སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་གཏོང་ཐུན་སྤྱི་ཁྱབ་ལྷའི་ཏམྦུ་རའི་དབྱངས་སྙན།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title sgrub chen gyi gtong thun spyi khyab lha'i tam+bu ra'i dbyangs snyan JKW-KABAB-05-CA-028.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 5, Text 28, Pages 447-460 (Folios 1a to 7b6)
Author བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་
Less details More details
Tertön ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (o rgyan gling pa, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Dudjom Rinpoche. sgrub chen gyi gtong thun spyi khyab lha'i tam+bu ra'i dbyangs snyan. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 5: 447-460. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Revelations - gter ma
Cycle དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ (dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-05-CA-Karchag
Colophon

།ཞེས་པའང་བུ་ཆུ་རིག་པ་འཛིན་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་སྤྲོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་ཉེར་མཁོར་གྱུར་ཏེ་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་བྲིས་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

zhes pa'ang bu chu rig pa 'dzin pa'i dga' tshal du 'chi med bdud rtsi'i dga' ston spro ba'i cha rkyen du nyer mkhor gyur te 'jigs bral ye shes rdo rjes bris pa sid+d+hi rastu

[edit]
༄༅། །སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་གཏོང་ཐུན་སྤྱི་ཁྱབ་ལྷའི་ཏམྦུ་རའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ཨོཾ་སྭ་སྟི། སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་གནས་སུ་འགོད་པའི་སྐབས་སུ་བབས་པ་ན་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཚབ་བམ་རྒྱལ་ཐེབས་ཀྱིས་གཙོ་བོས་གསལ་དག་བརྡ་དོན་འཕྲོད་པའི་སྒོ་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་བྱ་སྟེ། དེང་བཀྲ་ཤིས་པའི་དགེ་མཚན་རབ་ཏུ་འཆར་བའི་དུས་ཀྱི་ཆར། དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་གནང་བ་ལ། ཇི་སྐད་དུ། གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ལས། རྒྱུད་དོན་གསང་བའི་སྒྲུབ་ཆེན་ལ། །བཞི་སྟེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གཞི་བཟུང༌། །སྟ་གོན་རིམ་པས་སྒྲོམ་དུ་གཞུག །དངོས་གཞི་བསྙེན་སྒྲུབ་གཞུང་བསྲང་སྟེ། །མཐའ་རྒྱས་ཆོ་གས་རྗེས་བསྐྱང་ངོ༌། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔས་སྒྲུབ་པའི་གཞི་བཟུང༌། སྔོན་འགྲོ་སྟ་གོན་གྱི་རིམ་པས་སྒྲུབ་པ་སྒྲོམ་དུ་གཞུག །བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིས་སྒྲུབ་པའི་གཞུང་བསྲང༌། ལས་མཐའ་རྒྱས་ཀྱི་རིམ་པས་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་བསྐྱང་བ་རྣམས་སུ་ཡོད་པ་ལས། ཐོག་མར་ས་བརྟག་བསླང་སྦྱོང་ཞིང་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཚམས་བཅད། དཀྱིལ་འཁོར་བྲི་ཞིང་རྒྱན་འགོད་པ་སོགས་སྔོན་དུ་སོང་ནས། ད་ལམ་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཛིན་སྟོན་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ཚོམ་བུ་ཐམས་ཅད་གསང་བ་ཟབ་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་ལྷག་པའི་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད་ཕྱིར་རང་རང་གི་ལས་ལ་འཇུག་པར་མངལ་གསོལ་ཏེ་ཆེ་བ་བསྐྱེད་པར་བགྱིད་པ་སྐབས་སུ་བབས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྤྱིར་བསྐལ་བཟང་སྒྲོན་མེ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་གིས་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་ཞིང་ཁམས་ཁྱད་འཕགས་ལྷོ་རྒྱལ་ཛམ་བུ་གླིང་གི་ནང་ཚན་ཡུལ་ཆེན་ཉེར་བཞིའི་གཙོ་བོ་བོད་ཡུལ་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ལྗོངས། འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་པདྨོའི་འདུལ་ཞིང༌། བྱེ་བྲག་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་སྦས་ཡུལ་ཆེན་པོ་བཅུ་དྲུག་གི་ཡ་གྱལ་བདེ་ཆེན་པདྨ་རྣམ་པར་བཀོད་པའི་གྲོང་ཁྱེར་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཀླུ་འདུལ་མའི་སྐུའི་བཀོད་པ་ལས་ཕྱག་གཡས་སྡིག་པ་འཛིན་པ་ཀོང་ཡུལ་ལྗོན་པའི་ལྗོངས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་བུ་ཆུ་རིག་པ་འཛིན་པའི་དགའ་ཚལ་འོག་མིན་པདྨ་འོད་ཀྱི་གཞལ་མེད་ཁང་གཉིས་པ་ག་ལ་བར། དུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རབ་རྒྱལ་ལྕགས་ཡོས་ས་ཟླ་ཕྱི་མའི་ཡར་ངོ༌། །བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་མཉམ་མེད་དོན་ཀུན་གྲུབ་པ་ལུམྦི་ནིའི་སྐྱེད་ཚལ་དུ་བལྟམས་པ་དང༌། རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་པ་དང༌། རྩྭ་མཆོག་གྲོང་དུ་དགོངས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སྟེ་དུས་ཆེན་སུམ་འཛོམ་དུ་མ་ཟད་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ཡབ་ཡུམ་ཨོ་རྒྱན་རྒྱལ་བློན་རྣམས་ཀྱིས་གསོན་བསྲེག་གི་སྦྱོར་བས་ཐོ་བརྩམས་པ་ན་མེ་དཔུང་མཚོར་བསྒྱུར་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པ་ངོ་མཚར་བས་རྒྱལ་ཁམས་ཆོས་ལ་བཀོད་དེ་སྲས་མཆོག་པདྨ་རྒྱལ་པོ་ཞེས་པའི་མཚན་གྱི་དྲིལ་ཆེན་ས་གསུམ་སྐྱེ་རྒུའི་རྣ་བའི་བཅུད་ལེན་དུ་བསྒྲགས་པར་མཛད་པའི་དུས་ཀྱི་ཆར། ཡོ་བྱད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལམ་རིམ་ལས། གོས་རྒྱན་བཟའ་བཏུང་གསང་བ་དང༌། །སྒྲུབ་པའི་ཡོ་བྱད་ལྔ་རྣམས་དང༌། །དཀྱིལ་འཁོར་ཡོ་བྱད་མཆོད་པའི་རྫས། །དངོས་གྲུབ་རྟེན་དང་བར་ཆད་ཟློག །ཡོ་བྱད་དག་པ་བསྡུ་བྱ་སྟེ། །ཞེས་པ་ལྟར། འཚོ་བ་ཟས། རྐྱེན་ཟློག་སྨན། སྒྲུབ་པ་རྫས། མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་མཐའ་དག་གཙང་ཞིང་མ་ཚང་བ་མེད་པ། སྒྲུབ་པ་པོ་སྟོན་འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ལམ་རིམ་ལས། སྟོན་པ་མཛོད་ལྡན་ཆུ་བོ་རྫོགས། །གཉེར་ལྡན་རྒྱུད་དང་ལས་ལ་མཁས། །མན་ངག་དྲོད་འཛིན་བརྒྱད་འཆང་བ། །རྣལ་འབྱོར་མཐར་ལྡན་ཤིན་ཏུ་བརྟེན། །ཞེས་ལྟ་བ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྤྱོད་པའི་མཛོད་ཡོ་ག་གསུམ་ལ་མཁས་པའི་དོན་དང་ལྡན་ཞིང་ཕན་ནུས་ཟབ་མོའི་དབང་ཆུ་རྫོགས་པ། གསང་བའི་གཉེར་ཐུབ་ཅིང་རྒྱུད་ཀྱི་དངོས་པོ་བཅུ་ལ་མཁས་པ། སྒྲུབ་པའི་ལས་རིམ་ལ་མ་རྨོངས་ཤིང་མན་ངག་ཉམས་མྱོང་དང་ལྡན་པ། འཁོར་ཡང་རྒྱུད་རྒྱལ་གསང་བ་སྙིང་པོ་ལས། སྟོན་པ་མཆོད་བརྩོན་རྟོགས་པ་གསལ། །དམ་ཚིག་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་རྣམས། །མ་ཉམས་ཤེས་ཤིང་ཡོ་བྱད་ལྡན། ཞེས་པའི་དོན་དང་ལྡན་ཅིང༌། སྣོད་ཀྱི་སྐྱོན་གསུམ་བྲལ་ལ་ཡོན་ཏན་ལྔ་པོས་རྒྱུད་ཕྱུག་པ། སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གསང་སྔགས་གསར་མ་ལས་ཆེ་བ་དྲུག་གི་འཕགས་པ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ། དེ་ལའང་རིང་བརྒྱུད་བཀའ་མ་དང་ཉེ་བརྒྱུད་གཏེར་མ་གཉིས་ལས་ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་ཕྱོགས། རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་རྒྱ་མཚོའི་ཉིང་ཁུ་བོད་ཡུལ་ས་འོག་ཀུན་གྱི་གཏེར་གཅིག་མར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ཡི་དམ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེ་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་རོལ་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པས་ཡར་ལུང་ཤེལ་བྲག་པདྨ་བརྩེགས་པ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པར་མཛད་པ་ཉིད་སླར་ཡང་བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་ཤིང་རྟ་གངས་ཅན་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཡང་གཏེར་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་བཀའ་བབས་པའི་ཟབ་ཆོས་གཞན་ལས་དགོས་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཉིད་དེ། གསང་སྙིང་ལས། གནས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཅི་བདེ་དང༌། །མ་ཉམས་བློ་ནི་རབ་ལྡན་པས། །དང་པོར་དམ་ནོས་བཞིན་དུ་བྱ། །ལེ་ལོ་སྒྱིད་སྙོམས་མེད་པ་ཡིས། །ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་བསྒྲུབ་བྱས་ན། །དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །རྡོ་རྗེའི་གསང་མཆོག་དམ་པ་ཐོབ། །ཅེས་པ་ལ་སོགས་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་མཐའ་དག་ལེགས་པར་ཚོགས་ཏེ་སྒྲུབ་པའི་ལས་རིམ་དངོས་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་སུ་ལགས་ན། དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་སྟོན་པ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཉིད་རིག་འཛིན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་མགོན་དུ་བཞུགས་ཏེ་ཏིང་འཛིན་ཟབ་མོའི་དགོངས་པ་ལས་ནམ་ཡང་གཡེལ་བ་མེད་པས་བྱིན་གྱིས་རློབ་པ་དང༌། འདུས་པ་རྣམས་ལ་གང་ལ་གང་འཚམས་པའི་བསླབ་བྱ་དུས་ལས་མི་ཡོལ་བར་སྐྱོང་བའི་བཀའ་དྲིན་མཛད་པར་ཞུ། རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཚབས་དང་རིགས་བཞིའི་རྒྱལ་ཐེབས་རྣམས་ཀྱིས་དམ་ཚིག་དང་ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་གནད་སྟོན་པ་དང་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་སྲོང་བ་སོགས་སྔགས་ཀྱི་བྱ་བ་ཕལ་མོ་ཆེ་ལ་དབང་བསྒྱུར་ནས་སློབ་དཔོན་གྱི་གྲོགས་དན་མཛད་པར་ཞུ། རྡོ་རྗེ་གཟུངས་མས་ཁོག་ཡངས་ཆགས་སྡང་མིག་སེར་མེད་པར་ཏན་གན་གྱི་སྦྱོར་བ་ཟབ་མོས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད་པའི་སྒྱུ་ཐབས་ལ་མཁས་པར་ཞུ། རྡོ་རྗེ་ལས་པས་སྒྲུབ་རྫས་མཆོད་པ་མཆེད་ལྕམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསྙེན་བཀུར་ཡོ་བྱད་སོགས་གང་ཡང་རྒྱུ་དངོས་དག་ཅིང་གཙང་སྦྲ་དང་ལྡན་པ་ཆགས་ཐོགས་མེད་པར་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་ལྟ་བུར་མཛད་པར་ཞུ། རྡོ་རྗེ་གིང་པས་ལས་ཀྱི་ཁྲོ་བོའི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་པས་དྲག་པོའི་ལས་སྔགས་སྲུབ་དབར་གང་བྱུང་དུ་བཟླ་བ་དང་བར་གཅོད་དམ་སྲི་འདུལ་བའི་སྟངས་སྟབས་དང་ཏིང་འཛིན་ལ་མཁས་པར་ཞུ། རྡོ་རྗེ་མཚམས་པས་སྒྲུབ་ཁང་དུ་མཆེད་ལྕམ་དམ་ཚིག་མི་གཅིག་པ་སོགས་དངོས་གྲུབ་བཞུད་པར་བྱེད་པའི་རིགས་སྡོམ་གཅོད་ཀྱིས་མཚོན་བར་ཆད་སྲུང་བ་དང་ཕྱི་ནང་བརྡ་སྦྱོར་གྱི་ལས་ལ་མཁས་པར་ཞུ། རྡོ་རྗེ་སྤྱན་པས་ཟག་མེད་ཏིང་འཛིན་གྱིས་རྟོགས་པའམ་མེད་ན་ཟག་བཅས་མངོན་ཤེས་རྟོགས་པའི་ཐབས་དང་ལྡན་པས་བར་གཅོད་དང་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ལྟས་བརྟག་ལ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང་མཆེད་ལྕམ་ལ་བསྐུལ་མ་འདེབས་པར་ཞུ། རྡོ་རྗེ་དུས་མཚམས་པས་གཉིད་རྨུག་ལེ་ལོ་ཆུང་བས་སྒྲུབ་པའི་ནམ་ཚོད་དང་ཐུན་ཚོད་དུས་ལས་མི་ཡོལ་བར་ཞུ། རྡོ་རྗེ་ཕྱག་ཚང་པས་ཚོགས་དང་མཆོད་པའི་རྒྱུ་དངོས་ཕུད་མ་ཉམས་ཤིང་གཙང་སྦྲ་དང་ལྡན་པས་གསོལ་ཟས་དུས་ལས་མི་ཡོལ་བ་བདེ་བླག་དང་ལྡན་པར་ཞུ། རྡོ་རྗེ་བྱན་པ་ཕོ་མོས་གཙང་སྦྲ་དང་ལྡན་ཅིང་ཕུད་མ་ཉམས་པར་སྐྱེམས་འདྲེན་པའི་གོ་རིམ་དང་བྱ་བཞག་ལ་མཁས་པར་ཞུ། རྡོ་རྗེ་རྡུལ་ཕྱག་པས་སྒྲུབ་ཁང་ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་གད་བདར་བྱ་བ་དང་གང་དགོས་ཀྱི་བྱ་བ་ཕལ་མོ་ཆེ་སྒྲུབ་པ་ལ་སྒྱིད་ལུག་ཆུང་ཞིང་ཕྱིའི་ཉུལ་ལེ་སྐྲོད་པའི་གྲོགས་དན་མཛད་པར་ཞུ། དེར་མ་གཏོགས་པའི་རྡོ་རྗེའི་མཆེད་ལྕམ་གསེར་ཕྲེང་བྱིངས་ཐམས་ཅད་སྟོན་པ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་བཀའ་ལས་མི་འདའ་ཞིང་བསྐྱེད་རྫོགས་ཏིང་འཛིན་ལྟ་སྒོམ་ལ་གནས་པས་ཆོ་གའི་གཞུང་སྲོང་བ་དང༌། མཆེད་ལྕམ་ཐམས་ཅད་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བརྙས་སྨོད་ལོག་ལྟ་སོགས་སྤངས་ཏེ་དག་སྣང་སྦྱངས་ཤིང་སྣང་གྲགས་རིག་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུར་རྟོགས་པའི་གདིང་དང་ལྡན་པས་ཛབ་¿ལ་བརྩོན་པ་དྲག་པོས་སྒྲུབ་འབྲས་བདེ་བླག་ཏུ་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད་པར་ཞུ་བ་ལགས་པས། དེང་འདིར་སྐྱེམས་དང་བཅས་སྙན་པའི་གདངས་ཀྱིས་བསྒོ་བའི་ཚེ་ན་རང་རང་གི་ལས་བསྒྲུབ་པར་སྤྲོ་བ་ཆེན་པོའི་ངང་ནས་འདི་དག་གི་རྗེས་ཟློས་གནང་བར་ཞུ། ༈ །དཔལ་གྱི་རྟགས་གདབ་པའི་སྐབས་སུ། ད་ལམ་འདིར་འདུས་པའི་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་དོན་གྱི་དག་པ་སྦྱར་བས་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་རྟོགས་པ་དང༌། རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཅིངས་པས་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་ཕོ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པ་པོར་ཤེས་པ་དང༌། བར་ཆད་བདུད་ཀྱིས་མི་ཚུགས་ཤིང་ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པའི་རིགས་སུ་ངེས་པའི་འབྲས་བུ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པ་སོགས་དགོས་པ་དུ་མ་དང་ལྡན་པའི་ཧེ་རུ་ཀ་རོལ་པ་ཆེན་པོའི་ཆས་སུ་འཇུག་པའི་སྐབས་སུ་བབས་པ་སྟེ། ཆེ་མཆོག་འདུས་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ལས། མ་འོང་དུས་ན་སྐྱེས་བུ་དག༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་ངོ་བོ༔ སྐུ་གསུམ་ཕྲིན་ལས་ཆེ་བའི་མཆོག༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཀུན་གྱི་བདག༔ ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་ཚུལ་འཆང་བ༔ བརྟུལ་ཞུགས་བཟང་པོ་དེ་ལ་ནི༔ མ་རིག་ལོག་པར་ལྟ་བའི་ཚོགས༔ བདུད་བཞིའི་ཕྱོགས་སུ་གཏོགས་རྣམས་ཀྱིས༔ འཚེ་ཞིང་བར་དུ་གཅོད་པའམ༔ གདུག་ཅིང་འདའ་བར་ནུས་མ་ཡིན༔ ཞེས་གསུངས། དེ་ཡང་རྟགས་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་དུ་བྱས་ན། སྔོན་དཔལ་ཆེན་པོས་ཡི་དྭགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་དུར་ཁྲོད་བདག་པོ་མ་ཏྲཾ་རུ་ཏྲ་བཏུལ་ཞིང་དེའི་ཆས་རྣམས་དཔའ་བའི་རྟགས་སུ་བཞེས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཅིང༌། བརྡའི་དག་སྦྱོར་གྱི་དོན་ཡང༌། ཡེ་ཤེས་ལྔ་པོ་དོན་དམ་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་དབྱིངས་སུ་གཅིག་པས་ཐོད་སྐམ་ལྔའི་དབུ་རྒྱན་རྒྱུ་མའི་ཁོང་སེང་གིས་སྦྲེལ་བ། ཟབ་མོ་ཐེག་ཆེན་གྱི་དོན་སྟོན་པས་གཏི་མུག་རྨོངས་པ་སེལ་བའི་གླང་ཆེན་གྱི་ཀོ་རློན། འཁོར་བ་མི་སྤངས་པའི་སྤྱོད་པས་འདོད་ཆགས་རྩད་ནས་གཅོད་པ་ཞིང་གི་གཡང་གཞི། ཕྱིན་ཅི་ལོག་དང་བྲལ་བས་ཞེ་སྡང་གི་རྟོགས་པ་འཇོམས་པ་སྦྲུལ་གྱི་ཆུན་པོ། ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པས་ང་རྒྱལ་གྱི་རི་བོ་བསྙིལ་བ་སྟག་གི་ཤམ་ཐབས། རྒྱུ་དྲུག་འཁོར་བའི་བཅུད་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་གསོས་སུ་བླངས་པ་ཞག་ཆེན་གྱི་ཟོ་རིས། ཁམས་གསུམ་གྱི་ཆགས་པ་དབང་དུ་སྡུད་པ་ཁྲག་ཆེན་གྱི་ཐིག་ལེ། འགྲོ་བའི་སྐྱེ་ཤི་རྩད་ནས་གཅོད་པ་ཐལ་ཆེན་གྱི་ཚོམ་བུ། དུག་གསུམ་སྐུ་གསུམ་དུ་ལྷུན་གྱི་རྫོགས་པ་ཐོད་ཕྲེང་ཚར་གསུམ། སྟོང་པ་ཉིད་ལ་ཅིས་ཀྱང་མི་ཤིགས་པའི་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ། མ་རིག་རྣམ་རྟོག་གི་ནགས་ཚོགས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་སྲེག་པའི་མེ་དཔུང་བཅས་ཞིང་བཅུ་ཡོངས་སུ་སྒྲོལ་བ་དཔལ་གྱི་ཆས་བཅུ་སྟེ། ཁྲག་འཐུང་ཧེ་རུ་ཀའི་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའི་གསལ་སྣང་དང་སྙེམས་པ་བརྟན་པོས་ཆས་རྣམས་མངའ་གསོལ་དུ་བཞེས་པས། དུག་ལྔ་རྩད་ནས་གཅོད། སྟོབས་བཅུ་དང་མི་འཇིགས་པ་ལྡན། མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བསྒྱུར། གདུག་པ་ཅན་ཟིལ་གྱིས་མནན། ཡི་དམ་འཁོར་ལོ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ས་ལ་མངའ་མཛད་པ་དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་ལྷའི་ཚོམ་བུའི་དགོངས་པ་ལས་གཡེལ་བ་མེད་པའི་ངང་ནས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་གནང་བར་ཞུ། ༈ །མར་མེ་སྨོན་ལམ་གྱི་སྐབས་སུ། དེ་ཡང་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་དང་ནུས་སྟོབས་ཕྲིན་ལས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་བདག་ཉིད་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་ཀ་རའི་ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་གྱི་སྣང་ཆར་ཤར་བ། རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་རྣམས་འདྲེན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོས་དབུ་མཛོད། གསང་བ་ཟབ་མོའི་ལམ་གྱིས་རྒྱུད་སྦྱངས་ཤིང་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་དྲོད་རྟགས་ཚད་དུ་ཐེམས་པ། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ལས་རིམ་ལ་རང་བྱན་ཚུད་ཅིང་འདའ་དཀའ་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་གཉན་པོས་སྦྲེལ་བའི་མཆེད་ལྕམ་རིག་པ་འཛིན་པའི་ཚོམ་བུ་དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྙན་དུ་ཅུང་ཟད་གསོལ་བར་བགྱི་བ་ལ། གང་ཡང་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཐུགས་དམ་ཐུགས་བསྐྱེད་དཔག་པར་དཀའ་བས་ནམ་མཁའ་ཇི་སྲིད་བར་གདུལ་བྱའི་དོན་སྤྱོད་པ་ལ་ཆགས་ཐོགས་མེད་པར་འཇུག་པ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་ལས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་གསང་བ་ཟབ་མོའི་ཆོས་ཕུང་ཇི་སྙེད་པ་གདུལ་བྱའི་མོས་བསམ་སྐལ་བ་དང་འཚམས་པར་བསྟན་པས་འགྲོ་རྣམས་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་དབུགས་དབྱུང་བར་མཛད་པ་ནི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། འདིར་ནི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་ལས། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བློ་རིམ་བཞིན། བསམ་ཡས་ཐེག་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ། ཇི་སྙེད་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང༌། །འདིར་འཇུག་ལམ་སྟེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས། །གྲུབ་པའི་མཐའ་ཀུན་གཏན་ལ་འབེབས། །འདི་ཕྱིར་འདི་ནི་ཆོས་ཀུན་གྱི། །བླ་མ་ཉིད་དུ་ངེས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པར་ལྟར་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩེ། རྒྱུད་ལུང་མ་བུ་བཤད་འགྲེལ་དང་བཅས་པ། སྒོམ་ཁོག་གནད་གདམས་དང་བཅས་པ། ཕྲིན་ལས་ཕྱག་ལེན་དང་བཅས་པ། ལས་ཁ་ཚར་དགོས་དོན་དང་བཅས་པ། སྤྱི་བཤད་སྐོར་འགོ་དང་བཅས་པ། ཡིད་ཆེས་ལོ་རྒྱུས་དང་བཅས་པ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རིགས་སུ་གྱུར་པའི་ལྷ་ཚང་བ། ཐེག་པ་གོང་འོག་གང་དང་ཡང་མི་འགལ་ཞིང་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་འདྲིལ་བ། དྲུག་ལྡན་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ཟམ་མ་ཆད་པ། དམ་ཉམས་དང་འདྲེས་ཁྱེར་གྱིས་ཤན་མ་ཞུགས་པ། གཏེར་བརྒྱུད་མཁའ་འགྲོའི་ཁ་རླངས་མ་ཡལ་བའི་གདམས་པ་ཟབ་མོ་དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་སྒོ་ནས་སྒྲུབ་གཞི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་གཞི་བཟུང་བ་དང༌། སྔོན་འགྲོ་སྟ་གོན་གྱི་རིམ་པས་སྒྲུབ་ཆེན་སྒྲོམ་དུ་གཞུག་པ་དང༌། དངོས་གཞི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཁྲིགས་ཆགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་གཞུང་བསྲང་བ་བཅས་བར་ཆད་མེད་པར་ལེགས་པར་གྲུབ་ནས། ད་ལམ་མཐའ་རྒྱས་ལས་ཀྱི་རིམ་པས་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་རྗེས་སྐྱོང་བའི་ནང་ཚན་བྱ་བ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མཐར་ཕྱིན་པའི་འབྲས་བུ་དོན་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར་རྟེན་འབྲེལ་ཁྱད་འཕགས་མར་མེ་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་སྐབས་སུ་བབས་པ་ལགས། དེ་ཡང་བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་སངས་རྒྱས་སྟོང་རྩ་གཉིས་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་རང་རང་གི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཇི་སྙེད་པ་བསྐྲུན་པར་མཛད་པའི་འབྲས་བུ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་ཐུགས་བསྐྱེད་ནས་གཞན་དོན་འབའ་ཞིག་ཏུ་བསྔོས་ཏེ་སྨོན་ལམ་གདབ་པར་མཛད་པ་དེ་བཞིན་དུ། དེང་འདིར་ཚོམ་བུ་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པའི་དཔོན་སློབ་མཆེད་ལྕམ་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་དང་རྒྱུ་སྦྱོར་བ་ཡོན་གྱི་བདག་པོས་མཚོན་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གི་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་གསང་ཆེན་བླ་མེད་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་ལམ་ལ་ཞུགས་པའི་དགེ་ཚོགས་ཟད་མི་ཤེས་པ་འདིའི་མཐུུ་ལ་བརྟེན་ནས། དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་ངན་འགྲོ་ལོག་པའི་ལམ་རྣམས་སུ་ནམ་ཡང་མི་ལྟུང་བར་སྐྱེ་བ་ནས་ཚེ་རབ་ཐམས་ཅད་དུ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཆོས་ཟབ་མོ་ཐོབ་པའི་སྣོད་ལྡན་དུ་གྱུར་ནས་བརྩོན་པ་ཆེན་པོས་ཉམས་སུ་ལེན་ཅིང༌། ས་ལམ་གྱི་སྤངས་རྟོགས་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས་ཀུན་བཟང་ཡངས་པ་ཆེན་པོའི་ཞིང་ཁམས་འཁོར་ལོ་ཚོགས་ཆེན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ས་མངོན་དུ་བྱས་ཏེ་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པའི་ཕྲིན་ལས་རླབས་པོ་ཆེ་ལ་དབང་འབྱོར་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར། རྒྱུ་འབྲས་རྟེན་འབྲེལ་མི་འཆོལ་བའི་མཆོད་སྤྲིན་མར་མེའི་ཀོང་བུ་ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པའི་མཁའ་ཀློང་ནས། སྡོང་བུ་རིག་པ་རང་བྱུང་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྩ་བ་དྲང་ཞིང་འགྱུར་བ་མེད་པ། མར་ཁུ་བདེ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་གྱིས་ཡོངས་སུ་གཏམས་པ། རང་གསལ་ཡེ་ཤེས་མར་མེའི་འོད་སྣང་མུ་མེད་པས་མ་དག་འཁོར་བའི་མུན་ཁང་བཅོམ་སྟེ་འོད་གསལ་མུ་མཐའ་མེད་པ་དག་པ་སྐུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པར་ཤར་བའི་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་བླ་ན་མེད་པ་མཁའ་ཁྱབ་རྒྱལ་བའི་འཁོར་ལོར་ཤར་བའི་སྤྱན་སྔར་བཤམས་ཤིང་ཕུལ་ཏེ། ལྷག་པའི་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་ལྡན་པའི་ངང་ནས་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཐེབས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཟློས་པའི་མར་མེ་སྨོན་ལམ་འདི་ལྟར་ལྷན་གཅིག་ཏུ་ཐུགས་ལ་འདོགས་པར་ཞུ། །དེ་ལྟར་སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་འདུས་ཀྱི་དཔེར་མཚོན་ནས་སྒྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཟབ་གཏེར་གང་ཡིན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང༌། གནས་དུས་ཀྱི་ཁྱད་པར་སྐབས་ཐོབ་བཞིན་ཁ་བསྒྱུར་བས་འབྲེལ་སྡེབས་ཤེས་པ་དང༌། ཞི་བའི་རིགས་ལ་དཔལ་གྱི་རྟགས་གདབ་མི་དགོས་པའང་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཞེས་པའང་བུ་ཆུ་རིག་པ་འཛིན་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་སྤྲོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་ཉེར་མཁོར་གྱུར་ཏེ་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་བྲིས་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།
[edit]

@#/__/sgrub chen gyi gtong thun spyi khyab lha'i tam+bu ra'i dbyangs snyan zhes bya ba bzhugs so//_oM swa sti/__sgrub pa po rnams gnas su 'god pa'i skabs su babs pa na rdo rje rgyal tshab bam rgyal thebs kyis gtso bos gsal dag brda don 'phrod pa'i sgo nas 'di skad ces bya ste/__deng bkra shis pa'i dge mtshan rab tu 'char ba'i dus kyi char/__dpal chen bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i tshom bu tshogs sgrub chen mo gnang ba la/__ji skad du/__gsang ba yongs rdzogs chen po'i rgyud las/__rgyud don gsang ba'i sgrub chen la/__/bzhi ste phun sum tshogs gzhi bzung*/__/sta gon rim pas sgrom du gzhug__/dngos gzhi bsnyen sgrub gzhung bsrang ste/__/mtha' rgyas cho gas rjes bskyang ngo*/__/zhes gsungs pa ltar/__phun sum tshogs pa lngas sgrub pa'i gzhi bzung*/__sngon 'gro sta gon gyi rim pas sgrub pa sgrom du gzhug__/bsnyen sgrub yan lag bzhis sgrub pa'i gzhung bsrang*/__las mtha' rgyas kyi rim pas sgrub pa'i rjes bskyang ba rnams su yod pa las/__thog mar sa brtag bslang sbyong zhing phyi nang gsang ba'i mtshams bcad/__dkyil 'khor bri zhing rgyan 'god pa sogs sngon du song nas/__da lam rgyal ba'i gdung 'dzin ston pa rdo rje rgyal po la sogs pa rig 'dzin 'dus pa'i tshom bu thams cad gsang ba zab mo'i dkyil 'khor 'dir lhag pa'i lha dang gnyis su med phyir rang rang gi las la 'jug par mngal gsol te che ba bskyed par bgyid pa skabs su babs pa ste/__de yang gnas phun sum tshogs pa spyir bskal bzang sgron me stong phrag gcig gis dam pa'i chos kyi 'khor lo bskor ba'i zhing khams khyad 'phags lho rgyal dzam bu gling gi nang tshan yul chen nyer bzhi'i gtso bo bod yul kha ba can gyi ljongs/__'phags mchog phyag na pad+mo'i 'dul zhing*/__bye brag slob dpon sangs rgyas gnyis pas byin gyis brlabs pa'i sbas yul chen po bcu drug gi ya gyal bde chen pad+ma rnam par bkod pa'i grong khyer rdo rje phag mo klu 'dul ma'i sku'i bkod pa las phyag g.yas sdig pa 'dzin pa kong yul ljon pa'i ljongs kyi thig le bu chu rig pa 'dzin pa'i dga' tshal 'og min pad+ma 'od kyi gzhal med khang gnyis pa ga la bar/__dus phun sum tshogs pa rab rgyal lcags yos sa zla phyi ma'i yar ngo*/__/bdag cag gi ston pa mnyam med don kun grub pa lum+bi ni'i skyed tshal du bltams pa dang*/__rdo rje gdan du mngon par sangs rgyas pa dang*/__rtswa mchog grong du dgongs pa yongs su mya ngan las 'das pa ste dus chen sum 'dzom du ma zad gu ru mtsho skyes rdo rje yab yum o rgyan rgyal blon rnams kyis gson bsreg gi sbyor bas tho brtsams pa na me dpung mtshor bsgyur ba'i rdzu 'phrul gyi bkod pa ngo mtshar bas rgyal khams chos la bkod de sras mchog pad+ma rgyal po zhes pa'i mtshan gyi dril chen sa gsum skye rgu'i rna ba'i bcud len du bsgrags par mdzad pa'i dus kyi char/__yo byad phun sum tshogs pa lam rim las/__gos rgyan bza' btung gsang ba dang*/__/sgrub pa'i yo byad lnga rnams dang*/__/dkyil 'khor yo byad mchod pa'i rdzas/__/dngos grub rten dang bar chad zlog__/yo byad dag pa bsdu bya ste/__/zhes pa ltar/__'tsho ba zas/__rkyen zlog sman/__sgrub pa rdzas/__mchod pa'i yo byad spyi dang bye brag mtha' dag gtsang zhing ma tshang ba med pa/__sgrub pa po ston 'khor phun sum tshogs pa/__lam rim las/__ston pa mdzod ldan chu bo rdzogs/__/gnyer ldan rgyud dang las la mkhas/__/man ngag drod 'dzin brgyad 'chang ba/__/rnal 'byor mthar ldan shin tu brten/__/zhes lta ba ting nge 'dzin spyod pa'i mdzod yo ga gsum la mkhas pa'i don dang ldan zhing phan nus zab mo'i dbang chu rdzogs pa/__gsang ba'i gnyer thub cing rgyud kyi dngos po bcu la mkhas pa/__sgrub pa'i las rim la ma rmongs shing man ngag nyams myong dang ldan pa/__'khor yang rgyud rgyal gsang ba snying po las/__ston pa mchod brtson rtogs pa gsal/__/dam tshig sngags dang phyag rgya rnams/__/ma nyams shes shing yo byad ldan/__zhes pa'i don dang ldan cing*/__snod kyi skyon gsum bral la yon tan lnga pos rgyud phyug pa/__sgrub pa'i thabs phun sum tshogs pa gsang sngags gsar ma las che ba drug gi 'phags pa snga 'gyur rnying ma/__de la'ang ring brgyud bka' ma dang nye brgyud gter ma gnyis las zab mo gter gyi phyogs/__rgyud lung man ngag rgya mtsho'i nying khu bod yul sa 'og kun gyi gter gcig mar yongs su grags pa yi dam bka' 'dus chos kyi rgya mtsho zhes rgyal sras lha rje mchog grub rgyal po'i rnam rol gter ston chen po o rgyan gling pas yar lung shel brag pad+ma brtsegs pa nas spyan drangs par mdzad pa nyid slar yang bka' babs bdun gyi shing rta gangs can mkhas grub rgya mtsho'i 'khor los sgyur ba pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la yang gter nye brgyud du bka' babs pa'i zab chos gzhan las dgos pa khyad par 'phags pa'i ngo mtshar shin tu che ba nyid de/__gsang snying las/__gnas dang longs spyod ci bde dang*/__/ma nyams blo ni rab ldan pas/__/dang por dam nos bzhin du bya/__/le lo sgyid snyoms med pa yis/__/the tshom med par bsgrub byas na/__/dkyil 'khor thams cad 'grub par 'gyur/__/rdo rje'i gsang mchog dam pa thob/__/ces pa la sogs ji skad gsungs pa mtha' dag legs par tshogs te sgrub pa'i las rim dngos la 'jug pa'i skabs su lags na/__dkyil 'khor kun gyi khyab bdag ston pa rdo rje slob dpon nyid rig 'dzin 'dus pa rgya mtsho'i mgon du bzhugs te ting 'dzin zab mo'i dgongs pa las nam yang g.yel ba med pas byin gyis rlob pa dang*/__'dus pa rnams la gang la gang 'tshams pa'i bslab bya dus las mi yol bar skyong ba'i bka' drin mdzad par zhu/__rdo rje rgyal tshabs dang rigs bzhi'i rgyal thebs rnams kyis dam tshig dang lta spyod kyi gnad ston pa dang phrin las kyi gzhung srong ba sogs sngags kyi bya ba phal mo che la dbang bsgyur nas slob dpon gyi grogs dan mdzad par zhu/__rdo rje gzungs mas khog yangs chags sdang mig ser med par tan gan gyi sbyor ba zab mos bde chen ye shes skyed pa'i sgyu thabs la mkhas par zhu/__rdo rje las pas sgrub rdzas mchod pa mched lcam thams cad kyi bsnyen bkur yo byad sogs gang yang rgyu dngos dag cing gtsang sbra dang ldan pa chags thogs med par 'bad med lhun grub tu 'byung ba nam mkha' mdzod kyi longs spyod la dbang bsgyur ba lta bur mdzad par zhu/__rdo rje ging pas las kyi khro bo'i nga rgyal la gnas pas drag po'i las sngags srub dbar gang byung du bzla ba dang bar gcod dam sri 'dul ba'i stangs stabs dang ting 'dzin la mkhas par zhu/__rdo rje mtshams pas sgrub khang du mched lcam dam tshig mi gcig pa sogs dngos grub bzhud par byed pa'i rigs sdom gcod kyis mtshon bar chad srung ba dang phyi nang brda sbyor gyi las la mkhas par zhu/__rdo rje spyan pas zag med ting 'dzin gyis rtogs pa'am med na zag bcas mngon shes rtogs pa'i thabs dang ldan pas bar gcod dang dngos grub kyi ltas brtag la rdo rje slob dpon dang mched lcam la bskul ma 'debs par zhu/__rdo rje dus mtshams pas gnyid rmug le lo chung bas sgrub pa'i nam tshod dang thun tshod dus las mi yol bar zhu/__rdo rje phyag tshang pas tshogs dang mchod pa'i rgyu dngos phud ma nyams shing gtsang sbra dang ldan pas gsol zas dus las mi yol ba bde blag dang ldan par zhu/__rdo rje byan pa pho mos gtsang sbra dang ldan cing phud ma nyams par skyems 'dren pa'i go rim dang bya bzhag la mkhas par zhu/__rdo rje rdul phyag pas sgrub khang phyi nang kun tu gad bdar bya ba dang gang dgos kyi bya ba phal mo che sgrub pa la sgyid lug chung zhing phyi'i nyul le skrod pa'i grogs dan mdzad par zhu/__der ma gtogs pa'i rdo rje'i mched lcam gser phreng byings thams cad ston pa rdo rje slob dpon gyi bka' las mi 'da' zhing bskyed rdzogs ting 'dzin lta sgom la gnas pas cho ga'i gzhung srong ba dang*/__mched lcam thams cad gcig gis gcig la brnyas smod log lta sogs spangs te dag snang sbyangs shing snang grags rig gsum lha sngags chos skur rtogs pa'i gding dang ldan pas dzab [¿]la brtson pa drag pos sgrub 'bras bde blag tu mthar phyin par mdzad par zhu ba lags pas/__deng 'dir skyems dang bcas snyan pa'i gdangs kyis bsgo ba'i tshe na rang rang gi las bsgrub par spro ba chen po'i ngang nas 'di dag gi rjes zlos gnang bar zhu/__!__/dpal gyi rtags gdab pa'i skabs su/__da lam 'dir 'dus pa'i sgrub pa po rnams don gyi dag pa sbyar bas lha dang gnyis su med par rtogs pa dang*/__rtags kyi phyag rgya bcings pas mkha' 'gro dam can pho mo rnams kyis sgrub pa por shes pa dang*/__bar chad bdud kyis mi tshugs shing thabs kyi theg pa'i rigs su nges pa'i 'bras bu myur du 'grub pa sogs dgos pa du ma dang ldan pa'i he ru ka rol pa chen po'i chas su 'jug pa'i skabs su babs pa ste/__che mchog 'dus pa rtsa ba'i rgyud las/__ma 'ong dus na skyes bu dag:__dus gsum sangs rgyas kun ngo bo:__sku gsum phrin las che ba'i mchog:__kun tu bzang po kun gyi bdag:__he ru ka yi tshul 'chang ba:__brtul zhugs bzang po de la ni:__ma rig log par lta ba'i tshogs:__bdud bzhi'i phyogs su gtogs rnams kyis:__'tshe zhing bar du gcod pa'am:__gdug cing 'da' bar nus ma yin:__zhes gsungs/__de yang rtags phyag rgya'i dbang du byas na/__sngon dpal chen pos yi dwags kyi gtso bo dur khrod bdag po ma traM ru tra btul zhing de'i chas rnams dpa' ba'i rtags su bzhes pa las byung ba yin cing*/__brda'i dag sbyor gyi don yang*/__ye shes lnga po don dam spros bral gyi dbyings su gcig pas thod skam lnga'i dbu rgyan rgyu ma'i khong seng gis sbrel ba/__zab mo theg chen gyi don ston pas gti mug rmongs pa sel ba'i glang chen gyi ko rlon/__'khor ba mi spangs pa'i spyod pas 'dod chags rtsad nas gcod pa zhing gi g.yang gzhi/__phyin ci log dang bral bas zhe sdang gi rtogs pa 'joms pa sbrul gyi chun po/__phrin las rnam pa bzhi lhun gyis grub pas nga rgyal gyi ri bo bsnyil ba stag gi sham thabs/__rgyu drug 'khor ba'i bcud tshogs gnyis kyi gsos su blangs pa zhag chen gyi zo ris/__khams gsum gyi chags pa dbang du sdud pa khrag chen gyi thig le/__'gro ba'i skye shi rtsad nas gcod pa thal chen gyi tshom bu/__dug gsum sku gsum du lhun gyi rdzogs pa thod phreng tshar gsum/__stong pa nyid la cis kyang mi shigs pa'i rdo rje'i go khrab/__ma rig rnam rtog gi nags tshogs ye shes chen po'i dbyings su sreg pa'i me dpung bcas zhing bcu yongs su sgrol ba dpal gyi chas bcu ste/__khrag 'thung he ru ka'i dkyil 'khor 'khor lo'i gsal snang dang snyems pa brtan pos chas rnams mnga' gsol du bzhes pas/__dug lnga rtsad nas gcod/__stobs bcu dang mi 'jigs pa ldan/__ma mo mkha' 'gro thams cad la dbang bsgyur/__gdug pa can zil gyis mnan/__yi dam 'khor lo tshogs chen gyi sa la mnga' mdzad pa dpal chen khrag 'thung lha'i tshom bu'i dgongs pa las g.yel ba med pa'i ngang nas 'di'i rjes zlos gnang bar zhu/__!__/mar me smon lam gyi skabs su/__de yang rgyal ba thams cad kyi thugs rje dang nus stobs phrin las gcig tu bsdus pa'i bdag nyid slob dpon chen po pad+ma ka ra'i thugs bskyed smon lam gyi snang char shar ba/__rigs dang dkyil 'khor rgya mtsho'i khyab bdag 'khor lo'i dbang phyug rgyal ba'i gdung 'tshob rnams 'dren rdo rje 'dzin pa chen pos dbu mdzod/__gsang ba zab mo'i lam gyis rgyud sbyangs shing bsnyen sgrub kyi drod rtags tshad du thems pa/__sgrub pa chen po'i las rim la rang byan tshud cing 'da' dka' rdo rje'i dam tshig gnyan pos sbrel ba'i mched lcam rig pa 'dzin pa'i tshom bu dkyil 'khor gcig tu tshogs pa rnams kyi snyan du cung zad gsol bar bgyi ba la/__gang yang bde bar gshegs pa'i thugs dam thugs bskyed dpag par dka' bas nam mkha' ji srid bar gdul bya'i don spyod pa la chags thogs med par 'jug pa ni chos nyid yin la/__de las rdo rje'i gsung gi gsang ba zab mo'i chos phung ji snyed pa gdul bya'i mos bsam skal ba dang 'tshams par bstan pas 'gro rnams theg pa gsum gyi byang chub tu dbugs dbyung bar mdzad pa ni phrin las kyi gtso bo zhig yin pa las/__'dir ni slob dpon chen po'i rdo rje'i bka' las/__rgyal ba rnams kyis blo rim bzhin/__bsam yas theg pa'i chos kyi sgo/__ji snyed gsungs pa thams cad kyang*/__/'dir 'jug lam ste 'di nyid kyis/__/grub pa'i mtha' kun gtan la 'bebs/__/'di phyir 'di ni chos kun gyi/__/bla ma nyid du nges pa'o/__/zhes gsungs par ltar rgyu 'bras kyi theg pa thams cad kyi yang rtse/__rgyud lung ma bu bshad 'grel dang bcas pa/__sgom khog gnad gdams dang bcas pa/__phrin las phyag len dang bcas pa/__las kha tshar dgos don dang bcas pa/__spyi bshad skor 'go dang bcas pa/__yid ches lo rgyus dang bcas pa/__dkyil 'khor gyi rigs su gyur pa'i lha tshang ba/__theg pa gong 'og gang dang yang mi 'gal zhing thams cad gcig tu 'dril ba/__drug ldan brgyud pa'i bla ma zam ma chad pa/__dam nyams dang 'dres khyer gyis shan ma zhugs pa/__gter brgyud mkha' 'gro'i kha rlangs ma yal ba'i gdams pa zab mo dpal chen bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i sgo nas sgrub gzhi phun sum tshogs pas sgrub chen gyi gzhi bzung ba dang*/__sngon 'gro sta gon gyi rim pas sgrub chen sgrom du gzhug pa dang*/__dngos gzhi bsnyen sgrub khrigs chags kyi sgo nas sgrub chen gyi gzhung bsrang ba bcas bar chad med par legs par grub nas/__da lam mtha' rgyas las kyi rim pas sgrub chen gyi rjes skyong ba'i nang tshan bya ba las kyi 'khor lo mthar phyin pa'i 'bras bu don du bya ba'i phyir rten 'brel khyad 'phags mar me smon lam gdab pa skabs su babs pa lags/__de yang bskal pa bzang po'i sangs rgyas stong rtsa gnyis la sogs pa thams cad kyis kyang rang rang gi dge ba'i rtsa ba ji snyed pa bskrun par mdzad pa'i 'bras bu byang chub chen por thugs bskyed nas gzhan don 'ba' zhig tu bsngos te smon lam gdab par mdzad pa de bzhin du/__deng 'dir tshom bu gcig tu tshogs pa'i dpon slob mched lcam 'dus pa rgya mtsho rnams dang rgyu sbyor ba yon gyi bdag pos mtshon mthong thos dran reg gi 'gro ba ma lus pa thams cad gsang chen bla med rdo rje theg pa'i sgrub chen gyi lam la zhugs pa'i dge tshogs zad mi shes pa 'di'i mthu+u la brten nas/__deng nas bzung ste ngan 'gro log pa'i lam rnams su nam yang mi ltung bar skye ba nas tshe rab thams cad du gsang sngags rdo rje theg pa'i chos zab mo thob pa'i snod ldan du gyur nas brtson pa chen pos nyams su len cing*/__sa lam gyi spangs rtogs yon tan ma lus pa mthar phyin nas kun bzang yangs pa chen po'i zhing khams 'khor lo tshogs chen yongs su rdzogs pa'i sa mngon du byas te khams gsum 'khor ba dong nas sprugs pa'i phrin las rlabs po che la dbang 'byor bar bya ba'i phyir/__rgyu 'bras rten 'brel mi 'chol ba'i mchod sprin mar me'i kong bu chos dbyings rnam par dag pa'i mkha' klong nas/__sdong bu rig pa rang byung chos dbyings ye shes kyi ngo bo rtsa ba drang zhing 'gyur ba med pa/__mar khu bde chen byang chub sems kyi rang bzhin can gyis yongs su gtams pa/__rang gsal ye shes mar me'i 'od snang mu med pas ma dag 'khor ba'i mun khang bcom ste 'od gsal mu mtha' med pa dag pa sku gsum ye shes kyi rol par shar ba'i kun bzang mchod sprin bla na med pa mkha' khyab rgyal ba'i 'khor lor shar ba'i spyan sngar bshams shing phul te/__lhag pa'i bsam pa rnam par dag pa dang ldan pa'i ngang nas rdo rje rgyal thebs kyi rjes su zlos pa'i mar me smon lam 'di ltar lhan gcig tu thugs la 'dogs par zhu/__/de ltar sgrub chen bka' 'dus kyi dper mtshon nas sgrub pa'i dkyil 'khor zab gter gang yin gyi lo rgyus dang*/__gnas dus kyi khyad par skabs thob bzhin kha bsgyur bas 'brel sdebs shes pa dang*/__zhi ba'i rigs la dpal gyi rtags gdab mi dgos pa'ang shes par bya'o/__/zhes pa'ang bu chu rig pa 'dzin pa'i dga' tshal du 'chi med bdud rtsi'i dga' ston spro ba'i cha rkyen du nyer mkhor gyur te 'jigs bral ye shes rdo rjes bris pa sid+d+hi rastu//__//

Footnotes

Other Information