རྫོང་སར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའི་བཀའ་བབས་ཀྱི་དཀར་ཆག་མདོར་བསྡུས་སུ་བཀོད་པ་ཉུང་ངུ་རྣམ་གསལ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po'i bka' babs kyi dkar chag mdor bsdus su bkod pa nyung ngu rnam gsal JKW-KABAB-01-KA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 1, Text 1, Pages 1-88 (Folios 1a1 to 44b3)
Author ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་
Less details More details
Citation phun tshogs rnam rgyal. Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po'i bka' babs kyi dkar chag mdor bsdus su bkod pa nyung ngu rnam gsal. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 1: 1-88. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Catalogue of Contents - dkar chag
Karchag page JKW-KABAB-Volume-01-KA-Karchag
Colophon

།དེ་ལྟར་བཀའ་བབས་ཀྱི་སྐོར་འདི་དག་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་དཀར་ཆག་གནང་བ་ལ། བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས་སྐུ་ངལ་ལ་མ་འཛེམས་པར་བསྡུ་བསྒྲིག་གནང་ཀྱང་དེ་སྐབས་མ་ཕྱི་མ་རྙེད་པ་དང་ལས་བྱང་དང་དབང་ཆོག་གསར་བསྒྲིག་དགོས་རིགས་ཀྱང་མང་དུ་འདུག་པ་ལ། སླར་གློག་འཕྲུལ་དུ་བཅུག་པའི་གོ་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་བདག་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ཕྲིན་དབང་གི་ཆོ་ག་དུ་མ་ཞིག་གསར་བསྒྲིག་དང༌། སྔར་ཡོད་ཀྱི་དབང་ཆོག་རྣམ་ལས་མི་ཏྲཱིའི་ཚེ་དཀར་གྱི་དབང་ཆོག་མ་གཏོགས་གཞན་ཐམས་ཅད་ནག་འགྲོས་སུ་མ་བཏང་བ་མེད་ཀྱང་འགའ་ཞིག་གི་འཇུག་ཏུ་དངོས་སུ་མ་སྨོས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ལ། ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པའི་དགོས་པ་ནི་དཀའ་ཚེགས་ཅན་གྱི་ཆོ་ག་དག་གི་སོགས་ཁོངས་ཇི་བཞིན་གཤངས་མི་ནུས་པའི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་གོ་སར་འགྱིང་བ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ད་ལྟ་མཐོང་ཐོས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་འདི་དག་གིས་དོན་གྱིས་དབང་རྒྱུན་བཅད་པར་མཐོང་ཤིང༌། མ་འོངས་པར་ཡང་ངོ་ཚ་མེད་པའི་བླུན་པོ་ལེ་ལོ་ཅན་གྱི་སློབ་དཔོན་དག་གི་མཛད་སྤྱོད་དེ་འདྲ་ལས་མི་འདའ་བས་དབང་རྒྱུན་ནུབ་ཀྱིས་དོགས་ནས། སྨིན་གྲོལ་གྱི་བགོ་སྐལ་ཕྱི་མའི་མི་རབས་རྣམས་ཀྱི་ལག་ཏུ་སྤྲོད་པ་ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ་བྱས་པ་སྟེ། འདོན་བདེར་བྱས་པ་ལ་ཐུགས་མི་དགྱེས་པ་དག་གིས་ནི་མ་ཕྱི་གཏེར་མཛོད་དུ་བཞུགས་པ་ནག་འགྲོས་སུ་མ་བྱས་པ་དག་སྤྱད་དུ་གསོལ་བ་བཅས། སྤྱི་ལོ། ༢༠༠༨ སྤྱི་ཟླ། ༥ པའི་སྤྱི་ཚེས། ༢༨ དང་བོད་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་ཉེར་གསུམ་ལ། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་འབྱུང་གནས་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་རང་གནས་ཀྱི་ཁང་བུར་བསྡེབས་པ་དགེ།

de ltar bka' babs kyi skor 'di dag dil mgo mkhyen brtse rin po ches dkar chag gnang ba la/__blo gros phun tshogs lags nas sku ngal la ma 'dzems par bsdu bsgrig gnang kyang de skabs ma phyi ma rnyed pa dang las byang dang dbang chog gsar bsgrig dgos rigs kyang mang du 'dug pa la/__slar glog 'phrul du bcug pa'i go skabs dang bstun nas bdag phun tshogs rnam rgyal pas phrin dbang gi cho ga du ma zhig gsar bsgrig dang*/__sngar yod kyi dbang chog rnam las mi trI'i tshe dkar gyi dbang chog ma gtogs gzhan thams cad nag 'gros su ma btang ba med kyang 'ga' zhig gi 'jug tu dngos su ma smos pa tsam du zad la/__nag 'gros su bkod pa'i dgos pa ni dka' tshegs can gyi cho ga dag gi sogs khongs ji bzhin gshangs mi nus pa'i rdo rje slob dpon chen po'i go sar 'gying ba mi nyung ba zhig da lta mthong thos kyi yul du gyur pa 'di dag gis don gyis dbang rgyun bcad par mthong shing*/__ma 'ongs par yang ngo tsha med pa'i blun po le lo can gyi slob dpon dag gi mdzad spyod de 'dra las mi 'da' bas dbang rgyun nub kyis dogs nas/__smin grol gyi bgo skal phyi ma'i mi rabs rnams kyi lag tu sprod pa kho na'i ched du byas pa ste/__'don bder byas pa la thugs mi dgyes pa dag gis ni ma phyi gter mdzod du bzhugs pa nag 'gros su ma byas pa dag spyad du gsol ba bcas/__spyi lo/__2008__spyi zla/_5__pa'i spyi tshes/_28__dang bod zla gsum pa'i tshes nyer gsum la/__phun tshogs rnam rgyal pas bshad sgrub bstan pa'i 'byung gnas rdzong sar bkra shis lha rtse'i rang gnas kyi khang bur bsdebs pa dge

[edit]
༄༅། །རྫོང་སར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའི་བཀའ་བབས་ཀྱི་དཀར་ཆག་མདོར་བསྡུས་སུ་བཀོད་པ་ཉུང་ངུ་རྣམ་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།༄༅། །ངོ་མཚར་བཀའ་བབས་བདུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་ནས། །ཡོངས་རྫོགས་བཀའ་ཡི་བསྡུ་བ་ཆེན་པོ་ཡིས། །རྣལ་མའི་རྒྱལ་བསྟན་སྐྱོབས་པའི་དྲིན་པོ་ཆེ། །པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པར་འདུད། དེ་ལ་གངས་ལྗོངས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སྲོག་ཤིང༌། མཁས་བཙུན་གྲུབ་པ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའམ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ཞེས་མཚན་གྱི་རྔ་གསང་སྲིད་ཞིའི་ཁམས་སུ་སྙན་པར་ལྡིར་བ་གང་ལ། ཇི་སྐད་དུ། བཀའ་ནས་བཀར་བརྒྱུད་བར་མ་ཆད༔ ཟབ་མོ་དངོས་དང་དགོངས་པའི་གཏེར༔ ཡང་གཏེར་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་གཏེར༔ དག་སྣང་སྙན་དུ་བརྒྱུད་པ་ཡི༔ བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་ཆུ་བོ་ནི༔ མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་སྐལ་བར་བབས༔ སྙིགས་དུས་བསྟན་པའི་བཙས་ཆེན་བྱེད༔ ཟབ་རྒྱས་ཉི་འོད་ལྷག་པར་བརྡལ༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ངོ་མཚར་བའི་བཀའ་བབས་ཆེན་པོ་བདུན་བཞུགས་པ་རྣམས་འདིར་རགས་རིམ་ཙམ་ཞིག་ཕྱོགས་བསྒྲིག་བྱ་བ་ལ། གོ་རིམ་ནི། སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་རྒྱུན་ཀུན་ཐོབ། །ས་གཏེར་དངོས་དང་ཡང་གཏེར་དང༌། །དགོངས་གཏེར་རྗེས་དྲན་དག་སྣང་སྟེ། །སྙན་དུ་བརྒྱུད་པའི་གཏེར་བཅས་པའི། ཅེས་པ་ལྟར་བཀའ་ནས་བཀར་བརྒྱུད་པ་དང༌། ས་གཏེར། ཡང་གཏེར། དགོངས་གཏེར། རྗེས་དྲན། དག་སྣང༌། སྙན་བརྒྱུད་བཅས་གོ་རིམ་ལྟར་བསྒྲིག་པ་སྟེ། འདི་ལྟ་བུའི་གོ་རིམ་དཔེ་ཆ་ཚོལ་སྟབས་དཀའ་ཙམ་འདུག་ཀྱང་དིལ་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་པ་དབང་བཙན་པར་བྱས་སོ། །དེ་ལ་དང་པོ་བཀའ་ནས་བཀར་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་བབས་ནི་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོས་སྔ་འགྱུར་བཀའ་མ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གངས་ལྗོངས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་ལས་བྱོན་པའི་གཞུང་གདམས་མན་ངག་ཕལ་མོ་ཆེའི་རིང་བརྒྱུད་གསན་པ་གཞིར་གཅས་ནས། སྒྲུབ་བརྒྱུད་སོ་སོའི་རྩ་བའི་བཀའ་བབས་ཀྱི་བླ་མ་དག་ལས་ཤེས་ཉམས་ཟ་ཟི་དང་ཉིང་འཁྲུལ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་འོད་གསལ་དག་པའི་སྣང་ཆར་ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་མཇལ་ནས་སྨིན་གྲོལ་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་བབས་བརྙེས་པ་རྣམས་ཡིན་ཤིང༌། དེ་དག་གི་མཚན་གཞི་བཀའ་ཡི་བསྡུ་བ་མཛད་པ་ནི་སྔ་འགྱུར་བཀའ་མ་དང༌། རྒྱུད་སྡེ་ཀུན་བཏུས། བཀའ་རྒྱུད་སྔགས་མཛོད། སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཏུས། གསུང་ངག་ལམ་འབྲས། གདམས་ངག་མཛོད། མཁའ་སྤྱོད་བེའུ་བུམ་སོགས་ཡིན་པས་འདིར་བཀོད་པ་ལ་མ་ལྟོས་མོད་ས་བཅད་སྐོང་བྱེད་མཚོན་པ་ཙམ་ནི། ཀ༽པ་ལ། རྫོང་སར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའི་བཀའ་བབས་ཀྱི་དཀར་ཆག་མདོར་བསྡུས་སུ་བཀོད་པ་ཉུང་ངུ་རྣམ་གསལ། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག །བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་གསང་མཛོད་ཐུན་མོང་གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་ཇི་ཙམ་བཞུགས་པའི་དཀར་ཆག་ངོ་མཚར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གསུང༌། རྫོང་སར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་བཀའ་བབས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་བརྒྱུད་ཡིག་གསེར་ལྡན་དལ་འབབ། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བསྒྲིག །རྫོང་སར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའི་བཀའ་བབས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་འབོག་པའི་བཅའ་བཤམ་བྱ་ཚུལ་མཐོང་བ་དོན་རྟོགས། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བསྒྲིག །ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་འཁྲུངས་རབས་རགས་བསྡུས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་ངོ་མཚར་དཔལ་བསྐྱེད། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང༌། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང༌། འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ལ་བསྔགས་པ་དྲང་གཏམ་བདེན་ཚིག་རྡོ་རྗེའི་རོལ་མོ། འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོའི་གསུང༌། སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཟབ་གཏེར་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ་ལ་དམིགས་བསལ་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་ཐོབ་པ་དག་ལས་རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་འདི་ཉིད་ལ་རྒྱལ་པོ་ཛཿནས་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་མའི་རྡོར་སེམས་གྱི་རིང་བརྒྱུད་ཀྱང་ཚང་བས་བཀའ་བབས་དང་པོའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་ས་ཁོང་འཛིན་བྱེད་དུ་བཀོད་པ་ལ། སྨིན་གླིང་རྡོར་སེམས་བརྒྱུད་འདེབས། སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་བྲིས། རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་དང་རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་པའི་རིམ་པ་ངག་འདོན་ཆུ་འབབས་སུ་བཀོད་པ། རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་པ་གཏོང་ལུགས། རྒྱལ་ཐོ་བསྡུས་པ། དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་མྱོང་གྲོལ་རིལ་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གཞན་ཕན་མཁའ་ཁྱབ་སོགས་ཚན་གཅིག་ཏུ་བྱས་པ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའི་གསུང༌། དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་རྣམ་གྲོལ་ལམ་བཟང༌། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ཆོག་བསྒྲིག་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ། རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའྀ་སློབ་མ་རྗེས་འཛིན་གྱི་ཆོ་ག་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག་པ་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད། དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་སྤྲོས་བཅས་སྒྲུབ་མཆོད་རྒྱས་པར་བྱ་བའི་ལག་ལེན་རྣམ་གྲོལ་སྙེ་མ། པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག །ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་ལས། བྱིན་འབེབས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས། རིག་འཛིན་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་བྲག་དམར་གཡའ་མ་ལུང་ནས་སྤྱན་དྲངས་པ། སྨིན་གླིང་རྡོར་སེམས་ཀྱི་རུས་སྦྱོང་ངག་འདོན། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཟིན་ཐོ་བཞིན་མ་ཏི་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད། དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་སཱཙྪ་རབ་གནས་དང་སྒྲུབ་པའི་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ། མཉྫུ་གྷོ་ཥའམ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བསྡེབས། དམ་ཅན་སྤྱིའི་གཏོར་མའི་ཆོ་ག་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ། རིག་པ་འཛིན་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་སྤེལ། སྔགས་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་ཁྱེར་བདེ། རིག་པ་འཛིན་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་སྦྱར། གཏེར་སྲུང་བདུད་བཙན་ཀླུ་གསུམ་གྱི་གསོལ་མཆོད། རིག་པ་འཛིན་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་སྦྱར། འཇམ་དཔལ་སྒྱུའཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་འཆད་ཚུལ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། སྤོང་བ་བསམ་གཏན་པ་ལ་གདམས་པའི་གཏམ་ལམ་རིམ་བདུད་རྩི་སྙིང་པོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། བུམ་དབང་གི་ལམ་ཁྱེར་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག །འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། གསང་དབང་ལམ་ཁྱེར་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག །འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། ཤེར་དབང་གི་ལམ་ཁྱེར་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག །འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། བཞི་པའི་དབང་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག །འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་ལྡན། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། རྗེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བདེ་སྟོང་བདུད་རྩིའི་རླབས་ཕྲེང༌། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། ཟུང་འཇུག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བྱ་བྲལ་གཉུག་མའི་རྒྱན། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། དཔལ་གསང་བ་སྙིང་པོའི་བཤད་རྒྱུན་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཤིང་རྟ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའམ་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་མཆོག་རྩལ་གྱི་གསུང༌། དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཡང་སྙིང་གི་སྒོ་ནས་བསྔགས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་གསང་བདག་བཞད་པའི་དབྱངས་སྙན། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའམ་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་མཆོག་རྩལ་གྱི་གསུང༌། འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྒྱུད་ལས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་དུམ་བུ་ཞིག་དོན་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་བཀྲལ་བ་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང༌། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའམ་གཞོན་ནུ་གཙུག་ལག་སྨྲ་བའི་ཉི་མའི་གསུང༌། རྣལ་འབྱོར་གསུམ་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་འོད་གསལ་སྣང་བ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། འོད་གསལ་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་དང་འབྲེལ་བར་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་གསོལ་འདེབས་ཡིད་ཀྱི་བདུད་རྩི། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། ཇོ་བོ་བཀའ་གདམས་པའི་གཞུང་གདམས་མན་ངག་མཐའ་དག་གི་བརྗོད་བྱ་མདོར་བསྡུས་པའི་གླུ་དབྱངས་ཕན་བདེའི་ཤིང་རྟ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། བི་ཙ་ཏུ་རཱ་སྤྲ་ར་སཱ་སྶཾ་རཱ་བཱ་སྟི། ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་ཉམས་དབྱངས་སྙིང་གི་བདུད་རྩི། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། སྤྲོས་བྲལ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་འོད་གསལ་དབུ་མའི་སྒྲ་དབྱངས། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་སྨོན་ལམ་རྣམ་གྲོལ་དགའ་སྟོན། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའམ་དཱ་རི་དྲཱ་གཙུག་ལག་སྨྲ་བའི་ཉི་མའི་གསུང༌། གཞན་སྟོང་དབུ་མའི་རྣམ་བཞག་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་བཞེད་ཚུལ་མདོ་ཙམ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། ཚར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ལམ་ཟབ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རྡོ་རྗེའི་གླུ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། ན་མོ་གུ་རུ་ཤྲཱི་ཧེ་བཛྲཱ་ཡ། དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་གསུམ་གྱི་ཉེར་མཁོའི་ཡིག་ཆ་ངོས་འཛིན། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། ལམ་འདུས་ཀྱི་གོ་དོན་རག་རིམ་འགའ་ཞིག་ཕལ་སྐད་དུ་གོ་བདེར་བྲིས་པ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། ཁ་སྦྱོར་བདུན་ལྡན་རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་སོགས། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། རྗེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་བཞེད་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་བཞག་འཁྲུལ་མེད་དུ་སྟོན་པ་ཚིག་དོན་གྱི་ས་བོན། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ངེས་དོན་དཔྱིད་ཀྱི་ཐིག་ལེ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའམ་གཙུག་ལག་སྨྲ་བའི་ཉི་མའི་གསུང༌། སྒྲུབ་རྒྱུད་སྙིང་པོའི་གྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཟབ་དོན་རོལ་མོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ངེས་དོན་གྲུབ་པ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། ཟབ་དོན་སྙིང་པོའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་པྲ་ཎི་དྷ་གྲུབ་པའི་ལམ་བཟང༌། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོའི་ནང་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་བསྔགས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་རིག་པ་འཛིན་པའི་མེ་ཏོག །འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། ཟབ་དོན་བསྡུས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ངེས་དོན་ཐེམ་སྐས། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། གྲགས་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་སྒྱུ་མའི་མཆོད་སྤྲིན། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་སྤྲོས་བྲལ་སྒྲ་དབྱངས། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། ཟབ་མོ་བདུད་ཀྱི་བཅོད་ཡུལ་དང་འབྲེལ་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལམ་ཁྱེར་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་འཁོར་འདས་རང་གྲོལ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའམ་རྣལ་འབྱོར་སྨྱོན་པ་པདྨ་དགྱེས་པའི་སྡེའི་གསུང༌། ན་ཚ་ལམ་ཁྱེར་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཆོས་ཉིད་གྲུབ་པའི་བདུད་རྩི། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའམ་རྣལ་འབྱོར་སྨྱོན་པ་པདྨ་དགྱེས་པའི་སྡེའི་གསུང༌། རེ་དོག་གཉིས་འཛིན་བྲལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཕུང་པོ་མཆོད་སྦྱིན་ནོར་བུའི་འཁྲི་ཤིང༌། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། ཟླ་བ་སྒྲ་གཅན་ལ་ཞུགས་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་གྲུབ་པའི་རྣ་རྒྱན། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའམ་རྣལ་འབྱོར་གཞོན་ནུ་འཇིགས་པ་མེད་པའི་སྡེའི་གསུང༌། དཔལ་ལྡན་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོའི་སྡེའི་ཞལ་སྔ་ནས་རྩ་བའི་ཁྲིད་བརྒྱའི་རྣམ་གྲངས་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་འགྲེལ་པ་ཡ་མཚན་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེའུ་མིག་ལྟར་བརྗོད་པ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང་པ་བཅས་སོ། ༈ ཁ༽ པ་ལ། བཀའ་བབས་ཕྱི་མ་དྲུག་ནི་ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་ཕྱོགས་ཡིན་ཤིང་དེ་ལ་ཐོག་མར་བཀའ་བབས་གཉིས་པ་ས་གཏེར་གྱི་སྐོར་ལ། རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་ཐེག་པའི་བརྒྱུད་པ་གསུམ་གྱི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའམ་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་ཀྱི་གསུང༌། རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ལས་བྱང་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བསྒྲིག །རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྐོང་བཤགས་ཚོགས་གཉིས་ཆར་འབེབས། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། པདྨ་འོད་དུ་བགྲོད་པའི་སྨོན་ལམ་རིག་པ་འཛིན་པའི་ཤིང་རྟ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཤིས་བརྗོད་དགེ་ལེགས་ཆར་འབེབས། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའམ་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་ཀྱི་གསུང༌། རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་བདག་འཇུག་གི་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའམ་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་ཀྱིས་བསྒྲིག །རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་སྤྲིན་མཛེས། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ། འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་རྩ་བའི་ཕྲིན་ལས། གཏེར་གཞུང༌། །འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། རྩ་བའི་དབང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་གཞན་ཕན་ཐུགས་རྗེའི་བཅུད་སྦྱིན། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བསྒྲིག །བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཆ་ལག་ཁྲུས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཟླ་བའི་བདུད་རྩི། མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་བསྒྲིག །བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ། མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་བསྒྲིག །བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར། མཆོག་གླིང་གཏེར་བྱོན། བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔ རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བཀོལ་བྱང༌། མཆོག་གླིང་གཏེར་བྱོན། གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ལམ་སེལ། མཆོག་གླིང་གཏེར་བྱོན། ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་སྐོང་བ་བསྡུས་པ་གཡུ་ཞལ་མ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུངས། ཚེ་འགུགས། མཆོག་གླིང་གཏེར་བྱོན། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ། མཆོག་གླིང་གཏེར་བྱོན། བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་དོན་དབང་འབྲིང་པོ་དང་བསྡུས་པའི་ཆོ་ག་སྙིང་པོའི་སྣང་བ། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ་གྱིས་སྦྱར། བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཟིན་བྲིས་མདོར་བསྡུས་སུ་བཀོད་པ་སཱ་ལ་ཆེན་པོའི་ས་བོན། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུངས། ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་དོན་འདུས་སྙིང་པོ། འགུགས་པའི་ལྷན་ཐབས། མཁན་རཏྣའི་གསུང༌། བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང༌། གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པའི་གསུང༌། བླ་མ་ནོར་ལྷའི་སྐོང་བ་ཕྱྭ་གཡང་དངོས་གྲུབ་འཁྱིལ་པ། མཁན་རཏྣའི་གསུང༌། བླ་མ་ནོར་ལྷའི་བསངས་མཆོད་དགོས་འདོད་སྤྲིན་ཕུང༌། མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའི་གསུང༌། བླ་མ་ནོར་ལྷའི་ལས་ཚོགས་རྣམས་ཁོལ་ཕྱུངས་གསལ་བྱེད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང༌། ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རིག་འཛིན་རཀྴ་ཐོད་ཕྲེང་གི་ཕྲིན་ལས་དང་དབང་བསྐུར་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདུད་འཇོམས་ཞུན་ཐིགས། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུངས། རིག་འཛིན་རཀྴ་ཐོད་ཕྲེང་གི་སྲུང་ཟློག་ལས་རིམ་ཁྱེར་བདེར་བཀོད་པ་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེའི་གོ་མཚོན། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང༌། བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ། རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་གྱི་དབང་ཆོག་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའམ་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་ཀྱི་གསུང༌། སྒྲོལ་མའི་དབང་གི་སྐབས་འཁོར་གྱི་ལྷ་བསྐྱེད་རྒྱས་པ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའམ་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་ཀྱི་གསུང༌། སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་དང་འབྲེལ་བའི་མཎྜལ་གྱི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་ཆར་འབེབས། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའམ་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་ཀྱི་གསུང༌། རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས་སོགས། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བསྡུས། བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། ལོ་རྒྱུས་ཤེལ་གྱི་ཕྲེང་བ། གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་གཏན་ལ་ཕབ་རིམ་བཞིན་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ། བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུའི་མན་ངག་བཅུ་གསུམ། གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་གཏན་ལ་ཕབ་རིམ་བཞིན་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང༌། བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། ཕྲིན་ལས་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང༌། གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་གཏན་ལ་ཕབ་རིམ་བཞིན་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ། བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ་བསམ་དོན་ཀུན་འགྲུབ། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག །སྨན་མཆོད། རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེའི་གསུང༌། བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ། ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུའི་མན་ངག་བཅུ་གསུམ་ལས་ཁོལ་ཕྱུང༌། བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། བཀའ་སྲུང་མཆོད་པའི་ཕྲིན་ལས་མདོར་བསྡུས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ། གཏེར་གཞུང་ལས་ཁོལ་ཕྱུང༌། ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུའི་མན་ངག་བཅུ་གསུམ་སྤྱི་ལ་འཇུག་པའི་ལས་བྱང་གི་ཐོག་མཐའི་སྤར་ཁབ་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང༌། ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། གུ་རུ་ཧོར་སོག་དམག་བཟློག་ཆེ་མཆོག་དྲག་པོའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཕྲིན་ལས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཡིད་བཞིན་རྡོ་རྗེའི་རྫོང་ཆེན། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང༌། ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། གུ་རུ་སྨན་གྱི་བླ་མའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཕྲིན་ལས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཡིད་བཞིན་སྨན་གྱི་ནོར་བུ། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང༌། བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་རྒྱས་པའི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡིད་བཞིན་དཔལ་འབྱུང༌། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག །བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་འབྲིང་པོའི་ཆོ་ག་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡིད་བཞིན་དཔལ་འབར། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག །བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། སྨིན་བྱེད་བསྡུས་པ་བྱིན་རླབས་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་བའི་ཚུལ་ཡིད་བཞིན་དཔལ་སྟེར། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག །བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། འཆི་མེད་ཚེའི་དབང་སྐུར་བའི་ལག་ལེན་ཡིད་བཞིན་དཔལ་འཛིན། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག གཏེར་གསར་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་བརྒྱུད་འདེབས། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང༌། འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་གཞན་ཕན་མཁའ་ཁྱབ། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྦྱར་བ་བཅས་སོ། ༈ ག༽ པ་ལ། རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། རྩ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང༌། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དགོངས་གཏེར། རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ཚོགས་མཆོད་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་རྩ་སྔགས་དང་སྦྱར་བའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲོལ་མའི་དོན་དབང་སྙིང་པོ་བསྡུས་པའི་ཟིན་ཐོ། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དགོངས་གཏེར། རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བསྒྲིག་པ་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ། རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་གྲུབ་གཉིས་འདོད་དགུའི་དཔལ་སྦྱིན། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བསྒྲིག་པ་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ། རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཐིག་ལས། གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་འབེབས། གྲུབ་དབང་ཤཀྱཱ་ཤྲིའི་གསུང༌། རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཏིག་ལས། ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལམ་བཟང༌། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཤོག་སེར་ལས་གཏན་ལ་ཕབ། རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཐིག་གི་ཟུར་འདེབས་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང༌། རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་བསྐང་བཤགས་དང་གཏོར་བསྔོ་བཅས་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྦྱིན། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའམ་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་མཆོག་རྩལ་གྱི་གསུང༌། རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཐིག་ལས། དབང་གི་ཆོ་ག་ཚེ་དབང་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཆུ་རྒྱུན། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག་པ་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ། རྩ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལས། འདོད་རྒུའི་སྤྲིན་གྱི་ཏིང་འཛིན། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་སིང་ངུ་གཡུ་མཚོ་ནས་སྤྱན་དྲངས། འཕགས་མ་ནོར་རྒྱུན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོ་དྲིལ་བ་ལྡེབ། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་གསུང༌། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་རྩ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ནོར་རྒྱུན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་འདོད་རྒུའི་སྤྲིན་གྱི་ཏིང་འཛིན་ཆེན་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྲིན་དབང་ལས་ཚོགས་ཀྱི་གསལ་བྱེད་ཟུར་རྒྱན་ནོར་བུ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆར་རྒྱུན། ཀརྨ་པ་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ། གསུམ་པ་ཡང་གཏེར་ནི་གཏེར་སྟོན་གོང་མ་དག་གིས་གཏེར་ནས་གཏོན་ཀྱང་འགྲོ་དོན་མ་བྱུང་བས་ཡང་གཏེར་དུ་སྦས་པའམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྲུང་གིས་བདག་གིར་མཛད་པ་ལས་རྗེ་མཁྱེན་བརྩེས་སླར་སྣང་བར་མཛད་པའི་སྐོར་ཏེ། རྒྱས་པར་ན་གཏེར་སྟོན་སྟོང་རྩ་ལྷག་གི་རྣམ་ཐར་དང་གཏེར་ཆོས་ཚང་མ་རྗེ་འདི་ལ་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་ཐོབ་པ་ཡིན་མོད། འདིར་ནི་དབང་ལུང་ཁྲིད་ཀྱི་རྒྱུན་དཔེ་ཆ་དང་བཅས་པ་དབྱིངས་སུ་མནལ་ཟིན་པ་ལས་སླར་ཡང་གཏེར་དུ་བཞེས་པ་རྣམས་གཙོ་བོར་བཀོད་པ་ལ། གཏེར་སྟོན་སངས་རྒྱས་བླ་མའི་ཡང་གཏེར་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐོར་ལ། རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང༌། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱི་ཡི་ས་ཆོག་མདོར་བསྡུས། བྱིན་འབེབས་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང༌། རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་གི་ནོར་བུ། མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའམ་རིག་པ་འཛིན་པ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ་གྱི་གསུང༌། རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོར་སྨན་མཆོད་འབུལ་བའི་ཚུལ་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང༌། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། རྩ་གསུམ་གཏོར་བསྔོས་ཉུང་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་ནོར་བུའི་རོལ་མཚོ། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གསུང༌། རྩ་གསུམ་ཚོགས་བསྡུས། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང༌། སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའི་གསུང༌། ཚོགས་གླུ་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་རོལ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང༌། ཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པའི་རྒྱལ་པོ་ན་རཀ་དོང་སྤྲུགས། གཏེར་མ། སྨོན་ལམ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་མདུད། སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་གསུང༌། རྩ་གསུམ་དྲིལ་བསྒྲུབ་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་ཉུང་གསལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང༌། རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་སྨིན་བྱེད་སྙིང་པོའི་ནོར་བུ། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་བསྒྲིག །རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚེ་དབང་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ནོར་བུ། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་གཏོར་དབང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང༌། མཐའ་རྟེན་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་རྫས་དང་རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་སྦྱིན་པའི་ཚིག །རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་གྲུབ་གཉིས་དཔལ་སྟེར། པདྨ་དབང་གི་མིང་ཅན་གྱི་གསུང༌། ཡང་གཏེར་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་དང་རྗེས་འབྲེལ་གཤིན་པོར་ཕན་གདགས་པའི་ཆོ་ག་ཐུགས་རྗེའི་མཆིལ་རྣོན། གདོལ་སྤྱོད་པ་བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེས་སྦྱར། རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོ་སྤྱིའི་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཁོག་དབུབ་ཁྱེར་བདེར་བཀོད་པ་གཅིག་ཤེས་ཀུན་གྲོལ། པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་བསྒྲིག །བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་པ་མདོར་བསྡུས་སུ་བྱ་ཚུལ་འཆི་མེད་རྟག་པའི་བཅུད་ལེན། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། རྟེན་གསུམ་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་དགེ་ལེགས་ཆར་འབེབས།་་་་འདི་ལས་བྱང་གང་ལ་སྦྱར་ཀྱང་ཆོག་མོད་རྗོང་སར་ཕྱོགས་སུ་དྲིལ་སྒྲུབ་ལ་སྦྱར་བ་ཤས་ཆེ་ བས་འདིར་བཞག །མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། མཐའ་རྟེན་བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་དང་སྣ་བདུན་འབུལ་ཚིག །རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཞལ་ཐང་འབྲིང་པོའི་བཀོད་ཡིག །མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང༌། ཡང་གཏེར་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ནོར་བུའི་འོད་ཟེར། ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོའི་གསུང༌། རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚོགས་དམིགས་ཟིན་བྲིས། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང༌། ཉི་མ་སེང་གེའི་ཡང་གཏེར་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་འདུས་པའི་ཟབ་དོན་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ། གཏེར་གཞུང༌། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པད་རྒྱལ་བརྒྱུད་འདེབས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བགྱིས། བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་འདུས་པའི་ཟབ་དོན་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་གྱི་ལས་བྱང་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག །ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཞི་ཁྲོའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པདྨ་སྣང་བའི་རྒྱན། རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེས་བསྒྲིག །ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཟིན་བྲིས་མཐོང་གསལ་སྒྲོན་མེ། པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་བསྒྲིག །ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཟིན་བྲིས་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བྱྀན་རླབས་རྒྱུན་འབེབས། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག །ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨའི་རྒྱལ་པོའི་དོན་དབང་འབྲིང་པོ་དང་གཏོར་དབང་བསྡུས་པ་ཁོལ་ཕྱུང་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ། པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་བསྒྲིག །བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་འདུས་པའི་ཟབ་དོན་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་ལས་རིམ་པ་གཉིས་པ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་གཅེར་མཐོང་གི་ཁྲིད། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་གཏེར་གཞུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་བཅས་སོ། ༈ ང༽ པ་ལ། རྒྱ་ལོ་ཙཱ་བ་རྡོ་རྗེ་བཟང་པོའི་ཡང་གཏེར་ལ། བླ་མ་སྐུ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཟབ་ཏིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཕབ། བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྙིང་པོ་ཟབ་ཏིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་གྱི་སྤྲོས་མེད་སྒྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་གཏེར་གཞུང་ཉིད་ལས་ཁྱེར་བདེའི་ཟུར་བཀོལ་དུ་བསྡེབས། བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྙིང་པོའི་དོན་དབང་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ། པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་བསྒྲིག་པ་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ། བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་དོན་དབང་གི་ཟུར་བྱང་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུངས། བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་ཟབ་ཏིག་སྤྲོས་མེད་བསྙེན་པའི་ཉམས་ལེན་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡེ་ཤེས་མེ་ལོང༌། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུངས། རོང་ཟོམ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོའི་ཡང་གཏེར་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་མན་ངག་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བྱེད་པའི་རྟོག་པ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཆོས་བདག་མཁའ་འགྲོས་དཔེ་རྙིང་དངོས་སུ་ཕུལ། རོང་ཟོམ་པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་བརྒྱུད་འདེབས། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུངས། པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་དགྱེས་པའི་དབྱངས་སྙན། པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་བསྒྲིག་པ་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ། པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསང་མཆོད་པདྨའི་དྲྭ་བ། ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོའི་གསུང༌། པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསྐང་བ་བདེ་ཆེན་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གསུང༌། པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གསུང༌། རོང་ཟོམ་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་སྲིད་གསུམ་དབང་དུ་བྱེད་པའི་ལྕགས་ཀྱུ། སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གསུང༌། པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་སུ་བཤད་པ་ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་ཕྲེང་བ། ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོའམ་པདྨ་བཞད་པ་རྩལ་གྱི་གསུང༌། ཡར་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པའི་ཡང་གཏེར་དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་འབྲིང་པོ། ཡར་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ་ལ་སྩལ། དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བསྡུས་པ། པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་གིས་བསྡེབས། དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ནར་མ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོ། ཡར་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ་ལ་སྩལ། དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ནར་མ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོའི་ཟུར་འདེབས་རིན་ཆེན་ཕྲ་ཚོམ། རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་མཁའ་ཁྱབ་རྟག་པའི་རྡོ་རྗེས་བསྒྲིག །དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ལས་བྱང་གི་མཆོད་ཕྲེང་ཅུང་ཟད་སྤྲོས་པ། པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་གིས་བསྡེབས། བཀའ་འདུས་སྨོན་ལམ། ཨོ་རྒྱན་དྲི་མེད་ཀུན་དགའི་ཟབ་གཏེར་ལས་བྱུང་བ། བཀའ་འདུས་བཀྲ་ཤིས། ཡར་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ་ལ་སྩལ། དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ལས་བྱང་བདེ་ཆེན་རྣམ་པར་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན། སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་བསྒྲིག །དཔལ་བཀའ་འདུས་ལས་སྙིང་པོའི་ཉམས་ལེན་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར། འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གླིང་པས་བསྡེབས། དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་བཀའ་སྲུང་མཆོད་ཐབས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ། ཡར་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ་ལ་སྩལ། དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་སྐོང་བསྡུས་རིན་ཆེན་སིལ་མ། ཡར་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ་ལ་སྩལ། དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་དབང་བཞི། ཡར་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ་ལ་སྩལ། དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐུགས་ཁྲིད། ཡར་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ་ལ་སྩལ། དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱིས་ལས་སྦྱོར། ཡར་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ་ལ་སྩལ། དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་དབང་དོན་བདག་འཇུག་གི་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་བཅུད་འབེབས། སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་བསྒྲིག །དཔལ་བཀའ་འདུས་ལས་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་དབང་བཞི་མཚམས་སྦྱོར་ཕྱག་ལེན་གྱིས་བརྒྱན་པ་རྒྱུད་ལུང་རྒྱ་མཚོའི་བཅུད་ཐིག །འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གླིང་པས་བསྡེབས། དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ལྷ་དབང་བཀོལ་བྱང༌། འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གླིང་པས་བསྡེབས། བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ལས་ཐོ། པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་བསྡེབས་པ་ལས་སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་གསལ་བྱེད་ཅུང་ཟད་བསྣན་པ། བཀའ་འདུས་སྒྲུབ་ཆེན་བཟླས་པའི་སྐབས་སུ་ཛབ྄་བསྐུལ་རྒྱས་པ། སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་བསྒྲིག །སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་གཏོང་ཐུན་སྤྱི་ཁྱབ་ལྷའི་ཏམྦུ་རའི་དབྱངས་སྙན། སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་བསྒྲིག །དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀོད་པ། དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་བསྙེན་བསྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་སྙིང་པོ་རིན་ཆེན་དོ་ཤལ། དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཆ་ལག་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱི་ལས་སྦྱོར་ལས། རིམ་པ་གཉིས་པ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་ལག་ལེན་ངག་འདོན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པའི་རིན་ཆེན་སྙིང་པོའི་བུམ་བཟང༌། རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་མཁའ་ཁྱབ་རྟག་པའི་རྡོ་རྗེས་བསྒྲིག །དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་དམ་རྫས་བདུད་རྩིའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་བཅུད་ལེན། སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་བསྒྲིག །དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཚོགས་སྒྲུབ་སྨན་སྒྲུབ་སྦྲེལ་མའི་སྐབས་ཉེར་མཁོའི་གཏོང་ཐུན་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་ལྷའི་སིལ་སྙན། རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་མཁའ་ཁྱབ་རྟག་པའི་རྡོ་རྗེས་བསྒྲིག །དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཆ་ལག་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱི་ལས་སྦྱོར་ལས། རིམ་པ་གསུམ་པ་ཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་བྱེད་ལས་བཞིའི་མེ་མཆོད་ལག་ལེན་ངག་འདོན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་རིན་ཆེན་འོད་ཀྱི་ཕྲེང་བ། རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་མཁའ་ཁྱབ་རྟག་པའི་རྡོ་རྗེས་བསྒྲིག །དཔའ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར། སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་བསྒྲིག །དཔལ་བཀའ་འདུས་ལ་བརྟེན་པའི་རབ་གནས་ཀྱི་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག །དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཆ་ལག་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱི་ལས་སྦྱོར་ལས། རིམ་པ་དང་པོ་བར་ཆད་བཟློག་པ་དམར་ཆེན་གཏོར་མའི་ལས་རིམ་གྱི་ལག་ལེན་ངག་འདོན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་རིན་ཆེན་རྩེ་མོ་བརྒྱ་པའི་རྡོ་རྗེ། རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་མཁའ་ཁྱབ་རྟག་པའི་རྡོ་རྗེས་བསྒྲིག །བཀའ་འདུས་སྨན་སྒྲུབ་གཏོར་ཟློག་བཅས་ཀྱི་ཟིན་ཐོ། རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་མཁའ་ཁྱབ་རྟག་པའི་རྡོ་རྗེས་བྲིས་པ་བཅས་སོ། ༈ ཅ༽ པ་ལ། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ཇོ་མོ་སྨན་མོ་པདྨ་མཚོ་སྐྱིད་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཡང་གཏེར་དུ་བཀའ་བབས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་མཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་སྐོར་ལ། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྒྲུབ་མཆོད་བཅས་བཤམས་ཐོ་དང་འདོན་ཟིན་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང༌། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་རམ་པདྨ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པ་རྩལ་གྱིས་བཀོད། ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་རིམ་པ་ཐར་ལམ་རབ་གསལ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོས་མཛད། སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མ། གཏེར་མ། སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་སྤྱི་འགྲོ། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་པའི་སྒྲ་དབྱངས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བྲིས། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྒྲ་དབྱངས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བྲིས། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་པའི་དབྱངས་སྙན། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བྲིས། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་པདྨའི་རྒྱུད་མངས། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་སྦྱར། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། སྔོན་འགྲོ་དང་བཅས་པའི་རིམ་གཉིས་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སམ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་བྲིས། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཕྲིན་ལས། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་གཏན་ལ་ཕབ། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་གཏན་ལ་ཕབ། སྨན་གྱི་བརྒྱུད་མཆོད། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང༌། ཛབ྄་ཁང་དབྱེ་བ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང༌། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། ཕག་མོའི་ཉེ་བསྙེན། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའམ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་གསུང༌། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། བཀའ་སྲུང་མཆེད་གསུམ་གཏོར་འབུལ་རྒྱུན་ཁྱེར། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་གཏེར་གཞུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང༌། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྒྱུན་གྱི་ཚོགས་སྐོང་མདོར་བསྡུས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བྲིས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཚོགས་མཆོད་ཉེར་བསྡུས། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའམ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་གསུང༌། མཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་ཀྱི་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་འབུམ་ཐེར་བསགས་སྐབས་ལྟ་བུར་གྲངས་གསོགས། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང༌། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་གསོལ་འདེབས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བྲིས། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་ཀྱི་བསྟོད་བསྐུལ་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སམ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་བྲིས། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལ་སྦྱར་རྒྱུའི་ཆད་ཐོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང༌། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་མཆོད་སྐོང༌། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་གཏན་ལ་ཕབ། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་མཆོད་སྐོང་བྱེ་བྲག་པ་དྲུག་གི་སྐབས་སུ་སྤྱན་འདྲེན་མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་བྱ་བ་ཚན་གཉིས། གཏེར་ཆེན་ལས་རབ་གླིང་པས་བྲིས། འབྱུང་ལྔའི་སྐོང་བའི་ལས་བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་ལ་འདོད་གསོལ་རྒྱས་པར་བྱ་བ། གཏེར་ཆེན་ལས་རབ་གླིང་པས་བྲིས། མཆོད་བསྟོད་ནོངས་བཤགས་མདོར་བསྡུས། གཏེར་ཆེན་ལས་རབ་གླིང་པས་བྲིས། མཁའ་འགྲོ་ཡོངས་རྫོགས་མཆོད་ཅིང་ཐུགས་དམ་སྐོང་བའི་མདོས་ཀྱི་ཆོ་ག་མཁའ་དབྱིངས་རོལ་པའི་རྒྱན། རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་མཁའ་ཁྱབ་རྟག་པའི་རྡོ་རྗེས་བསྒྲིག །མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་མདོས་སྐོང་མདོར་བསྡུས། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་སྦྱར། མཁའ་འགྲོའི་སྨྲེ་བཤགས། གཏེར་མ། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཚེ་སྒྲུབ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་གཏན་ལ་ཕབ། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ནོར་སྒྲུབ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་གཏན་ལ་ཕབ། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་དབང་སྡུད། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་གཏན་ལ་ཕབ། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཟོར་ལས། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་གཏན་ལ་ཕབ། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། ཕག་མོ་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་གཏན་ལ་ཕབ། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་གཏོར་དབང༌། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་གཏན་ལ་ཕབ། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཟབ་ཁྲིད། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་གཏན་ལ་ཕབ། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་རྩ་བའི་ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ་བདེ་ཆེན་གྲུབ་པའི་མྱུར་ལམ། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་རམ་པདྨ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པ་རྩལ་གྱིས་བཀོད། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། བདག་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང༌། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་རམ་པདྨ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པ་རྩལ་གྱིས་བཀོད། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདས་ཀྱི་སྨིནགྲོལ་འབོགས་པའི་བཀླག་ཆོག་ཌཱ་ཀཱིའི་འཛུམ་ཟེར། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བསྒྲིག །མཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་ཀྱི་ཕག་མོ་ཁྲོས་མའི་བདུད་རྩི་རིལ་བུ་བསྒྲུབ་པའི་ངག་འདོན། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སམ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་བྲིས། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་འཕོ་རྫས་བསྡུ་བའི་རིམ་པ། ཨ་འཛོམས་འབྲུག་པ་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེས་སྦྱར། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། གནས་ལུང་གི་ཆོ་ག་ལྷན་སྐྱེས་ཐུགས་རྗེའི་ཕོ་ཉ། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་རམ་པདྨ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པ་རྩལ་གྱིས་བཀོད་པ་བཅས་སོ། ༈ ཆ༽ པ་ལ། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས་བྱང་དབང་དང་སྒྲུབ་ཆེན་སོགས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཟུར་འདེབས་རཏྣའི་ཆུན་པོ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བྲིས། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཁོག་དབུབ་ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་དགའ་སྟོན། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་རམ་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་རྒྱས་པའི་སྡེའམ་པདྨ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པ་རྩལ་གྱིས་བཀོད། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། དམ་རྫས་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་མྱུར་ལམ། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་རམ་པདྨ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པ་རྩལ་གྱིས་བཀོད། མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་རབ་འབྱམས་ཕྲིན་ལས་སྣང་བའི་ཉིན་བྱེད། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་རམ་པདྨ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པ་རྩལ་གྱིས་བཀོད། དྲང་སྲོང་དྲི་མེད་ཀུན་ཏུ་དགེ་བ་ཞི་བའི་སྒོ་ནས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་རིག་པ་འཛིན་པའི་སྙིང་ཏིག་ཚེ་དབང་དང་བཅས་པ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའམ་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ་གྱིས་བྲིས། སྔགས་རྒོད་ལོཀྟྲིའི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོ་དྲང་སྲོང་དམོད་པ་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ། ཕྱག་རྡོར་དྲེགས་འདུལ་སོགས་ཀྱི་གཏེར་སྲུང་ལྡང་ལྷ་མཆོད་པ། འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོའི་གསུང༌། དྲང་སྲོང་དྲི་མེད་ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་ཚེ་སྒྲུབ་དག་སྣང་མའི་ཁྱད་པར་གྱི་བཀའ་སྲུང་འཆི་མེད་ཙཎྜཱི་ཀཱ་མཆོད་པ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་དགོངས་གཏེར་མི་ཕམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ལ་གཏད་པ། དྲང་སྲོང་ཁྲོས་པའི་གཏོར་བཟློག་བཅུད་ཕུར། འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོའི་གསུང༌། དྲང་སྲོང་ཞི་བའི་གཏོར་འབུལ་འདོད་གསོལ། འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོའི་གསུང༌། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ར་མོ་ཤེལ་སྨན་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོའི་ཡང་གཏེར། དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཟབ་མོ་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་སྔགས་ཀྱི་བདག་མོས་ཤོག་སེར་ཕུལ་བ་ལས་ཕབ། དཔལ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེའི་བདུད་རྩིའི་ཟབ་མོ་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་བརྒྱུད་འདེབས། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་སྦྱར། དཔལ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེའི་བདུད་རྩིའི་ཟབ་མོ་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་ལས་བྱང་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མ། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བསྒྲིག །དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བླ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཡང་ཟབ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཐིགས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ། རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་གསང་བ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་སྙིང་ཐིག་ཟབ་མོ། སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་ཉིད་ཞིང་སྐྱེས་ཀྱི་ཌཱ་ཀིའི་རྣམ་པས་གཏེར་དཔེ་ཏཱ་ལའི་ལོ་མར་བྲིས་པ་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་བ་ལས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཕབ། དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་སྒྲུབ་ཐབས། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཕབ། དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་བརྩིའི་བརྒྱུད་འདེབས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང༌། རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་གསང་བ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་སྙིང་ཏིག་ཟབ་མོའི་ལས་བྱང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང༌། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག །དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དབང་བསྐུར་ཡོངས་རྫོགས་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་དྲི་མེད་ཟླ་བའི་བསིལ་ཟེར། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་བཀོདཔ། དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཡན་ལག་ལས་སྒྲུབ་པའི་ལྷ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་བྱ་བའི་ཚུལ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་བཀོད་པ། དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་བཀའ་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊིའི་སྲོག་གཏད་ཀྱི་ཡི་གེ་སྲོག་གི་ཐིག་ལེ། གཏེར་ཆེན་བླ་མས་ཇི་ལྟར་སྩལ་བའི་དགོངས་དོན་ལྟར་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བཀོད་པ། དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་རིགས་བཞི་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བདུད་རྩི་སྒྲུབ་པའི་ཁོག་དབུབ་རྡོ་རྗེ་ཉི་མའི་སྣང་བ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བགྱིས་པ། དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཡན་ལག་གི་སྒྲུབ་པ་རྣམ་གསུམ་ལག་ཏུ་ལེན་པའི་ཟིན་བྲིས་མཐོང་བས་གོ་འབྱེད། གཏེར་ཆེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་བཞིན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བགྱིས་པ། དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བཀའ་སྲུང་མ་མོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་གསོལ་ཕྲིན་འཁྲུགས་སྐོང་མདོས་ཆོག་དང་བཅས་པ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་གསར་བཀོད་མ་མོའི་མཁའ་འགྲོའི་དགྱེས་ཚལ། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང༌། དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུ་རྩིའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་ལས་བཞི་མཆོག་ལྔའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་གྲུབ་གཉིས་འོད་ཟེར་འཁྱིལ་བ། པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་ལམ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྡེབས་པ། །སྨན་བླ་ལོངས་སྐུ་གཙོ་འཁོར་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་བང་མཛོད་ཁ་འཕང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྡེབས་པ། ཞང་བློན་སྡེ་དགུའི་གཏོར་བསྔོས། འབྲི་གུང་པ་དཀོན་མཆོག་ཕྲིན་ལས་བཟང་པོས་སྦྱར་བ། སྨན་བླ་ལོངས་སྐུའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་དབང་བསྐུར་བླ་མའི་གསུང་བཞིན་བཀོད་པ་དངོས་གྲུབ་སྒོ་འབྱེད། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྡེབས་པ་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བསྡེབས་པ། ཨོ་རྒྱན་དྲི་མེད་ཀུན་དགའི་ཡང་གཏེར། ཟབ་ལམ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སྐུ་གསུམ་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོས་དངོས་སུ་སྩལ་བའི་ཤོག་སེར་ལས་ཕབ། དྲི་མེད་བླ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་འདེབས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང༌། ཟབ་ལམ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སྐུ་གསུམ་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོའི་ཕྲིན་ལས་གཏེར་གཞུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག །ཟབ་ལམ་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་མཆོད་ཕྲེང༌། མཛད་བྱང་མི་གསལ། ཟབ་ལམ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དབང་གི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རྣམ་གྲོལ་རིག་པའི་སྙིང་པོ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་བཅས་སོ། ༈ ཇ༽ པ་ལ། ཨོ་རྒྱན་དྲི་མེད་ཀུན་དགའི་ཡང་གཏེར། ཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་གདམས་པ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཤོག་སེར་ཞེང་སོར་དོ་དཀྱུས་སོར་དྲུག་པ་ལས་ཕབ། ཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང༌། ཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཕྲིན་ལས་ཁོལ་ཕྱུངས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཕན་བདེའི་སྙིང་པོ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྡེབས། ཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲུབ་ཁོག་གསལ་བར་བསྡེབས་པ་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་སྙིང་པོ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྡེབས། ཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་དོན་དབང་ཟུར་ཕྱུང་དུ་བཀོད་པ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྡེབས། ཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་གནས་ལུང་གི་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་ལྕགས་ཀྱུ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྡེབས། ཡང་ཟབ་རྒྱལ་བ་མཚོའི་གདམས་པ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོའི་བསྙེན་ཡིག་མདོར་དྲིལ་དུ་བཀོད་པ་ཟབ་གསལ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྡེབས། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཡེ་ཤེས་རང་གྲོལ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཕབ། རྒྱ་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་གི་ཡང་གཏེར། ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་རིམ་གཉིས་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཐོང་གྲོལ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོས་གཏེར་དཔེ་དངོས་སུ་བསྟན་པ་ལས་ཕབ། ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པའི་སྲོལ་འབྱེད། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་རམ་པདྨ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པ་རྩལ་གྱིས་བཀོད། བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང༌། ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་ལས་བྱང་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཐོང་གྲོལ། མཛད་བྱང་མི་གསལ། བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་ལས་བྱང་གི་མཛེས་རྒྱན་ནོར་བུའི་མེ་ཏོག་སྤེལ་བའི་རྒྱན་ཕྲེང༌། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་རམ་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་གྱིས་བསྒྲིག །བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་བསྟོད་པའི་ལྷན་ཐབས། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གསུང༌། ཕྱག་བཞི་པའི་གསོལ་མཆོད་མདོར་བསྡུས། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བཏུས། མ་གཅིག་དུད་སོལ་ལྷ་མོའི་གཏོར་ཆོག་མདོར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་འདུས། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བྲིས། བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྔགས་དོན། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གསུང༌། གཏོར་མའི་བཅའ་ཐབས། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གསུང༌། བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་བདག་འཇུག་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་མྱུར་འདྲེན། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་རམ་པདྨ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པ་རྩལ་གྱིས་བསྡེབས། ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་གཟུང་འཛིན་རང་གྲོལ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་ཇི་ལྟ་བར་བསྡེབས། ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་དག་ཅིང་གསལ་བ་ཟུང་འཇུག་མྱུར་ལམ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་བགྱིས་པ། བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཁོག་གྲུབ་གཉིས་མཛོད་བརྒྱའི་ལྡེའུ་མིག །དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་རམ་པདྨ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པ་རྩལ་གྱིས་བསྡེབས། བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་ལས། མཆོག་གི་ལས་སྦྱོར་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་ལག་ལེན་འདུས་གསལ་དུ་བཀོད་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་མྱུར་ལམ། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་རམ་པདྨ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པ་རྩལ་གྱིས་བསྡེབས། བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་མཆོག་གི་སྦྱིན་སྲེག་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་དཔལ་བསྐྱེད། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་རམ་པདྨ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པ་རྩལ་གྱིས་བསྡེབས། ལྷ་བཙུན་སྔོན་མོའམ་ལྷ་དབང་རྒྱ་མཚོ་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཡང་གཏེར། ཞི་བྱེད་བདུན་གྱི་མན་ངག་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ། ཟབ་ཤོག་སེར་པོ་ལས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཕབ་པ། ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་བདུན་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་སྦྱར་བ། ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་སངས་རྒྱས་སྤྱན་མའི་ཕྲིན་ལས་འབྱུང་འཁྲུགས་ནད་ཀུན་སེལ་བའི་སྨན་མཆོག །ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག །ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་རི་ཁྲོད་མའི་ཕྲིན་ལས་གཉན་རིམས་ཀུན་འཇོམས། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག །ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་མའི་ཕྲིན་ལས་གདོན་བགེགས་ཆོམ་རྐུན་གྱི་གཤེད་མ། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག །ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་གདུགས་དཀར་མོའི་ཕྲིན་ལས་བྱད་ཕུར་གཞོམ་པའི་མེ་ལྕེ། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག །ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་ཤེར་ཕྱིན་དཀར་མོའི་ཕྲིན་ལས་སྡུག་བསྔལ་མུན་པ་སེལ་བའི་འོད་ཟེར། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག །ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོའི་ཕྲིན་ལས་འཇིགས་བརྒྱད་སྒྲོལ་བའི་གྲུ་ཆེན། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག །ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་ཕྲིན་ལས་དུས་མིན་འཆི་བ་འཇོམས་པའི་བདུད་རྩི། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག །ཞི་བྱེད་ལྷ་མོ་བདུན་གྱི་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་གའི་གསལ་བྱེད་ཡིད་འོང་ཟླ་བའི་བདུད་རྩི་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག །ཞི་བྱེད་སྐོར་བདུན་ཀྱི་ལས་ཚོགས་སྦྱིན་སྲེག །བྱབས་ཁྲུས། བྱད་དཀྲོལ། འཆི་བསླུ་རྣམས་གསལ་བར་བཀོད་པ་མུ་ཏིག་ཆུན་པོ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་བགྱིས་པ་བཅས་སོ། ༈ ཉ༽ པ་ལ། བལ་པོ་ཨ་ཧཱུྃ་འབར་གྱི་ཡང་གཏེར། གླང་ཆེན་བཅས་ཆོག་རབ་ཏུ་ཟབ་པ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཆོས་བདག་མཁའ་འགྲོས་དཔེ་རྙིང་དངོས་སུ་ཕུལ་བ་ལས་ཕབ། ཡཀྵ་ཛམ་བྷ་ལའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་རིན་ཆེན་གཏེར་སྤུངས། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཆོས་བདག་མཁའ་འགྲོས་དཔེ་རྙིང་དངོས་སུ་ཕུལ་བ་ལས་ཕབ། གནོད་སྦྱིན་ཛམ་བྷ་ལ་ནག་པོའི་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་རེག་པས་ནོར་སྡུད་པ་བཅས་ཆོག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་མན་ངག །པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཆོས་བདག་མཁའ་འགྲོས་དཔེ་རྙིང་དངོས་སུ་ཕུལ་བ་ལས་ཕབ། རྡོ་རྗེའི་ནོར་ལྷ་ཡཀྵ་ཛམྦྷ་ལ་ནག་པོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དབྱིག་གི་ང་རོ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་བགྱིས་པ། རྡོ་རྗེའི་ནོར་ལྷ་ཡཀྵ་ཛམྦྷ་ལ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་འདོད་དགུ་རིན་ཆེན་ཆར་འབེབས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་བགྱིས་པ། ཡཀྵ་ཛཾ་བྷ་ལའི་གཏེར་སྲུང་མཆོད་པའི་རིམ་པ། རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་བྲིས་པ། རྡོ་རྗེའི་ནོར་ལྷ་ཡཀྵ་ཛམྦྷ་ལ་ཆེན་པོའི་སྲོག་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་རིན་ཆེན་ཆུ་འཛིན། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་བགྱིས་པ་ལས་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ། མངའ་བདག་མོལ་མི་འཁྱིལ་གྱི་ཡང་གཏེར། དཔལ་རྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་མན་ངག་གནམ་ལྕགས་མེའི་འཁོར་ལོ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཞིང་སྐྱེས་མཁའ་འགྲོས་དཔེ་རྙིང་དངོས་སུ་ཕུལ་བ་ལས་ཕབ། རྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་གནམ་ལྕགས་མེའི་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་གདོན་བགེགས་ཀུན་འཇོམས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་བགྱིས་པ་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ། གཏེར་སྟོན་གཡག་ཕྱར་སྔོན་མོ་དང་རོང་པ་བདུད་འདུལ་གླིང་པའི་ཡང་གཏེར། ཨོ་རྒྱན་གྱི་མཁན་པོ་པདྨ་སཾ་བྷ་བའི་ཐུགས་བཅུད་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་མན་ངག་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་མཁའ་འགྲོ་ཙཎྜི་ཀཱས་ཕུལ་བའི་ཤོག་གུ་ལྗང་སེར་ཞེང་སོར་དོ་དཀྱུས་མཛུབ་གང་བ་ལས་ཕབ། ཡང་གཏེར་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་ཀུན་དགའི་ཟླ་ཟེར། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་བགྱིས་པ་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ། སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབས་དང་འབྲེལ་བའི་མཆོད་སྦྱིན་མདོས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཉེས་པ་ཀུན་སྐྱོབ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བཀོད་པ་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་བྱས་པ། སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་འོད་ཀྱི་ཡང་གཏེར། དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གསུམ་དྲིལ་སྙིང་པོ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོས་རིན་པོ་ཆེའི་ཤོག་སེར་ཤོག་དྲིལ་ཆུང་ངུ་ཞིག་དངོས་སུ་སྩལ་བ་ལས་ཕབ། ཡང་གཏེར་གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་གྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཆེན། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བྲིས། དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེའི་མེ་འབར་གྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཞུན་ཐིགས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག་པ་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད། ལོང་པོ་བསམ་གཏན་གླིང་པའི་ཡང་གཏེར། སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་གྲུབ་སྟེར། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང༌། བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལས། ཕྲིན་ལས་ལམ་ཁྱེར་བསྡུས་པ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་སྨུག་ནག་དབང་གི་མཁའ་འགྲོས་ཤོག་སེར་མངོན་སུམ་དུ་ཕུལ་བ་ལས་བརྡའ་བསྒྱུར་མཛད། སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ཀྱི་མཆོད་ཕྲེང་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྤྲོས་པ་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས། ཁྱབ་བདག་བླ་མའི་བཀའ་ལྟར་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གླིང་པས་གཏེར་གཞུང་བཅོས་མེད་དུ་བྲིས། བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལས། དོན་གྱི་སྨིན་བྱེད་སྙིང་པོ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་བདེ་ཆེན་མཆོག་སྟེར། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བསྒྲིག །ཨེ་སྤེལ་ལྕོགས་གར་དབང་ལས་འཕྲོ་གླིང་པའི་ཡང་གཏེར། དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དཀར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་གསང་བ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག །པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཕྱག་ཏུ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོས་ཤོག་སེར་དངོས་སུ་ཕུལ་བ་ལས་ཕབ། ཡང་གཏེར་ཕག་མོ་དཀར་མོའི་ཐུགས་ཏིག་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོའི་བརྒྱུད་འདེབས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང༌། ཡང་གཏེར་ཕག་དཀར་གསང་ཆེན་ཐུགས་ཏིག་གི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་བདེ་ཆེན་བཅུད་འབེབས། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་གཏེར་གཞུང་ལས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས། ཡང་གཏེར་ཕག་དཀར་གསང་ཆེན་ཐུགས་ཏིག་གི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་སྦྱིན་པའི་འདོད་འཇོ། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས། མི་འགྱུར་ལས་འཕྲོ་གླིང་པའི་ཡང་གཏེར། ཡང་ཟབ་རྩ་གསུམ་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས། བླ་མ་དྲག་པོ་པདྨ་གཏུམ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དྲེགས་པ་ཚར་གཅོད། ལས་འཕྲོ་གླིང་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ལས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་གསན་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ། ཡང་ཟབ་རྩ་གསུམ་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས་བླ་མ་དྲག་པོ་པདྨ་གཏུམ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་དྲེགས་པ་ཀུན་འཇོམས། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག །མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོའི་སྐྱེ་བ་བཅུ་གཅིག་པ་སྤུ་བོ་ར་ཞི་གཏེར་སྟོན་པདྨ་རིག་འཛིན་རྩལ་གྱི་ཡང་གཏེར། གུ་རུ་ཞི་དྲག་གི་ཆ་ལག་ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་བཀའ་བབས། རིགས་ལྔའི་ཁྱུང་སྒྲུབ་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་དུག་ལྔའི་སྟོབས་འཇོམས། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག །གཏེར་སྟོན་དབོན་གསས་ཁྱུང་ཐོག་རྩལ་གྱི་ཡང་གཏེར། རྫོགས་ཆེན་ཀུན་བཟང་སྙིང་ཐིག་ལས། རིགས་བདག་ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ། རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའམ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་གཏེར་སྟོན་དང་ཆོས་བདག་ཆོས་རྗེ་གླིང་པ་གཉིས་ཀའི་བྱིན་རླབས་ཐོབ་ནས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་སྤེལ། ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པའི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་སྒོ་འབྱེད། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག །གཏེར་སྟོན་རོག་རྗེ་གླིང་པ་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱི་ཡང་གཏེར། རྟ་མགྲིན་ཡིད་བཞིན་འབར་བ་ལས། རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་སྒྲུབ་ཐབས་གསང་བ་རྨད་བྱུང༌། རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའམ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ། གཏེར་སྟོན་དང་ཆོས་བདག་གཉིས་ཆར་གྱིས་བྱིན་རླབས་ཐོབ་ནས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་སྤེལ། ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་རྨད་བྱུང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པའི་ཆོ་ག་དགོས་པ་རྨད་བྱུང༌། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག །མངའ་བདག་ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱི་ཡང་གཏེར། ཉང་གཏེར་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་དབང་བསྐུར་བཅས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་བཀའ་བཞིན་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག་པ་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད། མངའ་བདག་ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱི་ཡང་གཏེར། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་ལས། བུམ་པའི་གཟུངས་ཁྲུས་ཆོ་ག །རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའམ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་སྤེལ། ཉང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་ལས། ནང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་དཀར་ཕྲེང་བ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག །ཉང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་ལས། དབང་གི་ལག་ཁྲིད་གསལ་བར་བཀོད་པ་དྲི་མེད་པད་དཀར་སྡོང་བུ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག་པ་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་ཆེན་མོ། ཆོས་སེང་གིས་བྲིས་པ་ལ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་སྤེལ་བ་བཅས་སོ། ༈ ཏ༽ པ་ལ། གཏེར་སྟོན་སྤྲུལ་སྐུ་ཆེན་པོ་ར་ཤག་ཆོས་འབར་རམ་བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེའི་ཡང་གཏེར། སྲིད་པ་མ་མོ་སྒང་ཤར་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་རང་སྒྲ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང༌། སྲིད་པ་མ་མོ་སྒང་ཤར་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་བསྡེབས་རྣམ་གསལ་དུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག །སྲིད་པ་མ་མོ་སྒང་ཤར་གྱི་རྒྱུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག །སྲིད་པ་མ་མོ་སྒང་ཤར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་གསལ་བར་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་རོལ་མཚོ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག །བྱང་ཆུབ་གླིང་དུ་སྐྱེས་པའི་སྔགས་འཆང་དཔལ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཡང་གཏེར། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ལས་བྱང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། གཏེར་གཞུང་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཕབ། ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྒྲོན་མའི་བརྒྱུད་འདེབས། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་སྦྱར། ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྒྲོན་མེའི་ལས་བྱང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཟབ་ལམ་སྒོ་འབྱེད། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་གཏེར་གཞུང་ལས་བཏུས་ཏེ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས། ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་གྱི་གཏེར་སྲུང་སྤུ་གྲི་རྣམ་གསུམ་གིང་ཆེན་བཅས་པའི་གཏོར་ཆོག་མདོར་བསྡུས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་གཏེར་གཞུང་ལས་བཏུས། ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས། བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་ཆོག་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་མཛེས་པའི་ཕྲ་ཚོམ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག །ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྒྲོན་མེ་ལས་འབྱུང་བའི་དོན་དབང་བསྐུར་བའི་ཚུལ་ནོར་བུའི་སྒྲོན་མེ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག །ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས་ཡང་དག་ཞི་ཁྲོ་ཕུར་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་སྦྱར། ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས། ཡང་དག་ཞི་ཁྲོ་ཕུར་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་གྲུབ་གཉིས་ནོར་བུའི་རྒྱ་མཚོ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག །ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་གྱི་བཀའ་སྲུང་མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་གཏོར་ཆོག་མདོར་བསྡུས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག །ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས། ཡང་དག་ཞི་ཁྲོ་ཕུར་གསུམ་གྱི་དབང་གི་ཆོ་ག་གྲུབ་གཉིས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་འབེབས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག་པ་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད། ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས་ཡང་དག་གི་ཆ་ལག་ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་ཡང་ཁོལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་བཅུད་ལྡན། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག་པ་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད། གཏེར་སྟོན་གྲུ་གུ་རྡོ་རྗེ་ཡང་དབང་གཏེར་གྱི་ཡང་གཏེར། དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་བདེ་གཤེགས་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་དང་མངོན་རྟོགས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་སྤེལ། བདུད་རྩི་ལག་མཆོད། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་སྤེལ། རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་ལྷག་མ་དང་བྲོ་རབས། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་སྤེལ། དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་གཏོར་མའི་ལས་རིམ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་སྤེལ། དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་བདེ་གཤེགས་ནུས་མཐུ་དྲིལ་བའི་དྲག་སྔགས་གཅོད་བྱེད་སྤུ་གྲིའི་མན་ངག་གསལ་བྱེད་སྒྲོན་མེ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་སྤེལ། དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྩ་བའི་བསྟོད་པ་རྔམས་ཆེན་འགྱིང་གླུ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་སྤེལ། བདེ་གཤེགས་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་བསྐུལ་བ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་སྤེལ། དཔལ་རྟ་མགྲིན་བདེ་གཤེགས་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་མན་ངག་གི་ཤོག་དྲིལ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་སྤེལ། དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་རྟེན་གཏོར། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་སྤེལ། དཔལ་རྟ་མགྲིན་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་དྲག་བསྙེན་ལུགས་གསུམ་གྱི་གདམས་པ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་སྤེལ། དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་དྲག་སྔགས་སྤུ་གྲིའི་ཐེམས་ཡིག །པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་སྤེལ། དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་སྲེག་པ་མེའི་ལས། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་སྤེལ། དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་དབང་ཆེན་རྔམས་པའི་བཞད་སྒྲ། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད། དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་སྨིན་བྱེད་ལག་ལེན་རྣམ་གསལ་དུ་བཀོད་པ་དབང་ཆེན་རོལ་པའི་གཟི་བརྗིད། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག་པ་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད། དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་ལས། དྲེགས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་རྗེས་གནང་གི་ཡི་གེ་དབང་གི་བེ་ཅོན། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག་པ་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད། རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་ལས་བྱང་གི་འདོན་འགྲིགས་ཕྱོགས་མཚོན། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བྲིས་པ་བཅས་སོ། ༈ ཐ༽ པ་ལ། གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་ལྔ་ཡི་གསུམ་པར་བྱོན་པ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་ཡང་གཏེར། བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ལས་བྱང་ལེའུ་གསུམ་པ་གུ་རུ་བཛྲ་བྷོ་ཊས་གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་བྲག་ལོགས་རྟ་མགྲིན་སྒྲུབ་ཕུག་མཁའ་འགྲོའི་གསང་མཛོད་ཆེན་མོ་ནས་གདན་དྲངས་པ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་སྤེལ། མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔའི་མཆོད་བསྟོད་ཟུར་བཀོལ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པའི་ལས་བྱང་གི་ལྷན་ཐབས་སུ་སྦྱར་བ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་སྤེལ། བླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར་ཆེན་མོ་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་དབྱིག་གི་རྫིང་བུ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག་པ་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད། བླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་འདུས་པའི་དོན་དབང་བསྐུར་བའི་ཡི་གེ་རིན་ཆེན་དབྱིག་གི་སྙིང་པོ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག་པ་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད། གཏེར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་ཡང་གཏེར། རྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་ལས། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཕྲིན་ལས་གུང་བསྡེབས་པ་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་སྙིང་པོ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག །རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་ལས། སྨིན་བྱེད་དབང་ལྔ་མཐར་ཆགས་སུ་བསྐུར་བའི་ལག་ལེན་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་ཆུ་རྒྱུན། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག་པ་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་སྙིང་ཐིག་གི་ཁྲིད་འཆད་ཐབས་མདོར་བསྡུས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ཟིན་ཐུན་དུ་སྤེལ། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་གི་སྐོར་ལས། རང་བྱུང་ཉམས་ལེན་ཁྲིད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་སྤེལ། རྫོགས་ཆེན་ཧཱུྃ་སྐོར་ལས། བར་དོའི་མ་ཡིག །པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་སྤེལ། རྫོགས་ཆེན་ཧཱུྃ་སྐོར་ལས། གཅོད་ཡུལ་སྣང་བ་ལམ་ཁྱེར། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་སྤེལ། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་གི་སྐོར་ལས། ཞི་བྱེད་རིན་ཆེན་ཕྲ་བཀོད། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་སྤེལ། རྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་ལས། གཏུམ་མོ་དྲན་ཆོག་མེ་འབར། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་སྤེལ། རྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་ལས། འོད་གསལ་ཤེས་བྱ་བུམ་འཇུག །པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་སྤེལ། ཆོས་རྒྱལ་རིན་ཆེན་གླིང་པའི་ཡང་གཏེར། རྫོགས་ཆེན་ཆིག་ཆོད་ཀུན་གྲོལ་གྱི་སྐོར་ཀུན་གྲོལ་ཐེམ་བྱང་ནས་ལུང་བསྟན་གཏད་རྒྱའི་བར་ཆོས་ཚན་བཅོ་ལྔ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་སྤེལ། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཐོས་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་སྒྲ་དབྱངས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྡེབས་པ་ལས་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ནས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཆིག་ཆོད་ཀུན་གྲོལ་ལས། དབང་བཞིའི་བརྡ་ཁྲིད་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་གནས་ལུགས་གཅེར་མཐོང༌། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྡེབས། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གཅིག་ཆོད་ཀུན་གྲོལ་ལས། སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྗེས་ཀྱི་ཁྲིད་རིམ་མདོར་བསྡུས་པ་འཆིང་བ་ཀུན་གྲོལ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་གཏེར་གཞུང་ཚིག་སྣ་ཅུང་ཟད་བཏུང་སྟེ་བསྡེབས། གྲུབ་མཆོག་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོའི་ཡང་གཏེར། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱིན་རླབས་ཅན། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་གྲུབ་མཆོག་ཉིད་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་སྩལ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་གསོལ་འདེབས་སྒྲུབ་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་རིག་གཏད་ཀྱི་ཆོ་ག་མཆོག་དམན་སྙིང་གི་བདུད་རྩི། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྡེབས། ཇོ་བོ་ཐུགས་རྗཻ་ཆེན་པོའི་སྨྱུང་གནས་ཀྱི་ཆོ་གའི་ཁྲིད་ཡིག་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ། འཁྲུལ་ཞིག་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུར་འབོད་པས་སྦྱར། གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པའི་དངོས་སློབ་འགྲོ་འདུལ་ལས་འཕྲོ་གླིང་པའི་ཡང་གཏེར། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་ལས། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་སྤེལ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་ལས། ལས་བྱང་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་སྤེལ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་ལས། དབང་བསྐུར་གྱི་རིམ་པ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་མཐོང་ཆོག་སྒྲོན་མེ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་གཏེར་གཞུང་ཉིད་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་རིག་འཛིན་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོའམ་ཨོ་རྒྱན་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཡང་གཏེར། དཔལ་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔ་སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་པོའི་ཡང་ཞུན། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་གཏེར་སྟོན་ཉིད་ཀྱིས་སྙན་བརྒྱུད་དུ་གདམས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ། སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔའི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་གདུག་པ་ཀུན་འཇོམས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས། ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་ཀྱི་ཟབ་གཏེར། ཚེ་གཡང་འགུགས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཚེ་བསོད་འདོད་རྒུའི་དཔལ་སྟེར། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་སྤེལ། ཚེ་གཡང་འགུག་པ་ལ་སྦྱར་རྒྱུའི་བསང་མཆོད་འདོད་རྒུའི་སྤྲིན་ཕུང༌། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སམ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་གསུང༌། ཚེ་གཡང་འགུགས་པའི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ཉུང་ངུ༌། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བསྒྲིག །གཏེར་ཆེན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་གྱི་ཡང་གཏེར། གྲོལ་ཐིག་ཞི་ཁྲོའི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས། རྫོང་གསར་མཁན་ཆེན་པདྨ་དམ་ཆོས་ཀྱི་གསུང༌། གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ། ཞི་ཁྲོའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་འོད་གསལ་སྙིང་པོ། མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་འཆང་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྦྱར། །དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་ལྷ་དབང་གི་བཀོལ་བྱང༌། གཏེར་གཞུང་ལས་ཁོལ་ཕྱུང༌། གྲོལ་ཏིག་ཞི་ཁྲོའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་སྡིག་སྒྲིབ་རྒྱུན་གཅོད། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག །པདྨའི་ཞལ་གདམས་གྲོལ་ཐིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་ལས། ཆོས་ཉིད་ཀློང་བཤགས། གཏེར་གཞུང་ལས་ཁོལ་ཕྱུང་བ་བཅས་སོ། ༈ ད༽ པ་ལ། བཀའ་བབས་བཞི་པ་དགོངས་གཏེར་གྱི་སྐོར་ལ། འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་མོ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང༌། འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་ལས། རྩ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ། གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་ལྔ་པ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་ནས་ཕྱུང་བ། འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་གི་མཆོད་ཕྲེང་ལྷན་ཐབས་སུ་སྦྱར་བ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྒྱན། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང༌། འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་རྩ་བ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའི་སྐོང་བ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་བཀོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང༌། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང༌། རྩ་གསུམ་སྐོང་བཤགས་ཉེར་བསྡུས་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་བློ་མཚོ་ལས་ཕྱུང་བ། འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་ལས། སྨིན་བྱེད་རྩ་བའི་དབང་བཞི་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཆར་རྒྱུན། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག །འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་ལས། སྨིན་བྱེད་རྩ་བའི་དབང་བཞི། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་བློ་མཚོ་ལས་ཕྱུང་བ། འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཚེ་དབང་བཅུད་འཛིན། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང༌། འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ། གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་ལྔ་པ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་ནས་ཕྱུང་བ། འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་བྲིས། འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྨན་མཆོད། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང༌། འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཚོགས་གྲངས་བསོགས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང༌། སྒྲོལ་དཀར་མཆོད་ཕྲེང་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང༌། འཆི་མེད་འཕགས་མ་སྙིང་ཏིག་གི་སྐོང་བ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས། རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་ཀུན་བཟང་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་རྩལ་གྱིས་སྦྱར། འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། སྨིན་བྱེད་རྩ་བའི་དབང་ཆོག་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་མཛོད་ནས་ཕྱུང་བ། འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཐུན་མོང་ཚེ་ཡི་རྗེས་གནང༌། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་མཛོད་ནས་ཕྱུང་བ། འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཡང་ཟབ་ཚེ་ཡི་བྱིན་རླབས། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་མཛོད་ནས་ཕྱུང་བ། ཚེ་འགུགས། གཏེར་གསར་ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་ཡོངས་རྫོགས་འཆི་མེད་སྙིང་ཐིག་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས། འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་གི་བདག་འཇུག་ངག་འདོན་ཡེ་ཤེས་དྭངས་བཅུད། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག །འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྩ་བའི་སྨིན་བྱེད་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག །འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཐུན་མོང་ཚེའི་རྗེས་གནང་བྱ་བའི་ཚུལ་གསལ་བར་བཀོད་པ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག །འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཡང་ཟབ་ཚེའྀ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག །འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྦྱིན་སྲེག་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག་པ་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་མཐར་ཆགས་སུ་བཀོད་པ། འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་གི་དངོས་གྲུབ་ལེན་པའི་བཟླས་དམིགས། མཛད་བྱང་མི་གསལ། འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་མདོར་བསྡུས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཟིལ་དངར། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང༌། དགོངས་གཏེར་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཟིན་བྲིས་ཟླ་ཟེར་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང༌། འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་བརྩམས་པའི་དྲིས་ལན་ཅུང་ཟད། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང༌། འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་བཟླས་དམིགས། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང༌། ཡོངས་རྫོགས་འཆི་མེད་སྙིང་ཐིག་དང༌། འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་གི་གཏོར་མའི་པྲ་ཁྲིད་འཆི་མེད་འདོད་པ་འཇོ་བའི་དགའ་སྟོན། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང༌། དགོངས་གཏེར་འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྒྲུབ་ཁོག་ཡེ་ཤེས་གཏེར་མཛོད། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང༌། འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཆ་ལག་རྣམ་རྒྱལ་མ་རིག་ལྔའི་སྟོང་མཆོད་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་འཆི་མེད་རྟག་པའི་དབྱངས་སྙན། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང༌། འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཆ་ལག་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་གཟུངས་སྒྲུབ་དང་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བལྟས་གསལ་དུ་བཀོད་པ་དྲི་མེད་ནོར་བུ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག །ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་གསེང་ལམ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྦྱར། བླ་མ་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བར་ཚོགས་གཉིས་སྤེལ་བའི་ཆོ་ག་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན། འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྦྱར། མཎྜལ་རྒྱས་པ་ཚོམ་བུ་སོ་བདུན་མ། འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་གསུང༌། འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་རྩ་སྔགས་དང་སྦྱར་བའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ། འཆི་མེད་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི་བསྟོད་པ། སློབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གོ་མི་དང་ངག་དབང་གྲགས་པ་འབྲོམ་སྟོན་པ་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ་སོགས་ཀྱི་གསུང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་བསྟོད་པ་འཆི་མེད་ཟླ་གཞོན་གསར་པའི་རོལ་མོ། བློ་གསལ་ཨ་བྷ་ཡའམ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའི་གསུང༌། འཕགས་མ་གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་ལ་བསྟོད་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པ་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ། བློ་གསལ་ཨ་བྷ་ཡའམ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའི་གསུང༌། རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ་བསྟོད་པ་འཆི་མེད་སྤྲིན་དཀར་འཛུམ་པའི་རོལ་མོ། གཞོན་ནུ་ཨ་བྷ་ཡའམ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའི་གསུང༌། འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ། འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེས་གཏན་ལ་ཕབ། འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྣང་བ། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་རང་བྱུང་འོད་གསལ་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེས་བྲིས། འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་ལས་བྱང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་བྱིན་རླབས་བཅུད་འདྲེན། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་སམ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གླིང་པས་བསྡེབས། འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་བཤགས་སྐོང་གི་ལག་ལེན་དང་འདོན་འགྲིགས་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ། ཁྱབ་བདག་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་བཞེས་ཇི་བཞིན་པར་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་བཀོད། འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་དབང་བསྐུར་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་བཅུད་འབེབས། པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་བསྡེབས་པ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད། འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་རྡོ་རྗེ་ཚེའི་དབང་ཟབ་མོ་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་བྱིན་རླབས་སྲོག་འཚོ། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བསྒྲིག །འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབ་སྙིང་པོའི་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་ལག་ལེན་འདུས་གསལ་དུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་ཉིན་བྱེད་འདྲེན་པའི་ཤིང་རྟ། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག །འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་སྨན་སྒྲུབ་ཀྱི་ངག་འདོན་གསལ་བར་བཀོད་པ་འཕོ་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ལེན། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག་པ་བཅས་སོ། ༈ ན༽ པ་ལ། འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཆ་ལག་བི་མའི་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བསྒྲིག །དགོངས་གཏེར་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང༌། གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུག་ཏིག་ལས། ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ། གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་ལྔ་པ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའམ་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེས་རང་ལོ་བཅོ་ལྔ་པར་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་ནས་ཕྱུང༌། གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་སྙིང་པོ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའམ་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེས་སྐད་ཅིག་གིས་གཏན་ལ་ཕབ། གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྨིན་བྱེད་ཀྱི་ལག་ལེན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་གསུང་བཞིན་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་སྙིང་པོའི་མཚམས་སྦྱོར་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། མན་ངག་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང༌། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའམ་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེས་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་ནས་ཕྱུང༌། གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། བཀའ་བབ་ལྔ་ལྡན་གྱི་མན་ངག་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་ཁྲིད་རིམ་བཅུད་བསྡུས་ཟབ་གསང་རྡོ་རྗེའི་མདུད་གྲོལ། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང༌། གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ། འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེས་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་ལས་ཕྱུང༌། གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བླ་མ་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བཀའ་གཏེར་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བསྒྲིག །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བླ་མ་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་དབང་དྲག་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བསྒྲིག །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་ཡི་དམ་ཞི་བ་འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་ཕན་བདུད་རྩིའི་འཇའ་ཟེར། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བསྒྲིག །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་ཡི་དམ་ཁྲོ་བོ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དབང་ཆེན་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བསྒྲིག །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་གསེང་ལམ། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བསྒྲིག །སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་གུ་རུ་དྲག་པོའི་སྨད་ལས་རྟ་མགྲིན་ལ་སྦྱར་སྐབས་ཁ་སྒྱུར། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བསྒྲིག །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ། རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེས་སྦྱར། གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུག་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བླ་མ་ཞི་བའི་ལས་བྱང་མཚོ་སྐྱེས་གྲུབ་པའི་གསང་ལམ། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག །བཤགས་སྐོང་ཁོལ་ཕྱུངས། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ཕྱུངས། གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བླ་མ་དྲག་པོའི་ལས་བྱང་རྒྱལ་གདོན་ཀུན་འཇོམས། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལས་བྱང་སྙིང་རྗེའི་ལང་ཚོ། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་བླ་མ་རྟ་མགྲིན་གྱི་ལས་བྱང་གར་དབང་བཞད་པའི་སྒྲ་དབྱངས། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ལས་བྱང་བདེ་སྟོང་བདུད་རྩིའི་དཔལ་སྦྱིན། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག །སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་དབང་མཐར་ཆགས་སུ་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་གྲུབ་གཉིས་དགའ་སྟོན། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་གདམས་པའི་ས་བཅད་ཟིན་ཐོར་བཀོད་པ་ངོ་མཚར་སྙིང་པོ། རྗེ་མཁྱེན་བརྩེའི་ཞལ་ལུང་ཇི་ལྟ་བར་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་བཀོད། གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ས་བཅད་ཟིན་ཐོར་སྤེལ་བ། རྗེ་མཁྱེན་བརྩེའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ཚིག་དོན་གཉིས་ཀ་གྲ་མ་ཉམས་པར་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མས་ཡི་གེར་བཀོད། གྲུབ་ཐོབ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་སྐོར་མཚམས་འདིར་གཏོགས་ཀྱང་པོད་ཆེ་ཆུང་སྙོམས་ཆེད་བ༽དུམ་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཡོད་པ་བཅས་སོ། ༈ པ༽ པ་ལ། རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། སྔོན་འགྲོ་ཟབ་ལམ་སྒོ་འབྱེད། གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་ལམ། བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང༌། ཕྱི་སྒྲུབ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ། ཕྱི་སྒྲུབ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ཕྲིན་ལས་འཆི་མེད་སྲོག་སྒྲུབ། ཡན་ལག་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ། སྐོང་བཤགས་འོད་གསལ་ཐོལ་གླུ། ཐུན་མོང་སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ། དབང་བཞི་ཡེ་ཤེས་དཔལ་སྟེར། གཏོར་དབང་བྱིན་རླབས་དཔལ་སྟེར། བྱིན་རླབས་བརྡ་ཡི་དབང་བཞི། ལྷ་དབང་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས། ནང་སྒྲུབ་པདྨའི་དྲྭ་བ། གསང་སྒྲུབ་འོད་གསལ་དྲྭ་བ། ཡང་གསང་བླ་མ་དྲག་པོ་ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ། རིག་འཛིན་རྩ་རྒྱུད་ཡེ་ཤེས་དྲྭ་བ། རྩ་གསུམ་སྒྲུབ་ཐབས་ལུང་གི་དུམ་བུ། མན་ངག་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང༌། ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྲུབ་བུདྡྷ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་སྒོས་སྒྲུབ། ཞི་བའི་ལས་མཛད་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་སྒོས་སྒྲུབ། རྒྱས་པའི་ལས་མཛད་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་སྒོས་སྒྲུབ། དབང་གི་ལས་མཛད་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་སྒོས་སྒྲུབ། དྲག་པོའི་ལས་མཛད་ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་སྒོས་སྒྲུབ། རྡོ་རྗཻ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་སྒྲུབ་པ། འཇམ་དཔལ་འཆི་བདག་ཟིལ་གནོན། འཆི་མེད་དབང་ཆེན་འདུས་པ། འཆི་མེད་དབང་ཆེན་འདུས་པའི་སྨིན་བྱེད་བྱིན་རླབས་སྣང་བ། ཁྲག་འཐུང་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ། ཁྲག་འཐུང་འདུས་པའི་དབང་ཆོག །བདུད་རྩི་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ། ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ། ཕུར་པ་འདུས་པའི་དབང་ཆོག །ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ།་་་་འདི་ཕབ་འཕྲོ་ལུས་པའི་ཁ་སྐོང་དིལ་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེས་ཕབ་པའི་ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ་དང་དབང་ཆོག་བཅས་ཡིན་ཟུར་དུ་བཞུགས། ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་དྲྭ་བ། ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་དྲྭ་བའི་དབང་བཞི་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ། ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་དྲྭ་བའི་བྱིན་འབེབས་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྩོལ། ཕག་མོ་དཀར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ། ཕག་མོ་དཀར་མོའི་ཚེ་སྒྲུབ། བཀའ་སྲུང་མཆོད་གསོལ་རྡོ་རྗེའི་དྲྭ་བ་་་་འདི་ཡི་སྲོག་དབང་དིལ་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེས་ཕབ་པ་ཟུར་དུ་ཡོད། བཅས་ཆོས་ཚན་སོ་དགུ་ཚན་གཅིག་ཏུ་བྱས་པ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའམ་གར་དབང་འོད་གསལ་གླིང་པས་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་ནས་ཕྱུང་བ། རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། སྔོན་འགྲོ་ཟབ་ལམ་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་ལམ་སྙིང་པོ། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བསྒྲིག །རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། ཕྱི་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་གི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བསྒྲིག །རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། ནང་སྒྲུབ་པདྨ་དྲྭ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བསྒྲིག །རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། ཡང་གསང་བླ་མ་དྲག་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བསྒྲིག །རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་འོད་གསལ་སྣང་བ། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བསྒྲིག །རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་དྲྭ་བའི་ཕྲིན་ལས་མི་ཤིགས་དཔལ་སྟེར། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྒྲིག དགོངས་གཏེར་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་མ་རྩ་གསུམ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་སྨིན་ལམ་དབང་གི་ཕྲེང་བ་འཇུག་བདེ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་སྨིན་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་གསང་མཛོད། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གསུང་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ། རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས། རྣམ་འཇོམས་དབང་སྐབས་ཉེར་མཁོ། རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ། རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་གི་ཁ་སྐོང་དུ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་དགོངས་གཏེར་ལས་ཕྱུངས། རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་ཆོག །དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་དགོངས་གཏེར་ལས་ཕྱུངས། རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་ཁ་སྐོང་ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང༌། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བསྒྲིག །རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། ཕག་མོ་དཀར་མོའི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་རྒྱན། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེས་སྦྱར། རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། ཕག་མོ་དཀར་མོ་ཤེས་རབ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེས་སྦྱར། རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། ཕག་མོའི་མེ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་སྣང་བའི་རྒྱན། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེས་སྦྱར། ཕག་མོ་དཀར་མོའི་སྦྱིན་སྲེག་སྐབས་ལྷ་བསྐྱེད། མཛད་བྱང་མེད། རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། ཕག་དཀར་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་བྱིན་རླབས་སྣང་བའི་རྒྱན། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག །རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་བདེ་ཆེན་དཀར་མོའི་ཚེ་དབང་གི་རིམ་པ། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བསྒྲིག །རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། བཀའ་སྲུང་གསོལ་མཆོད་རྡོ་རྗེའི་དྲྭ་བའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པར་སྤྲོས་པ་རྡོ་རྗེའི་སྒྲ་དབྱངས། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བསྒྲིག །རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་བཀའ་སྲུང་སྤྱི་ཡི་གསོལ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་འདོད་དགུའི་རྒྱན། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བསྒྲིག །རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། བཀའ་སྲུང་གསོལ་མཆོད་རྡོ་རྗེའི་དྲྭ་བའི་སྲོག་དབང་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་ཅན། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་རམ་པདྨ་གར་དབང་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་ནས་ཕྱུངས། རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་བཀའ་སྲུང་ལྕམ་དྲལ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྲོག་དབང༌། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བསྒྲིག །རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། །རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་དགོངས་དོན་འདུས་གསལ་དུ་བཤད་པ་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཉིན་བྱེད། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བསྒྲིག་པ་བཅས་སོ། ༈ ཕ༽ པ་ལ། བཀའ་བབས་ལྔ་པ་རྗེས་དྲན་གྱི་སྐོར་ལ། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་བཅུད་ཕུར་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀློང་ལྔའི་ཡི་གེ་དུམ་བུ་གསུམ་པ། ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག །འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའམ་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེས་གསང་བའི་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང༌། ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་བི་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་གྲུབ་གཉིས་ཆར་འབེབས། ཨ་འཛོམས་འབྲུག་པ་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེའི་གསུང༌། ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཆུ་འབབས་སུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གསང་རྫོགས། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའམ་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེས་བསྡེབས། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་གསང་བ་དྲི་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་རུ་ཏྲའི་སྨྲེ་བཤགས། རྒྱུད་དེ་ལས་ཁོལ་ཕྱུང༌། ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཡེ་ཤེས་ལམ་བཟང༌། ཨ་འཛོམས་འབྲུག་པ་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེའམ་རིག་འཛིན་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་པས་བསྒྲིག །ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་འཕོ་བའི་བརྒྱུད་འདེབས་འོད་གསལ་རང་གྲོལ། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གསུང༌། ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་འཕོ་བའི་ངག་འདོན་འོད་གསལ་མཆོག་སྟེར། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གསུངས། ལྕེ་བཙུན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། འཕོ་བ་མ་སྒོམ་སངས་རྒྱས་བཞུགས། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བསྡེབས། རྩ་བའི་དམ་ཚིག་གི་རིམ་པ། ཨ་འཛོམས་འབྲུག་པ་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེའམ་རིག་འཛིན་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་པས་སྤེལ། གསང་བ་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབ་པ་ཡེ་ཤེས་ལམ་བཟང༌། འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེའམ་རིག་འཛིན་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་པས་བསྒྲིག །ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཏིག་གི་ཁ་སྐོང་བུམ་པ་སྒྲུབ་པ། འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེའི་གསུང༌། ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཏིག་གི་ཚོགས་མཆོད། འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེའམ་རིག་འཛིན་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་པས་བསྒྲིག །རུ་ཟུང་བཞིའི་སྐོང་བཤགས་མདོར་བསྡུས་བྱ་ཚུལ་ཡེ་ཤེས་རབ་སྣང༌། འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེའམ་རིག་འཛིན་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་པས་བསྒྲིག །ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་ཉེ་བརྒྱུད་སྐོང་བ་དད་པའི་གདུང་དབྱངས། འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེའམ་རིག་འཛིན་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་པས་བསྒྲིག །ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཏིག་གི་བཀའ་སྲུང་རྒྱུན་གཏོར་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད། འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེའམ་རིག་འཛིན་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་པས་བསྒྲིག །ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་བི་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་སྨིན་ཁྲིད་ཉམས་ལེན་བྱེད་པའི་སྐབས། མཛད་བྱང་མི་གསལ་ཡང་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ཡིན་ནམ། ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་བི་མ་ལའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྨིན་བྱེད་ལག་ལེན་གསལ་བར་བཀོད་པ་གསེར་འགྱུར་རྩི་མཆོག །པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང༌། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཏིག་གི་དབང་ཆོག་བདུད་རྩིའི་གྲུ་ཆར། འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེའམ་རིག་འཛིན་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་པས་བསྒྲིག །རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་བཅུད་ཕུར་ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོ་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་ཁྲིད་ཡིག་སྙིང་པོའི་བཅུད་དྲིལ་ཐིག་ལེ་གསང་རྫོགས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང༌། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་བཅུད་ཕུར་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀློང་ལྔའི་ཡི་གེ་དུམ་བུ་གསུམ་པ་ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བཱི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་བཤད་ཁྲིད་ཆུ་འབབས་སུ་བཀོད་པ་སྙིང་པོའི་བཅུད་དྲིལ་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ། གཏེར་མིང་ལས་རབ་གླིང་པས་གསུང་ཟབ་སྔ་ཕྱིའི་འགག་དོན་གང་ཤེས་ཟིན་བྲིས་སུ་བཏབ་པ། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཏིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང༌། འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེའམ་རིག་འཛིན་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་པས་བསྒྲིག །འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་གསང་བླ་ན་མེད་པ་སྤྱིའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ལམ་བཟང་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ། འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེའམ་རིག་འཛིན་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་པས་བསྒྲིག །རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་ལས། ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་བླ་མའི་དགོངས་རྒྱན། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང་ཟབ་གང་ཟིན་སྨིན་གླིང་མཁན་ཆེན་སྨྱོས་བན་མཁྱེན་ནོར་པས་བརྗེད་ཐོར་བཀོད་པ། ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཏིག་ཟབ་ཁྲིད་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་བསླད་མེད་ཡིད་ལ་གང་ཟིན་གྱི་ཟིན་ཐོ། མཁན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་འོད་ཟེར་གྱིས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའི་མདུན་ཁྲིད་ལན་གཉིས་གསན་པའི་ཞལ་རྒྱུན་ཟིན་བྲིས་བཅས་སོ། ༈ བ༽ པ་ལ། ཚེ་སྒྲུབ་བཻ་རོའི་ཐུགས་ཏིག་གསང་བའི་རྒྱ་ཅན། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའམ་མི་ཤིགས་གཡུང་དྲུང་འབྱུང་གནས་རྩལ་གྱིས་རྗེས་སུ་དྲན་པས་གཏན་ལ་ཕབ། བརྒྱུད་འདེབས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང༌། བཻ་རོའི་ཐུགས་ཏིག་དྲན་པ་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཚེ་དབང་གཡུང་དྲུང་འཁྱིལ་བ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་བཀོད། ཟབ་གསང་འཆི་མེད་སྙན་བརྒྱུད་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སེང་གདོང་གཞད་པའི་སྙིང་ཐིག །འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའྀ་རྡོ་རྗེས་གསང་བ་ཆེན་པོའི་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་སྐད་ཅིག་ལ་དག་པར་ཕབ། བྱིན་རླབས་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ། མཁའ་འགྲོ་ཡང་ཏིག་གི་མན་ངག་ཀུན་མཁྱེན་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོས་སྦྱར། བཀའ་བབས་དྲུག་པ་དག་སྣང་གི་སྐོར་ལ། འཆི་མེད་ཙཎྜ་ལིའི་བརྒྱུད་འདེབས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ། པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཏིག་ལས། འཆི་མེད་མཁའ་འགྲོའི་གདམས་པ། པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེས་གཏན་ལ་ཕབ། པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བརྒྱུད་བསྐུལ། གཏེར་གཞུང་ལ་ཅུང་ཟད་ཁ་བསྐང་བ། པདྨ་ཚེའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཚེ་ཡུམ་ཙཎྜ་ལཱིའི་དབང་གི་ཆོ་ག་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་ཐྀགས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་སྤེལ་བ་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་སོགས་ཁོངས་ཕྱུང༌། གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲའི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་བཞུགས། གཏེར་གཞུང༌། མི་ཏྲའི་ཚེ་དཀར་དམར་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྦྱར། མི་ཏྲའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྦྱར། མི་ཏྲའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཚོགས་མཆོད། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྦྱར། ཚེ་འགུགས། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གཏེར་གཞུང་ནས་ཟུར་དུ་བཀོལ། དག་སྣང་མི་ཏྲའི་ཚེ་དཀར་ཕྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚེ་དབང༌། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྦྱར། གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲའི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་ནང་སྒྲུབ། གཏེར་གཞུང༌། དག་སྣང་མི་ཏྲའི་ཚེ་དཀར་ནང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚེ་དབང༌། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྦྱར། སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྦྱར། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་བཅུད་སྦྱིན། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྦྱར། སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང༌། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྦྱར། གསུང་རྡོ་རྗེ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་སྨོན་ལམ་ཕན་བདེའི་དགའ་སྟོན། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའམ་གཞོན་ནུ་ཨ་བྷཱ་ཡས་སྦྱར། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྲུབ་གཉིས་ལམ་བཟང༌། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྦྱར། འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་སྨོན་ལམ་སྐལ་བཟང་དགའ་སྟོན། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའམ་གཞོན་ནུ་ཨ་བྷཱ་ཡས་སྦྱར། རྗེ་བཙུན་པདྨཱ་ཀ་ར་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རིག་པ་འཛིན་པའི་ལམ་བཟང༌། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྦྱར། འཆི་མེད་པདྨཱ་ཀ་རའི་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་གྲུབ་གཉིས་དགའ་སྟོན། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའམ་གཞོན་ནུ་ཨ་བྷཱ་ཡས་སྦྱར། བླ་མ་སྐུ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཁྱེར་བདེ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྦྱར། སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་ལས་བྱང་སྙིང་པོའི་མཛེས་རྒྱན། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྦྱར། ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན། འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་སྦྱར། འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པ། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཨཱ་དརྴར་ཇི་ལྟར་ཤར་བ་བཟོ་མེད་དུ་སྐད་ཅིག་གིས་བྲིས། འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་བྱིན་རླབས་དབང་གི་ཆོ་ག་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆེན། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཆུ་གཏེར་ལས་བྱུང༌། འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་གི་བྱིན་རླབས་དབང་གི་ཆོ་ག་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆེན་གྱི་མཚམས་སྦྱོར། འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་སྦྱར་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད། ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ། །ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན། རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པས་དགོངས་ཀློང་ནས་ཕྱུང༌། ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་རྗེས་ཆོག་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བསོད་ནམས་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའམ་གཞོན་ནུ་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་ཟློས་གར་གྱིས་སྦྱར། ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྦྱར། ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་ལས། མྱོང་གྲོལ་རིལ་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའམ་རྣལ་འབྱོར་པ་ཨ་བྷཱ་ཡས་སྦྱར། ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་བསྙེན་ཡིག་གྲུབ་གཉིས་ཤིང་རྟ། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་བྱ་བྲལ་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྦྱར། འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་སྐོང་བཤགས་ཌཱ་ཀིའི་ཐོལ་གླུ། ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་འཇིགས་པ་མེད་པའི་སྡེ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྦྱར། རྡོ་རྗེའི་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་གི་མཆོད་ཕྲེང་མདོར་བསྡུས་པ་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་མའི་མཆོད་སྤྲིན། མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་བློ་མཚོ་ལས་བྱུང༌། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་འོད་གསལ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་བཤགས་སྐོང་དང་བདག་འཇུག་གི་རིམ་པ་འོད་གསལ་སྣང་བའི་རྒྱན། འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བསྡེབས། ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་བླ་སྒྲུབ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་མཚམས་སྦྱོར་ཉུང་ངུར་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ། ཀརྨ་པའི་མཚན་འཛིན་བཅོ་ལྔ་པས་སྤེལ། ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་འོད་གསལ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་མཛེས་རྒྱན། འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བསྡེབས། ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། རྒྱལ་བ་རིག་འཛིན་གྱི་སྲོག་འཁོར་དཔལ་གྱི་གདུ་བུ། རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པས་དགོངས་ཀློང་ནས་ཕྱུང༌། རིག་འཛིན་འཇིག་མེད་གླིང་པའི་དགོངས་གཏེར་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་སྐོར་ལས། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་ལྷས་སྤེལ། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་གཞན་ཕན་གྱི་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང༌། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྦྱར། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཕྲིན་ལས་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང༌། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཕྲིན་ལས་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོའི་ཚེའི་དབང་བསྐུར་མཚམས་སྦྱོར་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་བཅུད་ལེན། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང༌། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་བདེ་ཆེན་ཤིང་རྟ། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང༌། གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ། གཏེར་གཞུང༌། དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ཀྱི་བྱིན་འབེབས་འགྲོལ་བྱང༌། གུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་གཏེར་ཁ། གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ལས་བྱང་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འདུས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་བསྐང་བཤགས་དཔལ་ཆེན་དགྱེས་པའི་བཞད་སྒྲ། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བསྒྲིག །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་རྒྱུན་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཁྲག་འཐུང་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བསྒྲིག །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་དཔལ་སྟེར། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བསྒྲིག །གྲུབ་ཐོབ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བསྒྲིག །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྨོན་ལམ་མི་ཤིག་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་སྙན། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་རམ་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་རང་བྱུང་འོད་གསལ་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེས་བསྒྲིག །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས་ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་བཅུད་འདུས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ལག་ལེན་གསལ་བར་བཀོད་པ་རིག་འཛིན་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྨན་སྒྲུབ་ལག་ལེན་འདུས་གསལ་དུ་བཀོད་པ་བདུད་རྩིའི་ཞུན་ཐིགས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྲུང་ཟློག་གི་ལས་རིམ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཁྲོ་ཆེན་སྟོབས་འདུས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་གཏེར་གཞུང་ཉིད་ནག་འགྲོས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས། གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་རྒྱུད་ལུང་གི་ཚིག་འགྲེལ་མདོར་བསྡུས་པ་ལེགས་བཤད་སྒོ་འབྱེད། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུངས། །ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། རིམ་ལྔའི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་ལམ་སྙིང་པོ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྒྲིག་པ་བཅས་སོ། ༈ མ༽ པ་ལ། སྐུ་གསུམ་རིག་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཐིག་ལེ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བྲིས། སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། ཕྲིན་ལས་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ། རིག་འཛིན་གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་གཏན་ལ་ཕབ། སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། སྐོང་བཤགས་དངོས་གྲུབ་ཐིག་ལེ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བྲིས། སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། རྣམ་དག་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བའི་སྨོན་ལམ་ཀུན་དགའི་ཐིག་ལེ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བྲིས། སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། དབང་ཆོག་བདེ་ཆེན་བུམ་བཟང༌། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་གཏན་ལ་ཕབ། སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་རྒྱས་པ་བདེ་ཆེན་བུམ་བཟང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ངོ་མཚར་མཆོག་གི་སྣང་བ། དིལ་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བསྡེབས། སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། སྙིང་པོ་དོན་གྱི་གཏོར་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས་པ་བདེ་ཆེན་མྱུ་གུ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་བསྡེབས། བླ་སྒྲུབ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་གསོ་སྦྱོང་རྡོར་སེམས་ཞལ་ལུང་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ། གཏེར་སྲས་སྤྲུལ་སྐུ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་བསྟན་འཕེལ་པས་བྲིས། བཀའ་བབས་བདུན་པ་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་སྐོར་ལ། འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག །སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱི་དགོངས་པའོ། །མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་འཆང་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་སྐད་ཅིག་གིས་གཏན་ལ་ཕབ། འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྔོན་འགྲོའི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་སྦྱར། འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་མཐུ་སྟོབས་མེ་འབར། མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་ཞིག་པོ་གླིང་པས་སྦྱར། འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ། མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་འཆང་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་སྦྱར། འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གསང་བའི་འཁོར་ལོ། སྔགས་རིག་འཛིན་པ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྡེབས། སྙན་བརྒྱུད་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་སྨིན་གྲོལ་འབོགས་པའི་ལག་ལེན་ཕྱག་རྒྱ་གསང་བའི་བཅུད་འདུས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྡེབས། འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས་གཏོར་ཟློག་གི་ལས་རིམ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་མཚོན་ཆ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྡེབས། སྙན་བརྒྱུད་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་རྣམ་བཤད་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟིལ་གནོན་གྲུབ་པའི་དགོངས་གསལ། དིལ་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གསུང༌། རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྙིང་ཏིག །སློབ་དཔོན་ནཱ་གརྫུ་ནའི་དགོངས་པའོ། །པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་སྐད་ཅིག་གིས་གཏན་ལ་ཕབས། སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་བརྒྱུད་འདེབས། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ། རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྙིང་ཏིག་ལས། དབང་ཆེན་ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ། མཚོ་སྐྱེས་ཀུན་ཏུ་འཆང་བ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་བསྡེབས། སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཕྲིན་ལས་དང་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་རྟ་མཆོག་དགྱེས་པའི་བཞད་སྒྲ། པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་བསྡེབས། སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ། སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་བསྡེབས། སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མགྲིན་སྐོང་བ་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་བྲིས། དཔལ་ཆེན་ཡང་དག་ཟབ་ཏིག །རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་ཀ་རའི་དགོངས་པའོ། །པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཡི་གེར་བཏབ། དཔལ་ཆེན་ཡང་དག་ཟབ་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས། གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་སྦྱར། དཔལ་ཆེན་ཡང་དག་ཟབ་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ། མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་འཆང་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་སྦྱར། ཡང་དག་རྒྱུན་ཁྱེར། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས། སྙན་བརྒྱུད་ཡང་དག་ཟབ་ཏིག་གི་སྨིན་གྲོལ་འབོགས་པའི་ལག་ལེན་བདེ་ཆེན་གསང་བའི་བཅུད་འདུས། པདྨ་གར་དབང་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་བསྡེབས། ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་ཟབ་ཏིག །པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་གཏན་ལ་ཕབ། སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་ཕྲིན་ལས་བྱང་བུ་གྲུབ་གཉིས་ཡོངས་འདུ། པདྨ་གར་དབང་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་གཏེར་གཞུང་དུམ་བུ་རྣམས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས། སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་ཟབ་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྦྱིན། དིལ་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་རམ་བདུད་འདུལ་ཕྲིན་ལས་དྲག་པོ་རྩལ་གྱིས་བསྡེབས། སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲག་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་དབང་གི་ལག་ལེན་གྲུབ་གཉིས་བཅུད་འབེབས། པདྨ་གར་དབང་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་བསྡེབས། སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་གཏོར་བཟློག་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ། ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གསུང༌། སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་ཟབ་ཏིག་ལས། འགལ་རྐྱེན་ཟློག་བྱེད་དྲག་པོ་གཏོར་མའི་ལས་རིམ་མཐུ་སྟོབས་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་ཆར། དིལ་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་རམ་ཕྲིན་ལས་དྲག་པོ་རྩལ་གྱིས་བསྡེབས། སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲག་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་རྣམ་བཤད་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གྲུབ་གཉིས་འདོད་འཇོའི་དགའ་ཚལ། དིལ་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་རམ་རྒྱལ་སྲས་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲ་དབྱངས་པས་བྲིས། སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲག་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་རྫོགས་རིམ་གུད་སྦས། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་དགོངས་ཀློང་ནས་ཕྱུངས། སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་རྫོགས་རིམ་གུད་སྦས་ཀྱི་དམིགས་ཁྲིད་ཟབ་གསང་ཌཱ་ཀའི་ཐུགས་ཏིག་མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པའི་གསེང་ལམ། དིལ་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་པས་བྲིས་པ་བཅས་སོ། ༈ ཙ༽ པ་ལ། ཡོན་ཏན་བདུད་རྩིའི་མཆོག་ཏིག །སློབ་དཔོན་བི་མ་ལའི་དགོངས་པའོ། །པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་གཏན་ལ་ཕབས། སྙན་བརྒྱུད་བདུད་རྩི་མཆོག་ཏིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་སྦྱར། སྙན་བརྒྱུད་བདུད་རྩིའི་མཆོག་ཏིག་གི་ཕྲིན་ལས་དང་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདེ་མཆོག་བདུད་རྩིའི་ཡང་ཞུན། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བསྡེབས། ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག །སློབ་དཔོན་པྲ་བྷ་ཧསྟིའི་དགོངས་པའོ། །འཇིགས་བྲལ་གྱི་སློབ་དཔོན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་སྐད་ཅིག་གིས་གཏན་ལ་ཕབ། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་དུམ་བུ། འཇམ་མགོན་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏས་ཕུར་པ་རྩ་བའི་དུམ་བུ་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་དཔེ་འཁྲུལ་མེད་ལས་བསྒྱུར། ཕུར་པ་རྩ་དུམ་རྒྱུད་ཀྱི་བཀླགས་ཐབས་ཕྲིན་ལས་མཆོག་གྲུབ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས། སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཕྲིན་ལས་ཆར་འབེབས། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་བྲིས། ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་ལས། སྔོན་འགྲོའི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་སྦྱར། ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་སྦྱར། སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པར་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སམ་དཔལ་རིགས་མཆོག་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཕྲིན་ལས་འདུས་པ་རྩལ་གྱིས་སྦྱར། སྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ལས་བྱང་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རོལ་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་སྦྱར། སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དམིགས་བཟླས་གཏེར་གཞུང་ལས་ཁོལ་ཕྱུང༌། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་ཕྱུངས། སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་ལས། བསྐྱེད་རིམ་སྲིད་པ་ཕུར་བུའི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ལས་རིགས་གྲུབ་པའི་སྲོལ་འབྱེད། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་གསུང༌། སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་སྐོང་བ་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སམ་དཔལ་རིགས་མཆོག་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཕྲིན་ལས་འདུས་པ་རྩལ་གྱིས་སྦྱར། སྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་སྨིན་གྲོལ་འབོགས་པའི་ལག་ལེན་ཕྲིན་ལས་གསང་བའི་བཅུད་འདུས། བདུད་འདུལ་ཕུར་པའི་རིག་སྔགས་འཆང་བ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་སྦྱར། ན་མོ་གུ་རུ་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་ཡ། སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་སོགས། ཀུ་སཱ་ལི་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་སྦྱར། སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་གཏོར་བཟློག་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་འབེབས་དགྲ་བགེགས་ཀུན་འཇོམས། འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའམ་ཕྲིན་ལས་གྲུབ་པ་རྩལ་ཏེ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་སྦྱར། སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་མདོར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་སྦྱར་བ་ལ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་དྲག་སྲེག་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད། སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་མནན་པ་རྡོ་རྗེའི་རི་རབ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་སྦྱར། སྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་སྨད་ལས་དྲག་པོའི་སྲུང་ཟློག་བསད་པའི་ལས་རིམ་ཁྱེར་བདེར་བཀོད་པ་སྲིད་པ་ཐལ་འབྱིན་རྡོ་རྗེའི་མཚོན་ཆར། སངས་རྒྱས་ཀརྨ་པ་མཁའ་ཁྱབ་རང་བྱུང་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེས་སྦྱར། སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གདབ་ཁ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཟུར་འདེབས་ཅུང་ཟད་བཀོད་པ།སངས་རྒྱས་ཀརྨ་པ་མཁའ་ཁྱབ་རང་བྱུང་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེས་སྦྱར། སྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ས་བཅད། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་བྲིས། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་བླ་མའི་མན་ངག་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ། ཉག་གི་བན་དེ་པདྨ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་ཟིན་བྲིས་སུ་བཏབ། སྲིད་པ་མ་མོའི་གནད་ཏིག་བཞུགས། སློབ་དཔོན་དྷ་ན་སཾ་སྐྲྀ་ཏའི་དགོངས་པའོ། །མཚོ་སྐྱེས་ཀུན་ཏུ་འཆང་བ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་རྩོལ་མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབས། སྙན་བརྒྱུད་མ་མོའི་གནད་ཏིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིག་འཛིན་ཀུན་བཟང་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་རྩལ་གྱིས་སྦྱར། སྙན་བརྒྱུད་མ་མོའི་གནད་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་རོལ་མོ། དིལ་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་རང་བྱུང་འོད་གསལ་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་གསུང༌། སྙན་བརྒྱུད་སྲིད་པ་མ་མོའི་གནད་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ། དིལ་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བསྡེབས། སྲིད་པ་མ་མོའི་གནད་ཏིག་གི་ཕྲིན་ལས་དང་དབང་བསྐུར་བའི་ལག་ལེན་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་མ་མོ་དགྱེས་པའི་དགའ་ཚལ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་བསྡེབས། སྙན་བརྒྱུད་མ་མོའི་བསྐང་བ་མངོན་རྫོགས་དགྱེས་གླུ། དིལ་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་རམ་པདྨ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པ་རྩལ་གྱིས་བྲིས། སྙན་བརྒྱུད་མ་མོའི་མདོས་ཀྱི་ལས་འགྲིགས། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའམ་མཉྫུ་གྷཱོ་ཥས་སྤེལ། སྒོ་དབྱེ། མཉྫུ་གྷཱོ་ཥས་སྤེལ་བ་བཅས་སོ། །དེ་དག་གི་རྒྱབ་བརྟན་ལེགས་བཤད་ཀྱི་ས་ཁོངས་མཚོན་པ་ཙམ་ཞིག་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ལ། བདེན་བཞི་དང་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཚིག་གི་ས་བོན། མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོས་སྦྱར། ཐེག་པའི་རྣམ་དབྱེ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་གཏམ་ལེགས་བཤད་ངོ་མཚར་ཆུ་གཏེར། གཞོན་ནུ་ཨ་བྷཱ་ཡའམ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོས་རང་ལོ་བཅུ་དྲུག་པ་མྱོས་བྱེད་ཅན་གྱི་གནམ་ལོ་གསར་དུ་འཆར་བའི་དུས་ཚེས་དགེ་བར་སྦྱར། ཚ༽ པ་ལ། བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲལ་རྩལ་ལས། ཞལ་གདམས་ལམ་རིམ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ། མཁས་བཙུན་གྲུབ་པའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཌཱའ་ཀིས་ཁ་བྱང་དངོས་སུ་ཕུལ་བ་ལྟར་རོང་མེ་དཀར་མོ་སྟག་ཚང་གནས་ཞལ་ཕྱེས་ཤིང་ཆོས་ནོར་གྱི་གཏེར་མང་དུ་བཞེས་པའི་ཆ་ཤས་ཏེ། རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་པོ་རྗེ་ཉིད་དང་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་ཤོག་སེར་ལས་ཕབ། ཞལ་གདམས་ལམ་རིམ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་བསྡུས་དོན། འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོའི་གསུང༌། བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་ལས། ཞལ་གདམས་ལམ་རིམ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་འགྲེལ་པ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་སམ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ་རྩལ་གྱིས་སྦྱར་བ་བཅས་སོ། ༈ ཛ༽ པ་ལ། གསང་འགྲེལ་ཕྱོགས་བཅུའི་མུན་སེལ་གྱི་སྤྱི་དོན་འོད་གསལ་སྙིང་པོ། འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོའི་གསུང༌། དཔལ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་སྤྱི་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ། འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་བཅས་སོ། །མཐའ་བརྟན་སྨོན་ལམ་དང་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ནི། ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་སྨོན་ལམ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང༌། སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་སྨོན་ལམ་དོན་གཉིས་ངལ་བསོ། རྒྱུན་གྱི་དམ་བཅའ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཕན་བདེའི་ས་བོན། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་སྨོན་ལམ་རྣམ་གྲོལ་དགའ་སྟོན། ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་སྨོན་ལམ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་དོན་གཉིས་ཆུ་སྐྱེས་བཅས། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོས་གསུངས་པ་དང༌། བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྡེ་ཚན་དགུ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོས་གསུངས་པ་བཅས་སོ། །དེ་ལྟར་བཀའ་བབས་ཀྱི་སྐོར་འདི་དག་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་དཀར་ཆག་གནང་བ་ལ། བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས་སྐུ་ངལ་ལ་མ་འཛེམས་པར་བསྡུ་བསྒྲིག་གནང་ཀྱང་དེ་སྐབས་མ་ཕྱི་མ་རྙེད་པ་དང་ལས་བྱང་དང་དབང་ཆོག་གསར་བསྒྲིག་དགོས་རིགས་ཀྱང་མང་དུ་འདུག་པ་ལ། སླར་གློག་འཕྲུལ་དུ་བཅུག་པའི་གོ་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་བདག་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་ཕྲིན་དབང་གི་ཆོ་ག་དུ་མ་ཞིག་གསར་བསྒྲིག་དང༌། སྔར་ཡོད་ཀྱི་དབང་ཆོག་རྣམ་ལས་མི་ཏྲཱིའི་ཚེ་དཀར་གྱི་དབང་ཆོག་མ་གཏོགས་གཞན་ཐམས་ཅད་ནག་འགྲོས་སུ་མ་བཏང་བ་མེད་ཀྱང་འགའ་ཞིག་གི་འཇུག་ཏུ་དངོས་སུ་མ་སྨོས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ལ། ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པའི་དགོས་པ་ནི་དཀའ་ཚེགས་ཅན་གྱི་ཆོ་ག་དག་གི་སོགས་ཁོངས་ཇི་བཞིན་གཤངས་མི་ནུས་པའི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་གོ་སར་འགྱིང་བ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ད་ལྟ་མཐོང་ཐོས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་འདི་དག་གིས་དོན་གྱིས་དབང་རྒྱུན་བཅད་པར་མཐོང་ཤིང༌། མ་འོངས་པར་ཡང་ངོ་ཚ་མེད་པའི་བླུན་པོ་ལེ་ལོ་ཅན་གྱི་སློབ་དཔོན་དག་གི་མཛད་སྤྱོད་དེ་འདྲ་ལས་མི་འདའ་བས་དབང་རྒྱུན་ནུབ་ཀྱིས་དོགས་ནས། སྨིན་གྲོལ་གྱི་བགོ་སྐལ་ཕྱི་མའི་མི་རབས་རྣམས་ཀྱི་ལག་ཏུ་སྤྲོད་པ་ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ་བྱས་པ་སྟེ། འདོན་བདེར་བྱས་པ་ལ་ཐུགས་མི་དགྱེས་པ་དག་གིས་ནི་མ་ཕྱི་གཏེར་མཛོད་དུ་བཞུགས་པ་ནག་འགྲོས་སུ་མ་བྱས་པ་དག་སྤྱད་དུ་གསོལ་བ་བཅས། སྤྱི་ལོ། ༢༠༠༨ སྤྱི་ཟླ། ༥ པའི་སྤྱི་ཚེས། ༢༨ དང་བོད་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་ཉེར་གསུམ་ལ། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་པས་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་འབྱུང་གནས་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་རང་གནས་ཀྱི་ཁང་བུར་བསྡེབས་པ་དགེ། །།
[edit]

@#/__/rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po'i bka' babs kyi dkar chag mdor bsdus su bkod pa nyung ngu rnam gsal zhes bya ba bzhugs so/@#/__/ngo mtshar bka' babs bdun la dbang bsgyur nas/__/yongs rdzogs bka' yi bsdu ba chen po yis/__/rnal ma'i rgyal bstan skyobs pa'i drin po che/__/pad+ma 'od gsal mdo sngags gling par 'dud/__de la gangs ljongs rgyal bstan yongs rdzogs kyi srog shing*/__mkhas btsun grub pa yongs kyi 'khor los bsgyur ba 'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po'am pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa zhes mtshan gyi rnga gsang srid zhi'i khams su snyan par ldir ba gang la/__ji skad du/__bka' nas bkar brgyud bar ma chad:__zab mo dngos dang dgongs pa'i gter:__yang gter rjes su dran pa'i gter:__dag snang snyan du brgyud pa yi:__bka' babs bdun gyi chu bo ni:__mnga' bdag yab sras skal bar babs:__snyigs dus bstan pa'i btsas chen byed:__zab rgyas nyi 'od lhag par brdal:__ces gsungs pa ltar ngo mtshar ba'i bka' babs chen po bdun bzhugs pa rnams 'dir rags rim tsam zhig phyogs bsgrig bya ba la/__go rim ni/__snga 'gyur bka' ma'i rgyun kun thob/__/sa gter dngos dang yang gter dang*/__/dgongs gter rjes dran dag snang ste/__/snyan du brgyud pa'i gter bcas pa'i/__ces pa ltar bka' nas bkar brgyud pa dang*/__sa gter/__yang gter/__dgongs gter/__rjes dran/__dag snang*/__snyan brgyud bcas go rim ltar bsgrig pa ste/__'di lta bu'i go rim dpe cha tshol stabs dka' tsam 'dug kyang dil mkhyen rin po che'i dgongs pa dbang btsan par byas so/__/de la dang po bka' nas bkar brgyud pa'i bka' babs ni 'jam dbyangs mkhyen brtse dbang pos snga 'gyur bka' ma gtso bor gyur pa'i gangs ljongs sgrub brgyud shing rta chen po brgyad kyi bka' srol las byon pa'i gzhung gdams man ngag phal mo che'i ring brgyud gsan pa gzhir gcas nas/__sgrub brgyud so so'i rtsa ba'i bka' babs kyi bla ma dag las shes nyams za zi dang nying 'khrul lta bu ma yin par 'od gsal dag pa'i snang char zhal mngon sum du mjal nas smin grol nye brgyud kyi bka' babs brnyes pa rnams yin shing*/__de dag gi mtshan gzhi bka' yi bsdu ba mdzad pa ni snga 'gyur bka' ma dang*/__rgyud sde kun btus/__bka' rgyud sngags mdzod/__sgrub thabs kun btus/__gsung ngag lam 'bras/__gdams ngag mdzod/__mkha' spyod be'u bum sogs yin pas 'dir bkod pa la ma ltos mod sa bcad skong byed mtshon pa tsam ni/__ka)pa la/__rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po'i bka' babs kyi dkar chag mdor bsdus su bkod pa nyung ngu rnam gsal/__phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig__/bka' babs bdun gyi gsang mdzod thun mong gdul bya'i snang ngor ji tsam bzhugs pa'i dkar chag ngo mtshar nor bu'i phreng ba/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyi gsung*/__rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i bka' babs smin grol gyi brgyud yig gser ldan dal 'bab/__phun tshogs rnam rgyal gyis bsgrig__/rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po'i bka' babs kyi smin grol dkyus gcig tu 'bog pa'i bca' bsham bya tshul mthong ba don rtogs/__phun tshogs rnam rgyal gyis bsgrig__/kun mkhyen bla ma 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i 'khrungs rabs rags bsdus kyi gsol 'debs ngo mtshar dpal bskyed/__'jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas kyi gsung*/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i rnam thar snying por dril ba/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__kun mkhyen bla ma rdo rje 'chang chen po 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i rnam thar nyung ngur bsdus pa/__'jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas kyi gsung*/__'khor lo'i dbang phyug 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po la bsngags pa drang gtam bden tshig rdo rje'i rol mo/__'jam mgon mi pham 'jam dbyangs rnam rgyal rgya mtsho'i gsung*/__smin gling gter chen 'gyur med rdo rje'i zab gter mkhyen brtse dbang po la dmigs bsal nye brgyud du thob pa dag las rdor sems thugs kyi sgrub pa'i skor 'di nyid la rgyal po dzaHnas brgyud pa'i bka' ma'i rdor sems gyi ring brgyud kyang tshang bas bka' babs dang po'i smin byed kyi sa khong 'dzin byed du bkod pa la/__smin gling rdor sems brgyud 'debs/__smin gling gter chen 'gyur med rdo rjes bris/__rdor sems thugs kyi sgrub pa'i sngon 'gro'i ngag 'don dang rdor sems thugs kyi sgrub pa'i bsnyen pa'i rim pa ngag 'don chu 'babs su bkod pa/__rdor sems thugs kyi sgrub pa'i bsnyen pa gtong lugs/__rgyal tho bsdus pa/__dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa'i myong grol ril bu'i sgrub thabs ngag 'don snying por dril ba gzhan phan mkha' khyab sogs tshan gcig tu byas pa/__'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po'i gsung*/__dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa'i bsnyen sgrub phrin las kyi cho ga rnam grol lam bzang*/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis chog bsgrig la phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bkod pa/__rdor sems thugs kyi sgrub pa'-i slob ma rjes 'dzin gyi cho ga bklags chog tu bkod pa phrin las rab rgyas/_pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig pa la phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bkod/__dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa dang 'brel ba'i spros bcas sgrub mchod rgyas par bya ba'i lag len rnam grol snye ma/__pad+ma gar gyi dbang phyug blo gros mtha' yas kyis bsgrig__/zab chos rig 'dzin thugs thig las/__byin 'bebs dngos grub char 'bebs/__rig 'dzin 'gyur med rdo rjes brag dmar g.ya' ma lung nas spyan drangs pa/__smin gling rdor sems kyi rus sbyong ngag 'don/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i zin tho bzhin ma ti pas nag 'gros su bkod/__dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pa'i cho ga'i yan lag sAts+tsha rab gnas dang sgrub pa'i ngag 'don snying por dril ba/__many+dzu g+ho Sha'am 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bsdebs/__dam can spyi'i gtor ma'i cho ga nyung ngur bsdus pa/__rig pa 'dzin pa 'gyur med rdo rjes spel/__sngags srung ma'i gtor 'bul khyer bde/__rig pa 'dzin pa 'gyur med rdo rjes sbyar/__gter srung bdud btsan klu gsum gyi gsol mchod/__rig pa 'dzin pa 'gyur med rdo rjes sbyar/__'jam dpal sgyu'aphrul drwa ba'i rgyud la brten nas sgrub brgyud shing rta brgyad kyi lam srol 'chad tshul/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__spong ba bsam gtan pa la gdams pa'i gtam lam rim bdud rtsi snying po/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__bum dbang gi lam khyer dang rjes su 'brel ba'i rdo rje'i thol glu snang stong zung 'jug__/'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__gsang dbang lam khyer dang rjes su 'brel ba'i rdo rje'i thol glu gsal stong zung 'jug__/'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__sher dbang gi lam khyer dang rjes su 'brel ba'i rdo rje'i thol glu bde stong zung 'jug__/'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__bzhi pa'i dbang dang rjes su 'brel ba rdo rje'i thol glu rig stong zung 'jug__/'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__rnal 'byor chen po dang 'brel ba'i rdo rje'i thol glu dkyil 'khor gsum ldan/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__rjes su rnal 'byor dang 'brel ba'i rdo rje'i thol glu bde stong bdud rtsi'i rlabs phreng*/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__zung 'jug rdzogs pa chen po'i rdo rje'i thol glu bya bral gnyug ma'i rgyan/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__dpal gsang ba snying po'i bshad rgyun gyi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs shing rta/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'am rdo rje thugs mchog rtsal gyi gsung*/__dpal rdo rje sems dpa' la yang snying gi sgo nas bsngags pa'i rdo rje'i thol glu gsang bdag bzhad pa'i dbyangs snyan/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'am rdo rje thugs mchog rtsal gyi gsung*/__'jam dpal sgyu 'phrul drwa ba'i rgyud las rdo rje'i tshig gi dum bu zhig don cung zad rgyas par bkral ba grub pa'i zhal lung*/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'am gzhon nu gtsug lag smra ba'i nyi ma'i gsung*/__rnal 'byor gsum gyi rdo rje'i thol glu 'od gsal snang ba/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__'od gsal rang bzhin rdzogs pa chen po'i lam gyi rim pa dang 'brel bar rdo rje'i thol glu ye shes grub pa/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__blo sbyong don bdun ma'i gsol 'debs yid kyi bdud rtsi/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__jo bo bka' gdams pa'i gzhung gdams man ngag mtha' dag gi brjod bya mdor bsdus pa'i glu dbyangs phan bde'i shing rta/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__bi tsa tu rA spra ra sA s+saM rA bA sti/__zhen pa bzhi bral gyi nyams dbyangs snying gi bdud rtsi/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__spros bral shes kyi pha rol tu phyin pa'i rdo rje'i thol glu 'od gsal dbu ma'i sgra dbyangs/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__theg pa chen po'i lam gyi rim pa'i smon lam rnam grol dga' ston/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'am dA ri drA gtsug lag smra ba'i nyi ma'i gsung*/__gzhan stong dbu ma'i rnam bzhag snying por dril ba/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__rje btsun blo bzang grags pa'i lta grub kyi bzhed tshul mdo tsam/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__tshar chen chos kyi rgyal po la lam zab bla ma'i rnal 'byor dang 'brel bar gsol ba 'debs pa'i rdo rje'i glu byin rlabs bdud rtsi'i char 'bebs/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__na mo gu ru shrI he badz+rA ya/__dpal kye rdo rje'i rgyud gsum gyi nyer mkho'i yig cha ngos 'dzin/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__lam 'dus kyi go don rag rim 'ga' zhig phal skad du go bder bris pa/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__kha sbyor bdun ldan rgyal ba rdo rje 'chang sogs/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__rje btsun sa skya pa yab sras kyis bzhed pa'i lta ba'i rnam bzhag 'khrul med du ston pa tshig don gyi sa bon/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__'od gsal phyag rgya chen po'i shing rta chen po rnams la gsol ba 'debs pa'i rdo rje'i thol glu nges don dpyid kyi thig le/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'am gtsug lag smra ba'i nyi ma'i gsung*/__sgrub rgyud snying po'i grub pa'i rnal 'byor rnams la gsol ba 'debs pa'i rdo rje'i thol glu zab don rol mo/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__'od gsal phyag rgya chen po'i lam gyi rim pa dang 'brel ba'i rdo rje'i thol glu nges don grub pa/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__zab don snying po'i rdo rje'i thol glu pra Ni d+ha grub pa'i lam bzang*/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__grub pa'i dbang phyug brtson 'grus bzang po'i nang gi rnam par thar pa la bsngags pa rdo rje'i thol glu rig pa 'dzin pa'i me tog__/'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__zab don bsdus pa'i rdo rje'i thol glu nges don them skas/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__grags stong rdo rje'i thol glu sgyu ma'i mchod sprin/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__shes rab kyi pha rol tu phyin pa dang 'brel ba'i rdo rje'i thol glu spros bral sgra dbyangs/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__zab mo bdud kyi bcod yul dang 'brel ba'i brtul zhugs lam khyer gyi rdo rje'i thol glu 'khor 'das rang grol/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'am rnal 'byor smyon pa pad+ma dgyes pa'i sde'i gsung*/__na tsha lam khyer gyi rdo rje'i thol glu chos nyid grub pa'i bdud rtsi/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'am rnal 'byor smyon pa pad+ma dgyes pa'i sde'i gsung*/__re dog gnyis 'dzin bral ba'i rdo rje'i thol glu phung po mchod sbyin nor bu'i 'khri shing*/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__zla ba sgra gcan la zhugs pa'i rtogs pa brjod pa'i rdo rje'i thol glu grub pa'i rna rgyan/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'am rnal 'byor gzhon nu 'jigs pa med pa'i sde'i gsung*/__dpal ldan kun dga' grol mchog blo gsal rgya mtsho'i sde'i zhal snga nas rtsa ba'i khrid brgya'i rnam grangs rje nyid kyis 'grel pa ya mtshan 'phrul gyi lde'u mig ltar brjod pa/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung pa bcas so/___!___kha)__pa la/__bka' babs phyi ma drug ni zab mo gter gyi phyogs yin shing de la thog mar bka' babs gnyis pa sa gter gyi skor la/__rtsa gsum bde gshegs 'dus pa'i brgyud 'debs snga 'gyur rdo rje'i theg pa'i brgyud pa gsum gyi bla ma la gsol ba 'debs pa byin rlabs char 'bebs/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'am mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs kyi gsung*/__rtsa gsum bde gshegs 'dus pa'i las byang dngos grub char 'bebs/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bsgrig__/rtsa gsum bde gshegs 'dus pa'i skong bshags tshogs gnyis char 'bebs/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__pad+ma 'od du bgrod pa'i smon lam rig pa 'dzin pa'i shing rta/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__rtsa gsum bde gshegs 'dus pa'i shis brjod dge legs char 'bebs/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'am mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs kyi gsung*/__rtsa gsum bde gshegs 'dus pa'i bdag 'jug gi cho ga ye shes char 'bebs/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'am mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs kyis bsgrig__/rtsa gsum bde gshegs 'dus pa'i dbang gi mtshams sbyor ye shes snang ba'i sprin mdzes/__dil mgo mkhyen brtse rin po che'i gsung la phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bkod pa/__'gro 'dul 'phags pa'i thugs tig las/__sems nyid ngal gso rtsa ba'i phrin las/__gter gzhung*/__/'gro 'dul 'phags pa'i thugs tig las/__rtsa ba'i dbang bklag chog tu bkod pa gzhan phan thugs rje'i bcud sbyin/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyis bsgrig__/bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi cha lag khrus kyi cho ga zla ba'i bdud rtsi/__mchog gyur gling pas bsgrig__/bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi phrin las 'bring po/__mchog gyur gling pas bsgrig__/bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las/__phrin las snying po'i rnal 'byor/__mchog gling gter byon/__bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las:__rgyun gyi rnal 'byor bkol byang*/__mchog gling gter byon/__gsol 'debs bar chad lam sel/__mchog gling gter byon/__thugs sgrub bar chad kun sel gyi skong ba bsdus pa g.yu zhal ma/__'jam mgon blo gros mtha' yas kyi gsungs/__tshe 'gugs/__mchog gling gter byon/__o rgyan rin po ches gsungs pa'i smon lam/__mchog gling gter byon/__bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi don dbang 'bring po dang bsdus pa'i cho ga snying po'i snang ba/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po rdo rje gzi brjid rtsal gyis sbyar/__bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi bsnyen sgrub zin bris mdor bsdus su bkod pa sA la chen po'i sa bon/__'jam mgon blo gros mtha' yas kyi gsungs/__nor sgrub rin chen bum bzang gi brgyud 'debs don 'dus snying po/__'gugs pa'i lhan thabs/__mkhan rat+na'i gsung*/__bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi nor sgrub rin chen bum bzang*/__gter chen mchog gyur gling pa'i gsung*/__bla ma nor lha'i skong ba phywa g.yang dngos grub 'khyil pa/__mkhan rat+na'i gsung*/__bla ma nor lha'i bsangs mchod dgos 'dod sprin phung*/__mkhyen brtse dbang po'i gsung*/__bla ma nor lha'i las tshogs rnams khol phyungs gsal byed kyis brgyan pa rin chen spungs pa/__'jam mgon blo gros mtha' yas kyi gsung*/__thugs sgrub bar chad kun sel las/__rig 'dzin rak+sha thod phreng gi phrin las dang dbang bskur bklags chog tu bkod pa bdud 'joms zhun thigs/__'jam mgon blo gros mtha' yas kyi gsungs/__rig 'dzin rak+sha thod phreng gi srung zlog las rim khyer bder bkod pa bdud 'joms rdo rje'i go mtshon/__'jam mgon blo gros mtha' yas kyi gsung*/__bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las/__'phags ma sgrol ma'i sgrub thabs 'jigs pa kun sel/__rje btsun sgrol ma 'jigs pa kun sel gyi dbang chog byin rlabs char 'bebs/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'am mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs kyi gsung*/__sgrol ma'i dbang gi skabs 'khor gyi lha bskyed rgyas pa/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'am mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs kyi gsung*/__sgrol ma 'jigs pa kun sel dang 'brel ba'i maN+Dal gyi cho ga bkra shis char 'bebs/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'am mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs kyi gsung*/__rje btsun sgrol ma'i thugs dam gnad nas bskul ba'i gsol 'debs sogs/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bsdus/__bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las/__lo rgyus shel gyi phreng ba/__gter chen mchog gyur bde chen gling pas gtan la phab rim bzhin mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos bris pa/__bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las/__yid bzhin nor bu lta bu'i man ngag bcu gsum/__gter chen mchog gyur bde chen gling pas gtan la phab rim bzhin mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos bris pa/__brgyud pa'i gsol 'debs/__'jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas kyi gsung*/__bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las/__phrin las dgos 'dod kun 'byung*/__gter chen mchog gyur bde chen gling pas gtan la phab rim bzhin mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos bris pa/__bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las/__phrin las 'bring po bsam don kun 'grub/__'jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas kyis bsgrig__/sman mchod/__rgyal dbang karma pa mkha' khyab rdo rje'i gsung*/__bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las/__gsol 'debs bsam pa lhun grub/__yid bzhin nor bu lta bu'i man ngag bcu gsum las khol phyung*/__bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las/__bka' srung mchod pa'i phrin las mdor bsdus snying por dril ba/__gter gzhung las khol phyung*/__thugs sgrub yid bzhin nor bu las/__/yid bzhin nor bu lta bu'i man ngag bcu gsum spyi la 'jug pa'i las byang gi thog mtha'i spar khab bsam don myur 'grub/__dil mgo mkhyen brtse rin po che'i gsung*/__thugs sgrub yid bzhin nor bu las/__gu ru hor sog dmag bzlog che mchog drag po'i khyad par gyi phrin las las tshogs dang bcas pa yid bzhin rdo rje'i rdzong chen/__dil mgo mkhyen brtse rin po che'i gsung*/__thugs sgrub yid bzhin nor bu las/__gu ru sman gyi bla ma'i khyad par gyi phrin las las tshogs dang bcas pa yid bzhin sman gyi nor bu/__dil mgo mkhyen brtse rin po che'i gsung*/__bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las/__rtsa ba'i dbang bskur rgyas pa'i cho ga bklag chog tu bkod pa yid bzhin dpal 'byung*/__'jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas kyis bsgrig__/bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las/__rtsa ba'i dbang bskur 'bring po'i cho ga bklags chog tu bkod pa yid bzhin dpal 'bar/__'jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas kyis bsgrig__/bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las/__smin byed bsdus pa byin rlabs gtor ma'i dbang bskur ba'i tshul yid bzhin dpal ster/__'jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas kyis bsgrig__/bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las/__'chi med tshe'i dbang skur ba'i lag len yid bzhin dpal 'dzin/__'jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas kyis bsgrig__gter gsar 'khor ba dong sprugs brgyud 'debs/__'jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas kyi gsung*/__'phags pa thugs rje chen po 'khor ba dong sprugs kyi bsnyen sgrub phrin las dang bcas pa gzhan phan mkha' khyab/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos sbyar ba bcas so/___!___ga)__pa la/__rje btsun sgrol ma'i snying tig las/__rtsa ba'i rdo rje'i tshig rkang*/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs 'od gsal sprul pa'i rdo rje'i dgongs gter/__rgyud sde bzhi dang rjes su 'brel ba'i rje btsun sgrol ma'i sgrub thabs rgyun khyer snying por dril ba/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__'phags ma sgrol ma'i tshogs mchod shin tu bsdus pa dngos grub snying po/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__'phags ma sgrol ma la rtsa sngags dang sbyar ba'i sgo nas gsol ba 'debs pa don kun grub pa'i dbyangs snyan/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__rgyud sde bzhi dang 'brel ba'i sgrol ma'i don dbang snying po bsdus pa'i zin tho/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs 'od gsal sprul pa'i rdo rje'i dgongs gter/__rgyud sde bzhi dang 'brel ba'i rje btsun sgrol ma'i sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa phrin las kun khyab/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros kyis bsgrig pa la phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bkod pa/__rgyud sde bzhi dang 'brel ba'i rje btsun sgrol ma'i sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa bklag chog tu bkod pa grub gnyis 'dod dgu'i dpal sbyin/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyis bsgrig pa la phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bkod pa/__rtsa gsum spyi 'dus snying thig las/__gsol 'debs byin rlabs myur 'bebs/__grub dbang shakyA shri'i gsung*/__rtsa gsum spyi 'dus snying tig las/__phrin las ye shes lam bzang*/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas shog ser las gtan la phab/__rtsa gsum spyi 'dus snying thig gi zur 'debs ye shes sgyu 'phrul drwa ba/__dil mgo mkhyen brtse rin po che'i gsung*/__rtsa gsum chos srung rgya mtsho'i bskang bshags dang gtor bsngo bcas nye bar bsdus pa dngos grub mchog sbyin/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'am rdo rje thugs mchog rtsal gyi gsung*/__rtsa gsum spyi 'dus snying thig las/__dbang gi cho ga tshe dbang dang bcas pa 'chi med ye shes chu rgyun/__'jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas kyis bsgrig pa la phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bkod pa/__rtsa gsum sgyu 'phrul drwa ba las/__'dod rgu'i sprin gyi ting 'dzin/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas sing ngu g.yu mtsho nas spyan drangs/__'phags ma nor rgyun yab yum gyi rgyun khyer snying po dril ba ldeb/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i gsung*/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i zab gter rtsa gsum sgyu 'phrul drwa ba las/__bcom ldan 'das ma nor rgyun yab yum gyi phrin las 'dod rgu'i sprin gyi ting 'dzin chen po dang 'brel ba'i phrin dbang las tshogs kyi gsal byed zur rgyan nor bu rmad du byung ba'i char rgyun/__karma pa mkha' khyab rdo rje'i gsung la phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bkod pa/__gsum pa yang gter ni gter ston gong ma dag gis gter nas gton kyang 'gro don ma byung bas yang gter du sbas pa'am mkha' 'gro chos srung gis bdag gir mdzad pa las rje mkhyen brtses slar snang bar mdzad pa'i skor te/__rgyas par na gter ston stong rtsa lhag gi rnam thar dang gter chos tshang ma rje 'di la nye brgyud du thob pa yin mod/__'dir ni dbang lung khrid kyi rgyun dpe cha dang bcas pa dbyings su mnal zin pa las slar yang gter du bzhes pa rnams gtso bor bkod pa la/__gter ston sangs rgyas bla ma'i yang gter rtsa gsum dril sgrub kyi skor la/__rtsa gsum chos srung rgya mtsho'i tshogs la gsol ba 'debs pa byin rlabs sprin phung*/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__dkyil 'khor spyi yi sa chog mdor bsdus/__byin 'bebs thugs rje'i lcags kyu/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros kyi gsung*/__rtsa gsum dril sgrub kyi phrin las snying gi nor bu/__mkhyen brtse'i dbang po'am rig pa 'dzin pa rdo rje gzi brjid rtsal gyi gsung*/__rtsa gsum rgya mtshor sman mchod 'bul ba'i tshul bdud rtsi'i sprin phung*/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__rtsa gsum gtor bsngos nyung bsdus phrin las nor bu'i rol mtsho/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyi gsung*/__rtsa gsum tshogs bsdus/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros kyi gsung*/__slob dpon rin po che pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs pa bsam don myur 'grub/__'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po'i gsung*/__tshogs glu DA ki dgyes rol/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros kyi gsung*/__nyams chags sdig sgrib thams cad bshags pa'i rgyal po na raka dong sprugs/__gter ma/__smon lam rdo rje'i rgya mdud/__smin gling gter chen 'gyur med rdo rje'i gsung*/__rtsa gsum dril bsgrub kyi bsnyen yig nyung gsal snying por dril ba/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros kyi gsung*/__rtsa gsum dril sgrub kyi don dbang gi mtshams sbyor nyung ngur bsdus pa smin byed snying po'i nor bu/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sdes bsgrig__/rtsa gsum dril sgrub kyi tshe dbang snying por dril ba 'chi med grub pa'i nor bu/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sdes gtor dbang las khol du phyung*/__mtha' rten bkra shis rtags rdzas dang rgyal srid sna bdun sbyin pa'i tshig__/rtsa gsum dril sgrub kyi las bzhi'i sbyin sreg grub gnyis dpal ster/__pad+ma dbang gi ming can gyi gsung*/__yang gter rtsa gsum dril sgrub dang rjes 'brel gshin por phan gdags pa'i cho ga thugs rje'i mchil rnon/__gdol spyod pa bdud las rnam par rgyal ba'i sdes sbyar/__rtsa gsum zhi khro spyi'i sgrub pa chen po'i khog dbub khyer bder bkod pa gcig shes kun grol/__pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal gyis bsgrig__/bdud rtsi sman gyi sgrub pa mdor bsdus su bya tshul 'chi med rtag pa'i bcud len/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__rten gsum rab tu gnas pa'i cho ga snying por dril ba dge legs char 'bebs/ 'di las byang gang la sbyar kyang chog mod rjong sar phyogs su dril sgrub la sbyar ba shas che _bas 'dir bzhag___/mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__mtha' rten bkra shis rdzas brgyad dang sna bdun 'bul tshig__/rtsa gsum dril sgrub zhal thang 'bring po'i bkod yig__/mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung*/__yang gter rtsa gsum dril sgrub kyi zin bris nor bu'i 'od zer/__kun mkhyen mi pham 'jam dbyangs rnam rgyal rgya mtsho'i gsung*/__rtsa gsum dril sgrub kyi tshogs dmigs zin bris/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros kyi gsung*/__nyi ma seng ge'i yang gter bla rdzogs thugs gsum 'dus pa'i zab don kun 'dril yid bzhin nor bu mthong ba rang grol/__gter gzhung*/__thugs rje chen pad rgyal brgyud 'debs/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bgyis/__bla rdzogs thugs gsum 'dus pa'i zab don kun 'dril yid bzhin nor bu mthong ba rang grol gyi las byang ye shes snang ba/__phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig__/yang gter thugs rje chen po pad+ma zhi khro'i rgyun gyi rnal 'byor pad+ma snang ba'i rgyan/__rgyal dbang karma pa mkha' khyab rdo rjes bsgrig__/yang gter thugs rje chen po pad+ma rgyal po'i dbang bskur gyi zin bris mthong gsal sgron me/__pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal gyis bsgrig__/yang gter thugs rje chen po pad+ma rgyal po'i dbang bskur gyi zin bris dang rjes su mthun pa'i cho ga bklag chog tu bkod pa by-in rlabs rgyun 'bebs/__phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig__/yang gter thugs rje chen po pad+ma'i rgyal po'i don dbang 'bring po dang gtor dbang bsdus pa khol phyung bklags chog tu bkod pa/__pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal gyis bsgrig__/bla rdzogs thugs gsum 'dus pa'i zab don kun 'dril yid bzhin nor bu mthong ba rang grol las rim pa gnyis pa rdzogs pa chen po sems nyid gcer mthong gi khrid/__phun tshogs rnam rgyal pas gter gzhung las khol du phyung ba bcas so/___!___nga)__pa la/__rgya lo tsA ba rdo rje bzang po'i yang gter la/__bla ma sku gsum bde gshegs 'dus pa'i zab tig mthong ba rang grol/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas phab/__bla ma bstan gnyis skor gsum gyi snying po zab tig mthong ba rang grol gyi spros med sgrub pa'i phrin las/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis gter gzhung nyid las khyer bde'i zur bkol du bsdebs/__bla ma bstan gnyis skor gsum gyi snying po'i don dbang bklags chog tu bkod pa bdud rtsi'i thigs pa/__pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal gyis bsgrig pa la phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bkod pa/__bla ma bstan gnyis skor gsum gyi don dbang gi zur byang rin chen phreng ba/__dil mgo mkhyen brtse rin po che'i gsungs/__bla ma bstan gnyis skor gsum gyi zab tig spros med bsnyen pa'i nyams len gsal bar byed pa ye shes me long*/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyi gsungs/__rong zom lo tsA ba chos kyi bzang po'i yang gter pad+ma mkha' 'gro ma rigs byed rtsal gyi man ngag khams gsum dbang du byed pa'i rtog pa/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la chos bdag mkha' 'gros dpe rnying dngos su phul/__rong zom pad+ma mkha' 'gro'i brgyud 'debs/__dil mgo mkhyen brtse rin po che'i gsungs/__pad+ma mkha' 'gro ma rigs byed rtsal gyi bsnyen sgrub phrin las kyi byang bu dbang bskur dang bcas pa bde chen dgyes pa'i dbyangs snyan/__pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal gyis bsgrig pa la phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bkod pa/__pad+ma mkha' 'gro rigs byed rtsal gyi bsang mchod pad+ma'i drwa ba/__kun mkhyen mi pham 'jam dbyangs rnam rgyal rgya mtsho'i gsung*/__pad+ma mkha' 'gro rigs byed rtsal gyi bskang ba bde chen sprin gyi rol mo/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyi gsung*/__pad+ma mkha' 'gro rigs byed rtsal gyi tshe sgrub/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyi gsung*/__rong zom pad+ma mkha' 'gro rigs byed rtsal gyi sbyin sreg gi cho ga srid gsum dbang du byed pa'i lcags kyu/__skyabs rje bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rje'i gsung*/__pad+ma mkha' 'gro rigs byed rtsal gyi bsnyen sgrub las gsum gyi tshul mdor bsdus su bshad pa ut+pal dmar po'i phreng ba/__kun mkhyen mi pham 'jam dbyangs rnam rgyal rgya mtsho'am pad+ma bzhad pa rtsal gyi gsung*/__yar rje o rgyan gling pa'i yang gter dpal bka' 'dus kyi rig 'dzin brgyud pa'i gsol 'debs 'bring po/__yar rje o rgyan gling pas 'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po la stsal/__dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i brgyud pa'i gsol 'debs bsdus pa/__pad+ma gar gyi dbang phyug gis bsdebs/__dpal bka' 'dus kyi phrin las nar ma rin chen snying po/__yar rje o rgyan gling pas 'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po la stsal/__dpal bka' 'dus kyi phrin las nar ma rin chen snying po'i zur 'debs rin chen phra tshom/__rgyal dbang karma pa rang byung mkha' khyab rtag pa'i rdo rjes bsgrig__/dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i las byang gi mchod phreng cung zad spros pa/__pad+ma gar gyi dbang phyug gis bsdebs/__bka' 'dus smon lam/__o rgyan dri med kun dga'i zab gter las byung ba/__bka' 'dus bkra shis/__yar rje o rgyan gling pas 'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po la stsal/__dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i las byang bde chen rnam par rol pa'i dga' ston/__skyabs rje bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rjes bsgrig__/dpal bka' 'dus las snying po'i nyams len rgyun gyi rnal 'byor/__'chi med bstan gnyis gling pas bsdebs/__dpal bka' 'dus kyi bka' srung mchod thabs shin tu bsdus pa/__yar rje o rgyan gling pas 'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po la stsal/__dpal bka' 'dus kyi skong bsdus rin chen sil ma/__yar rje o rgyan gling pas 'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po la stsal/__dpal bka' 'dus kyi snying po don gyi dbang bzhi/__yar rje o rgyan gling pas 'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po la stsal/__dpal bka' 'dus kyi snying po don gyi thugs khrid/__yar rje o rgyan gling pas 'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po la stsal/__dpal bka' 'dus kyi rnal 'byor rgyun gyis las sbyor/__yar rje o rgyan gling pas 'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po la stsal/__dpal bka' 'dus kyi dbang don bdag 'jug gi cho ga ye shes bcud 'bebs/__skyabs rje bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rjes bsgrig__/dpal bka' 'dus las snying po don gyi dbang bzhi mtshams sbyor phyag len gyis brgyan pa rgyud lung rgya mtsho'i bcud thig__/'chi med bstan gnyis gling pas bsdebs/__dpal bka' 'dus kyi lha dbang bkol byang*/__'chi med bstan gnyis gling pas bsdebs/__bka' 'dus kyi tshom bu tshogs su sgrub pa'i las tho/__pad+ma gar gyi dbang phyug blo gros mtha' yas pa'i sdes bsdebs pa las skyabs rje bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rjes gsal byed cung zad bsnan pa/__bka' 'dus sgrub chen bzlas pa'i skabs su dzaba? bskul rgyas pa/__skyabs rje bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rjes bsgrig__/sgrub chen gyi gtong thun spyi khyab lha'i tam+bu ra'i dbyangs snyan/__skyabs rje bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rjes bsgrig__/dpal bka' 'dus kyi dkyil 'khor bkod pa/__dpal bka' 'dus kyi bsnyen bsgrub bya tshul mdor bsdus snying po rin chen do shal/__dpal bka' 'dus kyi cha lag rnal 'byor rgyun gyi las sbyor las/__rim pa gnyis pa mchog gi dngos grub bsgrub pa bdud rtsi sman gyi lag len ngag 'don khrigs su bsdebs pa'i rin chen snying po'i bum bzang*/__rgyal dbang karma pa rang byung mkha' khyab rtag pa'i rdo rjes bsgrig__/dpal bka' 'dus kyi mchog gi phrin las dam rdzas bdud rtsi'i sgrub thabs bde chen sgrub pa'i bcud len/__skyabs rje bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rjes bsgrig__/dpal bka' 'dus kyi tshogs sgrub sman sgrub sbrel ma'i skabs nyer mkho'i gtong thun rnams phyogs gcig tu bkod pa rin chen lha'i sil snyan/__rgyal dbang karma pa rang byung mkha' khyab rtag pa'i rdo rjes bsgrig__/dpal bka' 'dus kyi cha lag rnal 'byor rgyun gyi las sbyor las/__rim pa gsum pa phrin las myur du 'grub byed las bzhi'i me mchod lag len ngag 'don khrigs su bsdebs pa rin chen 'od kyi phreng ba/__rgyal dbang karma pa rang byung mkha' khyab rtag pa'i rdo rjes bsgrig__/dpa' bka' 'dus kyi phrin las sbyin sreg gi cho ga bde chen ye shes rab 'bar/__skyabs rje bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rjes bsgrig__/dpal bka' 'dus la brten pa'i rab gnas kyi cho ga mdor bsdus ye shes char 'bebs/__phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig__/dpal bka' 'dus kyi cha lag rnal 'byor rgyun gyi las sbyor las/__rim pa dang po bar chad bzlog pa dmar chen gtor ma'i las rim gyi lag len ngag 'don khrigs su bsdebs pa rin chen rtse mo brgya pa'i rdo rje/__rgyal dbang karma pa rang byung mkha' khyab rtag pa'i rdo rjes bsgrig__/bka' 'dus sman sgrub gtor zlog bcas kyi zin tho/__rgyal dbang karma pa rang byung mkha' khyab rtag pa'i rdo rjes bris pa bcas so/___!___ca)__pa la/__ye shes mkha' 'gro jo mo sman mo pad+ma mtsho skyid kyi zab chos sprul pa'i gter chen pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la yang gter du bka' babs te gtan la phab pa'i mkha' 'gro gsang 'dus skor la/__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus kyi sgrub mchod bcas bshams tho dang 'don zin kun gsal me long*/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor ram pad+ma dbang chen dgyes pa rtsal gyis bkod/__chos spyod kyi rim pa thar lam rab gsal/__'jam dbyangs mkhyen brtse dbang pos mdzad/__slob dpon sangs rgyas gnyis pa'i gsol 'debs le'u bdun ma/__gter ma/__snga 'gyur rig 'dzin brgyud pa'i gsol 'debs spyi 'gro/__kun mkhyen bla ma 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i rnam thar gsol 'debs bkra shis 'khyil pa'i sgra dbyangs/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bris/__dpal ldan bla ma la gsol ba 'debs pa kun tu bzang po'i sgra dbyangs/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bris/__sprul pa'i gter chen mchog gyur bde chen gling pa'i rnam thar gsol 'debs bkra shis 'khyil pa'i dbyangs snyan/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bris/__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/__brgyud pa'i gsol 'debs pad+ma'i rgyud mangs/__'jam mgon blo gros mtha' yas kyis sbyar/__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/__sngon 'gro dang bcas pa'i rim gnyis rgyun gyi rnal 'byor/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros sam 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos bris/__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/__rdo rje phag mo'i phrin las/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas gtan la phab/__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/__dpa' bo dpa' mo'i sgrub thabs/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas gtan la phab/__sman gyi brgyud mchod/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros kyi gsung*/__dzaba? khang dbye ba/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros kyi gsung*/__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/__phag mo'i nye bsnyen/__'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po'am pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i gsung*/__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/__bka' srung mched gsum gtor 'bul rgyun khyer/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis gter gzhung las khol du phyung*/__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/__rgyun gyi tshogs skong mdor bsdus/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bris/__rdo rje phag mo gsang ba kun 'dus kyi tshogs mchod nyer bsdus/__'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po'am pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i gsung*/__mkha' 'gro gsang 'dus kyi tshogs shin tu bsdus pa 'bum ther bsags skabs lta bur grangs gsogs/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros kyi gsung*/__kun mkhyen bla ma rdo rje 'chang chen po'i gsol 'debs/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bris/__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/__rdzogs chen ma rgyud mkha' 'gro gsang ba lam khyer kyi bstod bskul khol du phyung ba/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros sam pad+ma ye shes rdo rjes bris/__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus la sbyar rgyu'i chad tho/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros kyi gsung*/__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/__rdo rje phag mo'i mchod skong*/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas gtan la phab/__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus mchod skong bye brag pa drug gi skabs su spyan 'dren mchod bstod mdor bsdus bya ba tshan gnyis/__gter chen las rab gling pas bris/__'byung lnga'i skong ba'i las bye brag pa rnams la 'dod gsol rgyas par bya ba/__gter chen las rab gling pas bris/__mchod bstod nongs bshags mdor bsdus/__gter chen las rab gling pas bris/__mkha' 'gro yongs rdzogs mchod cing thugs dam skong ba'i mdos kyi cho ga mkha' dbyings rol pa'i rgyan/__rgyal dbang karma pa rang byung mkha' khyab rtag pa'i rdo rjes bsgrig__/mkha' 'gro gsang ba kun 'dus kyi mdos skong mdor bsdus/__phun tshogs rnam rgyal pas sbyar/__mkha' 'gro'i smre bshags/__gter ma/__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/__rdo rje phag mo'i tshe sgrub/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas gtan la phab/__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/__rdo rje phag mo'i nor sgrub/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas gtan la phab/__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/__rdo rje phag mo'i dbang sdud/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas gtan la phab/__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/__rdo rje phag mo'i zor las/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas gtan la phab/__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/__phag mo 'dus pa'i dbang bskur/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas gtan la phab/__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/__rdo rje phag mo'i gtor dbang*/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas gtan la phab/__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/__rdo rje phag mo'i zab khrid/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas gtan la phab/__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/__rdo rje phag mo'i rtsa ba'i phrin las 'bring po bde chen grub pa'i myur lam/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor ram pad+ma dbang chen dgyes pa rtsal gyis bkod/__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/__bdag nyid dkyil 'khor du 'jug pa'i cho ga bde chen bdud rtsi'i bum bzang*/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor ram pad+ma dbang chen dgyes pa rtsal gyis bkod/__mkha' 'gro gsang ba kun 'das kyi sminagrol 'bogs pa'i bklag chog DA kI'i 'dzum zer/__phun tshogs rnam rgyal gyis bsgrig__/mkha' 'gro gsang 'dus kyi phag mo khros ma'i bdud rtsi ril bu bsgrub pa'i ngag 'don/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros sam pad+ma ye shes rdo rjes bris/__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus kyi 'pho rdzas bsdu ba'i rim pa/__a 'dzoms 'brug pa 'gro 'dul dpa' bo rdo rjes sbyar/__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/__gnas lung gi cho ga lhan skyes thugs rje'i pho nya/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor ram pad+ma dbang chen dgyes pa rtsal gyis bkod pa bcas so/___!___cha)__pa la/__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las byang dbang dang sgrub chen sogs la nye bar mkho ba'i zur 'debs rat+na'i chun po/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bris/__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/__sgrub pa chen po'i khog dbub lhan skyes grub pa mchog gi dga' ston/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor ram 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan mkhyen brtse'i 'od zer rgyas pa'i sde'am pad+ma dbang chen dgyes pa rtsal gyis bkod/__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/__dam rdzas bdud rtsi sman gyi sgrub thabs khrigs su bkod pa bde chen bdud rtsi'i myur lam/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor ram pad+ma dbang chen dgyes pa rtsal gyis bkod/__mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las/__las bzhi'i sbyin sreg rab 'byams phrin las snang ba'i nyin byed/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor ram pad+ma dbang chen dgyes pa rtsal gyis bkod/__drang srong dri med kun tu dge ba zhi ba'i sgo nas 'chi med rdo rje'i srog sgrub pa'i man ngag rig pa 'dzin pa'i snying tig tshe dbang dang bcas pa/__'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po'am mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs rdo rje gzi brjid rtsal gyis bris/__sngags rgod lok+t+ri'i rgyun khyer snying po drang srong dmod pa mtshon cha'i 'khor lo/__phyag rdor dregs 'dul sogs kyi gter srung ldang lha mchod pa/__'jam mgon mi pham 'jam dbyangs rnam rgyal rgya mtsho'i gsung*/__drang srong dri med kun tu dge ba'i tshe sgrub dag snang ma'i khyad par gyi bka' srung 'chi med tsaN+DI kA mchod pa/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i dgongs gter mi pham rnam par rgyal ba la gtad pa/__drang srong khros pa'i gtor bzlog bcud phur/__'jam mgon mi pham 'jam dbyangs rnam rgyal rgya mtsho'i gsung*/__drang srong zhi ba'i gtor 'bul 'dod gsol/__'jam mgon mi pham 'jam dbyangs rnam rgyal rgya mtsho'i gsung*/__sprul pa'i gter ston ra mo shel sman ye shes bzang po'i yang gter/__dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po'i zab mo bla ma'i sgrub pa/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la sngags kyi bdag mos shog ser phul ba las phab/__dpal bde ba chen po rdo rje'i bdud rtsi'i zab mo bla ma sgrub pa'i brgyud 'debs/__phun tshogs rnam rgyal pas sbyar/__dpal bde ba chen po rdo rje'i bdud rtsi'i zab mo bla ma sgrub pa'i las byang bde chen bdud rtsi'i zegs ma/__phun tshogs rnam rgyal gyis bsgrig__/dpal rdo rje bdud rtsi las bde ba chen po bla ma'i sgrub thabs kyi dbang bskur yang zab bdud rtsi'i bcud thigs/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyi gsung la phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bkod pa/__rdo rje bdud rtsi gsang ba chen po'i man ngag snying thig zab mo/__sngags srung e ka dzA Ti nyid zhing skyes kyi DA ki'i rnam pas gter dpe tA la'i lo mar bris pa phyag tu phul ba las pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas phab/__dpal rdo rje bdud rtsi'i sngags kyi srung ma'i sgrub thabs/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas phab/__dpal rdo rje bdud brtsi'i brgyud 'debs/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyi gsung*/__rdo rje bdud rtsi gsang ba chen po'i man ngag snying tig zab mo'i las byang bklag chog tu bkod pa bdud rtsi'i sprin phung*/__phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig__/dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po rtsa ba dang yan lag gi dbang bskur yongs rdzogs dkyus gcig tu bkod pa dri med zla ba'i bsil zer/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyi gsung la phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros bkodapa/__dpal rdo rje bdud rtsi'i yan lag las sgrub pa'i lha gsum gyi byin rlabs bya ba'i tshul bklag chog tu bkod pa/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyi gsung la phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros bkod pa/__dpal rdo rje bdud rtsi'i bka' srung e ka dzA Ti'i srog gtad kyi yi ge srog gi thig le/__gter chen bla mas ji ltar stsal ba'i dgongs don ltar pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bkod pa/__dpal rdo rje bdud rtsi rigs bzhi yongs rdzogs la brten nas bdud rtsi sgrub pa'i khog dbub rdo rje nyi ma'i snang ba/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bgyis pa/__dpal rdo rje bdud rtsi'i yan lag gi sgrub pa rnam gsum lag tu len pa'i zin bris mthong bas go 'byed/__gter chen bla ma rin po che'i bka' bzhin blo gros mtha' yas kyis bgyis pa/__dpal rdo rje bdud rtsi'i snying thig las/__bka' srung ma mo sngags kyi srung ma'i gsol phrin 'khrugs skong mdos chog dang bcas pa dkyus gcig tu gsar bkod ma mo'i mkha' 'gro'i dgyes tshal/__dil mgo mkhyen brtse rin po che'i gsung*/__dpal rdo rje bdu rtsi'i phrin las kyi kha skong las bzhi mchog lnga'i sbyin sreg gi cho ga grub gnyis 'od zer 'khyil ba/__pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal lam blo gros mtha' yas kyis bsdebs pa/__/sman bla longs sku gtso 'khor lnga'i sgrub thabs dngos grub kyi bang mdzod kha 'phang bklag chog tu bkod pa/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsdebs pa/__zhang blon sde dgu'i gtor bsngos/__'bri gung pa dkon mchog phrin las bzang pos sbyar ba/__sman bla longs sku'i sgrub thabs dang 'brel ba'i dbang bskur bla ma'i gsung bzhin bkod pa dngos grub sgo 'byed/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsdebs pa la phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bsdebs pa/__o rgyan dri med kun dga'i yang gter/__zab lam bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu sku gsum 'od kyi snying po/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la ye shes mkha' 'gros dngos su stsal ba'i shog ser las phab/__dri med bla sgrub brgyud 'debs/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyi gsung*/__zab lam bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu sku gsum 'od kyi snying po'i phrin las gter gzhung las khol du phyung ba/__phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig__/zab lam thugs sgrub yid bzhin nor bu'i mchod phreng*/__mdzad byang mi gsal/__zab lam bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu'i dbang gi cho ga bklag chog tu bkod pa rnam grol rig pa'i snying po/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyi gsung la phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bkod pa bcas so/___!___ja)__pa la/__o rgyan dri med kun dga'i yang gter/__yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho'i gdams pa ye shes 'od kyi snying po/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas shog ser zheng sor do dkyus sor drug pa las phab/__yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho'i brgyud pa'i gsol 'debs/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyi gsung*/__yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho'i phrin las khol phyungs bklag chog tu bkod pa phan bde'i snying po/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsdebs/__yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho'i sgrub khog gsal bar bsdebs pa ye shes rol pa'i snying po/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsdebs/__yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho'i don dbang zur phyung du bkod pa bdud rtsi'i snying po/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsdebs/__yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho'i gnas lung gi cho ga ye shes 'od kyi lcags kyu/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsdebs/__yang zab rgyal ba mtsho'i gdams pa ye shes 'od kyi snying po'i bsnyen yig mdor dril du bkod pa zab gsal bdud rtsi'i snying po/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsdebs/__phyag rgya chen po'i dmar khrid ye shes rang grol/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas phab/__rgya ston pad+ma dbang phyug gi yang gter/__zab mo bla ma'i thugs sgrub bde mchog 'khor lo'i rim gnyis snying po bsdus pa bde chen ye shes mthong grol/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la ye shes kyi mkha' 'gros gter dpe dngos su bstan pa las phab/__zab mo bla ma'i thugs sgrub bde mchog 'khor lo'i sngon 'gro'i ngag 'don zung 'jug grub pa'i srol 'byed/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor ram pad+ma dbang chen dgyes pa rtsal gyis bkod/__bla ma bde mchog 'khor lo'i brgyud pa'i gsol 'debs/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyi gsung*/__zab mo bla ma'i thugs sgrub bde mchog 'khor lo'i las byang khol du phyung ba bde chen ye shes mthong grol/__mdzad byang mi gsal/__bla ma bde mchog 'khor lo'i las byang gi mdzes rgyan nor bu'i me tog spel ba'i rgyan phreng*/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor ram 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer gyis bsgrig__/bla ma bde mchog 'khor lo'i bstod pa'i lhan thabs/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyi gsung*/__phyag bzhi pa'i gsol mchod mdor bsdus/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyis btus/__ma gcig dud sol lha mo'i gtor chog mdor bsdus phrin las yongs 'dus/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyis bris/__bla ma bde mchog 'khor lo'i sngags don/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyi gsung*/__gtor ma'i bca' thabs/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyi gsung*/__bla ma bde mchog 'khor lo'i bdag 'jug ye shes snang ba myur 'dren/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor ram pad+ma dbang chen dgyes pa rtsal gyis bsdebs/__zab mo bla ma'i thugs sgrub bde mchog 'khor lo'i smin byed kyi cho ga gzung 'dzin rang grol/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis rje nyid kyi phyag bzhes ji lta bar bsdebs/__zab mo bla ma'i thugs sgrub bde mchog 'khor lo'i rim pa gnyis kyi khrid yig dag cing gsal ba zung 'jug myur lam/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes bgyis pa/__bla ma bde mchog 'khor lo'i sgrub khog grub gnyis mdzod brgya'i lde'u mig__/dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor ram pad+ma dbang chen dgyes pa rtsal gyis bsdebs/__bla ma bde mchog 'khor lo las/__mchog gi las sbyor bdud rtsi sman gyi lag len 'dus gsal du bkod pa bde ba chen po'i myur lam/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor ram pad+ma dbang chen dgyes pa rtsal gyis bsdebs/__bla ma bde mchog 'khor lo'i mchog gi sbyin sreg lhan skyes ye shes dpal bskyed/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor ram pad+ma dbang chen dgyes pa rtsal gyis bsdebs/__lha btsun sngon mo'am lha dbang rgya mtsho blo gros kyi yang gter/__zhi byed bdun gyi man ngag bdud rtsi'i bum pa/__zab shog ser po las pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas phab pa/__zhi byed lha mo bdun gyi brgyud 'debs/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes sbyar ba/__zhi byed lha mo sangs rgyas spyan ma'i phrin las 'byung 'khrugs nad kun sel ba'i sman mchog__/phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig__/zhi byed lha mo ri khrod ma'i phrin las gnyan rims kun 'joms/__phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig__/zhi byed lha mo 'od zer can ma'i phrin las gdon bgegs chom rkun gyi gshed ma/__phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig__/zhi byed lha mo gdugs dkar mo'i phrin las byad phur gzhom pa'i me lce/__phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig__/zhi byed lha mo sher phyin dkar mo'i phrin las sdug bsngal mun pa sel ba'i 'od zer/__phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig__/zhi byed lha mo sgrol ma dkar mo'i phrin las 'jigs brgyad sgrol ba'i gru chen/__phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig__/zhi byed lha mo rma bya chen mo'i phrin las dus min 'chi ba 'joms pa'i bdud rtsi/__phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig__/zhi byed lha mo bdun gyi dbang bskur ba'i cho ga'i gsal byed yid 'ong zla ba'i bdud rtsi nag 'gros su bkod pa/__phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig__/zhi byed skor bdun kyi las tshogs sbyin sreg__/byabs khrus/__byad dkrol/__'chi bslu rnams gsal bar bkod pa mu tig chun po/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes bgyis pa bcas so/___!___nya)__pa la/__bal po a hU~M 'bar gyi yang gter/__glang chen bcas chog rab tu zab pa/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la chos bdag mkha' 'gros dpe rnying dngos su phul ba las phab/__yak+Sha dzam b+ha la'i sgrub thabs kyi man ngag rin chen gter spungs/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la chos bdag mkha' 'gros dpe rnying dngos su phul ba las phab/__gnod sbyin dzam b+ha la nag po'i srog gi 'khor lo reg pas nor sdud pa bcas chog yid bzhin nor bu'i man ngag__/pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la chos bdag mkha' 'gros dpe rnying dngos su phul ba las phab/__rdo rje'i nor lha yak+Sha dzam+b+ha la nag po'i brgyud pa'i gsol 'debs dbyig gi nga ro/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes bgyis pa/__rdo rje'i nor lha yak+Sha dzam+b+ha la chen po'i sgrub thabs phrin las kyi byang bu 'dod dgu rin chen char 'bebs/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes bgyis pa/__yak+Sha dzaM b+ha la'i gter srung mchod pa'i rim pa/__rdo rje dbang phyug rtsal gyis bris pa/__rdo rje'i nor lha yak+Sha dzam+b+ha la chen po'i srog dbang bskur ba'i cho ga rin chen chu 'dzin/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes bgyis pa las phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bkod pa/__mnga' bdag mol mi 'khyil gyi yang gter/__dpal rta mgrin dpa' bo gcig pa'i man ngag gnam lcags me'i 'khor lo/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la zhing skyes mkha' 'gros dpe rnying dngos su phul ba las phab/__rta mgrin dpa' bo gcig pa gnam lcags me'i 'khor lo'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa gdon bgegs kun 'joms/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes bgyis pa la phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bkod pa/__gter ston g.yag phyar sngon mo dang rong pa bdud 'dul gling pa'i yang gter/__o rgyan gyi mkhan po pad+ma saM b+ha ba'i thugs bcud 'phags ma sgrol ma'i man ngag 'jigs pa kun skyob/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la mkha' 'gro tsaN+Di kAs phul ba'i shog gu ljang ser zheng sor do dkyus mdzub gang ba las phab/__yang gter sgrol ma 'jigs pa kun skyobs kyi phrin las dbang bskur dang bcas pa kun dga'i zla zer/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes bgyis pa la phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bkod pa/__sgrol ma 'jigs pa kun skyobs dang 'brel ba'i mchod sbyin mdos kyi cho ga nyes pa kun skyob/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bkod pa la phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros byas pa/__ston pa shAkya 'od kyi yang gter/__dpal gsang ba'i bdag po rdo rje me 'bar gyi rnal 'byor gsum dril snying po/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la ye shes mkha' 'gros rin po che'i shog ser shog dril chung ngu zhig dngos su stsal ba las phab/__yang gter gsang bdag rdo rje me 'bar gyi bla ma brgyud pa la gsol ba 'debs pa byin rlabs sprin chen/__phun tshogs rnam rgyal gyis bris/__dpal gsang ba'i bdag po rdo rje'i me 'bar gyi phrin las dbang chog dang bcas pa rdo rje'i zhun thigs/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig pa la phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bkod/__long po bsam gtan gling pa'i yang gter/__sgrub chen bka' brgyad dregs pa kun 'dul gyi brgyud 'debs bde chen grub ster/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyi gsung*/__bka' brgyad dregs pa kun 'dul las/__phrin las lam khyer bsdus pa bde chen snying po/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la smug nag dbang gi mkha' 'gros shog ser mngon sum du phul ba las brda' bsgyur mdzad/__sgrub chen bka' brgyad dregs pa kun 'dul kyi mchod phreng cung zad rgyas par spros pa bde chen char 'bebs/__khyab bdag bla ma'i bka' ltar 'chi med bstan gnyis gling pas gter gzhung bcos med du bris/__bka' brgyad dregs pa kun 'dul las/__don gyi smin byed snying po khrigs su bsdebs pa bde chen mchog ster/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyis bsgrig__/e spel lcogs gar dbang las 'phro gling pa'i yang gter/__dpal rdo rje phag mo dkar mo'i sgrub thabs ye shes 'khor lo zhes bya ba gsang ba chen po'i thugs tig__/pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i phyag tu ye shes mkha' 'gros shog ser dngos su phul ba las phab/__yang gter phag mo dkar mo'i thugs tig ye shes 'khor lo'i brgyud 'debs/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyi gsung*/__yang gter phag dkar gsang chen thugs tig gi phrin las kyi byang bu bde chen bcud 'bebs/__phun tshogs rnam rgyal pas gter gzhung las bklag chog tu bsdebs/__yang gter phag dkar gsang chen thugs tig gi dbang bskur gyi cho ga lhan skyes ye shes sbyin pa'i 'dod 'jo/__phun tshogs rnam rgyal pas bklag chog tu bsdebs/__mi 'gyur las 'phro gling pa'i yang gter/__yang zab rtsa gsum snying po'i skor las/__bla ma drag po pad+ma gtum po'i sgrub thabs dregs pa tshar gcod/__las 'phro gling pa'i ye shes kyi sku las pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas gsan cing gtan la phab/__yang zab rtsa gsum snying po'i skor las bla ma drag po pad+ma gtum po'i sgrub thabs dbang chog dang bcas pa dregs pa kun 'joms/__phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig__/mchog grub rgyal po'i skye ba bcu gcig pa spu bo ra zhi gter ston pad+ma rig 'dzin rtsal gyi yang gter/__gu ru zhi drag gi cha lag khyung chen rigs lnga'i sgrub thabs gdug pa kun 'dul/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la bka' babs/__rigs lnga'i khyung sgrub gdug pa kun 'dul gyi phrin las dbang chog dang bcas pa dug lnga'i stobs 'joms/__phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig__/gter ston dbon gsas khyung thog rtsal gyi yang gter/__rdzogs chen kun bzang snying thig las/__rigs bdag tshe sgrub ye shes srog tig thun mong ma yin pa/__rdo rje 'chang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'am pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la gter ston dang chos bdag chos rje gling pa gnyis ka'i byin rlabs thob nas nye brgyud du spel/__tshe sgrub ye shes srog tig gi sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa'i cho ga dngos grub sgo 'byed/__phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig__/gter ston rog rje gling pa 'gro 'dul rtsal gyi yang gter/__rta mgrin yid bzhin 'bar ba las/__rig 'dzin tshe yi sgrub thabs gsang ba rmad byung*/__rdo rje 'chang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'am pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la/__gter ston dang chos bdag gnyis char gyis byin rlabs thob nas nye brgyud du spel/__tshe sgrub gsang ba rmad byung gi sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa'i cho ga dgos pa rmad byung*/__phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig__/mnga' bdag nyang ral nyi ma 'od zer gyi yang gter/__nyang gter gu ru mtsho skyes rdo rje'i tshe sgrub 'chi med bdud rtsi'i bum pa dbang bskur bcas bklag chog tu bsdebs pa bdud rtsi'i chu rgyun/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i bka' bzhin pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig pa la phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bkod/__mnga' bdag nyang ral nyi ma 'od zer gyi yang gter/__thugs rje chen po 'gro 'dul las/__bum pa'i gzungs khrus cho ga__/rdo rje 'chang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'am pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas nye brgyud du spel/__nyang gter thugs rje chen po 'gro 'dul las/__nang sgrub kyi phrin las bltas chog tu bkod pa dri med shel dkar phreng ba/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig__/nyang gter thugs rje chen po 'gro 'dul las/__dbang gi lag khrid gsal bar bkod pa dri med pad dkar sdong bu/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig pa la phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bkod/__thugs rje chen po 'gro 'dul las/__tshe sgrub chen mo/_chos seng gis bris pa la pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas nye brgyud du spel ba bcas so/___!___ta)__pa la/__gter ston sprul sku chen po ra shag chos 'bar ram bsod nams rdo rje'i yang gter/__srid pa ma mo sgang shar gyi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen rang sgra/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyi gsung*/__srid pa ma mo sgang shar gyi phrin las khrigs bsdebs rnam gsal du bkod pa bde chen char 'bebs/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig__/srid pa ma mo sgang shar gyi rgyun gyi phrin las snying por dril ba bde chen thig le/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig__/srid pa ma mo sgang shar gyi dkyil 'khor chen por dbang bskur ba'i cho ga gsal bar bkod pa bde chen rol mtsho/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig__/byang chub gling du skyes pa'i sngags 'chang dpal rgyal mtshan gyi yang gter/__gu ru rin po che'i las byang yid bzhin nor bu/__gter gzhung pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas phab/__kun bzang thugs gter las bla sgrub byin rlabs sgron ma'i brgyud 'debs/__phun tshogs rnam rgyal pas sbyar/__kun bzang thugs gter las bla sgrub byin rlabs sgron me'i las byang yid bzhin nor bu bklag chog tu bkod pa zab lam sgo 'byed/__phun tshogs rnam rgyal pas gter gzhung las btus te bklag chog tu bsdebs/__kun bzang thugs gter gyi gter srung spu gri rnam gsum ging chen bcas pa'i gtor chog mdor bsdus/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis gter gzhung las btus/__kun bzang thugs gter las/__bla sgrub kyi dbang chog rin chen bum bzang bklags chog tu bkod pa rin chen mdzes pa'i phra tshom/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig__/kun bzang thugs gter las bla sgrub byin rlabs sgron me las 'byung ba'i don dbang bskur ba'i tshul nor bu'i sgron me/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig__/kun bzang thugs gter las yang dag zhi khro phur gsum gyi brgyud 'debs/__phun tshogs rnam rgyal pas sbyar/__kun bzang thugs gter las/__yang dag zhi khro phur gsum gyi phrin las kyi byang bu grub gnyis nor bu'i rgya mtsho/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig__/kun bzang thugs gter gyi bka' srung ma mgon lcam dral gtor chog mdor bsdus/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig__/kun bzang thugs gter las/__yang dag zhi khro phur gsum gyi dbang gi cho ga grub gnyis bdud rtsi'i rgyun 'bebs/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig pa la phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bkod/__kun bzang thugs gter las yang dag gi cha lag tshe sgrub gsang ba yang khol gyi sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa 'chi med bcud ldan/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig pa la phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bkod/__gter ston gru gu rdo rje yang dbang gter gyi yang gter/__dpal rta mchog rol pa bde gshegs dregs pa kun sgrol gyi phrin las dang mngon rtogs khrigs su bsdebs pa/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas nye brgyud du spel/__bdud rtsi lag mchod/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas nye brgyud du spel/__rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi lhag ma dang bro rabs/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas nye brgyud du spel/__dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi gtor ma'i las rim/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas nye brgyud du spel/__dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi bde gshegs nus mthu dril ba'i drag sngags gcod byed spu gri'i man ngag gsal byed sgron me/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas nye brgyud du spel/__dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi dkyil 'khor rtsa ba'i bstod pa rngams chen 'gying glu/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas nye brgyud du spel/__bde gshegs dregs pa kun sgrol gyi bskul ba/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas nye brgyud du spel/__dpal rta mgrin bde gshegs dregs pa kun sgrol gyi sgrub thabs man ngag gi shog dril/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas nye brgyud du spel/__dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi rten gtor/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas nye brgyud du spel/__dpal rta mgrin bde gshegs 'dus pa dregs pa kun sgrol gyi drag bsnyen lugs gsum gyi gdams pa/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas nye brgyud du spel/__dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi drag sngags spu gri'i thems yig__/pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas nye brgyud du spel/__dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi sreg pa me'i las/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas nye brgyud du spel/__dpal rta mchog rol pa dregs pa kun sgrol gyi bsnyen sgrub las gsum gyi phrin las khrigs su bsdebs pa dbang chen rngams pa'i bzhad sgra/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyis dkyus gcig tu bkod/__dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi smin byed lag len rnam gsal du bkod pa dbang chen rol pa'i gzi brjid/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig pa la phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bkod/__dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol las/__dregs pa bco brgyad kyi rjes gnang gi yi ge dbang gi be con/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig pa la phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bkod/__rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi las byang gi 'don 'grigs phyogs mtshon/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bris pa bcas so/___!___tha)__pa la/__gter ston rgyal po lnga yi gsum par byon pa o rgyan rdo rje gling pa'i yang gter/__bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu'i las byang le'u gsum pa gu ru badz+ra b+ho Tas gnam lcags 'bar ba'i brag logs rta mgrin sgrub phug mkha' 'gro'i gsang mdzod chen mo nas gdan drangs pa/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas nye brgyud du spel/__mkha' 'gro sde lnga'i mchod bstod zur bkol bla ma'i thugs sgrub gsang ba 'dus pa'i las byang gi lhan thabs su sbyar ba/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas nye brgyud du spel/__bla ma bka' brgyad 'dus pa'i dbang bskur chen mo bklags chog tu bkod pa rin chen dbyig gi rdzing bu/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig pa la phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bkod/__bla ma bka' brgyad 'dus pa'i don dbang bskur ba'i yi ge rin chen dbyig gi snying po/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig pa la phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bkod/__gter chen rdo rje gling pa'i yang gter/__rdzogs chen snying po hU~M skor las/__bla ma yi dam mkha' 'gro gsum gyi sgrub thabs dang phrin las gung bsdebs pa ye shes rol pa'i snying po/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig__/rdzogs pa chen po hU~M skor las/__smin byed dbang lnga mthar chags su bskur ba'i lag len ye shes rol pa'i chu rgyun/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig pa la phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bkod/__rdzogs pa chen po hU~M skor snying thig gi khrid 'chad thabs mdor bsdus/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis zin thun du spel/__rdzogs pa chen po snying po hU~M gi skor las/__rang byung nyams len khrid kyi sngon 'gro/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas nye brgyud du spel/__rdzogs chen hU~M skor las/__bar do'i ma yig__/pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas nye brgyud du spel/__rdzogs chen hU~M skor las/__gcod yul snang ba lam khyer/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas nye brgyud du spel/__rdzogs pa chen po snying po hU~M gi skor las/__zhi byed rin chen phra bkod/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas nye brgyud du spel/__rdzogs chen snying po hU~M skor las/__gtum mo dran chog me 'bar/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas nye brgyud du spel/__rdzogs chen snying po hU~M skor las/__'od gsal shes bya bum 'jug__/pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas nye brgyud du spel/__chos rgyal rin chen gling pa'i yang gter/__rdzogs chen chig chod kun grol gyi skor kun grol them byang nas lung bstan gtad rgya'i bar chos tshan bco lnga dkyus gcig tu bkod pa/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas nye brgyud du spel/__rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa'i don gyi phrin las khrigs su bsdebs pa thos grol ye shes sgra dbyangs/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsdebs pa las phun tshogs rnam rgyal nas nag 'gros su bkod/__rdzogs pa chen po chig chod kun grol las/__dbang bzhi'i brda khrid bklags chog tu bkod pa gnas lugs gcer mthong*/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsdebs/__rdzogs pa chen po gcig chod kun grol las/__sngon 'gro dngos gzhi rjes kyi khrid rim mdor bsdus pa 'ching ba kun grol/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis gter gzhung tshig sna cung zad btung ste bsdebs/__grub mchog tshul khrims bzang po'i yang gter/__thugs rje chen po yi ge drug pa'i gsol 'debs kyi sgrub thabs byin rlabs can/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la grub mchog nyid kyis mngon sum du stsal/__thugs rje chen po yi ge drug pa'i gsol 'debs sgrub thabs dang 'brel ba'i rig gtad kyi cho ga mchog dman snying gi bdud rtsi/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsdebs/__jo bo thugs rjai chen po'i smyung gnas kyi cho ga'i khrid yig gsal ba'i sgron me/__'khrul zhig ngag dbang bstan 'dzin nor bur 'bod pas sbyar/__gter chen pad+ma gling pa'i dngos slob 'gro 'dul las 'phro gling pa'i yang gter/__thugs rje chen po don gsal sgron me las/__brgyud pa'i gsol 'debs/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas nye brgyud du spel/__thugs rje chen po don gsal sgron me las/__las byang rin chen phreng ba/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas nye brgyud du spel/__thugs rje chen po don gsal sgron me las/__dbang bskur gyi rim pa dkyus gcig tu bkod pa mthong chog sgron me/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas phrin las 'gro 'dul rtsal gyis gter gzhung nyid bklag chog tu bsdebs/__sprul pa'i gter chen rig 'dzin mchog ldan mgon po'am o rgyan mdo sngags gling pa'i yang gter/__dpal rta mgrin gnyen po lha lnga snyan brgyud snying po'i yang zhun/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la gter ston nyid kyis snyan brgyud du gdams te gtan la phab/__snyan brgyud rta mgrin gnyen po lha lnga'i phrin las dbang bskur dang bcas pa gdug pa kun 'joms/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas 'chi med bstan gnyis g.yung drung gling pas bklag chog tu bsdebs/__lha btsun nam mkha' 'jigs med kyi zab gter/__tshe g.yang 'gugs pa'i phrin las khrigs su bsdebs pa tshe bsod 'dod rgu'i dpal ster/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos nye brgyud du spel/__tshe g.yang 'gug pa la sbyar rgyu'i bsang mchod 'dod rgu'i sprin phung*/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros sam 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos gsung*/__tshe g.yang 'gugs pa'i dbang gi mtshams sbyor nyung ngu*/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros kyis bsgrig__/gter chen shes rab 'od zer gyi yang gter/__grol thig zhi khro'i brgyud 'debs byin rlabs char 'bebs/__rdzong gsar mkhan chen pad+ma dam chos kyi gsung*/__grol tig dgongs pa rang grol gyi chos sde/__zhi khro'i bskyed rdzogs kyi phrin las khrigs su bsdebs pa 'od gsal snying po/__mtsho skyes rdo rje 'chang dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos sbyar/__/dam pa rigs brgya'i lha dbang gi bkol byang*/__gter gzhung las khol phyung*/__grol tig zhi khro'i dbang bskur gyi cho ga sdig sgrib rgyun gcod/__phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig__/pad+ma'i zhal gdams grol thig mthong ba rang grol las/__chos nyid klong bshags/__gter gzhung las khol phyung ba bcas so/___!___da)__pa la/__bka' babs bzhi pa dgongs gter gyi skor la/__'chi med mtsho skyes snying tig gi brgyud pa'i gsol 'debs sgyu 'phrul rol mo/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyi gsung*/__'chi med mtsho skyes snying tig las/__rtsa ba'i sgrub thabs sgyu 'phrul drwa ba/__gter ston rgyal po lnga pa pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas zab mo dgongs pa'i gter nas phyung ba/__'chi med mtsho skyes snying tig gi mchod phreng lhan thabs su sbyar ba sgyu 'phrul drwa ba'i rgyan/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyi gsung*/__'chi med mtsho skyes snying tig rtsa ba yan lag dang bcas pa'i skong ba sgyu 'phrul rnam par bkod pa'i sprin phung*/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyi gsung*/__rtsa gsum skong bshags nyer bsdus kun bzang mchod sprin/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i blo mtsho las phyung ba/__'chi med mtsho skyes snying tig las/__smin byed rtsa ba'i dbang bzhi bklag chog tu bkod pa ye shes bdud rtsi'i char rgyun/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig__/'chi med mtsho skyes snying tig las/__smin byed rtsa ba'i dbang bzhi/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i blo mtsho las phyung ba/__'chi med 'phags ma'i snying thig gi brgyud pa'i gsol 'debs tshe dbang bcud 'dzin/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyi gsung*/__'chi med 'phags ma'i snying thig las/__phrin las ye shes snang ba/__gter ston rgyal po lnga pa pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas zab mo dgongs pa'i gter nas phyung ba/__'chi med 'phags ma'i snying tig las/__rgyun gyi rnal 'byor phyag rgya gcig pa/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas bris/__'phags ma'i snying thig gi sman mchod/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyi gsung*/__'chi med 'phags ma'i snying thig gi tshogs grangs bsogs/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyi gsung*/__sgrol dkar mchod phreng cung zad rgyas pa/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyi gsung*/__'chi med 'phags ma snying tig gi skong ba rin chen phreng mdzes/__rig 'dzin gyi btsun pa kun bzang 'od gsal snying po rtsal gyis sbyar/__'chi med 'phags ma'i snying tig las/__smin byed rtsa ba'i dbang chog ye shes thig le/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas zab mo dgongs pa'i gter mdzod nas phyung ba/__'chi med 'phags ma'i snying tig las/__thun mong tshe yi rjes gnang*/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas zab mo dgongs pa'i gter mdzod nas phyung ba/__'chi med 'phags ma'i snying tig las/__yang zab tshe yi byin rlabs/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas zab mo dgongs pa'i gter mdzod nas phyung ba/__tshe 'gugs/__gter gsar tshe sgrub rdo rje phreng ba'i yongs rdzogs 'chi med snying thig las khol du phyungs/__'chi med 'phags ma'i snying tig gi bdag 'jug ngag 'don ye shes dwangs bcud/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig__/'chi med 'phags ma'i snying thig las/__rtsa ba'i smin byed bklag chog tu bkod pa ye shes bdud rtsi'i chu rgyun/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig__/'chi med 'phags ma'i snying tig las/__thun mong tshe'i rjes gnang bya ba'i tshul gsal bar bkod pa/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig__/'chi med 'phags ma'i snying tig las/__yang zab tshe'-i byin rlabs kyi phyag len gsal bar bkod pa ye shes thig le/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig__/'chi med 'phags ma'i snying thig gi sbyin sreg cho ga ye shes rab tu rgyas pa/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig pa la phun tshogs rnam rgyal pas mthar chags su bkod pa/__'chi med 'phags ma'i snying tig gi dngos grub len pa'i bzlas dmigs/__mdzad byang mi gsal/__'chi med 'phags ma'i snying thig gi rgyun gyi rnal 'byor phyag rgya gcig pa dang 'brel ba'i bskyed rdzogs kyi khrid mdor bsdus 'chi med grub pa'i zil dngar/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros kyi gsung*/__dgongs gter 'phags ma'i snying thig gi bsnyen sgrub ji ltar bya ba'i zin bris zla zer bdud rtsi'i thig le/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyi gsung*/__'chi med 'phags ma'i snying tig gi bsnyen sgrub las brtsams pa'i dris lan cung zad/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros kyi gsung*/__'chi med 'phags ma'i snying thig gi bsnyen sgrub las gsum gyi bzlas dmigs/__dil mgo mkhyen brtse rin po che'i gsung*/__yongs rdzogs 'chi med snying thig dang*/__'phags ma'i snying tig gi gtor ma'i pra khrid 'chi med 'dod pa 'jo ba'i dga' ston/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros kyi gsung*/__dgongs gter 'chi med 'phags ma'i snying thig gi sgrub khog ye shes gter mdzod/__'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros kyi gsung*/__'chi med 'phags ma'i snying thig gi cha lag rnam rgyal ma rig lnga'i stong mchod kyi brgyud 'debs 'chi med rtag pa'i dbyangs snyan/__dil mgo mkhyen brtse rin po che'i gsung*/__'chi med 'phags ma'i snying thig gi cha lag gtsug tor rnam par rgyal ma'i gzungs sgrub dang mchod pa'i cho ga bltas gsal du bkod pa dri med nor bu/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig__/tshe lha rnam gsum la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor 'chi med grub pa'i gseng lam/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos sbyar/__bla ma tshe lha rnam gsum gyi rnal 'byor dang rjes su 'brel bar tshogs gnyis spel ba'i cho ga 'chi med grub pa'i dga' ston/__'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos sbyar/__maN+Dal rgyas pa tshom bu so bdun ma/__'gro mgon chos rgyal 'phags pa'i gsung*/__'phags ma sgrol ma la rtsa sngags dang sbyar ba'i sgo nas gsol ba 'debs pa don kun grub pa'i dbyangs snyan/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab/_'chi med tshe lha rnam gsum gyi bstod pa/__slob dpon tsan+d+ra go mi dang ngag dbang grags pa 'brom ston pa mkhyen brtse dbang po sogs kyi gsung*/__bcom ldan 'das mgon po tshe dang ye shes dpag tu med pa la bstod pa 'chi med zla gzhon gsar pa'i rol mo/__blo gsal a b+ha ya'am 'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po'i gsung*/__'phags ma gtsug tor rnam rgyal la bstod pa 'chi med grub pa sprin gyi rol mo/__blo gsal a b+ha ya'am 'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po'i gsung*/__rje btsun sgrol ma dkar mo yid bzhin 'khor lo la bstod pa 'chi med sprin dkar 'dzum pa'i rol mo/__gzhon nu a b+ha ya'am 'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po'i gsung*/__'chi med 'phags ma'i snying tig las/__bla sgrub byin rlabs snying po/__'jam dpal chos kyi bshes gnyen 'od gsal sprul pa'i rdo rjes gtan la phab/__'chi med 'phags ma'i snying thig gi bla sgrub byin rlabs snying po'i brgyud 'debs byin rlabs snang ba/__dil mgo mkhyen brtse rin po che rang byung 'od gsal thugs mchog rdo rjes bris/__'chi med 'phags ma'i snying thig las/__bla sgrub byin rlabs snying po'i las byang bklag chog tu bsdebs pa byin rlabs bcud 'dren/__'jam mgon blo gros mtha' yas sam 'chi med bstan gnyis gling pas bsdebs/__'chi med 'phags ma'i snying thig las/__bla sgrub byin rlabs snying po'i bshags skong gi lag len dang 'don 'grigs khrigs su bkod pa/__khyab bdag gter chen bla ma rin po che'i phyag bzhes ji bzhin par blo gros mtha' yas pa'i sdes bkod/__'chi med 'phags ma'i snying thig las/__bla sgrub byin rlabs snying po'i dbang bskur bltas chog tu bkod pa byin rlabs bcud 'bebs/__pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal gyis bsdebs pa phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bkod/__'chi med 'phags ma'i snying thig las/__bla sgrub byin rlabs snying po'i rdo rje tshe'i dbang zab mo khol du phyung ba byin rlabs srog 'tsho/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyis bsgrig__/'chi med 'phags ma'i snying thig las/__bla sgrub byin rlab snying po'i sgrub chen gyi lag len 'dus gsal du bkod pa bde chen nyin byed 'dren pa'i shing rta/__phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig__/'chi med 'phags ma'i snying thig las/__bla sgrub byin rlabs snying po'i sman sgrub kyi ngag 'don gsal bar bkod pa 'pho med bdud rtsi'i bcud len/__phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig pa bcas so/___!___na)__pa la/__'phags ma'i snying thig gi cha lag bi ma'i bla sgrub byin rlabs snying po'i lam yongs rdzogs kyi khrid yig byin rlabs bdud rtsi'i snang ba/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyis bsgrig__/dgongs gter grub thob chen po'i thugs thig gi brgyud pa'i gsol 'debs/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyi gsung*/__grub thob chen po'i thug tig las/__phrin las ye shes snying po/__gter ston rgyal po lnga pa pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'am 'od gsal sprul pa'i rdo rjes rang lo bco lnga par zab mo dgongs pa'i gter nas phyung*/__grub thob chen po'i thugs tig las/__tshe sgrub 'chi med snying po/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'am 'od gsal sprul pa'i rdo rjes skad cig gis gtan la phab/__grub thob chen po'i thugs tig las/__smin byed kyi lag len khrigs su bsdebs pa legs bshad snying po/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i gsung bzhin pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig__/grub thob chen po'i thugs tig las/__tshe sgrub 'chi med snying po'i mtshams sbyor bdud rtsi'i snying po/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig__/grub thob chen po'i thugs tig las/__man ngag rdo rje'i tshig rkang*/_pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'am 'od gsal sprul pa'i rdo rjes zab mo dgongs pa'i gter nas phyung*/__grub thob chen po'i thugs tig las/__bka' bab lnga ldan gyi man ngag rdo rje'i tshig rkang gi khrid rim bcud bsdus zab gsang rdo rje'i mdud grol/__dil mgo mkhyen brtse rin po che'i gsung*/__grub thob chen po'i thugs tig las/__sgrub thabs snying po skor lnga/__'od gsal sprul pa'i rdo rjes zab mo dgongs pa'i gter las phyung*/__grub thob chen po'i thugs tig las/__sgrub thabs snying po skor lnga'i bla ma zhi ba'i phrin las bklag chog tu bkod pa bka' gter bdud rtsi'i nying khu/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyis bsgrig__/grub thob chen po'i thugs tig las/__sgrub thabs snying po skor lnga'i bla ma drag po'i phrin las dbang drag rdo rje'i me char/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyis bsgrig__/grub thob chen po'i thugs tig las/__sgrub thabs snying po skor lnga'i yi dam zhi ba 'gro 'dul 'phags pa'i sgrub thabs kun phan bdud rtsi'i 'ja' zer/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyis bsgrig__/grub thob chen po'i thugs tig las/__sgrub thabs snying po skor lnga'i yi dam khro bo rta mchog rol pa'i sgrub thabs bklag chog tu bkod pa dbang chen thugs kyi thig le/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyis bsgrig__/grub thob chen po'i thugs tig las/__sgrub thabs snying po skor lnga'i rdo rje phag mo'i sgrub thabs bklag chog tu bkod pa bde chen mchog gi gseng lam/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyis bsgrig__/sgrub thabs snying po skor lnga'i gu ru drag po'i smad las rta mgrin la sbyar skabs kha sgyur/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyis bsgrig__/grub thob chen po'i thugs thig gi sgrub thabs snying po skor lnga'i brgyud pa'i gsol 'debs bde chen snying po/_rgyal dbang karma pa mkha' khyab rdo rjes sbyar/__grub thob chen po'i thug tig las/__sgrub thabs snying po skor lnga'i bla ma zhi ba'i las byang mtsho skyes grub pa'i gsang lam/__phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig__/bshags skong khol phyungs/__phun tshogs rnam rgyal pas phyungs/__grub thob chen po'i thugs tig las/__sgrub thabs snying po skor lnga'i bla ma drag po'i las byang rgyal gdon kun 'joms/__phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig__/grub thob chen po'i thugs tig las/__sgrub thabs snying po skor lnga'i thugs rje chen po'i las byang snying rje'i lang tsho/__phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig__/grub thob chen po'i thugs tig las/__sgrub thabs snying po skor lnga'i bla ma rta mgrin gyi las byang gar dbang bzhad pa'i sgra dbyangs/__phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig__/grub thob chen po'i thugs tig las/__sgrub thabs snying po skor lnga'i rdo rje phag mo'i las byang bde stong bdud rtsi'i dpal sbyin/__phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig__/sgrub thabs snying po skor lnga'i dbang mthar chags su bskur ba'i cho ga grub gnyis dga' ston/__phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig__/grub thob chen po'i thugs tig las/__sgrub thabs snying po skor lnga'i gdams pa'i sa bcad zin thor bkod pa ngo mtshar snying po/__rje mkhyen brtse'i zhal lung ji lta bar blo gros mtha' yas pa'i sdes bkod/__grub thob chen po'i thugs tig las/__sgrub thabs snying po skor lnga'i smin grol gyi sa bcad zin thor spel ba/__rje mkhyen brtse'i rdo rje'i gsung tshig don gnyis ka gra ma nyams par 'jigs med bstan pa'i nyi mas yi ger bkod/__grub thob bka' brgyad kyi skor mtshams 'dir gtogs kyang pod che chung snyoms ched ba)dum du bzhugs su gsol yod pa bcas so/___!___pa)__pa la/__rtsa gsum 'od gsal snying tig las/__sngon 'gro zab lam sgo 'byed/__gsol 'debs byin rlabs myur lam/__brgyud 'debs byin rlabs sprin phung*/__phyi sgrub sgyu 'phrul drwa ba/__phyi sgrub sgyu 'phrul drwa ba'i phrin las 'chi med srog sgrub/__yan lag tshogs kyi 'khor lo/__skong bshags 'od gsal thol glu/__thun mong smin byed ye shes thig le/__dbang bzhi ye shes dpal ster/__gtor dbang byin rlabs dpal ster/__byin rlabs brda yi dbang bzhi/__lha dbang ye shes char 'bebs/__nang sgrub pad+ma'i drwa ba/__gsang sgrub 'od gsal drwa ba/__yang gsang bla ma drag po yi dam dgongs 'dus kyi sgrub pa/__rig 'dzin rtsa rgyud ye shes drwa ba/__rtsa gsum sgrub thabs lung gi dum bu/__man ngag 'ja' lus rdo rje'i tshig rkang*/__thams cad lhun grub bud+d+ha thod phreng rtsal gyi sgos sgrub/__zhi ba'i las mdzad rdo rje thod phreng rtsal gyi sgos sgrub/__rgyas pa'i las mdzad rat+na thod phreng rtsal gyi sgos sgrub/__dbang gi las mdzad pad+ma thod phreng rtsal gyi sgos sgrub/__drag po'i las mdzad karma thod phreng rtsal gyi sgos sgrub/__rdo rjai rnam par 'joms pa'i sgrub pa/__'jam dpal 'chi bdag zil gnon/__'chi med dbang chen 'dus pa/__'chi med dbang chen 'dus pa'i smin byed byin rlabs snang ba/__khrag 'thung 'dus pa'i dril sgrub/__khrag 'thung 'dus pa'i dbang chog_/bdud rtsi bde chen snying po/__phur pa 'dus pa'i dril sgrub/__phur pa 'dus pa'i dbang chog__/phur pa 'dus pa'i dril sgrub/ 'di phab 'phro lus pa'i kha skong dil mkhyen rin po ches phab pa'i phur pa 'dus pa'i dril sgrub dang dbang chog bcas yin zur du bzhugs/__tshe sgrub 'chi med drwa ba/__tshe sgrub 'chi med drwa ba'i dbang bzhi ye shes snying po/__tshe sgrub 'chi med drwa ba'i byin 'bebs ye shes mchog stsol/__phag mo dkar mo'i sgrub thabs ye shes snang ba/__phag mo dkar mo'i tshe sgrub/__bka' srung mchod gsol rdo rje'i drwa ba 'di yi srog dbang dil mkhyen rin po ches phab pa zur du yod/__bcas chos tshan so dgu tshan gcig tu byas pa/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'am gar dbang 'od gsal gling pas zab mo dgongs pa'i gter nas phyung ba/__rtsa gsum 'od gsal snying thig las/__sngon 'gro zab lam sgo 'byed kyi bla ma'i rnal 'byor zab lam snying po/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyis bsgrig__/rtsa gsum 'od gsal snying thig las/__phyi sgrub rdo rje thod phreng gi rgyun gyi rnal 'byor/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyis bsgrig__/rtsa gsum 'od gsal snying thig las/__nang sgrub pad+ma drwa ba thugs rje chen po'i rgyun khyer/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyis bsgrig__/rtsa gsum 'od gsal snying thig las/__yang gsang bla ma drag po'i rgyun khyer/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyis bsgrig__/rtsa gsum 'od gsal snying thig las/__rdo rje rnam par 'joms pa'i rgyun khyer 'od gsal snang ba/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyis bsgrig__/rtsa gsum 'od gsal snying tig las/__tshe sgrub 'chi med drwa ba'i phrin las mi shigs dpal ster/__phun tshogs rnam rgyal pas bsgrig__dgongs gter 'od gsal snying thig las/__bla ma rtsa gsum spyi dang bye brag gi smin lam dbang gi phreng ba 'jug bde dkyus gcig tu bkod pa smin grol ye shes bdud rtsi'i gsang mdzod/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyi gsung la phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bkod pa/__rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs/__rnam 'joms dbang skabs nyer mkho/__rtsa gsum 'od gsal snying tig las/__phur pa 'dus pa'i dril sgrub/__rtsa gsum 'od gsal snying tig gi kha skong du dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyis dgongs gter las phyungs/__rtsa gsum 'od gsal snying tig las/__phur pa 'dus pa'i dril sgrub kyi dbang chog__/dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyis dgongs gter las phyungs/__rtsa gsum 'od gsal snying thig gi kha skong phur pa 'dus pa'i dril sgrub kyi dbang bskur bklag chog tu bkod pa rdo rje bdud rtsi'i bum bzang*/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyis bsgrig__/rtsa gsum 'od gsal snying tig las/__phag mo dkar mo'i phrin las khrigs su bsdebs pa ye shes snang ba'i rgyan/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs 'od gsal sprul pa'i rdo rjes sbyar/__rtsa gsum 'od gsal snying tig las/__phag mo dkar mo shes rab gsal byed kyi rgyun khyer snying por dril ba/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs 'od gsal sprul pa'i rdo rjes sbyar/__rtsa gsum 'od gsal snying tig las/__phag mo'i me mchod phrin las snang ba'i rgyan/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs 'od gsal sprul pa'i rdo rjes sbyar/__phag mo dkar mo'i sbyin sreg skabs lha bskyed/__mdzad byang med/__rtsa gsum 'od gsal snying thig las/__phag dkar ye shes gsal byed kyi smin byed kyi cho ga byin rlabs snang ba'i rgyan/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig__/rtsa gsum 'od gsal snying thig gi rdo rje phag mo bde chen dkar mo'i tshe dbang gi rim pa/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyis bsgrig__/rtsa gsum 'od gsal snying thig las/__bka' srung gsol mchod rdo rje'i drwa ba'i phrin las rgyas par spros pa rdo rje'i sgra dbyangs/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyis bsgrig__/rtsa gsum 'od gsal snying thig gi bka' srung spyi yi gsol mchod phrin las 'dod dgu'i rgyan/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyis bsgrig__/rtsa gsum 'od gsal snying thig las/__bka' srung gsol mchod rdo rje'i drwa ba'i srog dbang rdo rje'i rgya can/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor ram pad+ma gar dbang mdo sngags gling pas zab mo dgongs pa'i gter nas phyungs/__rtsa gsum 'od gsal snying thig gi bka' srung lcam dral dril sgrub kyi srog dbang*/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyis bsgrig__/rtsa gsum 'od gsal snying thig las/__/rgyud lung man ngag gi dgongs don 'dus gsal du bshad pa 'od gsal ye shes nyin byed/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyis bsgrig pa bcas so/___!___pha)__pa la/__bka' babs lnga pa rjes dran gyi skor la/__rdzogs pa chen po man ngag sde'i bcud phur man ngag thams cad kyi rgyal po klong lnga'i yi ge dum bu gsum pa/__lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig__/'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po'am 'od gsal sprul pa'i rdo rjes gsang ba'i gnas rjes su dran pa'i cho 'phrul gyis gtan la phab/__lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig gi brgyud pa'i gsol 'debs/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyi gsung*/__lce btsun chen po bi ma'i zab tig gi brgyud 'debs grub gnyis char 'bebs/__a 'dzoms 'brug pa 'gro 'dul dpa' bo rdo rje'i gsung*/__lce btsun chen po bi ma la'i zab tig gi sngon 'gro'i ngag 'don chu 'babs su bkod pa ye shes gsang rdzogs/__'jam dbyangs mkhyen brtse dbang po'am 'od gsal sprul pa'i rdo rjes bsdebs/__rdo rje sems dpa' gsang ba dri med kyi rgyud las ru tra'i smre bshags/__rgyud de las khol phyung*/__lce btsun snying thig gi sngon 'gro'i ngag 'don ye shes lam bzang*/__a 'dzoms 'brug pa 'gro 'dul dpa' bo rdo rje'am rig 'dzin sna tshogs rang grol pas bsgrig__/lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig gi 'pho ba'i brgyud 'debs 'od gsal rang grol/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyi gsung*/__lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig gi 'pho ba'i ngag 'don 'od gsal mchog ster/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyi gsungs/__lce btsun snying gi thig le las/__'pho ba ma sgom sangs rgyas bzhugs/__phun tshogs rnam rgyal pas bsdebs/__rtsa ba'i dam tshig gi rim pa/__a 'dzoms 'brug pa 'gro 'dul dpa' bo rdo rje'am rig 'dzin sna tshogs rang grol pas spel/__gsang ba don gyi phrin las khrigs su bsdeb pa ye shes lam bzang*/__'gro 'dul dpa' bo rdo rje'am rig 'dzin sna tshogs rang grol pas bsgrig__/lce btsun snying tig gi kha skong bum pa sgrub pa/__'gro 'dul dpa' bo rdo rje'i gsung*/__lce btsun snying tig gi tshogs mchod/__'gro 'dul dpa' bo rdo rje'am rig 'dzin sna tshogs rang grol pas bsgrig__/ru zung bzhi'i skong bshags mdor bsdus bya tshul ye shes rab snang*/__'gro 'dul dpa' bo rdo rje'am rig 'dzin sna tshogs rang grol pas bsgrig__/lce btsun chen po bi ma la'i zab tig gi nye brgyud skong ba dad pa'i gdung dbyangs/__'gro 'dul dpa' bo rdo rje'am rig 'dzin sna tshogs rang grol pas bsgrig__/lce btsun snying tig gi bka' srung rgyun gtor phrin las thogs med/__'gro 'dul dpa' bo rdo rje'am rig 'dzin sna tshogs rang grol pas bsgrig__/lce btsun chen po bi ma'i zab tig gi smin khrid nyams len byed pa'i skabs/__mdzad byang mi gsal yang 'gro 'dul dpa' bo rdo rje'i gsung yin nam/__lce btsun chen po bi ma la'i snying thig gi smin byed lag len gsal bar bkod pa gser 'gyur rtsi mchog__/pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyi gsung*/__rdzogs pa chen po lce btsun snying tig gi dbang chog bdud rtsi'i gru char/__'gro 'dul dpa' bo rdo rje'am rig 'dzin sna tshogs rang grol pas bsgrig__/rdzogs pa chen po man ngag sde'i bcud phur lce btsun chen po bi ma la'i zab tig gi khrid yig snying po'i bcud dril thig le gsang rdzogs/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyi gsung*/__rdzogs pa chen po man ngag sde'i bcud phur man ngag thams cad kyi rgyal po klong lnga'i yi ge dum bu gsum pa lce btsun chen po'i bI ma la'i zab tig gi bshad khrid chu 'babs su bkod pa snying po'i bcud dril ye shes thig le/__gter ming las rab gling pas gsung zab snga phyi'i 'gag don gang shes zin bris su btab pa/__rdzogs pa chen po lce btsun snying tig gi sngon 'gro'i khrid yig rig 'dzin zhal lung*/__'gro 'dul dpa' bo rdo rje'am rig 'dzin sna tshogs rang grol pas bsgrig__/'od gsal rdzogs pa chen po yang gsang bla na med pa spyi'i khyad par gyi khrid yig lam bzang ye shes snying po/__'gro 'dul dpa' bo rdo rje'am rig 'dzin sna tshogs rang grol pas bsgrig__/rdzogs pa chen po lce btsun snying thig las/__khrid kyi zin bris bla ma'i dgongs rgyan/__'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung zab gang zin smin gling mkhan chen smyos ban mkhyen nor pas brjed thor bkod pa/__lce btsun snying tig zab khrid dpal ldan bla ma'i zhal lung bslad med yid la gang zin gyi zin tho/__mkhan chen bkra shis 'od zer gyis mkhyen brtse dbang po'i mdun khrid lan gnyis gsan pa'i zhal rgyun zin bris bcas so/___!___ba)__pa la/__tshe sgrub bai ro'i thugs tig gsang ba'i rgya can/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'am mi shigs g.yung drung 'byung gnas rtsal gyis rjes su dran pas gtan la phab/__brgyud 'debs/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyi gsung*/__bai ro'i thugs tig dran pa tshe sgrub kyi phrin las dbang bskur gyi cho ga bklags chog tu bkod pa tshe dbang g.yung drung 'khyil ba/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyi gsung la phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros bkod/__zab gsang 'chi med snyan brgyud DA ki nI seng gdong gzhad pa'i snying thig__/'od gsal sprul pa'-i rdo rjes gsang ba chen po'i gnas rjes su dran pa'i skad cig la dag par phab/__byin rlabs bla ma'i thugs sgrub kyi phrin las khrigs su bsdebs pa/__mkha' 'gro yang tig gi man ngag kun mkhyen dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse dbang pos sbyar/__bka' babs drug pa dag snang gi skor la/__'chi med tsaN+Da li'i brgyud 'debs/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis gsol ba btab/__pad+ma tshe yi snying tig las/__'chi med mkha' 'gro'i gdams pa/__pad+ma mdo sngags gling pa 'od gsal sprul pa'i rdo rjes gtan la phab/__pad+ma tshe yi snying thig las/__'chi med grub pa'i brgyud bskul/__gter gzhung la cung zad kha bskang ba/__pad+ma tshe'i snying tig las/__tshe yum tsaN+Da lI'i dbang gi cho ga bdud rtsi'i zil th-igs/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis spel ba la phun tshogs rnam rgyal pas sogs khongs phyung*/__grub chen mi tra'i snying thig las/__tshe sgrub ye shes snying po bzhugs/__gter gzhung*/___mi tra'i tshe dkar dmar gyi brgyud 'debs 'chi med mchog sbyin/__'jam dbyangs chos kyi blo gros pas sbyar/__mi tra'i tshe sgrub kyi rgyun khyer ye shes grub pa/__'jam dbyangs chos kyi blo gros pas sbyar/__mi tra'i tshe sgrub tshogs mchod/__'jam dbyangs chos kyi blo gros pas sbyar/__tshe 'gugs/__'jam dbyangs chos kyi blo gros pas gter gzhung nas zur du bkol/__dag snang mi tra'i tshe dkar phyi sgrub kyi tshe dbang*/__'jam dbyangs chos kyi blo gros pas sbyar/__grub chen mi tra'i snying thig las/__tshe sgrub ye shes snying po'i nang sgrub/__gter gzhung*/__dag snang mi tra'i tshe dkar nang sgrub kyi tshe dbang*/__'jam dbyangs chos kyi blo gros pas sbyar/__sku gsum bla ma'i rnal 'byor ye shes char 'bebs/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos sbyar/__bla ma'i rnal 'byor ye shes char 'bebs kyi smin byed ye shes bcud sbyin/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos sbyar/__snang ba mtha' yas la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor bde chen lam bzang*/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos sbyar/__gsung rdo rje snang ba mtha' yas kyi rnal 'byor dang 'brel ba'i smon lam phan bde'i dga' ston/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po'am gzhon nu a b+hA yas sbyar/__thugs rje chen po la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor grub gnyis lam bzang*/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos sbyar/__'phags mchog thugs rje chen po'i rnal 'byor dang 'brel ba'i smon lam skal bzang dga' ston/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po'am gzhon nu a b+hA yas sbyar/__rje btsun pad+mA ka ra la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor rig pa 'dzin pa'i lam bzang*/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos sbyar/__'chi med pad+mA ka ra'i rnal 'byor dang 'brel ba'i gsol 'debs smon lam dang bcas pa grub gnyis dga' ston/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po'am gzhon nu a b+hA yas sbyar/__bla ma sku gsum dril sgrub khyer bde byin rlabs snying po/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos sbyar/__sku gsum bla ma'i las byang snying po'i mdzes rgyan/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos sbyar/__chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi bla sgrub kyi brgyud 'debs ye shes bdud rtsi'i dga' ston/__'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer bkra shis dpal 'byor gyis sbyar/__'jam pa'i dbyangs dngos chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi rnal 'byor ye shes snang ba rgyas pa/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas blo gros kyi A dar+shar ji ltar shar ba bzo med du skad cig gis bris/__'jam pa'i dbyangs dngos chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi byin rlabs dbang gi cho ga bdud rtsi'i sprin chen/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po'i blo gros kyi chu gter las byung*/__'jam pa'i dbyangs dngos chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi byin rlabs dbang gi cho ga bdud rtsi'i sprin chen gyi mtshams sbyor/__'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer bkra shis dpal 'byor gyis sbyar la phun tshogs rnam rgyal pas nag 'gros su bkod/__yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can gyi brgyud 'debs byin rlabs char 'bebs/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa'o/__/klong chen snying gi thig le las/__yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can/__rig 'dzin 'jigs med gling pas dgongs klong nas phyung*/__yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can gyi rjes chog tshogs kyi mchod pa bsod nams sprin gyi rol mo/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'am gzhon nu 'jigs med mkhyen brtse'i zlos gar gyis sbyar/__yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can gyi smin byed ye shes mchog sbyin/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos sbyar/__yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can las/__myong grol ril bu'i sgrub thabs/__'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'am rnal 'byor pa a b+hA yas sbyar/__yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can gyi bsnyen yig grub gnyis shing rta/__kun mkhyen bla ma dgyes pa'i 'bangs bya bral ba mkhyen brtse'i dbang pos sbyar/__'od gsal rdo rje snying po'i rig 'dzin brgyud pa'i skong bshags DA ki'i thol glu/__theg pa mchog gi rnal 'byor pa kun mkhyen bla ma dgyes pa'i 'bangs 'jigs pa med pa'i sde mkhyen brtse'i dbang pos sbyar/__rdo rje'i lha mo bcu drug gi mchod phreng mdor bsdus pa rdo rje sgra ma'i mchod sprin/__mkhyen brtse'i dbang po'i blo mtsho las byung*/__rdzogs pa chen po klong chen snying gi thig le'i yang gsang bla ma'i sgrub pa 'od gsal thig le'i rgya can gyi bshags skong dang bdag 'jug gi rim pa 'od gsal snang ba'i rgyan/__'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer bkra shis dpal 'byor gyis bsdebs/__klong chen snying thig gi bla sgrub thig le'i rgya can gyi smin byed ye shes mchog sbyin gyi mtshams sbyor nyung ngur bkod pa bde chen thig le/__karma pa'i mtshan 'dzin bco lnga pas spel/__klong chen snying gi thig le'i yang gsang bla ma'i sgrub pa 'od gsal thig le'i rgya can gyi smin byed ye shes mchog sbyin bklags chog tu bkod pa ye shes gsal ba'i mdzes rgyan/__'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer bkra shis dpal 'byor gyis bsdebs/__klong chen snying gi thig le las/__rgyal ba rig 'dzin gyi srog 'khor dpal gyi gdu bu/__rig 'dzin 'jigs med gling pas dgongs klong nas phyung*/__rig 'dzin 'jig med gling pa'i dgongs gter klong chen snying thig skor las/__rdo rje sems dpa' la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor gyi brgyud 'debs bde chen char 'bebs/__kun mkhyen bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i lhas spel/__/rdo rje sems dpa' la brten pa'i bla ma mchod pa'i cho ga gzhan phan gyi phrin las dang bcas pa bde chen lam bzang*/__kun mkhyen bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos sbyar/__rdo rje sems dpa' la brten pa'i bla ma mchod pa'i cho ga dang 'brel ba'i khyad par gyi phrin las bde chen snying po/__dil mgo mkhyen brtse rin po che'i gsung*/__rdo rje sems dpa' la brten pa'i bla ma mchod pa'i khyad par gyi phrin las bde chen snying po'i tshe'i dbang bskur mtshams sbyor dang bcas pa bde chen bcud len/__dil mgo mkhyen brtse rin po che'i gsung*/__rdo rje sems dpa' la brten pa'i bla ma mchod pa'i cho ga bde chen lam bzang gi bsnyen sgrub bya tshul bde chen shing rta/__dil mgo mkhyen brtse rin po che'i gsung*/__grub thob chen po'i thugs tig las/__khrag 'thung bde gshegs 'dus pa/__gter gzhung*/__dur khrod brgyad kyi byin 'bebs 'grol byang*/__gu ru chos dbang gi gter kha/__grub thob chen po'i thugs tig las/__khrag 'thung bde gshegs 'dus pa'i las byang bklags chog tu bkod pa dngos grub kun 'dus/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig__/grub thob chen po'i thugs tig las/__yi dam bka' brgyad bde gshegs 'dus pa'i bskang bshags dpal chen dgyes pa'i bzhad sgra/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyis bsgrig__/grub thob chen po'i thugs thig las/__khrag 'thung bde gshegs 'dus pa'i rgyun kyi rnal 'byor khrag 'thung thugs kyi thig le/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyis bsgrig__/grub thob chen po'i thugs tig las/__grub thob chen po'i thugs tig las/__khrag 'thung bde gshegs 'dus pa'i rgyun gyi rnal 'byor dngos grub dpal ster/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyis bsgrig__/grub thob bka' brgyad kyi rgyun gyi rnal 'byor dngos grub rgya mtsho/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor gyis bsgrig__/grub thob chen po'i thugs tig las/__yi dam bka' brgyad bde gshegs kun 'dus kyi rdo rje'i lam yongs su rdzogs pa'i smon lam mi shig rdo rje'i dbyangs snyan/__dil mgo mkhyen brtse rin po che bkra shis dpal 'byor ram 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer rang byung 'od gsal thugs mchog rdo rjes bsgrig__/grub thob chen po'i thugs tig las khrag 'thung bde gshegs 'dus pa'i dbang bskur bklags chog tu bkod pa byin rlabs bcud 'dus/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig__/grub thob chen po'i thugs tig las/__khrag 'thung bde gshegs 'dus pa'i tshom bu tshogs sgrub kyi lag len gsal bar bkod pa rig 'dzin dgyes pa'i rol mo/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig__/grub thob chen po'i thugs tig las/__khrag 'thung bde gshegs 'dus pa'i sman sgrub lag len 'dus gsal du bkod pa bdud rtsi'i zhun thigs/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig__/grub thob chen po'i thugs thig las/__khrag 'thung bde gshegs 'dus pa'i srung zlog gi las rim gsal bar bkod pa khro chen stobs 'dus/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis gter gzhung nyid nag 'gros bklag chog tu bsdebs/__grub thob chen po'i thugs thig las/__khrag 'thung bde gshegs 'dus pa'i rgyud lung gi tshig 'grel mdor bsdus pa legs bshad sgo 'byed/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyi gsungs/__/khrag 'thung bde gshegs 'dus pa las/__rim lnga'i khrid yig zab lam snying po/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsgrig pa bcas so/___!___ma)__pa la/__sku gsum rig 'dus zab tig las/__brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs thig le/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bris/__sku gsum rigs 'dus zab tig las/__phrin las bde chen thig le/__rig 'dzin gter ston grub thob yongs kyi 'khor los sgyur ba pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas gtan la phab/__sku gsum rigs 'dus zab tig las/__skong bshags dngos grub thig le/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bris/__sku gsum rigs 'dus zab tig las/__rnam dag zhing du skye ba'i smon lam kun dga'i thig le/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bris/__sku gsum rigs 'dus zab tig las/__dbang chog bde chen bum bzang*/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas gtan la phab/__sku gsum rigs 'dus zab tig las/__rtsa ba'i dbang bskur rgyas pa bde chen bum bzang bklag chog tu bkod pa ngo mtshar mchog gi snang ba/__dil mkhyen rin po che bkra shis dpal 'byor gyis bsdebs/__sku gsum rigs 'dus zab tig las/__snying po don gyi gtor dbang gi mtshams sbyor mdor bsdus pa bde chen myu gu/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas bsdebs/__bla sgrub sku gsum rigs 'dus zab tig dang 'brel ba'i rdo rje theg pa'i gso sbyong rdor sems zhal lung nyung ngur bsdus pa bdud rtsi'i thig le/__gter sras sprul sku 'gyur med tshe dbang bstan 'phel pas bris/__bka' babs bdun pa snyan brgyud kyi skor la/__'jam dpal gshin rje'i thugs tig__/slob dpon 'jam dpal bshes gnyen gyi dgongs pa'o/__/mtsho skyes rdo rje 'chang dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas skad cig gis gtan la phab/__'jam dpal gshin rje'i thugs tig las/__sngon 'gro'i rnal 'byor snying po/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sdes sbyar/__'jam dpal gshin rje'i thugs tig gi brgyud pa'i bla ma rnams la gsol ba 'debs pa mthu stobs me 'bar/__mchog gyur bde chen zhig po gling pas sbyar/__'jam dpal gshin rje'i thugs tig las/__rgyun gyi rnal 'byor snying po/__mtsho skyes rdo rje 'chang dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas sbyar/__'jam dpal gshin rje'i thugs tig las/__phrin las kyi rim pa gsal bar bkod pa ye shes gsang ba'i 'khor lo/__sngags rig 'dzin pa pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsdebs/__snyan brgyud 'jam dpal gshin rje'i thugs tig gi smin grol 'bogs pa'i lag len phyag rgya gsang ba'i bcud 'dus/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsdebs/__'jam dpal gshin rje'i thugs tig las gtor zlog gi las rim ye shes 'bar ba'i mtshon cha/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsdebs/__snyan brgyud 'jam dpal gshin rje'i thugs tig gi rnam bshad snying por dril ba zil gnon grub pa'i dgongs gsal/__dil mkhyen rin po che bkra shis dpal 'byor gyi gsung*/__rta mchog rol pa'i snying tig__/slob dpon nA gardzu na'i dgongs pa'o/__/pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas skad cig gis gtan la phabs/__snyan brgyud rta mchog rol pa'i brgyud 'debs/__'jam dbyangs chos kyi blo gros pas gsol ba btab/__rta mchog rol pa'i snying tig las/__dbang chen tshe sgrub zab mo'i rgyun gyi rnal 'byor snying po/__mtsho skyes kun tu 'chang ba dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas bsdebs/__snyan brgyud rta mchog rol pa'i snying thig gi phrin las dang dbang bskur bklag chog tu bsdebs pa rta mchog dgyes pa'i bzhad sgra/__pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal gyis bsdebs/__snyan brgyud rta mchog rol pa'i phrin las snying por dril ba/__skyabs rje bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rjes bsdebs/__snyan brgyud rta mgrin skong ba dngos grub char 'bebs/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas bris/__dpal chen yang dag zab tig__/rdo rje hU~M ka ra'i dgongs pa'o/__/pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas yi ger btab/__dpal chen yang dag zab tig gi brgyud pa'i bla ma rnams la gsol ba 'debs pa bde chen char 'bebs/__gter chen mchog gyur bde chen gling pas sbyar/__dpal chen yang dag zab tig las/__rgyun gyi rnal 'byor snying po/__mtsho skyes rdo rje 'chang dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas sbyar/__yang dag rgyun khyer/__'jam dbyangs chos kyi blo gros pas bris/__snyan brgyud yang dag zab tig gi smin grol 'bogs pa'i lag len bde chen gsang ba'i bcud 'dus/__pad+ma gar dbang 'chi med bstan gnyis g.yung drung gling pas bsdebs/__yang phur sbrags ma'i zab tig__/pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas gtan la phab/__snyan brgyud yang phur sbrags ma'i zab tig gi phrin las byang bu grub gnyis yongs 'du/__pad+ma gar dbang 'chi med bstan gnyis g.yung drung gling pas gter gzhung dum bu rnams khrigs su bsdebs/__snyan brgyud yang phur zab tig las/__rgyun gyi rnal 'byor dngos grub mchog sbyin/__dil mkhyen rin po che bkra shis dpal 'byor ram bdud 'dul phrin las drag po rtsal gyis bsdebs/__snyan brgyud yang phur sbrag ma'i zab tig gi dbang gi lag len grub gnyis bcud 'bebs/__pad+ma gar dbang 'chi med bstan gnyis g.yung drung gling pas bsdebs/__snyan brgyud yang phur sbrags ma'i gtor bzlog bdud las rnam rgyal/__chos kyi blo gros gsung*/__snyan brgyud yang phur zab tig las/__'gal rkyen zlog byed drag po gtor ma'i las rim mthu stobs rdo rje'i thog char/__dil mkhyen rin po che bkra shis dpal 'byor ram phrin las drag po rtsal gyis bsdebs/__snyan brgyud yang phur sbrag ma'i zab tig gi rnam bshad snying por dril ba grub gnyis 'dod 'jo'i dga' tshal/__dil mkhyen rin po che bkra shis dpal 'byor ram rgyal sras 'jam dbyangs blo gros rgya mtsho'i sgra dbyangs pas bris/__snyan brgyud yang phur sbrag ma'i zab tig gi rdzogs rim gud sbas/__'jam dbyangs chos kyi blo gros pas dgongs klong nas phyungs/__snyan brgyud yang phur sbrags ma'i zab tig gi rdzogs rim gud sbas kyi dmigs khrid zab gsang DA ka'i thugs tig mchog gi ye shes grub pa'i gseng lam/__dil mkhyen rin po che bkra shis dpal 'byor pas bris pa bcas so/___!___tsa)__pa la/__yon tan bdud rtsi'i mchog tig__/slob dpon bi ma la'i dgongs pa'o/__/pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sdes gtan la phabs/__snyan brgyud bdud rtsi mchog tig gi brgyud 'debs/__phun tshogs rnam rgyal pas sbyar/__snyan brgyud bdud rtsi'i mchog tig gi phrin las dang dbang bskur ba'i cho ga bltas chog tu bkod pa bde mchog bdud rtsi'i yang zhun/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis bsdebs/__phrin las phur pa'i gnad tig__/slob dpon pra b+ha hasti'i dgongs pa'o/__/'jigs bral gyi slob dpon pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sdes skad cig gis gtan la phab/__rdo rje phur pa rtsa ba'i rgyud kyi dum bu/__'jam mgon sa skya paN+Di tas phur pa rtsa ba'i dum bu slob dpon rin po che'i phyag dpe 'khrul med las bsgyur/__phur pa rtsa dum rgyud kyi bklags thabs phrin las mchog grub/__'jam dbyangs chos kyi blo gros pas bris/__snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi brgyud pa'i bla ma rnams la gsol ba 'debs pa phrin las char 'bebs/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sdes bris/__phrin las phur pa'i gnad tig las/__sngon 'gro'i rnal 'byor snying po/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sdes sbyar/__phrin las phur pa'i gnad tig las/__rgyun gyi rnal 'byor snying po/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas sbyar/__snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi phrin las kyi byang bu khrigs su bsdebs pa phrin las rnam par rol pa'i dga' ston/__'jam dbyangs chos kyi blo gros sam dpal rigs mchog grub pa'i rdo rje phrin las 'dus pa rtsal gyis sbyar/__snyan brgyud phrin las phur pa'i gnad tig gi las byang phrin las rnam rol mdzes par byed pa'i rgyan/__'jam dbyangs chos kyi blo gros kyis sbyar/__snyan brgyud phur pa'i tshe sgrub kyi dmigs bzlas gter gzhung las khol phyung*/__'jam dbyangs chos kyi blo gros kyis phyungs/__snyan brgyud phur pa'i gnad tig las/__bskyed rim srid pa phur bu'i phrin las khrigs su bsdebs pa las rigs grub pa'i srol 'byed/__dil mgo mkhyen brtse bkra shis dpal 'byor gyis gsung*/__snyan brgyud phur pa'i skong ba bdud las rnam rgyal/__'jam dbyangs chos kyi blo gros sam dpal rigs mchog grub pa'i rdo rje phrin las 'dus pa rtsal gyis sbyar/__snyan brgyud phrin las phur pa'i gnad tig gi smin grol 'bogs pa'i lag len phrin las gsang ba'i bcud 'dus/__bdud 'dul phur pa'i rig sngags 'chang ba pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes sbyar/__na mo gu ru badz+ra ku mA ra ya/__snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi bsnyen sgrub nyams su len pa la sogs/__ku sA li blo gros mtha' yas kyis sbyar/__snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi gtor bzlog phrin las rdo rje'i thog 'bebs dgra bgegs kun 'joms/__'jam dbyangs blo gros rgya mtsho'am phrin las grub pa rtsal te 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyis sbyar/__snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi las bzhi'i sbyin sreg mdor bsdus phrin las myur 'grub/__'jam dbyangs chos kyi blo gros kyis sbyar ba la phun tshogs rnam rgyal pas drag sreg nag 'gros su bkod/__snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi mnan pa rdo rje'i ri rab/__'jam dbyangs chos kyi blo gros kyis sbyar/__snyan brgyud phrin las phur pa'i gnad tig gi smad las drag po'i srung zlog bsad pa'i las rim khyer bder bkod pa srid pa thal 'byin rdo rje'i mtshon char/__sangs rgyas karma pa mkha' khyab rang byung bde ba'i rdo rjes sbyar/__snyan brgyud phur pa'i gdab kha la nye bar mkho ba'i zur 'debs cung zad bkod pa/sangs rgyas karma pa mkha' khyab rang byung bde ba'i rdo rjes sbyar/__snyan brgyud phrin las phur pa'i gnad tig gi sa bcad/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sdes bris/__rdo rje phur pa'i gnad tig gi khrid kyi zin bris bla ma'i man ngag ye shes snang ba/__nyag gi ban de pad+ma yon tan rgya mtshos zin bris su btab/__srid pa ma mo'i gnad tig bzhugs/__slob dpon d+ha na saM skr-i ta'i dgongs pa'o/__/mtsho skyes kun tu 'chang ba dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas rtsol med du gtan la phabs/__snyan brgyud ma mo'i gnad tig gi brgyud 'debs bde chen char 'bebs/_'jam dbyangs chos kyi blo gros rig 'dzin kun bzang 'od gsal snying po rtsal gyis sbyar/__snyan brgyud ma mo'i gnad tig gi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs rol mo/__dil mkhyen rin po che bkra shis dpal 'byor rang byung 'od gsal thugs mchog rdo rje'i gsung*/__snyan brgyud srid pa ma mo'i gnad tig las/__rgyun gyi rnal 'byor snying po/__dil mkhyen rin po che bkra shis dpal 'byor gyis bsdebs/__srid pa ma mo'i gnad tig gi phrin las dang dbang bskur ba'i lag len bklags chog tu bkod pa ma mo dgyes pa'i dga' tshal/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas pa'i sdes bsdebs/__snyan brgyud ma mo'i bskang ba mngon rdzogs dgyes glu/__dil mkhyen rin po che bkra shis dpal 'byor ram pad+ma dbang chen dgyes pa rtsal gyis bris/__snyan brgyud ma mo'i mdos kyi las 'grigs/__pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'am many+dzu g+hA+o Shas spel/__sgo dbye/__many+dzu g+hA+o Shas spel ba bcas so/__/de dag gi rgyab brtan legs bshad kyi sa khongs mtshon pa tsam zhig bzhugs su gsol ba la/__bden bzhi dang rten 'brel gyi rnam gzhag tshig gi sa bon/__mkhyen brtse dbang pos sbyar/__theg pa'i rnam dbye gsal bar byed pa'i gtam legs bshad ngo mtshar chu gter/__gzhon nu a b+hA ya'am 'jam dbyangs mkhyen brtse dbang pos rang lo bcu drug pa myos byed can gyi gnam lo gsar du 'char ba'i dus tshes dge bar sbyar/__tsha)_pa la/__bla ma'i thugs sgrub rdo rje dral rtsal las/__zhal gdams lam rim ye shes snying po/__mkhas btsun grub pa'i 'khor los sgyur ba pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la ye shes DA' kis kha byang dngos su phul ba ltar rong me dkar mo stag tshang gnas zhal phyes shing chos nor gyi gter mang du bzhes pa'i cha shas te/__rig 'dzin grub pa'i rgyal po rje nyid dang gter chen mchog gyur bde chen gling pa lhan rgyas nas shog ser las phab/_zhal gdams lam rim ye shes snying po'i bsdus don/__'jam mgon mi pham 'jam dbyangs rnam rgyal rgya mtsho'i gsung*/__bla ma'i thugs sgrub rdo rje drag rtsal las/__zhal gdams lam rim ye shes snying po'i 'grel pa ye shes snang ba rab tu rgyas pa/__pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas sam 'chi med bstan gnyis g.yung drung gling pa rtsal gyis sbyar ba bcas so/___!___dza)__pa la/__gsang 'grel phyogs bcu'i mun sel gyi spyi don 'od gsal snying po/__'jam mgon mi pham 'jam dbyangs rnam rgyal rgya mtsho'i gsung*/__dpal sgrub pa chen po bka' brgyad kyi spyi don rnam par bshad pa dngos grub snying po/__'jam mgon mi pham 'jam dbyangs rnam rgyal rgya mtsho'i gsung bcas so/__/mtha' brtan smon lam dang shis brjod kyi dbang du byas pa ni/__theg pa rim dgu'i smon lam rdo rje'i tshig rkang*/__sdom pa gsum gyi smon lam don gnyis ngal bso/__rgyun gyi dam bca' smon lam chen mo phan bde'i sa bon/__theg pa chen po'i lam gyi rim pa'i smon lam rnam grol dga' ston/__theg pa rim dgu'i smon lam shin tu bsdus pa don gnyis chu skyes bcas/__'jam dbyangs mkhyen brtse dbang pos gsungs pa dang*/__bkra shis kyi tshigs su bcad pa sde tshan dgu dkyus gcig tu bkod pa/__'jam dbyangs mkhyen brtse dbang pos gsungs pa bcas so/__/de ltar bka' babs kyi skor 'di dag dil mgo mkhyen brtse rin po ches dkar chag gnang ba la/__blo gros phun tshogs lags nas sku ngal la ma 'dzems par bsdu bsgrig gnang kyang de skabs ma phyi ma rnyed pa dang las byang dang dbang chog gsar bsgrig dgos rigs kyang mang du 'dug pa la/__slar glog 'phrul du bcug pa'i go skabs dang bstun nas bdag phun tshogs rnam rgyal pas phrin dbang gi cho ga du ma zhig gsar bsgrig dang*/__sngar yod kyi dbang chog rnam las mi trI'i tshe dkar gyi dbang chog ma gtogs gzhan thams cad nag 'gros su ma btang ba med kyang 'ga' zhig gi 'jug tu dngos su ma smos pa tsam du zad la/__nag 'gros su bkod pa'i dgos pa ni dka' tshegs can gyi cho ga dag gi sogs khongs ji bzhin gshangs mi nus pa'i rdo rje slob dpon chen po'i go sar 'gying ba mi nyung ba zhig da lta mthong thos kyi yul du gyur pa 'di dag gis don gyis dbang rgyun bcad par mthong shing*/__ma 'ongs par yang ngo tsha med pa'i blun po le lo can gyi slob dpon dag gi mdzad spyod de 'dra las mi 'da' bas dbang rgyun nub kyis dogs nas/__smin grol gyi bgo skal phyi ma'i mi rabs rnams kyi lag tu sprod pa kho na'i ched du byas pa ste/__'don bder byas pa la thugs mi dgyes pa dag gis ni ma phyi gter mdzod du bzhugs pa nag 'gros su ma byas pa dag spyad du gsol ba bcas/__spyi lo/__2008__spyi zla/_5__pa'i spyi tshes/_28__dang bod zla gsum pa'i tshes nyer gsum la/__phun tshogs rnam rgyal pas bshad sgrub bstan pa'i 'byung gnas rdzong sar bkra shis lha rtse'i rang gnas kyi khang bur bsdebs pa dge/__//

Footnotes

Other Information