JKW-KABAB-03-GA-009

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ ཕྲིན་ལས་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང༌།
Wylie title bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las phrin las dgos 'dod kun 'byung JKW-KABAB-03-GA-009.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 3, Text 9, Pages 179-212 (Folios 1a to 17b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las phrin las dgos 'dod kun 'byung. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 3: 179-212. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Revelations - gter ma
Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ (bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-03-GA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-THA-030
Colophon

དཔལ་ལྷའི་སྲས་པོ་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་རྩལ་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་རྩོད་བྲལ་དུས་བབས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་སྤྱན་སྔར༔ ཁོ་བོ་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསལ་སྣང་གི་ངེས་པ་བརྟན་པོར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཤར་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་ལན་ཅིག་མ་ཡིན་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་མོས་སྒོ་དབྱེ་བ་ལས༔ མདོ་ཁམས་རྩི་སྐེ་འདུས་པའི་ནོར་བུ་སྤུན་གསུམ་གྱི་བྲག་ནས་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་རྟ་སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུའི་ཉི་ཤར་ལ། གུ་རུའི་སྐུ་ཚབ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབར་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་བྲིས་མཐོང་གྲོལ་བདུད་རྩི་ལྔའི་འཕྲུལ་ཤོག་ལས། ལོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་མགོ་ཟླའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅུར་མདོ་ཁམས་སྡེ་དགེ་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་ལྷུན་འགྲུབ་སྟེང་གི་བྱང་ཕྱོགས་ལྕང་ལོ་ཅན་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་བཀོད་པའི་དགའ་བའི་ཚལ་ཆེན་པོར་གཏན་ལ་ཕབས་རིམ་བཞིན་ཏུ་རྫོགས་པར་བྲིས་པའི་དགེ་བས་མཐའ་ཡས་ཡིད་ཅན་ཀུན་གྱི་ཕན་བདེའི་བསམ་རྒུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

dpal lha'i sras po ye shes rol pa rtsal gyi rnam 'phrul rtsod bral dus babs kyi sprul pa'i gter ston chen po 'gro 'dul mchog gyur bde chen gling pa'i spyan sngar:__kho bo mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsal snang gi nges pa brtan por yang nas yang du shar bas mtshams sbyar te lan cig ma yin par gsol ba btab pa'i rten 'brel zab mos sgo dbye ba las:__mdo khams rtsi ske 'dus pa'i nor bu spun gsum gyi brag nas rab byung bcu bzhi pa'i sa rta smin drug zla ba'i dkar phyogs kyi tshes bcu'i nyi shar la/__gu ru'i sku tshab bde ba chen po dngos grub dpal 'bar dang lhan cig tu spyan drangs pa'i o rgyan rin po che'i phyag bris mthong grol bdud rtsi lnga'i 'phrul shog las/__lo de nyid kyi mgo zla'i yar ngo'i tshes bcur mdo khams sde dge chos rgyal chen po'i pho brang lhun 'grub steng gi byang phyogs lcang lo can 'chi med rdo rje bkod pa'i dga' ba'i tshal chen por gtan la phabs rim bzhin tu rdzogs par bris pa'i dge bas mtha' yas yid can kun gyi phan bde'i bsam rgu lhun gyis grub pa'i rgyur gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༁ྃ༔ བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ ཕྲིན་ལས་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་བཞུགས་སོ༔

༁ྃ༔ ་་་་་་་་་་་་༡༢༣༣༤༤༥༦་༔ བླ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་འདུད༔ བདག་ཉིད་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔ ད་ལྟའི་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་དང་༔ མ་འོངས་སྐལ་ལྡན་དོན་ཆེད་དུ༔ རང་གི་སྒྲུབ་པ་རང་གིས་མཛད༔ དེ་དག་ཀུན་ཀྱྀ་ཡང་སྙིང་བཅུད༔ གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡི༔ ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ ཕྲིན་ལས་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་འདི༔ སུ་འཕྲད་དུས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་དགེ༔ བསམ་པ་ཐམས་ཅད་འདི་ཡིས་འགྲུབ༔ དེ་ཕྱིར་ཕྱི་རབས་དད་ལྡན་རྣམས༔ འདི་ལ་རྟག་ཏུ་ནན་ཏན་མཛོད༔ ས་མ་ཡ༔ ཐོག་མར་བཀྲ་ཤིས་བྱིན་ཆགས་པའི༔ དབེན་གནས་བཙལ་ལ་ཡོ་བྱད་བསགས༔ དཀྱིལ་འཁོར་མདའ་གང་བཀོད་ལེགས་སྟེང་༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཡིད་འོང་དང་༔ སྨན་རག་གཏོར་ཚོགས་མཆོད་པ་བཤམས༔ བདེ་བའི་སྟན་འདུག་ལུས་གནད་བསྲང་༔ རླུང་རོ་བསལ་ལ་ངེས་འབྱུང་གི༔ བསམ་པ་དྲག་པོས་ཀུན་བསླང་ནས༔ རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོར་འཇུག་པ་ལ༔ སྤྱི་དོན་རྣམ་པ་གསུམ་ཡིན་ཏེ༔ དང་པོ་སྦྱོར་བའི་ཆོས་བདུན་ལས༔ ཐོག་མར་སྐྱབས་ཡུལ་སྔགས་འདིས་བསྐུལ༔ ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ་གུ་རུ་དྷཻ་བ་དྷཱ་ཀི་ནི་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བྱོན་པར་བསམ༔ གཉིས་པ་སྐྱབས་སུ་བཟུང་བ་ནི༔ བདག་གཞན་སྒོ་གསུམ་རྩེ་གཅིག་པས༔ ན་མོ༔ བླ་མ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྐུ༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ལ༔ བདག་དང་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ གསུམ་པ་སྨོན་འཇུག་སེམས་བསྐྱེད་ནི༔ སེམས་བསྐྱེད་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་དུ༔ བླ་མ་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་ནས་ནི༔ གང་ལ་གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ འགྲོ་བ་བསྒྲལ་བར་དམ་བཅའ་འོ༔ བཞི་པ་ཡན་ལག་བདུན་པ་ནི༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས༔ ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་ཕྱག་འཚལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ གསང་སྔགས་བསྒྲུབས་ལ་རྗེས་ཡི་རང༔ སྨིན་གྲོལ་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ སྙིང་པོ་སེམས་ཅན་དོན་ཏུ་བསྔོ༔ ཡང་དག་རྡོ་རྗེའི་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ ལྔ་པ་ཚོགས་ཞིང་བསྡུ་བ་ནི༔ ཛཿཧཱུྃ་བྂ་ཧོ༔ ཚོགས་ཞིང་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ༔ གཉིས་པ་བགེགས་ལ་བཀའ་བསྒོ་བར༔ རྣམ་པ་ལྔ་ལས་དང་པོ་ནི༔ རང་ཉིད་དབང་ཆེན་སྐུ་རུ་གསལ༔ ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ གཉིས་པ་གཏོར་མའི་དངོས་པོ་སྦྱང་༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ གསུམ་པ་འདོད་ཡོན་རྣམ་ལྔར་བསྒོམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བཞི་པ་བགེགས་རིགས་དགུག་པ་ནི༔ ཨོཾ་སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿ ལྔ་པ་བསྔོ་ཞིང་བསྐྲད་པ་ནི༔ ཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བ་ལིངྟ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་བརླབ་དང་༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་ཏིང་འཛིན་དང་༔ མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་མཐུ་རྩལ་གྱིས༔ དངོས་གྲུབ་བར་ཆད་བྱེད་པའི་བགེགས༔ ལོག་པར་འདྲེན་པའི་བདུད་ཀྱི་ཚོགས༔ འདི་རུ་མ་འདུག་གཞན་དུ་དེངས༔ དྲག་སྔགས་བརྗོད་ཅིང་ཐུན་གྱིས་གཟིར༔ གསུམ་པ་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ བདག་ཉིད་དཔལ་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས༔ ཕྱག་མཚན་ལྔ་ཡི་ཚོགས་སྤྲོས་པས༔ སྲུང་བའི་འཁོར་ལོའི་གུར་ཆེན་པོ༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་འཕྲོ་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿབཛྲ་ཛྭ་ལ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ༔ བཞི་པ་བཤགས་པ་བྱ་བར་བཞི༔ དང་པོ་སྣང་སྲིད་དཀྱིལ་འཁོར་བལྟ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ མ་བཅོས་དབྱིངས་སུ་སྣང་སྲིད་ཀུན༔ བླ་མ་རིག་འཛིན་འཁོར་ལོར་ཤར༔ ཡེ་ནས་རང་ལ་རྫོགས་པའི་ཕྱིར༔ རང་རིག་བརྡ་ཡི་སྒོ་དབྱེའོ༔ བྷྲཱུྃ་ཛྙཱ་ན་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ྄༔ གཉིས་པ་གསལ་གདབ་ཕྱག་འཚལ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ གདོད་ནས་རིག་སྟོང་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ལྷ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ཡིན་མོད་ཀྱང་༔ མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་སྒྲིབ་བསལ་ནས༔ གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་མཇལ་ཕྱག་འཚལ༔ ཨ་ཏི་པུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ གསུམ་པ་ཉོན་མོངས་སྒྲིབ་བཤགས་ནི༔ ཧོཿ ཡེ་ནས་གཉིས་སུ་མེད་པ་ལ༔ གཉིས་འཛིན་རྟོག་པའི་གཞན་དབང་གིས༔ ཉོན་མོངས་ལས་སྒྲིབ་ཅི་བསགས་པ༔ མཉམ་ཉིད་དབྱིངས་སུ་བཤགས་པར་བགྱི༔ ས་མ་ཡ་ཤུདྡྷེ་ཨ༔ བཞི་པ་དམ་བཅའ་བཟུང་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བླ་མ་ལྷ༔ དེང་འདིར་བདག་གི་སེམས་སུ་རྟོགས༔ དབྱིངས་རིག་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ངང་༔ ཡང་དག་སྙིང་པོ་བཟུང་བར་བགྱི༔ བོ་དྷི་ཙིཏྟ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཧཱུྃ༔ ལྔ་པ་བྱིན་ཆེན་འབེབས་པ་ནི༔ སྤོས་བསྲེག་རོལ་མོ་ཀླུ་དབྱངས་བྱ༔ གདུང་བའི་ཤུགས་བསྐྱེད་རྩེ་གཅིག་པས༔ རང་གི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་གསང་བ་གསུམ༔ སྤྱན་དྲངས་བདག་གནས་རྫས་ལ་ཐིམས༔ བྱིན་བརླབས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་པར་བསམ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཆོས་དབྱིངས་མཐའ་དང་བྲལ་བའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ བླ་མ་རིག་འཛིན་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོའི་ཚོགས༔ ཕྱི་ནང་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་མ་ལུས་པ༔ ཐུགས་རྗེའི་བརྩེ་བས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དམ་རྫས་མ་ལུས་པ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ངོ་བོར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ འདིར་ཚོགས་རྣལ་འབྱོར་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ༔ དབང་བསྐུར་བྱིན་ཕོབས་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་བ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྂ་ཧོཿ དྲུག་པ་མཆོད་རྫས་བྱིན་རླབས་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་མ་དག་དངོས་ཀུན་སྦྱངས༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷནྡྷ་རྣམ་གསུམ་དུ༔ ཨོཾ་ལས་གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ ཨཱཿལས་ཆགས་མེད་རཀྟའི་རྦ་ཀློང་འཁྱིལ༔ ཧཱུྃ་ལས་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་བདུད་རྩིའི་མཚོ༔ ཧྲཱིཿལས་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པའི་ཚོགས༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་རཀྟ་ཛྭ་ལ་མཎྜལ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ་མ་ཧཱ་བ་ལིངྟ་ཏེ་ཛྭོ་བྷ་ལིངྟ་བྷ་ལ་བྷ་ཏེ་གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷྃ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་དྱཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་དྡྷཱུཔྤེ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་གནྡྷེ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ནི་བིདྱཱ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ༔ བདུན་པ་རང་རིག་གསལ་གདབ་ནི༔ བརྡ་སྒོ་ཕྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་པ༔ རང་དང་དབྱེར་མེད་ང་རྒྱལ་བཟུང་༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ རང་རིག་གདོད་ནས་སྟོང་ཞིང་གསལ༔ ཟུང་འཇུག་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་དང་༔ མ་བཅོས་སྤྲོས་བྲལ་དེ་བཞིན་གཤེགས༔ བླ་མ་རིག་འཛིན་ངོ་བོར་རྫོགས༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ གཉུག་མ་དོན་གྱི་ལྷ་སྐུ་དང་༔ དབྱེར་མེད་རོ་མཉམ་ཆེན་པོར་བཞག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ༔ སྤྱི་དོན་གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ༔ རྣམ་བདུན་ཐོག་མར་བསྐྱེད་རིམ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཆོས་རྣམས་ཡེ་ནས་རྣམ་གྲོལ་དེ་བཞིན་ཉིད༔ སྨྲ་བསམ་བརྗོད་བྲལ་མཁའ་ལྟར་དག་པ་ལས༔ འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཀུན་ཏུ་སྣང་བའི་སྤྲིན༔ རང་བྱུང་བརྩེ་བའི་སྙིང་རྗེ་ཡོངས་ལ་ཁྱབ༔ དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་རྒྱུ་ཡི་སྙིང་པོ་ཧྲཱིཿ དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་མཁའ་ལ་ཉི་ལྟར་ཤར༔ དེ་ལས་རྃ་ཡྃ་ཁྂ་འཕྲོས་སྣོད་བཅུད་སྦྱངས༔ ཚུར་འདུས་དྭངས་མ་འབྱུང་ལྔ་རིམ་བརྩེགས་སྟེང་༔ མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་གུར་ཆེན་དབུས་༔ རྒྱུ་ལས་བྷྲཱུྃ་འཕྲོས་རིན་ཆེན་གཞལ་མེད་ཁང་༔ གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་རྟ་བབས་བཞི་ཡིས་བརྒྱན༔ ཡེ་ཤེས་རིགས་བཞིའི་ཁ་དོག་རྣམ་པར་བཀྲ༔ རིམ་ལྔའི་རྩིག་པ་ཕ་གུ་དྲྭ་བ་དང་༔ དྲྭ་ཕྱེད་མདའ་ཡབ་ནོར་བུའི་ཏོག་གིས་སྤྲས༔ འདོད་སྣམ་དམར་པོར་བདེ་བའི་མཆོག་སྟེར་མ༔ བཅུ་དྲུག་རིག་མས་མཆོད་སྤྲིན་བསམ་ཡས་སྤྲོ༔ མཚན་ཉིད་ཡོངས་རྫོགས་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་ཁམས་ཆེ༔ འོག་མིན་པདྨ་དྲྭ་བའི་ཕོ་བྲང་དབུས༔ དགོས་འདོད་ཀུན་སྩོལ་རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་དང་༔ ཡིད་འོང་པདྨ་འདབ་བཞིའི་སྙིང་པོ་རུ༔ སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཉི་ཟླ་བརྩེགས་པའི་ཁྲིར༔ རྒྱུ་ཡི་ཧྲཱིཿཡིག་ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་གིས༔ མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཨོ་རྒྱན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ དྲེག་པ་ཀུན་འདུལ་དཔལ་ཆེན་ཆེ་བའི་མཆོག༔ སྨུག་ནག་སྐུ་ནི་བརྗིད་པའི་ཉམས་དང་ལྡན༔ ཕྱག་གཡས་ཐོད་འཁར་གཡོན་པས་བྷནྡྷ་བསྣམས༔ ཞབས་གཉིས་བཞེངས་སྟབས་འཇའ་ཟེར་འོད་ཕུང་འབར༔ དྲེགས་པ་སྡེ་བཞི་ ཤར་དུ་གཤིན་རྗེ་མཐིང་ནག་འཁོར་ལོ་དང་ཐོད་ཁྲག །ལྷོར་སྐོས་རྗེ་དྲང་དཀར་མཐིང་ག་ཁྲམ་ཤིང་དང་བདུད་ཞགས། ནུབ་ཏུ་ཡམ་ཤུད་དམར་པོ་མདུང་དར་དང་བཙན་ཞགས། བྱང་དུ་གང་བཟང་ནག་པོ་བེ་ཅོན་དང་ནད་རྐྱལ་འཛིན་པའོ། ལས་བྱེད་ཕོ་ཉར་འགྱེད༔ འཁོར་འདས་ཟིལ་གནོན་བླ་མའི་སྐུ་རུ་གསལ༔ དེ་ཡི་སྤྱི་བོར་ཆུ་སྐྱེས་ཉི་ཟླའི་དབུས༔ རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་པདྨ་སཾ་བྷ་བ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་བླ་མའི་སྐུ༔ དུག་ལྔ་གནས་གྱུར་ཡེ་ཤེས་ལྔ་རྫོགས་པའི༔ མ་ཧཱ་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ནི༔ དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་ཉམས༔ མཚན་དཔེའི་གཟི་བྱིན་གདུལ་བྱའི་དཔལ་དུ་འབར༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཏིང་འཛིན་ཕྱག་རྒྱའི་སྟེང་༔ བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་བདུད་རྩིའི་ཐོད་པའི་དབུས༔ སྡུག་བསྔལ་ཀུན་སེལ་བྂ་ཡིག་དཀར་པོས་མཚན༔ སྐུ་ལ་རྡོ་རྗེའི་གསང་གོས་དཀར་པོ་དང་༔ ཕོད་ཆེན་མཐིང་ནག་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་དམར༔ ཟ་འོག་བེར་སྨུག་དབང་གི་མདོག་ཅན་གསོལ༔ དབུ་ལ་ཤེའུའི་སྙན་ཞུ་བརྗིད་པས་མཛེས༔ སྐུ་གསུམ་བདག་ཉིད་རྒྱལ་ཀུན་འདུས་པའི་གཟུགས༔ སྐུ་ཡིས་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཁྱབ་འོད་ཟེར་འབར༔ བདེ་བར་གཤེགས་པ་སྲས་བཅས་སྐུ་ལ་རྫོགས༔ འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེ་འོད་ལྔར་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་༔ འཁོར་འདས་མཉམ་ཉིད་ཞབས་གཉིས་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔ བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་བླ་མའི་སྐུ་རུ་གསལ༔ ཕྱོགས་དུས་དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་བཅས༔ རེ་ལྟོས་སྐྱབས་རྣམས་ཐམས་ཅད་འདུས་པར་གྱུར༔ དེ་ཡི་ཕྱི་རིམ་པདྨ་འདབ་བཞི་ལ༔ ཤར་དུ་གུ་རུ་པདྨ་སྨན་གྱི་རྒྱལ༔ བཻ་ཌཱུར་མདོག་ཅན་ཕྱག་གཡས་ཨ་རུ་ར༔ གཡོན་པས་མཉམ་བཞག་བདུད་རྩིའི་བྷནྡྷ་བསྣམས༔ རིགས་བཞིའི་དྲང་སྲོང་སྨན་་་་་་་་་་་་་རིགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དཀར་སེར་དམར་ལྗང༌། མཆོག་འཛིན་པས་བསྐོར༔ ཉོན་མོངས་གདུང་སེལ་བླ་མའི་སྐུ་རུ་གསལ༔ ལྷོ་རུ་གུ་རུ་ནོར་ལྷ་དབང་གི་རྒྱལ༔ གསེར་མདོག་ཕྱག་གཡས་རིན་ཆེན་འབར་བ་དང་༔ གཡོན་པས་འདོད་རྒུའི་མཆོག་སྩོལ་ཐོད་པ་བསྣམས༔ ནོར་བདག་རིགས་བཞི་་་་་་་་་་་་ཛམྦྷ་ལ་དཀར་སེར་དམར་ནག ཡིད་བཞིན་བསམ་འཕེལ་འཛིན༔ དབུལ་བའི་གདུང་སེལ་བླ་མའི་སྐུ་རུ་གསལ༔ ནུབ་ཏུ་གུ་རུ་ཡི་དམ་དབང་གི་རྒྱལ༔ རཱ་གའི་མདོག་ཅན་གཡས་པས་པདྨ་དང་༔ གཡོན་པས་འཛད་མེད་གཏེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ་བསྣམས༔ འཁོར་དུ་གཏེར་སྲུང་་་་་་་་་་གཟའ་མཆོག་དུད་ཁ་མདའ་གཞུ། མ་མོ་མཐིང་ནག་གཡུ་སྤྱང༌། རྒྱལ་པོ་མཐིང་ག་དགྲ་སྟྭ། ཀླུ་བདུད་ནག་པོ་སྦྲུལ་ཞགས་བསྣམས་པ། སྡེ་བཞིས་དངོས་གྲུབ་སྟེར༔ འདོད་དོན་ཀུན་སྩོལ་བླ་མའི་སྐུ་རུ་གསལ༔ བྱང་དུུ་གུ་རུ་སྒྲུབ་པའི་རེ་སྐོང་རྒྱལ༔ མ་རྒད་མདོག་ཅན་ཕྱག་གཡས་བ་དན་འཕྱར༔ གཡོན་པས་ཕུར་པ་བར་ཆད་བགེགས་ལ་གཟིར༔ ཡུལ་ལྷ་་་་་་་་་་་་་་་་གཉན་ཆེན་དཀར། སྨུག །དཀར་སེར། ལྗང་གུ། སྡེ་བཞི་བ་དན་འཛིན་པས་བསྐོར༔ ལམ་སྣ་འདྲེན་མཛད་བླ་མའི་སྐུ་རུ་གསལ༔ དེ་ཡི་ཕྱི་རིམ་རིན་ཆེན་ཆ་བརྒྱད་ལ༔ ཤར་དུ་གུ་རུ་དཔའ་བོ་གིང་གི་གཙོ༔ དཀར་གསལ་ཕྱག་གཡས་ཐོད་པའི་ཌཱ་རུ་འཁྲོལ༔ གཡོན་པས་བྷནྡྷ་བདུད་རྩིས་བཀང་བ་བསྣམས༔ དཔའ་བོ་གིང་་་་་་་་་་་དཀར་སེར་དམར་ལྗང༌། བཞི་ཐོད་རྔ་དྲིལ་བུ་འཁྲོལ༔ གདུགས་པ་ཀུན་འདུལ་བླ་མའི་སྐུ་རུ་གསལ༔ ལྷོ་རུ་གུ་རུ་འབྱུང་བཞི་དབང་སྒྱུར་རྒྱལ༔ མཐིང་གསལ་གཡས་པས་བུམ་པ་རི་རབ་དང་༔ གཡོན་པས་མེ་དང་རླུང་གི་ཞགས་པ་བསྣམས༔ འབྱུང་བཞིའི་ལྷ་མོས་་་་་་་་་་་སེར་སྔོ་དམར་ལྗང༌། ས་ཆུ་མེ་རླུང་འཛིན༔ བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བླ་མའི་སྐུ་རུ་གསལ༔ ནུབ་ཏུ་གུ་རུ་མ་རུང་སྐྲོད་མཛད་ནི༔ དམར་གསལ་ཕྱག་གཡས་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་གདེངས༔ གཡོན་པས་ལྕགས་སྒྲོག་འཆིང་ཞིང་དྲིལ་བུ་འཁྲོལ༔ ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ལྡན་ཁྲོ་ཆུང་་་་་་་་་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ལྕགས་སྒྲོག་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ།ཕོ་ཉར་འགྱེད༔ འཇིགས་པ་ཀུན་འདུལ་བླ་མའི་སྐུ་རུ་གསལ༔ བྱང་དུ་གུ་རུ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ་ཅན༔ སེར་གསལ་ཕྱག་གཡས་རལ་གྲི་འདེབས་པའི་ཚུལ༔ གཡོན་པས་ལྕགས་ཀྱུས་གདུག་པའི་སྙིང་ནས་འཛིན༔ འཁོར་དུ་བདུད་འདུལ་ཁྲོ་མོ་རིགས་བཞིས་་་་་་་་་་་་་་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུ་འཛིན་པ། བསྐོར༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་བླ་མའི་སྐུ་རུ་གསལ༔ ཤར་ལྷོར་གུ་རུ་འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ༔ དམར་པོ་ཕྱག་གཡས་སྐྱབས་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱ་བརྐྱང་༔ གཡོན་པས་མཆོག་སྦྱིན་བདུད་རྩིའི་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས༔ འཁོར་དུ་འགྲོ་འདུལ་སེམས་དཔའ་་་་་་་་་་་་བྱམས་པ། འཇམ་དབྱངས། སྤྱན་རས་གཟིགས། ཕྱག་རྡོར་བཞི་ཀ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་སྐྱབས་སྦྱིན་ཅན། རིགས་བཞིས་བསྐོར༔ བདེ་ཆེན་ཞིང་འདྲེན་བླ་མའི་སྐུ་རུ་གསལ༔ ལྷོ་ནུབ་གུ་རུ་བར་དོའི་འཁྲུལ་སྣང་འཇོམས༔ དམར་སེར་གཡས་པས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་དང་༔ གཡོན་པས་མེ་ལོང་རྨ་བྱའི་མདོངས་སྒྲོ་བསྣམས༔ གཟུང་འཛིན་རྩད་གཅོད་མི་གཡོ་་་་་་་་་་་་དཀར། སེར། དམར། མཐིང་རལ་གྲི་ཞག་པ་འཛིན། རིགས་བཞིས་བསྐོར༔ འཁྲུལ་སྣང་རང་གྲོལ་བླ་མའི་སྐུ་རུ་གསལ༔ ནུབ་བྱང་གུ་རུ་སྐྱེ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སྦྱོང་༔ དམར་ལྗང་ཕྱག་གཡས་གྲི་གུག་འབར་བ་དང་༔ གཡོན་པས་ཐོད་པ་བདུད་རྩིས་གང་བ་འཛིན༔ ངན་སོང་ཀུན་འདྲེན་གསང་བདག་་་་་་་་་་་་་་དཀར། སེར། དམར། སྔོ་རྡོ་དྲིལ་འཛིན་པ། རིགས་བཞིས་བསྐོར༔ སྐྱེ་གནས་ངན་སྦྱོང་བླ་མའི་སྐུ་རུ་གསལ༔ བྱང་ཤར་གུ་རུ་འགྲོ་དྲུག་ཀུན་གྱི་སྐྱབས༔ དཀར་ལྗང་གཡས་པས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་དང་༔ གཡོན་པས་ཁ་ཊྭཱྃ་རྩེ་གསུམ་མཁར་བ་མཛད༔ མཁའ་འགྲོ་སྡེ་བཞི་་་་་་་་མཐིང༌། སེར། དམར། ལྗང་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་པདྨ་རྒྱ་གྲམ་དང་གཡོན་ཐོད་པ། རང་རྟགས་འཛིན་པས་བསྐོར༔ སྲིད་པའི་གདུང་སེལ་བླ་མའི་སྐུ་རུ་གསལ༔ དེ་ལྟར་རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་བཅུ་གསུམ་པོ༔ ཀུན་ཀྱང་ནང་དུ་གསང་གོས་དཀར་པོའི་སྟེང་༔ ཕོད་ཆེན་མཐིང་ཀ་ཆོས་གོས་དམར་པོ་གསོལ༔ པདྨའི་ཞྭ་མནབས་ཞབས་གཉིས་བཞེངས་སྟབས་ཀྱིས༔ པད་ཟླའི་སྟེང་ན་འགྲོ་འདུལ་སེམས་དཔའི་ཚུལ༔ དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་གཟི་བྱིན་ལམ་མེར་བཞུགས༔ སྒོ་བཞིར་པད་ཉི་བདུད་བཞི་བསྣོལ་བའི་སྟེང་༔ ཤར་སྒོར་ཧཱུྃ་མཛད་དཀར་པོ་ལྕགས་ཀྱུ་འཛིན༔ ལྷོ་སྒོར་མི་གཡོ་སེར་པོ་ཞགས་པ་བསྣམས༔ ནུབ་སྒོར་རྟ་མགྲིན་དམར་ནག་ལྕགས་སྒྲོག་འཛིན༔ བྱང་སྒོར་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་ལྗང་དྲིལ་བུ་འཁྲོལ༔ ཀུན་ཀྱང་ཁྲོ་ཚུལ་ཕྱག་གཡས་སྡིག་མཛུབ་སྒྲེང་༔ དུར་ཁྲོད་ཆས་རྫོགས་མེ་ཕུང་འབར་བའི་ཀློང་༔ སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉ་འགྱེད་ཅིང་བར་ཆད་སྲུང་༔ གཞན་ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་བར་འཁྱམས་ཐམས་ཅད་དུ༔ དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དང་༔ བླ་མ་ཡི་དམ་རིག་འཛིན་དྷཱ་ཀིའི་ཚོགས༔ དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཕོ་ཉ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་ངང་༔ ཉོན་མོངས་རང་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་ལྡན་༔ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་གདོད་ནས་རྣམ་དག་པའི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་དགུག་པ་ནི༔ སྤོས་བསྲེག་ཐོད་རྔ་སྙན་པར་འཁྲོལ༔ མོས་གུས་གདུང་བའི་ཤུགས་བསྐྱེད་ལ༔ རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ སྔོན་ཚེ་འཛམ་གླིང་འདི་དག་གི༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔ ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔ འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱི༔ བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་ནུབ་རྔ་ཡབ་གླིང་ཕྲན་དབུས༔ ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོའི་རྩེ༔ པདྨ་འོད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ནས༔ མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ ཕྱི་ནང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་སེལ་ཞིང་༔ འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་བའི༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་བཅས༔ གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབས་ལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་བསྐུར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཧྲཱི་མ་ཧ་རི་ནི་ས་ར་ཙ་ཧྲཱི་ཡ་ཙིཏྟ་ཧྲཱིང་ཧྲཱིང་ཛཿཛཿ གསུམ་པ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་མཛེས་པ་འདིར༔ ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་སྟེང་དུ༔ མ་ཧཱ་གུ་རུའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དགྱེས་ཤིང་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ བཞི་པ་གུས་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི༔ ན་མོ༔ སྐྱེ་འགགས་འགྱུར་མེད་ཕྲིན་ལས་རྫོགས༔ རང་བྱུང་ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་རྣམས་སྒྲོལ༔ ཡིད་བཞིན་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་པའི༔ རིག་འཛིན་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པུ་ཧོ༔ པྲ་ཏིཙྪ་ཧོ༔ ལྔ་པ་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། དངོས་སུ་བཤམས་པའི་བརྡས་མཚོན་ཏེ༔ རང་གི་ཐུགས་ནས་ལྷ་མོའི་ཚོགས༔ ནམ་མཁའ་གང་བར་རབ་སྤྲུལ་ཏེ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཁྱད་པར་གྱི༔ མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད་པར་བསམ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ལ༔ ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་དང་༔ མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་དྲི་བཟང་ཆབ༔ ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་ཕྱི་ཡི་མཆོད་པར་འབུལ༔ གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་ཆོས་ལ་སོགས༔ འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་ནང་གི་མཆོད་པར་འབུལ༔ བཅུ་དྲུག་རིག་མའི་དགའ་བཞིའི་རོལ་རྩེད་དང་༔ སྦྱོར་སྒྲོལ་ཟུང་འཇུག་གསང་བའི་མཆོད་པར་འབུལ༔ དུག་ལྔ་སེལ་བྱེད་འཆི་མེད་ཨ་མྲྀ་ཏ༔ རྩ་བརྒྱད་སྟོང་ལ་སྦྱར་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཆགས་མེད་དམར་ཆེན་ཆགས་པའི་ལྦུ་ཕྲེང་གཡོ༔ བདེ་སྟོང་རྒྱས་ཕྱིར་རཀྟའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་འདོད་ཡོན་བ་ལིཾ་ཏ༔ རྨད་དུ་བྱུང་བ་གཏོར་མའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཆོས་ཉིད་རོལ་པའི་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ་འདིས༔ རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཏེ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བ་དང་༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཡིད་བཞིན་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་བ་དྷཱ་ཀི་ནི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུཔྤེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷཻ་ནེ་བིདྱཱ་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་ཏ་ན་ག་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ དྲུག་པ་བསྟོད་པ་བྱ་བ་ནི༔ ལྷ་ཚོགས་ཡོན་ཏན་རྗེས་དྲན་པས༔ རང་དང་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་མོ་རྣམས༔ ལྷན་ཅིག་བསྟོད་པའི་གླུ་བླངས་བསམ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ མ་བཅོས་ཀ་དག་ཆོས་སྐུའི་ངང་ཉིད་ལས༔ བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་འོད་གསལ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ ཐུགས་རྗེའི་རིག་རྩལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་གར༔ སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཀུན་གཞི་འོད་གསལ་རང་རིག་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཡོན་ཏན་རྩལ་རྫོགས་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་གུ་རུ་རྗེ༔ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་མཚན་དཔེའི་ཕུང་པོར་འབར༔ དྲི་མེད་དཀར་གསལ་སྙིང་རྗེའི་དམར་མདངས་འཚེར༔ ཐིག་ལེའི་ཞལ་གཅིག་ཐབས་ཤེས་ཕྱག་གཉིས་ལྡན༔ མི་གཡོ་ཏིང་འཛིན་མཉམ་གཞག་ཕྱག་རྒྱའི་སྟེང་༔ སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་འདོད་འབྱུང་ཀ་པཱ་ལ༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་བཀང་༔ སྡུག་བསྔལ་ཀུན་སེལ་མི་འགྱུར་བྃ་ཡིག་མཚན༔ ཐེག་དགུ་ཡོངས་རྫོགས་གསང་གོས་དཀར་པོའི་སྟེང་༔ ཕོད་ཆེན་མཐིང་ནག་ཆོས་གོས་དམར་པོ་གསོལ༔ སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་ཟབ་བེར་སྨུག་པོས་བཀླུབས༔ གདན་གསུམ་དབང་རྫོགས་སྙན་ཞུ་མཐོང་གྲོལ་བརྗིད༔ འཁོར་འདས་ཀུན་ཁྱབ་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་ཀློང་༔ ཡིད་འཕྲོག་ཆུ་སྐྱེས་ཉི་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ བདེན་གཉིས་ཟུང་འཇུག་ཞབས་ཟུང་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔ ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི༔ སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་རྫོགས༔ དམ་ཆོས་ཆར་འབེབས་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ཐུགས༔ ཡོན་ཏན་བསམ་འདས་ཕྲིན་ལས་མཁའ་ལྟར་ཁྱབ༔ དྲན་པས་གདུང་སེལ་བྱང་ཆུབ་ལམ་སྣ་འདྲེན༔ འདོད་རྒུའི་མཆོག་སྩོལ་པདྨ་སཾ་བྷ་བ༔ ཁྱབ་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ འོད་གསལ་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཉིད་ལས༔ རིག་རྩལ་མ་འགགས་འགྲོ་འདུལ་བཅུ་གསུམ་ཤར༔ བུམ་པ་བཟང་དང་དཔག་བསམ་ནོར་བུ་ལྟར༔ གདུལ་བྱ་མཐའ་ཡས་འདོད་པའི་རེ་བ་སྐོང་༔ ཧོར་སོགས་དམག་ཟློག་གུ་རུ་ཆེ་བའི་མཆོག༔ ཉོན་མོངས་ནད་སེལ་གུ་རུ་སྨན་གྱི་བླ༔ ལོངས་སྤྱོད་ཆར་འབེབས་གུ་རུ་དབང་གི་རྒྱལ༔ དངོས་གྲུབ་ཀུན་སྩོལ་གུ་རུ་ལྷག་པའི་ལྷ༔ སྒྲུབ་པོའི་ལམ་སྟོན་གུ་རུ་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར༔ འཇིགས་པ་སྐྱོབས་མཛད་གུ་རུ་གིང་གི་གཙོ༔ འབྱུང་བཞིར་དབང་བསྒྱུར་གུ་རུ་ནམ་མཁའི་རྒྱལ༔ མ་རུངས་འཆིང་མཛད་གུ་རུ་ཕྱག་རྒྱའི་བདག༔ བདུད་སྡེའི་གཡུལ་འཇོམས་གུ་རུ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱལ༔ འཆི་བའི་གདུང་སེལ་གུ་རུ་སྣང་མཐའ་ཡས༔ བར་དོ་རང་གྲོལ་གུ་རུ་དུས་གསུམ་མཁྱེན༔ ངན་སོང་ཀུན་འདྲེན་གུ་རུ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ༔ འགྲོ་དྲུག་མགོན་སྐྱབས་གུ་རུ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་བརྩེ་བའི་སྐུར་བཞེངས་པ༔ གང་འདུལ་དེར་སྣང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲཱ་བའི་ཚུལ༔ སྐུ་ལྔ་མཚན་བརྒྱད་རྣམ་སྤྲུལ་བཅུ་གསུམ་སོགས༔ བླ་མ་རིག་འཛིན་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ བདུད་བཞི་འཇོམས་མཛད་ཁྲོ་རྒྱལ་སྒོ་བ་བཞི༔ ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ལྕགས་སྒྲོག་དྲིལ་བུ་འཛིན༔ འཇིགས་དང་སྡུག་བསྔལ་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་འཇོམས༔ དཔལ་ཆེན་མཐར་བྱེད་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ གཞན་ཡང་ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་སྲས་རིག་པ་འཛིན༔ ཡི་དམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས༔ སྡུག་བསྔལ་ཀུན་སེལ་དངོས་གྲུབ་ཆར་ཆེན་འབེབས༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནས་རོལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ བདུན་པ་ཛབ྄་ཀྱི་དགོངས་པ་ལ༔ རྣམ་པ་བཞི་ལས་དང་པོ་ནི༔ བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་སརྦ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཕཊ྄་ཛཿ རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ཀྱིས༔ ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་དུ་བྱེ༔ མེ་རི་འདབ་འབྱོར་ཚུལ་ཉིད་དུ༔ དགྱེས་ཤིང་བརྟན་པར་བཞུགས་པར་བསམ༔ གཉིས་པ་ཛབ྄་ལ་བསྐུལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ མི་འགྱུར་སྙིང་པོ་འོད་གསལ་བླ་མའི་ཞིང་༔ རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་བདེ་ཆེན་གཞལ་ཡས་དབུས༔ པདྨ་ཉི་ཟླ་མཛེས་པའི་གདན་གྱི་སྟེང་༔ གདོད་མའི་མགོན་པོ་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེ༔ སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས༔ སྣང་སྟོང་མཛེས་སྐུ་དགྱེས་འཛུམ་མཚན་དཔེར་འབར༔ གྲགས་སྟོང་གསུང་དབྱངས་སྔགས་སྒྲ་འབྲུག་ལྟར་སྒྲོགས༔ རིག་སྟོང་ཐུགས་མཆོག་མི་གཡོ་དགོངས་པའི་ངང་༔ མ་གསལ་བར་དུ་བསྐྱེད་ཅིང་བཟླས་པར་འབད༔ མ་གྲུབ་བར་དུ་ཏིང་འཛིན་མི་བཏང་ངོ་༔ མ་གཡེལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྩལ་བསྐྱེད་ལ༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ གསུམ་པ་བཟླས་པའི་དམིགས་པ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ རིག་འཛིན་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་རུ༔ པད་ཟླའི་སྟེང་དུ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔའི་སྦུབས༔ ཧྲཱི་ཡིག་རིགས་ཀྱི་ཁ་དོག་འབར་བའི་མཐར༔ གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་འདུས་པའི་བཅུད༔ སྙིང་པོའི་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས༔ འོད་ཟེར་དཔག་ཡས་ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པར་འཕྲོས༔ རྒྱལ་བ་ཀུན་མཆོད་འགྲོ་བའི་ལས་སྒྲིབ་སྦྱངས༔ བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་མཁྱེན་བརྩེའི་བྱིན་རླབས་བསྡུས༔ བདག་ལ་ཐིམ་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱིན་རླབས༔ ལྷ་དང་བླ་མ་མཆོད་ཅིང་མཉེས་པར་བྱས༔ མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་རྣམས་ཀྱི་ཉམས་ཆག་བསྐང་༔ མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཐམས་ཅད་ལས་ལ་བསྐུལ༔ བོད་ཁམས་དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ ནག་ཕྱོགས་ལྷ་འདྲེ་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་གཟིར༔ དམ་སྲི་འབྱུང་པོ་དཔུང་བཅས་ཐལ་བར་བརླག༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལས་བཞི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་དང་དབང་བཅུའི་ཡེ་ཤེས་སྤེལ༔ སྣང་སྲིད་རིག་འཛིན་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲར་འུར༔ རིག་པ་ཟང་ཐལ་འོད་གསལ་བདེ་ཆེན་ངང་༔ བར་ཆད་ཀུན་ཞི་སྡུག་བསྔལ་རང་སར་གྲོལ༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྟན་ཐོག་འདི་ཉིད་དུ༔ མ་ལུས་ཡོངས་སུ་ཐོབ་པའི་བདག་ཉིད་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་འདི་ནི༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ཆིག་དྲིལ་ཏེ༔ མ་ཡེངས་རྩེ་གཅིག་བཟླས་པ་ཡིས༔ གྲངས་བསྙེན་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་དང་༔ དུས་བསྙེན་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་ཚེ༔ མཚན་མ་རྟགས་ཀྱི་རིམ་པ་ནི༔ གུ་རུ་པདྨ་བདག་ཉིད་ཀྱི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་རྣམས༔ དབང་པོ་རབ་འབྲིང་ཐ་མ་ཡིས༔ དངོས་ཉམས་རྨི་ལམ་ཚུལ་དུ་མཐོང་༔ གཞན་ཡང་བག་དྲོ་བྱིན་ཆགས་ཤིང་༔ མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་འདུས་པའི་ལྟས༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་འབྱུང་བར་འགྱུར༔ དེ་ཚེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཀྱི་ཛབ྄༔ མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་པའི་དབྱངས་སུ་བླང་༔ གར་སྟབས་འཁྲབ་ཅིང་བརྟུལ་ཞུགས་བསྐྱེད༔ སྣང་བ་བན་བུན་ལང་ལོང་ངང་༔ རེ་དོགས་བྲལ་བའི་གདེངས་རྙེད་ན༔ བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་འགྲུབ༔ བཞི་པ་ཛབ྄་ཁང་བསྡུ་བ་ནི༔ དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་གཟུངས་བཟླས་པས༔ སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་གོང་དུུ་སྤེལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ རིག་འཛིན་འདུས་པ་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཛབ྄་བསྙེན་མཆོད་པར་འབུལ༔ ཡོན་ཏན་རྗེས་དྲན་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ཡིས་བསྟོད༔ ཉམས་ཆགས་ཀུན་བཤགས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བྷ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་ནོངས་པ་བཤགས༔ འདོད་དོན་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་་་་་་་་སྤྱིར་གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་མ་ཚང་བ་དང་། བྱེ་བྲག་ལས་ཚོགས་བཅུ་གསུམ་སོ་སོར་རང་ཉིད་གང་འདོད་པ་དེ་གྲངས་གསོག་གོ་་ མཆན། ལ༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་གདབ༔ མདུན་བསྐྱེད་སོ་སོའི་ཐུགས་ཀ་ནས༔ རང་འདྲའི་སྐུ་དང་འོད་ཟེར་ཚོགས༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་སྤྲོ་བསྡུ་ཡིས༔ གང་འདོད་དོན་ཀུན་ལྷུན་གྲུབ་བསམ༔ ཨོཾ་སརྦ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་མཎྜ་ལ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ མདུན་དུ་བཞུགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལྷ༔ ཐམས་ཅད་རང་ལ་རྣམ་པར་ཐིམ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་དང་༔ དབྱེར་མེད་ཆེན་པོར་བྱིན་བརླབ་བསམ༔ ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་བརྟེན་པར་བྱ༔ རྫོགས་རིམ་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ ལུས་གནད་ཁོང་ལྷོད་དྲང་པོར་བསྲང་༔ མིག་གནད་བར་སྣང་ཧ་རེར་བལྟ༔ རླུང་གནད་བར་རླུང་ཐད་ཀར་བརྒྱང་༔ ཡིད་གནད་དུས་གསུམ་རྟོག་བྲལ་ངང་༔ མ་བཅོས་མ་སླད་གཉུག་མར་བཞག༔ སྐབས་སུ་ཧཱུྃ་ལྔའི་གླུ་ལེན་ཅིང་༔ སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མར་སྦྱང་༔ སྐབས་སུ་བཟོད་མེད་མོས་གུས་ཀྱིས༔ བླ་མར་གསོལ་བ་ཡང་ཡང་གདབ༔ སྐབས་སུ་མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་ལ༔ སྙིང་རྗེའི་ཤུགས་བསྐྱེད་བཏང་ལེན་བསྒོམ༔ དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་བརྩོན་པ་ཡིས༔ ཚེ་གཅིག་དོན་གྱི་བཙན་ས་ཟིན༔ བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་འགྲུབ་པར་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ༔ སྤྱི་དོན་གསུམ་པ་རྗེས་རིམ་བདུན༔ དང་པོ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ལ༔ རྣམ་བདུན་ཐོག་མར་བསང་སྦྱང་ནི༔ ཐབས་ཤེས་འདུ་བར་འོས་པའི་རྫས༔ རྡོ་རྗེའི་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོར་བཤམ༔ མེ་རླུང་གཡབ་ཅིང་བསང་ཆུས་བྲན༔ ཧཱུྃ༔ རང་རིག་རྩལ་ལས་རྃ་ཡྃ་ཁྃ་འཕྲོས་ཏེ༔ ཚོགས་ཀྱི་དངོས་པོའི་བག་ཆགས་བསྲེག་གཏོར་བཀྲུས༔ གདོད་ནས་རྣམ་དག་འདུས་མ་བྱས་པའི་དབྱིངས༔ མ་བཅོས་གསལ་རྫོགས་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་གྱུར༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ གཉིས་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ སྟོང་གསལ་ངང་ལས་ཐབས་ཤེས་པ་ཀ་པཱ་ལར༔ ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔའི་དངོས༔ མེ་རླུང་སྦྱོར་བས་དམ་ཚིག་རྫས་སུ་ཞུ༔ འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གསུམ་པ་ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་འདྲེན་ནི༔ ཐོད་རྔ་འཁྲོལ་བའི་གདུང་དབྱངས་ཀྱིས༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བའི་ཚོགས༔ འགགས་མེད་མཁའ་ལས་འཇའ་ཚོན་ཤར་བ་ལྟར༔ ཡེ་ཤེས་ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་ནས་ཀྱང་༔ འདོད་ཡོན་མཆོད་བཞེས་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ལྷོ་ནུབ་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ བླ་མ་རིག་འཛིན་ཀུན་འདུས་བདེ་བ་ཆེ༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས༔ ཡེ་ཤེས་ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ དགྱེས་པའི་སྐུ་ཡི་གར་སྟབས་ཤིགས་སེ་ཤིག༔ གསུང་གི་གདངས་གླུ་བརྡ་སྐད་དི་རི་རི༔ ཐུགས་ཀྱི་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ལམས་སེ་ལམ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་འཁོར་ཚོགས་ཐིབས་སེ་ཐིབ༔ དྲི་ཞིམ་སྤོས་ཀྱི་དུད་སྤྲིན་ཐུ་ལུ་ལུ༔ འཇའ་འོད་ཐིག་ལེའི་ཟེར་ཐག་བྲེངས་སེ་བྲེང་༔ ལྷ་རྫས་མེ་ཏོག་ཆར་འབེབས་སི་ལི་ལི༔ རྡོ་རྗེའི་གླུ་དང་རོལ་མོའི་བརྡས་མཚོན་ཏེ༔ མྱུར་བ་ཉིད་དུ་གནས་འདིར་གཤེགས་ནས་ཀྱང་༔ ཚོགས་ཁང་རང་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་དུ་བསྒྱུར༔ རྣལ་འབྱོར་ལྷ་དང་ལྷ་མོར་དབང་མཆོག་བསྐུར༔ ཚོགས་རྫས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྤྱོད་ལམ་ཐམས་ཅད་བདེ་ཆེན་རོལ་པའི་ངང་༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་ཀུན༔ ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ བཞི་པ་ཚོགས་མཆོད་སྟོབ་པ་ལ༔ དང་པོ་ཕུད་ཀྱིས་མཆོད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ བླ་མ་རིག་འཛིན་རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷར༔ ཚོགས་མཆོད་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་འབུལ་ལགས་ན༔ དགྱེས་པར་བཞེས་ལ་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡི༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧིཿ བར་པ་བསྐང་ཞིང་བཤགས་པ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ དུར་ཁྲོད་གསང་བ་མཆོག་གྀ་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཞུང་བཞིན་བཤམས་ནས་ཀྱང་༔ སྒྲུབ་རྫས་གཉེན་པོ་ཚུལ་བཞིན་བཀྲམ་པ་འདིས༔ བླ་མ་རིག་འཛིན་ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཅིག༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཅིག༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཅིག༔ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཅིག༔ མཆོད་པར་འོས་རྣམས་ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཅིག༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཀ་དག་དབྱིངས་སུ་ཡེ་ཤེས་འདུ་འབྲལ་མེད༔ རྒྱལ་བ་དགོངས་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ ལྷུན་གྲུབ་ངང་ལས་རིག་པ་བདེ་ཆེན་སྐུ༔ རིག་འཛིན་བརྡ་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རང་རྩལ་སྤྲུལ་པས་འགྲོ་དྲུག་དོན་མཛད་པའི༔ གང་ཟག་སྙན་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ སྨོན་ལམ་བཏབ་ནས་མཁའ་འགྲོའི་ལག་ཏུ་བཏད༔ མཁའ་འགྲོ་གཏད་རྒྱ་བརྒྱུད་པའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ལས་འཕྲོའི་དབང་གིས་ཟབ་མོའི་གཏེར་ལ་སྤྱོད༔ བཀའ་བབས་གཏེར་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ གུ་རུ་ཞལ་ཚབ་གདམས་པ་ཀུན་ལ་སྤེལ༔ ཤོག་སེར་ཚིག་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ ཉན་བཤད་སྒོམ་སྒྲུབ་དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་མཛད༔ མན་ངག་བྱིན་རླབས་བརྒྱུད་པའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཀུན་མཁྱེན་པའི༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འགྲོ་ཀུན་ཞི་བདེའི་ངང་ལ་འདྲེན་མཛད་པའི༔ གསུང་རབ་དམ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ས་དང་ལམ་ལ་གནས་ནས་བསྟན་པ་སྐྱོང་༔ འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ལྟ་སྒོམ་མཁྱེན་པ་མཆོག་ལ་མངའ་བརྙེས་པའི༔ སྐྱེས་མཆོག་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཐོག་པ་མེད་པར་སྟེར༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བའི༔ མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་འདོད་རྒུ་སྩོལ༔ ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་ཞིང་སྣོད་བཅུད་གཟི་མདངས་སྐྱེད༔ གནས་བདག་གཞི་བདག་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཞིང་༔ སྲིད་ཞིའི་མགྲོན་གྱུར་ཀུན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང་བའི་རྫས༔ དངོས་སུ་འབྱོར་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི༔ མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་དྲི་ཆབ་སོགས༔ ལྷ་རྫས་ཕྱི་ཡི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་ཆོས་ལ་སོགས༔ རང་བྱུང་ནང་གི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ གཉིས་མེད་བདེ་སྦྱོར་གཟུང་འཛིན་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ༔ ལྷན་སྐྱེས་གསང་བའི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ བདུད་རྩི་སྨན་དང་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ༔ ཁྱད་པར་མཆོག་གི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན༔ རྨད་བྱུང་དམ་ཚིག་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཐུགས་དམ་བསྐང་ངོ་ཉམས་ཆག་བཟོད་བཞེས་ནས༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧོ༔ ཡེ་ནས་གཉིས་མེད་ཆོས་སྐུར་དག་པ་ལ༔ མ་རིག་དབང་གིས་སྒྲོ་དང་སྐུར་བཏབ་པས༔ བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་འབྲས་བུ་སྣ་ཚོགས་སྨིན༔ དེ་ལྡོག་ཕྱིར་ན་རྒྱལ་བའི་དམ་མནོས་ཏེ༔ སོ་ཐར་བྱང་སེམས་སྔགས་ཀྱི་བསླབ་པ་རྣམས༔ ཚུལ་བཞིན་བཟུང་བར་ཁས་བླངས་བསྒྲུབས་ལགས་ཀྱང་༔ མི་ཤེས་ཉོན་མོངས་བག་མེད་མ་གུས་པས༔ དེ་དང་འགལ་བར་གྱུར་པ་གང་བགྱིས་པ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་བཤགས༔ རབ་གནོང་འགྱོད་པའི་གདུང་བས་མཐོལ་ལགས་ན༔ ཉམས་ཤིང་ཆག་པ་ཐམས་ཅད་སོར་ཆུད་ནས༔ ཚངས་པ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ཅི་མང་བཟླས༔ ཐ་མ་བསྒྲལ་ཞིང་བསྟབས་པ་ནྀ༔ ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པས་སྐད་ཅིག་གིས༔ སྣང་སྲིད་ཁྲོ་བོའི་འཁོར་ལོར་བཞེངས༔ ཕོ་ཉ་སྤྲོས་པས་དགྲ་བགེགས་ཚོགས༔ མཚན་མའི་རྟེན་ལ་བསྟིམ་པར་བསམ༔ ཨེ་ནྲྀ་ཏྲི་སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་ཛཿཧཱུྃ་བྂ་ཧོཿ གསལ་གསུམ་ལྡན་པས་སྟངས་སྟབས་བསྒྱུར༔ ཕུར་པ་མཚོན་ཆ་ཐོགས་ཏེ་བསྒྲལ༔ ཧཱུྃ༔ བདག་ཉིད་པདྨ་དྲག་པོ་རྩལ༔ ཕྱག་ན་སྲས་མཆོག་ཕུར་པ་འདྲིལ༔ དགྲ་བགེགས་སྙིང་ལ་བཏབ་པ་ཡིས༔ རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་བརླག་ནས་ཀྱང་༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་རང་ལ་ཐིམ༔ རྣམ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྤར༔ ལྔ་ཕུང་དུག་ལྔའི་རྩད་བཅད་དེ༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་བདུད་རྩིར་བསྒྱུར༔ ཨོཾ་པདྨ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན་བིགྷྣཱན་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ ཧཱུྃ༔ རིག་འཛིན་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་ཕྱེས་ཤིག༔ བསྟན་ལ་གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་མ་ལུས་ཀུན༔ བསྒྲལ་བའི་ཤ་ཁྲག་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་བཞེས༔ འཁོར་འདས་མཉམ་ཉིད་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ་བར་མཛོད༔ མ་ཧཱ་མཾ་ས་རཀྟ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་ཁཱ་ཧི༔ ལྔ་པ་ཚོགས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ནི༔ བརྡ་དང་བརྡ་ཡི་འབུལ་ལན་བྱ༔ ཧོཿ ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་རྒྱན་ཏུ་རོལ༔ ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ རང་ལུས་ལྷར་སྣང་འདོད་ཡོན་ཀུན༔ བདེ་བ་ཆེན་པོར་ལོངས་སྤྱད་པས༔ རྩ་ཁམས་བདུད་རྩིའི་དྭངས་མས་གང་༔ ལུས་དཀྱིལ་ལྷ་རྣམས་དགྱེས་པར་བསམ༔ ཚིམ་པར་ལོངས་སྤྱད་ཡེ་ཤེས་སྤེལ༔ དྲུག་པ་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ནི༔ ཧོཿ བླ་མ་རིག་འཛིན་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཡིས༔ བདག་དང་མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བ་ཀུན༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐུ་འགྲུབ་ཤོག༔ བདུན་པ་ལྷག་མ་ཀུན་བསྡུས་ལ༔ ཡས་མར་བསྲེས་ཤིང་ཞལ་ཆབ་བཏབ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ བརྡ་ཡི་སྐད་ཀྱིས་ལྷག་སྡུད་རྣམས༔ སྤྲིན་ཕུང་གཏིབ་ལྟར་བྱོན་པར་བསམ༔ ཨེ་ཨ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བླ་མ་རིག་འཛིན་སྤྱན་སྔ་རུ༔ ཁས་བླངས་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་རྣམས༔ ཐ་ཚིག་བཞིན་ཏུ་གནས་འདིར་འདུས༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ལྷག་གཏོར་འདི༔ དགྱེས་པར་བཞེས་ལ་དམ་བཅས་བཞིན༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨུཙྩིཥྟ་བྷ་ལིངྟ་ཁཱ་ཧི༔ དེ་ལྟར་བར་ཆད་སེལ་བ་དང་༔ དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཆེན་པོ༔ ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་པ་ཡིས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་བྱས་ནས༔ གཉིས་པ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཆོས་དབྱིངས་རང་རྩལ་རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཚོགས༔ བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོ་མ་ལུས་དང་༔ ཆོས་སྐྱོང་དམ་ཅན་ཚོགས་རྣམས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ མ་གཡེལ་མ་འཕང་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ གསུམ་པ་ཆད་ཐོ་བསྒྲག་པ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ སྔོན་ཚེ་འདས་དུས་བསྐལ་པའི་དང་པོ་ལ༔ འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་སྤྲོས་བྲལ་ཕོ་བྲང་དུ༔ ཆོས་སྐུའི་བླ་མ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡིས༔ རང་སྣང་དགོངས་པའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་ཚེ༔ རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་སེམས་དཔའ་ལྕམ་དྲལ་གྱིས༔ ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་གསལ་བར་བསྟན་ནས་ཀྱང་༔ ཇི་ལྟར་ཞལ་བཞེས་ཐུགས་དམ་མ་གཡེལ་བར༔ ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་ལ༔ གཟུང་འཛིན་དབྱིངས་སུ་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ དེ་འོག་བར་གྱི་བསྐལ་པ་དབུས་མ་ལ༔ འོད་གསལ་བཀོད་པ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་དུ༔ བླ་མ་ལོངས་སྐུ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་གྱིས༔ བདེ་ཆེན་བརྡ་ཡི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་ཚེ༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཡིས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་མཆོག་གསལ་བར་བསྟན་ནས་ཀྱང་༔ ཇི་ལྟར་ཞལ་བཞེས་ཐུགས་དམ་མ་གཡེལ་བར༔ འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་ལ༔ ཡེ་ཤེས་རིག་རྩལ་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ དེ་འོག་བར་གྱི་བསྐལ་པ་ཐ་མ་ལ༔ མ་ངེས་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་ཕོ་བྲང་དུ༔ བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་པད་འབྱུང་བསམ་ཡས་ཀྱིས༔ གང་འདུལ་དེར་སྣང་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་ཚེ༔ རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྲུང་མཐུ་རྩལ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས༔ སོ་སོའི་གཟུགས་མཆོག་གསལ་བར་བསྟན་ནས་ཀྱང་༔ ཇི་ལྟར་ཞལ་བཞེས་ཐུགས་དམ་མ་གཡེལ་བར༔ ཐ་ཚིག་གཉེན་པོའི་མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་ལ༔ མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཚོགས་འདུ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ད་ལྟ་རྩོད་ལྡན་དུས་ཀྱི་ཐ་མ་འདིར༔ གུ་རུ་པདྨ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡིས༔ ཐུགས་སྒྲུབ་རྣམ་གཉིས་གཏེར་དུ་སྦས་པ་དང་༔ སྨོན་ལམ་དབང་གི་དེ་ཉིད་བཏོན་ཅིང་སྤེལ༔ དེང་འདིར་བདག་གིས་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ༔ བཀའ་དང་གཏེར་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས༔ སོ་སོའི་ཐུགས་དམ་དབང་གིས་གཤེགས་ནས་ཀྱང་༔ ཇི་ལྟར་ཞལ་བཞེས་དམ་ལས་མ་འདའ་བར༔ དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་ལ༔ མི་མཐུན་ཚར་གཅོད་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ བཞི་པ་ཟོར་དུ་འཕང་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ བླ་མ་རིག་འཛིན་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོའི་ཚོགས༔ མ་ལུས་ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་གནད་ནས་སྐུལ༔ མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ལས་ལ་འདུས༔ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་བྲན་དང་ཕོ་ཉར་རྒྱུགས༔ བདག་གིས་བསྒྲུབས་པའི་གཏོར་ཟོར་གཉེན་པོ་འདི༔ གདུག་པའི་དགྲ་བགེགས་རྣམས་ཀྱི་སྟེང་དུ་འཕེན༔ བདུན་བརྒྱུད་རིགས་ཀྱང་རྩད་ནས་བརླག་པར་མཛོད༔ གཞན་ཡང་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་༔ བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་བར་ཆད་མི་མཐུན་ཕྱོགས༔ ཐམས་ཅད་དྲག་པོའི་གཏོར་མ་འདི་ཡིས་ཟློག༔ མངོན་སྤྱོད་དམོད་པའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷཱ་ཨ་ཡ་མ་དུ་རུ་ཙ་ཤ་ན་སརྦ་ས་མ་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ་ཟློག་ཟློག༔ ལས་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་རྔམས་སྟབས་བཅས༔ གཏོར་མ་སྒྲུབ་ཁང་ཕྱི་རོལ་དཔག༔ རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ དྲག་པོའི་ཆས་སུ་ཞུགས་ནས་ཀྱང་༔ གསེར་སྐྱེམས་བཏང་ཞིང་གཟུ་དཔང་གཟུག༔ གཏོར་མའི་ཟ་ལམ་དགྲ་ལ་བསྟན༔ དྲག་སྔགས་བཟླས་བཞིན་དགྲ་ཕྱོགས་འཕང་༔ ཐལ་མོ་དང་ནི་དུལ་མོ་བརྡབ༔ ཕྱི་མིག་མི་བལྟ་སླར་ལོག་སྟེ༔ སྒྲུབ་ཁང་སྒོ་དྲུང་སླེབས་པ་དང་༔ ལྔ་པ་བཤལ་ཆུའི་བདུད་རྩི་ཡིས༔ བརྟན་མའི་ཚོགས་རྣམས་མཆོད་པ་ནི༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ བྷྱོཿ བོད་ཁམས་སྐྱོང་བའི་བརྟན་མའི་ཚོགས༔ འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ སྔོན་ཚེ་སློབ་དཔོན་པདྨ་དང་༔ རླངས་ཆེན་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་ཡིས༔ ཡང་ལེ་ཤོད་ཀྱི་གནས་མཆོག་ཏུ༔ ཇི་ལྟར་བཀའ་བསྒོས་དམ་བཞག་བཞིན༔ ཚུར་གཤེགས་ཚུར་གཤེགས་སྐྱོང་མའི་སྡེ༔ སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་བཀའ་འཁོར་བཅས༔ བཤལ་ཆུའི་བདུད་རྩི་འདི་གསོལ་ལ༔ བོད་ཁམས་མཐའ་དབུས་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཕན་དང་བདེ་ལ་འགོད་པ་དང་༔ ཟབ་གཏེར་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛོད༔ པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ དྲུག་པ་རྟ་བྲོ་བརྡུང་བ་ནི༔ གཏོར་གཞོང་རི་རབ་འབར་བའི་འོག༔ དམ་སྲི་འབྱུང་པོ་དགུག་ཅིང་བསྟིམ༔ ཨེ་ནྲྀ་ཏྲི་སརྦ་བིགྷྣཱན་བི་ནཱ་ཡ་ཀ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ བརྟུལ་ཞུགས་གར་གྱིས་རྒྱས་གདབ་བྱ༔ ཧཱུྃ༔ རྟ་ཡི་བརྟུལ་ཞུགས་ཆེན་པོ་ནི༔ དབང་ཆེན་རྔམས་པའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ༔ རྟ་སྐད་འཚེར་ཞིང་མཚོན་ཆས་གཏུབས༔ དགྲ་བགེགས་དམ་སྲི་ཐལ་བར་བརླག༔ རྣམ་ཐར་གསུམ་གྱི་བྲོ་བརྡུངས་པས༔ དུག་གསུམ་མཚན་མ་རང་སར་དག༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་གྲོལ་ནས་ཀྱང་༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཀློང་དུ་ཐིམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྟྭཾ་བྷ་ཡ་ལྃ་ནན༔ བདུན་པ་རྗེས་ཀྱི་ཆོ་ག་ལ༔ རྣམ་པ་ལྔ་ལས་དང་པོ་ནི༔ རྩེ་གཅིག་གདུང་བས་དངོས་གྲུབ་གསོལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་དངོས༔ དྲན་པས་གདུང་སེལ་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེ༔ རྒྱལ་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་རིག་འཛིན་ཚོགས་དང་བཅས༔ བདག་ཅག་མོས་པའི་གདུང་ཤུགས་བཟོད་དཀའ་བས༔ དང་པོར་བསྙེན་ཅིང་བར་དུ་རྩེ་གཅིག་སྒྲུབ༔ དེང་འདིར་ཐུགས་རྗེ་བསྐུལ་བའི་དུས་ལགས་ན༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་མཉམ་སྦྱོར་དངོས་གྲུབ་མཆོག༔ བུམ་པ་བཟང་པོ་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་དང་༔ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལྟར༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་དངོས་གྲུབ་རྣམས༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བདག་ལ་སྩལ་ནས་ཀྱང་༔ དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ གཉིས་པ་མཆོད་བསྟོད་ནོངས་བཤགས་ནི༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ དངོས་སུ་འབྱོར་དང་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་བསྟོད༔ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧོཿ བདག་གིས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་བརྩམས་པ་ལ༔ ཆོ་ག་ལྷག་ཆད་ནོར་འཁྲུལ་གང་གྱུར་ཀུན༔ དམིགས་མེད་ཆོས་དབྱིངས་ཀློང་དུ་བཤགས་པར་བགྱི༔ ཚངས་པ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་མང་དུ་བཟླ༔ གསུམ་པ་དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ་བ་ནི༔ མདུན་བསྐྱེད་རྟེན་ཡོད་དེ་ལ་བསྟིམ༔ རྟེན་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་གཤེགས༔ ཡང་ན་ཧཱུྃ་གིས་རང་ལ་བསྡུ༔ བཞི་པ་རྫོགས་རིམ་བསྡུ་ལྡང་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོར་ཐིམ༔ དེ་ཉིད་བདག་ཐིམ་དེ་ཡང་ཧྲཱིཿལ་འདུས༔ ཧྲཱིཿཡིག་མི་དམིགས་འོད་གསལ་ཀློང་ཐིམ་ནས༔ གང་ཤར་སྤྲོས་པ་མེད་པའི་ངང་དུ་བཞག༔ ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ༔ སླར་ཡང་བདག་ཉིད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ༔ མི་འགྱུར་གསང་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་གོ་དང་ལྡན༔ ཅིར་སྣང་བླ་མའི་འཁོར་ལོར་རྫོགས་པའི་ངང་༔ རྒྱུན་དུུ་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་དོན་ལ་འཇུག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཀཱ་ཝཱ་ཙི་རཀྵཱ་ཧཾ༔ ལྔ་པ་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་ནི༔ ཧོཿ རིག་འཛིན་བླ་མ་བསྒྲུབས་པའི་འབྲས་བུ་ཡི༔ བསོད་ནམས་གང་མཆིས་འགྲོ་བའི་རྒྱུད་ལ་བསྔོ༔ ཀུན་ཀྱང་ས་ལམ་ཡོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་ནས༔ བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་གོ་འཕང་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ དགེ་ལེགས་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་རྫོགས་སངས་རྒྱས༔ ཉོན་མོངས་གདུང་སེལ་བདུད་རྩི་དམ་པའི་ཆོས༔ བསོད་ནམས་ཞིང་མཆོག་རྒྱལ་སྲས་འཕགས་པའི་ཚོགས༔ བླ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ བྱིན་རླབས་མཁའ་ལ་སྤྲིན་འཁྲིགས་བླ་མ་རྗེ༔ དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཡི་དམ་ཞི་དང་ཁྲོ༔ དགོས་འདོད་འབྲས་བུ་སྨིན་མཛད་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ མ་བཅོས་སྤྲོས་མེད་འོད་གསལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ གང་འདུལ་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར༔ སྐུ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ གནས་སྐབས་ཕྱི་ནང་རྒུད་པ་ཀུན་ཞི་ཞིང་༔ ཕན་བདེའི་བསམ་ཀུན་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་དང་༔ མཐར་ཐུག་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པ༔ མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཞེས་བརྗོད་མེ་ཏོག་ཆར་འབེབས་ཤིང་༔ རོལ་མོའི་སྒྲ་སྦྱར་དགའ་སྟོན་སྤྱོད༔ སྤྱོད་ལམ་ཀུན་ཏུ་སྣང་གྲག་རིག༔ བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བལྟ༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་ལྟར་བླ་མའི་ཕྲིན་ལས་ནི༔ ཟབ་རྒྱས་བྱེ་བའི་སྙིང་པོའི་བཅུད༔ ཁ་ཚང་དོན་འདྲིལ་རྨད་བྱུང་འདི༔ རྩེ་གཅིག་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དང་༔ ཁྱད་པར་ཡར་མར་ཚེས་བཅུའི་དུས༔ ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ན༔ ཨོ་རྒྱན་ང་ཉིད་ངེས་པར་འོང་༔ རབ་ཀྱིས་དངོས་སུ་མཐོང་ཡང་སྲིད༔ འབྲིང་ལ་ཉམས་སྣང་གསལ་པོར་འཆར༔ ཐ་མ་བ་སྤུ་གཡོ་བ་དང་༔ མཆི་མ་འཁྲུགས་པའི་མོས་གུས་འབྱུང་༔ དེ་ཚེ་བདག་ཉིད་འབྱོན་པའི་རྟགས༔ ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ངེས་བྱས་ཏེ༔ གང་འདོད་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ན༔ སྒྲིབ་པ་ཀུན་དག་ཚོགས་རྫོགས་ཞིང་༔ དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་འཐོབ༔ གཞན་ཡང་འདི་ཡི་བསྒྲུབ་མཆོད་ཙམ༔ གང་དུ་བགྱིས་པའི་ས་ཕྱོགས་དེར༔ རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་ཕབ་པའི་མཐུས༔ པདྨ་འོད་ཀྱི་ཞིང་དང་མཚུངས༔ ནད་མུག་འཁྲུགས་རྩོད་ཀུན་ཞི་ཞིང་༔ ཆར་ཆུ་དུས་འབབས་ལོ་ཕྱུགས་ལེགས༔ ཀུན་ཀྱང་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པར་འགྱུར༔ བསླུ་མེད་ཡིན་ནོ་ཐེ་ཚོམ་སྤོངས༔ ངེས་པར་བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ༔ དེ་ཕྱིར་མ་འོངས་ཕྱི་རབས་དོན༔ རྡོ་རྗེའི་བྲག་ལ་གཏེར་དུ་སྦོས༔ ལས་ཅན་དག་གིས་རྙེད་ནས་ཀྱང་༔ གཞན་དོན་འཕྲིན་ལས་མཐའ་རྒྱས་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ དཔལ་ལྷའི་སྲས་པོ་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་རྩལ་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་རྩོད་བྲལ་དུས་བབས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་སྤྱན་སྔར༔ ཁོ་བོ་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསལ་སྣང་གི་ངེས་པ་བརྟན་པོར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཤར་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་ལན་ཅིག་མ་ཡིན་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་མོས་སྒོ་དབྱེ་བ་ལས༔ མདོ་ཁམས་རྩི་སྐེ་འདུས་པའི་ནོར་བུ་སྤུན་གསུམ་གྱི་བྲག་ནས་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་རྟ་སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུའི་ཉི་ཤར་ལ། གུ་རུའི་སྐུ་ཚབ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབར་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་བྲིས་མཐོང་གྲོལ་བདུད་རྩི་ལྔའི་འཕྲུལ་ཤོག་ལས། ལོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་མགོ་ཟླའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅུར་མདོ་ཁམས་སྡེ་དགེ་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་ལྷུན་འགྲུབ་སྟེང་གི་བྱང་ཕྱོགས་ལྕང་ལོ་ཅན་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་བཀོད་པའི་དགའ་བའི་ཚལ་ཆེན་པོར་གཏན་ལ་ཕབས་རིམ་བཞིན་ཏུ་རྫོགས་པར་བྲིས་པའི་དགེ་བས་མཐའ་ཡས་ཡིད་ཅན་ཀུན་གྱི་ཕན་བདེའི་བསམ་རྒུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། ༈ །ཨོཾ་སྭ་སྟི་སིདྡྷཾ། །མཚོ་སྐྱེས་པདྨའི་ཐུགས་རྗེ་བསྐུལ་བའི་ཐབས། །རྨད་བྱུང་དགོས་འབྱུང་རིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏོག །སྙིགས་དུས་སྐྱེ་རྒུའི་དཔུང་གཉེན་བླ་མེད་པའི། །བསམ་ཀུན་ལྷུན་འགྲུབ་སྒྲུབ་ཐབས་རྡོ་རྗེའི་གསུང༌། །གཅིག་ལས་དུ་མར་འཇོ་བའི་པར་གྱི་འཕྲུལ། །འོག་མིན་མཚུར་ཕུར་བསྒྲུབས་པའི་ལེགས་བྱས་མཐུས། །རྒྱལ་དབང་ཡབ་སྲས་ཞབས་པད་བརྟན་པ་དང༌། །ཐུགས་བཞེད་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག། །།

[edit]

\u0f01\u0f83:__bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las:__phrin las dgos 'dod kun 'byung bzhugs so:__\u0f01\u0f83:__ 12334456 :__bla med dkon mchog gsum la 'dud:__bdag nyid pad+ma 'byung gnas kyis:__da lta'i mnga' bdag yab sras dang :__ma 'ongs skal ldan don ched du:__rang gi sgrub pa rang gis mdzad:__de dag kun ky-i yang snying bcud:__gu ru bde ba chen po yi:__thugs sgrub yid bzhin nor bu las:__phrin las dgos 'dod kun 'byung 'di:__su 'phrad dus gsum kun tu dge:__bsam pa thams cad 'di yis 'grub:__de phyir phyi rabs dad ldan rnams:__'di la rtag tu nan tan mdzod:__sa ma ya:__thog mar bkra shis byin chags pa'i:__dben gnas btsal la yo byad bsags:__dkyil 'khor mda' gang bkod legs steng :__sku gsung thugs rten yid 'ong dang :__sman rag gtor tshogs mchod pa bshams:__bde ba'i stan 'dug lus gnad bsrang :__rlung ro bsal la nges 'byung gi:__bsam pa drag pos kun bslang nas:__rnal 'byor zab mor 'jug pa la:__spyi don rnam pa gsum yin te:__dang po sbyor ba'i chos bdun las:__thog mar skyabs yul sngags 'dis bskul:__na mo rat+na tra yA ya gu ru d+hai ba d+hA ki ni badz+ra sa mA dza:__mdun gyi nam mkhar byon par bsam:__gnyis pa skyabs su bzung ba ni:__bdag gzhan sgo gsum rtse gcig pas:__na mo:__bla ma bde gshegs 'dus pa'i sku:__dkon mchog gsum gyi rang bzhin la:__bdag dang 'gro drug sems can rnams:__byang chub bar du skyabs su mchi:__gsum pa smon 'jug sems bskyed ni:__sems bskyed 'gro ba kun don du:__bla ma sangs rgyas bsgrub nas ni:__gang la gang 'dul phrin las kyis:___'gro ba bsgral bar dam bca' 'o:__bzhi pa yan lag bdun pa ni:__bla ma yi dam mkha' 'gro gshegs:__nyi zla pad+ma'i gdan la bzhugs:__lus ngag yid gsum gus phyag 'tshal:__phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul:__nyams chags sdig sgrib mthol zhing bshags:__gsang sngags bsgrubs la rjes yi rang:__smin grol gsang sngags chos 'khor bskor:__mya ngan mi 'da' bzhugs su gsol:__snying po sems can don tu bsngo:__yang dag rdo rje'i don rtogs shog:__lnga pa tshogs zhing bsdu ba ni:__dzaHhU~M ba~M` ho:__tshogs zhing rang la thim par bsam:__gnyis pa bgegs la bka' bsgo bar:__rnam pa lnga las dang po ni:__rang nyid dbang chen sku ru gsal:__oM ha ya grI ba hU~M phaT:__gnyis pa gtor ma'i dngos po sbyang :__ra~M ya~M kha~M:__gsum pa 'dod yon rnam lngar bsgom:__oM AHhU~M:__bzhi pa bgegs rigs dgug pa ni:__oM sarba b+hU ta A kar+Sha ya dzaH__lnga pa bsngo zhing bskrad pa ni:__oM sarba big+h+nAn ba ling+ta khA hi:__hU~M:__bla ma rnams kyi byin brlab dang :__yi dam lha yi ting 'dzin dang :__mkha' 'gro rnams kyi mthu rtsal gyis:__dngos grub bar chad byed pa'i bgegs:__log par 'dren pa'i bdud kyi tshogs:__'di ru ma 'dug gzhan du dengs:__drag sngags brjod cing thun gyis gzir:__gsum pa srung 'khor bsgom pa ni:__hU~M:__bdag nyid dpal gyi thugs ka nas:__phyag mtshan lnga yi tshogs spros pas:__srung ba'i 'khor lo'i gur chen po:__ye shes me phung 'phro bar gyur:__oM hU~M trA~M hrIHAHbadz+ra dz+wa la rak+Sha rak+Sha hU~M:__bzhi pa bshags pa bya bar bzhi:__dang po snang srid dkyil 'khor blta:__hU~M hrI:__ma bcos dbyings su snang srid kun:__bla ma rig 'dzin 'khor lor shar:__ye nas rang la rdzogs pa'i phyir:__rang rig brda yi sgo dbye'o:__b+h+rU~M dz+nyA na pra be sha ya phaTa?:__gnyis pa gsal gdab phyag 'tshal ni:__hU~M hrI:_gdod nas rig stong byang chub sems:__lha dang dkyil 'khor yin mod kyang :___ma rig 'khrul pa'i sgrib bsal nas:__gnyis med ye shes mjal phyag 'tshal:__a ti pu hoH__pra tIts+tsha hoH__gsum pa nyon mongs sgrib bshags ni:__hoH__ye nas gnyis su med pa la:__gnyis 'dzin rtog pa'i gzhan dbang gis:__nyon mongs las sgrib ci bsags pa:__mnyam nyid dbyings su bshags par bgyi:__sa ma ya shud+d+he a:__bzhi pa dam bca' bzung ba ni:__hU~M:__bde chen ye shes bla ma lha:__deng 'dir bdag gi sems su rtogs:__dbyings rig 'du 'bral med pa'i ngang :__yang dag snying po bzung bar bgyi:__bo d+hi tsit+ta badz+ra dz+nyA na hU~M:__lnga pa byin chen 'bebs pa ni:__spos bsreg rol mo klu dbyangs bya:__gdung ba'i shugs bskyed rtse gcig pas:__rang gi thugs ka'i 'od zer gyis:__rtsa gsum lha tshogs gsang ba gsum:__spyan drangs bdag gnas rdzas la thims:__byin brlabs gzi byin bskyed par bsam:__hU~M hrI:__chos dbyings mtha' dang bral ba'i zhing khams nas:__bla ma rig 'dzin rgyal ba zhi khro'i tshogs:__phyi nang mkha' 'gro dam can ma lus pa:__thugs rje'i brtse bas gnas 'dir gshegs su gsol:__gsang ba'i dkyil 'khor dam rdzas ma lus pa:__sku gsung thugs kyi ngo bor byin gyis rlobs:__'dir tshogs rnal 'byor lus ngag yid gsum la:__dbang bskur byin phobs rdo rje'i ye shes bskyed:___oM AHhU~M gu ru d+he ba d+hA ki nI dz+nyA na A be sha ya a a:__dzaHhU~M ba~M` hoH__drug pa mchod rdzas byin rlabs ni:__hU~M hrI:__ra~M ya~M kha~M gis ma dag dngos kun sbyangs:__stong pa'i ngang las b+han+d+ha rnam gsum du:__oM las gtor ma 'dod yon sprin phung 'phro:__AHlas chags med rak+ta'i rba klong 'khyil:__hU~M las ye shes lnga ldan bdud rtsi'i mtsho:__hrIHlas phyi nang gsang ba'i mchod pa'i tshogs:__bsam gyis mi khyab nam mkha' gang bar gyur:__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta hU~M hrIHTha:__oM AHhU~M ma hA rak+ta dz+wa la maN+Dal hU~M hrIHTha:__oM AH hU~M ma hA ba ling+ta te dz+wo b+ha ling+ta b+ha la b+ha te gu h+ya sa ma ya hU~M hrIHTha:__oM badz+ra ar+g+ha~M AHhU~M:__oM badz+ra pA d+yaM AHhU~M:__oM badz+ra puSh+pe AHhU~M:__oM badz+ra d+d+hUp+pe AHhU~M:__oM badz+ra A lo ke AHhU~M:__oM badz+ra gan+d+he AHhU~M:__oM badz+ra ni bid+yA AHhU~M:__oM badz+ra shab+da AHhU~M:__oM badz+ra s+pha ra Na khaM:__bdun pa rang rig gsal gdab ni:__brda sgo phyes pa'i ye shes pa:__rang dang dbyer med nga rgyal bzung :__hU~M hrIH__rang rig gdod nas stong zhing gsal:__zung 'jug sku dang ye shes dang :__ma bcos spros bral de bzhin gshegs:__bla ma rig 'dzin ngo bor rdzogs:__oM ma hA gu ru sa ma ya hU~M:__gnyug ma don gyi lha sku dang :__dbyer med ro mnyam chen por bzhag:__sa ma ya:__rgya rgya:__spyi don gnyis pa dngos gzhi la:__rnam bdun thog mar bskyed rim ni:__hU~M hrI:__chos rnams ye nas rnam grol de bzhin nyid:__smra bsam brjod bral mkha' ltar dag pa las:__'od gsal ye shes kun tu snang ba'i sprin:__rang byung brtse ba'i snying rje yongs la khyab:__dbyings rig zung 'jug rgyu yi snying po hrIH__dkar dmar mdangs ldan mkha' la nyi ltar shar:__de las ra~M ya~M kha~M` 'phros snod bcud sbyangs:__tshur 'dus dwangs ma 'byung lnga rim brtsegs steng :__mi phyed rdo rje srung ba'i gur chen dbus :__rgyu las b+h+rU~M 'phros rin chen gzhal med khang :__gru bzhi sgo bzhi rta babs bzhi yis brgyan:__ye shes rigs bzhi'i kha dog rnam par bkra:__rim lnga'i rtsig pa pha gu drwa ba dang :__drwa phyed mda' yab nor bu'i tog gis spras:__'dod snam dmar por bde ba'i mchog ster ma:__bcu drug rig mas mchod sprin bsam yas spro:__mtshan nyid yongs rdzogs sprul pa'i zhing khams che:__'og min pad+ma drwa ba'i pho brang dbus:__dgos 'dod kun stsol rin chen zur brgyad dang :__yid 'ong pad+ma 'dab bzhi'i snying po ru:__sna tshogs pad+ma nyi zla brtsegs pa'i khrir:__rgyu yi hrIHyig yongs gyur skad cig gis:__ma hA gu ru o rgyan thod phreng rtsal:__dreg pa kun 'dul dpal chen che ba'i mchog:__smug nag sku ni brjid pa'i nyams dang ldan:__phyag g.yas thod 'khar g.yon pas b+han+d+ha bsnams:__zhabs gnyis bzhengs stabs 'ja' zer 'od phung 'bar:__dregs pa sde bzhi _shar du gshin rje mthing nag 'khor lo dang thod khrag__/lhor skos rje drang dkar mthing ga khram shing dang bdud zhags/__nub tu yam shud dmar po mdung dar dang btsan zhags/__byang du gang bzang nag po be con dang nad rkyal 'dzin pa'o/__las byed pho nyar 'gyed:__'khor 'das zil gnon bla ma'i sku ru gsal:__de yi spyi bor chu skyes nyi zla'i dbus:__rigs kyi bdag po pad+ma saM b+ha ba:__dkyil 'khor kun gyi khyab bdag bla ma'i sku:__dug lnga gnas gyur ye shes lnga rdzogs pa'i:__ma hA gu ru bde ba chen po ni:__dkar dmar mdangs ldan rjes su chags pa'i nyams:__mtshan dpe'i gzi byin gdul bya'i dpal du 'bar:__zhal gcig phyag gnyis ting 'dzin phyag rgya'i steng :__bde stong dbyer med bdud rtsi'i thod pa'i dbus:__sdug bsngal kun sel ba~M` yig dkar pos mtshan:__sku la rdo rje'i gsang gos dkar po dang :__phod chen mthing nag chos gos rnam gsum dmar:__za 'og ber smug dbang gi mdog can gsol:__dbu la she'u'i snyan zhu brjid pas mdzes:__sku gsum bdag nyid rgyal kun 'dus pa'i gzugs:__sku yis zhing khams kun khyab 'od zer 'bar:__bde bar gshegs pa sras bcas sku la rdzogs:__'ja' zer thig le 'od lngar 'khrugs pa'i klong :__'khor 'das mnyam nyid zhabs gnyis skyil krung bzhugs:__byin rlabs char 'bebs bla ma'i sku ru gsal:__phyogs dus dkon mchog rtsa gsum chos srung bcas:__re ltos skyabs rnams thams cad 'dus par gyur:__de yi phyi rim pad+ma 'dab bzhi la:__shar du gu ru pad+ma sman gyi rgyal:__bai DUr mdog can phyag g.yas a ru ra:__g.yon pas mnyam bzhag bdud rtsi'i b+han+d+ha bsnams:__rigs bzhi'i drang srong sman rigs pa'i ye shes dkar ser dmar ljang*/__mchog 'dzin pas bskor:__nyon mongs gdung sel bla ma'i sku ru gsal:__lho ru gu ru nor lha dbang gi rgyal:__gser mdog phyag g.yas rin chen 'bar ba dang :__g.yon pas 'dod rgu'i mchog stsol thod pa bsnams:__nor bdag rigs bzhi dzam+b+ha la dkar ser dmar nag_yid bzhin bsam 'phel 'dzin:__dbul ba'i gdung sel bla ma'i sku ru gsal:__nub tu gu ru yi dam dbang gi rgyal:__rA ga'i mdog can g.yas pas pad+ma dang :__g.yon pas 'dzad med gter gyi sgrom bu bsnams:__'khor du gter srung gza' mchog dud kha mda' gzhu/__ma mo mthing nag g.yu spyang*/__rgyal po mthing ga dgra s+t+wa/__klu bdud nag po sbrul zhags bsnams pa/__sde bzhis dngos grub ster:__'dod don kun stsol bla ma'i sku ru gsal:__byang du+u gu ru sgrub pa'i re skong rgyal:__ma rgad mdog can phyag g.yas ba dan 'phyar:__g.yon pas phur pa bar chad bgegs la gzir:__yul lha gnyan chen dkar/__smug__/dkar ser/__ljang gu/__sde bzhi ba dan 'dzin pas bskor:__lam sna 'dren mdzad bla ma'i sku ru gsal:__de yi phyi rim rin chen cha brgyad la:__shar du gu ru dpa' bo ging gi gtso:__dkar gsal phyag g.yas thod pa'i DA ru 'khrol:__g.yon pas b+han+d+ha bdud rtsis bkang ba bsnams:__dpa' bo ging dkar ser dmar ljang*/_bzhi thod rnga dril bu 'khrol:__gdugs pa kun 'dul bla ma'i sku ru gsal:__lho ru gu ru 'byung bzhi dbang sgyur rgyal:__mthing gsal g.yas pas bum pa ri rab dang :__g.yon pas me dang rlung gi zhags pa bsnams:__'byung bzhi'i lha mos ser sngo dmar ljang*/_sa chu me rlung 'dzin:__bar chad kun sel bla ma'i sku ru gsal:__nub tu gu ru ma rung skrod mdzad ni:__dmar gsal phyag g.yas lcags kyu zhags pa gdengs:__g.yon pas lcags sgrog 'ching zhing dril bu 'khrol:__phyag rgya bzhi ldan khro chung dkar ser dmar ljang lcags kyu zhags pa lcags sgrog dril bu 'dzin pa/pho nyar 'gyed:__'jigs pa kun 'dul bla ma'i sku ru gsal:__byang du gu ru rdo rje'i go cha can:__ser gsal phyag g.yas ral gri 'debs pa'i tshul:__g.yon pas lcags kyus gdug pa'i snying nas 'dzin:__'khor du bdud 'dul khro mo rigs bzhis dkar ser dmar ljang rdo rje phur bu 'dzin pa/_bskor:__mi 'gyur mi shigs bla ma'i sku ru gsal:__shar lhor gu ru 'chi ba'i sdug bsngal sel:__dmar po phyag g.yas skyabs sbyin phyag rgya brkyang :__g.yon pas mchog sbyin bdud rtsi'i lhung bzed bsnams:__'khor du 'gro 'dul sems dpa' byams pa/__'jam dbyangs/__spyan ras gzigs/__phyag rdor bzhi ka sku mdog dkar po skyabs sbyin can/_rigs bzhis bskor:__bde chen zhing 'dren bla ma'i sku ru gsal:__lho nub gu ru bar do'i 'khrul snang 'joms:__dmar ser g.yas pas rdo rje rtse lnga dang :__g.yon pas me long rma bya'i mdongs sgro bsnams:___gzung 'dzin rtsad gcod mi g.yo dkar/__ser/_dmar/__mthing ral gri zhag pa 'dzin/_rigs bzhis bskor:__'khrul snang rang grol bla ma'i sku ru gsal:__nub byang gu ru skye ba'i sdug bsngal sbyong :__dmar ljang phyag g.yas gri gug 'bar ba dang :__g.yon pas thod pa bdud rtsis gang ba 'dzin:__ngan song kun 'dren gsang bdag dkar/__ser/_dmar/__sngo rdo dril 'dzin pa/_rigs bzhis bskor:__skye gnas ngan sbyong bla ma'i sku ru gsal:__byang shar gu ru 'gro drug kun gyi skyabs:__dkar ljang g.yas pas rdo rje rtse dgu dang :__g.yon pas kha T+wA~M rtse gsum mkhar ba mdzad:__mkha' 'gro sde bzhi mthing*/__ser/__dmar/__ljang rdo rje rin chen pad+ma rgya gram dang g.yon thod pa/__rang rtags 'dzin pas bskor:__srid pa'i gdung sel bla ma'i sku ru gsal:__de ltar rig 'dzin rtsal 'chang bcu gsum po:__kun kyang nang du gsang gos dkar po'i steng :__phod chen mthing ka chos gos dmar po gsol:__pad+ma'i zhwa mnabs zhabs gnyis bzhengs stabs kyis:__pad zla'i steng na 'gro 'dul sems dpa'i tshul:__dngos grub char 'bebs gzi byin lam mer bzhugs:__sgo bzhir pad nyi bdud bzhi bsnol ba'i steng :__shar sgor hU~M mdzad dkar po lcags kyu 'dzin:__lho sgor mi g.yo ser po zhags pa bsnams:__nub sgor rta mgrin dmar nag lcags sgrog 'dzin:__byang sgor bdud rtsi 'khyil ljang dril bu 'khrol:__kun kyang khro tshul phyag g.yas sdig mdzub sgreng :__dur khrod chas rdzogs me phung 'bar ba'i klong :__sprul pa'i pho nya 'gyed cing bar chad srung :__gzhan yang dkyil 'khor bar 'khyams thams cad du:__dus gsum bde gshegs rgyal ba sras bcas dang :__bla ma yi dam rig 'dzin d+hA ki'i tshogs:__dam can rgya mtsho'i pho nya sprin ltar gtibs:__mi 'gyur mi shigs 'od gsal snying po'i ngang :__nyon mongs rang grol ye shes lnga dang ldan :__phung khams skye mched gdod nas rnam dag pa'i:__sku gsung thugs kyi rdo rje'i dkyil 'khor rdzogs:__oM hU~M trA~M hrIHAH__oM AHhU~M:__gnyis pa ye shes dgug pa ni:__spos bsreg thod rnga snyan par 'khrol:__mos gus gdung ba'i shugs bskyed la:__rdo rje'i dbyangs kyis thugs dam bskul:__hU~M hrIH__sngon tshe 'dzam gling 'di dag gi:__o rgyan yul gyi nub byang mtshams:__pad+ma ge sar sdong po la:__ya mtshan mchog gi dngos grub brnyes:__pad+ma 'byung gnas zhes su grags:__'khor du mkha' 'gro mang pos bskor:__khyed kyi rjes su bdag sgrub kyi:__byin gyis brlab phyir gshegs su gsol:__hU~M:__lho nub rnga yab gling phran dbus:__zangs mdog dpal gyi ri bo'i rtse:__pad+ma 'od kyi gzhal yas nas:__ma hA gu ru thod phreng rtsal:__bde chen rgyal po dbyings nas bzhengs:__phyi nang sdug bsngal kun sel zhing :__'dod rgu'i dngos grub mchog stsol ba'i:__gtso 'khor sprul pa yang sprul bcas:__gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol:__gnas mchog 'di ru byin phobs la:__sgrub mchog bdag la dbang bzhi bskur:__bgegs dang log 'dren bar chad sol:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dzaHsid+d+hi pha la hU~M AH__hrI ma ha ri ni sa ra tsa hrI ya tsit+ta hrIng hrIng dzaHdzaH__gsum pa bzhugs su gsol ba ni:__hU~M hrI:__rin chen gzhal yas mdzes pa 'dir:__nyi zla pad+ma'i gdan steng du:__ma hA gu ru'i lha tshogs rnams:__dgyes shing brtan par bzhugs su gsol:__dz+nyA na sa ma ya tiSh+Tha lhan:__bzhi pa gus phyag 'tshal ba ni:__na mo:__skye 'gags 'gyur med phrin las rdzogs:__rang byung thugs rjes 'gro rnams sgrol:__yid bzhin dngos grub char 'bebs pa'i:__rig 'dzin tshogs la phyag 'tshal lo:__a ti pu ho:__pra tits+tsha ho:__lnga pa mchod pa 'bul ba ni/__dngos su bshams pa'i brdas mtshon te:__rang gi thugs nas lha mo'i tshogs:__nam mkha' gang bar rab sprul te:__phyi nang gsang ba khyad par gyi:__mchod sprin rgya mtshos mchod par bsam:__hU~M hrI:__bla ma yi dam mkha' 'gro'i tshogs bcas la:__lha rdzas las grub mchod yon zhabs bsil dang :__me tog bdug spos mar me dri bzang chab:__zhal zas rol mo phyi yi mchod par 'bul:__gzugs sgra dri ro reg bya chos la sogs:__'dod yon lnga ldan nang gi mchod par 'bul:__bcu drug rig ma'i dga' bzhi'i rol rtsed dang :__sbyor sgrol zung 'jug gsang ba'i mchod par 'bul:__dug lnga sel byed 'chi med a mr-i ta:__rtsa brgyad stong la sbyar ba'i mchod pa 'bul:__chags med dmar chen chags pa'i lbu phreng g.yo:__bde stong rgyas phyir rak+ta'i mchod pa 'bul:__snang srid rnam dag 'dod yon ba liM ta:__rmad du byung ba gtor ma'i mchod pa 'bul:__chos nyid rol pa'i mchod sprin rgya mtsho 'dis:__rtsa ba gsum gyi thugs dam bskang gyur te:__phyi nang gsang ba'i sdug bsngal zhi ba dang :__mchog thun dngos grub yid bzhin stsal du gsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru d+he ba d+hA ki ni sa pa ri wA ra ar+g+haM pA d+yaM puSh+pe d+hUp+pe A lo ke gan+d+hai ne bid+yA shab+da pra tIts+tsha swA hA:__ma hA su kha pany+tsa kA ma gu Na ta na ga Na pU dza hoH__ma hA a mr-i ta rak+ta ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__drug pa bstod pa bya ba ni:__lha tshogs yon tan rjes dran pas:__rang dang rdo rje'i lha mo rnams:__lhan cig bstod pa'i glu blangs bsam:__hU~M hrI:__ma bcos ka dag chos sku'i ngang nyid las:__bde chen lhun grub 'od gsal longs spyod rdzogs:__thugs rje'i rig rtsal sgyu 'phrul drwa ba'i gar:__sku gsum bla ma'i tshogs la phyag 'tshal bstod:__hU~M hrIH__kun gzhi 'od gsal rang rig byang chub sems:__yon tan rtsal rdzogs dkyil 'khor yongs kyi gtso:__dus gsum sangs rgyas kun 'dus gu ru rje:__yid bzhin nor bu'i bde ba chen po'i sku:__rang byung ye shes mtshan dpe'i phung por 'bar:__dri med dkar gsal snying rje'i dmar mdangs 'tsher:__thig le'i zhal gcig thabs shes phyag gnyis ldan:__mi g.yo ting 'dzin mnyam gzhag phyag rgya'i steng :__snang stong dbyer med 'dod 'byung ka pA la:__zag med bde chen bdud rtsi'i bcud kyis bkang :__sdug bsngal kun sel mi 'gyur ba~M yig mtshan:__theg dgu yongs rdzogs gsang gos dkar po'i steng :__phod chen mthing nag chos gos dmar po gsol:__snang srid zil gnon zab ber smug pos bklubs:__gdan gsum dbang rdzogs snyan zhu mthong grol brjid:__'khor 'das kun khyab 'ja' zer thig le'i klong :__yid 'phrog chu skyes nyi zla'i gdan gyi steng :__bden gnyis zung 'jug zhabs zung skyil krung bzhugs:__phyogs bcu dus bzhi'i rgyal ba sras bcas kyi:__sku dang zhing khams rdo rje'i sku la rdzogs:__dam chos char 'bebs rig 'dzin 'dus pa'i thugs:__yon tan bsam 'das phrin las mkha' ltar khyab:__dran pas gdung sel byang chub lam sna 'dren:__'dod rgu'i mchog stsol pad+ma saM b+ha ba:__khyab bdag bde ba chen por phyag 'tshal bstod:__hU~M hrIH__'od gsal lhan skyes ye shes gcig nyid las:__rig rtsal ma 'gags 'gro 'dul bcu gsum shar:__bum pa bzang dang dpag bsam nor bu ltar:__gdul bya mtha' yas 'dod pa'i re ba skong :__hor sogs dmag zlog gu ru che ba'i mchog:__nyon mongs nad sel gu ru sman gyi bla:__longs spyod char 'bebs gu ru dbang gi rgyal:__dngos grub kun stsol gu ru lhag pa'i lha:__sgrub po'i lam ston gu ru thugs rje'i gter:__'jigs pa skyobs mdzad gu ru ging gi gtso:__'byung bzhir dbang bsgyur gu ru nam mkha'i rgyal:__ma rungs 'ching mdzad gu ru phyag rgya'i bdag:__bdud sde'i g.yul 'joms gu ru rdo rje'i rgyal:__'chi ba'i gdung sel gu ru snang mtha' yas:__bar do rang grol gu ru dus gsum mkhyen:__ngan song kun 'dren gu ru bde chen rgyal:__'gro drug mgon skyabs gu ru thod phreng rtsal:__chos kyi dbyings las brtse ba'i skur bzhengs pa:__gang 'dul der snang sgyu 'phrul drA ba'i tshul:__sku lnga mtshan brgyad rnam sprul bcu gsum sogs:__bla ma rig 'dzin tshogs la phyag 'tshal bstod:__bdud bzhi 'joms mdzad khro rgyal sgo ba bzhi:__lcags kyu zhags pa lcags sgrog dril bu 'dzin:__'jigs dang sdug bsngal bar chad thams cad 'joms:__dpal chen mthar byed rnams la phyag 'tshal bstod:__gzhan yang phyogs dus rgyal sras rig pa 'dzin:__yi dam dpa' bo mkha' 'gro chos skyong tshogs:__sdug bsngal kun sel dngos grub char chen 'bebs:__chos kyi dbyings nas rol la phyag 'tshal bstod:__bdun pa dzaba? kyi dgongs pa la:__rnam pa bzhi las dang po ni:__b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he sarba ma hA gu ru phaTa? dzaH__rdo rje'i sngags kyi sgra gdangs kyis:__ye shes dkyil 'khor mdun du bye:__me ri 'dab 'byor tshul nyid du:__dgyes shing brtan par bzhugs par bsam:__gnyis pa dzaba? la bskul ba ni:__hU~M hrI:__mi 'gyur snying po 'od gsal bla ma'i zhing :__rang byung lhun grub bde chen gzhal yas dbus:__pad+ma nyi zla mdzes pa'i gdan gyi steng :__gdod ma'i mgon po gu ru bde ba che:__sprul pa yang sprul 'khor dang bcas pa rnams:__snang stong mdzes sku dgyes 'dzum mtshan dper 'bar:__grags stong gsung dbyangs sngags sgra 'brug ltar sgrogs:__rig stong thugs mchog mi g.yo dgongs pa'i ngang :__ma gsal bar du bskyed cing bzlas par 'bad:__ma grub bar du ting 'dzin mi btang ngo :__ma g.yel thugs rje chen po'i rtsal bskyed la:__dngos grub rnam gnyis myur du 'grub par mdzod:__gsum pa bzlas pa'i dmigs pa ni:__hU~M hrI:__rig 'dzin bla ma rnams kyi thugs ka ru:__pad zla'i steng du rdo rje rtse lnga'i sbubs:__hrI yig rigs kyi kha dog 'bar ba'i mthar:__gsung rab yan lag bcu gnyis 'dus pa'i bcud:__snying po'i sngags kyi phreng bas bskor ba las:__'od zer dpag yas nam mkha' khyab par 'phros:__rgyal ba kun mchod 'gro ba'i las sgrib sbyangs:__bde gshegs sras bcas mkhyen brtse'i byin rlabs bsdus:__bdag la thim pas sku gsung thugs byin rlabs:__lha dang bla ma mchod cing mnyes par byas:__mched dang lcam dral rnams kyi nyams chag bskang :__mkha' 'gro chos skyong thams cad las la bskul:__bod khams dkar phyogs skyong ba'i gzi byin bskyed:__nag phyogs lha 'dre thams cad dam la gzir:__dam sri 'byung po dpung bcas thal bar brlag:__zhi rgyas dbang drag las bzhi lhun gyis grub:__grub chen brgyad dang dbang bcu'i ye shes spel:__snang srid rig 'dzin bla ma'i dkyil 'khor lha:__grags pa thams cad sngags kyi rang sgrar 'ur:__rig pa zang thal 'od gsal bde chen ngang :__bar chad kun zhi sdug bsngal rang sar grol:__dngos grub rnam gnyis stan thog 'di nyid du:__ma lus yongs su thob pa'i bdag nyid gyur:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__rang byung rdo rje'i sngags 'di ni:__bsnyen sgrub las gsum chig dril te:__ma yengs rtse gcig bzlas pa yis:__grangs bsnyen 'bum phrag bcu gnyis dang :___dus bsnyen zla ba gsum gyi tshe:__mtshan ma rtags kyi rim pa ni:__gu ru pad+ma bdag nyid kyi:__sku gsung thugs kyi phyag rgya rnams:__dbang po rab 'bring tha ma yis:__dngos nyams rmi lam tshul du mthong :__gzhan yang bag dro byin chags shing :__mkha' 'gro chos skyong 'dus pa'i ltas:__bsam gyis mi khyab 'byung bar 'gyur:__de tshe thod phreng rtsal kyi dzaba?:__mkha' 'gro dgyes pa'i dbyangs su blang :__gar stabs 'khrab cing brtul zhugs bskyed:__snang ba ban bun lang long ngang :__re dogs bral ba'i gdengs rnyed na:__bsam pa thams cad nges par 'grub:__bzhi pa dzaba? khang bsdu ba ni:__dbyangs gsal rten snying gzungs bzlas pas:___sngags kyi nus pa gong du+u spel:__hU~M hrIH__rig 'dzin 'dus pa bla ma'i lha tshogs la:__phyi nang gsang ba dzaba? bsnyen mchod par 'bul:__yon tan rjes dran rdo rje'i glu yis bstod:__nyams chags kun bshags mchog thun dngos grub stsol:__ma hA a mr-i ta rak+ta b+ha liM ta khA hi:__yi ge brgya pas nongs pa bshags:__'dod don spyi dang bye brag spyir gsol 'debs bsam pa lhun grub ma tshang ba dang /__bye brag las tshogs bcu gsum so sor rang nyid gang 'dod pa de grangs gsog go _mchan/_la:__rtse gcig gus pas gsol ba gdab:__mdun bskyed so so'i thugs ka nas:__rang 'dra'i sku dang 'od zer tshogs:__nam mkha' gang ba'i spro bsdu yis:__gang 'dod don kun lhun grub bsam:__oM sarba ma hA gu ru maN+Da la dzaHhU~M ba~M ho:__mdun du bzhugs pa'i ye shes lha:__thams cad rang la rnam par thim:__sku gsung thugs yon phrin las dang :__dbyer med chen por byin brlab bsam:__dz+nyA na kA ya wA ka tsit+ta gu Na karma swa b+hA ba At+ma ko\u0f85 haM:__yi ge brgya pas brten par bya:__rdzogs rim rgyun gyi rnal 'byor ni:__lus gnad khong lhod drang por bsrang :__mig gnad bar snang ha rer blta:__rlung gnad bar rlung thad kar brgyang :__yid gnad dus gsum rtog bral ngang :__ma bcos ma slad gnyug mar bzhag:__skabs su hU~M lnga'i glu len cing :__snang srid thams cad sgyu mar sbyang :__skabs su bzod med mos gus kyis:__bla mar gsol ba yang yang gdab:__skabs su mkha' khyab 'gro ba la:__snying rje'i shugs bskyed btang len bsgom:__de ltar yang yang brtson pa yis:__tshe gcig don gyi btsan sa zin:__bde chen rgyal po 'grub par 'gyur:__sa ma ya:__rgya rgya:__spyi don gsum pa rjes rim bdun:__dang po tshogs kyi mchod pa la:__rnam bdun thog mar bsang sbyang ni:__thabs shes 'du bar 'os pa'i rdzas:__rdo rje'i longs spyod chen por bsham:__me rlung g.yab cing bsang chus bran:__hU~M:__rang rig rtsal las ra~M ya~M kha~M 'phros te:__tshogs kyi dngos po'i bag chags bsreg gtor bkrus:__gdod nas rnam dag 'dus ma byas pa'i dbyings:__ma bcos gsal rdzogs chen po'i ngang du gyur:__ra~M ya~M kha~M:__gnyis pa byin gyis brlab pa ni:__hU~M:__stong gsal ngang las thabs shes pa ka pA lar:__sha lnga bdud rtsi ye shes rigs lnga'i dngos:__me rlung sbyor bas dam tshig rdzas su zhu:__'dod yon rgya mtsho'i sprin phung 'phro bar gyur:__oM AHhU~M:__gsum pa tshogs zhing spyan 'dren ni:__thod rnga 'khrol ba'i gdung dbyangs kyis:__hU~M hrI:__mi mngon dbyings nas bde gshegs rgyal ba'i tshogs:__'gags med mkha' las 'ja' tshon shar ba ltar:__ye shes tshogs la spyan 'dren gshegs nas kyang :__'dod yon mchod bzhes dngos grub stsal du gsol:__hU~M hrIH__lho nub pad+ma 'od kyi zhing khams nas:__bla ma rig 'dzin kun 'dus bde ba che:__rtsa gsum rgya mtsho'i 'khor dang bcas pa rnams:__ye shes tshogs la spyan 'dren gshegs su gsol:__dgyes pa'i sku yi gar stabs shigs se shig:__gsung gi gdangs glu brda skad di ri ri:__thugs kyi bde chen ye shes lams se lam:__dpa' bo mkha' 'gro'i 'khor tshogs thibs se thib:__dri zhim spos kyi dud sprin thu lu lu:__'ja' 'od thig le'i zer thag brengs se breng :__lha rdzas me tog char 'bebs si li li:__rdo rje'i glu dang rol mo'i brdas mtshon te:__myur ba nyid du gnas 'dir gshegs nas kyang :__tshogs khang rang bzhin sprul pa'i zhing du bsgyur:__rnal 'byor lha dang lha mor dbang mchog bskur:__tshogs rdzas ye shes bdud rtsir byin gyis rlobs:__spyod lam thams cad bde chen rol pa'i ngang :__mchog dang thun mong dngos grub ma lus kun:__lhun gyis grub pa'i phrin las mdzad du gsol:__oM AHhU~M sarba ma hA gu ru maN+Da la sa pa ri wA ra badz+ra sa mA dza:___bzhi pa tshogs mchod stob pa la:__dang po phud kyis mchod pa ni:__hU~M hrI:__bla ma rig 'dzin rtsa gsum dkyil 'khor lhar:__tshogs mchod 'dod yon lnga ldan 'bul lags na:__dgyes par bzhes la phyi nang gsang ba yi:__bsam pa lhun gyis grub par mdzad du gsol:__oM AHhU~M sarba ma hA gu ru maN+Da la sa pa ri wA ra ga Na tsakra pU dza khA hiH__bar pa bskang zhing bshags pa ni:__hU~M hrIH__dur khrod gsang ba mchog g-i dkyil 'khor 'dir:__gsang ba'i dkyil 'khor gzhung bzhin bshams nas kyang :__sgrub rdzas gnyen po tshul bzhin bkram pa 'dis:__bla ma rig 'dzin thugs dam bskang gyur cig:__yi dam lha tshogs thugs dam bskang gyur cig:__dpa' bo mkha' 'gro'i thugs dam bskang gyur cig:__chos skyong srung ma'i thugs dam bskang gyur cig:__mchod par 'os rnams thugs dam bskang gyur cig:__hU~M hrI:__ka dag dbyings su ye shes 'du 'bral med:__rgyal ba dgongs brgyud bla ma'i thugs dam bskang:__lhun grub ngang las rig pa bde chen sku:__rig 'dzin brda brgyud bla ma'i thugs dam bskang :__rang rtsal sprul pas 'gro drug don mdzad pa'i:__gang zag snyan brgyud bla ma'i thugs dam bskang:__smon lam btab nas mkha' 'gro'i lag tu btad:__mkha' 'gro gtad rgya brgyud pa'i thugs dam bskang :__las 'phro'i dbang gis zab mo'i gter la spyod:__bka' babs gter brgyud bla ma'i thugs dam bskang:__gu ru zhal tshab gdams pa kun la spel:__shog ser tshig brgyud bla ma'i thugs dam bskang:__nyan bshad sgom sgrub don gnyis mthar phyin mdzad:__man ngag byin rlabs brgyud pa'i thugs dam bskang :__shes bya thams cad rnam pa kun mkhyen pa'i:__dus gsum sangs rgyas rnams kyi thugs dam bskang :__'gro kun zhi bde'i ngang la 'dren mdzad pa'i:__gsung rab dam chos rnams kyi thugs dam bskang :__sa dang lam la gnas nas bstan pa skyong :__'phags pa'i dge 'dun rnams kyi thugs dam bskang :__lta sgom mkhyen pa mchog la mnga' brnyes pa'i:__skyes mchog bla ma rnams kyi thugs dam bskang :__dngos grub rnam gnyis thog pa med par ster:__yi dam lha tshogs rnams kyi thugs dam bskang :__phyi nang gsang ba'i bar chad kun sel ba'i:__mkha' 'gro dam can rnams kyi thugs dam bskang:__sgrub pa po la longs spyod 'dod rgu stsol:__nor lha gter bdag rnams kyi thugs dam bskang :__dkar phyogs skyong zhing snod bcud gzi mdangs skyed:__gnas bdag gzhi bdag rnams kyi thugs dam bskang :__snang srid gzhir bzhengs dag pa rab 'byams zhing :__srid zhi'i mgron gyur kun gyi thugs dam bskang :__hU~M hrI:__dkyil 'khor lha tshogs thugs dam bskang ba'i rdzas:__dngos su 'byor bshams yid kyis rnam sprul pa'i:__me tog bdug spos mar me dri chab sogs:__lha rdzas phyi yi mchod pas thugs dam bskang :__gzugs sgra dri ro reg bya chos la sogs:__rang byung nang gi mchod pas thugs dam bskang :__gnyis med bde sbyor gzung 'dzin dbyings su bsgral:__lhan skyes gsang ba'i mchod pas thugs dam bskang :__bdud rtsi sman dang rak+ta ba liM ta:__khyad par mchog gi mchod pas thugs dam bskang :__tshogs kyi 'khor lo 'dod yon rgya mtsho'i sprin:__rmad byung dam tshig mchod pas thugs dam bskang :__thugs dam bskang ngo nyams chag bzod bzhes nas:__phyi nang gsang ba'i bar chad zhi ba dang :__bsam pa lhun gyis grub pa'i dngos grub stsol:__ho:__ye nas gnyis med chos skur dag pa la:__ma rig dbang gis sgro dang skur btab pas:__bde dang sdug bsngal 'bras bu sna tshogs smin:__de ldog phyir na rgyal ba'i dam mnos te:__so thar byang sems sngags kyi bslab pa rnams:__tshul bzhin bzung bar khas blangs bsgrubs lags kyang :__mi shes nyon mongs bag med ma gus pas:__de dang 'gal bar gyur pa gang bgyis pa:__phyi nang gsang ba'i tshogs kyi mchod pas bshags:__rab gnong 'gyod pa'i gdung bas mthol lags na:__nyams shing chag pa thams cad sor chud nas:__tshangs pa mchog gi dngos grub stsal du gsol:__yi ge brgya pa ci mang bzlas:__tha ma bsgral zhing bstabs pa n-i:__hU~M zhes brjod pas skad cig gis:__snang srid khro bo'i 'khor lor bzhengs:__pho nya spros pas dgra bgegs tshogs:__mtshan ma'i rten la bstim par bsam:__e nr-i tri sarba sha trUn big+h+nAn dzaHhU~M ba~M` hoH__gsal gsum ldan pas stangs stabs bsgyur:__phur pa mtshon cha thogs te bsgral:__hU~M:__bdag nyid pad+ma drag po rtsal:__phyag na sras mchog phur pa 'dril:__dgra bgegs snying la btab pa yis:__rdul phran bzhin du brlag nas kyang :__tshe dang bsod nams rang la thim:__rnam shes chos kyi dbyings su spar:__lnga phung dug lnga'i rtsad bcad de:__ye shes chen po'i bdud rtsir bsgyur:__oM pad+ma shrI he ru ka kI li kI la ya sarba sha trUn big+h+nAn mA ra ya phaT:__hU~M:__rig 'dzin dkyil 'khor lha tshogs zhal phyes shig:__bstan la gnod byed dgra bgegs ma lus kun:__bsgral ba'i sha khrag bdud rtsi'i mchod pa bzhes:__'khor 'das mnyam nyid dbyings su bsgral bar mdzod:__ma hA maM sa rak+ta kiM ni ri ti khA hi:__lnga pa tshogs la longs spyod ni:__brda dang brda yi 'bul lan bya:__hoH__tshogs kyi mchod pa rgyan tu rol:__a la la ho:__oM AHhU~M:__rang lus lhar snang 'dod yon kun:__bde ba chen por longs spyad pas:__rtsa khams bdud rtsi'i dwangs mas gang :__lus dkyil lha rnams dgyes par bsam:__tshim par longs spyad ye shes spel:__drug pa smon lam gdab pa ni:__hoH__bla ma rig 'dzin dkyil 'khor du:__tshogs kyi mchod pa phul ba yis:__bdag dang mkha' mnyam 'gro ba kun:__bde chen ye shes sku 'grub shog:__bdun pa lhag ma kun bsdus la:__yas mar bsres shing zhal chab btab:__oM AHhU~M gis byin gyis brlab:__brda yi skad kyis lhag sdud rnams:__sprin phung gtib ltar byon par bsam:__e a ral+li hrIM hrIM pheM pheM:__hU~M hrIH__bla ma rig 'dzin spyan snga ru:__khas blangs mkha' 'gro dam can rnams:__tha tshig bzhin tu gnas 'dir 'dus:__ye shes bdud rtsi'i lhag gtor 'di:__dgyes par bzhes la dam bcas bzhin:__phrin las rnam bzhi 'grub par mdzod:__uts+tsiSh+ta b+ha ling+ta khA hi:__de ltar bar chad sel ba dang :__dngos grub sgrub pa'i thabs chen po:__tshogs kyi 'khor lo'i mchod pa yis:__dkyil 'khor lha tshogs mnyes byas nas:__gnyis pa thugs dam bskul ba ni:__hU~M hrIH__chos dbyings rang rtsal rig 'dzin bla ma'i tshogs:__bde gshegs rgyal ba zhi khro ma lus dang :__chos skyong dam can tshogs rnams thugs dam bskul:__ma g.yel ma 'phang bcol ba'i phrin las mdzod:__gsum pa chad tho bsgrag pa ni:__hU~M hrIH__sngon tshe 'das dus bskal pa'i dang po la:__'og min chos dbyings spros bral pho brang du:__chos sku'i bla ma kun tu bzang po yis:__rang snang dgongs pa'i chos 'khor bskor ba'i tshe:__rigs lnga yab yum sems dpa' lcam dral gyis:__ye shes sku mchog gsal bar bstan nas kyang :__ji ltar zhal bzhes thugs dam ma g.yel bar:__zag med bdud rtsi'i mchod gtor 'di bzhes la:__gzung 'dzin dbyings su zhi ba'i phrin las mdzod:__de 'og bar gyi bskal pa dbus ma la:__'od gsal bkod pa chen po'i pho brang du:__bla ma longs sku rigs lnga yab yum gyis:__bde chen brda yi chos 'khor bskor ba'i tshe:__zhi khro rab 'byams dpa' bo mkha' 'gro yis:__rdo rje'i sku mchog gsal bar bstan nas kyang :__ji ltar zhal bzhes thugs dam ma g.yel bar:__'dod yon rgyan gyi mchod gtor 'di bzhes la:__ye shes rig rtsal rgyas pa'i phrin las mdzod:__de 'og bar gyi bskal pa tha ma la:__ma nges 'gro ba 'dul ba'i pho brang du:__bla ma sprul sku pad 'byung bsam yas kyis:__gang 'dul der snang chos 'khor bskor ba'i tshe:__rdo rje'i chos srung mthu rtsal can rnams kyis:__so so'i gzugs mchog gsal bar bstan nas kyang :__ji ltar zhal bzhes thugs dam ma g.yel bar:__tha tshig gnyen po'i mchod gtor 'di bzhes la:__mthun rkyen legs tshogs 'du ba'i phrin las mdzod:__da lta rtsod ldan dus kyi tha ma 'dir:__gu ru pad+ma bde ba chen po yis:__thugs sgrub rnam gnyis gter du sbas pa dang :__smon lam dbang gi de nyid bton cing spel:__deng 'dir bdag gis tshul bzhin bsgrub pa'i tshe:__bka' dang gter srung dam can rgya mtsho'i tshogs:__so so'i thugs dam dbang gis gshegs nas kyang :__ji ltar zhal bzhes dam las ma 'da' bar:__dgra bgegs sha khrag mchod gtor 'di bzhes la:__mi mthun tshar gcod drag po'i phrin las mdzod:__bzhi pa zor du 'phang ba ni:__hU~M:__bla ma rig 'dzin rgyal ba zhi khro'i tshogs:__ma lus thugs dam gnyen po gnad nas skul:__mkha' 'gro dam can rgya mtsho las la 'dus:__lha srin sde brgyad bran dang pho nyar rgyugs:__bdag gis bsgrubs pa'i gtor zor gnyen po 'di:__gdug pa'i dgra bgegs rnams kyi steng du 'phen:__bdun brgyud rigs kyang rtsad nas brlag par mdzod:__gzhan yang phyi nang gsang ba'i sdug bsngal dang :__byad phur rbod gtong bar chad mi mthun phyogs:__thams cad drag po'i gtor ma 'di yis zlog:__mngon spyod dmod pa'i phrin las 'grub par mdzod:__oM AHhU~M badz+ra gu ru ma hA kro d+hA a ya ma du ru tsa sha na sarba sa ma ya b+h+yo b+h+yo zlog zlog:__las mkhan rnams kyis rngams stabs bcas:__gtor ma sgrub khang phyi rol dpag:__rnal 'byor pa rnams thams cad kun:__drag po'i chas su zhugs nas kyang :__gser skyems btang zhing gzu dpang gzug:__gtor ma'i za lam dgra la bstan:__drag sngags bzlas bzhin dgra phyogs 'phang :__thal mo dang ni dul mo brdab:__phyi mig mi blta slar log ste:__sgrub khang sgo drung slebs pa dang :__lnga pa bshal chu'i bdud rtsi yis:__brtan ma'i tshogs rnams mchod pa ni:__oM AHhU~M gis byin gyis brlab:__b+h+yoH__bod khams skyong ba'i brtan ma'i tshogs:__'khor bcas gnas 'dir gshegs su gsol:__sngon tshe slob dpon pad+ma dang :__rlangs chen dpal gyi seng ge yis:__yang le shod kyi gnas mchog tu:__ji ltar bka' bsgos dam bzhag bzhin:__tshur gshegs tshur gshegs skyong ma'i sde:__sprul pa yang sprul bka' 'khor bcas:__bshal chu'i bdud rtsi 'di gsol la:__bod khams mtha' dbus thams cad kun:__phan dang bde la 'god pa dang :__zab gter bstan pa rgyas par mdzod:__pad+ma d+hA ki nI i daM ba liM ta khA hi:__drug pa rta bro brdung ba ni:__gtor gzhong ri rab 'bar ba'i 'og:__dam sri 'byung po dgug cing bstim:__e nr-i tri sarba big+h+nAn bi nA ya ka dzaHhU~M ba~M ho:__brtul zhugs gar gyis rgyas gdab bya:__hU~M:__rta yi brtul zhugs chen po ni:__dbang chen rngams pa'i skur bzhengs te:__rta skad 'tsher zhing mtshon chas gtubs:__dgra bgegs dam sri thal bar brlag:__rnam thar gsum gyi bro brdungs pas:__dug gsum mtshan ma rang sar dag:__sku gsung thugs su grol nas kyang :__rdzogs pa chen po'i klong du thim:__oM AHhU~M s+t+waM b+ha ya la~M nan:__bdun pa rjes kyi cho ga la:__rnam pa lnga las dang po ni:__rtse gcig gdung bas dngos grub gsol:__hU~M hrIH__sku gsum dbyer med rtsa gsum rgya mtsho'i dngos:__dran pas gdung sel gu ru bde ba che:__rgyal ba'i rnam 'phrul rig 'dzin tshogs dang bcas:__bdag cag mos pa'i gdung shugs bzod dka' bas:__dang por bsnyen cing bar du rtse gcig sgrub:__deng 'dir thugs rje bskul ba'i dus lags na:__sku gsung thugs dang mnyam sbyor dngos grub mchog:__bum pa bzang po dgos 'dod kun 'byung dang :__yid bzhin nor bu dbang gi rgyal po ltar:__mi 'gyur mi shigs rdo rje'i dngos grub rnams:__da lta nyid du bdag la stsal nas kyang :__don gnyis lhun gyis grub par mdzad du gsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__kA ya wA ka tsit+ta sarba sid+d+hi pha la hU~M AH__gnyis pa mchod bstod nongs bshags ni:__oM AHhU~M:__rig 'dzin bla ma'i dkyil 'khor lha tshogs la:__dngos su 'byor dang yid kyis rnam sprul pa'i:__phyi nang gsang ba'i mchod sprin rgya mtshos mchod:__sku gsung thugs dang yon tan phrin las bstod:__ma hA a mr-i ta rak+ta ba liM ta sarba pU dza AHhU~M:__hoH__bdag gis bsnyen sgrub phrin las brtsams pa la:__cho ga lhag chad nor 'khrul gang gyur kun:__dmigs med chos dbyings klong du bshags par bgyi:__tshangs pa mchog gi dngos grub stsal du gsol:__yi ge brgya pa mang du bzla:__gsum pa dkyil 'khor bsdu ba ni:__mdun bskyed rten yod de la bstim:__rten med chos kyi dbyings su gshegs:__yang na hU~M gis rang la bsdu:__bzhi pa rdzogs rim bsdu ldang ni:__hU~M hU~M hU~M:__snang srid thams cad dkyil 'khor 'khor lor thim:__de nyid bdag thim de yang hrIHla 'dus:__hrIHyig mi dmigs 'od gsal klong thim nas:__gang shar spros pa med pa'i ngang du bzhag:__phaT phaT phaT:__slar yang bdag nyid bde ba chen po'i sku:__mi 'gyur gsang gsum rdo rje'i go dang ldan:__cir snang bla ma'i 'khor lor rdzogs pa'i ngang :__rgyun du+u 'gro ba kun gyi don la 'jug:__oM AHhU~M badz+ra kA wA tsi rak+ShA haM:__lnga pa bsngo smon shis brjod ni:__hoH__rig 'dzin bla ma bsgrubs pa'i 'bras bu yi:__bsod nams gang mchis 'gro ba'i rgyud la bsngo:__kun kyang sa lam yon tan mthar phyin nas:__bde chen rgyal po'i go 'phang myur 'grub shog:__oM ___dge legs kun gyi 'byung gnas rdzogs sangs rgyas:__nyon mongs gdung sel bdud rtsi dam pa'i chos:__bsod nams zhing mchog rgyal sras 'phags pa'i tshogs:__bla med dkon mchog gsum gyi bkra shis shog:__byin rlabs mkha' la sprin 'khrigs bla ma rje:__dngos grub char 'bebs yi dam zhi dang khro:__dgos 'dod 'bras bu smin mdzad mkha' 'gro'i tshogs:__rtsa gsum dkyil 'khor lha yi bkra shis shog:__ma bcos spros med 'od gsal chos kyi dbyings:__bde chen ye shes rigs lnga'i sprin phung 'phro:__gang 'dul 'gro ba'i don mdzad thugs rje'i gter:__sku gsum lha tshogs rnams kyi bkra shis shog:__gnas skabs phyi nang rgud pa kun zhi zhing :__phan bde'i bsam kun lhun gyis 'grub pa dang :__mthar thug sku dang ye shes dbyer med pa:__mchog gi dngos grub 'grub pa'i bkra shis shog:__zhes brjod me tog char 'bebs shing :__rol mo'i sgra sbyar dga' ston spyod:__spyod lam kun tu snang grag rig:__bla ma'i sku gsung thugs su blta:__sa ma ya:__de ltar bla ma'i phrin las ni:__zab rgyas bye ba'i snying po'i bcud:__kha tshang don 'dril rmad byung 'di:__rtse gcig nyams su len pa dang :__khyad par yar mar tshes bcu'i dus:__tshogs kyi 'khor lo bskor ba na:__o rgyan nga nyid nges par 'ong :__rab kyis dngos su mthong yang srid:__'bring la nyams snang gsal por 'char:__tha ma ba spu g.yo ba dang :__mchi ma 'khrugs pa'i mos gus 'byung :__de tshe bdag nyid 'byon pa'i rtags:__the tshom med par nges byas te:__gang 'dod gsol ba btab pa na:__sgrib pa kun dag tshogs rdzogs zhing :__dngos grub thams cad myur du 'thob:__gzhan yang 'di yi bsgrub mchod tsam:__gang du bgyis pa'i sa phyogs der:__rdo rje'i ye shes phab pa'i mthus:___pad+ma 'od kyi zhing dang mtshungs:__nad mug 'khrugs rtsod kun zhi zhing :__char chu dus 'babs lo phyugs legs:__kun kyang bde skyid ldan par 'gyur:__bslu med yin no the tshom spongs:__nges par bsam pa lhun gyis 'grub:__de phyir ma 'ongs phyi rabs don:__rdo rje'i brag la gter du sbos:__las can dag gis rnyed nas kyang :__gzhan don 'phrin las mtha' rgyas 'gyur:__sa ma ya:__rgya rgya:__gter rgya:__sbas rgya:__gtad rgya:__dpal lha'i sras po ye shes rol pa rtsal gyi rnam 'phrul rtsod bral dus babs kyi sprul pa'i gter ston chen po 'gro 'dul mchog gyur bde chen gling pa'i spyan sngar:__kho bo mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsal snang gi nges pa brtan por yang nas yang du shar bas mtshams sbyar te lan cig ma yin par gsol ba btab pa'i rten 'brel zab mos sgo dbye ba las:__mdo khams rtsi ske 'dus pa'i nor bu spun gsum gyi brag nas rab byung bcu bzhi pa'i sa rta smin drug zla ba'i dkar phyogs kyi tshes bcu'i nyi shar la/__gu ru'i sku tshab bde ba chen po dngos grub dpal 'bar dang lhan cig tu spyan drangs pa'i o rgyan rin po che'i phyag bris mthong grol bdud rtsi lnga'i 'phrul shog las/__lo de nyid kyi mgo zla'i yar ngo'i tshes bcur mdo khams sde dge chos rgyal chen po'i pho brang lhun 'grub steng gi byang phyogs lcang lo can 'chi med rdo rje bkod pa'i dga' ba'i tshal chen por gtan la phabs rim bzhin tu rdzogs par bris pa'i dge bas mtha' yas yid can kun gyi phan bde'i bsam rgu lhun gyis grub pa'i rgyur gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//__!__/oM swa sti sid+d+haM/__/mtsho skyes pad+ma'i thugs rje bskul ba'i thabs/__/rmad byung dgos 'byung rin chen za ma tog__/snyigs dus skye rgu'i dpung gnyen bla med pa'i/__/bsam kun lhun 'grub sgrub thabs rdo rje'i gsung*/__/gcig las du mar 'jo ba'i par gyi 'phrul/__/'og min mtshur phur bsgrubs pa'i legs byas mthus/__/rgyal dbang yab sras zhabs pad brtan pa dang*/__/thugs bzhed phrin las lhun gyis 'grub gyur cig/__//

Footnotes

Other Information