'jam dpal gshin rje'i thugs tig

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ ('jam dpal gshin rje'i thugs tig)

14 Texts

ཛ་
1
1-18
འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག །སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱི་དགོངས་པའོ།
'jam dpal gshin rje'i thugs tig slob dpon 'jam dpal bshes gnyen gyi dgongs pa'o
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ()]]
བ་
15.2
353-354
འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་མཐུ་སྟོབས་མེ་འབར།
'jam dpal gshin rje'i thugs tig gi brgyud pa'i bla ma rnams la gsol ba 'debs pa mthu stobs me 'bar
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ()]]
ཛ་
3
25
འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་མཐུ་སྟོབས་མེ་འབར།
'jam dpal gshin rje'i thugs tig gi brgyud pa'i bla ma rnams la gsol ba 'debs pa mthu stobs me 'bar
Text page
View PDF
[[|མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ ()]]
བ་
15.3
354-359
འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ།
'jam dpal gshin rje'i thugs tig gi rgyun gyi rnal 'byor snying po
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ()]]
ཛ་
7
73-89
འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས་གཏོར་ཟློག་གི་ལས་རིམ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་མཚོན་ཆ།
'jam dpal gshin rje'i thugs tig las gtor zlog gi las rim ye shes 'bar ba'i mtshon cha
Text page
View PDF
[[|འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ()]]
ཛ་
5
35-49
འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གསང་བའི་འཁོར་ལོ།
'jam dpal gshin rje'i thugs tig las phrin las kyi rim pa gsal bar bkod pa ye shes gsang ba'i 'khor lo
Text page
View PDF
[[|འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ()]]
ཛ་
4
27-33
འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ།
'jam dpal gshin rje'i thugs tig las rgyun gyi rnal 'byor snying po
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ()]]
ཛ་
2
19-23
འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྔོན་འགྲོའི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ།
'jam dpal gshin rje'i thugs tig las sngon 'gro'i rnal 'byor snying po
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ()]]
བ་
15.1
347-353
འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས༔ སྔོན་འགྲོའི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ།
'jam dpal gshin rje'i thugs tig las: sngon 'gro'i rnal 'byor snying po
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ()]]
བ་
15
347-359
སྙན་བརྒྱུད་གཤིན་རྗེའི་སྔོན་འགྲོ།
snyan brgyud gshin rje'i sngon 'gro
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ()]]
ཕ་
5
235-273
སྙན་བརྒྱུད་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་རྣམ་བཤད་ཉུང་ངུ་རྣམ་གསལ་འཇམ་དཔལ་གྲུབ་པའི་དགོངས་རྒྱན།
snyan brgyud 'jam dpal gshin rje'i thugs tig gi rnam bshad nyung ngu rnam gsal 'jam dpal grub pa'i dgongs rgyan
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཕ་
4
172-234
སྙན་བརྒྱུད་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་རྣམ་བཤད་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟིལ་གནོན་གྲུབ་པའི་དགོངས་གསལ།
snyan brgyud 'jam dpal gshin rje'i thugs tig gi rnam bshad snying por dril ba zil gnon grub pa'i dgongs gsal
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཛ་
8
91-201
སྙན་བརྒྱུད་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་རྣམ་བཤད་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟིལ་གནོན་གྲུབ་པའི་དགོངས་གསལ།
snyan brgyud 'jam dpal gshin rje'i thugs tig gi rnam bshad snying por dril ba zil gnon grub pa'i dgongs gsal
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཛ་
6
51-72
སྙན་བརྒྱུད་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་སྨིན་གྲོལ་འབོགས་པའི་ལག་ལེན་ཕྱག་རྒྱ་གསང་བའི་བཅུད་འདུས།
snyan brgyud 'jam dpal gshin rje'i thugs tig gi smin grol 'bogs pa'i lag len phyag rgya gsang ba'i bcud 'dus
Text page
View PDF
[[|འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ()]]