JKW-KABAB-19-DZA-005

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གསང་བའི་འཁོར་ལོ།
Wylie title 'jam dpal gshin rje'i thugs tig las phrin las kyi rim pa gsal bar bkod pa ye shes gsang ba'i 'khor lo JKW-KABAB-19-DZA-005.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 19, Text 5, Pages 35-49 (Folios 1a to 8a3)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ (Mañjuśrīmitra)
Citation 'jam mgon kong sprul. 'jam dpal gshin rje'i thugs tig las phrin las kyi rim pa gsal bar bkod pa ye shes gsang ba'i 'khor lo. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 19: 35-49. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang
Cycle འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ ('jam dpal gshin rje'i thugs tig)
Deity 'jam dpal gshin rje
Karchag page JKW-KABAB-Volume-19-DZA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-TSA-035
Colophon

ཅེས་པ་འདིའང་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་རྗེས་སུ་བསྐུལ་ཞིང༌། འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་ནས་ཁྲི་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་འགྱུར་མེད་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོས་ཐུགས་དམ་ཉམས་གཞེས་སུ་རྗེ་བླ་མར་བཀའ་སྩལ་བ་དང༌། གཏེར་སྲས་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་གྲགས་པས་བཀའ་ནན་ཡང་ཡང་ཕེབ་པར་བརྟེན། འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་ཉིད་ལས་བཀའི་གནང་བ་ཞུས་ཏེ་སྔགས་རིག་འཛིན་པ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་དེ་བཱི་ཀོ་ཊིའི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

ces pa 'di'ang sprul pa'i gter chen mchog gyur gling pa'i zhal snga nas rjes su bskul zhing/__'og min o rgyan smin grol gling nas khri chen rdo rje 'chang 'gyur med yid bzhin dbang gi rgyal pos thugs dam nyams gzhes su rje bla mar bka' stsal ba dang/__gter sras rig 'dzin tshe dbang grags pas bka' nan yang yang pheb par brten/__'khor lo'i mgon po gter chen bla ma nyid las bka'i gnang ba zhus te sngags rig 'dzin pa pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis dpal spungs yang khrod de bI ko Ti'i sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel

[edit]
༄༅། །འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གསང་བའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཡ་མཱནྟ་ཀཱ་ལ། །ཟབ་གསལ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི། །རབ་འབར་འཁོར་འདས་ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གྱིས་གནོན། །གྲུབ་པ་རིག་འཛིན་སྐུར་བཞེངས་བདག་ཅག་ངོར། །གསང་འཛིན་བླ་མའི་རྣམ་པར་ཤར་ལ་འདུད། །དུས་ཀྱི་འཇིགས་བཅོམ་འཁོར་ལོ་རྣམ་པ་བཞིའི། །ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པའི་འགྲོས་ལས་དངོས་གྲུབ་གཉིས། །ཡིད་བཞིན་སྩོལ་མཛད་འཇམ་དཔལ་ཁྲོ་བོ་ཡི། །སྨིན་བྱེད་སྒོར་ཞུགས་ཕྲིན་ལས་འདི་རྩོམས་ཤིག །སྙན་བརྒྱུད་འཇམ་དཔལ་ཐུགས་ཏིག་གི་དབང་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་འཆང་བའི་སྔགས་པས་བསྐྱེད་པའི་ཕྲིན་ལས་ལ་འཇུག་པ་ན། མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་གནས་སུ་དམ་ཚིག་གི་བྲིས་སྐུ་སོགས་རྟེན་དང༌། སྨན་རག་གཏོར་གསུམ། ཕྱི་ནང་ཉེར་སྤྱོད། ཚོགས་མཆོད་སྔོན་གཏོར་གྱིས་མཚོན་འོག་ཏུ་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ཚོགས་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་ཐོག་མར་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་སྤྲོ་ན། །ཁྱབ་བདག་ཀུན་བཟང་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུུ་རབ་ཁྲོས་གཤིན་རྗེའི་གཤེད། །གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་ཆོས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྨིན་གྲོལ་མཐར་ཕྱིན་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཤོག །འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གཙུག་ལག་དཔལ་དགེ་བ། །ཁྲག་འཐུང་ནག་པོ་ཤཱནྟིཾ་གརྦྷ་དང༌། །བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྨིན་གྲོལ་མཐར་ཕྱིན་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཤོག །བདུད་འདུལ་རྒྱལ་མོ་མངའ་བདག་གནུབས་ཆེན་པོ། །སྙན་བརྒྱུད་མཛོད་འཛིན་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང༌། །དངོས་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །སྨིན་གྲོལ་མཐར་ཕྱིན་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཤོག །རྡོ་རྗེའི་གཏོར་བླུགས་ཆོ་གས་རྒྱུད་སྨིན་ཅིང༌། །རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་སྲོག་རྩ་བརྟན། །བསྐྱེད་བཟླས་མཐར་ཕྱིན་ནུས་པའི་གདིང་ཆེན་ཐོབ། །རྫོགས་པས་ཕྱག་རྒྱའི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་འགྲུབ་ཤོག །སྲུང་བའི་རྫོང་བརྟན་ཟློག་པའི་དམག་དཔུང་འཁྲིགས། །བསད་པའི་མཚོན་ཆས་གདོན་བགེགས་ཚར་བཅད་དེ། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་མཐུ་ཐོབ་ཤོག །གནས་པ་གཞི་ཡི་འཁོར་ལོ་ལྟ་བས་རྟོགས། །མ་རྟོགས་སྲིད་པའི་འཁོར་ལོ་སྙིང་རྗེས་བཟུང༌། །འདུལ་ཐབས་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོའི་ལམ་འབྱོངས་ཏེ། །འབྲས་བུ་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོར་དབང་སྒྱུར་ཤོག །དེ་ནས་གཞི་མདུལ་བ་དང་སྒྲུབ་པའི་ཉིན་དང་པོ་རྣམས་ལ་དཀར་གཏོར་སྤྱི་ལྟར་འབུལ། ཕྲིན་ལས་དངོས་ལ་གསུམ། སྔོན་འགྲོ། །དངོས་གཞི། རྗེས་ཀྱི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་བདུན། སྐྱབས་སེམས་ཚོགས་བསགས་བགེགས་བསྐྲད་མཚམས། །བྱིན་དབབ་མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ་པོ། ཞེས་པའི་དང་པོ་ནི། བླ་མ་འཇམ་དཔལ་ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སད་པའི་སྤྱན་སྔར་བདག་གཞན་འགྲོ་ཀུན་སྒོ་གསུམ་འཇུག་པ་གཅིག་པས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་མོས་ལ། ཨཿ སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ལས༔ འགགས་མེད་སྣང་བའི་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས༔ དཔལ་ཆེན་འཇམ་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀར༔ རང་ངོ་ཤེས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། གཉིས་པ་ནི། སྨོན་འཇུག་གི་དོན་ཡིད་ལ་དྲན་བཞིན་པས། ཧཱུྃ༔ དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་མ་རྟོགས་པའི༔ འགྲོ་ལ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་བློས༔ རིམ་གཉིས་ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔ ཁམས་གསུམ་སྒྲོལ་བར་སེམས་མཆོག་བསྐྱེད༔ ལན་གསུམ། གསུམ་པ་ནི། ཧོཿ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ༔ དུས་གསུམ་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ མཆོག་གསུམ་བསྟེན་པའི་ཞིང་གྱུར་ལ༔ གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི༔ དག་པའི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ དངོས་གྲུབ་ཆུ་བོ་གཅོད་པའི་གེགས༔ ཉེས་བྱས་མ་ལུས་བཤགས་པར་བགྱི༔ ཕྱོགས་བཅུ་འཁོར་གསུམ་དག་པའི་ཆོས༔ མ་ཆགས་སྤྱོད་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ དག་པ་མཐའ་བཞི་དྲི་མ་མེད༔ རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ བདེ་གཤེགས་དབང་ཕྱུག་སེམས་ཅན་ལ༔ དགོས་པ་གསུམ་ཕྱིར་ལུས་འབུལ་ལོ༔ ཚེ་རབས་བགྲངས་པའི་ལས་རྣམས་ཀུན༔ བསྡུས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ༔ ལན་གསུམ། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། གསུམ་པ་ལ་ཐོག་མར་ང་རྒྱལ་བཟུང་བ་ནི། ཧཱུྃ། ཨྱཻ་ཉིད་སྟོང་པ་ཆོས་འབྱུང་སྟེ། །མ་སྐྱེས་འགག་པ་མེད་པ་ལས། །རྒྱུ་རྐྱེན་སྔགས་ལས་མ་བསྐྱེད་པར། །རོལ་པ་ཆེན་པོའི་སྐུ་རུ་གསལ། ཨོཾ་ཧྲཱིཿཥྟི་ཝཱི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ། སྔོན་གཏོར། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོ༔ གསུམ་ཀྱིས་བརླབ། སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿས་མགྲོན་དགུག །སརྦ་བིགྷྣཱན་ན་མཿསརྦ་སོགས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱ་ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོས་ལ་བཀའ་བསྒོ་བ་ནི། ཧཱུྃ། གདོད་ནས་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཀྱང༌། གློ་བུར་འཁྲུལ་པའི་གདོན་བགེགས་ཀུན༔ མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདིར་ལོངས་ལ༔ རང་བཞིན་མེད་པའི་དབྱིངས་སུ་དེངས༔ ཞེས་དང་དྲག་སྔགས་རོལ་མོ་ཡུངས་ཐུན་སོགས་ཚམ་རྔམས་ཀྱིས་བགེགས་བསྐྲད། ལྔ་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྣང་སྲིད་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་གུར་ཁང་དང་༔ ལྷ་སྔགས་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་ལས༔ མཚམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་རཀྵ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཞེས་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་བརྟན་པར་བསྒོམ། དྲུག་པ་ནི། སྤོས་དང་རོལ་མོའི་སྒྲས་བསྐུལ་ཏེ། ཧཱུྃ། ཆོས་དབྱིངས་མཐའ་བྲལ་དྲག་པོའི་ཞིང་ཁམས་ནས། །སྙིང་རྗེས་རབ་ཁྲོས་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད། །འཁོར་བཅས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཕྱག་རྒྱ་རོལ་པའི་ཚོགས། །མ་ལུས་འདིར་གཤེགས་དབང་སྐུར་བྱིན་ཕོབ་ལ། །མཐུ་རྩལ་ནུས་སྐྱེད་རྟགས་དང་མཚན་མ་སྟོན། །མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་དེང་སྩོལ་ཅིག །ཨོཾ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ས་པ་རི་བཱ་ར་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨ༔ བདུན་པ་ནི། ཧཱུྃ། རྣམ་དག་ཆོས་དབྱིངས་ངང་ཉིད་ལས༔ རང་བྱུང་མཆོད་པའི་ཕུང་པོ་ནི༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ལྟ་བུས༔ དཔག་ཡས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ༔ དྷཱུ་པེ༔ ཨཱ་ལོ་ཀེ༔ གྷནྡྷེ༔ ནཻ་བིདྱ༔ ཤབྡ༔ རཱུ་པ༔ ཤབྡ༔ གྷནྡྷེ༔ ར་སཱ༔ སྤརྴེ༔ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ༔ ག་ཎ༔ ཨ་མྲྀ་ཏ༔ རཀྟ༔ བ་ལིནྟ༔ མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཞེས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་བོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལའང་བདུན། བསྐྱེད་ཅིང་སྤྱན་དྲང་གཞུགས་གསོལ་ཕྱག །མཆོད་བསྟོད་བཟླས་པ་བྱ་བའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་འཁོར་ལོ་བསྐྱེད་པ་ནི། ཨཿ རང་བཞིན་གདོད་ནས་མཉམ་པ་ཉིད༔ སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ལས༔ སྐྱེ་བའི་གཟུགས་བརྙན་ཡི་གེ་ཨ༔ སྣོད་བཅུད་བརྟན་གཡོ་ཀུན་གྱི་སྲོག༔ ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའི་རོལ་པ་ཡིས༔ མ་དག་སྣང་བ་དབྱིངས་སུ་ནུབ༔ ལྷུན་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་གཞལ་མེད་ཁང་༔ རིན་ཆེན་དུར་ཁྲོད་རྒྱན་རྫོགས་དབུས༔ ཀླུ་འབུམ་གཉན་ཁྲི་ས་བདག་སྟོང་༔ ཕྱོགས་སྐྱོང་མ་ཧེ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔ དེ་སྟེང་སྟོང་ཉིད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ༔ འཁོར་འདས་ཟིལ་གནོན་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཆོས་ཉིད་མི་འགྱུར་སྐུ་མདོག་མཐིང་༔ རྣམ་པར་ཐར་པ་གསུམ་གྱི་དབུ༔ གཡས་དཀར་ཀླུ་འབུམ་སྦྲུལ་དུ་འདྲེན༔ གཡོན་དམར་གཉན་ཁྲིའི་སྙིང་ནས་གསོལ༔ དབུས་མཐིང་དགྲ་བགེགས་ས་བདག་ཟ༔ རྒྱུ་དྲུག་འཁོར་བ་སྒྲོལ་བའི་ཕྱག༔ ཡེ་ཤེས་དྲུག་གི་ཕྱག་མཚན་ཅན༔ འཁོར་ལོ་རལ་གྲི་རྡོ་རྗེ་གཡས༔ བེ་ཅོན་གཏུན་ཤིང་སྡིགས་མཛུབ་གཡོན༔ རྫུ་འཕྲུལ་ཞབས་བཞི་དོར་སྟབས་ཀྱིས༔ དུག་གསུམ་དྲེགས་པའི་དཔྱི་ནས་བརྫིས༔ གླང་ཆེན་ཀོ་རློན་དུར་ཁྲོད་ཆས༔ སྦྲུལ་དང་རིན་ཆེན་ཙིཏྟས་བརྒྱན༔ དབུ་ལ་རིགས་ལྔ་ཁྲོ་བོའི་སྐུ༔ དྲེགས་པའི་སྙིང་དང་ནཱ་གའི་མགོ༔ དོ་ཤལ་ཁྲོ་བོའི་ཆས་ཀ་རྫོགས༔ དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་ཁྲོས་པའི་སྐུ༔ ཡུམ་ནི་དམིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས༔ མཐིང་ནག་སྙིང་སྟོབ་གྲི་ཐོད་འཁྱུད༔ རྒྱན་དང་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀུན༔ ཉི་མ་དང་ནི་འོད་ཟེར་བཞིན༔ མ་བསྐྱེད་རང་བྱུང་རོལ་པའི་རྩལ༔ འཁོར་འདས་ཡོངས་རྫོགས་ཆེན་པོར་གསལ༔ གཉིས་པ་ནི། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱི་སྣང་བས་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་དྲངས༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད༔ ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་བདག་ལ་དགོངས༔ མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ལྷོ་ཕྱོགས་གཤིན་རྗེའི་གྲོང་ཁྱེར་ནས༔ འཁོར་གྱི་གཤེད་ཆེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ སྲིད་པ་གསུམ་པོར་གནས་བཅས་པའི༔ མ་མོའི་ཚོགས་རྣམས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ས་པ་རི་པཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ གསུམ་པ་དམ་ཡེ་གཉིས་མེད་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ མཐིང་ནག་གྲུ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ ཀླུ་འབུམ་གཉན་ཁྲི་ས་བདག་སྟོང་༔ དགྲ་བགེགས་བསྣོལ་བའི་གདན་སྟེང་ན༔ འཁོར་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ བཞི་པ་ཕྱག་བྱ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཨེ་ཡི་ཀློང་ནས་བཞེངས་པ་ཡི༔ འཁོར་འདས་ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གྱིས་གནོན༔ ཡེ་ཤེས་རྣམ་རོལ་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ གཉིས་མེད་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོ༔ པྲ་ཏིཙྪ་ཧོ༔ ལྔ་པ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ དགྲ་བགེགས་ཐམས་ཅད་བསྒྲལ་བ་ཡི༔ དབང་པོ་ནང་རོལ་དྲི་ང་བ༔ རྣམ་ཤེས་ཁྲག་དང་ཤ་རུས་ཟས༔ རྐང་གླིང་ཐོད་རྔའི་སྒྲ་རྣམས་ནི༔ དཔལ་ཆེན་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔ མ་ཧཱ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གྷནྡྷེ་ནཻ་བིདྱ་ཤབྡ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ དུག་ལྔ་རྣམ་དག་སྨན་ཆེན་པོ༔ རྩ་བརྒྱད་ཡན་ལག་སྟོང་སྦྱར་བའི༔ རྨད་བྱུང་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་འདི༔ དཔལ་ཆེན་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ །གསང་བའི་བདག་པོ་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་དང༌། །གཙུག་ལག་དཔལ་དགེ་ཁྲག་འཐུང་ནག་པོ་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་མཐུ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཤཱནྟིཾ་གརྦྷ་བློ་ལྡན་མཆོག་ཏུ་སྲེད། །ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་མངའ་བདག་གནུབས་ཆེན་པོ། །པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་མཐུ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་འཇམ་དཔལ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ། །དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀི་དམ་ཅན་གཏེར་གྱི་བདག །སྣང་སྲིད་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོར་དག་པ་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་མཐུ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ཅེས་ཐིགས་གཏོར་འབུལ་ཞིང་དངོས་གྲུབ་བླངས་ལ། བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཧཱུྃ༔ ལྕང་ལོར་བཅས་པའི་བྷནྡྷ་རུ༔ དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་དོན་སྙིང་ཁྲག༔ དམར་ཆེན་རྦ་རླབས་མཁའ་ལ་འཕྱོ༔ དཔལ་ཆེན་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ བྷནྡྷ་འབར་བའི་གཏོར་གཞོང་དུ༔ དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་གཏོར་མར་སྦྱར༔ འདོད་ཡོན་རྣམ་ལྔས་རབ་སྤྲས་པ༔ དཔལ་ཆེན་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔ མ་ཧཱ་བ་ལིནྟ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ བདེ་སྟོང་གཉིས་མེད་རབ་སྦྱོར་ཞིང་༔ གདུག་པའི་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བ་ཡི༔ བམ་ཆེན་གསང་བའི་ཚོགས་མཆོད་འདི༔ དཔལ་ཆེན་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔ གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ་གྱུར་ནས༔ ཀ་དག་ཀློང་དུ་གྲོལ་བར་ཤོག༔ ཏ་ན་ག་ཎ་ཏི་ར་སིདྡྷི་རྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ དྲུག་པ་བསྟོད་པ་བྱ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྐྱེ་མེད་ཆོས་དབྱིངས་ངང་ཉིད་ལས༔ མ་འགགས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ༔ མཚན་དང་དཔེ་བྱད་གཟི་བརྗིད་འབར༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཨཱཿ གྲགས་སྟོང་བརྗོད་བྲལ་ཡེ་ཤེས་ལས༔ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་རབ་གཡོ་ཞིང་༔ དྲེགས་པ་ཅན་རྣམས་ལས་ལ་འདུ༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་ཡི༔ དམིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཐུགས་རྗེར་ལྡན༔ སྙིང་རྗེས་འགྲོ་དོན་མཛད་པ་ཡི༔ རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ༔ འཁོར་གྱི་མ་གཤིན་དྲེགས་པའི་ཚོགས༔ ལས་ལ་མྱུར་ཞིང་བསྟན་པ་སྲུང་༔ མཐུ་རྩལ་ནུས་པ་བསམ་མི་ཁྱབ༔ འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ བདུན་པ་བཟླས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གཉིས། ཞི་བར་བསྙེན་པ་དང༌། ཁྲོ་བོར་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཐུགས་ཀར་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས༔ དམར་སེར་རལ་གྲི་གླེགས་བམ་ཕྱག༔ དེ་ཡི་ཙིཏྟའི་གུར་ཁང་དབུས༔ ཉི་སྟེང་ཧཱུྃ་གི་ནཱ་ད་ལས༔ ཡི་གེ་དྲུག་པ་རྡོ་རྗེའི་སྒྲ༔ སྔགས་ཀྱི་གཟུགས་སུ་སྣང་བ་ལས༔ འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་འཕགས་པ་མཆོད༔ མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་བྱིན་རླབས་བསྡུས༔ གསལ་ཞིང་འབར་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔ སྒྲིབ་གཉིས་མུན་པ་སེལ་བར་གྱུར༔ ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམས་ལ། ཨོཾ་ཝཱ་གཱི་ཤྭ་རི་མཱུཾ༔ ཞེས་བཟླས། བསྙེན་ཚད་ནི་འབུམ་ཕྲག་དྲུག་གོ །གཉིས་པ་ནི། ཧཱུྃ་མཐར་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཕྲེང་ལས༔ སྐུ་དང་སྔགས་ཕྲེང་ཕྱག་མཚན་ཚོགས༔ འབར་བའི་འོད་ཟེར་དང་བཅས་འཕྲོས༔ སྣང་སྲིད་སྦྱངས་ཏེ་རང་ལ་བསྟིམ༔ ཨེ་ཀ་ཧེ་དུན་ཡ་མ་སྙིང་ཁྲག་ར་མ་ཙ་ཡ༔ ཞེས་བཟླ། བསྙེན་ཚད་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་དྲུག་གིས་ལས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་གསུངས། ཐུན་མཐར་ཁ་སྐོང་དང་སྟོང་ཚིགས་སྤྱི་ལྟར་འབུལ་ལོ། གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་བདུན། ཚོགས་མཆོད་འབུལ་དང་དངོས་གྲུབ་བླང༌། །མཆོད་བསྟོད་ནོངས་བཤགས་བསྡུ་ལྡངས་དང༌། །བསྔོ་སྨོན་ཤིས་པ་བརྗོད་པའོ། །ཞེས་པའི་དང་པོ་ལ། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཅི་འབྱོར་བཤམས་ལ་བྱིན་རླབས་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ བདག་ཉིད་འཇམ་དཔལ་ཐུགས་ཀ་ནས༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ་འཕྲོས་ཚོགས་རྫས་ཀྱི༔ དངོས་འཛིན་ཉེས་སྐྱོན་བསྲེགས་གཏོར་བཀྲུས༔ སླར་ཡང་སྙིང་པོ་འབྲུ་གསུམ་འཕྲོས༔ གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་སོགས༔ ཟག་མེད་འདོད་ཡོན་བདུད་རྩིར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོ༔ ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་མཆོག༔ དྲག་པོ་ཨེ་ཡི་གཞལ་ཡས་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད༔ སྲས་ཡུམ་སྤྲུལ་འཁོར་བཅས་པ་རྣམས༔ ཡེ་ཤེས་ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོ༔ ཚོགས་ཕུད་རིམ་པ་གསུམ་དུ་སྤྲོས་ལ། དང་པོ་ལ། བཟའ་དང་བཅའ་དང་བཏུང་བའི་ཚོགས༔ མ་ཚང་མེད་པའི་འདོད་ཡོན་རྫས༔ ཁ་དོག་དྲི་རོ་བཅུད་ལྡན་པའི༔ ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེན་འདི༔ འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་ཀུན་ཏུ་དགྱེས་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི༔ བར་པ་སྐོང་བཤགས་ནི། ཧཱུྃ༔ འདོད་ཡོན་ཚོགས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་དང་༔ སྲིད་ཞིའི་མཆོད་རྫས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས༔ ཁྲོ་རྒྱལ་འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ བསྐངས་གྱུར་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བདག་ཅག་མི་དགེ་འཁྲུལ་པའི་བློས༔ བག་མེད་འགལ་འཁྲུལ་ཉམས་པ་ཡིས༔ ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་དང་ཅི་འགལ་བ༔ མཐོལ་ཞིང་བཤགས་སོ་ཚངས་པར་གསོལ༔ ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། ཐ་མ་བསྒྲལ་བ་ནི། ལིངྒ་བཅས་ལ། ཨེ༔ མཐིང་ནག་འབར་བའི་ལྕགས་ཁང་དུ༔ ནྲྀ་ཏྲི་དགྲ་བགེགས་གཟུགས་རྟེན་ལ༔ བླ་སྲོག་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿ ཁུག་བཅིངས་སྡོམས་ལ་མྱོས་སུ་ཆུག༔ ཧཱུྃ༔ གདོད་ནས་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ༔ གློ་བུར་བདག་ལྟའི་ཞིང་བཅུའི་དགྲ༔ ཡེ་ཤེས་རྣཽ་དབལ་མཚོན་ཆ་ཡིས༔ སྐྱེ་མེད་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་དུ་བསྒྲལ༔ ནྲྀ་ཏྲི་ཤ་ཏྲཱུྃ་མཱ་ར་ཡ་རྦད༔ སྟོབ་པ་ནི། དུག་གསུམ་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཤ་ཁྲག་རུས༔ སྲིད་གསུམ་ཞིང་ཀུན་གང་བའི་ལོངས་སྤྱོད་འདི༔ སྐུ་གསུམ་རོལ་པ་ཁྲག་འཐུང་ཞལ་དུ་སྟོབ༔ ཁམས་གསུམ་ཡོངས་གྲོལ་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ མ་ཧཱ་མཱཾ་ས་རཀྟ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་སློབ་དཔོན་ལ་ཕྱག་བྱས་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རྫས་གཉིས་བསྣོལ་མར་སྟོབ་ཅིང་བརྡ་དང་བརྡའི་འབུལ་ལེན་བྱ། འདུས་པ་གཞན་རྣམས་ལའང་དྲང་ཞིང་འདོད་པ་ལྔ་ལྡན་དུ་རོལ། ལྷག་མ་བསྡུས་ལ་ཁ་ཕྲུུ་གདབ་ཅིང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱི༔ས་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་དུ་བྱས་ལ། ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་ཡི༔ བཀའ་ཉན་ལྷག་མར་དབང་བའི་འཁོར༔ འདིར་བྱོན་འདོད་ཡོན་ལྷག་གཏོར་བཞེས༔ དགྲ་བགེགས་ཞིང་བཅུ་ཆམ་ལ་ཕོབ༔ བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨུཙྪིཥྟ་བ་ལིནྟ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་ཕྱི་རོལ་དུ་དོར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། ཧོ༔ འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་ཧེ་རུ་ཀ༔ འཁོར་བཅས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ སྔོན་གྱི་ཞལ་བཞེས་དམ་བཅས་པའི༔ ཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་དུས་ལ་བབ༔ ཐུན་མོང་ཚེ་དཔལ་ནུས་སྟོབས་སོགས༔ སྲིད་ཞིའི་ཕུན་ཚོགས་ཕྲིན་ལས་བཞི༔ གང་བསམ་འབད་མེད་གྲུབ་པར་མཛོད༔ དོན་དམ་མི་དམིགས་བདེ་བ་ཆེ༔ སྐུ་གསུམ་བདག་ཉིད་གདོད་མའི་མགོན༔ ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མངོན་གྱུར་ནས༔ གཞན་དོན་རིས་མེད་གྲུབ་པར་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོ༔ གསུམ་པ་ནི། སྔགས་ཙམ་གྱིས་མཆོད། ཧཱུྃ༔ ལྷ་ཡི་ལྷ་མཆོག་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ གཤིན་རྗེ་གཤེད་པོ་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ༔ གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་རྣམས་ལ༔ རབ་གུས་གདུང་བས་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཅེས་པས་བསྟོད། བཞི་པ་ནི། མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་སོགས་དང་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད། ལྔ་པ་ནི། མདུན་བསྐྱེད་ཚོགས་མགྲོན་རྣམས་རྟེན་ཡོད་ན་དེ་ལ་བསྟིམ། མེད་ན་གཤེགས་བསོལ་བྱ། བདག་བསྐྱེད་ལ་དམིག་ཏེ། ཨ་ཨ་ཨ༔ ལྷར་སྣང་རིག་རྩལ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ དབྱིངས་རིག་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ངང་༔ ཞེས་པའི་དགོངས་པ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་སྟེ་འོད་གསལ་དུ་བསྡུ། བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་རྟགས་ཀྱི་སྐུ༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རོལ་པར་ཤར༔ ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ༔ ཅེས་བརྗོད་ཅིང་ཟུང་འཇུག་གི་ལྷ་སྐུར་ལྡང་ངོ༌། །དྲུག་པ་ནི། འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་པས། ཧོ༔ བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཉིས་ཀྱིས༔ འགྲོ་རྣམས་སྒྲིབ་གཉིས་ཡོངས་དག་ནས༔ ཁ་སྦྱོར་བཞི་ལྡན་མཉྫུ་ཤྲཱི༔ ཟིལ་གནོན་ཁྲག་འཐུང་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག །བདུན་པ་ནི། མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང་རོལ་མོའི་སྒྲ་བསྒྲགས་ལ། ཨོཾ༔ དབྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཆོས་སྐུ་འཇམ་པའི་དཔལ༔ རིག་པ་རང་སྣང་ཟིལ་གནོན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡིས༔ མཆོག་ཐུན་དགེ་ལེགས་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་ཤིས་པ་བརྗོད་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། བསྐྱེད་པའི་གསལ་སྣང་ཆེར་ཐོབ་ཅིང༌། །བཟླས་བརྗོད་ནུས་པ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། །ལས་བཞིའི་འཁོར་ལོ་ཕྱོགས་མེད་དུ། །བསྐོར་བས་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག ཅེས་པ་འདིའང་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་རྗེས་སུ་བསྐུལ་ཞིང༌། འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་ནས་ཁྲི་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་འགྱུར་མེད་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོས་ཐུགས་དམ་ཉམས་གཞེས་སུ་རྗེ་བླ་མར་བཀའ་སྩལ་བ་དང༌། གཏེར་སྲས་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་གྲགས་པས་བཀའ་ནན་ཡང་ཡང་ཕེབ་པར་བརྟེན། འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་ཉིད་ལས་བཀའི་གནང་བ་ཞུས་ཏེ་སྔགས་རིག་འཛིན་པ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་དེ་བཱི་ཀོ་ཊིའི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

[edit]

@#/___/'jam dpal gshin rje'i thugs tig las/___phrin las kyi rim pa gsal bar bkod pa ye shes gsang ba'i 'khor lo zhes bya ba bzhugs so//_na mo gu ru many+dzu shrI ya mAn+ta kA la/__/zab gsal gnyis su med pa'i ye shes ni/__/rab 'bar 'khor 'das phyag rgya zil gyis gnon/___/grub pa rig 'dzin skur bzhengs bdag cag ngor/__/gsang 'dzin bla ma'i rnam par shar la 'dud/__/dus kyi 'jigs bcom 'khor lo rnam pa bzhi'i/__/lta sgom spyod pa'i 'gros las dngos grub gnyis/___/yid bzhin stsol mdzad 'jam dpal khro bo yi/___/smin byed sgor zhugs phrin las 'di rtsoms shig___/snyan brgyud 'jam dpal thugs tig gi dbang thob cing dam tshig 'chang ba'i sngags pas bskyed pa'i phrin las la 'jug pa na/__mtshan nyid dang ldan pa'i gnas su dam tshig gi bris sku sogs rten dang*/___sman rag gtor gsum/___phyi nang nyer spyod/__tshogs mchod sngon gtor gyis mtshon 'og tu dgos pa'i yo byad rnams tshogs par bya'o/___/de nas thog mar brgyud pa'i gsol 'debs spro na/__/khyab bdag kun bzang dpal ldan rdo rje 'chang*/__/'jam dpal gzhon nu+u rab khros gshin rje'i gshed/__/gsang bdag rdo rje chos la gsol ba 'debs/__/smin grol mthar phyin bdud las rnam rgyal shog__/'jam dpal bshes gnyen gtsug lag dpal dge ba/__/khrag 'thung nag po shAn+tiM gar+b+ha dang*/__/blo ldan mchog sred zhabs la gsol ba 'debs/__/smin grol mthar phyin bdud las rnam rgyal shog__/bdud 'dul rgyal mo mnga' bdag gnubs chen po/__/snyan brgyud mdzod 'dzin pad+ma mdo sngags gling*/__/dngos brgyud dpal ldan bla mar gsol ba 'debs/__/smin grol mthar phyin bdud las rnam rgyal shog__/rdo rje'i gtor blugs cho gas rgyud smin cing*/__/rtsa ba yan lag dam tshig srog rtsa brtan/__/bskyed bzlas mthar phyin nus pa'i gding chen thob/__/rdzogs pas phyag rgya'i ye shes mchog 'grub shog__/srung ba'i rdzong brtan zlog pa'i dmag dpung 'khrigs/__/bsad pa'i mtshon chas gdon bgegs tshar bcad de/__/phyogs las rnam par rgyal ba'i mthu thob shog__/gnas pa gzhi yi 'khor lo lta bas rtogs/__/ma rtogs srid pa'i 'khor lo snying rjes bzung*/__/'dul thabs sprul pa'i 'khor lo'i lam 'byongs te/__/'bras bu ye shes 'khor lor dbang sgyur shog__/de nas gzhi mdul ba dang sgrub pa'i nyin dang po rnams la dkar gtor spyi ltar 'bul/__phrin las dngos la gsum/__sngon 'gro/__/dngos gzhi/__rjes kyi rim pa'o/__/dang po la bdun/__skyabs sems tshogs bsags bgegs bskrad mtshams/__/byin dbab mchod pa byin brlab po/__zhes pa'i dang po ni/__bla ma 'jam dpal zhi khro'i dkyil 'khor mkha' khyab tu sad pa'i spyan sngar bdag gzhan 'gro kun sgo gsum 'jug pa gcig pas skyabs su 'gro bar mos la/__aH__skye ba med pa'i ye shes las:__'gags med snang ba'i phyag rgyar bzhengs:__dpal chen 'jam dpal he ru kar:__rang ngo shes pas skyabs su mchi:__lan gsum/__gnyis pa ni/__smon 'jug gi don yid la dran bzhin pas/__hU~M:__de bzhin nyid dbyings ma rtogs pa'i:__'gro la snying rje chen po'i blos:__rim gnyis zab mo'i rnal 'byor gyis:___khams gsum sgrol bar sems mchog bskyed:__lan gsum/__gsum pa ni/__hoH__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal:__dus gsum bzhugs la phyag 'tshal lo:__mchog gsum bsten pa'i zhing gyur la:__gnyis med yid kyis skyabs su mchi:__dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i:__dag pa'i mchod pa bzhes su gsol:__dngos grub chu bo gcod pa'i gegs:__nyes byas ma lus bshags par bgyi:__phyogs bcu 'khor gsum dag pa'i chos:__ma chags spyod la rjes yi rang :__dag pa mtha' bzhi dri ma med:__rdzogs pa'i byang chub sems bskyed do:__bde gshegs dbang phyug sems can la:__dgos pa gsum phyir lus 'bul lo:__tshe rabs bgrangs pa'i las rnams kun:__bsdus te byang chub chen por bsngo:__lan gsum/__dzaHhU~M ba~M hoHsa tshogs zhing rnams rang la thim par gyur/__gsum pa la thog mar nga rgyal bzung ba ni/__hU~M/__a+yai nyid stong pa chos 'byung ste/__/ma skyes 'gag pa med pa las/__/rgyu rkyen sngags las ma bskyed par/__/rol pa chen po'i sku ru gsal/__oM hrIHSh+ti wI kri tA na na hU~M phaT/__sngon gtor/__ra~M ya~M kha~M/__stong pa'i ngang las b+h+rU~M las rin po che'i snod zab cing rgya che ba'i nang du gtor ma kha dog dri ro nus pa phun sum tshogs par gyur/__oM AHhU~M ho:__gsum kyis brlab/__sarba b+hU ta A kar+Sha ya dzaHsa mgron dgug__/sarba big+h+nAn na maHsarba sogs nam mkha' mdzod kyi sngags rgya lan gsum gyis bsngos la bka' bsgo ba ni/__hU~M/__gdod nas 'khor 'das dbyer med kyang*/__glo bur 'khrul pa'i gdon bgegs kun:__mchod sbyin gtor ma 'dir longs la:__rang bzhin med pa'i dbyings su dengs:__zhes dang drag sngags rol mo yungs thun sogs tsham rngams kyis bgegs bskrad/__lnga pa ni/__hU~M:__snang srid snod bcud thams cad kun:__rdo rje srung ba'i gur khang dang :__lha sngags gnyug ma'i ye shes las:__mtshams kyi dkyil 'khor lhun gyis grub:__badz+ra dz+nyA na rak+Sha oM AHhU~M:__zhes srung ba'i 'khor lo brtan par bsgom/__drug pa ni/__spos dang rol mo'i sgras bskul te/__hU~M/__chos dbyings mtha' bral drag po'i zhing khams nas/__/snying rjes rab khros 'jam dpal gshin rje'i gshed/__/'khor bcas sgyu 'phrul phyag rgya rol pa'i tshogs/__/ma lus 'dir gshegs dbang skur byin phob la/__/mthu rtsal nus skyed rtags dang mtshan ma ston/__/mchog thun dngos grub ma lus deng stsol cig__/oM ya mAn+ta ka sa pa ri bA ra dz+nyA na A be sha ya a a:__bdun pa ni/__hU~M/__rnam dag chos dbyings ngang nyid las:__rang byung mchod pa'i phung po ni:__kun bzang mchod pa'i sprin lta bus:__dpag yas nam mkha' gang bar gyur:__oM badz+ra puSh+pe:__d+hU pe:__A lo ke:__g+han+d+he:__nai bid+ya:__shab+da:__rU pa:__shab+da:__g+han+d+he:__ra sA:__spar+she:__d+harma d+hA tu:__ga Na:__a mr-i ta:__rak+ta:__ba lin+ta:__ma hA pU dza AHhU~M hrIHTha:__zhes byin gyis brlab bo/__/gnyis pa dngos gzhi la'ang bdun/__bskyed cing spyan drang gzhugs gsol phyag__/mchod bstod bzlas pa bya ba'o/__/de la dang po rten dang brten pa'i 'khor lo bskyed pa ni/__aH__rang bzhin gdod nas mnyam pa nyid:__skye ba med pa'i ye shes las:__skye ba'i gzugs brnyan yi ge a:__snod bcud brtan g.yo kun gyi srog:__cho 'phrul chen po'i rol pa yis:__ma dag snang ba dbyings su nub:__lhun grub ye shes gzhal med khang :__rin chen dur khrod rgyan rdzogs dbus:__klu 'bum gnyan khri sa bdag stong :__phyogs skyong ma he nyi zla'i steng :__de steng stong nyid phyag rgya che:__'khor 'das zil gnon he ru ka:__chos nyid mi 'gyur sku mdog mthing :__rnam par thar pa gsum gyi dbu:__g.yas dkar klu 'bum sbrul du 'dren:__g.yon dmar gnyan khri'i snying nas gsol:__dbus mthing dgra bgegs sa bdag za:__rgyu drug 'khor ba sgrol ba'i phyag:__ye shes drug gi phyag mtshan can:__'khor lo ral gri rdo rje g.yas:__be con gtun shing sdigs mdzub g.yon:__rdzu 'phrul zhabs bzhi dor stabs kyis:__dug gsum dregs pa'i dpyi nas brdzis:__glang chen ko rlon dur khrod chas:__sbrul dang rin chen tsit+tas brgyan:__dbu la rigs lnga khro bo'i sku:__dregs pa'i snying dang nA ga'i mgo:__do shal khro bo'i chas ka rdzogs:__de bzhin nyid dbyings khros pa'i sku:__yum ni dmigs med chos kyi dbyings:__mthing nag snying stob gri thod 'khyud:__rgyan dang sprul pa'i lha rnams kun:__nyi ma dang ni 'od zer bzhin:__ma bskyed rang byung rol pa'i rtsal:__'khor 'das yongs rdzogs chen por gsal:__gnyis pa ni/__rang gi thugs ka'i 'od zer gyi snang bas 'jam dpal gshin rje gshed po'i dkyil 'khor gyi lha tshogs spyan drangs:__badz+ra sa mA dza:__hU~M:__chos kyi dbyings kyi zhing khams nas:__bcom ldan 'jam dpal gshin rje'i gshed:__thugs dam gnyan po bdag la dgongs:__mi mngon dbyings nas gshegs su gsol:__lho phyogs gshin rje'i grong khyer nas:__'khor gyi gshed chen gshegs su gsol:__srid pa gsum por gnas bcas pa'i:__ma mo'i tshogs rnams gshegs su gsol:__oM many+dzu shrI ya mAn+ta ka sa pa ri pA ra badz+ra sa mA dza:__gsum pa dam ye gnyis med du bzhugs su gsol ba ni/__hU~M:__mthing nag gru gsum dkyil 'khor du:__klu 'bum gnyan khri sa bdag stong :__dgra bgegs bsnol ba'i gdan steng na:__'khor dang bcas pa bzhugs su gsol:__sa ma ya tiSh+Tha lhan:__bzhi pa phyag bya ba ni/__hU~M:__e yi klong nas bzhengs pa yi:__'khor 'das phyag rgya zil gyis gnon:__ye shes rnam rol lha tshogs la:__gnyis med gus pas phyag 'tshal lo:__a ti pU ho:__pra tits+tsha ho:__lnga pa phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul ba ni/__hU~M:__dur khrod rol pa'i dkyil 'khor 'dir:__dgra bgegs thams cad bsgral ba yi:__dbang po nang rol dri nga ba:__rnam shes khrag dang sha rus zas:__rkang gling thod rnga'i sgra rnams ni:__dpal chen 'khor dang bcas la 'bul:__ma hA puSh+pe d+hU pe A lo ke g+han+d+he nai bid+ya shab+da pU dza ho:__hU~M:__dug lnga rnam dag sman chen po:__rtsa brgyad yan lag stong sbyar ba'i:__rmad byung bdud rtsi'i mchod pa 'di:__dpal chen 'khor dang bcas la 'bul:__ma hA pany+tsa a mr-i ta oM AHhU~M:__kun bzang rdo rje 'chang chen he ru ka__/gsang ba'i bdag po 'jam dpal bshes gnyen dang*/__/gtsug lag dpal dge khrag 'thung nag po la/__/sman mchod 'bul lo mthu dbang dngos grub stsol/__/shAn+tiM gar+b+ha blo ldan mchog tu sred/__/ye shes mtsho rgyal mnga' bdag gnubs chen po/__/pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la/__/sman mchod 'bul lo mthu dbang dngos grub stsol/__/rtsa brgyud bla ma 'jam dpal zhi khro'i lha/__/dpa' bo DA ki dam can gter gyi bdag__/snang srid dkyil 'khor 'khor lor dag pa la/__/sman mchod 'bul lo mthu dbang dngos grub stsol/__ces thigs gtor 'bul zhing dngos grub blangs la/__badz+ra a mr-i ta sid+d+hi pha la oM AHhU~M/__hU~M:__lcang lor bcas pa'i b+han+d+ha ru:__dgra bgegs bsgral ba'i don snying khrag:__dmar chen rba rlabs mkha' la 'phyo:__dpal chen 'khor dang bcas la 'bul:__ma hA rak+ta pU dza khA hi:__hU~M:__b+han+d+ha 'bar ba'i gtor gzhong du:__dgra bgegs sha khrag gtor mar sbyar:__'dod yon rnam lngas rab spras pa:__dpal chen 'khor dang bcas la 'bul:__ma hA ba lin+ta khA hi:__hU~M:__bde stong gnyis med rab sbyor zhing :__gdug pa'i dgra bgegs bsgral ba yi:__bam chen gsang ba'i tshogs mchod 'di:__dpal chen 'khor dang bcas la 'bul:__gnyis su med par thim gyur nas:__ka dag klong du grol bar shog:__ta na ga Na ti ra sid+d+hi r+harma d+hA tu pU dza ho:__drug pa bstod pa bya ba ni/__hU~M:__skye med chos dbyings ngang nyid las:__ma 'gags longs spyod rdzogs pa'i sku:__mtshan dang dpe byad gzi brjid 'bar:__rdo rje'i sku la phyag 'tshal bstod:__AH__grags stong brjod bral ye shes las:__stong gsum 'jig rten rab g.yo zhing :__dregs pa can rnams las la 'du:__rdo rje'i gsung la phyag 'tshal bstod:__hU~M:__'khor 'das kun la khyab pa yi:__dmigs med ye shes thugs rjer ldan:__snying rjes 'gro don mdzad pa yi:__rdo rje'i thugs la phyag 'tshal bstod:__hU~M:__'khor gyi ma gshin dregs pa'i tshogs:__las la myur zhing bstan pa srung :__mthu rtsal nus pa bsam mi khyab:__'khor dang bcas la phyag 'tshal bstod:__bdun pa bzlas pa'i rnal 'byor la gnyis/__zhi bar bsnyen pa dang*/__khro bor sgrub pa'o/__/dang po ni/__thugs kar 'jam dpal ye shes sems:__dmar ser ral gri glegs bam phyag:__de yi tsit+ta'i gur khang dbus:__nyi steng hU~M gi nA da las:__yi ge drug pa rdo rje'i sgra:__sngags kyi gzugs su snang ba las:__'od zer 'phros pas 'phags pa mchod:__mkhyen brtse nus pa'i byin rlabs bsdus:__gsal zhing 'bar ba'i 'od zer gyis:__sgrib gnyis mun pa sel bar gyur:__ces brjod cing bsams la/__oM wA gI shwa ri mUM:__zhes bzlas/__bsnyen tshad ni 'bum phrag drug go__/gnyis pa ni/__hU~M mthar rdo rje'i sngags phreng las:__sku dang sngags phreng phyag mtshan tshogs:__'bar ba'i 'od zer dang bcas 'phros:__snang srid sbyangs te rang la bstim:__e ka he dun ya ma snying khrag ra ma tsa ya:__zhes bzla/__bsnyen tshad 'bum phrag bcu drug gis las thams cad 'grub par gsungs/__thun mthar kha skong dang stong tshigs spyi ltar 'bul lo/__gsum pa rjes kyi bya ba la bdun/__tshogs mchod 'bul dang dngos grub blang*/__/mchod bstod nongs bshags bsdu ldangs dang*/__/bsngo smon shis pa brjod pa'o/__/zhes pa'i dang po la/__tshogs kyi yo byad ci 'byor bshams la byin rlabs pa ni/__hU~M:__bdag nyid 'jam dpal thugs ka nas:__ra~M ya~M kha~M 'phros tshogs rdzas kyi:__dngos 'dzin nyes skyon bsregs gtor bkrus:__slar yang snying po 'bru gsum 'phros:__gzugs sgra dri ro reg bya sogs:__zag med 'dod yon bdud rtsir gyur:__oM AHhU~M ho:__tshogs zhing spyan 'dren pa ni/__hU~M:__chos kyi dbyings kyi pho brang mchog:__drag po e yi gzhal yas nas:__bcom ldan 'jam dpal gshin rje gshed:__sras yum sprul 'khor bcas pa rnams:__ye shes tshogs la spyan 'dren na:__dngos grub stsol phyir gshegs su gsol:__badz+ra sa mA dza:dzaHhU~M baM ho:__tshogs phud rim pa gsum du spros la/__dang po la/__bza' dang bca' dang btung ba'i tshogs:__ma tshang med pa'i 'dod yon rdzas:__kha dog dri ro bcud ldan pa'i:__tshogs kyi mchod pa rgya chen 'di:__'jam dpal gshin rje'i tshogs la 'bul:__bzhes nas kun tu dgyes par mdzod:__oM kro d+ha rA dza ya mAn+ta ka ga Na tsakra pU dza khA hi:__bar pa skong bshags ni/__hU~M:__'dod yon tshogs kyi longs spyod dang :__srid zhi'i mchod rdzas sna tshogs kyis:__khro rgyal 'khor bcas thugs dam bskang :__bskangs gyur dbang dang dngos grub stsol:__bdag cag mi dge 'khrul pa'i blos:__bag med 'gal 'khrul nyams pa yis:__khyod kyi thugs dang ci 'gal ba:__mthol zhing bshags so tshangs par gsol:__yig brgya brjod/__tha ma bsgral ba ni/__ling+ga bcas la/__e:__mthing nag 'bar ba'i lcags khang du:__nr-i tri dgra bgegs gzugs rten la:__bla srog A kar+Sha ya dzaH__khug bcings sdoms la myos su chug:__hU~M:__gdod nas dag pa'i ye shes la:__glo bur bdag lta'i zhing bcu'i dgra:__ye shes rnau dbal mtshon cha yis:__skye med chos sku'i klong du bsgral:__nr-i tri sha trU~M mA ra ya rbad:__stob pa ni/__dug gsum dgra bgegs bsgral ba'i sha khrag rus:__srid gsum zhing kun gang ba'i longs spyod 'di:__sku gsum rol pa khrag 'thung zhal du stob:__khams gsum yongs grol dngos grub stsal du gsol:__ma hA mAM sa rak+ta kiM ni ri ti pU dza ho:__las kyi rdo rjes slob dpon la phyag byas thabs shes kyi rdzas gnyis bsnol mar stob cing brda dang brda'i 'bul len bya/__'dus pa gzhan rnams la'ang drang zhing 'dod pa lnga ldan du rol/__lhag ma bsdus la kha phru+u gdab cing*/__oM AHhU~M ha ho hrI:sa 'dod yon lnga ldan du byas la/__hU~M:__bcom ldan 'jam dpal gshin rje yi:__bka' nyan lhag mar dbang ba'i 'khor:__'dir byon 'dod yon lhag gtor bzhes:__dgra bgegs zhing bcu cham la phob:__bcol ba'i phrin las grub par mdzod:__oM uts+tshiSh+ta ba lin+ta kha raM khA hi:__zhes phyi rol du dor ro/__/gnyis pa ni/__ho:__'jam dpal dpa' bo he ru ka:__'khor bcas bdag la dgongs su gsol:__sngon gyi zhal bzhes dam bcas pa'i:__phrin las mdzad pa'i dus la bab:__thun mong tshe dpal nus stobs sogs:__srid zhi'i phun tshogs phrin las bzhi:__gang bsam 'bad med grub par mdzod:__don dam mi dmigs bde ba che:__sku gsum bdag nyid gdod ma'i mgon:___tshe 'di nyid la mngon gyur nas:__gzhan don ris med grub par stsol:__oM ya mAn+ta ka kA ya wA ka tsit+ta sid+d+hi pha la ho:__gsum pa ni/__sngags tsam gyis mchod/__hU~M:__lha yi lha mchog bcom ldan 'das:__gshin rje gshed po khro bo'i rgyal:__gtso 'khor sprul par bcas rnams la:__rab gus gdung bas phyag 'tshal bstod:__ces pas bstod/__bzhi pa ni/__ma rnyed yongs su sogs dang yi ge brgya pa brjod/__lnga pa ni/__mdun bskyed tshogs mgron rnams rten yod na de la bstim/__med na gshegs bsol bya/__bdag bskyed la dmig te/__a a a:__lhar snang rig rtsal dbyings su thim:__dbyings rig 'du 'bral med pa'i ngang :__zhes pa'i dgongs pa la mnyam par bzhag ste 'od gsal du bsdu/__bde stong zung 'jug rtags kyi sku:__phyag rgya chen po'i rol par shar:__phaT phaT phaT:__ces brjod cing zung 'jug gi lha skur ldang ngo*/__/drug pa ni/__'dun pa rtse gcig pas/__ho:__bsod nams ye shes tshogs gnyis kyis:__'gro rnams sgrib gnyis yongs dag nas:__kha sbyor bzhi ldan many+dzu shrI:__zil gnon khrag 'thung myur 'grub shog__/bdun pa ni/__me tog 'thor zhing rol mo'i sgra bsgrags la/__oM:__dbyings kyi ngo bo chos sku 'jam pa'i dpal:__rig pa rang snang zil gnon longs spyod rdzogs:__dbyings rig zung 'jug rtsa brgyud bla ma yis:__mchog thun dge legs grub pa'i bkra shis shog:__ces shis pa brjod pas mtshams sbyar te spyod lam la 'jug par bya'o/__bskyed pa'i gsal snang cher thob cing*/__/bzlas brjod nus pa mthar phyin te/__/las bzhi'i 'khor lo phyogs med du/__/bskor bas don gnyis lhun grub shog__ces pa 'di'ang sprul pa'i gter chen mchog gyur gling pa'i zhal snga nas rjes su bskul zhing*/__'og min o rgyan smin grol gling nas khri chen rdo rje 'chang 'gyur med yid bzhin dbang gi rgyal pos thugs dam nyams gzhes su rje bla mar bka' stsal ba dang*/__gter sras rig 'dzin tshe dbang grags pas bka' nan yang yang pheb par brten/__'khor lo'i mgon po gter chen bla ma nyid las bka'i gnang ba zhus te sngags rig 'dzin pa pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis dpal spungs yang khrod de bI ko Ti'i sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel//___//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: