JKW-KABAB-04-NGA-010

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པའི་རྒྱལ་པོ་ན་རཀ་དོང་སྤྲུགས།
Wylie title nyams chags sdig sgrib thams cad bshags pa'i rgyal po na rak dong sprugs JKW-KABAB-04-NGA-010.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 4, Text 10, Pages 59-73 (Folios 1a to 8a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་, རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན་ (Gu ru chos kyi dbang phyug, Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. nyams chags sdig sgrib thams cad bshags pa'i rgyal po na rak dong sprugs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 4: 59-73. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Confessions - bshags pa  ·  Mending Rituals - bskang chog  ·  Prayers - smon lam  ·  Revelations - gter ma
Cycle བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་; བཀའ་བརྒྱད་རང་བྱུང་རང་ཤར་ (bka' brgyad gsang ba yongs rdzogs; bka' brgyad rang byung rang shar)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-04-NGA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-DI-042
Colophon
  • First colophon page 72: གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་གཏེར་བྱོན་བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་དང༌། བྱང་གཏེར་བཀའ་བརྒྱད་དྲག་པོ་རང་བྱུང་རང་ཤར་ལས་བྱུང་བའི་ཞི་ཁྲོ་ན་རཀ་སྐོང་བཤགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཟུང་འབྲེལ་དུ་བསྡེབས་པ་དགེའོ།
  • First colophon page 72: gu ru chos kyi dbang phyug gi gter byon bka' brgyad gsang ba yongs rdzogs dang*/__byang gter bka' brgyad drag po rang byung rang shar las byung ba'i zhi khro na rak skong bshags kyi cho ga zung 'brel du bsdebs pa dge'o
Notes This is included in the yang gter section of the collection and so it is cataloged as such. However, the individual treasures from which parts of the text are drawn from are not necessarily yang gter themselves.
[edit]
༄༅༔ ༔ཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པའི་རྒྱལ་པོ་ན་རཀ་དོང་སྤྲུགས་བཞུགས་སོ༔

རྣལ་འབྱོར་པས་བླ་མ་བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་ཡོངས་རྫོགས་རྣམས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ལ་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་འདྲ་བར་ཞལ་ལམ་མེར་བཞུགས་པར་བསམས་པའི་མདུན་ཏུ་ལུས་རྡུལ་སྙེད་དུ་སྤྲུལ་ཏེ༔ ངག་བཤགས་ཚིག༔ ཡིད་གནོང་སེམས་དང་བཅས་ཏེ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་བཤགས་པ་བྱའོ༔ རྗེས་ལྟ་བས་ཀྱང་གསལ་གདབ་ཅིང་༔ དམ་ཚིག་ལ་སྒྲིམ་པ་ནི་དངོས་གྲུབ་མྱུར་རོ༔ ཨེ་མ་ཧོཿ ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞི་ཀུན་གྱི་བདག་ཉིད་ཆེ༔ བླ་མ་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོ་ཡོངས་རྫོགས་དགོངས༔ འདིར་གཤེགས་ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ ཉམས་ཆག་ན་རག་སྦྱང་ཕྱིར་ཕྱག་མཆོད་བཞེས༔ ཡོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས་བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ དམིགས་མེད་སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ འགྲོ་མགོན་ཅིང་ཡང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ གནས་ལུགས་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཡང་དག་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཉོན་མོངས་ཞི་མཛད་ཞི་བའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ལོག་ལྟ་ཚར་གཅོད་ཁྲོ་བོའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཐབས་མགོན་ཚེ་བདག་འཇམ་དཔལ་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ སྐྱོན་བྲལ་སྒྲ་སྒྲོགས་པདྨ་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཡང་དག་དོན་ལྡན་བཛྲ་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ དུག་ལྔ་ནད་སེལ་བདུད་རྩི་སྨན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ དྲེགས་པ་འཇོམས་མཛད་ཕུར་པའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ འབྱུང་བ་མངའ་བདག་མ་མོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ས་དང་ལམ་རྫོགས་རིག་འཛིན་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ བསྟན་པ་སྲུང་མཛད་དམ་ཅན་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ དགྲ་བགེགས་འདུལ་མཛད་སྔགས་བདག་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཧཱུྃ༔ རང་རིག་རང་ཤེས་འཁྲུལ་པ་བྲལ༔ མཉམ་ཉིད་ངང་ལས་ཡེ་ཤེས་ཤར༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ་ལ༔ ཡིད་ཆོས་དག་ཕྱིར་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ མི་རྟོག་དབྱེར་མེད་དགོངས་པ་ལ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་མདངས་གསལ༔ རིགས་ལྔ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ལ༔ ཉོན་མོངས་དག་ཕྱིར་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ དབྱིངས་ཀྱི་ངང་ལས་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་གྲོགས་སུ་ཤར༔ དབྱིངས་ཀྱི་ཡུམ་ཆེན་ལྔ་རྣམས་ལ༔ འབྱུང་བ་དག་ཕྱིར་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པ་མང་པོའི་ཚོགས༔ འགྲོ་བའི་དོན་དུ་རང་ཤར་བའི༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྒྱད་རྣམས་ལ༔ རྣམ་ཤེས་དག་ཕྱིར་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཡེ་ཤེས་ངང་ལས་ཡོན་ཏན་རྫོགས༔ ཅི་འདོད་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྟར་འབེབས༔ མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་རྣམས་ལ༔ ཡུལ་དུས་དག་ཕྱིར་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ གདུག་པ་འདུལ་མཛད་དཔའ་བོའི་སྐུ༔ བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་སྐྱོན་དང་བྲལ༔ ཏ་ཀྲྀཏ་སྒོ་བ་བཞི་རྣམས་ལ༔ ལོག་ལྟ་དག་ཕྱིར་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་དགའ་བ་དང་༔ བཏང་སྙོམས་བཞི་ཡིས་འགྲོ་དོན་མཛད༔ སྒོ་སྐྱོང་ཁྲོ་མོ་བཞི་རྣམས་ལ༔ རྟག་ཆད་དག་ཕྱིར་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ རྟོག་པ་དྲུག་ལས་འཁོར་བ་དྲུག༔ མ་རིག་དབང་གིས་བྱུང་བ་རྣམས༔ ཐུགས་རྗེས་འདུལ་མཛད་ཐུབ་དྲུག་ལ༔ འཁྲུལ་པ་དག་ཕྱིར་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཧཱུྃ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་རིག་པའི་རྩལ༔ ཆེ་མཆོག་གཙོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ དུག་ལྔ་མ་སྤངས་མཐར་ཕྱིན་པའི༔ ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ དབྱིངས་ལས་སྐུར་བཞེངས་ཐབས་ཤེས་སྦྱོར༔ ཁྲོ་མོ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པའི་གསང་ཆེན་མོ༔ ཁྲོ་མོ་བརྒྱད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཟ་བྱེད་མཆེ་གཤོག་ཕོ་ཉ་མོ༔ ཕྲ་མེན་བརྒྱད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ འགུགས་འདྲེན་འཆིང་སྡོམ་དགྱེས་མཛད་མ༔ སྒོ་མ་བཞི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ འཇིག་རྟེན་ཆ་ལུགས་སྤྲུལ་པ་མོ༔ དབང་ཕྱུག་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཧཱུྃ༔ ཡ་མཱནྟ་ཀ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད༔ རྔམས་བརྗིད་དྲེགས་པའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ འཇམ་དཔལ་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཧཱུྃ༔ རྟ་མགྲིན་རྒྱལ་པོ་དབང་གི་ལྷ༔ དབང་དྲག་ཐབས་ཀྱི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ པདྨ་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཧཱུྃཿ དཔལ་ཆེན་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ༔ རང་སྣང་གསལ་བའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ ཡང་དག་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ལྷ་ཡིས་བསྐོར༔ ཡོན་ཏན་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཕྲིན་ལས་སྐུ༔ ཁྲོ་བཅུ་འབར་བའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ ཕྲིན་ལས་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཧཱུྃ༔ མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ་ཧེ་རུ་ཀ༔ འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་འཁོར༔ མ་མོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཧཱུྃ༔ རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ༔ ས་དང་ལམ་ལ་གནས་པའི་འཁོར༔ རིག་འཛིན་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཧཱུྃ༔ གསང་བའི་བདག་པོ་གོས་སྔོན་ཅན༔ འཇིག་རྟེན་དྲེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར༔ བསྟན་པ་སྐྱོང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཧཱུྃ༔ སྟོབས་ལྡན་ནག་པོ་མཐུ་རྩལ་ཅན༔ དྲག་སྔགས་བདག་པོ་མང་པོས་བསྐོར༔ དགྲ་བགེགས་འདུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ དེ་ལྟར་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ༔ གང་གིས་མཚན་ཐོས་ཕྱག་འཚལ་ན༔ དམ་ཚིག་ཉགས་ཆག་ཀུན་བྱང་ནས༔ མཚམས་མེད་ལྔ་ཡི་སྡིག་པ་དག༔ ན་རཀ་གནས་ཀྱང་དོང་སྤྲུགས་ཏེ༔ རིག་འཛིན་རྒྱལ་བའི་ཞིང་དུ་གྲགས༔ ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་སྐྱོན༔ ངག་ཏུ་མཐོལ་ལ་ཡིད་ཀྱིས་བཤགས༔ སྨྲེ་སྔགས་བཏོན་ལ་གདུང་བས་སྦྱང་༔ མོས་པའི་ཐལ་མོ་སྙིང་གར་སྦྱར༔ དད་པས་བརྐྱང་ཕྱག་བརྡབས་ཏེ་བཙལ༔ ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་མཚན་ནས་བརྗོད༔ རྗེས་སུ་ལུས་ལྔ་ཚུགས་བཅས་ཏེ༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྤྱི་བོར་བསྒོམ༔ ན་རཀ་དོང་སྤྲུགས་སྙིང་པོ་བཟླས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ༔ མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ༔ བཛྲ་ས་ཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ༔ དྲི་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སུ་ཏོཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སུ་པོཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ༔ ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ༔ སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ༔ ཙིཏྟཾ་ཤྲི་ཡཿཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ༔ བྷ་ག་ཝཱན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ༔ བཛྲ་མཱ་མེ་མུཉྩ༔ བཛྲཱི་བྷ་ཝ༔ མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨཱཿ འདི་དག་དག་པར་དུས་གཅིག་ལ༔ མ་ཡེངས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བརྗོད་ན༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་སྲས་སུ་སྐྱེ༔ ཧོཿ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་བླ་མའི་ལུང་༔ ཇི་བཞིན་མ་སྤྱད་འགལ་ཞིང་འཁྲུལ༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དྲིན་ཅན་ལ༔ གཤེ་སྐུར་བཏབ་དང་ལྟ་བ་ལོག༔ གཟུང་མ་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་ལ༔ ངན་སེམས་ཚིག་རྩུབ་ཆགས་སྡང་བྱས༔ བརྡེག་བཙོག་གནོད་པ་དངོས་སུ་ཤོར༔ སྐུ་ཡི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་རྣམས༔ ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་སྔར་བཤགས༔ ཡི་དམ་ལྷ་དང་འཁོར་མ་གསལ༔ འཛབ་དང་བཟླས་བརྗོད་མ་དག་ཆག༔ གསུང་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་རྣམས༔ རིགས་ལྔ་ཞི་ཁྲོའི་སྤྱན་སྔར་བཤགས༔ གསང་བཅུའི་གཉེར་གཏད་དམ་བཅས་པ༔ ཀུན་ལ་བསྒྲགས་ཤིང་དམ་རྫས་བསྟན༔ ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་རྣམས༔ རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོའི་སྤྱན་སྔར་བཤགས༔ ཤེས་པར་བྱ་བའི་དམ་ཚིག་ལྔ༔ རིགས་ལྔར་མ་ཤེས་ལོག་པར་བལྟས༔ མི་སྤང་བ་ཡི་དམ་ཚིག་ལྔ༔ མ་རིག་དབང་གིས་དུག་ལྔར་གོལ༔ དང་དུ་བླང་བའི་དམ་ཚིག་ལྔ༔ གཙང་དམེར་བལྟས་དང་བག་མེད་སྤྱད༔ བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་དམ་ཚིག་ལྔ༔ རང་ལ་གནས་པར་མ་ཤེས་ལོག༔ སྤྱད་པར་བྱ་བའི་དམ་ཚིག་ལྔ༔ དབྱེ་བསལ་མ་ཤེས་ལོག་པར་སྤྱད༔ ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་རྣམས༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་སྤྱན་སྔར་བཤགས༔ བསྙེན་པ་སྒྲུབ་པའི་ཏིང་འཛིན་གཡེལ༔ ཉ་སྟོང་དུས་དྲུག་མཆོད་པ་ཆག༔ ལེ་ལོ་གཡེང་བ་གཉིད་ཀྱིས་རྨུགས༔ གསོག་འཇོག་སེར་སྣས་རྒྱུ་རྐྱེན་ཆུང་༔ ཚོགས་ཀྱི་སྤྱང་ཀི་ཁ་ཚར་ཤོར༔ ཕུད་ཉམས་ལྷག་མ་ཕྲི་བ་དང་༔ བག་མེད་སྤྱོད་པ་རྩིངས་པ་ཡིས༔ ཚོར་དང་མ་ཚོར་ཉམས་པའི་སྐྱོན༔ མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་སྤྱན་སྔར་བཤགས༔ ཡིད་ཀྱི་དམ་ཉམས་ལྟ་བས་བཤགས༔ དེ་ཡང་ཀུན་གཞི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཡིན་པ་མེད་པའི་ལྟ་བ་རྟོགས༔ མིན་པ་མེད་པའི་སྒོམ་ཉམས་ལེན༔ ཡིན་མིན་མེད་པའི་སྤྱོད་པ་རྟོགས༔ རེ་དོགས་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ རྩ་བ་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ ཆག་ཉམས་མ་བྱུང་མ་སྐྱེས་པ༔ བཤགས་བྱ་བཤགས་བྱེད་གཉིས་མེད་གྲོལ༔ ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཉིད་སྤྲོས་པ་མེད་པ་ལ༔ ཡོད་མེད་གཉིས་སུ་ལྟ་བ་ཐང་རེ་ཆད༔ དངོས་པོ་མཚན་མར་འཛིན་པ་ཉོན་རེ་མོངས༔ སྤྲོས་མེད་བདེ་ཆེན་ཀློང་དུ་བཤགས་པར་བགྱི༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བཟང་ངན་མེད་པ་ལ༔ གཙང་དང་རྨེ་བར་ལྟ་བ་ཐང་རེ་ཆད༔ བཟང་ངན་གཉིས་སུ་འཛིན་པ་ཉོན་རེ་མོངས༔ ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་ཀློང་དུ་བཤགས་པར་བགྱི༔ མཉམ་པ་ཉིད་ལ་ཆེ་ཆུང་མེད་པ་ལ༔ བདག་དང་གཞན་དུ་ལྟ་བ་ཐང་རེ་ཆད༔ ཆེ་ཆུང་གཉིས་སུ་འཛིན་པ་ཉོན་རེ་མོངས༔ མཉམ་ཉིད་བདེ་ཆེན་ཀློང་དུ་བཤགས་པར་བགྱི༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་སྐྱེ་ཤི་མེད་པ་ལ༔ འདི་དང་ཕྱི་མར་ལྟ་བ་ཐང་རེ་ཆད༔ སྐྱེ་ཤི་གཉིས་སུ་འཛིན་པ་ཉོན་རེ་མོངས༔ འཆི་མེད་གཡུང་དྲུང་ཀློང་དུ་བཤགས་པར་བགྱི༔ ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་གྲྭ་ཟུར་མེད་པ་ལ༔ གཟུགས་དང་རྫས་སུ་ལྟ་བ་ཐང་རེ་ཆད༔ གྲྭ་ཟུར་དབྱིབས་སུ་འཛིན་པ་ཉོན་རེ་མོངས༔ ཀུན་ནས་ཟླུམ་པོ་ཐིག་ལེའི་ཀློང་དུ་བཤགས༔ དུས་གསུམ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ངང་ཉིད་ལས༔ ཐོག་མ་ཐ་མར་ལྟ་བ་ཐང་རེ་ཆད༔ འཕོ་འགྱུར་གཉིས་སུ་འཛིན་པ་ཉོན་རེ་མོངས༔ དུས་གསུམ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཀློང་དུ་བཤགས༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་རྩོལ་སྒྲུབ་བྲལ་བ་ལ༔ རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་སུ་ལྟ་བ་ཐང་རེ་ཆད༔ རྩོལ་སྒྲུབ་གཉིས་སུ་འཛིན་པ་ཉོན་རེ་མོངས༔ རང་བྱུང་རྩོལ་མེད་ཀློང་དུ་བཤགས་པར་བགྱི༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་རྟག་ཆད་བྲལ་བ་ལ༔ གཟུང་འཛིན་གཉིས་སུ་ལྟ་བ་ཐང་རེ་ཆད༔ རྟག་ཆད་གཉིས་སུ་འཛིན་པ་ཉོན་རེ་མོངས༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དུ་བཤགས་པར་བགྱི༔ ཆོས་ཉིད་རྣམ་དག་སྤྲོས་པ་མེད་པ་ལ༔ ཟུག་རྔུ་གཉིས་སུ་ལྟ་བ་ཐང་རེ་ཆད༔ མཐའ་དབུས་གཉིས་སུ་འཛིན་པ་ཉོན་རེ་མོངས༔ ཆོས་ཉིད་རྣམ་དག་ཀློང་དུ་བཤགས་པར་བགྱི༔ གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་ཡངས་དོག་མེད་པ་ལ༔ ཕྱི་དང་ནང་དུ་ལྟ་བ་ཐང་རེ་ཆད༔ ཡངས་དོག་གཉིས་སུ་འཛིན་པ་ཉོན་རེ་མོངས༔ གཞལ་ཡས་ཡངས་དོག་མེད་པའི་ཀློང་དུ་བཤགས༔ ཡུམ་གྱི་མཁའ་ལ་མཐོ་དམན་མེད་པ་ལ༔ སྟེང་དང་འོག་ཏུ་ལྟ་བ་ཐང་རེ་ཆད༔ མཐོ་དམན་གཉིས་སུ་འཛིན་པ་ཉོན་རེ་མོངས༔ བྷ་ག་ཡངས་དོག་མེད་པའི་ཀློང་དུ་བཤགས༔ ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གཉིས་སུ་མེད་པ་ལ༔ ཕྱི་དང་ནང་དུ་ལྟ་བ་ཐང་རེ་ཆད༔ སྣོད་བཅུད་གཉིས་སུ་འཛིན་པ་ཉོན་རེ་མོངས༔ ཆོས་སྐུ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཀློང་དུ་བཤགས༔ མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་སེམས་ཅན་སྙིང་རེ་རྗེ༔ གཟུགས་མེད་ཆོས་ལ་དངོས་པོ་མཚན་མར་འཛིན༔ གང་ཟག་འཁྲུལ་པའི་སེམས་ནི་ཡོང་རེ་གོལ༔ སྐྱེ་མེད་ཆོས་ལ་ང་དང་བདག་ཏུ་རྟོག༔ སྣང་སྲིད་སྒྱུ་མ་ཡིན་པར་མ་ཤེས་ཏེ༔ ཟང་ཟིང་ནོར་ལ་སེམས་ཀྱི་ཆགས་པ་སྐྱེས༔ འཁོར་བ་རང་བཞིན་མེད་པར་མ་ཤེས་པས༔ གཉེན་བཤེས་འཁྲུལ་པའི་གྲོགས་ལ་རྟག་པར་འཛིན༔ མི་ཤེས་སྐྱེ་བོའི་བློ་འདི་ཡོང་རེ་གོལ༔ བདེན་པའི་དོན་བོར་མི་དགེའི་ལས་ལ་བརྩོན༔ སྟོན་པའི་བཀའ་བོར་མི་ཆོས་གཡེང་བས་བསླུས༔ རང་རིག་དོན་མེད་གཡེང་བའི་ལས་ལ་བརྩོན༔ འདི་འདྲའི་དོན་མེད་སེམས་ཅན་སྙིང་རེ་རྗེ༔ དབྱེ་བསྲི་མེད་པའི་ཀློང་དུ་བཤགས་པར་བགྱི༔ ཞེས་ལྟ་བའི་བཤགས་པ་དང་༔ ཚོགས་དང་སྒྲུབ་པའི་དུས་སྐབས་སུ༔ སྨན་དང་རཀྟ་གཏོར་མ་དང་༔ མར་མེ་གསལ་བའི་མདངས་ཀྱིས་བསྐང་༔ དང་པོ་བདུད་རྩི་ཀ་པཱ་ལ༔ ཐོགས་ནས་འབུལ་བའི་སྟབས་ཀྱིས་བཏེག༔ འདི་སྐད་བརྗོད་ལ་སྐོང་མཆོད་འབུལ༔ ཧཱུྃ༔ མ་བཅོས་རང་བྱུང་ཆེན་པོའི་རྫས༔ གདོད་ནས་དག་པས་གཙང་རྨེ་བྲལ༔ རྩ་བ་བརྒྱད་ལ་ཡན་ལག་སྟོང་༔ རིགས་ལྔ་རྒྱལ་བ་སྒྲུབ་པའི་རྫས༔ དམ་ཚིག་སྐོང་བའི་སྨན་ཆེན་འདིས༔ འོག་མིན་བརྡལ་ཁྱབ་ཆེན་པོ་ན༔ རང་བཞིན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་ཀྱིས་བསྐང་༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱིས་བསྐང་༔ ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་རྫོགས་པ་དང་༔ ཐུགས་རྗེའི་སྤྲུལ་པས་རིགས་དྲུག་སྒྲོལ༔ ཐོག་མའི་སངས་རྒྱས་འོད་མི་འགྱུར༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རང་ལས་ཡེ་ཤེས་ཤར་བའི་སྐུ༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ལྷ་ཚོགས་བསྐང་༔ ཐུགས་རྗེའི་སྤྲུལ་པས་འགྲོ་དོན་མཛད༔ རྡོ་རྗེ་འཆང་ནས་རིམ་པར་བྱོན༔ འགྲོ་བ་འདྲེན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་མཆོད་པས་བསྐང་༔ ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་རྫོགས་གྱུར་ཅིག༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་གཤགས་པར་བགྱི༔ དེ་ནས་རཀྟ་ཐོགས་ལ༔ ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཉིད་རླན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཆུ༔ ཐུགས་རྗེས་ཆགས་པའི་ཁ་དོག་དམར༔ སྲིད་པ་སྐྱེད་པ་རྒྱུ་ཡི་ཁྲག༔ པདྨ་རཀྟ་རང་བྱུང་ཁྲག༔ ཞིང་བཅུ་བསྒྲལ་བ་སྲོག་གི་ཁྲག༔ རྩི་བཅུད་དམར་པོ་འབྱུང་བའི་ཁྲག༔ ཐམས་ཅད་དག་པ་དབང་གི་རྫས༔ མ་དག་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་རྒྱུ༔ ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་དགོངས་པ་ཡིས༔ སྲིད་གསུམ་འཁོར་བའི་བག་ཆགས་བསྒྲལ༔ མཆོད་པའི་རྫས་སུ་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔ ཡུམ་ཆེན་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ལ༔ ཡེ་ཤེས་འཆར་བའི་དོན་ཕྱིར་འབུལ༔ ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་བོའི་ཚོགས་རྣམས་ལ༔ ཐུགས་རྗེ་བསྐུལ་བའི་མཆོད་པར་འབུལ༔ མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ལ༔ དམ་ཚིག་གསོ་བའི་རྫས་སུ་འབུལ༔ ཆོས་སྐྱོང་བཀའ་སྲུང་ཐམས་ཅད་ལ༔ ཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་དོན་ཕྱིར་འབུལ༔ དམ་ཚིག་སྐོངས་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ དེ་ནས་ཚོགས་དང་གཏོར་མ་ཐོགས༔ ལྷ་ལ་འབུལ་ཞིང་འདི་སྐད་དོ༔ ཧཱུྃ༔ ཁམས་གསུམ་གསོ་བ་ཟས་ཀྱི་རྒྱུ༔ འབྲུ་དང་ཤིང་ཏོག་རོ་དྲུག་ཟས༔ ཞིང་བཅུ་བསྒྲལ་བའི་ཕུང་པོའི་ཤ༔ ཛ་གད་དཔའ་བོ་འབྲུ་ཡི་བཅུད༔ ཞལ་ཟས་འདོད་ཡོན་སྣ་ཚོགས་སུ༔ མོས་པས་བསམས་ཏེ་མཆོད་པར་འབུལ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་མོས་པས་འབུལ༔ ཞི་བའི་ལྷ་ལ་མཛེས་པར་འབུལ༔ ཁྲོ་བོའི་ལྷ་ལ་བརྗིད་པར་འབུལ༔ བླ་མ་རྣམས་ལ་མཉེས་པར་འབུལ༔ མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ལ་དགྱེས་པར་འབུལ༔ བཀའ་སྲུང་རྣམས་ལ་ཚིམས་པར་འབུལ༔ དམ་ཚིག་སྐོང་བའི་རྟེན་དུ་འབུལ༔ དེ་ནས་མར་མེ་ཀོང་བུ་ཐོགས་ལ༔ ཧཱུྃ༔ རྫས་ཀྱི་ཀོང་བུ་བརྒྱ་རྩ་རུ༔ གཙང་མའི་སྡོང་བུ་བརྒྱ་རྩ་བཙུགས༔ འབྱུང་བའི་བཅུད་མར་ཞུན་གྱིས་བསྐང་༔ གསལ་བའི་མར་མེ་བརྒྱ་སྦར་ནས༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་བསྐང་བའི་ཕྱིར༔ མོས་པས་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་འབུལ༔ འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔ་བཀྲག་དང་ལྡན༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ སྙིང་ག་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ན༔ ཡེ་ཤེས་ས་བོན་ཐིག་ལེ་གསལ༔ རང་བྱུང་ཞི་བའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཀླད་པ་དུང་ཁང་ཕོ་བྲང་ན༔ རང་རྩལ་དྲོད་ཀྱི་འོད་ཟེར་འབར༔ རང་བྱུང་ཁྲོ་བོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ མོས་གུས་དད་པའི་སྣང་བ་ལ༔ རིག་པ་རང་བྱུང་འགག་མེད་གསལ༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་དྭངས་པ་ལ༔ ཤེས་པ་རང་བྱུང་ས་ལེར་གནས༔ མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འཇིག་རྟེན་སྲིད་པ་ཡངས་པ་ལ༔ གཟའ་སྐར་འོད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་གསལ༔ ཕྱི་ཡི་དམ་ཅན་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཐུགས་དམ་དབང་གིས་དག་པར་མཛོད༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྐོང་བ་བསྡུས་པ༔ ཧཱུྃ༔ བཀའ་གསང་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ཡོངས་རྫོགས་ལ༔ རང་བྱུང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཀོང་བུ་རུ༔ རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་མར་མེ་གཏམས་ཏེ་འབུལ༔ རྩ་བརྒྱད་ཡན་ལག་སྟོང་སྦྱར་ཨ་མྲྀ་ཏ༔ སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་རྫོགས་མཆོད་པ་འབུལ༔ གཏོར་གཞོང་རྣམ་དག་དཔལ་གྱི་གཏོར་མས་གཏམས༔ འདོད་ཡོན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་ཡོངས་སྒྲོལ་མཁའ་དབྱིངས་དག༔ ཆགས་མེད་རཀྟ་དམར་གྱི་མཉེས་མཆོད་འབུལ༔ འབྲུ་བཅུད་སྟོང་ལ་སྦྱར་བ་དཔའ་བོའི་རྫས༔ གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་ཕྱིར་ཛ་གད་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཨ་ལ་ལ་ཏེ་དགྱེས་པར་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཅེས་གསུངས་མཆོད་སྐོང་བསྡུས་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་གཏེར་བྱོན་བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་དང༌། བྱང་གཏེར་བཀའ་བརྒྱད་དྲག་པོ་རང་བྱུང་རང་ཤར་ལས་བྱུང་བའི་ཞི་ཁྲོ་ན་རཀ་སྐོང་བཤགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཟུང་འབྲེལ་དུ་བསྡེབས་པ་དགེའོ། ༈ །མར་མེའི་སྨོན་ལམ་ནི། ཧཱུྃ། བླ་མེད་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་ལམ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིས། །འཁོར་བའི་གཡང་ས་ཆེན་པོར་མི་ལྟུང་ཤིང༌། །ཆགས་སྡང་གཅོང་རོང་གནས་སུ་མི་སྐྱེ་དང༌། །ལོག་ལྟ་དམྱལ་བའི་ཟང་ཁར་རྦབ་མི་འགྲིལ། །འཁོན་འཛིན་གཅན་གཟན་གདུག་པའི་སྐད་མི་ཐོས། །ཉོན་མོངས་མཚོན་རྩེ་གདུག་པའི་ཟེར་མི་འཕོག །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་དང༌། །སྲོག་གིས་སྦྲེལ་བའི་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་དང༌། །གསུམ་པའི་དབང་གིས་སྦྲེལ་བའི་རིག་མ་གསུམ། །སྐྱེ་བ་འདི་དང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །མི་འབྲལ་རྩེ་གཅིག་འགྲོགས་པའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས། །ས་བཅུ་ཁྱད་པར་རིམ་གྱིས་བགྲོད་པར་ཤོག །ནམ་ཞིག་ཚེ་འཕོས་ལུས་བརྗེའི་དུས་བྱུང་ནས། །འཁོར་བའི་གཡང་སར་ལན་གཅིག་ལྟུང་སྲིད་ཀྱང༌། །སྣང་བའི་གོ་འབྱེད་ཞུན་མར་མདངས་གསལ་འདིས། །རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པ་པོ་ཡི་ཤུལ་མཚོན་ཅིང༌། །ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་ས་ལ་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས། །པདྨ་ཆེན་པོའི་ས་ལ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །འཁོར་ལོ་ཚོགས་ཆེན་ས་ལ་གཤེགས་པའི་ཚེ། །སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མདུན་བསུས་ཤིག །ཡི་དམ་ལྷ་ཡིས་རྒྱབ་ནས་སྲོག་རྟེན་ཅིག །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་མཐའ་སྐྱོར་ཅིག །མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་སྣ་དྲོངས་ཤིག །མ་ཚོགས་དབང་མོ་རྣམས་ཀྱིས་རྗེས་སྐྱོངས་ཤིག །ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་ས་ལ་ཕྱིན་པའི་ཚེ། །མི་ལྡོག་པ་ཡི་ས་ལ་གནས་ནས་ཀྱང༌། །རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་རྒྱལ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་མཐོང་ནས། །རིག་འཛིན་རྣམས་དང་དབྱེར་མེད་གྱུར་ནས་ཀྱང༌། །བླ་མེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཨི་དཾ་སརྦ་ཤི་ཥྱཱ་ཎཾ་ཏྲི་མུ་ཁ་བི་ཤཱུདྡྷི་བྷ་བ་ཏུ།།

[edit]

@#:__:nyams chags sdig sgrib thams cad bshags pa'i rgyal po na raka dong sprugs bzhugs so: rnal 'byor pas bla ma bde gshegs zhi khro yongs rdzogs rnams mdun gyi nam mkhar nyi zla pad+ma'i gdan la dbang po'i mngon sum 'dra bar zhal lam mer bzhugs par bsams pa'i mdun tu lus rdul snyed du sprul te:__ngag bshags tshig:__yid gnong sems dang bcas te dus thams cad du bshags pa bya'o:__rjes lta bas kyang gsal gdab cing :__dam tshig la sgrim pa ni dngos grub myur ro:__e ma hoH__phyogs bcu dus bzhi kun gyi bdag nyid che:__bla ma rgyal ba zhi khro yongs rdzogs dgongs:__'dir gshegs nyi zla pad+ma'i gdan la bzhugs:__nyams chag na rag sbyang phyir phyag mchod bzhes:__yon tan phun tshogs bla ma rnams la phyag 'tshal lo:__dmigs med spros bral chos kyi sku la phyag 'tshal lo:__bde chen longs spyod rdzogs pa'i sku la phyag 'tshal lo:__'gro mgon cing yang sprul pa'i sku la phyag 'tshal lo:__gnas lugs mi 'gyur rdo rje'i sku la phyag 'tshal lo:__yang dag mngon par byang chub sku la phyag 'tshal lo:__nyon mongs zhi mdzad zhi ba'i lha la phyag 'tshal lo:__log lta tshar gcod khro bo'i sku la phyag 'tshal lo:__thabs mgon tshe bdag 'jam dpal sku la phyag 'tshal lo:__skyon bral sgra sgrogs pad+ma gsung la phyag 'tshal lo:__yang dag don ldan badz+ra thugs la phyag 'tshal lo:___dug lnga nad sel bdud rtsi sman la phyag 'tshal lo:__dregs pa 'joms mdzad phur pa'i lha la phyag 'tshal lo:__'byung ba mnga' bdag ma mo'i tshogs la phyag 'tshal lo:__sa dang lam rdzogs rig 'dzin tshogs la phyag 'tshal lo:__bstan pa srung mdzad dam can rnams la phyag 'tshal lo:__dgra bgegs 'dul mdzad sngags bdag tshogs la phyag 'tshal lo:__hU~M:__rang rig rang shes 'khrul pa bral:__mnyam nyid ngang las ye shes shar:__kun tu bzang po yab yum la:__yid chos dag phyir phyag 'tshal lo:__mi rtog dbyer med dgongs pa la:__ye shes lnga yi 'od mdangs gsal:__rigs lnga bde bar gshegs pa la:__nyon mongs dag phyir phyag 'tshal lo:__dbyings kyi ngang las bskyed pa'i rgyu:__ye shes lnga yi grogs su shar:__dbyings kyi yum chen lnga rnams la:__'byung ba dag phyir phyag 'tshal lo:__ye shes sprul pa mang po'i tshogs:__'gro ba'i don du rang shar ba'i:__byang chub sems dpa' brgyad rnams la:__rnam shes dag phyir phyag 'tshal lo:__ye shes ngang las yon tan rdzogs:__ci 'dod dngos grub char ltar 'bebs:__mchod pa'i lha mo brgyad rnams la:__yul dus dag phyir phyag 'tshal lo:__gdug pa 'dul mdzad dpa' bo'i sku:__bdag tu 'dzin pa'i skyon dang bral:__ta kr-ita sgo ba bzhi rnams la:__log lta dag phyir phyag 'tshal lo:__byams dang snying rje dga' ba dang :__btang snyoms bzhi yis 'gro don mdzad:__sgo skyong khro mo bzhi rnams la:__rtag chad dag phyir phyag 'tshal lo:__rtog pa drug las 'khor ba drug:__ma rig dbang gis byung ba rnams:__thugs rjes 'dul mdzad thub drug la:__'khrul pa dag phyir phyag 'tshal lo:__hU~M:__kun tu bzang po rig pa'i rtsal:__che mchog gtso la phyag 'tshal lo:__dug lnga ma spangs mthar phyin pa'i:__he ru ka la phyag 'tshal lo:__dbyings las skur bzhengs thabs shes sbyor:__khro mo yum la phyag 'tshal lo:__thugs las sprul pa'i gsang chen mo:__khro mo brgyad la phyag 'tshal lo:__za byed mche gshog pho nya mo:__phra men brgyad la phyag 'tshal lo:__'gugs 'dren 'ching sdom dgyes mdzad ma:__sgo ma bzhi la phyag 'tshal lo:__'jig rten cha lugs sprul pa mo:__dbang phyug ma la phyag 'tshal lo:__hU~M:__ya mAn+ta ka gshin rje'i gshed:__rngams brjid dregs pa'i 'khor gyis bskor:__'jam dpal sku la phyag 'tshal lo:_hU~M:__rta mgrin rgyal po dbang gi lha:__dbang drag thabs kyi 'khor gyis bskor:__pad+ma gsung la phyag 'tshal lo:__hU~MH__dpal chen badz+ra he ru ka:__rang snang gsal ba'i 'khor gyis bskor:__yang dag thugs la phyag 'tshal lo:__hU~M:__bcom ldan che mchog he ru ka:__zhi khro rab 'byams lha yis bskor:__yon tan rgyas la phyag 'tshal lo:__hU~M:__rdo rje gzhon nu phrin las sku:__khro bcu 'bar ba'i 'khor gyis bskor:__phrin las mdzad la phyag 'tshal lo:__hU~M:__mngon rdzogs rgyal po he ru ka:__'byung ba lnga las grub pa'i 'khor:__ma mo'i tshogs la phyag 'tshal lo:__hU~M:__rig 'dzin rdo rje drag po rtsal:__sa dang lam la gnas pa'i 'khor:__rig 'dzin tshogs la phyag 'tshal lo:__hU~M:__gsang ba'i bdag po gos sngon can:__'jig rten dregs pa rnams kyis bskor:__bstan pa skyong la phyag 'tshal lo:__hU~M:__stobs ldan nag po mthu rtsal can:__drag sngags bdag po mang pos bskor:__dgra bgegs 'dul la phyag 'tshal lo:__de ltar rgyal ba zhi khro'i lha:__gang gis mtshan thos phyag 'tshal na:__dam tshig nyags chag kun byang nas:__mtshams med lnga yi sdig pa dag:__na raka gnas kyang dong sprugs te:__rig 'dzin rgyal ba'i zhing du grags:__las kyi rnam par smin pa'i skyon:__ngag tu mthol la yid kyis bshags:__smre sngags bton la gdung bas sbyang :__mos pa'i thal mo snying gar sbyar:__dad pas brkyang phyag brdabs te btsal:__zhi khro'i lha tshogs mtshan nas brjod:__rjes su lus lnga tshugs bcas te:__rdo rje sems dpa' spyi bor bsgom:__na raka dong sprugs snying po bzlas:__oM badz+ra sa twa sa ma ya:__ma nu pA la ya:__badz+ra sa twa twe no pa tiSh+Tha:__dri D+ho me b+ha wa:__su toSh+yo me b+ha wa:__su poSh+yo me b+ha wa:__a nu rak+to me b+ha wa:__sarba sid+d+hi m+me pra yats+tsha:__sarba karma su tsa me:__tsit+taM shri yaHku ru hU~M:__ha ha ha ha ho:__b+ha ga wAn sarba ta thA ga ta:__badz+ra mA me muny+tsa:__badz+rI b+ha wa:__ma hA sa ma ya sa twa AH__'di dag dag par dus gcig la:__ma yengs brgya rtsa brgyad brjod na:__dus gsum rgyal ba'i sras su skye:__hoH__zhi khro rab 'byams dgongs su gsol:__rgyal ba'i bka' dang bla ma'i lung :__ji bzhin ma spyad 'gal zhing 'khrul:__rdo rje slob dpon drin can la:__gshe skur btab dang lta ba log:__gzung ma mched dang lcam dral la:__ngan sems tshig rtsub chags sdang byas:__brdeg btsog gnod pa dngos su shor:__sku yi dam tshig nyams pa rnams:__zhi khro'i lha tshogs spyan sngar bshags:__yi dam lha dang 'khor ma gsal:__'dzab dang bzlas brjod ma dag chag:__gsung gi dam tshig nyams pa rnams:__rigs lnga zhi khro'i spyan sngar bshags:__gsang bcu'i gnyer gtad dam bcas pa:__kun la bsgrags shing dam rdzas bstan:__thugs kyi dam tshig nyams pa rnams:__rgyal ba zhi khro'i spyan sngar bshags:__shes par bya ba'i dam tshig lnga:__rigs lngar ma shes log par bltas:__mi spang ba yi dam tshig lnga:__ma rig dbang gis dug lngar gol:__dang du blang ba'i dam tshig lnga:__gtsang dmer bltas dang bag med spyad:__bsgrub par bya ba'i dam tshig lnga:__rang la gnas par ma shes log:__spyad par bya ba'i dam tshig lnga:__dbye bsal ma shes log par spyad:__yan lag dam tshig nyams pa rnams:__yi dam lha yi spyan sngar bshags:__bsnyen pa sgrub pa'i ting 'dzin g.yel:__nya stong dus drug mchod pa chag:__le lo g.yeng ba gnyid kyis rmugs:__gsog 'jog ser snas rgyu rkyen chung :__tshogs kyi spyang ki kha tshar shor:__phud nyams lhag ma phri ba dang :__bag med spyod pa rtsings pa yis:__tshor dang ma tshor nyams pa'i skyon:__mkha' 'gro dam can spyan sngar bshags:__yid kyi dam nyams lta bas bshags:__de yang kun gzhi byang chub sems:__yin pa med pa'i lta ba rtogs:__min pa med pa'i sgom nyams len:__yin min med pa'i spyod pa rtogs:__re dogs med pa'i byang chub sems:__rtsa ba yan lag thams cad kyi:__chag nyams ma byung ma skyes pa:__bshags bya bshags byed gnyis med grol:__hU~M:__chos kyi dbyings nyid spros pa med pa la:__yod med gnyis su lta ba thang re chad:__dngos po mtshan mar 'dzin pa nyon re mongs:__spros med bde chen klong du bshags par bgyi:__kun tu bzang po bzang ngan med pa la:__gtsang dang rme bar lta ba thang re chad:__bzang ngan gnyis su 'dzin pa nyon re mongs:__kun bzang bde chen klong du bshags par bgyi:__mnyam pa nyid la che chung med pa la:__bdag dang gzhan du lta ba thang re chad:__che chung gnyis su 'dzin pa nyon re mongs:__mnyam nyid bde chen klong du bshags par bgyi:__byang chub sems la skye shi med pa la:__'di dang phyi mar lta ba thang re chad:__skye shi gnyis su 'dzin pa nyon re mongs:__'chi med g.yung drung klong du bshags par bgyi:__thig le chen po grwa zur med pa la:__gzugs dang rdzas su lta ba thang re chad:__grwa zur dbyibs su 'dzin pa nyon re mongs:__kun nas zlum po thig le'i klong du bshags:__dus gsum 'gyur ba med pa'i ngang nyid las:__thog ma tha mar lta ba thang re chad:__'pho 'gyur gnyis su 'dzin pa nyon re mongs:__dus gsum 'gyur ba med pa'i klong du bshags:__rang byung ye shes rtsol sgrub bral ba la:__rgyu 'bras gnyis su lta ba thang re chad:__rtsol sgrub gnyis su 'dzin pa nyon re mongs:__rang byung rtsol med klong du bshags par bgyi:__rig pa ye shes rtag chad bral ba la:__gzung 'dzin gnyis su lta ba thang re chad:__rtag chad gnyis su 'dzin pa nyon re mongs:__rig pa ye shes klong du bshags par bgyi:__chos nyid rnam dag spros pa med pa la:__zug rngu gnyis su lta ba thang re chad:__mtha' dbus gnyis su 'dzin pa nyon re mongs:__chos nyid rnam dag klong du bshags par bgyi:__gzhal yas khang la yangs dog med pa la:__phyi dang nang du lta ba thang re chad:__yangs dog gnyis su 'dzin pa nyon re mongs:__gzhal yas yangs dog med pa'i klong du bshags:__yum gyi mkha' la mtho dman med pa la:__steng dang 'og tu lta ba thang re chad:__mtho dman gnyis su 'dzin pa nyon re mongs:__b+ha ga yangs dog med pa'i klong du bshags:__chos kyi sku la gnyis su med pa la:__phyi dang nang du lta ba thang re chad:__snod bcud gnyis su 'dzin pa nyon re mongs:__chos sku 'gyur ba med pa'i klong du bshags:__ma rig 'khrul pa'i sems can snying re rje:__gzugs med chos la dngos po mtshan mar 'dzin:__gang zag 'khrul pa'i sems ni yong re gol:__skye med chos la nga dang bdag tu rtog:__snang srid sgyu ma yin par ma shes te:__zang zing nor la sems kyi chags pa skyes:__'khor ba rang bzhin med par ma shes pas:__gnyen bshes 'khrul pa'i grogs la rtag par 'dzin:__mi shes skye bo'i blo 'di yong re gol:__bden pa'i don bor mi dge'i las la brtson:__ston pa'i bka' bor mi chos g.yeng bas bslus:__rang rig don med g.yeng ba'i las la brtson:__'di 'dra'i don med sems can snying re rje:__dbye bsri med pa'i klong du bshags par bgyi:__zhes lta ba'i bshags pa dang :__tshogs dang sgrub pa'i dus skabs su:__sman dang rak+ta gtor ma dang :__mar me gsal ba'i mdangs kyis bskang :__dang po bdud rtsi ka pA la:__thogs nas 'bul ba'i stabs kyis bteg:__'di skad brjod la skong mchod 'bul:__hU~M:__ma bcos rang byung chen po'i rdzas:__gdod nas dag pas gtsang rme bral:__rtsa ba brgyad la yan lag stong :__rigs lnga rgyal ba sgrub pa'i rdzas:__dam tshig skong ba'i sman chen 'dis:__'og min brdal khyab chen po na:__rang bzhin bzhugs pa'i sangs rgyas rnams:__ye shes lnga yi 'od kyis bskang :__kun bzang mchod pa'i sprin gyis bskang :__thugs kyi dgongs pa rdzogs pa dang :__thugs rje'i sprul pas rigs drug sgrol:__thog ma'i sangs rgyas 'od mi 'gyur:__kun tu bzang po'i thugs dam bskang :__rang las ye shes shar ba'i sku:__zhi khro rab 'byams lha tshogs bskang :__thugs rje'i sprul pas 'gro don mdzad:__rdo rje 'chang nas rim par byon:__'gro ba 'dren pa thams cad kyi:__sku dang zhing khams mchod pas bskang :__thugs kyi dgongs pa rdzogs gyur cig:__dam tshig nyams chag gshags par bgyi:__de nas rak+ta thogs la:__hU~M:__chos nyid rlan gyi ye shes chu:__thugs rjes chags pa'i kha dog dmar:__srid pa skyed pa rgyu yi khrag:__pad+ma rak+ta rang byung khrag:__zhing bcu bsgral ba srog gi khrag:__rtsi bcud dmar po 'byung ba'i khrag:__thams cad dag pa dbang gi rdzas:__ma dag khams gsum 'khor ba'i rgyu:__he ru ka yi dgongs pa yis:__srid gsum 'khor ba'i bag chags bsgral:__mchod pa'i rdzas su byin brlabs te:__yum chen kun tu bzang mo la:__ye shes 'char ba'i don phyir 'bul:__khrag 'thung khro bo'i tshogs rnams la:__thugs rje bskul ba'i mchod par 'bul:__ma mo mkha' 'gro thams cad la:__dam tshig gso ba'i rdzas su 'bul:__chos skyong bka' srung thams cad la:__phrin las mdzad pa'i don phyir 'bul:__dam tshig skongs la dngos grub stsol:__de nas tshogs dang gtor ma thogs:__lha la 'bul zhing 'di skad do:__hU~M:__khams gsum gso ba zas kyi rgyu:__'bru dang shing tog ro drug zas:__zhing bcu bsgral ba'i phung po'i sha:__dza gad dpa' bo 'bru yi bcud:__zhal zas 'dod yon sna tshogs su:__mos pas bsams te mchod par 'bul:__chos kyi dbyings su mos pas 'bul:__zhi ba'i lha la mdzes par 'bul:__khro bo'i lha la brjid par 'bul:__bla ma rnams la mnyes par 'bul:__mkha' 'gro rnams la dgyes par 'bul:__bka' srung rnams la tshims par 'bul:__dam tshig skong ba'i rten du 'bul:__de nas mar me kong bu thogs la:__hU~M:__rdzas kyi kong bu brgya rtsa ru:__gtsang ma'i sdong bu brgya rtsa btsugs:__'byung ba'i bcud mar zhun gyis bskang :__gsal ba'i mar me brgya sbar nas:__dam tshig nyams chag bskang ba'i phyir:__mos pas rgyal ba rnams la 'bul:__'og min chos dbyings pho brang nas:__ye shes 'od lnga bkrag dang ldan:__zhi khro rab 'byams thugs dam bskang :__snying ga chos kyi pho brang na:__ye shes sa bon thig le gsal:__rang byung zhi ba'i thugs dam bskang :__klad pa dung khang pho brang na:__rang rtsal drod kyi 'od zer 'bar:__rang byung khro bo'i thugs dam bskang :__mos gus dad pa'i snang ba la:__rig pa rang byung 'gag med gsal:__rdo rje slob dpon thugs dam bskang :__rtsa rlung thig le dwangs pa la:__shes pa rang byung sa ler gnas:__ma mo mkha' 'gro'i thugs dam bskang :__'jig rten srid pa yangs pa la:__gza' skar 'od kyi thig le gsal:__phyi yi dam can thugs dam bskang :__dam tshig nyams chag thams cad kun:__thugs dam dbang gis dag par mdzod:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__skong ba bsdus pa:__hU~M:__bka' gsang rmad du byung ba'i dkyil 'khor du:__bla ma yi dam lha tshogs yongs rdzogs la:__rang byung chos kyi dbyings kyi kong bu ru:__rig pa'i ye shes mar me gtams te 'bul:__rtsa brgyad yan lag stong sbyar a mr-i ta:__sku lnga ye shes yongs rdzogs mchod pa 'bul:__gtor gzhong rnam dag dpal gyi gtor mas gtams:__'dod yon yongs su rdzogs pa'i mchod pa 'bul:__khams gsum 'khor ba yongs sgrol mkha' dbyings dag:__chags med rak+ta dmar gyi mnyes mchod 'bul:__'bru bcud stong la sbyar ba dpa' bo'i rdzas:__gzi byin bskyed phyir dza gad mchod pa 'bul:__a la la te dgyes par bzhes su gsol:__ces gsungs mchod skong bsdus pa'o:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__gu ru chos kyi dbang phyug gi gter byon bka' brgyad gsang ba yongs rdzogs dang*/__byang gter bka' brgyad drag po rang byung rang shar las byung ba'i zhi khro na raka skong bshags kyi cho ga zung 'brel du bsdebs pa dge'o/__!__/mar me'i smon lam ni/__hU~M/__bla med gsang ba mchog gi dkyil 'khor du/__/snying po byang chub lam la zhugs pa yis/__/'khor ba'i g.yang sa chen por mi ltung shing*/__/chags sdang gcong rong gnas su mi skye dang*/__/log lta dmyal ba'i zang khar rbab mi 'gril/__/'khon 'dzin gcan gzan gdug pa'i skad mi thos/__/nyon mongs mtshon rtse gdug pa'i zer mi 'phog__/dge ba'i bshes gnyen bka' drin che ba dang*/__/srog gis sbrel ba'i mched dang lcam dral dang*/__/gsum pa'i dbang gis sbrel ba'i rig ma gsum/__/skye ba 'di dang tshe rabs thams cad du/__/mi 'bral rtse gcig 'grogs pa'i ting 'dzin gyis/__/sa bcu khyad par rim gyis bgrod par shog__/nam zhig tshe 'phos lus brje'i dus byung nas/__/'khor ba'i g.yang sar lan gcig ltung srid kyang*/__/snang ba'i go 'byed zhun mar mdangs gsal 'dis/__/rig 'dzin sgrub pa po yi shul mtshon cing*/__/kun tu 'od kyi sa la rgyud sbyangs nas/__/pad+ma chen po'i sa la lhun gyis grub/__/'khor lo tshogs chen sa la gshegs pa'i tshe/__/sngon gyi rgyal ba rnams kyis mdun bsus shig__/yi dam lha yis rgyab nas srog rten cig__/byang chub sems dpa' rnams kyis mtha' skyor cig__/mchod pa'i lha mo rnams kyis sna drongs shig__/ma tshogs dbang mo rnams kyis rjes skyongs shig__/lcang lo can gyi sa la phyin pa'i tshe/__/mi ldog pa yi sa la gnas nas kyang*/__/rdo rje khro rgyal khyod kyi zhal mthong nas/__/rig 'dzin rnams dang dbyer med gyur nas kyang*/__/bla med sku gsung thugs su 'grub par shog__/i daM sarba shi Sh+yA NaM tri mu kha bi shUd+d+hi b+ha ba tu//_

Footnotes

Other Information