སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབས་དང་འབྲེལ་བའི་མཆོད་སྦྱིན་མདོས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཉེས་པ་ཀུན་སྐྱོབ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title sgrol ma 'jigs pa kun skyobs dang 'brel ba'i mchod sbyin mdos kyi cho ga nyes pa kun skyob JKW-KABAB-09-TA-023.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 9, Text 23, Pages 481-568 (Folios 1a to 44b2)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön གཡག་ཕྱར་སྔོན་མོ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་པོ་, རོང་པ་གཏེར་སྟོན་བདུད་འདུལ་གླིང་པ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (g.yag phyar sngon mo rin chen rgyal po, rong pa gter ston bdud 'dul gling pa, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. sgrol ma 'jigs pa kun skyobs dang 'brel ba'i mchod sbyin mdos kyi cho ga nyes pa kun skyob. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 9: 481-568. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Offering Rituals - mchod sbyin  ·  Thread-cross Ceremonies - mdos chog
Cycle སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབ་ (sgrol ma 'jigs pa kun skyob)
Deity sgrol ma
Karchag page JKW-KABAB-Volume-09-TA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-CI-003
Colophon
  • Author colophon: །ཅེས་རང་གཞན་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པའི་ལྷག་བསམ་བཟང་པོས་གཏེར་གཞུང་གཞིར་བཞག །གཏེར་ཆེན་བླ་མ་ཉིད་ལ་བཀའ་སློབ་ཞིབ་མོར་ཞུས་པའི་ཞལ་ལུང་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ཡིད་ཆེས་ཁུངས་བཙུན་གྱི་ལག་ལན་བལྟས་ཆོག་ཏུ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭར་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
  • Editor colophon: འདི་ཉིད་སོགས་ཁོངས་དང་གཞན་དུ་ཁ་འཕང་པ་མང་བས། ལས་དང་པོ་པས་འདོན་རེ་བྲལ་བ་ཞིག་འདུག་པ་ལ་སོགས་ཁོངས་ཕལ་ཆེར་ཕྱུང་ཤིང་དེ་དང་མཐུན་པར་ཡིག་ཆུང་ལ་འབྱིན་འཇུག་དང༌། སྐབས་སུ་གསལ་བྱེད་ཕྲན་བུས་ཀྱང་བརྒྱན་ཏེ་བཀླག་ཏུ་རུང་བར་བགྱིས་པ་པོ་ནི་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ལོ།།
  • Author colophon: ces rang gzhan phan bde sgrub pa'i lhag bsam bzang pos gter gzhung gzhir bzhag__/gter chen bla ma nyid la bka' slob zhib mor zhus pa'i zhal lung gis brgyan te yid ches khungs btsun gyi lag lan bltas chog tu/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis rdzong sar bkra shis lha rtse'i chos grwar bkod pa dge legs 'phel
  • Editor colophon: 'di nyid sogs khongs dang gzhan du kha 'phang pa mang bas/__las dang po pas 'don re bral ba zhig 'dug pa la sogs khongs phal cher phyung shing de dang mthun par yig chung la 'byin 'jug dang*/__skabs su gsal byed phran bus kyang brgyan te bklag tu rung bar bgyis pa po ni phun tshogs rnam rgyal lo
[edit]
༁ྃ༔ སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབས་དང་འབྲེལ་བའི་མཆོད་སྦྱིན་མདོས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཉེས་པ་ཀུན་སྐྱོབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༁ྃ༔ ན་མོ་གུ་རུ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རཱ་ཡཻ། །དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་འཕྲལ་ཡུན་འཇིགས་ལས་སྐྱོབས། །གསོལ་བཏབ་ཐུན་མོང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་འཇོ། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་ཀུན་སྐྱེད་མཛད་ལྷག་པའི་ལྷ། །དབྱེར་མེད་བླ་མར་འདུད་དོ་བྱིན་རླབས་སྩོལ། །སྣ་ཚོགས་ནོར་བུའི་རྒྱལ་པོ་བཞིན། །ཕྲིན་ལས་གང་འདོད་བདེ་བླག་ཏུ། །སྒྲུབ་བྱེད་ཐབས་མཆོག་ངོ་མཚར་དབྱིག །རང་གཞན་ཕན་བདེའི་བཙས་སུ་སྦྱིན། །རྒྱལ་ཁམས་སྤྱི་དང་སོ་སོའི་སྒོས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་ཇི་ལྟར་འདོད་པའི་ཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱེད་པ་མཆོད་སྦྱིན་ཀུན་ཚང་མདོས་ཆོག་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་འདི་ཉིད་ལག་ཏུ་བླང་བའི་རིམ་པ་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ་བཅའ་གཞི་གཤོམ་བཀོད། དངོས་གཞི་ལས་རིམ་བཅུ་དྲུག་རྗེས་མདོས་བཏང་ཞིང་ཆོ་གའི་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྒྲོལ་མའི་སྐུ་རྟེན་སོགས་བཀྲམ་པའི་མདུན་དུ་ཤིང་སྟེགས་གྲུ་བཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྟེང་དུ། ས་སྤྱིན་བཟང་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱེ་མ་བསྲེས་པ་ལས་བང་རིམ་བཞི་ལྡན་གྱི་རི་རབ་ཁ་གཡེལ་རྒྱ་ཡངས་པ། ཕྱོགས་བཞི་ན་ཤར་གླིང་ཟླུམ་པོ། ལྷོ་གླིང་སོག་ཁ། ནུབ་གླིང་ཟླ་གམ། བྱང་གླིང་གྲུ་བཞི། རི་རབ་གླིང་བཅས་ཤར་དཀར་སོགས་སྔོ་དམར་སེར་བའི་ཕྱོགས་མདོག །མཐར་ལྕགས་རི་མུ་ཁྱུད་ནག་པོས་བསྐོར། རི་རབ་ཀྱི་སྟེང་དུ་འགྲུབ་ན་དཀྱིལ་འཁོར་སྒོ་རྫོགས་བཞེངས། དེའང་རྡུལ་ཚོན་ལྕོགས་དཀའ་བས་བྲིས་དཀྱིལ་ལ་ཚོན་སྤུངས་བཀོད། དེ་དག་མི་འགྲུབ་ན་གདན་དང་ལྷ་མཚན་ཙམ་གྱིས་ཆོག་པར་གསུངས་པས་ཟླུམ་སྐོར་རམ་མཎྜལ་བཞག་པའི་དབུས་སུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད། དེ་རྒྱབ་ཉེར་གཅིག། དེ་རྒྱབ་བརྒྱ་རྩས་བསྐོར་བའི་དབུས་དང་པད་འདབ་རྣམས་ལ་ཚོན་སྤུངས་ལྗང་གུར་བཀོད། སྟེང་དུ་གདུགས་ཕུབ། གཡས་གཡོན་ཏུ་རྒྱལ་མཚན་དང་བ་དན་རེ་རེའམ་མཛོམ་ན་ཕྱོགས་མཚམས་རྣམས་སུ་བཞི་རེ་ཙམ་འཕྱར། མཐར་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་གཡས་བསྐོར་དུ་བཤམ། བང་རིམ་དང་པོར་སྒྲོལ་མ་སོགས་སྲི་ཞུའི་མགྲོན་ལ་ཕྱོགས་བཞིར་ཅོག་ཟླུམ་བཞི། མཚམས་རྣམས་སུ་ཟླུམ་གཏོར་ཆུང་ངུ་ཅི་མང༌། གཉིས་པར་ཡོན་ཏན་མགྲོན་ལ་དཀར་གཏོར་དང་དམར་གཏོར་སྤེལ་མ། གསུམ་པར་བགེགས་ལ་ཆང་བུ། བཞི་པར་རིགས་དྲུག་ལ་རིལ་བུ་རྣམས་གྲངས་ཅི་མང་བར་མཚམས་མེད་པར་གཏམས། གླིང་བཞིའི་ནམ་མཁར་ཁྲིའུ་དབུས་དཀྱིལ་ལས་ཅུང་དམའ་བ་བཞིའི་སྟེང་སྟེགས་རེ་རེའི་ཁར་མཎྜལ་ཚོམ་བུ་བདུན་མ་རེ་རེ་བཀོད་པའི་མཐར་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་དེ་མཚུངས་བསྐོར། དེ་རྣམས་ཀྱི་མདུན་ཕྱོགས་འོག་གི་གླིང་བཞིར་གསེར་གྱི་མི་ཆུང་གཡུའི་རྟ་ལ་ཞོན་པ་དར་གོས་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ལྡན་མདའ་གཞུ་འགེགས་པ་བཞི། ཐམས་ཅད་ཁ་ཤར་བསྟན་ཏུ་བཀོད། །བཞི་ཀ་ལ་མི་ཆུང་རྟ་ཆུང་རང་འདྲ་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་རེའི་ཁ་སོ་སོའི་གཙོ་བོ་ལ་བསྟན། གཙོ་བོ་བཞི་ལ་ནམ་མཁའ་དང་རྒྱང་བུ་ཕྱོགས་མདོག །མདའ་འཕང་ཤིང་རིས་སོགས་གཟུག །རྒྱས་པར་འཛོམ་ན་འཁོར་རྣམས་ལའང་ནམ་རྒྱང་སོགས་དགོས་པར་གསུངས། བང་རིམ་དང་བར་མཚམས་རྣམས་སུ་འདབ་ཆགས་གཅན་གཟན་རི་དྭགས་གཡུང་དྭགས་ཆུ་གནས་སོགས་སྲོག་ཆགས་སྣ་ཚོགས་པའི་གཟུགས་གོ་མཚོན་སོགས་སྤར་ལ་བཏབ་པ་རྣམས་དང༌། དར་ཟབ་རིན་ཆེན་འབྲུ་སྣ་སྨན་སྣ་དཀར་མངར་ཟས་སྣ་ཚོགས་དཀོར་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱུར་བུར་གཏམས། ལྕགས་རི་ལའང་ནམ་རྒྱང་མདའ་འཕང་ཤིང་རིས་རྩངས་ཐུར་གྲངས་གང་མང་སྤེལ་མར་གཟུག །དེའི་མདུན་དུ་སྟེགས་ཡངས་པ་ལ་ཉེར་སྤྱོད་བརྒྱ་རྩ་ནས་བདུན་གྱི་བར་མཆོད་པ་ཅི་འབྱོར་དང༌། དཀར་སྐྱེམས། མངར་སྐྱེམས། ཆང་སྐྱེམས། ཁྲག་སྐྱེམས་རྣམས་བཤམ། སྐུ་གླུད་རྒྱན་ལྡན་དཀོར་ཆ་གང་འཛོམ་སྤྱི་མཐུན་ཀྱང་འཇོག །ལོགས་གང་བདེར་བདག་བསྐྱེད་མཆོད་པ་འབྲང་རྒྱས་ཞལ་དཀར། ཕྱེ་མར། ཚེ་རིལ། ཚེ་ཆང༌། སྔོན་གཏོར་དང་འཐོར་ནས་སོགས་མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ཀྱང་ཚོགས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལའང་སྔོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞི་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། བརྒྱུད་འདེབས། དཀར་བགེགས་གཏོར་མ་བསྔོ་བ་ནས་བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པའི་བར་ལས་བྱང་ལྟར་ལ། མཐར་མཆོད་བསྟོད་འདོད་གསོལ་བྱ། ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། དེ་ནས་མདུན་གྱི་མཆོད་གཏོར་ལ་དམིགས་ཏེ། ཧཱུྃ༔ བརྟན་གཡོའི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ གཡུ་ལོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ ཕྱི་ནང་མཆོད་པའི་དངོས་པོའི་ཚོགས༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོར་གྱུར༔ ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་བྷ་ག་བ་ཏེ་བཛྲ་སཱ་ར་པྲ་མརྡྷ་ནཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ། སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་བཛྲེ་བཛྲེ་མ་ཧཱ་བཛྲེ་མ་ཧཱ་ཏེ་ཛོ་བཛྲེ་མ་ཧཱ་བིདྱ་བཛྲེ། མ་ཧཱ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་བཛྲེ་མ་ཧཱ་བོ་དྷི་མནྟྲོ་པ་སཾ་ཀྲ་མ་ཎ་བཛྲེ་སརྦ་ཀརྨ་ཨ་པ་ར་ཎ་བི་ཤོ་དྷ་ན་བཛྲེ་སྭཱ་ཧཱ། ཅེས་བྱིན་བརླབ། མདོས་རྫས་རྣམས་སྔགས་དྲུག་ཕྱག་རྒྱ་དྲུག་གིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏེར་ཆེན་པོར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། བདག་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཐུབ། །ཕྱག་རྒྱའི་ཡི་གེ་ཨ་དཀར་ལས། །འོད་འཕྲོས་གཏོར་རྫས་དངོས་འཛིན་གྱི། །དྲི་མ་སྦྱངས་ནས་སྟོང་པར་གྱུར། ཐལ་མོ་ཁོང་སྟོང་སྦྱར་ལ། ཨོཾ་སྭཱ་བྷཱ་བ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱ་སྭཱ་བྷཱ་བ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ༔ ལན་གསུམ་རེ་རེ་བཞིན་ཕྱག་རྒྱ་བཀྲོལ་ནས་སེ་གོལ་གཏོགས་པ་ཕྱི་མ་རྣམས་ལའང་འགྲེ། ཆོས་ཉིད་རྣམ་དག་ཕྱག་རྒྱ་སྔགས། །ཏིང་འཛིན་བདེན་པས་གཏོར་རྫས་ཀྱི། །འབགས་བཙོག་ཉམས་གྲིབ་ཉེས་སྐྱོན་དང༌། །མཚན་འཛིན་དྲི་མ་དག་གྱུར་ཅིག །བདག་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་རྣམ་སྣང་མཛད། །ཕྱག་རྒྱའི་ཡི་གེ་ཁཾ་སྔོན་ལས། །འོད་འཕྲོས་གཏོར་རྫས་ཟད་མེད་མཛོད། །ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀུན་ཁྱབ་པར་གྱུར། །ཐལ་མོ་སྦུབ་སྟོང་དུ་སྦྱར་བའི་ཚིགས་པར་པ་རྣམས་བཅག་པ་རིན་ཆེན་སྒྲོམ་བུའི་ཕྱག་རྒྱ་སྨིན་མཚམས་སུ་བསྐོར་ཞིང༌། ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུངྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་སྔགས། ཏིང་འཛིན་བདེན་པས་གཏོར་རྫས་རྣམས། །བསྐལ་པའི་བར་དུ་ཟད་མི་ཤེས། །རྒྱ་ཆེན་ནམ་མཁའ་གང་གྱུར་ཅིག །བདག་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་བདུད་རྩི་འཁྱིལ། །ཕྱག་རྒྱའི་ཡི་གེ་ཧྲཱིཿདམར་ལས། །འོད་འཕྲོས་གཏོར་རྫས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །བདུད་རྩི་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་གྱུར། །མཐེ་བོང་བསྣོལ། སོར་མོ་གཞན་རྣམས་གཤོག་པ་ལྟར་་གདེངས་པ་ཁའི་ཐད་དུབཞག་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བདུད་རྩི་ཐབས་སྦྱོར་ཕྱག་རྒྱ་སྔགས། །ཏིང་འཛིན་བདེན་པས་གཏོར་རྫས་རྣམས། །བདུད་རྩི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་དངོས། །འཆི་གསོས་དུག་ལྔའི་སྨན་གྱུར་ཅིག །བདག་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་རིན་ཆེན་འབྱུང༌། །ཕྱག་རྒྱའི་ཡི་གེ་ཏྲཱྃ་སེར་ལས། །འོད་འཕྲོས་གཏོར་རྫས་འདོད་ཡོན་ལྔ། །སོ་སོའི་མོས་པ་ཇི་བཞིན་གྱུར། །ལག་པ་གཉིས་འཛུམ་མོ་བསྒྲེངས་པའི་ཁུ་ཚུར་གཡོན་སྙིང་གར་བཞག །གཡས་བརྐྱངས་ཏེ་རྫས་ལ་གཏོད་པའི་ཚུལ་བྱས་ལ། ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཨོཾ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་ཧཱུྃ༔ རྒྱ་ཆེན་ཤུགས་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་སྔགས། །ཏིང་འཛིན་བདེན་པས་གཏོར་རྫས་རྣམས། །དབང་པོའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཚིམ་བྱེད་པའི། །འདོད་ཡོན་སྣ་ཚོགས་ཆར་འབེབས་ཤོག །བདག་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་དོན་ཡོན་གྲུབ། །ཕྱག་རྒྱའི་ཡི་གེ་ཧཱ་ལྗང་ལས། །འོད་འཕྲོས་མཆོག་དམན་སྐལ་བ་བཞིན། །འཐབ་རྩོད་མེད་པར་ཐོབ་པར་གྱུར། །ལག་གཡས་རྡོ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་སྙིང་གར་བཅད། གཡོན་པ་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་སྣོད་འདེགས་པའི་ཚུལ་བྱས་ལ། ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ས་མནྟ་སྥ་ར་ཎ་རསྨི་བྷ་བ་ས་མ་ཡ་མ་ཧཱ་མ་ཎི་དུ་རུ་དུ་རུ་ཧྲི་ད་ཡ་ཛྭ་ལ་ནི་ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་སྐར་མདའི་ཕྱག་རྒྱ་སྔགས། འདི་གོ་ལྡོག་པའང་སྣང༌། །ཏིང་འཛིན་ལྡན་པས་མགྲོན་རྣམས་ཀུན། །ཕམ་རྒྱལ་འཁྲུགས་རྩོད་མེད་པར་ཐོབ། །དགྱེས་ཤིང་རེ་བ་གང་གྱུར་ཅིག །བདག་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན། །ཕྱག་རྒྱའི་ཡི་གེ་ཛཿདམར་ལས། །འོད་འཕྲོས་མགྲོན་རྣམས་དབང་དུ་འདུས། །ཕྲིན་ལས་གང་འདོད་སྒྲུབ་པར་གྱུར། །ལག་གཉིས་སོར་མོ་ནང་དུ་བསྣོལ་བའི་ཁུ་ཚུར་ངོས་མཐེ་བོང་གཉིས་གཤིབས་ཏེ་བརྐྱང་པ་སྤྱི་བོར་བསྐོར་ཏེ། ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཾ་གྲ་ཧེ་ཤྭ་རི་པྲ་བྷ་ཛྱོ་ཏི་ནི་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། དབང་བསྒྱུར་འཁོར་ལོའི་ཕྱག་རྒྱ་སྔགས། །ཏིང་འཛིན་བདེན་པས་མགྲོན་རིགས་ཀུན། །བདག་གི་དབང་འདུས་གང་བཅོལ་ལས། །སྒྲུབ་པའི་སྡོང་གྲོགས་མཛོད་གྱུར་ཅིག །མཐར། ན་མོ། བདག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་དག་དང༌། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྦྱིན་སྟོབས་དང༌། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་ཀྱིས། །ལན་ཆགས་མགྲོན་རྣམས་བརྔན་པ་དང༌། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་གདགས་སླད། །དོན་རྣམས་གང་དག་བསམ་པ་ཀུན། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཅི་རིགས་པ། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་མ་ལུས་པ། །ཐོགས་པ་མེད་པ་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བདེན་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཀྱང་བྱིན་གྱིས་བརླབ་བོ། །དེ་ནས་མདུན་དཀྱིལ་ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། སྭཱ་བྷཱ་བས་སྦྱང༌། མདུན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང་༔ སྟོང་ཉིད་རང་གདངས་རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་དབུས༔ རིན་ཆེན་གཞལ་མེད་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས༔ པད་ཟླའི་སྟེང་དུ་ས་བོན་ཏཱྃ་ལྗང་གུ༔ འོད་ཟེར་འཕྲོས་འདུས་ཨུཏྤལ་ཏཱྃ་གྱིས་མཚན༔ དེ་ལས་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་སྐུ་མདོག་ལྗང་༔ ཞི་འཛུམ་དབུ་སྐྲ་གནག་སྣུམ་སིལ་བུར་གྲོལ༔ དར་དང་རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བས་བརྒྱན༔ ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གཡོན་པས་ཨུཏྤལ་འཆང་༔ ཞབས་གཉིས་ཕྱེད་སྐྱིལ་འོད་ལྔའི་ཀློང་བཞུགས༔ མཐའ་སྐོར་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབས་སྒྲོལ་མ་དང་༔ རྣམ་འཕྲུལ་ཉེར་གཅིག་མཚན་མཆོག་བརྒྱ་རྩ་སོགས༔ སྤྲུལ་པའི་སྤྲིན་ཕུང་བསམ་ཡས་སྤྲོ་ཞིང་བསྡུ༔ གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མཚན་འོད་ཟེར་གྱིས༔ ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་དྲངས་གཉིས་མེད་གྱུར༔

སྤྱན་འདྲེན་བཞུགས་གསོལ་ནི། སྤོས་བཏུལ། དབྱངས་རོལ་མོས་གུས་དང་བཅས་པས། ཏཱྃ༔ སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་བརྩེའི་ཐུགས་རྗེའི་འཕྲུལ༔ འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབས་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་མ༔ བདེ་གཤེགས་སེམས་དཔའ་སེམས་མའི་འཁོར་དང་བཅས༔ ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་འདིར་གཤེགས་བརྟན་པར་བཞུགས༔ ཨོཾ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ས་མ་ཡཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཏིཥྛ་ལྷན༔ དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་བྱ་བ་ནི། སླར་ཡང་དབང་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བའི་ཚོགས༔ སྤྱན་དྲངས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར་བས༔ སྐུ་གང་སྒྲིབ་དག་ཆུ་ལྷག་གྱེན་དུ་འཁྱིལ༔ རིགས་བདག་འོད་དཔག་མེད་པས་དབུ་བརྒྱན་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨ་པ་རི་མི་ཏཱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱི༔ ཕྱག་དང་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། ཧོཿ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཀུན༔ སྒོ་གསུམ་དྭང་བས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་༔ ཉེར་སྤྱོད་བདུན་དང་རོལ་མོའི་སྒྲ༔ འདོད་ཡོན་ལྔ་དང་རྒྱལ་སྲིད་བདུན༔ བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་བརྒྱད་ལ་སོགས༔ སྲིད་དང་ཞི་བའི་འབྱོར་ཚོགས་ཀུན༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་ཏེ༔ གུས་པས་འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་ཀྱང་༔ འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པ་དང་༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནི་བིདྱཱ་ཤཔྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ བསྟོད་པ་ནི། ཨོཾ༔ ཐུགས་རྗེའི་མངའ་བདག་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཚན་དཔེའི་སྐུར་སྟོན་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཚངས་པའི་གསུང་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཁྱེན་བརྩེའི་ཐུགས་མངའ་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབས་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ རྣམ་འཕྲུལ་ཉེར་གཅིག་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཚན་མཆོག་བརྒྱ་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ༴ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་འཕགས་མའི་ཚོགས་ལ༴ གུས་པ་བསྟོད་དོ་འགྲོ་ཀུན་འཇིགས་ལས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ༔ བཟླས་པ་ནི། མདུན་བསྐྱེད་ཐུགས་ཀར་པད་ཟླའི་སྟེང་དུ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཁ་སརྤ་ཎི་ཚོན་གང་བ༔ དེའི་ཐུགས་ཀར་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་དབུས་སུ་ཏཱྃ༔ སྟེང་དུ་ཨོཾ༔ འོག་ཏུ་ཧཱ༔ འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རཱེ་སྭཱ་ཞེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་བརྒྱད་འོད་ཟེར་འབར་བ་དང་བཅས་པས་མཚན་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་ཅི་ནུས་མཐར་གོང་ལྟར་མཆོད་བསྟོད་འབུལ། ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་སྒྲུབ་པ་པོའི་གྲངས་བསྡོམས་པའི་བརྒྱ་རྩ་འགྲོ་ངེས་མཐར་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི་རཏྣ་གླིང་པའི་གཏེར་བྱོན། །ཀྱི་ཧུད་འཕགས་མ་བྱམས་ལྡན་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །རྒྱལ་བའི་ཡུམ་ཁྱོད་གནས་མཆོག་གང་ན་བཞུགས། །སྐྱབས་མེད་བདག་ལ་དགོས་པའི་དུས་བྱུང་ངོ༌། །ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལ་ཐུག་བར་དུ། །རིགས་དྲུག་འཁོར་བའི་གཡང་ས་དོང་རིང་འདིར། །སྐྱེ་བ་གྲངས་མེད་ཤ་ཁྲག་ལུས་བླངས་ཀྱང༌། །བྱས་པའི་ལས་རྣམས་དོན་མེད་ཆུད་རེ་ཟོས། །སྐྱེ་བ་ལན་གཅིག་ཙམ་ཞིག་ཐར་པའི་ལམ། །བསྒྲུབ་པའི་འབྲེལ་ཡང་བདག་གིས་མ་ཞོག་པས། །འཕགས་མའི་ཐུགས་རྗེས་བདག་ཉིད་གཏོང་སྲིད་དམ། །ཐུགས་རྗེས་ཟུངས་དང་འཕགས་མ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ། །བདག་ནི་མ་རིག་ལས་ངན་སྡིག་སྒྲིབ་ཅན། །མགོན་མེད་བདག་ནི་མ་ཡིས་མ་གཟིགས་སམ། །གདུང་བའི་ང་རོས་འོ་དོད་འབོད་ལགས་ན། །མ་ཁྱོད་བརྩེ་བའི་ཐུགས་རྗེས་མི་འཛིན་ནམ། །རིགས་དྲུག་འཁོར་བའི་དོང་དུ་ལྷུང་ལགས་ན། །འཕགས་མའི་ཐུགས་རྗེའི་ཞགས་པས་མི་འདྲེན་ནམ། །མ་རིག་མུན་པའི་ཡུལ་དུ་གཏན་འཁྱམས་ན། །འཕགས་མ་སྒྲོལ་མས་སྒྲོན་མེ་མི་སྦར་རམ། །ལས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་དབང་མེད་འཁྱམས་ལགས་ན། །མ་གཅིག་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུས་མི་འཛིན་ནམ། །དགེ་བཅུའི་མྱུ་གུ་ལོ་ཏོག་སྐམ་ལགས་ན། །འཕགས་མས་ཐུགས་རྗེའི་ཆར་རྒྱུན་མི་འབེབས་སམ། །ཞེ་སྡང་དུག་ལྔའི་མེ་ཆེན་འབར་ལགས་ན། །མ་ཁྱོད་ཐུགས་རྗེའི་ཆུ་ཡིས་མི་བརླན་ནམ། །དུག་གསུམ་འཁྲུལ་པའི་ནད་ཀྱིས་གདུང་ལགས་ན། །མ་ཁྱོད་ཐུགས་རྗེའི་སྨན་གྱི་མི་གསོའམ། །དུས་འདིར་མ་ཁྱོད་ཐུགས་རྗེས་མ་བཟུང་ན། །དེང་ནས་ཕྱིན་ཆད་ངེས་པའི་གནས་མེད་དོ། །ཀྱེ་མ་ཀྱི་ཧུད་འཕགས་མ་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །བདག་ལ་རེ་ལྟོས་སྐྱབས་གནས་གཞན་ལ་མེད། །སྐྱིད་སྡུག་རེ་ལྟོས་ཅི་ཤེས་ཁྱོད་ཤེས་ན། །ཐུགས་རྗེའི་དཔལ་མཚོན་བསྐྱེད་ཅིག་རྗེ་བཙུན་མ། །འཁོར་བའི་གནས་སུ་ཡུན་རིང་གཏན་འཁྱམས་ནས། །ནམ་ཞིག་ལས་ཟད་འབྲས་བུ་ཐོབ་པའི་ཚེ། །འཕགས་མའི་ཐུགས་རྗེས་ཅི་འཚལ་དོན་མ་མཆིས། །ལས་དབང་བཙན་ཞེས་བདག་ཉིད་བོར་གྱུར་ན། །ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་སྐྱབས་གནས་སུ་ལ་བྱེད། །འཕགས་མ་ཁྱོད་ལ་ཐུགས་རྗེའི་སྟོབས་མངའ་བས། །སྔོན་འབྲེལ་གསོལ་འདེབས་བདེན་པ་མ་བསྲུངས་ན། །ཐུགས་ལ་ལེ་ལོ་བཏང་སྙོམས་མི་མཛད་པར། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་ཐར་པར་འདྲེན་དུ་གསོལ། །ཚེ་འདིར་མི་མཐུན་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་དང༌། །རྒྱལ་པོ་མེ་ཆུ་ལྕགས་སྒྲོག་དུག་དང་མཚོན། །རིམས་ནད་སྣ་ཚོགས་ཆོམ་རྐུན་དུས་མིན་འཆི། །དགྲ་དང་བགེགས་དང་རྨི་ལམ་མཚན་ལྟས་ངན། །ཆག་ཆེ་ཉམ་ང་འཇིགས་པ་བརྒྱད་ལ་སོགས། །མ་ལུས་ཞི་ཞིང་བཟློག་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཚེ་དབང་ལོངས་སྤྱོད་དཔལ་འབྱོར་ཕྲིན་ལས་རྣམས། །གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛོད། །ཁམས་གསུམ་སྲིད་གསུམ་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྣང་བ་དབང་དུ་འདུ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །བདུད་དང་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན། །ཚར་གཅོད་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ། །བདག་ནི་རྩེ་གཅིག་ཟོལ་ཟོག་མེད་པ་ཡིས། །ཁ་ཙམ་མིན་པར་སྙིང་ནས་གསོལ་བཏབ་པས། །འགྲོ་འདུག་ལས་བྱེད་གང་གི་ཕྱོགས་དག་ཏུ། །བུ་གཅིག་མ་བཞིན་བརྩེ་བས་སྐྱོང་དུ་གསོལ། །འདི་དང་ཕྱི་མ་བར་དོའི་གནས་སྐབས་སུ། །འབྲལ་མེད་རྟག་ཏུ་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་དུ་གསོལ། །བདག་གི་རྒྱུད་ལ་མི་རྟག་བྱམས་སྙིང་རྗེ། །དད་དང་བརྩོན་འགྲུས་ངེས་འབྱུང་སྐྱོ་ཤས་དང༌། །ཟབ་མོའི་དོན་ལ་སྟོང་ཉིད་ལྟ་བའི་མཆོག །རྟག་ཏུ་ཉམས་ལེན་སྐྱོ་ངལ་མེད་པ་དང༌། །ཚེ་དང་སྒྲུབ་པ་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་མཛོད། །གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་ལས་རིམ་ལ་བཞི། མཎྜལ། གཏོར་འབུལ། མདོས་ཆོག །སྦྱིན་སྲེག་རྣམས་སོ། །དེ་རེ་རེ་ལའང་ནང་གསེས་བཞི་བཞིར་དབྱེར་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་མཎྜལ་ཆ་བཞིའི་ཐོག་མ་དཀོན་མཆོག་སྤྱིར་འབུལ་བ་ལ་གསུམ། ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་དྲངས་པ། ཕྱག་མཆོད་འབུལ་བ། མཇུག་འདོད་དོན་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པའོ།

།དང་པོ་ནི། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་བླ་མ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཉན་རང་འཕགས་པའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མཆོད་པའི་ཡུལ་དུ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན་གྱུར་ཅིང༌། །བདུད་སྡེ་དཔུང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ། །དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཇི་བཞིན་མཁྱེན་གྱུར་པའི། །བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །བཅོམ་ལྡན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་དུ་མ་རུ། །འགྲོ་ལ་བརྩེ་ཕྱིར་ཐུགས་རྗེ་རྣམས་སྦྱངས་ཤིང༌། །སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་དགོངས་པ་ཡོངས་རྫོགས་པའི། །ཁྱེད་བཞེད་འགྲོ་དོན་མཛད་དུས་འདི་ལགས་ན། །དེ་ཕྱིར་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ལྷུན་གྲུབ་ནས། །རྫུ་འཕྲུལ་བྱིན་རླབས་སྣ་ཚོགས་སྟོན་མཛད་ཅིང༌། །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཚོགས་རྣམས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར། །ཡང་དག་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི། ཞེས་པས་སྤྱན་དྲངས། པདྨ་ཀཱ་མ་ལཱ་ཡ་སྟྭཾ། གྱིས་གདན་ཕུལ་བས། སྤྱན་དྲངས་པའི་ཚོགས་ཞིང་རྣམས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་སུ་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་བཞུགས་པར་བསམ་མོ། །གཉིས་པ་ཕྱག་མཆོད་འབུལ་བ་ནི། དཀོན་མཆོག་ཡོན་ཏན་རྗེས་སུ་དྲན་ནས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། འདི་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས། སོགས་བརྗོད་ཅིང་དང་འདོད་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པས་སྐྱབས་སུ་གསོལ་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་ཕྱག་འཚལ་བའི་སྔགས། ཨོཾ་ན་མོ་མཉྫུ་ཤྲི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ན་མཿསུ་ཤྲི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ན་མཿཨུཏྟ་མ་ཤྲི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་དང་་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་སྐུ། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རྩ་བ་སྟེ། །བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ལྡན་པ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྟོན་པ་པོ། །བསོད་ནམས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཞིང༌། །དེ་བཞིན་གཤེགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དག་པ་འདོད་ཆགས་བྲལ་བའི་རྒྱུ། །དགེ་བས་ངན་སོང་ལས་གྲོལ་ཞིང༌། །གཅིག་ཏུ་དོན་དམ་མཆོག་གྱུར་པ། །ཞི་གྱུར་ཆོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གྲོལ་ནས་གྲོལ་བའི་ལམ་ཡང་སྟོན། །བསླབ་པ་དག་ལ་རབ་ཏུ་གུས། །ཞིང་གི་དམ་པ་ཡོན་ཏན་ཞིང༌། །དགེ་འདུན་ལ་ཡང་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཕྱག་བྱར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཞིང་རྡུལ་ཀུན་གྱི་གྲངས་སྙེད་ཀྱི། །ལུས་བཏུད་པ་ཡིས་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །མཆོག་ཏུ་དད་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་ཕྱག་འཚལ། ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། རཏྣ་ཀེ་ཏུ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་རཏྣེ་རཏྣེ་མ་ཧཱ་རཏྣེ་རཏྣ་བི་ཛཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བཟླས་པས་ཕྱག་བསྐོར་གང་བྱས་ཀྱང་འབུམ་དུ་འགྱུར་བར་གསུངས་སོ། །དེས་ནས། ཇི་སྙེད་སུ་དག་སོགས་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་མཐར་མཎྜལ་འབུལ་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་གྱི། །ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་ཚོགས་ཀུན། །གླིང་བཞི་རི་རབ་ཉི་ཟླར་བཅས། །ལྷ་མའི་ལོངས་སྤྱོད་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་ཆེ། །རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སྤྲུལ་བྱས་ཏེ། །དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་རྩ་བ་གསུམ། །ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་རྒྱ་མཚོ་ལ། །གུས་པས་རྟག་ཏུ་འབུལ་བར་བགྱི། །བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་རབ་རྫོགས་ནས། །ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་ཤོག །ཨོཾ་གུ་རུ་དྷེ་བ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་རཏྣ་མཎྜལ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཞེས་དང༌། བསྡུ་ན། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་དཔལ་འབྱོར་དང་༔ བདག་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་ཚོགས་ཀུན༔ ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་རྣམས་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཏྣ་མཎྜལ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཞེས་འབུལ་ཞིང་མེ་ཏོག་འཐོར་ལ། ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་པུཥྤེ་ཀེ་ཏུ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཥྤེ་པུཥྤེ་མ་ཧཱ་པུཥྤེ། པུཥྤེ་ཨུཏྦྷ་བེ། པུཥྤེ་སཾ་བྷ་ཝེ། པུཥྤེ་ཨ་བ་ཀིརྞི་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ལན་བདུན་བརྗོད། གསུམ་པ་ནི། ཐལ་སྦྱོར་མེ་ཏོག་འཐོར་བ་དང་བཅས་ཏེ། ན་མོ༔ སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་དང་༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དང་༔ ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་གཏེར་གྱི་བདག༔ ཡེ་ཤེས་གཅིག་གི་ངོ་བོ་ལས༔ རང་བཞིན་མ་འགགས་ཅིར་ཡང་སྟོན༔་་་ཞལ་གདམས་སྙིང་བྱང་ལས་སོ། ཐུགས་རྗེ་ཕྲིན་ལས་རྨད་པོ་ཆེས༔ འགྲོ་ཀུན་སྐྱབས་དང་མགོན་གྱུར་པ༔ མཁྱེན་བརྩེའི་བདག་ཉིད་ཁྱེད་རྣམས་ལ༔ ཕྱག་འཚལ་སྙིང་ནས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་མཆོད་པར་འབུལ༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣམས༔ རྟག་ཏུ་ཐུགས་རྗེས་བསྐྱབ་མཛད་གསོལ༔ ནད་དང་གནོད་པ་ཞི་བ་དང་༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་འཕེལ་བ་དང་༔ བསམ་པའི་དོན་རྣམས་མ་ལུས་ཀུན༔ ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཞེས་པ་ཙམ་མམ། སྤྲོ་ན་མཆོག་གླིང་གཏེར་བྱོན། ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས༔ མ་ལུས་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་པད་ཟླའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱིས་མཆོད༔ རྟེན་མཆོག་བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔ་རུ༔ སྔོན་གྱི་སྡིག་པའི་ཚོགས་ལ་བདག་གནོང་ཞིང་༔ ད་ལྟའི་མི་དགེ་འགྱོད་པས་རབ་ཏུ་བཤགས༔ ཕྱིན་ཆད་དེ་ལས་ལྡོག་ཕྱིར་བདག་གིས་བསྡམ༔ བསོད་ནམས་དགེ་ཚོགས་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངོ་༔ རྒྱལ་བའི་ཚོགས་རྣམས་མྱ་ངན་མི་འདའ་བར༔ སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་བླ་མེད་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔ དགེ་ཚོགས་མ་ལུས་འགྲོ་བའི་རྒྱུད་ལ་བསྔོ༔ འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་ཐར་པའི་སར་ཕྱིན་ཤོག༔ སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་གིས་བརྩམས་པའི་སྨོན་ལམ་རབ་བཟང་འདི༔ རྒྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་དང་དེ་སྲས་དང་༔ འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱིས་མཁྱེན་པ་ལྟར༔ དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་སློབ་ཤོག༔ བསྟན་པའི་དཔལ་གྱུར་བླ་མ་རིན་ཆེན་རྣམས༔ ནམ་མཁའ་བཞིན་ཏུ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་ཤོག༔ ཉི་ཟླ་བཞིན་ཏུ་ཀུན་ལ་གསལ་བར་ཤོག༔ རི་བོ་བཞིན་ཏུ་རྟག་ཏུ་བརྟན་པར་ཤོག༔ བསྟན་པའི་གཞི་མ་དགེ་འདུན་རིན་པོ་ཆེ༔ ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་བསླབ་གསུམ་གྱིས་ཕྱུག་ཤོག༔ བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་གསང་སྔགས་སྒྲུབ་པའི་སྡེ༔ དམ་ཚིག་ལྡན་ཞིང་བསྐྱེད་རྫོགས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔ བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ་ཡང་༔ ཆབ་སྲིད་རྒྱས་ཤིང་བསྟན་ལ་སྨན་པར་ཤོག༔ བསྟན་པའི་ཞབས་འདེགས་རྒྱལ་རིགས་བློན་པོ་ཡང་༔ བློ་གྲོས་རབ་འཕེལ་རྩལ་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔ བསྟན་པའི་གསོས་བྱེད་ཁྱིམ་བདག་འབྱོར་ལྡན་རྣམས༔ ལོངས་སྤྱོད་ལྡན་ཞིང་ཉེར་འཚེ་མེད་པར་ཤོག༔ བསྟན་ལ་དད་པའི་ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན༔ བདེ་སྐྱིད་ལྡན་ཞིང་བར་ཆད་ཞི་བར་ཤོག༔ ལམ་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཉིད་ཀྱང་༔ དམ་ཚིག་མི་ཉམས་བསམ་པ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ བདག་ལ་བཟང་ངན་ལས་ཀྱིས་འབྲེལ་གྱུར་གང་༔ གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་རྒྱལ་བས་རྗེས་འཛིན་ཤོག༔ འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་ཐེག་པའི་སྒོར་ཞུགས་ནས༔ ཀུན་བཟང་རྒྱལ་སྲིད་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཅེས་འདོད་གསོལ་སྨོན་ལམ་བྱ། མཎྜལ་གཞན་གསུམ་རྗེ་བཙུན་མ་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་གྱི་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་འབུལ་བའི་དང་པོ་ནི། མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ་ནི། ཧཱུྃ༔ བརྟན་གཡོའི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ གཡུ་ལོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ ཕྱི་ནང་མཆོད་པའི་ངོས་པོའི་ཚོགས༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོར་གྱུར༔ ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་བྷ་ག་བ་ཏེ་བཛྲ་སཱ་ར་པྲ་མརྡྷ་ནཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ། སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་བཛྲེ་བཛྲེ་མ་ཧཱ་བཛྲེ་མ་ཧཱ་ཏེ་ཛོ་བཛྲེ་མ་ཧཱ་བིདྱ་བཛྲེ། མ་ཧཱ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་བཛྲེ་མ་ཧཱ་བོ་དྷི་མནྟྲོ་པ་སཾ་ཀྲ་མ་ཎ་བཛྲེ་སརྦ་ཀརྨ་ཨ་པ་ར་ཎ་བི་ཤོ་དྷ་ན་བཛྲེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་དང་མཆོད་པ་ནི། ཧོཿ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཀུན༔ སྒོ་གསུམ་དང་བས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་༔ ཉེར་སྤྱོད་བདུན་དང་རོལ་མོའི་སྒྲ༔ འདོད་ཡོན་ལྔ་དང་རྒྱལ་སྲིད་བདུན༔ བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་བརྒྱད་ལ་སོགས༔ སྲིད་དང་ཞི་བའི་འབྱོར་ཚོགས་ཀུན༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་ཏེ༔ གུས་པས་འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་ཀྱང་༔ འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པ་དང་༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནི་བིདྱཱ་ཤཔྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ན་མཿསརྦ་བུདྡྷ་བོ་དྷི་སཏྭ་བྷྱ༔ ཨོཾ་སརྦ་བིཏྤཱུ་ར་པཱུ་ར་ཨཱ་བརྟེ་བྷྱ་སྭཱ་ཧཱ༔ བསྟོད་པ་ནི། ཨོཾ༔ ཐུགས་རྗེའི་མངའ་བདག་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཚན་དཔེའི་སྐུར་སྟོན་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཚངས་པའི་གསུང་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཁྱེན་བརྩེའི་ཐུགས་མངའ་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབས་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ རྣམ་འཕྲུལ་ཉེར་གཅིག་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཚན་མཆོག་བརྒྱ་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ༴ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་འཕགས་མའི་ཚོགས་ལ༴ གུས་པ་བསྟོད་དོ་འགྲོ་ཀུན་འཇིགས་ལས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ༔ གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱི༔ འཇིགས་པ་བརྒྱད་དང་བཅུ་དྲུག་སོགས༔ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི་བ་དང་༔ རྟག་ཏུ་ཐུགས་རྗེས་བསྐྱང་མཛད་གསོལ༔ དེ་ནས་ཕྱག་མཆོད་བཟླས་པས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བ་རྣམས་ལས། ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། རང་གི་ལུས་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་དུ་སྤྲུལ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་རྒྱུད་ཀྱི་བསྟོད་ཚིག་ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ཟབ་མོ་དང་བཅས་ཕྱག་འཚལ་བའི་ལས་ལ་འཇུག་པར་བསམས་ལ། ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་གི་བསྟོད་པ་ཚར་གཉིས་ཕྱག་འཚལ་བའི་སྔགས་ཨོཾ་ན་མོ་མཉྫུ་ཤྲི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ན་མཿསུ་ཤྲི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ན་མཿཨུཏྟ་མ་ཤྲི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།དང་བཅས་ཏེ་བྱ། ཕན་ཡོན་རྗེས་སུ་དྲན་བཞིན་པས། ལྷ་མོ་ལ་གུས་སོགས་ཚར་གཅིག་བརྗོད་དོ།

།མཎྜལ་འབུལ་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་གྱི༔ ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་ཚོགས་ཀུན༔ གླིང་བཞི་རི་རབ་ཉི་ཟླར་བཅས༔ ལྷ་མིའི་ལོངས་སྤྱོད་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་ཆེ༔ རྒྱུན་མི་ཆད་པར་སྤྲུལ་བྱས་ཏེ༔ དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་རྩ་བ་གསུམ༔ ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་རྒྱ་མཚོ་དང་༔ དབྱེར་མེད་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་མ༔ འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ༔ གུས་པས་རྟག་ཏུ་འབུལ་བར་བགྱི༔ བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་རབ་རྫོགས་ནས༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་གུ་རུ་ཨཱརྱ་ཏཱ་རཱེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་སརྦ་རཏྣ་མཎྜལ་པུ་ཛ་མེ་གྷ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཞེས་དང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་དཔལ་འབྱོར་དང་༔ བདག་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་ཚོགས་ཀུན༔ ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་རྣམས་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཏྣ་མཎྜལ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཞེས་ཕུལ། བཟླས་པ་བྱ་བ་ནི། མདུན་བསྐྱེད་ཐུགས་ཀར་པད་ཟླའི་སྟེང་དུ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཁ་སརྤ་ཎི་ཚོན་གང་བ༔ དེའི་ཐུགས་ཀར་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་དབུས་སུ་ཏཱྃ༔ སྟེང་དུ་ཨོཾ༔ འོག་ཏུ་ཧཱ༔ འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རཱེ་སྭཱ་ཞེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་བརྒྱད་འོད་ཟེར་འབར་བ་དང་བཅས་པས་མཚན་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ བརྒྱ་ཕྲག་གཉིས་བཟླ། ལས་སྦྱོར་ནི། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ལས་རང་འདྲའི་སྐུ་དང་འོད་ཟེར་ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པར་འཕྲོས་པས་ཅི་འདོད་པའི་ལས་རབ་འབྱམས་ཐོགས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པར་བསམས་པ་ལས་བཞི་ཆ་སྙོམས་པའམ། དམིགས་བསལ་ལས་གང་སྒྲུབ་པ་དེ་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་བཟླ། རིམ་གྲོ་སྤྱི་ཙམ་དུ་ཞི་བ་གཙོར་བཏོན། དེའང་ཞི་བ་ལ། ཡིག་བཅུའི་མཐར། རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ན་ཧཱུྃ་ཤཱནྟིཾ་ཀ་ར་པྲ་ཤ་མ་ན་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ དེ་བཞིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ལ། རཏྣ་སཾ་བྷ་བ་ཏྲཱྃ་མ་ཧཱ་ཨཱ་ཡུརྤུཎྱེ་ཛྙཱ་ན་སུ་ཁཾ་བྷྲཱུྃ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ་ཨོཾ་ཨོཾ༔ དབང་ལ། པདྨ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཧྲཱིཿཛཿསརྦ་ལོ་ཀ་ཝ་ཤཾ་མ་ན་ཡ་ཛ་ཛ་ཛཿ དྲག་པོ་ལ། ཀརྨ་ཀྲོ་དྷ་ཕཊ་སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ༔ ཅེས་བཏགས་པ་བཟླས་མཐར། འདོད་དོན་གསོལ་བའི་ཐོག་མར་ཡན་ལག་བདུན་པ་འབུལ་བ་ནི། རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་དང༌། །ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་བཞུགས་པ་ཡི། །རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ། །ཀུན་ནས་དྭངས་བས་ཕྱག་བགྱིའོ། །མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་དྲི། །ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ། །དངོས་བཤམ་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་ནས་འབུལ། །འཕགས་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཐོག་མ་མེད་ནས་ད་ལྟའི་བར། །མི་དགེ་བཅུ་དང་མཚམས་མེད་ལྔ། །སེམས་ནི་ཉོན་མོངས་དབང་གྱུར་པས། །བགྱིས་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགྱི། །ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ལ་སོགས་པ། །དུས་གསུམ་དགེ་བ་ཅི་བསགས་པའི། །བསོད་ནམས་ལ་ནི་རྗེས་ཡི་རངས། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་དང༌། །བློ་ཡི་བྱེ་བྲག་ཇི་ལྟ་བར། །ཆེ་ཆུང་ཐུན་མོང་ཐེག་པ་ཡི། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་དུ་གསོལ། །འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་མ་སྟོང་བར། །མྱ་ངན་མི་འདའ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོར་བྱིང་བ་ཡི། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གཟིགས་སུ་གསོལ། །བདག་གིས་བསོད་ནམས་ཅི་བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་རྒྱུར་གྱུར་ནས། །རིང་པོར་མི་ཐོགས་འགྲོ་བ་ཡི། །འདྲེན་པའི་དཔལ་དུ་བདག་གྱུར་ཅིག །འདོད་གསོལ་ནི། རྗེ་བཙུན་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྒྲིབ་གཉིས་བྱང་ཞིང་ཚོགས་གཉིས་མྱུར་རྫོགས་ནས། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །དེ་མ་ཐོབ་ཀྱི་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཡང༌། །ལྷ་དང་མི་ཡི་བདེ་བ་མཆོག་ཐོབ་ནས། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལ། །བར་ཆད་གདོན་བགེགས་རིམས་དང་ནད་ལ་སོགས། །དུས་མིན་འཆི་བར་གྱུར་པ་སྣ་ཚོགས་དང༌། །རྨི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན་པ་དང༌། །འཇིགས་པ་བརྒྱད་སོགས་ཉེ་བར་འཚེ་བ་རྣམས། །མྱུར་དུ་ཞི་ཞིང་མེད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་ལས་ནི་འདས་པ་ཡི། །བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས། །འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་དོན་རྣམས་མ་ལུས་པ། །འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་ཞིང་དམ་ཆོས་འཕེལ་བ་དང༌། །རྟག་ཏུ་ཁྱེད་སྒྲུབ་ཞལ་མཆོག་མཐོང་བ་དང༌། །སྟོང་ཉིད་དོན་རྟོགས་བྱང་སེམས་རིན་པོ་ཆེ། །ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟར་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛོད། །བདག་གིས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བསྒྲུབས་པའི་ལྷ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་མ། །སྔོ་ལྗང་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མྱུར་ཞི་དཔའ། །ཡུམ་གྱུར་ཨུཏྤལ་བསྣམས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །རྒྱལ་ཡུམ་སྒྲོལ་མ་ཁྱེད་སྐུ་ཅི་འདྲ་དང༌། །འཁོར་དང་སྐུ་ཚེའི་ཚད་དང་ཞིང་ཁམས་དང༌། །ཁྱེད་ཀྱི་མཚན་མཆོག་བཟང་པོ་ཅི་འདྲ་བ། །དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་སོགས་འགྱུར་བར་ཤོག །ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ། །ནད་གདོན་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང༌། །ཆོས་དང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ཅེས་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར། གཉིས་པ་ནི། མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ་ནས་བཟུང་འདོད་གསོལ་བར་ཚར་གཅིག་བསྐྱར་བ་ལ། ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་གི་བསྟོད་པ་ཚར་གསུམ། རྩ་སྔགས་སུམ་བརྒྱ། ལས་སྔགས་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་བཟླ། གསུམ་པའང་དེ་ལྟར་ལ། ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་ཚར་བདུན་རྩ་སྔགས་བདུན་བརྒྱ་ལས་སྔགས་སུམ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་བཟླ་བའི་ཁྱད་པར་ལས་གཞན་འདྲ། དེ་རྣམས་བསྡོམས་པས་མཎྜལ་ཆ་བཞི་གྲུབ་བོ། །གཉིས་པ་གཏོར་མ་ཆ་བཞིའི་དང་པོ་སྲི་ཞུའི་མགྲོན་ལ་འབུལ་བ་ནི། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། སྭཱ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ལྷ་རྫས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་གྲུབ་པའི་གཏོར་མ་འདོད་རྒུའི་རང་བཞིན་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ་དང་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་རྒྱས་བརླབ། མདུན་བསྐྱེད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ལྗགས་འོད་ཟེར་གྱི་སྦུ་གུས་གཏོར་མའི་བཅུད་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བས་ཤིན་ཏུ་དགྱེས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་གྲྀཧྞ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ལན་བདུན་གྱིས་ཕུལ་ལ། ཨོཾ༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡུམ༔ ཕྲིན་ལས་མངའ་བདག་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར༔ འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་སྒྲོལ་མཛད་ཡུམ༔ འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་ལྷ་མོ་དང་༔ རྣམ་འཕྲུལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་དང་༔ མཚན་མཆོག་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ལ་སོགས༔ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཡི་དམ་ལྷ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྲུང་བཅས༔ འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཏིང་འཛིན་སྔགས་རྒྱས་བྱིན་བརླབས་པའི༔ ཞལ་ཟས་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་དང་བཅས༔ ནད་གདོན་འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་སྐྱོབས༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སྤེལ༔ ཞི་སོགས་ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་དང་༔ མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཅེས་འདོད་དོན་གསོལ། གཉིས་པ་དཔལ་མགོན་ཡོན་ཏན་མགྲོན་ལ་གཏོང་བ་ནི། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། སྭཱ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ལྷ་རྫས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་གྲུབ་པའི་གཏོར་མ་འདོད་རྒུའི་རང་བཞིན་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་མ་ཧཱ་བྷུ་ཏ་ས་པཱ་རི་བཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་མགྲོན་དགུགས། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་མ་ཧཱ་བྷུ་ཏ་ས་པཱ་རི་བཱ་ར་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་སོགས་ནམ་མཁའ་མཛོད་སྔགས་རྒྱ་ལན་བདུན་གྱིས་འབུལ། ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི། ཨོཾ༔ མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་དམ་པ་འདི༔ ངོ་བོ་ཞལ་ཟས་བཟང་རྒུས་བརྒྱན༔ རྣམ་པ་འདོད་པ་ཅིར་ཡང་འབྱུང་༔ མཁའ་ཁྱབ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་སྤྲུལ༔ སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱའི་དཔུང་བསྐྱེད་ནས༔ དཔལ་མགོན་བདུན་ཅུ་རྩ་ལྔ་སོགས༔ རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་དང་༔ དབང་པོ་གཤིན་རྗེ་ཆུ་ཡི་ལྷ༔ གནོད་སྦྱིན་དབང་ལྡན་མེ་ལྷ་སྲིན༔ རླུང་ལྷ་ཚངས་པ་གཟའ་སྐར་ཚོགས༔ ས་བདག་ལ་སོགས་ཕྱོགས་སྐྱོང་བ༔ གཞན་ཡང་འབྱུང་པོ་མཐུ་བོ་ཆེ༔ རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་དང་དཔལ་ལྡན་པ༔ གཡོག་དང་འཁོར་དུ་བཅས་རྣམས་ཀུན༔ འདོད་རྒུའི་མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་ལ༔ སྲུང་དང་ཞི་དང་རྒྱས་པ་དང་༔ དབང་དང་མངོན་སྤྱོད་ལ་སོགས་པའི༔ ལས་རྣམས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པ་དང་༔ དགེ་བའི་སྟོང་གྲོགས་མཛད་དུ་གསོལ༔ སྔགས་མཐར་གཙྪས་གཤེགས།

གསུམ་པ་བགེགས་རིགས་ལན་ཆགས་ལ་བསྔོ་བ་ནི། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། སྭཱ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ལྷ་རྫས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་གྲུབ་པའི་གཏོར་མ་འདོད་རྒུའི་རང་བཞིན་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ། ཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣཱན་ཨ་ཀརྵ་ཛས་མགྲོན་འགུགས། ཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣཱན་ན་མཿསརྦ་སོགས་ནམ་མཛོད་སྔགས་རྒྱས་བསྔོ། ཨོཾ༔ མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་དམ་པ་འདི༔ ངོ་བོ་ཞལ་ཟས་བཟང་རྒུས་བརྒྱན༔ རྣམ་པ་འདོད་པ་ཅིར་ཡང་འབྱུང་༔ མཁའ་ཁྱབ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་སྤྲུལ༔ སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱའི་དཔུང་བསྐྱེད་ནས༔ ས་གསུམ་ཁྱབ་པར་རྒྱུ་བ་ཡི༔ བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་དང་༔ གདོན་རིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དང་༔ བྱིས་པའི་གདོན་ཆེན་བཅོ་ལྔ་དང་༔ གཙོ་བོའི་གདོན་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་དང་༔ ཕལ་པའི་གདོན་ཕྲན་གྲངས་མེད་དང་༔ ཁྱད་པར་ཤ་མཁོན་ལན་ཆགས་པས༔ གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་བསམ་སྦྱོར་ཅན༔ གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ༔ ཉེ་རིང་ཕམ་རྒྱལ་མེད་པར་བསྔོ༔ བསྔོས་པ་བཞིན་ཏུ་ཐོབ་གྱུར་ནས༔ དགའ་མགུ་ཡི་རང་རེ་བ་སྐོང་༔ བུ་ལོན་བྱང་ཞིང་ལན་ཆགས་དག༔ ཀུན་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལྡན་ནས༔ ཐར་པའི་ས་བོན་ཐེབ་པར་ཤོག༔ ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ལས་བྱུང༌། །དེ་རྒྱུ་དེ་བཞིན་བཤེགས་པས་གསུང༌། །རྒྱུ་ལ་འགོགས་པ་གང་ཡིན་པ། །དགེ་སྦྱོང་ཆེན་པོས་འདི་སྐད་གསུང༌། །སྡིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྤྱད། །རང་གི་སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་འདུལ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན། སརྦ་བིགྷྣཱན་གཙྪས་གཤེགས། གང་དག་གདུག་སེམས་འཆང་བ་རྣམས༔ འདི་རུ་མ་འཚེ་གཞན་དུ་དེངས༔ གང་དག་མི་འགྲོ་འདུག་གྱུར་ན༔ ཐལ་བའི་རྡུལ་བཞིན་བརླག་པར་འགྱུར༔ སུམ་བྷ་ནི་སོགས་ཀྱིས་བསྐྲད། བཞི་པ་རིགས་དྲུག་སྙིང་རྗེའི་མགྲོན་ལ་སྦྱིན་པ་ནི། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། སྭཱ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ལྷ་རྫས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་གྲུབ་པའི་གཏོར་མ་འདོད་རྒུའི་རང་བཞིན་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ། ཁམས་གསུམ་རིགས་དྲུག་ཐམས་ཅད་ལ་གཏོར་མ་ཁྱབ་པར་བསྔོས་པས་རང་རང་གི་གནས་སུ་ཆར་ཆེན་པོ་བབས་པས་ཚིམས་པར་བསམས་ལ། ཨ་ཀཱ་རོ་ཉེར་གཅིག་གིས་བསྔོ། ཨོཾ མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་དམ་པ་འདི༔ ངོ་བོ་ཞལ་ཟས་བཟང་རྒུས་བརྒྱན༔ རྣམ་པ་འདོད་པ་ཅིར་ཡང་འབྱུང་༔ མཁའ་ཁྱབ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་སྤྲུལ༔ སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱའི་དཔུང་བསྐྱེད་ནས༔ དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་བྱོལ་སོང་དང་༔ མི་དང་ལྷ་མིན་ལྷ་ཡི་རིགས༔ དྲི་ཟ་བར་དོའི་ཡིད་ལུས་སོགས༔ ཁམས་གསུམ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་བསྔོ༔ བསྔོས་པ་བཞིན་དུ་ཐོབ་གྱུར་ནས༔ དགའ་མགུ་ཚིམ་ཞིང་བསམ་པ་འགྲུབ༔ མཐར་ཐུག་བྱང་ཆུབ་སྐལ་ལྡན་ཤོག༔ ཅེས་དང༌། ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ལས་བྱུང༌། །དེ་རྒྱུ་དེ་བཞིན་བཤེགས་པས་གསུང༌། །རྒྱུ་ལ་འགོགས་པ་གང་ཡིན་པ། །དགེ་སྦྱོང་ཆེན་པོས་འདི་སྐད་གསུང༌། །སྡིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྤྱད། །རང་གི་སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་འདུལ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན། ན་མོ། བདག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་དག་དང༌། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྦྱིན་སྟོབས་དང༌། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་ཀྱིས། །ལན་ཆགས་མགྲོན་རྣམས་བརྔན་པ་དང༌། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་གདགས་སླད། །དོན་རྣམས་གང་དག་བསམ་པ་ཀུན། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཅི་རིགས་པ། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་མ་ལུས་པ། །ཐོགས་པ་མེད་པར་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆེན་གྱུར་པ་འདི་ཡིས་མཐུས། །འགྲོ་བ་རྣམས་ནི་རང་བྱུང་སངས་རྒྱས་ཏེ། །སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མ་གྲོལ་བའི། །སྐྱེ་རྒུའི་ཚོགས་རྣམས་སྦྱིན་པས་གྲོལ་གྱུར་ཅིག །འབྱུང་པོ་གང་དག་འདིར་ནི་ལྷག་གྱུར་ཏམ། །ས་འམ་འོན་ཏེ་བར་སྣང་འཁོད་ཀྱང་རུང༌། །སྐྱེ་རྒུ་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་བྱམས་བྱས་ནས། །ཉིན་དང་མཚན་དུ་ཆོས་ལ་སྤྱོད་གྱུར་ཅིག །གསུམ་པ་མདོས་འབུལ་བའི་ཐོག་མར་གླེང་གཞི་དང་བཅས་པའི་སྙན་བརྣན་པ་ནི། རྔ་རོལ་གྱེར་དབྱངས་དང་བཅས་ཏེ། ཀྱེ༔ སྔོན་གྱི་བསྐལ་པའི་དང་པོ་ལ༔ ལྷ་དང་ལྷ་མིན་གཡུལ་བཤམས་ཚེ༔ ལྷ་ཡི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས༔ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མར་སྐྱབས་གསོལ་ནས༔ རྣམ་བཞིའི་མདོས་གྱྀ་མཆོད་སྦྱིན་བཏང་༔ ལྷ་མིན་གདུག་པའི་གཡུལ་བཟློག་ཅིང་༔ ལྷ་དམག་དཀར་པོ་དབུགས་རབ་ཕྱུང་༔ བར་དུ་རྒྱ་གར་ཟ་ཧོར་ཡུལ༔ རྒྱལ་པོ་སིངྷ་བྷ་དྲ་ལ༔ སྡེ་བརྒྱད་གདུག་པས་སྐབས་བཙལ་ནས༔ སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཉམ་ཐག་ཚེ༔ སློབ་དཔོན་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ཡིས༔ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མར་སྐྱབས་གསོལ་ནས༔ རྣམ་བཞིའི་མདོས་ཀྱི་མཆོད་སྦྱིན་བཏང་༔ འབྱུང་པོ་ཁྲོས་པའི་གཡུལ་ངོ་བཟློག༔ ཟ་ཧོར་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པར་བྱས༔ དེ་རྗེས་བོད་ཡུལ་བསམ་ཡས་སུ༔ རྒྱལ་པོ་ཁྲིའུ་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ལ༔ མཐའ་བཞིའི་དམག་གི་སོ་ཁ་ལངས༔ ནད་མཚོན་མུ་གེས་མནར་བའི་ཚེ༔ སློབ་དཔོན་པདྨས་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔ སྔགས་མཁན་ཨཱ་ཙར་ས་ལེ་ཡིས༔ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མར་སྐྱབས་གསོལ་ནས༔ རྣམ་བཞིའི་མདོས་ཀྱི་མཆོད་སྦྱིན་བཏང་༔ ཕས་རྒོལ་གཡུལ་ངོ་གཅིག་ཆར་བཟློག༔ བོད་ཁམས་མངའ་རིས་བདེ་ལ་བཀོད༔ སྔོན་བྱུང་སྲིད་པ་དེ་བཞིན་དུ༔ དེ་རིང་བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་ཀྱིས༔ ནད་མུག་མཚོན་འཁྲུགས་ཞི་བ་དང་༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པ་དང་༔ མཐའ་དམག་དུས་འཁྲུགས་བཟློག་པ་དང་༔ གདོན་བགེགས་གདུག་པ་ཚར་གཅོད་ཕྱིར༔ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མར་སྐྱབས་གསོལ་ནས༔ རྣམ་བཞིའི་མདོས་ཀྱི་མཆོད་སྦྱིན་བཤམས༔ མོས་ཤིང་གདུང་བས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ དཀོན་མཆོག་སྲི་ཞུའི་མགྲོན་རྣམས་ཀུན༔ ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ མགོན་པོ་ཡོན་ཏན་མགྲོན་རྣམས་ཀུན༔ དམ་ཚིག་དབང་གིས་གནས་འདིར་བྱོན༔ བགེགས་རིགས་ལན་ཆགས་མགྲོན་རྣམས་ཀུན༔ ཞི་ཞིང་གུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་འདུས༔ རིགས་དྲུག་སྙིང་རྗེའི་མགྲོན་རྣམས་ཀུན༔ དགའ་ཞིང་སྤྲོ་བས་འདིར་འདུས་ཤིག༔ རང་རང་དགྱེས་པའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ མཆོད་སྦྱིན་མདོས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་བཞེས༔ ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད༔ ས་མ་ཡ་སརྦ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛ་ཛ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་སྟྭཾ༔ ཞེས་གསོལ་བས་མགྲོན་རིགས་མཆོག་དམན་ཐམས་ཅད་སྤྲིན་གཏིབས་པ་བཞིན་བྱོན་ནས་མདུན་བསྐྱེད་རྗེ་བཙུན་མའི་མཐའ་སྐོར་དུ་མངོན་སུམ་བཞིན་ཏུ་བཞུགས་པར་གྱུར། དེ་ནས་མདོས་འབུལ་བ་དངོས་ལ་ཆ་བཞིར་ཡོད་པའི་དང་པོ་དཀོན་མཆོག་སྲི་ཞུའི་མགྲོན་ལ། ནམ་མཁའ་མཛོད་རྒྱ་བཅས་ཏེ། ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམ་གྱིས་ཕུལ་ལ་འདོད་གསོལ་ནི། ཨོཾ༔ བདག་གི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དང་༔ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་སྦྱིན་སྟོབས་དང་༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་ཀྱིས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་ཡི༔ རི་རབ་གླིང་བཞི་བྱེ་བ་བརྒྱ༔ ཉི་ཟླ་ནོར་བུ་རིན་ཆེན་ཚོགས༔ དར་ཟབ་དཀོར་ཆ་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་མདོས་མཆོད་འདི༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་དང་༔ འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབས་ཐུགས་རྗེའི་ཡུམ༔ རྣམ་འཕྲུལ་ལྷ་མོ་ཉི་ཤུ་གཅིག༔ མཚན་བརྒྱ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲོལ་མའི་ཚོགས༔ མགྲོན་གྱི་གཙོ་བོར་བཞུགས་པ་ཡི༔ བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཡི་དམ་ལྷ༔ དམ་ཆོས་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་སྡེ༔ གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོར་བཅས༔ དཀོན་མཆོག་སྲི་ཞུའི་མགྲོན་རྣམས་ལ༔ གུས་པའི་བློ་ཡིས་འབུལ་ལགས་ན༔ ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་བཞེས་ནས་ཀྱང་༔ བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་ཀྱི༔ ནད་གནོད་སྡིག་སྒྲིབ་ཞི་བ་དང་༔ ཚེ་བསོད་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བྱིན་བརླབས་ནས༔ ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཆ་གཉིས་པ་མགོན་པོ་ཡོན་ཏན་གྱི་མགྲོན་ཆོས་སྐྱོང་ལ། ཨོཾ་ཤྲཱི་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ན་མཿསརྦ་སོགས་ལན་གསུམ། ཕྱོགས་སྐྱོང་དང་འབྱུང་པོ་ལ། ཨོཾ་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་མ་ཧཱ་བྷཱུ་ཏ་ས་པ་རི་བཱ་ར་ན་མཿསརྦ་སོགས་ལན་གསུམ།

འདོད་གསོལ་ནི། ཨོཾཿ བདག་གི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དང་༔ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་སྦྱིན་སྟོབས་དང་༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་ཀྱིས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་ཡི༔ རི་རབ་གླིང་བཞི་བྱེ་བ་བརྒྱ༔ ཉི་ཟླ་ནོར་བུ་རིན་ཆེན་ཚོགས༔ དར་ཟབ་དཀོར་ཆ་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་མདོས་མཆོད་འདི༔ དཔལ་ལྡན་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་དང་༔ ལྷ་མོ་ནག་མོ་རེ་མ་ཏཱི༔ གཙང་རིས་དཔལ་མགོན་བདུན་ཅུའི་ཚོགས༔ དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་འབྱུང་པོའི་སྡེ༔ མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་ཀྱི་བདག༔ མགོན་པོ་ཡོན་ཏན་མགྲོན་རྣམས་ལ༔ མོས་པའི་དབང་གིས་འབུལ་ལགས་ན༔ དམ་ཚིག་དབང་གིས་བཞེས་ནས་ཀྱང་༔ བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་ཀྱི༔ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སོལ༔ ནད་གདོན་གནོད་པ་ཞི་བར་མཛོད༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་སྙན་གྲགས་སྤེལ༔ མི་ནོར་ཟས་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུས༔ དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་ཆམས་ལ་ཕོབ༔ སྣོད་བཅུད་ཀུན་ལ་འཚེ་བ་ཡི༔ བཙའ་སད་སེར་བའི་གནོད་པ་ཟློག༔ ས་ཆུ་མེ་རླུང་གཡོ་འཁྲུགས་ཟློག༔ མི་ཕྱུགས་ནད་དལ་གོད་ཀ་ཟློག༔ བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་འཐབ་རྩོད་ཟློག༔ ཐན་དང་ལྟས་ངན་སྐེག་སྲི་ཟློག༔ དུས་མིན་འཆི་རྐྱེན་བར་ཆད་ཟློག༔ ཚེ་རིང་ནད་མེད་ཡུན་རིང་བདེ༔ བསམ་པ་སྒྲུབས་ལ་རེ་བ་སྐོངས༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་བ་དང་༔ སེམས་ཅན་བདེ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཆ་གསུམ་པ་བགེགས་རིགས་ལན་ཆགས་ཀྱི་མགྲོན་ལ། ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཨོཾ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོས་ལ། ཧཱུྃ༔ བདག་གི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དང་༔ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་སྦྱིན་སྟོབས་དང་༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་ཀྱིས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་ཡི༔ སྲིད་པ་མདོས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ནི༔ གླིང་བཞི་རི་རབ་བཀོད་རེ་ལེགས༔ ཉི་ཟླ་ནོར་བུ་མདངས་རེ་གསལ༔ གཡུ་ཡི་རྟ་མཆོག་འགྲོས་རེ་ལེགས༔ གསེར་གྱི་སྐྱེས་བུ་དཔའ་རྩལ་ལྡན༔ ནམ་རྒྱང་མདའ་འཕང་ཤིང་རིས་དང་༔ འདབ་ཆགས་རི་དྭགས་གཡུང་དྭགས་ཁྱུ༔ གསེར་དངུལ་དར་ཟབ་རིན་པོ་ཆེ༔ བཟའ་བཏུང་སྐྱེམས་ཕུད་རོ་བཅུད་སོགས༔ འཇིག་རྟེན་དཀོར་ཆ་བསམ་མི་ཁྱབ༔ གཏན་པ་མེད་པའི་ལོངས་སྤྱོད་འདི༔ བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་དང་༔ གདོན་རིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དང་༔ བྱིས་པའི་གདོན་ཆེན་བཅོ་ལྔ་དང་༔ གཙོ་བོའི་གདོན་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་དང་༔ ཕལ་པའི་གདོན་ཕྲན་བྱེ་བ་དང་༔ ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་ལ་གནས་པའི༔ ས་བདག་གདུག་པའི་བསམ་སྦྱོར་ཅན༔ མདོར་ན་སྣང་ཞིང་སྲིད་པ་ཡི༔ སྡེ་བརྒྱད་བགེགས་དང་ལན་ཆགས་ཚོགས༔ ཁམས་གསུམ་རྒྱུ་བ་ཀུན་ལ་བསྔོ༔ བསྔོས་པ་བཞིན་ཏུ་ཐོབ་ནས་ཀྱང་༔ ཚེ་རབས་སྔོན་ནས་འབྲེལ་བ་ཡི༔ བུ་ལོན་ལན་ཆགས་བྱང་བར་མཛོད༔ བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་འཁོར་བཅས་ལ༔ གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་བསམ་སྦྱོར་སྤོངས༔ འགལ་རྐྱེན་བར་དུ་གཅོད་པ་ཡི༔ ཟ་ལམ་དགྲ་དང་བགེགས་ལ་སྟོན༔ ཟློག་སྒྱུར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཆ་བཞི་པ་རིགས་དྲུག་སྙིང་རྗེའི་མགྲོན་ལ༔ ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཱ་ཎཱཾ་ཨ་དྱནྣུཏྤནྣ་ཏྭཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོས་ལ། ཀྱེ༔ བདག་གི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དང་༔ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་སྦྱིན་སྟོབས་དང་༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་ཀྱིས༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་ཡི༔ གཏན་པ་མེད་པའི་མདོས་སྦྱིན་ནི༔ གླིང་ཆེན་བཞི་དང་གླིང་ཕྲན་བརྒྱད༔ རི་རབ་ལྕགས་རི་མུ་ཁྱུད་ཚུན༔ བཟའ་བཏུང་གོས་རྒྱན་ནོར་སྣའི་དབྱིག༔ ཡུལ་མཁར་ཕ་མ་བུ་ཚ་དང་༔ རྟ་ཕྱུགས་རྐང་ཕྲན་བཞོན་པའི་ཁྱུ༔ མདོར་ན་གང་ལ་ཅི་འདོད་པའི༔ མཁོ་རྒུའི་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ རི་ལྟར་སྤུངས་ཤིང་མཚོ་ལྟར་བསྐྱིལ༔ ཟད་མེད་ཕྱུར་བུར་གཏམས་པ་འདི༔ སྲིད་པའི་རྩེ་ནས་མནར་མེད་ཡན༔ ལས་ཀྱི་སྒྱུ་མས་འཁོར་བ་ཡི༔ སྙིང་རྗེའི་ཡུལ་དུ་རིགས་དྲུག་འགྲོ༔ བར་དོ་ཡིད་ཀྱི་ལུས་ཅན་སོགས༔ མཁའ་ཁྱབ་ཕ་མ་ཀུན་ལ་བསྔོ༔ བསྔོས་པ་བཞིན་ཏུ་ཐོབ་ནས་ཀྱང་༔ ཅི་འདོད་ལོངས་སྤྱོད་འབྱུང་བར་ཤོག༔ ཡིད་ལ་བསམ་རྒུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ སྡིག་སྒྲིབ་སྡུག་བསྔལ་བྲལ་བར་ཤོག༔ བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག༔ བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་ལ༔ གཉེན་གཤིན་བྱམས་བརྩེའི་སེམས་ལྡན་པས༔ རང་རང་ཇི་ལྟར་ནུས་པ་ཡི༔ ཕན་པའི་སྡོང་གྲོགས་རྒྱ་ཆེར་མཛོད༔ ཀུན་ཀྱང་ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་པའི་མཐུས༔ ཐར་པའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ ཅེས་སྨྲེང་གྱེར། སླར་འབྲུ་སྣ་ཟན་ཆད་སོགས་རྫས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་མདོས་ཁ་གསོས་ལ། སྔགས་དྲུག་ཕྱག་དྲུག་སྔགས་རྒྱ་རྐྱང་པ་ཙམ་གྱིས་བྱིན་བརླབ༔ སྲི་ཞུ་ནས་བརྩམས་མདོས་ཆ་བཞི་སྔ་མ་ལྟར་བཏང༌། ཚུལ་དེ་ལྟ་བུས་རབ་སྟོང་རྩ། འབྲིང་བརྒྱ་རྩ། ཐ་མའང་ཉེར་གཅིག་གམ། ནད་པ་སོགས་ཀྱི་དོན་ཏུ་བྱེད་ན་ལོ་གྲངས་ལས་མི་ཉུང་བ་བསྐྱར། ལོངས་སྐབས་དང་བསྟུན་ལ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གྱི་མཇུག་གམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཇུག་ཏུ་འཕྱོང་བཅུ་གྱེར་དགོས་ཏེ། དེ་ལ་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་འཕྱོངས་ནི། ཧཱུྃ༔ སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེ་སྲོག་གི་བདག །འཇིག་རྟཻན་དྲེགས་པའི་ཐུགས་དམ་ནི། །མཐུན་པའི་སྲོག་ཆགས་རྣམས་ཀྱིས་བསྐང༌། །རྟ་དང་གླང་པོ་མ་ཧེ་དང༌། །བྱ་ཁྱི་ར་ལུག་མཛོ་དང་རྟོལ། །འབྲི་གཡག་བོང་བུ་ཕག་པ་དང༌། །ཤ་བ་རྣ་བ་དགོ་བ་དང༌། །རྐྱང་རྩོད་གླ་བ་རི་བོང་གཉན། །སྟག་གཟིགས་དོམ་དྲེད་འཕར་བ་གུང༌། །གཡི་སྲམ་སྤྱང་ཀི་ལ་སོགས་གཅན། །བྱ་ཁྱུང་མཁའ་ལྡིང་གནམ་རྟ་འབྲུག །རྨ་བྱ་ནེ་ཙོ་ཤང་ཤང་རྒོད། །བྱ་རོག་གོང་མོ་སྐྱུང་ཀ་བཞད། །ངང་པ་ཁྲུང་ཁྲུང་བྱིའུ་སྦྲང༌། །མཐུན་པའི་སྲོག་ཆགས་འདི་རྣམས་ཀྱི། །ཁ་དོག་རྣམ་ལྔ་གསལ་བ་ལ། །ཡན་ལག་འགྲོས་མཁས་ཁྲིགས་སེ་ཁྲིགས། །དབང་པོ་ལྔ་ལ་འདོད་ཡོན་འཕྲོ། །ཕོ་མོ་མི་ཡི་གླུད་དུ་འབུལ། །ནོར་དང་ཕྱུགས་ཀྱི་གླུད་དུ་འབུལ། །སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །ཆག་ཆེ་ཉམ་ང་བཟློག་ཏུ་གསོལ། རྒྱལ་མཚན་གྱི་འཕྱོང་ནི། ཧཱུྃ༔ དར་ཟབ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བརྗིད་ལྡན། །ལྷ་སྲིན་སྐུ་དང་གཉིས་སུ་མེད། །རྒྱུ་སྦྱོར་ལུས་ཀྱི་གླུད་དུ་འབུལ། །ནད་དང་གནོད་པ་བཟློག་ཏུ་གསོལ། །རྒྱང་བུའི་འཕྱོང་ནི། ཧཱུྃ། རྒྱང་ཞེས་བྱ་བར་འདོད་དགུ་འབྱུང༌། །བུ་ནི་ཡིད་དུ་འོང་བ་སྟེ། །སྙན་པའི་སྒྲ་སྐད་སི་ལི་ལི། །ལྷ་སྲིན་གསུང་དང་གཉིས་སུ་མེད། །རྒྱུ་སྦྱོར་ངག་གི་གླུད་དུ་འབུལ། །འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་བསྐང༌། །རྒྱུ་སྦྱོར་ནད་གདོན་བཟློག་ཏུ་གསོལ། །ནམ་མཁའི་འཕྱོང་ནི། ཧཱུྃ། ནམ་ཞེས་བྱ་བ་ཡངས་པ་ལ། །མཁའ་ཞེས་བྱ་བ་ཅིར་ཡང་སྣང༌། །ནམ་མཁའ་འཇའ་རིས་འོད་ཟེར་འཕྲོ། །ལྷ་སྲིན་ཐུགས་དང་གཉིས་སུ་མེད། །བདག་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །རྣམ་ཤེས་ཡིད་ཀྱི་གླུད་དུ་འབུལ། །སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །རྒྱུ་སྦྱོར་ཆག་ཆེ་ཉམ་ང་ཟློག །རྩང་གི་འཕྱོང་ནི། ཧཱུྃ། དྲག་པོའི་ཤིང་གི་རྩང་རྣོན་ནི། །སྣང་སྲིད་ལྷ་སྲིན་སྲོག་སྙིང་བཀོད། །ཐམས་ཅད་གསོད་ཅིང་འཇོམས་བྱེད་པ། །རྣལ་འབྱོར་སྲོག་གི་གླུད་དུ་འབུལ། །ཁྱེད་རྣམས་ཐུགས་དམ་མཉན་པོ་བསྐང༌། །རྒྱུ་སྦྱོར་ཆག་ཆེ་བཟློག་ཏུ་གསོལ། ཤིང་རིས་ཀྱི་འཕྱོང་ནི། བྷྱོ་ དགོས་འདོད་འབྱུང་བ་དཔག་བསམས་ཤིང༌། །སྲིད་པ་སྤྱི་དང་མཐུན་པར་བྲིས། །དྲེགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་ཤར། །བདག་ཅག་རྒྱུ་སྦྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །ཡུལ་མཁར་ཞིང་གི་གླུད་དུ་འབུལ། །དྲེགས་པ་ལྷ་སྲིན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །རྒྱུ་སྦྱོར་ཆག་ཆེ་ཉམ་ང་ཟློག །ཕོ་གདོང་གི་འཕྱོང་ནི། བྷྱོ་གསེར་གྱི་ཕོ་ཤིང་སྟག་པ་ལ། །སྤྱན་ཁྲོ་སྨ་ར་དབུ་སྐྲ་སེར། །སྐྱེས་པ་ཕོ་ཡི་བླ་ཐང་ཟེར། །སྐྱེས་པ་ཕོ་ཡི་གླུད་དུ་འབུལ། །ལྷ་སྲིན་ཕོ་རྒྱུད་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །རྒྱུ་སྦྱོར་ཕོ་ཡི་ཆག་ཆེ་ཟློག །མོ་གདོང་གི་འཕྱོང་ནི། བྷྱོ། གཡུ་ཡི་མོ་ཤིང་གླང་མ་ལ། །བཞིན་ལེགས་འཛུམ་ཞལ་མོ་ཡི་རིགས། །ཟ་མ་མོ་ཡི་བླ་ཐང་ཟེར། །ཟ་མ་མོ་ཡི་གླུད་དུ་འབུལ། །ལྷ་སྲིན་མོ་རྒྱུད་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །རྒྱུ་སྦྱོར་མོ་ཡི་ཆག་ཆེ་བཟློག །མདའ་ཡི་འཕྱོང་ནི། བྷྱོ། མོན་ཡུལ་ལྷོ་སྨྱུག་ལྡན་པ་ལ། །བྱ་རྒྱལ་རྒོད་ཀྱི་སྒྲོ་ཡིས་བརྒྱན། །ཁ་དོག་མཛེས་པའི་དཀྲིས་ཀྱིས་བཅིངས། །སྐྱེས་པ་ཕོ་ཡི་གླུད་དུ་འབུལ། །དྲེགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཕོ་གདོན་ཆག་ཆེ་ཉམ་ང་ཟློག །འཕང་གི་འཕྱོང་ནི། བྷྱོ། གསོམ་ཤིང་དག་ལས་འཕང་བྱས་ནས། །རིན་ཆེན་འཕང་ལོ་མཛེས་པས་བརྒྱན། །བཀྲིས་སྣལ་འབྱུང་ལྔའི་འོད་ཟེར་འཕྲོ། །ཟ་མ་མོ་ཡི་གླུད་དུ་འབུལ། །དྲེགས་པ་མོ་རྒྱུད་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །མོ་རྒྱུད་ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་བསྐང༌། །མོ་གདོན་ཆག་ཆེ་ཉམ་ང་ཟློག །ཅེས་སོ། དེ་ནས་རྣོ་ལ་ངར་བཏགས་པ་དང་མཚུངས་པ་མེ་མཆོད་འབུལ་བ་ལའང་བཞི། དང་པོ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་དུ་ཞི་བའི་སྲེག་བླུགས་འབུལ་བ་ནི། སྒྲུབ་པ་པོ་མདུན་དཀྱིལ་གྱི་ཤར་དུ་ཁ་ཕྱོགས་ནས་འཁོད་པའི་མདུན་ཏུ་ཞི་བའི་ཐབ་ཁུང་དཀར་ཟླུམ་ལྟེ་བར་པདྨ་འདབ་བཞིའི་དབུས་དང་ཕྱོགས་བཞིར་ཚོམ་བུ་དཀར་པོ་རེ་རེ་དགོད། མཆུ་དང་ཁ་ཁྱེར་སོར་བཞི་པ་རེ། ཕྱི་མ་ལ་རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང་བ་དང༌། ཕྱིའི་གྲ་བཞིར་ཟླ་ཕྱེད་རྡོ་རྗེས་མཚན་པ་ལ་ཚེར་མ་དང་སྲོག་ཆགས་མེད་པའི་ཤིང་ཟླུམ་པོར་བརྩིག །སློབ་དཔོན་གྱི་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ཚར་གཉིས་ཟླུམ་གཏོར་དཀར་པོ་ཆེ་ཆུང་གཉིས། རིལ་བུ་དང་ལན་ཆགས། གཡས་ཕྱོགས་སུ་བ་ལུ་སོགས་ཀྱི་ཡམ་ཤིང༌། མར་ཁུ། ཏིལ་དང་ཡུངས་ཀར། རིན་པོ་ཆེ་དང་མེ་ཏོག་དཀར་པོ། འབྲུ་རིགས་དཀར་པོ་དང་དཀར་གསུམ་སོགས་ཆབ་གཅིག་ཏུ་བསེས་པའི་རྫས་སྤུངས་རྣམས་བཞག །མདུན་ཏུ་བསང་ཆུ། དགང་བླུགས། རྡོར་དྲིལ་སོགས་འདུ་བྱས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཉེར་གཅིག་ཙམ་གྱིས་བསང་ཆུ་བྱིན་བརླབ། དེ་ནས་ཐབ་དང་ཡོ་བྱད་རྣམས་ལ་བསང་ཆུ་འཐོར། བསང་སྦྱང། སྟོང་པའི་ངང་ལས་མཆོད་སྲེག་རྫས། །བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་འདོད་ཡོན་གཏེར། །ལྷ་ཚོགས་དགྱེས་པ་སྐོང་བ་དང༌། །ལས་རྣམས་འགྲུབ་པའི་ནུས་ལྡན་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་མང་དུ་བརྗོད༔ བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ་གིས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ། བྲམ་ཟེའམ་རྒྱུན་བཞག་གི་མེ་སྦར་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་རཾ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ༔ རླུང་གཡབ་ཅིང༌། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད། བསང་ཆུ་བྲན། མཚན་ཉིད་ཡོངས་རྫོགས་ཞི་བའི་ཐབ༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་ཆེར་འབར་དབུས༔ མེ་ལྷ་དྲང་སྲོང་འཁོར་དང་བཅས༔ སྐད་ཅིག་ཉིད་དུ་གསལ་བར་གྱུར༔ ཅེས་མེ་ལྷ་དམ་ཚིག་པ་ཞི་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན་དུ་གསལ་གདབ། དབྱུ་གུ་རྩེ་གསུམ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་རྣ་བའི་དྲུང་དུ་གཡོབ་ཅིང༌། ཨོཾ་ཨགྣེ་དེ་བ་ཛྙཱ་ན་ས་ཏྭ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ས་མ་ཡ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ཞེས་པས་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས༔ ཨོཾ་ཨགྣི་དེ་བ་ཛྙཱ་ན་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ས་མ་ཡ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར༔ པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སྟྭཾ་གྱིས་གདན་དབུལ། དགང་བླུགས་བཟུང་ལ། ཨོཾ༔ གཟར་བུ་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ལ་རྃ༔ ལྷ་ཚོགས་ལྗགས་སྟེང་ཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་འབབས་མཉེས་ཤིང་ཚིམ༔ ཞི་བའི་ལས་ཀུན་བསྒྲུབ་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་བདུན་གྱིས་མར་ཁུས་དགང་གཟར་བཀང་སྟེ་འབུལ་བ་དང་ལྷན་ཅིག །བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ནད་གདོན་བར་ཆད་འཇིགས་བརྒྱད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་སྤེལ་ཚིག་སྦྱར། དེ་འདྲ་བ་ལན་གསུམ་ཕུལ། དེ་ནས་མཆོད་རྫས་རིམ་བཞིན་འབུལ་ལ། ཨོཾ་ཨགྣི་དེ་བ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཤཔྡའི་བར་དུ་འགྲེས་སྦྱར་བས་མཆོད། ཨོཾཿ གཟི་བརྗིད་འབར་བ་མེ་ཡི་ལྷ༔ མཐུ་སྟོབས་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོགས་པ་མེད༔ ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རབ་སྒྲུབ་མཛད༔ འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཅེས་བསྟོད། ཡམ་ཤིང༌། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཏེ་ཛཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཉེར་གཅིག་ཕུལ་མཐར། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ནད་གདོན་བར་ཆད་འཇིགས་བརྒྱད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ མར་ཁུ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཉེར་གཅིག་ཕུལ་མཐར། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ནད་གདོན་བར་ཆད་འཇིགས་བརྒྱད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞི་བའི་རྫས་སྤུངས། ཨོཾ་ཨགྣི་དེ་བ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱས། ཉེར་གཅིག་ཕུལ་མཐར། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ནད་གདོན་བར་ཆད་འཇིགས་བརྒྱད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔

སླར་མཆོད་བསྟོད་ནི། ཨོཾ་ཨགྣི་དེ་བ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ དེ་བཞིན་ཤཔྡའི་བར་སྦྱར། ཨོཾ༔ གཟི་བརྗིད་འབར་བ་མེ་ཡི་ལྷ༔ མཐུ་སྟོབས་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོགས་པ་མེད༔ ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རབ་སྒྲུབ་མཛད༔ འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ དྲང་སྲོང་ཆེན་པོས་འབར་བའི་མེ༔ ཡེ་ཤེས་མེ་རུ་བྱིན་བརླབས་ཤིང་༔ བསྲེག་རྫས་ལྷ་ལ་སྟོབ་པ་དང་༔ དངོས་གྲུབ་ཕྲིན་ལས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་དང་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པས་མེ་ལྷ་འབར་བའི་རྣམ་པར་འཁྱིལ་བའི་ཀློང་དུ་ཞི་བའི་གཞལ་མེད་ཁང་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལྷ་གནས་རྣམས་སུ་གདན་དང་བཅས་པ་སྐད་ཅིག་གིས་བཀྲ་ལམ་གྱིས་གསལ་བར་བསམ་ལ། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་རྗེ་བཙུན་མའི་ལྷ་ཚོགས་ཡེ་ཤེས་པ་མར་མེ་གཅིག་ལས་གཉིས་མཆེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བྱོན་ནས་སོ་སོའི་གདན་ལ་བཞུགས་པའི་མཐའ་བསྐོར་དུ་དཀོན་མཆོག་སྲི་ཞུ་དང་མགོན་པོ་ཡོན་ཏན་གྱི་མགྲོན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དགྱེས་བཞིན་དུ་བཞུགས་ཤིང་༔ དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་སྤྲོ་བ་དང་བསྡུ་བའི་སྒོ་ནས་ཞི་བའི་ལས་རབ་འབྱམས་མཛད་པར་གྱུར༔ ཅེས་གསལ་བཏབ་ལ། ཏཱྃ༔ སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་བརྩེའི་ཐུགས་རྗེའི་འཕྲུལ༔ འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབས་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་མ༔ བདེ་གཤེགས་སེམས་དཔའ་སེམས་མའི་འཁོར་དང་བཅས༔ ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་འདིར་གཤེགས་བརྟན་པར་བཞུགས༔ ཨོཾ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ས་མ་ཡཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཏིཥྛ་ལྷན༔ ཅེས་སྤྱན་འདྲེན་དང་བཞུགས་གསོལ་བྱས་ནས། དགང་བླུགས་བཟུང་ལ། ཨོཾ༔ གཟར་བུ་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ལ་རྃ༔ ལྷ་ཚོགས་ལྗགས་སྟེང་ཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་འབབས་མཉེས་ཤིང་ཚིམ༔ ཞི་བའི་ལས་ཀུན་བསྒྲུབ་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་གུ་རུ་ཏྲི་རཏྣ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནི་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་བདུན་གྱིས་མར་ཁུས་དགང་གཟར་བཀང་སྟེ་འབུལ་བ་དང་ཆབས་གཅིག །བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ནད་གདོན་བར་ཆད་འཇིགས་བརྒྱད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ དེ་འདྲ་བ་ལན་གསུམ་བྱ། མཆོད་པ་ནི། ཧོཿ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཀུན༔ སྒོ་གསུམ་དྭང་བས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་༔ ཉེར་སྤྱོད་བདུན་དང་རོལ་མོའི་སྒྲ༔ འདོད་ཡོན་ལྔ་དང་རྒྱལ་སྲིད་བདུན༔ བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་བརྒྱད་ལ་སོགས༔ སྲིད་དང་ཞི་བའི་འབྱོར་ཚོགས་ཀུན༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་ཏེ༔ གུས་པས་འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་ཀྱང་༔ འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པ་དང་༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པཱདྱཾ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་དྷུ་པེ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་གནྡྷེ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ནི་བིདྱཱ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཤཔྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ བསྟོད་པ་ནི། ཨོཾ༔ ཐུགས་རྗེའི་མངའ་བདག་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཚན་དཔེའི་སྐུར་སྟོན་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཚངས་པའི་གསུང་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཁྱེན་བརྩེའི་ཐུགས་མངའ་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབས་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ རྣམ་འཕྲུལ་ཉེར་གཅིག་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཚན་མཆོག་བརྒྱ་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ༴ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་འཕགས་མའི་ཚོགས་ལ༴ གུས་པས་བསྟོད་དོ་འགྲོ་ཀུན་འཇིགས་ལས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ༔ ཡམ་ཤིང༌། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ བརྒྱ་རྩའི་མཐར། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ནད་གདོན་བར་ཆད་འཇིགས་བརྒྱད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ མར་ཁུ། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ བརྒྱ་རྩའི་མཐར། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ནད་གདོན་བར་ཆད་འཇིགས་བརྒྱད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ རྫས་སྤུངས་རྣམས། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་གུ་རུ་ཏྲི་རཏྣ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནི་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་བརྒྱ་ཙ་སོགས་ཅི་མང་ཕུལ་ལ་བར་མཚམས་སུ། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ནད་གདོན་བར་ཆད་འཇིགས་བརྒྱད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཅེས་སྦྱར། རྫས་ཐེམས་པ་ན། མཆོད་པ་ནི། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པཱདྱཾ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་དྷུ་པེ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་གནྡྷེ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ནི་བིདྱཱ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཤཔྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ བསྟོད་པ་ནི། ཨོཾ༔ ཐུགས་རྗེའི་མངའ་བདག་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཚན་དཔེའི་སྐུར་སྟོན་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཚངས་པའི་གསུང་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཁྱེན་བརྩེའི་ཐུགས་མངའ་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབས་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ རྣམ་འཕྲུལ་ཉེར་གཅིག་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཚན་མཆོག་བརྒྱ་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ༴ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་འཕགས་མའི་ཚོགས་ལ༴ གུས་པས་བསྟོད་དོ་འགྲོ་ཀུན་འཇིགས་ལས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ༔ གཤེགས་སྐྱེམས་ནི། མར་ཁུའི་དགང་བླུགས་བཟུང་ལ། ཨོཾ༔ གཟར་བུ་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ལ་རྃ༔ ལྷ་ཚོགས་ལྗགས་སྟེང་ཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་འབབས་མཉེས་ཤིང་ཚིམ༔ ཞི་བའི་ལས་ཀུན་བསྒྲུབ་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་གུ་རུ་ཏྲི་རཏྣ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནི་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ བདུན་གྱིས་བཀང་སྟེ་ཕུལ་བ་དང་མཉམ་དུ། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ནད་གདོན་བར་ཆད་འཇིགས་བརྒྱད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ དེ་འདྲ་བ་ལན་གསུམ་བྱ།

གཏོར་འབུལ་ནི། ཨོཾ་ཧྱ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་སྭཱ་བྷཱ་བ་སོགས་ཀྱི་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས། རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བར་གཏོར་མ་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་མཐུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གསུམ་གྱིས་བྱིན་བརླབ། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རྣམ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་པའི་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་ལྗགས་རྡོ་རྗེའི་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུས་གཏོར་མའི་བཅུད་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བས་མཉེས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་གྲྀཧྞ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ལན་བདུན། འདོད་དོན་གསོལ་བ་ནི། ཨོཾ༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡུམ༔ ཕྲིན་ལས་མངའ་བདག་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར༔ འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་སྒྲོལ་མཛད་ཡུམ༔ འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབས་ལྷ་མོ་དང་༔ རྣམ་འཕྲུལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་དང་༔ མཚན་མཆོག་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ལ་སོགས༔ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཡི་དམ་ལྷ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྲུང་བཅས༔ འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཏིང་འཛིན་སྔགས་རྒྱས་བྱིན་བརླབས་པའི༔ ཞལ་ཟས་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་དང་བཅས༔ ནད་གདོན་འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་སྐྱོབས༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སྤེལ༔ ཞི་སོགས་ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་དང་༔ མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་སོགས་དང་ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད་ལ་ནོངས་པ་བཤགས། བཛྲ་མུ༔ ཐབ་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་གཤེགས་པར་གྱུར། དེ་ནས་སྐབས་འདིར་མགྲོན་འོག་མ་གཉིས་ལའང་བསྲེག་རྫས་ཀྱི་ལྷག་མ་སྦྱིན་པར་བྱ་སྟེ། ཐབ་ཀྱི་མཐའ་སྐོར་དུ་བི་ནཱ་ཡ་ཀ་ཆེན་པོས་གཙོ་བྱས་པའི་བགེགས་རིགས་ལན་ཆགས་ཀྱི་མགྲོན་རྣམས་གུས་ཤིང་དུལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་སྐད་ཅིག་གིས་འཁོད་པར་བསམས་ལ། ཡམ་ཤིང༌། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཏེ་ཛཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་བདུན་མཐར། བགེགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བི་ནཱ་ཡ་ཀས་གཙོར་བྱས་པའི་བགེགས་རིགས་ལན་ཆགས་ཀྱི་མགྲོན་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ནད་གདོན་བར་ཆད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད་ཅིག །མར་ཁུ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་བདུན་གྱིས་སྦྱིན་མཐར། བགེགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བི་ནཱ་ཡ་ཀས་གཙོར་བྱས་པའི་བགེགས་རིགས་ལན་ཆགས་ཀྱི་མགྲོན་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ནད་གདོན་བར་ཆད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད་ཅིག །ཞི་བའི་རྫས་ཀྱི་ལྷག་མ་རྣམས། སརྦ་བིགྷྣཱན་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་ཉེར་གཅིག་གི་མཐར། བགེགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བི་ནཱ་ཡ་ཀས་གཙོར་བྱས་པའི་བགེགས་རིགས་ལན་ཆགས་ཀྱི་མགྲོན་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ནད་གདོན་བར་ཆད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད་ཅིག །སྨོན་ལམ་ནི། བགེགས་རིགས་ལན་ཆགས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག༔ རིལ་བུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གསུམ་གྱིས་བརླབ། ཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣཱན་ན་མཿསརྦ་སོགས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱས་བསྔོ། ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ལས་བྱུང༌། །དེ་རྒྱུ་དེ་བཞིན་བཤེགས་པས་གསུང༌། །རྒྱུ་ལ་འགོགས་པ་གང་ཡིན་པ། །དགེ་སྦྱོང་ཆེན་པོས་འདི་སྐད་གསུང༌། །སྡིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྤྱད། །རང་གི་སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་འདུལ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན། སརྦ་བིགྷྣཱན་གཙྪས་གཤེགས། སླར་ཡང་ཐབ་ཀྱི་མཐའ་སྐོར་དུ་རིགས་དྲུག་བར་དོ་དང་བཅས་པའི་སྙིང་རྗེའི་མགྲོན་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་དྭངས་བའི་ཚུལ་གྱིས་འཁོད་པར་གྱུར༔ ཡམ་ཤིང༌། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཏེ་ཛཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་བདུན། མར་ཁུ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་བདུན། ཞི་རྫས། ཨོཾ་སརྦ་ག་ཏི་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཉེར་གཅིག་ཙམ་གྱིས་སྦྱིན། རིགས་དྲུག་བར་དོ་བཅས་པའི་སྙིང་རྗེའི་མགྲོན་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང༌། ཕན་པ་དང༌། བདེ་བ་དང༌། བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སྨོན་ལམ་གདབ། ཆང་བུུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གསུམ་གྱིས་བརླབ། ཨ་ཀཱ་རོས་བསྔོ། ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ལས་བྱུང༌། །དེ་རྒྱུ་དེ་བཞིན་བཤེགས་པས་གསུང༌། །རྒྱུ་ལ་འགོགས་པ་གང་ཡིན་པ། །དགེ་སྦྱོང་ཆེན་པོས་འདི་སྐད་གསུང༌། །སྡིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བྱ་ཞིང༌། །དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྤྱད། །རང་གི་སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་འདུལ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན། སརྦ་ག་ཏི་གཙྪཿས་རང་རང་གི་གནས་སུ་དགའ་བཞིན་དེངས་པར་བསམ་མོ། །མར་ཁུ་དགང་བླུགས་གང་བླུགས་ལ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པས། མེ་ལྷ་འབར་བ་ལས་ཞལ་ཕྱག་གི་རྣམ་པར་བཞེངས་པར་བསམས་ལ། ཡམ་ཤིང༌། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཏེ་ཛཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་བདུན་ཕུལ་མཐར། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ནད་གདོན་བར་ཆད་འཇིགས་བརྒྱད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ མར་ཁུ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་བདུན་ཕུལ་མཐར། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ནད་གདོན་བར་ཆད་འཇིགས་བརྒྱད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞི་བའི་རྫས་སྤུངས། ཨོཾ་ཨགྣི་དེ་བ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱས། ལན་བདུན་ཕུལ་མཐར། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ནད་གདོན་བར་ཆད་འཇིགས་བརྒྱད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ སླར་མཆོད་བསྟོད་ནི། ཨོཾ་ཨགྣི་དེ་བ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ དེ་བཞིན་ཤཔྡའི་བར་སྦྱར། ཨོཾཿ གཟི་བརྗིད་འབར་བ་མེ་ཡི་ལྷ༔ མཐུ་སྟོབས་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོགས་པ་མེད༔ ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རབ་སྒྲུབ་མཛད༔ འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ གཤེགས་སྐྱེམས་ནི། ཨོཾ༔ གཟར་བུ་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ལ་རྃ༔ ལྷ་ཚོགས་ལྗགས་སྟེང་ཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་འབབས་མཉེས་ཤིང་ཚིམ༔ ཞི་བའི་ལས་ཀུན་བསྒྲུབ་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་བདུན་གྱིས་མར་ཁུས་དགང་གཟར་བཀང་སྟེ་འབུལ་བ་དང་ལྷན་ཅིག །བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ནད་གདོན་བར་ཆད་འཇིགས་བརྒྱད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ སླར་དེ་འདྲ་ཚར་གཉིས་ཏེ་བདུན་ཕྲག་གསུམ་ཕུལ། གཏོར་མ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བརླབ། ཨོཾ་ཨགྣི་དེ་བ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨ་ཀཱ་རོ་སོགས་ཀྱིས་ཕུལ་ལ། ཡེ་ཤེས་མེ་ལྷ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས༔ ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་བཅུད་ལྡན༔ འདོད་ཡོན་གཏོར་མ་འདིས་བཞེས་ལ༔ ཞི་བ་མཐར་ཕྱིན་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཅེས་འདོད་དོན་གསོལ། མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་སོགས་དང་ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ་སོགས་ཡིག་བརྒྱས་ནོངས་པ་བཤགས། བཛྲ་མུཿས་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས༔ དམ་ཚིག་པ་འབར་བའི་རྣམ་པར་བསམས་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཅི་རིགས་བརྗོད་དོ། །འདི་སྦྱིན་སྲེག་གྱི་རྫས་དང་སྔགས་གྲངས་གཞུང་གི་དགོངས་པ་ལྟར་བཀོད་པ་ཡིན་པས་འབྱོར་པས་ལྕོགས་ཤིང་དཔོན་སློབ་མང་ན་སྤྱི་འགྲོ་ནས་བརྩིས་ཀྱང་རུང་བས་དེ་ལྟར་གལ་ཆེ། འབྱོར་པ་དམན་པ་དང་མི་གྲངས་ཉུང་དུས་ཉིན་ཆོག་ཙམ་ལ་ཚར་དཀའ་ན་མེ་ལྷ་ལ་བདུན་རེ། སྲེག་ལྷ་ལ་ཉེར་གཅིག་རེ་ཙམ་བྱེད་པ་ལས་ཐབས་མ་མཆིས་སོ། །མན་ཆད་སྦྱིན་སྲེག་གསུམ་པོ་ལ་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་ཉིད་སོར་བཞག །ཁ་ལྟ་ཕྱོགས། ཐབ་ཀྱི་དབྱིབས། ཁ་དོག །ལས་སོ་སོར་ཁ་བསྒྱུར་བས་འགྲུབ་སྟེ། ༈

།གཉིས་པ་རྒྱས་པ་ལ། སྒྲུབ་པ་པོ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷོ་རུ་ཁ་ཕྱོགས་ནས་འཁོད་པའི་མདུན་དུ་ཐབ་ཁུང་གྲུ་བཞི་སེར་པོ། པདྨ་སོགས་གོང་ལྟར་ལ་ཚོམ་བུ་སེར་པོ། ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་དང་གྲྭ་བཞིར་རིན་ཆེན་འབར་བས་མཚན་པ་ལ་ཤིང་གྲུ་བཞིར་བརྩིག །གཏོར་མ་གྲུ་བཞི་སེར་པོ་གཉིས། རིལ་བུ་དང་ལན་ཆགས་འདི་ཕྱིན་ཆད་ལ་མི་དགོས། ཡམ་ཤིང་འབྲས་བུ་ཅན་གྱི་ཤིང༌། བསྲེག་རྫས་རིན་ཆེན་འབྲུ་སྨན་མེ་ཏོག་རྣམས་སེར་པོའི་རིགས་དང་ཕྱེ་ཕུར་བསྲེས་པ་གཞན་སྔར་བཞིན་བཤམ། མདུན་ཏུ་བསང་ཆུ། དགང་བླུགས། རྡོར་དྲིལ་སོགས་འདུ་བྱས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཉེར་གཅིག་ཙམ་གྱིས་བསང་ཆུ་བྱིན་བརླབ། དེ་ནས་ཐབ་དང་ཡོ་བྱད་རྣམས་ལ་བསང་ཆུ་འཐོར། བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་མཆོད་སྲེག་རྫས། །བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་འདོད་ཡོན་གཏེར། །ལྷ་ཚོགས་དགྱེས་པ་སྐོང་བ་དང༌། ལས་རྣམས་འགྲུབ་པའི་ནུས་ལྡན་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་མང་དུ་བརྗོད། བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ་གིས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ། དཔལ་ཅན་གྱི་ཁྱིམ་ནས་བྱུང་བའི་མེ་སྦར་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་རཾ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ༔ རླུང་གཡབ་ཅིང༌། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད། བསང་ཆུ་བྲན། མཚན་ཉིད་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱས་པའི་ཐབ༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་ཆེར་འབར་དབུས༔ མེ་ལྷ་དྲང་སྲོང་འཁོར་དང་བཅས༔ སྐད་ཅིག་ཉིད་དུ་གསལ་བར་གྱུར༔ ཅེས་མེ་ལྷ་དམ་ཚིག་པ་ཞི་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན་དུ་གསལ་གདབ། དབྱུ་གུ་རྩེ་གསུམ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་རྣ་བའི་དྲུང་དུ་གཡོབ་ཅིང༌། ཨོཾ་ཨགྣེ་དེ་བ་ཛྙཱ་ན་ས་ཏྭ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ས་མ་ཡ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ཞེས་པས་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས༔ ཨོཾ་ཨགྣི་དེ་བ་ཛྙཱ་ན་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ས་མ་ཡ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར༔ པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སྟྭཾ་གྱིས་གདན་དབུལ། དགང་བླུགས་བཟུང་ལ། ཨོཾ༔ གཟར་བུ་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ལ་རྃ༔ ལྷ་ཚོགས་ལྗགས་སྟེང་ཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་འབབས་མཉེས་ཤིང་ཚིམ༔ རྒྱས་པའི་ལས་ཀུན་བསྒྲུབ་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་བདུན་གྱིས་མར་ཁུས་དགང་གཟར་བཀང་སྟེ་འབུལ་བ་དང་ལྷན་ཅིག །བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་སྟོབས་འབྱོར་སྙན་གྲགས་འཁོར་སློབ་རིགས་བརྒྱུད་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་འདས་ཀྱི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ ཞེས་སྤེལ་ཚིག་སྦྱར། དེ་འདྲ་བ་ལན་གསུམ་ཕུལ། དེ་ནས་མཆོད་རྫས་རིམ་བཞིན་འབུལ་ལ། ཨོཾ་ཨགྣི་དེ་བ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཤཔྡའི་བར་དུ་འགྲེས་སྦྱར་བས་མཆོད། ཨོཾཿ གཟི་བརྗིད་འབར་བ་མེ་ཡི་ལྷ༔ མཐུ་སྟོབས་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོགས་པ་མེད༔ ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རབ་སྒྲུབ་མཛད༔ འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཅེས་བསྟོད། ཡམ་ཤིང༌། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཏེ་ཛཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཉེར་གཅིག་ཕུལ་མཐར། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་སྟོབས་འབྱོར་སྙན་གྲགས་འཁོར་སློབ་རིགས་བརྒྱུད་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་འདས་ཀྱི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ མར་ཁུ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཉེར་གཅིག་ཕུལ་མཐར། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་སྟོབས་འབྱོར་སྙན་གྲགས་འཁོར་སློབ་རིགས་བརྒྱུད་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་འདས་ཀྱི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ རྒྱས་པའི་རྫས་སྤུངས། ཨོཾ་ཨགྣི་དེ་བ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ ཉེར་གཅིག་ཕུལ་མཐར། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་སྟོབས་འབྱོར་སྙན་གྲགས་འཁོར་སློབ་རིགས་བརྒྱུད་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་འདས་ཀྱི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ སླར་མཆོད་བསྟོད་ནི། ཨོཾ་ཨགྣི་དེ་བ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ དེ་བཞིན་ཤཔྡའི་བར་སྦྱར། ཨོཾཿ གཟི་བརྗིད་འབར་བ་མེ་ཡི་ལྷ༔ མཐུ་སྟོབས་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོགས་པ་མེད༔ ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རབ་སྒྲུབ་མཛད༔ འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ དྲང་སྲོང་ཆེན་པོས་འབར་བའི་མེ༔ ཡེ་ཤེས་མེ་རུ་བྱིན་བརླབས་ཤིང་༔ བསྲེག་རྫས་ལྷ་ལ་སྟོབ་པ་དང་༔ དངོས་གྲུབ་ཕྲིན་ལས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་དང་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པས་མེ་ལྷ་འབར་བའི་རྣམ་པར་འཁྱིལ་བའི་ཀློང་དུ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལྷ་གནས་རྣམས་སུ་གདན་དང་བཅས་པ་སྐད་ཅིག་གིས་བཀྲ་ལམ་གྱིས་གསལ་བར་བསམ་ལ། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་རྗེ་བཙུན་མའི་ལྷ་ཚོགས་ཡེ་ཤེས་པ་མར་མེ་གཅིག་ལས་གཉིས་མཆེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བྱོན་ནས་སོ་སོའི་གདན་ལ་བཞུགས་པའི་མཐའ་བསྐོར་དུ་དཀོན་མཆོག་སྲི་ཞུ་དང་མགོན་པོ་ཡོན་ཏན་གྱི་མགྲོན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དགྱེས་བཞིན་དུ་བཞུགས་ཤིང་༔ དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འོད་ཟེར་སེར་པོ་སྤྲོ་བ་དང་བསྡུ་བའི་སྒོ་ནས་རྒྱས་པའི་ལས་རབ་འབྱམས་མཛད་པར་གྱུར༔ ཅེས་གསལ་བཏབ་ལ། ཏཱྃ༔ སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་བརྩེའི་ཐུགས་རྗེའི་འཕྲུལ༔ འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབས་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་མ༔ བདེ་གཤེགས་སེམས་དཔའ་སེམས་མའི་འཁོར་དང་བཅས༔ ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་འདིར་གཤེགས་བརྟན་པར་བཞུགས༔ ཨོཾ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ས་མ་ཡཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཏིཥྛ་ལྷན༔ ཅེས་སྤྱན་འདྲེན་དང་བཞུགས་གསོལ་བྱས་ནས། དགང་བླུགས་བཟུང་ལ། ཨོཾ༔ གཟར་བུ་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ལ་རྃ༔ ལྷ་ཚོགས་ལྗགས་སྟེང་ཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་འབབས་མཉེས་ཤིང་ཚིམ༔ རྒྱས་པའི་ལས་ཀུན་བསྒྲུབ་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་ག་རུ་ཏྲི་རཏྣ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་དྷརྨ་པ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ ལན་བདུན་གྱིས་མར་ཁུས་དགང་གཟར་བཀང་སྟེ་འབུལ་བ་དང་ཆབས་གཅིག །བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་སྟོབས་འབྱོར་སྙན་གྲགས་འཁོར་སློབ་རིགས་བརྒྱུད་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་འདས་ཀྱི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ དེ་འདྲ་བ་ལན་གསུམ་བྱ། མཆོད་པ་ནི། ཧོཿ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཀུན༔ སྒོ་གསུམ་དྭང་བས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་༔ ཉེར་སྤྱོད་བདུན་དང་རོལ་མོའི་སྒྲ༔ འདོད་ཡོན་ལྔ་དང་རྒྱལ་སྲིད་བདུན༔ བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་བརྒྱད་ལ་སོགས༔ སྲིད་དང་ཞི་བའི་འབྱོར་ཚོགས་ཀུན༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་ཏེ༔ གུས་པས་འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་ཀྱང་༔ འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པ་དང་༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པཱདྱཾ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་དྷུ་པེ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་གནྡྷེ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ནི་བིདྱཱ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཤཔྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ བསྟོད་པ་ནི། ཨོཾ༔ ཐུགས་རྗེའི་མངའ་བདག་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཚན་དཔེའི་སྐུར་སྟོན་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཚངས་པའི་གསུང་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཁྱེན་བརྩེའི་ཐུགས་མངའ་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབས་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ རྣམ་འཕྲུལ་ཉེར་གཅིག་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཚན་མཆོག་བརྒྱ་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ༴ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་འཕགས་མའི་ཚོགས་ལ༴ གུས་པས་བསྟོད་དོ་འགྲོ་ཀུན་འཇིགས་ལས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ༔ ཡམ་ཤིང༌། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ བརྒྱ་རྩའི་མཐར། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་སྟོབས་འབྱོར་སྙན་གྲགས་འཁོར་སློབ་རིགས་བརྒྱུད་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་འདས་ཀྱི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ མར་ཁུ། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ བརྒྱ་རྩའི་མཐར། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་སྟོབས་འབྱོར་སྙན་གྲགས་འཁོར་སློབ་རིགས་བརྒྱུད་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་འདས་ཀྱི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ རྫས་སྤུངས་རྣམས། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་ག་རུ་ཏྲི་རཏྣ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་དྷརྨ་པ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ ཞེས་བརྒྱ་ཙ་སོགས་ཅི་མང་ཕུལ་ལ་བར་མཚམས་སུ། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་སྟོབས་འབྱོར་སྙན་གྲགས་འཁོར་སློབ་རིགས་བརྒྱུད་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་འདས་ཀྱི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ ཅེས་སྦྱར། རྫས་ཐེམས་པ་ན། མཆོད་པ་ནི། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པཱདྱཾ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་དྷུ་པེ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་གནྡྷེ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ནི་བིདྱཱ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཤཔྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ བསྟོད་པ་ནི། ཨོཾ༔ ཐུགས་རྗེའི་མངའ་བདག་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཚན་དཔེའི་སྐུར་སྟོན་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཚངས་པའི་གསུང་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཁྱེན་བརྩེའི་ཐུགས་མངའ་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབས་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ རྣམ་འཕྲུལ་ཉེར་གཅིག་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཚན་མཆོག་བརྒྱ་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ༴ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་འཕགས་མའི་ཚོགས་ལ༴ གུས་པས་བསྟོད་དོ་འགྲོ་ཀུན་འཇིགས་ལས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ༔ གཤེགས་སྐྱེམས་ནི། མར་ཁུའི་དགང་བླུགས་བཟུང་ལ། ཨོཾ༔ གཟར་བུ་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ལ་རྃ༔ ལྷ་ཚོགས་ལྗགས་སྟེང་ཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་འབབས་མཉེས་ཤིང་ཚིམ༔ རྒྱས་པའི་ལས་ཀུན་བསྒྲུབ་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་ག་རུ་ཏྲི་རཏྣ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་དྷརྨ་པ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ བདུན་གྱིས་བཀང་སྟེ་ཕུལ་བ་དང་མཉམ་དུ། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་སྟོབས་འབྱོར་སྙན་གྲགས་འཁོར་སློབ་རིགས་བརྒྱུད་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་འདས་ཀྱི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ དེ་འདྲ་བ་ལན་གསུམ་བྱ།

གཏོར་འབུལ་ནི། ཨོཾ་ཧྱ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཕཊཿ ཨོཾ་སྭཱ་བྷཱ་བ་སོགས་ཀྱི་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས། རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བར་གཏོར་མ་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་མཐུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གསུམ་གྱིས་བྱིན་བརླབ། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རྣམ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་པའི་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་ལྗགས་རྡོ་རྗེའི་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུས་གཏོར་མའི་བཅུད་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བས་མཉེས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་གྲྀཧྞ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ལན་བདུན། འདོད་དོན་གསོལ་བ་ནི། ཨོཾ༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡུམ༔ ཕྲིན་ལས་མངའ་བདག་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར༔ འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་སྒྲོལ་མཛད་ཡུམ༔ འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབས་ལྷ་མོ་དང་༔ རྣམ་འཕྲུལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་དང་༔ མཚན་མཆོག་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ལ་སོགས༔ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཡི་དམ་ལྷ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྲུང་བཅས༔ འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཏིང་འཛིན་སྔགས་རྒྱས་བྱིན་བརླབས་པའི༔ ཞལ་ཟས་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་དང་བཅས༔ ནད་གདོན་འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་སྐྱོབས༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སྤེལ༔ ཞི་སོགས་ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་དང་༔ མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་སོགས་དང་ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད་ལ་ནོངས་པ་བཤགས། བཛྲ་མུ༔ ཐབ་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་གཤེགས་པར་གྱུར། མར་ཁུ་དགང་བླུགས་གང་བླུགས་ལ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པས། མེ་ལྷ་འབར་བ་ལས་ཞལ་ཕྱག་གི་རྣམ་པར་བཞེངས་པར་བསམས་ལ། ཡམ་ཤིང༌། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཏེ་ཛཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་བདུན་ཕུལ་མཐར། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་སྟོབས་འབྱོར་སྙན་གྲགས་འཁོར་སློབ་རིགས་བརྒྱུད་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་འདས་ཀྱི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ མར་ཁུ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་བདུན་ཕུལ་མཐར། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་སྟོབས་འབྱོར་སྙན་གྲགས་འཁོར་སློབ་རིགས་བརྒྱུད་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་འདས་ཀྱི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ རྒྱས་པའི་རྫས་སྤུངས། ཨོཾ་ཨགྣི་དེ་བ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ ལན་བདུན་ཕུལ་མཐར། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་སྟོབས་འབྱོར་སྙན་གྲགས་འཁོར་སློབ་རིགས་བརྒྱུད་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་འདས་ཀྱི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ སླར་མཆོད་བསྟོད་ནི། ཨོཾ་ཨགྣི་དེ་བ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ དེ་བཞིན་ཤཔྡའི་བར་སྦྱར། ཨོཾ༔ གཟི་བརྗིད་འབར་བ་མེ་ཡི་ལྷ༔ མཐུ་སྟོབས་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོགས་པ་མེད༔ ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རབ་སྒྲུབ་མཛད༔ འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ གཤེགས་སྐྱེམས་ནི། ཨོཾ༔ གཟར་བུ་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ལ་རྃ༔ ལྷ་ཚོགས་ལྗགས་སྟེང་ཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་འབབས་མཉེས་ཤིང་ཚིམ༔ རྒྱས་པའི་ལས་ཀུན་བསྒྲུབ་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་བདུན་གྱིས་མར་ཁུས་དགང་གཟར་བཀང་སྟེ་འབུལ་བ་དང་ལྷན་ཅིག །བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་སྟོབས་འབྱོར་སྙན་གྲགས་འཁོར་སློབ་རིགས་བརྒྱུད་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་འདས་ཀྱི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ སླར་དེ་འདྲ་ཚར་གཉིས་ཏེ་བདུན་ཕྲག་གསུམ་ཕུལ། གཏོར་མ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བརླབ། ཨོཾ་ཨགྣི་དེ་བ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨ་ཀཱ་རོ་སོགས་ཀྱིས་ཕུལ་ལ། ཡེ་ཤེས་མེ་ལྷ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས༔ ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་བཅུད་ལྡན༔ འདོད་ཡོན་གཏོར་མ་འདིས་བཞེས་ལ༔ རྒྱས་པ་མཐར་ཕྱིན་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཅེས་འདོད་དོན་གསོལ། མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་སོགས་དང་ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ་སོགས་ཡིག་བརྒྱས་ནོངས་པ་བཤགས། བཛྲ་མུཿས་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས༔ དམ་ཚིག་པ་འབར་བའི་རྣམ་པར་བསམས་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཅི་རིགས་བརྗོད་དོ། ༈

།གསུམ་པ་དབང་ལ། སྒྲུབ་པ་པོ་དཀྱིལ་འཁོར་ནུབ་ཏུ་ཁ་ཕྱོགས་ནས་འཁོད་པའི་མདུན་དུ་ཐབ་ཁུང་ཟླ་གམ་དམར་པོ། པདྨ་ལ་ཚོམ་བུ་དམར་པོ། པདྨའི་ཕྲེང་བ་དང་ཟུར་བཞིར་ལྕགས་ཀྱུས་མཚན་པ་ལ་ཤིང་དམར་ཟླ་གམ་དུ་བརྩིག །གཏོར་མ་ཟླ་གམ་དམར་པོ་གཉིས། ཡམ་ཤིང་མདོག་དང་འབྲས་བུ་དམར་ཞིང་སྐྱུར་བ། བསྲེག་རྫས་ལྕགས་ཀྱུ་ཅན་གྱི་མེ་ཏོག་དང་རིན་ཆེན་འབྲུ་དར་དམར་པོའི་རིགས་ལན་ཚྭ་དང་ཙནྡན་དམར་པོ། ཁབ་ལེན་རྡོ་སོགས་ཆང་གིས་སྦགས་པ་བཤམ། མདུན་ཏུ་བསང་ཆུ། དགང་བླུགས། རྡོར་དྲིལ་སོགས་འདུ་བྱས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཉེར་གཅིག་ཙམ་གྱིས་བསང་ཆུ་བྱིན་བརླབ། དེ་ནས་ཐབ་དང་ཡོ་བྱད་རྣམས་ལ་བསང་ཆུ་འཐོར། བསང་སྦྱང། སྟོང་པའི་ངང་ལས་མཆོད་སྲེག་རྫས། །བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་འདོད་ཡོན་གཏེར། །ལྷ་ཚོགས་དགྱེས་པ་སྐོང་བ་དང༌། །ལས་རྣམས་འགྲུབ་པའི་ནུས་ལྡན་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་མང་དུ་བརྗོད། བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ་གིས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ། སྨད་ཚོང་མའི་ཁྱིམ་ནས་བྱུང་བའི་མེ་སྦར་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་རཾ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ༔ རླུང་གཡབ་ཅིང༌། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད། བསང་ཆུ་བྲན། མཚན་ཉིད་ཡོངས་རྫོགས་དབང་གི་ཐབ༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་ཆེར་འབར་དབུས༔ མེ་ལྷ་དྲང་སྲོང་འཁོར་དང་བཅས༔ སྐད་ཅིག་ཉིད་དུ་གསལ་བར་གྱུར༔ ཅེས་མེ་ལྷ་དམ་ཚིག་པ་ཞི་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན་དུ་གསལ་གདབ། དབྱུ་གུ་རྩེ་གསུམ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་རྣ་བའི་དྲུང་དུ་གཡོབ་ཅིང༌། ཨོཾ་ཨགྣེ་དེ་བ་ཛྙཱ་ན་ས་ཏྭ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ས་མ་ཡ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ཞེས་པས་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས༔ ཨོཾ་ཨགྣི་དེ་བ་ཛྙཱ་ན་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ས་མ་ཡ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར༔ པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སྟྭཾ་གྱིས་གདན་དབུལ། དགང་བླུགས་བཟུང་ལ། ཨོཾ༔ གཟར་བུ་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ལ་རྃ༔ ལྷ་ཚོགས་ལྗགས་སྟེང་ཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་འབབས་མཉེས་ཤིང་ཚིམ༔ དབང་གི་ལས་ཀུན་བསྒྲུབ་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་བདུན་གྱིས་མར་ཁུས་དགང་གཟར་བཀང་སྟེ་འབུལ་བ་དང་ལྷན་ཅིག །བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ ཞེས་སྤེལ་ཚིག་སྦྱར། དེ་འདྲ་ལན་གསུམ་ཕུལ། དེ་ནས་མཆོད་རྫས་རིམ་བཞིན་འབུལ་ལ། ཨོཾ་ཨགྣི་དེ་བ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཤཔྡའི་བར་དུ་འགྲེས་སྦྱར་བས་མཆོད། ཨོཾཿ གཟི་བརྗིད་འབར་བ་མེ་ཡི་ལྷ༔ མཐུ་སྟོབས་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོགས་པ་མེད༔ ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རབ་སྒྲུབ་མཛད༔ འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཅེས་བསྟོད། ཡམ་ཤིང༌། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཏེ་ཛཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཉེར་གཅིག་ཕུལ་མཐར། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ མར་ཁུ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཉེར་གཅིག་ཕུལ་མཐར། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ དབང་གི་རྫས་སྤུངས། ཨོཾ་ཨགྣི་དེ་བ་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ཧོཿ ཉེར་གཅིག་ཕུལ་མཐར། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ སླར་མཆོད་བསྟོད་ནི། ཨོཾ་ཨགྣི་དེ་བ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ དེ་བཞིན་ཤཔྡའི་བར་སྦྱར། ཨོཾཿ གཟི་བརྗིད་འབར་བ་མེ་ཡི་ལྷ༔ མཐུ་སྟོབས་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོགས་པ་མེད༔ ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རབ་སྒྲུབ་མཛད༔ འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ དྲང་སྲོང་ཆེན་པོས་འབར་བའི་མེ༔ ཡེ་ཤེས་མེ་རུ་བྱིན་བརླབས་ཤིང་༔ བསྲེག་རྫས་ལྷ་ལ་སྟོབ་པ་དང་༔ དངོས་གྲུབ་ཕྲིན་ལས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་དང་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པས་མེ་ལྷ་འབར་བའི་རྣམ་པར་འཁྱིལ་བའི་ཀློང་དུ་དབང་གི་གཞལ་མེད་ཁང་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལྷ་གནས་རྣམས་སུ་གདན་དང་བཅས་པ་སྐད་ཅིག་གིས་བཀྲ་ལམ་གྱིས་གསལ་བར་བསམ་ལ། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་རྗེ་བཙུན་མའི་ལྷ་ཚོགས་ཡེ་ཤེས་པ་མར་མེ་གཅིག་ལས་གཉིས་མཆེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བྱོན་ནས་སོ་སོའི་གདན་ལ་བཞུགས་པའི་མཐའ་བསྐོར་དུ་དཀོན་མཆོག་སྲི་ཞུ་དང་མགོན་པོ་ཡོན་ཏན་གྱི་མགྲོན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དགྱེས་བཞིན་དུ་བཞུགས་ཤིང་༔ དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་འོད་ཟེར་དམར་པོ་སྤྲོ་བ་དང་བསྡུ་བའི་སྒོ་ནས་དབང་གི་ལས་རབ་འབྱམས་མཛད་པར་གྱུར༔ ཅེས་གསལ་བཏབ་ལ། ཏཱྃ༔ སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་བརྩེའི་ཐུགས་རྗེའི་འཕྲུལ༔ འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབས་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་མ༔ བདེ་གཤེགས་སེམས་དཔའ་སེམས་མའི་འཁོར་དང་བཅས༔ ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་འདིར་གཤེགས་བརྟན་པར་བཞུགས༔ ཨོཾ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ས་མ་ཡཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཏིཥྛ་ལྷན༔ ཅེས་སྤྱན་འདྲེན་དང་བཞུགས་གསོལ་བྱས་ནས། དགང་བླུགས་བཟུང་ལ། ཨོཾ༔ གཟར་བུ་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ལ་རྃ༔ ལྷ་ཚོགས་ལྗགས་སྟེང་ཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་འབབས་མཉེས་ཤིང་ཚིམ༔ དབང་གི་ལས་ཀུན་བསྒྲུབ་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་ག་རུ་ཏྲི་རཏྣ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་དྷརྨ་པ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ཧོཿ ལན་བདུན་གྱིས་མར་ཁུས་དགང་གཟར་བཀང་སྟེ་འབུལ་བ་དང་ཆབས་གཅིག །བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ དེ་འདྲ་བ་ལན་གསུམ་བྱ། མཆོད་པ་ནི། ཧོཿ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཀུན༔ སྒོ་གསུམ་དྭང་བས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་༔ ཉེར་སྤྱོད་བདུན་དང་རོལ་མོའི་སྒྲ༔ འདོད་ཡོན་ལྔ་དང་རྒྱལ་སྲིད་བདུན༔ བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་བརྒྱད་ལ་སོགས༔ སྲིད་དང་ཞི་བའི་འབྱོར་ཚོགས་ཀུན༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་ཏེ༔ གུས་པས་འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་ཀྱང་༔ འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པ་དང་༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པཱདྱཾ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་དྷུ་པེ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་གནྡྷེ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ནི་བིདྱཱ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཤཔྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ བསྟོད་པ་ནི། ཨོཾ༔ ཐུགས་རྗེའི་མངའ་བདག་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཚན་དཔེའི་སྐུར་སྟོན་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཚངས་པའི་གསུང་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཁྱེན་བརྩེའི་ཐུགས་མངའ་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབས་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ རྣམ་འཕྲུལ་ཉེར་གཅིག་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཚན་མཆོག་བརྒྱ་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ༴ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་འཕགས་མའི་ཚོགས་ལ༴ གུས་པས་བསྟོད་དོ་འགྲོ་ཀུན་འཇིགས་ལས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ༔ ཡམ་ཤིང༌། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ བརྒྱ་རྩའི་མཐར། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ མར་ཁུ། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ བརྒྱ་རྩའི་མཐར། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ རྫས་སྤུངས་རྣམས། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་ག་རུ་ཏྲི་རཏྣ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་དྷརྨ་པ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཞེས་བརྒྱ་ཙ་སོགས་ཅི་མང་ཕུལ་ལ་བར་མཚམས་སུ། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཅེས་སྦྱར། རྫས་ཐེམས་པ་ན། མཆོད་པ་ནི། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པཱདྱཾ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་དྷུ་པེ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་གནྡྷེ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ནི་བིདྱཱ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཤཔྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ བསྟོད་པ་ནི། ཨོཾ༔ ཐུགས་རྗེའི་མངའ་བདག་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཚན་དཔེའི་སྐུར་སྟོན་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཚངས་པའི་གསུང་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཁྱེན་བརྩེའི་ཐུགས་མངའ་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབས་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ རྣམ་འཕྲུལ་ཉེར་གཅིག་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཚན་མཆོག་བརྒྱ་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ༴ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་འཕགས་མའི་ཚོགས་ལ༴ གུས་པས་བསྟོད་དོ་འགྲོ་ཀུན་འཇིགས་ལས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ༔ གཤེགས་སྐྱེམས་ནི། མར་ཁུའི་དགང་བླུགས་བཟུང་ལ། ཨོཾ༔ གཟར་བུ་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ལ་རྃ༔ ལྷ་ཚོགས་ལྗགས་སྟེང་ཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་འབབས་མཉེས་ཤིང་ཚིམ༔ དབང་གི་ལས་ཀུན་བསྒྲུབ་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་ག་རུ་ཏྲི་རཏྣ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་དྷརྨ་པ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ཧོཿ བདུན་གྱིས་བཀང་སྟེ་ཕུལ་བ་དང་མཉམ་དུ། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ དེ་འདྲ་བ་ལན་གསུམ་བྱ།

གཏོར་འབུལ་ནི། ཨོཾ་ཧྱ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་སྭཱ་བྷཱ་བ་སོགས་ཀྱི་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས། རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བར་གཏོར་མ་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་མཐུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གསུམ་གྱིས་བྱིན་བརླབ། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རྣམ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་པའི་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་ལྗགས་རྡོ་རྗེའི་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུས་གཏོར་མའི་བཅུད་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བས་མཉེས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་གྲྀཧྞ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ལན་བདུན། འདོད་དོན་གསོལ་བ་ནི། ཨོཾ༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡུམ༔ ཕྲིན་ལས་མངའ་བདག་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར༔ འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་སྒྲོལ་མཛད་ཡུམ༔ འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབས་ལྷ་མོ་དང་༔ རྣམ་འཕྲུལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་དང་༔ མཚན་མཆོག་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ལ་སོགས༔ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཡི་དམ་ལྷ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྲུང་བཅས༔ འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཏིང་འཛིན་སྔགས་རྒྱས་བྱིན་བརླབས་པའི༔ ཞལ་ཟས་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་དང་བཅས༔ ནད་གདོན་འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་སྐྱོབས༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སྤེལ༔ ཞི་སོགས་ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་དང་༔ མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་སོགས་དང་ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད་ལ་ནོངས་པ་བཤགས། བཛྲ་མུ༔ ཐབ་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་གཤེགས་པར་གྱུར། མར་ཁུ་དགང་བླུགས་གང་བླུགས་ལ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པས། མེ་ལྷ་འབར་བ་ལས་ཞལ་ཕྱག་གི་རྣམ་པར་བཞེངས་པར་བསམས་ལ། ཡམ་ཤིང༌། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཏེ་ཛཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་བདུན་ཕུལ་མཐར། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ མར་ཁུ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་བདུན་ཕུལ་མཐར། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ དབང་གི་རྫས་སྤུངས། ཨོཾ་ཨགྣི་དེ་བ་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ལན་བདུན་ཕུལ་མཐར། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ སླར་མཆོད་བསྟོད་ནི། ཨོཾ་ཨགྣི་དེ་བ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ དེ་བཞིན་ཤཔྡའི་བར་སྦྱར། ཨོཾཿ གཟི་བརྗིད་འབར་བ་མེ་ཡི་ལྷ༔ མཐུ་སྟོབས་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོགས་པ་མེད༔ ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རབ་སྒྲུབ་མཛད༔ འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ གཤེགས་སྐྱེམས་ནི། ཨོཾ༔ གཟར་བུ་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ལ་རྃ༔ ལྷ་ཚོགས་ལྗགས་སྟེང་ཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་འབབས་མཉེས་ཤིང་ཚིམ༔ དབང་གི་ལས་ཀུན་བསྒྲུབ་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་བདུན་གྱིས་མར་ཁུས་དགང་གཟར་བཀང་སྟེ་འབུལ་བ་དང་ལྷན་ཅིག །བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ དེ་འདྲ་ལན་གསུམ་ཕུལ། གཏོར་མ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བརླབ། ཨོཾ་ཨགྣི་དེ་བ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨ་ཀཱ་རོ་སོགས་ཀྱིས་ཕུལ་ལ། ཡེ་ཤེས་མེ་ལྷ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས༔ ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་བཅུད་ལྡན༔ འདོད་ཡོན་གཏོར་མ་འདིས་བཞེས་ལ༔ དབང་སྡུད་མཐར་ཕྱིན་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཅེས་འདོད་དོན་གསོལ། མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་སོགས་དང་ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ་སོགས་ཡིག་བརྒྱས་ནོངས་པ་བཤགས། བཛྲ་མུཿས་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས༔ དམ་ཚིག་པ་འབར་བའི་རྣམ་པར་བསམས་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཅི་རིགས་བརྗོད་དོ། ༈

།བཞི་པ་དྲག་པོ་ལ། སྒྲུབ་པ་པོ་དཀྱིལ་འཁོར་བྱང་དུ་ཁ་བལྟས་ནས་འཁོད་པའི་མདུན་ཏུ་ཐབ་ཁུང་གྲུ་གསུམ་ནག་པོ། །པདྨ་ལ་ཚོམ་བུ་ནག་པོ། །གྲི་གུག་ཕྲེང་བ་དང་གྲྭ་བཞིར་རལ་གྲིས་མཚན་པ་ལ་དྲག་ཤིང་གྲུ་གསུམ་དུ་བརྩིག །གཏོར་མ་གྲུ་གསུམ་ནག་པོ་གཉིས། ཡམ་ཤིང་སྐྱེར་པ་སོགས་ཚེར་མ་ཅན་གྱི་ཤིང༌། བསྲེག་རྫས་འབྲུ་ནག་དུག་སྣ་ཡུངས་དཀར་ནག་ཚ་བ་གསུམ་ཟངས་ལྕགས་ཕྱེ་མ་ཤ་ཁྲག་སོགས་ཁྲག་གིས་སྦགས་པ་བཤམ། མདུན་ཏུ་བསང་ཆུ། དགང་བླུགས། རྡོར་དྲིལ་སོགས་འདུ་བྱས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཉེར་གཅིག་ཙམ་གྱིས་བསང་ཆུ་བྱིན་བརླབ། དེ་ནས་ཐབ་དང་ཡོ་བྱད་རྣམས་ལ་བསང་ཆུ་འཐོར། བསང་སྦྱང། སྟོང་པའི་ངང་ལས་མཆོད་སྲེག་རྫས། །བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་འདོད་ཡོན་གཏེར། །ལྷ་ཚོགས་དགྱེས་པ་སྐོང་བ་དང༌། ལས་རྣམས་འགྲུབ་པའི་ནུས་ལྡན་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ལན་མང་དུ་བརྗོད༔ བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ་གིས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ། གདོལ་གཤན་གྱི་ཁྱིམ་ནས་བྱུང་བའི་མེ་སྦར་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་རཾ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ༔ རླུང་གཡབ་ཅིང༌། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད། བསང་ཆུ་བྲན། མཚན་ཉིད་ཡོངས་རྫོགས་དྲག་པོའི་ཐབ༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་ཆེར་འབར་དབུས༔ མེ་ལྷ་དྲང་སྲོང་འཁོར་དང་བཅས༔ སྐད་ཅིག་ཉིད་དུ་གསལ་བར་གྱུར༔ ཅེས་མེ་ལྷ་དམ་ཚིག་པ་ཞི་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན་དུ་གསལ་གདབ། དབྱུ་གུ་རྩེ་གསུམ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་རྣ་བའི་དྲུང་དུ་གཡོབ་ཅིང༌། ཨོཾ་ཨགྣེ་དེ་བ་ཛྙཱ་ན་ས་ཏྭ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ས་མ་ཡ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ཞེས་པས་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས༔ ཨོཾ་ཨགྣི་དེ་བ་ཛྙཱ་ན་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ས་མ་ཡ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར༔ པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སྟྭཾ་གྱིས་གདན་དབུལ། དགང་བླུགས་བཟུང་ལ། ཨོཾ༔ གཟར་བུ་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ལ་རྃ༔ ལྷ་ཚོགས་ལྗགས་སྟེང་ཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་འབབས་མཉེས་ཤིང་ཚིམ༔ དྲག་པོའི་ལས་ཀུན་བསྒྲུབ་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་བདུན་གྱིས་མར་ཁུས་དགང་གཟར་བཀང་སྟེ་འབུལ་བ་དང་ལྷན་ཅིག །བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ ཞེས་སྤེལ་ཚིག་སྦྱར། སླར་དེ་འདྲ་ཚར་གཉིས་ཏེ་བདུན་ཕྲག་གསུམ་ཕུལ། དེ་ནས་མཆོད་རྫས་རིམ་བཞིན་འབུལ་ལ། ཨོཾ་ཨགྣི་དེ་བ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ སོགས་ཤཔྡའི་བར་དུ་འགྲེས་སྦྱར་བས་མཆོད། ཨོཾཿ གཟི་བརྗིད་འབར་བ་མེ་ཡི་ལྷ༔ མཐུ་སྟོབས་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོགས་པ་མེད༔ ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རབ་སྒྲུབ་མཛད༔ འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཅེས་བསྟོད། ཡམ་ཤིང༌། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཏེ་ཛཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཉེར་གཅིག་ཕུལ་མཐར། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ མར་ཁུ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཉེར་གཅིག་ཕུལ་མཐར། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ དྲག་པོའི་རྫས་སྤུངས། ཨོཾ་ཨགྣི་དེ་བ་མཱ་ར་ཡ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ཕཊ༔ ཉེར་གཅིག་ཕུལ་མཐར། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔

སླར་མཆོད་བསྟོད་ནི། ཨོཾ་ཨགྣི་དེ་བ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ དེ་བཞིན་ཤཔྡའི་བར་སྦྱར། ཨོཾཿ གཟི་བརྗིད་འབར་བ་མེ་ཡི་ལྷ༔ མཐུ་སྟོབས་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོགས་པ་མེད༔ ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རབ་སྒྲུབ་མཛད༔ འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ དྲང་སྲོང་ཆེན་པོས་འབར་བའི་མེ༔ ཡེ་ཤེས་མེ་རུ་བྱིན་བརླབས་ཤིང་༔ བསྲེག་རྫས་ལྷ་ལ་སྟོབ་པ་དང་༔ དངོས་གྲུབ་ཕྲིན་ལས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་དང་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པས་མེ་ལྷ་འབར་བའི་རྣམ་པར་འཁྱིལ་བའི་ཀློང་དུ་དྲག་པོའི་གཞལ་མེད་ཁང་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལྷ་གནས་རྣམས་སུ་གདན་དང་བཅས་པ་སྐད་ཅིག་གིས་བཀྲ་ལམ་གྱིས་གསལ་བར་བསམ་ལ། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་རྗེ་བཙུན་མའི་ལྷ་ཚོགས་ཡེ་ཤེས་པ་མར་མེ་གཅིག་ལས་གཉིས་མཆེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བྱོན་ནས་སོ་སོའི་གདན་ལ་བཞུགས་པའི་མཐའ་བསྐོར་དུ་དཀོན་མཆོག་སྲི་ཞུ་དང་མགོན་པོ་ཡོན་ཏན་གྱི་མགྲོན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དགྱེས་བཞིན་དུ་བཞུགས་ཤིང་༔ དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འོད་ཟེར་ནག་པོ་ཚ་ཞིང་རྩུབ་པ་སྤྲོ་བ་དང་བསྡུ་བའི་སྒོ་ནས་དྲག་པོའི་ལས་རབ་འབྱམས་མཛད་པར་གྱུར༔ ཅེས་གསལ་བཏབ་ལ། ཏཱྃ༔ སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་བརྩེའི་ཐུགས་རྗེའི་འཕྲུལ༔ འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབས་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་མ༔ བདེ་གཤེགས་སེམས་དཔའ་སེམས་མའི་འཁོར་དང་བཅས༔ ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་འདིར་གཤེགས་བརྟན་པར་བཞུགས༔ ཨོཾ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ས་མ་ཡཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཏིཥྛ་ལྷན༔ ཅེས་སྤྱན་འདྲེན་དང་བཞུགས་གསོལ་བྱས་ནས། དགང་བླུགས་བཟུང་ལ། ཨོཾ༔ གཟར་བུ་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ལ་རྃ༔ ལྷ་ཚོགས་ལྗགས་སྟེང་ཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་འབབས་མཉེས་ཤིང་ཚིམ༔ དྲག་པོའི་ལས་ཀུན་བསྒྲུབ་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་ག་རུ་ཏྲི་རཏྣ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་དྷརྨ་པ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མཱ་ར་ཡ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ཕཊ༔ ལན་བདུན་གྱིས་མར་ཁུས་དགང་གཟར་བཀང་སྟེ་འབུལ་བ་དང་ཆབས་གཅིག །བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ དེ་འདྲ་བ་ལན་གསུམ་བྱ། མཆོད་པ་ནི། ཧོཿ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཀུན༔ སྒོ་གསུམ་དྭང་བས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་༔ ཉེར་སྤྱོད་བདུན་དང་རོལ་མོའི་སྒྲ༔ འདོད་ཡོན་ལྔ་དང་རྒྱལ་སྲིད་བདུན༔ བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་བརྒྱད་ལ་སོགས༔ སྲིད་དང་ཞི་བའི་འབྱོར་ཚོགས་ཀུན༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་ཏེ༔ གུས་པས་འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་ཀྱང་༔ འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པ་དང་༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པཱདྱཾ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་དྷུ་པེ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་གནྡྷེ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ནི་བིདྱཱ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཤཔྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ བསྟོད་པ་ནི། ཨོཾ༔ ཐུགས་རྗེའི་མངའ་བདག་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཚན་དཔེའི་སྐུར་སྟོན་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཚངས་པའི་གསུང་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཁྱེན་བརྩེའི་ཐུགས་མངའ་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབས་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ རྣམ་འཕྲུལ་ཉེར་གཅིག་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཚན་མཆོག་བརྒྱ་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ༴ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་འཕགས་མའི་ཚོགས་ལ༴ གུས་པས་བསྟོད་དོ་འགྲོ་ཀུན་འཇིགས་ལས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ༔ ཡམ་ཤིང༌། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ བརྒྱ་རྩའི་མཐར། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ མར་ཁུ། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ བརྒྱ་རྩའི་མཐར། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ རྫས་སྤུངས་རྣམས། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་ག་རུ་ཏྲི་རཏྣ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་དྷརྨ་པ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མཱ་ར་ཡ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ཕཊ༔ ཞེས་བརྒྱ་ཙ་སོགས་ཅི་མང་ཕུལ་ལ་བར་མཚམས་སུ། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་སྦྱར། རྫས་ཐེམས་པ་ན། མཆོད་པ་ནི། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པཱདྱཾ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་དྷུ་པེ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་གནྡྷེ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ནི་བིདྱཱ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཤཔྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ བསྟོད་པ་ནི། ཨོཾ༔ ཐུགས་རྗེའི་མངའ་བདག་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཚན་དཔེའི་སྐུར་སྟོན་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཚངས་པའི་གསུང་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཁྱེན་བརྩེའི་ཐུགས་མངའ་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབས་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ རྣམ་འཕྲུལ་ཉེར་གཅིག་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཚན་མཆོག་བརྒྱ་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ༴ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་འཕགས་མའི་ཚོགས་ལ༴ གུས་པས་བསྟོད་དོ་འགྲོ་ཀུན་འཇིགས་ལས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ༔ གཤེགས་སྐྱེམས་ནི། མར་ཁུའི་དགང་བླུགས་བཟུང་ལ། ཨོཾ༔ གཟར་བུ་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ལ་རྃ༔ ལྷ་ཚོགས་ལྗགས་སྟེང་ཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་འབབས་མཉེས་ཤིང་ཚིམ༔ དྲག་པོའི་ལས་ཀུན་བསྒྲུབ་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་ག་རུ་ཏྲི་རཏྣ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་དྷརྨ་པ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མཱ་ར་ཡ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ཕཊ༔ བདུན་གྱིས་བཀང་སྟེ་ཕུལ་བ་དང་མཉམ་དུ། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ དེ་འདྲ་བ་ལན་གསུམ་བྱ།

གཏོར་འབུལ་ནི། ཨོཾ་ཧྱ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་སྭཱ་བྷཱ་བ་སོགས་ཀྱི་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས། རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བར་གཏོར་མ་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་མཐུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གསུམ་གྱིས་བྱིན་བརླབ། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རྣམ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་པའི་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་ལྗགས་རྡོ་རྗེའི་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུས་གཏོར་མའི་བཅུད་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བས་མཉེས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་གྲྀཧྞ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ལན་བདུན། འདོད་དོན་གསོལ་བ་ནི། ཨོཾ༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡུམ༔ ཕྲིན་ལས་མངའ་བདག་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར༔ འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་སྒྲོལ་མཛད་ཡུམ༔ འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབས་ལྷ་མོ་དང་༔ རྣམ་འཕྲུལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་དང་༔ མཚན་མཆོག་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ལ་སོགས༔ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཡི་དམ་ལྷ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྲུང་བཅས༔ འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཏིང་འཛིན་སྔགས་རྒྱས་བྱིན་བརླབས་པའི༔ ཞལ་ཟས་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་དང་བཅས༔ ནད་གདོན་འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་སྐྱོབས༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སྤེལ༔ ཞི་སོགས་ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་དང་༔ མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་སོགས་དང་ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད་ལ་ནོངས་པ་བཤགས། བཛྲ་མུ༔ ཐབ་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་གཤེགས་པར་གྱུར། མར་ཁུ་དགང་བླུགས་གང་བླུགས་ལ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པས། མེ་ལྷ་འབར་བ་ལས་ཞལ་ཕྱག་གི་རྣམ་པར་བཞེངས་པར་བསམས་ལ། ཡམ་ཤིང༌། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཏེ་ཛཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་བདུན་ཕུལ་མཐར། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ མར་ཁུ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་བདུན་ཕུལ་མཐར། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ དྲག་པོའི་རྫས་སྤུངས། ཨོཾ་ཨགྣི་དེ་བ་མཱ་ར་ཡ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ཕཊ༔ ལན་བདུན་ཕུལ་མཐར། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ སླར་མཆོད་བསྟོད་ནི། ཨོཾ་ཨགྣི་དེ་བ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ དེ་བཞིན་ཤཔྡའི་བར་སྦྱར། ཨོཾཿ གཟི་བརྗིད་འབར་བ་མེ་ཡི་ལྷ༔ མཐུ་སྟོབས་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོགས་པ་མེད༔ ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རབ་སྒྲུབ་མཛད༔ འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ གཤེགས་སྐྱེམས་ནི། ཨོཾ༔ གཟར་བུ་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ལ་རྃ༔ ལྷ་ཚོགས་ལྗགས་སྟེང་ཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་འབབས་མཉེས་ཤིང་ཚིམ༔ དྲག་པོའི་ལས་ཀུན་བསྒྲུབ་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་བདུན་གྱིས་མར་ཁུས་དགང་གཟར་བཀང་སྟེ་འབུལ་བ་དང་ལྷན་ཅིག །བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ སླར་དེ་འདྲ་གསུམ་་ཕུལ། གཏོར་མ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བརླབ། ཨོཾ་ཨགྣི་དེ་བ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨ་ཀཱ་རོ་སོགས་ཀྱིས་ཕུལ་ལ། ཡེ་ཤེས་མེ་ལྷ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས༔ ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་བཅུད་ལྡན༔ འདོད་ཡོན་གཏོར་མ་འདིས་བཞེས་ལ༔ མངོན་སྤྱོད་མཐར་ཕྱིན་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཅེས་འདོད་དོན་གསོལ། མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་སོགས་དང་ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ་སོགས་ཡིག་བརྒྱས་ནོངས་པ་བཤགས། བཛྲ་མུཿས་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས༔ དམ་ཚིག་པ་འབར་བའི་རྣམ་པར་བསམས་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཅི་རིགས་བརྗོད་དོ། །མགྲོན་འོག་མ་གཉིས་ལ་ལྷག་མས་མཆོད་པ་ཞི་བའི་སྐབས་མ་གཏོགས་རྒྱས་དབང་དྲག་གསུམ་ལ་མི་དགོས་པར་གསུངས། རྗེས་སུ་ཞི་རྒྱས་དབང་གསུམ་གྱི་མེ་རང་ཞིར་འཇོག །ལོང་མེད་ན་ལས་མཐུན་གྱི་ཆབ་ཀྱིས་བཏུལ། དྲག་པོའི་མེ་དུག་ཁྲག་གི་ཆུས་གཅིག་ཅར་དུ་གཞིལ། ཞི་བའི་ཐལ་བ་གནས་ཁང་དང་ཞིང་ས་ཕྱུགས་སླས་སོགས་སུ་འཐོར་བའམ། ཆུ་ཀླུང་དུ་སྦྱང༌། རྒྱས་པ་མཛོད་ཕུག་སོགས་སུ་སྦ། དབང་རི་མཐོན་པོར་རླུང་ལ་བསྐུར། དྲག་པོ་གནམ་ས་ཟུར་གསུམ་པའམ་ལམ་གྱི་གཞི་མདོར་མནན་ནོ། །དེས་ལས་མཐར་ཕྱིན་པར་འགྱུར་ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་དག་གིས་དངོས་གཞིའི་ལས་རིམ་བཅུ་དྲུག་གྲུབ་བོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་ལ་གཉིས། མདུན་བསྐྱེད་དང་བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་རྗེས་རིམ་མོ།

།དང་པོ་ནི། མདུན་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ལ་མཆོད་བསྟོད་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཀུན༔ སྒོ་གསུམ་དྭང་བས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་༔ ཉེར་སྤྱོད་བདུན་དང་རོལ་མོའི་སྒྲ༔ འདོད་ཡོན་ལྔ་དང་རྒྱལ་སྲིད་བདུན༔ བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་བརྒྱད་ལ་སོགས༔ སྲིད་དང་ཞི་བའི་འབྱོར་ཚོགས་ཀུན༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་ཏེ༔ གུས་པས་འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་ཀྱང་༔ འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པ་དང་༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནི་བིདྱཱ་ཤཔྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ཨོཾ༔ ཐུགས་རྗེའི་མངའ་བདག་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཚན་དཔེའི་སྐུར་སྟོན་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཚངས་པའི་གསུང་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཁྱེན་བརྩེའི་ཐུགས་མངའ་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབས་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ རྣམ་འཕྲུལ་ཉེར་གཅིག་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཚན་མཆོག་བརྒྱ་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ༴ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་འཕགས་མའི་ཚོགས་ལ༴ གུས་པ་བསྟོད་དོ་འགྲོ་ཀུན་འཇིགས་ལས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ༔ དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། ཐལ་མོ་སྦྱར་ལ། ཨོཾ༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ མཚན་དཔེ་སྐུ་ཡི་སྒོ་ཕྱེས་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་ལ༔ འགྱུར་མེད་སྐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ༔ ཨཱཿ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཚངས་དབྱངས་གསུང་གི་སྒོ་ཕྱེས་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་ལ༔ ནུས་པ་སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཝ་ཀ་སིདྡྷི་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ མཁྱེན་བརྩེ་ཐུགས་ཀྱི་སྒོ་ཕྱེས་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་ལ༔ འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་པས་མདུན་བསྐྱེད་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་ནས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་འཕྲོས༔ རང་དང་ཡོན་བདག་གི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམས་པས་སྒོ་གསུམ་གྱི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་གདོན་བགེགས་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པར་གྱུར༔ ཅེས་མོས་ལ་འབྲང་རྒྱས་ཕྱེ་མར་སྐྱེམས་ཕུད་སོགས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་རོལ། མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་ལྟ་བུ་ཚིགས་བཅད་ཅི་རིགས་དང་ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད་ལ་ནོངས་པ་བཤགས། ཉིན་གྲངས་ལྟ་བུའི་ཚེ་ཉིན་སྔ་མ་རྣམས་སུ་མཚམས་འདིར་མདུན་བསྐྱེད་ལ་བརྟན་བཞུགས་བྱ་ཞིང་ལས་བྱང་མཐར་དབྱུང་བས་གྲུབ། ཉིན་ཐ་མ་འམ་ཉིན་ཆོག་གི་སྐབས་བརྟན་བཞུགས་མི་དགོས་པས། ཨོཾ་བཛྲ་ཨུཏྟིཥྛས་ཡེ་ཤེས་པ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ནམ་མཁར་བཏེགས། དམ་ཚིག་པར་རང་ལ་བསྟིམ། ཨ་ཀཱ་རོའི་སྔགས་བརྗོད་ཅིང་རྡུལ་ཚོན་དབྱི་ཞིང་མདོས་ཀྱི་གཞིར་གདབ་བོ། །དེ་ནས་མདོས་ཀྱི་སྒོ་དབྱེ་བ་ནི། བྷྱོ༔ སྣང་སྲིད་ཡོངས་རྫོགས་མདོས་བཏང་གིས༔ རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོའི་དཔུང་སྐྱེད་ཅིག༔ སྟེང་ཕྱོགས་ཟླ་གམ་གནམ་སྒོ་ཕྱེས༔ ཡེ་ཤེས་མདོས་ལམ་སྟེང་དུ་བསྟན༔ སྣང་སྲིད་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་རྣམས་གཤེགས༔ འཁྲུལ་འཁོར་མདོས་གསལ་ཕྱིར་མ་ལྡོག༔ ཤར་སྒོ་སྐྱོང་བས་ཤར་སྒོ་ཕྱེས༔ ཕོ་ཉའི་ཚོགས་ཀྱིས་མདོས་སྐྱོལ་ཅིག༔ མི་ལྡོག་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ལྷོ་སྒོ་སྐྱོང་བས་ལྷོ་སྒོ་ཕྱེས༔ ཕོ་ཉའི་ཚོགས་ཀྱིས་མདོས༴ མི་ལྡོག་ཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད༔ ནུབ་སྒོ་སྐྱོང་བས་ནུབ་སྒོ་ཕྱེས༔ ཕོ་ཉའི་ཚོགས་ཀྱིས་མདོས༴ མི་ལྡོག་ཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད༔ བྱང་སྒོ་སྐྱོང་བས་བྱང་སྒོ་ཕྱེས༔ ཕོ་ཉའི་ཚོགས་ཀྱིས་མདོས་སྐྱོལ་ཅིག༔ མི་ལྡོག་ཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད༔ འདི་སྐབས་ཕྱོགས་བཞི་ནས་རྩང་ཐུར་རེ་ལེན་སྲོལ་ཡང་འདུག །དེ་ནས་སྐུ་གླུད་ལ་ཆབ་བྲན། སྔགས་དྲུག་ཕྱག་དྲུག་གིས་བྱིན་བརླབས་ནས་གླུད་འཕྱོང་ནི། ཧཱུྃ༔ ངར་གླུད་སྨྲ་ཤེས་འགྲོ་མཁས་འདི༔ འབྱུང་བ་རིན་ཆེན་ལྔ་ལས་གྲུབ༔ མི་བས་གླུད་བཟང་མདངས་ཡ་ལེ༔ བཟའ་བས་ཁ་བྲོ་ངར་ཐེབས་སེ༔ རྒྱུ་ནི་རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ་ལས༔ རྐྱེན་ནི་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་བསྒྱུར༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་མར་མེ་གསུམ༔ དབང་པོ་ལྔ་ལ་རིན་ཆེན་ལྔ༔ རྣམ་ཤེས་བརྒྱད་ལ་འབྲུ་སྣ་བརྒྱད༔ སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེའི་སྤྱན་ལམ་དུ༔ རེས་འགའ་སྐྱེས་པ་བརྒྱ་རུ་བརྫུ༔ བྲོ་བརྡུང་གར་བྱེད་ཁྱུགས་སེ་ཁྱུག༔ སྐྱེས་པ་ཕོ་ཡི་གླུད་དུ་འབུལ༔ སྐྱེས་པ་ཕོ་རྒྱུད་ཆག་ཆེ་ཟློག༔ རེས་འགའ་མོ་བཙུན་བརྒྱ་རུ་སྤྲུལ༔ གླུ་ལེན་གར་བྱེད་ཁྱུགས་སེ་ཁྱུག༔ ཟ་མ་མོ་ཡི་གླུད་དུ་འབུལ༔ མོ་རྒྱུད་རྣམས་གྱི་ཆག་ཆེ་ཟློག༔ རེས་འགའ་ཁྱེའུ་ཟུར་ཕུད་ཅན༔ རྩེ་བྲཽ་རྒོད་མདངས་ཡ་ལ་ལ༔ བྱིས་པ་ཆུང་གི་གླུད་དུ་འབུལ༔ བྱིས་པ་ཆུང་གི་ཆག་ཆེ་ཟློག༔ གླུད་འདི་སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེས་བཞེས༔ མི་འདི་སྔགས་འཆང་བདག་ལ་ཞུ༔ ཆག་ཆེ་ཉམ་ང་བཟློག་ཏུ་གསོལ༔ ཅེས་བསྔོས་ལ་ཁ་ཕྱིར་བསྒྱུར།

དེ་ནས་མདོས་ཀྱི་ལམ་བསྟན་པ་ནི། བྷྱོཿ ད་ནི་མདོས་ཀྱི་ལམ་བསྟན་འཚལ༔ མདོས་ཀྱི་ལམ་བསྟན་དགུང་ལ་བསྟན༔ དགུ་ཚིགས་སྐྱ་མོ་དགུང་གི་ལམ༔ ལམ་དེར་ཞུགས་ལ་སླར་མ་ལྡོག༔ ད་ནི་མདོས་ཀྱི་ལམ་བསྟན་འཚལ༔ མདོས་ལམ་ཆུ་བོའི་གཞུང་ལ་བསྟན༔ གཞུང་ཆེན་དེ་ལ་རྒྱུན་ཆད་མེད༔ ལམ་དེར་ཞུགས་ལ་སླར་མ་ལྡོག༔ ད་ནི་མདོས་ཀྱི་ལམ་བསྟན་འཚལ༔ མདོས་ལམ་ས་གཞིའི་ལམ་ལ་བསྟན༔ ལམ་དེར་ཞུགས་ལ་སླར་མ་ལྡོག༔ མདོས་ལམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྟན༔ དབྱིངས་ཆེན་དེ་ལ་སྐྱེ་འགགས་མེད༔ ལམ་དེར་ཞུགས་ལ་སླར་མ་ལྡོག༔ ཧཱུྃ༔ སྲིད་པའི་མདོས་བདག་ཕོ་མོ་རྣམས༔ ལམ་བསྟན་སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་བསྟན༔ སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་ལམ་བསྟན་ན༔ དྲི་ཟ་མེ་ལྷ་གྲུལ་བུམ་དང་༔ སྲིན་པོ་ཆུ་ལྷ་རླུང་གི་ལྷ༔ གནོད་སྦྱིན་དབང་ལྡན་ཚངས་པ་དང་༔ ས་བདག་ཕོ་མོས་འབོད་ལྷངས་ལྷང་༔ སྲིད་པའི་མདོས་ཆེན་ཁྱོད་སོགས་ལ༔ བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་འཁོར་བཅས་ལ༔ གནོད་པའི་རྐྱེན་དབང་མ་བཏང་ཅིག༔ ཆག་ཆེ་ཉམ་ང་བསྒྱུར་དུ་གསོལ༔ ཟོར་དུ་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ མི་མངོན་དབྱིངས་ན་བཞུགས་པ་ཡི༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་སོགས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་རྣམས༔ ཐུགས་རྗེ་ཐུགས་དམ་མ་གཡེལ་བར༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་བཟློག་པའི་ཕྱིར༔ མདོས་ཟོར་རྫས་ཀྱི་ནུས་པ་བསྐྱེད༔ ཁྲོ་རྒྱལ་འབར་བའི་ལྷ་ཚོགས་དང་༔ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་མཐུ་རྩལ་ཅན༔ ཕོ་ཉ་ལས་མཁན་སྡེ་བརྒྱད་དཔུང་༔ འབྱུང་པོ་གདུག་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔ མདོས་ཀྱི་ཟོར་སྣ་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ དྲག་པོའི་མཐུ་རྩལ་བགེགས་ལ་སྟོན༔ ཟློག་བསྒྱུར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ བྷྱོ༔བྷྱོ༔ མདོས་ཟོར་སྲིད་པ་རུ་ལོག་མཚན༔ གདུག་ཅན་རྡོ་རྗེའི་ཆར་ཆེན་པོས༔ དེ་རིང་བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་ལ༔ རྒྱལ་པོའི་ཆད་པ་བྱུང་བ་ཟློག༔ སྡེ་བརྒྱད་གདུག་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟློག༔ མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་དལ་ཡམ་ཟློག༔ བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་འཚེ་བ་ཟློག༔ རྨྀ་ལྟས་པྲ་རྟགས་ངན་པ་ཟློག༔ འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་བཅུ་དྲུག་ཟློག༔ བར་ཆད་བདུད་བཞིའི་སྒྱུ་ཐབས༴ དམག་འཁྲུགས་གྱོད་དང་བྱུར་ཁ༴ མི་ཁ་སྨྲ་མཆུ་གླེང་བ༴ བཙའ་སད་ཐོག་དང་སེར་བ་ཟློག༔ འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་པའི་ཡོ་ལང་༴ མཐའ་བཞིའི་དམག་གི་འཚེ་བ་ཟློག༔ སྲི་ཀེག་དུས་མིན་འཆི་བ༴ མདོར་ན་མི་མཐུན་བར་ཆད་ཀུན༔ བཟློག་གོ་སྲིད་པའི་མདོས་ཀྱིས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་རྐྱེན་ངན་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ དགྲ་དཔུང་ཐལ་བའི་རྡུལ་བཞིན་རློག༔ བགེགས་དཔུང་སྡེར་བཅས་རྩད་ནས་ཆོད༔ ཟློག་སྒྱུར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཅེས་དང༌། དྲག་སྔགས་སོ་ལྔ་པ་དང༌། ཤྭ་ས་ནིའི་མཐར། བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག་བྷྱོ་ཟློག་ཅིག་མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ ཅེས་ཚར་ཉེར་གཅིག་ཙམ་ལས་མི་ཉུང་བ་བཟླས་ལ་ཐལ་མོ་བརྡབ། དེ་ལྟར་ཟོར་ཟློག་ཚར་གྲངས་གང་འགྲུབ་བསྐྱར་བའི་མཐར། རུ་མཚོན་དང་རོལ་མོ་སོགས་ཀྱིས་སྣ་དྲངས་ལ་འདྲེ་ལྔ་བདུད་གཅོད་དང་ཐེབས་ཀྱི་ཕྱོགས་སམ་ཡས་ལམ་ལྟ་བུའི་འཕང་བའི་སར་ཁྱེར། དེར་སླེབ་པ་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཨ་ཀཱ་རོའི་སྔགས་ཀྱིས་བྱིན་བརླབ། ཧཱུྃ༔ སྐུ་གསུམ་བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མ་དང་སོགས་ཀྱིས་ཕུལ། དེ་ནས་མདོས་གཞི་བཏེགས་ལ། གོང་གསལ་ཟོར་བསྐུལ་ཉིད་ཟློག་གདངས་བཅས་ཚར་གཅིག་གྱེར་ནས་རོལ་ཆེན་འོག་དྲག་སྔགས་ཤམ་བཅས་བཟླ་བཞིན་མེའམ་ཆུ་ཆེན་ལ་གཤེགས། དེའི་ཚེ། དཀོན་མཆོག་སྲི་ཞུ་དང་མགོན་པོ་ཡོན་ཏན་གྱི་མགྲོན་རྣམས་ལས་སྤྲུལ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྤྲོས་པས་ཏིང་མནན་ཏེ་བགེགས་རིགས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་རྣམས་མདོས་ཟོར་མཚོན་ཆའི་ཆར་དུ་ཕབས་པ་དང་བཅས་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་བརྒྱུགས་ནས་ལྷག་མེད་དུ་བཅོམ་པར་དམིགས། སླར་སྒོ་དྲུང་དུ་སླེབ་པ་དང༌། ཧཱུྃཿ ང་ནི་ཡེ་ནས་ངང་གིས་ཁྲོ༔ མཚམས་གཅོད་ཁྲོ་བོས་ནམ་མཁའ་གང་༔ བགེགས་འདུལ་ཁྲོ་བོའི་རོལ་མཚམས་ལས༔ སུ་ཡང་འདའ་བར་མ་བྱེད་ཅིག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་བ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་སྲུང་འཁོར་བརྟན་པོར་བསྒོམ། ནང་དུ་ལོག་ལ་ཚེ་འགུགས་པ་ནི། མདའ་དར་གཡབ་ལ། ཧྲཱིཿ འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་ཚེ་ཡི་བདག༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་དང་བཅས༔ སྒྲུབ་ལ་ཚེ་དབང་མཆོག་སྩོལ་ཕྱིར༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལོ་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་དང་༔ ཕྱི་སྣོད་འབྱུང་བ་བཞི་ཡི་བཅུད༔ ནང་བཅུད་འགྲོ་བའི་ཚེ་བསོད་དཔལ༔ གསང་བ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི༔ མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཡོན་ཏན་ཀུན༔ འོད་ཟེར་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་སྡུས༔ བདག་དང་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་སྟིམས༔ རྒས་མེད་ལང་ཚོའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ནད་མེད་བདེ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཚེ་བྷྲཱུྃ༔ གཡུ་བྷཱུྃ༔ གཡུ་ཚེ་བྷྲཱུྃ༔ ཨཱའ་ཡུརྫྙཱ་ན་གཡུ་ཚེ་བྷྲཱུྃ༔ ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླས་ལ་ཚེ་རིལ་ཚེ་ཆང་རོལ་ཅིང་ཡོན་བདག་ལའང་སྦྱིན། སྔར་ནམ་མཁར་བཏེགས་པའི་ལྷ་ལ་གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཀུན༔ སྒོ་གསུམ་དྭང་བས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་༔ ཉེར་སྤྱོད་བདུན་དང་རོལ་མོའི་སྒྲ༔ འདོད་ཡོན་ལྔ་དང་རྒྱལ་སྲིད་བདུན༔ བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་བརྒྱད་ལ་སོགས༔ སྲིད་དང་ཞི་བའི་འབྱོར་ཚོགས་ཀུན༔ དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་ཏེ༔ གུས་པས་འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་ཀྱང་༔ འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པ་དང་༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནི་བིདྱཱ་ཤཔྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ཨོཾ༔ ཐུགས་རྗེའི་མངའ་བདག་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཚན་དཔེའི་སྐུར་སྟོན་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཚངས་པའི་གསུང་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཁྱེན་བརྩེའི་ཐུགས་མངའ་སྒྲོལ་མ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབས་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ རྣམ་འཕྲུལ་ཉེར་གཅིག་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཚན་མཆོག་བརྒྱ་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ༴ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་འཕགས་མའི་ཚོགས་ལ༴ གུས་པ་བསྟོད་དོ་འགྲོ་ཀུན་འཇིགས་ལས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ༔ ཅེས་དང་ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་ནོངས་བཤགས་བྱ། ཨོཾཿ ཁྱེད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་སོགས་ཀྱིས་དབྱིངས་སུ་གཤེགས། མཆོད་སྦྱིན་གནས་འདིར་གང་ལྷགས་པ༔ འབྱུང་པོ་ས་འོག་རྒྱུ་བ་དང་༔ གང་ཡང་ས་སྟེང་འཁོད་པ་དང་༔ ས་བླར་རྒྱུ་བ་གང་ཡིན་པ༔ མགུ་བར་གྱིས་ལ་རང་གནས་སུ༔ ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་འགྲོ་བར་གྱིས༔ སརྦ་བྷཱུ་ཏ་གཙྪ༔ ཞེས་པས་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ཀྱང་རང་གནས་སུ་བཏང་ངོ༌། །གཉིས་པ་བདག་བསྐྱེད་ལ་དམིགས་ཏེ། མཆོད་བསྟོད་དང་འདོད་དོན་གསོལ། ནོངས་བཤགས། བསྡུ་ལྡང༌། བསྔོ་སྨོན། ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་བར་ལས་བྱང་ལྟར་བྱ་ཞིང༌། གཞན་ཡང་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་སོགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་པར་བརྗོད་དོ། །དེའི་ཕན་ཡོན་སྤྱིར་ནི་གཞུང་ལས། དེ་ལྟར་རྣམ་བཞིའི་མགྲོན་ལ་མཆོད་སྦྱིན་ཕུལ་བས་ཚོགས་རྫོགས། སྒྲིབ་པ་བྱང༌། དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་འདག༔ འགལ་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་༔ སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་འཕེལ་བ་སོགས་ཕན་ཡོན་དཔག་ཏུ་མེད༔ ཁྱད་པར་མདོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ནི༔ འདིས་ནི་ནད་གདོན་བར་ཆད་དང་༔ རྐྱེན་ངན་ཆག་ཆེ་ཉམས་པ་དང་༔ འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཞི༔ འབྱོར་པ་དྲུག་གི་ལེགས་ཚོགས་རྒྱས༔ ཆར་ཆུ་བུ་ནོར་རིགས་བརྒྱུད་འཕེལ༔ རྟ་ཕྱུགས་རྐང་བྲན་བཞོན་ཆུ་མོད༔ སད་སེར་བཙའ་ཐན་དལ་ཡམ་གཅོད༔ ཡིད་མཐུན་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་འདུ༔ བྱད་ཕུར་སྡེ་བརྒྱད་ཆོ་འཕྲུལ་ཟློག༔ ཕྱྀ་ནང་གཡུལ་འཁྲུགས་ངང་གིས་ཞི༔ མ་རུང་ལོག་འདྲེན་ཚར་གཅོད་འགྱུར༔ མདོར་ན་ཕྲིན་ལས་གང་བརྩམས་ལ༔ སྲིད་པ་མདོས་ཀྱི་ཆོ་གས་འགྲུབ༔ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཆོག་དང་མཚུངས༔ ཞེས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་ངེས་པ་བརྟན་པོས་ཤེས་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ལག་ཏུ་བླང་བར་བྱའོ། །འགྱུར་རྙྀང་གཞུང་བཟང་ཀུན་ལ་གྲགས་མོད་ཀྱི། །བློ་རྟོག་དུ་མས་བཅོས་པའི་ལུགས་སྲོལ་མང༌། །འདིར་ནི་བསླད་མེད་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་དོན། །བླ་མའི་ཞལ་ལུང་རང་བཟོའི་རྙོགས་པས་དབེན། །སྒྲོལ་མ་ལས་ལྷག་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་ལྷ། མ་མཆིས་མྱུར་མ་དཔའ་མོའི་མཚན་དོན་མཐུན། །དེ་བས་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་ནས་བཀའ་སྲོལ་འདིས། །དོན་གཉིས་མཛད་བཟང་མཁའ་ཁྱབ་སྒྲུབ་བྱེད་ཤོག །ཅེས་རང་གཞན་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པའི་ལྷག་བསམ་བཟང་པོས་གཏེར་གཞུང་གཞིར་བཞག །གཏེར་ཆེན་བླ་མ་ཉིད་ལ་བཀའ་སློབ་ཞིབ་མོར་ཞུས་པའི་ཞལ་ལུང་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ཡིད་ཆེས་ཁུངས་བཙུན་གྱི་ལག་ལན་བལྟས་ཆོག་ཏུ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭར་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། འདི་ཉིད་སོགས་ཁོངས་དང་གཞན་དུ་ཁ་འཕང་པ་མང་བས། ལས་དང་པོ་པས་འདོན་རེ་བྲལ་བ་ཞིག་འདུག་པ་ལ་སོགས་ཁོངས་ཕལ་ཆེར་ཕྱུང་ཤིང་དེ་དང་མཐུན་པར་ཡིག་ཆུང་ལ་འབྱིན་འཇུག་དང༌། སྐབས་སུ་གསལ་བྱེད་ཕྲན་བུས་ཀྱང་བརྒྱན་ཏེ་བཀླག་ཏུ་རུང་བར་བགྱིས་པ་པོ་ནི་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ལོ།། །།

[edit]

\u0f01\u0f83:__sgrol ma 'jigs pa kun skyobs dang 'brel ba'i mchod sbyin mdos kyi cho ga nyes pa kun skyob ces bya ba bzhugs so//__\u0f01\u0f83:__na mo gu ru Ar+Ya tA rA yai/__/dran pa tsam gyis 'phral yun 'jigs las skyobs/__/gsol btab thun mong mchog gi dngos grub 'jo/__/sras bcas rgyal kun skyed mdzad lhag pa'i lha/__/dbyer med bla mar 'dud do byin rlabs stsol/__/sna tshogs nor bu'i rgyal po bzhin/__/phrin las gang 'dod bde blag tu/__/sgrub byed thabs mchog ngo mtshar dbyig__/rang gzhan phan bde'i btsas su sbyin/__/rgyal khams spyi dang so so'i sgos kyi rim gro la shin tu zab cing ji ltar 'dod pa'i phrin las myur du 'grub par byed pa mchod sbyin kun tshang mdos chog khyad par 'phags pa 'di nyid lag tu blang ba'i rim pa la gsum/__sbyor ba bca' gzhi gshom bkod/__dngos gzhi las rim bcu drug rjes mdos btang zhing cho ga'i mjug bsdu ba'o/__/dang po ni/__sgrol ma'i sku rten sogs bkram pa'i mdun du shing stegs gru bzhi rgya che ba'i steng du/__sa spyin bzang po rin po che'i phye ma bsres pa las bang rim bzhi ldan gyi ri rab kha g.yel rgya yangs pa/__phyogs bzhi na shar gling zlum po/__lho gling sog kha/__nub gling zla gam/__byang gling gru bzhi/__ri rab gling bcas shar dkar sogs sngo dmar ser ba'i phyogs mdog__/mthar lcags ri mu khyud nag pos bskor/__ri rab kyi steng du 'grub na dkyil 'khor sgo rdzogs bzhengs/__de'ang rdul tshon lcogs dka' bas bris dkyil la tshon spungs bkod/__de dag mi 'grub na gdan dang lha mtshan tsam gyis chog par gsungs pas zlum skor ram maN+Dal bzhag pa'i dbus su sna tshogs pad+ma 'dab brgyad/__de rgyab nyer gcig/__de rgyab brgya rtsas bskor ba'i dbus dang pad 'dab rnams la tshon spungs ljang gur bkod/__steng du gdugs phub/__g.yas g.yon tu rgyal mtshan dang ba dan re re'am mdzom na phyogs mtshams rnams su bzhi re tsam 'phyar/__mthar chu gnyis nyer spyod g.yas bskor du bsham/__bang rim dang por sgrol ma sogs sri zhu'i mgron la phyogs bzhir cog zlum bzhi/__mtshams rnams su zlum gtor chung ngu ci mang*/__gnyis par yon tan mgron la dkar gtor dang dmar gtor spel ma/__gsum par bgegs la chang bu/__bzhi par rigs drug la ril bu rnams grangs ci mang bar mtshams med par gtams/__gling bzhi'i nam mkhar khri'u dbus dkyil las cung dma' ba bzhi'i steng stegs re re'i khar maN+Dal tshom bu bdun ma re re bkod pa'i mthar chu gnyis nyer spyod de mtshungs bskor/__de rnams kyi mdun phyogs 'og gi gling bzhir gser gyi mi chung g.yu'i rta la zhon pa dar gos dang rin po che'i rgyan ldan mda' gzhu 'gegs pa bzhi/__thams cad kha shar bstan tu bkod/__/bzhi ka la mi chung rta chung rang 'dra nyi shu rtsa drug re'i kha so so'i gtso bo la bstan/__gtso bo bzhi la nam mkha' dang rgyang bu phyogs mdog__/mda' 'phang shing ris sogs gzug__/rgyas par 'dzom na 'khor rnams la'ang nam rgyang sogs dgos par gsungs/__bang rim dang bar mtshams rnams su 'dab chags gcan gzan ri dwags g.yung dwags chu gnas sogs srog chags sna tshogs pa'i gzugs go mtshon sogs spar la btab pa rnams dang*/__dar zab rin chen 'bru sna sman sna dkar mngar zas sna tshogs dkor cha sna tshogs kyis phyur bur gtams/__lcags ri la'ang nam rgyang mda' 'phang shing ris rtsangs thur grangs gang mang spel mar gzug__/de'i mdun du stegs yangs pa la nyer spyod brgya rtsa nas bdun gyi bar mchod pa ci 'byor dang*/__dkar skyems/__mngar skyems/__chang skyems/__khrag skyems rnams bsham/__sku glud rgyan ldan dkor cha gang 'dzom spyi mthun kyang 'jog__/logs gang bder bdag bskyed mchod pa 'brang rgyas zhal dkar/__phye mar/__tshe ril/__tshe chang*/__sngon gtor dang 'thor nas sogs mkho ba'i yo byad rnams kyang tshogs par bya'o/__/gnyis pa dngos gzhi la'ang sngon 'gro dang dngos gzhi gnyis las/__dang po ni/__brgyud 'debs/__dkar bgegs gtor ma bsngo ba nas bdag bskyed bzlas pa'i bar las byang ltar la/__mthar mchod bstod 'dod gsol bya/__yig brgya brjod/__de nas mdun gyi mchod gtor la dmigs te/__hU~M:__brtan g.yo'i snang ba thams cad kun:__g.yu lo bkod pa'i zhing khams su:__phyi nang mchod pa'i dngos po'i tshogs:__kun bzang mchod sprin rgya mtshor gyur:__na mo rat+na tra yA ya/__na mo b+ha ga ba te badz+ra sA ra pra mar+d+ha nA ya/__ta thA ga tA ya/__ar+ha te/__samyak+saM bud+d+hA ya/__tad+ya thA/__oM badz+re badz+re ma hA badz+re ma hA te dzo badz+re ma hA bid+ya badz+re/__ma hA bo d+hi tsit+ta badz+re ma hA bo d+hi man+t+ro pa saM kra ma Na badz+re sarba karma a pa ra Na bi sho d+ha na badz+re swA hA/__ces byin brlab/__mdos rdzas rnams sngags drug phyag rgya drug gis kun tu bzang po'i mchod sbyin gyi gter chen por byin gyis brlab pa ni/__bdag nyid bcom ldan shAkya thub/__/phyag rgya'i yi ge a dkar las/__/'od 'phros gtor rdzas dngos 'dzin gyi/__/dri ma sbyangs nas stong par gyur/__thal mo khong stong sbyar la/__oM swA b+hA ba shud+d+haHsarba d+harmA swA b+hA ba shud+d+ho\u0f85haM:__lan gsum re re bzhin phyag rgya bkrol nas se gol gtogs pa phyi ma rnams la'ang 'gre/__chos nyid rnam dag phyag rgya sngags/__/ting 'dzin bden pas gtor rdzas kyi/__/'bags btsog nyams grib nyes skyon dang*/__/mtshan 'dzin dri ma dag gyur cig__/bdag nyid bcom ldan rnam snang mdzad/__/phyag rgya'i yi ge khaM sngon las/__/'od 'phros gtor rdzas zad med mdzod/__/nam mkha'i khams kun khyab par gyur/__/thal mo sbub stong du sbyar ba'i tshigs par pa rnams bcag pa rin chen sgrom bu'i phyag rgya smin mtshams su bskor zhing*/__na maHsarba ta thA ga te b+h+yo bi shwa mu khe b+h+yaHsarba thA khaM ung+ga te s+pha ra Na i maM ga ga na khaM swA hA/__nam mkha' mdzod kyi phyag rgya sngags/__ting 'dzin bden pas gtor rdzas rnams/__/bskal pa'i bar du zad mi shes/__/rgya chen nam mkha' gang gyur cig__/bdag nyid bcom ldan bdud rtsi 'khyil/__/phyag rgya'i yi ge hrIHdmar las/__/'od 'phros gtor rdzas ye shes kyi/__/bdud rtsi chen po'i rang bzhin gyur/__/mthe bong bsnol/__sor mo gzhan rnams gshog pa ltar gdengs pa kha'i thad dubazhag la/__oM badz+ra a mr-i ta kuN+Da lI ha na ha na hU~M phaT:__bdud rtsi thabs sbyor phyag rgya sngags/__/ting 'dzin bden pas gtor rdzas rnams/__/bdud rtsi ye shes lnga yi dngos/__/'chi gsos dug lnga'i sman gyur cig__/bdag nyid bcom ldan rin chen 'byung*/__/phyag rgya'i yi ge trA~M ser las/__/'od 'phros gtor rdzas 'dod yon lnga/__/so so'i mos pa ji bzhin gyur/__/lag pa gnyis 'dzum mo bsgrengs pa'i khu tshur g.yon snying gar bzhag__/g.yas brkyangs te rdzas la gtod pa'i tshul byas la/__na maHsarba ta thA ga ta a ba lo ki te oM sam+b+ha ra sam+b+ha ra hU~M:__rgya chen shugs ldan phyag rgya sngags/__/ting 'dzin bden pas gtor rdzas rnams/__/dbang po'i spyod yul tshim byed pa'i/__/'dod yon sna tshogs char 'bebs shog__/bdag nyid bcom ldan don yon grub/__/phyag rgya'i yi ge hA ljang las/__/'od 'phros mchog dman skal ba bzhin/__/'thab rtsod med par thob par gyur/__/lag g.yas rdo rje khu tshur snying gar bcad/__g.yon pa mchog sbyin gyi phyag rgyas snod 'degs pa'i tshul byas la/__oM dz+nyA na a ba lo ki te sa man+ta s+pha ra Na rasmi b+ha ba sa ma ya ma hA ma Ni du ru du ru hri da ya dz+wa la ni hU~M:__ye shes skar mda'i phyag rgya sngags/__'di go ldog pa'ang snang*/__/ting 'dzin ldan pas mgron rnams kun/__/pham rgyal 'khrugs rtsod med par thob/__/dgyes shing re ba gang gyur cig__/bdag nyid bcom ldan rdo rje 'dzin/__/phyag rgya'i yi ge dzaHdmar las/__/'od 'phros mgron rnams dbang du 'dus/__/phrin las gang 'dod sgrub par gyur/__/lag gnyis sor mo nang du bsnol ba'i khu tshur ngos mthe bong gnyis gshibs te brkyang pa spyi bor bskor te/__na maHsa man+ta bud+d+hA naM gra he shwa ri pra b+ha dz+yo ti ni ma hA sa ma ya swA hA/__dbang bsgyur 'khor lo'i phyag rgya sngags/__/ting 'dzin bden pas mgron rigs kun/__/bdag gi dbang 'dus gang bcol las/__/sgrub pa'i sdong grogs mdzod gyur cig__/mthar/__na mo/__bdag gi bsam pa'i stobs dag dang*/__/de bzhin gshegs pa'i sbyin stobs dang*/__/chos kyi dbyings kyi stobs rnams kyis/__/lan chags mgron rnams brngan pa dang*/__/sems can kun la phan gdags slad/__/don rnams gang dag bsam pa kun/__/de dag thams cad ci rigs pa/__/'jig rten khams ni ma lus pa/__/thogs pa med pa 'byung gyur cig__/ces bden pa'i stobs kyis kyang byin gyis brlab bo/__/de nas mdun dkyil a mr-i tas bsang*/__swA b+hA bas sbyang*/__mdun gyi dkyil 'khor mi dmigs stong pa'i ngang :__stong nyid rang gdangs rdo rje'i srung 'khor dbus:__rin chen gzhal med mtshan nyid yongs su rdzogs:__pad zla'i steng du sa bon tA~M ljang gu:__'od zer 'phros 'dus ut+pal tA~M gyis mtshan:__de las rje btsun sgrol ma sku mdog ljang :__zhi 'dzum dbu skra gnag snum sil bur grol:__dar dang rin chen me tog phreng bas brgyan:__phyag g.yas mchog sbyin g.yon pas ut+pal 'chang :__zhabs gnyis phyed skyil 'od lnga'i klong bzhugs:__mtha' skor 'jigs pa brgyad skyobs sgrol ma dang :__rnam 'phrul nyer gcig mtshan mchog brgya rtsa sogs:__sprul pa'i sprin phung bsam yas spro zhing bsdu:__gnas gsum oM AHhU~M mtshan 'od zer gyis:__ye shes lha tshogs spyan drangs gnyis med gyur:__spyan 'dren bzhugs gsol ni/__spos btul/__dbyangs rol mos gus dang bcas pas/__tA~M:__spyan ras gzigs dbang brtse'i thugs rje'i 'phrul:__'jigs pa kun skyobs Ar+Ya tA re ma:__bde gshegs sems dpa' sems ma'i 'khor dang bcas:__thugs rje'i dbang gis 'dir gshegs brtan par bzhugs:__oM Ar+Ya tA re sa pa ri wA ra e h+ye hi:__badz+ra sa mA dzaH__sa ma yaH__dzaHhU~M ba~M hoHtiSh+Tha lhan:__dbang bskur rgyas gdab bya ba ni/__slar yang dbang lha nam mkha' gang ba'i tshogs:__spyan drangs ye shes bdud rtsis dbang bskur bas:__sku gang sgrib dag chu lhag gyen du 'khyil:__rigs bdag 'od dpag med pas dbu brgyan gyur:__oM a pa ri mi tA a b+hi Shiny+tsa hrI:__phyag dang mchod pa 'bul ba ni/__hoH__rje btsun 'phags ma'i lha tshogs la:__bdag dang mtha' yas sems can kun:__sgo gsum dwang bas phyag 'tshal zhing :__nyer spyod bdun dang rol mo'i sgra:__'dod yon lnga dang rgyal srid bdun:__bkra shis rdzas rtags brgyad la sogs:__srid dang zhi ba'i 'byor tshogs kun:__dngos bshams yid kyis rnam sprul te:__gus pas 'bul lo bzhes nas kyang :__'jigs pa thams cad zhi ba dang :__tshe dang ye shes rgyas pa dang :__mchog thun dngos grub stsal du gsol:__oM badz+ra ar+g+haM pAd+yaM puSh+pe d+hu pe A lo ke gan+d+he ni bid+yA shap+da sarba pU dza sa ma ya hoH__bstod pa ni/__oM:__thugs rje'i mnga' bdag sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__mtshan dpe'i skur ston sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__tshangs pa'i gsung ldan sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__mkhyen brtse'i thugs mnga' sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__yon tan mtha' yas sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__phrin las rmad byung sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__'jigs pa brgyad skyobs sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__rnam 'phrul nyer gcig sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__mtshan mchog brgya ldan sgrol ma yum la=__sangs rgyas byang sems 'phags ma'i tshogs la=__gus pa bstod do 'gro kun 'jigs las bskyab tu gsol:__bzlas pa ni/__mdun bskyed thugs kar pad zla'i steng du ye shes sems dpa' 'phags pa spyan ras gzigs kha sar+pa Ni tshon gang ba:__de'i thugs kar ut+pal sngon po 'dab ma brgyad pa kha sbyor gyi dbus su tA~M:__steng du oM:__'og tu hA:__'dab ma brgyad la tA re tut+tA re tu rA+e swA zhes pa'i yig 'bru brgyad 'od zer 'bar ba dang bcas pas mtshan par gyur:_oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__zhes ci nus mthar gong ltar mchod bstod 'bul/__phyag 'tshal nyer gcig sgrub pa po'i grangs bsdoms pa'i brgya rtsa 'gro nges mthar thugs dam bskul ba ni rat+na gling pa'i gter byon/__/kyi hud 'phags ma byams ldan thugs rje can/__/rgyal ba'i yum khyod gnas mchog gang na bzhugs/__/skyabs med bdag la dgos pa'i dus byung ngo*/__/thog med dus nas da la thug bar du/__/rigs drug 'khor ba'i g.yang sa dong ring 'dir/__/skye ba grangs med sha khrag lus blangs kyang*/__/byas pa'i las rnams don med chud re zos/__/skye ba lan gcig tsam zhig thar pa'i lam/__/bsgrub pa'i 'brel yang bdag gis ma zhog pas/__/'phags ma'i thugs rjes bdag nyid gtong srid dam/__/thugs rjes zungs dang 'phags ma rgyal ba'i yum/__/bdag ni ma rig las ngan sdig sgrib can/__/mgon med bdag ni ma yis ma gzigs sam/__/gdung ba'i nga ros 'o dod 'bod lags na/__/ma khyod brtse ba'i thugs rjes mi 'dzin nam/__/rigs drug 'khor ba'i dong du lhung lags na/__/'phags ma'i thugs rje'i zhags pas mi 'dren nam/__/ma rig mun pa'i yul du gtan 'khyams na/__/'phags ma sgrol mas sgron me mi sbar ram/__/las kyi yul du dbang med 'khyams lags na/__/ma gcig thugs rje'i lcags kyus mi 'dzin nam/__/dge bcu'i myu gu lo tog skam lags na/__/'phags mas thugs rje'i char rgyun mi 'bebs sam/__/zhe sdang dug lnga'i me chen 'bar lags na/__/ma khyod thugs rje'i chu yis mi brlan nam/__/dug gsum 'khrul pa'i nad kyis gdung lags na/__/ma khyod thugs rje'i sman gyi mi gso'am/__/dus 'dir ma khyod thugs rjes ma bzung na/__/deng nas phyin chad nges pa'i gnas med do/__/kye ma kyi hud 'phags ma thugs rje can/__/bdag la re ltos skyabs gnas gzhan la med/__/skyid sdug re ltos ci shes khyod shes na/__/thugs rje'i dpal mtshon bskyed cig rje btsun ma/__/'khor ba'i gnas su yun ring gtan 'khyams nas/__/nam zhig las zad 'bras bu thob pa'i tshe/__/'phags ma'i thugs rjes ci 'tshal don ma mchis/__/las dbang btsan zhes bdag nyid bor gyur na/__/thugs rje che zhes skyabs gnas su la byed/__/'phags ma khyod la thugs rje'i stobs mnga' bas/__/sngon 'brel gsol 'debs bden pa ma bsrungs na/___/thugs la le lo btang snyoms mi mdzad par/__/skad cig nyid la thar par 'dren du gsol/__/tshe 'dir mi mthun rkyen ngan bar chad dang*/__/rgyal po me chu lcags sgrog dug dang mtshon/__/rims nad sna tshogs chom rkun dus min 'chi/__/dgra dang bgegs dang rmi lam mtshan ltas ngan/__/chag che nyam nga 'jigs pa brgyad la sogs/__/ma lus zhi zhing bzlog par mdzad du gsol/__/tshe dbang longs spyod dpal 'byor phrin las rnams/__/gong nas gong du 'phel zhing rgyas par mdzod/__/khams gsum srid gsum snang srid thams cad kyi/__/snang ba dbang du 'du bar mdzad du gsol/__/bdud dang dgra bgegs 'byung po'i tshogs rnams kun/__/tshar gcod drag po'i phrin las mdzad du gsol/__/bdag ni rtse gcig zol zog med pa yis/__/kha tsam min par snying nas gsol btab pas/__/'gro 'dug las byed gang gi phyogs dag tu/__/bu gcig ma bzhin brtse bas skyong du gsol/__/'di dang phyi ma bar do'i gnas skabs su/__/'bral med rtag tu thugs rjes bzung du gsol/__/bdag gi rgyud la mi rtag byams snying rje/__/dad dang brtson 'grus nges 'byung skyo shas dang*/__/zab mo'i don la stong nyid lta ba'i mchog__/rtag tu nyams len skyo ngal med pa dang*/__/tshe dang sgrub pa mtha' ru phyin par mdzod/__/gnyis pa dngos gzhi'i las rim la bzhi/__maN+Dal/__gtor 'bul/__mdos chog__/sbyin sreg rnams so/__/de re re la'ang nang gses bzhi bzhir dbyer yod pa las/__dang po maN+Dal cha bzhi'i thog ma dkon mchog spyir 'bul ba la gsum/__tshogs zhing spyan drangs pa/__phyag mchod 'bul ba/__mjug 'dod don la gsol ba gdab pa'o/__/dang po ni/__rang gi snying ga nas 'od zer 'phros pas bla ma yi dam sangs rgyas byang sems nyan rang 'phags pa'i tshogs thams cad mchod pa'i yul du mdun gyi nam mkhar badz+ra sa mA dza:__ma lus sems can kun gyi mgon gyur cing*/__/bdud sde dpung bcas mi bzad 'joms mdzad lha/__/dngos rnams ma lus ji bzhin mkhyen gyur pa'i/__/bcom ldan 'khor bcas gnas 'dir gshegs su gsol/__/bcom ldan bskal pa grangs med du ma ru/__/'gro la brtse phyir thugs rje rnams sbyangs shing*/__/smon lam rgya chen dgongs pa yongs rdzogs pa'i/__/khyed bzhed 'gro don mdzad dus 'di lags na/__/de phyir chos dbyings pho brang lhun grub nas/__/rdzu 'phrul byin rlabs sna tshogs ston mdzad cing*/__/mtha' yas sems can tshogs rnams bsgral ba'i phyir/__/yang dag 'khor dang bcas te gshegs su gsol/__/oM gu ru sarba ta thA ga ta sa pA ri wA ra e h+ye hi/__zhes pas spyan drangs/__pad+ma kA ma lA ya s+t+waM/__gyis gdan phul bas/__spyan drangs pa'i tshogs zhing rnams mdun gyi nam mkhar mchod pa'i sprin phung rgya mtsho'i dbus su pad+ma dang zla ba'i gdan la mngon sum bzhin du bzhugs par bsam mo/__/gnyis pa phyag mchod 'bul ba ni/__dkon mchog yon tan rjes su dran nas thal mo sbyar te/__'di ltar sangs rgyas bcom ldan 'das/__sogs brjod cing dang 'dod yid ches kyi dad pas skyabs su gsol ba sngon du 'gro bas phyag 'tshal ba'i sngags/__oM na mo many+dzu shri ye swA hA/__na maHsu shri ye swA hA/__na maHut+ta ma shri ye swA hA/__zhes dang phyag 'tshal ba ni/__sangs rgyas thams cad 'dus pa'i sku/__/rdo rje 'dzin pa'i ngo bo nyid/__/dkon mchog gsum gyi rtsa ba ste/__/bla ma rnams la phyag 'tshal lo/__/mgon po thugs rje che ldan pa/__/thams cad mkhyen pa ston pa po/__/bsod nams yon tan rgya mtsho'i zhing*/__/de bzhin gshegs la phyag 'tshal lo/__/dag pa 'dod chags bral ba'i rgyu/__/dge bas ngan song las grol zhing*/__/gcig tu don dam mchog gyur pa/__/zhi gyur chos la phyag 'tshal lo/__/grol nas grol ba'i lam yang ston/__/bslab pa dag la rab tu gus/__/zhing gi dam pa yon tan zhing*/__/dge 'dun la yang phyag 'tshal lo/__/phyag byar 'os pa thams cad la/__/zhing rdul kun gyi grangs snyed kyi/__/lus btud pa yis rnam kun tu/__/mchog tu dad pas phyag 'tshal lo/__/zhes lan gsum gyis phyag 'tshal/__oM na mo b+ha ga wa te/__rat+na ke tu rA dzA ya/__ta thA ga tA ya/__ar+ha te samyak+saM bud+d+hA ya/__tad+ya thA/__oM rat+ne rat+ne ma hA rat+ne rat+na bi dzA ya swA hA/__zhes bzlas pas phyag bskor gang byas kyang 'bum du 'gyur bar gsungs so/__/des nas/__ji snyed su dag sogs yan lag bdun pa dang mthar maN+Dal 'bul ba ni/__oM AHhU~M/__bdag dang mtha' yas sems can gyi/__/lus dang longs spyod dge tshogs kun/__/gling bzhi ri rab nyi zlar bcas/__/lha ma'i longs spyod bsam mi khyab/__/kun bzang mchod pa'i sprin phung che/__/rgyun mi 'chad par sprul byas te/__/dkon mchog rin chen rtsa ba gsum/__/chos srung nor lha rgya mtsho la/__/gus pas rtag tu 'bul bar bgyi/__/bsod nams tshogs chen rab rdzogs nas/__/ye shes snang ba rgyas par shog__/oM gu ru d+he ba d+hA ki nI sarba rat+na maN+Dal pU dza me g+ha AHhU~M:__zhes dang*/__bsdu na/__oM AHhU~M:__khams gsum snod bcud dpal 'byor dang :__bdag lus longs spyod dge tshogs kun:__thugs rje'i bdag nyid rnams la 'bul:__bzhes nas byin gyis brlab tu gsol:__oM sarba ta thA ga ta rat+na maN+Dal pU dza hoH__zhes 'bul zhing me tog 'thor la/__oM na mo b+ha ga wa te puSh+pe ke tu rA dzA ya/__ta thA ga tA ya/__ar+ha te samyak+saM bud+d+hA ya/__tad+ya thA/__oM puSh+pe puSh+pe ma hA puSh+pe/__puSh+pe ut+b+ha be/__puSh+pe saM b+ha we/__puSh+pe a ba kir+Ni swA hA/__zhes lan bdun brjod/__gsum pa ni/__thal sbyor me tog 'thor ba dang bcas te/__na mo:__sangs rgyas chos dang dge 'dun dang :__bla ma yi dam mkha' 'gro dang :__chos srung nor lha gter gyi bdag:__ye shes gcig gi ngo bo las:__rang bzhin ma 'gags cir yang ston: zhal gdams snying byang las so/__thugs rje phrin las rmad po ches:__'gro kun skyabs dang mgon gyur pa:__mkhyen brtse'i bdag nyid khyed rnams la:__phyag 'tshal snying nas skyabs su mchi:__lus dang longs spyod mchod par 'bul:__bdag dang mtha' yas sems can rnams:__rtag tu thugs rjes bskyab mdzad gsol:__nad dang gnod pa zhi ba dang :__tshe dang bsod nams 'phel ba dang :__bsam pa'i don rnams ma lus kun:__chos bzhin 'grub par byin gyis rlobs:__zhes pa tsam mam/__spro na mchog gling gter byon/__phyogs bcu dus bzhi'i rgyal ba sras dang bcas:__bla ma yi dam mkha' 'gro chos skyong tshogs:__ma lus zhing gi rdul snyed gshegs su gsol:__mdun gyi nam mkhar pad zla'i gdan la bzhugs:__lus ngag yid gsum gus pas phyag 'tshal lo:__phyi nang gsang ba de bzhin nyid kyis mchod:__rten mchog bde gshegs rnams kyi spyan snga ru:__sngon gyi sdig pa'i tshogs la bdag gnong zhing :__da lta'i mi dge 'gyod pas rab tu bshags:__phyin chad de las ldog phyir bdag gis bsdam:__bsod nams dge tshogs kun la yi rang ngo :__rgyal ba'i tshogs rnams mya ngan mi 'da' bar:__sde snod gsum dang bla med chos 'khor bskor:__dge tshogs ma lus 'gro ba'i rgyud la bsngo:__'gro rnams bla med thar pa'i sar phyin shog:__sangs rgyas sras bcas bdag la dgongs su gsol:__bdag gis brtsams pa'i smon lam rab bzang 'di:__rgyal ba kun tu bzang dang de sras dang :__'phags pa 'jam dpal dbyangs kyis mkhyen pa ltar:__de dag kun gyi rjes su bdag slob shog:__bstan pa'i dpal gyur bla ma rin chen rnams:__nam mkha' bzhin tu kun la khyab par shog:__nyi zla bzhin tu kun la gsal bar shog:__ri bo bzhin tu rtag tu brtan par shog:__bstan pa'i gzhi ma dge 'dun rin po che:__thugs mthun khrims gtsang bslab gsum gyis phyug shog:__bstan pa'i snying po gsang sngags sgrub pa'i sde:__dam tshig ldan zhing bskyed rdzogs mthar phyin shog:__bstan pa'i sbyin bdag chos skyong rgyal po yang :__chab srid rgyas shing bstan la sman par shog:__bstan pa'i zhabs 'degs rgyal rigs blon po yang :__blo gros rab 'phel rtsal dang ldan par shog:__bstan pa'i gsos byed khyim bdag 'byor ldan rnams:__longs spyod ldan zhing nyer 'tshe med par shog:__bstan la dad pa'i yangs pa'i rgyal khams kun:__bde skyid ldan zhing bar chad zhi bar shog:__lam la gnas pa'i rnal 'byor bdag nyid kyang :__dam tshig mi nyams bsam pa 'grub par shog:__bdag la bzang ngan las kyis 'brel gyur gang :__gnas skabs mthar thug rgyal bas rjes 'dzin shog:__'gro rnams bla med theg pa'i sgor zhugs nas:__kun bzang rgyal srid chen po thob par shog:__ces 'dod gsol smon lam bya/__maN+Dal gzhan gsum rje btsun ma la bsnyen sgrub las sbyor gyi tshul dang mthun par 'bul ba'i dang po ni/__mchod pa byin brlab ni/__hU~M:__brtan g.yo'i snang ba thams cad kun:__g.yu lo bkod pa'i zhing khams su:__phyi nang mchod pa'i ngos po'i tshogs:__kun bzang mchod sprin rgya mtshor gyur:__na mo rat+na tra yA ya/__na mo b+ha ga ba te badz+ra sA ra pra mar+d+ha nA ya/__ta thA ga tA ya/__ar+ha te/__samyak+saM bud+d+hA ya/__tad+ya thA/__oM badz+re badz+re ma hA badz+re ma hA te dzo badz+re ma hA bid+ya badz+re/__ma hA bo d+hi tsit+ta badz+re ma hA bo d+hi man+t+ro pa saM kra ma Na badz+re sarba karma a pa ra Na bi sho d+ha na badz+re swA hA/__zhes dang mchod pa ni/__hoH__rje btsun 'phags ma'i lha tshogs la:__bdag dang mtha' yas sems can kun:__sgo gsum dang bas phyag 'tshal zhing :__nyer spyod bdun dang rol mo'i sgra:__'dod yon lnga dang rgyal srid bdun:__bkra shis rdzas rtags brgyad la sogs:__srid dang zhi ba'i 'byor tshogs kun:__dngos bshams yid kyis rnam sprul te:__gus pas 'bul lo bzhes nas kyang :__'jigs pa thams cad zhi ba dang :__tshe dang ye shes rgyas pa dang :__mchog thun dngos grub stsal du gsol:__oM badz+ra ar+g+haM pAd+yaM puSh+pe d+hu pe A lo ke gan+d+he ni bid+yA shap+da sarba pU dza sa ma ya hoH__na maHsarba bud+d+ha bo d+hi satwa b+h+ya:__oM sarba bit+pU ra pU ra A brte b+h+ya swA hA:__bstod pa ni/__oM:__thugs rje'i mnga' bdag sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__mtshan dpe'i skur ston sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__tshangs pa'i gsung ldan sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__mkhyen brtse'i thugs mnga' sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__yon tan mtha' yas sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__phrin las rmad byung sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__'jigs pa brgyad skyobs sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__rnam 'phrul nyer gcig sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__mtshan mchog brgya ldan sgrol ma yum la=__sangs rgyas byang sems 'phags ma'i tshogs la=__gus pa bstod do 'gro kun 'jigs las bskyab tu gsol:__gsol ba gdab pa ni/__bdag cag 'khor dang bcas rnams kyi:__'jigs pa brgyad dang bcu drug sogs:__mi mthun phyogs kun zhi ba dang :__rtag tu thugs rjes bskyang mdzad gsol:__de nas phyag mchod bzlas pas thugs rgyud bskul ba rnams las/__phyag 'tshal ba ni/__rang gi lus zhing gi rdul snyed du sprul nas sems can thams cad dang lhan cig tu rdo rje'i sngags rgyud kyi bstod tshig nam mkha' khyab pa'i sgra dbyangs zab mo dang bcas phyag 'tshal ba'i las la 'jug par bsams la/__phyag 'tshal nyer gcig gi bstod pa tshar gnyis phyag 'tshal ba'i sngags oM na mo many+dzu shri ye swA hA/__na maHsu shri ye swA hA/__na maHut+ta ma shri ye swA hA/dang bcas te bya/__phan yon rjes su dran bzhin pas/__lha mo la gus sogs tshar gcig brjod do/__/maN+Dal 'bul ba ni/__oM AHhU~M:__bdag dang mtha' yas sems can gyi:__lus dang longs spyod dge tshogs kun:__gling bzhi ri rab nyi zlar bcas:__lha mi'i longs spyod bsam mi khyab:__kun bzang mchod pa'i sprin phung che:__rgyun mi chad par sprul byas te:__dkon mchog rin chen rtsa ba gsum:__chos srung nor lha rgya mtsho dang :__dbyer med bla ma rje btsun ma:__'khor dang bcas pa thams cad la:__gus pas rtag tu 'bul bar bgyi:__bsod nams tshogs chen rab rdzogs nas:__ye shes snang ba rgyas par shog:__oM gu ru Ar+ya tA rA+e sa pa ri wA ra sarba rat+na maN+Dal pu dza me g+ha AHhU~M:__zhes dang*/__oM AHhU~M:__khams gsum snod bcud dpal 'byor dang :__bdag lus longs spyod dge tshogs kun:__thugs rje'i bdag nyid rnams la 'bul:__bzhes nas byin gyis brlab tu gsol:__oM sarba ta thA ga ta rat+na maN+Dal pU dza hoH__zhes phul/__bzlas pa bya ba ni/__mdun bskyed thugs kar pad zla'i steng du ye shes sems dpa' 'phags pa spyan ras gzigs kha sar+pa Ni tshon gang ba:__de'i thugs kar ut+pal sngon po 'dab ma brgyad pa kha sbyor gyi dbus su tA~M:__steng du oM:__'og tu hA:__'dab ma brgyad la tA re tut+tA re tu rA+e swA zhes pa'i yig 'bru brgyad 'od zer 'bar ba dang bcas pas mtshan par gyur:_oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__brgya phrag gnyis bzla/__las sbyor ni/__rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros mdun bskyed kyi thugs rgyud bskul/__gtso 'khor thams cad las rang 'dra'i sku dang 'od zer nam mkha' khyab par 'phros pas ci 'dod pa'i las rab 'byams thogs med du sgrub par bsams pa las bzhi cha snyoms pa'am/__dmigs bsal las gang sgrub pa de brgya rtsa gcig bzla/__rim gro spyi tsam du zhi ba gtsor bton/__de'ang zhi ba la/__yig bcu'i mthar/__ru ru s+phu ru dz+wa la tiSh+Tha sarba ar+tha sA d+ha na hU~M shAn+tiM ka ra pra sha ma na ya hU~M hU~M hU~M:__de bzhin tu rgyas pa la/__rat+na saM b+ha ba trA~M ma hA A yur+puN+ye dz+nyA na su khaM b+h+rU~M puSh+tiM ku ru oM oM oM:__dbang la/__pad+ma a pa ri mi ta hrIHdzaHsarba lo ka wa shaM ma na ya dza dza dzaH__drag po la/__karma kro d+ha phaT sarba sha trUn mA ra ya phaT phaT phaT:__ces btags pa bzlas mthar/__'dod don gsol ba'i thog mar yan lag bdun pa 'bul ba ni/__rje btsun 'phags ma sgrol ma dang*/__/phyogs bcu dus gsum bzhugs pa yi/__/rgyal ba sras bcas thams cad la/__/kun nas dwangs bas phyag bgyi'o/__/me tog bdug spos mar me dri/__/zhal zas rol mo la sogs pa/__/dngos bsham yid kyis sprul nas 'bul/__/'phags pa'i tshogs kyis bzhes su gsol/__/thog ma med nas da lta'i bar/__/mi dge bcu dang mtshams med lnga/__/sems ni nyon mongs dbang gyur pas/__/bgyis pa thams cad bshags par bgyi/__/nyan thos rang rgyal byang chub sems/__/so so'i skye bo la sogs pa/__/dus gsum dge ba ci bsags pa'i/__/bsod nams la ni rjes yi rangs/__/sems can rnams kyi bsam pa dang*/__/blo yi bye brag ji lta bar/__/che chung thun mong theg pa yi/__/chos kyi 'khor lo bskor du gsol/__/'khor ba ji srid ma stong bar/__/mya ngan mi 'da' thugs rje yis/__/sdug bsngal rgya mtshor bying ba yi/__/sems can rnams la gzigs su gsol/__/bdag gis bsod nams ci bsags pa/__/thams cad byang chub rgyur gyur nas/__/ring por mi thogs 'gro ba yi/__/'dren pa'i dpal du bdag gyur cig__/'dod gsol ni/__rje btsun bcom ldan 'das ma thugs rje can/__/bdag dang mtha' yas sems can thams cad kyi/__/sgrib gnyis byang zhing tshogs gnyis myur rdzogs nas/__/rdzogs pa'i sangs rgyas thob par mdzad du gsol/__/de ma thob kyi tshe rabs kun tu yang*/__/lha dang mi yi bde ba mchog thob nas/__/thams cad mkhyen pa sgrub par byed pa la/__/bar chad gdon bgegs rims dang nad la sogs/__/dus min 'chi bar gyur pa sna tshogs dang*/__/rmi lam ngan dang mtshan ma ngan pa dang*/__/'jigs pa brgyad sogs nye bar 'tshe ba rnams/__/myur du zhi zhing med par mdzad du gsol/__/'jig rten 'jig rten las ni 'das pa yi/__/bkra shis bde legs phun sum tshogs pa rnams/__/'phel zhing rgyas pa'i don rnams ma lus pa/__/'bad med lhun gyis grub par mdzad du gsol/__/sgrub la brtson zhing dam chos 'phel ba dang*/__/rtag tu khyed sgrub zhal mchog mthong ba dang*/__/stong nyid don rtogs byang sems rin po che/__/yar ngo'i zla ltar 'phel zhing rgyas par mdzod/__/bdag gis tshe rabs kun tu bsgrubs pa'i lha/__/dus gsum sangs rgyas kun gyi phrin las ma/__/sngo ljang zhal gcig phyag gnyis myur zhi dpa'/__/yum gyur ut+pal bsnams pa'i bkra shis shog__/rgyal yum sgrol ma khyed sku ci 'dra dang*/__/'khor dang sku tshe'i tshad dang zhing khams dang*/__/khyed kyi mtshan mchog bzang po ci 'dra ba/__/de 'dra kho nar bdag sogs 'gyur bar shog__/khyed la bstod cing gsol ba btab pa'i mthus/__/bdag sogs gang du gnas pa'i sa phyogs su/__/nad gdon dbul phongs 'thab rtsod zhi ba dang*/__/chos dang bkra shis 'phel bar mdzad du gsol/__ces brjod cing me tog 'thor/__gnyis pa ni/__mchod pa byin brlab nas bzung 'dod gsol bar tshar gcig bskyar ba la/__phyag 'tshal nyer gcig gi bstod pa tshar gsum/__rtsa sngags sum brgya/__las sngags brgya dang lnga bcu bzla/__gsum pa'ang de ltar la/__phyag 'tshal nyer gcig tshar bdun rtsa sngags bdun brgya las sngags sum brgya dang lnga bcu bzla ba'i khyad par las gzhan 'dra/__de rnams bsdoms pas maN+Dal cha bzhi grub bo/__/gnyis pa gtor ma cha bzhi'i dang po sri zhu'i mgron la 'bul ba ni/__a mr-i tas bsang*/__swA b+hA was sbyang*/__stong pa'i ngang las lha rdzas dang ting nge 'dzin las grub pa'i gtor ma 'dod rgu'i rang bzhin bdud rtsi'i rgya mtsho chen por gyur/__oM AHhU~M lan gsum dang nam mkha' mdzod kyi rgyas brlab/__mdun bskyed 'khor dang bcas pa'i ljags 'od zer gyi sbu gus gtor ma'i bcud drangs te gsol bas shin tu dgyes par gyur/__oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__i daM ba liM ta gr-ih+Na kha kha khA hi khA hi:__lan bdun gyis phul la/__oM:__dus gsum sangs rgyas kun gyi yum:__phrin las mnga' bdag thugs rje'i gter:__'phags ma sgrol ma sgrol mdzad yum:__'jigs pa brgyad skyob lha mo dang :__rnam 'phrul nyi shu rtsa gcig dang :__mtshan mchog brgya rtsa brgyad la sogs:__sangs rgyas byang sems yi dam lha:__dpa' bo mkha' 'gro chos srung bcas:__'khor dang bcas pa thams cad kun:__ting 'dzin sngags rgyas byin brlabs pa'i:__zhal zas gtor ma 'di bzhes la:__bdag cag rnal 'byor 'khor dang bcas:__nad gdon 'jigs pa kun las skyobs:__tshe bsod dpal 'byor ye shes spel:__zhi sogs phrin las rab 'byams dang :__mchog gi dngos grub 'grub par mdzod:__ces 'dod don gsol/__gnyis pa dpal mgon yon tan mgron la gtong ba ni/__a mr-i tas bsang*/__swA b+hA was sbyang*/__stong pa'i ngang las lha rdzas dang ting nge 'dzin las grub pa'i gtor ma 'dod rgu'i rang bzhin bdud rtsi'i rgya mtsho chen por gyur/__oM AHhU~M lan gsum/__oM shrI badz+ra d+harma pA la lo ka pA la ma hA b+hu ta sa pA ri bA ra badz+ra sa mA dzaHsa mgron dgugs/__oM shrI badz+ra d+harma pA la lo ka pA la ma hA b+hu ta sa pA ri bA ra na maHsarba ta thA ga te b+h+yo sogs nam mkha' mdzod sngags rgya lan bdun gyis 'bul/__phrin las bcol ba ni/__oM:__mchod sbyin gtor ma dam pa 'di:__ngo bo zhal zas bzang rgus brgyan:__rnam pa 'dod pa cir yang 'byung :__mkha' khyab ting nge 'dzin gyis sprul:__sngags dang phyag rgya'i dpung bskyed nas:__dpal mgon bdun cu rtsa lnga sogs:__rdo rje'i chos skyong srung ma dang :__dbang po gshin rje chu yi lha:__gnod sbyin dbang ldan me lha srin:__rlung lha tshangs pa gza' skar tshogs:__sa bdag la sogs phyogs skyong ba:__gzhan yang 'byung po mthu bo che:__rdzu 'phrul stobs dang dpal ldan pa:__g.yog dang 'khor du bcas rnams kun:__'dod rgu'i mchod gtor 'di bzhes la:__srung dang zhi dang rgyas pa dang :__dbang dang mngon spyod la sogs pa'i:__las rnams myur du 'grub pa dang :__dge ba'i stong grogs mdzad du gsol:__sngags mthar gats+tshas gshegs/__gsum pa bgegs rigs lan chags la bsngo ba ni/__a mr-i tas bsang*/__swA b+hA was sbyang*/__stong pa'i ngang las lha rdzas dang ting nge 'dzin las grub pa'i gtor ma 'dod rgu'i rang bzhin bdud rtsi'i rgya mtsho chen por gyur/__oM AHhU~M lan gsum/__oM sarba big+h+nAn a kar+Sha dzas mgron 'gugs/__oM sarba big+h+nAn na maHsarba sogs nam mdzod sngags rgyas bsngo/__oM:__mchod sbyin gtor ma dam pa 'di:__ngo bo zhal zas bzang rgus brgyan:__rnam pa 'dod pa cir yang 'byung :__mkha' khyab ting nge 'dzin gyis sprul:__sngags dang phyag rgya'i dpung bskyed nas:__sa gsum khyab par rgyu ba yi:__bgegs rigs stong phrag brgyad cu dang :__gdon rigs sum brgya drug cu dang :__byis pa'i gdon chen bco lnga dang :__gtso bo'i gdon chen bco brgyad dang :__phal pa'i gdon phran grangs med dang :__khyad par sha mkhon lan chags pas:__gnod cing 'tshe ba'i bsam sbyor can:__gdug pa can rnams thams cad la:__nye ring pham rgyal med par bsngo:__bsngos pa bzhin tu thob gyur nas:__dga' mgu yi rang re ba skong :__bu lon byang zhing lan chags dag:__kun kyang byang chub sems ldan nas:__thar pa'i sa bon theb par shog:__chos rnams thams cad rgyu las byung*/__/de rgyu de bzhin bshegs pas gsung*/__/rgyu la 'gogs pa gang yin pa/__/dge sbyong chen pos 'di skad gsung*/__/sdig pa ci yang mi bya zhing*/__/dge ba phun sum tshogs par spyad/__/rang gi sems ni yongs su 'dul/__/'di ni sangs rgyas bstan pa yin/__sarba big+h+nAn gats+tshas gshegs/__gang dag gdug sems 'chang ba rnams:__'di ru ma 'tshe gzhan du dengs:__gang dag mi 'gro 'dug gyur na:__thal ba'i rdul bzhin brlag par 'gyur:__sum b+ha ni sogs kyis bskrad/__bzhi pa rigs drug snying rje'i mgron la sbyin pa ni/__a mr-i tas bsang*/__swA b+hA was sbyang*/__stong pa'i ngang las lha rdzas dang ting nge 'dzin las grub pa'i gtor ma 'dod rgu'i rang bzhin bdud rtsi'i rgya mtsho chen por gyur/__oM AHhU~M lan gsum/__khams gsum rigs drug thams cad la gtor ma khyab par bsngos pas rang rang gi gnas su char chen po babs pas tshims par bsams la/__a kA ro nyer gcig gis bsngo/__oM__mchod sbyin gtor ma dam pa 'di:__ngo bo zhal zas bzang rgus brgyan:__rnam pa 'dod pa cir yang 'byung :__mkha' khyab ting nge 'dzin gyis sprul:__sngags dang phyag rgya'i dpung bskyed nas:__dmyal ba yi dwags byol song dang :__mi dang lha min lha yi rigs:__dri za bar do'i yid lus sogs:__khams gsum kun la khyab par bsngo:__bsngos pa bzhin du thob gyur nas:__dga' mgu tshim zhing bsam pa 'grub:__mthar thug byang chub skal ldan shog:__ces dang*/__chos rnams thams cad rgyu las byung*/__/de rgyu de bzhin bshegs pas gsung*/__/rgyu la 'gogs pa gang yin pa/__/dge sbyong chen pos 'di skad gsung*/__/sdig pa ci yang mi bya zhing*/__/dge ba phun sum tshogs par spyad/__/rang gi sems ni yongs su 'dul/__/'di ni sangs rgyas bstan pa yin/__na mo/__bdag gi bsam pa'i stobs dag dang*/__/de bzhin gshegs pa'i sbyin stobs dang*/__/chos kyi dbyings kyi stobs rnams kyis/__/lan chags mgron rnams brngan pa dang*/__/sems can kun la phan gdags slad/__/don rnams gang dag bsam pa kun/__/de dag thams cad ci rigs pa/__/'jig rten khams ni ma lus pa/__/thogs pa med par 'byung gyur cig__/sbyin pa rgya chen gyur pa 'di yis mthus/__/'gro ba rnams ni rang byung sangs rgyas te/__/sngon gyi rgyal ba rnams kyis ma grol ba'i/__/skye rgu'i tshogs rnams sbyin pas grol gyur cig__/'byung po gang dag 'dir ni lhag gyur tam/__/sa 'am 'on te bar snang 'khod kyang rung*/__/skye rgu rnams la rtag tu byams byas nas/__/nyin dang mtshan du chos la spyod gyur cig__/gsum pa mdos 'bul ba'i thog mar gleng gzhi dang bcas pa'i snyan brnan pa ni/__rnga rol gyer dbyangs dang bcas te/__kye:__sngon gyi bskal pa'i dang po la:__lha dang lha min g.yul bshams tshe:__lha yi dbang po brgya byin gyis:__rje btsun sgrol mar skyabs gsol nas:__rnam bzhi'i mdos gy-i mchod sbyin btang :__lha min gdug pa'i g.yul bzlog cing :__lha dmag dkar po dbugs rab phyung :__bar du rgya gar za hor yul:__rgyal po sing+ha b+ha dra la:__sde brgyad gdug pas skabs btsal nas:__snod bcud thams cad nyam thag tshe:__slob dpon dga' rab rdo rje yis:__rje btsun sgrol mar skyabs gsol nas:__rnam bzhi'i mdos kyi mchod sbyin btang :__'byung po khros pa'i g.yul ngo bzlog:__za hor bde skyid ldan par byas:__de rjes bod yul bsam yas su:__rgyal po khri'u srong lde'u btsan la:__mtha' bzhi'i dmag gi so kha langs:__nad mtshon mu ges mnar ba'i tshe:__slob dpon pad+mas byin brlabs te:__sngags mkhan A tsar sa le yis:__rje btsun sgrol mar skyabs gsol nas:__rnam bzhi'i mdos kyi mchod sbyin btang :__phas rgol g.yul ngo gcig char bzlog:__bod khams mnga' ris bde la bkod:__sngon byung srid pa de bzhin du:__de ring bdag cag yon mchod kyis:__nad mug mtshon 'khrugs zhi ba dang :__tshe bsod dpal 'byor rgyas pa dang :__mtha' dmag dus 'khrugs bzlog pa dang :__gdon bgegs gdug pa tshar gcod phyir:__rje btsun sgrol mar skyabs gsol nas:__rnam bzhi'i mdos kyi mchod sbyin bshams:__mos shing gdung bas spyan 'dren na:__dkon mchog sri zhu'i mgron rnams kun:__thugs rje'i dbang gis gshegs su gsol:__mgon po yon tan mgron rnams kun:__dam tshig dbang gis gnas 'dir byon:__bgegs rigs lan chags mgron rnams kun:__zhi zhing gus pa'i tshul gyis 'dus:__rigs drug snying rje'i mgron rnams kun:__dga' zhing spro bas 'dir 'dus shig:__rang rang dgyes pa'i gdan la bzhugs:__mchod sbyin mdos kyi longs spyod bzhes:__las kyi 'bras bu mchis par mdzod:__sa ma ya sarba A kar+Sha ya dza dza:__dzaHhU~M ba~M ho:__sa ma ya tiSh+Tha s+t+waM:__zhes gsol bas mgron rigs mchog dman thams cad sprin gtibs pa bzhin byon nas mdun bskyed rje btsun ma'i mtha' skor du mngon sum bzhin tu bzhugs par gyur/__de nas mdos 'bul ba dngos la cha bzhir yod pa'i dang po dkon mchog sri zhu'i mgron la/__nam mkha' mdzod rgya bcas te/__na maHsarba ta thA ga te b+h+yo bi shwa mu khe b+h+yaHsarba thA khaM ut+ga te s+pha ra Na i maM ga ga na khaM swA hA:__lan gsum gyis phul la 'dod gsol ni/__oM:__bdag gi lhag pa'i bsam pa dang :__sangs rgyas byang sems sbyin stobs dang :__chos kyi dbyings kyi stobs rnams kyis:__dngos bshams yid las byung ba yi:__ri rab gling bzhi bye ba brgya:__nyi zla nor bu rin chen tshogs:__dar zab dkor cha bsam mi khyab:__nam mkha' gang ba'i mdos mchod 'di:__rje btsun 'phags ma sgrol ma dang :__'jigs pa brgyad skyobs thugs rje'i yum:__rnam 'phrul lha mo nyi shu gcig:__mtshan brgya brgyad kyi sgrol ma'i tshogs:__mgron gyi gtso bor bzhugs pa yi:__bla ma sangs rgyas yi dam lha:__dam chos 'phags pa'i dge 'dun sde:__gnas gsum dpa' bo mkha' 'gror bcas:__dkon mchog sri zhu'i mgron rnams la:__gus pa'i blo yis 'bul lags na:__thugs rje'i dbang gis bzhes nas kyang :__bdag cag dpon slob yon mchod kyi:__nad gnod sdig sgrib zhi ba dang :__tshe bsod ye shes rgyas par mdzod:__thugs rje chen pos byin brlabs nas:__nyid dang dbyer med mdzad du gsol:__cha gnyis pa mgon po yon tan gyi mgron chos skyong la/__oM shrI d+harma pA la sa pA ri wA ra na maHsarba sogs lan gsum/__phyogs skyong dang 'byung po la/__oM lo ka pA la ma hA b+hU ta sa pa ri bA ra na maHsarba sogs lan gsum/__'dod gsol ni/__oMH__bdag gi lhag pa'i bsam pa dang :__sangs rgyas byang sems sbyin stobs dang :__chos kyi dbyings kyi stobs rnams kyis:__dngos bshams yid las byung ba yi:__ri rab gling bzhi bye ba brgya:__nyi zla nor bu rin chen tshogs:__dar zab dkor cha bsam mi khyab:__nam mkha' gang ba'i mdos mchod 'di:__dpal ldan ma hA kA la dang :__lha mo nag mo re ma tI:__gtsang ris dpal mgon bdun cu'i tshogs:__dkar phyogs skyong ba'i 'byung po'i sde:__mthu dang rdzu 'phrul stobs kyi bdag:__mgon po yon tan mgron rnams la:__mos pa'i dbang gis 'bul lags na:__dam tshig dbang gis bzhes nas kyang :__bdag cag dpon slob yon mchod kyi:__'gal rkyen bar chad thams cad sol:__nad gdon gnod pa zhi bar mdzod:__tshe bsod dpal 'byor snyan grags spel:__mi nor zas gsum dbang du bsdus:__dgra bgegs 'byung po chams la phob:__snod bcud kun la 'tshe ba yi:__btsa' sad ser ba'i gnod pa zlog:__sa chu me rlung g.yo 'khrugs zlog:__mi phyugs nad dal god ka zlog:__byad phur rbod gtong 'thab rtsod zlog:__than dang ltas ngan skeg sri zlog:__dus min 'chi rkyen bar chad zlog:__tshe ring nad med yun ring bde:__bsam pa sgrubs la re ba skongs:__sangs rgyas bstan pa dar ba dang :__sems can bde ba'i phrin las mdzod:__cha gsum pa bgegs rigs lan chags kyi mgron la/__na maHsarba ta thA ga ta a ba lo ki te oM sam+b+ha ra sam+b+ha ra hU~M:__zhes lan gsum gyis bsngos la/__hU~M:__bdag gi lhag pa'i bsam pa dang :__sangs rgyas byang sems sbyin stobs dang :__chos kyi dbyings kyi stobs rnams kyis:__dngos bshams yid las byung ba yi:__srid pa mdos kyi yo byad ni:__gling bzhi ri rab bkod re legs:__nyi zla nor bu mdangs re gsal:__g.yu yi rta mchog 'gros re legs:__gser gyi skyes bu dpa' rtsal ldan:__nam rgyang mda' 'phang shing ris dang :__'dab chags ri dwags g.yung dwags khyu:__gser dngul dar zab rin po che:__bza' btung skyems phud ro bcud sogs:__'jig rten dkor cha bsam mi khyab:__gtan pa med pa'i longs spyod 'di:__bgegs rigs stong phrag brgyad cu dang :__gdon rigs sum brgya drug cu dang :__byis pa'i gdon chen bco lnga dang :__gtso bo'i gdon chen bco brgyad dang :__phal pa'i gdon phran bye ba dang :__lo zla zhag dus la gnas pa'i:__sa bdag gdug pa'i bsam sbyor can:__mdor na snang zhing srid pa yi:__sde brgyad bgegs dang lan chags tshogs:__khams gsum rgyu ba kun la bsngo:__bsngos pa bzhin tu thob nas kyang :__tshe rabs sngon nas 'brel ba yi:__bu lon lan chags byang bar mdzod:__bdag cag yon mchod 'khor bcas la:__gnod cing 'tshe ba'i bsam sbyor spongs:__'gal rkyen bar du gcod pa yi:__za lam dgra dang bgegs la ston:__zlog sgyur bcol ba'i phrin las mdzod:__cha bzhi pa rigs drug snying rje'i mgron la:__oM a kA ro mu khaM sarba d+harmA NAM a d+yan+nut+pan+na twata oM AHhU~M phaT swA hA:__zhes lan gsum gyis bsngos la/__kye:__bdag gi lhag pa'i bsam pa dang :__sangs rgyas byang sems sbyin stobs dang :__chos kyi dbyings kyi stobs rnams kyis:__dngos bshams yid las byung ba yi:__gtan pa med pa'i mdos sbyin ni:__gling chen bzhi dang gling phran brgyad:__ri rab lcags ri mu khyud tshun:__bza' btung gos rgyan nor sna'i dbyig:__yul mkhar pha ma bu tsha dang :__rta phyugs rkang phran bzhon pa'i khyu:__mdor na gang la ci 'dod pa'i:__mkho rgu'i longs spyod thams cad kun:__ri ltar spungs shing mtsho ltar bskyil:__zad med phyur bur gtams pa 'di:__srid pa'i rtse nas mnar med yan:__las kyi sgyu mas 'khor ba yi:__snying rje'i yul du rigs drug 'gro:__bar do yid kyi lus can sogs:__mkha' khyab pha ma kun la bsngo:__bsngos pa bzhin tu thob nas kyang :__ci 'dod longs spyod 'byung bar shog:__yid la bsam rgu 'grub par shog:__sdig sgrib sdug bsngal bral bar shog:__bde skyid phun sum tshogs par shog:__bdag cag dpon slob yon mchod la:__gnyen gshin byams brtse'i sems ldan pas:__rang rang ji ltar nus pa yi:__phan pa'i sdong grogs rgya cher mdzod:__kun kyang chos bzhin spyod pa'i mthus:__thar pa'i go 'phang myur thob shog:__ces smreng gyer/__slar 'bru sna zan chad sogs rdzas sna tshogs kyis mdos kha gsos la/__sngags drug phyag drug sngags rgya rkyang pa tsam gyis byin brlab:__sri zhu nas brtsams mdos cha bzhi snga ma ltar btang*/__tshul de lta bus rab stong rtsa/__'bring brgya rtsa/__tha ma'ang nyer gcig gam/__nad pa sogs kyi don tu byed na lo grangs las mi nyung ba bskyar/__longs skabs dang bstun la thog mtha' bar gsum gyi mjug gam thams cad kyi mjug tu 'phyong bcu gyer dgos te/__de la srog chags kyi 'phyongs ni/__hU~M:__snang srid lha 'dre srog gi bdag__/'jig rtain dregs pa'i thugs dam ni/__/mthun pa'i srog chags rnams kyis bskang*/__/rta dang glang po ma he dang*/__/bya khyi ra lug mdzo dang rtol/__/'bri g.yag bong bu phag pa dang*/__/sha ba rna ba dgo ba dang*/__/rkyang rtsod gla ba ri bong gnyan/__/stag gzigs dom dred 'phar ba gung*/__/g.yi sram spyang ki la sogs gcan/__/bya khyung mkha' lding gnam rta 'brug__/rma bya ne tso shang shang rgod/__/bya rog gong mo skyung ka bzhad/__/ngang pa khrung khrung byi'u sbrang*/__/mthun pa'i srog chags 'di rnams kyi/__/kha dog rnam lnga gsal ba la/__/yan lag 'gros mkhas khrigs se khrigs/__/dbang po lnga la 'dod yon 'phro/__/pho mo mi yi glud du 'bul/__/nor dang phyugs kyi glud du 'bul/__/snang srid lha 'dre'i thugs dam bskang*/__/bdag dang rgyu sbyor 'khor bcas kyi/__/chag che nyam nga bzlog tu gsol/__rgyal mtshan gyi 'phyong ni/__hU~M:__dar zab rgyal mtshan dpal brjid ldan/__/lha srin sku dang gnyis su med/__/rgyu sbyor lus kyi glud du 'bul/__/nad dang gnod pa bzlog tu gsol/__/rgyang bu'i 'phyong ni/__hU~M/__rgyang zhes bya bar 'dod dgu 'byung*/__/bu ni yid du 'ong ba ste/__/snyan pa'i sgra skad si li li/__/lha srin gsung dang gnyis su med/__/rgyu sbyor ngag gi glud du 'bul/__/'khor bcas thugs dam gnyan po bskang*/__/rgyu sbyor nad gdon bzlog tu gsol/__/nam mkha'i 'phyong ni/__hU~M/___nam zhes bya ba yangs pa la/__/mkha' zhes bya ba cir yang snang*/__/nam mkha' 'ja' ris 'od zer 'phro/__/lha srin thugs dang gnyis su med/__/bdag dang rgyu sbyor 'khor bcas kyi/__/rnam shes yid kyi glud du 'bul/__/snang srid lha 'dre'i thugs dam bskang*/__/rgyu sbyor chag che nyam nga zlog__/rtsang gi 'phyong ni/__hU~M/__drag po'i shing gi rtsang rnon ni/__/snang srid lha srin srog snying bkod/__/thams cad gsod cing 'joms byed pa/__/rnal 'byor srog gi glud du 'bul/__/khyed rnams thugs dam mnyan po bskang*/__/rgyu sbyor chag che bzlog tu gsol/__shing ris kyi 'phyong ni/__b+h+yo _dgos 'dod 'byung ba dpag bsams shing*/__/srid pa spyi dang mthun par bris/__/dregs pa'i sku gsung thugs su shar/__/bdag cag rgyu sbyor 'khor bcas kyi/__/yul mkhar zhing gi glud du 'bul/__/dregs pa lha srin thugs dam bskang*/__/rgyu sbyor chag che nyam nga zlog__/pho gdong gi 'phyong ni/__b+h+yo gser gyi pho shing stag pa la/__/spyan khro sma ra dbu skra ser/__/skyes pa pho yi bla thang zer/__/skyes pa pho yi glud du 'bul/__/lha srin pho rgyud thugs dam bskang*/__/rgyu sbyor pho yi chag che zlog__/mo gdong gi 'phyong ni/__b+h+yo/__g.yu yi mo shing glang ma la/__/bzhin legs 'dzum zhal mo yi rigs/__/za ma mo yi bla thang zer/__/za ma mo yi glud du 'bul/__/lha srin mo rgyud thugs dam bskang*/__/rgyu sbyor mo yi chag che bzlog__/mda' yi 'phyong ni/__b+h+yo/__mon yul lho smyug ldan pa la/__/bya rgyal rgod kyi sgro yis brgyan/__/kha dog mdzes pa'i dkris kyis bcings/__/skyes pa pho yi glud du 'bul/__/dregs pa'i sku gsung thugs dam bskang*/__/pho gdon chag che nyam nga zlog__/'phang gi 'phyong ni/__b+h+yo/_gsom shing dag las 'phang byas nas/__/rin chen 'phang lo mdzes pas brgyan/__/bkris snal 'byung lnga'i 'od zer 'phro/__/za ma mo yi glud du 'bul/__/dregs pa mo rgyud sku gsung thugs/__/mo rgyud thugs dam gnyan po bskang*/__/mo gdon chag che nyam nga zlog__/ces so/__de nas rno la ngar btags pa dang mtshungs pa me mchod 'bul ba la'ang bzhi/__dang po dkyil 'khor gyi shar du zhi ba'i sreg blugs 'bul ba ni/__sgrub pa po mdun dkyil gyi shar du kha phyogs nas 'khod pa'i mdun tu zhi ba'i thab khung dkar zlum lte bar pad+ma 'dab bzhi'i dbus dang phyogs bzhir tshom bu dkar po re re dgod/__mchu dang kha khyer sor bzhi pa re/__phyi ma la rdo rje'i phreng ba dang*/__phyi'i gra bzhir zla phyed rdo rjes mtshan pa la tsher ma dang srog chags med pa'i shing zlum por brtsig__/slob dpon gyi g.yon phyogs su chu gnyis nyer spyod tshar gnyis zlum gtor dkar po che chung gnyis/__ril bu dang lan chags/__g.yas phyogs su ba lu sogs kyi yam shing*/__mar khu/__til dang yungs kar/__rin po che dang me tog dkar po/__'bru rigs dkar po dang dkar gsum sogs chab gcig tu bses pa'i rdzas spungs rnams bzhag__/mdun tu bsang chu/__dgang blugs/__rdor dril sogs 'du byas la/__oM badz+ra a mr-i ta nyer gcig tsam gyis bsang chu byin brlab/__de nas thab dang yo byad rnams la bsang chu 'thor/__bsang sbyang/__stong pa'i ngang las mchod sreg rdzas/__/bdud rtsi'i rang bzhin 'dod yon gter/__/lha tshogs dgyes pa skong ba dang*/__/las rnams 'grub pa'i nus ldan gyur/___oM AHhU~M:__lan mang du brjod:__badz+ra s+pha ra Na khaM gis rgya cher spel/__bram ze'am rgyun bzhag gi me sbar la/__oM badz+ra dz+nyA na dz+wa la raM s+pha ra Na phaT:__rlung g.yab cing*/__hU~M hU~M hU~M zhes brjod/__bsang chu bran/__mtshan nyid yongs rdzogs zhi ba'i thab:__ye shes me phung cher 'bar dbus:__me lha drang srong 'khor dang bcas:__skad cig nyid du gsal bar gyur:__ces me lha dam tshig pa zhi ba'i ngang tshul can du gsal gdab/__dbyu gu rtse gsum pa'i phyag rgya rna ba'i drung du g.yob cing*/__oM ag+ne de ba dz+nyA na sa twa sa pa ri wA ra sa ma ya e h+ye hi:__zhes pas ye shes pa spyan drangs:__oM ag+ni de ba dz+nyA na sa pa ri wA ra sa ma ya dzaHhU~M ba~M ho:__dam tshig ye shes dbyer med du gyur:__pad+ma ka ma lA ya s+t+waM gyis gdan dbul/__dgang blugs bzung la/__oM:__gzar bu gnyis kyi kha la ra~M:__lha tshogs ljags steng hU~M gis mtshan:__bdud rtsi'i rgyun 'babs mnyes shing tshim:__zhi ba'i las kun bsgrub par gyur:__oM ag+na ye swA hA:__lan bdun gyis mar khus dgang gzar bkang ste 'bul ba dang lhan cig__/bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa'i nad gdon bar chad 'jigs brgyad mi mthun pa'i phyogs thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__zhes spel tshig sbyar/__de 'dra ba lan gsum phul/__de nas mchod rdzas rim bzhin 'bul la/__oM ag+ni de ba sa pa ri wA ra ar+g+haM pra tIts+tsha swA hA:__shap+da'i bar du 'gres sbyar bas mchod/__oMH__gzi brjid 'bar ba me yi lha:__mthu stobs rdzu 'phrul thogs pa med:__las rnams thams cad rab sgrub mdzad:__'khor dang bcas la phyag 'tshal bstod:__ces bstod/__yam shing*/__oM ma hA te dzA ya swA hA:__nyer gcig phul mthar/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa'i nad gdon bar chad 'jigs brgyad mi mthun pa'i phyogs thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__mar khu/__oM ma hA ag+na ye swA hA:__nyer gcig phul mthar/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa'i nad gdon bar chad 'jigs brgyad mi mthun pa'i phyogs thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__zhi ba'i rdzas spungs/__oM ag+ni de ba shAn+tiM ku ru swA hAs/__nyer gcig phul mthar/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa'i nad gdon bar chad 'jigs brgyad mi mthun pa'i phyogs thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__slar mchod bstod ni/__oM ag+ni de ba sa pa ri wA ra ar+g+haM pra tIts+tsha swA hA:__de bzhin shap+da'i bar sbyar/__oM:__gzi brjid 'bar ba me yi lha:__mthu stobs rdzu 'phrul thogs pa med:__las rnams thams cad rab sgrub mdzad:__'khor dang bcas la phyag 'tshal bstod:__drang srong chen pos 'bar ba'i me:__ye shes me ru byin brlabs shing :__bsreg rdzas lha la stob pa dang :__dngos grub phrin las stsal du gsol:__zhes dang hU~M hU~M hU~M zhes brjod pas me lha 'bar ba'i rnam par 'khyil ba'i klong du zhi ba'i gzhal med khang mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa lha gnas rnams su gdan dang bcas pa skad cig gis bkra lam gyis gsal bar bsam la/__mdun bskyed kyi thugs ka nas rje btsun ma'i lha tshogs ye shes pa mar me gcig las gnyis mched kyi tshul du byon nas so so'i gdan la bzhugs pa'i mtha' bskor du dkon mchog sri zhu dang mgon po yon tan gyi mgron thams cad kyang dgyes bzhin du bzhugs shing :__de thams cad kyang 'od zer dkar po spro ba dang bsdu ba'i sgo nas zhi ba'i las rab 'byams mdzad par gyur:__ces gsal btab la/__tA~M:__spyan ras gzigs dbang brtse'i thugs rje'i 'phrul:__'jigs pa kun skyobs Ar+Ya tA re ma:__bde gshegs sems dpa' sems ma'i 'khor dang bcas:__thugs rje'i dbang gis 'dir gshegs brtan par bzhugs:__oM Ar+Ya tA re sa pa ri wA ra e h+ye hi:__badz+ra sa mA dzaH__sa ma yaH__dzaHhU~M ba~M hoHtiSh+Tha lhan:__ces spyan 'dren dang bzhugs gsol byas nas/__dgang blugs bzung la/__oM:__gzar bu gnyis kyi kha la ra~M:__lha tshogs ljags steng hU~M gis mtshan:__bdud rtsi'i rgyun 'babs mnyes shing tshim:__zhi ba'i las kun bsgrub par gyur:__oM tA re tut+tA re tu re sarba gu ru tri rat+na de ba DA ki ni d+harma pA la sa pa ri wA ra shAn+tiM ku ru ku ru swA hA:__lan bdun gyis mar khus dgang gzar bkang ste 'bul ba dang chabs gcig__/bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa'i nad gdon bar chad 'jigs brgyad mi mthun pa'i phyogs thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__de 'dra ba lan gsum bya/__mchod pa ni/__hoH__rje btsun 'phags ma'i lha tshogs la:__bdag dang mtha' yas sems can kun:__sgo gsum dwang bas phyag 'tshal zhing :__nyer spyod bdun dang rol mo'i sgra:__'dod yon lnga dang rgyal srid bdun:__bkra shis rdzas rtags brgyad la sogs:__srid dang zhi ba'i 'byor tshogs kun:__dngos bshams yid kyis rnam sprul te:__gus pas 'bul lo bzhes nas kyang :__'jigs pa thams cad zhi ba dang :__tshe dang ye shes rgyas pa dang :__mchog thun dngos grub stsal du gsol:__oM badz+ra ar+g+haM sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra pAd+yaM sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra puSh+pe sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra d+hu pe sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra A lo ke sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra gan+d+he sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra ni bid+yA sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra shap+da sarba pU dza sa ma ya ho:__bstod pa ni/__oM:__thugs rje'i mnga' bdag sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__mtshan dpe'i skur ston sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__tshangs pa'i gsung ldan sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__mkhyen brtse'i thugs mnga' sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__yon tan mtha' yas sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__phrin las rmad byung sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__'jigs pa brgyad skyobs sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__rnam 'phrul nyer gcig sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__mtshan mchog brgya ldan sgrol ma yum la=__sangs rgyas byang sems 'phags ma'i tshogs la=__gus pas bstod do 'gro kun 'jigs las bskyab tu gsol:__yam shing*/__oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__brgya rtsa'i mthar/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa'i nad gdon bar chad 'jigs brgyad mi mthun pa'i phyogs thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__mar khu/__oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__brgya rtsa'i mthar/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa'i nad gdon bar chad 'jigs brgyad mi mthun pa'i phyogs thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__rdzas spungs rnams/__oM tA re tut+tA re tu re sarba gu ru tri rat+na de ba DA ki ni d+harma pA la sa pa ri wA ra shAn+tiM ku ru ku ru swA hA:__zhes brgya tsa sogs ci mang phul la bar mtshams su/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa'i nad gdon bar chad 'jigs brgyad mi mthun pa'i phyogs thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__ces sbyar/__rdzas thems pa na/__mchod pa ni/__oM badz+ra ar+g+haM sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra pAd+yaM sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra puSh+pe sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra d+hu pe sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra A lo ke sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra gan+d+he sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra ni bid+yA sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra shap+da sarba pU dza sa ma ya ho:__bstod pa ni/__oM:__thugs rje'i mnga' bdag sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__mtshan dpe'i skur ston sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__tshangs pa'i gsung ldan sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__mkhyen brtse'i thugs mnga' sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__yon tan mtha' yas sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__phrin las rmad byung sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__'jigs pa brgyad skyobs sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__rnam 'phrul nyer gcig sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__mtshan mchog brgya ldan sgrol ma yum la=__sangs rgyas byang sems 'phags ma'i tshogs la=__gus pas bstod do 'gro kun 'jigs las bskyab tu gsol:__gshegs skyems ni/__mar khu'i dgang blugs bzung la/__oM:__gzar bu gnyis kyi kha la ra~M:__lha tshogs ljags steng hU~M gis mtshan:__bdud rtsi'i rgyun 'babs mnyes shing tshim:__zhi ba'i las kun bsgrub par gyur:__oM tA re tut+tA re tu re sarba gu ru tri rat+na de ba DA ki ni d+harma pA la sa pa ri wA ra shAn+tiM ku ru ku ru swA hA:__bdun gyis bkang ste phul ba dang mnyam du/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa'i nad gdon bar chad 'jigs brgyad mi mthun pa'i phyogs thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__de 'dra ba lan gsum bya/__gtor 'bul ni/__oM h+ya grI ba hU~M phaT:__oM swA b+hA ba sogs kyi bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las/__rin po che'i snod yangs shing rgya che bar gtor ma bdud rtsi'i rgya mtsho kha dog dri ro nus mthu phun sum tshogs par gyur/__oM AHhU~M gsum gyis byin brlab/__rang gi snying ga nas 'od zer 'phros rje btsun 'phags ma sgrol ma rnam 'phrul mtha' yas pa'i 'khor dang bcas pa spyan drangs mdun gyi nam mkhar bzhugs pa'i ljags rdo rje'i 'od kyi sbu gus gtor ma'i bcud drangs te gsol bas mnyes par gyur/__oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__i daM ba liM ta gr-ih+Na kha kha khA hi khA hi:__lan bdun/__'dod don gsol ba ni/__oM:__dus gsum sangs rgyas kun gyi yum:__phrin las mnga' bdag thugs rje'i gter:__'phags ma sgrol ma sgrol mdzad yum:__'jigs pa brgyad skyobs lha mo dang :__rnam 'phrul nyi shu rtsa gcig dang :__mtshan mchog brgya rtsa brgyad la sogs:__sangs rgyas byang sems yi dam lha:__dpa' bo mkha' 'gro chos srung bcas:__'khor dang bcas pa thams cad kun:__ting 'dzin sngags rgyas byin brlabs pa'i:__zhal zas gtor ma 'di bzhes la:__bdag cag rnal 'byor 'khor dang bcas:__nad gdon 'jigs pa kun las skyobs:__tshe bsod dpal 'byor ye shes spel:__zhi sogs phrin las rab 'byams dang :__mchog gi dngos grub 'grub par mdzod:__ma rnyed yongs su sogs dang yig brgya brjod la nongs pa bshags/__badz+ra mu:__thab kyi lha rnams mdun bskyed kyi thugs kar gshegs par gyur/__de nas skabs 'dir mgron 'og ma gnyis la'ang bsreg rdzas kyi lhag ma sbyin par bya ste/__thab kyi mtha' skor du bi nA ya ka chen pos gtso byas pa'i bgegs rigs lan chags kyi mgron rnams gus shing dul ba'i tshul gyis skad cig gis 'khod par bsams la/__yam shing*/__oM ma hA te dzA ya swA hA:__lan bdun mthar/__bgegs kyi rgyal po bi nA ya kas gtsor byas pa'i bgegs rigs lan chags kyi mgron rnams kyis bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa'i nad gdon bar chad mi mthun pa'i phyogs thams cad zhi ba'i phrin las mdzod cig__/mar khu/__oM ma hA ag+na ye swA hA:__lan bdun gyis sbyin mthar/__bgegs kyi rgyal po bi nA ya kas gtsor byas pa'i bgegs rigs lan chags kyi mgron rnams kyis bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa'i nad gdon bar chad mi mthun pa'i phyogs thams cad zhi ba'i phrin las mdzod cig__/zhi ba'i rdzas kyi lhag ma rnams/__sarba big+h+nAn shAn+tiM ku ru ku ru swA hA:__zhes nyer gcig gi mthar/__bgegs kyi rgyal po bi nA ya kas gtsor byas pa'i bgegs rigs lan chags kyi mgron rnams kyis bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa'i nad gdon bar chad mi mthun pa'i phyogs thams cad zhi ba'i phrin las mdzod cig__/smon lam ni/__bgegs rigs lan chags rnams kyi rgyud la phan pa dang bde ba byang chub kyi sems dang ldan par gyur cig:__ril bu oM AHhU~M gsum gyis brlab/__oM sarba big+h+nAn na maHsarba sogs nam mkha' mdzod kyi sngags rgyas bsngo/__chos rnams thams cad rgyu las byung*/__/de rgyu de bzhin bshegs pas gsung*/__/rgyu la 'gogs pa gang yin pa/__/dge sbyong chen pos 'di skad gsung*/__/sdig pa ci yang mi bya zhing*/__/dge ba phun sum tshogs par spyad/__/rang gi sems ni yongs su 'dul/__/'di ni sangs rgyas bstan pa yin/__sarba big+h+nAn gats+tshas gshegs/__slar yang thab kyi mtha' skor du rigs drug bar do dang bcas pa'i snying rje'i mgron du gyur pa thams cad zhi zhing dwangs ba'i tshul gyis 'khod par gyur:__yam shing*/__oM ma hA te dzA ya swA hA:__lan bdun/__mar khu/__oM ma hA ag+na ye swA hA:__lan bdun/__zhi rdzas/__oM sarba ga ti shAn+tiM ku ru ku ru swA hA:__nyer gcig tsam gyis sbyin/__rigs drug bar do bcas pa'i snying rje'i mgron du gyur pa thams cad kyi las dang nyon mongs pa'i sdug bsngal thams cad zhi zhing*/__phan pa dang*/__bde ba dang*/__bla na med pa'i byang chub thob pa'i skal ba dang ldan par gyur cig__/ces smon lam gdab/__chang bu+u oM AHhU~M gsum gyis brlab/__a kA ros bsngo/__chos rnams thams cad rgyu las byung*/__/de rgyu de bzhin bshegs pas gsung*/__/rgyu la 'gogs pa gang yin pa/__/dge sbyong chen pos 'di skad gsung*/__/sdig pa ci yang mi bya zhing*/__/dge ba phun sum tshogs par spyad/__/rang gi sems ni yongs su 'dul/__/'di ni sangs rgyas bstan pa yin/__sarba ga ti gats+tshaHsa rang rang gi gnas su dga' bzhin dengs par bsam mo/__/mar khu dgang blugs gang blugs la hU~M hU~M hU~M zhes brjod pas/__me lha 'bar ba las zhal phyag gi rnam par bzhengs par bsams la/__yam shing*/__oM ma hA te dzA ya swA hA:__lan bdun phul mthar/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa'i nad gdon bar chad 'jigs brgyad mi mthun pa'i phyogs thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__mar khu/__oM ma hA ag+na ye swA hA:__lan bdun phul mthar/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa'i nad gdon bar chad 'jigs brgyad mi mthun pa'i phyogs thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__zhi ba'i rdzas spungs/__oM ag+ni de ba shAn+tiM ku ru swA hAs/__lan bdun phul mthar/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa'i nad gdon bar chad 'jigs brgyad mi mthun pa'i phyogs thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__slar mchod bstod ni/__oM ag+ni de ba sa pa ri wA ra ar+g+haM pra tIts+tsha swA hA:__de bzhin shap+da'i bar sbyar/__oMH__gzi brjid 'bar ba me yi lha:__mthu stobs rdzu 'phrul thogs pa med:__las rnams thams cad rab sgrub mdzad:__'khor dang bcas la phyag 'tshal bstod:__gshegs skyems ni/__oM:__gzar bu gnyis kyi kha la ra~M:__lha tshogs ljags steng hU~M gis mtshan:__bdud rtsi'i rgyun 'babs mnyes shing tshim:__zhi ba'i las kun bsgrub par gyur:__oM ag+na ye swA hA:__lan bdun gyis mar khus dgang gzar bkang ste 'bul ba dang lhan cig__/bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa'i nad gdon bar chad 'jigs brgyad mi mthun pa'i phyogs thams cad shAn+tiM ku ru swA hA:__slar de 'dra tshar gnyis te bdun phrag gsum phul/__gtor ma oM AHhU~M gis brlab/__oM ag+ni de ba sa pa ri wA ra a kA ro sogs kyis phul la/__ye shes me lha 'khor bcas kyis:__kha dog dri ro nus bcud ldan:__'dod yon gtor ma 'dis bzhes la:__zhi ba mthar phyin phrin las mdzod:__ces 'dod don gsol/__ma rnyed yongs su sogs dang oM badz+ra sa twa sa ma ya sogs yig brgyas nongs pa bshags/__badz+ra muHsa ye shes pa gshegs:__dam tshig pa 'bar ba'i rnam par bsams la bkra shis ci rigs brjod do/__/'di sbyin sreg gyi rdzas dang sngags grangs gzhung gi dgongs pa ltar bkod pa yin pas 'byor pas lcogs shing dpon slob mang na spyi 'gro nas brtsis kyang rung bas de ltar gal che/__'byor pa dman pa dang mi grangs nyung dus nyin chog tsam la tshar dka' na me lha la bdun re/__sreg lha la nyer gcig re tsam byed pa las thabs ma mchis so/__/man chad sbyin sreg gsum po la zhi ba'i sbyin sreg nyid sor bzhag__/kha lta phyogs/__thab kyi dbyibs/__kha dog__/las so sor kha bsgyur bas 'grub ste/__!__/gnyis pa rgyas pa la/__sgrub pa po dkyil 'khor lho ru kha phyogs nas 'khod pa'i mdun du thab khung gru bzhi ser po/__pad+ma sogs gong ltar la tshom bu ser po/__nor bu'i phreng ba dang grwa bzhir rin chen 'bar bas mtshan pa la shing gru bzhir brtsig__/gtor ma gru bzhi ser po gnyis/__ril bu dang lan chags 'di phyin chad la mi dgos/__yam shing 'bras bu can gyi shing*/__bsreg rdzas rin chen 'bru sman me tog rnams ser po'i rigs dang phye phur bsres pa gzhan sngar bzhin bsham/__mdun tu bsang chu/__dgang blugs/__rdor dril sogs 'du byas la/__oM badz+ra a mr-i ta nyer gcig tsam gyis bsang chu byin brlab/__de nas thab dang yo byad rnams la bsang chu 'thor/__bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las mchod sreg rdzas/__/bdud rtsi'i rang bzhin 'dod yon gter/__/lha tshogs dgyes pa skong ba dang*/__las rnams 'grub pa'i nus ldan gyur/___oM AHhU~M:__lan mang du brjod/__badz+ra s+pha ra Na khaM gis rgya cher spel/__dpal can gyi khyim nas byung ba'i me sbar la/__oM badz+ra dz+nyA na dz+wa la raM s+pha ra Na phaT:__rlung g.yab cing*/__hU~M hU~M hU~M zhes brjod/__bsang chu bran/__mtshan nyid yongs rdzogs rgyas pa'i thab:__ye shes me phung cher 'bar dbus:__me lha drang srong 'khor dang bcas:__skad cig nyid du gsal bar gyur:__ces me lha dam tshig pa zhi ba'i ngang tshul can du gsal gdab/__dbyu gu rtse gsum pa'i phyag rgya rna ba'i drung du g.yob cing*/__oM ag+ne de ba dz+nyA na sa twa sa pa ri wA ra sa ma ya e h+ye hi:__zhes pas ye shes pa spyan drangs:__oM ag+ni de ba dz+nyA na sa pa ri wA ra sa ma ya dzaHhU~M ba~M ho:__dam tshig ye shes dbyer med du gyur:__pad+ma ka ma lA ya s+t+waM gyis gdan dbul/__dgang blugs bzung la/__oM:__gzar bu gnyis kyi kha la ra~M:__lha tshogs ljags steng hU~M gis mtshan:__bdud rtsi'i rgyun 'babs mnyes shing tshim:__rgyas pa'i las kun bsgrub par gyur:__oM ag+na ye swA hA:__lan bdun gyis mar khus dgang gzar bkang ste 'bul ba dang lhan cig__/bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa'i tshe bsod dpal 'byor ye shes yon tan stobs 'byor snyan grags 'khor slob rigs brgyud la sogs pa'i 'khor 'das kyi legs tshogs thams cad puSh+tiM ku ru oM:__zhes spel tshig sbyar/__de 'dra ba lan gsum phul/__de nas mchod rdzas rim bzhin 'bul la/__oM ag+ni de ba sa pa ri wA ra ar+g+haM pra tIts+tsha swA hA:__shap+da'i bar du 'gres sbyar bas mchod/__oMH__gzi brjid 'bar ba me yi lha:__mthu stobs rdzu 'phrul thogs pa med:__las rnams thams cad rab sgrub mdzad:__'khor dang bcas la phyag 'tshal bstod:__ces bstod/__yam shing*/__oM ma hA te dzA ya swA hA:__nyer gcig phul mthar/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa'i tshe bsod dpal 'byor ye shes yon tan stobs 'byor snyan grags 'khor slob rigs brgyud la sogs pa'i 'khor 'das kyi legs tshogs thams cad puSh+tiM ku ru oM:__mar khu/__oM ma hA ag+na ye swA hA:__nyer gcig phul mthar/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa'i tshe bsod dpal 'byor ye shes yon tan stobs 'byor snyan grags 'khor slob rigs brgyud la sogs pa'i 'khor 'das kyi legs tshogs thams cad puSh+tiM ku ru oM:__rgyas pa'i rdzas spungs/__oM ag+ni de ba puSh+tiM ku ru oM:__nyer gcig phul mthar/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa'i tshe bsod dpal 'byor ye shes yon tan stobs 'byor snyan grags 'khor slob rigs brgyud la sogs pa'i 'khor 'das kyi legs tshogs thams cad puSh+tiM ku ru oM:__slar mchod bstod ni/__oM ag+ni de ba sa pa ri wA ra ar+g+haM pra tIts+tsha swA hA:__de bzhin shap+da'i bar sbyar/__oMH__gzi brjid 'bar ba me yi lha:__mthu stobs rdzu 'phrul thogs pa med:__las rnams thams cad rab sgrub mdzad:__'khor dang bcas la phyag 'tshal bstod:__drang srong chen pos 'bar ba'i me:__ye shes me ru byin brlabs shing :__bsreg rdzas lha la stob pa dang :__dngos grub phrin las stsal du gsol:__zhes dang hU~M hU~M hU~M zhes brjod pas me lha 'bar ba'i rnam par 'khyil ba'i klong du rgyas pa'i gzhal med khang mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa lha gnas rnams su gdan dang bcas pa skad cig gis bkra lam gyis gsal bar bsam la/__mdun bskyed kyi thugs ka nas rje btsun ma'i lha tshogs ye shes pa mar me gcig las gnyis mched kyi tshul du byon nas so so'i gdan la bzhugs pa'i mtha' bskor du dkon mchog sri zhu dang mgon po yon tan gyi mgron thams cad kyang dgyes bzhin du bzhugs shing :__de thams cad kyang 'od zer ser po spro ba dang bsdu ba'i sgo nas rgyas pa'i las rab 'byams mdzad par gyur:__ces gsal btab la/__tA~M:__spyan ras gzigs dbang brtse'i thugs rje'i 'phrul:__'jigs pa kun skyobs Ar+Ya tA re ma:__bde gshegs sems dpa' sems ma'i 'khor dang bcas:__thugs rje'i dbang gis 'dir gshegs brtan par bzhugs:__oM Ar+Ya tA re sa pa ri wA ra e h+ye hi:__badz+ra sa mA dzaH__sa ma yaH__dzaHhU~M ba~M hoHtiSh+Tha lhan:__ces spyan 'dren dang bzhugs gsol byas nas/__dgang blugs bzung la/__oM:__gzar bu gnyis kyi kha la ra~M:__lha tshogs ljags steng hU~M gis mtshan:__bdud rtsi'i rgyun 'babs mnyes shing tshim:__rgyas pa'i las kun bsgrub par gyur:__oM tA re tut+tA re tu re sarba ga ru tri rat+na de ba DA ki nI d+harma pa la sa pa ri wA ra puSh+tiM ku ru ku ru oM:__lan bdun gyis mar khus dgang gzar bkang ste 'bul ba dang chabs gcig__/bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa'i tshe bsod dpal 'byor ye shes yon tan stobs 'byor snyan grags 'khor slob rigs brgyud la sogs pa'i 'khor 'das kyi legs tshogs thams cad puSh+tiM ku ru oM:__de 'dra ba lan gsum bya/__mchod pa ni/__hoH__rje btsun 'phags ma'i lha tshogs la:__bdag dang mtha' yas sems can kun:__sgo gsum dwang bas phyag 'tshal zhing :__nyer spyod bdun dang rol mo'i sgra:__'dod yon lnga dang rgyal srid bdun:__bkra shis rdzas rtags brgyad la sogs:__srid dang zhi ba'i 'byor tshogs kun:__dngos bshams yid kyis rnam sprul te:__gus pas 'bul lo bzhes nas kyang :__'jigs pa thams cad zhi ba dang :__tshe dang ye shes rgyas pa dang :__mchog thun dngos grub stsal du gsol:__oM badz+ra ar+g+haM sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra pAd+yaM sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra puSh+pe sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra d+hu pe sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra A lo ke sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra gan+d+he sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra ni bid+yA sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra shap+da sarba pU dza sa ma ya ho:__bstod pa ni/__oM:__thugs rje'i mnga' bdag sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__mtshan dpe'i skur ston sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__tshangs pa'i gsung ldan sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__mkhyen brtse'i thugs mnga' sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__yon tan mtha' yas sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__phrin las rmad byung sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__'jigs pa brgyad skyobs sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__rnam 'phrul nyer gcig sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__mtshan mchog brgya ldan sgrol ma yum la=__sangs rgyas byang sems 'phags ma'i tshogs la=__gus pas bstod do 'gro kun 'jigs las bskyab tu gsol:__yam shing*/__oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__brgya rtsa'i mthar/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa'i tshe bsod dpal 'byor ye shes yon tan stobs 'byor snyan grags 'khor slob rigs brgyud la sogs pa'i 'khor 'das kyi legs tshogs thams cad puSh+tiM ku ru oM:__mar khu/__oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__brgya rtsa'i mthar/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa'i tshe bsod dpal 'byor ye shes yon tan stobs 'byor snyan grags 'khor slob rigs brgyud la sogs pa'i 'khor 'das kyi legs tshogs thams cad puSh+tiM ku ru oM:__rdzas spungs rnams/__oM tA re tut+tA re tu re sarba ga ru tri rat+na de ba DA ki nI d+harma pa la sa pa ri wA ra puSh+tiM ku ru ku ru oM:__zhes brgya tsa sogs ci mang phul la bar mtshams su/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa'i tshe bsod dpal 'byor ye shes yon tan stobs 'byor snyan grags 'khor slob rigs brgyud la sogs pa'i 'khor 'das kyi legs tshogs thams cad puSh+tiM ku ru oM:__ces sbyar/__rdzas thems pa na/__mchod pa ni/__oM badz+ra ar+g+haM sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra pAd+yaM sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra puSh+pe sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra d+hu pe sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra A lo ke sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra gan+d+he sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra ni bid+yA sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra shap+da sarba pU dza sa ma ya ho:__bstod pa ni/__oM:__thugs rje'i mnga' bdag sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__mtshan dpe'i skur ston sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__tshangs pa'i gsung ldan sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__mkhyen brtse'i thugs mnga' sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__yon tan mtha' yas sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__phrin las rmad byung sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__'jigs pa brgyad skyobs sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__rnam 'phrul nyer gcig sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__mtshan mchog brgya ldan sgrol ma yum la=__sangs rgyas byang sems 'phags ma'i tshogs la=__gus pas bstod do 'gro kun 'jigs las bskyab tu gsol:__gshegs skyems ni/__mar khu'i dgang blugs bzung la/__oM:__gzar bu gnyis kyi kha la ra~M:__lha tshogs ljags steng hU~M gis mtshan:__bdud rtsi'i rgyun 'babs mnyes shing tshim:__rgyas pa'i las kun bsgrub par gyur:__oM tA re tut+tA re tu re sarba ga ru tri rat+na de ba DA ki nI d+harma pa la sa pa ri wA ra puSh+tiM ku ru ku ru oM:__bdun gyis bkang ste phul ba dang mnyam du/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa'i tshe bsod dpal 'byor ye shes yon tan stobs 'byor snyan grags 'khor slob rigs brgyud la sogs pa'i 'khor 'das kyi legs tshogs thams cad puSh+tiM ku ru oM:__de 'dra ba lan gsum bya/__gtor 'bul ni/__oM h+ya grI ba hU~M phaTaH__oM swA b+hA ba sogs kyi bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las/__rin po che'i snod yangs shing rgya che bar gtor ma bdud rtsi'i rgya mtsho kha dog dri ro nus mthu phun sum tshogs par gyur/__oM AHhU~M gsum gyis byin brlab/__rang gi snying ga nas 'od zer 'phros rje btsun 'phags ma sgrol ma rnam 'phrul mtha' yas pa'i 'khor dang bcas pa spyan drangs mdun gyi nam mkhar bzhugs pa'i ljags rdo rje'i 'od kyi sbu gus gtor ma'i bcud drangs te gsol bas mnyes par gyur/__oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__i daM ba liM ta gr-ih+Na kha kha khA hi khA hi:__lan bdun/__'dod don gsol ba ni/__oM:__dus gsum sangs rgyas kun gyi yum:__phrin las mnga' bdag thugs rje'i gter:__'phags ma sgrol ma sgrol mdzad yum:__'jigs pa brgyad skyobs lha mo dang :__rnam 'phrul nyi shu rtsa gcig dang :__mtshan mchog brgya rtsa brgyad la sogs:__sangs rgyas byang sems yi dam lha:__dpa' bo mkha' 'gro chos srung bcas:__'khor dang bcas pa thams cad kun:__ting 'dzin sngags rgyas byin brlabs pa'i:__zhal zas gtor ma 'di bzhes la:__bdag cag rnal 'byor 'khor dang bcas:__nad gdon 'jigs pa kun las skyobs:__tshe bsod dpal 'byor ye shes spel:__zhi sogs phrin las rab 'byams dang :__mchog gi dngos grub 'grub par mdzod:__ma rnyed yongs su sogs dang yig brgya brjod la nongs pa bshags/__badz+ra mu:__thab kyi lha rnams mdun bskyed kyi thugs kar gshegs par gyur/__mar khu dgang blugs gang blugs la hU~M hU~M hU~M zhes brjod pas/__me lha 'bar ba las zhal phyag gi rnam par bzhengs par bsams la/__yam shing*/__oM ma hA te dzA ya swA hA:__lan bdun phul mthar/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa'i tshe bsod dpal 'byor ye shes yon tan stobs 'byor snyan grags 'khor slob rigs brgyud la sogs pa'i 'khor 'das kyi legs tshogs thams cad puSh+tiM ku ru oM:__mar khu/__oM ma hA ag+na ye swA hA:__lan bdun phul mthar/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa'i tshe bsod dpal 'byor ye shes yon tan stobs 'byor snyan grags 'khor slob rigs brgyud la sogs pa'i 'khor 'das kyi legs tshogs thams cad puSh+tiM ku ru oM:__rgyas pa'i rdzas spungs/__oM ag+ni de ba puSh+tiM ku ru oM:__lan bdun phul mthar/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa'i tshe bsod dpal 'byor ye shes yon tan stobs 'byor snyan grags 'khor slob rigs brgyud la sogs pa'i 'khor 'das kyi legs tshogs thams cad puSh+tiM ku ru oM:__slar mchod bstod ni/__oM ag+ni de ba sa pa ri wA ra ar+g+haM pra tIts+tsha swA hA:__de bzhin shap+da'i bar sbyar/__oM:__gzi brjid 'bar ba me yi lha:__mthu stobs rdzu 'phrul thogs pa med:__las rnams thams cad rab sgrub mdzad:__'khor dang bcas la phyag 'tshal bstod:__gshegs skyems ni/__oM:__gzar bu gnyis kyi kha la ra~M:__lha tshogs ljags steng hU~M gis mtshan:__bdud rtsi'i rgyun 'babs mnyes shing tshim:__rgyas pa'i las kun bsgrub par gyur:__oM ag+na ye swA hA:__lan bdun gyis mar khus dgang gzar bkang ste 'bul ba dang lhan cig__/bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa'i tshe bsod dpal 'byor ye shes yon tan stobs 'byor snyan grags 'khor slob rigs brgyud la sogs pa'i 'khor 'das kyi legs tshogs thams cad puSh+tiM ku ru oM:__slar de 'dra tshar gnyis te bdun phrag gsum phul/__gtor ma oM AHhU~M gis brlab/__oM ag+ni de ba sa pa ri wA ra a kA ro sogs kyis phul la/__ye shes me lha 'khor bcas kyis:__kha dog dri ro nus bcud ldan:__'dod yon gtor ma 'dis bzhes la:__rgyas pa mthar phyin phrin las mdzod:__ces 'dod don gsol/__ma rnyed yongs su sogs dang oM badz+ra sa twa sa ma ya sogs yig brgyas nongs pa bshags/__badz+ra muHsa ye shes pa gshegs:__dam tshig pa 'bar ba'i rnam par bsams la bkra shis ci rigs brjod do/__!__/gsum pa dbang la/__sgrub pa po dkyil 'khor nub tu kha phyogs nas 'khod pa'i mdun du thab khung zla gam dmar po/__pad+ma la tshom bu dmar po/__pad+ma'i phreng ba dang zur bzhir lcags kyus mtshan pa la shing dmar zla gam du brtsig__/gtor ma zla gam dmar po gnyis/__yam shing mdog dang 'bras bu dmar zhing skyur ba/__bsreg rdzas lcags kyu can gyi me tog dang rin chen 'bru dar dmar po'i rigs lan tshwa dang tsan+dan dmar po/__khab len rdo sogs chang gis sbags pa bsham/__mdun tu bsang chu/__dgang blugs/__rdor dril sogs 'du byas la/__oM badz+ra a mr-i ta nyer gcig tsam gyis bsang chu byin brlab/__de nas thab dang yo byad rnams la bsang chu 'thor/__bsang sbyang/__stong pa'i ngang las mchod sreg rdzas/__/bdud rtsi'i rang bzhin 'dod yon gter/__/lha tshogs dgyes pa skong ba dang*/__/las rnams 'grub pa'i nus ldan gyur/__oM AHhU~M:__lan mang du brjod/__badz+ra s+pha ra Na khaM gis rgya cher spel/__smad tshong ma'i khyim nas byung ba'i me sbar la/__oM badz+ra dz+nyA na dz+wa la raM s+pha ra Na phaT:__rlung g.yab cing*/__hU~M hU~M hU~M zhes brjod/__bsang chu bran/__mtshan nyid yongs rdzogs dbang gi thab:__ye shes me phung cher 'bar dbus:__me lha drang srong 'khor dang bcas:__skad cig nyid du gsal bar gyur:__ces me lha dam tshig pa zhi ba'i ngang tshul can du gsal gdab/__dbyu gu rtse gsum pa'i phyag rgya rna ba'i drung du g.yob cing*/__oM ag+ne de ba dz+nyA na sa twa sa pa ri wA ra sa ma ya e h+ye hi:__zhes pas ye shes pa spyan drangs:__oM ag+ni de ba dz+nyA na sa pa ri wA ra sa ma ya dzaHhU~M ba~M ho:__dam tshig ye shes dbyer med du gyur:__pad+ma ka ma lA ya s+t+waM gyis gdan dbul/__dgang blugs bzung la/__oM:__gzar bu gnyis kyi kha la ra~M:__lha tshogs ljags steng hU~M gis mtshan:__bdud rtsi'i rgyun 'babs mnyes shing tshim:__dbang gi las kun bsgrub par gyur:__oM ag+na ye swA hA:__lan bdun gyis mar khus dgang gzar bkang ste 'bul ba dang lhan cig__/bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa la khams gsum snod bcud kyi phun sum tshogs pa thams cad wa shaM ku ru hoH__zhes spel tshig sbyar/__de 'dra lan gsum phul/__de nas mchod rdzas rim bzhin 'bul la/__oM ag+ni de ba sa pa ri wA ra ar+g+haM pra tIts+tsha swA hA:__shap+da'i bar du 'gres sbyar bas mchod/__oMH__gzi brjid 'bar ba me yi lha:__mthu stobs rdzu 'phrul thogs pa med:__las rnams thams cad rab sgrub mdzad:__'khor dang bcas la phyag 'tshal bstod:__ces bstod/__yam shing*/__oM ma hA te dzA ya swA hA:__nyer gcig phul mthar/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa la khams gsum snod bcud kyi phun sum tshogs pa thams cad wa shaM ku ru hoH__mar khu/__oM ma hA ag+na ye swA hA:__nyer gcig phul mthar/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa la khams gsum snod bcud kyi phun sum tshogs pa thams cad wa shaM ku ru hoH__dbang gi rdzas spungs/__oM ag+ni de ba wa shaM ku ru ku ru hoH__nyer gcig phul mthar/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa la khams gsum snod bcud kyi phun sum tshogs pa thams cad wa shaM ku ru hoH__slar mchod bstod ni/__oM ag+ni de ba sa pa ri wA ra ar+g+haM pra tIts+tsha swA hA:__de bzhin shap+da'i bar sbyar/__oMH__gzi brjid 'bar ba me yi lha:__mthu stobs rdzu 'phrul thogs pa med:__las rnams thams cad rab sgrub mdzad:__'khor dang bcas la phyag 'tshal bstod:__drang srong chen pos 'bar ba'i me:__ye shes me ru byin brlabs shing :__bsreg rdzas lha la stob pa dang :__dngos grub phrin las stsal du gsol:__zhes dang hU~M hU~M hU~M zhes brjod pas me lha 'bar ba'i rnam par 'khyil ba'i klong du dbang gi gzhal med khang mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa lha gnas rnams su gdan dang bcas pa skad cig gis bkra lam gyis gsal bar bsam la/__mdun bskyed kyi thugs ka nas rje btsun ma'i lha tshogs ye shes pa mar me gcig las gnyis mched kyi tshul du byon nas so so'i gdan la bzhugs pa'i mtha' bskor du dkon mchog sri zhu dang mgon po yon tan gyi mgron thams cad kyang dgyes bzhin du bzhugs shing :__de thams cad kyang rjes su chags pa'i 'od zer dmar po spro ba dang bsdu ba'i sgo nas dbang gi las rab 'byams mdzad par gyur:__ces gsal btab la/__tA~M:__spyan ras gzigs dbang brtse'i thugs rje'i 'phrul:__'jigs pa kun skyobs Ar+Ya tA re ma:__bde gshegs sems dpa' sems ma'i 'khor dang bcas:__thugs rje'i dbang gis 'dir gshegs brtan par bzhugs:__oM Ar+Ya tA re sa pa ri wA ra e h+ye hi:__badz+ra sa mA dzaH__sa ma yaH__dzaHhU~M ba~M hoHtiSh+Tha lhan:__ces spyan 'dren dang bzhugs gsol byas nas/__dgang blugs bzung la/__oM:__gzar bu gnyis kyi kha la ra~M:__lha tshogs ljags steng hU~M gis mtshan:__bdud rtsi'i rgyun 'babs mnyes shing tshim:__dbang gi las kun bsgrub par gyur:__oM tA re tut+tA re tu re sarba ga ru tri rat+na de ba DA ki nI d+harma pa la sa pa ri wA ra wa shaM ku ru ku ru hoH__lan bdun gyis mar khus dgang gzar bkang ste 'bul ba dang chabs gcig__/bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa la khams gsum snod bcud kyi phun sum tshogs pa thams cad wa shaM ku ru hoH__de 'dra ba lan gsum bya/__mchod pa ni/__hoH__rje btsun 'phags ma'i lha tshogs la:__bdag dang mtha' yas sems can kun:__sgo gsum dwang bas phyag 'tshal zhing :__nyer spyod bdun dang rol mo'i sgra:__'dod yon lnga dang rgyal srid bdun:__bkra shis rdzas rtags brgyad la sogs:__srid dang zhi ba'i 'byor tshogs kun:__dngos bshams yid kyis rnam sprul te:__gus pas 'bul lo bzhes nas kyang :__'jigs pa thams cad zhi ba dang :__tshe dang ye shes rgyas pa dang :__mchog thun dngos grub stsal du gsol:__oM badz+ra ar+g+haM sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra pAd+yaM sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra puSh+pe sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra d+hu pe sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra A lo ke sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra gan+d+he sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra ni bid+yA sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra shap+da sarba pU dza sa ma ya ho:__bstod pa ni/__oM:__thugs rje'i mnga' bdag sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__mtshan dpe'i skur ston sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__tshangs pa'i gsung ldan sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__mkhyen brtse'i thugs mnga' sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__yon tan mtha' yas sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__phrin las rmad byung sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__'jigs pa brgyad skyobs sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__rnam 'phrul nyer gcig sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__mtshan mchog brgya ldan sgrol ma yum la=__sangs rgyas byang sems 'phags ma'i tshogs la=__gus pas bstod do 'gro kun 'jigs las bskyab tu gsol:__yam shing*/__oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__brgya rtsa'i mthar/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa la khams gsum snod bcud kyi phun sum tshogs pa thams cad wa shaM ku ru ho:__mar khu/__oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__brgya rtsa'i mthar/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa la khams gsum snod bcud kyi phun sum tshogs pa thams cad wa shaM ku ru ho:__rdzas spungs rnams/__oM tA re tut+tA re tu re sarba ga ru tri rat+na de ba DA ki nI d+harma pa la sa pa ri wA ra wa shaM ku ru ku ru ho:__zhes brgya tsa sogs ci mang phul la bar mtshams su/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa la khams gsum snod bcud kyi phun sum tshogs pa thams cad wa shaM ku ru ho:__ces sbyar/__rdzas thems pa na/__mchod pa ni/__oM badz+ra ar+g+haM sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra pAd+yaM sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra puSh+pe sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra d+hu pe sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra A lo ke sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra gan+d+he sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra ni bid+yA sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra shap+da sarba pU dza sa ma ya ho:__bstod pa ni/__oM:__thugs rje'i mnga' bdag sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__mtshan dpe'i skur ston sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__tshangs pa'i gsung ldan sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__mkhyen brtse'i thugs mnga' sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__yon tan mtha' yas sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__phrin las rmad byung sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__'jigs pa brgyad skyobs sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__rnam 'phrul nyer gcig sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__mtshan mchog brgya ldan sgrol ma yum la=__sangs rgyas byang sems 'phags ma'i tshogs la=__gus pas bstod do 'gro kun 'jigs las bskyab tu gsol:__gshegs skyems ni/__mar khu'i dgang blugs bzung la/__oM:__gzar bu gnyis kyi kha la ra~M:__lha tshogs ljags steng hU~M gis mtshan:__bdud rtsi'i rgyun 'babs mnyes shing tshim:__dbang gi las kun bsgrub par gyur:__oM tA re tut+tA re tu re sarba ga ru tri rat+na de ba DA ki nI d+harma pa la sa pa ri wA ra wa shaM ku ru ku ru hoH__bdun gyis bkang ste phul ba dang mnyam du/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa la khams gsum snod bcud kyi phun sum tshogs pa thams cad wa shaM ku ru ho:__de 'dra ba lan gsum bya/__gtor 'bul ni/__oM h+ya grI ba hU~M phaT:__oM swA b+hA ba sogs kyi bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las/__rin po che'i snod yangs shing rgya che bar gtor ma bdud rtsi'i rgya mtsho kha dog dri ro nus mthu phun sum tshogs par gyur/__oM AHhU~M gsum gyis byin brlab/__rang gi snying ga nas 'od zer 'phros rje btsun 'phags ma sgrol ma rnam 'phrul mtha' yas pa'i 'khor dang bcas pa spyan drangs mdun gyi nam mkhar bzhugs pa'i ljags rdo rje'i 'od kyi sbu gus gtor ma'i bcud drangs te gsol bas mnyes par gyur/__oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__i daM ba liM ta gr-ih+Na kha kha khA hi khA hi:__lan bdun/__'dod don gsol ba ni/__oM:__dus gsum sangs rgyas kun gyi yum:__phrin las mnga' bdag thugs rje'i gter:__'phags ma sgrol ma sgrol mdzad yum:__'jigs pa brgyad skyobs lha mo dang :__rnam 'phrul nyi shu rtsa gcig dang :__mtshan mchog brgya rtsa brgyad la sogs:__sangs rgyas byang sems yi dam lha:__dpa' bo mkha' 'gro chos srung bcas:__'khor dang bcas pa thams cad kun:__ting 'dzin sngags rgyas byin brlabs pa'i:__zhal zas gtor ma 'di bzhes la:__bdag cag rnal 'byor 'khor dang bcas:__nad gdon 'jigs pa kun las skyobs:__tshe bsod dpal 'byor ye shes spel:__zhi sogs phrin las rab 'byams dang :__mchog gi dngos grub 'grub par mdzod:__ma rnyed yongs su sogs dang yig brgya brjod la nongs pa bshags/__badz+ra mu:__thab kyi lha rnams mdun bskyed kyi thugs kar gshegs par gyur/__mar khu dgang blugs gang blugs la hU~M hU~M hU~M zhes brjod pas/__me lha 'bar ba las zhal phyag gi rnam par bzhengs par bsams la/__yam shing*/__oM ma hA te dzA ya swA hA:__lan bdun phul mthar/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa la khams gsum snod bcud kyi phun sum tshogs pa thams cad wa shaM ku ru ho:__mar khu/__oM ma hA ag+na ye swA hA:__lan bdun phul mthar/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa la khams gsum snod bcud kyi phun sum tshogs pa thams cad wa shaM ku ru ho:__dbang gi rdzas spungs/__oM ag+ni de ba wa shaM ku ru ku ru ho:__lan bdun phul mthar/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa la khams gsum snod bcud kyi phun sum tshogs pa thams cad wa shaM ku ru ho:__slar mchod bstod ni/__oM ag+ni de ba sa pa ri wA ra ar+g+haM pra tIts+tsha swA hA:__de bzhin shap+da'i bar sbyar/__oMH__gzi brjid 'bar ba me yi lha:__mthu stobs rdzu 'phrul thogs pa med:__las rnams thams cad rab sgrub mdzad:__'khor dang bcas la phyag 'tshal bstod:__gshegs skyems ni/__oM:__gzar bu gnyis kyi kha la ra~M:__lha tshogs ljags steng hU~M gis mtshan:__bdud rtsi'i rgyun 'babs mnyes shing tshim:__dbang gi las kun bsgrub par gyur:__oM ag+na ye swA hA:__lan bdun gyis mar khus dgang gzar bkang ste 'bul ba dang lhan cig__/bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa la khams gsum snod bcud kyi phun sum tshogs pa thams cad wa shaM ku ru ho:__de 'dra lan gsum phul/__gtor ma oM AHhU~M gis brlab/__oM ag+ni de ba sa pa ri wA ra a kA ro sogs kyis phul la/__ye shes me lha 'khor bcas kyis:__kha dog dri ro nus bcud ldan:__'dod yon gtor ma 'dis bzhes la:__dbang sdud mthar phyin phrin las mdzod:__ces 'dod don gsol/__ma rnyed yongs su sogs dang oM badz+ra sa twa sa ma ya sogs yig brgyas nongs pa bshags/__badz+ra muHsa ye shes pa gshegs:__dam tshig pa 'bar ba'i rnam par bsams la bkra shis ci rigs brjod do/__!__/bzhi pa drag po la/__sgrub pa po dkyil 'khor byang du kha bltas nas 'khod pa'i mdun tu thab khung gru gsum nag po/__/pad+ma la tshom bu nag po/__/gri gug phreng ba dang grwa bzhir ral gris mtshan pa la drag shing gru gsum du brtsig__/gtor ma gru gsum nag po gnyis/__yam shing skyer pa sogs tsher ma can gyi shing*/__bsreg rdzas 'bru nag dug sna yungs dkar nag tsha ba gsum zangs lcags phye ma sha khrag sogs khrag gis sbags pa bsham/__mdun tu bsang chu/__dgang blugs/__rdor dril sogs 'du byas la/__oM badz+ra a mr-i ta nyer gcig tsam gyis bsang chu byin brlab/__de nas thab dang yo byad rnams la bsang chu 'thor/__bsang sbyang/__stong pa'i ngang las mchod sreg rdzas/__/bdud rtsi'i rang bzhin 'dod yon gter/__/lha tshogs dgyes pa skong ba dang*/__las rnams 'grub pa'i nus ldan gyur/___oM AHhU~M:__lan mang du brjod:__badz+ra s+pha ra Na khaM gis rgya cher spel/__gdol gshan gyi khyim nas byung ba'i me sbar la/__oM badz+ra dz+nyA na dz+wa la raM s+pha ra Na phaT:__rlung g.yab cing*/__hU~M hU~M hU~M zhes brjod/__bsang chu bran/__mtshan nyid yongs rdzogs drag po'i thab:__ye shes me phung cher 'bar dbus:__me lha drang srong 'khor dang bcas:__skad cig nyid du gsal bar gyur:__ces me lha dam tshig pa zhi ba'i ngang tshul can du gsal gdab/__dbyu gu rtse gsum pa'i phyag rgya rna ba'i drung du g.yob cing*/__oM ag+ne de ba dz+nyA na sa twa sa pa ri wA ra sa ma ya e h+ye hi:__zhes pas ye shes pa spyan drangs:__oM ag+ni de ba dz+nyA na sa pa ri wA ra sa ma ya dzaHhU~M ba~M ho:__dam tshig ye shes dbyer med du gyur:__pad+ma ka ma lA ya s+t+waM gyis gdan dbul/__dgang blugs bzung la/__oM:__gzar bu gnyis kyi kha la ra~M:__lha tshogs ljags steng hU~M gis mtshan:__bdud rtsi'i rgyun 'babs mnyes shing tshim:__drag po'i las kun bsgrub par gyur:__oM ag+na ye swA hA:__lan bdun gyis mar khus dgang gzar bkang ste 'bul ba dang lhan cig__/bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa la gnod cing 'tshe ba'i dgra bgegs 'byung po gdug pa can thams cad mA ra ya phaT:__zhes spel tshig sbyar/__slar de 'dra tshar gnyis te bdun phrag gsum phul/__de nas mchod rdzas rim bzhin 'bul la/__oM ag+ni de ba sa pa ri wA ra ar+g+haM pra tIts+tsha swA hA:__sogs shap+da'i bar du 'gres sbyar bas mchod/__oMH__gzi brjid 'bar ba me yi lha:__mthu stobs rdzu 'phrul thogs pa med:__las rnams thams cad rab sgrub mdzad:__'khor dang bcas la phyag 'tshal bstod:__ces bstod/__yam shing*/__oM ma hA te dzA ya swA hA:__nyer gcig phul mthar/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa la gnod cing 'tshe ba'i dgra bgegs 'byung po gdug pa can thams cad mA ra ya phaT:__mar khu/__oM ma hA ag+na ye swA hA:__nyer gcig phul mthar/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa la gnod cing 'tshe ba'i dgra bgegs 'byung po gdug pa can thams cad mA ra ya phaT:__drag po'i rdzas spungs/__oM ag+ni de ba mA ra ya ku ru ku ru phaT:__nyer gcig phul mthar/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa la gnod cing 'tshe ba'i dgra bgegs 'byung po gdug pa can thams cad mA ra ya phaT:__slar mchod bstod ni/__oM ag+ni de ba sa pa ri wA ra ar+g+haM pra tIts+tsha swA hA:__de bzhin shap+da'i bar sbyar/__oMH__gzi brjid 'bar ba me yi lha:__mthu stobs rdzu 'phrul thogs pa med:__las rnams thams cad rab sgrub mdzad:__'khor dang bcas la phyag 'tshal bstod:__drang srong chen pos 'bar ba'i me:__ye shes me ru byin brlabs shing :__bsreg rdzas lha la stob pa dang :__dngos grub phrin las stsal du gsol:__zhes dang hU~M hU~M hU~M zhes brjod pas me lha 'bar ba'i rnam par 'khyil ba'i klong du drag po'i gzhal med khang mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa lha gnas rnams su gdan dang bcas pa skad cig gis bkra lam gyis gsal bar bsam la/__mdun bskyed kyi thugs ka nas rje btsun ma'i lha tshogs ye shes pa mar me gcig las gnyis mched kyi tshul du byon nas so so'i gdan la bzhugs pa'i mtha' bskor du dkon mchog sri zhu dang mgon po yon tan gyi mgron thams cad kyang dgyes bzhin du bzhugs shing :__de thams cad kyang 'od zer nag po tsha zhing rtsub pa spro ba dang bsdu ba'i sgo nas drag po'i las rab 'byams mdzad par gyur:__ces gsal btab la/__tA~M:__spyan ras gzigs dbang brtse'i thugs rje'i 'phrul:__'jigs pa kun skyobs Ar+Ya tA re ma:__bde gshegs sems dpa' sems ma'i 'khor dang bcas:__thugs rje'i dbang gis 'dir gshegs brtan par bzhugs:__oM Ar+Ya tA re sa pa ri wA ra e h+ye hi:__badz+ra sa mA dzaH__sa ma yaH__dzaHhU~M ba~M hoHtiSh+Tha lhan:__ces spyan 'dren dang bzhugs gsol byas nas/__dgang blugs bzung la/__oM:__gzar bu gnyis kyi kha la ra~M:__lha tshogs ljags steng hU~M gis mtshan:__bdud rtsi'i rgyun 'babs mnyes shing tshim:__drag po'i las kun bsgrub par gyur:__oM tA re tut+tA re tu re sarba ga ru tri rat+na de ba DA ki nI d+harma pa la sa pa ri wA ra mA ra ya ku ru ku ru phaT:__lan bdun gyis mar khus dgang gzar bkang ste 'bul ba dang chabs gcig__/bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa la gnod cing 'tshe ba'i dgra bgegs 'byung po gdug pa can thams cad mA ra ya phaT:__de 'dra ba lan gsum bya/__mchod pa ni/__hoH__rje btsun 'phags ma'i lha tshogs la:__bdag dang mtha' yas sems can kun:__sgo gsum dwang bas phyag 'tshal zhing :__nyer spyod bdun dang rol mo'i sgra:__'dod yon lnga dang rgyal srid bdun:__bkra shis rdzas rtags brgyad la sogs:__srid dang zhi ba'i 'byor tshogs kun:__dngos bshams yid kyis rnam sprul te:__gus pas 'bul lo bzhes nas kyang :__'jigs pa thams cad zhi ba dang :__tshe dang ye shes rgyas pa dang :__mchog thun dngos grub stsal du gsol:__oM badz+ra ar+g+haM sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra pAd+yaM sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra puSh+pe sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra d+hu pe sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra A lo ke sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra gan+d+he sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra ni bid+yA sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra shap+da sarba pU dza sa ma ya ho:__bstod pa ni/__oM:__thugs rje'i mnga' bdag sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__mtshan dpe'i skur ston sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__tshangs pa'i gsung ldan sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__mkhyen brtse'i thugs mnga' sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__yon tan mtha' yas sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__phrin las rmad byung sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__'jigs pa brgyad skyobs sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__rnam 'phrul nyer gcig sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__mtshan mchog brgya ldan sgrol ma yum la=__sangs rgyas byang sems 'phags ma'i tshogs la=__gus pas bstod do 'gro kun 'jigs las bskyab tu gsol:__yam shing*/__oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__brgya rtsa'i mthar/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa la gnod cing 'tshe ba'i dgra bgegs 'byung po gdug pa can thams cad mA ra ya phaT:__mar khu/__oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__brgya rtsa'i mthar/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa la gnod cing 'tshe ba'i dgra bgegs 'byung po gdug pa can thams cad mA ra ya phaT:__rdzas spungs rnams/__oM tA re tut+tA re tu re sarba ga ru tri rat+na de ba DA ki nI d+harma pa la sa pa ri wA ra mA ra ya ku ru ku ru phaT:__zhes brgya tsa sogs ci mang phul la bar mtshams su/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa la gnod cing 'tshe ba'i dgra bgegs 'byung po gdug pa can thams cad mA ra ya phaT:__ces sbyar/__rdzas thems pa na/__mchod pa ni/__oM badz+ra ar+g+haM sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra pAd+yaM sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra puSh+pe sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra d+hu pe sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra A lo ke sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra gan+d+he sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra ni bid+yA sarba pU dza sa ma ya ho:__oM badz+ra shap+da sarba pU dza sa ma ya ho:__bstod pa ni/__oM:__thugs rje'i mnga' bdag sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__mtshan dpe'i skur ston sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__tshangs pa'i gsung ldan sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__mkhyen brtse'i thugs mnga' sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__yon tan mtha' yas sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__phrin las rmad byung sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__'jigs pa brgyad skyobs sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__rnam 'phrul nyer gcig sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__mtshan mchog brgya ldan sgrol ma yum la=__sangs rgyas byang sems 'phags ma'i tshogs la=__gus pas bstod do 'gro kun 'jigs las bskyab tu gsol:__gshegs skyems ni/__mar khu'i dgang blugs bzung la/__oM:__gzar bu gnyis kyi kha la ra~M:__lha tshogs ljags steng hU~M gis mtshan:__bdud rtsi'i rgyun 'babs mnyes shing tshim:__drag po'i las kun bsgrub par gyur:__oM tA re tut+tA re tu re sarba ga ru tri rat+na de ba DA ki nI d+harma pa la sa pa ri wA ra mA ra ya ku ru ku ru phaT:__bdun gyis bkang ste phul ba dang mnyam du/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa la gnod cing 'tshe ba'i dgra bgegs 'byung po gdug pa can thams cad mA ra ya phaT:__de 'dra ba lan gsum bya/__gtor 'bul ni/__oM h+ya grI ba hU~M phaT:__oM swA b+hA ba sogs kyi bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las/__rin po che'i snod yangs shing rgya che bar gtor ma bdud rtsi'i rgya mtsho kha dog dri ro nus mthu phun sum tshogs par gyur/__oM AHhU~M gsum gyis byin brlab/__rang gi snying ga nas 'od zer 'phros rje btsun 'phags ma sgrol ma rnam 'phrul mtha' yas pa'i 'khor dang bcas pa spyan drangs mdun gyi nam mkhar bzhugs pa'i ljags rdo rje'i 'od kyi sbu gus gtor ma'i bcud drangs te gsol bas mnyes par gyur/__oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__i daM ba liM ta gr-ih+Na kha kha khA hi khA hi:__lan bdun/__'dod don gsol ba ni/__oM:__dus gsum sangs rgyas kun gyi yum:__phrin las mnga' bdag thugs rje'i gter:__'phags ma sgrol ma sgrol mdzad yum:__'jigs pa brgyad skyobs lha mo dang :__rnam 'phrul nyi shu rtsa gcig dang :__mtshan mchog brgya rtsa brgyad la sogs:__sangs rgyas byang sems yi dam lha:__dpa' bo mkha' 'gro chos srung bcas:__'khor dang bcas pa thams cad kun:__ting 'dzin sngags rgyas byin brlabs pa'i:__zhal zas gtor ma 'di bzhes la:__bdag cag rnal 'byor 'khor dang bcas:__nad gdon 'jigs pa kun las skyobs:__tshe bsod dpal 'byor ye shes spel:__zhi sogs phrin las rab 'byams dang :__mchog gi dngos grub 'grub par mdzod:__ma rnyed yongs su sogs dang yig brgya brjod la nongs pa bshags/__badz+ra mu:__thab kyi lha rnams mdun bskyed kyi thugs kar gshegs par gyur/__mar khu dgang blugs gang blugs la hU~M hU~M hU~M zhes brjod pas/__me lha 'bar ba las zhal phyag gi rnam par bzhengs par bsams la/__yam shing*/__oM ma hA te dzA ya swA hA:__lan bdun phul mthar/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa la gnod cing 'tshe ba'i dgra bgegs 'byung po gdug pa can thams cad mA ra ya phaT:__mar khu/__oM ma hA ag+na ye swA hA:__lan bdun phul mthar/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa la gnod cing 'tshe ba'i dgra bgegs 'byung po gdug pa can thams cad mA ra ya phaT:__drag po'i rdzas spungs/__oM ag+ni de ba mA ra ya ku ru ku ru phaT:__lan bdun phul mthar/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa la gnod cing 'tshe ba'i dgra bgegs 'byung po gdug pa can thams cad mA ra ya phaT:__slar mchod bstod ni/__oM ag+ni de ba sa pa ri wA ra ar+g+haM pra tIts+tsha swA hA:__de bzhin shap+da'i bar sbyar/__oMH__gzi brjid 'bar ba me yi lha:__mthu stobs rdzu 'phrul thogs pa med:__las rnams thams cad rab sgrub mdzad:__'khor dang bcas la phyag 'tshal bstod:__gshegs skyems ni/__oM:__gzar bu gnyis kyi kha la ra~M:__lha tshogs ljags steng hU~M gis mtshan:__bdud rtsi'i rgyun 'babs mnyes shing tshim:__drag po'i las kun bsgrub par gyur:__oM ag+na ye swA hA:__lan bdun gyis mar khus dgang gzar bkang ste 'bul ba dang lhan cig__/bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa la gnod cing 'tshe ba'i dgra bgegs 'byung po gdug pa can thams cad mA ra ya phaT:__slar de 'dra gsum phul/__gtor ma oM AHhU~M gis brlab/__oM ag+ni de ba sa pa ri wA ra a kA ro sogs kyis phul la/__ye shes me lha 'khor bcas kyis:__kha dog dri ro nus bcud ldan:__'dod yon gtor ma 'dis bzhes la:__mngon spyod mthar phyin phrin las mdzod:__ces 'dod don gsol/__ma rnyed yongs su sogs dang oM badz+ra sa twa sa ma ya sogs yig brgyas nongs pa bshags/__badz+ra muHsa ye shes pa gshegs:__dam tshig pa 'bar ba'i rnam par bsams la bkra shis ci rigs brjod do/__/mgron 'og ma gnyis la lhag mas mchod pa zhi ba'i skabs ma gtogs rgyas dbang drag gsum la mi dgos par gsungs/__rjes su zhi rgyas dbang gsum gyi me rang zhir 'jog__/long med na las mthun gyi chab kyis btul/__drag po'i me dug khrag gi chus gcig car du gzhil/__zhi ba'i thal ba gnas khang dang zhing sa phyugs slas sogs su 'thor ba'am/__chu klung du sbyang*/__rgyas pa mdzod phug sogs su sba/__dbang ri mthon por rlung la bskur/__drag po gnam sa zur gsum pa'am lam gyi gzhi mdor mnan no/__/des las mthar phyin par 'gyur ces gsungs so/__/de dag gis dngos gzhi'i las rim bcu drug grub bo/__/gsum pa rjes kyi las rim la gnyis/__mdun bskyed dang bdag bskyed kyi rjes rim mo/__/dang po ni/__mdun dkyil gyi lha tshogs la mchod bstod ni/__oM AHhU~M hoH__rje btsun 'phags ma'i lha tshogs la:__bdag dang mtha' yas sems can kun:__sgo gsum dwang bas phyag 'tshal zhing :__nyer spyod bdun dang rol mo'i sgra:__'dod yon lnga dang rgyal srid bdun:__bkra shis rdzas rtags brgyad la sogs:__srid dang zhi ba'i 'byor tshogs kun:__dngos bshams yid kyis rnam sprul te:__gus pas 'bul lo bzhes nas kyang :__'jigs pa thams cad zhi ba dang :__tshe dang ye shes rgyas pa dang :__mchog thun dngos grub stsal du gsol:__oM badz+ra ar+g+haM pAd+yaM puSh+pe d+hu pe A lo ke gan+d+he ni bid+yA shap+da sarba pU dza sa ma ya hoH__oM:__thugs rje'i mnga' bdag sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__mtshan dpe'i skur ston sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__tshangs pa'i gsung ldan sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__mkhyen brtse'i thugs mnga' sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__yon tan mtha' yas sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__phrin las rmad byung sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__'jigs pa brgyad skyobs sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__rnam 'phrul nyer gcig sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__mtshan mchog brgya ldan sgrol ma yum la=__sangs rgyas byang sems 'phags ma'i tshogs la=__gus pa bstod do 'gro kun 'jigs las bskyab tu gsol:__dngos grub blang ba ni/__thal mo sbyar la/__oM:__rje btsun 'phags ma'i lha tshogs rnams:__mtshan dpe sku yi sgo phyes la:__rnal 'byor bdag cag yon mchod la:__'gyur med sku yi dngos grub stsol:__kA ya sid+d+hi oM:__AH__rje btsun 'phags ma'i lha tshogs rnams:__tshangs dbyangs gsung gi sgo phyes la:__rnal 'byor bdag cag yon mchod la:__nus pa sngags kyi dngos grub stsol:__wa ka sid+d+hi AH__hU~M:__rje btsun 'phags ma'i lha tshogs rnams:__mkhyen brtse thugs kyi sgo phyes la:__rnal 'byor bdag cag yon mchod la:__'od gsal snying po'i dngos grub stsol:__tsit+ta sid+d+hi hU~M:__zhes brjod pas mdun bskyed lha tshogs rnams kyi gnas gsum nas 'od zer dkar dmar mthing gsum 'phros:__rang dang yon bdag gi gnas gsum du thims pas sgo gsum gyi nad gdon sdig sgrib gdon bgegs bar chad thams cad zhi:__sku gsung thugs kyi dngos grub ma lus pa thob par gyur:__ces mos la 'brang rgyas phye mar skyems phud sogs dngos grub kyi rdzas rol/__ma rnyed yongs su ma tshang lta bu tshigs bcad ci rigs dang yig brgya brjod la nongs pa bshags/__nyin grangs lta bu'i tshe nyin snga ma rnams su mtshams 'dir mdun bskyed la brtan bzhugs bya zhing las byang mthar dbyung bas grub/__nyin tha ma 'am nyin chog gi skabs brtan bzhugs mi dgos pas/__oM badz+ra ut+tiSh+Thas ye shes pa rten dang brten par bcas pa nam mkhar btegs/__dam tshig par rang la bstim/__a kA ro'i sngags brjod cing rdul tshon dbyi zhing mdos kyi gzhir gdab bo/__/de nas mdos kyi sgo dbye ba ni/__b+h+yo:__snang srid yongs rdzogs mdos btang gis:__rgyal ba zhi khro'i dpung skyed cig:__steng phyogs zla gam gnam sgo phyes:__ye shes mdos lam steng du bstan:__snang srid yongs rdzogs lha rnams gshegs:__'khrul 'khor mdos gsal phyir ma ldog:__shar sgo skyong bas shar sgo phyes:__pho nya'i tshogs kyis mdos skyol cig:__mi ldog phrin las 'grub par mdzod:__lho sgo skyong bas lho sgo phyes:__pho nya'i tshogs kyis mdos=__mi ldog phrin las grub par mdzod:__nub sgo skyong bas nub sgo phyes:__pho nya'i tshogs kyis mdos=__mi ldog phrin las grub par mdzod:__byang sgo skyong bas byang sgo phyes:__pho nya'i tshogs kyis mdos skyol cig:__mi ldog phrin las grub par mdzod:__'di skabs phyogs bzhi nas rtsang thur re len srol yang 'dug__/de nas sku glud la chab bran/__sngags drug phyag drug gis byin brlabs nas glud 'phyong ni/__hU~M:__ngar glud smra shes 'gro mkhas 'di:__'byung ba rin chen lnga las grub:__mi bas glud bzang mdangs ya le:__bza' bas kha bro ngar thebs se:__rgyu ni rin chen sna lnga las:__rkyen ni sngags dang phyag rgyas bsgyur:__sku gsung thugs la mar me gsum:__dbang po lnga la rin chen lnga:__rnam shes brgyad la 'bru sna brgyad:__snang srid lha 'dre'i spyan lam du:__res 'ga' skyes pa brgya ru brdzu:__bro brdung gar byed khyugs se khyug:__skyes pa pho yi glud du 'bul:__skyes pa pho rgyud chag che zlog:__res 'ga' mo btsun brgya ru sprul:__glu len gar byed khyugs se khyug:__za ma mo yi glud du 'bul:__mo rgyud rnams gyi chag che zlog:__res 'ga' khye'u zur phud can:__rtse brau rgod mdangs ya la la:__byis pa chung gi glud du 'bul:__byis pa chung gi chag che zlog:__glud 'di snang srid lha 'dres bzhes:__mi 'di sngags 'chang bdag la zhu:__chag che nyam nga bzlog tu gsol:__ces bsngos la kha phyir bsgyur/__de nas mdos kyi lam bstan pa ni/__b+h+yoH__da ni mdos kyi lam bstan 'tshal:__mdos kyi lam bstan dgung la bstan:__dgu tshigs skya mo dgung gi lam:__lam der zhugs la slar ma ldog:__da ni mdos kyi lam bstan 'tshal:__mdos lam chu bo'i gzhung la bstan:__gzhung chen de la rgyun chad med:__lam der zhugs la slar ma ldog:__da ni mdos kyi lam bstan 'tshal:__mdos lam sa gzhi'i lam la bstan:__lam der zhugs la slar ma ldog:__mdos lam chos kyi dbyings su bstan:__dbyings chen de la skye 'gags med:__lam der zhugs la slar ma ldog:__hU~M:__srid pa'i mdos bdag pho mo rnams:__lam bstan steng 'og phyogs mtshams bstan:__steng 'og phyogs mtshams lam bstan na:__dri za me lha grul bum dang :__srin po chu lha rlung gi lha:__gnod sbyin dbang ldan tshangs pa dang :__sa bdag pho mos 'bod lhangs lhang :__srid pa'i mdos chen khyod sogs la:__bdag cag yon mchod 'khor bcas la:__gnod pa'i rkyen dbang ma btang cig:__chag che nyam nga bsgyur du gsol:__zor du bskul ba ni/__hU~M:__mi mngon dbyings na bzhugs pa yi:__rje btsun 'phags ma sgrol ma sogs:__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams rnams:__thugs rje thugs dam ma g.yel bar:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__'gal rkyen bar chad bzlog pa'i phyir:__mdos zor rdzas kyi nus pa bskyed:__khro rgyal 'bar ba'i lha tshogs dang :__chos skyong srung ma mthu rtsal can:__pho nya las mkhan sde brgyad dpung :__'byung po gdug pa'i tshogs rnams kun:__mdos kyi zor sna dgra la sgyur:__drag po'i mthu rtsal bgegs la ston:__zlog bsgyur bcol ba'i phrin las mdzod:__b+h+yo:b+h+yo:__mdos zor srid pa ru log mtshan:__gdug can rdo rje'i char chen pos:__de ring bdag cag yon mchod la:__rgyal po'i chad pa byung ba zlog:__sde brgyad gdug pa'i cho 'phrul zlog:__mi nad phyugs nad dal yam zlog:__byad phur rbod gtong 'tshe ba zlog:__rm-i ltas pra rtags ngan pa zlog:__'jigs pa chen po bcu drug zlog:__bar chad bdud bzhi'i sgyu thabs=__dmag 'khrugs gyod dang byur kha=__mi kha smra mchu gleng ba=__btsa' sad thog dang ser ba zlog:__'byung bzhi 'khrugs pa'i yo lang =__mtha' bzhi'i dmag gi 'tshe ba zlog:__sri keg dus min 'chi ba=__mdor na mi mthun bar chad kun:__bzlog go srid pa'i mdos kyis zlog:__bsgyur ro rkyen ngan dgra la sgyur:__dgra dpung thal ba'i rdul bzhin rlog:__bgegs dpung sder bcas rtsad nas chod:__zlog sgyur bcol ba'i phrin las mdzod:__ces dang*/__drag sngags so lnga pa dang*/__shwa sa ni'i mthar/__b+h+yo b+h+yo zlog zlog b+h+yo zlog cig mA ra ya rbad:__ces tshar nyer gcig tsam las mi nyung ba bzlas la thal mo brdab/__de ltar zor zlog tshar grangs gang 'grub bskyar ba'i mthar/__ru mtshon dang rol mo sogs kyis sna drangs la 'dre lnga bdud gcod dang thebs kyi phyogs sam yas lam lta bu'i 'phang ba'i sar khyer/__der sleb pa dang gser skyems a kA ro'i sngags kyis byin brlab/__hU~M:__sku gsum brgyud gsum bla ma dang sogs kyis phul/__de nas mdos gzhi btegs la/__gong gsal zor bskul nyid zlog gdangs bcas tshar gcig gyer nas rol chen 'og drag sngags sham bcas bzla bzhin me'am chu chen la gshegs/__de'i tshe/__dkon mchog sri zhu dang mgon po yon tan gyi mgron rnams las sprul pa bsam gyis mi khyab pa spros pas ting mnan te bgegs rigs 'byung po'i tshogs rnams mdos zor mtshon cha'i char du phabs pa dang bcas dgra bgegs kyi steng du brgyugs nas lhag med du bcom par dmigs/__slar sgo drung du sleb pa dang*/__hU~MH__nga ni ye nas ngang gis khro:__mtshams gcod khro bos nam mkha' gang :__bgegs 'dul khro bo'i rol mtshams las:__su yang 'da' bar ma byed cig:__oM AHhU~M gu ru d+he ba d+hA ki nI badz+ra kro d+ha rak+Sha rak+Sha hU~M phaT:__ces srung 'khor brtan por bsgom/__nang du log la tshe 'gugs pa ni/__mda' dar g.yab la/__hrIH__'od gsal chos sku'i pho brang nas:__longs spyod yongs rdzogs sprul pa'i sku:__rje btsun 'phags ma tshe yi bdag:__rtsa gsum rgya mtsho'i 'khor dang bcas:__sgrub la tshe dbang mchog stsol phyir:__thugs dam bskul lo dbyings nas bzhengs:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__bla tshe chad nyams yar ba dang :__phyi snod 'byung ba bzhi yi bcud:__nang bcud 'gro ba'i tshe bsod dpal:__gsang ba rgyal ba sras bcas kyi:__mkhyen brtse nus pa'i yon tan kun:__'od zer bdud rtsi'i rnam par sdus:__bdag dang sgrub pa'i rdzas la stims:__rgas med lang tsho'i dngos grub stsol:__nad med bde ba'i dngos grub stsol:__'chi med tshe yi dngos grub stsol:__ye shes mchog gi dngos grub stsol:__oM tA re tut+tA re tu re swA hA:__oM tshe b+h+rU~M:__g.yu b+hU~M:__g.yu tshe b+h+rU~M:__A' yur+dz+nyA na g.yu tshe b+h+rU~M:__zhes ci 'grub bzlas la tshe ril tshe chang rol cing yon bdag la'ang sbyin/__sngar nam mkhar btegs pa'i lha la gtang rag mchod bstod ni/__oM AHhU~M hoH__rje btsun 'phags ma'i lha tshogs la:__bdag dang mtha' yas sems can kun:__sgo gsum dwang bas phyag 'tshal zhing :__nyer spyod bdun dang rol mo'i sgra:__'dod yon lnga dang rgyal srid bdun:__bkra shis rdzas rtags brgyad la sogs:__srid dang zhi ba'i 'byor tshogs kun:__dngos bshams yid kyis rnam sprul te:__gus pas 'bul lo bzhes nas kyang :__'jigs pa thams cad zhi ba dang :__tshe dang ye shes rgyas pa dang :__mchog thun dngos grub stsal du gsol:__oM badz+ra ar+g+haM pAd+yaM puSh+pe d+hu pe A lo ke gan+d+he ni bid+yA shap+da sarba pU dza sa ma ya hoH__oM:__thugs rje'i mnga' bdag sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__mtshan dpe'i skur ston sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__tshangs pa'i gsung ldan sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__mkhyen brtse'i thugs mnga' sgrol ma yul la phyag 'tshal bstod:__yon tan mtha' yas sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__phrin las rmad byung sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__'jigs pa brgyad skyobs sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__rnam 'phrul nyer gcig sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod:__mtshan mchog brgya ldan sgrol ma yum la=__sangs rgyas byang sems 'phags ma'i tshogs la=__gus pa bstod do 'gro kun 'jigs las bskyab tu gsol:__ces dang yi ge brgya pas nongs bshags bya/__oMH__khyed kyis sems can sogs kyis dbyings su gshegs/__mchod sbyin gnas 'dir gang lhags pa:__'byung po sa 'og rgyu ba dang :__gang yang sa steng 'khod pa dang :__sa blar rgyu ba gang yin pa:__mgu bar gyis la rang gnas su:__thams cad thams cad 'gro bar gyis:__sarba b+hU ta gats+tsha:__zhes pas 'jig rten pa rnams kyang rang gnas su btang ngo*/__/gnyis pa bdag bskyed la dmigs te/__mchod bstod dang 'dod don gsol/__nongs bshags/__bsdu ldang*/__bsngo smon/__shis brjod kyi bar las byang ltar bya zhing*/__gzhan yang zhal nas gsungs pa sogs kyi bkra shis rgyas par brjod do/__/de'i phan yon spyir ni gzhung las/__de ltar rnam bzhi'i mgron la mchod sbyin phul bas tshogs rdzogs/__sgrib pa byang*/__dam tshig nyams chags 'dag:__'gal rkyen thams cad zhi zhing :__snod bcud kyi phun sum tshogs pa thams cad 'phel ba sogs phan yon dpag tu med:__khyad par mdos kyi yon tan ni:__'dis ni nad gdon bar chad dang :__rkyen ngan chag che nyams pa dang :__'jigs pa chen po thams cad zhi:__'byor pa drug gi legs tshogs rgyas:__char chu bu nor rigs brgyud 'phel:__rta phyugs rkang bran bzhon chu mod:__sad ser btsa' than dal yam gcod:__yid mthun thams cad dbang du 'du:__byad phur sde brgyad cho 'phrul zlog:__phy-i nang g.yul 'khrugs ngang gis zhi:__ma rung log 'dren tshar gcod 'gyur:__mdor na phrin las gang brtsams la:__srid pa mdos kyi cho gas 'grub:__yid bzhin nor bu mchog dang mtshungs:__zhes sogs rgya cher gsungs pa la the tshom med pa'i nges pa brtan pos shes ldan rnams kyis lag tu blang bar bya'o/__/'gyur rny-ing gzhung bzang kun la grags mod kyi/__/blo rtog du mas bcos pa'i lugs srol mang*/__/'dir ni bslad med rdo rje'i gsung gi don/__/bla ma'i zhal lung rang bzo'i rnyogs pas dben/__/sgrol ma las lhag phrin las sgrub pa'i lha/__ma mchis myur ma dpa' mo'i mtshan don mthun/__/de bas rgyu mtshan shes nas bka' srol 'dis/__/don gnyis mdzad bzang mkha' khyab sgrub byed shog__/ces rang gzhan phan bde sgrub pa'i lhag bsam bzang pos gter gzhung gzhir bzhag__/gter chen bla ma nyid la bka' slob zhib mor zhus pa'i zhal lung gis brgyan te yid ches khungs btsun gyi lag lan bltas chog tu/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis rdzong sar bkra shis lha rtse'i chos grwar bkod pa dge legs 'phel/__'di nyid sogs khongs dang gzhan du kha 'phang pa mang bas/__las dang po pas 'don re bral ba zhig 'dug pa la sogs khongs phal cher phyung shing de dang mthun par yig chung la 'byin 'jug dang*/__skabs su gsal byed phran bus kyang brgyan te bklag tu rung bar bgyis pa po ni phun tshogs rnam rgyal lo//__//

Footnotes

Other Information