bal po'i yak+sha dzaM nag

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བལ་པོའི་ཡཀྴ་ཛཾ་ནག་ (bal po'i yak+sha dzam nag)

6 Texts

ཏ་
13
249-284
ཡཀྵ་ཛམ་བྷ་ལའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་རིན་ཆེན་གཏེར་སྤུངས།
yak+Sha dzam b+ha la'i sgrub thabs kyi man ngag rin chen gter spungs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
14
285-316
གནོད་སྦྱིན་ཛམ་བྷ་ལ་ནག་པོའི་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་རེག་པས་ནོར་སྡུད་པ་བཅས་ཆོག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་མན་ངག།
gnod sbyin dzam b+ha la nag po'i srog gi 'khor lo reg pas nor sdud pa bcas chog yid bzhin nor bu'i man ngag
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
15
317-318
རྡོ་རྗེའི་ནོར་ལྷ་ཡཀྵ་ཛམྦྷ་ལ་ནག་པོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དབྱིག་གི་ང་རོ།
rdo rje'i nor lha yak+Sha dzam+b+ha la nag po'i brgyud pa'i gsol 'debs dbyig gi nga ro
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཏ་
16
319-346
རྡོ་རྗེའི་ནོར་ལྷ་ཡཀྵ་ཛམྦྷ་ལ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་འདོད་དགུ་རིན་ཆེན་ཆར་འབེབས།
rdo rje'i nor lha yak+Sha dzam+b+ha la chen po'i sgrub thabs phrin las kyi byang bu 'dod dgu rin chen char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཏ་
17
347-348
ཡཀྵ་ཛཾ་བྷ་ལའི་གཏེར་སྲུང་མཆོད་པའི་རིམ་པ།
yak+Sha dzaM b+ha la'i gter srung mchod pa'i rim pa
Text page
View PDF
རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྩལ་ (rdo rje dbang phyug rtsal)
ཏ་
18
349-370
རྡོ་རྗེའི་ནོར་ལྷ་ཡཀྵ་ཛམྦྷ་ལ་ཆེན་པོའི་སྲོག་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་རིན་ཆེན་ཆུ་འཛིན།
rdo rje'i nor lha yak+Sha dzam+b+ha la chen po'i srog dbang bskur ba'i cho ga rin chen chu 'dzin
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)