གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ས་བཅད་ཟིན་ཐོར་སྤེལ་བ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title grub thob chen po'i thugs tig las sgrub thabs snying po skor lnga'i smin grol gyi sa bcad zin thor spel ba JKW-KABAB-15-BA-010.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 15, Text 10, Pages 261-273 (Folios 1a to 7a4)
Author འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Dodrupchen, 3rd. grub thob chen po'i thugs tig las sgrub thabs snying po skor lnga'i smin grol gyi sa bcad zin thor spel ba. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 15: 261-273. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Notes - zin bris  ·  Outlines - sa bcad
Cycle སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ (sgrub thabs snying po skor lnga)
Parent Cycle གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ (grub thob chen po'i thugs tig)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-15-BA-Karchag
Colophon

།ཞེས་པའང་རྗེ་བླ་མའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ཚིག་དོན་གཉིས་ཀ་གྲ་མ་ཉམས་པར་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མས་ཡི་གེར་བྲིས་པ་ཆོས་འདིའི་ཕྲིན་ལས་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་རྟག་ཅིང་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།

zhes pa'ang rje bla ma'i rdo rje'i gsung tshig don gnyis ka gra ma nyams par 'jigs med bstan pa'i nyi mas yi ger bris pa chos 'di'i phrin las mkha' khyab tu rtag cing rgyas pa'i rgyur gyur cig

[edit]
༄༅། །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ས་བཅད་ཟིན་ཐོར་སྤེལ་བ་བཞུགས།།

རྗེ་བླ་མའི་བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་ནང་ནས་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་མང་དུ་བཞུགས་པ་ལས་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལ་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གཉིས། རྩ་བ་ནི་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་བླ་སྒྲུབ་སྨིན་གྲོལ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བཞུགས་ཤིང༌། དེའང་གྲོལ་བྱེད་ཁྲིད་ལའང་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གཉིས། རྩ་བ་བསྐྱེད་རིམ་སྣང་སྟོང་དྲྭ་བ། རླུང་དང་གཏུམ་མོ་གསལ་སྟོང་དྲྭ་བ། ཐབས་ལམ་བདེ་སྟོང་དྲྭ་བ། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་དྲྭ་བ་སྟེ་དབང་བཞི་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་ལམ་དྲྭ་བ་རྣམ་བཞི། ཡན་ལག་ལྟ་བ་དབུ་མ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་སྟོང་པའི་སྙིང་པོ་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་དང་སྦྱར་བའི་ཁྲིད། བསྒོམ་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གྭའུ་མ། སྤྱོད་པ་རོ་སྙོམས་ཆེན་པོ་ཐང་སྟོང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ། བོགས་འདོན་ཐབས་ལམ་ཆེན་པོ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག །འབྲས་བུ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་གྱི་སྙིང་པོ་བཅས། ཡན་ལག་སྐོར་ལ་རྒྱུད་སྡེ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་ལམ་རིམ། སྒྲུབ་སྡེ་བཀའ་བརྒྱད་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་སྨད་ལས་དང་བཅས་པ་ཆོས་ཚན་གཅིག་ཏུ་རྫོགས་པ། དེ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་སྲུང་ལྕགས་ཟམ་པའི་ལུགས་ཀྱི་མགོན་པོ་བདུན་རྫོགས་དམ་ཅན་སྡེ་བདུན་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་བཅས་ཟབ་རྒྱས་སུ་བཞུགས་པ་ལས། སྒྱུ་འཕྲུལ་གསང་བ་སྙིང་པོའི་མན་ངག་གི་གཞུང་དང་རྒྱབ་བརྟེན་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་འཆད་པ་ལ་གཉིས། མན་ངག་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་དང༌། རྒྱབ་བརྟེན་བཤད་པའི་རིམ་པ་གཉིས། དང་པོ་མན་ངག་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་ལ། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་པ་སོགས་གསུམ། དང་པོ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་པ་ལ། ལོ་རྒྱུས་ལུང་གི་ངེས་པ་དངོས་དང༌། བྱེ་བྲག་དབང་གི་སྐབས་སུ་དབང་གི་ཆུ་བོ་བཞིའི་བབས་ལུགས་བཅས་སྦྱར་ནས་བཤད། གཉིས་པ་དབང་གི་སྒོ་ནས་སྨིན་པར་བྱེད་པ་རྩ་བ་བླ་མ་ཞི་བའི་ཐེག་པ་བཅུ་གཅིག་གི་དབང་མཐའ་རྟེན་དམ་ཚིག་གི་རྣམ་བཞག་བཅས། འདི་ལ་སློབ་མ་སྟ་གོན་གཞན་དུ་ཞལ་འཕང་བ་བཀའ་མའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལས་བསྡུས་ཏེ་བྱ་བའམ་གཏེར་ཁ་ནང་ཕན་ཚུན་གཅིག་པ་ཞིག་སྦྱར་ན་ཆོག །ཡན་ལག་གི་དབང་ལ་གུར་དྲག་མན་རང་གཞུང་ལྟར་དོན་དབང་གིས་ཆོག་ཀྱང་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་ནས་བསྐུར་ན་དཀྱིལ་འཁོར་འཇུག་པའི་སྐབས་མིག་དར་མེ་ཏོག །གསོལ་གདབ། སྐྱབས་སེམས། སྡོམ་བཟུང༌། ཡོལ་བ་བསལ་ནས་ནང་འཇུག །ཕྱག་བཞི། དམ་ཆུ། ཡེ་ཤེས་དབབ་བརྟན། མེ་ཏོག་འདོར། མིག་དབྱེ། དཀྱིལ་འཁོར་བསྟན་པ་རྣམས་ཁ་སྐོང༌། ལམ་མོས་སྒོམ་དང་རྐྱེན་སེལ་སོགས་ལ་བུམ་དབང་ཙམ་ལ་མཐའ་རྟེན་གཏོར་དབང་སྦྱར་བས་ཆོག་ཀྱང༌། ལམ་ངེས་རྫོགས་སམ་སྨིན་བྱེད་དཀྱུས་ལ་དབང་གོང་མ་གསུམ་ངེས་པར་སྦྱར་དགོས། མཐའ་རྟེན་གུར་དྲག་ལ་རང་གཞུང་ལྟར་གདབ་ཀ་རྒྱས་པར་བྱ་བ་དང༌། རྟ་མགྲིན་ལ་གདབ་ཁ་མདོར་བསྡུས་དང་བཟློག་བྱང་རྟ་བྲོ་བཅས་རྒྱས་པར་བྱ་ལ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་མྱོང་གྲོལ་སྐྱེ་བདུན་དབང༌། ཕག་མོ་ལ་བུམ་གསང་གཉིས་བདུད་རྩི་རིལ་བུ་ལ་བརྟེན་པ་འདི་རིགས་དངོས་རྫས་གལ་ཆེ། གསུམ་པ་གདམས་ངག་གི་སྒོ་ནས་གྲོལ་བར་བྱེད་པའི་ཁྲིད་བླ་མ་ཞི་བའི་གཞུང་ལྟར་ཉམས་ལེན་གྱི་གཞི་བཅའ་བ་དང༌། ལམ་དངོས་གཉིས། ཕྱི་མ་ལ། སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་གསུམ། སྔོན་འགྲོ་ལ། ཐུན་དང་ཁྲིད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་གཉིས། ཁྲིད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་ལ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གཉིས། ཐུན་མོང་ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་བསྐྱེད་པ། རྒྱུ་དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ། རྐྱེན་མི་རྟག་པ། ངོ་བོ་ངེས་འབྱུང༌། འབྲས་བུ་ལས་འབྲས་བླང་དོར་གྱི་བློ་ལྡོག་རྣམ་བཞི་སྤྱི་ལྟར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྔོན་འགྲོ་ལ། ཐར་པའི་ལམ་གྱི་རྩ་བ་སྐྱབས་འགྲོས་རྟེན་བྱས་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་གྱི་རྩ་བ་ལ་བརྟེན་པ་སེམས་བསྐྱེད་གཉིས་དམིགས་རྣམ་སྤྱི་ལྟར་ངག་འདོན་ཕྲིན་ལས་ལྟར་སྡིག་ལྟུང་སྦྱོང་བ་རྡོར་སེམས་སྒོམ་བཟླས་སྦྱོར་དངོས་མཇུག་གསུམ་སྤྱི་ལྟར་ལ། ངག་འདོན་ཕག་མོའི་སྐོང་བཤགས་ནས་ལེན། མཎྜལ་ཕྱི་ཀུན་རྫོབ་རྫས་ཀྱི་མཎྜལ་སོགས་རྣམ་བཞག་དང་དམིགས་པ་སྤྱི་ལྟར། ངག་འདོན། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སྣོད་བཅུད་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་དང་༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་མཎྜལ་ལ༔ དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོར་འབུལ༔ བཞེས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཏྣ་མཎྜལ་པཱུ་ཙ་ཧོཿ བསགས་སྦྱངས་དབྱེར་མེད་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ། སྦྱོར་བ་ཚོགས་རྟེན་གསལ་གདབ་པ་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་ལས་རྒྱས་པ་སྐྱབས་ཡུལ་ལྟར་ཁྲོམ་ཚོགས་སུ་གསལ་བཏབ་ཀྱང་རུང་མོད། འདིར་བསྡུས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན། ཨེ་མ་ཧོཿ སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་པདྨ་དྲྭ་བའི་ཞིང༌། །ཡིད་འཕྲོག་མཆོད་སྤྲིན་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེར་བརྡལ། །རང་ཉིད་གཞི་ལུས་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ། །སྐུ་མདོག་རབ་དམར་ཁྲོ་འཛུམ་མཆེ་བ་གཙིགས། །སྤྱན་གསུམ་དམར་ཟླུམ་རྗེས་ཆགས་ནམ་མཁར་གཟིགས། །དབུ་སྐྲ་ཐོར་ཅོག་ལྷག་མ་སྐུ་རྒྱབ་གྲོལ། །རྣ་ལྟག་གཡས་སུ་ཕག་ཞལ་བཞད་ཅིང་ངུར། །ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་གྲི་གུག་ནམ་མཁར་འཕྱར། །གཡོན་པས་ཐོད་པ་ཁྲག་བཀང་ཐུགས་ཀར་བསྣམས། །གྲུ་མོ་གཡོན་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་འོད་འབར་འཆང༌། །སྐུ་ལ་རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་རྣམ་ལྔ་དང༌། །ཐོད་སྐམ་དབུ་རྒྱན་དོ་ཤལ་རིང་དུ་གཡོ། །དར་གྱི་ཅོད་པན་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བས་བརྒྱན། །ཞབས་ཟུང་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཕྱེད་པའི་གར་སྟབས་ཀྱིས། །པདྨ་ཉི་མ་བམ་རོའི་གདན་གྱི་སྟེང༌། །ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་འབར་བའི་དབུས་ན་རོལ། །མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་འཇའ་ཟེར་འོད་ཕུང་ཀློང༌། །སེང་ཁྲི་པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང༌། །རྩ་བའི་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་ཞི་འཛུམ་ཁྲོས་པའི་ཉམས། །ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀའི་སྟོད་དུ་འཛིན། །གཡོན་པས་མཉམ་གཞག་བྷནྡྷ་ཚེ་བུམ་བསྣམས། །གྲུ་མོ་གཡོན་དུ་སྦས་ཡུམ་ཁ་ཊྭཱཾ་བརྟེན། །དབུ་ལ་འདབ་ལྡན་པདྨའི་སྙན་ཞུ་དང༌། །སྐུ་ལ་གསང་ཕོད་ཆོས་གོས་བེར་ཕྱམ་ཀླུབས། །དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་ལྡན་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས། །དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ངོ་བོར་གསལ། །གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་མཚན་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་སྤྱན་དྲངས་དབྱེར་མེད་གྱུར། ཧཱུྃ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་སོགས་ནས། གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ དངོས་གཞི་ཚོགས་རྫོགས་པའི་སླད་དུ་ཡན་ལག་བཅུ་པ་བྱེད་པར་སྤྲོ་ན། ཧོཿ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས། །སོགས་ཕྲིན་ལས་ལྟར། བྱིན་རླབས་འཇུག་པའི་སླད་དུ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་སྤྲོ་ན། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དང༌། གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མ་ཚང་བའམ་ཁོལ་ཕྱུངས་ཅི་རིགས་པ་བྱ། གང་ལྟར་ཡང་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་དང༌། གསོལ་འདེབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་བཛྲ་གུ་རུ་ཆིག་སྒྲིལ་དུ་བྱ། མཇུག་དབང་བླང་བ་ནི། དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་སྐུ་ཡི་གནས་བཞི་ལས། །འོད་ཟེར་བྱུང་བ་བདག་གི་གནས་བཞིར་ཐིམ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཡིས། །བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་དབང་བཞི་ཐོབ་པར་གྱུར། །དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་བློ་བཞག་པ་ངག་འདོན་བྱ་བར་སྤྲོ་ན། བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་ཉིད། །དགྱེས་པ་ཆེན་པོ་རང་ལ་ཐིམ། །རང་ཡང་ཀུན་གཞི་མ་བཅོས་པའི། །ངང་ལ་ཡིད་ནི་འཛིན་པ་བྲལ། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གཉིས་སུ་མེད། །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་དགོངས་པ་བསྐྱངས། སྔོན་འགྲོ་ཁོ་ནའི་ངག་འདོན་སྐབས། དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །སོགས་བསྔོ་སྨོན་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་པ་བྱ། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ཉམས་སུ་བླང་བ་ལ། སྙིང་པོའི་རྒྱུད་ལས། ཤེས་འཇུག་མཚན་ཉིད་སོགས། ལམ་གྱི་རིམ་པ་འབྲེལ་བསྒྲིགས་ནས་ཉམས་སུ་བླང་བ་ལ་གསུམ། རྒྱུ་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་ལྟ་བ་གཏན་ལ་ཕབ། རྐྱེན་འཇུག་པའི་མཚན་ཉིད་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ། ཞར་བྱུང་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་ལ་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཞུང་དང་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་མན་ངག་ལྟ་བའི་ཕྲེང་བ་ལྟར་སྦྱང་གཞི་འཇིག་རྟེན་དང་སྦྱོང་བྱེད་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཐེག་པའི་རིམ་པ་བཅུ་གཅིག་སྔ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱི་ལོག་རྟོག་བསལ་ནས་ཕྱི་མའི་དགོངས་པ་ལ་རིམ་པར་འཁྲིད་ཅིང༌། མཐར་ཐུག་མ་ཧཱའི་ཨ་ཏི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ལྷག་པའི་ཆོས་སྐུ་ཆེན་པོར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས། རྐྱེན་འཇུག་པའི་མཚན་ཉིད་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཕྲེང་བའམ་རྣམ་ཤེས་ལམ་དུ་ཁྱེར་བ་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་སྒྲུབ་ཐབས་དང་སྦྱར་བའི་དབང་དུ་བྱས་ན། སྦྱོར་བའི་ཆོས་དགུ་ཕྲིན་ལས་ལྟར་དང༌། དངོས་གཞི་བསྐྱེད་རིམ་ལ་འཇུག་པའི་རིམ་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གྱིས་ཁོག་ཕུབ་པ། རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད་ནས་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བྱས་ཏེ་དམིགས་པའི་ལྷའི་སྣང་ཞེན་ལ་བསླབ་ཏུ་རུང་མོད། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཞུང་དང་སྦྱར་ནའང་ལེགས་པས་དེ་ལྟར་ན་གནས་གསུམ་བྱིན་བརླབ། རྒྱས་གདབ་དབང་བསྐུར། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྤྱན་དྲངས་པ་ནས་བསྟོད་པའི་བར་ཤར་སྒོམ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཉམས་སུ་བླང༌། གནས་པའི་རིམ་པ་ནི་དམིགས་པའི་གཙོ་བོ་ལྷའི་སྣང་ཞེན་ལ་བསླབ་པ་སྟེ། དེ་ལའང་རྣམ་པ་གསལ་བ། ང་རྒྱལ་བརྟན་པ། རྣམ་དག་དྲན་པ་གསུམ་ལས། རྣམ་པ་གསལ་བ་རྣམ་པ་སྤྱི་ལ་སེམས་འཛིན་པས་ཐ་མལ་སྣང་ཙམ་གྱི་བག་ཆགས་སྦྱོང༌། རྣམ་པ་བྱེ་བྲག་ལ་སེམས་བཟུང་བས་དེར་ཞེན་པའི་བག་ཆགས་སྦྱོང་བ་ནི་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་དངོས་གཞི་སྔགས་ཀྱི་ཞི་གནས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་ལ། དེ་ཡི་ཡན་ལག་ཏུ་གཙོ་བོར་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ང་རྒྱལ་བརྟན་པ་དང༌། བསྐྱེད་རིམ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཉེ་རྒྱུ་དང་རྫོགས་རིམ་གྱི་སྨིན་བྱེད་དུ་འགྱུར་བར་བྱེད་པ་དག་པ་དྲན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་གཟེར་བཏབ། དེའི་ཡན་ལག་ཏུ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་ལྡན་གྱི་བཟླས་པ་བླ་མ་ཞི་བའི་གཞུང་ལས་སོ་སོར་གསལ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་སྙིང་པོ་སྔགས་ཀྱི་གཟེར་དང་འཕྲོ་འདུ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཟེར་བཏབ། གཞན་རྣམས་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གསུངས་པ་དོན་ཐོབ་ཀྱིས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་ལྡན་ལའང་སྦྱར་དུ་རུང་མོད། དམིགས་པའི་གཙོ་བོ་རང་གཞུང་ལྟར་བྱ། གང་ལྟར་ཡང་ལྷ་དང་བདག་གཉིས་དབྱེར་མེད་དུ་ཤེས་པས་དགོངས་པ་མི་འགྱུར་བའི་གཟེར་བཏབ་པ་སྟེ། འདི་རྣམས་སྐུ་བསྐྱེད་རིམ་ཕྱག་རྒྱ། གསུང་བཟླས་པ་སྔགས། ཐུགས་འོད་གསལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ཁྲིད་དུ་བྱས་ན་རྣམ་པ་གསལ་བར་འགྱུར། གསུམ་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྲེང་བའམ་ཡེ་ཤེས་ལམ་དུ་ཁྱེར་བ་རྫོགས་པའི་རིམ་པ་ལ་གཉིས། ཞུ་བདེ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིས་དཔེའི་འོད་གསལ་འདྲེན་པ་དང༌། རང་བཞིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སྦྱོར་བ་གསང་དབང་གི་ལམ་རླུང་དང་གཏུམ་མོ་བསྒོམ་ཚུལ་གཞུང་གསལ་ལྟར་ལ། གཏུམ་མོའི་དམིགས་པ་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་ལས། འཁོར་ལོ་གསུམ་གཉིས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་སྟེང་སྒོ་རྣམ་གྲོལ་གྱི་ལམ་རྒྱུ་དྲོད་ཀྱི་གཏུམ་མོ། རྐྱེན་བདེ་བའི་གཏུམ་མོ། །རང་འབྲས་མི་རྟོག་པའི་གཏུམ་མོ་རྣམས་རིམ་པར་ཉམས་སུ་བླང༌། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་འོག་སྒོ་ཁམས་གསུམ་རོལ་པའི་མན་ངག་རྩ་ཐོ་ཙམ་གཞུང་གསལ་ལྟར། དབང་བཞི་པའི་ལམ་རང་བཞིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལའང༌། ལྟ་བས་ཐག་བཅད་པ། སྒོམ་པས་ཉམས་སུ་བླང་པ། སྤྱོད་པས་བོགས་དབྱུང་བ་རྣམས་གཞུང་ནས་དངོས་ཤུགས་ཅི་རིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྟན་པ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང༌། བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འབྲེལ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་དང་སྦྱར་ན། བསྐྱེད་རིམ་བསྙེན་པ། སྟེང་སྒོ་རྣམ་གྲོལ་ཉེ་བསྙེན། འོག་སྒོ་སྒྲུབ་པ། རང་བཞིན་ལྷན་སྐྱེས་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་དང་རང་བཞིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལའང་བསྙེན་སྒྲུབ་བཞིར་དབྱེ་ཚུལ། བསྙེན་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཤེས་པ་སོགས་ལྟ་ཕྲེང་དང་འདིའི་མན་ངག་གཉིས་ཀ་ལྟོ་སྦྱར་ན་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་ཡོད། ལམ་ལས་གྱུར་པའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རིག་འཛིན་བཞི། མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་སྐུ་ཡེ་ཤེས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སྤྱི་ལྟར་སྦྱར། འདི་ཉིད་རྒྱུད་གསུམ་དང་སྦྱར་ན། རྒྱུ་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀུན་གཞི་རྒྱུ་རྒྱུད་སོགས་སྦྱར་དུ་རུང༌། རྒྱུད་དོན་མན་ངག་གི་སྒོ་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་གསུངས་པ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་དགོངས་པར་སྣང༌། རྗེས་ཀྱི་ཁྲིད་ལ། ཐུན་གྱི་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ནི། ཐུན་བཞི་སོགས་སུ་ལམ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྒོམ་སྐབས་བསྐྱེད་རིམ་ལ་སྟོང་ཚིགས་ཀྱི་མཆོད་བསྟོད་བྱ་བའམ། མ་གྲུབ་ཀྱང་བསྡུ་ལྡང་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་རྣམས་ཕྲིན་ལས་ལྟར་མཐར་དབྱུང༌། རྫོགས་རིམ་གྱི་སྐབས་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་ཙམ་བྱས་ནས་སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་དངོས་གཞིའི་ཉམས་ལེན་གང་རིགས་ཀྱི་རྩི་དང་མ་བྲལ་བར་སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག །ཁྲིད་ཀྱི་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ཉམས་རྟོགས་སྐྱེ་རིམ་བཞིན་བླ་མ་ཉམས་མྱོང་ཅན་གྱིས་ངོ་སྤྲད་པ་དང༌། གེགས་བསལ་བ་དང༌། བོགས་དབྱུང་བ་དང༌། གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །བཞི་པ་ལས་ཀྱི་ཕྲེང་བའམ་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་ལམ་དུ་ཁྱེར་བ་ལ། གཙོ་བོར་ཕྲིན་ལས་དང་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་ལྡན་སྦྱར་ནས་བྱ་བའི་ཚུལ་གཞུང་དུ་རྩ་ཐོ་ཙམ་གསལ་བ་དང༌། གཞན་ཡང་དབང༌། སྦྱིན་སྲེག །མཆོག་གི་ལས་སྦྱོར་ཐུན་མོང་བ་སྐྱེ་བདུན། ཁྱད་པར་གྱི་མྱོང་གྲོལ་བདུད་རྩི་རིལ་བུ་སྒྲུབ་ཚུལ། དྲག་པོའི་ལས་སྦྱོར་རྩ་བ་སྲུང་བཟློག་བསད་གསུམ། མཐའ་སྡུད་མནན་འཕང་བསྲེག་གསུམ། རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་སོགས་གཞུང་གསལ་དང་རྒྱས་པར་གཞན་དུ་ཞལ་འཕང་བ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་འདི་ལྟ་བུའི་གཞུང་རྒྱས་པ་ཕྲེང་བ་སྐོར་བཞི་ཞེས་ཤངས་ཟབ་བུ་ལུང་གི་གཏེར་ལུང་བདུན་པར་བཞུགས་ཤིང༌། པདྨས་རྗེས་བཟུང་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གཏེར་སྐལ་ཡིན་སྣང་ཡང་རྟེན་འབྲེལ་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པས་ཕྱག་ཏུ་བཞེས་པ་མ་བྱུང༌། འབྲིང་པོ་གནའ་བོའི་དུས་སུ་བྱོན་པའི་ལོ་ཙཱ་བ་ཤ་མི་གོ་ཆའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཤ་མི་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་བསམ་ཡས་ཧས་པོ་རི་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་དགོངས་དོན་ཟབ་ཏིག་འགྲོ་བ་ཀུན་སྒྲོལ་ཞེས་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཟབ་རྒྱས་སུ་ཡོད་པར་སྣང་ནའང༌། དེང་སང་ནི་མཚན་ཙམ་ཡང་ཐོས་པར་དཀོན་པའི་སྐབས་འདིར། བསྡུས་པ་ལམ་ཁྱེར་སྐོར་བཞིའི་མན་ངག་སྒྲུབ་ཐབས་ལྔ་དང་འབྲེལ་བ་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོས་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་ནས་བཞེས་པའི་དཔེ་རྒྱུད་འོལ་བ་ལྷ་རྩེའི་བྲག་ཏུ་སྦས་ཤིང༌། སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་དུ་རྒྱས་བཏབ་པ་རྗེ་བླ་མས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་འདི་ནི་པདྨའི་བཀའ་སྲོལ་འཛིན་པ་རྣམས་ནས་ཤིན་ཏུ་གཅེས་སྤྲས་སུ་མཛད་པར་རིགས་སོ། །ཞེས་པའང་རྗེ་བླ་མའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ཚིག་དོན་གཉིས་ཀ་གྲ་མ་ཉམས་པར་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མས་ཡི་གེར་བྲིས་པ་ཆོས་འདིའི་ཕྲིན་ལས་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་རྟག་ཅིང་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།

[edit]

@#/__/grub thob chen po'i thugs tig las/__sgrub thabs snying po skor lnga'i smin grol gyi sa bcad zin thor spel ba bzhugs//___rje bla ma'i bka' babs bdun gyi nang nas zab mo dgongs pa'i gter mang du bzhugs pa las grub thob chen po'i thugs tig la rtsa ba dang yan lag gnyis/__rtsa ba ni grub thob chen po'i bla sgrub smin grol yan lag dang bcas pa bzhugs shing*/__de'ang grol byed khrid la'ang rtsa ba dang yan lag gnyis/__rtsa ba bskyed rim snang stong drwa ba/__rlung dang gtum mo gsal stong drwa ba/__thabs lam bde stong drwa ba/__rdzogs pa chen po ye shes drwa ba ste dbang bzhi dang rjes su 'brel ba'i lam drwa ba rnam bzhi/__yan lag lta ba dbu ma chen po brgyad stong pa'i snying po rnam thar sgo gsum dang sbyar ba'i khrid/__bsgom pa phyag rgya chen po gwa'u ma/__spyod pa ro snyoms chen po thang stong snyan brgyud kyi gcod yul/__bogs 'don thabs lam chen po ni gu chos drug__/'bras bu rdzogs pa chen po dgongs pa zang thal gyi snying po bcas/__yan lag skor la rgyud sde sgyu 'phrul dang 'brel ba'i sgrub thabs snying po skor lnga'i lam rim/__sgrub sde bka' brgyad rgyud lung man ngag smad las dang bcas pa chos tshan gcig tu rdzogs pa/__de rnams kyi bka' srung lcags zam pa'i lugs kyi mgon po bdun rdzogs dam can sde bdun gcig tu bsdus pa bcas zab rgyas su bzhugs pa las/__sgyu 'phrul gsang ba snying po'i man ngag gi gzhung dang rgyab brten zung du 'brel ba sgrub thabs snying po skor lnga 'chad pa la gnyis/__man ngag khrid kyi rim pa dang*/__rgyab brten bshad pa'i rim pa gnyis/__dang po man ngag khrid kyi rim pa la/__lo rgyus kyi sgo nas nges shes bskyed pa sogs gsum/__dang po lo rgyus kyi sgo nas yid ches bskyed pa la/__lo rgyus lung gi nges pa dngos dang*/__bye brag dbang gi skabs su dbang gi chu bo bzhi'i babs lugs bcas sbyar nas bshad/__gnyis pa dbang gi sgo nas smin par byed pa rtsa ba bla ma zhi ba'i theg pa bcu gcig gi dbang mtha' rten dam tshig gi rnam bzhag bcas/__'di la slob ma sta gon gzhan du zhal 'phang ba bka' ma'i sgyu 'phrul las bsdus te bya ba'am gter kha nang phan tshun gcig pa zhig sbyar na chog__/yan lag gi dbang la gur drag man rang gzhung ltar don dbang gis chog kyang khol du phyungs nas bskur na dkyil 'khor 'jug pa'i skabs mig dar me tog__/gsol gdab/__skyabs sems/__sdom bzung*/__yol ba bsal nas nang 'jug__/phyag bzhi/__dam chu/__ye shes dbab brtan/__me tog 'dor/__mig dbye/__dkyil 'khor bstan pa rnams kha skong*/__lam mos sgom dang rkyen sel sogs la bum dbang tsam la mtha' rten gtor dbang sbyar bas chog kyang*/__lam nges rdzogs sam smin byed dkyus la dbang gong ma gsum nges par sbyar dgos/__mtha' rten gur drag la rang gzhung ltar gdab ka rgyas par bya ba dang*/__rta mgrin la gdab kha mdor bsdus dang bzlog byang rta bro bcas rgyas par bya la/__thugs rje chen po la myong grol skye bdun dbang*/__phag mo la bum gsang gnyis bdud rtsi ril bu la brten pa 'di rigs dngos rdzas gal che/__gsum pa gdams ngag gi sgo nas grol bar byed pa'i khrid bla ma zhi ba'i gzhung ltar nyams len gyi gzhi bca' ba dang*/__lam dngos gnyis/__phyi ma la/__sngon 'gro/__dngos gzhi/__rjes gsum/__sngon 'gro la/__thun dang khrid kyi sngon 'gro gnyis/__khrid kyi sngon 'gro la thun mong dang thun mong ma yin pa gnyis/__thun mong nges 'byung gi bsam pa bskyed pa/__rgyu dal 'byor rnyed dka'/__rkyen mi rtag pa/__ngo bo nges 'byung*/__'bras bu las 'bras blang dor gyi blo ldog rnam bzhi spyi ltar thun mong ma yin pa'i sngon 'gro la/__thar pa'i lam gyi rtsa ba skyabs 'gros rten byas nas thams cad mkhyen pa'i lam gyi rtsa ba la brten pa sems bskyed gnyis dmigs rnam spyi ltar ngag 'don phrin las ltar sdig ltung sbyong ba rdor sems sgom bzlas sbyor dngos mjug gsum spyi ltar la/__ngag 'don phag mo'i skong bshags nas len/__maN+Dal phyi kun rdzob rdzas kyi maN+Dal sogs rnam bzhag dang dmigs pa spyi ltar/__ngag 'don/__oM AHhU~M:__snod bcud phung khams skye mched dang :__byang chub sems kyi maN+Dal la:__dkon mchog rtsa gsum rgya mtshor 'bul:__bzhes nas byin gyis brlab tu gsol:__oM gu ru sarba ta thA ga ta rat+na maN+Dal pU tsa hoH__bsags sbyangs dbyer med bla ma'i rnal 'byor la/__sbyor ba tshogs rten gsal gdab pa rgyas bsdus gnyis las rgyas pa skyabs yul ltar khrom tshogs su gsal btab kyang rung mod/__'dir bsdus pa'i dbang du byas na/__e ma hoH__snang srid thams cad pad+ma drwa ba'i zhing*/__/yid 'phrog mchod sprin 'ja' zer thig ler brdal/__/rang nyid gzhi lus rdo rje rnal 'byor ma/__/sku mdog rab dmar khro 'dzum mche ba gtsigs/__/spyan gsum dmar zlum rjes chags nam mkhar gzigs/__/dbu skra thor cog lhag ma sku rgyab grol/__/rna ltag g.yas su phag zhal bzhad cing ngur/__/phyag g.yas rdo rje gri gug nam mkhar 'phyar/__/g.yon pas thod pa khrag bkang thugs kar bsnams/__/gru mo g.yon na kha T+wAM 'od 'bar 'chang*/__/sku la rus pa'i phyag rgya rnam lnga dang*/__/thod skam dbu rgyan do shal ring du g.yo/__/dar gyi cod pan me tog phreng bas brgyan/__/zhabs zung skyil krung phyed pa'i gar stabs kyis/__/pad+ma nyi ma bam ro'i gdan gyi steng*/__/ye shes me phung 'bar ba'i dbus na rol/__/mdun gyi nam mkhar 'ja' zer 'od phung klong*/__/seng khri pad+ma nyi zla'i gdan gyi steng*/__/rtsa ba'i bla ma o rgyan rin po che/__/dkar dmar mdangs ldan zhi 'dzum khros pa'i nyams/__/phyag g.yas rdo rje thugs ka'i stod du 'dzin/__/g.yon pas mnyam gzhag b+han+d+ha tshe bum bsnams/__/gru mo g.yon du sbas yum kha T+wAM brten/__/dbu la 'dab ldan pad+ma'i snyan zhu dang*/__/sku la gsang phod chos gos ber phyam klubs/__/dar dang rin chen rgyan ldan skyil krung bzhugs/__/dkon mchog rtsa gsum rgya mtsho'i ngo bor gsal/__/gnas gsum 'bru gsum mtshan pa'i 'od zer gyis/__/ye shes 'khor lo spyan drangs dbyer med gyur/__hU~M:__o rgyan yul gyi sogs nas/__gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__dngos gzhi tshogs rdzogs pa'i slad du yan lag bcu pa byed par spro na/__hoH__bla ma yi dam mkha' 'gro gshegs/__/sogs phrin las ltar/__byin rlabs 'jug pa'i slad du gsol ba 'debs pa spro na/__brgyud pa'i gsol 'debs dang*/__gsol 'debs le'u bdun ma tshang ba'am khol phyungs ci rigs pa bya/__gang ltar yang tshig bdun gsol 'debs dang*/__gsol 'debs kyi snying po badz+ra gu ru chig sgril du bya/__mjug dbang blang ba ni/__dpal ldan bla ma'i sku yi gnas bzhi las/__/'od zer byung ba bdag gi gnas bzhir thim/__/sku gsung thugs dang ye shes rdo rje yis/__/byin gyis brlabs nas dbang bzhi thob par gyur/__/de kho na nyid la blo bzhag pa ngag 'don bya bar spro na/__bla ma o rgyan chen po nyid/__/dgyes pa chen po rang la thim/__/rang yang kun gzhi ma bcos pa'i/__/ngang la yid ni 'dzin pa bral/__/chos kyi sku la gnyis su med/__/ces brjod cing dgongs pa bskyangs/__sngon 'gro kho na'i ngag 'don skabs/__dge ba 'di yis myur du bdag__/dpal ldan bla ma 'grub gyur nas/__/sogs bsngo smon rgyas bsdus ci rigs pa bya/__gnyis pa dngos gzhi nyams su blang ba la/__snying po'i rgyud las/__shes 'jug mtshan nyid sogs/__lam gyi rim pa 'brel bsgrigs nas nyams su blang ba la gsum/__rgyu shes pa'i mtshan nyid lta ba gtan la phab/__rkyen 'jug pa'i mtshan nyid ting nge 'dzin bsgom/__zhar byung gnas skabs dang mthar thug gi 'bras bu la nges shes bskyed pa'o/__/dang po ni/__gzhung dang slob dpon chen po'i rdo rje'i gsung man ngag lta ba'i phreng ba ltar sbyang gzhi 'jig rten dang sbyong byed 'jig rten las 'das pa'i theg pa'i rim pa bcu gcig snga ma snga ma rnams kyi log rtog bsal nas phyi ma'i dgongs pa la rim par 'khrid cing*/__mthar thug ma hA'i a ti rdzogs pa chen po bden gnyis dbyer med lhag pa'i chos sku chen por gtan la phab nas/__rkyen 'jug pa'i mtshan nyid ting nge 'dzin rnam shes kyi phreng ba'am rnam shes lam du khyer ba bskyed pa'i rim pa sgrub thabs dang sbyar ba'i dbang du byas na/__sbyor ba'i chos dgu phrin las ltar dang*/__dngos gzhi bskyed rim la 'jug pa'i rim pa ting nge 'dzin gsum gyis khog phub pa/__rten dang brten pa'i dkyil 'khor bskyed nas dam ye dbyer med kyi tshul du byas te dmigs pa'i lha'i snang zhen la bslab tu rung mod/__phrin las kyi gzhung dang sbyar na'ang legs pas de ltar na gnas gsum byin brlab/__rgyas gdab dbang bskur/__ye shes kyi 'khor lo spyan drangs pa nas bstod pa'i bar shar sgom gyi tshul du nyams su blang*/__gnas pa'i rim pa ni dmigs pa'i gtso bo lha'i snang zhen la bslab pa ste/__de la'ang rnam pa gsal ba/__nga rgyal brtan pa/__rnam dag dran pa gsum las/__rnam pa gsal ba rnam pa spyi la sems 'dzin pas tha mal snang tsam gyi bag chags sbyong*/__rnam pa bye brag la sems bzung bas der zhen pa'i bag chags sbyong ba ni bskyed rim gyi dngos gzhi sngags kyi zhi gnas sgrub pa'i thabs khyad par can yin la/__de yi yan lag tu gtso bor thun mong gi dngos grub sgrub pa nga rgyal brtan pa dang*/__bskyed rim mchog gi dngos grub kyi nye rgyu dang rdzogs rim gyi smin byed du 'gyur bar byed pa dag pa dran pa rnams kyis ting nge 'dzin gyi gzer btab/__de'i yan lag tu bsnyen sgrub yan lag bzhi ldan gyi bzlas pa bla ma zhi ba'i gzhung las so sor gsal bar gsungs pa ltar snying po sngags kyi gzer dang 'phro 'du phrin las kyi gzer btab/__gzhan rnams la bsnyen sgrub las gsum gsungs pa don thob kyis bsnyen sgrub yan lag bzhi ldan la'ang sbyar du rung mod/__dmigs pa'i gtso bo rang gzhung ltar bya/__gang ltar yang lha dang bdag gnyis dbyer med du shes pas dgongs pa mi 'gyur ba'i gzer btab pa ste/__'di rnams sku bskyed rim phyag rgya/__gsung bzlas pa sngags/__thugs 'od gsal de kho na nyid kyi khrid du byas na rnam pa gsal bar 'gyur/__gsum pa ye shes kyi phreng ba'am ye shes lam du khyer ba rdzogs pa'i rim pa la gnyis/__zhu bde lhan skyes kyis dpe'i 'od gsal 'dren pa dang*/__rang bzhin lhan skyes kyi don gyi ye shes mngon du bya ba'o/__/dang po la gnyis/__sbyor ba gsang dbang gi lam rlung dang gtum mo bsgom tshul gzhung gsal ltar la/__gtum mo'i dmigs pa snying po'i rgyud las/__'khor lo gsum gnyis sogs gsungs pa ltar steng sgo rnam grol gyi lam rgyu drod kyi gtum mo/__rkyen bde ba'i gtum mo/__/rang 'bras mi rtog pa'i gtum mo rnams rim par nyams su blang*/__gnyis pa dngos gzhi 'og sgo khams gsum rol pa'i man ngag rtsa tho tsam gzhung gsal ltar/__dbang bzhi pa'i lam rang bzhin lhan skyes kyi ye shes gtan la 'bebs pa la'ang*/__lta bas thag bcad pa/__sgom pas nyams su blang pa/__spyod pas bogs dbyung ba rnams gzhung nas dngos shugs ci rigs kyi sgo nas bstan pa ltar nyams su blang*/__bskyed rdzogs zung 'brel bsnyen sgrub yan lag bzhi dang sbyar na/__bskyed rim bsnyen pa/__steng sgo rnam grol nye bsnyen/__'og sgo sgrub pa/__rang bzhin lhan skyes sgrub pa chen po dang rang bzhin lhan skyes kyi ye shes la'ang bsnyen sgrub bzhir dbye tshul/__bsnyen pa ni byang chub kyi sems shes pa sogs lta phreng dang 'di'i man ngag gnyis ka lto sbyar na shin tu gsal bar yod/__lam las gyur pa'i gnas skabs kyi 'bras bu rig 'dzin bzhi/__mthar thug gi 'bras bu sku ye shes phrin las kyi rnam gzhag spyi ltar sbyar/__'di nyid rgyud gsum dang sbyar na/__rgyu shes pa'i mtshan nyid kun gzhi rgyu rgyud sogs sbyar du rung*/__rgyud don man ngag gi sgo nas gtan la 'bebs par gsungs pa 'di lta bu la dgongs par snang*/__rjes kyi khrid la/__thun gyi rjes kyi rim pa ni/__thun bzhi sogs su lam rtse gcig tu bsgom skabs bskyed rim la stong tshigs kyi mchod bstod bya ba'am/__ma grub kyang bsdu ldang bsngo smon shis brjod rnams phrin las ltar mthar dbyung*/__rdzogs rim gyi skabs bsngo smon shis brjod tsam byas nas spyod lam la 'jug pa'i skabs dngos gzhi'i nyams len gang rigs kyi rtsi dang ma bral bar spyod lam la 'jug__/khrid kyi rjes kyi rim pa nyams rtogs skye rim bzhin bla ma nyams myong can gyis ngo sprad pa dang*/__gegs bsal ba dang*/__bogs dbyung ba dang*/__gnas skabs dang mthar thug gi 'bras bus mjug bsdu ba'o/__/bzhi pa las kyi phreng ba'am las kyi rim pa lam du khyer ba la/__gtso bor phrin las dang bsnyen sgrub yan lag bzhi ldan sbyar nas bya ba'i tshul gzhung du rtsa tho tsam gsal ba dang*/__gzhan yang dbang*/__sbyin sreg__/mchog gi las sbyor thun mong ba skye bdun/__khyad par gyi myong grol bdud rtsi ril bu sgrub tshul/__drag po'i las sbyor rtsa ba srung bzlog bsad gsum/__mtha' sdud mnan 'phang bsreg gsum/__rdo rje'i tshe sgrub pa'i man ngag sogs gzhung gsal dang rgyas par gzhan du zhal 'phang ba ltar shes par bya'o/__/de yang 'di lta bu'i gzhung rgyas pa phreng ba skor bzhi zhes shangs zab bu lung gi gter lung bdun par bzhugs shing*/__pad+mas rjes bzung rdo rje theg pa'i shing rta chen po rje btsun tA ra nA tha'i gter skal yin snang yang rten 'brel gzhan dbang du gyur pas phyag tu bzhes pa ma byung*/__'bring po gna' bo'i dus su byon pa'i lo tsA ba sha mi go cha'i rnam 'phrul sha mi rdo rje rgyal pos bsam yas has po ri nas spyan drangs pa'i dgongs don zab tig 'gro ba kun sgrol zhes rgyud lung man ngag zab rgyas su yod par snang na'ang*/__deng sang ni mtshan tsam yang thos par dkon pa'i skabs 'dir/__bsdus pa lam khyer skor bzhi'i man ngag sgrub thabs lnga dang 'brel ba grub chen thang stong rgyal pos bsam yas mchims phu nas bzhes pa'i dpe rgyud 'ol ba lha rtse'i brag tu sbas shing*/__snyan brgyud zab mo dgongs pa'i gter du rgyas btab pa rje bla mas gtan la phab pa 'di ni pad+ma'i bka' srol 'dzin pa rnams nas shin tu gces spras su mdzad par rigs so/__/zhes pa'angarje bla ma'i rdo rje'i gsung tshig don gnyis ka gra ma nyams par 'jigs med bstan pa'i nyi mas yi ger bris pa chos 'di'i phrin las mkha' khyab tu rtag cing rgyas pa'i rgyur gyur cig/__//___

Footnotes

Other Information