JKW-KABAB-13-PA-006

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་མོ།
Wylie title 'chi med mtsho skyes snying tig gi brgyud pa'i gsol 'debs sgyu 'phrul rol mo JKW-KABAB-13-PA-006.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 13, Text 6, Pages 77-78 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. 'chi med mtsho skyes snying tig gi brgyud pa'i gsol 'debs sgyu 'phrul rol mo. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 13: 77-78. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་ ('chi med mtsho skyes snying tig)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-13-PA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-THA-039
Colophon

།ཅེས་པའང་ཟབ་གསང་བདུད་རྩིའི་སྐལ་པ་དགེ་བ་ཅན་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་སྤྲེལ་ལོ་སྤྲེལ་ཟླའི་ཤེར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུ་ལ་བྲིས་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

ces pa'ang zab gsang bdud rtsi'i skal pa dge ba can pad+ma gar gyi dbang phyug rtsal gyis sprel lo sprel zla'i sher phyogs kyi tshes bcu la bris nas gsol ba btab pa dge legs 'phel/

[edit]
༄༅། འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་མོ་བཞུགས་སོ། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རང་བྱུང་གདོད་མའི་མགོན། །འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཀུན་ཁྱབ་སྙིང་རྗེའི་གཏེར། །མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ། །མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་བོད་ཁམས་སྐྱོབ་པའི་རྗེ། །བཻ་རོ་ཙ་ན་བསྟན་པ་གསལ་བའི་འབངས། །མཁར་ཆེན་མཚོ་རྒྱལ་གསང་བ་འཛིན་པའི་གྲོགས། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ། །འོད༵་གསལ༵་ལུས་ཅན་དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་གྱི། །ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ལས་སྤྲུལ༵་པའི༵་རྡོ༵་རྗེ༵འི་གར། །མཆོག་གི་རིག་འཛིན་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ། །པདྨའི་ཞལ་ཚབ་པདྨ་གར་གྱི་དབང༌། །རྩོད་བྲལ་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་སོགས། །བཀའ་བབས་ལས་ལྡན་སྙིང་གི་བུ་རྣམས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ། །མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཀི་མ། །རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་དབང་ཆེན་ཡབ་དང་ཡུམ། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་རྩ་གསུམ་དམ་ཅན་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ། །སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་ཡིས། །བུམ་དབང་བསྙེན་པའི་རྣལ་འབྱོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །སྲོག་ཐུར་དབུ་མར་ཞུགས་པའི་འབར་འཛག་གིས། །གསང་དབང་ཉེ་བསྙེན་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་ཤོག །རང་སྣང་ཡེ་རྒྱ་ལས་སྐྱེས་དགའ་བཞི་ཡིས། །ཤེར་དབང་སྒྲུབ་པའི་གསེང་ལམ་བདེ་བླག་བགྲོད། །ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་ཟད་སར་འཁྱོལ་བ་ཡིས། །ཚིག་དབང་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་འབྲས་ཐོབ་ཤོག །མོས་གུས་སྟོབས་ཀྱིས་ལུས་སེམས་འཆིང་བ་གྲོལ། །རང་རིག་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མའི་ཞལ་མཇལ་ཏེ། །ནམ་མཁའ་མཉམ་པའི་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། །བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་ཟབ་གསང་བདུད་རྩིའི་སྐལ་པ་དགེ་བ་ཅན་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་སྤྲེལ་ལོ་སྤྲེལ་ཟླའི་ཤེར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུ་ལ་བྲིས་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

@#/__'chi med mtsho skyes snying tig gi brgyud pa'i gsol 'debs sgyu 'phrul rol mo bzhugs so/__/snang ba mtha' yas rang byung gdod ma'i mgon/__/'jig rten dbang phyug kun khyab snying rje'i gter/__/mtsho skyes rdo rje 'chi med ye shes sku/__/gsol ba 'debs so dngos grub rnam gnyis stsol/__/mnga' bdag yab sras bod khams skyob pa'i rje/__/bai ro tsa na bstan pa gsal ba'i 'bangs/__/mkhar chen mtsho rgyal gsang ba 'dzin pa'i grogs/__/gsol ba 'debs so dngos grub rnam gnyis stsol/__/'oda~X gsala~X lus can dri med bshes gnyen gyi/__/ye shes dbyings las sprula~X pa'i~X rdo~X rje~X'i gar/__/mchog gi rig 'dzin khyab bdag bla ma la/__/gsol ba 'debs so dngos grub rnam gnyis stsol/__/pad+ma'i zhal tshab pad+ma gar gyi dbang*/__/rtsod bral gter chen mchog gyur gling pa sogs/__/bka' babs las ldan snying gi bu rnams la/__/gsol ba 'debs so dngos grub rnam gnyis stsol/__/mtsho skyes rdo rje dz+nyA na d+hA ki ma/__/rigs kyi bdag po dbang chen yab dang yum/__/spyan ras gzigs dbang rtsa gsum dam can la/__/gsol ba 'debs so dngos grub rnam gnyis stsol/__/snang srid gzhir bzhengs bskyed pa'i rim pa yis/__/bum dbang bsnyen pa'i rnal 'byor lhun gyis grub/__/srog thur dbu mar zhugs pa'i 'bar 'dzag gis/__/gsang dbang nye bsnyen mtha' ru phyin par shog__/rang snang ye rgya las skyes dga' bzhi yis/__/sher dbang sgrub pa'i gseng lam bde blag bgrod/__/ka dag lhun grub zad sar 'khyol ba yis/__/tshig dbang sgrub pa chen po'i 'bras thob shog__/mos gus stobs kyis lus sems 'ching ba grol/__/rang rig mtsho skyes bla ma'i zhal mjal te/__/nam mkha' mnyam pa'i 'gro ba ma lus pa/__/bde chen rdo rje'i sa la 'god par shog___/ces pa'ang zab gsang bdud rtsi'i skal pa dge ba can pad+ma gar gyi dbang phyug rtsal gyis sprel lo sprel zla'i sher phyogs kyi tshes bcu la bris nas gsol ba btab pa dge legs 'phel//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: