འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་སྐོང་བཤགས་ཌཱ་ཀིའི་ཐོལ་གླུ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title 'od gsal rdo rje snying po'i rig 'dzin brgyud pa'i skong bshags DA ki'i thol glu JKW-KABAB-18-TSHA-038.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 18, Text 38, Pages 237-241 (Folios 1a1 to 3a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Associated People ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ (Klong chen pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'od gsal rdo rje snying po'i rig 'dzin brgyud pa'i skong bshags DA ki'i thol glu. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 18: 237-241. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Confessions - bshags pa  ·  Mending Rituals - bskang chog
Cycle ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་ (yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can)
Parent Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-18-TSHA-Karchag
Recension Link Other Versions on this site: འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་སྐོང་བཤགས་ཌཱ་ཀིའི་ཐོལ་གླུ།
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-DA-050
Colophon

།དེ་ལྟར་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་རིག་འཛིན་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཚོགས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་སྐོང་བའི་རིམ་པ་མཁའ་སྤྱོད་ཌཱ་ཀིའི་ཐོལ་གླུ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡང༌། ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་འཇིགས་པ་མེད་པའི་སྡེས་ཕྱོགས་བྲལ་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱིས་སྡེ་གསུམ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སེང་གེའི་སྒྲ་དབྱངས་ཀྱིས་བསིལ་ལྡན་ལྗོངས་ཀུན་ཁྱབ་པར་མཛད་པའི་གནས་གངས་རི་ཐོད་དཀར་འོད་ཟེར་སྤྲིན་གྱི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་རྣམ་འཕྱང་ལོའི་ས་ཟླ་ཕྱི་མའི་དམར་ཕྱོགས་ཌཱ་ཀི་འདུ་བའི་དུས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཆེན་པོའི་ནུབ་མོར་སྣང་གསལ་ཞིག་གི་ངོགས་སུ་ཤར་མར་སྦྱར་བ་ཛ་ཡནྟུ། སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།

de ltar 'od gsal snying thig gi rig 'dzin bla ma brgyud pa'i tshogs kyi thugs dam skong ba'i rim pa mkha' spyod DA ki'i thol glu zhes bya ba 'di yang*/__theg pa mchog gi rnal 'byor pa kun mkhyen bla ma dgyes pa'i 'bangs 'jigs pa med pa'i sdes phyogs bral gyi rgyal khams nyul ba'i skabs su rgyal ba gnyis pa dri med 'od zer gyis sde gsum rdzogs pa chen po'i seng ge'i sgra dbyangs kyis bsil ldan ljongs kun khyab par mdzad pa'i gnas gangs ri thod dkar 'od zer sprin gyi skyed mos tshal du rnam 'phyang lo'i sa zla phyi ma'i dmar phyogs DA ki 'du ba'i dus kyi mchod pa chen po'i nub mor snang gsal zhig gi ngogs su shar mar sbyar ba dza yan+tu/__sarba dA mang+ga laM/

[edit]
༄༅། །འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་སྐོང་བཤགས་ཌཱ་ཀིའི་ཐོལ་གླུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱཿ །གཟོད་ནས་ཀ་དག་དྲི་མེད་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །འོད་གསལ་ལྷུན་གྲུབ་སྐུར་བཞེངས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །ཟུང་འཇུག་སྤྲུལ་པའི་ཟེར་གྱིས་རིགས་ཅན་གསུམ། །ཕན་བདེའི་སྣང་བ་སྦྱིན་དེས་དགེ་ལེགས་སྩོལ། །དེ་ལ་འདིར་སྐབས་ཅི་རིགས་པར་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་གི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དང་བསྐང་བར་འདོད་པས། སྐོང་རྫས་རྣམས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱས་བརླབས་ལ། ཧྲཱིཿ ཀུན་བརྟགས་གཞན་དབང་འཁྲུལ་པ་ལས་འདས་པའི། །ཀུན་ཏུ་རྟོག་བྲལ་ཡོངས་གྲུབ་གཉུག་མའི་དབྱིངས། །ཀུན་ནས་རྣམ་གྲོལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་དཔྱིད། །ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །བདེ་བའི་བདག་ཉིད་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་དང༌། །བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་ཟུང་འཇུག་པའི། །བདེ་ཆེན་ཁ་སྦྱོར་ཡན་ལག་བདུན་གྱི་དངོས། །བདེ་སྟོང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཐུགས་དམ་སྐང༌། །དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱའི་ནོར་བུའི་ཅོད་པན་རྩེར། །དགའ་ཆེན་སྒྱུ་མའི་ཞབས་པད་ཉེར་བཀོད་པའི། །དགའ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་མཚན་དཔེར་ཤར་བའི་གཟུགས། །དགའ་རབ་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །དཔལ་ལྡན་མཁས་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱག་བྱས་ཤིང༌། །དཔལ་ལྡན་གྲུབ་རིགས་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར། །དཔལ་ལྡན་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །དཔལ་ལྡན་མཉྫུ་མི་ཏྲའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །རང་བཞིན་ཀ་དག་འོད་གསལ་ཆེན་པོའི་ངང༌། །རང་གདངས་ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བཞིའི་རྩལ་རྫོགས་པས། །རང་བྱུང་གདོད་མའི་གནས་ལུགས་མངོན་གྱུར་པ། །རང་གྲོལ་ཤྲཱི་སིཾ་ཧའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །རྣམ་བཅས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས། །རྣམ་མེད་སྟོང་ཉིད་ཕྱག་རྒྱར་མཉམ་སྦྱོར་བས། །རྣམ་པ་ཀུན་གྱི་མཆོག་ལྡན་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས། །རྣམ་གྲོལ་ཛྙཱ་ན་སཱུ་ཏྲའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །འཕོ་འགྱུར་གཉིས་སུ་སྣང་བའི་ཉེར་ལེན་ཀུན། །འཕོ་བྲལ་དབུ་མའི་སྲོག་ཏུ་ཡོངས་གྲུབ་པས། །འཕོ་ཆེན་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་གོ་འཕང་ལས། །འཕོ་མེད་བི་མ་མི་ཏྲའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །འཆི་མེད་ཐོག་མའི་མགོན་པོའི་རྣམ་རོལ་ནི། །འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་གཟུགས་འཆང་བ། །འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས་ཀྱི་རྗེ། །འཆི་མེད་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་ཐུགས་དང་བསྐང༌། །གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་རྗེས་བཟུང་ཞིང༌། །གྲུབ་གཉིས་ཡིད་བཞིན་གཏེར་ལ་དབང་འབྱོར་བས། །གྲུབ་མཆོག་བྱེ་བའི་གཙུག་ན་ངལ་འཚོ་བ། །གྲུབ་ཆེན་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཀུན་ཏུ་ཟབ་ཞི་སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་ཉིད་དང༌། །ཀུན་སྣང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟུང་འཇུག་པ། །ཀུན་གཟིགས་ཡེ་ཤེས་མེ་ལོང་འཆང་བའི་དངོས། །ཀུན་མཁྱེན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །རིགས་གཅིག་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ་ལས། །རིགས་རྣམས་སྣ་ཚོགས་སྤྲོ་དང་བསྡུ་བའི་གར། །རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་མཆོག །རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། ཧྲཱིཿ ཐུགས་དམ་སྐོང་བའི་ཕྱི་ནང་མཆོད་པ་ནི། །ཚོགས་དྲུག་སྣང་བ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པ་ལས། །གང་ཤར་འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་རོལ་མོའི་སྤྲིན། །མི་ཟད་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་དང༌། །མར་མེ་དྲི་ཆབ་ཞལ་ཟས་རོལ་མོའི་སྒྲ། །བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རིན་ཆེན་རྣམ་བདུན་སོགས། །ལྷ་རྫས་ཕྱི་ཡི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མའི་གཟུགས་དང་ནཱ་དའི་སྒྲ། །བདེ་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་དྲི་དང་དགའ་བཞིའི་རོ། །རབ་འབར་གཏུམ་མོའི་རེག་བྱ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །རང་བྱུང་ནང་གི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཁམས་ལྔ་དབུ་མར་སྦྱོར་བའི་ཨ་མྲྀ་ཏ། །རླུང་བཅུ་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ་བའི་དམར་ཆེན་པོ། །ཟུང་འཇུག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་བ་ལིཾ་ཏ། །ལྷན་སྐྱེས་གསང་བའི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཀ་དག་འོད་གསལ་དབྱིངས་ཀྱི་གནས་ལུགས་རྟོགས། །ལྷུན་གྲུབ་རིག་པ་ཆོས་ཟད་ཆེན་པོར་སྨིན། །འཁོར་འདས་གཞི་གྲོལ་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་ངང༌། །བླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །སོ་ཐར་བྱང་སེམས་རིག་འཛིན་སྡེ་སྣོད་ཀྱི། །བཅས་དང་རང་བཞིན་ཉམས་པའི་སྡིག་ལྟུང་ཀུན། །རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེར། །རང་གྲོལ་གཉུག་མའི་ངང་དུ་མཐོལ་ཞིང་བཤགས། ཧྲཱིཿ དེ་ལྟར་བསྐང་ཞིང་བཤགས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །བདག་གཞན་འགྲོ་ཀུན་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་བར། །བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་ཌཱ་ཀིས་རྗེས་བཟུང་ནས། །དོན་གཉིས་བསམ་སྦྱོར་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག །གནས་སྐབས་བརྒྱད་གཉིས་འཇིགས་པ་ཀུན་ཞི་ཞིང༌། །ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཉམས་རྟོགས་ཡོན་ཏན་རྒྱས། །འཁོར་འདས་སྣང་སྲིད་དབང་དུ་འདུ་བ་དང༌། །གཟུང་འཛིན་དགྲ་བགེགས་རྩད་ནས་གཅོད་པར་ཤོག མཐར་ཐུག་ཅིར་སྣང་ལྷ་ཡི་ཕྱག་རྒྱར་དག །སྒྲར་གྲགས་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་སུ་རྫོགས། །རྟོག་ཚོགས་འོད་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུར་སྨིན་ནས། །རང་བཞིན་གདོད་མའི་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་བར་ཤོག །དེ་ལྟར་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་རིག་འཛིན་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཚོགས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་སྐོང་བའི་རིམ་པ་མཁའ་སྤྱོད་ཌཱ་ཀིའི་ཐོལ་གླུ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡང༌། ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་འཇིགས་པ་མེད་པའི་སྡེས་ཕྱོགས་བྲལ་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱིས་སྡེ་གསུམ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སེང་གེའི་སྒྲ་དབྱངས་ཀྱིས་བསིལ་ལྡན་ལྗོངས་ཀུན་ཁྱབ་པར་མཛད་པའི་གནས་གངས་རི་ཐོད་དཀར་འོད་ཟེར་སྤྲིན་གྱི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་རྣམ་འཕྱང་ལོའི་ས་ཟླ་ཕྱི་མའི་དམར་ཕྱོགས་ཌཱ་ཀི་འདུ་བའི་དུས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཆེན་པོའི་ནུབ་མོར་སྣང་གསལ་ཞིག་གི་ངོགས་སུ་ཤར་མར་སྦྱར་བ་ཛ་ཡནྟུ། སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།
[edit]

@#/___/'od gsal rdo rje snying po'i rig 'dzin brgyud pa'i skong bshags DA ki'i thol glu zhes bya ba bzhugs so/___/na mo gu ru b+h+yaH__/gzod nas ka dag dri med chos kyi sku/__/'od gsal lhun grub skur bzhengs longs spyod rdzogs/__/zung 'jug sprul pa'i zer gyis rigs can gsum/__/phan bde'i snang ba sbyin des dge legs stsol/__/de la 'dir skabs ci rigs par 'od gsal snying tig gi rig 'dzin brgyud pa rnams kyi thugs dang bskang bar 'dod pas/__skong rdzas rnams nam mkha' mdzod kyi sngags rgyas brlabs la/__hrIH__kun brtags gzhan dbang 'khrul pa las 'das pa'i/__/kun tu rtog bral yongs grub gnyug ma'i dbyings/__/kun nas rnam grol yon tan rgya mtsho'i dpyid/__/kun bzang chos kyi sku yi thugs dam bskang*/__/bde ba'i bdag nyid sna tshogs gzugs can dang*/__/bde mchog 'khor lo'i dbang phyug zung 'jug pa'i/__/bde chen kha sbyor yan lag bdun gyi dngos/__/bde stong rdo rje sems dpa'i thugs dam skang*/__/dga' ldan lha brgya'i nor bu'i cod pan rtser/__/dga' chen sgyu ma'i zhabs pad nyer bkod pa'i/__/dga' bzhi'i ye shes mtshan dper shar ba'i gzugs/__/dga' rab dgyes pa rdo rje'i thugs dam bskang*/__/dpal ldan mkhas pa'i tshogs kyis phyag byas shing*/__/dpal ldan grub rigs rgya mtsho'i 'khor los sgyur/__/dpal ldan sras bcas rgyal ba'i ye shes sku/__/dpal ldan many+dzu mi tra'i thugs dam bskang*/__/rang bzhin ka dag 'od gsal chen po'i ngang*/__/rang gdangs lhun grub snang bzhi'i rtsal rdzogs pas/__/rang byung gdod ma'i gnas lugs mngon gyur pa/__/rang grol shrI siM ha'i thugs dam bskang*/__/rnam bcas bde ba chen po'i brtul zhugs kyis/__/rnam med stong nyid phyag rgyar mnyam sbyor bas/__/rnam pa kun gyi mchog ldan ye shes dbyings/__/rnam grol dz+nyA na sU tra'i thugs dam bskang*/__/'pho 'gyur gnyis su snang ba'i nyer len kun/__/'pho bral dbu ma'i srog tu yongs grub pas/__/'pho chen 'ja' lus rdo rje'i go 'phang las/__/'pho med bi ma mi tra'i thugs dam bskang*/__/'chi med thog ma'i mgon po'i rnam rol ni/__/'chi med rtag pa dam pa'i gzugs 'chang ba/__/'chi med rig 'dzin DA ki'i tshogs kyi rje/__/'chi med pad+ma thod phreng thugs dang bskang*/__/grub pa'i slob dpon chen pos rjes bzung zhing*/__/grub gnyis yid bzhin gter la dbang 'byor bas/__/grub mchog bye ba'i gtsug na ngal 'tsho ba/__/grub chen rje 'bangs nyer lnga'i thugs dam bskang*/__/kun tu zab zhi spros bral chos nyid dang*/__/kun snang snying rje chen po zung 'jug pa/__/kun gzigs ye shes me long 'chang ba'i dngos/__/kun mkhyen dri med 'od zer thugs dam bskang*/__/rigs gcig lhan skyes bde chen thig le las/__/rigs rnams sna tshogs spro dang bsdu ba'i gar/__/rigs dang dkyil 'khor rgya mtsho'i khyab bdag mchog__/rig 'dzin rtsa brgyud bla ma'i thugs dam bskang*/__hrIH__thugs dam skong ba'i phyi nang mchod pa ni/__/tshogs drug snang ba dbyings su thim pa las/__/gang shar 'dod yon rgyan gyi rol mo'i sprin/__/mi zad nam mkha' mdzod kyis thugs dam bskang*/__/mchod yon zhabs bsil me tog bdug spos dang*/__/mar me dri chab zhal zas rol mo'i sgra/__/bkra shis rdzas rtags rin chen rnam bdun sogs/__/lha rdzas phyi yi mchod pas thugs dam bskang*/__/snang stong sgyu ma'i gzugs dang nA da'i sgra/__/bde chen tshul khrims dri dang dga' bzhi'i ro/__/rab 'bar gtum mo'i reg bya chos kyi dbyings/__/rang byung nang gi mchod pas thugs dam bskang*/__/khams lnga dbu mar sbyor ba'i a mr-i ta/__/rlung bcu dbyings su bsgral ba'i dmar chen po/__/zung 'jug bde ba chen po'i ba liM ta/__/lhan skyes gsang ba'i mchod pas thugs dam bskang*/__/ka dag 'od gsal dbyings kyi gnas lugs rtogs/__/lhun grub rig pa chos zad chen por smin/__/'khor 'das gzhi grol gzhon nu bum sku'i ngang*/__/bla med mchog gi mchod pas thugs dam bskang*/__/so thar byang sems rig 'dzin sde snod kyi/__/bcas dang rang bzhin nyams pa'i sdig ltung kun/__/rtsa gsum kun 'dus bla ma'i dkyil 'khor cher/__/rang grol gnyug ma'i ngang du mthol zhing bshags/__hrIH__de ltar bskang zhing bshags pa'i byin rlabs kyis/__/bdag gzhan 'gro kun deng nas byang chub bar/__/brgyud gsum rig 'dzin DA kis rjes bzung nas/__/don gnyis bsam sbyor yid bzhin 'grub par shog__/gnas skabs brgyad gnyis 'jigs pa kun zhi zhing*/__/tshe bsod dpal 'byor nyams rtogs yon tan rgyas/__/'khor 'das snang srid dbang du 'du ba dang*/__/gzung 'dzin dgra bgegs rtsad nas gcod par shog__mthar thug cir snang lha yi phyag rgyar dag__/sgrar grags bde chen rdo rje'i dbyangs su rdzogs/__/rtog tshogs 'od gsal chos kyi skur smin nas/__/rang bzhin gdod ma'i dbyings su grol bar shog__/de ltar 'od gsal snying thig gi rig 'dzin bla ma brgyud pa'i tshogs kyi thugs dam skong ba'i rim pa mkha' spyod DA ki'i thol glu zhes bya ba 'di yang*/__theg pa mchog gi rnal 'byor pa kun mkhyen bla ma dgyes pa'i 'bangs 'jigs pa med pa'i sdes phyogs bral gyi rgyal khams nyul ba'i skabs su rgyal ba gnyis pa dri med 'od zer gyis sde gsum rdzogs pa chen po'i seng ge'i sgra dbyangs kyis bsil ldan ljongs kun khyab par mdzad pa'i gnas gangs ri thod dkar 'od zer sprin gyi skyed mos tshal du rnam 'phyang lo'i sa zla phyi ma'i dmar phyogs DA ki 'du ba'i dus kyi mchod pa chen po'i nub mor snang gsal zhig gi ngogs su shar mar sbyar ba dza yan+tu/__sarba dA mang+ga laM//_

Footnotes

Other Information