JKW-KABAB-02-KHA-004

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གསང་དབང་ལམ་ཁྱེར་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག།
Wylie title gsang dbang lam khyer dang rjes su 'brel ba'i rdo rje'i thol glu gsal stong zung 'jug JKW-KABAB-02-KHA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 4, Pages 45-46 (Folios 1a to 1b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. gsang dbang lam khyer dang rjes su 'brel ba'i rdo rje'i thol glu gsal stong zung 'jug. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 45-46. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Vajra Songs - rdo rje'i glu
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། གསང་དབང་གི་ལམ་ཁྱེར་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཅེས་བྱ་བ།།༄༅། །ཨ་ཧོ། །ཀུན་རྫོབ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་འཕོ་མེད་ཀྱི་ཐིག་ལེ། །རྣམ་ལྔའི་རྩ་འཁོར་གྲོང་དུ་བཀྲམ་པ་ཡི་བདེ་བས། །ཁ་སྦྱོར་མདུད་པ་ཡང་དག་དབུ་མ་རུ་གྲོལ་བའི། །གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ལོངས་སྐུའི་བླ་མ་དེ་མཁྱེན་ནོ། །རྩ་ཁམས་ཡི་གེར་དེངས་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །ཟུང་འཇུག་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིའི་འཁྲི་ཤིང་ལ་རེག་པའི། །ལ་ལ་ན་དང་ར་ས་ན་དག་གི་རོལ་པ། །འཁོར་ལོ་ལྔ་ཡི་མེ་ཏོག་མཛེས་པ་ཡིས་སྤུད་པའི། །བཀོད་པ་རྩ་ཁམས་རྣམ་དག་འོད་གསལ་གྱི་སྦུབས་སུ། །སྲིད་པའི་རླུང་བཅུའི་རྟེན་འབྲེལ་རང་བཞིན་ལས་སྐྱེས་པའི། །ཉི་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་རྟོག་ཚོགས་འགྲོ་འོང་གི་བཞོན་པ། །ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་དྭངས་མའི་ཐིག་ལེ་རུ་འཆིང་བས། །རིན་ཆེན་འོད་འཕྲོ་སྐྱེ་མེད་བཟླས་པ་ལ་རོལ་ཅིང༌། །དཀར་དམར་དབང་པོ་ཌཱ་ཀི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་གར་མཁན། །འབར་འཛག་དགའ་བ་བཞི་ཡི་བདུད་རྩི་ལ་རོལ་པས། །བདེ་སྟོང་རྟོགས་པའི་ངོ་བོས་ཉོན་མོངས་ཀྱི་འཁྲུལ་པ། །ཀུན་ཁྱབ་བདེ་ཆེན་དཔའ་བོའི་གྲིབ་བསིལ་ལ་རེག་གོ། །གནས་ཡུལ་ཌཱ་ཀིའི་གྲོང་ཁྱེར་རང་ལུས་ལ་རྫོགས་པས། །ཨ་ཧཾ་ཟུང་འཇུག་བདེ་ཆེན་ཚོགས་འཁོར་ལ་རོལ་ཏེ། །ཉེ་བའི་འདུ་བ་ཟག་བྲལ་དྭངས་མ་ཡིས་མཆོད་པས། །མཆོག་ཐུན་ཕྲིན་ལས་གསར་པའི་དགའ་སྟོན་ལ་སྦྱོར་རོ། །མཐར་ཐུག་ཞུ་བདེའི་རོལ་མོས་མགྲིན་པ་ཡི་འཁོར་ལོ། །ཐབས་ཤེས་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལིའི་ཡི་གེ་རུ་འཁྲོལ་པས། །འཁོར་ལོའི་ཚོགས་ཆེན་རྒྱལ་སྲིད་རང་དབང་དུ་བསྒྱུར་ཏེ། །འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ཐོབ་པ་རུ་ཤོག་ཅིག །།
[edit]

@#/__gsang dbang gi lam khyer dang rjes su 'brel ba'i rdo rje'i thol glu gsal stong zung 'jug ces bya ba//@#/__/a ho/__/kun rdzob byang chub sems mchog 'pho med kyi thig le/__/rnam lnga'i rtsa 'khor grong du bkram pa yi bde bas/__/kha sbyor mdud pa yang dag dbu ma ru grol ba'i/__/gsal stong zung 'jug longs sku'i bla ma de mkhyen no/__/rtsa khams yi ger dengs par byin gyis rang rlobs shig__/zung 'jug a wa d+hU ti'i 'khri shing la reg pa'i/__/la la na dang ra sa na dag gi rol pa/__/'khor lo lnga yi me tog mdzes pa yis spud pa'i/__/bkod pa rtsa khams rnam dag 'od gsal gyi sbubs su/__/srid pa'i rlung bcu'i rten 'brel rang bzhin las skyes pa'i/__/nyi khri chig stong rtog tshogs 'gro 'ong gi bzhon pa/__/phung khams skye mched dwangs ma'i thig le ru 'ching bas/__/rin chen 'od 'phro skye med bzlas pa la rol cing*/__/dkar dmar dbang po DA ki thabs shes kyi gar mkhan/__/'bar 'dzag dga' ba bzhi yi bdud rtsi la rol pas/__/bde stong rtogs pa'i ngo bos nyon mongs kyi 'khrul pa/__/kun khyab bde chen dpa' bo'i grib bsil la reg go/__/gnas yul DA ki'i grong khyer rang lus la rdzogs pas/__/a haM zung 'jug bde chen tshogs 'khor la rol te/__/nye ba'i 'du ba zag bral dwangs ma yis mchod pas/__/mchog thun phrin las gsar pa'i dga' ston la sbyor ro/__/mthar thug zhu bde'i rol mos mgrin pa yi 'khor lo/__/thabs shes A li kA li'i yi ge ru 'khrol pas/__/'khor lo'i tshogs chen rgyal srid rang dbang du bsgyur te/__/'chi med grub pa'i rig 'dzin thob pa ru shog cig_//___

Footnotes

Other Information