JKW-KABAB-18-TSHA-011

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

མི་ཏྲའི་ཚེ་དཀར་དམར་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན།
Wylie title mi tra'i tshe dkar dmar gyi brgyud 'debs 'chi med mchog sbyin JKW-KABAB-18-TSHA-011.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 18, Text 11, Pages 89 (Folios 1a1 to 1a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ (Mitrayogi)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. mi tra'i tshe dkar dmar gyi brgyud 'debs 'chi med mchog sbyin. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 18: 89. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ (tshe sgrub ye shes snying po)
Parent Cycle གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲའི་སྙིང་ཐིག་ (grub chen mi tra'i snying thig)
Deity tshe dkar
Karchag page JKW-KABAB-Volume-18-TSHA-Karchag
Recension Link Other Versions on this site: JKCL-KABUM-05-CA-020
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-DZI-021
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/mitra-amitayus-lineage-prayer
Colophon

ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།

ces pa'ang 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu

[edit]
༄༅། མི་ཏྲའི་ཚེ་དཀར་དམར་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། སྲིད་ཞི་ཀུན་ཁྱབ་འོད་མི་འགྱུར་བའི་སྐུ། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་བདག །ཐུགས་རྗེ་གང་འདུལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཚེ་དཔག་མེད། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བདེ་བའི་བདག་ཉིད་སྣ་ཚོགས་སྒྱུ་མའི་སྐུ། །ཤེས་རབ་སྟོང་ཉིད་རྣམ་བཅས་ལྷ་མོར་བཞེངས། །འཕོ་མེད་ཚེ་ཡི་ཡུམ་མཆོག་ཙནྡྲ་ལིར། གསོལ་བ༴ །འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་རིག་པ་འཛིན། །ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་དྭངས་མའི་འོད་སྐུར་བཞེངས། །གྲུབ་བརྒྱའི་གཙུག་རྒྱན་མི་ཏྲ་ཛྭ་ཀི་ལ། གསོལ་བ༴ །འོད་གསལ་ཀློང་ནས་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེར་ཤར། །དྲི་མེད་ཡེ་ཤེས་འོད་བརྒྱའི་གཟི་བརྗིད་འཕྲོ། །འགྲོ་བའི་མུན་སེལ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལ། གསོལ་བ༴ །ཐུགས་ཏིག་བཀའ་བབས་གདམས་པའི་སྙན་བརྒྱུད་འཛིན། །གནས་ལྔ་རིག་པའི་པཎ་ཆེན་ཆོས་རྒྱ་མཚོ། །འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་ལ། གསོལ་བ༴ །གཞི་ཡི་རིགས་སད་རིམ་གཉིས་རྣལ་འབྱོར་གྱིས། །རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་སྙིགས་མ་ཀུན་སེལ་ཞིང༌། །འཕོ་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་གི་ཀ་བ་བརྟན། །ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་གསང་གསུམ་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག །ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།
[edit]

@#/__mi tra'i tshe dkar dmar gyi brgyud 'debs 'chi med mchog sbyin ces bya ba bzhugs so/__srid zhi kun khyab 'od mi 'gyur ba'i sku/__/ye shes lnga ldan longs spyod rdzogs sku'i bdag__/thugs rje gang 'dul sprul sku tshe dpag med/__/gsol ba 'debs so 'chi med dngos grub stsol/__/bde ba'i bdag nyid sna tshogs sgyu ma'i sku/__/shes rab stong nyid rnam bcas lha mor bzhengs/__/'pho med tshe yi yum mchog tsan+d+ra lir/__gsol ba=__/'chi med rdo rje'i sku brnyes rig pa 'dzin/__/zung 'jug ye shes dwangs ma'i 'od skur bzhengs/__/grub brgya'i gtsug rgyan mi tra dz+wa ki la/__gsol ba=__/'od gsal klong nas sprul pa'i rdo rjer shar/__/dri med ye shes 'od brgya'i gzi brjid 'phro/__/'gro ba'i mun sel dpal ldan bla ma la/__gsol ba=__/thugs tig bka' babs gdams pa'i snyan brgyud 'dzin/__/gnas lnga rig pa'i paN chen chos rgya mtsho/__/'khor 'das chos kun sna tshogs rang grol la/__gsol ba=__/gzhi yi rigs sad rim gnyis rnal 'byor gyis/__/rtsa rlung thig le'i snyigs ma kun sel zhing*/__/'pho med rdo rje'i srog gi ka ba brtan/__/tshe dpag med mgon gsang gsum myur 'grub shog__/ces pa'ang 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/___

Footnotes[edit]

Other Information[edit]