རྫོགས་ཆེན་ཧཱུྃ་སྐོར་ལས། བར་དོའི་མ་ཡིག

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title rdzogs chen hU~M skor las bar do'i ma yig JKW-KABAB-12-NA-009.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 12, Text 9, Pages 251-263 (Folios 1a to 7a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (rdo rje gling pa, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rdzogs chen hU~M skor las bar do'i ma yig. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 12: 251-263. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
Cycle རྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་ (rdzogs chen snying po hum skor)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-12-NA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-LI-030
Colophon
  • Treasure colophon: ཨེ་མ༔ རང་དོན་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ གཞན་དོན་གཟུགས་སྐུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུག་པར་གྱུར་ཅིག༔ དུས་གསུམ་བསགས་སོགས་དགེ་བ་རྣམས༔ འགྲོ་དྲུག་ཕ་མའི་དོན་དུ་བསྔོ༔ བར་དོ་མེད་པར་རང་གྲོལ་ནས༔ སྐུ་གསུམ་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཅེས་བརྗོད་དོ༔ ཨེ་མ༔ འཕོ་བ་དཔག་ཆེན་མདའ་མོ་འདི༔ སྐལ་ལྡན་འགའ་ཡི་སྤྱོད་ཡུལ་ཡིན༔ བསགས་པ་ཅན་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡཱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ བཀའ་རྒྱ༔ དམ་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ མི་སྤེལ་རྒྱ༔ མི་བསྣུབ་རྒྱ༔ ༔
  • Treasure colophon: e ma:__rang don chos sku thob par gyur cig:__gzhan don gzugs sku thob par gyur cig:__'khor ba dong nas sprug par gyur cig:__dus gsum bsags sogs dge ba rnams:__'gro drug pha ma'i don du bsngo:__bar do med par rang grol nas:__sku gsum 'bras bu thob par shog:__ces brjod do:__e ma:__'pho ba dpag chen mda' mo 'di:__skal ldan 'ga' yi spyod yul yin:__bsags pa can dang 'phrad par shog:__sa ma yA:__rgya rgya rgya:__bka' rgya:__dam rgya:__zab rgya:__mi spel rgya:__mi bsnub rgya:__:
[edit]
༁ྃ༔ རྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་ལས༔ བར་དོའི་མ་ཡིག་བཞུགས་སོ༔

༁ྃ༔ བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་བྱུང་རིག་པའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨེ་མ༔ རྒྱུད་ལས་གནད་ཀྱི་བཅུད་ཕུར་མ་ལུས་ཀུན༔ ཨོ་རྒྱན་བདག་གིས་ལེགས་པར་བཀྲོལ་བྱས་ནས༔ ཕྱི་རབས་དོན་དུ་ཡི་གེའི་ལོགས་སུ་བཀོད༔ ནམ་ཞིག་སྐལ་ལྡན་སྐྱེས་མཆོག་གཅིག་དང་འཕྲད་གྱུར་ཅིག༔ དེ་ཡང་སྤྱིར་གང་ཟག་དབང་པོ་ཡང་རབ་ཀྱི་རྩེ་མོ་རྣམས༔ ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མེད་པ་གྲུབ་ཅིང་རང་བཞིན་སྐྱེ་གནས་ཀྱི་བར་དོ་ལ་གྲོལ་བ་ཡིན་ནོ༔ དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་ལས༔ གང་ཟག་རྩོལ་བ་ཅན་རྣམས་ནི༔ དེ་ལྟར་ཟད་སར་འཁྱོལ་སྲིད་དེ༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ དེ་ལྟར་མ་གྲོལ་བ་རྣམས་ལ་བར་དོ་བཞིར་བསྟན་ཏེ༔ རང་བཞིན་སྐྱེ་གནས་ཀྱི་བར་དོ་ནི་མའི་པདྨ་ལས་སྐྱེས་ནས་འཆི་ནད་ཀྱིས་མ་བཏབ་བར་དང་གཅིག༔ འཆི་ཁའི་བར་དོ་ཕྱི་འབྱུང་བ་བསྡུས་ནས་ནང་དབུགས་མ་ཆད་བར་དང་གཉིས༔ ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བར་དོ་འོད་གསལ་གྱི་སྣང་བ་ཤར་ནས་ལྷུན་གྲུབ་ལ་མ་ཐིམ་བར་དང་གསུམ༔ སྲིད་པའི་བར་དོ་དེ་ནས་མངལ་གྱི་སྒོར་མ་ཚུད་བར་དང་བཞིས་སྟོན་པ་ཡིན་ཏེ༔ དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་ལས༔ བར་དོ་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་ཏེ༔ སྐྱེ་གནས་འཆི་ཁ་ཆོས་ཉིད་སྲིད༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ སྐྱེ་གནས་ཅེས་པ་ནི༔ རང་གི་རིག་པ་གཞིའི་གནས་ལུགས༔ ཀ་དག་སྨྲ་བསམ་བརྗོད་ལས་འདས་པ༔ འཁོར་འདས་ཀྱི་དབྱེ་བསལ་དང་བྲལ་བ་སྣང་སྟོང་རིས་མ་ཆད་པ༔ ཡེ་གནས་ཀྱི་གཤིས་ལུགས་དེ་ཡིན་ཏེ༔ དེ་ངོ་ཤེས་སྒོམ་མྱོང་༔ རྟོགས་པས་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ༔ ངོ་མ་ཤེས༔ མ་བསྒོམས༔ མ་རྟོགས་པས་འཁྲུལ་མ་སྲིད༔ འཁོར་འདས་ཀྱི་བློས་མ་རེག་པ༔ དེ་བར་ན་གནས་པ་དེ་ངོ་མ་ཤེས༔ སྐྱེ་མེད་ལས་སྐྱེས༔ གནས་མེད་ལ་གནས་པའོ༔ དེ་ལས་གྲོལ་བའི་གདམས་པ་ནི་གོང་དུ་བསྟན་པ་རྣམས་ཡིན་ཏེ༔ དང་པོ་འཁོར་འདས་རུ་ཤན་དབྱེ༔ བར་དུ་ཁྲེགས་ཆོད་དོན་ལ་ཞུན་འཐར་ལེགས་པར་ཆོད༔ ཐ་མ་ཐོད་རྒལ་དོན་ལ་མ་ཡེངས་ཉམས་སུ་བླངས་པས་སྣང་བཞི་ཚད་དུ་འཁྱོལ༔ ཆོས་ཟད་བློ་འདས་རྟོགས༔ ཤེས་བྱའི་གྲོས་ཐག་ཆོད༔ སྒྱུ་ལུས་ལྷག་མེད་དུ་ཡལ་བ་རྣམས་སོ༔ དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་ལས༔ སྐྱེ་གནས་བར་དོར་གྲོས་ཐག་བཅད༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ སྐྱེ་གནས་བར་དོའི་གདམས་པ་མཚམས་བསྟན་པའོ༔ ས་མ་ཡཱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ འཆི་ཁ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་བར་དོ་ནི༔ རྒྱུད་ལས༔ འཆི་ཁར་མི་གསལ་བསྐྱར་གསལ་གདབ༔ ཅེས་གསུངས་པས༔ སྒེག་མོས་མེ་ལོང་ལྟ་བ་ལྟ་བུའི་གདམས་པ་ནི༔ དང་པོ་ནི་རྣལ་འབྱོར་པ་རབ་སྟོང་ཉིད་ལ་ཉམས་ལེན་ལ་བརྩོན་འགྲུས་དྲག་པོ་རྣམས༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འཆི་རྟགས་རྣམས་མན་ངག་ལྟར་བལྟས་ལ༔ ཕྱི་ཚོགས་བསོགས་དང་༔ ནང་རྟེན་འབྲེལ་དང་༔ གསང་བ་ཚེ་སྒྲུབ་གྱིས་ལ༔ དེས་མ་བསླུས་ན་ཡང་གསང་གི་འཆི་ལྟས༔ ས་ས་ལ་ཐིམ་པས་ལུས་ཀྱི་བག་བཞི་ས་ལ་ལྷུང་༔ ལྡང་མི་ནུས༔ ནང་ཤེས་པ་བན་བུན་ནམ༔ ང་ཡར་ལ་འཐེན་ཟེར་བ་འོང་༔ ཆུ་ལ་ཆུ་ཐིམ་པས༔ ཁ་སྣ་ནས་ཆུ་ཙར་པ་ཅིག་འོང་༔ དེ་ནས་སྣ་སྐམ་སོ་དྲེག་ཆགས༔ ནང་ཤེས་པ་ལང་ལོང་དུ་འོང་༔ ཁ་སྐམ་ཆུ་བསྙག༔ མེ་མེ་ལ་ཐིམ་པས་རྐང་ལག་བཞི་ནས་དྲོད་འཆོར༔ སྨིན་ཕྲག་གི་དྲོད་འཆོར༔ ནང་དུ་ཤེས་པ་ནག་ཐིབ་ཐིབ་འོང་༔ རླུང་རླུང་ལ་ཐིམ་པས༔ དབུགས་རྒོད་ཅིང་རྩེག་མ་མང་༔ ནང་དུ་ཤེས་པ་མོག་མོག་ཏུ་གྱུར༔ དེ་ནས་རླུང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་ཐིམ་པའི་རྟགས་སུ༔ ཕྱི་དབུགས་ཕྲུག་གིས་ཆད༔ ནང་དབུགས་ལུས་པའི་དུས་སུ་གྲོགས་ཁྱད་པར་ཅན་ནམ༔ བླ་མ་ཡོད་ན་རབ༔ དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པ་རྣམས་བསགས༔ ཅི་ཡོད་པས་སྔོན་འགྲོའི་ཚོགས་བསོགས་བྱས༔ ཕྲེང་བ་ཙམ་ལ་ཡང་མ་ཆགས་པར་བྱའོ༔ དེ་ལྟར་དགོས་པ་ཡང་རྒྱུད་ལས༔ འཆི་ཁའི་བར་དོར་འདི་ལྟར་བྱ༔ ཕྱི་ཡི་འཆི་ལྟས་ཉེར་གཅིག་བརྟག༔ ཚོགས་བསགས་རྟེན་འབྲེལ་འཆི་བ་བསླུ༔ ནང་གི་འཆི་ལྟས་ཚང་བའི་དུས༔ བླ་མ་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་ལ༔ སྔོན་འགྲོ་ཚོགས་བསགས་སྤང་དག་བྱ༔ དེ་ནས་སྤྲུལ་སྐུའི་རྒྱུད་ཚར་གསུམ་དག་པར་བཀླག་པས༔ ཕུང་པོ་དེ་ཉིད་གཞོག་གཡས་པ་འོག་ཏུ་བཅུག་ལ་སེང་གེའི་ཉལ་ལུགས་སུ་བྱས་ཏེ༔ སྐུ་གསུམ་གང་རུང་གི་འཕོ་བ་གདབ་བོ༔ ཕོ་གཡས་མོ་གཡོན་གྱི་རྣ་བར་སྙུག་སྦུག་བཅུག་ལ༔ ཨེ་མ་རིགས་ཀྱི་བུ་དམ་པ་ཁྱོད་ཚེ་འདིའི་མ་དག་པའི་སྣང་བ་ལ་མ་ཆགས་ཤིག༔ མ་ཆགས་ཤིག༔ དག་པའི་སྣང་བ་དག་པའི་རང་གི་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས༔ རང་མདངས་སྣང་བ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བར་དོ༔ འོད་སྐུ་དང་༔ ཐིག་ལེ་དང་༔ སྐུའི་རྣམ་པ་འོད་ཀྱི་དེ་རང་སྣང་བླ་མས་ངོ་སྤྲད་པའི་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་རང་མདངས་ཀྱི་སྣང་བ་ཡིན་ནོ༔ དེ་ངོ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག༔ ཅེས་ལན་གསུམ་བྱའོ༔ ཕཊ༔ བདེ་ཆེན་དག་པའི་གནས་སུ་གཤེགས་ཅིག༔ ཅེས་བྱའོ༔ གཞན་ཡང་གདམས་པ་རྣམས་གདབ་པར་བྱའོ༔ དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་ལས༔ རྒྱུད་འདི་ཚར་གསུམ་དག་པར་བཀླག༔ ཕུང་པོ་སེང་གེའི་ཉལ་ལུགས་བྱས༔ སྐུ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་འཕོ་བར་བྱའོ༔ ཕོ་གཡས་མོ་གཡོན་རྣ་བ་རུ༔ སྙུག་སྦུག་བཙུག་ལ་དྲན་གསལ་གདབ༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ དེ་ནས་ཕུང་པོའི་སྙིང་གར་བཏགས་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེས་བྲིས་པས་སྤུར་ཞིང་ཚོགས་བསགས་པར་བྱའོ༔ དེ་ཡིས་དབང་པོ་རབ་མཆོག་འོག་མ༔ ཁང་བཟང་ནས་ཁང་བཟང་དུ་འཕོ་བ་ལྟ་བུའི་གདམས་པ༔ ས་མ་ཡཱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ནས་ཆོས་ཉིད་འོད་གསལ་གྱིས་བར་དོ་ནི༔ རྒྱུད་ལས༔ ཆོས་ཉིད་མ་སྤང་བུ་འཇུག་འདྲ༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ རང་གི་སྣང་བར་ཡིད་ཆེས་ཤིང་འདིར་ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་བླ་མས་ངོ་སྤྲད་པ་རྣམས་མ་ལྟ་བུ༔ དེའི་དུས་སུ་ཤར་བ་རྣམས་བུ་ལྟ་བུ༔ དེ་ངོ་ཤེས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ༔ དེ་ནས་རྣམ་ཤེས་འོད་གསལ་ལམ་ནམ་མཁའ་ལ་ཐིམ་པའི་རྟགས་སུ༔ ལུས་གདོས་བཅས་བེམ་པོ་ལིང་གིས་བོར་ཏེ་ས་རྡོ་དང་འདྲ༔ རྣམ་ཤེས་མེ་སྟག་ཡར་བ་དང་འདྲ༔ དེ་དུས་སྣང་བ་འོད་དུ་འཆར༔ ཅེས་གསུངས་པས༔ ས་རྡོ་རི་བྲག་སྣང་བ་མེད༔ སྣང་བ་ཐམས་ཅད་འོད་ལྔའི་རྣམ་པར་ལྟེམ་ལྟེམ་པ༔ མེར་མེར་གསལ་བ་བཏེག་ན་འཕར་བ༔ མནན་ན་ནེམ་པར་འཆར་ཏེ༔ དེའི་ངོ་སྤྲོད་ནི་འཇའ་ཚོན་གྱིས་བྱ་སྟེ་ཟུར་དུ་ཤེས་སོ༔ དེ་ནས་འོད་གསལ་ཟུང་འཇུག་ལ་ཐིམ་པའི་རྟགས་སུ༔ རང་གི་ལུས་འཇའ་འོད་དུ་གསལ་ཞིང་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་རིགས་ལྔ་ཚོམ་བུ་འབྲེལ་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་འཆར་རོ༔ དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་ལས༔ དེ་ནས་ཞིང་ཁམས་རིགས་ལྔ་འཆར༔ ཅེས་གསུངས་པས༔ དེ་དུས་རང་སྣང་རང་ཞལ་མཐོང་བ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཟང་ཐལ་དུ་གྲོལ་འགྲོ་བའོ༔ དེའི་ཚེ་ན་འཇུག་པའི་དུས་གསུམ་ཤེས་དགོས༔ འཇུག་པའི་དུས་ཤེས་པའི་གནད༔ གྲོལ་བའི་དུས་ལུས་ཀྱི་གནད༔ མཐར་ཕྱིན་པའི་དུས་ངོ་ཤེས་པའི་དུས་ཀྱི་གནད་ཡིན་ནོ༔ འཇུག་པ་ལ་གཉིས༔ རིག་པ་འོད་ལ་ཕར་འཇུག་པ་དང་༔ འོད་རིག་པ་ལ་ཚུར་འཇུག་པའོ༔ དང་པོ་ནི་རང་གི་སྙིང་ཁ་ནས་འོད་ཀྱི་ཟེར་ཐག་ཚོམ་བུའི་ཐུགས་ཁར་འབྲེལ་ནས༔ ཚོམ་བུའི་སྣང་བ་ལ་སེམས་ཟིན་ཏོ༔ དེའི་ངང་གི་བསམ་གཏན་ལ་ཕྲི་ལེ་ཞག་ལྔར་གནས་པ་འབྱུང་ངོ་༔ དེ་ཡང་བསམ་གཏན་གྱི་ཞག་ཡིན་ནོ༔ འོད་རིག་པ་ལ་ཚུར་འཇུག་པ་ནི༔ རིག་པ་རང་ལུས་སྙེག་དེ༔ ཚོམ་བུ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་རང་གི་སྙིང་གར་ཟེར་ཐག་ཟུག་པར་སྣང་ནས༔ དེ་ནས་རང་ལ་ཚོམ་བུ་རྣམས་ཐིམ་པར་སྣང་ངོ་༔ དེའི་ཚེ་ངོ་སྤྲོད་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ལུས་འོད་གསལ་དུ་གནས་པ་མཚན་མའི་བག་ཆགས་ལས་གྲོལ་བ་དང་༔ རིག་པ་རང་ངོ་ཤེས་པས་མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་དང་༔ རྗེས་དྲན་དྲུག་འབྱུང་སྟེ༔ ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་གྲོལ་བའི་གདེངས་ཐོབ་པའོ༔ གྲོལ་བའི་ཐབས་དུས་ནི་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་ལ་ཐིམ་པས༔ ཡེ་ཤེས་བཞི་སྦྱོར་གྱི་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་སྟེ༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྣ་ཐག་ལ་སྣང་བ་རང་ཤར་དུས་ངོ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག༔ དེའི་རྗེས་ལ་ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས་པར་འཆར་རོ༔ ལྷུན་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་སྦུབས་སུ་ཤར་ལུགས་བརྒྱད་དང་༔ ཐིམ་ལུགས་བརྒྱད་དུས་མཉམ་དུ་འབྱུང་སྟེ༔ སྔར་འདྲིས་ཀྱི་མི་དང་འཕྲད་པ་ལྟ་བུ་དང་༔ མི་འགྱུར་བ་གསེར་ཐུར་ལྟ་བུ་དང་༔ ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་དཔག་ཆེན་གྱི་མདའ་ལྟ་བུའི་གདམས་ངག་དྲན་པར་བྱའོ༔ ལྷུན་གྲུབ་དེ་ཀ་དག་ཏུ་ཐིམ་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ༔ གདོད་མའི་ས་ལ་གྲོལ་བའོ༔ ཡུན་ནི་རབ་སྐད་ཅིག་མ་ལྔའམ༔ ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ལ་གྲོལ༔ འབྲིང་ཞག་ལྔ༔ ཐ་མ་ཞག་བཅུ་དྲུག་ཐོགས་སོ༔ གང་ཟག་བརྩོན་འགྲུས་འབྲིང་རྣམས་ཆོས་ཉིད་བར་དོར་གྲོལ་ཚུལ་བསྟན་པ་ས་མ་ཡཱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དེ་ནས་ཐ་མ་སྲིད་པ་བར་དོ་ནི༔ རྒྱུད་ལས༔ སྲིད་པར་ཝ་ཆགས་མཐུད་བཞིན་དགོས༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ གོང་གི་དེ་རྣམས་སུ་བརྟན་པ་མ་ཐོབ་ཅིང་མ་གྲོལ་ན༔ ཆོས་ཉིད་ལྷུན་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་སྣང་བ་ནུབ་ནས༔ བར་དོའི་ལུས་ལྷ་མིག་དག་པས་མཐོང་༔ ནང་ན་ནང་གིས་མཐོང་བ་དབང་པོ་ཀུན་ཚང་བ༔ ཞག་བཞི་བཅུ་རྩ་དགུའི་བར་དུ་རྡོ་རྗེ་གདན༔ བྱ་རྒོད་རི་བོ༔ མའི་མངལ་གསུམ་མ་གཏོགས༔ རི་ཁང་ཁྱིམ་གང་ལའང་ཐོགས་པ་མེད་པ་དང་༔ གང་དྲན་གྱི་ཡུལ་དང་ཉེ་འཁོར་གྱི་རྩར་སླེབ་པ༔ གང་ལ་རྣམ་ཤེས་བཅུག་པར་ཚུག་པ༔ མངོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་ཡ་མ་ཟུང་སྟོན་ནུས་པ༔ སྔར་བས་དྲན་པ་བདུན་འགྱུར་གྱིས་གསལ༔ གནས་པའི་རྟེན་མེད༔ བྱ་སྒྲོ་རླུང་གིས་ཁྱེར་བ་ལྟ་བུའོ༔ དེ་ལའང་འདིའི་དུས་སུ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་བཀུག་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་གྲོལ་བ་ཡང་ཡོད་དོ༔ གཞན་ཐ་མལ་རྣམས་ནི་མངལ་དྲན་དུས་སུ་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་བསྒོམས་པས་མངལ་སྒོ་བཀག་པའམ༔ ཞེན་ལོག་དྲག་པོས་བཀག་སྟེ༔ སྔར་བླ་མས་ངོ་སྤྲོད་པའམ༔ ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་ལ་འདྲིས༔ ཁྱད་པར་གསང་དབང་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་རྣམས་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་བག་ཆགས་ཟད་དེ༔ རྨི་ལམ་སད་པ་ལྟར༔ ཤར་ཕྱོགས་མངོན་དགར་མེ་ཏོག་པདྨ་ལས་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེས་ནས༔ རྡོ་རྗེ་མི་བསྐྱོད་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ་དཀར་པོའི་ལུས་བླངས༔ ལོ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ནས༔ ལྷོ་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་གནས༔ དེ་བཞིན་དུ་ནུབ་དང་བྱང་དུ་གནས་ཏེ༔ དེའི་མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་ཁྲོ་བོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལམ་ལམ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་སྐད་ཅིག་ལས་གྲོལ་བར་འགྱུར་རོ༔ དེ་དག་གིས་བརྩོན་འགྲུས་ཡང་མཐའི་ཨ་ཏི་སྙིང་ཐིག་འདི་ལན་ཅིག་རྣ་བར་འབྲེལ་པ་ཡོད་པ་རྣམས་ཡིན་ནོ༔ རྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་འདི་ཟབ་གནད་ཀྱིས༔ རྒྱུད་ལས་ཀྱང་༔ སྲིད་པ་བར་དོར་ཝ་མཐུད་པས༔ ངག་གནད་བདལ་བའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ མངོན་དགའ་ལ་སོགས་ཞིང་ཁམས་སུ༔ བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་གནས་ལྔ་བརྒྱ་ནས༔ བར་དོ་མེད་པར་སངས་རྒྱའོ༔ འདི་ཡང་ངོ་སྤྲོད་ཐོབ་པར་གཅེས༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ ཨེ་མ་ཟབ་མོའི་ཟབ་མོ་ཚིག་ཉུང་འགག་ཏུ་དྲིལ་བ་འདི༔ ཨོ་རྒྱན་བདག་གིས་སྐྱེས་གཉིས་བར་སངས་རྒྱས༔ སྔ་ཕྱི་འོང་ཚུལ་རིམ་པར་ཤེས་པ་དང་༔ དམ་ཆོས་ཁ་བསྐང་ཕྱིར་ན་རིམ་པར་བྲིས༔ སྐལ་ལྡན་ཆོས་མཛད་རྣམས་ཀྱི་ནོར་བུར་ཤོག༔ ས་མ་ཡཱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ དམ་རྒྱ༔ བཀའ་རྒྱའོ༔ ༁ྃ༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་ལས༔ འཕོ་བ་དཔག་ཆེན་མདའ་མོ་བཞུགས་སོ༔ ༁ྃ༔ ༡༢༣༤༥༦༧༨༩༠༩༨༔ སྐུ་གསུམ་བདེ་ཆེན་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ གང་ཟག་ཡང་རབས་ཚེ་འདི་རུ༔ སྔོན་སྦྱང་ཤེས་རབ་གྲོལ་བ་དང་༔ བརྩོན་འགྲུས་བསྒོམས་པས་སངས་རྒྱ་ཡང་༔ གང་ཟག་དབང་པོ་བརྩོན་འགྲུས་ཞན༔ མ་བསྒོམས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་ཐབས༔ འཕོ་བ་དཔག་ཆེན་མདའ་མོ་བསྟན༔ ཕྱི་རབས་བུ་ཡིས་ཉམས་སུ་ལོང་༔ འདི་ལ་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྗེས་གསུམ་ཡོད་པ་ལས༔ སྔོན་འགྲོ་ཚོགས་དང་གཏོར་མས་མཉེས་པར་བྱས་ལ༔ དང་པོ་སྟོང་ཉིད་ཟང་ཐལ་དུ་གློད་ལ་བཞག༔ དེ་ལ་ཞག་གཅིག་སོང་བའི་ནང་པར་རང་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅའ༔ པུས་མོ་གཉིས་ཀྱི་ཁར་ལག་མཐིལ་གཉིས་བཀབ་ལ༔ རང་གི་ལུས་དོང་ཁོག་ཞབས་རྡོལ་ལྟ་བུ༔ ཕྱི་དཀར་བ༔ ནང་དམར་བ༔ ཕྲུ་མ་ལྟ་བུ་ཅིག་འདུག་པ་ལ་ཤེས་པ་གཏད་ལ༔ ཞག་གཅིག་སྟོང་ར་ལ་སྦྱོང་ངོ་༔ དངོས་གཞི་ནི༔ རང་གི་སྙིང་གི་ཐད་ནས༔ ཤེས་པ་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ༔ ཆེ་ཆུང་ཚོན་གང་བ་གཅིག་འདུག་པ་དེ༔ ཧིག་ཅེས་པས་རེས་ཕུལ་དུ༔ སྤྱི་བོར་རྒྱང་རྒྱང་སོང་བར་བསམས་ལ༔ དེ་ལ་ཞག་གཅིག་སྦྱང་༔ དེ་ནས་ཆོས་སྐུ་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་ལས༔ ཆོས་སྐུ་ནི་དམིགས་གཏད་མེད་པ༔ ནམ་མཁའི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པ༔ རིས་དང་མཚན་མ་མེད་པར་གཏད་མེད་དུ་འཕོ་བའོ༔ ལོངས་སྐུ་རིགས་ལྔའི་ཞིང་ཁམས་སུ་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་གང་མོས་དེའི་ཐུགས་ཀར་འུར་སྒྲ་དང་བཅས་ནས་འཕོ་བའོ༔ སྤྲུལ་སྐུ་ནི་རང་གི་བླ་མའི་ཐུགས་ཀར་འཕོ་བའོ༔ དེ་རྣམས་གང་ལ་འཕོ་ཡང་གོམས་པ་དང་༔ སྤྱི་བོ་ན་བ་དང་༔ ཚངས་བུག་ཁ་བྱེ་བ་དང་༔ སྐྲ་འཕར་བ་དང་༔ ཁྲག་ཐོན་པ་དང་༔ ལུས་པོ་འདར་བ་དང་༔ འགྱེལ་བ་དང་༔ འཁྱོམ་པ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་ངོ་༔ འཕོ་བའི་དུས་སུ་དཔག་ཆེན་གྱི་མདའ་བཏང་བ་ལྟར་ཤུགས་དང་བཅས་ཏེ༔ གང་ལ་ཡང་ཐོགས་པ་མེད་པར་འུར་སྒྲ་དང་བཅས་ནས་སོང་བར་བསྒོམ་མོ༔ ཐེང་གསུམ་བས་མང་ན་ཉེན་ཡོད་པས་ཚད་དང་སྦྱར་རོ༔ ཐལ་ན་ནི༔ ཕོའི་རྐང་མཐིལ་བརྡུང་ངོ་༔ མོའི་པདྨའི་ཟེའུ་འབྲུ་ནས་ཐེན་པས་ཕེབས་སོ༔ འབེབས་པའི་དུས་སུ༔ ཀ་ཅེས་ཤུགས་དང་བཅས་པ་རེ་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་དེ་སྙིང་ཁའི་རྩར་སླེབས་པར་སྒོམ་མོ༔ དེ་ནས་མ་བཅོས་རང་ཐོག་ཏུ་ཀློད་ལ་བཞག༔ འདི་ཡང་ཆང་གིས་མྱོས་པའི་དུས་དང་༔ ཁམས་འདུས་པའི་དུས་དང་༔ ཉོན་མོངས་པ་འཁྲུགས་གཏུམ་པའི་དུས་སུ་གསལ་མི་གདབ་བོ༔ ཐལ་འགྲོ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་དོ༔ དམ་ཚིག་དུས་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་དམིགས་པ་ཚར་རེ་མ་ཆགས་པ་གལ་ཆེའོ༔ དེས་ནི་ཕ་མྱེས་གྱི་ཡུར་བ་ཆད་པ་གསོས་པ་བཞིན་ནམ་དགོས་སུ་དོན་འགྲུབ་པའོ༔ དེ་ནས་བསྔོ་བས་རྒྱས་གདབ་པ་ནི༔ ཨེ་མ༔ རང་དོན་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ གཞན་དོན་གཟུགས་སྐུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག༔ འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུག་པར་གྱུར་ཅིག༔ དུས་གསུམ་བསགས་སོགས་དགེ་བ་རྣམས༔ འགྲོ་དྲུག་ཕ་མའི་དོན་དུ་བསྔོ༔ བར་དོ་མེད་པར་རང་གྲོལ་ནས༔ སྐུ་གསུམ་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཅེས་བརྗོད་དོ༔ ཨེ་མ༔ འཕོ་བ་དཔག་ཆེན་མདའ་མོ་འདི༔ སྐལ་ལྡན་འགའ་ཡི་སྤྱོད་ཡུལ་ཡིན༔ བསགས་པ་ཅན་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡཱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ བཀའ་རྒྱ༔ དམ་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ མི་སྤེལ་རྒྱ༔ མི་བསྣུབ་རྒྱ༔ ༔

[edit]

1234567\u0f7f'jug\u0f01\u0f83:__rdzogs chen snying po hU~M skor las:__bar do'i ma yig bzhugs so:__ \u0f01\u0f83:__bcom ldan 'das rang byung rig pa'i lha la phyag 'tshal lo:__e ma:__rgyud las gnad kyi bcud phur ma lus kun:__o rgyan bdag gis legs par bkrol byas nas:__phyi rabs don du yi ge'i logs su bkod:__nam zhig skal ldan skyes mchog gcig dang 'phrad gyur cig:__de yang spyir gang zag dbang po yang rab kyi rtse mo rnams:__phung po lhag ma med pa grub cing rang bzhin skye gnas kyi bar do la grol ba yin no:__de ltar yang rgyud las:__gang zag rtsol ba can rnams ni:__de ltar zad sar 'khyol srid de:__ces gsungs so:__de ltar ma grol ba rnams la bar do bzhir bstan te:__rang bzhin skye gnas kyi bar do ni ma'i pad+ma las skyes nas 'chi nad kyis ma btab bar dang gcig:__'chi kha'i bar do phyi 'byung ba bsdus nas nang dbugs ma chad bar dang gnyis:__chos nyid kyi bar do 'od gsal gyi snang ba shar nas lhun grub la ma thim bar dang gsum:__srid pa'i bar do de nas mngal gyi sgor ma tshud bar dang bzhis ston pa yin te:__de ltar yang rgyud las:__bar do rnam pa bzhi yin te:__skye gnas 'chi kha chos nyid srid:__ces gsungs so:__skye gnas ces pa ni:__rang gi rig pa gzhi'i gnas lugs:__ka dag smra bsam brjod las 'das pa:__'khor 'das kyi dbye bsal dang bral ba snang stong ris ma chad pa:__ye gnas kyi gshis lugs de yin te:__de ngo shes sgom myong :__rtogs pas sangs rgyas ma thob:__ngo ma shes:__ma bsgoms:__ma rtogs pas 'khrul ma srid:__'khor 'das kyi blos ma reg pa:__de bar na gnas pa de ngo ma shes:__skye med las skyes:__gnas med la gnas pa'o:__de las grol ba'i gdams pa ni gong du bstan pa rnams yin te:__dang po 'khor 'das ru shan dbye:__bar du khregs chod don la zhun 'thar legs par chod:__tha ma thod rgal don la ma yengs nyams su blangs pas snang bzhi tshad du 'khyol:__chos zad blo 'das rtogs:__shes bya'i gros thag chod:__sgyu lus lhag med du yal ba rnams so:__de ltar yang rgyud las:__skye gnas bar dor gros thag bcad:__ces gsungs so:__skye gnas bar do'i gdams pa mtshams bstan pa'o:__sa ma yA:__rgya rgya rgya:__'chi kha sdug bsngal gyi bar do ni:__rgyud las:__'chi khar mi gsal bskyar gsal gdab:__ces gsungs pas:__sgeg mos me long lta ba lta bu'i gdams pa ni:__dang po ni rnal 'byor pa rab stong nyid la nyams len la brtson 'grus drag po rnams:__phyi nang gsang ba'i 'chi rtags rnams man ngag ltar bltas la:__phyi tshogs bsogs dang :__nang rten 'brel dang :__gsang ba tshe sgrub gyis la:__des ma bslus na yang gsang gi 'chi ltas:__sa sa la thim pas lus kyi bag bzhi sa la lhung :__ldang mi nus:__nang shes pa ban bun nam:__nga yar la 'then zer ba 'ong :__chu la chu thim pas:__kha sna nas chu tsar pa cig 'ong :__de nas sna skam so dreg chags:__nang shes pa lang long du 'ong :__kha skam chu bsnyag:__me me la thim pas rkang lag bzhi nas drod 'chor:__smin phrag gi drod 'chor:__nang du shes pa nag thib thib 'ong :__rlung rlung la thim pas:__dbugs rgod cing rtseg ma mang :__nang du shes pa mog mog tu gyur:__de nas rlung rnam par shes pa la thim pa'i rtags su:__phyi dbugs phrug gis chad:__nang dbugs lus pa'i dus su grogs khyad par can nam:__bla ma yod na rab:__dam tshig dang ldan pa rnams bsags:__ci yod pas sngon 'gro'i tshogs bsogs byas:__phreng ba tsam la yang ma chags par bya'o:__de ltar dgos pa yang rgyud las:__'chi kha'i bar dor 'di ltar bya:__phyi yi 'chi ltas nyer gcig brtag:__tshogs bsags rten 'brel 'chi ba bslu:__nang gi 'chi ltas tshang ba'i dus:__bla ma mched dang lcam dral la:__sngon 'gro tshogs bsags spang dag bya:__de nas sprul sku'i rgyud tshar gsum dag par bklag pas:__phung po de nyid gzhog g.yas pa 'og tu bcug la seng ge'i nyal lugs su byas te:__sku gsum gang rung gi 'pho ba gdab bo:__pho g.yas mo g.yon gyi rna bar snyug sbug bcug la:__e ma rigs kyi bu dam pa khyod tshe 'di'i ma dag pa'i snang ba la ma chags shig:__ma chags shig:__dag pa'i snang ba dag pa'i rang gi rig pa'i ye shes:__rang mdangs snang ba chos nyid kyi bar do:__'od sku dang :__thig le dang :__sku'i rnam pa 'od kyi de rang snang bla mas ngo sprad pa'i chos nyid mngon sum rang mdangs kyi snang ba yin no:__de ngo shes par gyis shig:__ces lan gsum bya'o:__phaT:__bde chen dag pa'i gnas su gshegs cig:__ces bya'o:__gzhan yang gdams pa rnams gdab par bya'o:__de ltar yang rgyud las:__rgyud 'di tshar gsum dag par bklag:__phung po seng ge'i nyal lugs byas:__sku gsum dbyings su 'pho bar bya'o:__pho g.yas mo g.yon rna ba ru:__snyug sbug btsug la dran gsal gdab:__ces gsungs so:__de nas phung po'i snying gar btags grol rin po ches bris pas spur zhing tshogs bsags par bya'o:__de yis dbang po rab mchog 'og ma:__khang bzang nas khang bzang du 'pho ba lta bu'i gdams pa:__sa ma yA:__rgya rgya rgya:__de nas chos nyid 'od gsal gyis bar do ni:__rgyud las:__chos nyid ma spang bu 'jug 'dra:__ces gsungs so:__rang gi snang bar yid ches shing 'dir nyams snang gong 'phel bla mas ngo sprad pa rnams ma lta bu:__de'i dus su shar ba rnams bu lta bu:__de ngo shes par byed pa yin te:__de nas rnam shes 'od gsal lam nam mkha' la thim pa'i rtags su:__lus gdos bcas bem po ling gis bor te sa rdo dang 'dra:__rnam shes me stag yar ba dang 'dra:__de dus snang ba 'od du 'char:__ces gsungs pas:__sa rdo ri brag snang ba med:__snang ba thams cad 'od lnga'i rnam par ltem ltem pa:__mer mer gsal ba bteg na 'phar ba:__mnan na nem par 'char te:__de'i ngo sprod ni 'ja' tshon gyis bya ste zur du shes so:__de nas 'od gsal zung 'jug la thim pa'i rtags su:__rang gi lus 'ja' 'od du gsal zhing snang ba thams cad kyang 'od kyi zhing khams rigs lnga tshom bu 'brel ba bsam gyis mi khyab par 'char ro:__de ltar yang rgyud las:__de nas zhing khams rigs lnga 'char:__ces gsungs pas:__de dus rang snang rang zhal mthong ba zhes bya ste zang thal du grol 'gro ba'o:__de'i tshe na 'jug pa'i dus gsum shes dgos:__'jug pa'i dus shes pa'i gnad:__grol ba'i dus lus kyi gnad:__mthar phyin pa'i dus ngo shes pa'i dus kyi gnad yin no:__'jug pa la gnyis:__rig pa 'od la phar 'jug pa dang :__'od rig pa la tshur 'jug pa'o:__dang po ni rang gi snying kha nas 'od kyi zer thag tshom bu'i thugs khar 'brel nas:__tshom bu'i snang ba la sems zin to:__de'i ngang gi bsam gtan la phri le zhag lngar gnas pa 'byung ngo :__de yang bsam gtan gyi zhag yin no:__'od rig pa la tshur 'jug pa ni:__rig pa rang lus snyeg de:__tshom bu rnams kyi thugs ka nas rang gi snying gar zer thag zug par snang nas:__de nas rang la tshom bu rnams thim par snang ngo :__de'i tshe ngo sprod dran pa tsam gyis lus 'od gsal du gnas pa mtshan ma'i bag chags las grol ba dang :__rig pa rang ngo shes pas mngon par shes pa drug dang :__rjes dran drug 'byung ste:__phyir mi ldog pa grol ba'i gdengs thob pa'o:__grol ba'i thabs dus ni zung 'jug ye shes la thim pas:__ye shes bzhi sbyor gyi snang ba zhes bya ste:__rdo rje sems dpa'i sna thag la snang ba rang shar dus ngo shes par gyis shig:__de'i rjes la zhi khro'i dkyil 'khor rdzogs par 'char ro:__lhun grub rin po che'i sbubs su shar lugs brgyad dang :__thim lugs brgyad dus mnyam du 'byung ste:__sngar 'dris kyi mi dang 'phrad pa lta bu dang :__mi 'gyur ba gser thur lta bu dang :__phyir mi ldog pa dpag chen gyi mda' lta bu'i gdams ngag dran par bya'o:__lhun grub de ka dag tu thim pa zhes bya ste:__gdod ma'i sa la grol ba'o:__yun ni rab skad cig ma lnga'am:__nyi shu rtsa gcig la grol:__'bring zhag lnga:__tha ma zhag bcu drug thogs so:__gang zag brtson 'grus 'bring rnams chos nyid bar dor grol tshul bstan pa sa ma yA:__rgya rgya rgya:__de nas tha ma srid pa bar do ni:__rgyud las:__srid par wa chags mthud bzhin dgos:__ces gsungs so:__gong gi de rnams su brtan pa ma thob cing ma grol na:__chos nyid lhun grub rin po che'i snang ba nub nas:__bar do'i lus lha mig dag pas mthong :__nang na nang gis mthong ba dbang po kun tshang ba:__zhag bzhi bcu rtsa dgu'i bar du rdo rje gdan:__bya rgod ri bo:__ma'i mngal gsum ma gtogs:__ri khang khyim gang la'ang thogs pa med pa dang :__gang dran gyi yul dang nye 'khor gyi rtsar sleb pa:__gang la rnam shes bcug par tshug pa:__mngon shes rdzu 'phrul ya ma zung ston nus pa:__sngar bas dran pa bdun 'gyur gyis gsal:__gnas pa'i rten med:__bya sgro rlung gis khyer ba lta bu'o:__de la'ang 'di'i dus su rdo rje slob dpon gyi ting nge 'dzin gyis bkug nas ting nge 'dzin gyis grol ba yang yod do:__gzhan tha mal rnams ni mngal dran dus su yi dam gyi lha bsgoms pas mngal sgo bkag pa'am:__zhen log drag pos bkag ste:__sngar bla mas ngo sprod pa'am:__chos nyid mngon sum la 'dris:__khyad par gsang dbang la yid ches pa rnams bden pa'i byin rlabs kyis sprul pa'i zhing dran pa tsam gyis bag chags zad de:__rmi lam sad pa ltar:__shar phyogs mngon dgar me tog pad+ma las brdzus te skyes nas:__rdo rje mi bskyod pa'i zhing khams su dkar po'i lus blangs:__lo brgya nyi shu rtsa lnga nas:__lho dpal dang ldan pa'i zhing khams su:__rin chen 'byung ldan du brdzus te skyes nas lo brgya nyi shu rtsa lnga gnas:__de bzhin du nub dang byang du gnas te:__de'i mdun gyi nam mkha' la khro bo'i dkyil 'khor lam lam mthong ba tsam gyis skad cig las grol bar 'gyur ro:__de dag gis brtson 'grus yang mtha'i a ti snying thig 'di lan cig rna bar 'brel pa yod pa rnams yin no:__rdzogs chen snying po hU~M 'di zab gnad kyis:__rgyud las kyang :__srid pa bar dor wa mthud pas:__ngag gnad bdal ba'i byin rlabs kyis:__mngon dga' la sogs zhing khams su:__brdzus te skye gnas lnga brgya nas:__bar do med par sangs rgya'o:__'di yang ngo sprod thob par gces:__ces gsungs so:__e ma zab mo'i zab mo tshig nyung 'gag tu dril ba 'di:__o rgyan bdag gis skyes gnyis bar sangs rgyas:__snga phyi 'ong tshul rim par shes pa dang :__dam chos kha bskang phyir na rim par bris:__skal ldan chos mdzad rnams kyi nor bur shog:__sa ma yA:__rgya rgya rgya:__gter rgya:__sbas rgya:__zab rgya:__dam rgya:__bka' rgya'o:__\u0f01\u0f83:__rdzogs pa chen po snying po hU~M skor las:__'pho ba dpag chen mda' mo bzhugs so:__\u0f01\u0f83:__123456789098:____sku gsum bde chen lha la phyag 'tshal lo:__gang zag yang rabs tshe 'di ru:__sngon sbyang shes rab grol ba dang :__brtson 'grus bsgoms pas sangs rgya yang :__gang zag dbang po brtson 'grus zhan:__ma bsgoms sangs rgyas thob pa'i thabs:__'pho ba dpag chen mda' mo bstan:__phyi rabs bu yis nyams su long :__'di la sngon 'gro dngos gzhi rjes gsum yod pa las:__sngon 'gro tshogs dang gtor mas mnyes par byas la:__dang po stong nyid zang thal du glod la bzhag:__de la zhag gcig song ba'i nang par rang lus rdo rje'i skyil krung bca':__pus mo gnyis kyi khar lag mthil gnyis bkab la:__rang gi lus dong khog zhabs rdol lta bu:__phyi dkar ba:__nang dmar ba:__phru ma lta bu cig 'dug pa la shes pa gtad la:__zhag gcig stong ra la sbyong ngo :__dngos gzhi ni:__rang gi snying gi thad nas:__shes pa gser gyi rdo rje rtse lnga pa:__che chung tshon gang ba gcig 'dug pa de:__hig ces pas res phul du:__spyi bor rgyang rgyang song bar bsams la:__de la zhag gcig sbyang :__de nas chos sku longs sku sprul sku gsum las:__chos sku ni dmigs gtad med pa:__nam mkha'i khams mtha' yas pa:__ris dang mtshan ma med par gtad med du 'pho ba'o:__longs sku rigs lnga'i zhing khams su yi dam gyi lha gang mos de'i thugs kar 'ur sgra dang bcas nas 'pho ba'o:__sprul sku ni rang gi bla ma'i thugs kar 'pho ba'o:__de rnams gang la 'pho yang goms pa dang :__spyi bo na ba dang :__tshangs bug kha bye ba dang :__skra 'phar ba dang :__khrag thon pa dang :__lus po 'dar ba dang :__'gyel ba dang :__'khyom pa la sogs pa 'byung ngo :__'pho ba'i dus su dpag chen gyi mda' btang ba ltar shugs dang bcas te:__gang la yang thogs pa med par 'ur sgra dang bcas nas song bar bsgom mo:__theng gsum bas mang na nyen yod pas tshad dang sbyar ro:__thal na ni:__pho'i rkang mthil brdung ngo :__mo'i pad+ma'i ze'u 'bru nas then pas phebs so:__'bebs pa'i dus su:__ka ces shugs dang bcas pa re gser gyi rdo rje de snying kha'i rtsar slebs par sgom mo:__de nas ma bcos rang thog tu klod la bzhag:__'di yang chang gis myos pa'i dus dang :__khams 'dus pa'i dus dang :__nyon mongs pa 'khrugs gtum pa'i dus su gsal mi gdab bo:__thal 'gro ba'i skyon yod do:__dam tshig dus tshes bco lnga la dmigs pa tshar re ma chags pa gal che'o:__des ni pha myes gyi yur ba chad pa gsos pa bzhin nam dgos su don 'grub pa'o:__de nas bsngo bas rgyas gdab pa ni:__e ma:__rang don chos sku thob par gyur cig:__gzhan don gzugs sku thob par gyur cig:__'khor ba dong nas sprug par gyur cig:__dus gsum bsags sogs dge ba rnams:__'gro drug pha ma'i don du bsngo:__bar do med par rang grol nas:__sku gsum 'bras bu thob par shog:__ces brjod do:__e ma:__'pho ba dpag chen mda' mo 'di:__skal ldan 'ga' yi spyod yul yin:__bsags pa can dang 'phrad par shog:__sa ma yA:__rgya rgya rgya:__bka' rgya:__dam rgya:__zab rgya:__mi spel rgya:__mi bsnub rgya:__:

Footnotes

Other Information