JKW-KABAB-04-NGA-020

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་པ་མདོར་བསྡུས་སུ་བྱ་ཚུལ་འཆི་མེད་རྟག་པའི་བཅུད་ལེན།
Wylie title bdud rtsi sman gyi sgrub pa mdor bsdus su bya tshul 'chi med rtag pa'i bcud len JKW-KABAB-04-NGA-020.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 4, Text 20, Pages 239-247 (Folios 1a to 5a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bdud rtsi sman gyi sgrub pa mdor bsdus su bya tshul 'chi med rtag pa'i bcud len. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 4: 239-247. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma  ·  Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag len  ·  medicinal pills ritual - sman mchod
Cycle དམ་རྫས་བདུད་རྩིའི་སྒྲུབ་ཐབས་ (dam rdzas bdud rtsi'i sgrub thabs)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-04-NGA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-A-023
Colophon

།བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་པ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་ལག་ཏུ་བླང་པའི་ཚུལ་ཉུང་གསལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་འདིའང་རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པའི་གསུང་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་ཏེ་ཉེར་མཁོའི་ཡན་ལག་ཏུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་བྲིས་པ་སརྦ་དཱ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

bdud rtsi sman gyi sgrub pa mdor bsdus te lag tu blang pa'i tshul nyung gsal snying por dril ba 'di'ang rig 'dzin gter bdag gling pa'i gsung gi rjes su 'brang te nyer mkho'i yan lag tu many+dzu g+ho Shas bris pa sarba dA sid+d+hi rastu

[edit]
༄༅། །བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་པ་མདོར་བསྡུས་སུ་བྱ་ཚུལ་འཆི་མེད་རྟག་པའི་བཅུད་ལེན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། །དོན་དམ་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ཀུན། །བདུད་རྩིའི་ངོ་བོར་རབ་བཏུད་ནས། །ཀུན་རྫོབ་འགྲོ་བ་དྲང་བའི་སླད། །འཆི་མེད་རྟག་པའི་བཅུད་ལེན་སྤེལ། །འདི་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། །དང་པོ་ལའང༌། གནས་གང་དུ་བྱ་བ། དུས་ནམ་གྱི་ཚེ་བྱ་བ། སྨན་བསག་ཅིང་སྦྱར་བ། ཡོ་བྱད་ཀྱི་བཤོམས་ཇི་ལྟར་འགོད་པའི་ཚུལ་ཏེ་བཞི་ལས། དང་པོ་གསུམ་ནི་མན་ངག་གི་ཡི་གེ་དང་བརྒྱུད་ལྡན་དམ་པའི་ཕྱག་བཞེས་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་ལ། བཞི་པ་ནི། སྟེགས་བུའི་ཁར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་ལྡིང་ཁྲིའི་སྟེང་ཐོད་པ་མཚན་ལྡན་དཔྲལ་བ་རང་ལ་བསྟན་པའི་ནང་བདུད་རྩི་ཆོས་སྨན་གྱིས་གཏམས་པའོ། །ཉུང་ངུ་ལས་མེད་ན་འབྲས་བུས་བཀང་བའི་སྟེང་དུ་ཆོས་སྨན་ཐུམ་བུ་བྱས་ལ་འཇུག །དར་དམར་གྱི་ཁ་གཅོད་དང་ཚོན་སྣ་ལྔས་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཅིངས་པར་གཟུངས་ཐག་བཏགས་ལ་འགོད། མཐར་ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་པ་དང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་སོགས་ཉེར་མཁོ་ཐམས་ཅད་འདུ་བྱའོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ། །ཁྲོལ་སྒྲུབ་ཁ་འགེངས་པའི་ལུགས་དང༌། ཕྱེ་མ་རྐྱང་པ་བཤད་པའི་ལུགས་གཉིས་ལས། འདིར་ཕྱི་མ་ལྟར་བཤད་པ་ལ་རང་གི་ལྷག་པའི་ལྷའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲངས་ཏེ་བདག་དང་སྒྲུབ་རྫས་ཐ་མི་དད་པའི་བསྐྱེད་བཟླས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། བདག་རང་བཞིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གནས་པས་མདུན་གྱི་སྒྲུབ་རྫས་ལ་དམིགས་ཏེ། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡྃ་རྃ་ཀྃ་ཡིག་ལས། །རླུང་མེ་ཐོད་པའི་སྒྱེད་བུ་གསུམ་ཀྱི་སྟེང༌། །ཨ་ལས་མཚན་ལྡན་པདྨ་བྷཉྫའི་སྣོད། །ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་དཔྲལ་བ་རང་ལ་བསྟན། །དེ་དབུས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཞིའི་ལྟེ་བ་རུ། །བྱང་སེམས་སེདྒེའི་ཤ་དང་བཟང་པོ་དྲུག །དྲི་ཆེན་གླང་པོའི་ཤ་དང་ཛཱ་ཏི་ཤར། །ཤ་ཆེན་རྟ་མཆོག་ཤ་དང་ཀ་ཀོ་ལྷོ། །པད་རཱག་རྨ་བྱའི་ཤ་དང་ལི་ཤི་ནུབ། །དྲི་ཆུ་ཁྱུང་ཆེན་ཤ་དང་གུར་གུམ་བྱང༌། །ཀུན་ཀྱང་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པར་ལྡན། །རང་གི་ཐུགས་ནས་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འཕྲོས། །རླུང་གཡོས་མེ་སྦར་ཐོད་པའི་རྫས་རྣམས་ཀུན། །འོད་ཞུ་ཡོངས་སུ་གྱུར་ལས་ཕྱག་མཚན་བཅུ། །སོ་སོའི་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ༔ཨོཾ༔སྭཱ༔ཨཱཾ༔ཧཱ༔ །མཱུྃ་ལཱྃཿམཱྃ༔པཱྃ༔ཏཱྃ༔གྱིས་མཚན་པ་ལས། །འོད་ཟེར་དཔག་ཡས་ནམ་མཁའ་གང་བར་འཕྲོས། །འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་བཅུད་རྣམས་བསྡུས་ཏེ་ཐིམ། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ། །ཟུང་འཇུག་བདེ་སྟོང་སྐུ་རུ་ལམ་གྱིས་གསལ། །ཅེས་བདུད་རྩི་རང་བཞིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་བཏབ་ནས། བདུད་རྩིའི་སྟེང་གི་ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་དུ། །རྣམ་རྒྱལ་གཤིན་རྗེ་རྟ་མགྲིན་བདུད་རྩི་འཁྱིལ། །དབྱུག་སྔོན་མི་གཡོ་འདོད་རྒྱལ་ཁམས་གསུམ་རྒྱལ། །སྟེང་འོག་གཉིས་སུ་ཧཱུྃ་མཛད་སྟོབས་པོ་ཆེ། །རང་རྟགས་མཚོན་ཆ་ཐོགས་ནས་རྔམ་བརྗིད་འབར། འགྲོ་འདུལ་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་གསལ། །དེ་སྟེང་ཏ་ཀྲྀཏ་ཁྲོ་བོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི། །དབུས་དང་ཕྱོགས་བཞིར་རིགས་ཀྱི་ཧེ་རུ་ཀ །ས་ནུ་རཀྴ་གུ་ཧྱ་བི་ཤྭ་དང༌། །ཡཀྴ་ཁྲོ་རྒྱལ་མཐིང་སྨུག་སེར་དམར་ལྗང༌། །གནག་པའི་མདངས་ཆགས་རིགས་ཀྱི་ཕྱག་མཚན་དང༌། །དུང་ཁྲག་ཐོགས་པའི་ཡུམ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར། །དེ་སྟེང་མཁའ་དབྱིངས་དཀྱིལ་འཁོར་གནམ་ཞལ་མའི། །ཞབས་བཞི་ཕྱོགས་བཞིའི་ཁྲོ་བོའི་དབུ་སྟེང་བརྐྱངས། །སྐུ་མདོག་སྔོ་ནག་དབུ་དགུ་བཅོ་བརྒྱད་ཕྱག །དང་པོའི་ཕྱག་གཉིས་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་དང༌། །ལྷག་མ་གཡས་བརྒྱད་གནས་ཀྱི་མ་མོ་བརྒྱད། །གཡོན་བརྒྱད་ཡུལ་གྱི་ཕྲ་མེན་བརྒྱད་པོ་བསྣམས། །གེལ་པའི་འདུག་སྟངས་ཚུལ་གྱིས་བཞུགས་པ་ཡི། །བྷ་གར་ས་ནུ་ཧེ་རུ་ཀའི་དཔྲལ་བ། །ཕྱེད་ནུབ་ཙམ་ཆུད་གནམ་ཞལ་ཡུམ་གྱི་སྟེང༌། །རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དཔལ་ཆེན་པོ། །ཆེ་མཆོག་སྨུག་ནག་དབུ་ནི་ཉི་ཤུ་གཅིག །བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་ཕྱག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ན། །ཞི་བ་ཡབ་རྣམས་གཡས་ལ་ཡུམ་རྣམས་གཡོན། །ཐུབ་པ་དྲུག་ནི་གཡས་གཡོན་གསུམ་གསུམ་བཞུགས། །ཞབས་བརྒྱད་རོལ་པས་ཡུམ་གྱི་དབུ་བརྒྱད་བརྫིས། །གསང་བའི་རྡོ་རྗེ་ཡུམ་ཞལ་དབུས་མའི་སྤྱན། །ནང་དུ་བཅུག་པའི་ཆེ་མཆོག་དབུའི་ནང་དུ། །རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུར་བཀྲ། །དབུ་གཙུག་རྟ་ཞལ་ངར་སྐད་ཕྱོགས་བཅུར་སྒྲོགས། །རྟ་མགྲིན་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་གསལ། །རང་སྲོག་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གཟུངས་ཐག་ལ། །འཁྲིལ་ཏེ་སྤྲོས་པའི་མཆོད་པའི་རང་བཞིན་གྱིས། །བདུད་རྩིའི་སྟེང་གི་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་མཆོད། །ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་འོད་ཟེར་གོང་དུ་སྤྲོས། །འགྲོ་འདུལ་མཁའ་དབྱིངས་ཏ་ཀྲྀཏ་ཚེ་རྟའི་བར། །མས་རིམ་མཆོད་པས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་པའི་མཐར། །ཆེ་མཆོག་དབུ་ཡི་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས། །མཆོད་ཅིང་ཚིམས་ནས་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་བསྡུས། །ལྔ་ལྡན་འོད་དང་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་བཀྲག །དུང་ཁང་ནང་གི་རིགས་ལྔའི་ཚངས་བུག་ཞུགས། །ཆེ་མཆོག་སྐུར་བརྒྱུད་རྡོ་རྗེའི་ལམ་ནས་ཐོན། །ཡུམ་ཞལ་བབས་པ་མཁར་ཐོན་ས་ནུ་ཡི། །ཚངས་བུག་བབས་པ་བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མ་རྣམས། །རིགས་བཞིའི་ཁྲོ་བོ་ཀུན་གྱི་སྐུ་ལ་ཕོག །ཁྲག་འཐུང་རིགས་ལྔའི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་བརྒྱུད་དེ། །ཁྲོ་བཅུར་ཕོག་པའི་བདུད་རྩི་ཐོད་པའི་ནང༌། །རིགས་ལྔ་ལས་བརྒྱུད་ཡབ་ཡུམ་སྦྱོར་མཚམས་ནས། །བབས་པས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དང་གཅིག་ཏུ་འདྲེས། །དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལས། །འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་སྣོད་བཅུད་ཡོན་ཏན་རྣམས། །མཁའ་ལས་ཆར་ཆེན་འབེབས་པ་བཞིན་དུ་བཀུག །སྔར་བཞིན་ཡས་འབེབས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་ཆེན་པོ། །ཆད་མེད་བབས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་གྱུར། ཅེས་བསམས་ཤིང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཞེས་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཟླ། ཐུན་བསྡུ་བ་ན། རྟ་མགྲིན་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས་བཟུང་སྟེ། །རིམ་བཞིན་འོད་ཞུ་བདུད་རྩིར་ཐིམ་པར་གྱུར། ཅེས་བསྡུས་ནས། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཉེར་བསྡུ་སོགས་རྗེས་ཆོག་རྣམས་དཀྱུས་ལྟར་བྱས་ལ། ཐུན་མཚམས་ཀྱིས་ལྷར་ལང༌། དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པས་ཐུན་ཕྱི་མ་གསུམ་ལའང་ལས་བྱང་རྫོགས་པ་རེ་བྱ། དེ་ལྟ་བུས་ཞག་གཅིག་བགྱིས་པའི་ཉིན་གཉིས་པ་ལ་གཞན་གོང་ལྟར་ཐུན་རེ་ཆ་གཉིས་སུ་བགོས་པས་ཕྱེད་ཉིན་སྔ་མ་བཞིན་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་དྲུག་འོད་ཞུ་བགྱིས་རྗེས། མདུན་དུ་ཐོད་པར་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ་ཡིས། །ཕྱག་གཉིས་ཉི་ཟླའི་གའུ་ཁ་སྦྱོར་འཛིན། །འཁོར་འདས་བཅུད་བསྡུས་དེ་ཡི་ནང་དུ་བསྐྱིལ། །ཕྱིར་འཛག་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དང་འདྲེས་པར་གྱུར། །ཅེས་གསལ་བཏབ་སྟེ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་མ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཞེས་བཟླས་ནས་བསྡུ་བ་ནི། བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ་ཚེ་བཅུད་དང་བཅས་པ། །འོད་དུ་ཞུ་ནས་བདུད་རྩིར་ཐིམ་པར་གྱུར། །ཞེས་བརྗོད། ཉིན་གསུམ་པར་གཞན་གོང་ལྟར་ལ། ཐུན་རེ་རེ་ཆ་གསུམ་རེ་བགོས་པའི་ཚེ། རང་སྲོག་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདུ་ཡིས། །འཁོར་འདས་བཅུད་བསྡུས་བདུད་རྩིར་ཐིམ་པ་ལས། །དཀར་དམར་མདངས་ཆགས་འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་རྩི། །འཛད་མེད་ར་སཱ་ཡ་ན་ཆེན་པོར་གྱུར། །ཅེས་བརྗོད་ལ་གསལ་བཏབ་སྟེ། ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕེཾ་ཕེཾ་ཧཱུྃ་ཧྲཱྀ་ཋཱ༔་་་་་་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཡིན་ནམ་སྙམ་སྟཻ་འདི་ཁོ་ན་བཞིན་ཡོད་པ་ཡོད་པས་བརྟག་གོ མཆན ཞེས་བཟླའོ། །འདི་ནི་ཉི་མ་གསུམ་གྱི་དབང་དུ་བགྱིས་ཀྱི། གཞན་དུ་ཆ་བགོས་པའི་སྒྲུབ་ཚུལ་ཤེས་པས་བདུན་ཕྲག་གཅིག་དང་གསུམ་སོགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་བསྒྲུབ་པར། བྱའོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ནི། སྒྲུབ་པ་ཐོན་ཁར་གོང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དྲུག་པོ་བསྐྱེད་ཚིག་གིས་གསལ་མཐར་བཟླས་པ་ཅུང་ཟད་ཅིག་བགྱིས་ནས། དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན། །ཕྲིན་ལས་འདུས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་དབྱིག །འཆི་མེད་བདུད་རྩི་འོད་ཀྱི་རྣམ་པར་ནི། །བདག་ལ་ཐིམ་པས་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མཉྫུ་ཤྲཱི་བྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ནི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཅེས་ཅི་འགྲུབ་ཏུ་བཟླ། ཨ་ཧོ་སུ་ཁ་དྷརྨཱ་ཀཱ་ཡ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སིདྡྷི་ཧྲཱིཿ ཞེས་སྨན་ཐོད་བླངས་ནས་དཀྲིས་པའི་སྲད་བུ། བཛྲ་པྲ་ཝེ་ཤཱ་ཡ་ཕཊ༔ ཅེས་པས་རིམ་པར་དཀྲོལ། ཁ་ཕྱེ་བས། སྨན་གྱི་དྭངས་མ་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་བྱུང་བ་བདག་གི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ་པས་སྒོ་གསུམ་བྱིན་གྱིས་རློབ་པར་གྱུར། ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ཞེས་བརྗོད། ཐོད་པ་ཆང་གིས་བཀང་བར་བསྒྲུབས་མ་ཐག་པའི་ཕུར་མ་ནས་ཅུང་ཟད་བཏབ། གོང་གི་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད་ཆོག་གི་གཤམ་དུ། རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་ལྔར་གྱུར་པའི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དཀར་དམར་གྱི་རྒྱུན་བབས་པའི་སྟེང་དུ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཐིམ་པས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཅེས་སྔགས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ། རང་བྱུང་གདོད་ནས་དག་པའི་རྫས། །སོགས་ཀྱིས་མཚོན་ཏེ་རྩ་གསུམ་ལ་སྨན་མཆོད་རྒྱས་པར་ཕུལ། རང་གི་ལྕེར་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་ཡིག་གིས་མཚན་པར་བསམས་ལ་གཡོན་པའི་མཐེབ་སྲིན་གྱིས་བདུད་རྩི་ནས་ལྕེ་ཐོག་ཏུ་བཞག །སྤྲོ་ན། ཧཱུྃ། ལྕེ་ཡི་དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེ་ལ། །དམ་ཚིག་ཅན་གྱིས་ཧཱུྃ་བསྒོམ་སྟེ། །མཐེབ་སྲིན་ཐབས་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས། །མྱོང་ན་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཐོབ་འགྱུར། །ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ། ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཨཱ༔ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་མྱང༌། རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིས་གང་བས་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་བསམས་ལ་མཉམ་པར་བཞག །སླར་ཡང་མཐེབ་སྲིན་གྱིས་བདུད་རྩི་གནས་གསུམ་ཙམ་མམ། རྣ་བ་སྙིང་ཁ་ལྕེ་སྟེང་དང༌། ཡན་ལག་ཀུན་ལ་ཐིག་ལེ་བྱ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བདུད་རྩིས་ཐིག་ལེ་གདབ། བཅང་ཚུལ་སོགས་རྒྱུད་དང་གྲུབ་པའི་མན་ངག་གིས་རྒྱ་ཆེར་ཕྱེ་བ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་འབད་པས་ཡུལ་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་བྱིན་ཆེ་བ་དང༌། རྣལ་འབྱོར་པ་ཉམས་རྟོགས་རྩལ་ཁ་ཕྱོགས་མེད་དུ་རྒྱས་པ་དང༌། བདུད་རྩི་མཐོང་རེག་མྱོང་བ་ཐམས་ཅད་དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་ཐོབ་པ་སོགས་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཀླས་པ་ཉིད་དོ། །འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་མངར་གྱིས། །རྟག་པའི་ལང་ཚོ་རྒྱས་འདོད་པས། །རྡོ་རྗེའི་བཅུད་ལེན་འདི་བསྟེན་ན། །དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་དབྱིག་ཏུ་འགྱུར། །བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་པ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་ལག་ཏུ་བླང་པའི་ཚུལ་ཉུང་གསལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་འདིའང་རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པའི་གསུང་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་ཏེ་ཉེར་མཁོའི་ཡན་ལག་ཏུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་བྲིས་པ་སརྦ་དཱ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།
[edit]

@#/__/bdud rtsi sman gyi sgrub pa mdor bsdus su bya tshul 'chi med rtag pa'i bcud len zhes bya ba bzhugs so//__/don dam snang srid thams cad kun/__/bdud rtsi'i ngo bor rab btud nas/__/kun rdzob 'gro ba drang ba'i slad/__/'chi med rtag pa'i bcud len spel/__/'di la gsum/__sbyor ba/__dngos gzhi/__rjes so/__/dang po la'ang*/__gnas gang du bya ba/__dus nam gyi tshe bya ba/__sman bsag cing sbyar ba/__yo byad kyi bshoms ji ltar 'god pa'i tshul te bzhi las/__dang po gsum ni man ngag gi yi ge dang brgyud ldan dam pa'i phyag bzhes ltar shes par bya la/__bzhi pa ni/__stegs bu'i khar dkyil 'khor gyi dbus su lding khri'i steng thod pa mtshan ldan dpral ba rang la bstan pa'i nang bdud rtsi chos sman gyis gtams pa'o/__/nyung ngu las med na 'bras bus bkang ba'i steng du chos sman thum bu byas la 'jug__/dar dmar gyi kha gcod dang tshon sna lngas rgya gram du bcings par gzungs thag btags la 'god/__mthar phyi nang gi mchod pa dang tshogs kyi yo byad sogs nyer mkho thams cad 'du bya'o/__/gnyis pa dngos gzhi la/__/khrol sgrub kha 'gengs pa'i lugs dang*/__phye ma rkyang pa bshad pa'i lugs gnyis las/__'dir phyi ma ltar bshad pa la rang gi lhag pa'i lha'i phrin las kyi gzhung bsrangs te bdag dang sgrub rdzas tha mi dad pa'i bskyed bzlas sngon du 'gro bas/__bdag rang bzhin gyi dkyil 'khor la gnas pas mdun gyi sgrub rdzas la dmigs te/__a mr-i tas bsang*/__swa b+hA was sbyang*/__stong pa'i ngang las ya~M ra~M ka~M yig las/__/rlung me thod pa'i sgyed bu gsum kyi steng*/__/a las mtshan ldan pad+ma b+hany+dza'i snod/__/yangs shing rgya che dpral ba rang la bstan/__/de dbus 'khor lo rtsibs bzhi'i lte ba ru/__/byang sems sed+ge'i sha dang bzang po drug__/dri chen glang po'i sha dang dzA ti shar/__/sha chen rta mchog sha dang ka ko lho/__/pad rAg rma bya'i sha dang li shi nub/__/dri chu khyung chen sha dang gur gum byang*/__/kun kyang kha dog dri ro nus par ldan/__/rang gi thugs nas sngags kyi 'od zer 'phros/__/rlung g.yos me sbar thod pa'i rdzas rnams kun/__/'od zhu yongs su gyur las phyag mtshan bcu/__/so so'i lte bar hU~M:oM:swA:AM:hA:__/mU~M lA~MHmA~M:pA~M:tA~M:gyis mtshan pa las/__/'od zer dpag yas nam mkha' gang bar 'phros/__/'khor 'das kun gyi bcud rnams bsdus te thim/__/skad cig nyid la rigs lnga yab yum bcu/__/zung 'jug bde stong sku ru lam gyis gsal/__/ces bdud rtsi rang bzhin gyi dkyil 'khor gsal btab nas/__bdud rtsi'i steng gi phyogs bzhi mtshams brgyad du/__/rnam rgyal gshin rje rta mgrin bdud rtsi 'khyil/__/dbyug sngon mi g.yo 'dod rgyal khams gsum rgyal/__/steng 'og gnyis su hU~M mdzad stobs po che/__/rang rtags mtshon cha thogs nas rngam brjid 'bar/__'gro 'dul dkyil 'khor chen po'i rnam par gsal/__/de steng ta kr-ita khro bo'i dkyil 'khor gyi/__/dbus dang phyogs bzhir rigs kyi he ru ka__/sa nu rak+sha gu h+ya bi shwa dang*/__/yak+sha khro rgyal mthing smug ser dmar ljang*/__/gnag pa'i mdangs chags rigs kyi phyag mtshan dang*/__/dung khrag thogs pa'i yum dang mnyam par sbyor/__/de steng mkha' dbyings dkyil 'khor gnam zhal ma'i/__/zhabs bzhi phyogs bzhi'i khro bo'i dbu steng brkyangs/__/sku mdog sngo nag dbu dgu bco brgyad phyag__/dang po'i phyag gnyis rdo rje dril bu dang*/__/lhag ma g.yas brgyad gnas kyi ma mo brgyad/__/g.yon brgyad yul gyi phra men brgyad po bsnams/__/gel pa'i 'dug stangs tshul gyis bzhugs pa yi/__/b+ha gar sa nu he ru ka'i dpral ba/__/phyed nub tsam chud gnam zhal yum gyi steng*/__/rdo rje tshe yi dkyil 'khor dpal chen po/__/che mchog smug nag dbu ni nyi shu gcig__/bzhi bcu rtsa gnyis phyag gi dkyil 'khor na/__/zhi ba yab rnams g.yas la yum rnams g.yon/__/thub pa drug ni g.yas g.yon gsum gsum bzhugs/__/zhabs brgyad rol pas yum gyi dbu brgyad brdzis/__/gsang ba'i rdo rje yum zhal dbus ma'i spyan/__/nang du bcug pa'i che mchog dbu'i nang du/__/rigs lnga yab yum 'ja' tshon lta bur bkra/__/dbu gtsug rta zhal ngar skad phyogs bcur sgrogs/__/rta mgrin dbang gi dkyil 'khor chen por gsal/__/rang srog sngags kyi 'od zer gzungs thag la/__/'khril te spros pa'i mchod pa'i rang bzhin gyis/__/bdud rtsi'i steng gi rigs lnga yab yum mchod/__/thugs dam rgyud bskul 'od zer gong du spros/__/'gro 'dul mkha' dbyings ta kr-ita tshe rta'i bar/__/mas rim mchod pas dgyes pa bskyed pa'i mthar/__/che mchog dbu yi rigs lnga yab yum rnams/__/mchod cing tshims nas thugs ka'i 'od zer gyis/__/rgyal ba sras bcas byin rlabs dngos grub bsdus/__/lnga ldan 'od dang bdud rtsi'i rnam par bkrag__/dung khang nang gi rigs lnga'i tshangs bug zhugs/__/che mchog skur brgyud rdo rje'i lam nas thon/__/yum zhal babs pa mkhar thon sa nu yi/__/tshangs bug babs pa bdud rtsi'i zegs ma rnams/__/rigs bzhi'i khro bo kun gyi sku la phog__/khrag 'thung rigs lnga'i sbyor mtshams nas brgyud de/__/khro bcur phog pa'i bdud rtsi thod pa'i nang*/__/rigs lnga las brgyud yab yum sbyor mtshams nas/__/babs pas bdud rtsi'i rgyun dang gcig tu 'dres/__/dkyil 'khor 'khor lo'i lha tshogs thams cad las/__/'od zer 'phros pas snod bcud yon tan rnams/__/mkha' las char chen 'bebs pa bzhin du bkug__/sngar bzhin yas 'bebs bdud rtsi'i rgyun chen po/__/chad med babs pas byin gyis brlabs par gyur/__ces bsams shing*/__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta hU~M hrIHThA:__zhes pa rtse gcig tu bzla/__thun bsdu ba na/__rta mgrin dbang gi dkyil 'khor nas bzung ste/__/rim bzhin 'od zhu bdud rtsir thim par gyur/__ces bsdus nas/__dkyil 'khor gyi nyer bsdu sogs rjes chog rnams dkyus ltar byas la/__thun mtshams kyis lhar lang*/__de lta bu'i rim pas thun phyi ma gsum la'ang las byang rdzogs pa re bya/__de lta bus zhag gcig bgyis pa'i nyin gnyis pa la gzhan gong ltar thun re cha gnyis su bgos pas phyed nyin snga ma bzhin la dkyil 'khor drug 'od zhu bgyis rjes/__mdun du thod par bdud rtsi 'khyil pa yis/__/phyag gnyis nyi zla'i ga'u kha sbyor 'dzin/__/'khor 'das bcud bsdus de yi nang du bskyil/__/phyir 'dzag bdud rtsi'i rgyun dang 'dres par gyur/__/ces gsal btab ste/__oM AHhU~M sarba pany+tsa ma mr-i ta kuN+Da lI hU~M hrIHThA:__zhes bzlas nas bsdu ba ni/__bdud rtsi 'khyil pa tshe bcud dang bcas pa/__/'od du zhu nas bdud rtsir thim par gyur/__/zhes brjod/__nyin gsum par gzhan gong ltar la/__thun re re cha gsum re bgos pa'i tshe/__rang srog sngags kyi 'od zer 'phro 'du yis/__/'khor 'das bcud bsdus bdud rtsir thim pa las/__/dkar dmar mdangs chags 'chi med tshe'i bdud rtsi/__/'dzad med ra sA ya na chen por gyur/__/ces brjod la gsal btab ste/__oM AH hU~M sarba pany+tsa a mr-i ta pra be sha ya pheM pheM hU~M hr-I ThA: a be sha ya yin nam snyam stai 'di kho na bzhin yod pa yod pas brtag go_mchan__zhes bzla'o/__/'di ni nyi ma gsum gyi dbang du bgyis kyi/__gzhan du cha bgos pa'i sgrub tshul shes pas bdun phrag gcig dang gsum sogs ji ltar rigs par bsgrub par/__bya'o/__/gsum pa rjes ni/__sgrub pa thon khar gong gi dkyil 'khor drug po bskyed tshig gis gsal mthar bzlas pa cung zad cig bgyis nas/__dkyil 'khor lha tshogs sku gsung thugs yon tan/__/phrin las 'dus pa'i dngos grub kun gyi dbyig__/'chi med bdud rtsi 'od kyi rnam par ni/__/bdag la thim pas gnyis su med par gyur/__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta many+dzu shrI byA ba lo ki ni hU~M hrIHThA:__ces ci 'grub tu bzla/__a ho su kha d+harmA kA ya a mr-i ta sid+d+hi hrIH__zhes sman thod blangs nas dkris pa'i srad bu/__badz+ra pra we shA ya phaT:__ces pas rim par dkrol/__kha phye bas/__sman gyi dwangs ma dkar dmar mthing gsum gyi rnam par byung ba bdag gi gnas gsum du thim pas sgo gsum byin gyis rlob par gyur/__a mr-i ta kA ya wA ka tsit+ta sid+d+hi hU~M/__zhes brjod/__thod pa chang gis bkang bar bsgrubs ma thag pa'i phur ma nas cung zad btab/__gong gi bdud rtsi'i dkyil 'khor bskyed chog gi gsham du/__rigs lnga yab yum lngar gyur pa'i sbyor mtshams nas byang chub kyi sems dkar dmar gyi rgyun babs pa'i steng du rigs lnga yab yum 'od du zhu nas thim pas bdud rtsi'i rgya mtsho chen por gyur/__ces sngags dang bcas pas byin gyis brlabs te/__rang byung gdod nas dag pa'i rdzas/__/sogs kyis mtshon te rtsa gsum la sman mchod rgyas par phul/__rang gi lcer nyi ma la gnas pa'i rdo rje'i lte bar hU~M yig gis mtshan par bsams la g.yon pa'i mtheb srin gyis bdud rtsi nas lce thog tu bzhag__/spro na/__hU~M/__lce yi dam tshig rdo rje la/__/dam tshig can gyis hU~M bsgom ste/__/mtheb srin thabs shes phyag rgya yis/__/myong na dngos grub mchog thob 'gyur/__/oM sarba pany+tsa a mr-i ta kA ya sid+d+hi oM/__wA ka sid+d+hi A:__tsit+ta sid+d+hi hU~M/__zhes brjod cing myang*/__rtsa khams thams cad byang sems bdud rtsis gang bas bde stong gi ye shes rgyud la skyes par bsams la mnyam par bzhag__/slar yang mtheb srin gyis bdud rtsi gnas gsum tsam mam/__rna ba snying kha lce steng dang*/__yan lag kun la thig le bya/__zhes gsungs pa ltar bdud rtsis thig le gdab/__bcang tshul sogs rgyud dang grub pa'i man ngag gis rgya cher phye ba ltar shes par bya'o/__/de ltar 'bad pas yul phyogs bkra shis byin che ba dang*/__rnal 'byor pa nyams rtogs rtsal kha phyogs med du rgyas pa dang*/__bdud rtsi mthong reg myong ba thams cad dngos grub rnam pa gnyis thob pa sogs yon tan mtha' klas pa nyid do/__/'chi med bdud rtsi'i zil mngar gyis/__/rtag pa'i lang tsho rgyas 'dod pas/__/rdo rje'i bcud len 'di bsten na/__/dngos grub kun gyi dbyig tu 'gyur/__/bdud rtsi sman gyi sgrub pa mdor bsdus te lag tu blang pa'i tshul nyung gsal snying por dril ba 'di'ang rig 'dzin gter bdag gling pa'i gsung gi rjes su 'brang te nyer mkho'i yan lag tu many+dzu g+ho Shas bris pa sarba dA sid+d+hi rastu//__//

Footnotes

Other Information