'jam dpal gshin rje'i thugs tig

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ ('jam dpal gshin rje'i thugs tig)

14 Texts

ཕ་
4
172-234
སྙན་བརྒྱུད་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་རྣམ་བཤད་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟིལ་གནོན་གྲུབ་པའི་དགོངས་གསལ།
snyan brgyud 'jam dpal gshin rje'i thugs tig gi rnam bshad snying por dril ba zil gnon grub pa'i dgongs gsal
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཕ་
5
235-273
སྙན་བརྒྱུད་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་རྣམ་བཤད་ཉུང་ངུ་རྣམ་གསལ་འཇམ་དཔལ་གྲུབ་པའི་དགོངས་རྒྱན།
snyan brgyud 'jam dpal gshin rje'i thugs tig gi rnam bshad nyung ngu rnam gsal 'jam dpal grub pa'i dgongs rgyan
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
1
1-18
འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག །སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱི་དགོངས་པའོ།
'jam dpal gshin rje'i thugs tig slob dpon 'jam dpal bshes gnyen gyi dgongs pa'o
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཛ་
2
19-23
འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྔོན་འགྲོའི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ།
'jam dpal gshin rje'i thugs tig las sngon 'gro'i rnal 'byor snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཛ་
3
25
འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་མཐུ་སྟོབས་མེ་འབར།
'jam dpal gshin rje'i thugs tig gi brgyud pa'i bla ma rnams la gsol ba 'debs pa mthu stobs me 'bar
Text page
View PDF
མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
ཛ་
4
27-33
འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ།
'jam dpal gshin rje'i thugs tig las rgyun gyi rnal 'byor snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཛ་
5
35-49
འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གསང་བའི་འཁོར་ལོ།
'jam dpal gshin rje'i thugs tig las phrin las kyi rim pa gsal bar bkod pa ye shes gsang ba'i 'khor lo
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཛ་
6
51-72
སྙན་བརྒྱུད་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་སྨིན་གྲོལ་འབོགས་པའི་ལག་ལེན་ཕྱག་རྒྱ་གསང་བའི་བཅུད་འདུས།
snyan brgyud 'jam dpal gshin rje'i thugs tig gi smin grol 'bogs pa'i lag len phyag rgya gsang ba'i bcud 'dus
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཛ་
7
73-89
འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས་གཏོར་ཟློག་གི་ལས་རིམ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་མཚོན་ཆ།
'jam dpal gshin rje'i thugs tig las gtor zlog gi las rim ye shes 'bar ba'i mtshon cha
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཛ་
8
91-201
སྙན་བརྒྱུད་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་རྣམ་བཤད་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟིལ་གནོན་གྲུབ་པའི་དགོངས་གསལ།
snyan brgyud 'jam dpal gshin rje'i thugs tig gi rnam bshad snying por dril ba zil gnon grub pa'i dgongs gsal
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
བ་
15
347-359
སྙན་བརྒྱུད་གཤིན་རྗེའི་སྔོན་འགྲོ།
snyan brgyud gshin rje'i sngon 'gro
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
15.1
347-353
འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས༔ སྔོན་འགྲོའི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ།
'jam dpal gshin rje'i thugs tig las: sngon 'gro'i rnal 'byor snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
15.2
353-354
འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་མཐུ་སྟོབས་མེ་འབར།
'jam dpal gshin rje'i thugs tig gi brgyud pa'i bla ma rnams la gsol ba 'debs pa mthu stobs me 'bar
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
བ་
15.3
354-359
འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ།
'jam dpal gshin rje'i thugs tig gi rgyun gyi rnal 'byor snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)