JKW-KABAB-05-CA-037

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཆ་ལག་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱི་ལས་སྦྱོར་ལས། རིམ་པ་དང་པོ་བར་ཆད་བཟློག་པ་དམར་ཆེན་གཏོར་མའི་ལས་རིམ་གྱི་ལག་ལེན་ངག་འདོན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་རིན་ཆེན་རྩེ་མོ་བརྒྱ་པའི་རྡོ་རྗེ།
Wylie title dpal bka' 'dus kyi cha lag rnal 'byor rgyun gyi las sbyor las/ rim pa dang po bar chad bzlog pa dmar chen gtor ma'i las rim gyi lag len ngag 'don khrigs su bsdebs pa rin chen rtse mo brgya pa'i rdo rje/ JKW-KABAB-05-CA-037.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 5, Text 37, Pages 659-685 (Folios 1a to 14a4)
Author མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་
Less details More details
Tertön ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (o rgyan gling pa, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Karmapa, 15th. dpal bka' 'dus kyi cha lag rnal 'byor rgyun gyi las sbyor las rim pa dang po bar chad bzlog pa dmar chen gtor ma'i las rim gyi lag len ngag 'don khrigs su bsdebs pa rin chen rtse mo brgya pa'i rdo rje. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 5: 659-685. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Torma-offering Rituals - gtor chog  ·  Liturgy - ngag 'don  ·  Activity Practices - las tshogs
Cycle དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ (dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-05-CA-Karchag
Colophon

།ཅེས་པའང་གནའ་བོའི་དུས་གངས་ཅན་པའི་མིའི་བདག་པོ་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་སྣེའུ་གདོང་རྩེ་པའི་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང༌། བན་གཙང་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་འཕེལ་རྒྱས་གླིང་གི་རྡོར་སློབ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་དབང་ཕྱུག་གི་གཙོས། དབུ་ཆོས་ལས་སྣེ་འདུས་གྲྭ་རྣམས་ནས་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་རྟེན་གྱི་ཕྲེང་བ་བཅས། བོད་ཡུལ་བསྟན་འགྲོའི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་གཞི་མར་ཆོས་སྡེ་དེ་ཉིད་དུ་དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་སྒྲུབ། སྨན་སྒྲུབ། ལས་སྦྱོར་སོགས་གསར་དུ་ཕྱག་ལེན་བསྟར་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་ཆེད་ཀྱིས་བསྐུལ་མ་ནན་ཏན་མཛད་པའི་གཡར་ངོ་མ་ལྡོག་ཙམ་དུ། གཏེར་གཞུང་གི་དངོས་བསྟན་རྩ་བར་བཟུང༌། རིགས་མཐུན་གྱི་གཏེར་ཁ་གཞན་ནས་ཁ་བསྐང་ཞིང༌། རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་ཀྱིས་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ་འདུ་བགྱིད་པ་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀརྨ་པའི་མཚན་གྱི་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པའི་སྔགས་བཙུན་རང་བྱུང་མཁའ་ཁྱབ་རྟག་པའི་རྡོ་རྗེས། མཁའ་སྤྱོད་ཐུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གདན་ས་ཆེན་པོའི་ཡང་དབེན་གྱི་སྤོ་རུ་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ནང་ཚན་དུས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་ཞེས་པ། ས་རྟ་ནག་ཟླའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གསུམ་པར་བྲིས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་འཇམ་དཔལ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

ces pa'ang gna' bo'i dus gangs can pa'i mi'i bdag po pho brang chen po sne'u gdong rtse pa'i rnam rgyal grwa tshang*/__ban gtsang thub bstan bshad sgrub 'phel rgyas gling gi rdor slob thub bstan rgyal mtshan dbang phyug gi gtsos/__dbu chos las sne 'dus grwa rnams nas khyad par 'phags pa'i rten gyi phreng ba bcas/__bod yul bstan 'gro'i bde skyid kyi gzhi mar chos sde de nyid du dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i tshogs sgrub/__sman sgrub/__las sbyor sogs gsar du phyag len bstar rgyu'i cha rkyen du ched kyis bskul ma nan tan mdzad pa'i g.yar ngo ma ldog tsam du/__gter gzhung gi dngos bstan rtsa bar bzung*/__rigs mthun gyi gter kha gzhan nas kha bskang zhing*/__rdo rje 'dzin pa chen po rnams kyi phyag bzhes kyis zur brgyan te 'du bgyid pa po ni/__sangs rgyas karma pa'i mtshan gyi byin rlabs thob pa'i sngags btsun rang byung mkha' khyab rtag pa'i rdo rjes/__mkha' spyod thugs kyi 'khor lo gdan sa chen po'i yang dben gyi spo ru rab byung bco lnga pa'i nang tshan dus kyi pho nya zhes pa/__sa rta nag zla'i dmar phyogs kyi rgyal ba gsum par bris pa'i yi ge pa ni 'jam dpal tshul khrims kyis bgyis pa dge legs 'phel

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཆ་ལག་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱི་ལས་སྦྱོར་ལས། རིམ་པ་དང་པོ་བར་ཆད་བཟློག་པ་དམར་ཆེན་གཏོར་མའི་ལས་རིམ་གྱི་ལག་ལེན་ངག་འདོན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་རིན་ཆེན་རྩེ་མོ་བརྒྱ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ཤྲཱི་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱ་མཎྜལ་གུ་ར་ཝེ། །མ་རིག་བདུད་དགྲ་འདུལ་བའི་ཕྱིར། །རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས། །དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་བཀའ་འདུས་ལྷར། །བཏུད་ནས་གཏོར་མའི་ལས་རིམ་བཤད། །འདིར་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་ཐུགས་བཅུད་བླ་ན་མེད་པ། ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོག །དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱི་ལས་སྦྱོར་ལས། ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་གཏོར་མས་བཟློག་པའི་ལས་རིམ་གྱི་ངག་འདོན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ལ། སྦྱོར་བ། སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་རིམ། ཕན་ཡོན་དང་ལྔ་ལས། དང་པོ་སྦྱོར་བ་ནི། དབང་ནོད་ཅིང་དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས་ཕུག་ལོགས་སུ་དམ་ཚིག་གི་བྲིས་སྐུ་སོགས་རྟེན་བཀྲམ་པའི་མདུན་སྟེགས་རིམ་པ་དང་པོ་ལ། དབུས་སུ་པད་སྣོད་དུ་དཔལ་གཏོར་གཙོ་འཁོར་ཉེར་གཅིག །མཐེབས་ཀྱུ་དང་གདུགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་དང༌། གཡས་སུ་དམ་ཅན་འདུས་པའི་མཆོད་གཏོར་དབུས་སུ་དམར་གཏོར་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ལ། འཁོར་རང་འདྲ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་བ། མཐེབ་ཀྱུ་གྲངས་མང༌། དར་གདུགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་དང༌། ཆད་ཐོ། སྨན། གཡོན་དུ་བསྐང་བའི་གཏོར་མ་གཞུང་མཐུན། བརྟན་མ། རཀྟ། མདུན་དུ་ཞི་དྲག་གི་མཆོད་པ་མཇུག་སྤྲོད་ཀྱི་ཉེར་སྤྱོད་སྤྱི་ལྟར་བཤམས། དེའི་མདུན་དུ་ལས་དཀྱིལ་ཟངས་ལྕགས་ཀྱི་སྣོད་དུ་དུར་ཁྲོད་ཀྱིས་ས་འཐས་པར་གཏམས་ལ། ཁྲག་ཆང་གིས་ཆག་ཆག་གདབ་ཅིང་རྒྱ་དཔང་སྤྱོད་ཡུལ་དང་མཉམ་པར་རོ་སོལ་གྱིས་བྱུག་པའི་སྟེང༌། ཐིག་ཆེན་བརྒྱད་སྤྱི་ལྟར་བཏབ་པའི་ལྟེ་བར་ཆ་ཆེན་གཅིག་གིས་བསྐོར་བའི་ཤར་གྱི་ཚངས་ཐིག་དང༌། བསྐོར་ཐིག་དང་པོ་འཛོམས་ནས། ལྟེ་བ་ཆ་གསུམ་དུ་བསྒོས་པའི་ཆ་གཉིས་ཀྱིས་ཚད་དེས་གཡས་གཡོན་དུ་མཚན་མ་བཏབ་པས་ཆོས་འབྱུང་གི་ཐིག་འགྲུབ། དེའི་ཕྱིར་ཆ་བྲན་ཕྱེད་ཀྱི་མེ་རིའོ། །ཤར་གྱི་ཚངས་ཐིག་གི་མེ་རིའི་རྩེ་ནས་ཆ་ཆུང་དགུ་བསྐོར་བ་ཨེ་ཁྲོམ་གྱི་ས་དང༌། དེ་མཐར་མ་ཆུང་གཅིག་གིས་བསྐོར་བ་རྡོ་རྭ་དང༌། དེ་ཕྱིར་ཆ་ཆུང་གཉིས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་མེ་རིའི་ས་གནས་ཡིན་ལ། ཨེ་ཁྲམ་དངོས་ནི། མུ་ཁྱུད་ཆ་ཉི་ཤུར་བགོས་པའི་ཤར་གྱི་ཚངས་ཐིག་ནས། ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་གི་འབྲུ་རེ་མཚན་མ་རེར་བགྲང་པས། ཨོཾ་ནས་ཧཱུྃ་དུ་འཐེན་པའི་ཐིག་གདབ། སླར་ཧཱུྃ་གི་མལ་དུ་ཨོཾ་དྲངས་ཏེ་གོང་བཞིན་མཚན་མ་བཟུང་བའི་གཡས་བསྐོར་གྱིས་རིམ་པར་བཏབ་པས་ཨེ་ཁྲམ་ཉི་ཤུའོ། །སླར་ཡང་སོ་སོའི་ནང་ནས་ཆ་ཁྲན་གཅིག་གིས་གཞི་ཆས་སྔར་བཞིན་བཏབ་པས་མེ་རི་འབྱུང་ལ། ལྟེ་བའི་ཨེ་དང་བཅས་པས་ཨེ་ཁྲམ་ཉེར་གཅིག་འགྲུབ་ཅིང་དེ་ལ་ཚོན་ནི། གྲུ་གསུམ་མཐིང་ག །མུ་ཁྱུད་མེ་རིའི་ཕྲེང་བ། ཨེ་ཁྲམ་ལྗང་ནག །མེ་རི་དམར། ས་གཞི་སྨུག །རྡོ་རྭ་སྤྱི་མཐུན། མེ་རི་དམར་ནག་གཡོན་བསྐོར། དེ་རྒྱབ་མ་ཏྲཾ་མགོ་བོ་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་བསྟན་པ་སྤྱི་ལྟར་བྲིས་པའི་སྟེང༌། བཟློག་པའི་གཏོར་མ་དྲག་པོའི་འཐུ་སྣའི་དར་ཕྱེ། དུག་ཁྲག་ཆང་གིས་སྤྲུས་པའི་ཟུར་གསུམ་ཐོག་མདེལ་གྱི་དབྱིབས། སྤྲོ་ན་ཁྲོ་ཞལ་དང་ལྡན་པ་དབུས་ཀྱི་ཨེ་དང༌། འཁོར་དེའི་ཕྱེད་དུ་སླེབ་པའི་དམར་གཏོར་ཉི་ཤུ་ཨེ་ཁྲམ་ཉི་ཤུར་བཀོད། བར་མཚམས་རྣམས་སུ་གཏོར་ཆུང་དང༌། ཁྲག་ཀོང༌། མཐེབས་ཀྱུ་བཅད་ཁ་ཕྱིར་བསྟན་བཅས་གྲངས་མེད་ཀྱིས་བསྐོར་བ། དྲག་རྒྱན། མེ་རི། དར་གདུགས། མཚེ་ཡུངས་རྩང་དང༌། ཤ་དུམ་རྣམས་ཀྱིས་བརྒྱན་ལ། མཐའ་བསྐོར་དུ། རྩང་ཕུར་དམར་ནག་རེ་བཞི་སྲིན་མོའི་འགྲོས་སུ་བཙུགས་པར། ནང་ཁྲོལ་དང༌། བ་སུ་ཏ། ཚོན་སྐུད་སྔོ་དམར་གྱིས་དཀྲིས་ཤིང༌། ཕྱོགས་བཞིར་ལས་བཞིའི་རྩང་ཕུར་དཀར་སེར་དམར་སྔོ་རྣམས་ཡར་མར་གྱི་རྩེ་མོ་ཟླུམ་པོ། གྲུ་བཞི། ཟླ་གམ། ཟུར་གསུམ། རྐེད་པ་རྒྱ་མདུད་ཅན་ཁྲུ་གང་བ་རེ་བཅས་རྔམས་བརྗིད་དང་ལྡན་པར་བཤམས། དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་ལིང༌། བསྲེག་ལིང༌། ཟོར་ལིང་སོགས་སོ་སོའི་ཤམ་ལྡན་སྤྱི་མཐུན་བྲིས་ཤིང༌། ལིང་ཁྲུས་དང༌། འགུག་གཞུག་གནད་སྨིན་བགྱིས་ནས་ལྕགས་ཧོམ་དུ་བཅུག །གོ་ཡུལ་འགྲིགས་ན་གཏོར་བཟློག་གི་འོག་དང༌། མི་འགྲིགས་ན་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་བཞག །མཐའ་བསྐོར་དུ་ཡུངས་ཟོར། ཁྲམ་ཟོར། ཁྲག་ཟོར། རྡོ་ཟོར། ཐོད་ཟོད། མདའ་གཞུ། ཐབ་རྡོ་ལ་དུག་ཁྲག་གིས་བྷྱོ་ཟློག་བྲིས་པ། དུག་ཟོར་རྣམས་དང་ལྡན་པའི་ཀོང་ཟོར་གཏོར་ཆེན་གྱི་ཕྱོགས་མཚམས་རྣམས་སུ་བཀོད། མདུན་དུ་དུག་ཁྲག་གི་མཆོད་ཡོན་སོགས་དྲག་པོའི་ཉེར་སྤྱོད་དང༌། ལོགས་སུ་གསེར་སྐྱེམས། གཡབ་དར། ཕྱག་རྒྱ་བཞི། བྱ་འུག་དོང་རུ། ཡུངས་དཀར་ནག །བྱད་ཐག་སྔོ་དམར། སྨྱོ་ཁྲག །གདབ་ཕུར། བྲབ་རྫས་ཡུངས་དཀར་དང༌། བདུག་རྫས་གུ་གུལ། བྱུག་རྫས་རཀྟ། ཐུན་རྫས་ལ་རཀྟ་དང༌། ཡུངས་དཀར། མཚེ། དུག་སྣ། ཟངས་ལྕགས་ཕྱེ་མ། རྦབ་རྡོ་སོགས་ཕྱོགས་བསྡུས། སྒྲོལ་གྲི། ཐོ་བ། གཏུན་ཁུང་བཅས་གདབ་པའི་ཆས་རྣམས་དང༌། སྔོན་གཏོར། སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད། བཟློག་བསྐུལ་སྐབས་སུ་འབུལ་རྒྱུའི་གཏོར་ཆུང་དང༌། ཤ་དུམ་གྲང་མང༌། ཆད་བརྟན་སོགས་ཉེར་མཁོའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་འཚོགས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་སྔོན་འགྲོ་ནི། ཚིག་བདུན་ནས་བཟུང༌། བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་བཟླས་པའི་མཐར་ཐུག་པའི་བར་བཏང་ངོ༌། །གསུམ་པ་དངོས་གཞིའི་ལས་རིམ་ལ་རྣམ་གྲངས་བཅུ་དགུ་ལས། དང་པོ་དྲག་པོའི་གཏོར་དཀྱིལ་གསལ་གདབ་པ་ནི། ཁྲོ་བོའི་སྤྱི་དྲིལ་ལན་གཅིག་བརྗོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས། བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཧཱུྃ་ཡིག་མཐིང་ནག་དྲག་ལ་རྩུབ་པ་གདུག་པའི་དབལ་ཟེར་མི་བཟད་པར་འཕྲོ་བ། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་འོད་ཟེར་གྱི་ལྕགས་ཀྱུའི་རྩེ་ལས། སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉའི་དམག་ཚོགས་ཀྱིས་ལམ་རྒྱུད་ལྔའི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ངོ་བོ་མ་ཊྃ་གྱི་རྣམ་པར་བཀུག །མ་ཊྃ་རཱུ་དྲ་ཛཿ དྲག་པོའི་མཚོན་གྱིས་བསྒྲལ་བའི་ཡན་ལག་དང༌། ནང་ཁྲོལ་ཕྱོགས་རྣམས་སུ་ཁྱབ་པ་ལས། རབ་འཇིགས་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ། ཁོག་པ་དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་གྱུར། པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨཱཿ ཞེས་བརྗོད་པས། ནམ་མཁའི་ཧཱུྃ་ཡིག་ཉིད་དྭངས་བའི་རྒྱ་མཚོ་ལ་གཟའ་སྐར་ཤར་བ་བཞིན་དུ་ཕོ་བྲང་སོ་སོའི་དབུས་སུ། ཧཱུྃ་ཡིག་གི་ཚོགས་གཙོ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་གྲངས་དང་མཉམ་པར་གྱུར་པ་བབ་པ་ལས། དཔལ་ཆེན་ཚོམ་བུ་ཉེར་གཅིག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་གཙོ་འཁོར་བཀའ་སྡོད། ཡང་སྤྲུལ་ཕོ་ཉའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་དྲག་པོའི་གཟི་བྱིན་ཆེར་འབར་ཞིང༌། བསྟན་པ་འཇིག་པའི་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བ་ལ་གཅིག་ཏུ་དགྱེས་པའི་ཉམས་བརྒྱས་བརྗིད་པ། བཟོད་པར་དཀའ་བའི་གཟི་བྱིན་གྱི་འདུ་འཕྲོ་ཅན་དུ་གསལ་ཞིང༌། བདག་མདུན་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ཡི་གེས་མཚན་པ་དང༌། དྭངས་སྲོག་རྡོ་རྗེའི་ཡིག་འབྲུ་ལས་འོད་ཟེར་གྲངས་མེད་འཕྲོས་པས། སྐུ་གསུམ་གྱི་ཞིང་རབ་འབྱམས་ན་བཞུགས་པའི་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་བསྒོམ་པ་དང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་བཞེངས་ཏེ། དུས་མཐའི་དྲག་ཆར་གཡོ་བ་ལྟར་སྐད་ཅིག་གི་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བྱོན་པར་གྱུར། ཅེས་གསལ་བཏབ་ལ། གཉིས་པ་དེ་དང་རྗེས་འབྲེལ་སྤྱན་འདྲེན་སོགས་བྱ་བ་ནི། ཕྲིན་ལས་ནར་མ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོའི་སྤྱན་འདྲེན་ནས། བསྟོད་པའི་མཐའ་བར་བཏང་བས། དྲངས་བསྟིམ་བཞུགས་ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་ཀྱི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་ཚང་བར་བསྒྲུབ་བོ། །གསུམ་པ་དྲག་པོའི་ཏིང་འཛིན་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར་ནི། བདག་མདུན་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོ་ཚོམ་བུ་ཉེར་གཅིག་གི་ཐུགས་ཀར་ཉི་གདན་ལ་ས་བོན་གྱིས་མཚན་པའི་མཐར་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ༔ རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་དང་༔ ཞལ་ནས་དྲག་སྔགས་བཟླས་པའི་སྒྲས་བསྐུལ་བ་ལས༔ ཚ་ཞིང་རྩུབ་པའི་འོད་དང་༔ མཚོན་ཆའི་ཆར་གཟེངས་ཤིང་འབེབས་པས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་རྣམས་དྲག་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ སྣང་སྲིད་མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་བརྒྱད་དྲག་ཤུལ་ཅན་རྣམས་དམ་ལ་གཟིར༔ མ་རུང་པའི་དགྲ་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་དེ་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་རབ་འབྱམས་ཐོགས་མེད་དུ་འགྲུབ་པར་བསམས་ལ༔ ཁྲོ་བོའི་སྤྱི་དྲིལ་ནི། ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སརྦ་ཀྲོ་དྷ་སརྦ་དུཥྟཾན་ཏ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཞེས་པའི་ཤམ་བུར། སརྦ་དུཥྟན་ནྲྀ་ཏྲི་ཕཊ༔ མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ ཅེས་བཏགས་པ་རྩུབ་ལ་དྲག་པར་བཟླ། མཐར་ཐུན་རྫས་ལ་སྔགས་ཀྱིས་ངར་བཏབ་པ་ཟོར་རྫས་རྣམས་ལ་བྲབ་པས། དེ་རྣམས་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་ཆར་ལྟ་བུའི་ནུས་ལྡན་དུ་བསམ་མོ། །བཞི་པ་རྒྱབ་རྟེན་སྲུང་མའི་གཏོར་ཆོག་ནི། བཀའ་སྲུང་མགོན་པོ་གནམ་ལྕགས་མེ་འབར་དམ་ཅན་འདུས་པའི་མཆོད་ཐབས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ནས་བཟླས་པའི་མཐའ་བར་བཏང་ངོ༌། །ལྔ་པ་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་ཅིང་ཐུགས་དམ་བསྐང་བ་ནི། ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་རྫས་རྣམས་བཤམས་ལ། ཕྲིན་ལས་ནར་མ་ལྟར། ཧཱུྃ། བདག་ཉིད་འབར་བ་སོགས་ནས་ཚོགས་དང་པོ་ཚོགས་ཕུད་ཕུལ་བའི་རྗེས། བསྐང་རྫས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱས་བརླབ་ཅིང་སྤེལ་ལ། ཧཱུྃ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་སོགས་བསྐང་བསྡུས་རིན་ཆེན་སིལ་མ་བཤགས་པ་བཅས་དང༌། ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་ལས་གྲུབ་སོགས་བཀའ་སྲུང་མཆོད་ཐབས་བཞིན་སྲུང་མའི་སྒེར་སྐོང་བཤགས་པ་བཅས་སྦྱར་བའི་རྗེས། ཧོཿ དཔལ་ཆེན་ལྷ་ཚོག་སོགས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཚོགས་བཤགས་བཅས་བྱའོ། །དྲུག་པ་དྲག་པོའི་ལས་ལ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི། རོལ་མོ་རྔ་ཆེན་བཤུག་པའི་སྒྲ་དང༌། དར་ནག་གི་གཡབ་མོའི་བརྡ་དང་བཅས་པས། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ སོགས་ཕྲིན་ལས་ནར་མའི་བསྐུལ་བ། ས་མ་ཡ༔ ཞེས་པའི་མཇུག་ཏུ། སངས་རྒྱས་བསྟན་དང་རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པོ་ལ༔ གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས༔ ཞི་བའི་ཐབས་ཀྱིས་འདུལ་དུ་མ་འཚལ་བས༔ མངོན་སྤྱོད་དམོད་པའི་ཕྲིན་ལས་དུས་ལ་བབ༔ སྲུང་བའི་གུར་ཁང་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་གིས་ཤིག༔ བཟློག་པའི་ནུས་པ་རང་གཤེད་རང་ལ་གཟིར༔ འགུགས་ཅིང་སྡོམ་མྱོས་ཕྱག་རྒྱས་རྟེན་ལ་ཕོབ༔ དྲག་ཤུལ་ཆེན་པོས་བསྒྲལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཅེས་བསྐུལ། བདུན་པ་གསེར་སྐྱེམས་འབུལ་ཞིང་སྟོངས་གྲོགས་ཞུ་བ་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། འདོད་ཡོན་ཟག་པ་མེད་པའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱི༔ ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབ། ཧཱུྃ༔ བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང་༔ ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་ལྷ༔ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ལ༔ གསེར་སྐྱེམས་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ མཐུ་སྟོབས་གནམ་ལྕགས་མེ་ལྟར་འབར་བའི་མགོན༔ དམ་ཅན་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་དྲག་རྩལ་ཅན༔ ཡེ་ཤེས་ལས་ལས་གྲུབ་པའི་དམ་ཅན་ལ༔ གསེར་སྐྱེམས་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་གབ་སྦས་བསྟན་པ་སྐྱོང་༔ དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་སོགས༔ སྲིད་གསུམ་འབྱུང་པོ་མཐུ་སྟོབས་ཅན་རྣམས་ལ༔ གསེར་སྐྱེམས་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཅེས་ཕུད་ཀྱིས་མཆོད། བརྒྱད་པ་མ་ཉེས་པའི་གཟུ་དཔང་གསོལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཕྱོགས་བཅུ་ནམ་མཁའ་ཡངས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ བླ་མ་རིག་འཛིན་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས༔ ཡི་དམ་དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ བརྩེ་བའི་ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་ནི་རྣལ་འབྱོར་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པ་པོ༔ སྔགས་འཆང་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་དགྲ་བྱུང་གིས༔ དྲང་པོའི་གཟུ་དང་དཔང་དུ་དཀོན་མཆོག་བཞུགས༔ བདེན་རྫུན་ཞལ་ལྕེ་སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེས་ཆོད༔ ལས་ངན་དམ་ཉམས་དགྲ་བགེགས་སྡིག་ཅན་འདིས༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་བཤིག་དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་སྨད༔ གསང་སྔགས་སྙིང་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཤིག་ཅིང་བཀྲལ༔ རིག་འཛིན་གདུང་བཅད་དགེ་འདུན་འདུས་པ་བཤིག༔ ཉེས་མེད་རྣལ་འབྱོར་བདག་ལ་སྡང་ཞིང་བསྡོས༔ དགེ་བཅུ་ཁྱད་གསོད་མི་དགེ་དང་དུ་ལེན༔ སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བ་བསྒྲུབས༔ མཚམས་མེད་ལྔ་ཡི་ལས་ངན་སྤྱོད་པ་འདི༔ དྲག་པོའི་ཐབས་ཀྱིས་བསྒྲལ་བའི་ཞིང་ཡིན་པས༔ ཁྲག་འཐུང་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས༔ ཆོས་ཉིད་ཞི་བའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ རྔམས་བརྗིད་ཚུལ་དུ་ཁྲོ་བོའི་སྐུར་བཞེངས་ལ༔ བསྒྲལ་བའི་ཞིང་བཅུ་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབས༔ མ་གཡེལ་མ་གཡེལ་བཀའ་འདུས་ཞི་ཁྲོའི་ཚོགས༔ དམ་ཉམས་དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཅེས་གསོལ་བས། སྣོད་བཅུད་ལྷར་གསལ་བ་ཐམས་ཅད་སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་ལས་བཞེངས་ཏེ། རང་ལ་གནང་བ་སྩལ་ཞིང༌། དགྲ་བགེགས་ལ་ཐུགས་ཆེར་འཁྲུགས་པས་དྲག་པོའི་ལས་ལ་རྔམས་ཤིང་རིངས་པའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པར་བསམ་མོ། །དགུ་པ་དམིགས་པ་བསྐྱེད་པ་ནི། ཨེ་ཡྃ་རྃ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ༔ སཾ་ཧ་ར་ཎ་ཧཱུྃ། ཨེ་ལས་ཐར་མེད་གནམ་ལྕགས་གཤིན་རྗེའི་སྒྲོམ༔ ཟུར་གསུམ་མེ་འབར་ལས་ཀྱི་རླུང་ཤུགས་གཡོ༔ དེ་དབུས་གནོད་བྱེད་དགྲ་དང་འགལ་རྐྱེན་བགེགས༔ ཉམ་ཐག་སྐྱབས་བྲལ་མངོན་སུམ་གསལ་བར་གྱུར༔ ནྲྀ་ཏྲི་སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་གསལ་གདབ་བོ། །བཅུ་པ་བདེན་སྟོབས་བརྗོད་པ་ནི། ན་མོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་ཁྲག་འཐུང་འདུས་པའི་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་ཚོམ་བུ་ཉེར་གཅིག་གི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བཀའ་སྲུང་ཕོ་ཉ་ལས་མཁན་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། གཞན་ཡང་གསང་སྔགས་དང༌། རིག་སྔགས་དང༌། གཟུངས་སྔགས་དང༌། སྙིང་པོ་དང༌། ཕྱག་རྒྱ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང༌། བདེན་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་གཟུགས་ཅན་གྱི་དགྲ། གཟུགས་མེད་ཀྱི་བགེགས། བར་ཆད་ཀྱི་རྐྱེན། ཁྱད་པར་དུ་བྱད་མ་རྦོད་གཏོང་ལྷ་དང་བཅས་པ་རྣམས་མགོན་སྐྱབས་བྱེད་པའི་ལྷ། ཚེ་དང་དབང་ཐང༌། བསོད་ནམས་དང༌། དུས་ཀྱི་དབང་དུ་མ་གཏོང་བར་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ལིངྒ་འདི་ལ་ཁུག་ཅིག །ཅེས་དང༌། ཁྲོ་བོའི་སྤྱི་དྲིལ་ཤམ་བུར། ནྲྀ་ཏྲཱི་ཧུར་ཐུཾ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ །ཞེས་འགུགས་གཞུག་ལན་གསུམ་གྱིས་བཀུག །བཅུ་གཅིག་པ་ཕོ་ཉ་འགྱེད་ཅིང་གདབ་པའི་ཁ་ཚར་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོཿ དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་དྲག་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་དང་བསྟན་ལ་འཚེ་བ་ཡི༔ དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་རྣམས་ཚར་བཅད་ཕྱིར༔ འབར་བ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ༔ བྱམས་པ་ཁྲོས་པའི་ལྕགས་ཀྱུས་སྙིང་ནས་ཟུངས༔ སྙིང་རྗེ་ཁྲོས་པའི་ཞགས་པས་མགུལ་ནས་ཆིངས༔ དགའ་བ་ཁྲོས་པའི་སྒྲོག་གིས་ཡན་ལག་སྡོམས༔ བཏང་སྙོམས་ཁྲོས་པའི་དྲིལ་བུ་མྱོས་སུ་ཆུག༔ སྟོང་ཉིད་ཁྲོས་པའི་ཕྱག་རྒྱས་ལྷ་དང་ཕྲོལ༔ བདེ་ཆེན་ཁྲོས་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་གཟུགས་ལ་ཕོབས༔ སྔོ་དམར་བྱད་ཐག་སྦྲུལ་གྱི་ཞགས་པ་ཡིས༔ དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་བྱད་དུ་གཞུག་པར་གྱིས༔ དུག་ཁྲག་རྒྱ་མཚོ་འབར་བའི་ཆར་ཕབ་པས༔ དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་སྨྱོ་ཞིང་འབོག་ཏུ་ཆུག༔ ཁྲོ་བོའི་སྤྱི་དྲིལ་ཤམ་དུ། སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤཱ་ཛཿས་ལྕགས་ཀྱུས་སྙིང་ནས་བཟུང༌། བཛྲ་པཱ་ཤ་ཧཱུྃ་གིས་ཞགས་པས་སྐེ་ནས་བཅིངས། བཛྲ་སྥོ་ཊ་བྃ་གྱིས་ཡན་ལག་ལྕགས་སྒྲོག་གིས་བསྡམས། བཛྲ་གཎྜེ་ཧོཿས་དྲིལ་བུས་མྱོས་སུ་བཞུག བཛྲ་པྲ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཕཊ་ཀྱིས་བྱ་འུག་གི་དོང་རུས་ལྷ་དང་དབྱེ། བཛྲ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨས་ཡུངས་ཐུན་གྱིས་གཟུགས་ལ་དབབ། ཧ་ས་ར་ཡ་ཧ་ས་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ཀྱིས་བྱད་ཐག་གིས་བཅིངས། ཛྭ་ལཱ་པ་ཡ་ཛྭ་ལཱ་པ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ཀྱིས་སྨྱོ་ཁྲག་གི་ཆར་དབབ་བོ། །བཅུ་གཉིས་པ་གདབ་པའི་ལས་རིམ་དངོས་ནི། ཁྲོ་བོའི་སྤྱི་དྲིལ་ཤམ་ཅན་གོང་གི་ཏིང་འཛིན་དྲག་པོའི་འཁྲུལ་འཁོར་གྱི་བཟླས་པ་བཞིན་དབྱངས་དང་བཅས་པས། ལས་ཕུར་ལ་ཡུངས་ཀར་ཐུན་གྱིས་བྲབ། གུ་གུལ་གྱིས་བདུག །རཀྟས་བྱུག་པས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་ཅིང་ངར་ལྡན་དུ་བསྒྲུབས་ལ། ཕུར་པ་གསོད་བྱེད་ལས་ཀྱི་སྲས་མཆོག་དབུ་དགུ་ཕྱག་བཅོ་བརྒྱད་པ། ཕྱག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐུན་གྱི་ཕུར་བུ་འདྲིལ་བ་བསྣམས་པ། དྲག་པོའི་ཉམས་དང་ཆས་རྣམས་རྫོགས་ཤིང༌། སྐུ་སྨད་ལྕགས་སྲེག་གི་ཕུར་བུའི་དབལ་ཅན། དམ་ཅན་ཕོ་ཉའི་ཚྭ་ཚྭ་འཕྲོ་བར་བསམས་ལ། རྫོང་འཕྲང་སྲོག་གསུམ་དང༌། ལུང་གསུམ་གྱི་དགོངས་པ་དང་ལྡན་པའི་ངང་ནས་སྟངས་སྟབས་ཕུར་སྐོར་བཅས། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་ལ༔ དྲག་ཤུལ་གསོད་བྱེད་ལས་ཀྱི་ལྷ༔ ཐོགས་མེད་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ སྟེང་དུ་གདེངས་པས་ལྷ་རྣམས་བསྐུལ༔ བར་དུ་བསྐོར་བས་འཇིག་རྟེན་གཡོ༔ གཡས་སུ་བསྒྲིལ་བས་ཕོ་རྒྱུད་གཟིར༔ གཡོན་དུ་བསྒྲིལ་བས་མོ་རྒྱུད་འདར༔ དབུས་སུ་བསྒྲིལ་བས་གཉིས་མེད་ཐུལ༔ བཏབ་ན་ལྷ་ཡང་བརླག་བྱེད་ན༔ དགྲ་དང་བགེགས་ལ་སྨོས་ཅི་དགོས༔ ཡེ་ཤེས་དྲག་པོའི་སྟོབས་བསྐྱེད་ཅིག༔ དགྲ་བགེགས་ཚེ་བསོད་དྭངས་མ་ཀུན༔ སྒྲུབ་ལ་སྟིམས་ཤིག་ཀཱི་ལ་ཡ༔ རྣམ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡི༔ སྲས་སུ་སྤོར་ཞིག་ཀཱི་ལ་ཡ༔ དུག་གསུམ་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རྟེན༔ དུམ་བུར་གཏུབས་ཤིག་ཀཱི་ལ་ཡ༔ ཁྲོ་བོའི་སྤྱི་དྲིལ་མཐར། བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཡཀྵ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཀརྨ་རྃ་རྃ༔ ཨཱ་ཡུར་བིནྟུ་བྷྲཱུྃ༔ ཨེ་ཡཾ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ༔ སརྦ་ཤ་ཏྲཱུྃ་བིགྷྣཱན་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་གདབ་པའི་ལས་རྫོགས་པར་བྱས་ལ། ཐུན་རྫས་ཀྱིས་བྲབ། རལ་གྲིས་གཏུབ་བོ། །བཅུ་གསུམ་པ་གཏུན་དུ་བརྡུང་བ་ནི། ཐབས་ཤེས་ཀྱི་སྦྱོར་བས་ཐོ་གཏུན་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ བརྡུངས་ཤིག་རྡོ་རྗེ་འབར་བའི་གཏུན༔ ཁྲོ་མོ་ཨེ་ཡི་དབྱིངས་ཉིད་དུ༔ རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོའི་གཏུན་གྱིས་བརྡུངས༔ དགྲ་བགེགས་ལྔ་ཕུང་རྡུལ་དུ་རློག༔ སྤྱི་དྲིལ་ཤམ་བུ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་ཀོ་ཊ་ཡ་ཁ་ཐཾ་ཁ་ཐཾ༔ ཞེས་ཤ་རུས་རྣམས་ཐོ་གཏུན་གྱིས་བརྡུང་ངོ༌། །བཅུ་བཞི་པ་ཞལ་དུ་བསྟབ་པ་ནི། ཧོམ་གཟར་དུ་ཤ་ཁྲག་སྤུངས་པ་སྨན་རག་གིས་དྲན་པ་བསྟབ་ཏེ། ཧཱུྃ་བྷྱོཿ དུག་གསུམ་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཤ་ཁྲག་རུས༔ འཇིགས་བྱེད་ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་དུ་སྦྱོར༔ འཁོར་གྱི་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་དགྱེས་པར་རོལ༔ དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོའི་བདུན་རྒྱུད་རྩད་ནས་ཆོད༔ ཁྲོ་བོའི་སྤྱི་དྲིལ་ཤམ་དུ། སརྦ་ཤཱ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་མཱ་ར་ཡ་མཱཾ་ས་རཀྟ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧིཿ ཞེས་ཕུལ་བས། ཧ་ཧ་ཧི་ཧི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ༔ ཅེས་དགྱེས་པའི་བཞད་སྒྲ་དང་བཅས་ལྷག་མེད་དུ་བཞེས། ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་དྲག་ཤུལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ལྷག་པར་རྒྱས་ཤིང་ངོ་མཐོན་དུ་བཞུགས་པར་བསམས་མོ། །བཅོ་ལྔ་པ་བསྒྲལ་མཐའ་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ བསྐལ་པ་མེ་ལྟར་འབར་བའི་སོགས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཚོགས་བསྒྲལ་རྗེས་སུ་འབྱུང་བ་བཞིན་བྱའོ། །བཅུ་དྲུག་པ་ཚོགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་གསོལ་བ་ནི། ཧོ༔ ཚོམ་བུ་ཉེར་གཅིག་དཀྱིལ་འཁོར་སོགས་བརྗོད། ཚོགས་དྲང་ཤིང་ཕྱི་ནང་གི་ཚོགས་རོལ་སོགས་བྱའོ། །བཅུ་བདུན་པ་ལྷག་མ་བསྔོ་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ རིགས་ཀྱི་སོགས་ཡར་མར་གྱི་ཕུད་ལྷག་སྟོབས་ཤིང་བསྔོ་བ་རྣམས་ཕྲིན་ལས་ལྟར་བྱའོ། བཅོ་བརྒྱད་པ་བཟློག་བསྒྱུར་གྱི་ཕྲིན་ལས་གསོལ་བ་ནི། ཤ་རུས་ཀྱི་གཏོར་མ་འབུལ། ཁྲག་སྐྱེམས་སྦྱར། ཐོད་རྔ་བརྡུང་ཞིང་དྲག་པོའི་ངར་དང་ལྡན་པས། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ཞི་བ་ཆེན་པོའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ དྲག་ཤུལ་ཐབས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་ཕྱིར༔ རྩ་གསུམ་ཁྲག་འཐུང་འབར་བའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ་ལོ་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཅེས་པའི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ དབུས་ཕྱོགས་ཆོས་དབྱིངས་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ སོགས་རྒྱུན་གྱི་ལས་སྦྱོར་གྱི་རིམ་པ་དང་པོ་ནས་གསུངས་པའི་བཟློག་བསྐུལ་ཡོངས་རྫོགས་མཐའི། བྷྱོ་ཟློག་ཅིག༔ ཅེས་པའི་བར་ཚང་བ་དྲག་ཏུ་གྱེར་ཞིང་ཐལ་མོ་བརྡབ། བཟློག་པ་གྲངས་བསོག་སྐབས་བསྡུས་པ་ལ་མོས་ན། གོང་གི། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ཞི་བ་ཆེན་པོའི་སོགས་གོང་གསལ་ཤཱ་ལོ་ཀ་དང༌། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ དབུས་ཕྱོགས་ཆོས་དབྱིངས་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང༌། །ཕྱོགས་མཚམས་སྟོད་སྨད་ཚད་མེད་བསྡུ་དངོས་བཞི། །ལྟ་བ་རྣམ་ཐར་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་པའི། །རང་བཞིན་རྣམ་དག་དཀྱིལ་འཁོར་ཉེར་གཅིག་ནས། །དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་ལྷ་ཚོགས་བཙོ་དང་འཁོར། ཐུགས་དམ་སྨོན་ལམ་དབང་གིས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས། །བཟློག་བསྒྱུར་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་དུས་ལ་བབ། །ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི་དགྲ་ལ་ཟློག །སོགས་ནས་བཟློག་བྱང་སྔགས་བཅས་གྲུབ་ཀྱི་བར་སྦྱར། ཡང་རྒྱས་པར་འདོད་ན། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ཞི་བ་ཆེན་པོའི་སོགས་དང༌། ཧཱུྃ་བྷྱོ། དབུས་ཕྱོགས་ཆོས་དབྱིངས་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ སོགས་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་ནས་བཟུང་བཀའ་སྡོད་རྫོགས་ཀྱི་བར་ལེ་ཚན་ཉེར་གཉིས་པོ་སོ་སོའི་མཇུག་ཏུ། ཧཱུྃ་བྷྱོཿ ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི་སོགས་བཟློག་བྱང་རེ་རེ་བཞིན་ཤམ་བུ་སྦྱར་ཞིང༌། བཟློག་སྔགས་དབུར་སྤྱི་དྲིལ་གྱི་མལ་དུ། གཙོ་འཁོར་སོ་སོའི་སྔགས་སྐབས་ཐོབ་དང༌། མཇུག་གི་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྐྱོང་སྤྱི་ལ་སྤྱི་དྲིལ་བཅས་སོ་སོར་བསྒྱུར་ཤེས་པར་བྱའོ། །བཅུ་དགུ་པ་རྒྱུན་གྱི་རྗེས་རིམ་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པས་བསྒྲུབ་པའི་ཞག་མ་རྫོགས་ཀྱི་བར་དུ་འབད་དགོས་པས། གནས་སྐབས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྗེས་རིམ། སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ། ཆད་བརྟན་སོགས་བྱའོ། །རྩ་བའི་བཞི་པ་རྗེས་ཀྱི་ལས་དྲག་པོའི་གཡུལ་འགྱེད་པ་ལ། ཟ་ལམ་བསྟན་པ། གཏོར་ཟོར་འཕེན་པ། མཇུག་བསྡུ་བ་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ཟ་ལམ་བསྟན་པ་ལ་བརྒྱད་ཀྱི་དང་པོ་ལམ་སེལ་གྱི་གསེར་སྐྱེམས་འབུལ་བ་ནི། སྒྲུབ་ཞགས་རྫོགས་པའི་ཉིན་ཚོགས་སྐོང་གི་བཤགས་པ་ཡན་གྲུབ་པ་དང༌། ཁང་སྟེང་ནས་བསང་དང་གསེར་སྐྱེམས་འབུལ། ཞལ་བསྟབས་ཀྱི་སྐབས་བསྒྲལ་ལིང་མེར་བསྲེག་པའི་ཐལ་བ་གཏོར་ཆེན་དུ་བསྟབ། བཟློག་པའི་མཐའ་བར་བྱ། གཉིས་པ་སྒོ་དབྱེ་བ་ནི། སློབ་དཔོན་བདུད་ཆས་སུ་ཞུགས་ལ། ཧཱུྃ་ཕཊ་ཛཿས་ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཏེགས། དམ་ཚིག་པའི་དམག་དཔུང་དྲག་པོའི་ལས་ལ་རྔམས་ཤིང༌། དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་བ་ལ་རིངས་པའི་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་པར་མོས་ལ། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ཕྲིན་ལས་བཞི་རྫོགས་སྒོ་སྲུང་ཚོགས༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས༔ དྲག་པོའི་ཕོ་བྲང་སྒོ་ཕྱེས་ལ༔ གཏོར་མའི་ཟོར་ལམ་དགྲ་ལ་བསྒྱུར༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ་བྷྱོ༔ ཞེས་དབྱངས་དང་བཅས་པས་གྱེར། མཐར་སྒོ་རྩང་ཤར་ནས་བྱང་སོགས་གཡོན་བསྐོར་གྱིས་ཕྱུངས། །གསུམ་པ་ཟོར་ལམ་བསྟན་པ་ནི། གོང་གསལ་བཟློག་བསྡུས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ཞིང་སྲུང་མའི་གཏོར་མ་མཆོད་ཐབས་མཇུག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་གྱི་བསྐུལ་བ་གྱེར་ལ་ཡང་ཐོག་ཏུ་ཕུལ། ཕྲིན་ལས་ནར་མ་བཞིན་ཆད་ཐོ་བསྒྲག་གོ །བཞི་པ་ཟོར་བསྐུལ་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ དྲག་པོ་ཟོར་གྱི་དཔུང་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མས་རྒྱབ་རྟེན་མཛོད༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་མངོན་སྤྱོད་ལས་ལ་དགོངས༔ བཀའ་སྲུང་དྲེགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ལས་ལ་ཆོས༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་སྡང་བའི་དགྲ་དར་ན༔ མ་གཡེལ་མ་གཡེལ་ཟོར་གྱི་དཔུང་ལ་གཤེགས༔ ལྔ་པ་ཕུར་ཁ་བསྒྱུར་ཞིང་ཟོར་ལམ་གསལ་བ་དངོས་ནི། ཕུར་བུ་བསྒྲྀལ་ལ། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ང་ནི་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་རྫོགས༔ བཀའ་འདུས་ལྷ་ཚོགས་དམག་དཔུང་འུར༔ དེ་རིང་གདུག་པའི་ཟོར་འཕེན་གྱིས༔ ལྷ་གཤེགས་གངས་དཀར་རྩེ་ལ་གཤེགས༔ ཀླུ་གཤེགས་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་ལ་གཤེགས༔ བཙན་གཤེགས་བྲག་དམར་ངོས་ལ་གཤེགས༔ གདོང་དུ་སུ་ཡང་མ་སྡོད་ཅིག༔ དེ་རིང་ཐམས་ཅད་ལས་ལ་ཆོས༔ བྱ་ཁྱུང་རྒྱལ་པོས་དམག་སྣ་དྲོངས༔ རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ཡིས་ཤུལ་མཚོན་ཏེ༔ མགོན་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་དམག་དཔོན་གྱིས༔ སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེ་དམག་ལ་འུར༔ ཕྱོགས་སྐྱོང་བཅུ་ཡིས་རུ་མཚོན་ཕྱོར༔ སྡེ་དཔོན་སུམ་ཅུ་ཇག་པར་རྒྱུག༔ བརྟན་མ་རྣམས་ཀྱི་སོ་ཁ་སྲུངས༔ རཱ་ཧུ་ལ་ཡིས་དཀྱིལ་ནས་འཁྱུག༔ དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀྱི་མཐའ་ནས་སྡུས༔ ཁྲོ་བོའི་ཚོགས་ཀྱིས་རྟིང་མནན་ཏེ༔ ཕ་རོལ་བདུད་དང་དགྲ་བགེགས་ལ༔ མངོན་སྤྱོད་ལས་ཀྱིས་གཡུལ་ངོ་སྤྲོད༔ བདུད་ཀྱི་རུ་དར་བསྙིལ་བར་གྱིས༔ དགྲ་དཔུང་བདུན་རྒྱུད་རྩད་ནས་ཆོད༔ བགེགས་དཔུང་ཐལ་བའི་རྡུལ་བཞིན་རློག༔ དྲུག་པ་གཡུལ་དུ་ཞུགས་པ་ནི། གཏོར་མ་རྣམས་བཏེགས་ལ། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ཟོར་གྱི་དཔུང་ཚོགས་བཅས་པ་ནི༔ སྲིན་པོ་ཆས་པའི་ཆོ་འདྲ་སྟེ༔ སྲིན་ཞལ་དམར་པོ་ཡ་ལ་ལ༔ འབྲོང་དར་ཆས་པའི་ཆོ་འདྲ་སྟེ༔ རྩང་རྣོན་རུ་ཐུར་ཟངས་སེ་ཟངས༔ བདུད་རྒྱལ་ཆས་པའི་ཆོ་འདྲ་སྟེ༔ དར་མདུང་དམར་པོ་ཕྱ་ར་རཿ མ་མོ་ཆས་པའི་ཆོ་འདྲ་སྟེ༔ དུག་མཚོན་མང་པོ་ཉི་ལི་ལི༔ ཀུ་བསོ་ཆ་སྒྲ་དི་རི་རི༔ སྤྱི་ཆག་ཐམས་ཅད་གཏོར་མས་ཟློག༔ སྒོས་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཁྱུང་གིས་སྒྱུར༔ ཟོར་གྱི་དམག་དཔུང་མཁའ་ལ་གཤེགས༔ མི་མཐུན་ཐམས་ཅད་བཟློག་པ་དང་༔ དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཅེས་བརྗོད་ཅིང་ཕུད་དང་རཀྟ་སྦྲེང༌། དར་ནག་དང༌། རུ་དར་ཕྱར་བས་སྣ་དྲངས་པའི་ཕྱི་བཞིན་དུ་སྐྱེས་བུ་གིང་ཆས་སུ་ཞུགས་པས་དཀར་གཏོར་དང་གསེར་སྐྱེམས། ཟོར་ཆས། བཟློག་གཏོར་རྣམས་རིམ་བཞིན་ཁྱེར། རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ལྟ་བའི་གདིང༌། བསྒོམ་པའི་གསལ་སྣང་དང་མ་བྲལ་བར་རིག་པ་ཧུར་ཕྱུངས་ཏེ། གོང་གསལ་བཟླས་པ་སྤྱི་དྲིལ་ཤམ་བུ་ཅན་བཟླ་ཞིང༌། རོལ་མོ་དང་བཅས་པས་དེ་དག་གི་ཕྱི་བཞིན་དུ་བསྐྱོད་དེ། དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་ཚོམ་བུ་ཉེར་གཅིག་གི་ལྷ་ཚོགས་དམག་དཔུང་འུར་དིར་གྱིས་ཆས་པར་བསམ་མོ། །བདུན་པ་རིགས་ཀྱི་མ་མོ་རྣམས་ལ་ཟ་ལམ་བསྟན་པ་ནི། གོམ་པ་བདུན་ཅུའི་སའམ་ཁྱམས་སུ་སླེབས་པ་དང༌། དམར་གཏོར་ཁྲག་ཀོང་དང་བཅས་པ་བཤམས་ཤིང༌། རཀྟ་སྦྲེངས་ལཿ བྷྱོ༔ བཟློག་བྱེད་མ་ཅིག་སྤྱན་འདྲེན་ནོ༔ སྒྱུར་བྱེད་མ་ཅིག་སྤྱན་འདྲེན་ནོ༔ སྲི་མོ་ཟ་ལམ་གོམ་པ་བདུན་ཅུ་འདས་པའི་ཕ་རོལ་ན༔ འཇིག་རྟེན་འདས་ཀྱང་འཁོར་བའི་ཆ་ལུགས་འཛིན༔ ཡེ་ཤེས་གྲུབ་ཀྱང་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ༔ རྡོ་རྗེ་མོ་བཏབ་ལྟས་ངན་བྷྱོས་ཟློག་ཅིག༔ སོ་སོའི་རིགས་དང་མིང་སྲིང་ལྕམ་དྲལ་ཚུལ༔ འདོད་ཅིང་ཆགས་པའི་ཚུལ་འཆང་རྣལ་འབྱོར་མ༔ ཚིག་འདི་ཤོག་སེར་དུ་མེད། མཆན། བྷྱོ༔ དཀར་མོ་སྤྱན་གཅིག་རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་ལྕམ༔ ཉིད་ཀྱི་མིང་པོ་ཤར་ཕྱོགས་བཀའ་བསྒྱུར་མ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་གིས་འཁོར་དུ་གཏོགས་པ་ལ༔ ཤར་ཕྱོགས་རྒྱལ་པོའི་གློ་བུར་ཤོར་ར་རེ༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མ་འདི་ཡིས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་རྒྱལ་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ༔ སྲིན་མོ་ཤུགས་འཆང་རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་ལྕམ༔ ཉིད་ཀྱི་མིང་པོ་གཤིན་རྗེའི་བཀའ་བསྒྱུར་མ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་འཁོར་དུ་གཏོགས་པ་ལ༔ འཆི་བདག་གཤིན་རྗེའི་ཁྲམ་ལ་བཏབ་ལ་རེ༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མ་འདི་ཡིས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་གཤིན་རྗེའི་ཆོ་འཕྲུལ་དགྲ་ལ་བསྒྱུར༔ བྷྱོ༔ གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་པདྨ་རིགས་ཀྱི་ལྕམ༔ ཉིད་ཀྱི་མིང་པོ་ཀླུ་ཡི་བཀའ་སྒྱུར་མ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་འཁོར་དུ་གཏོགས་པ་རྣམས༔ ས་བདག་ཀླུ་ཡི་བྱད་དུ་ཆུད་ད་རེ༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མ་འདི་ཡིས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་ཀླུ་ཡི་ཆོ་འཕྲུལ་དགྲ་ལ་བསྒྱུར༔ བྷྱོ༔ གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་ལྕམ༔ ཉིད་ཀྱི་མིང་པོ་གནོད་སྦྱིན་བཀའ་བསྒྱུར་མ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་འཁོར་དུ་གཏོགས་པ་ལ༔ གནོད་སྦྱིན་གདུག་པའི་གདོན་གྱིས་ཟིན་ཏ་རེ༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མ་འདི་ཡིས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་གནོད་སྦྱིན་ཆོ་འཕྲུལ་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ༔ དབྱིངས་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ ཀོང་བཙུན་ཕྱྭ་ཡི་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་སྒྱུར་མ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་འཁོར་དུ་གཏོགས་པ་ལ༔ ཕྱྭ་ཡི་དྲྭ་རྙི་ཐམས་ཅད་ཕབས་ཏ་རེ༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མ་འདི་ཡིས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་མི་སྙིང་གློ་འཕྲོག་དགྲ་ལ་བསྒྱུར༔ བྷྱོ༔ སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་རལ་གཅིག་མ༔ བདུད་པོ་རྐོས་རྗེ་དྲང་དཀར་བཀའ་བསྒྱུར་མ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་འཁོར་དུ་གཏོགས་པ་ལ༔ བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཁྲམ་ནག་བརྐྱང་ཏ་རེ༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མ་འདི་ཡིས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་བདུད་ཀྱི་ཞགས་པ་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ༔ ཨེ་ཀ་ཛ་ཊི་ནག་མོ་གློག་མ་སྤྲིན༔ བདུད་པོ་རེ་ཏེ་མགོ་ཡག་བཀའ་བསྒྱུར་མ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་འཁོར་དུ་གཏོགས་པ་རྣམས༔ ནག་པོ་བདུད་ཀྱི་བྱན་པོས་བརྐུས་ཏ་རེ༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མ་འདི་ཡིས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་བདུད་ཀྱི་ཞགས་པ་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ༔ དཀར་མོ་ཆེན་མོ་ཉི་མའི་ཐོད་ཕྲེང་ཅན༔ ཉིད་ཀྱི་མིང་པོ་གནམ་ལྷའི་བཀའ་བསྒྱུར་མ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་འཁོར་དུ་གཏོགས་པ་རྣམས༔ རྒྱལ་པོ་དཀར་པོས་དམངས་སུ་ཕབས་ཏ་རེ༔ བཟློག་གི་དམར་ཆེན་གཏོར་མ་འདི་ཡིས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་རྒྱལ་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ༔ མ་མོ་ཨེ་ཀ་ཛ་ཊི་ཐལ་མདོག་མ༔ གྲོང་གི་ཐེའུ་བྲང་ཁྲ་བོའི་བཀའ་བསྒྱུར་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་འཁོར་དུ་གཏོགས་པ་ལ༔ འབྱུང་པོ་ཐེའུ་བྲང་ཡུལ་དུ་ཕབ་ཏ་རེ༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མ་འདི་ཡིས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་ཐེའུ་བྲང་ཆོ་འཕྲུལ་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ༔ ས་བདག་ཆེན་མོ་ནག་མོ་རལ་གཅིག་མ༔ ས་ཡི་ཐེའུ་བྲང་ནག་པོའི་བཀའ་བསྒྱུར་མ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་འཁོར་དུ་གཏོགས་པ་ལ༔ ཐེའུ་བྲང་རྣམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཤོར་ལ་རེ༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མ་འདི་ཡིས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་ཐེའུ་བྲང་ཆོ་འཕྲུལ་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ༔ གནམ་ལྷ་ཤེལ་བཟའ་ལ་རོ་སྨན་གཅིག་མ༔ དཀར་སྐྱ་གཟའ་བདུད་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བསྒྱུར་མ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་འཁོར་དུ་གཏོགས་པ་ལ༔ དྲང་སྲོང་གཟའ་ཡི་གདུག་རྩུབ་ཤོར་ལ་རེ༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མ་འདི་ཡིས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་གཟའ་ཡི་ཆོ་འཕྲུལ་དགྲ་ལ་སྒྱུར༔ བྷྱོ༔ བཙན་ལ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་སྨན་གཅིག་མ༔ ཉིད་ཀྱི་མིང་པོ་བཙན་གྱི་བཀའ་བསྒྱུར་མ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་འཁོར་དུ་གཏོགས་པ་ལ༔ བཙན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་རྟ་བབ་ཤོར་ལ་རེ༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མ་འདི་ཡིས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་བཙན་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་དགྲ་ལ་བསྒྱུར༔ བྷྱོ༔ ཉམས་ཆེན་འཇིགས་མ་ཁྲག་གི་རལ་གཅིག་མ༔ ཀླུ་སྲིན་ཕོ་མོ་ཡོངས་ཀྱི་བཀའ་བསྒྱུར་མ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་འཁོར་དུ་གཏོགས་པ་ལ༔ ཀླུ་སྲིན་རྣམས་ཀྱིས་ཆོ་འཕྲུལ་ཤོར་ལ་རེ༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མ་འདི་ཡིས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་ཀླུ་སྲིན་ཆོ་འཕྲུལ་དགྲ་ལ་བསྒྱུར༔ བྷྱོ༔ ལྷ་མོ་ནག་མོ་ལས་ཀྱི་དབང་མོ་ཆེ༔ མདོར་ན་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ༔ སྣང་སྲིད་མ་མོའི་ཁྲོམ་ནག་ཤོར་ར་རེ༔ བཟློག་གོ་དམར་ཆེན་གཏོར་མ་འདི་ཡིས་ཟློག༔ བསྒྱུར་རོ་མ་མོའི་ཁྲོམ་སྣ་དགྲ་ལ་བསྒྱུར༔ ཞེས་བསྐུལ་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་ལོ། བརྒྱད་པ་ཕུར་བསྒྱུར་གྱིས་བསལ་ཞིང་ཟོར་ལམ་བསྟན་པ་ནི། ཕུར་བུ་བསྒྲིལ་ཞིང༌། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ང་ནི་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔ དུས་གསུམ་སོགས་བརྗོད་མཐར། སྒྲ་གཅན་ཐེབས་དང་བསྟུན་སྔར་བཞིན་བསྐྱོད་དོ། །གཉིས་པ་གཏོར་ཟོར་འཕེན་པ་ལ་བདུན་གྱི་དང་པོ་འཕྲང་བསལ་བ་ནི། གང་དུ་འཕང་བའི་སར་སླེབ་པ་དང༌། གསེར་སྐྱེམས་འབུལ་ཞིང་སྟོང་གྲོགས་ཞུ་བ་དང༌། གཉིས་པ་མ་ཉེས་པའི་དཔང་གསོལ་བ། གསུམ་པ་དམིགས་བྱ་བསྐྱེད་ཅིང་འབེན་དུ་བཅའ་བ། བཞི་པ་བདེན་སྟོབས་བརྗོད་ཅིང་དགྲ་བགེགས་བཀུག་བསྟིམས་ལན་གསུམ་དུ་བྱ་བ་རྣམས་གོང་གསལ་གདབ་ཁའི་སྐབས་ལྟར་བྱའོ། །ལྔ་པ་ཟོར་འཕེན་པ་དངོས་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ང་ནི་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་མཐུ་སྟོབས་རྫོགས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནི་རྡོ་རྗེའི་ངང་༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར༔ དྲག་ཤུལ་གར་གྱིས་ས་གསུམ་གཡོ༔ འཇིགས་པའི་གད་མོས་རི་རབ་བསྒྱེལ༔ སྙིང་རྗེ་ཁྲོས་པས་དགྲ་བགེགས་གསོད༔ སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉ་སེར་ལྟར་འདྲིལ༔ ཟོར་ཆེན་མཚོན་ཆའི་ཆར་ཆེན་འབེབས༔ སྡང་དགྲ་གནོད་བྱེད་ཐལ་བར་རློག༔ དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་བཀའ་ཉན་པའི༔ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དགྲ་ལ་བྷྱོ༔ སྟོང་གསུམ་གངས་རིས་བསྐོར་བ་ནས༔ གནོད་སྦྱིན་ཐམས་ཅད་དགྲ་ལ་བྷྱོ༔ སྟོང་གསུམ་ཟངས་རིས་བསྐོར་བ་ནས༔ བཙན་དམག་ཐམས་ཅད་དགྲ་ལ་བྷྱོ༔ སྟོང་གསུམ་ལྕགས་རིས་བསྐོར་བ་ནས༔ བདུད་དམག་ཐམས་ཅད་དགྲ་ལ་བྷྱོ༔ སྟོང་གསུམ་བྲག་རིས་བསྐོར་བ་ནས༔ སྲིན་པོ་ཐམས་ཅད་དགྲ་ལ་བྷྱོ༔ སྟོང་གསུམ་གཡུ་རིས་བསྐོར་བ་ནས༔ སྨན་མོ་ཐམས་ཅད་དགྲ་ལ་བྷྱོ༔ སྟོང་གསུམ་གསེར་རིས་བསྐོར་བ་ནས༔ གཤིན་རྗཻ་ཐམས་ཅད་དགྲ་ལ་བྷྱོ༔ སྟོང་གསུམ་དུག་མཚོ་འཁྱིལ་པ་ནས༔ ཀླུ་བདུད་ཐམས་ཅད་དགྲ་ལ་བྷྱོ༔ སྟོང་གསུམ་ཁྲག་མཚོ་འཁྲུགས་པ་ནས༔ མ་མོ་ཐམས་ཅད་དགྲ་ལ་བྷྱོ༔ སྟོང་གསུམ་འདི་ན་ཆེ་བ་ཡི༔ རྒྱལ་ཆེན་ཕྱོགས་སྐྱོང་དགྲ་ལ་བྷྱོ༔ ཞེས་བསྐུལ་ཞིང༌། ཟོར་རྣམས་རིམ་པར་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ཉམས་པའི་དགྲ་བགེགས་དཔུང་བཅས་ལ༔ རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ཡིས་ཡུངས་ཟོར་རྒྱོབ༔ གཤིན་རྗེ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྲམ་ཟོར་རྒྱོབ༔ མ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྲག་ཟོར་རྒྱོབ༔ བདུད་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱིས་ཀོང་ཟོར་རྒྱོབ༔ གཟའ་བདུད་རྣམས་ཀྱིས་ཐོད་ཟོར་རྒྱོབ༔ བཙན་དམག་རྣམས་ཀྱིས་མདའ་ཟོར་རྒྱོབ༔ གནོད་སྦྱིན་རྣམས་ཀྱིས་རྡོ་ཟོར་རྒྱོབ༔ ཀླུ་བདུད་རྣམས་ཀྱིས་དུག་ཟོར་རྒྱོབ༔ ལུས་ངག་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་རློག༔ མིང་ཙམ་མེད་པར་ཚར་ཆོད་ཅིག༔ ཅེས་དང༌། ཁྲོ་བོའི་སྤྱི་དྲིལ་བཟློག་སྔགས་ཤམ་ལྡན་བཟླ་ཞིང༌། ཟོར་རྣམས་རོལ་འོག་ཏུ་འཕེན་ནོ། །སྤྲོས་བཅས་བྱེད་ན་ཚིགས་བཅད་ཁ་ཕྲལ་ཏེ། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ཉམས་པའི་དགྲ་བགེགས་དཔུང་བཅས་ལ༔ རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ཡིས་ཡུངས་ཟོར་རྒྱོབ༔ ལུས་ངག་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་རློག༔ མིང་ཙམ་མེད་པར་ཚར་ཆོད་ཅིག༔ ཅེས་དང༌། ཁྲོ་བོའི་སྤྱི་དྲིལ་བཟློག་སྔགས་ཤམ་ལྡན་བརྗོད་ཅིང་ཡུངས་ཟོར་འཕེན་པ་སོགས་རེ་རེ་བཞིན་བྱའོ། དྲུག་པ་དྲག་པོའི་གཏོར་ཆེན་འཕེན་པ་ནི། གཏོར་ཆེན་གྱི་ལྷ་དམ་ཚིག་པ་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པས་གཟི་བྱིན་མཐུ་སྟོབས་མཆོག་ཏུ་འབར། གཏོར་མ་ཁྲོ་བོའི་དམག་ཚོགས་དང༌། ཟོར་རྫས་ལ་ཆག་སྒོ་རྐྱེན་བགེགས་ཐམས་ཅད་བསྟིམ་པས་ནད་མཚོན་སྨྱོ་དུག་གི་ཆར་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ཏུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ། ཧོཿ དགོངས་སུ་གསོལ་ལོ་རྒྱལ་བ་རྣམས༔ མཆོག་གསུམ་ཐུགས་དམ་མ་གཡེལ་ཅིག༔ རིག་འཛིན་བྱིན་རླབས་དཔུང་བསྐྱེད་ཅིག༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་མཐུ་མ་ཆུང་༔ ཁྲོ་བོའི་ཚོགས་རྣམས་རྩལ་མ་ཞན༔ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་བང་མ་བུལ༔ དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་ལས་ལ་འདུས༔ གུམ་གུམ་ཆུམ་ཆུམ་དུས་ལ་བབ༔ གཏོར་ཆེན་ལག་ཏུ་ཐོགས་ནས། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་ཚོགས་རྣམས་དང་༔ ལྷ་སྲིན་འབྱུང་པོའི་དམག་ཚོགས་ཀུན༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་བཀའ་བྱུང་གིས༔ དེ་རིང་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ དཔལ་ཆེན་གཙོ་འཁོར་དབྱིངས་ནས་དགོངས་པ་སྐྱེད༔ མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་ལས་ལ་ཆོས༔ རྡོ་རྗེའི་སྲུང་མས་དྲག་པོའི་རྩལ་ཤུགས་ཕྱུངས༔ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཚོགས་རྣམས་དམག་ལ་ཆོས༔ གཏོར་ཟོར་དུག་དང་མཚོན་ཆའི་ཆར་ཆེན་པོས༔ དམ་ཉམས་དགྲ་བགེགས་བྱད་མ་རྡུལ་དུ་རློག༔ དགྲ་དཔུང་རྩད་ཆོད་བགེགས་དཔུང་དྲུང་ནས་ཕྱུངས༔ མི་མཐུན་ཕྱོགས་རྣམས་བཟློག་པའི་དུས་ལ་བབས༔ ཆག་ཆེ་ཉམས་ང་བསྒྱུར་བའི་དུས་ལ་བབས༔ དགྲ་བགེགས་རྩད་ནས་བརླག་པའི་དུས་ལ་བབས༔ ཐུགས་དམ་དུས་ལ་བབས་བོ་ས་མ་ཡ༔ ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་དྷཱ་ཀ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨཿཡཿམཿདུཿརུཿཙཿཤཿནཿས་མ་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ཅེས་དང༌། གཞན་ཡང་སྤྱི་དྲིལ་ཤམ་ཅན་བཟློག་སྔགས་བཟླ་ཞིང༌། ཚམ་རྔམས་བཅས་གཏོར་རྩེ་དགྲ་ཕྱོགས་སུ་བསྟན་ལ་འཕང་པས། དགྲ་བགེགས་དམ་སྲི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དང་བཅས་པ་རྩྭ་སྦུར་ལ་མེ་བརྒྱབ་པ་ལྟར་རྗེས་ཤུལ་ལྷག་མ་མེད་པར་བཅོམ་ཞིང༌། མི་ལྡོག་པར་རྒྱས་བཏབ་པར་བསམས་ལ། ཐལ་མོ་དང་དུལ་མོ་བརྡབ་ཅིང་དམོད་མོ་འུར། དགོངས་པའི་གདེངས་བསྐྱེད་ལ། ལྟ་སྟངས་ཀྱིས་གཟིར་བ་སོགས་བྱའོ། །བདུན་པ་ཟོར་རྗེས་གཅོད་པ་ནི། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱ་ཁྱུང་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ཞིག་གིས་མཚམས་བཅད་པར་བསམས་ལ། ཨོཾ་ཁྲོཾ་བཛྲ་ག་རུ་ཌཱ་བྷྱོ་ཟློག༔ ཅེས་ཉེར་གཅིག་བཟླས་ལ། རྡོ་རྗེའི་གུར་དུ་བདག་གཞན་བསྲུང་བྱ་ཐམས་ཅད་ཚུད་པར་བསམས་ལ། ཕྲིན་ལས་བཞིན་སྲུང་འཁོར་གསལ་གདབ་བརྗོད། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་རྟིང་མནན་ལ་ཚུར་ལྡོག་པའི་སྐབས་ཕྱི་སྙོགས་གཅོད་ཕྱིར་གདོང་ཕྱིར་བལྟས་ཏེ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བདུད་པྲ་མཱ་ར་ཡ་རྦད་ནན༔ ཁ་ལ་ཛ་མ་ལི་རྦད་ནན༔ ར་ཙ་དུ་ལིང་ཤག་རྦད་ནན༔ ཤིག་ཤིག་དུམ་དུམ་རྦད་ནན༔ ཚལ་བ་ཚལ་བ་རྦད་ནན༔ ཁྲོཾམ་ཁྲོམ་བྷྱོ་རྦད་ནན༔ རྨུག་རྨུག་རྦད་ནན༔ ཏིར་ཏིར་རྦད་ནན༔ ཚལ་དུ་ཚལ་དུ་རྦད་ནན༔ ཞེས་ཉེར་གཅིག་གམ་བདུན་བཟླའོ། །གསུམ་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་བརྟན་མ་སྐྱོང་བ་ནི། སྒོ་དྲུང་དུ་གཏོར་གཞོང་བཤལ་བའི་ཕུད་ཀྱིས་བརྟན་མའི་གཏོར་མ་བྲན་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ཕྲིན་ལས་བཞིན་འབུལ་ལོ། །གཉིས་པ་གཏོར་མནན་ནི། སྒྲུབ་ཁང་གི་སྒོ་དྲུང་དུ་དོང་བྲུས་པར་དྲག་པོའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཐལ་བ་བླུགས། དོང་བཅད་པའི་ཁར་གཏོར་གཞོང་སྦུབས་ལ་གྲོ་ར་བསྐོར་ཏེ། ཨེ་གྲུ་གསུམ་བར་དགྲ་དགེགས་དམ་སྲི་ཐམས་ཅད་བཀུག་པར་བསམ་ཞིང༌། དགུག་གཞུག་དང༌། བྲོ་བརྡུང་ཕྲིན་ལས་བཞིན་བྱའོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་ནི། ནང་དུ་ལོག་ནས་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱི་ལས་སྦྱོར་གྱི་རིམ་པ་ལྔ་པ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་སྒྲུབ་ལྟར་ཏིང་འཛིན་གསལ་ཞིང་བཟླས་པ་ཚེ་འགུགས་བྱ། སྔར་ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་ལྷ་རྣམས་ལ་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་དངོས་གྲུབ་བླངས་ཤིང་རང་ལ་བསྟིམ། ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང༌། དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ་ཞིང༌། བསྔོ་སྨོན་བཀྲ་ཤིས་རྣམས་ཀྱིས་མཐའ་བརྒྱན་པར་བྱའོ། །རྩ་བའི་ས་བཅད་ལྔ་པ་དགོས་ཆེད་ཕན་ཡོན་བསྟན་པ་ནི། དེ་ལྟར་བགྱིས་པས་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་བླ་ན་མེད་པ་འབྱུང་བ་གཞུང་ཆེན་པོ་རྣམས་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། འདི་ཉིད་ལས། དེས་ནི་ནད་གདོན་བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་ཟུག་པ་སོགས་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་འཕྲལ་དུ་བཟློག་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ། །ཞེས་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་ངེས་པས་བསྟན་པ་བཞིན། དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པས་གཞུང་བཞིན་བསྒྲུབ་ན་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཚུལ་བཞིན་དུ་འབྱུང་བ་ནི་ངེས་པའི་ཚད་མའོ། །ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ལས་གདུག་པ་འདུལ་བའི་གར། །དཔལ་ཆེན་མཐུ་སྟོབས་རྡོ་རྗེའི་སྒྱོགས་ཆེན་པོས། །བདུད་དང་མུ་སྟེགས་རྒོལ་བ་གཏན་ནས་བརླག །རྣམ་རྒྱལ་རུ་མཚོན་སྲིད་རྩེར་སྦྲེང་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་གནའ་བོའི་དུས་གངས་ཅན་པའི་མིའི་བདག་པོ་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་སྣེའུ་གདོང་རྩེ་པའི་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང༌། བན་གཙང་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་འཕེལ་རྒྱས་གླིང་གི་རྡོར་སློབ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་དབང་ཕྱུག་གི་གཙོས། དབུ་ཆོས་ལས་སྣེ་འདུས་གྲྭ་རྣམས་ནས་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་རྟེན་གྱི་ཕྲེང་བ་བཅས། བོད་ཡུལ་བསྟན་འགྲོའི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་གཞི་མར་ཆོས་སྡེ་དེ་ཉིད་དུ་དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་སྒྲུབ། སྨན་སྒྲུབ། ལས་སྦྱོར་སོགས་གསར་དུ་ཕྱག་ལེན་བསྟར་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་ཆེད་ཀྱིས་བསྐུལ་མ་ནན་ཏན་མཛད་པའི་གཡར་ངོ་མ་ལྡོག་ཙམ་དུ། གཏེར་གཞུང་གི་དངོས་བསྟན་རྩ་བར་བཟུང༌། རིགས་མཐུན་གྱི་གཏེར་ཁ་གཞན་ནས་ཁ་བསྐང་ཞིང༌། རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་ཀྱིས་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ་འདུ་བགྱིད་པ་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀརྨ་པའི་མཚན་གྱི་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པའི་སྔགས་བཙུན་རང་བྱུང་མཁའ་ཁྱབ་རྟག་པའི་རྡོ་རྗེས། མཁའ་སྤྱོད་ཐུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གདན་ས་ཆེན་པོའི་ཡང་དབེན་གྱི་སྤོ་རུ་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ནང་ཚན་དུས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་ཞེས་པ། ས་རྟ་ནག་ཟླའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གསུམ་པར་བྲིས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་འཇམ་དཔལ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

@#/__/dpal bka' 'dus kyi cha lag rnal 'byor rgyun gyi las sbyor las/__rim pa dang po bar chad bzlog pa dmar chen gtor ma'i las rim gyi lag len ngag 'don khrigs su bsdebs pa rin chen rtse mo brgya pa'i rdo rje zhes bya ba bzhugs so//__shrI badz+ra kro d+hA maN+Dal gu ra we/__/ma rig bdud dgra 'dul ba'i phyir/__/rig pa ye shes phyag rgyar bzhengs/__/dpal chen khrag 'thung bka' 'dus lhar/__/btud nas gtor ma'i las rim bshad/__/'dir ma hA gu ru'i thugs bcud bla na med pa/__zhi khro'i dkyil 'khor yongs rdzog__/dpal bka' 'dus kyi rnal 'byor rgyun gyi las sbyor las/__phyi nang gsang ba'i bar chad gtor mas bzlog pa'i las rim gyi ngag 'don khrigs su bsdebs pa la/__sbyor ba/__sngon 'gro/__dngos gzhi/__rjes rim/__phan yon dang lnga las/__dang po sbyor ba ni/__dbang nod cing dam tshig dang ldan pa'i rnal 'byor pas phug logs su dam tshig gi bris sku sogs rten bkram pa'i mdun stegs rim pa dang po la/__dbus su pad snod du dpal gtor gtso 'khor nyer gcig__/mthebs kyu dang gdugs kyis brgyan pa dang*/__g.yas su dam can 'dus pa'i mchod gtor dbus su dmar gtor che chung gnyis la/__'khor rang 'dra brgyad kyis bskor ba/__mtheb kyu grangs mang*/__dar gdugs kyis brgyan pa dang*/__chad tho/__sman/__g.yon du bskang ba'i gtor ma gzhung mthun/__brtan ma/__rak+ta/__mdun du zhi drag gi mchod pa mjug sprod kyi nyer spyod spyi ltar bshams/__de'i mdun du las dkyil zangs lcags kyi snod du dur khrod kyis sa 'thas par gtams la/__khrag chang gis chag chag gdab cing rgya dpang spyod yul dang mnyam par ro sol gyis byug pa'i steng*/__thig chen brgyad spyi ltar btab pa'i lte bar cha chen gcig gis bskor ba'i shar gyi tshangs thig dang*/__bskor thig dang po 'dzoms nas/__lte ba cha gsum du bsgos pa'i cha gnyis kyis tshad des g.yas g.yon du mtshan ma btab pas chos 'byung gi thig 'grub/__de'i phyir cha bran phyed kyi me ri'o/__/shar gyi tshangs thig gi me ri'i rtse nas cha chung dgu bskor ba e khrom gyi sa dang*/__de mthar ma chung gcig gis bskor ba rdo rwa dang*/__de phyir cha chung gnyis kyis bskor ba me ri'i sa gnas yin la/__e khram dngos ni/__mu khyud cha nyi shur bgos pa'i shar gyi tshangs thig nas/__oM badz+ra ma hA kro d+ha hU~M gi 'bru re mtshan ma rer bgrang pas/__oM nas hU~M du 'then pa'i thig gdab/__slar hU~M gi mal du oM drangs te gong bzhin mtshan ma bzung ba'i g.yas bskor gyis rim par btab pas e khram nyi shu'o/__/slar yang so so'i nang nas cha khran gcig gis gzhi chas sngar bzhin btab pas me ri 'byung la/__lte ba'i e dang bcas pas e khram nyer gcig 'grub cing de la tshon ni/__gru gsum mthing ga__/mu khyud me ri'i phreng ba/__e khram ljang nag__/me ri dmar/__sa gzhi smug__/rdo rwa spyi mthun/__me ri dmar nag g.yon bskor/__de rgyab ma traM mgo bo lho nub tu bstan pa spyi ltar bris pa'i steng*/__bzlog pa'i gtor ma drag po'i 'thu sna'i dar phye/__dug khrag chang gis sprus pa'i zur gsum thog mdel gyi dbyibs/__spro na khro zhal dang ldan pa dbus kyi e dang*/__'khor de'i phyed du sleb pa'i dmar gtor nyi shu e khram nyi shur bkod/__bar mtshams rnams su gtor chung dang*/__khrag kong*/__mthebs kyu bcad kha phyir bstan bcas grangs med kyis bskor ba/__drag rgyan/__me ri/__dar gdugs/__mtshe yungs rtsang dang*/__sha dum rnams kyis brgyan la/__mtha' bskor du/__rtsang phur dmar nag re bzhi srin mo'i 'gros su btsugs par/__nang khrol dang*/__ba su ta/__tshon skud sngo dmar gyis dkris shing*/__phyogs bzhir las bzhi'i rtsang phur dkar ser dmar sngo rnams yar mar gyi rtse mo zlum po/__gru bzhi/__zla gam/__zur gsum/__rked pa rgya mdud can khru gang ba re bcas rngams brjid dang ldan par bshams/__dgra bgegs bsgral ling*/__bsreg ling*/__zor ling sogs so so'i sham ldan spyi mthun bris shing*/__ling khrus dang*/__'gug gzhug gnad smin bgyis nas lcags hom du bcug__/go yul 'grigs na gtor bzlog gi 'og dang*/__mi 'grigs na lho nub tu bzhag__/mtha' bskor du yungs zor/__khram zor/__khrag zor/__rdo zor/__thod zod/__mda' gzhu/__thab rdo la dug khrag gis b+h+yo zlog bris pa/__dug zor rnams dang ldan pa'i kong zor gtor chen gyi phyogs mtshams rnams su bkod/__mdun du dug khrag gi mchod yon sogs drag po'i nyer spyod dang*/____logs su gser skyems/__g.yab dar/__phyag rgya bzhi/__bya 'ug dong ru/__yungs dkar nag__/byad thag sngo dmar/__smyo khrag__/gdab phur/__brab rdzas yungs dkar dang*/__bdug rdzas gu gul/__byug rdzas rak+ta/__thun rdzas la rak+ta dang*/__yungs dkar/__mtshe/__dug sna/__zangs lcags phye ma/__rbab rdo sogs phyogs bsdus/__sgrol gri/__tho ba/__gtun khung bcas gdab pa'i chas rnams dang*/__sngon gtor/__srung ma'i gtor 'bul/__tshogs kyi yo byad/__bzlog bskul skabs su 'bul rgyu'i gtor chung dang*/___sha dum grang mang*/__chad brtan sogs nyer mkho'i yo byad rnams 'tshogs par bya'o/__/gnyis pa sngon 'gro ni/__tshig bdun nas bzung*/__bdag gi rnal 'byor 'di nyid kyi phrin las bzlas pa'i mthar thug pa'i bar btang ngo*/__/gsum pa dngos gzhi'i las rim la rnam grangs bcu dgu las/__dang po drag po'i gtor dkyil gsal gdab pa ni/__khro bo'i spyi dril lan gcig brjod pa'i rkyen gyis/__bdag gi thugs ka nas hU~M yig mthing nag drag la rtsub pa gdug pa'i dbal zer mi bzad par 'phro ba/__mdun gyi nam mkhar bzhugs pa'i 'od zer gyi lcags kyu'i rtse las/__sprul pa'i pho nya'i dmag tshogs kyis lam rgyud lnga'i nyon mongs pa thams cad 'dus pa'i ngo bo ma Ta~M gyi rnam par bkug__/ma Ta~M rU dra dzaH__drag po'i mtshon gyis bsgral ba'i yan lag dang*/__nang khrol phyogs rnams su khyab pa las/__rab 'jigs dur khrod brgyad kyis bskor ba'i dbus su/__khog pa dpal chen khrag 'thung rol pa'i pho brang chen por gyur/__pra be sha ya phaT:__a be sha ya AH__zhes brjod pas/__nam mkha'i hU~M yig nyid dwangs ba'i rgya mtsho la gza' skar shar ba bzhin du pho brang so so'i dbus su/__hU~M yig gi tshogs gtso 'khor yongs rdzogs kyi grangs dang mnyam par gyur pa bab pa las/__dpal chen tshom bu nyer gcig gi dkyil 'khor gyi lha tshogs gtso 'khor bka' sdod/__yang sprul pho nya'i tshogs dang bcas pa drag po'i gzi byin cher 'bar zhing*/__bstan pa 'jig pa'i dgra bgegs bsgral ba la gcig tu dgyes pa'i nyams brgyas brjid pa/__bzod par dka' ba'i gzi byin gyi 'du 'phro can du gsal zhing*/__bdag mdun lha tshogs rnams kyi gnas gsum rdo rje gsum gyi yi ges mtshan pa dang*/__dwangs srog rdo rje'i yig 'bru las 'od zer grangs med 'phros pas/__sku gsum gyi zhing rab 'byams na bzhugs pa'i khro bo'i rgyal po'i dkyil 'khor thams cad bsgom pa dang 'dra ba'i ye shes kyi 'khor lor bzhengs te/__dus mtha'i drag char g.yo ba ltar skad cig gi mdun gyi nam mkhar byon par gyur/__ces gsal btab la/__gnyis pa de dang rjes 'brel spyan 'dren sogs bya ba ni/__phrin las nar ma rin chen snying po'i spyan 'dren nas/__bstod pa'i mtha' bar btang bas/__drangs bstim bzhugs phyag mchod bstod kyi cho ga'i yan lag tshang bar bsgrub bo/__/gsum pa drag po'i ting 'dzin gyi 'khrul 'khor ni/__bdag mdun dkyil 'khor gtso bo tshom bu nyer gcig gi thugs kar nyi gdan la sa bon gyis mtshan pa'i mthar rdo rje'i sngags kyi phreng bas bskor ba:__rang gi thugs ka nas 'od zer dang :__zhal nas drag sngags bzlas pa'i sgras bskul ba las:__tsha zhing rtsub pa'i 'od dang :__mtshon cha'i char gzengs shing 'bebs pas:__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams rnams drag po'i thugs dam bskul:__snang srid ma mo mkha' 'gro sde brgyad drag shul can rnams dam la gzir:__ma rung pa'i dgra bgegs thams cad tshar bcad de mngon spyod kyi las rab 'byams thogs med du 'grub par bsams la:__khro bo'i spyi dril ni/__oM badz+ra tsaN+Da ma hA shrI he ru ka sarba kro d+ha sarba duSh+taMn ta ka ha na da ha pa tsa hU~M b+h+yo hU~M phaT:__zhes pa'i sham bur/__sarba duSh+tan nr-i tri phaT:__mA ra ya rbad:__ces btags pa rtsub la drag par bzla/__mthar thun rdzas la sngags kyis ngar btab pa zor rdzas rnams la brab pas/__de rnams rdo rje'i thog char lta bu'i nus ldan du bsam mo/__/bzhi pa rgyab rten srung ma'i gtor chog ni/__bka' srung mgon po gnam lcags me 'bar dam can 'dus pa'i mchod thabs kyi byin rlabs nas bzlas pa'i mtha' bar btang ngo*/__/lnga pa dgyes pa bskyed cing thugs dam bskang ba ni/__thabs shes kyi tshogs rdzas rnams bshams la/__phrin las nar ma ltar/__hU~M/__bdag nyid 'bar ba sogs nas tshogs dang po tshogs phud phul ba'i rjes/__bskang rdzas nam mkha' mdzod kyi sngags rgyas brlab cing spel la/__hU~M/__chos kyi dbyings las sogs bskang bsdus rin chen sil ma bshags pa bcas dang*/__hU~M:__ye shes las grub sogs bka' srung mchod thabs bzhin srung ma'i sger skong bshags pa bcas sbyar ba'i rjes/__hoH__dpal chen lha tshog sogs phrin las kyi tshogs bshags bcas bya'o/__/drug pa drag po'i las la thugs dam bskul ba ni/__rol mo rnga chen bshug pa'i sgra dang*/__dar nag gi g.yab mo'i brda dang bcas pas/__hU~M hU~M:__nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i dkyil 'khor nas:__sogs phrin las nar ma'i bskul ba/__sa ma ya:__zhes pa'i mjug tu/__sangs rgyas bstan dang rnal 'byor sgrub po la:__gnod cing 'tshe ba'i dgra bgegs 'byung po'i tshogs:__zhi ba'i thabs kyis 'dul du ma 'tshal bas:__mngon spyod dmod pa'i phrin las dus la bab:__srung ba'i gur khang rdo rje'i thog gis shig:__bzlog pa'i nus pa rang gshed rang la gzir:__'gugs cing sdom myos phyag rgyas rten la phob:__drag shul chen pos bsgral ba'i phrin las mdzod:__ces bskul/__bdun pa gser skyems 'bul zhing stongs grogs zhu ba ni/__ra~M ya~M kha~M/__'dod yon zag pa med pa'i bdud rtsi'i rgya mtsho chen por gyur/__oM AHhU~M ha ho hrI:__lan gsum gyis brlab/__hU~M:__byin rlabs mchog stsol rtsa brgyud bla ma dang :__yi dam zhi khro dpal chen bka' 'dus lha:__sangs rgyas byang sems dpa' bo mkha' 'gro la:__gser skyems mchod pa 'bul lo phrin las mdzod:__mthu stobs gnam lcags me ltar 'bar ba'i mgon:__dam can 'dus pa'i lha tshogs drag rtsal can:__ye shes las las grub pa'i dam can la:__gser skyems mchod pa 'bul lo phrin las mdzod:__phyi nang gsang ba gab sbas bstan pa skyong :__dregs pa sde brgyad yul lha gzhi bdag sogs:__srid gsum 'byung po mthu stobs can rnams la:__gser skyems mchod pa 'bul lo phrin las mdzod:__ces phud kyis mchod/__brgyad pa ma nyes pa'i gzu dpang gsol ba ni/__hU~M:__phyogs bcu nam mkha' yangs pa'i dkyil 'khor nas:__bla ma rig 'dzin rgyal ba sras dang bcas:__yi dam dpal chen bka' 'dus lha tshogs rnams:__brtse ba'i thugs rjes bdag la dgongs su gsol:__bdag ni rnal 'byor rig 'dzin sgrub pa po:__sngags 'chang sgrub pa po la dgra byung gis:__drang po'i gzu dang dpang du dkon mchog bzhugs:__bden rdzun zhal lce snang srid lha 'dres chod:__las ngan dam nyams dgra bgegs sdig can 'dis:__sangs rgyas bstan bshig dkon mchog dbu 'phang smad:__gsang sngags snying po'i dkyil 'khor bshig cing bkral:__rig 'dzin gdung bcad dge 'dun 'dus pa bshig:__nyes med rnal 'byor bdag la sdang zhing bsdos:__dge bcu khyad gsod mi dge dang du len:__sems can yongs la gnod cing 'tshe ba bsgrubs:__mtshams med lnga yi las ngan spyod pa 'di:__drag po'i thabs kyis bsgral ba'i zhing yin pas:__khrag 'thung 'dus pa'i lha tshogs 'khor dang bcas:__chos nyid zhi ba'i ngang las ma g.yos kyang :__rngams brjid tshul du khro bo'i skur bzhengs la:__bsgral ba'i zhing bcu 'dul ba'i dus la babs:__ma g.yel ma g.yel bka' 'dus zhi khro'i tshogs:__dam nyams dgra bgegs sgrol ba'i phrin las mdzod:__ces gsol bas/__snod bcud lhar gsal ba thams cad sngon gyi thugs dam las bzhengs te/__rang la gnang ba stsal zhing*/__dgra bgegs la thugs cher 'khrugs pas drag po'i las la rngams shing rings pa'i tshul du bzhugs par bsam mo/__/dgu pa dmigs pa bskyed pa ni/__e ya~M ra~M s+pha ra Na phaT:__saM ha ra Na hU~M/__e las thar med gnam lcags gshin rje'i sgrom:__zur gsum me 'bar las kyi rlung shugs g.yo:__de dbus gnod byed dgra dang 'gal rkyen bgegs:__nyam thag skyabs bral mngon sum gsal bar gyur:__nr-i tri sarba sha trUn big+h+nAn hU~M phaT:__ces gsal gdab bo/__/bcu pa bden stobs brjod pa ni/__na mo/__/sangs rgyas kyi bka' bden pa dang*/__chos kyi bka' bden pa dang*/__dge 'dun gyi bka' bden pa dang*/__khyad par khrag 'thung 'dus pa'i spyi dpal chen po tshom bu nyer gcig gi lha tshogs rnams kyi bka' bden pa dang*/__bka' srung pho nya las mkhan rnams kyi bka' bden pa dang*/__gzhan yang gsang sngags dang*/__rig sngags dang*/__gzungs sngags dang*/__snying po dang*/__phyag rgya dang*/__ting nge 'dzin dang*/__bden pa'i stobs kyis bdag cag rnal 'byor dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa rnams la gnod cing 'tshe bar byed pa'i gzugs can gyi dgra/__gzugs med kyi bgegs/__bar chad kyi rkyen/__khyad par du byad ma rbod gtong lha dang bcas pa rnams mgon skyabs byed pa'i lha/__tshe dang dbang thang*/__bsod nams dang*/__dus kyi dbang du ma gtong bar da lta nyid du ling+ga 'di la khug cig__/ces dang*/__khro bo'i spyi dril sham bur/__nr-i trI hur thuM dzaHhU~M ba~M hoH__A be sha ya a AH__/zhes 'gugs gzhug lan gsum gyis bkug___/bcu gcig pa pho nya 'gyed cing gdab pa'i kha tshar ni/__hU~M b+h+yoH__dpal chen bka' 'dus drag po'i dkyil 'khor du:__byang chub sgrub dang bstan la 'tshe ba yi:__dgra bgegs 'byung po'i tshogs rnams tshar bcad phyir:__'bar ba chen po'i thugs dam gnad nas bskul:__byams pa khros pa'i lcags kyus snying nas zungs:__snying rje khros pa'i zhags pas mgul nas chings:__dga' ba khros pa'i sgrog gis yan lag sdoms:__btang snyoms khros pa'i dril bu myos su chug:__stong nyid khros pa'i phyag rgyas lha dang phrol:__bde chen khros pa'i shugs kyis gzugs la phobs:__sngo dmar byad thag sbrul gyi zhags pa yis:__dgra bgegs 'byung po byad du gzhug par gyis:__dug khrag rgya mtsho 'bar ba'i char phab pas:__dgra bgegs 'byung po smyo zhing 'bog tu chug:__khro bo'i spyi dril sham du/__sarba sha trUn badz+ra aM ku shA dzaHsa lcags kyus snying nas bzung*/__badz+ra pA sha hU~M gis zhags pas ske nas bcings/__badz+ra s+pho Ta ba~M gyis yan lag lcags sgrog gis bsdams/__badz+ra gaN+De hoHsa dril bus myos su bzhug__badz+ra pra we sha ya phaT kyis bya 'ug gi dong rus lha dang dbye/__badz+ra A be sha ya as yungs thun gyis gzugs la dbab/__ha sa ra ya ha sa ra ya hU~M phaT:kyis byad thag gis bcings/__dz+wa lA pa ya dz+wa lA pa ya hU~M phaT:kyis smyo khrag gi char dbab bo/__/bcu gnyis pa gdab pa'i las rim dngos ni/__khro bo'i spyi dril sham can gong gi ting 'dzin drag po'i 'khrul 'khor gyi bzlas pa bzhin dbyangs dang bcas pas/__las phur la yungs kar thun gyis brab/__gu gul gyis bdug__/rak+tas byug pas gzi byin bskyed cing ngar ldan du bsgrubs la/__phur pa gsod byed las kyi sras mchog dbu dgu phyag bco brgyad pa/__phyag thams cad kyis thun gyi phur bu 'dril ba bsnams pa/__drag po'i nyams dang chas rnams rdzogs shing*/__sku smad lcags sreg gi phur bu'i dbal can/__dam can pho nya'i tshwa tshwa 'phro bar bsams la/__rdzong 'phrang srog gsum dang*/__lung gsum gyi dgongs pa dang ldan pa'i ngang nas stangs stabs phur skor bcas/__hU~M b+h+yo:__sangs rgyas phrin las yongs rdzogs la:__drag shul gsod byed las kyi lha:__thogs med badz+ra kI la ya:__steng du gdengs pas lha rnams bskul:__bar du bskor bas 'jig rten g.yo:__g.yas su bsgril bas pho rgyud gzir:__g.yon du bsgril bas mo rgyud 'dar:__dbus su bsgril bas gnyis med thul:__btab na lha yang brlag byed na:__dgra dang bgegs la smos ci dgos:__ye shes drag po'i stobs bskyed cig:__dgra bgegs tshe bsod dwangs ma kun:__sgrub la stims shig kI la ya:__rnam shes rdo rje sems dpa' yi:__sras su spor zhig kI la ya:__dug gsum phung khams skye mched rten:__dum bur gtubs shig kI la ya:__khro bo'i spyi dril mthar/__badz+ra kI li kI la ya ma hA yak+Sha kA la rU pa karma ra~M ra~M:__A yur bin+tu b+h+rU~M:__e yaM s+pha ra Na phaT:__sarba sha trU~M big+h+nAn mA ra ya phaT:__ces gdab pa'i las rdzogs par byas la/__thun rdzas kyis brab/__ral gris gtub bo/__/bcu gsum pa gtun du brdung ba ni/__thabs shes kyi sbyor bas tho gtun thogs la/__hU~M b+h+yo:__brdungs shig rdo rje 'bar ba'i gtun:__khro mo e yi dbyings nyid du:__rdo rje khro bo'i gtun gyis brdungs:__dgra bgegs lnga phung rdul du rlog:__spyi dril sham bu/__oM badz+ra a ko Ta ya kha thaM kha thaM:__zhes sha rus rnams tho gtun gyis brdung ngo*/__/bcu bzhi pa zhal du bstab pa ni/__hom gzar du sha khrag spungs pa sman rag gis dran pa bstab te/__hU~M b+h+yoH__dug gsum dgra bgegs bsgral ba'i sha khrag rus:__'jigs byed khrag 'thung lha tshogs zhal du sbyor:__'khor gyi mkha' 'gro dam can dgyes par rol:__dgra bgegs 'byung po'i bdun rgyud rtsad nas chod:__khro bo'i spyi dril sham du/__sarba shA trUn big+h+nAn mA ra ya mAM sa rak+ta kiM ni ri ti kha kha khA hi khA hiH__zhes phul bas/__ha ha hi hi hU~M hU~M phaT phaT:__ces dgyes pa'i bzhad sgra dang bcas lhag med du bzhes/__zag med bde chen drag shul gyi ye shes lhag par rgyas shing ngo mthon du bzhugs par bsams mo/__/bco lnga pa bsgral mtha' dngos grub bskul ba ni/__hU~M:__bskal pa me ltar 'bar ba'i sogs phrin las kyi tshogs bsgral rjes su 'byung ba bzhin bya'o/__/bcu drug pa tshogs kyi dngos grub gsol ba ni/__ho:__tshom bu nyer gcig dkyil 'khor sogs brjod/__tshogs drang shing phyi nang gi tshogs rol sogs bya'o/__/bcu bdun pa lhag ma bsngo ba ni/__oM AHhU~M:__rigs kyi sogs yar mar gyi phud lhag stobs shing bsngo ba rnams phrin las ltar bya'o/__bco brgyad pa bzlog bsgyur gyi phrin las gsol ba ni/__sha rus kyi gtor ma 'bul/__khrag skyems sbyar/__thod rnga brdung zhing drag po'i ngar dang ldan pas/__hU~M b+h+yo:__zhi ba chen po'i ngang las ma g.yos kyang :__drag shul thabs kyis 'gro ba 'dul ba'i phyir:__rtsa gsum khrag 'thung 'bar ba'i lha tshogs rnams:__thugs dam gnad nas bskul lo phrin las mdzod:__ces pa'i thugs dam bskul ba sngon du 'gro bas/__hU~M b+h+yo:__dbus phyogs chos dbyings rol pa'i dkyil 'khor nas:__sogs rgyun gyi las sbyor gyi rim pa dang po nas gsungs pa'i bzlog bskul yongs rdzogs mtha'i/__b+h+yo zlog cig:__ces pa'i bar tshang ba drag tu gyer zhing thal mo brdab/__bzlog pa grangs bsog skabs bsdus pa la mos na/__gong gi/__hU~M b+h+yo:__zhi ba chen po'i sogs gong gsal shA lo ka dang*/__hU~M b+h+yo:__dbus phyogs chos dbyings rol pa'i dkyil 'khor dang*/__/phyogs mtshams stod smad tshad med bsdu dngos bzhi/__/lta ba rnam thar dran pa nyer bzhag pa'i/__/rang bzhin rnam dag dkyil 'khor nyer gcig nas/__/dpal chen bka' 'dus lha tshogs btso dang 'khor/__thugs dam smon lam dbang gis dbyings nas bzhengs/__/bzlog bsgyur drag po'i phrin las dus la bab/__/nad rigs bzhi brgya rtsa bzhi dgra la zlog__/sogs nas bzlog byang sngags bcas grub kyi bar sbyar/__yang rgyas par 'dod na/__hU~M b+h+yo:__zhi ba chen po'i sogs dang*/__hU~M b+h+yo/__dbus phyogs chos dbyings rol pa'i dkyil 'khor nas:__sogs spyi dpal chen po nas bzung bka' sdod rdzogs kyi bar le tshan nyer gnyis po so so'i mjug tu/__hU~M b+h+yoH__nad rigs bzhi brgya rtsa bzhi sogs bzlog byang re re bzhin sham bu sbyar zhing*/__bzlog sngags dbur spyi dril gyi mal du/__gtso 'khor so so'i sngags skabs thob dang*/__mjug gi rtsa gsum chos skyong spyi la spyi dril bcas so sor bsgyur shes par bya'o/__/bcu dgu pa rgyun gyi rjes rim ni/__de lta bu'i rim pas bsgrub pa'i zhag ma rdzogs kyi bar du 'bad dgos pas/__gnas skabs phrin las kyi rjes rim/__srung ma'i gtor 'bul/__chad brtan sogs bya'o/__/rtsa ba'i bzhi pa rjes kyi las drag po'i g.yul 'gyed pa la/__za lam bstan pa/__gtor zor 'phen pa/__mjug bsdu ba gsum mo/__/dang po za lam bstan pa la brgyad kyi dang po lam sel gyi gser skyems 'bul ba ni/__sgrub zhags rdzogs pa'i nyin tshogs skong gi bshags pa yan grub pa dang*/__khang steng nas bsang dang gser skyems 'bul/__zhal bstabs kyi skabs bsgral ling mer bsreg pa'i thal ba gtor chen du bstab/__bzlog pa'i mtha' bar bya/__gnyis pa sgo dbye ba ni/__slob dpon bdud chas su zhugs la/__hU~M phaT dzaHsa _ye shes kyi dkyil 'khor mdun gyi nam mkhar btegs/__dam tshig pa'i dmag dpung drag po'i las la rngams shing*/__dgra bgegs sgrol ba la rings pa'i stabs kyis bzhugs par mos la/__hU~M b+h+yo:__phrin las bzhi rdzogs sgo srung tshogs:__thabs dang shes rab ye shes kyis:__drag po'i pho brang sgo phyes la:__gtor ma'i zor lam dgra la bsgyur:__dzaHhU~M ba~M ho:__sa ma ya pra be sha ya phaT b+h+yo:__zhes dbyangs dang bcas pas gyer/__mthar sgo rtsang shar nas byang sogs g.yon bskor gyis phyungs/__/gsum pa zor lam bstan pa ni/__gong gsal bzlog bsdus kyis thugs dam bskul zhing srung ma'i gtor ma mchod thabs mjug nas 'byung ba ltar gyi bskul ba gyer la yang thog tu phul/__phrin las nar ma bzhin chad tho bsgrag go__/bzhi pa zor bskul ni/__hU~M b+h+yo:__drag po zor gyi dpung tshogs dbyings nas bzhengs:__rig 'dzin rtsa brgyud bla mas rgyab rten mdzod:__yi dam lha tshogs mngon spyod las la dgongs:__bka' srung dregs pa'i tshogs rnams las la chos:__sangs rgyas bstan la sdang ba'i dgra dar na:__ma g.yel ma g.yel zor gyi dpung la gshegs:__lnga pa phur kha bsgyur zhing zor lam gsal ba dngos ni/__phur bu bsgr-il la/__hU~M b+h+yo:__nga ni dpal chen he ru ka:__dus gsum rgyal ba'i phrin las rdzogs:__bka' 'dus lha tshogs dmag dpung 'ur:__de ring gdug pa'i zor 'phen gyis:__lha gshegs gangs dkar rtse la gshegs:__klu gshegs rgya mtsho'i gting la gshegs:__btsan gshegs brag dmar ngos la gshegs:__gdong du su yang ma sdod cig:__de ring thams cad las la chos:__bya khyung rgyal pos dmag sna drongs:__rgyal chen bzhi yis shul mtshon te:__mgon pa'i tshogs kyis dmag dpon gyis:__snang srid lha 'dre dmag la 'ur:__phyogs skyong bcu yis ru mtshon phyor:__sde dpon sum cu jag par rgyug:__brtan ma rnams kyi so kha srungs:__rA hu la yis dkyil nas 'khyug:__dbang phyug rnams kyi mtha' nas sdus:__khro bo'i tshogs kyis rting mnan te:__pha rol bdud dang dgra bgegs la:__mngon spyod las kyis g.yul ngo sprod:__bdud kyi ru dar bsnyil bar gyis:__dgra dpung bdun rgyud rtsad nas chod:__bgegs dpung thal ba'i rdul bzhin rlog:__drug pa g.yul du zhugs pa ni/__gtor ma rnams btegs la/__hU~M b+h+yo:__zor gyi dpung tshogs bcas pa ni:__srin po chas pa'i cho 'dra ste:__srin zhal dmar po ya la la:__'brong dar chas pa'i cho 'dra ste:__rtsang rnon ru thur zangs se zangs:__bdud rgyal chas pa'i cho 'dra ste:__dar mdung dmar po phya ra raH__ma mo chas pa'i cho 'dra ste:__dug mtshon mang po nyi li li:__ku bso cha sgra di ri ri:__spyi chag thams cad gtor mas zlog:__sgos chags thams cad khyung gis sgyur:__zor gyi dmag dpung mkha' la gshegs:__mi mthun thams cad bzlog pa dang :__dgra bgegs bsgral ba'i phrin las mdzod:__ces brjod cing phud dang rak+ta sbreng*/__dar nag dang*/__ru dar phyar bas sna drangs pa'i phyi bzhin du skyes bu ging chas su zhugs pas dkar gtor dang gser skyems/__zor chas/__bzlog gtor rnams rim bzhin khyer/__rnal 'byor pa rnams lta ba'i gding*/__bsgom pa'i gsal snang dang ma bral bar rig pa hur phyungs te/__gong gsal bzlas pa spyi dril sham bu can bzla zhing*/__rol mo dang bcas pas de dag gi phyi bzhin du bskyod de/__dpal chen khrag 'thung tshom bu nyer gcig gi lha tshogs dmag dpung 'ur dir gyis chas par bsam mo/__/bdun pa rigs kyi ma mo rnams la za lam bstan pa ni/__gom pa bdun cu'i sa'am khyams su slebs pa dang*/__dmar gtor khrag kong dang bcas pa bshams shing*/__rak+ta sbrengs laH__b+h+yo:__bzlog byed ma cig spyan 'dren no:__sgyur byed ma cig spyan 'dren no:__sri mo za lam gom pa bdun cu 'das pa'i pha rol na:___'jig rten 'das kyang 'khor ba'i cha lugs 'dzin:__ye shes grub kyang las kyi mkha' 'gro ma:__rdo rje mo btab ltas ngan b+h+yos zlog cig:__so so'i rigs dang ming sring lcam dral tshul:__'dod cing chags pa'i tshul 'chang rnal 'byor ma:__tshig 'di shog ser du med/__mchan/__b+h+yo:__dkar mo spyan gcig rdo rje rigs kyi lcam:__nyid kyi ming po shar phyogs bka' bsgyur ma:__rnal 'byor bdag gis 'khor du gtogs pa la:__shar phyogs rgyal po'i glo bur shor ra re:__bzlog go dmar chen gtor ma 'di yis zlog:__bsgyur ro rgyal po'i cho 'phrul dgra la sgyur:__b+h+yo:__srin mo shugs 'chang rin chen rigs kyi lcam:__nyid kyi ming po gshin rje'i bka' bsgyur ma:__rnal 'byor bdag gi 'khor du gtogs pa la:__'chi bdag gshin rje'i khram la btab la re:__bzlog go dmar chen gtor ma 'di yis zlog:__bsgyur ro gshin rje'i cho 'phrul dgra la bsgyur:__b+h+yo:__gar gyi dbang phyug pad+ma rigs kyi lcam:__nyid kyi ming po klu yi bka' sgyur ma:__rnal 'byor bdag gi 'khor du gtogs pa rnams:__sa bdag klu yi byad du chud da re:___bzlog go dmar chen gtor ma 'di yis zlog:__bsgyur ro klu yi cho 'phrul dgra la bsgyur:__b+h+yo:__gar gyi dbang phyug las kyi rigs kyi lcam:__nyid kyi ming po gnod sbyin bka' bsgyur ma:__rnal 'byor bdag gi 'khor du gtogs pa la:__gnod sbyin gdug pa'i gdon gyis zin ta re:__bzlog go dmar chen gtor ma 'di yis zlog:__bsgyur ro gnod sbyin cho 'phrul dgra la sgyur:__b+h+yo:__dbyings phyug dpal ldan rdo rje mkha' 'gro ma:__kong btsun phywa yi tshogs kyi bka' sgyur ma:__rnal 'byor bdag gi 'khor du gtogs pa la:__phywa yi drwa rnyi thams cad phabs ta re:__bzlog go dmar chen gtor ma 'di yis zlog:__bsgyur ro mi snying glo 'phrog dgra la bsgyur:__b+h+yo:__sngags srung e ka dzA Ti ral gcig ma:__bdud po rkos rje drang dkar bka' bsgyur ma:__rnal 'byor bdag gi 'khor du gtogs pa la:__bdud kyi rgyal po'i khram nag brkyang ta re:__bzlog go dmar chen gtor ma 'di yis zlog:__bsgyur ro bdud kyi zhags pa dgra la sgyur:__b+h+yo:__e ka dza Ti nag mo glog ma sprin:__bdud po re te mgo yag bka' bsgyur ma:__rnal 'byor bdag gi 'khor du gtogs pa rnams:__nag po bdud kyi byan pos brkus ta re:___bzlog go dmar chen gtor ma 'di yis zlog:__bsgyur ro bdud kyi zhags pa dgra la sgyur:__b+h+yo:__dkar mo chen mo nyi ma'i thod phreng can:__nyid kyi ming po gnam lha'i bka' bsgyur ma:__rnal 'byor bdag gi 'khor du gtogs pa rnams:__rgyal po dkar pos dmangs su phabs ta re:__bzlog gi dmar chen gtor ma 'di yis zlog:__bsgyur ro rgyal po'i cho 'phrul dgra la sgyur:__b+h+yo:__ma mo e ka dza Ti thal mdog ma:__grong gi the'u brang khra bo'i bka' bsgyur la:__rnal 'byor bdag gi 'khor du gtogs pa la:__'byung po the'u brang yul du phab ta re:__bzlog go dmar chen gtor ma 'di yis zlog:__bsgyur ro the'u brang cho 'phrul dgra la sgyur:__b+h+yo:__sa bdag chen mo nag mo ral gcig ma:__sa yi the'u brang nag po'i bka' bsgyur ma:__rnal 'byor bdag gi 'khor du gtogs pa la:__the'u brang rnams kyi cho 'phrul shor la re:__bzlog go dmar chen gtor ma 'di yis zlog:__bsgyur ro the'u brang cho 'phrul dgra la sgyur:__b+h+yo:__gnam lha shel bza' la ro sman gcig ma:__dkar skya gza' bdud rnams kyi bka' bsgyur ma:__rnal 'byor bdag gi 'khor du gtogs pa la:__drang srong gza' yi gdug rtsub shor la re:__bzlog go dmar chen gtor ma 'di yis zlog:__bsgyur ro gza' yi cho 'phrul dgra la sgyur:__b+h+yo:__btsan la rol pa'i rdo rje sman gcig ma:__nyid kyi ming po btsan gyi bka' bsgyur ma:__rnal 'byor bdag gi 'khor du gtogs pa la:__btsan gyi rgyal po'i rta bab shor la re:__bzlog go dmar chen gtor ma 'di yis zlog:__bsgyur ro btsan gyi cho 'phrul dgra la bsgyur:__b+h+yo:__nyams chen 'jigs ma khrag gi ral gcig ma:__klu srin pho mo yongs kyi bka' bsgyur ma:__rnal 'byor bdag gi 'khor du gtogs pa la:__klu srin rnams kyis cho 'phrul shor la re:__bzlog go dmar chen gtor ma 'di yis zlog:__bsgyur ro klu srin cho 'phrul dgra la bsgyur:__b+h+yo:__lha mo nag mo las kyi dbang mo che:__mdor na bdag cag 'khor dang bcas pa la:__snang srid ma mo'i khrom nag shor ra re:__bzlog go dmar chen gtor ma 'di yis zlog:__bsgyur ro ma mo'i khrom sna dgra la bsgyur:__zhes bskul la gtor ma 'bul lo/__brgyad pa phur bsgyur gyis bsal zhing zor lam bstan pa ni/__phur bu bsgril zhing*/__hU~M b+h+yo:__nga ni dpal chen he ru ka:__dus gsum sogs brjod mthar/__sgra gcan thebs dang bstun sngar bzhin bskyod do/__/gnyis pa gtor zor 'phen pa la bdun gyi dang po 'phrang bsal ba ni/__gang du 'phang ba'i sar sleb pa dang*/__gser skyems 'bul zhing stong grogs zhu ba dang*/__gnyis pa ma nyes pa'i dpang gsol ba/__gsum pa dmigs bya bskyed cing 'ben du bca' ba/__bzhi pa bden stobs brjod cing dgra bgegs bkug bstims lan gsum du bya ba rnams gong gsal gdab kha'i skabs ltar bya'o/__/lnga pa zor 'phen pa dngos ni/__hU~M b+h+yo:__nga ni dpal chen he ru ka:__'khor 'das kun gyi mthu stobs rdzogs:__sku gsung thugs ni rdo rje'i ngang :__sangs rgyas kun dang mnyam par sbyor:__drag shul gar gyis sa gsum g.yo:__'jigs pa'i gad mos ri rab bsgyel:__snying rje khros pas dgra bgegs gsod:__sprul pa'i pho nya ser ltar 'dril:__zor chen mtshon cha'i char chen 'bebs:__sdang dgra gnod byed thal bar rlog:__dpal chen khrag 'thung bka' nyan pa'i:__lha srin sde brgyad dgra la b+h+yo:__stong gsum gangs ris bskor ba nas:__gnod sbyin thams cad dgra la b+h+yo:__stong gsum zangs ris bskor ba nas:__btsan dmag thams cad dgra la b+h+yo:__stong gsum lcags ris bskor ba nas:__bdud dmag thams cad dgra la b+h+yo:__stong gsum brag ris bskor ba nas:__srin po thams cad dgra la b+h+yo:__stong gsum g.yu ris bskor ba nas:__sman mo thams cad dgra la b+h+yo:__stong gsum gser ris bskor ba nas:__gshin rjai thams cad dgra la b+h+yo:__stong gsum dug mtsho 'khyil pa nas:__klu bdud thams cad dgra la b+h+yo:__stong gsum khrag mtsho 'khrugs pa nas:__ma mo thams cad dgra la b+h+yo:__stong gsum 'di na che ba yi:__rgyal chen phyogs skyong dgra la b+h+yo:__zhes bskul zhing*/__zor rnams rim par thogs la/__hU~M b+h+yo:__nyams pa'i dgra bgegs dpung bcas la:__rgyal chen bzhi yis yungs zor rgyob:__gshin rje rnams kyis khram zor rgyob:__ma mo rnams kyis khrag zor rgyob:__bdud rgyal rnams kyis kong zor rgyob:__gza' bdud rnams kyis thod zor rgyob:__btsan dmag rnams kyis mda' zor rgyob:__gnod sbyin rnams kyis rdo zor rgyob:__klu bdud rnams kyis dug zor rgyob:__lus ngag thal ba'i rdul du rlog:__ming tsam med par tshar chod cig:__ces dang*/__khro bo'i spyi dril bzlog sngags sham ldan bzla zhing*/__zor rnams rol 'og tu 'phen no/__/spros bcas byed na tshigs bcad kha phral te/__hU~M b+h+yo:__nyams pa'i dgra bgegs dpung bcas la:__rgyal chen bzhi yis yungs zor rgyob:__lus ngag thal ba'i rdul du rlog:__ming tsam med par tshar chod cig:__ces dang*/__khro bo'i spyi dril bzlog sngags sham ldan brjod cing yungs zor 'phen pa sogs re re bzhin bya'o/__drug pa drag po'i gtor chen 'phen pa ni/__gtor chen gyi lha dam tshig pa rnams rang la thim pas gzi byin mthu stobs mchog tu 'bar/__gtor ma khro bo'i dmag tshogs dang*/___zor rdzas la chag sgo rkyen bgegs thams cad bstim pas nad mtshon smyo dug gi char chen po'i rang bzhin tu gyur par bsams la/__hoH__dgongs su gsol lo rgyal ba rnams:__mchog gsum thugs dam ma g.yel cig:__rig 'dzin byin rlabs dpung bskyed cig:__yi dam lha tshogs mthu ma chung :__khro bo'i tshogs rnams rtsal ma zhan:__chos skyong srung ma bang ma bul:__dregs pa sde brgyad las la 'dus:__gum gum chum chum dus la bab:__gtor chen lag tu thogs nas/__hU~M b+h+yo:__dregs pa'i sde dpon tshogs rnams dang :__lha srin 'byung po'i dmag tshogs kun:__he ru ka dpal bka' byung gis:__de ring drag po'i phrin las mdzod:__hU~M b+h+yo:__dpal chen gtso 'khor dbyings nas dgongs pa skyed:__ma mo mkha' 'gro'i tshogs rnams las la chos:__rdo rje'i srung mas drag po'i rtsal shugs phyungs:__lha srin sde brgyad tshogs rnams dmag la chos:__gtor zor dug dang mtshon cha'i char chen pos:__dam nyams dgra bgegs byad ma rdul du rlog:__dgra dpung rtsad chod bgegs dpung drung nas phyungs:__mi mthun phyogs rnams bzlog pa'i dus la babs:__chag che nyams nga bsgyur ba'i dus la babs:__dgra bgegs rtsad nas brlag pa'i dus la babs:__thugs dam dus la babs bo sa ma ya:__shrI he ru ka d+hA ka d+hA ki nI aHyaHmaHduHruHtsaHshaHnaHsa ma ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__ces dang*/__gzhan yang spyi dril sham can bzlog sngags bzla zhing*/__tsham rngams bcas gtor rtse dgra phyogs su bstan la 'phang pas/__dgra bgegs dam sri thams cad kyi gnas lus longs spyod dang bcas pa rtswa sbur la me brgyab pa ltar rjes shul lhag ma med par bcom zhing*/__mi ldog par rgyas btab par bsams la/__thal mo dang dul mo brdab cing dmod mo 'ur/__dgongs pa'i gdengs bskyed la/__lta stangs kyis gzir ba sogs bya'o/__/bdun pa zor rjes gcod pa ni/__ye shes kyi bya khyung 'jigs su rung ba zhig gis mtshams bcad par bsams la/__oM khroM badz+ra ga ru DA b+h+yo zlog:__ces nyer gcig bzlas la/__rdo rje'i gur du bdag gzhan bsrung bya thams cad tshud par bsams la/__phrin las bzhin srung 'khor gsal gdab brjod/__rdo rje slob dpon gyis rting mnan la tshur ldog pa'i skabs phyi snyogs gcod phyir gdong phyir bltas te/__hU~M hU~M hU~M bdud pra mA ra ya rbad nan:__kha la dza ma li rbad nan:__ra tsa du ling shag rbad nan:__shig shig dum dum rbad nan:__tshal ba tshal ba rbad nan:__khroMm khrom b+h+yo rbad nan:__rmug rmug rbad nan:__tir tir rbad nan:__tshal du tshal du rbad nan:__zhes nyer gcig gam bdun bzla'o/__/gsum pa mjug bsdu ba la gsum las/__dang po brtan ma skyong ba ni/__sgo drung du gtor gzhong bshal ba'i phud kyis brtan ma'i gtor ma bran la/__ra~M ya~M kha~M gis bsang*/__oM AHhU~M lan gsum gyis byin gyis brlabs te phrin las bzhin 'bul lo/__/gnyis pa gtor mnan ni/__sgrub khang gi sgo drung du dong brus par drag po'i sbyin sreg gi thal ba blugs/__dong bcad pa'i khar gtor gzhong sbubs la gro ra bskor te/__e gru gsum bar dgra dgegs dam sri thams cad bkug par bsam zhing*/__dgug gzhug dang*/__bro brdung phrin las bzhin bya'o/__/gsum pa rjes kyi las rim ni/__nang du log nas rnal 'byor rgyun gyi las sbyor gyi rim pa lnga pa rdo rje tshe sgrub ltar ting 'dzin gsal zhing bzlas pa tshe 'gugs bya/__sngar nam mkhar bzhugs pa'i lha rnams la mchod cing bstod de dngos grub blangs shing rang la bstim/__lhag chad kha bskang*/__dkyil 'khor bsdu zhing*/__bsngo smon bkra shis rnams kyis mtha' brgyan par bya'o/__/rtsa ba'i sa bcad lnga pa dgos ched phan yon bstan pa ni/__de ltar bgyis pas nus stobs kyi phan yon bla na med pa 'byung ba gzhung chen po rnams nas gsungs pa ltar yin la/__'di nyid las/__des ni nad gdon byad phur rbod gtong zug pa sogs mi mthun pa'i rkyen dang bar chad thams cad 'phral du bzlog par the tshom med do/__/zhes rdo rje'i lung gis nges pas bstan pa bzhin/__dam tshig dang ldan pas gzhung bzhin bsgrub na drag po'i phrin las kyi dngos grub tshul bzhin du 'byung ba ni nges pa'i tshad ma'o/__/ye shes dbyings las gdug pa 'dul ba'i gar/__/dpal chen mthu stobs rdo rje'i sgyogs chen pos/__/bdud dang mu stegs rgol ba gtan nas brlag__/rnam rgyal ru mtshon srid rtser sbreng gyur cig__/ces pa'ang gna' bo'i dus gangs can pa'i mi'i bdag po pho brang chen po sne'u gdong rtse pa'i rnam rgyal grwa tshang*/__ban gtsang thub bstan bshad sgrub 'phel rgyas gling gi rdor slob thub bstan rgyal mtshan dbang phyug gi gtsos/__dbu chos las sne 'dus grwa rnams nas khyad par 'phags pa'i rten gyi phreng ba bcas/__bod yul bstan 'gro'i bde skyid kyi gzhi mar chos sde de nyid du dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i tshogs sgrub/__sman sgrub/__las sbyor sogs gsar du phyag len bstar rgyu'i cha rkyen du ched kyis bskul ma nan tan mdzad pa'i g.yar ngo ma ldog tsam du/__gter gzhung gi dngos bstan rtsa bar bzung*/__rigs mthun gyi gter kha gzhan nas kha bskang zhing*/__rdo rje 'dzin pa chen po rnams kyi phyag bzhes kyis zur brgyan te 'du bgyid pa po ni/__sangs rgyas karma pa'i mtshan gyi byin rlabs thob pa'i sngags btsun rang byung mkha' khyab rtag pa'i rdo rjes/__mkha' spyod thugs kyi 'khor lo gdan sa chen po'i yang dben gyi spo ru rab byung bco lnga pa'i nang tshan dus kyi pho nya zhes pa/__sa rta nag zla'i dmar phyogs kyi rgyal ba gsum par bris pa'i yi ge pa ni 'jam dpal tshul khrims kyis bgyis pa dge legs 'phel//__//

Footnotes

Other Information