JKW-KABAB-13-PA-040

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མཎྜལ་རྒྱས་པ་ཚོམ་བུ་སོ་བདུན་མ།
Wylie title maN+Dal rgyas pa tshom bu so bdun ma JKW-KABAB-13-PA-040.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 13, Text 40, Pages 541-543 (Folios 1a1 to 2a1)
Author འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'gro mgon chos rgyal 'phags pa. maN+Dal rgyas pa tshom bu so bdun ma. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 13: 541-543. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Offering Rituals - mchod sbyin
Cycle བླ་མ་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་སྐོར་ (bla ma tshe lha rnam gsum skor)
Deity tshe dpag med, gtsug tor rnam rgyal ma, sgrol ma yid bzhin 'khor lo, tshe lha rnam gsum
Karchag page JKW-KABAB-Volume-13-PA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-DZI-026
[edit]
༄༅། མནྜལ་རྒྱས་པ་ཚོམྦུ་སོ་བདུན་མ་ནི། ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱུ་མི་ཨཱཿཧཱུྃ། གཞི་ཡོངས་སུ་དག་པ་དབང་ཆེན་གསེར་གྱི་ས་གཞི། ཨོཾ་བཛྲ་རེ་ཁེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཕྱི་ལྕགས་རི་འཁོར་ཡུག་གིས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་ཧཱུྃ། རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ། ཤར་ལུས་འཕགས་པོ། ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང༌། ནུབ་བ་ལང་སྤྱོད། བྱང་སྒྲ་མི་སྙན། ལུས་དང་ལུས་འཕགས། རྔ་ཡབ་དང་རྔ་ཡབ་གཞན། གཡོ་ལྡན་དང་ལམ་མཆོག་འགྲོ། སྒྲ་མི་སྙན་དང་སྒྲ་མི་སྙན་གྱི་ཟླ། རིན་པོ་ཆེའི་རི་བོ། དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང༌། འདོད་འཇོའི་བ། མ་རྨོས་པའི་ལོ་ཏོག །འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ། བཙུན་མོ་རིན་པོ་ཆེ། བློན་པོ་རིན་པོ་ཆེ། གླང་པོ་རིན་པོ་ཆེ། རྟ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། དམག་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ། གཏེར་ཆེན་པོའི་བུམ་པ། སྒེག་པ་མ། ཕྲེང་བ་མ། གླུ་མ། གར་མ། བདུག་སྤོས་མ། མེ་ཏོག་མ། མར་མེ་མ། དྲི་ཆབ་མ། ཉི་མ། ཟླ་བ། རིན་པོ་ཆེའི་གདུགས། ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན། ལྷ་དང་མིའི་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་འདི་ཉིད་དྲིན་ཆེན་རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་དང་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དམ་པ་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་གནོད་སྤྱིན་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་དབུལ་བར་བགྱིའོ། ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བའི་དོན་ཕྱིར་བཞེས་སུ་གསོལ། བཞེས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་དང༌། དེ་ནས། གང་གི་མཆོད་རྫས་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་རྒྱ་མཚོའི་རྡུལ་སྙེད་སྣ་ཚོགས་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་གིས། །རྣམ་པར་བརྒྱན་པའི་རྒྱན་གྱི་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོ་བའི་འོད་ཀྱི་རྩེ་མོར་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །རྡུལ་གྱི་གྲངས་སྙེད་རིན་ཆེན་པདྨོ་རིན་ཆེན་འོད་འབྱིན་ཀུན་ནས་རྒྱས་པའི་སྙིང་པོ་ལ། །ལྷ་དང་མི་ཡི་འདོད་ཡོན་རྨད་འདི་འདོད་དགུའི་དཔལ་འབྱུང་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱར་ལེགས་གནས་པ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཇི་བཞིན་ཀུན་ནས་དགེ་བའི་སེམས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའི་མཆོད་སྤྲིན་འདི། །ཆོས་དབྱིངས་ཇི་བཞིན་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀུན་ཀུན་ལ་ཁྱབ་ཅིང་སེམས་ཅན་དབྱིངས་མཐའ་ཇི་སྲིད་བར། །རྣམ་པར་གནས་ནས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱལ་སྲས་རང་རྒྱལ་དགྲ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བས། །ཀུན་ནས་བསྐོར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་ཏུ་རྣམ་པར་མཆོད་པའི་མཆོད་པ་ཀུན་གྱིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །བདག་གི་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དང༌། །དུས་གསུམ་དགེ་བའི་དངོས་པོ་རྣམས། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་བགྱིད་ཕྱིར། །གུས་པས་ཁྱེད་ལ་དབུལ་བར་བགྱི། །ཀུན་ནས་གཟིགས་པའི་སྤྱན་ལྡན་པའི། །ཡོན་གནས་དམ་པ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །བདག་ལ་བརྩེ་ བར་ཉེར་དགོངས་ཏེ། །བདག་གི་འདི་དག་བཞེས་སུ་གསོལ། །བཞེས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཨོཾ་གུ་རུ་བུདྡྷ་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་རཏྣ་མཎྜ་ལ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ།། །།
[edit]

@#/__man+Dal rgyas pa tshom+bu so bdun ma ni/__oM badz+ra b+hU mi AHhU~M/__gzhi yongs su dag pa dbang chen gser gyi sa gzhi/___oM badz+ra re khe AHhU~M/__phyi lcags ri 'khor yug gis bskor ba'i dbus su hU~M/__ri'i rgyal po ri rab/__shar lus 'phags po/__lho 'dzam bu gling*/__nub ba lang spyod/__byang sgra mi snyan/__lus dang lus 'phags/__rnga yab dang rnga yab gzhan/__g.yo ldan dang lam mchog 'gro/__sgra mi snyan dang sgra mi snyan gyi zla/__rin po che'i ri bo/__dpag bsam gyi shing*/__'dod 'jo'i ba/___ma rmos pa'i lo tog__/'khor lo rin po che/__nor bu rin po che/__btsun mo rin po che/__blon po rin po che/__glang po rin po che/__rta mchog rin po che/__dmag dpon rin po che/__gter chen po'i bum pa/__sgeg pa ma/__phreng ba ma/__glu ma/__gar ma/__bdug spos ma/__me tog ma/__mar me ma/__dri chab ma/__nyi ma/__zla ba/__rin po che'i gdugs/__phyogs las rnam par rgyal ba'i rgyal mtshan/__lha dang mi'i dpal 'byor phun sum tshogs pa ma tshang ba med pa 'di nyid drin chen rtsa ba dang brgyud par bcas pa'i dpal ldan bla ma dam pa rnams dang yi dam dkyil 'khor gyi lha tshogs sangs rgyas byang chub sems dpa' dam pa chos skyong ba'i srung ma gnod spyin nor lha'i tshogs dang bcas pa rnams la dbul bar bgyi'o/__thugs rjes 'gro ba'i don phyir bzhes su gsol/__bzhes nas byin gyis brlab tu gsol/__zhes dang*/__de nas/__gang gi mchod rdzas zhing khams rgya mtsho rgya mtsho'i rdul snyed sna tshogs mchod pa'i sprin phung gis/__/rnam par brgyan pa'i rgyan gyi 'od zer phyogs bcur 'phro ba'i 'od kyi rtse mor rgya mtsho yi/__/rdul gyi grangs snyed rin chen pad+mo rin chen 'od 'byin kun nas rgyas pa'i snying po la/__/lha dang mi yi 'dod yon rmad 'di 'dod dgu'i dpal 'byung bye ba phrag brgyar legs gnas pa/__/kun tu bzang po'i rnam 'phrul ji bzhin kun nas dge ba'i sems kyis sprul pa'i mchod sprin 'di/__/chos dbyings ji bzhin nam mkha'i khams kun kun la khyab cing sems can dbyings mtha' ji srid bar/__/rnam par gnas nas chos kyi rgyal po rgyal ba rgyal sras rang rgyal dgra las rnam rgyal bas/__/kun nas bskor ba'i dkyil 'khor kun tu rnam par mchod pa'i mchod pa kun gyis mnyes gyur cig__/deng nas byang chub snying po'i bar/___/bdag gi lus dang longs spyod dang*/__/dus gsum dge ba'i dngos po rnams/__/sems can kun gyi don bgyid phyir/__/gus pas khyed la dbul bar bgyi/__/kun nas gzigs pa'i spyan ldan pa'i/__/yon gnas dam pa khyed rnams kyis/__/bdag la brtse _bar nyer dgongs te/__/bdag gi 'di dag bzhes su gsol/__/bzhes nas byin gyis brlab tu gsol/__oM gu ru bud+d+ha bo d+hi sa twa sa pa ri wA ra rat+na maN+Da la pU dza me g+ha sa mu dra s+pha ra Na sa ma ya hU~M//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: