JKW-KABAB-01-KA-005

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་འཁྲུངས་རབས་རགས་བསྡུས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་ངོ་མཚར་དཔལ་སྐྱེད།
Wylie title kun mkhyen bla ma 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i 'khrungs rabs rags bsdus kyi gsol 'debs ngo mtshar dpal skyed JKW-KABAB-01-KA-005.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 1, Text 5, Pages 379-383 (Folios 1a to 3a6)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Associated People འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. Kun mkhyen bla ma 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i 'khrungs rabs rags bsdus kyi gsol 'debs ngo mtshar dpal skyed. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 1: 379-383. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Past Life Narratives - skye rabs - 'khrungs rabs  ·  Supplications - gsol 'debs
Karchag page JKW-KABAB-Volume-01-KA-Karchag
Colophon

།ཅེས་པའང་དཔལ་ལྡན་ཨེ་ཝཾ་པའི་བསྟན་འཛིན་ཆེན་པོ་མངའ་རིས་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་འཇམ་དབྱངས་གྱིས་གསུང་བསྐུལ་རྟེན་བཅས་སྩལ་གནང་ངོར༌། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་སློབ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཟང་པོར་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

ces pa'ang dpal ldan e waM pa'i bstan 'dzin chen po mnga' ris chos rje kun dga' 'jam dbyangs gyis gsung bskul rten bcas stsal gnang ngor*/__kun mkhyen bla ma rin po che'i rdo rje'i bka' slob blo gros mtha' yas pa'i sdes cho 'phrul zla ba'i dkar phyogs kyi tshes bzang por rdzong gsar bkra shis lha rtse'i chos grwa chen por bgyis pa dge legs 'phel

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་འཁྲུངས་རབས་རགས་བསྡུས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་ངོ་མཚར་དཔལ་སྐྱེད་བཞུགས་སོ།།ན་མོ་གུ་ར་བེ། །རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་ཡེ་ཤེས་མཛོད། །ཕྱོགས་དུས་རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀུན་སྐྱེད་པའི་ཡབ། །མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་འདྲེན་མཛད་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །བཅོམ་ལྡན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཁྱེན་རབ་ཕུལ་བྱུང་ཆོས་ཀུན་ཐུགས་སུ་ཆུད། །ཨ་ཏིའི་བསྟན་བདག་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་དང༌། །རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་འགྲོ་དོན་རྟག་ཏུ་བཞུགས། །བཱི་མ་མི་ཏྲའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གངས་ལྗོངས་ཆོས་ཀྱི་ཉིན་བྱེད་འདྲེན་པ་ཡི། །ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་འཇམ་མགོན་ཁྲི་ལྡེའི་ཞབས། །འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་བདག །རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །འོད་དཔག་མེད་མགོན་དཱི་པཾ་ཀ་ར་ཡི། །ཐུགས་སྲས་མཆོག་གྱུར་ནག་ཚོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ། །སྤྱན་རས་གཟིགས་སྤྲུལ་གངས་ཅན་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ། །རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ངོ་མཚར་གཏེར་འབྱིན་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར། །མངའ་བདག་ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་དང༌། །མི་ལའི་ཐུགས་སྲས་མཁའ་སྤྱོད་སྐུ་དངོས་གཤེགས། །རས་ཆུང་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །བྱང་ཕྱོགས་རྒྱུད་དུ་དགེ་སློང་འཚོ་བྱེད་ཅེས། །རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་མཉམ་མེད་སྒམ་པོ་པ། །བོད་ཡུལ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་ཀུན་གཙུག་གི་རྒྱན། །གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཆོས་རྒྱལ་གསུང་སྤྲུལ་གཏེར་ཁ་བཅོ་བརྒྱད་བདག །འགྲོ་འདུལ་གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་དང༌། །ཁམས་གསུམ་སྐྱེ་དགུའི་སྐྱབས་གཅིག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ། །བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྩོལ་བྲལ་ཐེག་པའི་ཆོས་འཁོར་བླ་མེད་བསྐོར། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་དང༌། །བསམ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་གཏེར་མཛོད་འཆང༌། །ཡར་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །བཀའ་གདམས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན། །ཕྲིན་ལས་མཁའ་ཁྱབ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་དང༌། །རི་ཁྲོད་མགོན་པོས་རྗེས་གཟུང་མཆོག་དངོས་གྲུབ། །པཎ་ཆེན་བ་ན་རཏྣར་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་འབྱུང་གནས་ཞ་ལུ་པ། །མཁྱེན་རྟོགས་དབང་ཕྱུག་མཁྱེན་རབ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །གཞན་ཕན་ཆོ་འཕྲུལ་འཛམ་གླིང་ཁྱབ་པར་སྟོན། །གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །གངས་ཅན་སློབ་བཤད་བསྟན་འཛིན་ཀུན་གྱི་ཕུལ། །འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་དང༌། །མཚན་ཐོས་སྲིད་པའི་འཇིགས་སྐྱོབ་མཁས་གྲུབ་མཆོག །པདྨ་དབང་གི་རྒྱལ་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །རིག་སྔགས་འཆང་བ་མཐུ་ལྡན་དབང་པོའི་སྡེ། །བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ་མཁའ་འགྲོ་ཡོངས་གྲུབ་རྩལ། །རྩོད་པའི་དུས་མཐར་གངས་ཅན་སྐྱོབ་པའི་མགོན། །ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོར་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེའི་ཡང་སྲིད་བཅུ་གཉིས་པ། །ཨོ་རྒྱན་གསུང་སྤྲུལ་གཏེར་ཆེན་ཆོས་རྗེ་གླིང༌། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་ལྡན་མཁན་ཆེན་ཨེ་ཝཾ་པ། །བྱམས་པ་ནམ་མཁའ་འཆི་མེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དགོངས་པའི་རྩལ་རྫོགས་ཨ་ཏིའི་བསྟན་པ་ཡིས། །ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་མཛད་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་དང༌། །བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་མཚུངས་བྲལ་འཁོར་ལོའི་མགོན། །འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །མི་ཕྱེད་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བཏབ་མཐུས། །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་དམ་པ་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས། །རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་རླབས་ཆེན་སྤྱོད་པ་ཡིས། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་ཤོག །མགོན་ཁྱོད་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའི། །འཁོར་གྱི་འདུས་པ་དང་པོར་སྐྱེས་ནས་ཀྱང༌། །ཆོས་སྒོ་ཀུན་འཛིན་བསྟན་པ་ཕྱོགས་བརྒྱར་སྤེལ། །ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་ཤོག །གང་གི་བསྟན་པ་ཉིན་མོའི་འོད་བཞིན་གསལ། །ཕྲིན་ལས་རྒྱུན་བཟང་སྲིད་མཐའི་བར་དུ་བདལ། །འཇིག་རྟེན་རྒུད་པ་མིང་ཡང་མི་གྲགས་ཤིང༌། །དགེ་ལེགས་རྫོགས་ལྡན་གསར་པས་ཀུན་ཁྱབ་ཤོག །ཅེས་པའང་དཔལ་ལྡན་ཨེ་ཝཾ་པའི་བསྟན་འཛིན་ཆེན་པོ་མངའ་རིས་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་འཇམ་དབྱངས་གྱིས་གསུང་བསྐུལ་རྟེན་བཅས་སྩལ་གནང་ངོར༌། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་སློབ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཟང་པོར་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

@#/__kun mkhyen bla ma 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i 'khrungs rabs rags bsdus kyi gsol 'debs ngo mtshar dpal skyed bzhugs so//na mo gu ra be/__/rgyal ba sras dang bcas pa'i ye shes mdzod/__/phyogs dus rdzogs sangs rgyas kun skyed pa'i yab/__/mkha' khyab 'gro ba 'dren mdzad thugs rje can/__/bcom ldan 'jam dpal dbyangs la gsol ba 'debs/__/mkhyen rab phul byung chos kun thugs su chud/__/a ti'i bstan bdag 'jam dpal bshes gnyen dang*/__/rdo rje'i sku brnyes 'gro don rtag tu bzhugs/__/bI ma mi tra'i zhabs la gsol ba 'debs/__/gangs ljongs chos kyi nyin byed 'dren pa yi/__/shing rta chen po 'jam mgon khri lde'i zhabs/__/'brel tshad don ldan bka' 'dus chos kyi bdag__/rgyal sras mchog grub rgyal por gsol ba 'debs/__/'od dpag med mgon dI paM ka ra yi/__/thugs sras mchog gyur nag tsho tshul khrims rgyal/__/spyan ras gzigs sprul gangs can bstan 'gro'i dpal/__/rgyal ba'i 'byung gnas zhabs la gsol ba 'debs/__/ngo mtshar gter 'byin rgya mtsho'i 'khor los sgyur/__/mnga' bdag nyang ral nyi ma 'od zer dang*/__/mi la'i thugs sras mkha' spyod sku dngos gshegs/__/ras chung rdo rje grags par gsol ba 'debs/__/byang phyogs rgyud du dge slong 'tsho byed ces/__/rgyal bas lung bstan mnyam med sgam po pa/__/bod yul rdo rje 'dzin kun gtsug gi rgyan/__/grags pa rgyal mtshan zhabs la gsol ba 'debs/__/chos rgyal gsung sprul gter kha bco brgyad bdag__/'gro 'dul gu ru chos kyi dbang phyug dang*/__/khams gsum skye dgu'i skyabs gcig chos kyi rgyal/__/blo gros rgyal mtshan zhabs la gsol ba 'debs/__/rtsol bral theg pa'i chos 'khor bla med bskor/__/kun tu bzang po dri med 'od zer dang*/__/bsam yas sgyu 'phrul drwa ba'i gter mdzod 'chang*/__/yar rje o rgyan gling par gsol ba 'debs/__/bka' gdams bstan pa'i mnga' bdag thams cad mkhyen/__/phrin las mkha' khyab dge 'dun grub pa dang*/__/ri khrod mgon pos rjes gzung mchog dngos grub/__/paN chen ba na rat+nar gsol ba 'debs/__/rgyud sde rgya mtsho'i 'byung gnas zha lu pa/__/mkhyen rtogs dbang phyug mkhyen rab chos kyi rje/__/gzhan phan cho 'phrul 'dzam gling khyab par ston/__/grub chen thang stong rgyal por gsol ba 'debs/__/gangs can slob bshad bstan 'dzin kun gyi phul/__/'jam dpal dbyangs dngos mkhyen brtse'i dbang phyug dang*/__/mtshan thos srid pa'i 'jigs skyob mkhas grub mchog__/pad+ma dbang gi rgyal por gsol ba 'debs/__/rig sngags 'chang ba mthu ldan dbang po'i sde/__/bkra shis stobs rgyal mkha' 'gro yongs grub rtsal/__/rtsod pa'i dus mthar gangs can skyob pa'i mgon/__/ngag dbang blo bzang rgya mtshor gsol ba 'debs/__/rgyal sras lha rje'i yang srid bcu gnyis pa/__/o rgyan gsung sprul gter chen chos rje gling*/__/mkhyen brtse nus ldan mkhan chen e waM pa/__/byams pa nam mkha' 'chi med la gsol ba 'debs/__/dgongs pa'i rtsal rdzogs a ti'i bstan pa yis/__/kun tu khyab mdzad 'jigs med gling pa dang*/__/bka' babs bdun ldan mtshungs bral 'khor lo'i mgon/__/'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang por gsol ba 'debs/__/mi phyed rtse gcig gus pas gsol btab mthus/__/skye ba kun tu dam pa mchog rnams kyis/__/rjes su bzung nas rlabs chen spyod pa yis/__/rang gzhan don gnyis mtha' ru phyin par shog__/mgon khyod mngon par rdzogs par 'tshang rgya ba'i/__/'khor gyi 'dus pa dang por skyes nas kyang*/__/chos sgo kun 'dzin bstan pa phyogs brgyar spel/__/nyid dang dbyer med mngon par byang chub shog__/gang gi bstan pa nyin mo'i 'od bzhin gsal/__/phrin las rgyun bzang srid mtha'i bar du bdal/__/'jig rten rgud pa ming yang mi grags shing*/__/dge legs rdzogs ldan gsar pas kun khyab shog__/ces pa'ang dpal ldan e waM pa'i bstan 'dzin chen po mnga' ris chos rje kun dga' 'jam dbyangs gyis gsung bskul rten bcas stsal gnang ngor*/__kun mkhyen bla ma rin po che'i rdo rje'i bka' slob blo gros mtha' yas pa'i sdes cho 'phrul zla ba'i dkar phyogs kyi tshes bzang por rdzong gsar bkra shis lha rtse'i chos grwa chen por bgyis pa dge legs 'phel//__//

Footnotes

Other Information