JKW-KABAB-11-DA-013

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བདུད་རྩི་ལག་མཆོད།
Wylie title bdud rtsi lag mchod JKW-KABAB-11-DA-013.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 11, Text 13, Pages 377-380 (Folios 1a1 to 2b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön གྲུ་གུ་ཡང་དབང་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (gru gu yang dbang, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bdud rtsi lag mchod. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 11: 377-380. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Medicinal Pills - Offering Ritual - sman mchod
Cycle རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་ (rta mgrin dregs pa kun sgrol)
Deity rta mgrin
Karchag page JKW-KABAB-Volume-11-DA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-RA-038
Colophon

ཅེས་སྨོན་ལམ་གདབ་བོ།།

ces smon lam gdab bo

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
བདུད་རྩི་ལག་མཆོད་ནི་ལས་བྱང་གཞུང་གི་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་རྗེས༔ ཧཱུྃ༔ གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ༔ གསང་བ་ཀུན་འཛིན་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ༔ རྣམ་དག་དམ་རྫས་བདུད་རྩིའི་མཉེས་མཆོད་འབུལ༔ ཐུགས་རྗེས་ཆེར་དགོངས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ ཨོ་རྒྱན་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་བརྗིད་ཞབས༔ མ་ཧཱ་རཱ་ཛ་ཆེ་དང་པྲ་ཧ་སྟིར༔ རྣམ་དག་དམ་རྫས་བདུད་རྩིའི་མཉེས་མཆོད་འབུལ༔ ཐུགས་རྗེས་ཆེར་དགོངས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ གོ་མ་དེ་ཝཱི་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ལ༔ རྣམ་དག་དམ་རྫས༴ ཐུགས་རྗེས་ཆེར་དགོངས༴ མ་ཧཱ་པཉྩ༴ ཟབ་གཏེར་མངའ་བདག་གྲུ་གུ་ཡང་དབང་གཏེར༔ ལུང་ཟིན་ཆོས་བདག་བརྒྱུད་པར་བཅས་པ་ལ༔ རྣམ་དག༴ ཐུགས་རྗེས༴ མ་ཧཱ༴ པདྨ་ཁྲག་འཐུང་ཡེ་ཤེས་རྣམ་རོལ་ཆེ༔ བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ༔ རྣམ་དག༴ ཐུགས་རྗེས༴ མ་ཧཱ༴ ཧཱུྃ༔ ཚོགས་རྗེ་ཚོགས་བདག་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔ འབར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཁྲག་འཐུང་ཡབ་ཡུམ་ལ༔ རྣམ་དག༴ ཐུགས་རྗེས༴ ཨོཾ་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧིཿ ཧཱུྃ༔ བསྐལ་པ་མེ་ལྟར་འབར་བའི་ཀློང་དཀྱིལ་ན༔ དབང་གི་རྒྱལ་པོ་རྟ་མཆོག་དཔལ་ཆེན་པོར༔ རྣམ་དག༴ ཐུགས་རྗེས་ཆེར་དགོས༴ ཧྲཱིཿཔདྨཱནྟ་ཀྲྀཏ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ རྟ་མགྲིན་སྐུ་ལ་གཉིས་མེད་ལྷན་སྦྱར་བའི༔ དབང་གི་ཡུམ་ཆེན་པདྨ་གཟི་ལྡན་ལ༔ རྣམ་དག་དམ་རྫས༴ ཐུགས་རྗེས་ཆེར་དགོངས༴ མཱུྃ་པདྨེ་ཤྭ་རཱི་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ ཀླུ་རྣམས་མ་ལུས་གཏན་ནས་བརླག་པའི་ཕྱིར༔ མཁའ་ལྡིང་རྒྱལ་པོ་བྱ་ཁྱུང་ག་རུ་ཌར༔ རྣམ་དག༴ ཐུགས་རྗེས༴ ག་རུ་ཌ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ བསྐལ་པ་མེ་ལྟར་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ སྲིད་གསུམ་གདུག་པ་ཐམས་ཅད་འདུལ་མཛད་པའི༔ རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་བཅས་ལ༔ རྣམ་དག༴ ཐུགས་རྗེས༴ བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ གཉིས་མེད་ངང་དུ་ཁྲོ་བའི་སྐུར་སྤྲུལ་པ༔ བཅོམ་ལྡན་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་ལ༔ རྣམ་དག༴ ཐུགས་རྗེས༴ ཡ་མཱནྟ་ཀ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ༴ ཧཱུྃ༔ དྲེགས་པ་གདུལ་དཀའ་མ་ལུས་འདུལ་མཛད་པའི༔ ཚོགས་རྗེ་ཚོགས་བདག་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ༔ རྣམ་དག༴ ཐུགས་རྗེས༴ བཛྲ་པཱ་ཎི་མ་ཧཱ་སརྦ་པཉྩ་ཨ༴ ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གཉན་པོ་བསྲུང་བའི་ཕྱིར༔ དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ནག་པོ་ཡབ་ཡུམ་ལ༔ རྣམ་དག་དམ་རྫས་བདུད་རྩིའི་མཉེས་མཆོད་འབུལ༔ ཐུགས་རྗེས་ཆེར་དགོངས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ལ༔ རྣམ་དག༴ ཐུགས་རྗེས༴ བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ལ༔ རྣམ་དག༴ ཐུགས་རྗེས༴ རཏྣ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་པཉྩ༴ ཧཱུྃ༔ པདྨ་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ལ༔ རྣམ་དག༴ ཐུགས་རྗེས༴ པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་པཉྩ༴ ཧཱུྃ༔ ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ལ༔ རྣམ་དག༴ ཐུགས་རྗེས༴ ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནི་སརྦ་པཉྩ༴ ཧཱུྃ༔ པདྨ་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ལ༔ རྣམ་དག༴ ཐུགས་རྗེས༴ པདྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་པཉྩ༴ ཧཱུྃ༔ ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ལ༔ རྣམ་དག༴ ཐུགས་རྗེས༴ ཀརྨ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་པཉྩ༴ ཧཱུྃ༔ ཕྱོགས་བཅུ་དྲེགས་པ་བསྣོལ་བའི་གདན་སྟེང་ན༔ བདུད་འདུལ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་རྣམ་བཅུ་ལ༔ རྣམ་དག༴ ཐུགས་རྗེས༴ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱ་མ་ཧཱ་སརྦ་པཉྩ་ཨ༴ ཧཱུྃ༔ ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་ཕྱོགས་བཞི་ཐུབ་པར་སྲུང་༔ ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ལྕགས་སྒྲོག་དྲིལ་བུ་མ༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ཕྲིན་ལས་སོ་སོར་མཛད༔ མཁའ་འགྲོ་སྒོ་མ་ཆེན་མོ་རྣམ་བཞི་ལ༔ རྣམ་དག༴ ཐུགས་རྗེས༴ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿསརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ༴ ཧཱུྃ༔ ཡབ་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་པདྨར་ལྡན་བྱས་ཏེ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་དཀར་དང་དམར༔ ཐབས་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ༔ དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ ཡི་གེ་གསུམ་ནི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ངང་༔ དེ་རིང་ཉིད་དུ་བདག་ལ་དགོངས་ནས་ཀྱང་༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ན་མ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ༔ ཨོཾ་ན་མསྶརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཨཱཿ ཨོཾ་ན་མསྶརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ བདུད་རྩིའི་དྭངས་བཅུད་འབྲུ་གསུམ་གྱི་རྣམ་པས་བདག་གི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ་སྟེ། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བསམས་ལ། བདུད་རྩིས་གནས་གསུམ་རེག་ཅིང་མྱང༌། ཧཱུྃ༔ རྒྱལ་བ་མཆོད་ན་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་སྩོལ། །རྒྱལ་བ་མཉེས་བྱེད་བདུད་རྩིའི་ཆེན་པོའི་མཆོག །དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི། །ཐུགས་དམ་གཉན་བསྐང་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སྨོན་ལམ་གདབ་བོ།།
[edit]

bdud rtsi lag mchod ni las byang gzhung gi bdud rtsi'i mchod pa phul ba'i rjes:__hU~M:__gsung gi rdo rje rta mchog he ru ka:__gsang ba kun 'dzin phyag na rdo rje la:__rnam dag dam rdzas bdud rtsi'i mnyes mchod 'bul:__thugs rjes cher dgongs dbang dang dngos grub stsol:__ma hA pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi:__o rgyan grub pa'i rgyal po gzi brjid zhabs:__ma hA rA dza che dang pra ha stir:__rnam dag dam rdzas bdud rtsi'i mnyes mchod 'bul:__thugs rjes cher dgongs dbang dang dngos grub stsol:__ma hA pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi:__go ma de wI pad+ma thod phreng rtsal:__chos rgyal khri srong lo chen bai ro la:__rnam dag dam rdzas=__thugs rjes cher dgongs=__ma hA pany+tsa=__zab gter mnga' bdag gru gu yang dbang gter:__lung zin chos bdag brgyud par bcas pa la:__rnam dag=__thugs rjes=__ma hA=__pad+ma khrag 'thung ye shes rnam rol che:__byin rlabs mchog stsol rtsa ba'i bla ma la:__rnam dag=__thugs rjes=__ma hA=__hU~M:__tshogs rje tshogs bdag dpal chen he ru ka:__'bar ba'i rgyal po khrag 'thung yab yum la:__rnam dag=__thugs rjes=__oM na maHsarba ta tha ga ta ma hA pra tIts+tsha hoH__pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hiH__hU~M:__bskal pa me ltar 'bar ba'i klong dkyil na:__dbang gi rgyal po rta mchog dpal chen por:__rnam dag=__thugs rjes cher dgos=__hrIHpad+mAn+ta kr-ita pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi:__hU~M:__rta mgrin sku la gnyis med lhan sbyar ba'i:__dbang gi yum chen pad+ma gzi ldan la:__rnam dag dam rdzas=__thugs rjes cher dgongs=__mU~M pad+me shwa rI pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi:__hU~M:__klu rnams ma lus gtan nas brlag pa'i phyir:__mkha' lding rgyal po bya khyung ga ru Dar:__rnam dag=__thugs rjes=__ga ru Da sarba pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi:__hU~M:__bskal pa me ltar 'bar ba'i dkyil 'khor nas:__srid gsum gdug pa thams cad 'dul mdzad pa'i:__rdo rje gzhon nu yab yum 'khor bcas la:__rnam dag=__thugs rjes=__badz+ra kI li kI la ya sarba pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi:__hU~M:__gnyis med ngang du khro ba'i skur sprul pa:__bcom ldan ya mAn+ta ka yab yum la:__rnam dag=__thugs rjes=__ya mAn+ta ka sarba pany+tsa a mr-i ta=__hU~M:__dregs pa gdul dka' ma lus 'dul mdzad pa'i:__tshogs rje tshogs bdag phyag na rdo rje la:__rnam dag=__thugs rjes=__badz+ra pA Ni ma hA sarba pany+tsa a=__hU~M:__sangs rgyas bstan pa gnyan po bsrung ba'i phyir:__dpal ldan mgon po nag po yab yum la:__rnam dag dam rdzas bdud rtsi'i mnyes mchod 'bul:__thugs rjes cher dgongs dbang dang dngos grub stsol:__ma hA kA la sarba pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi:__hU~M:__rdo rje rigs kyi mkha' 'gro la:__rnam dag=__thugs rjes=__badz+ra d+hA ki nI sarba pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi:__hU~M:__rin chen rigs kyi mkha' 'gro la:__rnam dag=__thugs rjes=__rat+na d+hA ki nI sarba pany+tsa=__hU~M:__pad+ma rigs kyi mkha' 'gro la:__rnam dag=__thugs rjes=__pad+ma d+hA ki nI sarba pany+tsa=__hU~M:__las kyi rigs kyi mkha' 'gro la:__rnam dag=__thugs rjes=__karma d+hA ki ni sarba pany+tsa=__hU~M:__pad+ma rigs kyi mkha' 'gro la:__rnam dag=___thugs rjes=__pad+ma d+hA ki nI sarba pany+tsa=__hU~M:__las kyi rigs kyi mkha' 'gro la:__rnam dag=___thugs rjes=__karma d+hA ki nI sarba pany+tsa=__hU~M:__phyogs bcu dregs pa bsnol ba'i gdan steng na:__bdud 'dul khro bo chen po rnam bcu la:__rnam dag=___thugs rjes=__oM badz+ra kro d+hA ma hA sarba pany+tsa a=__hU~M:__shar lho nub byang phyogs bzhi thub par srung :__lcags kyu zhags pa lcags sgrog dril bu ma:__zhi rgyas dbang drag phrin las so sor mdzad:__mkha' 'gro sgo ma chen mo rnam bzhi la:__rnam dag=___thugs rjes=__dzaHhU~M ba~M hoHsarba pany+tsa a mr-i ta=__hU~M:__yab yum rdo rje pad+mar ldan byas te:__byang chub sems kyi thig le dkar dang dmar:__thabs shes gnyis su med pa'i ye shes la:__dus gsum bde gshegs rnams kyis byin gyis brlabs:__yi ge gsum ni sku gsung thugs kyi ngang :__de ring nyid du bdag la dgongs nas kyang :__sku gsung thugs kyi dngos grub stsal du gsol:__oM AHhU~M:__oM na ma sarba ta thA ga ta kA ya sid+d+hi oM:__oM na mas+sarba ta thA ga ta wA ka sid+d+hi AH__oM na mas+sarba ta thA ga ta tsit+ta sid+d+hi hU~M __bdud rtsi'i dwangs bcud 'bru gsum gyi rnam pas bdag gi gnas gsum du thim ste/__dus gsum sangs rgyas thams cad kyi sku gsung thugs kyi dngos grub thob par bsams la/__bdud rtsis gnas gsum reg cing myang*/__hU~M:__rgyal ba mchod na dngos grub chen po stsol/__/rgyal ba mnyes byed bdud rtsi'i chen po'i mchog__/dus gsum bde gshegs rgyal ba'i lha tshogs kyi/__/thugs dam gnyan bskang phrin las 'grub gyur cig__/ces smon lam gdab bo//

Footnotes

Other Information