JKW-KABAB-05-CA-023

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་དབང་དོན་བདག་འཇུག་གི་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་བཅུད་འབེབས།
Wylie title dpal bka' 'dus kyi dbang don bdag 'jug gi cho ga ye shes bcud 'bebs JKW-KABAB-05-CA-023.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 5, Text 23, Pages 337-347 (Folios 1a to 6a4)
Author བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་
Less details More details
Tertön ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (o rgyan gling pa, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Dudjom Rinpoche. dpal bka' 'dus kyi dbang don bdag 'jug gi cho ga ye shes bcud 'bebs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 5: 337-347. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur  ·  Self-Initiation - bdag 'jug
Cycle དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ (dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-05-CA-Karchag
Colophon

།ཅེས་པའང་རང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག་ཏུ་སོན་པ་ཤིང་ཕོ་རྟའི་ལོ་སྟོན་ཟླ་འབྲིང་པོའི་ཡར་ཚེས་དགེ་བ་ལ་བླ་བྲང་ཆེན་པོ་ཀུན་བདེ་གླིང་གི་ཚོམས་ཆེན་ཉི་འོད་ཀུན་གསལ་འདོད་འཁྱིལ་དུ་ཚུལ་འདིའི་སྒོ་ནས་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་ཆེན་བཙུགས་པའི་སྐབས་སུ་ཉེར་མཁོར་གྱུར་ཏེ། རྒྱལ་ཁམས་པ་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་རྩ་བའི་དབང་གཞུང་ལས་དོན་གྱི་བཅུད་ཕྱུངས་ཏེ་འཇུག་བདེའི་ངག་འདོན་དུ་བསྡེབས་པ་ལས་ཡི་གེ་པ་ནི་ཀུན་སྤངས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཁྲོ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེས་སོ། །འདིས་ཀྱང་ལམ་འདིའི་ཕྲིན་ལས་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་རྟག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།

ces pa'ang rang lo lnga bcu nga gcig tu son pa shing pho rta'i lo ston zla 'bring po'i yar tshes dge ba la bla brang chen po kun bde gling gi tshoms chen nyi 'od kun gsal 'dod 'khyil du tshul 'di'i sgo nas bdud rtsi sman gyi sgrub chen btsugs pa'i skabs su nyer mkhor gyur te/__rgyal khams pa 'jigs bral ye shes rdo rjes rtsa ba'i dbang gzhung las don gyi bcud phyungs te 'jug bde'i ngag 'don du bsdebs pa las yi ge pa ni kun spangs rnal 'byor gyi dbang phyug khro rgyal rdo rjes so/__/'dis kyang lam 'di'i phrin las mkha' khyab tu rtag pa'i rgyur gyur cig/__//sarba dA mang+ga laM//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་དབང་དོན་བདག་འཇུག་གི་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་བཅུད་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ཨོཾ་སྭ་སྟི། དབང་བཞིའི་རྒྱུན་གྱིས་སྒྲིབ་བཞིའི་དྲི་བསལ་ཏེ། །སྐུ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད་མཛད་བླ་མ་དང༌། །དབྱེར་མེད་དཔལ་ཆེན་ཚོམ་བུར་གུས་བཏུད་ནས། །བདག་འཇུག་ཆོ་གའི་ངག་འདོན་འདིར་གསལ་བྱ། །དེའང་དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བདག་ཉིད་འཇུག་ཅིང་དབང་བླང་བར་འདོད་པས། སྦྱོར་བ་མཚན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས་ཏེ་བདག་མདུན་བུམ་པ་དང་བཅས་བསྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པའི་རིམ་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། དངོས་གཞི་རིག་པ་གདོད་མའི་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བདག་པོར་བཞུགས་པ་ཉིད་དབང་བླང་བའི་ཡུལ་དང༌། བདག་ཉིད་རྣམ་འགྱུར་རྣམ་སྨིན་གྱི་ལུས་རྟེན་སློབ་བུའི་ཚུལ་དུ་བྱས་ནས་འཇུག་པ་སྟེ། ཐོར་མར། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་སོགས་ཀྱིས་ཁྲུས་བྱ། བི་ཤྭ་བཛྲ་སོགས་དྲག་སྔགས་ཡུངས་ཐུན་དང་བཅས་པས་བགེགས་བསྐྲད། ས་གཞི་སྤོས་ཆུས་སོགས་ཀྱིས་མཎྜལ་འབུལ། ཨོཾ་ཙཀྵུ་བྷནྡྷ་ཝ་ར་མ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱས་མིག་དར་འཆིང་ཞིང༌། ཨ་ཁཾ་བཱི་ར་ཧཱུྃ་གིས་མེ་ཏོག་ཐོགས་ལ། ཐལ་མོ་སྦྱར་བས་བཏུད་དེ། སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་ཧེ་རུ་ཀ༔ རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་ནི་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔ སྙིང་པོ་དོན་གྱི་དབང་བསྐུར་གསོལ༔ ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ། བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོས། ང་ནི་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཏེ༔ ང་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་འདིར༔ དམ་ཚིག་གཅན་འཕྲང་ཟབ་པས་ན༔ དབང་བསྐུར་དམ་ཚིག་བསྲུང་ནུས་སམ༔ ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་དུ། དཔལ་ཆེན་པོ་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ བླ་མས་གསུངས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག༔ རྟག་ཏུ་ཡིད་ལ་འཆང་བ་དང་༔ སྲོག་ལ་བབས་ཀྱང་དམ་ཚིག་བསྲུང་༔ ཞེས་དམ་ཚིག་ཁས་བླང༌། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། །ཅེས་སོགས་རྒྱུན་བཤགས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པས་ཚོགས་བསགས། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཁྱེད་ཅི་འདྲ། །དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་གྱུར་ཅིག །སྤྱོད་པ་རྨད་བྱུང་བསམས་ཡས་པ། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་བདག་གི་སྤྱད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་དམ་པ་དང༌། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་འདི། །སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏོང་ན། །རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་བྱིན་རློབས་མཛོད། །དུས་ངན་ཐ་མའི་འཇིག་རྟེན་འདིར། །སངས་རྒྱས་མཛད་དཀའ་བདག་གིས་བསྒྲུབ། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་དཀའ་བདག་གིས་སྤྱད། །རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར། །བདག་ཅག་བསམ་པ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་དམ་བཅའ་རྣམ་གསུམ་བཟུང༌། རང་ཉིད་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་ཧེ་རུ་ཀར་གསལ་བའི་སྙིང་གའི་འབར་བ་ཆེན་པོའི་ཧཱུྃ་ཡིག་དང༌། སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་འོད་ཟེར་གྱི་སྣང་བ་ནམ་མཁའ་གང་བ་འཕྲོས། དཔལ་ཆེན་དཀྱིལ་འཁོར་ཉེར་གཅིག་གི་ལྷ་ཚོགས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིག་འབྲུ་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་ཆར་ཆེན་དྲག་ཏུ་བབས་པ་ལྟར་བྱོན་ནས་རང་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་ལ། འབེབས་པའི་རྫས་བསྲེགས་ཤིང་རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲ་དང་བཅས་ཞི་ཁྲོ་སྤྱི་བསྡུས་ཀྱི་རྩ་སྔགས་ལ། ཛྙཱ་ན་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿཞེས་བཏགས་པ་མང་དུ་བརྗོད་པས་བྱིན་དབབ། རྒྱ་གྲམ་མེ་ཏོག་མགོར་བཞག་སྟེ་ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་པར་བྱ། སྔར་གྱི་མེ་ཏོག་དེ་ཉིད། པྲ་ཏཱིཙྪ་བཛྲ་ཧོཿ ཞེས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ལ་ཕུལ་བ་ཉིད་རིགས་ཀྱི་བདག་པོའི་ཐུགས་ཀར་བབས་པ་སླར་ཡང་དབང་རྟགས་ཅོད་པན་དུ་སྩལ་བར་མོས་ཤིང༌། པྲ་ཏཱི་གྷྲྀཧྞ་ཨི་མཾ་ས་ཏྭ་མ་ཧཱ་བ་ལ། ཞེས་སྤྱི་བོར་བཞག །ཨོཾ་བཛྲ་ནཻ་ཏྲ་ཨ་པ་ཧ་ར་པ་ཊ་ལཾ་ཧྲཱིཿས་མིག་དར་བཀྲོལ་ལ། དེ་ལྟར་མཐོང་བ་དག་པས་མདུན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་ཀུན་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་དྲུག་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར། ཤར་དུ་ཚད་མེད་བཞི། ལྷོར་བསྡུ་དངོས་བཞི། ནུབ་ཏུ་ཟག་མེད་བཞི། བྱང་དུ་རྣམ་ཐར་བཞི། མཚམས་རྣམས་སུ་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་བཞི་རྣམས་རྣམ་པར་དག་པའི་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ཉི་ཤུའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཚོམ་བུ་ཉེར་གཅིག་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་མཇལ་བར་མོས། དབང་དངོས་གཞིའི་དོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ་ལ། བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེས་སངས་རྒྱས་ལ། །མཆོད་ཆེན་ཇི་ལྟར་སྩལ་བ་བཞིན། །བདག་ཀྱང་རབ་ཏུ་བསྐྱབ་པའི་ཕྱིར། །ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་དེང་བདག་སྩོལ། །ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ་འཁོར་འདས་ཀྱི་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོས་དགྱེས་པས་དགོངས་ཏེ་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས་གདན་གསུམ་ཚང་བའི་དབང་གི་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སད་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྣམ་པ་དུ་མ་དང་ལྡན་པས་རྡོ་རྗེའི་བུམ་པ་ལྔ་ཚན་ལྔའི་བཅུད་དང་ལྡན་པས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བར་མོས་ཤིང༌། བུམ་པ་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ བཀྲ་ཤིས་ཆེན་པོའི་བུམ་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ ནང་གི་ལྷ་དང་དབྱེར་མེད་བདུད་རྩིས་བཀང་༔ སྣོད་བཅུད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ དཔལ་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་སྐུ་ཡི་དབང་ཐོབ་ནས༔ དུག་ལྔ་གནས་དག་ཕུང་པོ་གནས་སུ་གྱུར༔ སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱཾ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ཀྲོ་དྷ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཞེས་སྤྱི་བོའི་གནས་ལྔར་བཞག་ལ་ཁྲུས་བྱ་ཞིང་བཏུང༌། བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང༌། རིགས་ལྔའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་རིག་པའི་དབང་ལྔ་ཐོབ། ཉོན་མོངས་དུག་ལྔའི་སྒྲིབ་པ་དག །ཕུང་པོ་ལྔ་སྐུར་སྔར་གནས་གྱུར། ཡེ་ཤེས་ལྔ་མངོན་དུ་བྱས། ཆུའི་ལྷག་མ་སྤྱི་བོར་འཁྱིལ་བ་ལས་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་དབུ་བརྒྱན་པར་མོས། དེའི་རྗེས་འབྲེལ་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མར་མེ་གཅིག་ལས་གཅིག་མཆེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འཕྲོས། རང་ཉིད་ལ་ཐིམ་པས་དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་གཙོ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྐུའི་དབང་དང་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ་རྒྱུད་ལ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །ཞི་བ་ཀུན་ཏུ་འཆང་གི་སྐུ་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རང་བཞིན་གནས་དག་པ༔ རིགས་ལྔ་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་ཞི་བའི་ལྷ༔ ཡབ་ཡུམ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་འདུས་པའི་འཁོར༔ མ་ལུས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོའི་སྐུ་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཚོམ་བུ་ཉེར་གཅིག་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ ཡེ་ཤེས་ཉེར་གཅིག་ཀུན་ཏུ་མ་འདྲེས་མདངས༔ དཔལ་ཆེན་ཉེར་གཅིག་བཀའ་འདུས་ལྷ་ཚོགས་ནི༔ མ་ལུས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ཀྲོ་དྷ་མཎྜ་ལ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཞེས་བསྐུར། འདི་ལྟར་གཟུགས་སུ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སྣང་སྟོང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་སྐུ་རྡོ་རྗེ་ལྷའི་འཁོར་ལོར་དག་པའོ། །ཞེས་དག་པ་བརྗོད། དཀྱིལ་འཁོར་པའི་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་འཕྲོས། ཞལ་ནས་ཐོན། རང་ཉིད་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་ཞལ་དུ་ཞུགས་ཏེ་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་གི་མཐར་འཁོད་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་མཆོད། འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས། ཚུར་འདུས་པས་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་བསམ་ལ། ཞི་ཁྲོ་ཡོངས་རྫོགས་འདུས་པའི་སྙིང་པོ་ལན་བདུན་ནམ་གསུམ་བཟླ། འདི་ལྟར་སྒྲ་རུ་གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་གྲགས་སྟོང་གཞོམ་མེད་གསུང་རྡོ་རྗེ་སྔགས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་དག་པའོ། །ཞེས་དག་པ་བརྗོད། གནས་ལུགས་རང་བཞིན་མ་བཅོས་པའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུ་ཐམས་ཅད་དེ་ལ་རྫོགས༔ དབྱིངས་དང་རིག་པ་གཉིས་མེད་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཡང་དག་ངེས་པའི་དོན་མཆོག་རྟོགས་པར་གྱིས༔ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཿ འདི་ལྟར་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རིག་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གྱི་འཁོར་ལོར་དག་པའོ། །ཞེས་དག་པ་བརྗོད། དེ་ལྟ་ན་ཕྱི་མཚན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བུམ་པའི་དབང་ཐོབ། ལུས་རྩའི་སྒྲིབ་པ་དག །བསྐྱེད་རིམ་དབྱིབས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། ཞི་བའི་ལས་དང་རྣམ་སྨིན་རིག་འཛིན་འགྲུབ། འབྲས་བུ་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་སོ། །ཞེས་བུམ་དབང་གི་རྟོགས་པ་བསྐྱེད། བླ་མ་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་དགའ་བའི་སྒྲ་དང་བདེ་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ལུས་ལ་ཞུགས་ལྷག་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོར་ཞུ་བའི་རྒྱུན་མཁའ་ལས་ཐོན། ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔའི་རང་བཞིན་ཅན་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ལྕེ་ཐོག་ཏུ་བཞག་སྟེ་དབང་བསྐུར་བར་མོས་ཤིང༌། གསང་ཐོད་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ སྣོད་ནི་མཚན་ལྡན་རང་བྱུང་ཀ་པཱ་ལར༔ བཅུད་ཀྱི་དྭངས་མ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ༔ གཉིས་མེད་མཉམ་སྦྱར་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཆུས༔ དཔལ་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་གསུང་གི་དབང་ཐོབ་ནས༔ རྩ་ཡི་མདུད་གྲོལ་རླུང་ལྔ་དབང་དུ་འདུས༔ ཐིག་ལེ་ཟག་མེད་བདེ་བ་རྒྱས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ བཛྲ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧོཿ ཞེས་བདུད་རྩི་མྱང༌། བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་ལུས་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ། འཆིང་བྱེད་རྩའི་མདུད་པ་གྲོལ། གཡོ་བའི་རླུང་ལྔ་དབུ་མར་ཐིམ། ཐིག་ལེའི་འཕོ་བ་ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་དུ་བརྟན་པར་བྱས་པར་མོས། དེ་ལྟ་ན་ནང་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གསང་བའི་དབང་ཐོབ༔ ངག་རླུང་གི་སྒྲིབ་པ་དག༔ བདག་བྱིན་རློབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་༔ རྒྱས་པའི་ལས་དང་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་འགྲུབ༔ འབྲས་བུ་གསུང་རྡོ་རྗེ་ལོངས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་སོ༔ །ཞེས་གསང་དབང་གི་རྟོགས་པ་བསྐྱེད། སློབ་དཔོན་ཧེ་རུ་ཀས་ཡུམ་ཁྲོ་མོའི་དབང་ཕྱུག་མ་ལས་རིགས་མཐུན་གྱི་ཤེས་རབ་མ་གཟུགས་དང་ལང་ཚོ་མཚན་ཉིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་རྣམ་པར་སྤྲོས་ཏེ་ཐར་པ་བསྟེན་པར་བསྐུལ་བར་མོས་ཤིང༌། རིག་ཙཀ་གམ་དྲིལ་བུ་བླང་ལ། ཧཱུྃ༔ བཀྲ་ཤིས་མཚན་ལྡན་རིགས་ལྔ་གསང་བའི་ཡུམ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་བསྟེན་བྱའི་དམ་ཚིག་མཆོག༔ ཟག་མེད་བདེ་བའི་འབྱུང་གནས་འདི་གཏད་པས༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཐུགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་ནས༔ ལུགས་འབྱུང་དགའ་བ་རྣམ་བཞི་འཕེལ་བ་དང་༔ ལུགས་ལྡོག་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པར་ཤོག༔ མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཤེས་རབ་མ་དང་འདུ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་ཡས་བབ་དང་མས་བརྟན་གྱི་དགའ་བ་བཞིའི་མཐར་ཐུག་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་མོས་ལ། མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་འཁྱུད་རྒྱ་བྱ། དེ་ལྟར་ན་གསང་བ་བྷ་གའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། ཡིད་ཐིག་ལེའི་སྒྲིབ་པ་དག །གཞན་ལུས་ཕོ་ཉའི་མྱུར་ལམ་བསྟེན་པ་ལ་དབང༌། དབང་གི་ལས་དང་ཕྱག་རྒྱའི་རིག་འཛིན་འགྲུབ། འབྲས་བུ་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་ཆོས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་སོ། །ཞེས་ཤེར་དབང་གི་རྟོགས་པ་བསྐྱེད། བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀའི་ཞལ་ནས་སྐྱེ་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གིས་རང་བྱུང་དོན་གྱི་དགོངས་པ་ངོ་སྤྲད་དེ་དབུགས་ཕྱུངས་པར་མོས་ལ། ཨཿ ཀ་དག་དབྱིངས་ནི་ཤེལ་ལྟ་བུ༔ ལྷུན་གྲུབ་རིག་པ་འཇའ་ཚོན་བཞིན༔ དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་རྫོགས་པ་ཆེ༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ སརྦ་ཀྲོ་དྷ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཿ ཞེས་བློ་འདས་ཁྱབ་བརྡལ་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་ལ་མཉམ་པར་བཞག །དེ་ལྟར་ན་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་ཐོབ། ཆ་མཉམ་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་དག །ཨ་ཏི་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་དོན་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། དྲག་པོའི་ལས་དང་ལྷུན་གྲུབ་རིག་འཛིན་འགྲུབ། འབྲས་བུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་སོ། །ཞེས་དབང་བཞི་པའི་རྟོགས་པ་བསྐྱེད། རྗེས་ནི། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས་ཀྱིས་དམ་ཚིག་ཁས་བླང༌། གཏང་རག་གི་མཎྜལ་དང༌། དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་སོགས་ཀྱིས་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དབུལ་ཞིང་དགེ་བ་བསྔོ། ཆོ་གའི་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་རྣམས་གཞུང་བཞིན་བྱའོ། །ཚུལ་འདི་ནི་རིམ་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གཞོལ་བ་རྣམས་ནས་ལམ་དུས་ཀྱི་དམ་ཚིག་གསོ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་སྤེལ་བ་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཆ་རྐྱེན་ཡིན་ལ། མོས་ལྡན་གྱི་སྐྱེ་བོ་རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆ་རྐྱེན་མ་འབྱོར་ཞིང་སྤྲོས་པས་མ་ལྕོགས་པ་རྣམས་ལ་འདི་ཁོ་ན་བསྐུར་བས་ཀྱང་ལམ་ལ་ངེས་པར་འཇུག་རུང་གི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །མཆོག་གསང་བཀའ་འདུས་སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །སྔོན་མེད་ལེགས་བཤད་ཡུར་བར་དྲངས་འདི་ལས། །སྐལ་བཟང་ཐར་པའི་ཞིང་ས་རབ་བརླན་ཏེ། །དོན་གཉིས་ཕྲིན་ལས་འབྲས་བཟང་གཡུར་ཟ་ཤོག །ཅེས་པའང་རང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག་ཏུ་སོན་པ་ཤིང་ཕོ་རྟའི་ལོ་སྟོན་ཟླ་འབྲིང་པོའི་ཡར་ཚེས་དགེ་བ་ལ་བླ་བྲང་ཆེན་པོ་ཀུན་བདེ་གླིང་གི་ཚོམས་ཆེན་ཉི་འོད་ཀུན་གསལ་འདོད་འཁྱིལ་དུ་ཚུལ་འདིའི་སྒོ་ནས་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་ཆེན་བཙུགས་པའི་སྐབས་སུ་ཉེར་མཁོར་གྱུར་ཏེ། རྒྱལ་ཁམས་པ་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་རྩ་བའི་དབང་གཞུང་ལས་དོན་གྱི་བཅུད་ཕྱུངས་ཏེ་འཇུག་བདེའི་ངག་འདོན་དུ་བསྡེབས་པ་ལས་ཡི་གེ་པ་ནི་ཀུན་སྤངས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཁྲོ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེས་སོ། །འདིས་ཀྱང་ལམ་འདིའི་ཕྲིན་ལས་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་རྟག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །།

[edit]

@#/__/dpal bka' 'dus kyi dbang don bdag 'jug gi cho ga ye shes bcud 'bebs zhes bya ba bzhugs so//__oM swa sti/__dbang bzhi'i rgyun gyis sgrib bzhi'i dri bsal te/__/sku bzhi'i ye shes skyed mdzad bla ma dang*/__/dbyer med dpal chen tshom bur gus btud nas/__/bdag 'jug cho ga'i ngag 'don 'dir gsal bya/__/de'ang dpal chen bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i dkyil 'khor du bdag nyid 'jug cing dbang blang bar 'dod pas/__sbyor ba mtshan ma'i dkyil 'khor bzhengs te bdag mdun bum pa dang bcas bsgrub cing mchod pa'i rim pa sngon du 'gro bas/__dngos gzhi rig pa gdod ma'i spyi dpal chen po bla ma dang gnyis su med pa dkyil 'khor gyi bdag por bzhugs pa nyid dbang blang ba'i yul dang*/__bdag nyid rnam 'gyur rnam smin gyi lus rten slob bu'i tshul du byas nas 'jug pa ste/__thor mar/__ji ltar bltams pa sogs kyis khrus bya/__bi shwa badz+ra sogs drag sngags yungs thun dang bcas pas bgegs bskrad/__sa gzhi spos chus sogs kyis maN+Dal 'bul/__oM tsak+Shu b+han+d+ha wa ra ma na ye swA hAs mig dar 'ching zhing*/__a khaM bI ra hU~M gis me tog thogs la/__thal mo sbyar bas btud de/__spyi dpal chen po he ru ka:__rdo rje'i bla ma dgongs su gsol:__bdag ni skal ldan rigs kyi bu:__snying po don gyi dbang bskur gsol:__zhes lan gsum gyis gsol ba btab pa la/__bla ma dkyil 'khor gyi gtso bos/__nga ni he ru ka dpal te:__nga yi dkyil 'khor chen po 'dir:__dam tshig gcan 'phrang zab pas na:__dbang bskur dam tshig bsrung nus sam:__zhes dris pa'i lan du/__dpal chen po dang dbyer med pa'i:__bla mas gsungs pa rdo rje'i tshig:__rtag tu yid la 'chang ba dang :__srog la babs kyang dam tshig bsrung :__zhes dam tshig khas blang*/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/__/ces sogs rgyun bshags yan lag brgyad pas tshogs bsags/__bde bar gshegs pa khyed ci 'dra/__/de 'dra kho nar bdag gyur cig__/spyod pa rmad byung bsams yas pa/__/'gro la phan phyir bdag gi spyad/__/byang chub sems mchog dam pa dang*/__/sku gsung thugs kyi phyag rgya 'di/__/srog gi phyir yang mi gtong na/__/rdo rje rgyal pos byin rlobs mdzod/__/dus ngan tha ma'i 'jig rten 'dir/__/sangs rgyas mdzad dka' bdag gis bsgrub/__/byang chub spyod dka' bdag gis spyad/__/rdo rje rnal 'byor dkyil 'khor 'dir/__/bdag cag bsam pa 'grub gyur cig__/ces dam bca' rnam gsum bzung*/__rang nyid spyi dpal chen po he ru kar gsal ba'i snying ga'i 'bar ba chen po'i hU~M yig dang*/__slob dpon dkyil 'khor pa'i thugs ka nas kyang 'od zer gyi snang ba nam mkha' gang ba 'phros/__dpal chen dkyil 'khor nyer gcig gi lha tshogs rtsa gsum rgyal ba sras dang bcas pa'i thugs rgyud bskul/__thams cad kyang spyi dpal chen po'i ye shes kyi phyag rgya yig 'bru phyag mtshan gyi rnam par char chen drag tu babs pa ltar byon nas rang la sib sib thim pas byin gyis brlabs par mos la/__'bebs pa'i rdzas bsregs shing rol mo sna tshogs kyi sgra dang bcas zhi khro spyi bsdus kyi rtsa sngags la/__dz+nyA na a be sha ya a AHzhes btags pa mang du brjod pas byin dbab/__rgya gram me tog mgor bzhag ste tiSh+Tha badz+ras brtan par bya/__sngar gyi me tog de nyid/__pra tIts+tsha badz+ra hoH__zhes dkyil 'khor gyi lha la phul ba nyid rigs kyi bdag po'i thugs kar babs pa slar yang dbang rtags cod pan du stsal bar mos shing*/__pra tI g+hr-ih+Na i maM sa twa ma hA ba la/__zhes spyi bor bzhag__/oM badz+ra nai tra a pa ha ra pa Ta laM hrIHsa mig dar bkrol la/__de ltar mthong ba dag pas mdun gyi dkyil 'khor gyi dbus su kun khyab ye shes spyi dpal chen po'i lha tshogs drug brgya dang drug cu rtsa bzhi'i dkyil 'khor/__shar du tshad med bzhi/__lhor bsdu dngos bzhi/__nub tu zag med bzhi/__byang du rnam thar bzhi/__mtshams rnams su dran pa nyer bzhag bzhi rnams rnam par dag pa'i ngo bo ye shes nyi shu'i rang bzhin can gyi dkyil 'khor tshom bu nyer gcig pa'i lha tshogs rten dang brten par bcas pa mngon sum bzhin du mjal bar mos/__dbang dngos gzhi'i don du maN+Dal phul la/__byang chub rdo rjes sangs rgyas la/__/mchod chen ji ltar stsal ba bzhin/__/bdag kyang rab tu bskyab pa'i phyir/__/nam mkha'i rdo rje deng bdag stsol/__/zhes lan gsum gyis gsol ba btab pas/__bla ma he ru ka 'khor 'das kyi spyi dpal chen pos dgyes pas dgongs te thugs ka'i 'od zer gyis gdan gsum tshang ba'i dbang gi lha nam mkha' gang bar sad pa rnams kyis bkra shis pa'i rnam pa du ma dang ldan pas rdo rje'i bum pa lnga tshan lnga'i bcud dang ldan pas mngon par dbang bskur bar mos shing*/__bum pa thogs la/__hU~M:__bkra shis chen po'i bum pa gzhal yas khang :__nang gi lha dang dbyer med bdud rtsis bkang :__snod bcud yongs su rdzogs pa'i dbang bskur bas:__dpal chen lha tshogs sku yi dbang thob nas:__dug lnga gnas dag phung po gnas su gyur:__sku lnga ye shes lnga dang ldan par shog:__oM hU~M trAM hrIHAH__a b+hi Shiny+tsa hU~M:__ma hA shrI he ru ka sarba kro d+ha a b+hi Shiny+tsa oM:__zhes spyi bo'i gnas lngar bzhag la khrus bya zhing btung*/__bdud rtsi'i chu rgyun gyis lus kyi nang thams cad gang*/__rigs lnga'i rang bzhin can gyi rig pa'i dbang lnga thob/__nyon mongs dug lnga'i sgrib pa dag__/phung po lnga skur sngar gnas gyur/__ye shes lnga mngon du byas/___chu'i lhag ma spyi bor 'khyil ba las rigs thams cad kyi khyab bdag rgyal ba rdo rje 'chang gis dbu brgyan par mos/__de'i rjes 'brel du sku gsung thugs kyi dbang ni/__dkyil 'khor gyi gtso bo'i thugs ka nas ye shes kyi sku mar me gcig las gcig mched kyi tshul du 'phros/__rang nyid la thim pas dpal chen bka' 'dus kyi lha tshogs gtso 'khor yongs su rdzogs pa'i sku'i dbang dang byin rlabs ma lus pa rgyud la thob par mos shig__/zhi ba kun tu 'chang gi sku thogs la/__hU~M hrI:__phung khams skye mched rang bzhin gnas dag pa:__rigs lnga bzhi bcu rtsa gnyis zhi ba'i lha:__yab yum thabs dang shes rab 'dus pa'i 'khor:__ma lus yongs su rdzogs pa'i dbang thob shog:__oM AHhU~M bo d+hi tsit+ta ma hA su kha badz+ra sa twa hU~M:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__spyi dpal chen po'i sku thogs la/__hU~M hrI:__tshom bu nyer gcig 'bar ba'i dkyil 'khor nas:__ye shes nyer gcig kun tu ma 'dres mdangs:__dpal chen nyer gcig bka' 'dus lha tshogs ni:__ma lus yongs su rdzogs pa'i dbang thob shog:__oM ma hA shrI he ru ka sarba kro d+ha maN+Da la a b+hi Shiny+tsa oM:__zhes bskur/__'di ltar gzugs su snang ba thams cad snang stong sgyu 'phrul drwa ba sku rdo rje lha'i 'khor lor dag pa'o/__/zhes dag pa brjod/__dkyil 'khor pa'i gtso bo'i thugs ka'i sngags phreng las sngags phreng gnyis pa 'phros/__zhal nas thon/__rang nyid spyi dpal chen por gsal ba'i zhal du zhugs te thugs ka'i hUM gi mthar 'khod pa las 'od zer 'phros/__rgyal ba sras dang bcas pa mchod/__'gro ba rigs drug gi sdig sgrib sbyangs/__tshur 'dus pas rdo rje gsum gyi byin rlabs dbang dang dngos grub thams cad thob par bsam la/__zhi khro yongs rdzogs 'dus pa'i snying po lan bdun nam gsum bzla/__'di ltar sgra ru grags pa thams cad grags stong gzhom med gsung rdo rje sngags kyi 'khor lor dag pa'o/__/zhes dag pa brjod/__gnas lugs rang bzhin ma bcos pa'i ngang du mnyam par bzhag la/__hU~M:__rang byung ye shes snying po byang chub sems:__lha sngags chos sku thams cad de la rdzogs:__dbyings dang rig pa gnyis med he ru ka:__yang dag nges pa'i don mchog rtogs par gyis:__d+harma d+hA tu dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa aH__'di ltar gzung 'dzin gyi rtog tshogs thams cad rig stong dbyer med thugs rdo rje bde chen 'od gsal gyi 'khor lor dag pa'o/__/zhes dag pa brjod/__de lta na phyi mtshan ma'i dkyil 'khor du bum pa'i dbang thob/__lus rtsa'i sgrib pa dag__/bskyed rim dbyibs kyi rnal 'byor bsgom pa la dbang*/__zhi ba'i las dang rnam smin rig 'dzin 'grub/__'bras bu sku rdo rje sprul pa'i sku 'grub pa'i skal ba can du byas so/__/zhes bum dbang gi rtogs pa bskyed/__bla ma spyi dpal chen po yab yum mnyam par sbyor ba'i dga' ba'i sgra dang bde ba'i 'od zer gyis rtsa gsum rgyal ba sras dang bcas pa spyan drangs te lus la zhugs lhag pa byang chub sems kyi ngo bor zhu ba'i rgyun mkha' las thon/__thod pa'i bdud rtsi sha lnga bdud rtsi lnga'i rang bzhin can dang ro gcig tu 'dres pa lce thog tu bzhag ste dbang bskur bar mos shing*/__gsang thod thogs la/__hU~M:___snod ni mtshan ldan rang byung ka pA lar:__bcud kyi dwangs ma sha lnga bdud rtsi lnga:__gnyis med mnyam sbyar byang chub sems kyi chus:__dpal chen lha tshogs gsung gi dbang thob nas:__rtsa yi mdud grol rlung lnga dbang du 'dus:__thig le zag med bde ba rgyas par shog:__oM AHhU~M swA hA:__badz+ra pany+tsa a mr-i ta a b+hi Shiny+tsa AH__a ho ma hA su kha hoH__zhes bdud rtsi myang*/__bdud rtsi'i rgyun gyis lus khams thams cad khyab/__'ching byed rtsa'i mdud pa grol/__g.yo ba'i rlung lnga dbu mar thim/__thig le'i 'pho ba zag med bde ba chen po'i rang bzhin du brtan par byas par mos/__de lta na nang lus kyi dkyil 'khor du gsang ba'i dbang thob:__ngag rlung gi sgrib pa dag:__bdag byin rlob pa'i rnal 'byor bsgom pa la dbang :__rgyas pa'i las dang tshe dbang rig 'dzin 'grub:__'bras bu gsung rdo rje longs sku 'grub pa'i skal ba can du byas so:__/zhes gsang dbang gi rtogs pa bskyed/__slob dpon he ru kas yum khro mo'i dbang phyug ma las rigs mthun gyi shes rab ma gzugs dang lang tsho mtshan nyid phun sum tshogs pa zhig rnam par spros te thar pa bsten par bskul bar mos shing*/__rig tsaka gam dril bu blang la/__hU~M:__bkra shis mtshan ldan rigs lnga gsang ba'i yum:__sangs rgyas kun gyis bsten bya'i dam tshig mchog:__zag med bde ba'i 'byung gnas 'di gtad pas:__he ru ka dpal thugs kyi dbang thob nas:__lugs 'byung dga' ba rnam bzhi 'phel ba dang :__lugs ldog lhan skyes ye shes rtogs par shog:__ma hA shrI he ru ka badz+ra kro d+ha kro d+hI shwa ri tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__shes rab ma dang 'du shes gsum ldan gyi sgo nas snyoms par zhugs pas yas bab dang mas brtan gyi dga' ba bzhi'i mthar thug lhan skyes bde ba chen po'i ye shes nyams su myong bar mos la/__ma hA su kha dz+nyA na a AH__zhes 'khyud rgya bya/__de ltar na gsang ba b+ha ga'i dkyil 'khor du shes rab ye shes kyi dbang thob/__yid thig le'i sgrib pa dag__/gzhan lus pho nya'i myur lam bsten pa la dbang*/__dbang gi las dang phyag rgya'i rig 'dzin 'grub/__'bras bu thugs rdo rje chos sku 'grub pa'i skal ba can du byas so/__/zhes sher dbang gi rtogs pa bskyed/__bla ma he ru ka'i zhal nas skye med rdo rje'i tshig gis rang byung don gyi dgongs pa ngo sprad de dbugs phyungs par mos la/__aH__ka dag dbyings ni shel lta bu:__lhun grub rig pa 'ja' tshon bzhin:__dbyings rig zung 'jug rdzogs pa che:__ye shes rdo rje'i dbang thob shog:__sarba kro d+ha d+hA tu a b+hi Shiny+tsa aH__zhes blo 'das khyab brdal chen po'i dgongs pa la mnyam par bzhag__/de ltar na 'od gsal rdzogs pa chen po'i dkyil 'khor du rig pa rtsal gyi dbang thob/__cha mnyam shes bya'i sgrib pa dag__/a ti rdo rje snying po'i don bsgom pa la dbang*/__drag po'i las dang lhun grub rig 'dzin 'grub/__'bras bu mi 'gyur rdo rje mngon par byang chub pa'i sku 'grub pa'i skal ba can du byas so/__/zhes dbang bzhi pa'i rtogs pa bskyed/__rjes ni/__gtso bos ji ltar sogs kyis dam tshig khas blang*/__gtang rag gi maN+Dal dang*/__deng nas brtsams te sogs kyis lus longs spyod dbul zhing dge ba bsngo/__cho ga'i rjes kyi bya ba rnams gzhung bzhin bya'o/__/tshul 'di ni rim gnyis kyi rnal 'byor la gzhol ba rnams nas lam dus kyi dam tshig gso zhing ye shes spel ba la med du mi rung ba'i cha rkyen yin la/__mos ldan gyi skye bo rtsa ba'i dbang bskur gyi cha rkyen ma 'byor zhing spros pas ma lcogs pa rnams la 'di kho na bskur bas kyang lam la nges par 'jug rung gi skal ba can du 'gyur ba yin no/__/mchog gsang bka' 'dus smin grol bdud rtsi'i rgyun/__/sngon med legs bshad yur bar drangs 'di las/__/skal bzang thar pa'i zhing sa rab brlan te/__/don gnyis phrin las 'bras bzang g.yur za shog__/ces pa'ang rang lo lnga bcu nga gcig tu son pa shing pho rta'i lo ston zla 'bring po'i yar tshes dge ba la bla brang chen po kun bde gling gi tshoms chen nyi 'od kun gsal 'dod 'khyil du tshul 'di'i sgo nas bdud rtsi sman gyi sgrub chen btsugs pa'i skabs su nyer mkhor gyur te/__rgyal khams pa 'jigs bral ye shes rdo rjes rtsa ba'i dbang gzhung las don gyi bcud phyungs te 'jug bde'i ngag 'don du bsdebs pa las yi ge pa ni kun spangs rnal 'byor gyi dbang phyug khro rgyal rdo rjes so/__/'dis kyang lam 'di'i phrin las mkha' khyab tu rtag pa'i rgyur gyur cig/__//sarba dA mang+ga laM//__//______

Footnotes

Other Information