bcud bsdus nas/__tshe'i 'brang rgyas 'di nyid rtsa gsum kun 'dus 'chi med pad+ma saM b+ha ba gu ru bde ba chen po'i rnam pa/__phyag gnyis mnyam gzhag gi steng na 'chi med tshe'i bdud rtsis gang ba'i b+han+d+ha dang tshe bum bsnams par gsal ba'i gnas lngar phyag mtshan sogs gong ltar la/__rnam par spyan drangs/__phyag gi b+han+d+ha dang bum pa'i nang du zhugs shing 'khyil ba las 'chi med tshe'i bdud rtsi dpag tu med pa byung*/__khyed rang rnams kyi spyi bo tshangs pa'i bu ga nas zhugs/__lus kyi nang thams cad gang dus ma yin pa'i 'chi ba bag chags dang bcas pa byang*/__'chi med tshe'i dngos grub thob dwangs ma snying gi dbus su sna tshogs rdo rje'i lte bar nyi zla'i ga'u kha sbyor gyi nang du hU~M gi khog par nr-i yig as mtshan pa la thim pas rdo rje'i srog 'grub pa'i mos pa mdzod ces dang*/__oM/__bkra shis 'od gsal gzhon nu bum pa'i dbyings:__ye shes rang snang pad+ma saM b+ha ba:__zung 'jug bde ba chen po'i dbang bskur bas:__skye 'chi bgres rgud bral ba'i dbang thob shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi A yu She hU~M nr-i dza:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__tshe chang sbyin la/__AH__rang byung mtshan ldan rdo rje'i ka pA lar:__brtan dang g.yo ba'i bcud kun gcig tu 'khyil:__byang chub sems kyi bdud rtsis dbang bskur bas:__nad med bde ba'i dbang mchog thob par shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi A yu She hU~M nr-i dza:__wA ka a b+hi Shiny+tsa AH__tshe ril sbyin la/__hU~M:__ngo bo srid zhi'i dwangs ma 'dus pa'i bcud:__rnam pa lhan skyes ye shes sems dpa'i gzugs:__snying dbus nyi zla'i ga'ur rgyas gdab pas:__'chi med rdo rje tshe yi dbang thob shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi A yu She hU~M nr-i dza:__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__tshe mda' spyi bor rgya gram du bzhag la/__khyed rang rnams kyi lus mi shigs rdo rje'i go chas g.yogs shing rig pa'i rang ngor skye shi'i mtshan ma gdod nas ma grub pa 'chi med gnyug ma'i don la mnyam par 'jog par zhu/__AH__spros pas 'khor 'das khyab pa'i tshe:__bsdus pas 'od gsal thig le'i klong :__rdo rje'i srog tu yongs grub par:__mi 'gyur brtan pa'i rgyas gdab bo:__dz+nyA na badz+ra A yu She rak+Sha rak+Sha b+h+rU~M:__zhes brjod do/__gnyis pa ni/__bla ma dkyil 'khor pa'i lha tshogs rnams dang*/__nam mkhar bzhugs pa'i dbang gi lha rgyal ba sras dang bcas pa rnams kyis bkra shis pa'i bden tshig gi rnga sgra sgrog cing*/__dge legs ka ma la'i char phang phung du bsnyil bas khyed rang rnams kyi rgyud la dbang don gyi ye shes sngar ma skyes pa bskyed cing*/__skyes pa gong du 'phel zhing brtan pa sogs bsam don lhun gyis grub pa'i bde legs kyi snang ba chen pos phyogs dus gnas skabs kun tu khyab par byas par mos shig__/spro na zhal nas gsungs pa'i tshigs bcad sngon du 'gro bas/__las byang gi bkra shis dang*/__gzhan yang shis brjod ji ltar 'os pa bya/__bsdu na las byang gi shis brjod tsam byas la rol mo bsgrag cing me tog 'thor ro/__/gsum pa ni/__de ltar gu ru'i thugs sgrub bye ba phrag brgya'i yang snying*/__byin rlabs kyi gzi brjid ma nyams shing mkha' 'gro'i kha rlangs thu le ba/__yid ches the tshom dang bral ba'i zab mo'i thugs sgrub yid bzhin nor bu'i dkyil 'khor du rtsa ba'i dbang bskur rdzogs par thob pa ste/__de'i khyad par kyi phan yon kyang gzhung las/__e ma:__byin rlabs mthu myur dngos grub che ba'i dpal:__yid bzhin 'dod 'jo bum pa bzang po'i tshul:__lam mchog rgyas bsdus gang gis thob pa kun:__o rgyan nga yi thugs rjes nges par 'dzin:__gdams pa sna res las can sdug bsngal sel:__bsam pa thams cad yid bzhin 'grub byed pa'i:__dgos 'dod gter mdzod thugs sgrub mchog 'di ni:__ma 'ongs su dang su yis bsgrub gyur kyang :__'phral gyi rkyen ngan sdug bsngal thams cad zhi:__yun gyi lam mchog rig 'dzin tshe 'dir thob:__bsam pa'i dgos rgu mtha' dag lhun gyis grub:__bka' yi glegs bam su dang sus 'chang ba:__de nyid nga yi thugs rjes mi bskyang re'i:__tha tshig yin no phyi rab rjes 'jug rnams:__de phyir snying nas gus bskyed brtson pas sgrubs:__bya ba kun thongs nga la gsol ba thob:__'phral dang yun gyi bsam pa de yis 'grub:__ces sogs gdams par mdzad pa nyid snying gi bdud rtsir zungs la/__phyin chad rdo rje theg pa'i dam tshig rtsa ba dang yan lag gi bsdus pa spyi dang/__bla ma sgrub cing mchod pa sogs khyad par gyi dam tshig dang sdom pa mtha' dag tshul bzhin du bsrung bar bgyi'o snyam pa'i blos 'di'i rjes zlos mdzod/__gtso bos ji ltar sogs lan gsum/__dbang bskur rdzogs par thob pa'i gtang rag tu maN+Dal/__slar yang lus longs spyod dge rtsa dang bcas pa blos blangs te 'bul na cha shas nas bzhes la longs spyad du gsol snyam pas/__deng nas brtsams te sogs/__de las byung ba'i dge ba dang*/__rang gzhan dus gsum du bsags pa'i dge tshogs thams cad mi gnas pa'i byang chub chen por bsngo bas rgyas gdab pa dang*/__zab chos 'di nyid kyi sgo nas rang dang gzhan gyi don rgya chen po bsgrub par zhu/__bsod nams 'di yis sogs bsngo smon bya/__dpon slob kun kyis tshogs kyi dga' ston la longs spyod cing smon lam gdab/__rjes lhag ma sbyin cing thugs dam bskul ba nas shis pa brjod pa'i bar las byang ltar mtha' rgyas su bya'o/__/'jog po'i gtsug rgyan bye ba phrag brgyas kyang*/__/cha tsam mi skrun 'di gtan bsam rgu kun/__/lhun gyis 'grub byed sngon med yid bzhin nor/__/sangs rgyas gnyis pa'i dgongs mtsho'i bcud du brdol/__/dus mthar skyes rnams bsod nams mthu dman kyang*/__/gces mdzod 'dod rgur spyod pa'i skal ba 'dir/__/bsam na sngon byon rje dang 'bangs rigs kyi/__/skal bzang gang yin lag rtser 'ongs pa bzhin/__/snyigs mas rgud pa'i dbul ba 'phrog pa dang*/___/bsam don 'bad med 'jo bas lus can kun/__nam yang thar pa'i bde las mi nyams pa'i/__/yid bzhin dpal gyi 'byung gnas 'di gyur cig__/ces pa 'di'ang rigs kun khyab bdag thams cad mkhyen gzigs 'jam mgon bla ma'i gsung gis rjes su gnang ba stsal ba las/__rje nyid kyis bka' drin tu stsal ba'i zin bris sor bzhag__/mtshams sbyor sogs cung zad rgyas par spros pa las rang rtog gis ma bslad par/__pad+ma'i rgyal tshab rdo rje 'chang pad+ma dbang chen dang sprul pa'i rig 'dzin chen po rnam pa gnyis sogs yongs 'dzin dam pa du ma'i zhabs rdul la spyi bos reg pa/__pad+ma gar gyi dbang phyug rtsal lam/__ku sA li blo gros mtha' yas pa'i sdes gdan sa chen po dpal spungs kyi yang khrod shrI de bI ko Ti'i snying po tsA 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su cho 'phrul chen pos bdud dpung 'dul ba'i dkar tshes bzang por bris pa ris med pa'i bstan 'gro la bde legs kyi snang ba chen pos khyab pa'i rgyur gyur cig__/dge legs 'phel//____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Footnotes

Other Information