JKW-KABAB-18-TSHA-006

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

འཆི་མེད་ཙཎྜ་ལིའི་བརྒྱུད་འདེབས།
Wylie title 'chi med tsaN+Da li'i brgyud 'debs JKW-KABAB-18-TSHA-006.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 18, Text 6, Pages 53 (Folios 1a1 to 1a4)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. 'chi med tsaN+Da li'i brgyud 'debs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 18: 53. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཏིག་ (pad+ma tshe yi snying tig)
Deity tsaN+Da lI
Karchag page JKW-KABAB-Volume-18-TSHA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-DZI-018
Colophon

།ཅེས་པའང་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྣོད་ལྡན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།

ces pa'ang zab chos 'di nyid kyi snod ldan blo gros mtha' yas kyis gsol ba btab pa'o

[edit]
འཆི་མེད་ཙཎྜ་ལིའི་བརྒྱུད་འདེབས་བཞུགས་སོ། །ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རིགས་ཀུན་བདག །ལོངས་སྐུ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་མེད་མགོན། །སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་པདྨ་ཙཎྜ་ལཱི། །སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། །མནྡ་ར་བ་རྗེ་འབངས་གྲོགས་གསུམ་དང༌། །བཀའ་བབས་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཞབས། །འཆི་མེད་རིག་འཛིན་རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་ལ། །མི་ཕྱེད་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །འཆི་བདག་ལ་སོགས་བདུད་བཞིའི་འཇིགས་ལས་གྲོལ། །འབྱུང་ལྔའི་དྭངས་མ་ཡེ་ཤེས་བཅུད་དུ་གྲུབ། །ཚེ་གཅིག་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་ནས། །འགྲོ་ཀུན་འཆི་མེད་གོ་འཕང་ལ་འགོད་ཤོག །ཅེས་པའང་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྣོད་ལྡན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ། །
[edit]

'chi med tsaN+Da li'i brgyud 'debs bzhugs so/__/chos sku snang ba mtha' yas rigs kun bdag__/longs sku tshe dang ye shes dpag med mgon/__/sprul pa'i rnam rol pad+ma tsaN+Da lI/__/sku gsum dbyer med mtsho skyes rdo rje 'chang*/__/man+da ra ba rje 'bangs grogs gsum dang*/__/bka' babs 'od gsal sprul pa'i rdo rje'i zhabs/__/'chi med rig 'dzin rtsa gsum rab 'byams la/__/mi phyed rtse gcig gus pas gsol ba 'debs/__/'chi bdag la sogs bdud bzhi'i 'jigs las grol/__/'byung lnga'i dwangs ma ye shes bcud du grub/__/tshe gcig 'ja' lus rdo rje'i sku thob nas/__/'gro kun 'chi med go 'phang la 'god shog__/ces pa'ang zab chos 'di nyid kyi snod ldan blo gros mtha' yas kyis gsol ba btab pa'o/__/

Footnotes[edit]

Other Information[edit]