lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་ (lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig)

35 Texts

ཉ་
28
260
ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་གྲུབ་གཉིས་ཆར་འབེབས་ཞལ་སྐོང་།
lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig gi brgyud 'debs grub gnyis char 'bebs zhal skong
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
29
261
ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་འཕོ་བའི་བརྒྱུད་འདེབས་འོད་གསལ་རང་གྲོལ།
lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig gi 'pho ba'i brgyud 'debs 'od gsal rang grol
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
30
262-264
ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་འཕོ་བའི་ངག་འདོན་འོད་གསལ་མཆོག་སྟེར།
lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig gi 'pho ba'i ngag 'don 'od gsal mchog ster
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཕ་
7
297-329
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་བཅུད་ཕུར་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀློང་ལྔའི་ཡི་གེ་དུམ་བུ་གསུམ་པ་ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་བི་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་བཤད་ཁྲིད་ཆུ་འབབས་སུ་བཀོད་པ་སྙིང་པོའི་བཅུད་དྲིལ་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེའི་དགོངས་དོན་ཇི་ལྟར་རྟོགས་པ་ཞིབ་མོར་བཤད་པ་ཀུན་བཟང་དགོངས་རྒྱན།
rdzogs pa chen po man ngag sde'i bcud phur man ngag thams cad kyi rgyal po klong lnga'i yi ge dum bu gsum pa lce btsun chen po bi ma'i zab tig gi bshad khrid chu 'babs su bkod pa snying po'i bcud dril ye shes thig le'i dgongs don ji ltar rtogs pa zhib mor bshad pa kun bzang dgongs rgyan
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཕ་
8
330
ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་སྨིན་ཁྲིད་ཉམས་ལེན་བྱེད་པའི་སྐབས་སོགས།
lce btsun chen po bi ma la'i zab tig gi smin khrid nyams len byed pa'i skabs sogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
17
263-264
ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig gi brgyud pa'i gsol 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཅ་
18
265-275
ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཆུ་འབེབས་སུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གསང་རྫོགས།
lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig gi sngon 'gro'i ngag 'don chu 'bebs su bkod pa ye shes gsang rdzogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs blo gter dbang po)
ཅ་
19
277-288
ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་གི་གསང་བ་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས།
lce btsun snying thig gi gsang ba don gyi phrin las
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཉ་
5
129-162
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་ལས། །ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་བླ་མའི་དགོངས་རྒྱན།
rdzogs pa chen po lce btsun snying thig las/ /khrid kyi zin bris bla ma'i dgongs rgyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཙ་
1
1-26
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་བཅུད་ཕུར་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀློང་ལྔའི་ཡི་གེ་དུམ་བུ་གསུམ་པ།
rdzogs pa chen po man ngag sde'i bcud phur man ngag thams cad kyi rgyal po klong lnga'i yi ge dum bu gsum pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཙ་
2
27-28
ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig gi brgyud pa'i gsol 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཙ་
3
29-31
ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་བི་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་གྲུབ་གཉིས་ཆར་འབེབས།
lce btsun chen po bi ma'i zab tig gi brgyud 'debs grub gnyis char 'bebs
Text page
View PDF
ཨ་འཛོམས་འབྲུག་པ་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་ (a 'dzoms 'brug pa 'gro 'dul dpa' bo rdo rje)
ཙ་
4
33-42
ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཆུ་འབབས་སུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གསང་རྫོགས།
lce btsun chen po bi ma la'i zab tig gi sngon 'gro'i ngag 'don chu 'babs su bkod pa ye shes gsang rdzogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཙ་
5
43-48
རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་གསང་བ་དྲི་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་རུ་ཏྲའི་སྨྲེ་བཤགས།
rdo rje sems dpa' gsang ba dri med kyi rgyud las ru tra'i smre bshags
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཙ་
6
49-80
ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཡེ་ཤེས་ལམ་བཟང༌།
lce btsun snying thig gi sngon 'gro'i ngag 'don ye shes lam bzang
Text page
View PDF
ཨ་འཛོམས་འབྲུག་པ་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་ (a 'dzoms 'brug pa 'gro 'dul dpa' bo rdo rje)
ཙ་
7
81-82
ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་འཕོ་བའི་བརྒྱུད་འདེབས་འོད་གསལ་རང་གྲོལ།
lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig gi 'pho ba'i brgyud 'debs 'od gsal rang grol
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
8
83-88
ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་འཕོ་བའི་ངག་འདོན་འོད་གསལ་མཆོག་སྟེར།
lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig gi 'pho ba'i ngag 'don 'od gsal mchog ster
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
9
89-90
ལྕེ་བཙུན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། འཕོ་བ་མ་སྒོམ་སངས་རྒྱས།
lce btsun snying gi thig le las 'pho ba ma sgom sangs rgyas
Text page
View PDF
ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ (phun tshogs rnam rgyal)
ཙ་
10
91-97
རྩ་བའི་དམ་ཚིག་གི་རིམ་པ།
rtsa ba'i dam tshig gi rim pa
Text page
View PDF
ཨ་འཛོམས་འབྲུག་པ་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་ (a 'dzoms 'brug pa 'gro 'dul dpa' bo rdo rje)
ཙ་
11
99-112
གསང་བ་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབ་པ་ཡེ་ཤེས་ལམ་བཟང༌།
gsang ba don gyi phrin las khrigs su bsdeb pa ye shes lam bzang
Text page
View PDF
ཨ་འཛོམས་འབྲུག་པ་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་ (a 'dzoms 'brug pa 'gro 'dul dpa' bo rdo rje)
ཙ་
12
113
ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཏིག་གི་ཁ་སྐོང་བུམ་པ་སྒྲུབ་པ།
lce btsun snying tig gi kha skong bum pa sgrub pa
Text page
View PDF
ཨ་འཛོམས་འབྲུག་པ་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་ (a 'dzoms 'brug pa 'gro 'dul dpa' bo rdo rje)
ཙ་
13
115-122
ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཏིག་གི་ཚོགས་མཆོད།
lce btsun snying tig gi tshogs mchod
Text page
View PDF
ཨ་འཛོམས་འབྲུག་པ་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་ (a 'dzoms 'brug pa 'gro 'dul dpa' bo rdo rje)
ཙ་
14
123-133
རུ་ཟུང་བཞིའི་སྐོང་བཤགས་མདོར་བསྡུས་བྱ་ཚུལ་ཡེ་ཤེས་རབ་སྣང༌།
ru zung bzhi'i skong bshags mdor bsdus bya tshul ye shes rab snang
Text page
View PDF
ཨ་འཛོམས་འབྲུག་པ་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་ (a 'dzoms 'brug pa 'gro 'dul dpa' bo rdo rje)
ཙ་
15
135-139
ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་ཉེ་བརྒྱུད་སྐོང་བ་དད་པའི་གདུང་དབྱངས།
lce btsun chen po bi ma la'i zab tig gi nye brgyud skong ba dad pa'i gdung dbyangs
Text page
View PDF
ཨ་འཛོམས་འབྲུག་པ་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་ (a 'dzoms 'brug pa 'gro 'dul dpa' bo rdo rje)
ཙ་
16
141-146
ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཏིག་གི་བཀའ་སྲུང་རྒྱུན་གཏོར་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད།
lce btsun snying tig gi bka' srung rgyun gtor phrin las thogs med
Text page
View PDF
ཨ་འཛོམས་འབྲུག་པ་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་ (a 'dzoms 'brug pa 'gro 'dul dpa' bo rdo rje)
ཙ་
17
147-148
ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་བི་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་སྨིན་ཁྲིད་ཉམས་ལེན་བྱེད་པའི་སྐབས།
lce btsun chen po bi ma'i zab tig gi smin khrid nyams len byed pa'i skabs
Text page
View PDF
ཨ་འཛོམས་འབྲུག་པ་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་ (a 'dzoms 'brug pa 'gro 'dul dpa' bo rdo rje)
ཙ་
18
149-176
ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་བི་མ་ལའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྨིན་བྱེད་ལག་ལེན་གསལ་བར་བཀོད་པ་གསེར་འགྱུར་རྩི་མཆོག།
lce btsun chen po bi ma la'i snying thig gi smin byed lag len gsal bar bkod pa gser 'gyur rtsi mchog
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཙ་
19
177-228
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཏིག་གི་དབང་ཆོག་བདུད་རྩིའི་གྲུ་ཆར།
rdzogs pa chen po lce btsun snying tig gi dbang chog bdud rtsi'i gru char
Text page
View PDF
ཨ་འཛོམས་འབྲུག་པ་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་ (a 'dzoms 'brug pa 'gro 'dul dpa' bo rdo rje)
ཙ་
20
229-296
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་བཅུད་ཕུར་ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་ཁྲིད་ཡིག་སྙིང་པོའི་བཅུད་དྲིལ་ཐིག་ལེ་གསང་རྫོགས།
rdzogs pa chen po man ngag sde'i bcud phur lce btsun chen po bi ma la'i zab tig gi khrid yig snying po'i bcud dril thig le gsang rdzogs
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཙ་
21
297-421
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་བཅུད་ཕུར་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀློང་ལྔའི་ཡི་གེ་དུམ་བུ་གསུམ་པ་ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བཱི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་བཤད་ཁྲིད་ཆུ་འབབས་སུ་བཀོད་པ་སྙིང་པོའི་བཅུད་དྲིལ་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ།
rdzogs pa chen po man ngag sde'i bcud phur man ngag thams cad kyi rgyal po klong lnga'i yi ge dum bu gsum pa lce btsun chen po'i bI ma la'i zab tig gi bshad khrid chu 'babs su bkod pa snying po'i bcud dril ye shes thig le
Text page
View PDF
ལས་རབ་གླིང་པ་ (las rab gling pa)
ཙ་
22
423-529
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཏིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང༌།
rdzogs pa chen po lce btsun snying tig gi sngon 'gro'i khrid yig rig 'dzin zhal lung
Text page
View PDF
ཨ་འཛོམས་འབྲུག་པ་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་ (a 'dzoms 'brug pa 'gro 'dul dpa' bo rdo rje)
ཙ་
23
531-714
འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་གསང་བླ་ན་མེད་པ་སྤྱིའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ལམ་བཟང་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ།
'od gsal rdzogs pa chen po yang gsang bla na med pa spyi'i khyad par gyi khrid yig lam bzang ye shes snying po
Text page
View PDF
ཨ་འཛོམས་འབྲུག་པ་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་ (a 'dzoms 'brug pa 'gro 'dul dpa' bo rdo rje)
ཙ་
24
715-746
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་ལས། ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་བླ་མའི་དགོངས་རྒྱན།
rdzogs pa chen po lce btsun snying thig las khrid kyi zin bris bla ma'i dgongs rgyan
Text page
View PDF
སྨིན་གླིང་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་མཁྱེན་བརྩེའི་ནོར་བུ་ (smin gling mkhan chen ngag dbang mkhyen brtse'i nor bu)
ཙ་
25
747-795
ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཏིག་ཟབ་ཁྲིད་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་བསླད་མེད་ཡིད་ལ་གང་ཟིན་གྱི་ཟིན་ཐོ།
lce btsun snying tig zab khrid dpal ldan bla ma'i zhal lung bslad med yid la gang zin gyi zin tho
Text page
View PDF
མཁན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་འོད་ཟེར་ (mkhan chen bkra shis 'od zer)
བ་
21.2
408-416
ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཆུ་འབབས་སུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གསང་རྫོགས།
lce btsun chen po bi ma la'i zab tig gi sngon 'gro'i ngag 'don chu 'babs su bkod pa ye shes gsang rdzogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)