JKW-KABAB-12-NA-003

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར་ཆེན་མོ་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་དབྱིག་གི་རྫིང་བུ།
Wylie title bla ma bka' brgyad 'dus pa'i dbang bskur chen mo bklags chog tu bkod pa rin chen dbyig gi rdzing bu JKW-KABAB-12-NA-003.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 12, Text 3, Pages 43-103 (Folios 1a to 31a6)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (rdo rje gling pa, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. bla ma bka' brgyad 'dus pa'i dbang bskur chen mo bklags chog tu bkod pa rin chen dbyig gi rdzing bu. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 12: 43-103. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle བླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་འདུས་པ་རིན་ཆེན་གཏེར་སྤུངས་ (bla ma bka' brgyad 'dus pa rin chen gter spungs)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-12-NA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-JA-016
Colophon
  • Author colophon: །ཅེས་རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་ཡི་རྗེས་སུ་གནང་བ་དང༌། རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུན་ལ་ཕན་པའི་ལྷག་བློས་དྲངས། གཏེར་གཞུང་གི་ཡིག་ཆ་མ་བུ་རྣམས་ཀྱང་གུང་བསྒྲིགས་ཏེ་ཀུན་ཚང་བཀླག་ཆོག་གི་ཚུལ་དུ་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
  • Editor colophon: །སླར་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
  • Author colophon: ces rigs brgya'i khyab bdag bka' drin mnyam med kun mkhyen bla ma rin po ches bka' yi rjes su gnang ba dang*/__rang nyid kyis kyang smin byed kyi rgyun la phan pa'i lhag blos drangs/__gter gzhung gi yig cha ma bu rnams kyang gung bsgrigs te kun tshang bklag chog gi tshul du pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal gyis rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang chen po'i sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel/
  • Editor colophon: slar phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bkod pa dge legs 'phel

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། བླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར་ཆེན་མོ་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་དབྱིག་གི་རྫིང་བུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ན་མོ་གུ་རུ་དྷེ་བ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཡཻ། །ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་བསམ་ཡས་ཀྱང༌། །འོད་གསལ་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་རིགས་ཀུན་བདག །གུ་རུའི་ཞབས་པད་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ལ། །བཀོད་ནས་དགོངས་བརྒྱུད་དབང་དང་བྱིན་རླབས་སྩོལ། །རིགས་ལྔ་དངོས་མཚུངས་གླིང་ཆེན་རྣམ་ལྔ་ལས། །རྡོ་རྗེའི་མཚན་ཅན་ཟབ་གཏེར་རྒྱ་མཚོའི་དབྱིག །འདུས་པ་སྐོར་བཞིའི་ཐོག་མ་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི། །སྨིན་བྱེད་བདུད་རྩི་སྐལ་ལྡན་སྲོག་འཚོར་སྤེལ། །བླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་འདུས་པའི་དབང་གིས་སྐལ་ལྡན་གྱི་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱེད་པ་ལ། ཐེམས་བྱང་ལས། སྤྲོས་བཅས་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་དང་༔ སྤྲོས་མེད་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་དང་༔ ཤིན་ཏུ་སྤྲོས་མེད་དོན་དབང་གསུམ༔ རང་གཞན་དོན་བྱེད་དབང་གསུམ་ཡིན༔ ཞེས་རྣམ་གྲངས་གསུམ་དུ་གསུངས་པའི་དང་པོ་སྤྲོས་བཅས་བུམ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་དབང་མོ་ཆེ་བསྐུར་བ་ལ་སྒྲུབ་ཆེན་དང་སྦྲེལ་བའི་ཚུལ་ནི་ལག་ལེན་མི་ཐེབས་པས་དབང་རྐྱང་གི་ཁོངས་སུ་སྒྲུབ་ཁོག་ནས་བཤད་པའི་སློབ་མ་སྟ་གོན་དང་སྒྲུབ་དབང་རྣམས་འཐུས་པར་མཛད་པ་རྗེ་བླ་མའི་ཕྱག་བཞེས་ལྟར་འཆད་པ་ལ་གསུམ། སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་ཀྱི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ས་ཆོག་སྟ་གོན། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཤོམ་བཀོད་དོ། །དང་པོ་ནི། སྒྲུབ་གནས་རྙིང་པ་ལ་རྒྱས་པར་མི་དགོས་པས་མདོ་ཙམ་སྤྲོ་ན། དཀྱིལ་འཁོར་གང་དུ་བྱ་བའི་གནས་སུ་དཀར་གཏོར་དང་བགེགས་གཏོར་བཤམ། བདག་ཉིད་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་བླ་མའི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་པས་རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསང་སྦྱང༌། རཏྣ་པཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿགིས་བརླབ། བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་བཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་མགྲོན་དགུགས། བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་བ་ར་ཨ་ཀཱ་རོ་སོགས་ལན་གསུམ་གྱིས་འབུལ། ས་བདག་ལྷ་ཀླུ་འཁོར་དང་བཅས༔ གཏོར་མ་དམ་པ་འདི་བཞེས་ལ༔ བདག་གི་སྒྲུབ་པ་མ་ཐོན་པར༔ ཁྱེད་ལ་གནས་འདི་བདག་གཡར་གྱིས༔ ཅི་བདེ་བར་ནི་གཞན་དུ་དེངས༔ སྔགས་མཐར་གཙྪ་བརྟགས་པས་གཤེགས། བགེགས་གཏོར་བསང་སྤྱང་བྱིན་རླབས་སྤྱི་ལྟར་བྱ། སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿས་མགྲོན་དགུགས། སརྦ་བྷཱུ་ཏེ་བྷྱོཿན་མ་སརྦ་སོགས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱ་ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོ། ཧཱུྃ༔ ཡང་དག་དོན་ལ་མི་མོས་པའི༔ མི་དང་མི་མིན་ལོག་འདྲེན་བགེགས༔ ལེན་ཆགས་རེ་གཏོར་འདི་ཁྱེར་ལ༔ གནས་འདིའི་ཁོར་ཡུག་ཚུན་ཆད་དུ༔ སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་འདའ་མ་བྱེད༔ གལ་ཏེ་ང་ཡི་བཀའ་འདས་ན༔ རྟ་མགྲིན་དྲག་པོ་ཐུགས་ཁྲོས་ནས༔ ལུས་ངག་རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་རློག༔ ཅེས་གཏོར་མ་ཕྱིར་དོར། ཧཱུྃཿ དུས་གསུམ་བླ་མ་ཐོད་ཕྲེང་གི༔ མངག་གཞུག་ཕོ་ཉའི་ལས་མཛད་པ༔ རྟ་མགྲིན་སྒྲོལ་བྱེད་དྲག་པོའི་ལྷ༔ དེང་འདིར་སྒྲུབ་པ་མཆོག་འདི་མ་བརྙེས་པར༔ བར་ཆད་གདོན་རྣམས་མ་ལུས་ཕྱིར་བསྐྲད་དོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་ཏ་ཧྱ་གྷྲཱི་ཝ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་དང་སུམ་བྷ་ནི་སོགས་ཡུངས་ཐུན་གུ་གུལ་དུད་པས་བསྐྲད། བྷན་ངྷར་བདུད་རྩི་རྣམ་ལྔ་ཆང་དང་སྦྱར་བསྟེགས་བུར་འཐོར་ལ། ལས་བྱང་ལེའུ་གསུམ་པའི་དབུ་ནས་འབྱུང་བའི། ཧཱུྃཿ བཀའ་གསང་རྨད་དུ་བྱུང་སོགས་ཀྱིས་ཆག་ཆག་གདབ། གཉིས་པ་སྟ་གོན་ལ་གསུམ་ལས་ལྷ་ལྷག་གནས་ནི། སྟེགས་བུར་འབྲུ་དཀར་ཀྱི་ཚོམ་བུ་དགུ་བཀོད། མཆོད་གཏོར་བཤམས་ལ་ལས་བྱང་ལྟར་བྱིན་བརླབ། སྒྲུབ་པའི་གཞི་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར་བླ་མ་བདེ་གཤེགས་ཡོངས་རྫོགས་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་དྭངས་པའི་མཁའ་ལ་འཇའ་ཚོན་ཤར་བ་ལྟར་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བར་གྱུར། ཅེས་གདོད་ནས་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་བཏབ་ལ་མཆོད་བསྟོད་བྱ། བླ་མ་བདེ་གཤེགས་མཁའ་འགྲོ་གནས་འདིར་གཤེགས༔ ཉི་ཟླ་པད་གདན་མཛེས་ལ་དགྱེས་པར་བཞུགས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་ཀུན་གྱིས་མཆོད༔ སྔོན་ནས་ད་བར་མི་དགེ་ཅི་བསགས་བཤགས༔ དུས་གསུམ་དགེ་སྤྱོད་མཛད་ལ་ཡི་རང་འབུལ༔ བདག་གཞན་ཡོངས་གྲོལ་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་དུ་གསོལ༔ འགྲོ་དོན་མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཞེས་ཡན་ལག་བཅུ་པས་ཚོགས་བསགས། སྙན་གསན་དབབ་པ་ནི། ཐལ་མོ་སྦྱར་ལ། ཧོཿ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་འདུས་པའི་གཙོ༔ ཐུགས་རྗེས་བྱིན་བརླབས་བྱང་སེམས་ལྡན༔ དགོངས་པ་རྣ་བརྒྱུད་ཐུགས་རྒྱུད་མངའ༔ རྒྱུད་གྲོལ་བྱང་ཆུབ་ལམ་ལ་འཛུད༔ དུས་གསུམ་བླ་མ་སྐུ་དྲིན་ཅན༔ ཐམས་ཅད་གསན་ཅིང་དགོངས་སུ་གསོལ༔ དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་པོ་སང་བྲིས་ནས༔ བདག་ཅག་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གཞུང་བསྲང་༔ སྟ་གོན་ལ་ནི་གནས་པར་མཛོད༔ ལན་གསུམ་བརྗོད། སེ་གོལ་གསུམ་བྱས་ལ་ལྷ་རྣམས་བར་སྣང་འོད་ཀྱི་དྲྭ་བར་བཞུགས་པར་མོས། ཚོམ་བུ་དང་མཆོད་གཏོར་རྣམས་བསྡུའོ།

།གཉིས་པ་བུམ་པ་སྟ་གོན་ནི། རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ་མགུལ་ཆིངས་སྔོན་པོ། བུམ་རྫས་སོ་ལྔ། ལས་བུམ་མགུལ་ཆིངས་སྔོ་ནག་བུམ་རྫས་ཉེར་ལྔ་རིགས་ལྔའི་ཕྱག་མཚན་ལྡན་པ་མདུན་དུ་བཞག །གུ་གུལ་དུད་པས་བདུག །ཡུངས་ཀར་གྱིས་བྲབ། ཧཱུྃ་བཞིའི་སྔགས་བརྗོད་པས་བགེགས་བསྐྲད། གོ་ཆའི་ཕྱག་རྒྱ་གཏུགས་ལ། ཨོཾ་ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ་བཛྲ་ཀཱ་བཱ་ཙི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ རྡོ་རྗེའི་ཞུ་ལུབ་གྱོན་པར་བསམ། དྲི་ཆབ་བུམ་པའི་ནང་དུ་བླུགས་ལ། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་བ་བི་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་བ་བི་ཤུདྡྷོ་ཧཾ༔ དེ་ནས་སྤོས་ཀྱིས་བདུག་ལ། ཨོཾ་ཤུ་བྷ་ཀ་རི་སི་ཏི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བུམ་པར་མཐུ་བྱིན་བསྐྱེད། ཨོཾ་ཙ་ཏུར་མ་ཧཱ་མུ་ཏྲ་ཀ་ལ་ཀྵ་སིདྡྷི་མུ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཨོཾ་སྭ་ཨཾ་ཧཱ༔ ཅེས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ་སྟེགས་བུའི་དབུས་དང་གཡོན་མདུན་དུ་ཁ་རྒྱན་དང་བཅས་ཏེ་བཞག །མཆོད་གཏོར་བཤམས་ལ་བྱིན་རླབས་མདོར་བསྡུས་བྱ། བུམ་པ་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས། བྷྲཱུྃ་ལས་ཕྱི་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པའི་རྣམ་པ་ལ་ནང་གཞལ་ཡས་ཁང་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ་པའི་དབུས་སུ། བླ་མ་བདེ་གཤེགས་ཡོངས་རྫོགས་བཀའ་རྣམས་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་མཚོ་རྫིང་དྭངས་པར་གཟའ་སྐར་ཤར་བ་བཞིན་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བར་གྱུར། སྔགས་ཙམ་གྱིས་མཆོད། ཤློ་ཀ་གཅིག་གིས་བསྟོད། གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འཕྲོས། བུམ་པའི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཕོག །སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བཅུད་དུ་འཁྱིལ་བར་བསམ། བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔགས་བཟླ། མཐར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བདུད་རྩིའི་མཆོད་ཡོན་ཕུལ་བས་ལྷ་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་བ་བུམ་པའི་ཆུ་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར། དེ་ནས་ལས་བུམ་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བུམ་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་གསལ་བའི་ནང་དུ་པད་ཉི་ལ་ཧཱུྃ་ལས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས་མཐིང་ནག་གཡས་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ༔ གཡོན་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ༔ ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་ལ་སྙིང་པོས་བསྐོར་བར་དམིགས་ལ༔ ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ༔ ན་མསྩནྚ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱ་ཡ༔ ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ༔ ཏིཥྛ་ཏིཥྛ༔ བྷནྡྷ་བྷནྡྷ༔ ཧ་ན་ཧ་ན༔ ཨ་མྲྀ་ཏེ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་པ་དང༌། བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཨེ་ཧོ་ཤུདྡྷེ༔ ཡྃ་ཧོ་ཤུདྡྷེ༔ རྃ་ཧོ་ཤུདྡྷེ༔ ལྃ་ཧོ་ཤུདྡྷེ༔ བྃ་ཧོ་ཤུདྡྷེ་ཨཱཿ ཅེས་པའི་སྔགས་བརྒྱ་རྩ་བཟླས་ལ། རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པས་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་ཕྲིན་ལས་གསོལ། གསུམ་པ་སློབ་མ་སྟ་གོན་ནི། མཎྜལ་མེ་ཏོག་སོ་ཤིང་སྲུང་སྐུད་སྣ་ལྔ། ཀུ་ཤ་རྣམས་ཉེ་བར་བསྡོག །སློབ་མ་རྣམས་ལས་བུམ་གྱི་ཁྲུས་བྱ། བགེགས་གཏོར་གོང་སྨོས་སམ་སྤྱི་ལྟར་བཏང་ལ་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ་དང་ཆོས་བཤད་ཅི་རིགས་བྱས་ལ། འདིར་སྐབས་སུ་བབས་པ། གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་ལ་བཀའ་གཏེར་གྱི་སྲོལ་ཀ་ཆེན་པོ་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་ལས་ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་ཆོས། དེ་ལ་ཕྱོགས་བཞི་དབུས་ལྔའི་གཏེར་ཁ་ཆེན་པོ་ལྔར་ཡོད་པའི་ནང་ནས་དབུས་གཏེར་ཟུག་པ་རྩ་བ་ལྟ་བུ། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་གཙོ་བོ་འདུས་པ་སྐོར་བཞིའི་ཐོག་མར་བླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་འདུས་པའི་སྨིན་བྱེད་བསྒྲུབ་པ་ལ་སྔོན་འགྲོ་སྟ་གོན་དང་དངོས་གཞི་དབང་བསྐུར་བ་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་ལས། ཐོག་མར་སློབ་མ་ལྷག་པར་གནས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་འབུལ་བར་ཞུ། ཞེས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །སྙིམས་པ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད༔ ཧོཿ བླ་མ་སློབ་དཔོན་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བླ་མ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དང་༔ ཡི་དམ་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བ་དང་༔ མཁའ་འགྲོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བ་ཡི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་སླད་དུ༔ བདག་ལ་གནང་བ་སྦྱིན་པར་ཞུ༔ ལན་གསུམ། གནང་བ་སྦྱིན་པ་ལགས་པས་སྙན་གཏོད་འཚལ༔ ཧོཿ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་མཆོག་ཁྱོད༔ རྩ་བ་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ དད་ཅིང་འཇུག་པར་འཚལ་ལགས་ན༔ དེ་བཞིན་བདག་གིས་གནང་བར་བྱའོ༔ ཞེས་དང༌། བུ་ཁྱོད་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས༔ ཐར་པའི་མགོན་གྱུར་དཀོན་མཆོག་གསུམ༔ ཡིད་ཀྱིས་དམིགས་ལ་ཕྱག་འཚོལ་ཅིག༔ སྐྱབས་འགྲོ་སྡིག་པ་རབ་བཤགས་ཀྱིས༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར་བདག་གཞན་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་སེམས་ཅན་མཐའ་དག་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི་ཞིང་ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་སྙིང་ནས་འགྱོད་པས་བཤགས་སོ་སྙམ་པ་དང༌། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ཏུ་བྱང་ཆུབ་དོན་ཏུ་གཉེར་བ་སྨོན་པ་དང༌། དེའི་ཕྱིར་དུ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཉན་པོར་ཞུགས་ཏེ་ལམ་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ་པར་དམ་བཅའ་བ་འཇུག་པ་དང༌། དེ་དག་ཐམས་ཅད་འཁོར་གསུམ་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བའི་ལྟ་བས་ཟིན་པ་དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་རྣམས་གསལ་ཐོབ་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བླ་མ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་མ་ལུས་དགོངས༔ བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་ལ༔ བྱང་ཆུབ་དག་ལ་མ་རེག་བར༔ སྐྱབས་མཆི་མཆོག་ཆེན་དག་ཏུ་བཟུང་༔ སྔོན་བསགས་ལས་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་བཤགས༔ འགྲོ་དོན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ སྨོན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་བསྐྱེད༔ སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་བྱའི་ཕྱིར༔ གསང་སྔགས་སྤྱོད་པ་རླབས་ཆེན་སྤྱད༔ དོན་དམ་སྤྲོས་བྲལ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ རང་བྱུང་མཐའ་བྲལ་སྟོང་གསལ་བསྒོམ༔ ལན་གསུམ། ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་དག་གི་སྤྱན་སྔར་སྟོབས་བཞི་ཚང་བའི་སྒོ་ནས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྡིག་སྒྲིབ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་སྡོམ་པ་གསུམ་དང་འགལ་བའི་ཉམས་ཆགས་ཉེས་ལྟུང་ཐམས་ཅད་སྙིང་ནས་བཤགས་པའི་བློས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧཱུྃཿ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དགོངས༔ ཁྱེད་ནི་རྣམ་དག་དྲི་མེད་ལ༔ བདག་ནི་སྒྲིབ་པ་ཉོན་མོངས་བསྒྲིབས༔ ཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃགུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་མ་ཡ༔ སརྦ་དྷརྨཱཿསྭཱ་བྷཱ་ཝཱ་ནཱཾ༔ སོ་ཤིང་གཏད་ཅིང་ར་བ་འདུ་བྱས་ལ། དེ་ནས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་མཚན་མ་བརྟག་པའི་སླད་དུ་སོ་ཤིང་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཚིག་འདིའི་རྗེས་ཟློས་དང་བཅས་ཏེ་ལྟོས་མེད་དུ་འདོར་བར་ཞུ༔ ཧོཿ བླ་མས་གནང་བའི་སོ་ཤིང་འདི༔ བླ་མ་བཀའ་འདུས་ལྷར་བརྟག་ཕྱིར༔ མཎྜལ་དབུས་སུ་བདག་འདོར་གྱིས༔ གང་ཡིན་ཕོ་བྲང་ཕྱོགས་དེར་བོབས༔ ཞེས་འདོར་དུ་གཞུག །སོ་ཤིང་གི་རྩེ་མོ་གང་དུ་ཕྱོགས་པ་དེ་དང་མཐུན་པའི་རིགས་ཀྱི་ལྷའི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། སྲུང་སྐུད་ཁ་དོག་ལྔ་པ་རྡོ་རྗེའི་མདུད་པ་བཏབ། རྩ་སྔགས་ཀྱིས་སྔགས་ལ། སྔགས་ཀྱིས་བཏབ་པའི་སྲུང་སྐུད་སྐྱེས་པའི་དཔུང་པ་གཡོན་དང་བུད་མེད་ཀྱི་གཡས་སུ་བཅིངས་པས་ལུས་ལ་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་ཏུ་གྱུར་ནས་སྒོ་གསུམ་ལ་བར་ཆད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་རྣམས་བསྲུངས་པར་མོས་ཤིག ཧཱུྃཿ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་སྲད་བུ་འདིས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་ལྔ༔ བཛྲ་གུ་རུའི་སྔགས་ཀྱིས་བཏབ༔ སློབ་བུའི་སྒོ་གསུམ་བསྲུང་བར་བྱའོ༔ །ཞེས་དང་སྔགས་བཟླ་བཞིན་པས་བཅིང༌། ཀུ་ཤ་ལས་སྔགས་དང་དྲི་ཆུས་བསང༌། དག་བྱེད་རྩྭ་མཆོག་ཀུ་ཤའི་ཆུན་པོ་ཆུང་བ་སྔས་དང་ཆེ་བ་སྟན་གྱི་དོན་དུ་ཟུང་ལ་དོ་ནུབ་རྨི་ལམ་བཟང་ངན་གྱི་མཚན་མ་བརྟག་པར་གྱིས་ཤིག། ཧོཿ ལས་འཕྲོ་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔ ཀུ་ཤ་གཙང་མའི་རྩྭ་མཆོག་འདི༔ དངོས་གྲུབ་རྟགས་མཚན་གསལ་བྱའི་ཕྱིར༔ ཁྱོད་ཉིད་ཉལ་བའི་སྔས་སྟན་གྱིས༔ རྨི་ལམ་བཟང་ངན་བདག་ལ་སྨྲོས༔ ཞེས་ཕྱག་རྒྱ་བསྣོལ་མས་ལག་གཡས་གཡོན་ཏུ་གཏད། དེ་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་མ་སྟ་གོན་ཏུ་གནས་པའི་ཆོས་རྣམས་གྲུབ། དངོས་གཞི་སླད་ནས་འབྱུང་བ་ལགས་སོ། །ཞེས་དང་དགེ་བསྔོ་བྱས་ལ་སློབ་མ་གྲོལ་ལོ།

།གསུམ་པ་དབང་རྫས་གཤོམ་བཀོད་ནི། སྟེགས་བུའི་སྟེང་དཀྱིལ་འཁོར་སྒཽ་རྫོགས་སམ་བླ་མའི་ཕོ་བྲང་གནམ་བབས་མའི་མཎྜལ་གྱི་དབུས་སུ་རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པའི་ཁ་རྒྱན་ལ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་དང་རྟ་ཕག་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་ཙཀ་གིས་བརྒྱན་པ་དང༌། དེ་མཉམ་ཐོད་ཕྲེང་སྡེ་ལྔ་དང་མཁའ་འགྲོ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱི་ཙཀླི་བཞག །དེ་སྟེང་འཕྲུལ་སྟེགས་ལ་བྷནྡྷ་མཚན་བཟང་དུམ་བུ་གཅིག་པ་འབྲུ་སྨན་གྱིས་བཀང་བའི་ནང་དུ་གསང་འདུས་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐུ་བཞག །དེ་སྟེང་མཉྫི་ལ་གཏོར་མ་རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་དར་གདུགས་ཀྱིས་སྤྲས་པ་བཀོད། ཤར་དུ་པད་འབྱུང་ཟ་ཧོར་མའི་སྐུ། ལྷོར་ཐོད་པའི་སྣོད་དུ་དཔལ་གཏོར་དང་བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད། ནུབ་ཏུ་རྨ་བྱའི་སྒྲོ་མར་མེ་དང་ཉི་མ་འོད་ཟེར། བྱང་དུ་ཀ་པཱ་ལ་ཆང་གིས་བཀང་བ་མེ་ལོང་དང༌། སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོག །ཤར་ལྷོར་ཐོད་ཆང་དང་པདྨ་སམྦྷ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་མེ་ལོང་དང་པདྨ་རྒྱལ་པོ། །ནུབ་བྱང་དུ་རྡོར་དྲིལ་དང་ཤཱཀྱ་སེང་གེ །བྱང་ཤར་དུ་སེང་ལྡེང་ཕུར་པ། ཨོ་རྒྱན་དང༌། རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཙཀ །མདུན་ཏུ་མ་ནིང་གཏོར་མ་ལ་སྐུ་ཙག་དར་གདུགས་ཅན་དང༌། ཕུར་པ། རལ་གྲི་རྣམས་བཞག །གཞན་གང་བདེར་གསང་རྫས་ཐོད་ཆང༌། རིག་ཙག །ཆོས་བཀའ་འདི་ཉིད་ཀྱི་གླེགས་བམ། མར་མེ། བུར་ཆང། པདྨ་འདབ་དྲུག་སྟེང་མཆོད་རྟེན་བང་རིམ་དགུ་པ། རྒྱལ་སྲིད་དང་རྟགས་བརྒྱད་སོ་སོར་བྲིས་པ་རྣམས་ཀྱང་བཀོད། ཤར་དུ་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད། ལྷོར་དྲག་མཆོད། ནུབ་ཏུ་སྨན་གཏོར་རཀྟ། བྱང་དུ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་བཤམ། མར་མེ་ལྷ་གྲངས་སོགས་མཆོད་པ་ཅི་རྒྱས་དང༌། ཆོས་སྲུང་གཏོར་འབུལ། སྔོན་གཏོར། ཆད་བརྟན། ལས་བུམ། མིག་དར། ཅོད་པན། དུང་ཞལ་སོགས་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ཚོགས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གཉིས། དབང་དོན་སྒྲུབ་མཆོད། དབང་བསྐུར་བ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། ལས་བྱང་རྒྱས་པ་འགྲུབ་ན་ལེགས་ཀྱང་དཀྱུས་ལ་མདོར་བསྡུ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། ཚིག་བདུན་དང་བརྒྱུད་འདེབས་སྔོན་ཏུ་འགྲོ་བས། ལས་བྱང་ལེའུ་གསུམ་པའི་སྐྱབས་སེམས་ཚོགས་གསག་བྱ། བགེགས་གཏོར་བྱིན་རླབས་བསྔོ་བ་རྣམས་སྤྱི་ལྟར་ལ། བཀའ་བསྒོ་ནས་བརྩམས་ཏེ་མཐར་ཆགས་སུ་བཏང༌། །བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་དུ་བསྒོམ། སྤྱན་འདྲེན་གྱི་རྗེས་སུ་ཟུར་གསལ་མཁའ་འགྲོའི་སྤྱན་འདྲེན་དང༌། མཆོད་པའི་རྗེས་མཆོད་པ། བསྟོད་པའི་རྗེས་བསྟོད་པ་རྣམས་སྦྱར། ཉམས་ཆགས་སྐོར་བའི་ཡིག་བརྒྱ་ཉེར་གཅིག་ཙམ་བཟླ། རྟོགས་དགོངས་དམན་ན་མདུན་དཀྱིལ་གྱི་གོ་སར་ཛབ྄་ཁང་དབྱེ། བཟླས་དམིགས་གསང་འདུས་སོགས་བླ་སྒྲུབ་སྤྱི་དང་མཐུན་པ་གསལ་བཏབ་ལ། བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཛབ྄་ཅི་ནུས་དང་ལས་སྦྱོར་བཅུ་ཆ་ཙམ་བཟླ། དབང་ལེན་དམིགས་པ་དང་བཅས་དངོས་གྲུབ་བླང་ཚིག་བརྗོད། མ་ནིང་གཙོ་གྱུར་ཆོས་སྐྱོང་དང་གཏེར་སྲུང་ལ་གཏོར་མ་ཕུལ། ཚོགས་བྱིན་རླབས་ནས་བཟུང་སྨན་མཆོད་བར་བཏང༌། སྐབས་འདིར་དབང་ལ་འཇུག་ན་ལག་ལེན་སྤྱི་དང་མཐུན། ཡང་ན་ཚོགས་རོལ་ལྷག་ཆོག་བསྐུལ་བ་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་བར་བཏང་ནས། དབང་བསྐུར་བའང་གཞུང་འདིའི་དགོངས་པར་སྣང་བས་གང་བདེར་བྱ་ཆོག །གང་ལྟར་སློབ་མ་གཞུག་པའི་གནང་བ་ནོད་པ་བཅས་གྲུབ་པར་བྱས་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོལ་བས་བསྒྲིབ་བོ། །གཉིས་པ་དབང་བསྐུར་བ་དངོས་ལ་གཉིས། འཇུག་པ་དང༌། དབང་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱི་རོལ་དུ་ཁྲུས་བྱ། བགེགས་གཏོར་བཏང༌། ནང་དུ་འཇུག་པ་ན་བགེགས་བསྐྲད་ཅིང་མཚམས་གཅོད་ལས་བྱང་ལྟར་བཏང་གྲལ་ལ་འཁོད་ནས་མཎྜལ་བཀྱེ་བསྡུ་དང་སེམས་བསྐྱེད་གསལ་བཏབ་ལ། དེའང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་ཀློང་དུ་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཐོག་མའི་མགོན་པོ་འོད་མི་འགྱུར་བ་སྲིད་ཞི་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་ཆེན་པོ་གདོད་ནས་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་བཞུགས་པ་ལས་མ་གཡོས་བཞིན་དུ། པདྨ་གངས་ཆེན་མཚོ་རིགས་ལྔ་ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཞིང་དང་སྐུའི་བཀོད་པ་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་དང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཇི་སྲིད་པ་དེ་སྲིད་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་རོལ་རྩལ། ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མུ་མཐའ་མེད་པ་རེ་རེ་བཞིན་བསྟན་པ་གཉིས་ལྡན་གྱི་བླ་མ་དང༌། གུ་རུ་མཚན་མཆོག་བརྒྱད་སོགས་འགྲོ་བའི་ཁམས་དབང་མོས་པ་ཚད་ལས་འདས་པ་གང་འདུལ་དེར་སྟོན་གྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་སངས་རྒྱས་མཛད་པའི་རོལ་མོ་བསམ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་སྤྲིན་དུ་འཕྲོ་བ་ལས། བྱེ་བྲག་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱའི་དབང་པོའི་གདུལ་ཞིང་མི་མཇེད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་སྤྱི་དང༌། ཁྱད་པར་ཡུལ་གྱི་སྙིགས་མ་པྲེ་ཏ་མུན་གླིང་ཁ་བ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁམས། དུས་ཀྱི་སྙིགས་མ་རྩོད་ལྡན་གྱི་རྒུད་པ་མཐར་ཐུག་པས་རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲས་གཞན་གྱི་ཐུགས་རྗེའི་འཇུག་པ་བརྟུལ་བ་ལྟར་སྣང་བ་ན། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ནུས་པའི་རྩལ་ཤུགས་སྟོབས་སུ་གྱུར་པས་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པའི་གདུལ་བྱ་རྒྱུད་མ་རུངས་ཤིང་མི་སྲུན་ལ་གདུལ་དཀའ་བ་མཐའ་དག་དངོས་དང་བརྒྱུད་ནས་སྤྲུལ་པའི་རོལ་གར་དང་འདུལ་ཐབས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་པས་འདུལ་ཞིང་སྲིད་མཚོ་གཏིང་ནས་སྤྲུགས་ཏེ་ཕྱམ་གཅིག་ཐར་པའི་ཁ་ལོ་གྱེན་ཏུ་སྒྱུར་བ་ལ་ནམ་ཡང་གཡེལ་བ་མི་མངའ་བས་སངས་རྒྱས་ལས་ཀྱང་བཀའ་དྲིན་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཨོ་རྒྱན་སློབ་དཔོན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་རྒྱལ་བསྟན་ཉིན་བྱེད་ཐོག་མར་གསལ་བར་མཛད་པའི་སྐབས་སུ། ཉིད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་མི་ཟད་བརྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་ལྔ་ཕྲག་ལྔའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པ་ལས་བྱུང་བ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སྐལ་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་རྣམས་ལ་གསང་ཆེན་བླ་ན་མེད་པའི་སྨིན་གྲོལ་ཀྱི་བདུད་རྩི་སོ་སོའི་སྐལ་བ་དང་འཚམས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་སྩལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་ཡང་ཟབ་ཉེ་ལམ་བླ་ན་མ་མཆིས་པ་འདི་ཉིད་ནི། རང་གཞུང་ལས། འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཐེག་པ་ཡི༔ རྒྱུད་དང་ལུང་དང་མན་ངག་ལས༔ ཚོགས་གཉིས་མྱུར་རྫོགས་སྙིང་པོ་ཡི༔ དོན་རྟོགས་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་འདོད་ན༔ བླ་མ་དག་ནི་བསྒྲུབ་པར་བྱ༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་དེ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་སྒྲུབ་ཐབས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་གཅིག་མཛད་ནའང་བདག་འདྲ་པདྨས་རང་གི་སྒྲུབ་པ་རང་གིས་བྱས་ཏེ་ཐུགས་གཏེར་རྣམས་ཀྱི་ཡང་ཟབ་དམ་པ་འདི་ལས་ལྷག་པ་བོད་དུ་བྱིན་པ་མེད་ཅིང་བཻ་རོ་ཁྱེད་ལ་གཏད་པ་ས་མ་ཡ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྒྲུབ་ཐབས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་བླ་མ་སྒྲུབ་པ། བླ་སྒྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ། ཐུགས་སྒྲུབ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་ནང་ནས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པ་བླ་མ་བདེ་གཤེགས་ཡོངས་རྫོགས་བཀའ་རྣམས་འདུས་པའི་ཆོས་སྐོར་འདི་ཉིད་གུ་རུ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བསྔགས་པ་སྤྲུལ་པའི་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་བཻ་རོ་ཙ་ན་ལ་དམིགས་བསལ་དུ་སྩལ་ཏེ་ཕྱི་རབས་གདུལ་བྱའི་དོན་དུ་ངམ་ཤོད་གནམ་ལྕགས་བྲག་གི་གསང་ཕུག་ཆེན་མོར་མི་ཤིགས་པའི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ་ནས་གཏེར་དུ་སྦས་པ། འདུལ་བའི་སྐབས་སུ་བབས་པ་ན། ཇི་སྐད་དུ། སྟོད་ལུང་ཡུལ་དུ་ཕག་ཚང་ཁྱུུ་གཅིག་འབྱུང་༔ ས་བཙན་རི་འགོ་རེ་ལ་རྫོངས་ཆུང་རེ༔ ལ་རྩུབ་འཕྲང་རྩུབ་བཀག་མེད་ཁྱུ་ཡིས་འཚོ༔ ཀོང་པོ་བུ་ཆུར་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེར་བསྟན་ནས་བྱུང་༔ ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་ཞེས་བྱ་འབྱུང་༔ ཞེས་སོགས་རྡོ་རྗེའི་ལུང་མང་པོས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་བསྔགས་པ་རྣམ་སྣང་ལོ་ཙཱ་བ་ཉིད་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོའི་ཚུལ་དུ་བྱོན་པ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་དགུང་གྲངས་བཅོ་ལྔ་བཞེས་པའི་ཚེ་གཏེར་གནས་དེ་ཉིད་ནས་གུ་རུ་ཉིད་ཀྱིས་དངོས་སུ་སྩལ་བའི་འདུས་པ་སྐོར་བཞི། སྙིང་ཐིག་བཅུ་གསུམ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གཏེར་ཁ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་བཞེས་ཏེ་ཆོས་རྟེན་དམ་རྫས་སོགས་གྲོལ་བ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་ཐུག་པར་སྤེལ་བར་མཛད་ཀྱང༌། དེང་སང་མཚན་ཙམ་དུ་གྱུར་པ་ན་རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེ་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་ཉིད་གཏེར་སྟོན་རྐྱང་པའི་སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་དུ་བཞེས་པར་ལུང་བསྟན་པ་ལས་ཡང་སྲིད་བཅུ་གསུམ་པ། གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་ལྔའི་ཡ་གྱལ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་བཀའ་གཏེར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བཀའ་བབས་ཆེན་པོ་བདུན་ཏུ་བཞུགས་པ་ལས་གཏེར་སྟོན་བརྒྱ་རྩར་གྲགས་པ་རྣམས་ཀྱི་གཏེར་ཆོས་མཐའ་དག་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་གཏེར་སྟོན་སོ་སོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་རིམ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་སྨིན་གྲོལ་གདམས་པའི་མཛོད་གཏད་ཅིང་ཁྱད་པར་གཏེར་ཆེན་འདི་ཉིད་ཀྱི་དུས་སུ་བདེ་བའི་ནུས་འབྱིན་ཞིང་སྐྱེས་ཌཱ་ཀིའི་རྣམ་པར་རོལ་པར་བསྟན་པའི་སྐབས་སུའང་ཉིད་ཀྱི་གཏེར་ཆོས་མཐའ་དག་མ་འོངས་པར་སྤེལ་བའི་གཉེར་གདམས་མཛད་པ་ལྟར་སྔོན་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་དང༌། བླ་ཆེན་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལྟར་ཟབ་ཆོས་འདི་དག་གི་སྨིན་གྲོལ་ཤིང་རྟའི་ལམ་སྲོལ་གསར་དུ་འབྱེད་པའི་བཀའ་དྲིན་སྩལ་བ་བླ་མ་ཡོངས་རྫོགས་བཀའ་རྣམས་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་གཙོ་བོ་སྤྲོས་བཅས་བུམ་པའི་དབང་ཆེན་བསྐུར་བ་ལ་བདག་ཉིད་ཀྱི་བགྱི་བར་འོས་པ་རྣམས་གྲུབ་ཟིན། ཁྱེད་རང་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྐལ་དུ་གྱུར་པ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་ཆོས་དང༌། ཞུགས་ནས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་ལས། ཐོག་མར་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་འཇུག་པའི་ཡོན་ཏུ་དམིགས་ཏེ་ཞིང་ཁམས་འབུལ་བར་ཞུ། ཞེས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་དང་བླ་མ་དབྱེར་མེད་པ་ལ་མི་ཕྱེད་དད་པའི་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་ཐལ་མོ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཧོཿ བླ་མ་དཔལ་ལྡན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ བདག་ལ་གསན་ཅིང་དགོངས་སུ་གསོལ༔ སྙིགས་མའི་སེམས་ཅན་འཁོར་འཁྱམས་རྣམས༔ སངས་རྒྱས་ས་ལ་དྲང་བའི་ཕྱིར༔ བླ་མ་ཡོངས་རྫོགས་དབང་ཁང་དུ༔ འཇུག་ཅིང་བཟླས་སྒྲུབ་དབང་བསྐུར་ཞུ༔ ཞེས་ལན་གསུམ། ཡང་བླ་མས། ཧོཿ སྔོན་སྦྱངས་སྐལ་བར་མ་ལྡན་ན༔ འཇུག་པར་དཀའ་ལ་ཉེས་དམིགས་ཆེ༔ བཀའ་འདས་འདིར་སྡུག་ཕྱི་མར་བརླག༔ ལས་འཕྲོ་མེད་ན་ཕྱིར་ཡང་དེངས༔ ཡོད་དམ་ཡལ་གམ་སྲུང་ནུས་སམ༔ ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་བཏབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད༔ ཧོཿ བདག་ནི་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔ དཀྱིལ་འཁོར་འདི་རུ་འཇུག་སྤྲོ་བས༔ བླ་མས་ཅི་གསུང་གཡར་དམ་རྣམས༔ བཀའ་ལས་འདས་ན་མགོ་བོ་ཁོས༔ ཞེས་ཁས་བླང་དུ་གཞུག

།དེ་ནས་བླ་མས་དམ་ཚིག་གི་རྡོར་དྲིལ་དང་བུམ་པ་ལག་ཏུ་ཐོགས་རྒྱལ་ཐེབ་ཀྱིས་བདུད་རྩི་སྦྱིན་ལ། ཧཱུྃཿ ཉོན་ཅིག་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔ ཁྱོད་ནི་སྔོན་ཆད་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བར་འཁྱམས༔ དུག་ལྔའི་རྦ་ལ་རབ་ཏུ་གཡེངས༔ བསམ་གཏན་མཁར་སོ་མི་རྩིག་པར༔ བར་དོའི་གནས་སུ་རབ་ཏུ་གཡེངས༔ ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་དག་མི་སྲུང་བར༔ རོ་མྱགས་འདམ་ལ་རབ་ཏུ་གཡེངས༔ བཟོད་པའི་གོ་ཆ་མི་གྱོན་པར༔ བར་དོའི་འཕྲང་ལ་རབ་ཏུ་གཡེངས༔ ཤེས་རབ་མིག་རྣམས་ལོང་གྱུར་ནས༔ མུན་པའི་གླིང་དུ་རབ་ཏུ་གཡེངས༔ སྦྱིན་པ་ཕྱོགས་མེད་མི་གཏོང་བར༔ ཡི་དྭགས་གནས་སུ་རབ་ཏུ་གཡེངས༔ ཚེ་འདིའི་གཏན་འདུན་བྱེད་བྱེད་ནས༔ ཕྱི་མའི་གནས་སུ་རབ་ཏུ་གཡེངས༔ ཁྱོད་དེ་ན་འདུག་པའི་གནས་དེ་ནི༔ ཁམས་གསུམ་རིགས་དྲུག་ས་འཁོར་ཡིན༔ འདི་ནི་བདེ་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་གནས༔ ཚེ་འདི་བློ་ཡིས་གཏོང་ཕོད་ན༔ གནས་འདིར་བདག་གི་ངག་ལ་ཉོན༔ ཁས་ལོངས་མནའ་ཆུ་འཐུང་བར་གྱིས༔ དམ་ཚིག་གི་ཆུ་འདི་ཉིད་སྙིང་དབུས་སུ་ཐིམ་ནས་དམ་བསྲུངས་ན་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔར་གྱུར་ནས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བ་དང་མ་བསྲུངས་ན་ཡཀྴ་གནོད་སྦྱིན་ཏུ་གྱུར་ནས་སྙིང་སྲེག་ཅིང་དམྱལ་བར་འཕེན་པར་འགྱུར་བའི་དོན་གོ་བར་གྱིས་ཤིག །དུང་ཞལ་གྱི་ཆུ་བླུད་ལ། ཧཱུྃ༔ དམྱལ་ཆུ་ཁྲོ་ཆུ་ཁོལ་མ་འདི༔ དམ་བསྲུངས་འཐུངས་པས་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་༔ མ་བསྲུངས་མནར་མེད་དམྱལ་བར་ལྟུང་༔ ཨ་མྲྀ་ཏ་ཕཊ་ཛ༔ རྡོ་རྗེ་མགོར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་འདི་ནི་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ ཁྱོད་ཀྱི་མགོ་ལ་བཞག་པ་ཡིསཿ དམ་ཚིག་ཐུབ་ན་མཆོག་ཐུན་འགྲུབ༔ མ་ཐུབ་མགོ་བོ་བརྒྱར་འགས་འགྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཐ་ཐ་ཀ་ཧཱུྃ༔ དེ་ནས་རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འཇུག་སྒོ་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ཚོགས་བསགས་ཡན་ལག་བཅུ་པ་རྣམས་རིམ་པར་བྱ་དགོས་པས། ཐོག་མར་བླ་མ་བདེ་གཤེགས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་སྐུ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ལ་བདག་གཞན་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་སྒོ་གསུམ་མི་ཕྱེད་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་བློ་རྩེ་གཅིག་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ན་མོ༔ བླ་མ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྐུ༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ལ༔ བདག་དང་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ བླ་མ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་གསུང་༔ རྩ་བ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ལ༔ བདག་དང་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ བླ་མ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཐུགས༔ སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་རང་བཞིན་ལ༔ བདག་དང་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་འཆི༔ ལན་གསུམ། མཁའ་ཁྱབ་གྱི་ཕ་མ་སེམས་ཅན་མཐའ་དག་བླ་མ་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེའི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པར་བྱའོ་སྙམ་པའི་སྨོན་པ་དང༌། དེའི་ཆེད་དུ་བླ་མ་ཡོངས་རྫོགས་བཀའ་རྣམས་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་ནས་བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་པར་བྱས་ཏེ་གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིས་འཁོར་བ་མ་སྟོང་གི་བར་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་བགྱིའོ་སྙམ་པ་འཇུག་པ་བྱང་ཆུབ་གྱི་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་གསལ་ཐོབ་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ན་མོ༔ སེམས་བསྐྱེད་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་དུ༔ བླ་མེད་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབས་ནས་ནི༔ གང་ལ་གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ འགྲོ་དོན་བྱེད་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ སེམས་བསྐྱེད་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་དུ༔ བླ་མེད་དམ་ཆོས་བསྒྲུབས་ནས་ནི༔ གང་ལ་གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ འགྲོ་དོན་བྱེད་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ སེམས་བསྐྱེད་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་དུ༔ བླ་མེད་དགེ་འདུན་བསྒྲུབས་ནས་ནི༔ གང་ལ་གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ འགྲོ་དོན་བྱེད་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ ལན་གསུམ། ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྐྱབས་ཡུལ་དེ་དག་ཚོགས་ཀྱི་ཞིང་དུ་བྱས་ཏེ། ཕྱི་ལྟར་ན་དཀོན་མཆོག་གསུམ། ནང་ལྟར་ན་རྩ་བ་གསུམ། གསང་བ་ལྟར་ན་སྐུ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་བཞུགས་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་ཞིར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ། ཕྱག་འཚལ་ཞིང་མཆོད་པ་འབུལ་བ། སྡིག་པ་བཤགས་ཤིང་དགེ་བ་ལ་རྗེས་སུ་རི་རང་བ། ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བར་བསྐུལ་ཞིང་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ། དགེ་རྩ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ་ཞིང་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་སྟེ་ཡན་ལག་བཅུ་པའི་དོན་གསལ་ཐོབ་ལ་ཚིག་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ པདྨའི་གདན་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ༔ སྡིག་པ་མི་དགེ་སོ་སོར་བཤགས༔ དགེ་བ་ཀུན་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་དུ་གསོལ༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་གསོལ་བ་འདེབས༔ དགེ་བ་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བསྔོ༔ བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས༔ ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་ཕྱག་འཚལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ གསང་སྔགས་སྒྲུབ་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ སྨིན་གྲོལ་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔ སེམས་ཅན་དོན་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ སྙིང་པོ་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བསྔོ༔ ཡང་དག་རྡོ་རྗེའི་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཆོས་སྐུ་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གཤེགས༔ སྐུ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་ཀློང་དུ་བཞུགས༔ གཉིས་སུ་མེད་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཕྱི་ནང་རྟོག་ཚོགས་མཆོད་པ་འབུལ༔ རང་སེམས་སངས་རྒྱས་མ་རྟོགས་བཤགས༔ སྐུ་གསུམ་རང་ཆས་རྗེས་ཡི་རང་༔ ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་འབྲས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔ འཁོར་འདས་མཉམ་ཉིད་ངང་དུ་བཞུགས༔ བདག་གཞན་གཉིས་མེད་དོན་དུ་བསྔོ༔ རང་གསལ་ཆོས་ཉིད་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ ཚར་གསུམ་རྗེས་ཟློས་བྱར་གཞུག །མཚམས་སྦྱོར་དང་སྔགས་སྤྱི་མཐུན་བརྗོད་ལ་མིག་དར་དང་ཅོད་པན་གཏད། དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གཞུག་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཀྱེ་ཧོཿ ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་རུ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་གཉིས་མེད་དཔལ༔ བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དགོངས༔ བདག་ཅག་སྒོ་འདིར་གཞུག་པར་ཞུའོ༔ བླ་མས། ཧཱུྃ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ འཇུག་སྤྲོ་དངོས་གྲུབ་འཚལ་བ་ན༔ ལྷ་དང་སྙིང་པོ་སྒྲུབ་པ་ཡི༔ དམ་ཚིག་གཉེན་པོ་སྲུང་ནུས་སམ༔ ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་བཏབ་པར་མོས་ལ་རྗེས་ཟློས། ཧོཿ བླ་མས་གང་གསུང་བཀའ་བཞིན་དུ༔ རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ནོད་འཚལ་ཕྱིར༔ དམ་ཚིག་གཉེན་པོ་ཤིན་ཏུ་སྲུངས༔ ཞེས་བསྒོས་ཏེ་དཀྱིལ་འཁོར་པ་ལ་བླ་མས་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ བླ་མ་བཀའ་འདུས་ལྷ་ཚོགས་དགོངས༔ སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཡི༔ ཕོ་བྲང་དམ་པ་འདི་ཉིད་དུ༔ བདག་གི་སློབ་མ་གཞུག་པར་བགྱི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཞེས་གསོལ། ཡེ་ཤེས་གྱི་སྒོ་དབྱེ་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོ༔ ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་སྒོ་བཞི་རུ༔ བདག་ནི་འཇུག་པར་འཚལ་ལགས་ཀྱིས༔ བླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་དྷཱ་ཀིའི་ཚོགས༔ ཞལ་མཇལ་གསུང་སྙན་དབང་བསྐུར་ཞུ༔ བླ་མས། བླ་མ་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ ཡེ་ནས་རང་བྱུང་རང་གི་སེམས༔ བསྐལ་པ་སྔོན་འདས་དུས་སུ་ཞལ་མ་མཇལ༔ ཡེ་ཤེས་སྒོ་ཕྱེ་དུག་ལྔའི་ཐེམ་བསལ་ནས༔ ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚོལ་ཅིག༔ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ལ་སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་༔ ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའི་ཉམས་ཆགས་རྟོག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་སྙིང་ནས་འགྱོད་པ་ཆེན་པོས་བཤགས་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོཿ དགོངས་ཤིག་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དགོངས༔ ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟར་ཐུག་གི་བར༔ མ་རིག་བདག་ཅག་ལུས་དང་ངག་སེམས་ཀྱིས༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཐུགས་དང་འགལ་བ་དང་༔ འགྲོ་ལ་གནོད་བྱས་རྡོ་རྗེ་སྤུན་ལ་འཁུས༔ ཏིང་འཛིན་མི་གསལ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་ཟུར་ཉམས༔ མཆོད་ལ་མི་བརྩོན་བསྙེན་སྒྲུབ་གཡེལ་ལ་སོགས༔ མི་སྤངས་དང་བླང་སྤང་བྱ་ངོ་མ་ཤེས༔ གསང་སྔགས་འཆོལ་དང་ཐེག་པ་གཞན་ལ་སྨད༔ རྒྱུ་འབྲས་ཁྱད་བསད་བཏང་སྙོམས་ལེ་ལོར་ལུས༔ མཚམས་མེད་ལྔ་དང་མི་དགེ་བཅུ་སོགས་སྤྱད༔ ཚོར་དང་མ་ཚོར་དམ་ལས་འགལ་གྱུར་པ༔ གནོང་ངོ་འགྱོད་དོ་མི་སྦེད་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ ཕྱིན་ཆད་མི་བགྱིད་སྔོམ་པར་བགྱིད་ལགས་སོ༔ བཟོད་པ་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་ཡར་བཞེས་ལ༔ གཉིས་མེད་ཚངས་པ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ༔ མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ༔ གུ་རུ་ས་ཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ༔ དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ༔ ཨུ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ༔ སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ༔ ཙིཏྟཾ་ཤྲི་ཡ༔ ཀུ་རུ་ཧཱུྃཿ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ༔ བྷ་ག་ཝཱན༔ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ༔ བཛྲ་མཱ་མེ་མུཉྩ༔ བཛྲི་བྷ་ཝ༔ མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ༔ བཛྲ་ས་ཏྭ་ཨ་ཧཱུྃ༔ འདི་ནི་སྒྲུབ་ཁོག་ལས་རུ་ཟུང་བཞིའི་བཤགས་པ་བྱ་ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །མེ་ཏོག་ཕུལ་བའི་སྔོན་འགྲོ་དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་མཎྜལ་ཕུལ་བར་མོས་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧཱུྃ་ཧོཿ བླ་མ་མཚན་བརྒྱད་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ བདག་ཅག་འཇུག་པར་མོས་པའི་ཕྱིར༔ རིག་པ་བྱང་སེམས་མཎྜལ་འདི༔ ཡེ་ཤེས་སྐུ་ལྔས་བརྒྱན་ཏེ་འབུལ༔ སྔོན་ནས་ལས་འཕྲོ་གང་ཡོད་པའི༔ ལྷ་དེ་བདག་ལ་ཞལ་བསྟན་འཚལ༔ ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་སྔར་བྱིན་པའི་ཅོད་པན་དེ་ཉིད་ཚེ་རབས་སྔོན་ནས་འབྲེལ་བའི་རིགས་ཀྱི་ལྷ་གང་ཡིན་པ་ལ་ཕོག་པར་ཤོག་ཅིག་སྙམ་པའི་འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་པ་དང་ཚིག་འདིའི་རྗེས་ཟློས་བཅས་འདོར་བར་ཞུ། ཧཱུྃ༔ བདེ་ཆེན་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ རིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་མེ་ཏོག་འདི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བདག་འབུལ་གྱིས༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གསུམ་བདག་ལ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ བྷོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཨ་མྲྀ་ཏ་པཱུ་ཙ་ཧོཿ ཞེས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་དངོས་སམ་ཕྱག་མཚན་དང་ཚོམ་བུ་སོགས་སུ་འདོར་དུ་གཞུག་ལ་རིགས་ངེས་པར་བྱ། དབང་ཆོག་ལས་འདིར་སྲུང་སྐུད་འཆིང་བར་གསུངས་ཀྱང་སྟ་གོན་སྔོན་ཏུ་སོང་ན་སྐབས་འདིར་མ་བྱས་ཀྱང་ཆོག

།དེ་ནས་གསོལ་བ་གདབ་པའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། དེའང་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལུས་གིང་ཕོ་དང༌། བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་ལུས་གིང་མོ་ཐོར་ཚུགས་དང་ལྡན་པ་རེར་གསལ་བའི་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་རང་གི་བླ་མ་དགྱེས་པས་དགོངས་ཏེ་བཞུགས་པ། ཕོ་བྲང་གི་དབུས་ན་བླ་མ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བདེ་གཤེགས་ཡོངས་རྫོགས་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཁྲ་ལམ་མེར་བཞུགས་པ་ལ་དྷཱ་ཀི་གིང་དང་བཅས་པས་བསྐོར་བ། དེ་དག་ཀྱང་གདོས་བཅས་མ་ཡིན་པ་གསལ་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་སྣང་ལ་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པར་གསལ་ཐོབ་ལ་མཆི་མ་འཁྲུགས་པ་ཙམ་གྱི་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད་ལ་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཐོབ་ཅིག །ཀྱེ་ཀྱེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ༔ སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་སྐུ༔ འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་གཉེན་གཅིག་པོ༔ མགོན་མེད་བདག་ལ་ཐུགས་རྗེས་ཟུང་༔ བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཆེ༔ རེ་ཞིང་ལྟོས་པའི་རྟེན་གཅིག་པོ༔ བདག་ལ་རེ་ས་གཞན་ན་མེད༔ སྡུག་བསྔལ་འདམ་ནས་དྲང་དུ་གསོལ༔ རྗེ་བཙུན་དམ་པ་ཐོང་ཕྲེང་རྩལ༔ ཁྱེད་ལ་བདག་ཉིད་བྲན་དུ་འབུལ༔ སྐྱིད་སྡུག་རེ་ས་ཁྱེད་ཤེས་པས༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ བདག་ལ་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ༔ འདྲེན་པའི་བླ་མར་བདག་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ས་མ་ཡ་ཛཿཧ་རི་ནི་ས་ཧྲཱིཿམ་ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུཿསིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ སྔགས་འདི་རྣམས་ཀྱང་ལན་གསུམ་རེ་བཟླ་བར་ཞུ། ཞེས་བརྗོད་ལ་འོག་གི་སྔགས་རྣམས་ལན་གསུམ་རེ་དང༌། བར་གྱི་ཕན་ཡོན་ཚིག་རྐང་རེ་རེ་རྣམས་ཀྱང་བླ་མས་ཚར་རེ་བརྗོད་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ བླ་མའི་ས་ནོན་གང་བསམ་འགྲུབ༔ ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝ་ཧཱུྃ༔ ཡོན་ཏན་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ༔ ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་རཱ་ཙ་པ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ ཁམས་གསུམ་མ་ལུས་དབང་དུ་འདུས༔ ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་སིངྷ་གྷནྡྷེ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བདག་ཉིད་སྨྲ་བའི་སེངྒེའམ༔ དྲག་པོ་སྒྲོལ་པའི་ཐོག་ལྟར་འགྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་པྲ་ཛྙཱ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ བློ་ལྡན་ཤེས་བྱ་ཀུན་མཁྱེན་འགྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་སཱུརྻ་སརྦ་དྷརྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ མ་ལུས་ངེས་པར་ཆོས་ལ་འཁོད༔ ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་ཤཱཀྱ་སེང་གེ་སརྦ་ཤ་ཏྲཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ གང་ལ་བཏབ་ཀྱང་བདུད་བཞི་ཕམ༔ ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་བོ་ལོད་ལོ་ཀ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ གང་ལྟར་བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ༔ ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་རཱ་ཧུ་ལ་རཾ་གྷ་ན་གྷུ་ཡ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ དེས་ནི་ལོག་ལྟ་སྐད་ཅིག་སྒྲོལ༔ ཅེས་པས་མཚོན་སྔགས་འདི་དག་བཟླས་པའི་ཕན་ཡོན་ཚད་མེད་པར་འབྱུང་བ་ལགས་སོ། །དེ་ནས་དབང་གི་གཞི་འགོད་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པ་ཡིན་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལུས་གནད་དྲང་པོར་བསྲང༌། ངག་གནད་སྲོག་རྩོལ་ཁ་སྦྱོར་དུ་འཆིངས། སེམས་ཀྱི་གནད་གཞན་དུུ་མ་ཡེངས་པར་དམིགས་པ་འདི་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྒོམས་ཤིག །ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གར་གཡུང་དྲུང་འཁྱིལ་པ་རེ་རེ། དེའི་སྟེང་ན་བླ་མ་རྩ་གསུམ་དཀོན་མཆོག་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོར་བཞུགས་པ་ལ་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་རབ་འབྱམས་དང༌། དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པའི་རྣམ་པར་ལམ་ལམ་བྱོན་ནས་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །འབེབས་པའི་རྫས་བདུག །དབྱངས་རྔ་རོལ་མོས་བསྐུལ་ལ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃཿ ཡུལ་གྱི་མིང་ནི་ཀ་དག་ཡངས༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དེ་ན་བཞུགས༔ སྣ་ཚོགས་འོད་ཟེར་བྱིན་རེ་ཆེ༔ དབང་བསྐུར་ན་བུན་དེ་ན་འཐིབ༔ གནས་འདིར་བྱིན་ཕོབ་དབང་བསྐུར་ཞུ༔ ཧཱུྃ༔ ཡུལ་གྱི་མིང་ནི་ཨོ་རྒྱན་ཡུལ༔ དུར་ཁྲོད་མིང་ནི་སྤྲིན་འཁྲུགས་དབུས༔ ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་མཆོད་ཁང་ནས༔ སྣ་ཚོགས་འོད་ཟེར་བྱིན་རེ་ཆེ༔ དབང་བསྐུར་ན་བུན་དེ་ན་འཐིབ༔ གནས་འདིར་བྱིན་ཕོབ་དབང་བསྐུར་ཞུ༔ ཧཱུྃ༔ ཡུལ་མིང་བྲུ་ཤ་བསིལ་བ་ཚལ༔ ཧཱུྃ་ཆེན་ཀཱ་རས་བྱིན་དབང་སྐུར༔ ཧཱུྃ༔ ཡུལ་མིང་བྷེ་ཏ་བྱ་ཁང་བརྩེགས༔ ཀླུ་སྒྲུབ་དྷེ་བས་བྱིན་དབང་སྐུར༔ ཧཱུྃ༔ ཡུལ་མིང་བྷང་ག་བྱང་ཆུབ་རྟེན༔ བྷི་མ་མི་ཏྲས་བྱིན་དབང་སྐུར༔ ཧཱུྃ༔ ཡུལ་གྱི་མིང་ནི་ཟངས་གླིང་ཡུལ༔ བྷཱིར་བ་པ་ཡིས་བྱིན་དབང་སྐུར༔ ཧཱུྃ༔ ཡུལ་གྱི་ཁང་གླིང་དུར་ཁྲོད་ནས༔ ནཱ་གཱ་རྫུ་ནས་བྱིན་དབང་སྐུར༔ ཧཱུྃ༔ ལི་ཡུལ་སྨུག་ནག་མཆོད་རྟེན་ནས༔ རོམྦུ་གྷུ་ཡིས་བྱིན་དབང་སྐུར༔ ཧཱུྃ༔ རྒྱ་ནག་མཆོད་རྟེན་ཐོད་མཁར་བརྩེགས༔ ཛྙཱ་ན་སཱུ་ཏྲས་བྱིན་དབང་སྐུར༔ ཧཱུྃ༔ ཐོ་གར་མཆོད་རྟེན་བྷ་རུ་ཤ༔ ཤྲི་སིང་ཧས་བྱིན་དབང་སྐུར༔ ཧཱུྃ༔ ཟ་ཧོར་མཆོད་རྟེན་བདེ་བྱེད་བརྩེགས༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་དེ་ན་བཞུགས༔ སྣ་ཚོགས་འོད་ཟེར་བྱིན་རེ་ཆེ༔ དབང་བསྐུར་ན་བུན་དེ་ན་འཐིབ༔ གནས་འདིར་བྱིན་ཕོབ་དབང་བསྐུར་ཞུ༔ ཧཱུྃ༔ བོད་ཡུལ་སྟག་ཚང་མཆིམས་ཕུ་སོགས༔ གྲུབ་ཐོབ་ཉེར་ལྔ་དེ་ན་བཞུགས༔ སྣ་ཚོགས་འོད་ཟེར་བྱིན་རེ་ཆེ༔ དབང་བསྐུར་ན་བུན་དེ་ན་འཐིབ༔ གནས་འདིར་བྱིན་ཕོབ་དབང་བསྐུར་ཞུ༔ ཧཱུྃ༔ ཡང་གསང་དགེ་གོང་བདེ་ཕུག་ན༔ བཻ་རོ་ཡེ་ཤེས་དེ་ན་བཞུགས༔ ས་མ་ཡ་དགོངས་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ བདག་ལ་དབང་བསྐུར་ཐུགས་འབེབས་འཚལ༔ ཅེས་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་རཱ་ཙ་པ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་སིངྷ་གྷནྡྷེ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་པྲ་ཛྙཱ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་སཱུརྻ་སརྦ་དྷརྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་ཤཱཀྱ་སེང་གེ་སརྦ་ཤ་ཏྲཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་བོ་ལོད་ལོ་ཀ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་རཱ་ཧུ་ལ་རཾ་གྷ་ན་གྷུ་ཡ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཧྲཱིཿམ་ཧ་རི་ནི་ས་ར་ཙ་ཧྲི་ཡ༔ཙིཏྟ་ཧྲིང་ཧྲིང་ཛཿཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཅེས་བརྗོད་ལ་བྱིན་དབབ། དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་དབབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱུན་སྒོ་གསུམ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པར་མོས་ཤིག༔ ཏིཥྛ་བཛྲཿ ཅེས་མེ་ཏོག་མགོར་བཞག

།དེ་ནས་སྤྱན་དབྱེ་བར་ཞུ་བ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཧཱུྃ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དགོངས༔ སེམས་ཅན་ལས་ཀྱིས་བསྐལ་པ་རྣམས༔ མ་རིག་རྨོངས་པའི་སེམས་ཅན་ཡིན༔ ཤིན་ཏུ་ལྡོངས་པར་གྱུར་ལགས་ན༔ ཉོན་མོངས་སྒྲིབ་པ་བསལ་དུ་གསོལ༔ ཨ་ས་མེ་ཧཱུྃ༔ མིག་ཐུར་ཐོགས་ལ། བླ་མའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་ལྟ་བུར་བྱུང༌། མ་རིག་པའི་སྒྲིབ་གཡོགས་མིག་དར་དང་ལྷན་ཅིག་བསལ་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཇི་ལྟར་མིག་མཁན་རྒྱལ་པོ་ཡིས༔ ཐུར་མས་ལིང་ཐོག་བསལ་བ་ལྟར༔ མ་རིག་ལྡོངས་པའི་ལིང་ཐོག་རྣམས༔ བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་མཚན་བརྒྱད་ལྷ༔ ཡི་དམ་རྟ་མགྲིན་མཁའ་འགྲོའི་དལ༔ མ་མཐོང་མ་རིག་སྒྲིབ་པ་རྣམས༔ བླ་མ་དྷཱ་ཀིས་ད་བསལ་གྱིས༔ དུས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་བཀའ་དྲིན་ཁུར༔ ཙཀྵུཿཔྲ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཕཊཿ ཅེས་པས་གདོང་བསལ། ཆགས་ཤིང་གིས་མཚོན་ལ། ཧཱུྃཿ བུ་ཁྱོད་རྩོལ་སེམས་མ་ཆུང་བར༔ བླ་མ་ཡི་དམ་དྷཱ་ཀིའི་ཚོགས༔ མངོན་སུམ་ཕོ་བྲང་འདི་ལ་ལྟོས༔ འདི་ལ་དད་པ་རབ་ཏུ་སྐྱེད༔ དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འདིས་ཐོབ་འགྱུར༔ ཅེས་བསྐུལ་ལ། སྤྲོ་ན་དོན་རྟགས་རྒྱས་པར་བཤད་དགོས་ཀྱང་མདོ་ཙམ་དུ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་སྣང་ལས་གྲུབ་པའི་ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གཞལ་ཡས་ཁང་རྒྱན་བཀོད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དབུས་སུ། བྱ་བྱེད་ཡིད་ཆོས་རྣམ་པར་དག་པ་དབང་ཆེན་རྟ་ཕག་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་དཀྱིལ་འཁོར་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་ཡབ་ཡུམ་ཕྱོགས་བཞིར་ཡེ་ཤེས་རྣམ་བཞིའི་རང་བཞིན་ཐོད་ཕྲེང་རིགས་བཞི། རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་ལ་ཚོགས་བརྒྱད་གནས་སུ་དག་པ་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད། པད་འདབ་ཕྱི་ནང་རྣམས་སུ་བདེ་སྟོང་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རང་རྩལ་རིགས་བཞིའི་དཔའ་བོ་དང་མཁའ་འགྲོ་མ་བཀའ་སྡོད་ཆོས་སྐྱོང་གི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་སྟེ་མདོར་ན་བླ་མ་བདེ་གཤེགས་ཡོངས་རྫོགས་བཀའ་འདུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་མངོན་སུམ་བཞིན་ཏུ་མཇལ་བར་མོས་ལ་དད་གུས་སྤྲོ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྐྱེད་མཛོད། གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རྩ་བ་ནི་དབང༌། དབང་གི་རྩ་བ་ནི་དམ་ཚིག་ཁོ་ན་ལ་རག་ལས་པས་སླར་ཡང་ནན་ཏན་ཏུ་བསྒྲག་པར་བྱ་བ་ལགས་ཏེ། ཧཱུྃ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ནི༔ ད་ལྟ་འདི་རུ་བཅས་པ་བཞིན༔ སྲོག་ལ་བབས་ཀྱང་མ་བཏང་ཅིག༔ ཡན་ལག་རྣམས་ཀྱང་རྟག་ཏུ་སྲུངས༔ ས་མ་ཡ་རཀྵ་ཧཱུྃ༔ དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་དམ་ཚིག་བླངས་འདས་ཀྱི་ཁེ་ཉེན་རྣམས་ཡིད་ལ་ངེས་པའི་སྒོ་ནས་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པས་བསྡུས་པའི་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་མཐའ་དག་ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་བར་བྱ་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་བགྱིའོ་སྙམ་དུ་དམ་བཅའ་བ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་བཀའ་དྲིན་ཆེ༔ བཀའ་བཞིན་བགྱིད་དོ་དམ་ཚིག་བསྲུང་༔ རྟག་ཏུ་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་བ་དང་༔ བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ས་མ་ཡ་ན་ར་ཀན༔ དེ་དག་གིས་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་གྲུབ་པ་ལགས་སོ། །ཞུགས་ནས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བའི་ཐོག་མར་ཅོད་པན་སྤྱི་བོར་བཅིངས་ཤིང་རིགས་དང་མཐུན་པའི་གསང་མཚན་གདགས་པར་མོས་ཤིག །སྔར་མེ་ཏོག་གང་ལ་ཕོག་པའི་རིགས་དང་མཐུན་པའི་གསང་མཚན་སོ་སོར་གདགས་དགོས། སྤྱི་ཙམ་དུ་སྔར་ཕུལ་བའི་ཅོད་པན་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ སྔོན་ཚེ་ཚེ་རབས་གྲངས་མེད་ནས༔ དགེ་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་བརྟེན་པའི་ལྷ༔ དེ་རིང་ཁྱོད་དང་ཞལ་མཇལ་གྱིས༔ གསང་མཚན་དམ་ཚིག་མ་བརྗེད་པར༔ དབང་རྟགས་ཅོད་པན་འདི་ཟུང་ཞིག༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཱཾ༔ ཧོཿ རིགས་ཀྱི་བུ་གསང་མཚན་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཅེས་བྱ་བ་ཁྱོད་ཀྱི་དབང་རྟགས་ཀྱི་ཅོད་པན་འདི་ཟུང་ལ༔ ཚུལ་བཞིན་མནོས་པའི་དམ་ཚིག་སྲུངས་དང་༔ མྱུར་དུ་སྐུ་གསུམ་ཐོབ་ནས་གཞན་དོན་དཔག་མེད་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོཿ ཞེས་དང་ཤིས་བརྗོད་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་ཙམ་བྱ། མེ་ཏོག་མཐོར། རོལ་མོ་བསྒྲག་གོ །སྤྲོས་བཅས་བུམ་དབང་ཆེན་མོ་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོཿ བླ་མ་དབང་ཆེན་འགྲོ་བའི་མགོན༔ བུམ་པའི་དབང་མཆོག་ལ་བརྟེན་ནས༔ བདག་ཅག་སྐལ་ལྡན་བུ་རྣམས་ལ༔ སྤྲོས་བཅས་བུམ་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ ཅེས་ལན་གསུམ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། དབང་གི་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བ་སྤྱན་དྲངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྣམ་པ་དུ་མ་དང་ལྡན་པས་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་གང་བ་ཐོགས་ཏེ་དབང་བསྐུར་བར་མོས་ཤིག །རྣམ་བུམ་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ བུམ་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་༔ རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་བསྙེན་བསྒྲུབས་ནས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་མཆོག་རྣམས༔ སློབ་བུའི་ལུས་བླ་མ་ཡིན་ན་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས། ཡི་དམ་གང་བྱེད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས། མཁའ་འགྲོ་རིགས་འགྲེའོ། ངག་ཡིད་ལ་ཕབ༔ དབང་བཞི་རྫོགས་པར་ཐོབ་གྱུར་ནས༔ སྐུ་བཞི་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཞེས་བུམ་པ་མགོར་བཞག བུམ་ཆུ་སྦྱིན། སླར་བུམ་པ་ཐོགས་མེ་ཏོག་འཐོར་ལ། རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ལ་བུམ་པ་འདིའི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་ཤེས་པའི་དབང་མཆོག་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཕྱག་རྒྱ་བཞིའི་དབང་བསྐུར་བས་བདུད་བཞི་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་དབང་མཆོག་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ལ་བུམ་པའི་ཁ་རྒྱན་གྱི་དབང་བསྐུར་བས་བསྒྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་མྱུར་དུ་སྨིན་པའི་དབང་མཆོག་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ལ་མགུལ་ཆིངས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས་གཞན་དོན་དཔག་མེད་བྱེད་ཅིང་སྡཽམ་པ་དང་དམ་ཚིག་གི་མཐར་ཕྱིན་པའི་དབང་མཆོག་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ལ་བུམ་ཆུའི་དབང་བསྐུར་བས་རང་ལུས་རླུང་རིག་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་འབྲེལ་བའི་དབང་མཆོག་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ལ་བུམ་པའི་ནང་གི་འོ་མས་དབང་བསྐུར་བས་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པ་གཉིས་མྱུར་དུ་དག་པའི་དབང་མཆོག་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ འབྲས་བུ་རྣམ་པ་ལྔའི་དབང་བསྐུར་བས༔ མུ་གེའི་བསྐལ་པ་ནས་ཐར་ནས་སྐུ་གསུམ་གྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པའི་དབང་མཆོག་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ སྨན་རྣམ་པ་ལྔའི་དབང་བསྐུར་བས་ནད་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ལས་གྲོལ་བའི་དབང་མཆོག་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ དྲི་རྣམ་པ་ལྔའི་དབང་བསྐུར་བས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་དང་ལྡན་པས་བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ཞི་བའི་དབང་མཆོག་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ རིན་ཆེན་ལྔའི་དབང་བསྐུར་བས་ཡོན་ཏན་ཡིད་བཞིན་དང་ལྡན་པས་མཚོན་གྱི་བསྐལ་པ་ནས་ཐར་ཏེ་སེམས་ཅན་གྱི་རེ་བ་སྐོང་བའི་དབང་མཆོག་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ སྙིང་པོ་རྣམ་ལྔའི་དབང་བསྐུར་བས་དུག་ལྔ་དག་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་ལྡན་སྐུ་ལྔ་མཐར་ཕྱིན་པའི་དབང་མཆོག་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ དབང་པོ་ལྔའི་དབང་བསྐུར་བས་དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་སྐུ་གཉིས་ཀྱིས་བསྐལ་པ་མ་སྟོངས་ཀྱི་བར་དུ་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་དོན་བྱེད་པའི་དབང་མཆོག་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ གཟུངས་ཐག་རྣམ་པ་ལྔའི་དབང་བསྐུར་བས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཉོན་མོངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐྱོབ་ཅིང་༔ ཐུགས་རྗེས་འཛིན་པའི་མཐུ་རྒྱུན་མི་འཆད་ཅིང་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་དབྱེར་མེད་དུ་འབྲེལ་བའི་དབང་མཆོག་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ བུམ་རྒྱན་བཀོད་པ་གཟི་བྱིན་དང་བཅས་པས་དབང་བསྐུར་བས་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་བཞིའི་དབང་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཅེས་སྨོན་ལམ་བརྗོད།

དབང་བསྐུར་དངོས་གཞི་རྣམས་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། སློབ་དཔོན་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བ་གུ་རུ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་དབང་ལ་འཇུག་འཚལ་བས༔ རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་གི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་ལས་དབུགས་དབྱུང་བ་དང་༔ གཟེང་བསྟོད་པ་དང་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་བསྒྲལ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ རང་རིག་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པ་དང་༔ འགྲོ་བའི་དེད་དཔོན་དུ་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ དབང་གི་ཆུ་བོ་བཞི་བུམ་པ་གང་བྱོར་སྩོལ་ཅིག༔ ཅེས་ཞུ། དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་དུ་མཛོད་ཅིག༔ ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོའི་གཙུག་ཏུ་གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་སྦྱོར་བ་མཛད་པའི་བྱིན་རླབས་བྱང་སེམས་བབས་པས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་གནས་གསུམ་དུ་བྱུང་༔ སྤྱི་བོར་བྱུང་༔ བུམ་དབང་ཐོབ༔ གཞལ་ཡས་ཁང་སྒོམ་ནུས་པ་ཡིན༔ ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་བྱང་༔ སྐུའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ སྣང་མཛད་སྤྲུལ་སྐུའི་དབང་ཐོབ་བོ༔ མགྲིན་པར་བྱུང་༔ གསང་དབང་ཐོབ༔ སྙིང་པོ་གྱེར་ཚིག་ཆོས་བཤད་རྩ་རླུང་སྒོམ་ནུས་པའོ༔ ངག་སྒྲིབ་བྱང་༔ སྐུ་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་ཐོབ༔ གསུང་གི་རྒྱས་ཐེབས༔ གྲགས་ཚད་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རང་སྒྲ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་ཐོབ་བོ༔ སྙིང་གར་བབས༔ ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ༔ མུ་དྲཱ་དང་བཅས་ཆོས་ཉིད་རང་རྩལ་འབྱོར་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྫོགས་རིམ་སྒོམ་ནུས་པ་ཡིན་ནོ༔ ཡིད་སྒྲིབ་བྱང་༔ ཡིད་ལ་དྲན་ཚད་སྐྱེས་གྲོལ་ཆོས་ཉིད་དུ་དྲན་པས་སྐྱེ་མེད་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱས་ཐེབས༔ རྟོགས་ཚད་ཆོས་ཉིད་དུ་འཆར༔ འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་བོ༔ ལྟེ་བར་བབས༔ ཚིག་དབང་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་གྱུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། འདི་ལྟར་གཏོར་མ་ལ་སོགས་པའི་དབང་རྫས་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་ཏུ་སྤྱི་བོར་བཞག་པས་བུམ་དབང་ཐོབ། མགྲིན་པར་བཞག་པས་གསང་དབང་ཐོབ། སྙིང་གར་བཞག་པའི་ཚེ་བླ་མ་དང་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས་པར་ཤེས་པ་ནི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང༌། དེའི་རྗེས་ལ་སེམས་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི་ཉམས་སྐྱེས་པ་དེ་ངོས་བཟུང་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དབང་ཡིན་པའི་དོན་ཤེས་པར་མཛོད་ཅིག །གཏོར་མ་དང་ཤར་གྱི་པད་འབྱུང་སྐུ་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་སྐུ་ཡིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ལུས་ལ་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་དུ་གསོལ༔ ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་སྦྱང་དུ་གསོལ༔ ལྷ་དབང་ལུས་ལ་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ སྐུ་མི་འགྱུར་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨཱཿ གསུང་གི་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ངག་གི་སྒྲིབ་པ་སྦྱང་དུ་གསོལ༔ སྔགས་དབང་ངག་ལ༴ གསུང་སྙིང་པོ་ལུང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ངག་ལ་ནུས་པ་དབྱུང་དུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ སེམས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་སྦྱང་དུ་གསོལ༔ ཐུགས་སྐྱེ་མེད་རྡོ་རྗེའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སེམས་ལ་རྟོགས་པ་བསྐྱེད་དུ་གསོལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་དབང་སྐུར་ཅིག༔ བརྒྱུད་འཛིན་བུ་འདི་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ དབང་བཞི་རྫོགས་པར་ཐོབ་གྱུར་ཅིག༔ ཅེས་དང་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ དེས་ནི་ཡོད་མེད་གྱི་དོན་རིག་ཅིང་ཉམས་ཐོད་རྒལ་དུ་འཆར་བ་ཡིན་ནོ༔ རྣམ་བུམ་དང་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་རྟ་ཕག་གི་སྐུ་རྣམས་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ལ། རིགས་ཀྱི་བུ་དབང་གི་དོན་རྟོགས་པར་གྱིས་ཤིག ཨོཾ༔ བུམ་པ་སྤྲོས་བྲལ་ཟླུམ་པོའི་ནང་༔ སྐྱེ་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཆུས༔ རྣམ་རྟོག་མ་རིག་དྲི་མ་འཁྲུ༔ ཆོས་སྐུ་སྤྲོས་བྲལ་བདེ་ཆེན་ཆུས༔ གཟུང་འཛིན་འཁོར་བའི་བག་ཆགས་འཁྲུ༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་སེམས་ཉིད་ཆུས༔ དུག་ལྔ་དུག་གསུམ་དབྱིངས་སུ་འཁྲུ༔ ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་ཀུན་བྱང་ནས༔ རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་ཡབ་ཡུམ་དབང་༔ བཞི་རྫོགས་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ས་མ་ཡ་ཛཿཧ་རི་ནི་ས་ར་ཙ་ཧྲིཿཡ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུཿསིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཞེས་ཁྲུས་བྱ་ངག་ཏུ་བླུད་དོ། །དེས་ནི་མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཤར་ལྷོའི་བྷནྡྷ་དང་པདྨ་སམྦྷའི་སྐུ་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ལ། ཨཱཿ ཐོད་པ་ཟླུམ་པོ་ཆོས་ཉིད་དབྱིངས་ཀྱི་ངང་༔ འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཆང་གིས་བཀང་༔ ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་རིགས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ ཉོན་མོངས་བདུད་འཇོམས་རིགས་ལྔ་སྐུ་ལྔར་བསྐྱེད༔ གཉིས་མེད་ངང་དུ་ཆོས་ཉིད་རོལ་པར་བསྐྱེད༔ མ་བཅོས་རང་བྱུང་བདེ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཆོས་ཉིད་བདུད་རྩི་རྣམ་རྟོག་བདུད་ལས་རྒྱལ༔ པདྨ་སམྦྷ་ཡོན་ཏན་མཆོག་གི་དབང་༔ བཞི་རྫོགས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སམྦྷ་ཝ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ དེས་ནི་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཡོན་ཏན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བརྙེས་པར་འགྱུར་རོ། ལྷོ་ནུབ་ཀྱི་མེ་ལོང་དང་པདྨ་རྒྱལ་པོ་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ མེ་ལོང་ཟླུམ་པོ་ཆོས་སྐུ་དྲི་མ་མེད༔ དག་ཅིང་གསལ་ལ་རྙོག་པ་མེད་པར་དྭངས༔ གཟུགས་བརྙན་གསལ་ལ་ངོས་བཟུང་རྣམ་རྟོག་བྲལ༔ སེམས་ཉིད་རྣམ་དག་གསལ་ལ་མི་འགག་ཅིང་༔ གཟུང་འཛིན་མཚན་མའི་དངོས་པོ་ཡུལ་ལས་འདས༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཅི་ཤར་ཀྱང་༔ གསལ་སྟོང་མ་འགག་དབྱིངས་ལ་གསལ་འགྲིབ་མེད༔ དབང་བཞི་ཡེ་ཤེས་རྫོགས་པའི་དབང་མཆོག་འདི༔ པདྨ་རྒྱལ་པོ་ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་པའི༔ ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་བུ་ལ་སྦྱིན་པར་བྱའོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་རཱ་ཙ་པ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ དེས་ནི་ཁམས་གསུམ་སྲིད་པ་གསུམ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བར་འགྱུར་རོ། །ལྷོའི་གཏོར་མ་དང་བློ་མཆོག་སྐུ་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ལ། ཧྲཱིཿ ཐོད་པ་གཏོར་སྣོད་གཞལ་ཡས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས༔ གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་སྣ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ གུ་རུའི་སྐུ་མཆོག་བདེ་ཆེན་འདུ་འབྲལ་མེད༔ རྣམ་དག་དཀར་པོ་དྲི་མེད་ཚངས་མགྲིན་དུ༔ མཆོད་རྫས་གཉིས་མེད་དབྱིངས་སུ་དམ་ཚིག་བསྲེ༔ བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་པྲ་ཛྙཱ་སིདྡྷི་ཧཱུྃཿཧྲཱིཿཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ དེས་ནི་རྨོངས་པ་མ་ལུས་པར་འཇོམས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པའི་བློ་གྲོས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །ནུབ་ཀྱི་རྨ་བྱ་མར་མེ་དང་ཉི་ཟེར་གྱི་སྐུ་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ ཀུན་གཞི་མ་རིག་མུན་ནག་འཐིབས་པ་ལ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་ཟེར་ལྔ་མདངས་དང་ལྡན༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིས་འགྲོ་བ་འདུལ་མཛད་དེ༔ སྤྲུལ་པ་མང་པོས་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་པ༔ རྨ་བྱ་མེ་ལོང་སྐུ་ཡི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་སཱུརྻ་སརྦ་དྷརྨ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ དེས་ནི་སྐྱེ་འགྲོ་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ལ་འཁོད་པར་འགྱུར་རོ༔ ནུབ་བྱང་གི་ཤཱཀ་སེང་སྐུ་གནས་གསུམ་དུ་བཞག །རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ལག་ཏུ་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ འདི་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་རྡོ་རྗེ་སྟེ༔ ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་དྲུག་དང་ལྡན༔ ཤེས་རབ་ཆེན་པོས་འགྲོ་བ་འདྲེན༔ ཐབས་ཀྱིས་ཆོས་གསུང་བདེ་སྦྱོར་བ༔ ཤཱཀྱ་སེངྒེའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་གུ་རུ་ཤཱཀྱ་སེང་གེ་སཏྭ་ཨ་བྷི༴ དེས་ནི་བདུད་བཞི་ལས་གྱུར་པའི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་འགྱུར་རོ༔ བྱང་གི་མེ་ལོང་ཐོད་ཆང༌། སེང་སྒྲོགས་སྐུ་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ གདོད་ནས་རྣམ་དག་འགྱུར་མེད་རིག་པ་འདི༔ བདུད་དང་མུ་སྟེགས་ལོག་རྟོག་ཀུན་དག་པ༔ རང་གསལ་འགྱུ་གྲོལ་རེ་དོགས་བྲལ་བ་ཡི༔ བདུད་རྩི་མེ་ལོང་བྷནྡྷས་དབང་བསྐུར་བས༔ སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོགས་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་སིངྷ་གྷ་ཏྟེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ དེས་ནི་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་དང་མཚུངས་པར་བདུད་དང་མུ་སྟེགས་ཐམས་ཅད་འདུལ་བའི་མཐུ་རྩལ་རྫོགས་པར་འགྱུར་རོ༔ བྱང་ཤར་གྱི་སེང་ཕུར། ཨོ་རྒྱན་དང་གྲོ་ལོད་ཀྱི་སྐུ་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ སྣང་བ་ཆོས་སྐུ་སྟོང་པ་སངས་པོ་ལ༔ འཛིན་མེད་རང་གྲོལ་གཉིས་འཛིན་མཚན་མ་བུད༔ སྤྱི་འབྱམས་ཐེག་རྫོགས་སྣ་ཚོགས་ཡུལ་བུད་པ༔ དྲེགས་པ་དགྲ་བགེགས་ཚར་གཅོད་གྲོ་ལོད་དབང་༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ཡིས་བཞི་རྫོགས་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་ལོ་ཀ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ དེས་ནི་གང་ལྟར་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཐོགས་པ་མེད་པར་ཡིད་བཞིན་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ༔ ཐོད་ཕྲེང་རིགས་ལྔ་དང་གིང་ཡབ་ཡུམ་བཞིའི་སྐུ་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ལ། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཧཱུྃ༔ ཆོས་སྐུ་སྐྱེ་མེད་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ ལོངས་སྐུ་གསལ་ལ་མ་འདྲེས་གུ་རུའི་སྐུ༔ སྤྲུལ་སྐུ་སྣ་ཚོགས་ཐབས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་འདུལ༔ སྐུ་གསུམ་ངང་གིས་མཉམ་ཞིང་མ་འདྲེས་གསལ༔ སྔོན་ཚེ་ཐོད་ཕྲེང་པད་འབྱུང་སྨོན་ལམ་གཅིག༔ ད་ལྟ་བདག་གི་སློབ་མའི་སྟང་ཟུང་ཞིག༔ སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏང་བསྒྲུབ་ལགས་སོ༔ ཡེ་ཤེས་དབང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀུན་རྫོགས་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱི༔ ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་ཧ་རི་ནི་ས་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ དེས་ནི་པདྨའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ༔ ཆོས་སྐྱོང་གཏོར་མ། མ་ནིང་སྐུ། ཕུར་པ་རལ་གྲི་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ལ། ཧཱུྃཿ སྐྱེ་མེད་རྣམ་དག་ཀློང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ གཟུགས་སྐུ་འཇིགས་བྱེད་རྣམ་སྤྲུལ་ཅིར་ཡང་སྟོན༔ མ་འགགས་གཉིས་འཛིན་དགྲ་བགེགས་སྐད་ཅིག་སྒྲོལ༔ ཐར་པ་དོན་དམ་དབྱིངས་སུ་རབ་སྦྱོར་བ༔ སྲོག་གི་ཤན་པ་གཟའ་བདུད་ཆེན་པོའི་དབང་༔ སྒྲོལ་བྱེད་ཕུར་པ་སྲིད་གསུམ་རྩད་གཅོད་གྲི༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ཡིས་བསྐུར་ཐོབ་བཞི་རྫོགས་ཏེ༔ བསྟན་འཇིག་དགྲ་བོ་སྐད་ཅིག་སྒྲོལ་བར་ཤོག༔ འདི་ཟུར་དུ་བྱ་རང་གི་སློབ་བརྒྱུད་མི་འཛིན་པ་ལ་མི་སྦྱིན་མཆན། ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་རཱ་ཧུ་ལ་རཾ་སིདྡྷི་གྷ་ན་གྷུ་ཡ་ཏྲག་རཀྨོ་ཛ་ལཾ་ཨེ་ཡ་མ་པ་དུ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ དེས་ནི་བསྟན་པ་ལ་གནོད་པའི་དགྲ་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་པའི་ནུས་སྟོབས་རྫོགས་པར་འགྱུར་རོ༔ སྲུང་མའི་དབང་འདི་བརྒྱུད་འཛིན་མ་གཏོགས་ཁྱབ་གདལ་དུ་མི་བསྐུར་གསུངས། དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་བ་ཐམས་ཅད་ལ་བཞི་བཞིར་ཡོད་པས་རེ་རེ་ལ་འང་དབང་བཞི་དོན་གྱིས་ཚང་བ་སྟེ། དེ་རྣམས་ཀྱིས་བུམ་པའི་དབང་རྗེས་འབྲེལ་བཅས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། སྒྲུབ་ཁོག་ནས་འབྱུང་བའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བར་འདོད་ན་སྐབས་འདིར་སྦྱར་བར་བྱ་སྟེ། སྒྲུབ་པ་ལུང་གི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོཿ བླ་མ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན༔ བུམ་པ་ལྕང་ལོ་བྷནྡྷ་དང་༔ བདུད་རྩི་ཚེ་སོགས་དབང་གི་མཆོག༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཞུ༔ བླ་མས་གནང་བ་སྦྱིན་པ། ཧོཿ བདེ་ཆེན་བཀོད་པའི་གཞལ་ཡས་འདིར༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ཁྱོད་གུས་འདུད་ན༔ རྡོ་རྗེ་བླ་མའི་གཡར་དམ་སྲུངས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྦྱིན༔ ཁྱེད་རང་རྣམས་དབང་སྟེགས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་སྟེང་དུ་འཁོད་པར་མོས། བྷནྡྷ་ཐོད་ཕྲེང་རིགས་ལྔའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བས་བླ་མ་བདེ་གཤེགས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུའི་དབང་དང་བྱིན་རླབས་རྫོགས་པར་མོས་ཤིག དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་ཀྱི་བྷནྡྷ་མགོར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ མཐིང་ནག་གྲུ་གསུམ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་སྐུ༔ རྟག་ཏུ་ཧཱུྃ་ཆེན་ཀློང་དུ་འཁྱིལ་བ་ཡི༔ བདེ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་མངོན་རྫོགས་ཏེ༔ རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་ཡབ་ཡུམ་དབང་བསྐུར་རོ༔ དཀར་པོ་ཆོས་ཉིད་ཡངས་ཤིང་གསལ་བའི་སྐུ༔ མཁའ་མཉམ་དབྱིངས་ཕྱུག་མ་བརྒྱད་རྟག་རོལ་ཅིང་༔ སྲིད་པའི་ཆོས་ལ་ཡིད་བཞིན་དབང་གྱུར་པའི༔ བུདྡྷ་ཐོད་ཕྲེང་ཡབ་ཡུམ་དབང་བསྐུར་རོ༔ སེར་པོ་ཡིད་བཞིན་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པའི་སྐུ༔ རིན་ཆེན་སྤྱི་སྒོ་བརྒྱད་སོགས་རོལ་པའི་སྐུ༔ འདོད་དགུ་ཡིད་བཞིན་རེ་བ་སྐོང་མཛད་པའི༔ རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་ཡབ་ཡུམ་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཆགས་པ་མི་གཏོང་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་སྟེ༔ དབང་ཕྱུག་གཏེར་ལྡན་ལྔ་དང་འཁྲིལ་བ་ཡིས༔ འཁོར་བ་མ་ལུས་མྱ་ངན་འདས་བསྡུས་ནས༔ པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་ཡབ་ཡུམ་དབང་བསྐུར་རོ༔ ལྗང་གུ་་་་་་་་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་འདུས་སྒྲུབ་ཁོག་ཆེན་མོ་ནས་ཁ་བསྐང་བའོ། མཆན། ཕྲིན་ལས་ཅིར་ཡང་འགྱུར་བ་ཡིས༔ སྣ་ཚོགས་ཐབས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་ཀུན་འདུལ་བ༔ བསྙེན་པ་སྦྱངས་པའི་གནད་དང་ལྡན་པ་ཡིས༔ ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་ཡབ་ཡུམ་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཐོད་ཕྲེང་རིགས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་བྱིན་གྱིས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་མཆོག་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ རྟོགས་པའི་ཐུགས་རྗེས་དུག་ལྔ་རང་གྲོལ་ཤོག༔ འདིར་སྒྲུབ་གཞུང་དུ་བྷནྡྷ་དགུ་དང་ལྔ་སོགས་བཤད་ཀྱང་འདིར་ལག་ལེན་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་བྱས་པའོ། གསུང་ཞི་ཁྲོ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྔགས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བས་བླ་མ་བདེ་གཤེགས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལུང་གི་དབང་དང་བྱིན་རླབས་རྫོགས་པར་མོས་ལ་ཞི་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྙིང་པོ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ས་མ་ཡ་ཛཿཧ་རི་ནི་ས་ཧྲཱི༔མ་ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ༔སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ། བླ་མའི་ཐུགས་སྲོག་འདི་བརྗོད་པས༔ བཀའ་འདུས་ལྷ་ཚོགས་ཡོངས་བསྙེན་ཅིང་༔ འབུམ་ཚོ་གཉིས་ཀྱིས་མཆོག་ཐུན་གྱི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ འགྲོ་དོན་ནུས་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ དྲག་པོ་ལྷ་བརྒྱད་འདུས་པའི་སྙིང་པོ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨར་ཙིག་ནིར་ཙིག་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཧྲཱིཿཏྲཱཾ་བཛྲ་ཡཀྵ་རཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ༔ དགྲ་བགེགས་གནོད་བྱེད་མཱ་ར་ཡ་མྱོགས༔ ལན་གསུམ། ཧཱུྃ༔ གསང་བའི་དྲག་སྔགས་འདི་བརྗོད་ཅིང་༔ ཁྲི་ཕྲག་གཅིག་གི་གྲངས་བཟླས་ན༔ དྲག་པོ་ལྷ་བརྒྱད་ཡོངས་བསྙེན་ནས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ འགྲོ་དོན་ནུས་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་པས་བླ་མ་བདེ་གཤེགས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་འོད་གསལ་དགོངས་པའི་དབང་དང་བྱིན་རླབས་རྫོགས་པར་མོས་ཤིག །རྣམ་བུམ་མགོར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ ཐུགས་ལས་བརྡོལ་བའི་མན་ངག་གསང་ཆེན་འདི༔ སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་སྐུ་སྟོང་གསལ་འཛིན་པ་མེད༔ སྐལ་ལྡན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་དམ་པའི་གཟུངས༔ ཐོགས་མེད་མཐུ་མངའ་རྫས་མཆོག་དམ་པ་འདིས༔ དབང་བསྐུར་གཉིས་མེད་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཅེས་བུམ་ཆུ་སྤྱི་བོར་བླུག་ཅིང་ངག་ཏུ་བླུད། དེ་ནས་ལས་སློབ་ཀྱིས། ཧོ༔ དེ་ལྟར་སྤྲོས་བཅས་ཀྱི་དབང་ཐོག་མ་འདི་བསྐུར་བ་ལ་ཡོན་ཏན་ཅི་མཆིས༔ འབྲས་བུ་གང་ཐོབ་བསྟན་དུ་གསོལ༔ ཞེས་ཞུ། བླ་མས། ཧོ༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ཉོན་ཅིག༔ དེ་ལྟར་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ཤར་སྒོ་འདི་ནས་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་བརྟེན་ནས༔ ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག༔ བསྐྱེད་རིམ་ལྷ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་༔ འབྲས་བུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཐོབ༔ དམ་ཚིག་ལུས་ཀྱིས་སྲུངས་ཤིང་༔ ཡོན་ཏན་ལུས་ལ་བདེ་བ་རྒྱས༔ ས་བརྒྱད་པ་མན་ཆད་ནོན༔ ཕྲིན་ལས་ཞི་བའི་ལས་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ༔ སྤྲོས་མེད་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ༔ གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོ༔ བླ་མ་དབང་ཆེན་འགྲོ་བའི་མགོན༔ བྱང་སེམས་དབང་ཆོག་ལ་བརྟེན་ནས༔ བདག་ཅག་སྐལ་ལྡན་བུ་རྣམས་ལ༔ སྤྲོས་མེད་གསང་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བདེ་བའི་སྒྲ་དང་དགའ་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ནམ་མཁའ་གང་བར་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་སྐུ་ལ་ཐིམ༔ ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཆགས་པ་ཆེན་པོས་ཞུ་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྒྱུན་མཁའ་གསང་ནས་བབས་པ་ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་དེ་ཉིད་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་མྱང་བས་རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ། བདེ་སྟོང་བརྗོད་བྲལ་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་སྐྱེས་པར་མོས་ཤིག༔ གསང་ཐོད་ཀྱི་བདུད་རྩི་སྦྱིན་ལ། ཧཱུྃཿ བླ་མ་ལྷ་ཚོགས་ཡབ་ཡུམ་རྣམས༔ གཉིས་མེད་སྦྱོར་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ སྐལ་ལྡན་དག་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ བདེ་ཆེན་གསང་བའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ བྱང་སེམས་བདུད་རྩི་ཁར་ཟུང༌། མ་མིད་པ་ལ་ཕཊ་བརྗོད་ཅིག་བྱ། བརྗོད་པར་འདོད་ཀྱང་བརྗོད་མི་ཤེས་པ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་སྨྲ་བསམ་བརྗོད་པ་དང་བྲལ་བའི་དོན་གོ་བར་གྱིས་ཤིག༔ ལས་སློབ་ཀྱིས། ཧོཿ དེ་ལྟར་སྤྲོས་མེད་ཀྱི་དབང་གཉིས་པ་འདི་བསྐུར་བ་ལ་བརྟེན་ནས༔ འབྲས་བུ་གང་ཐོབ་བསྟན་དུ་གསོལ༔ ཅེས་ཞུ། བླ་མས། ཧོཿ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ཉོན་ཅིག༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ལྷོ་སྒོ་རུཿ དུས་ནམ་ཕྱེད་ལ་གསང་དབང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱས་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ ངག་གི་སྒྲིབ་པ་དག༔ ངག་ལ་ནུས་པ་འབར༔ དམ་ཚིག་ངག་གིས་སྲུང་བར་རིགས༔ ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་བསྟེན་པར་རིགས༔ རྗེས་སུ་བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་བསྒོམ་པར་དབང་༔ ས་དགུ་པ་ནོན༔ ཕྲིན་ལས་དབང་གི་ལས་འགྲུབ༔ འབྲས་བུ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་ཐོབ་བོ༔ ཤིན་ཏུ་སྤྲོས་མེད་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོཿ བླ་མ་དབང་ཆེན་འགྲོ་བའི་མགོན༔ ཕྱག་རྒྱའི་དབང་ཆོག་ལ་བརྟེན་ནས༔ བདག་ཅག་སྐལ་ལྡན་བུ་རྣམས་ལ༔ སྤྲོས་མེད་ཤེར་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། རིག་ཙཀ་གཏད་ལ། མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་རིག་མ་གཟུགས་དང་ལང་ཚོ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ལག་ཏུ་གཏད་པར་མོས་ཤིག །སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་སེམས་ལ་བསྒོམ༔ འགྲོ་བ་གསུམ་པོ་འདི་ཡི་བདག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཁྱེད་རང་གུ་རུ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་རིག་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ། མཁའ་གསང་རྡོ་རྗེ་དང་པདྨ། ཐབས་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་ཆེན་མངོན་ཏུ་བྱ་བའི་འདུན་པ་བཅས་འདུ་ཤེས་གསུམ་དང་ལྡན་པས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་ཡས་བབ་དང་མས་བརྟན་གྱི་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་གི་མཐར་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་མོས་ལ་དེའི་རང་ངོ་ལ་ལྟོས་ལ་མཉམ་པར་ཞོག་ཅིག ཧོཿ བདེ་ལ་སེམས་བཟུང་སྟོང་ལ་སྦྱོང་༔ གཉིས་མེད་ངང་དུ་གནས་བྱ་ཞིང་༔ ཟག་མེད་མ་བཅོས་རང་བྱུང་བཞག༔ སྐུ་གསུམ་རང་གྲོལ་ངོ་མཚར་ཆེ༔ ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧོཿ ཞེས་ངོ་སྤྲད་ལ། ལས་སློབ་ཀྱིས། ཧོཿ དེ་ལྟར་དབང་གསུམ་པ་བསྐུར་བའི་ཡོན་ཏན་དང་འབྲས་བུ་གང་མཆིས་བསྟན་དུ་གསོལ༔ ཞེས་ཞུ། བླ་མས། ཧོཿ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ཉོན་ཅིག༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ༔ དུས་སྲོད་ཀྱི་འཇིངས་ཡོལ་ལ༔ ཕྱག་རྒྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག༔ ཡིད་ལ་རྟོགས་པ་འཆར༔ དམ་ཚིག་ཡིད་ཀྱིས་སྲུང་བར་རིགས༔ རྟེན་ཕྱག་རྒྱ་བརྟེན་དུ་རུང་༔ ས་བཅུ་པ་ནོན༔ ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པའི་ལས་འགྲུབ༔ འབྲས་བུ་སྐྱེ་མེད་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་བོ༔ རབ་ཏུ་སྤྲོས་མེད་དབང་བཞི་པ་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ༔ གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོཿ བླ་མ་དབང་ཆེན་འགྲོ་བའི་མགོན༔ ཚིག་གི་དབང་ཆོག་ལ་བརྟེན་ནས༔ བདག་ཅག་སྐལ་ལྡན་བུ་རྣམས་ལ༔ བཞི་པའི་དབང་མཆོག་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ།

དེ་ལ་ཐོག་མར་ལྟ་བའི་ངོ་སྤྲད་པ་ནི། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལྟ་སྟངས་ནམ་མཁའ་ལ་གཏོད་ཅིག ཧཱུྃ༔ ལྟོས་ཤིག་ལྟོས་ཤིག་རིགས་ཀྱི་བུ༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་འདི་ལ་ལྟོས༔ གསལ་ལ་དངས་པ་མཐའ་དང་བྲལ༔ གང་ལ་འཛིན་མེད་བདེ་ཆེན་འདི༔ ལྟ་བ་ཕྱོགས་ལྷུང་མཐའ་བྲལ་ཡིན༔ འདི་ཉིད་དོན་ལ་གནས་པར་གྱིས༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་དགོངས་པ་ཡིན༔ ཨ་ཏི་ཧོ༔ སྒོམ་པའི་ངོ་སྤྲོད་ནི་མར་མེ་གསལ་ལ་མི་རྟོག་པས་མཚོན་པར་མཛོད་ཅིག །མར་མེ་བཏེགས་ལ། ཧཱུྃ༔ ལྟོས་ཤིག་ལྟོས་ཤིག་སྐལ་ལྡན་བུ༔ རང་གི་སེམས་ལ་ནང་དུ་ལྟོས༔ གསལ་ལ་མི་རྟོག་མ་ཡེངས་པ༔ མར་མེ་རླུང་གིས་མ་བསྐྱོད་འདྲ༔ སྒོམ་པ་རང་གསལ་འཛིན་མེད་འདི༔ འདི་ཡི་དོན་ལ་རྟག་ཏུ་སྒོམས༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་དགོངས་པ་ཡིན༔ ཐེག་དགུ་སྒོམ་གྱི་ཡང་རྩེའོ༔ ཨ་ཏི་ཧོཿ འབྲས་བུའི་ངོ་སྤྲོད་ནི༔ བདུད་རྩི་འདི་མ་མིད་བར་ཕཊ་བརྗོད། དེ་ལྟར་བྱས་པས་བརྗོད་པར་འདོད་ཀྱང་བརྗོད་མི་ཤེས་པ་ལྟར་སྨྲ་བརྗོད་བྲལ་བའི་དོན་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག༔ བདུད་རྩི་སྤྱིན་ལ། ཧཱུྃཿ ལྟོས་ཤིག་ལྟོས་ཤིག་སྐལ་ལྡན་ཁྱོད༔ ཆོས་སྐུ་འགྱུར་མེད་དོན་ལ་ལྟོས༔ སྨྲ་བསམ་བརྗོད་མེད་མཐའ་ལས་འདས༔ མགུལ་པ་ཆུས་བཀང་སྨྲ་འདོད་འདྲ༔ གང་ཡང་མ་གྲུབ་སྟོང་པའི་ངང་༔ མི་སྐྱེ་མི་འགག་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ འབྲས་བུ་མི་འགྱུར་གདིང་ལྡན་ཡིན༔ འདི་ཡི་དོན་ལ་གནས་པར་གྱིས༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་འདི་ལ་གནས༔ ཨ་ཏི་ཧཽཿ སྤྱོད་པའི་ངོ་སྤྲོད་ནི་གར་སྟབས་ཅི་དགར་སྒྱུར་བས་རང་གྲོལ་རང་ལས་མ་གཡོས་པའི་དོན་ངེས་པར་གྱིས་ཤིག༔ ལག་པས་གར་སྟབས་སྣ་ཚོགས་བྱེད་དུ་གཞུག་ལ། ཧཱུྃ༔ ཉོན་ཅིག་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་ལ༔ མ་འགགས་ཐབས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡིས༔ གར་གནང་སངས་རྒྱས་མཛད་སྤྱོད་ལ༔ ཅི་བདེར་སྤྱོད་པས་རང་སར་གྲོལ༔ སྤྱོད་པ་སྤྱི་འབྱམས་ཡང་དོག་མེད༔ བླ་མ་ཐོད་ཕྲེང་སྤྱོད་པ་ཡིན༔ ཨ་ཏི་ཧོ༔ ད་ནི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ཡིན་པས་དབང་རྫས་མཆོད་རྟེན་བང་རིམ་དགུ་པ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་འདིས་མཚོན་ཏེ་ཚིག་གི་དོན་ལ་རྗེས་སུ་རྟོགས་ཤིང་ངེས་ཤེས་སྐྱེད་མཛོད། པདྨ་འདབ་དྲུག་སྟེང་མཆོད་རྟེན་བང་རྀམ་དགུ་པ་བཞག་པ་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་འབྲས་འདི༔ སུས་ཐོབ་དོན་ལ་རབ་གནས་ན༔ ཐེག་པ་སྤྱི་འབྱམས་དབང་ཆེན་ཐོབ༔ དབང་རྣམས་དེ་ལས་རབ་ཏུ་འཕྲོས༔ དེ་ཕྱིར་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཡིན༔ ཧཱུྃ༔ བསྐྱེད་དང་རྫོགས་དང་རྫོགས་པ་ཆེ༔ འདི་ལས་འཕྲོས་པ་གྲོལ་ལམ་སྟེ༔ ཏིང་འཛིན་རྣམ་གསུམ་དབང་ཆེན་གསུམ༔ ཆོ་ག་གསུམ་དང་ལྷ་གསལ་འདེབས༔ བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་ཡེ་ཤེས་བསྟིམ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ཕྱག་རྒྱས་མཆོད༔ བསྟོད་བསྐུལ་འཛབ་བསྙེན་འབུལ་ལ་སོགས༔ བསྐྱེད་རིམ་གྲོལ་བའི་ལམ་ཡིན་ཏེ༔ ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཡིན༔ རང་སེམས་རྩལ་སྦྱོང་ཆེན་པོའོ༔ ཧཱུྃ༔ ལྷ་རྣམས་གནས་སུ་རྫོགས་རིམ་ནི༔ ཡིད་ནི་ཡབ་ལ་ཆོས་ནི་ཡུམ༔ ཕུང་པོ་ཡབ་ལ་འབྱུང་བ་ཡུམ༔ རྣམ་ཤེས་ཡབ་ལ་ཡུལ་ལྔ་ཡུམ༔ དབང་པོ་ལྔ་ཡབ་དུས་བཞི་ཡུམ༔ ཉོན་མོངས་དྲུག་ནི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ ལུས་ཆོས་ཡབ་ལ་མུ་བཞི་ཡུམ༔ ཐབས་ནི་ཡབ་ལ་ཤེས་རབ་ཡུམ༔ ཏིང་འཛིན་དེ་ལྟར་ཤེས་པས་ན༔ མ་བཀག་མ་བསྒྲུབ་རང་ལྷར་གནས༔ རང་བྱུང་གནས་འགྱུར་རྫོགས་རིམ་ཡིན༔ ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་རྫོགས་ཆེན་ནི༔ སངས་རྒྱས་ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས༔ ཐེག་སྒོ་བསམ་མི་ཁྱབ་གསུངས་ཀྱང་༔ ཐམས་ཅད་བློ་ཡི་བྲིད་ཐབས་ཡིན༔ ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སེམས་ལ་རྫོགས༔ ཆོས་ཀུན་བདེ་བ་དབྱེར་མེད་པས༔ ཐམས་ཅད་ཡིན་ལ་གང་ཡང་མིན༔ སངས་རྒྱས་མཐར་ཐུག་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ ཀུན་ལ་རྫོགས་ཏེ་ངོ་མ་ཤེས༔ ཧོ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ འཁོར་བ་དང་ནི་མྱ་ངན་འདས༔ འཁྲུལ་སྣང་འཛིན་པས་གཉིས་སུ་བྱུང་༔ ཡང་དག་དོན་ལ་དབྱེ་བ་མེད༔ གཉིས་ཀ་རང་གི་སེམས་ལ་རྫོགས་པ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ ཆོས་སུ་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ནི༔ སྤྲོས་པ་བློ་ཡི་ཆོས་ཡིན་ཕྱིར༔ སྐུ་གསུམ་རང་ཡང་གྲངས་སུ་ཟད༔ འདུས་བྱས་ཆོས་དབང་སངས་མི་རྒྱའོ༔ ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་ཆོས་སུ་འཛིན་ཚད་ནི༔ མཐར་ཐུག་འཁྲུལ་བློ་ཆེན་པོ་ཡིན༔ སངས་རྒྱས་ཆོས་མིན་གཅིག་གིས་རྒྱ༔ བློ་ལས་འདས་ཤིང་ཡིད་དཔྱོད་བྲལ༔ ཡང་རྩེ་རྫོགས་ཆེན་ཨེ་མ་ཧོཿ ཧཱུྃ༔ རྒྱས་བསྡུས་རིམ་པ་རང་ལུགས་བཞིན༔ རིམ་པ་དབང་གིས་བགྲོད་པར་བྱ༔ ས་མ་ཡ་ནི་ཤེལ་སྒོང་ལྟར༔ གཞི་ནི་དམ་ཚིག་གཙང་མས་བཟུང་༔ ཏིང་འཛིན་ལུས་དང་གྲིབ་མ་ལྟར༔ ཉམས་སུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ལོང་༔ མན་ངག་གར་ཆང་འཐུང་བ་ལྟར༔ དོན་ནི་མན་ངག་ཟབ་མོས་བསྒྲུབ༔ ལྟ་བ་ནམ་མཁར་མདུང་སྐོར་བཞིན༔ ཐག་དང་འཕང་ནི་ལྟ་བས་བཅད༔ སྤྱོད་པ་མི་ཤ་ལྡོན་པ་བཞིན༔ ལ་ནི་སྤྱོད་པས་དོར་བར་བྱ༔ ཟུང་དུ་སྦྲེལ་བས་གོལ་ས་མེད༔ ཚིག་ཏུ་རྟོག་ལ་མ་བརྟེན་པར༔ སྐུ་གསུམ་དོན་ནི་གཅིག་ཏུ་དྲིལ༔ མཐའ་དྲུག་རྒྱུད་ལ་རྫོགས་པར་བྱ༔ མཐར་ཐུག་དོན་དམ་ནང་ནས་འཆར༔ ནམ་མཁའ་ལ་ནི་ནམ་མཁའ་བཞིན༔ ཐམས་ཅད་སྟོང་པའི་ངང་ལ་གནས༔ ཧོཿ མ་བཙལ་ཡེ་ནས་རྫོགས་པའི་དབང་༔ བསྐུར་ཐོབ་མཚོན་པའི་མཐའ་བཞི་གྲོལ༔ དབང་བཞི་བསྐུར་བས་དྲི་མ་དག༔ ལྷན་ཅིག་པ་ཀུན་བཏགས་བརྗོད་ཞི༔ བློ་དངོས་མུ་མཐར་རང་སར་གྲོལ༔ གྲོལ་མ་གྲོལ་ཡང་རྣམ་པར་དག༔ བསྐུར་ཐོབ་རང་དག་ངོ་མཚར་ཆེ༔ ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཉིད་མཐའ་ཡས་དཀྱིལ་འཁོར་ན༔ རང་བྱུང་འོད་གསལ་བླ་མ་བཞུགས༔ དེ་ལ་བདེ་གཤེགས་ཡོངས་རྫོགས་པས༔ སྣང་སྲིད་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་ལ༔ མུ་མཐའ་ཡོངས་གྲོལ་དབང་བསྐུར་བས༔ གསང་སྔགས་བཀའ་རྣམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས༔ བླ་མ་ཡོངས་རྫོགས་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཅེས་བརྗོད་ལས་སློབ་ཀྱིས། ཧོ༔ ཚིག་དབང་རིན་པོ་ཆེ་བསྐུར་བའི་ཡོན་ཏན་དང་འབྲས་བུ་གང་ལགས༔ ཞེས་ཞུ། བླ་མས། ཧོཿ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ཉོན་ཅིག༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་བྱང་ཕྱོགས་སུ༔ དུས་ཐོ་རངས་ཉི་ཤར་གྱི་ཚེ༔ ཚིག་དབང་རིན་པོ་ཆེས་ངོ་སྤྲད་པས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་ཤེས་སྒྲིབ་དག༔ ནུས་པ་གསུམ་ཀ་འབྱུང་༔ དམ་ཚིག་སྲུང་མཚམས་དང་བྲལ༔ བརྟེན་བྱ་སྤང་བླང་མེད༔ རྗེས་ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར༔ ས་བཅུ་གཅིག་ཀུན་ཏུ་འོད་ནོན༔ ཕྲིན་ལས་བཞི་ཀ་འགྲུབ༔ འབྲས་བུ་སྐུ་ལྔས་གཞན་དོན་བྱེད་དོ༔ དེའི་ཕྱིར་སྤྲོ་བར་སེམས་ཤིག༔ ཅེས་བརྗོད་དོ། །དཀྱིལ་འཁོར་དབང་ཕྱུག་རྟ་ཕག་ཡབ་ཡུམ་གྱི་དགོངས་པའི་དབང་ཁྱད་པར་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ། རྟ་ཕག་སྐུ་དང་རྡོར་དྲིལ་ཐོགས་ལ། རང་རིག་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་ཡེ་ཤེས་རྟ་ཕག་ཡབ་ཡུམ་དང་གདོད་ནས་གྲུབ་པ་རང་བྱུང་དགོངས་པའི་གདིང་བསྐྱེད་མཛོད། ཧཱུྃ༔ རང་རིག་ཡེ་ཤེས་བདེ་ཆེན་འབྱམས༔ ཐུགས་མཆོག་འགྱུར་མེད་དེ་ལ་གནས༔ བཅོམ་ལྡན་རྟ་ཕག་ཡབ་ཡུམ་སྟེ༔ དུས་གསུམ་དུས་མེད་དུས་ཀྱི་མཆོག༔ སེམས་ཉིད་གང་ཤར་ཡི་དམ་ཡིན༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཁྱེད་ཀྱི་སྲས༔ གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེ༔ རང་རིག་རང་མཐོང་རང་རིག་གསལ༔ དེ་ཉིད་གང་མཐོང་སྤྱན་འབྱེད་པ༔ གོམས་སྟོབས་ལམ་ནུས་དཀྱིལ་འཁོར་མཐོང་༔ ཀུན་ལ་དབང་སྒྱུར་རང་རིག་ཆེ༔ རྩལ་ཆེན་རྫོགས་པ་རང་དབང་མཆོག༔ ལྟ་བ་ཐེག་པ་སྤྱི་འབྱམས་ཉིད༔ ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་རྣམ་གྲངས་ཡིན༔ འདི་ཉིད་གསང་བ་བླ་མེད་དེ༔ གསུམ་རྫོགས་བརྗོད་པ་ཀུན་ཡོངས་རྫོགས༔ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་སྟེ༔ གཅིག་དང་དུ་མར་འཛིན་ལས་གྲོལ༔ འོད་གསལ་གཞི་དང་ལམ་འབྲས་བུ༔ སེམས་ཉིད་ཆོས་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད༔ ཐབས་ཤེས་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཕྱིར༔ རྟ་ཕག་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་རོལ༔ འདི་ལ་སྒྲིབ་དང་མི་སྒྲིབ་མེད༔ དབྱེར་མེད་ཡེ་ཤེས་བླ་མ་སྟེ༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ས་ཞེས་བྱའོ༔ དེ་ལ་བསྟན་བྱ་ཡོད་མིན་ཅིང་༔ སྟོན་པར་བྱེད་པ་མེད་ཉིད་བསྟན༔ རྟགས་རྣམས་ཀུན་གྱི་མཆོག་གྱུར་ཅིང་༔ སྣང་དང་སྲིད་པ་ཇི་སྙེད་བརྡ༔ རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་རྫས༔ དེ་དགོངས་སེལ་མེད་ལྷག་པ་མེད༔ འགྲན་ཟླ་མེད་པར་དེ་ཡིས་ནུས༔ ཀུན་གྱི་མཆོག་གྱུར་འབྲས་བུའོ༔ རང་སེམས་གསལ་ལ་ངོས་བཟུང་མེད༔ བཀའ་བརྒྱུད་ལྷུན་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ གཉིས་མེད་འཛིན་བྲལ་ཐུགས་རྗེའི་གསུང་༔ རང་རིག་ཡང་དག་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས༔ རང་བྱུང་རིག་པར་དབང་བསྐུར་རོ༔ རྟ་ཕག་གཉིས་མེད་དབྱིངས་སྦྱོར་ཤོག༔ ཧྲཱིཿམ་ཧཱ་རི་ནི་ས་ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་ཧྱ་གྲཱི་ཝ་བྷ་ར་ཧི་ཀྲོ་ཏི་ཀཱ་ལི་ཨ་བྷཱི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཞེས་བརྗོད་ལ་སྐུ་སྤྱི་བོར་དྲིལ་བུ་མགྲིན་པར། རྡོ་རྗེ་སྙིང་གར་བཞག །བླ་མ་ཐོད་ཕྲེང་དགོངས་པ་ནི༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས༔ ལོགས་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ༔ ཡེ་ནས་བདག་མེད་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ འཁོར་བས་མ་གོས་པདྨར་གསལ༔ དགོས་འདོད་འབྱུང་བས་རིན་པོ་ཆེ༔ ཀུན་གཞི་ཀློང་ཡངས་ཡུམ་གྱི་་་་ཕག་མོ་ མཁའ༔ ཡིད་ཀྱི་བྱེད་པ་རྟ་མགྲིན་ཡབ༔ མི་སྐྱེ་མི་འགག་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ ཡེ་ནས་བདག་མེད་སྤྲོས་དང་བྲལ༔ བླ་མ་རང་རིག་ཀུན་ཏུ་བཟང་༔ བདེ་ཆེན་རྣམ་དག་མཚོ་རྒྱལ་་་་་་་ལྷ་ལྕམ་མན་དྷཱ་ར་བ་ཡུམ༔ རྟོག་ཚོགས་རང་གྲོལ་དཔའ་བོ་སྟེ༔ འགྱུར་མེད་ཐག་ཆོད་མཁའ་འགྲོ་མ༔ དེ་ལྟར་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ རང་བྱུང་དངོས་གྲུབ་བསམ་ཡས་པ༔ སྐྱེ་མེད་ཆོས་སྐུའི་རང་རྩལ་ཡིན༔ སྐྱེ་མེད་གདིང་ཆེན་དེ་རྟོགས་ན༔ གཞི་མེད་རྩ་བྲལ་ལྷན་སྐྱེས་འཆར༔ མཚན་བརྒྱད་དྷཱ་ཀི་རང་ལ་རྫོགས༔ ཐོད་ཕྲེང་ཆོས་སྐྱོང་རང་ལ་གནས༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་རང་ལ་རྫོགས༔ གཉེན་པོས་མི་ཤིགས་འགྱུར་བ་མེད༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་རང་ལ་རྫོགས༔ དེ་ལྟར་དགོངས་ན་ཀུན་ཏུ་བཟང་༔ དེ་ལྟར་མ་དགོངས་བླ་མ་ཉིད༔ མཚན་བཅས་དངོས་སུ་གྲུབ་འདོད་ཅིང་༔ ལུང་སྟོན་དངོས་སུ་རེ་བ་ནི༔ ཐུན་མོང་ཕྲན་ཚེགས་འགྲུབ་སྲིད་ཀྱང་༔ ཐར་པའི་གེགས་བྱེད་དོན་དང་འགལ༔ འདི་ལྟར་དགོངས་ན་འདྲེ་སྒྲུབ་ཀྱང་༔ བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་དང་མཇལ༔ ཅི་ཕྱིར་དེ་ལས་མི་འདའི་ཕྱིར༔ རང་སེམས་ཆོས་སྐུར་བློ་ཐག་ཆོད༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་༔ དེ་ནི་དགོངས་པ་་་་་་་་་གྲུབ་རྟགས་རྣམས་སྒྲུབ་ཆེན་ན་གསལ་ལོ་དམ་པའོ༔ ཞེས་གསུངས་པའི་དགོངས་པ་ལས་ནམ་ཡང་མ་གཡོས་པར་མཛོད་ཅིག །དངོས་གྲུབ་བླང་བ་སྐབས་འདིར་མ་བྱས་ཀྱང་ཆོག་མོད། གཞུང་དོན་མི་ཆད་པའི་ཕྱིར་སྤྲོ་ན་འགལ་བ་མེད་པས་དབང་གཏོར་དང་བདུད་རྩི་མདུན་ཏུ་བཀོད་ལ། གཏོར་མ་དང་བདུད་རྩི་ལ་གུ་རུའི་གནས་གསུམ་ནས་ཡི་གེ་ལྔ་བྱུང་བ་ཕོག་པས་བདུད་རྩིར་གྱུར་ཞིང་དངོས་གྲུབ་ཏུ་མེར་མེར་སོང་བར་བསམ་ཞིང༌། ཧཱུྃ༔ བདེ་མཆོག་བདེ་སྤྱོད་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ཡངས་ནས༔ རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྲས་བཅས་ཐུགས་དམ་ཅན༔ བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་མཉམ་སྦྱོར་དངོས་གྲུབ་མཆོག༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དཔལ༔ བུམ་པ་བཟང་པོ་དཔག་བསམ་ནོར་བུའི་ཚུལ༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བདག་ལ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ འཛད་མེད་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ འགྱུར་མེད་སྐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ འགགས་མེད་གསུང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ སྤྲོས་བྲལ་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ སྟོན་བརྒྱ་མཐོང་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཅེས་བསྐུལ། གཏོར་མའི་ཆ་ཤས་དང་བདུད་རྩི་དཔོན་སློབ་ཀུན་གྱིས་རོལ་ལ། ཧཱུྃ༔ དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་དངོས་གྲུབ་འདི༔ དུས་གསུམ་བླ་མས་གཙོར་བྱས་ནས༔ བདག་ཅག་མཆེད་ལྕམ་སྐལ་ལྡན་རྣམས༔ ཐེ་ཚོམ་བར་ཆད་མེད་པ་རུ༔ ད་ལྟ་དགྱེས་པར་རོལ་པར་འཚལ༔ ཅེས་དྲང༌། པད་ཀོར་བྱ་ཞིང༌། ཨོཾ་སྐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྐྱེ་འཆི་མེད༔ ཨ་ལ་ལ་སྟེ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ གསུང་གི་དངོས་གྲུབ་འགག་པ་མེད༔ ཨ་ལ་ལ་སྟེ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་འཁྲུལ་པ་མེད༔ ཨ་ལ་ལ་སྟེ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྐུ་གསུམ་རྣམ་དག་སྤྲོས་པ་མེད༔ ཨ་ལ་ལ་སྟེ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཅེས་རོལ་ལོ།

བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྐྱེ་འགག་འགྱུར་མེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ལྡན༔ རང་བྱུང་ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་རྣམས་བསྒྲལ་སླད་དུ༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིས་རེ་བ་ཐམས་ཅད་སྐོང་༔ པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཅེས་དཔོན་སློབ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བྱས་ལ། མཐར་སློབ་དཔོན་གྱིས། ཀྱེ་ཧོཿ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་དགོངས་དང་༔ དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་བའི་ཡུལ་དང་༔ ཞུ་མཁན་དང་༔ བསྐུར་ཐོབ་ཐམས་ཅད་རང་རིག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་མིན་པ་ཅི་འདུག༔ གདའ་ན་ཚོལ་ཅིག༔ དེ་མ་རྙེད་ན་སེམས་ཀྱིས་བཙལ་ཏེ༔ སངས་པའམ༔ སྟོང་པ༔ ངོས་བཟུང་ཨེ་རྙེད༔ རྙེད་ན་གང་ནས་བྱུང་༔ གང་དུ་ཅི་ལྟར་གནས༔ དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་ཅིར་འདུག༔ མ་རྙེད་སྟོར་ན་སྟོང་པའི་ངོས་བཟུང་ཅིར་གདའ༔ ཡེ་ནས་སྟོང་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ་དངོས་པོ་བརླག་པའི་སྟོང་པ་ཞིག་ཡིན༔ སྣང་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པས་སྟོང་ཞེས་བྱ༔ ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་ཤེས་པ་ངོས་བཟུང་དང་བྲལ་ཏེ༔ བརྗོད་བྲལ་གྱི་དོན་ལ་གཏོར་མ་གཏོར་རྩིས་གདབ་མེད་པས༔ ཆོས་ཉིད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བས་དབང་ཞེས་བྱ༔ དོན་ལ་འཛིན་ཞེན་གཉིས་མེད་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རྩལ་ཐམས་ཅད་རང་བྱུང་དུ་གྱུར་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཚིག་དབང་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་བྱ་སྟེ་སྣང་བ་གང་ཤར་གསལ་སྟོང་ལྷུག་པར་ལོངས་སྤྱོད་དོ༔ ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ཟིན༔ འཁོར་འདས་ཀྱི་སྟོང་སྲོག་ཆོད༔ དབང་ཆེན་རབ་འབྱམ་ཡིན༔ ཞེས་བསྐུར་བ་འདི་ཉམས་སུ་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་བླངས་པས༔ བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི་ཉམས་ཞིག་སྐྱེའོ༔ དེ་ཁོ་ན་གྲུབ་རྟགས་རབ་ཡིན་པས་ངང་གིས་མ་ཡེངས་པར་བསྐྱང་ངོ་༔ དེ་ནས་ཆོས་བཀའི་པུ་སྟི་ལག་ཏུ་གཏད༔ སྤྱི་བོར་ཅོད་པན་གདགས་ཏེ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བཀའ་གཏད་ཅིང་གཞན་དོན་སྒྲུབ་པའི་གནང་བ་སྦྱིན་པ་ཡིན་པས་ངེས་ཤེས་སྐྱེད་ཅིག༔ དེ་ལྟར་བྱས་ལ། དུས་འདི་ཕྱིན་ཆད་རྒྱལ་བའི་སྲས༔ ཁམས་གསུམ་སྒྲོལ་བའི་སློབ་དཔོན་དབང་༔ གནས་ལྔ་མཁས་པའི་པཎྜིའི་དབང་༔ གཞི་མེད་རྩ་བྲལ་རིག་པའི་དབང་༔ དབང་དོན་ལྷུར་ལེན་པོ་ཏིའི་དབང་༔ བཀའ་གཏད་ཡོངས་རྫོགས་བཀའ་འདུས་དབང་༔ བྱིན་རླབས་རང་བབས་མཁའ་འགྲོའི་དབང་༔ བརྡ་རྟགས་ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་ཡི་དབང་༔ འགྱུར་མེད་ཐིག་ལེ་ཤོག་སེར་དབང་༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ༔ ད་ནི་པདྨ་གཉིས་མེད་དུ༔ བུ་ཡིས་འགྲོ་དོན་བརྩོན་བྱས་ལ༔ བདེ་ཆེན་ཞིང་དུ་འཁྲིད་པར་བྱ༔ ཞེས་གནང་བ་བྱའོ། །དེ་རྣམས་ཀྱིས་དབང་གི་དངོས་གཞི་གྲུབ་ནས་མཐའ་བརྟེན་དུ༔ རྒྱལ་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་བདུན་དང་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱིས་མདུན་བདར་ཏེ་མངའ་གསོལ་བར་མོས་ཤིག༔ སྣ་བདུན་སྦྱིན་ལ། ཧཱུྃ༔ འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན་དབང་བཅུ་ལྡན༔ འཁོར་བའི་འཁོར་ལོ་རྒྱུན་བཅད་ནས༔ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྐོར་བྱེད་ཅིང་༔ ས་བཅུའི་འབྲས་བུའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཙཀྲ་རཏྣ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཧཱུྃཿ བཙུན་མོ་རིན་ཆེན་བསོད་ནམས་གཏེར༔ ཕ་རོལ་ཕྱིན་བཅུའི་གཟུགས་དང་ལྡན༔ ཚེ་དང་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱས་པ་དང་༔ ཡིད་བཞིན་དཔལ་འབྱོར་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔ ནོར་བུ་རིན་ཆེན་མཆོག་གསུམ་གནས༔ བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་མྱུར་རྫོགས་བྱེད༔ དགོས་འདོད་ཡིད་བཞིན་ཆར་ལྟར་འབེབས༔ ལྷག་མཐོང་ཤེས་རབ་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ རཏྣ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཧཱུྃཿ ཁྱིམ་བདག་རིན་ཆེན་ནོར་བདུན་ལྡན༔ གང་ལ་ཅི་འདུལ་དཔག་བསམ་འདྲ༔ གཞན་དོན་ཚོགས་གཉིས་མྱུར་རྫོགས་བྱེད༔ ཤེས་བྱ་ཐོགས་མེད་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ མ་ཧཱ་མ་ཎི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔ བློན་པོ་རིན་ཆེན་དམག་དཔོན་མཆོག༔ བརྩོན་འགྲུས་གོ་གྱོན་འཁོར་བ་འཇོམས༔ ཐབས་ལྡན་སྐྱབས་མཆོག་དབང་ཐོབ་ནས༔ འཇིག་ཚོགས་ལྟ་བ་འཇོམས་པར་ཤོག༔ མ་ཧཱ་ཏཱ་རཏྣ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔ རྟ་མཆོག་རིན་ཆེན་ས་ལམ་བགྲོད༔ འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོར་སྤྲིན་ཤུགས་འཆང་༔ བདེ་ཆེན་ཐར་ལམ་ཞིང་དུ་ཕྱིན༔ རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་བཞིའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཀཱ་མ་ཨ་ཤྭ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔ གླང་པོ་རིན་ཆེན་དོན་དམ་ཐེག་པ་ཆེ༔ བདུད་སྡེ་དཔུང་བཅས་རབ་འབྱམས་དཔུང་དང་ལྡན༔ སྟོབས་བཅུས་བདག་གཞན་དོན་བྱེད་ཅིང་༔ ཡང་དག་སྙིང་པོའི་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ ཧསྟི་རཏྣ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཧོཿ རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་གྱི་དབང་འདི་བསྐུར་བས༔ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔ་དང་༔ འཕགས་པའི་ནོར་བདུན་དང་ལྡན་ནས་གཞན་དོན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འགྲུབ་པའི་དབང་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ རྟགས་བརྒྱད་རེ་རེ་བཞིན་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ སྐྱོབས་པ་གསེར་གདུགས་བླ་ན་མེད༔ འགྲོ་དྲུག་ཚད་གདུང་སེལ་བར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱཿ སི་རཀྵ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔ གསེར་ཉ་ཤེས་རབ་མིག་དང་ལྡནཿ འཁོར་འདས་ཆོས་རྣམས་འབྱེད་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱཿ ཧྲིཿནི་ས་མ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔ དུང་དཀར་གསུང་དབྱངས་ང་རོ་ལྡན༔ ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་ཡིས་ཀུན་ཁྱབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ས་མ་ཏྲི་ཡ་ཨ་བྷི༴ ཧཱུྃ༔ པདྨ་དྲི་མེད་མདངས་དང་ལྡན༔ ཆོས་སྒོ་ཀུན་ལ་མཁས་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ་ཏི་ཀ་ཏི་ཡེ་ཨ་བྷི༴ ཧཱུྃ༔ བུམ་པ་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་བས༔ སེམས་ཅན་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཏིཥྟ་ཀ་ལ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔ དཔལ་བེའུ་ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་མཁྱེན༔ ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ༴ ཧཱུྃ༔ རྒྱལ་མཚན་ཐེག་ཆེན་རྩེ་མོ་སྟོན༔ བསྟན་པ་མི་ནུབ་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ་བྷི་ཤ་དྷེ༴ འཁོར་ལོས་འགྲོ་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་སྐྱོབ༔ འཁོར་བ་དོང་སྤྲུག་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ་ཙ་ཀྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ་བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་སར་ཐོན་པ་ལ༔ རྒྱལ་ཕྲན་རྣམས་ཀྱིས་མངའ་གསོལ་བ་ལྟར༔ དབང་བཞི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་གཞན་དོན་དཔག་མེད་འགྲུབ་པའི་དབང་དམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ༔ དེ་ནས་མཚམས་སྦྱོར་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ་ཞལ་ནས་གསུངས་པས་ཐོག་དྲང༌། བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་པར་བརྗོད། མེ་ཏོག་མཐོར། རོལ་མོ་འཁྲོལ། དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་གཙོ་བོ་འདུས་པ་སྐོར་བཞིའི་ཐོག་མར་བླ་མ་བདེ་གཤེགས་ཡོངས་རྫོགས་བཀའ་རྣམས་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པ་ཡིན་པས་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ལ། དམ་ཚིག་བསྒྲག་བཟུང༌། གཏོང་རག་མཎྜལ། ལུས་འབུལ་དགེ་བསྔོ་རྣམས་བྱས་ལ་སློབ་མ་གྱེས་སོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ནི། ཚོགས་ལ་རོལ་ཞིང་ལྷག་མ་དང་ཐུགས་དམ་བསྐུལ། དེ་དག་སྔར་གྲུབ་ན་སྲུང་མའི་གཏོར་མ་བཏང༌། ཆད་བརྟན་འབུལ་རྟ་བྲོ་བརྡུང༌། རྗེས་ཀྱི་མཆོད་བསྟོད་བླ་སྒྲུབ་སྤྱི་ལ་མ་བཤད་པས་མ་བྱས་ཀྱང་རུང༌། བཟོད་གསོལ་དང༌། དབྱངས་གསལ་ཡིག་བརྒྱ་ལན་གསུམ་བརྗོད་ལ་ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང༌། རས་བྲིས་སོགས་རྟེན་ཡོད་ན་ཡེ་ཤེས་པ་བརྟན་བཞུགས་དང་དམ་ཚིག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ་ལྡངས། སྨོན་ལམ། བཀྲ་ཤིས། བསྔོ་བ་བཅས་ལས་བྱང་ལྟར་བགྱིས་པས་ལེགས་པར་གྲུབ་བོ། །དང་བས་དོན་གཉེར་ལྷག་བློས་འབད་རློམས་ཀྱང༌། །ནོར་འཁྲུལ་དྲི་མ་རྩ་གསུམ་ཐུགས་རྗེའི་ཆུས། །ལེགས་སྦྱོང་གྲུབ་གཉིས་ལང་ཚོ་དར་བབས་པས། །ཡིད་ཅན་ཐར་པའི་མགྲོན་དུ་འགུགས་ནུས་ཤོག །མོས་དགེ་དཔྱིད་ཀྱི་དཔལ་མོས་བསུས་པ་ཡི། །གསང་བསྟན་མཆོག་འདིའི་དབྱར་གྱི་དགའ་ཚལ་བཞད། །གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་འཕེལ་བས། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་པོ་ཡུན་རིང་སྐྱོང་གྱུར་ཅིག །ཅེས་རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་ཡི་རྗེས་སུ་གནང་བ་དང༌། རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུན་ལ་ཕན་པའི་ལྷག་བློས་དྲངས། གཏེར་གཞུང་གི་ཡིག་ཆ་མ་བུ་རྣམས་ཀྱང་གུང་བསྒྲིགས་ཏེ་ཀུན་ཚང་བཀླག་ཆོག་གི་ཚུལ་དུ་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །སླར་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

[edit]

@#/__bla ma bka' brgyad 'dus pa'i dbang bskur chen mo bklags chog tu bkod pa rin chen dbyig gi rdzing bu zhes bya ba bzhugs so// na mo gu ru d+he ba d+hA ki nI yai/__/ye shes rol pa'i cho 'phrul bsam yas kyang*/__/'od gsal dbyings las ma g.yos rigs kun bdag___/gu ru'i zhabs pad gtsug gi nor bu la/__/bkod nas dgongs brgyud dbang dang byin rlabs stsol/__/rigs lnga dngos mtshungs gling chen rnam lnga las/__/rdo rje'i mtshan can zab gter rgya mtsho'i dbyig__/'dus pa skor bzhi'i thog ma bla sgrub kyi/__/smin byed bdud rtsi skal ldan srog 'tshor spel/__/bla ma bka' brgyad 'dus pa'i dbang gis skal ldan gyi rgyud smin par byed pa la/__thems byang las/__spros bcas bum pa'i dbang bskur dang :__spros med gtor ma'i dbang bskur dang :__shin tu spros med don dbang gsum:__rang gzhan don byed dbang gsum yin:__zhes rnam grangs gsum du gsungs pa'i dang po spros bcas bum pa dang 'brel ba'i dbang mo che bskur ba la sgrub chen dang sbrel ba'i tshul ni lag len mi thebs pas dbang rkyang gi khongs su sgrub khog nas bshad pa'i slob ma sta gon dang sgrub dbang rnams 'thus par mdzad pa rje bla ma'i phyag bzhes ltar 'chad pa la gsum/__sngon 'gro/__dngos gzhi/__rjes kyi rim pa'o/__/dang po la gsum/__sa chog sta gon/__dkyil 'khor gyi gshom bkod do/__/dang po ni/__sgrub gnas rnying pa la rgyas par mi dgos pas mdo tsam spro na/__dkyil 'khor gang du bya ba'i gnas su dkar gtor dang bgegs gtor bsham/__bdag nyid rtsa gsum kun 'dus bla ma'i nga rgyal la gnas pas ra~M ya~M kha~M gis bsang sbyang*/__rat+na pany+tsa oM AHhU~MHgis brlab/__b+hU mi pa ti sa pa ri bA ra badz+ra sa mA dzaHsa mgron dgugs/__b+hU mi pa ti sa pa ri ba ra a kA ro sogs lan gsum gyis 'bul/__sa bdag lha klu 'khor dang bcas:__gtor ma dam pa 'di bzhes la:__bdag gi sgrub pa ma thon par:__khyed la gnas 'di bdag g.yar gyis:__ci bde bar ni gzhan du dengs:__sngags mthar gats+tsha brtags pas gshegs/__bgegs gtor bsang spyang byin rlabs spyi ltar bya/__sarba b+hU ta A kar+Sha ya dzaHsa mgron dgugs/__sarba b+hU te b+h+yoHna ma sarba sogs nam mkha' mdzod kyi sngags rgya lan gsum gyis bsngo/__hU~M:__yang dag don la mi mos pa'i:__mi dang mi min log 'dren bgegs:__len chags re gtor 'di khyer la:__gnas 'di'i khor yug tshun chad du:__skad cig tsam yang 'da' ma byed:__gal te nga yi bka' 'das na:__rta mgrin drag po thugs khros nas:__lus ngag rdul phran bzhin du rlog:__ces gtor ma phyir dor/__hU~MH__dus gsum bla ma thod phreng gi:__mngag gzhug pho nya'i las mdzad pa:__rta mgrin sgrol byed drag po'i lha:__deng 'dir sgrub pa mchog 'di ma brnyes par:__bar chad gdon rnams ma lus phyir bskrad do:__oM badz+ra kro ta h+ya g+h+rI wa hU~M phaT:__ces dang sum b+ha ni sogs yungs thun gu gul dud pas bskrad/__b+han ng+har bdud rtsi rnam lnga chang dang sbyar bstegs bur 'thor la/__las byang le'u gsum pa'i dbu nas 'byung ba'i/__hU~MH__bka' gsang rmad du byung sogs kyis chag chag gdab/__gnyis pa sta gon la gsum las lha lhag gnas ni/__stegs bur 'bru dkar kyi tshom bu dgu bkod/__mchod gtor bshams la las byang ltar byin brlab/__sgrub pa'i gzhi rang byung ye shes kyi gzhal med khang chen por bla ma bde gshegs yongs rdzogs bka' 'dus kyi lha tshogs dwangs pa'i mkha' la 'ja' tshon shar ba ltar skad cig gis gsal bar gyur/__ces gdod nas grub pa'i ye shes kyi dkyil 'khor gsal btab la mchod bstod bya/__bla ma bde gshegs mkha' 'gro gnas 'dir gshegs:__nyi zla pad gdan mdzes la dgyes par bzhugs:__lus ngag yid gsum gus pas phyag 'tshal lo:__phyi nang gsang ba'i mchod sprin kun gyis mchod:__sngon nas da bar mi dge ci bsags bshags:__dus gsum dge spyod mdzad la yi rang 'bul:__bdag gzhan yongs grol chos 'khor bskor du gsol:__'gro don mya ngan mi 'da' bzhugs su gsol:__zhes yan lag bcu pas tshogs bsags/__snyan gsan dbab pa ni/__thal mo sbyar la/__hoH__dus gsum rgyal ba 'dus pa'i gtso:__thugs rjes byin brlabs byang sems ldan:__dgongs pa rna brgyud thugs rgyud mnga':__rgyud grol byang chub lam la 'dzud:__dus gsum bla ma sku drin can:__thams cad gsan cing dgongs su gsol:__dkyil 'khor bzang po sang bris nas:__bdag cag bsnyen sgrub las gzhung bsrang :__sta gon la ni gnas par mdzod:__lan gsum brjod/__se gol gsum byas la lha rnams bar snang 'od kyi drwa bar bzhugs par mos/__tshom bu dang mchod gtor rnams bsdu'o/__/gnyis pa bum pa sta gon ni/__rnam rgyal bum pa mgul chings sngon po/__bum rdzas so lnga/__las bum mgul chings sngo nag bum rdzas nyer lnga rigs lnga'i phyag mtshan ldan pa mdun du bzhag__/gu gul dud pas bdug__/yungs kar gyis brab/__hU~M bzhi'i sngags brjod pas bgegs bskrad/__go cha'i phyag rgya gtugs la/__oM na maHsa man+ta bud+d+hA nAM badz+ra kA bA tsi hU~M phaT:__rdo rje'i zhu lub gyon par bsam/__dri chab bum pa'i nang du blugs la/__oM swa b+hA ba bi shud+d+haHsarba d+harmAHswa b+hA ba bi shud+d+ho haM:__de nas spos kyis bdug la/__oM shu b+ha ka ri si ti hU~M:__zhes bum par mthu byin bskyed/__oM tsa tur ma hA mu tra ka la k+Sha sid+d+hi mu sid+d+hi hU~M oM swa aM hA:__ces byin gyis brlabs la stegs bu'i dbus dang g.yon mdun du kha rgyan dang bcas te bzhag__/mchod gtor bshams la byin rlabs mdor bsdus bya/__bum pa bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las/__b+h+rU~M las phyi rin po che'i bum pa'i rnam pa la nang gzhal yas khang bdud rtsi'i rgya mtsho 'khyil pa'i dbus su/__bla ma bde gshegs yongs rdzogs bka' rnams 'dus pa'i dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams mtsho rdzing dwangs par gza' skar shar ba bzhin skad cig gis gsal bar gyur/__sngags tsam gyis mchod/__sh+lo ka gcig gis bstod/__gzungs thag blangs la/__rang gi thugs ka nas sngags kyi 'od zer 'phros/__bum pa'i lha rnams la phog__/snyoms par zhugs pa'i byang chub kyi sems ye shes kyi bcud du 'khyil bar bsam/__bsnyen sgrub kyi sngags bzla/__mthar/__oM AHhU~M gis bdud rtsi'i mchod yon phul bas lha rnams 'od du zhu ba bum pa'i chu dang ro gcig tu gyur/__de nas las bum bsang sbyang*/__stong pa'i ngang las bum pa gzhal yas khang du gsal ba'i nang du pad nyi la hU~M las dpal rdo rje rnam 'joms mthing nag g.yas rdo rje rgya gram:__g.yon dril bu 'dzin pa:__thugs srog hU~M la snying pos bskor bar dmigs la:__na mo rat+na tra yA ya:__na mastsan+Ta badz+ra kro d+hA ya:__hu lu hu lu:__tiSh+Tha tiSh+Tha:__b+han+d+ha b+han+d+ha:__ha na ha na:__a mr-i te hU~M phaT:__ces pa dang*/__badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__e ho shud+d+he:__ya~M ho shud+d+he:__ra~M ho shud+d+he:__la~M ho shud+d+he:__ba~M ho shud+d+he AH___ces pa'i sngags brgya rtsa bzlas la/__rdo rje rnam par 'joms pas bgegs thams cad tshar gcod pa'i phrin las mdzad du gsol/__zhes phrin las gsol/__gsum pa slob ma sta gon ni/__maN+Dal me tog so shing srung skud sna lnga/__ku sha rnams nye bar bsdog__/slob ma rnams las bum gyi khrus bya/__bgegs gtor gong smos sam spyi ltar btang la srung 'khor bsgom/__sems bskyed gsal gdab dang chos bshad ci rigs byas la/__'dir skabs su babs pa/__gsang sngags rdo rje theg pa snga 'gyur rnying ma la bka' gter gyi srol ka chen po gnyis su dbye ba las zab mo gter gyi chos/__de la phyogs bzhi dbus lnga'i gter kha chen po lngar yod pa'i nang nas dbus gter zug pa rtsa ba lta bu/__sprul pa'i gter chen rdo rje gling pa'i zab gter gyi gtso bo 'dus pa skor bzhi'i thog mar bla ma bka' brgyad 'dus pa'i smin byed bsgrub pa la sngon 'gro sta gon dang dngos gzhi dbang bskur ba gnyis su yod pa las/__thog mar slob ma lhag par gnas pa'i chos rnams zhu ba'i yon tu dmigs te maN+Dal 'bul bar zhu/__zhes maN+Dal 'bul du gzhug__/snyims pa me tog dang bcas te gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod:__hoH__bla ma slob dpon dgongs su gsol:__bla ma yid bzhin nor bu dang :__yi dam dngos grub 'byung ba dang :__mkha' 'gro dngos grub stsol ba yi:__sku gsung thugs rjes bzung slad du:__bdag la gnang ba sbyin par zhu:__lan gsum/__gnang ba sbyin pa lags pas snyan gtod 'tshal:__hoH__skal ldan rigs kyi bu mchog khyod:__rtsa ba gsum gyi dkyil 'khor du:__dad cing 'jug par 'tshal lags na:__de bzhin bdag gis gnang bar bya'o:__zhes dang*/__bu khyod 'khor ba'i sdug bsngal las:__thar pa'i mgon gyur dkon mchog gsum:__yid kyis dmigs la phyag 'tshol cig:__skyabs 'gro sdig pa rab bshags kyis:__mdun gyi nam mkhar bla ma dang gnyis su med pa'i rdo rje thod phreng rtsal la rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyis bskor te mngon sum bzhin du bzhugs pa'i spyan sngar bdag gzhan mkha' khyab kyi sems can mtha' dag byang chub snying po'i bar du skyabs su mchi zhing thog med nas bsags pa'i sdig sgrib thams cad snying nas 'gyod pas bshags so snyam pa dang*/__sems can gyi don tu byang chub don tu gnyer ba smon pa dang*/__de'i phyir du gsang sngags rdo rje theg pa'i dkyil 'khor gnyan por zhugs te lam tshul bzhin bsgrub par dam bca' ba 'jug pa dang*/__de dag thams cad 'khor gsum spros pa dang bral ba'i lta bas zin pa don dam byang chub tu sems bskyed pa rnams gsal thob la 'di'i rjes zlos/__bla ma pad+ma thod phreng rtsal:__yi dam mkha' 'gro ma lus dgongs:__bla ma dkon mchog gsum po la:__byang chub dag la ma reg bar:__skyabs mchi mchog chen dag tu bzung :__sngon bsags las kyi sdig sgrib bshags:__'gro don sangs rgyas thob bya'i phyir:__smon pa'i byang chub sems su bskyed:__sems can yongs su smin bya'i phyir:__gsang sngags spyod pa rlabs chen spyad:__don dam spros bral byang chub sems:__rang byung mtha' bral stong gsal bsgom:__lan gsum/__yul khyad par can de dag gi spyan sngar stobs bzhi tshang ba'i sgo nas lus ngag yid gsum gyi sdig sgrib spyi dang khyad par sdom pa gsum dang 'gal ba'i nyams chags nyes ltung thams cad snying nas bshags pa'i blos 'di'i rjes zlos/__hU~MH__bla ma yi dam mkha' 'gro dgongs:__khyed ni rnam dag dri med la:__bdag ni sgrib pa nyon mongs bsgribs:__nyams chags sdig sgrib mthol lo bshags:__oM AHhU~Mgu ru d+he wa d+hA ki nI sa ma ya:__sarba d+harmAHswA b+hA wA nAM:__so shing gtad cing ra ba 'du byas la/__de nas dngos grub kyi mtshan ma brtag pa'i slad du so shing mtshan nyid dang ldan pa tshig 'di'i rjes zlos dang bcas te ltos med du 'dor bar zhu:__hoH__bla mas gnang ba'i so shing 'di:__bla ma bka' 'dus lhar brtag phyir:__maN+Dal dbus su bdag 'dor gyis:__gang yin pho brang phyogs der bobs:__zhes 'dor du gzhug__/so shing gi rtse mo gang du phyogs pa de dang mthun pa'i rigs kyi lha'i dngos grub 'grub par 'gyur ba yin no/__srung skud kha dog lnga pa rdo rje'i mdud pa btab/__rtsa sngags kyis sngags la/__sngags kyis btab pa'i srung skud skyes pa'i dpung pa g.yon dang bud med kyi g.yas su bcings pas lus la rdo rje'i go khrab tu gyur nas sgo gsum la bar chad mi mthun pa'i phyogs rnams bsrungs par mos shig__hU~MH__ye shes lnga ldan srad bu 'dis:__sku gsung thugs yon phrin las lnga:__badz+ra gu ru'i sngags kyis btab:__slob bu'i sgo gsum bsrung bar bya'o:__/zhes dang sngags bzla bzhin pas bcing*/__ku sha las sngags dang dri chus bsang*/__dag byed rtswa mchog ku sha'i chun po chung ba sngas dang che ba stan gyi don du zung la do nub rmi lam bzang ngan gyi mtshan ma brtag par gyis shig/__hoH__las 'phro skal ldan rigs kyi bu:__ku sha gtsang ma'i rtswa mchog 'di:__dngos grub rtags mtshan gsal bya'i phyir:__khyod nyid nyal ba'i sngas stan gyis:__rmi lam bzang ngan bdag la smros:__zhes phyag rgya bsnol mas lag g.yas g.yon tu gtad/__de rnams kyis slob ma sta gon tu gnas pa'i chos rnams grub/__dngos gzhi slad nas 'byung ba lags so/__/zhes dang dge bsngo byas la slob ma grol lo/__/gsum pa dbang rdzas gshom bkod ni/__stegs bu'i steng dkyil 'khor sgau rdzogs sam bla ma'i pho brang gnam babs ma'i maN+Dal gyi dbus su rnam rgyal bum pa'i kha rgyan la thod phreng rtsal dang rta phag yab yum sku tsaka gis brgyan pa dang*/__de mnyam thod phreng sde lnga dang mkha' 'gro rigs lnga yab yum phyogs bsdus kyi tsakli bzhag__/de steng 'phrul stegs la b+han+d+ha mtshan bzang dum bu gcig pa 'bru sman gyis bkang ba'i nang du gsang 'dus yab yum gyi sku bzhag__/de steng many+dzi la gtor ma rin chen zur brgyad dar gdugs kyis spras pa bkod/__shar du pad 'byung za hor ma'i sku/__lhor thod pa'i snod du dpal gtor dang blo ldan mchog sred/__nub tu rma bya'i sgro mar me dang nyi ma 'od zer/__byang du ka pA la chang gis bkang ba me long dang*/__seng ge sgra sgrog__/shar lhor thod chang dang pad+ma sam+b+ha/__lho nub tu me long dang pad+ma rgyal po/__/nub byang du rdor dril dang shAkya seng ge__/byang shar du seng ldeng phur pa/__o rgyan dang*/__rdo rje gro lod rnams kyi sku tsaka__/mdun tu ma ning gtor ma la sku tsag dar gdugs can dang*/__phur pa/__ral gri rnams bzhag__/gzhan gang bder gsang rdzas thod chang*/__rig tsag__/chos bka' 'di nyid kyi glegs bam/__mar me/__bur chang/__pad+ma 'dab drug steng mchod rten bang rim dgu pa/__rgyal srid dang rtags brgyad so sor bris pa rnams kyang bkod/__shar du chu gnyis nyer spyod/__lhor drag mchod/__nub tu sman gtor rak+ta/__byang du tshogs kyi yo byad bsham/__mar me lha grangs sogs mchod pa ci rgyas dang*/__chos srung gtor 'bul/__sngon gtor/__chad brtan/__las bum/__mig dar/__cod pan/__dung zhal sogs nye bar mkho ba'i yo byad rnams tshogs par bya'o/__/gnyis pa dngos gzhi la gnyis/__dbang don sgrub mchod/__dbang bskur ba dngos so/__/dang po ni/__las byang rgyas pa 'grub na legs kyang dkyus la mdor bsdu ba'i dbang du byas te/__tshig bdun dang brgyud 'debs sngon tu 'gro bas/__las byang le'u gsum pa'i skyabs sems tshogs gsag bya/__bgegs gtor byin rlabs bsngo ba rnams spyi ltar la/__bka' bsgo nas brtsams te mthar chags su btang*/__/bdag mdun dbyer med du bsgom/__spyan 'dren gyi rjes su zur gsal mkha' 'gro'i spyan 'dren dang*/__mchod pa'i rjes mchod pa/__bstod pa'i rjes bstod pa rnams sbyar/__nyams chags skor ba'i yig brgya nyer gcig tsam bzla/__rtogs dgongs dman na mdun dkyil gyi go sar dzaba? khang dbye/__bzlas dmigs gsang 'dus sogs bla sgrub spyi dang mthun pa gsal btab la/__bsnyen sgrub kyi dzaba? ci nus dang las sbyor bcu cha tsam bzla/__dbang len dmigs pa dang bcas dngos grub blang tshig brjod/__ma ning gtso gyur chos skyong dang gter srung la gtor ma phul/__tshogs byin rlabs nas bzung sman mchod bar btang*/__skabs 'dir dbang la 'jug na lag len spyi dang mthun/__yang na tshogs rol lhag chog bskul ba dngos grub blang ba'i bar btang nas/__dbang bskur ba'ang gzhung 'di'i dgongs par snang bas gang bder bya chog__/gang ltar slob ma gzhug pa'i gnang ba nod pa bcas grub par byas la dkyil 'khor yol bas bsgrib bo/__/gnyis pa dbang bskur ba dngos la gnyis/__'jug pa dang*/__dbang dngos so/__/dang po ni/__slob ma rnams la phyi rol du khrus bya/__bgegs gtor btang*/__nang du 'jug pa na bgegs bskrad cing mtshams gcod las byang ltar btang gral la 'khod nas maN+Dal bkye bsdu dang sems bskyed gsal btab la/__de'ang chos kyi dbyings 'od gsal snying po spros pa thams cad dang bral ba'i klong du bla ma chos kyi sku thog ma'i mgon po 'od mi 'gyur ba srid zhi kun gyi khyab bdag chen po gdod nas mnyam pa nyid kyi ngang du bzhugs pa las ma g.yos bzhin du/__pad+ma gangs chen mtsho rigs lnga longs spyod yongs su rdzogs pa'i zhing dang sku'i bkod pa sems can gyi khams dang chos kyi dbyings ji srid pa de srid rang bzhin lhun gyis grub pa'i rgyan stug po bkod pa'i rol rtsal/__phyogs bcu'i 'jig rten gyi khams mu mtha' med pa re re bzhin bstan pa gnyis ldan gyi bla ma dang*/__gu ru mtshan mchog brgyad sogs 'gro ba'i khams dbang mos pa tshad las 'das pa gang 'dul der ston gyi rnam par 'phrul pa sangs rgyas mdzad pa'i rol mo bsam yas sgyu 'phrul drwa ba'i sprin du 'phro ba las/__bye brag rgyal ba shAkya'i dbang po'i gdul zhing mi mjed kyi 'jig rten spyi dang*/__khyad par yul gyi snyigs ma pre ta mun gling kha ba can gyi rgyal khams/__dus kyi snyigs ma rtsod ldan gyi rgud pa mthar thug pas rgyal dang rgyal sras gzhan gyi thugs rje'i 'jug pa brtul ba ltar snang ba na/__gu ru rin po che 'di nyid kyi phrin las nus pa'i rtsal shugs stobs su gyur pas mi dang mi ma yin pa'i gdul bya rgyud ma rungs shing mi srun la gdul dka' ba mtha' dag dngos dang brgyud nas sprul pa'i rol gar dang 'dul thabs kyi cho 'phrul sna tshogs pas 'dul zhing srid mtsho gting nas sprugs te phyam gcig thar pa'i kha lo gyen tu sgyur ba la nam yang g.yel ba mi mnga' bas sangs rgyas las kyang bka' drin phul du byung ba o rgyan slob dpon pad+ma thod phreng rtsal de nyid kyis gangs can gyi ljongs 'dir rgyal bstan nyin byed thog mar gsal bar mdzad pa'i skabs su/__nyid kyi sku gsung thugs yon tan phrin las mi zad brgyan gyi 'khor lo lnga phrag lnga'i ye shes kyi rol pa las byung ba grub pa'i dbang phyug rje 'bangs nyer lnga gtso bor gyur pa'i skal ldan gyi gang zag rnams la gsang chen bla na med pa'i smin grol kyi bdud rtsi so so'i skal ba dang 'tshams pa bsam gyis mi khyab pa zhig stsal ba thams cad kyi nang nas yang zab nye lam bla na ma mchis pa 'di nyid ni/__rang gzhung las/__'bras bu sangs rgyas theg pa yi:__rgyud dang lung dang man ngag las:__tshogs gnyis myur rdzogs snying po yi:__don rtogs sangs rgyas sgrub 'dod na:__bla ma dag ni bsgrub par bya:__ces gsungs pa ltar sangs rgyas kyi dgongs pa phyin ci ma log pa de nyams su len pa la sgrub thabs bsam gyis mi khyab pa gcig mdzad na'ang bdag 'dra pad+mas rang gi sgrub pa rang gis byas te thugs gter rnams kyi yang zab dam pa 'di las lhag pa bod du byin pa med cing bai ro khyed la gtad pa sa ma ya:__zhes gsungs pa ltar/__sgrub thabs thams cad kyi snying po bla ma sgrub pa/__bla sgrub thams cad kyi rgyal po gu ru'i thugs sgrub/__thugs sgrub bye ba phrag brgya'i nang nas khyad par du gyur pa bla ma bde gshegs yongs rdzogs bka' rnams 'dus pa'i chos skor 'di nyid gu ru nyid kyi rgyal tshab tu bsngags pa sprul pa'i lo tsA ba chen po bai ro tsa na la dmigs bsal du stsal te phyi rabs gdul bya'i don du ngam shod gnam lcags brag gi gsang phug chen mor mi shigs pa'i phyag rgyas btab nas gter du sbas pa/__'dul ba'i skabs su babs pa na/__ji skad du/__stod lung yul du phag tshang khyu+u gcig 'byung :__sa btsan ri 'go re la rdzongs chung re:__la rtsub 'phrang rtsub bkag med khyu yis 'tsho:__kong po bu chur sbas pa'i gter kha 'di:__mi bzhag 'don pa'i rtags der bstan nas byung :__o rgyan rdo rje gling pa zhes bya 'byung :__zhes sogs rdo rje'i lung mang pos mgrin gcig tu bsngags pa rnam snang lo tsA ba nyid sprul pa'i gter ston chen po'i tshul du byon pa o rgyan rdo rje gling pa dgung grangs bco lnga bzhes pa'i tshe gter gnas de nyid nas gu ru nyid kyis dngos su stsal ba'i 'dus pa skor bzhi/__snying thig bcu gsum gtso bor gyur pa'i gter kha brgya dang brgyad bzhes te chos rten dam rdzas sogs grol ba bzhi'i phrin las rgya mtsho'i mthar thug par spel bar mdzad kyang*/__deng sang mtshan tsam du gyur pa na rgyal sras lha rje mchog grub rgyal po nyid gter ston rkyang pa'i skye ba bcu gsum du bzhes par lung bstan pa las yang srid bcu gsum pa/__gter ston rgyal po lnga'i ya gyal pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la bka' gter yongs rdzogs kyi bka' babs chen po bdun tu bzhugs pa las gter ston brgya rtsar grags pa rnams kyi gter chos mtha' dag gu ru rin po che dang gter ston so so'i ye shes kyi skus rim par byin gyis brlabs shing smin grol gdams pa'i mdzod gtad cing khyad par gter chen 'di nyid kyi dus su bde ba'i nus 'byin zhing skyes DA ki'i rnam par rol par bstan pa'i skabs su'ang nyid kyi gter chos mtha' dag ma 'ongs par spel ba'i gnyer gdams mdzad pa ltar sngon gnas rjes su dran pa dang*/__bla chen nyid kyi ye shes kyi skus yang nas yang du byin gyis brlabs shing rjes su gnang ba ltar zab chos 'di dag gi smin grol shing rta'i lam srol gsar du 'byed pa'i bka' drin stsal ba bla ma yongs rdzogs bka' rnams 'dus pa'i dbang bskur rnam pa gsum gyi gtso bo spros bcas bum pa'i dbang chen bskur ba la bdag nyid kyi bgyi bar 'os pa rnams grub zin/__khyed rang slob ma rnams kyi ngo skal du gyur pa la dkyil 'khor du 'jug pa'i chos dang*/__zhugs nas mngon par dbang bskur ba gnyis su yod pa las/__thog mar dkyil 'khor chen por 'jug pa'i yon tu dmigs te zhing khams 'bul bar zhu/__zhes maN+Dal 'bul du gzhug___/dkyil 'khor gyi gtso bo dang bla ma dbyer med pa la mi phyed dad pa'i gdung shugs drag pos thal mo me tog dang bcas te gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/__hoH__bla ma dpal ldan thod phreng rtsal:__bdag la gsan cing dgongs su gsol:__snyigs ma'i sems can 'khor 'khyams rnams:__sangs rgyas sa la drang ba'i phyir:__bla ma yongs rdzogs dbang khang du:__'jug cing bzlas sgrub dbang bskur zhu:__zhes lan gsum/__yang bla mas/__hoH__sngon sbyangs skal bar ma ldan na:__'jug par dka' la nyes dmigs che:__bka' 'das 'dir sdug phyi mar brlag:__las 'phro med na phyir yang dengs:__yod dam yal gam srung nus sam:__zhes dris pa'i lan btab pa 'di'i rjes zlos mdzod:__hoH__bdag ni skal ldan rigs kyi bu:__dkyil 'khor 'di ru 'jug spro bas:__bla mas ci gsung g.yar dam rnams:__bka' las 'das na mgo bo khos:__zhes khas blang du gzhug__/de nas bla mas dam tshig gi rdor dril dang bum pa lag tu thogs rgyal theb kyis bdud rtsi sbyin la/__hU~MH__nyon cig skal ldan rigs kyi bu:__khyod ni sngon chad khams gsum 'khor bar 'khyams:__dug lnga'i rba la rab tu g.yengs:__bsam gtan mkhar so mi rtsig par:__bar do'i gnas su rab tu g.yengs:__tshul khrims rnam dag mi srung bar:__ro myags 'dam la rab tu g.yengs:__bzod pa'i go cha mi gyon par:__bar do'i 'phrang la rab tu g.yengs:__shes rab mig rnams long gyur nas:__mun pa'i gling du rab tu g.yengs:__sbyin pa phyogs med mi gtong bar:__yi dwags gnas su rab tu g.yengs:__tshe 'di'i gtan 'dun byed byed nas:__phyi ma'i gnas su rab tu g.yengs:__khyod de na 'dug pa'i gnas de ni:__khams gsum rigs drug sa 'khor yin:__'di ni bde chen o rgyan gnas:__tshe 'di blo yis gtong phod na:__gnas 'dir bdag gi ngag la nyon:__khas longs mna' chu 'thung bar gyis:__dam tshig gi chu 'di nyid snying dbus su thim nas dam bsrungs na ye shes sems dpar gyur nas dngos grub stsol ba dang ma bsrungs na yak+sha gnod sbyin tu gyur nas snying sreg cing dmyal bar 'phen par 'gyur ba'i don go bar gyis shig__/dung zhal gyi chu blud la/__hU~M:_dmyal chu khro chu khol ma 'di:__dam bsrungs 'thungs pas dngos grub 'byung :__ma bsrungs mnar med dmyal bar ltung :__a mr-i ta phaT dza:__rdo rje mgor bzhag la/__hU~M:_rdo rje 'di ni rta mchog dpal:__khyod kyi mgo la bzhag pa yisaH__dam tshig thub na mchog thun 'grub:__ma thub mgo bo brgyar 'gas 'gyur:__oM badz+ra tha tha ka hU~M:__de nas rgyud rnam par dag par bya ba'i slad du theg pa thun mong dang thun mong ma yin pa'i 'jug sgo skyabs 'gro sems bskyed tshogs bsags yan lag bcu pa rnams rim par bya dgos pas/__thog mar bla ma bde gshegs yongs rdzogs kyi dkyil 'khor mchog gsum rtsa gsum sku gsum kun 'dus kyi bdag nyid chen po la bdag gzhan mkha' khyab kyi 'gro ba mtha' dag snying po byang chub la mchis kyi bar du sgo gsum mi phyed gus pas skyabs su 'gro ba'i blo rtse gcig pas 'di'i rjes zlos/__na mo:__bla ma bde gshegs 'dus pa'i sku:___dkon mchog gsum gyi rang bzhin la:__bdag dang 'gro drug sems can rnams:__byang chub bar du skyabs su mchi:__bla ma bde gshegs 'dus pa'i gsung :__rtsa ba gsum gyi rang bzhin la:__bdag dang 'gro drug sems can rnams:__byang chub bar du skyabs su mchi:__bla ma bde gshegs 'dus pa'i thugs:__sku gsum bla ma'i rang bzhin la:__bdag dang 'gro drug sems can rnams:__byang chub bar du skyabs su 'chi:__lan gsum/__mkha' khyab gyi pha ma sems can mtha' dag bla ma sangs rgyas rin po che'i go 'phang la 'god par bya'o snyam pa'i smon pa dang*/__de'i ched du bla ma yongs rdzogs bka' rnams 'dus pa'i dkyil 'khor du zhugs nas bla ma sangs rgyas kyi go 'phang 'thob par byas te gang la gang 'dul gyi phrin las rnam bzhis 'khor ba ma stong gi bar du 'gro ba'i don bgyi'o snyam pa 'jug pa byang chub gyi mchog tu sems bskyed pa gsal thob la 'di'i rjes zlos/__na mo:__sems bskyed 'gro ba kun don du:__bla med sangs rgyas bsgrubs nas ni:__gang la gang 'dul phrin las kyis:__'gro don byed par sems bskyed do:__sems bskyed 'gro ba kun don du:__bla med dam chos bsgrubs nas ni:__gang la gang 'dul phrin las kyis:__'gro don byed par sems bskyed do:__sems bskyed 'gro ba kun don du:__bla med dge 'dun bsgrubs nas ni:__gang la gang 'dul phrin las kyis:__'gro don byed par sems bskyed do:__lan gsum/__khyad par can gyi skyabs yul de dag tshogs kyi zhing du byas te/__phyi ltar na dkon mchog gsum/__nang ltar na rtsa ba gsum/__gsang ba ltar na sku gsum gyi bdag nyid can du bzhugs pa la ye shes pa spyan drangs zhir bzhugs su gsol ba/__phyag 'tshal zhing mchod pa 'bul ba/__sdig pa bshags shing dge ba la rjes su ri rang ba/__chos 'khor bskor bar bskul zhing mya ngan las mi 'da' bar bzhugs su gsol ba/__dge rtsa byang chub chen por bsngo zhing smon lam gdab pa ste yan lag bcu pa'i don gsal thob la tshig 'di'i rjes zlos/__oM AHhU~M:__dkon mchog gsum po gshegs su gsol:__pad+ma'i gdan la bzhugs su gsol:__dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo:__dkon mchog gsum la mchod pa 'bul:__sdig pa mi dge so sor bshags:__dge ba kun la rjes yi rang :___chos kyi 'khor lo bskor du gsol:__mya ngan mi 'da' gsol ba 'debs:__dge ba sems can don du bsngo:__bla med byang chub myur thob shog:__oM AHhU~M:__bla ma yi dam mkha' 'gro gshegs:__nyi zla pad+ma'i gdan la bzhugs:__lus ngag yid gsum gus phyag 'tshal:__phyi nang gsang gsum mchod pa 'bul:__nyams chags sdig sgrib mthol lo bshags:__gsang sngags sgrub la rjes yi rang :__smin grol gsang sngags chos 'khor bskor:__sems can don la bzhugs su gsol:__snying po sems can don du bsngo:__yang dag rdo rje'i don rtogs shog:__oM AHhU~M:__chos sku longs sku sprul sku gshegs:__sku gsum zhing khams klong du bzhugs:__gnyis su med par phyag 'tshal lo:__phyi nang rtog tshogs mchod pa 'bul:__rang sems sangs rgyas ma rtogs bshags:__sku gsum rang chas rjes yi rang :__lta sgom spyod 'bras chos 'khor bskor:__'khor 'das mnyam nyid ngang du bzhugs:__bdag gzhan gnyis med don du bsngo:__rang gsal chos nyid don rtogs shog:__tshar gsum rjes zlos byar gzhug__/mtshams sbyor dang sngags spyi mthun brjod la mig dar dang cod pan gtad/__dkyil 'khor du gzhug par gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__kye hoH__tshogs kyi dkyil 'khor chen po ru:__sangs rgyas kun dang gnyis med dpal:__bla ma rdo rje slob dpon dgongs:__bdag cag sgo 'dir gzhug par zhu'o:__bla mas/__hU~M:__bla ma yi dam mkha' 'gro'i dkyil 'khor 'dir:__'jug spro dngos grub 'tshal ba na:__lha dang snying po sgrub pa yi:__dam tshig gnyen po srung nus sam:__zhes dris pa'i lan btab par mos la rjes zlos/__hoH__bla mas gang gsung bka' bzhin du:__rdo rje thod phreng dkyil 'khor gyi:__dngos grub rnam gnyis nod 'tshal phyir:__dam tshig gnyen po shin tu srungs:__zhes bsgos te dkyil 'khor pa la bla mas gsol ba gdab pa ni/__hU~M:__bla ma bka' 'dus lha tshogs dgongs:__sems can sdug bsngal bsgral ba'i phyir:__bla ma yi dam mkha' 'gro yi:__pho brang dam pa 'di nyid du:__bdag gi slob ma gzhug par bgyi:__sku gsung thugs kyi byin gyis rlobs:__zhes gsol/__ye shes gyi sgo dbye bar gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__ho:__ye shes dkyil 'khor sgo bzhi ru:__bdag ni 'jug par 'tshal lags kyis:__bla ma bka' brgyad d+hA ki'i tshogs:__zhal mjal gsung snyan dbang bskur zhu:__bla mas/__bla ma yi dam dkyil 'khor lha:__ye nas rang byung rang gi sems:__bskal pa sngon 'das dus su zhal ma mjal:__ye shes sgo phye dug lnga'i them bsal nas:__ye shes rang snang lha la phyag 'tshol cig:__dkyil 'khor gyi lha la sgo gsum gus pa chen pos phyag 'tshal zhing :__thog med nas bsags pa'i nyams chags rtog sgrib thams cad snying nas 'gyod pa chen pos bshags par bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos/__hoH__dgongs shig bla ma yi dam mkha' 'gro dgongs:__thog med dus nas da ltar thug gi bar:__ma rig bdag cag lus dang ngag sems kyis:__rdo rje slob dpon thugs dang 'gal ba dang :__'gro la gnod byas rdo rje spun la 'khus:__ting 'dzin mi gsal sngags kyi sgra zur nyams:__mchod la mi brtson bsnyen sgrub g.yel la sogs:__mi spangs dang blang spang bya ngo ma shes:__gsang sngags 'chol dang theg pa gzhan la smad:__rgyu 'bras khyad bsad btang snyoms le lor lus:__mtshams med lnga dang mi dge bcu sogs spyad:__tshor dang ma tshor dam las 'gal gyur pa:__gnong ngo 'gyod do mi sbed mthol lo bshags:__phyin chad mi bgyid sngom par bgyid lags so:__bzod pa chen po'i ngang du yar bzhes la:__gnyis med tshangs pa chen po'i dngos grub stsol:__oM badz+ra gu ru sa twa sa ma ya:__ma nu pA la ya:__gu ru sa twa twe no pa tiSh+Tha:__dr-i D+ho me b+ha wa:___su to Sh+yo me b+ha wa:__u nu rak+to me b+ha wa:__su po Sh+yo me b+ha wa:__sarba sid+d+hi m+me pra yats+tsha:__sarba karma su tsa me:__tsit+taM shri ya:__ku ru hU~MH__ha ha ha ha ho:__b+ha ga wAn:__sarba ta thA ga ta:__badz+ra mA me muny+tsa:__badz+ri b+ha wa:__ma hA sa ma ya:__badz+ra sa twa a hU~M:__'di ni sgrub khog las ru zung bzhi'i bshags pa bya zhes pa'i don no/__/me tog phul ba'i sngon 'gro don dam byang chub sems kyi maN+Dal phul bar mos la 'di'i rjes zlos/__hU~M hoH__bla ma mtshan brgyad dkyil 'khor du:__bdag cag 'jug par mos pa'i phyir:__rig pa byang sems maN+Dal 'di:__ye shes sku lngas brgyan te 'bul:__sngon nas las 'phro gang yod pa'i:__lha de bdag la zhal bstan 'tshal:__khyed rang rnams la sngar byin pa'i cod pan de nyid tshe rabs sngon nas 'brel ba'i rigs kyi lha gang yin pa la phog par shog cig snyam pa'i 'dun pa rtse gcig pa dang tshig 'di'i rjes zlos bcas 'dor bar zhu/__hU~M:__bde chen gsang ba mchog gi dkyil 'khor du:__rin chen byang chub sems kyi me tog 'di:__sku gsung thugs kyi dbyings su bdag 'bul gyis:__dngos grub rnam gsum bdag la stsal du gsol:__b+ho d+hi tsit+ta a mr-i ta pU tsa hoH__zhes pas dkyil 'khor dngos sam phyag mtshan dang tshom bu sogs su 'dor du gzhug la rigs nges par bya/__dbang chog las 'dir srung skud 'ching bar gsungs kyang sta gon sngon tu song na skabs 'dir ma byas kyang chog__/de nas gsol ba gdab pa'i slad du dmigs pa 'di bzhin mdzod/__de'ang skyes pa rnams kyi lus ging pho dang*/__bud med rnams kyi lus ging mo thor tshugs dang ldan pa rer gsal ba'i spyi gtsug tu rang gi bla ma dgyes pas dgongs te bzhugs pa/__pho brang gi dbus na bla ma thod phreng rtsal bde gshegs yongs rdzogs 'dus pa'i lha tshogs khra lam mer bzhugs pa la d+hA ki ging dang bcas pas bskor ba/__de dag kyang gdos bcas ma yin pa gsal la rang bzhin med pa snang la dngos por ma grub par gsal thob la mchi ma 'khrugs pa tsam gyi mos gus gdung shugs drag tu bskyed la gsol ba rtse gcig tu thob cig__/kye kye bla ma rin po che:__sangs rgyas thams cad 'dus pa'i sku:__'gro ba kun gyi gnyen gcig po:__mgon med bdag la thugs rjes zung :__bla ma rdo rje sems dpa' che:__re zhing ltos pa'i rten gcig po:__bdag la re sa gzhan na med:__sdug bsngal 'dam nas drang du gsol:__rje btsun dam pa thong phreng rtsal:__khyed la bdag nyid bran du 'bul:__skyid sdug re sa khyed shes pas:__bla med mchog gi dngos grub stsol:__bla ma sangs rgyas phrin las mdzod:__bdag la dbang bskur byin gyis rlobs:__mtha' yas sems can ma lus pa:__'dren pa'i bla mar bdag gyur cig:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal sa ma ya dzaHha ri ni sa hrIHma ra tsa hri ya badz+ra A yuHsid+d+hi hU~M:__sngags 'di rnams kyang lan gsum re bzla bar zhu/__zhes brjod la 'og gi sngags rnams lan gsum re dang*/__bar gyi phan yon tshig rkang re re rnams kyang bla mas tshar re brjod la/__oM badz+ra gu ru pad+ma dz+nyA na sid+d+hi hU~M:___bla ma'i sa non gang bsam 'grub:__oM badz+ra gu ru pad+ma saM b+ha wa hU~M:__yon tan nam mkha'i mtha' dang mnyam:__oM badz+ra gu ru pad+ma rA tsa pa shaM ku ru hU~M:__khams gsum ma lus dbang du 'dus:__oM badz+ra gu ru sing+ha g+han+d+he d+harma d+hA tu hU~M phaT:__bdag nyid smra ba'i seng+ge'am:__drag po sgrol pa'i thog ltar 'gyur:__oM badz+ra gu ru dz+nyA na pra dz+nyA sid+d+hi hU~M hrI:__blo ldan shes bya kun mkhyen 'gyur:__oM badz+ra gu ru sUr+Ya sarba d+harma sid+d+hi hU~M:__ma lus nges par chos la 'khod:__oM badz+ra gu ru shAkya seng ge sarba sha trU~M hU~M phaT:__gang la btab kyang bdud bzhi pham:__oM badz+ra gu ru rdo rje gro bo lod lo ka sid+d+hi hU~M:__gang ltar bsam pa yid bzhin 'grub:__oM badz+ra ma hA kA la rA hu la raM g+ha na g+hu ya sid+d+hi hU~M phaT:__des ni log lta skad cig sgrol:__ces pas mtshon sngags 'di dag bzlas pa'i phan yon tshad med par 'byung ba lags so/__/de nas dbang gi gzhi 'god pa la ye shes pa dbab pa yin pas khyed rang rnams lus gnad drang por bsrang*/__ngag gnad srog rtsol kha sbyor du 'chings/__sems kyi gnad gzhan du+u ma yengs par dmigs pa 'di rtse gcig tu sgoms shig__/khyed rang rnams kyi snying gar g.yung drung 'khyil pa re re/__de'i steng na bla ma rtsa gsum dkon mchog kun 'dus kyi ngo bor bzhugs pa la phyogs bcu'i sangs rgyas kyi zhing rab 'byams dang*/__dkyil 'khor lha tshogs rnams las rtsa gsum rgyal ba sras dang bcas pas sku gsung thugs kyi byin rlabs thams cad 'od zer kha dog sna tshogs pa'i rnam par lam lam byon nas thim par mos shig___/'bebs pa'i rdzas bdug__/dbyangs rnga rol mos bskul la/__hU~M hU~MH__yul gyi ming ni ka dag yangs:__kun tu bzang po de na bzhugs:__sna tshogs 'od zer byin re che:__dbang bskur na bun de na 'thib:__gnas 'dir byin phob dbang bskur zhu:__hU~M:__yul gyi ming ni o rgyan yul:__dur khrod ming ni sprin 'khrugs dbus:__he ru ka yi mchod khang nas:__sna tshogs 'od zer byin re che:__dbang bskur na bun de na 'thib:__gnas 'dir byin phob dbang bskur zhu:__hU~M:__yul ming bru sha bsil ba tshal:__hU~M chen kA ras byin dbang skur:__hU~M:__yul ming b+he ta bya khang brtsegs:__klu sgrub d+he bas byin dbang skur:__hU~M:__yul ming b+hang ga byang chub rten:__b+hi ma mi tras byin dbang skur:__hU~M:__yul gyi ming ni zangs gling yul:__b+hIr ba pa yis byin dbang skur:__hU~M:__yul gyi khang gling dur khrod nas:__nA gA rdzu nas byin dbang skur:__hU~M:__li yul smug nag mchod rten nas:__rom+bu g+hu yis byin dbang skur:__hU~M:__rgya nag mchod rten thod mkhar brtsegs:__dz+nyA na sU tras byin dbang skur:__hU~M:__tho gar mchod rten b+ha ru sha:__shri sing has byin dbang skur:__hU~M:__za hor mchod rten bde byed brtsegs:__pad+ma 'byung gnas de na bzhugs:__sna tshogs 'od zer byin re che:__dbang bskur na bun de na 'thib:__gnas 'dir byin phob dbang bskur zhu:__hU~M:__bod yul stag tshang mchims phu sogs:__grub thob nyer lnga de na bzhugs:__sna tshogs 'od zer byin re che:__dbang bskur na bun de na 'thib:__gnas 'dir byin phob dbang bskur zhu:__hU~M:__yang gsang dge gong bde phug na:__bai ro ye shes de na bzhugs:__sa ma ya dgongs dngos grub brnyes:__bdag la dbang bskur thugs 'bebs 'tshal:__ces dang*/__oM badz+ra gu ru pad+ma dz+nyA na sid+d+hi hU~M:__oM badz+ra gu ru pad+ma saM b+ha wa hU~M:__oM badz+ra gu ru pad+ma rA tsa pa shaM ku ru hU~M:__oM badz+ra gu ru sing+ha g+han+d+he d+harma d+hA tu hU~M phaT:__oM badz+ra gu ru dz+nyA na pra dz+nyA sid+d+hi hU~M hrI:__oM badz+ra gu ru sUr+Ya sarba d+harma sid+d+hi hU~M:__oM badz+ra gu ru shAkya seng ge sarba sha trU~M hU~M phaT:__oM badz+ra gu ru rdo rje gro bo lod lo ka sid+d+hi hU~M:__oM badz+ra ma hA kA la rA hu la raM g+ha na g+hu ya sid+d+hi hU~M phaT:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal:__badz+ra sa ma ya dzaH__sid+d+hi pha la hU~M:__hrIHma ha ri ni sa ra tsa hri ya:tsit+ta hring hring dzaHdzaHhU~M ba~M ho:__ces brjod la byin dbab/__de ltar ye shes dbab pa'i byin rlabs kyi rgyun sgo gsum la rab tu gnas par mos shig:__tiSh+Tha badz+raH__ces me tog mgor bzhag__/de nas spyan dbye bar zhu ba 'di'i rjes zlos mdzod/__hU~M:__bla ma yi dam mkha' 'gro dgongs:__sems can las kyis bskal pa rnams:__ma rig rmongs pa'i sems can yin:__shin tu ldongs par gyur lags na:__nyon mongs sgrib pa bsal du gsol:__a sa me hU~M:__mig thur thogs la/__bla ma'i thugs ka nas ye shes kyi 'od zer gser gyi thur ma lta bur byung*/__ma rig pa'i sgrib g.yogs mig dar dang lhan cig bsal ba'i mos pa mdzod/__ji ltar mig mkhan rgyal po yis:__thur mas ling thog bsal ba ltar:__ma rig ldongs pa'i ling thog rnams:__bla ma o rgyan mtshan brgyad lha:__yi dam rta mgrin mkha' 'gro'i dal:__ma mthong ma rig sgrib pa rnams:__bla ma d+hA kis da bsal gyis:__dus rnams kun tu bka' drin khur:__tsak+ShuHpra we sha ya phaTaH__ces pas gdong bsal/__chags shing gis mtshon la/__hU~MH__bu khyod rtsol sems ma chung bar:__bla ma yi dam d+hA ki'i tshogs:__mngon sum pho brang 'di la ltos:__'di la dad pa rab tu skyed:__dngos grub thams cad 'dis thob 'gyur:__ces bskul la/__spro na don rtags rgyas par bshad dgos kyang mdo tsam du/__ye shes kyi rang snang las grub pa'i thar pa chen po'i gzhal yas khang rgyan bkod pa yongs su rdzogs pa'i dbus su/__bya byed yid chos rnam par dag pa dbang chen rta phag yab yum gyi spyi gtsug tu dkyil 'khor khyab bdag rdo rje thod phreng yab yum phyogs bzhir ye shes rnam bzhi'i rang bzhin thod phreng rigs bzhi/__rin chen zur brgyad la tshogs brgyad gnas su dag pa gu ru mtshan brgyad/__pad 'dab phyi nang rnams su bde stong zung du 'jug pa'i rang rtsal rigs bzhi'i dpa' bo dang mkha' 'gro ma bka' sdod chos skyong gi tshogs dang bcas pa ste mdor na bla ma bde gshegs yongs rdzogs bka' 'dus kyi dkyil 'khor rten dang brten par bcas pa mngon sum bzhin tu mjal bar mos la dad gus spro ba rgya chen po skyed mdzod/__gsang sngags rdo rje theg pa'i rtsa ba ni dbang*/__dbang gi rtsa ba ni dam tshig kho na la rag las pas slar yang nan tan tu bsgrag par bya ba lags te/__hU~M:__sku gsung thugs kyi dam tshig ni:__da lta 'di ru bcas pa bzhin:__srog la babs kyang ma btang cig:__yan lag rnams kyang rtag tu srungs:__sa ma ya rak+Sha hU~M:__deng nas brtsams te dam tshig blangs 'das kyi khe nyen rnams yid la nges pa'i sgo nas spyi dang khyad par lhag pas bsdus pa'i rtsa ba dang yan lag gi dam tshig mtha' dag tshul bzhin bsrung bar bya dgos so/__/de ltar bgyi'o snyam du dam bca' ba 'di'i rjes zlos/__hU~M:__rdo rje slob dpon bka' drin che:__bka' bzhin bgyid do dam tshig bsrung :__rtag tu thugs rjes bzung ba dang :__byin gyis brlabs par mdzad du gsol:__sa ma ya na ra kan:__de dag gis dkyil 'khor du 'jug pa'i chos rnams tshul bzhin grub pa lags so/__/zhugs nas mngon par dbang bskur ba'i thog mar cod pan spyi bor bcings shing rigs dang mthun pa'i gsang mtshan gdags par mos shig__/sngar me tog gang la phog pa'i rigs dang mthun pa'i gsang mtshan so sor gdags dgos/__spyi tsam du sngar phul ba'i cod pan spyi bor bzhag la/__hU~M:__sngon tshe tshe rabs grangs med nas:__dge ba'i stobs kyis brten pa'i lha:__de ring khyod dang zhal mjal gyis:__gsang mtshan dam tshig ma brjed par:__dbang rtags cod pan 'di zung zhig:__oM badz+ra puSh+pe a b+hi Shiny+tsa mAM:__hoH__rigs kyi bu gsang mtshan rdo rje thod phreng rtsal ces bya ba khyod kyi dbang rtags kyi cod pan 'di zung la:__tshul bzhin mnos pa'i dam tshig srungs dang :__myur du sku gsum thob nas gzhan don dpag med 'grub par 'gyur roH__zhes dang shis brjod sho lo ka gcig tsam bya/__me tog mthor/__rol mo bsgrag go__/spros bcas bum dbang chen mo zhu ba'i yon tu maN+Dal phul/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__hoH__bla ma dbang chen 'gro ba'i mgon:__bum pa'i dbang mchog la brten nas:__bdag cag skal ldan bu rnams la:__spros bcas bum dbang bskur du gsol:__ces lan gsum/__slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros/__dbang gi lha nam mkha' gang ba spyan drangs pa rnams kyis bkra shis pa'i rnam pa du ma dang ldan pas rin po che'i bum pa bdud rtsi'i chu rgyun gyis gang ba thogs te dbang bskur bar mos shig__/rnam bum thogs la/__hU~M:__bum pa gzhal yas khang gi nang :__rtsa ba gsum gyi lha tshogs bzhugs:__phyi nang gsang ba bsnyen bsgrubs nas:__sku gsung thugs kyi dbang mchog rnams:__slob bu'i lus bla ma yin na bla ma'i lha tshogs bzhugs/__yi dam gang byed kyi lha tshogs bzhugs/__mkha' 'gro rigs 'gre'o/__ngag yid la phab:__dbang bzhi rdzogs par thob gyur nas:__sku bzhi mtha' ru phyin par shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M hrIH__zhes bum pa mgor bzhag__bum chu sbyin/__slar bum pa thogs me tog 'thor la/__rigs kyi bu khyod la bum pa 'di'i dbang bskur bas:__phyi nang snod bcud thams cad gzhal yas khang du shes pa'i dbang mchog dam pa thob par gyur cig:__phyag rgya bzhi'i dbang bskur bas bdud bzhi zil gyis gnon pa'i dbang mchog dam pa thob par gyur cig:__rigs kyi bu khyod la bum pa'i kha rgyan gyi dbang bskur bas bsgrub pa'i 'bras bu myur du smin pa'i dbang mchog dam pa thob par gyur cig:__rigs kyi bu khyod la mgul chings kyi dbang bskur bas gzhan don dpag med byed cing sdaum pa dang dam tshig gi mthar phyin pa'i dbang mchog dam pa thob par gyur cig:__rigs kyi bu khyod la bum chu'i dbang bskur bas rang lus rlung rig thams cad bskyed rdzogs zung 'jug tu 'brel ba'i dbang mchog dam pa thob par gyur cig:__rigs kyi bu khyod la bum pa'i nang gi 'o mas dbang bskur bas sgrib pa rnam pa gnyis myur du dag pa'i dbang mchog dam pa thob par gyur cig:__'bras bu rnam pa lnga'i dbang bskur bas:__mu ge'i bskal pa nas thar nas sku gsum gyi 'bras bu thob pa'i dbang mchog dam pa thob par gyur cig:__sman rnam pa lnga'i dbang bskur bas nad bzhi brgya rtsa bzhi las grol ba'i dbang mchog dam pa thob par gyur cig:__dri rnam pa lnga'i dbang bskur bas pha rol tu phyin pa bcu dang ldan pas bgegs rigs stong phrag brgyad cu zhi ba'i dbang mchog dam pa thob par gyur cig:__rin chen lnga'i dbang bskur bas yon tan yid bzhin dang ldan pas mtshon gyi bskal pa nas thar te sems can gyi re ba skong ba'i dbang mchog dam pa thob par gyur cig:__snying po rnam lnga'i dbang bskur bas dug lnga dag ye shes lnga dang ldan sku lnga mthar phyin pa'i dbang mchog dam pa thob par gyur cig:__dbang po lnga'i dbang bskur bas don gnyis mthar phyin sku gnyis kyis bskal pa ma stongs kyi bar du 'gro ba sems can dpag tu med pa'i don byed pa'i dbang mchog dam pa thob par gyur cig:__gzungs thag rnam pa lnga'i dbang bskur bas sems can rnams nyon mongs pa'i sdug bsngal las skyob cing :__thugs rjes 'dzin pa'i mthu rgyun mi 'chad cing stong nyid snying rje dbyer med du 'brel ba'i dbang mchog dam pa thob par gyur cig:__bum rgyan bkod pa gzi byin dang bcas pas dbang bskur bas zhi rgyas dbang drag bzhi'i dbang dam pa thob par gyur cig:__ces smon lam brjod/__dbang bskur dngos gzhi rnams zhu ba'i yon tu maN+Dal phul/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__slob dpon dgongs su gsol:__bdag ming 'di zhes bgyi ba gu ru thod phreng rtsal gyi dbang la 'jug 'tshal bas:__rdo rje thod phreng rtsal bdag la dgongs su gsol:__bdag gi las dang nyon mongs pa'i sgrib pa thams cad byang zhing dag par mdzad du gsol:__khams gsum 'khor ba las dbugs dbyung ba dang :__gzeng bstod pa dang 'khor ba'i rgya mtsho las bsgral bar byin gyis brlab tu gsol:__rang rig ye shes rtogs pa dang :__'gro ba'i ded dpon du dbang bskur du gsol:__dbang gi chu bo bzhi bum pa gang byor stsol cig:__ces zhu/__de ltar gsol ba btab nas dmigs pa 'di ltar du mdzod cig:__khyed rang rnams kyi spyi bo'i gtsug tu gu ru yab yum sbyor ba mdzad pa'i byin rlabs byang sems babs pas:__sku gsung thugs kyi ye shes gnas gsum du byung :__spyi bor byung :__bum dbang thob:__gzhal yas khang sgom nus pa yin:__lus kyi sgrib pa byang :__sku'i dngos grub thob:__snang mdzad sprul sku'i dbang thob bo:__mgrin par byung :__gsang dbang thob:__snying po gyer tshig chos bshad rtsa rlung sgom nus pa'o:__ngag sgrib byang :__sku gsum yongs rdzogs thob:__gsung gi rgyas thebs:__grags tshad chos nyid kyi rang sgra longs spyod rdzogs sku thob bo:__snying gar babs:__shes rab ye shes kyi dbang thob:__mu drA dang bcas chos nyid rang rtsal 'byor pa'i ting nge 'dzin rdzogs rim sgom nus pa yin no:__yid sgrib byang :__yid la dran tshad skyes grol chos nyid du dran pas skye med thugs kyi rgyas thebs:__rtogs tshad chos nyid du 'char:__'bras bu chos sku thob bo:__lte bar babs:__tshig dbang rin po che thob par gyur ba'i mos pa mdzod/__'di ltar gtor ma la sogs pa'i dbang rdzas rnams rim pa bzhin tu spyi bor bzhag pas bum dbang thob/__mgrin par bzhag pas gsang dbang thob/__snying gar bzhag pa'i tshe bla ma dang rang sems dbyer med du 'dres par shes pa ni shes rab ye shes kyi dbang*/__de'i rjes la sems bde gsal mi rtog pa'i nyams skyes pa de ngos bzung la mnyam par bzhag pa ni de kho na nyid kyi dbang yin pa'i don shes par mdzod cig__/gtor ma dang shar gyi pad 'byung sku gnas gsum du bzhag la/__hU~M:__oM sku yis byin gyis brlab tu gsol:__lus la gzi byin bskyed du gsol:__lus kyi sgrib pa sbyang du gsol:__lha dbang lus la bskur du gsol:__sku mi 'gyur tshe yi dngos grub stsol:__AH__gsung gi byin gyis brlab tu gsol:__ngag gi sgrib pa sbyang du gsol:__sngags dbang ngag la=__gsung snying po lung gi dngos grub stsol:__ngag la nus pa dbyung du gsol:__hU~M:__thugs kyi byin gyis brlab tu gsol:__sems kyi sgrib pa sbyang du gsol:__thugs skye med rdo rje'i dngos grub stsol:__sems la rtogs pa bskyed du gsol:__sku gsung thugs kyis byin gyis rlobs:__ye shes lnga yi dbang skur cig:__brgyud 'dzin bu 'di byin gyis rlobs:__dbang bzhi rdzogs par thob gyur cig:__ces dang oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__des ni yod med gyi don rig cing nyams thod rgal du 'char ba yin no:__rnam bum dang thod phreng rtsal rta phag gi sku rnams gnas gsum du bzhag la/__rigs kyi bu dbang gi don rtogs par gyis shig__oM:__bum pa spros bral zlum po'i nang :__skye med byang chub sems kyi chus:__rnam rtog ma rig dri ma 'khru:__chos sku spros bral bde chen chus:__gzung 'dzin 'khor ba'i bag chags 'khru:__rang byung ye shes sems nyid chus:__dug lnga dug gsum dbyings su 'khru:__nyon mongs bag chags kun byang nas:__rdo rje thod phreng yab yum dbang :__bzhi rdzogs ye shes thob par shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal sa ma ya dzaHha ri ni sa ra tsa hriHya badz+ra A yuHsid+d+hi hU~M a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M hrI:__zhes khrus bya ngag tu blud do/__/des ni mchog thun mong gi dngos grub thob par 'gyur ro/__/shar lho'i b+han+d+ha dang pad+ma sam+b+ha'i sku gnas gsum du bzhag la/__AH__thod pa zlum po chos nyid dbyings kyi ngang :__'chi med ye shes bdud rtsi'i chang gis bkang :__sha lnga bdud rtsi rigs lnga ye shes lnga:__nyon mongs bdud 'joms rigs lnga sku lngar bskyed:__gnyis med ngang du chos nyid rol par bskyed:__ma bcos rang byung bde chen byang chub sems:__chos nyid bdud rtsi rnam rtog bdud las rgyal:__pad+ma sam+b+ha yon tan mchog gi dbang :__bzhi rdzogs ye shes chen po'i dbang thob shog:__oM badz+ra gu ru pad+ma sam+b+ha wa a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M hrIH__des ni 'jig rten dang 'jig rten las 'das pa'i yon tan sna tshogs kyi dngos grub thams cad brnyes par 'gyur ro/__lho nub kyi me long dang pad+ma rgyal po gnas gsum du bzhag la/__hU~M:__me long zlum po chos sku dri ma med:__dag cing gsal la rnyog pa med par dwangs:__gzugs brnyan gsal la ngos bzung rnam rtog bral:__sems nyid rnam dag gsal la mi 'gag cing :__gzung 'dzin mtshan ma'i dngos po yul las 'das:__byang chub sems kyi cho 'phrul ci shar kyang :__gsal stong ma 'gag dbyings la gsal 'grib med:__dbang bzhi ye shes rdzogs pa'i dbang mchog 'di:__pad+ma rgyal po khams gsum dbang sdud pa'i:__chu bo chen po bu la sbyin par bya'o:__oM badz+ra gu ru pad+ma rA tsa pa shaM ku ru hU~M a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M hrIH__des ni khams gsum srid pa gsum la dbang bsgyur bar 'gyur ro/__/lho'i gtor ma dang blo mchog sku gnas gsum du bzhag la/__hrIH__thod pa gtor snod gzhal yas chos kyi dbyings:__gtor ma 'dod yon sna lnga ye shes lnga:__gu ru'i sku mchog bde chen 'du 'bral med:__rnam dag dkar po dri med tshangs mgrin du:__mchod rdzas gnyis med dbyings su dam tshig bsre:__blo ldan mchog sred dbang mchog thob par shog:__oM gu ru dz+nyA na pra dz+nyA sid+d+hi hU~MHhrIHa b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M hrIH__des ni rmongs pa ma lus par 'joms shing thogs pa med pa'i blo gros dang ldan par 'gyur ro/__/nub kyi rma bya mar me dang nyi zer gyi sku gnas gsum du bzhag la/__hU~M:__kun gzhi ma rig mun nag 'thibs pa la:__ye shes lnga ldan zer lnga mdangs dang ldan:__phrin las rnam bzhis 'gro ba 'dul mdzad de:__sprul pa mang pos 'khor ba dong sprugs pa:__rma bya me long sku yi dbang thob shog:__oM badz+ra gu ru sUr+Ya sarba d+harma a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M hrIH__des ni skye 'gro ma lus pa thams cad chos la 'khod par 'gyur ro:__nub byang gi shAka seng sku gnas gsum du bzhag__/rdo rje dril bu lag tu gtad la/__hU~M:__'di ni tshul khrims rdo rje ste:__pha rol phyin pa drug dang ldan:__shes rab chen pos 'gro ba 'dren:__thabs kyis chos gsung bde sbyor ba:__shAkya seng+ge'i dbang thob shog:__oM gu ru shAkya seng ge satwa a b+hi=__des ni bdud bzhi las gyur pa'i bar chad thams cad 'joms par 'gyur ro:__byang gi me long thod chang*/__seng sgrogs sku gnas gsum du bzhag la/__hU~M:__gdod nas rnam dag 'gyur med rig pa 'di:__bdud dang mu stegs log rtog kun dag pa:__rang gsal 'gyu grol re dogs bral ba yi:__bdud rtsi me long b+han+d+has dbang bskur bas:__seng ge sgra sgrogs dbang mchog thob par shog:__oM badz+ra gu ru sing+ha g+ha t+te a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M hrI:__des ni smra ba'i seng ge dang mtshungs par bdud dang mu stegs thams cad 'dul ba'i mthu rtsal rdzogs par 'gyur ro:__byang shar gyi seng phur/__o rgyan dang gro lod kyi sku gnas gsum du bzhag la/__hU~M:__snang ba chos sku stong pa sangs po la:__'dzin med rang grol gnyis 'dzin mtshan ma bud:__spyi 'byams theg rdzogs sna tshogs yul bud pa:__dregs pa dgra bgegs tshar gcod gro lod dbang :__skal ldan bu yis bzhi rdzogs thob par shog:__oM badz+ra gu ru d+he wa lo ka badz+ra a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M hrI:__des ni gang ltar bsam pa thams cad thogs pa med par yid bzhin du 'byung bar 'gyur ro:__thod phreng rigs lnga dang ging yab yum bzhi'i sku gnas gsum du bzhag la/__oM hU~M trA~M hrIHAH__hU~M:__chos sku skye med dbyings las ma g.yos kyang :__longs sku gsal la ma 'dres gu ru'i sku:__sprul sku sna tshogs thabs kyis 'gro ba 'dul:__sku gsum ngang gis mnyam zhing ma 'dres gsal:__sngon tshe thod phreng pad 'byung smon lam gcig:__da lta bdag gi slob ma'i stang zung zhig:__srog gi phyir yang mi gtang bsgrub lags so:__ye shes dbang chen rab 'byams kun rdzogs shog:__oM AHhU~M trA~M hrI:__ra tsa hri ya ha ri ni sa a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M hrIH__des ni pad+ma'i sgrub thabs thams cad kyi dbang bskur yongs su rdzogs pa thob par 'gyur ro:__chos skyong gtor ma/__ma ning sku/__phur pa ral gri gnas gsum du bzhag la/__hU~MH__skye med rnam dag klong las ma g.yos kyang :__gzugs sku 'jigs byed rnam sprul cir yang ston:__ma 'gags gnyis 'dzin dgra bgegs skad cig sgrol:__thar pa don dam dbyings su rab sbyor ba:__srog gi shan pa gza' bdud chen po'i dbang :__sgrol byed phur pa srid gsum rtsad gcod gri:__skal ldan bu yis bskur thob bzhi rdzogs te:__bstan 'jig dgra bo skad cig sgrol bar shog:__'di zur du bya rang gi slob brgyud mi 'dzin pa la mi sbyin mchan/__oM badz+ra ma hA kA la rA hu la raM sid+d+hi g+ha na g+hu ya trag rak+mo dza laM e ya ma pa du a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M hrI:__des ni bstan pa la gnod pa'i dgra bgegs thams cad tshar gcod pa'i nus stobs rdzogs par 'gyur ro:__srung ma'i dbang 'di brgyud 'dzin ma gtogs khyab gdal du mi bskur gsungs/__de ltar dbang bskur ba thams cad la bzhi bzhir yod pas re re la 'ang dbang bzhi don gyis tshang ba ste/__de rnams kyis bum pa'i dbang rjes 'brel bcas grub pa yin no/__sgrub khog nas 'byung ba'i bsnyen sgrub kyi dbang bskur bar 'dod na skabs 'dir sbyar bar bya ste/__sgrub pa lung gi dbang bskur zhu ba'i yon du maN+Dal phul/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__hoH__bla ma dpal ldan rdo rje 'dzin:__bum pa lcang lo b+han+d+ha dang :__bdud rtsi tshe sogs dbang gi mchog:__sku gsung thugs kyi dbang bskur zhu:__bla mas gnang ba sbyin pa/__hoH__bde chen bkod pa'i gzhal yas 'dir:__skal ldan bu khyod gus 'dud na:__rdo rje bla ma'i g.yar dam srungs:__sku gsung thugs kyi dngos grub sbyin:__khyed rang rnams dbang stegs pad+ma 'dab brgyad kyi steng du 'khod par mos/__b+han+d+ha thod phreng rigs lnga'i rang bzhin can gyis dbang bskur bas bla ma bde gshegs yongs rdzogs kyi ye shes sku'i dbang dang byin rlabs rdzogs par mos shig__dkyil 'khor dbus kyi b+han+d+ha mgor bzhag la/__hU~M:__mthing nag gru gsum 'gyur ba med pa'i sku:__rtag tu hU~M chen klong du 'khyil ba yi:__bde chen byang chub sems su mngon rdzogs te:__rdo rje thod phreng yab yum dbang bskur ro:__dkar po chos nyid yangs shing gsal ba'i sku:__mkha' mnyam dbyings phyug ma brgyad rtag rol cing :__srid pa'i chos la yid bzhin dbang gyur pa'i:__bud+d+ha thod phreng yab yum dbang bskur ro:__ser po yid bzhin yon tan rgyas pa'i sku:__rin chen spyi sgo brgyad sogs rol pa'i sku:__'dod dgu yid bzhin re ba skong mdzad pa'i:__rat+na thod phreng yab yum dbang bskur ro:__chags pa mi gtong dbang gi rgyal po ste:__dbang phyug gter ldan lnga dang 'khril ba yis:__'khor ba ma lus mya ngan 'das bsdus nas:__pad+ma thod phreng yab yum dbang bskur ro:__ljang gu bka' brgyad bde 'dus sgrub khog chen mo nas kha bskang ba'o/__mchan/__phrin las cir yang 'gyur ba yis:__sna tshogs thabs kyis 'gro ba kun 'dul ba:__bsnyen pa sbyangs pa'i gnad dang ldan pa yis:__karma thod phreng yab yum dbang bskur ro:__thod phreng rigs lnga ye shes lnga byin gyis:__skal ldan bu la dbang mchog bskur du gsol:__sku lnga ye shes lnga dang dbyer med pa'i:__rtogs pa'i thugs rjes dug lnga rang grol shog:__'dir sgrub gzhung du b+han+d+ha dgu dang lnga sogs bshad kyang 'dir lag len bde ba'i ched du byas pa'o/_gsung zhi khro kun 'dus kyi sngags kyis dbang bskur bas bla ma bde gshegs yongs rdzogs kyi snying po lung gi dbang dang byin rlabs rdzogs par mos la zhi ba kun 'dus kyi snying po 'di'i rjes zlos/__oM AHhU~M:badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal sa ma ya dzaHha ri ni sa hrI:ma ra tsa hri ya badz+ra A yu:sid+d+hi hU~M:__lan gsum/__bla ma'i thugs srog 'di brjod pas:__bka' 'dus lha tshogs yongs bsnyen cing :__'bum tsho gnyis kyis mchog thun gyi:__sku gsung thugs kyi dngos grub thob:__'gro don nus pa'i dbang thob shog:__drag po lha brgyad 'dus pa'i snying po 'di'i rjes zlos mdzod:__oM AHhU~M ar tsig nir tsig na mo b+ha ga wa te hU~M phaT hrIHtrAM badz+ra yak+Sha raM AHhU~M phaT:__dgra bgegs gnod byed mA ra ya myogs:__lan gsum/__hU~M:__gsang ba'i drag sngags 'di brjod cing :__khri phrag gcig gi grangs bzlas na:__drag po lha brgyad yongs bsnyen nas:__sku gsung thugs kyi dngos grub thob:__'gro don nus pa'i dbang thob shog:__rnam rgyal bum pa spyi bor bzhag pas bla ma bde gshegs yongs rdzogs kyi 'od gsal dgongs pa'i dbang dang byin rlabs rdzogs par mos shig__/rnam bum mgor bzhag la/__hU~M:__thugs las brdol ba'i man ngag gsang chen 'di:__spros bral chos sku stong gsal 'dzin pa med:__skal ldan mchog gi dngos grub dam pa'i gzungs:__thogs med mthu mnga' rdzas mchog dam pa 'dis:__dbang bskur gnyis med thugs kyi dngos grub stsol:__ces bum chu spyi bor blug cing ngag tu blud/__de nas las slob kyis/__ho:__de ltar spros bcas kyi dbang thog ma 'di bskur ba la yon tan ci mchis:__'bras bu gang thob bstan du gsol:__zhes zhu/__bla mas/__ho:__skal ldan rigs kyi bu rnams nyon cig:__de ltar dkyil 'khor chen po'i shar sgo 'di nas bum pa'i dbang bskur ba la brten nas:__lus kyi sgrib pa dag:__bskyed rim lha bsgom pa la dbang :__'bras bu sprul pa'i sku thob:__dam tshig lus kyis srungs shing :__yon tan lus la bde ba rgyas:__sa brgyad pa man chad non:__phrin las zhi ba'i las 'grub pa yin no:__spros med gsang ba'i dbang bskur zhu ba'i yon tu maN+Dal phul:__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__ho:__bla ma dbang chen 'gro ba'i mgon:__byang sems dbang chog la brten nas:__bdag cag skal ldan bu rnams la:__spros med gsang dbang bskur du gsol:__lan gsum/__bla ma rdo rje thod phreng rtsal yab yum snyoms par zhugs pa'i bde ba'i sgra dang dga' ba'i 'od zer gyis nam mkha' gang bar bzhugs pa'i rgyal ba sras dang bcas pa thams cad spyan drangs te sku la thim:__thams cad kyang chags pa chen pos zhu ba'i byang chub sems kyi rgyun mkha' gsang nas babs pa thod pa'i bdud rtsi dang ro gcig tu 'dres pa de nyid khyed rang rnams kyis myang bas rtsa khams thams cad khyab/__bde stong brjod bral kyi nyams myong skyes par mos shig:__gsang thod kyi bdud rtsi sbyin la/__hU~MH__bla ma lha tshogs yab yum rnams:__gnyis med sbyor ba'i byang chub sems:__skal ldan dag la dbang bskur bas:__bde chen gsang ba'i dbang thob shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__wA ka a b+hi Shiny+tsa AH__byang sems bdud rtsi khar zung*/__ma mid pa la phaT brjod cig bya/__brjod par 'dod kyang brjod mi shes pa ltar chos thams cad kyi gnas lugs smra bsam brjod pa dang bral ba'i don go bar gyis shig:__las slob kyis/__hoH__de ltar spros med kyi dbang gnyis pa 'di bskur ba la brten nas:__'bras bu gang thob bstan du gsol:__ces zhu/__bla mas/__hoH__skal ldan rigs kyi bu rnams nyon cig:__dkyil 'khor chen po'i lho sgo ruH__dus nam phyed la gsang dbang sngags kyi rgyas pa'i dbang bskur bas:__ngag gi sgrib pa dag:__ngag la nus pa 'bar:__dam tshig ngag gis srung bar rigs:__sha lnga bdud rtsi lnga bsten par rigs:__rjes su bskyed rdzogs gnyis bsgom par dbang :__sa dgu pa non:__phrin las dbang gi las 'grub:__'bras bu longs spyod rdzogs sku thob bo:__shin tu spros med shes rab ye shes kyi dbang bskur zhu ba'i yon tu maN+Dal phul/__gsol ba gdab pa 'di'i rjes zlos/__hoH__bla ma dbang chen 'gro ba'i mgon:__phyag rgya'i dbang chog la brten nas:__bdag cag skal ldan bu rnams la:__spros med sher dbang bskur du gsol:__lan gsum/__rig tsaka gtad la/__mtshan nyid dang ldan pa'i rig ma gzugs dang lang tsho phul du byung ba lag tu gtad par mos shig__/sna tshogs gzugs can sems la bsgom:__'gro ba gsum po 'di yi bdag:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__khyed rang gu ru thod phreng rtsal rig ma ye shes kyi mkha' 'gro ma/__mkha' gsang rdo rje dang pad+ma/__thabs 'di la brten nas mchog tu mi 'gyur ba'i lhan skyes bde chen mngon tu bya ba'i 'dun pa bcas 'du shes gsum dang ldan pas snyoms par zhugs pas yas bab dang mas brtan gyi dga' ba bcu drug gi mthar lhan cig skyes pa'i bde chen ye shes nyams su myong bar mos la de'i rang ngo la ltos la mnyam par zhog cig__hoH__bde la sems bzung stong la sbyong :__gnyis med ngang du gnas bya zhing :__zag med ma bcos rang byung bzhag:__sku gsum rang grol ngo mtshar che:__a ho ma hA su kha hoH__zhes ngo sprad la/__las slob kyis/__hoH__de ltar dbang gsum pa bskur ba'i yon tan dang 'bras bu gang mchis bstan du gsol:__zhes zhu/__bla mas/__hoH__skal ldan rigs kyi bu rnams nyon cig:__dkyil 'khor chen po'i nub phyogs su:__dus srod kyi 'jings yol la:__phyag rgya ye shes kyi dbang bskur bas:__yid kyi sgrib pa dag:__yid la rtogs pa 'char:__dam tshig yid kyis srung bar rigs:__rten phyag rgya brten du rung :__sa bcu pa non:__phrin las rgyas pa'i las 'grub:__'bras bu skye med chos sku thob bo:__rab tu spros med dbang bzhi pa zhu ba'i yon tu maN+Dal phul:__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/__hoH__bla ma dbang chen 'gro ba'i mgon:__tshig gi dbang chog la brten nas:__bdag cag skal ldan bu rnams la:__bzhi pa'i dbang mchog bskur du gsol:__lan gsum/__de la thog mar lta ba'i ngo sprad pa ni/__khyed rang rnams lta stangs nam mkha' la gtod cig__hU~M:__ltos shig ltos shig rigs kyi bu:__mdun gyi nam mkha' 'di la ltos:__gsal la dngas pa mtha' dang bral:__gang la 'dzin med bde chen 'di:__lta ba phyogs lhung mtha' bral yin:__'di nyid don la gnas par gyis:__dus gsum sangs rgyas dgongs pa yin:__a ti ho:__sgom pa'i ngo sprod ni mar me gsal la mi rtog pas mtshon par mdzod cig__/mar me btegs la/__hU~M:__ltos shig ltos shig skal ldan bu:__rang gi sems la nang du ltos:__gsal la mi rtog ma yengs pa:__mar me rlung gis ma bskyod 'dra:__sgom pa rang gsal 'dzin med 'di:__'di yi don la rtag tu sgoms:__dus gsum sangs rgyas dgongs pa yin:__theg dgu sgom gyi yang rtse'o:__a ti hoH__'bras bu'i ngo sprod ni:__bdud rtsi 'di ma mid bar phaT brjod/__de ltar byas pas brjod par 'dod kyang brjod mi shes pa ltar smra brjod bral ba'i don shes par gyis shig:__bdud rtsi spyin la/__hU~MH__ltos shig ltos shig skal ldan khyod:__chos sku 'gyur med don la ltos:__smra bsam brjod med mtha' las 'das:__mgul pa chus bkang smra 'dod 'dra:__gang yang ma grub stong pa'i ngang :__mi skye mi 'gag chos kyi sku:__'bras bu mi 'gyur gding ldan yin:__'di yi don la gnas par gyis:__dus gsum sangs rgyas 'di la gnas:__a ti hauH__spyod pa'i ngo sprod ni gar stabs ci dgar sgyur bas rang grol rang las ma g.yos pa'i don nges par gyis shig:__lag pas gar stabs sna tshogs byed du gzhug la/__hU~M:__nyon cig skal ldan rigs kyi bu:__rang byung ye shes rol pa la:__ma 'gags thabs kyi rgyal po yis:__gar gnang sangs rgyas mdzad spyod la:__ci bder spyod pas rang sar grol:__spyod pa spyi 'byams yang dog med:__bla ma thod phreng spyod pa yin:__a ti ho:__da ni rgyud lung man ngag yongs rdzogs kyi dbang bskur ba yin pas dbang rdzas mchod rten bang rim dgu pa rgyu 'bras kyi theg pa yongs su rdzogs pa 'dis mtshon te tshig gi don la rjes su rtogs shing nges shes skyed mdzod/__pad+ma 'dab drug steng mchod rten bang r-im dgu pa bzhag pa thogs la/__hU~M:__de ltar lta sgom spyod 'bras 'di:__sus thob don la rab gnas na:__theg pa spyi 'byams dbang chen thob:__dbang rnams de las rab tu 'phros:__de phyir dbang gi rgyal po yin:__hU~M:__bskyed dang rdzogs dang rdzogs pa che:__'di las 'phros pa grol lam ste:__ting 'dzin rnam gsum dbang chen gsum:__cho ga gsum dang lha gsal 'debs:__byin rlabs dbang bskur ye shes bstim:__phyi nang gsang ba'i phyag rgyas mchod:__bstod bskul 'dzab bsnyen 'bul la sogs:__bskyed rim grol ba'i lam yin te:__thams cad sems kyi cho 'phrul yin:__rang sems rtsal sbyong chen po'o:__hU~M:__lha rnams gnas su rdzogs rim ni:__yid ni yab la chos ni yum:__phung po yab la 'byung ba yum:__rnam shes yab la yul lnga yum:__dbang po lnga yab dus bzhi yum:__nyon mongs drug ni sprul pa'i sku:__lus chos yab la mu bzhi yum:__thabs ni yab la shes rab yum:__ting 'dzin de ltar shes pas na:__ma bkag ma bsgrub rang lhar gnas:__rang byung gnas 'gyur rdzogs rim yin:__hU~M:__rang byung lhun grub rdzogs chen ni:__sangs rgyas thabs mkhas thugs rje yis:__theg sgo bsam mi khyab gsungs kyang :__thams cad blo yi brid thabs yin:__chos rnams thams cad sems la rdzogs:__chos kun bde ba dbyer med pas:__thams cad yin la gang yang min:__sangs rgyas mthar thug chos kyi sku:__kun la rdzogs te ngo ma shes:__ho ho:__hU~M:__'khor ba dang ni mya ngan 'das:__'khrul snang 'dzin pas gnyis su byung :__yang dag don la dbye ba med:__gnyis ka rang gi sems la rdzogs pa ho:__hU~M:__chos su 'dzin pa thams cad ni:__spros pa blo yi chos yin phyir:__sku gsum rang yang grangs su zad:__'dus byas chos dbang sangs mi rgya'o:__hU~M:__sangs rgyas chos su 'dzin tshad ni:__mthar thug 'khrul blo chen po yin:__sangs rgyas chos min gcig gis rgya:__blo las 'das shing yid dpyod bral:__yang rtse rdzogs chen e ma hoH__hU~M:__rgyas bsdus rim pa rang lugs bzhin:__rim pa dbang gis bgrod par bya:__sa ma ya ni shel sgong ltar:__gzhi ni dam tshig gtsang mas bzung :__ting 'dzin lus dang grib ma ltar:__nyams su ting nge 'dzin gyis long :__man ngag gar chang 'thung ba ltar:__don ni man ngag zab mos bsgrub:__lta ba nam mkhar mdung skor bzhin:__thag dang 'phang ni lta bas bcad:__spyod pa mi sha ldon pa bzhin:__la ni spyod pas dor bar bya:__zung du sbrel bas gol sa med:__tshig tu rtog la ma brten par:__sku gsum don ni gcig tu dril:__mtha' drug rgyud la rdzogs par bya:__mthar thug don dam nang nas 'char:__nam mkha' la ni nam mkha' bzhin:__thams cad stong pa'i ngang la gnas:__hoH__ma btsal ye nas rdzogs pa'i dbang :__bskur thob mtshon pa'i mtha' bzhi grol:__dbang bzhi bskur bas dri ma dag:__lhan cig pa kun btags brjod zhi:__blo dngos mu mthar rang sar grol:__grol ma grol yang rnam par dag:__bskur thob rang dag ngo mtshar che:__hU~M:__chos nyid mtha' yas dkyil 'khor na:__rang byung 'od gsal bla ma bzhugs:__de la bde gshegs yongs rdzogs pas:__snang srid 'khor ba'i sems can la:__mu mtha' yongs grol dbang bskur bas:__gsang sngags bka' rnams yongs su rdzogs:__bla ma yongs rdzogs dbang thob shog:__ces brjod las slob kyis/__ho:__tshig dbang rin po che bskur ba'i yon tan dang 'bras bu gang lags:__zhes zhu/__bla mas/__hoH__skal ldan rigs kyi bu rnams nyon cig:__dkyil 'khor chen po'i byang phyogs su:__dus tho rangs nyi shar gyi tshe:__tshig dbang rin po ches ngo sprad pas:__lus ngag yid gsum gyi shes sgrib dag:__nus pa gsum ka 'byung :__dam tshig srung mtshams dang bral:__brten bya spang blang med:__rjes thabs shes dbyer med du gyur:__sa bcu gcig kun tu 'od non:__phrin las bzhi ka 'grub:__'bras bu sku lngas gzhan don byed do:__de'i phyir spro bar sems shig:__ces brjod do/__/dkyil 'khor dbang phyug rta phag yab yum gyi dgongs pa'i dbang khyad par zhu ba'i yon tu maN+Dal phul/__rta phag sku dang rdor dril thogs la/__rang rig bde stong zung 'jug gi ye shes rta phag yab yum dang gdod nas grub pa rang byung dgongs pa'i gding bskyed mdzod/__hU~M:__rang rig ye shes bde chen 'byams:__thugs mchog 'gyur med de la gnas:__bcom ldan rta phag yab yum ste:__dus gsum dus med dus kyi mchog:__sems nyid gang shar yi dam yin:__bsam gyis mi khyab khyed kyi sras:__gnyis med ye shes dkyil 'khor che:__rang rig rang mthong rang rig gsal:__de nyid gang mthong spyan 'byed pa:__goms stobs lam nus dkyil 'khor mthong :__kun la dbang sgyur rang rig che:__rtsal chen rdzogs pa rang dbang mchog:__lta ba theg pa spyi 'byams nyid:__khong du chud pa'i rnam grangs yin:__'di nyid gsang ba bla med de:__gsum rdzogs brjod pa kun yongs rdzogs:__mnyam nyid ye shes chen po ste:__gcig dang du mar 'dzin las grol:__'od gsal gzhi dang lam 'bras bu:__sems nyid chos nyid ngo bo nyid:__thabs shes snang stong zung 'jug phyir:__rta phag bde stong zung 'jug rol:__'di la sgrib dang mi sgrib med:__dbyer med ye shes bla ma ste:__rdzogs pa chen po'i sa zhes bya'o:__de la bstan bya yod min cing :__ston par byed pa med nyid bstan:__rtags rnams kun gyi mchog gyur cing :__snang dang srid pa ji snyed brda:__rnam par rtog pa thams cad rdzas:__de dgongs sel med lhag pa med:__'gran zla med par de yis nus:__kun gyi mchog gyur 'bras bu'o:__rang sems gsal la ngos bzung med:__bka' brgyud lhun grub ye shes sku:__gnyis med 'dzin bral thugs rje'i gsung :__rang rig yang dag rdo rje'i thugs:__rang byung rig par dbang bskur ro:__rta phag gnyis med dbyings sbyor shog:__hrIHma hA ri ni sa ra tsa hri ya h+ya grI wa b+ha ra hi kro ti kA li a b+hI Shiny+tsa oM AHhU~M hrIH__zhes brjod la sku spyi bor dril bu mgrin par/__rdo rje snying gar bzhag__/bla ma thod phreng dgongs pa ni:__bla ma yi dam mkha' 'gro rnams:__logs na yod pa ma yin te:__ye nas bdag med gzhal yas khang :__'khor bas ma gos pad+mar gsal:__dgos 'dod 'byung bas rin po che:__kun gzhi klong yangs yum gyi phag mo _mkha':__yid kyi byed pa rta mgrin yab:__mi skye mi 'gag chos kyi sku:__ye nas bdag med spros dang bral:___bla ma rang rig kun tu bzang :__bde chen rnam dag mtsho rgyal lha lcam man d+hA ra ba yum:__rtog tshogs rang grol dpa' bo ste:__'gyur med thag chod mkha' 'gro ma:__de ltar rang bzhin lhun gyis grub:__rang byung dngos grub bsam yas pa:__skye med chos sku'i rang rtsal yin:__skye med gding chen de rtogs na:__gzhi med rtsa bral lhan skyes 'char:__mtshan brgyad d+hA ki rang la rdzogs:__thod phreng chos skyong rang la gnas:__pad+ma 'byung gnas rang la rdzogs:__gnyen pos mi shigs 'gyur ba med:__rdo rje sems dpa' rang la rdzogs:__de ltar dgongs na kun tu bzang :__de ltar ma dgongs bla ma nyid:__mtshan bcas dngos su grub 'dod cing :__lung ston dngos su re ba ni:__thun mong phran tshegs 'grub srid kyang :__thar pa'i gegs byed don dang 'gal:__'di ltar dgongs na 'dre sgrub kyang :__bla ma chos kyi sku dang mjal:__ci phyir de las mi 'da'i phyir:__rang sems chos skur blo thag chod:__mchog dang thun mong dngos grub 'byung :__de ni dgongs pa grub rtags rnams sgrub chen na gsal lo dam pa'o:__zhes gsungs pa'i dgongs pa las nam yang ma g.yos par mdzod cig__/dngos grub blang ba skabs 'dir ma byas kyang chog mod/__gzhung don mi chad pa'i phyir spro na 'gal ba med pas dbang gtor dang bdud rtsi mdun tu bkod la/__gtor ma dang bdud rtsi la gu ru'i gnas gsum nas yi ge lnga byung ba phog pas bdud rtsir gyur zhing dngos grub tu mer mer song bar bsam zhing*/__hU~M:__bde mchog bde spyod nam mkha'i dkyil yangs nas:__rgyal ba'i dkyil 'khor sras bcas thugs dam can:__badz+ra gu ru pad+ma thod phreng gi:__sku gsung thugs dang mnyam sbyor dngos grub mchog:__phrin las rnam bzhi lhun gyis grub pa'i dpal:__bum pa bzang po dpag bsam nor bu'i tshul:__da lta nyid du bdag la stsal du gsol:__'chi med tshe yi dngos grub stsal du gsol:__'dzad med nor gyi dngos grub stsal du gsol:__'gyur med sku yi dngos grub stsal du gsol:__'gags med gsung gi dngos grub stsal du gsol:__spros bral thugs kyi dngos grub stsal du gsol:__lo brgya thub pa'i dngos grub stsal du gsol:__ston brgya mthong ba'i dngos grub stsal du gsol:__ces bskul/__gtor ma'i cha shas dang bdud rtsi dpon slob kun gyis rol la/__hU~M:__dgos 'dod 'byung ba'i dngos grub 'di:__dus gsum bla mas gtsor byas nas:__bdag cag mched lcam skal ldan rnams:__the tshom bar chad med pa ru:__da lta dgyes par rol par 'tshal:__ces drang*/__pad kor bya zhing*/__oM sku yi dngos grub skye 'chi med:__a la la ste stsal du gsol:__gsung gi dngos grub 'gag pa med:__a la la ste stsal du gsol:__thugs kyi dngos grub 'khrul pa med:__a la la ste dngos grub stsol:__sku gsum rnam dag spros pa med:__a la la ste dngos grub stsol:__ces rol lo/__bstod pa ni/__hU~M:__skye 'gag 'gyur med sku gsung thugs dang ldan:__rang byung thugs rjes 'gro rnams bsgral slad du:__phrin las rnam bzhis re ba thams cad skong :__pad+ma thod phreng rtsal la phyag 'tshal bstod:__ces dpon slob lhan cig tu byas la/__mthar slob dpon gyis/__kye hoH__skal ldan rigs kyi bu dgongs dang :__de ltar dbang bskur ba'i yul dang :__zhu mkhan dang :__bskur thob thams cad rang rig byang chub kyi sems kyi cho 'phrul min pa ci 'dug:__gda' na tshol cig:__de ma rnyed na sems kyis btsal te:__sangs pa'am:__stong pa:__ngos bzung e rnyed:__rnyed na gang nas byung :__gang du ci ltar gnas:__dbyibs dang kha dog cir 'dug:__ma rnyed stor na stong pa'i ngos bzung cir gda':__ye nas stong pa zhig yin nam dngos po brlag pa'i stong pa zhig yin:__snang stong gnyis su med pas stong zhes bya:__da lta khyed kyi shes pa ngos bzung dang bral te:__brjod bral gyi don la gtor ma gtor rtsis gdab med pas:__chos nyid la dbang bsgyur bas dbang zhes bya:__don la 'dzin zhen gnyis med chos nyid kyi rtsal thams cad rang byung du gyur pas de kho na nyid tshig dbang rin po che zhes bya ste snang ba gang shar gsal stong lhug par longs spyod do:__chos thams cad kyi rtsa ba zin:__'khor 'das kyi stong srog chod:__dbang chen rab 'byam yin:__zhes bskur ba 'di nyams su de kho na ltar blangs pas:__bde gsal mi rtog pa'i nyams zhig skye'o:__de kho na grub rtags rab yin pas ngang gis ma yengs par bskyang ngo :__de nas chos bka'i pu sti lag tu gtad:__spyi bor cod pan gdags te yongs rdzogs kyi bka' gtad cing gzhan don sgrub pa'i gnang ba sbyin pa yin pas nges shes skyed cig:__de ltar byas la/__dus 'di phyin chad rgyal ba'i sras:__khams gsum sgrol ba'i slob dpon dbang :__gnas lnga mkhas pa'i paN+Di'i dbang :__gzhi med rtsa bral rig pa'i dbang :__dbang don lhur len po ti'i dbang :__bka' gtad yongs rdzogs bka' 'dus dbang :__byin rlabs rang babs mkha' 'gro'i dbang :__brda rtags phyag rgya lnga yi dbang :__'gyur med thig le shog ser dbang :__skal ldan bu la sbyin par bya:__da ni pad+ma gnyis med du:__bu yis 'gro don brtson byas la:__bde chen zhing du 'khrid par bya:__zhes gnang ba bya'o/__/de rnams kyis dbang gi dngos gzhi grub nas mtha' brten du:__rgyal srid rin po che rnam pa bdun dang bkra shis pa'i rtags brgyad kyis mdun bdar te mnga' gsol bar mos shig:__sna bdun sbyin la/__hU~M:__'khor lo rin chen dbang bcu ldan:__'khor ba'i 'khor lo rgyun bcad nas:__chos kyi 'khor lo skor byed cing :__sa bcu'i 'bras bu'i dbang thob shog:__tsakra rat+na a b+hi Shiny+tsa AH__hU~MH__btsun mo rin chen bsod nams gter:__pha rol phyin bcu'i gzugs dang ldan:__tshe dang longs spyod rgyas pa dang :__yid bzhin dpal 'byor dbang thob shog:__pra dz+nyA pA ra mi tA a b+hi Shiny+tsa AH__hU~M:__nor bu rin chen mchog gsum gnas:__bsod nams tshogs chen myur rdzogs byed:__dgos 'dod yid bzhin char ltar 'bebs:__lhag mthong shes rab dbang thob shog:__rat+na a b+hi Shiny+tsa AH__hU~MH__khyim bdag rin chen nor bdun ldan:__gang la ci 'dul dpag bsam 'dra:__gzhan don tshogs gnyis myur rdzogs byed:__shes bya thogs med dbang thob shog:__ma hA ma Ni a b+hi Shiny+tsa AH__hU~M:__blon po rin chen dmag dpon mchog:__brtson 'grus go gyon 'khor ba 'joms:__thabs ldan skyabs mchog dbang thob nas:__'jig tshogs lta ba 'joms par shog:__ma hA tA rat+na a b+hi Shiny+tsa AH__hU~M:__rta mchog rin chen sa lam bgrod:__'khor ba'i rgya mtshor sprin shugs 'chang :__bde chen thar lam zhing du phyin:__rdzu 'phrul rkang bzhi'i dbang thob shog:__kA ma a shwa a b+hi Shiny+tsa AH__hU~M:__glang po rin chen don dam theg pa che:__bdud sde dpung bcas rab 'byams dpung dang ldan:__stobs bcus bdag gzhan don byed cing :__yang dag snying po'i don rtogs shog:__hasti rat+na a b+hi Shiny+tsa AH__hoH__rigs kyi bu rnams la rin chen sna bdun gyi dbang 'di bskur bas:__phun sum tshogs pa lnga dang :__'phags pa'i nor bdun dang ldan nas gzhan don dpag tu med pa 'grub pa'i dbang dam pa thob par gyur cig:__rtags brgyad re re bzhin gtad la/__hU~M:__skyobs pa gser gdugs bla na med:__'gro drug tshad gdung sel bar shog:__oM AHhU~M swA hAH__si rak+Sha a b+hi Shiny+tsa AH__hU~M:__gser nya shes rab mig dang ldanaH__'khor 'das chos rnams 'byed par shog:__oM AHhU~M swA hAH__hriHni sa ma ya a b+hi Shiny+tsa AH__hU~M:__dung dkar gsung dbyangs nga ro ldan:__chos kyi sgra yis kun khyab shog:__oM AH hU~M swA hA:__sa ma tri ya a b+hi=__hU~M:__pad+ma dri med mdangs dang ldan:__chos sgo kun la mkhas pa'i dbang thob shog:__oM AH hU~M swA hA ti ka ti ye a b+hi=__hU~M:__bum pa dgos 'dod kun 'byung bas:__sems can smin cing grol bar shog:__oM AHhU~M swA hA:__tiSh+ta ka la a b+hi Shiny+tsa AH__hU~M:__dpal be'u ji lta ji snyed mkhyen:__thos bsam sgom gsum mthar phyin shog:__oM AHhU~M swA hA:__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa=__hU~M:__rgyal mtshan theg chen rtse mo ston:__bstan pa mi nub dbang thob shog:__oM AHhU~M swA hA b+hi sha d+he=__'khor los 'gro drug sdug bsngal skyob:__'khor ba dong sprug dbang thob shog:__oM AHhU~M swA hA tsa kra a b+hi Shiny+tsa AH__rigs kyi bu rnams la bkra shis rdzas brgyad kyi dbang bskur bas:__rgyal bu rgyal sar thon pa la:__rgyal phran rnams kyis mnga' gsol ba ltar:__dbang bzhi yongs su rdzogs pa dang gzhan don dpag med 'grub pa'i dbang dam pa thob par 'gyur ba yin no:__de nas mtshams sbyor spyi ltar byas la zhal nas gsungs pas thog drang*/__bkra shis rgyas par brjod/__me tog mthor/__rol mo 'khrol/__de ltar na de dag rnams kyi sgo nas sprul pa'i gter chen rdo rje gling pa'i zab gter gyi gtso bo 'dus pa skor bzhi'i thog mar bla ma bde gshegs yongs rdzogs bka' rnams 'dus pa'i dkyil 'khor du dbang bskur thob pa yin pas sogs kyis mtshams sbyar la/__dam tshig bsgrag bzung*/__gtong rag maN+Dal/__lus 'bul dge bsngo rnams byas la slob ma gyes so/__/gsum pa rjes ni/__tshogs la rol zhing lhag ma dang thugs dam bskul/__de dag sngar grub na srung ma'i gtor ma btang*/__chad brtan 'bul rta bro brdung*/__rjes kyi mchod bstod bla sgrub spyi la ma bshad pas ma byas kyang rung*/__bzod gsol dang*/__dbyangs gsal yig brgya lan gsum brjod la lhag chad kha bskang*/__ras bris sogs rten yod na ye shes pa brtan bzhugs dang dam tshig gi dkyil 'khor bsdu ldangs/__smon lam/__bkra shis/__bsngo ba bcas las byang ltar bgyis pas legs par grub bo/__/dang bas don gnyer lhag blos 'bad rloms kyang*/__/nor 'khrul dri ma rtsa gsum thugs rje'i chus/__/legs sbyong grub gnyis lang tsho dar babs pas/__/yid can thar pa'i mgron du 'gugs nus shog__/mos dge dpyid kyi dpal mos bsus pa yi/__/gsang bstan mchog 'di'i dbyar gyi dga' tshal bzhad/__/gnas skabs mthar thug bde skyid chos 'phel bas/__/'jig rten gsum po yun ring skyong gyur cig__/ces rigs brgya'i khyab bdag bka' drin mnyam med kun mkhyen bla ma rin po ches bka' yi rjes su gnang ba dang*/__rang nyid kyis kyang smin byed kyi rgyun la phan pa'i lhag blos drangs/__gter gzhung gi yig cha ma bu rnams kyang gung bsgrigs te kun tshang bklag chog gi tshul du pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal gyis rdzong shod bde gshegs 'dus pa'i pho brang chen po'i sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel/__/slar phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bkod pa dge legs 'phel//__//

Footnotes

Other Information