JKW-KABAB-04-NGA-028

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་འདུས་པའི་ཟབ་དོན་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་གྱི་ལས་བྱང་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ།
Wylie title bla rdzogs thugs gsum 'dus pa'i zab don kun 'dril yid bzhin nor bu mthong ba rang grol gyi las byang ye shes snang ba JKW-KABAB-04-NGA-028.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 4, Text 28, Pages 495-525 (Folios 1a to 16a6)
Author ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་
Less details More details
Tertön ཉི་མ་སེངྒེ་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (nyi ma seng+ge, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation phun tshogs rnam rgyal. bla rdzogs thugs gsum 'dus pa'i zab don kun 'dril yid bzhin nor bu mthong ba rang grol gyi las byang ye shes snang ba. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 4: 495-525. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Revelations - gter ma
Cycle ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པ་ (thugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol pa)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-04-NGA-Karchag
Colophon

།ཅེས་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་འདུས་པའི་ཟབ་དོན་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་གྱི་ལས་བྱང་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་༧ འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའི་བཀའ་བབས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་སྩལ་སྐབས། ཆོག་བསྒྲིགས་རིགས་གང་དགོས་གྱིས་ཤིག་པའི་བཀའ་ཡི་གནང་བ་ཐོབ་ཅིང༌། བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས་ཀྱང་བསྐུལ་མ་ཡང་ཡང་གནང་བ་ལ་བརྟེན་ནས། ཡུལ་བྲག་གཡབ་གཞུང་ཤོད་དུ་སྐྱེས་ཤིང་མདོ་ཁམས་རྫོང་སར་དགོན་དུ་ངལ་སྟེགས་འཆའ་བ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ཏུ་འབོད་པས་བསྡེབས་པ་སྟེ་དགེ་བས་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མའི་བསྟན་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་སྨན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།།།།

ces bla rdzogs thugs gsum 'dus pa'i zab don kun 'dril yid bzhin nor bu mthong ba rang grol gyi las byang ye shes snang ba zhes bya ba 'di ni 'khor lo'i mgon po 7_'jam dbyangs mkhyen brtse thub bstan chos kyi rgya mtshos mkhyen brtse dbang po'i bka' babs kyi smin grol stsal skabs/__chog bsgrigs rigs gang dgos gyis shig pa'i bka' yi gnang ba thob cing*/_blo gros phun tshogs lags nas kyang bskul ma yang yang gnang ba la brten nas/__yul brag g.yab gzhung shod du skyes shing mdo khams rdzong sar dgon du ngal stegs 'cha' ba phun tshogs rnam rgyal tu 'bod pas bsdebs pa ste dge bas mtsho skyes bla ma'i bstan pa la shin tu sman pa'i rgyur gyur cig__/mang+ga laM//

[edit]
༁ྃ༔ བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་འདུས་པའི་ཟབ་དོན་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་གྱི་ལས་བྱང་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ཐུགས་ཆེན་པདྨ་རྒྱལ་པོ་དང༌། །དབྱེར་མེད་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རྗེར། །སྒོ་གསུམ་དྭངས་བས་ཕྱག་འཚལ་ནས། །དེའི་ལས་བྱང་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས། དེ་ལ་བླ་མ་ཡི་དམ་དབྱེར་མེད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོ་སྒོམ་པར་འདོད་པས། གནས་དབེན་པར་ཕྱི་ནང་གི་འབྲེལ་པ་བཅད་ལ་སྐུ་གསུངས་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་དང༌། དབང་དང་སྒྲུབ་མཆོད་ཀྱི་ཚེ་ན་རྡུལ་ཚོན་ནམ་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སོགས་དབང་ཆོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་དང༌། ཚོགས་མཆོད་དཀྱུས་མ་ཙམ་ལ་བླ་གཏོར་སྨན་རཀ་ཆད་བརྟན་ཉེར་སྤྱོད་དཀར་བགེགས་བཅས་དང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་སོགས་བཟང་ལ་མཛེས་པར་བཤམས། སྒྲུབ་པ་པོའི་མདུན་དུ་ཌ་དྲིལ་ནང་མཆོད་མེ་ཏོག་སོགས་འདུ་བྱས། བདེ་བའི་གདན་ལ་འཁོད། ཆོ་ག་དངོས་ལ་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་དགུ་ཡོད་པའི་ཐོག་མར་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བླ་མ་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་བཤེགས་ཞི་ཁྲོ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པར་མོས་ལ། ན་མོ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ༔ ཞི་ཁྲོ་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ སྐྱབས་གནས་རྒྱ་མཚོའི་བདག་ཉིད་ལ༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ གཉིས་པ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི། མར་གྱུར་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་ཏུ༔ བླ་མ་ཞི་ཁྲོ་བསྒྲུབས་ནས་ནི༔ སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་དབྱེར་མེད་པས༔ གཞན་དོན་བྱེད་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ གསུམ་པ་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ་པ་ནི། འགྲོ་ཀུན་བདེ་དང་ལྡན་པ་དང་༔ སྡུག་བསྔལ་རྒྱུར་བཅས་ཀུན་དང་བྲལ༔ བདེ་ལས་རྟག་ཏུ་མི་ཉམས་ཤིང་༔ བཏང་སྙོམས་མཆོག་ལ་འགོད་པར་བགྱི༔ བཞི་པ་ཚོགས་བསགས་པ་ནི། ཧོ༔ བླ་མ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད༔ སྡིག་ལྟུང་གནོང་འགྱོད་དྲག་པོས་བཤགས༔ དགེ་ཚོགས་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངོ་༔ ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རྣམས༔ ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བཞིན་བཞུགས་པར་གསོལ༔ བསོད་ནམས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ༔ ལྔ་པ་སྡོམ་པ་བཟུང་བ་ནི། ཧོ༔ བླ་མ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་དགོངས༔ བདག་གིས་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་དུ༔ སོ་ཐར་བྱང་སེམས་རིག་འཛིན་གྱི༔ སྡོམ་པ་མ་ལུས་ཡོངས་སུ་བཟུང་༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་མི་བཏང་ན༔ ཐུགས་རྗེས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། ཨོཾ་ཤྲི་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲྀ་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་སོགས་ཀྱི་དཀར་གཏོར་བཏང༌། དྲུག་པ་བགེགས་གཏོར་བཏང་བ་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གསུམ་གྱིས་བརླབ། ཨོཾ་སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཨ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿས་མགྲོན་བཀུག །ཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣཱན་ན་མཿསརྦ་སོགས་ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོས་ལ། བགེགས་ལ་བཀའ་བསྒོ་བ་ནི། ཧྲཱིཿཧཱུྃ༔ ང་ནི་དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན་རྒྱལ༔ རྡོ་རྗེ་གསང་བའི་བདག་ཉིད་དེ༔ བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་ཀུན་ཕྱིར་དེངས་ཤིག༔ འདས་ན་བརླག་པར་གདོན་མི་ཟ༔ དྲག་སྔགས་ཡུངས་ཐུན་ཚམ་རྔམ་བཅས་བསྐྲད། བདུན་པ་མཚམས་བཅད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཕྱོགས་མཚམས་སྟེང་འོག་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ སྟོང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གུར༔ མི་ཕྱེད་འབར་བའི་འོད་ཟེར་འཁྲིགས༔ བར་ཆད་འབྱུང་པོ་མཚམས་བཅད་དོ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་རཀྵ་ཛྭ་ལ་རྃ་ཏིཥྛ་བྷྲུྃ༔ བརྒྱད་པ་བྱིན་དབབ་པ་ནི། སྤོས་བསྲེག་རོལ་མོའི་དབྱངས་དང་བཅས་པས། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ སྐུ་གསུམ་རབ་འབྱམས་ཞིང་ཁམས་ནས༔ བླ་མ་རིག་འཛིན་ཡི་དམ་ལྷ༔ ཞི་ཁྲོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས༔ ཐུགས་རྗེ་ཐུགས་དམ་དུས་ལ་བབ༔ གནས་འདིར་ཡེ་ཤེས་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ལ་དབང་མཆོག་སྐུར༔ སྒྲུབ་པའི་རྫས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ རྟགས་དང་མཚན་མ་མྱུར་དུ་སྟོན༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ དགུ་པ་ཡོ་བྱད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ སྣོད་བཅུད་གཟུང་འཛིན་རྣམ་དག་ངང་༔ པདྨ་དགྱེས་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་རྨད་བྱུང་བའི༔ མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཆེན་གཏིབས་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱཱ་ཤབྡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཐཱ༔ གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་བདག་བསྐྱེད་ལ་བརྟེན་ནས་བསྙེན་པ་དང༌། མདུན་བསྐྱེད་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་པ་གཉིས་ལས་དང་པོ་ལ་བདུན་ལས་དང་པོ་ལྷའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམས་པ་ནི། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ རང་རིག་སྟོང་གསལ་ཆེན་པོའི་ངང་ལས་ངག་ཏུ་ཧྲཱི་ཧྲཱི་ཞེས་བརྗོད་པས་སྣོད་བཅུད་པདྨ་དབང་གི་ཞིང་ཁམས་དང་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བར་གསལ་བའི་དབུས་སུ༔ པདྨ་དང་ཉི་ཟླའི་གདན་ལ་རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨའི་རྒྱལ་པོ་སྐུ་མདོག་བྱེ་རུའི་སྡོང་པོ་ལ་ཏིལ་མར་གྱིས་བྱུགས་པར་ཉི་འོད་ཁྱབ་པ་ལྟ་བུ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ༔ འཛུམ་ཞིང་ཆགས་ལ་ཅུང་ཟད་ཁྲོ་བའི་ཉམས་ཅན༔ ཕྱག་དང་པོ་གཉིས་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མོ་སྦྱར་བའི་བར་དུ་པདྨ་རཱ་གའི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་བསྣམས་པ༔ གཡས་འོག་མས་མུ་ཏིག་དམར་པོའི་ཕྲེང་བ་དང་༔ གཡོན་འོག་མས་ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་སྡོང་བུ་བསྣམས་པ༔ ཡུམ་ཡི་གེ་དྲུག་མ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་དམར་མོ་ཌ་མ་རུ་དང་ཐོད་ཆང་བསྣམས་པས་འཁྲིལ་བ༔ གཉིས་ཀའང་དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པ་དང་མེ་ཏོག་གི་ རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ༔ ཞབས་རྡོ་རྗེ་དང་པདྨའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་དམར་པོ་འཕྲོ་བའི་ཀློང་ན་བཞུགས་པ༔ འཁོར་ལོ་ལྔའི་དབུས་སུ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་དང་༔ དབང་པོ་བཞིའི་གཡས་གཡོན་དུ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦྱོར་ཞིང་༔ དཔུང་པ་གཡས་སུ་སྲས་ནོར་བུ་འཛིན་པ༔ གཡོན་དུ་སྲས་མོ་གསང་སྔགས་འཛིན་མ༔ སྤྱི་བོ་ལ་སོགས་པའི་གནས་དྲུག་ཏུ་ཐུབ་པ་དྲུག༔ ཡན་ལག་བཞི་ལ་ཁྲོ་ཆེན་བཞི༔ བ་སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་དུ་བསྐལ་བཟང་གི་སེམས་དཔའ་སྟོང་དང་ཁྲག་འཐུང་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་སོགས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཁ་བྱེ་བ་ལྟར་ཤིགས་སེར་བཞུགས་པ༔ སྤྱི་བོའི་གཙུག་ཏུ་པདྨ་དང་ཉི་ཟླའི་གདན་ལ་དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་རྣམ་པ་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་ཡུམ་བདེ་བའི་དབང་ཕྱུག་མ་དམར་སྐྱ་པདྨ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་འཁྲིལ་བ༔ གཉིས་ཀའང་དར་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ༔ ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་འཇའ་འོད་ཐིག་ལེ་རིག་འཛིན་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བའི་ཀློང་ན་བཞུགས་པའི་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནམ་མཁའ་གང་བ་སྤྱན་དྲངས་པར་བསམས་ལ༔ གཉིས་པ་སྤྱན་དྲངས་པ་ནི། དབྱངས་རོལ་བཅས། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ སྔོན་གྱི་བསྐལ་པའི་དང་པོ་ལ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ དྷ་ན་ཀོ་ཥའི་མཚོ་གླིང་དུ༔ པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔ ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔ འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱི༔ བྱིན་གྱིས་རློབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ རི་པོ་ཏ་ལའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ནུབ་ཕྱོགས་ཨོ་རྒྱན་དུར་ཁྲོད་ནས༔ གསང་བ་ཡེ་ཤེས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གཞན་ཡང་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་པདྨ་རཱ་ཛ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཞེས་ཡང་ཡང་བརྗོད། གསུམ་པ་བཞུགས་གསོལ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་གཞལ་ཡས་དབུས༔ པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ༔ རྩ་གསུམ་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དགྱེས་ཤིང་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ས་མ་ཡ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཏིཥྛ་ལྷན༔ ཞེས་པས་དམ་ཚིག་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་དུ་བཞུགས་པར་བསམ། བཞི་པ་དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་ནི། སླར་ཡང་དབང་གི་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བར་བྱོན་ནས་བདུད་རྩིའི་དབང་བསྐུར་བས་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ ཆུ་ལྷག་མ་སྤྱི་བོར་འཁྱིལ་པ་ལས་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་འོད་དཔག་མེད་པས་དབུར་བརྒྱན་པར་བསམ༔ ལྔ་་པ་ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་པ་ནི། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་མཆོད་པའི་ལྷ་མོའི་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྤྲོས་ཏེ་ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་པ་བྱེད་པར་བསམ་ལ། ན་མོ༔ སྐྱེ་འགག་འགྱུར་མེད་ཕྲིན་ལས་རྫོགས༔ རང་བྱུང་ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་རྣམས་སྒྲོལ༔ ཡིད་བཞིན་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་པའི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ན་མོ་པུ་རུ་ཤ་ཡ་ཧོ༔ ཧྲཱི༔ རྩ་གསུམ་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཕྱི་ཡི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི༔ མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་དྲི༔ ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་ཡིད་འོང་རྣམས༔ སྤྱན་ཤངས་ཐུགས་ཀ་སྐུ་ལུས་དང་༔ ཞལ་དང་སྙན་དུ་མཆོད་པ་འབུལ༔ པུཥྤེ་དྷུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱཱ་ཤཔྡ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་པདྨའི་རྒྱལ༔ སྐུ་མདོག་དམར་པོ་རྗེས་ཆགས་ཡེ་ཤེས་འབར༔ ཉག་གཅིག་ཞལ་དང་ཚད་མེད་བཞི་ཡི་ཕྱག༔ ཆོས་སྐུའི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེར་སྡོམ༔ ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་འདྲེན༔ སྤྲུལ་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་པདྨ་རྒྱས་པ་འཆང་༔ གསང་བ་ཡེ་ཤེས་བདེ་ཆེན་གཉིས་མེད་སྦྱོར༔ སྣང་སྟོང་མཚན་དཔེའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧྲཱིཿ རྩ་གསུམ་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ རང་བྱུང་ནང་མཆོད་འབུལ་བ་ནི༔ མཛེས་པའི་གཟུགས་དང་སྙན་པའི་སྒྲ༔ དྲི་ཞིམ་རོ་བཅུད་འཇམ་འཁྲིལ་རེག༔ ཟག་མེད་ཆོས་ཀུན་འབྱུང་བའི་གནས༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་མཆོད་པར་འབུལ༔ རཱུ་པ་ཤཔྡ་གནྡྷེ་ར་ས་སྤརྴེ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་པདྨའི་རྒྱལ༔ ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་རང་བྱུང་སྔགས་ཀྱི་སྒྲས༔ བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཆོས་ཀྱི་ཆར་ཆེན་འབེབས༔ ཕྱི་ནང་ས་ཆུ་མེ་རླུང་འབྱུང་བ་བཞི༔ འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་སོ་སོའི་སྒྲ་སྐད་ཀུན༔ ཡི་གེ་དྲུག་པའི་སྔགས་ཀྱི་དབྱངས་སུ་བསྒྱུར༔ ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་མཛད་པའི༔ གྲགས་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧྲཱི༔ རྩ་གསུམ་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི༔ ཡིད་འཕྲོག་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་མོའི་ཚོགས༔ ནམ་མཁའ་གང་བར་རབ་སྤྲུལ་ནས༔ སྙོམས་འཇུག་དགའ་བཞིའི་སྒྱུ་རྩལ་མཆོག༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་རྒྱས་ཕྱིར་འབུལ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ག་ཎ་གུ་ཧྱ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་པདྨའི་རྒྱལ༔ ཉོན་མོངས་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་གཉིས་དབྱིངས་སུ་སངས༔ ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱས༔ འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་བུ་གཅིག་ལྟ་བུར་བརྩེ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་མེད་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ ལྷུན་གྲུབ་རྩོལ་མེད་ཕྲིན་ལས་མཁའ་དང་མཉམ༔ གདོད་ནས་རྣམ་དག་རང་བྱུང་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ རིག་སྟོང་འོད་གསལ་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧྲཱི༔ རྩ་གསུམ་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཁྱད་པར་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི༔ རྩ་བརྒྱད་སྟོང་སྦྱར་སྨན་གྱིས་མཆོད༔ ཉོན་མོངས་བསྒྲལ་བའི་རཀྟས་མཆོད༔ བརྗིད་ལྡན་འདོད་ཡོན་གཏོར་མས་མཆོད༔ ཐུགས་དམ་བསྐང་ཕྱིར་བཞེས་སུ་གསོལ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་པདྨའི་རྒྱལ༔ གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཁྱབ་བདག་ཀུན་ཏུ་བཟང་༔ གསང་བ་ཡེ་ཤེས་བཟང་མོ་གཉིས་མེད་སྦྱོར༔ རིགས་འདུས་བླ་མ་གཙུག་གི་རྒྱན་དུ་འཆང་༔ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོར་རྫོགས༔ དྲན་པས་གདུང་སེལ་དངོས་གྲུབ་གཏེར་གྱི་མཛོད༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ དྲུག་པ་ཉེས་བྱས་བཤགས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་གསོལ་བ་ནི། ཧོ༔ འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་ཅག་ཉོན་མོངས་འཁྲུལ་པའི་གཞན་དབང་གིས༔ ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་དུ༔ ཚོར་དང་མ་ཚོར་སྡིག་ལྟུང་ཉམས་ཆག་ཀུན༔ འགྱོད་པས་བཤགས་སོ་བྱང་ཞིང་དག་པ་དང་༔ རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དང་གཡུང་དྲུང་ལྟ་བུའི་ལུས༔ དད་དང་སྙིང་རྗེ་ཤེས་རབ་ཏིང་འཛིན་སྒོ༔ མངོན་ཤེས་རྗེས་དྲན་གཟུངས་དང་སྤོབས་པའི་གཏེར༔ ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་མཉམ་སྦྱོར་དངོས་གྲུབ་མཆོག༔ ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས༔ ཐུགས་རྗེ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བདག་ལ་སྩལ་ནས་ཀྱང་༔ མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བ་དང་༔ འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་ལྷ་སྐུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་གོ །བདུན་པ་བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་འཇུག་པ་ལ། བསྙེན་པ་ལས་ཕྱེ་བའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ལས། དང་པོ་བསྙེན་པའི་རྀམ་པ་ནི། སྤྱི་བོའི་བླ་མ་ལ་མོས་གུས་རྩེ་གཅིག་པས། ཀྱེ་ཀྱེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ༔ གུ་རུ་པདྨ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ བདག་ལ་རེ་ས་གཞན་ན་མེད༔ ཡེ་ཤེས་ཐུགས་རྗེས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ལུས་ངག་ཡིད་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བཟླས་པས༔ གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དང་བཅས་པ་རིམ་དང་གཅིག་ཅར་དུ་བྱུང་༔ རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་རིམ་དང་གཅིག་ཅར་དུ་ཞུགས་ཤིང་ཐིམ་པས་དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པར་བསམ་ལ་བཟླས་བརྗོད་འབུམ་ཕྲག་བཞི་བྱའོ། གཉིས་པ་སྒྲུབ་པ་ནི། རང་གི་སྙིང་གར་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་མི་བསྐྱོད་པའི་ཐུགས་ཀའི་དབུས་སུ་ཉི་ཟླའི་གྭའུ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་ལྟེ་བར་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོ་མར་མེ་ལྟར་འབར་བའི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་རང་སྒྲ་སྒྲོགས་བཞིན་དུ་འཁོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་འཕྲོས༔ ཞིང་རབ་འབྱམས་ཀྱི་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཐུགས་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྐུ་དང་ཡིག་འབྲུ་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་བསམས་ལ། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཞེས་འབུམ་ཕྲག་བདུན་བཟླའོ། གསུམ་པ་ལས་སྦྱོར་ནི། སླར་ཡང་ཐུགས་སྲོག་ས་བོན་གྱི་མཐར་གཟུངས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ༔ མུན་ཁུང་དུ་སྒྲོན་མེ་བཏེགས་པ་བཞིན་གསལ་བར་བྱས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཏུ་འབར་བའི་འོད་ཀྱིས་རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་ལ་ཕོག༔ དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦྱངས༔ སྣང་གྲགས་འགྱུ་གསུམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ གང་ལ་གང་འདུལ་བའི་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བསམས་ལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་དྷུ་མ་གྷ་ཡེ་ན་མ་སྭཱ་ཧཱ༔ བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨཱཿ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ མ་མ་སརྦ་པཱ་པཾ་ཀླེ་ཤ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་སྤྱི་དྲིལ་གྱི་ལས་སྦྱོར་དང༌། ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ༔ ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་པདྨ་རཱ་ཛཱ་ཡ༔ ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ༔ ཨརྷ་ཏེ་སཾ་མྱཀ་སཾ་བུདྡྷཱ་ཡ༔ ཏདྱ་ཐཱ༔ ཨོཾ་ན་མོ་པདྨ་ཤཱ་རི་རཱ་ཡ༔ པདྨ་ཨུཥྞཱི་ཥ་ཡ༔ པདྨ་ལོ་ཙ་ནཱ་ཡ༔ པདྨ་མུ་ཁཱ་ཡ༔ པདྨ་ཧསྟཱ་ཡ༔ པདྨ་པ་ད་ནཱ་ཡ༔ པདྨ་དྷ་རཱ་ཎཱ་ཡ༔ པདྨ་ཛྙཱ་ནཱ་ཡ༔ པདྨ་པཱ་རཱ་ཡ༔ པདྨ་ཨཾ་ཀུ་ཤཱ་ཡ༔ པདྨ་ཤཱ་རཱ་ཡ༔ པདྨ་བཛྲ་གརྦྷཱ་ཡ༔ པདྨ་སཾ་གྲ་ཧཱ་ཡ༔ པདྨ་སུ་ཁཱ་ཡ༔ པདྨ་ཕུལླཱ་ཡ༔ པདྨ་པྲ་བྷཱ་ཡ༔ པདྨ་ཏེ་ཛཱ་ཡ༔ པདྨ་པི་ཤྲནྷཱ་ཡ༔ པདྨ་སིཾ་ཧ་ནཱ་དཱ་ཡ༔ པདྨ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་རཱ་ཡ༔ པདྨ་ཁ་ཙརྻཱ་ཡ༔ པདྨ་ག་ག་ན་རཱ་ཛཱ་ཡ༔ པདྨ་ཀྲཱི་ཏི་གརྦྷཱ་ཡ༔ པདྨ་བཱི་བྷ་ཡཱ་ཡ༔ པདྨ་ཙིནྟ་ཙཀྱཱ་ཡ༔ པདྨ་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ༔ པདྨ་ཨ་མོ་གྷ་པཱ་ཤཱ་ཡ༔ པདྨ་ཙིནྟ་མ་ཎཱི་ཡ༔ ཏདྱ་ཐཱ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ༔ མ་མ་སརྦ་སཏྭ་པཱ་པཾ་ཀླེ་ཤ་ཤོདྡྷ་ཡ་ཤོ་དྷ་ཡ༔ བི་ཤོ་དྷ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ཡཿ སརྦ་ཀརྨ་ཨཱ་བ་ར་ཎ་བི་ཤོ་དྷ་ཡ༔ ཧ་ན་ཧ་ན༔ པྲ་ཏི་ཧ་ན་པྲ་ཏི་ཧ་ན༔ ད་ཧ་ན་ད་ཧ་ན༔ སིཉྩ་ཡ་སིཉྩ་ཡ༔ སརྦ་མ་ལ་བི་ཤོ་དྷ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ དེ་ལྟར་ལས་སྦྱོར་སྤྱི་དྲིལ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ་འདི་ཁྲི་ཕྲག་གཅིག་བཟླས་པས་ཚེ་རབ་འཁོར་བ་གྲངས་མེད་དུ་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་པ་དང་༔ འདོད་རྒུ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འབྱོར་པ་དང་༔ འཁོར་བ་དོངས་ནས་སྤྲུགས་པའི་ཕྲིན་ལས་ལ་དབང་འབྱོར་བར་འགྱུར་རོ༔ ཐུན་མཐར་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་ཡིག་བརྒྱ་ལྷག་ཆད་བསྐང་མདུན་བསྐྱེད་དགོས་ན། སྐབས་འདིར་གཏོར་མ་འབུལ་མི་དགོས་པས་གཏོར་འབུལ་གྱི་མཇུག་གི་མཆོད་བསྟོད་དང་བསྡུ་ལྡང་བྱ། མདུན་བསྐྱེད་མེད་སྐབས་ཐུན་མཚམས་སུ་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི། ཅི་འབྱོར་པའི་གཏོར་མ་བསང་སྦྱང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ། གཏོར་མགྲོན་སྤྱན་དྲངས་པ་ནི། ཧྲཱི༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་རྩོལ་རྟོག་མི་མངའ་ཡང་༔ བདག་ཅག་ཚོགས་བསག་མཆོད་པ་བཞེས་སླད་དུ༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་རོལ་པས་གནས་འདིར་གཤེགས༔ ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པདྨ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ པདྨ་ཨཱ་ས་ན་ཏིཥྛནྟུ༔ གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི། ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀ་པདྨ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་བྷུཉྫ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪནྟུ༔ ཞེས་ལན་བདུན་གྱིས་ཕུལ། མཆོད་བསྟོད་ནི། ཧྲཱི༔ ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་བདེ་བ་ཆེ༔ སྨན་རག་གཏོར་ཚོགས་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་རྨད་བྱུང་བའི༔ མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་རོལ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀ་པདྨ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧྲཱི༔ མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཏུ་སྟོན༔ བླ་མ་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཕྲིན་ལས་གསོལ་བ་ནི། འདོད་ཡོན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་ནོངས་པ་བཤགས་ཤིང་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་གཏོར་མགྲོན་རང་ལ་བསྟིམ། བསྡུ་ལྡང་ནི། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་འོད་དུ་ཞུ༔ རང་ཉིད་གཞི་ལུས་ལྷ་དང་བཅས་པ་ལ་ཐིམ་ཞིང༔ དེའང་ཐུགས་སྲོག་ཧྲཱིཿའི་བར་དུ་འདུས་ནས་འོད་གསལ་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བའི་ངང་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ་མཉམ་པར་བཞག༔ སླར་ཡང་རང་སྐད་ཅིག་གིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བླ་མ་རིགས་ཀྱི་བདག་པོར་བཞུགས་པའི་སྐུར་ལམ་སྟེ་གྱུར་པར་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཀཱ་ཝཱ་ཙི་རཀྵཱ་ཧྃ་ཞེས་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ སྨོན་ལམ་ནི། དགེ་བའི་རྩ་བ་འདི་ཡིས་བདག་གཞན་འགྲོ༔ སྒྲིབ་གཉིས་བྱང་ཞིང་ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས༔ ས་དང་ལམ་གྱི་བགྲོད་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས༔ འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ བཀྲ་ཤིས་ནི། བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར༔ འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་བདེ་གཤེགས་སེམས་དཔའི་ཚོགས༔ རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་བསྔོ་སྨོན་བཀྲ་ཤིས་བྱ༔ ཐུན་མཚམས་ཐམས་ཅད་དུ་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་སྙིང་པོ་ཅན་གྱི་བསགས་སྦྱང་ལ་བཙོན་པར་བྱའོ༔ དེ་ལྟར་འབད་པས་རབ་དངོས༔ འབྲིང་ཉམས༔ ཐ་མ་རྨི་ལམ་དུ་བླ་མ་ཡི་དམ་གྱི་ཞལ་མཐོང་བ༔ གསུང་ཐོས་པ༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་སོགས་རྟགས་མཐོང་ཞིང་༔ ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ལ་རེག་པར་འགྱུར་རོ་གསུངས། གཉིས་པ་མདུན་བསྐྱེད་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་པ་ལ་དྲུག་ལས་དང་པོ་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། མདུན་རྟེན་ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤུ་ནྱཱེ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔གིས་སྟོང་པར་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཧྲཱི་ཧྲཱི་ཞེས་བརྗོད་པས་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འབྱུང་བཞི་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་དང་བཅས་པའི་སྟེང་དུ་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་སྟེགས་བུ་ལ་གནས་པའི་རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་གསལ་བརྟན་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་འབར་བ༔ དེའི་དབུས་སུ་བྷྲཱུྃ་ལས་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་གི་གཞལ་མེད་ཁང་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་རྟ་བབས་བཞིས་བརྒྱན་པ༔ ཚད་དང་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཕྱི་ནང་སྒྲིབ་མེད་དྭང་གསལ་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ལྟེ་བར་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་བཞི་པ་ཟེའུ་འབྲུ་དང་བཅས་པའི་སྙིང་པོར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོས་མཚན་པ༔ དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་པདྨ་རཱ་ག་ལས་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེ་དམར་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་འོད་འབར་བ་ཧྲཱིཿཡིག་གིས་མཚན་པ་ལས་གཞལ་དུ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ འཕགས་པ་རྣམས་མཆོད་ཅིང་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས་ཏེ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད༔ འོད་ཟེར་ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨའི་རྒྱལ་པོ་སྐུ་མདོག་བྱེ་རུའི་སྡོང་པོ་ལ་ཏིལ་མར་གྱིས་བྱུགས་པར་ཉི་འོད་ཁྱབ་པ་ལྟ་བུ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ༔ འཛུམ་ཞིང་ཆགས་ལ་ཅུང་ཟད་ཁྲོ་བོའི་ཉམས་ཅན༔ ཕྱག་དང་པོ་གཉིས་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མོ་སྦྱར་བའི་བར་དུ་པདྨ་རཱ་གའི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་བསྣམས་པ༔ གཡས་འོག་མས་མུ་ཏིག་དམར་པོའི་ཕྲེང་བ་དང་༔ གཡོན་འོག་མས་ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་སྡོང་བུ་བསྣམས་པ༔ ཡུམ་ཡི་གེ་དྲུག་མ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་དམར་མོ་ཌ་མ་རུ་དང་ཐོད་ཆང་བསྣམས་པས་འཁྲིལ་བ༔ གཉིས་ཀའང་དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པ་དང་མེ་ཏོག་གི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ༔ ཞབས་རྡོ་རྗེ་དང་པདྨའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་དམར་པོ་འཕྲོ་བའི་ཀློང་ན་བཞུགས་པ༔ དེའི་སྤྱི་བོར་པདྨ་དང་ཉི་ཟླའི་གདན་ལ་དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་རྣམ་པ་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་ཡུམ་བདེ་བའི་དབང་ཕྱུག་མ་དམར་སྐྱ་པདྨ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་འཁྲིལ་བ༔ གཉིས་ཀའང་དར་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ༔ ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་འཇའ་འོད་ཐིག་ལེ་རིག་འཛིན་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བའི་ཀློང་ན་རོལ་པ༔ གཙོ་བོའི་གཡས་སུ་སྲས་ནོར་བུ་འཛིན་པ༔ གཡོན་དུ་སྲས་མོ་གསང་སྔགས་འཛིན་མ༔ གཉིས་ཀའང་སྐུ་མདོག་དམར་གསལ་གཞོན་ཞིང་འཛུམ་པའི་ཉམས་ཅན༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞིའི་དང་པོ་གཉིས་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ༔ གཡས་འོག་མས་མུ་ཏིག་དམར་པོའི་ཕྲེང་བ་དང་༔ གཡོན་འོག་མས་པདྨ་དམར་པོ་འཆང་བ༔ དར་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བས་བརྒྱན་ཅིང་ཞབས་སེམས་སྐྱིལ་གྱིས་གཙོ་བོ་ལ་འདུད་པའི་ཚུལ་གྱིས་པད་ཟླའི་གདན་ལ་བཞུགས་པ༔ པད་འདབ་བཞིའི་ལྟེ་བར་ཟླ་བའི་གདན་ལ་མདུན་དུ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད༔ ཤར་དུ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ༔ ལྷོར་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན༔ ནུབ་ཏུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས༔ བྱང་དུ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་རྣམས་རང་རང་གི་རིགས་ཀྱི་ཡུམ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ༔ དེའི་ཕྱི་རོལ་མུ་ཁྱུད་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ཕྱི་ནང་གི་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ་དྲུག་འཁྲིལ་སྦྱོར་དུ་རོལ་པ༔ དེའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་མུ་ཁྱུད་རིམ་པ་བཞིར་པད་འདབ་སྟོང་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་བསྐལ་བཟང་གི་སེམས་དཔའ་སྟོང་༔ ཁྱམས་ཀྱི་ཕྱོགས་བཞི་སྟེང་འོག་རྣམས་སུ་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་པ་དྲུག༔ སྒོ་བཞིར་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་མཐར་བྱེད་སྒོ་བ་ཡབ་ཡུམ་བརྒྱད་རྣམས་སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་རྒྱན་ཆ་ལུགས་མ་འདྲེས་ཡོངས་རྫོགས་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་སྟེང་གི་ནམ་མཁར་ཁྲག་འཐུང་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་དང་༔ གཞན་ཡང་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཐམས་ཅད་ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཁ་བྱེ་བ་ལྟར་བདེ་སྟོང་འོད་ཀྱི་ཕུང་པོར་ཤིགས་སེར་བཞུགས་པའི་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤྱན་དྲངས་པར་བསམ་ལ༔ གཉིས་པ་སྤྱན་འདྲེན་ནི། སྤོས་རོལ་དབྱངས་དང་བཅས་ཏེ། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ སྔོན་གྱི་བསྐལ་པའི་དང་པོ་ལ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ དྷ་ན་ཀོ་ཥའི་མཚོ་གླིང་དུ༔ པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔ ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔ འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱི༔ བྱིན་གྱིས་རློབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ རི་པོ་ཏ་ལའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ནུབ་ཕྱོགས་ཨོ་རྒྱན་དུར་ཁྲོད་ནས༔ གསང་བ་ཡེ་ཤེས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གཞན་ཡང་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་པདྨ་རཱ་ཛ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཞེས་ཡང་ཡང་བརྗོད། གསུམ་པ་བཞུགས་གསོལ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་གཞལ་ཡས་དབུས༔ པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ༔ རྩ་གསུམ་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དགྱེས་ཤིང་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ས་མ་ཡ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཏིཥྛ་ལྷན༔ ཞེས་པས་དམ་ཚིག་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་དུ་བཞུགས་པར་བསམ། བཞི་པ་དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་ནི། སླར་ཡང་དབང་གི་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བར་བྱོན་ནས་བདུད་རྩིའི་དབང་བསྐུར་བས་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ ཆུ་ལྷག་མ་སྤྱི་བོར་འཁྱིལ་པ་ལས་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་འོད་དཔག་མེད་པས་དབུར་བརྒྱན་པར་བསམ༔ ལྔ་་པ་ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་པ་ནི། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་མཆོད་པའི་ལྷ་མོའི་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྤྲོས་ཏེ་ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་པ་བྱེད་པར་བསམ་ལ། ན་མོ༔ སྐྱེ་འགག་འགྱུར་མེད་ཕྲིན་ལས་རྫོགས༔ རང་བྱུང་ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་རྣམས་སྒྲོལ༔ ཡིད་བཞིན་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་པའི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ན་མོ་པུ་རུ་ཤ་ཡ་ཧོ༔ ཧྲཱི༔ རྩ་གསུམ་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཕྱི་ཡི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི༔ མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་དྲི༔ ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་ཡིད་འོང་རྣམས༔ སྤྱན་ཤངས་ཐུགས་ཀ་སྐུ་ལུས་དང་༔ ཞལ་དང་སྙན་དུ་མཆོད་པ་འབུལ༔ པུཥྤེ་དྷུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱཱ་ཤཔྡ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་པདྨའི་རྒྱལ༔ སྐུ་མདོག་དམར་པོ་རྗེས་ཆགས་ཡེ་ཤེས་འབར༔ ཉག་གཅིག་ཞལ་དང་ཚད་མེད་བཞི་ཡི་ཕྱག༔ ཆོས་སྐུའི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེར་སྡོམ༔ ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་འདྲེན༔ སྤྲུལ་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་པདྨ་རྒྱས་པ་འཆང་༔ གསང་བ་ཡེ་ཤེས་བདེ་ཆེན་གཉིས་མེད་སྦྱོར༔ སྣང་སྟོང་མཚན་དཔེའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧྲཱིཿ རྩ་གསུམ་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ རང་བྱུང་ནང་མཆོད་འབུལ་བ་ནི༔ མཛེས་པའི་གཟུགས་དང་སྙན་པའི་སྒྲ༔ དྲི་ཞིམ་རོ་བཅུད་འཇམ་འཁྲིལ་རེག༔ ཟག་མེད་ཆོས་ཀུན་འབྱུང་བའི་གནས༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་མཆོད་པར་འབུལ༔ རཱུ་པ་ཤཔྡ་གནྡྷེ་ར་ས་སྤརྴེ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་པདྨའི་རྒྱལ༔ ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་རང་བྱུང་སྔགས་ཀྱི་སྒྲས༔ བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཆོས་ཀྱི་ཆར་ཆེན་འབེབས༔ ཕྱི་ནང་ས་ཆུ་མེ་རླུང་འབྱུང་བ་བཞི༔ འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་སོ་སོའི་སྒྲ་སྐད་ཀུན༔ ཡི་གེ་དྲུག་པའི་སྔགས་ཀྱི་དབྱངས་སུ་བསྒྱུར༔ ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་མཛད་པའི༔ གྲགས་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧྲཱི༔ རྩ་གསུམ་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི༔ ཡིད་འཕྲོག་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་མོའི་ཚོགས༔ ནམ་མཁའ་གང་བར་རབ་སྤྲུལ་ནས༔ སྙོམས་འཇུག་དགའ་བཞིའི་སྒྱུ་རྩལ་མཆོག༔ ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་རྒྱས་ཕྱིར་འབུལ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ག་ཎ་གུ་ཧྱ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་པདྨའི་རྒྱལ༔ ཉོན་མོངས་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་གཉིས་དབྱིངས་སུ་སངས༔ ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱས༔ འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་བུ་གཅིག་ལྟ་བུར་བརྩེ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་དབྱེར་མེད་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ ལྷུན་གྲུབ་རྩོལ་མེད་ཕྲིན་ལས་མཁའ་དང་མཉམ༔ གདོད་ནས་རྣམ་དག་རང་བྱུང་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ རིག་སྟོང་འོད་གསལ་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧྲཱི༔ རྩ་གསུམ་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཁྱད་པར་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི༔ རྩ་བརྒྱད་སྟོང་སྦྱར་སྨན་གྱིས་མཆོད༔ ཉོན་མོངས་བསྒྲལ་བའི་རཀྟས་མཆོད༔ བརྗིད་ལྡན་འདོད་ཡོན་གཏོར་མས་མཆོད༔ ཐུགས་དམ་བསྐང་ཕྱིར་བཞེས་སུ་གསོལ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་པདྨའི་རྒྱལ༔ གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཁྱབ་བདག་ཀུན་ཏུ་བཟང་༔ གསང་བ་ཡེ་ཤེས་བཟང་མོ་གཉིས་མེད་སྦྱོར༔ རིགས་འདུས་བླ་མ་གཙུག་གི་རྒྱན་དུ་འཆང་༔ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོར་རྫོགས༔ དྲན་པས་གདུང་སེལ་དངོས་གྲུབ་གཏེར་གྱི་མཛོད༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ དྲུག་པ་ཉེས་བྱས་བཤགས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་གསོལ་བ་ནི། ཧོ༔ འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་ཅག་ཉོན་མོངས་འཁྲུལ་པའི་གཞན་དབང་གིས༔ ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་དུ༔ ཚོར་དང་མ་ཚོར་སྡིག་ལྟུང་ཉམས་ཆག་ཀུན༔ འགྱོད་པས་བཤགས་སོ་བྱང་ཞིང་དག་པ་དང་༔ རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དང་གཡུང་དྲུང་ལྟ་བུའི་ལུས༔ དད་དང་སྙིང་རྗེ་ཤེས་རབ་ཏིང་འཛིན་སྒོ༔ མངོན་ཤེས་རྗེས་དྲན་གཟུངས་དང་སྤོབས་པའི་གཏེར༔ ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་མཉམ་སྦྱོར་དངོས་གྲུབ་མཆོག༔ ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས༔ ཐུགས་རྗེ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བདག་ལ་སྩལ་ནས་ཀྱང་༔ མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བ་དང་༔ འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ། བདུན་པ་བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་འཇུག་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་བསྙེན་པའི་རིམ་པ་ནི། ཀྱེ་ཀྱེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ༔ གུ་རུ་པདྨ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ བདག་ལ་རེ་ས་གཞན་ན་མེད༔ ཡེ་ཤེས་ཐུགས་རྗེས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ལུས་ངག་ཡིད་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ཅུང་ཟད་བཟླ། གཉིས་པ་གཙོ་བོར་སྒྲུབ་པའི་དམིགས་བཟླས་ནི། རང་གི་སྙིང་གར་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་མི་བསྐྱོད་པའི་ཐུགས་ཀའི་དབུས་སུ་ཉི་ཟླའི་གྭའུ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་ལྟེ་བར་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོ་མར་མེ་ལྟར་འབར་བའི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་རང་སྒྲ་སྒྲོགས་བཞིན་དུ་འཁོད་པ་ལས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་བར་མ་ཆད་པར་བྱུང་བ་ཞལ་ནས་ཐོན༔ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལ་ཐིམ་པས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ དེ་ལས་འོད་ཟེར་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་འཕྲོས༔ ཞིང་རབ་འབྱམས་ཀྱི་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཐུགས་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྐུ་དང་ཡིག་འབྲུ་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་བསམ་ལ། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཞེས་ཡིག་བདུན་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་མམ། གཉིས་སམ། གཅིག་གིས་མཐའ་བརྟེན་པར་བཟླ། གསུམ་པ་ལས་སྦྱོར་ལ་ཐུན་མོང་དང་ཁྱད་པར་གཉིས་ལས་དང་པོ་ནི། སླར་ཡང་རང་གི་ཐུགས་སྲོག་ས་བོན་གྱི་མཐར་གཟུངས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཐིམ༔ གསལ་བརྟན་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཏུ་འབར་བའི་འོད་ཀྱིས་རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་ལ་ཕོག༔ དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦྱངས༔ སྣང་གྲགས་འགྱུ་གསུམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ གང་ལ་གང་འདུལ་བའི་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བསམ་ལ། ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ༔ ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་པདྨ་རཱ་ཛཱ་ཡ༔ ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ༔ ཨརྷ་ཏེ་སཾ་མྱཀ་སཾ་བུདྡྷཱ་ཡ༔ ཏདྱ་ཐཱ༔ ཨོཾ་ན་མོ་པདྨ་ཤཱ་རི་རཱ་ཡ༔ པདྨ་ཨུཥྞཱི་ཥ་ཡ༔ པདྨ་ལོ་ཙ་ནཱ་ཡ༔ པདྨ་མུ་ཁཱ་ཡ༔ པདྨ་ཧསྟཱ་ཡ༔ པདྨ་པ་ད་ནཱ་ཡ༔ པདྨ་དྷ་རཱ་ཎཱ་ཡ༔ པདྨ་ཛྙཱ་ནཱ་ཡ༔ པདྨ་པཱ་རཱ་ཡ༔ པདྨ་ཨཾ་ཀུ་ཤཱ་ཡ༔ པདྨ་ཤཱ་རཱ་ཡ༔ པདྨ་བཛྲ་གརྦྷཱ་ཡ༔ པདྨ་སཾ་གྲ་ཧཱ་ཡ༔ པདྨ་སུ་ཁཱ་ཡ༔ པདྨ་ཕུལླཱ་ཡ༔ པདྨ་པྲ་བྷཱ་ཡ༔ པདྨ་ཏེ་ཛཱ་ཡ༔ པདྨ་པི་ཤྲནྷཱ་ཡ༔ པདྨ་སིཾ་ཧ་ནཱ་དཱ་ཡ༔ པདྨ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་རཱ་ཡ༔ པདྨ་ཁ་ཙརྻཱ་ཡ༔ པདྨ་ག་ག་ན་རཱ་ཛཱ་ཡ༔ པདྨ་ཀྲཱི་ཏི་གརྦྷཱ་ཡ༔ པདྨ་བཱི་བྷ་ཡཱ་ཡ༔ པདྨ་ཙིནྟ་ཙཀྱཱ་ཡ༔ པདྨ་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ༔ པདྨ་ཨ་མོ་གྷ་པཱ་ཤཱ་ཡ༔ པདྨ་ཙིནྟ་མ་ཎཱི་ཡ༔ ཏདྱ་ཐཱ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ༔ མ་མ་སརྦ་སཏྭ་པཱ་པཾ་ཀླེ་ཤ་ཤོདྡྷ་ཡ་ཤོ་དྷ་ཡ༔ བི་ཤོ་དྷ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ཡ༔ སརྦ་ཀརྨ་ཨཱ་བ་ར་ཎ་བི་ཤོ་དྷ་ཡ༔ ཧ་ན་ཧ་ན༔ པྲ་ཏི་ཧ་ན་པྲ་ཏི་ཧ་ན༔ ད་ཧ་ན་ད་ཧ་ན༔ སིཉྩ་ཡ་སིཉྩ་ཡ༔ སརྦ་མ་ལ་བི་ཤོ་དྷ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཅེས་གཟུངས་སྔགས་ཁྲི་ཕྲག་གཅིག་བཟླའོ། །གཉིས་པ་ཁྱད་པར་གྱི་ལས་སྦྱོར་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་མཐོང་གྲོལ། གསུང་ཐོས་པས་གྲོལ་བ། ཐུགས་དགོངས་པས་གྲོལ་བ། ཡོན་ཏན་རེག་པས་གྲོལ་བ། ཕྲིན་ལས་ཚོར་བས་གྲོལ་བ། ཡོངས་རྫོགས་མྱོང་བས་གྲོལ་བ་རྣམས་ཉམས་སུ་བསྟར་བར་འདོད་ན་གཏེར་གཞུང་ལས་རྟོགས་པར་བྱའོ། །ཐུན་མཐར་དབྱངས་གསལ་ཡིག་བརྒྱ་རྟེན་སྙིང་བཟླས་པས་ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང་ཤིང༌། གོང་བསྙེན་པའི་མཇུག་ལྟར་གཏོར་མ་ཕུལ་ཤིང་བསྡུ་ལྡང་སྨོན་ལམ་ཤིས་བརྗོད་རྣམས་མི་དགོས། དེ་ནས་བཀའ་གཏེར་སྲུང་མའི་གཏོར་བསྔོ་དང་ན་རག་བསྐང་བཤགས་བརྗོད་མེད་དོན་བཤགས་བཅས་ཅི་རིགས་བྱའོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་དགུ་ལས། དང་པོ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི། ཚོགས་རྫས་རྣམས་ལ་བདུད་རྩིས་བྲན། ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་རིག་རྩལ་མེ་རླུང་ཆུས༔ ཚོགས་རྫས་དངོས་འཛིན་བསྲེག་གཏོར་བཀྲུས༔ པདྨ་བྷཉྫའི་སྣོད་ཡངས་པར༔ འདོད་ཡོན་བདུད་རྩིའི་བཅུད་དུ་འཁྱིལ༔ རཾ་ཡཾ་ཁཾ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཞེས་བརླབ། ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། ཧྲཱི༔ དམིགས་མེད་མཁའ་ལྟར་དག་པ་ལས༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་ཚུལ༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ལྷ༔ ཚོགས་མཆོག་དཀྱིལ་འཁོར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནི་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟཾ༔ ཕུད་དང་པོ་མཆོད་པ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཚོགས་རྫས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེ༔ ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་བཅུད་ལྡན༔ འདོད་ཡོན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔ མ་ཧཱ་ག་ཎ་ཙ་ཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ བར་པ་བཤགས་པ་ནི། ཧོཿ ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟའི་བར༔ མི་ཤེས་ཉོན་མོངས་བག་མེད་པས༔ སྡིག་ལྟུང་ཉམས་ཆག་ཅི་མཆིས་པ༔ ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་བསྐང་ཞིང་བཤགས༔ ཅེས་དང་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད། ཐ་མ་བསྒྲལ་ཤིང་བསྟབ་པ་ནི། བདག་ཉིད་རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀའི༔ ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉ་སྤྲོས༔ དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་དགུག་ཅིང་བསྟིམ༔ མཚན་མའི་རྫས་དང་དབྱེར་མེད་གྱུར༔ ཨེ་ནྲྀ་ཏྲི་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཧཱུྃ༔ ཕུར་པ་དཔལ་ཆེན་ཀཱི་ལ་ཡ༔ རྣོ་དཔལ་འབར་བའི་མཚོན་ཆ་ཡིས༔ གདུག་ཅིང་གཏུམ་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔ རྡུལ་དུ་བྱས་ནས་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ ཨོཾ་པདྨ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་སརྦ་དུཥྟཱན་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སརྦ་དུཥྟཱན་མཱཾ་སཀྟ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་ག་ཎ་ཙཀྲ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་དབུལ། དེ་ནས་དམ་ཚིག་གི་རྫས་ལོངས་སྤྱོད་པས་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བས་ཚིམ་པར་མོས་ཏེ་ཚོགས་ལ་རོལ། སྤྲོ་ན་རྡོ་རྗེའི་གླུ་དང་གར་ཡང་བྱ། ལྷག་མ་བསྡུས་ཏེ་བདུད་རྩིས་བྲན་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིས་བརླབ། ཧཱུྃ༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བཀའ་འཁོར་ན༔ མུ་རན་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་ཀུན༔ ལྷག་མའི་དམ་ཚིག་འདི་བཞེས་ལ༔ རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨུཙྪིཥྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧཱི་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་ཕྱིར་བསྐྱལ། སྨོན་ལམ་ནི། པདྨ་ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་མཆོད་པ་ཡིས། །བདག་གཞན་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། །དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །སྤྲོ་ན་མར་མེའི་སྨོན་ལམ་གདབ། གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི། ཧྲཱི༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས༔ འགྲོ་འདུལ་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཚོགས༔ ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་སྐུ་བཞེངས་ལ༔ ཐུགས་དམ་དབང་གིས་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཉམས་ཆག་དབྱིངས་སུ་སྦྱོངས༔ ཡེ་ཤེས་རིག་པའི་རྩལ་ཆེན་སྤོར༔ གཟུང་འཛིན་རྟོག་ཚོགས་དབང་དུ་སྡུས༔ གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་དགྲ་བགེགས་ཐུལ༔ ཁམས་གསུམ་འགྲོ་ཀུན་གྲོལ་བར་མཛོད༔ ཅེས་བསྐུལ། གསུམ་པ་སྲུང་མ་ལ་ཐ་ཚིག་བསྒྲག་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ དགོངས་བརྡ་སྙན་བརྒྱུད་རིག་འཛིན་གྱིས༔ ཐ་ཚིག་གཉེར་གཏད་ཆོས་སྲུང་ཚོགས༔ སྨན་རག་ཕུད་ཀྱི་ཨརྒྷཾ་དང་༔ འདོད་འབྱུང་གཏོར་མའི་ལོངས་སྤྱོད་བཞེས༔ བདག་ཅག་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ཡི༔ ལམ་གྱི་བར་ཆད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཚེ་སྲིངས་དཔལ་སྐྱེད་འབྱོར་པ་སྤེལ༔ བསྟན་དང་དེར་འཛིན་བུ་བཞིན་སྐྱོངས༔ བཤད་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པ་དང་༔ ཉམས་པ་བདུན་ལྡན་དགྲ་དང་བགེགས༔ མིང་ཙམ་མེད་པར་རྡུལ་དུ་རློག༔ འགྲོ་ཀུན་བདེ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ སརྦ་དྷརྨ་པཱ་ལ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཧི༔ བཞི་པ་བཤལ་ཆུས་བརྟན་མ་མཆོད་པ་ནི། ཞིང་སྐྱེས་ལས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་མོ༔ བདེ་གཤེགས་རྡོ་རྗེ་པདྨའི་ལྕམ༔ བདུད་དང་གནོད་སྦྱིན་སྨན་མོའི་རིགས༔ བརྟན་སྐྱོང་ཡ་མའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ ཚུར་གཤེགས་བཤལ་ཆུའི་བདུད་རྩི་བཞེས༔ དཔལ་གྱི་དམ་ཚིག་རྗེས་དགོངས་ལ༔ གངས་ཅན་མཐའ་དབུས་བདེ་བ་དང་༔ བསྟན་པ་དར་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ མ་མ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ལྔ་པ་རྟ་བྲོ་བྱ་བ་ནི། ཧྲཱིཿཧཱུྃ༔ ཐར་མེད་ལས་ཀྱི་ཨེ་དབྱིངས་སུ༔ བདུད་དང་དམ་སྲི་དཔུང་བཅས་མནན༔ རྟ་སྐད་རྔམས་བཞད་རྡོ་རྗེའི་བྲོས༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་རྒྱས་གདབ་བོ༔ ཧྲཱི༔ ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་སརྦ་དུཥྟཱན་སྟྭཾ་བྷ་ཡ་ལཾ༔ དྲུག་པ་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་ཕྱིར་བཏང་རག་གི་མཆོད་བསྟོད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་སྒྲུབ་རྟེན་ལྷར་གསལ་བ་སྤྱི་བོར་བཏེག་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ པདྨ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་ལྷ༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ལ་རྩོལ་རྟོག་མི་མངའ་ཡང་༔ མོས་ཤིང་གདུང་བས་རྩེ་གཅིག་གསོལ་འདེབས་ན༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་ཞལ་བཞེས་རྗེས་དགོངས་ལ༔ ཕྲིན་ལས་བཞི་དང་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད༔ འགྲོ་འདུལ་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ༔ ཝཱཀ་སིདྡྷི་ཨཱཿ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ སརྦ་སིདྡྷི་ཧྲཱི༔ ཞེས་གནས་བཞིར་རེག་ཅིང་དམ་རྫས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་རོལ། བདུན་པ་ནོངས་པ་བཤགས་པ་ནི། བདག་གིས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་བགྱིས་པ་ལ༔ ལྷག་ཆད་འགལ་འཁྲུལ་ཉེས་བྱས་ཅི་མཆིས་ཀུན༔ ཚེ་རབས་བསགས་པའི་སྡིག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ༔ འགྱོད་པས་བཤགས་སོ་ཚངས་པར་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་དང་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བཟླ། བརྒྱད་པ་མཐའ་གཉིས་བསལ་བ་ནི། མདུན་བསྐྱེད་རྟེན་ཡོད་ན་བརྟན་བཞུགས་དང༌། མེད་ན་ཡེ་ཤེས་པ་བཤེགས། དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་བསྡུ། ཧཱུྃ༔ བདག་དང་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཐུགས་སྲོག་སྙིང་པོར་རོ་གཅིག་ཐིམ༔ དེ་ཡང་མི་དམིགས་སྟོང་གསལ་ངང་༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་བཞག༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ ཧྲཱི༔ སླར་ཡང་མཁའ་ལས་འཇའ་ཚོན་ལྟར༔ དམིགས་མེད་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་རྩལ༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་ཤར༔ རྗེས་ཐོབ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་སྤྱོད༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་རཀྵ་ཧཾ༔ དགུ་པ་བསྔོ་སྨོན་གྱིས་རྒྱས་གདབ་པ་ནི། ཧོ༔ བླ་མ་འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར༔ པདྨ་ཞི་ཁྲོར་རོལ་པའི་ལྷ༔ བདག་ལ་བརྩེ་བས་ཉེར་དགོངས་ནས༔ རྟག་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་མཛད་གསོལ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་འདིས་མཚོན་ཏེ༔ དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་ཚོགས་ཀུན༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་བསྔོ་བར་བགྱི༔ འགྲོ་དོན་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ བཅུ་པ་བཀྲ་ཤིས་གསོལ་བ་ནི། རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཐུགས་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་ཡི་དམ་པདྨའི་རྒྱལ༔ ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་སྒྲུབ་མཆོག་བུ་བཞིན་སྐྱོང་༔ ཕྱི་ནང་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྲུང་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་ཀུན་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི༔ དངོས་གྲུབ་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ གཞི་ཡི་བཀྲ་ཤིས་འོད་གསལ་དབྱིངས་ཀྱི་ངང་༔ ལམ་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས༔ འབྲས་བུའི་བཀྲ་ཤིས་ཟུང་འཇུག་མངོན་དུ་གྱུར༔ ཕྲིན་ལས་མཛད་པ་མཐའ་ཡས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག ཅེས་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དབབ་པས་དགེ་ལེགས་སུ་བྱའོ། །འདི་ནི་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ཙམ་སྟེ། རིམ་པ་གཉིས་པ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་གཅེར་མཐོང་གི་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྗེས་ཀྱི་ཁྲིད་རིམ་རྣམས་ཀྱང་གཏེར་གཞུང་ལས་ཁོལ་ཕྱུངས་བཞིན་ཉམས་སུ་བླང་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཟབ་གཏེར་འདིའི་རིམ་གཉིས་ལ་བརྩོན་པའི་ཕན་ཡོན་ཀྱང་གཞུང་ལས། དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་བ་ལས་རྟགས་དང༌། དྲོད་དང་སོགས་ནས། བློ་བཀོལ་དུ་གཏུབ༔ ཉམས་དགའ༔ བག་ཕེབས༔ འདོད་བློ་ཞིག་པ་ནི་མཆོག་གི་རྟགས་སོ༔ ཞེས་དང༌། དེའི་ཚེ་ལུས་རྡུལ་ཕྲན་དུ་དེངས༔ སེམས་ཉིད་ཆོས་སྐུར་གྲོལ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩལ་ཁ་ཕྱོགས་མེད་དུ་ཤར་བས་གཞན་དོན་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ༔ ཞེས་གསུངས་སོ། བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་སོགས། །བླ་མེད་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཉེ་ལམ་གྱིས། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་མྱུར་ཐོབ་ནས། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་འདུས་པའི་ཟབ་དོན་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་གྱི་ལས་བྱང་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་༧ འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའི་བཀའ་བབས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་སྩལ་སྐབས། ཆོག་བསྒྲིགས་རིགས་གང་དགོས་གྱིས་ཤིག་པའི་བཀའ་ཡི་གནང་བ་ཐོབ་ཅིང༌། བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས་ཀྱང་བསྐུལ་མ་ཡང་ཡང་གནང་བ་ལ་བརྟེན་ནས། ཡུལ་བྲག་གཡབ་གཞུང་ཤོད་དུ་སྐྱེས་ཤིང་མདོ་ཁམས་རྫོང་སར་དགོན་དུ་ངལ་སྟེགས་འཆའ་བ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ཏུ་འབོད་པས་བསྡེབས་པ་སྟེ་དགེ་བས་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མའི་བསྟན་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་སྨན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།།།།
[edit]

\u0f01\u0f83:____bla rdzogs thugs gsum 'dus pa'i zab don kun 'dril yid bzhin nor bu mthong ba rang grol gyi las byang ye shes snang ba zhes bya ba bzhugs so//__thugs chen pad+ma rgyal po dang*/__/dbyer med bla ma o rgyan rjer/__/sgo gsum dwangs bas phyag 'tshal nas/__/de'i las byang khrigs su bsdebs/_de la bla ma yi dam dbyer med thugs rje chen po pad+ma rgyal po sgom par 'dod pas/__gnas dben par phyi nang gi 'brel pa bcad la sku gsungs thugs kyi rten dang*/__dbang dang sgrub mchod kyi tshe na rdul tshon nam ras bris kyi dkyil 'khor sogs dbang chog nas 'byung ba ltar dang*/__tshogs mchod dkyus ma tsam la bla gtor sman raka chad brtan nyer spyod dkar bgegs bcas dang tshogs kyi yo byad sogs bzang la mdzes par bshams/__sgrub pa po'i mdun du Da dril nang mchod me tog sogs 'du byas/__bde ba'i gdan la 'khod/__cho ga dngos la sbyor dngos rjes gsum las/__dang po la dgu yod pa'i thog mar skyabs su 'gro ba ni/__mdun gyi nam mkhar bla ma dang thugs rje chen po bde bshegs zhi khro rtsa gsum rgyal ba rab 'byams mngon sum du bzhugs par mos la/__na mo:__bla ma yi dam thugs rje che:__zhi khro rgyal ba'i dkyil 'khor lha:__skyabs gnas rgya mtsho'i bdag nyid la:__byang chub bar du skyabs su mchi:__gnyis pa sems bskyed pa ni/__mar gyur 'gro ba kun don tu:__bla ma zhi khro bsgrubs nas ni:__stong nyid snying rje dbyer med pas:__gzhan don byed par sems bskyed do:__gsum pa tshad med bzhi bsgom pa ni/_'gro kun bde dang ldan pa dang :__sdug bsngal rgyur bcas kun dang bral:__bde las rtag tu mi nyams shing :__btang snyoms mchog la 'god par bgyi:__bzhi pa tshogs bsags pa ni/__ho:__bla ma zhi khro'i lha tshogs la:__sgo gsum gus pas phyag 'tshal lo:__kun bzang mchod sprin rgya mtshos mchod:__sdig ltung gnong 'gyod drag pos bshags:__dge tshogs kun la yi rang ngo :__phyogs bcu'i rgyal ba sras bcas rnams:__chos 'khor bskor bzhin bzhugs par gsol:__bsod nams byang chub chen por bsngo:__lnga pa sdom pa bzung ba ni/__ho:__bla ma zhi khro'i lha tshogs dgongs:__bdag gis 'gro ba kun don du:__so thar byang sems rig 'dzin gyi:__sdom pa ma lus yongs su bzung :__byang chub bar du mi btang na:__thugs rjes byin gyis brlab tu gsol:__dzaHhU~M ba~M hoHsa tshogs zhing rnams rang la thim par bsam/__oM shri badz+ra kro d+ha ha ya gr-i wa hu lu hu lu hU~M phaT/__rang nyid skad cig gis rta mchog he ru ka sogs kyi dkar gtor btang*/__drug pa bgegs gtor btang ba ni/__ra~M ya~M kha~M gis bsang*/__oM AHhU~M gsum gyis brlab/__oM sarba b+hU ta a kar+Sha ya dzaHsa mgron bkug__/oM sarba big+h+nAn na maHsarba sogs lan gsum gyis bsngos la/__bgegs la bka' bsgo ba ni/__hrIHhU~M:__nga ni dbang chen rta mgrin rgyal:__rdo rje gsang ba'i bdag nyid de:__bgegs kyi tshogs kun phyir dengs shig:__'das na brlag par gdon mi za:__drag sngags yungs thun tsham rngam bcas bskrad/__bdun pa mtshams bcad pa ni/__hU~M:__phyogs mtshams steng 'og thams cad kun:__stong nyid ye shes rdo rje'i gur:__mi phyed 'bar ba'i 'od zer 'khrigs:__bar chad 'byung po mtshams bcad do:__badz+ra dz+nyA na rak+Sha dz+wa la ra~M tiSh+Tha b+h+ru~M:__brgyad pa byin dbab pa ni/__spos bsreg rol mo'i dbyangs dang bcas pas/__hU~M hrIH__sku gsum rab 'byams zhing khams nas:__bla ma rig 'dzin yi dam lha:__zhi khro rgyal ba rgya mtsho'i tshogs:__thugs rje thugs dam dus la bab:__gnas 'dir ye shes byin chen phob:__rnal 'byor rgyud la dbang mchog skur:__sgrub pa'i rdzas kyi gzi byin skyed:__rtags dang mtshan ma myur du ston:__oM AHhU~M gu ru de ba DA ki nI kA ya wA ka tsit+ta dz+nyA na A be sha ya a AH__dzaHhU~M ba~M hoH__dgu pa yo byad byin gyis brlab pa ni/__ra~M ya~M kha~M:__snod bcud gzung 'dzin rnam dag ngang :__pad+ma dgyes pa'i zhing khams su:__phyi nang gsang ba rmad byung ba'i:__mchod pa'i sprin chen gtibs par gyur:__oM badz+ra ar+g+haM pAd+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bid+yA shab+da pany+tsa kA ma gu Na ma hA su kha AHhU~M:__sarba pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta oM AHhU~M hrIHthA:__gnyis pa dngos gzhi la bdag bskyed la brten nas bsnyen pa dang*/__mdun bskyed la brten nas sgrub pa gnyis las dang po la bdun las dang po lha'i ting nge 'dzin bsgoms pa ni/__oM ma hA shu n+ya tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa at+ma ko\u0f85haM:__rang rig stong gsal chen po'i ngang las ngag tu hrI hrI zhes brjod pas snod bcud pad+ma dbang gi zhing khams dang rdo rje srung ba'i 'khor lo yangs shing rgya che bar gsal ba'i dbus su:__pad+ma dang nyi zla'i gdan la rang nyid skad cig gis thugs rje chen po pad+ma'i rgyal po sku mdog bye ru'i sdong po la til mar gyis byugs par nyi 'od khyab pa lta bu:__zhal gcig phyag bzhi pa:__'dzum zhing chags la cung zad khro ba'i nyams can:__phyag dang po gnyis thugs kar thal mo sbyar ba'i bar du pad+ma rA ga'i rdo rje rtse lnga pa bsnams pa:__g.yas 'og mas mu tig dmar po'i phreng ba dang :__g.yon 'og mas ut+pal dmar po'i sdong bu bsnams pa:__yum yi ge drug ma gsang ba ye shes dmar mo Da ma ru dang thod chang bsnams pas 'khril ba:__gnyis ka'ang dar dang rin chen rus pa dang me tog gi _rgyan gyis brgyan pa:__zhabs rdo rje dang pad+ma'i skyil mo krung gis thugs rje'i 'od zer dmar po 'phro ba'i klong na bzhugs pa:__'khor lo lnga'i dbus su rigs lnga yab yum dang :__dbang po bzhi'i g.yas g.yon du sems dpa' yab yum mnyam par sbyor zhing :__dpung pa g.yas su sras nor bu 'dzin pa:__g.yon du sras mo gsang sngags 'dzin ma:__spyi bo la sogs pa'i gnas drug tu thub pa drug:__yan lag bzhi la khro chen bzhi:__ba spu'i bu ga thams cad du bskal bzang gi sems dpa' stong dang khrag 'thung lnga bcu rtsa brgyad sogs rtsa gsum rgyal ba rab 'byams til gyi gong bu kha bye ba ltar shigs ser bzhugs pa:__spyi bo'i gtsug tu pad+ma dang nyi zla'i gdan la drin can rtsa ba'i bla ma o rgyan pad+ma rdo rje 'chang gi rnam pa sku mdog dmar po rdo rje dang dril bu 'dzin pas yum bde ba'i dbang phyug ma dmar skya pad+ma dril bu 'dzin pa 'khril ba:__gnyis ka'ang dar dang rin po che dang rus pa'i rgyan gyis brgyan pa:__zhabs rdo rje'i skyil mo krung gis 'ja' 'od thig le rig 'dzin dpa' bo mkha' 'gro'i sprin phung 'phro ba'i klong na bzhugs pa'i gtso 'khor thams cad kyi gnas gsum yig 'bru gsum las 'od zer 'phros:__ye shes kyi dkyil 'khor nam mkha' gang ba spyan drangs par bsams la:__gnyis pa spyan drangs pa ni/__dbyangs rol bcas/__hU~M hrI:__sngon gyi bskal pa'i dang po la:__o rgyan yul gyi nub byang mtshams:__d+ha na ko Sha'i mtsho gling du:__pad+ma ge sar sdong po la:__ya mtshan mchog gi dngos grub brnyes:__pad+ma 'byung gnas zhes su grags:__'khor du mkha' 'gro mang pos bskor:__khyed kyi rjes su bdag sgrub kyi:__byin gyis rlob phyir gshegs su gsol:__ri po ta la'i pho brang nas:__thugs rje chen po gshegs su gsol:__nub phyogs o rgyan dur khrod nas:__gsang ba ye shes gshegs su gsol:__gzhan yang phyogs bcu'i zhing khams nas:__rtsa gsum rgya mtsho gshegs su gsol:__gnas mchog 'di ru byin phob la:__sgrub mchog bdag la dbang bzhi skur:__bgegs dang log 'dren bar chad sol:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru d+he wa d+hA ki nI lo ke shwa ra pad+ma rA dza badz+ra sa ma ya dzaHdzaHsid+d+hi pha la hU~M AH__zhes yang yang brjod/__gsum pa bzhugs gsol ni/__hU~M hrI:__rang byung lhun grub gzhal yas dbus:__pad+ma nyi zla'i gdan steng du:__rtsa gsum thugs rje'i lha tshogs rnams:__dgyes shing brtan par bzhugs su gsol:__sa ma ya dzaHhU~M ba~M hoHtiSh+Tha lhan:__zhes pas dam tshig dang ye shes dbyer med du bzhugs par bsam/__bzhi pa dbang bskur rgyas gdab ni/__slar yang dbang gi lha nam mkha' gang bar byon nas bdud rtsi'i dbang bskur bas byin gyis brlabs:__chu lhag ma spyi bor 'khyil pa las rigs kyi bdag po 'od dpag med pas dbur brgyan par bsam:__lnga pa phyag mchod bstod pa ni/__rang gi thugs ka nas mchod pa'i lha mo'i tshogs bsam gyis mi khyab pa spros te phyag mchod bstod pa byed par bsam la/__na mo:__skye 'gag 'gyur med phrin las rdzogs:__rang byung thugs rjes 'gro rnams sgrol:__yid bzhin dngos grub char 'bebs pa'i:__dkyil 'khor lha la phyag 'tshal lo:__na mo pu ru sha ya ho:__hrI:__rtsa gsum thugs rje'i lha tshogs la:__phyi yi mchod pa 'bul ba ni:__me tog bdug spos mar me dri:__zhal zas rol mo yid 'ong rnams:__spyan shangs thugs ka sku lus dang :__zhal dang snyan du mchod pa 'bul:__puSh+pe d+hu pe A lo ke gan+d+he nai bid+yA shap+da pU dza ho:__hU~M hrIH__thugs rje chen po 'gro 'dul pad+ma'i rgyal:__sku mdog dmar po rjes chags ye shes 'bar:__nyag gcig zhal dang tshad med bzhi yi phyag:__chos sku'i rang bzhin 'od gsal rdo rjer sdom:__longs spyod yongs rdzogs rin chen phreng ba 'dren:__sprul pa'i rnam 'phrul pad+ma rgyas pa 'chang :__gsang ba ye shes bde chen gnyis med sbyor:__snang stong mtshan dpe'i sku la phyag 'tshal bstod:__hrIH__rtsa gsum thugs rje'i lha tshogs la:__rang byung nang mchod 'bul ba ni:__mdzes pa'i gzugs dang snyan pa'i sgra:__dri zhim ro bcud 'jam 'khril reg:__zag med chos kun 'byung ba'i gnas:__ye shes dbyings su mchod par 'bul:__rU pa shap+da gan+d+he ra sa spar+she d+harma d+hA tu pU dza ho:__hU~M hrI:__thugs rje chen po 'gro 'dul pad+ma'i rgyal:__A li kA li rang byung sngags kyi sgras:__brgyad khri bzhi stong chos kyi char chen 'bebs:__phyi nang sa chu me rlung 'byung ba bzhi:__'gro ba rigs drug so so'i sgra skad kun:__yi ge drug pa'i sngags kyi dbyangs su bsgyur:__khams gsum 'khor ba dong nas sprugs mdzad pa'i:__grags stong rdo rje'i gsung la phyag 'tshal bstod:__hrI:__rtsa gsum thugs rje'i lha tshogs la:__gsang ba'i mchod pa 'bul ba ni:__yid 'phrog rdo rje'i lha mo'i tshogs:__nam mkha' gang bar rab sprul nas:__snyoms 'jug dga' bzhi'i sgyu rtsal mchog:__zag med bde chen rgyas phyir 'bul:__ma hA su kha ga Na gu h+ya pU dza ho:__hU~M hrIH__thugs rje chen po 'gro 'dul pad+ma'i rgyal:__nyon mongs shes bya'i sgrib gnyis dbyings su sangs:__ji lta ji snyed mkhyen pa'i ye shes rgyas:__'gro ba kun la bu gcig lta bur brtse:__sangs rgyas kun dang dbyer med bcom ldan 'das:__lhun grub rtsol med phrin las mkha' dang mnyam:__gdod nas rnam dag rang byung chos kyi sku:__rig stong 'od gsal thugs la phyag 'tshal bstod:__hrI:__rtsa gsum thugs rje'i lha tshogs la:__khyad par mchod pa 'bul ba ni:__rtsa brgyad stong sbyar sman gyis mchod:__nyon mongs bsgral ba'i rak+tas mchod:__brjid ldan 'dod yon gtor mas mchod:__thugs dam bskang phyir bzhes su gsol:__ma hA pany+tsa a mr-i ta khA hi:__ma hA rak+ta khA hi:__ma hA ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__hU~M hrIH__thugs rje chen po 'gro 'dul pad+ma'i rgyal:__gar gyi dbang phyug khyab bdag kun tu bzang :__gsang ba ye shes bzang mo gnyis med sbyor:__rigs 'dus bla ma gtsug gi rgyan du 'chang :__phung khams skye mched rtog tshogs thams cad kun:__zhi khro rab 'byams rtsa gsum 'khor lor rdzogs:__dran pas gdung sel dngos grub gter gyi mdzod:__dkyil 'khor yongs rdzogs lha la phyag 'tshal bstod:__drug pa nyes byas bshags shing dngos grub gsol ba ni/__ho:__'gro 'dul thugs rje'i lha tshogs dgongs su gsol:__bdag cag nyon mongs 'khrul pa'i gzhan dbang gis:__thog med dus nas da lta yan chad du:__tshor dang ma tshor sdig ltung nyams chag kun:__'gyod pas bshags so byang zhing dag pa dang :__rdo rje'i tshe dang g.yung drung lta bu'i lus:__dad dang snying rje shes rab ting 'dzin sgo:__mngon shes rjes dran gzungs dang spobs pa'i gter:__tshar gcod rjes 'dzin phrin las rnam pa bzhi:__sku gsung thugs dang mnyam sbyor dngos grub mchog:__lha sngags ye shes dkyil 'khor la brten nas:__thugs rje yul la 'jug pa'i phrin las kyis:__da lta nyid du bdag la stsal nas kyang :__mthong thos dran reg smin cing grol ba dang :__'khor ba dong nas sprugs par byin gyis rlobs:__zhes gsol ba btab cing lha sku bde ba chen po'i ye shes sgyu ma lta bu'i ngang du mnyam par bzhag go__/bdun pa bzlas pa sngags kyi ting nge 'dzin la 'jug pa la/__bsnyen pa las phye ba'i bsnyen sgrub las gsum las/__dang po bsnyen pa'i r-im pa ni/__spyi bo'i bla ma la mos gus rtse gcig pas/__kye kye bla ma rin po che:__gu ru pad+ma rdo rje 'chang :__bdag la re sa gzhan na med:__ye shes thugs rjes dgongs su gsol:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__sku gsung thugs kyi byin gyis rlobs:__lus ngag yid la dbang bzhi skur:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__zhes bzlas pas:__gnas gsum 'bru gsum las 'od zer dkar dmar mthing gsum bdud rtsi'i rgyun dang bcas pa rim dang gcig car du byung :__rang gi gnas gsum du rim dang gcig car du zhugs shing thim pas dbang dang byin rlabs dngos grub ma lus pa thob par bsam la bzlas brjod 'bum phrag bzhi bya'o/__gnyis pa sgrub pa ni/__rang gi snying gar thugs rdo rje mi bskyod pa'i thugs ka'i dbus su nyi zla'i gwa'u kha sbyor gyi lte bar hrIHyig dmar po mar me ltar 'bar ba'i mthar sngags kyi phreng ba rang sgra sgrogs bzhin du 'khor ba las 'od zer mchod pa'i tshul du 'phros:__zhing rab 'byams kyi rtsa gsum rgyal ba rgya mtsho la thugs mnyes pa'i mchod pa phul:__sku gsung thugs kyi byin rlabs dang dngos grub thams cad sku dang yig 'bru phyag mtshan gyi rnam par spyan drangs nas rang la thim pas sgo gsum rdo rje gsum gyi rang bzhin du byin gyis brlabs par bsams la/__oM ma Ni pad+me hU~M hrI:__zhes 'bum phrag bdun bzla'o/__gsum pa las sbyor ni/__slar yang thugs srog sa bon gyi mthar gzungs sngags kyi phreng bas bskor ba las 'od zer 'phros:__lus dkyil gyi lha thams cad la khyab:__mun khung du sgron me btegs pa bzhin gsal bar byas:__bde ba chen po'i ye shes mchog tu 'bar ba'i 'od kyis rigs drug gi sems can la phog:__de thams cad kyi sgrib gnyis bag chags dang bcas pa sbyangs:__snang grags 'gyu gsum thugs rje chen po'i dkyil 'khor rab 'byams kyi sku gsung thugs su byin gyis brlabs:__gang la gang 'dul ba'i mchog dang thun mong gi phrin las thams cad lhun gyis grub par bsams la:__oM AHhU~M hrIH__oM ma Ni pad+me hU~M d+hu ma g+ha ye na ma swA hA:__bo d+hi tsit+ta ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu AH__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__ma ma sarba pA paM kle sha shAn+tiM ku ru swA hA:__zhes spyi dril gyi las sbyor dang*/__na mo rat+na tra yA ya:__na mo b+ha ga wa te sarba ta thA ga ta lo ke shwa ra pad+ma rA dzA ya:__ta thA ga tA ya:__ar+ha te saM myaka saM bud+d+hA ya:__tad+ya thA:__oM na mo pad+ma shA ri rA ya:__pad+ma uSh+NI Sha ya:__pad+ma lo tsa nA ya:__pad+ma mu khA ya:__pad+ma hastA ya:__pad+ma pa da nA ya:__pad+ma d+ha rA NA ya:__pad+ma dz+nyA nA ya:__pad+ma pA rA ya:__pad+ma aM ku shA ya:__pad+ma shA rA ya:__pad+ma badz+ra gar+b+hA ya:__pad+ma saM gra hA ya:__pad+ma su khA ya:__pad+ma phul+lA ya:__pad+ma pra b+hA ya:__pad+ma te dzA ya:__pad+ma pi shran+hA ya:__pad+ma siM ha nA dA ya:__pad+ma lo ke shwa rA ya:__pad+ma kha tsar+YA ya:__pad+ma ga ga na rA dzA ya:__pad+ma krI ti gar+b+hA ya:__pad+ma bI b+ha yA ya:__pad+ma tsin+ta tsakyA ya:__pad+ma ma hA kA ru Ni kA ya:__pad+ma a mo g+ha pA shA ya:__pad+ma tsin+ta ma NI ya:__tad+ya thA:__oM sarba ta thA ga ta a wa lo ki te:__ma ma sarba satwa pA paM kle sha shod+d+ha ya sho d+ha ya:__bi sho d+ha ya bi sho d+ha yaH__sarba karma A ba ra Na bi sho d+ha ya:__ha na ha na:__pra ti ha na pra ti ha na:__da ha na da ha na:__siny+tsa ya siny+tsa ya:__sarba ma la bi sho d+ha na ye swA hA:__de ltar las sbyor spyi dril gzungs sngags dang bcas pa 'di khri phrag gcig bzlas pas tshe rab 'khor ba grangs med du bsags pa'i sdig sgrib thams cad byang zhing dag pa dang :__'dod rgu thams cad yid bzhin du 'byor pa dang :__'khor ba dongs nas sprugs pa'i phrin las la dbang 'byor bar 'gyur ro:__thun mthar dbyangs gsal rten snying yig brgya lhag chad bskang mdun bskyed dgos na/__skabs 'dir gtor ma 'bul mi dgos pas gtor 'bul gyi mjug gi mchod bstod dang bsdu ldang bya/__mdun bskyed med skabs thun mtshams su gtor ma 'bul ba ni/__ci 'byor pa'i gtor ma bsang sbyang byin gyis brlabs la/__gtor mgron spyan drangs pa ni/__hrI:__bla ma yi dam thugs rje'i lha tshogs rnams:__chos kyi dbyings la rtsol rtog mi mnga' yang :__bdag cag tshogs bsag mchod pa bzhes slad du:__ye shes sgyu ma'i rol pas gnas 'dir gshegs:__oM gu ru sarba ta thA ga ta pad+ma rA dza sa pa ri wA ra badz+ra sa mA dza:__dzaHhU~M ba~M ho:__pad+ma A sa na tiSh+Than+tu:__gtor ma 'bul ba ni/__oM gu ru sarba ta thA ga ta ma hA kA ru Ni ka pad+ma rA dza sa pa ri wA ra i daM ba liM b+huny+dza kha kha khA hi khA hi:__sarba sid+d+hi m+me pra yats+tshan+tu:__zhes lan bdun gyis phul/__mchod bstod ni/__hrI:__nyer spyod 'dod yon bde ba che:__sman rag gtor tshogs bsam mi khyab:__phyi nang gsang ba rmad byung ba'i:__mchod pa'i phyag rgya chen por rol:__oM gu ru sarba ta thA ga ta ma hA kA ru Ni ka pad+ma rA dza sa pa ri wA ra ma hA sarba pU dza ho:__hrI:__mkha' khyab rdo rje'i sku gsung thugs:__yon tan phrin las kun tu ston:__bla ma thugs rje'i lha tshogs la:__sgo gsum gus pas phyag 'tshal bstod:__phrin las gsol ba ni/__________________'dod yon gtor ma 'di bzhes la:__byang chub lam gyi bar chad sol:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__'khor ba dong sprugs phrin las mdzod:__yi ge brgya pas nongs pa bshags shing dzaHhU~M ba~M hoHsa gtor mgron rang la bstim/__bsdu ldang ni/__rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros pas khams gsum snod bcud thams cad bde ba chen po'i ngo bor 'od du zhu:__rang nyid gzhi lus lha dang bcas pa la thim zhing:__de'ang thugs srog hrIH'i bar du 'dus nas 'od gsal spros pa dang bral ba'i ngang du gyur par bsams la mnyam par bzhag:__slar yang rang skad cig gis thugs rje chen po bla ma rigs kyi bdag por bzhugs pa'i skur lam ste gyur par bsam:__oM AHhU~M badz+ra kA wA tsi rak+ShA ha~M zhes sgo gsum rdo rje'i rang bzhin du byin gyis brlab:__smon lam ni/__dge ba'i rtsa ba 'di yis bdag gzhan 'gro:__sgrib gnyis byang zhing tshogs gnyis yongs su rdzogs:__sa dang lam gyi bgrod pa mthar phyin nas:__'gro 'dul 'phags pa'i go 'phang myur thob shog:__bkra shis ni/__byin rlabs sprin phung bla ma rdo rje 'chang :__dngos grub char 'bebs yi dam thugs rje'i gter:__'khor ba dong sprugs bde gshegs sems dpa'i tshogs:__rab 'byams rtsa gsum rgya mtsho'i bkra shis shog:__ces bsngo smon bkra shis bya:__thun mtshams thams cad du stong nyid snying rje'i snying po can gyi bsags sbyang la btson par bya'o:__de ltar 'bad pas rab dngos:__'bring nyams:__tha ma rmi lam du bla ma yi dam gyi zhal mthong ba:__gsung thos pa:__ye shes rgyud la skye ba sogs rtags mthong zhing :__phyir mi ldog pa'i sa la reg par 'gyur ro gsungs/__gnyis pa mdun bskyed la brten nas sgrub pa la drug las dang po lha'i rnal 'byor ni/__mdun rten oM ma hA shu n+yA+e tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa at+ma ko\u0f85haM:gis stong par sbyang*/__stong pa'i ngang las hrI hrI zhes brjod pas mdun bskyed kyi dkyil 'khor 'byung bzhi rim brtsegs ri rab dang bcas pa'i steng du sna tshogs rdo rje'i stegs bu la gnas pa'i rdo rje'i srung 'khor yangs shing rgya che ba gsal brtan 'od zer rab tu 'bar ba:__de'i dbus su b+h+rU~M las ye shes rang snang gi gzhal med khang gru bzhi sgo bzhi rta babs bzhis brgyan pa:__tshad dang mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa phyi nang sgrib med dwang gsal 'od kyi rang bzhin can gyi lte bar sna tshogs pad+ma 'dab ma bzhi pa ze'u 'bru dang bcas pa'i snying por zla ba'i dkyil 'khor hrIHyig dmar pos mtshan pa:__de las 'od zer 'phros 'dus yongs su gyur pa las pad+ma rA ga las grub pa'i rdo rje dmar po rtse lnga pa 'od 'bar ba hrIHyig gis mtshan pa las gzhal du med pa'i 'od zer 'phros:__'phags pa rnams mchod cing thugs dam bskul:__sems can thams cad kyi sgrib pa sbyangs te 'jig rten dbang phyug gi go 'phang la bkod:__'od zer tshur 'dus yongs su gyur pa las thugs rje chen po pad+ma'i rgyal po sku mdog bye ru'i sdong po la til mar gyis byugs par nyi 'od khyab pa lta bu:__zhal gcig phyag bzhi pa:__'dzum zhing chags la cung zad khro bo'i nyams can:__phyag dang po gnyis thugs kar thal mo sbyar ba'i bar du pad+ma rA ga'i rdo rje rtse lnga pa bsnams pa:__g.yas 'og mas mu tig dmar po'i phreng ba dang :__g.yon 'og mas ut+pal dmar po'i sdong bu bsnams pa:__yum yi ge drug ma gsang ba ye shes dmar mo Da ma ru dang thod chang bsnams pas 'khril ba:__gnyis ka'ang dar dang rin chen rus pa dang me tog gi rgyan gyis brgyan pa:__zhabs rdo rje dang pad+ma'i skyil mo krung gis thugs rje'i 'od zer dmar po 'phro ba'i klong na bzhugs pa:__de'i spyi bor pad+ma dang nyi zla'i gdan la drin can rtsa ba'i bla ma o rgyan pad+ma rdo rje 'chang gi rnam pa sku mdog dmar po rdo rje dang dril bu 'dzin pas yum bde ba'i dbang phyug ma dmar skya pad+ma dril bu 'dzin pa 'khril ba:__gnyis ka'ang dar dang rin po che dang rus pa'i rgyan gyis brgyan pa:__zhabs rdo rje'i skyil mo krung gis 'ja' 'od thig le rig 'dzin dpa' bo mkha' 'gro'i sprin phung 'phro ba'i klong na rol pa:__gtso bo'i g.yas su sras nor bu 'dzin pa:__g.yon du sras mo gsang sngags 'dzin ma:__gnyis ka'ang sku mdog dmar gsal gzhon zhing 'dzum pa'i nyams can:__zhal gcig phyag bzhi'i dang po gnyis thugs kar thal mo sbyar ba:__g.yas 'og mas mu tig dmar po'i phreng ba dang :__g.yon 'og mas pad+ma dmar po 'chang ba:__dar dang rin po che dang me tog gi phreng bas brgyan cing zhabs sems skyil gyis gtso bo la 'dud pa'i tshul gyis pad zla'i gdan la bzhugs pa:__pad 'dab bzhi'i lte bar zla ba'i gdan la mdun du rnam par snang mdzad:__shar du rdo rje sems dpa':__lhor rin chen 'byung ldan:__nub tu snang ba mtha' yas:__byang du don yod grub pa rnams rang rang gi rigs kyi yum dang mnyam par sbyor ba:__de'i phyi rol mu khyud sna tshogs pad+ma 'dab ma brgyad la zla ba'i steng du phyi nang gi sems dpa' yab yum bcu drug 'khril sbyor du rol pa:__de'i phyi rol tu mu khyud rim pa bzhir pad 'dab stong dang zla ba'i gdan la bskal bzang gi sems dpa' stong :__khyams kyi phyogs bzhi steng 'og rnams su sprul sku thub pa drug:__sgo bzhir nyi ma la gnas pa'i mthar byed sgo ba yab yum brgyad rnams sku mdog phyag mtshan rgyan cha lugs ma 'dres yongs rdzogs chen por gsal ba'i steng gi nam mkhar khrag 'thung lnga bcu rtsa brgyad dang :__gzhan yang rtsa gsum rgyal ba rab 'byams thams cad til gyi gong bu kha bye ba ltar bde stong 'od kyi phung por shigs ser bzhugs pa'i gtso 'khor thams cad kyi gnas gsum yig 'bru gsum las 'od zer 'phros:__'jig rten dbang phyug zhi khro rab 'byams rgyal ba'i dkyil 'khor thams cad mkha' khyab tu spyan drangs par bsam la:__gnyis pa spyan 'dren ni/__spos rol dbyangs dang bcas te/__hU~M hrI:__sngon gyi bskal pa'i dang po la:__o rgyan yul gyi nub byang mtshams:__d+ha na ko Sha'i mtsho gling du:__pad+ma ge sar sdong po la:__ya mtshan mchog gi dngos grub brnyes:__pad+ma 'byung gnas zhes su grags:__'khor du mkha' 'gro mang pos bskor:__khyed kyi rjes su bdag sgrub kyi:__byin gyis rlob phyir gshegs su gsol:__ri po ta la'i pho brang nas:__thugs rje chen po gshegs su gsol:__nub phyogs o rgyan dur khrod nas:__gsang ba ye shes gshegs su gsol:__gzhan yang phyogs bcu'i zhing khams nas:__rtsa gsum rgya mtsho gshegs su gsol:__gnas mchog 'di ru byin phob la:__sgrub mchog bdag la dbang bzhi skur:__bgegs dang log 'dren bar chad sol:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru d+he wa d+hA ki nI lo ke shwa ra pad+ma rA dza badz+ra sa ma ya dzaHdzaHsid+d+hi pha la hU~M AH__zhes yang yang brjod/__gsum pa bzhugs gsol ni/__hU~M hrI:__rang byung lhun grub gzhal yas dbus:__pad+ma nyi zla'i gdan steng du:__rtsa gsum thugs rje'i lha tshogs rnams:__dgyes shing brtan par bzhugs su gsol:__sa ma ya dzaHhU~M ba~M hoHtiSh+Tha lhan:__zhes pas dam tshig dang ye shes dbyer med du bzhugs par bsam/__bzhi pa dbang bskur rgyas gdab ni/__slar yang dbang gi lha nam mkha' gang bar byon nas bdud rtsi'i dbang bskur bas byin gyis brlabs:__chu lhag ma spyi bor 'khyil pa las rigs kyi bdag po 'od dpag med pas dbur brgyan par bsam:__lnga pa phyag mchod bstod pa ni/__rang gi thugs ka nas mchod pa'i lha mo'i tshogs bsam gyis mi khyab pa spros te phyag mchod bstod pa byed par bsam la/__na mo:__skye 'gag 'gyur med phrin las rdzogs:__rang byung thugs rjes 'gro rnams sgrol:__yid bzhin dngos grub char 'bebs pa'i:__dkyil 'khor lha la phyag 'tshal lo:__na mo pu ru sha ya ho:__hrI:__rtsa gsum thugs rje'i lha tshogs la:__phyi yi mchod pa 'bul ba ni:__me tog bdug spos mar me dri:__zhal zas rol mo yid 'ong rnams:__spyan shangs thugs ka sku lus dang :__zhal dang snyan du mchod pa 'bul:__puSh+pe d+hu pe A lo ke gan+d+he nai bid+yA shap+da pU dza ho:__hU~M hrIH__thugs rje chen po 'gro 'dul pad+ma'i rgyal:__sku mdog dmar po rjes chags ye shes 'bar:__nyag gcig zhal dang tshad med bzhi yi phyag:__chos sku'i rang bzhin 'od gsal rdo rjer sdom:__longs spyod yongs rdzogs rin chen phreng ba 'dren:__sprul pa'i rnam 'phrul pad+ma rgyas pa 'chang :__gsang ba ye shes bde chen gnyis med sbyor:__snang stong mtshan dpe'i sku la phyag 'tshal bstod:__hrIH__rtsa gsum thugs rje'i lha tshogs la:__rang byung nang mchod 'bul ba ni:__mdzes pa'i gzugs dang snyan pa'i sgra:__dri zhim ro bcud 'jam 'khril reg:__zag med chos kun 'byung ba'i gnas:__ye shes dbyings su mchod par 'bul:__rU pa shap+da gan+d+he ra sa spar+she d+harma d+hA tu pU dza ho:__hU~M hrI:__thugs rje chen po 'gro 'dul pad+ma'i rgyal:__A li kA li rang byung sngags kyi sgras:__brgyad khri bzhi stong chos kyi char chen 'bebs:__phyi nang sa chu me rlung 'byung ba bzhi:__'gro ba rigs drug so so'i sgra skad kun:__yi ge drug pa'i sngags kyi dbyangs su bsgyur:__khams gsum 'khor ba dong nas sprugs mdzad pa'i:__grags stong rdo rje'i gsung la phyag 'tshal bstod:__hrI:__rtsa gsum thugs rje'i lha tshogs la:__gsang ba'i mchod pa 'bul ba ni:__yid 'phrog rdo rje'i lha mo'i tshogs:__nam mkha' gang bar rab sprul nas:__snyoms 'jug dga' bzhi'i sgyu rtsal mchog:__zag med bde chen rgyas phyir 'bul:__ma hA su kha ga Na gu h+ya pU dza ho:__hU~M hrIH__thugs rje chen po 'gro 'dul pad+ma'i rgyal:__nyon mongs shes bya'i sgrib gnyis dbyings su sangs:__ji lta ji snyed mkhyen pa'i ye shes rgyas:__'gro ba kun la bu gcig lta bur brtse:__sangs rgyas kun dang dbyer med bcom ldan 'das:__lhun grub rtsol med phrin las mkha' dang mnyam:__gdod nas rnam dag rang byung chos kyi sku:__rig stong 'od gsal thugs la phyag 'tshal bstod:__hrI:__rtsa gsum thugs rje'i lha tshogs la:__khyad par mchod pa 'bul ba ni:__rtsa brgyad stong sbyar sman gyis mchod:__nyon mongs bsgral ba'i rak+tas mchod:__brjid ldan 'dod yon gtor mas mchod:__thugs dam bskang phyir bzhes su gsol:__ma hA pany+tsa a mr-i ta khA hi:__ma hA rak+ta khA hi:__ma hA ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__hU~M hrIH__thugs rje chen po 'gro 'dul pad+ma'i rgyal:__gar gyi dbang phyug khyab bdag kun tu bzang :__gsang ba ye shes bzang mo gnyis med sbyor:__rigs 'dus bla ma gtsug gi rgyan du 'chang :__phung khams skye mched rtog tshogs thams cad kun:__zhi khro rab 'byams rtsa gsum 'khor lor rdzogs:__dran pas gdung sel dngos grub gter gyi mdzod:__dkyil 'khor yongs rdzogs lha la phyag 'tshal bstod:__drug pa nyes byas bshags shing dngos grub gsol ba ni/__ho:__'gro 'dul thugs rje'i lha tshogs dgongs su gsol:__bdag cag nyon mongs 'khrul pa'i gzhan dbang gis:__thog med dus nas da lta yan chad du:__tshor dang ma tshor sdig ltung nyams chag kun:__'gyod pas bshags so byang zhing dag pa dang :__rdo rje'i tshe dang g.yung drung lta bu'i lus:__dad dang snying rje shes rab ting 'dzin sgo:__mngon shes rjes dran gzungs dang spobs pa'i gter:__tshar gcod rjes 'dzin phrin las rnam pa bzhi:__sku gsung thugs dang mnyam sbyor dngos grub mchog:__lha sngags ye shes dkyil 'khor la brten nas:__thugs rje yul la 'jug pa'i phrin las kyis:__da lta nyid du bdag la stsal nas kyang :__mthong thos dran reg smin cing grol ba dang :__'khor ba dong nas sprugs par byin gyis rlobs:__zhes gsol ba btab/__bdun pa bzlas pa sngags kyi ting nge 'dzin la 'jug pa la gsum las/__dang po bsnyen pa'i rim pa ni/__kye kye bla ma rin po che:__gu ru pad+ma rdo rje 'chang :__bdag la re sa gzhan na med:__ye shes thugs rjes dgongs su gsol:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__sku gsung thugs kyi byin gyis rlobs:__lus ngag yid la dbang bzhi skur:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__zhes cung zad bzla/__gnyis pa gtso bor sgrub pa'i dmigs bzlas ni/__rang gi snying gar thugs rdo rje mi bskyod pa'i thugs ka'i dbus su nyi zla'i gwa'u kha sbyor gyi lte bar hrIHyig dmar po mar me ltar 'bar ba'i mthar sngags kyi phreng ba rang sgra sgrogs bzhin du 'khod pa las sngags kyi phreng ba lu gu rgyud du bar ma chad par byung ba zhal nas thon:__mdun bskyed kyi thugs srog sngags phreng dang bcas pa la thim pas dkyil 'khor lha tshogs thams cad kyi thugs rgyud bskul:__de las 'od zer mchod pa'i tshul du 'phros:__zhing rab 'byams kyi rtsa gsum rgyal ba rgya mtsho la thugs mnyes pa'i mchod pa phul:__sku gsung thugs kyi byin rlabs dang dngos grub thams cad sku dang yig 'bru phyag mtshan gyi rnam par spyan drangs nas rang la thim pas sgo gsum rdo rje gsum gyi rang bzhin du byin gyis brlabs par bsam la/__oM ma Ni pad+me hU~M hrI:__zhes yig bdun 'bum phrag gsum mam/__gnyis sam/__gcig gis mtha' brten par bzla/__gsum pa las sbyor la thun mong dang khyad par gnyis las dang po ni/__slar yang rang gi thugs srog sa bon gyi mthar gzungs sngags kyi phreng bas bskor ba las 'od zer 'phros:__mdun bskyed kyi lha tshogs rnams la thim:__gsal brtan bde ba chen po'i ye shes mchog tu 'bar ba'i 'od kyis rigs drug gi sems can la phog:__de thams cad kyi sgrib gnyis bag chags dang bcas pa sbyangs:__snang grags 'gyu gsum thugs rje chen po'i dkyil 'khor rab 'byams kyi sku gsung thugs su byin gyis brlabs:__gang la gang 'dul ba'i mchog dang thun mong gi phrin las thams cad lhun gyis grub par bsam la/__na mo rat+na tra yA ya:__na mo b+ha ga wa te sarba ta thA ga ta lo ke shwa ra pad+ma rA dzA ya:__ta thA ga tA ya:__ar+ha te saM myaka saM bud+d+hA ya:__tad+ya thA:__oM na mo pad+ma shA ri rA ya:__pad+ma uSh+NI Sha ya:__pad+ma lo tsa nA ya:__pad+ma mu khA ya:__pad+ma hastA ya:__pad+ma pa da nA ya:__pad+ma d+ha rA NA ya:__pad+ma dz+nyA nA ya:__pad+ma pA rA ya:__pad+ma aM ku shA ya:__pad+ma shA rA ya:__pad+ma badz+ra gar+b+hA ya:__pad+ma saM gra hA ya:__pad+ma su khA ya:__pad+ma phul+lA ya:__pad+ma pra b+hA ya:__pad+ma te dzA ya:__pad+ma pi shran+hA ya:__pad+ma siM ha nA dA ya:__pad+ma lo ke shwa rA ya:__pad+ma kha tsar+YA ya:__pad+ma ga ga na rA dzA ya:__pad+ma krI ti gar+b+hA ya:__pad+ma bI b+ha yA ya:__pad+ma tsin+ta tsakyA ya:__pad+ma ma hA kA ru Ni kA ya:__pad+ma a mo g+ha pA shA ya:__pad+ma tsin+ta ma NI ya:__tad+ya thA:__oM sarba ta thA ga ta a wa lo ki te:__ma ma sarba satwa pA paM kle sha shod+d+ha ya sho d+ha ya:__bi sho d+ha ya bi sho d+ha ya:__sarba karma A ba ra Na bi sho d+ha ya:__ha na ha na:__pra ti ha na pra ti ha na:__da ha na da ha na:__siny+tsa ya siny+tsa ya:__sarba ma la bi sho d+ha na ye swA hA:__ces gzungs sngags khri phrag gcig bzla'o/__/gnyis pa khyad par gyi las sbyor sku phyag rgya mthong grol/__gsung thos pas grol ba/__thugs dgongs pas grol ba/__yon tan reg pas grol ba/__phrin las tshor bas grol ba/__yongs rdzogs myong bas grol ba rnams nyams su bstar bar 'dod na gter gzhung las rtogs par bya'o/__/thun mthar dbyangs gsal yig brgya rten snying bzlas pas lhag chad kha bskang shing*/__gong bsnyen pa'i mjug ltar gtor ma phul shing bsdu ldang smon lam shis brjod rnams mi dgos/__de nas bka' gter srung ma'i gtor bsngo dang na rag bskang bshags brjod med don bshags bcas ci rigs bya'o/__/gsum pa rjes kyi bya ba la dgu las/__dang po tshogs kyi mchod pa ni/__tshogs rdzas rnams la bdud rtsis bran/__hU~M:__ye shes rig rtsal me rlung chus:__tshogs rdzas dngos 'dzin bsreg gtor bkrus:__pad+ma b+hany+dza'i snod yangs par:__'dod yon bdud rtsi'i bcud du 'khyil:__raM yaM khaM:__oM AHhU~M:__zhes brlab/__tshogs zhing spyan 'dren pa ni/__hrI:__dmigs med mkha' ltar dag pa las:__ye shes sgyu 'phrul dra ba'i tshul:__rtsa gsum rgyal ba rab 'byams lha:__tshogs mchog dkyil 'khor gshegs su gsol:__oM AHhU~M gu ru de ba DA ki ni maN+Da la sa pa ri wA ra e h+ye hi:__sa ma ya ho:__sa ma ya staM:__phud dang po mchod pa ni/__oM AHhU~M:__tshogs rdzas bdud rtsi'i rgya mtsho che:__kha dog dri ro nus bcud ldan:__'dod yon rnam pa thams cad pas:__dkyil 'khor lha tshogs mnyes gyur cig:__ma hA ga Na tsa kra pU dza ho:__bar pa bshags pa ni/__hoH__thog med dus nas da lta'i bar:__mi shes nyon mongs bag med pas:__sdig ltung nyams chag ci mchis pa:__tshogs kyi mchod pas bskang zhing bshags:__ces dang yi ge brgya pa brjod/__tha ma bsgral shing bstab pa ni/_bdag nyid rta mchog he ru ka'i:__thugs las sprul pa'i pho nya spros:__dgra bgegs 'byung po dgug cing bstim:__mtshan ma'i rdzas dang dbyer med gyur:__e nr-i tri dzaHhU~M ba~M hoH__hU~M:__phur pa dpal chen kI la ya:__rno dpal 'bar ba'i mtshon cha yis:__gdug cing gtum pa'i tshogs rnams kun:__rdul du byas nas tshogs la 'bul:__oM pad+ma kI li kI lA ya sarba duSh+tAn mA ra ya hU~M phaT:__sarba duSh+tAn mAM sak+ta kiM ni ri ti ga Na tsakra kha kha khA hi khA hi:__zhes dbul/__de nas dam tshig gi rdzas longs spyod pas lus dkyil gyi lha rnams zag pa med pa'i bde bas tshim par mos te tshogs la rol/__spro na rdo rje'i glu dang gar yang bya/__lhag ma bsdus te bdud rtsis bran la/__oM AHhU~M ha ho hrIs brlab/__hU~M:__thugs rje chen po'i bka' 'khor na:__mu ran skyong ba'i srung ma kun:__lhag ma'i dam tshig 'di bzhes la:__rnam bzhi'i phrin las 'grub par mdzod:__uts+tshiSh+ta ba liM ta kha kha khA hI khA hi:__zhes phyir bskyal/__smon lam ni/__pad+ma zhi khro'i dkyil 'khor du/__/tshogs kyi 'khor los mchod pa yis/__/bdag gzhan 'gro ba ma lus pa/__/dkyil 'khor gcig tu 'grub par shog__/spro na mar me'i smon lam gdab/__gnyis pa ye shes lha tshogs thugs dam bskul ba ni/__hrI:__chos kyi dbyings kyi pho brang nas:__'gro 'dul bla ma yi dam lha:__bde gshegs zhi khro rab 'byams tshogs:__thugs rje'i dbang gis sku bzhengs la:__thugs dam dbang gis phrin las mdzod:__sdig sgrib nyams chag dbyings su sbyongs:__ye shes rig pa'i rtsal chen spor:__gzung 'dzin rtog tshogs dbang du sdus:__gnyis snang 'khrul pa'i dgra bgegs thul:__khams gsum 'gro kun grol bar mdzod:__ces bskul/__gsum pa srung ma la tha tshig bsgrag pa ni/__hU~M:__dgongs brda snyan brgyud rig 'dzin gyis:__tha tshig gnyer gtad chos srung tshogs:__sman rag phud kyi ar+g+haM dang :__'dod 'byung gtor ma'i longs spyod bzhes:__bdag cag byang chub sgrub pa yi:__lam gyi bar chad zhi bar mdzod:__tshe srings dpal skyed 'byor pa spel:__bstan dang der 'dzin bu bzhin skyongs:__bshad sgrub phrin las rgyas pa dang :__nyams pa bdun ldan dgra dang bgegs:__ming tsam med par rdul du rlog:__'gro kun bde ba'i phrin las mdzod:__sarba d+harma pA la pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta kha hi:__bzhi pa bshal chus brtan ma mchod pa ni/__zhing skyes las kyi pho nya mo:__bde gshegs rdo rje pad+ma'i lcam:__bdud dang gnod sbyin sman mo'i rigs:__brtan skyong ya ma'i tshogs dang bcas:__tshur gshegs bshal chu'i bdud rtsi bzhes:__dpal gyi dam tshig rjes dgongs la:__gangs can mtha' dbus bde ba dang :__bstan pa dar ba'i phrin las mdzod:__ma ma d+hA ki nI ba liM ta khA hi:__lnga pa rta bro bya ba ni/__hrIHhU~M:__thar med las kyi e dbyings su:__bdud dang dam sri dpung bcas mnan:__rta skad rngams bzhad rdo rje'i bros:__byang chub bar du rgyas gdab bo:__hrI:__ha ya grI wa sarba duSh+tAn s+t+waM b+ha ya laM:__drug pa dngos grub blang ba'i phyir btang rag gi mchod bstod sngon du 'gro bas sgrub rten lhar gsal ba spyi bor bteg la/__oM AHhU~M:__rigs kun khyab bdag bla ma rdo rje 'chang :__pad+ma zhi khro rnam par rol pa'i lha:__rtsa gsum rgyal ba rgya mtsho'i tshogs rnams kun:__ye shes dbyings la rtsol rtog mi mnga' yang :__mos shing gdung bas rtse gcig gsol 'debs na:__sngon gyi thugs dam zhal bzhes rjes dgongs la:__phrin las bzhi dang grub pa chen po brgyad:__'gro 'dul ye shes dngos grub stsal du gsol:__oM ma Ni pad+me hU~M hrIH__kA ya sid+d+hi oM:__wAka sid+d+hi AH__tsit+ta sid+d+hi hU~M:__sarba sid+d+hi hrI:__zhes gnas bzhir reg cing dam rdzas dngos grub kyi tshul du rol/__bdun pa nongs pa bshags pa ni/__bdag gis bsnyen sgrub phrin las bgyis pa la:__lhag chad 'gal 'khrul nyes byas ci mchis kun:__tshe rabs bsags pa'i sdig dang lhan cig tu:__'gyod pas bshags so tshangs par stsal du gsol:__A li kA li dang yi ge brgya pa bzla/__brgyad pa mtha' gnyis bsal ba ni/__mdun bskyed rten yod na brtan bzhugs dang*/__med na ye shes pa bshegs/__dam tshig pa rang la bsdu/__hU~M:__bdag dang snang ba thams cad kun:__thugs srog snying por ro gcig thim:__de yang mi dmigs stong gsal ngang :__rdzogs pa chen po'i dbyings su bzhag:__a a a:__hrI:__slar yang mkha' las 'ja' tshon ltar:__dmigs med stong nyid snying rje'i rtsal:__rdo rje'i sku gsung thugs su shar:__rjes thob 'gro ba'i don la spyod:__oM AHhU~M badz+ra rak+Sha haM:__dgu pa bsngo smon gyis rgyas gdab pa ni/__ho:__bla ma 'phags mchog thugs rje'i gter:__pad+ma zhi khror rol pa'i lha:__bdag la brtse bas nyer dgongs nas:__rtag tu byin gyis brlab mdzad gsol:__bsnyen sgrub zab mo 'dis mtshon te:__dus gsum bsags pa'i dge tshogs kun:__byang chub snying por bsngo bar bgyi:__'gro don sangs rgyas myur thob shog:__bcu pa bkra shis gsol ba ni/__rigs kun khyab bdag bla ma rdo rje 'chang :__brgyud gsum rig 'dzin rgya mtsho'i bkra shis shog:__thugs rje'i gter chen yi dam pad+ma'i rgyal:__zhi khro rnam par rol pa'i bkra shis shog:__legs nyes stangs 'dzin sgrub mchog bu bzhin skyong :__phyi nang mkha' 'gro chos srung bkra shis shog:__mkha' khyab 'gro kun mchog dang thun mong gi:__dngos grub dpal la spyod pa'i bkra shis shog:__gzhi yi bkra shis 'od gsal dbyings kyi ngang :__lam gyi bkra shis ye shes snang ba rgyas:__'bras bu'i bkra shis zung 'jug mngon du gyur:__phrin las mdzad pa mtha' yas bkra shis shog__ces brjod cing me tog gi char dbab pas dge legs su bya'o/__/'di ni rim pa dang po'i rnal 'byor tsam ste/__rim pa gnyis pa rdzogs pa chen po sems nyid gcer mthong gi sngon 'gro dngos gzhi rjes kyi khrid rim rnams kyang gter gzhung las khol phyungs bzhin nyams su blang bar bya'o/__/de ltar zab gter 'di'i rim gnyis la brtson pa'i phan yon kyang gzhung las/__de ltar nyams su blangs ba las rtags dang*/__drod dang sogs nas/__blo bkol du gtub:__nyams dga':__bag phebs:__'dod blo zhig pa ni mchog gi rtags so:__zhes dang*/__de'i tshe lus rdul phran du dengs:__sems nyid chos skur grol:__ye shes kyi rtsal kha phyogs med du shar bas gzhan don rgyun mi 'chad pa'i mthar thug gi 'bras bu mngon du 'gyur ba yin no:__zhes gsungs so/__bsnyen sgrub las sbyor tshogs kyi mchod pa sogs/__/bla med rdo rje theg pa'i nye lam gyis/__/mchog dang thun mong dngos grub myur thob nas/__/rang gzhan don gnyis lhun gyis 'grub par shog__/ces bla rdzogs thugs gsum 'dus pa'i zab don kun 'dril yid bzhin nor bu mthong ba rang grol gyi las byang ye shes snang ba zhes bya ba 'di ni 'khor lo'i mgon po 7_'jam dbyangs mkhyen brtse thub bstan chos kyi rgya mtshos mkhyen brtse dbang po'i bka' babs kyi smin grol stsal skabs/__chog bsgrigs rigs gang dgos gyis shig pa'i bka' yi gnang ba thob cing*/_blo gros phun tshogs lags nas kyang bskul ma yang yang gnang ba la brten nas/__yul brag g.yab gzhung shod du skyes shing mdo khams rdzong sar dgon du ngal stegs 'cha' ba phun tshogs rnam rgyal tu 'bod pas bsdebs pa ste dge bas mtsho skyes bla ma'i bstan pa la shin tu sman pa'i rgyur gyur cig__/mang+ga laM////

Footnotes

Other Information