JKW-KABAB-13-PA-031

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དགོངས་གཏེར་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཟིན་བྲིས་ཟླ་ཟེར་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ།
Wylie title dgongs gter 'phags ma'i snying thig gi bsnyen sgrub ji ltar bya ba'i zin bris zla zer bdud rtsi'i thig le JKW-KABAB-13-PA-031.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 13, Text 31, Pages 375-391 (Folios 1a to 9a3)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. dgongs gter 'phags ma'i snying thig gi bsnyen sgrub ji ltar bya ba'i zin bris zla zer bdud rtsi'i thig le. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 13: 375-391. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Notes - zin bris  ·  Recitation Manual - bsnyen yig
Cycle འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ ('chi med 'phags ma'i snying thig)
Deity sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Karchag page JKW-KABAB-Volume-13-PA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-CHI-031
Colophon
  • Author colophon: །ཅེས་པ་འདི་ཉིད་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་མཆོག་ནས་ཐོག་མའི་སྣོད་ལྡན་ཏུ་དབུགས་དབྱུང་ནས་སྨིན་གྲོལ་གདམས་པ་རྫོགས་པར་གནང་ནས་ཟིན་བྲིས་འབྲི་བར་འོས་པའི་བཀའ་གནང་ཞིང༌། སླད་ནས་དོན་གཉེར་མང་པོས་བསྐུལ་ཡང་རིམ་ལུས་སུ་སོང་བ་རང་ལོ་གྱ་བདུན་པར་རྟ་རྣ་བླ་མ་ཀརྨ་འཇིགས་བྲལ་ནས་བཛྲ་གུ་རུ་དུང་ཕྱུར་གསུང་བའི་ཞལ་བཞེས་བཅས་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་གསུང་བསྐུལ་ངོར། རིག་པ་འཛིན་པའི་གཟུགས་བརྙན་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་མདོར་བསྡུས་ཙམ་དུ་སྤེལ་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཉེ་བར་གནས་པ་གསང་སྔགས་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
  • Printer colophon: །འདི་ནི་འཇམ་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་དང་རིགས་བདག་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་རྫོགས་ཕྱིར་དུ་ཁ་སྐངས་ཏེ་སྤར་གསར་དུ་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་པས་དབང་ལུང་སོགས་ལ་ཞིབ་ཅ་བྱ་དགོས་ཡོད་དོ་ཞེས་སི་ཏུ་པདྨ་དབང་མཆོག་རྒྱལ་པོ་ཁོ་བོས་ཆེད་དུ་གདམས་པའོ།།
  • Author colophon: ces pa 'di nyid gter chen bla ma thams cad mkhyen gzigs mchog nas thog ma'i snod ldan tu dbugs dbyung nas smin grol gdams pa rdzogs par gnang nas zin bris 'bri bar 'os pa'i bka' gnang zhing*/__slad nas don gnyer mang pos bskul yang rim lus su song ba rang lo gya bdun par rta rna bla ma karma 'jigs bral nas badz+ra gu ru dung phyur gsung ba'i zhal bzhes bcas nan tan chen pos gsung bskul ngor/__rig pa 'dzin pa'i gzugs brnyan pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis dpal spungs yang khrod tsA 'dra rin chen brag gi sgrub gnas kun bzang bde chen 'od gsal gling du mdor bsdus tsam du spel ba'i yi ge pa ni nye bar gnas pa gsang sngags bstan 'dzin gyis bgyis pa dge legs 'phel/
  • Printer colophon: 'di ni 'jam mgon rin po che dang rigs bdag bla ma rnams kyi dgongs rdzogs phyir du kha skangs te spar gsar du bsgrubs pa yin pas dbang lung sogs la zhib ca bya dgos yod do zhes si tu pad+ma dbang mchog rgyal po kho bos ched du gdams pa'o
[edit]
༄༅། །དགོངས་གཏེར་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཟིན་བྲིས་ཟླ་ཟེར་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་ཨཱརྻཱ་ཏཱ་ར་ཡ། འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་རྣམ་གསུམ་དང༌། །ངོ་བོ་གཅིག་གྱུར་བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་བདག །པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཞབས། །སྙིང་དབུས་པདྨོར་མི་ཕྱེད་དད་པས་བཀོད། །གངས་ཅན་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ལ་གཏེར་རིགས་བཀའ་བབས་མི་འདྲ་བ་བདུན་བཞུགས་པའི་ནང་ཚན་ཟབ་མོ་དགོངས་གཏེར་གྱི་བྱེ་བྲག་འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོར་བཞུགས་པར་འདུག་ཀྱང༌། རྩ་བའི་ལས་བྱང༌། བླ་མའི་སྒྲུབ་སྐོར། ཚེ་དཔག་མེད་དང་རྣམ་རྒྱལ་མའི་སྒྲུབ་སྐོར་ཙམ་ལས་གཏན་ལ་འབེབས་ཐུབ་མ་བྱུང་ཡང༌། ཉམས་ལེན་རྩ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་འདི་ཉིད་ཡིན་ཅིང༌། འདིའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་བྱེད་པར་འདོད་པའི་སྒྲུབ་པ་པོ་དབང་ལུང་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པས་ཉེར་སྒྲུབ་བྱ་བའི་ཚུལ་ལ་གསུམ། སྔོན་འགྲོ་བཅའ་གཞིའི་རིམ་པ། དངོས་གཞི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ། རྗེས་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་སོགས་ཀྱིས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། དང་པོ་ནི། ར་བ་བཞིའི་ཡར་ཚེས་བརྒྱད་སོགས་དུས་ཚེས་བཟང་པོར་གཙང་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་སྒྲུབ་ཁང་རྒྱན་གྱི་བཀོད་པས་སྤྲས་ཤིང་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་བྲིས་འབུར་བཀྲམ། སྟེགས་བུ་གྲུ་བཞི་གོས་བཟང་པོའི་ཁེབས་ཀྱིས་བཀབ་པའི་སྟེང་དུ། དཀྱིལ་འཁོར་ཞི་དཀྱིལ་རྟ་བབས་སྣམ་བརྒྱད་མ་སྤྱི་འགྲེ། འདོད་སྣམ་དམར་པོར་མཆོད་ལྷ་བཅུ་དྲུག །རྡོ་རྗེའི་རྭ་བའི་ནང་དུ་འཇིག་རྟེན་པའི་ཁོར་ཡུག་ལ་དཔལ་མགོན་དོན་ལྔ་སོགས་དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ཡིན་ཀྱང༌། བྲིས་ཆའི་ཚེ་ཁོར་ཡུག་མ་གཏོགས་ལྷ་མཚན་བྲི་མི་དགོས། དཀྱིལ་འཁོར་རྡུལ་ཚོན་སོགས་འཛོམ་དཀའ་བས་རས་བྲིས་ཚད་ལྡན་བྲིས་པ་བཀྲམ་ན་ཆོག །དེའང་མ་གྲུབ་ཚེ། མཎྜལ་དྲི་བཟང་གིས་བྱུགས་པའི་སྟེང་དུ་འབྲུ་དཀར་གྱི་ཚོམ་བུ་ལྷ་གྲངས་བཀོད། དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་ཁྲིའུའི་ཁར་སྒྲུབ་རྟེན་ཐོད་པ་མཚན་བཟང་དུམ་བུ་གསུམ་པའི་ནང་གཞུང་གསལ་རྫས་སྣ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རིལ་བུ་དཀར་པོས་བཀང་ལ་དར་དམར་གྱིས་ཁ་བཅད་པ་བཤམས། མདུན་རྒྱབ་གང་བདེར་མཆོད་གཏོར་ཟླུམ་བཤོས་དཀར་པོ་རྒྱན་ལྡན་བཟའ་བཏུང་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ། །དེའི་གཡས་སུ་སྨན་དང་གཡོན་དུ་རཀྟའི་སྣོད་བཅས་བཤམ། དེ་རྒྱབ་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་བསྐོར་བཤམ་མམ་ཕྲེང་ཚར་གང་བདེར་བྱ། སྔོན་འགྲོ་དཀར་བགེགས། མཆོད་པ་ཁ་བསོའི་ཞལ་ཟས་དང་ཐེབས་ཀྱུ་གྲངས་མང༌། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཆད་བརྟན་སོགས་ལས་བྱང་ལ་དགོས་པའི་ཉེར་མཁོ་རྣམས་ཚོགས་པར་བྱའོ། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གསུམ། བསྙེན་པ། སྒྲུབ་པ། ལས་སྦྱོར་བྱ་བའི་ཚུལ་ལོ། དང་པོ་བསྙེན་པ་བྱ་བ་ལ། སྣ་སེལ་གྱི་རིགས་སྤྱི་འགྲེ་ལྟར་གང་འགྲུབ་བཏང༌། ཕྱི་ཐུན་ནས་དབུ་བརྩམས་ཚིག་བདུན་དང་མཐུན་པའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཉིན་དང་པོར་གཞི་གནས་བདག་པོ་ལ་དཀར་གཏོར་སྤྱི་འགྲེ་བཏང༌། སྒྲུབ་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། སྐྱབས་ཡུལ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་གསལ་བཏབ་ལ། སྐྱབས་འགྲོ། སེམས་བསྐྱེད། ཡན་ལག་བདུན་པ་རྣམས་དམིགས་པ་སྤྱི་མཐུན་བཅས་ལན་གསུམ་རེ་བརྗོད། ཚོགས་ཞིང་རང་ལ་བསྟིམ། དེ་ནས་བགེགས་ལ་བཀའ་བསྒོ་བ་ནི། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་ཁྲོ་གཏུམ་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་གཟི་བརྗིད་ཅན་དུ་གྱུར། ཅེས་མཚམས་ལྷའི་ང་རྒྱལ་བཟུང༌། བགེགས་གཏོར་ལ་ཆབ་བྲན། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་རང་རང་གི་ཡིད་དང་མཐུན་པའི་སྣོད་རྣམས་སུ་ཁྃ་ལས་གཏོར་མ་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པར་སོ་སོའྀ་སྤྱོད་ཡུལ་བཞིན་དུ་འཆར་བར་གྱུར། ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་སོགས་སྔགས་རྒྱ་ལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་བརླབས། ལྕགས་ཀྱུའི་རྒྱ་དང༌། སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཨ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿས་བགེགས་འགུགས། སརྦ་བིགྷྣཱན་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐ་ག་ཏ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་སོགས་ནས། ག་ག་ན་ཁྃ་གྲིཧྞ་དཾ་བ་ལིཾ་དེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱ་ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོ། ཧཱུྃ། གདོད་ནས་འཁོར་འདས་སོགས་ཀྱིས་བཀའ་བསྒོ། ཨོཾ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀ་ཏ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་སརྦ་བིགྷྣཱན་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་དང་དྲག་སྔགས་སུཾ་བྷ་ནི་བརྗོད། ཡུངས་ཐུན་གཏོར། གུ་གུལ་བདུག་ལ་མཚམས་བཅད། བགེགས་གཏོར་བཏང་བ་འདི་ཐུན་དང་པོ་ལས་ཐུན་ཕྱི་མ་རྣམས་སུ་མི་དགོས། དེ་ནས་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། སྣོད་བཅུད་ལ་བྱིན་འབེབས་མཆོད་རྫས་བྱིན་རླབས་བྱས་ལ་སྔགས་ལན་གསུམ་བརྗོད། །དེས་སྔོན་འགྲོ་རྣམས་གྲུབ། དངོས་གཞི་བསྐྱེད་བཟླས་གཉིས་ལས། དང་པོར་དམ་ཚིག་གི་དཀྱྀལ་འཁོར་བསྐྱེད་པ་ནི། རྒྱུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གྱི་ཁོག་དབུབ། འབྲས་བུ་རྟེན་ལྷའི་གདན་གཞལ་ཡས་ཁང་བཅས་པ་གསལ། བརྟེན་པ་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཞུང་གསལ་ལྟར་ལ་འདི་སྐབས་ཡབ་གར་དབང་གི་སྐུ་མདོག་གཞུང་དུ། རང་འོད་ཐབས་མཆོག་གར་གྱི་དབང༌། ཞེས་རང་གི་འོད་ལས་སྐྱེས་པའི་ཐབས་ཀྱི་སྣང་ཆ་ལགས་པས་དཀར་པོ་ཡིན་པ་གཞིར་བཞག་ལ། ཡབ་ཡུམ་གོ་ལྡོག་ལྷན་སྐྱེས་འདི་རིགས་ཡུམ་ལས་ཡབ་ཆགས་ཉམས་ཆེ་བར་བཤད་པས་དམར་མདངས་ཆགས་པ་ཞིག་བསྒོམ་པར་གསུངས། སྒོ་བཞིའི་སྒྲོལ་མ་ནི་ཞབས་གཡས་བསྐུམས་པའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཕྱེད་པའི་གར་སྟབས། ཕྱག་གཡས་པུས་མོ་གཡས་པའི་སྟེང་བརྐྱངས་ནས་སྐྱབས་སྦྱིན་སྡིག་མཛུབ་དང་བཅས་པས་རང་རྟགས་ལྕགས་ཀྱུ་གདེངས་པ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ཅན་གཡོན་ཐུགས་དཀར་མཆོག་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱས་ཨུཏྤལ་ལ་འདབ་མ་སྙན་གྱི་ཐད་དུ་ཁ་བྱེ་བ་བསྣམས་པ་ཡིན། གནས་གསུམ་བྱིན་བརླབས་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས། དམ་ཚིག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྟིམ། ཕྱག་གིས་བཀུར། མཆོད་པ་ཚར་དང་པོའི་སྐབས་འདིར་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་ལྔ་སོ་སོར་འགྲེས་གཤོང་ལ་རྒྱས་པར་དང༌། སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ་ཁཱ་ཧི་བཅས་ཟུར་བྱང་ལྟར་བྱ། ཐུན་ཕྱི་མ་རྣམས་ལ་གཞུང་གསལ་ལྟར་ལས་སབ་ཁ་མི་དགོས། དེ་ནས་དོན་མཆོད་དང་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ཡིས་བསྟོད། གཉིས་པ་བཟླས་པ་བྱ་བ་ལ། ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཚེ་དཔག་མེད་དཀར་པོ། དེའི་ཐུགས་ཀར་པད་དཀར་དང་ཉི་ཟླའི་གྭའུ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་དབུས་སུ་ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཏཱྃ་ཡིག་དཀར་པོ་ལ་རྩ་སྔགས་ཡི་གེ་བཅུ་པ་དཀར་པོ་གཡས་བསྐོར་དུ་བཀོད། སྤྱིར་སྔགས་ཕྲེང་འཁོར་ལུགས་བསྙེན་པ་ལ་བཀོད་པ། ཉེ་བསྙེན་ལ་འཁོར་བ། སྒྲུབ་པ་ལ་དོ་ལི། སྒྲུབ་ཆེན་ལ་སྤྲོ་བསྡུ་གཙོ་བོར་གསུང་མོད། དཀྱུས་ཙམ་ལ་བཀོད་པའི་དམིགས་པ་ཁོ་ནས་འཐུས། དེའི་ཚེ་ལྷ་མོའི་རིགས་དང༌། མ་རྒྱུད་སྐོར་ཕལ་ཆེར་ལ་གཡོན་དུ་བཀོད་པ་ཤས་ཆེ་མོད། འདིར་ནི་གསར་མའི་རྒྱུད་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་ལས་ཀྱང་གཡས་བསྐོར་དུ་བཀོད་པ་ཤ་སྟག་བཤད་པས། རྩ་སྔགས། དྲིལ་སྒྲུབ། ཡེ་སེམས་དང་སྤྲུལ་པའི་སྔགས་བཅས་གཡས་བསྐོར་དུ་བཀོད་ཅིང༌། དེ་ལ་སེམས་བཟུང་ནས། ཟིན་པ་ན་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུ་དང་བཅས་བཟླས་པ་མཛད་པས་འཐུས། བཀོད་པའི་དམིགས་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་ནས་འཁོར་བའི་དམིགས་པ་གསལ་བཏབ་ཀྱང་རུང༌། དེའང་རྩ་སྔགས་བཟླ་སྐབས་དེ་རྐྱང་པ་དང༌། དྲིལ་སྒྲུབ་སྐབས་དེའི་མཇུག་ཏུ་སྔགས་དེ་ལ་མཐུད་ནས་གསལ་གདབ། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་སྐབས་དེའི་དམིགས་པ་བཞག་ནས་ཐུགས་སྲོག་ཏཱྃ་ཧྲཱིཿར་བསྒྱུར་བའི་མཐར་རང་སྔགས་དགོད། སྤྲུལ་པར་ཐུགས་ཀར་ཉི་ཟླའི་གྭའུའི་དབུས་སུ་བྷྲཱུྃ་མཐར་སྔགས་ཕྲེང་བཀོད་པ་ཡིན། དེ་ནས་རྣམ་པ་གསལ་བ། རྣམ་དག་དྲན་པ། ང་རྒྱལ་བརྟན་པ་གསུམ་གྱིས་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་གཞི་བཟུང༌། ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་ལ་དམིགས་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏད་དེ་ཕྲེང་བ་བྱིན་རླབས་སྤྱི་ལྟར་བྱེད་དེ་ཡིག་བཅུ་ཁོ་ནར་བཟླ། དེ་ལ་གསལ་སྣང་ཅུང་ཟད་ཐོབ་ནས་སྤྲུལ་པའི་སེམས་དཔའ་སྤྱི་བོར་སྤྲོ་བ་ནི། རྣམ་རྒྱལ་མ་ཕྱག་གཡས་སྐྱབས་སྦྱིན་པུས་མོ་གཡས་པའི་སྟེང་དུ་བརྐྱངས་ཏེ་སྡིགས་འཛུབ་ཀྱིས་ལྕགས་ཀྱུ་འགུགས་ཐབས་སུ་བསྣམས་པ། གཡོན་པས་ཐུགས་ཀའི་ཐད་དུ་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་ཚེའི་བུམ་པ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་འབེབས་བཞིན་པ་བསྣམས་པ། ཞབས་སེམས་མའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཅན་དུ་བསྒོམས་པ་ཡིན། དེས་འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་བསྡུ་བའི་སྐབས་གྲུབ་པའི་དངུལ་ཆུ་ནི། བཅུད་ལེན་གྱི་རྫས་གྲུབ་པ་སྟེ་སྟོན་ཟླ་ལྟར་དཀར་བ། ཉི་མ་ལྟ་བུའི་འོད་ཟེར་ཅན། གཡས་བསྐོར་དུ་འཁྱིལ་ཞིང་གྲུབ་པའི་རྟགས་གཡུང་དྲུང་དང་དགའ་བ་འཁྱིལ་བ་སོགས་བཀྲ་ཤིས་པའི་རི་མོ་སྣ་ཚོགས་པ་བཀྲ་བ། ནུས་པ་གང་ལ་རེག་པ་ཙམ་གྱིས་གླང་པོ་ཆེའི་སྟོབས། ཉི་ཟླའི་ཚེ། རྡོ་རྗེའི་ལུས་བཅུ་དྲུག་གི་ལང་ཚོ་ཅན་དུ་བསྒྱུར་ནུས་ཤིང༌། ལྕགས་ལ་རེག་པ་ཙམ་གྱིས་གསེར་དུ་འགྱུར་བ། ཤིང་སྐམ་ལ་གཏོར་བ་ཙམ་གྱིས་ལོ་འབྲས་མེ་ཏོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྐད་ཅིག་གིས་འབྱུང་བ་ཞིག་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་འབར་བར་བསྒོམ་པ་ཡིན། ཐུན་འཇོག་མཚམས་སྤྱི་དྲིལ་དང་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྤྲུལ་པའི་སེམས་དཔའ་གཉིས་ཀྱི་སྔགས་ཀྱང་ཅུང་ཟད་རེ་བཟླ། དབྱངས་གསལ། ཡིག་བརྒྱ། རྟེན་སྙིང་བཅས་ལན་གསུམ་གསུམ་བརྗོད་པའི་ཁ་སྐོང༌། སྟོང་ཚིགས་མཆོད་བསྟོད་ནི་བཟླས་པ་སྟོང་ཕྲག་རེའི་མཚམས་སུ་མདོར་བསྡུས་རེ་བྱ་བ་སྔོན་གྱི་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱུན་འཁྲུལ་མེད་ཡིན་ཀྱང་དེང་སང་ཐུན་མཐར་ཚར་རེ་ཙམ་ལས་བྱེད་སྲོལ་མི་འདུག་པས་སྔགས་ཙམ་གྱིས་མཆོད། བསྟོད་པ་ཐོག་མཐའི་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་བརྗོད། ལས་བྱང་གཤམ་གྱི། ཨོཾ༔ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་ཚོགས་ཀྱི་སོགས་ཀྱིས་ནོངས་པ་བཤགས། དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུས་ལ་མཉམ་པར་བཞག །ཐུན་མཚམས་ཀྱི་ལྷར་ལྡངས། བསྔོ་སྨོན་དང་ཤིས་བརྗོད་བྱས་པས་གྲུབ་བོ། ཐུན་དང་པོ་འདིར་ཚོགས་མཆོད་ཞིག་གྲུབ་ན་ལེགས་པས་དེ་ལྟར་བྱས་ཚེ་སྟོང་ཚིག་མཆོད་བསྟོད་རྗེས་གཞུང་གསལ་ལྟར་ཚོགས་བྱིན་བརླབས་ནས་བརྩམ་ལྷག་མ་ཡན་དང༌། ཆད་མདོ། བརྟན་མ། རྟ་བྲོ་རྣམས་ཀྱང་འགྲུབ་ན་བྱ། དེ་གསུམ་རྒྱུན་དུ་དགོས་ངེས་མེད། རྗེས་ཆོག་མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་དང་ནོངས་བཤགས་མན་སྔར་ལྟར་བྱ། ཚོགས་མཆོད་འདི་བསྙེན་པའི་སྐབས་སུའང་ཉ་སྟོང་བརྒྱད་གསུམ་སོགས་དུས་ཚེས་བཟང་པོ་ལ་ལན་རེར་གྲུབ་ན་ལེགས། ཕྱི་ཐུན་མཇུག་འདིར་ཆོས་སྲུང་གཏེར་སྲུང་གི་གཏོར་འབུལ་སྤྱི་མཐུན་རེ་བྱ། དགོང་ཐུན་ལ་མཆོད་པ་ཁ་གསོ། སྐྱབས་སེམས་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང༌། སྲུང་འཁོར་ནས་བརྩམས་བསྟོད་པའི་བར་གྱི་གཞུང་རྐྱང་བཏང་ལ་བཟླས་པ་བྱ། ཐུན་གྲོལ་ལུགས་སྔར་དང་འདྲ། ཕྱིར་ཉིན་ཐོར་ཐུན་ལ་བརྒྱུད་འདེབས་ནས་བརྩམས་ལས་བྱང་རྒྱས་པའི་ལུགས་སུ་བཏང༌། སྔ་ཐུན། གུང་ཐུན། ཕྱི་ཐུན་བཅས་ཐུན་བཞིའམ། ཁམས་ཀྱིས་མི་ལྕོགས་པ་ལ་སྔ་ཐུན་སོགས་གསུམ་བྱས་ཀྱང་རུང་ངོ༌། གཉིས་པ་སྒྲུབ་པ་ནི། བསྙེན་པ་གྲུབ་ནས་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་སྟེ་སྔ་དྲོའི་ཐུན་མཐར་རྗེས་བསྡུ་སྔར་ལྟར་བྱ། དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སྒྲུབ་རྫས་གཙོ་བོར་ཐོད་པའི་གཡས་སུ་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་ཉེར་ལྔའི་བཅུད་ལྡན་མགུལ་ཆིངས་དཀར་པོ་དང་ཁ་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་པ། གཡོན་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་ཚེ་གལ་གྱི་ཚེ་འབྲང་ཤིང་ལོ་མེ་ཏོག་གི་རྒྱན་ལྡན་བཀོད། དེའང་ཚེ་ཞེས་པ་ཟན་དང་གལ་ཞེས་པ་ཆང་ལ་ཟེར་བས་ཆང་གིས་སྤྲུས་པའི་ཟན་ལ་ཚེ་བུམ་སྒྲོས་ལྡན་མཐའ་རིལ་བུས་བསྐོར་བའོ། སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ་ཕྱི་མཆོད་རྣམས་ཀྱང་གསར་དུ་བཤམ། ཕྱི་ཐུན་ལ་བརྒྱུད་འདེབས་ནས་ལས་བྱང་རྒྱས་པར་བཏང་དགོས་པས། ཚོགས་བསགས་རྗེས་བགེགས་གཏོར་བཏང་ལ་བཀའ་བསྒོ། སྲུང་འཁོར་ནས་བསྟོད་པའི་བར་སྔར་ལྟར་བཏང༌། དེ་ནས་ཛབ྄་ཁང་དབྱེ་དགོས་པས། བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ། ཏཱྃ་ཧྲཱིཿབྷྲཱུྃ༔ ཏཱྃ་བྷྲཱུྃ་ཧྲཱིཿཧཱུྃ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཕཊ་ཛཿ ཞེས་བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་མདུན་རྟེན་གྱི་གོ་སར་མར་མེ་གཅིག་ལས་གཉིས་མཆེད་ཚུལ་གྱིས་རྟེན་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱེས་སྟེ་མེ་རི་འདབ་འབྱོར་ཙམ་དུ་བཞུགས་པར་བསྒོམ། ཐོག་མར་བསྙེན་པའི་དམིགས་བཟླས་ཁྱུགས་ཙམ་བཏང༌། དེ་ནས༈ སླར་ཡང་འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདུའི་སྤྲིན༔ སོགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ལྡན་པས་བསྙེན་པའི་བཟླས་པ་རྣམ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་བཅས་ཅུང་ཟད་རེ་བཟླས་ལ་ལྷ་སོ་སོར་སེམས་བཟུང༌། གསལ་སྣང་ཐོན་པ་ན་གཙོ་མོའི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་འཁོར་བསྐུལ་བའི་སྤྲོ་བསྡུའི་དམིགས་དང་སྦྱར་ཏེ། ཐོག་མར་ཐུན་གྱི་དངོས་གཞིར་རྡོ་རྗེ་སྒྲོལ་མའི་སྔགས་ཁོ་ན་བསགས། ཐུན་མཐར་གཞན་གསུམ་ཡང་ཅུང་ཟད་རེ་བཟླ། རྡོ་རྗེ་སྒྲོལ་མའི་སྔགས་རྫོགས་ནས་དེ་ཅུང་ཟད་དང༌། དངོས་གཞི་རིན་ཆེན་སྒྲོལ་མའི་སྔགས་བཟླ་བ་སོགས་འདྲ། བཟླས་དམིགས་རིགས་བཞིའི་སྒྲོལ་མའི་ཐུགས་ཀར་པད་ཟླ་རེ་རེ། དེ་སྟེང་རྡོ་རྗེ་སྒྲོལ་མར་ཏཱྃ་མཐིང་ག །རིན་ཆེན་སྒྲོལ་མར་བྷྲཱུྃ་སེར་པོ། པདྨ་སྒྲོལ་མར་ཧྲཱིཿདམར་པོ། །ལས་ཀྱི་སྒྲོལ་མར་ཧཱུྃ་ནག་པོ། མཐའ་བསྐོར་སོ་སོའི་སྔགས་ཕྲེང་གིས་བསྐོར་བར་བསྒོམ། ཐུན་གྲོལ་ལུགས་སོགས་སྔར་བསྙེན་པའི་སྐབས་དང་འདྲ་བ་ལས་འདི་སྐབས་ཚོགས་མཆོད་མ་ཆད་པ་གལ་ཆེའོ། དེ་ལྟར་སྒྲུབ་སྔགས་ཐེམས་ནས་གསུམ་པ་ལས་ལ་སྦྱོར་བ་ནི། ཉིན་རེ་ཐུན་བཞི་རེ་བཅད། ལས་བྱང་ཚར་རེ་བཏང་དགོས་པའི་སྒྲུབ་པ་དགོང་ཐུན་བཞི་ལ་རྫོགས་པའི་ཕྱིར་ནང་ཐོར་ཐུན་ལ་སྒྲུབ་སྔགས་བཟླས་པ་ཡན་ཆད་སྔར་ལྟར་ཁྱུགས་ཙམ་བཏང༌། དེ་ནས། རང་ཉིད་དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དང་༔ སོགས་ཀྱིས་དམིགས་པ་གསལ་བཏབ། ལས་བཞིའི་སྒྲོལ་མའི་ཐུགས་ཀར་པད་ཟླའི་སྟེང་དུ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཞེས་ས་བོན་བཞིར་རང་མདོག་དང༌། དེ་མཐར་སྔགས་ཕྲེང་བཀོད། གཙོ་འཁོར་ལྔ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ལྕགས་ཀྱུ་སྒྲོལ་མའི་རྒྱུད་བསྐུལ། དེ་ལས་སྐུ་དང་འོད་ཟེར་སོགས་སྤྲུལ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་པས་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ལ་སོགས་པ་མི་མཐུན་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པར་བསམས་ལ་དེའི་སྔགས་ཁོ་ནས་ཐུན་བཅད། གྲོལ་ཚུལ་སྔར་དང་འདྲ། དེས་འགྲེས་ཏེ་སྔ་དྲོའི་ཐུན་ལ་ཞགས་པ་སྒྲོལ་མའི་སྔགས་དམིགས་ཁོ་ན་དང་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ། དགོང་ཐུན་ལ་ལྕགས་སྒྲོག་མའི་སྔགས་དམིགས་ཁོ་ནས་དབང་གི་ལས་བསྒྲུབ། སྲོད་ཐུན་ལ་དྲིལ་བུའི་སྒྲོལ་མའི་སྔགས་དམིགས་ཁོ་ནས་དྲག་པོའི་ལས་བསྒྲུབ་བོ། །དེ་རྣམས་ཀྱི་བསྙེན་པའི་ཚད་ནི། ལས་བྱང་གི་དངོས་བསྟན་ཙམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ལ། དུས་གྲངས། རྟགས་གསུམ་ལས། དུས་དབང་པོ་རབ་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་བསྙེན་པ་ལ་བདུན་གསུམ། སྒྲུབ་པ་ལ་བདུན་གཅིག །ལས་སྦྱོར་ལ་ཞག་གཅིག །དངོས་གྲུབ་བླང་བ་དང་བཅས་ཟླ་བ་གཅིག་ཏུ་གསུངས། འབྲིང་ལ་དེ་སུམ་འགྱུར་དུ་བྱས་པའི་ཟླ་བ་གསུམ། ཐ་མ་ལ་ཟླ་བ་དྲུག་ཤུགས་ཀྱིས་ཐོབ། གྲངས་བསྙེན་ཀྱང་རབ། འབྲིང་ཐ་མའི་དབང་པོའི་ངོ་སྐལ་དུ་བྱས་ན། དེ་དང་དེའི་དུས་ཀྱི་ཡུན་ཚད་ལ་ཇི་ཙམ་གྲུབ་པ་ཡིན་མོད། སྤྱིར་བཏང་གྲངས་གཙོ་ཆེ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ན། གཙོ་མོའི་ཡིག་བཅུ་འབྲུ་འབུམ། དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྙེན་སྔགས་འབྲུ་བཅུ་དགུ་པ་འབུམ་ཕྲག་བདུན། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དང༌། སྤྲུལ་པའི་སེམས་མའི་སྔགས་འབུམ་ཕྲག་བཞི་རེ། སྒྲོལ་མ་རིགས་བཞིའི་སྒྲུབ་སྔགས་འབུམ་ཕྲག་རེ་རེ། ལས་སྦྱོར་སྒོ་མ་བཞིའི་སྔགས་ཁྲི་ཁྲག་བཞི་རེ་ལ་ཉུང་མཐའ་བྱས་པ། བཟླས་ན་གྲངས་བསྙེན་འབྲིང་པོ་དང༌། དུས་བསྙེན་དབང་པོ་འབྲིང་གི་ཟླ་བ་གསུམ་གཞི་མཐུན་པར་འགྱུར་བ་ཤིན་ཏུ་ལེགས། ལས་རུང་ཙམ་ལ་ནི་གཙོ་མོའི་ཡིག་བཅུ་འབུམ་ཕྲག་བཞི། དྲིལ་སྒྲུབ་འབུམ་ཕྲག །ཡེ་སེམས་དང༌། སྤྲུལ་པའི་སྔགས་ཁྲི་བཞི། སྒྲུབ་སྔགས་ཁྲི་རེ། ལས་སྦྱོར་ཉིན་གཅིག་ཅི་འགྲུབ་བྱས་པས་དབང་པོ་རབ་ཀྱི་དུས་བསྙེན་དང་གཞི་མཐུན། རྟགས་བསྙེན་གཞུང་གསལ་ལྟར་རབ་དངོས། འབྲིང་ཉམས། ཐ་མ་རྨི་ལམ་གསལ་བ་ཡང་ཡང་བྱུང་ན་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་རྗེས་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་སོགས་ནི། ལས་སྦྱོར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ནང་ཐོར་ཐུན་ཡིན་ན་ལེགས། སྔ་ཐུན་ལའང་རུང། མཆོད་གཏོར་གསར་དུ་བཤམ། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་ལས་བཞིའི་འབྲང་རྒྱས་སམ། བསྡུ་ན་འབྲང་རྒྱས་ནོར་གཟུགས་མའི་མཐར་དཀར་མངར་ཤིང་ཏོག་ཇ་ཆང་འོ་ཞོ་སོགས་བཟའ་བཏུང་གཙང་མ་ཅི་རིགས་པ་འདུ་བྱ། ལས་བྱང་རྒྱས་པར་བཏང༌། བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་གྱི་བཟླས་པ་ཁྱུགས་ཙམ་གྱི་མཐར་སྟོང་ཚིགས་མཆོད་བསྟོད་ཕུལ། བདག་མདུན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུའི་དབྱིབས་ཅན་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤྲོས། འཁོར་འདས་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་དྭངས་མ་ཐམས་ཅད་བདུད་རྩི་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་བསྡུས་ཏེ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་སྟེ་དྲིལ་སྒྲུབ་སྔགས་མཐར། ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོཿ ཞེས་བཏགས་པ་སྟོང་རྩ་སོགས་ཅི་འགྲུབ་བཟླ། དེ་ནས༈ ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་གི་བཤགས་པ་དང༌། གཞུང་གི་བྱིན་འབེབས་བཅས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། མཆོད་བསྟོད་རྒྱས་པའི་མཐར། ཨོཾ། རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སོགས་ཀྱིས་དངོས་གྲུབ་གསོལ་ཏེ། དམིགས་པ་སྤྱི་ལྟར་དང་བཅས་བུམ་པ་མགོ་བོར་བཞག་ཅིང་བུམ་ཆུ་མྱོང༌། བདུད་རྩི་མགྲིན་པར་བཞག་ཅིང་རོལ། ཚེ་འབྲང་སྙིང་གར་བཞག །ཐོད་པའི་རྫས་མྱང་ཞིང་ལྷག་མ་ཡུན་དུ་བསྟེན་པ་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བྱ། དེ་ནས་ཚོགས་མཆོད་རྒྱས་པར་བཏང༌། ཚོགས་ལ་རོལ། སྔར་ལྷག་མ་བཙོན་འཛིན་བྱས་པ་ཡོད་ན་དེ་རྣམས་དང་ཆབས་ཅིག་ལྷག་གཏོར་ཕྱི་རོལ་དུ་བཏང༌། ཐུགས་དམ་བསྐུལ། ཆད་མདོ། བརྟན་མ། རྟ་བྲོ་རྣམས་བྱ། ནོངས་བཤགས་བཟོད་གསོལ་ནས་ཤིས་བརྗོད་བར་གྱིས་མཐར་དབྱུང༌། ཁ་སྐོང་སྦྱིན་སྲེག་གྲུབ་ན་ལེགས་ཤིང༌། དེའང་དཀྱིལ་འཁོར་དང་སྤྲེལ་བར་སྤྲོ་ན་ལས་བཞིའི་བཟླས་པ་རྫོགས་པའི་ཕྱིར་ཉིན་དེར་སྦྱིན་སྲེག་བྱ། དཀྱིལ་འཁོར་དང་མ་འབྲེལ་ནའང་ཆོག་ལས་དངོས་གྲུབ་ལེན་ཆོག་རྫོགས་པའི་དེ་ཉིན་ནམ་ཕྱིར་ཉིན་གང་རུང་དུ་སྦྱིན་སྲེག་བླུགས། དེའང་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁ་སྐོང་ལ་བཟླས་པའི་བཅུ་ཆ་དང༌། ཚེ་སྤེལ་སོགས་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ་ཅི་འགྲུབ་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལ་རྒྱས་པར་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་ཁོག་དབུབ་དང་སྤྲེལ་བའི་ཚུལ་ཡོད་ཀྱང་ལག་ལེན་དཀའ་བ་སོགས་ཀྱིས་འདིར་མ་སྤྲོས། རང་བཞིན་སྒྲུབ་མཆོད་སོགས་ཀྱི་སྐབས། སྤྱིར་བཏང་གི་སྒྲུབ་མཆོད་དཀྱུས་མ་ཡིན་ན། ཐུན་རེར་གཙོ་མོའི་ཡི་གེ་བཅུ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་བཟླ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ན། དྲིལ་སྒྲུབ། ཡེ་སེམས། སྤྲུལ་པའི་སྔགས་བཅས་སུམ་བརྒྱ། རིགས་བཞི་བརྒྱ་ཕྲག་ལས་བཞི་ཉེར་གཅིག་ཙམ་བཟླས་ན་འཚམས་པར་འོང༌། ཚེ་སྒྲུབ་གཙོ་བོར་བཏོན་པ་ཡིན་ན། གཞན་གོང་ལྟར་ལ། ཡིག་བཅུ་སུམ་བརྒྱ། ཚེ་སྒྲུབ་སྔགས་དམིགས་ཀྱིས་བསལ་བ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཡིན་པས་སྟོང་ཕྲག་བཟླ། གཞན་འདྲ། ༈ །རྒྱུན་ཁྱེར་ཆགས་མེད་ལྟ་བུ་ལ་བསྙེན་པའི་སྐབས་ཀྱྀ་སྔགས་ཁོ་ན་ལས། སྒྲུབ་པ་ལས་སྦྱོར་མ་བྱས་ཀྱང་རུང༌། བསྙེན་སྔགས་ཀྱང་དྲིལ་སྒྲུབ་གཙོ་བོར་བྱས་ན་ལེགས། སྤྲོ་ན། སྒྲུབ་པ། ལས་སྦྱོར་གྱི་བཟླས་དམིགས་ཁྱུགས་ཙམ་བགྱིས་ཀྱང་འགལ་བ་མེད་པ་མ་ཟད། བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམགྱི་གཞི་བསྙེན་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཡིན་ན་ངེས་པར་སྒྲུབ་པ་དང༌། ལས་སྦྱོར་ཀྱང་ཅུང་ཟད་རེ་བཏང་ན་ལེགས་པ་ཡིན་ནོ། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་གྱུར་འཕགས་མ་དང༌། །དབྱེར་མེད་བླ་མས་སྐྱེ་ཀུན་རྗེས་བཟུང་སྟེ། །རྡོ་རྗེའི་ལམ་ལས་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་རྫོགས། །སྒྲོལ་མའི་རྣམ་ཐར་ཡོངས་རྫོགས་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་ཉིད་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་མཆོག་ནས་ཐོག་མའི་སྣོད་ལྡན་ཏུ་དབུགས་དབྱུང་ནས་སྨིན་གྲོལ་གདམས་པ་རྫོགས་པར་གནང་ནས་ཟིན་བྲིས་འབྲི་བར་འོས་པའི་བཀའ་གནང་ཞིང༌། སླད་ནས་དོན་གཉེར་མང་པོས་བསྐུལ་ཡང་རིམ་ལུས་སུ་སོང་བ་རང་ལོ་གྱ་བདུན་པར་རྟ་རྣ་བླ་མ་ཀརྨ་འཇིགས་བྲལ་ནས་བཛྲ་གུ་རུ་དུང་ཕྱུར་གསུང་བའི་ཞལ་བཞེས་བཅས་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་གསུང་བསྐུལ་ངོར། རིག་པ་འཛིན་པའི་གཟུགས་བརྙན་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་མདོར་བསྡུས་ཙམ་དུ་སྤེལ་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཉེ་བར་གནས་པ་གསང་སྔགས་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །འདི་ནི་འཇམ་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་དང་རིགས་བདག་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་རྫོགས་ཕྱིར་དུ་ཁ་སྐངས་ཏེ་སྤར་གསར་དུ་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་པས་དབང་ལུང་སོགས་ལ་ཞིབ་ཅ་བྱ་དགོས་ཡོད་དོ་ཞེས་སི་ཏུ་པདྨ་དབང་མཆོག་རྒྱལ་པོ་ཁོ་བོས་ཆེད་དུ་གདམས་པའོ།། །།
[edit]

@#/__/dgongs gter 'phags ma'i snying thig gi bsnyen sgrub ji ltar bya ba'i zin bris zla zer bdud rtsi'i thig le zhes bya ba bzhugs so//@#/__/na mo gu ru Ar+YA tA ra ya/__'chi med grub pa'i rig 'dzin rnam gsum dang*/__/ngo bo gcig gyur bka' babs bdun gyi bdag__/pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i zhabs/__/snying dbus pad+mor mi phyed dad pas bkod/__/gangs can mkhas grub yongs kyi 'khor los sgyur ba chen po de nyid la gter rigs bka' babs mi 'dra ba bdun bzhugs pa'i nang tshan zab mo dgongs gter gyi bye brag 'chi med 'phags ma'i snying thig gi chos sde chen por bzhugs par 'dug kyang*/__rtsa ba'i las byang*/__bla ma'i sgrub skor/__tshe dpag med dang rnam rgyal ma'i sgrub skor tsam las gtan la 'bebs thub ma byung yang*/__nyams len rtsa ba sgrub thabs ye shes thig le 'di nyid yin cing*/__'di'i bsnyen sgrub las gsum byed par 'dod pa'i sgrub pa po dbang lung thob cing dam tshig la gnas pas nyer sgrub bya ba'i tshul la gsum/__sngon 'gro bca' gzhi'i rim pa/__dngos gzhi bsnyen sgrub las gsum/__rjes dngos grub blang ba sogs kyis mjug bsdu ba'o/__dang po ni/__ra ba bzhi'i yar tshes brgyad sogs dus tshes bzang por gtsang zhing yid du 'ong ba'i sgrub khang rgyan gyi bkod pas spras shing rtsa ba gsum gyi rten spyi dang bye brag 'di nyid kyi sku brnyan bris 'bur bkram/__stegs bu gru bzhi gos bzang po'i khebs kyis bkab pa'i steng du/__dkyil 'khor zhi dkyil rta babs snam brgyad ma spyi 'gre/__'dod snam dmar por mchod lha bcu drug__/rdo rje'i rwa ba'i nang du 'jig rten pa'i khor yug la dpal mgon don lnga sogs dkar phyogs skyong ba'i tshogs kyis bskor ba yin kyang*/__bris cha'i tshe khor yug ma gtogs lha mtshan bri mi dgos/__dkyil 'khor rdul tshon sogs 'dzom dka' bas ras bris tshad ldan bris pa bkram na chog__/de'ang ma grub tshe/__maN+Dal dri bzang gis byugs pa'i steng du 'bru dkar gyi tshom bu lha grangs bkod/__dkyil 'khor dbus su khri'u'i khar sgrub rten thod pa mtshan bzang dum bu gsum pa'i nang gzhung gsal rdzas sna bcu gnyis kyi ril bu dkar pos bkang la dar dmar gyis kha bcad pa bshams/__mdun rgyab gang bder mchod gtor zlum bshos dkar po rgyan ldan bza' btung sna tshogs kyis bskor ba/__/de'i g.yas su sman dang g.yon du rak+ta'i snod bcas bsham/__de rgyab chu gnyis nyer spyod bskor bsham mam phreng tshar gang bder bya/__sngon 'gro dkar bgegs/__mchod pa kha bso'i zhal zas dang thebs kyu grangs mang*/__tshogs kyi yo byad chad brtan sogs las byang la dgos pa'i nyer mkho rnams tshogs par bya'o/__gnyis pa dngos gzhi la gsum/__bsnyen pa/__sgrub pa/__las sbyor bya ba'i tshul lo/__dang po bsnyen pa bya ba la/__sna sel gyi rigs spyi 'gre ltar gang 'grub btang*/__phyi thun nas dbu brtsams tshig bdun dang mthun pa'i brgyud pa'i gsol 'debs sngon du 'gro bas/__nyin dang por gzhi gnas bdag po la dkar gtor spyi 'gre btang*/__sgrub pa mthar phyin pa'i phrin las bcol/__skyabs yul mdun gyi nam mkhar gsal btab la/__skyabs 'gro/__sems bskyed/__yan lag bdun pa rnams dmigs pa spyi mthun bcas lan gsum re brjod/__tshogs zhing rang la bstim/__de nas bgegs la bka' bsgo ba ni/__rang nyid skad cig gis pad+ma he ru ka khro gtum bzod par dka' ba'i gzi brjid can du gyur/__ces mtshams lha'i nga rgyal bzung*/__bgegs gtor la chab bran/__ra~M ya~M kha~M gis bsang*/__stong pa'i ngang las b+h+rU~M las rang rang gi yid dang mthun pa'i snod rnams su kha~M las gtor ma 'dod pa'i yon tan lnga dang ldan par so so'-i spyod yul bzhin du 'char bar gyur/__oM a kA ro sogs sngags rgya lan gsum gyis byin brlabs/__lcags kyu'i rgya dang*/__sarba b+hU ta a kar+Sha ya dzaHsa bgegs 'gugs/__sarba big+h+nAn na maHsarba ta tha ga ta b+h+yo bi shwa sogs nas/__ga ga na kha~M grih+Na daM ba liM de swA hA/__zhes nam mkha' mdzod kyi sngags rgya lan gsum gyis bsngo/__hU~M/__gdod nas 'khor 'das sogs kyis bka' bsgo/__oM pad+mAn+ta kr-i ta ha ya gr-I wa sarba big+h+nAn ha na ha na hU~M phaT/__ces dang drag sngags suM b+ha ni brjod/__yungs thun gtor/__gu gul bdug la mtshams bcad/__bgegs gtor btang ba 'di thun dang po las thun phyi ma rnams su mi dgos/__de nas srung 'khor bsgom/__snod bcud la byin 'bebs mchod rdzas byin rlabs byas la sngags lan gsum brjod/__/des sngon 'gro rnams grub/__dngos gzhi bskyed bzlas gnyis las/__dang por dam tshig gi dky-il 'khor bskyed pa ni/__rgyu ting nge 'dzin gsum gyi khog dbub/__'bras bu rten lha'i gdan gzhal yas khang bcas pa gsal/__brten pa lha'i dkyil 'khor gzhung gsal ltar la 'di skabs yab gar dbang gi sku mdog gzhung du/__rang 'od thabs mchog gar gyi dbang*/__zhes rang gi 'od las skyes pa'i thabs kyi snang cha lags pas dkar po yin pa gzhir bzhag la/__yab yum go ldog lhan skyes 'di rigs yum las yab chags nyams che bar bshad pas dmar mdangs chags pa zhig bsgom par gsungs/__sgo bzhi'i sgrol ma ni zhabs g.yas bskums pa'i skyil krung phyed pa'i gar stabs/__phyag g.yas pus mo g.yas pa'i steng brkyangs nas skyabs sbyin sdig mdzub dang bcas pas rang rtags lcags kyu gdengs pa sogs kyi rnam 'gyur can g.yon thugs dkar mchog sbyin phyag rgyas ut+pal la 'dab ma snyan gyi thad du kha bye ba bsnams pa yin/__gnas gsum byin brlabs nas ye shes pa spyan drangs/__dam tshig gi dkyil 'khor la bstim/__phyag gis bkur/__mchod pa tshar dang po'i skabs 'dir chu gnyis nyer spyod 'dod yon lnga so sor 'gres gshong la rgyas par dang*/__sman raka gtor gsum khA hi bcas zur byang ltar bya/__thun phyi ma rnams la gzhung gsal ltar las sab kha mi dgos/__de nas don mchod dang rdo rje'i glu yis bstod/__gnyis pa bzlas pa bya ba la/__thugs kar ye shes sems dpa' tshe dpag med dkar po/__de'i thugs kar pad dkar dang nyi zla'i gwa'u kha sbyor gyi dbus su ting 'dzin sems dpa' tA~M yig dkar po la rtsa sngags yi ge bcu pa dkar po g.yas bskor du bkod/__spyir sngags phreng 'khor lugs bsnyen pa la bkod pa/__nye bsnyen la 'khor ba/__sgrub pa la do li/__sgrub chen la spro bsdu gtso bor gsung mod/__dkyus tsam la bkod pa'i dmigs pa kho nas 'thus/__de'i tshe lha mo'i rigs dang*/__ma rgyud skor phal cher la g.yon du bkod pa shas che mod/__'dir ni gsar ma'i rgyud sgrub thabs rnams las kyang g.yas bskor du bkod pa sha stag bshad pas/__rtsa sngags/__dril sgrub/__ye sems dang sprul pa'i sngags bcas g.yas bskor du bkod cing*/__de la sems bzung nas/__zin pa na 'od zer spro bsdu dang bcas bzlas pa mdzad pas 'thus/__bkod pa'i dmigs pa shin tu gsal nas 'khor ba'i dmigs pa gsal btab kyang rung*/__de'ang rtsa sngags bzla skabs de rkyang pa dang*/__dril sgrub skabs de'i mjug tu sngags de la mthud nas gsal gdab/__ye shes sems dpa'i skabs de'i dmigs pa bzhag nas thugs srog tA~M hrIHra bsgyur ba'i mthar rang sngags dgod/__sprul par thugs kar nyi zla'i gwa'u'i dbus su b+h+rU~M mthar sngags phreng bkod pa yin/__de nas rnam pa gsal ba/__rnam dag dran pa/__nga rgyal brtan pa gsum gyis bskyed rim gyi gzhi bzung*/__thugs srog sngags phreng la dmigs pa rtse gcig tu gtad de phreng ba byin rlabs spyi ltar byed de yig bcu kho nar bzla/__de la gsal snang cung zad thob nas sprul pa'i sems dpa' spyi bor spro ba ni/__rnam rgyal ma phyag g.yas skyabs sbyin pus mo g.yas pa'i steng du brkyangs te sdigs 'dzub kyis lcags kyu 'gugs thabs su bsnams pa/__g.yon pas thugs ka'i thad du mchog sbyin gyi phyag rgyas tshe'i bum pa bdud rtsi'i rgyun 'bebs bzhin pa bsnams pa/__zhabs sems ma'i skyil krung can du bsgoms pa yin/__des 'khor 'das brtan g.yo'i dwangs bcud bsdu ba'i skabs grub pa'i dngul chu ni/__bcud len gyi rdzas grub pa ste ston zla ltar dkar ba/__nyi ma lta bu'i 'od zer can/__g.yas bskor du 'khyil zhing grub pa'i rtags g.yung drung dang dga' ba 'khyil ba sogs bkra shis pa'i ri mo sna tshogs pa bkra ba/__nus pa gang la reg pa tsam gyis glang po che'i stobs/__nyi zla'i tshe/__rdo rje'i lus bcu drug gi lang tsho can du bsgyur nus shing*/__lcags la reg pa tsam gyis gser du 'gyur ba/__shing skam la gtor ba tsam gyis lo 'bras me tog phun sum tshogs pa skad cig gis 'byung ba zhig ste/__de lta bu'i rnam pa bde ba chen po'i gzi byin 'bar bar bsgom pa yin/__thun 'jog mtshams spyi dril dang ye shes sems dpa' sprul pa'i sems dpa' gnyis kyi sngags kyang cung zad re bzla/__dbyangs gsal/__yig brgya/__rten snying bcas lan gsum gsum brjod pa'i kha skong*/__stong tshigs mchod bstod ni bzlas pa stong phrag re'i mtshams su mdor bsdus re bya ba sngon gyi rig 'dzin rnams kyi phyag rgyun 'khrul med yin kyang deng sang thun mthar tshar re tsam las byed srol mi 'dug pas sngags tsam gyis mchod/__bstod pa thog mtha'i sho lo ka gnyis brjod/__las byang gsham gyi/__oM:__rje btsun 'phags ma'i tshogs kyi sogs kyis nongs pa bshags/__dkyil 'khor bsdus la mnyam par bzhag__/thun mtshams kyi lhar ldangs/__bsngo smon dang shis brjod byas pas grub bo/__thun dang po 'dir tshogs mchod zhig grub na legs pas de ltar byas tshe stong tshig mchod bstod rjes gzhung gsal ltar tshogs byin brlabs nas brtsam lhag ma yan dang*/__chad mdo/__brtan ma/__rta bro rnams kyang 'grub na bya/__de gsum rgyun du dgos nges med/__rjes chog mchod bstod mdor bsdus dang nongs bshags man sngar ltar bya/__tshogs mchod 'di bsnyen pa'i skabs su'ang nya stong brgyad gsum sogs dus tshes bzang po la lan rer grub na legs/__phyi thun mjug 'dir chos srung gter srung gi gtor 'bul spyi mthun re bya/__dgong thun la mchod pa kha gso/__skyabs sems yan lag bdun pa dang*/__srung 'khor nas brtsams bstod pa'i bar gyi gzhung rkyang btang la bzlas pa bya/__thun grol lugs sngar dang 'dra/__phyir nyin thor thun la brgyud 'debs nas brtsams las byang rgyas pa'i lugs su btang*/__snga thun/__gung thun/__phyi thun bcas thun bzhi'am/__khams kyis mi lcogs pa la snga thun sogs gsum byas kyang rung ngo*/__gnyis pa sgrub pa ni/__bsnyen pa grub nas sgrub pa la 'jug ste snga dro'i thun mthar rjes bsdu sngar ltar bya/__dkyil 'khor du sgrub rdzas gtso bor thod pa'i g.yas su rin po che'i bum pa nyer lnga'i bcud ldan mgul chings dkar po dang kha rgyan gyis spras pa/__g.yon du rin po che'i snod du tshe gal gyi tshe 'brang shing lo me tog gi rgyan ldan bkod/__de'ang tshe zhes pa zan dang gal zhes pa chang la zer bas chang gis sprus pa'i zan la tshe bum sgros ldan mtha' ril bus bskor ba'o/__sman raka gtor gsum phyi mchod rnams kyang gsar du bsham/__phyi thun la brgyud 'debs nas las byang rgyas par btang dgos pas/__tshogs bsags rjes bgegs gtor btang la bka' bsgo/__srung 'khor nas bstod pa'i bar sngar ltar btang*/__de nas dzaba? khang dbye dgos pas/__b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he/__tA~M hrIHb+h+rU~M:__tA~M b+h+rU~M hrIHhU~M:__dzaHhU~M ba~M hoHphaT dzaH__zhes bdag bskyed kyi dkyil 'khor las mdun rten gyi go sar mar me gcig las gnyis mched tshul gyis rten brten pa'i dkyil 'khor phyes ste me ri 'dab 'byor tsam du bzhugs par bsgom/__thog mar bsnyen pa'i dmigs bzlas khyugs tsam btang*/__de nas!__slar yang 'od zer 'phro 'du'i sprin:__sogs kyi ting nge 'dzin dang ldan pas bsnyen pa'i bzlas pa rnam gsum dril sgrub bcas cung zad re bzlas la lha so sor sems bzung*/__gsal snang thon pa na gtso mo'i thugs ka'i 'od kyis 'khor bskul ba'i spro bsdu'i dmigs dang sbyar te/__thog mar thun gyi dngos gzhir rdo rje sgrol ma'i sngags kho na bsags/__thun mthar gzhan gsum yang cung zad re bzla/__rdo rje sgrol ma'i sngags rdzogs nas de cung zad dang*/__dngos gzhi rin chen sgrol ma'i sngags bzla ba sogs 'dra/__bzlas dmigs rigs bzhi'i sgrol ma'i thugs kar pad zla re re/__de steng rdo rje sgrol mar tA~M mthing ga__/rin chen sgrol mar b+h+rU~M ser po/__pad+ma sgrol mar hrIHdmar po/__/las kyi sgrol mar hU~M nag po/__mtha' bskor so so'i sngags phreng gis bskor bar bsgom/__thun grol lugs sogs sngar bsnyen pa'i skabs dang 'dra ba las 'di skabs tshogs mchod ma chad pa gal che'o/__de ltar sgrub sngags thems nas gsum pa las la sbyor ba ni/__nyin re thun bzhi re bcad/__las byang tshar re btang dgos pa'i sgrub pa dgong thun bzhi la rdzogs pa'i phyir nang thor thun la sgrub sngags bzlas pa yan chad sngar ltar khyugs tsam btang*/__de nas/__rang nyid dam tshig ye shes dang :__sogs kyis dmigs pa gsal btab/__las bzhi'i sgrol ma'i thugs kar pad zla'i steng du dzaHhU~M ba~M ho:__zhes sa bon bzhir rang mdog dang*/__de mthar sngags phreng bkod/__gtso 'khor lnga las 'od zer 'phros/__lcags kyu sgrol ma'i rgyud bskul/__de las sku dang 'od zer sogs sprul pa'i cho 'phrul mtha' yas pas nad gdon sdig sgrib la sogs pa mi mthun pa thams cad zhi ba'i phrin las sgrub par bsams la de'i sngags kho nas thun bcad/__grol tshul sngar dang 'dra/__des 'gres te snga dro'i thun la zhags pa sgrol ma'i sngags dmigs kho na dang rgyas pa'i phrin las sgrub/__dgong thun la lcags sgrog ma'i sngags dmigs kho nas dbang gi las bsgrub/__srod thun la dril bu'i sgrol ma'i sngags dmigs kho nas drag po'i las bsgrub bo/__/de rnams kyi bsnyen pa'i tshad ni/__las byang gi dngos bstan tsam gyi bsnyen sgrub las gsum la/__dus grangs/__rtags gsum las/__dus dbang po rab kyi dbang du byas te bsnyen pa la bdun gsum/__sgrub pa la bdun gcig__/las sbyor la zhag gcig__/dngos grub blang ba dang bcas zla ba gcig tu gsungs/__'bring la de sum 'gyur du byas pa'i zla ba gsum/__tha ma la zla ba drug shugs kyis thob/__grangs bsnyen kyang rab/__'bring tha ma'i dbang po'i ngo skal du byas na/__de dang de'i dus kyi yun tshad la ji tsam grub pa yin mod/__spyir btang grangs gtso che ba'i dbang du byas na/__gtso mo'i yig bcu 'bru 'bum/__dril sgrub kyi bsnyen sngags 'bru bcu dgu pa 'bum phrag bdun/__ye shes sems dpa' dang*/__sprul pa'i sems ma'i sngags 'bum phrag bzhi re/__sgrol ma rigs bzhi'i sgrub sngags 'bum phrag re re/__las sbyor sgo ma bzhi'i sngags khri khrag bzhi re la nyung mtha' byas pa/__bzlas na grangs bsnyen 'bring po dang*/__dus bsnyen dbang po 'bring gi zla ba gsum gzhi mthun par 'gyur ba shin tu legs/__las rung tsam la ni gtso mo'i yig bcu 'bum phrag bzhi/__dril sgrub 'bum phrag__/ye sems dang*/__sprul pa'i sngags khri bzhi/__sgrub sngags khri re/__las sbyor nyin gcig ci 'grub byas pas dbang po rab kyi dus bsnyen dang gzhi mthun/__rtags bsnyen gzhung gsal ltar rab dngos/__'bring nyams/__tha ma rmi lam gsal ba yang yang byung na 'grub pa yin no/__/gsum pa rjes dngos grub blang ba sogs ni/__las sbyor grub pa'i phyir nang thor thun yin na legs/__snga thun la'ang rung/__mchod gtor gsar du bsham/__dngos grub kyi rdzas las bzhi'i 'brang rgyas sam/__bsdu na 'brang rgyas nor gzugs ma'i mthar dkar mngar shing tog ja chang 'o zho sogs bza' btung gtsang ma ci rigs pa 'du bya/__las byang rgyas par btang*/__bsnyen sgrub las sbyor gyi bzlas pa khyugs tsam gyi mthar stong tshigs mchod bstod phul/__bdag mdun gyi thugs ka nas 'od zer lcags kyu'i dbyibs can mkha' khyab tu spros/__'khor 'das snod bcud kyi dwangs ma thams cad bdud rtsi 'od zer gyi rnam par bsdus te dngos grub kyi rdzas la thim par bsam ste dril sgrub sngags mthar/__kA ya wA ka tsit+ta gu Na karma sarba sid+d+hi pha la hoH__zhes btags pa stong rtsa sogs ci 'grub bzla/__de nas!__ye shes sku mchog gi bshags pa dang*/__gzhung gi byin 'bebs bcas sngon du 'gro bas/__mchod bstod rgyas pa'i mthar/__oM/___rje btsun 'phags ma sogs kyis dngos grub gsol te/__dmigs pa spyi ltar dang bcas bum pa mgo bor bzhag cing bum chu myong*/__bdud rtsi mgrin par bzhag cing rol/__tshe 'brang snying gar bzhag__/thod pa'i rdzas myang zhing lhag ma yun du bsten pa sogs spyi ltar bya/__de nas tshogs mchod rgyas par btang*/__tshogs la rol/__sngar lhag ma btson 'dzin byas pa yod na de rnams dang chabs cig lhag gtor phyi rol du btang*/__thugs dam bskul/__chad mdo/__brtan ma/__rta bro rnams bya/__nongs bshags bzod gsol nas shis brjod bar gyis mthar dbyung*/__kha skong sbyin sreg grub na legs shing*/__de'ang dkyil 'khor dang sprel bar spro na las bzhi'i bzlas pa rdzogs pa'i phyir nyin der sbyin sreg bya/__dkyil 'khor dang ma 'brel na'ang chog las dngos grub len chog rdzogs pa'i de nyin nam phyir nyin gang rung du sbyin sreg blugs/__de'ang bsnyen sgrub kyi kha skong la bzlas pa'i bcu cha dang*/__tshe spel sogs las sgrub pa la ci 'grub bya ba yin no/__/'di la rgyas par sgrub chen gyi khog dbub dang sprel ba'i tshul yod kyang lag len dka' ba sogs kyis 'dir ma spros/__rang bzhin sgrub mchod sogs kyi skabs/__spyir btang gi sgrub mchod dkyus ma yin na/__thun rer gtso mo'i yi ge bcu stong phrag gcig bzla ba'i dbang du byas na/__dril sgrub/__ye sems/__sprul pa'i sngags bcas sum brgya/__rigs bzhi brgya phrag las bzhi nyer gcig tsam bzlas na 'tshams par 'ong*/__tshe sgrub gtso bor bton pa yin na/__gzhan gong ltar la/__yig bcu sum brgya/__tshe sgrub sngags dmigs kyis bsal ba dril sgrub yin pas stong phrag bzla/__gzhan 'dra/__!__/rgyun khyer chags med lta bu la bsnyen pa'i skabs ky-i sngags kho na las/__sgrub pa las sbyor ma byas kyang rung*/__bsnyen sngags kyang dril sgrub gtso bor byas na legs/__spro na/__sgrub pa/__las sbyor gyi bzlas dmigs khyugs tsam bgyis kyang 'gal ba med pa ma zad/__bsnyen sgrub las gsumagyi gzhi bsnyen sngon du song ba yin na nges par sgrub pa dang*/__las sbyor kyang cung zad re btang na legs pa yin no/__dus gsum rgyal ba'i yum gyur 'phags ma dang*/__/dbyer med bla mas skye kun rjes bzung ste/__/rdo rje'i lam las byang chub spyod pa rdzogs/__/sgrol ma'i rnam thar yongs rdzogs myur 'grub shog__/ces pa 'di nyid gter chen bla ma thams cad mkhyen gzigs mchog nas thog ma'i snod ldan tu dbugs dbyung nas smin grol gdams pa rdzogs par gnang nas zin bris 'bri bar 'os pa'i bka' gnang zhing*/__slad nas don gnyer mang pos bskul yang rim lus su song ba rang lo gya bdun par rta rna bla ma karma 'jigs bral nas badz+ra gu ru dung phyur gsung ba'i zhal bzhes bcas nan tan chen pos gsung bskul ngor/__rig pa 'dzin pa'i gzugs brnyan pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas kyis dpal spungs yang khrod tsA 'dra rin chen brag gi sgrub gnas kun bzang bde chen 'od gsal gling du mdor bsdus tsam du spel ba'i yi ge pa ni nye bar gnas pa gsang sngags bstan 'dzin gyis bgyis pa dge legs 'phel/__/'di ni 'jam mgon rin po che dang rigs bdag bla ma rnams kyi dgongs rdzogs phyir du kha skangs te spar gsar du bsgrubs pa yin pas dbang lung sogs la zhib ca bya dgos yod do zhes si tu pad+ma dbang mchog rgyal po kho bos ched du gdams pa'o//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: