JKW-KABAB-07-JA-016

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་བརྩིའི་བརྒྱུད་འདེབས།
Wylie title dpal rdo rje bdud brtsi'i brgyud 'debs JKW-KABAB-07-JA-016.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 7, Text 16, Pages 515-516 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön ར་མོ་ཤེལ་སྨན་, འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (ra mo shel sman, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. dpal rdo rje bdud brtsi'i brgyud 'debs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 7: 515-516. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ (dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-07-JA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-A-003
Colophon

།ཅེས་པའང་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གཞིར་བྱས་ཏེ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།

ces pa'ang rdo rje'i gsung gzhir byas te blo gros mtha' yas kyis bgyis pa dge legs 'phel

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་བརྩིའི་བརྒྱུད་འདེབས་བཞུགས་སོ། །ཆོས་སྐུའི་བདག་ཉིད་ཀུན་བཟང་ཧེ་རུ་ཀ །ལོངས་སྐུ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ཆེ། །སྤྲུལ་པའི་གར་མཛད་གསང་བའི་བདག་པོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིར་སྒྲུབས། །བདུད་རྩིའི་མཆོག་བརྙེས་སློབ་དཔོན་གསང་བ་རྩལ། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དཔལ། །རིགས་ལྔན་མཁའ་འགྲོ་ཤཱཀྱ་དེ་བཱི་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིར་སྒྲུབས། །ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་སྲས་གདམས་པའི་སྣོད་ཀྱི་མཆོག །ཡེ་ཤེས་སྤྱན་ལྡན་བཻ་རོ་གཉགས་ལོ་ཆེ། །གསང་ཆེན་བཀའ་རྣམས་སྡུད་མཛད་མཚོ་རྒྱལ་ལྕམ། །གསོལ་བ༴ སྦས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཤེལ་སྨན་ཡེ་ཤེས་བཟང༌། །ཟབ་གཏེར་བཀའ་བབས་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང༌། །གདམས་པའི་རྒྱུན་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ༴ །བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་ཞི་ཁྲོ་ཡི་དམ་ལྷ། །གནས་ཡུལ་མཁའ་འགྲོ་སྨུག་ནག་རལ་གཅིག་སོགས། །བཀའ་གཏེར་སྲུང་མ་རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་ལ། །གསོལ་བ༴ །བདེ་བ་ཆེན་པོ་བླ་མའི་བྱིན་ཞུགས་པས། །སྣང་གྲགས་རྟོག་ཚོགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་ཤར། །རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གནས་ལུགས་རང་ཞལ་མཐོང༌། །སྤང་ཐོབ་མེད་པར་ས་ལམ་མྱུར་རྫོགས་ཤོག །སྐུ་ཡི་ཕྱག་རྒྱས་སྣང་བ་ལྷ་སྐུར་ཤར། །གསུང་གི་ཕྱག་རྒྱས་རླུང་སེམས་དབང་དུ་བསྡུས། །ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་བདེ་ཆེན་ཏིང་འཛིན་བརྟན། །ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མངོན་གྱུར་ཤོག །བདུད་རྩྀ་འཁྱིལ་པས་སྒྲིབ་པའི་དྲི་མ་སྦྱངས། །རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་གིས་ནད་གདོན་མི་གཙང་བསྐྲད། །རིན་ཆེན་མཱ་ཀིས་གྲུབ་གཉིས་དབང་དུ་གྱུར། །རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་མཆོག་དངོས་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག །ཅེས་པའང་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གཞིར་བྱས་ཏེ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
[edit]

@#/__/dpal rdo rje bdud brtsi'i brgyud 'debs bzhugs so/__/chos sku'i bdag nyid kun bzang he ru ka__/longs sku dpal ldan rdo rje bdud rtsi che/__/sprul pa'i gar mdzad gsang ba'i bdag po la/__/gsol ba 'debs so bde chen bdud rtsir sgrubs/__/bdud rtsi'i mchog brnyes slob dpon gsang ba rtsal/__/bde ba chen po pad+ma 'byung gnas dpal/__/rigs lngan mkha' 'gro shAkya de bI la/__/gsol ba 'debs so bde chen bdud rtsir sgrubs/__/chos rgyal yab sras gdams pa'i snod kyi mchog__/ye shes spyan ldan bai ro gnyags lo che/__/gsang chen bka' rnams sdud mdzad mtsho rgyal lcam/__/gsol ba=__sbas pa'i rnal 'byor shel sman ye shes bzang*/__/zab gter bka' babs pad+ma mdo sngags gling*/__/gdams pa'i rgyun 'dzin rtsa brgyud bla ma la/___/gsol ba=__/brgyud gsum rig 'dzin zhi khro yi dam lha/__/gnas yul mkha' 'gro smug nag ral gcig sogs/__/bka' gter srung ma rtsa gsum rab 'byams la/__/gsol ba=__/bde ba chen po bla ma'i byin zhugs pas/__/snang grags rtog tshogs sku gsung thugs su shar/__/rig stong zung 'jug gnas lugs rang zhal mthong*/___/spang thob med par sa lam myur rdzogs shog__/sku yi phyag rgyas snang ba lha skur shar/__/gsung gi phyag rgyas rlung sems dbang du bsdus/__/thugs kyi phyag rgyas bde chen ting 'dzin brtan/__/ye shes phyag rgya chen po mngon gyur shog__/bdud rts-i 'khyil pas sgrib pa'i dri ma sbyangs/__/rdo rje hU~M gis nad gdon mi gtsang bskrad/__/rin chen mA kis grub gnyis dbang du gyur/__/rdo rje bdud rtsi'i mchog dngos myur 'grub shog__/ces pa'ang rdo rje'i gsung gzhir byas te blo gros mtha' yas kyis bgyis pa dge legs 'phel/

Footnotes

Other Information