JKW-KABAB-04-NGA-015

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

མཐའ་རྟེན་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་རྫས་དང་རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་སྦྱིན་པའི་ཚིག།
Wylie title mtha' rten bkra shis rtags rdzas dang rgyal srid sna bdun sbyin pa'i tshig JKW-KABAB-04-NGA-015.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 4, Text 15, Pages 117-118 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. mtha' rten bkra shis rtags rdzas dang rgyal srid sna bdun sbyin pa'i tshig. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 4: 117-118. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Invocation of Auspiciousness - bkra shis brjod pa
Karchag page JKW-KABAB-Volume-04-NGA-Karchag
Colophon

བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་རྣམས་བརྗོད། །མངྒ་ལཾ།།

bkra shis kyi tshigs bcad rnams brjod/__/mang+ga laM//

[edit]
༄༅། །མཐའ་རྟེན་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་རྫས་དང་རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་སྦྱིན་པའི་ཚིག་ནི། །བསོད་ནམས་བརྒྱ་ལས་གྲུབ་པའི་མཚན་དཔེའི་དཔལ། །བསོད་ནམས་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་སུ་ཡོངས་ཤར་བ། །བསོད་ནམས་དཔལ་ཀྱྀ་འབྱོར་པས་དབང་བསྐུར་བས། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག །ཨོཾ་ཨཥྟ་མངྒ་ལཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི། །བཀྲ་ཤིས་ཚངས་སོགས་ཆེ་རྒུའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས། །བཀྲ་ཤིས་དོན་ཀུན་གྲུབ་ལ་ཕུལ་བ་ཡི། །བཀྲ་ཤིས་རྫས་མཆོག་བརྒྱད་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བས། །བཀྲ་ཤིས་སྲིད་ཞིའི་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་ཤོག །ཨོཾ་མངྒ་ལཾ་ཀུ་རུ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི། །དགེ་ལེགས་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི། །དགེ་ཚོགས་ཆུ་གཏེར་བསྲུབས་ལས་སྐྱེས་པ་ཡི། །དགེ་མཚན་རིན་ཆེན་བདུན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བས། །དགེ་ཞིང་ཤིས་པའི་རྒྱལ་སྲིད་བརྟན་གྱུར་ཅིག །ཨོཾ་སཔྟ་རཏྣ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི། དེ་ལྟར་ཁྱེད་རང་རྣམས་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་དུ་གསལ་བའི་མདུན་དུ་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྟགས་བརྒྱད་དང་རྫས་བརྒྱད། །རྒྱལ་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་བདུན་གྱིས་མདུན་བདར་ཏེ་འཁོད་པ་ལ་སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་པ་དང་བཅས་པའི་ཞལ་ནས་ཤིས་པ་བརྗོད་པའི་གླུ་དབྱངས་ཀྱི་སྒྲ་སྙན་པར་སྒྲོགས་ཤིང༌། ཕྱག་ནས་མེ་ཏོག་མནྡ་ར་དཀར་པོའི་ཆར་སིལ་མར་བསྙིལ་བས་དགེ་ལེགས་ཀྱི་འབྱོར་པ་ཕྱོགས་དང་དུས་དང་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་ཅིང་རྟག་པར་སྤེལ་བའི་མོས་པ་མཛོད། བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་རྣམས་བརྗོད། །མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

@#/__/mtha' rten bkra shis rtags rdzas dang rgyal srid sna bdun sbyin pa'i tshig ni/__/bsod nams brgya las grub pa'i mtshan dpe'i dpal/__/bsod nams bkra shis rtags su yongs shar ba/__/bsod nams dpal ky-i 'byor pas dbang bskur bas/__/bsod nams ye shes tshogs gnyis yongs rdzogs shog__/oM aSh+ta mang+ga laM a b+hi Shiny+tsa mi/__/bkra shis tshangs sogs che rgu'i tshogs rnams kyis/__/bkra shis don kun grub la phul ba yi/__/bkra shis rdzas mchog brgyad kyis dbang bskur bas/__/bkra shis srid zhi'i yon tan gong 'phel shog__/oM mang+ga laM ku ru a b+hi Shiny+tsa mi/__/dge legs 'khor los sgyur ba'i bsod nams kyi/__/dge tshogs chu gter bsrubs las skyes pa yi/__/dge mtshan rin chen bdun gyis dbang bskur bas/__/dge zhing shis pa'i rgyal srid brtan gyur cig__/oM sap+ta rat+na a b+hi Shiny+tsa mi/__de ltar khyed rang rnams snang srid zil gnon thod phreng rtsal du gsal ba'i mdun du bkra shis pa'i rtags brgyad dang rdzas brgyad/__/rgyal srid rin po che rnam pa bdun gyis mdun bdar te 'khod pa la slob dpon dkyil 'khor pa dang bcas pa'i zhal nas shis pa brjod pa'i glu dbyangs kyi sgra snyan par sgrogs shing*/__phyag nas me tog man+da ra dkar po'i char sil mar bsnyil bas dge legs kyi 'byor pa phyogs dang dus dang gnas skabs thams cad du khyab cing rtag par spel ba'i mos pa mdzod/__bkra shis kyi tshigs bcad rnams brjod/__/mang+ga laM//__//

Footnotes

Other Information