dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ (dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho)

35 Texts

ཟ་
5
80-88
དཔལ་བཀའ་འདུས་སྙིང་པོ་རྩ་བའི་རྒྱུད༔
dpal bka' 'dus snying po rtsa ba'i rgyud
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཟ་
6
89-94
དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་བདེ་གཤེགས་ཞི་བ་འདུས་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཡེ་ཤེས་ཀློང་ཡངས༔
dpal bka' 'dus kyi bde gshegs zhi ba 'dus pa rtsa ba'i rgyud ye shes klong yangs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཟ་
7
95-102
དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་འབར་བ་ཁྲོ་བོ་འདུས་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཁྲག་འཐུང་རོལ་པ༔
dpal bka' 'dus kyi 'bar ba khro bo 'dus pa rtsa ba'i rgyud khrag 'thung rol pa
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཟ་
8
103-109
དཔལ་བཀའ་འདུས་གསང་བ་སྙིང་ཏིག་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་མན་ངག་ཟབ་མོ་ཧཱུྃ་གི་སྒྲུབ་ཐབས༔
dpal bka' 'dus gsang ba snying tig snying po don gyi man ngag zab mo hUM gi sgrub thabs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ད་
120
575-587
པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཡང་གཏེར་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཞལ་ཐང་བཀོད་ཡིད།
pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i yang gter bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i zhal thang bkod yid
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
9
139-159
དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་འབྲིང་པོ།
dpal bka' 'dus kyi rig 'dzin brgyud pa'i gsol 'debs 'bring po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
10
161-162
དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བསྡུས་པ།
dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i brgyud pa'i gsol 'debs bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཅ་
11
163-192
དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ནར་མ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོ།
dpal bka' 'dus kyi phrin las nar ma rin chen snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
12
193-205
དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ནར་མ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོའི་ཟུར་འདེབས་རིན་ཆེན་ཕྲ་ཚོམ།
dpal bka' 'dus kyi phrin las nar ma rin chen snying po'i zur 'debs rin chen phra tshom
Text page
View PDF
མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་ (Karmapa, 15th)
ཅ་
13
207-209
དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ལས་བྱང་གི་མཆོད་ཕྲེང་ཅུང་ཟད་སྤྲོས་པ།
dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i las byang gi mchod phreng cung zad spros pa
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཅ་
14
211
བཀའ་འདུས་སྨོན་ལམ།
bka' 'dus smon lam
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
15
213-214
བཀའ་འདུས་བཀྲ་ཤིས།
bka' 'dus bkra shis
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
16
215-253
དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ལས་བྱང་བདེ་ཆེན་རྣམ་པར་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན།
dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i las byang bde chen rnam par rol pa'i dga' ston
Text page
View PDF
བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ (Dudjom Rinpoche)
ཅ་
17
255-264
དཔལ་བཀའ་འདུས་ལས་སྙིང་པོའི་ཉམས་ལེན་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར།
dpal bka' 'dus las snying po'i nyams len rgyun gyi rnal 'byor
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཅ་
18
265-273
དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་བཀའ་སྲུང་མཆོད་ཐབས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།
dpal bka' 'dus kyi bka' srung mchod thabs shin tu bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
19
275-284
དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་སྐོང་བསྡུས་རིན་ཆེན་སིལ་མ།
dpal bka' 'dus kyi skong bsdus rin chen sil ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
20
285-294
དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་དབང་བཞི།
dpal bka' 'dus kyi snying po don gyi dbang bzhi
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
21
295-313
དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐུགས་ཁྲིད།
dpal bka' 'dus kyi snying po don gyi thugs khrid
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
22
315-335
དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱིས་ལས་སྦྱོར།
dpal bka' 'dus kyi rnal 'byor rgyun gyis las sbyor
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
23
337-347
དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་དབང་དོན་བདག་འཇུག་གི་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་བཅུད་འབེབས།
dpal bka' 'dus kyi dbang don bdag 'jug gi cho ga ye shes bcud 'bebs
Text page
View PDF
བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ (Dudjom Rinpoche)
ཅ་
24
349-383
དཔལ་བཀའ་འདུས་ལས་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་དབང་བཞི་མཚམས་སྦྱོར་ཕྱག་ལེན་གྱིས་བརྒྱན་པ་རྒྱུད་ལུང་རྒྱ་མཚོའི་བཅུད་ཐིག།
dpal bka' 'dus las snying po don gyi dbang bzhi mtshams sbyor phyag len gyis brgyan pa rgyud lung rgya mtsho'i bcud thig
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཅ་
25
385-394
དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ལྷ་དབང་བཀོལ་བྱང༌།
dpal bka' 'dus kyi lha dbang bkol byang
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཅ་
26
395-440
བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ལས་ཐོ།
bka' 'dus kyi tshom bu tshogs su sgrub pa'i las tho
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཅ་
27
441-445
བཀའ་འདུས་སྒྲུབ་ཆེན་བཟླས་པའི་སྐབས་སུ་ཛབ྄་བསྐུལ་རྒྱས་པ།
bka' 'dus sgrub chen bzlas pa'i skabs su dzab bskul rgyas pa
Text page
View PDF
བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ (Dudjom Rinpoche)
ཅ་
28
447-460
སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་གཏོང་ཐུན་སྤྱི་ཁྱབ་ལྷའི་ཏམྦུ་རའི་དབྱངས་སྙན།
sgrub chen gyi gtong thun spyi khyab lha'i tam+bu ra'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ (Dudjom Rinpoche)
ཅ་
29
461-472
དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀོད་པ།
dpal bka' 'dus kyi dkyil 'khor bkod pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
30
473-480
དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་བསྙེན་བསྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་སྙིང་པོ་རིན་ཆེན་དོ་ཤལ།
dpal bka' 'dus kyi bsnyen bsgrub bya tshul mdor bsdus snying po rin chen do shal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
31
481-517
དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཆ་ལག་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱི་ལས་སྦྱོར་ལས། རིམ་པ་གཉིས་པ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་ལག་ལེན་ངག་འདོན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པའི་རིན་ཆེན་སྙིང་པོའི་བུམ་བཟང༌།
dpal bka' 'dus kyi cha lag rnal 'byor rgyun gyi las sbyor las rim pa gnyis pa mchog gi dngos grub bsgrub pa bdud rtsi sman gyi lag len ngag 'don khrigs su bsdebs pa'i rin chen snying po'i bum bzang
Text page
View PDF
མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་ (Karmapa, 15th)
ཅ་
32
519-553
དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་དམ་རྫས་བདུད་རྩིའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་བཅུད་ལེན།
dpal bka' 'dus kyi mchog gi phrin las dam rdzas bdud rtsi'i sgrub thabs bde chen sgrub pa'i bcud len
Text page
View PDF
བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ (Dudjom Rinpoche)
ཅ་
33
550-590
དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཚོགས་སྒྲུབ་སྨན་སྒྲུབ་སྦྲེལ་མའི་སྐབས་ཉེར་མཁོའི་གཏོང་ཐུན་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་ལྷའི་སིལ་སྙན།
dpal bka' 'dus kyi tshogs sgrub sman sgrub sbrel ma'i skabs nyer mkho'i gtong thun rnams phyogs gcig tu bkod pa rin chen lha'i sil snyan
Text page
View PDF
མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་ (Karmapa, 15th)
ཅ་
34
591-609
དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཆ་ལག་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱི་ལས་སྦྱོར་ལས། རིམ་པ་གསུམ་པ་ཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་བྱེད་ལས་བཞིའི་མེ་མཆོད་ལག་ལེན་ངག་འདོན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་རིན་ཆེན་འོད་ཀྱི་ཕྲེང་བ།
dpal bka' 'dus kyi cha lag rnal 'byor rgyun gyi las sbyor las/_rim pa gsum pa phrin las myur du 'grub byed las bzhi'i me mchod lag len ngag 'don khrigs su bsdebs pa rin chen 'od kyi phreng ba
Text page
View PDF
མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་ (Karmapa, 15th)
ཅ་
35
611-638
དཔའ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར།
dpa' bka' 'dus kyi phrin las sbyin sreg gi cho ga bde chen ye shes rab 'bar
Text page
View PDF
བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ (Dudjom Rinpoche)
ཅ་
36
639-657
དཔལ་བཀའ་འདུས་ལ་བརྟེན་པའི་རབ་གནས་ཀྱི་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས།
dpal bka' 'dus la brten pa'i rab gnas kyi cho ga mdor bsdus ye shes char 'bebs
Text page
View PDF
ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ (phun tshogs rnam rgyal)
ཅ་
37
659-685
དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཆ་ལག་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱི་ལས་སྦྱོར་ལས། རིམ་པ་དང་པོ་བར་ཆད་བཟློག་པ་དམར་ཆེན་གཏོར་མའི་ལས་རིམ་གྱི་ལག་ལེན་ངག་འདོན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་རིན་ཆེན་རྩེ་མོ་བརྒྱ་པའི་རྡོ་རྗེ།
dpal bka' 'dus kyi cha lag rnal 'byor rgyun gyi las sbyor las/ rim pa dang po bar chad bzlog pa dmar chen gtor ma'i las rim gyi lag len ngag 'don khrigs su bsdebs pa rin chen rtse mo brgya pa'i rdo rje/
Text page
View PDF
མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་ (Karmapa, 15th)
ཅ་
38
687-710
བཀའ་འདུས་སྨན་སྒྲུབ་གཏོར་ཟློག་བཅས་ཀྱི་ཟིན་ཐོ།
bka' 'dus sman sgrub gtor zlog bcas kyi zin tho
Text page
View PDF
མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་ (Karmapa, 15th)