སྐུ་གསུམ་རིག་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཐིག་ལེ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title sku gsum rig 'dus zab tig las brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs thig le JKW-KABAB-18-TSHA-049.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 18, Text 49, Pages 459-460 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam mgon kong sprul. sku gsum rig 'dus zab tig las brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs thig le. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 18: 459-460. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle སྐུ་གསུམ་རིག་འདུས་ཟབ་ཏིག་ (sku gsum rigs 'dus zab tig)
Deity pad+ma'i myu gu
Karchag page JKW-KABAB-Volume-18-TSHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-DA-060
Colophon

།འདིའང་ཁྱབ་བདག་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མས་བཀའི་གནང་བ་སྩལ་བ་དང༌། གནས་མདོ་གཅོད་བླ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་དཔལ་ཁྱིམ་ཨ་མྱེ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་སོགས་ཀྱིས་བསྐུར་ངོར་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

'di'ang khyab bdag kun mkhyen bla mas bka'i gnang ba stsal ba dang/__gnas mdo gcod bla sprul sku dang dpal khyim a mye o rgyan bstan 'dzin sogs kyis bskur ngor pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bris pa dge legs 'phel

[edit]
༄༅། །སྐུ་གསུམ་རིག་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་པདྨ་ཀུན་ཏུ་འཆང༌། །ལྷུན་རྫོགས་མགོན་པོ་པདྨའི་སྤྱན་མཆོག་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཧོཿ །བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་རང་གཟུགས་པདྨ་ཚེ་དཔག་མེད། །ཀུན་འདུས་སེམས་དཔའ་པདྨའི་མྱུ་གུ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ །བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག༴ །རིགས་གསུམ་གཅིག་བསྡུས་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང༌། །བཀའ་བབས་བརྒྱུད་འཛིན་པདྨའི་སྲས་རྣམས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ །བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག༴ །ཐེག་དགུ་ཡི་དམ་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང༌། །གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་གཏེར་སྲུང་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ །བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག༴ །སྲིད་ལས་ངེས་འབྱུང་དད་གསུམ་ཁོང་ནས་བརྡོལ། །ལས་འབྲས་ཡིད་ཆེས་ཐར་མཆོག་དོན་དུ་གཉེར། །བསགས་སྦྱང་མཐར་ཕྱིན་སྙིང་རྗེ་མོས་གུས་འབྱོངས། །ཚོགས་ལམ་མྱུར་དུ་བགྲོད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དབང་བཞིས་རྒྱུད་སྨིན་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག །བསྐྱེད་རིམ་བརྟན་ཐོབ་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་འབྱོངས། །ལས་བཞི་གྲུབ་པ་བརྒྱད་སོགས་ཉམས་འོག་ཆུད། །སྦྱོར་ལམ་རྣམ་བཞི་བགྲོད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཀ་དག་རང་སྣང་རིས་མེད་དགོངས་རྩལ་རྫོགས། །ལྷུན་གྲུབ་འོད་གསལ་སྣང་བ་ཚད་ལ་ཕེབས། །བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ། །མཐོང་སྒོམ་ལམ་བཟང་བགྲོད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ལམ་གྱུར་འབྲས་བུ་རིག་འཛིན་རྣམ་པ་བཞི། །མཐར་ཕྱིན་སྒྲིབ་གཉིས་ཀུན་སངས་མཁྱེན་གཉིས་རྒྱས། །མི་སློབ་ཟུང་འཇུག་སྐུ་གསུམ་མངོན་ཏུ་གྱུར། །དོན་གཉིས་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འདིའང་ཁྱབ་བདག་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མས་བཀའི་གནང་བ་སྩལ་བ་དང༌། གནས་མདོ་གཅོད་བླ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་དཔལ་ཁྱིམ་ཨ་མྱེ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་སོགས་ཀྱིས་བསྐུར་ངོར་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

@#/__/sku gsum rig 'dus zab tig las/__brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs thig le zhes bya ba bzhugs so/___/rigs kun khyab bdag pad+ma kun tu 'chang*/___/lhun rdzogs mgon po pad+ma'i spyan mchog la/__/gsol ba 'debs so dz+nyA na badz+ra hoH__/byin gyis rlobs shig sarba sid+d+hi hU~M/__/sgyu 'phrul rang gzugs pad+ma tshe dpag med/__/kun 'dus sems dpa' pad+ma'i myu gu la/__/gsol ba 'debs so=__/byin gyis rlobs shig=__/rigs gsum gcig bsdus pad+ma mdo sngags gling*/__/bka' babs brgyud 'dzin pad+ma'i sras rnams la/__/gsol ba 'debs so=__/byin gyis rlobs shig=__/theg dgu yi dam rgyal ba'i dkyil 'khor dang*/__/gnas gsum mkha' 'gro dam can gter srung la/__/gsol ba 'debs so=__/byin gyis rlobs shig=__/srid las nges 'byung dad gsum khong nas brdol/__/las 'bras yid ches thar mchog don du gnyer/__/bsags sbyang mthar phyin snying rje mos gus 'byongs/__/tshogs lam myur du bgrod par byin gyis rlobs/__/dbang bzhis rgyud smin dam tshig rnam par dag__/bskyed rim brtan thob rtsa rlung thig le 'byongs/__/las bzhi grub pa brgyad sogs nyams 'og chud/__/sbyor lam rnam bzhi bgrod par byin gyis rlobs/__/ka dag rang snang ris med dgongs rtsal rdzogs/__/lhun grub 'od gsal snang ba tshad la phebs/__/bde stong ye shes rnam pa thams cad pa/__/mthong sgom lam bzang bgrod par byin gyis rlobs/__/lam gyur 'bras bu rig 'dzin rnam pa bzhi/__/mthar phyin sgrib gnyis kun sangs mkhyen gnyis rgyas/__/mi slob zung 'jug sku gsum mngon tu gyur/__/don gnyis mtha' ru phyin par byin gyis rlobs/__/'di'ang khyab bdag kun mkhyen bla mas bka'i gnang ba stsal ba dang*/__gnas mdo gcod bla sprul sku dang dpal khyim a mye o rgyan bstan 'dzin sogs kyis bskur ngor pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bris pa dge legs 'phel//___//__

Footnotes

Other Information