JKW-KABAB-02-KHA-030

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཟབ་དོན་སྙིང་པོའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་པྲ་ཎི་དྷ་གྲུབ་པའི་ལམ་བཟང༌།
Wylie title zab don snying po'i rdo rje'i thol glu pra Ni d+ha grub pa'i lam bzang page=1
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 30, Pages 201-202 (Folios 1a1 to 1b)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. zab don snying po'i rdo rje'i thol glu pra Ni d+ha grub pa'i lam bzang. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 203-204. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Vajra Songs - rdo rje'i glu
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
Colophon

།ཞེས་པའང་འཕགས་མཆོག་ནཱ་ག་རྫུ་ནའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་ཟློས་གར་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོ་འབྲི་གུང་པའི་གདན་ས་ཐེལ་བྱང་གླིང་རྡོ་རྗེའི་གདན་དུ་རྟེན་གསུམ་གྱི་ཕྲེང་བ་ཚར་དུ་དངར་བའི་མདུན་སར་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྔ་ལྡན་གྱི་ལམ་རིམ་དང་འབྲེལ་བར་གང་ཤར་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་སིདྡྷྀ་རསྟུ།།

zhes pa'ang 'phags mchog nA ga rdzu na'i ye shes sgyu ma'i zlos gar 'jig rten gsum gyi mgon po 'bri gung pa'i gdan sa thel byang gling rdo rje'i gdan du rten gsum gyi phreng ba tshar du dngar ba'i mdun sar phyag rgya chen po lnga ldan gyi lam rim dang 'brel bar gang shar smon lam btab pa sid+d+h-i rastu

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །ཟབ་དོན་སྙིང་པོའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་པྲ་ཎི་དྷ་གྲུབ་པའི་ལམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ།།ཨ་ཧོ། རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཅོད་པན་དུ་གྱུར་ཀྱང༌། །ཚུལ་མཐོང་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་ཕྱིར་ངུར་སྨིག་གི་སྒྱུ་འཕྲུལ། །ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་སེན་གྱི་པདྨོ། །སྙིང་དབུས་མི་ཤིགས་ཐིག་ལེར་འབྲལ་མེད་དུ་བཞུགས་ཤིག །མཐའ་ཀླས་མ་གྱུར་འགྲོ་ཀུན་འཁོར་མཚོ་ལས་བསྒྲལ་ཕྱིར། །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེས་དྲངས་པའི་སྨོན་འཇུག་གི་ལམ་ནས། །གཞན་ཕན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་འཁྲི་ཤིང་ལ་རེག་པའི། །བཅོས་མིན་བྱང་སེམས་འབྱོངས་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །རང་ལུས་ཐ་མལ་ཞེན་པའི་འཁྲུལ་སྣང་གི་དྲི་མ། །སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གཉུག་མའི་ལྷ་སྐུ་རུ་གསལ་ཞིང༌། །སྒྲར་གྲགས་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་དེ་ཉིད་ལ་གཞོལ་བའི། །བསྐྱེད་རིམ་ལམ་བཟང་གོམས་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །གཙུག་ཏོར་ཛ་ལནྡྷ་རའི་དགའ་ཚལ་གྱི་དབུས་སུ། །སྐྱབས་ཀུན་འདུས་ཞལ་ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོ་ཡི་མགོན་པོར། །ཁྱེད་ཤེས་དད་པས་གསོལ་བཏབ་ལམ་དབང་གི་ས་བོན། །རང་རྒྱུད་ཞིང་སར་སྨིན་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །གཟོད་ནས་སྤྲོས་བྲལ་འོད་གསལ་གཉུག་མ་ཡི་གཤིས་ལུགས། །སྐྱེ་འགགས་གནས་གསུམ་བྲལ་བའི་རང་ངོ་ལ་བལྟས་པས། །ཞི་ལྷག་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་ཉམས་ལེན་དང་སྦྲགས་ནས། །ལྷན་སྐྱེས་སྐུ་བཞི་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །དེ་ལྟར་བསགས་དང་ཡོད་པའི་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་འབྲས་བུ། །འཁོར་གསུམ་མཚན་མས་མ་བཅིངས་ཉམས་ལེན་གྱི་ངང་ནས། །བླ་མེད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཉེ་རྒྱུ་རུ་བསྔོས་པས། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །དེ་སྐད་ཟབ་དོན་སྙིང་པོའི་ལམ་རིམ་གྱི་གནད་གསང༌། །ཉུང་ངུའི་ཚིག་གིས་སྨོན་པའི་རྡོ་རྗེ་ཡི་ཐོལ་གླུ། །བྱིན་རླབས་བཀྲ་ཤིས་འབྱུང་བའི་དབེན་གནས་ཀྱི་ངོས་སུ། །གཏད་མེད་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བའི་རྣལ་འབྱོར་དེས་བླངས་སོ། །ཞེས་པའང་འཕགས་མཆོག་ནཱ་ག་རྫུ་ནའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་ཟློས་གར་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོ་འབྲི་གུང་པའི་གདན་ས་ཐེལ་བྱང་གླིང་རྡོ་རྗེའི་གདན་དུ་རྟེན་གསུམ་གྱི་ཕྲེང་བ་ཚར་དུ་དངར་བའི་མདུན་སར་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྔ་ལྡན་གྱི་ལམ་རིམ་དང་འབྲེལ་བར་གང་ཤར་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་སིདྡྷྀ་རསྟུ།། །།
[edit]

@#/__/zab don snying po'i rdo rje'i thol glu pra Ni d+ha grub pa'i lam bzang zhes bya ba//a ho/__rigs dang dkyil 'khor rgya mtsho'i cod pan du gyur kyang*/__/tshul mthong 'gro ba sgrol phyir ngur smig gi sgyu 'phrul/__/khyab bdag dpal ldan bla ma'i zhabs sen gyi pad+mo/__/snying dbus mi shigs thig ler 'bral med du bzhugs shig__/mtha' klas ma gyur 'gro kun 'khor mtsho las bsgral phyir/__/byams dang snying rjes drangs pa'i smon 'jug gi lam nas/__/gzhan phan yid bzhin nor bu'i 'khri shing la reg pa'i/__/bcos min byang sems 'byongs par byin gyis rang rlobs shig__/rang lus tha mal zhen pa'i 'khrul snang gi dri ma/__/snang stong zung 'jug gnyug ma'i lha sku ru gsal zhing*/__/sgrar grags gsang ba sngags kyi de nyid la gzhol ba'i/__/bskyed rim lam bzang goms par byin gyis rang rlobs shig__/gtsug tor dza lan+d+ha ra'i dga' tshal gyi dbus su/__/skyabs kun 'dus zhal khyab bdag 'khor lo yi mgon por/__/khyed shes dad pas gsol btab lam dbang gi sa bon/__/rang rgyud zhing sar smin par byin gyis rang rlobs shig__/gzod nas spros bral 'od gsal gnyug ma yi gshis lugs/__/skye 'gags gnas gsum bral ba'i rang ngo la bltas pas/__/zhi lhag zung du 'brel ba'i nyams len dang sbrags nas/__/lhan skyes sku bzhi 'grub par byin gyis rang rlobs shig__/de ltar bsags dang yod pa'i tshogs gnyis kyi 'bras bu/__/'khor gsum mtshan mas ma bcings nyams len gyi ngang nas/__/bla med phyag rgya chen po'i nye rgyu ru bsngos pas/__/don gnyis lhun gyis grub par byin gyis rang rlobs shig__/de skad zab don snying po'i lam rim gyi gnad gsang*/__/nyung ngu'i tshig gis smon pa'i rdo rje yi thol glu/__/byin rlabs bkra shis 'byung ba'i dben gnas kyi ngos su/__/gtad med kun tu rgyu ba'i rnal 'byor des blangs so/__/zhes pa'ang 'phags mchog nA ga rdzu na'i ye shes sgyu ma'i zlos gar 'jig rten gsum gyi mgon po 'bri gung pa'i gdan sa thel byang gling rdo rje'i gdan du rten gsum gyi phreng ba tshar du dngar ba'i mdun sar phyag rgya chen po lnga ldan gyi lam rim dang 'brel bar gang shar smon lam btab pa sid+d+h-i rastu//__//

Footnotes

Other Information