JKW-KABAB-02-KHA-013

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྣལ་འབྱོར་གསུམ་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་འོད་གསལ་སྣང་བ།
Wylie title rnal 'byor gsum gyi rdo rje'i thol glu 'od gsal snang ba JKW-KABAB-02-KHA-013.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 2, Text 13, Pages 79-81 (Folios 1a1 to 2a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rnal 'byor gsum gyi rdo rje'i thol glu 'od gsal snang ba. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 79-81. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Vajra Songs - rdo rje'i glu
Karchag page JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag
Colophon

ཚུལ་འདི་གདོད་མའི་མགོན་པོ་མཆོག །ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་རྗེས་བྱིན་བརླབས་པའི། །རྒྱ་མ་ལྕོགས་པའི་ཉེ་འདབས་སུ། །རྣལ་འབྱོར་པདྨ་དགྱེས་པས་བྲིས། །དགེ་བས་སྲིད་དང་ཞི་བའི་ཆོས། །འོད་གསལ་དབུ་མར་ཐིམ་པ་ལས། །རང་གྲོལ་དོན་གྱི་བླ་མའི་ཞལ། །ཡོངས་གྲུབ་ཆེན་པོར་འཇལ་གྱུར་ཅིག །གུ་ཧྱ།།

tshul 'di gdod ma'i mgon po mchog__/kun mkhyen chos rjes byin brlabs pa'i/__/rgya ma lcogs pa'i nye 'dabs su/__/rnal 'byor pad+ma dgyes pas bris/__/dge bas srid dang zhi ba'i chos/__/'od gsal dbu mar thim pa las/__/rang grol don gyi bla ma'i zhal/__/yongs grub chen por 'jal gyur cig__/gu h+ya//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །རྣལ་འབྱོར་གསུམ་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་འོད་གསལ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ། ཨ་ཧོ། དབྱིངས་དང་རིག་པ་དབྱེར་མེད་པའི། །འོད་གསལ་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོའི་ཀློང༌། །འཁོར་འདས་འཛིན་པ་རང་གྲོལ་བ། །ཁྱབ་བདག་དོན་གྱི་བླ་མར་འདུད། །ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོའི་ལམ། །ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ཉམས་ལེན་ཕྱིར། །ཁྲེགས་ཆོད་ཐོད་རྒལ་ཟུང་འཇུག་གི། །གདམས་པའི་སྙིང་པོ་འདི་ལྟར་བསྒོམ། །དེ་ཡང་ཉིན་པར་འཆར་གཞིའི་ཡུལ། །སློང་བྱེད་རྐྱེན་གྱིས་སྤངས་པའི་ཚེ། །ཕྱི་དབྱིངས་ནམ་མཁའ་སྤྲིན་བྲལ་དང༌། །ནང་དབྱིངས་ཀ་ཏི་ཤེལ་སྦུབས་རྩ། །གསང་དབྱིངས་ཀ་དག་རིག་པ་སྟེ། །དབྱིངས་གསུམ་ལུས་ཀྱི་གནད་གཅུན་ནས། །རང་རིག་འོད་གསལ་སྦུབས་སུ་འཇུག །མངོན་སུམ་ཡེ་ཤེས་ལྷུག་པར་འཆར། །འདི་ལ་གོམས་པ་བརྟན་པ་ཡིས། །འཆི་སྲིད་ཆོས་སྐུའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ། །འཕོ་མེད་བཙན་ས་ཟིན་པར་འགྱུར། །ཉིན་མོའི་རྣལ་འབྱོར་སྣང་སེམས་ཨར་གཏད་ཀྱི་རིམ་པའོ། །དེ་ནས་མཚན་མོའི་དུས་ཀྱི་ཚེ། །སྣོད་བཅུད་སྦྱངས་ནས་རང་ལ་བསྟིམ། །རང་ལུས་དབང་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་སྐུ། །སྣང་སྟོང་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུར་གསལ། །ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱིའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །འོད་ལྔའི་ཐིག་ལེ་ཟླུམ་སྐོར་སྦུབས། །ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང༌། །སྟོང་གསལ་འཇའ་ཚོན་ཕྱག་རྒྱའི་གཟུགས། །དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་ཕུང་ཁམས་ཀུན། །འོད་གསལ་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོར་སྡུད། །འགྲོ་འོང་ལས་འདས་གཉུག་མའི་ངང༌། །སྣང་ལ་ཞེན་མེད་རང་རྩལ་སྦྱངས། །གོམས་པས་ཕྱི་ནང་འབྱུང་བའི་དངོས། །ཟད་ས་ཉིད་དུ་ཕྱིན་པར་འགྱུར། །མཚན་མོའི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱ་མཚོ་ཨར་གཏད་ཀྱི་རིམ་པའོ། །ནང་ནུབ་འཆར་དང་སྡུད་པ་ཡི། །ཟེར་གཉིས་དང་བསྟུན་སྣང་བ་བཞིའི། །རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་བླང་བ་ནི། །སྒོ་གསུམ་བྱ་བ་དགུ་ཕྲུགས་བཏང༌། །བཞུགས་སྟངས་གཟིགས་སྟངས་སྒོ་ཡུལ་རླུང༌། །རིག་པའི་གནད་ཀྱིས་དབྱིངས་ལ་གཟིར། དེ་ཚེ་འོད་ཁྱིམ་ཐིག་ལེ་ནི། །བར་མཚམས་རྡོ་རྗེ་ལུག་རྒྱུད་ཀྱིས། །འབྲེལ་བའི་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་མཐོང༌། །གོམས་པས་འོད་སྣང་ཆེར་འཕེལ་ཞིང༌། །རིག་པ་དལ་དང་འོད་ཟེར་གྱིས། །གར་བལྟས་ཁྱབ་ཅིང་གཡོ་མེད་པས། །ཉམས་ཀྱི་སྣང་བ་གོང་དུ་འཕེལ། །དེ་ནས་ལོངས་སྐུ་ཚད་ཕེབས་མཐུས། །ཐིག་ལེ་སྐུ་གསུམ་ཚོམ་བུར་སྨིན། །ཅིར་སྣང་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཀྱི། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་དུ་རྫོགས། །མཐར་ཕྱིན་ཆོས་ཉིད་ཟད་པ་ན། །སྲོག་རྩོལ་གཡོ་བ་ཡེ་ཤེས་སུ། །དེངས་པས་འབྱུང་སེམས་འོད་གསལ་གྱི། །ཆོས་ཀུན་སྣང་དབྱིངས་ཆེན་པོར་ཐིམ། །སྐྱེ་དང་འཇུག་པར་དབང་ཐོབ་པས། །སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་འགྱུར། །ནང་ནུབ་རྣལ་འབྱོར་དབྱིངས་རིག་ཨར་གཏད་ཀྱི་རིམ་པའོ། །ཚུལ་འདི་གདོད་མའི་མགོན་པོ་མཆོག །ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་རྗེས་བྱིན་བརླབས་པའི། །རྒྱ་མ་ལྕོགས་པའི་ཉེ་འདབས་སུ། །རྣལ་འབྱོར་པདྨ་དགྱེས་པས་བྲིས། །དགེ་བས་སྲིད་དང་ཞི་བའི་ཆོས། །འོད་གསལ་དབུ་མར་ཐིམ་པ་ལས། །རང་གྲོལ་དོན་གྱི་བླ་མའི་ཞལ། །ཡོངས་གྲུབ་ཆེན་པོར་འཇལ་གྱུར་ཅིག །གུ་ཧྱ།། །།
[edit]

@#/__/rnal 'byor gsum gyi rdo rje'i thol glu 'od gsal snang ba zhes bya ba/______a ho/__dbyings dang rig pa dbyer med pa'i/__/'od gsal thig le chen po'i klong*/__/'khor 'das 'dzin pa rang grol ba/__/khyab bdag don gyi bla mar 'dud/__/shin tu rnal 'byor zab mo'i lam/__/nyin mtshan kun tu nyams len phyir/__/khregs chod thod rgal zung 'jug gi/__/gdams pa'i snying po 'di ltar bsgom/__/de yang nyin par 'char gzhi'i yul/__/slong byed rkyen gyis spangs pa'i tshe/__/phyi dbyings nam mkha' sprin bral dang*/__/nang dbyings ka ti shel sbubs rtsa/__/gsang dbyings ka dag rig pa ste/__/dbyings gsum lus kyi gnad gcun nas/__/rang rig 'od gsal sbubs su 'jug__/mngon sum ye shes lhug par 'char/__/'di la goms pa brtan pa yis/__/'chi srid chos sku'i grong khyer du/__/'pho med btsan sa zin par 'gyur/__/nyin mo'i rnal 'byor snang sems ar gtad kyi rim pa'o/__/de nas mtshan mo'i dus kyi tshe/__/snod bcud sbyangs nas rang la bstim/__/rang lus dbang chen yab yum sku/__/snang stong chu zla lta bur gsal/__/a wa d+hU tI'i dkyil 'khor du/__/'od lnga'i thig le zlum skor sbubs/__/ye shes sems dpa' kun tu bzang*/__/stong gsal 'ja' tshon phyag rgya'i gzugs/__/de las 'od 'phros phung khams kun/__/'od gsal thig le chen por sdud/__/'gro 'ong las 'das gnyug ma'i ngang*/__/snang la zhen med rang rtsal sbyangs/__/goms pas phyi nang 'byung ba'i dngos/__/zad sa nyid du phyin par 'gyur/__/mtshan mo'i rnal 'byor rgya mtsho ar gtad kyi rim pa'o/__/nang nub 'char dang sdud pa yi/__/zer gnyis dang bstun snang ba bzhi'i/__/rnal 'byor nyams su blang ba ni/__/sgo gsum bya ba dgu phrugs btang*/__/bzhugs stangs gzigs stangs sgo yul rlung*/__/rig pa'i gnad kyis dbyings la gzir/__de tshe 'od khyim thig le ni/__/bar mtshams rdo rje lug rgyud kyis/__/'brel ba'i chos nyid mngon sum mthong*/__/goms pas 'od snang cher 'phel zhing*/__/rig pa dal dang 'od zer gyis/__/gar bltas khyab cing g.yo med pas/__/nyams kyi snang ba gong du 'phel/__/de nas longs sku tshad phebs mthus/__/thig le sku gsum tshom bur smin/__/cir snang dag pa rab 'byams kyi/__/phyag rgya chen po nyid du rdzogs/__/mthar phyin chos nyid zad pa na/__/srog rtsol g.yo ba ye shes su/__/dengs pas 'byung sems 'od gsal gyi/__/chos kun snang dbyings chen por thim/__/skye dang 'jug par dbang thob pas/__/sku gsum lhun gyis grub par 'gyur/__/nang nub rnal 'byor dbyings rig ar gtad kyi rim pa'o/__/tshul 'di gdod ma'i mgon po mchog__/kun mkhyen chos rjes byin brlabs pa'i/__/rgya ma lcogs pa'i nye 'dabs su/__/rnal 'byor pad+ma dgyes pas bris/__/dge bas srid dang zhi ba'i chos/__/'od gsal dbu mar thim pa las/__/rang grol don gyi bla ma'i zhal/__/yongs grub chen por 'jal gyur cig__/gu h+ya//__//__

Footnotes

Other Information