JKW-KABAB-04-NGA-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱི་ཡི་ས་ཆོག་མདོར་བསྡུས།
Wylie title dkyil 'khor spyi yi sa chog mdor bsdus JKW-KABAB-04-NGA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 4, Text 2, Pages 5-6 (Folios 1a1 to 1b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön སངས་རྒྱས་བླ་མ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (sangs rgyas bla ma, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dkyil 'khor spyi yi sa chog mdor bsdus. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 4: 5-6. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Initiations in the Maṇḍala - dkyil 'khor dbang chog - dkyil chog  ·  Revelations - gter ma
Cycle རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ (rtsa gsum dril sgrub)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-04-NGA-Karchag
Colophon
  • First colophon page 5: །ཞེས་པའང་ཉེར་མཁོའི་ཡན་ལག་ཏུ་སྤེལ་བ་དགེ།
  • Second colophon page 6: །ཞེས་པ་འདིའང་ཆོ་ག་སྤྱི་ལ་སྦྱར་ཆོག་པའི་ཕྱིར་ཉེར་མཁོའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཟུར་དུ་བྲིས་པའོ།།
  • First colophon page 5: zhes pa'ang nyer mkho'i yan lag tu spel ba dge
  • Second colophon page 6: zhes pa 'di'ang cho ga spyi la sbyar chog pa'i phyir nyer mkho'i yan lag tu zur du bris pa'o

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱིའི་ས་ཆོག་མདོར་བསྡུས་བཞུགས་སོ།། ན་མཿཤྲཱི་མཱཾ་གུུ་ར་ཝེ། འདིར་སྦྱིན་སྲེག་སོགས་གང་དུ་བྱ་བའི་ས་ཕྱོགས་དེ་མ་དུལ་བ་ཡིན་ན། གཞི་དེ་ཉིད་དུ་གཏོར་མ་དཀར་ཟླུམ་རྒྱན་ལྡན་མཆོད་པ་དང་བཅས་པ་བཤམ། ཨོཾ་ཧྲཱིཿབཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄ཿ རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་ཁྲོ་གཏུམ་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་གཟི་བརྗིད་བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར་བར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། གཏོར་མ་རྟ་སྔགས་ཀྱིས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿས་བརླབ། བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲང༌། བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ན་མསྶརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་སོགས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱ་ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོ། གང་དག་འདིར་གནས་ལྷ་དང་ཀླུ། །གནོད་སྦྱིན་སྲིན་པོའམ་གཞན་དག་ལ། །དཀྱིལ་འཁོར་དོན་དུ་ས་ཕྱོགས་འདི། །བདག་ཞུ་ཁྱེད་ཀྱིས་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་གནང་བ་བྱིན་པར་བསམ། མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། སོགས་ཀྱིས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་གཙྪཿས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་བསམས་ལ། གཏོར་མ་གཙང་སར་བསྐྱལ། དེ་ནས་རྡོ་རྗེ་དང་བཅས་པའི་ལག་གཡས་སར་བཞག་སྟེ། དཀྱིལ་འཁོར་གང་ཡིན་གྱི་རྩ་བའི་སྔགས་བརྒྱའམ་ཉེར་གཅིག་ཙམ་བཟླ་བ་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་སྦྱང་བ་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་དུ་ཤེས་པས་རང་བཞིན་མེད་པར་རྒྱས་གདབ་པ་ནི་དོན་དམ་པའི་སྦྱང་བའོ། །ཞེས་པའང་ཉེར་མཁོའི་ཡན་ལག་ཏུ་སྤེལ་བ་དགེ། ༈ །གཞན་ལ་དབང་བསྐུར་བ་དང་འབྲེལ་ན། བདག་འཇུག་རྫོགས་པར་ལེན་པའམ། ཡང་ན་སྤྲོས་པ་འཚམས་པའི་ཕྱིར། བདག་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་དང་རང་བཞིན་དབྱེར་མེད་དུ་བསྒོམས་ནས་རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་བ་ཉིད་དོན་གྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་པ་ཡིན་པས། མེ་ཏོག་འཐོར་བ་དང་བཅས། ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཨོཾ། ཨཱཾཿབཛྲ་ས་མ་ཡ་ཨཱཾ། ཧཱུྃ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ། སྭཱ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྭཱ། ཧཱ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱ། ཞེས་མེ་ཏོག་ཕུལ་བས། བདག་དང་དཀྱིལ་འཁོར་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྣམས་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར་པར་བསམས་ཏེ། འཇུག་བྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་བདག་གིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཏེ་འབྲས་ཆོས་ལྔ་པོ་དབྱེར་མེད་རོ་གཅིག་ཏུ་བསམ་པའོ། །ཨོཾ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོ་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྨད་པོ་ཆེ། །དེ་ཉིད་དུ་ནི་མཉམ་སྦྱོར་བས། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་བདག་སྦྱོར་ཅིག །ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ། ན་རག་དོང་སྤྲུགས་སོགས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཞེས་སྦྱར། ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ཞེས་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་ཞིང་བསྟིམ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ལ་ཐལ་མོ་སྦྱར་བས་བཏུད་དེ། ཨོཾ། རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་བྱེད་པའི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྙིང་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་འདིར། །བདག་གིས་སློབ་མ་འཇུག་པར་འཚལ། །ཞེས་གསོལ་བས་གནང་བ་བྱིན་པར་བསམ་མོ། །ཞེས་པ་འདིའང་ཆོ་ག་སྤྱི་ལ་སྦྱར་ཆོག་པའི་ཕྱིར་ཉེར་མཁོའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཟུར་དུ་བྲིས་པའོ།། །།
[edit]

@#/__/dkyil 'khor spyi'i sa chog mdor bsdus bzhugs so//__na maHshrI mAM gu+u ra we/__'dir sbyin sreg sogs gang du bya ba'i sa phyogs de ma dul ba yin na/__gzhi de nyid du gtor ma dkar zlum rgyan ldan mchod pa dang bcas pa bsham/__oM hrIHbadz+ra kro d+ha ha ya grI wa hu lu hu lu hU~M phaTa?H__rang nyid skad cig gis rta mchog he ru ka khro gtum bzod par dka' ba'i gzi brjid bskal pa'i me ltar 'bar bar gyur par bsams la/__gtor ma rta sngags kyis bsang*/__swa b+hA was sbyang*/__stong pa'i ngang las b+h+rU~M las rin po che'i snod yangs shing rgya che ba'i nang du gtor ma kha dog dri ro nus pa phun sum tshogs par gyur/__oM AHhU~M hoHsa brlab/__b+hU mi pa ti sa pa ri wa ra badz+ra sa mA dzaHsa spyan drang*/__b+hU mi pa ti sa pa ri wA ra na mas+sarba ta thA ga te sogs nam mkha' mdzod kyi sngags rgya lan gsum gyis bsngo/__gang dag 'dir gnas lha dang klu/__/gnod sbyin srin po'am gzhan dag la/__/dkyil 'khor don du sa phyogs 'di/__/bdag zhu khyed kyis stsal du gsol/__/zhes lan gsum gyis gsol ba btab pas gnang ba byin par bsam/__mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la/__sogs kyis phrin las bcol/__b+hU mi pa ti sa pa ri wA ra gats+tshaHsa rang gnas su gshegs par bsams la/__gtor ma gtsang sar bskyal/__de nas rdo rje dang bcas pa'i lag g.yas sar bzhag ste/__dkyil 'khor gang yin gyi rtsa ba'i sngags brgya'am nyer gcig tsam bzla ba kun rdzob kyi sbyang ba dang*/__chos thams cad stong nyid du shes pas rang bzhin med par rgyas gdab pa ni don dam pa'i sbyang ba'o/__/zhes pa'ang nyer mkho'i yan lag tu spel ba dge/___!__/gzhan la dbang bskur ba dang 'brel na/__bdag 'jug rdzogs par len pa'am/__yang na spros pa 'tshams pa'i phyir/__bdag nyid dkyil 'khor gyi lha dang rang bzhin dbyer med du bsgoms nas rig pa'i me tog dor ba nyid don gyis dkyil 'khor du zhugs pa yin pas/__me tog 'thor ba dang bcas/__oM badz+ra sa ma ya oM/__AMHbadz+ra sa ma ya AM/__hU~M badz+ra sa ma ya hU~M/__swA badz+ra sa ma ya swA/__hA badz+ra sa ma ya hA/__zhes me tog phul bas/__bdag dang dkyil 'khor pa'i sku gsung thugs yon tan phrin las rnams gnyis su med par gyur par bsams te/__'jug bya'i dkyil 'khor dang bdag gis sku gsung thugs yon tan phrin las te 'bras chos lnga po dbyer med ro gcig tu bsam pa'o/__/oM ye shes rgyal po sku gsung thugs/__/yon tan phrin las rmad po che/__/de nyid du ni mnyam sbyor bas/__/phyag rgya chen por bdag sbyor cig__/oM badz+ra sa ma ya hU~M/__na rag dong sprugs sogs la/__oM badz+ra kro d+ha sa ma ya hU~M zhes sbyar/__oM badz+ra sa ma ya s+t+waM/__oM badz+ra sa ma ya hoH__zhes dngos grub bskul zhing bstim/__dkyil 'khor gyi lha la thal mo sbyar bas btud de/__oM/__rdo rje'i ye shes thob byed pa'i/__/de bzhin gshegs pa thams cad kyi/__/snying po'i dkyil 'khor chen po 'dir/__/bdag gis slob ma 'jug par 'tshal/__/zhes gsol bas gnang ba byin par bsam mo/__/zhes pa 'di'ang cho ga spyi la sbyar chog pa'i phyir nyer mkho'i yan lag tu zur du bris pa'o//__//

Footnotes

Other Information