JKW-KABAB-02-KHA-018

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

སྤྲོས་བྲལ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་འོད་གསལ་དབུ་མའི་སྒྲ་དབྱངས།
Wylie title spros bral shes kyi pha rol tu phyin pa'i rdo rje'i thol glu 'od gsal dbu ma'i sgra dbyangs JKW-KABAB-02-KHA-018.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 18, Pages 109-111 (Folios 1a1 to 2a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. spros bral shes kyi pha rol tu phyin pa'i rdo rje'i thol glu 'od gsal dbu ma'i sgra dbyangs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 109-111. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Vajra Songs - rdo rje'i glu
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
[edit]
༄༅། །སྤྲོས་བྲལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་འོད་གསལ་དབུ་མའི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ། ཨ་ཧོ། མཐའ་བྲལ་མི་གནས་ཡེ་ཤེས་ཞལ། །ཟུང་འཇུག་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་དབྱིངས། །འདུ་འབྲལ་སྤངས་པའི་ཆོས་ཉིད་ཆེ། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལ་འདུད། །རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་དམ་ཆོས་ཀུན། །བདེན་པ་གཉིས་ལ་ཡང་དག་བརྟེན། །ཇི་ལྟར་རབ་རིབ་མཐུས་བསྐྱེད་པས། །སྐྲ་ཤད་སོགས་སུ་སྣང་བ་ལྟར། །འཁྲུལ་ངོར་སྣང་བའྀ་ཆོས་ཇི་སྙེད། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པར་གྲགས། །གཟུང་དང་འཛིན་ལས་རྣམ་གྲོལ་ཞིང༌། །སྤྲོས་པ་ཀུན་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །རྣམ་པར་རྟོག་མེད་ཟུང་འཇུག་དོན། །འགྱུར་མེད་དོན་དམ་བདེན་པར་བསྟན། །དེ་ཡང་གཟུགས་སོགས་ཕུང་ལྔ་ཡི། །འཁྲུལ་རྒྱུན་ཟད་པའི་འོད་གསལ་དོན། །བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པ་ལས། །རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་སྟོང་པ་ཉིད། །རྟོག་གེའི་བློ་ཡིས་མ་རིག་ཅིང༌། །རང་བཞིན་ངང་གིས་གྲོལ་བའི་ཆོས། །ཁས་ལེན་དམིགས་གཏད་མཚན་མ་ལས། །རབ་འདས་གདོད་མའི་གཤིས་ལུགས་ལ། །སྒྲོ་བཏགས་སྐུར་འདེབས་ལས་གྲོལ་ཞིང༌། །སངས་རྒྱས་སྤྱོད་ཡུལ་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས། །རང་འཞིན་འབྱུང་ཕྱིར་སྨོན་པ་ཡི། །དངོས་པོ་ཀུན་ལས་ལྡོག་པའི་དོན། །ལྟ་བའི་གནས་ལུགས་རབ་ཤེས་ནས། །སྦྱོར་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་པའི། །ཚུལ་ལ་བསྟེན་གོམས་བྱས་ནས་ཀྱང༌། །དངོས་གཞི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀུན། །སློབ་དཔོན་ནཱ་ག་རྫུ་ན་ཡིས། །གང་གིས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང༌། །འགག་པ་མེད་པ་སྐྱེ་མེད་པ། །རྟག་པ་མེད་པ་ཆད་མེད་པ། །འོང་བ་མེད་པ་འགྲོ་མེད་པ། །ཐ་དད་དོན་མིན་དོན་གཅིག་མིན། །སྤྲོས་པ་ཉེར་ཞིའི་ཆོས་བསྟན་པ། །ཞེས་པའི་དོན་ལྟར་ཐག་བཅད་དེ། །སེམས་དང་སེམས་བྱུང་སྤྲོ་བསྡུ་ལས། །འདས་པའི་ངང་དེར་མཉམ་བཞག་བྱ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་ཞི་བ་ལྷས། །གང་ཚེ་དངོས་དང་དངོས་མེད་པ། །བླཽ་ཡི་མདུན་ན་མི་གནས་པ། །དེ་ཚེ་རྣམ་པ་གཞན་མེད་པས། །དམིགས་པ་མེད་པར་རབ་ཏུ་ཞི། །ཞེས་གསུངས་ཚུལ་དེར་གནས་ཀྱི་བར། །བསྒོམས་ནས་རྗེས་ཐོབ་དགེ་བ་བསྔཽ། །དེ་ཉིད་དོན་དམ་བདེན་པ་ཆེ། །ཉམས་སུ་བླང་བའི་ཚུལ་ཡིན་ནོ། །མཉམ་བཞག་དེ་ལས་ལྡང་མ་ཐག །རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་ཆུ་ཟླ་དང༌། །དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁྱེར་བྲག་ཅའི་སྒྲ། །སྨིག་རྒྱུ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུ་རུ། །བདེན་མེད་དག་ཏུ་རྟོགས་བྱ་བ། །ཀུན་རྫོབ་ཉམས་སུ་བླང་ཚུལ་ཏེ། །མདོར་ན་གཞི་དུས་དབུ་མ་ནི། །བདེན་གཉིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་སྟེ། །ལམ་དུས་ཚོགས་གཉིས་ཟུང་འཇུག་དང༌། །འབྲེལ་བའི་སྤྱོད་པ་སྤྱད་བྱས་ནས། །མཐར་ཐུག་སྐུ་གཉིས་ཟུང་འཇུག་པའི། །འབྲས་བུ་དབུ་མ་ཆེན་པོ་འཐོབ། །རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་རབ་སྟོན་པའི། །འཁོར་ལོ་བར་བའི་སྡེ་སྣོད་དོན། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་བཀྲལ་ཞིང༌། །གངས་ཅན་ལྗོངས་འདིར་ཀུན་མཁྱེན་མཆོག །རྒྱལ་སྲས་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་སོགས། །མཁས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་དགོངས་པའི་དོན། །ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ཅུང་ཟད་ཙམ། །བླཽ་གསལ་ཐར་པ་འདོད་པ་ནི། །རང་ངམ་གཞན་དག་ཡིན་ཡང་རུང༌། །དེ་དོན་དམིགས་ཏེ་གང་ཤར་དུ། །རྡོ་རྗེའི་གླུ་རུ་བླངས་པ་འདིས། །འགྲོ་རྣམས་མ་ལུས་སྒྲོལ་བར་ཤོག། །།
[edit]

@#/__/spros bral shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i rdo rje'i thol glu 'od gsal dbu ma'i sgra dbyangs zhes bya ba/__a ho/__mtha' bral mi gnas ye shes zhal/__/zung 'jug rnam thar sgo gsum dbyings/__/'du 'bral spangs pa'i chos nyid che/__/shes rab pha rol phyin la 'dud/__/rgyal bas gsungs pa'i dam chos kun/__/bden pa gnyis la yang dag brten/__/ji ltar rab rib mthus bskyed pas/__/skra shad sogs su snang ba ltar/__/'khrul ngor snang ba'-i chos ji snyed/__/'jig rten kun rdzob bden par grags/__/gzung dang 'dzin las rnam grol zhing*/__/spros pa kun bral chos kyi dbyings/__/rnam par rtog med zung 'jug don/__/'gyur med don dam bden par bstan/__/de yang gzugs sogs phung lnga yi/__/'khrul rgyun zad pa'i 'od gsal don/__/bdag dang bdag gir 'dzin pa las/__/rnam par grol ba'i stong pa nyid/__/rtog ge'i blo yis ma rig cing*/__/rang bzhin ngang gis grol ba'i chos/__/khas len dmigs gtad mtshan ma las/__/rab 'das gdod ma'i gshis lugs la/__/sgro btags skur 'debs las grol zhing*/__/sangs rgyas spyod yul lhun grub chos/__/rang 'azhin 'byung phyir smon pa yi/__/dngos po kun las ldog pa'i don/__/lta ba'i gnas lugs rab shes nas/__/sbyor ba byang chub sems bskyed pa'i/__/tshul la bsten goms byas nas kyang*/__/dngos gzhi chos rnams thams cad kun/__/slob dpon nA ga rdzu na yis/__/gang gis rten cing 'brel bar 'byung*/__/'gag pa med pa skye med pa/__/rtag pa med pa chad med pa/__/'ong ba med pa 'gro med pa/__/tha dad don min don gcig min/__/spros pa nyer zhi'i chos bstan pa/__/zhes pa'i don ltar thag bcad de/__/sems dang sems byung spro bsdu las/__/'das pa'i ngang der mnyam bzhag bya/__/de skad du yang zhi ba lhas/__/gang tshe dngos dang dngos med pa/__/blau yi mdun na mi gnas pa/__/de tshe rnam pa gzhan med pas/__/dmigs pa med par rab tu zhi/__/zhes gsungs tshul der gnas kyi bar/__/bsgoms nas rjes thob dge ba bsngau/__/de nyid don dam bden pa che/__/nyams su blang ba'i tshul yin no/__/mnyam bzhag de las ldang ma thag__/rmi lam sgyu ma chu zla dang*/__/dri za'i grong khyer brag ca'i sgra/__/smig rgyu 'ja' tshon lta bu ru/__/bden med dag tu rtogs bya ba/__/kun rdzob nyams su blang tshul te/__/mdor na gzhi dus dbu ma ni/__/bden gnyis zung du 'jug pa ste/__/lam dus tshogs gnyis zung 'jug dang*/__/'brel ba'i spyod pa spyad byas nas/__/mthar thug sku gnyis zung 'jug pa'i/__/'bras bu dbu ma chen po 'thob/__/rnam thar sgo gsum rab ston pa'i/__/'khor lo bar ba'i sde snod don/__/klu sgrub yab sras kyis bkral zhing*/__/gangs can ljongs 'dir kun mkhyen mchog__/rgyal sras dri med 'od zer sogs/__/mkhas grub kun gyi dgongs pa'i don/__/nyams su len tshul cung zad tsam/__/blau gsal thar pa 'dod pa ni/__/rang ngam gzhan dag yin yang rung*/__/de don dmigs te gang shar du/__/rdo rje'i glu ru blangs pa 'dis/__/'gro rnams ma lus sgrol bar shog/__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]