JKW-KABAB-11-DA-023

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་སྲེག་པ་མེའི་ལས།
Wylie title dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi sreg pa me'i las JKW-KABAB-11-DA-023.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 11, Text 23, Pages 485-492 (Folios 1a to 4b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön གྲུ་གུ་ཡང་དབང་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (gru gu yang dbang, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi sreg pa me'i las. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 11: 485-492. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Fire Offerings - sbyin sreg  ·  Revelations - gter ma
Cycle རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་ (rta mgrin dregs pa kun sgrol)
Deity rta mgrin
Karchag page JKW-KABAB-Volume-11-DA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-RA-047
Colophon
  • Treasure colophon: རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་དངོས་སྒྲུབ་མཆོག་བརྙེས་པའི༔ སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ནི༔ བོད་ཡུལ་དབུས་བྱོན་དྲེགས་པ་མ་ལུས་ཀུན༔ དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་བཏུལ༔ དེ་ཡི་དུས་སུ་མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་གིས༔ མ་འོངས་དོན་ཕྱིར་གདམས་པ་དཔག་མེད་ཞུས༔ ཇོ་མོ་མཚོ་རྒྱལ་དཀར་ཆག་ཡི་གེར་བཀོད༔ སྨོན་ལམ་གཏད་རྒྱས་ཟབ་མོའི་གཏེར་དུ་སྦས༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཨྠིྀ༔ སོ་ཕག་ཤི་ཐ་མ༔
  • Revealer colophon: གྲུ་གུ་ཡང་དབང་གཏེར་གྱིས་སྤ་གྲོ་བྲག་དམར་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའོ། །མངྒ་ལཾ།། །།
  • Treasure colophon: rig 'dzin tshe yi dngos sgrub mchog brnyes pa'i:__slob dpon chen po pad+ma 'byung gnas ni:__bod yul dbus byon dregs pa ma lus kun:__dbang chen rta mchog ting nge 'dzin gyis btul:__de yi dus su mnga' bdag khri srong gis:__ma 'ongs don phyir gdams pa dpag med zhus:__jo mo mtsho rgyal dkar chag yi ger bkod:__smon lam gtad rgyas zab mo'i gter du sbas:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__a+thi+-i:__so phag shi tha ma:
  • Revealer colophon: gru gu yang dbang gter gyis spa gro brag dmar nas spyan drangs pa'o/__/mang+ga laM/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་སྲེག་པ་མེའི་ལས་བཞུགས་སོ༔

༡༢༣༤༥༔ དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་སྒྲོལ་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ གདུག་པ་ཅན་ཚར་བཅད་པ་དྲག་པོའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ལས་ཀ་བསྒྲུབ་པ་ལ༔ དུར་ཁྲོད་ལ་སོགས་དྲག་པོའི་གནས་སུ་དགུ་གསུམ་གྱི་ཉི་མྱུར་ལ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲང་༔ ཚོགས་དང་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེར་བྱ༔ དགྲ་བགེགས་གང་ཡིན་གྱི་ལིངྒ་མང་དུ་བྲིས་ལ་དགུག་ཞུག་དྲག་ཏུ་བྱས་ནས་ཕུར་པ་གདབ༔ མཚོན་གྱིས་གཏུབ༔ དྲག་པོའི་རྫས་དང་བསྲེས་ལ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་སོགས་བཤམ༔ དྲག་པོའི་ས་ལ་མེ་ཐབ་གྲུ་གསུམ་བྲུ་བའམ་བརྩིག༔ དེ་ལྟར་མ་གྲུབ་ན་རུས་ཆེན་གྱི་ཕྱེ་མས་བྲི༔ དབུས་སུ་ཕྱག་མཚན་ནམ་ས་བོན་དགོད༔ ཤིང་གདུག་པ་ཅན་གྱི་ཧོམ་བསྒྲེང་༔ གཡོན་དུ་བསྲེག་རྫས་དང་༔ གཡས་སུ་མཆོད་རྫས་བཤམ༔ མདུན་དུ་དགང་བླུགས་སོགས་འདུ་བྱའོ༔ བཅས་བཤམ་གྱི་རིམ་པའོ༔ དེ་ནས་ཐབ་བསང་༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པས་མེ་ཐབ་སྟོང་པར་བསམ༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྲིས་པ་ལྟར་བསྐྱེད༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཛྭ་ལ་རྃ་ཞེས་པས་མེ་སྦར༔ ཏིལ་མར་དགང་བླུགས་གང་འབུལ་ལ༔ ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་བཛྲ་ཛྭ་ལ་རྃ༔ ཞེས་བརྗོད་པས་ཐབ་ཀྱི་དབུས་སུ་དྲག་མེ་དམར་ནག་འབར་ཞིང་འཁྲུགས་པ་འཚུབས་ཤིང་འཁྱིལ་བ༔ དེའི་ཀློང་དུ་པྃ་ལས་པདྨ་དང་རྃ་ལས་ཉི་མའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་རྃ་འབར་བ་དང་བཅས་པ་ལས་དབྱུག་པ་རྃ་གྱིས་མཚན་པ་ལས་དེ་འདྲ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ལྷའི་ཐུགས་དམ་གྱི་རྒྱུད་བསྐུལ༔ གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་ཤིང་སྔངས༔ སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས༔ ཚུར་འདུས་ཕྱག་མཚན་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ལ་ཐིམ༔ དེ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་མེ་ལྷ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་སྐུ་མདོག་ཁམ་ནག་རབ་ཏུ་འབར་བ༔ ཕྱག་བཞིས་དབྱུག་པ་དང་བགྲང་ཕྲེང་༔ གུནྡྷེ་དང་སྤྱི་བླུག་བསྣམ་པ༔ དྲང་སྲོང་གི་ཆ་བྱད་ཅན༔ ཞལ་གྲུ་གསུམ་མེ་ཕུང་འཚུབས་པ༔ འོད་ཟེར་འཕྲོ་ཞིང་སྤྲུལ་པ་འགྱེད་པ༔ ར་སྐྱེས་ཁམ་པ་ལ་ཆིབས་པ༔ གནས་གསུམ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་དང་བཅས་པའོ༔ རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ལྷ་སྤྱན་དྲངས་ཞིང་བཞུགས་པར་བསམས་ལ༔ ཧཱུྃ༔ དད་པ་དང་ནི་དམ་ཚིག་གིས༔ ཚུར་གཤེགས་ཚུར་གཤེགས་འབྱུང་པོ་ཆེ༔ མེ་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་དྲང་སྲོང་མཆོག༔ བསྲེག་བླུགས་ཞལ་ཟས་བཞེས་སླད་དུ༔ འདི་ཉིད་དུ་ནི་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ འདི་ཉིད་དུ་ནི་གཤེགས་ནས་ཀྱང་༔ དགྱེས་པའི་གདན་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་ཧ་བྱ་ཀ་བྱ་ཏཱི་པ་ཡེ་ཨེ་ཧྱེ་ཧིཿཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡེ་སྟྭཾ༔ ཞེས་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་ཛྭ་ལ་རཾ་ཧ་བྱ་ཀ་བྱ་ཏཱི་པ་ཡེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ༔ པུཥྤེ༔ དྷཱུ་པེ༔ ཨཱ་ལོ་ཀེ༔ གནྡྷེ༔ ནཻ་བིདྱ༔ ཤཔྡ་ཞེས་ཕྱི་མཆོད་འབུལ༔ ཨོཾ༔ མེ་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་ལ༔ མཆོད་པ་དམ་པ་འདི་འབུལ་ལོ༔ བཞེས་ནས་རབ་ཏུ་དགྱེས་པར་མཛོད༔ དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་མཛད་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པཱུ་ཛ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ་ཞེས་འདོད་དོན་ཞུ༔ བསྟོད་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ གཟི་བརྗིད་འབར་བ་མེ་ཡི་ལྷ༔ འདོད་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་སྩོལ༔ གཞན་དོན་བརྩོན་པའི་ས་ལ་བཞུགས༔ ཚངས་སྲས་མཆོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ དེ་ནས་བསྲེག་རྫས་འབུལ་བ་ལ༔ དང་པོ་མར་ཁུ་དང་༔ ཡམ་ཤིང་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་ལ༔ ཤ་ཁྲག་རུས་གསུམ༔ ཟན་ལིང་༔ ཚེར་མ་ཅན་གྱི་ཤིང་ལ་བྲིས་པའི་ལིངྒ་འམ་ནྲྀ་ཏྲི་བྲིས་པ༔ དུག་ཤིང་རྣམས་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་སོགས་ཕུལ༔ དེ་ཐམས་ཅད་ལ་སྔགས་ནི༔ ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་ཛྭ་ལ་རཾ་ཧ་བྱ་ཀ་བྱ་ཏཱི་པ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་དང་༔ དགྲ་བགེགས་སརྦ་ཤ་ཏྲུན་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་གདགས་པས་སོ༔ ཏིང་ངེ་འཛིན་མ་ཡེངས་པ་བྱ༔ སླར་ཡང་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ་དགང་བླུགས་འབུལ༔ ཧཱུྃ༔ གཟི་བརྗིད་འབར་བ་མེ་ཡི་ལྷས༔ དགྱེས་པའི་བསྲེག་རྫས་བཞེས་ནས་ཀྱང་༔ དགྲ་བགེགས་གནོད་བྱེད་གདུག་པ་ཅན༔ ཚར་གཅོད་དྲག་པོའི་ལས་མཛད་གསོལ༔ ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པས་འབར་བའི་མེ་ཕུང་ནག་པོ་སྟོང་གསུམ་གང་བར་སྤྲོས་ཏེ་དགྲ་བགེགས་གནོད་བྱེད་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་ལྷག་མེད་དུ་བསྲེགས་ཤིང་སྤ་བཀོང་བར་བསམ་མོ༔ དེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད་པ་ནི༔ མེ་ལྷ་མེ་ཕུང་དུ་བསྒོམས་ཀྱང་རུང་༔ གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བསྒོམས་ཀྱང་རུང་༔ གང་ལྟར་ཡང་རྟ་མགྲིན་གཙོ་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་བསྐྱེད༔ གནས་གསུམ་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ དབང་བསྐུར༔ ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་བསྟིམ༔ བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཕྱག་འཚལ༔ བྱོན་སྐྱེམས་དགང་བླུགས་འབུལ༔ སྔགས་ནི༔ ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་ཧ་བྱ་ཀ་བྱ་ཏཱི་པ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་དང་༔ ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་པདྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་སོགས་རྩ་སྔགས་ཚང་བར་བརྗོད༔ ཉེར་སྤྱོད་ལ་སོགས་པའི་མཆོད་པ་ཕྲིན་ལས་ལྟར་བྱ༔ བསྲེག་རྫས་འབུལ་བ་ནི༔ མར་ཁུ༔ ཡམ་ཤིང་༔ ཟས་མཆོག་སོགས་བསྲེགས་རྫས་སྣ་ཚོགས༔ ཁྱད་པར་ཤ་ཁྲག་རུས་པ་སོགས་གོང་ལྟར་འབུལ༔ དེ་ཐམས་ཅད་རྩ་སྔགས་ལ༔ ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་ཧ་བྱ་ཀ་བྱ་ཏཱི་པ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ་བཏགས་པས་སོ༔ ལས་སྔགས་ནི༔ དགྲ་བགེགས་གནོད་བྱེད་སརྦ་ཤཱ་ཏྲཱུན་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་པའམ་དམིགས་བསལ་ཡོད་ན་གདགས༔ གྲངས་ནི་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིའམ་ཇི་ཙམ་མང་ན་བཟང་༔ གང་ལྟར་ཡང་བརྒྱ་རྩ་རེའི་མཚམས་སུ་བསྟོད་བསྐུལ་རྒྱས་པར་བྱ༔ རྫས་རྣམས་རྫོགས་པར་ཉེ་བ་ན༔ ཚོགས་དང་གཏོར་མ་ཕུལ༔ གཏང་རག་གི་ཚུལ་རྫས་ལྷག་མ་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་དང་༔ མར་ཁུ་དགང་བླུགས་ཉེར་གཅིག་སོགས་ཕུལ༔ བསྟོད་པ་བྱ༔ འདོན་དོན་གསོལ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ རྟ་མཆོག་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷས༔ དགྱེས་པའི་བསྲེག་རྫས་སོགས་གོང་ལྟར་བྱ༔ ནོངས་པ་བཤགས༔ ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས༔ དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་བསྡུའོ༔ རྗེས་སུ་གཏང་རག་གི་དོན་ཕྱིར་མེ་ལྷ་སྔར་བཞིན་དུ་གསལ་བ་ལ༔ དྲིན་ལན་གྱི་ཚུལ་དུ་བསྲེག་རྫས་ཀྱི་ལྷག་མ་གང་ཡོད་རྣམས་ཕུལ༔ གཏོར་མ་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ༔ ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་གྲྀཧྞ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་གདགས་པ་ཕུལ༔ མཆོད་བསྟོད་འདོད་དོན་གསོལ༔ ནོངས་པ་བཤགས༔ ཨོཾ༔ བདག་གི་དོན་དང་གཞན་གྱི་དོན༔ སྒྲུབ་བྱེད་བསྲེག་བྱ་ཟ་བ་གཤེགས༔ ཇི་ལྟར་དུས་སུ་སླར་བྱོན་ལ༔ བདག་གི་འདོད་པ་རྫོགས་མཛད་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་བཛྲ་མུཿས་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས༔ དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་བསྡུ༔ མེ་དུག་དང་ཁྲག་གི་ཆུས་བཅིལ༔ ལམ་གྱི་གཞི་མདོའམ་གནས་དེ་ཉིད་དུ་དོང་གྲུ་གསུམ་གྱི་གཏིང་དུ་བླུགས༔ ཁ་ལེགས་པར་བཅད་ཕྲིན་ལས་བཞིའི་བྲོ་དང་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་གྱིས་མནན༔ ལྷག་མའི་གཏོར་མ་བསྐྱང་བ་སོགས་ཕྲིན་ལས་ལྟར་བྱའོ༔ དེ་དག་གི་ཚེ་བསམ་རྒྱུ་ནི༔ སྒྲུབ་པ་པོ་གདུག་ཅིང་གཏུམ་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པས་ལྷ་རྣམས་ལ་བསྲེག་རྫས་ཕུལ་བས༔ ཡེ་ཤེས་དང་འཇིག་རྟེན་པའི་མེ་ལྷ་གང་ཡང་ཞལ་གྲུ་གསུམ་གནམ་ས་ཙམ་གདངས་པའི་ནང་དུ་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་ཤ་ཁྲག་རུས་གསུམ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བསྲེག་རྫས་ཐམས་ཅད་རྔམས་ཤིང་འཁྲུགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཞེས་པས་སླར་ཡང་ཁྲོས་འཁྲུགས་རྔམས་ཤིང་སྐུ་མདོག་དུས་མཐའི་མུན་པ་ལྟར་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་གཟི་བྱིན་འབར༔ འོད་ཟེར་ནག་པོ་མེ་དང་མཚོན་ཆའི་རྣམ་པ་ཁམས་གསུམ་གང་བར་འཕྲོས་པས་དགྲ་བགེགས་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་སྔངས་ཤིང་བརྒྱལ༔ མྱོས་ཤིང་རྨོངས༔ ལྷག་མེད་བསྲེགས་ཤིང་ཚར་བཅད་པར་བསམ་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནོ༔ དེ་ནི་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པ་དྲག་པོའི་བསྲེག་བླུག་གོ༔ གཞན་ཡང་ཞི་བ་དང་༔ རྒྱས་པ་དང་༔ དབང་གི་སྦྱིན་སྲེག་བྱེད་ན༔ ཐབ་དང་༔ རྫས་དང་༔ མེ་ལྷའི་སྐུ་མདོག་དང་༔ སྔགས་ཀྱི་སྤེལ་ཚིག་དང་༔ ཏིང་ངེ་འཛིན་སོགས་རྒྱུད་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཁ་བསྒྱུར་ཞིང་༔ གཞན་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་གོང་ལྟར་བྱའོ༔ དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་བསྲེག་པ་མེའི་ལས་རྫོགས་སོ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ༡༢༣༤༥༦༔ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་དངོས་སྒྲུབ་མཆོག་བརྙེས་པའི༔ སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ནི༔ བོད་ཡུལ་དབུས་བྱོན་དྲེགས་པ་མ་ལུས་ཀུན༔ དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་བཏུལ༔ དེ་ཡི་དུས་སུ་མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་གིས༔ མ་འོངས་དོན་ཕྱིར་གདམས་པ་དཔག་མེད་ཞུས༔ ཇོ་མོ་མཚོ་རྒྱལ་དཀར་ཆག་ཡི་གེར་བཀོད༔ སྨོན་ལམ་གཏད་རྒྱས་ཟབ་མོའི་གཏེར་དུ་སྦས༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཨྠིྀ༔ སོ་ཕག་ཤི་ཐ་མ༔ གྲུ་གུ་ཡང་དབང་གཏེར་གྱིས་སྤ་གྲོ་བྲག་དམར་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའོ། །མངྒ་ལཾ།། །།

[edit]

dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi sreg pa me'i las bzhugs so:__12345:__dpal rta mgrin dregs pa thams cad rab tu sgrol ba la phyag 'tshal lo:__gdug pa can tshar bcad pa drag po'i sbyin sreg gi las ka bsgrub pa la:__dur khrod la sogs drag po'i gnas su dgu gsum gyi nyi myur la phrin las kyi gzhung bsrang :__tshogs dang mchod pa rgya cher bya:__dgra bgegs gang yin gyi ling+ga mang du bris la dgug zhug drag tu byas nas phur pa gdab:__mtshon gyis gtub:__drag po'i rdzas dang bsres la drug cu rtsa bzhi sogs bsham:__drag po'i sa la me thab gru gsum bru ba'am brtsig:__de ltar ma grub na rus chen gyi phye mas bri:__dbus su phyag mtshan nam sa bon dgod:__shing gdug pa can gyi hom bsgreng :__g.yon du bsreg rdzas dang :__g.yas su mchod rdzas bsham:__mdun du dgang blugs sogs 'du bya'o:__bcas bsham gyi rim pa'o:__de nas thab bsang :__oM AHhU~M zhes brjod pas me thab stong par bsam:__stong pa'i ngang las bris pa ltar bskyed:__hU~M hU~M dz+wa la ra~M zhes pas me sbar:__til mar dgang blugs gang 'bul la:__oM ag+na ye dz+wa la dz+wa la badz+ra dz+wa la ra~M:__zhes brjod pas thab kyi dbus su drag me dmar nag 'bar zhing 'khrugs pa 'tshubs shing 'khyil ba:__de'i klong du pa~M las pad+ma dang ra~M las nyi ma'i gdan gyi steng du ra~M 'bar ba dang bcas pa las dbyug pa ra~M gyis mtshan pa las de 'dra ba dpag tu med pa 'phros:__ye shes me lha'i thugs dam gyi rgyud bskul:__gdug pa can thams cad bsregs shing sngangs:__sems can gyi don byas:__tshur 'dus phyag mtshan sa bon dang bcas pa la thim:__de 'od du zhu ba las me lha zhal gcig phyag bzhi sku mdog kham nag rab tu 'bar ba:__phyag bzhis dbyug pa dang bgrang phreng :__gun+d+he dang spyi blug bsnam pa:__drang srong gi cha byad can:__zhal gru gsum me phung 'tshubs pa:__'od zer 'phro zhing sprul pa 'gyed pa:__ra skyes kham pa la chibs pa:__gnas gsum du oM AHhU~M gis mtshan pa dang bcas pa'o:__rang gi thugs ka'i sa bon las 'od zer 'phros pas ye shes kyi me lha spyan drangs zhing bzhugs par bsams la:__hU~M:__dad pa dang ni dam tshig gis:__tshur gshegs tshur gshegs 'byung po che:__me lha'i rgyal po drang srong mchog:__bsreg blugs zhal zas bzhes slad du:__'di nyid du ni gshegs su gsol:__'di nyid du ni gshegs nas kyang :__dgyes pa'i gdan la bzhugs su gsol:__oM ag+na ye ha bya ka bya tI pa ye e h+ye hiHdzaHhU~M ba~M hoH__pad+ma ka ma lA ye s+t+waM:__zhes spyan drangs shing bzhugs su gsol:__oM ag+na ye dz+wa la raM ha bya ka bya tI pa ye sa pa ri wA ra ar+g+haM pU dza AHhU~M:__de bzhin du sbyar te:__puSh+pe:__d+hU pe:__A lo ke:__gan+d+he:__nai bid+ya:__shap+da zhes phyi mchod 'bul:__oM:__me lha'i rgyal po 'khor bcas la:__mchod pa dam pa 'di 'bul lo:__bzhes nas rab tu dgyes par mdzod:__drag po'i phrin las sgrub mdzad gsol:__oM badz+ra pU dza s+pha ra Na khaM zhes 'dod don zhu:__bstod pa ni:__hU~M:_gzi brjid 'bar ba me yi lha:__'dod pa thams cad rab tu stsol:__gzhan don brtson pa'i sa la bzhugs:__tshangs sras mchog la phyag 'tshal bstod:__de nas bsreg rdzas 'bul ba la:__dang po mar khu dang :__yam shing ji ltar rigs pas gzi byin bskyed la:__sha khrag rus gsum:__zan ling :__tsher ma can gyi shing la bris pa'i ling+ga 'am nr-i tri bris pa:__dug shing rnams drug cu rtsa bzhi sogs phul:__de thams cad la sngags ni:__oM ag+na ye dz+wa la raM ha bya ka bya tI pa ye swA hA:__zhes dang :__dgra bgegs sarba sha trun mA ra ya hU~M phaT:__ces gdags pas so:__ting nge 'dzin ma yengs pa bya:__slar yang mchod cing bstod la dgang blugs 'bul:__hU~M:_gzi brjid 'bar ba me yi lhas:__dgyes pa'i bsreg rdzas bzhes nas kyang :__dgra bgegs gnod byed gdug pa can:__tshar gcod drag po'i las mdzad gsol:__hU~M zhes brjod pas 'bar ba'i me phung nag po stong gsum gang bar spros te dgra bgegs gnod byed 'byung po thams cad lhag med du bsregs shing spa bkong bar bsam mo:__de nas dkyil 'khor mchod pa ni:__me lha me phung du bsgoms kyang rung :__gzhal yas khang du bsgoms kyang rung :__gang ltar yang rta mgrin gtso 'khor sgrub thabs ltar bskyed:__gnas gsum byin gyis brlab:__dbang bskur:__ye shes pa spyan drangs shing bstim:__bzhugs su gsol:__phyag 'tshal:__byon skyems dgang blugs 'bul:__sngags ni:__oM ag+na ye ha bya ka bya tI pa ye swA hA:__zhes dang :__oM ha ya grI ba pad+ma kro d+hI shwa ri sogs rtsa sngags tshang bar brjod:__nyer spyod la sogs pa'i mchod pa phrin las ltar bya:__bsreg rdzas 'bul ba ni:__mar khu:__yam shing :__zas mchog sogs bsregs rdzas sna tshogs:__khyad par sha khrag rus pa sogs gong ltar 'bul:__de thams cad rtsa sngags la:__oM ag+na ye ha bya ka bya tI pa ye swA hA btags pas so:__las sngags ni:__dgra bgegs gnod byed sarba shA trUn mA ra ya hU~M phaT:__ces pa'am dmigs bsal yod na gdags:__grangs ni drug cu rtsa bzhi'am ji tsam mang na bzang :__gang ltar yang brgya rtsa re'i mtshams su bstod bskul rgyas par bya:__rdzas rnams rdzogs par nye ba na:__tshogs dang gtor ma phul:__gtang rag gi tshul rdzas lhag ma ji ltar rigs pa dang :__mar khu dgang blugs nyer gcig sogs phul:__bstod pa bya:__'don don gsol ba ni:__hU~M:_rta mchog dbang gi dkyil 'khor lhas:__dgyes pa'i bsreg rdzas sogs gong ltar bya:__nongs pa bshags:__ye shes pa gshegs:__dam tshig pa rang la bsdu'o:__rjes su gtang rag gi don phyir me lha sngar bzhin du gsal ba la:__drin lan gyi tshul du bsreg rdzas kyi lhag ma gang yod rnams phul:__gtor ma 'bru gsum gyis byin gyis brlabs la:__oM ag+na ye i daM ba liM gr-ih+Na kha kha khA hi khA hi:__zhes gdags pa phul:__mchod bstod 'dod don gsol:__nongs pa bshags:__oM:__bdag gi don dang gzhan gyi don:__sgrub byed bsreg bya za ba gshegs:__ji ltar dus su slar byon la:__bdag gi 'dod pa rdzogs mdzad gsol:__oM ag+na ye badz+ra muHsa ye shes pa gshegs:__dam tshig pa rang la bsdu:__me dug dang khrag gi chus bcil:__lam gyi gzhi mdo'am gnas de nyid du dong gru gsum gyi gting du blugs:__kha legs par bcad phrin las bzhi'i bro dang rdo rje rgya gram gyis mnan:__lhag ma'i gtor ma bskyang ba sogs phrin las ltar bya'o:__de dag gi tshe bsam rgyu ni:__sgrub pa po gdug cing gtum pa'i sems dang ldan pas lha rnams la bsreg rdzas phul bas:__ye shes dang 'jig rten pa'i me lha gang yang zhal gru gsum gnam sa tsam gdangs pa'i nang du dgra bgegs kyi sha khrag rus gsum gtso bor gyur pa'i bsreg rdzas thams cad rngams shing 'khrugs pa'i tshul gyis bzhes pas slar yang khros 'khrugs rngams shing sku mdog dus mtha'i mun pa ltar 'jigs su rung ba'i gzi byin 'bar:__'od zer nag po me dang mtshon cha'i rnam pa khams gsum gang bar 'phros pas dgra bgegs gdug pa can thams cad sngangs shing brgyal:__myos shing rmongs:__lhag med bsregs shing tshar bcad par bsam pa ni shin tu gal che ba ting nge 'dzin no:__de ni mchog tu bsngags pa drag po'i bsreg blug go:__gzhan yang zhi ba dang :__rgyas pa dang :__dbang gi sbyin sreg byed na:__thab dang :__rdzas dang :__me lha'i sku mdog dang :__sngags kyi spel tshig dang :__ting nge 'dzin sogs rgyud las 'byung ba ltar kha bsgyur zhing :__gzhan phrin las thams cad gong ltar bya'o:__dpal rta mgrin gyi bsreg pa me'i las rdzogs so:__rgya rgya rgya:__123456:__rig 'dzin tshe yi dngos sgrub mchog brnyes pa'i:__slob dpon chen po pad+ma 'byung gnas ni:__bod yul dbus byon dregs pa ma lus kun:__dbang chen rta mchog ting nge 'dzin gyis btul:__de yi dus su mnga' bdag khri srong gis:__ma 'ongs don phyir gdams pa dpag med zhus:__jo mo mtsho rgyal dkar chag yi ger bkod:__smon lam gtad rgyas zab mo'i gter du sbas:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__a+thi+-i:__so phag shi tha ma:__gru gu yang dbang gter gyis spa gro brag dmar nas spyan drangs pa'o/__/mang+ga laM//__//

Footnotes

Other Information